Page 1


แด่ กวี


หนังสือในชุด Graphic Fiction ลำ�ดับที่ 010 เลขมาตรฐานสากลประจำ�หนังสือ 978-616-327-054-2 พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2557 ราคา 325 บาท

ข้อมูลบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ Liao, Jimmy. The Sound Of Colors โลกลับยามหลับตา. -- กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557. 128 หน้า. 1. นวนิยายไต้หวัน. 2. หนังสือภาพ I. อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี, ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง. 895.51249 ISBN 978-616-327-054-2 สำ�นักพิมพ์ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำ�กัด เลขที่ 3 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2726-9996 ต่อ 22 โทรสาร 0-2714-4252 E-mail abook9@gmail.com Official Page facebook.com/abookpublishing แยกสีและพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำ�กัด โทรศัพท์ 0-2428-7500 จัดจำ�หน่าย บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำ�กัด

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการที่ปรึกษา วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร ภูมิชาย บุญสินสุข ผู้ช่วยบรรณาธิการ สุรเกตุ เรืองแสงระวี อาร์ตไดเร็กเตอร์/ออกแบบปกและรูปเล่ม บพิตร วิเศษน้อย กราฟิกดีไซเนอร์ เพกา เจริญภักดิ์ กราฟิกดีไซเนอร์ เมธาสิทธิ์ กิตติกุลยุทธ์ เลขานุการ/พิสูจน์อักษร พิมพ์นารา มีฤทธิ์ กองบรรณาธิการ เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์ การตลาด วิไลลักษณ์ โพธิ์ตระกูล ประสานงานการผลิต อธิษฐาน กาญจนะพงศ์ ดิจิทัลคอนเท็นต์มาสเตอร์ วิศรุต วิสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ลูกค้าสัมพันธ์ นริศรา เปยะกัง เว็บมาสเตอร์ จุฬชาติ รักษ์ใหญ่ ชื่อภาษาไทย ทรงกลด บางยี่ขัน


地下鐵 TITLE: The Sound Of Colors AUTHOR: Jimmy Liao TRANSLATOR: Anurak Kitpaiboonthawee ISBN: 978-616-327-054-2 FIRST PRINT: March 2014

The Sound Of Colors Copyright © 2001 by Jimmy Liao This translation published by arrangement with Locus Publishing Company, Taipei Thai Translation Copyright © 2014 by a book Publishing, day poets Co.,Ltd. All rights reserved.

Publishing / day poets Co.,Ltd.

3 Chareonmit, Sukhumvit 63, North Klongton, Wattana, Bangkok, 10110 Tel. 0-2726-9999 Ext.22 Fax 0-2714-4252 E-mail abook9@gmail.com Official Page fac book.com/abookpublishing

Color Seperating/Printing Aksorn Sampan Press (1987) Co.,Ltd. Tel. 0-2428-7500 Distributor day poets Co.,Ltd. Executive Adviser Suraphong Triamchanchai Advising Editor Wongthanong Chainarongsingha Editor-In-Chief Poomchai Boonsinsukh Assistant Editor Suragate Reungsangrawee Art Director Bopitr Visetnoi Graphic Designer Pheka Chareonpak Graphic Designer Methasit Kittikullayoot Proofreader Pimnara Meerit Editorial Staff Chedtapong Chupradit Marketing Officer Wilailuk Potrakoon Production Co-ordinator Atisthan Kanchanapong Digital Content Master Wisaruth Wisidh General Manager Jantharat Kiatiyos Assistant Manager Natthaya Uengtrakulnithid Administration Staff Natrada Trakulsom Subscription Assistant Naritsara Peyakung Webmaster Chullachart Ruckyai Thai Title Zcongklod Bangyikan


เราช่างโชคดีเหลือเกิน ที่ไม่รู้จริงเห็นแจ้งว่า โลกที่เราอยู่นั้นเป็นเช่นไร We’re extremely fortunate not to know precisely the kind of world we live in. W.Szymborska ‘We’re extremely fortunate’


บัดนี้ฉันไม่ต้องเป็นคนนอกอีกต่อไปแล้ว เมื่อสีสันทั้งปวงได้ถูกแปรแปลง ให้เป็นเสียงและกลิ่น แล้วยังขานขับท่วงทำ�นองได้พริ้งเพราะเสนาะหู ฉันยังต้องการหนังสือไปอีกทำ�ไม เมื่อสายลมลู่ผ่านกิ่งใบและไพรพฤกษ์ แล้วฉันรับรู้ภาษานั่นที่สื่อสาร แล้วบางครั้งยังท่องทวนถ้อยคำ�นั้นอย่างอ่อนโยน อีกทั้งความตายนั่น ผู้เด็ดดวงตาได้ดั่งเด็ดดอกไม้ ก็มิอาจพบเจอสองตาของฉันได้... --- ไรเนอร์ มารีอา ริลเค ‘หญิงสาวตาบอด’ ---


I no longer have to do without now, all colors are translated into sounds and smells. And they ring infinitely sweet like tones. Why should I need a book? The wind leafs through the trees; and I know what passes there for words, and sometimes repeat them softly. And Death, who plucks eyes like flowers, doesn’t find my eyes... --- Rainer Maria Rilke ‘The Blind Woman’ ---


The Sound Of Colors โลกลับยามหลับตา [PREVIEW]  
The Sound Of Colors โลกลับยามหลับตา [PREVIEW]  

เรื่องของเด็กสาวตาบอดที่เดินออกจากบ้าน ลงไปในสถานีรถไฟใต้ดิน ผ่านสถานที่ต่างๆ มากมาย แล้วได้พบโลกอีกใบที่สัมผัสได้โดยไม่ต้องใช้สายตา

Advertisement