Page 1

PILIPINAS AY NASA BIBLIA 2004


PILIPINAS AY NASA BIBLIA 2004

ni

Kabayan Si-Alfonso Datu-aca Tabilog

First published in the Philippines Copyright @ June 2004 Registration No. A 2004-1122 National Commission For Culture And The Arts THE NATIONAL LIBRARY Manila, Philippines


Panalangin Ama kong YAHWEH, marami pong salamat sa mga pagpapala mo sa amin na nakikita at sa mga pagpapala mo sa amin na hindi nakikita. Maraming salamat Ama kong YAHWEH sa mga sandaling ito na niloob mo na makapanalangin ako sa iyo kasama ang mga hirang mong tinawag sa iyong Banal na Pangalan na mga kapatid ko na makakabasa nito at buksan mo Amang YAHWEH ang bawat isa na maunawaan ang Banal Mong Espiritu na iyong ipinadadala sa pamamagitan ng Pangalang YAHSHU’A , na siyang Banal na Espiritung iyan ang siyang magtuturo sa bawat isa nang mga katotohanan at magpapa-alala sa amin sa mga itinuro ni Yahshu’a Messiah na ninais na malaman at marinig ng mga naunang mga Propeta at mga Hari, ngunit niloob mo na kami sa huling panahong ito ang nauna mo pang binuksan upang maka-alam at maka-unawa ng mga tagubilin mo sa mga sinulat ni Propeta Moses at iba pang mga Propeta. Dahilan sa kapangyarihan ng iyong Banal na Pangalang YAHWEH ay binuksan mo kami na makaunawa at dahilan din sa iyong Banal na Pangalang YAHWEH ay makatupad at makasunod kami sa iyong ipinaunawa at mga tagubilin sa amin. Alang-alang sa pangalan ng aming Tagapagligtas at dakilang High Priest na si YAHSHU’A Messiah hinihiling namin ito sa iyo Ama kong YAHWEH. Hallal-YAH


PILIPINAS AY NASA BIBLIA 2004 TALAAN NG MGA NILALAMAN Chapter Kahalagahan ng Pangalan ng Lumikha 1 Ang Tanging Makababasa ng 4 na Letrang Pangalan ng Lumikha Pagkakamali ng mga Translators Chapter Kahalagahan ng Pangalan ng lumabas na 2 Messiah sa Nazareth Ipadadala ng Ama ang Banal na Ispiritu ni Yahweh sa aking pangalang Yahshu’a Chapter Ang Tamang Pagbasa ng Biblia 3 Kailangang ibalik ang pangalang Yahweh at Yahshu’a sa pagbasa ng Biblia

pahina 1 1 1 2 2 3 3

Chapter Banal na Ispiritu ni Yahweh 4 Ang Anak ng Tao ay Iba sa Anak ni Yahweh Si Yahshu’a ay apo ni Aaron na Tanging Seserdote ni Yahweh at Anak ni Yahweh Lahi na Nagmula kay Abraham Nasaan sa Ngayon ang Lahi ni Abraham

7 8 9

Chapter Panahon ni Moses Hanggang sa Panahon ni 5 Yahshu’a Hanggang Ngayon Ang 19 Years Metonic Cycle Calendar

10 12

Chapter Filipino People in the Bible 6 Bible History says about the Origin of Filipinos Escaped Remnant Only Country that calls on the Name Yahweh Comments on the Origin of Filipinos History Repeat Itself

13 15 16 17 17 19

Chapter Ipa-aalala sa Nalabing-Nakatakas mga Utos at 7 Palatuntunan ni Yahweh Sampung Utos ni Yahweh Pitong Kapistahan ni Yahweh Palatuntunan sa Dapat at Hindi-Dapat Kainin ng Mga Anak ni Yahweh Banal na Pagtitipon Basbas na Pagpapala ng Seserdote ni Yahweh Chronological Events Anak ni Yahweh Photo Copy

Archaeological findings Encyclopedia Judaica How Yeshu’a become Jesus Walang Letrang J Noon History of Filipino People Collier’s Encyclopedia John ay YahYah Kawayan may sulat sa Sina-unang Hebreo Tagalog - Sina-unang Hebreo Ophir – 1 Hari 22:48 Dinaanan ng mga Nalabing-Nakatakas Sabwatan sa Golgota Kapatawaran ng Kasalanan ay Jubilee Year Jubilee Year Senyales sa Nalabing-Nakatakas Si Yahshu’a ay Levita sa Dugo I-Ilan ang Makakakita ng Pangalan ni Yahshu’a Family of Imran Why His Name is Yahweh How the Name Came into Disuse The Missing J Heavenly Father’s Great Name The Cursed Swine

5 5

21 21 22 22 22 22 23 27 35 39 40 43 45 49 50 51 52 58 59 60 79 80 83 87 88 89 92 97 111 a-d

ANCIENT-HEBREW WRITINGS IN BAMBOO


Chapter 1

Kahalagahan ng Pangalan ng Lumikha Joel 2:32 “At darating ang panahon na sinuman ang tumawag sa pangalan ni Yahweh ay maliligtas”.

Ang mga Arkaeologist ay natagpuan ang mga labi ng mga naganap sa istorya ng Biblia. Ang ilan dito ay ang Moabite Stone na natagpuan ni F. Klein noong 1869 A.D. sa Silangan ng Dead Sea na nakaukit ang pangalan ng Lumikha at ito ay naglalaman ng naganap sa 2 Hari 1:1 at 3:4. Ang Hammurabi Code na natagpuan ni Woolley noong 1902 A.D. sa Kanluran ng Basra, Iraq at sa mga clay tablets ay nabasa ni Sayce na nakasulat ay ‘JAHWE is God’ Halley’s Bible Handbook. Noong 1935 hanggang 1938 A.D. ay natagpuan ang 21 paso na tinawag na Lachish Ostraca (Lachish Letters) na nakasulat ang 4 na letrang pangalan ng Lumikha. Ngunit ang pinaka-importanteng natagpuan ay ang Dead Sea Scroll na naglalaman ng lahat ng aklat ng lumang-tipan maliban lamang sa aklat ni Ester. Ang 4 na letrang pangalan ng Lumikha ay nakasulat ng 6,823 ulit sa mga natagpuang aklat ng lumang-tipan. Ang Tanging Makababasa ng 4 na Letrang Pangalan ng Lumikha

Ang pagkakasulat ng 4 na letrang pangalan ng Lumikha ay sa Lumang-Hebreo at ito ay hindi mababasa ng mga Chinese dahil hindi ito Chinese letters, ganoon din hindi mababasa ng mga Japanese dahil hindi ito Japanese letters. Ito ay mababasa lamang ng mga Hebreo-scholars dahil letrang sina-unang Hebreo ang apat na letrang pangalan ng Lumikha. Ayon sa Jewish Encyclopedia ang pagbasa sa apat na letrang pangalan ng Makapangyarihan ng Israel ay binibigkas ito na ‘YAHWEH’. Wala ng higit pang may karapatan sa tamang pagbasa nito kundi ang mga Hebreo-scholars lamang, ngunit ang ‘Yahweh’ ay hindi nila binabanggit dahil itong pangalang ito ay ‘Napaka-Banal Bigkasin’ kaya imbis na ‘Yahweh’ kapag binabasa sa ngayon ng mga Israelita ay ipinapalit ang salitang ‘Adonai’ na ibig sabihin ay ‘Makapangyarihan’ (Lord), tignan ang photo copies ng Copy of Dead Sea Scroll, pahina 37. Pagkakamali ng mga Translators

Ang Banal na Kasulatan o tinawag na Biblia ay orihinal na naisulat sa wikang Hebreo at ito ay naisalin sa wikang Aramaic nang ang Israel ay masakop ng mga Assyrian (2 Hari 18:26). Ang Assyrian ay nagsasalita ng Aramaic at nang sumunod na panahon ang Babylonia ay manaig sa kalahatang lupain ng Assyria kasama ang lipi ng Yahuwdah (Judah) at Benjamin, itong Banal na Kasulatan na nakasulat sa Aramaic ay naisalin sa Chaldean Hebrew (Babylonian Hebrew). Nang ang Persia (Iran) ay talunin ang mga Babylonian na makikita sa nakaukit na Behistun Rock sa Iran ay nanatili ang Persian-Aramaic na wika. Dumating naman ang panahon na ang mga Griyego sa pamumuno ni Alexander the Great ay talunin ang Persia ay ipinasalin itong Banal na Kasulatan sa wikang Griyego na tinawag na Septuagint old testament. Sa mga translations mula sa Aramaic-Hebreo ay naisalin ang Banal na Kasulatan sa ibat-ibang wika ngunit ang pangalan ng Lumikha na ‘Yahweh’ ang Makapangyarihan ng Israel ay pinalitan sa pagkakasalin ng titulong-salitang ‘Adonai’ sa Aramaic, ganoon din sa Griyego ay naging Kyrios at Theos na katumbas ng salitang English na Lord at God. Sa pagsasalin sa ibang wika ang pangalan ay hindi naisasalin sa ibang wika at pinananatili ang tunog nito sa ibang wika. Kagaya ng “Ang pangalan ng Makapangyarihan ng Israel ay ‘Yahweh’, kung isasalin natin sa wikang English ay “The name of the Mighty One of Israel is ‘Yahweh’. Mapapansin sa tamang pagkakasalin ay hindi pinapalitan ang pangalan, kung palitan ang pangalan ay mali ang pagkakasalin. Marami ang nagsabi na ang pangalan lamang ang mali sa pagkakasalin ngunit ang istorya na naganap sa Biblia ay tutuo at tama. Samakatwid sa ating pagbasa ay dapat tama ang pagkakabasa sa Biblia, sa pagbasa ay dapat na ibalik ang pangalang ‘Yahweh’ sa bawat nakasulat na Lord o God o Diyos sa Biblia dahil nag-iisa lamang ang pangalan ng Lumikha na si Yahweh sa ZechariYah 14:9. 1


Chapter-2

Kahalagahan ng Pangalan ng lumabas na Messiah sa Nazareth Gawa 4:12 “Walang tanging pangalan na ipinagkaloob sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas”.

Ang pangalan ng Lumikha ay nag-iisa at ang Makapangyarihan ng Israel ay si Yahweh. Samakatwid ang tinutukoy na pangalan na tinatawag na ‘Ama’ ni Messiah ay si Yahweh. Sa YahYah (John) 5:43 ‘dumating ako sa pangalan ng aking ‘Ama’. Sa Awit 68:4 ‘ang pangalan na binanggit ay ang pina-ikling pangalan ng Makapangyarihan ng Israel ay “YAH” na idinudugtong naman sa mga pangalan ng mga Propeta, ZechariYah, JeremiYah, atb. Ayon naman sa Catholic Digest na ‘How Yeshu’a Become Jesus’ na ang pangalan ni Jesus ay Yeshu’a sa Aramaic. Ayon naman sa Jewish Encyclopedia na ang pangalan ng Messiah ay Yahshu’a sa Hebreo na naging Yeshu’a sa pagkakasalin nito sa wikang Aramaic. Ang Aramaic na Yeshu’a ay naisalin sa wikang Griyego na Yehsoos (Iesous) at sa Latin ay naging Yaysus (Iesus) at ng maimbento ang letrang ‘J’ ay ang Iesus ay naging ‘Jesus’ (Dyezeus). Sa dami ng pangalan ay kontradiksyon na sa nakasulat sa Gawa 4:12 na “nag-iisang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas”. Anong pangalan ito na sukat nating ikaligtas? Sa paglalakad dito sa mundo ng Messiah 2,000 taon na ang nakakalipas ay ang pangalan niya ay Yahshu’a dahil hindi pa naiimbento ang pangalan niya sa Griyego na Yehsous at sa Latin na Yaysus at ang Jesus o Hesus. YahYah (John) 14:26 “Ipadadala ng Ama ang Banal na Ispiritu sa pamamagitan ng aking pangalan, na siyang Banal na Ispiritung iyan ang magtuturo sa inyo ng lahat ng katotohanan at magpapa-alala sa inyo ng mga itinuro ko”.

Samakatwid ang nagsasalita noon ay si Yahshu’a at hindi si Jesus, samakatwid sa pangalang Yahshu’a ipadadala ang Banal na Ispiritu ni Yahweh na magtuturo sa atin ng lahat ng katotohanan at magpapaalala sa atin ng mga itinuro ni Yahshu’a. I YahYah (John) 4:1-4 “Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat ispiritu, ngunit subukin muna ninyo ang mga ispiritu dahil maraming mga bulaang propeta ang nasa mundo. Sa ganito ninyo malalaman ang Ispiritu ni Yahweh: Bawat Ispiritu na sumusumpa na si Yahshu’a ay dumating sa laman ay kay Yahweh. At bawat Ispiritu na Hindi sumusumpa na si Yahshu’a ay dumating sa laman ay Hindi kay Yahweh at ito ang Ispiritu na ‘Kalaban ni Messiah, na narinig ninyo na darating na kagaya ngayon ay nasa mundo na”.

Subukin ninyo sa inyong kapaligiran at magtanong kung sino ang dumating sa laman, ang isasagot ay si Jesus, sa ganoon ay malalaman na ninyo ang kalaban ng Messiah ay ang mga aral ng mga Bulaang Propeta.

2


Chapter-3

Ang Tamang Pagbasa ng Biblia

Dahil ang Banal na Pangalan ng Makapangyarihan ng Israel ay mahalaga at ganoon din ang pangalan ng Messiah ng Nazareth ay mahalaga upang ipadala ang Banal na Ispiritu ni Yahweh ay dapat na ibinabalik ang pangalan ni Yahweh at pangalan ni Yahshu’a sa bawat pagbasa ng Biblia upang ang Banal na Ispiritu ni Yahweh ay sumaatin at siyang Banal na Ispiritung iyan ni Yahweh ang magtuturo sa atin at magpapaunawa sa atin ng mga nilalaman ng Banal na Kasulatan na tinawag na Biblia. Ang Biblia ay isinulat ng mga tao na puspos ng Banal na Ispiritu ni Yahweh kaya ang makaka-unawa lamang nito ay ang may Banal na Ispiritu ni Yahweh, 2 Pedro 1:20-21. Sa bawat nakasulat na Diyos o Lord o God sa lumangtipan ay ibalik na natin ang pangalan ni Yahweh, ganoon din sa pagbasa ng nakasulat sa bagong-tipan na pangalang Jesus ay ibalik na natin ang tamang pangalan na Yahshu’a ang tunay na Messiah ng Nazareth. Sa ganoon ay makaka-iwas tayo sa mga Sumpa na nakasaad sa Revelation 22:18-19 na ang sinuman na mag-alis ay aalisan ng karapatan sa parte ng Aklat ng Buhay, Awit 69:28-29, at ang sinuman na magdagdag ay daragdagan ng salot na nakasaad sa Banal na Kasulatan na tinawag na Biblia. Sa ganoon ay tiwasay tayo na malayo tayo sa mga aksidente at sa mga salot na sakit at manatili sa parte ng Aklat ng Buhay upang magkaroon ng Buhay na Walang hanggan. Dahilan sa orihinal na pagkakasulat ang mga pangalan ay pinalitan ng mga translators ay kailangan na ating ibalik ang mga orihinal na pangalan lalong-lalo na ang mahahalagang pangalan na kasama ang pina-ikling pangalan ni Yahweh na ‘Yah’ at ang pangalan ni Yahshu’a ang Messiah ng Nazareth. Ang English na Mighty One ay mas tamang isalin sa salitang Tagalog na ‘Makapangyarihan’, dahil ang salitang ‘panginoon’ ay nagmula sa salitang ‘Adonai’ na istatwa ng Palestino. Lumang Tipan: Exodus 3:15 And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Tamang pagbasa: Exodus 3:15 And Yahweh said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Yahweh Mighty One of your fathers, the Mighty One of Abraham, the Mighty One of Isaac, and the Mighty One of Jacob, hath sent me unto you: this is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Lumang Tipan: Genesis 2:3 “Pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at itinalaga, sapagkat sa araw na ito ay nagpahinga ang Diyos ng likhain ang lahat. Tamang pagbasa: Genesis 2:3 “Pinagpala ni Yahweh ang ikapitong araw at itinalaga, sapagkat sa araw na ito ay nagpahinga si Yahweh ng likhain ang lahat.

3


Bagong Tipan: Mateo 3:14-15 “sinansala siya ni Juan na ang wika “Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo, at kayo pa ang lumapit sa akin? Ngunit tinugon siya ni Jesus ‘Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Tamang pagbasa: Mateo 3:14-15 “sinansala siya ni YahYah na ang wika “Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo, at kayo pa ang lumapit sa akin? Ngunit tinugon siya ni Yahshu’a ‘Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ni Yahweh. At pumayag si YahYah.

Ang Salitang Christo ay Wala sa Orihinal na Biblia YahYah (John)1:41 “Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sinabi niya ‘Natagpuan namin ang ‘Messiah’ (sa interpretasyon ay Christo).

2 Peter 1:20-21 “Ating unang alamin na walang nakasulat sa Banal na Kasulatan sa kanyang sariling interpretasyon. Dahil isinulat ito ng mga tao noong panahong iyon hindi sa kagustuhan ng tao kundi mga taong pinabanal ni Yahweh na nagsalita at pinakilos ng Banal na Ispiritu ni Yahweh”.

Christo ay interpretasyon lamang ng mga translators na mga Griyego, ngunit ang Christo ay wala sa wikang Griyego. Maari nang masakop ng Griyego ang mga sakop ng Persia sa Ester 1:1 ay nasakop nila ang bansang India na pinanggalingan ng istatwang si Chrishna na may hawak na sibat at dinudurog ang ulo ng ahas na kagaya ng naihula sa darating na Messiah sa Genesis 3:15. Exodus 23:13 “Huwag babanggitin ni mamutawi sa ating mga labi ang mga pangalan ng mga sinasamba ng taga ibang bansa”. Ang bansang Israel ay ang sinasamba ay si Yahweh lamang, ang ibang bansa kagaya ng Canaan (Palestino) ang sinasamba ay si Baal (nasalin na Adonai at nasalin bilang Lord, Hosea 2:16). Sa katabing bansa ng Israel ay ang bawat bansa ay may kanya-kanyang Elohim (nasalin na God). Ang bansang Griyego ang sinasamba ay si Theos (nasalin na Diyos), ang bansang India ay maraming istatwa at isa na dito si Chrishna. Ang Syria naman ang sinasamba ay si Gowd (nasalin na God) at sinasamba naman ng mga teutonic–Germans. Si Zeus (pagbasa ay ‘sus’ ay isa sa Greek Mythology God) ay idinugtong sa pangalan ng Messiah kaya naging Yehsoos (Yeh-sus) sa Griyego at Latin. Bagong Tipan: Revelation 1:1 The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

Tamang pagbasa: Revelation 1:1 The revelation of Yahshu’a Messiah, which Yahweh gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant YahYah:

4


Chapter-4

Banal na Ispiritu ni Yahweh YahYah (John) 14:26 “Ang Mang-aaliw na siyang Banal na Ispiritu ni Yahweh na ipadadala ng Ama sa aking pangalan, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at ipa-aalala sa inyo ang bawat nasabi ko sa inyo”.

Tanging sa nag-iisang pangalan ni Yahshu’a ipadadala ang Banal na Ispiritu ni Yahweh at iyang Banal na Ispiritung iyan ang magtuturo sa atin ng mga katotohanan at magpapa-alala sa atin ng mga iniaral ni Yahshu’a Messiah. 2 Peter 1:20-21 “Ating unang alamin na walang nakasulat sa Banal na Kasulatan sa kanyang sariling interpretasyon. Dahil isinulat ito ng mga tao noong panahong iyon hindi sa kagustuhan ng tao kundi mga taong pinabanal ni Yahweh na nagsalita at pinakilos ng Banal na Ispiritu ni Yahweh”.

Ang Banal na Kasulatan ay isinulat ng mga tao na kinasihan ng Banal na Ispiritu ni Yahweh, samakatwid ay tanging ang may Banal na Ispiritu ni Yahweh lamang ang makakaunawa ng Banal na Kasulatan at ito ay sa pamamagitan ng pangalan ni Yahshu’a ay ipadadala ang Banal na Ispiritu ni Yahweh. Awit 78:2 “Magsasalita ako sa pamamagitan ng Talinghaga, aking sasalitain ang mga nakatagong salita noong una”.

Markos 4:2 “At nagturo si Yahshu’a ng maraming bagay sa pamamagitan ng Talinghaga”

Markos 4:11 “Sa inyo ay ipinagkaloob na maunawaan ang mga Talinghaga, ngunit sa iba ay hindi, kundi pawang talinghaga”. Ang mga Talinghaga ay hindi mauunawaan ng mga taong walang Banal na Ispiritu ni Yahweh, at ang Banal na Ispiritu ni Yahweh ay Ipadadala sa papamamagitan ng pangalan ni Yahshu’a.

Ang Anak ng Tao ay Iba sa Anak ni Yahweh Genesis 6:2 “Ang mga Anak ni Yahweh ay nakita ang mga babaeng Anak ng Tao na magaganda, kaya pumili sila ng kani-kanilang mapapangasawa”.

Anak ng Tao Genesis 11:5 “Bumaba si Yahweh upang tingnan ang Lungsod at ang toreng itinatayo ng mga Anak ng Tao”.

5


Si Adan at mga Anak ng kanyang anak Hangang kay Yahshu’a ay mga Anak ni Yahweh Lukas 3:23-38

Si Cainan na anak ni Enos na anak ni Set, at si Set ay anak ni Adan na Anak ni Yahweh”. Nagpakilala si Yahshu’a na “Anak ni Yahweh” YahYah 10:36 “Ako’y hinirang at sinugo ng Ama, paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko si Yahweh sa sinabi kong “Ako ay Anak ni Yahweh”. Kinilala si Yahshu’a Mateo 3:17 “Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan”. Sino ang Anak ng Tao, Sino ako ? Mateo 16:13-17

Nang dumating si Yahshu’a sa lupain ng Caesaria ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga Alagad. “Sino raw ang Anak ng Tao ayon sa mga tao ? At sumagot sila na sabi po ng ilan ay si YahYah (Juan Bautista), sabi naman ng iba ay si EliYah, at may nagsabi pang si JeremiYah o isa sa mga Propeta”. Kayo naman ano ang sabi ninyo ? sino ako ? tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Messiah, ang Anak ni Yahweh na buhay”. Sinabi sa kanya ni Yahshu’a “mapalad ka Simon na Anak ni Jonas sapagkat ang KATOTOHANANG ITO’Y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi nang aking Ama na nasa langit”. Maling Akala ng Tigapagsalin ng Bagong Tipan na Tinatawag din siyang Anak ng Tao YahYah 12:32-34 ‘At kung ako’y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao’. Sumagot ang mga tao, ‘Sinasabi ng Kautusan na ang Messiah ay mananatili Magpakailanman, sino ba itong Anak ng Tao ?

