Page 1

ISSUE 08 AUGUST 2014

POCKET

WiFi

ทองเที่ยวใหทั่วญี่ปุน แบบไมขาดการติดตอไปกับ

BS-Mobile


SUB SCRIP TION สมาชิกรายคร�่งป (6 เลมออนไลน) 120 บาท สมาชิกราย 1 ป (12 เลมออนไลน) 200 บาท

มาเปนแฟนกันนะ รูจักกันมาเกือบปแลว ขยับจาก ‘เพ�่อน’ มาเปน ‘แฟน’ กันเถอะ สิทธิที่สมาชิกจะไดรับ 1. ดาวนโหลด All About Japan E-magazine กอนใคร !! 2. รับ All About Japan E-magazine ตรงถึง E-mail ไมตองแยงดาวนโหลดกับใครใหเปลืองแรง 3. E-card Member สำหรับใชรวมสนุกในการชิงของรางวัล ในโอกาสพ�เศษมากมาย ขั้นตอนการสมัคร ก็ไมยุงยากอะไร เพ�ยงแคสง ชื่อ - นามสกุล พรอม E-mail ที่ตองการใชรับนิตยสาร และขาวสารทุกเดือน พรอมหลักฐานการโอนเง�นมาที่ member.abjmag@gmail.com หลังจากนั้นทีมงานจะสง E-card Member ที่มีหมายเลขสมาชิก กลับไปใหเพ�่อเก็บไวใชรวมสนุกในกิจกรรมตางๆ ของนิตยสาร

พ�เศษ !!! สมัครสมาชิกแบบราย 1 ป ลด 50%

จากราคาจากปกติ 200 บาท/ป เหลือ 100 บาท/ป เทานั้น !! ภายในวันนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2557

SAVE

50%

ว�ธีการชำระเง�น : โอนเง�นคาสมัครสมาชิกมาที่ ชื่อบัญชี บร�ษัท แอล. เอส. ไอ. (1994) ธนาคารกสิกรไทย สาขา นนทบุร� เลขที่บัญชี 218-1-04481-3 แลวสงหลักฐานการโอนเง�นมาที่ E-mail : member.abjmag@gmail.com ติดตอสอบถามขอมูลเพ�่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท : 081-455-2022 หร�อ E-mail : abjmag@gmail.com หมายเหตุ : สมาชิกจะไดรับ All About Japan E-magazine ทาง E-mail ในวันที่ 15 ของทุกเดือน สวนทานที่ไมไดเปนสมาชิก จะสามารถดาวนโหลด All About Japan E-magazine ทางเว็บไซต www.abjmagazine.com ไดทุกสิ�นเดือน


ISSUE 08 AUGUST 2014

ABOUT JAPAN

สาวไสวงการ ‘รถไฟญี่ปุน’ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจ�บัน และ ชวนมาทำความรูจักกับระบบ การเดินทางสุดฮอตของญี่ปุนกัน

ABOUT TRICK

แลวมาหัดข�้นรถไฟที่ญี่ปุน กันตอ กับเคล็ดลับ และว�ธีการ ที่จะทำใหคุณสามารถข�้นรถไฟ ที่ญี่ปุนไดโดยไมหลงทาง

ABOUT TRIP

จับรถไฟไปไหนดีที่ไมไกล จากโตเกียว ชวนนั่งรถไฟ เที่ยวรอบเมืองหลวง แบบไมตองเปลี่ยนที่นอน


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

เคยมีคนบอกไว้ว่า ‘ใครที่สามารถขึ้นรถไฟในประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่หลงทาง จะไปที่ไหนในโลกก็คงไม่หลงแล้วละ’ ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องข�ำๆ นะคะ แต่มันจริงมากเลยทีเดียว ใครที่เคยผ่านบทเรียนการหัดขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว ก็คงจะรู้ซึ้งแก่ใจกันเลยใช่ไหมคะ ว่ากว่าจะเข้าใจระบบการเดินทางของเขาโดยที่ไม่ต้องหน้านิ่วคิ้วขมวดเนี่ย มันต้องใช้เวลามาก พอสมควรเลย - - All About Japan E-magazine เล่มที่ 8 ของเดือนสิงหาคมนี้ ก็เลยจัดเรื่อง ‘รถไฟญี่ปุ่น’ มาให้คุณผู้อ่านได้ ปวดหัวเล่น (คิคิ) แต่อย่าเพิ่งกุมขมับกันไปนะคะ เพราะหัวใจของการเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองให้ได้แบบสนุกๆ ก็คือ ‘การเดินทาง’ นี่ละ เพราะระบบการเดินทางบ้านเขาค่อนข้างซับซ้อนกว่าบ้านเราพอสมควร รถไฟไม่ได้มีแค่สิบหรือยี่สิบสาย แต่มีเป็นร้อยๆ สาย แถมยังมีโครงการจะสร้างสายรถไฟเพิ่มต่อไปเรื่อยๆ อีก เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหัวใจของการเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองอย่าง การเดินทางแล้ว รับรองว่าเราจะเที่ยวญี่ปุ่นได้แบบสนุกแน่ๆ ค่ะ นอกจากเรื่องราวของ ‘รถไฟญี่ปุ่น’ ที่ได้น�ำมาฝากกันในฉบับนี้แล้ว ผู้อ่านที่ได้ติดตามนิตยสารของเรามาตั้งแต่เล่มแรกๆ ถ้าลองสังเกตดูดีๆ All About Japan E-magazine จะค่อยๆ พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของนิตยสารให้ดีขึ้น อยู่เสมอ เมื่อเดินทางมาจนถึงเล่มที่ 8 ซึ่งเลยครึ่งทางกันมาแล้ว พวกเราทุกคนเลยคิดหาไอเดียที่จะได้ใกล้ชิดกับผู้อ่านเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งฐานคนอ่านนิตยสารก็ขยายมากขึ้นพอสมควร สังเกตได้จากยอดดาวน์โหลดของเล่มที่แล้วที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ คนอ่านหลายคนไม่สามารถดาวน์โหลดนิตยสารได้ในบางช่วง หรือดาวน์โหลดได้ช้ามาก เนื่องจากมีคนมาดาวน์โหลดพร้อมๆ กัน เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งทางทีมงานก็ได้พยายามแก้ไขในเชิงเทคนิคแล้ว แต่เพราะปัญหาตรงนี้ จึงท�ำให้เราดันไปปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้อีก อย่างหนึ่ง คือ การจัดท�ำระบบสมาชิกให้กับผู้อ่านที่อยากติดตามนิตยสารเราอย่างใกล้ชิดได้รับไฟล์ดาวน์โหลดนิตยสารตรง ถึงอีเมลเลย โดยไม่ต้องยื้อแย่งกับคนอื่นเพื่อดาวน์โหลดให้เสียอารมณ์ เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะเราอยากสร้างพื้นที่ที่เป็นเสมือน ‘บ้าน’ ของคนที่รักการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับเราขึ้นมา และอยากใช้บ้านที่เป็นระบบสมาชิกนี้ให้เป็นเสมือนสื่อกลาง ในการสื่อสาร และท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อ่านด้วย เพราะฉะนั้นนอกจากการส่งนิตยสารให้ตรงถึงอีเมลแล้ว เรายังออกแบบ E-card member ขึ้นมา เพื่อให้ผู้อ่านเก็บหมายเลขสมาชิกเอาไว้ใช้ร่วมสนุกชิงของรางวัลกับเราในโอกาสพิเศษต่างๆ อีกด้วย ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะยังสามารถดาวน์โหลด All About Japan ได้ฟรีเหมือนเดิม แต่เพื่อให้สิทธิ์ความต่างกับ ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว เราจึงต้องขออนุญาตผู้อ่านทุกท่านแจ้งถึงความเปลี่ยนแปลงอีกอย่าง เรื่องช่วงเวลาการออกนิตยสาร ซึ่งสมาชิกจะสามารถดาวน์โหลดนิตยสารโดยตรงจากอีเมลได้ในวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จะสามารถ ดาวน์โหลดนิตยสารได้ทุกสิ้นเดือนจากเว็บไซต์ของนิตยสารเช่นเดิม นอกเหนือไปจากก�ำลังใจที่ส่งให้กันในทุกๆ ช่องทางแล้ว เพื่อเป็นแรงใจก้อนเล็กๆ ให้กับทีมงานทุกคนได้มีแรงสร้างสรรค์ ผลงานดีๆ ออกมาให้ผู้อ่านทุกท่านได้อ่านกันต่อไปนานๆ เราจึงอยากชวน ‘เพื่อน’ ของเราทุกคนที่ได้อยู่ด้วยกันมาจนถึง 8 เดือนนี้ ขยับมาเป็น ‘แฟน’ เพื่อมาอยู่ใน ‘บ้าน’ All About Japan หลังเดียวกัน รับรองว่า เราจะมีแต่สิ่งดีๆ มอบให้แก่กันอย่างแน่นอน - - มาสมัครเป็นสมาชิกด้วยกันเยอะๆ นะคะ พวกเรารอคอยให้ทุกคนมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่เสมอค่ะ

บรรณาธิการ


BE YOUR TRAV

¡ÒÃѹµÕ´ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅÁÒ¡ÁÒÂ

¨Ò¡Í§¤¡Ã¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·Õ่ÂÇáË‹§»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹

UNSEEN JAPAN & LAVENDER

9-14 JULY

FUKUOKA – HIROSHIMA

6-12 AUG

UNSEEN JAPAN & FLOWER

10-16 SEP

JAPAN ALPS SEASON CHANGE

22-26 OCT

KOYO SAKURA

11-16 NOV, 5-10 DEC

ãºÍ¹ØÞÒµàÅ¢·Õ่ 11/05871

***EUROPE***

FRANCE-SWISS-ITALY ***AUSTRALIA***

POPULAR SYDNEY ***NEW ZEALAND***

NEW ZEALAND HOBBIT


AVEL DESIGNER

JUN-OCT

NEX WORLD Co.,Ltd. ແ´·Ó¡Ò÷ءÇѹ¨Ñ¹·Ã-àÊÒÏ

Moo Baan Fah Green Park II (Rangsit Klong 2) 19/136 Moo.1 Kukot, Lumlukka, Pathumthani. Thailand 12130

JUN JUN

Email : nexworld@live.com, www.nexworldclub.com www.facebook.com/nexworld.club

Hotline : 02 592 4475-7


CONTENTS

ALL A BOUT JAPAN I AUGUST 2014

72

TH S SSUE HOW TO USE MAP ABOUT GUIDE COLUMN ne

a Li

Ginz

Line

EXIT

etro oM

EXIT

Ueno Station

iya

Main 8

EXIT

Horokoji

1

Hib

ky

EXIT

08

ABOUT JAPAN : JAPANESE TRAINS มาท�ำความรู้จัก ‘รถไฟญี่ปุ่น’ ให้มากขึ้นกันเถอะ

26

ABOUT TRICK : มาหัดขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นกันเถอะ : ฉบับตั้งไข่

38

ABOUT TRIP : จับรถไฟไปไหนดีนะ... ที่ไม่ไกลจากโตเกียว (1)

48

ABOUT TALK : ‘เบิร์ด ปริญญา พิณสีทอง’ เจ้าของเว็บไซต์ ‘เที่ยวญี่ปุ่นดอทคอม’

56

ABOUT STORY : NAGASAKI ความสงบ ในความทรงจ�ำสีหม่น บนกลิ่นอายของสงคราม

Mitsul Garden Hotel

Line

To

Ueno Station

2

EXIT

ri

5a

a Do

EXIT

Marui

4

EXIT

Tendon Tenya

Ueno Touganeya Hotel

3

EXIT

Tokyo

Metro

Ginza

Hotel Kangetsuso

5b

EXIT

ku Line

Yodobashi Camera

Keihin Toho

Keiseiueno Kinuya Hotel

Show

Yamanot e Line

ky

To

oM etro

7

EXIT

Maguro-Ichiba

ABAB

Yamanote Line

Cube Hotel Ueni Express

Keihin Tohoku Line

Chuo Dori

Showa Dori

Hotel Marutani

Sweet Paradise ( 3)

Sushi Zanmai

Kinuya Honkan

Hotel Marutani

Hotel Yamayuri Eiju General Hospital

Line

Izuei Honten

Tokyo Metro Hibiya

Line

Yaman

3

Keihin Tohoku

Ameyoko

ote Line

Ueno Terminal Hotel

Hotel Sardonyx Ueno

>> กดปุม่ play เพือ่ ดู คลิ ป วิ ดี โ อ Street map แผนที่แ บบเคลื่อ นไหวที่จ ะ พาคุณจูงมือไปถึงหน้าร้าน!

SHOPPING / ห้างสรรพสินค้า

MINIMART / ร้านสะดวกซือ้

TEMPLE / วัด

EATING / ร้านอาหาร

BANK / ธนาคาร SLEEPING / โรงแรม ทีพ ่ กั

>> สามารถนำ�พิกดั ทีร่ ะบุไว้ ในคอลัมน์ตา่ งๆ ไปค้นหาแผนที่อีกครั้ง หรือดู Street view ใน google map ได้ โดยการคัดลอกตัวเลขพิกัด และนำ�ไปวางในช่องค้นหาที่ maps.google.co.th

64 70 72

ABOUT GUIDE EATING : FLORESTA NATURE DOUGHNUTS IN THAI : KUMAJI DEEP FRY & GRILL HOUSE SHOPPING : MODE OFF สุดยอดร้านช้อปปิ้งส�ำหรับคนรักเสื้อผ้ามือสอง

78

JAPAN STYLE : ความรักจากแม่ ความต่างที่ไม่ต่างไป

80

ABOUT GIMMICK : 4 สุดยอดสายรถไฟน่านั่งในประเทศญี่ปุ่น

82

ABOUT SHARE

84

ABOUT INSPIRE


56 48

70 64 ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 081 455 2022 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณสุกฤษฏิ์ (ไก่) 080 914 3456 คุณฐิตินันท์ (อุ้ม) 081 498 9530 E-mail : marketing.abjmag@gmail.com ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


All

ABOUT JAPAN

JAPAN

TR

ถึงแม้ระบบคมนาคมของประเทศญี่ป รถเมล์ เรือ เครื่องบิน หรือแม้แต่การ และสะดวกสบายที่สุดในประเทศญี่ป

รถไฟบ้านเราอาจจะร้องฉึกฉักๆ นะ แต่รถไฟที่ญี่ปุ่นนี่เสียงเฟี้ยวฟ้าวเชียวนะ ยูววว์ ก็แหม... รถไฟบ้านเขาพัฒนาไป ไกลถึงขั้นชินคันซง ชินคันเซ็น หรือรถไฟ ความเร็วสูงกันแล้ว ในขณะทีร่ ถไฟบ้านเรา ยังช้าเป็นเต่าคลานอยู่เลย ใครที่ยังไม่มี โอกาสได้ ไปขึ้นรถไฟที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ โปรดอย่านึกเปรียบเทียบรถไฟญี่ปุ่นกับ รถไฟไทยเลยเชียวนะ เรื่องความเร็วไม่ ต้องพูดกันให้เมื่อยลิ้น เรื่องทัศนียภาพ ก็ ไ ม่ ต ้ อ งเถี ย งกั น ให้ เ มื่ อ ยตุ ้ ม ยิ่ ง เรื่ อ ง ความปลอดภั ย แล้ วยิ่ง ไม่ต้อ งถกกัน ให้ กลายเป็นเรื่องยืดยาว บานปลาย เพราะ คงจะไม่มคี ดีฆา่ ข่มขืน่ และโยนศพทิง้ เกิดขึน้ บนรถไฟของประเทศญี่ปุ่นแน่นอนละ แต่ถึงแม้การนั่งรถไฟที่ญี่ปุ่นดูจะเป็น เรื่องน่าสนุก ใครๆ ก็อยากจะไปลองนั่ง 8 ALL ABOUT JAPAN

เจ้ารถไฟความเร็วสูง หรือชินคันเซ็นดู สักครั้ง แต่ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ หรอกนะ เพราะกว่าเราจะสามารถนั่งรถไฟที่ญี่ปุ่น โดยไร้ซึ่งความหวาดระแวงว่าจะหลงทาง หรือขึ้นผิดสาย ลงผิดป้ายได้ ก็จะต้อง ท�ำความเข้าใจถึง ‘ระบบ’ รถไฟบ้านเขา กันชนิดที่มีคิ้วขมวดกันไปบ้างละ เพราะ รถไฟญี่ปุ่นมีประวัติที่ยาวนานพอๆ กับ วัฒนธรรมบ้านเมืองเลยเชียวนะ เพราะ ฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านพ้นล่วงเลยมานานถึง หลายปีดีดักขนาดนี้ คิดดูสิ แค่รถไฟราง ยาวๆ สายเดียว จะพัฒนาไปได้ ไกลถึง กี่ ส าย แน่ น อนว่ า เกิ น ร้ อ ยสายแน่ ๆ ละ เพราะฉะนั้น คนที่ ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ด้ ว ยตั ว เองครั้ ง แรก จึ ง ต้ อ งกั ง วล และ ตื่นเต้นแน่ๆ กับการเดินทางด้วยรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟบนดิน หรือรถไฟใต้ดิน

ABOUT Japan ฉบั บ นี้ เรามาป พื้นฐานเกี่ยวกับรถไฟที่ประเทศญี่ปุ่นเสีย หน่อยดีกว่า แม้จะต้องอิงประวัติศาสตร นิ ด ๆ มี ก ลิ่ น อายวิ ช าการหน่ อ ยๆ แต รับรองว่ามีประโยชน์ ในการใช้เดินทางต ล่อนไปทั่วประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเลย ทีเดียวเชียวละยูววว์


NESE

RAINS

日 本 の 列 車

ปุ่นจะมีหลายทางให้เราเลือกใช้ในการเดินทาง ทั้งรถไฟ รถไฟใต้ดิน รถบัส รเช่ารถยนต์ขับ แต่ยานพาหนะที่ดูจะเป็นเส้นทางการคมนาคมที่ฮอตฮิต ปุ่น ก็เห็นจะเป็นอะไรไปไม่ ได้เลย นอกจาก ‘รถไฟ’ ฉึกฉักๆ นั่นเอง

ปู ย ร์ ต่ ตะ ย

ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

ก่อนหน้าที่จะ มีการใช้รถไฟ ครั้งแรก ในประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีการ คมนาคมหลัก เป็นการเดินเท้า และอาศัย แรงจากสัตว์ เช่น ม้า วัว เป็นส่วนใหญ่

เส้นทางแรกท สายโตเกียว ซึ่งเริ่มจากสถ ไปถึงสถานี Y รวมระยะทาง ใช้เวลาเดินท

รถไฟสายแรกในประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้น และเริ่มเปิดให้ใช้งานครั้งแรก ในวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1872 神戸

Kobe

10 ALL ABOUT JAPAN

大阪

Osaka


ที่ถูกเปิดใช้ คือ - โยโกฮามา ถานี Shimbashi Yokohama ง 29 ก.ม. และ ทาง 35 นาที

新橋

Shimbashi ส่วนเส้นทางที่สองที่สร้างเสร็จตามๆ กันมา คือ เส้นทางสายโกเบ - โอซาก้า ซึ่งมีการเปิดให้บริการในครั้งแรกเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1874 และ ภายหลังได้มีการขยายจากโอซาก้า ไปจนถึงเกียวโตด้วย

横浜

Yokohama

จากเมืองสู่เมือง ก็ ได้กลายมา เป็นจากภูมิภาคสู่ภูมิภาค จากเส้นทางการเดินรถไฟบุกเบิก รุ่นแรกของญี่ปุ่นนั้น ก็ ได้ขยาย กลายเป็นเส้นทางจากโตเกียว สู่ภูมิภาคคันไซ คือ จากสถานี Shimbashi – สถานี Kobe รวมเรียกว่า ‘เส้นทางสายโทไคโด (Tokaido line)’

ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

อุโมงค์โอซากายามะ (Osakayama Tunnel) เป็นอุโมงค์รถไฟ แห่งแรกของญี่ปุ่น มีความยาว 646 เมตร เชื่อมระหว่างเมืองเกียวโต (Kyoto) กับเมือง โอทสึ (Otsu) ซึ่งปัจจุบัน ไม่ ได้ถูกใช้งานแล้ว

64

เมต

逢 坂 山 ト ン ネ ル

12 ALL ABOUT JAPAN


46

ตร

Nippon Railway สัมปทานการดูแลกิจการ รถไฟนั้น แต่เดิม รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแลเอง ทั้งหมด แต่เมื่อมีค่าใช้จ่าย เพิ่มมากขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่น จึงได้มีการอนุญาตให้ เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการ รถไฟ และบริษัทเอกชน เจ้าแรกที่ได้รับสัมปทาน ก็คือ บริษัท Nippon Railway

ALL ABOUT JAPAN 13


ABJ ABOUT JAPAN

วิวัฒนาการประเภทรถไฟ ของประเทศญี่ปุ่น ค.ศ.

1872 รถจักรไอน�้ำ ค.ศ.

1910 รถรางเบา

14 ALL ABOUT JAPAN


Japanese National Railways ถึงแม้ ในอดีต การรถไฟของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นธุรกิจที่ เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ในช่วงสงครามครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นก็ ได้ มีการรื้อถอนรางรถไฟออกไปใช้จ�ำนวนมาก เพราะ ขาดแคลนเหล็ก แต่ภายหลังก็มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japanese National Railways : JNR) ที่มีความส�ำคัญ ในการปฏิรูปวงการรถไฟญี่ปุ่น

ค.ศ.

