Page 1

2009


PILIPINAS AY NASA BIBLIA 2009


PILIPINAS AY NASA BIBLIA 2009

Ni

Kabayan Si-Alfonso Datu-aca Tabilog


Panalangin Ama kong , marami pong salamat sa mga pagpapala mo sa amin na nakikita at sa mga pagpapala mo sa amin na hindi nakikita. Maraming salamat Ama kong sa mga sandaling ito na niloob mo na makapanalangin ako sa iyo kasama ang mga hirang mong tinawag sa iyong Banal na Pangalan na mga kapatid ko na makakabasa nito at buksan mo Amang ang bawat isa na maunawaan ang Banal Mong Espiritu na iyong ipinadadala sa pamamagitan ng Pangalang YAHSHU’A , na siyang Banal na Espiritung iyan ang siyang magtuturo sa bawat isa nang mga katotohanan at magpapa-alala sa amin sa mga itinuro ni Yahshu’a Messiah na ninais na malaman at marinig ng mga naunang mga Propeta at mga Hari, ngunit niloob mo na kami sa huling panahong ito ang nauna mo pang binuksan upang maka-alam at maka-unawa ng mga tagubilin mo sa mga sinulat ni Propeta Moses at iba pang mga Propeta. Dahilan sa kapangyarihan ng iyong Banal na Pangalang ay binuksan mo kami na makaunawa at dahilan din sa iyong Banal na Pangalang ay makatupad at makasunod kami sa iyong ipinaunawa at mga tagubilin sa amin. Alang-alang sa pangalan ng aming Tagapagligtas at dakilang High Priest na si YAHSHU’A Messiah hinihiling namin ito sa iyo Ama kong Hallal-YAH.

ang pagkakasulat sa Dead Sea Scroll ng Pangalan ni YAHWEH


PILIPINAS AY NASA BIBLIA 2009

TALAAN NG MGA NILALAMAN

pahina

Paunang Salita

a

How Yeshua Become Jesus

c

Ang Tamang Pagbasa Ng Biblia

f

Huwag Babanggitin Ang Pangalan Na Sinasamba Ng Taga-ibang Bansa

i

Ophir Ang Tawag Na Sina-unang Pangalan Sa Mga Isla Ng Pilipinas

1

Tagalog Ay Sina-unang Wikang Hebreo

11

Tanging Sa Pilipinas Lamang Nanatili Ang Tawag Na Datu

17

Mines Dating Back 1,000 B.C.

19

Sabwatan Sa Golgotha

29

Pinagkunan Ng Saliksik

44

Tarsis And Ofir

49

Laguna Copperplate Inscription

51

Search For Ophir

57


PAUNANG SALITA

Pangalan ng Ama sa Langit ay YAHWEH na Nakasulat sa Letrang Lumang PaleoHebreo ng 6,823 ulit sa Lumang Tipan pa lamang, ito ay Natagpuan sa Kweba ng Qumran sa Dead Sea, Israel na Tinawag na “Dead Sea Scroll”. Ang Roman Catholic, Protestant, Jewish at Muslim at iba pang pananampalataya ay kasama sa Nagsasaliksik nito.

MAGANDANG BALITA BIBLIA

PREFACE: Ang Yahweh na katangi-tanging tawag ng mga Hebreo sa Diyos (na karaniwang isinasalin na Jehovah) ay pinanatili sa saling ito upang ipakita ang pagkakaiba ng salitang “Panginoon” na katumbas ay “Adonai”.

Dead Sea Scroll (YAHWEH) YHWH Nakasulat sa Hebreo-Aramaic ay Pinapalitan ng Salitang Adonai Kapag Binasaba

a


Kweba sa Qumran na pinagkunan ng Dead Sea Scrolls

b


Kopya ng Catholic Digest January 1992 vol.32,no.6

How Yeshu’a Become Jesus By:JOSEPH STALLINGS

Published in Catholic Digest January 1992 vol.32,no.6 page 17, The Mystery of the Magi We usually don‟t think about it, but our Lord‟s name was not always Jesus. It was in fact originally the popular Aramaic name Yeshu‟a. In first century Judea and Galilee, the name Yeshu‟a was very common and shared fifth place with Eleazar (Lazarus) in popularity as a name for Jewish men. The most popular male names at that time were Shime‟on (Simon), Yosef (Joseph), Yehuda (Judah or Judas) and Yochanan (John). In the Holy Land at the time of Christ, Aramaic had replaced Hebrew in everyday conversation, but Hebrew remained the holy language and was used in worship and daily prayers. The rabbis also used Hebrew when instructing their disciples. The two languages were closely related, however, as close as Italian is to Spanish, and both used the same alphabet.

c


Yeshu‟a was the Aramaic version of the Hebrew name Yehoshu‟a (Joshua), and means “Yahweh saves”. Throughout Christ‟s lifetime in Galilee, Samaria and Judea of course the name Yeshu‟a presented no problem for those who spoke Aramaic and read the Bible and prayed in Hebrew. But outside the Holy Land it become a different story as Good News spread. The Gentiles of the Roman Empire spoke Greek and Latin and simply could not pronounce Yeshu‟a. It contained sounds that did not exist in their language. When the Gospels were written in Greek, therefore, the Evangelists had a real problem regarding how they might render our Lord‟s name into acceptable Greek. The initially „Y‟ (Hebrew and Aramaic letter „yod‟) was easy. The Evangelists could use the Greek letter „iota‟, written „I,‟ since it was pronounced like the „y‟ in yet. The next sound was a vowel, and that was a little more difficult. Unlike Greek, all the letters of the AramaicHebrew alphabet are consonants. The marks for the vowels were not invented until some centuries after Christ and were simple dots and dashes, placed above or beneath the letters. At the time of Christ apparently, the first vowel in our Lord‟s name was pronounced like the „a‟ in gate. And the Evangelists believed they could approximate that sound by using the Greek letter „eta‟. (The capital Greek letter looks just like our English letter H). Then followed the first of two almost insurmountable problems with Hebrew and Aramaic pronunciation. There was no letter for the „sh‟ sound in the Greek alphabet. Such a familiar name as Solomon was actually Sh‟lomo in Hebrew, Samson was Shimson and Samuel was Sh‟mu-El. Like the Greek translators of these Old Testament Hebrew names, the Evangelists used the Greek sigma (s) for the Hebrew shin (sh) when rendering Christ‟s name. The first three Greek letters „iota‟, „eta‟, and „sigma‟, moreover came to be used in early Byzantine religious art as an abbreviation of Jesus name. As they look very much like the Latin letters IHS, the letters were adapted in Western European religious paintings and church architecture as a symbol for Christ‟s name. The next letter in the Aramaic name Yeshu‟a was the Hebrew letter „waw‟, which here represents the sound „oo‟, as in too. It was easy for the Evangelists to duplicate this sound in Greek. It takes two letters, however, the omicron (o) and upsilon (u). But that easy substitution was followed by the biggest problem of all: the final „a‟ sound. In Greek, there was no substitute for the Hebrew letter „aiyin‟. Though the „aiyin‟ has no sound of its own, it causes the vowel that it controls to be pronounced deep in the throat. The Greek couldn‟t do that, and neither could the Romans when speaking in Latin. Usually, a Greek or Roman would pronounce an „aiyin‟-controlled „a’ like the „a‟ in father. A final „a‟ on a name however was most commonly feminine in both Greek and Latin. Thus it was decided to drop the Hebrew „aiyin‟ completely and replace it with the final Greek sigma (s) which most often indicates the masculine gender in nouns. Throughout the Roman Empire then our Lord‟s Aramaic name Yeshu‟a, had become the Greek name Iesous, pronounced yeh-SOOS. And this remained Christ‟s name throughout the Roman Empire as long as Greek remained the dominant language. But after some centuries Greek lost its favored position and Latin took its place. In the last quarter of the fourth century, the Bible was translated from Greek into Latin by *St. Jerome who had no trouble rendering the Greek Iesous into Latin, it became Iesus. The accent, however, was moved to the first syllable and the name pronounced YAY-soos, since the Romans liked to accent the second from the last syllable. In about 14th century, in the scriptoria of the monasteries where Bibles were copied by hand, Monks began to elongate the initial „I‟ of the words into a „J‟. (The pronounciation remained the same-like the „y‟ in yet but the Monks thought a „J‟ looked better). Probably the first Monks to do this were Germans because the letter „j‟ in that language sounds the same as the „y‟ in English. The name Iesus, consequently, evolved into the

d


familiar written form of Jesus by the 17th century. Everyone still pronounced it YAY-soos, however, as it was in the official liturgical Latin. Way back in the fifth and sixth centuries, some pagan Germanic tribes called the Angles and Saxons invaded England. St Augustine of Canterbury came to convert them to Christianity in A.D.396. Of course St. Augustine established Jerome‟s Latin translation as England‟s official Bible. The Anglo-Saxon learned that our Lord‟s official Latin name was Iesus. Naturally the Germanic Anglo-Saxon converted the initial Latin „I‟ into the German „J‟. They pronounced the name, however, as YAY-zoos, since a single „s‟ between two vowels is sounded like our „z‟ in Germanic languages. When the Normans invaded England in A.D.1066 they brought with them the French language. Since neither the Anglo-Saxons nor the Normans would surrender their language to the other, the two become wedded and eventually evolved into Modern English. The Normans did influence the pronunciation of the first letter of Our Lord‟s name, though, they brought the French pronunciation of „j‟ (jh), which evolved into our English sound of „j‟. When King James commissioned the first official translation of the Bibles into English in the early 17 th century, the Latin Iesus was carried over unchanged into the new English Bible. The average English citizen of the day probably pronounced the name JAY-zus which ultimately evolved into our modern English JEEzus. The long process was now complete. A name that began as the Aramaic Yeshu‟a would remain written in English as it was in Medieval Latin, but now would be pronounced in English speaking countries as the familiar and loving name of the One who is our Savior, JESUS. *St. Jerome name is Eusebius Hieronymus A.D.347 – A.D.419

e


Ang Tamang Pagbasa ng Biblia

Dahil ang Banal na Pangalan ng Makapangyarihan ng Israel ay mahalaga at ganoon din ang pangalan ng Messiah ng Nazareth ay mahalaga upang ipadala ang Banal na Ispiritu ni Yahweh ay dapat na ibinabalik ang pangalan ni Yahweh at pangalan ni Yeshua (Yeshua ay sa Aramaic ang bigkas sa Hebreo ay Yahshu‟a) sa bawat pagbasa ng Biblia upang ang Banal na Ispiritu ni Yahweh ay sumaatin at siyang Banal na Ispiritung iyan ni Yahweh ang magtuturo sa atin at magpapaunawa sa atin ng mga nilalaman ng Banal na Kasulatan na tinawag na Biblia. Ang Biblia ay isinulat ng mga tao na puspos ng Banal na Ispiritu ni Yahweh kaya ang makaka-unawa lamang nito ay ang may Banal na Ispiritu ni Yahweh, 2 Pedro 1:20-21. Sa bawat nakasulat na Diyos o Lord o God sa Lumang Tipan ay ibalik na natin ang pangalan ni Yahweh, ganoon din sa pagbasa ng nakasulat sa Bagong Tipan na pangalang Jesus ay ibalik na natin ang tamang pangalan na Yahshu‟a ang tunay na Messiah ng Nazareth. Sa ganoon ay makaka-iwas tayo sa mga Sumpa na nakasaad sa Revelation 22:18-19 na ang sinuman na mag-alis ay aalisan ng karapatan sa parte ng Aklat ng Buhay, Awit 69:28-29, at ang sinuman na magdagdag ay daragdagan ng salot na nakasaad sa Banal na Kasulatan na tinawag na Biblia. Sa ganoon ay tiwasay tayo na malayo tayo sa mga aksidente at sa mga salot na sakit at manatili sa parte ng Aklat ng Buhay upang magkaroon ng Buhay na Walang hanggan.

Dahilan sa orihinal na pagkakasulat ang mga pangalan ay pinalitan ng mga „translators‟ ay kailangan na ating ibalik ang mga orihinal na pangalan lalong-lalo na ang mahahalagang pangalan na kasama ang pina-ikling pangalan ni Yahweh na „Yah‟ at ang pangalan ni Yahshu‟a ang tunay na Messiah ng Nazareth. Ang English na „Mighty-One‟ ay mas tamang isalin sa salitang Tagalog na „Makapangyarihan‟, dahil ang salitang „panginoon‟ ay nagmula sa salitang „Adonai‟ na istatwa ng Canaan na naging Palestino, Hosea 2:16. Lumang Tipan: Exodus 3:15 And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Tamang pagbasa: Exodus 3:15 And Yahweh said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Yahweh Mighty One of your fathers, the Mighty One of Abraham, the Mighty One of Isaac, and the Mighty One of Jacob, hath sent me unto you: this is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Lumang Tipan: Genesis 2:3 “Pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at itinalaga, sapagkat sa araw na ito ay nagpahinga ang Diyos ng likhain ang lahat. Tamang pagbasa: Genesis 2:3 “Pinagpala ni Yahweh ang ikapitong araw at itinalaga, sapagkat sa araw na ito ay nagpahinga si Yahweh ng likhain ang lahat. Bago tayo magpatuloy alam natin na bagong imbento lamang ang Letrang “J” kaya imposibleng Jesus ang pangalan ng Messiah, ganoon din ang pangalan ni Juan o “John” ay ang dapat ay “YahYah”. Sa Israel ngayon ang tawag kay John ay “Yochanan” na isang kontradiksyon sa nakasulat sa YeremiYah (Jeremiah) 43:4 at sa Luke 1:61. Tangi ang Banal na Pangalan ni Yahweh na “Yah” sa Awit 68:4 ang may kapangyarihan na pagsalitaing-muli si

f


ZechariYah sa Luke 1:22, Luke 1:59-64. Ang Semetic na kapatid na wika ng Hebreo at sa Arabic ang pangalan ni John ay “Yahya”.

Bagong Tipan: Mateo 3:14-15 “sinansala siya ni Juan na ang wika “Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo, at kayo pa ang lumapit sa akin? Ngunit tinugon siya ni Jesus „Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Tamang pagbasa: Mateo 3:14-15 “sinansala siya ni YahYah na ang wika “Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo, at kayo pa ang lumapit sa akin? Ngunit tinugon siya ni Yahshu’a „Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ni Yahweh. At pumayag si YahYah. Bagong Tipan: Revelation 1:1 The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John: Tamang pagbasa: Revelation 1:1 The revelation of Yahshu’a Messiah, which Yahweh gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant YahYah:

Banal na Ispiritu ni Yahweh sa YahYah (John) 14:26 “Ang Mang-aaliw na siyang Banal na Ispiritu ni Yahweh na ipadadala ng Ama sa aking pangalan, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at ipa-aalala sa inyo ang bawat nasabi ko sa inyo”. Tanging sa nag-iisang pangalan ni Yahshu‟a (Gawa 4:12) ipadadala ang Banal na Ispiritu ni Yahweh at iyang Banal na Ispiritung iyan ang magtuturo sa atin ng mga katotohanan at magpapaalala sa atin ng mga iniaral ni Yahshu‟a Messiah.

2 Peter 1:20-21

“Ating unang alamin na walang nakasulat sa Banal na Kasulatan sa kanyang sariling interpretasyon. Dahil isinulat ito ng mga tao noong panahong iyon hindi sa kagustuhan ng tao kundi mga taong pinabanal ni Yahweh na nagsalita at pinakilos ng Banal na Ispiritu ni Yahweh”.

Ang Banal na Kasulatan ay isinulat ng mga tao na kinasihan ng Banal na Ispiritu ni Yahweh, samakatwid ay tanging ang may Banal na Ispiritu ni Yahweh lamang ang makakaunawa ng Banal na Kasulatan at ito ay sa pamamagitan ng pangalan ni Yahshu‟a ay ipadadala ang Banal na Ispiritu ni Yahweh.

Ang Salitang Christo ay Wala sa Orihinal na Biblia YahYah(John)1:41“Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sinabi niya „Natagpuan namin ang „Messiah‟ (sa interpretasyon ay Christo).

g


2 Peter 1:20-21

“Ating unang alamin na walang nakasulat sa Banal na Kasulatan sa kanyang sariling interpretasyon. Dahil isinulat ito ng mga tao noong panahong iyon hindi sa kagustuhan ng tao kundi mga taong pinabanal ni Yahweh na nagsalita at pinakilos ng Banal na Ispiritu ni Yahweh”.

Christo ay interpretasyon lamang ng mga translators na mga Griyego, ngunit ang „Christo‟ ay wala sa wikang Griyego. Maari nang masakop ng Griyego ang mga sakop ng Persia sa Ester 1:1 ay nasakop nila ang bansang India na pinanggalingan ng istatwang si Chrishna ay dinudurog ang ulo ng ahas na kagaya ng naihula sa darating na Messiah sa Genesis 3:15. Father Emmanuel: Christ comes from the Greek word Christos, meaning “the anointed one”. Srila Prabhupada: Christos is the Greek version of the word Krishna.

Krishna ng India

Exodus 23:13

“Huwag babanggitin ni mamutawi sa ating mga labi ang mga pangalan ng mga sinasamba ng taga ibang bansa”. Ang bansang Israel ay ang sinasamba ay si Yahweh lamang, ang ibang bansa kagaya ng Canaan (Palestino) ang sinasamba ay si Adonai o Baal (Hukom 1:7, Adonai ay si Baal at nasalin bilang Lord, Hosea 2:16), ang Lord ay naisalin na Panginoon. Sa katabing bansa ng Israel ang Masry o Egypt ay maraming istatwang sinasamba at isa na dito si „El‟ at bawat bansa ay may kanya-kanyang „El‟ o plural ay Elohim (nasalin na God). Ang bansang Griyego ang sinasamba ay si Theos (nasalin na Diyos), ang bansang India ay maraming istatwa at isa na dito si Krishna (nasalin na Christos). Ang Syria naman ang sinasamba ay si Gowd (nasalin na God) at sinasamba naman ng mga teutonic–Germans. Si Zeus (pagbasa ay „sus‟ ay isa sa Greek Mythology God) ay idinugtong sa pangalan ng Messiah kaya naging Yehsoos (Yeh-sus) sa Griyego at Latin.

h


Huwag Babanggitin ni Mamutawi sa Inyong Labi ang Pangalan ng Sinasamba ng mga taga ibang Bansa

Amun

Anubis

Aten

Atum

Bastet

Bes

Geb

Hapy

Hathor

Horus

Isis

Khepri

Khnum

Ma'at

Nephthys

Nun

Nut

Osiris

Ptah

Ra

i


Ra-Horakhty

Sekhmet

Seshat

Seth

Shu

Sobek

Tawaret

Tefnut

Assyrian Gods at Goddesses at Babylonian Gods at Goddesses         

Apsu underworld ocean; begetter of the skies and earth Tiamat primeval chaos; bearer of the skies and earth Lahmu & Lahamu Anshar Kishar Anu sky god, father & king of the gods Antu(m) 1st consort of Anu Aruru (Ninmah, Mami) mother goddess; midwife of the gods Mammetum maker or mother of fate

                     

Nammu associated with water. Ellil (Enlil) initially, leader of the pantheon Ea (Enki, Nudimmud) god of the waters Mummu craftsman Qingu battle leader Sin (Nannar) moon god Ningal the consort of Sin Ishtar (Ishhara, Irnini, Inanna) goddess of love, procreation, and war Siduri barmaid Shamash (Babbar, Utu) sun god Aia Shamash's consort Kakka Anshar and Anu's vizier Ninlil Elil's consort Nusku god of fire and Ellil's vizier Gerra (Gibil) god of fire Ishum god of fire Kalkal Ellil's doorkeeper Nash a pure goddess Zaltu strife Ninurta chamberlain of the war god Ninsun great queen Marduk supplants other Babylonian deities to become central figure

j


                             

Bel (Canaanite Baal cleverest; sage of the gods Ashur god of Assyria and war Shullat Shamash's servant Papsukkal vizier of the great gods Hanish weather god's servant Adad a storm god Shara Nin-ildu carpenter Gushkin-banda creator of god and man, goldsmith god Nin-agal patron of smiths. Ereshkigal (Allatu) supreme goddess of underworld Belit-tseri tablet-scribe of the underworld Namtar(a) the fate-cutter, herald of death Sumuqan cattle god Nergal (Erragal, Erra, Engidudu) underworld; hunter; god of war and plague Irra plague god Enmesharra underworld god Lamashtu dread female demon also known as 'she who erases' Nabu god of writing and wisdom Ningizzia guardian of the gate of heaven; a god of the underworld Tammuz (Dumuzi, Adonis)**** vegetation Belili (Geshtinanna) Gizzida (Gishzida) consort of Belili, doorkeeper of Anu Nissaba (Nisaba) cereal grain harvest Dagan fertility and the underworld Birdu an underworld god Sharru god of submission Urshambi boatman to Utnapishtim Ennugi controller of the Anunnaki Geshtu-e god whose blood and intelligence are used by Mami to create man.