Samakatwid ay ang binanggit ni Yahshu’a na “At kung Ako’y maitaas na” ay ang mas tamang pagkakasulat ay “At kung ang ANAK NG TAO ay maitaas na” Ito ay mapapansin sa kasagutan ng mga tao na nagtatanong ng “Sino ba itong ANAK NG TAO ? Tinatawag din siyang EMMANUEL

Ang Emmanuel ay hindi “God with us” o sumasaatin ang Maykapal. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay ‘Pillar’ o poste. Tingnan ang Strong’s Exhaustive Concordance Hebrew-Greek Dictionary, sa Greek no. 1694 na katumbas ng Hebrew no. 6005 at no. 5973, at no. 6004, at no. 5978, at no. 5982 ‘Ammud’ ay Pillar. Sa Isaiah 7:14 hindi sa Isaiah 8:10 na maling interpretasyon na naisalin sa pagsalin ng sulat ni Mateo sa Mateo 1:23. Tinatawag din siyang Anak ni David Mateo 22:42-45

Habang nagkakatipon ang mga Pariseo, tinanong sila ni Yahshu’a, “Ano ang pagkaka-alam ninyo tungkol sa Messiah, SINO ANG MAY ANAK SA KANYA ? Si David po ang sagot nila. Kung gayon sabi ni Yahshu’a, Bakit Tumawag sa Kanya ng MAKAPANGYARIHAN si David ng kasihan siya ng Banal na Espiritu ? Ang sabi niya, “sinabi ni YAHWEH sa aking MAKAPANGYARIHAN, umupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Gayon si David narin ang tumawag

6


sa kanya ng MAKAPANGYARIHAN, paanong masasabing Anak ni David ang Messiah ? (Ito ay naganap sa pagtitipon ng mga Pariseo). Markos 12:35-37 “Samantalang nagtuturo si Yahshu’a sa Templo, sinabi niya, “Paanong masasabi ng mga Eskriba na ang Messiah ay Anak ni David ? Si David narin ng kasihan ng Banal na Espiritu ang nagpahayag ng ganito “Sinabi ni YAHWEH sa aking MAKAPANGYARIHAN, umupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo” Si David narin ang tumawag sa kanya ng MAKAPANGYARIHAN paanong magiging Anak ni David ang Messiah ? (Ito ay sinasabi ng mga Eskriba na ang Messiah ay Anak ni David na makikita sa Awit 110:1) Lahi na Pinagmulan ni Yahshu’a Messiah

Si Mirriam na ina ni Yahshu’a ay pinsan ni Elizabeth na apo ng Levitang si Aaron na mababasa sa Lukas 1:5 at 1:36. Exodus 29:1 “Ganito ang gagawin ninyo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki bilang Seserdote”. Si Aaron at ang tanging anak na lalaki lamang ang itinalaga ni YAHWEH na maging Seserdote. Mateo 1:24-25 “Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng Anghel ni YAHWEH, pinakasalan niya si Mirriam, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Mirriam hanggang sa maipanganak ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Yahshu’a”.

Samakatwid ang dumadaloy na dugo kay Yahshu’a ay dugo ng Lahing Levita na si Aaron na itinalagang maging Seserdote Magpakailanman. Si Yahshu’a ay dugo ni Aaron na Levita at hindi siya dugo ni Jose na Yahuwdah (Hudyo), Sirac 45:23-25 samakatwid si Yahshu’a ay hindi dugo ni David, dahil si David ay Lahing Yahuwdah. Paanong masasabi ng mga Eskriba at mga Pariseo na ang Messiah ay Anak ni David ? Ang Aral na ang Messiah ay anak ni David ay aral ng mga Eskriba at mga Pariseo. Katunayan noong panahon ng mga Pariseo ay ang pagkakakilala sa Messiah ay Anak ni David sa Lukas 18:35-42 Nagdaraan si Yahshu’a na taga Nazareth sabi nila at siya ay sumigaw “Anak ni David mahabag po kayo sa akin”. Kaya tumigil si Yahshu’a at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Yahshu’a, “Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo ?” “Ibig ko po sana na MANUMBALIK ANG AKING PANINGIN”, sagot niya. “Mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong PANANALIG”. Noon din ay nakakita siya at sumunod kay Yahshu’a at nagpasalamat kay YAHWEH. Nang Makita ito ng mga tao silang lahat ay nagpuri kay YAHWEH. Samakatwid ay ipinaliwanag ni Yahshu’a sa taong bulag na siya ay isang dugong Levita mula kay Aaron at hindi Anak ni David at muli siyang nakakita. Pinagaling siya dahil sa kanyang PANANALIG at ang pananalig na ito ay ang TAMANG PANANALIG na ang Messiah ay ANAK NG LEVITANG SI AARON na Lahi na pinagmulan ng mga Seserdote na mababasa sa Hebrew 5:5. Unang iniaral ni Apostol Saul (Pablo) at Felipe Gawa 9:20

Una niyang itinuro na si Yahshu’a ay Anak ni Yahweh”. Ang Desipolo namang si Felipe ay iniaral na si Yahshu’a ay Anak ni Yahweh bago niya bautismuhan ang Eunuko mula sa Eitopia sa Gawa 8:37.

7


Lahi Na Nagmula Kay Abraham Mula kay Abraham ay nagkaroon siya ng anak kay Hagar na pinangalanan niyang Ismael nang hindi pa siya ‘tuli’. Nakipagtipan kay Abraham si Yahweh na ang tanging palatandaan ng kanilang Tipan ay ang pagtutuli, kaya si Abraham ay nagpatuli kasama ang kanyang anak na si Ismael at ang buong sambahayan. Pagkatapos niyang ‘matuli’ ay nagkaroon siyang muli ng anak ito naman ay kay Sarah na pinangalanan niyang Isaac. Si Ismael ay dinala ni Hagar sa Egypto at doon nakapag-asawa, samantalang si Isaac naman ay nagkaroon ng kambal na anak kay Rebekah na pinangalanan niyang Esau ang una at Yahcob ang sumunod. Si Yahcob ang tinipan ni Yahweh at tinawag siyang Yahshurun. Nagkaroon si Yahshurun ng 12 anak na lalaki at isang anak na babae sa kanyang dalawang asawa at dalawang katulong. Ang 12 anak ni Yahshurun ay tinawag na 12 Tribo na sina Ruben, Simon, Levi, Yahuwdah, Isachar, Zabulon, Dan, Gad, Aser, Nepthali, BenYahmin at Yahsep. Si Yahsep ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa mga dumadaang Ismaelita at dinala sa Egypto na sa paglipas ng panahon ay naging Gobernador ng Egypto sa panahong naghihirap ang buong mundo at tanging sa Egypto lamang ang may mabibiling pagkain. Lumipas ang 30 taon ay ang mga kapatid ni Yahsep at ang kanyang ama na si Yahshurun ay muli niyang nakasama sa Egypto kung saan ay nanirahan na sila. Nang makita ni Yahshurun ang dalawang anak ni Yahsep ay ibinilang niya ito bilang kanyang mga anak kapalit ni Yahsep, samakatwid ang 12 Tribo ay inalis si Yahsep at ipinalit ang dalawang anak nito na si Efraim at Manase ay lumalabas na 13 Tribo lahat sila ng inilabas sila ni Moses sa Egypto paglipas ng 400 taon. Si Yahshurun ay tinawag na Yisrawale (Israel) sa Egypto na ibig sabihin ay ‘Prinsipe ni Sarah’ upang maiba sa Ismael na ang ibig sabihin ay ‘Sa Pangalan ni Sarah’. Si Moses ay inutusan ni Yahweh na italaga ang Tribo ng Levi na maging Seserdote sa 12 Tribo ng Yahshurun, samakatwid sa bawat Tribo ay may Levita na Seserdote. Lumipas pa ang panahon ay nagkaroon sila ng hari at ang unang Hari ay si Saul mula sa Tribo ng BenYahmin. Ang sumunod na naging Hari ay si David na mula sa Tribo ng Yahuwdah at ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Haring Solomon. Pagkatapos ni Haring Solomon ay nahati ang Kaharian sa kanyang Anak na si Haring Rehoboam at sa kanyang Katiwala mula sa Tribo ni Efraim na si Haring Jeroboam. Sampung tribo ang sumama kay Jeroboam at dalawang tribo ang sumama kay Rehoboam ang tribo ng Yahuwdah at BenYahmin. Si Haring Jeroboam ay naglagay ng mga Seserdote na hindi galing sa Lipi ng Levita at iniba ang mga kapistahang itinakda ni Amang YAHWEH kaya ang 10 Tribo ay pinalitan sa lupain ng Israel ng mga tao mula sa Abba, Cutha, Separvaim, Hammath at mga taga Babylonia at ipinatapon ang 10 Tribo sa Assyria ni Haring Shalmanaser ng Assyria. Paglipas ng 114 taon ang dalawang tribo naman ang Yahuwdah at BenYahmin ay ipinatapon naman sa Babylonia ni Nebuchadnessar Hari ng Babylonia. Ang mga natira sa lupain ng Yahuwdah sa Yahrusalem ay ang mga mahihirap lamang kaya ang Hari ng Babylonia ay itinalaga si Gedalia na mamahala sa mga natirang Yahuwdah sa Yahrusalem. Ngunit si Gedalia ay pinatay ni Ismael at si Ismael naman ay pinatay ni Yohanan kaya natakot ang mga taong natira na sila naman ay patayin ng Hari ng Babylonia kaya sila ay tumakas patungong Egypto kasama ang Propetang si YahremiYah. Silang lahat ay nangamatay sa Egypto at kakaunti lamang ang nakabalik sa Yahrusalem. Ang Kaharian ng Babylonia naman ay tinalo ng Kaharian ng Persia na naitala sa nakaukit na Behistun Rock sa kabundukan ng Iran. Ang mga Kaharian ng Persian mula sa Eitopia hanggang sa India ay sinakop naman ng mga Griego sa pangunguna ni Alexander the Great . Ang Griego naman ay unti-unting tinalo ng mga Romano hanggang sa kapanahunan ng paglabas ng Messiah sa Bethlehem Israel. Tatlong Grupo ang Pinuntahan ng Mga Apo ni Abraham

Unang Grupo na nagmula sa Assyria: Mababasa sa 2 Hari 17:24 at Isaiah 10:19-22 ang kanilang kinasapitan. Ngunit may mga Nalabing Nakatakas sa Sambahayan ng Yahshurun sa Isaiah 11:11 at ang kahuli-hulihang lugar na pinuntahan ay ang ‘mga isla sa karagatan’.

8


Ikalawang Grupo na nagmula sa Babylonia: Mababasa sa 2 Chronicles 36:20 at Isaiah 14:22 ang kanilang kinasapitan. Ngunit may mga Nalabing Nakatakas sa Sambahayan ni Yahuwdah sa Isaiah 66:19 ay ang kahuli-hulihang lugar na pinuntahan ay ang Javan at ‘mga pulo sa malayu’. Ikatlong Grupo sa mga natira sa Yahrusalem na pumunta sa Egypto:Jeremiah 44:1-14 tanging Nakalat na Nakatakas ang nakabalik na siyang dinatnan ni Yahshu’a Messiah kaya inutusan niya ang kanyang 12 desipolo na hanapin ang mga nawawalang sambahayan ng Israel mababasa sa Mateo 10:5-6 at sa Gawa 13:47.

Naitala na ang desipolo ni Yahshu’a na si Tomas ay sinibat hanggang sa mamatay ni Haring Misdeus ng India. Ang huling Kahariang sumakop sa kanila ay ang mga Griego at naitala sa Ester 1:1 na ang India ay nasasakupan ng Kaharian ng Persia na sinakop ng Emperyo ng Griego kaya sa India huling natagpuan ang desipolo ni Yahshu’a sa paghahanap sa mga Nawawalang Tribo ng Israel.

Nasaan sa Ngayon ang Una at Ikalawang Grupo ? Ang karakteristik ng dalawang grupong ito ay sila’y nagsasalita ng Lumang Wikang Hebreo dahil sila ay nakatakas bago maimpluwensiya ng wika ng mga Assyrian na wikang Aramaic at wika ng mga Babylonian na Chaldean. Mapapansin na ang mga naiwan sa Yahrusalem ay nagsasalita ng ChaldeanHebrew o Modern-Hebrew na wika nila hanggang sa kasalukuyan. Ang pangalan ng kanilang sinasamba ay kapangalan ng sinasamba ni Abraham. Ngunit dahil sa sila ay tumatakas ay itinago ang kanilang pagkakakilanlan na pangalan na sinasamba ni Abraham na si YAHWEH ay itinago nila ito bilang ‘SUSI” na mababasa sa Lukas 11:52. Ang ‘Susi’ ay si Yahweh. Ang karakteristik ng dalawang grupong ito ay ang lahi ay mga ‘Tuli’ kagaya ng MagpakailanmangTipan ni Abraham kay Yahweh. Ang karakteristik ng dalawang grupong ito ay ang lahi ay mga ‘Kayumanggi’ na naitala sa Awit ni Solomon 1:5. Daratnan ni Yahshu’a ang pangalan ng desipolo niyang si Juan na nakatala sa Juan 21:22-23. Si Juan na desipolo ni Yahshu’a ay ang pangalan ay YahYah na makikita sa Holy Koran. Ang karakteristik ng dalawang grupong ito ay sila ay labingdalawang tribo at mayroon silang mga Datu na Seserdoteng Banal na nagtuturo at Sultan na namamahala. Sila ay taimtim na naghihintay sa pagdating ng ipinangakong Messiah na tutubos sa kanila dahil ng sila ay nakatakas ay inihula na sa kanila ng mga Propeta ang pagdating ng Messiah. Mayroon silang katangiang-galing sa mga bagay na kanilang ginagawa at pinagpapala sila ni Yahweh sa kanilang gawaing kamay.

9


Chapter-5 Panahon ni Moses Hanggang sa Ngayon ay Nagmula sa Panahon ni Yahshu’a

Sa Leviticus 25 ay naitala ang Jubilee year na ika-50 taon at unang taon ng 49 year cycle. Nagmula sa ika-14 na araw sa unang buwan ng taon ay ang Passover na araw na ibinayubay ang ‘Anak ng Tao’ ay mabibilang na lumipas ang sampung (10) Jubilee Years mula sa kapanahunan ng Babylonian Captivity. Mula naman sa Babylonian Captivity hanggang sa Exodus sa panahon ni Moses ay naganap ang 19 na Jubilee years. Samakatwid ay naganap ang 29 Jubilee years mula sa Exodus ni Moses hanggang sa paglabas ng Messiah. Ang sampung (10) Jubilee years mula sa Babylonian captivity hanggang sa paglabas ni Yahshu’a Messiah ay naihula ni Propeta Daniel sa Daniel 9:24-27. Ito ay nagmula sa naisulat ni Propeta JeremiYah sa JeremiYah 29:10 na magkakaroon ng 70 taon na pagkakapiit sa Babylonia. Si Propeta Daniel ay nagtanong kay Yahweh sa ibig sabihin ng 70 taon (Dan.9:2-27) at siya ay sinagot na “70 at 7 ang itinalaga sa pagkawasak at sa paglipas nito ay ang pagpapatawad ng mga kasalanan na simbolo ng Jubilee year. Mula sa Sabbathical year ay lilipas ang 3 taon at 14 na araw na simbolo ng Passover day sa ika-4 na taon mula sa Sabbathical year, at sa kalagitnaan ng isang linggo ang Messiah ay mapipigil ngunit hindi sa kanyang sarili. Ito ay naganap noong taon 0031 A.D. Passover. Daniel 9:24-27 “Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy. Know therefore and understand, that from the going forth the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in trouble times. And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.” 490 years mula sa Babylonian Captivity (70 x 7 = 490 years)( Sabbathical year) Sa taon 0027-0028 A.D. Sabbathical year o 49th year (seven weeks Sabbathical year) Sa taon 0028-0029 A.D. Jubilee year o unang taon o 50th year Sa taon 0029-0030 A.D. ika-dalawang taon Sa taon 0030-0031 A.D. ika-tatlong taon ( and three) Sa taon 0031-0032 A.D. ika-apat na taon, sa ika-14 na araw ay ang Passover day (two weeks)

Ang unang buwan ng Israel ay tinatawag na Abib na kung saan ang unang uway ng Barley ay lumalabas at ito ay sa panahon malapit sa Vernal Equinox na pagkakapareho ng oras ng araw at ng gabi sa bawat buwan ng Marso. Ating ibabalik ang panahon mula sa Total Solar Eclipse noong Marso 18,1988 na araw ng Biyernes na naganap sa Pilipinas sa oras na ika-9:00 ng umaga at sa Israel ay ika-3:00 ng umaga Marso 18,1988.

10


Calculation: 1988-0031 = 1957 taon / 4 (leap year) = 489 days for leap years Mar.18,0031 to Dec.31 0031=288 days Jan.01, 0032 to Dec.31, 1987 = 714429 days (1987-32=1955 +1 (full year of 1987)=1956 x 365=713940 days + 489 =714429) Jan.01,1988 to Mar.18,1988 = 77 days (one day for leap year not included because included already in 489 days of leap years) 288 + 714429 + 77 = 714,794 days One Lunar Month is 29 days, 12 hours, 44 minutes and 2.8 seconds is the average one lunar month in one solar year. In numerical it will be 29.530588715 days.

1957 x 365 days = 714,305 + 489 days leap year = 714,794 days 714,794 days /29.530588715 days = 24,205 lunar mo. And 6 days, 2 hours, 24 minutes and 13 seconds 714794/29.530588715 days (one lunar mo) =24205. 20657066758379 lunar months 0. 20657066758379 x 29.530588715 = 6.100153425 days 0.100153425 x 24 =2.4036822 hours 0.4036822 x 60 = 24.220932 minutes

March 18,1988 A.D. sa ganap na ika- 03:00 ng umaga Israel time -minus 6 days 2:24 __________________________________________________________________ March 12,0031 A.D. 00:36 ng umaga + plus (18 hours to see crescent of New Moon in Israel) 18:00 March 12,0031 A.D. 18:36 ng gabi ang sunset ay nakalipas na kaya makikita sa Israel ang New Crescent ng Bagong Buwan. Unang araw ay magsisimula sa paglubog ng araw ay makikita ang New moon sa araw ng Marso 12,0031. Samakatwid ang unang araw ay nag-umpisa sa paglubog ng araw ng Marso 12,0031 hanggang sa paglubog ng araw sa Marso 13,0031. Anong araw ang Marso 18,0031 A.D.?

Marso 0031 A.D. SUN MON TUE WED THU FRI SAB 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 30

31

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

11


714,794 days / 7 days = 102,113 weeks and 3 days, ang umpisa ng pagbilang ay Marso 18,1988 ay araw ng Biyernes, samakatwid ang Marso 18,0031 ay araw ng Martes. Ang Passover na ginanap ni Yahshu’a ay tumapat sa ika–26 ng Marso araw ng Miyerkules, samakatwid sa paglubog ng araw ng Marso 25,0031. Pagkatapos ni Yahshu’a na mag-passover ay hinuli siya sa Getsemani ng gabing iyon at sa kina-umagahan ng Miyerkules ay ipinadala kay Gobernador Pilato at kay Herodes at ibinalik kay Pilato at ipinarada ng araw ng Miyerkules at ang ‘Anak ng Tao ay ibinayubay. Mapapansin na kailangang ibaba ang bangkay dahil gaganapin ang Passover ng mga Hudyo sa kinagabihan YahYah (John)19:31. Ganoon din hindi pumasok sa tahanan ni Pilato ang mga Hudyo dahil sila ay marurumihan sa kanilang pagtatalaga sa araw na iyon na araw ng paglilinis, YahYah (John) 18:28, YahYah (John) 19:14. Ang Passover at unang araw ng Pista ng Tinapay na Walang Lebadura ay sabay na ginaganap ng mga Hudyo sa ika-15 araw ng Abib ay araw ng Huwebes Marso 27,0031, Lukas 22:1. Ang Messiah ay mapuputol sa kalagitnaan ng isang linggo at ito ay Miyerkules ayon kay Propeta Daniel sa Daniel 9:24-27.

Mula naman sa taon 0031 A.D. ay lumipas ang 1957 taon hanggang sa Marso 18,1988 na naganap ang solar eclipse, samakatwid ang taon 1987-1988 ay ang ika-49 na taon ay Sabbathical year at ang 1988-1989 ay ang unang taon o Jubilee year na ika-50 taon.

Ang 19 Years Metonic Cycle Calendar ni Hillel II noong 359 A.D.

Ang 19 Years cycle ni Hillel II noong 359 A.D. ay sumusobra ng 2 oras at 4 na minuto sa bawat katapusan ng 19 years Metonic cycle at ang 13th month sa 6th year ay dapat idagdag sa 5th year at sa 17th year ay dapat sa 16th year, ngunit hindi ito dahilan upang malayu sa pagkakalkula ng tamang unang buwan ng Abib. Ang tanging palatandaan lamang ay ang Passover ay dapat hindi gaganapin bago mag-Vernal Equinox, (Flavius Josephus, Antiquities, Book II, ch. X,5). Ang Vernal Equinox ay nagaganap sa araw ng Marso 18 hanggang Marso 21 taon-taon. Mula sa 359 A.D. ang 1993-1994 ay ang unang taon sa 19 years cycle, samakatwid ang taon 2004-2005 ay pang 12 taon ng 19 years cycle. Nagdaragdag ng 13th lunar month sa bawat taon ng 3rd, 6th, 8th, 11th, 14th, 17th at 19th na taon sa 19 years Metonic cycle. Ang fixed point sa kalkulasyon ng Kapistahan ni Yahweh sa panahon ngayon ay ang Total Solar eclipse noong Marso 18,1988 sa ganap na ika-9:00 ng umaga sa Pilipinas, dahil ang Conjunction-time ay ang Solar-Eclipse-time din. Sa conjunction-time ay pantay-pantay ang Mundo-Buwan-Araw sa isang imaginary straight line at kailangang umidad ng 18 oras ang Buwan paglagpas sa conjunction-time upang magkaroon ng ‘angle’ na makikita sa sunset point ng Mundo ang unang bumanda sa Buwan na sinag ng Araw na tinatawag na ‘First Crescent’ ng Bagong Buwan. Sa tabing dagat at karagatan ay 18 oras ang hihintayin upang Makita ang New crescent ng Bagong Buwan, samantalang sa lupain at bulubunduking lugar ay 22 oras ang hihintayin.

