Page 1

ISSUE 06 JUNE 2014

ABOUT JAPAN

ใครวาฤดูรอนญี่ปุนไมนาเที่ยว !? ฤดูรอนที่ญี่ปุนไมไดมีแตทะเลใหนึกถึง ไมไดมีแตอากาศรอนๆ ใหเหนียวตัวเลน แตเต็มไปดวยสีสันที่สดใสตางหากละ !!

ABOUT TRIP

ญี่ปุนเปนประเทศแหงเทศกาล ไปดูกันสิวา ในยามที่อากาศรอนระอุ มีเทศกาลอะไรใหเราได ไปทองเที่ยว เติมสีสันใหกับชีว�ตกันบาง

ABOUT TALK

ชวนกันเมาทกับพ�ธีกร รายการมาจิเดะ ! เจแปน ที่โดงดังทางชอง Bang Channel ‘อุม มัณฑนา คงปรางค’


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

Hot Hot !! ได้เวลาซัมเมอร์แล้วจ้า ! ตอนนีเ้ ดือนมิถนุ ายนแล้ว เข้าช่วงฤดูรอ้ นอย่างเป็นทางการส�ำหรับประเทศญีป่ นุ่ อันทีจ่ ริงถ้ามองในแง่ของดิน ฟ้า อากาศ ทีญ ่ ปี่ นุ่ ช่วงนีถ้ อื ว่าเป็นฤดูฝนนะคะ เพราะจะเป็นช่วงทีม่ ฝี นตกชุกมากทีส่ ดุ ในรอบปี แต่ถา้ จะพูดกันในแง่ของฤดูกาลแล้ว ช่วงเดือนมิถนุ ายน - สิงหาคม ถือว่าเป็นช่วงฤดูรอ้ นของญีป่ นุ่ ค่ะ ถึงแม้อณ ุ หภูมจิ ะเพิม่ สูงขึน้ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ จนร้อนสุดๆ ในเดือนสิงหาคม แต่ถา้ ใครทีไ่ ด้ไปเทีย่ วญีป่ นุ่ ในช่วงเดือนมิถนุ ายนนี้ ก็ยงั ถือว่าสบายๆ ส�ำหรับคนไทยอยู่ - - All About Japan E-magazine ฉบับนีก้ เ็ ลยจะพาไปเทีย่ วญีป่ นุ่ ในฤดูรอ้ นกันเสียเลย ร้อนๆ แบบนี้ ใครๆ ก็คงจะนึกถึงทะเลกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้มีแต่ทะเลให้เรานึกถึงในช่วงหน้าร้อน นะคะ ถึงแม้หน้าร้อนของญี่ปุ่นจะร้อนไม่ต่างไปจากประเทศไทย จนอาจจะท�ำให้เที่ยวไม่สนุก แต่ในความร้อนรุ่มสุ่มกาย มันก็ยังมีสิ่งดีๆ ที่แฝงอยู่นะ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมาก โปรโมชั่นต่างๆ หลุดออกมาจากสายการบินกัน ยกใหญ่ ใครทีเ่ น้นประหยัด แต่ไม่เน้นบรรยากาศ ไปญีป่ นุ่ ช่วงหน้าร้อนนีก่ ถ็ อื ว่าก�ำไรมากๆ เลยละ - - อีกอย่างทีน่ า่ สนใจ ก็คอื สีสันจากเทศกาลต่างๆ ค่ะ เพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลแห่งเทศกาล ทั้งเทศกาลฮานาบิ หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม เทศกาลจุดดอกไม้ไฟ การจุดดอกไม้ไฟที่ญี่ปุ่นอลังการงานสร้างมากนะคะ จุดกันเป็นหมื่นๆ ลูก แถมยังมีการถ่ายทอดสดไป ทั่วประเทศอีก บรรยากาศก็ชวนคึกคักไม่แพ้กัน เพราจะมีหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นพากันใส่ชุดยูกาตะออกมาร่วมงานเทศกาล กันเต็มไปหมด เป็นบรรยากาศทีท่ ำ� ให้นกึ ถึงความเป็นญีป่ นุ่ ในหนังสือหรือการ์ตนู ทีเ่ ราเคยดูผา่ นตามาตอนเด็กๆ มากเลยละค่ะ ส่วนคอลัมน์ ABOUT Trick ก็แหล่มไม่แพ้กัน เพราะน่าจะมีประโยชน์มากส�ำหรับคนที่เริ่มต้นหาข้อมูลในการเที่ยว ญี่ปุ่นด้วยตัวเอง หลายคนที่เริ่มต้นก็มักจะเริ่มต้นจากศูนย์ คือ ไม่รู้จะตั้งต้นที่ตรงไหน พลิกเบาๆ ไปที่คอลัมน์ ABOUT Trick เลยนะคะ ก้าวแรกในการเทีย่ วญีป่ นุ่ ด้วยตัวเองอยูใ่ นหน้านัน้ ค่ะ - - อีกคอลัมน์ทปี่ ลืม้ ปริม่ จนอดอวดไม่ได้กค็ อื คอลัมน์ ABOUT Talk ค่ะ เล่มนี้เราได้พิธีกรกูรูญี่ปุ่นตัวจริง ที่เที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วกว่า 300 ครั้ง !! มานั่งจับเข่าคุยกันถึงการท�ำ รายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นค่ะ พูดชื่อก็คงจะต้องร้อง อ๋อ ! กันแน่ๆ กับ ‘อุ้ม มัณฑนา คงปรางค์’ พิธีกรรายการมาจิเด๊ะ ! เจแปน ที่แสนโด่งดังในช่องแบง แชนแนลของแกรมมี่ และทางยูทูปนั่นเอง ขอออกตัวเบาๆ ว่า เป็นแฟนคลับคุณอุ้มมานาน ตั้งแต่ยังเป็นรายการ Japan X เพราะฉะนั้นในคอลัมน์สัมภาษณ์นี้เราจะพาไปพูดคุยอะไรกับ คุณอุ้มบ้าง ก็ต้องลองติดตามกันในคอลัมน์ ABOUT Talk นะคะ สุดท้ายแล้ว อากาศร้อนๆ เราก็มักจะหงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษ ดิน ฟ้า อากาศเป็นเรื่องที่เราควบคุม เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของเรา เราสามารถควบคุม และเปลี่ยนแปลงมันได้นะคะ ขออนุญาตหยิบยกสุภาษิตที่ออกจะ โบราณนิดๆ มาฝากทิ้งท้ายคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกคนว่า ‘ร้อนกาย อย่าร้อนใจ’ มาอ่าน All About Japan E-magazine เพื่อเตรียมตัวท�ำแผนเที่ยว หยอดกระปุกเก็บตังค์ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าเที่ยวทุกฤดูกาลเลยละค่ะ : )

บรรณาธิการ


BE YOUR TRAV

¡ÒÃѹµÕ´ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅÁÒ¡ÁÒÂ

¨Ò¡Í§¤¡Ã¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·Õ่ÂÇáË‹§»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹

UNSEEN JAPAN & LAVENDER

9-14 JULY

FUKUOKA – HIROSHIMA

6-12 AUG

UNSEEN JAPAN & FLOWER

10-16 SEP

JAPAN ALPS SEASON CHANGE

22-26 OCT

KOYO SAKURA

11-16 NOV, 5-10 DEC

ãºÍ¹ØÞÒµàÅ¢·Õ่ 11/05871

***EUROPE***

FRANCE-SWISS-ITALY ***AUSTRALIA***

POPULAR SYDNEY ***NEW ZEALAND***

NEW ZEALAND HOBBIT


AVEL DESIGNER

JUN-OCT

NEX WORLD Co.,Ltd. ແ´·Ó¡Ò÷ءÇѹ¨Ñ¹·Ã-àÊÒÏ

Moo Baan Fah Green Park II (Rangsit Klong 2) 19/136 Moo.1 Kukot, Lumlukka, Pathumthani. Thailand 12130

JUN JUN

Email : nexworld@live.com, www.nexworldclub.com www.facebook.com/nexworld.club

Hotline : 02 592 4475-7


CONTENTS ALL A BOUT JAPAN I MAY 2014

54

TH S SSUE HOW TO USE MAP ABOUT GUIDE COLUMN ne

a Li

Ginz

Line

EXIT

etro oM

EXIT

Ueno Station

iya

Main 8

EXIT

Horokoji

1

Hib

ky

EXIT

Mitsul Garden Hotel

Line

Marui

To

2

ri

EXIT

a Do 4

EXIT

Tendon Tenya

Ueno Touganeya Hotel

3

08

ABOUT JAPAN : SUMMER SEASON IN JAPAN

18

ABOUT TRICK : FIRST STEP JAPAN TRIP

EXIT

Tokyo

Metro

Ginza

Ueno Station

5a

EXIT

ku Line

Yodobashi Camera

Keihin Toho

Keiseiueno Kinuya Hotel Hotel Kangetsuso

5b

EXIT

Show

Yamanot e Line

ky

To

oM etro

7

EXIT

Maguro-Ichiba

Showa Dori

Hotel Marutani

Yamanote Line

Cube Hotel Ueni Express

Keihin Tohoku Line

Chuo Dori

Hotel Yamayuri Eiju General Hospital

Line

ABAB

Sweet Paradise ( 3)

Sushi Zanmai

Kinuya Honkan

Hotel Marutani

Tokyo Metro Hibiya

Line

Yaman

Izuei Honten

Keihin Tohoku

ote Line

Ueno Terminal Hotel

Ameyoko 3

Hotel Sardonyx Ueno

>> กดปุม่ play เพือ่ ดู คลิ ป วิ ดี โ อ Street map แผนที่แ บบเคลื่อ นไหวที่จ ะ พาคุณจูงมือไปถึงหน้าร้าน!

SHOPPING / ห้างสรรพสินค้า

MINIMART / ร้านสะดวกซือ้

TEMPLE / วัด

EATING / ร้านอาหาร

BANK / ธนาคาร SLEEPING / โรงแรม ทีพ ่ กั

>> สามารถนำ�พิกดั ทีร่ ะบุไว้ ในคอลัมน์ตา่ งๆ ไปค้นหาแผนที่อีกครั้ง หรือดู Street view ใน google map ได้ โดยการคัดลอกตัวเลขพิกัด และนำ�ไปวางในช่องค้นหาที่ maps.google.co.th

26 38 42 54 60 66 70 76 78 80 82

ABOUT TRIP : ENJOY THE BEST SUMMER FESTIVALS IN JAPAN FLOWER LAND HOKKAIDO ABOUT TALK :

MUNTANA KONGPRANG : MAJIDE JAPAN ABOUT STORY : YANAKA GINZA เที่ยวโตเกียวแบบเนิบช้า ย้อนเวลาสู่ย่านเมืองเก่า ABOUT GUIDE EATING : MUJINZOU RAMEN IN THAI : SOUL SHABU AT ASIATIQUE THE RIVER FRONT SHOPPING : SHIBUYA หัวใจของการช้อปปิ้งแห่งมหานครโตเกียว JAPAN STYLE : ดราม่า ท�ำมาหากิน ABOUT GIMMICK : 5 ความงามจากดอกไม้ที่พากันอวดสีสันในช่วงฤดูร้อน ABOUT SHARE ABOUT INSPIRE


38 42

66

70 ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 081 455 2022 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณสุกฤษฏิ์ (ไก่) 080 914 3456 คุณฐิตินันท์ (อุ้ม) 081 498 9530 E-mail : marketing.abjmag@gmail.com ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


All

ABOUT JAPAN

Hot Hot !! ซัมเมอร์ มาแล้วจ้า ช่วงนี้เปิด เข้าไปในหน้าเฟซบุ๊ค จะต้องเจอแต่ทะเล บิกินี่ และสเตตัสคนบ่นร้อน ร้อน ร้อน แต่ถึงจะบ่น กันอย่างไร ก็คงท�ำได้แค่ บ่น เพราะอากาศร้อนๆ เป็นของที่อยู่คู่กับ ประเทศไทยมา อย่างนานนมอยู่แล้ว หลายคนที่ทนไม่ ได้กับ ความร้อนก็เลยพลิก วิกฤตให้เป็นโอกาสไป เที่ยวทะเลมันเสียเลย

8 ALL ABOUT JAPAN

日 本 の 夏


日 本 の 夏

แต่ทปี่ ระเทศญีป่ นุ่ ฤดูรอ้ นไม่ได้ คู่กับทะเลเสมอไปนะ แม้ฤดูร้อนของ ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นช่วงโลว์ ซีซั่น เพราะอากาศร้อนที่ญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ น้อยหน้าไปกว่าเมืองไทยเลย แต่ การไปเที่ ย วญี่ ปุ ่ น ในช่ ว งฤดู ร ้ อ น ก็ มี ข ้ อ ดี อ ยู ่ เ หมื อ นกั น คื อ ราคา ตั๋วเครื่องบินที่ถูกมาก สายการบิน ต่างๆ พากันลดกระหน�่ำซัมเมอร์ เซลล์ ออกโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาถูกมายั่วน�้ำลายนักท่องเที่ยว กันยกใหญ่ ซึ่งส�ำหรับบางคนแล้ว แม้จะต้องแลกกับอากาศร้อนๆ ของ ญี่ ปุ ่ น แต่ เ พื่ อ ความประหยั ด เงิ น ในกระเป๋าสตางค์แล้ว มันก็คุ้มอยู่ พอตัวนะ All About Japan E-magazine ฉบั บ นี้ จะขออาสาพาผู ้ อ ่ า นไป สั ม ผั ส กั บ ความฮอตของฤดู ร ้ อ น ที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น ไปดู กั น ดี ก ว่ า ว่ า หน้าร้อนของญี่ปุ่นมีอะไรดีๆ ที่มาก ไปกว่าการไปเที่ยวทะเลบ้าง เตรียม แว่นกันแดด ครีมกันแดดให้พร้อม แล้วบินไปฮอตที่ญี่ปุ่นด้วยกันเลย ! ฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – สิงหาคม

ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

ิมถุนายน (六月)

25 องศา

เดือนเริ่มต้นของฤดูร้อน อุณหภูมิยังสบายๆ อยู่ ซึ่งอุณหภูมิจะอยู่ที่ ประมาณ 20 กลางๆ ถึงปลายๆ กลางคืน อากาศจะค่อนข้าง เย็นสบาย ถ้าฝนตกก็มี หนาวบ้างได้เหมือนกัน

สายฝนมักมาพร้อมความชุ่มฉ�่ำเสมอ ในช่วงเดือนนี้ ชาวนา จะเริ่มด�ำนาปลูกข้าว หากเรานั่งรถไฟไปตามเส้นทางออกสู่ นอกเมือง มองไปนอกหน้าต่างก็จะเห็นแต่ความเขียวชอุ่ม สดชื่น สดใสไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว 10 ALL ABOUT JAPAN


การแต่งกาย สามารถแต่งตัว สบายๆ ได้เหมือน บ้านเราเลย บางคนที่ขี้หนาว อาจจะใส่ เสื้อคลุมบางๆ หรือเสื้อแขนยาว แต่ถ้าบางคน ที่ขี้ร้อนก็สามารถ ใส่เสื้อยืดกับ กางเกงยีนส์ หรือกางเกงขาสัน้ ได้แบบสบายๆ

เดือนมิถุนายนได้ชื่อว่า ‘เป็นเดือนแห่งน�้ำ’ เพราะจากสถิติแล้ว เป็นเดือนที่มีปริมาณน�้ำฝนมากที่สุด เพราะฉะนั้นหากใครจะเดินทาง ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงเดือนมิถุนายนก็ควรเตรียมร่มพับติดกระเป๋าไปด้วย หรือจะไปหาซื้อเอาที่ญี่ปุ่นก็ ไม่เสียหาย ที่ญี่ปุ่นมีร่มขายมากมาย แม้แต่ในมินิมาร์ท หรือในร้านค้าเล็กๆ ข้างทาง

ทซึยุ (梅雨)

ถึงแม้จะมีฝนตกลงมามาก แต่คนญี่ปุ่น จะไม่เรียกฤดูนี้ว่า ฤดูฝน เขาจะเรียก กันว่า ทซึยุ (梅雨) ซึ่งมีความหมายว่า ‘ฝนที่ตกลงมาในหน้าเกาลัด’ ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ตามโรงเรียนต่างๆ จะเริ่มมีการ เปลี่ยนไปใส่ชุดนักเรียนส�ำหรับฤดู ร้อน ซึ่งจะเปลี่ยนจากเสื้อแขนยาว ในชุดฤดูหนาว ไปเป็นเสื้อแขนสั้น สีขาว คาวาอิ คิขุอาโนเนะมากๆ

12 ALL ABOUT JAPAN


G I B ALE S

boarding pass FLIGHT

DATE

SEQ

TG 626

13 MAR

98

เดือนมิถุนายนเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ตั๋วเครื่องบินราคาถูกแสนถูก เนื่องจากเป็นเดือนที่มีฝนตกในปริมาณมาก สายการบินต่างๆ จึงแข่งกันท�ำโปรโมชั่นออกมายั่วน�้ำลายนักท่องเที่ยวขาลุยกันยกใหญ่ ถ้ารับได้กับการเดินกางร่มเที่ยวชิวๆ ในบางวัน ก็อย่าพลาดโอกาส ที่จะได้เที่ยวญี่ปุ่นแบบประหยัดในช่วงเดือนนี้เชียวละ

ALL ABOUT JAPAN 13


ABJ ABOUT JAPAN

ม ค า ฎ กรก (七月)

30 องศา

อากาศในเดือนกรกฎาคมจะเริ่ม ร้อนขึ้นอย่างรู้สึกได้ บางคนถึงกับ บอกว่า ร้อนยิ่งกว่าประเทศไทย อากาศที่ญี่ปุ่นเวลาร้อนจะไม่ค่อย มีลม จึงอาจจะท�ำให้รู้สึกไม่ค่อย สบายตัว เที่ยวไม่สนุกเสียเท่าไร อุณหภูมิบางวันอาจสูงมากกว่า 30 องศาเลยทีเดียว

14 ALL ABOUT JAPAN

ส�ำหรับขาลุยที่ชอบความท้าทาย และความสูง ในเดือนนี้คงต้องมีเฮ เพราะ กรกฎาคมเป็นเดือนแรกที่ทางญี่ปุ่นเขา เปิดรับนักท่องเที่ยวให้ ได้มาสัมผัสกับการ พิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิอย่างเป็นทางการ ซึ่งเทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจินี้จะจัดขึ้นเพียง สองเดือนต่อปีเท่านั้น คือ เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม เพราะเป็นช่วงที่บน ยอดเขาจะไม่มีหิมะปกคลุมนั่นเอง


เทศกาลที่โดดเด่นมากในเดือน กรกฎาคมนี้ คือ เทศกาลทานาบาตะ ซึ่งหมายถึง ยามเย็นของวันที่เจ็ด และแน่นอนว่าเป็นเทศกาลที่จัดขึ้น ในวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี ในวันนี้ ชาวญี่ปุ่นจะเขียนค�ำอธิษฐานลงบน กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้า 5 สี ที่เรียก ว่า ‘ทังซะขุ’ (Tanzaku) แล้วน�ำไป ห้อยบนกิ่งไผ่ ด้วยความเชื่อที่ว่า ค�ำอธิฐานนี้จะสามารถส่งไปถึง ดวงดาวได้ และค�ำอธิฐานก็จะเป็นจริง

ผลไม้ที่ได้รับความนิยม ในช่วงหน้าร้อนมากที่สุดก็คือ แตงโม ก็แน่สินะ เวลาอากาศร้อนๆ แล้วได้กินแตงโมที่แช่จนเย็นฉ�่ำเนี่ย มันช่างสดชื่นเสียจริงๆ

อากาศร้อนๆ ยังไงเสียก็ต้องคู่กับทะเล ในช่วงเดือนนี้ คนญี่ปุ่นจะพากันไปตากลมสบายๆ ที่ทะเลกัน เป็นส่วนใหญ่ ก็ ไม่ต่างไปจากบ้านเราเท่าไรอะเนอะ

