Page 1

2009 – 2010

prospectus Prospectus ta’ Korsijiet • Course Prospectus

Institute Of Pastoral Formation Catholic Institute Floriana FRN 1441  T:21 233304  E:pfi@maltadiocese.org


introduzzjoni L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali kien twaqqaf wara li s-Sinodu Djocesan esprima l-bΩonn ta’ sostenn u koordinazzjoni iktar s˙i˙a f’qasam mill-aktar importanti g˙all-Knisja fi Ωminijietna: li ji©u m˙ejjija persuni li jistg˙u jg˙ixu l-˙ajja nisranija tag˙hom b’mod s˙i˙ firrealtajiet soçjali kontemporanji differenti, kif ukoll li jing˙ataw ta˙ri© dawk li b’xi mod huma involuti f’oqsma differenti tal-˙idma pastorali tal-Knisja. L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali huwa wkoll sinjal ˙aj li l-Knisja f’Malta trid toffri formazzjoni lil dawk il-persuni, gruppi u setturi li, g˙alkemm m’humiex involuti direttament fil-˙idma pastorali, i˙ossu l-bΩonn li jid˙lu fil-fond fil-˙sieb tal-Van©elu u fir-riflessjoni tal-Knisja. Dan il-Prospectus hu xhieda tal-mod li bih il-Knisja qed tirrispondi g˙all-bΩonnijiet li qed jin˙assu madwarna. Il-fatt li korsijiet differenti qed ji©u offruti b’metodu ta’ kollaborazzjoni bejn Segretarjati, G˙aqdiet, u Organizzazzjonijiet differenti juri r-rispett s˙i˙ g˙all-kariΩmi u tal-identità differenti tal-entijiet li qed joffu din il-˙idma. Il-fatt li bosta korsijiet qed isiru b’metodolo©ija professjonali, fuq medda ta’ diversi xhur jew snin, ifisser ukoll li din il-formazzjoni tista’ tkun effettiva f’li ji©u ffurmati communities of learning li jg˙inu ferm biex ti©i arrikkita l-˙idma ministerjali tal-Knisja u l-viΩjoni pastorali li biha ssir din il-˙idma. Ir-rispons poΩittiv g˙all-korsijiet li saru f’dawn l-a˙˙ar snin flimkien mal-klima parteçipattiva u entuΩjasta li n˙olqot s’issa jawguraw tajjeb g˙al din il-˙idma fejjieda.

Pastoral Formation Institute:  21233304  www.maltapfi.org  pfi@maltadiocese.org Cana Movement:  21238942  www.canamovement.org  info@canamovement.org 21238068 Kummissjoni Djoçesana Ûg˙aΩag˙ (KDÛ):  21484506  www.kdz.org.mt  info@kdz.org.mt Segretarjat g˙all-KatekeΩi:  21223949  rene.camilleri@um.edu.mt   22039402/408 G˙aqda Biblika Maltija:  21220318  www.maltabible.com  info@maltabible.com 3


messa©© Huwa fer˙ tieg˙i li nag˙mel din l-introduzzjoni qasira g˙all-‘Prospectus’ tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali, frott tas-Sinodu DjoçeΩan, mela vojt kbir li kien hemm fl-Arçidjoçesi. Il-korsijiet huma ta’ valur kbir fihom infushom, huma ta’ valur kbir g˙all-persuni li jattendu, u huma ta’ valur kbir g˙all-©id li jo˙ro© minnhom fil-˙ajja u fil-˙idma tal-Knisja f’Malta. Nibg˙at il-Barka Tieg˙i fuq l-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali kollu.