1929 รถจักรดีเซล ค.ศ.

1957 รถไฟฟ้า

รถไฟความเร็วสูง (Shinkansen) มีการเปิดให้ใช้งาน ครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1964 ซึ่งประเทศญี่ปุ่น ก็นับเป็นประเทศแรก ในโลกที่มีการสร้าง รถไฟความเร็วสูง ได้ส�ำเร็จด้วย

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นใช้รถไฟฟ้า รถไฟ ใต้ดิน และรถไฟความเร ็วสูง เป็นหลัก ค.ศ.

1964 รถไฟความเร็วสูง (Shinkansen)

ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT JAPAN

Shinkansen แท้จริงแล้วไม่ ได้แปลว่า รถไฟหัวกระสุน อย่างที่เราคุ้นหูกัน แต่แปลว่า ทางรถไฟสายใหม่ และคนญี่ปุ่นก็รัก รถไฟชินคันเซนของ ตัวเองมาก เพราะ เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ช่วย กระตุ้นให้เศรษฐกิจ ของประเทศดีขึ้น

16 ALL ABOUT JAPAN

210

กิโลเมตร / ชั่วโมง

ชินคันเซนรุ่นแรกที่ถูกน�ำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น คือ 0 Series Shinkansen ซึ่งสามารถวิ่งด้วยความ 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Os


อ มเร็ว

saka

เส้นทางแรกที่มีการเปิดซิงชินคันเซน คือ Tokaido Shinkansen เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างโตเกียว และโอซาก้า ซึ่งตอนนั้นต้องใช้เวลาราว 4 ชั่วโมงในการเดินทาง แต่ ปัจจุบันเราสามารถใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวไปโอซาก้า เพียงแค่ 2 ชั่วโมง 25 นาทีเท่านั้นเอง

2.25

Tokyo

นาที

Tokaido Shinkansen

ALL ABOUT JAPAN 17


ABJ ABOUT JAPAN

300

กิโลเมตร / ชั่วโมง

รถไฟความเร็วสูง หรือชินคันเซน ขบวนที่ เร็วที่สุด สามารถวิ่งได้ทะลุ 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียว

ตรงเวลาที่สุด เรื่องตรงเวลา คลาดเคลื่อน พบว่า ชินคัน เวลาเพียงแค ไปช้าเพียงเสี้ย

500 กิโลเมตร / ชั่วโมง

ในอนาคตญี่ปุ่นมีแพลน จะเปิดใช้รถไฟแม็กเลฟ (Maglev) หรือรถไฟ พลังแม่เหล็กที่มี ความเร็วสูงถึง 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง !! ซึ่งจะสามารถวิ่งจาก โตเกียวถึงนาโกยา โดย ใช้เวลาแค่ 40 นาทีเท่านั้น และมีแพลนจะเปิดให้ บริการในปี ค.ศ. 2027 รอกันไหวไหมจ๊ะ ? 18 ALL ABOUT JAPAN

Tokyo 東京

40 นาที

Nagoya 名古屋


ดในโลก !! ใครๆ ก็รู้ว่าญี่ปุ่นขึ้นชื่อ ามากแค่ ไหน จากสถิติความ นจากตารางเวลาของชินคันเซน นเซนมีสถิติความล่าช้าไปจากตาราง ค่ 6 วินาทีเท่านั้นเอง โอ้ว แม่เจ้า ! ยววินาที ตกรถไฟได้เลยนะนี่

0:06 นาที

รถไฟญี่ปุ่นมีความ ปลอดภัยสูงมาก เพราะ นับตั้งแต่ได้ก�ำเนิดเกิด เจ้าชินคันเซนมา ยังไม่เคย มีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟ ชนกัน หรือรถไฟตกราง เลยสักกะครั้งเดียว แต่ถึงกระนั้นก็ ไม่ใช่ว่า ไม่เคยมีคนเสียชีวิต ด้วยรถไฟ เพราะคนญี่ปุ่น นิยมฆ่าตัวตายโดยการ กระโดดให้รถไฟชนตาย มาเป็นอันดับหนึ่ง เลยทีเดียวเชียวละ

a

ALL ABOUT JAPAN 19


ABJ ABOUT JAPAN

เส้นทาง เดินรถไฟ ชินคันเซน ในประเทศ ญี่ปุ่น

Network Shinkoafnse lines n

Sanyo Shinkansen เส้นทาง สถานีชินโอซาก้า (Shin - Osaka station) สถานีฮากาตะ (Hakata station) ระยะทาง 553.7 km

Kyushu Shinkansen

Kyoto

เส้นทาง สถานีฮากาตะ (Hakata station) - สถานี คาโกชิมา (Kagoshima station) ระยะทาง 256.8 km

Hiroshima

Fukuoka

新 幹 線 20 ALL ABOUT JAPAN

Kagoshima

Osaka


Joetsu Shinkansen

Aomori

เส้นทาง สถานีโอมิยะ (Omiya station) - สถานีนีงาตะ (Niigata station) ระยะทาง 269.5 km

Akita

Yamagata

Morioka

Sendai

Tohoku Shinkansen

and Yamagata, Akita Shinkansan Niigata

เส้นทาง สถานีโตเกียว (Tokyo station) - สถานีชินอาโอโมริ (Shin - Aomori station) ระยะทาง 674.9 km

Nagano

Tokyo Nagoya

Hokuriku Shinkansen Tokaido Shinkansen

เส้นทาง สถานีทาคาซากิ (Takasaki station) - สถานี นางาโนะ (Nagano station) ระยะทาง 117.4 km

เส้นทาง สถานีโตเกียว (Tokyo station) - สถานีชินโอซาก้า (Shin - Osaka station) ระยะทาง 515.4 km ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT JAPAN

JR ที่เรารู้จักกันดีนั้น ประกอบไปด้วย บริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ซึ่งดูแลระบบ การเดินรถไฟในแต่ละภูมิภาค คือ JR Hokkaido / JR East / JR Central / JR West / JR Shikoku และ JR Kyushu

JR-北海道

(JR - HOKKAIDO)

J

JR-東日本 (JR - EAST)

JR-西日本

(JR - WEST)

JR-九州

(JR - KYUSHU)

JR-四国

(JR - SHIKOKU)

22 ALL ABOUT JAPAN

JR-東海

(JR - CENTRAL)

กลุ่มบ (Japa Grou กันใน มีบทบ ญี่ปุ่น เนื่องจ ยับเย มาเป็น วงกา มาจน

ใครๆ ก็รู้ว่า ญี่ปุ่นเป็นชาต คนญีป่ นุ่ ก็ยงั ดี ไซน์รปู ลักษณ์เ เช่น รถไฟที่จะไปภูเขาไฟฟูจิ ก รูปฟูจิซัง หรือรถไฟสายที่จะไ ลวดลายออกมาเป็นลายแ มันก็อยากจะนั่งไป – กล


JR - GROUP

บริษัทรถไฟญี่ปุ่น an Railway up) หรือที่เราคุ้นชิน นชื่อ JR เริ่มเข้ามา บาทในวงการรถไฟ นเมื่อปี ค.ศ. 1987 จาก JNR ขาดทุน ยิน และก็ ได้กลาย นพี่ใหญ่ทางด้าน ารรถไฟญี่ปุ่น นถึงปัจจุบันนี้

JR PASS

มีทั้งหมด 3 แบบ

7day 14 21 day day JR Rail Pass คือ ตั๋วรถไฟแบบเหมาจ่ายของบริษัทรถไฟ ยักษ์ใหญ่อย่าง JR ซึ่งมีเพียง JR Pass ใบเดียว เราก็จะสามารถ ใช้ขึ้นรถไฟ รถบัส หรือเรือของ JR ได้ทั้งหมดทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง JR Pass มีทั้งหมด 3 แบบ คือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน และสามารถซื้อได้จากนอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

ติเจ้าพ่อกิมมิค แม้แต่รถไฟ เสียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ ได้ ก็ตกแต่งลวดลายออกมาเป็น ไปสถานีเหมียวทามะ ก็ตกแต่ง แมวเหมียว แหม... เห็นแล้ว ลับสักหลายสิบรอบจริงๆ

ALL ABOUT JAPAN 23


ABJ ABOUT JAPAN Sugamo

Komagome

uk

b Ike M

da

ka Ta

Nis

hi-

Nip

po

ri

JR Yamanote

o ejir

a

ab

b no

Tabata

Nip

po

Line

Ueno Okachimachi

Shin-Okubo

山手線

Akihabara

Shinjuku

สถานีน่าแวะเที่ยว

Kanda

Yoyogi

Tokyo

3,600,000 Ta m

ac

hi

Ebisu

Ha

ma

ma

tsu

ch

o

Meguro

24 ALL ABOUT JAPAN

Gotanda

Osaki

Shinagawa

ho

uc

ba

sh

i

rak Yu

im

ส�ำหรับเมืองหลวงอย่าง ‘โตเกียว’ แล้ว สายรถไฟ ที่ฮอตที่สุดคงต้องยกให้กับรถไฟสาย JR Yamanote ที่วิ่งวนเป็นวงกลมรอบเมือง ผ่านสถานที่ส�ำคัญต่างๆ และรับ - ส่งผู้โดยสารมากถึงวันละประมาณ 3,600,000 คนเลยทีเดียว !!

Sh

Harajuku Shibuya

ri

Uguisudani

Otsuka

uro


SHINJUKU STATION 新宿

เนื่องจากจ�ำนวนผู้โดยสาร ที่เข้า – ออกสถานีต่างๆ มีจ�ำนวนมาก เพราะ คนส่วนใหญ่นิยมเดินทาง โดยรถไฟ ประเทศเจ้าไอเดีย อย่างญี่ปุ่น จึงมีความคิดที่จะ ฝังชิพลงในตัวคน เพื่อยกเลิก ระบบการเดินผ่านประตูกั้น ในอนาคตด้วย โอ้ว ! ล�้ำลึก

200

อย่าแปลกใจ หากจะเดินหลงทางใน สถานีรถไฟที่ญี่ปุ่น เพราะบางสถานี อย่างเช่น สถานี Shinjuku มีประตูทางออก มากถึง 200 ทางออกเลยทีเดียว

ALL ABOUT JAPAN 25


All

ABOUT TRICK

มาหัด ขึ้นรถไฟ ที่ญี่ปุ่น กันเถอะ

พนันได้เลยว่า

ฉบับ ตั้งไข่

คนที่ลังเลระหว่างการ ไป ด้วยตัวเองกับซื้อทัวร เที่ยวญี่ป กังวลเรื่องการเดินทา ์ ไป จะต้อง ง เป็นแน่ เคยได้ยินค�ำกลมาเป็นอันต้น ่าวน ‘ใครที่สามารถขึ้นรถไฟี้กันไหม ในประเทศญี่ปุ่นได้โดย ไม่หล จะไปที่ ไหนในโลกก็คง งทาง ไม่หลงแล้วละ’

จะว่าจริงก็จริง จะว่าไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่ เพราะประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าทางด้านระบบการขนส่ง โดยรถไฟมากจริงๆ ตั้งแต่เริ่มมีการน�ำเข้ารถไฟมาใช้ ในครั้งแรก คนญี่ปุ่นก็คลั่งเรียนรู้กระบวนการ แทบจะทุกระเบียบนิ้วของเจ้ายานพาหนะชนิดนี้กันอย่างหนักหน่วง จากที่เคยต้องพึ่งพาความรู้จาก ต่างชาติ ก็สามารถพัฒนาระบบการคมนาคมโดยรถไฟขึ้นมาเป็นเครือข่ายของตัวเองได้โดยใช้เวลา เพียงไม่นานเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจหากเส้นทางหรือวิธีการขึ้นรถไฟของบ้านเขาจะ ซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่าบ้านเรา ไม่ได้จะหยิบยกอะไรมาขู่ให้กลัวนะ แต่แค่ลองหาแผนที่รถไฟใต้ดินใน เมืองหลวงอย่างโตเกียวมาดูเล่นๆ ก็คงมีเหงื่อแตกพลั่กๆ หมดความมั่นใจกันไปได้บ้างละ ไม่อยากจะพูดปลอบใจ หรือโลกสวยว่า มันจะยากแค่ในครั้งแรกเท่านั้น เพราะกว่าที่เราจะเข้าใจระบบ การเดินทางในบ้านเมืองของชาวยุ่นเขาได้ก็ ไม่ใช่เรื่องง่ายไปเสียหมดทีเดียว มันซับซ้อนเสียจนขนาดคน ญี่ปุ่นเองก็ยังหลง เพราะฉะนั้นเรามาค่อยๆ ปูพื้นฐานในการเดินทางด้วยรถไฟที่ญี่ปุ่นกันในคอลัมน์ ABOUT Trick ฉบับนี้กันเถอะ มันอาจจะเป็นเรื่องยากนะ แต่พวกเราชาว All About Japan จะท�ำให้มัน ง่ายเอง - - ผูกเชือกรองเท้าให้แน่น แล้วไปหัดขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นกัน !!

26 ALL ABOUT JAPAN


ปุ่น

นๆ ม

ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TRICK

การเดิจรินงๆ

ค�ำถามนี้ใครที่เคยไปมาแล้วคงเข้าใจได้ ไม่ยาก แต่ส�ำหรับคนที่ยังไม่เคยไป คงจินตนาการไม่ออกแน่ๆ เพราะคนนู้นคนนี้ก็พากันพูดถึง JR รถไฟใต้ดิน รถ สายยามาโนเตะ รถราง รถบัส รถเมล์อะไรเต็มไปหมด แล้วตกลงชั้นจะสามาร เดินทางในประเทศญี่ปุ่นด้วยวิธีไหนได้บ้างเนี่ย ประเทศญี่ปุ่นก็ ไม่ต่างไปจากบ้านเราที่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้ว รถโดยสารสาธารณะต่างๆ ทั้งรถเมล์ รถไฟ รถไฟใต้ดิน หรือแม้แต่เรือ และรถยน (เช่าขับ) - - ส�ำหรับนักท่องเที่ยว หรือแม้แต่คนญี่ปุ่นเองแล้ว ยานพาหนะที่ดูจะเป ที่นิยมมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้น ‘รถไฟ’ แต่ขอให้ลบภาพจินตนาการแบบ ‘รถ ไทย’ ออกไปเสีย เพราะรถไฟญี่ปุ่นเขาน�ำหน้าเราไปแล้ว 18 ปีแสง ซึ่งในที่นี่จะขอพ ถึงเพียงแค่การเดินทางด้วย ‘รถไฟ’ เท่านั้น เพราะล�ำพังแค่รถไฟ เราก็สามาร ไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วละ - - เอาละ !! มาดูกันสิว่า ในประเทศญี่ป ประกอบไปด้วยรถไฟแบบไหนบ้างนะ

1

รถไฟ (บนดิน)

28 ALL ABOUT JAPAN

ถ้าพูดกันแบบง่ายๆ รถไฟบนดินนี้ก็เหมือ รถไฟบ้านเรานั่นแหละ เพียงแต่ความเร็วมัน ผิ ด กั น เยอะ ยิ่ ง สภาพรถรายิ่ ง ไม่ ต ้ อ งพู ด และส่วนใหญ่รถไฟบนดินนี้ก็จะใช้ ในการโดยส ข้ามจังหวัด ข้ามภูมิภาคเสียเป็นส่วนใหญ่ โด บริษัทที่ให้บริการเจ้าใหญ่ๆ ก็คือ กลุ่มบริษ รถไฟญี่ปุ่น (Japan Railway Group) หรือที่เ คุ้นชินกันในชื่อ JR นั่นเอง


นทางในประเทศญี ป ่ น ่ ุ ๆ แล้วมีกี่ช่องทางกันนะ?

2

ปล่ะ ถไฟ รถ

วย นต์ ป็น ไฟ พูด รถ ปุ่น

อน นจะ ถึ ง สาร ดย ษัท เรา

รถไฟใต้ดิน

การเดินทางภายในเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ และมีประชากร อาศัยอยู่หนาแน่นอย่างเช่น โตเกียว โอซาก้า มักจะมีระบบ คมนาคมเพิ่มจากรถไฟบนดินอีกอย่างหนึ่ง คือ รถไฟใต้ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถชอนไชไปตามสถานีต่างๆ ได้มากกว่า แต่ ร ถไฟใต้ ดิ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี อ ยู ่ ทุ ก จั ง หวั ด ในประเทศญี่ ปุ ่ น นะ ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันหลักๆ ในเมืองที่ส�ำคัญๆ เท่านั้นเอง

3

รถราง

นอกจากรถไฟใต้ดินแล้ว บางจังหวัด ก็ยังคงมีการใช้รถรางเบา หรือรถแทรม (Tram) เป็นการคมนาคมหลักด้วย เช่น นางาซากิ เป็นต้น

ALL ABOUT JAPAN 29


ABJ ABOUT TRICK

นอกจากจะมีรถไฟหลายแบบให้เลือกแล้ว ก็ยังแบ่งรถไฟออกตามชนิดของความเร็วอีกด้วย!! ถ้าคุณเคยท�ำข้อสอบที่มีให้เลือก แค่ ก. ถึ ง ง. ขอบอกว่ า ข้ อ สอบนั้ น ใช้กับประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ เพราะส�ำหรับ การเดินทางในประเทศญี่ปุ่นแล้ว เรา ต้องเลือกมากกว่านั้น นอกจากจะต้องเลือกนั่งระหว่าง รถไฟ รถไฟใต้ ดิ น หรื อ รถไฟจาก หลากหลายบริษัทแล้ว เรายังต้องดู ไปถึงชนิดของความเร็วอีกด้วย เพราะ ที่ ญี่ ปุ ่ น รถไฟแต่ ล ะขบวนมี ค วามเร็ ว แตกต่างกันไป ไม่เหมือนบ้านเราที่ช้า เป็นเต่าคลานทุกขบวน ทั้งนี้การเลือก ขึ้นรถไฟตามชนิดความเร็วต่างๆ นี้ ไม่ค่อยมีผลทางด้านค่าใช้จ่ายเท่าไร เพราะส่วนใหญ่จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพิ่ ม นอกเสี ย จากว่ า เลื อ กนั่ ง รถไฟ แบบที่ จ องที่ นั่ ง เพี ย งเท่ า นั้ น แต่ ก าร เลื อ กนั่ ง รถไฟแบบช้า - เร็ว จะมีผ ล ทางด้านเวลาเสียมากกว่า เพราะบาง ขบวนที่ จ อดทุ ก สถานี ก็ อ าจจะท� ำ ให้ เราเสียเวลาเที่ยวไปมากเลยทีเดียว - เอาละ... เรามาดูกันดีกว่าว่า รถไฟที่ ญี่ปุ่นแบ่งขบวนตามความเร็วออกเป็น กี่ชนิดกันนะ

30 ALL ABOUT JAPAN

LOCAL

จอดทุกสถานี ช้าที่สุด หรือที่เรา รู้จักกันในนาม ‘รถไฟหวานเย็น’

RAPID

จอดบางสถานี เร็วขึ้นมากว่า Local นิดนึง


แล้วจะต้องเลือกขึ้นรถไฟ แบบไหนล่ะ? จริงๆ การเลือกขึ้นรถไฟแบบเร็วที่สุดก็ควรจะดีที่สุดอยู่แล้ว เพราะจะสามารถ ท�ำให้เราไปถึง ที่หมายได้ โดยเสีย เวลาน้อยที่สุด แต่ข้อควรระวังก็คือ รถไฟแบบ Express และ Limited Express จะจอดน้อยสถานีมาก สิ่งที่ส�ำคัญ คือ เราควรดูให้ แน่ใจก่อนว่าสถานีที่เราก�ำลังจะไปนั้น มีรถไฟประเภทไหนที่จอดบ้าง ถ้า Limited Express จอดตรงสถานีที่เราจะไปพอดี ก็ขึ้นแบบด่วนโล้ด แต่ถ้ามีแต่เฉพาะ Local หรื อ Rapid เท่ า นั้ น ที่ จ อด ก็ อ ย่ า ริ อ าจโดดไปขึ้ น แบบ Express หรื อ Limited Express เด็ดขาดละ มิฉะนัน้ อาจจะเลยไปไกล และต้องเสียเวลานัง่ รถไฟกลับมาอีก ซึง่ เราจะสามารถรู้ว่ารถไฟแบบไหนจะจอดที่สถานีไหนบ้างได้จากป้ายบริเวณสถานี และ สังเกตว่ารถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟแบบไหนได้จากป้ายข้างๆ ขบวน หรือป้ายไฟบริเวณ ชานชาลา

EXPRESS จอดน้อยสถานี ค่อนข้างเร็ว

LIMITED EXPRESS จอดน้อยที่สุด เร็วที่สุด

ALL ABOUT JAPAN 31


ABJ ABOUT TRICK

JR คืออะกไ็พรูดถึง

ทำ�ไมใครๆ แต่ JR ?

