Page 1


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้ว อากาศที่เมืองไทยก็เริ่มร้อนตับแลบตามสไตล์เมืองไท๊ย เมืองไทย อากาศร้อนๆ ใจเรา อย่าร้อนตามนะคะ ท�ำใจเย็นๆ ร่มๆ ไว้ แล้วจะสามารถท�ำให้เรารู้สึกเย็นกายขึ้นมาได้เองค่ะ ช่วงนี้ตื่นเช้ามาเช็คหน้าเฟซบุ๊คทีไร เห็นคนไปเที่ยวทะเลกันเต็มไปหมด เป็นสัญญาณบอกว่าหน้าร้อนมาถึงแล้ว จริงๆ ทะเลบ้านเราคึกคัก แต่เชื่อว่าที่ญี่ปุ่นคงอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไรค่ะ เพราะถ้าเข้าหน้าร้อนของญี่ปุ่น (ช่วงเดือน มิถุนายนเป็นต้นไป) อากาศที่ญี่ปุ่นจะร้อนจัดมาก เผลอๆ อาจจะร้อนกว่าที่เมืองไทยเราเสียด้วยซ�้ำ บางคนบ่นว่า อากาศร้อนที่ญี่ปุ่นค่อนข้างอึดอัด ร้อนแบบแห้งๆ ไม่มีลม แต่มีเสียก็ต้องมีได้ใช่ไหมคะ เพราะช่วงหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นจะเป็น ช่วงที่ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมาก สายการบินต่างๆ พร้อมใจกันออกตั๋วราคาโปรโมชั่นเต็มไปหมด ส�ำหรับคนที่ไม่กลัวแดด ทนร้อน ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้รับรองว่า ได้เที่ยวแบบประหยัดกว่าทุกช่วงในรอบปีเลยค่ะ ใครที่อยากหลบร้อนเสียหน่อย ก็หนีขึ้นไปเที่ยวทางฮอกไกโดก็ได้ ดอกไม้ก�ำลังบาน สวยเชียวละค่ะ All About Japan E-magazine ฉบับนี้ เราพาไปเทีย่ วกันแบบมีธมี ค่ะ เพราะญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว แปลกๆ อยู่เต็มไปหมด คนญี่ปุ่นเก่งค่ะ ที่สามารถหยิบจับเอากิมมิคเล็กๆ มาสร้างเป็นเรื่องราวให้กับสถานที่ได้ รวมถึง การท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติ ที่ญี่ปุ่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแนวนี้อยู่เต็มไปหมด เพราะฉะนั้นเราเลยคิดไปถึงธีมสัตว์ค่ะ พวกเกาะแมว เกาะกระต่าย เกาะแปลกๆ หรือคาเฟ่สตั ว์แปลกๆ ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ก็เด่นนักในเรือ่ งไอเดีย แล้วสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ใดบ้างหนอที่มีสัตว์เป็นเซเลบประจ�ำสถานที่ เราไปดูกันในเล่มนี้เลยค่ะ เอาใจคนรักสัตว์ไปแล้ว ก็ยังพาไปเที่ยว ไปกิน ไปช้อปกันอยู่เหมือนเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบอะไร เกี่ยวกับสัตว์ก็ไม่ต้องน้อยใจไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอลัมน์ ABOUT Trick ที่เราน�ำก้าวแรกสู่ประเทศญี่ปุ่นมาฝากกัน สายการบินต่างๆ ทีจ่ ะพาเราไปยังประเทศในฝันได้นนั่ เอง อันทีจ่ ริงมีผอู้ า่ นส่ง inbox หลังบ้านมาถามแอดมินอยูบ่ อ่ ยๆ ว่า อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นวางแผนตรงไหนดี อยากบอกว่า การเริ่มต้นไม่ว่าจะเริ่มท�ำสิ่งใด มันมัก เป็นสิ่งที่ยากเสมอค่ะ ทีมงานเองก่อนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันครั้งแรกก็ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเลย ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า โตเกียวอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศ แต่การอ่าน และการศึกษาเท่านั้นค่ะ ที่จะช่วยให้เราสามารถ จับต้นชนปลายได้ถูก เพราะฉะนั้นอ่านเยอะๆ ศึกษาเยอะๆ จากประสบการณ์ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตก็มีเป็นไกด์ไลน์ให้เรา เพียบเลยค่ะ แล้วที่ส�ำคัญอย่าลืมรออ่าน All About Japan E-magazine ในทุกๆ ฉบับนะคะ ทุกๆ เรื่องราว ทุกๆ เคล็ดลับที่เราน�ำมาฝากกัน เราท�ำขึ้นมาอย่างคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนที่เริ่มต้นหาข้อมูล เพราะฉะนั้นรับรองว่า เรื่องราวต่างๆ จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่อยากท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองแน่นอนค่ะ

บรรณาธิการ


BE YOUR TRAV

¡ÒÃѹµÕ´ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅÁÒ¡ÁÒÂ

¨Ò¡Í§¤¡Ã¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·Õ่ÂÇáË‹§»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹

UNSEEN JAPAN & LAVENDER

9-14 JULY

FUKUOKA – HIROSHIMA

6-12 AUG

UNSEEN JAPAN & FLOWER

10-16 SEP

JAPAN ALPS SEASON CHANGE

22-26 OCT

KOYO SAKURA

11-16 NOV, 5-10 DEC

ãºÍ¹ØÞÒµàÅ¢·Õ่ 11/05871

***EUROPE***

FRANCE-SWISS-ITALY ***AUSTRALIA***

POPULAR SYDNEY ***NEW ZEALAND***

NEW ZEALAND HOBBIT


AVEL DESIGNER

JUN-OCT

NEX WORLD Co.,Ltd. ແ´·Ó¡Ò÷ءÇѹ¨Ñ¹·Ã-àÊÒÏ

Moo Baan Fah Green Park II (Rangsit Klong 2) 19/136 Moo.1 Kukot, Lumlukka, Pathumthani. Thailand 12130

JUN JUN

Email : nexworld@live.com, www.nexworldclub.com www.facebook.com/nexworld.club

Hotline : 02 592 4475-7


CONTENTS ALL A BOUT JAPAN I MAY 2014

60

TH S SSUE HOW TO USE MAP ABOUT GUIDE COLUMN ne

a Li

Ginz

Line

EXIT

etro oM

EXIT

Ueno Station

iya

Main 8

EXIT

Horokoji

1

Hib

ky

EXIT

Mitsul Garden Hotel

Line

Marui

To

2

ri

EXIT

a Do 4

EXIT

Tendon Tenya

Ueno Touganeya Hotel

3

08

ABOUT JAPAN : ANIMALS IN JAPAN

20

ABOUT TRIP : CELEBRITY ANIMALS นานาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสัตว์เป็นพระเอก

24

ABOUT TRICK : FLIGHT TO JAPAN… บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น

32

ABOUT TALK : รวิวรรณ นาคาอิ BELLCHAN COOKING BENTO

42 52

ABOUT STORY : ต้องมนต์นารา... หลงเสน่ห์เมืองแห่งกวาง สวนสัตว์น่ารักในห้าง NANIWA KUISHINBO YOKOCHO

EXIT

Tokyo

Metro

Ginza

Ueno Station

5a

EXIT

ku Line

Yodobashi Camera

Keihin Toho

Keiseiueno Kinuya Hotel Hotel Kangetsuso

5b

EXIT

Show

Yamanot e Line

ky

To

oM etro

7

EXIT

Maguro-Ichiba

Showa Dori

Hotel Marutani

Yamanote Line

Cube Hotel Ueni Express

Keihin Tohoku Line

Chuo Dori

Hotel Yamayuri Eiju General Hospital

Line

ABAB

Sweet Paradise ( 3)

Sushi Zanmai

Kinuya Honkan

Hotel Marutani

Tokyo Metro Hibiya

Line

Yaman

Izuei Honten

Keihin Tohoku

ote Line

Ueno Terminal Hotel

Ameyoko 3

Hotel Sardonyx Ueno

>> กดปุม่ play เพือ่ ดู คลิ ป วิ ดี โ อ Street map แผนที่แ บบเคลื่อ นไหวที่จ ะ พาคุณจูงมือไปถึงหน้าร้าน!

SHOPPING / ห้างสรรพสินค้า

MINIMART / ร้านสะดวกซือ้

TEMPLE / วัด

EATING / ร้านอาหาร

BANK / ธนาคาร SLEEPING / โรงแรม ทีพ ่ กั

>> สามารถนำ�พิกดั ทีร่ ะบุไว้ ในคอลัมน์ตา่ งๆ ไปค้นหาแผนที่อีกครั้ง หรือดู Street view ใน google map ได้ โดยการคัดลอกตัวเลขพิกัด และนำ�ไปวางในช่องค้นหาที่ maps.google.co.th

54 60 66 70

ABOUT GUIDE EATING : TEMARINOOUCHI CAT CAFE SHOPPING : DON QUIJOTE โชห่วยญี่ปุ่น IN THAI : IN THE MOOD FOR LOVE ONE SUSHI BAR & BISTRO JAPAN STYLE : หัวใจที่ไม่พิการ

72

ABOUT GIMMICK : 5 คาเฟ่สัตว์สุดครีเอทในประเทศญี่ปุ่น

74

ABOUT SHARE

76

ABOUT INSPIRE


42 32

54 66

ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 081 455 2022 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณสุกฤษฏิ์ (ไก่) 080 914 3456 คุณฐิตินันท์ (อุ้ม) 081 498 9530 E-mail : marketing.abjmag@gmail.com ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


All

ABOUT JAPAN

A

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย ในการท่องเที่ยวมาก มีทั้งธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี นี่คงเป็นเหตุผลข้อหนึ่ง ที่ท�ำให้ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มี นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากจะไปเยือนมากที่สุด

J 8 ALL ABOUT JAPAN

M A

N I N P


I A

日 本 の 動 物

L S

ไม่เพียงแต่ความน่าสนใจที่หลากหลายของภูมิประเทศ แต่ด้วยนิสัยของ คนญี่ ปุ ่ น ที่ มั ก จะชอบหยิ บ จั บ เอากิ ม มิ ค เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ มาท� ำ ให้ เ ป็ น ภาพจ� ำ หรื อ เรื่องราวขึ้นมา ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มเสน่ห์ ให้กับทุกจุดหมายปลายทางในประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่คู่กับมนุษย์มายาวนาน อย่างสัตว์โลกน้อยใหญ่ชนิดต่างๆ คนญี่ปุ่นเองก็ ไม่เคยมองข้าม และอนุรักษ์เพื่อน คู่ชีวิตของเราไว้ ได้อย่างทะนุถนอม และยุติธรรม เพราะสัตว์บางประเภท ส�ำหรับ คนญี่ปุ่นแล้ว เขามีความเชื่อที่มากไปกว่าการเลี้ยงดูให้เป็นสัตว์ธรรมดา เช่น แมว ในความเชื่อของคนญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่น�ำโชคลาภมาให้ หรือกวางที่เชื่อกันว่า เป็นทูตของสวรรค์ เป็นต้น ประกอบกับญีป่ นุ่ เองก็เป็นประเทศทีม่ คี วามโดดเด่นในเรือ่ ง ไอเดียอยูส่ งู มาก ด้วยกิมมิคเพียงเล็กน้อยก็สามารถหยิบจับขึน้ มาสร้างเป็นเรือ่ งราว เพือ่ ดึงดูด และเพิม่ คุณค่าให้กบั สถานทีห่ รือสิง่ ของบางอย่างได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ABOUT Japan ฉบับนี้จึงขอเอาใจคนรักสัตว์ โดยเฉพาะ เพราะจะมีทั้ง เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีสัตว์เป็นจุดเด่น หรือแม้แต่เรื่องราวของการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของคนญี่ปุ่นว่า มีความแตกต่างไปจากประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนและอย่างไร ลองอ่านดู แล้วคุณจะ รู้ว่า เรื่องสัตว์สัตว์ ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่อย่างใด !

A

N

ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

เป็นที่น่าแปลกใจอยู่ ไม่น้อย เมื่อพบว่า ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ถึงขั้นสูงสุดอย่างประเทศญี่ปุ่น กลับมีพื้นที่ ป่าไม้ในประเทศหลงเหลืออยู่ถึงเกือบ 70% เลยทีเดียว ในขณะที่ประเทศไทยเหลือพื้นที่ ป่าไม้เพียง 30% เท่านั้น

10 ALL ABOUT JAPAN

JAPAN THAILAND

70% 30%


%

422

สวนสัตว์แห่งแรก ของประเทศญี่ปุ่น คือ สวนสัตว์อเุ อะโนะ (Ueno Zoo) ได้มีการเปิดให้ บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2425 ตั้งอยู่ ในสวนอุเอะโนะ และมีสัตว์อยู่ หลายชนิดมากกว่า 422 สายพันธุ์ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ทางตอน เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของเกาะฮอกไกโด โดยเฉพาะภาพเพนกวินน้อยที่จะออกมาเดินเรียงแถวโชว์ตัว ประหนึ่งเหมือนเป็นเซเลบริตี้ก�ำลังเดินอยู่บนพรมแดงกันเลยละ

ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

แม้ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นประเทศ ในแถบเอเชีย แต่ก็ ไม่มีช้าง ที่อาศัยอยู่ตาม ธรรมชาติเลย ช้างจึงเป็นสัตว์ ที่หาดูยาก ส�ำหรับคนญี่ปุ่น

12 ALL ABOUT JAPAN

Hanako

Amami

Amami ช้างไทย เป็นขวัญใจของคนญี่ปุ่น อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช้างวันดี หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า ฮานาโกะ ซึ่งเป็นช้างไทยที่อยู่ในใจ และเป็นที่รักของชาวญี่ปุ่นมา จนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็ต้องล้มตายจากไปเพราะ นโยบายอันแสนเศร้าของกองทัพ ญี่ปุ่น ณ ขณะนั้น


Amami

Amami

คนญี่ปุ่นเอง รักสัตว์มาก ถึงขั้น รวมตัวกันฟ้องคดี ต่อศาลในนามของสัตว์ แทนสัตว์ป่าทั้งหลาย ที่ถูกท�ำร้าย เช่น การฟ้องคดีกระต่ายด�ำ อามานิโนคูโระ ผู้ฟ้องคดีคดี คือ กระต่ายอะมามิ เป็นต้น

14 ตัว

ปัจจุบันคาดว่ามีจ�ำนวนช้างไทย ที่ยังมีชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นมากกว่า 14 ตัว ซึง่ ได้มกี ารกระจัดกระจาย กันไปเลี้ยงไว้ตามสวนสัตว์ต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ALL ABOUT JAPAN 13


ABJ ABOUT JAPAN

พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ ชูราอุมิ หรือ “Okinawa Churaumi Aquarium” ที่เกาะโอกินาวา ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ ที่ใหญ่ติดอันดับโลก ด้วยจ�ำนวนตู้จัดแสดงมากถึง 77 ตู้ และ มีแผงอะคริลิกพาเนลที่สูงถึง 8.2 เมตร ซึ่งมีทั้งปลาฉลามวาฬ และปลากระเบนที่ถูกบันทึกสถิติ ไว้ว่า เป็นปลากระเบนที่ถูกเลี้ยงไว้ ได้นานที่สุดในโลก แหวกว่ายโชว์ตัวอยู่ในตู้ปลาแห่งนี้ด้วย

8.2

14 ALL ABOUT JAPAN


77 ตู้ เมตร

ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT JAPAN

100,000 เยน

สัตว์เลี้ยงที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาแพงมาก ราคาเริ่มต้นก็แค่ประมาณ 100,000 เยน หรือ 30,000 บาทไทยเท่านั้นเอง แบบว่า เบาๆ อ่ะเนอะ

ถ้าเคยได้ ไป ญี่ปุ่นกันมา บ้างแล้ว เคยสังเกต กันบ้างไหมว่า ที่ญี่ปุ่นไม่มี สุนัขจรจัด ตามข้างถนน เลยสักตัวเดียว

กว่าจะถึงขั้นตอนการก�ำจัดสุนัขจรจัดด้วยว ทางเทศบาลจะประกาศหาเจ้าของใหม่ผู้ ใจบุญ และต้องตรวจสอบเจ้าของใหม่จนกว่าจะแน่ใจ และยังต้องเซ็นใบสัญญาว่าจะดูแลน้องหมาเป ให้กลายเป็นภาระของสังคมอีกครั้งด้วย 16 ALL ABOUT JAPAN


วิธีรมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ญเพื่อมารับเลี้ยงก่อน จว่าจะสามารถเลี้ยงดูได้ ป็นอย่างดี ไม่ทอดทิ้งน้อง

เหตุผลที่ญี่ปุ่นไม่มีสุนัขจรจัดให้พบเห็นเลย เป็นเพราะว่า ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการจัดการดูแลสุนัขจรจัดที่ค่อนข้าง เข้มงวดมาก สุนัขจรจัดเกือบทั้งหมดที่ถูกจับได้จะต้องถูก น�ำไปก�ำจัดทิ้งด้วยวิธีการรมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งอาจดูเป็นวิธีการที่แสนโหดร้าย แต่น้องหมาจะค่อยๆ ง่วง ซึม และหลับไปโดยไม่มีความทรมานใดๆ

CAUTION!

