Page 1

SABWATAN SA GOLGOTHA

ANG BULAANG PROPETA NA SI CAIPAS

YahYah 11:51 ‘sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang, bilang punong Seserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Yahshu’a dahil sa bayan’.

YeremiYah 23:31-32

‘ako’y laban sa mga propetang kumakatha ng sariling pangitain saka sasabihing iyon ay ang sabi ni Yahweh. Ako’y laban sa propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan, hindi ko sila sinugo at wala silang kabuluhang idudulot sa bayang ito’.

Deuteronomo 18:21-22

‘upang matiyak ninyo kung ano ang sinasabi ng propeta ay kung galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan: kapag hindi nagyari o hindi nagkatutoo ang sinabi niya, yaon ay hindi mula kay Yahweh, sariling katha niya iyon, huwag ninyo siyang paniwalaan’.

Si Caipas ay isang bulaang Propeta at hindi karapat-dapat na maging punong Seserdote dahil hindi siya nanggaling sa lahi ni Aaron na Levita. Samakatwid hindi mula kay Yahweh ang kanyang inihula. Bakit ang mga tigapagturo ng Jesús ay naniniwala sa hula ng bulaang propetang si Caipas, at pati na ang mga naniniwala sa tunay na pangalan ni Amang Yahweh at Yahshu’a Messiah ay pinaniwalaan din ang hula ng bulaang propetang si Caipas at naniniwala sa Hindi Seserdote ni Amang Yahweh.

PINANGGALINGAN NG BULAANG SESERDOTE NA KAGAYA NI CAIPAS

1 Hari 12:31

‘nagtayo pa sila ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga Seserdote na hindi mula sa lipi ng Levita, kundi pangkaraniwang tao lamang (NehemiYah 7:63-65)’.

1


1 Hari 13:33

‘sa ginawang kasamaang ito ni Yeroboam, hindi siya tumigil sa paggawa ng kasamaan, patuloy parin siyang nagtatalaga ng mga Seserdote na hindi lahing Levita kundi pangkaraniwang tao lamang’.

Si Caipas ay hindi nanggaling sa lahi ni Aaron na Levita, samakatwid si Caipas ay hindi tamang Seserdote.

ANG TAMANG SESERDOTE

Lukas 1:5

‘Nang si Herodes ang har i ng Judea, may isang Seserdote na ang pangalan ay ZechariYah sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawa na si Elizabeth’.

NehemiYah 12:4 ‘mga Seserdote’ na Levita, ‘Iddo, Ginetoi, Abias’.

Exodus 29:1 ‘Ganito ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki bilang Seserdote’.

SINO ANG NAGPLANO NA IPAPATAY ANG MESSIAH?

YahYah 11:45-54

‘marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Yahshu’a at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila’y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Yahshu’a, kaya’t tinipon ng mga punong Seserdote at ng mga Pariseo ang mga Kagawad ng Sanhedrin. ‘Ano ang gagawin natin’? Wika nila, gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong iyon, kung siya’y pababayaan natin mananampalataya sa kanya ang lahat, paparito ang mga Romano at wawasakin ang Templo at ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila si Caipas ang pinaka-punong Seserdote noon ay nagsabi ng ganito, ‘Ano ba kayo, hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa. (sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang punong-Seserdote sa panahong iyon – hinulaan niya na mamamatay si Yahshu’a dahil sa bansa – at hindi lamang sa bansang iyon lamang kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga Anak ng Maykapal). Mula noon ay binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Yahshu’a. Kaya’t siya’y hindi na hayagang naglakad sa Hudea. Sa halip, siya’y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad’.

2


BINALAK NA IPAPATAY NA RIN SI LAZARO

YahYah 12:10-11 ‘Binalak ng mga punong Seserdote na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahilan sa kanya’y maraming Hudyong humihiwalay na sa kanila at nananalig na kay Yahshu’a’.

IBIG IPAPATAY NI HERODES SI YAHSHU’A

Lukas 13:31 ‘Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Yahshu’a, ‘umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes’.

Lukas 3:6 ‘umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Yahshu’a’.

ANAK NI YAHWEH AY IBA SA ANAK NG TAO

Genesis 6:2 ‘ang mga Anak ni Yahweh ay nakita ang mga babaeng ‘Anak ng Tao’ na magaganda, kaya pumili sila ng kani-kanilang mapapangasawa’

ANAK NG TAO

Genesis 11:5 ‘bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga Anak ng Tao’.