JR คือ กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (Japan Railway Group) ที่ มี เครือข่ายรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ญีป่ นุ่ บริหารงานโดยกลุม่ บริษทั หลาย ส่วนแบ่งออกตามภูมิภาค แล้ ว ท� ำ ไมใครๆ ถึ ง พู ด แต่ JR ในประเทศญี่ปุ่นมีแต่รถไฟ JR ให้ขึ้น อย่างนั้นเหรอ - - ค�ำตอบคือ ไม่ใช่ แต่เพราะ JR เป็นกลุ่มเครือข่ายรถไฟ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีสาย รถไฟมากมายที่จะพาเราเดินทางไป ยั ง ที่ ต ่ า งๆ โดยเฉพาะการเดิ น ทาง ข้ า มเมื อ ง ข้ า มภู มิ ภ าค อี ก ทั้ ง ยั ง มี JR Rail Pass ที่ เ ป็น ตั๋ว เหมาจ่าย ส�ำหรับนักท่องอีก เพราะฉะนั้น JR จึงแทบจะเป็นรถไฟที่เปรียบเสมือน เส้นเลือดของรถไฟญี่ปุ่นที่ใครๆ ก็ ต้องโดยสารนั่นเอง JR-東日本 (JR - EAST)

JR-西日本

JR-九州

(JR - WEST)

(JR - KYUSHU)

JR-四国

(JR - SHIKOKU)

32 ALL ABOUT JAPAN

JR-東海

(JR - CENTRAL)

JR-北海道

(JR - HOKKAIDO)


JR Rail Pass คืออะไร

ทุกคนที่ไปญี่ปุ่นจำ�เป็นต้องใช้ JR Rail Pass ไหม? JR Rail Pass หรือ JR Pass คือ ตั๋วรถไฟ แบบเหมาจ่ายของ บริษัทรถไฟยักษ์ ใหญ่ อย่าง JR ซึ่งสามารถ ใช้ขึ้นรถไฟ รถบัส หรือ เรือของ JR ได้ทั้งหมด ทั่วประเทศญี่ปุ่น

JR PASS

มีทั้งหมด 3 แบบ

7day 14 21 day day

JR Pass จะมีทั้งหมด 3 แบบ คือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน และสามารถซื้อได้จากนอก ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น คนญี่ปุ่นไม่สามารถมีใน ครอบครองได้ เมื่อเราถือ JR Pass ไว้ ในมือ แค่แสดงกับเจ้าหน้าที่สถานี เราก็จะสามารถ ผ่านไปได้ โดยง่าย คนไทยจึงนิยมเรียก JR Pass ว่า บัตรเบ่ง นั่นเอง * หมายเหตุ : ส�ำหรับรายละเอียดของ JR Pass แบบเจาะลึก เราจะมาว่ากันในคอลัมน์ ABOUT Trick ฉบับอื่นๆ ต่อไปนะ

ALL ABOUT JAPAN 33


ABJ ABOUT TRICK

มากมาย หลากหลายสาย

ยิ่งกว่า ใยแมงมุม

34 ALL ABOUT JAPAN

เรื่องชวนปวดหัวอีกอย่างหนึ่งของรถไฟญี่ปุ่นก็คือ ‘สาย รถไฟ’ นี่ละ มันจะมีชื่อเรียกอะไรมากมายนักนะ เวลาแค่เพียง ไม่กี่สิบปี พี่ยุ่นเขาก็ล่อสร้างทางรถไฟไว้มากเป็นร้อยๆ สาย เพราะฉะนั้นรถไฟในประเทศญี่ปุ่นจึงมีหลายสายมาก โดยแต่ละ สายก็จะมีชื่อเรียกต่างกันออกไป เช่น JR Yamanote Line ชื่อ ที่เราคุ้นหูกัน เป็นต้น และด้วยเหตุที่รถไฟในประเทศญี่ปุ่นมีหลายสายมากนี่ละ จึงท�ำให้รถไฟแต่ละสายต้องก�ำหนดเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมา เช่น JR ที่วิ่งอยู่ในโตเกียวก็จะมีการก�ำหนดสีต่างๆ เพื่อให้ง่าย ต่อการจ�ำ เช่น JR Yamanote Line ก็คือสายสีเขียว หรือแม้แต่ รถไฟในต่างจังหวัดก็ต้องการสร้างภาพจ�ำให้กับสายรถไฟของ ตัวเองเช่นกัน ก็จะพยายามครีเอทภาพลักษณ์ของขบวนรถไฟ ขึ้นมาให้เป็นกิมมิค เช่น รถไฟที่จะไปภูเขาไฟฟูจิ ก็จะมีการ ตกแต่งลวดลายเป็นรูปฟูจิซัง ให้รู้ว่ารถไฟขบวนนี้ก�ำลังจะพาไป หาฟูจิซังนะ - - แต่สายรถไฟทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นจะมีสาย อะไรบ้าง เราอย่าไปจ�ำให้มันปวดหัวเลย ขอแค่คิดง่ายๆ ว่า เรา เที่ยวอยู่ในจังหวัดอะไร และจะเดินทางจากสถานีไหน ไปสถานี ไหน และเสิร์ชเอาจากในเว็บไซต์ www.hyperdia.com/en โล้ด เรื่องยุ่งยากก็จะง่ายขึ้นมาในบัดดล


แล้วรถไฟความเร็วสูง หรือชินคันเซนล่ะ F เราจะมีบุญได้ลองนั่ง REE ดูสักครั้งไหม?

JAP RAILAPNASS

ชินคันเซน (Shinkansen) หรือที่เรารู้จักกันในนาม รถไฟหัวกระสุน ที่มี ความเร็วทะลุจักรวาลนั้น เป็นเสมือนรถไฟในฝันของใครหลายๆ คนทีเดียว อันที่จริงไม่ใช่คนที่ ไปญี่ปุ่นจะมีโอกาสได้นั่งชินคันเซนกันทุกคนนะ เพราะ ค่าใช้จ่ายของเจ้าชินคันเซนนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ถึงแม้จะเร็วด่วนนรกเพียงใด แต่ถ้านั่งไป - กลับแค่เพียงจังหวัดเดียว อาจจะมีตัวฟีบเพราะค่าเดินทางที่สูง เกือบเท่าราคาค่า ตั๋วเครื่องบินก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นชินคันเซนจึงมักเป็น เหมือนออฟชั่นเสริมของคนที่ถือ JR Pass เพราะจะสามารถใช้ขึ้นชินคันเซน ได้ฟรีด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่สามารถใช้ขึ้นได้ทุกขบวนนะ เพราะเราจะใช้ JR Pass ในการขึ้นชินคันเซนขบวน Nozomi กับ Mizuho ไม่ได้ (ต้องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม) ใครที่อยากนั่งรถไฟหัวกระสุนนี้ดูสักครั้ง ก็ลองค�ำนวณค่าใช้จ่าย ในการเดินทางดูวา่ จะคุม้ ไหมส�ำหรับการซือ้ JR Pass สักใบ หรือซือ้ ตัว๋ ไป - กลับ ส�ำหรับชินคันเซนสักขบวนหนึ่ง ALL ABOUT JAPAN 35


ABJ ABOUT TRICK

ต้องต่อ รถไฟ กี่ต่อกันเนี่ย? อย่างที่บอกไปแล้วว่ารถไฟญี่ปุ่นล�้ำหน้าไปกว่าบ้านเรา 18 ปีแสง เพราะฉะนั้นการจะเดินทางโดยรถไฟแต่ละที บางสถานที่เรา ก็จะไม่สามารถเดินทางแค่ต่อเดียวถึงได้ ด้วยความที่รถไฟญี่ปุ่นเขา มีมากมายหลายสายนี่ละ เลยท�ำให้เราต้องมาล�ำบากเปลี่ยนสายกัน ให้วุ่นวายอีก ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆ ก็คงเหมือนกับการนั่งรถไฟ ใต้ดินจากบางซื่อไปลงที่สถานีหมอชิตเพื่อเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้าไป ลงที่ ส ยามนั่ น ละ แต่ เ พราะทางรถไฟที่ ซั บ ซ้ อ นกว่ า บางสถานที่ ในประเทศญี่ปุ่น เราจึงอาจจะต้องเปลี่ยนสายกันมากถึง 3-4 ครั้ง เลยทีเดียว ส่วนเราจะรู้ ได้อย่างไรว่าจะต้องเปลี่ยนสายที่สถานีไหน บ้าง ก็คงต้องพึ่ง www.hyperdia.com/en เพื่อนยากแล้วละ แค่ เสิรช์ สถานีตน้ ทาง และปลายทางทีเ่ ราจะไป มันก็จะขึน้ วิธกี ารเดินทาง และวิธีต่อรถ เปลี่ยนสายมาให้เราเสร็จสรรพ ง่ายต่อชีวิตจริงๆ

36 ALL ABOUT JAPAN


ADVERTISING

SPACE Direct target and worldwide. Do you need your advertising in this good area ? Please contact us. We provide best space and creative area for your successful product. We are welcome to be a connector from local to international in every organization. 明確なターゲットグループ オンラインで世界中から見られます ここにあなたの広告を載せませんか 多種多様な広告スペースにご興味がある方は、 ご連絡ください 弊社ではあなたの商品が顧客の心を掴むような広告スペース、 アイデアをご用意しています 国内外におけるあらゆる組織のために広告スペース、 メディアを用意いたします

FULL PAGE ( DUBBLE PAGE ) 43 x 28.5 cm

FULL PAGE ( SINGLE PAGE ) 21.5 x 28.5 cm

HALF PAGE HORIZONTAL 21.5 x 14.25 cm

HALF PAGE VERTICAL 10.75 x 28.5 cm

STRIP HORIZONTAL 21.5 x 7 cm

STRIP VERTICAL 7x 28.5 cm

081455 2022 (THAILAND) +66 89039 5095 (INTERNATIONAL) ALL ABOUT JAPAN 37

E-mail : abjmag@gmail.com / Website : www.abjmagazine.com / Facebook : http://facebook.com/abjmagazine


All

ABOUT TRIP

ฟ ไ ถ ร จับ ีนะ? 1 ด น ห ไปไ ลจากโตเกียว ก ที่ไม่ไ

東京

Tokyo

38 ALL ABOUT JAPAN

川崎

Kawasaki


เคยเป็นกันบ้างไหม ? - - ไปเที่ยวไกลถึงประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่อยากเปลี่ยน ทีน่ อนบ่อยๆ เลย เห็นรีววิ ของคนนูน้ เทีย่ วไล่ตงั้ แต่โตเกียวลงไปถึงคันไซ โอซาก้า เห็นรีวิวคนนี้เที่ยวไล่ตั้งแต่ฮอกไกโดลงไปถึงฟุกุโอกะ แต่ไลฟ์สไตล์การเที่ยว ของเรามันดันเป็นคนไม่ชอบขนย้ายของเสียด้วยสิ สตุ้งสตางค์ก็ ไม่ค่อยจะมี แถมยังต้องมานั่งเลือกใช้พาสแบบหัวแทบแตกอีก JR Pass ก็ ไม่มีปัญญาซื้อ เพราะล�ำพังแค่ค่าตั๋วเครื่องบินก็ต้องกินข้าวแกงไปถึงสิ้นเดือนแล้ว แต่แหม... บินไปไกลตั้ง 2,800 กว่าไมล์ทั้งที จะให้เที่ยวอยู่แต่ในเมืองเดียว จังหวัดเดียว มันก็ดูจะไม่คุ้มค่าตั๋วเสียด้วย อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจ คอตกกันไป ไหนๆ เราก็ลงทุนไปเที่ยวไกลถึง แดนอาทิตย์อุทัยแล้ว ถึงจะต้องปักหลักหลับนอนอยู่แค่เมืองเดียว ก็ ใช่ว่าจะไป เที่ยวเมืองอื่นไม่ได้นะ - - มามะ !! ไหนๆ เล่มนี้ก็เกี่ยวกับรถไฟฉึกฉักๆ แล้ว คอลัมน์ ABOUT Trip ฉบับนี้ จะพานั่งรถไฟไปเที่ยวใกล้ๆ ตัวเมืองส�ำคัญของ ประเทศญี่ปุ่นอย่างโตเกียวกัน ชนิดที่แทบไม่ต้องย้ายที่นอนไปไหนกันเลยละ

横浜

Yokohama 鎌倉

Kamakura

ALL ABOUT JAPAN 39


ABJ ABOUT TRIP

神 奈 川 県

จับรถไฟไปเที่ยว จังหวัดคานากาวา (Kanagawa) คานากาวา เป็นจังหวัดทีอ่ ยูใ่ กล้แสนใกล้ โตเกียวเสียจนใช้เวลาไปมาหาสู่กันแค่ไม่ถึง ชั่วโมง ถ้าเทียบไปก็คล้ายๆ กรุงเทพฯ กับ จังหวัดนนทบุรี หรือปทุมธานีของเมืองไทย นั่ น ละนะ แต่ ทั้ ง ๆ ที่ ใ กล้ กั น แค่ เ อื้ อ มมื อ ถึ ง พอพูดถึงชื่อ ‘คานากาวา’ หลายคนก็อาจ จะท�ำหน้างงๆ สักเล็กน้อย เพราะคนส่วนใหญ่ จะรู้จักเมืองต่างๆ ของจังหวัดคานากาวา เสี ย มากกว่ า ซึ่ ง แต่ ล ะเมื อ งก็ มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ น ่ า สนใจของตั ว เองแตกต่ า ง กันไป ยกตัวอย่างแบบที่คุ้นหูกันมากที่สุด ก็ ค งจะหนี ไ ม่ พ ้ น ‘โยโกฮามา’ เมื อ งท่ า มหาเสน่ ห ์ ที่ เ ป็ น เมื อ งหลวงของจั ง หวั ด คานากาวา หรือคามาคุระ เมืองพุทธเก่าแก่ ทีท่ รงคุณค่าทางศาสนามากทีส่ ดุ ซึง่ สถานที่ ต่างๆ เหล่านี้ เราจะสามารถเดินทางด้วย รถไฟจากโตเกียวไปเที่ยวชิลล์ๆ แบบเช้า เย็นกลับได้สบายๆ เลย - - เอาละ ! เรามา จับรถไฟไปเที่ยวตามเมืองต่างๆ ที่น่าสนใจ ของจังหวัดคานากาวากันเลยดีกว่า

40 ALL ABOUT JAPAN

จ จากสถานี

จากสถานี

Tokyo

Shinagawa

นั่งรถไฟ

นั่งรถไฟ

JR Tokaido Line

JR Tokaido Line

ไปลงที่สถานี

ไปลงที่สถานี

横浜

横浜

Yokohama

Yokohama

30 นาที

18

470 เยน

290 เยน

JR Shin

Y

นาที

โยโกฮามาเป็นเมืองที่ใกล้โตเกียวมากกก !! แถมยังใช้เวลาเดินทางไปแค่ครึ่งชั่วโมง และยังมี สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แบบนี้คงจะพลาด ใส่เมืองโยโกฮามาลงไปในลิสต์แผนตะลอนรอบๆ โตเกียวไม่ได้แล้วละ เอ้า ! ใครมีแผนไปโตเกียวเร็วๆ นี้ รีบหาวันว่างๆ ให้โยโกฮามาสักวัน – สองวันเร๊ว !!

Sh

Tokyo


Yokohama จับรถไฟอะไร... ไปโยโกฮามาได้บ้างนะ? จากสถานี

hinjuku

จากสถานี

Shibuya TY

นั่งรถไฟ

นั่งรถไฟ

横 浜

โยโกฮามา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา ซึ่งอยู่ค่อนลงไปทางใต้ของ โตเกียว เป็นหนึ่งในเมืองที่เราจะสามารถจัด One day trip จากโตเกียวไปเที่ยวได้ แต่ ถึงแม้โยโกฮามาจะเป็นเมืองที่เราสามารถเดินทางไปแบบเช้าเย็นกลับ แต่หลายคนก็ หลงเสน่หเ์ มืองท่าแห่งความทันสมัยนี้ จนอาจทำ�ให้ตอ้ งจัดโปรแกรมเทีย่ วเมืองโยโกฮามา ลงในแผนเที่ยวมากกว่า One day กันเลยทีเดียว ซึ่งโยโกฮามาเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยว หลากหลายไม่แพ้โตเกียว เช่น

Tokyu Toyoko Line

โยโกฮามา ไชน่าทาวน์ (Yokohama Chinatown) ไชน่าทาวน์ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุด ในประเทศญี่ปุ่น

ไปลงที่สถานี

ไปลงที่สถานี

横浜

横浜

โยโกฮามา คอสโมเวิลด์ (Yokohama Cosmoworld) สวนสนุกสุดอลังคการริมอ่าวโยโกฮามา

Yokohama

Yokohama

30 นาที

31

550 เยน

270 เยน

Shonannjuku Line

นาที

30 นาที

Yokohama

พิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วย (Cup noodles Museum) พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติ ความเป็นมาของบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป อนุสรณ์สถานเรือนิปปอนมารุ (Nippon Maru Memorial Park) สวนสาธารณะที่มีจุดเด่นคือ เรือนิปปอนมารุ (Nippon Maru) พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮามา (Shin-Yokohama Raumen Museum) ชิมราเมงเลิศรส 9 ร้านเด็ดดวงจากทั่วประเทศ อาคารโยโกฮามา แลนด์มาร์ค (Yokohama Landmark Tower) ชมวิวโยโกฮามามุมสูงบนตึกสูงกว่า 273 เมตร

ALL ABOUT JAPAN 41


ABJ ABOUT TRIP

Kamakura จับรถไฟอะไร... ไปคามาคุระได้บ้างนะ? ถ้าจะบอกว่า ‘คามาคุระ’ เป็นเมืองพุทธเก่าซึ่งยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นที่มีมนต์ขลัง ไว้มากทีส่ ดุ ก็คงจะไม่ผดิ นัก เพราะคามาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศญีป่ นุ่ มาก่อน และในยุคสมัยนัน้ ก็เป็นยุคที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก วัดวาอารามที่ศักดิ์สิทธิ์สวยงามต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมากมาย จึงส่งผลให้คามาคุระกลายมาเป็นเมืองพุทธอันทรงคุณค่าของประเทศญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ นักท่องเที่ยว หลายคนมักจะนิยมไปไหว้พระใหญ่ไดบุตสึที่วัดโคโตะกุอิน (Kotoku-in) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หนักกว่า 121 ตัน และสูงถึง 13.35 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ภายในวัดโคโตะกุอิน นับว่าเป็นไฮไลค์ของเมืองนี้เลยทีเดียว เพราะใครมาถึงคามาคุระแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปพระใหญ่ไดบุตสึก็เหมือนมาไม่ถึงคามาคุระ นอกจากนี้ที่คามาคุระก็ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น วัดเคนโชจิ (Kenchoji) วัดเองกาคุจิ (Engakuji) ศาลเจ้า เซนิอะราอิ เบนเทน (Zeniarai Benten) และศาลเจ้าสึรุกาโอกะ ฮะชิมังกุ (Tsurugaoka Hachimangu) ใครที่ ชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กราบไหว้บูชาตามวัดวาต่างๆ ถ้าพลาดคามาคุระไป รับรองว่าจะต้องเสียใจ !