การมีสัตว์เลี้ยงไว้ ในครอบครอง ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้ว ค่อนข้าง เข้มงวดกว่าประเทศไทยอยู่มาก เพราะญี่ปุ่นมีกฎหมายให้ทางร้าน ขายสัตว์เลี้ยง ต้องอธิบายถึงวิธีการ เลี้ยงดูที่ถูกต้อง และข้อควรระวัง ในการเลี้ยงก่อน รวมทั้งตรวจสอบ ความพร้อม และคุณสมบัติของผู้ที่ ต้องการจะเลี้ยงดูก่อนที่จะขายด้วย

แม้จะไม่มีสุนัขจรจัดให้พบเห็น ตามข้างทางของประเทศญี่ปุ่น แต่บางสถานที่ในประเทศญี่ปุ่น เราก็ยังคงพบเห็นแมวจรจัด อยู่บ้างประปราย ALL ABOUT JAPAN 17


ABJ ABOUT JAPAN

เหตุผลที่ญี่ปุ่นมี Cat cafe หรือคาเฟ่แมวอยู่หลายร้าน เป็นเพราะในประเทศญี่ปุ่นมีผู้ที่รักสัตว์อยู่เป็นจ�ำนวนมาก แต่ด้วยเพราะที่อยู่อาศัยมีขนาดเล็ก หรือไม่มีเวลาเลี้ยงดู รวมทัง้ ข้อกฎหมายและราคาของสัตว์เลีย้ งแต่ละตัวทีส่ งู ลิบลิว่ จึงท�ำให้เกิดธุรกิจเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อที่จะให้เหล่าบรรดา คนรักแมวได้มาเล่นกับน้องเหมียวเป็นครั้งคราวไป รวมทั้ง ศึกษานิสัยใจคอของแมวก่อนตัดสินใจเลี้ยงอีกด้วย

18 ALL ABOUT JAPAN

RENTAL


L

ไม่ใช่มเี พียงแต่คาเฟ่แมว ประเทศญี่ปุ่นเขายังมี ร้านส�ำหรับเช่าสุนัขเพื่อ น�ำไปเลี้ยง ไปเดินเล่น เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อเอาใจคน รักสุนัขด้วย

AKITA

สุนัขสายพันธุ์ อากิตะ (Akita) เป็นสุนัข ประจ�ำชาติของญี่ปุ่นที่ได้รับยกย่องว่า เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ซื่อสัตย์ที่สุด จนถึงกับ มีการขนานนามจากทั่วโลกว่า “The Loyal Friend from the Land of the Rising Sun” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ จากแดนอาทิตย์อุทัย” นั่นเอง

หากนึกภาพหน้าตาของสุนัข พันธุ์อากิตะไม่ออก ขอให้ นึกถึงฮะจิโกะ ต้นแบบแห่ง ความซื่อสัตย์ที่มีชื่อเสียงไป ทั่วโลก ปัจจุบันมีรูปปั้นฮะจิโกะ อยู่ที่สถานีชิบูย่า และตัวจริง ของฮะจิโกะก็ยังถูกสตาฟไว้ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ สวนอุเอะโนะอีกด้วย ALL ABOUT JAPAN 19


All

ABOUT TRIP

Celebrity Animals นานาสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีสัตว์เป็นพระเอก

สมัยนี้ใครๆ ก็เป็นเซเลบกันได้ ไม่ยาก ด้วยเทคโนโลยีทพ ี่ งุ่ ทะยาน ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แม้แต่ สัตว์น้อยตาด�ำๆ ก็ยังเป็นเซเลบ แห่ ง โลกออนไลน์ ได้ ด ้ ว ยความ น่ารักของมัน ประเทศญี่ปุ่นเอง เป็นประเทศ ที่ ฉ ลาดในการหยิ บ จั บ เอาเรื่ อ ง ราวมาสร้างความน่าสนใจให้กับ สถานที่ เพราะฉะนั้ น สถานที่ ท่องเทีย่ วต่างๆ ในประเทศญีป่ นุ่ จึง มักถูกเติมเต็มด้วยสตอรีอ่ ยูเ่ สมอ แล้วก็ตัวเรื่องราวนี่ละ ที่สามารถ ท�ำให้สถานที่เหล่านั้นดูโดดเด่น น่าสนใจขึ้นมาได้ ABOUT Trip ฉบับนีจ้ งึ อยาก จะขอน�ำเสนอสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใน ประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ เี รือ่ งราวน่าสนใจ ของสัตว์น้อยน่ารัก ซึ่งมีอิทธิพล ในการดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ หลั่งไหลมาเยี่ยมชม หรือจะเรียก ว่ า เป็ น เซเลบริ ตี้ ส ์ ข องสถานที่ ท่องเที่ยวเหล่านั้นก็คงไม่ผิด...

有 名 人 の 動 物

CELEBRITY

20 ALL ABOUT JAPAN

ANIMALS


Kishi Station

Shibuya Station

สถานีที่มีแมวเป็นนายสถานี Name : ทามะจัง (たまちゃん) Where : สถานีรถไฟ Kishi, เมืองคิโนกาวา, วาคายามา

สถานีที่พิสูจน์ความซื่อสัตย์ของฮะจิโกะ Name : ฮะจิโกะ (ハチ公) Where : สถานีรถไฟ Shibuya, โตเกียว

ถึงแม้สถานีคิชิจะเป็นแค่เพียงสถานีบ้านนอก อยู่ในจังหวัดที่ไม่ ใหญ่ (แต่น่าเที่ยวมาก) อย่างวาคายามา แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวน ไม่น้อยที่ยอมนั่งรถไฟไกลพอสมควร เพื่อมาทักทายเจ้าเหมียวทามะ นายสถานีที่น่ารักที่สุดในโลกแห่งสถานีคิชิ ทามะจัง เป็นแมวเพศเมีย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายสถานี ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อย่างมหาศาล เรียกได้ว่าเป็นเซเลบประจ�ำจังหวัดวาคายามาเลยละ เพราะเคยมีสถิติว่าในปี 2008 ทามะจังสามารถสร้างรายได้ให้กับการ ท่องเที่ยวของวาคายามาได้มากกว่าหนึ่งพันล้านเยนกันเลยทีเดียว จนท�ำให้การรถไฟของวาคายามาถึงกับยอมลงทุนโมดิไฟด์รูปโฉม รถไฟ และตัวสถานีใหม่ให้เป็นรูปน้องเหมียวทามะจัง จนปัจจุบันจุด เด่นอีกอย่างของการเดินทางมาที่สถานีคิชิก็คือการได้มานั่งรถไฟสาย น่ารักอย่างรถไฟที่มีการออกแบบเป็นรูปทามะจังนี่ละ และความฮ้อต ก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นเพราะเขายังเก็ตไอเดีย จัดการตกแต่งออกแบบ รถไฟเพิ่มอีกหลายลาย เช่น รถไฟของเล่น รถไฟลายสตรอว์เบอร์รี่ เป็นต้น แหม... จะเดินทางไปเยี่ยมแมวเซเลบอย่างทามะจังทั้งที จะให้ไปแบบธรรมดาๆ ได้อย่างไร จริงไหมล่ะ ?

หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน แล้วกาลเวลาที่ยาวนาน เกือบ 10 ปี ก็ได้พิสูจน์ความซื่อสัตย์ของสัตว์เลี้ยง 4 ขาอย่างฮะจิโกะ สุนัขสายพันธุ์อะกิตะอินุ ให้ได้ประจักษ์ต่อความรู้สึกของคนทั้งโลก ฮะจิ โ กะเป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย งของศาสตราจารย์ ฮิ เ ดะซะบุ โ ร อุ เ อะโนะ ศาสตราจารย์ ประจ� ำ ภาควิ ช าการเกษตรกรรมแห่ งมหาวิท ยาลัย โตเกียว ทุกๆ วัน เจ้าฮะจิโกะจะมานั่งรอรับศาสตราจารย์อุเอะโนะที่ บริเวณสถานีรถไฟชิบูย่าอยู่เสมอ แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับ ความผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ เมื่อเจ้าของที่เจ้าฮะจิโกะมา นั่งรอคอยเพื่อเดินกลับบ้านไปด้วยกันทุกวัน ‘...ไม่กลับมาอีกแล้ว’ ศาสตร์ตราจารย์อุเอะโนะเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมอง แต่ถึง กระนั้นฮะจิโกะก็ยังคงมารอรับศาสตราจารย์อุเอะโนะอยู่ที่เดิมทุก วัน จนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ 10 ปี การรอคอยของฮะจิโกะก็ สิ้นสุดลง... เรื่องราวน่าประทับใจนี้ ถูกหยิบยกมาสร้างเป็นภาพยนตร์ และได้มีการสร้างรูปปั้นฮะจิโกะขึ้นที่สถานีชิบูย่า เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ กั บ ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละความรั ก ที่ สั ต ว์ เ ลี้ ย งตั ว หนึ่ ง มี ใ ห้ กั บ เจ้ า ของ และบริเวณรูปปั้นของฮะจิโกะก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ สถานที่นัดพบที่โด่งดังมากที่สุดในโตเกียวแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT TRIP

Okunoshima Island

Tashirojima Island

เกาะสวรรค์ของคนรักกระต่าย Where : เกาะโอคุโนชิมา, ฮิโรชิมา

เกาะที่มีแมวอาศัยอยู่มากกว่าคน Where : เกาะทาชิโรจิมา, มิยาหงิ

ถ้าพูดถึงเกาะกระต่าย หลายคนคงจะต้องนึกถึงแต่ภาพความ น่ารักของสัตว์โลกผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ แต่หากได้รู้ประวัติความเป็นมาของ เกาะแห่งนี้แล้ว คนรักสัตว์ทั้งหลายก็อาจจะต้องมีความรู้สึกใจสั่นๆ ไปบ้างเหมือนกัน เพราะเกาะโอคุโนชิมา เคยถูกใช้เป็นที่ตั้งของ โรงงานผลิ ต ก๊ า ซพิ ษ ในโครงการลั บ ของกองทั พ บู ชิ โ ด เมื่ อ สมั ย สงครามโลกครั้งที่ 2 แน่นอนว่าสัตว์ทดลองก็คือ เจ้ากระต่ายน้อยที่ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไร แต่หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิโรชิมา ถูกถล่มราบเป็นหน้ากอง เกาะแห่งนี้จึงปิดตัวลง ยุติการผลิตก๊าซพิษ และได้มีการอพยพคนออกไปจากเกาะทั้งหมด หลงเหลือก็แต่เพียง กระต่ายน้อยตาด�ำๆ ที่ถูกปลดปล่อยสู่อิสระเช่นกัน แม้ตามประวัติ ความเป็นมาจะบอกว่ากระต่ายที่ยึดครองเกาะแห่งนี้อยู่ คือกระต่าย ที่รอดพ้นมาจากการทดลอง แต่ก็มีอีกกระแสหนึ่งบอกว่าจริงๆ แล้ว สายพันธุ์ของกระต่ายเหล่านี้ไม่ใช่สายพันธุ์ของกระต่ายพันธุ์ทดลอง แต่หลุดออกมาจากโรงเรียนประถมบนเกาะต่างหากเล่า แต่ไม่ว่า กระต่ายเหล่านี้จะมีเชื้อสายมาจากไหนก็ไม่ใช่เรื่องส�ำคัญอีกต่อไป แล้ ว เพราะเกาะแห่ ง นี้ ไ ด้ ก ลายมาเป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วอั น เป็ น สวรรค์ของคนรักกระต่ายไปเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนพี่ยุ่น ในช่วง เวลาที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เอง

แมว ถือเป็นสัตว์น�ำโชคของคนญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นก็เชื่อแบบนี้ มาช้านานแล้ว สังเกตได้จากตุ๊กตาแมวกวักทั้งหลายที่คนญี่ปุ่นน�ำ มาเป็นเครื่องลางในการเรียกโชคลาภ เพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นประเทศที่มีทาสแมวอยู่เต็มไปหมด ก็ดูแมวจรจัดที่ญี่ปุ่นสิ ตัวอ้วนกลมยิ่งกว่าแมวบ้านบางตัวของเราเสียอีก ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ ได้เป็นอย่างดีวา่ แมวเป็นสัตว์ทไี่ ด้รบั การเลีย้ งดูดแี ค่ไหน ห่างออกไป จากพื้นที่โพ้นทะเลของเมืองมิยาหงิก็เช่นกัน บนเกาะเล็กๆ ที่ชื่อว่า เกาะทาชิโรจิมา แมว เป็นสัตว์ที่ถูกชาวบ้านบนเกาะนั้นเลี้ยงดูปูเสื่อ เป็นอย่างดี แม้ในอดีตบนเกาะนี้จะมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 1,000 คน แต่เนื่องจากต้องหาเลี้ยงปากท้อง ชาวบ้านจึงค่อยๆ ทยอยย้ายออกไปอยู่ที่เมืองอื่นกัน จนทุกวันนี้เหลือประชากรอยู่บน เกาะแค่ประมาณ 100 คนเท่านั้น ในขณะที่ประชากรแมวกลับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน เอายังไงดีล่ะ ? งั้นก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ตามที่คนญี่ปุ่นถนัดเลยแล้วกัน ชาวบ้านบนเกาะจึงช่วยกันปลุกปั้น น้องเหมียวทั้งหลายให้กลายมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทาสแมว จนโด่งดังถึงขัน้ มีบางคนเดินทางมาเพือ่ เล่นกับน้องเหมียวโดยเฉพาะ ทีเดียวเชียวละ

22 ALL ABOUT JAPAN


Nara เมืองที่มีกวางเป็นมาเฟียคอยคุม Where : เมืองนารา, แถบคันไซของประเทศญี่ปุ่น ใครจะไปคิดว่าในโลกนี้จะมีเมืองที่มีสัตว์ป่าอย่าง ‘กวาง’ อยู่ ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างไม่ขัดตา นารา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง ไม่น้อยในแถบคันไซ เป็นเมืองที่เราสามารถเดินเท้าท่องเที่ยวได้ทั่ว เมืองแบบไม่ต้องกลัวเหงา เพราะมีกวางป่านับร้อยตัวเดินทอดน่อง ไป – มาอยู่ตามถนนเป็นเพื่อน ไม่ต้องแปลกใจหากจะบอกว่า กวางที่ นี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าถิ่น เพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีอภิสิทธิ์ชนมา ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะ คนญี่ปุ่นในสมัยโบราณจะนับถือศาสนา ชินโตเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงจักรพรรดิของญี่ปุ่นในสมัยนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งในศาสนาชินโตนั้น มีความเชื่อว่า กวางเป็นทูตของสวรรค์ เพราะ ฉะนั้นจักรพรรดิของญี่ปุ่นจึงมีค�ำสั่งห้ามใครท�ำร้ายกวาง เพราะถือว่า กวางเป็นสัตว์ของเทพเจ้า ถ้าใครท�ำร้ายกวางจะได้รับโทษรุนแรงถึง ขั้นประหารชีวิต โอ้ว... เป็นอย่างไรล่ะ บอกแล้วว่า พี่กวางเขาเป็น อภิสิทธิ์ชนจริงๆ แม้ในปัจจุบันจะได้มีการเปลี่ยนความเชื่อและแก้ไข กฎหมายใหม่ให้กวางเป็นเพียงสัตว์ที่ต้องคุ้มครองอนุรักษ์ไว้เท่านั้น แต่กวางก็ได้กลายมาเป็นจุดเด่นอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาราแห่ง นี้ไปโดยปริยาย จนใครไป ใครมาก็จะต้องกลับมาบอกต่อกับคนรู้จัก ว่า ‘เมืองนาราแห่งนี้ มีพี่กวางคอยคุมนะจ๊ะ’

Kumamoto เมืองที่มีตุ๊กตาหมีด�ำเป็นมาสคอต Name : คุมะมง (くまモン) Where : เมืองคุมะโมโตะ, แถบคิวชูของประเทศญี่ปุ่น เมื่อสถานที่ที่เคยเป็นเพียงทางผ่านกลับโด่งดังขึ้นมาได้ด้วย ความน่ารักของเจ้าหมีด�ำแก้มแดงแค่ตัวเดียว ถึงแม้เซเลบตัวนี้จะ ไม่ใช่สัตว์จริงๆ เป็นแค่เพียงตุ๊กตุ่นตุ๊กตาที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียกแขก เท่านั้น แต่ถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องราวของหมีด�ำตัวนี้เสียหน่อยก็คงจะ ไม่ได้แล้วละ เพราะเจ้าคุมะมงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหมีมาสคอตที่มี ความฮ้อต และเป็นทีร่ กั ของคนญีป่ นุ่ แทบจะทัว่ ทัง้ ประเทศเลยทีเดียว คุมะมงถือก�ำเนิดเกิดขึ้นจากการที่ทางจังหวัดคุมะโมะโตะต้องการจะ โปรโมทตัวจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงได้ไปขอความช่วยเหลือ และขอไอเดียจากโคะยะมะ คุนโด โปรดิวเซอร์ชื่อดังที่เป็นคนจังหวัด คุมะโมะโตะโดยก�ำเนิด และแล้วความคิดก็มาตกผลึกที่เจ้าคุมะมง มาสคอตรูปหมีด�ำอ้วนกลม แก้มแดงน่ารักตัวนี้ คุมะมงได้กลายมา เป็นมาสคอตที่ท�ำหน้าที่ในการโปรโมทจังหวัดคุมะโมะโตะได้เป็น อย่างดี เพราะนอกจากจะเรียกแขกบรรดานักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวยัง จังหวัดคุมะโมะโตะได้มากมายแล้ว สินค้าต่างๆ เช่น เสื้อ ตุ๊กตา ฯลฯ ก็ พ ร้ อ มใจกั น ออกแบบมาเป็ น รู ป คุ ม ะมงที่ แ สนน่ า รั ก ตั ว นี้ อ ย่ า ง แพร่หลายเลยทีเดียว