† Pawlu Cremona Arçisqof ta’ Malta Illum 19 ta’ Awwissu 2009

The language of instruction for all courses is Maltese. Students will be considered to have successfully completed the course after attending at least 2/3 of the sessions and obataining a pass in all formative assessments. A sealed certificate together with a Diploma supplement will be awarded upon successful completion of the course. At the Board’s discretion, one may be allowed to attend a course without completing the relevant assessments and be given a certificate of attendance. It is up to the discretion of the Board whether a course commences or not; this depends upon the number of applicants. Fees include lectures, assessments, password to participate in online lectures (where applicable), online sessions, final certificate and certificate supplement. Payment is to be made on the day of the first lecture. All applications are to reach the Institute of Pastoral Formation, Catholic Institute, Floriana FRN1441, by noon, Friday 25 September 2009. Applicants may be called for an interview. There are ongoing discussions with the Malta Qualifications Council for the accreditation of courses offered by the Institute of Pastoral Formation. For more information about the courses offered by the Institute of Pastoral Formation kindly visit our website at www.maltapfi.org 4


List of

Courses Institute of Pastoral Formation AYM5 Short Certificate Course in Adolescent and Youth Ministry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 CST5 Short Certificate Course in Catholic Social Teaching. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1CCL5 Short Certificate Course in Christian Leadership I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CCT5 Short Certificate Course in Theology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 CCE4 Short Certificate Course in Evangelisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 KDZ (Weekends) L-isfida li tkun Kattoliku f’kultura pluralista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 L-isfida tal-Evan©elizzazzjoni f’soçjeta’ pluralista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Secretariat for Catechesis Korsijiet Monografiçi: Il-Bniedem fil-Vizjoni Nisranija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 L-IΩvilupp tal-Bniedem u l-Mixja tieghu fil-Fidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kors ta’ t˙ejjija g˙all-Outreach fl-Evan©elizzazzjoni u l-KatekeΩi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kors ta’ Metodolo©ija Kateketika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kors ta’ Teolo©ija g˙all-Katekisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kors ta’ Metodolo©ija Kateketika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Cana Movement Short Certificate Course in Natural Family Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kors g˙al Koppji Mexxejja ©odda g˙all-Korsijiet ta’ T˙ejjija g˙aΩ-Ûwie© Nisrani . . . . . . . . . . . . . 13 G˙aqda Biblika Maltija Niskopru l-Qalb ta’ Alla fl-Iskrittura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Il-Ktieb tal-Ìenesi (filg˙odu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 G˙alfejn Inbatu? Il-Ktieb ta’ Ìob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Il-Ktieb tal-Ìenesi (filg˙axija). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Il-Latin g˙all-Bibbja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 L-Erba’ Evan©elji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Certificate Course in Biblical Studies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Isaija – In˙ejju g˙all-Avvent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5


(AYM5)  Short Certificate Course In Adolescent and Youth Ministry

Course Goals The course aims to provide holistic formation and training to all those who are currently involved or who desire to become involved in youth formation programmes within a Churchrelated ambience.

Awards & Level Final Award:

Short Certificate Course in Adolescent and Youth Ministry

Level:

5 (proposed NQF framework)

Teaching Institution: Pastoral Formation Institute in collaboration with Secretariat for Catechesis and KDÛ (Kummissjoni Djoçesana Ûg˙aΩag˙)

Course Information Course Co-Ordinator: Sr Alexandra Chircop, fcj MA Rel. & Educ. (Dublin) Entry Requirements: Duration:

a. completion of secondary level formal Education, and b. a letter of recommendation from: –  the local Parish Priest, in the case of lay persons, –  the respective Provincial Superior, in the case of members of Consecrated Religious Life 2 years part-time (112 hours of taught courses)

Assessment:

Written Assignment or reflection paper for every module

Course Fee:

€100

Venue for Lectures:

Lecture Halls of Segretarjat g˙all-KatekeΩi and Institute of Pastoral Formation, Catholic Institute, Floriana

Session Format:

The certificate course will be spread over a maximum of two-years part-time with a total of 56 hrs per year equivalent to 16 ects. Lectures are held every Tuesday, as from 13 October 2009, between 6pm and 8pm at Sala San Pawl, the Catholic Institute, Floriana. There will be a short coffee/tea break.