Roman at Greek Gods Roman God Kapantay sa Greek God Roman

Greek

Apollo

Apollo

Bacchus

Dionysus

Ceres

Demeter

Cupid

Eros

Diana

Artemis

k


Fortuna Janus Juno

Hera

Jupiter

Zeus

Maia Mars

Ares

Mercury

Hermes

Minerva

Athena

Neptune

Poseidon

Pluto

Hades

Proserpina

Persephone

Saturn

Cronus

Uranus

Ouranos

Venus

Aphrodite

Vesta

Hestia

Vulcan

Hephaestus

Huwag Babanggitin ni Mamutawi sa Inyong Labi ang Pangalan ng Sinasamba ng mga taga ibang Bansa

l


Ophir Ang tawag sa Sina-Unang Pangalan ng mga Isla ng Pilipinas

Sino si Ophir ? Ophir ay naisulat sa Lumang Tipan ng Biblia sa 1 Kings 22:48, 9:28 and 22:49, Psalms 45:9, Isaiah 13:12, Job 22:24, 28:16, 1Chron. 24:4, 1:23, Genesis 10:25-26. Sa Genesis 10:25-30 ―At si Heber ay nagka-anak ng dalawang lalaki: ang pangalan ng isa ay Peleg, dahil nang araw na ipinanganak sila ang wika ng mga tao sa mundo ay nagkaiba-iba, at ang kanyang kapatid ay si Yoktan. At si Yoktan ay naging anak sina Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Yerah, Hadoram, Uzal, Diklah, Obal, Abimael, Sheba, OPHIR, Havilah, Yobab; lahat ng ito ay mga anak ni Yoktan. At sila ay nanirahan mula sa Mesha at hanggang sa Sephar sa kabundukan sa Silangan.‖

CHRONOLOGICAL EVENTS BASED ON HOLY BIBLE RECORDS

YEAR

REFERENCE

HEBREW NAME-MEANING-EVENTS

B.C.E. (Before Common Era) 3992 Dan.9:24-27 3862 Gen.5:3-6 Seth 3757 Gen.5:9 Enosh 3667 Gen.5:12 Cainan 3597 Gen.5:15 Mahalalel 3532 Gen.5:18 Yared 3370 Gen.5:21 Enoch 3305 Gen.5:25 Metuselah 3118 Gen.5:28-29 Lamech 3062 Gen.5:5 Death of Adam 3005 Gen.5:23 Enoch taken away 2950 Gen.5:8 Death of Seth 2936 Gen.5:28 (10)Noah 2852 Gen.5:11 Death of Enosh 2757 Gen.5:14 Death of Cainan 2702 Gen.5:17 Death of Mahalalel 2570 Gen.5:20 Death of Yared 2436 Gen.5:32 Shem 2341 Gen.5:31 Death of Lamech 2336 Gen.5:27 Death of Metuselah 2336 Gen.7:6 Ark of Noah Great flood

Creation of (1)Adam-Awdam-to show blood in face Sheeth-appoint Awnash-to be frail Kane-a nest Halal-praise Yah Yared-to descend to lower region Kawnek-discipline Methuselah Lehmek-uncertain

Nooakh-to rest

Seem-call a name.Ham Yahpet born

Noah and 3 children, wives survived

1


Archaeological Findings: Ancient Ebla

2334 Gen.11:10 Arphakshad 2299 Gen.11:12 Selah-Shawlakh 2269 Gen.11:14 Heber 2235 Gen.11:14 (15) Peleg 2235 Gen.10:25 Tower of Babel

In 1974 at site of ancient Ebla northern Syria, exemplify the plethora of pre-flood and post flood writings Rawpad-to refresh to send away Awba-crossover Pawleg-to divide ( Yoktam the father of Ophir ) Migdalah Bawlal - Confounded the language of Son of Man. Heber language was called Hebrew from name Heber. Ang Wika ni Ophir

Ang wika ni Heber ay kagaya ng wika ni Adam at nang magkaiba-iba ang wika ng mga tao sa mundo, tanging si Heber lamang ang nakapag-ingat ng orihinal na wika ni Adam na tinawag sa kanyang pangalan na Heber na naging Hebreo. Samakatwid ang naging wika ng dalawang anak ni Heber sina Peleg at Yoktan ay Hebreo din at ang naging wika ng kanilang mga anak ay Hebreo din. Samakatwid ang wika ni Ophir na anak ni Yoktam ay Hebreo din.

Ang Wika ni Abraham Ang anak ni Peleg si Reu, ang anak ni Reu si Serug, ang anak ni Serug si Nachor, ang anak ni Nachor si Thare, ang anak ni Thare sina Abram na naging Abraham, Nahor at Haran ang ama ni Lot. Si Abraham ay tinawag na Hebreo sa Genesis 14:13, samakatwid ang wika ni Abraham ay Hebreo. 2205 Gen.11:18 Reu Rawaw-shepherd 2173 Gen.11:20 Serug Sawrag-to intwine 2143 Gen.11:22 Nachor Nakharaw-to snore 2114 Gen.11:24 Thare Tehrakh-trembling 2044 Gen.11:26 (20)Abram(Abraham) Father to be raise of people.Covenant Gen.17:9-10

Ang Datu ay Apo ni Abraham Nang ang salita ni YAHWEH ay dumating kay Abraham sa Genesis 15:13-14 “At sinabi ni Yahweh kay Abraham, sinabi ko sa iyo na ang lahi ng iyong mga anak ay magsisilbi sa ibang lupain ng mga Hentil at sila ay pahihirapan sa loob ng 400 taon, at ang Nasyong iyon na kanilang pinagsilbihan ay aking hahatulan at pagkatapos at ilalabas ko sila na may dalang malaking yaman”. Sa Genesis 21:12-13 ― kay Yahshaak (Isaac) ang iyong lahi ay tatawagin at ang anak mo sa katulong ay aking gagawin din na isang Nasyon, DAHIL SIYA AY ANAK AT LAHI MO RIN‖.

2


Sina Yahshaak at Ismaale (Ismael) ay Anak at Lahi rin ni Abraham at si Ismaale ang naunang nanirahan sa Masry (Egypt) sa Genesis 21:21 at sumunod ang mga anak ni Yahshaak kay Yahkoob (Jacob) na tinawag ni Yahweh bilang Yahshear (Gen. 32:28) ay nanirahan din sa Masry sa Genesis 46:3 ―Ako si YAHWEH, ang makapangyarihan ng iyong mga magulang, huwag kang matakot pumaroon sa Masry; dahil gagawin ko kayong malaking Nasyon‖. Samakatwid ang lahi ni Abraham sa kanyang dalawang anak sina Ismaale at Yahshaak ay naging tigapagsilbi sa lupain na hindi kanila sa lupain ng Masry kagaya sa sinabi ni Yahweh sa Genesis 15:13-14. Ang sinabi ay paglipas ng 400 na taon ay lalabas sila sa Nasyong iyon na kanilang pinagsilbihan at sa Exodus 12:52 ―si YAHWEH ay inilabas ang mga anak ni Yahshear (Jacob) (Tribo ng Yahshurun) Gen.32:28 mula sa lupain ng Masry‖. Sa lupain ng Masry ang Tribo ni Ismaale at Tribo ni Yahshurun (mula sa pangalang Yahshear) ay ang tanging ―Tribong Tuli‖, upang magkaroon ng pagkaka-kilanlan sa dalawang Tribong-Tuli ang Tribong Yahshurun ay tinawag na Yisraw-ale (Yisrawale naging Israel) ibig sabihin ay ―Prinsipe ni Sarah‖ at ang Ismaale naman ay tinawag na Ishma-ale na ibig sabihin ay ‗sa Pangalan ni Sarah‖. ‗Ale‘ ay tinutukoy ang amo ni Hagar na si Sarah. Ang 12 anak ni Yahshear (Jacob) na tinawag na 12 Tribo ni Yahshurun ay orihinal na 12, ngunit ng akuin ni Yahshear ang dalawang anak ni Yohseph sina Efraim at Manase na kanyang anak na rin sa Genesis 48:5-6. Ang nakatalaga para kay Yohseph ay pinalitan ng kanyang dalawang anak, samakatwid ang Tribo ni Yahshurun ay naging 13 Tribo na lumabas sa lupain ng Masry sa panahon ni Moshe (Moses). Ang anak ni Yahshear (Jacob) na Tribo ni Levi ay itinalaga sa Pagpapari (Priesthood o YahshearDath) sa Exodus 29, ang tatlong anak ni Levi si Yahshear-Dath Gerson, Yahshear-Dath Cohat at Yahshear-Dath Merari o mga Yahshear-Dath o mga Seserdote ay inihalo sa 12 Tribo ng Yisrawale upang pamahalaan ang trabaho ng Pagpapari at sa pagsisilbi sa pagsamba kay YAHWEH na mababasa sa Joshua 21:1-8 at 1Chronicles 6:63-81.

Tatlong Anak ni Levi Itinalagang Yahshear-Dath o Seserdote o Pari ay Inihalo sa 12 Tribo ng Yisrawale Seserdote o Yahshear-Dath Gerson Seserdote o Yahshear-Dath Cohat Seserdote o Yahshear-Dath Merari

Ang mga anak ni Yahshear (Jacob) kay Leah, Rachel, Bilha, Zilpa: 1. Ruben ---------2. Simeon ---------3. Levi ---------4. Yahuwdah ---------5. Dan ---------6. Nepthali ---------7. Gad ---------8. Asher ----------

1. Ruben (Leah) - Yahshear Dath Merari ang Pari 2. Simeon (Leah) – Yahshear Dath Cohat ang Pari Levi (Leah) mga anak sina Gerson, Cohat, Merari 3. Yahuwdah (Leah) – Yahshear Dath Cohat ang Pari 4. Dan (Bilha-Rachel ) – Yahshear Dath Cohat ang Pari 5. Nepthali (Bilha-Rachel) – Yahshear Dath Gerson ang Pari 6. Gad (Zilpa-Leah) – Yahshear Dath Merari ang Pari 7. Asher (Zilpa-Leah) – Yahshear Dath Gerson ang Pari

3


9. Isachar ---------- 8. Isachar (Leah) –Yahshear Dath Gerson ang Pari 10.Zabulon ---------- 9. Zabulon (Leah) – Yahshear Dath Merari ang Pari Dinah (Leah) 11.Yohseph ---------Yohseph (Rachel) mga anak sina Manaseh at Efraim 12.BenYahmin ---------10. Manaseh-kalahating tribo - Yahshear Dath Gerson ang Pari Manaseh- kalahating tribo – Yahshear Dath Cohat ang Pari 11. Efraim – Yahshear Dath Cohat ang Pari 12. BenYahmin(Rachel) - Yahshear Dath Cohat ang Pari Si Yohseph ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa mga Ismaalita at dinala sa Masry (Egypt) na pinagbili naman bilang alipin at dumating ang panahon na naging tagapamahala ng Pharaoh at naging Malaya at pinalitan ang pangalan na Zaphenath-paneah. Ang isang alipin ay ibabalik sa kanyang magulang ngunit si Yohseph ay binili sa lahi ng Ismaalita kaya ibinalik siya sa Ismaalita at binigyan ng asawa na pangalan ay Asenath na anak na babae ng Pari ng Ismaalita na si Potiphera sa lahi ni Ismaale na nagkaroon ng 12 prinsesa na kagaya ni Yahshurun na nagkaroon ng 12 anak at ang isa ay si Levi na naatasan sa pamamahala ng Pagpapari sa Exodus 29, Genesis 17:7, 17:23,16:12 ―siya ay kahalubilo ng kanyang mga kapatid‖. Nang si Abraham ay mamatay sina Ismaale at Yahshaak ang naglibing sa kanya sa kweba ng Machpelah katabi ng kanyang asawang si Sarah sa Genesis 25:9. Ang anak at lahi ni Ismaale ay nadala ng dalawang anak ni Yohseph sina Manase at Efraim, samantalang ang anak at lahi ni Yahshaak ay nadala ng 12 Tribo ng Yahshurun (Jacob tinawag ni Yahweh na Yahshear) sa lupain ng Masry at inilabas sila ni Yahweh sa Exodus 12:52, upang matupad ang sinalita ni Yahweh sa Genesis 15:13-14.

Mga Apo ni Levi 1Chronicles 6:1 Mga Lahi ng mga Anak ni Levi: Gerson Libni Shimei Jahath Zimmah Joah Iddo Zerah Jeaterai

Cohat

Merari

Amran Ishar Hebron Uzziel Aaron Korah Eleazar Ebiasaph Phinehas Assir Abishua Tahath Bukki ZephaniYah Uzzi Azariah Zerahiah Joel Maraioth Elkanah Amariah Amasai Ahitub Mahath Zadok Elkanah Ahimaaz Zuph Azariah Toah

4

Mahli Mushi Libni Shimea Uzza Shimea Haggiah Asaiah


Johanan Eliel Azariah- Jeroham (Priest of Elkanah Solomon Shumuel temple ) Joel Amariah Heman Ahitub Zadok Shallum Hilkiah Azariah Seraiah Jehozadak-captive in Babylon Mapapansin na ang lahi ni Cohat kay Ishar ay nagsilbi sa Kaharian ni Haring Dowdow (David). Mapapansin na ang lahi ni Cohat kay Amran si Jehozadak ay umabot sa Pagkakasakop ng Babylonian. Mapapansin na ang lahi ni Gerson at Merari ay tumigil sa ika- 7th henerasyon na panahon ng pagtakas ng Natirang-Nakatakas mula sa Assyria, Isaiah 11:11. Ang nakatalagang Pari sa Kaharian ng Yisrawale ay sina Gerson,Merari at Cohat, samantalang sa Kaharian ng Yahuwdah ay si Cohat lamang.

Kaharian ng Yisrawale: Ang 12 Tribo ng Yahshurun (tinawag na Yisrawale o Israel sa Egypt) ay nagkaroon ng kanilang Hari, naging Hari si Saul mula sa Tribo ng BenYahmin, sumunod si Dowdow (David) sa Tribo ni Yahuwdah at sumunod si Haring YahdidiYah (Solomon) anak ni David.

Si Haring YahdidiYah (Solomon) ay nagpagawa ng Mga Barko upang pumunta ng OPHIR para kumuha ng mga ginto, 1Kings 9:26 ang paglalakbay pabalik ay tumatagal ng tatlong (3) taon.

Dalawang Kaharian: Lumipas ang panahon pagkamatay ni Haring Solomon ay nahati sila sa dalawang kaharian, sa Kaharian ng Yisrawale at Kaharian ng Yahuwdah. Ang Katiwala ni Haring Solomon na mula sa Tribo ng Efraim (1Kings 11:26) si Yeroboam ang naging Hari ng Yisrawale na sumama ang 10

5


Tribo ay pinagsisilbihan naman ng mga Levitang Pari (Yahshear-Dath o Seserdote) mula kay Yahshear Dath Cohat, Yahshear Dath Gerson at Yahshear Dath Merari. Ang anak ni Haring Solomon si Rehoboam ang naging Hari ng 2 Tribo ng Yahuwdah na pinagsisilbihan ng mga Levitang Pari (Yahshear-Dath o Seserdote) mula kay Yahshear Dath Cohat.

KAHARIAN NG YISRAWALE: Sampung (10) Tribo ang sumama kay Haring Yeroboam ng Kaharian ng Yisrawale at ang lungsod ay ang Samaria na pinagsisilbihan ng mga Levitang Pari (Yahshear-Dath o Seserdote) mula kay Yahshear Dath Cohat, Yahshear Dath Gerson at Yahshear Dath Merari na mababasa sa Joshua 21:1-8 at 1Chronicles 6:63-81.

KAHARIAN NG YAHUWDAH:

Dalawang (2) Tribo ang sumama kay Haring Rehoboam ng Yahuwdah at ang lungsod ay ang Yahrusalem (Jerusalem) na pinagsisilbihan ng mga Levitang Pari (Yahshear-Dath o Seserdote) mula kay Yahshear Dath Cohat.

Si Haring Yeroboam ng Yisrawale ay TINANGGAL ang Pagsisilbi ng mga Levitang YahshearDath o Seserdote sina YahshearDath-Cohat, YahshearDath-Gerson at YahshearDath-Merari at PINALITAN sila ng mga pangkaraniwang tao lamang na HINDI LEVITA. Si Haring Yeroboam ng Yisrawale ay nagtayo ng templo sa mataas na lugar at ginawang Tigapagsilbing Pari ay pangkaraniwang tao lamang na HINDI LEVITA at itinalaga ang Kapistahan sa ika-Walong Buwan na dapat ay ika-Pitong buwan na ginaganap ng Kaharian ng Yahuwdah sa pagdiriwang ng mga kapistahan sa 1 Kings 12:31-32, 1 Kings 13:33-34.

Levitang YahshearDath o Seserdote mula kay Yahshear Dath Cohat, Gerson at Merari ay Tinanggal Bilang Tigapagsilbing YahshearDath o Seserdote sa Kaharian ng Yisrawale at sila ay Lumayas sa lupain ng Yisrawale na dala ang kanilang mga ari-arian ay tumungo sa Kaharian ng YAHUWDAH sa lungsod ng Yahrusalem at nanatili sa loob ng tatlong (3) taon: 2Chronicles 11:13-17 ‗at ang lahat ng mga Seserdoteng Pari at Levita na nasa Yisrawale at sa lahat ng baybayin ay lumayas na dala ang kanilang ari-arian at tumungo sa Yahuwdah at sa lungsod ng Yahrusalem: dahil si Haring Yeroboam at kanyang mga anak ay Pinalayas sila bilang Tigapagsilbing Seserdote para kay Yahweh at si Haring Yeroboam ay nagtalaga ng mga Seserdoteng Paring Hindi Levita sa matataas na lugar at para sa Demonyo at sa Istatwang Guya na kanyang ginawa. Ang mga Levitang YahshearDath o Seserdoteng Pari mula sa tribo ng Yisrawale, ay itinalaga ang kanilang sarili at puso na hanapin si Yahweh na Makapangyarihan ng

6


Yisrawale sa pagpunta nila sa Yahrusalem upang magsakripisyo para kay Yahweh na Makapangyarihan ng kanilang mga magulang. Naging matatag ang Kaharian ng Yahuwdah at maging si Haring Rehoboam na anak ni YahdidiYah (Solomon) ay naging matatag, sa loob ng tatlong taon; dahil tatlong taon silang sumunod sa palatuntunan kagaya sa pagsunod ni DowDow (David) at YahdidiYah‖.

Ang mga Levitang YahshearDath o Seserdoteng Pari na lahi ni Yahshear Dath Cohat, Gerson at Merari na pinalayas sa Kaharian ng Yisrawale ay hindi nagtagal sa Kaharian ng YAHUWDAH: 2 Chronicles 20:18-19 Ang mga Levitang YahshearDath o Seserdoteng Pari mula sa lahi ni Yahshear Dath Cohat, Gerson at Merari na pinalayas sa Kaharian ng Yisrawale na tumungo sa Kaharian ng YAHUWDAH sa Yahrusalem ay nawala sa kapanahunan ni Haring Yahoshaphat (776 B.C.E. 1Kings 22:51, 62 taon mula sa paghahari ni Haring Yeroboam) sa 2 Chronicles 20:1819 ―at ang mga Levita mula sa mga anak ni (Cohat) Cohathites at mga anak ni Corhites at tumayo upang purihin si Yahweh ang nag-iisang Makapangyarihan ng Yisrawale sa napaka-lakas na boses na mataas.‖

Mga Barko Patungong OPHIR: Mga Barko na ipinagawa ni Haring YahdidiYah (Solomon) ay pumupunta parin sa OPHIR para kumuha ng mga ginto 1Kings 9:26, at nagpagawa pa ng mga panibagong Barko si Haring Yahoshaphat sa 1 Kings 22:48 ngunit hindi na ito natuloy. Ang mga Levitang Pari mula sa lahi ni Yahshear Dath Gerson, Yahshear Dath Cohat at Yahshear Dath Merari na pinalayas sa Kaharian ng Yisrawale na tumungo sa Kaharian ng Yahuwdah ay hindi nagtagal sa Kaharian ng Yahuwdah, sila ay sumama sa mga barkong ipinagawa ni Haring YahdidiYah na pumupunta sa OPHIR na naglalakbay ng pabalik sa loob ng tatlong (3) taon, dahil tatlong (3) taon silang lumagi sa kaharian ng Yisrawale 2Chronicles 11:13-17. Bago pa magpagawa ng panibagong Barko si Haring Yahoshaphat sa 1Kings 22:48. Naisulat sa 2Chronicles 20:18-19 sa paghahari ni Haring Yahoshaphat na 62 taon na ang lumipas mula sa paghahari ni Haring Yeroboan na katiwala ni Haring YahdidiYah(Solomon) sila ay hindi na natagpuan sa Yahrusalem sa 2 Chronicles 20:18-19 .

Dinatnan ng Mga Levitang Yahshear Dath o Datuh sa Mga Isla ng OPHIR: Ang mga lahi ni OPHIR ay nagsasalita ng Wikang Hebreo na kagaya ng mga Levitang Yahshear Dath o Seserdote na sumakay sa mga Barko tumungong Ophir dahil si OPHIR ay apo rin ni Heber na pinagmulan ng tawag sa salitang Hebreo na nagmula sa pangalang Heber. Ang mga taga OPHIR ay masagana na sa napakaraming ginto at ang kanilang sinasamba ay mga anito na impluwensya ng malalapit na bansa sa kanila. Ang mga YahshearDath o Seserdoteng Paring Levita ay hindi kilala ng mga taga OPHIR na naitalaga na bilang Seserdoteng Pari (Dath) ni Yahshear (Yahcoob) o Yahshear-Dath o

7


Seser-Dothe para sa pagsamba kay Yahweh, sa Hebreo ang Pari ay ‗Dath‘ o binigkas na Dawth-ho.

dath <1881> Strong’s Exhaustive Concordance Hebrew Dictionary

Pronunciation:

Dawth-ho

Definition:

1) decree, law, edict, regulation, usage 1a) decree, edict, commission 1b) law, rule of uncertain (perhaps foreign) derivation: a royal edict or statute:-commandment, commission, decree, law, manner.

DaTH

I used to think of DaTH (dawth-ho) as meaning void, since that's the way the fluffy bunny new age kabbalah books present it. I was curious one day and decided to see if the word was in the Bible (in Hebrew version) and found that it means something like the Law written in our hearts, a kosmic consciousness that lets us know if we are in sync with the Tao That Be (or however you want to describe it). Here are a few of my notes on my research into DaTH. Go on a spiritual quest to find values you can hold up as being what you stand for. You have found your inner DaTH. You have found the law written in your heart. What is law? A king gives a decree or edict that is the expression of the king‘s will. [Esther 3:14, 8:13, 9:14] There was the concept that once a king issued this DaTH, it cannot be altered or revoked. [Daniel 2:15, 6:16] DaTH is entrusted to people. In the case of civil law, this DaTH is in the hands of judges, enforced by police, argued by lawyers, voted upon and recorded by politicians. The Israelites had the concept of the ToWRaH being the DaTH of Yahweh. Ezra was given the title of Secretary of the irrevocable DaTH of the Almighty of heaven. [Ezra 7:2, 1 Esdras 8:9] The irrevocability of the DaTH from Yahweh was not questioned by Yahshua. Yahshua was not out to destroy the ToWRaH representing the DaTH from Yahweh, but to bring it to life in the hearts of people. [Matthew 5:17] He was not getting out a giant cosmic eraser. What he challenged was that DaTH of Yahweh was complete and contained in scriptures and traditions. He offered that DaTH of Yahweh can be known in the heart, directly experienced, with continued insights into this DaTH, renewed revelation, and ongoing prophecy. This was not anti-Jewish at all. The idea was found in the Dead Sea Scrolls. The Jews continued to redefine DaTH with the Mishnah, the Talmud, the Kabbalah, and to this day with books being published, web sites being built, deeper insights explored and lived out.

