Page 1

Productportfolio

Productcatalogus Het Westerhonk Regio Zuidwest-Nederland 1 en 2

Pagina 1 van 8


's Heeren Loo Zorggroep ondersteunt in bijna het hele land mensen met een verstandelijke beperking. Jong en oud helpen wij een passend antwoord te vinden op grote en kleine vragen. Dichtbij en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. De cliënt maakt eigen keuzes en wij ondersteunen hem hierbij. Het gaat om de cliënt; om wie hij is en om wat hij kan en wil. Op 1 januari 2015 is het zover: een aantal stelselwijzigingen binnen de zorg worden doorgevoerd (o.a. WMO, Jeugdwet, Participatiewet). Dit betekent dat bepaalde onderdelen van de zorg anders ingericht worden. Om optimaal in te kunnen spelen op dit veranderende klimaat heeft ’s Heeren Loo locatie Het Westerhonk haar huidige producten in beeld gebracht. Deze productcatalogus geeft samenwerking- en/of ketenpartners en anderen een beeld van de kansen en mogelijkheden binnen het productenaanbod van ’s Heeren Loo locatie Het Westerhonk. Binnenkort worden onze producten weergegeven in een digitale database: ‘de woonwerkcarrière’, welke in de nabije toekomst ook in te zien wordt voor externe partijen. Deze catalogus geeft in grote lijnen weer welke producten Het Westerhonk momenteel aanbiedt. De producten worden momenteel aangeboden in de regio Den Haag, Westland en Midden-Delfland, zie figuur 1.

Geografische spreiding producten ’s Heeren Loo locatie Het Westerhonk

Productcatalogus Het Westerhonk Regio Zuidwest-Nederland 1 en 2

Pagina 2 van 8


Regionale Producten Wonen Het Westerhonk biedt 24-uurs zorg voor mensen met een verstandelijke (en eventuele lichamelijke) beperking in alle leeftijdscategorieën. In 88 woningen ondersteunen begeleiders mensen bij hun dagelijkse leven, zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en de indeling van hun vrije tijd. Naast deze praktische zaken, bieden begeleiders ook ondersteuning in andere zaken, zoals het omgaan met emoties, het aanbrengen van structuur in de dag en het aanleren, verbeteren of in stand houden van vaardigheden. De meeste woningen zijn te vinden op het terrein van Het Westerhonk in Monster en een aantal woningen bevindt zich buiten dit terrein (zoals Wateringen, ’s Gravenzande, Monster, Den Haag, Poeldijk, de Lier en Schipluiden). De woning in het centrum van Den Haag (Het Karmijn) richt zich op een specifieke doelgroep, namelijk mensen met een Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Gekoppeld aan deze woning is ook een dagbestedinglocatie voor deze doelgroep, en in de tweede helft van 2014 hopen we een lunchcafé/buurthuis gerund door de bewoners van Het Karmijn te realiseren in het aangrenzende pand. Een aantal woningen op Het Westerhonk zijn specifiek gericht op mensen met een ernstige meervoudige beperking (bijvoorbeeld lichamelijk en verstandelijk) en een aantal zijn gericht op mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast beschikken we over een woning voor mensen met zeer ernstige gedragsproblematiek (de Very Intensive Care-workhome) en kunnen mensen met een lichte verstandelijke beperking die zich willen ontwikkelen in hun zelfstandigheid bij ons terecht bij ons Leerhuis en Fasehuis. Ook hebben we woningen specifiek gericht op kinderen en op ouderen. Voor mensen met een beperking die met spoed een veilige woonsituatie nodig hebben beschikken we over drie crisisplekken.

Woning aan de Landweg op Het Westerhonk

Hospice Een tijdelijke woonvorm die zich onderscheidt van het reguliere woonaanbod van Het Westerhonk is ‘t Wachtje. Op onze locatie biedt ‘t Wachtje, verbonden aan een woning, een woonplek aan waar mensen met een verstandelijke beperking, die in hun laatste levensfase zitten, hulp en ondersteuning krijgen. Ook mensen die na een operatie tijdelijk niet terug kunnen naar hun eigen huis kunnen in ’t Wachtje revalideren.