12


Chapter-6

Paanong nasa Biblia ang mga Pilipino (Hango sa Si-Kabayan Yahshu’a)

The Filipino People in the Bible Modern scholars of the 20th century re-discovered the Sri-Visjaya kingdom and revealed traces of the ancient origins of the Filipinos especially the Visaya and Tagalog, please see photo copies, copy of Colliers Encyclopedia, page 49. This Sri-Visjaya Kingdom is one of the greatest trade empires of Asia. The Sri-Visjaya on the 7th century when China was reunited under the T’ang Dynasty, the Sri-Visjaya become known to the Chinese as the sole state with which they could trade. Several extant inscriptions from the late seventh century-royal edicts carved on stones – attest to the absolute loyalty demanded by the king of Sri-Visjaya of his servants, subjects, and vassals. Passing traders were forced to stop at Sri-Visjaya, where they have to pay tolls demanded by the king of Sri-Visjaya for passage through the straits of Malacca. Sri-Visjaya controlled one of the key points in the whole Asian trade system. Sri-Visjaya’s religious scholarship was internationally so highly valued that Chinese Buddhist pilgrims making the long journey to India would spend several years in Sri-Visjaya, there they studied the scriptures and rules for monks before going to India. This may think that Sri-Visjaya’s religion is a Buddhist religion. That happened when the original 7th century Sri-Visjaya king and royal families and traders moved across the straits to Malaya on the 8th century where they established the port of Malacca in about 1400 and they have trade in Borneo and Sulu. A great kingdom emerged beginning in about 8th century the Kingdom of Mataram in central Java. The dynasty that founded Mataram took the Sanskrit name Sailendra – the king of the mountains – and the title Maharaja, they were Mahayana Buddhists. They left behind many famous temples, which their contemporaries, the kings of Sri-Visjaya seem not to have done. Among the most famous Mataram temples is Burabudur, which was built about 800. At the nearby temple of Merdut are large stone statues of the Buddha and two Bodhisattvas, which are the most exquisite in all of Asia. A rival royal line that was not Buddhists but followers of the Hindu god Shiva challenged Sailendra power in Mataram. In 856 there was a battle between the two rivals, which the Sailendra lost and the last surviving Sailendra prince fled from Java to Sumatra, where, for reasons that are not known, he become the king of Sri-Visjaya in Sumatra. Therefore become the new king of Sri-Visjaya in Sumatra is Sailendra.

The original 7th century Sri-Visjaya king and royal families and traders moved across the straits to

Malaya on the 8th century where they established the port of Malacca made trade in Borneo and Sulu. The second Sri-Visjaya of 8th century was ruled by Sailendra a Buddhist was finally destroyed by the Javanese in the 14th century and this people of Sri-Visjaya were different religion than the original first Sri-Visjaya of 7th century. In fact the kingdom of Sailendra who become king of Sri-Visjaya were Mahayana Buddhist that this Mahayana Buddhists left behind many famous temples, which their contemporaries the king of original 7th century Sri-Visjaya seem not to have done. Therefore the Sri-Visjaya that was defeated by the Javanese in the 14th century was the second Sri-Visjaya of 8th century who become Buddhists and ruled by king Sailendra a Mahayana Buddhists. The first Sri-Visjaya of 7th century did not make any temples of worship and were not Buddhists and they fled to Malacca and trade with Borneo and Sulu. The historian claiming that Sri-Visjaya is a Buddhists kingdom is referring to the second Sri-Visjaya of 8th century that was ruled by Sailendra and not the original Sri-Visjaya of the 7th century.

13


At the same period the well-known Maragtas in Visaya’s history claimed that ten (10) Datu lead by Datu Puti arrived in Panay and bought the plain land of Panay island. This people were called “VISAYA” the descendant of original Sri-Visjaya of 7th century from Borneo and Sulu. They carried the word “ya-we” in Visaya which means “key”, this was mentioned in Luke 11:52 “woe unto you, lawyers, for ye have taken away the “key of knowledge”, (remember the scribes took away the name Yahweh and replaced it with other name Adonai, the key is the name Yahweh, please see page 37). Another two (2) Datu, Datu Dumangsil and Datu Balensusa reached Taal (Batangas) where the language of the two Datu believed to be the origin of Tagalog language. The word Datu in Hebrew language means royal edict or statute, commandment, decree, law, manner. The Datu is the one who ruled and make decree, law and a royal family in Filipino history. According to Merriam-Webster International Unabridged dictionary that the Tagalog language and Visaya language comes from one group of language called Tagala that is branch-language of ancient Malay-Javanese language called Kawi which is now instinct. The Tagalog language has 30,000 root words, 700 affixes, and the root words which are famous about 5,000 words from Spanish, 3,200 from MalayIndonesia, 1,500 words from Hebrew, 1,300 words from English, 300 from Sanskrit, 250 words from Arabic and very few words from Persian, Japanese, Russian. The Latin language was influenced from Spanish and English. The language of Visaya and Tagalog has many similarities about 3,800 well known words are the same and similar in usage. The Hiligaynon is the language of Visaya is also like the Higaynon in Hebrew word means “solemn sound”. The word “ya-wa” means a cursing word means evil, while “wa” means “not in you” in Visayan language. The word ‘ya” in Hebrew means “Yah” the short form of the name of the Mighty One of Yahshurunites (Israelites). Therefore the meaning of “ya-wa” means “Yahweh is not in you” or “evil” which is also a curse word in Hebrew language. The word ‘po’ derived from ‘ho’ is an ancient primitive Hebrew words are being mentioned in all dialects of the Philippines. When the first European set their foot in the land of Mortar (translated by Fernando Magallanes as Luzones means mortar), it was written by historian Gregorio F. Zaide in page 2 and page 24 of History of the Filipino People, that Padre Chirino an eminent Jesuit historian found in Tagalog language that “it has the Mystery and obscurities of the Hebrew language”. The word “Sri” comes from Indian language means Prince, Holiness and a word of praise and respect to respectable and honorable person in India. The word “Vis” means Spirit in Samsi English Dictionary. Therefore the meaning of Sri-Vis-Jaya is “Prince or Holiness Spirit of Jaya”. In the Philippine History when Fernando Magallanes (Ferdinand Magellan) reached the soil of now the Philippines he met for blood-compact the brother of Raja Kulambo of Limasawa and that person is called “Si”- Agu (Siagu). Notice also the name Si-Malakas, Raja Si-Lapulapu. This was written by Historian Teodoro A. Agoncillo 1974 edition page 35 and 36 Filipino History. “Si” is the same as the “Sri” in Sri-Visjaya is a title of honorable person, which means Prince or Holiness, please see page 48. Way back before the 7th century when Sri-Visjaya become one of the greatest trade empire in Asia, the Sri-Visjaya people came from India as traces of the name “Sri” and many of the ancient Pilipino words believed to be originated from Indian language.

In Holy Koran the name of John the son of ZechariYah the priest is called Yahya (please see photo copy of Sura: Mary page 50 ). In Medina the city of Yathrib where residing the tribe of Judah called “Ansar”. This was about before 622 AD. The Prophet of Islam religion Prophet Mohammed (Peace be upon Him) married KhadiYah a widow from Syria and they reside together with the Ansar people in Medina the city of Yathrib. The name Yahya was famous and it was a name of a Jewish person and the name of the son of the Priest ZechariYah and Elizabeth the great granddaughter of Aaron the High Priestthe elder brother of Moses. At that time the Arab people were not yet converted into Mohammed religion and therefore the name YahYa is a Hebrew name not an Arabic name.

14


In the New Testament of the Bible a person with a name John (Yahya) is the same name whom the Messiah of Nazareth says that person will not die until Yahshu’a Messiah comes again, John 21:21-23 “Peter seeing him saith to Yahshu’a, ‘Yahshu’a and what shall this man do’? Yahshu’a saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me” Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Yahshu’a said not unto him, he shall not die; but, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? The letter J was invented in 1633 AD about 371 years ago there is no letter “J”, and the letter J comes from letter Y and read as ‘y’. If the name of John is YahYa whom Yahshu’a Messiah said will be alive until Yahshu’a comes back, the name Sri-Vis-Jaya is supposed to be Sri-Vis YahYa.

What the Bible and History says About the Origin of the Filipinos The western writers garlanded the Philippine land with more names such as Maniolas, Ophir, Islas del Oriente, Islas del Poniente, Archipelago de San Lazaro, Islas de Luzones (Island of Mortars), Archipelago de Magallanes and Archipelago de Legaspi. The western writers called the Philippines before in the name Ophir which is written in the Old Testament of the Bible 1 Kings 22:48, 9:28 and 22:49, Psalms 45:9, Isaiah 13:12, Job 22:24, 28:16, 1Chron. 24:4, 1:23, Genesis 10:25-26, pls. see pages 46 & 58. In Genesis 10:25-30 “ And Heber were born two sons: the name of one was Peleg, for his days was the earth divided and his brother’s name was Joktan. And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah, and Hadoram, and Uzal, and Diklah, and Obal, and Abimael, and Sheba, and OPHIR, and Havilah, and Jobab; all these were the sons of Joktan. And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the EAST”. The language of Heber is the same language of Adam and when the language was confused, only Heber retained the original language of Adam and was called Hebrew from Heber’s name and therefore the language of his sons Peleg and Joktan will be Hebrew and the language of Joktan son Ophir will be Hebrew also. The language of Heber is called Ancient-Hebrew (paleo-Hebrew) and later the language of the descendant of Heber by Peleg the Israelites was intermarriage with Aramaic language and when they were in Babylonian Captivity called Chaldean-Hebrew. Evidence is that the first month in ancient paleo-Hebrew is Abib but substituted by Chaldean-Hebrew name Nissan and the stroke of writing was changed from paleo-Hebrew to Chaldean-Hebrew now called Modern Hebrew. If the descendant of Ophir is the people in the Philippines before the western historian arrived, the people are supposed to be speaking and writing the ancient-Hebrew languages and not the modern-Hebrew. During the Centennial year of Philippine Independence in 1998 the Shell Calendar “Pride in Literature” published July – August Calendar picture of an old bamboo with inscription of ancient-Hebrew writings found in the Philippines. Also the Laguna Copperplate Inscription (LCI) the writings in copper plate found in Laguna with the same stroke of writing of the present Indian language, please see page 51. The descendant of Ophir speaks and write ancient-Hebrew and can be found in the land of the Philippines as described by historians Gregorio F. Zaide by Padre Chirino’s historical writings. How it happened that the Filipinos before the arrival of Spaniards they speak and write ancient-Hebrew language?

15


Escaped Remnant Concerning Yahuwdah (Jews) and Yahrusalem the prophet Isaiah saw vision during the days of Uzziah, Jotham and Hezekiah the kings of Yahuwdah that Yisrawale (Israel) does not know and does not consider Yahweh, they become sinful nation. Only except Yahweh of Hosts had left a VERY SMALL REMNANT (Isaiah 1:9) Israel should have been like Sodom and Gomorrah. During the time when Yahshurunites (Israelites) was deported to Assyria, prophet Isaiah prophesied the Escaped Remnant from Assyria, Egypt, Pathros, Cush, Elam, Shinar, Hammath, and Islands of the sea, Isaiah 11:11. Also another wave of Escaped remnant from Babylonian Captivity was prophesied by prophet Isaiah the Escaped Remnant from Tarshish, Pul, Lud, Tubal, JAVAN, Islands far off, Isaiah 66:19. Noticed that the second to the last place is JAVAN. This Javan is the Old Javan Kingdom of Mataram is in Indonesia the place of Sri-Visjaya Kingdom before. From there they travel to the islands far off now called the islands of the Philippines. The Philippine history says that their were two waves of Malay immigration into the Philippines islands. The Messiah of Nazareth whose original name is Yahshu’a gave instruction to his 12 disciples in Matthew 10:5-6 “These twelve Yahshu’a sent fort, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles (uncircumcised), and into any city of the Samaritans enter ye not: But go rather to the lost sheep of the house of Israel”. In Bible Dictionary of the Holy Bible of 1864 the Apostle Thomas was in India and mentioned that he was speared to death by King Misdeus of India. This is an evidence that the Apostles were looking for the lost tribe of Israel in India, please see page 59. The Messiah also gave instruction in Acts 13:47 “For so hath Yahshu’a commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth”. To Apostle Saul (later called Paul) and Apostle Barabba (called Barnabas) that they should be the light of the Gentiles (uncircumcised) and be the ‘Salvation”into the ends of the earth. The salvation is Yahshu’a Messiah, that name was corrupted into Yehsoos, into Yaysus, Issa and Iesus and become now called Jesus. The instruction is to preach Yahshu’a the salvation into the ‘end of the earth. There are no edges in the earth, but this may means the end-place where the Escaped Remnant settled is to preach the salvation Yahshu’a Messiah. The two Apostles wrote books and their books reached the end of the earth or the end of the place of the Escaped Remnant the Islands far off now called the Philippines. When Muslim arrived in Philippines they carry the teaching of Apostle Barnaba and later came the Spanish Roman Catholic they brought the book of Apostle Paul in Christian Bible. The Sri-Visjaya comes from India and they brought the word ‘Ya-we’ meaning as ‘key’. They named places in Manila called Pasay from Hebrew word Passach which means Passover, Cubao a hiding place, Kabayan means Yahweh has hidden, Kabaloan the Pangasinan, camote, karit, Tekla and many ancient-Hebrew names, please see page 53. The name Philippines was named by Ruy Lopez de Villalobos in honor of the future king Prince Felipe II of Spain who become king of Spain. The name Felipe was derived from the name of one of the disciples of Yahshu’a Messiah named Felipe. And in the whole world the Philippines is the only country being called in the name of one of the disciples of Yahshu’a Messiah that appeared on this earth 2,000 years ago in the land of Israel. The Israelites has 12 tribes, like the Philippines with 12 regions and the 13th is the NCR (National Capital Region the Metro Manila). All Israelites were circumcised like the Filipinos were circumcised also and it is a big shame for a Filipino who is not circumcised. In Isaiah 14:2 “And the people shall take them, and bring them to their place, and the house of Israel shall possess them in the land of Yahweh for servants and handmaids, and they shall take them captives, whose captives they were, and they shall rule over their oppressors”. The Filipino OFW (Overseas Filipino Workers) were called servants and the Filipina were called maid, and well known today to be servants of the world. The Israelite was used to serve as soldiers of Assyrian army during Assyrian captivity (II Kings 18:26) is the same during the first and second world wars that the Filipinos served as soldiers of Americans. In fact when the decorated Five Star General Douglas McArthur quoted about Filipino soldiers during the Korean conflicts in 1951, he quoted:“give me 30,000 Filipino soldiers and I will conquer the whole world”. Another significant events at the Battle of Bataan took four months before it fall in the hand of invading Japanese Imperial Army. The Japanese was continuously advancing to the South East Asia into Singapore

16


and Indonesia but still Bataan they cannot conquered, and according to some residence in Bataan that many Japanese Officer committed hara-kiri when they were not able to conquered Bataan in their promised day. The significance of Bataan was the Japanese Imperial Army was delayed in their advancement and caused a great delays that Gen. Mc Arthur was able to trained Filipino soldiers with Australian in Australia and that same trained group was the one who liberated the Philippines from the hands of Japanese. This marks also the downfall of Japanese Imperial army in the Pacific region. By this success of the Americans with Filipino soldiers they liberated Europe until the Second World War is over, until the present time the soldiers of Americans were Filipinos mentioned in Gulf War and Iraq war.

The Only Country that Calls on the Name Yahweh The name of Almighty is being called by Muslim as Allah, by Catholic as Lord God, by Israel now in the Middle East as Adonai but the only country in the world that calls on the sacred Name Yahweh is the Philippines the Yahweh El-Shaddai group founded by famous bro. Mike Villarde. Some small group the Assembly of Yahweh in Yahshu’a Messiah, Yahweh’s New Covenant Assembly, Yahweh’s Assembly in Messiah and many more small groups calling on the name Yahweh and Yahshu’a Messiah the son of Yahweh. JeremiYah 10:25 ‘Pour out thy fury upon the heathen that know thee not, and upon the families that call not on your name: Isaiah 4:2 ‘In that day shall the branch of Yahweh be fruitful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are Escaped of Israel’.

Critical comments on the Origin of Filipinos They were two big groups of belief in the Philippines, both stem from the Muslim Holy Koran and the Catholic Holy Bible. The history will prove the purpose of this group is part of the instruction coming from Yahshu’a Messiah in Matthew 10:5-6 and Acts 13:47. The Messiah of Nazareth whose original name is Yahshu’a gave instruction to his 12 disciples in Matthew 10:5-6, These twelve Yahshu’a sent fort, and commanded them, saying, “Go not into the way of the Gentiles (uncircumcised), and into any city of the Samaritans enter ye not; but go rather to the Lost Sheep of the House of Israel”. In the Bible Dictionary of the Holy Bible 1864, that Disciple Tomas was in India and mentioned that King Misdeus of India speared him to death. This is an evidence that the disciples were looking for the Lost Sheep of the House of Israel in India because India was mentioned in Book of Ester the farthest place in Persian Empire before then was taken by Greek and Roman Empire where believed the Lost Sheep of the House of Israel take refuges. Way back in the 7th century when Sri-Visjaya become the greatest trade empire in Asia, the SriVisjaya people came from India as traces of the name “Sri” comes from Indian language means ‘Prince, Holiness and a word of praise and respect to respectable and honorable person in India’. The word “Vis” meaning ‘Spirit’ in Samsi-English Dictionary. The name YahYah is the name of one of the disciple of Yahshu’a in John 21:22-23, and letter J comes from letter Y and letter J `was invented about 371 years ago should be pronounced letter Y. Therefore, the meaning of Sri-Visjaya is Prince or Holiness-Spirit of YahYah.

In the Philippine History when Fernando Magallanes (Ferdinand Magellan) reached the isles afar-off now called Philippines, he met for blood-compact the brother of Raja Kulambo of Limasawa and that person name is “Si-Agu”. Notice also the name ‘Si-Malakas’, ‘Raja Si-Lapulapu’. This was written by Historian Teodoro A. Agoncillo 1974 Edition page 35 and 36 Filipino History. The word ‘Si’ is the same as ‘Sri’ in Sri-Visjaya is a title of honorable person which means prince or holiness. When the first European set their foot in the land of ‘Mortar’ (translated by Fernando Magallanes as Luzones means mortar), it was written by Historian Gregorio F. Zaide on page 2 and page 24 History of the Filipino People, that Padre Chirino an eminent Jesuit historian found in Tagalog language that “it has the Mystery and obscurities of the Hebrew language”, please see pages 46, 47 and 48.

17


Isaiah 41:25 “I have raised up one from the North, and He shall come: from the rising of the sun shall He call upon my Name; and He shall come upon Princes as upon Mortar, and as the potter treadeth clay”. This prophecy of Isaiah was fulfilled as the Lost Sheep of the House of Israel the ‘Escaped Remnant’ from the rising of the sun and the only country that call on the Name of YAHWEH. The Escaped Remnant comes upon Princes (Sri-Visjaya) as upon Mortar (Luzones means mortar) and as potter treadeth clay (color of clay is the same as the skin is tan or kayumanggi, Song of Solomon 1:5). The Messiah Yahshu’a also gave instruction in Acts 13:47 “For so hath Yahshu’a commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for Salvation unto the ‘ends of the Earth’. To Apostle Saul (called Paul) and Apostle Barabba (called Barnabas) that they should be light to the Gentiles (uncircumcised) and be the ‘Salvation’ into the ‘end of the Earth’. The Salvation is the Name Yahshu’a Messiah in Acts 4:12. That Name was corrupted into Yehsoos, into Yaysus, Issa and Iesus and become now Jesus. The instruction is to preach Yahshu’a the Messiah the salvation into the end of the Earth. They were no edges on the Earth, but this means to the end-place of where the Lost Sheep of the House of Israel the called Escaped Remnant settled is to preach the Salvation Name Yahshu’a the Messiah. The two Apostles wrote books and their books reached the end of the Earth or the end place of the Lost Sheep of the House of Israel the called Escaped Remnant settled in the Isles Afar-off now called the Philippines, Isaiah 66:19. When Muslim arrived in 1400 A.D. in the Isles Afar-off named Ophir (later called Philippines), they carry the teaching of Apostle Barabba about the birth of Yahshu’a Messiah (Yahshu’a Massi Issa bin Mirriam) called ‘Issa’ in Muslim. Later came the Spanish Roman Catholic on 1521 A.D. they brought the book of Apostle Saul in Christian Bible about the birth of Yahshu’a Messiah (Iesus Christi later become Jesus Christ) Isaiah 66:19 “And YAHWEH set a SIGN among them, and YAHWEH send those Escaped of them unto the Nations of Tarshish, Pul and Lud that used the bow, to Tubal and JAVAN and to the ISLES AFAR-OFF that have not heard of my Glory and they will proclaim to the Gentiles on my glory”. The SIGN is mentioned in Genesis 17:11 is circumcision, and these circumcised people from isles afar-off will hear the glory that Yahshu’a the Messiah was born in Bethlehem whom they were expecting as prophecised by Prophets before they left to escaped from Assyrians and Babylonians. Let’s go back to the history of our Great-great grandfather Abraham when the word of YAHWEH came into Abraham in Genesis 15:13-14 “And Yahweh said unto Abraham, know of a surety that thy seed shall be a stranger in the land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years; and also that nation, whom they shall serve, will I judge; and afterward shall they come out with great substance”. In Genesis 21:12-13 “Isaac shal thy seed be called and also of the son of the bondwoman will I make a nation, BECAUSE HE IS THY SEED”. Remember both Isaac and Ismael are the SEED of Abraham and it was Ismael settled first in Egypt in Genesis 21:21 later the son of Isaac named Jacob and his sons came later in Egypt in Genesis 46:3 “I am YAHWEH, the Mighty One of thy father, fear not to go down into Egypt; for I will make thee a great nation”. Therefore the seed of Abraham by his two sons Ismael and Isaac seed become stranger in the land that is not theirs in the land of Egypt as prophesied by Yahweh in Genesis 15:13-14. the prophecy say after 400 years shall they come out of that nation whom they serve in Exodus 12:52 “that YAHWEH did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies”. The 12 sons of Jacob called 12 Tribes of Israel was originally 12, but when Jacob adopted the two sons of Joseph, Efraim and Manase in Genesis 48:5-6 the seat of Joseph was replaced by two of his sons and therefore the Tribe of Israel become 13 Tribes that goes out of Egypt. Later the Tribe of Levi was distributed into 12 Tribes of Israel to hold the office of Priesthood and Temple services for YAHWEH in Joshua 21:1-8 and 1Chronicles 6:63-81. Remember that Joseph was sold to Ismaelites and brought by Egyptian to become slave but later become free in slavery and also free to choose his wife with permission from the Pharaoh and his name was change into Zaphenath-paneah. He was given in marriage to Asenath the daughter of Potiphera the Priest is

18


a descendant of Ismael who beget 12 princes also like Jacob had 12 sons and one of them was appointed in Priesthood, Genesis 17:7, 17:23,16:12 “he shall dwell in the presence of all his brethren”. When Abraham died it was Ismael and Isaac that buried him in the cave of Machpelah next to his wife Sarah in Genesis 25:9

The descendant of Ismael was brought by the two sons of Joseph and the descendant of Isaac was brought by the 12 Tribes of Jacob into Egypt and came out of Egypt by their armies in Exodus 12:52, the prophecy of Yahweh on Genesis 15:13-14 was fulfilled. When the 12 Tribes established their King and later was divided into two groups the Kingdom of Israel and the Kingdom of Yahuwdah. King Jeroboam of Israel built temples in high places and made Priest from among the people who were not Levites and established a Feast in the eighth month instead of seventh month like the Kingdom of Yahuwdah is celebrating the Feast in 1 Kings 12:31-32. By this Yahweh allowed them to become captives and deported into Assyria and they were replaced in their land by people from Abba, Cutha, Separvaim, Hammath and Babylonians in 2 King 17:24. But Few Remnant was mentioned by Prophet Isaiah escaped from Assyrian captivity in Isaiah 11:11 and 1:9. After 114 years when Kingdom of Israel was deported into Assyria, the people of the Kingdom of Yahuwdah was deported into the land of Babylon and only poor people left in the city of Yahrusalem in the land of the Kingdom of Yahuwdah. The king of Babylon appointed Gedaliah to rule the poor people left in Yahrusalem but Gedaliah was killed by Ismael and Ismael was killed by Johanan and all the people was afraid that they may all be killed by the king of Babylon, so they escaped into Egypt with Prophet Jeremiah and all died in Egypt but very few in numbers was able to return to Yahrusalem in Jeremiah 44:14. But Few Remnant was mentioned by Prophet Isaiah escaped from Babylonian captivity in Isaiah 66:19 and 1:9. Those left in captivity in Assyria change their language from Ancient-Hebrew into Aramaic mentioned in 2 Kings 18:26 also those left in captivity in Babylon change their language from AncientHebrew language into Chaldean-Hebrew as it was called ‘Modern-Hebrew language today. The first month of Abib in Ancient-Hebrew was change into Nissan a Chaldean-Hebrew word and many more. To distinguished those Escaped Remnant they speaks pure Ancient-Hebrew language for they were not polluted of the captivity language while those Left in Captivity speaks the Modern Aramaic-ChaldeanHebrew language. History Repeat Itself Ecclesiastes 3:15 “that which hath been is now, and that which is to be hath already been, and Yahweh requireth that which is past”. The Sri-Visjaya is the Escaped Remnant from the House of Yahuwdah (Jews) and from the House of Yahshurun (Israel) was later called Filipinos from the name of Spanish King Felipe II. The Filipinos was under captivity by Spaniards (Gentiles) since Manila was captured by Miguel Lopez de Legaspi on June 24,1571 made Manila the Capital of the Philippines – until the Independence on June 12,1898 is a total of 327 years. But in December 10,1898 the Spaniards and American Peace Commissioned signed the Treaty of Paris that Spain did not recognized the Philippine Independence gave the Philippines to United States for the sum of 20,000 dollars as payment for the improvement that Spain had made in the Philippines. The captivity from Spain is over, but immediately in the same year Spain transfer the rule to Americans that started the Filipino-American War the following year of 1899 until the capture of Gen. Emilio Aguinaldo in year 1901. The American Commonwealth and the New Republic until the end of U.S. Bases Agreement on year 1974 is significant as the end of the rule of the foreigner and a Sign of release from captivity of the Gentile uncircumcised. Total is 400 years as prophesied in Ecclesiastes 3:15 and in Genesis 15:13-14 the history repeat itself. (1974-1571=403 years). June 12,1898 Independence until the capture of Gen. Aguinaldo on 1901 end of Fil-American War is three (3) years, therefore 403 years – 3 = total 400 years.