ALL ABOUT JAPAN 23


All

ABOUT TRICK

Flight Japan บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น

ส�ำหรับคนที่ตัดสินใจแพ็คกระเป๋าเดินทางเพื่อ จะได้ ไ ปสบตากั บ ดิ น แดนอาทิ ต ย์ อุ ทั ย แล้ ว นั้ น ขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนจะเริ่มต้น ท� ำ แผนการเดิ น ทาง ก็ เ ห็ น จะเป็ น การหาซื้ อ ตัว๋ เครือ่ งบินนี่ละ ถึงกับมีหลายคนที่ว้าวุ่นจองตั๋ว ข้ามปีกนั เลยทีเดียว เพราะส�ำหรับขาแบ็คแพ็คเกอร์ ทั้งหลาย วิธีการที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าให้ ได้ มากที่สุด ก็คือการได้ตั๋วเครื่องบินที่ถูกแสนถูก มาครอบครองนั่นเอง 24 ALL ABOUT JAPAN


การจองตั๋วเครื่องบินข้ามปีไม่ได้ท�ำให้เราได้ตั๋วถูกเสมอไป เพราะตลอดทั้งปี สายการบินต่างๆ ก็มักจะออกโปรโมชั่นยั่วน�้ำลายมากระตุ้นต่อมขาเที่ยวที่ชีพจรลงขา ให้ได้ควักกระเป๋าตังค์จ่ายกันเป็นว่าเล่น จนบางครั้งถูกเสียจนเจ็บใจตัวเองที่อุตส่าห์ จองไว้เป็นแรมเดือน แรมปีเสียอีก เพราะฉะนั้นหากเรารู้ช่องทาง และวิธีการค้นหา ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น หรือช่วงที่ตั๋วเครื่องบินมีราคาถูกแล้วนั้น ก็จะท�ำให้เราสามารถ ลดทอนงบประมาณที่จะใช้จ่ายในทริปของเราได้มากโขทีเดียว เที่ ย วบิ น ที่ จ ะน� ำ เราบิ น ลั ด ฟ้ า ไปสู ่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น นั้ น มี ห ลายสายการบิ น ให้ เลือกสรร ซึ่งก็มีทั้งเที่ยวบินแบบบินตรง และเที่ยวบินแบบที่ต้องแวะพักยังประเทศ เจ้าของสายการบินก่อน ส่วนจะเลือกแบบไหนดีนั้น ก็ขึ้นอยู่กับระดับความไฮโซ ไฮซ้อ ของทุกท่านเลย เพราะราคาของสายการบินที่บินตรงนั้นจะมีราคาแพงกว่าเที่ยวบิน แบบแวะพักค่อนข้างมากอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบ็คแพ็คเกอร์ขาไฮโซ เขา ก็จะเลือกเที่ยวบินที่บินตรงกัน เพราะนั่งเมื่อยก้นไม่นานก็ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ส่วน แบ็คแพ็คเกอร์ขาไฮซ้อที่ทุนน้อยทั้งหลายก็คงจะหลีกเลี่ยงเที่ยวบินแบบแวะพักไม่ได้ ต้องยอมเสียเวลาเที่ยวไปสักหน่อย แต่บางสายการบินก็อาจจ�ำเป็นต้องแวะถึง 24 ชั่วโมงกันเลยทีเดียว (รอกันเหงือกแห้ง)

ALL ABOUT JAPAN 25


ABJ ABOUT TRICK

นอกจากนี้เรายังต้องดูไปถึงช่วงเวลา ในการเดินทางด้วย เพราะบางสายการบิน มี ช ่ ว งเวลาเดิ น ทางในตอนกลางคื น ไปถึ ง จุดหมายปลายทางตอนเช้า ถ้าบินช่วงเวลา แบบนี้ ก็ จ ะประหยั ด ค่ า ที่ พั ก ไปได้ 1 คื น เรียกว่า นอนไปบนเครื่องพอถึงญี่ปุ่นเช้าก็ ออกตระเวนเที่ ย วได้ เ ลย แต่ ก ารบิ น ช่ ว ง เวลาแบบนี้ออกจะไม่ค่อยเหมาะส�ำหรับคน ที่หลับยาก หรือเป็นโรคนอนไม่หลับหาก ต้องเปลี่ยนที่นอน เพราะที่นั่งบนเครื่องบิน นั้น ไม่ต้องบอกก็คงจะพอทราบกันดีว่า ไม่ ค่อยเหมาะจะเป็นที่นอนพักผ่อนอันแสน สบายเสียเท่าไร เพราะฉะนั้นบางคนอาจ จะต้องอดหลับอดนอนไปหนึ่งคืนเต็มๆ พอ ไปถึงญี่ปุ่นก็ยังนอนพักไม่ได้อีก เพราะส่วน ใหญ่โรงแรมที่ญี่ปุ่นนั้น กว่าจะเปิดให้ได้ เช็ ค อิ น กั น ก็ ป าไป 2-3 โมงเย็ น (แต่ ส ่ ว น ใหญ่ จ ะรั บ ฝากกระเป๋ า เดิ น ทางเอาไว้ ) ระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรให้ท�ำแล้ว นอกจาก เที่ยว ซึ่งโดยปกติแล้ว เที่ยวบินที่บินตรงจะ ใช้เวลาในการบินประมาณ 6 ชั่วโมง ส่วน ขากลับนั้นอาจจะใช้เวลามากกว่าขาไปสัก นิด เพราะต้องบินทวนกระแสลม ส่วนสายการบินที่มีช่วงเวลาในการ เดินทางตอนเช้า และไปถึงจุดหมายปลาย ทางในตอนเย็น ถ้าเลือกบินแบบนี้เราก็จะ ค่อนข้างเสียเปรียบอยู่หน่อยๆ คือ เราจะ เสียเวลาเที่ยวไป 1 วันเต็ม แถมยังต้องเสีย ค่าที่พักเพิ่มมาอีก 1 คืนด้วย เพราะฉะนั้น การบินแบบดึกถึงเช้า จึงมักจะเป็นที่นิยม ส�ำหรับนักท่องเที่ยวมากกว่า เพราะเมื่อ ชีพจรมันลงขาแล้ว อดหลับอดนอนแค่ไหน ก็ลุยได้เต็มพิกัด ไม่มีปัญหาเลย

สายการบิน ที่ให้บริการแบบบินตรง

Vietnam Airline (แวะพักที่ประเทศเวียดนา www.vietnam-airline.o

การบินไทย: www.thaiairways.co.th

เจแปน แอร์ไลน์: www.th.jal.com/thl/th ออล นิปปอน แอร์เวย์ (ANA): http://www.ana.co.jp/asw/ wws/th/e/

เดลต้า แอร์ไลน์: www.delta.com

Singapore A (แวะพักที่ประเทศส http://www.singaporea

ราคาไป – กลับ โดยประมาณ 19,000 - 38,000 บาท 26 ALL ABOUT JAPAN


ราคาไป – กลับ โดยประมาณ 16,000 - 27,000 บาท

es: าม) org

Airline: สิงคโปร์) air.com

Air Macau: (แวะพักที่ประเทศมาเก๊า) http://www.airmacau.co.th Airasia: (แวะพักที่ประเทศมาเลเซีย) www.airasia.com/th/th

สายการบินที่ให้บริการ แบบแวะพัก Air China: (แวะพักที่ปักกิ่ง ประเทศ จีน)http://www. airchina.com/th/en/ index.shtml

Cathay Pacific: (แวะพักที่ประเทศฮ่องกง) http://www.cathaypacific.com

China Eastern: (แวะพักที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน) http://www.flychinaeastern.com

มากล่าวถึงสายการบินแบบแวะพักหรือต่อเครื่อง เอาใจแบ็คแพ็คเกอร์ขาไฮซ้อกัน บ้างดีกว่า สายการบินแบบแวะพักหรือต่อเครื่องจะเป็นสายการบินที่มีราคาถูกกว่า สายการบินแบบบินตรง แต่ก็ต้องยอมแลกด้วยเวลาอันแสนจะมีค่า (กว่าจะลางานแอบ เจ้านายไปเที่ยวได้แต่ละที เลือดตาแทบกระเด็น) เพราะส่วนใหญ่สายการบินเหล่านี้จะ ต้องแวะยังประเทศเจ้าของสายการบินเพื่อพักหรือเปลี่ยนเครื่องก่อน เพราะฉะนั้นจาก เวลาที่เราควรจะไปถึงญี่ปุ่นได้ภายใน 6-7 ชั่วโมงนั้น ก็จะต้องบวกเพิ่มไปอีก 2 – 12 ชั่วโมง โดยประมาณ ยิ่งบางช่วงมีโปรโมชั่นราคาถูกออกมาจากสายการบินเหล่านี้ ก็อาจ จะต้องแวะพักนานถึง 24 ชั่วโมงกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เลือกบินแบบ ต่อเครื่องจะต้องท�ำใจไว้ก่อนแล้วว่า เราจะต้องไปนั่งรอ นอนรอ ขึ้นอืดอยู่ที่สนามบิน ประเทศอื่นก่อนนะ แต่เพื่อความประหยัดแล้ว จึงท�ำให้มีหลายคนไม่ลังเลเลยที่จะยอม เสียเวลาบินแบบแวะพัก เพราะเทียบจากราคาที่ต่างกันแบบเห็นจะๆ แล้ว ก็สามารถเก็บ เอาส่วนต่างนั้นไปเป็นค่าที่พักที่ญี่ปุ่นเพิ่มได้อีกหลายคืนเลยละ ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TRICK

สายการบินทางเลือกใหม่ เปิดรูทใหม่ บินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นข่าวดีส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เลิฟประเทศญี่ปุ่นทั้งหลาย ที่เราจะมีตัวเลือกในการเดินทาง สู่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมาอีกจากที่ ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เพราะตั้งแต่ต้นปีมานี้ มีสายการบินที่ เปิดเส้นทางใหม่บินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่นในราคาย่อมเยามากถึง 4 สายการบินด้วยกัน

1

Jetstar Asia

คึกคัก ตาค้างกับราคาโปรโมชั่นฉลองเปิดเส้นทางบิน ใหม่ สิงคโปร์-กรุงเทพ-ฟุกุโอกะ กันไปแล้วส�ำหรับ ชาวเรา บางคนที่จองตั๋วราคาโปรโมชั่นทันก็จะได้บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กันในราคารวมไป – กลับแล้วแค่ หมื่นต้นๆ เท่านั้นเอง ซึ่งเส้นทางบินที่เปิดใหม่ของ Jetstar นี้ แท้จริงแล้วเป็นเที่ยวบินที่มีต้นทางอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่ มาแวะพั ก ที่ ก รุ ง เทพฯ ประเทศไทย เพราะฉะนั้ น คนไทย อย่ า งเราจึ ง เหมื อ นได้ นั่ ง เครื่ อ งบิ น เป็ น ไฟล์ ท บิ น ตรงจาก กรุงเทพฯ กันเลยทีเดียว โดยราคาที่ที่ถูกสุดหากลองไปเล็งๆ ในเว็บไซต์ http:// www.jetstar.com/th ก็ยังพอมีราคา แบบเที่ยวละ 4,500 - 6,000 บาทให้ได้จับจองอยู่บ้าง แต่บางเที่ยวก็มีราคาสูงถึง 10,740 บาทต่อเที่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการเดินทาง ด้วย ใครสนใจไปเที่ยวจังหวัดน่ารักๆ อย่างฟุกุโอกะก็ลองไป เล็งๆ ในเว็บไซต์เขาดูแล้วกันนะ

2

AirAsia X

ตั้ ง ตารอคอยกั น ข้ า มปี เ ลยที เ ดี ย สายการบิน AirAsia X ที่ปล่อยออ ปีที่แล้วว่าจะเปิดเส้นทางบินตรงใหม่ กรุงเทพ ด้วยราคาสไตล์แบบแอร์เอเชีย ที่ใครๆ ก็บินได้ เส้นทางบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่นที่ว่านี้ ปัจจุบัน การเปิดตัวและเริ่มให้บริการ แต่ AirAsia X ก เส้นทางบินตรงสู่ประเทศเกาหลีออกมาชิมลา นักท่องเที่ยวได้ซ้อมจองกันไปแล้วเมื่อช่วงประ เมษายนที่ ผ ่ า นมา ด้ ว ยราคาที่ ถู ก จนอึ้ ง เพี ย 1,990 บาทเท่านั้น !! อย่างไรก็ตามส�ำหรับเส้นท ญี่ปุ่น เราก็ยังต้องมานั่งลุ้นและตั้งตารอคอยกันต เปิดตัวเมื่อไรและ AirAsia X จะใจดีให้ราคาเป ช็อคโลกมากแค่ไหนกันนะ รอ ร๊อ รอ รอ รอ...

28 ALL ABOUT JAPAN


ยวส� ำ หรั บ อกมาตั้งแต่ พฯ – ญี่ปุ่น ซึ่งส�ำหรับ นยังไม่ได้มี ก็ได้ปล่อย างให้เหล่า ะมาณเดือน ยงเที่ ย วละ ทางบินของ ต่อไปว่าจะ ปิดตัวที่ถูก

4 3

Asian Atlantic Airline

เริ่มบินกันไปหลายไฟล์ทแล้วส�ำหรับสายการบินนี้ ซึ่งเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็บอก ว่ า ดี ที เ ดี ย ว เพราะราคาไม่ แ พงมาก ประมาณ 17,000 – 18,000 บาทเท่านั้น แถมยังบินตรงและเวลาบินก็โอเคอีก ด้วย (ไปถึงญี่ปุ่นราว 9 โมงเช้า เที่ยวต่อได้เลย) ที่ส�ำคัญยัง เป็นการจับมือร่วมหุ้นกันระหว่าง H.I.S. บริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่ ของประเทศญี่ปุ่นและใบหยกกรุ๊ป จึงนับว่าเป็นสายการบินที่ ใหม่แต่มีความน่าเชื่อถือสูงเลยทีเดียว ใครที่สนใจลองบินกับสายการบิน Asian Atlantic Airline ก็ลองเข้าไปด้อมๆ มองๆ ในเว็บไซต์เขาได้ http:// www.his-bkk.com/th/air_ticket/his_charter.php แต่ เพิ่งมีไฟลท์บินถึงแค่เดือนกันยายนเท่านั้นนะ

ASIAN AIR

สายการบินเลือดใหม่ เชื้อชาติไทยแท้ ที่เปิดตัว ด้วยเส้นทางบินตรงลัดฟ้าสู่สนามบินนาริตะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ เอง ASIAN AIR เป็นสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินแบบ เช่าเหมาล�ำ และบินด้วยเครื่อง Boeing 767-200ER ซึ่ง สามารถจุผู้โดยสารได้ 238 ที่นั่ง ที่ส�ำคัญยังมีเครื่องดื่ม อาหารเสิร์ฟตามมื้ออาหารพร้อมทั้งไปและกลับอีกด้วย ส่ ว นราคาเปิ ด ตั ว ที่ ป ล่ อ ยออกมาให้ จ องทางเว็ บ ไซต์ ensogo อยู่ที่ประมาณ 17,000 บาท ทั้งนี้หากจองผ่าน สายการบินโดยตรงอาจจะได้ราคาที่แพงกว่า แต่ก็นับว่า เป็นสายการบินน้องใหม่ที่เปิดเส้นทางบินตรงไปญี่ปุ่นที่ น่าสนใจ และน่าจับตามองมากเลยทีเดียว เพราะเขามี หุ้นส่วนใหญ่คือ คุณขันเงิน ไทยเทเนี่ยม เลยนะจ๊า

ALL ABOUT JAPAN 29


MAKE YOUR CHOICE All About Japan E-magazine เพ�่มชองทางการดาวนโหลดเพ�่อผูอาน โดยนอกจากจะสามารถดาวนโหลดผานเว็บไซต www.abjmagazine.com แลว ยังสามารถดาวนโหลดนิตยสารผานแอพพลิเคชั่นเหลานี้

สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นเหลานี้ลงเคร�่อง คนหาคำวา All About Japan แลวคลิกดาวนโหลดไดเลย ฟร� ! ติดตามขาวสาร กิจกรรมตางๆ ได ใน Fan Page Facebook : http://facebook.com/abjmagazine


E


All

ABOUT TALK

Raviwan

Nakai

BELLCHAN COOKING -

BENTO-

WWW.FAC EB O O K.C O M/B ELLC H A N C O O K I N G

เรื่อง : Chanatip Wittayaprapakorn / ภาพ : Bellchan Cooking Bento

เคล็ดลับของการทำ�อาหารให้อร่อย คือการผสานเอาวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆ มาปรุงแต่ง รวมกันอย่างไรก็ ได้ ให้ออกมากลมกล่อมอย่างลงตัว เคล็ดลับของการใช้ชีวิตให้มีความสุข ก็ ไม่ต่างกัน คือการที่เราสามารถผสานรวมเอาสิ่งที่รักเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตได้อย่าง เหมาะเจาะพอควรนั่นเอง

