Page 1

MAY 2012 ISSUE 2 ชำระคาบริการเปนเงินเชื่อ ใบอนุญาตที่ พ.4/2555 ปณ.สามเสนใน

สิ่งตีพิมพ ปดผนึกโดยใบอนุญาตที่ ปน. (น) / 041

YOU GET WHAT

YOU GIVE! เสียสละ และตั้งมั่น เช�่อมสัมพันธ

คน ชาง ปา

2

จ�ตตินทร ฤทธ�รัตน


contents

8 8 5 6 12 14 16 19 20 23 24 26 28 30

12

about Undercover คน ชาง ปา จิตตินทร ฤทธิรัตน about Activity about Focus about Holiday 24Hr. In Pattaya about Fashion about Beauty about Healthy กินอยูอยางไรหางไกลมะเร็ง about Home&Decor Secret Garden about Smart Money เมื่อเงินบริจาคหักภาษีได 2 เทา about Travel เที่ยวใกลๆ ไปสมุทรสงคราม about Dining เย็นย่ำฮัมเพลงที่ Wood Duck about Horoscope ฮวงจุยดีๆ บานนี้อบอุน about Inspiration เพราะใหจึงไดรับ

Hours

IN PATTAYA

19

20

23

24 28

ฮวงจุยดี บานนี้อบอุน กลมเกลียว

คุณรู ไหม?… เงินบริจาค ของคุณ หักภาษี ได 2เทา

30

Where to find about free copy ในรูปแบบสือ่ สิง� พ�มพและสือ่ ออนไลนตวั ใหม ทีใ่ หสาระ บันเทิงแกชว� ต� คนเมืองในวัยทำงานทีพ ่ รอมแบงปนสิง� ดีๆ ออกเปนรายเดือน พรอมรับสิทธิพ�เศษเปนประจำทุกเดือน สำหรับ about magazine ในรูปแบบสื่อสิ�งพ�มพจะสงตรงถึงหนาบานคุณผานระบบไปรษณีย หากคุณเปนคนที่ “ใช” ในสไตล about สามารถหาอาน Issue ลาสุดหร�อ ยอนหลังกันไดในรูปแบบ e-magazine ที่ www.aboutdirectmag.com ดวยขั�นตอนงายๆ โดยทำการ register เปนสมาช�กผานหนาเว�บไซต และทุกครั�งที่ออกเลมใหม สมาช�กทุกคน จะไดรับ e-newsletter แจงผานทางอีเมลล เพ�ยงเทานี้คุณก็จะไมพลาดสิทธิพ�เศษและเร�่องราว intrend ในแตละเดือนแลวคะ

หาอานไมได กลวั ไมไ ดรบั ฉบบั ตอไป..

www.aboutdirectmag.com contense•update•stories

facebook.com/aboutdirectmag

lastest news and trends

@aboutdirectmag

หากคุณตองการ about free copy ในรูปแบบสิง� พ�มพและตองการ รับเปนประจำอยางตอเนือ่ งทุกเดือน สามารถเขาไปที่ www.aboutdirectmag.com แลว Register กรอกขอมูลใหครบถวน เพ�ยงเทานี้ about ก็จะไปเคาะประตูหนาบานคุณทุกเดือนแลวคะ


Say Hi!

สวัสดีคะ

about ฉบับแรกไดสงตรงถึงบานคุณผูอานไปเรียบรอยแลว มีใครไดรับเลือก เปน ชาว about กันบางคะ เพราะคุณคือหนึง่ ใน 50,000 คน ทีพ่ วกเราทีมงาน ไดเลือกสงตรงเรื่องราวดีๆ ไปใหคุณถึงหนาบาน ใหคุณไดเพลิดเพลินและ อัพเดทเรื่องราวชาวสัง คมเมืองไปพรอมๆ กัน คะ แตสำหรับผูที่ไ มไ ดรับ about ฉบั บ แรก คุ ณ สามารถเข า ไป register หรื อ คลิ ก อ า น about ได ท ี่ www.aboutdirectmag.com ทั้งฉบับปจจุบันและยอนหลังไดทุกเดือนนะคะ สำหรับฉบับนีผ้ เู ขียนอยากสงตอเรือ่ งราวของผูค นบางกลุม ทีม่ แี นวความคิดวา การไดเกิดมาเปน “ผูใ ห” อิม่ เอมใจกวาการเปน “ผูร บั ” มากแคไหน กลุม คนเหลานี้ จากที่ผูเขียนไดสัมผัส พวกเขาไมไดมีเงินทองมากมายหรือร่ำรวยจากไหน แต กลับมีหวั ใจทีย่ ง่ิ ใหญและพลังจากสมองและสองมือเพือ่ ชวยเหลือคนทีม่ โี อกาส นอยกวาตัวเองและชวยเหลือสังคมใหนา อยูม ากขึน้ เพียงรอยยิม้ และคำขอบคุณ ทีไ่ ดรบั กลับมา นัน่ ก็กลับกลายเปนกำลังใจและเปนพลังในการทำสิง่ ดีๆ ของการ เปน “ผูใ ห” ทีส่ ขุ ใจตอไปอยางไมเหน็ดเหนือ่ ยและยอทอ หากคุณไดอา น about ฉบับนี้ ผูเขียนและทีมงานอยากเปนสวนเล็กๆ ที่เปนสื่อกลาง ใหคุณไดมอง เห็นวาในสังคมที่มีการแขงขันกันอยางสูงนั้น ยังมีมุมเล็กๆ ที่ผูคนเหลานี้ มีความสุขกับการ “ให” โดยไมหวังสิ่งใดๆ ตอบแทน

มือของผูให.. อยูสูงกวามือของผูรับ… ช�่อของผูให… นาจดจำกวาช�่อของผูขอ.. เกียรติของผูให… กรุนหอมอยูเหนือกาลสมัย.. ยิ�งกวาเกียรติศักดิ์ของ นักรบและปวงว�รบุรุษ.. ทาน ว. วช�รเมธี

แลวพบกันฉบับหนานะคะ บรรณาธิการ aboutdirectmag@gmail.com

about contributors! about Smart money

สุวภา เจร�ญยิ�ง กรรมการผูจ ดั การ บร�ษทั หลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) ผูบร�หารหญิง ผูคร่ำหวอดในแวดวงการเง�นมากวา 20 ป เจาของผลงาน บอกสิจะมีเง�นไดไง มีลูกกี่คนก็รวยได ถาใชเง�นเปน,อายุเทาไรก็รวยได ถาใชเง�นเปน จะมาแนะนำเร�่องเง�น ใหเปนเร�่องงายสำหรับคุณ

about home&decor

สมบุญ กร�่งไกร หร�อ “พ��แกละ” นักจัดดอกไมและสไตลิสตระดับมือโปรและงานเข�ยนคอลัมน “ดอกไมในบาน” ในนิตยสารบานและสวน และผลงานอื่นๆ อีกมากมายจะมาแนะนำเทคนิคทำให บานของคุณนาอยู

about horoscope

อ.ตะวัน เลขะพัฒน ซ�นแสฮวงจุยรุนใหมที่ไดรับการยอมรับในปจจุบันวาสามารถประยุกต เอาหลักการฮวงจุย ตามระบบว�ชาการรวมกับศาสตรสมัยใหมไมวาจะเปนหลักสถาปตยกรรม การตลาดการบร�หารไดอยางลึกซ�้ง

about inspairation พ�ทยากร ลีลาภัทร ผูเข�ยนหนังสือ ธนาคารความสุข, เมื่อช�ว�ตถึงคราวตองกาวขาม และว�ตามินแหงความสุข อดีตดีเจและคอลัมนนสิ ตใหนติ ยสาร Mix และ Marie Claire

4 aboutdirectmag.com

aboutus! บรรณาธิการบร�หาร ธนภรณ ศิร�พรรณพร บรรณาธิการที่ปร�กษา สุพล ศิร�พรรณพร บรรณาธิการฝายสรางสรรค กรว�การ จันทรมณี บรรณาธิการมัลติมีเดีย เยาวราช ณัฐฐ�รา Copy Writer/พ�สูจนอักษร สุชาดา รุจยากรกุล ผูจ ดั การฝายโฆษณา/การตลาด รัศมน คหนุรักษ� รองผูจัดการฝายโฆษณา/การตลาด กิรชาดา ศิร�วัน สำนักงาน บร�ษัท คาเพลลา ไบรท จำกัด 31 อาคารพญาไท ชั�น 10 หอง 103 ถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400 หร�อ โทร. 02-246-8699 fax. 02-246-8699 ตอ 26 จัดพ�มพโดย World Printing Services (WPS) 167/5 หมู 4 ถนนบางนา-ตราด (กม.29.5) บางบอ สมุทรปราการ

ภาพและเร�่องในนิตยสาร about สงวนสิทธิโ์ ดย บร�ษทั คาเพลลา ไบรท จำกัด การนำไปพ� ม พ ซ ้ ำ หร� อ ทำประโยชน ใ ดๆ ต อ งได ร ั บ อนุ ญ าตอย า งเป น ทางการจาก บร�ษัท คาเพลลา ไบรท จำกัดกอนทุกครั�ง


activity ผูโชคดีที่ไดรับรางวัลจาก NARS และ IPSA ทีมงานขอขอบคุณทุกทานทีร่ ว ม เลนสนุกกับกิจกรรมประจำเลม ของเรานะคะ ทีมงานขอสัญญาวา จะคัดสรรของรางวัลมาเปนประจำ ใหทกุ ทานรวมสนุกกับเรา ในทุก issue คะ สำหรับฉบับนีท้ มี งานหนักใจมากทีจ่ ะตองคัดเลือก ขอความใหกำลังจากผูที่สงมาเปนจำนวนมาก สำหรับผูที่พลาดโอกาส ยังรวมสนุกกับกิจกรรม ของเราไดในฉบับตอๆ ไปนะคะ

กิจกรรมดีๆ สำหรับฉบับนี้ เชิญคุณสาวๆ รวมสนุกกับราน Beige Button Vintage เพียงถายรูปตัวคุณพรอมชุดโปรดที่ชอบ แลวบอกเลาสไตลการแตงตัวที่เลิฟสุดๆ แลวสงมาที่.... 0co% 5 e-mail : info@aboutdirectmag.com unt s i D งายๆ แบบนี้ คุณก็มีสิทธิ์ไดรับตางหู สไตลวินเทจ จากราน Beige Button Vintage

จำนวน 2 รางวัล และพิเศษยิ่งกวา ถาสามารถตอบไดวาราน Beige Button Vintage

เปดกิจการมานานเทาไหรแลว ทางรานก็จะ

มอบสิทธิ์สวนลด 50% ใหอีก 2 รางวัลเลยจา

www.facebook.com/Beigebuttonvintage Username : KOKO

กติกา : ผูรวมสนุกสามารถสงภาพมาไดไมจำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลทานละ 1 รางวัลเทานั้น โดยผูที่สงภาพตองทำการ register ที่ www.aboutdirectmag.com เพื่อรับ username กอน แลวทำการสงภาพ มารวมสนุก ไดที่ e-mail : info@aboutdirectmag.com โดยทำการตั้งชื่อหัวขอ e-mail วา about your style และวงเล็บชื่อ username ของ ผูรวมสนุกทายหัวขอเรือ่ ง พรอมเขียนบรรยายภาพ หรือโพสตภาพมาที่ www.facebook.com/aboutdirectmag หมดเขตรับภาพ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ทางเฟซบุคและเว็บไซต และในฉบับตอไป โดยทางผูรวมสนุกตองทำตามกติกาที่ไดระบุไว สำหรับทานที่ไดรางวัลทีมงานจะติดตอกลับและสงของรางวัลไปตามที่อยู ผลการตัดสินของทีมงานถือเปนที่สิ้นสุด