อุนะงิ

คนญี่ปุ่นมีความเชื่อที่สืบทอด กันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลว่า ในช่วงที่มีอากาศร้อน ถ้าได้กิน ปลาไหล หรือทีค่ นญีป่ นุ่ เรียกกันว่า อุนะงิ แล้ว จะท�ำให้ร่างกายแข็งแรง และเพิ่มความกระฉับกระเฉง ให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นละ

ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT JAPAN

ิสงหาคม

(八月)

เดือนสิงคม จะได้ชื่อว่า เป็นเดือนที่ร้อนที่สุด ในรอบปีของประเทศญีป่ นุ่ ไปเที่ยวช่วงนี้แต่งตัว ท้าลมร้อนได้เลย เพราะ อาจจะมีเหงื่อไหลซิกๆ กันบ้างละ

ในเทศกาลฮานาบิ เราจะเห็น หนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นพากันใส่ ยูกาตะ (Yukata) ออกมาชม งานกันเต็มไปหมด ซึ่งก็นับว่า เป็นการเพิ่มสีสัน และเติมเต็ม บรรยากาศให้เทศกาลฮานาบิ ได้เป็นอย่างดีจริงๆ 16 ALL ABOUT JAPAN

การจัดแสดงดอกไม้ ไฟที่มีชื่อเสียง มากที่สุดของญี่ปุ่นก็คือ เทศกาล ซูมิดะงาวะ ฮานาบิ ไทไค (Sumidaga Hanabi Taikai) ซึ่งจะถูกจัดขึ้นบริเวณ แม่น�้ำสุมิดะ ที่กรุงโตเกียว และจะมี การถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศด้วย


ในช่วงฤดูร้อนนี้ ที่ญี่ปุ่นจะมีการ จัดงานเทศกาลฮานาบิ (Hanabi) หรือเทศกาลดอกไม้ ไฟ จุดประกายส่องสว่าง สวยงาม ไปทั่วประเทศ

awa ณ

Obon Matsuri

ในเดือนสิงหาคมนี้มีอีกเทศกาลที่ส�ำคัญส�ำหรับชาวญี่ปุ่น คือ เทศกาลโอบ้ง (Obon Matsuri) เทศกาลโอบ้งเป็นประเพณีการเซ่นไหว้ ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ชาวญี่ปุ่นจะเดินทางกลับภูมิล�ำเนาเพื่อ ท�ำความสะอาดหลุมฝังศพ และเซ่นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งเทศกาลโอบ้งนี้จะถูกจัดขึ้นทุกวันที่ 13-16 สิงหาคม ของทุกปี

ข้อดีของฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือ ท้องฟ้า ปลอดโปร่ง แจ่มใส แถมมีช่วงเวลากลางวัน ยาวนานกว่าช่วงอื่นๆ เราจะมีเวลาเที่ยวได้อย่าง เต็มที่ ไม่มืดเร็วเหมือนช่วงฤดูหนาว

ALL ABOUT JAPAN 17


All

ABOUT TRICK

FIRST STEP JAPAN TRIP

เคยไหม ? อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น แต่สับสน งุนงงเหลือเกิน จะเริ่มต้นหาข้อมูล ก็ ไม่รจู้ ะเริม่ จากตรงไหนก่อนดี มันเยอะไปหมด ไหนจะตัว๋ เครือ่ งบิน ไหนจะการเดินทาง รถไฟ พาสต่างๆ โอ๊ย ! ชวนปวดหัวจนท้อใจจริงๆ โยนทิ้งความกังวลใจของคุณ ทิ้งไปเสียเถิด ลองอ่าน ABOUT Trick ฉบับนี้ดูสิ แล้วคุณจะรู้ว่า การวางแผนเพื่อ เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากเลยแม้แต่นิดเดียว !!

18 ALL ABOUT JAPAN


แรงบันดาลใจ

STEP

01

ควรรู้ก่อนว่า เราอยากไปที่ไหนในญี่ปุ่น

เรียนรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์กันสักนิด พอหอมปาก หอมคอ

ฮอกไกโด

แม้จะเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เบือ่ หน่าย แต่อย่างน้อยเราก็ควรจะรูว้ า่ สถานที่ ที่เราจะไปมันอยู่ส่วนไหนของประเทศญี่ปุ่น ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ลึกไป ถึงแก่น เอาแค่พอทราบว่าที่ที่เราจะไปอยู่เหนือ ใต้ ออก ตก หรือมี เมืองไหน จังหวัดไหนใกล้เคียงบ้างเท่านั้นก็เพียงพอ

ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ ฮอกไกโด • ซัปโปโร โทโฮคุ • อาโอโมริ • เซ็นได คันโต • โตเกียว • นิกโก • สนามบินนาริตะ • โยโกฮาม่า • คามาคุระ • ฮาโกเน่

จูบุ • คาวากูชิโกะ • นะงะโนะ • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • ก�ำแพงหิมะ คันไซ • โอซาก้า • เกียวโต • นารา • โกเบ

จูโงะกุ • ฮิโรชิม่า • ทตโตริ

โทโฮคุ จูบุ

คิวชู • ฟุกุโอกะ • คุมาโมโต้ • เบปปุ

คันโต

จูโงะกุ

คิวชู

คันไซ ชิโกคุ โอกินาว่า

เหตุผลที่ควรรู้ :

บางคนอยากเที่ยวฮอกไกโด และโอซาก้าด้วย ภายในเวลา 4-5 วัน หากเราทราบว่า พิกัดมันห่างไกลกันแค่ ไหน จะท�ำให้เราเห็น ความเป็นไปได้ของแผนเดินทางของเราว่า ‘มันแทบจะเป็นไปไม่ ได้เลย’ ALL ABOUT JAPAN 19


ABJ ABOUT TRICK

DAY 1

ารากัน ไปหาน้องกวางที่ น

ยเลข ้ว ออกทางออกหมาก่อน แล a ar N u ts te in ๆ อะไรกินชิว พอถึงสถานี K Higashimuku หา 2 เดินถนนคนเดินเพื่อปั่นในนารา เดินไปเช่าจั กรยาน

ไผ ่นั่นเอง ไปอาราชิยาม่า ป่า

DAYสถาน2แี ล้วหาทางไปเดินข้ามสะพานชมยๆจันทเสร์ร็จ สุไปเรื่อ ออกจาก ินเล่นเลียบ แม่นโฮ (Togetsukyo) เดไผ ่ (Bamboo groove) แล้วก็หาทางไปป่า

STEP

02

DAY 3

มุ่งหาสู่เกียวโต

imi Line ที่สถานี Fush n ai M an ih Ke ย กลับมานั่งรถไฟสา ับตอนมา) แล้วก็ ไปลงที่สถานี วก ย ดี ี เ น ถา (ส i kumanben) Inar แล้วต่อรถเมล์ Hya Demachiyanagi ukan

iy

ไป Aquarium Ka

DAY 4้ดิน Higashi-Umeda ไปลงสถานี นั่งรถไฟจากใต ออก 1 ถ้าหิวหาอะไรกินใน ิวไปขึ้นชิงช้า งไม่ห6 ายัY Osakako ออกทาง t Place ก่อD น ถ้A พระอาทิตย์ตกดิน ke ar M WT Tempozan el ก่อน

เลือกฤดูกาล และก�ำหนด วันเกินทาง

สวรรค์ Tempoza

DAY 5

C Cosmo n Ferris Whe หาทางไปตึก Wor an ld k u Tr iy ad a e K C enter Cosmo To vation Deck ไป AquบัOaนbsrierum wer ไดเลื่อนไปบนชั้น 54ให้ ได้ แล้ว ขึ้นไปบนชั้น 52 ถึงค่อยข ึ้น ( ใช้พาสเข้าฟรี)

Tower

เพื่อความสมบูรณ์แบบของทริป และความฟินยิ่งขึ้น เราจึงควรถามตัวเองก่อนสัก 1 ที ว่าอยากไป สัมผัสกับบรรยากาศแบบไหน หิมะ ใบไม้เปลีย่ นสี ซากุระ ทิวลิป ลาเวนเดอร์ บลาๆ เมือ่ เรารู้ใจตัวเองแล้ว ก็ค่อยมาเริ่มวงกลมตัวเลขในปฏิทินเพื่อก�ำหนดวันเดินทางได้เลย !!

มารู้จักฤดูกาลของญีป ่ ุ่นกัน ฤดูหนาว

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ร่วง

ธันวาคม - กุมภาพันธ์ • อากาศหนาวสะท้านทรวง • มีหิมะตก ชวนเหงานิดๆ • เทศกาลหิมะ / เล่นสกี

มิถุนายน - สิงหาคม • อากาศร้อนตับแลบ • พิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิ • ตั๋วเครื่องบินถูก !!

20 ALL ABOUT JAPAN

มีนาคม - พฤษภาคม • อากาศเย็นสบาย • ซากุระบาน ชวนฝัน • เทศกาลฮานามิ

กันยายน - พฤศจิกายน • อากาศหนาวนิดๆ เย็นหน่อยๆ • ใบไม้สีเหลือง สีแดง ชวนโรแมนติก • ชื่นชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี


แรงบันดาลใจ

ตัวอย่างจุดเด่นต่างๆ ในแต่ละฤดูกาล

อยากไปสัมผัส กับบรรยากาศแบบไหน

ซากุระบาน ช่วงเดือนเมษายน

ก�ำแพงหิมะ ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม

ทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฮอกไกโด ช่วงเดือนกรกฎาคม

ฟูจิซังไม่ใส่หมวก / ปีนภูเขาไฟฟูจิ ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

ใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียวพีคช่วงปลาย พฤศจิกายน - ต้นธันวาคม

Illumination ประดับไฟ เริ่มตั้งแต่ ช่วงพฤศจิกายน - มกราคม

ขอบคุณรูปภาพก�ำแพงหิมะจาก http://www.panoramio.com/photo/18286431,

ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT TRICK

แรงบันดาลใจ

STEP

03

จองตั๋วเครื่องบิน และจองที่พัก ให้พอดีกับก�ำลังทรัพย์

จองตั๋ว เครื่องบิน จองที่พัก

จองตั๋วเครื่องบิน

สามารถเช็ค และ เปรียบเทียบราคาตั๋ว เครื่องบินถูกๆ ก่อนได้จาก www.skyscanner.co.th

ถ้าเรายิ่งจองล่วงหน้านานๆ เราก็จะยิ่งได้ ตั๋วเครื่องบินที่ถูกลง แต่ก็ ไม่เสมอไป ทั้งนี้ ควรติดตามข่าวสารจากสายการบินต่างๆ ด้วย เผื่อมีช่วงที่สายการบินออกตั๋วโปรฯ ถูกๆ มายั่วน�้ำลายเล่นๆ

จองที่พัก

ค้นหาที่พักต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง www. agoda.com/th-th, www.booking.com หรื อ จอง โดยตรงกับที่พักโดยการส่ง E-mail เป็นภาษาอังกฤษไป ส่วนใหญ่แล้วถ้าหากจองผ่านเว็บไซต์เอเจนซีอ่ ย่าง agoda มักจะตัดเงินจากบัตรเครดิตก่อน แต่ถา้ จองจาก booking บางทีพ ่ กั จะสามารถไปจ่ายทีญ ่ ปี่ นุ่ เลยได้ การจองโดยตรง กับโรงแรมก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะสามารถไปจ่ายสด เป็นเงินเยนที่โรงแรมที่ญี่ปุ่นได้เลย บางโรงแรม เราอาจสามารถจองที่พักราคา ถูกกว่าได้จาก travel.rakuten.com 22 ALL ABOUT JAPAN


ทริค

การจองตั๋วเครื่องบิน ไปประเทศญี่ปุ่น ราคาถูก เวลาไปต่ า งประเทศนั้ น ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น นั บ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ใน การก�ำหนดงบประมาณของการท่องเทีย่ ว เป็ น อย่ า งมาก เพราะฉะนั้ น หากเรา อยากเดินทางไปต่างประเทศด้วยราคา ที่ประหยัดที่สุด จงท่องคตินี้ ไว้ ให้ขึ้นใจ ‘ได้ตั๋วยิ่งถูก ยิ่งดี’ นะจ๊ะ

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการจองตั๋วเครื่องบินข้ามปี บางครั้งก็ไม่มีประโยชน์ แต่ก็เป็นวิธีแรกๆ ที่ขาแบ็คแพ็คเกอร์ทั้งหลายเลือกที่จะท�ำกัน เพราะโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินส่วนใหญ่ก็มักจะก�ำหนดช่วงเวลาการบินยาวนานจนข้ามปี และทริค ส�ำคัญทริคแรกก็อยู่ในความหมายของการจองข้ามปีนี่ละ เพราะวิธีที่จะช่วยให้คุณ ประหยัดงบประมาณในการจองตัว๋ เครือ่ งบินได้ดที สี่ ดุ ก็คอื รอโปรโมชัน่ จากสายการบิน หากคุณเป็นหนึ่งในสาวกออนไลน์ก็รีบไปกดไลค์แฟนเพจในเฟซบุ๊คของหลายๆ สายการบิ น ไว้ได้เลย เพราะช่องทางแรกที่เขาเลือกจะประชาสัมพันธ์ก็คือ ทาง แฟนเพจนี้ละ อีกหนึ่งทริคที่เหมาะส�ำหรับคนขยันหน่อยก็คือ การขยันเข้าไปเช็คราคา ตั๋วเครื่องบินในเว็บไซต์ของบรรดาเอเจนซี่ต่างๆ เช่น cheaptickets.co.th, kmt. co.th ซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าจองตรงจากเว็บไซต์สายการบิน หรือ ในบางครั้งที่มีโปรโมชั่นจากสายการบิน เอเจนซี่เหล่านี้ก็จะน�ำตั๋วเครื่องบินราคา โปรโมชั่นมาประชาสัมพันธ์ให้เราทราบกันอีกด้วย และทริคสุดท้ายที่จะท�ำให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางได้ในราคาสุด ประหยัดก็คือ การเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินจากเว็บไซต์ http://www. skyscanner.co.th Skyscanner คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมราคาตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่างๆ มาไว้ให้เราได้เลือก และเปรียบเทียบก่อนทีจ่ ะตัดสินใจจอง แถมยังมีกราฟเปรียบเทียบ ช่วงเวลาที่เราจะสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ในราคาถูกอีกด้วย เช่น กราฟของเดือน มิถุนายน มีช่วงวันไหนบ้างที่ราคาถูก และวันไหนบ้างที่แพง เมื่อเราตัดสินใจเลือก ได้แล้วว่าจะไปกับสายการบินไหนทีถ่ กู ทีส่ ดุ skyscanner ก็จะลิงค์พาเราไปยังเว็บไซต์ เอเจนซีเ่ จ้านัน้ ให้เสร็จสรรพ เรียกว่าไม่ตอ้ งไปไล่หาทีละเอเจนซีใ่ ห้เสียเวลาเลย อย่างไรก็ดี การวางแผนการเดินทางที่เพียบพร้อมก่อนออกเดินทาง และท�ำ ก�ำหนดราคาคร่าวๆ ทั้งตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และการเดินทางไว้ ก็จะท�ำให้เราสามารถ ควบคุมงบประมาณในการท่องเที่ยวได้อย่างดีที่สุด แต่ส�ำหรับคนที่อยากเดินทางไป เที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงไฮ ซีซั่น อย่างเช่น ปีใหม่ หรือสงกรานต์ ก็คงจะต้องท�ำใจ กับราคาตั๋วเครื่องบินที่ขยับขึ้นมาจนน่ากลัวไว้ก่อนเลยนะ แต่แอบกระซิบบอกไว้ นิดหน่อยว่า ถ้าสามารถเดินทางก่อนจะเป็นช่วงไฮ ซีซั่นได้สักหน่อย ก็จะท�ำให้เราได้ ตั๋วถูกลงมาอีกนิด (สามารถเช็คได้โดยการดูชาร์ตจากใน skyscanner) แล้วก็เลือก กลับในช่วงที่ยังเป็นวันหยุดอยู่ก็ได้ เช่น อยากไปดูซากุระในช่วงสงกรานต์ ก็ลางาน ล่วงหน้าสักนิด แล้วเดินทางก่อนจะถึงช่วงเทศกาล เพราะถ้าลองจองผิดช่วงไปนิดเดียว คุณอาจจะต้องตกใจกับราคาที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวอย่างแน่นอน

ALL ABOUT JAPAN 23


ABJ ABOUT TRICK

แรงบันดาลใจ

500

เริ่มต้นวางแผนการเดินทาง และค่าใช้จ่าย

100 50

10000

STEP

04

1

0 10 0 0 0 0 0 5 00 50 1 000 100 000 วางแผน 00 5 0 การเดินทาง 5

และก�ำหนด งบประมาณ

สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ไ ม่ ควรขี้เกียจอย่างยิ่ง ก็คือ การท�ำแผนการเดินทาง เราควรจะรู้ว่าในแต่ละวัน เราต้องการจะไปสถานที่ใดบ้าง สิ่งที่ควรรู้ คร่าวๆ คือ สถานที่ที่เราจะไปนั้น มีที่ไหนบ้างที่อยู่ในระแวกเดียวกัน เราควรจัดสถานที่ที่อยู่ใกล้กันไว้ ในวันเดียวกัน เพื่อการประหยัด งบประมาณในการเดินทาง และประหยัดเวลา ไม่ต้องนั่งรถย้อนไป ย้อนมา ยกตัวอย่างเช่น อุเอะโนะกับวัดอาซากุสะอยู่ใกล้กัน และ สามารถนั่งรถไฟสายเดียวกันได้ ก็จัดไว้ ในวันเดียวกัน หรือฮาราจูกุ ชิบุย่า ที่ถ้าขยันก็สามารถเดินถึง ก็ควรจัดไว้วันเดียวกัน เป็นต้น

ไม่ควรวางแผน แบบ เช้า อาซากุสะ บ่าย ฮาราจูกุ เย็น Ueno เพราะต้องนั่งรถ ย้อนไป - ย้อนมา

24 ALL ABOUT JAPAN

สามารถวางแผนงบประมาณค่าเดินทางโดย การเช็คก่อนได้จาก www.hyperdia.com


STEP

05

กาปฏิทินนับวันรอ ท�ำงานเก็บตังค์ ตุนไว้ช้อปปิ้ง

สเต็ปสุดท้ายที่แสนทรมาน คือ รอ รอ รอ และรอให้ถึงวันนั้น ที่รอคอย ระหว่างรอเราอาจดูรีวิวของคนอื่นๆ เพื่อเพิ่ม อรรถรสในการรอ ให้การรอคอยนั้นทรมานมากยิ่งขึ้นด้วย ความอิจฉา แต่ก็สามารถเพิ่มพูนความรู้ เก็บตุนไว้ ไปใช้ เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเดินทางได้เช่นกัน

Japan Trip

อย่างไรก็ตาม ทั้งห้าสเต็ปที่ได้กล่าวมานั้น เป็นเพียงการเรียง ล�ำดับการวางแผนคร่าวๆ ไม่มใี ครสามารถท�ำแผนการท่องเทีย่ ว แทนเราได้ และแผนการท่องเที่ยวของแต่ละคนก็ ไม่เหมือนกัน อย่างแน่นอน เพราะแต่ละคนมีสไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่าง กัน บางคนชอบเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม บางคนชอบช้อปปิง้ บางคน ชอบเทคโนโลยี เพราะฉะนัน้ คนทีจ่ ะสามารถท�ำแผนการท่องเทีย่ ว ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดก็คือ ‘ตัวเรา’ อย่าเบื่อที่จะ หาข้อมูล เพราะส�ำหรับแบ็คแพ็คเกอร์แล้ว ความสุข และสนุก มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เริ่มท�ำแผนการท่องเที่ยวแล้วละ