32 ALL ABOUT JAPAN

เบล รวิวรรณ นาคาอิ ( 中居ラウィワン ) หญิงสาวมากความสามารถ ผู้ตอบโจทย์เรื่องการปรุงแต่งชีวิตให้กลายเป็นชีวิตที่มีความสุขด้วยการท�ำสิ่งที่รัก เธอเป็นเจ้าของผลงานเบนโตะน่ารักทีถ่ กู ตกแต่งให้กลายเป็นตัวการ์ตนู น่ารับประทาน รวมถึงขนมปังอนิเมะที่มีการวาดรูปถ่ายทอดเรื่องราวของตัวการ์ตูนผ่านลงบน แผ่นขนมปัง จากความชอบสู่งานอดิเรก และจากงานอดิเรกสู่ผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบของ บุคคลอื่นทั่วไป เธอจึงเริ่มท�ำเพจ Bellchan Cooking Bento ขึ้นมา เพื่อแบ่งปัน ความน่ารัก น่าหม�่ำของผลงานที่เธอปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความรัก ABOUT Talk ฉบับนี้จึงขอไปจีบสาวเก่งมากความสามารถคนนี้ มาพูดคุยกัน ถึงเรื่องงานอดิเรกที่รักของเธออย่างการตกแต่งอาหารสไตล์ญี่ปุ่น รวมไปถึงวิธีการ ท�ำเบนโตะแบบง่ายๆ ทีผ่ อู้ า่ นจะสามารถท�ำตามได้ ในแบบฉบับ Bellchan Cooking Bento ที่เธอน�ำมาฝากกันด้วย


ALL ABOUT JAPAN 33


ABJ ABOUT TALK

เบล รวิวรรณ นาคาอิ หญิงสาวมากความสามารถ

เบลเกิ ด ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี ค ่ ะ แต่ ม าจบปริ ญ ญาตรี ที่ ค ณะ อักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยเกียรตินยิ ม อันดับ 1 และก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาโท เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญีป่ นุ่ คณะการวิ จั ย ด้ า นการศึ ก ษา เอกการศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ ่ น ที่ มหาวิทยาลัยโตเกียวกักขุเก พอเรียนจบเราก็เข้าท�ำงานบริษัท ท่องเที่ยวที่โตเกียว แต่หลังจากแต่งงานเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว สามีต้องย้ายมาท�ำงานที่กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยมชั่วคราว เป็นเวลา 3 ปี เราก็เลยย้ายตามเขามาอยู่ที่เบลเยี่ยมด้วย ปัจจุบันก็ ท�ำงานฟรีแลนซ์ด้านงานแปลภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับเป็นนักเรียน โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศส และดูแลเพจ Bellchan cooking bento ค่ะ

แรงบั น ดาลใจในการท�ำอาหารญี่ ปุ ่ น ตามแบบฉบั บ Bellchan Cooking Bento

ด้วยความที่แต่เดิมเราเป็นคนชอบท�ำอาหารอยู่แล้ว และต้อง มาเรียนต่อและท�ำงานที่ญี่ปุ่นนานหลายปี ทุกวันก็จะท�ำอาหาร ทานเอง ทั้ ง อาหารไทยและอาหารญี่ ปุ ่ น ก็ เ ลยได้ รู ้ จั ก กั บ การ ท�ำอาหารญี่ปุ่นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งคนญี่ปุ่นนิยมท�ำกันมา นานแล้ว เรียกว่า คาแรคเตอร์ เบนโตะ (Character bentoX หรือ Kyaraben คือ การท�ำอาหารใส่กล่องในรูปแบบต่างๆ ส�ำหรับ เป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ คล้ายกับ ‘Lunch Box’ ของ อเมริกา หรือส�ำหรับคนไทย อาจจะเรียกว่า ปิน่ โต นัน่ เอง โดยเบนโตะ ของประเทศญี่ปุ่นจะแตกต่างจากที่อื่นๆ ตรงที่ส่วนมากจะนิยม ท�ำในรูปแบบน่ารักๆ ท�ำให้เราปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า ถ้าสามารถน�ำ ตัวการ์ตูนที่ช่ืนชอบมาตกแต่งเป็นอาหารได้ ก็น่าจะท�ำให้เราสนุก กับการท�ำอาหารมากยิ่งขึ้นนะ แล้วปกติเราก็เป็นคนชอบวาดรูป ชอบดูการ์ตูนอยู่แล้ว เลยเริ่มท�ำอาหาร และขนม โดยใช้คอนเซปท์ ตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ ซึ่งเราก็ไม่ได้จ�ำกัดนะ ว่าจะต้องท�ำเป็นเบนโตะ เท่านั้น จะใช้กับอาหารปกติ ของหวาน หรือขนมปังต่างๆ ดูก็ได้ จนสุดท้ายก็ลงตัวตามแบบฉบับอย่างที่เห็นกันในเพจนี่ละ (ยิ้ม)

แหล่งความรู้ ในการท�ำคาแรคเตอร์ เบนโตะ

ส่วนตัวแล้ว เพิ่งมาเริ่มหัดท�ำพวกคาแรคเตอร์ เบนโตะ ตั้งแต่ ประมาณเดือนมกราคมปีที่แล้วนี่เองค่ะ ก็เริ่มจากการซื้อหนังสือมา ศึกษาก่อน ตอนนั้นซื้อหนังสือมาเยอะมากๆ เลยนะ แทบจะพูดได้ ว่า ซื้อเกือบทุกเล่มที่เกี่ยวกับเบนโตะเท่าที่มีวางขาย (หัวเราะ) ซึ่งหนังสือสอนท�ำอาหาร และเบนโตะของประเทศญี่ปุ่นมีวิธีการท�ำ อย่ า งละเอี ย ด เข้ า ใจง่ า ย ใครๆ ก็ ส ามารถท� ำ ตามได้ ไ ม่ ย าก แถมบางเล่มแนบอุปกรณ์มาให้อีกด้วย ท�ำให้สามารถลองท�ำตามได้

34 ALL ABOUT JAPAN

ทันทีเลย ยิ่งอ่านหนังสือมาก เราก็ยิ่งได้เรียนรู้วิธีการท�ำหลากหลาย แบบจากนักท�ำเบนโตะหลายๆ ท่าน แล้วก็หัดท�ำตามมาเรื่อยๆ สั ก พั ก ก็ ป รั บ รู ป แบบดี ไ ซน์ ใ ห้ เ ป็ น ของตั ว เอง เริ่ ม คิ ด คอนเซปท์ ใส่ความคิดของตัวเองเข้าไป ยิ่งพอหลังจากเปิดเพจ Bellchan cooking bento ได้ไม่นาน ก็ได้มีโอกาสรู้จักกับนักท�ำเบนโตะ หลายๆ ท่าน เลยท�ำให้ได้ไอเดียและวิธีการท�ำแบบใหม่ๆ จาก ประสบการณ์ของทุกท่านโดยตรงเลย ใครที่สนใจเบลมีรายชื่อหนังสือมาฝากด้วยนะ เป็นหนังสือที่ เบลใช้เรียนในการท�ำเบนโตะ รับรองว่าอ่านสนุก และเข้าใจง่ายค่ะ 3Dキャラクターごはん ผู้แต่ง 丸尾知美 kaerenmama の簡単かわいい! キャラいっぱいのお 弁当 ผู้แต่ง 菅原京子 リラックマのごはん&スイーツ ผู้แต่ง akinoichigo & Junko かんたんかわいいプリントクッキーの作り方 ผู ้ แ ต่ ง 熊谷真由美 レンジで簡単! オリジナル型付き デコ★クレープ作 っちゃお!

ผู้แต่ง Junko

กว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ เบนโตะในแบบฉบับของ Bellchan Cooking Bento

ช่วงแรกๆ ที่เริ่มหัดท�ำ ก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันนะ ท�ำออกมา แล้วไม่ได้อย่างที่ต้องการ ต้องท�ำใหม่หลายรอบเลย แต่พอได้ท�ำ บ่อยๆ เข้า ก็เริ่มปรับหาวิธีท�ำที่เหมาะกับตัวเองได้ การตกแต่งอาหารในแบบของเราจะเป็นแนว ‘Animefood’ น่ะ คือ จะไม่ได้เน้นท�ำแค่เบนโตะอย่างเดียว แล้วก็ใช้คอนเซปท์เป็น ตัวการ์ตูนต่างๆ มีหลายคนมาถามเหมือนกันนะ ว่าสิ่งที่เราท�ำ เรียกว่าอะไร เราเองก็ตอบไม่ค่อยถูกเหมือนกัน แต่มันก็คือ การ ตกแต่งอาหารและศิลปะ ก็เลยขอตั้งชื่อเอาเองว่า ‘Animefood’ ไปเลยแล้วกัน (หัวเราะ) เวลาจะท�ำงานแต่ละชิ้น เราก็จะเริ่มจากการคิดคอนเซปท์ ก่อน ถ้าท�ำทานเอง ส่วนใหญ่ก็จะท�ำตามที่ชอบ ที่อยากทาน หรือ อยากลองท�ำในวันนั้นๆ แต่ถ้าช่วงไหนมีงาน Home Party หรือ ต้องเตรียมของขวัญในโอกาสต่างๆ ก็จะดูว่าแขกที่จะมา หรือผู้รับ ชอบอะไรเป็นพิเศษ แล้วก็จะท�ำตามความชอบของแขก บางครั้ง ก็มีลูกเพจมาบอกว่า อยากให้ลองท�ำตัวนี้หน่อย หรืออยากให้สอน ท�ำเมนูน้ี เมนูนนั้ เราก็เลยจะท�ำตามรีเควสจากลูกเพจบ้างเหมือนกัน เรี ย กได้ ว ่ า ก่ อ นจะเริ่ ม ท� ำ อะไรสั ก อย่ า งมั น จะต้ อ งมี ที่ ม า และ คอนเซปท์มาก่อนเสมอ


ผลงานชิน้ นีเ้ บลทำ�ให้กบั เพือ่ นชาวต่างชาติทส่ี นใจ วัฒนธรรมญีป่ นุ่ ทีม่ าเทีย่ ว ทีบ่ า้ น เลยวาดเป็นรูป ผูห้ ญิงญีป่ นุ่ ในชุดกิโมโน แต่ไม่วา่ จะพูดยังไงเพือ่ นก็ ไม่ยอมทาน บอกว่าเสียดาย ขอห่อเอากลับบ้านแทน Illustration Model © Takahashi Macoto

ท�ำไมต้องเป็น ‘Animefood’

เราผูกพันกับการ์ตูนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ อาจเพราะดูการ์ตูน หลายเรื่ อ งมาตั้ ง แต่ ต อนนั้ น พอเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ฝ ึ ก การฟั ง ภาษาญี่ปุ่นไปด้วย แถมชอบวาดรูปการ์ตูนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เลย จับมาประยุกต์ในการท�ำอาหาร แล้วก็ออกมาเป็น Animefood อย่างที่เห็นๆ กันนี่ละค่ะ (ยิ้ม)

ผลงานที่ภูมิใจสุดๆ

ผลงานชิ้นแรกๆ ที่ท�ำและภูมิใจมาก คือ เบนโตะช็อกโกแลต วาเลนไทน์ เป็นช็อกโกแลตที่ท�ำขึ้นส�ำหรับแจกในวันวาเลนไทน์ เราก็น�ำช็อกโกแลตมาจัดวางในกล่องเหมือนท�ำเบนโตะ โดยที่ ดีไซน์ให้เป็นรูปแบบของตัวเอง ซึ่งเราภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มาก เพราะได้รับรางวัลงาน Homemade ของ Seria Homemade Contest (セリア手作りコンテスト) ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่ ผ่านมานี้ด้วย (ยิ้ม) แล้วขนมปังการ์ตูนรูป Maiko of Kyoto โดยเอาแบบผลงาน มาจากอาจารย์ทาคาฮาชิ มาโกโตะ นักวาดภาพการ์ตูนผู้หญิงชื่อดัง ของญี่ปุ่น ซึ่งเขาเป็นนักวาดภาพประกอบที่เราชอบที่สุดเลยละ น�ำมาวาดลงบนขนมปัง งานของอาจารย์ ท ่ า นนี้ มี จุ ด เด่ น คื อ ภาพวาดจะมี ค วาม ละเอียดมากๆ ตั้งแต่ลายเส้นจนถึงการลงสี การน�ำมาวาดลงบน

ขนมปังโดยใช้พู่กันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากมาก ท�ำอยู่หลายครั้ง กว่าจะได้ออกมาอย่างที่ต้องการ เลยเป็นอะไรที่ปลื้มมากๆ ซึ่ง ผลงานชิ้นนี้เบลท�ำให้กับเพื่อนชาวต่างชาติที่สนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่มาเที่ยวที่บ้าน เลยวาดเป็นรูปผู้หญิงญี่ปุ่นในชุดกิโมโน แต่ไม่ว่า จะพูดยังไงเพื่อนก็ไม่ยอมทาน บอกว่าเสียดาย ขอห่อเอากลับบ้าน แทน (หัวเราะ)

แล้วเคยรู้สึกเสียดายผลงานตัวเอง เมื่อต้องรับประทานหลังจากท�ำเสร็จบ้างไหม

เวลากิ น เองไม่ ค ่ อ ยรู ้ สึ ก เสี ย ดายนะ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น คน รอบข้างมากกว่าที่บอกว่าเสียดายๆ ไม่กล้ากิน (หัวเราะ) เวลากิน เองจะไม่ค่อยรู้สึกอะไร แต่จะรู้สึกดีใจมากๆ เมื่อคนที่เราท�ำให้ เขากินอาหารของเรา (ยิ้ม)

เคยลองมาประยุกต์กับการตกแต่งอาหารไทยบ้างไหม

ยังไม่เคยลองท�ำดีไซน์แบบไทยๆ เลย แต่เวลาท�ำข้าวปั้น ตัวการ์ตนู ต่างๆ บางครัง้ กับข้าวก็เป็นอาหารไทย เช่น แกงเขียวหวาน ผัดผัก เป็นต้น เพียงแค่เปลี่ยนจากการตักข้าวใส่จานธรรมดา เป็น ข้าวปั้นรูปตัวการ์ตูนต่างๆ และใช้ข้าวหอมมะลิไทย แต่ในอนาคต เราก็อยากลองท�ำดีไซน์แนวไทยๆ เหมือนกัน น่าสนใจดี

ALL ABOUT JAPAN 35


ABJ ABOUT TALK

เบนโตะกับคนญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นชอบเบนโตะมาก เพราะในชีวิตประจ�ำวันที่เร่งรีบ ท�ำให้บางครั้งไม่สามารถมีเวลานั่งกินในร้านอาหารได้ง่ายเหมือน อย่างประเทศไทย คนญี่ปุ่นก็เลยนิยมกินเบนโตะ เพราะมีทุกอย่าง ให้อย่างครบ ทั้งข้าว กับข้าว แถมบางกล่องยังมีของหวานอีกด้วย ด้วยความกะทัดรัดของกล่องเบนโตะนี่ละ จึงท�ำให้พกพาสะดวก สามารถกินที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นตามสวนสาธารณะ บนรถไฟ หรือเวลาเดินทางไกล นอกจากนั้น คนญี่ปุ่นยังใส่ใจกับสารอาหารที่ ต้องครบหมู่ และการจัดวางตกแต่งเบนโตะ ซึ่งถือเป็นศิลปะชนิด หนึ่งอีกด้วยอีกด้วย ก็เลยท�ำให้คนญี่ปุ่นขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้จริงๆ

36 ALL ABOUT JAPAN

แสดงว่าสาวๆ ที่ญี่ปุ่นต้องฮิตท�ำคาแรคเตอร์ เบนโตะ

ฮิตมาก (อย่างน้อยน่าจะมากกว่าสาวไทย) แต่กไ็ ม่ได้หมายความ ว่าทุกคนท�ำนะ คนทีช่ อบก็จะท�ำตลอด คนทีไ่ ม่ทำ� ก็จะไม่ทำ� เลย คน ญีป่ นุ่ เขาจะให้คณ ุ ค่า และความส�ำคัญกับของโฮมเมดมาก ถ้าเราซือ้ ของให้ อาจจะเหมือนแค่เป็นการให้ตามธรรมเนียม แต่ถา้ เป็นของท�ำ เองผู้รับจะรู้สึกว่าเราทุ่มเท และตั้งใจมอบของชิ้นนั้นให้ด้วยใจจริง สาวๆ ญีป่ นุ่ จึงนิยมท�ำของโฮมเมดในทุกๆ โอกาส โดยเฉพาะการท�ำ อาหารให้แฟนหรือคนทีช่ อบ อันทีจ่ ริงสาวๆ ในเมืองไทยก็นา่ จะอยาก ท�ำเหมือนกันนะ เพียงแต่จะไม่ค่อยมีหนังสือสอนวิธีท�ำดีๆ หรือ อุปกรณ์การท�ำทีห่ าซือ้ ได้งา่ ยเหมือนในญีป่ นุ่ เท่านัน้ เอง


คนญี่ปุ่นเขาจะให้คุณค่า และความสำ�คัญกับของโฮมเมดมาก ถ้าเราซื้อของให้ อาจจะเหมือนแค่เป็นการให้ตามธรรมเนียม แต่ถ้าเป็น ของทำ�เองผู้รับจะรู้สึกว่าเราทุ่มเท และตั้งใจมอบของชิ้นนั้นให้ด้วยใจจริง สาวๆ ญี่ปุ่นจึงนิยมทำ�ของโฮมเมดในทุกๆ โอกาส โดยเฉพาะการทำ�อาหาร ให้แฟนหรือคนที่ชอบ อาหารญี่ปุ่นในดวงใจ

โดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นเกือบทุกอย่าง แล้วก็ ชอบของหวานหรือขนมของญี่ปุ่นด้วย โดยเฉพาะของหวานที่ท�ำ จากชาเขียว มีร้านแนะน�ำที่ไม่ควรพลาดด้วยนะ เป็นร้านเจ้าประจ�ำ เลย คือ Nakamura tokichi (中村藤吉(本店) เป็นร้านพาเฟ่ต์ ชาเขียว (Mattcha Parfait) ที่มีชื่อเสียงมาก แต่คิดว่าอาจจะยัง ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าไหร่ ร้านอยู่ใกล้กับ สถานีรถไฟเลย เดินทางสะดวกมาก เราจะชอบไปทานพาเฟ่ตท์ รี่ า้ นนี้ ประจ�ำทุกครัง้ ทีเ่ ดินทางไปแถบคันไซ พาเฟ่ตร์ า้ นนีใ้ ห้ไอศกรีมเยอะ มาก และเสิรฟ์ โดยใส่ในกระบอกไม้ไผ่ให้อารมณ์ญปี่ นุ่ มากๆ รสชาติ ก็ไม่หวานเกินไป และมีกลิ่นหอมเฉพาะของชาเขียวเมืองอุจิด้วย ลองไปทานกันดูได้นะ โฮมเพจร้าน http://www.tokichi.jp

จากงานอดิเรกที่รัก สู่แฟนเพจ เฟซบุ๊ค Bellchan cooking bento

ช่วงแรกที่เราเริ่มหัดท�ำพวกศิลปะการตกแต่งอาหาร พอท�ำ เสร็จ ก่อนทานก็จะถ่ายรูปลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองเพื่อแชร์ ให้กับเพื่อนๆ ดูเท่านั้น แต่เราเปิดอัลบั้มอาหารเป็นสาธารณะ จึงมี คนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อนในลิสต์เข้ามาดูด้วยเป็นจ�ำนวนมาก และขอ เพิ่ ม เป็ น เพื่ อ นเพื่ อ ติ ด ตามผลงานของเรา ประกอบกั บ รู ป ภาพ อาหารทีท่ ำ� มีจำ� นวนมากขึน้ ก็เลยเปิดเพจเฉพาะอาหารแยกต่างหาก จากเพจส่วนตัว เพื่อให้เพื่อนๆ หรือน้องๆ ที่สนใจการ์ตูนหรือการ ท�ำอาหารเหมือนกันได้ติดตามผลงานของเรา และมาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้กัน เลยเป็นที่มาของเพจ Bellchan cooking bento จริ ง ๆ มี ทั้ ง เฟซบุ ๊ ค และอิ น สตาแกรมนะ ใครที่ เ ล่ น

อินสตาแกรมก็ติดตามกันได้ที่ BELLCHAN_COOKING_BENTO ค่ะ (ยิ้ม)

คิดจะเปิดคอร์สสอนท�ำคาแรคเตอร์ เบนโตะบ้างไหม

จุดประสงค์เดิมของการเปิดเพจคือไม่ได้เน้นสอน แค่ต้องการ แชร์ผลงาน Animefood ของตนเองให้กับผู้ที่มีความสนใจมากกว่า แต่หลังๆ มีน้องๆ มาสอบถามวิธีการท�ำกันมากขึ้น ก็เลยเริ่มลง วิธีการท�ำให้ด้วย ซึ่งเราเองก็ตั้งใจว่า ต่อไปจะเน้นการสอนวิธีการ ท�ำอย่างละเอียด โดยในอนาคตจะเพิ่มการรีวิวอุปกรณ์ สถานที่ขาย อุปกรณ์ วัตถุดิบจากทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย รวมถึง แนะน�ำหนังสือการท�ำเบนโตะต่างๆ เพิ่มเติมด้วย ส่วนเรื่องเปิดคอร์สสอน จริงๆ มีแฟนเพจถามกันเข้ามาเยอะ เหมือนกันนะว่าอยากให้เปิดคอร์สสอน หรือเปิดรับออเดอร์ส�ำหรับ ขาย แต่ด้วยความที่เราอาศัยอยู่ต่างประเทศ คงจะค่อนข้างยาก แต่ ก็มีคิดๆ ไว้เหมือนกันว่า ถ้ามีโอกาสอาจจะเปิดคอร์สหรือออกบูธ สอนชั่ ว คราวในงานอี เ ว้ น ท์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ญี่ ปุ ่ น หรื อ การ์ ตู น ใน ประเทศไทยเป็นครั้งคราวในอนาคต แล้วเราก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็ อยากจะออกหนังสือสอนท�ำอย่างละเอียดที่เข้าใจง่ายเหมือนของ ญี่ปุ่นด้วย เพราะว่าในประเทศไทยยังมีหนังสือและอุปกรณ์การท�ำ อาหารแนวนี้อยู่น้อยมากๆ

ถ้างั้นจะอ้อนขอให้ช่วยสอนชาว All About Japan ท�ำ เบนโตะง่ายๆ สักอย่างได้ ไหม ?

ยินดีมากค่ะ (ยิ้ม) ขอสอนเป็น ข้าวปั้นน้องหมีกับวันหยุด ฤดูร้อน (Teddy Bear Onigiri In Summer Holiday) แล้วกันนะ

ALL ABOUT JAPAN 37


ABJ ABOUT TALK

HOW TO

TEDDY BEAR O N I G I R I I N S U M M E R H O L I D AY

by Bellchan cooking bento อุปกรณ์ และส่วนผสม

1. ข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวหอมมะลิไทยหุงสุก 2. ปูอัดแท่ง * ซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาเก็ต Maxvalue 3. สาหร่ายแผ่นใหญ่ (Sushi nori) * ซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาเก็ต Maxvalue 4. ซีอิ๊วญี่ปุ่น (โชยุ) * ซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาเก็ต Maxvalue 5. คีมคีบ 6. มีดแกะสลักเล็ก หรือมีดคัตเตอร์ 7. กรรไกรขนาดเล็ก 8. ไม้จิ้มฟัน 9. แผ่นพลาสติกใสบางสำ�หรับห่ออาหาร * ซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาเก็ต Maxvalue 10. เส้นสปาเกตตี้

1

38 ALL ABOUT JAPAN

2

3

4


วิธีทำ�

เราจะเริ่มจากการทำ�ห่วงยางก่อน

1. เตรียมข้าวหุงสุก สามารถใช้ข้าวญี่ปุ่นหรือข้าว หอมมะลิของไทยก็ได้ แต่ถ้าใช้ข้าวหอมมะลิ ควรหุงข้าวให้ นิ่มกว่าปกติเล็กน้อย 2. ปั้นข้าวให้เป็นก้อนกลมๆ ดังรูปส�ำหรับท�ำเป็น ห่วงยาง ถ้าใช้แผ่นพลาสติกห่ออาหารห่อแล้วปั้น จะท�ำให้ ปั้นง่ายและเนื้อข้าวไม่แตก 3. น�ำข้าวที่ปั้นในข้อ 2 วางบนแผ่นพลาสติกใสแล้ว ห่อ จากนั้นกดให้แบนออกเล็กน้อยดังรูป 4. ใช้นิ้วกดตรงกลางให้เป็นรูกลม จากนั้นน�ำแผ่น พลาสติกคลุมและวางพักไว้

แล้วก็เพิ่มลายให้ห่วงยาง

5. แกะแท่งปูอัดออกให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม 6. ดึงแผ่นปูอัดบริเวณส่วนที่เป็นสีแดงหรือสีส้มตาม แนวเส้นออกเป็นเส้นเล็กๆ ดังรูป 7. น�ำเส้นปูอัดในข้อ 6 วางบนข้าวปั้นรูปห่วงยางที่ท�ำ เตรียมไว้ เก็บขอบด้านในและด้านนอกโดยใช้ไม้จิ้มฟัน 8. ท�ำเช่นเดียวกับข้อ 7 จนครบวงเป็นลายห่วงยาง

4.1

5

5.1

6

7

8

ALL ABOUT JAPAN 39


ABJ ABOUT TALK

เมื่อทำ�ห่วงยางเสร็จ ก็มาทำ�ตัวหมี

9. ใส่ ซี อิ๊ ว ญี่ ปุ ่ น ลงในข้ า วส่ ว นที่ เ หลื อ เล็ ก น้ อ ย แล้ ว คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว จะได้ข้าวสีน�้ำตาล 10. ปั้นข้าวเป็นก้อนกลมๆ ขนาดตามที่ต้องการ เพื่อท�ำ ส่วนหัวของตัวหมี จากนั้นห่อด้วยแผ่นพลาสติกพักไว้ 11. น�ำเส้นสปาเกตตี้ใส่ลงกะทะ ตั้งไฟปานกลาง โดย ไม่ต้องใส่น�้ำมัน เมื่อเส้นสปาเกตตี้เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลอ่อนๆ ให้ยกขึ้น 12. หักเส้นสปาเกตตี้ในข้อ 11 เป็นชิ้นเล็กๆ 2 ชิ้น ปัก ลงด้านบนของข้าวปั้น ดังรูป 13. ปั้นข้าวส่วนที่เหลือเป็นก้อนกลมเล็กๆ 2 ก้อน ส�ำหรับท�ำส่วนหู จากนั้นน�ำไปเสียบลงบนเส้นสปาเกตตี้ ในข้อ 12 ด้านละชิ้น และห่อด้วยแผ่นพลาสติกวางพักไว้ 14. ตัดแผ่นปูอัดส่วนสีขาวที่เหลือออกเป็นแผ่นวงรีโดย ใช้มีดแกะสลักเล็กหรือมีดคัตเตอร์ 15. น�ำแผ่นปูอัดข้อ 14 แปะลงกลางส่วนหัวของหมี 16. ใช้กรรไกรตัดสาหร่ายเพื่อท�ำเป็นส่วนตา และจมูก 17. น�ำสาหร่ายทีต่ ดั ในข้อ 16 แปะลงบนส่วนหัวของหมี 18. น�ำข้าวส่วนที่เหลือปั้นเป็นแท่งกลมๆ สั้นๆ 2 ชิ้น ส�ำหรับท�ำเป็นส่วนมือของหมี 19. น�ำส่วนมือวางบนห่วงยาง จากนั้นวางส่วนหัวทับ ด้านบนเป็นอันเสร็จ 20. ตกแต่งด้วยผักหรือไส้กรอกตามแบบที่ต้องการ ในรูปตกแต่งเป็นวิวน้องหมีว่ายน�้ำทะเลง่ายๆ ด้วยไส้กรอก, ปูอัด, ผัก และแอปเปิ้ล

สุดท้ายแล้ว... ฝากถึงผู้อ่าน

อยากฝากถึงผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ นักเรียน หรือผู้ใหญ่วัยท�ำงาน หากเรามีงานอดิเรกหรือสิ่งที่เราชอบ นอกจากจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองแล้ว ผลงานของ เราอาจจะสามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้อื่นได้ ด้วย การท�ำงานอาจจะมีท้ังคนที่ได้ท�ำงานในสิ่งที่ชอบ และ ไม่ชอบ แต่งานอดิเรกนั้นไม่ว่าส�ำหรับใครก็คือสิ่งที่ตัวเรา ชอบและมีความสุขกับมันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเริ่มต้นท�ำใน สิ่งที่รักกันเถอะนะคะ และขอขอบคุณเพื่อนๆ และน้องๆ แฟนเพจ Bellchan cooking bento มากๆ ที่เป็นก�ำลังใจ และคอยติดตามผลงานเสมอมา สุดท้ายนี้ขอฝากผลงาน Animefood และเพจ Bellchan cooking bento กับทาง ผู้อ่านทุกท่านด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ (ยิ้ม)

40 ALL ABOUT JAPAN

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


ALL ABOUT JAPAN 41


All

ABOUT STORY

42 ALL ABOUT JAPAN

“นาราเป็นเมืองที่มีกวาง” ใครๆ เขาก็ว่ากันมาอย่างนั้น มันจะไปแปลกอะไร ที่เขาใหญ่บ้านเรา ก็มีกวาง... แวบแรกเราคิดแบบนั้น แต่พอ ได้เห็นภาพนาราจากในไกด์บุ๊คครั้งแรก เราก็ บอกกับตัวเองตั้งแต่วันนั้นว่า จุดหมายต่อไปของเรา คือ นารา...


Nara

ต้องมนต์นารา... หลงเสน่ห์ เมืองแห่งกวาง

ALL ABOUT JAPAN 43


ABJ ABOUT STORY

ความงามของซากุระ ด้านหน้าศาลเจ้าฮิมุโระ ที่มีจุดเด่น คือ ต้นซากุระ พันธุ์ชิดาเระซากุระ หรือซากุระพันธุ์กิ่งย้อย ซึ่งมีอายุนับหลายร้อยปี

44 ALL ABOUT JAPAN

กรุ่นกลิ่นถิ่นเมืองหลวงเก่า

นารา เป็ น จั ง หวั ด เล็ ก ๆ ในแถบคั น ไซที่ สามารถเดินเล่นได้ทั่วทั้งเมือง เรียกว่าถ้าเป็นคน ชอบเดินออกก�ำลังกายนี่สวรรค์เลยละ เพราะ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อยู่ไม่ไกลกันเสียจนเกิน ไปนัก และบรรยากาศระหว่างทางก็ร่มรื่น ชวน ผ่ อ นคลาย อาจเพราะนาราเป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ม่ มี รถไฟใต้ดิน (จะมีเพียงสถานีรถไฟหลักๆ ที่ใช้ เดินทางมาจากต่างเมืองเท่านั้น) จึงท�ำให้การ คมนาคมหลัก คือ การโดยสารรถเมล์ และการ เดิน เดิน เดิน ถึงแม้ใครๆ จะรู้จักนาราในนาม ‘เมืองแห่ง กวาง’ เพราะมีเจ้ากวางน้อยเดินทอดน่อง อาบแดด กั น เต็ ม ไปหมด แต่ ม นต์ เ สน่ ห ์ ที่ แ ท้ ข องเมื อ ง น่ารักเมืองนี้มีมากกว่านั้น เพราะนารามีต�ำแหน่ง เป็ น ถึ ง เมื อ งหลวงแห่ ง แรกของประเทศญี่ ปุ ่ น

โดยมีชื่อเสียงเรียงนามเดิมว่า ‘เฮโจเคียว’ ณ ขณะที่ น ารายั ง เป็ น เมื อ งหลวงของ ประเทศญี่ ปุ ่ น ช่ ว งเวลานั้ น ถื อ เป็ น ช่ ว งที่ พระพุทธศาสนาเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก ได้มีการ สร้างวัด และพระพุทธรูปขึ้นมากมาย รวมทั้งยัง ผสานเอาศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศจีนและ ประเทศเกาหลีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้นนารา จึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดเก่าแก่ที่สวยงาม และ ทรงเสน่ห์มากมาย ตัวเราเอง ตอนที่เห็นรูปวัดโทไดจิ (Todaiji Temple) จากในอินเตอร์เน็ต หรือในไกด์บุ๊ค ต่างๆ ก็ยังรู้สึกเฉยๆ อาจเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อย ชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเท่าไรนัก แต่พอได้ ไปเห็นของจริงกับตาเท่านั้นละ ท�ำเอารีบเปลี่ยน ความคิ ด เสี ย แทบไม่ ทั น เพราะภาพวิ ห ารไม้


หลังใหญ่ ไดบุทสุเดน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์ หลวงพ่ อ โต (ไดบุ ท สุ ) ภายในบริ เ วณวั ด โทไดจิ นั้ น งดงามตระการตาและยิ่งใหญ่กว่าที่คิดมาก มากเสีย จนท�ำให้เราต้องตกอยู่ในห้วงมนต์เสน่ห์ของวัดเก่าแก่ แห่งนี้อยู่นานทีเดียว

ถิ่นนี้... พี่กวางครอง

จุ ด เด่ น ที่ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ห ลั่ ง ไหลกั น มา เที่ยวที่นารา ไม่ได้มีเพียงแต่ความมีกลิ่นอายของเมือง เก่าแก่ที่แกร่งวัฒนธรรมเพียงเท่านั้น แต่เจ้ากวางน้อย นั บ ร้ อ ยตั ว ที่ อ าศั ย อยู ่ ทั่ ว เมื อ งนาราก็ ส ามารถมั ด ใจ นักท่องเที่ยวได้อยู่หมัด ด้วยนิสัยที่ออกจะขัดกับความ เป็นสัตว์ป่าอยู่พอสมควร คือ ไม่มีความตื่นคนหรือ เกรงกลัวนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด กลับเดินเข้ามาหา เราเองเสียด้วยซ�้ำ ยิ่งถ้ามีผลประโยชน์อยู่ในมืออย่าง ขนมเซมเบ้ ซึ่ ง เป็ น ขนมสุ ด โปรดของเจ้ า กวางที่ มี วางขายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองด้วยแล้วละก็ รับรองว่าเรา จะกลายเป็นเซเลบริตี้ในหมู่กวางขึ้นมาทันใดเชียวละ ขนมเซมเบ้เหล่านี้ เขาขายกันอยู่ที่ปึกละ 150 เยน แต่ โ ปรดระมัดระวังกวางนักเลง โดยเฉพาะแถวที่มี นักท่องเที่ยวอยู่เยอะกันด้วยละ กวางเหล่านี้มักโดน นักท่องเที่ยวสปอยล์จนมีเสียนิสัยกวางไปบ้างเหมือน กัน เพราะมันจะพุ่งเข้าใส่และแย่งของในมือเรา ยามที่ เราเผลอ บางทีก็วิ่งมาแย่งกระดาษแผนเที่ยวไปจาก มือเอาเสียดื้อๆ เลยก็มี เพราะฉะนั้นทั่วทั้งเมืองจึงมี ป้ายเตือนให้ระวังกวางแย่งของอยู่เต็มไปหมด แต่ไม่ใช่ว่ากวางที่นี่จะนิสัยไม่ดีไปเสียหมดนะ เพราะกวางทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอย่างวัดโทไดจิ รูปปั้นยักษ์ ไม้แกะสลัก ตรงซุ้มประตูไม้ใหญ่ นันไดมง เป็นซุ้มประตู ก่อนที่จะเข้าไปถึงตัววิหาร ของจริงมีความวิจิตร งดงาม ตระการตามาก

เจ้ากวางน้อยที่นี่ แลดูอดยากไหม ? ถึงกับต้องกินโซ่ เป็นอาหารกันเลย

ALL ABOUT JAPAN 45


ABJ ABOUT STORY

ในบรรดารายชื่อจังหวัดในแถบคันไซ

นาราอาจไม่ใช่จดุ หมายของนักชมซากุระเท่าไรนัก แต่ภาพที่คาดไม่ถึง มักสร้างความประทับใจได้เกินคาดเสมอ นาราในช่วงซากุระบาน เป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์ชวนหลงมากจริงๆ

ก็ยังคงมีนิสัยรักสงบในแบบกวางป่าอยู่ บางตัว นอนนิ่งอาบแดดให้เราเข้าไปแชะรูปคู่ด้วยแบบ สบายๆ เสียด้วยซ�้ำ กวางที่เราเจอที่บึงซะงิ (Sagi-ike Pond) ก็ น ่ า รั ก เสี ย จนท� ำ ให้ อ ดอมยิ้ ม ไม่ ไ ด้ เ หมื อ นกั น เพราะเวลาที่ เ ราก้ ม หั ว ให้ มั น ก็ จ ะก้ ม หั ว ตาม แถมพอทักทายกันเสร็จ ก็เดินจากไปนั่ง ไปนอน อยู่กับครอบครัวของมัน ไม่มีทีท่าเป็นนักเลงขู่ขอ อาหารแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นเราเลยแอบสรุป เอาเองดื้อๆ ว่า กวางมันก็คงไม่ต่างอะไรจากคน ที่มีดี มีร้ายปะปนกันไป เป็นธรรมดาของโลกใบนี้ ...ไม่ต่างกัน...