ผูโชคดีที่ไดรับของรางวัลจาก Ipsa Username : (Ky Nix) ไมมีใครทำใหเรายอมแพได นอกจากตัวเราเองนะครับ ผูโชคดีที่ไดรับของรางวัลจาก Nars Username : (azaa on tour) เมื่อไหรที่ลมใหคุณลุก เมื่อไหรที่ทอใหคุณยิ้ม เมื่อไหรที่ลาใหคุณพัก เมือ่ ไหรทแ่ี พใหคณ ุ เริม่ มันใหม อีกครัง้ ... ชีวิตเริ่มตนใหมไดเสมอคะ ผูโชคดีที่ไดรับของรางวัลจาก Nars Username : (wantotti) ไมมชี ยั ชนะใดไดมาโดยไมตอ ง ตอสู ไมมคี วามสำเร็จใด ไดมา โดยไมตอ งลงมือทำ

ผูโชคดีที่ไดรับรางวัลอาหารสุนัขจาก Jerhigh คนเราเกิดมามีโอกาสไมเทาเทียมกันคะ แตเราสามารถเลือกใชชวี ติ อยางทีเ่ ราอยากจะเปนได เลือกทำในสิ่งที่ถูกตอง หรือเลือกที่จะแบงปน สิ่งดีๆ หรือความสุขใหแกผูอื่น เพราะความสุขของแตละคนก็ไมเหมือนกัน คุณคนพบความสุขของคุณเจอหรือยังคะ... เชิญคุณรวมเลาประสบการณของความสุข ในแบบที่ทำใหคุณยิ้มได...แลวสงมาไดที่ e-mail : info@aboutdirectmag.com ความสุขแบบไหนที่ถูกใจทีมงาน จะไดรับผลิตภัณฑบำรุงผิว จาก ERB SPA มูลคา 1,450 จำนวน 10 รางวัลคะ กติกา : ผูรวมสนุกสามารถสงภาพมาไดไมจำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลทานละ 1 รางวัลเทานั้น โดยผูที่สงภาพตองทำการ register ที่ www.aboutdirectmag.com เพื่อรับ username กอน แลวทำการสงภาพ มารวมสนุก ไดที่ e-mail : info@aboutdirectmag.com โดยทำการตั้งชื่อหัวขอ e-mail วา about your mind และวงเล็บชื่อ username ของ ผูรวมสนุกทายหัวขอเรือ่ ง พรอมเขียนบรรยายภาพ หรือโพสตภาพมาที่ www.facebook.com/aboutdirectmag หมดเขตรับภาพ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ทางเฟซบุคและเว็บไซต และในฉบับตอไป โดยทางผูรวมสนุกตองทำตามกติกาที่ไดระบุไว สำหรับทานที่ไดรางวัลทีมงานจะติดตอกลับและสงของรางวัลไปตามที่อยู ผลการตัดสินของทีมงานถือเปนที่สิ้นสุด

ขอขอบคุณทุกทานทีไ่ ดรว มสนุก สงภาพสัตวเลีย้ งแสนรักเขามา รวมประกวด ซึง่ ทีมงานไดคดั เลือก ภาพประทับใจไปพรอมๆ กับรอยยิม้ และหวังวาเจาตัวนอยแสนซน คงอรอยไปกับอาหารสุนขั รสเริด จาก Jerhigh นะคะ ในครั้งตอไปทีมงานจะคัดสรร เรือ่ งราวและกิจกรรมดีๆ แบบนี้ มาใหรว มสนุกกันอีก อยาลืมติดตามนะคะ ผูโชคดีที่ไดรับของรางวัลจาก Jerhigh username: siripat username: meedeeteenee username: Kru_goi username: PEARiiZ username: crisisza


Focus

“เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช�นี รวมใจใหโลหิต" สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป 2555 ธนาคารไทยพาณิชยรวมกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยจัดโครงการ "เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี รวมใจใหโลหิต" เพือ่ รณรงคใหประชาชนรวมทำความดี โดยการบริจาคโลหิตถวาย เปนพระราชกุศล ตลอดป 2555 กำหนดจัดเปนประจำทุก 3 เดือน ณ ธนาคารไทยพาณิชย สำนักงานใหญ สาขาของธนาคาร ไดแก สาขาชิดลม สาขามีนบุรี สาขาตลาดศาลายา สาขาถนนเสรีไทย สาขาถนนนวลจันทร สาขาออมใหญ สโมสรหมูบานเสนานิเวศน โครงการ 1 นอกจากนั้นธนาคารยังไดจัดกิจกรรมรวมกับ ภาคบริการโลหิตและเครือขายทางธุรกิจ สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการรับบริจาคผานรถรับบริจาคโลหิตเคลือ่ นที่ ขอเชิญรวมบริจาคโลหิต เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศล เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองใหกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และเพื่อการมีสุขภาพที่ดี สอบถามเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย โทร.0 2777 7777 หรือ www.scb.co.th

Bra Charity บริษทั เดอะมอลล กรุป จำกัด ขอเชิญผูห ญิงมารวมแบงปน ความปรารถนาดี ดวยการรวมบริจาคชุดชัน้ ใน ในสภาพดี เพือ่ มอบใหกบั ผูห ญิงทีอ่ ยูใ นทัณฑสถานหญิงทัว่ ประเทศ ผานโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา ผูส นใจสามารถรวมบริจาคไดท่ี กลองรับบริจาค ณ แผนกชุดชั้นในสตรี เดอะมอลล ดิเอ็มโพเรียม, สยามพารากอน และบริษทั ไทยประกันชีวติ สำนักงานใหญ ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแตวันที่ 31 พ.ค.55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2310 1006

ตอนรับซัมเมอรกับคอลเล็คชั่นสีสันสดใสบนปลายเล็บกับยาทาเล็บสีเปรี้ยวจี๊ดจาก Bloom ทั้ง 60 เฉดสี ทั้งสีท็อปโคท 4 สี ใหมลาสุด แกลเมอรัส สปารคเคิล (Glamorous Sparkle) ที่มาในเนื้อกลิตเตอรแวววาวประกายทองและเงินหรือเปรี้ยวเฉี่ยวดวย เอ็จจี้ แครคเกิ้ล (Edgy Crackle) สีทาเล็บแบบแตกลายที่มาในสีดำและขาว ที่บรรดาสาวๆ จะไดเพลินเพลินไปกับการแตงแตมสีสันบนเล็บใหเฉิดฉายรับลมรอนในซัมเมอร ไดแลววันนี้ที่ เคานเตอรเครื่องสำอาง “บลูม” ทุกสาขา

Weee Can Do โนเกียจับมือฟวเจอรพารค และกรมควบคุมมลพิษเปดตัว โครงการ Weee Can Do เพื่อรณรงคการรีไซเคิลโทรศัพทมือถือ ในกลุม ประชาชนทัว่ ไป เพือ่ กระตุน ใหประชาชน ไดนำโทรศัพทมอื ถือ ที่ไมใชแลวมาเขาสูกระบวนการรีไซเคิล รวมดูแลโลกและประเทศ ของเราดวยการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและรวมกันลดมลภาวะ ตอสิง่ แวดลอม เพียงนำโทรศัพทมอื ถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณเสริม ทีไ่ มใชแลว ทุกรุน ทุกยีห่ อ พรอมติดชือ่ ทีอ่ ยู มาหยอนใสกลองรีไซเคิล ของโครงการ Weee Can Do ชัน้ B, G, 1 และ 3 ศูนยการคา ฟวเจอรพารค และรับสิทธิลุนโทรศัพทมือถือโนเกียใหมฟรีทันที ตัง้ แตวนั นีถ้ งึ 12 กันยายน 2555 นอกจากนี้ ทุก 1 เครือ่ ง ทีไ่ ดรบั ผาน

กลองรีไซเคิล โนเกียจะรวมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณกุศลตอไป สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Weee Can Do ไดที่ โนเกีย แคร ไลน 02 255 2111 หรือเว็บไซต www.futurepark.co.th

Gadget กลองถายวีดโี อดีไซนใหม หนาตาไมเหมือนใคร Blackmagic Design ผูผ ลิตและ พัฒนาผลิตภัณฑดานการถายวีดีโอไดเปดตัวกลองวีดีโอรุนใหมของตนเองในชื่อ วา Blackmagic Cinema Camera โดยความสามารถของกลองตัวนี้ คือ ถายวีดโี อ ที่ความละเอียด 2.5K (2432×1366) สามารถถายวีดีโอฟุตเทจแบบ RAW 12bit พรอมเซ็นเซอรที่มี Dynamic Range กวางถึง 13 Stop ขนาดเซ็นเซอร 16.64×14.04 mm ในตัว Blackmagic Cinema Camera มีสื่อบันทึกขอมูลแบบ SSD หนาจอ LCD แบบทัชสกรีน และตัวกลองรองรับกับเมาทเลนส Canon EF และ Zeiss ZF โดยกลองตัวนี้มีกำหนดการวางจำหนายในเดือนกรกฎาคม 2012 กับราคาเปดตัว $2,995 ขอบคุณที่มา : http://www.techxcite.com/topic/9113.html

Blackmagic Cinema Camera


Undercover

เสียสละและตั้งมั่น เช�่อมสัมพันธ

คน ชาง ปา

จ�ตตินทร ฤทธ�รัตน เช�อ่ วาหลายๆ คน คงเคยไดยนิ นิทานปรัมปราเร�อ่ ง “ราชสีหก บั หนู” หนูตวั เล็กๆ ทีใ่ ชความกลาหาญของตัวเองชวยช�วต� ราชสีหใ หหลุดพน จากบวงรายของนายพราน ดังเชนสองมือเล็กๆ ของเธอคนนี้ บวกกับความตัง� ใจและมุง มัน� จัดตัง� องคกรเพ�อ� เขาชวยเหลือชางไทย ไมใหสญ ู พันธไปจากปา และชวยใหชา งไมลงมาทำลายพ�ชไร ของเกษตรกร ผูหญิงคนนี้ช�่อ จ�ตตินทร ฤทธิรัตน ผูกอตั�งมูลนิธิ The Elephant Conservation Network (ECN) จริงๆ แลวมันเกิดมากจากการที่ไดเปนนักขาวทำงานดานสื่อมวลชน มานาน ไดเดินทางมาเยอะ ไดไปในพื้นที่ไกลๆ ในตางจังหวัด เขาไป ในปาในสถานที่ตางๆ ซึ่งโดยสวนตัวแลวเราเปนคนรักธรรมชาติอยูแลว เราชอบปา แลวยิง่ เวลาไดไปแลวไปเจอคนทีเ่ ขาทำงานดานอนุรกั ษธรรมชาติ ไมวา จะเปนนักวิจยั แพทย ปราชญทอ งถิน่ นักวิทยาศาสตร นักอนุรกั ษสตั วปา เรารูสึกวาบุคคลเหลานี้นาสนใจและแนนอนเราไดแรงบันดาลใจและ ประทับใจบุคคลเหลานี้ และก็ประทับใจอยูตลอดเวลาที่เราเปนนักขาว แลวก็คิดอยูเสมอวา สักวันหนึ่งเราจะเปนแบบนี้บาง