19


Isaiah 14:2 “And the people shall take them, and bring them to their place, and the House of Israel shall possess them in the land of Yahweh for Servants and Handmaids, and they shall take them captives, whose captives they were, and they shall Rule over their oppressors”. The Filipino OFW “Ang Bagong Bayani” was called SERVANTS and the Filipina was called MAIDS, and wellknown today to be the servants of the world. The present two groups of belief in the Philippines must understand that the religion that they embraced is NOT the original belief of our Great-great grandfather Abraham. They were the belief of our uncle and cousin who been in captivity, that without the latest historical findings of our bloodline, we embraced the belief of our uncle and cousin for the sake of being near to the true belief of our Great-great grandfather Abraham because both Muslim and Christian group of religion stem from Abraham instead of believing on other Pagan worship and the belief of Hinduism. It was the Book of Apostle Barabba which carry the teaching that Yahshu’a the Messiah was born in Bethlehem but was called ‘Issa’ in Muslim and it was the same as the Book of Apostle Saul that Yahshu’a the Messiah was born in Bethlehem that made the people in the Isles far-off to embraced this belief, Acts 13:47. The Sri-Visjaya run away from the belief of Hinduism as Sailendra who become king of second SriVisjaya introduced this belief. The Filipinos came from one bloodline the bloodline of Great-great grandfather Abraham. The 12 Regions in the Philippines is the 12 Tribes of Yahshurun (Israel), Matthew 10:5-6 and the Forever Covenant of Abraham is ‘the Circumcision’, is the Sign of the true descendant and the seed of Abraham. Let us bind together the 12 Regions – the 12 Lost Tribes of the House of Israel into one belief, the original belief of our Great-great Grandfather Abraham who praise YAHWEH, who has Forever-Covenant with YAHWEH and the sign is circumcision. The 12 Disciples of Yahshu’a will be questioned whether they followed the instruction to look for the lost sheep of the house of Israel, not into uncircumcised territory or enter not the Samaritan town but go rather to the lost sheep of the House of Israel. Cure the sick, raise the dead, cleans lepers, drive out demons. Without cost you have received, without cost you are to give. As you enter the house wish in peace.‘Shalom’ means peace, and ‘at’ (short of lahat) means ‘to all’. ‘Salamat’ means ‘peace to all’.

20


Chapter-7

Ipa-aalalang muli sa mga Nalabi ang mga Utos at Palatuntunan ni Yahweh Lukas 1:6 “Kapwa sila kalugud-lugod sa paningin ni Yahweh, namumuhay nang ayon sa mga Utos at Tuntunin mula kay Yahweh�.

Mga Utos ni Yahweh ay ang Sampung Utos na ibinigay kay Propeta Moses. Ang mga Tuntunin mula kay Yahweh ay ang mga Kapistahan ni Yahweh. Sampung Utos ni Yahweh Exodus 20 1.

Ako si Yahweh ang inyong Makapangyarihan na naglabas sa inyo sa pagkaalipin sa Egypto, huwag kayong magkakaroon ng ibang Makapangyarihan maliban sa akin.

2.

Huwag kayong gagawa ng mga imahen na kamukha ng nasa langit, nasa ilalim ng lupa, nasa tubig, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa mga istatwang iyon dahil ako si Yahweh ay mapanibughuing Makapangyarihan. Aking dinadalaw ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa ika-apat na saling-lahi ng galit sa akin, at kina-aawaan ang libolibong nagmamahal sa akin na sumusunod sa aking mga utos.

3.

Huwag ninyong ilalagay ang pangalang Yahweh na inyong Makapangyarihan sa walang kabuluhan dahil walang pagsalang parurusahan ko ang sinuman na maglagay sa walang kabuluhan ng aking pangalan.

4.

Alalahanin mo ang araw ng Sabbath na gawing banal, dahil anim na araw na ikaw ay gagawa at sa ika-pitong araw ay Sabbath ni Yahweh na inyong Makapangyarihan, sa araw na iyon ay huwag kayong gagawa ng kahit anong trabaho.

5.

Igalang ang inyong Ama at Ina upang ang inyong buhay ay tumagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Makapangyarihan.

6.

Huwag kang papatay.

7.

Huwag kang mangangalunya.

8.

Huwag kang magnanakaw.

9.

Huwag kang magbibintang ng mali sa inyong kapwa.

10. Huwag mong pag-interesan ang pag-aari ng inyong kapwa.

21


Palatuntunan sa Pitong Kapistahan ni Yahweh nasa Leviticus 23

1. Passover= ay ang ika-14 na araw sa unang buwan ng Abib. Sa paglubog ng araw ng ika-13 ay

2.

3.

4. 5. 6. 7.

papasok ang ika-14 na araw ay ihahandog ang tupa o kambing na susunugin para kay Yahweh. Ang dugo nito ay ipapahid sa mga hamba ng pasukang pintuan ng tahanan, patutuluin sa lupa ang dugo at tatabunan ng lupa. Kakainin ang handog na sinunog at walang ilalabas ng tahanan at ang matitira ay susunugin sa susunod na araw. Pista ng Tinapay na Walang Lebadura = ito ay isang linggong kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Ang unang araw ay High Sabbath na Banal na Pagpupulong kay Yahweh at ganoon din ang ika-pitong araw. Isang linggo na walang lebadura sa tahanan at kakain ng tinapay na walang lebadura. Wave Sheaf-Offering = ay ang paghahandog ng unang ani kay Yahweh. Ito ay sa araw ng Linggo tatapat sa loob ng isang linggong Kapistahan ng Tinapay na Walang Lebadura. Pentecost = Pista ng Linggo ay sinisimulan ang pagbilang sa araw na nag-umpisa ang wavesheaf offering ay ang unang araw at ang ika-50 araw ay tatapat ng araw ng Linggo ang Pentecost day. Sa araw na ito ay Banal na Pagpupulong at araw na ipinagkakaloob ang Banal na Ispiritu ni Yahweh. Pista ng mga Trumpeta = ay ang unang araw ng ika-pitong buwan ay Banal na Pagpupulong kay Yahweh. Araw ng Atonement = ay 24 na oras na pagpapasting na magsisimula sa paglubog ng araw ng ika-9 na araw ng ika-7 buwan at magtatapos sa paglubog ng araw sa ika-10 araw ng ika-7 buwan. Pista ng Tabernakulo = ito ay pitong araw na Kapistahan ng Tolda. Ang unang araw ay High Sabbath na Banal na Pagpupulong kay Yahweh at ganoon din ang ika-pitong araw. Nagsisimula ito sa ika-15 araw ng ika-7 buwan. Last Great day = ay ang susunod na araw pagkatapos ng Pista ng Tabernakulo. Isang Banal na Pagpupulong para kay Yahweh. Ito ay ginaganap sa ika-22 araw ng ika-7 buwan.

Palatuntunan sa Dapat at Hindi-Dapat Kainin ng mga Anak ni Yahweh nasa Leviticus 11

Sa mga makakaing malilinis na hayop ay ang ngumunguya at biyak ang kuko. Ang hayop na ngumunguya ngunit hindi biyak ang kuko kagaya ng kabayo ay marumi na hindi dapat kainin. Ganoon din ang biyak nga ang kuko ngunit hindi naman ngumunguya kagaya ng baboy ay marumi at hindi dapat kainin, maging ang patay na katawan nito ay hindi dapat hawakan. Sa mga gumagalaw sa tubig ay ang may kaliskis at palikpik lamang ang malinis na dapat kainin. Ang walang kaliskis at palikpik ay marumi para sa inyo at huwag kakainin. Tingnan ang Leviticus 11 upang kumpirmahin ang mga bagay na ito. Sa Markos 7:19 ay dinagdagan ng mga Tigasalin ay isinulat na pwede na raw kainin ang lahat ng hayop. Ang tinutukoy dito ay ang paghuhugas ng kamay at hindi ang marumi o malinis na hayop, dahil ang lumalabas sa tao ang nakakapagparumi sa tao ang mga kasalanan na salita na nagmumula sa kanilang puso ang nagpaparumi sa tao. Banal na Pagtitipon Tuwing Unang araw ng Buwan, Mga Araw ng Sabbath, Mga Araw ng Kapistahan ni Yahweh ay itinalagang Banal na Mga Araw ni Yahweh na ating gaganapin ang isang Banal na Pagtitipon at pagpuri at pagsamba sa pangalan ni Yahweh na ating Makapangyarihan. Bilang 6:22-27 Basbasan ka ni YAHWEH ng Pagpapala at ingatan ka Hayaan ang Mukha ni YAHWEH ay lumiwanag sa iyo at mapagpala sa iyo Ingatan ka ni YAHWEH at bigyan ka ng Kapayapaan.

22


THE CURSED SWINE By DR.GERALD B. WINROD

Editor of the “Defender”, Wichita, Kansas

U.S. Public Health Services a


CURSED SWINE By DR.GERALD B. WINROD Editor of the “Defender”, Wichita, Kansas The true science and the Bible are the best of friends. There is discord between the theories of scientists and the dogma of religionists. Render unto science the things that belong to science but render unto YAHWEH the things that are for Almighty One. Science is the servant of Christianity, not its master. Science reads the Book of books. There is perfect harmony between the two books; the difficulty often arises from the eyes through which these books are read. One of the amazing things about the Pentateuch is the fact of its absolute scientific accuracy. It is one of the most scientific documents ever written. Moses was one of the greatest scientific minds that ever lived. Exact statements of scientific laws only discovered in recent years will often be found in these sacred pages. Moses declared against the eating of any flesh that was killed by strangling or dying of itself. Moses knew the great scientific truth that putrid blood is poison. The nervous shock to the blood and flesh of an animal killed by strangling produces a poisonous condition making it unfit for table use. The law provided carefully for the bleeding and draining of flesh to be used as food. One well-known writer says, “This include a chicken whose neck has been wrung instead of being cut so as to properly bleed the victim; also, all creatures that are killed with a hammer instead of being bled, as are most of our beef cattle. The law provided that a keen knife be used to bleed them, thus enabling the heart to pump all the blood from the veins and leave the flesh free from all deleterious matter, which can never be done if the action of the heart is stopped by first striking down the animal. Has this law become obsolete? Never, as Yahshu’a the Messiah said, “Till heaven and earth pass away”. For our physical welfare only, YAHWEH wisely and kindly forbade the eating of blood in any and all forms. As an article of diet there are few more dangerous substances known that putrid blood. It is a venomous poison, and even the most thorough cooking does not entirely destroy the direful results. “The direful acts of some butchers in drinking warm blood are based on the densest ignorance, and yield their fearful fruits in an imbuted soul and a diseased brain and body”. LEVITICUS ELEVEN The eleven chapter of Leviticus is one of the mountain peaks of the Mosaic Law. It deals with diet. If the system promulgated here was observed today, the human race would be immune to about nine-tenths of its diseases. An old proverb says, “Tell me what you eat and I will tell you what you are”. There is a very real sense in which we are, physically, just what we eat. Leviticus 11:2 “These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth. Whatsoever parted the hoof, and is cloven-footed, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat”. This instructions were not arbitrary with YAHWEH or with Moses. They were revelations of great moral laws meant for the betterment of the nation. To oppose these laws was to break laws intended for the highest good of the people. The instructions were rooted in true science. Who told Moses? When the animals were killed and bled properly, we were permitted to eat cud-chewing, cloven-footed land animals, and water animals possessing fins and scales. In verses four to seven the following animals are forbidded: camel, coney, hare and swine. Certain fowls are forbidden while others are permitted. The animals possessing a cud and divided hoof have virtually three (3) stomachs as refining and purifying centers. They take in only vegetable foods and is requires twenty-four hours for this food to change into flesh. The food is refined, cleansed, purified, with poisonous matter removed by the cud process before it is built into the physical structure of the animal. It was not a matter of religious ceremony

b


that the cud-chewing beast was permitted for food. It was a physiological provision for the welfare of the nation and for all subsequent generations that would abide by these supernaturally inspired instructions. THE CURSED SWINE Noticed that the swine is strictly forbidden. “And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he chew not the cud; he is UNCLEAN TO YOU.”- Leviticus 11:7. The hog is an ugly creature. Nothing good can be said about him. The hog was in his proper sphere when Yahshu’a Messiah cast the demons out of the Gadarene and into the swine, as described in the eight chapter of Luke. The swine anatomy produces a bad appetite and it has a poorly built stomach. Within three hours from the time he grunts out of the mud to his swilltrough or putrid carrion, he may be butchered and man may eat him, assumed that the dirty, filthy, diseased matter has been changed into flesh, pork chops and spare ribs. Moses passes condemnation upon this kind of food. The best the hog can give you is produced from the dirtiest, filthiest, most rotten, most diseased material in the world. He is the muckraker of the farm. The food that it eats is polluted even before it passes into his polluted body. The best of modern science says that many of the worst diseases to which western civilization is subject to-day, can be traced to the blunder of eating pork. Moreover, in moral sense, animal flesh stirs to action the baser passions of the flesh life of depraved human nature – the very passions which Christians should be most eager to have destroyed through self-crucifixion. The hog can live only about eight years at best because his diet is so deadly poison. “The swine is a scavenger, the turkey buzzard of the animal kingdom, the hyena or jackal of civilization; and not withstanding the preaching of some of the contrary. YAHWEH has never cleansed or sanctified or transformed him. He is still a hog” –This is the language of one informed scholars. “EAT SWINE AND INHERIT FROM HIM ALL MANNER OF BLOOD DISEASES, STOMACH TROUBLES, LIVER ILLS, CANCERS and TUMORS”! He is the cause of much suffering. He deserved the curse that Moses placed upon him. Jews and Japanese, Muslim, who eat no pork, known little or nothing of the diseases which the hog hung on ancient Egypt and the western civilization of today. It is said that there was no word for cancer in the original Hebrew language. However cancer has become a fearful curse among Jews in recent years, and all because the modern Jew is letting down the bars on pork eating. An eminent preacher has this to say: “If you examine carefully you will find a small abrasion just behind the front foot of the pig. Rub it off clean and press the leg just above the abrasion and you may squeeze a teaspoonful of dirty matter from it. This is the outlet of sewer pipe that may be traced all through the animal’s body. It helps to drain off the teeming filth with which the system is filled. If this external opening become clogged, the animal will run about and grunt and rub his leg on anything handy, and manifest great pain. He seems almost to know that he will soon sicken of so-called cholera and bloodpoison and die of his own internal filth, unless he keeps this sewer open. “On a close analysis of this filthy, scrofulous serum – the ‘culture’ of its bacilli under varied conditions – it is seen to contain the elements of many dangerous diseases; yet how toothsome are ‘pickled pig feet’ to ignorance, unbelief, and disobedience. It is this internal and intrinsic vileness that causes a large percentage of our hogs to be filled with trichina and results in such havoc to human health. “We might be excused from diverting our attention from the scientific side of this discussion long enough to insert a few remarks on this heaven-forbidden delicacy. This creature, which has been condemned both logically and theologically, takes precedence with ignorance over all the creatures of the creation as an article of diet. He, of all creatures, is literally devoured. His body is eaten, his head turned into head cheese, and even his ears and tail inserted. His blood is turned into blood pudding; his stomach is transformed into tripe; his feet are pickled; his intestines are used for sausage covers, his heart, liver and kidneys are cooked; and his very bristles are sought for wax ends, etc. There is not even his grunt left unused, for the transgressors against YAHWEH and nature’s laws take up this undesirable remnant, and often grunt with disease and squeal in pain caused by their folly. Surely a man is what he eats. Is the law against this dirty, deadly diet obsolete? Ask the dyspeptic, the cancerous victim, or the consumptive.”

c


LAW AND GRACE Yahshu’a Messiah great respect for the law of Moses. While some of the ordinance of worship were set aside by the advancement of Christianity over rites and symbols of Jewish worship, yet the great moral laws of Mosaic code remain unchanged. Yahshu’a Messiah said “Till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled”. ( Matthew 5:18). TRICHINOSIS Trichinosis, a disease directly traceable to infection from eating the flesh of swine, is very, very seldom correctly diagnosed. Research on the infection with TRICHNIELLA SPIRALIS among the population of U.S. has been carried on under the skillful supervision of Dr. Willard H. Wright, Chief of the U.S. Zoology Lab. Dr. Thomas Parran, Surgeon General, Head of U.S. Public Health Services, makes the startling declaration that there are now 16,000,000 cases of Trichinosis in the U.S.A. Prof. Maurice Hall reports that out of 222 cases of Trichinosis (from a study of cadavers from hospitals), not one was correctly diagnosed! One of America’s greatest researchers on the problem states: “Upon the ingestion of the third stage larvae in infested muscle, the larvae are freed from the cyst by the action of the gastric juices and then proceed to migrate to the intestine. Here they develop to maturity and after fertilization the adult worms produce living embryos which invade the blood stream and are carried to all of the voluntary muscles of the body. These embryos develop in a relatively short time to third stage larvae in the muscles. The larvae remain alive during the low heat processing which transforms the SWINE’S FLESH (Isa.65: 3-4; 66: 17) into summer sausage, wienerwurst, frankfurters, etc. “When consumed by humans, the digestive juices in the stomach dissolve around the coiled worms and set them free. The young larvae born in the small intestine then begin to take their horrible toll. They travel through the body through the blood stream and lymphatics, and may lodge either temporarily or permanently in the glands and lymph nodes, brain, heart, skeletal muscles, or other tissue. It will thus be seen that the symptoms of different sufferers vary greatly and are not different than symptoms of other diseases, both infection and non-infection and the disease is difficult to diagnose. This horrible disease is diagnosed by physicians as “Ptomaine poisoning”, “Intestinal Influenza”, “Malaria”, Acute Alcoholism”, “Typhoid Fever”, “Appendicitis”, “Colitis”, “Ulcer”, “Gall Bladder Involvement”, Scarlet Fever”, “Asthma”, “Pneumonia”, “Neuritis”, “Mumps”, “Rheumatism”, “T.B.”, “Undulant Fever”, “Lead Poisoning”, etc, etc. When the larvae lodge around the heart, the disease is diagnosed as various forms of “Heart Disease”, etc. etc… It realy it is “TRICHINOSIS” ! One reason million of people are infected with Trichinosis is because pork is used so widely as an adulterant in meat product.. The P.H.R. concludes that of the total persons dying over the period of these surveys, ONE out of SIX was infected with the Trichina parasite ! Further more, the hog is such a dangerous carrier of disease because the animal itself is diseased. Its lungs are frequently filled with ‘tubercules’. In 75 cases of 100 you will find the liver filled with abcesses. Lard then is nothing more than extract of a diseased carcass..” In Isaiah 65: 3-4 “A people that provoke ME to anger continually to MY FACE; that sacrificed in gardens, and burned incense upon altars of brick; which remain among the graves, and lodge in the monuments, which EAT SWINE’S FLESH, and broth of ABOMINABLE things is in their vessels “. In Isaiah 66: 17 “They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, EATING SWINE’S FLESH, and the ABOMINABLE, and the MOUSE, shall be consumed together, said YAHWEH” . (Do you wish to order “pork chops” for dinner tonight ? )

d


CALCULATION OF FIRST DAY OF MONTH OF ABIB From March 18,1988 Total Solar Eclipse at 09:00:00 A.M. Philippine Local Time until March 18,2004 at 09:00:00 A.M. passed 5,844 days. The Average One Lunar Month in One Solar Year is 29 days, 12 Hours, 44 Minutes and 2.8 seconds or in numerical will be 29.530588715 days 5,844 days divide by 29.530588715 days is 197.89649493277973750 Lunar Months 26.4740 days 11.37655548 Hours 22.5933288 Minutes 35.59 Seconds 29 days, 12 Hours, 44 Minutes, 2.8 Seconds minus 26 days, 11 Hours, 22 Minutes, 35.59 seconds _____________________________________ 3 days, 01 Hours, 21 Minutes, 27.21 Seconds March 18,2004 at 09:00:00 Philippine Local time Plus 3 Days, 01 Hour, 21 Minutes, 27.21 seconds _________________________________________ March 21,2004 at 10:27.21 (10:27 A.M.) Conjunction Time of Earth-Moon-Sun + 18 Hours to see Crescent at Sea Level ___________________________________ March 22,2004 at 04:27:21 (4:27 A.M.) The New Moon First Crescent is already visible at Sunset Point on Earth Moon Movement per Day, per Hour 360 degrees divide by 29.530588715 days is 12.19 degrees per day, divide by 24 Hours is 0.5 degrees per Hour From Conjunction Time of March 21,2004 at 10:27 A.M. until Sunset Time at 6:00 P.M. on March 22,2004 is total 32 Hours the moon travel from imaginary Conjunction Line. The Moon is above horizon of sunset time at 16 degrees 32 Hours X 0.5 degrees = 16 degrees First Day of the First Month of Abib Therefore First Day is March 23,2004 start from Sunset of March 22,2004 until Sunset of March 23,2004 the First Day of the First Month of Abib is also the start of 12th year of 19th year Metonic Cycle and the 17th year of 49th year Cycle. The 14th Day is Passover offering will be After Sunset of April 04,2004 (April 05,2004) Feast of Unleavened Bread will be April 06-12,2004.