8


Here is something you can count on to be true for your entire life—CHoKMaH/Sophia and DaTH are treasures that will be your salvation. The greatest treasure comes from uniting with Yahweh. [Isaiah33:6] A treasure is a reward after following a treasure hunt. A gift is never really valued as a treasure. YAHWEH with a multitude approaches, from his right hand comes a shining DaTH. [Deuteronomy 33:2] DaTH is the invisible SHiPHRaH, the Law in the heart of Yahweh. DaTH is Law, but DaTH is also having an active conscious, a living Law written in the heart. DaTH is being conscious of the will of Yahweh, which we can concentrate upon, which we can be mindful of, which can direct our view of what God wants in each given situation. DaTH is beyond memorizing a collection of ancient rules. DaTH is a living part of each of us. I would dare say that people who have never heard one word of religion still know that it would be wrong to go on a murdering spree or steal from the neighbors when they are not at home. The commandments part of ToWRaH are not the DaTH, but are examples of using the DaTH in specific situations. The DaTH extends far beyond the few ancient case-by-case examples of what would not be acceptable behavior. Thus the Jewish/Kabbalist quest for the invisible DaTH is much like the Gnostic quest for direct connect, for gnosis. Maybe it is invisible because it is from another dimension, that light trapped in the darkness, our core Messiah‘s Consciousness, our native our Nature.

Chronology of the "Chinese Ming Dynasty and Islamic Influences" ni Guo Zhongli Ang Sri-Visjaya ay makapangyarihan sa karagatan (mga barkong ipinagawa ni Haring YahdidiYah kay Haring Huram ng Tyre upang kumuha ng ginto sa Ophir, (1Kings 9:26) na pinamumunuan ng Sultan (Sholtan sa Hebreo ay Namumuno). Ang pamilya (Royal Family) ng namumuno at tigasunod ng Sri-Visjaya Kingdom noong ika-pitong siglo (7th century) ay lumisan mula sa Palembang sa Sumatra at tumungo sa Malaya na kabila ng ―straits of Malacca‖ at nagtatag sila ng daungan ng Malacca. Nanirahan sila sa Bornay (Borneo) at Sulu na mga isla ng Ophir. Sa pangunguna ni Datu Putih (sa wikang Hebreo Poothe=scatter into corner) ay ang sampung (10) Datu mula sa Bornay ay dumating sa Aninipay ng Panay na binili nila ng ginto kay Marikudo ang kapatagan ng Panay na tinawag nilang Madya-as o paraiso. Ang pitong Datu ay naiwan sa Panay na pinaniniwaan naging lahi ng Ilongo, at si Datu Putih naman kasama ang dalawa pang Datu ay pumunta sa Luzon sa Mindoro at Taal Batangas na pinaniniwalaan na pinagmulan ng wikang Tagalog. Ang wika ng mga Datu ng Sri-Visjaya ay pinaniniwalaang pinanggalingan ng wikang Binisaya o tinawag na Hiligaynon (sa wikang Hebreo ng Higaynon=solemn sound). Ang wikang Binisaya (hango sa Sri-Visjaya) ay ang wikang Ilonggo at nagkaroon ng Sugbuano (Cebuano) at Waray. Ang wikang Tagalog ay kahawig sa wikang Ilonggo at ang wikang Bicolano ay kahawig sa wikang Waray. Ayon sa talaan ng ―Chronology of the Chinese Ming Dynasty‖ na ang sampung (10) Datu sa pangunguna ni Datu Putih ay dumating sa isla ng Panay at naiwan ang pitong (7) Datu sa Panay nang si Datu Putih at dalawa pang Datu ay tumungo sa Luzon (Khomer o mortar)

9


sa Mindoro at Taal Batangas. Ang huling talaan kay Datu Putih ay nang bumalik siya sa Bornay na napadaan sa Sulu. Nang dumating ang mga Kastila sa pamumuno ni Ferdinand Magellan (Fernado Magallanes) noong 1521 A.D., ang mga isla ng Ophir ay tinawag sa pangalang FELIPE na hango sa pangalan ng prinsipe ng Espanya na naging Hari si Haring Felipe II ng Espanya. Ang Felipe ay naging Felipinas na naging Pilipinas. Naitala din ng mga Kastila ang napakaraming minahan ng ginto sa mga isla ng Pilipinas. Ang mga naninirahan doon ay ‗pinawalang-halaga na‘ ang maraming minahan ng ginto dahil ayon sa Kastilang si De Morga na 1,000 B.C na ang idad ng minahan na kanilang natagpuan sa mga isla na tinawag nilang Pilipinas (ka-idad sa kapanahunan ni Haring YahdidiYah (Solomon) na nagpagawa ng mga barko upang kumuha ng ginto sa Ophir). Sinulat ng Kastilang si Pigafetta na ang mga naninirahan daw ay kuntento na sa kanilang mga pag-aaring ginto na nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Madaling makakuha ng ginto na kasing laki ng itlog at mani kapag inihiwalay mo sa lupa ("On the island [Butuan] where the king came to the ship, pieces of gold as large as walnuts or eggs are to be found, by sifting the earth‖). Bago dumating ang mga Kastila ay walang tanging talaan o ―archaeological findings‖ tungkol sa kasulatan ng sina-unang Asian Malay kundi ang naitala sa dokumento ng mga Chinese. Ang Sri-Visjaya Kingdom na naitala ng ―Chronology of the Chinese Ming Dynasty and Islamic Influences‖ sinulat ni Guo Zhongli na nagpapatunay na ang Datu at Sultan ay may ginagampanang mahalang katungkulan sa Sri-Visjaya Kingdom. Ang ―Sholtan‖ sa Lumang-Hebreo ay ang ‗namumuno‘, samantalang ang ―Datu‖ ay ang Yahshear-Dath o Seser-Dote o DATU ng Kaharian ng Sri-Visjaya‟. Ayon sa Historian si O.W.Wolters noong 430-475 A.D. kilala sa Chinese ang Kan-t‟o-li na Estadong natatag sa malapit sa Palembang ng Sumatra noong ikalawang siglo (2nd century A.D.). Noong 500 A.D. sa Sumatra, isla ng Bangka, Java at Malay Peninsula ay may walong (8) Estado ang nangalakal sa China noong 608 A.D. hanggang 670 A.D at tanging ang Shihlifoshih ang nanatili. Ang mga natagpuang labi na nagkaka-idad na 775 A.D. mula sa Ligor isthmus sa Malay Peninsula ay sinaliksik ng Asian History Pioneer George Coedus na naniwala na ang Estado na kilala sa China na Shihlifoshih ay siyang Sri-Vishaya (Sri-Visjaya). Ang Sri ay titulong pang-galang mula sa India kaya ang pangalan ng Sri-Visjaya ay Visjaya na kilala ngayon bilang Bisaya. (Si Yahshu‘a Messiah ay inutusan niya ang kanyang 12 desipolo na hanapin ang mga nawawalang Sambahayan ng Yisrawale (Israel) na mababasa sa Mateo 10:5-6 at sa Gawa 13:47. Naitala na ang desipolo ni Yahshu‘a na si Tomas ay sinibat hanggang sa mamatay ni Haring Misdeus ng India. Ang huling Kahariang sumakop sa kanila ay ang mga Griego at naitala sa Ester 1:1 na ang India ay nasasakupan ng Kaharian ng Persia na sinakop ng Emperyo ng Griego kaya sa India huling natagpuan ang desipolo ni Yahshu‘a sa paghahanap sa mga Nawawalang Tribo ng Yisrawale). Ang Sri-Visjaya ay makapangyarihan sa karagatan mula Ceylon (Sri-Lanka), Sumatra, Java (Old Javan Kingdom of Mataram) hanggang sa Champa na pinamumunuan ng Sultan (Sholtan sa wikang Hebreo ay ang Namumuno). Ang pamilya ng Sholtan at mga tigasunod ng Sri-Visjaya Kingdom noong ika-pitong siglo (7th century) na may titulong Datu at Sultan ay lumisan mula sa Palembang sa Sumatra at tumungo sa Malaya na kabila ng ―straits of Malacca‖ at nagtatag sila ng daungan ng Malacca. Ang naiwan namang Sri-Visjaya sa Palembang sa hindi alam na dahilan ay pinamunuan ni Sailendra na isang Mahayana Buddhist. Si Sailendra ay nagmula sa kanyang pagtakas sa Java na siyang nagtayo ng mga templo at istatwa ni Buddha ang Burabudur noong 800 A.D., ang templo ni Merdut at dalawang Bodhisattvas na Hindi Ginawa ng orihinal (7th Century) Sri-Visjaya Kingdom ng ikapitong siglo. Ang Buddhist (8th century) Sri-Visjaya na may titulo

10


ng Raja ay ang nagapi ng mga Javanese noong ika-labing-apat na siglo (14th Century). Ang Sri-Visjaya Kingdom noong ika-pitong siglo (7th century) na may titulong Datu at Sultan ay Hindi Buddhist dahil hindi sila nagtayo ng mga istatwa ni Buddha.

Wikang „Tagalog‟ ay Sina-Unang Wikang Hebreo Ang Mga Nakatira sa mga Isla ng Ophir ay Nagsasalita ng Sina-Unang Wikang Hebreo (Ancient-Hebrew) nang Dumating ang mga Kastila

Ophir ang Dating Pangalan ng mga Isla ng Pilipinas Sa aklat ni Gregorio F. Zaide ―History of the Filipino People”sa pahina 2, ang mga manunulat na mga taga Kanluran ay tinawag ang ating lupain sa pangalang Maniolas, Ophir, Islas del Oriente, Islas del Poniente, Archipelago de San Lazaro, Islas de Luzones (Isla ng Mortars), Archipelago de Magallanes at Archipelago de Legaspi. Ang mga tawag na Maniolas, Islas del Oriente, Islas del Poniente, Archipelago de San Lazaro, Islas de Luzones, Archipelago de Magallanes at Archipelago de Legaspi ay ang itinawag ng mga Kastila (mapapansin na mga salita at wikang Kastila hanggang maging Pilipinas) sa mga isla ng Ophir. Tinatawag ng mga Nabigador ang mga isla na Ophir na nakasulat sa Biblia 1 Hari 22:48, 9:28 at 22:49, Awit 45:9, Isaiah 13:12, Job 22:24, 28:16, 1Chron. 24:4, 1:23, Genesis 10:25-26. Ang mga inapo ni Ophir ay ang mga Pilipino, at ang sinasalita ay ang Wikang Lumang-Hebreo hindi ang Makabagong-Hebreo dahil nakatakas sila bago pa masakop ng Assyria ang Yisrawale (Israel) na siyang nagbago sa wika at naging Modern-Hebreo 2 Kings 18:26. Ito ay pinatunayan ni Padre Chirino na naisulat ni Gregorio F. Zaide ‗History Of The Filipino People‘ pahina 24 ―Of all our languages, the Tagalog has been adjudged the best by scholars. “I found in this language,” said Padre Chirino, eminent Jesuit-historian, “four qualities of the four greatest languages of the world – Hebrew, Greek, Latin and Spanish. It has “MYSTERY and OBSCURITIES of the HEBREW”, ang wikang Tagalog ay may misteryo at pagkakahawig sa wikang Hebreo. Si Ophir ay Apo ni Heber na pinanggalingan ng Wikang Lumang-Hebreo. Bago pa dumating sa Ophir ang mga Sri-Visjaya sa pamumuno ni Datu Putih, ang mga naninirahan sa mga isla ng Ophir ay nagsasalita na ng wika ni Adam dahil nang nawasak ang wika ng mga tao sa panahon ng Tore ni Babel tanging si Heber lamang ang nakapag-ingat ng wika ni Adam na tinawag sa pangalan ni Heber na Hebreo at si Ophir ay Apo ni Heber na nanirahan sa Silanganan. Karaniwan noon na tinatawag ang bawat lugar sa kanilang pangalan.

Wikang Tagalog ay Sina-Unang Wikang Hebreo TAGALOG

1. 2. 3. 4.

ABA AGAM AGAP AHA

HEBREW WORD

Abah Agam Aggaph Ahahh

MEANING IN HEBREW

be dense a marsh a cover exclamatory

11


5. ALILA 6. ALE 7. ALAM 8. ALIS 9. ANAK 10.ANTIK 11. ANIYA 12. ASA 13. ASAYA 14. ASAL 15. AYAW

Alilah Ale Alam Alees Anak Anthiyq Aniyah Awsaw Asayah Azal Ahyaw

to overdo female master concealed jump for joy to be narrow antique sorrow to do or make Yah has made depart screamer

1. BAKA 2. BAKYA 3. BALAM 4. BALAK 5. BAROK 6. BASURA 7. BATA 8. BATAK 9. BATAK 10. BAWAT 11. BAWAL 12. BAWAT 13. BAWAS 14. BUKID 15. BWISIT

Bawkah Bekee-ah Balam Balaq Baruwk Besowrah Bata Bathaq Batach Baw-at Baw-al Bawat Baw-ash Bukki Bosheth

be ready to burst break forth in pieces to be held in to annihilate blessed reward for good news to babble in speech thrust through be bold to trample down to be master kick to smell bad to depopulate shame, confusion

1. CUBAO

Chobawb

to hide, hiding place

1. KAANAK 2. KABA 3. KABA 4. KABARET 5. KABAYAN 6. KABOD 7. KABILA 8. KAGAYA 9. KALAM 10. KALAS 11. KALUKAW 12. KAMAO 13. KAMOT 14. KANAN 15. KANAN

Chanaq Chaba Kabah Chabareth Chabayah Kabod Khav-ee-law Khag-ghee-yaw Chalam Khaw-lash Khal-ook-kaw Khaw-mawn Khamoth Chanan Khanaw

to narrow to cherish, love to expire in heart female consort Yah has hidden weight circular festival of Yah to bind to overthrown division image wisdom to favor to in dine

12


16. KANILA 17. KANYA 18. KAPA 19. KAPAS 20. KAPIT 21. KARIT 22. KARAS 23. KARAYOM 24. KASA 25. KATAS 26. KATAL 27. KILYA 28. KISAY 29. KUPE

Khan-nee-ale (el) Khan-nee-ale (el) Kapa Chaphas Chaphets Charits Charash Charayown Kasah Kathash Chathal Chelyah Kissay Khofe (kupe)

favor of Yah become favor of Yah become to cover disguise self, hide to incline to incisure, sharf to scratch doves dung to grow fat to butt to swathe jewel overwhelm a cove

1. DAGAN 2. DALAG 3. DAMA 4. DAMA 5. DARAK 6. DATU 7. DAYA 8. DIBA 9. DODONG 10. DUWAG

Dagan Dalag Dama Damah Darak Dath Dayah Dib-bah Dowdow Du-weg

increase grain leap to weep to compare draw a royal edict or commandment fly rapidly evil report King David - love be afraid

1. 2. 3. 4. 5. 6.

GABAY GALA GERA GIBA GINAW GULAT

Gabbay Galah Gerah Gibah Ghinnaw Giylath

curve, rounded to exile, depart continuing, destroy house, cup, pot a garden joy, rejoicing

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

HAH HALA HALAK HALAL HALIKA HAPAK HILIGAYNON

Hahh Hala Halak Halal Haliykah Haphak Higaynon

express grief to remove to walk, be conversant celebrate, renowned company, going to change solemn sound

1. IBSAN 2. ILAW 3. INDAY

Ibtsan Illaw Dowdah

inflammatory to ascend female of Dowdow -love

13


4. ITAY

1. LABA 2. LABAN 3. LABAS 4. LAHAT 5. LAKAD 6. LAKAS 7. LAOAG 8. LAPAT 9. LAYAW 10. LEKAT 11. LUKOT 12. LUWA

1. MAGALAW 2. MAGALAW 3. MAGARA 4. MAGINAW 5. MAGDALO 6. MAHABA 7. MAHAL 8. MAHALAL 9. MAHALAY 10. MAKALAT 11. MAKIRI 12. MALAKI 13. MALAKI 14. MALAT 15. MALAYAW 16. MALAYU 17. MALE 18. MATA 19. MATSAKAW 20. MAYKAYA 21. MINDANAO 22. MOOG 23. MULA 24. MUOK 25. MURA

1. PALAG 2. PALAYAW 3. PANAW

Ittay

unadvisedly

Lavah Laban Labash Lahat Lakad Lachash Lawag Laphath La-yaw Leh-kakh Luchowth Luwa

to unite white wrap around tower to catch amulet to deride, speak take hold weary to take to glisten swallow down

Mah-gaw-law Mah-gaw-law Maguwwrah Maginnaw Migdalah Mahavahee Mahal Mahalal Mahalay Machalat Makiyriy Mahlake Malakiy Malat Meleah(mel-ay-aw) Mala Male Mattah Mutsa-kaw Mayka-Yah Mig-daw-naw Moog Muhlah Mook Morah

Palag Pel-aw-yaw Pa-naw

a track to revolve permanent residence shield tower desire to adulterate fame steep sickness salesman walking mininstrative be smooth female of Mala, abundance to fulfilled filling rod something pound out who is like Yah be eminent, preciousness flow down circumcision to become thin fear

divide Yah has favored go away, cast out

14


4. PARA 5. PARAM 6. PARA 7. PASA 8. PASAK 9. PASAY 10. PATAK 11. PATAW 12. PETSA 13. PILI 14. PILILLA 15. PILEGES 16. PINILI 17. PINYA 18. PISIL 19. PISTE 20. PITAK 21. PO (Po) 22. POOK 23. PUKAW 24. PUTA 25. PUTI

Parah Param Para Pasa Pasaq Paw-say-akh Pathach Paw-thaw Petsa Pilee Peliyla Piylegesh Peneeale Peneeale Pehsel Pishteh Pethach Po or Hoo (1931) Pook Pookaw Pothah Poothe

1. SABA 2. SABAK 3. SABAD 4. SABAW 5. SAKA 6. SAKAB 7. SAKANYA 8. SAKAL 9. SAKA 10. SAKAY 11. SAKIT 12. SAGAD 13. SALAG 14. SALAMAT 15. SALAT 16. SALO 17. SAMA 18. SAMAR 19. SAMAT 20. SANAYIN 21. SAPAT 22. SAPAW 23. SARAT 24. SARA

Saba Sabak Zabad Saybaw Shakah Shakab Shekanyah Shaqal Shaqa Zakkay Sheqets Saw-gad Salga Shalom Shalat Sal-loo Shamma Shamar Shamat Shenayin Shaphat Shawfaw Sarat Sara

increase to tear to bear fruit to stride to disport exemption, skip over to open persuade wound secret judge,Yah has judge concubine face of Yah(el), Piniyah-face of Yah Piniyah-face of Yah carve images stupidity opening derive from Hoo,third person obtain stumbling block hinge or the female pudenda scatter into corner

abundance to intwine to confer old age to roam to lie down Yah has dwell to suspend to subside pure abominable fall down be white peace to dominate weighed desolation save yourself fling down to transmute to judge to abrade cut in pieces to prolong

15


25. SARAP 26. SAWA 27. SELOSA 28. SIBOL 29. SIBOL 30. SIKIP 31. SILAY 32. SILO 33. SITAHIN 34. SUMAKWEL 35. SUMAYAW 36. SULTAN

1. TABAK 2. TAKA 3. TAKAS 4. TAKIP 5. TAGA 6. TALA 7. TANAW 8. TANIM 9. TAPAK 10.TAPAL 11.TAPAT 12.TATUWA 13.TAWA 14.TEKLA 15.TENA 16. TENGA 17. TERA 18. TIKOM 19. TIMPLA 20. TIRA 21. TORE 22. TUMIRA 23. TUNAW

Saraph Shawah Shelowshah Zebool Shibbol Sheqeph Selay Shiyloh Shettayim Shemuwel Shemayaw Sholtan

thought please, amuse third wife dwelling, residence ear of grain loophole be in safety tranquil two fold hear intelligently, cast out Yah has heard ruler, dominion

Tabach Takah Tachash Taqqiyph Tagah Tala Tannaw Tsanim Taphach Taphal Taphath Tatua Tawah Tiklah Tenah Teqa Tera Tiykom Tiphlah Tiyrah Tore Tiymarah Toanaw

to slaughter sit down, to strew bottom strong slap hang, suspended female jackal thorn flatten down stick on as a patch a dropping error to cheat perfection, completeness fig tre sound adoor middle, central unsavoury a wall, fortress ring dove be erect purpose

1. URI

Uwriy

1. YAKAL 2. YAMAN 3. YARE

Yachal Yaman Yare

east the region of the light

be patient right hand side afraid, frighten

16


Tanging sa Pilipinas Lamang Nanatili ang Tawag na Datu:

Recorded List of Datus in the Philippines. Cebu 

Datu Daya - Ancient ruler of Daanbantayan, Cebu

Panay    

Datu Dinagandan — First ruler of Aklan, circa 1200 Kalantiao - Mythical ruler of Aklan in the late late 14th century Datu Paiburong — Ruler of Iloilo Datu Padojinog — Ruled in the Visayas Region with his wife Ribongsapaw. More than seven hundred forty six years ago, around 1240, ten brave and noble rulers were believed to have landed in our shores. They came from the kingdom of Bornay (now Borneo), escaping the wrath of a wicked ruler Rajah Makatunao. They boarded on big ships, called balanghays, and set out to sea to find a place where they can live in peace and harmony. One moonless night on April 15, 1240, together with their families, warriors, slaves and counselors, they faced the unknown in quest of the Promised Land. Datu Padojinog was one of the said Datus. Datus in the Maragtas epic o Irong-irong o Kalantiaw III /Rajah Bendahara Kalantiaw — Said to have formulated the mythical Code of Kalantiaw in 1433 (legendary, see related article). o Datu Puti — One of the 10 Bornean Datus to arrive in Iloilo before the Spanish colonial period. (legendary but may be based on facts, see related article)

Datu sa Panahon ng Spanish colonization  

  

Rajah Colambu — Chief in 1521 of Limasawa, brother of Rajah Siagu of Butuan. He met Ferdinand Magellan and guided him to Cebu on April 7, 1521. Rajah Humabon — Ruler of Cebu who became an ally of Ferdinand Magellan. Enemy and relative of Lapu-Lapu. In 1521, he and his wife were baptized and renamed themselves Carlos and Juana after the Spanish royalty, King Carlos and Queen Juana. Sultan Kudarat - Sultan of Maguindanao. Rajah Lakandula - Ruler of Tondo, one of the last rulers of Manila. Lapu-Lapu - Ruler of Mactan Island. He defeated Ferdinand Magellan in April 27, 1521. He is the Philippines' first national hero.