ALL ABOUT JAPAN 25


Enj

All

ABOUT TRIP

the Best Summ

in

26 ALL ABOUT JAPAN

เรียน สิง่ ธร พลิก ร้อน ดินแ ประเ

J


joy

mer Festivals

คนญี่ปุ่นเก่งในเรื่องการปรับตัวอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์เลวร้ายมากแค่ ไหน คนญี่ปุ่นจะรู้จักการตั้งรับ นรู้ และปรับตัวเองให้รับได้กับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างรวดเร็วเสมอ และก็ด้วยนิสัยของการชอบปรับเปลี่ยน รรมดาให้กลายมาเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจของคนญีป่ นุ่ นีล่ ะ ทีท่ ำ� ให้ฤดูทแี่ สนจะน่าเบือ่ หน่ายอย่างฤดูรอ้ นของประเทศญีป่ นุ่ กกลับมาน่าสนใจได้ด้วยสีสันจากเทศกาลต่างๆ ที่อัดแน่นมากมายอยู่ในช่วงฤดูที่อุณหภูมิสูงจนร้อนกาย แต่ ไม่ นใจ ! - - ABOUT Trip ฉบับนี้จะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นในฤดูร้อนกัน ไปดูสิว่า ในยามที่แสงแดดส่องสว่างไปทั่ว แดนแห่งอาทิตย์อุทัยนั้น เทศกาลต่างๆ จะสามารถเพิ่มมนต์เสน่ห์ ให้กับประเทศที่เที่ยวครั้งเดียวไม่เคยพออย่าง เทศญี่ปุ่นได้อย่างไรบ้าง

Japan

ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TRIP

เทศกาลอะโอโมริ เนบุตะ (Nebuta Matsuri) นักรบแห่งโคม ผู้ปกป้องญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อน

青 森 ね ぶ た 祭 り 28 ALL ABOUT JAPAN


เทศกาลอั น เป็ น สี สั น แห่ ง ฤดู ร ้ อ นที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด งานหนึ่ ง ของภู มิ ภ าคโทโฮขุ ประเทศญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง จะถู ก จั ด ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุกปีในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม ที่จังหวัดอะโอโมริ What : เทศกาลแห่ ‘เนบุตะ’ หรือ หุ่ น โคมไฟขนาดใหญ่ ท่ี มี ก ารขึ้ น โคมเป็ น รูปนักรบ ซามูไร เทพเจ้า และปีศาจ เดิน แห่ เ ป็ น ขบวนพร้ อ มนั ก เต้ น รำ�ที่ เรี ย กกั น ว่า ‘ฮาเนะโตะ’ (ハネト) ประสานกับการ เล่นดนตรีพื้นบ้านประกอบเป็นเสียงกลอง ดั ง กึ ก ก้ อ งไปทั่ ว เมื อ ง โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เองก็ ส ามารถเข้ า ร่ ว มในขบวนแห่ได้ หาก สวมใส่ชุดนักเต้นญี่ปุ่นให้ดูกลมกลืนไปกับ เหล่าบรรดานักแห่ในขบวน ซึ่งชุดเหล่านี้ เขาก็มีบริการให้เช่าด้วยนะ History : แม้ที่มาของเทศกาลเนบุตะ จะไม่ชัดเจนเท่าไรนัก แต่คนญี่ปุ่นเขาก็มี ความเชื่อกันว่า แท้จริงแล้วเนบุตะเคยเป็น กลศึกในสมัยก่อนที่มีการสร้างขึ้นมาเพื่อข่ม ขวัญศัตรู และสามารถข่มขวัญได้ส�ำเร็จจน ได้รับชัยชนะเสียด้วย จึงได้เป็นที่มาของการ แห่ ข บวนโคมเป็ น รู ป นั ก รบต่ า งๆ เพื่ อ ปกป้อง ปัดเป่าความชั่วร้าย และเรียกสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นไปตลอดทั้งปี

ALL ABOUT JAPAN 29


ABJ ABOUT TRIP

เทศกาลทานาบาตะ (Tanabata Matsuri) ต�ำนานความเชื่อจากฟากฟ้า สู่ค�ำอธิษฐานถึงดวงดาว ในฤดู ร ้ อนจะเป็น ช่ว งที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่ มใส ยามค�่ ำ คื น เราก็ จ ะ สามารถมองเห็นดวงดาวส่องแสงประกายระยิบระยับได้อย่างชัดเจน ฤดูร้อนจึง เป็นฤดูที่เหมาะส�ำหรับการชมดาวเป็นอย่างยิ่ง แต่ส�ำหรับคนญี่ปุ่นเอง ยามที่ ท้องฟ้าเปิดโล่งจนโปร่งใจ ยังให้ความหมายถึงการเปิดทางสู่ค�ำอธิษฐานที่เป็นจริง อีกด้วย What : ในวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี คนญี่ปุ่นจะเขียนค�ำอธิษฐานลงบน กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้า 5 สี ที่เรียกว่า ‘ทังซะขุ’ (Tanzaku) แล้วน�ำไปห้อยบน กิ่งไผ่ หรือต้นไผ่ท่ีได้พร้อมใจกันน�ำมาประดับประดาบ้านเรือนในช่วงเทศกาลนี้ อยู่แล้ว เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นก็จะน�ำกระดาษอธิษฐานไปลอยน�้ำ ด้วยความเชื่อที่ว่า ค�ำอธิษฐานนั้น จะสามารถส่งไปถึงดวงดาวได้ และดวงดาวที่ว่านี้ก็คือ ดาวเวก้า (Vega) ซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าหญิงทอผ้า โอริฮิเมะ และดาวอัลแตร์ (Altair) ซึ่งเป็นตัวแทนของคนเลี้ยงวัว ฮิโกโบชิ โดยมีแม่น�้ำแห่งสวรรค์ คือทางช้างเผือก กั้นเอาไว้ ทั้งคู่จะสามารถมาพบกันได้แค่หนึ่งวันในรอบปี ซึ่งก็คือ วันที่ 7 เดือน 7 นั่นเอง History : เทศกาลทานาบาตะนั้น มีต้นก�ำเนิดมาจากงานเทศกาลเจ็ด นางฟ้ า ของจี น แต่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น ก็ ไ ด้ น� ำ มาปรั บ เปลี่ ย นให้ ก ลายเป็ น เทศกาล ทานาบาตะของตน โดยมีต�ำนานซึ้งๆ ว่า เจ้าหญิงทอผ้า โอริฮิเมะ ลูกสาวของ กษัตริย์ผู้ครองสรวงสวรรค์ ที่มีฝีมือการทอผ้าที่งดงามมาก ได้พบรักกับคนเลี้ยงวัว ฮิโกโบชิ โดยการแนะน�ำของบิดา ภายหลังพอทั้งคู่แต่งงานกันก็ต่างทิ้งงาน ท�ำให้ กษัตริย์ผู้ครองสรวงสวรรค์ไม่พอใจเป็นอย่างมาก จึงแยกทั้งคู่ออกจากกัน เจ้าหญิง โอริฮิเมะเสียใจมาก จนผู้เป็นบิดาสงสารจึงอนุญาตให้พบกันได้แค่วันที่ 7 เดือน 7 วันเดียวในรอบปีเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นอุปสรรครักของทั้งคู่ก็คือ แม่น�้ำแห่งสวรรค์ หรือทางช้างเผือกที่มากั้นขวางทั้งคู่เอาไว้ เจ้าหญิงทอผ้าได้แต่นั่งร้องไห้ จนฝูง นกกางเขนที่บินผ่านมาเกิดสงสาร จึงอาสาพาข้ามไปให้พบกัน แต่ถ้าในปีไหน ที่เกิดฝนตกในวันเทศกาลทานาบาตะนี้ ฝูงนกกางเขนก็จะไม่บินมา ท�ำให้ทั้งคู่ พบกันในวันนี้ไม่ได้ จึงเป็นที่มาของความเชื่อว่า ถ้าฝนตกในวันที่ 7 เดือน 7 ของ ปีไหน ค�ำอธิษฐานที่แขวนไว้บนต้นไผ่ในปีนั้นก็อาจจะไม่เป็นจริง

30 ALL ABOUT JAPAN


七 夕 祭

ALL ABOUT JAPAN 31


ABJ ABOUT TRIP

เทศกาลอาวะ โอโดริ (Awa Odori Matsuri) สืบทอดความครื้นเครงพื้นบ้าน ด้วยสเต็ปการแด๊นซ์ท้าลมร้อน

阿 波 踊 り 32 ALL ABOUT JAPAN


ในยามที่อากาศร้อนๆ จะมีอะไรที่สนุกสนานไป กว่าการออกก�ำลังกายเรียกเหงื่อเพิ่มกันอีกเล่า ใน เมื่อติดแอร์ให้กับโลกไม่ได้ ก็เอาเกลือจิ้มเกลือ ลุกขึ้น มาเต้ น กั น ทั้ ง เมื อ งให้ ร ่ า งกายกระชุ ่ ม กระชวยท้ า ลมร้อนกันไปเลย What : เทศกาลเต้นระบ�ำอาวะ โอโดริ แท้จริง แล้ ว เป็ น วั ฒ นธรรมการเต้ น ร� ำ พื้ น เมื อ งของชาว จังหวัดโทคุชิมะ (Tokushima) ที่ออกสเต็ปขาแด๊นซ์ สืบทอดกันมายาวนานกว่า 400 ปีแล้ว โดยในวันที่ 12-15 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งจะตรงกับช่วงเทศกาล โอบ้ง (Obon Matsuri) พอดิบพอดี เป็นช่วงเวลาที่ ชาวญี่ปุ่นพากันเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อกลับไป ท�ำความสะอาดหลุมฝังศพ และเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ บรรพบุรุษ ด้วยความเชื่อที่ว่าดวงวิญญาณของผู้ตาย จะกลั บลงมาเยี่ ยมเยี ย นโลกในช่ ว งเวลานี้ เพราะ ฉะนั้นเทศกาลอาวะ โอโดริจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ เทศกาลโอบ้ ง นั่ น เอง ในช่ ว งเวลาแห่ ง ความ สนุกสนานของเทศกาลอาวะ โอโดรินี้ เหล่าบรรดา นักเต้นที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหลากสไตล์ และสีสัน แสบทรวงจะพากั น ออกมาเดิ น ขบวนออกสเต็ ป ขาแด๊นซ์ เฮฮาปาจิงโกะกันไปรอบเมือง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งที่จังหวัดต้นแบบอย่างโทคุชิมะ จะมีการจัด งานเต้ น ร� ำ ที่ ใ หญ่ ม าก ใหญ่ เ สี ย จนสามารถดึ ง ดู ด นักท่องเที่ยวให้เข้ามาร่วมชมงานได้ถึง 1.3 ล้านคน ต่อปีเลยทีเดียว และนอกจากที่จังหวัดโทคุชิมะแล้ว ตามเมืองอื่นๆ ของญี่ปุ่นก็ยังมีการจัดเทศกาลเต้นร�ำ โอวะ โอโดรินี้ขึ้นด้วย เช่น Koenji Awa Odori Mastsuri จัดขึ้นที่โคเอนจิ โตเกียว นับว่าเป็นงาน เทศกาลโอวะ โอโดริที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองรอง ลงมาจากที่โทคุชิมะเลยเชียวละ History : เทศกาลอาวะ โอโดริ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของเทศกาลโอบ้ ง ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ค นญี่ ปุ ่ น เชื่ อ ว่ า ดวงวิญญาณของเหล่าบรรพบุรุษจะลงมาเยี่ยมเยียน ในช่ ว งเวลานี้ เพราะฉะนั้ น การจั ด งานรื่ น เริ ง สนุกสนาน ด้วยการเดินขบวนเต้นร�ำแบบพื้นบ้านไป ทั่วเมืองนั้น ก็เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองต้อนรับ วิ ญ ญาณบรรพบุ รุ ษ ที่ ก ลั บ มาเยี่ ย มบ้ า นให้ ไ ด้ สนุกสนานไปด้วยกันนั่นเอง

ALL ABOUT JAPAN 33


ABJ ABOUT TRIP

เทศกาลฮานาบิ (Hanabi Matsuri) สุดยอดเทศกาลอันเป็นสีสันที่ยิ่งใหญ่ ตระการตาที่สุดในช่วงฤดูร้อน

花 火 34 ALL ABOUT JAPAN


ขอยกให้เป็นสีสันที่สามารถแต่งแต้มความสดใส ให้กับฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสวยงามมา เป็นอันดับหนึ่งกันเลย ส�ำหรับเทศกาลฮานาบิ หรือ เทศกาลดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดส่งท้าย ฤดูร้อน What : เทศกาลฮานาบิ หรือเทศกาลดอกไม้ไฟ เป็นเทศกาลที่เพิ่มความสดใสให้กับยามค�่ำคืนของ ท้องฟ้าในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวได้เป็นอย่างดี โดย เทศกาลฮานาบินี้จะมีการจัดขึ้นในหลายๆ สถานที่ทั่ว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ของทุกปี หนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นจะพากันใส่ชุดยูกาตะ หรื อ ชุ ด กิ โ มโนของฤดู ร ้ อ น ที่ มี สี สั น สดใสออกมา เดินเล่นในงานเทศกาลฮานาบิกัน ต่างคนต่างเฝ้ารอ คอยเพื่อชมการจุดดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการ พลาง นั่ ง สั ง สรรค์ ดื่ ม ด�่ ำ กั บ บรรยากาศที่ อ บอวลไปด้ ว ย ความอบอุ ่ น ซึ่ ง งานเทศกาลดอกไม้ ไ ฟที่ จั ด ใหญ่ จัดจริง จนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงใหลใน สีสันฤดูร้อนของญี่ปุ่นได้อย่างล้นหลามก็มีอยู่หลาย สถานที่ด้วยกัน เช่น เทศกาลดอกไม้ไฟที่แม่น�้ำซุมิดะ (Sumidagawa Hanabi Taikai) ในโตเกี ย ว ที่ มี การจุดดอกไม้ไฟให้ชมกันถึงประมาณ 22,500 ชุด แตกประกายบนท้องฟ้าออกเป็นรูปต่างๆ เช่น หัวใจ ดอกไม้ ดาว หรือแม้แต่โดราเอมอน !! History : การจุดดอกไม้ไฟนั้นมีมานานแสน นานมากแล้วในประเทศญี่ปุ่น แต่ส�ำหรับเทศกาลจุด ดอกไม้ไฟ ที่มีการจุดแบบอลังการจริงจังนั้นเกิดขึ้น จากการจุดเพื่อปลอบโยนวิญญาณคนตายในแม่น�้ำที่ ตายจากการติดเชื้ออหิวาตกโรค ซึ่งระบาดมากใน ช่วงเวลานั้น ศพผู้ตายจะถูกทิ้งตามข้างทาง หรือโยน ทิ้งลงในแม่น�้ำ ท�ำให้เกิดความรู้สึกน่าสงสาร และ น่าเวทนาเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็ได้มี การจั ด เทศกาลดอกไม้ ไ ฟขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ต าม ริ ม แม่ น�้ ำ หรื อ ทะเล เพื่ อ ปลอบประโลมวิ ญ ญาณ เหล่านั้นที่เสียชีวิตจากโรคระบาดนั่นเอง

ALL ABOUT JAPAN 35


MAKE YOUR CHOICE All About Japan E-magazine เพ�่มชองทางการดาวนโหลดเพ�่อผูอาน โดยนอกจากจะสามารถดาวนโหลดผานเว็บไซต www.abjmagazine.com แลว ยังสามารถดาวนโหลดนิตยสารผานแอพพลิเคชั่นเหลานี้

สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นเหลานี้ลงเคร�่อง คนหาคำวา All About Japan แลวคลิกดาวนโหลดไดเลย ฟร� ! ติดตามขาวสาร กิจกรรมตางๆ ได ใน Fan Page Facebook : http://facebook.com/abjmagazine


E


ABJ ABOUT TRIP

Flower Land Hokkaido

แม้ฤดูร้อนจะเป็นช่วงโลว์ ซีซั่นสำ�หรับภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น แต่สำ�หรับฮอกไกโด เกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่ ช่วงฤดูร้อนนี่ละ ที่เป็นช่วงไฮ ซีซั่นของเกาะฮอกไกโด คนญี่ปุ่นจากที่อื่นๆ มักจะหลบร้อนขึ้นไปเที่ยวที่ฮอกไกโดกัน เพราะจะเป็นช่ว ไม่ร้อน ไม่หนาว และมีอุณหภูมิที่กำ�ลังสบ๊าย สบาย แถมทั่วทั้งเกาะยังบานสะพรั่งไปด้วยสีสันจากหมู่มวลดอกไม้ที่พร้อมใจกันอว

38 ALL ABOUT JAPAN


-วงที่ฮอกไกโดอากาศดีที่สุด วดโฉมท้าลมร้อนอีกด้วย

ชมดอกไม้หา้ สีทฟ ี่ าร์มยอดฮิต ฟาร์มโทมิตะ (Tomita Farm)

ถ้าจะให้นึกถึงดอกไม้ในช่วงฤดูร้อนที่ฮอกไกโด คุณจะนึกถึงดอกอะไรมากที่สุด - - คงจะไม่มอี ะไรโด่งดังไปกว่าทุง่ ดอกลาเวนเดอร์อกี แล้ว ทีน่ เี่ ป็นฟาร์มที่ได้รบั ความ นิยมมากจากนักท่องเทีย่ วในช่วงฤดูรอ้ น เพราะนอกจากทุง่ ลาเวนเดอร์แล้ว ก็ยงั มีจดุ เด่นเป็นทุ่งดอกไม้ห้าสีที่ทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตา เราจะได้ชมสีสันจากหมู่มวล ดอกไม้ราวกับอยู่ในทุ่งของสรวงสวรรค์ อ้อ ! นอกจากนี้ ใครที่ไปเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืม ลิ้มลองไอศครีมลาเวนเดอร์ด้วยละ ขอบอกว่า หอม อร่อย ชื่นใจมากจริงๆ WHARE : เมืองนากาฟุระโนะ (Naka Furano) HOW TO GO : นั่งรถไฟมาลงที่สถานี JR Nakafurano แล้วเดินต่อไปอีก ประมาณ 15-20 นาที หรือหากไปในช่วงเทศกาล (มิ.ย. - ก.ย.) สามารถลงที่สถานี JR Lavender ที่จะเปิดในช่วงนี้เท่านั้น แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 5-10 นาที ALL ABOUT JAPAN 39


ABJ ABOUT TRIP

40 ALL ABOUT JAPAN


สัมผัสบรรยากาศน่ารัก เช่าจักรยานปั่นชิวๆ ที่เมืองบิเอ (Biei)

บิเอ เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก ที่ยังคงมีบรรยากาศเงียบสงบแบบชนบทอยู่ แม้ในช่วงฤดูอื่นๆ บิเอ จะเป็นเพียงเมืองที่ ไม่เคยอยู่ในสายตานักท่องเที่ยว เพราะการเดินทางค่อนข้างลำ�บาก แต่สำ�หรับ ฤดูรอ้ นแล้ว บิเอเป็นอีกเมืองที่ได้รบั ความนิยมมากจากนักท่องเทีย่ วเลยทีเดียว ทัว่ ทัง้ เมืองจะบานสะพรัง่ ไปด้วยดอกไม้หลากชนิด พร้อมความสดใสจากท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดอุน่ ๆ ส่องกระทบให้เมืองบิ เอคล้ายเป็นเมืองแห่งสวรรค์นอ้ ยๆ ทีน่ า่ มาพักผ่อน ชมทุง่ ดอกไม้ นักท่องเทีย่ วมักนิยมเช่าจักรยานปัน่ ชิวๆ ชมเมือง เพราะทั่วทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยการแต่งแต้มสีสันจากหมู่มวลดอกไม้จนลืมความเหนื่อย จากการปั่นจักรยานกันไปเลยละ WHARE : เมืองบิเอ (Biei) HOW TO GO : เช่ารถยนต์ขับ หรือนั่งรถไฟมาลงที่สถานี JR Biei แล้วเช่าจักรยานปั่นชมวิว ค่าเช่าจักรบานแบบธรรมดาอยู่ที่ ชั่วโมงละ 200 เยน

ALL ABOUT JAPAN 41


All

AJIDE JAPA

ABOUT TALK

MUNTAN

K ONGP RA NG

นาทีนี้ ถ้าเอ่ยชื่อรายการ Majide Japan เชื่อว่าคนรักประเทศญี่ปุ่นทั้งหลายต้องร้องอ๋อ - ด้วยความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรายการ ที่มีคอนเซ็ปท์หลักประมาณว่าอยากให้คนดูดูปุ๊บ ก็แพ็คกระเป๋าเดินทางตามรอยได้เองปั๊บ และนี่เองทำ�ให้ รายการนี้คว้ารางวัล Japan Tourism Award Thailand 2013 มาครองได้แบบใสๆ - - หนึ่งในหัวใจของความสำ�เร็จนี้ ต้องยกให้กับพิธีกรคนเก่ง ที่ซอกซอนพาคนดูไปเห็น ในหลายๆ มุมของญี่ปุ่นที่รายการอื่นไปไม่ถึงคนนี้ - -

เรื่อง : yui_zaa ภาพ : Muntana Kongprang

42 ALL ABOUT JAPAN

อุ้ม มัณฑนา คงปรางค์


NA

ALL ABOUT JAPAN 43


ABJ ABOUT TALK

44 ALL ABOUT JAPAN


ลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่กล้ามาเอง เพราะกลัวหลง กลัวจะสือ่ สารกับเขาไม่รเู้ รือ่ ง อุม้ เลยรูส้ กึ ว่าเราอยากจะพรีเซ้นท์ให้ทกุ คน เห็นตรงนี้ ว่าจริงๆ มันไม่ได้ยากขนาดนัน้

ก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรของมาจิเด๊ะ เจแปน?