6


(CST5)  Short Certificate Course in Catholic Social Teaching

Course Goals A

To familiarise the participants with the issues and how the Catholic Church has called for responses. Participants will be required to analyze issues, engage in critical thinking about the social situation and the role of the Church, and research the implementation of Catholic social tradition;

B

To challenge the participants to consider their personal responsibility in addressing social issues and how they can integrate the Church’s social teaching into their spirituality and their daily lives, ministries and professions.

Awards & Level Final Award:

Short Certificate Course in Catholic Social Teaching

Level:

5 (proposed NQF framework)

Teaching Institution: Pastoral Formation Institute and Centre for Faith and Justice

Course Information Course Co-Ordinator: Fr E. Busuttil, sj, S.Th.L., (Lateran: Alfonsiana) Duration:

6 modules of 14 hours each (2 years part-time)

Assessment:

Written Assignment (1000 words after each module)

Course Fee:

€25 per module

Venue for Lectures:

Wednesdays from 6.30 – 8.30pm at the Catholic Institute, Floriana

Other Information:

Students will be able to apply for individual modules and be credited accordingly. 7


(1CCL5)  Short Certificate Course in Christian Leadership 1

Course Goals The course will focus on (i) the Christian vision of Leadership, and (ii) the tools needed to sustain and service a Christian community. Christian leaders will be committed to the concept of collaboration and communion as presented by the Synod documents. Christian leaders will be perceived by the members of their associations as having a high esteem of diversity within the Catholic Church. The activities of Christian leaders will reflect consistency especially with regards to ethical responsibility.

Awards & Level Final Award:

Short Certificate Course in Christian Leadership 1

Level:

5 (proposed NQF framework)

Teaching Institution: Pastoral Formation Institute together with Ms M. A. Agius; Sr Mariella Agius; Ms Georgina Debattista, Ms J. C. Scicluna,

Course Information Course Co-Ordinator: Ms M. A. Agius M.Ed. (Couns. Psych.) Duration:

1 Year part-time

Assessment:

Practical Projects

Course Fee:

€200 (This includes all course fees and residential costs)

Venue for Lectures:

Mt St Joseph, Mosta

Session Format:

It is suggested to offer the course over 60 hours, spread over four weekends, the last of which will be residential. The dates are as follows: 6, 7, 8 November 2009 – PSY5001 Group Dynamics 19, 20, 21 February 2010 – PSY5002 Leadership Styles 23, 24, 25 April 2010 – PSY5003 Interpersonal Relations 7, 8, 9 May 2010 – THB5001 Spiritual Leadership

8


(CCT5)  Short Certificate Course in Theology

Course Goals The programme has a triple focus: • to offer an in-depth curriculum of solid theological discourse enabling participants to reflect deeply about their faith; •

to integrate the development of reflective ministry with respect to the needs of our contemporary Church and society; and

to provide an opportunity for the on-going spiritual development of the participants.

Awards & Level Final Award:

Short Certificate Course in Theology

Level:

5 (proposed NQF Framework)

Teaching Institution: Pastoral Formation Institute and the Secretariat for Catechesis.

Course Information Course Co-Ordinator: Rev. Dr René Camilleri S.Th.D.(Greg) Duration:

Eight modules (112 hours of lectures), two-hours’ weekly over 2 years

Assessment:

Assignments and Online Quizes

Administrative Fee:

€120

Venue for Lectures:

Sala San Pawl, Catholic Institute, every Monday, as from 5 October 2009, between 5.30 pm and 7.30 pm.

9


(CCE4)  Short Certificate Course in Evangelisation

Course Goals The course aims at informing and forming participants in becoming more acquainted with the basic tenets of the Catholic faith. The course also aims at equipping participants with the necessary skills and knowledge to share the faith with others.

Awards & Level Final Award:

Short Certificate Course in Evangelisation

Level:

5 (proposed NQF framework)

Teaching Institution: Pastoral Formation Institute

Course Information Course Co-Ordinator: Ms Mariella Chetcuti MA (Theol.) Entry Requirements:

Candidates should be –  committed Christians –  have a pre-tertiary level of education    (which can be ascertained either through certifications or by interview)

Assessment:

Online Quiz and a Practical Project

Course Fee:

€40

Venue for Lectures:

Various (can be held in parish centres) It is envisaged that this course will be offered as from January 2010 at the parish centre in B’Bugia.