พระใหญ่ไดบุตสึ ที่วัดโคโตะกุอิน (Kotoku-in) ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ที่มี ชื่อเสียงมากของ เมืองคามาคุระ

หนัก

121 ตัน 42 ALL ABOUT JAPAN

สูง

13.35 เมตร

鎌 倉

จากสถานี

Tokyo

นั่งรถไฟ

JR Yokosuka Line ไปลงที่สถานี 北鎌倉

Kita-Kamakura

52 นาที

800 เยน


จากสถานี

Shinjuku

นั่งรถไฟ

JR ShonanShinjuku Line ไปลงที่สถานี 鎌倉

Kamakura

58

横浜

นาที

920 เยน

Yokohama 鎌倉

Kamakura

ALL ABOUT JAPAN 43


ABJ ABOUT TRIP

Kawas จับรถไฟอะไร... ไปคาว โดราเอมอน

ตุ๊กตาดารุมะ

ถ้าเอ่ยถึงชื่อ ‘คาวาซากิ’ คงจะไม่มีใครรู้จักเท่าไรนัก แต่ ถ ้ า จะเอ่ ย ว่ า ‘พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฟู จิ โ กะ เอฟ ฟู จิ โ อะ’ หรื อ ‘พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน’ ล่ะ จะมีใครร้อง อ๋อ ! ขึ้นมาบ้าง ไหม ใช่ แ ล้ ว ... คาวาซากิ เป็ น เมื อ งที่ ตั้ ง ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ขวัญใจเด็กน้อยอย่างเจ้าแมวอ้วนโดราเอมอนนั่นเอง ซึ่งคน ส่วนใหญ่ก็มักจะมุ่งตรงมาที่พิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ (Fujiko F Fujio Museum) กันเลย เพราะนอกจากจะเป็น ขวัญใจเด็กน้อยแล้ว เชื่อว่าพี่แมวม่อนก็คงจะเป็นขวัญใจ ผู ้ ใ หญ่ ห ลายคนที่ เ คยดู ก าร์ ตู น หรื อ อ่ า นหนั ง สื อ การ์ ตู น โดราเอมอนมาตอนเด็กๆ ด้วย ซึ่งการจะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะนี้จะต้องมีการจองตั๋วก่อนล่วงหน้าที่

ร้าน Lawson อย่าหวังไปซื้อบัตรหน้างานนะจ๊ะ ขอบอกว่า ไม่มี และคนก็เยอะมากด้วยละ เที่ยวเล่นที่พิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะเสร็จ จะแวะไปเที่ยวที่อื่นๆในตัวเมืองคาวาซากิ ต่อก็ไม่เสียหาย เพราะนอกจาก พิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ แล้ว ที่คาวาซากิก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอยู่ อีกด้วย เช่น วัดคาวาซากิ ไดชิ (Kawasaki Daishi) ถนนไดชิ นากามิเสะ (Daishi Nakamise) อ้อ ! แล้วอย่าลืมซื้อของ ขึ้นชื่อของเมืองควาซากิอย่าง ‘ตุ๊กตาดารุมะ’ ตุ๊กตากระดาษ ที่จะช่วยดลให้ค�ำอธิฐานเราเป็นจริงกลับมาเป็นของฝาก ติดไม้ติดมือมาด้วยละ เพราะที่คาวาซากิเขาได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งดารุมะกันเลยละนะ

川崎

Kawasak 鎌倉

Kamakura

44 ALL ABOUT JAPAN

横浜

Yokohama


saki วาซากิได้บ้างนะ ?

ki

川 崎

จากสถานี จากสถานี

Shinjuku Tokyo

จากสถานี จากสถานี

Tokyo Tokyo

นั่งรถไฟ นั่งรถไฟ

นั่งรถไฟ นั่งรถไฟ

ไปลงที่สถานี ไปลงที ่สถานี 登戸

ไปลงที่สถานี ไปลงที่สถานี 川崎

Noborito Yokohama

Kawasaki Yokohama

Odakyu JRJRTokaido JR Tokaido Tokaido Odawara Line Line Line Line

新宿

จะมีรถเมล์ และรถบัส คอยให้บริการอยู่ หน้าสถานี นาที

30

470 เยน

新宿

เป็นสถานีต้นสายของ

30

Keikyu Kawasaki นาที

ที่จะใช้เดินทางไปยัง สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ได้ เยน

470

ดูสิดู ดู ดู แค่พานั่งรถไฟไปเที่ยว ที่ ค านากาวาแค่ จั ง หวั ด เดี ย วก็ มี สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วมากมายให้ เ รา เลือกเที่ยวขนาดนี้ นี่ถ้าจะร่ายยาว เพิ่ ม ไปอี ก สั ก 2-3 จั ง หวั ด มี ห วั ง คอลัมน์นี้อาจจะกินพื้นที่ไปครึ่งเล่ม กันเลยก็ ได้นะ เพราะฉะนั้นส�ำหรับ คอลัมน์ ABOUT Trip ‘จับรถไฟ ไปไหนดีนะ... ที่ ไม่ไกลจากโตเกียว’ ในฉบั บ นี้ คงจะต้ อ งขอยกยอด จั ง หวั ด อื่ น ๆ ไปต่ อ ไว้ ใ นฉบั บ หน้ า เพราะสาธยายไม่ ห มดจริ ง จริ๊ ง !! - - เห็นไหมว่า ไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยน ที่ น อนบ่ อ ยๆ หรื อ ตะลอนไปเที่ ย ว หลายๆ ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศญี่ ปุ ่ น อย่ า งใครเขา เราก็ ส ามารถเที่ ย ว แบบเปลี่ยนไปได้หลายบรรยากาศ กันเลยนะ - - เอาละ ! อดใจรอคอย อีกนิด แล้วมาจับรถไฟไปเที่ยวเมือง ใกล้ๆ โตเกียวกันต่อในฉบับหน้านะ คนอ่านที่รักทุกคนน น !!

วิธีการเดินทางไป พิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ

เมื่อนั่งรถไฟมาลงที่สถานี Noborito แล้ว ให้ออกทางออก Ikuta Park Exit ตรงด้านหน้าจะมีป้ายรถบัสอยู่ ให้ขึ้นรถบัสลายการ์ตูนไปลงที่ป้าย Fujiko F Fujio Museum ได้เลย ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ALL ABOUT JAPAN 45


MAKE YOUR CHOICE All About Japan E-magazine เพ�่มชองทางการดาวนโหลดเพ�่อผูอาน โดยนอกจากจะสามารถดาวนโหลดผานเว็บไซต www.abjmagazine.com แลว ยังสามารถดาวนโหลดนิตยสารผานแอพพลิเคชั่นเหลานี้

สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นเหลานี้ลงเคร�่อง คนหาคำวา All About Japan แลวคลิกดาวนโหลดไดเลย ฟร� ! ติดตามขาวสาร กิจกรรมตางๆ ได ใน Fan Page Facebook : http://facebook.com/abjmagazine


E


All

ABOUT TALK เรื่อง : Kandara NataLie / ภาพ : เที่ยวญี่ปุ่นดอทคอม

อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น แต่ไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหนดี ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่เคย พิมพ์ต๊อกแต๊กในเว็บไซต์ google.com เพื่อเสิร์ชหาข้อมูล เกี่ยวกับการเที่ยวญี่ปุ่น ด้วยตัวเองอยูบ่ า้ ง เป็นไปไม่ได้เลย ที่คุณจะเล็ดลอดการเสิร์ชเจอ ชื่อ ‘เที่ยวญี่ปุ่นดอทคอม’ ขึ้นมาในผลการค้นหา

P A R I N Y A

P I N S

ซึ่งเบื้องหลังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเที่ยวญี่ป่นุ ด้วยตัวเองต่างๆ ในเว็บไซต์ www.tiewyeepoon.com นี้ มีสจ๊วตหนุ่ม หน้ามนคนรักประเทศญี่ปุ่นเข้าเส้นมาตั้งแต่วัยเยาว์คอยดูแลอัพเดทข้อมูลอยู่ - - เจอคนเลิฟเจแปนเข้าเส้นเหมือนกัน แบบนี้ เลยอดไม่ได้จริงๆ ที่จะขอชวน ‘คุณเบิร์ด ปริญญา พิณสีทอง’ เจ้าของเว็บไซต์ และแฟนเพจ ‘เที่ยวญี่ป่นุ ดอทคอม’ มานั่ ง พู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวการเที่ ย วญี่ ปุ่ น กั น ในคอลั ม น์ ABOUT Talk ฉบั บ นี้ - - ไปเที่ ย วญี่ ปุ่ น ด้ ว ยกั น กั บ คุณเบิร์ด เจ้าของเว็บไซต์ ‘เที่ยวญี่ปุ่นดอทคอม’ กันเถอะ Let’s go !! 48 ALL ABOUT JAPAN


S E E T H O N G

ALL ABOUT JAPAN 49


ABJ ABOUT TALK

นอกจากการท�ำเว็บไซต์ และแฟนเพจ ‘เที่ยวญี่ปุ่นดอทคอม’ คุณเบิร์ดท�ำอะไร อยู่ที่ไหน ?

ตอนนี้ เ บิ ร ์ ด เป็ น สจ๊ ว ตอยู ่ ที่ ส ายการบิ น Jetstar Airways International ครับ ซึ่งตัวเบิร์ดประจ�ำอยู่ที่กรุงเทพฯ และก็จะต้อง บิ น ไปประเทศออสเตรเลี ย อยู ่ บ ่ อ ยๆ แล้ ว ก็ อ ยู ่ ที่ นั่ น ประมาณ 2-3 อาทิตย์ต่อเดือนครับ

เพราะเป็นสจ๊วตเลยน�ำมาสู่การได้ ไปเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ?

ไม่ ใ ช่ ค รั บ คื อ ต้ อ งบอกก่ อ นว่ า ตั้ ง แต่ เ ด็ ก เบิ ร ์ ด ชอบอ่ า น การ์ตูนญี่ปุ่น ชอบสะสมของที่เกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่น จึงมีความสนใจ ในประเทศญี่ปุ่นมากเป็นพิเศษ ตอนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ก็เลือก เรียนสาขาการตลาดที่ ABAC ซึ่งก็ดูจะไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยนะ แต่ ด้วยความที่ชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น อยากอ่านภาษาญี่ปุ่นออก เลย รู้สึกว่า ต้องอ่านให้ได้ ก็เลยตัดสินใจเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ควบคู่ไปด้วยน่ะครับ

50 ALL ABOUT JAPAN

แล้วพอเรียนจบ ได้ ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาไหม ?

แน่นอนครับ พอเรียนจบ ก็ได้เข้าท�ำงานกับบริษัทกูลิโกะก่อน สักพักหนึ่ง ได้ท�ำงานกับคนญี่ปุ่น มีเจ้านายเป็นคนญี่ปุ่น คลุกคลีกับ ความเป็นญี่ปุ่นมาเรื่อยๆ จากนั้นก็ได้มาท�ำงานที่องค์การส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ก็ได้สัมผัสกับคนที่อยาก ไปเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้น มีโอกาสได้ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่นกับคนที่สนใจด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนมาเพราะ ความชอบส่วนตัว สุดท้ายมันก็ได้นำ� มาใช้ประโยชน์ในการท�ำงานจริงๆ

แล้วท�ำไมถึงผันตัวมาเป็นสจ๊วต

ด้วยความฝันวัยเด็กอีกเช่นกันครับ ก็เลยลองมาเป็นสจ๊วต แต่ ถามว่าสจ๊วตตอบโจทย์ในชีวิตไหม ก็ยังไม่ใช่เสียทีเดียวนะ เบิร์ดเลย เลือกที่จะเป็นสจ๊วตไปด้วย พร้อมๆ กับท�ำงานเป็นอาสาสมัครที่ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นไปด้วย มันเป็น ความสุขที่อยากแบ่งปันข้อมูล และเรื่องราวให้กับคนที่อยากเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ชอบญี่ปุ่นเหมือนๆ เรา ได้มาพูดคุยปรึกษากันน่ะครับ


นี่หรือเปล่า ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ ‘เที่ยวญี่ปุ่น ดอทคอม’

จุดเริม่ ต้นจริงๆ แล้วมาจากการเขียนบล็อกในเว็บไซต์ bloggang. com และการเขียนรีวิวลงในเว็บไซต์ pantip.com ก่อนน่ะครับ และ ก็ได้มาท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ JNTO และมี วันหนึ่งมีคนที่เข้ามาปรึกษาการเดินทาง เค้าปริ้นท์รีวิวที่เบิร์ดเคยเขียน ออกมาเก็บไว้เพื่ออ่านและไปตามรอย ซึ่งเค้าไม่รู้ว่าเราเป็นคนเขียน ท�ำให้เรารู้สึกว่า สิ่งท่ี่เรารีวิวไปเน่ี่ย มันมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆ นะ เลยอยากจะรวบรวมบันทึกเรื่องราวการเดินทางของเรามาอยู่ในที่ๆ หนึ่งเพื่อความสะดวกของคนที่สนใจอยากจะเข้ามาหาข้อมูล ก็เลย ตัดสินใจท�ำเว็บไซต์ ‘เที่ยวญ่ีปุ่นดอทคอม’ ขึ้นมา และเปิดตัวไปเมื่อ ปลายปี 56 ที่ผ่านมาครับ ก่อนหน้านั้น ก็พยายามเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวกับประเทศญ่ีปุ่นให้มากพอสมควรก่อน เพราะอยากให้ในเว็บไซต์ เรามีอะไรที่มากไปกว่าการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วไป โดยมี เบิร์ดคอยดูแลเรื่องเนื้อหาเองคนเดียวทั้งหมด และเพื่อนอีกหนึ่งคน เป็นคนที่คอยดูแลในส่วนของเว็บไซต์ และทางเทคนิคครับ

แสดงว่าข้อมูลการท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ ภายในเว็บไซต์แน่นมาก

พอได้มาทำ�งานเป็นเจ้าหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูล การท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ ที่ JNTO มีวนั หนึง่ มีคนทีเ่ ข้ามาปรึกษาการเดินทาง เค้าปริน้ ท์รวี วิ ทีเ่ บิรด์ เคยเขียนออกมาเก็บไว้ เพือ่ อ่าน และไปตามรอย ซึง่ เค้าไม่รวู้ า่ เรา เป็นคนเขียน ทำ�ให้เรารูส้ กึ ว่า สิง่ ท่เ่ี รารีววิ ไปเนีย่ มันมีประโยชน์ตอ่ คนอืน่ ๆ นะ

(หัวเราะ) จะว่าอย่างงั้นก็ได้ครับ เพราะว่าในเพจ และเว็บไซต์ของ เราจะน�ำเสนอในรูปแบบที่มีทั้งการแนะน�ำการเดินทาง การแนะน�ำ สถานที่ท่องเที่ยว รีวิวในแต่ละทริปของเบิร์ดเอง และไฮไลท์ที่เบิร์ดรู้สึก ว่าถ้าใครอยากไปญีป่ นุ่ ต้องเข้าเว็บไซต์เทีย่ วญีป่ นุ่ ดอทคอมนะ นอกจากนัน้ เราก็จะคอยติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆ ของทางญี่ปุ่น แล้วน�ำมา แปลเป็ น ภาษาไทยเพื่ อ อัพเดทให้เพื่อนๆ ในเพจ หรือคนที่ อ ่ า นใน เว็บไซต์รู้ด้วย เช่น งานเทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ Fuji Kawaguchiko ประจ�ำปี 2014 ซึ่งข้อมูลจะเป็นแบบ Real Time ท�ำให้คนที่ก�ำลังจะไป เที่ยวญี่ปุ่นวางแผนได้ว่า จะไปช่วงไหน และจะได้เจอกับเทศกาลอะไร รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งเบิร์ดว่าตรงนี้มันมี ประโยชน์มากๆ เลยนะ (ยิ้ม)

ไปก็งงนะ เพราะทางที่จะไปโรงเรียน มีวิธีการเดินทางได้หลายเส้นทาง พอเริ่มจับทางได้ว่าทางไหนใกล้ที่สุด และเหมาะที่สุด ก็เลือกทางนั้น ตอนนี้เวลาไปโตเกียวที ก็หลับตาเดินได้ ไม่หลงเลยครับ (หัวเราะ)

แสดงว่าคุณเบิร์ดต้องไปญี่ปุ่นมาแล้วหลายครั้ง ?

แนะน�ำวิธีการเที่ยวญี่ปุ่นในแบบของคุณเบิร์ดหน่อย

ช่วงที่ไปเรียน 6 เดือน มีหนีเที่ยวบ้างไหม

แล้วส�ำหรับคนที่ก�ำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกล่ะ คุณเบิร์ดจะแนะน�ำอย่างไร ?

อย่างที่บอกไว้ว่า เบิร์ดเป็นคนชอบการ์ตูนญี่ปุ่น ก็เลยเริ่มเรียน ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นในประเทศไทยก่อน แต่พอช่วงปี 2 เบิร์ดก็ตัดสินใจ ไปเรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ระดั บ กลางที่ โ ตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ ่ น เป็ น เวลา 6 เดือนครับ เราก็เก็บตังค์ไปเรียนเองด้วย และก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลย ที่ได้ไปประเทศญี่ปุ่น และได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นจริงๆ ซึ่งก็ยิ่งท�ำให้ เราหลงรักประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น พอหลังจากนั้น เริ่มท�ำงานก็ไปปีละ 2-3 ครั้ง ยิ่งพอเริ่มมาท�ำเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่นขึ้น และอัพเดท ก็จะพยายามไปเดือนละ 1-2 ครั้งครับ (หัวเราะ) แน่นอนครับ แต่อย่าเรียกว่าหนีเทีย่ วเลยดีกว่า เอาเป็นว่า เวลาว่างจากเรียน เบิร์ดก็จะไปเที่ยวตลอด อย่างในโตเกียว ครั้งแรกที่

แล้วแหล่งหาข้อมูลในการเที่ยวญี่ปุ่นของคุณเบิร์ดล่ะ ?

ก็เป็นพวกหนังสือครับ อย่างตอนนี้ที่มาท�ำเว็บไซต์ เบิร์ดมีหนังสือ ท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่คนไทยเขียนแทบทุกเล่มเลยนะ รวมถึงหนังสือของ คนญี่ ปุ ่ น ที่ เ ขี ย นท่ อ งเที่ ย วในญี่ ปุ ่ น เองด้ ว ย พออ่ า นแล้ ว เราก็ จ ะได้ มุมมองที่แตกต่างกันออกไป แล้วด้วยความที่เรามีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่น ด้วยระหว่างเรียน ก็มีสอบถามจากเพื่อนบ้าง หรือไม่ก็ได้รับค�ำแนะน�ำ จากเพื่อนบ้างครับ วิธีการเที่ยวของเบิร์ด คือ ไม่เน้นว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ หรือเป็นสถานที่ยอดนิยม แต่จะเน้นเที่ยวแบบที่คนญี่ปุ่นเค้าเที่ยวกัน มากกว่า นั่งร้านคาเฟ่เล็กๆ หรือถ้าไปหาข้อมูล ตารางเบิร์ดก็จะแน่น มากในแต่ละวัน ซึ่งก็จะมีการวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าคร่าวๆ ส่วนใหญ่ก็จะเก็บได้ตามแผนนะ หรือบางทีมีบินไปญี่ปุ่นด้วยหน้าที่ การงาน พอมีโอกาสหรือเวลาว่างแค่ครึ่งวันหรือหนึ่งวัน ก็จะเข้าเมือง ไปเก็บสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กลับมาเป็นข้อมูลด้วยน่ะครับ

คือต้องบอกก่อนว่า แต่ละคนมีวิธีการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน และ มีเป้าหมายในการมาญี่ปุ่นที่ต่างกันไปด้วยเช่นกัน บางคนวางแผนเพื่อ ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT TALK

ไปกิน ตระเวณชิมตามร้านดังของโตเกียว สิ่งที่คุณต้องแพลนก่อนเลย ก็คอื คุณจะใช้เวลากีว่ นั ไปทีไ่ หนบ้าง อยูเ่ ฉพาะในโตเกียวหรือไปจังหวัด รอบๆ ด้วย ร้านที่จะตามไปกินอยู่ตรงไหน ที่พักอยู่ตรงไหน พอได้ ภาพรวมแล้ว ก็เริ่มเตรียมพร้อมขั้นต่อไป ซึ่งการเตรียมตัวก็ดูตามจาก รี วิ ว ของคนที่ ไ ปมาหรื อ ในเว็ บ ไซต์ เ ที่ ย วญี่ ปุ ่ น ดอทคอม จะเป็ น ใน All About Japan E-Magazine ก็ได้ (ยิม้ ) แล้วน�ำมาปรับใช้กบั ทริปของ ตัวเอง อาจจะไม่ตอ้ งตามเค้าทัง้ หมด เลือกในสิง่ ทีเ่ ราอยากไป แล้วก็คอ่ ย มาวางแผนในเรื่องของวิธีการเดินทางต่อ ขั้นตอนนี้ค่อนข้างส�ำคัญ เพราะจะท�ำให้เราสามารถคุมค่าใช้จา่ ยในทริปได้ เช่น เมือ่ เรามาดูแผน ของเราแล้ว เราอาจจะไม่จำ� เป็นต้องใช้ JR Pass เลย เพราะทริปของเรา อาจจะไม่ได้เที่ยวเยอะแยะมากมาย จนข้ามจังหวัด ข้ามภูมิภาคอะไร ขนาดนัน้ ถ้าเป็นอย่างนัน้ ก็จะไม่คมุ้ กับค่า JR Pass ทีจ่ ะต้องเสียไป อีกเรื่องหนึ่งคือ ในแต่ละฤดูของญี่ปุ่นมีความสวยงามและอารมณ์ ที่แตกต่างกันออกไป อย่างฮอกไกโด ช่วงฤดูหนาว ถ้าจะไปเล่นสกีก็จะ เป็ น ฤดู ที่ เ หมาะมาก แต่ ก็ อ าจจะเดิ น เที่ ย วในตั ว เมื อ งไม่ ค ่ อ ยได้ เนื่องจากอากาศจะหนาวมาก พอหนาวมากก็จะท�ำให้ความสามารถ ในการเที่ ย วของเราลดลง ความสนุ ก ก็ อ าจจะหมดลงไปด้ ว ยก็ ไ ด้ ประมาณนี้น่ะครับ

คุณเบิร์ดก�ำลังจะบอกว่า JR Pass ไม่ใช่ค�ำตอบของการเดินทางในญี่ปุ่น ?