อุ้มเป็นหัวหน้าทัวร์ของบริษัท Japan Holiday มา 8 ปีแล้วค่ะ ซึ่งบริษัทจะท�ำทัวร์เฉพาะประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวเลย แล้วพอดีว่า ทางแกรมมี่ อ ยากท� ำ รายการท่ อ งเที่ ย วญี่ ปุ ่ น ที่ พิ ธี ก รค่ อ นข้ า งจะ ลงรายละเอียดได้ลึกหน่อย เพื่อจะได้พูดแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้ สคริปท์ เลยติดต่อผ่านมาทางบริษัทเพราะเคยดิวงานกันมาก่อนจาก การท�ำรายการ Holiday Japan ซึ่งเมื่อก่อนจะออนแอร์ช่วงวันหยุด นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทก็เลยส่งอุ้มมาเพราะคิดว่าเราคงมีประสบการณ์ พอที่จะท�ำได้ เรียกว่าได้งานเพราะความเก๋า (ยิ้ม)

จุดเริ่มต้นของการหันมาท�ำรายการทีวี?

คือด้วยความที่อุ้มท�ำทัวร์ เราก็จะรู้ความต้องการของคนสมัยนี้ ว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ชอบจะเดินทางด้วยตัวเองมากกว่าไปกับทัวร์ โดยอาจจะไปตามหนังสือท่องเที่ยวที่เคยอ่านหรืออะไรท�ำนองนั้น แต่ อุม้ ว่าพวกนัน้ มันก็ไม่คอ่ ยพอ เพราะบางครัง้ หนังสือก็ไม่ได้มรี ายละเอียด ลึกมากขนาดนั้น เราเลยคิดว่าเฮ้ย ถ้ามันมีอะไรที่บอกคนไปเที่ยวได้ ลึกๆ หน่อย ถึงขนาดบอกเส้นทางให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ก็คงจะดี เพราะน่าจะท�ำให้รู้สึกว่ามันไปได้เองจริงๆ คนจะได้เลิกกลัวการไป เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง แล้วบริษัททัวร์ก็จะได้ผลดีจากตรงนี้ด้วยไม่มาก ก็น้อยในแง่ของชื่อเสียง

ท�ำไมถึงคิดว่าคนจะกลัวการไปญี่ปุ่น?

ลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่กล้ามาเองเพราะกลัวหลง กลัวจะ สื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง อุ้มเลยรู้สึกว่าเราอยากจะพรีเซ้นท์ให้ทุกคน เห็นตรงนี้ ว่าจริงๆ มันไม่ได้ยากขนาดนั้น เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี สิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเยอะมาก ซึ่งการน�ำเสนอผ่าน แค่ทางหนังสือหรือรูปถ่ายอุ้มว่ามันไม่ได้ท�ำให้คนได้เห็นอย่างชัดเจน ด้วย ว่ามันไม่ยากจริงๆ

เป็นครั้งแรกที่เป็นพิธีกร?

จริงๆ เมือ่ ก่อนเคยท�ำรายการ Japan X ออนแอร์ทางช่อง Green Channel และทาง Youtube ค่ะ ตอนหลังเราย้ายมาอยู่ช่องใหม่ ก็เลยต้องเปลีย่ นชือ่ แต่รปู แบบหลักๆ ของรายการก็เหมือนกัน

ความแตกต่างระหว่างบทบาทไกด์กับพิธีกร?

แตกต่างกันมากกกกก ด้วยความรู้ที่ใช้มันไม่ได้ต่างกัน แต่เวลา เราอยู่ในหน้าที่ของการเป็นไกด์ เราต้องคิดถึงลูกค้าเป็นหลัก บทบาท พิธีกรเลยท�ำให้เราได้เป็นตัวเองมากกว่า เพราะมันสามารถถ่ายทอด ความคิดและสิ่งที่เราชอบออกมาได้เต็มที่ตามใจเรา เวลาท�ำรายการ อุ้มก็จะน�ำเสนอตามความชอบของเราทั้งอาหาร สถานที่ที่เราเลือก มุมมองต่างๆ ทั้งหมดจะมาจากความประทับใจโดยส่วนตัวของเรา เป็นหลัก

จาก Japan X สู่ Majide Japan มีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง?

หลักๆ เลยคือกลุม่ คนดูทไี่ ม่เหมือนกัน จากช่อง Green Channel มา Bang Channel และ GMM One คนดูของแต่ละช่องก็ค่อนข้าง แตกต่ า ง อาจจะด้ ว ยอายุ ห รื อ อะไรก็ ต าม แต่ เ ราก็ พ ยายามยึ ด คอนเซ็ปท์หลักของรายการไว้ เพราะอุ้มเชื่อว่าไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ สิ่ ง เดี ย วที่ ค นดู ร ายการของเรามี คื อ ความชื่ น ชอบในประเทศญี่ ปุ ่ น เหมือนกัน เพียงแต่ว่ากลุ่มคนดูอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีขนาดกว้างขึ้น เท่านั้นเอง

คอนเซ็ปท์หลักของรายการที่ยึดถือมาตลอดคืออะไร?

คือการที่เราต้องท�ำให้คนดูรู้สึกว่าการเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองเป็น เรื่องง่าย ซึ่งนั่นท�ำให้รายการเราถ่ายท�ำล�ำบากกว่าคนอื่นเขาเยอะ คือ คนอื่นอาจจะขึ้นรถตู้แล้วลงไปถ่ายกันเฉพาะจุดท่องเที่ยวที่ต้องการ ALL ABOUT JAPAN 45


ABJ ABOUT TALK

แต่ของเราพอแบกกล้องลงจากเครื่องบิน ก็พากล้องขึ้นรถไฟเข้าเมือง เพื่อให้คนดูเห็นจริงๆ ว่าถ้าเขามาจะเดินทางได้ด้วยวิธีไหน แล้วพอ เข้าเมืองต้องท�ำยังไง คือมันมีรายละเอียดที่ต้องลงลึกเยอะมากกกกกก ทุกอย่างที่เห็นในรายการคือเรื่องจริง ไม่มีการเมค กล้องต้องท�ำหน้าที่ แทนสายตาจริงๆ ของคนดู เพราะเราไม่อยากให้คนดูมาด่าทีหลังว่า เฮ้ย ไม่เห็นไปได้จริงเลย อะไรอย่างนี้

จริงๆ ชอบญี่ปุ่นเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว?

ตอนแรกก็ ไ ม่ น ะ แต่ ห ลั ง จากที่ เ ริ่ ม มาท� ำ ทั ว ร์ ไ ด้ สั ก พั ก เราก็ เริ่มสังเกตว่า เอ๊ะ ท�ำไมเวลาเราไปที่นั่น ที่นี่ เราจะอดคิดถึงญี่ปุ่น ไม่ ไ ด้ ซั ก ครั้ ง ประมาณว่ า เอ๊ ะ ท� ำ ไมไม่ มี อั น นั้ น อั น นี้ เ หมื อ นที่ ญี่ปุ่นนะ คือด้วยความที่ญี่ปุ่นมันมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบายต่างๆ เยอะมากไง อย่างสมมติไปเข้าห้องน�้ำเราก็จะรู้สึกว่า - - โห ท�ำไม เขาไม่มีระบบที่เป็นอัตโนมัติแบบที่ญี่ปุ่นนะ หรือแม้กระทั่งขึ้นรถไฟฟ้า ในบ้านเรา บางทีเราก็สงสัยว่าท�ำไมเขาถึงไม่ให้คนทั่วไปขึ้นเหมือน ที่ ญี่ ปุ ่ น นะ เพราะที่ นั่ น ใครจะขึ้ น ก็ ไ ด้ ไ ง ไม่ ไ ด้ จ� ำ กั ด กลุ ่ ม คนที่ จ ะ ใช้ ไ ว้ เ หมื อ นในบ้ า นเรา คื อ ความสะดวกสบายต่ า งๆ มั น ท� ำ ให้ เ รา คิดถึงประเทศญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นประเทศที่อุ้ม ชอบที่สุด

เหตุผลที่ชอบญี่ปุ่นที่สุด?

คือเรารู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่ไปครั้งเดียวไม่เคยพอ ซึ่งอุ้มว่าทุก คนที่เคยไปญี่ปุ่นคงคิดเหมือนกัน อย่างบางทีเราไปยุโรป ไปดูปราสาท หรืออะไรท�ำนองนี้ เราก็จะรู้สึกว่า เออ พอแล้ว ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มา เห็นที่นี่แล้ว แต่กับญี่ปุ่นมันไม่ใช่ เพราะเราจะเจออะไรใหม่ๆ อยู่ตลอด ทุกครั้งที่ไป ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือร้านรวง ซอกมุมใหม่ๆ ที่เราไม่เคย เห็นจากการมาครั้งก่อนๆ จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในรอบ 8 ปีที่ท�ำ ทัวร์มา อุ้มไปญี่ปุ่นมาเกือบสามร้อยครั้งแล้ว และไม่เคยเบื่อ อย่างปีนึง เขามีสี่ฤดู เราไปที่เดิมแต่ต่างฤดู ความสวยมันก็ต่างกันไปแล้ว และ ในแต่ละมุมมันก็จะให้ความรู้สึกที่ต่างกันตลอดเวลา

ตั้งแต่ท�ำรายการมาจิเด๊ะ เจแปนมา ประทับใจเทปไหนที่สุด?

โห - - ยากเหมือนกันนะ แต่ถ้าตอนนี้ที่ประทับใจที่สุดคือเทปที่ไป คิวชูกับว่าน คือมันเป็นเทปที่เราขับรถเที่ยวกันเอง เพราะเป็นเส้นทาง ที่เดินทางด้วยวิธีอื่นล�ำบาก เลยท�ำให้เราได้เห็นอะไรที่แตกต่างจาก มุมเดิมที่เคยเห็นมาบนรถบัสตลอด อีกอย่างคือมันเปิดโลกทัศน์และ มุมมองใหม่ให้เรา เพราะจริงๆ อุ้มเป็นคนชอบความอึกทึกของตัวเมือง มากกกกก แต่เทปนั้นที่ไปจะเป็นธรรมชาติ เงียบๆ สงบๆ สองข้างทาง เป็นวิวสวยๆ ซึ่งการขับรถเที่ยวแล้วได้เห็นวิวแบบนี้ไปเรื่อยๆ มันก็ ท�ำให้เราได้รู้ว่า เออ จริงๆ แล้วเราไม่ต้องอึกทึกตลอดเวลาก็ได้นะ เที่ยวเงียบๆ แบบนี้บ้างก็ดีเหมือนกัน 46 ALL ABOUT JAPAN

ระหว่างการท�ำรายการคนเดียว กับการมีแขกรับเชิญมา ร่วมด้วย แตกต่างไหม?

คือตอนแรกอุ้มกังวลมากนะ เพราะเวลาเราท�ำคนเดียว เราจะพูด อะไร คิดอะไร ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราหมด เทปแรกที่มีแขกรับเชิญ ท�ำให้อุ้มค่อนข้างกังวลมาก กลัวว่าเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง จะเข้ากัน ไม่ได้ ฯลฯ แต่พอท�ำเข้าจริงๆ ปรากฏว่าการมีแขกรับเชิญท�ำให้รายการ มีสีสันขึ้น สนุกขึ้น เพราะแต่ละคนก็จะมีมุข มีมุมมอง แง่คิดต่างๆ ที่มัน แปลกออกไป ด้วยความที่รายการมันไม่มีสคริปท์ ใครอยากพูดอะไรก็ พูดไป ท�ำให้เราได้เห็นความรู้สึกจริงๆ ของคนที่จะเดินทางมาแบบเรา

วางแผนการเดินทางในการถ่ายท�ำยังไง?

ในแต่ละเทปเราจะได้รับการสนับสนุนจากแต่ละท้องถิ่นของญี่ปุ่น ซึ่งเขาจะมีข้อมูลมาให้ว่าแต่ละจังหวัดมีที่เที่ยวตรงไหน มีอะไรน่าสนใจ และขึ้นชื่อบ้าง เราก็จะเอามาวางเรียง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แล้วถึง เลือกเอาว่าที่ไหนมันน่าสนใจ แล้วก็มาแพลนกัน ซึ่งไปครั้งหนึ่งก็จะใช้ เวลาถ่ายท�ำไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะกับแขกรับเชิญหรือเปล่า?

ไม่ได้เลือกค่ะ ด้วยความที่แต่ละคนจะคิวค่อนข้างแน่นมาก ท�ำให้ เราไม่สามารถจะเลือกได้เป๊ะๆ ขนาดนั้น ก็เลยต้องเอาเป็นตามคิวว่าง ของแต่ละคนที่เราได้มามากกว่า แต่บางทีเราก็มีแอบคิดเสียดายบ้างว่า เออ ทริปนี้มันน่าจะเหมาะกับคนนี้นะ ถ้าคนนั้นมาที่นี่ต้องชอบแน่เลย อะไรอย่างนี้ เพราะด้วยความที่แต่ละคนมันมีคาแรคเตอร์ของสิ่งที่ชอบ แตกต่างกัน

ต้องวางแผนการเดินทางในแต่ละทริปเอง?

ใช่ค่ะ คือเราต้องประสานกับทางทีมของญี่ปุ่นเรื่องข้อมูลของ แต่ละสถานที่ก่อน ว่าจากตรงนี้ไปตรงนั้น มีวิธีไหนบ้าง พอเขาบอกมา เราก็ต้องคิดต่อว่า เออ ถ้าเป็นแบ็คแพคเกอร์มา ด้วยสัมภาระแบบนี้ ราคาประมาณนี้ เขาควรจะเลือกเดินทางด้วยวิธีไหนถึงจะเหมาะสม ที่สุด ทั้งด้านความสะดวกและงบประมาณ เพราะโจทย์ที่เรามีคือทุก อย่างต้องตั้งอยู่ในความเป็นจริงของการเดินทาง เพื่อให้ทุกคนมาได้ ด้วยตัวเองจริงๆ ทั้งที่บางทีทางญี่ปุ่นเค้าก็อยากอ�ำนวยความสะดวกให้ เรานะ หารถตู้มาให้อะไรอย่างนี้ แต่เราก็จะแบบ - - เอารถตู้ไปขนของ (หัวเราะ) ญี่ปุ่นก็จะงงว่า อ้าว ท�ำไมไม่เดินทางกันสบายๆ นะ แต่พอ นานๆ เข้าเขาก็เริ่มเข้าใจคอนเซ็ปท์รายการเราว่ามันท�ำไม่ได้นะ หลังๆ ก็เลยเป็นที่รู้กันว่า อ๋อ - - รายการนี้เหรอ ไม่ต้องไปเช่ารถตู้ให้มันนะ (หัวเราะ)

เหนื่อยหรือท้อบ้างไหมในการท�ำงาน?

ส่วนใหญ่จะเหนื่อยกาย อย่างบางครั้งต้องเดินทางไกล เดินเยอะ มากกกกกกกก คือบรรดาตากล้องที่ท�ำงานกับอุ้มจะพูดเหมือนกันหมด


ALL ABOUT JAPAN 47


ABJ ABOUT TALK

ว่าตั้งแต่ท�ำงานมา รายการนี้โหดที่สุด เพราะต้องแบกกล้องเดินๆๆๆ แล้วก็ไม่มีการพัก เพราะในการถ่ายท�ำหนึ่งวันเราต้องให้ได้ประมาณ เทปนึง ซึ่งจะออนแอร์ได้หนึ่งชั่วโมง ท�ำให้ทุกคนไม่มีเวลาพักเลย แม้ ก ระทั่ ง เวลากิ น ก็ ต ้ อ งกิ น ไปด้ ว ยถ่ า ยท� ำ ไปด้ ว ยนะ ที่ เ ห็ น กิ น ใน รายการนัน่ คือกินจริงๆ เป็นข้าวกลางวันบ้างอะไรบ้าง แล้วก็ตอ้ งรีบกิน เพือ่ ทีจ่ ะต้องเผือ่ เวลาให้ทมี งานเบือ้ งหลังคนอืน่ ๆ ได้กนิ ด้วย เพราะเรา ไม่มีเวลาพอที่จะเบรคเลย บางทีเขาให้เวลาทั้งกินทั้งท�ำรายการแค่สิบ นาที เราก็ตอ้ งรีบๆๆ บางทียงั กินได้ไม่หมดชาม เราก็ตอ้ งไปทีอ่ นื่ ต่อแล้ว

เลือกที่พักและร้านอาหารเองไหม?

อย่างที่พัก ถ้าเทปไหนเรามีทางจังหวัดเป็นสปอนเซอร์ เขาก็จะมี ลิสต์มาให้เราว่ามีที่ไหนที่อยากให้น�ำเสนอบ้าง แต่อุ้มก็จะมาเลือกดูอีก ทีค่ะ บางทีก็ต้องขอเขาว่าอยากได้เป็นโรงแรมประมาณนี้ๆๆๆ ได้ไหม เพราะบางที่ที่เขาเสนอมาให้ก็แพงไปส�ำหรับคนที่มาเที่ยวเองจริงๆ แต่ เราก็จะมีการระบุคร่าวๆ ไปให้เขาในตอนแรกอยู่แล้วว่าเราอยากได้ ประมาณไหน เช่น ขอที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟนะ หรืออะไรประมาณนั้น

เวลาเหนื่อยให้ก�ำลังใจตัวเองยังไง?