10


Programm ta’ Formazzjoni Kontinwa gÓalL-Youth Leaders Qed nippreΩentaw programm ta’ formazzjoni kontinwa, g˙all-youth leaders tal-adolexxenti/ Ωg˙aΩag˙. Dan il-programm huwa mqassam fuq erba’ weekends mifruxa fuq sentejn. Il-g˙an huwa li dawn il-weekends ta’ formazzjoni jservu wkoll b˙ala mumenti ta’ talb u ta’ qsim ta’ esperjenzi flimkien. Hawn ta˙t qeg˙din nippreΩentaw il-progamm ta’ dawn il-weekends; aktar dettalji ji©u mog˙tija aktar ‘l quddiem.

Course Information Entitajiet responsabbli: Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali, Segretarjat g˙all-KatekeΩi u l-KDÛ Programm:

Mifrux fuq sentejn

Deskrizzjoni:

Ûewg weekends fis-sena, Residenzjali

Tema: L-isfida li tkun Kattoliku f’kultura pluralista Ûmien Propost:

Mis-6 sat-8 ta’ Novembru 2009

Tema: L-isfida tal-Evan©elizzazzjoni f’soçjeta’ pluralista Ûmien Propost:

Mis-27 sad-29 ta’ Awwissu 2010

Ko-ordinaturi ta’ dawn il-weekends ta’ on-going formation: Fr. Marco Portelli BA (Hons.) Sr. Alexandra Chircop, fcj, MA Rel. & Educ. (Dublin)

11


SEGRETARJAT GÓALL-KATEKEÛI: Korsijiet Monografiçi

L-G˙an ta’ dawn il-Korsijiet Sabiex wie˙ed ikun jista’ japprofondixxi aktar il-g˙arfien teoretiku ©enerali tieg˙u fuq diversi aspetti speçjalment dawk li jolqtlu l-bniedem mill-aspett antropolo©iku u l-iΩvilup tieg˙u personali fil-mixja tal-fidi tieg˙u.

Kriterji g˙all-Applikazzjoni Korsijiet miftu˙a g˙al kull min g˙andu tmintax-il sena ’il fuq, speçjalment g˙al dawk li jixtiequ jew qed ja˙dmu mal-adolexxenti/Ωg˙aΩag˙.

Struttura u Livell

Il-kors s˙i˙ huwa mifrux fuq sentejn li jkopri 56 sieg˙a ta’ tag˙lim ekwivalenti g˙all-8 ECTS, qed ti©i offruta l-possibilità li jin˙adem fuq s-sistema ta’ ‘accumulation of credits’, - ti©i sottomessa paper/assignment skont ma’ jitlob il-lecturer, - Post: Istitut Kattoliku – Segretarjat g˙all-KatekeΩi - ˙las ta’ kull module: €30

Informazzjoni Entità Responsabli mill-Korsijiet:

Segretarjat g˙all-KatekeΩi

L-Ewwel Module: Dati:

Il-Bniedem fil-Vizjoni Nisranija Fr Mark Sultana Kull nhar ta’ Erbg˙a bejn it-28 ta’ Ottubru sad-9 ta’ Diçembru 6:00 – 8:00 pm

Tieni Module: L-IΩvilupp tal-Bniedem u l-Mixja tieg˙u fil-Fidi Sr Mariella Agius MA (Couns Psych) Dati: Kull nhar ta’ Óamis bejn l-14 ta’ Jannar sas-26 ta’ Frar 6:00 – 8:00 pm Ko-ordinatriçi tal-Kors: 12

Sr. Alexandra Chircop, fcj, MA Rel. & Educ. (Dublin)