3


SI YAHSHU’A HANGGANG SA NINUNO NIYANG SI ADAN AY MGA ANAK NI YAHWEH

Lukas 3: 23 – 38 ‘ si Yahshu’a ay mag-tatatlumpung taon na ng magsimulang magturo, na anak ni Yahseph, na anak ni Heli,………38..na anak ni Enos, na anak ni Seth, na anak ni Adan na Anak ni Yahweh’.

SINO ANG ANAK NG TAO, SINO AKO? SI YAHSHU’A AY ANAK NI YAHWEH NA BUHAY

Mateo 16:13-17 ‘Nang dumating si Yahshu’a sa lupain ng Caesaria ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ‘sino raw ang ‘Anak ng Tao’, ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si YahYah Bautista, sabi naman ng iba ay si EliYah, at may nagsabi pang si YeremiYah o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, ‘kayo po ang Messiah ang Anak ni Yahweh na buhay’, sinabi sa kanya ni Yahshu’a, mapalad ka Simon na anak ni Yonas, sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit’.

ANO ANG KATOTOHANAN NA HINDI INIHAYAG NG SINUMANG TAO KUNDI ANG AMANG YAHWEH LAMANG?

Na makilala na BUHAY si Yahshu’a ang Messiah na ANAK NI YAHWEH

SINO BA ANG ANAK NG TAO?

4


YahYah 12:32-34

‘at kung ako’y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao’, sumagot ang mga tao, ‘sinasabi sa Kasulatan na ang Messiah ay mananatili Magpakailanman, sino ba itong Anak ng Tao?’

Samakatwid, ang binanggit ni Yahshu’a ‘at kung ako’y maitaas na’ ay ang tamang pagkakasulat ay ‘at kung ang ‘Anak ng Tao’ ay maitaas na’. Ito’y mapapansin sa kasagutan ng mga tao sa pagtatanong ng ‘sino ba itong Anak ng Tao?’

Ang Translators ay hindi “Mapalad’ na kagaya ni Simon na anak ni Yonas na pinahayagan ni Amang Yahweh na si Yahshu’a ang Messiah ay BUHAY na ANAK NI YAHWEH

NAGPAKILALA SI YAHSHU’A NA ANAK NI YAHWEH

YahYah 10:36

‘ako’y hinirang at sinugo ng Ama, paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko si Yahweh sa sinabi ko na Ako ay Anak ni Yahweh’.

KINILALA SI YAHSHU’A

Mateo 3:17 ‘ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan’.

SINO BA ANG BINANGGIT NI YAHSHU’A NA KAILANGANG MAMATAY?

Markos 8:31 ‘Anak ng Tao’ ay dapat magbata ng maraming hirap, siya ay itatakwil ng Matatanda ng Bayan, ng mga punong Seserdote at ng mga Eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay’.

5


Lukas 9:21-22 ‘Anak ng Tao’ ay dapat magbata ng maraming hirap at itatakwil ng Matatanda ng Bayan, ng mga punong Seserdote at ng mga Eskriba, ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay’.

MULING IPINAHAYAG NI YAHSHU’A ANG KAMATAYAN NG ANAK NG TAO

Lukas 9:44-45 ‘ipagkakanulo ang Anak ng Tao’, ngunit ito’y hindi nila maunawaan sapagkat inilihim ito sa kanila’.

Markos 9:31 ‘Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw’. Mateo 17:22-23 ‘sinabi sa kanila ni Yahshu’a na ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw’.

IKATLONG BESES NA INIHAYAG NI YAHSHU’A ANG KAMATAYAN NG ANAK NG TAO

Markos 10:33-34 ‘ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo sa mga punong Seserdote at sa mga Eskriba, siya’y kanilang hahatulan ng kamatayan at ibibigay sa mga Gentil, siya’y tutuyain nila, luluraan, hahagupitin at papatayin, ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw’.

Mateo 20:18 ‘aakyat tayo sa Yahrusalem. Doo’y ipagkakanulo sa mga punong Seserdote at sa mga Eskriba ang Anak ng Tao, hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga Gentil. Siya’y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw’.

Lukas 18:31-34 ‘tandaan ninyo ito pupunta tayo sa Yahrusalem at doo’y matutupad ang lahat ng sinulat ng mga propeta tungkol sa ‘Anak ng Tao’. Ipagkakanulo siya sa mga Gentil, tutuyain, dudustain at luluraan siya ng mga ito. Siya’y hahagupitin at papatayin nila, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Subalit wala silang maunawaan sa kanilang narinig, hindi nila nakuha ang kahulugan niyon, at hindi man lamang nalaman kung ano ang sinabi ni Yahshu’a’.