อุ้มบอกตัวเองเสมอเวลาเหนื่อย ว่ารายการที่เราท�ำอยู่มันอาจจะ ไม่ได้อยู่เป็นหลายๆ สิบปีนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรที่เราท�ำได้ให้ท�ำ ไปก่อนให้เต็มที่ บางทีอุ้มดูรายการอื่นแล้วเขาพาไปที่เดียวกันกับที่เรา ไป อุ้มก็จะรู้สึกว่า เฮ้ย ท�ำไมไม่พาไปตรงนี้ล่ะ หรือท�ำไมไม่บอกว่ามีจุด นี้ ลืมตรงนี้ไปได้ยังไง อะไรแบบนี้ ก็เลยคิดว่าวันนี้เรายังท�ำมันได้ ยังมี ช่องทางทีส่ ามารถบอกถึงสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราชอบได้ จงท�ำมันไป ทัง้ ทีบ่ างครัง้ เหนื่อยมากเลยนะ เพราะเดือนๆ นึงก็ท�ำมาจิเด๊ะประมาณสิบกว่าวัน

แล้วยังต้องท�ำงานที่บริษัททัวร์อีก บางเดือนไม่ได้หยุดเลยก็มี แต่เรา ก็สู้ไป

ชอบที่ไหนในญี่ปุ่นที่สุด?

ชอบโตเกียวค่ะ จริงๆ แล้วโตเกียวมันมีหลายมุมหลายย่านที่ คนไทยยังไปไม่ค่อยถึงนะ อย่างที่อุ้มชอบไปเองบ่อยๆ เลยคือย่าน ‘Daikanyama’ (ไดกันยาม่า) ซึ่งจะเป็นย่านช้อปปิ้งเก๋ๆ คล้ายๆ ทองหล่อบ้านเราอย่างเนี้ย แต่จะไม่จอแจเท่า อย่างวันอาทิตย์ก็จะมี คนแต่งตัวเก๋ๆ มานั่งกินกาแฟชิลล์ๆ จูงหมามาเดินเล่นกัน คือมันเป็น เหมือนแหล่งพักผ่อนของคนญี่ปุ่นเขาเอง ไม่ใช่แหล่งที่คึกคักอย่าง ชินจูกุ แต่อุ้มก็รู้สึกว่ามันมีทุกอย่างที่เราอยากได้อยากซื้อที่นั่น โดยไม่ ต้องเบียดเสียดกับผู้คนมากๆ คือถ้าอุ้มมีโอกาสก็จะไปแถวนี้ทุกครั้ง เป็นจุดโปรดที่ได้ไปพักนิ่งๆ สบายๆ ไปค้นพบร้านใหม่ทุกครั้งที่ไป เหมือนไปตามหาขุมทรัพย์ (ยิ้ม)

มีแนวทางหรือวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นแบบไหนที่ชอบและน�ำ มาปรับใช้?

จริงๆ อุ้มเปลี่ยนไปในทางที่ดีหลายอย่างนะ แต่เราไม่รู้ตัว แล้ว เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาอันนั้นอันนี้มาท�ำแบบเขานะ คือเหมือนกับว่า พอเราไปเจอวิถีชีวิตของเขา พอเราต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมบ้านเขา บ่อยๆ มันก็กลายเป็นชินและติดไปเอง จนแม่หรือพี่น้องบอกว่า เนี่ย แกเป็นญี่ปุ่นไปแล้วนะ อย่างสมัยก่อนอุ้มจะเป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบ อะไร ยังไงก็ได้ แต่พอเราไปญี่ปุ่นบ่อยๆ ก็กลายเป็นแบบ ถอดรองเท้า เป็นระเบียบ แยกขยะก่อนทิ้ง จนเพื่อนถามว่าแกเป็นอะไรนักหนาเนี่ย เราก็แบบ อ้าว ก็แยกให้เขาไง คือมันชินจนเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ หรือเรื่องจัดโต๊ะที่เราเคยเห็นเพื่อนคนญี่ปุ่นจัดแบบเป๊ะมาก เราก็ หัวเราะเขาว่า เฮ้ย ท�ำไมต้องเป๊ะขนาดนั้น ปากกาแดง ปากกาน�้ำเงิน ต้องวางที่เดิมตลอด แต่ตอนนี้เราดันกลับมาเป็นเอง ซึ่งมันท�ำให้เรารู้ หมดเลยนะเวลามีใครมาหยิบอะไรในห้องเรา อีกอย่างที่ติดมาคือเรื่อง ความรอบคอบเวลาเดินทาง คือเราจะต้องวางแผนล่วงหน้า เช็คตาราง รถ จนตอนนี้เพื่อนก็จะยกหน้าที่นี้ไว้ให้เวลาไปเที่ยวกัน แต่ทั้งหมดนั้น เราไม่รู้ตัวเลยนะ คนอื่นทักมาหมด โดยเฉพาะแม่ซึ่งดีใจมากกกกกก ว่าพฤติกรรมลูกดีขึ้นนะ (ยิ้ม)

รู้สึกยังไงกับรางวัล Japan Tourism Award Thailand 2013 ที่เพิ่งได้รับมา? ดี ใ จค่ ะ เราได้ ร างวั ล นี้ ช ่ ว งที่ ท� ำ มาครบปี นึ ง พอดี ที่ ดี ใ จคื อ มันเหมือนกับมีคนที่มองเห็นความตั้งใจของเรา แล้วมันท�ำให้หาย เหนื่อยนะ

เหตุผลที่ท�ำให้รายการได้รับรางวัลนี้?

เท่าที่ทราบมาคือทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเขา บอกว่ า ในเมื อ งไทยมี ร ายการท่ อ งเที่ ย วประเทศญี่ ปุ ่ น อย่ า งเดี ย ว 48 ALL ABOUT JAPAN


ALL ABOUT JAPAN 49


ABJ ABOUT TALK

โดยเฉพาะอยู่ไม่กี่รายการ แล้วเขาบอกว่าจุดเด่นที่เขาเห็นคือเรา เป็นรายการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นจริงๆ ร้อย เปอร์เซ็นต์เลย คือคอนเซ็ปท์มันจะค่อนข้างชัดเจนว่าเราท�ำให้คนดู รู้สึกว่า เออ เขาไปเที่ยวได้ด้วยตัวเองจริงๆ นะ อะไรท�ำนองนี้ แล้วเรา เองก็เห็นผลตอบรับของคนดูหลังจากดูรายการค่อนข้างเยอะ ทั้งทาง หน้าเพจเฟซบุ้ก ซึ่งมักจะมีคนเข้ามาบอกว่าไปตามรอยตรงนี้ๆ มานะ แล้วก็เขียนมาชม มาบอกว่าเนี่ย เขาไปตามที่เราบอกเลยนะ แล้ว ก็ไม่หลงจริงๆ ด้วย หรือคนที่สนใจจะไปก็จะมาถามรายละเอียดกัน บางคืนอุ้มตอบทั้งคืนเลยนะ เพราะมันเยอะมากจริงๆ บางคนแค่เข้า มาบอกว่าเราคือแรงบันดาลใจในการจะเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นของ เขา - - แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้ว

คิดว่ า อะไรคื อ เสน่ห์ข องประเทศญี่ปุ่น ที่ท�ำให้ทุกคน ใฝ่ฝันอยากจะได้ ไปสักครั้งในชีวิต

เรื่องแรกเลยคือความปลอดภัย อุ้มท�ำทัวร์มาแปดปี ไม่เคย ได้ยินใครพูดเลยว่าถูกขโมยกระเป๋าหรือข้าวของ ซึ่งอุ้มคิดว่าความ ปลอดภัยเป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับการที่คนจะเลือกเดินทางท่องเที่ยว ที่ไหนสักที่ โดยเฉพาะแบ็คแพ็คเกอร์ คือที่ญี่ปุ่นทุกคนจะค่อนข้าง ปลอดภัย เวลาอุ้มท�ำทัวร์แล้วลูกทัวร์มาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะออกไป เดินเที่ยวตรงนั้นตรงนี้กันเองนะ อุ้มไม่เคยกังวลเลย แล้วมันก็ไม่เคยมี ประวัติเลยว่ามีคนโดน อีกอย่างคือคนไทยค่อนข้างคุ้นเคยกับอาหาร ญี่ปุ่นอยู่แล้ว เพราะบ้านเราก็มีขายอยู่ ดังนั้น คนที่ไปเที่ยวจะไม่ค่อย มีปัญหาเรื่องอาหารการกิน ท�ำให้อยู่ได้หลายวันโดยไม่รู้สึกเบื่อ กลายเป็ น ว่ า ทุ ก คนอยากจะไปลองกิ น อาหารญี่ ปุ ่ น ต้ น ต� ำ รั บ แท้ ๆ ซะอีก บางอย่างที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อของบ้านเขา ยังอร่อยกว่าบ้าน เราที่เป็นร้านจริงจังเลยก็มี ด้วยความที่คนญี่ปุ่นเป็นคนที่ค่อนข้าง ดูแลชีวิตตัวเองดี อย่างพวกอาหารการกินหรือสาธารณูปโภคต่างๆ เนี่ยเขาจะท�ำให้ดีหมดเลย ทีนี้พอนักท่องเที่ยวไปแล้วได้ใช้ เราก็จะ รู้สึกว่าโห ชีวิตดี แล้วเขาก็ไม่ค่อยเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะ อย่าง พวกค่ า เข้ า ชมสถานที่ ต ่ า งๆ ที่ บ ้ า นเราจะเป็ น เรทคนไทยกั บ เรท นักท่องเทีย่ ว ทีญ ่ ปี่ นุ่ ส่วนใหญ่กจ็ ะเท่ากันหมด แถมเรายังใช้พาสปอร์ต ลดภาษีได้อีกต่างหากเวลาซื้อของ

ถ้าชีวิตนี้มีโอกาสไปญี่ปุ่นได้แค่หนึ่งครั้ง ที่ไหนที่อยาก แนะน�ำให้ ไป? โตเกียวค่ะ คืออุ้มว่าโตเกียวเป็นพื้นฐานในการจะเริ่มต้นเที่ยว ส่ ว นอื่ น ๆ ของญี่ ปุ ่ น ได้ ดี ที่ สุ ด โตเกี ย วมี ภ าษาอั ง กฤษเยอะสุ ด มี เส้นทางการเดินทางที่หลากหลายและค่อนข้างง่าย เหมาะที่เราจะไป 50 ALL ABOUT JAPAN

ลองใช้ชีวิตแบบเขาให้ได้ก่อน พอเราเริ่มคุ้นเคยกับเส้นทางหรือวิธี การใช้อปุ กรณ์อำ� นวยความสะดวกต่างๆ แล้ว มันก็งา่ ยทีจ่ ะเดินทางไป จังหวัดอื่นที่มีภาษาอังกฤษน้อยกว่าหรือเครื่องอ�ำนวยความสะดวก น้อยกว่า อีกอย่างคือโตเกียวเป็นศูนย์กลางการเดินทางไปเทีย่ วทีอ่ นื่ ซึง่ อยูร่ อบๆ อย่างจะไปดูภเู ขาไฟฟูจกิ น็ งั่ รถไฟแค่ชวั่ โมงเดียว อุม้ ว่าถ้าไป ครัง้ แรกแล้วไปเริม่ ต้นทีจ่ งั หวัดทีส่ วยมากๆ แต่เดินทางล�ำบาก มันอาจ จะท�ำให้เราเข็ด คือมันจะเป็นแบบ เออ สวยนะ แต่ล�ำบากจังเลย เหนือ่ ยจังเลย อะไรอย่างนี้

แนะน�ำจุดเที่ยวในโตเกียวที่ไม่ซ�้ำใครให้หน่อย?

ต้องถามก่อนว่าชอบเที่ยวแบบไหน คือมันจะมีแต่ละย่านของ แต่ละกิจกรรม คือถ้าชอบถ่ายรูปก็ไปย่านนึง ชอบช้อปปิ้งก็ต้องเป็น อีกย่านนึง

ถ้างั้น ขอเป็นร้านอาหารที่อยากแนะน�ำ

อุ้มอยากแนะน�ำย่านที่ชื่อว่า ’Jiyugaoka’ (จิยูงะโอกะ) อุ้มว่า มันเป็นสวรรค์ของคนชอบขนมเลย คือมันเป็นย่านชุมชนของคน ญี่ปุ่น มีช้อปปิ้งมอลล์ มีร้านขนม ร้านเค้ก แล้วก็มีของช้อปปิ้งอื่น อย่างพวก Uniqlo หรือ Muji แล้วยังได้เห็นวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นจริงๆ มีแม่บ้านญี่ปุ่นขี่จักรยานไปจ่ายตลาดเหมือนที่เราเห็นจากในหนัง แล้วก็ยังมีพวกร้านข้าวแกงกะหรี่ ข้าวห่อไข่ คือเป็นรสชาติท้องถิ่น จริงๆ แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษา เพราะมันจะมีรูปในเมนูอาหาร มีตัวช่วยต่างๆ ให้เราอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ค่อยพลุกพล่าน นั่งรถไฟจาก ชิบูย่าไปแค่สองสถานีก็ถึงแล้ว

อยากให้ฝากรายการเป็นการทิ้งท้ายสักหน่อย

ฝากติดตาม Majide Japan ได้ที่ช่อง GMM ONE ทุกวันอาทิตย์ สิบโมงเช้า รีรันเก้าโมงเช้าวันอังคารค่ะ ส่วนช่อง BANG Channel ก็ ห้าทุ่มวันพฤหัสบดี และหนึ่งทุ่มวันเสาร์นะคะ ช่วงนี้อาจจะยังสับสน เรื่องช่องกันสักหน่อย แต่ยังไงก็ฝากคนรักประเทศญี่ปุ่นช่วยติดตาม กันด้วยนะคะ -เราว่ารายการมาจิเด๊ะ เจแปน ของเธอคนนี้ก็คงเหมือนๆ กับ ตัวตนของเธอนั่นแหละ สบายๆ ง่ายๆ แต่ชัดเจนและสนุกชวนติดตาม นั่นคงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมรายการของเธอคนนี้ถึงมีแฟนตามดูเพิ่ม ขึ้นๆ ทุกวัน เราฝากให้ลองติดตามชมรายการนี้กัน ถ้าคุณยังไม่เคย เปิดไปดู แล้วคุณจะรู้ว่าญี่ปุ่นเที่ยวเองก็ได้ - - ง่ายจริงๆ


ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT TALK

52 ALL ABOUT JAPAN


อุม้ บอกตัวเองเสมอเวลาเหนือ่ ย ว่ารายการทีเ่ ราทำ�อยูม่ นั อาจจะไม่ได้อยู่ เป็นหลายๆ สิบปีนะ เพราะฉะนัน้ ตอนนี้ อะไรทีเ่ ราทำ�ได้ ให้ทำ�ไปก่อนให้เต็มที่

ALL ABOUT JAPAN 53


All

ABOUT STORY

YANAKA Ginza ...เที่ยวโตเกียวแบบเนิบช้า ย้อนเวลาสู่ย่านเมืองเก่า...

54 ALL ABOUT JAPAN


ตอนที่เราไปโตเกียวครั้งแรก...

เรารูส้ กึ ว่าโตเกียวเป็นเมืองทีว่ นุ่ วายจัง ผูค้ นเดินผ่านกันกวักไกว มีชีวิตที่เร่งรีบได้ทุกเมื่อเชื่อวัน รีบวิ่งไปให้ทันขึ้นรถไฟ รีบเข้ามานั่งซดราเม็งให้หมด ภายในไม่ถึง 5 นาที เพื่อที่จะได้ ไปทำ�งานต่อ หันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่คน คน คน และคน ความรู้สึกแรกมันเกือบทำ�ให้เราเริ่มจะไม่ชอบโตเกียวแล้วเชียว แต่แล้วความคิด ก็เปลี่ยนไป เมื่อได้ลองใช้ชีวิตแบบเนิบช้าในเมืองที่วุ่นวายแห่งนี้

โตเกียว เป็นเมืองที่ไม่เหมาะส�ำหรับคนรัก สงบเท่าไรนัก เพราะโตเกียวเป็นเมืองหลวงของ ประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ มี ป ระชากรมากติ ด อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก... เราเคยเชื่อแบบนั้น ตอนที่ได้มีโอกาส มาเที่ ย วที่ ญี่ ปุ ่ น ครั้ ง แรก ภาพของผู ้ ค นจ� ำ นวน มหาศาลที่ห้าแยกชิบุย่าจากในอินเตอร์เน็ต หรือ ในไกด์บุ๊คยังคงติดตา ด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ ชอบความวุ่นวายเท่าไร ก็เลยพยายามเสิร์จหา ข้ อ มู ล สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วในโตเกี ย วที่ ไ ม่ ค ่ อ ยมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปเยื อ นมากนั ก เพื่ อ ที่ จ ะได้ ล อง เที่ยวในโตเกียวแบบก้าวช้าๆ ดูบ้าง ยานากะ (Yanaka / 谷中 ) เป็ น ย่ า นที่ บังเอิญค้นเจอในอินเตอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่า ‘ใช่เลย’ เมื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองแห่งความศิวิไลอย่าง โตเกียว เราก็เลยจัด ‘ยานากะ’ ใส่ลงในแผนเที่ยว อย่างไม่ลังเล วันนั้นเป็นวันที่อากาศก�ำลังเย็นสบาย ไม่ ร้อน และไม่หนาวเกินไป แดดอุ่นๆ ส่องลงมา พอให้ได้รสู้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า จากสถานีชนิ นากาวา (Shinagawa Station) เรานั่งรถไฟสายยอดฮิต อย่างเจอาร์ ยามาโนเตะ (JR Yamanote Line) สายสีเขียวมาลงทีส่ ถานีนปิ โปริ (Nippori Station) สถานนี ที่ ซึ่ ง เคยเป็ น สถานี ท างผ่ า นส� ำหรับเรา เพราะแวะผ่านมาเปลี่ยนสายรถไฟหลายครั้งอยู่ แต่ไม่เคยรู้สึกว่าที่นิปโปริจะมีอะไรดีๆ ให้ลอง ออกจากสถานีไปเดินเทีย่ วดูเลย รูม้ าแค่คร่าวๆ ว่า

นิปโปริเป็นย่านขายผ้า ที่มีบรรยากาศคล้ า ยๆ พาหุรัดบ้านเรา มีผ้าดิบขาย ไว้ส�ำหรับตัดเย็บ เสื้ อ ผ้ า รวมทั้ ง เสื้ อ ผ้ า ส� ำ เร็ จ รู ป ที่ ตั ด เย็ บ เสร็ จ เรียบร้อยแล้วด้วย แต่พอได้มารู้ว่าที่นิปโปริเอง ก็เป็นย่านที่น่าเดินไม่น้อย ในใจก็รู้สึกเสียดายขึ้น มาเล็กๆ แต่ก็นะ... ใครที่มาโตเกียวครั้งแรก จะไม่ ให้ไปเดินชิบุย่า ฮาราจูกุ หรือวัดอาซากุสะ ก็ดูจะ เหมื อ นมาไม่ ถึ ง โตเกี ย ว นิ ป โปริ จึ ง กลายเป็ น ตัวเลือกท้ายๆ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวไปโดยปริยาย

ระหว่างทางที่เดินไป ย่านยานากะ บรรยากาศที่ต่างไป จากชิบุย่า ฮาราจูกุ มันท�ำให้เราหลงรัก ย่านนี้ตั้งแต่แรกพบ

ALL ABOUT JAPAN 55


ABJ ABOUT STORY

น่าเสียดายที่วันนี้เราไม่มีเวลามากพอจะไป เดินเล่นฝัง่ นิปโปริ เราเลยออกทีท่ างออกทิศตะวันตก (West Exit) แล้วเดินต่อไปเรื่อยๆ ตามทางที่คิดว่า จะพาเราไปถึ ง ย่ า นยานากะได้ ระหว่ า งทางที่ เดินไปยานากะ เราสังเกตว่าแถวนี้ช่างเป็นโตเกียว ในมุมที่เงียบสงบ จนอดรู้สึกแปลกใจเล็กๆ ไม่ได้ว่า เออ... ดีนะ ในเมืองๆ เดียวกันแท้ๆ แต่แค่เปลี่ยน สถานี มั น ก็ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ แ ตกต่ า งได้ ขนาดนี้เชียวเหรอ ...โตเกียวก็ไม่ใช่เมืองที่วุ่นวาย อย่างที่คิดแฮะ... เดิ น คิ ด อะไรเล่ น ๆ เพลิ น ๆ ก็ ม าถึ ง ที่ ย ่ า น ยานากะจนได้ ก่อนจะเข้าสู่บริเวณยานากะ กินซ่า (Yanaka Ginza) ที่เป็นเหมือนชุมชนเล็กๆ และมี ของขาย ของกิน เราจะต้องเดินผ่านบริเวณที่เป็น สุสานก่อน สุสานแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า สุสานยานากะ หรือยานากะโบจิ ซึ่งเป็นชื่อเดิม ที่นี่เป็นสุสานที่มี ขนาดใหญ่ทีเดียว เพราะมีหลุมฝังศพอยู่มากกว่า 7,000 หลุม แถมยังเป็นสถานที่ฝังศพของนักเขียน ศิลปิน และนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมายอีกด้วย แต่ถึงจะเป็นสุสาน ก็เป็นสุสานที่เนื้อหอมมากใน ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ซากุระบาน ทั่วทั้งบริเวณ แห่งนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนมาร่วมเทศกาลฮานามิ