Kors ta’ t˙ejjija g˙all-Outreach fl-Evan©elizzazzjoni u l-KatekeΩi Dan hu Kors imqassam fuq Ωew© weekends residenzjali u Seminar ta’ ©urnata konklussiv. Weekend 1: Bidla fil-mentalità, l-Evan©elizzazzjoni, il-Kerygma b˙ala l-Ewwel T˙abbira. Weekend 2: Kristu iva, Knisja le! G˙aliex ne˙tie©u l-Knisja? TeΩisti l-Verità? Organizzat mitTaqsima g˙all-Adolexxenti fi ˙dan is-Segretarjat g˙all-KatekeΩi

Kors ta’ Metodolo©ija Kateketika

(indirizzzat g˙al min qed juΩa l-a˙˙ar Ωew© Kotba g˙all-GriΩma V u VI) Dan hu Kors qasir li se jkun imfassal mit-Team li ˙adem fuq dawn iΩ-Ωew© Kotba g˙all-GriΩma. Se jkun possibbli li dan il-Kors jing˙ata iΩjed minn darba u jsir f’postijiet differenti biex jintla˙qu areas differenti ta’ Malta. Programm, ˙inijiet, u fejn ikun se jsir jit˙abbru matul is-sena. Organizzat mit-Team li ˙adem fuq il-Kotba fi ˙dan is-Segretarjat g˙all-KatekeΩi.

Kors ta’ Metodolo©ija Kateketika Mifrux fuq Semestru bejn Ottubru u Jannar u mog˙ti minn Fr Carl Mario Sultana u Sr Alexandra Chircop. Kull nhar ta’ Erbg˙a filg˙odu bejn 9.30am u 11.30am fis-Sala tas-Segretarjat, Istitut Kattoliku (tielet sular).

Kors ta’ Teolo©ija g˙all-Katekisti Kors mifrux fuq Ωew© terms minn Ottubru sal-G˙id indirizzat g˙al dawk il-Katekisti li g˙amlu l-Kors tal-Metodologija s-sena ta’ qabel. Kull nhar ta’ Tlieta bejn 9.30am u 11.30am fis-Sala tasSegretarjat, Istitut Kattoliku (tielet sular). Mog˙ti minn Fr Ìi©i Sapiano o.p.

MOVIMENT TA’ KANA

Kors g˙al Koppji Mexxejja Ìodda g˙all-Korsijiet ta’ T˙ejjija g˙aΩ-Ûwie© Nisrani Kors g˙all-koppji mexxejja ©odda g˙all-korsijiet tat-T˙ejjija g˙aΩ-Ûwie© Nisrani jibda f’Ottubru, 2009. Dawn ser isiru fic-Çentru Pastorali Trinità Qaddisa (ta’ Kirçippu), fil-parroçça tas-Si©©iewi. Il-©urnata ser tkun il-Óadd, mill-11 ta’ Ottubru 2009. Ikun hemm 5 sezzjonijiet u kull sessjoni tkun bejn 9.30 am u 12.30 pm. Dan il-kors hu bla ˙las però min jattendi jkun mistenni li jag˙ti sehmu f’din il-˙idma fil-parroçça tieg˙u. Il-koordinatur tal-kors huwa Mr John Gatt.

Short Certificate Course in Natural Family Planning Dan il-kors se jsir fis-Sala tal-Moviment ta’ Kana fl-Istitut Kattoliku nhar ta’ Ìimg˙a bejn is-6:00 u t-8:00 pm. Jibda fis-16 ta’ Ottubru fuq sena (part-time) u huwa bla ˙las però min jattendi jkun obbligat jag˙ti sentejn ˙idma volontarja f’dak il-qasam mall-Moviment. In-numru minimu ta’ studenti sabiex jing˙ata l-kors hu ta’ 6 kandidati. Il-koordinatura tal-kors hi Mrs Pauline Tufigno. 13


GÓAQDA BIBLIKA MALTIJA

Korsijiet Ottubru - Diçembru 2009 Il-korsijiet jing˙ataw minn lecturers esperti fis-su©©etti. Isiru fis-Sala tal-Konferenzi talG˙aqda Biblika Maltija, 51 Triq il-Miratur, Floriana. F’kull kors ikun hemm break ta’ 15-il minuta bir-refreshments. FilgÓodu

1.