Samakatwid ay tinutukoy ni Yahshu’a ay ang ‘Anak ng Tao’ ay dapat magbata ng maraming hirap, siya ay itatakwil ng Matatanda ng Bayan, ng mga punong Seserdote at ng mga Eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw muling mabubuhay’. Si Yahshu’a ay ‘Anak ni Yahweh’ na

6


inihayag kay Simon Pedro na anak ni Yonas, ito ay hindi inihayag ng tao kundi tanging si Amang Yahweh lamang ang naghayag nito.

UNANG ITINURO NI APOSTOL SAUL (PABLO) NA SI YAHSHU’A AY ANAK NI YAHWEH

Gawa 9:20 Yahweh

‘Una niyang itinuro sa mga sinagoga na si Messiah Yahshu’a ay siya’ng Anak ni

BAGO MAGBAUTISMO SI FELIPE NA DISIPOLO NI YAHSHU’A

Gawa 8:37

‘at si Felipe ay nagsabi ‘kung ikaw ay naniniwala ng buong puso, maniwala ka’, at siya’y sumagot, ‘naniniwala ako na si Yahshu’a ay Anak ni Yahweh’.

PINANGGALINGAN NG ALAMAT NA ‘NABUHAY NA MULI’ ALAMAT NI MYTHRA BAGO LUMITAW SI YAHSHU’A MESSIAH (1200 B.C.E.)

Si Mythra ng Persia ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at ‘Nabuhay Na Muli’ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI ATTIS BAGO LUMITAW SI YAHSHU’A MESSIAH NG NAZARETH (1200 B.C.E.)

Si Attis ng Gresya ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at ‘Nabuhay Na Muli’ sa ikatlong araw.

7


ALAMAT NI KRISHNA BAGO LUMITAW SI YAHSHU’A MESSIAH NG NAZARETH (900 B.C.E.)

Si Krishna ng India ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at ‘Nabuhay Na Muli’ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI TAMMUZ BAGO LUMITAW SI YAHSHU’A MESSIAH NG NAZARETH Ezekiel 8:14 (597 B.C.E)

Si Nimrod II ay tinawag naTammuz ng mga Babylonia, Azurnaman ang tawag ng mga Asyrian, at Osiris naman ang tawag ng mga Egyptian. Si Nimrod IIay napatay at ang kanyang asawa ay nagbuntis sa ibang lalaki at pinalabas na ang bata ay si Nimrod II na ‘NABUHAY NA MULI’.Mula noon ang Alamat na ito ay naging bantog sa mga Alamat ng Griyego at Romano kahanay nila Jupiter at Zeus.

ALAMAT NI HORUS BAGO LUMITAW SI YAHSHU’A MESSIAH NG NAZARETH (300 B.C.E.)

Si Horus ng Egypt ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at ‘Nabuhay Na Muli’ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI DIONYSUS BAGO LUMITAW SI YAHSHU’A MESSIAH NG NAZARETH (200 B.C.E.)

Si Dionysus ng Gresyaay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at ‘Nabuhay Na Muli’ sa ikatlong araw.

Mapapansin na ang mga unang nagsalin (translators) ng Biblia ay nanggaling sa bansang naimpluwensyahan ng mga Alamat na ‘NABUHAY NA MULI’.

8


NADALANG PANINIWALA NI HERODES Markos 6:14-16, Mateo 14:1-22

‘nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Yahshu’a, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsabi, siya’y si YahYah Bautista na muling nabuhay, kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsabi naman na siya’y si EliYah, siya’y propeta, katulad ng mga propeta noong una anang iba. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, ‘NABUHAY NA MULI’ si YahYah Bautista na pinapugutan ko’.

Mapapansin na dati nang pinaniniwalaan ang alamat na ‘NABUHAY NA MULI’ ay sikat na sikat na paniniwala ng halos lahat ng Paganong Bansa bago pa magturo si Yahshu’a Messiah.

ANO BA ANG TALINGHAGA SA NABUHAY NA MULI?

Lukas 15:32

‘ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat ‘NAMATAY NA’ ang kapatid mo, ngunit –‘MULING NABUHAY’, ‘NAWALA’ ngunit muling nasumpungan’

Epeso 2:5

‘tayo’y ‘BINUHAY’ niya kay Messiah kahit noong tayo’y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway’.

Lukas 9:60 ‘ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay’. Marcos 4:11 ‘sa inyo’y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ni Yahweh, ngunit sa iba ay ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga’.