แล ว วั น หนึ ่ ง ที ่ เ รารู  สึก พอกับการเปนนักขาวแลว เราก็ตั้งใจไวเลยวา เราอยากทำงานดานนี้นะ ดานอนุ ร ั ก ษ ธ รรมชาติ อยากทำงานในป า แตวาตอนนั้นไมไดคิดวาจะตองเปนชาง เปนเมน เปนเสือโครง ไมได คิดเลย คิดแตวา อยากทำอะไรก็ได ทีเ่ ปนธรรมชาติ ปาไม ภูเขา เพราะเปน ความชอบสวนตัวและตั้งใจไววา ยังไงก็ตองเขาปาแนนอน เราเปนคน อยูงายกินงาย ใชชีวิตงายๆ เปนคนชอบอะไรที่ตื่นเตน ผจญภัย แตไม เสี่ยงนะอยางพวกบันจี้จัมพเนี่ยไมเอาเลย เราชอบเดินทางไปในที่แปลกๆ ใหมๆ และปลอดภัย ไมกลัวการเดินทาง ไมกลัวผูค น ไมกลัวอุปสรรค และเปนคนมองโลกในแงดี ซึง่ ชวงสองปหลัง ทีเ่ ปนนักขาวในใจก็คดิ อยูว า วันหนึง่ เราคงตองลาออก งานเขียนสารคดีและ สกูป ทีท่ ำมันก็ทำไดนะ แตมนั ยังไมใชเราคงตองทำอะไรทีใ่ ชตวั เรามากกวานี้ แตสง่ิ ทีเ่ ราไดรบั จากการเปนนักขาวคือ ทำใหเราไดรจู กั คนมากมาย การที่ เราไดรอบรูถือวาเปนสิ่งสำคัญ ทำใหเราเปนคนที่สังเคราะหอะไรไดงาย แตกอ็ ยางทีบ่ อกเรารูส กึ วาอยากทำอะไรทีล่ งลึก รูใ นเชิงลึก ก็คดิ อยางนัน้ อยูต ลอดเวลา จนในทีส่ ดุ ก็เลยตัดสินใจลาออก พอออกมาไดสกั สองสามเดือน ก็ไดขาวจากเพื่อนชาวตางชาติวาเพื่อนของเขากำลังหาผูชวยเพื่อทำงาน ดานสำรวจชางในผืนปาตะวันตก ซึ่งสวนใหญจะอยูที่เมืองกาญจน นี่คือ เหตุผลทีท่ ำใหเรารูจ กั เมืองกาญจนมากขึน้ เพราะเราตองไปสำรวจผืนปา ทั้ง 17 แหง ซึ่งอยูใน 6 จังหวัด แตมากกวาครึ่งอยูในจังหวัดกาญจนบุรี รวมไปถึงทุงใหญตะวันออก ทุงใหญตะวันตก และหวยขาแขง ซึ่งเปน ประสบการณที่ดีมากๆ

ยิงชางเนี่ย ผิดไหม ถาไมผิด ผมจะยิง!! เราก็ทำยิ้มๆ แลวบอกเขาไปวา

“ก็ลองดู”

เรารูสึกวามันนาตื่นเตนและเปน สิ่งที่เราชอบ เพราะไดเดินทางไดพูดคุยกับคนโนนคนนี้ ไดลุยไดลงพื้นที่ พอไดเขาไปสำรวจ ก็ไดพบวาที่อำเภอสลักพระ มีปญหาเรื่องชางรุนแรงมากที่สุด ตอนแรกเราทำงานอยูที่กรุงเทพฯ แตพอเรามาเจอเหตุการณจริงในภาคสนาม ก็คุยกันวา เราคงตองปรับกลยุทธเขาไปอยูในพื้นที่ ดูทั้งหมดทั้งมวลแลววาเหมาะสมที่จะไปตั้งหลักที่กาญจนบุรี ดีที่สุด เราคิดวาถาเราจะเริ่มตน ควรเริ่มตนในพื้นที่ ที่มีศักยภาพมากที่สุด เพื่อเราจะทำงานไดสำเร็จ ประกอบกับปญหาที่สลักพระก็รุนแรงมากดวย aboutdirectmag.com

9


เราหยิ บ ยกป ญ หาเรื ่ อ งช า งกั บ คนขึ ้ น มา นั ่ น คื อ จุ ด เริ ่ ม ต น ทั ้ ง หมด พอเรามีเปาหมายแลว เราจึงเขาไปเชาพื้นที่ที่สลักพระเพื่อตั้งเปน สำนักงานใหพอมีทท่ี ำงานกอน ปญหาทีเ่ ราพบมากทีส่ ลักพระก็คอื ชางปา ลงมากินพืชไรของชาวบาน ในชวงแรกก็มีปญหากับชาวบานในพื้นที่ ซึ่ง ปญหาที่พบก็จะมีสองแบบ หนึ่งคือสิ้นหวัง คือตอตานเลยพูดกับเราไมดี เชน “คุณไมตองมาแกหรอก มันแกไมได กลุมอื่นๆ ก็มีมาทำแลวก็ทำ ไมสำเร็จ” กับอีกกลุม หนึง่ คือ คาดหวังมาก ถามเราวาทางออกคืออะไรหนทาง ทีด่ ที ส่ี ดุ คืออะไร จะแกไขปญหาได 100% ไหมทีจ่ ะปองกันชางไมใหลงมาเลย คือจะเห็นไดวา มีสองกลุม คือสิน้ หวังกับคาดหวัง ซึง่ ชาวบานอาจจะเคยเห็น การทำงานจากกลุม อืน่ ๆ ทีเ่ คยเขามาแลวแกไขปญหาไมได ซึง่ ก็ไมผดิ เชนกัน กลุม ทีเ่ คยเขามาเขาก็อาจจะรูส กึ สิน้ หวังทำไมยากจัง ไมทำดีกวา ซึง่ ถาเขา ไมสจู ริงๆ ก็คงทำไมสำเร็จ แตอยางเราๆ สู เราก็มวี ธิ กี ารพูดกับชาวบาน คือจะ ไมสรางความคาดหวัง ซึง่ ชาวบานเองก็จะแบงประเภทออกไปอีก เชนแบบที่ เรียกคาชดเชยความเสียหาย เราก็ตอ งบอกเขาไปวาสิง่ ทีเ่ ราทำ คือตองการ แกไขปญหาระยะยาว ซึ่งตอนนั้นเรายังไมรูวาปญหาจริงๆ วาคืออะไร จนกวาเราจะรับรูป ญ  หาไดดขี น้ึ โดยการทำงานรวมกัน ซึง่ ถาถามวาหนทาง

การแกไขปญหาระยะยาวทีด่ ที ส่ี ดุ คืออะไร เราก็ตอบไมได จึงไมมคี ำตอบ ที่ดีที่สุดสำหรับปญหานี้ สองเราไมมีการชดเชยคาเสียหายแนนอนเพราะ ไมมเี งินและไมมคี วามสามารถพอในการหาเงินมา หรือแมแตรฐั บาลเองก็ไมมี ความสามารถพอ ทีจ่ ะชดเชยคาเสียหายใหกบั เกษตรกรไดอยางเปนธรรม หรือเต็ม 100% เพราะฉะนัน้ เราเลยบอกเขาใหหยุดความคาดหวัง ตอนนัน้ เรา ยังไมทราบเลยวาชางมากีต่ วั มาบอยแคไหน แลวตรงไหนไดรบั ผลกระทบบาง

10 aboutdirectmag.com

คือไมมีขอมูลทางสถิติเลย เราจะไมเอาความรูสึก มาแกปญหา เราก็บอกกับชาวบานวาเราอยากให เขามีสว นรวม เพราะเราคิดวาถาเขาเขาใจ ชาวบาน ก็จะชวยเราแกปญ  หาไดถงึ ตนเหตุและสาเหตุ รากเหงา ซึง่ ในแตละพืน้ ทีก่ ม็ กี ารแกปญ  หาทีแ่ ตกตางกันออกไป ซึง่ อาจจะมีวธิ ปี อ งกันแบบงายๆ เทาทีส่ ามารถทำได เชน ใชเสียงไลบาง ใชแสงไลบาง หรือใชรั้วกันบาง แลวแตวา สิง่ ไหนจะปลอดภัย สวนการแกปญ  หาใน ระยะกลางและระยะยาว ก็จะมีแนวทางการแกปญ  หา คือการขุดคูรวมกัน เพื่อเปนแนวปองกันชางปา ซึง่ มันก็ชวยได หรือทำรั้วไฟฟาอยางดี ซึ่งจะทำให ชางตกใจแตไมถึงตาย สวนในระยะยาวก็คือการ พยายามเขาไปแกไขตนเหตุของปญหาเลย ทัง้ ทีส่ ลักพระเองหรือทีอ่ น่ื ๆ ก็จะ คลายๆ กัน ก็คอื การลดขนาดพืน้ ทีข่ องชางปา หรือการทีพ่ น้ื ทีข่ องชางปาถูกทำ ใหกระจัดกระจาย และจะทำอยางไรที่จะขยายพื้นที่เพื่อรองรับประชากร ของชางดวยทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต รองรับพฤติกรรมของชางตัวผูท จ่ี ะ ตองหากินไกลๆ แตบงั เอิญเสนทางถูกตัดขาด เนือ่ งจากมีถนน มีเขือ่ นมากัน้ บนลำน้ำแควทีเ่ คยขามในอดีต เราก็ไปแกทต่ี รงนัน้ โดยการพยายามดูความ เปนไปไดทจ่ี ะเชือ่ มตอปาใหมนั อยูต ดิ กันใหชา งสามารถเดินไปได แตทง้ั นี้ คงตองบอกวาเราคงตองใชหลายๆ วิธีรวมกัน จริงๆ แลวในชวงปแรกของการทำงานก็รูสึกทอเหมือนกัน เหมือนกับเราผลักดันมากและตองตอสูกับทัศนะคติที่ไมตรงกันทั้งจาก ชาวบานหรือเพื่อนรวมงานเองก็ตาม เคยมีเกษตรกรถามแบบกวนๆ วา “ยิงชางเนี่ย ผิดไหม ถาไมผิด ผมจะยิง เราก็ทำยิ้มๆ แลวบอกเขาไปวา ก็ลองดู”


แตกไ็ มใชทง้ั หมดนะสวนใหญแลวเราก็ไดรบั ความรวมมือทีด่ จี ากเกษตรกรหรือ หนวยงานทีเ่ รารวมงานดวยถือวาเกิน 80% เลยทีเดียว และทุกครัง้ ทีเ่ ราเจออุปสรรค เราจะกลับมาทบทวนแลวตั้งใจใหม เหมือนกับเวลาที่เราจะทำธุรกิจชวงโคง ของตัว “J” คือสวนที่ลำบากที่สุด ในชวงที่ทอมากเราก็พยายามนึกถึงสิ่งที่เรา เคยทำแลวสำเร็จ บางครัง้ มันยากกวานี้ แตถา เราสูแ ละตัง้ ใจ เราก็จะผานมันไปได

The GUEST

SHARING

“เราจะไมหยุดทำ ถาเรายังไมพิสูจน ใหคนอื่นเห็น ถาหยุดตอนนั้น คือลมเหลว หยุดไมได” คือเราเขามาเพือ่ พยายามเปลีย่ นแปลงใหดขี น้ึ ก็ตอ งสูเ ต็มที่ จนปจจุบนั นีเ้ ราให 8 จาก 10 นะ เหมือนกับวาสังคมมองเห็นสิ่งที่เราตั้งใจทำ นั่นคือสิ่งที่รูสึกดีใจ มากทีส่ ดุ ตัวอยางเชน เราจัดงาน Run for elephant วิง่ เพือ่ ชาง ซึง่ เปนครัง้ แรก ในประเทศไทย ในวันนัน้ ก็มเี กษตรไรออ ยคนหนึง่ จำไดวา ตอนทีเ่ จอกันครัง้ แรก เขาทำทาทางขึงขังดวยสีหนาไมพอใจพี่แลวพูดวา “ผมจะเรียกคาชดเชยความ เสียหายไดเทาไร” แตพอมาเจอกันอีกทีในวันทีเ่ ราจัดงานแกขนสมโอมาใหแลว พูดกับพีว่ า “ผมคงมาวิง่ ดวยไมได แตผมอยากใหคณ ุ อยูช ว ยทีน่ ต่ี อ ไปเรือ่ ยๆ และ อยางนอยเราตองเจอกันทีง่ านนีท้ กุ ปนะครับ” เราประทับใจมากและรูส กึ วานีค่ อื กำลังใจทีด่ มี ากๆ ตืน้ ตันใจ คือสิง่ ทีเ่ ราทำมาเขามองเห็นคุณคาของมันแลว เพียงแคนี้ ก็ทำใหสูและเดินหนาตอไปได มันมีคามากกวารางวัลใดๆ อยางปจจุบันนี้ผูคนหันมาจัดตั้งกลุมและสนใจกันมากในเรื่องของสิ่งแวดลอม เรื่องโลกรอน วิกฤตตางๆ รวมถึงการอนุรักษ ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสีย ถาคุณทำ ออกมาจากความตั้งใจภายในเลย ตองการทำอะไรที่ดีใหโลกนี้ ซึ่งอาจจะหาง จากบานเราแคเพียง 10 กิโลเมตร อาจจะอนุรักษแมลงปอก็ได หรือตองการ บำบัดน้ำในคลองบานเราก็ได ซึง่ ลักษณะงานทีเ่ ปนอาสาสมัคร บางครัง้ ก็สราง ผลกระทบไดยาก อาจมีปญ  หาเรือ่ งทุน หรือบุคคลากรตรงนีเ้ ปนขอจำกัดของมัน แนนอนจะนำไปสูค วามยัง่ ยืนในอนาคตการทำงานของเขา เพราะวาทำเมือ่ ตัวเอง มีเวลา ทำเมือ่ ตัวเองมีแรง หรือทำเมือ่ ตัวเองพอจะมีเงินเก็บ การเขามาตรงนีม้ นั ไมใช เรือ่ งยากและก็ไมใชเรือ่ งงาย สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ เราบริสทุ ธิใ์ จ เรารักทีจ่ ะทำมัน จริงๆ ใหเรียนรูและอยาอายเรื่องที่จะตองประสานงาน หรือติดตอกับองคกรที่ ทำอยูแ ลวอยาไปคิดวาสิง่ ทีเ่ ขาทำอยูม นั ไมดี ไมดถู กู คนอืน่ วาไมไดเรือ่ ง เราตอง ทำเพือ่ จะปรับปรุงใหดกี วาและเรียนรูจ ากสิง่ ทีเ่ ขาทำไวอยูแ ลวไมตอ งเริม่ จากศูนย แชรขอ มูลถึงกัน ไมเปนศัตรูกนั เพราะเราไมลมื วาเราทำเพือ่ ใคร เราไมไดทำเพือ่ ตัวเอง สำหรับใครที่จะคิดเขามาทำตรงนี้ ก็ใหเรียนรูจากสิ่งที่ผิดพลาด แลวก็ ทำตัวเปนน้ำที่ไมเต็มแกวเพราะมีอะไรที่พรอมใหเราเรียนรูตลอดเวลาไมรูจบ อยากจะฝากถึงคนที่ตองการเขามาทำหรือเขามาชวยเหลือ หรือถาเห็นในขาว หรือในทีวี ไมวา จากองคกรใดก็ตาม ถาอยากชวยก็ใหลงมือทำเลย อยารอเวลา เพราะบางครั้งอาจยุงจนลืม ฉะนั้นถาอยากชวยก็ลงมือทำเลย อะไรก็ไดนิดๆ หนอยๆ หรืออะไรก็ไดเทาที่มีโอกาสจะไดชวย

