Page 4

INTRO..............................................................1 MEGANEWS....................................................4

ÌÅÒÀÂÅÑÅËÜÅ ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÅ........................74 ÁÅÐÅÌ ÌÀÃÀÇÈÍÛ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ.............76 ÎÁÇÎÐ ÝÊÑÏËÎÉÒÎÂ..................................... 79 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ Â ÏÎÇÅ...................................80 Õ-ÊÎÍÊÓÐÑ........................................................83

ÍÎÓÒÁÓÊ ÇÀ $100........................................16

FERRUM

SCENE

ÌÎÍÈÒÎÐÛ Â ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ......................................................18

ÇÎËÎÒÛÅ ÃÎÄÛ ÑÏÅÊÒÐÓÌÀ........................84 ÈÑÒÎÐÈß ÃÐÓÏÏÛ CULT OF THE DEAD COW.................................90 ÎÒ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐÀ ÄÎ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅËÅÔÎÍÈÈ...........................92 WIKIPEDIA.........................................................100

PC_ZONE

ÑÄÅËÀÉ ÝÒÎ ÏÎ-ÁÛÑÒÐÎÌÓ....................24 FLASH WEAPON............................................28 ÑÒÀÍÎÂÈÌÑß ÌÀÊÀÊÀÌÈ.........................32 Ó×ÅÁÍÈÊ ÏÎ ÀÍÀÒÎÌÈÈ...........................38

UNIXOID

ÄÈÇÀÉÍ

ËÈËÎÂÀß ÃÐÓÁÎÑÒÜ......................................104 ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ: EXT2 VS EXT3.....................108 ÑÈÑÒÅÌÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PAM ÈÇÍÓÒÐÈ..110

ÑÎÇÄÀÅÌ ÕÈÌÅÐÓ......................................42 ÄÅÂÓØÊÈ ÕÀÊÅÐÀ È ÊÎÄÅÐÀ...................46

CODING

ÈÌÏËÀÍÒ

ÂÛ ÐÎÁÎÒ?...................................................48

ÄÐÅÑÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÎÊÍÀ.............................116  ÏÐßÒÊÈ Ñ ÎÒËÀÄ÷ÈÊÎÌ...........................120

ÐÅÀÊÖÈß È ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ ÍÀ ÁÀÃÈ............53

CREATIFF

ÈÍÒÅÐÂÜÞ.......................................................128

VZLOM

UNITS

HACK-FAQ......................................................54 ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ.................56 ÊÀÊ ÐÅÄÀÊÒÎÐÛ ÑËÅÄßÒ ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ................................59 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÀÌÏ ÓÊÐÒÅËÅÊÎÌÀ......60 ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÕÀÊÅÐÎÂ.........................64 WMF: ÁÀÃ ÃÎÄÀ...........................................68

84

59

WWW.....................................................................136 FAQ.....................................................................138 ÄÈÑÊÎ..............................................................142 ØÀÐÎWAREZ...................................................145 Å-MAIL...............................................................155 ÕÓÌÎÐ..............................................................158

68

Хакер Февраль 02(76) 2006  

Журнал от компьютерных хулиганов.

Хакер Февраль 02(76) 2006  

Журнал от компьютерных хулиганов.

Advertisement