ซากุระเติมเสน่ห์

เป็นโชคดีที่เราได้ไปสัมผัสเมืองนาราในช่วง ซากุระผลิบาน ในบรรดารายชื่อจังหวัดในแถบ คันไซ นาราอาจไม่ใช่จุดหมายของนักชมซากุระ เท่ า ไรนั ก แต่ ภ าพที่ ค าดไม่ ถึ ง มั ก สร้ า งความ ประทับใจได้เกินคาดเสมอ นาราในช่วงซากุระบาน เป็นช่วงเวลาที่มี เสน่ห์ชวนหลงมากจริงๆ เพราะนาราเป็นเมือง เล็กๆ อย่างที่บอกไว้แต่แรกว่าเราสามารถเดิน เที่ยวได้ทั่วเมืองเลยทีเดียว แล้วจะมีสุขใดจะสุข 46 ALL ABOUT JAPAN

ไปกว่ า การได้ เ ดิ น เล่ น ในเมื อ งทรงเสน่ ห ์ ที่ โปรยปรายไปด้วยกลีบซากุระสีชมพูอีกหรือ แต่ก็น่าเสียดายอยู่เล็กน้อยที่ช่วงที่เราไป ไม่ใช่ช่วงฟูลบลูมของซากุระที่นารา แต่ซากุระ ที่บึงซะชิก็ท�ำเราอึ้งในความสวยงามไปได้เหมือน กั น ยิ่ ง ได้ เ ห็ น ภาพกวางน้ อ ยเล็ ม หญ้ า อยู ่ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยสีชมพูจาก

ภายในบริเวณบึงซะงิ เป็นจุดที่เงียบสงบมาก น่าเดินเล่น พักผ่อน และยังมีเรือพายเอาไว้ให้ เปลี่ยนบรรยากาศ ในการชมซากุระอีกด้วย


ALL ABOUT JAPAN 47


ABJ ABOUT STORY

34.684323, 135.828672

วัดโทไดจิ : ค่าเข้าวิหาร 500 เยน ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ 500 เยน ตั๋วรวม 800 เยน 48 ALL ABOUT JAPAN


ดอกซากุระด้วยแล้ว ยิ่งท�ำให้เรารู้สึกว่า นารา เป็นจุดหมายที่ไม่ควรพลาด ด้วยประการทั้งปวงในชีวิตจริงๆ ครบรสคนชอบช้อปที่ถนนคนเดิน Higashimuki ใครบอกว่ามานาราแล้วจะต้องเที่ยวแต่วัดวา ป่าเขา ธรรมชาติ ขอ เถียงว่าไม่จริงเลย เพราะถึงแม้นาราจะเป็นถิ่นเมืองเก่าที่เก๋าวัฒนธรรมแล้ว ที่นาราก็ยังมีสถานที่ช้อปปิ้ง และร้านอาหารอร่อยๆ อยู่มากมายไม่แพ้ จังหวัดอื่นๆ ในแถบคันไซเลย ถนนคนเดิน Higashimuki เป็นถนนเส้นเล็กๆ ที่มีระยะทางไม่ถึง สามร้อยเมตร แต่ทั้งสองข้างทางกลับเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขนม และ ร้านค้ามากมาย ชนิดที่ไม่ต้องไปเดินหาร้านอาหาร หรือสถานที่ซื้อของ ที่ระลึกอื่นใดในนาราให้เมื่อยตุ้มเชียว เพราะถนนเส้นนี้ตั้งอยู่ด้านหน้า ทางเข้าสถานีรถไฟคินเต็ทสึนารา (Kintetsu Nara) ซึ่งเปรียบเสมือน จุดเริ่มต้นของคนที่จะมาเที่ยวที่นารา เพราะสถานีรถไฟนี้เป็น 1 ใน 2 สถานี รถไฟหลักของเมือง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจากโอซาก้าก็มักจะ ต้องมาลงที่สถานีรถไฟคินเต็ทสึนาราแห่งนี้ จึงเรียกได้ว่า เป็นสถานที่ที่ สามารถเดินช้อปปิ้งได้ทั้งขามา และขากลับเลยทีเดียวเชียวละ ‘นาราเป็นเมืองที่มีกวาง’ หลายคนอาจมองนาราว่าเป็นแบบนั้น แต่ ส� ำ หรั บ เรา คนที่ ไ ด้ ม าสั ม ผั ส นารา เมื อ งเล็ ก ๆ น่ า รั ก ที่ อ บอุ ่ น ไปด้ ว ย วัฒนธรรมแห่งเมืองเก่านี้แล้ว ...นารา เป็นจุดหมายที่ไม่สามารถลบเลือน ออกไปจากใจที่ยังคงเปี่ยมไปด้วยความทรงจ�ำที่แสนดีได้เลยจริงๆ...

สถานีรถไฟหลักของนารามีอยู่ 2 สถานี คือ สถานีรถไฟของ JR ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมือง เราสามารถเดินทางจากโอซาก้าไปนารา ด้วยรถไฟของ JR ได้ โดยการขึ้นรถไฟที่สถานี Osaka และลงที่สถานี Nara ค่าโดยสาร 780 เยน ส่วนอีกสถานีหนึ่งของนารา คือ สถานีรถไฟ Kintetsu Nara ซึ่งจะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากกว่า เราสามารถเดินทางจาก โอซาก้าไปนาราได้ด้วยรถไฟสาย Kintetsu Nara โดยการขึ้นรถไฟที่ สถานี Osaka-Namba และลงทีส่ ถานี Kintetsu Nara ค่าโดยสาร 540 เยน ALL ABOUT JAPAN 49


ABJ ABOUT STORY

50 ALL ABOUT JAPAN


Nara Map

ALL ABOUT JAPAN 51


All

ABOUT STORY

สวนสัตว์น่ารัก

ในห้าง Naniwa Kuishinbo Yokocho : Osaka พูดถึงสวนสัตว์ในห้าง ถ้าจะนึกภาพให้ออกก็ต้องนึกถึงห้างพาต้าของบ้านเรา ที่มีดราม่า เรื่องการทรมานสัตว์กันมาหลายยก หลายสมัยแล้ว ที่ญี่ปุ่นเองก็มีสวนสัตว์ในห้างนะ แต่ก็ ไม่ได้เป็น สวนสัตว์ใหญ่โตแบบที่จะมีสัตว์ใหญ่อย่างคิงคองมาให้เราได้ดูชมกันแต่อย่างใด สวนสั ต ว์ ที่ ว ่ า นี้ เป็ น เพี ย งสวนสั ต ว์ เล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในห้างนานิวะ คุยชินโบ โยโกโช (Naniwa Kuishinbo Yokocho) ที่ จั ง หวั ด โอซาก้ า ทางแถบคั น ไซของ ประเทศญี่ ปุ ่ น พู ด ถึ ง ชื่ อ ห้ า ง หลายคน อาจจะยังนึกไม่ออก แต่ถ้าจะพูดกันแบบ ภาษาชาวบ้านๆ ว่า เป็นสวนสัตว์ในห้าง ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ๆ กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น�้ ำ ไคยู คั ง (Kaiyukan Aquarium) เชื่อว่าทุกคนจะ ต้องร้อง อ๋อ !

ใช่ แ ล้ ว ... สวนสั ต ว์ แ ห่ ง นี้ ตั้ ง อยู ่ ในห้ า งที่ มี ชื่ อ เสี ย งเรื่ อ งโซนอาหารใน บรรยากาศย้ อ นยุ ค ของโอซาก้ า นั่ น เอง หลายคนที่มาไคยูคัง อาจจะแวะเวียนมา เยี่ ย มห้ า งนี้ เ พี ย งจุ ด ประสงค์ เ ดี ย ว คื อ หาอะไรอร่ อ ยๆ ตกถึ ง ท้ อ ง แต่ ใ นห้ า งที่ ไม่ใหญ่ ไม่โตแห่งนี้ ยังมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ พอสมควรเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสัตว์ ที่เราจะแนะน�ำกันในฉบับนี้ สวนสัตว์ เป็นสวนสัตว์

อัลปาก้า พระเอกของ สวนสัตว์ แห่งนี้ แต่ นางออกจะ หยิ่งๆ หน่อยนะ 52 ALL ABOUT JAPAN


หมาน้อยตัวใหญ๊ ใหญ่ แต่เป็นบังอร เอาแต่นอนจริงๆ ก็อากาศมันสบายนี่ฮับ !

แหม... นั่งเป็น นางผญาแมว เลยนะยะหล่อน สง่างามมากจ้า

อิกัวน่าที่นี่ จับเล่นได้นะ เขามีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลอยู่จ้า 34.65538, 135.429708

WHAT : ZOO WHERE : NANIWA KUISHINBO YOKOCHO, OSAKA OPEN : 11 : 00 - 22 : 00

น่ารักๆ ที่มีพระเอก คือ อัลปาก้าหน้ามน ตัวใหญ่เบ้ง คอยต้อนรับเราอยูท่ ดี่ า่ นแรกเมือ่ ซือ้ บัตรผ่านประตูเข้ามา เจ้าอัลปาก้าตัวนีอ้ อกจะหยิง่ นิดๆ อาจเพราะเป็นสัตว์ใหญ่ ตัวเดียวที่อาศัยอยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้ก็เป็นได้ แต่สิ่งใดเล่า จะมีดีเท่าสิ่งที่เรียกว่า ผลประโยชน์ เพราะเพียงแค่เรา หยอดเหรียญซื้ออาหารจากตู้อาหารที่ตั้งอยู่ข้างๆ นางก็ รีบปรี่เข้ามาหาทันที และซัดโฮกอาหารในมือหมดภายใน ไม่กี่วินาที เดินถัดเข้าไปหน่อยก็จะเป็นในส่วนของห้องที่ให้ เราเข้าไปนั่งเล่นกับน้องหมาได้ โดยสุนัขที่นี่มีอยู่ค่อนข้าง หลายตัวเลยทีเดียว ทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่ น่ารักน่าชังทั้งนั้น ตามกฏของคาเฟ่หมา คาเฟ่แมวทีญ ่ ปี่ นุ่ เราจะต้องท�ำการ ล้างมือให้สะอาด ก่อนจะเล่นกับน้องหมา น้องแมวด้วย ทีน่ แี่ ม้จะเป็นสวนสัตว์เล็กๆ แต่กม็ กี ฏระเบียบทีไ่ ม่ตา่ งกัน เพราะคนญี่ปุ่นค่อนข้างให้ความส�ำคัญกับสัตว์เลี้ยงมาก ความสะอาดจะต้องมาก่อน เพื่อสุขอนามัยของสัตว์ และ ตัวเราเองด้วย เล่นกับน้องหมาเสร็จก็เดินไปเล่นกับกระต่ายน้อยต่อ ตรงส่วนคอกทีเ่ ป็นพืน้ ทีข่ องกระต่าย มีกระต่ายอยูป่ ระมาณ 3 - 4 สายพันธุ์เห็นจะได้ รวมถึงเจ้าหนูแฮมเตอร์ด้วย สวนสัตว์ที่นี่ทุกโซนจะมีตู้อาหารวางไว้ให้เราได้เสียตังค์ เล่นๆ ตามประสาคนรักสัตว์ สัตว์ที่นี่ดูเผินๆ อาจจะดูนิ่ง เงียบ เรียบร้อย แต่พอเรามีอาหารให้เขาละก็ ความอะเลิรท์ จะมาทันที เพราะฉะนั้นใครที่อยากผูกมิตรสัมพันธ์ ก็ หยอดตู้ เสียตังค์กันซะดีๆ อี ก ห้ อ งที่ ค นรั ก แมวน่ า จะชอบก็ คื อ คาเฟ่ แ มว เล็กๆ ในห้องถัดไปนั่นเอง ห้องนี้มีน้องแมวอยู่ประมาณ 5-6 ตัว บางตัวก็นอนงัวเงียตามประสาเหมียวๆ บางตัวก็ วิ่งเล่นรอบห้อง ไม่ต่างจากคาเฟ่แมวเท่าไรนัก จะต่างก็ เพียงแค่ไม่มีเครื่องดื่ม หรืออาหารให้สั่งมาทานเพียง เท่านั้นเอง ออกมาจากห้องแมวเหมียวก็เปลี่ยนอารมณ์มาเจอ กับสัตว์เลื่อยคลานกันเสียก่อนจะกลับ เพราะบริเวณนี้ มีทงั้ ผูเ้ ฒ่าเต่าตัวใหญ่มาก กับกิง้ ก่าเพือ่ นยากอย่างอิกวั น่า โชว์ตวั ไว้ให้เราตกใจเล่นนิดๆ อ้อ ! อิกวั น่าทีน่ เ่ี ขาอนุญาต ให้เราลองจับตัวได้ด้วยนะ ใครที่อยากลองสัมผัสอิกัวน่า ตัวเป็นๆ ก็เชิญเลยจ้า ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกัด หรือถูก ท�ำร้ายแต่อย่างใด เพราะเขามีเจ้าหน้าทีค่ อยคุมไว้อย่างดี เล่นกับบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในสวนสัตว์แห่งนี้เสร็จ ก็อย่าลืมออกมาหาอะไรตกถึงท้องกันเสียหน่อยที่โซน อาหารกันด้วยนะ เพราะร้านอาหารแต่ละร้านที่นี่เขาก็ไม่ ธรรมดาเลยจริงๆ เห็นข้างนอกธรรมดาๆ อย่างนี้ ข้างใน มีดีเพียบเลยนะจ้า ขอบอก !! ALL ABOUT JAPAN 53


All

ABOUT GUIDE

54 ALL ABOUT JAPAN


EATING

てまりのおうち

Temarinoouchi

Cat Cafe

ประเทศญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีม่ ี Cat Cafe หรือคาเฟ่แมวเยอะมาก เรียกได้วา่ มีอยูแ่ ทบจะทุกย่านในประเทศเลยทีเดียว และเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดธุรกิจนีข้ นึ้ ในประเทศญีป่ นุ่ ก็ ไม่ใช่เหตุผลทีซ่ บั ซ้อนหรือยุง่ ยากอะไร ...ก็แค่ทกุ สิง่ ทีเ่ รากระท�ำ ด้วยความรัก มักจะก่อเกิดผลทีด่ ตี ามมาด้วยเสมอ... เพราะฉะนัน้ คาเฟ่แมวแทบจะทุกแห่งในประเทศญีป่ นุ่ จึงเกิดขึน้ จากความรัก และเอ็นดูในความน่ารักของเจ้าเหมียวทีค่ นญีป่ นุ่ มีนนั่ เอง

ก่อนจะไปพูดถึงคาเฟ่แมวที่ฉบับนี้เราจะพาไป เยี่ยมเยียนกัน ก็ขออนุญาตใส่ความรู้ประดับประดา ให้เรื่องราวในคอลัมน์นี้ดูมีสาระความรู้ขึ้นมาซักนี๊ด พอหอมปากหอมคอกันก่อน พูดถึงคาเฟ่แมว หลายคนก็จะต้องนึกถึงประเทศ ญี่ปุ่น อาจเพราะเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคอลัมน์ ว่า ญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีม่ คี าเฟ่แมวเยอะมาก แต่แท้จริง แล้ว คาเฟ่แมวแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นที่ประเทศ ไต้หวันต่างหากเล่าพวกเธอ และเพิง่ ถือก�ำเนิดธุรกิจนี้ ขึ้นได้แค่เพียง 16 ปีเศษเท่านั้นเอง เพราะคาเฟ่แมว แห่งแรกในประเทศไต้หวันได้มกี ารก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1998 แต่ ถึ ง จะเกิ ด ในไต้ ห วั น แต่ เ ขาก็ ม าโตที่ ญี่ ปุ ่ น นะจ๊ ะ เพราะคาเฟ่แมวเริม่ มีชอื่ เสียง และได้รบั ความนิยมใน การน�ำไปเปิดในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ก็เมื่อมีคน ญี่ปุ่นหยิบจับเอาธุรกิจเพื่อคนรักเหมียวนี้มาเปิดที่ ญีป่ นุ่ บ้างนัน่ เอง เอาละ... มีสาระมากเกินไป เดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ เรา กลับมาที่เรื่องกินๆ ไร้สาระไปวันๆ ของเราต่อกัน ดีกว่า คาเฟ่แมวที่จะพาไปจกพุงน้องเหมียวเล่นกันใน

ฉบับนี้มีชื่อว่า Temarinoouchi Cat Cafe นั่นแน่ะ ! ฟังชื่อดูอาจจะไม่คุ้นหูใช่ไหมล่ะตัวเธอ แหงละสิ... เพราะคาเฟ่แมวที่นี่เขาเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นาน เพราะ ฉะนั้นภายในร้านจึงยังใหม่กิ๊ก เอี่ยมก๊อก แถมพื้นที่ ในร้านก็กว้างขวางอย่างไม่น่าเชื่อ เปิดประตูเข้าไป แทบจะไม่ เ ชื่ อ สายตาตั ว เองว่ า นี่ เ ป็ น ร้ า นที่ อ ยู ่ ใ น ประเทศญีป่ นุ่ โอ้ว ! เพราะร้านอาหารของญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่

โฉมหน้าเจ้าบ้าน เทะมะริ แมวผู้มีใฝ อยู่ที่ตาข้างซ้าย ความสามารถพิเศษ คือ การหลับโชว์ !!