17


      

Datu Sikatuna {also Ka Tun-as} - Ruler of Bohol in 1565. He made a blood compact with the conquistador, Miguel López de Legazpi. His statue was erected in Bohol where the blood compact took place. Datu Pagbuaya - Overlord of Ka Tun-as and Gala of Bohol. He was join ruler with brother Datu Dalisdisan of a settlement along the shorelines between Mansasa, Tagbilaran and Dauis which was abandoned years before López de Legazpi's arrival due to Portuguese and Ternatean attacks. He founded Dapitan in the northern shore of Mindanao. Datu Dalisdisan - He was join ruler with brother Datu Pagbuaya of a settlement along the shorelines between Mansasa, Tagbilaran and Dauis. His death during one of the Portuguese and Ternatean raids caused the abandonment of the settlement. Mano-ok - Christian name Pedro Manuel Manooc; son of Datu Pagbuaya; subdued the Higaonon tribe in Iligan; established one of the first Christian settlement in the country. Rajah Sulayman - One of the last rulers of Maynila, was defeated by Martín de Goiti, a soldier commissioned by López de Legazpi to Manila. Rajah Tupas - Last Datu of Cebu, conquered by Miguel López de Legazpi. Datu Lapu-lapu - Defiant chieftain who led forces that slew Ferdinand Magellan in 1521. Datu Dinagandan -First ruler of Aklan, circa 1200 Kalantiaw - Ruler of Aklan in 1399. Kalantiaw III /Rajah Bendahara Kalantiaw- Formulated the Code of Kalantiaw in 1433 (mythical, see related article).

  

Datu Paiburong - Pre-hispanic ruler of Ilo-ilo

Datu Puti- One of the 10 Bornean Datus to arrive in Ilo-ilo before the Spanish colonial period. (mythical, see related article)

Rajah Calambu, chief in 1521 of Limasawa, brother of Rajah Siagu of Butuan. He met Ferdinand Magellan and guided him to Cebu on April 7, 1521.

 

Rajah Siagu was chief of Manobo in 1521.

    

Rajah Suliman

Datu Sikatuna - Ruler of Bohol in 1565. Made a pact with Miguel López de Legaspi Datu Pax S. Mangudadato - Current (Not prehispanic but a Datu) Governor of Sultan Kudarat(2001-2004)

Raja Humabon was ruler of Cebu and became an ally of Ferdinand Magellan and an enemy of Lapu-lapu. Rajah Lakandula Irong-irong Rajah Tupas Datu Makabulos(Macabulos) ruled with elders the town of Lubao, Pampanga around 1571.

18


Mines Dating Back to at least 1,000 B.C.

Masagana sa mga Ginto ang OPHIR Bago Dumating ang mga Kastila Pinabayaan Na Ang Minahan ng Ginto sa Ophir According to De Morga: Mines dating back to at least 1,000 B.C. have been found in the Philippines. When the Spanish arrived the Filipinos worked various mines of gold, silver, copper and iron. They also seemed to have worked in brass using tin that was likely imported from the Malay Peninsula. The iron work in particular was said to be of very high quality in some cases, and occasionally in some areas, even better than that found in Europe. When the Spanish arrived, the Philippines was so gilded with gold that most of the gold mines had been neglected. "... the natives proceed more slowly in this, and content themselves with what they already possess in jewels and gold ingots handed down from antiquity and inherited from their ancestors. This is considerable, for he must be poor and wrethced who has no gold chains, calombigas, and earrings."

Pambayad ay Ginto sa Ophir As the missionary Francisco ColĂ­n wrote in 1663: In the punishment of crimes of violence the social rank of the slayer and slain made a great deal of difference. If the slain was a chief, all his kinsfolk took the warpath against the slayer and his kinfolk, and this state of war continued until arbiters were able to determine the amount of gold which had to be paid for the killingâ&#x20AC;Ś The death penalty was not imposed by public authority save in cases where both the slayer and slain were commoners, and the slayer could not pay the blood price.

Nabigador na Nagmula sa OPHIR: Blair and Robertson, Vol. II, p. 116. Legazpi describes one of the "Moro" pilots captured from Butuan:

19


"...a most experienced man who had much knowledge, not only of matters concerning these Filipinas Islands, but those of Maluco, Borney, Malaca, Jaba, India, and China, where he had had much experience in navigation and trade."

Ginto Ang Palamuti sa Loob at Labas ng Bahay sa Ophir ay Ipinagaya ni Haring Dowdow (David) sa Paggawa ng Bahay Para kay Yahweh

According to Pigafetta: However, things seem to already diminished from Pigafetta's time: "On the island [Butuan] where the king came to the ship, pieces of gold as large as walnuts or eggs are to be found, by sifting the earth. All the dishes of the king are of gold, and his whole house is very well set up." Pigafetta goes on to describe the huge gold ornaments, gold dagger handles, tooth plating and even gold that was used to decorate the outside of houses! On the gold work of the Filipinos is this description of the people of Mindoro: ( ginaya ng Yisrawale o Israel naitala sa 1Chronicles 29:4 Even three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven thousand talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal) "...they possess great skill in mixing it [gold] with other metals. They give it an outside appearance so natural and perfect, and so fine a ring, that unless it is melted they can deceive all men, even the best of silversmiths."

Arts of Asia, Jul-Aug 1988, p. 131 Arts of Asia 1981, no.4, p.54 Apparently, even foreigners desired Filipino gold products. Recent discoveries show that gold jewelry of Philippine origin was found in Egypt near the beginning of the era. These finds are mentioned in Laszlo Legeza's "Tantric elements in pre-Hispanic Philippines Gold Art," (Arts of Asia, Jul-Aug 1988, p. 131) along a discussion of Philippine Tantric art. Some outstanding examples of Philippine jewelry, which included necklaces, belts, armlets and rings placed around the waist, are showcased in J. T. Peralta's "Prehistoric gold ornaments from the Central Bank of the Philippines," Arts of Asia 1981, no.4, p.54.

Sinasabi ng Biblia Tungkol sa Ginto ng OPHIR 1Chronicles 29:4 Kahit tatlong libong talento ng Ginto, ng ginto ng Ophir at pitong libong talent na dinalisay na pilak, upang ilapat sa dingding ng mga bahay at sa iba pa:

20


2Chronicles 8:18 At si Huram ay pinadalhan siya sa pamamagitan ng kanyang tagasunod ng mga barko at ng may kaalaman sa karagatan; at sila ay sinamahan ng mga tigasunod ni YahdidiYah (Solomon) sa pagpunta sa Ophir, at sila ay nakakuha ng apat naraan at limampung talent ng ginto at dinala nila kay Haring YahdidiYah. 2Chronicles 9:10 At ang tigasunod ni Huram, at ang tigasunod ni YahdidiYah (Solomon) na nagdala sa kanila ng mga ginto mula sa Ophir, nagdala rin ng puno ng algum at mga hiyas na bato. Job 22:24 iyong ilalatag ang ginto parang alabok at ang ginto ng Ophir bilang bato sa daluyan ng tubig. Job 28:16 hindi mahahalagahan ang ginto ng Ophir ng mamahaling onyx o ng sapphire. Psalm 45:9 mga anak na babae ng Hari ay ilan sa iyong kagalang-galang na babae: sa iyong kanan ay nakatayo ang reyna sa ginto ng Ophir. Isaiah 13:12 aking gagawin ang tao na mas mahalaga sa mamahaling dinalisay na ginto; ang tao kaysa ginintuang palakol ng Ophir.

Ang Titulong Datu Ang salitang ‗Datu‘ ay galing sa salitang Hebreo na ‗Dath‘ na ibig sabihin ay ‗royal edict or commandment‘ na naitalaga sa anak ni Levi na namamahala sa Pag-Papari sa pagsamba kay Yahweh ang Makapangyarihan ng Yisrawale na tinawag na Israel ngayon. Ito ay hango sa ‗Pari ng Yisrawale‘ na tinatawag na ―SESERDOTE‖ o ‗Yahshear-Dath‘ (Seser-Datho o Pari ng Israel). Si Jacob o Yahshear na kilala sa ngayon sa tawag na Israel ay naitalaga ang anak niyang si Levi na maging Pari. Ang salitang Yahshurun ay hango sa pangalan ni Jacob na Yahshear. Ang Yisrawale naman ay ang itinawag sa lahi nila doon sa Egypto upang mapagka-iba sila sa Ismaale na parehong tuli. Ang Yisrawale ay nai-salin na Israel.

Ang Titulong Sultan Ang Sultan ay hango sa salitang Hebreo na Sholtan (ruler, dominion) na namumuno na naitalaga la lahi ni Yahuwdah.

Ang Titulong Raja Ang Raja ay titulo ng Hari ng Buddhist sa Ikalawang Sri-Visjaya Kingdom na pinamunuan ni Sailendra na isang Mahayana Buddhist. ( ―The second Sri-Visjaya of 8th century was ruled by Sailendra a Buddhist was finally destroyed by the Javanese in the 14th century and this people of Sri-Visjaya were different religion than the original first

21


Sri-Visjaya of 7th century. In fact the kingdom of Sailendra who become king of SriVisjaya were Mahayana Buddhist that this Mahayana Buddhists left behind many famous temples, which their contemporaries the king of original 7th century Sri-Visjaya seem not to have done‖).

DATU SA MARAGTAS Ang Titulo ng Aklat: “Maragtás kon (historia) sg pulô nga Panay kutub sg iya una nga pamuluyö, tubtub sg pag-abut sg mga taga Borneo nga amó ang ginhalinan sg mga bisayâ, kag sg pag-abut sg mga Katsila”. “Maragtas o istoryang naganap sa isla ng Panay sa mga naunang nanirahan doon hanggang sa pagdating ng mga Datu mula sa Borno na pinagmulan ng lahi ng mga Bisaya hangggang sa pagdating ng mga Kastila”.

Ang Maragtas ng Panay ay pinalabas na Alamat lamang ngunit nasulat sa Chronology of Chinese Ming Dynasty ang tungkol sa sampun (10) Datu na pinamunuan ni Datu Putih. Noong 1200 – 1250 A.D. ang sampung (10) Datu na pinamumunuan ni Datu Putih kasama ang kanilang mga pamilya at tigasunod ay tumakas sa masamang pamamahala ni Sultan Makatunaw ang Sri-Visjaya Sultan ng Bornay (Borneo). Sila ay sumapit sa isla ng Aninipay sa Panay at binili ang lupang kapatagan ng mga ginto at alahas sa namumunong si Marikudo at tinawag nila ang lupain na Madya-as o ―paraiso‖ na pinagmulan ng mga Ilongo na tinawag na ‗Cradle of Ancient Filipino Civilization‘. Itinatag nila ang ‗Katiringban et Madia-as‘ o ‗Confederation of Madya-as‘ na may pinaiiral na batas ni Kalantiaw (Code of Kalantiaw). Naisulat sa Ming Chronicle noong 1372 A.D. sa Sabah Journal si Prinsepe Sahib ul-Kahar Ong Sum-ping na naglayag sa Sulu Archipelago hanggang Kinabatangan sa North Bornay (Borneo) na pinagmulan ng permanenteng base ng mga Chinese. Noong 1390 A.D. si Raja Baguinda ng Sri-Visjaya ay dumating sa Sulu nagmula sa Swama Dwipa at itinatag ang Bwansa sa isla ng Jolo. Noong 1433 A.D. Pitong (7) Datu ay itinatag ang Code of Kalantiaw at ang Maragtas Code ni Sumakwel para sa mga taga Panay. Tatlong (3) Datu mula sa orihinal na Sampung (10) Datu na dumating sa Panay ay lumayag sa Batangas at Mindoro at isa dito si Datu Putih. Sa huling tala si Datu Putih ay lumayag pabalik ng Bornay nadaan sa Sulu at wala ng tala sa nangyari sa kanya. Ang ‗Astana Putih‘ ang luklukan ng kapangyarihan ng Sultanate ng Sulu at Umbal Duwa sa Indanan na isla ng Jolo sa Region ng Tausug ng Sulu ay ipinangalan kay Datu Putih. Sa pagkakapartisyon ng ‗Aninipay‘ o ang isla ng Panay na tinawag na Madya-as o ‗paraiso‘ na tribong pinamumunuan ni Datu Bangkaya, Datu Paiburong at Datu Sumakwel, si Datu Putih ay lumayag patungong Luzon sumama ang ilan na nagmula sa

22


tirahan sa tabing-ilog ng Araut (Dumangas) Iloilo. Ang apo na si Datu Ram-un ay umalis ng Dumangas kasama ang kanyang pamilya at tumira sa ‗Kaputalan‘ na ngayon ay ‗Pototan‘ sa Iloilo. Nang dumating ang mga Kastila naitala na sa tabi ng ilog ng Taal Batangas natagpuan ni Kapitan Juan de Salcedo noong 1570 A.D. ang naninirahang lahi ng Malay na pinaniniwalaang lahi ni Datu Putih.

Wikang Bisaya at Tagalog Ang Bisaya (Visaya) ay ang tawag sa lahi ng Sampung (10) Datu na pinamunuan ni Datu Putih ay galing sa Kaharian ng Sri-Visjaya sa Bornay (Borneo). Ayon naman sa Collier Encyclopedia na ang mga ‗Royal Families‘ na orihinal na Sri-Visjaya Kingdom noong 7th century ay nilisan ang lungsod ng Palembang sa Sumatra at tumungo Malaya at sa Bornay (Borneo) at Sulu. Ang Sri-Visjaya ay makapangyarihan sa karagatan na pinamumunuan ng Sultan (Sholtan sa Hebreo ay Namumuno). Ang pamilya ng namumuno at tigasunod ng SriVisjaya Kingdom noong ika-pitong siglo (7th century) ay lumisan mula sa Palembang sa Sumatra at tumungo sa Malaya na kabila ng ‗straits of Malacca at nagtatag sila ng daungan ng Malacca. Nagkaroon sila ng relasyon sa Bornay (Borneo) at Sulu na mga isla ng Ophir Noong 1200 – 1250 A.D. ang sampung (10) Datu na pinamumunuan ni Datu Putih kasama ang kanilang mga pamilya at tigasunod ay tumakas sa masamang pamamahala ni Sultan Makatunaw ang Sri-Visjaya Sultan ng Bornay (Borneo). Sila ay sumapit sa isla ng Aninipay sa Panay at binili ang lupang kapatagan ng mga ginto at alahas kay Marikudo na tinawag nilang Madya-as o ―paraiso‖ na pinagmulan ng mga Ilongo na tinawag na ‗Cradle of Ancient Filipino Civilization‘. Ang ‗Katiringban et Madia-as‘ o ‗Confederation of Madya-as‘ na may pina-iiral na batas ni Kalantiaw (Code of Kalantiaw). Ang tatlong (3) Datu mula sa orihinal na Sampung (10) Datu na dumating sa Panay ay lumayag patungong Luzon sa Batangas at Mindoro at isa dito si Datu Putih.

Merriam-Webster International Unabridged Dictionary

Ayon sa ‗Merriam-Webster International Unabridged Dictionary‘ na ang wikang TAGALOG at ang wikang VISAYA ay galing sa isang grupo ng wika na tinawag na TAGALA na kapatid ng sina-unang wikang Malay-Javanese na tinawag na KAWI na

23


ngayon ay wala na. Ang TAGALOG ay may 30,000 root words, 700 affixes at ang root words na kilalang-kilala ay 5,000 salita mula sa Kastila; 3,200 salita mula sa MalayIndonesia, 1,500 salita mula sa Hebreo, 1,300 salita mula sa English, 300 salita mula sa Sanskrit, 250 salita mula sa Arabic at kaunting salita mula sa Persia, Japanese, Russian. Ang wikang Latin ay na-impluwensya ang Spanish at English. Ang wika ng Bisaya at ang wika ng Tagalog ay maraming salitang magkakaparehas mahigit 3,800 na kilalangkilalang salita at parehas ng paggamit. Ang ―HILIGAYNON‖ ang tawag sa wika ng Bisaya ay kagaya sa wikang Hebreo na ―HIGAYNON‖ na ibig sabihin ay ‗banal na tunog‘ (solemn sound).

Salitang Lumang Hebreo Ang salitang ―YA-WA‖ ay isang masamang salita sa Bisaya. Ang ―WA‖ ang ibig sabihin ay ―WALA‖ at ang ―YA‖ ay ang pina-ikling pangalan ng Makapangyarihan ni Abraham na si YAH-WEH, Awit 68:4. Samakatwid ang ibig sabihin ng ‗YAWA‖ ay ―WALA si YAHWEH‖ o ibig sabihin ay ―Dimonyo‖. Ang salitang ‗Piste‘ ang ibig sabihin sa wikang Hebreo ay ‗stupidity‘ o ‗mahina ang isip‘. Kaya ang masamang salita na binabanggit ng mga Bisaya na ‗Piste-Yawa-ka‘ ay ang ibig sabihin ay ‗mahinang isip wala sa iyo si Yahweh‘. Ang salitang ―SUSI‖ sa salitang Bisaya ay YAWE o YAVE. Ang Levitang Nakatakas ay nadala ang pangalan ng Pinakamakapangyarihan ng Yisrawale na si YAHWEH na itinago sa tawag na ―SUSI‖. Ito ay nang ipinag-utos ng Sanhedrin (Highest or Supreme Court) ang pagbabawal sa pagbigkas ng Banal na Pangalang YAHWEH bago pa sila masakop ng mga Assyrian. Ang bumigkas ng Banal na Pangalan na YAHWEH sa publiko at sa Pagsamba ay papatawan ng ‗Blasphemy‘, ngunit tanging High Priest lamang ang bibigkas nito ng walong (8) beses sa isang araw lamang sa isang taon sa Araw ng Pagpapasting o ‗Day of Atonement‘. Ito ay nadala hanggang sa kapanahunan ni Yahshu‘a Messiah na mababasa sa Luke 11:52.

DINAANAN NG MGA NALABING NAKATAKAS

Hula Ni Propeta Isaiah sa mga Nalabing Nakatakas: Isaiah 11:11 ― At datarating ang panahon sa araw na iyon na si Yahweh ay igagalaw ang kamay sa pangalawang pagkakataon upang mabawi ang Natira sa kanyang mga Tao na naiwan nagmula sa Assyria, at nagmula sa Egypto, at nagmula sa Pathros, at nagmula sa Cush, at nagmula sa Elam, at nagmula sa Shinar, at nagmula sa Hammath, at nagmula sa mga Isla sa Karagatan‖.

24


Isaiah 66:19 ―at ako ay maglalagay ng Senyales sa kanila at aking ipadadala silang Nakatakas sa mga nasyon sa Tarshish, Pul, at Lud na lumalaban gamit ang sibat,sa Tubal, at Javan, sa mga isla sa malayu, na hindi nakarinig ng aking katanyagan, at hindi nakita ang sa aking papuri, at ide-deklara nila ang sa aking papuri sa mga Hindi-Tuli‖. Ngunit may Nalabing-Nakatakas (Escaped Remnant) mula sa Assyria at mula sa Babylonia (Isaiah 11:11 at Isaiah 66:19). Sa nabanggit na dalawang panahon na pagtakas ay parehas na ang kadulu-duluhang pinuntahan nila ay ang mga ‗pulu-pulong isla sa karagatan. Mas malinaw ang Isaiah 66:19 na bago makarating sa pulu-pulong isla sa karagatan sa Malayu ay nagmula muna sa JAVAN na inihula ni Propeta Isaiah. Ang JAVAN ay ang pinanggalingan ng ating mga Kababayan ayon sa Colliers Encyclopedia ang Sri-Vijaya Kingdom at ang wika ng JAVAN na ‗Kawi‘ ang pinanggalingan ng ating wikang Tagalog at Bisaya na pinatutunayan ni Padre Chirino na wikang Hebreo. Ang aklat ni Propeta Isaiah ay binasa ni Yahshu‘a Messsiah sa Lukas 4:17-19, samakatwid, isa sa mapagkakatiwalaang aklat ang mga sulat ni Propeta Isaiah. Sa mga binanggit ni Yahshu‘a ang tunay na pangalan ng Messiah, ay inaasahan ng mga nagbabasa ng Biblia at nagbabasa ng Koran na ‗Muling Babalik‘ ay nabanggit sa Biblia sa Juan (YahYah) 21:21-23 na kung naisin niya na manatili si Juan hanggang datnan niya sa muling pagbabalik, ay samakatwid daratnan si Juan sa pagbabalik ni Yahshu‘a Messiah. Ang pangalang Juan ay hango sa English na pangalang John na hango sa Semetic at Aramaic na pangalang Yahya na hango sa orihinal na salitang Hebreo na ‗YAHYAH‘. Ang pangalang Yahya ay madaling mapagkakakilanlan sa ngayon na pangalan ng Muslim, ngunit bago pa makarating ang paniniwala ni Ahmud (Mohammad) (Peace be upon Him) sa mga Arabo noong 622 C.E. ay pangalan na ito noon pa ng mga Israelita o mga Hudyo. Katunayan si ZechariYah na asawa ni Elizabeth sa Lukas 1:5 ay pinangalanan niya ang kanyang anak na YAHYAH. Sa kasalukuyan sa Israel ang tawag nila kay YahYah ay Yochanan, ito ay isang pamamaraan sa pag-iwas sa pagbanggit ng Banal na pangalan ni Yahweh. Katunayan maging ang pangalan ni Yahshu‘a ay ginawang Yeshu‘a (Ezra 2:1-2). Kung Yochanan ay taliwas na sa nakasulat sa Lukas 1:61 na wala pang ganoong pangalan sa kanilang lahi dahil noon pa man ay mayroon ng Yochanan sa kapanahunan ni Propeta JeremiYah (JeremiYah 43:4). Samakatwid ay YAHYAH ang tama at tunay na pangalan ni Juan. Ang ‗Sri‘ sa Sri-Visjaya ay isang titulo na ibig sabihin ay ‗Prinsipe‘, ‗Kagalang-galang‘ at ‗Kabanalan‘ na hanggang sa ngayon ay ginagamit pa sa India. Ito ay isang patunay na napadaan sa India ang mga Sri-Visjaya. Ayon sa Bible Dictionary ng Holy Bible 1864 ay binanggit na sinibat ni Haring Misdeus ng India hanggang sa mamatay ang Disipolo ni Yahshu‘a na si Tomas. Ang India ay nabanggit sa Ester 1:1 na dulung nasasakupan ng Kaharian ng Persia na lugar na pinuntahan ng mga Disipolo ni Yahshu‘a sa paghahanap sa mga Nawawalang Tupa ng Sambahayan ng Israel sa pagsunod sa iniutos sa Mateo 10:5-6 ‗ hanapin ninyo ang nawawalang Tupa ng Sambahayan ng Israel ‗. Ang ‗Vi‘ o ‗Vis‘ sa Sri-Visjaya ayon naman sa Samsi English Dictionary ay ‗Spirit‘. Ang letrang ‗J‘ ay ang orihinal na tunog nito ay letrang ‗Y‘, samakatwid ang Sri-Visjaya ay ang tama ay SRI-VIS-YAHYAH na ibig sabihin ay “Prinsipe-Kabanalan-Spiritu ni YAHYAH”. Ang pagbabalik ni Yahshu‘a Messiah ay inaasahan ng mga nagbabasa ng Biblia at nagbabasa ng Koran ay daratnan ni Yahshu‘a Messiah si YAHYAH na nasa ngayong panahong ito ay nasa Sri-Visjaya na lahi ng mga Kababayan natin. Ang ‗ChabaYah‘ (Kabayan) ang ibig sabihin sa Hebreo ay ‗itinago ni Yahweh‘.