POSITION NO. 1 : CONJUNCTION TIME Sunset

Earth

Moon

Position of the Moon at Conjunction Time

Sun

. Midnight Time 2400 Hrs

The Date Change at Midnight Sunrise

Imaginary Conjunction Line

POSITION NO. 2 : 1ST DAY

Position of the Moon After 18 Hours from Conjunction Time at 9 degrees above Horizon at Sunset Time, The New Moon First Crescent is Visible at Sunset Point of Earth

Sunset

.

Sun

9 degrees angle

Midnight Time 2400 Hrs The Date Change at Midnight

Sunrise

POSITION NO. 3 : 2ND DAY

Position of the Moon more than 21.19 degrees visible on 2nd day.

Sunset Sun

Sunrise

POSITION NO. 4 : THE 14TH DAY

The 14th Day the Position of the Moon at 179 degrees. The Moon is Visible BEFORE the Sunset occur

Sunset Sun

Sunrise

POSITION NO. 5 : THE 15TH DAY Sunset

Sunrise

The 15th Day the Position of the Moon at 181 degrees. The Moon will be Visible AFTER the Sunset occur

Sun


Basis of Calculation Exodus 12:2 Exodus 13:4 Exodus 13:10 Appointed Time

Moon Movement per Day, per Hour 360 degrees divide by 29.530588715 days is 12.19 degrees per day, divide by 24 Hours is 0.5 degrees per Hour Zero day=0 degrees 1st Day=12.19 degrees 2nd Day=24.38 degrees


Gift for YAHWEH

Thru the Precious Name Yahshu'a Messiah

Hallal Yah

MAKE YOUR OWN CALENDAR - THE FOREVER FEAST DAYS OF YAHWEH EXCLUSIVE ONLY FOR ISLANDS OF THE PHILIPPINES LOCATION BASED ON LEVITICUS 23 FROM YEAR 2004 UNTIL YEAR 2055 Cycles

FIRST CRESCENT OF NEW MOON SIGHTING IN THE PHILIPPINES DURING SUNSET TIME

Solar Eclipse on

49th 19th Mo. Solar Days

March 18,1988

Days

at 9:00 a.m. until: passed

Lunar Days Hours Min. Sec. Mo.

Conjunction Time

Plus

New Moon

First

Degrees

Evening

Passover

(imaginary allignment

18 hrs

Visible on

Day

on

time of

Day

Sunset of:

Abib-01

sunset

Passover

of Sun-Moon-Earth) 17

12

12

366

March 18,2004

5844

197

26

11

22

35.5

Mar.21,2004 @ 10:21:27.3

plus 18

Mar.22,2004

Mar.23,2004

16

Apr.04,2004

Apr.05,2004

18

13*

12

365

March 18,2005

6209

210

7

13

49

58.3

Mar.10,2005 @ 19:10:01.7

plus 18

Mar.11,2005

Mar.12,2005

11.5

Mar.24,2005

Mar.25,2005

19

14

13

365

March 18,2006

6574

222

18

5

1

23.9

Mar.29,2006 @ 16:42:38.9

plus 18

Mar.30,2006

Mar.31,2006

12.5

Apr.12,2006

Apr.13,2006

20

15

12

365

March 18,2007

6939

234

28

20

12

49.5

Mar.19,2007 @ 01:31:13.3

plus 18

Mar.20,2007

Mar.21,2007

20.5

Apr.02,2007

Apr.03,2007

21

16*

12

366

March 18,2008

7305

247

10

22

40

12.3

Mar.07,2008 @ 10:19:47.7

plus 18

Mar.08,2008

Mar.09,2008

16

Mar.21,2008

Mar.22,2008

22

17

13

365

March 18,2009

7670

259

21

13

51

37.9

Mar.26,2009 @ 07:52:24.9

plus 18

Mar.27,2009

Mar.28,2009

17

Apr.09,2009

Apr.10,2009

23

18

12

365

March 18,2010

8035

272

2

16

19

0.7

Mar.15,2010 @ 16:40:59.3

plus 18

Mar.16,2010

Mar.17,2010

12.5

Mar.29,2010

Mar.30,2010

24

19*

13

365

March 18,2011

8400

284

13

7

30

26.3

Mar.05,2011 @ 01:29:33.7

plus 18

Mar.06,2011

Mar.07,2011

20.5

Mar.19,2011

Mar.20,2011

25

1

12

366

March 18,2012

8766

296

24

22

41

51.9

Mar.22,2012 @ 23:02:10.9

plus 18

Mar.23,2012

Mar.24,2012

9.5

Apr.05,2012

Apr.06,2012

26

2*

12

365

March 18,2013

9131

309

6

1

9

14.7

Mar.12,2013 @ 07:50:45.3

plus 18

Mar.13,2013

Mar.14,2013

17

Mar.26,2013

Mar.27,2013

27

3

13

365

March 18,2014

9496

321

16

16

20

40.3

Mar.31,2014 @ 05:23:22.5

plus 18

Apr.01,2014

Apr.02,2014

18.5

Apr.14,2014

Apr.15,2014

28

4

12

365

March 18,2015

9861

333

27

7

32

5.9

Mar.20,2015 @ 14:11:56.9

plus 18

Mar.21,2015

Mar.22,2015

14

Apr.03,2015

Apr.04,2015

29

5*

12

366

March 18,2016

10227

346

9

9

59

28.7

Mar.08,2016 @ 23:00:31.3

plus 18

Mar.09,2016

Mar.10,2016

9.5

Mar.22,2016

Mar.23,2016

30

6

13

365

March 18,2017

10592

358

20

1

10

54.3

Mar.27,2017 @ 20:33:08.5

plus 18

Mar.28,2017

Mar.29,2017

11

Apr.10,2017

Apr.11,2017

31

7

12

365

March 18,2018

10957

371

1

3

38

17

Mar.17,2018 @ 05:21:43.0

plus 18

Mar.18,2018

Mar.19,2018

18.5

Mar.31,2018

Apr.01,2018

32

8*

13

365

March 18,2019

11322

383

11

18

49

42.7

Mar.06,2019 @ 15:10:17.3

plus 18

Mar.07,2019

Mar.08,2019

13.5

Mar.20,2019

Mar.21,2019

33

9

12

366

March 18,2020

11688

395

23

10

1

8.3

Mar.24,2020 @ 11:42:54.5

plus 18

Mar.25,2020

Mar.26,2020

15

Apr.07,2020

Apr.08,2020

34

10

12

365

March 18,2021

12053

408

4

12

28

31

Mar.13,2021 @ 20:31:29.0

plus 18

Mar.14,2021

Mar.15,2021

11

Mar.27,2021

Mar.28,2021

35

11*

13

365

March 18,2022

12418

420

15

3

39

56.7

Mar.03,2022 @ 05:20:03.3

plus 18

Mar.04,2022

Mar.05,2022

18.5

Mar.17,2022

Mar.18,2022

36

12

12

365

March 18,2023

12783

432

25

18

51

22.3

Mar.22,2023 @ 02:52:40.5

plus 18

Mar.23,2023

Mar.24,2023

19.5

Apr.05,2023

Apr.06,2023

37

13*

12

366

March 18,2024

13149

445

7

21

18

45

Mar.10,2024 @ 11:41:15.0

plus 18

Mar.11,2024

Mar.12,2024

15

Mar.24,2024

Mar.25,2024

38

14

13

365

March 18,2025

13514

457

18

12

30

10.7

Mar.29,2025 @ 09:13:52.1

plus 18

Mar.30,2025

Mar.31,2025

16.5

Apr.12,2025

Apr.13,2025

39

15

12

365

March 18,2026

13879

469

29

3

41

36.3

Mar.18,2026 @ 18:02:26.5

plus 18

Mar.19,2026

Mar.20,2026

12

Apr.01,2026

Apr.02,2026

40

16*

12

365

March 18,2027

14244

482

10

6

8

59

Mar.08,2027 @ 18:03:51.00 plus 18

Mar.09,2027

Mar.10,2027

19

Mar.22,2027

Mar.23,2027

41

17

13

366

March 18,2028

14610

494

21

21

20

24.7

Mar.26,2028 @ 00:23:38.1

plus 18

Mar.26,2028

Mar.27,2028

9.5

Apr.08,2028

Apr.09,2028

42

18

12

365

March 18,2029

14975

507

2

23

47

47.4

Mar.15,2029 @ 09:12:12.6

plus 18

Mar.16,2029

Mar.17,2029

16.5

Mar.29,2029

Mar.30,2029

43

19*

13

365

March 18,2030

15340

519

13

14

59

13

Mar.04,2030 @ 18:00:47.0

plus 18

Mar.05,2030

Mar.06,2030

12

Mar.18,2030

Mar.19,2030

44

1

12

365

March 18,2031

15705

531

24

6

10

38.6

Mar.23,2031 @ 15:33:25.2

plus 18

Mar.24,2031

Mar.25,2031

13.5

Apr.06,2031

Apr.07,2031

45

2*

12

366

March 18,2032

16071

544

6

8

38

1.4

Mar.12,2032 @ 00:21:58.6

plus 18

Mar.12,2032

Mar.13,2032

9

Mar.25,2032

Mar.26,2032

46

3

13

365

March 18,2033

16436

556

16

23

49

27

Mar.30,2033 @ 21:54:35.8

plus 18

Mar.31,2033

Apr.01,2033

10

Apr.13,2033

Apr.14,2033

47

4

12

365

March 18,2034

16801

568

27

15

0

52.6

Mar.20,2034 @ 06:43:10.2

plus 18

Mar.21,2034

Mar.22,2034

18

Apr.03,2034

Apr.04,2034

48

5*

12

365

March 18,2035

17166

581

8

17

28

15.4

Mar.09,2035 @ 15:31:44.6

plus 18

Mar.10,2035

Mar.11,2035

13.5

Mar.23,2035

Mar.24,2035

49

6

13

366

March 18,2036

17532

593

20

8

39

41

Mar.27,2036 @ 13:04:21.8

plus 18

Mar.28,2036

Mar.29,2036

14.5

Apr.10,2036

Apr.11,2036

50-1

7

12

365

March 18,2037

17897

606

1

11

7

3.8

Mar.16,2037 @ 21:52:56.2

plus 18

Mar.17,2037

Mar.18,2037

10

Mar.30,2037

Mar.31,2037

2

8*

13

365

March 18,2038

18262

618

12

2

18

29.4

Mar.06,2038 @ 06:41:30.6

plus 18

Mar.07,2038

Mar.08,2038

18

Mar.20,2038

Mar.21,2038

3

9

12

365

March 18,2039

18627

630

22

17

29

55

Mar.25,2039 @ 04:14:07.8

plus 18

Mar.26,2039

Mar.27,2039

19

Apr.08,2039

Apr.09,2039

4

10*

12

366

March 18,2040

18993

643

4

19

57

17.8

Mar.13,2040 @ 13:02:42.2

plus 18

Mar.14,2040

Mar.15,2040

14.5

Mar.27,2040

Mar.28,2040

5

11

13

365

March 18,2041

19358

655

15

11

8

43.4

Apr.01,2041 @ 10:35:19.4

plus 18

Apr.02,2041

Apr.03,2041

16

Apr.15,2041

Apr.16,2041

6

12

12

365

March 18,2042

19723

667

26

2

20

9

Mar.21,2042 @ 19:13:53.8

plus 18

Mar.22,2042

Mar.23,2042

11

Apr.04,2042

Apr.05,2042

7

13*

12

365

March 18,2043

20088

680

7

4

47

31.8

Mar.11,2043 @ 04:12:28.2

plus 18

Mar.12,2043

Mar.13,2043

19

Mar.25,2043

Mar.26,2043

8

14

13

366

March 18,2044

20454

692

18

19

58

57.4

Mar.29,2044 @ 01:45:05.4

plus 18

Mar.30,2044

Mar.31,2044

20

Apr.12,2044

Apr.13,2044

9

15

12

365

March 18,2045

20819

704

29

11

10

23

Mar.18,2045 @ 01:34:39.8

plus 18

Mar.19,2045

Mar.20,2045

20.5

Apr.01,2045

Apr.02,2045

10

16*

12

365

March 18,2046

21184

717

10

13

37

45.8

Mar.07,2046 @ 19:22:14.2

plus 18

Mar.08,2046

Mar.09,2046

11.5

Mar.21,2046

Mar.22,2046

11

17

13

365

March 18,2047

21549

729

21

4

49

11.4

Mar.26,2047 @ 16:54:51.4

plus 18

Mar.27,2047

Mar.28,2047

12.5

Apr.09,2047

Apr.10,2047

12

18

12

366

March 18,2048

21915

742

3

7

16

34.1

Mar.15,2048 @ 01:43:25.9

plus 18

Mar.16,2048

Mar.17,2048

20

Mar.29,2048

Mar.30,2048

13

19*

13

365

March 18,2049

22280

754

13

22

27

59.8

Mar.04,2049 @ 10:32:00.2

plus 18

Mar.05,2049

Mar.06,2049

16

Mar.18,2049

Mar.19,2049

14

1

12

365

March 18,2050

22645

766

24

13

39

25.4

Mar.23,2050 @ 08:04:37.4

plus 18

Mar.24,2050

Mar.25,2050

17

Apr.06,2050

Apr.07,2050

15

2*

12

365

March 18,2051

23010

779

5

16

6

48.1

Mar.12,2051 @ 16:53:11.9

plus 18

Mar.13,2051

Mar.14,2051

12.5

Mar.26,2051

Mar.27,2051

16

3

13

366

March 18,2052

23376

791

17

7

18

13.8

Mar.30,2052 @ 14:25:49.0

plus 18

Mar.31,2052

Apr.01,2052

14

Apr.13,2052

Apr.14,2052

17

4

12

365

March 18,2053

23741

803

27

22

29

39.4

Mar.19,2053 @ 23:14:23.4

plus 18

Mar.20,2053

Mar.21,2053

9.5

Apr.02,2053

Apr.03,2053

18

5*

12

365

March 18,2054

24106

816

9

0

57

2.1

Mar.09,2054 @ 08:02:57.0

plus 18

Mar.10,2054

Mar.11,2054

17

Mar.23,2054

Mar.24,2054

19

6

13

365

March 18,2055

24471

828

19

16

8

27.7

Mar.28,2055 @ 05:35:35.1

plus 18

Mar.29,2055

Mar.30,2055

18.5

Apr.11,2055

Apr.12,2055

Computation Formula: From solar eclipse at 09:00:00 (Philippine Local Time) on Mar.18,1988 to Mar.18,xxxx = Days passed Day passed / 29.530588715 = Lunar Mo.

LEGEND: *

= Plus 13th Lunar Mo. = Sabbathical Year

= Jubilee Year

Note:

First day Start on sunset of previous day Calendar Based on Vernal Equinox Hillel II metonic 19 years cycle calendar on 359 A.D. is based only on calculations but not by observation of

minus Lunar Mo. X 29.530588715 = Days

vernal equinox where the day and the night time length

minus Days X 24 = Hours

is the same, in which affect the growth of 'barley' to be

minus Hours X 60 = Minutes

offered after Passover, in Feast of Unleavened Bread

minus minutes X 60 = seconds

after Sabbath Day on that day of 'Wave-sheaf offering'.

Mar.18 @ 09:00:00 minus Days : Hours : Minutes : Seconds equals Conjunction Date and Time

Vernal Equinox day & night length is same on March 18.

(The 13th month 29.530588715 days is added if the 14th day Passover Day falls on before March 18).

According to Flavius Josephus Antiquities of The Jews

Conjunction Date and Time plus 18 hrs equals New Moon Visible on the coming sunset.

that 'Passover Day' never held before 'Vernal Equinox'.

New Moon visible on sunset start the First day until tomorrow sunset time.

The First Month is Abib corresponds to month of March.

Total numbers of Hours from Conjunction Time until time of sunset to view New Moon divide by two (2) equals Degrees at sunset

Halul Island, Qatar July 03,2004 Sabbath Day

March is first, therefore the seventh (7th) is September Septe is Seven, Octo is Eight, Nove is nine, Dece is Ten.


Gift for YAHWEH

Thru the Precious Name Yahshu'a Messiah

Hallal Yah

MAKE YOUR OWN CALENDAR - THE FOREVER FEAST DAYS OF YAHWEH FOR ISLANDS OF THE PHILIPPINES LOCATION AND INCLUDE U.S.A. LOCATION ALSO BASED ON LEVITICUS 23 FROM YEAR 2004 UNTIL YEAR 2055 FIRST CRESCENT OF NEW MOON SIGHTING IN THE PHILIPPINES DURING SUNSET TIME

Cycles

Solar Eclipse

49th 19th

Mar.18,1988

Days

9:00am until:

passed

Lunar Days Hour Min. Sec. Mo.

Conjunction Time

Plus

New Moon

First

Degrees

Evening

Passover

(imaginary allignment

18 hrs

Visible on

Day

on

time of

Day in

Day in

Sunset of:

Abib-01

sunset

Passover

Philippines

U. S. A.

of Sun-Moon-Earth)