Productcatalogus Het Westerhonk Regio Zuidwest-Nederland 1 en 2

Pagina 3 van 8


Dagbesteding/werk Op 43 dagbestedinglocaties biedt Het Westerhonk een zinvolle invulling van de dag aan mensen met een verstandelijke beperking. Naast mensen die bij ons wonen, kunnen ook mensen die bij een andere zorgaanbieder, bij een verwante of zelfstandig wonen aansluiten bij onze dagbestedinglocaties. De dagbesteding varieert van arbeidsmatige tot aan ontspanningsgerichte activiteiten, afhankelijk van de cognitieve, fysieke en emotionele capaciteiten van de persoon. Voorbeelden van arbeidsmatige dagbestedinglocaties zijn: activiteitencentrum het Kompas, terrein en groenvoorziening, boerderij de Willemshoeve, de Koekenbakker, het restaurant, schoonmaak, de rolstoelwerkplaats (in samenwerking met Hartingbank) en manege. Op dagbestedinglocaties als de Oester, de Ruimte, de Vuurtoren en Het Jongerenhonk vinden mensen met een zwaardere verstandelijke beperking een plek. Voor sommige mensen kan het passend zijn om dagbesteding in of rond de eigen woning te volgen, ook daarvoor hebben we mogelijkheden. Dagbestedinglocatie De Hooge Hoed in Naaldwijk vormt van een middenweg waarbij mensen met een beperking een koffiecorner runnen en cadeauartikelen vervaardigen en verkopen in een ruimte naast het wijkcentrum van Vitis Welzijn. Verder worden praktisch alle recreatieve activiteiten op onze locatie Het Westerhonk (zie ‘Vrije Tijd’) ondersteund door (waar mogelijk arbeidsmatige) inzet van mensen met een beperking. Het geitenbegrazingsproject in de duinen van Monster en ’ s-Gravezande is ook noemenswaardig!

Arbeidsmatige dagbesteding

Jobcoaching en stages Wanneer arbeidsmatige activiteiten binnen het bereik iemands bereik ligt en hij/zij leerbaar is, kunnen onze jobcoaches helpen bij het ontwikkelen van de werkcarrière van mensen met een verstandelijke beperking. ’s Heeren Loo heeft een landelijke erkenning door het UWV als jobcoachorganisatie. Mensen met een beperking kunnen hun vaardigheden (mogelijk in gang gezet op onze arbeidsmatige dagbestedinglocaties) stapsgewijs ontwikkelen tot vaardigheden die ingezet worden in reguliere ondernemingen in de regio. Door middel van (zo mogelijk afnemende) ondersteuning van de jobcoach kan iemand met een verstandelijke beperking toewerken naar het verrichten van betaalde arbeid op een voor hem/haar passend niveau. Diverse trainingsvormen kunnen ingezet worden, van samenwerking met scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) tot het inzetten van onze eigen academie voor Zelfstandigheid. Op diverse onderdelen van Het Westerhonk bestaat er voor leerlingen van het VSO de mogelijkheid om stage te lopen zodat zij zich kunnen oriënteren op het arbeidsproces. Zij worden daarbij begeleidt door de jobcoaches. Ze kunnen bijvoorbeeld aan de slag bij het restaurant, de afdeling terrein en groen of de kinderboerderij. Deze onderdelen van Het Westerhonk zijn erkend als leerbedrijf voor Regionale Opleidings Centra (ROC).

Productcatalogus Het Westerhonk Regio Zuidwest-Nederland 1 en 2

Pagina 4 van 8


Academie voor Zelfstandigheid Bij de academie voor Zelfstandigheid kunnen mensen vanuit verschillende doelgroepen (dat wil zeggen met maar ook zonder verstandelijke beperking) terecht om zich te ontwikkelen in hun mate van zelfstandigheid in de meest brede zin van het woord. Voor de één is dat leren hoe de wasmachine te gebruiken, voor de ander is dat leren om te gaan met geld. Van individuele tot groepstrajecten: het leerproces wordt afgestemd op de specifieke leervraag. De academie voor Zelfstandigheid beschikt over gestandaardiseerde trainingsonderwerpen, maar daarbuiten vallende leervragen bieden mogelijkheid tot uitbreiding van de trainingsonderwerpen. Via de methodiek ‘Op eigen Benen’ en het daarbij behorende meetinstrument ‘INVentaristatie Redzaamheids Aspecten (INVRA)’ meet, stimuleert en ontwikkelt de Academie de zelfstandigheid van haar studenten. Vrije tijd Om je vrije tijd in te vullen zijn er tal van mogelijkheden op Het Westerhonk, voor zowel mensen met een beperking als particuliere bewoners. Het terrein zelf biedt diverse recreatieve mogelijkheden, zoals speeltuinen (inclusief een rolstoelspeeltuin), duinboerderij de Willemshoeve, een kleinschalige manege, een kinderboerderij, een trapveldje, een belevingstuin en -park (park in aanbouw), een zwembad, een sporthal, belevingstuin ‘De Bosroos’ en een buurthuis. De groene uitstraling van het terrein, met haar diverse wandelpaadjes, maken het een prima plek voor een leuke wandeling. Ook hebben we kerkdiensten in onze Westerkerk, horeca mogelijkheden in De Instuif en door mensen met een beperking verzorgde voorstellingen van ons ‘Watertheater’. De medewerkers van onze afdeling ‘Vrije Tijd’ organiseren daarnaast nog tal van terugkerende activiteiten het gehele jaar door, zoals het Zomerfeest, een filmclub, bingo-avonden, groepswandelingen en een kerstreis. Ook incidentele activiteiten zoals optredens van orkesten of koren en een high tea hebben een plek. Nachtzorg De cirkel van 24-uurszorg wordt gesloten door de nachtzorg. Op Het Westerhonk is ’s nachts een team van nachtzorgmedewerkers actief. Via een centraal en op internet gebaseerd uitluistersysteem worden mensen die bij ons wonen waar nodig uitgeluisterd. Daarnaast lopen de nachtzorgmedewerkers rondes waarbij zo nodig de noodzakelijke persoonlijke zorg geboden wordt zoals afgesproken in het ondersteuningsplan. Specifieke zorg en bijvoorbeeld inzet van domotica tijdens de nachtzorg behoren tot de mogelijkheden. Centrum voor diagnostiek en behandeling Het Westerhonk beschikt over specialistische kennis en wetenschappelijk onderzoek bij het beantwoorden van vragen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Naast vragen van individuele ouders en/of mensen die zorg van ons ontvangen kunnen we ook vragen beantwoorden van collega-instellingen of externe andere geïnteresseerden. Het maakt daarbij niet uit of iemand thuis woont, bij ’s Heeren Loo of bij een andere zorgorganisatie. U kunt bij ons terecht met vragen rondom medische, paramedische of sociaal-emotionele problematiek: •