หรือชมดอกซากุระกัน ตอนที่เราไปเป็นช่วงปลาย ของเทศกาลซากุระแล้ว ซากุระมากมายที่เรียงราย อยู ่ ใ นสุ ส านแห่ ง นี้ จึ ง พากั น ร่ ว งโรยจากไป บรรยากาศที่ ไ ด้ สั ม ผั ส จึ ง ดู อ ้ า งว้ า งวั ง เวงนิ ด ๆ เหมือนกัน เดินจากสุสานยานากะไปไม่ไกลนัก เราก็จะ เข้าสู่บริเวณที่เรียกว่า ยานากะ กินซ่า (Yanaka Ginza) ซึ่งไฮโลท์ของย่านนี้ก็อยู่ตรงนี้ละ เพราะ ก่อนจะเข้าสู่ตัวย่านที่เป็นเหมือนถนนคนเดินสาย เล็กๆ ให้เราได้รู้สึกเหมือนย้อนเวลาสู่โตเกียวใน อดีต เราจะต้องลงบันไดที่เหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ ธรรมดา เพราะจุ ด นี้ เ ขากล่ า วขานกั น ว่ า เป็ น บริเวณที่จะสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้สวย ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวเลยทีเดียว ตรงจุดนี้เขา เรี ย กว่ า ยุ ย ะเกะดั น ดั น (Yuyake dandan) ซึ่งสามารถแปลได้ตรงตัวสมกับค�ำร�่ำลือเลยว่า ‘จุด ที่ พ ระอาทิ ต ย์ ค ่ อ ยๆ ตกลงมาอย่ า งสวยงาม’ น่าเสียดายไม่น้อยที่เราเลือกไปเดินยานากะในช่วง ตอนบ่าย จึงไม่ได้อยู่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ว่า สวยสมค�ำขนานนามหรือเปล่า แต่ก็ตั้งใจไว้อย่าง แน่วแน่แล้วละว่า ครั้งหน้าที่มายานากะจะต้องมา ลองพิสูจน์ให้ได้ว่า ยามเย็นที่พระอาทิตย์ค่อยๆ

สุสานยานากะ บริเวณด้านหน้า ก่อนถึงยานากะ กินซ่า บอกไม่ถูกเหมือนกันแฮะ ว่าบรรยากาศเป็นยังไง แต่ก็เงียบสงบมากทีเดียว 56 ALL ABOUT JAPAN


ถึงจะมีฉายาอีกอย่าง ว่าเป็นเมืองแมว แต่กลับเจอแมวอยู่ แค่ตัวเดียวเองละ แต่น้องเหมียวตัวนี้ ก็อ้วนกลม น่ากอดมาก นอนอาบแดดสบายเชียว

ALL ABOUT JAPAN 57


ABJ ABOUT STORY

ขนมน้องเหมียว ไส้ชาเขียว อร่อยมาก นอกจากไส้ชาเขียว ที่ร้านก็ยังมี ไส้ถั่วแดง ไส้ครีม ไส้อนื่ ๆ อีกเพียบ ต้องไปลองชิมกันนะ

ลับขอบฟ้าที่นี่จะสวยงามมากแค่ไหน พอลงจากบันไดยุยะเกะดันดันมาแล้ว ก็จะเข้าสู่ ย่านที่เขาเรียกว่า ยานากะ กินซ่า แล้วละ ซึ่งเป็น เหมื อ นถนนคนเดิ น สายเล็ ก ๆ ที่ มี ร ะยะทางไม่ มากมายเลย แต่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยร้ า นค้ า น่ า สนใจเพี ย บ โดยเฉพาะของกินที่ดูจะน่ากินไปหมดทุกอย่าง จนอด แวะทุกร้านแทบไม่ได้ อ้อ ! ที่นี่เขามีฉายาอีกอย่าง หนึ่งคือ เมืองแมว เพราะแต่ก่อนเป็นย่านที่มีแมว อาศัยอยู่เยอะมาก เพราะฉะนั้นร้านค้าต่างๆ ก็จะ พยายามขายสินค้าเกี่ยวกับน้องเหมียว เช่น ขนมที่ท�ำ เป็นรูปแมว หรือหางแมว เสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้าก็ เป็นรูปแมว แต่ดูเหมือนว่า เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน น้อง เหมียวก็จะหายไปจากย่านนี้ทีละน้อยด้วย เพราะเท่า ที่ลองส่องๆ ดูตามข้างทาง เราเจอน้องเหมียวตัวอ้วน นอนหลบแดดอยู่แค่ตัวเดียวที่บริเวณยุยะเกะดันดัน เท่านั้นเอง เราค่อยๆ เดินสัมผัสบรรยากาศของย่านนี้อย่าง เนิบช้า ท�ำตัวให้กลมกลืนไปกับชาวบ้านที่นี่ ที่ดูต่าง ออกไปจากที่เคยเจอตามสถานีรถไฟชิบุย่า ฮาราจูกุ หรื อ ชิ น นากาวา ร้ า นค้ า ที่ นี่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น ร้ า นที่ มี บรรดาคุณลุง คุณป้าเป็นเจ้าของ ใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม ต้อนรับนักท่องเที่ยวแทบจะปรากฎอยู่ทุกนาที จน แอบรู้สึกเหมือนไม่ได้เดินอยู่ในโตเกียว แต่เหมือนได้

ย้ อ นเวลากลั บ มาสู ่ ยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี ยั ง เข้ า มาไม่ ถึ ง ผู้คนไม่เดินก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์โดยไม่สนใจ บรรยากาศรอบข้าง ช่วงเวลาที่ได้หายใจอย่างเต็ม ปอด ไม่ต้องเร่งรีบ หรือแข่งขันกับใคร โตเกียวใน มุมนี้ส�ำหรับเรา มันช่างสงบ และงดงามมากทีเดียว แต่สุดท้ายแล้ว เข็มนาฬิกาก็ต้องหมุนวนไปตาม หน้าที่ของมันอยู่ดี ช่วงเวลาแสนสงบที่ยานากะของ เราก็ต้องหมดลงไปตามตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา เรา เดินย้อนกลับมาทางเดิมเพือ่ มาขึน้ รถไฟทีส่ ถานีนปิ โปริ หยุด และมองย้อนกลับไปตรงบริเวณทีย่ ยุ ะเกะดันดัน อีกครั้ง แสงแดดอุ่นๆ ที่ส่องลงมาสะท้อนเข้าตา เป็น ห้วงเวลาสุดท้ายที่ท�ำให้เราเห็นภาพยานากะในมุมที่ สวยงามจนตรึงอยู่ในใจ แม้ ชี วิ ต จะต้ อ งเร่ ง รี บ หมุ น เร็ ว ไปตามโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปทุกเมื่อเชื่อวันเพียงใด ก็อย่าลืมหา มุ มสงบให้ กับชี วิ ต ของตั ว เองบ้ า ง แม้แต่ในเมืองที่ วุ ่ น วายอย่ า งโตเกี ย ว ก็ ยั ง มี ย ่ า นเล็ ก ๆ น่ า รั ก ที่ เ รา สามารถเดิ น เที่ ย วอย่ า งเนิ บ ช้ า โดยลื ม เวลาไปได้ ในชีวิตที่สับสนวุ่นวายของเราก็เช่นเดียวกัน มันจะ ต้องมีมมุ เล็กๆ ในหัวใจให้เราได้หยุดพักยามเหนือ่ ยล้า จากการใช้ชีวิต หรือการท�ำงานอย่างแน่นอน ...แค่เพียงคุณลองหามันให้เจอ...

35.727654, 139.767352

การเดินทาง : นั่งรถไฟ JR Yamanote Line มาลงที่สถานี Nippori แล้วเดินต่ออีกนิดหน่อย

58 ALL ABOUT JAPAN


ย่านเก่าแก่ เล็กๆ น่ารักแห่งนี้ ยังคง มีกลิ่นอายความเป็น ญี่ปุ่นในสมัยเก่า ให้เราได้สัมผัสอยู่ ตลอดเส้นทาง

ใครที่ชอบของ กระจุกกระจิก น่ารัก มาเดินที่นี่ น่าจะหลงรักย่านนี้ ได้ ไม่ยากเลยแหละ

ALL ABOUT JAPAN 59


All

ABOUT GUIDE

無 MUJINZOU 尽 蔵

Ramen

อาหารทีข่ นึ้ ชือ่ อีกอย่างหนึง่ ของ ประเทศญีป่ นุ่ นอกจากซูชิ ปลาดิบแล้ว ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเส้นๆ อย่างราเม็ง (Ramen) นีล่ ะ ใครทีม่ โี อกาสได้บนิ ไป ลิม้ ลองราเม็งสูตรต้นต�ำรับแท้ๆ ถึงประเทศญีป่ นุ่ รับรองว่าต้องมีเผลอ ซดจนน�้ำซุปจนหมดถ้วยกันบ้าง ใช่ไหมล่ะ อย่าได้แปลกใจเลย เวลาที่ไป กินราเม็งแล้วได้ยนิ เสียงคนญีป่ นุ่ ซูด้ เส้น กันอย่างเอาเป็นเอาตาย ก็ราเม็งของ ญีป่ นุ่ แท้ๆ มันอร่อยเหาะจริงๆ นีน่ ะ ไก่ทอด คาราเกะ หอม กรอบ อร่อย มีให้เลือกสั่งทั้ง จานเล็กและจานใหญ่ กินคู่กับราเม็งร้อนๆ อืม... อร่อยสุดยอด !

60 ALL ABOUT JAPAN

เพราะฉะนัน้ คอลัมน์พากันไปอ้วนอย่าง ABOUT Guide : Eating ฉบับนี้ ก็เลยจะขอชวนไปลิ้มลอง ร้านราเม็งทีอ่ ร่อยจนอยากบอกต่อกันเสียหน่อย วันนี้ เราไปกั น ไกลหน่ อ ยนะ เพราะจะพาไปกิ น กั น ถึ ง จังหวัดโกเบเลยทีเดียว (ก็แหม... กินในโตเกียวกันมา ตั้งหลายเล่มแล้ว ขอเอาใจคนรักคันไซหน่อยแล้วกัน) ร้าน 無尽蔵 หรือ Mujinzou เป็นร้านราเม็งที่ ยังคงคอนเซปต์รา้ นอาหารแฟรนไชส์ กระจายรายได้ และมีสาขาแตกแขนงอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเช่นเดิม ส่วนสาขาทีโ่ กเบนี้ อยูภ่ ายในห้าง umie Mosaic ห้าง ชิคๆ ชิวๆ ทีม่ มี มุ ถ่ายรูปวิวเทพๆ อีกมุมหนึง่ ในโกเบ เรามีโอกาสได้เข้าไปลองชิมราเม็งร้านนี้ ด้วย การตามกลิ่นหอมๆ ของน�้ำซุปที่ส่งกลิ่นหอมไปไกล

ถึงโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland) หลังจาก ไปนั่งจุมปุ๊กท้าลมหนาว รอถ่ายรูปอยู่วิวหอคอยโกเบ ยามค�่ำคืนอยู่นาน พอได้รูปที่ต้องการแล้ว ก็ตรงดิ่ง ไปหาอะไรใส่ทอ้ งตามสไตล์สาวเจ้าเนือ้ รักการกินทันที เมือ่ ได้เดินเข้ามาในร้าน ก็พบว่าร้านนีก้ ว้างขวาง ทีเดียวเชียว ไม่แออัด เบียดเสียดกันเหมือนร้านอาหาร ที่ โ ตเกี ย วเท่ า ไร พอเล็ ง ๆ ที่ นั่ ง ได้ แ ล้ ว พนั ก งาน คนญี่ปุ่นหน้าตาดีก็เดินเอาเมนูมาให้ พร้อมกับเอาน�้ำ มาเสิร์ฟ ที่ญี่ปุ่นนี่ดีจริงๆ กินอาหารร้านไหน ก็มีน�้ำ ฟรีให้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นน�้ำเปล่า หรือชา แหม... สู้เมืองไทยก็ไม่ได้ คิดราคายันน�้ำแข็ง 2 ก้อน (คิคิ) พลิ ก เมนู ดู ก็ ยิ่ ง น�้ ำ ลายสอ เพราะมี แ ต่ ร าเม็ ง น่ากินเพียบ ! จนแทบจะเลือกไม่ถูก แต่สุดท้ายก็


EATING

ALL ABOUT JAPAN 61


ABJ ABOUT GUIDE

ในเมนูมีราเม็ง ให้เลือกหลากหลาย น่ากินทุกอย่างจริงๆ ราคาก็แสนจะเป็นมิตร เพราะถ้าเทียบกับ ปริมาณแล้วไม่แพงเลย

62 ALL ABOUT JAPAN

ราเม็งสูตรต้นต�ำรับ ของร้าน Mujinzou น�้ำซุปเข้มข้นมาก ! เส้นเหนียวนุ่มจน โซ้ยหมดอย่างไว !


EATING โอ้ !! แม่เจ้าประคุณรุนช่อง ราเม็งเจ้า ช่างชามใหญ่นัก ช้อนน�้ำซุปนี่เท่ากับทัพพีที่บ้านกันเลยทีเดียว อยู่นอกร้านว่ากลิ่นหอมแล้ว ยิ่งมีราเม็งชามยักษ์มาอยู่ ตรงหน้าอย่างนี้ กลิ่นยิ่งหอมจนเตะจมูกบี้กันไปเลย ตัดสินใจสั่งราเม็งรสต้นต�ำรับแบบพื้นๆ มาลองชิมดู ก่อน เขาบอกว่าร้านไหนจะอร่อย ไม่อร่อยก็วัดกันได้ที่ สูตรแบบต้นต�ำรับดั้งเดิมนี่ละ ส่วนเพื่อนร่วมอุดมการณ์ อ้ ว นลงพุ ง นางบ่ น อยากกิ น ราเม็ ง เผ็ ด ๆ มาตั้ ง แต่ เท้าเหยียบญี่ปุ่นละ นางก็เลยสั่งเป็นราเม็งซุปเผ็ดน�้ำข้น มา และสิ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ ใ นการกิ น ราเม็ ง ที่ ญี่ ปุ ่ น ก็ คื อ เกี๊ ย วซ่ า ถ้ า กิ น ราเม็ ง แล้ ว ไม่ มี เ กี๊ ย วซ่ า ก็ เ หมื อ นกิ น ขนมจีนไม่มีน�้ำยา แหม๊... มันช่างเป็นเครื่องเคียงที่เติม ไขมันให้ร่างกายได้เป็นอย่างดีจริงๆ แค่เกี๊ยวซ่าคงอ้วน ไม่ พ อ ข้ า งนอกอากาศหนาว เดี๋ ย วจะไม่ ห ายหนาว ก็ เ ลยสั่ ง ไก่ ท อด คาราเกะ จานเล็ ก มากิ น เคี ย งคู ่ กั บ เกี๊ยวซ่าอีกสักหน่อยซิ อ้วนกันให้พอไปเลยงานนี้ นั่ ง เมาท์ ร ออยู ่ ไ ม่ น าน พนั ก งานหน้ า ตาดี ก็ ย ก ราเม็งมาเสิร์ฟ โอ้ !! แม่เจ้าประคุณรุนช่อง ราเม็งเจ้า ช่างชามใหญ่นัก ช้อนน�้ำซุปนี่เท่ากับทัพพีที่บ้านกันเลย ทีเดียว อยูน่ อกร้านว่ากลิน่ หอมแล้ว ยิง่ มีราเม็งชามยักษ์ มาอยูต่ รงหน้าอย่างนี้ กลิน่ ยิง่ หอมจนเตะจมูกบีก้ นั ไปเลย อดใจไม่ไหวละ โซ้ยมันอย่างไม่เกรงใจใคร น�้ำซุปที่นี่ เข้มข้นมากจริงๆ เข้าน�้ำ เข้าเนื้อ เข้ากระดูกด�ำมากๆ

เส้นก็เหนียวนุม่ ชวนเคีย้ ว ยิง่ กินพร้อมกับหมูนมุ่ ๆ ติดมัน นิดๆ ทีถ่ งึ แม้จะมีมาให้แค่ 2 ชิน้ แต่กเ็ ป็น 2 ชิน้ คุณภาพ ยิ่งรู้สึกฟินเวอร์ เหมือนขึ้นสวรรค์ (เวอร์ได้ตลอดเวลา) แล้วราเม็งชามยักษ์นี้ก็หมดภายในไม่กี่นาทีเช่นเคย ไหนหันไปดูผู้ร่วมอุดมการณ์อ้วนลงพุงหน่อยสิ นางสั่งราเม็งเผ็ดน�้ำข้นมา น่ากินไม่แพ้กันเลย น�้ำซุป เข้มข้นไปถึงก้นถ้วยที่ได้ความเผ็ดนิดๆ หวานหน่อยๆ จากพริกเผามาช่วยเติมสีสัน พร้อมด้วยหมูสับ และ ไข่ยางมะตูมเยิ้มหน่อยๆ โอ้ว... เห็นแล้วอยากจะแย่ง นางกินจริงๆ เครื่องเคียงของร้านนี้ก็ไม่น้อยหน้ากันเลย เพราะเกี๊ยวซ่าก็กรอบนอก นุ่มในอร่อยจนรสชาติยังติด อยู่ในปากมาจนทุกวันนี้ (ฮา) ยิ่งไก่คาราเกะยิ่งไม่ต้อง พูดถึง เพราะบอกกับตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วว่า มาโกเบ อีกเมื่อไร จะต้องมาโซ้ยราเม็งร้านนี้ให้ได้อีกแน่นอน ใครทีผ่ า่ นไปกินลมชมวิวแถวโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ก็แวะไปลิ้มลองราเม็งน�้ำซุปเข้มข้นที่ร้าน Mujinzou ได้ ส่วนใครที่ไปเที่ยวในโซนอื่นของประเทศญี่ปุ่น ก็เข้า เว็บไซต์ไปหาพิกัดใกล้ๆ ที่พักันได้เลย http://www. kitakata.co.jp/mujin จัดไป อย่าให้เสีย !!