Passover

17

12

March 18,2004

5844

197

26

11

22

35.5

Mar.21,2004 @ 10:21:27.3

plus 18

Mar.22,2004

Mar.23,2004

16

Apr.04,2004

Apr.05,2004

Apr.04,2004

18

13*

March 18,2005

6209

210

7

13

49

58.3

Mar.10,2005 @ 19:10:01.7

plus 18

Mar.11,2005

Mar.12,2005

11.5

Mar.24,2005

Mar.25,2005

Mar.25,2005

19

14

March 18,2006

6574

222

18

5

1

23.9

Mar.29,2006 @ 16:42:38.9

plus 18

Mar.30,2006

Mar.31,2006

12.5

Apr.12,2006

Apr.13,2006

Apr.13,2006

20

15

March 18,2007

6939

234

28

20

12

49.5

Mar.19,2007 @ 01:31:13.3

plus 18

Mar.20,2007

Mar.21,2007

20.5

Apr.02,2007

Apr.03,2007

Apr.02,2007

21

16*

March 18,2008

7305

247

10

22

40

12.3

Mar.07,2008 @ 10:19:47.7

plus 18

Mar.08,2008

Mar.09,2008

16

Mar.21,2008

Mar.22,2008

Mar.21,2008

22

17

March 18,2009

7670

259

21

13

51

37.9

Mar.26,2009 @ 07:52:24.9

plus 18

Mar.27,2009

Mar.28,2009

17

Apr.09,2009

Apr.10,2009

Apr.09,2009

23

18

March 18,2010

8035

272

2

16

19

0.7

Mar.15,2010 @ 16:40:59.3

plus 18

Mar.16,2010

Mar.17,2010

12.5

Mar.29,2010

Mar.30,2010

Mar.30,2010

24

19*

March 18,2011

8400

284

13

7

30

26.3

Mar.05,2011 @ 01:29:33.7

plus 18

Mar.06,2011

Mar.07,2011

20.5

Mar.19,2011

Mar.20,2011

Mar.19,2011

25

1

March 18,2012

8766

296

24

22

41

51.9

Mar.22,2012 @ 23:02:10.9

plus 18

Mar.23,2012

Mar.24,2012

9.5

Apr.05,2012

Apr.06,2012

Apr.06,2012

26

2*

March 18,2013

9131

309

6

1

9

14.7

Mar.12,2013 @ 07:50:45.3

plus 18

Mar.13,2013

Mar.14,2013

17

Mar.26,2013

Mar.27,2013

Mar.26,2013

27

3

March 18,2014

9496

321

16

16

20

40.3

Mar.31,2014 @ 05:23:22.5

plus 18

Apr.01,2014

Apr.02,2014

18.5

Apr.14,2014

Apr.15,2014

Apr.14,2014

28

4

March 18,2015

9861

333

27

7

32

5.9

Mar.20,2015 @ 14:11:56.9

plus 18

Mar.21,2015

Mar.22,2015

14

Apr.03,2015

Apr.04,2015

Apr.04,2015

29

5*

March 18,2016

10227

346

9

9

59

28.7

Mar.08,2016 @ 23:00:31.3

plus 18

Mar.09,2016

Mar.10,2016

9.5

Mar.22,2016

Mar.23,2016

Mar.23,2016

30

6

March 18,2017

10592

358

20

1

10

54.3

Mar.27,2017 @ 20:33:08.5

plus 18

Mar.28,2017

Mar.29,2017

11

Apr.10,2017

Apr.11,2017

Apr.11,2017

31

7

March 18,2018

10957

371

1

3

38

17

Mar.17,2018 @ 05:21:43.0

plus 18

Mar.18,2018

Mar.19,2018

18.5

Mar.31,2018

Apr.01,2018

Mar.31,2018

32

8*

March 18,2019

11322

383

11

18

49

42.7

Mar.06,2019 @ 15:10:17.3

plus 18

Mar.07,2019

Mar.08,2019

13.5

Mar.20,2019

Mar.21,2019

Mar.21,2019

33

9

March 18,2020

11688

395

23

10

1

8.3

Mar.24,2020 @ 11:42:54.5

plus 18

Mar.25,2020

Mar.26,2020

15

Apr.07,2020

Apr.08,2020

Apr.07,2020

34

10

March 18,2021

12053

408

4

12

28

31

Mar.13,2021 @ 20:31:29.0

plus 18

Mar.14,2021

Mar.15,2021

11

Mar.27,2021

Mar.28,2021

Mar.28,2021

35

11*

March 18,2022

12418

420

15

3

39

56.7

Mar.03,2022 @ 05:20:03.3

plus 18

Mar.04,2022

Mar.05,2022

18.5

Mar.17,2022

Mar.18,2022

Mar.17,2022

36

12

March 18,2023

12783

432

25

18

51

22.3

Mar.22,2023 @ 02:52:40.5

plus 18

Mar.23,2023

Mar.24,2023

19.5

Apr.05,2023

Apr.06,2023

Apr.05,2023

37

13*

March 18,2024

13149

445

7

21

18

45

Mar.10,2024 @ 11:41:15.0

plus 18

Mar.11,2024

Mar.12,2024

15

Mar.24,2024

Mar.25,2024

Mar.24,2024

38

14

March 18,2025

13514

457

18

12

30

10.7

Mar.29,2025 @ 09:13:52.1

plus 18

Mar.30,2025

Mar.31,2025

16.5

Apr.12,2025

Apr.13,2025

Apr.12,2025

39

15

March 18,2026

13879

469

29

3

41

36.3

Mar.18,2026 @ 18:02:26.5

plus 18

Mar.19,2026

Mar.20,2026

12

Apr.01,2026

Apr.02,2026

Apr.02,2026

40

16*

March 18,2027

14244

482

10

6

8

59

Mar.08,2027 @ 18:03:51.00 plus 18

Mar.09,2027

Mar.10,2027

19

Mar.22,2027

Mar.23,2027

Mar.23,2027

41

17

March 18,2028

14610

494

21

21

20

24.7

Mar.26,2028 @ 00:23:38.1

plus 18

Mar.26,2028

Mar.27,2028

9.5

Apr.08,2028

Apr.09,2028

Apr.08,2028

42

18

March 18,2029

14975

507

2

23

47

47.4

Mar.15,2029 @ 09:12:12.6

plus 18

Mar.16,2029

Mar.17,2029

16.5

Mar.29,2029

Mar.30,2029

Mar.29,2029

43

19*

March 18,2030

15340

519

13

14

59

13

Mar.04,2030 @ 18:00:47.0

plus 18

Mar.05,2030

Mar.06,2030

12

Mar.18,2030

Mar.19,2030

Mar.19,2030

44

1

March 18,2031

15705

531

24

6

10

38.6

Mar.23,2031 @ 15:33:25.2

plus 18

Mar.24,2031

Mar.25,2031

13.5

Apr.06,2031

Apr.07,2031

Apr.07,2031

45

2*

March 18,2032

16071

544

6

8

38

1.4

Mar.12,2032 @ 00:21:58.6

plus 18

Mar.12,2032

Mar.13,2032

9

Mar.25,2032

Mar.26,2032

Mar.25,2032

46

3

March 18,2033

16436

556

16

23

49

27

Mar.30,2033 @ 21:54:35.8

plus 18

Mar.31,2033

Apr.01,2033

10

Apr.13,2033

Apr.14,2033

Apr.14,2033

47

4

March 18,2034

16801

568

27

15

0

52.6

Mar.20,2034 @ 06:43:10.2

plus 18

Mar.21,2034

Mar.22,2034

18

Apr.03,2034

Apr.04,2034

Apr.03,2034

48

5*

March 18,2035

17166

581

8

17

28

15.4

Mar.09,2035 @ 15:31:44.6

plus 18

Mar.10,2035

Mar.11,2035

13.5

Mar.23,2035

Mar.24,2035

Mar.24,2035

49

6

March 18,2036

17532

593

20

8

39

41

Mar.27,2036 @ 13:04:21.8

plus 18

Mar.28,2036

Mar.29,2036

14.5

Apr.10,2036

Apr.11,2036

Apr.11,2036

50-1

7

March 18,2037

17897

606

1

11

7

3.8

Mar.16,2037 @ 21:52:56.2

plus 18

Mar.17,2037

Mar.18,2037

10

Mar.30,2037

Mar.31,2037

Mar.31,2037

2

8*

March 18,2038

18262

618

12

2

18

29.4

Mar.06,2038 @ 06:41:30.6

plus 18

Mar.07,2038

Mar.08,2038

18

Mar.20,2038

Mar.21,2038

Mar.20,2038

3

9

March 18,2039

18627

630

22

17

29

55

Mar.25,2039 @ 04:14:07.8

plus 18

Mar.26,2039

Mar.27,2039

19

Apr.08,2039

Apr.09,2039

Apr.08,2039

4

10*

March 18,2040

18993

643

4

19

57

17.8

Mar.13,2040 @ 13:02:42.2

plus 18

Mar.14,2040

Mar.15,2040

14.5

Mar.27,2040

Mar.28,2040

Mar.28,2040

5

11

March 18,2041

19358

655

15

11

8

43.4

Apr.01,2041 @ 10:35:19.4

plus 18

Apr.02,2041

Apr.03,2041

16

Apr.15,2041

Apr.16,2041

Apr.15,2041

6

12

March 18,2042

19723

667

26

2

20

9

Mar.21,2042 @ 19:13:53.8

plus 18

Mar.22,2042

Mar.23,2042

11

Apr.04,2042

Apr.05,2042

Apr.05,2042

7

13*

March 18,2043

20088

680

7

4

47

31.8

Mar.11,2043 @ 04:12:28.2

plus 18

Mar.12,2043

Mar.13,2043

19

Mar.25,2043

Mar.26,2043

Mar.25,2043

8

14

March 18,2044

20454

692

18

19

58

57.4

Mar.29,2044 @ 01:45:05.4

plus 18

Mar.30,2044

Mar.31,2044

20

Apr.12,2044

Apr.13,2044

Apr.12,2044

9

15

March 18,2045

20819

704

29

11

10

23

Mar.18,2045 @ 01:34:39.8

plus 18

Mar.19,2045

Mar.20,2045

20.5

Apr.01,2045

Apr.02,2045

Apr.01,2045

10

16*

March 18,2046

21184

717

10

13

37

45.8

Mar.07,2046 @ 19:22:14.2

plus 18

Mar.08,2046

Mar.09,2046

11.5

Mar.21,2046

Mar.22,2046

Mar.22,2046

11

17

March 18,2047

21549

729

21

4

49

11.4

Mar.26,2047 @ 16:54:51.4

plus 18

Mar.27,2047

Mar.28,2047

12.5

Apr.09,2047

Apr.10,2047

Apr.10,2047

12

18

March 18,2048

21915

742

3

7

16

34.1

Mar.15,2048 @ 01:43:25.9

plus 18

Mar.16,2048

Mar.17,2048

20

Mar.29,2048

Mar.30,2048

Mar.29,2048

13

19*

March 18,2049

22280

754

13

22

27

59.8

Mar.04,2049 @ 10:32:00.2

plus 18

Mar.05,2049

Mar.06,2049

16

Mar.18,2049

Mar.19,2049

Mar.18,2049

14

1

March 18,2050

22645

766

24

13

39

25.4

Mar.23,2050 @ 08:04:37.4

plus 18

Mar.24,2050

Mar.25,2050

17

Apr.06,2050

Apr.07,2050

Apr.06,2050

15

2*

March 18,2051

23010

779

5

16

6

48.1

Mar.12,2051 @ 16:53:11.9

plus 18

Mar.13,2051

Mar.14,2051

12.5

Mar.26,2051

Mar.27,2051

Mar.27,2051

16

3

March 18,2052

23376

791

17

7

18

13.8

Mar.30,2052 @ 14:25:49.0

plus 18

Mar.31,2052

Apr.01,2052

14

Apr.13,2052

Apr.14,2052

Apr.14,2052

17

4

March 18,2053

23741

803

27

22

29

39.4

Mar.19,2053 @ 23:14:23.4

plus 18

Mar.20,2053

Mar.21,2053

9.5

Apr.02,2053

Apr.03,2053

Apr.03,2053

18

5*

March 18,2054

24106

816

9

0

57

2.1

Mar.09,2054 @ 08:02:57.0

plus 18

Mar.10,2054

Mar.11,2054

17

Mar.23,2054

Mar.24,2054

Mar.23,2054

19

6

March 18,2055

24471

828

19

16

8

27.7

Mar.28,2055 @ 05:35:35.1

plus 18

Mar.29,2055

Mar.30,2055

18.5

Apr.11,2055

Apr.12,2055

Apr.11,2055

Computation Formula:

Legend:

om solar eclipse at 09:00:00 (Philippine Local Tim on Mar.18,1988 to Mar.18,xxxx = Days passed Day passed / 29.530588715 = Lunar Mo. minus Lunar Mo. X 29.530588715 = Days minus Days X 24 = Hours minus Hours X 60 = Minutes minus minutes X 60 = seconds

*

= Plus 13th Lunar Mo. = Sabbathical Year

= Jubilee Year

Notes on Philippines and U.S.A. Feast days When the Conjunction in Philippines is from 00:00:01 a.m.or one second passed midnigh

Note:

First day Start on sunset of previous day Calendar Based on Vernal Equinox Hillel II metonic 19 years cycle calendar on 359 A.D. is based only on calculations but not by observation of vernal equinox where the day and the night time length is the same, in which affect the growth of 'barley' to be

until one second before noon time (11:00:01 a.m.)

offered after Passover, in Feast of Unleavened Bread

the Feast in U.S.A. is EARLIER in one Day.

after Sabbath Day on that day of 'Wave-sheaf offering'.

Mar.18 @ 09:00:00 minus Days : Hours : Minutes : Seconds equals Conjunction Date and Time

Vernal Equinox day & night length is same on March 18.

(The 13th month 29.530588715 days is added if the 14th day Passover Day falls on before March 18).

According to Flavius Josephus Antiquities of The Jews

Conjunction Date and Time plus 18 hrs equals New Moon Visible on the coming sunset.

that 'Passover Day' never held before 'Vernal Equinox'.

New Moon visible on sunset start the First day until tomorrow sunset time.

The First Month is Abib corresponds to month of March.

Total numbers of Hours from Conjunction Time until time of sunset to view New Moon divide by two (2) equals Degrees at sunset

Halul Island, Qatar July 03,2004 Sabbath Day

March is first, therefore the seventh (7th) is September Septe is Seven, Octo is Eight, Nove is nine, Dece is Ten.


OPHIR The Ancient-Name of the Islands of the Philippines (Only the descendants of Levites Datu Gerson, Datu Merari and few descendants of Datu Cohat reached the island of Ophir, but the High Priest comes in the lineage of Aaron left in Yahrushalom) by Kabayan Si-Alfonso Datu-aca Tabilog Section: 1 People in the Islands of Ophir speaks Ancient-Hebrew Language

Who is Ophir ? Ophir written in the Old Testament of the Bible 1 Kings 22:48, 9:28 and 22:49, Psalms 45:9, Isaiah 13:12, Job 22:24, 28:16, 1Chron. 24:4, 1:23, Genesis 10:25-26. In Genesis 10:25-30 “ And Heber were born two sons: the name of one was Peleg, for his days was the earth divided and his brother‟s name was Yoktan. And Yoktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Yerah, and Hadoram, and Uzal, and Diklah, and Obal, and Abimael, and Sheba, and OPHIR, and Havilah, and Yobab; all these were the sons of Yoktan. And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the EAST”.

1


The language of Ophir: The language of Heber is the same language of Adam and when the language was confused, only Heber retained the original language of Adam and was called Hebrew from Heber‟s name and therefore the language of his two sons Peleg and Yoktan will be Hebrew and the language of Ophir the son of Yoktan will be Hebrew also.

The language of Abraham: Peleg son is Reu, reu son is Serug, Serug son is Nachor, Nachor son is Thare, Thare had tree sons Abram become Abraham, Nahor and Haran the father of Lot. Abraham is Hebrew in Genesis 14:13.

Historians said about Ophir: The western writers garlanded the Philippine land with more names such as Maniolas, Ophir, Islas del Oriente, Islas del Poniente, Archipelago de San Lazaro, Islas de Luzones (Island of Mortars), Archipelago de Magallanes and Archipelago de Legaspi. The western writers and ocean navigators called the islands Ophir before the Western people arrived and re-named it as Felipinas from the name of King Felipe of Spain.When the first European historian set their foot in the land of Ophir, it was written by historian Gregorio F. Zaide in page 2 and page 24 of History of the Filipino People, that Padre Chirino an eminent Jesuit historian found in Tagalog language that “it has the Mystery and obscurities of the Hebrew language”. Therefore in the islands of Ophir the people speaks Ancient-Hebrew language.

Section: 2 Escaped Remnant from Assyria speaks Ancient-Hebrew language

When the word of YAHWEH came into Abraham in Genesis 15:13-14 “And Yahweh said unto Abraham, know of a surety that thy seed shall be a stranger in the land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years; and also that nation, whom they shall serve, will I judge; and afterward shall they come out with great substance”.

2


In Genesis 21:12-13 “Yahshaak (Isaac) shall thy seed be called and also of the son of the bondwoman will I make a nation, BECAUSE HE IS THY SEED”. Remember both Yahshaak and Ismaale (Ismael) are the SEEDS of Abraham and it was Ismaale that settled first in Masry (Egypt) in Genesis 21:21 later the son of Yahshaak named Yahkoob (Jacob) and his sons came later in Masry in Genesis 46:3 “I am YAHWEH, the Mighty One of thy father, fear not to go down into Masry; for I will make thee a great nation”. Therefore the seeds of Abraham by his two sons Ismaale and Yahshaak seed become strangers in the land that is not theirs in the land of Masry as prophesied by Yahweh in Genesis 15:13-14. the prophecy say after 400 years shall they come out of that nation whom they serve in Exodus 12:52 “that YAHWEH did bring the children of Yahshurun (Yisrawale or Israel) out of the land of Masry by their armies”. In the land of Masry the tribe of Ismaale and tribe of Yahshurun were the only circumcised tribes, to differentiates from each other, Yahshurunites was called Yisrawale (Israel) meaning “prince of Sarah” and Ismaale was called Ishma-ale meaning “ in the name-of-Sarah”. The 12 sons of Yahshurun (Jacob) called 12 Tribes of Yahshurun was originally 12, but when Yahshurun adopted the two sons of Yohseph, Efraim and Manase in Genesis 48:56, the seat of Yohseph was replaced by his two sons and therefore the Tribe of Yahshurun become 13 Tribes that goes out of the land of Masry on the time of Moshe (Moses). The Tribe of Levi assigned for Priesthood in Exodus 29, the three sons of Levi Gerson, Cohat and Merari was distributed into 12 Tribes of Yisrawale to hold the office of Priesthood and Temple services for YAHWEH in Joshua 21:1-8 and 1Chronicles 6:63-81.

Three Sons of Levi Assigned Priesthood: The Sons of Yahshurun in order of birth in his four wives Leah, Rachel, Bilha, Zilpa: Ruben (Leah) - Merari Priesthood Simeon (Leah) – Cohat Priesthood Levi (Leah)sons= Gerson, Cohat, Merari Yahuwdah (Leah) – Cohat Priesthood Dan (Bilha-Rachel ) – Cohat Priesthood Nepthali (Bilha-Rachel) – Gerson Priesthood Gad (Zilpa-Leah) – Merari Priesthood Asher (Zilpa-Leah) – Gerson Priesthood Isachar (Leah) – Gerson Priesthood Zabulon (Leah) – Merari Priesthood Dinah (Leah) Yohseph (Rachel) two sons Manaseh and Efraim Manaseh-half tribe - Gerson Priesthood Manaseh-half tribe – Cohat Priesthood BenYahmin(Rachel) - Cohat Priesthood Remember that Yohseph was sold to Ismaalites and brought by Masryian (Egyptian) to become slave but later become free in slavery and also free to choose his wife with 3


permission from the Pharaoh and his name was change into Zaphenath-paneah. A slave shall be returned, Yohseph was bought from tribe of Ismaalites and was returned to Ismaalites. He was given in marriage to Asenath the daughter of Potiphera the Priest is a descendant of Ismaale who beget 12 princes also like Yahshurun had 12 sons and one of them Levi was appointed to Priesthood, Exodus 29, Genesis 17:7, 17:23,16:12 “he shall dwell in the presence of all his brethren”. When Abraham died it was Ismaale and Yahshaak that buried him in the cave of Machpelah next to his wife Sarah in Genesis 25:9. The descendant of Ismaale was brought by the two sons of Yohseph and the descendant of Yahshaak was brought by the 12 Tribes of Yahshurun into the land of Masry and came out by their armies in Exodus 12:52, the prophecy of Yahweh on Genesis 15:13-14 was fulfilled. Two Kingdoms: The 12 Tribes established their Kings and later was divided into two kingdoms the Kingdom of Yisrawale and the Kingdom of Yahuwdah. Yeroboam become king of Yisrawale with priesthoods from Levites Cohat, Gerson and Merari. Rehoboam become king of Yahuwdah with priesthood from Levite Cohat.

The Kingdom of YISRAWALE: 10 Tribes of priesthoods:

Yisrawale and their City is Samaria with Cohat, Gerson and Merari

King Yeroboam of Yisrawale REMOVED the Priesthood of Cohat, Gerson and Merari and REPLACED them with people who were NOT LEVITES: King Yeroboam of Yisrawale built temples in high places and made Priest from among the people who were not Levites and established a Feast in the eighth month instead of seventh month like the Kingdom of Yahuwdah is celebrating the Feast in 1 Kings 12:3132, 1 Kings 13:33-34.

Levites Cohat, Gerson and Merari Removed from Priesthoods of the kingdom of Yisrawale left the land of Yisrawale and their possession and came to kingdom of YAHUWDAH in the city of Yahrusalem: 2Chronicles 11:13-17 „and the Priests and the Levites that were in all Yisrawale resorted to him out of all their coasts, for the Levites left their suburbs and their possession and came to Yahuwdah and Yahrusalem: for King Yeroboam and his sons had cast them off from executing the priest‟s office unto Yahweh and he ordained him priests for the high places and for the devils and for the calves which he had made. And after them out of all 4


the tribes of Yisrawale, such as set their hearts to seek Yahweh Mighty One of Yisrawale came to Yahrusalem to sacrifice unto Yahweh the Mighty One of their fathers. So they strengthened the kingdom of Yahuwdah and made Rehoboam the son of YahdidiYah (Solomon) strong, three years: for three years they walked in the way of DowDow (David) and YahdidiYah.�

Yisrawale deported to Assyria and they were replaced in their land by people from 5 nations Abba, Cutha, Separvaim, Hammath and Babylonia: By this acts of Yeroboam king of Yisrawale, Yahweh allowed them to become captives and deported into Assyria and they were replaced in their land by people from Abba, Cutha, Separvaim, Hammath and Babylonia in 2 King 17:24. The priests of Yisrawale that was deported to Assyria were not Levites.

Prophecy of Prophet Isaiah about Escaped Remnant from Assyria: Isaiah 11:11 Prophet Isaiah mentioned Remnant that Escaped from Assyrian captivity in Isaiah 11:11, those Escaped Remnant they speaks pure Ancient-Hebrew language for they were not polluted of the captivity language 2 Kings 18:26

Therefore Escaped Remnant from kingdom of Yisrawale speaks AncientHebrew language:

Section: 3 Escaped Remnant from Babylonia speaks Ancient-Hebrew language

The Kingdom of YAHUWDAH: 2 Tribes of the kingdom of Yahuwdah and their City is Yahrusalem with Cohat Priesthood: 5


Yahuwdah (Leah) –Cohat BenYahmin(Rachel) - Cohat

The Levites Priests of Cohat, Gerson and Merari removed from kingdom of Yisrawale did not stay long in the kingdom of YAHUWDAH: The Levites priests of Cohat, Gerson and Merari left Yisrawale and came to join Cohat the priesthood of YAHUWDAH in Yahrusalem, BUT the priests from Yisrawale Cohat, Gerson and Merari was not in the record in the time of King Yahoshaphat in 2 Chronicles 20:18-19 “and the Levites of the children of (Cohat) Cohathites and the children of Corhites stood up to praise Yahweh the Mighty One of Yisrawale with a loud voice on high.”

ESCAPED REMNANT FROM ASSYRIA SPEAKS ANCIENT-HEBREW: The Priests from Cohat, Gerson and Merari that was removed from the kingdom of Yisrawale were the Escaped Remnant mentioned by Prophet Isaiah in 11:11 .

Kingdom of Yahuwdah was Deported into the land of Babylonia: After 114 years from the time when the Kingdom of Yisrawale was deported into Assyria, the people of the Kingdom of Yahuwdah was deported into the land of Babylonia and only poor people left in Yahrusalem the city of the Kingdom of Yahuwdah. The king of Babylon appointed Gedaliah to rule the poor people left in Yahrusalem but Gedaliah was killed by Ismaale and Ismaale was killed by Yohanan and all the people was afraid that they may all be killed by the king of Babylon, so they escaped into Masry with Prophet YahremiYah (Jeremiah) and all died in Masry but very few in numbers was able to return to Yahrusalem in Jeremiah 44:14. The Levites Priesthood from Cohat of the kingdom of YAHUWDAH was brought to Babylonia but it was very few remnant left as mentioned by Prophet Isaiah in 1:9:

Those called VERY SMALL REMNANT LEFT by Prophet Isaiah in 1:9, the descendants were ZechariYah, Elizabeth and son YahYah. Yohseph, Marriam’s son Yahshu’a the Messiah.

6


ESCAPED REMNANT FROM BABYLONIA SPEAKS ANCIENT-HEBREW: To distinguish those Escaped Remnant they speaks pure Ancient-Hebrew language for they were not polluted of the captivity language while those Left in Captivity speaks the Modern Aramaic-Chaldean- Hebrew language. Those Escaped Remnant complexion and color of their skin is tan (kayumanggi) Song of Solomon 1:5-6 for they were not brought to marriage to foreigners. They were not tall as the height of King Dowdow (David) and they hide the name Yahweh as “KEY” to avoid the on-going persecutions for those worshippers of the name Yahweh the Mighty One of Abraham, Yahshaak and Yahcoob. They hide the name YAHWEH when the Sanhedrin (Supreme Court) of Yisrawale prohibits the pronunciation of the Sacred Name Yahweh an offense of Blasphemy (Encyclopedia Judaica „YHWH‟) and Luke 11:52.

Prophecy of Prophet Isaiah on Escaped Remnant in 66:19 “and I will set a SIGN among them and I will send those that Escape of them unto the nations to Tarshish, Pul, and Lud, that draw the bow, to Tubal and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory: and they shall declare my glory among the gentiles, and they shall bring all your brethren for an offering unto YAHWEH out of all nations upon horses and in chariots and litters and upon mules and upon swift beast to my Holy Mountain Yahrusalem said Yahweh as the children of Yahshurun bring an offering in a clean vessel into the House of YAHWEH and I will also take of them for Priests and for Levites said Yahweh”.

Section: 4

ESCAPED REMNANT FROM JAVAN SPEAKS ANCIENT-HEBREW:

Please See Map of Sri-Visjaya Kingdom on Collier’s Encyclopedia 1991 edition Modern scholars of the 20th century re-discovered the Sri-Visjaya kingdom and revealed traces of the ancient origins of the Filipinos especially the Visaya and Tagalog.