25


Katangian ng Nakatakas Mula Yisrawale Ang katangian ng Natirang-Nakatakas ay sila‘y nagsasalita ng Lumang Wikang Hebreo dahil sila ay nakatakas bago maimpluwensiya ng wika ng mga Assyrian na wikang Aramaic at wika ng mga Babylonian na Chaldean. Mapapansin na ang mga naiwan sa Yahrusalem ay nagsasalita ng Chaldean-Hebrew o Modern-Hebrew na wika nila hanggang sa kasalukuyan. Ang pangalan na sinasamba ng Natirang-Nakatakas ay kapangalan ng sinasamba ni Abraham. Ngunit dahil sa sila ay tumatakas ay itinago ang kanilang pagkakakilanlan na pangalan na sinasamba ni Abraham na si YAHWEH ay itinago nila ito bilang ‗SUSI‖ na mababasa sa Lukas 11:52. Ang ‗Susi‘ ay si Yahweh sa Binisaya ang YAWE ay SUSI. Ang katangian ng Natirang-Nakatakas ay ang lahi ay mga ‗Tuli‘ kagaya ng Magpakailanmang-Tipan ni Abraham kay Yahweh. Ang katangian ng Natirang-Nakatakas ay ang lahi ay mga ‗Kayumanggi‘ na naitala sa Awit ni Solomon 1:5. Daratnan ni Yahshu‘a ang pangalan ng desipolo niyang si Juan na nakatala sa Juan 21:22-23. Si Juan na desipolo ni Yahshu‘a ay ang pangalan ay YahYah (Yahya) na makikita sa Holy Koran. Ang karakteristik ng Nawawalang Natirang Nakatakas sa Sambahayan ng Yisrawale ay sila ay sampung tribo at mayroon silang mga Yahshear-Dath o mga Datu na Seserdoteng Banal na nagtuturo at ang Sholtan o Sultan na namamahala. Sila ay taimtim na naghihintay sa inihula ng mga Propeta sa pagdating ng Messiah na tutubos sa kanila dahil ng sila ay nakatakas ay inihula na sa kanila ng mga Propeta ang pagdating ng Messiah. Mayroon silang katangiang-galing sa mga bagay na kanilang ginagawa at pinagpapala sila ni Yahweh sa kanilang gawaing kamay. Ang lahi ng Ophir at Natirang Nakatakas na ating Kababayan ay mga Tuli, mga makabayan, mga likas na hospitable, likas na magalang, likas na masunurin, likas na mapayapa, likas na may takot sa Lumikha, kumidlat lang ―Dyos ko kaagad ang banggit ng bibig. Ang ating Kababayan ay ang Nalabing-Nakatakas (Escaped Remnant) na binabanggit ni Propeta Isaiah sa 11:11 at Isaiah 66:19. Baka rin ang ating Kababayan ang ipinahahanap ni Yahshu‘a Messiah sa Mateo 10:5-6 ‗Ang labing-dalawa ay isinugo ni Yahshu‘a (Jesus) at pinagbilinan na ‗Huwag kayong gagaya sa gawi ng mga Hentil (di-tuli - Epeso 2:11) o pumasok man sa alinmang bayan ng mga Samaritano (nagkukunwaring Israelita 2Hari17:24). Sa halip ay puntahan ninyo ang mga Nawawalang Tupa sa Sambahayan ng Israel. Ganoon din sa ibinilin kay Apostol Saul at Apostol Bar-abba (Pablo at Barnabas) sa Gawa 13:47 ‗Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil (di-tuli), upang maibalita ang Kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig‘. Mayroon bang dulo ang daigdig ? hindi kaya ang tinutukoy ay ang dulo na pinuntahan ng mga Nalabing-Nakatakas na binanggit ni Propeta Isaiah sa Mga Pulo-pulong Isla sa Karagatan na nanggaling sa JAVAN na pinapupuntahan ni Yahshu‘a Messiah sa labing-dalawang Disipolo ? Ang ibig sabihin pala ng Bahala Na ay ‗Bathala Na‘, ayon sa aklat ni Ed Lapiz pahina 64 ‗Paano Maging Pilipinong Kristiano‘. Talagang maka Dyos nga ang mga naninirahan sa

26


Ophir na tinawag ng mga Kastila na Filipino. Sa Visaya kapag sinabi mong ‗Yawa‘ ay dimonyo ito, kasi wala si ‗Yah‘, kasi ang ‗wa‘ ang ibig sabihin ay ‗wala‘, at ang ‗Ya‘ (Yah) ay ang pina-ikling pangalan na sinasamba ni Abrahan na si YAHWEH, Awit 68:4 Jah o ‗Yah‘. Hallelu-Yah ibig sabihin ay ‗Purihin-ka-Yah‘. Ang kabuuang pangalan na Yah ay YAHWEH ayon sa mga Hebrew Scholars sa Encyclopedia Judaica ay ang pinaka-banal na nag-iisang pangalan na sinasamba ni Abraham at ng mga orihinal na Israelita ay ang pangalang YAHWEH. Ang YA-WE naman sa Kabisayaan ay ‗Susi‘. Lukas 11:52 ―tinanggal ninyo ang ‗Susi‘ ng karunungan‖, sa Kawikaan 1:7 ‗ang pagkatakot kay YAHWEH ay pasimula ng karunungan‘. Ang tinutukoy na ‗Susi‘ ay si Yahweh. Bakit sa buong mundo tanging ang mga Kababayan lang natin ang pinagkalooban na tumawag sa tanging banal na pangalan ng Lumikha na YAHWEH na sinasamba ni Abraham at ng mga orihinal na mga Yisrawale o Israelita. Ang tawag ng mga Israelita sa ngayon na nandoon sa Middle East sa Jerusalem sa kanilang sinasamba at tinatawag na Dyos ay ‗Adonai‘, ngunit sabi ng kanilang mga eskolars ang YAHWEH ang orihinal at nag-iisang pangalan na sinasamba ni Abraham at ng mga naunang mga Israelita. Sa pelikulang ‗Passion of Christ‘ ni Mel Gibson - ang tawag ni Mirriam (Maria) kay Jesus ay ―YAHSHU‘A‖. Sa Gawa 4:12 - ‗walang tanging pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas kundi sa pangalang Yahshu‘a pala. GENESIS 17:11 „TOKEN OF THE COVENANT BETWEEN ME AND YOU‟ Ang turo ng mga hindi-tuli ay tinanggal naraw ang pagtutuli na ―Walang-Hanggang Tipan ni Abraham kay Yahweh. Ang ibig sabihin ng ‗walang-hanggang tipan‘ ay ‗Forever Contract‘ na hindi pwedeng palitan kahit-kailan at hindi pwedeng palitan ng kahit na sino pang Apostol o si Pablo man. Dahil sa hindi naraw umiiral ang ‗walang-hanggang tipan‘ na pagtutuli ay pwede na ngayon ang mga hindi-tuli (supot). Sa ganitong aral ay binale-wala na nila ang Walang-Hanggang Tipan ni Abraham kay Yahweh (Genesis 17:710). Kasi nalito sila sa nabasa nila sa Gawa 15:1-2 na tinutulan ni Apostol Saul (Pablo) at Apostol Barabba ang mga Hudyo na nagsasabi na ‗kailangang magpatuli sa pamamaraan ni Moses kung hindi ay hindi kayo maliligtas‘. Ang pamamaraan ni Abraham ang dapat ipatupad kaya tinutulan ni Apostol Saul (Pablo) at Apostol Barabba ang mga Hudyong nagtuturo sa pagtutuli sa pamamaraan ni Moses. Katunayan hindi tutol si Apostol Saul (Pablo) sa Pagtutuli sa pamamaraan ni Abraham. Pagkagaling ni Apostol Saul sa pakikipag-usap sa mga Matatanda sa Jerusalem tungkol sa suliranin ng pagtutuli ay tinuli ni Apostol Saul (Pablo) si Timoteo sa Gawa 16:3-4 at ibinalita pa sa lahat ng lugar na pinuntahan nila ang naging desisyon ng mga Matatanda sa Jerusalem tungkol sa pagtutuli. Ang naging dahilan ng kalituhan ay ang pagtutol ni Apostol Saul (Pablo) at Apostol Barabba sa pagtutuli sa pamamaraan ni Moses at hindi sa pamamaraan ni Abraham na orihinal na pamamaraan ng pagtutuli. Pagkatapos na makunsulta ang mga Matatanda sa Jerusalem na huwag ng gambalain ang mga Hentil (di-tuli) na mananampalataya dahil binabasa naman tuwing Sabbath ang mga batas sa aklat ni Moses, samakatwid ay matututuhan din nila iyon, ay tumuloy na ng lakad si Apostol Saul (Pablo) kasama si Silas tumungo sa Syria at Cilicia at tumuloy sa Derbe at Lystra na nadatnan nila si Timoteo na mananampalataya kaya tinuli ni Apostol Saul si Timoteo. Isa pang kalituhan ay ang pagkakalagay ng chapter sa Gawa 15 ay inihiwalay ang chapter 16 ni Padre Hugo noong ika-12 Siglo ng pairalin at lagyan na ng Chapter at Verses ang Biblia. Paanong masasabi ng mga Hindi-Tuli (supot) na pwede na sila na makasama sa Tamang Pananampalataya na may Walang–hanggang Tipan ni Abraham kay Yahweh

27


kung hindi sila magpapatuli ? Sa Genesis 17:14 ay sinabi ni Yahweh na ‗hindi kasama‟ ang mga di-tuli (supot) dahil sinira nila ang kontrata o tipan ni Abraham kay Yahweh. Ngunit sa I Corinto 7:18-19 at sa Galatia 5:2 at sa Galatia 6:13 ang konklusyon ni Apostol Saul ay ―dahil ang mga taong ‗tuli‘ (masasamang Hudyo) na hindi naman sumusunod sa mga utos ni Yahweh ay hinihimuk pa silang mga (Hintil) hindi tuli na magpatuli upang magaya sa kanilang mga tuli (masasamang Hudyo) na hindi sumusunod sa mga utos ni Yahweh‖. Ang sinabi ni YAHWEH ang Pinakamakapangyarihan sa lahat at sinasamba ni Abraham na ‗hindi kasama‟ ang mga di-tuli (supot) dahil sinira nila ang kontrata o tipan ni Abraham kay Yahweh.

2 Corinthians 4:1-4 “ samakatwid nakita natin ang pagpapatutuo na ating natanggap ang pagkahabag, hindi dapat tayo ay manlumo bagkus ating tanggalin na ang mga bagay na hindi-katotohanan na huwag manatili sa ating mahusay na kaalaman o sundin ang mga salita ni Yahweh na may pandaraya, ngunit sa paglalaganap ng katotohanan na itinatalaga natin ang ating sarili sa bawat konsyensya ng tao na nakikita ni Amang Yahweh. Ngunit ang Katotohanan ay itinago, itinago ito sa mga nalito, na sa kanila ay ang kanilang sinasambang-Makapangyarihan ng mundo ay binulag ang kanilang isipan na hindi naniniwala, maliban na ang kaningningan ng mga aral ni Yahshu’a Messiah na siyang simbolo ni Amang Yahweh ay sumilay sa kanila”.

28


SABWATAN SA GOLGOTHA

Kilala mo ba si YAHSHU‟A ang pangalan ng Messiah na nagturo sa Israel 2,000 taon na ang nakakalipas ? Ang pangalang itinawag sa kanya ng kaniyang Hebreong magulang ay pangalang Hebreo na Yahshu‟a na isinusulat sa wikang Aramaic na YESHU‟A. Ang Aramaic na pangalang Yeshu‘a ay isinalin sa pangalang Greek na Iesous na binibigkas na Yeh-sous, at isinalin sa Latin na Iesus na binibigkas na Yay-sus at ng maimbento ang letrang „J‟ noong 1633 A.D. ay naisalin sa English na Jesus, mababasa sa ‗How Yeshu‘a Become Jesus‘ sa pahina ―o‖.

Mas Mahalaga ba ang pangalang Yahshu‟a kaysa Jesus ? Sa YahYah (Juan) 14:26 ―ang Mang-aaliw na siyang Banal Na Ispiritu ay ipadadala ng Ama sa pamamagitan ng Aking Pangalan, at iyang Banal Na Ispiritung iyan ang siyang Magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay at Magpapa-alala ng lahat ng sinabi ko sa iyo‖. Ang pangalan niya nang binangit sa YahYah (Juan) 14:26 ay Yahshu‘a, hindi pa na-iisalin ang pangalan niya sa Iesous o Jesus, samakatwid ipadadala ng Amang Yahweh ang Banal Na Ispiritu sa pamamagitan ng Pangalang YAHSHU‘A. Bago tayo magpatuloy alam natin na bagong imbento lamang ang Letrang ‗J‘ kaya imposibleng Jesus ang pangalan ng Messiah, ganoon din ang pangalan ni Juan o ‗John‘ ay ang dapat ay ‗YahYah‘. Sa Israel ngayon ang tawag kay John ay ‗Yochanan‘ na isang kontradiksyon sa nakasulat sa YeremiYah (Jeremiah) 43:4 at sa Luke 1:61. Tangi ang Banal na Pangalan ni Yahweh na ‗Yah‘ sa Awit 68:4 ang may kapangyarihan na pagsalitaing-muli si ZechariYah sa Luke 1:22, Luke 1:59-64. Ang Semetic na kapatid na wika ng Hebreo at sa Arabic ang pangalan ni John ay ‗Yahya‘.

Si Yahshu‟a ang Messiah ay ANAK NI YAHWEH o ANAK NG TAO ? Noong kapanahunan pa ni Emperor Constantine na nagtatag ng Romano Katoliko ay pinagtatalunan na kung ang Messiah (na naisalin na sa pangalang Latin na ‗Iesus‘) ay ‗Anak ng Kataas-taasan‘ o ‗Anak ng Tao‘. Nang ipatawag ni Emperor Constantine noong 325 A.D. ang 1,800 na Bishop na ang dumalo ay 318 Bishop lamang sa Council of Nicea, ang pinagkatiwalaan ni Bishop Alexander na si Athanasius ay ipinipilit na si Iesus ay ‗Anak ng Kataas-taasan‘ at ang Banal na Ispiriti at ang Ama ay iisa o ang ‗Paniniwala sa Trinity‘. Si Arius naman ay ipinagpilitan na si Iesus ay ‗Anak ng Tao‘.

Si Yahshu‟a ay Anak Ni Yahweh: Sa geneology sa Luke 3:23-38 ―Si Yahshu‘a ay magtatatlumpong taon na ay anak ni Yohseph na anak ni……. si Seth na anak ni Adam na Anak ni Yahweh‖. Si Yahshu‘a raw ay anak ni Yohseph na ang ninuno ay si Adam na Anak ni Yahweh. Sa Genesis 6:2-4 sa kapanahunan ni Adam ―At nakita ng mga ‗Anak ni Yahweh‘ na magaganda ang mga babaeng ‗Anak ng

29


Tao‘ at pumili sila ng kani-kanilang mapapangasawa‖. May mga higante sa mundo ng kapanahunang iyon, at ang naging supling ng Anak ni Yahweh sa mga babaeng Anak ng Tao ay naging Magigiting (Mighty men) o tinawag na Elohim.

Nalito ang mga Translators kung Sino ang Anak ni Yahweh at Sino ang Anak ng Tao: YahYah (Juan) 12:32-34 ―at Ako, kung Ako at maitaas na, ilalapit ang lahat ng tao sa akin (and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me)‖. YahYah (Juan) 12:33 ay komentaryo ng Translators. YahYah (Juan) 12:34 ―Ang mga tao ay sumagot, ‗narinig namin sa batas na ang Messiah ay lalagi magpakailanman, bakit sinasabi mo na ang Anak ng Tao ay kailang maitaas, sino ba itong Anak ng Tao ? (―The people answered him, We have heard out of the law that Messiah abideth forever, and how sayest thou, The Son of Man must be lifted up ? who is this Son of Man ?). Wala naman binanggit sa YahYah 12:32 ang Translators na Anak ng Tao ay kailang maitaas, bakit sa isinagot ng mga tao at nagtatanong sino ba itong Anak ng Tao ? Samakatwid sa YahYah 12:32 ay ang binanggit ni Yahshu‘a ay HINDI „Ako‟ KUNDI „Anak ng Tao‟ ay maitaas na. Bakit nalito ang mga Translators ?

Si Yahshu‟a Messiah ay Anak Ni Yahweh na Buhay: Mateo 16:13-17 ―Nang dumating si Yahshu‘a sa lupain ng Caesaria ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga Alagad. Sino raw ang Anak ng Tao ayon sa mga tao? At sumagot sila na sabi po ng ilan ay si YahYah (Juan Bautista), sabi naman ng iba ay si EliYah, at may nagsabi pang si YeremiYah o isa sa mga Propeta‖. Kayo naman ano ang sabi ninyo ? sino ako ? tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, ―Kayo po ang Messiah, ang Anak Ni Yahweh na Buhay‖. Sinabi sa kanya ni Yahshu‘a ―mapalad ka Simon na Anak ni Yonas sapagkat ang KATOTOHANANG ITO‟Y HINDI INIHAYAG sa iyo ng laman at ng dugo (ng sinumang tao) kundi nang aking Ama (Amang Yahweh) na nasa langit‖.

Tanging si Simon Pedro na anak ni Yonas ang pinahayagan ni Amang Yahweh ng KATOTOHANAN na si Yahshu‟a ay ANAK NI YAHWEH NA BUHAY. Ang mga Translators ay nalito dahil hindi sila pinahayagan ni Amang Yahweh ng katotohanang ito kaya inakala nila na si Yahshu‘a ay Anak ng Tao kagaya ng ayon sa mga Tao.

Ano ang Inihayag ni Amang Yahweh kay Simon Pedro na Anak ni Yonas na Hindi inihayag sa sinumang tao ? Marcos 4:11 ‘sa inyo’y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ni Yahweh, ngunit sa iba ay ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga’. Kung inihayag din sa inyo ito ay matatanggap ninyo ang mga SUSI sa Kaharian ni Amang Yahweh na nasa Mateo 16:19 at maiintindihan ninyo ang nangyaring Sabwatan sa Golgotha.

SABWATAN SA GOLGOTHA ANG BULAANG PROPETA NA SI CAIPAS: YahYah 11:51 „sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang, bilang punong Seserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Yahshu‟a dahil sa bayan‟. YeremiYah 23:31-32 „ako‟y laban sa mga propetang kumakatha ng sariling pangitain saka sasabihing iyon ay ang sabi ni Yahweh. Ako‟y laban sa propetang nagsasalaysay ng

30


kasinungalingan upang dayain ang aking bayan, kabuluhang idudulot sa bayang ito‟.

hindi ko sila sinugo at wala silang

Deuteronomo 18:21-22 „upang matiyak ninyo kung ano ang sinasabi ng propeta ay kung galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan: kapag hindi nagyari o hindi nagkatutoo ang sinabi niya, yaon ay hindi mula kay Yahweh, sariling katha niya iyon, huwag ninyo siyang paniwalaan‟. Si Caipas ay isang bulaang Propeta at hindi karapat-dapat na maging punong Seserdote dahil hindi siya nanggaling sa lahi ni Aaron na Levita. Samakatwid hindi mula kay Yahweh ang kanyang inihula. Bakit ang mga tigapagturo ng Jesús ay naniniwala sa hula ng bulaang propetang si Caipas, at pati na ang mga naniniwala sa tunay na pangalan ni Amang Yahweh at Yahshu‟a Messiah ay pinaniwalaan din ang hula ng bulaang propetang si Caipas at naniniwala sa Hindi Seserdote ni Amang Yahweh.

PINANGGALINGAN NG BULAANG SESERDOTE NA KAGAYA NI CAIPAS 1 Hari 12:31 „nagtayo pa sila ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga Seserdote na hindi mula sa lipi ng Levita, kundi pangkaraniwang tao lamang (NehemiYah 7:63-65)‘. 1 Hari 13:33 „sa ginawang kasamaang ito ni Yeroboam, hindi siya tumigil sa paggawa ng kasamaan, patuloy parin siyang nagtatalaga ng mga Seserdote na hindi lahing Levita kundi pangkaraniwang tao lamang‟. Si Caipas ay hindi nanggaling sa lahi ni Aaron na Levita, samakatwid si Caipas ay hindi tamang Seserdote.

ANG TAMANG SESERDOTE Lukas 1:5 „Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang Seserdote na ang pangalan ay ZechariYah sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawa na si Elizabeth‟. NehemiYah 12:4 „mga Seserdote‟ na Levita, „Iddo, Ginetoi, Abias‟. Exodus 29:1 „Ganito ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki bilang Seserdote‟.

SINO ANG NAGPLANO NA IPAPATAY ANG MESSIAH? YahYah 11:45-54 „marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Yahshu‟a at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila‟y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Yahshu‟a, kaya‟t tinipon ng mga punong Seserdote at ng mga Pariseo ang mga Kagawad ng Sanhedrin. „Ano ang gagawin natin‟? Wika nila, gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong iyon, kung siya‟y pababayaan natin mananampalataya sa kanya ang lahat, paparito ang mga Romano at wawasakin ang Templo at ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila si Caipas ang pinaka-punong Seserdote noon ay nagsabi ng ganito, „Ano ba kayo, hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa. (sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang punong-Seserdote sa panahong iyon – hinulaan niya na mamamatay si Yahshu‟a dahil sa bansa – at hindi lamang sa bansang iyon lamang kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga Anak ng

31


Maykapal). Mula noon ay binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Yahshu‟a. Kaya‟t siya‟y hindi na hayagang naglakad sa Hudea. Sa halip, siya‟y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad‟.

BINALAK NA IPAPATAY NA RIN SI LAZARO YahYah 12:10-11 „Binalak ng mga punong Seserdote na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahilan sa kanya‟y maraming Hudyong humihiwalay na sa kanila at nananalig na kay Yahshu‟a‟.

IBIG IPAPATAY NI HERODES SI YAHSHU‟A Lukas 13:31 „Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Yahshu‟a, „umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes‟. Lukas 3:6 „umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Yahshu‟a‟.

ANAK NI YAHWEH AY IBA SA ANAK NG TAO Genesis 6:2 „ang mga Anak ni Yahweh ay nakita ang mga babaeng „Anak ng Tao‟ na magaganda, kaya pumili sila ng kani-kanilang mapapangasawa‟

ANAK NG TAO Genesis 11:5 „bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga Anak ng Tao‟.