34.67917, 135.184382

無尽蔵 CATEGORIES : RAMEN NEAREST STATION : HARBORLAND PRICE : 670 - 1,000 YEN HOME PAGE : http://www.kitakata.co.jp/mujin OPEN : 11 : 00 - 22 : 00

เกี๊ยวซ่าร้อนๆ กรอบนอกนุ่มใน จานนี้ราคาแค่ 200 เยนเท่านั้น !! อร่อยจนแทบเหาะได้ ALL ABOUT JAPAN 63


ABJ ABOUT GUIDE

วิธีการ เดินทางไปร้าน MUJINZOU RAMEN

นั่งรถไฟมาลงที่ สถานี Harborland แล้วเดินต่อไปอีก ประมาณ 10-15 นาที ร้านจะอยู่ด้านหน้า ของห้าง umie Mosaic

HOW TO GO

MUJINZOU RAMEN

http://youtu.be/7cBzyORrIOU 64 ALL ABOUT JAPAN


EATING ร้านอาหารน่าอร่อย ในห้าง umie Mosaic 1. Fisherman’s Market

ร้านบุฟเฟ่ต์วิวดีที่ตั้งอยู่ใน umie Mosaic เป็นร้านบุฟเฟ่ต์ขนาดใหญ่ ทีเดียว มีอาหารให้เลือกหลากหลายมาก ทั้งอาหารฝรั่ง พวกสปาเก็ตตี้ พิซซ่า บลาๆ หรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอย่าง ปลาดิบก็มี ซีฟู้ด กุ้ง หอย ปู ปลา ก็มา อู๊ย ! เข้ามากินแค่ร้านเดียว รับรองว่า อิ่มจนกลับถึงโรงแรม บุฟเฟ่ต์ที่นี่ราคา ประมาณ 2,000 กว่าเยน ราคาถือว่า คุ้มค่ากับคุณภาพ และปริมาณที่ได้รับ เอาล่ะ ! ขาบุฟเฟ่ต์ทั้งหลาย ถ้าไม่กลัว อ้วนก็จัดปาย !! พิกัด : 34.679386,135.184031

2. Kannonya Cheesecake

กรี๊ดดด !! ขอกรีดร้องเบาๆ ก่อน หนึง่ ที ชีสเค้กทีร่ า้ นนีอ้ ร่อยมากเลยแหละ ตัวเธ๊อ !! สาวกชีสเค้กอย่างเรา ลอง เข้าไปค�ำเดียวถึงกับพูดไม่ออก ชีสเยิ้มๆ ชนิดที่แบบยืดขึ้นมากับช้อน เค้กนุ่มๆ ชนิดที่แบบแทบจะละลายในปาก อู๊ย ! ขอปาดน�้ำลายก่อนหนึ่งที ขอยกให้เป็น ชีสเค้กอีกร้านที่ห้ามพลาดเลย ถ้ามา เที่ยวที่โกเบ เชื่อ ไม่เชื่อ ? ไม่เชื่อก็ลองไป พิสูจน์กันดูสิ รับรอง งานนี้มีอ้วน !! เว็บไซต์ : http://www.kannonya. co.jp/index.php พิกัด : 34.679386,135.184031 นอกจากร้านอาหารที่แนะน�ำกัน ไปด้านบน ภายในห้าง umie Mosaic ก็ยังมีร้านอาหารน่ากินอีกเพียบ !! ถ้าจะให้สาธายายก็คงจะต้องใช้เวลา เขียนกันหลายเล่มทีเดียว เพราะฉะนั้น ใครไปชมวิวแถวโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ก็อย่าลืมเข้าไปเซอร์เวย์กันในห้างนี้ได้ นะจ๊ะ รับรองว่าอร่อยทุกร้าน !!

ALL ABOUT JAPAN 65


All

ABOUT GUIDE

SOUL Shabu เรื่อง และภาพ : Kandara NataLie

ดืม่ ด�ำ่ ไปกับบรรยากาศแบบพาโนราม่า ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีม่ สี ายลมเย็นๆ พัดผ่าน สร้างความสบาย ด้วยทางเดินริมแม่นำ�้ ทีย่ าวกว่า 300 เมตร ‘เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์’ เป็นอีกหนึง่ แหล่งช้อป เทีย่ ว กิน ดืม่ และนัดพบปะ สังสรรค์กบั เหล่าเพือ่ นฝูงได้ เป็นอย่างดี ภายในเอเชียทีค เราได้ไปพบกับร้านอาหาร ญีป่ นุ่ ร้านหนึง่ ทีส่ าวกชาบู ต้องห้ามพลาด !!

66 ALL ABOUT JAPAN


IN THAI

โซล ชาบู (Soul Shabu) เป็นร้านชาบูสไตล์ ญีป่ นุ่ ทีต่ งั้ อยูใ่ นแหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดังอย่างเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ การเดินทางนั้นง่ายมาก เมื่อ ลงเรือที่ท่าเรือเอเชียทีคแล้ว เดินตรงมาไม่เกิน 100 เมตร ร้านโซล ชาบู จะอยู่ทางด้านขวามือเลย เจอร้ า นแล้ ว จะรอช้ า อยู ่ ไ ย รี บ ตามกลิ่ น น�้ ำ ซุ ป หอมๆ เข้าไปในร้านกันเลยดีกว่า เพี ย งแค่ ก ้ า วแรกที่ เ ข้ า ไปในร้ า น ก็ รู ้ สึ ก เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในร้านชาบูที่โอซาก้า เราได้ สัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น และการตกแต่ง ภายในแบบเก๋ๆ เป็นเรือขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเสียง ทักทายจากพนักงานอย่างเป็นมิตร ‘อิราชัยมาเสะ’ พร้ อ มกั น นั้ น เราก็ ไ ด้ พ บกั บ คุ ณ วิ ว หนุ ่ ม หล่ อ อัธยาศัยดี หนึ่งในหุ้นส่วนของร้าน ที่ต้อนรับเรา เป็ น อย่ า งดี หลั ง จากการพู ด คุ ย ซวนเซเฮฮากั บ คุ ณวิ ว ได้ พั ก ใหญ่ ก็ เ ลยได้รู้ว ่า ร้านโซล ชาบูนี้

เกิดขึ้นจากเพื่อนหุ้นส่วน 4 คน ที่รักชาบูเป็นชีวิต จิตใจ เรียกได้ว่าจิตวิญญาณเป็นชาบูกันเลยทีเดียว เชียวละ จึงน�ำมาสู่การรวมกลุ่มกันเปิดร้านชาบู สไตล์ญี่ปุ่นขึ้นมา โดยร้านโซล ชาบูจะเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 23.00 น. โดยที่วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ คนจะเยอะเป็นพิเศษ และที่ ส�ำคัญร้านนี้เป็นร้านที่ชาวต่างชาติโปรดปรานกัน เป็นอย่างมาก เพราะระหว่างที่เรานั่งกินกันอยู่ ก็สังเกตเห็นชาวต่างชาติพากันเข้ามาใช้บริการ อย่างไม่ขาดสาย หลั ง จากพู ด คุ ย กั บ คุ ณ วิ ว เจ้ า ของร้ า นที่ มี จิตวิญญาณ (Soul) ในการเข้าถึงรสชาติชาบูอย่าง เต็มเปีย่ ม เราก็มโี อกาสได้ลมิ้ ลองชาบูทรี่ า้ นกันด้วย ความพิถพี ถิ นั ของทางร้าน เริม่ ตัง้ แต่นำ�้ ซุปชาบูทมี่ ี ให้เลือกถึง 4 แบบ ไม่วา่ จะเป็นป็นซุปวะฟู (ซุปใส) ซุปสุกี้ ซุปกิมจิ และซุปโอเด้ง โดยซุปที่ขายดีที่สุด

เพียงแค่เดินเข้ามา ในร้านก็นึกว่าหลุด เข้ามาอยู่ที่ญี่ปุ่น บรรยากาศน่านั่ง ชวนหิวจริงๆ กลิ่นชาบูหอมเสียจน รอช้าไม่ได้แล้ว !!

ALL ABOUT JAPAN 67


ABJ ABOUT GUIDE

จะเป็นซุปสุกี้ ซึ่งจะมีรสชาติหวานนิดๆ เค็มหน่อยๆ ผสมผสานกันได้อย่าง กลมกล่อมลงตัว แต่ถ้าอยากจะฟินกับรสชาติเนื้อเน้นๆ ที่ได้กลิ่นความหอมของ เนื้อไปเต็มๆ ก็ต้องสั่งซุปวะฟู ใครที่ชอบกินเนื้อ รับรองเลยว่า จะได้รับทั้งรูป รส กลิ่น และความฟินไปตามๆ กัน จากน�้ำซุป เราก็มาดูที่น�้ำจิ้มกันบ้าง ทางร้านมีน�้ำจิ้มไว้ให้เลือก 2 แบบ เป็น น�้ำจิ้มซอส และน�้ำจิ้มงาขาว พร้อมด้วยพริก กระเทียม และพริกเผา เอาใจคนที่ ชอบกินเผ็ด เรื่องรสชาติของน�้ำจิ้มไม่ต้องพูดถึง อร่อยล�้ำชนะเลิศไปเลยจ้า ระหว่างรอน�้ำซุปเดือด ก็มีเมนูเรียกน�้ำย่อยเป็นชุดรวมของว่างมาให้ทานเล่นกัน ก่อน ที่ดูจะถูกใจทุกคน เห็นจะต้องยกให้ฮัมเปงทอดไส้ชีส ชีสทอดที่ยิ่งทานยิ่ง อร่อย ไม่มคี วามเลีย่ น การันตีดว้ ยคุณภาพทีท่ างร้านได้สง่ ออกเมนูนสี้ แู่ ดนปลาดิบ กันด้วย ต่อด้วยทอมเปยากิสลัด (Tompeiyaki Salad) สลัดสไตล์ฟิวชั่นที่ให้ อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างจากสลัดที่เราเคยกินจากที่อื่นมาก่อน ผสานคลุกเคล้า ด้วยไข่ซอสชีส และแฮม ซึ่งสามารถเลือกได้ตามใจชอบ ส�ำหรับเมนูนี้ถ้ามาถึง ร้านโซล ชาบูแล้วไม่ได้สั่ง ก็ถือว่ามาไม่ถึงกันเลยทีเดียว แหม... ช่างเป็นร้าน ชาบูที่ไม่ได้มีดีแค่ชาบูอย่างเดียวจริงๆ เพราะนอกจากเมนูชาบูแล้ว ก็ยังมีเมนู อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเพียบ เครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาเขียวที่มีรสชาติหอม กลมกลม ไม่หวาน และไม่ขมจนเกินไป เอาละ... หลังจากเรียกน�้ำย่อยกันไปจนท้องเริ่มตึงๆ แล้ว ก็มาถึงช่วงเวลาที่ เรารอคอยกันเสียที น�้ำซุปชาบูก�ำลังเดือดพอดี ทางคุณวิวจึงได้แนะน�ำชุดผักรวม ที่มีลูกชิ้นแองกี้เบิร์ดน่ารักๆ ที่เราคุ้นตากันดี แต่เอ๊ะ... ท�ำไมลูกชิ้นแองกี้เบิร์ดที่ เห็นกันดาษดื่นตามตลาดนี้ ถึงได้เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะน�ำของทางร้านล่ะ คุณวิวจึง ยิ้ ม กริ่ ม ด้ ว ยความเป็ น มิ ต รแล้ ว ตอบว่ า ทางร้ า นเป็ น ผู ้ คิ ด ค้ น และส่ ง ลู ก ชิ้ น แองกี้เบิร์ดขายตามท้องตลาดที่เราเห็นๆ กัน ว้าวววววว !! มาถึงต้นตอเลยหรือนี่ มีหรือจะพลาดชิม แล้วก็ไม่ผิดหวัง อร่อยล�้ำสมค�ำร�่ำลือจริงๆ ต่อจากชุดผักรวม ก็มาถึงแผนกเนื้อสัตว์กันบ้าง เริ่มด้วยหมูคุโรบุตะสันคอ สไลด์บางๆ งานพรีเมี่ยม เลยนะเนี่ย เนื้อเน้นๆ แน่นๆ หวาน หอม นุ่มลิ้น ส�ำหรับใครที่ไม่กินเนื้อ แต่อยาก สัมผัสรสชาติของเนื้อ ก็ขอแนะน�ำหมูคุโรบุตะสันคอสไลด์บางที่นี่เลย อร่อยจน ต้องบอกต่อ ! ตามด้วยเนื้อลายออสเตรเลีย ที่กินแล้วแทบจะละลายในปาก แต่ก็ ยังมีความกรุบกรอบของมันบางๆ อยู่ สุดยอดแห่งความอร่อย !! ยัง ! ยังไม่หมด เพียงเท่านี้นะ ยังมีชุดครอบครัวหมูที่ประกอบไปด้วยหมูสไลด์ เบคอน ลูกชิ้น เอ็นหมู และตับหมูอีก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของคุณภาพดีทั้งนั้น เรียกได้ว่าอิ่ม อร่อย คุ้มราคาจริงๆ เมื่อกินชาบูกันเสร็จก็ขอตบท้ายด้วยไอศครีมโฮมเมด ที่มีหลายรสชาติให้ เลือกชิม แต่มีอยู่ 3 รสชาติที่อยากแนะน�ำ คือ ชาเขียว งาด�ำ และน�้ำเต้าหู้ ซึ่งทั้ง 3 รสชาตินี้ให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกัน แต่ความอร่อยกินกันไม่ลงจริงๆ ส�ำหรับไอศครีมชาเขียวจะมีกลิ่นคล้ายชาเขียวดั้งเดิมของเมืองเกียวโตที่เข้มข้น จนกลิ่นขึ้นจมูก ส่วนงาด�ำก็เป็นเนื้องาเน้นๆ ออกขมๆ หวานๆ อร่อยลิ้น และ ไอศครีมน�ำ้ เต้าหู้ ก็ได้รสน�ำ้ เต้าหูจ้ ริงๆ รสชาติออกนมๆ หวานๆ ขนาดลองครัง้ แรก ก็ยงั ติดใจ ต้องขอบอกว่าประทับใจมาก ถูกใจสาวหวานอย่างเรามากจริงๆ หลังจากเข้าถึงจิตวิญญาณชาบูที่ร้านโซล ชาบูกันจนอิ่มแปร้ ก็ออกมาเดิน เล่นกินลม ชมวิวแม่น�้ำที่เอเชียทีคกันต่อ แหม... มาเที่ยว มากินที่นี่อิ่มทั้งกาย สบายทั้งใจจริงๆ นะเนี่ย 68 ALL ABOUT JAPAN

ชุดผัก ชุดเนื้อ ครอบครัวหมูพร้อม คนกินก็พร้อม !! แล้วจะรออะไรอีก ลงมือโซ้ยกันเลย !!


IN THAI บรรยากาศยามเย็น ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ชวนให้เดินเล่น ชิวๆ แต่ถ้ารู้สึกหิว โซล ชาบู คือค�ำตอบ !!

13.729401, 100.584956

Location : Asiatique the river front Address : 2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Telephone : 086 414 9666 Facebook : facebook.com/SoulShabu Open : 17:00 - 23:00

DISCOUNT 5 % พิเศษ !! เฉพาะผู้อ่าน All About japan E-magazine เพียง Capture หน้าจอคูปองในหน้านี้ ใส่แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ ของท่าน หรือจะปริ้นท์ ใส่กระดาษก็ ได้ตามสะดวก แล้วนำ�ไปแสดง เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้าน Soul Shabu

รับไปเลยส่วนลดพิเศษ 5% ตั้งแต่วันนี้ - สิ้นปี 2557 !!!

ALL ABOUT JAPAN 69


All

ABOUT GUIDE

SHIBUYA

หัวใจของการช้อปปิ้งแห่งมหานครโตเกีย

‘ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน สับสน วุ่นวาย...’ มาชิบุย่าทีไร เรานึกถึงเพลงนี้ท เพราะชิบุย่าเป็นย่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสับสน วุ่นวาย ลายตาไปด้วยผู้คน ทั้งคนญ และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ห้าแยกชิบุย่า’ ห้าแยกหฤหรรษ์ที่เป็นแค่แยกถ ธรรมดาๆ แต่กลับมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก !! 70 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

A

ยว

ทุกที ญี่ปุ่น ถนน ALL ABOUT JAPAN 71


ABJ ABOUT GUIDE

ภาพจำ�อันเป็น เอกลักษณ์ของ ย่านชิบุย่าที่มี ชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วโลก

72 ALL ABOUT JAPAN

มีใครที่อยากไปญี่ปุ่นแต่ไม่รู้จักชิบุย่า (渋谷 / Shibuya) บ้างไหมหนอ ? ส�ำหรับคนที่ยังไม่ได้หา ข้อมูลเพิ่มเติม หรือท�ำความคุ้นเคยกับประเทศญี่ปุ่น เท่าไรนัก อาจจะงงๆ สับสนนิดหน่อย เมือ่ ได้ยนิ ค�ำว่า ‘ชิบุย่า’ แต่ถ้าจะให้นึกถึงภาพผู้คนนับร้อยนับพัน ที่พากันเดินข้ามถนนหลังจากไฟสัญญาณเปลี่ยนเป็น สัญญาณส�ำหรับให้คนเดินข้ามจากทุกฝั่งของถนน ราวกับผึ้งแตกรังแล้วละก็... ก็คงจะท�ำให้เห็นภาพ ของชิบุย่ากันได้มากขึ้นอย่างชัดเจน

ชิบยุ า่ เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ ความบันเทิง และแฟชั่นอีกแห่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนหน้าตาของ โตเกียวไม่น้อย เพราะภาพผู้คนเดินข้ามถนนไปมา นั บ พั น คนได้ ก ลายมาเป็ น ภาพจ� ำ ที่ ส ะท้ อ นให้ ค น ทั้งโลกได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า และน่าตื่นตา ตื่นใจของประเทศอันเป็นผู้น�ำในหลายๆ ด้านอย่าง ประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ ส่วนที่มา และเหตุผลของภาพ มหาชนจ�ำนวนมากที่แออัดอยู่ในย่านชิบุย่านี้ หาก เราได้รู้ก็อาจจะรู้สึกว่า เออนะ... มันก็ไม่แปลกอะไร


SHOPPING

สถานีชบิ ยุ า่ (Shibuya Station) เป็นสถานีรถไฟทีม่ ผี ้โู ดยสารมาใช้บริการ มากถึง 2.4 ล้านคนต่อสัปดาห์เลยทีเดียว และยังนับเป็นสถานีรถไฟทีม่ จี �ำ นวนผู้โดยสาร มากทีส่ ดุ เป็นอันดับที่ 4 ในญีป่ นุ่ อีกด้วย ที่จะมีคนมาข้ามถนนพร้อมๆ กันมากมายจน กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องไป ถ่ายรูป และเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้ เพราะ สถานีชิบุย่า (Shibuya Station) เป็นสถานี รถไฟที่ มี ผู ้ โ ดยสารมาใช้ บ ริ ก ารมากถึ ง 2.4 ล้านคนต่อสัปดาห์เลยทีเดียว และยังนับเป็น สถานีรถไฟที่มีจ�ำนวนผู้โดยสารมากที่สุดเป็น อันดับที่ 4 ในญี่ปุ่นอีกด้วย แต่ที่ชิบุย่าก็ไม่ได้ มีดีแค่ห้าแยกที่มีคนข้ามถนนไปมาเท่านั้นนะ เพราะชิบุย่ายังเป็นแหล่งรวมแฟชั่นล�้ำสมัยที่ เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการช้อปปิ้งที่โตเกียว เลยก็ว่าได้ แฟชั่นที่ชิบุย่าจะค่อนข้างโตขึ้นมา จากทางฝั่งฮาราจูกุ (Harajuku) ที่เน้นไปใน ด้านแฟชั่นส�ำหรับวัยรุ่น และคอสเพลย์เป็น ส่วนใหญ่ แต่ที่ชิบุย่าจะมีแฟชั่นส�ำหรับเหล่า

34.669482, 135.502838

CATEGORIES : SHOPPING NEAREST STATION : SHIBUYA OPEN : แล้วแต่ร้านค้า

คนท�ำงาน รวมไปถึงยังเป็นศูนย์รวมของร้าน แบรนด์เนมหลายร้าน เช่น H&M Forever 21 หรือห้างทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังของประเทศญีป่ นุ่ เอง อย่าง Shibuya109 ที่เรามักจะได้เห็นผ่านตา ในหนังสือการ์ตูน หรือสื่อต่างๆ ของญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นขอรับรองได้เลยว่า ขาช้อป ทั้งหลายที่ได้หลงมาเดินที่ชิบุย่า นอกจากจะ ได้ขา้ มถนนตรงห้าแยกชิบยุ า่ เล่นไปมา ถ่ายรูป กับรูปปั้นฮาจิโกะแล้ว จะต้องรู้สึกเหมือนได้ เดินอยู่ในดงดอกไม้วงกตที่หาทางออกไม่ได้ เพราะมีแต่ของให้ช้อปเต็มไปหมด อ้อ ! ที่ ชิบุย่ายังเป็นแหล่งศูนย์รวมของร้านอาหาร อร่อยๆ ด้วยนะ เรียกได้ว่า มาเที่ยวแค่ย่าน เดียวอาจจะอยูไ่ ด้ครึง่ ค่อนวัน หรือทัง้ วันทีเดียว เชียวละ