Lichamelijke en medische problemen - bijvoorbeeld Arts Verstandelijk Gehandicapten (o.a. vaststellen oorzaak verstandelijke beperking, psychiatrie, obstipatieproblematiek, verouderingsproblemen, epilepsie, diabetes, zicht- en gehoorscreening, beoordeling wilsbekwaamheid, seksualiteit, anticonceptie en kinderwens), Tandarts, Mondhygiëniste, voetverzorging, fysiotherapie.

Ergotherapie en Orthopedische problemen.

Opvoeding- en gedragsproblemen – bijvoorbeeld agressie, autisme, hechtingsproblematiek, taxatiegesprek seksueel misbruik, diagnostiek en diverse therapieën zoals Mediatietherapie, gesprekstherapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing,

Productcatalogus Het Westerhonk Regio Zuidwest-Nederland 1 en 2

Pagina 5 van 8


Psychomotore therapie, weerbaarheidstraining, ontspanningstraining, mindfulnesstraining, cognitieve gedragstherapie, video interactie begeleiding. •

Eten, drinken, slapen, zindelijkheid, sensorische informatieverwerking en spraak/taal/communicatie problemen.

Schooladvies en vrijetijdsbesteding.

Geestelijke verzorging.

Tandarts

Logeren/respijtzorg Mensen die de zorg voor een kind of verwante met een beperking zelf invulling geven, kunnen behoefte hebben aan ondersteuning. Daarom biedt Het Westerhonk op een aantal van haar woningen logeerplekken aan. Mensen (zowel kinderen als volwassenen) met een beperking die niet in een zorginstelling wonen kunnen hier terecht voor een logeerweekend of -week om zo hun mantelzorgers te ontlasten. Door aan te sluiten bij een bestaande woongroep die qua doelgroep overeenkomt met de beperking van de logé bieden deze logeerplekken optimale omstandigheden voor mensen met een beperking om prettig te kunnen functioneren in een andere dan de eigen woonomgeving. Veelal vindt het logeren plaats via een terugkerend patroon, maar variaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger een afgebakende periode niet in staat is de zorg zelf in te vullen. De logé draait mee in het dagprogramma van de woning; dagbesteding of werk gaat dus gewoon door en ook de vrije tijd wordt ingevuld. Uiteraard is er ruimte voor specifieke verzorgings- en/of begeleidingswensen. Voeding is inbegrepen, vervoer van en naar de logeerlocatie niet (al kan dit tegen meerprijs wel geregeld worden).