เราอยากใหคนไทยชวยกันตอนที่ยังมีโอกาส ไดชวยตอนที่ เรายังมีปาอยู ชวยตอนที่เรามีชาง หร�อเสือโครงอยู แตเราไมอาจจะชวยไดเมื่อวันหนึ่งมันสูญพันธไปแลว รวมบริจาคอุปกรณเพื่อชวยในการสำรวจพื้นที่ เชน วิทยุสื่อสาร มุง เปล อุปกรณเดินปา หรือรวมบริจาคเปนเงินไดที่ The Elephant Conservation Network www.ecn-thailand.org

คุณหมอ 5 บาท ความดีไมมีเกษียณ คุณหมอ..นพ.สภา ลิมพาณิชยการ คุณหมอในวัย 74 ป หลัง เลิกงานประมาณ 5 โมงเย็น คุณหมอจะขับรถจากศิรริ าชไปเปดคลินกิ ในซอยระนอง 1 ถนนพระราม 5 โดยใชชอ่ื คลินกิ วา "สำนักงานแพทย" ของ รศ.นพ.สภา ลิมพาณิชยการ ผูซ ง่ึ ไดฉายาวา "หมอ 5 บาท" เพราะ คิดคารักษาในราคาถูก เริม่ ตนเพียง 5 บาท รายไดตอ วันนัน้ ผมไมรวู า ไดเทาไหรไมเคยนับ ไดเงินมาก็จะเก็บไวเปนทุนซือ้ ยาถาไมพอก็ถอน เงินตัวเอง “ผมก็จะทำงานอยางนีจ้ นกวาจะทำงานไมไหว ก็บอก คนไขไวเหมือนกันวา ถารานปดแบบไมมีสาเหตุละก็... แสดงวาผมทำไมไหวแลว” เวลาที่อาจารยหมอสภาบอกวา “ไมไหว” นั้นยังมาไมถึง วันนี้เกาอี้ พลาสติกหนาหองตรวจของสำนักงานแพทย ยังตอนรับผูมาเฝารอ ใหอาจารยหมอรักษา จะยังเหลือแพทยอกี ซักกีท่ า น ยังมีหมออีกซัก กีค่ น ทีย่ งั มีหวั ใจเพือ่ คนเจ็บไขไดปว ยเหมือนอยาง “คุณหมอ..นพ.สภา ลิมพาณิชยการ” ขอบคุณขอมูลจาก www.meedee.net

น้ำใจเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ ของปาหาบ…แมคา 5 บาท มุมเล็ก ๆมุมหนึ่งในสังคม ยังมีแมคา วัยยาง 60 ป คนหนึง่ มีอาชีพ หาบเรขายกับขาวมานานกวา 30 ปแลว และยังคงตรึงราคาเดิมที่ 5 บาท แมวาขาวจะยาก หมากจะแพง น้ำมันจะปรับขึ้นราคาแต "ปาแดง บุญยัง พิมพรตั น” หรือทีท่ กุ คนเรียกแกวา "ปาหาบ" แมคา ใน ซ.จรัญสนิทวงศ 33 แยก 3 ก็ไมเคยแมแตจะคิดปรับขึ้นราคา "นึกถึงตัวเองเวลาไมมี ทองหิวมันทรมานมากนะ คนเงินเดือนนอยๆ ก็อยากใหเขากินอิม่ บางคนมีมา 10 บาท มาซือ้ กับปา ก็ใหเขาเยอะๆ เปนขาวเหนียวเปนอะไรอยางนี้ บางคนมาไกลๆ ไมมเี งินมา ปาก็ ใหไปบาง หรือไมกค็ ดิ เขาแคครึง่ เดียว 20 บาท เอา 10 บาทพอ" ความทีป่ า หาบเคยขัดสนมากอน แต ณ วันนีแ้ กสามารถสรางเนือ้ สรางตัว จนพอมีพอใชอยางพอเพียงแลว ก็ไดเวลาทีจ่ ะแบงปนความอิม่ ทองใหกบั ผูอ น่ ื บาง ปาบอกวา ชีวติ ของแกสุขสบายดี ไมเปนหนี้ ไมลำบากก็ไมจำเปน ที่จะตองเอากำไร ใหคนอื่นเดือดรอน สู "ใหผูอื่น" จะดีกวา ขอบคุณขอมูลจาก นิตยสาร ฅ คน


Holiday

Hours

IN PATTAYA เชา บาย

ค่ำ

เดินชิลลริมชายหาด ยามเชาตรู ชายหาดพัทยา เหมาะสำหรับการเดินเลนที่สุด เพราะอากาศไม รอน ผูคนไมพลุกพลาน รมก็ยังไมกาง เตียงผาใบ ก็ยังไมมี ตื่นเชามาสูดอากาศดีๆ รับรองวา ไมมีผิดหวัง อิ่มอรอยกับ นายควร สมตำ แชมป 2 สมัยซอน ฝมือสมตำไมธรรมดาเพราะมีรางวัลแชมปการันตี ถึง 2 สมัยซอน เมนูเดนทีไ่ มควรพลาดก็คอื สมตำปูมา รสชาติเขมขน และสมตำครกระเบิดหรือตำผลไมรวม ที่อรอยเลิศจนควาแชมปมาครอง นอกจากนั้นยังมี สมตำปลายาง สมตำกุง สด สมตำหอยดองและเมนูเด็ด อื่นๆ ใหเลือกอีกเพียบ รานนายควร 93/6-7 หมู 2 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี โทร. 0 3822 2021

หากพูดถึงเมืองทีไ่ มเคยหลับไหล พัทยาตองเปนเมืองหนึง่ ทีต่ ดิ อันดับตนๆ เพราะไมวาจะอยากกิน อยากเที่ยว อยากปารตี้ หร�ออยากจะหนีมาพักผอน พัทยาก็พรอมตอนรับตลอด 24 ชั�วโมง อยากสัมผัสความสุข สนุกเต็มที่ ก็ตองเลือกไปใช ช�ว�ตที่พัทยาแลวคุณจะติดใจเมืองที่ไมเคยหลับไหลจนถอนตัว ไมข�้น

สาย

ชมไรองุนซิลเวอรเลค

ผ อ นคลาย สบายตา กั บ ธรรมชาติ ส วยๆ ในไร องุนซิลเวอรเลค รายลอมไปดวยสวนองุน อางเก็บน้ำขนาดใหญ และซุมไมดอกไมประดับ พรอมลิ้มลองผลิตภัณฑแปรรูปองุนสดๆ จากไร ไมวาจะเปน ไวน แยม เจลลี่ คุกกี้ และน้ำองุน แสนอรอย 31/62 หมู 7 ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี โทร. 0 3893 8123

ฮัมเพลงที่ Walking Street และ Ice Bar สตารทความสนุกยามค่ำคืนที่ Walking Street สถานที่ยอดนิยม ของนักทองเที่ยว ตลอดสองขางทางจากฝง ชายหาดพัทยา ไปจนถึงแหลมบาลีฮาย เต็มไปดวยสถานบันเทิง รานอาหาร และรานคาตางๆ มากมาย พรอมชม สตรีทโชวสนุกๆ อีกเพียบ และปดทายดวย -5 Ice Bar & Lounge สัมผัสความสนุกเต็มพิกดั 2 บรรยากาศในทีเ่ ดียว • -5 Lounge บารอุณหภูมิปกติ บริการเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับผอนคลาย พบปะสังสรรค • -5 Ice Bar บารนำ้ แข็งเย็นยะเยือกทีอ่ ณ ุ หภูมิ -5 C เคลาคลอดนตรีจงั หวะสนุกสนาน กอนแกหนาวกันดวย วอดกาผสมน้ำผลไมเสิรฟ ในแกวทีท่ ำจากน้ำแข็ง ดืม่ ไดแบบไมจำกัด ภายในเวลา 20 นาที ราคา 500 บาท/ ทาน โรงแรมอมารี โนวา สวีท พัทยากลาง โทร. 0 3842 6768 และ 0 3805 2336 เปดบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 18.00-02.00 น.


Fashion

Miss Selfridge

Miss Selfridge

Jaspal 1,095 Jaspal 895 Beige Button vintage Beige Button vintage

Topshop

เบรค! องศาที่รอนระ อุ ด หอมหวานดังขนมแสน วยเสื้อผาโทนสีพาสเทลสบายตา อรอย ไมรอนเกินไป จนไมมีใ ชวยลดรอนใหซัมเมอรนี้ อัพเดทเทรนดเสื้อผาพ ครกลาออกจากบาน าสเทล ใน จากแบรนดสินคาชั�นน แบบที่คุณโปรด ำไดแลวคะ

Jaspal 2,495 Jaspal

Topshop

14 aboutdirectmag.com

Jaspal 1,295


Miss Selfridge

Beige Button vintage

Extra Bon Bon 2,150

Dorothy Perkins

รวมแบงปนเสือ้ ผามือสอง ทีไ่ มใชแลว สงตอ เพือ่ เปนประโยชนกบั คนอืน่ ๆ สนใจบริจาคไดท่ี มูลนิธกิ ระจกเงา โทร. 08 6007 2020

Jaspal

Jaspal

Jaspal Dorothy Perkins

Beige Button vintage

Dorothy Perkins

Topshop

สถานที่จำหนาย Dorothy Perkins ชัน้ 3 เซ็นทรัลเวิลด โทร. 02-613-1769 และ ชัน้ 3 เซ็นทรัลชิดลม โทร. 02-655-7612 Topshop ชัน้ 1 เซ็นทรัลเวิลด โทร. 02-613-1660 Miss Selfridge ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด โทร. 02-613-1703 ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพราว โทร. 02-937-0783 ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม โทร. 02-254-3600 Jaspal หางสรรพสินคาชั้นนำทุกสาขา www.facebook.com/Extrabonbon, www.facebook.com/Beigebuttonvintagege aboutdirectmag.com

15


Beauty

ANESSA FACE SUNSCREEN BB SPF50+PA+++ ขนาด 30 กรัม ราคา 1,300 บาท

Majolica Majorca Perfect Automatic Liner มี 7 เฉดสีใหม ราคา 480 บาท

Za True White Plus Two-way Foundation SPF20 PA++ (สอบถามราคาไดทเ่ี คาเตอรสนิ คา)

โปรเฟสชัน่ แนล เนล โพลิช (Professional Nail Polish) ยาทาเล็บสีสนั สดสวย นวัตกรรมใหมลา สุด จากบลูม ดวยเฉดสีสวยกวา 60 เฉดสี (สอบถามราคาไดทเ่ี คานเตอรสนิ คา)

MAKE UP ลัลลา…ไปกับ Make Up รับซัมเมอร จากทุกแบรนดชั�นนำ ใหคุณออกจากบานในสไตลสวยใส ไมกลัวรอน หนารอนนี้ควรใช เมคอัพสีออนๆ ไมจัดจานเกินไป จะทำใหคุณดูสวยเปนธรรมชาติ ทีนี้ก็เตร�ยมออกจากบานไปลันลากันไดละจา

Ac Gentle Make Off (Limited Edition) น้ำมัน ทำความสะอาดเครือ่ งสำอาง ราคา 850 บาท

AQUALABEL Deep Clear Oil Cleansing ออยลทำความสะอาด เครือ่ งสำอาง ราคา 450 บาท

AQUALABEL White Clear Foam โฟมทำความสะอาด สูตรไวทเทนนิง่ ราคา 390 บาท

16 aboutdirectmag.com

Ettusais White Shooter ราคา 1,050 บาท โลชัน่ เพือ่ ผิวดูกระจางใส จุดดางดำและรอยแผล เปนจากสิวดูจางลง ราคา 1,050 บาท

ขนาด 170ml.