SI YAHSHU‟A HANGGANG SA NINUNO NIYANG SI ADAN AY MGA ANAK NI YAHWEH Lukas 3: 23 – 38 „ si Yahshu‟a ay mag-tatatlumpung taon na ng magsimulang magturo, na anak ni Yahseph, na anak ni Heli,………38..na anak ni Enos, na anak ni Seth, na anak ni Adan na Anak ni Yahweh‟.

SINO ANG ANAK NG TAO, SINO AKO? SI YAHSHU‟A AY ANAK NI YAHWEH NA BUHAY Mateo 16:13-17 „Nang dumating si Yahshu‟a sa lupain ng Caesaria ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, „sino raw ang „Anak ng Tao‟, ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si YahYah Bautista, sabi naman ng iba ay si EliYah, at may nagsabi pang si YeremiYah o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, „kayo po ang Messiah ang Anak ni Yahweh na buhay‟, sinabi sa kanya ni Yahshu‟a, mapalad ka Simon na anak ni Yonas, sapagkat ang katotohanang ito‟y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit‟.

32


ANO ANG KATOTOHANAN NA HINDI INIHAYAG NG SINUMANG TAO KUNDI ANG AMANG YAHWEH LAMANG? Na makilala na BUHAY si Yahshu‘a ang Messiah na ANAK NI YAHWEH

SINO BA ANG ANAK NG TAO? YahYah 12:32-34 „at kung ako‟y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao‟, sumagot ang mga tao, „sinasabi sa Kasulatan na ang Messiah ay mananatili Magpakailanman, sino ba itong Anak ng Tao?‟ Samakatwid, ang binanggit ni Yahshu‘a „at kung ako‟y maitaas na‟ ay ang tamang pagkakasulat ay „at kung ang „Anak ng Tao‟ ay maitaas na‟. Ito‘y mapapansin sa kasagutan ng mga tao sa pagtatanong ng „sino ba itong Anak ng Tao?‟ Ang Translators ay hindi ―Mapalad‘ na kagaya ni Simon na anak ni Yonas na pinahayagan ni Amang Yahweh na si Yahshu‘a ang Messiah ay BUHAY na ANAK NI YAHWEH

NAGPAKILALA SI YAHSHU‟A NA ANAK NI YAHWEH YahYah 10:36 „ako‟y hinirang at sinugo ng Ama, paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko si Yahweh sa sinabi ko na Ako ay Anak ni Yahweh‟.

KINILALA SI YAHSHU‟A Mateo 3:17 „ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan‟.

SINO BA ANG BINANGGIT NI YAHSHU‟A NA KAILANGANG MAMATAY? Markos 8:31 „Anak ng Tao‟ ay dapat magbata ng maraming hirap, siya ay itatakwil ng Matatanda ng Bayan, ng mga punong Seserdote at ng mga Eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay‟. Lukas 9:21-22 „Anak ng Tao‟ ay dapat magbata ng maraming hirap at itatakwil ng Matatanda ng Bayan, ng mga punong Seserdote at ng mga Eskriba, ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay‟.

MULING IPINAHAYAG NI YAHSHU‟A ANG KAMATAYAN NG ANAK NG TAO Lukas 9:44-45 „ipagkakanulo ang Anak ng Tao‟, ngunit ito‟y hindi nila maunawaan sapagkat inilihim ito sa kanila‘. Markos 9:31 „Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw‟. Mateo 17:22-23 „sinabi sa kanila ni Yahshu‟a na ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw‟.

33


IKATLONG BESES NA INIHAYAG NI YAHSHU‟A ANG KAMATAYAN NG ANAK NG TAO Markos 10:33-34 „ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo sa mga punong Seserdote at sa mga Eskriba, siya‟y kanilang hahatulan ng kamatayan at ibibigay sa mga Gentil, siya‟y tutuyain nila, luluraan, hahagupitin at papatayin, ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw‟. Mateo 20:18 „aakyat tayo sa Yahrusalem. Doo‟y ipagkakanulo sa mga punong Seserdote at sa mga Eskriba ang Anak ng Tao, hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga Gentil. Siya‟y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw‟. Lukas 18:31-34 „tandaan ninyo ito pupunta tayo sa Yahrusalem at doo‟y matutupad ang lahat ng sinulat ng mga propeta tungkol sa „Anak ng Tao‟. Ipagkakanulo siya sa mga Gentil, tutuyain, dudustain at luluraan siya ng mga ito. Siya‟y hahagupitin at papatayin nila, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Subalit wala silang maunawaan sa kanilang narinig, hindi nila nakuha ang kahulugan niyon, at hindi man lamang nalaman kung ano ang sinabi ni Yahshu‟a‟. Samakatwid ay tinutukoy ni Yahshu‟a ay ang „Anak ng Tao‟ ay dapat magbata ng maraming hirap, siya ay itatakwil ng Matatanda ng Bayan, ng mga punong Seserdote at ng mga Eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw muling mabubuhay‘. Si Yahshu‟a ay „Anak ni Yahweh‟ na inihayag kay Simon Pedro na anak ni Yonas, ito ay hindi inihayag ng tao kundi tanging si Amang Yahweh lamang ang naghayag nito.

UNANG ITINURO NI APOSTOL SAUL (PABLO) NA SI YAHSHU‟A AY ANAK NI YAHWEH Gawa 9:20 Yahweh

„Una niyang itinuro sa mga sinagoga na si Messiah Yahshu‟a ay siya‟ng Anak ni

BAGO MAGBAUTISMO SI FELIPE NA DISIPOLO NI YAHSHU‟A Gawa 8:37 „at si Felipe ay nagsabi „kung ikaw ay naniniwala ng buong puso, maniwala ka‟, at siya‟y sumagot, „naniniwala ako na si Yahshu‟a ay Anak ni Yahweh‟.

PINANGGALINGAN NG ALAMAT NA „NABUHAY NA MULI‟ ALAMAT NI MYTHRA BAGO LUMITAW SI YAHSHU‟A MESSIAH (1200 B.C.E.) Si Mythra ng Persia ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at „Nabuhay Na Muli‟ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI ATTIS BAGO LUMITAW SI YAHSHU‟A MESSIAH NG NAZARETH (1200 B.C.E.) Si Attis ng Gresya ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at „Nabuhay Na Muli‟ sa ikatlong araw.

34


ALAMAT NI KRISHNA BAGO LUMITAW SI YAHSHU‟A MESSIAH NG NAZARETH (900 B.C.E.) Si Krishna ng India ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at „Nabuhay Na Muli‟ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI TAMMUZ BAGO LUMITAW SI YAHSHU‟A MESSIAH NG NAZARETH Ezekiel 8:14 (597 B.C.E) Si Nimrod II ay tinawag naTammuz ng mga Babylonia, Azur naman ang tawag ng mga Asyrian, at Osiris naman ang tawag ng mga Egyptian. Si Nimrod II ay napatay at ang kanyang asawa ay nagbuntis sa ibang lalaki at pinalabas na ang bata ay si Nimrod II na „NABUHAY NA MULI‟.Mula noon ang Alamat na ito ay naging bantog sa mga Alamat ng Griyego at Romano kahanay nila Jupiter at Zeus.

ALAMAT NI HORUS BAGO LUMITAW SI YAHSHU‟A MESSIAH NG NAZARETH (300 B.C.E.) Si Horus ng Egypt ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at „Nabuhay Na Muli‟ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI DIONYSUS BAGO LUMITAW SI YAHSHU‟A MESSIAH NG NAZARETH (200 B.C.E.) Si Dionysus ng Gresya ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at „Nabuhay Na Muli‟ sa ikatlong araw. Mapapansin na ang mga unang nagsalin (translators) ng Biblia ay nanggaling sa bansang naimpluwensyahan ng mga Alamat na ‗NABUHAY NA MULI‘. Mapapanood sa Google video clipping ‗Part 1 The Greatest Story Ever Told‘.

NADALANG PANINIWALA NI HERODES Markos 6:14-16, Mateo 14:1-22 „nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Yahshu‟a, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsabi, siya‟y si YahYah Bautista na muling nabuhay, kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsabi naman na siya‟y si EliYah, siya‟y propeta, katulad ng mga propeta noong una anang iba. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, „NABUHAY NA MULI‟ si YahYah Bautista na pinapugutan ko‟. Mapapansin na dati nang pinaniniwalaan ang alamat na „NABUHAY NA MULI‟ ay sikat na sikat na paniniwala ng halos lahat ng Paganong Bansa bago pa magturo si Yahshu‘a Messiah.

ANO BA ANG TALINGHAGA SA NABUHAY NA MULI? Lukas 15:32 „ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat „NAMATAY NA‟ ang kapatid mo, ngunit –„MULING NABUHAY‟, „NAWALA‟ ngunit muling nasumpungan‟ Epeso 2:5 „tayo‟y „BINUHAY‟ niya kay Messiah kahit noong tayo‟y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway‟. Lukas 9:60 „ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay‟.

35


Marcos 4:11 „sa inyo‟y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ni Yahweh, ngunit sa iba ay ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga‟.

PANALANGIN NI YAHSHU‟A Lukas 22:42 „Ama‟, wika niya, „kung maaari‟y ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayunma‟y huwag ang kalooban ko ang masunod kundi ang KALOOBAN MO‟.

DININIG ANG PANALANGIN NI YAHSHU‟A Hebreo 5:7-8 „Noong si Yahshu‟a ay namumuhay rito sa lupa, siya‟y nanalangin at lumuluhang sumamo kay Amang Yahweh na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at DININIG SIYA dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba‟.

KALOOBAN NG NAGMAMAY-ARI NA MAKAKUHA NG PRUTAS HINDI ANG MAPATAY ANG KANYANG ANAK Mateo 21:33-41 Pakinggan ninyo ang isang Talinghaga: May isang nagmamay-ari ng pataniman ng ubasan at tinayuan niya ng gawaan ng alak at tore at iniwan niya sa kanyang mga Magsasaka at siya ay pumunta sa ibang bansa. Nang dumating ang panahon na malapit ng magbunga ang mga pananim ay ipinadala niya ang ang kanyang mga Tagasunod sa Magsasaka upang makatanggap ng mga prutas. Ang Tagasunod ay binugbog at pinatay at ang iba ay pinagbabato. Muling nagpadala ng iba pang Tagasunod at ganoon din ang ginawa ng Magsasaka. Ngunit sa huli ay ipinadala ang kanyang anak sa paniwalang kanilang igagalang ang kanyang anak. Ngunit ng makita ng mga Magsasaka ang anak ay nagkaisa sila na sinabing “ito ang Tigapagmana, atin siyang Patayin at ating angkinin ang kanyang pagmamanahan” At ang Anak ay kanilang kinuha sa Pataniman ng ubas at kanilang Pinatay. Ngayon kung dumating na ang Nagmamay-ari ng pataniman ng ubas, ano ang kanyang gagawin sa mga Magsasaka? At sumagot sila na matinding sisirain ang mga masasamang tao at ibibigay ang kanyang pataniman ng ubas sa ibang Magsasaka na magsusukli sa kanya ng mga Prutas sa Tamang Panahon”. KALOOBAN ba ng Nagmamay-ari ng ubasan na mapatay ang kanyang Anak o ang KALOOBAN niya ay Makakuha ng Prutas?

INILAGAY SA KANILANG ISIP NA AKO‟Y PATAY Awit 31:12 „ako ay kinalimutan nila at inilagay sa kanilang isip na ako ay patay‟

Awit 118:17-22 „hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, ihahayag ang kagila-gilalas na ginawa ni Yahweh. Kinastigo ako ni Yahweh, ngunit hindi ako ibinigay sa kamatayan‟. 118:22 „ang batong inayawan ay siyang naging pinaka-saligang bato‟

36


Ito ay naisalin sa Gawa 4:11-12 „ang batong inayawan ay naging pinaka-saligang bato, walang kaligtasan sa kaninuman, dahil walang tanging pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob sa mga tao kundi sa pangalan ni Yahshu‟a Messiah‟. Lukas 24:44 „ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako, „dapat matupad ang lahat ng nakasulat tungkol sa akin sa Kasulatan ni Moses, sa Aklat ng mga Propeta, at sa mga Aklat ng Awit ni David‟.

ANG MGA NAKASULAT SA MGA KASULATAN NI MOSES, AKLAT NG MGA PROPETA AT SA AKLAT NG AWIT NI DAVID Deuteronomo 18:15 „si Yahweh ay magtatalaga ng Propeta sa kalagitnaan ninyo, na kalahi ninyo, na kagaya ko (si Moses ay Levita rin), sa kanya kayo dapat makinig‟. Awit 118:17-22 „hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, ihahayag ang kagila-gilalas na ginawa ni Yahweh. Kinastigo ako ni Yahweh, ngunit hindi ako ibinigay sa kamatayan‟. 118:22 „ang batong inayawan ay siyang naging pinaka-saligang bato‟ Daniel 9:26 „at paglipas ng animnapu at dalawang linggo ang Messiah ngunit hindi para sa kanyang sarili‟: Mapuputol ngunit hindi sinabing mamamatay.

ay mapuputol,

Isaiah 53:8 „siya ay inilabas sa kulungan at sa paghatol: at sino ang makakapagsabi sa kasama niya sa kanyang henerasyon na siya ay pinutol sa lupain ng mga buhay? Dahil sa kasalanan ng kanyang bayan siya ay nagdalamhati‟. Si Propeta Isaiah ay sumulat ng pangsubok na katanungan na sino sa kanyang kapanahunang kahenerasyon na makakapagsabi na siya ay naputol sa lupain ng mga buhay. Dahil sa kasalanan ng kanyang bayan siya ay nagdalamhati (stricken).

WALANG NAKASULAT SA MGA KASULATAN NG MGA HUDYO NA ANG MESSIAH AY MAGBABATA NG HIRAP. ITO AY DAGDAG NG NAGSALIN NG SULAT NI MATEO NA ANG MESSIAH AY MAGBABATA NG HIRAP

Mateo 26:27-28 „NAGPASALAMAT‟. Tingnan ang Mateo 15:36 „ibinigay niya sa kanila – LAHAT KAYO, kagaya sa Markos 14:23-24, sa sunud-sunod na ulat ni Markos ang mga Disipolo ay UMINOM at pagkatapos ay sinabi ni Yahshu‟a ang salitang ito. Sa Mateo ay PINALITAN ITO at ginawang pautos na INUMIN NINYO sinundan ng salitang „AKING DUGO‟, tingnan ang Leviticus 17:11 dahil ang dumanak na dugo ang dahilan ng buhay at kung ilalagay ito sa altar ay MAKAKAPAGPATAWAD ng mga KASALANAN na may relasyon sa Huling Hapunan. Sa mga salita na nasalin sa Griyego, tingnan ang Markos 14:24 „MARAMI‟, tingnan ang Mateo 20:28, dahil sa „KAPATAWARAN NG KASALANAN‟ AY IDINUGTUNG SA AKLAT NI MATEO. Parehas na salita ang nasa Markos 1:4 sa pagbabautismo ni YahYah Bautista ngunit sa Mateo ay INIWASAN ITO (Mateo 3:11). Ginawa ito maari dahil „NAIS NIYANG IPALAGAY NA ANG PAGSASAKRIPISYO NG MESSIAH SA KAMATAYAN AY ANG MAGBIBIGAY NG KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN‟.

Maliwanan na IDINAGDAG lamang sa Mateo na ang „KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN AY ANG KAMATAYAN NG MESSIAH‟. Ano ba ang KAPATAWARAN ng mga kasalanan?

37


JUBILEE YEAR Ang Kapatawaran sa Mga Kasalanan Leviticus 25:8-55, ang Jubilee Year ay ang KAPATAWARAN sa mga materyal na mga pagkakautang, ngunit ang espiritual na utang ay mga kasalanan na katulad sa Jubilee Year na PINATATAWAD ang materyal na utang ay ganoon din PINATATAWAD ang espiritual na utang na mga kasalanan. Lukas 4:19 ‗upang ituro ang Katanggap-tanggap na Taon ni Yahweh‟. Ang tinutukoy na Katanggaptanggap na Taon ni Yahweh ay ang Jubilee Year. Lahat ng mga Escolar ay naniniwala na ang Katanggaptanggap na Taon ni Yahweh ay ang Jubilee Year. Lukas 7:36-50 „si Yahshu‟a ay inimbitahan ni Simon na isang Pariseo upang kumain sa kanyang tahanan, at ang isang masamang babae ay hinugasan sa luha at pinunasan ng kanyang buhok, nilagyan ng pabango at hinalikan ang mga paa ni Yahshu‟a. Ang mga nanduroong Pariseo ay nagsabi na kung talagang Propeta si Yahshu‟a ay makikilala niya agad ito na isang masamang babae. Ngunit tinanong ni Yahshu‟a si Simon (na Pariseo) tungkol sa dalawang tao na may pagkakautang na 500 Dinaryo at 50 Dinaryo, Nang hindi parehong makapagbayad ay agad na pinatawad sa pagkakautang ang dalawa. Ngayon sino sa kanila ang higit na magmamahal sa nagpatawad sa utang? Sumagot si Simon na ang mas Malaki ang pagkakautang ang mas higit na magmamahal. Sa ganitong sagot ni Simon ay itinuro ni Yahshu‟a ang makasalanang babae (Lukas 7:47) at sinabi na kahit Marami o Malaki ang kasalanan ng babae ay PINATAWAD NA dahil Malaki rin ang isinukli niyang pagmamahal. At sinabi ni Yahshu‟a sa babae „Ang iyong mga kasalanan ay PINATAWAD NA‟ (Lukas 7:48). At ang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, „sino ba ito na pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinanga-ngahasan? Ngunit sinabi ni Yahshu‟a sa babae „INILIGTAS KA NG IYONG PANANALIG, YUMAON KA NA AT IPANATAG MO ANG IYONG KALOOBAN‟. Samakatwid ang may malaking pagkakautang na pinatawad ay kagaya noong babae na may malaking kasalanan, ito ay ang ibig sabihin ng Jubilee Year, na mas-Malaki ang halaga na maisasanla ang ari-arian kung Malaki pa ang panahon bago dumating ang Jubilee Year, at mas-Maliit naman ang halaga kung maliit na ang panahon bago dumating ang Jubilee Year. Ang Jubilee Year ay nagpapatawad sa mga utang na materyal, samantala ang utang na espiritual ay ang mga kasalanan ay ganoon din ay PINATATAWAD sa Taon na Katanggap-tanggap kay Yahweh . Ang pananampalataya ng babae ang nagligtas sa kanya, ito ang pananampalataya sa itinuro ni Yahshu‘a sa Lukas 4:19 na Jubilee Year. Kung ang pananampalataya sa Taon na Katanggap-tanggap kay Yahweh (Jubilee Year) ay isang daan sa IKAPAPATAWAD sa mga utang na kasalanan, Bakit kailangan pang mamatay ang Messiah sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan?

IMBISTIGASYON SA MGA NAGANAP: SINO ANG NAGPLANO NA IPAPATAY ANG MESSIAH? YahYah 11:45-54 „marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Yahshu‟a at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila‟y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Yahshu‟a, kaya‟t tinipon ng mga punong Seserdote at ng mga Pariseo ang mga Kagawad ng Sanhedrin. „Ano ang gagawin natin? Wika nila, „gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong iyon, kung siya‟y pababayaan natin mananampalataya sa kanya ang lahat, paparito ang mga Romano at wawasakin ang Templo at ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila si Caipas ang pinaka-punong Seserdote noon ay nagsabi ng ganito, „Ano ba kayo, hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa. ( sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang punong-Seserdote sa panahong iyon –

38


hinulaan niya na mamamatay si Yahshu‟a dahil sa bansa – at hindi lamang sa bansang iyon lamang kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga Anak ng Maykapal). Mula noon ay binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Yahshu‟a. Kaya‟t siya‟y hindi na hayagang naglakad sa Hudea. Sa halip, siya‟y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad‘.

IBIG IPAPATAY NI HERODES SI YAHSHU‟A Lukas 13:31 „Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Yahshu‟a, „umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes‟. Lukas 3:6 „umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Yahshu‟a‟.

BLASPHEMY Noong kapanahunan nang ang Israel ay masasakop na ng Bansang Assyria ay naglabas ng Batas ang Sanhedrin, sa sinumang bumanggit ng Banal na pangalang Yahweh ay magkakasala ng „Pamumusong‟ (Blasphemy). Ito ay mababasa sa Encyclopedia Judaica sa Titulong ‗YHWH‖. Kahit na ang pinaikling tawag kay Yahweh na ‗Yah‘ ay binibigkas na ng ‗Ye‘ (Ezra 2:2) sa pag-iwas sa pagbanggit ng pangalang Yahweh. Sa kapanahunan ni Yahshu‘a Messiah ay pinatawan siya ng pagkakasala ng Blasphemy. Mateo 26: 64-65 „sinasabi ko sa inyo na ang „Anak ng Tao‟ ay uupo sa kanan ng „Makapangyarihan‟ at darating sa mga alapaap ng kalangitan‟ sa ganoon ay pinunit ng punong Seserdote ang sariling kasuutan at pinatawan ng kasalanang „Kapusungan‟ (Blasphemy) si Yahshu‟a. Ang ‗Blasphemy‘ ay pagkakasala sa pagbigkas ng Banal na pangalang Yahweh, kaya hindi „Makapangyarihan‟ ang binanggit ni Yahshu‟a kundi ang pangalang Yahweh kaya siya ay pinatawan ng pagkakasala ng ―Pamumusong‘ (Blasphemy). Si Yahshu‟a ay dinala ng mga tauhan ng punong seserdote kay Gobernador Pilato at ipinadala naman ni Pilato si Yahshu‘a kay Tetraikang Herodes, ngunit hindi hinatulan ng Kamatayan ni Herodes si Yahshu‘a, at si Yahshu‘a ay ibinalik kay Gobernador Pilato. Naging magkaibigan tuloy sila na dati‘y magkagalit. Sa ganiton pananaw ay hindi sasalungatin ni Pilato ang naging desisyon ni Herodes na kabago-bago palang niyang kaibigan, (Lukas 23:13-15). Si Gobernador Pilato naman ay pinagsabihan ng kanyang asawa na huwag pakialaman si Yahshu‘a dahil pinahirapan siya sa panaginip sa nakaraang gabi. Sa ganito ay hindi nanaisin ni Pilato na hindi pagbigyan ang kahilingan ng kanyang asawa, (Mateo 27:19). Dahil lamang sa pangangailangang pagbigyan ang mga tao na alam ni Pilato na sinuhulan ng mga punong Seserdote ay kinailangang baguhin ang una niyang desisyon na ‗walang kasalanan si Yahshu‘a at kanyang palalayain, (YahYah 18:38, Luke 23:4, Luke 23:13-16, Luke 23:20).