7


Colliers Encyclopedia 1991 Edition, vol.3, p.50 Srivijaya Kingdom. In the seventh century China was reunited under T‟ang Dynasty, thus providing an enormous market. Several port-states tried to tap the China trade, but the kingdom of Srivijaya, located near the present city of Palembang on Sumatra, succeeded in crushing its rivals and imposing its authority on both Sumatra and the Malay Peninsula, straddling the Straits of Malacca. Through a combination of bribery, political manipulation, and punitative expeditions the other ports were forced to submit or were destroyed, and Srivijaya became known to the Chinese as the sole state with which they could trade. Several extant inscriptions from the late seventh centuryroyal edicts carved on stones – attest to the absolute loyalty demanded by the king of SriVisjaya of his servants, subjects, and vassals. Passing traders were forced to stop at Srivijaya, where they have to pay tolls demanded by the king for passage through the straits. From these tolls derived the royal revenues, but the tolls were kept moderate so that traders would not consider using the more difficult land route across the Malay Peninsula. The key to Srivijaya‟s power was its navy, which was needed to destroy its rivals, Srivijayan naval expedition may even have reached as far as Cambodia in the 8 th century, and in the 11th century Srivijaya itself was raided from Ceylon. In dominating the Straits of Malacca, Srivijaya controlled one of the key points in the whole Asian trade system. Through its empire passed all the wondrous goods desired by Asian kings and aristocrats-gems, precious metals, scented woods, and even African lions to amuse the emperor of China-as well as the bulk trade in such goods as rice. In the practice, of course, the dominance of Srivijaya and its successors was often less than complete. Especially during periods when trade declined, vassals were likely to fall away as the money and prestige offered by the king to entice their loyalty also declined. But the tradition of central port on the straits dominating the trade routes and of a single supreme king survived for many centuries. By about the sixth century the economic role of Indonesia in the China trade was beginning to change. Indonesia traders began to sell the natural products of Indonesia, sometimes substituting them for the luxury goods the Chinese customarily imported from western Asia. In particular, Indonesia benzoin began to be substituted for the aromatic gum resins. Srivijaya and its successors continued to function as entrepot ports, where goods were transshipped, but the importance of Indonesia‟s own products also increased. Srivijaya was a Buddhist kingdom. Indeed its religious scholarship was internationally so highly valued that Chinese Buddhist pilgrims making the long journey to India wouldspend several years in Srivijaya. There they studied the scriptures and rules for monks before going to India. Srivijaya‟s wealth and power, waxed and waned with changing trade condition and with the rise and fall of its rivals. It was finally destroyed by the Javanese in the 14 th century and the royal family and the traders of Srivijaya moved across the straits to 8


Malaya, where eventually they established the port of Malacca in about 1400. Srivijaya, one of the greatest trade empires of Asia, was then so completely forgotten that even its name was unknown until its history was rediscovered by modern scholars in the 20th century. Mataram Kingdom. To the east of Sumatra lies Java, and there, too, a great kingdom emerged beginning in about the eighth century. The Kingdom of Mataram, near the present city of Yogyakarta (Jogjakarta) in central Java, reached its greatest power in the ninth century. The dynasty that founded Mataram took the Sanskrit name Sailendra – the king of the mountains – and the title Maharaja, they were Mahayana Buddhists. They left behind many famous temples, which their contemporaries, the kings of Srivijaya seem not to have done. Among the most famous Mataram temples is Burabudur, which was built about 800. It is an enormous artificial temple-mountain, which miles of bas-reliefs depicting the life story of Buddha. At the nearby temple of Merdut are large stone statues of the Buddha and two Bodhisattvas, which are the most exquisite in all of Asia. Sailendra power in Mataram was challenged by a rival royal line who were not Buddhists but followers of the Hindu god Shiva. In 856 there was a battle between the two rivals, which the Sailendra lost. The last surviving Sailendra prince fled from Java to Sumatra, where, for reasons that are not known, he become the king of Srivijaya. His successors in Mataram built the very beautiful and graceful temple complex Prambanan, just east of Yogyakarta. There, temples to the Hindu gods Brahma and Vishnu flank a high central tower where Shiva was worshipped in four aspects. The bas reliefs depict the story of the Hindu Ramayana epic. Mataram was located on the plain of Kedu in central Java, one of the richest ricegrowing areas of Indonesia.

Original Sri-Visjaya Religion is Not Buddhist:

This Sri-Visjaya Kingdom is one of the greatest trade empires of Asia. The SriVisjaya on the 7th century when China was reunited under the T‟ang Dynasty, the SriVisjaya become known to the Chinese as the sole state with which they could trade. Passing traders were forced to stop at Sri-Visjaya, where they have to pay tolls demanded by the king of Sri-Visjaya for passage through the straits of Malacca. Sri-Visjaya controlled one of the key points in the whole Asian trade system. Sri-Visjaya Religion Sri-Visjaya‟s religious scholarship was internationally so highly valued that Chinese Buddhist pilgrims making the long journey to India would spend several years in SriVisjaya, there they studied the scriptures and rules for monks before going to India. This 9


may think that Sri-Visjaya’s religion is a Buddhist religion. That happened when the original 7th century Sri-Visjaya king and royal families and traders moved across the straits to Malaya on the 8th century where they established the port of Malacca in about 1400 and they have trade in Borneo and Sulu ISLES AFAR OFF. A great kingdom emerged beginning in about 8th century the Kingdom of Mataram in central Java. The dynasty that founded Mataram took the Sanskrit name Sailendra – the king of the mountains – and the title Maharaja, they were Mahayana Buddhists. They left behind many famous temples, which their contemporaries, the kings of Sri-Visjaya seem not to have done. Among the most famous Mataram temples is Burabudur, which was built about 800. At the nearby temple of Merdut are large stone statues of the Buddha and two Bodhisattvas, which are the most exquisite in all of Asia. A rival royal line that was not Buddhists but followers of the Hindu god Shiva challenged Sailendra power in Mataram. In 856 there was a battle between the two rivals, which the Sailendra lost and the last surviving Sailendra prince fled from Java to Sumatra, where, for reasons that are not known, he become the king of Sri-Visjaya in Sumatra. Therefore become the new king of Sri-Visjaya in Sumatra is Sailendra. This are the reasons that SriVisjaya‟s religion was thought to be Buddhist. The original 7th century Sri-Visjaya king and royal families and traders moved across the straits to Malaya on the 8th century where they established the port of Malacca made trade in Borneo and Sulu. The second Sri-Visjaya of 8th century was ruled by Sailendra a Buddhist was finally destroyed by the Javanese in the 14th century and this people of SriVisjaya were different religion than the original first Sri-Visjaya of 7th century. In fact the kingdom of Sailendra who become king of Sri-Visjaya were Mahayana Buddhist that this Mahayana Buddhists left behind many famous temples, which their contemporaries the king of original 7th century Sri-Visjaya seem not to have done. Therefore the Sri-Visjaya that was defeated by the Javanese in the 14th century was the second Sri-Visjaya of 8th century who become Buddhists and ruled by king Sailendra a Mahayana Buddhists. The first Sri-Visjaya of 7th century did not make any temples of worship and were not Buddhists and they fled to Malacca and trade with Borneo and Sulu. The historian claiming that Sri-Visjaya is a Buddhists kingdom is referring to the second Sri-Visjaya of 8th century that was ruled by Sailendra a Mahayana Buddhists but not the original SriVisjaya of the 7th century that moved across the straits to Malaya on the 8th century where they established the port of Malacca made trade in Borneo and Sulu.

DATU from Yahshear-Dath (Seserdote or Priest of Yahshear): Yahkoob was named Yahshear Genesis 32:28 Yahshear sons was called Prince of Sarah (Yisrawale or Israel)

10


Bisaya and Tagalog At the same period the well-known Maragtas in Visaya‟s history claimed that ten (10) Datu lead by Datu Puti arrived in Panay and bought the plain land of Panay island. This people were called “VISAYA” the descendant of original Sri-Visjaya of 7th century from Borneo and Sulu. They carried the word “ya-we” in Visaya which means “key”, this was mentioned in Luke 11:52 “woe unto you, lawyers, for ye have taken away the “key of knowledge”, (the scribes took away the name Yahweh and replaced it with other name Adonai, the key is the name Yahweh). Another two (2) Datu, Datu Dumangsil and Datu Balensusa reached Taal (Batangas) where the language of the two Datu believed to be the origin of Tagalog language. The word Datu in Hebrew language means royal edict or statute, commandment, decree, law, manner. The Datu is the one who ruled and make decree, law and a royal family in Filipino history. The title “DATU” from the word Yashear-Dath or of Seser-dote or Priests of Yahshurun (Israel).

ESCAPED REMNANT FROM ASSYRIA SPEAKS ANCIENT-HEBREW: The Priests from Cohat, Gerson and Merari that was removed from the kingdom of Yisrawale were the Escaped Remnant mentioned by Prophet Isaiah in 11:11 . they speak Ancient-Hebrew.

The language of Sri-Visjaya is Ancient-Hebrew: According to Merriam-Webster International Unabridged dictionary that the Tagalog language and Visaya language comes from one group of language called Tagala that is branch-language of ancient Malay-Javanese language called Kawi which is now instinct. The Tagalog language has 30,000 root words, 700 affixes, and the root words which are famous about 5,000 words from Spanish, 3,200 from Malay-Indonesia, 1,500 words from Hebrew, 1,300 words from English, 300 from Sanskrit, 250 words from Arabic and very few words from Persian, Japanese, Russian. The Latin language was influenced from Spanish and English. The language of Visaya and Tagalog has many similarities about 3,800 well known words are the same and similar in usage. The Hiligaynon is the language of Visaya is also like the Higaynon in Hebrew word means “solemn sound”. The word “ya-wa” means a cursing word means evil, while “wa” means “not in you” in Visayan language. The word „ya” in Hebrew means “Yah” the short form of the name of the Mighty One of Yahshurunites (Israelites). Therefore the meaning of “ya-wa” means “Yahweh is not in you” or “evil” which is also a curse word in Hebrew language. The word „po‟ derived from „ho‟ is an ancient primitive Hebrew words are being mentioned in all dialects of the Philippines.

11


The First European Historian Pedro Chirino wrote that Tagalog is Hebrew When the first European set their foot in the land of Mortar (translated by Fernando Magallanes as Luzones means mortar), it was written by historian Gregorio F. Zaide in page 2 and page 24 of History of the Filipino People, that Padre Chirino an eminent Jesuit historian found in Tagalog language that “it has the Mystery and obscurities of the Hebrew language”.

The Title “SRI” become “Si”: The word “Sri” comes from Indian language means Prince, Holiness and a word of praise and respect to respectable and honorable person in India. The word “Vis” means Spirit in Samsi English Dictionary. Therefore the meaning of Sri-Vis-Jaya is “Prince or Holiness Spirit of Jaya”. In the Philippine History when Fernando Magallanes (Ferdinand Magellan) reached the soil of now the Philippines he met for blood-compact the brother of Raja Kulambo of Limasawa and that person is called “Si”- Agu (Siagu). Notice also the name Si-Malakas, Raja Si-Lapulapu. This was written by Historian Teodoro A. Agoncillo 1974 edition page 35 and 36 Filipino History. “Si” is the same as the “Sri” in Sri-Visjaya is a title of honorable person, which means Prince or Holiness.

Escaped Remnant Relations with India: During Romans Empire the Messiah of Nazareth appeared in Yahrusalem and gave instructions to his 12 disciples in Matthew 10:5-6 “These twelve Yahshu‟a sent fort, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles (uncircumcised), and into any city of the Samaritans enter ye not: But go rather to the lost sheep of the house of Israel”. In Bible Dictionary of the Holy Bible of 1864 the Apostle Thomas was in India and mentioned that he was speared to death by King Misdeus of India. This is an evidence that the Apostles were looking for the lost tribe of Israel in India. In book of Ester 1:1, India was mentioned the furthest place controlled by Kingdom of Persia before Greek and Roman Empires.

The Holy Koran: In Holy Koran the name of John the son of ZechariYah the priest is called Yahya (please see photo copy of Sura: Mary page 50 ). In Medina the city of Yathrib where residing the tribe of Yahuwdah (Jews) called “Ansar”. This was about before 622 AD. The Prophet of Islam religion Prophet Mohammed (Peace be upon Him) married KhadiYah a widow from Syria and they reside together with the Ansar people in Medina the city of Yathrib. The name Yahya was famous and it was a name of a Yahuwdi 12


(Jewish) person and the name of the son of the Levite Priest ZechariYah and Elizabeth the great granddaughter of Aaron the High Priest-the elder brother of Moses. At that time the Arab people were not yet converted into Mohammed religion and therefore the name YahYa is a Hebrew name not an Arabic name.

The Holy Bible: In the New Testament of the Bible a person with a name John (Yahya) is the same name whom the Messiah of Nazareth says that person will not die until Yahshu‟a Messiah comes again, John 21:21-23 “Peter seeing him saith to Yahshu‟a, „Yahshu‟a and what shall this man do‟? Yahshu‟a saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me” Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Yahshu‟a said not unto him, he shall not die; but, if I will that he tarry till I come, what is that to thee?

The letter J: The Encyclopedia Americana contains the following on the J: “The form of J was unknown in any alphabet until the 14th century. Either symbol (J, I) used initially generally had the consonantal sound of Y as in year. Gradually, the two symbols (J, I) were differentiated, the J usually acquiring consonantal force and thus becoming regarded as a consonant, and the I becoming a vowel. It was not until 1630 that the differentiation became general in England.” The letter J was invented in 1633 AD about 371 years ago there is no letter “J”, and the letter J comes from letter Y and read as „y‟. If the name of John is YahYa whom Yahshu‟a Messiah said will be alive until Yahshu‟a comes back, the name Sri-Vis-Jaya is supposed to be Sri-Vis YahYa.

Sri-Visjaya language Bisaya and Tagalog were Ancient-Hebrew: TAGALOG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ABA AGAM AGAP AHA ALILA ALAM ALIS

HEBREW WORD Abah Agam Aggaph Ahahh Alilah Alam Alees

MEANING IN HEBREW be dense a marsh a cover exclamatory to overdo concealed jump for joy 13


8. ANAK 9. ANTIK 10. ANIYA 11. ASA 12. ASAYA 13. ASAL 14. AYAW 15. ALE

Anak Anthiyq Aniyah Awsaw Asayah Azal Ahyaw ale

to be narrow antique sorrow to do or make Yah has made depart screamer lady master

1. BAKA 2. BAKYA 3. BALAM 4. BALAK 5. BAROK 6. BASURA 7. BATA 8. BATAK 9. BATAK 10. BAWAT 11. BAWAL 12. BAWAT 13. BAWAS 14. BUKID 15. BWISIT

Bawkah Bekee-ah Balam Balaq Baruwk Besowrah Bata Bathaq Batach Baw-at Baw-al Bawat Baw-ash Bukki Bosheth

be ready to burst break forth in pieces to be held in to annihilate blessed reward for good news to babble in speech thrust through be bold to trample down to be master kick to smell bad to depopulate shame, confusion

1. CUBAO

Chobawb

to hide, hiding place

1. KAANAK 2. KABA 3. KABA 4. KABARET 5. KABAYAN 6. KABOD 7. KABILA 8. KAGAYA 9. KALAM 10. KALAS 11. KALUKAW 12. KAMAO 13. KAMOT 14. KANAN 15. KANAN 16. KANILA 17. KANYA 18. KAPA 19. KAPAS 20. KAPIT 21. KARIT

Chanaq Chaba Kabah Chabareth Chabayah Kabod Khav-ee-law Khag-ghee-yaw Chalam Khaw-lash Khal-ook-kaw Khaw-mawn Khamoth Chanan Khanaw Khan-nee-ale (el) Khan-nee-ale (el) Kapa Chaphas Chaphets Charits

to narrow to cherish, love to expire in heart female consort Yah has hidden weight circular festival of Yah to bind to overthrown division image wisdom to favor to in dine favor of Yah become favor of Yah become to cover disguise self, hide to incline to incisure, sharf 14


22. KARAS 23. KARAYOM 24. KASA 25. KATAS 26. KATAL 27. KILYA 28. KISAY 29. KUPE

Charash Charayown Kasah Kathash Chathal Chelyah Kissay Khofe (kupe)

to scratch doves dung to grow fat to butt to swathe jewel overwhelm a cove

1. DAGAN 2. DALAG 3. DAMA 4. DAMA 5. DARAK 6. DATU 7. DAYA 8. DIBA 9. DODONG 10. DUWAG

Dagan Dalag Dama Damah Darak Dath Dayah Dib-bah Dowdow Du-weg

increase grain leap to weep to compare draw a royal edict or commandment fly rapidly evil report King David - love be afraid

1. 2. 3. 4. 5. 6.

GABAY GALA GERA GIBA GINAW GULAT

Gabbay Galah Gerah Gibah Ghinnaw Giylath

curve, rounded to exile, depart continuing, destroy house, cup, pot a garden joy, rejoicing

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

HAH HALA HALAK HALAL HALIKA HAPAK HILIGAYNON

Hahh Hala Halak Halal Haliykah Haphak Higaynon

express grief to remove to walk, be conversant celebrate, renowned company, going to change solemn sound

1. 2. 3. 4.

IBSAN ILAW INDAY ITAY

Ibtsan Illaw Dowdah Ittay

inflammatory to ascend female of Dowdow -love unadvisedly

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

LABA LABAN LABAS LAHAT LAKAD LAKAS LAOAG LAPAT

Lavah Laban Labash Lahat Lakad Lachash Lawag Laphath

to unite white wrap around tower to catch amulet to deride, speak take hold 15


9. LAYAW 10. LEKAT 11. LUKOT 12. LUWA

La-yaw Leh-kakh Luchowth Luwa

weary to take to glisten swallow down

1. MAGALAW 2. MAGALAW 3. MAGARA 4. MAGINAW 5. MAGDALO 6. MAHABA 7. MAHAL 8. MAHALAL 9. MAHALAY 10. MAKALAT 11. MAKIRI 12. MALAKI 13. MALAKI 14. MALAT 15. MALAYAW 16. MALAYU 17. MALE 18. MATA 19. MATSAKAW 20. MAYKAYA 21. MINDANAO 22. MOOG 23. MULA 24. MUOK 25. MURA 1. PALAG 2. PALAYAW 3. PANAW 4. PARA 5. PARAM 6. PARA 7. PASA 8. PASAK 9. PASAY 10. PATAK 11. PATAW 12. PETSA 13. PILI 14. PILILLA 15. PILEGES 16. PINILI 17. PINYA 18. PISIL

Mah-gaw-law a track Mah-gaw-law to revolve Maguwwrah permanent residence Maginnaw shield Migdalah tower Mahavahee desire Mahal to adulterate Mahalal fame Mahalay steep Machalat sickness Makiyriy salesman Mahlake walking Malakiy mininstrative Malat be smooth Meleah(mel-ay-aw) female of Mala, abundance Mala to fulfilled Male filling Mattah rod Mutsa-kaw something pound out Mayka-Yah who is like Yah Mig-daw-naw be eminent, preciousness Moog flow down Muhlah circumcision Mook to become thin Morah fear Palag divide Pel-aw-yaw Yah has favored Pa-naw go away, cast out Parah increase Param to tear Para to bear fruit Pasa to stride Pasaq to disport Paw-say-akh exemption, skip over Pathach to open Paw-thaw persuade Petsa wound Pilee secret Peliyla judge,Yah has judge Piylegesh concubine Peneeale face of Yah(el), Piniyah-face of Yah Peneeale Piniyah-face of Yah Pehsel carve images 16


19. PISTE 20. PITAK 21. PO (Po) 22. POOK 23. PUKAW 24. PUTA 25. PUTI 1. SABA 2. SABAK 3. SABAD 4. SABAW 5. SAKA 6. SAKAB 7. SAKANYA 8. SAKAL 9. SAKA 10. SAKAY 11. SAKIT 12. SAGAD 13. SALAG 14. SALAMAT 15. SALAT 16. SALO 17. SAMA 18. SAMAR 19. SAMAT 20. SANAYIN 21. SAPAT 22. SAPAW 23. SARAT 24. SARA 25. SARAP 26. SAWA 27. SELOSA 28. SIBOL 29. SIBOL 30. SIKIP 31. SILAY 32. SILO 33. SITAHIN 34. SUMAKWEL 35. SUMAYAW 36. SULTAN 1. TABAK 2. TAKA 3. TAKAS

Pishteh Pethach Po or Hoo (1931) Pook Pookaw Pothah Poothe Saba Sabak Zabad Saybaw Shakah Shakab Shekanyah Shaqal Shaqa Zakkay Sheqets Saw-gad Salga Shalom Shalat Sal-loo Shamma Shamar Shamat Shenayin Shaphat Shawfaw Sarat Sara Saraph Shawah Shelowshah Zebool Shibbol Sheqeph Selay Shiyloh Shettayim Shemuwel Shemayaw Sholtan Tabach Takah Tachash

stupidity opening derive from Hoo,third person obtain stumbling block hinge or the female pudenda scatter into corner abundance to intwine to confer old age to roam to lie down Yah has dwell to suspend to subside pure abominable fall down be white peace to dominate weighed desolation save yourself fling down to transmute to judge to abrade cut in pieces to prolong thought please, amuse third wife dwelling, residence ear of grain loophole be in safety tranquil two fold hear intelligently, cast out Yah has heard ruler, dominion to slaughter sit down, to strew bottom 17


4. TAKIP 5. TAGA 6. TALA 7. TANAW 8. TANIM 9. TAPAK 10.TAPAL 11.TAPAT 12.TATUWA 13.TAWA 14.TEKLA 15.TENA 16. TENGA 17. TERA 18. TIKOM 19. TIMPLA 20. TIRA 21. TORE 22. TUMIRA 23. TUNAW 1. URI

Taqqiyph Tagah Tala Tannaw Tsanim Taphach Taphal Taphath Tatua Tawah Tiklah Tenah Teqa Tera Tiykom Tiphlah Tiyrah Tore Tiymarah Toanaw Uwriy

1. YAKAL 2. YAMAN 3. YARE

Yachal Yaman Yare

strong slap hang, suspended female jackal thorn flatten down stick on as a patch a dropping error to cheat perfection, completeness fig tre sound adoor middle, central unsavoury a wall, fortress ring dove be erect purpose east the region of the light be patient right hand side afraid, frighten

References: The Laguna Copperplate Inscription 

A Philippine Document from 900 A.D. has possible connection of the early people with Sri-Visjaya Kingdom.

Copperplate

A small, innocent-looking object found in 1989 on the southeastern shore of Laguna de Ba'y was such a find. It now threatens to upset our basic understanding of Philippine history. The object is a thin copperplate measuring less than 8x12 inches in size and is inscribed with small writing that had been hammered into its surface.