Kors: Niskopru l-Qalb ta’ Alla fl-Iskrittura (Kors ta’ spiritwalità Biblika) Lecturer: Sr Marie Scicluna rscj

2.

Ìurnata: it-Tlieta Óin: 0930-1100

Ìurnata: It-Tlieta Óin: 1000-1145

Dati: Ott 27, Nov 3, 10, 17 Ólas: €20

Kors: Il-Ktieb tal-Ìenesi Lecturer: Rev Ìor© Dalli Dati: Ott 6, 13, 20 u Nov 24 u Diç 1, 15 Ólas: €30

Ji©u ttratti dawn it-temi: L-Ewwel ktieb tal-Bibbja; (2) Il-Pentatewku u t-Tradizzjoni JEPD; (3) Ir-Rakkonti tal-Óolqien u l-waqg˙a; (4) Abraham; (5) IΩakk, Ìakobb u G˙esaw; (6) ÌuΩeppi fl-E©ittu. FilgÓAXIJA

1.

Kors : G˙alfejn Inbatu? Il-Ktieb ta’ Ìob Lecturer: Rev Pierre Grech Marguerat s.j.

L-G˙aqda Biblika Maltija u ç-Çentru ta’ Spiritwalità Injazjana qed jorganizzaw dan il-kors bibliku fuq il-Ktieb ta’ Ìob. Dan il-ktieb li nkiteb fuq 3000 sena ilu jmiss il-kwistjoni tat-tbatija. G˙aliex it-tbatija u dak kollu li ggib mag˙ha? F’dan il-ktieb nag˙rfu li lil Alla nistghu nag˙mlulu il-mistoqsijiet kollha u d-dubji kollha li ji©una. G˙alhekk nixtiequ naqraw u naqsmu il-˙sieb teolo©iku f’dan il-ktieb. Minkejja li dan il-ktieb inkiteb tant eluf ta’ snin ilu jwie©eb g˙all- mistoqsijiet tag˙na llum.

Ìurnata: It-Tlieta Óin: 1800-1930

2.

Kors: Il-Ktieb tal-Ìenesi Lecturer: Rev Ìor© Dalli

Ìurnata: L-Erbg˙a Óin: 1800-1930

Dati: Ott 13, 20, 27, Nov 3, 10, 17, 24, Diç 1 Ólas: €40

Dati: Ott 7, 14, 21, 28, Nov 4, 11, 18, 25, Diç 2, 9 Ólas: €50

Ji©u ttratti dawn it-temi: L-Ewwel ktieb tal-Bibbja; (2) L-ewwel ktieb tal-Pentatewku; (3) It-Tradizzjonijet JEPD; (4) L-ewwel rakkont tal-˙olqien; (5) It-tieni rakkon tal-˙olqien u l-waqg˙a; (6) It-torri ta’ Babel u l-Arka ta’ Noè; (7) Abraham; (8) IΩakk; (9) Ìakobb u G˙esaw; (10) ÌuΩeppi fl-E©ittu.

14


KORSIJIET MIFRUXA FUQ SENA

1.

Kors: Il-Latin g˙all-Bibbja Lecturer: Mr George Said Zammit Ìurnata: It-Tnejn Óin: 1800-1930

Dati: Mit-12 ta’ Ottubru 2009 sal-24 ta’ Mejju 2010 Ólas: €150

Dan il-kors huwa mifrux fuq perjodu ta’ sena u huwa ma˙sub g˙al dawk li jixtiequ jitg˙allmu baΩi tal-lingwa Latina. IlLatin hija l-lingwa omm ta’ ˙afna mil-lingwi ewropej kif ukoll il-punt ta’ referenza tal-kultura Klassika. Dan il-kors jg˙in ukoll lil dawk il-persuni li jixtiequ jaqraw il-Bibbja bil-Latin fil-verΩjoni Vulgata. Il-kors jinkludi lectures u Ωjarat kulturali.

2.