PANALANGIN NI YAHSHU’A

Lukas 22:42 ‘Ama’, wika niya, ‘kung maaari’y ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayunma’y huwag ang kalooban ko ang masunod kundi ang kalooban mo’.

9


DININIG ANG PANALANGIN NI YAHSHU’A

Hebreo 5:7-8

‘Noong si Yahshu’a ay namumuhay rito sa lupa, siya’y nanalangin at lumuluhang sumamo kay Amang Yahweh na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at DININIG SIYA dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba’.

INILAGAY SA KANILANG ISIP NA AKO’Y PATAY

Awit 31:12 ‘ako ay kinalimutan nila t inilagay sa kanilang isip na ako ay patay’ Awit 118:17-22 ‘hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, ihahayag ang kagila-gilalas na ginawa ni Yahweh. Kinastigo ako ni Yahweh, ngunit hindi ako ibinigay sa kamatayan’. 118:22 ‘ang batong inayawan ay siyang naging pinaka-saligang bato’

Ito ay naisalin sa Gawa 4:11-12 ‘ang batong inayawan ay naging pinaka-saligang bato, walang kaligtasan sa kaninuman, dahil walang tanging pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob sa mga tao kundi sa pangalan ni Yahshu’a Messiah’.

Lukas 24:44 ‘ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako, ‘dapat matupad ang lahat ng nakasulat tungkol sa akin sa Kasulatan ni Moses, sa Aklat ng mga Propeta, at sa mga Aklat ng Awit ni David’.

ANG MGA NAKASULAT SA MGA KASULATAN NI MOSES, AKLAT NG MGA PROPETA AT SA AKLAT NG AWIT NI DAVID

Deuteronomo 18:15 ‘si Yahweh ay magtatalaga ng Propeta sa kalagitnaan ninyo, na kalahi ninyo, na kagaya ko (si Moses ay Levita rin), sa kanya kayo dapat makinig’. Awit 118:17-22 ‘hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, ihahayag ang kagila-gilalas na ginawa ni Yahweh. Kinastigo ako ni Yahweh, ngunit hindi ako ibinigay sa kamatayan’. 118:22 ‘ang batong inayawan ay siyang naging pinaka-saligang bato’

Daniel 9:26

‘at paglipas ng animnapu at dalawang linggo ang Messiah ay mapuputol, ngunit hindi para sa kanyang sarili’: Mapuputol ngunit hindi sinabing mamamatay.

Isaiah 53:8 ‘siya ay inilabas sa kulungan at sa paghatol: at sino ang makakapagsabi sa kasama niya sa kanyang henerasyon na siya ay pinutol sa lupain ng mga buhay? kanyang bayan siya ay nagdalamhati’.

10

Dahil sa kasalanan ng


Si Propeta Isaiah ay sumulat ng pangsubok na katanungan na sino sa kanyang kapanahunang ka-henerasyon na makakapagsabi na siya ay naputol sa lupain ng mga buhay. Dahil sa kasalanan ng kanyang bayan siya ay nagdalamhati (stricken).

WALANG NAKASULAT SA MGA KASULATAN NG MGA HUDYO NA ANG MESSIAH AY MAGBABATA NG HIRAP. ITO AY DAGDAG NG NAGSALIN NG SULAT NI MATEO NA ANG MESSIAH AY MAGBABATA NG HIRAP Mateo 26:27-28

‘NAGPASALAMAT’. Tingnan ang Mateo 15:36 ‘ibinigay niya sa kanila – LAHAT KAYO, kagaya sa Markos 14:23-24, sa sunud-sunod na ulat ni Markos ang mga Disipolo ay UMINOM at pagkatapos ay sinabi ni Yahshu’a ang salitang ito. Sa Mateo ay PINALITAN ITO at ginawang pautos na INUMIN NINYO sinundan ng salitang ‘AKING DUGO’, tingnan ang Leviticus 17:11 dahil ang dumanak na dugo ang dahilan ng buhay at kung ilalagay ito sa altar ay MAKAKAPAGPATAWAD ng mga KASALANAN na may relasyon sa Huling Hapunan. Sa mga salita na nasalin sa Griyego, tingnan ang Markos 14:24 ‘MARAMI’, tingnan ang Mateo 20:28, dahil sa ‘KAPATAWARAN NG KASALANAN’ AY IDINUGTUNG SA AKLAT NI MATEO. Parehas na salita ang nasa Markos 1:4 sa pagbabautismo ni YahYah Bautista ngunit sa Mateo ay INIWASAN ITO (Mateo 3:11). Ginawa ito maari dahil ‘NAIS NIYANG IPALAGAY NA ANG PAGSASAKRIPISYO NG MESSIAH SA KAMATAYAN AY ANG MAGBIBIGAY NG KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN’.