Majolica Majorca Lash King Mascara ราคา 490 บาท

Super Sun Block SPF50 PA+++ 30 มล. ราคา 1,550 บาท

Sun Protector SPF30 PA+++ 30 มล. ราคา 1,650บาท

พิสจู นอานุภาพพลังแหงผิวดูออ นเยาว เพือ่ ผิวทีด่ ดู ที ส่ี ดุ สำหรับคุณ ดวยซีรม่ั ประสิทธิภาพสูง “Ultimate Regenerating Serum” และกลุม ผลิตภัณฑ บำรุงผิวจาก “Shiseido Future Solution LX” (สอบถามราคาไดทเ่ี คานเตอรสนิ คา)

Jean Paul Le Male Stimulating Summer Fragrance ขนาด 125 มล. ราคา 2,400 บาท

Jean Paul Gaultier Classique Summer Fragrance ขนาด 100 มล. ราคา 2,600 บาท


BEAUTY MAKE UP

Update

ฌอง ปอล โกลติเยร ขอแนะนำน้ำหอมกลิ�นใหม Kokorico

ประกาศกองรองถึงชัยชนะในความแกรงกลาแหงความเปนชายดวยกลิ่นหอมของบุรุษ มาดมั่น เรารอน เปยมดวยเสนหอันเยายวน จุดประกายความตื่นเตน เราใจ มีทั้งความฟูฟา และเรือ่ งเซอรไพรส ดวยธรรมเนียมแหงการปรุงสูตรน้ำหอมทีย่ งั คงอยูค รบครัน ตามมาตรฐาน ชั้นสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุดิบล้ำเลอคา ไมซีดารระเบิดพลังความหอม แพ็ทชูลีพรายพรม อบอวลชุมชื่น หญาเวติแวรอาศัยลูกเลนกลิ่นจากรากแหงเปนเสียงสะทอน ประกาศกองถึง ความเปนผูช ายอยางแจมชัด ขัว้ ขัดแยงของเมล็ดโกโก กลิน่ หอมของขนมหวานทีจ่ ดุ ประกาย อารมณเสนหา เพื่อสรางสรรคน้ำหอมซึ่งเต็มไปดวยความเท เปนความซุกซนแบบชนชั้นสูง นี่คือความเซ็กซี่ในลีลาสงางาม หากเปรียบน้ำหอมกลิ่นนี้คือบทเพลง นี่คือบทเพลงกึกกอง รองสนัน่ ทีท่ กุ สรรพเสียงถูกเรียงประสานใหกลมกลืนดวยการใชแนวกลิน่ ไมหอมอันเพริศพราย มาในขวดสีดำรูปทรงใบหนาแหงบุรษุ สุดเซ็กซีท่ ง้ั สองดาน รูปทรงประติมากรรมตามธรรมเนียมดัง้ เดิม อยูใ นกลอง โลหะสีแดงสดเขม เคลือบเงาแวววาวล้ำสมัย รวมรองกูก อ งประกายชัยและเผยความแกรงแหง บุรษุ เพศอันชวนใหหลงใหลไดแลววันนี้ ทีเ่ คาเตอรหา งสรรพสินคาชัน้ นำทัว่ ไป

ที่สุดแหงคร�มปรนนิบัตผิวเลอคา ระดับผลงาน Master Piece ของเคลย เดอ โป โบเต “Synactif Intensive Cream”

รังสรรคนวัตกรรมความงามและวิธกี ารดูแลผิวใหสวยดูออ นเยาว ขอนำเสนอผลิตภัณฑทเ่ี ปนทีส่ ดุ แหงครีมบำรุงผิวอันหรูหรา ทีเ่ ปย มดวยสวนผสมคัดสรร พิเศษที่ชวยใหผิวดูกระชับไดรูป ชะลอการเกิดริ้วรอยแหงวัย มอบความกระจางใสและคืนความชุมชื่นใหผิวระหวางที่พักผอนเพื่อผิวสวยในวันรุงขึ้น ครีมอัศจรรยที่นำมาซึ่ง “รูปแบบผิวดูกระชับ” ชะลอการเกิดริ้วรอยแหงวัย บนชัน้ บนสุดของหนังกำพรา (Stratum Corneum) ดวย MACC สวนผสม เอกสิทธิข์ อง SYNACTIF ชวยฟน บำรุงและเพิม่ ศักยภาพ ในการรองรับคุณคาบำรุงตางๆ สูผิวไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ชวยชะลอการเสื่อมถอยของ ความงามอันอาจเกิดขึน้ ได และเติมเต็มความงามสมบูรณแบบใหแกรูปหนาดวยสูตรสรางสรรค “Facial Feature”* ปฏิบัติการตอชั้นผิว เพื่อรังสรรค ผิวดูกระชับไดรปู สงผลใหผวิ หนาดูสวยกวาทีเ่ คย ชวยลดเลือนสภาพผิวบวม หยอนคลอย ดูเปนกอนเนือ้ หรือเปนชัน้ ไมสม่ำเสมอ พรอมมอบประกาย กระจางใส และฟน บำรุงการเพิม่ น้ำหลอเลีย้ งผิว ดวยสวนผสมทรงคุณคา พรอมซึมซาบสูผ วิ อยางรวดเร็ว ดวยการออกแบบสูตรอิมัลชั่นแบบ High Speed High Shear พิสูจนอานุภาพครีมบำรุงผิวระดับ Master Piece ที่เคลย เดอ โป โบเต ที่เคานเตอรหางสรรพสินคาชั้นนำไดแลววันนี้


Healthy

กินอยูอยางไร?.. หางไกลโรคมะเร�ง

ทางการแพทยนั้น มีขอมูลเกี่ยวกับ การเลือกรับประทานและการใชชีวิต ซึ่งจะสามารถปองกันโรคมะเร็งได 30 - 40% และยังสามารถปองกันโรคอื่นๆ ไดอีกดวย เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ไขมันในเสนเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และโรคกระดูกพรุน

ไมสูบบุหร�่

ผูสูบบุหรี่มากกวา 20 มวน/วัน นาน 10 ป จะมีความเสี่ยงตอการเกิดเปนโรคมะเร็งปอด 8 -10 เทาของผูที่ไมสูบบุหรี่ และ 80% ของโรคมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ สำหรับผูที่สูบบุหรี่ ถาหยุดสูบสามารถปองกันการเกิดโรคมะเร็งปอดไดถึง 60 – 70% การสูบบุหรี่ยังเปนสาเหตุของโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ และโรคอื่นๆ ดวย เชน โรคหัวใจ

ไมดื่มสุรา

หรือดื่มแคพอควร ถามีความจำเปน ดื่มไมควรเกินปริมาณของ Ethanol 20 กรัม/วัน หรือประมาณวันละ 1 แกว ผูที่ดื่ม สุรามากกวา 60 กรัมของ Ethanol ตอวัน จะเพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งเปน 9 เทาของผูไ มดม่ื แตถา ดืม่ สุรามากกวา 60 กรัมของ Ethanol และเปนผูที่สูบบุหรี่มากกวา 20 มวนตอวันดวย จะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเปน 50 เทา

พฤติกรรมการกิน

กินอาหารใหครบ 5 หมู ในปริมาณที่เหมาะสมกับวัย เพื่อใหไดสารอาหารตางๆ ครบถวนตามที่รางกาย ตองการและหลีกเลี่ยงการสะสมสารพิษอาหาร อาหารหมูที่ 1 : เนื้อสัตว ไข นม และถั่วเมล็ดแหงตางๆ อาหารหมูที่ 2 : ขาว แปง น้ำตาล เผือก มัน อาหารหมูที่ 3 : ผักตางๆ อาหารหมูที่ 4 : ผลไมตางๆ อาหารหมูที่ 5 : ไขมันจากสัตวและพืช เลือกกินอาหารที่ประกอบดวยธัญพืช เชน เมล็ดถั่วตางๆ งา ขาวโพด ขาวกลอง มันฝรั่ง มันเทศ กินผัก ผลไมสดใหมากเปนประจำตามฤดูกาล กินผัก-ผลไมสดวันละ 500 กรัม เปนประจำหรือมากกวาครึง่ หนึง่ ของปริมาณอาหารที่กิน จะชวยลดความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งได 20% หรือมากกวา เพราะในผัก ผลไม ที่เรากินนั้น มีเสนใยอาหาร เกลือแร วิตามิน และสารหลายชนิด เปนสารตานอนุมูลอิสระ ยับยั้ง ขบวนการเกิดโรคมะเร็ง ซึง่ สามารถปองกันโรคมะเร็งและเพิม่ ภูมติ า นทานโรค ควรกินอาหารทีม่ ไี ขมันต่ำ ในผูใ หญผชู ายควรไดพลังงานวันละ 2,000 แคลอรี ผูห ญิง 1,600 แคลอรี และรับไขมันไมเกิน 25 – 30% ของปริมาณพลังงานทัง้ หมดตอวัน กินอาหารทีม่ รี สพอดีไมเค็มไมหวานมากเกินไป เกลือไมเกิน 1 ชอนชา และน้ำตาลไมเกิน 3 ชอนโตะตอวัน อาหารที่มีสารกอมะเร็ง ควรกินใหนอยลง อาหารเนื้อสัตว ปง ยาง รมควัน อาหารหมักดองเค็มและ เนื้อสัตวเค็มตากแหง อาหารที่มีเชื้อรา และควรดื่มน้ำวันละ 8 – 10 แกว

หลีกเลี่ยงการเผาไหม หลีกเลี่ยงการสูดควันจากการเผาไหมของน้ำมัน ถานหิน ถานไม หรือจากการทำอาหาร

ออกกำลังกาย ไมอวนไมผอมจนเกินไป

ทำจ�ตใจใหสบาย สดช�่น ไมเคร�ยด aboutdirectmag.com

19


Home&Decor เร�่อง : สมบุญ กร�่งไกร

Gardens

“ดอกไม ตนไม ผลไม เปนสิ�งที่ธรรมชาติ สรางสรรคใหกับโลกใบนี้ มนุษยดำรงช�ว�ตอยูไดดวยสิ�งเหลานี้ ไมวา การกิน ที่อยูอาศัย อากาศ น้ำ”