ANO ANG UGALI NI GOBERNADOR PILATO? Paanong maging sunod-sunuran si Pilato sa kagustuhan ng mga tao lamang, kung ang ugali niya ay ganito, ‗ ang naisulat na niya‘y hindi na pwedeng baguhin? Samakatwid, ang unang desisyon ni Pilato na si Yahshu‘a ay walang kasalanan at palalayain ay hindi pwedeng magbago. Ngunit dahil sa pagnanais ng mga punong Seserdote (na mas mababa ang kapangyarihan kaysa kay Gobernador Pilato) na maipapatay si Yahshu‘a, kinakailangan pulungin ni Pilato ang lahat ng kanyang batalyon. Pinapasok niya

39


ang mga ito sa kanyang palasyo at doon ay sila-sila lamang ang nag-usap na paanong ipatupad ang kagustuhan ng mga tao na sinuhulan ng mga punong Seserdote at ang pagsunod sa unang desisyon ni Pilato na palayain si Yahshu‘a. (Hindi nakapasok sa Palasyo ang mga Hudyo dahil maituturing silang marumi at hindi karapat-dapat sa Hapunang pang-Paskua, (YahYah 18:28, YahYah 19:19-22). Lumabas ang Batalyon na kasama si Yahshu‘a na may buhat na kahoy (krus). Nang makita nila si Simon na taga-Cyrene (Libya sa ngayon), kanilang ipina-buhat kay Simon ang kahoy na buhat ni Yahshu‘a at si Yahshu‘a ay inilagay sa likuran. Ang kanilang dinaanan ay pasilyong makitid na daanan lamang, kaya sa susunod na pagliko ay ang nakita na ng mga tao na may buhat ng kahoy ay si Simon na. Mapapansin na sa ika-labingdala ng tanghali hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa kapaligiran. Mapapansin din na walang nakasulat sa Bagong Tipan na „isinauli ni Simon kay Yahshu‟a ang kahoy kaya ng siya ay sumigay ng ‗Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa‘. Si Simon na taga Cyrene ay nagsasalita ng Griyegong wika. Sa Cyrene hanggang sa ngayon ay marami pang lahi ng mga Griyego sa Susa, sa Shihat, sa Beda at sa iba pang lugar sa Libya. YahYah 8:29 „at kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya‟. Paanong si Yahshu‟a ay magsasalita ng „Ama, Ama bakit mo ako pinabayaan? o ang „Eli, Eli lama Sabacthani‟ kung hindi naman siya iniiwan ng nagsugo sa kanya?

Ayon sa Strong‟s Exhaustive Concordance of the Hebrew Bible Chaldean Hebrew at Greek Dictionary: Greek Dictionary: 2241 (Greek) ELI = my God – in Hebrew (EL) „Ale‟ = mighty, Almighty 1682 (Greek) ELOI = my God 2982 (Greek) LAMA = why – in Hebrew 4100 MAH = why In Hebrew 3027 YAD = Thou 4518 (Greek) SABACTHANI = thou has left me – in Hebrew 7662 In Hebrew 7662 SHEBAQ = allow to remain

‗Ama, Ama, Bakit Mo Ako Pinabayaan‘ ay salitang sumisisi sa Ama. Yob (Job) 1:22 ‗sa kabila ng mga pangyayaring ito ay hindi nagkasala si Yob, hindi niya sinisi si Yahweh‘. Hindi maaring sisihin ni Yahshu‘a ang Ama sa Langit dahil ito ay kasalanan. Si Yob ay hindi nagkasala dahil hindi niya sinisi ang Ama sa Langit.

MGA SAKSI May mga saksi na ang taong nakabayubay sa kahoy (krus) ay sumigaw ng Eli, Eli Lama Sabacthani na isang salitang Griego. Hinintay ng mga saksi na baka dumating si Propeta EliYah na tinawag ng nakabayubay sa kahoy.

40


SI YAHSHU‟A AY HINDI NAGSASALITA NG SALITANG GRIYEGO KUNDI SALITANG HEBREO LAMANG Gawa 10:28, Gawa 26:14 „alam ninyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang pananampalataya na makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo‟. „ Nakarinig ako na nagsasalita sa wikang Hebreo‟

KASABWAT SI PILATO SA SABWATAN SA GOLGOTHA Markos 15:44 ‗hindi magugulat si Gobernador Pilato at magtatanong pa, ‗kung may napatay‘ at kung tutuo na desisyon ni Pilato na ipapatay si Yahshu‘a.

ANG DECOY YahYah 19:39 „sumama sa kanya si Nicodemus, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe (si Nicodemus ang nagsadya kay Yahshu‟a isang gabi). Mateo 27:62-65„kinabukasan, pagkatapos ng Araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong Seserdote at mga Pariseo. Sinabi nila „Naaalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya‟s muling mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay at sabihin nila sa mga tao na siya‟y muling nabuhay. At ang pandarayang ito ay magiging „MASAHOL PA SA NAUNA‟ Mateo 28:65 ‗ dahil sa ang napatay ay nagsasalita ng wikang Griyego na Eli, Eli Lama Sabacthani ay pinuntahan kaagad ng mga punong seserdote si Gobernador Pilato upang matiyak nila kung sino ang talagang napatay. Nagdahilan pa sila na baka mabuhay muli ang napatay ayon sa sinabi nito ng nabubuhay pa at baka nakawin ng kanyang alagad at palabasing nabuhay na muli. Ito ay mababaw na dahilan dahil kakailanganing maipakita ang taong napatay na ito ay buhay. Kaya sinabi sa kanila ni Gobernador Pilato na mayroon silang sariling kawal (kawal ng punong Seserdote na dumakip kay Yahshu‘a) kaya sinabihan sila ni Pilato na ‗bantayan nila ang libingan‘ (Mateo 27:65) Mateo 28:14-15 ‗bukas na ang libingan ng datnan ng mga kawal at ipinakita sa mga punong Seserdote. Inakala naman nila na makakarating sa Gobernador na pinakialaman nila ang libingan na buksan upang masiguro kung sino ang nailibing doon, ngunit wala silang natagpuang bangkay, kaya nagkatha sila ng salita at sinuhulan ang mga kawal ng punong Seserdote na palabasin na kinuha ang bangkay ng mga alagad ni Yahshu‘a.. ‗Sinabi ng mga Seserdote na ‗huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa Gobernador ‗KAMI ANG BAHALA‘.Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila – hanggang sa ngayon ito parin ang sabi ng mga Hudyo‘.

MGA SAKSI NA SI YAHSHU‟A AY BUHAY Si Gobernador Festo at Si Apostol Saul Gawa 25:19 „ ang pinagtatalunan lamang nila ay tungkol sa kanilang pananampalataya at sa isang tao na ang pangalan ay Yahshu‟a, patay na ang taong ito ngunit ipinipilit naman ni Saul (Pablo) na siya‟y SIGURADONG BUHAY. Si Gobernador Festo ang pumalit kay Gobernador Felix at nang dumating si Haring Agrippa upang bumati kay Festo, inilahad ni Festo kay Haring Agrippa ang tungkol kay Pablo, at sa kanyang salita sa Hari ay nabanggit niya

41


na ipinipilit ni Saul na SIGURADONG BUHAY si Yahshu‟a. Sa pagsasalita sa kagalang-galang na Hari, ang isang Gobernador ay magsasalita ng tamang salita, at si Gobernador Festo ay nakapag-aral na tao at alam niya ang salitang „RESURRECTION‟ o nabuhay na muli, ngunit bakit hindi niya ginamit ang salitang „NABUHAY NA MULI‟ kundi ang kanyang tinuran ay „ipinipilit ni Saul na si Yahshu‟a ay SIGURADONG BUHAY‟.

Anghel ni Yahweh Lukas 24:5 „bakit ninyo hinahanap ang BUHAY sa gitna ng mga patay? Ito ang tinuran ng Anghel ni Yahweh na sinabing si Yahshu‟a ay „BUHAY‟ at hindi ang „Resurrection o Nabuhay na Muli‟. Ang isang Anghel ni Yahweh ay hindi magsasalita ng mali, sa Lukas 24:23 „mga Angel na nagsabing „BUHAY SI YAHSHU‟A‟.

Si Yahshu‟a na mismo ang Saksi Lukas 13:31-33 „dumating doon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Yahshu‟a na „umalis ka dito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes‟. At sumagot si Yahshu‟a, „sabihin mo sa kanya na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling, bukas ay ganoon din, at sa ikatlong araw tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa lakad ngayon, bukas at sa makalawa sapagkat „IMPOSIBLENG MAMATAY ANG ISANG PROPETA SA LABAS NG YAHRUSALEM‟. (Hosea 6:2). Si Yahshu‘a narin ang nagsabi na imposibleng mamatay ang propeta na tinutukoy niya ang sarili niya (Deoteronomo 18:15).

Sa Awit ni Haring David Awit 118:17-22 „hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, ihahayag ang kagila-gilalas na ginawa ni Yahweh. Kinastigo ako ni Yahweh, ngunit hindi ako ibinigay sa kamatayan‟. 118:22 „ang batong inayawan ay siyang naging pinaka-saligang bato‟

Sa Isinulat ni Lukas Ito ay naisalin sa Gawa 4:11-12 „ang batong inayawan ay naging pinaka-saligang bato, walang kaligtasan sa kaninuman, dahil walang tanging pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob sa mga tao kundi sa pangalan ni Yahshu‟a Messiah‟.

HINDI PWEDENG PATAYIN ANG ANOINTED NI YAHWEH 1 Samuel 24:4-7 “Ang mga tauhan ni David ay sinabihan siya, dumating na ang araw sa sinabi ni Yahweh na aking ipagkakaloob sa iyong kamay ang iyong kaaway upang gawaan mo siya ng iyong ikatutuwa. At si David ay pinutol ang laylayan ng damit ni Saul ng palihim”. Sa puso ni David ay pinatay na niya si Saul dahil pinutol niya ang laylayan ng damit ni Saul. At sinabi ni David sa kanyang mga tauhan “patawarin ako ni Yahweh sa ginawa kong ito sa aking amo na „Anointed ni Yahweh‟ na lumaban ako sa kanya na alam nating siya ay Anointed ni Yahweh”. Sinabihan ni David ang kanyang mga tauhan na huwag silang gagawa ng masama kay Saul. At si Saul ay nagising at lumabas ng kweba”.

42


1 Samuel 24:10 “Ngayong araw na ito nakita ng mga mata mo sa loob ng kweba ay ipinagapi ka sa akin, ang iba ay sinabihan ako na patayin ka, ngunit sa aking mata ay iniligtas kita at sinabi ko na hindi ko gagamitin ang aking kamay laban sa aking amo DAHIL SIYA AY ANOINTED NI YAHWEH”. 2 Samuel 1:14-16 “sinabi ni David „Hindi kaba Natakot na ginamit mo ang iyong kamay upang wasakin ang Anointed ni Yahweh?, at tinawag ni David ang isang kabataang lalaki at ipinapatay ang Amalekita. At sinabi ni David „ang dugo mo ay sumaiyong ulo dahil sa iyong labi ay sumaksi ka laban sa iyong sarili nang sinabi mong „Pinatay Mo ang Anointed ni Yahweh‟.

Natagpuang aklat ni Pedro sa isang Libingan sa Egypto Bible Dictionary of the Holy Bible Natagpuan sa isang libingan sa Egypto noong 1886 A.D. ang „THE GOSPEL OF PETER‟ at nailathala noong 1892 A.D. ay maaaring DOCETIC GOSPEL at mahalang katibayan sa istorya na CRUCIFIXION at RESURRECTION kahit na ito ay may halatang BINAGO sa pag-pabor sa mga HERESY na iyan.

43


DAGDAG NA PINAGKUNAN NG MGA SALIKSIK CHRONOLOGICAL EVENTS BASED ON HOLY BIBLE RECORDS

YEAR REFERENCE B.C.E. (Before Common Era)

HEBREW NAME-MEANING-EVENTS

3992 Dan.9:24-27 Creation of (1)Adam-Awdam-to show blood in face 3862 Gen.5:3-6 Seth â&#x20AC;&#x201C;Sheeth-appoint 3757 Gen.5:9 Enosh-Awnash-to be frail 3667 Gen.5:12 Cainan-Kane-a nest 3597 Gen.5:15 Mahalalel-Halal-praise Yah 3532 Gen.5:18 Yared-Yared-to descend to lower region 3370 Gen.5:21 Enoch-Kawnek-discipline 3305 Gen.5:25 Metuselah-Methuselah 3118 Gen.5:28-29 Lamech-Lehmek-uncertain 3062 Gen.5:5 Death of Adam 3005 Gen.5:23 Enoch taken away 2950 Gen.5:8 Death of Seth 2936 Gen.5:28 (10)Noah-Nooakh-to rest 2852 Gen.5:11 Death of Enosh 2757 Gen.5:14 Death of Cainan 2702 Gen.5:17 Death of Mahalalel 2570 Gen.5:20 Death of Yared 2436 Gen.5:32 Shem-Seem-call a name.Ham Yahpet born 2341 Gen.5:31 Death of Lamech 2336 Gen.5:27 Death of Metuselah 2336 Gen.7:6 Ark of Noah Great flood,Noah and 3 children, wives survived Archaeological Findings: Ancient Ebla

In 1974 at site of ancient Ebla northern Syria, exemplify the plethora of pre-flood and post flood writings 2334 Gen.11:10 Arphakshad-Rawpad-to refresh 2299 Gen.11:12 Selah-Shawlakh-to send away 2269 Gen.11:14 Heber-Awba-crossover 2235 Gen.11:14 (15)Peleg-Pawleg-to divide (Yoktam father of Ophir) 2235 Gen.10:25 Tower of Babel-Migdalah Bawlal Confounded the language of Son of Man. Heber language was called Hebrew from name Heber. 2205 Gen.11:18 Reu-Rawaw-shepherd 2173 Gen.11:20 Serug-Sawrag-to intwine 2143 Gen.11:22 Nachor-Nakharaw-to snore

44


2114 Gen.11:24 Thare-Tehrakh-trembling 2044 Gen.11:26(20)Abram(Abraham) Father to be raise of people.Covenant Gen.17:9-10 Gen.15:20 Hittite Archaeological Findings: Hittites Monuments

In 1906 excavation at Boghazkoy (ancient Hattusas, capital of Hittite History and culture). In Carchemish, Euprates River in Syria unearthed the Hittites monuments in the later half of the 19th century.

1996 Gen.11:19 Death of Peleg 1995 Gen.11:25 Death of Nachor 1986 Gen.9:29 Death of Noah 1966 Gen.11:21 Death of Reu 1958 Gen.17:25 Ismael Abraham is 86 years old when Ismael born by Hagar 1944 Gen.11:5 (21)Isaac-Tsawkhak-to laugh outright, born by Sarah Gen.21:14 Ismael sent to Masry (Egypt) 1943 Gen.11:23 Death of Serug 1009 Gen.11:32 Death of Thare 1896 Gen.11:13 Death of Arphakshad 1884 Gen.25:26 (22)Yahkoob-Awkab-heel catcher-change to Yahshear-to be straight 1869 Gen.25:7 Death of Abraham 1866 Gen.11:15 Death of Selah 1836 Gen.11:11 Death of Shem 1805 Gen.11:17 Death of Heber 1784 Gen.37:28 The 12 Sons of Yahshear - Yohseph sold to Ismael and to Masry (Egyptian) 1764 Gen.35:28 Death of Isaac 1754 Gen.47:9 Yahkoob and 11 sons enter Masry for 400 years Yahkoob died in Masry Yohseph died in Masry SEC no. 3478 from no. 8280 Yisrawale (Israel) means “Prince of Sarah” to distinguished from Ismael means “In the name of my master Sarah” 1354 Ex.12:40 Exodus of Moses-Mawshaw-to pull out of water. Passover Moses brought out of Masry all (13 Tribes) Tribes of Yisrawale. 874 1Kings 6:1 480 years From Exodus to 4th year of King YahdidiYah (Solomon) 838 1Kings 11:42 Divided Kingdom 838 1Kings 14:2 King Rehoboam-Rakhobam King Jeroboam-Yeroboam 2 tribes City of Yahrusalem 10 tribes City of Samaria (Yisrawale) 821 1Kings 15:20 King Abia-AbiYah-father is Yah 818 1Kings 15:10 King Asa-Awsaw 816 815 792 791

1Kings 15:25 1Kings 15:28 1Kings 16:18 1Kings 16:15

King Nadab King Baasha King Elah King Zimri

45


787 1Kings 16:23

King Omri-bought the hills of Samaria from Shemer where Samaria name comes King Ahab-EliYah, ObadiYah, Elisha, MicaYah period

780 1Kings 16:29

Archaeological Findings: Moabite stone

-

King Mesha of Moab inscribed in stone erected as historical record of his revolt against Yisrawale as recorded in 2Kings 1:1,3:4-5. The name Yahweh inscribed in ancient Paleo-Hebrew characters while the whole text was written in PhoenicianMoabite form. Reason is that they cannot pronounced the name Yahweh in their Moabite language so they just copied the name in original form of writings.

776 1Kings 22:51 King Yehoshaphat 760 1Kings 22:51 King Ahaziah 758 2Kings 3:1 King Yoram 744 2Chro.21.5 King Yoraim â&#x20AC;&#x201C; Yaham-people of Yahweh 744 2Chro.22:2 King Ahaziah-AwkhasYah-Yah has siezed 743 2Kings 9:24 King Yehu-he killed both kings Yoram and Ahaziah 743 2Chor.22:12 Queen Atali-Athlahee-Yah strength of Yah 737 2Chro.24:1 King Yoash-Yahaysh-Yah fired 715 2Kings 13:1 (ZechariYah stoned to death) King Yehoahaz 700 2Kings 13:10 King Yoash 697 2Chro.25:1 King Amasiah-AwmatsYah-strength of Yah 682 2Kings 14:23 King Yeroboam 668 2Kings26:3 King Uziah-OozeeYah-power of Yah - Isaiah, Hosea, Amos 630 2Kings 15:8 King ZachariYah 629 629 619 617

2Kings 15:13 2Kings 15:17 2Kings 15:23 2Kings 15:23

King Shallum King Menahim King Pekahiah King Pekah-Tribe of Nepthali deported to Assyria

616 2Chro.27:1 King Yoatam-Yahthawn-Yah is perfect 600 2Chro.28:1 King Acaz-Awkhaz-to sieze possesor 588 2Kings 15:30 584 2Chro.29:1 King Ezequiaz-ChawzkYah-strengt of Yah 578 2Kings 17:24

King Hoshea

Shalmanazer King of Assyria deported 9 tribes of Yisrawale into Assyria. Start of Captivity.

46


Ezekiel period 5 Nations Replaced Yisrawale (Abba,Cutha,Hammath,Separvaim and Babylon) Isaiah 11:11 ESCAPED REMNANT ESCAPED REMNANT from Assyria,Egypt,Pathros,Cush,Elam,Shinar,Hammath and from the islands of the sea. Encyclopedia Judaica YHWH vol.7 p.680

BLASPHEMY =

The Sacred Name pronounced “Yah-oo-ay” was avoided to pronounced during Assyrian Captivity but only High Priest can utter that Name eight (8) times on the Day of Atonement, a day of fasting on the 10th day of the 7th month. Sanhedrin (Highest Court) ruled a decree of offense of BLASPHEMY to whoever pronounced and uttered that name in public or in solemn assemblies and instead they substituted the word ADONAI the name of diety of Canaan where they were living.

555 2Chro.33:1 King Manases-Nawshaw-causing to forget 500 2Chro.33:21 King Amon-Awmone-skilled 498 2Chro.34:1 King Yosias-YahayshYah-fire of Yah, ZephaniYah period 480 2Chro,35:19 King Yosias restored the Feast of Passover 2Chro.36:2 King Yoacas-EeshYah-formation of Yah 467 2Chro.36:4-5 King Yoaquim-YahkoonYah-Yah will establish 464 Daniel 1:1 King Nebuchadnesar of Babylonia Start of Babylonian Captivity 464 BCE is 463 years BCE plus 27-28 CE the 49th year Sabbathical year = 490 years as prophesied by Daniel in Daniel 9:24-27 Daniel 9:24-27 ―Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy. Know therefore and understand, that from the going forth the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in trouble times. And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war

47


desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.‖

490 years from Babylonian Captivity (70 x 7 = 490 years)( Sabbathical Year) On year 0027-0028 A.D. Sabbathical year or 49th year (seven weeks Sabbathical Year) On year 0028-0029 A.D. Jubilee year or first year or the 50th year On year 0029-0030 A.D. second year On year 0030-0031 A.D. third year ( and three) On year 0031-0032 A.D. fourth year, on 14th day of the first month (Abib) is Passover day (two weeks) On year 1987-88 A,D. a Sabbathical Year or 49th year On year 1988-1989 A.D. is a Jubilee Year On year 2036-2037 A,D. a Sabbathical Year or 49th year On year 2037-2038 A.D. is a Jubilee Year

70th Jubilee Year In Leviticus 25 was mentioned the Jubilee year is the 50th year and the first year of the 49th year cycle. From Exodus of Moses to start of Babylonian Captivity happened 19 Jubilee Years. From Babylonian Captivity to Ministerial of Yahshu‘a Messiah of Nazareth in Yisrawale happened 10 Jubilee Years. From ministerial of Yahshu‘a Messiah of Nazareth in Yisrawale to year 1988-1989 A.D. happened 40 Jubilee Years. Total of 69 Jubilee Years happened from Exodux of Moses to year 1988-1989 A.D.Jubilee Year. The next Jubilee Year on year 2037-2038 A.D.will be the 70th Jubille Years from Exodus of Moses.