Maliwanan na IDINAGDAG lamang sa Mateo na ang ‘KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN AY ANG KAMATAYAN NG MESSIAH’. Ano ba ang KAPATAWARAN ng mga kasalanan?

JUBILEE YEAR Ang Kapatawaran sa Mga Kasalanan

Leviticus 25:8-55, ang Jubilee Year ay ang KAPATAWARANsa mga materyal na mga pagkakautang, ngunit ang espiritual na utang ay mga kasalanan na katulad sa Jubilee Year na PINATATAWAD ang materyal na utang ay ganoon din PINATATAWAD ang espiritual na utang na mga kasalanan.

Lukas 4:19 ‘upang ituro ang Katanggap-tanggap na Taon ni Yahweh’. Ang tinutukoy na Katanggap-tanggap na Taon ni Yahweh ay ang Jubilee Year. Lahat ng mga Escolar ay naniniwala na ang Katanggap-tanggap na Taon ni Yahweh ay ang Jubilee Year.

Lukas 7:36-50 ‘si Yahshu’a ay inimbitahan ni Simon na isang Pariseo upang kumain sa kanyang tahanan, at ang isang masamang babae ay hinugasan sa luha at pinunasan ng kanyang buhok, nilagyan ng pabango at hinalikan ang mga paa ni Yahshu’a. Ang mga nanduroong Pariseo ay

11


nagsabi na kung talagang Propeta si Yahshu’a ay makikilala niya agad ito na isang masamang babae. Ngunit tinanong ni Yahshu’a si Simon (na Pariseo) tungkol sa dalawang tao na may pagkakautang na 500 Dinaryo at 50 Dinaryo, Nang hindi parehong makapagbayad ay agad na pinatawad sa pagkakautang ang dalawa. Ngayon sino sa kanila ang higit na magmamahal sa nagpatawad sa utang? Sumagot si Simon na ang mas Malaki ang pagkakautang ang mas higit na magmamahal. Sa ganitong sagot ni Simon ay itinuro ni Yahshu’a ang makasalanang babae (Lukas 7:47) at sinabi na kahit Marami o Malaki ang kasalanan ng babae ay PINATAWAD NA dahil Malaki rin ang isinukli niyang pagmamahal. At sinabi ni Yahshu’a sa babae ‘Ang iyong mga kasalanan ay PINATAWAD NA’ (Lukas 7:48). At ang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, ‘sino ba ito na pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinanga-ngahasan? Ngunit sinabi ni Yahshu’a sa babae ‘INILIGTAS KA NG IYONG PANANALIG, YUMAON KA NA AT IPANATAG MO ANG IYONG KALOOBAN’.

Samakatwid ang may malaking pagkakautang na pinatawad ay kagaya noong babae na may malaking kasalanan, ito ay ang ibig sabihin ng Jubilee Year, na mas-Malakiang halaga na maisasanla ang ari-arian kung Malaki pa ang panahon bago dumating ang Jubilee Year, at mas-Maliit naman ang halaga kung maliit na ang panahon bago dumating ang Jubilee Year. Ang Jubilee Year ay nagpapatawad sa mga utang na materyal, samantala ang utang na espiritual ay ang mga kasalanan ay ganoon din ay PINATATAWAD sa Taon na Katanggap-tanggap kay Yahweh . Ang pananampalataya ng babae ang nagligtas sa kanya, ito ang pananampalataya sa itinuro ni Yahshu’a sa Lukas 4:19 na Jubilee Year. Kung ang pananampalataya sa Taon na Katanggap-tanggap kay Yahweh (Jubilee Year) ay isang daan sa IKAPAPATAWAD sa mga utang na kasalanan, Bakit kailangan pang mamatay ang Messiah sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan?

IMBISTIGASYON SA MGA NAGANAP

SINO ANG NAGPLANO NA IPAPATAY ANG MESSIAH?

YahYah 11:45-54

‘marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Yahshu’a at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila’y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Yahshu’a, kaya’t tinipon ng mga punong Seserdote at ng mga Pariseo ang mga Kagawad ng Sanhedrin. ‘Ano ang gagawin natin? Wika nila, ‘gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong iyon, kung siya’y pababayaan natin mananampalataya sa kanya ang lahat, paparito ang mga Romano at wawasakin ang Templo at ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila si Caipas ang pinaka-punong Seserdote noon ay nagsabi ng ganito, ‘Ano ba kayo, hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa. ( sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang punong-Seserdote sa

12


panahong iyon – hinulaan niya na mamamatay si Yahshu’a dahil sa bansa – at hindi lamang sa bansang iyon lamang kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga Anak ng Maykapal). Mula noon ay binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Yahshu’a. Kaya’t siya’y hindi na hayagang naglakad sa Hudea. Sa halip, siya’y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad’.