ธรรมชาติเปนสิ่งสำคัญไมวาเราจะอยูที่ไหนก็ตาม เราควรดูแลโลกใบนี้ ดวยการ สรางความสมดุลใหธรรมชาติไมทำลาย แตเปนการสราง การปลูก เพื่อวันตอไป ในชีวิตประจำวันของมนุษยเรามีแตทำลายและสรางมลพิษ แตก็ยังโชคดี ที่มีคนที่หมั่นคอยดูแลและรักษาโลกใบนี้อยู แตก็ยังไมเพียงพอกับคนที่ มุงมั่นทำลาย เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสรางสรางสรรคความสวยงาม ใหกับโลกของเรา ดวยการเติมความสดชื่น และนำธรรมชาติเขามาอยู ในบานโดยการตกแตงบานดวยดอกไมแสนสวย ที่เราปลูกเองจากบริเวณรอบบาน และในสวนของเราเอง โดยไมตองเสียเงินไปซื้อ ตัดมาจัดใสแจกันวางตกแตง ตามมุมโปรดของหอง เชน ดอกเฟองฟาสีชมพูสดตัดชอไมยาวมากใสในแจกัน จัดวางบนโตะอาหารเพิ่มความอรอยในอาหารมื้อนั้น ดอกกุหลาบมอญ สีชมพูหวานในแจกันวินเทจ จัดวางไวที่โตะขางเตียงนอนกับคืนแสนหวาน หรือมุมอานหนังสือ พรอมกับชายามบายกับขนมอรอย กับดอกบานชื่นหลากสี มีความสุขกับวันหยุดพักผอนอยูกับบานและครอบครัว หรือนำตนไมที่ปลูกเองมาใสกระถางควรเปนพันธุไมในรม ที่นิยมปลูกในบาน เพราะสีเขียวของใบไมนั้นทำใหจิตใจสงบมั่นคง เลยทำใหหลายๆ คน นิยมหาตนไมมาปลูกเลี้ยงไวใกลๆ ตัว อีกสาเหตุสำคัญก็คงเปนเพราะปจจุบัน ไดพาเราหางจากธรรมชาติ ที่งาย ประหยัด และนำความอบอุน เพียงแตดูแลเอาใจใสตามความเหมาะสม ของแตละสายพันธุ อยางเชน ตนกลวยไมฟาแลนอปซีส ดอกสีขาว สีชมพู หรือพันธุผสมตาง ๆ นำมาใสภาชนะแกวปดดวยมอสสีเขียว ดูแลดวยการฉีดดวยสเปรยน้ำเปลา 3 วันตอครั้ง ที่ลำตนดอกก็จะสวยทนทาน อยูใ หชมนานเปนเดือน ตนหมากเหลือง เปนปาลมอยางหนึง่ ทีท่ นไดทกุ สภาพแวดลอม อยูในรมไดเปนอยางดี และดูดซึมสารพิษที่แทรกตัวอยูในอากาศภายในบาน ไดดีอีกดวย ตนเฟรน ใบเฟรนมีสีเขียวออนสดใส รูสึกสงบสบายใจ เมื่อไดชมนำกระถางเฟรนมาแขวนชายคาบาน วางตกแตงในหองน้ำ ดูแลงายตัดใบแหงออกบางเปนครั้งคราวเพื่อใหกอเฟรน ดูสวยสดงดงามตลอดเวลา

นี่คือความลับของธรรมชาติที่พวกเราสามารถ คนหาไดดวยตนเองเพ��อที่จะอยูรวมกัน อยางเปนสุข 20 aboutdirectmag.com


Smart Money เร�่อง: สุวภา เจร�ญยิ�ง

เงินบริจาค บุญที่ความดีตามกันทันในชาตินี้ ผานพนเดือนมีนาคมกันไปแลวก็แสดงวา ทานผูอานคงผานขั�นตอน การยื่นภาษ� กันไปเปนที่เร�ยบรอยกันแลวนะคะ… โดยเฉพาะเราๆทานๆทีเ่ ปนมนุษยเงินเดือนเนีย่ บริษทั เขา หักเงินเรายืน่ สรรพากรทุกเดือนที่ จายเงินเราอยูแลว ฉะนั้นเปนหนาที่ที่สำคัญอยางยิ่ง ที่เราจะตองรีบเอารายการที่บริษัทหัก เรามานั่งกดเครื่องคิดเลขและเช็คยอดเพื่อดูวา เขาคำนวณสงไปถูกตองไหม สำหรับเงินได ที่ไดรับยกเวน และเงินลดหยอนที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน เชนกองทุน LTF หรือ RMF หลายๆ ทานคงคุน เคยกันเปนอยางดีอยูแ ลว แตมรี ายการ หนึง่ ทีท่ กุ บริษทั ไมมที างคำนวณไดถกู แถมมีโอกาสไดเงิน คืน ถือเปนโบนัสสวนตัวที่ยอดเยี่ยม นั่นก็คือเงินบริจาค เงินบริจาคทีห่ กั ลดหยอนภาษีไดนน้ั จะตองเปนเปนไปตาม หลักเกณทของการหักเพือ่ ลดหยอนภาษี คือเมือ่ หักลดหยอน ตางๆ หมดแลวเหลือเทาใด ใหนำมาหักลดหยอนเงิน บริจาคไดเทาจำนวนเงินทีจ่ า ยจริง แตตอ งไมเกินรอยละ 10 ของเงินได หลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนตางๆ ขางตนแลวงายๆ ก็คอื ถาเหลือเงินไดบรรทัดสุดทายในการ ยืน่ แบบ ภงด. กอนคำนวณภาษีเราเหลือเงินได 1 ลานบาท เราก็สามารถนำเงินบริจาคทีเ่ ราทำมาทัง้ ป มาหักไดไมเกิน 1 แสนบาท แตเขาก็ตองการเอกสารหลักฐานวาเราไป บริจาคจริง นั่นก็คือใบเสร็จที่ตองมีชื่อเราอยูบนใบเสร็จ ถามีหลายชื่อบนใบเสร็จเดียวกันก็ใหหารเฉลี่ยเทาๆ กัน โดยการบริจาคเงินใหแกวัดวาอาราม สภากาชาดไทย โรงพยาบาล โรงเรียน หรือสถานศึกษาของทัง้ ราชการและ เอกชน สถานสาธารณกุศล และกองทุนสวัสดิการภายใน การทีเ่ รามีเงินไดเสียภาษีทฐ่ี าน 30% การทีเ่ ราบริจาค 1 แสนบาท ก็จะไดรบั การคำนวณ สวนราชการ หรือทีต่ า งๆ นัน้ เพือ่ ใหแนใจวาหักลดหยอนได ลดหยอนได 2 เทา ซึง่ ก็คอื 2 แสนบาท ฉะนัน้ กรณีนถ้ี า เราคำนวณ เราจะพบวาการบริจาค ก็ตรวจสอบไดท่ี website กรมสรรพากร www.rd.go.th เงิน 1 แสนบาททีฐ่ านภาษี 30% คุณจะเสียภาษีนอ ยลง หรือถาโดนหัก ณ ทีจ่ า ยไปแลว หรือขอรายละเอียดจากหนวยงานที่เราบริจาค เพราะ ก็ขอคืนภาษีไดสงู ถึง 60,000 บาท ฉะนัน้ การทีค่ ณ ุ บริจาคใหสถานศึกษา 1 แสน แลวได หนวยงานทีเ่ ราบริจาคและไดรบั ลดหยอนภาษีนน้ั ตองเปน ภาษีคืน 60,000 บาท ก็เหมือนคุณบริจาคเงินคุณเองเพียง 40,000 บาทเทานั้น แต องคการสาธารณกุศล ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใน สถานศึกษาสามารถนำเงินบริจาค 1 แสนบาท ไปใชเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ราชกิจจานุเบกษา รวมทัง้ ในบางปเชน เรามีมหาอุทกภัยก็ได ได และถาเปนคนทีม่ ฐี านภาษีสงู ถึง 37% หากคุณบริจาคเงิน 1 แสนบาท คุณไดรบั สิทธิ มีการประกาศใหเงินบริจาคเพือ่ การดังกลาวสามารถนำมาหัก ชำระภาษีนอ ยลงหรือขอคืนสูงถึง 74,000 บาท ยิง่ เปนการตอกย้ำวาคุณบริจาคแค 26,000 ลดหยอนไดดว ยเชนกัน ในขณะทีม่ ลู นิธิ หรือโครงการทีร่ ฐั บาทเทานั้น แตสถานศึกษาไดรับเงินเต็มเม็ดเต็มหนวย 1 แสนบาท ทุกวันนี้สังคม จัดตั้งขึ้นหลายโครงการเราก็นำมาหักลดหยอนได จะเปนสุขไดก็ตองไดคนในสังคมเกื้อกูลกัน ชวยกันดูแล แลวเรากาวเดินไปดวยกัน หากเราปลอยใหสังคมขาดโอกาส คนที่มีความพรอมจะวิ่งเร็วอยูคนเดียว ไมรอใครเลย แลวผลบุญสงผลตอเราอยางไร สังคมนี้ก็อยูรวมกันไดลำบาก คนที่มีความพรอมก็แบงปนใหคนอื่นไดก็จะเปนเรื่อง ถาสมมติวาเรามีเงินไดเพื่อนำมาคำนวณเสียภาษีอยูที่ ที่ดีที่สุด และการคิดไดอยางนี้นอกจากจะเปนการตอบุญและสะสมความดีแลว 1 ลานบาท ทีเ่ สียภาษีอยูท อ่ี ตั รา 30% นัน้ การทีเ่ รากันเงิน คุณความดี ก็ตอบสนองใหคุณไมตองรับภาระอยูเพียงคนเดียว รัฐก็ลงมาชวยดวย โดย 10% ไปบริจาค เงิน 1 แสนบาทนัน้ ก็จะทำใหรฐั คืนเงินคุณ ใหเงินสนับสนุนผานคุณ และเชื่อในดุลพินิจของคุณ ไมวาคุณจะเลือกบริจาคที่ไหน 30,000 บาท นีแ่ หละคะ บุญความดีทต่ี ามกันทัน ในชาติน้ี หรือสถานศึกษาของทั้งทางราชการและเอกชน ไมตอ งรอชาติหนากันเลย ในขณะทีเ่ งินเพือ่ การบริจาคให สถานศึกษาเชน โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยนัน้ กลับสามารถ ดิฉันชอบพูดเสมอในโลกนี้มีคนอยู 2 ประเภท คือ คนที่เปนผูเลือก แยกไปเปน. เงินสนับสนุนเพือ่ การศึกษา ตองเปนเงินบริจาค และคนที่ถูกเลือก ชีวิตนี้เปนของคุณ วาคุณอยากเปนคนประเภทไหน ประเภทไหนก็ตามชื่อเขาแหละคะ แตสิทธิพิเศษก็คือ หลายคนอาจบอกวา ไมมีโอกาสไดเลือก ก็อยากจะบอกวา เราเลือกได คะ มีสทิ ธิหกั ลดหยอนได 2เทาของจำนวนเงินทีจ่ า ยไปจริง เลือกไดโดยทำตัวใหถูกเลือกไงคะ เลือกที่จะทำความดี ไมใชเรื่องที่ตองรอ แตตอ งไมเกิน 10% ของเงินคงเหลือหลังหักคาใชจา ยและคา แถมทำบุญครั้งนี้ไมตองรอผลบุญนานเปนชาติหนา เอาเปนวา ลดหยอนอืน่ ๆ แลว และเมือ่ เปนดังนัน้ คือ การทีเ่ ราบริจาค เงินบริจาคถาคุณเลือกใหถูกตอง ก็ถือวาเปนบุญที่ความดีตามทันกันในชาตินี้ ใหสถานศึกษา โดยใหเปนเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา และไมเกิน 1 ปแนนอนคะ....