Logeren

Ambulante zorg Naast het logeren biedt Het Westerhonk nog een vorm van ondersteuning aan thuis- of zelfstandig wonende mensen met een beperking: ambulante zorg. Een ambulant begeleider komt naar het Productcatalogus Het Westerhonk Regio Zuidwest-Nederland 1 en 2

Pagina 6 van 8


huis van de zorgvrager toe en ondersteunt daar in de begeleiding volgens de aanwezige zorgvraag. In het intakegesprek wordt de specifieke zorgvraag besproken en vastgelegd. De begeleiding kan variëren van ondersteuning bij persoonlijke verzorging, het structureren van de dag en het doen van het huishouden tot aan het omgaan met emoties, sociale contacten of financiën. Begeleiding van de zorgvrager staat altijd centraal, huishoudelijke taken worden bijvoorbeeld nooit geheel overgenomen. Waar mogelijk zal de begeleider zich richten op het zo zelfstandig mogelijk laten functioneren van de zorgvrager. Daarnaast kan iemands beperking met zich meebrengen dat specifieke, niet-huishoudelijke taken wel in grotere mate overgenomen worden door de begeleider (denk bijvoorbeeld aan voetverzorging van rolstoelgebonden personen). Zaterdagopvang De ondersteuning aan thuis- of zelfstandig wonende mensen met een beperking wordt compleet gemaakt met de mogelijkheid tot zaterdagopvang. Op zaterdag kunnen mensen (in de praktijk veelal kinderen) met een beperking op een dagbestedinglocatie terecht om in groepsverband de dag door te brengen zodat de mantelzorger de handen vrij heeft voor andere activiteiten. De groep wordt begeleid in de invulling van de dag van 9:00 tot 17:00 uur. Allerlei aan het niveau van de groep aangepaste activiteiten op Het Westerhonk worden ondernomen en de lunch is inbegrepen. Arrangementen op maat Het Westerhonk is betrokken bij de samenleving en wil graag bijdragen aan de leefbaarheid van haar omgeving. Onze locatie en expertise kunnen hierbij van dienst zijn door bijvoorbeeld zorgarrangementen voor ouderen of mantelzorgers te faciliteren. Hierbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van faciliteiten als het zwembad, de boerderij, het restaurant en vergaderruimten maar ook aan deskundige begeleiding van doelgroepen, bijvoorbeeld tijdens zwemmomenten of vergaderingen van mantelzorgers (in de vorm van oppas voor de verwante van de mantelzorgers tijdens de vergadering). De mogelijkheden zijn talrijk, in overleg kunnen deze verkend worden.

Landelijke specialistische Producten Orthopedagogische behandeling (jeugd) ’s Heeren Loo biedt orthopedagogische behandeling aan jeugdigen vanuit de landelijk opererende regio Groot Emaus van ’s Heeren Loo. Jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking gecombineerd met ernstige tot zeer ernstige gedragsproblemen kunnen hier terecht voor hulp en behandeling. Die vindt, naast ambulant, doorgaans plaats in de vorm van tijdelijke plaatsing in een behandelgroep in Ermelo of Borculo. Na afronding van de behandeling wordt eventuele inzet van verdere zorg in de regio waar de jeugdige vandaan komt begeleid door Groot Emaus.

Waar staan wij nog meer voor? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Het Westerhonk hanteert een uitgebreid en actief vrijwilligersbeleid. Diverse bronnen (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gepensioneerden, netwerk van zorgvragers) vormen samen een vrijwilligersbestand van ruim 500 mensen. Deze mensen maken een heleboel activiteiten en sociaal contact mogelijk buiten de door ons geboden zorg. Daarnaast is de maatschappelijke functie die dit vrijwilligersbeleid met zich meebrengt van grote waarde. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven/komen in een arbeidsritme, bouwen sociale contacten op en kunnen mogelijk doorstromen naar reguliere arbeid. Wij zijn dan ook convenant partner van MVO Westland.

Productcatalogus Het Westerhonk Regio Zuidwest-Nederland 1 en 2

Pagina 7 van 8


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Om de vrijwilligers zich te laten ontwikkelen en goed in staat te stellen hun vrijwilligerswerk invulling te geven, is de Academie voor Vrijwilligers opgezet. Bij deze academie kunnen zij terecht voor onder andere trainingen op het gebied van epilepsie, diabetes, autisme, agressie en bedrijfshulpverlening.

Meer informatie? ’s Heeren Loo Zorggroep locatie Het Westerhonk staat met een team van deskundigen klaar om met u te verkennen wat wij voor elkaar kunnen betekenen. U kunt contact opnemen met één van de onderstaande personen. Zorgbemiddeling: Joke Persoon, Monique van Grieken, Auwesta Barakzoy Telefoonnummer: 0174 – 216226 E-mailadres: secr.zorgbemiddeling-WH@sheerenloo.nl Beleidsmedewerker Debby Mossel (Bereikbaar tijdens kantoortijden op maandag t/m vrijdag) Telefoonnummer: 06 46150486 E-mailadres: debby.mossel@sheerenloo.nl

’s Heeren Loo locatie Het Westerhonk

Productcatalogus Het Westerhonk Regio Zuidwest-Nederland 1 en 2

Pagina 8 van 8

Productcatologus het westerhonk 2  
Productcatologus het westerhonk 2  
Advertisement