Page 1


คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์ นีค่ อื เรือ่ งราวทีเ่ ป็นเหมือนตำ�นานของการเกิดนิตยสารทีเ่ ปลีย่ นชีวติ วัยรุน่ จำ�นวนหนึ่งของเมืองไทยไปตลอดกาล ในปี 2549 เล็ด gang นำ�โดย ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี ปิดต้นฉบับที่ใช้เวลา ลงแรงไปสองปี อันเป็นโปรเจ็กต์ทพ่ี โ่ี หน่ง-วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ มอบหมายใส่มอื ให้ไว้ แล้วหนังสือชือ่ a day Story Comic: คูม่ อื เด็กดือ้ ฉบับปัจจุบนั ก็ถอื กำ�เนิดขึน้ บนแผง เรือ่ งราวของการก่อตัง้ นิตยสารอะเดย์ ถูกบอกเล่าอีกครัง้ ในรูปแบบการ์ตนู และแรงบันดาลใจที่แนบแฝงไปกับลายเส้น ก็ส่งพลังอันเข้มข้นได้ไม่ต่างจาก แรงบันดาลใจที่ส่งไปพร้อมกับตัวหนังสือ เหมือนเมื่อครั้งที่หนังสือ a day Story: A Story of the Modern Rebel (ฉบับดั้งเดิม) ทำ�ได้มาตั้งแต่ปี 2546 เลย เวลาล่วงผ่านมาเกือบสิบปี สำ�นักพิมพ์อะบุ๊กตัดสินใจเลือกคู่มือเด็กดื้อ ฉบับการ์ตูนเป็นหนึ่งใน 10 เล่มเพื่อขอบคุณคุณผู้อ่านในโอกาสสำ�นักพิมพ์ มีอายุครบ 10 ปี และครั้งนี้ เราเลือก โน้ต-พิรักษ์ นักวาดการ์ตูนหนุ่มรุ่นใหม่ ที่เคยร่วมงานกับบริษัท เดย์ โพเอทส์ มาแล้วหลายครั้ง ทั้งการวาดการ์ตูนและ ภาพประกอบให้หนังสือ หรือผลงานที่ทำ�ให้เขาเป็นที่ถูกถามถึงอย่างมาก นั่นคือ การวาดการ์ตูนให้กับ The Idol คนบันดาลใจ รายการโทรทัศน์รุ่นบุกเบิกของ a day TV ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างน่าชื่นใจแทน


โน้ต-พิรักษ์ ทำ�หน้าที่เหมือนเป็นทั้งผู้กำ�กับ ผู้เขียนบท และผู้คัดเลือก นักแสดง เขาเล่า ‘ตำ�นานอะเดย์’ ด้วยวิธี รายละเอียด ตลอดจนลายเส้นในแบบ ของตัวเอง ผลที่ได้คือเรื่องราวที่ถูกเล่าขานออกจากปากของพี่โหน่ง-วงศ์ทนง (ตลอดจนผู้อ่านและสื่อมวลชนมากมายที่ช่วยกันนำ�ไปบอกต่อ) ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า นับพันนับหมื่นรอบแล้วนี้ กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และยังเปี่ยมไปด้วย แรงบันดาลใจ แต่ผสมกันไปด้วยลูกเล่น อารมณ์ขัน และความสะเทือนอารมณ์ ในแบบ ‘ฟีลกู๊ด’ ที่โน้ต-พิรักษ์ ปรุงแต่งได้ลงตัว สำ�นักพิมพ์อะบุ๊กหวังว่า อะเดย์ สตอรี คอมมิก เวอร์ชั่นใหม่นี้ จะยังคง เป็นไฟให้คุณผู้อ่านไว้ใช้เติมพลังให้ความฝันและ passion กันได้อีกหลายๆ รอบ สำ�นักพิมพ์อะบุ๊ก ตุลาคม 2556


คำ�นำ�ผู้เขียน ตอนที่พี่บิ๊กติดต่อมาเรื่องการ์ตูนเล่มนี้ผมตื่นเต้นมาก เพราะฉบับที่เคย ตีพิมพ์มาแล้ว เป็นผลงานของแก๊ง let’s ซึ่งเป็นพี่ๆ ที่ผมเคารพรักมาก มันจึง ถือเป็นการคารวะไปในตัว ซึ่งผมมีหน้าที่หาแง่มุมอื่นๆ เพื่อนำ�เสนอให้แตกต่าง ไปจากฉบับเดิม การเก็บข้อมูลของต้นฉบับการ์ตูนเล่มนี้ให้อะไรกับผมมากมายอย่างคาด ไม่ถึง การได้คุยกับผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day ตัวจริง พี่โหน่ง พี่ปิงปอง พี่อุ๊ พี่เป้ง ได้รับความรู้สึกจริงๆ ที่มาจากประสบการณ์ตรง ผมสัมผัสได้เลย คือมันจี๊ดมาก สำ�หรับผม มันไม่เหมือนการ์ตูนที่เรานั่งเขียนนั่งแต่งคนเดียว คือมันมีอารมณ์ ความรู้สึกของคนจริงๆ อยู่ในนั้นด้วย แถมด้วยการแคมปิ้งปิดต้นฉบับกับทีมงาน อะบุ๊ก ต้องบอกว่าโคตรสนุกเลยครับ T_T หวังว่าผู้อ่านคงได้เห็นตัวอย่าง ได้แรงบันดาลใจของการทำ�ตามความฝัน ของผู้ก่อตั้งนิตยสารกลุ่มนี้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายเลย พิรักษ์ โมราถบ


สารบัญ chapter 0 : บ่ายวันนี้

008

chapter 1 : ก้าวแรก

021

chapter 2 : Hi!