ก็ไม่เชิงนะครับ สมมติถ้าคุณแพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหมด 7 วัน โดยมีแผนจะไปเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคเลย การเลือกใช้ JR Pass ก็ดูจะ เหมาะสมแน่นอน แต่ถ้าตั้งใจจะไปเที่ยวแค่ภูมิภาคเดียว หรืออยู่แค่ใน ตัวเมือง ก็ควรเลือกใช้ Pass ที่เหมาะกับแผนการท่องเที่ยวในครั้งนั้น เช่น ถ้าจะไปเที่ยวโอซาก้า เกียวโต นารา โกเบ ก็ใช้เป็น Pass ส�ำหรับ คันไซ พวก KTP (Kansai Thru Pass) หรือ JR West Rail Pass ก็พอ ไม่ต้องซื้อ JR Pass ที่ครอบคลุมหมดทั้งประเทศหรอก เพราะมันจะ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเราด้วย หรืออย่างถ้าจะไปโอกินนาวา JR Pass ก็ลืมไปได้เลย นั่งรถบัสเที่ยวหรือซื้อ One day tour ไปเลย น่าจะ เหมาะกว่า เนื่องจากบนเกาะรถไฟมีแค่ในเมืองเท่านั้น ยิ่งมีเว็บไซต์ hyperdia.com ที่จะสามารถหาเส้นทางการเดินทางที่คุ้มที่สุดให้เรา ได้ด้วย ยิ่งสบายในการวางแผนการเดินทางเข้าไปใหญ่ เพราะฉะนั้น ถ้าเราวางแผนดีๆ บางทีเราก็อาจจะไม่ต้องซื้อ JR Pass เลยก็ได้

แล้วถ้าเกิดหลงทางล่ะ จะท�ำอย่างไร

ส่วนตัว ถ้าหลงทาง เบิร์ดจะพยายามดูป้ายก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ ตรงไหน แล้วก�ำลังจะไปที่ไหน แล้วก็อ่านป้ายตามทางที่มีภาษาอังกฤษ ซึ่งหลายคนเลยที่มักจะพูดกับเบิร์ดว่า กลัวว่าเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วจะ ไม่มปี า้ ยภาษาอังกฤษบอกตามทาง บอกเลยว่า ไม่ตอ้ งกลัวนะครับ เพราะ ถ้าเป็นในเมืองหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีแน่นอน แต่ถ้าออกไป ชนบทที่ห่างไกล ก็อาจจะไม่มีป้ายภาษาอังกฤษบอก ถ้าเป็นอย่างงั้น แนะน�ำให้เข้าไปถามทางจากคนญี่ปุ่น โดยเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ เช่น I want to go there แล้วชี้รูปสถานที่ หรือเขียนเป็น ภาษาคาราโอเกะให้เขาดู เขาก็จะพยายามอธิบายให้เราฟัง แม้จะพูด ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ได้ก็ตาม เขาจะคอยช่วยเหลือเราเต็มที่ แต่ก่อน จะขอความช่วยเหลือ เราก็ควรดูนิดนึงก่อนนะครับว่า เขารีบท�ำอะไร อยู่หรือเปล่า เพราะถ้าเขารีบ ก็อาจเป็นการเสียมารยาทได้ แต่ถ้าเค้า ไม่ได้รีบไปไหน รับรองว่าเขาช่วยเราอย่างเต็มที่แน่นอนครับ

ไปญี่ปุ่นมาหลายครั้งขนาดนี้ คุณเบิร์ดประทับใจภูมิภาคไหนมากที่สุด ?

จริ ง ๆ เบิ ร ์ ด ประทั บ ใจทุ ก ภู มิ ภ าคนะ เลื อ กไม่ ไ ด้ เ ลยว่ า ชอบ ภู มิ ภ าคไหนมากที่ สุ ด แต่ ถ ้ า จะให้ เ ลื อ ก ขอเป็ น เหนื อ สุ ด กั บ ใต้ สุ ด แล้วกัน คือ คิวชูกับฮอกไกโด ที่ชอบคิวชู เพราะว่า แม้มันจะมีความ เป็นเมืองอยู่มาก แต่บ้านเมืองเขาก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นนะ ยังมีวัฒนธรรมรากเหง้าหลายๆ อย่างที่พอไปถึงแล้วท�ำให้เรารู้สึกถึง ความเป็นญี่ปุ่นอยู่ มันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแบบไม่น่าเชื่อ ส่วน ฮอกไกโด ที่ชอบก็เพราะว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากๆ คือถ้าใคร ชอบธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เมืองเงียบๆ ที่ฮอกไกโดนี้คือค�ำตอบเลย ละครับ 52 ALL ABOUT JAPAN


ALL ABOUT JAPAN 53


ABJ ABOUT TALK

54 ALL ABOUT JAPAN


การไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

เบิร์ดเชื่อว่าเป็นความฝันของทุกคน ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนให้ ได้ แต่เมื่อเราไปเที่ยวบ้านเค้าเมืองเค้า ก็ควรปฏิบัติตามกฎของเค้าด้วย แล้วก็นำ�สิ่งที่ดีๆ ของเค้า กลับมาปรับใช้กับชีวิตประจำ�วันของเรา ส�ำหรับคุณเบิร์ด ที่ไหนในญี่ปุ่นที่มาแล้วห้ามพลาด

เบิร์ดเป็นคนที่ชอบเดินตามหาร้านคาเฟ่ชิลล์ๆ นั่ง เพราะคาเฟ่ที่ ญีป่ นุ่ นัน้ จะมีเสน่หท์ ไี่ ม่เหมือนใคร และถ้าพูดถึงเมืองแห่งคาเฟ่แล้วละก็ ต้องยกให้ Sendai ครับ เป็นหนึง่ ในเมืองทีต่ กหลุมรักตัง้ แต่ครัง้ แรกทีไ่ ป และพอได้ท�ำความรู้จักกับเมืองนี้มากขึ้น ท�ำให้รู้ว่าเมืองนี้มีความเป็น Slow life อยู่ ผูค้ นในเมืองนีช้ อบออกมานัง่ ทานเค้กโฮมเมด จิบชาผลไม้ หรือสั่ง Art Latte มาสักถ้วยพร้อมกับนั่งอ่านหนังสือเพลินๆ เลยเป็น สาเหตุทวี่ า่ ท�ำไมเมืองนีถ้ งึ เป็นเมืองทีม่ จี ำ� นวนร้านคาเฟ่อยูเ่ ยอะมาก แถม เดินทางมาจากโตเกียวก็ไม่ยาก เลยอยากจะฝากเมืองนีเ้ อาไว้ดว้ ยครับ

ตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปญี่ปุ่นถึงวันนี้ มีเรื่องราวประทับใจอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นบ้าง

คงเป็นความมีระเบียบมากๆ ของเขาครับ อย่างที่รู้กันว่า ญี่ปุ่น เป็นชาติที่มีความเป็นระเบียบมากขนาดไหน ปฏิบัติตามกฎกันมากๆ และเขายังปลูกฝังให้เคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย เช่น เวลานั่งรถไฟฟ้า เห็นเด็กเข้ามา เราลุกให้นั่ง ผู้ปกครองเค้าจะเข้ามาบอกเลยว่าไม่ต้อง ลุกให้นั่ง เพราะจะฝึกความอดทนของลูกเค้าว่าถ้าเข้ามาไม่มีที่นั่ง ก็ต้อง ยืนนะ และเคารพสิทธิของคนอื่นที่นั่งอยู่ด้วย อย่าคาดหวังให้ใครต้อง ลุกให้เรา เบิร์ดคิดว่า เพราะตรงนี้ละ คนญี่ปุ่นถึงมีความเคารพต่อ คนอื่น และตัวเอง รวมถึงต่อสาธารณะด้วยน่ะครับ

การไปเที่ยวญี่ปุ่นเปลี่ยนมุมมองเราอย่างไรบ้างไหม

ตอนที่อยู่เมืองไทย เราอ่านแต่หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น รับรู้เรื่องราว เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นว่า อาจจะโหดร้าย เนื่องจากในช่วง สงครามโลกครั้งที่สอง ภาพของญี่ปุ่นดูเป็นลบ แต่พอได้ไปสัมผัส ได้ไป ใช้ชีวิตอยู่จริงๆ เวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยนไปด้วย ท�ำให้มุมมองที่เรามอง คนญี่ปุ่น และประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนไป เชื่อว่าใครที่ได้ไปสัมผัสสักครั้ง ก็คงจะตกหลงรักประเทศญี่ปุ่นได้ไม่ยากเหมือนกันละครับ (ยิ้ม)

สุดท้าย ให้คุณเบิร์ดฝากถึงคนที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น ด้วยตัวเองเสียหน่อย

ก่อนอื่นขอฝากเว็บไซต์ ‘www.tiewyeepoon.com’ ไว้ด้วย แล้วกันครับ ถ้าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีไอเดีย ก็เข้าไปลองดูใน เว็บไซต์เที่ยวญี่ปุ่นดอทคอมได้ เชื่อว่าข้อมูลในเว็บไซต์จะสามารถเป็น ประโยชน์ให้กับทุกคนที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้อย่างไม่มาก ก็น้อยแน่นอนครับ การไปเที่ยวญี่ปุ่น เบิร์ดเชื่อว่าเป็นความฝันของทุกคนที่ครั้งหนึ่ง ในชีวิตต้องไปเยือนให้ได้ แต่เมื่อเราไปเที่ยวบ้านเค้าเมืองเค้าก็ควร ปฏิบัติตามกฎของเค้าด้วย แล้วก็น�ำสิ่งที่ดีๆ ของเค้ามาปรับใช้กับชีวิต ประจ�ำวันของเรา การไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้ยากอย่างที่คิด คนที่ไม่รู้ ภาษาญี่ปุ่นเลยก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ เพราะการเดินทางที่สะดวกสบาย ความมีน�้ำใจของคนญี่ปุ่นที่พร้อมจะช่วยเหลือเราอยู่เสมอ ขอทิ้งท้าย อย่ า งมั่ น ใจเลยแล้ ว กั น และเชื่ อ ว่ า หลายคนก็ ค งคิ ด เหมื อ นกั น คื อ ญี่ปุ่น... เที่ยวครั้งเดียวไม่เคยพอจริงๆ นะครับ (ยิ้ม) ความสุขจากการสัมภาษณ์คณ ุ เบิรด์ ในครัง้ นีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ จากการได้ พู ด คุ ย กั บ คนที่ รั ก ประเทศญี่ ปุ ่ น เข้ า เส้ น เหมื อ นมี ส ายเลื อ ดเดี ย วกั น เพียงเท่านั้น แต่เราอดปลื้มปริ่ม และภูมิใจไม่ได้จริงๆ ที่ได้พูดคุยกับ คนทีม่ อี ดุ มการณ์ในการท�ำสิง่ ทีร่ กั ไม่ตา่ งกัน - - มากไปกว่าการเก็บเงิน สักก้อนเพื่อไปพักผ่อน พักใจยังต่างประเทศ การสัมภาษณ์คุณเบิร์ด เหมือนเป็นเครื่องช่วยยืนยันว่า ความสุขที่เกิดจากการท่องเที่ยวนั้น มันมีจริงๆ และเหนือไปกว่านั้นก็คือ การได้น�ำเอาสิ่งที่เรารักอย่างการ ท่องเทีย่ วมาท�ำให้เกิดประโยชน์ตอ่ คนอืน่ ทีร่ กั ในการท่องเทีย่ วเหมือนกัน เหมือนกับที่เรา All About Japan E-magazine และเว็บไซต์ ‘เที่ยว ญี่ปุ่นดอทคอม’ พยายามจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆ จากการเที่ยว ประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้อ่านทุกคนนั่นเอง

ติดตามข่าวสาร และข้อมูลในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองแบบแน่นปึก !! ได้จากคุณเบิร์ดได้ ในเว็บไซต์เที่ยวญี่ปุ่นดอทคอม : http://www.tiewyeepoon.com และในแฟนเพจเฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/tiewyeepoon

ALL ABOUT JAPAN 55


All

ABOUT STORY

เคยมีคนกล่าวไว้ เวลาจะสามารถช่วยเยียวยา ทุกสิ่งทุกอย่างได้ ‘นางาซากิ’ เมืองเล็กๆ สุดปลายตอนใต้ของ เกาะคิวชู สะท้อนให้เราเห็นความจริง ในข้อนี้อย่างไร้ข้อกังหาใดๆ

56 ALL ABOUT JAPAN


Nagasaki

ความสงบ ในความทรงจำ�สีหม่น

บนกลิ่นอายของสงคราม เรื่อง และภาพ : Kandara NataLie

เชื่อว่าคงไม่มีใครที่รู้จักญี่ปุ่นแต่ไม่รู้จักเมืองสองเมืองที่เคยถูกท�ำลาย ด้วยระเบิดนิวเคลียร์อย่างฮิโรชิมา และนางาซากิ เมืองที่ผู้คนตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้ง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ถึงแม้วันเวลาจะช่วยเยียวยารักษาทุกสิ่ง ทั้งสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งจิตใจของชาวเมืองนางาซากิได้ แต่เมื่อลองมาฉีกปฏิทินดูอีกที จากวันที่ทุกอย่างสูญสิ้นราบเป็นหน้ากอง จนถึงวันนี้ที่นางาซากิกลับมามีทุกสิ่งอีกครั้ง นาฬิกามันหมุนเวียนเปลี่ยนฤดูกาลมาจนครบ 69 ปีแล้วหรือนี่ ?

ALL ABOUT JAPAN 57


ABJ ABOUT STORY

การคมนาคมหลัก ของเมืองนางาซากิ คือ รถรางที่มีให้เห็นเป็นเรื่อง ชินตา ซึ่งแม้จะมีรถราง วิ่งอยู่บนถนนเดียวกัน กับรถยนต์ ก็ ไม่ได้ท�ำให้ การจราจรติดขัดแต่อย่างใด เพราะเขามีการจัดระเบียบ ที่ดีและลงตัวมากๆ เลยละ

58 ALL ABOUT JAPAN

เดือนสิงหาคม เป็นเดือนทีต่ อกย�ำ้ ถึงรอยแผล ในอดีตของนางาซากิได้เป็นอย่างดี วั น ที่ ร ะเบิ ด นิ ว เคลี ย ร์ ‘Fat man’ หรื อ ‘ชายอ้ ว น’ ท� ำ ลายเมื อ งนางาซากิ ร าบเป็ น หน้ากอง ความสูญเสียในครั้งนั้น ถือเป็นรอย บาดแผลจากอดีตทีบ่ าดลึกอยูใ่ นห้วงความทรงจ�ำ ของผู้คนทั่วโลก และเป็นสิ่งที่คอยย�้ำเตือนว่า สงครามเลวร้ายมากเพียงใด และความสะเทือน ใจในครั้งนั้นเองก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้มีผู้คน จ�ำนวนมากสนใจเมืองนางาซากิ เมืองที่หลายคน ตั้งค�ำถามว่า ‘ท�ำไม ? จึงต้องเป็นนางาซากิที่โดน ระเบิดนิวเคลียร์’ เราเอง... ก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่ความสงสัยได้ น�ำทางไปสู่เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่ง ความทรงจ�ำสีจางที่มีทั้งสุข เศร้า คละรอยยิ้ม และคราบน�้ำตา ‘นางาซากิ’

โอะฮาโย ‘นางาซากิ’

นางาซากิ เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ถือเป็นจังหวัด ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศญี่ปุ่น นางาซากิเอง เปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศ จีน และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั ่ ง รอบๆ เต็ ม ไปด้ ว ยอ่ า วต่ า งๆ มากมาย และยังมีชายฝั่งที่ยาวถึง 4,175 ตารางกิโลเมตร ซึ่ ง เป็ น ชายฝั ่ ง ที่ ย าวที่ สุ ด ในประเทศญี่ ปุ ่ น ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มาของค�ำว่า นางาซากิ ซึ่งมีความหมายว่า ‘แหลมที่ทอดยาว’ นั่นเอง นอกจากนี้ นางาซากิ ยังถือเป็นเมืองท่าที่ ส�ำคัญของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตเคยเป็นเพียง หมู่บ้านเล็กๆ ที่ท�ำการประมงเพียงเท่านั้น ด้วย ความเป็ น เมื อ งท่ า ที่ ส� ำ คั ญ นางาซากิ จึ ง ได้ กลายมาเป็นประตูที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของ


ชาวโปรตุเกส และชาวตะวันตก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึง 19 จึงส่งผลให้นางาซากิเป็นศูนย์กลางของการ ค้าขาย รวมถึงการรับเอาวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ในรูปแบบตะวันตกต่างๆ เข้ามาผสานอยู่ในกลิ่นอาย ของความเป็นญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรือศาสนสถาน ของศาสนาคริสต์ ซึ่งศาสนสถานเหล่านี้ ก็ได้ถูกขึ้น ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ ที่ส�ำคัญของเมืองนางาซากิมาจนถึงในปัจจุบันนี้

ท�ำไมต้อง ‘นางาซากิ’

ก้าวแรกที่ลงจากรถไฟ และได้รู้สึกว่าเรามาถึง จังหวัดที่มีแต่ร่องรอยความทรงจ�ำที่ไม่งดงามนักของ ประเทศญีป่ นุ่ อย่างนางาซากิแล้ว เรารูส้ กึ เหมือนตัวเอง ได้นั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปเมื่อ 69 ปีที่แล้ว ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ท่าเรือนางาซากิ เคยคลาคล�่ ำ ไปด้ ว ยผู ้ ค นที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาติ ด ต่ อ ค้าขายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ยุโรป หรือ ตะวั น ออกกลาง แต่ เ มื่ อ ประเทศญี่ ปุ ่ น เข้ า สู ่ ภ าวะ สงคราม และผงาดตัวตั้งตนเป็นตัวตั้งตัวตีในการสู้ศึก สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง เมื อ งท่ า ที่ เ คยเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง แห่งนี้ก็จ�ำต้องกลายมาเป็นฐานที่ตั้งของกองทัพเรือ ญี่ปุ่น จากผู้คน พ่อค้า ชาวต่างชาติมากหน้าหลายตา ที่ใช้สถานที่นี้ในการค้าขาย ก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปเป็น กองทัพที่เต็มไปด้วยทหารญี่ปุ่น นางาซากิจึงกลายเป็น เป้ า หมายในการท� ำ สงครามไปโดยปริ ย าย และ เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เสียงดังสนั่นหวั่นไหว ของระเบิ ด ลู ก ใหญ่ ดั ง ก้ อ งมาจากภาพในจิ ต นาการ เมื อ งที่ เ คยเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งด้ ว ยวั ฒ นธรรมกลั บ ต้ อ ง 32.77544, 129.863008

ภายในสวนสันติภาพ มีรูปปั้นที่สะท้อนให้เห็นถึง ‘สันติภาพ’ อยู่มากมาย

ALL ABOUT JAPAN 59


ABJ ABOUT STORY

ไทม์แมชชีนพาเรากลับมาสู่โลกปัจจุบันอีกครั้ง

เรามองภาพเมืองนางาซากิในความสงบที่อยู่ตรงหน้า วันนี้ไม่มีคราบน�้ำตาจากคนเมืองอีกต่อไปแล้ว คงจะเหลือไว้เพียงความทรงจ�ำ ที่โหดร้ายกับค�ำตอบของค�ำถามที่ว่า ‘ท�ำไมต้องนางาซากิ’

ถึงคราวอวสาน เมื่อระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่สอง ถั ด จากลู ก แรกที่ ฮิ โ รชิ ม าได้ ถู ก ทิ้ ง ท�ำ ลายเมื อ ง และคร่าชีวิตผู้คนในนางาซากิไปมากมาย หลังจาก ‘ชายอ้วน’ ถูกทิ้งลงเพื่อระเบิด ตัวเองภายในเวลาเพียงชั่ววินาที ความเงียบ และ รอยน�้ำตาของชาวเมืองก็บังเกิดขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่น ตัดสินใจยอมรับความพ่ายแพ้จากสงครามโลก ครั้งที่สองนี้ทันที เพื่อไม่ให้เมืองอื่นๆ ในญี่ปุ่นถูก โจมตีด้วยวิธีการอันโหดร้ายเช่นนี้อีก และความ สู ญ เสี ย ก็ ไ ด้ ก ลายมาเป็ น บทเรี ย นที่ ค นญี่ ปุ ่ น จ�ำต้องก้มหน้ายอมรับ และเรียนรู้ต่อไปอีกนาน แสนนาน ไทม์แมชชีนพาเรากลับมาสู่โลกปัจจุบันอีก ครัง้ เรามองภาพเมืองนางาซากิในความสงบทีอ่ ยู่ ตรงหน้า วันนี้ไม่มีคราบน�้ำตาจากคนเมืองอีก ต่อไป คงจะเหลือไว้เพียงความทรงจ�ำที่โหดร้าย กับค�ำตอบของค�ำถามทีว่ า่ ‘ท�ำไมต้องนางาซากิ’

69 ปีหลังสงคราม ร่องรอยแห่งน�้ำตาสู่ความสงบ

ภายหลังคราบน�้ำตาจากสงคราม ทุกวันนี้ นางาซากิ ไม่เหลือร่องรอยแห่งความโศกเศร้าอีก ต่อไปแล้ว มีแต่พัฒนาการที่ก้าวไปข้างหน้าอย่าง ต่อเนื่อง สิ่งที่เราได้สัมผัสคือ ความมีน�้ำใจของผู้คน รวมไปถึงการคมนาคมทีท่ นั สมัยและสะดวกสบาย 60 ALL ABOUT JAPAN

ไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตึกรามบ้าน ช่องที่มองไปทางไหนก็สะท้อนให้เห็นถึงกลิ่นอาย วัฒนธรรมผสานกับความเป็นตะวันตกที่เหลือไว้ ในร่ อ งรอยของซากสถาปั ต ยกรรมในตั ว เมื อ ง เด็กนักเรียน วัยรุ่น คนรุ่นใหม่ของเมืองนางาซากิ ต่างก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า อดีตหลงเหลือไว้ เป็นเพียงความทรงจ�ำให้คนเมืองนางาซากิ เรียนรู้ เป็นบทเรียนจากประวัติศาสตร์ - - แค่เพียงเวลา ไม่ น านที่ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ เมื อ งที่ ม ากไปด้ ว ยความ ทรงจ�ำแห่งนี้ ก็ท�ำให้เราตกหลุมรักเมืองเล็กๆ บนเกาะคิวชูแห่งนี้เข้าเสียแล้วสิ

Nagasaki Atomic Bome Museum อนุสรณ์สถานที่ เปรียบเหสมือน ห้องเรียนความทรงจ�ำ ที่โหดร้ายที่สุดของ ประเทศญี่ปุ่น