คุณรู ไหม?… เงินบริจาคของคุณ หักภาษี ได 2เทา

aboutdirectmag.com

23


Travel เร�่อง : เมษา

เที่ยวใกลๆ ไปด ว ยกั น แบงปนความสุขที่สมุทรสงคราม วันหยุดสุดสบาย ชวนครอบครัวและเพ��อนๆ ไปทองเที่ยวเช�งอนุรักษ� พักร�มน้ำ ทานอาหารอรอย ใกลๆ กรุงเทพฯ ที่ จ. สมุทรสงคราม สัมผัสวิถีชีวิตมากเสนหที่ตลาดรมหุบ หนึ่งใน Unseen Thailand ที่ดังไกล ไปทั่วโลก เริ่มคาขายริมทางรถไฟสายแมกลอง-บานแหลม ตั้งแตป พ.ศ. 2527 แตละวันมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม และอุดหนุนอาหารทะเล ผลไม พืชผักจากชาวบาน ระหวางที่รอรถไฟแลนผาน พรอมพูดคุยทักทาย ถามไถ กันอยางสนุกสถาน และเมื่อไดยินเสียงหวูดรถไฟ บรรดาพอคาแมคา ก็จะเก็บขาวของที่วางขายกันแบบประชิดรางรถไฟ หุบรมกันไดอยางวองไว และที่สำคัญยังชวยกันดูแลนักทองเที่ยวอยางเปนมิตร เพื่อไมใหใคร ตองไดรับอันตรายจากรถไฟ นับเปนภาพที่นารัก จนอยากใหไปสัมผัส กันดูสักครั้ง ชมตลาดน้ำทาคา อุดหนุนพอคาแมขายชาวบาน ตั้งแต 7 โมงเชา ทุกวันเสาร-อาทิตย และวันขึ้น-แรม 2 ค่ำ 7 ค่ำ และ 12 ค่ำ หรือทุกๆ 5 วัน ตลาดน้ำแหงนี้จะคึกคักไปดวยบรรดาชาวบานที่ทยอยพายเรือออกมาจากสวน เพื่อมาขายพืชผักสดๆ ผลไม เชน กลวย ละมุด มะพราว สมโอ ฝรั่ง รวมถึงขนมพื้นบานและอาหารพื้นเมืองอรอยๆ ใหไดชิมกันตลอดสองฝงคลอง สามารถซื้อมานั่งทานบนศาลาเล็กๆ ริมฝง ชมวิวสวนมะพราว และสวนผลไม ไดอยางเพลินตา หรือจะเลือกซื้อเปนของฝากกลับไปใหเพื่อนบานก็ดี ไมนอยเลยทีเดียว

ชิมบะหมี่ลิ้นชักระดับตำนานที่รานกองเมงจั้น ดีกรีความอรอยไมเคยตก แมเวลาจะลวงเลยผานมากวา 60 ป กับรานบะหมี่หมูแดงกองเมงจั้น บะหมี่โฮมเมดขนานแท ตีเสนกันวันตอวันแบบไมมีคางคืน หนารานจะไมมีบะหมี่โชวไว เหมือนรานขายบะหมี่ทั่วไป แตจะเก็บไวในลิ้นชัก เพื่อไมให สัมผัสกับลม คงความอรอยจนเปนที่เลื่องชื่อลือชา วาบะหมี่รานนี้เสนเหนียว นุม พวงดวยกลิ่นหอมออนๆ ของไข เกี๊ยวที่ใชแปงแบบเดียวกับเสนบะหมี่ ใสไสหมูสับปรุงรสพิเศษ หมูแดงก็ผานการหมักจนเขาเนื้อ รสชาติเขมขน กลมกลอมดวยซุปหวานน้ำตมกระดูกหมู พิถีพิถันขนาดนี้ สมแลวที่อยูเคียงคูตลาดแมกลอง จ. สมุทรสงคราม มาไดยาวนานขนาดนี้ เปดบริการความอรอยทุกวัน ตั้งแตเวลา 09.30-17.00 น. โทร. 08 9898 1319 ขอขอบคุณภาพประกอบบางสวนจาก www.thetrippacker.com

24 aboutdirectmag.com


อิ่มเอมกับอาหารทะเลพื้นบานที่รานคุณจา สุดยอดอาหารทะเลพื้นบานรสชาติเยี่ยม ที่คัดสรรวัตถุดิบที่มีอยูในพื้นที่ อยางผักชะคราม ที่ขึ้นตามนาเกลือมาทำเปนกับขาว ควบคูกับอาหาร ทะเลสดๆ จากเรือประมงเจาประจำ ปรุงเปนเมนูเด็ด ที่คุณจาเจาของราน ยอมเผยเคล็ดลับความอรอยใหฟงวา ไมไดอยูที่เครื่องปรุงเทานั้นแตที่ราน เอาใจใสในการปรุงอาหารใหลูกคาทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้นทุกจาน จึงเขมขนไปดวยคุณภาพ ไมวาจะเปน น้ำพริกกะปใบชะคราม แกงสมใบชะคราม ฉูฉี่ปลาทูแมกลอง แคไดยินชื่อก็น้ำลายสอ ฉะนั้นอยาไดรีรอ รีบไปลิ้มรสความอรอยไดที่รานคุณจา ติดวัดเขายี่สารกันไดเลย เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.00-16.00 น. (หยุดทุกวันพุธสิ้นเดือน) โทร. 0 3476 3064 หรือ 08 1808 2701

ลิ้มรสสุดยอดปลาทูไทยที่แมกลอง มาถึงแมกลองก็ตองไมพลาดลิ้มลองรสชาติ ปลาทูแมกลอง หนางอ คอหัก ที่รับรองอรอย กวาปลาทูจากนานน้ำอื่นๆ เพราะ ระบบนิเวศนเปนทะเลตม แวดลอมดวย หาดเลนจากปาชายเลน ทีอ่ ดุ มไปดวยสารอาหาร ตางๆ มากมาย เลยทำใหปลาทูแมกลองอรอยทีส่ ดุ และถาหากเปนปลาทูโปะแมกลองดวยแลวละ ความอรอยยิ่งทวีคูณ เพราะเปนวิธีการจับปลาทู แบบพื้นบานโดยใชโปะ ที่มีขนาดเทากับสนามฟุตบอล ตั้งอยูกับที่ รอใหปลาวายเขามาหาเอง คอยๆ ตอน คอยๆ จับ ปลาทูที่ได จึงมีเนื้อนุม หนังบาง หางเหลือง และที่สำคัญอรอยกวาปลาทูที่จับดวยอวน

เอนกายพักสนุกกับกิจกรรมเชิงอนุรักษที่ บานไมธารารีสอรทแอนดวอเตอรสปอรต พักผอนทามกลางสายน้ำ แวดลอมดวยธรรมชาติสวยๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พรอมแพ็กเกจทัวร One-Day Trip และแบบสองวันหนึ่งคืน ใหเลือกสนุกไดตามสไตลกับกิจกรรมเชิงอนุรักษมากมาย ไมวาจะเปน ปลูกปาชายเลน นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงชายฝง ถีบกระดานเลนจับหอยแครง อยากสัมผัสความสนุกแบบไหนก็เลือกไดตามใจชอบเลย โทร. 08 9919 5443, 08 9615 2150 www.baanmaithara.com

ทร�ปเช�งอนุรักษ�ใกลกรุง ที่เราอยากใหคุณชวนครอบครัว และเพ��อนๆ ไปช�่นชม รับรองคุณจะหลงรักเสนหแมกลองจนหมดใจ จนไมลืมที่จะแบงปนเร�่องราวดีๆ ใหคนรอบขางอยางแนนอน aboutdirectmag.com

25


Dining

เยน็ยำ่กฮ็มัเพลง… 26 aboutdirectmag.com


เย็นค่ำหลังเลิกงาน หากกำลังมองหารานนั่งชิลลๆ บรรยากาศสบายๆ ตองขอแนะนำราน Wood Duck Bar & Restaurant ซึ่งตกแตงรานไดเหมาะสำหรับคอ Hang Out แอบถามเจาของราน ถึงความเปนมาของรานนี้ เดิมทีสถานที่ตั้งของรานเปนบานไมเกานำมาดัดแปลง โดยยังคงเก็บสวนและตนไมใหญของบานเดิมไวโดยรอบ ซึ่งหนึ่งในพรรณไมที่สังเกตุไดอยางชัดเจน คือ ตนพระยาสัตตบรรณ หรือ ตนตีนเปด และนั่นคือที่มาของคําวา Wood แทนบานไมเกาๆ และ Duck แทน ตนตีนเปดนั่นเอง ราน Wood Duck Bar & Restaurant เอาใจคุณดวยการตกแตงใน สไตล Cosy-Modern แนนอนวาเหมาะสำหรับค่ำคืนที่จะสังสรรคกันดวย concept ตามใจคุณเลย จะเปน Private party, Birthday Party แฮปปเฮฮากับเพื่อนๆ หรือมาเปนคู Date ดินเนอรดื่มด่ำจิบนิดจิบหนอย อินไปกับบรรยากาศดวยเสียงเพลงดนตรีสดและเปดแผน ซึ่งเจาของราน เคาเปนกันเองและยินดีตอนรับคุณดวยรอยยิ้ม พรอมมอบความสนุก และความเพลิดเพลินใหกับคุณตลอดเวลา บรรยากาศที่นี่รมรื่นเอาใจทุกๆคน โดยสามารถมาสนุกและอิ่มอรอยกับสถานที่ ซึ่งแบงเปนสัดสวนไดอยางลงตัวทั้ง 2 โซน Indoor และ Outdoor มีบริเวณสวนโดยรอบ สบายตา เพลิดเพลินกับธรรมชาติและแสงไฟที่ทำใหคุณ จิบดื่มครื้นเครงไดอยางดีเลยทีเดียว รายการอาหารเมนูตางๆ ที่ไดคัดสรรพรอมเสริฟตามดวย ปลาหมึกทอด โรตีแกงเนื้อและ กลิ่นหอมอบอวลของหอยลายอบชีส และค็อกเทลอีกมากมายหลายชนิด รอคุณมาลองชิมและสัมผัสบรรยากาศ ใครที่ตองการหารานนั่งกินดื่มแบบชิลลๆ แหงใหม Wood Duck ก็พรอมเปดใหบริการทุกวัน ตั้งแต 06:00 - 01:00 ที่ Rama9, Soi60, Bangkok, Thailand 10250 เบอรโทรศัพท : 0855544737, 0863073757


Horoscope

เร�่อง : อ.ตะวัน เลขะพัฒน

ฮวงจุยดี

บานนี้อบอุนกลมเกลียว การวัดความสำเร็จของคนเรานัน้ มีไดหลายดาน ถาเรือ่ งทีเ่ ปนรูปธรรมสวนใหญนน้ั เราก็จะสนใจถึงเรื่องทรัพยสิน เงินเก็บ รายได ตำแหนงหนาที่ แตในมุมมองของ นักจัดฮวงจุย หรือซินแสนัน้ เรามองความสำเร็จของคนทัง้ ในดานรูปธรรม ดังทีก่ ลาวมา ไปจนถึงเรือ่ งนามธรรมทีเ่ ปนสิง่ ทีเ่ รามองไมเห็น วัดไมได แตกลับตองยอมรับวาเปน สิง่ สำคัญไมแพทรัพยสนิ เงินทอง นัน่ ก็คอื ความสุขความสัมพันธของสมาชิกภายใน บานหรือภายในบริษัทของเรา หากแมวาเราร่ำรวยมากมายแตวาภายในบานหรือ บริษทั รานคาไมมคี วามสุข มีแตการทะเลาะเบาะแวงขัดแยงนัน่ ก็ตอ งยอมรับวายังไม ถือวาเราประสบความสำเร็จหรือมีความสุขไดอยางแทจริง