IBIG IPAPATAY NI HERODES SI YAHSHU’A

Lukas 13:31 ‘Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Yahshu’a, ‘umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes’.

Lukas 3:6 ‘umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Yahshu’a’.

BLASPHEMY

Noong kapanahunan nang ang Israel ay masasakop na ng Bansang Assyria ay naglabas ng Batas ang Sanhedrin, sa sinumang bumanggit ng Banal na pangalang Yahweh ay magkakasala ng ‘Pamumusong’ (Blasphemy). Ito ay mababasa sa Encyclopedia Judaica sa Titulong ‘YHWH”. Kahit na ang pinaikling tawag kay Yahweh na ‘Yah’ ay binibigkas na ng ‘Ye’ (Ezra 2:2) sa pag-iwas sa pagbanggit ng pangalang Yahweh. Sa kapanahunan ni Yahshu’a Messiah ay pinatawan siya ng pagkakasala ng Blasphemy. Mateo 26: 64-65 ‘sinasabi ko s a inyo na ang ‘Anak ng Tao’ ay uupo sa kanan ng ‘Makapangyarihan’ at darating sa mga alapaap ng kalangitan’ sa ganoon ay pinunit ng punong Seserdote ang sariling kasuutan at pinatawan ng kasalanang ‘Kapusungan’ (Blasphemy) si Yahshu’a. Ang ‘Blasphemy’ ay pagkakasala sa pagbigkas ng Banal na pangalang Yahweh,

kaya hindi ‘Makapangyarihan’ ang binanggit ni Yahshu’a kundi ang pangalang Yahweh kaya siya ay pinatawan ng pagkakasala ng “Pamumusong’ (Blasphemy). Si Yahshu’a ay dinala ng mga tauhan ng punong seserdote kay Gobernador Pilato at ipinadala naman ni Pilato si Yahshu’a kay Tetraikang Herodes, ngunit hindi hinatulan ng Kamatayan ni Herodes si Yahshu’a, at si Yahshu’a ay ibinalik kay Gobernador Pilato. Naging magkaibigan

13


tuloy sila na dati’y magkagalit. Sa ganiton g pananaw ay hindi sasalungatin ni Pilato ang naging desisyon ni Herodes na kabago-bago palang niyang kaibigan, (Lukas 23:13-15). Si Gobernador Pilato naman ay pinagsabihan ng kanyang asawa na huwag pakialaman si Yahshu’a dahil pinahirapan siya sa panaginip sa nakaraang gabi. Sa ganito ay hindi nanaisin ni Pilato na hindi pagbigyan ang kahilingan ng kanyang asawa, (Mateo 27:19).

Dahil lamang sa pangangailanagng pagbigyan ang mga tao na alam ni Pilato na sinuhulan ng mga punong Seserdote ay kinailangang baguhin ang una niyang desisyon na ‘walang kasalanan si Yahshu’a at kanyang palalayain, (YahYah 18:38, Luke 23:4, Luke 23:13-16, Luke 23:20).

ANO ANG UGALI NI GOBERNADOR PILATO?

Paanong maging sunod-sunuran si Pilato sa kagustuhan ng mga tao lamang, kung ang ugali niya ay ganito, ‘ ang naisulat na niya’y hindi na pwedeng baguhin? Samakatwid, ang unang desisyon ni Pilato na si Yahshu’a ay walang kasalanan at palalayain ay hindi pwedeng magbago. Ngunit dahil sa pagnanais ng mga punong Seserdote (na mas mababa ang kapangyarihan kaysa kay Gobernador Pilato) na maipapatay si Yahshu’a, kinakailangan pulungin ni Pilato ang lahat ng kanyang batalyon. Pinapasok niya ang mga ito sa kanyang palasyo at doon ay sila-sila lamang ang nag-usap na paanong ipatupad ang kagustuhan ng mga tao na sinuhulan ng mga punong Seserdote at ang pagsunod sa unang desisyon ni Pilato na palayain si Yahshu’a. (Hindi nakapasok sa Palasyo ang mga Hudyo dahil maituturing silang marumi at hindi karapat-dapat sa Hapunang pang-Paskua, (YahYah 18:28, YahYah 19:19-22).