ALL ABOUT JAPAN 61


ABJ ABOUT STORY

Nagasaki Peace Park รอยแผลแห่งความทรงจ�ำที่เคยโหดร้าย

‘Hypocenter’ สัญลักษณ์ ที่เป็นเสมือนรอยบาดแผล ของเมืองนางาซากิ ซึ่งเป็นจุดที่ถูกบันทึกไว้ว่า ระเบิดตกลงมานั่นเอง

การมาเยือนนางาซากินั้น นอกเสียจากการ ได้มาสัมผัสกับกลิ่นอายประวัติศาสตร์แล้ว ที่เมือง เล็ ก ๆ สุ ด ปลายเกาะคิ ว ชู แ ห่ ง นี้ ก็ ยั ง มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วมากมายรอให้ เ ราไปเที่ ย วชมกั น ซึ่ ง แน่ น อนว่ า คนที่ ส นใจในเรื่ อ งสงครามอย่ า งเรา เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะแวะไปสัมผัสกับรอยบาดแผลที่ กลายมาเป็นอนุสรณ์สถานในการย�้ำเตือนถึงสิ่งที่ เคยเกิดขึ้นในอดีตอย่างที่ ‘Nagasaki Peace Park’ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) เป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของ นางาซากิ เ ลยก็ ว ่ า ได้ สวนสั น ติ ภ าพนางาซากิ

ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์การทิ้งระเบิด นิวเคลียร์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 - - ใน สวนแห่ ง นี้ มี รู ป ปั ้ น เกี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพมากมาย รวมไปถึ ง ‘Hypocenter’ รอยแผลของความ สูญเสีย หรือจุดที่ระเบิดถูกทิ้งลงมา ซึ่งมีรายชื่อของ เหยื่อในสงครามโลกครั้งที่สองด้วย อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจภายในสวนนี้ก็คือ ‘Nagasaki Atomic Bomb Museum’ พิพิธภัณฑ์ เกี่ ย วกั บ การทิ้ ง ระเบิ ด นิ ว เคลี ย ร์ ‘Fat man’ ที่ ท� ำ ลายล้ า งเมื อ งนางาซากิ นั่ น เอง โดยภายใน พิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลก ครั้งที่สอง และเหตุการณ์การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ ‘Fat man’ ไว้ด้วย เราเดิ น เล่ น อยู ่ ภ ายในสวนสั น ติ ภ าพนี้ ท่ า มกลางสายฝนที่ ห ล่ น โปรยปราย เหมื อ นจะ เป็นการตอกย�้ำเล็กๆ ให้เห็นถึงร่องรอยของคราบ น�้ ำ ตาที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในเมื อ งนางาซากิ แต่ สุ ด ท้ า ย สายฝนที่เคยพัดกระหน�่ำก็ต้องหยุดไป คงคล้ายกับ รอยแผลความเจ็บช�้ำในอดีต ที่ก็จะสามารถเลือน หายไปได้ในสักวันเช่นกัน วิธีการเดินทางไปสวนสันติภาพนางาซากิ สามารถเดินทางโดยรถราง (tram) สาย 1 หรือ 3 ประมาณ 10 นาที ไปลงที่ ส ถานี มั ต ซุ ย ามามาชิ (Matsuyamamachi Station) หรือ สถานี ฮามากูชิ มาชิ (Hamaguchimachi Station) แล้วเดินต่อไป อีกประมาณ 5 นาที

นางาซากิในวันนี้

จอห์ น เอฟ. เคเนดี้ กล่ า วไว้ ว ่ า ‘มวล มนุษยชาติต้องยุติสงครามให้ได้ หรือจะให้สงคราม คร่าเราทั้งหมด’ ค�ำกล่าวนี้เป็นเหมือนภาพสะท้อน สงครามโลกครั้งที่สองในมุมมองของญี่ปุ่น ประเทศ ซึ่งพ่ายแพ้ต่อสงครามอย่างราบคาบได้เป็นอย่างดี การเดินทางที่เปรียบเสมือนการย้อนเวลาไปสู่ ประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ให้อะไรกับเรา หลายอย่างนอกเหนือจากการไปเที่ยวเล่นชมเมือง - - ภาพนางาซากิ ใ นวั น นี้ กั บ ภาพที่ เ คยเห็ น ใน อินเตอร์เน็ตเมื่อครั้งพ่ายแพ้จากสงครามโลกครั้งที่ สอง สะท้อนให้เราได้เห็นอะไรหลายๆ อย่างที่เกิด ขึ้นในชีวิต 62 ALL ABOUT JAPAN


เราเดินเล่นอยู่ภายในสวนสันติภาพ ท่ามกลางสายฝนที่หล่นโปรยปราย เหมือนจะเป็นการตอกย�้ำเล็กๆ ให้เห็นถึงร่องรอยของคราบน�้ำตาที่เคย เกิดขึ้นในเมืองนางาซากิแห่งนี้ แต่สุดท้ายสายฝนที่เคยพัดกระหน�่ำ ก็ต้องหยุดไป คงคล้ายกับรอยแผล ความเจ็บช�้ำในอดีต ที่ก็จะสามารถ เลือนหายไปได้ในสักวันเช่นกัน

สั ง คมเมื อ งที่ มี แ ต่ ค วามขั ด แย้ ง ยื้ อ แย่ ง ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อ�ำนาจ ไม่เคยส่งผลดีต่อประเทศใดทั้งสิ้น ถึงแม้นางาซากิ จะเคยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า โชคร้าย แต่ในความโชคร้ายนั้น คนญี่ปุ่นก็พยายามย�้ำเตือนให้เห็นถึงรอยบาดแผลที่เกิดขึ้น จากสงคราม การไม่ จ มปรัก อยู่ในสิ่งที่ต ้องสูญ เสียไปนั้น ท�ำให้เราเห็นถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของคนญี่ปุ่นได้เป็น อย่างดี อดไม่ได้เหมือนกันทีจ่ ะมองย้อนกลับมาทีป่ ระเทศไทย เบาๆ ว่า เราเอง... ก็ควรที่จะเรียนรู้จากความเจ็บช�้ำที่เคย เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ยอมรับ แก้ไข และก็ก้าวต่อไปให้ได้ เช่นเดียวกัน ต้องขอบคุณ ‘นางาซากิ’ เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วย บทเรียนจากความทรงจ�ำ สุดปลายเกาะคิวชูแห่งนี้ ที่ตอกย�้ำ ให้เราได้รู้ว่า เวลา สามารถช่วยเยียวยารักษาทุกสิ่งทุกอย่าง ได้จริงๆ หากแต่ตัวเราเอง ก็ต้องรู้จักเรียนรู้ ยอมรับ และ ไม่จมปรักอยู่กับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปเช่นกัน

การเดินทางจากประเทศไทยไปนางาซากิ การเดินทางจากประเทศไทยไปนางาซากินนั้ จะไม่มเี ครือ่ งบิน ทีบ่ นิ ตรงไปลงนางาซากิเลย การเดินทางของเราในครัง้ นี้ จึงเลือก ใช้การเดินทางจากประเทศไทยลัดฟ้าบินตรงไปลงที่ฟุกุโอกะ แล้วนัง่ รถบัสจากสนามบินฟุกโุ อกะมุง่ ตรงสูน่ างาซากิ ซึง่ ใช้เวลา เพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที และราคา 2,570 เยน หรือประมาณ 850 บาท ซึ่งรสบัสจะจอดที่สถานี JR Nagasaki ซึ่งถือเป็นชุมทาง ใหญ่ของเมืองนางาซากิ ส่วนการเดินทางในนางาซากิ จะเป็นการเดินทางโดยรถราง เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถใช้เดินทางได้ครอบคลุมทั่วเมือง เที่ยวละ 120 เยน และมีบัตรแบบ One day pass วันละ 500 เยน ซึ่งการวิ่งของรถรางก็จะมีหลายสายด้วยกัน แต่ว่าไม่ต้องกลัว จะหลง เพราะว่าสถานีรถรางแต่ละสถานีจะมีแผนที่บอกอย่าง ชัดเจน และสะดวกต่อนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ เป็นอย่างมาก รวมถึงในแผนที่ยังแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ส�ำคัญ ของแต่ละสถานีเอาไว้อีกด้วย


All

ABOUT GUIDE

ABJ

Floresta

Nature Doughnuts คาวาอี้ ~!!! (โปรดอ่านแบบลากเสียงยาวๆ เพือ่ เพิม่ อรรถรส) - ฉบับนีข้ อทักทายกันแบบแบ๊วๆ ตามประสาสาวหวานหยดย้อย และอิงตามคอนเซปต์ของร้าน ทีจ่ ะพาไปชิมในคอลัมน์นก้ี นั หน่อย

35.708346, 139.649743

Location : Koenji Address : Tokyo Suginami-ku Kouenji-kita 3-34-14 Telephone : 03 - 5356 - 5656 Home Page : www.nature-doughnuts.jp Open : 9:00 - 20:00

คาวาอิ (Kawaii) เป็นภาษาญีป่ นุ่ ง่ายๆ ทีเ่ ราคุน้ หู กันดีอยูแ่ ล้วละ และไม่ตอ้ งบอกก็คงพอจะรูก้ นั อยูแ่ ล้ว ว่ามันแปลว่า ‘น่ารักเอ๊าะ !!’ ตอนที่ยังไม่เคยไปญี่ปุ่น ก็ติดปากค�ำนี้อยู่พอสมควรนะ แต่พอได้ไปเยือนญี่ปุ่น ด้วยตัวเองแล้ว ถึงได้รู้ว่า สาวๆ แดนปลาดิบเขาติด พูดค�ำนี้กันอย่างจริงจัง เดินไปช้อปปิ้งเจอของน่ารัก หน่อยก็ คาวาอี้ !! เห็นนูน้ เห็นนีถ้ กู ใจหน่อยก็ คาวาอี้ !!! จนไอเราก็ อ ดที่ จ ะ คาวาอี้ !!!! ไปด้ ว ยไม่ ไ ด้ จ ริ ง ๆ 64 ALL ABOUT JAPAN

และร้ า นที่ เ ราจะพาไปชิ ม ไปอ้ ว นกั น ในฉบั บ นี้ ก็ เช่นกัน เชื่อเถอะ ! ใครที่ได้เห็น ได้ชิมก็จะต้องร้อง คาวาอี้ !!!!! Floresta Nature Doughnuts เป็นร้านโดนัท โฮมเมดแนวแบบเพื่อคนรักสุขภาพ อินเทรนด์สุดๆ สมั ย นี้ ส วยอย่ า งเดี ย วไม่ ไ ด้ น ะยะ ต้ อ งเป็ น สาวรั ก สุขภาพ ออกก�ำลังด้วย T25 จนเหงื่อท่วมตัว แล้วก็มา นั่งกินโดนัทกันต่อด้วย (แล้วมันจะผอมม๊ายย !?) - -


EATING โดยเฉพาะโดนั ท ที่ มี ถิ่ น ก� ำ เนิ ด มาจาก เมื อ งนาราอย่ า ง Floresta Nature Doughnuts ได้ยินว่า ‘โดนัท’ แล้วอาจจะสงสัยว่า มันรัก สุขภาพตรงไหนฟะ โดนัทที่ร้านนี้ เขาไม่เหมือนโดนัททั่วๆ ไปนะ เพราะเขา คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศมาจากหลายแหล่ง ทั่ ว ประเทศ แป้ ง ก็ ท� ำ มาจากข้ า วสาลี ออร์แกนิค ไข่ นม เนย ส่ ว นผสมต่ า งๆ ก็ เ ป็ น ส่ ว นผสมแบบออร์ แ กนิ ค หมด เห็นไหมว่า ไฮโซนะจ๊า แถมโดนัทที่นี่เขาก็ ท�ำกันแบบสดใหม่ทุกวัน ไม่มีค้างสต็อก แบบกัดไปเหนียวเป็นยาง หรือแข็งเป็นหิน แน่ๆ ละ การันตีความอร่อยด้วยสาขาที่ ขจรขจายไปไกลถึงเกาหลีใต้ และสาขาที่ เราจะพาไปกินกันในฉบับนี้ก็อยู่ไม่ไกลเลย จะเป็ น ที่ ไ หนไปไม่ ไ ด้ น อกจาก โตเกี ย ว เมืองหากินนั่นเอง ฮิ้วว !!

Floresta Nature Doughnuts สาขาที่จะพาไปในฉบับนี้อยู่ที่ย่านโคเอนจิ (Koenji) ย่ า นอิ น ดี้ อิ น โตเกี ย วอี ก ย่ า นที่ คนรักของมือสองไม่น่าจะพลาด เพราะ โคเอนจิถือว่าเป็นแหล่งขายของมือสองที่ ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโตเกียวเลยทีเดียว การเดินทางไปย่านนี้ก็ไม่ยาก แค่นั่งรถไฟ JR Chuo Line จากสถานี Shinjuku ไปลง ที่ ส ถานี Koenji ออกมาข้ า มถนนและ เดินไปอีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง ถึงแม้มอง จากภายนอกแล้ ว Floresta Nature Doughnuts อาจจะเป็นแค่ร้านเล็กๆ ที่มี ที่นั่งเพียงไม่กี่ท่ีนั่ง แต่ก็ให้อารมณ์อบอุ่น ได้ดีมากเลยละ โดยร้านจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเคาน์เตอร์ที่ขายโดนัทกับ ส่วนคาเฟ่ ซึ่งแยกโซนออกจากกันอย่าง ชั ด เจน เนื่ อ งจากหลายคนก็ มั ก นิ ย มซื้ อ ใส่ถุงกลับไปกินที่บ้านเช่นกัน

Floresta Nature Doughnuts เป็นร้านโดนัท โฮมเมดแนวแบบเพื่อคนรักสุขภาพที่มีถิ่นก�ำเนิดมาจาก เมืองนารา แต่ก็ ได้ขยายความอร่อยแตกออกเป็น หลายสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น แถมยังการันตีความอร่อย ด้วยสาขาที่ขจรขจายไปไกลถึงเกาหลีใต้อีกด้วย

ALL ABOUT JAPAN 65


ABJ ABOUT GUIDE

เป็นร้านเล็กๆ ตรงหัวมุมถนน ที่เด่นสะดุดตามากทีเดียว โดยร้าน Floresta Nature Doughnuts ถูกแบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเคาน์เตอร์ ที่ขายโดนัท และส่วนคาเฟ่ ที่มีที่นั่งไว้ให้เราหลบร้อน หลบหนาวกัน

66 ALL ABOUT JAPAN

เราเข้าไปด้อมๆ มองๆ เคาน์เตอร์ที่มี โดนัทหลายหน้า หลายรสเรียงรายอยู่นาน พอสมควร เพราะเลือกไม่ถกู มันน่ากินไปหมด ทุ ก รส คาวาอี้ ไ ปหมดทุ ก หน้ า !! เพราะ นอกจากโดนั ท รสชาติ ป กติ ที่ เ ราสามารถ หาทานได้ทั่วไปแล้ว ที่ร้าน Floresta Nature Doughnuts ยั ง ครี เ อทโดนั ท ออกมาเป็ น รูปสัตว์ต่างๆ เช่น แมว กบ หรือออกแบบ เป็ น โดนั ท หน้ า ต่ า งๆ ที่ รั บ กั บ เทศกาล ณ ขณะนั้นด้วย สุ ด ท้ า ยก็ ล งเอยที่ โ ดนั ท หน้ า แมว กั บ โดนัทหน้ากบอ๊บๆ ในราคาชิ้นละ 220 เยน จะว่าไป ราคาก็ไม่ถูกเท่าไรนัก ถ้าจะคิดกลับ เป็นเงินไทยแล้วก็ชิ้นละเกือบ 70 บาทเลย แต่ ก็ถือว่าให้คะแนนในการครีเอทแล้วกันนะ ยิ่ง ได้ลองกัดค�ำแรกเข้าไป ยิ่งหมดความเสียดาย ไปในบัดดล รสชาติที่หวานมันติดลิ้นหลังจาก

ได้ชิม ท�ำให้เรารู้สึกว่า โดนัทนี้ไม่ได้มีดีแค่ หน้าตาจริงๆ เพราะรสชาติยังอร่อยอีกด้วย แต่ใครทีช่ อบโดนัทนิม่ ๆ ก็อาจจะรูส้ กึ ไม่ถกู ปาก ได้ น ะ เพราะโดนั ท ของร้ า นนี้ เ ขาค่ อ นข้ า ง กรอบนอกนุม่ ใน ตัวแป้งโดนัทจะให้รสชาติมนั นิดๆ แต่ก็ตัดด้วยความหวานจากน�้ำตาลที่ น�ำมาตกแต่งเป็นหน้าตัวการ์ตูนได้อย่างลงตัว เลยละ อ้อ ! โดนัทเขาไม่หวานมากเกินไปด้วย สาวๆ ที่ ไ ม่ ช อบของหวาน หรื อ ก� ำ ลั ง ลด ความอ้วนอยู่ น่าจะถูกปากมากเลยทีเดียว นอกจากโดนั ท หน้ า ต่ า งๆ แล้ ว ที่ Floresta Nature Doughnuts เขาก็ยังมี เครื่ อ งดื่ ม ขายด้ ว ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น กาแฟร้ อ น กาแฟเย็น ชา หรือเครื่องดื่มอื่นๆ ก็มี ถือว่า เป็นอีกร้านเล็กๆ ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือน โตเกียวเลยละ - - มาลองชิมดูสักครั้ง รับรอง ว่าจะต้องร้อง คาวาอี้เอ๊าะ !!!


M

EATING

OONCAKES

OKURA

La Pâtisserie

PRESTIGE

BANGKOK

HOTEL

เคยนึกอิจฉาเหมือนกัน ที่คนญี่ปุ่น มี ‘เทศกาล’ ต่างๆ อันเป็น เอกลักษณ์อยู่มากมาย แต่หลาย เทศกาลของประเทศญี่ปุ่นเองก็ ได้รับ อิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น ประเทศจีน อยู่ไม่น้อย ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน นอกจากเทศกาลต่างๆ อันเป็น เอกลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นไทยของ เราเองแล้ว ก็ยังคงมีหลายเทศกาล ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากแดนม่านไม้ ไผ่ อย่างประเทศจีน ‘เทศกาลไหว้ พระจันทร์’ หรือ ‘เทศกาลกลาง ฤดูใบไม้ร่วง’ ก็เป็นหนึ่งในนั้น วันไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่ 15 ค�่ำ เดือน 8 ของทุกปี และ ในปี 2557 นี้ วันไหว้พระจันทร์ตรงกับวันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่ง ตรงกับกลางฤดูใบไม้ร่วงของประเทศจีน ในปีนี้โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ก็ไม่พลาดที่จะต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ต�ำรับแดนมังกร ขนมไหว้พระจันทร์จาก แป้งอบสารพัดไส้หอมอร่อย ทั้งไส้ทุเรียน ไส้เม็ดบัว ไส้ถั่วแดง ไส้คสั ตาร์ด ไส้พทุ รา และไส้ถวั่ พร้อมไข่แดง ราคาชิน้ ละ 160 บาท หรือใครทีต่ อ้ งการซือ้ เป็นของขวัญ ของฝาก ก็มขี นมไหว้พระจันทร์ ในถุงผ้าไหมดีไซน์เก๋ไม่เหมือนใคร ราคาถุงละ 420 บาท (บรรจุ 2 ชิ้น) และในกล่องลิ้นชักสุดหรู ราคากล่องละ 890 บาท (บรรจุ 4 ชิ้น) ให้ได้เลือกซื้อเพื่อมอบทั้งความอร่อ ยและความประทับใจ

ให้กับผู้รับอีกด้วย นอกจากนั้น ก็ยังมีขนมไหว้พระจันทร์แบบ แป้ ง โมจิ (บรรจุ 3 ชิ้ น ) ในกล่ อ งดี ไ ซน์ เ ฉพาะของร้ า นขนม ลา พาทิสเซอร์รี ราคากล่องละ 160 บาท ที่จะมาช่วยเพิ่มรสชาติ ความแปลกใหม่ให้กับผู้ที่ชื่นชอบขนมไหว้พระจันทร์ได้ลองลิ้ม ชิมรสกันในเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ก�ำลังจะมาถึงนี้ด้วย มีจ�ำหน่ายที่ร้านขนมลา พาทิสเซอร์รี (La Pâtisserie) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 ตุลาคม 2557 ที่ชั้น 1 ฝั่งอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 7 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มและวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น สัง่ จองขนมไหว้พระจันทร์ลว่ งหน้าได้ที่ โทร. 02 687 9000 หรืออีเมล์ fb@okurabangkok.com ALL ABOUT JAPAN 67


ABJ ABOUT GUIDE

Seikoji

Floresta N Doughn

Amanaya

Star Case

วิธีการเดินทางไปร้าน

FLORESTA NATURE DOUGHNUTS

Koenji Mr. Kita Clinic

นั่งรถไฟ JR Chuo Line จากสถานี Shinjuku ไปลงที่ สถานี Koenji ทางออก North ข้ามถนน และเดินไปอีกนิดหน่อย