อี ก หนึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สำ � คั ญ ของย่ า นชิ บุ ย่ า แห่ ง นี้ นอกจากจะมี ห้าแยกวุน่ วายทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลกแล้ว ก็ยงั มีรปู ปัน้ ฮาจิโกะ (Hachiko) สุนัขยอดกตัญญูที่มารอรับเจ้าของที่ลาจากโลกนี้ ไปจนตัวเอง แก่ตายอีกด้วย โดยบริเวณรูปปั้นฮาจิโกะแห่งนี้ ได้กลายมาเป็น สถานที่นัดพบของเหล่าบรรดาวัยรุ่นญี่ปุ่น เพราะสามารถหากัน เจอได้ง่าย นอกจากนี้ยังตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟชิบุย่าเลย แต่ถึงแม้ จะมีบริเวณที่ให้ยืนสูบบุหรี่อยู่ใกล้ๆ แต่บริเวณรูปปั้นฮาจิโกะแห่งนี้ ก็มีกลิ่นบุหรี่คละคลุ้งพอสมควรเลย เพราะฉะนั้นใครที่ ไม่ชอบกลิ่น บุหรี่คงทำ�ได้แต่รีบไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้เสร็จ แล้วก็ข้ามถนนไป ช้อปปิ้งให้กระจายอีกฝั่งฟากของถนนกันอะเนอะ

ALL ABOUT JAPAN 73


ABJ ABOUT GUIDE

HOW TO GO

SHIBUYA

สามารถนั่งรถไฟใต้ดิน Ginza Line / Hanzomon Line / Fukutoshine Line มาลงที่สถานี Shibuya แล้วออกทางออก 8 หรือนั่งรถไฟ JR Yamanote Line มาลง ที่สถานี Shibuya แล้วเลือกออกทางออก Hachiko Exit

74 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING ร้านช้อปปิ้งน่าสนใจ ในย่านชิบุย่า (Shibuya) 1. SHIBUYA109

สาวกนิฮงทั้งหลาย ลองพูดมาเถอะ ว่าไม่รู้จัก SHIBUYA109 เพราะเราจะ บอกว่า ไม่เชื่อ ! ห้างแฟชั่นชื่อดังที่ ปรากฏอยู่ตามหนังสือการ์ตูน หรือใน สื่อต่างๆ ของญี่ปุ่นขนาดนี้ จะไม่รู้จักกัน ได้อย่างไร ที่ห้างนี้มีแฟชั่นงามๆ แบบ ชิบุย่าสไตล์ขายเต็มไปหมด ชิบุย่านี่ ได้ชื่อว่า ย่านแห่งเจ้าแม่แฟชั่นเลยนะ เพราะฉะนั้นไปเดินชิบุย่าทั้งที อย่ามัวแต่ ข้ามถนนเล่นกันจนเพลิน พลาดเดินห้าง SHIBUYA109 ไป เชยนะจ๊ะ ขอบอก !! เว็บไซต์ : http://www.shibuya109.jp พิกัด : 35.659602,139.698725

2. 109 MEN’S

มีของฝ่ายหญิงอย่าง SHIBUYA109 ไปแล้ว ก็ต้องมีของฝ่ายชายบ้างสิ เดี๋ยวจะหาว่าญี่ปุ่นเขาล�ำเอียง ในตึก ของ 109 MEN’S แห่งนี้ มากล�้ำไปด้วย แฟชั่นส�ำหรับคุณผู้ชายไม่น้อยหน้า ไปกว่า SHIBUYA109 เลย ไม่ว่าจะเป็น แนวคุณชาย ฮิปฮอป หรือวัยโจ๋ วัยเซอร์ ก็มีให้เลือกเพียบ ! ถ้าไปเที่ยวชิบุย่ากับ แฟน 2 คนนีแ่ ยกห้างกันเดินได้เลย รับรอง ว่าฟิน และคุณชายก็ ไม่มเี บือ่ แน่นอน !! เว็บไซต์ : http://www.109mens.jp พิกัด : 35.659796,139.700997

3. Disney Store

ขนาดอายุปูนนี้แล้ว ได้เข้าไปส่องๆ ดูใน Disney Store สาขาชิบุย่า ยังอด กรี๊ดไม่ได้ ถ้าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ ดีสนีย์ หรือพาลูกๆ หลานๆ ไป สงสัยได้ มีกรี๊ดสลบ หมดตัวแน่ๆ เพราะมีแต่ของ กระจุกกระจิก ดีสนีย์สไตล์ น่ารัก คิคุ เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นดินสอ ปากกา มิกกี้เมาท์ กระเป๋า สมุด รองเท้ายัน เคสโทรศัพท์ที่ล้วนแล้วแต่เป็น ครอบครัวดิสนีย์ทั้งนั้น เอ้า ! ขาแบ๊วทั้ง หลาย อย่าลืมเตรียมสตางค์ ไปให้ดีๆ กันด้วยละ งานนี้เผลอๆ อาจมีหมดตัว ! เว็บไซต์ :http://www.disneystore. com พิกัด : 35.661258,139.700217 ALL ABOUT JAPAN 75


All

JAPAN STYLE

ด�มราาหมา่ากิน

ทำ

welcome

welcome

76 ALL ABOUT JAPAN


เมื่อเดือนที่เพิ่งผ่านมา หลายคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ โลกโซเชียล เน็ตเวิร์คคงจะทราบกันดีถึงกระแส ดราม่าท�ำมาหากินของคุณลุงราเม็งสู้ชีวิตที่โด่งดังเป็นพลุแตก จนกลายเป็นกระแสสังคม จุดประกาย ต่อมความสงสารให้เหล่าคนสู้ชีวิตพากันไปกินราเม็งที่ร้านคุณลุงคนญี่ปุ่น ที่เอสพลานาด รัชดากัน ยกใหญ่ จนร้านคุณลุงจากที่เคยเงียบเหงา กลายเป็นโด่งดังจนหัวกระไดร้านไม่แห้งกันเลยทีเดียว

อั น ที่ จ ริ ง การออกมายื น ตะโกน ชู ป ้ า ย โฆษณา หรื อ เชิ ญ ชวนลู ก ค้ า ให้ เ ข้ า ร้ า นเป็ น เรื่องปกติมากส�ำหรับคนญี่ปุ่น หากใครที่เคย ไปเดิ น ตลาดอาเมะโยโกะ (Ameyoko) ที่ อุเอะโนะ (Ueno) ก็คงจะคุน้ เคยกับภาพเหล่านี้ เป็นอย่างดี เพราะจะได้ยินเสียงตะโกนเซ็งแซ่ เรียกแขกไปตลอดทาง เรียกได้ว่าสร้างความ คึ ก คั ก และเป็ น สี สั น อี ก อย่ า งหนึ่ ง ของตลาด อาเมะโยโกะเลยละ แล้วท�ำไมล่ะ ? - - ท�ำไมคนญี่ปุ่นถึงต้อง ท� ำ ขนาดนั้ น ด้ ว ย ที่ เ มื อ งไทย ต่ อ ให้ ร ้ า นจะ ซบเซาแค่ ไ หน เขายั ง ไม่ อ อกมายื น ตะโกน โวกเวกเรียกลูกค้ากันเลยนะ ค� ำ ตอบก็ อ ยู ่ ใ นสายเลื อ ดของคนญี่ ปุ ่ น เขาละ... เพราะคนญี่ ปุ ่ น เป็ น คนที่ จ ริ ง จั ง กั บ การ ใช้ชีวิตมาก ด้วยจ�ำนวนประชากรที่แน่นถนัดไป ทั่วพื้นที่ตารางเมตรของประเทศ จึงไม่แปลก เลยที่ ก ารแข่ ง ขั น จะสู ง ตามไปด้ ว ย เมื่ อ การ แข่ ง ขั น สู ง ต่ า งคนต่ า งจึ ง ต้ อ งผลั ก ตั ว เองให้ ขยั น ขั น แข็ ง ตั้ ง อกตั้ ง ใจมากขึ้ น เป็ น เท่ า ตั ว พอเสียงนาฬิกาปลุกดังว่าถึงเวลาตื่นนอนแล้ว จะไม่มีค�ำว่าขี้เกียจส�ำหรับคนญี่ปุ่น นี่อาจจะ เป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งก็ได้ที่ท�ำให้แดนปลาดิบ แห่ ง นี้ กลายมาเป็ น ประเทศแนวหน้ า ที่ เพี ย บพร้ อ มไปเสี ย หมดทุ ก ด้ า น จนท� ำ ให้ หลายๆ ประเทศถึ ง กั บ ต้ อ งซู ฮ ก ชาบู ชาบู ในหลายสิ่งที่คนญี่ปุ่นท�ำกันเลยเชียว ตอนที่เราไปญี่ปุ่น นอกจากวิธีการตะโกน เรี ย กลู ก ค้ า หน้ า ร้ า นจนเสี ย งแหบ เสี ย งแห้ ง หรื อ ขาแข็ ง ตลอดทั้ ง วั น แล้ ว เรายั ง ได้ เ ห็ น อุ ป นิ สั ย ที่ รั ก ในอาชี พ ที่ ต นท� ำ อย่ า งสุ ด ชี วิ ต

ของคนญี่ปุ่นอีกหลายอย่างด้วย ไม่ว่าจะเป็น การพู ด จาทั ก ทายลู ก ค้ า ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ค นเดิ น เข้ามาในร้าน พร้อมกับกระตือรือล้นในการ บริการอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะสื่อสารกันด้วยภาษา อะไร จะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่อง เราก็มักจะได้ใน สิ่งที่เราต้องการเสมอ อีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกต เห็นทุกครั้งที่เข้าไปนั่งกินอาหารในหลายๆ ร้าน พนั ก งานทุ ก คนจะไม่ มี ค� ำ ว่ า อู ้ แอบยื น หลั บ เล่นโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน หรือแสดงอาการ ขี้เกียจออกมาให้เห็นเลย ทุกคนท�ำงานเหมือน ตุ๊กตาที่ชาร์จแบตไว้จนเต็มแบบเกินพิกัด ท�ำให้ เราต้องย้อนหันกลับมาถามตัวเองว่า ทุกวันนี้ เราตั้งใจท�ำงานมากพอหรือยัง ? มั น ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ พี ย งการตั้ ง ใจ ขยั น หรื อ กระตือรือล้นอะไร แต่การที่เราทุ่มเทท�ำงาน อย่ า งเต็ ม ที่ ยั ง หมายถึ ง การให้ เ กี ย รติ ตั ว เอง ให้เกียรติผู้ร่วมงาน และให้เกียรติสังคมอีกด้วย ภาพของคุณลุงราเม็งที่ออกมายืนตะโกนเรียก ลูกค้าที่บันไดเลื่อนนั้น จึงไม่ใช่เรื่องส�ำคัญที่เรา จะมานั่งเถียงกันว่า สิ่งที่คุณลุงท�ำ มันดราม่า หรือไม่ และเหตุผลของการกระท�ำก็ไม่ใช่สิ่ง ที่ เ ราต้ อ งมานั่ ง สนใจเลย แต่ สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ การกระท�ำต่างหาก เพราะคุณลุงเป็นคนญี่ปุ่น และคนญี่ ปุ ่ น เป็ น คนที่ เ คารพในสั ม มาชี พ ที่ ตัวเองท�ำ ไม่ว่าจะเป็นการท�ำอาชีพอะไร จะ หนักหนา หรือต้องสู้ชีวิตกันแค่ไหน ถ้าเราไม่ ละทิ้งความตั้งใจในหน้าที่ ให้เกียรติในความ พยายามของตัวเอง สิ่งต่างๆ จากความยาก ล�ำบากของเรา ก็จะมีคนเห็นสักวัน และวันนั้น มันจะตอบแทนเราด้วยเกียรติแห่งความพยายาม เหมือนดังเช่นที่มีคนเห็นถึงความพยายามของ คุณลุงราเม็งสู้ชีวิตนั้นแล

มันไม่ใช่แค่เพียง การตั้งใจ ขยัน หรือกระตือรือล้น อะไร แต่การที่เรา ทุ่มเทท�ำงาน อย่างเต็มที่ ยังหมายถึง การให้เกียรติ ตัวเอง ให้เกียรติ ผู้ร่วมงาน และให้เกียรติ สังคมอีกด้วย

ALL ABOUT JAPAN 77


All

ABOUT GIMMICK

5

ความงามจากดอกไม้ที่ พากันอวดสีสันในช่วงฤดูร้อน

ในช่วงหยาดฝนโปรยปราย และอุณหภูมทิ รี่ อ้ นขึน้ จะเป็นช่วงทีท่ ว่ั ทัง้ ประเทศญีป่ นุ่ เต็มไปด้วย ความชุ่มฉ�่ำ เขียวขจี เหล่าบรรดาดอกไม้จะพากันเบ่งบาน งดงามไปทั่ว ประเทศ เราจะสามารถชมดอกไม้งามๆ หลายชนิดได้ในฤดูกาลนี้

ดอกอะจิ ไซ

หรือดอกไฮเดรนเยีย เป็น ดอกไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่ง ในช่วงทซึยุ ดอกอะจิไซเป็น ดอกไม้ที่มีต้นก�ำเนิดมาจาก ประเทศญี่ปุ่นแท้ๆ และจะ สามารถเปลี่ยนสีไปได้ตาม กาลเวลาหลังจากออกดอก สีของดอกจะเปลี่ยนไปตาม สภาพความเป็นกรด - ด่าง ของดิน ซึ่งนับว่าเป็นดอกไม้ ที่มีความสวยงาม และ มหัศจรรย์มากทีเดียว

78 ALL ABOUT JAPAN

ดอกไอริส

เป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดที่จะบานในช่วง ทซึยุ หรือตอนทีส่ ายฝนชุม่ ฉ�ำ่ โปรยปราย ไปทั่วแดนอาทิตย์อุทัย ดอกไอริสได้ชื่อ ว่าเป็นดอกไม้แห่งข่าวสาร ในภาษาญีป่ นุ่ จะมีชื่อเรียกว่า ‘อายาเมะ’ ซึ่งหมายถึง ‘ข่าวดี’ หรืออีกนัยว่า ‘เรื่องดีๆ ก�ำลังจะ มา’ ดอกไอริสจึงเปรียบเสมือนดอกไม้ ที่แสดงถึงความหวัง พลัง และก�ำลังใจ ของชาวญี่ปุ่น


ดอกเรพซีด ดอกลาเวนเดอร์

ทุ่งลาเวนเดอร์ เป็นทุ่งดอกไม้ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากของเกาะ ฮอกไกโด ซึ่งเราจะสามารถชม ความงดงามได้ ในช่วงปลาย เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ไม่ เพียงแต่ความสวยงาม น่ารัก ของตั ว ดอก แต่ ล าเวนเดอร์ ยังเด่นในเรื่องของความหอม ซึ่ ง มั ก จะถู ก น� ำ ไปผลิ ต เป็ น น�้ำหอม หรือน�้ำมันหอมระเหย เพราะดอกลาเวนเดอร์ เ ป็ น ดอกไม้ ที่ มี ‘กลิ่ น บ� ำ บั ด ’ (Aromatherapy) ช่วยคลาย เครียด ท�ำให้นอนหลับสบาย และยังท�ำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายได้อีกด้วย

ทุ ่ ง ดอกเรพซี ด สี เ หลื อ งสดที่ เ กาะฮอกไกโด จะเริ่ ม บานสะพรั่ ง ตั้ ง แต่ ช ่ ว งปลายเดื อ น พฤษภาคมแล้ว เป็นสัญญาณบอกว่าฤดูแห่ง การชมดอกไม้ ม าถึ ง แล้ ว จริ ง ๆ ดอกเรพซี ด สี เ หลื อ งตั ด กั บ สี ฟ ้ า สดของซั ม เมอร์ ช่ า งให้ ความรู้สึกของสีสันแห่งฤดูร้อนอย่างแท้จริง

ชิบะซากุระ

หรื อ ที่ เ รี ย กในภาษาอั ง กฤษว่ า ดอก มอส ฟลอกซ์ (Moss Phlox) คนไทยเรา รู้จักกันในนาม พิงค์มอส เป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดที่จะ หาชมได้ ในช่วงเดือนมิถุนายน ทั่วทั้งพื้นที่ที่ปลูกชิบะซากุระไว้ จะถูกปกคลุมไปด้วยสีชมพูสะพรั่ง มองไปจะเจอแต่ความสดใส ประหนึ่งได้เดินอยู่ในห้วงแห่งความรักของทุ่งดอกไม้เลยทีเดียว สถานที่ชมชิบะซากุระที่เด่นๆ ก็จะมีที่จังหวัดยะมะนะชิ บริเวณ รอบภูเขาฟูจิ จังหวัดไซตามะ และเกาะฮอกไกโด

ALL ABOUT JAPAN 79


All

ABOUT SHARE TOKYO

TARANYX

INS TAGRAM

JAPAN VOLCANICA

PARNPONYO INS TAGRAM

MT.FUJI คิดถึงคุณซากุระที่น่ารักกับฟูจิซังที่ขี้อาย

CAR BOOT SALES 80 ALL ABOUT JAPAN


MRSOMPOOM INS TAGRAM

SHIRAKAWAGO MISS U SHIRAKAWAGO

MAZXU

INS TAGRAM

ODAIBA

守る?

JUN8321

INS TAGRAM

FUSHIMI INARI SHRINE เงียบ สงบ สงัด ALL ABOUT JAPAN 81


All

ABOUT INSPIRE

SOMETIMES YOU NEED THOSE BAD DAYS BECAUSE IT HELPS YOU TRULY APPRECIATE THE GOOD ONES.

82 ALL ABOUT JAPAN


มันก็คงจะต้องมีสักครั้งบ้างละ ที่เราต้องเจอกับช่วงเวลา เลวร้าย เพราะสิ่งเหล่านั้น มันจะช่วยให้เรามองเห็น คุณค่าของช่วงเวลาดีๆ ในวันที่สดใสของชีวิตเรา

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 83


NEXT ISSUE ALL ABOUT JAPAN I JULY 2014

Japan

AWESOME OSAKA


ดาวน์โหลด All About Japan E-magazine นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่เอาใจคนรักประเทศญี่ปุ่น ได้แล้ววันนี้ ทั้ง PC Mac และอ่านออนไลน์ที่ http://www.abjmagazine.com ดาวน์โหลดฟรี !! พบกันในโลกออนไลน์ทุกวันที่ 10 หน่อยๆ ของทุกเดือน และติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ได้ ใน Fan Page Facebook http://facebook.com/abjmagazine เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย ติชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแบ่งปันรูปภาพ ประสบการณ์ ได้ทั้งทาง Fan Page Facebook และทาง E-mail : abjmag@gmail.com

FOR IPAD OR TABLET

สามารถดาวน์โหลด All About Japan E-magazine ลง iPad หรือ Tablet ได้แล้ววันนี้ โดยการดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.abjmagazine.com หรือดาวน์โหลด จากแอพพลิเคชั่นด้านล่างนี้ แล้วค้นหาชื่อนิตยสารได้เลย

อ่านสนุก อ่านดี อ่านฟรี มีสาระ อ่าน All About Japan E-magazine แล้วคุณจะรู้ว่า เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!

Profile for All About Japan E-magazine

All about japan E-magazine issue 06  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

All about japan E-magazine issue 06  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

Advertisement