Lumabas ang Batalyon na kasama si Yahshu’a na may buhat na kahoy (krus). Nang makita nila si Simon na taga-Cyrene (Libya sa ngayon), kanilang ipina-buhat kay Simon ang kahoy na buhat ni Yahshu’a at si Yahshu’a ay inilagay sa likuran. Ang kanilang dinaanan ay pasilyong makitid na daanan lamang, kaya sa susunod na pagliko ay ang nakita na ng mga tao na may buhat ng kahoy ay si Simon na. Mapapansin na sa ika-labingdala ng tanghali hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa kapaligiran. Mapapansin din na walang nakasulat sa Bagong Tipan na ‘isinauli ni Simon kay Yahshu’a ang kahoy kaya ng siya ay sumigay ng ‘Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa’. Si Simon na taga Cyrene ay nagsasalita ng Griyegong wika. Sa Cyrene hanggang sa ngayon ay marami pang lahi ng mga Griyego sa Susa, sa Shihat, sa Beda at sa iba pang lugar sa Libya.

YahYah 8:29 ‘at kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya’. Paanong si Yahshu’a ay magsasalita ng ‘Ama, Ama bakit mo

14


ako pinabayaan? o ang ‘Eli, Eli lama Sabacthani’ kung hindi naman siya iniiwan ng nagsugo sa kanya?

Ayon sa Strong’s Exhaustive Concordance of the Hebrew Bible Chaldean Hebrew at Greek Dictionary: Greek Dictionary: 2241 (Greek) ELI = my God – in Hebrew (EL) ‘Ale’ = mighty, Almighty 1682 (Greek) ELOI = my God 2982 (Greek) LAMA = why – in Hebrew 4100 MAH = why In Hebrew 3027 YAD = Thou 4518 (Greek) SABACTHANI = thou has left me – in Hebrew 7662 In Hebrew 7662 SHEBAQ = allow to remain ‘Ama, Ama, Bakit Mo Ako Pinabayaan’ ay salitang sumisisi sa Ama .

Yob (Job) 1:22 ‘sa kabila ng mga pangyayaring ito ay hindi nagkasala si Yob, hindi niya sinisi si Yahweh’.

Hindi maaring sisihin ni Yahshu’a ang Ama sa Langit dahil ito ay kasalanan. Si Yob ay hindi nagkasala dahil hindi niya sinisi ang Ama sa Langit.

MGA SAKSI

May mga saksi na ang taong nakabayubay sa kahoy (krus) ay sumigaw ng Eli, Eli Lama Sabacthani na isang salitang Griego. Hinintay ng mga saksi na baka dumating si Propeta EliYah na tinawag ng nakabayubay sa kahoy.

15


SI YAHSHU’A AY HINDI NAGSASALITA NG SALITANG GRIYEGO KUNDI SALITANG HEBREO LAMANG

Gawa 10:28, Gawa 26:14

‘alam ninyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang pananampalataya na makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo’.

‘ Nakarinig ako na nagsasalita sa wikang Hebreo’

KASABWAT SI PILATO SA SABWATAN SA GOLGOTHA

Markos 15:44 ‘hindi magugulat si Gobernador Pilato at magtatanong pa, ‘kung may napatay’ at kung tutuo na desisyon ni Pilato na ipapatay si Yahshu’a.

ANG DECOY

YahYah 19:39

‘sumama sa kanya si Nicodemus, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe (si Nicodemus ang nagsadya kay Yahshu’a isang gabi).

Mateo 27:62-65‘kinabukasan, pagkatapos ng Araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong Seserdote at mga Pariseo. Sinabi nila ‘Naaalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya’s muling mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay at sabihin nila sa mga tao na siya’y muling nabuhay. At ang pandarayang ito ay magiging ‘MASAHOL PA SA NAUNA’

Mateo 28:65 ‘ dahil sa ang napatay ay nagsasalita ng Griyego na Eli, Eli Lama Sabacthani ay pinuntahan kaagad ng mga punong seserdote si Gobernador Pilato upang matiyak nila kung sino ang talagang napatay. Nagdahilan pa sila na baka mabuhay muli ang napatay ayon sa sinabi nito ng nabubuhay pa at baka nakawin ng kanyang alagad at palabasing nabuhay na

16


muli. Ito ay mababaw na dahilan dahil kakailanganing maipakita ang taong napatay na ito ay buhay.