Tesco express

高円寺 KOENJIKITA Tenya

Mikami Dermatology Clinic

CHUO LINE (RAPID) CHUO-SOBU LINE CHUO-SOBU LINE via TOKYO METRO TOZAI LINE

HOW TO GO FLORESTA NATURE DOUGHNUTS

2 Honmon no Yakit Chikuze

Chosenji

Baskin Robbins

http://www.youtube.com/watch?v=Fe_V1NsayAc 68 ALL ABOUT JAPAN


EATING ร้านอาหารอื่นๆ ในย่านนี้ 1. Hattifnatt

ใครทีช่ อบนัง่ ร้านสไตล์วนิ เทจนิดๆ Artist หน่อยๆ รับรองว่าจะหลงรักร้าน Hattifnatt อย่างแน่นอน ภายในร้าน ตกแต่งด้วยงานไม้แบบแนวญี่ปุ่นน่ารัก ฝาผนังถูกแต่งแต้มด้วยลวดลาย การ์ตูนสีสันสดใสชวนหิวทีเดียว อาหารก็ ไม่ธรรมดา เพราะมีทั้งอาหาร คาวหวานแบบโฮมเมดที่เสิร์ฟกันด้วยใจ ช้อปปิ้งจากร้านขายของมือสองมา เหนื่อยๆ ก็แวะมานั่งร้านอาหารแนว โฮมเมดอบอุ่นน่ารักกลางย่านโคเอนจิ ร้านนี้เสียหน่อย จะเป็นอะไรไปเล่า เว็บไซต์ : http://www.hattifnatt.jp พิกัด : 35.707026,139.65162

Nature nuts Menya Hayashimaru

Hayashi Clinic

1 Hattifnatt

Tokyo Chikara

2. Honmono no Yakiton Chikuzen-ya

Olympic Suginamidaiyon Elementary School Mode Off

Start EXIT

North

Hotel Mets Koenji

Koenji Sta.

no ton en-ya

EXIT

South

3 Sukiya Under 700 Ok Supermaket

นัง่ ร้านชิลล์สไตล์รา้ นอาหารแบบ อิซากายะทีโ่ คเอนจิรา้ นนี้ มีของย่าง เสียบไม้ทอี่ ร่อยมาก !! ราคาก็ ไม่แพง แต่กจ็ ะเน้นอาหารแบบง่ายๆ เสียเป็น ส่วนใหญ่ เพราะร้านพวกนีจ้ ะเน้น เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แล้วมีของกินทีม่ า เป็นของแกล้มเพียบเท่านัน้ แต่ถงึ จะเป็น แค่ของแกล้งแต่กอ็ มิ่ เชียวนะ และอาหาร แต่ละอย่างก็ ไม่ธรรมดา โดยเฉพาะ หมูยา่ งเสียบไม้ กินคูก่ บั เบียร์เย็นๆ สักแก้ว อืมม... คอแอลกอฮอล์รบั รองว่ามี ฟิน !! พิกัด : 35.704522,139.650273

3. Sukiya

ร้านข้าวหน้าเนือ้ จานด่วน จานเด่นประจ�ำ ประเทศญีป่ นุ่ มาอีกแล้ว ใครไปญีป่ นุ่ แล้ว ไม่ได้ลองกินข้าวหน้าเนือ้ นีเ่ หมือนไปเสีย เทีย่ วมากๆ เลยนะ เพราะข้าวหน้าเนือ้ เปรียบเสมือนอาหารฟาสต์ฟดู้ แบบ จานด่วนทีห่ ากินได้งา่ ยมากใน ประเทศญีป่ นุ่ ร้าน Sukiya ก็เป็นร้านขาย ข้าวหน้าเนือ้ ทีม่ สี าขาอยูท่ วั่ ประเทศญีป่ นุ่ เช่นเดียวกัน แถมยังขยายความอร่อย ไกลมาถึงประเทศไทยอีกด้วย ไปญีป่ นุ่ ทัง้ ทีตอ้ งลองไปชิมข้าวหน้าเนือ้ แบบ ต้นต�ำรับทีร่ า้ น Sukiya ด้วยนะ จะได้ไม่ไปเสียเทีย่ วกันนะจ๊ะ ทุกคนนน !! เว็บไซต์ : http://www.sukiya.jp พิกัด : 35.704757,139.650445 ALL ABOUT JAPAN 69


All

ABOUT GUIDE

K u maji DEEP FRY

& GRILL HOUSE เรื่อง และภาพ : Kandara NataLie

ถ้ามีเพือ่ นชวนไปกินอาหารญีป่ นุ่ แถวสีลม กระเป๋าสตางค์คณ ุ คงแฟบลงแน่ๆ แต่รา้ นอาหารญีป่ นุ่ ทีเ่ ราจะพาไปลิม้ รสชมชิมกัน ในฉบับนี้ รับรองว่าราคาถูกจนคุณต้องทึง่ !! ใครทีช่ อบของดี ของถูก ของคุณภาพ ตามกันมาเลย Kumaji Deep fry & Grill House เป็นร้านอาหารญีป่ นุ่ สไตล์ฟวิ ชัน่ ทีซ่ อ่ นตัวเป็นช้างเผือกอยูท่ า่ มกลางป่าคอนกรีต อย่างย่านศาลาแดง การเดินทางมาที่ร้านก็ไม่ยากเย็น เท่าไรนัก เพียงแค่นั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีศาลาแดง พอออกจาก BTS มา ก็จะเจอธนาคารทหารไทย แล้วเดิน เลี้ยวเข้าซอยไปไม่เกิน 3 ก้าว เราก็จะเจอกับช้างเผือก นามว่า ‘Kumaji Deep fry & Grill House’ กันแล้วละ จากหน้ า ร้ า น เราอาจจะเห็ น ว่ า ร้ า น Kumaji นี้ เป็นเพียงร้านอาหารญีป่ นุ่ ทีม่ พี นื้ ทีเ่ ล็กกะทัดรัด แต่มองลึก เข้าไปข้างใน เขาเป็นช้างเผือกทีเ่ ปีย่ มไปด้วยคุณภาพนะจ๊ะ เพราะถึงแม้จะมีขนาดพื้นที่ร้านจ�ำกัด แต่รสชาติอาหาร ไม่จ�ำกัดความอร่อยเลย คุณภาพเน้นๆ ซึ่งที่มาของร้าน Kumaji ก็ เ กิ ด จากหุ ้ น ส่ ว น 3 คน ที่ ม องเห็ น ว่ า ใน ประเทศไทยยังไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ขายอาหารประเภท Snack หรืออาหารทานเล่นเสียเท่าไร อีกทัง้ อาหารประเภท Snack ก็ ท านง่ า ยเหมาะกั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ข องหนุ ่ ม สาว ชาวออฟฟิศทีช่ นื่ ชอบความว่องไวเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว และ ด้วยความที่หนึ่งในหุ้นส่วนซึ่งเป็นลูกเรือของสายการบิน แห่งหนึง่ มีโอกาสได้บนิ ไปประเทศญีป่ นุ่ และไต้หวันอยูเ่ สมอ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะน�ำวัตถุดิบสดใหม่ ในราคาที่ไม่แพง 70 ALL ABOUT JAPAN

กลับมาประกอบอาหารในร้านได้ นอกจากนี้ยังได้หนึ่งใน หุ้นส่วนซึ่งเป็นเชฟมือหนึ่ง ศิษย์โรงเรียนสอนท�ำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ มาเป็นคนช่วยการันตีฝไี ม้ลายมือในการ ท�ำอาหาร พร้อมทั้งคิดค้นสูตรเมนูอาหารทั้งหมดภายใน ร้านที่รับรองได้ว่าอร่อยเลิศ ไม่ซ�้ำใคร หุ้นส่วนอีกคนก็รับ หน้าทีด่ แู ลร้าน เป็นก�ำลังทัพเสริมให้อกี ชัน้ หนึง่ เมือ่ วัตถุดบิ ชัน้ ดี กับไอเดียชัน้ เลิศมาจับมือกัน ส่วนผสมทีล่ งตัวจึงเกิดขึน้


IN THAI จากหน้าร้าน เราอาจจะเห็นว่าร้าน Kumaji นี้เป็นเพียงร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีพื้นที่เล็กกะทัดรัด แต่มองลึกเข้าไปข้างใน เขาเป็นช้างเผือกที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะจ๊ะ เพราะถึงแม้จะมีขนาดพื้นที่ร้านจ�ำกัด แต่รสชาติอาหารไม่จ�ำกัดความอร่อยเลย และคงจะไม่ตอ้ งสาธยายให้มากความไปมากกว่านีว้ า่ ช้างเผือกตัวนี้ เปีย่ มไปด้วย คุณภาพมากเพียงใด ขอแอบเล่าให้ฟังว่า จากที่ได้ดูเจ้าของร้านปรุงอาหารแล้ว พูดได้เลยว่ามืออาชีพมากเลยทีเดียว เอาละ... จะรอช้าอยูใ่ ย สัง่ อาหารมาชิมกันเลยดีกว่า - - ทีน่ ถี่ งึ แม้จะเป็นร้าน เล็กๆ แต่ก็มีเมนูอาหารให้เราได้เลือกหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น สลัด สเต็กไก่ราด ซอสซูวี่ ไก่ทอดโทริการะ (Tori Kara) ไก่ทอดโทริคทั สึ (Tori Katsu) แต่ทสี่ ดุ ยอด คงจะต้องยกให้เมนูทที่ างร้านแนะน�ำ คือ โทริการะ (Torikara) ไก่ทอดสูตรเฉพาะ ของร้านทีร่ าดด้วยซอสวาซาบิ รสชาติกลมกล่อมสุดๆ ซึง่ สามารถอร่อยได้ทงั้ คนที่ ชอบและไม่ชอบวาซาบิเลยละ เพราะกลิน่ วาซาบิสามารถเลือกระดับได้ จะให้ฉนุ มาก ฉุนน้อยแล้วแต่เราจะสั่งเลย หรือจะเป็น ตันชุย คาลามารี่ (Danshui Calamari) หมึกทอดตัวโตที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน�ำมาชุบแป้งทอด ราดด้วย ซอสมายองเนส อืม... อร่อยจนต้องร้อง อุมามิ !! อีกเมนูทที่ างร้านแนะน�ำ คือ สเต็กไก่ราดซอสซูวี่ ซึง่ ปกติซอสซูวจ่ี ะเป็นซอส ที่มีราคาแพงและใช้กับอาหารระดับภัตตาคารเท่านั้น แต่ที่ร้าน Kumaji ก็น�ำ ซอสซูวี่มาเป็นส่วนหนึ่งของสเต็ก ไม่ว่าจะเป็น ปลา หรือไก่ ซึ่งซอสซูวี่จะท�ำให้ เนือ้ ไก่และเนือ้ ปลานุม่ รสชาติของซอสจะละมุน และอร่อยเข้าเนือ้ เป็นอย่างมาก ด้วยรสชาติของซอสขัน้ เทพนีล้ ะ เลยท�ำให้อาหารจานธรรมดาดูพเิ ศษขึน้ มาทันตา ลองชิมอาหารแนะน�ำต่างๆ ของร้าน Kumaji จนหมดแล้ว ก็รสู้ กึ อยากจะซือ้ กลับไปฝากคนที่บ้านบ้างจริงๆ เพราะอันที่จริงแล้ว ที่ร้าน Kumaji จะเน้นขาย แบบ Take Always หรือซือ้ ออกไปทานนอกร้านเสียมากกว่า เนือ่ งจากขนาดพืน้ ทีท่ ี่ จ�ำกัดของร้าน แต่ถงึ จะเล็กก็เล็กพริกขีห้ นูจริงๆ เพราะนอกจากจะอยูใ่ จกลางเมือง มีอาหารอร่อยๆ แล้ว ราคายังถือว่าเป็นไฮไลท์สำ� หรับร้านนีเ้ ลยก็วา่ ได้ เนือ่ งจาก อาหารแต่ละจาน ราคาถูกล่อใจมากๆ โดยอาหารแต่ละจานจะเริม่ ต้นที่ 29 บาท และ ราคาสูงสุด ไม่เกิน 150 บาทเท่านัน้ เรียกได้วา่ ร้อยเดียว อิม่ อร่อยได้ทงั้ ครอบครัว ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลก ? คงจะต้องหงายเงิบแล้วละงานนี้ เพราะ ของถูกและดี แถมอร่อยจนรสชาติตดิ ปาก เราพบแล้วที่ ร้าน Kumaji Deep Fry & Grill House ช้างเผือกทีซ่ อ่ นตัวอยูใ่ นป่าคอนกรีตย่านศาลาแดงนีเ่ อง

13.729078, 100.536724

ถึงแม้จะเน้นเป็น อาหารแบบ Take Always แต่เชฟก็ใส่ใจ ในการท�ำอาหาร ทุกกล่องเลยนะ

Location : Silom Rd. Telephone : 02 - 632 - 8383 Facebook : facebook.com/Kumajji Open : จันทร์ 11 : 30 - 20 : 00

อ. - ศ. 11 : 30 - 22 : 00 ส. - อา. 14 : 30 - 22 : 00

ALL ABOUT JAPAN 71


All

MODE OFF

ABOUT GUIDE

72 ALL ABOUT JAPAN

สุดยอดร้านช้อปปิ้ง สำ�หรับคนรักเสื้อผ้ามือสอง

ญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีร้านขายของมือสองเยอะมากกกก !! ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ มือสอง ของแบรนด์เนมมือสอง สร้อย แหวน นาฬิกา กระเป๋า เสื้อผ้ามือสอง หรือ แม้แต่ตุ๊กตุ่น ตุ๊กตา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสองก็มีขายกันเป็นหลักเป็นแหล่ง เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวกของมือ สอง ไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีต้องไม่พลาดขน ของมื อ สองติ ด ไม้ ติ ด มื อ กลั บ มาบ้ า งนะ ถึงแม้ของมือสองที่ดูจะโด่งดังที่สุดในหมู่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยจะหนี ไ ม่ พ ้ น ของ แบรนด์เนมมือสอง เช่น กระเป๋าหลุยส์ นาฬิกาโรเล็กซ์ แอร์มงแอร์แมส แต่นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ บี้ ย น้ อ ยหอยน้ อ ยบางคนก็ อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจกันไป เราอาจจะ ไม่มีปัญญาขนกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง ที่ กั ด ฟั น ค� ำ นวณแล้ ว ยั ง ไง๊ ยั ง ไงก็ แ พง ส�ำหรับเราอยู่ดี ติดมือกลับมาบ้านด้วย แต่เรายังมีร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า มือสองที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 300 เยน !! ให้ได้ช้อปปิ้งจนกระเป๋าฉีกอยู่นะ - - ตาม ไปช้อปปิ้งร้านขายเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ติด อันดับต้นๆ ของโตเกียวอย่าง Mode Off กันเถอะ !!

ก่อนจะพูดไปถึงร้าน Mode Off จะ ขอเล่าเท้าความสักนิด เพื่อเป็นเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยให้กับชาวช้อปอโฮลิคเสียหน่อย เพราะร้านที่ลงท้ายด้วยค�ำว่า ‘Off’ ใน ญี่ปุ่นจะไม่ได้มีแต่ร้าน Mode Off เพียง ร้านเดียว แต่จะมีร้านอื่นๆ ที่ลงท้ายด้วย Off มากมาย เช่น Book Off, Garage Off, Hobby Off หรือ ___Off อีกหลาย Off พอสมควร ซึ่งร้านต่างๆ ที่ลงท้ายด้วย Off ก็จะหมายถึงร้านที่ขายของมือสอง ในแต่ ล ะประเภทนั่ น เอง ประมาณว่ า Book Off ก็คือร้านที่ขายหนังสือมือสอง นะ Hobby Off ก็จะเป็นร้านที่ขายของ จ�ำพวกโมเดล ฟิกเกอร์ หรือของสะสม มือสองต่างๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยวเข้า ร้านที่ลงท้ายด้วย Off ก็ขอให้จงจ�ำไว้ว่า สิ่งของภายในร้านเหล่านั้นเป็นของมือสอง แทบทั้งหมดเลยนะจ๊ะ


SHOPPING

แค่มองจากหน้าร้าน ก็น�้ำลายไหลย้อยแล้ว มันละลานตาน่าเข้าไป ละลายเงินเยนเล่นเป็นอย่างยิ่ง แต่คงต้องขอบอกว่าในร้าน ละลานตายิ่งกว่านะจ๊า !! 35.706691, 139.649871

Location : Koenji Home Page : http://www.hardoff.co.jp Open : 11:00 - 21:00

วิธีการเดินทาง : นั่งรถไฟ JR Chuo-Sobu Line มาลงที่สถานี Koenji ออกทางออก North Exit แล้วเดินไปอีกประมาณ 5 นาที

ALL ABOUT JAPAN 73


MODE OF

ABJ ABOUT GUIDE

เอาละ... มาถึงร้าน Mode Off ของเราบ้างแล้ว ละ Mode Off เองก็เป็นร้านประเภทขายของมือสอง เช่ น เดี ย วกั น แต่ จ ะเน้ น ขายพวกสิ น ค้ า แฟชั่ น เช่ น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแบรนด์เนมมือสองก็มี ให้เห็นบ้างประปรายนะ แต่ที่เด็ดก็คือพวกเสื้อผ้านี่ละ เพราะราคาเริ่มต้นแค่ 300 เยนเท่านั้นเอง !! และสาขาของร้าน Mode Off ที่เราจะพาไป ช้อปปิ้งกันในฉบับนี้ ก็คือสาขาโคเอนจิ (Koenji) แหล่ง ช้อปปิ้งของมือสองอีก แหล่ ง ในโตเกี ย วที่ ส าวกอิ น ดี้ ห้ามพลาด ร้าน Mode Off ทีส่ าขาโคเอนจินคี้ อ่ นข้างใหญ่โต พอสมควร มีแบ่งเป็น 2 ชั้น ชาย หญิง อย่างชัดเจน โดยสินค้าผู้หญิงจะอยู่ชั้นล่าง และสินค้าของผู้ชายจะ อยูช่ นั้ บน เสือ้ ผ้าส่วนใหญ่คณ ุ ภาพค่อนข้างดีพอสมควร บางครั้งโชคดี ก็อาจจะไปจับเจอเสื้อผ้าเข้าตาแบบ สภาพดีๆ เช่น พวกเดรส หรือโค้ดกันหนาวสภาพเริ่ด แต่ราคาแค่ไม่กี่ร้อยเยนเท่านั้น หรือบางคนเจอเข้าตา หลายตัว มีขนกลับมาเป็นสิบๆ ตัวเลยก็มี - - คนญี่ปุ่น

74 ALL ABOUT JAPAN

หลักฐานให้เห็น กันจะจะว่า เสื้อผ้าที่ร้านนี้ ราคาเริ่มต้นแค่ 300 เยน จริงๆ นะ

ค่อนข้างรักษาของมาก และออกจะเป็นคนขี้เบื่อนิดๆ ใส่กันได้ไม่นานก็น�ำมาขายตามร้านมือสอง แล้วก็ไป ซื้อของใหม่ใส่กันละ ยิ่งเรื่องความสะอาดยิ่งค่อนข้าง หายห่วง เพราะไม่มีกลิ่นอับให้กวนใจเท่าไรเลย เสื้อผ้ามือหนึ่งที่ญี่ปุ่นหลายๆ ร้าน ราคาค่อนข้าง แพง ส่วนที่ราคาถูกมากๆ ก็เป็นแบบที่ไม่ค่อยสวย เท่าไร ประมาณว่า Made in china อะไรแบบนั้นละ เพราะฉะนั้นของมือสองจึงเป็นตัวเลือกที่ดีมากส�ำหรับ ชาวช้อปอโฮลิคที่เน้นประหยัดแต่คุ้มค่า และเชื่อเถอะ ว่าถ้าเราไปถามคนญี่ปุ่นสักคนว่าขอให้แนะน�ำร้านขาย เสื้อผ้ามือสองดีๆ ให้หน่อยสักร้าน ถ้าถามสัก 10 คน รับรองว่าจะต้องมีอย่างน้อย 4-5 คนที่แนะน�ำร้าน Mode Off ที่โคเอนจินี้อย่างแน่นอน - - เพราะฉะนั้น สาวกของมือสอง อย่าลืมลิสต์ร้าน Mode Off นี้ลงใน แผนเที่ ย วกั น ด้ ว ยนะ อ้ อ ! เตรี ย มกระเป๋า ใบโตไป หน่อยก็ดี เพราะขากลับอาจจะต้องขนเสื้อผ้าที่ช้อปปิ้ง มากลับบ้านจนแทบไม่มีเนื้อที่ว่างในกระเป๋าจะให้ใส่ เลยก็ได้ แล้วจะหาว่าไม่เตือนนะยูววว์ !!

K


SHOPPING สำ�หรับหนุ่มสาวใจร้อนที่ซื้อเสื้อผ้ามาแล้วชอบใส่เลยทันที ถึงแม้เสื้อผ้ามือสองที่ญี่ปุ่น จะค่อนข้างสภาพดี และสะอาด แต่ก็ควรจะซักก่อนใส่กันด้วยนะจ๊ะ ซึ่งตามโรงแรมที่เราพัก ส่วนใหญ่จะมีเครื่องซักผ้า และเครื่องปั่นผ้าแบบหยอดเหรียญเอาไว้คอยให้บริการ การใช้ ไม่ยุ่งยากอะไรเลย ไม่ต่างอะไรจากบ้านเราเท่าไรนัก เอาเสื้อผ้าใส่ตู้ หยอดเหรียญ กดปุ่ม และรอ ร๊อ รอ ถ้าซักเยอะก็หย่อนลงตู้ ใหญ่ ราคาก็จะแพงกว่าตู้เล็ก โดยราคาก็ เริ่มต้นที่ประมาณ 100 – 500 เยนแล้วแต่ขนาดของตู้ ส่วนเครื่องปั่นผ้า ปั่นแค่ครั้งเดียว อาจจะแห้งแค่หมาดๆ เท่านั้นนะ ถ้าจะให้ดีควรปั่นสัก 2 รอบ แล้วนำ�มาพึ่งที่ห้องไว้ ต่ออีกสักคืน ตื่นมาก็ ใส่ไปเดินเริ่ดๆ เชิ่ดๆ เชิดฉายเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อได้เลย !!