The black, rolled-up piece of metal was found by a man dredging for sand near the mouth of the Lumbang River where it emptied into Laguna de Ba'y. The man could just have easily thrown it away as just another piece of junk that tended to clog his equipment as he 18


tried to make a living. It was not porcelain, like those he found before and was able to sell for good money to the antique dealers from Manila. Those dealers have been frequenting the area because it was a rich source of artifacts that were in demand among the rich in Manila. These artifacts provided another welcome source of income for people like this man who struggled to provide for his family. Fortunately, the sand man decided to keep that piece of metal and take another look. Upon unrolling, it turned out that there was some kind of writing on the crumpled and blackened metal plate. He finally sold it to one of the dealers for almost nothing for it was unlike anything ever found before and nobody knew what it was. Because it was not a recognizable object, the dealer could not find a private buyer for it. In desperation, he offered it to the National Museum of the Philippines, normally the buyer of last resort for unsold objects. The copper object is now called "Laguna Copperplate Inscription" (LCI). It languished at the National Museum as supposedly qualified scholars passed up the chance to evaluate the artifact. They were either too busy or not interested, but perhaps intimidated by the prospect of working on something they had no knowledge of. Fortunately, the ability and persistent effort of one man paid off in unlocking the secrets of the LCI. Antoon Postma, a Dutch national who has lived most of his life among the Mangyans in the Philippines and the director of the Mangyan Assistance & Research Center in Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro, was able to translate the writing. His effort is all the more remarkable when you consider that the text was in a language similar to four languages (Sanskrit, Old Tagalog, Old Javanese, and Old Malay) mixed together. The text was written in Kavi, a mysterious script which does not look like the ancient Tagalog script known as baybayin or alibata. Neither does it look similar to other Philippine scripts still used today by isolated ethnic minorities like the Hanun贸os and the Buhids of Mindoro, and the Tagbanwas of Palawan. It is the first artifact of pre-Hispanic origin found in the Philippines that had writing on copper material. Indeed, artifacts of pre-Hispanic writing are so rare that only three had been previously found and made available to researchers. They are the 14-15th century Butuan silver strip, the 10th century Butuan ivory seal, and the 15th century Calatagan jar. The writings on these three previous finds have eluded attempts to decipher them so far.

Important Date

Postma's translation provides a lot of exciting surprises. Like most other copperplate documents, it gives a very precise date from the Sanskrit calendar which corresponds to 900

19


A.D. in our system. It contains placenames that still exist around the Manila area today. It also lists the names of the chiefs of the places mentioned.

The date is important because a country's history is considered to begin with the first dated document recorded in it. This newly found document pushes the "starting point" of Philippine history all the way back to 900 A.D., 621 years earlier than the previously accepted date of 1521 when Antonio Pigafetta wrote his observations during his voyage with Magellan.

Authenticity Although there were some differences between the LCI and the copperplates found in Indonesia, they were for legitimate reasons and their consensus was that the LCI was authentic. The text on Indonesian copperplates of the same era was mostly in Old Javanese and, as was customary at that time, mention the name of King Balitung (899-910 A.D.). Unlike its Indonesian cousins, the language of the LCI was not Old Javanese. That the LCI did not mention the king's name was another clue that the LCI did not come from Indonesia. However, the biggest difference was in the way the copperplate was inscribed. Indonesian copperplates were prepared by heating them until they became soft. Then a stylus was used to impress the letters on the soft metal, creating smooth and continuous strokes. The Philippine copperplate, on the other hand, was inscribed by hammering the letters onto the metal using a sharp instrument. The letters show closely joined and overlapping dots from the hammering.

Philippine connection

It was left for Postma to establish the LCI's Philippine connection. When he first saw the LCI, he thought it may originally have come from Indonesia but made to appear like it was found to the Philippines so that it could be sold as a valuable antique. The text of the LCI convinced him of its Philippine provenance.

The LCI was an official document issued to clear a person by the name of Namwaran, his family, and all their descendants of a debt he had incurred. In the old Philippines, an unpaid debt usually resulted in slavery not only for the person concerned but also for his family and his descendants. The amount of debt was 1 kati and 8 suwarnas of gold (865 g. or about $12,000 at today's prices), an unusually large amount. The pardon was issued by the chief of Tundun, who was of higher rank than the other chiefs who witnessed the document and whose names and respective areas of jurisdiction are listed. The last sentence on the copperplate is incomplete, indicating that there was at least one more page to the document. Unfortunately, none has been found so far. 20


Placenames mentioned in the LCI

Placenames

The placenames mentioned prove the Philippine connection of the LCI. The names are still recognizable today although almost eleven centuries have passed since the document was issued. The placenames are Pailah (Paila), Tundun (Tundo), Puliran (Pulilan), Binwangan (Binwangan), Dewata (Diwata), and Medang (Medang).

The first four places are near Manila but Dewata and Medang pose a problem. They could have been personal names but more likely "Dewata" was Diwata, a town near Butuan, and "Medang," Medang in Old Java or Sumatra. Both these places must have been connected politically to Tundun and the other settlements in 900 A.D. Diwata is important because in addition to the silver strip mentioned earlier, there are reportedly some other artifacts with undeciphered ancient inscriptions that have been found in the Butuan area. Shamefully, like many other artifacts they are in private hands and unavailable to scholars. Since the LCI was found in Laguna de Ba'y, Postma first thought that Pailah was Pila, Laguna and Pulilan was the southeastern area of the lake because that was what the place 21


was called in the old days. Pila was then a part of the area known as Pulilan. However, he opted to take Pulilan and Paila both along the Angat River in Bulacan as better candidates because the document clearly referred to two separate places, not one inside a larger jurisdiction. A look at the map would show that his choices are correct since they are more conveniently connected to each other by the usual river and coastal travel routes than if he had picked the Laguna area. Another possible connection to this Bulacan riverine area is the village of Gatbuca that exists today. Bukah, son of Namwaran, is mentioned in the document. Gat was a title used for important persons and has found its way into many contemporary family names (e.g., Gatbonton, Gatmaitan, Gatdula, etc.). It is possible that the town was named for Bukah when he rose in position later.

Significance

Just how significant is this incomplete document that ends in midsentence and contains only ten lines? 

It means, as we have discussed earlier, that the edge of history has been pushed back 621 years, giving the Philippines a documented existence among the ancient kingdoms of Southeast Asia like Shri-Vijaya (Sumatra), Angkor (Kampuchea), Champa (Vietnam), Madjapahit (Java), and others that existed before the 10th Century. Ancient Chinese records with placenames like P'u-li-lu, which was thought to have been Polilio (but didn't make sense), will have to be reevaluated. Placenames mentioned in the LCI will have to be given more importance when evaluating ancient records that contain similar sounding names. From porcelain finds, Manila was thought to have been settled as late as 1200. It now appears that an earlier date was more likely. Certainly, a search for other means of dating Manila's first settlements is needed. A search for artifacts in the places mentioned in the LCI might also prove fruitful. Earlier historians thought that the Philippines was part of Shri-Vijaya or even Madjapahit. Their theories have been largely discredited in recent times. It is now time to reexamine the possible connection. Historians believe that the Muslims who ruled Manila were the first to establish more sophisticated forms of government in the area. They also believe that the Muslims started the trade with Borneo and other points south. It is possible that the Hindus were in Manila before the Muslims. The Tagalog script is so rudimentary that it cannot even completely record the sounds of its own language. Three centuries before the Tagalog script's emergence, the Manila area used a script so rich and sophisticated that great empires were ruled through its use. How did this happen? How could a less sophisticated script have supplanted a better one?

Many interesting scenarios can be created to explain some of the above puzzles. During the era of the LCI it was not uncommon for settlements to disappear. They flourished for some time, even for centuries, but things like natural catastrophes, epidemics, emigration, pirate raids, war, 22


etc. made them disappear. It is also known that Muslim culture pushed Hindu influence in Indonesia out of most areas, leaving Bali as the only place where Hindu culture has survived. Any one of these things could have caused the early settlements around Manila to disappear.

The disappearance of the earlier people who settled around Manila may explain why the Kavi script was lost and a lesser one introduced later. But how did the placenames remain? If a few people remained to maintain a continuity of their settlements and placenames, how did they lose their knowledge of the Malay language and the Kavi script? At this time, everything is conjecture. Many more questions will be asked, answered, and refuted; other questions will be asked again. Little by little, we will know more about the Philippines as it was before the Spaniards came, thanks to a little piece of metal dredged from the sand.

Early People of Ophir:

Legazpi describes one of the "Moro" pilots captured from Butuan: "...a most experienced man who had much knowledge, not only of matters concerning these Filipinas Islands, but those of Maluco, Borney, Malaca, Jaba, India, and China, where he had had much experience in navigation and trade." (Blair and Robertson, Vol. II, p. 116.)

Gold in OPHIR:

Mines dating back to at least 1,000 B.C. have been found in the Philippines. When the Spanish arrived the Filipinos worked various mines of gold, silver, copper and iron. They also seemed to have worked in brass using tin that was likely imported from the Malay Peninsula. The iron work in particular was said to be of very high quality in some cases, and occasionally in some areas, even better than that found in Europe. When the Spanish arrived, the Philippines was so gilded with gold that most of the gold mines had been neglected. According to De Morga: "... the natives proceed more slowly in this ,and content themselves with what they already possess in jewels and gold ingots handed down from antiquity and inherited from their ancestors. This is considerable, for he must be poor and wrethced who has no gold chains, calombigas, and earrings." 23


However, things seem to already diminished from Pigafetta's time: "On the island [Butuan] where the king came to the ship, pieces of gold as large as walnuts or eggs are to be found, by sifting the earth. All the dishes of the king are of gold, and his whole house is very well set up." Pigafetta goes on to describe the huge gold ornaments, gold dagger handles, tooth plating and even gold that was used to decorate the outside of houses! On the gold work of the Filipinos is this description of the people of Mindoro: "...they possess great skill in mixing it [gold] with other metals. They give it an outside appearance so natural and perfect, and so fine a ring, that unless it is melted they can deceive all men, even the best of silversmiths." Apparently, even foreigners desired Filipino gold products. Recent discoveries show that gold jewelry of Philippine origin was found in Egypt near the beginning of the era. These finds are mentioned in Laszlo Legeza's "Tantric elements in pre-Hispanic Philippines Gold Art," (Arts of Asia, Jul-Aug 1988, p. 131) along a discussion of Philippine Tantric art. Some outstanding examples of Philippine jewelry, which included necklaces, belts, armlets and rings placed around the waist, are showcased in J. T. Peralta's "Prehistoric gold ornaments from the Central Bank of the Philippines," Arts of Asia 1981, no.4, p.54.

In the islands of Ophir, the fame is not yet heard and the glory of Yahshu’a Messiah is not yet seen by the Levites Priests of Yahweh the Escaped Remnant from Assyria and Babylonia In the isles afar off that have not heard my fame, neither have seen my glory: and they shall declare my glory among the gentiles, and they shall bring all your brethren for an offering unto YAHWEH out of all nations upon horses and in chariots and litters and upon mules and upon swift beast to my Holy Mountain Yahrusalem said Yahweh as the children of Yahshurun bring an offering in a clean vessel into the House of YAHWEH and I will also take of them for Priests and for Levites said Yahweh, Isaiah 66:19.

Those Escaped Remnant from Assyria and Babylonia were Levites Priests from Gerson, Cohat and Merari that settled in the islands of Ophir. Ophir is the only place for their escaped for ships are available to escape the captivity. King YahdidiYah (Solomon) made a navy of ships to collect gold from Ophir, 1Kings 9:26.

24


1Chronicles 6:1 Descendants of Levi: The sons of Levi: Gerson

Cohat

Merari

Libni Shimei Jahath Zimmah Joah Iddo Zerah Jeaterai

Amran Ishar Hebron Uzziel Mahali Mushi Aaron Korah Libni Eleazar Ebiasaph Shimea Phinehas Assir Uzza Abishua Tahath Shimea Bukki ZephaniYah Haggiah Uzzi Azariah Asaiah Zerahiah Joel Maraioth Elkanah Amariah Amasai Ahitub Mahath Zadok Elkanah Ahimaaz Zuph Azariah Toah Johanan Eliel Azariah- Jeroham (Priest of Elkanah Solomon Shumuel temple ) Joel Amariah Heman Ahitub Zadok Shallum Hilkiah Azariah Seraiah Jehozadak-captive in Babylon Noticed until Phinehas on Exodus 6:25 last levites at time of Exodus of Moses Noticed that Cohat descendant on Amran reach Babylonian captivity. Noticed that Cohat descendants on Ishar reach the reign of King David. Noticed that Gerson and Merari descendants stopped after 7th generations is the time of Escaped Remnant from Assyria, Isaiah 11:11. The assigned priesthood for Yisrawale was Gerson,Merari and Cohat, while in Yahuwdah and BenYahmin is Cohat only. The traditional appointed feast days of Yahweh in Leviticus 23 was neglegted just after Moses until re-instituted again by King Josias at near the time of Babylonian captivity.

25


CHRONOLOGICAL EVENTS BASED ON HOLY BIBLE RECORDS YEAR

REFERENCE

HEBREW NAME-MEANING-EVENTS

B.C.E. (Before Common Era) 3992 Dan.9:24-27 Creation of (1)Adam-Awdam-to show blood in face 3862 Gen.5:3-6 Seth –Sheeth-appoint 3757 Gen.5:9 Enosh-Awnash-to be frail 3667 Gen.5:12 Cainan-Kane-a nest 3597 Gen.5:15 Mahalalel-Halal-praise Yah 3532 Gen.5:18 Yared-Yared-to descend to lower region 3370 Gen.5:21 Enoch-Kawnek-discipline 3305 Gen.5:25 Metuselah-Methuselah 3118 Gen.5:28-29 Lamech-Lehmek-uncertain 3062 Gen.5:5 Death of Adam 3005 Gen.5:23 Enoch taken away 2950 Gen.5:8 Death of Seth 2936 Gen.5:28 (10)Noah-Nooakh-to rest 2852 Gen.5:11 Death of Enosh 2757 Gen.5:14 Death of Cainan 2702 Gen.5:17 Death of Mahalalel 2570 Gen.5:20 Death of Yared 2436 Gen.5:32 Shem-Seem-call a name.Ham Yahpet born 2341 Gen.5:31 Death of Lamech 2336 Gen.5:27 Death of Metuselah 2336 Gen.7:6 Ark of Noah Great flood,Noah and 3 children, wives survived Archaeological Findings: Ancient Ebla

In 1974 at site of ancient Ebla northern Syria, exemplify the plethora of pre-flood and post flood writings 2334 Gen.11:10 Arphakshad-Rawpad-to refresh 2299 Gen.11:12 Selah-Shawlakh-to send away 2269 Gen.11:14 Heber-Awba-crossover 2235 Gen.11:14 (15)Peleg-Pawleg-to divide (Yoktam father of Ophir) 2235 Gen.10:25 Tower of Babel-Migdalah Bawlal Confounded the language of Son of Man. Heber language was called Hebrew from name Heber. 2205 Gen.11:18 Reu-Rawaw-shepherd 2173 Gen.11:20 Serug-Sawrag-to intwine 2143 Gen.11:22 Nachor-Nakharaw-to snore 2114 Gen.11:24 Thare-Tehrakh-trembling 2044 Gen.11:26(20)Abram(Abraham) Father to be raise of people.Covenant Gen.17:9-10 26


Gen.15:20 Hittite Archaeological Findings: Hittites Monuments

In 1906 excavation at Boghazkoy (ancient Hattusas, capital of Hittite History and culture). In Carchemish, Euprates River in Syria unearthed the Hittites monuments in the later half of the 19th century.

1996 Gen.11:19 Death of Peleg 1995 Gen.11:25 Death of Nachor 1986 Gen.9:29 Death of Noah 1966 Gen.11:21 Death of Reu 1958 Gen.17:25 Ismael Abraham is 86 years old when Ismael born by Hagar 1944 Gen.11:5 (21)Isaac-Tsawkhak-to laugh outright, born by Sarah Gen.21:14 Ismael sent to Masry (Egypt) 1943 Gen.11:23 Death of Serug 1009 Gen.11:32 Death of Thare 1896 Gen.11:13 Death of Arphakshad 1884 Gen.25:26 (22)Yahkoob-Awkab-heel catcher-change to Yahshear-to be straight 1869 Gen.25:7 Death of Abraham 1866 Gen.11:15 Death of Selah 1836 Gen.11:11 Death of Shem 1805 Gen.11:17 Death of Heber 1784 Gen.37:28 The 12 Sons of Yahshear - Yohseph sold to Ismael and to Masry (Egyptian) 1764 Gen.35:28 Death of Isaac 1754 Gen.47:9 Yahkoob and 11 sons enter Masry for 400 years Yahkoob died in Masry Yohseph died in Masry SEC no. 3478 from no. 8280 Yisrawale (Israel) means “Prince of Sarah” to distinguished from Ismael means “In the name of my master Sarah” 1354 Ex.12:40 Exodus of Moses-Mawshaw-to pull out of water. Passover Moses brought out of Masry all (13 Tribes) Tribes of Yisrawale. 874 1Kings 6:1 480 years From Exodus to 4th year of King YahdidiYah (Solomon) 838 1Kings 11:42 Divided Kingdom 838 1Kings 14:2 King Rehoboam-Rakhobam King Jeroboam-Yeroboam 2 tribes City of Yahrusalem 10 tribes City of Samaria (Yisrawale) 821 1Kings 15:20 King Abia-AbiYah-father is Yah 818 1Kings 15:10 King Asa-Awsaw 816 815 792 791 787

1Kings 15:25 1Kings 15:28 1Kings 16:18 1Kings 16:15 1Kings 16:23

King Nadab King Baasha King Elah King Zimri King Omri-bought the hills of Samaria from 27


Shemer where Samaria name comes King Ahab-EliYah, ObadiYah, Elisha, MicaYah period

780 1Kings 16:29

Archaeological Findings: Moabite stone

-

King Mesha of Moab inscribed in stone erected as historical record of his revolt against Yisrawale as recorded in 2Kings 1:1,3:4-5. The name Yahweh inscribed in ancient Paleo-Hebrew characters while the whole text was written in PhoenicianMoabite form. Reason is that they cannot pronounced the name Yahweh in their Moabite language so they just copied the name in original form of writings.

776 1Kings 22:51 King Yehoshaphat 760 1Kings 22:51 King Ahaziah 758 2Kings 3:1 King Yoram 744 2Chro.21.5 King Yoraim – Yaham-people of Yahweh 744 2Chro.22:2 King Ahaziah-AwkhasYah-Yah has siezed 743 2Kings 9:24 King Yehu-he killed both kings Yoram and Ahaziah 743 2Chor.22:12 Queen Atali-Athlahee-Yah strength of Yah 737 2Chro.24:1 King Yoash-Yahaysh-Yah fired 715 2Kings 13:1 (ZechariYah stoned to death) King Yehoahaz 700 2Kings 13:10 King Yoash 697 2Chro.25:1 King Amasiah-AwmatsYah-strength of Yah 682 2Kings 14:23 King Yeroboam 668 2Kings26:3 King Uziah-OozeeYah-power of Yah - Isaiah, Hosea, Amos 630 2Kings 15:8 King ZachariYah 629 629 619 617

2Kings 15:13 2Kings 15:17 2Kings 15:23 2Kings 15:23

King Shallum King Menahim King Pekahiah King Pekah-Tribe of Nepthali deported to Assyria

616 2Chro.27:1 King Yoatam-Yahthawn-Yah is perfect 600 2Chro.28:1 King Acaz-Awkhaz-to sieze possesor 588 2Kings 15:30 584 2Chro.29:1 King Ezequiaz-ChawzkYah-strengt of Yah 578 2Kings 17:24

King Hoshea

Shalmanazer King of Assyria deported 9 tribes of Yisrawale into Assyria. Start of Captivity. Ezekiel period

28


5 Nations Replaced Yisrawale (Abba,Cutha,Hammath,Separvaim and Babylon) Isaiah 11:11 ESCAPED REMNANT ESCAPED REMNANT from Assyria,Egypt,Pathros,Cush,Elam,Shinar,Hammath and from the islands of the sea. Encyclopedia Judaica YHWH vol.7 p.680

BLASPHEMY =

The name pronounced “Yah-oo-ay” was avoided to pronounced during Assyrian Captivity but only High Priest can utter that Name eight (8) times on the Day of Atonement, a day of fasting on the 10th day of the 7th month. Sanhedrin (Highest Court) ruled a decree of offense of BLASPHEMY to whoever pronounced and uttered that name in public or in solemn assemblies and instead they substituted the word ADONAI the name of diety of Canaan where they were living.

555 2Chro.33:1 King Manases-Nawshaw-causing to forget 500 2Chro.33:21 King Amon-Awmone-skilled 498 2Chro.34:1 King Yosias-YahayshYah-fire of Yah, ZephaniYah period 480 2Chro,35:19 King Yosias restored the Feast of Passover 2Chro.36:2 King Yoacas-EeshYah-formation of Yah 467 2Chro.36:4-5 King Yoaquim-YahkoonYah-Yah will establish 464 Daniel 1:1 King Nebuchadnesar of Babylonia Start of Babylonian Captivity 464 BCE is 463 years BCE plus 27-28 CE the 49th year Sabbathical year = 490 years as prophesied by Daniel in Daniel 9:24-27 Daniel 9:24-27 “Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy. Know therefore and understand, that from the going forth the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in trouble times. And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for 29


the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.”

490 years from Babylonian Captivity (70 x 7 = 490 years)( Sabbathical Year) On year 0027-0028 A.D. Sabbathical year or 49th year (seven weeks Sabbathical Year) On year 0028-0029 A.D. Jubilee year or first year or the 50th year On year 0029-0030 A.D. second year On year 0030-0031 A.D. third year ( and three) On year 0031-0032 A.D. fourth year, on 14th day of the first month (Abib) is Passover day (two weeks) On year 1987-88 A,D. a Sabbathical Year or 49th year On year 1988-1989 A.D. is a Jubilee Year On year 2036-2037 A,D. a Sabbathical Year or 49th year On year 2037-2038 A.D. is a Jubilee Year

70th Jubilee Year In Leviticus 25 was mentioned the Jubilee year is the 50th year and the first year of the 49th year cycle. From Exodus of Moses to start of Babylonian Captivity happened 19 Jubilee Years. From Babylonian Captivity to Ministerial of Yahshu‟a Messiah of Nazareth in Yisrawale happened 10 Jubilee Years. From ministerial of Yahshu‟a Messiah of Nazareth in Yisrawale to year 1988-1989 A.D. happened 40 Jubilee Years. Total of 69 Jubilee Years happened from Exodux of Moses to year 1988-1989 A.D.Jubilee Year. The next Jubilee Year on year 2037-2038 A.D.will be the 70th Jubille Years from Exodus of Moses.

30

PILIPINAS AY NASA BIBLIA 2004 WITH OPHIR  

NEW RESEARCH ABOUT OPHIR