Kaya sinabi sa kanila ni Gobernador Pilato na mayroon silang sariling kawal (kawal ng punong Seserdote na dumakip kay Yahshu’a) kaya sinabihan sila ni Pilato na ‘bantayan nila ang libingan’ (Mateo 27:65)

Mateo 28:14-15 ‘bukas na ang libingan ng datnan ng mga kawal at ipinakita sa mga punong Seserdote. Inakala naman nila na makakarating sa Gobernador na pinakialaman nila ang libingan na buksan upang masiguro kung sino ang nailibing doon, ngunit wala silang natagpuang bangkay, kaya nagkatha sila ng salita at sinuhulan ang mga kawal ng punong Seserdote na palabasin na kinuha ang bangkay ng mga alagad ni Yahshu’a.. ‘Sinabi ng mga Seserdote na ‘huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa Gobernador ‘KAMI ANG BAHALA’.Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila – hanggang sa ngayon ito parin ang sabi ng mga Hudyo’.

MGA SAKSI NA SI YAHSHU’A AY BUHAY

Si Gobernador Festo at Si Apostol Saul

Gawa 25:19 ‘ ang pinagtatalunan lamang nila ay tungkol sa kanilang pananampalataya at sa isang tao na ang pangalan ay Yahshu’a, patay na ang taong ito ngunit ipinipilit naman ni Saul (Pablo) na siya’y SIGURADONG BUHAY. Si Gobernador Festo ang pumalit kay Gobernador Felix at nang dumating si Haring Agrippa upang bumati kay Festo, inilahad ni Festo kay Haring Agrippa ang tungkol kay Pablo, at sa kanyang salita sa Hari a y nabanggit niya na ipinipilit ni Saul na SIGURADONG BUHAY si Yahshu’a. Sa pagsasalita sa kagalang-galang na Hari, ang isang Gobernador ay magsasalita ng tamang salita, at si Gobernador Festo ay nakapag-aral na tao at alam niya ang salitang ‘RESURRECTION’ o nabuhay na muli, ngunit bakit hindi niya ginamit ang salitang ‘NABUHAY NA MULI’ kundi ang kanyang tinuran ay ‘ipinipilit ni Saul na si Yahshu’a ay SIGURADONG BUHAY’.

Anghel ni Yahweh

17


Lukas 24:5 ‘bakit ninyo hinahanap ang BUHAY sa gitna ng mga patay? Ito ang tinuran ng Anghel ni Yahweh na sinabing si Yahshu’a ay ‘BUHAY’ at hindi ang ‘Resurrection o Nabuhay na Muli’. Ang isang Anghel ni Yahweh ay hindi magsasalita ng mali, sa Lukas 24:23 ‘mga Angel na nagsabing ‘BUHAY SI YAHSHU’A’.

Si Yahshu’a na mismo ang Saksi

Lukas 13:31-33

‘dumating doon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Yahshu’a na ‘umalis ka dito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes’. At sumagot si Yahshu’a, ‘sabihin mo sa kanya na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling, bukas ay ganoon din, at sa ikatlong araw tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa lakad ngayon, bukas at sa makalawa sapagkat ‘IMPOSIBLENG MAMATAY ANG ISANG PROPETA SA LABAS NG YAHRUSALEM’. (Hosea 6:2). Si Yahshu’a narin ang nagsabi na imposibleng mamatay ang

propeta na tinutukoy niya ang sarili niya (Deoteronomo 18:15).

Sa Awit ni Haring David

Awit 118:17-22 ‘hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, ihahayag ang kagila-gilalas na ginawa ni Yahweh. Kinastigo ako ni Yahweh, ngunit hindi ako ibinigay sa kamatayan’. 118:22 ‘ang batong inayawan ay siyang naging pinaka-saligang bato’

Sa Isinulat ni Lukas

Ito ay naisalin sa Gawa 4:11-12

‘ang batong inayawan ay naging pinaka-saligang bato, walang kaligtasan sa kaninuman, dahil walang tanging pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob sa mga tao kundi sa pangalan ni Yahshu’a Messiah’.

Natagpuang aklat ni Pedro sa isang Libingan sa Egypto Bible Dictionary of the Holy Bible

18


Natagpuan sa isang libingan sa Egypto noong 1886 A.D. ang ‘THE GOSPEL OF PETER’ at nailathala noong 1892 A.D. ay maaaring DOCETIC GOSPELat mahalang katibayan sa istorya na CRUCIFIXION at RESURRECTION kahit na ito ay may halatang BINAGO sa pag-pabor sa mga HERESY na iyan.

19

SABWATAN SA GOLGOTA  

RESEARCH HISTORY

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you