ลักษณะบานที่เวาแหวง ในทิศตะวันออก ทำใหไมสงเสริมลูกชายคนโต ของครอบครัว

บานสี่เหลี่ยมสามารถออกแบบใหทันสมัยได และยังมีฮวงจุยที่ดีดวย

28 aboutdirectmag.com

ในวันนี้ เราจะมาคุยกันวา เราจะเสริมความสัมพันธไดดวยศาสตรฮวงจุยในระบบ วิชาการไดอยางไรบาง ในวิชาฮวงจุย นัน้ เรามองความสัมพันธ ของ 3 ปจจัย คือ ฟา คน ดิน ตองสงเสริม กั น “คน” นั้นก็หมายถึงมนุษยหรือผูอยูอาศัยภายในบานนั่นเอง สวน “ดิน” นั้นก็หมายถึง บานพักอาศัยหรือบริษัทหางรานของเรา คนถือวาเปน สวนหนึ่งของบาน โดยสามารถคำนวณไดดวยวาทิศทางของบานในทิศใดเกี่ยวของ กับสมาชิกคนไหนภายในบาน ในขณะเดียวกัน “ฟา” นั้นก็หมายถึง กาลเวลาที่เกิด จากการโคจรของดวงดาวในจักรวาลวาจะสงผลดีหรือเสียกับบานหลังนั้นๆ หรือ สมาชิกภายในบานนัน้ ๆ เมือ่ ไหร โดยในเบือ้ งตนนัน้ หากเราทำการ แบงทิศทางของบาน เปน 8 ทิศเทาๆ กัน เราจะไมชอบบานที่เวาแหวงหรือยื่นโผลจนเกินไปเพราะจะทำให บานหรืออาคารนั้นไมสามารถสะสมกระแสพลังในทิศทางหรือมุมนั้นไดก็จะทำให สมาชิกภายในบานที่เกี่ยวของกับมุมนั้นไมมีสื่อสัมพันธกับบานหรือพลังของฮวงจุย บานนั้นไมสามารถเสริมเขาได ก็จะทำใหสมาชิกคนนั้นอยูแลวไมมีความสุข ไมมี ความสบายใจ ไมมีความรัก ความสัมพันธกับบาน จนทำใหไมอยากอยูหรือเกิดเหตุ ใหตองจากบานหลังนี้ไป โดยบานที่ถือวามีผลเสีย ตามศาสตรฮวงจุยในเรื่องของ ความสัมพันธมากที่สุดนั่นก็คือบานที่เวาแหวงที่กึ่งกลางบาน เพราะกลางบานนั้น ก็เหมือนกับใจของคน หากกลางบานเวาแหวง ก็เปรียบเสมือนกับบานที่ไมมีใจ สมาชิกภายใน จะไมรักใครสมัครสมานสามัคคีในทางกลับกันนั้นหากบานหรือ


ลักษณะบานที่ออกแบบเปนรูปตัว U (U Shaped House) ถือเปนบานที่มีโอกาสไมดีเรื่องความสัมพันธได

หากบานหรืออาคารของเรานั้นยื่นโผลในทิศทางใดมากเกินไป ก็ถือวา มุมนั้นของบานมีการสะสมกระแสพลังมากเกินไปก็จะทำใหเสริมพลัง ของสมาชิกในบานที่เกี่ยวของกับทิศนั้นของบานเปนพิเศษ จะทำให เปนคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ดื้อรั้น แข็งกราวมากเกินไป เปนที่มาของการ ทะเลาะเบาะแวง ทำใหไมสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน อยางไรก็ตามหากบานนั้น ยื่นโผลเพียงเล็กนอยก็กลับมองเปนขอดี เพราะกลับจะชวยเสริมใหสมาชิกที่เกี่ยวของกับทิศทางนั้นๆ ไดรับกระแสพลังที่เพิ่มเติมเขามาแบบพอเหมาะพอสม โดยทิศทางทีส่ มั พันธกบั บุคคลตางๆ ในครอบครัว สามารถสรุปไดดงั นีค้ รับ ทิศเหนือสัมพันธกับลูกชายคนรอง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สัมพันธกับลูกชายคนเล็ก ทิศตะวันออกสัมพันธกับลูกชายคนโต ทิศตะวันออกเฉียงใตสัมพันธกับลูกสาวคนโต ทิศใตสัมพันธกับลูกสาวคนกลาง ทิศตะวันตกเฉียงใตสัมพันธกับแม ทิศตะวันตกสัมพันธกับลูกสาวคนเล็ก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือสัมพันธกับพอหรือหัวหนาครอบครัว

การเลือกสีหรือตกแตงโดยพลังธาตุทต่ี รงขามกัน ถือเปนลักษณะฮวงจุย ทีบ่ น่ั ทอนความสัมพันธ

ดังนัน้ ถาเราสรุปงายๆก็คอื บานทีด่ กี ค็ วามจะเปนรูปทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั หรือ สี่เหลี่ยมผืนผานั่นเอง เพราะจะทำใหไมมีมุมบานที่เวาแหวง หรือยื่นโผลเกินไปถือวาเปนลักษณะของฮวงจุยที่ดีนั่นเอง สำหรับเรือ่ งการตกแตงบานเองก็มผี ลกับเรือ่ งความสัมพันธสมัครสมานสามัคคี ของคนในบานเชนเดียวกัน เราจะไมเลือกการใชสีสันที่ขัดแยงกัน เชน หากสี บานหลักเปนสีฟา น้ำเงิน เทา ดำ หรือสีธาตุน้ำ เราก็จะไมเลือกใชสีแดง ชมพู มวง ของธาตุไฟมาเสริมเยอะเกินไป หรือถาเปนไปได เราก็จะเลือกสี ที่เสริมกันไปเลย เชน ใชสีเหลือง สม น้ำตาลครีม ของธาตุดิน คูกับสีขาว เงิน ทอง ของธาตุทอง หรือใชสีฟา น้ำเงิน เทา ดำ ของธาตุน้ำคูกับ สีเขียวออน เขียวแก น้ำตาลออนของธาตุไมเปนตน จะทำใหสภาพชัยภูมิ ในบานนั้นสอดคลองสงเสริมกันสงผลใหสมาชิกภายในบานนั้นรักใคร สมัครสมานกันดี ทีผ่ มไดกลาวมาถือเปนหลักการมาตรฐานในเบือ้ งตนในการพิจารณาลักษณะ บานที่ดี ที่จะเสริมเรื่องความรักความสัมพันธภายในบานหรือบริษัทรานคา ของทาน อยางไรก็ตามเพื่อใหไดผลของการจัดฮวงจุยดีที่สุด ทานควรไดรับคำปรึกษาจากซินแสที่มีประสบการณ ที่จะจัดฮวงจุย แบบละเอียดสอดคลอง ตามดวงชะตาของทาน และสมาชิกภายในบาน เพื่อใหไดบานที่มีความอบอุน กลมเกลียว เปนที่มาของความสุขภายในบานครับ aboutdirectmag.com

29


Inspiration เร�่อง : พ�ทยากร ลีลาภัทร

เพราะให.. จ�งไดรับ

ระหวางการเปนผูให กับการเปนผูรับ คุณวา..แบบไหนดีกวากันครับ?

ปทแ่ี ลว ผมมีโอกาสไปเปนพิธกี รรับเชิญใหรายการทองเทีย่ วชือ่ My Green Journey อยูสองตอน หนึ่งในนั้นพาใหผมมีโอกาสไปเยือนเมืองนาน และเจอกับศิลปนมีชื่อ อยางอาจารยวินัย ปราบริปู ผูกอตั้ง หอศิลป ริมนานขึ้นดวยทุนทรัพยสวนตัวของ อาจารยเอง ผมถามอาจารยวินัยวา อาจารยเขียนภาพไดเงินตั้งเยอะชีวิตก็นาจะ สบายแลว อาจารยจะมาทำหอศิลปทต่ี ง้ั อยูไ กลผูค น และไมนา จะทำกำรีก้ ำไรอะไรได ไปเพือ่ อะไร ผมจำคำตอบอาจารยไมไดถนัด..จำไดแนๆ เพียงวา สีหนาอาจารยดมู ี ความสุขทีไ่ ดทำใหเมืองนานบานเกิดของอาจารย มีหอศิลปสวยๆ กับเขา ถานึกไมออก วาอาจารยวินัยเปนใคร งั้นรูจักบิล เกตสและวอรเรน บัฟเฟตไหมครับ? ปที่แลว มีขาวใหญวา วอรเรน บัฟเฟต ซึ่งเปนหนึ่งในมหาเศรษฐีเบอรตนๆ ของโลก ภาษา บานๆ เขาเรียกวา รวยทีส่ ดุ คนแรกๆ ของโลก ไดประกาศจะบริจาคเงินกวาสามหมืน่ กวาลานใหกับมูลนิธิเพื่อการกุศล 5 แหง สามหมื่นกวาลานที่วานะ ไมใชเงินบาท หรือดอง กีบ แตเปนดอลลารสหรัฐนะ สวนบิล เกตส คงไมตอ งพูดถึง เขาตัง้ มูลนิธิ บิลและเมลินดา เกตส มากอนหนานีแ้ ละบริจาคเงินไปพันกวาลานเหรียญ เคยนึกสงสัยไหมครับวา มหาเศรษฐีอยางสองคนนัน้ เขาบริจาคเงินไปชวยพัฒนาชีวติ ของ คนยากไรทไ่ี มเคยรูจ กั หนาคาตากัน เพราะอะไร? ทำไมเขาไมเก็บเงินทีห่ าไดจากหยาดเหงือ่ และมันสมองของเขาไวปรนเปรอชีวิตตัวเองและลูกเมียหรือวงศาคณาญาติ บางคนอาจ คิดวาเศรษฐีพวกนีเ้ ขาก็อยากเอาหนาละมัง้ ความจริงก็คอื วอรเรน บัฟเฟตเอง ก็มมี ลู นิธิ ในชือ่ ตัวเองและลูกๆ ถาจะอยากไดหนา เขานาจะเลือกบริจาคใหมลู นิธขิ องตระกูลตัวเอง มากกวา ถึงจะไมรูวาทำไม แตมั่นใจวา สองคนนี้เปนอัจฉริยะ ปราดเปรื่องขนาดนี้ คงไม ติงตองไอคิวเสียไอเดียต่ำ ทำอะไรที่จะเปนพิษเปนภัยกับชีวิตตนเองและครอบครัว เฮนรี่ เดวิด ทอรโรว นักคิดนักเขียนคนสำคัญคนหนึ่งของอเมริกา เคยกลาวไวนาสนใจวา “คนจำนวนมากเฝาตกปลาอยูช ว่ั ชีวติ โดยไมรวู า สิง่ ทีพ ่ วกเขาคนหา ไมใชปลา” มีขอ สังเกตวา คนจำนวนมากวิง่ หาเงินตัวเปนเกลียวหัวเปนน็อต แตคนรวยจำนวนมากยังทุกข ทัง้ ๆ ทีร่ วยลนฟาก็ยงั ไมพน ทุกข อนุมานไดวา เงินซือ้ ความสบายได แตไมอาจซือ้ ความสุขได ถาคิดถึงคำกลาวของทอรโรว คุณวาเปนไปไดไหมครับ ทีพ่ วกเราจะวิง่ หาเงินกันหนาตัง้ โดยไมรวู า สิง่ ทีพ่ วกเราตองการจริงๆ มันไมใชเงิน แตเปนความสุขในชีวติ เมือ่ ชวงน้ำทวมปลายปทแ่ี ลว มีคนทีบ่ า นน้ำทวม บางสวนรอรับความชวยเหลือ บางสวนชวยตัวเอง บางสวนออกไปชวยคนอืน่ เปนอาสาสมัคร ผมเองก็เปนหนึง่ ในจำนวนนัน้ บางทานอาจจะถามวา บานตัวเองก็ทว มจะไปทำไม ตอบวา เพราะการนัง่ รอรับความชวยเหลือในฐานะผูป ระสบภัย กับการออกไปชวยเหลือคนอืน่ ความรูส กึ มันตางกันมากนะครับ มันมีกฏของความจริงอยูอ ยางหนึง่ ทีว่ า ผูใ หยอ มเปนสุขใจกวาผูร บั แปลวาความสุขทางใจมักจะสัมพันธกบั การใหดว ยใจบริสทุ ธิเ์ สมอ ถาชายคนหนึง่ มีเงินแสนลาน เงินแสนลานนัน้ ก็เปลีย่ นแปลงไดเฉพาะชีวติ ของเขากับลูกเมียอีกไมกค่ี น แตถา เขาอาศัยเงินนัน้ ทำการ “ให” เงินนัน้ อาจจะเปลีย่ นแปลงชีวติ คนไดอกี นับแสน บางคนเรียกการใหวา เปนการ “เสียสละ” แตผมวาคำทีถ่ กู ตองนาจะเปนคำวา “ไดสละ” มากกวานะ เพราะยิ่งให..ก็ยิ่งไดรับ วาไหมครับ? 30 aboutdirectmag.com


about directmag May 2012  

about directmag issue 2, May 2012