48


"Tarsis and Ofir" During the early period of European colonization, the Biblical lands of Tarshish and Ophir, or Tarsis and Ofir, as they were called, held the imagination of European explorers. Not only was it believed that the "lost tribes" of Israel were to be found in these lands, but also untold wealth. To these kingdoms King Solomon and King Hiram of Tyre sent ships for trade that "brought from Ophir great plenty of almug trees, and precious stones," (I Kings 10:11). Concerning Tarshish it is written: "Fro the king's ships went to Tarshish with the servants of Hiram: every three years once came the shop sof Tarshish bringing gold and silver, ivory, and apes, and peacock." (II Chronicles 9:21) In Samuel Purchas's well-known travel compendium Purchas His Pilgrim, he devotes the entire first chapter to a discussion of Tarshish and Ophir. In particular, he argues strenously that it is beloved Britain and not Spain that deserved the title as the modern Tarshish and Ophir. Curiously, in Careri's journal of his visit to the Philippines, he mentions that he would not go into the argument raging in Europe at that time over whether the Philippines was originally populated by the descendants of Biblical Tarshish. In modern times, scholars have attempted to relate Tarshish and Ophir with a number of areas, none of which include the Philippines. However, things were different in Europe prior to the discovery of the Philippines. There, they believed that Tarsis and Ofir were some lands far to the east of biblical Israel. Their reasoning was actually quite logical. King Solomon built the port from which ships departed for Tarsis and Ofir at Ezion-Geber on the coast of the Red Sea. The return journey took about three years, so obviously the location must be somewhere far to the East. In modern times, some scholars have tried to suggest that Solomon's navy circumnavigated Africa to reach the Mediterranean, but the seafaring Europeans of those times would not consider such nonsense. Tarsis and Ofir were unknown lands beyond the Golden Chersonese of Ptolemy. Their discovery would undoubtedly bring untold wealth and great fame in the minds of the people of those times. But what, one may ask, has this to do with the Philippines? The truth is that the search for Tarsis and Ofir was directly related to the "discovery" of these islands by Magellan!

Magellan and the Search for Ophir Magellan's contemporary, Duarte Barbosa, wrote that the people of Malacca (in modern Malaysia) had described to him an island group known as the Lequios whose people were as "rich and more eminent than the Chins (Chinese)," and that traded "much gold, and sliver in bars, silk, rich cloth, and much very good wheat, beautiful porcelains and many other merchandises." However, Barbosa was not the only one to mention the Lequios during Magellan's time. About a decade after Magellan's voyage, Ferdinand Pinto had wrote in his journal of the experience of his crew and himself after being shipwrecked on the Lequios! Pinto was traveling through the Malay Archipelago at the time and he describes the Lequios islands as belonging to large group of islands many of which were rich in gold and silver. He mentions that at that time the Portugese were familiar with Japan and China, and also with the island of "Mindanaus" or Mindanao, so the Lequois islands must have been somewhere between these two areas. Furthermore, Pinto even

49


goes as far as to give the exact latitude of the main Lequios island. He states that is was situated at 9N20 latitude and that the island was on a merdian similar to that of Japan. Now, in Magellan's time all exploration was done by latitude sailing and dead reckoning, as no navigational clocks were in use. Latitude sailing required fixing one's latitude precisely by means of an astrolabe. Longitude could only be approximated roughly by using a patent log to track the distance the ship has travelled in any particular direction. When Magellan began to suspect he was nearing the region of the Moluccas he deliberately steered on a north course and then turned westward at a latitude of 13 degrees North according to both Pigafetta and Albo. Pigafetta states that the reason was to get near the port of "Gaticara" which was the Cattigara mentioned by Ptolemy. In the book, Magellan's Voyage around the World, the author, Charles E. Nowell, offers another possible reason for Magellan steering so far to the north of the Moluccas. He notes that Magellan himself had rewrote part of Barbosa's book referring to the Lequios, and in his version Magellan substituted "Tarsis" and "Ofir" for the world "Lequios." Although these lands are not mentioned in Magellan's contract, less than six years after his voyage, Sebastian Cabot signed a contract with Spain which did have as one of its objectives the "lands of Tarshish and Ophir." Magellan had been to Malacca himself, and probably many have heard of the community of Filipino workers and merchants that lived there under the protection of the king of Malacca. Probably many of you already know of the theory that Black Henry, the slave Magellan purchased at Malacca, may have belonged to the Filipino community of Malacca as he was able to speak with the natives at Limasawa. Whatever the case, we know from his own pen that Magellan thought the Lequios islands might be the same as the Biblical Tarsis and Ofir, and it may be that his idea of the position of the Lequios was partly shaped by Barbosa's book, and partly by information he may have received from Filipinos in Malacca. Was the fact that Black Henry was able to converse with the people living at the latitude given by Pinto (but not with the people of Samar or Leyte) a coincidence, or something planned in advance from information gleaned in Malacca? Even after their discovery, many still regarded the Philippines, rich in gold and silver, to be the same as ancient Tarsis and Ofir. Father Colin, referred to them as such in the early 1600's and even at the turn of the century, the Philippine historian Pedro Paterno, still claimed that the Philippines were really Tarshish and Ophir! Whatever one thinks of these claims though, the search for the Biblical El Dorado appears to have played an important role in the European discovery of the Philippines.

50


PAGKAKATAGPO SA LAGUNA COPPER PLATE INSCRIPTION

Laguna Copperplate Inscription Sulat sa Kapanahunan ng Sri-Visjaya ď&#x201A;ˇ

Dokumentong Naisulat noong 900 A.D. sa wikang Kawi na malapit sa wikang Lumang-Hebreo

Kasulatan sa Tanso

51


Natagpuan noong 1989 sa baybayin ng Laguna de Ba'y sa Laguna ay isang dokumento bago pa dumating ang mga Kastila sa pulopulong isla ng Ophir bago tawagin ng mga Kastila na Pilipinas. Ito at manipis na tanso na may sukat na 8x12 pulgada (inches ) na may nakasulat sa pamamagitan ng pagpalo upang magmarka ang letra sa tanso. Ito ay nakalagak sa National Museum of the Philippines.

Line 1: swasti shaka warshatita 822 waisakha masa ding jyotisha. chaturthi krishnapaksha soLine 2: mawara sana tatkala dayang angkatan lawan dengannya sanak barngaran si bukah Line 3: anakda dang hwan namwaran di bari waradana wi shuddhapat(t)ra ulih sang pamegat senapati di tunduLine 4: n barja(di) dang hwan nayaka tuhan pailah jayadewa. di krama dang hwan namwaran dengan dang kayaLine 5: stha shuddha nu di parlappas hutangda wale(da)nda kati 1 suwarna 8 di hadapan dang hwan nayaka tuhan puLine 6: liran ka sumuran. dang hwan nayaka tuhan pailah barjadi ganashakti. dang hwan nayaka tuLine 7: han binwangan barjadi bishruta tathapi sadanda sanak kaparawis ulih sang pamegat de-

52


Line 8: wata [ba]rjadi sang pamegat medang dari bhaktinda di parhulun sang pamegat. ya makanya sadanya anak Line 9: chuchu dang hwan namwaran shuddha ya kaparawis di hutangda dang hwan namwaran di sang pamegat dewata. ini gerang Line 10: syat syapanta ha pashchat ding ari kamudyan ada gerang urang barujara welung lappas hutangda dang hwa ...

Pagkakasalin ni Antoon Postma sa pamamaraan ng expert ng Indonesiea Line 1: Hail! In the Saka-year 822; the month of March-April; according to the astronomer: the 4th day of the dark half of the moon; on Line 2: Monday. At that time, Lady Angkatan together with her relative, Bukah by name, Line 3: the child of His Honor Namwran, was given, as a special favor, a document of full acquittal, by the Chief and Commander of Tundun, Line 4: the former Leader of Pailah, Jayadewah. To the effect that His Honor Namwran, through the Honorable Scribe Line 5: was totally cleared of a debt to the amount of 1 kati and 8 suwarna (weight of gold), in the presence of His Honor the Leader of Puliran, Line 6: Kasumuran; His Honor the Leader of Pailah, namely: Ganasakti; (and) His Honor the Leader Line 7: of Binwangan, namely: Bisruta. And (His Honor Namwran) with his whole family, on orders by the Chief of Dewata, Line 8: representing the Chief of Mdang, because of his loyalty as a subject (slave?) of the Chief, therefore all the descendants Line 9: of His Honor Namwran have been cleared of the whole debt that His Honor owed the Chief of Dewata. This (document) is (issued) in case Line 10: there is someone, whosoever, some time in the future, who will state that the debt is not yet acquitted of His Honor...

Pagkakasalin ni Hector Santos

Since I first started studying this document in 1994, I have developed some ideas that are different from those first reported by Antoon Postma. Of course, my conclusions were only made possible by his pioneering work, the initial breakthrough in our understanding of the LCI.

53


Unlike traditional scholars, I divided the text into phrases, not lines, as indicated by the stop marks, large dots used by the ancients like our comma and period of today. (See LCI graphic.) I tried to make each phrase a logical division of the structure, able to stand apart from the others. The three major differences from Postma's translation derive from my following conclusions: 1.

2.

3.

I believe that anakda dang hwan namwaran refers to both Angkatan and Bukah, i.e. they are children of Namwaran. The phrase lawan dengan単a sanak barngaran si bukah can be literally translated as "together with her counterpart relative named Bukah." If Angkatan were Namwaran's wife, the important relationship would certainly have been made clear in the document as is customary. In the absence of such a mention, anak should be taken as a plural (same form as singular) and therefore applies to both Angkatan and Bukah. I am convinced that ganashakti and bishruta are not proper names as Postma believes. If they were, they would either be directly preceded by personal markers such as si or pu, or by titles. Instead, they are preceded by a verb which indicates that their literal meanings should be used in the translation. I think barjadi simply represents the verb "to be." Postma struggled with this word in his early translations, switching from "representing" to "represented by" and back again. There are problems with "representing" that has something to do with correct hierarchies of the officials. Since we are not showing his early translations here, we will not discuss it further. In his latest December 1992 translation, he gives inconsistent meanings to barjadi.

Literal Translation We begin with a literal translation which attempts to maintain the same word order while trying to make the English text still readable. Phrase 1: Blessings, Shaka-related year 822, Waisakha month, by astronomy. Phrase 2: Fourth day of dark half of the moon, Monday, there at that time Lady Angkatan together with her relative named Bukah, children of the honorable Namwaran are given a wish, a gift of full clearance document by the chief, commander-in-chief at Tundun, who is the honorable minister lord Pailah, Jayadewa. Phrase 3: By order, the honorable Namwaran through the scribe is cleared and forgiven of his debt and his arrears of 1 kati and 8 suwarnas in front of the honorable minister lord Puliran, Ka Sumuran. Phrase 4: The honorable minister lord Pailah is source of authority. Phrase 5: The honorable minister lord Binwangan, who is famous, looked attentively at all his (Namwaran's) living relatives all gotten by chief Dewata, who is chief Medang, on account of his devotion as subject of the chief. Phrase 6: Yes, therefore all living descendants of the honorable Namwaran are cleared, yes, of all debts of the honorable Namwaran to the chief Dewata. Phrase 7: This, in case who will say in future day, sometime, there will perhaps be a man who says not yet cleared is debt of the honorable ... Free Translation This is easier to understand because it freely translates the original text, making it more readable in English. Phrase 1: Greetings! Shaka year 822, month of Waisakha, according to the stars. Phrase 2: On the fourth day of the waning moon, Monday, Lady Angkatan and her brother Bukah, children of the Honorable Namwaran, were given a gift of their wish, this document of full forgiveness by the Commander-in-Chief of Tundun, represented by the Honorable Lord Minister of Pailah, Jayadewa.

54


Phrase 3: By this order through the scribe, the Honorable Namwaran is cleared and forgiven of his debt and his arrears of 1 kati and 8 suwarnas as witnessed by the Honorable Lord Minister of Puliran, Ka Sumuran. Phrase 4: The Honorable Lord Minister of Pailah was the source of authority. Phrase 5: On account of Namwaran's devotion as a subject of the chief, the Honorable Lord Minister of Binwangan, who is known in many places, identified all of Namwaran's living relatives who were taken by the Chief of Dewata, represented by the Chief of Medang. Phrase 6: As a consequence, all living descendants of the Honorable Namwaran are also cleared of all debts that the Honorable Namwaran owed the Chief of Dewata. Phrase 7: This document is issued in case there is someone in the future who will allege that the debt has not been cleared yet by the Honorable ...

Pagkakasalin sa Tagalog

Mabuhay! Taóng Siyaka 822, buwán ng Waisaka, ayon sa aghámtalà. Ang ikaapat na araw ng pagliít ng buwán, Lunes. Sa pagkakátaóng itó, si Dayang Angkatán sampû ng kaniyáng kapatíd na nagngangalang Buka, na mga anák ng Kagalang-galang na si Namwarán, ay ginawaran ng isáng kasulatan ng lubós na kapatawarán mulâ sa Punong Pangkalahatan sa Tundún sa pagkatawán ng Punong Kagawad ng Pailáh na si Jayadewa. Sa atas na itó, sa pamamagitan ng Tagasulat, ang Kagalang-galang na si Namwarán ay pinatawad na sa lahát at inalpasán sa kaniyáng utang at kaniyáng mga náhulíng kabayarán na 1 katî at 8 suwarna sa harapán ng Kagalang-galang na Punong Kagawad ng Puliran na si Ka Sumurán, sa kapangyarihan ng Kagalang-galang na Punong Kagawad ng Pailáh. Dahil sa matapát na paglilingkód ni Namwarán bilang isáng sakop ng Punò, kinilala ng Kagalang-galang at batikáng Punong Kagawad ng Binwangan ang lahát ng nabubuhay pang kamag-anak ni Namwarán na inangkín ng Punò ng Dewatà, na kinatawán ng Punò ng Medáng. Samakatwíd, ang mga nabubuhay na inapó ng Kagalang-galang na si Namwarán ay pinatawad sa anumán at lahát ng utang ng Kagalang-galang na si Namwarán sa Punò ng Dewatà. Itó, kung sakalì, ay magpapahayag kaninumán na mulâ ngayón kung may taong magsasabing hindî pa alpás sa utang ang Kagalang-galang...

55


Significance Just how significant is this incomplete document that ends in midsentence and contains only ten lines?

It means, as we have discussed earlier, that the edge of history has been pushed back 621 years, giving the Philippines a documented existence among the ancient kingdoms of Southeast Asia like Shri-Vijaya (Sumatra), Angkor (Kampuchea), Champa (Vietnam), Madjapahit (Java), and others that existed before the 10th Century.

Ancient Chinese records with placenames like P'u-li-lu, which was thought to have been Polilio (but didn't make sense), will have to be reevaluated. Placenames mentioned in the LCI will have to be given more importance when evaluating ancient records that contain similar sounding names.

From porcelain finds, Manila was thought to have been settled as late as 1200. It now appears that an earlier date was more likely. Certainly, a search for other means of dating Manila's first settlements is needed. A search for artifacts in the places mentioned in the LCI might also prove fruitful.

Earlier historians thought that the Philippines was part of Shri-Vijaya or even Madjapahit. Their theories have been largely discredited in recent times. It is now time to reexamine the possible connection.

Historians believe that the Muslims who ruled Manila were the first to establish more sophisticated forms of government in the area. They also believe that the Muslims started the trade with Borneo and other points south. It is possible that the Hindus were in Manila before the Muslims.

The Tagalog script is so rudimentary that it cannot even completely record the sounds of its own language. Three centuries before the Tagalog script's emergence, the Manila area used a script so rich and sophisticated that great empires were ruled through its use. How did this happen? How could a less sophisticated script have supplanted a better one?

Many interesting scenarios can be created to explain some of the above puzzles. During the era of the LCI it was not uncommon for settlements to disappear. They flourished for some time, even for centuries, but things like natural catastrophes, epidemics, emigration, pirate raids, war, etc. made them disappear. It is also known that Muslim culture pushed Hindu influence in Indonesia out of most areas, leaving Bali as the only place where Hindu culture has survived. Any one of these things could have caused the early settlements around Manila to disappear. The disappearance of the earlier people who settled around Manila may explain why the Kavi script was lost and a lesser one introduced later. But how did the placenames remain? If a few people remained to maintain a continuity of their settlements and placenames, how did they lose their knowledge of the Malay language and the Kavi script? At this time, everything is conjecture. Many more questions will be asked, answered, and refuted; other questions will be asked again. Little by little, we will know more about the Philippines as it was before the Spaniards came, thanks to a little piece of metal dredged from the sand.

56


SEARCH FOR OPHIR Chryse, the "Golden One," is the name given by ancient Greek writers to an island rich in gold to the east of India. Pomponius Mela, Marinos of Tyre and the Periplus of the Erythraean Sea mention Chryse in the first century CE. It is basically the equivalent of the Indian Suvarnadvipa the "Island of Gold." Josephus calls it in Latin Aurea, and equates the island with biblical Ophir, from where the ships of Tyre and Solomon brought back gold and other trade items. Chryse is often coupled with another island Argyre the "Island of Silver" and placed beyond the Ganges. Ptolemy locates both islands east of the Khruses Kersonenson the "Golden Peninsula" i.e. the Malaya Penisula. North of Chryse in the Periplus was Thin, which some consider the first European reference to China. In addition to gold, Chryse was also famed for having the finest tortoise shell in the world according to the Periplus. Large ships brought trade goods back and forth between Chryse and the markets at the mouth of the Ganges. Chin-lin In ancient Chinese literature, a mysterious region beyond their southern border in Annam was known as Chin-lin "Golden Neighbor" and the Southeast Asian border was also called the "Golden Frontier." When China invaded Annam (northern Vietnam) in the first century BCE, the kingdom of Champa fortified villages along the old caravan trail. This path became Route Colonial 9 during the French colonial period, and it was used by the Americans to build the McNamara Line of fortified bases during the Vietnam War. With this fortified line, the rugged Central Highlands and a policy of constant piracy, the Champa kingdom held the Chinese at bay for a thousand years. After the fall of the Chin dynasty in the 5th century, Cham raids on Tongking became so frequent that the governor appealed to the emperor for assistance. A war of attrition between China and Champa began that lasted until the rise of the T'ang dynasty. During this time though, China was well aware of the golden lands far to the south. The Buddhist pilgrim I-Tsing mentions Chin-Chou "Isle of Gold" in the archipelago south of China on his way back from India. Zabag and Wakwak In this blog, I have suggested that the kingdoms of Zabag and Wakwak, famed among the medieval Muslims as rich in gold, referred to the eastern islands of the Malay archipelago i.e. the Philippines and Eastern Indonesia.

57


Zabag was based in what would later become the kingdom of Lusung. In this sense, the Philippines fits the bill as a gold-rich realm. The country has consistently ranked second in the world behind only South Africa in gold deposits per land area. The Philippines has historically been the largest producer of gold in Asia despite its relatively small size and the fact that until 1980 most gold was obtained only through small alluvial deposits. Although some ancient gold artifacts have been found in this region, they don't match the age suggested by linguistic reconstruction. Gold may have been mostly handed down from generation to generation rather than being used as a burial good item. In about the second century CE, there arose a practice of using gold eye covers, and then, gold facial orifice covers to adorn the dead resulting in an increase of ancient gold finds. More than a millennium later, the popularity of dental gold to decorate the teeth significantly increased the amount of gold found at archaeological sites. When the Spanish came they discovered an abundance of gold used among the people of the Philippine islands. Here are some relevant quotes: Pieces of gold, the size of walnuts and eggs are found by sifting the earth in the island of that king who came to our ships. All the dishes of that king are of gold and also some portion of his house as we were told by that king himself...He had a covering of silk on his head, and wore two large golden earrings fastened in his ears...At his side hung a dagger, the haft of which was somewhat long and all of gold, and its scabbard of carved wood. He had three spots of gold on every tooth, and his teeth appeared as if bound with gold. --- Pigafetta on Raja Siaui of Butuan during Magellan's voyage For brass, iron and other weighty articles, they gave us gold in exchange...For 14 pounds of iron we received 10 pieces of gold, of the value of a ducat and a half. The Captain General forbade too great an anxiety for receiving gold, without which order every sailor would have parted with all he had to obtain this metal, which would have ruined our commerce forever. --- Pigafetta on gold trade in Cebu

Sailing in this manner, for some time, in 16째 of north latitude, they were obliged by continual contrary winds, to bear up again for the Philippine islands, and in their way back, had sight of six or seven additional islands, but did not anchor at any of them. They found also an archipelago, or numerous cluster of islands, in 15 or 16 degrees of north latitude, well inhabited by a white people, with beautiful well-proportioned women, and much better clothed than in any other of the islands of these parts; and they had many golden ornaments, which was a sure sign that there was some of that metal in their country.

58


--- Antonio Galv達o in 1555 describing the journey of Bartholomew de la Torre in 1548

"...the ore is so rich that I will not write any more about it, as I might possibly come under a suspicion of exaggerating; but I swear by Christ that there is more gold on this island than there is iron in all Biscay." --- Hernando Riquel et al., 1574 In this island, there are many gold mines, some of which have been inspected by the Spaniards, who say that the natives work them as is done in Nueva Espana with the mines of silver; and, as in these mines, the vein of ore here is continouus. Assays have been made, yielding so great wealth that I shall not endeavor to describe them, lest I be suspected of lying. Time will prove the truth. --- Hernando Riquel et al. on island of Luzon, 1574

There are some chiefs in this island who have on their persons ten or twelve thousand ducats' worth of gold in jewels--to say nothing of the lands, slaves, and mines that they own. There are so many of these chiefs that they are innumerable. Likewise the individual subjects of these chiefs have a great quantity of the said jewels of gold, which they wear on their persons-bracelets, chains, and earrings of solid gold, daggers of gold, and other very rich trinkets. These are generally seen among them, and not only the chiefs and freemen have plenty of these jewels, but even slaves possess and wear golden trinkets upon their persons, openly and freely. --- Guido de Lavezaris at al., 1574

About their necks they wear gold necklaces, wrought like spun wax, and with links in our fashion, some larger than others. On their arms they wear armlets of wrought gold, which they call calombigas, and which are very large and made in different patterns. Some wear strings of precious stones--cornelians and agates; and other blue and white stones, which they esteem highly. They wear around the legs some strings of these stones, and certain cords, covered with black pitch in many foldings, as garters. -- Antonio de Morga, 1609 "... the natives proceed more slowly in this ,and content themselves with what they already possess in jewels and gold ingots handed down from antiquity and inherited from their ancestors. This is considerable, for he must be poor and wrethced who has no gold chains, calombigas, and earrings." -- Antonio de Morga, 1609

59


The Portugese explorer Pedro Fidalgo in 1545 found gold so abundant on Luzon the inhabitants were willing to trade two pezoes of gold for one pezo of silver. When the Portuguese first arrived, most of the gold traded into Brunei came from Luzon. That island was known as Lusung Dao or "Golden Luzon" to the Chinese who also traded for gold in this region. References Legeza, Laszlo. "Tantric Elements in pre-Hispanic Philippines Gold Art," Arts of Asia, July-Aug. 1988, pp.129-136. (Mentions gold jewelry of Philippine origin in first century CE Egypt) Peralta, J.T. "Prehistoric gold ornaments from the Central Bank of the Philippines," Arts of Asia 1981, no.4, p.54.Villegas, Ramon N. Ginto: History Wrought in Gold, Manila: Bangko Central ng Pilipinas, 2004.

60

PILIPINAS AY NASA BIBLIA 2009  

RESEARCH HISTORY

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you