KOEN ALL ABOUT JAPAN 75


ABJ ABOUT GUIDE

Amanaya

Star Case

Tokyo Chikara

Mode Koenji Mr. Kita Clinic

2 Drug & Cosmetic

วิธีการเดินทาง ไปร้าน MODE OFF Tesco express

นั่งรถไฟ JR Chuo Line จากสถานี Shinjuku ไปลงที่ สถานี Koenji ทางออก North ข้ามถนน และเดินไปอีกนิดหน่อย

高円寺 KOENJIKITA Tenya

Mikami Dermatology Clinic

EXIT

Nort

CHUO LINE (RAPID) CHUO-SOBU LINE CHUO-SOBU LINE TOZAI LINE via TOKYO METRO

Koenji

E

So

Chosenji

HOW TO GO MODE OFF

http://www.youtube.com/watch?v=dV4FvrVaE38 76 ALL ABOUT JAPAN

Sta

Honmono no Yakiton Chikuzen-ya Baskin Robbins


SHOPPING ร้านช้อปปิ้งอื่นๆ ในย่านนี้ 1. Under 700

Olympic

Off

Hattifnatt

ชือ่ ก็บอกอยูว่ า่ Under 700 แน่นอนว่า ร้านนีเ้ สือ้ ผ้าทุกตัวจะต้องราคาไม่เกิน 700 เยนแน่นอน ร้านนีเ้ ป็นเหมือนร้าน สะกัดดาวรุง่ มากๆ เพราะออกจากสถานี Koenji มาจะเจอป้าย Under 700 ดึงดูด สายตาก่อนเลย เชือ่ เถอะ ใครผ่านมาแถวนี้ รับรองว่าเห็นป้ายแล้วจะต้องแวะแน่นอน เพราะภายในร้านเขามีแต่เสือ้ ผ้าแนวๆ อินดี้ วินเทจทัง้ นัน้ ถูกใจเหล่าบรรดา เด็กแนวแน่นอนชัวร์ !! พิกัด : 35.704668,139.650389

2. Drug&Cosmetic

art

T

th

Hotel Mets Koenji

Sta.

EXIT

outh

1 Under 700

Ok Supermaket

สาวๆ หรือแม้แต่หนุ่มๆ ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่น คงไม่มีใครไม่แวะร้านขายยา หรือร้าน ขายเครื่องส�ำอางของประเทศญี่ปุ่นเขา หรอกใช่ไหม อย่างที่เรารู้ๆ กันว่า ร้านขายยาของญี่ปุ่นนี่ละลานตายิ่งกว่า ร้านขายเครื่องส�ำอางในไทยเสียอีก Drug & Cosmetic ที่โคเอนจิร้านนี้ เป็นอีกร้านที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียว เครื่องส�ำอางก็ราคาค่อนข้างถูกกว่า ย่านอื่นๆ เพราะฉะนั้นใครจะแวะมาหอบ เครื่องส�ำอางญี่ปุ่นกลับไป แนะน�ำว่า ถ้าซื้อจากย่านที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว เท่าไรนัก จะได้ราคาที่ถูกกว่านะจ๊ะ พิกัด : 35.706081,139.649812 ในย่านโคเอนจินี้ยังมีร้านขายเสื้อผ้า มือสองอีกเยอะมากกกก !! มีทั้งร้านเล็ก ร้านน้อยที่แฝงตัวอยู่ หรือร้านใหญ่ๆ ที่มีเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าให้ช้อป มากมายเหมือนร้าน Mode Off ว่ากันว่าโคเอนจิเป็นแหล่งขายของมือ สองที่ใหญ่เป็นอันต้นๆ ของโตเกียวเลย ทีเดียว เพราะฉะนั้นใครที่มาเดินโคเอนจิ ก็อย่าลืมที่จะแวะเข้าไปดูในร้านเล็กๆ ที่มี ป้ายชื่อร้านเป็นภาษาญี่ปุ่นกันด้วยนะ เพราะร้านพวกนี้ละ ราคาถูกของจริง !!

ALL ABOUT JAPAN 77


All

JAPAN STYLE

ความรักจากแม่ ความต่างที่ไม่ต่างไป

วันก่อนนั่งดูสารคดีสัตว์ทางช่อง National Geographic เป็นเรื่องราวของแม่จระเข้ที่เฝ้าฟูมฟักรักษาไข่ขอ งตัวเอง ซึ่งเป็นเสมือนบ้านหลังแรกของลูกน้อยอย่างทะนุถนอม แม่จระเข้จะนอนเฝ้าไข่ของตัวเองอยู่อย่างนั้น จนกว่าเจ้าจระเข้ตัวน้อยๆ จะฟักตัวออกมา บางตัวก็สามารถฟักออกมาจากเปลือกไข่ ได้เอง แต่บางตัว แม่จระเข้ ต้องเข้าไปช่วยฟัก โดยการคาบไข่ขึ้นมาไว้ในปากของมัน และบรรจงกัดลงเบาๆ เพื่อให้เปลือกไข่แตกออก ภาพที่ ได้เห็นในครั้งแรก ดูจะน่าตกใจเล็กน้อย เพราะท�ำให้เรานึกไปได้ว่า แม่จระเข้ก�ำลังจะกินไข่ของตัวเอง แต่เปล่าเลย... สัตว์ที่ ได้ชื่อว่าดุร้ายที่สุดในหนองน�้ำ และมีกรามที่แข็งแรงพอจะท�ำลายศัตรูให้ร่างแหลกจนยับเยินได้ กลับใช้แรงเพียงน้อยนิดเพื่อขบฟันลงให้เปลือกไข่แตกออกจากกันเพียงเท่านั้นเอง ...แค่เพียงต้องการให้ลูกน้อยได้ลืมตาออกมาเห็นโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้…

78 ALL ABOUT JAPAN


ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ พี ย งจระเข้ แต่ สั ต ว์ แ ต่ ล ะชนิ ด ก็ ล ้ ว นมี วิ ธี ก าร แสดงออกทางความรักต่อลูกที่แตกต่างกันไป แม้ทุกสิ่งล้วนเกิดจาก สัญชาตญาณ แต่ก็เป็นสัญชาตญาณที่ออกมาจากใจทั้งนั้น เราเชื่อว่า แต่ละบ้าน แต่ละครอบครัวเองก็มีวิธีการเลี้ยงดูลูก ที่แตกต่างกันออกไปเช่นกัน พ่อแม่บางคนรัก และดูแลลูกอย่าง ทะนุถนอม ยุงไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม ในขณะที่พ่อแม่บางคนกลับดุด่า ทุบตีลูก เพียงเพราะต้องการจะขัดเกลา และปูทางให้ลูกรักได้เดินไป ในทางที่พ่อแม่เห็นว่าดี ว่าถูก ว่าควรเพียงเท่านั้นเอง หลายต่อหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่า เด็กไทย ถูกพ่อแม่ สปอยล์ ม ากจนเกิ น ไป ผิ ด กั บ เด็ ก ญี่ ปุ ่ น ที่ พ ่ อ แม่ พ ร�่ ำ สอนให้ ต ้ อ ง อดทนมาตั้ ง แต่ ยังเด็ก แต่จะว่าไปก็คงจะเหมือนกั บค� ำ ถามที่ ว ่ า ไก่กับไข่ อะไรเกิดก่อนกัน คือ ไม่ว่าจะเลี้ยงดูแบบไหน ก็ไม่มีพ่อแม่ คนไหนที่ท�ำผิดหรอก เพียงแต่ว่าการแสดงออกทางด้านความรักของ แต่ละครอบครัว มันแตกต่างกันไปเพียงเท่านั้นเอง ผู้หญิงญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญกับความเป็น ‘แม่’ สูงมาก เมื่อรู้ตัว ว่ าตั้ ง ครรภ์ ก็ จะลาออกมาเพื่อเลี้ยงดูลูก เพียงอย่างเดี ย ว เพราะ คนญี่ปุ่นเชื่อว่า การเลี้ยงดูลูกเป็น ‘หน้าที่’ ที่ส�ำคัญยิ่งของคนเป็น แม่ ผู้ที่เป็นสามีหรือ ‘พ่อ’ ก็จะมีหน้าที่ท�ำงาน หาเงิน เพื่อมาจุนเจือ ครอบครัว วิถีชีวิตของเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เมื่อ เด็กน้อยโตขึ้นพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ พ่อแม่คนญี่ปุ่นก็มักจะ มอบ ‘อิสระ’ ให้กับลูก ทั้งทางด้านความคิด ศักยภาพในการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการเผชิญปัญหา ใครที่ เ คยไปเที่ ย วประเทศญี่ ปุ ่ น ก็ ค งจะต้ อ งเคยเห็ น ภาพ เด็กน้อยตัวกระจ้อยร้อยในชุดโรงเรียนอนุบาลใส่หมวก หิ้วกระเป๋า ใบโตมาขึ้นรถไฟเพียงแค่คนเดียว โดยปราศจากผู้เป็นแม่ เป็นพ่อ

หรือผู้ปกครอง นั่นคือส่วนหนึ่งในการให้อิสระในการใช้ชีวิตแก่ลูก เพราะถึงแม้ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่น่าเที่ยว แต่ถ้ามองกัน ในแง่ของการด�ำเนินชีวิตในสังคมแล้ว ถือว่าเป็นประเทศที่มีความ กดดันในการใช้ชีวิตค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นการสอน ให้ลูกรู้จักคิดเองได้ แก้ปัญหาเป็น หัดเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ ยังเด็ก จึงเปรียบเสมือนเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายทางสังคม ให้กับลูก เมื่อเด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะสามารถเติบโตขึ้นมาในสังคมที่ ยากจะท�ำความเข้าใจนี้ได้อย่างง่ายดาย แต่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรม ต�่ำมากถ้าเทียบกับประเทศไทย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ญี่ปุ่น เป็น ประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมากจนแทบจะเป็นอันดับต้นๆ ของ โลก ต่ า งจากประเทศไทยที่ เ รามั ก จะพบเห็ น ข่ า วเด็ ก หาย หรื อ ถู ก ฆาตกรรมอยู ่ บ ่ อ ยๆ ตามหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ และสื่ อ โทรทั ศ น์ เพราะฉะนั้ น สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมที่ ต ่ า ง จึ ง มั ก ปรั บ เปลี่ ย น สัญชาตญาณในการแสดงออกทางด้านความรักของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ให้แตกต่างกันออกไปด้วย จระเข้ จะเลี้ยงดูลูกของตัวเองในขณะที่ยังเป็นจระเข้ตัวน้อย อยู่เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น เพราะมันรู้ตัวดีว่ามันเป็น ‘ผู้ล่า’ ในขณะที่สัตว์บางชนิดที่อ่อนแอกว่า หรือเป็น ‘ผู้ถูกล่า’ ก็มักจะอยู่ รวมกันเป็นฝูงเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ หรือมนุษย์ จะเป็นประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศไทย จะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน หัวใจของผู้ที่ ได้ชื่อว่าเป็น ‘แม่’ ก็ไม่มีทางที่จะต่างไปจากค�ำสั้นๆ เพียงสองค�ำที่ แทนสัญชาตญาณของการแสดงออกเพื่อปกป้องลูกน้อย นามว่า ‘ความรัก’ ได้เลย

ถึงแม้ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่น่าเที่ยว แต่ถ้ามองกันในแง่ ของการด�ำเนินชีวิตในสังคมแล้ว ถือว่าเป็นประเทศที่มีความกดดัน ในการใช้ชีวิตค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นการสอนให้ลูก รู้จักคิดเองได้ แก้ปัญหาเป็นตั้งแต่ยังเด็ก จึงเปรียบเสมือนเป็นการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายทางสังคมให้กับลูกด้วย

ALL ABOUT JAPAN 79


All

ABOUT GIMMICK

FUJIKYU RAILWAY เส้นทางสู่หัวใจของประเทศญี่ปุ่น

ROMANTIC TRAIN SAGANO รถไฟสายโรแมนติก

มีใครรู้จักประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่รู้จัก ‘ฟูจิซัง’ ภูเขาไฟ อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นบ้างไหม เชื่อเลยว่า คงไม่มีใครตอบว่า ‘ไม่’ หรอก ก็ฟูจิซังเขาเปรียบเสมือน หัวใจของประเทศญี่ปุ่นเลยนี่นะ แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ รั ก ฟู จิ ซั ง ดั่ ง ดวงใจ เพราะฉะนั้ น เส้ น ทางที่ ดู แ สนจะ ธรรมดานี้ เลยไม่ธรรมดาขึ้นมาในบัดดล เพราะเป็น รถไฟสายที่จะพาเราไปชมความงามของภูเขาไฟฟูจิที่ ‘คาวากุชิโกะ (Kawaguchiko)’ หนึ่งในทะเลสาบทั้งห้า ของฟูจิซังนั่นเอง - - ถึงแม้การเดินทางสู่คาวากุชิโกะนั้น จะสามารถนั่งรถบัสไปก็ได้ แต่การนั่งรถไฟสาย Fujikyu Railway ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางในฝันของใครหลายๆ คน เนื่ อ งจากขบวนรถไฟที่ จ ะพาเราไปชมฟู จิ ซั ง นี้ เขา ตกแต่ ง เป็ น รู ป ฟู จิ ซั ง ด้ ว ยละ แถมพอใกล้ ถึ ง สถานี คาวากุ ชิ โ กะ เราก็ ยั ง มี โ อกาสได้ ช มฟู จิ ซั ง จากมุ ม บน รถไฟด้วย ไปถึงประเทศญี่ปุ่นทั้งที ก็ต้องไปเห็นฟูจิซัง กับตาให้ได้สินะ ถึงจะเรียกว่ามาถึง ‘ญี่ปุ่น’ แล้วจริงๆ

‘รถไฟสายโรแมนติก’ แค่ฟังชื่อก็รู้สึกฟุ้งฝันแล้ว ใช่ไหม - - รถไฟสายโรแมนติกนี้เป็นเส้นทางสายสั้นๆ แต่รับรองว่าจะต้องประทับใจไปอีกนานแสนนาน โดย รถไฟจะวิ่ ง เลี ย บแนวเทื อ กเขาอาราชิ ย ามาไปเรื่ อ ยๆ ผ่านแม่น�้ำโฮสุ ผ่านธรรมชาติสวยๆ ของเมืองเกียวโต ซึ่งรถไฟจะจอดทั้งหมดแค่ 4 สถานีเท่านั้น และหนึ่งใน สถานีที่รถไฟจอด เราก็สามารถเดินไปเที่ยวยังป่าไผ่ (Sagano Bamboo Forest) สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย และรับรองว่าไม่เด็ด แค่ วิ ว เท่ า นั้ น นะ เพราะตั ว ขบวนรถไฟยั ง เป็ น แบบ Open air คือ ตัวขบวนเปิดโล่งให้เราได้รับกลิ่นอาย จากธรรมชาติกันแบบใกล้ชิดเลยเชียวละ โรแมนติกหรือ ไม่โรแมนติกก็ไม่รู้ละ แต่ถ้าไปช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หรือ ซากุระ รับรองว่ามีกรี๊ดแตกกันแน่ๆ

Otsuki Station Kawaguchiko Station

80 ALL ABOUT JAPAN

Saga Torokko Station - Torokko Kameoka Station (สามารถขึ้นสลับต้นทาง – ปลายทางได้)

4 สุดย

สายร น่ า ในประเท

日 本 の 列 車


4ยอด

รถไฟ านั ง ่ ทศญี่ปุ่น

日 本 の 列 車

KISHIGAWA LINE สายรถไฟของคนรักเหมียว

ASAHIYAMA ZOO TRAIN รถไฟสายสวนสัตว์

ส�ำหรับทาสแมวทั้งหลายที่หลงรัก และชื่นชอบ ในประเทศญี่ปุ่น คงไม่มีใครที่ไม่เคยฝันอยากนั่งรถไฟ สายเหมียวๆ นี้เป็นแน่ เพราะ Kishigawa Line รถไฟ สายสั้นๆ ที่เมืองคิโนกาวา จังหวัดวาคายามานี้ เป็น รถไฟที่จะพาเราไปหานายสถานีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็น แมว !! และไม่ใช่เฉพาะสถานีปลายทางที่น่าสนใจนะ เพราะรถไฟสายนี้เขายังคิดครีเอทออกแบบตัวขบวน รถไฟให้เป็นลวดลายแมวเหมียวอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเดินทางด้วยรถไฟสายนี้บ้าง เนื่องจากเคยขาดทุนอย่างหนักจนเกือบต้องปิดกิจการ รถไฟสายนี้ กั น มาแล้ ว อ้ อ ! นอกจากขบวนรถไฟ แมวเหมียวแล้ว เขาก็ยังครีเอทเป็นลายอื่นๆ ด้วยนะ เช่น รถไฟขบวนสตรอว์เบอร์รี่ รถไฟขบวนของเล่น ว้าว ! แค่ได้ยินชื่อก็อยากตีตั๋วสักใบไปนั่งแล้วอ่ะ !!!

เคยได้ยินชื่อนี้กันบ้างไหม ‘สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo)’ สวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมาก ที่ สุ ด ในฮอกไกโด แถมยั ง ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ เป็ น สวนสัตว์ที่ดีเลิศเป็นอันดับต้นๆ ของโลกด้วย เพราะ เขามีการจัดสภาพแวดล้อม และวิธีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด แต่ทีเด็ดของสวนสัตว์ แห่งนี้ไม่ได้อยู่ที่ความน่ารักของสัตว์ต่างๆ อย่างเดียวนะ เพราะทางสวนสั ต ว์ เ ขายั ง จั ด รถไฟสายสวนสั ต ว์ ไ ว้ ส� ำ หรั บ การเดิ น ทางมายั ง สวนสั ต ว์ อ าซาฮิ ย ามะนี้ โดยเฉพาะด้วย ซึ่งภายในขบวนรถไฟจะมีการตกแต่ง เบาะเป็นรูปสัตว์ต่างๆ มีตุ๊กตุ่นตุ๊กตามาวางล่อใจเด็กๆ ไม่เว้นแม้แต่ป้าแก่ๆ อย่างเราที่เห็นแล้วรับรองว่าอดรน ทนไม่ไหว ต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายรูปไปอวด เพื่อนๆ กันแน่นอนละ อ้อ ! แต่รถไฟสายสวนสัตว์นี้ เขาไม่ได้มีวิ่งตลอดนะ เพราะฉะนั้นเช็ควัน และเวลา กันให้ดีๆ ด้วย มิฉะนั้นอาจจะต้องกินแห้วกันได้นะจ๊ะ

Wakayama Station - Kishi Station

Sapporo Staion - Asahiyama Zoo

ALL ABOUT JAPAN 81


All

ABOUT SHARE JAPAN

TARANYX

INS TAGRAM

TOKYO TOKYO DRIFT

PARNPONYO INS TAGRAM

SHIRAKAWAKO

IT’S BETTER TO SEE SOMETHING ONCE THAN TO HEAR ABOUT IT A THOUSAND TIMES.

SHIRAKAWAKO หมู่บ้านมรดกโลกหนึ่งในสุดยอด ความประทับใจของทริปนี้ 82 ALL ABOUT JAPAN


FFOFON

INS TAGRAM

HOKKAIDO

RAINBOW TOWER SOFT CREAM

K_KTU

INS TAGRAM

KYOTO ARASHIYAMA

POULELEFELLAS INS TAGRAM

NAGOYA NAGOYA STREET ALL ABOUT JAPAN 83


All

ABOUT INSPIRE

84 ALL ABOUT JAPAN


Consider how hard it is to change yourself and you’ll understand what little chance you have in trying to change others.

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 85


NEXT ISSUE ALL ABOUT JAPAN I AUGUST 2014


ดาวน์โหลด All About Japan E-magazine นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่เอาใจคนรักประเทศญี่ปุ่น ได้แล้ววันนี้ ทั้ง PC Mac และอ่านออนไลน์ที่ http://www.abjmagazine.com ดาวน์โหลดฟรี !! พบกันในโลกออนไลน์ทุกวันที่ 10 หน่อยๆ ของทุกเดือน และติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ได้ ใน Fan Page Facebook http://facebook.com/abjmagazine เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย ติชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแบ่งปันรูปภาพ ประสบการณ์ ได้ทั้งทาง Fan Page Facebook และทาง E-mail : abjmag@gmail.com

FOR IPAD OR TABLET

สามารถดาวน์โหลด All About Japan E-magazine ลง iPad หรือ Tablet ได้แล้ววันนี้ โดยการดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.abjmagazine.com หรือดาวน์โหลด จากแอพพลิเคชั่นด้านล่างนี้ แล้วค้นหาชื่อนิตยสารได้เลย

อ่านสนุก อ่านดี อ่านฟรี มีสาระ อ่าน All About Japan E-magazine แล้วคุณจะรู้ว่า เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!


Profile for All About Japan E-magazine

All about japan E-magazine issue 08  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

All about japan E-magazine issue 08  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

Advertisement