060

chapter 3 : หลักสูตรเร่งรัด

086

chapter 4 : หัวหน้าห้อง

107

chapter 5 : เกมเปลี่ยน

128

chapter 6 : cooking!

160

chapter 7 : ก่อการ

194

chapter 8 : บ่ายวันนั้น

227

chapter 9 : 13 years later

293


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


ขอบคุณ พ่อ แม่ ครอบครัว ที่ผมหายหัวไปก็ไปเขียนการ์ตูนเล่มนี้นะครับ T_T ขอบคุณอะบุ๊ก พี่บิ๊ก พี่โบ พี่ตาล พี่ฝัน พี่เบนซ์ พี่เม พี่โอห์ม พี่ภู่ พี่จุฬ น้องจอม น้องแป้ง โจ้ (แบงค์) และพี่ทรายสุดเท่ ขอบคุณมากๆ ที่ให้ความสนุกสนาน เลี้ยงข้าว เลี้ยงขนม และขอโทษที่สร้าง ความลำ�บากล่าช้าเสมอมา ขอบคุณ พี่อ้อม พี่…เจ๋งอะ ขอบคุณพี่โหน่ง พี่ปิงปอง พี่อุ๊ พี่เป้ง พี่ๆ ใจดีมาก สำ�หรับความเป็นกันเอง และ เรื่องราวดีๆ ที่เล่าสู่กันฟังครับ ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านครับ


เกี่ยวกับผู้เขียน โน้ต พิรักษ์ โมราถบ เป็นลูกคนโต จบจากคณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาลัยศิลปากร ผลงานที่ผ่านมา ภาพวาด-ภาพประกอบในอะบุ๊กและอะเดย์บ้าง ภาพการ์ตูนในรายการ The Idol คนบันดาลใจ ภาพประกอบเรื่อง เจ้าชัยน้อย รวมเล่ม ไข่แดง a day Story Comic


หนังสือในชุด Comic ลำ�ดับที่ 010 เลขมาตรฐานสากลประจำ�หนังสือ 978-616-327-040-5 พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2556 (Limited Edition) ราคา 355 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ พิรักษ์ โมราถบ. a day Story Comic. -- กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2556. 304 หน้า. 1. การ์ตูน I. ชื่อเรื่อง 741.5 ISBN 978-616-327-040-5

ในกรณีที่หนังสือมีตำ�หนิจากการพิมพ์หรือเข้าเล่มสลับหน้า กรุณาส่งหนังสือเล่มนั้น มาตามที่อยู่สำ�นักพิมพ์ ทางเรายินดีเปลี่ยนให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

สั่งซื้อหนังสือราคาพิเศษ 0-2726-9996 ต่อ 49 E-mail member@daypoets.com


บรรณาธิการที่ปรึกษา วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร ภูมิชาย บุญสินสุข ผู้ช่วยบรรณาธิการ สุรเกตุ เรืองแสงระวี อาร์ตไดเร็กเตอร์ บพิตร วิเศษน้อย กราฟิกดีไซเนอร์ เพกา เจริญภักดิ์ กราฟิกดีไซเนอร์ เมธาสิทธิ์ กิตติกุลยุทธ์ เลขานุการ/พิสูจน์อักษร พิมพ์นารา มีฤทธิ์ กองบรรณาธิการ เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์ การตลาด วิไลลักษณ์ โพธิ์ตระกูล ประสานงานการผลิต อธิษฐาน กาญจนะพงศ์ ดิจิทัลคอนเท็นต์มาสเตอร์ วิศรุต วิสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ลูกค้าสัมพันธ์ นริศรา เปยะกัง เว็บมาสเตอร์ จุฬชาติ รักษ์ใหญ่

สำ�นักพิมพ์ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำ�กัด

เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2726-9996 ต่อ 22 โทรสาร 0-2714-4252 E-mail abook9@gmail.com Official Page facebook.com/abookpublishing แยกสี/พิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำ�กัด โทรศัพท์ 0-2428-7500 จัดจำ�หน่าย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609


09/10


a day Story Comic  
a day Story Comic  

โดย พิรักษ์ โมราถบ เรื่องราวการก่อกำเนิด a day เล่าใหม่ด้วยลายเส้นราบเรียบเฉียบเท่ ทว่าลุ่มลึกและชวนซาบซึ้งได้เป็นอย่างดี ผลงานจาก โน้ต-พิรั...

Advertisement