ALL ABOUT JAPAN 55


ABJ ABOUT GUIDE

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคาเฟ่แมวเยอะมาก แต่แท้จริงแล้ว คาเฟ่แมวแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นที่ ประเทศไต้หวันต่างหากเล่าพวกเธอ และเพิ่งถือกำ�เนิด ธุรกิจนี้ขึ้นได้แค่เพียง 16 ปีเศษเท่านั้นเอง มั ก จะมี เ นื้ อ ที่ อั น น้ อ ยนิ ด เพราะฉะนั้ น คาเฟ่ แมวร้านนี้จึงมีบรรยากาศที่ไม่อึดอัด แถมยัง ชวนผ่อนคลายให้ใจสบาย จกพุงน้องเหมียว เล่นได้ตามแต่ใจกันเลยทีเดียว Temarinoouchi ถ้าแปลแบบบ้านๆ เป็ นภาษาไทยแล้ ว จะแปลได้ว ่า ‘บ้านของ เทะมะริ’ แล้วเทะมะริ นางเป็นใครกันล่ะเนี่ย ถึ ง กั บ ต้ อ งเอาชื่ อ มาตั้ ง เป็ น ชื่ อ ร้ า น เทะมะริ เป็ น แมวขาใหญ่ ป ระจ� ำ ร้ า น เป็ น แมวพั น ธุ ์ สก๊อตติสโฟลด์ (Scottish Fold) ที่มีจุดเด่นอยู่ ที่ไฝเม็ดใหญ่ตรงตาด้านซ้าย (บ้าไปแล้ว แมว ทีไ่ หนมีไฝ แต่เป็นลายจุดสีดำ� เล็กๆ ต่างหากเล่า) นางจะเป็ น แมวผู ้ ดี เรี ย บร้ อ ยหอยสั ง ข์ ม าก แขกไปใครมา นางก็ จ ะเดิ น มาอวดโชว์ ตั ว ตามประสาเจ้าบ้านสักเล็กน้อย ก่อนจะนั่งลง ท�ำความสะอาดตัวเองตามประสาแมวผู้ดี แล้ว ก็ปิดท้ายด้วย... การหลับโชว์ นอกจากเทะมะริแล้ว ในคาเฟ่แมวแห่งนี้ ก็ยงั มีนอ้ งเหมียวน่ารักอยูอ่ กี มากมาย แมวแต่ละตัว ที่นี่ดูดีมีชาติตระกูลทั้งนั้นนะยะ แล้วเหมือน เขาจะสั่งสอนมาแล้วเป็นอย่างดีว่าต้องต้อนรับ ลูกค้านะ เพราะหล่อนทัง้ หลายเนีย่ เป็นไฮไลท์ ของร้าน เวลาลูกค้าเดินเข้ามานัง่ ทีโ่ ต๊ะ น้องเหมียว แต่ละนางในร้านก็แวะเวียนกันมาทักทายทีละตัว สองตั ว ยิ่ ง ถ้ า ใครสั่ ง อาหารมากิ น บนโต๊ ะ นะ คุณเอ๊ย !! มันมาอย่างไว รุมทึ้งกันประหนึ่ง เราเป็นเซเลบริตชี้ อื่ ดังเลยเชียวละ ถึงแม้เทะมะริจะเป็นเจ้าบ้าน แต่แมวที่ ประทับใจเราเป็นอย่างยิ่งกลับเป็นเจ้าคิโนะ โกะ แมวพั น ธุ ์ เ อ็ ก โซติ ค ช็ อ ตแฮร์ ที่ ห น้ า โหด เหมือนโกรธใครมาตลอดเวลา คิโนะโกะ เป็น 56 ALL ABOUT JAPAN

แมวที่มีนิสัยไม่ต่างไปจากเทะมะริเท่าไร คือ มี ความเป็นแมวผู้ดี เดินนิ่งๆ สวยๆ มาโชว์ตัว หนึ่งรอบแล้วก็ไปนอน แต่ด้วยหน้าตาที่โหด มัน ฮาของมันเลยท�ำให้คนที่ได้คลอเคลียจกพุง มันเล่น มีความแฮปปี้ดี๊ด๊าเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งตัว อ้วน กลม กระปุ๊กลุกแบบนี้ด้วยแล้ว ขอบอกว่า จกพุงแมวที่ไหนก็ไม่มันเท่าคิโนะโกะอีกแล้ว นางน่ารักมากจริงๆ รักนาง ! เล่ากันมาตั้งหลายย่อหน้าแล้วมีแต่เรื่อง แมว (แล้วนี่มันคอลัมน์อาหารตรงไหนย๊า !!?) ก็ บอกแล้วว่า ถ้ามีสาระก็ไม่ใช่เราสิ มาเถอะ มา เข้าเรื่องอาหารกันดีกว่า อาหารที่นี่จะเป็นแนวสแนค (Snack) ซะ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเหมาะเจาะพอดีเลย เพราะ ตอนที่เราไป เราได้ซัดโฮกอาหารมื้อหนักกันมา ก่อนแล้ว มือ้ นีเ้ ลยขอสัง่ กุง้ ชุบเกล็ดขนมปังทอด กั บ ชาเขี ย วเย็ น มานั่ ง กิ น ล่ อ แมวกั น พอสวยๆ แล้ ว กุ ้ ง ชุ บ เกล็ ด ขนมปั ง ทอดจานนี้ ก็ เ ป็ น ตั ว การันตีได้เป็นอย่างดีว่า คาเฟ่แมวแห่งนี้ไม่ได้ มีดีแค่แมว แต่อาหารก็อร่อยใช้ได้เลย แถม ราคาก็ไม่แพงด้วย (แหงสิยะ... ก็คงเก็บรวมไว้ กับค่าเข้าแล้วละสิ) แมวก็น่ารัก นิสัยดี บรรยากาศก็สวยงาม กว้างขวาง อาหารก็อร่อยใช้ได้ แถมยังอยู่ใน ท�ำเลที่สงบ อินดี้ มีแหล่งช้อปปิ้งฮิปๆ อย่างคิชิ โจจิ เลยอยากจะขอจบแบบสวยๆ หน่อยแล้ว กั น ว่ า ด้ ว ยเหตุ ผ ลทั้ ง หลายประการเหล่ า นี้ ท�ำให้ Temarinoouchi Cat Cafe กลายมา เป็นคาเฟ่เหมียวที่อยู่ในใจเราชนิดที่รู้สึกว่าถ้า ได้กลับไปโตเกียวอีกเมื่อไร จะต้องกลับไปเยี่ยม นังเหมียวทั้งหลายอีกครั้งให้จงได้อย่างแน่นอน

คิโนะโกะ เจ้าแมวหน้าโหด พันธุ์เอ็กโซติคช็อตแฮร์ ขวัญใจของเราในร้านนี้ ดูสิว่า นางน่ารัก น่าจกพุง เล่นขนาดไหน !!


EATING จุดเด่นอีกอย่าง ของคาเฟ่แมวแห่งนี้ คือ พื้นที่ที่กว้างขวาง ไม่อึดอัด และตกแต่ง ออกมาได้อย่างน่ารัก สวยงาม และลงตัว

35.704975, 139.577038

てまりのおうち CATEGORIES : CAT CAFE NEAREST STATION : KICHIJOJI PRICE : 1,200 - 1,500 YEN HOME PAGE : www.temarinoouchi.com OPEN : 10 : 00 - 20 : 00

ไม่เพียงแต่บรรดา น้องแมวจะน่ารัก แต่พนักงานที่นี่ก็ยัง ใส่ชุดเหมด น่ารักมาก แถมยังเดินมาดูแล มาคุยเล่นด้วย ทั้งๆ ที่พูดกันคนละ ภาษาอีกด้วยแน่ะ

ALL ABOUT JAPAN 57


ABJ ABOUT GUIDE

วิธีการ เดินทางไปร้าน

TEMARINOOUCHI CAT CAFE สามารถนั่งรถไฟ JR Chuo Line Rapid Service มาลงที่ สถานี Kichijoji หรือนั่งรถไฟ Keio Inokashira Line มาลงทีส่ ถานี Kichijoji ออกทางออก North Exit และเดินไปอีกประมาณ 5 - 10 นาที ร้านอยู่ด้านหลังของ ห้างสรรพสินค้า Tokyu

HOW TO GO

TEMARINOOUCHI CAT CAFE

http://www.youtube.com/watch?v=iBUGCbPQPPA 58 ALL ABOUT JAPAN


EATING ร้านอาหารอื่นๆ ในย่าน คิชิโจจิ (Kichijoji) 1. Choco Cro

ช็ อ กโกแลต เลิ ฟ เวอร์ ทั้ ง หลาย รีบพุ ่ ง ไปให้ เ ร็ ว ไว เพราะ Chocolate Croissant ของร้าน Choco Cro อร่อย สุดพลัง ! ครัวซองต์ร้อนๆ ที่อบกันแบบ วันต่อวัน เนือ้ แป้งนุม่ หอม รัญจวนใจเป็น อย่างยิง่ และทีท่ ำ� เอาช็อกโกแลต เลิฟเวอร์ ตัวแม่อย่างเราอดใจไม่ไหวก็คอื ความพิเศษ ของเจ้าครัวซองต์นลี่ ะ ในครัวซองต์ 1 ชิน้ เขาจะใส่ชอ็ กโกแลตเข้าไป 1 แท่ง ไส้เยิม้ ๆ กินตอนร้อนๆ คูก่ บั กาแฟ หรือชาสักแก้ว อูย๊ !! อร่อยเกินบรรยาย เว็บไซต์ : http://www.saint-marchd.com/cafe พิกัด : 35.704713,139.578675

2. Yoshinoya

ร้านข้าวหน้าเนือ้ ทีโ่ ด่งดังติดอันดับ ต้นๆ ในประเทศญีป่ นุ่ มีสาขาอยูม่ ากมาย ทั่ ว ประเทศ แถมยั ง โด่ ง ดั ง มาจนถึ ง ประเทศไทย เนื้อหมักรสชาติแบบถึงน�้ำ ถึงเนือ้ ทานคูก่ บั ข้าวญีป่ นุ่ ร้อนๆ พูดแล้ว มีหวิ ! ส�ำหรับใครที่ไม่ทานเนือ้ ก็ยงั มีเมนู หมู เมนูปลาไว้ให้เป็นตัวเลือกด้วยนะ ไป ญีป่ นุ่ ทัง้ ที พลาดร้านโยชิโนยะไป จะบอก ว่าเหมือนไปไม่ถึงญี่ปุ่นก็ ไม่ปานนะเนี่ย อ้อ ! เขาเปิด 24 ชัว่ โมงด้วยจ้า เว็บไซต์ : http://www.yoshinoya.com พิกัด : 35.702729,139.579201

3. Calico Cat Cafe

ไหนๆ เรื่องหลักก็พาไปเที่ยวคาเฟ่ แมวแล้ว ก็ขอพาไปเที่ยวคาเฟ่แมวอีกที่ ในคิชิโจจิแล้วกันนะ ก็บอกแล้วว่าที่ญี่ปุ่น เขามีคาเฟ่แมวอยู่ทุกหัวระแหง Calico Cat Cafe ได้ยินชื่อแบบนี้แล้ว หลายคน อาจจะต้องร้อง อ๋อ... เพราะคาเฟ่แมว เจ้านี้เขาดังอยู่พอตัว แถมมีอีกสาขาอยู่ ที่ชินจูกุด้วย ที่สาขาคิชิโจจินี้มีแมวอยู่ ประมาณ 25 ตัว บรรยากาศก็กว้างขวาง โปร่งสบาย อาหาร เครื่องดื่มก็พร้อม ไหนๆ ก็ ไปคิชิโจจิทั้งที จะไปเยี่ยมน้อง เหมียวที่คาเฟ่แมวทั้ง 2 ที่ ก็ ไม่ใช่เรื่องผิด อะไรนะจ๊า เว็บไซต์ : http://www.catcafe.jp พิกัด : 35.702609,139.579225 ALL ABOUT JAPAN 59


All

ABOUT GUIDE

60 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

Don Quijote โชห่วยญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงร้านขายของถูกในประเทศญี่ปุ่น หลายคนจะต้องนึกถึงร้าน 100 เยน อย่างร้าน Daiso ที่มีทุกอย่างให้ท่านได้เลือกสรรในราคาเพียง 108 เยน (รวมภาษี) แต่ไดโซะรึจะสู้ความ อลังการของร้านดองกิโฮเต้ ได้ มามะ ! มาดูกันใน ABOUT Guide : Shopping ฉบับนี้ดีกว่า ว่า ร้านดองกิโฮเต้ (Don Quijote) มันมีดีอย่างไร ดองกิโฮเต้ (Don Quijote) หรือที่คนไทย เราเรี ย กกั น ติ ด ปากว่ า ร้ า นดองกี้ เป็ น ร้ า น ขายของสารพั ด สรรพสิ่ ง ตั้ ง แต่ ไ ม้ จิ้ ม ฟั น ยั น เรือรบที่มีสาขามากถึง 234 สาขาทั่วประเทศ ร้านดองกิโฮเต้จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นภาพจ�ำ ซึ่ง เป็นมาสคอตของร้าน คือ ดอนเพน (Donpen) เจ้ า เพนกวิ น น้ อ ยสี น�้ ำ เงิ น ตั ว อ้ ว นกลมดุ ๊ ก ดิ๊ ก และสาขาที่ เ ราจะพาไปตระเวนช้ อ ปกั น ใน ฉบับนีก้ ค็ อื สาขาโดทงโบริ ย่านช้อปปิง้ ทีเ่ ลือ่ งชือ่ ของโอซาก้านั่นเอง

ร้านดองกิโฮเต้ที่สาขาโดทงโบริเป็นสาขา ใหญ่ทเี ดียว เป็นเสมือนห้างย่อมๆ ทีม่ ถี งึ 6 ชัน้ แถมยังเปิด 24 ชั่วโมงอีกต่างหาก ภายนอก โดดเด่นสะดุดตามาก เพราะตั้งอยู่ติดกับคลอง โดทงโบริเลย และมีป้ายตุ๊กตาหน้าร้านตัวใหญ่ เป็นรูปเทพแห่งความมัง่ คัง่ ก�ำลังกอดกันกลมกับ เจ้าดอนเพน ล้อมรอบด้วยชิงช้าสวรรค์ทเี่ ด่นเวอร์ เรียกว่าเห็นได้ไกลจากสะพานเอบิซุกันเลยละ ถ้าจะถามว่า แล้วร้านดองกิโฮเต้นี่เขาขาย อะไร ก็คงจะต้องขอตอบแบบครอบจักรวาลว่า

ALL ABOUT JAPAN 61


ABJ ABOUT GUIDE

APP DON QUIJOTE เคยประสบปัญหาในการหาสาขาดองกี้ใกล้ตัวท่าน ไม่เจอกันบ้างไหม ถ้าเคย... ซาร่าขอแนะนำ�แอพพลิเคชั่น Don Quijote yokoso-world สำ�หรับ iPad และ iPhone แอพพลิเคชั่นที่จะอำ�นวย ความสะดวกให้มนุษย์ช้อปทั้งหลายได้เสาะหาร้านดองกี้ ได้อย่าง ง่ายดายมากยิ่งขึ้น เพราะแอพพลิเคชั่นตัวนี้จะสามารถหาสาขาของ ดองกี้ที่ใกล้กับสถานที่ที่เราอยู่ ณ ขณะนั้นได้ทันที สาวกดองกี้ต้องมี ติดตัวไว้นะ เอาละ... เชิญดาวน์โหลดโล้ด แน่นอนว่า ฟรีจ้า !! 62 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