Kors: L-Erba’ Evan©elji Lecturer: Rev Karm Attard

Ìurnata: Il-Ìimg˙a Óin: 0930-1100

Dati: Mis-16 ta’ Ottubru 2009 sad-29 ta’ Mejju 2010 Ólas: €150

Il-Kostituzzjoni Dommatika tal-Konçilju Vatikan II “Dei Verbum”, issejja˙ l-erba’ Evan©elji “l-aqwa erba’ kotba filBibbja”. F’dan il-kors nistudjaw fid-dettal kull evan©elju u l-messa©© li kull wie˙ed mill-Evan©elisti, Mark, Mattew, Luqa u Ìwanni ried jag˙ti. Naraw dak li hemm komuni bejniethom u anke dak li hemm differenti. Ikollna çans naqraw siltiet mill-Evan©elji u nikkummentaw fuqhom waqt il-lecture. KORS MIFRUXA FUQ 3 SNin (2009-2012) Dan il-kors hu mifrux fuq 3 snin u hu intiΩ li jag˙ti idea baΩika imma çara tal-Iskrittura u s-su©©etti relatati mag˙ha. Fl-ewwel sena nittrattaw su©©etti li jg˙inu biex wie˙ed jifhem il-Bibbja, b˙all-Arkeolo©ija Biblika, Storja, Ispirazzjoni, il-Verità tal-Iskrittura, kif inkitbet il-Bibbja u su©©etti o˙ra. Fit-tieni sena jsir studju fuq it-Testment il-Qadim u fittielet sena jsir studju fuq it-Testment il-Ìdid. Il-lectures isiru minn Biblisti esperti fis-su©©etti. Jing˙ata çertifikat ta’ attendenza lil min jattendi u dawk li joqg˙odu g˙al tests akkademiçi jing˙ataw çertifikat ta’ kwalifika ma˙ru© millMalta Qualications Council.

Kors: Certificate Course in Biblical Studies Lecturers: Diversi

Ìurnata: Il-Óamis Óin: 1800-1930

Dati: 15 ta’ Ottubru 2009 sa 13 ta’ Mejju 2010 Ólas: €150

SEMINAR TA’ ÌURNATA (Mill-G˙aqda Biblika Maltija u ç-Çentru ta’ Spiritwalità Injazjana)

– Tema: Isaija – In˙ejju G˙all-Avvent Imexxi: Rev Pierre Grech Marguerat s.j.

Ìurnata: Il-Óadd, 29 ta’ Novembru 2009 Post: Mt St Joseph Retreat House – Mosta Óin: 0900-1600 Ólas: €28

(jinkludi coffee break, l-ikel ta’ nofsinhar u l-uΩu tal-façilitajiet)

Applikazzjonijiet u ˙las jintbag˙tu direttament lill-G˙aqda Biblika Maltija, 51, Triq il-Miratur, Floriana mhux aktar tard min-nofsinhar tal-Ìimg˙a 25 ta’ Settembru 2009. 15


Institute Of Pastoral Formation

Catholic Institute Floriana FRN 1441  T:21 233304  E:pfi@maltadiocese.org

*Applicants are kindly asked to fill in this application and send it to Ms Carmen Mangion at the address above, by not later than 12 Noon, Friday, 25 September 2009. Name of the Course:

Course Code:

Applicant’s Name & Surname: Address:

ID Number:

Gender:

  Male Female

Date of Birth:

Occupation:

Telephone (land line):

Mobile:

Email: Highest Qualification: Reasons why you are interested in this course:

Referees (To be filled in only by applicants for the Short Certificate Course in Leadership I ICCL5):

Referee 1: Referee 2: Name & Surname

Name & Surname

ADDRESS

ADDRESS

EMAIL

EMAIL

TELEPHONE

TELEPHONE

*Applications and payment for courses held by G˙aqda Biblika Maltija should be sent directly to G˙aqda Biblika Maltija, 51, Triq il-Miratur, Floriana.

Prospectus-2009  

A set of courses organised by the Pastoral Formation Institute together with other entities

Prospectus-2009  

A set of courses organised by the Pastoral Formation Institute together with other entities

Advertisement