ถ้าจะถามว่าแล้วร้านดองกิโฮเต้นี่ เขาขายอะไร ก็คงจะต้องขอตอบแบบครอบจักรวาล ว่าเขาขายทุกอย่าง ตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ หรือจะพูดให้เห็นภาพก็เหมือนๆ ร้านโชห่วย บ้านเรานั่นเอง เขาขายทุกอย่าง ตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ หรือ จะพูดให้เห็นภาพก็เหมือนๆ ร้านโชห่วยบ้านเรา นั่นเอง แต่ถึงจะเป็นโชห่วยแต่ก็เป็นโชห่วยที่ ใหญ่มากนะจ๊ะ ใครใคร่ซื้อของฝาก เช่น คิทแคท ชาเขี ย ว ป๊ อ กกี้ ช าเขี ย ว หรื อ ขนมแปลกๆ ของญี่ปุ่น ก็มาเลือกสรรได้ที่ดองกี้ ใครใคร่ซื้อ เครือ่ งส�ำอางราคาถูกกว่าร้านขายยา เช่น วิปโฟม แป้ง ลิปสติก ลิปกลอส มาสคาร่า อายไลเนอร์ ที่ ดองกี้ก็มีให้เลือกครบ ! ใครใคร่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ไม่ต้องไปเดินย่านเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เมื่อยตุ้ม เพราะที่ดองกี้เขาก็มีทุกอย่าง ตั้งแต่ พัดลม ทีวี ยันหูฟัง หรือแม้แต่ใครที่ใคร่ซื้อของเล่นผู้ใหญ่ ก็ไม่ต้องบากหน้า เอาผ้าคลุมหัวเข้าไปในร้าน

Sex Toy ให้อายคนญี่ปุ่น เพราะที่ดองกี้เขาก็มีไว้ ให้พร้อม ทั้งของเล่น ถุงยาง เสื้อผ้าแบบหวือหวา หรือแม้แต่ชุดคอสเพลย์ เอาละสิ... เป็นโชห่วยที่ ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ใช่ไหม ส�ำหรับใครทีไ่ ม่ได้ไปเทีย่ วโอซาก้า ก็สามารถ แวะเวี ย นไปช้ อ ปกระจายที่ ร ้ า นดองกิ โ ฮเต้ ไ ด้ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศญี่ ปุ ่ น นะ จุ ด เด่ น ของที่ นี่ นอกจากจะขายทุกอย่างที่อยากขายแล้ว เขายัง เปิด 24 ชั่วโมงอีกด้วย ร้านค้าที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ แค่ 2 ทุ่มก็ปิดไฟมืดแล้ว เพราะฉะนั้นใครเที่ยว มาแบบหนังจบแต่อารมณ์ไม่จบ ก็มาช้อปปิ้งต่อ ที่ดองกิโฮเต้กันได้ ขอบอกว่า คนคลั่งช้อปอย่าง เรา ไปมันทุกคืนเลยจ้า !!

CATEGORIES : Shopping NEAREST STATION : Shinsaibashi HOME PAGE : http://www.donki.com/ index_en.php OPEN : 24 hours

34.669482, 135.502838

ALL ABOUT JAPAN 63


ABJ ABOUT GUIDE

วิธีการ เดินทางไปร้าน

DON QUIJOTE สาขาโดทงโบริ สามารถนั่งรถไฟใต้ดิน มาลงที่สถานี Namba แล้วออกทางออก 25 เดินตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 5-10 นาที ก็จะเจอโดทงโบริ ร้านดองกี้จะอยู่ ริมคลองโดทงโบริเลย

HOW TO GO DON QUIJOTE

http://www.youtube.com/watch?v=GpjsoMtKnYs 64 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING ร้านช้อปปิ้งอื่นๆ ในย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) 1. H&M

ขาช้อปปิง้ ไม่รจู้ กั ร้านนี้ไม่ได้เลยนะ เสียชื่อแย่ จริงๆ ที่ประเทศไทยก็มีร้าน H&M แต่ ที่ ญี่ ปุ ่ น จะช้ อ ปปิ ้ ง ได้ มั น กว่ า ประเทศไทยอยู ่ นิ ด หน่ อ ย ตรงที่ มั น มี หลายชั้นมาก ! ใหญ่โตจนแทบเรียกว่า เป็ น ห้ า งๆ หนึ่ ง ได้ เ ลยที เ ดี ย ว และร้ า น ช้อปปิ้งในย่านชินไซบาชินี้ก็ใหญ่ๆ ทั้งนั้น ไม่ควบคุมสติ สตางค์ ในกระเป๋าให้ดีๆ มีจิตหลุด หมดตัวได้เลยนะเนี่ย !! เว็บไซต์ : http://www.hm.com/jp พิกัด : 34.669411,135.501421

2. Avirex

เสื้อผ้าแนวๆ สไตล์เท่ๆ ตามแบบ ฉบั บของแบรนด์ Avirex ไม่ ว่ า จะเป็ น แจ็คเก็ตหนัง เสื้อยืด กางเกงยีนส์ก็มี ไว้ ให้เลือกช้อปกันเพลิน โดยเฉพาะแจ็คเก็ต ต่างๆ ซื้อที่ญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นแค่ ผ้าบางๆ ใส่กันลม กันฝุ่นเฉยๆ เหมือนที่ ประเทศไทยนะ เพราะว่าผ้าเขาดี หนา อุน่ ใส่กันหนาวได้สบายๆ เลยละ แต่ถ้าจะ เอามาใส่ที่เมืองไทยก็คงจะต้องคิดใหม่ กันนิดนึงนะ เพราะมีร้อนตับแลบแน่ๆ พิกัด : 34.669632,135.500713

3. Step

ร้าน Step เป็นร้านขายรองเท้า มากสาขา ชื่อดังไม่แพ้ร้าน ABC Mart เลย เป็นร้านขายรองเท้าที่รวบรวมเอา รองเท้าหลายยี่ห้อมาไว้ให้เราได้เลือกซื้อ กัน รองเท้ากีฬา ไม่ว่าจะเป็นของ Nike Adidas New Balance ฯลฯ เขาก็มีให้ เลือกพร้อม แถมยังมีให้เลือกมากมาย หลายแบบ บางแบบ บางลายก็เป็นแบบที่ ประเทศไทยไม่มี เพราะฉะนัน้ สาวๆ หนุม่ ๆ ขาสปอร์ตทั้งหลาย ห้ามพลาดนะจ๊ะ เว็บไซต์ : http://www.step-japan.jp พิกัด : 34.668895,135.500542

ALL ABOUT JAPAN 65


All

ABOUT GUIDE

66 ALL ABOUT JAPAN


IN THAI

F

In The

-SUSHI

Mood

OR LOVE

BAR

&

BISTRO-

ถ้าหากการได้ท�ำ ในสิง่ ทีร่ กั จะเป็นสิง่ ทีส่ ามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์อนั แสนมีคณ ุ ค่าได้แล้วล่ะก็... In The Mood For Love One ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวคลาสสิค อบอุ่น มีสไตล์ ก็สามารถพิสูจน์ถึงความจริงในข้อนี้ ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจาก ความรักในการทำ�อาหารญี่ปุ่นของเชฟที่มีประสบการณ์ด้านอาหารญี่ปุ่นมามากกว่า 10 ปีแล้ว ร้าน In The Mood For Love One ยังเกิดขึ้นจากความรักของกลุ่มเพื่อนสนิทที่ชักชวนกันมาเป็นหุ้นส่วนแบ่งปันความอร่อยให้กับคนไทย หลายคนได้มาลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นรสชาติดี มีคุณภาพอีกด้วย อันที่จริงร้าน In The Mood For Love One เป็นสาขาที่ 2 ที่เปิดขึ้นหลังจากร้าน In The Mood For Love สาขาแรกที่ซอยสุขุมวิท 36 ประสบความ ส�ำเร็จจนเข้าไปนั่งอยู่ในใจเหล่าคนรักอาหารญี่ปุ่น ได้แล้ว ทางร้านจึงได้มีการขยับขยายสาขามาเปิดที่ เอกมัย ซอย 1 เพิ่มอีกหนึ่งสาขา ในธีมเดิมที่ไม่ต่างไป จากสาขาแรกเท่าไรนัก คือ การหยิบจับเอาภาพยนตร์ ที่ชอบอย่างเรื่อง In The Mood For Love (2000) มาตกแต่งร้าน เพราะฉะนั้นบรรยากาศภายในร้านจึง อบอวลไปกลิ่นอายของความเป็นจีนในยุค 1960 ทั้ง เฟอร์นิเจอร์เก่าที่ท�ำให้ร้านดูมีมนต์ขลัง กรงนกไม้ที่ถูก หยิ บ จั บ น� ำ มาประยุ ก ต์ เ ป็ น โคมไฟสวยประดั บ ร้ า น

รวมไปถึงโปสเตอร์ของภาพยนตร์ที่มีวางไว้อยู่ตามมุม ของร้าน ยิ่งท�ำให้เรารู้สึกเหมือนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในภาพยนตร์จีนยุคเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เลยทีเดียว แต่ใน ความคลาสิคนั้น ทางร้านก็สามารถผสมผสานความ โมเดิรน์ เข้าไปได้อย่างแนบเนียน และลงตัวมากเช่นกัน มาถึงเมนูอาหารต่างๆ ที่ท�ำให้คนรักซูชิอย่างเรา ต้องคลั่ง เพราะร้าน In The Mood For Love One เป็นร้านอาหารกึ่งบาร์ เมนูอาหารต่างๆ จึงไม่ใช่เมนูที่ หนักเกินไปมากนัก เมนูเด่นของทางร้านส่วนใหญ่จึง เน้นไปที่อาหารญี่ปุ่นจ�ำพวกซูชิเป็นหลัก จานแรกที่สั่งมาเรียกน�้ำย่อยเป็นอาหารจานที่ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี Skin Salad ALL ABOUT JAPAN 67


ABJ ABOUT GUIDE

Caterpillar กรี๊ด !! หนอนน้อย หน้าตาน่ารักที่สุด แต่ขอโทษนะ ความน่ารักก็แพ้ ความอร่อย... ซัดโฮกหมดอย่างไว ยกนิ้วให้จริงๆ สำ�หรับจานนี้

Guilty But Happy คนที่ไดเอตมาทั้งชีวิต อย่างเรา แม้จะรู้ตัวว่า ทานแล้วอ้วนแน่ๆ แต่จะห้ามใจยังไงไหว ก็มันอร่อยอ่ะ !!

หรือสลัดหนังปลาราดน�้ำสลัดญี่ปุ่นสูตรเฉพาะ ของทางร้าน เป็นสลัดผักสดหวานกรอบที่มีทั้ง ผักกาดแก้ว ผักมิสึนะ และสาหร่ายสด ซึ่งเมื่อ ทานด้วยกันแล้ว สามารถเข้ารสกันได้เป็นอย่างดี แถมยังโรยหน้ามาด้วยหนังปลากรอบ ตัดรสชาติ กับน�้ำสลัดสไตล์ญี่ปุ่นที่แม้แต่คนไม่ชอบทานผัก ยังต้องยอมซูฮกให้กับสลัดจานนี้ เมื่อทานผัก แล้วก็ต้องทานคู่กับปลาตามแบบฉบับของคนรัก สุขภาพ อาหารจานที่ 2 เลยต้องขอยกให้กับ Gindara Saikyo Yaki หรือปลาจินดาระย่างที่ หมักมิโซะมานานกว่า 8 ชั่วโมง จึงท�ำให้มีความ หอม และนุ่มละมุนลิ้น ถึงรสชาติมากจริงๆ 68 ALL ABOUT JAPAN

เมื่อได้ลองเรียกน�้ำย่อยกับอาหารสุขภาพ ไปแล้วสองจาน ก็ต้องขอลองอาหารขึ้นชื่อของ ทางร้านอย่างพวกซูชิโรลเสียหน่อย เริ่มต้นที่ Guilty But Happy โรลขึ้นชื่อของทางร้านที่ สะท้อนความเป็น In The Mood For Love ออกมาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นเรื่องราวของความรักที่ค่อนข้างผิดศีลธรรม อาหารจานนี้ก็เป็นอาหารที่อาจจะท�ำให้สาวๆ บางคนทานแล้วเกิดความรู้สึกผิดได้ เพราะเป็น โรลที่อัดแน่นด้วยข้าวปั้นไส้กุ้งเทมปุระ พร้อม ครีมชีส และราดด้วยซอสมายองเนส ซึ่งสามารถ เพิ่มพูนน�้ำหนักและแคลอรี่ได้เป็นอย่างดี แต่

Skin Salad สลัดหนังปลา ราดน�้ำสลัดญี่ปุ่น สูตรเฉพาะ แม้แต่คนไม่กินผัก ยังซูฮก ชาบู ชาบู !


IN THAI ส�ำหรับเราแล้ว ขอบอกว่าไม่แคร์จ๊ะ เพราะอร่อยจนรู้สึกผิด ไม่ลงสมกับชื่อ “รู้สึกผิดแต่ก็แฮปปี้นะ” จริงๆ โรลอีกจานต้องขอยกให้เป็นตัวชูโรงของทางร้านเลยก็ ว่าได้ เพราะเริ่ดทั้งรูปลักษณ์และรสชาติกับ Caterpillar โรลข้าวปั้นรูปหนอนผีเสื้อหน้าตาน่ารัก น่ารับประทาน Caterpillar เป็ น ข้ า วปั ้ น ไข่ กุ ้ ง สอดไส้ กุ ้ ง เทมปุ ร ะกั บ ปลาไหลย่าง และตกแต่งด้านบนด้วยอะโวคาโด ความมัน กรุบกรอบจากกุ้งเทมปุระและปลา กับน�้ำซอสที่กลมกล่อม จึงท�ำให้โรลจานนี้รับรางวัลชนะเลิศไปได้เลย อย่างทีบ่ อกว่าร้าน In The Mood For Love นี้ เป็น ร้านอาหารกึ่งบาร์ จึงท�ำให้พลาดไม่ได้ที่จะลองสั่งเครื่องดื่ม มาดืม่ ตัดอารมณ์เสียหน่อย เพราะนอกจากความอร่อยลงตัว ของอาหารแล้ว ทีร่ า้ นนีเ้ ขาก็ยงั ขึน้ ชือ่ เรือ่ งค็อกเทลอยูพ่ อตัว ทั้ง Shanghai Grand ค็อกเทลรสชาติเปรี้ยวอมหวานจาก

Gindara Saikyo Yaki อาจจะแลดูธรรมดา แต่หอม นุ่มลิ้นมาก !

วอลก้ า และผลแครนเบอร์รี่ที่น�ำมาสกัดสีให้ตัวเครื่องดื่ม กลายเป็นสีแดงอมชมพูสวยสด ชวนชิมเป็นอย่างยิ่ง และ ค็อกเทลซิกเนเจอร์ของทางร้านอย่าง In The Mood For Love One ทีม่ รี สชาติเปรีย้ วซ่าหอมหวานจากแอปเปิล้ เขียว กับโชวจู เพิม่ ความสดชืน่ กระปรีก้ ระเปร่าได้เป็นอย่างดี ใครที่ก�ำลังมองหาร้านอาหารกึ่งบาร์สไตล์อบอุ่นชวน ฝัน ก็ลองชวนเพื่อนๆ หรือครอบครัวมานั่งทานอาหารญี่ปุ่น ชิวๆ จิบค็อกเทลบางๆ กันได้ที่ร้าน In The Mood For Love ทั้งสองสาขา ที่นี่เขาท�ำอาหาร และต้อนรับลูกค้าด้วย ความรักจากใจ จนอาจท�ำให้เรารู้สึกเหมือน “ตกอยู่ในห้วง แห่งความรัก” กันได้เลยทีเดียวเชียวละ

Cocktail In The Mood For Love One เปรี้ยวซ่า ท้าให้ลอง

Shanghai Grand สีหวานๆ แก้วนี้ ได้ลองแล้วสดชื่น เป็นอย่างยิ่ง !!

FREE !! COCKTAIL

พิเศษ !! เฉพาะผู้อ่าน All About japan E-magazine เพียง Capture หน้าจอคูปองในหน้านี้ ใส่แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ ของท่าน หรือจะปริ้นท์ ใส่กระดาษก็ ได้ตามสะดวก แล้วนำ�ไปแสดง เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้าน In The Mood For Love One

รับไปเลยค็อกเทล In The Mood For Love One มูลค่า แก้วละ 300 บาท ฟรี 1 แก้ว !!

ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2557 นี้เท่านั้น

13.729401, 100.584956

Location : Ekamai 1 Address : 69 ซอยเอกมัย 1 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน

เหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Telephone : 02-392-8477 E-mail : inthemood.bangkok@gmail.com Facebook : facebook.com/InTheMood.Bangkok Open : 17 : 30 - 0 : 00

ALL ABOUT JAPAN 69


All

JAPAN STYLE

หัที่ไม่วพใจ ิการ

マ イ ル ド

คนเราเกิดมา บางคนมีครบ บางคนมี ไม่ครบ บางคนขาด บางคนเกิน เสียด้วยซ�้ำ แต่จะมี ใครรู้สึกบ้างไหมว่า ในความไม่พอดีของคนเรานั้น มันก็ยังมีส่วนที่ดีพอในตัวของเราเองอยู่ หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะพูดได้ ว่า เราทุกคนควรจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีนั่นเอง

มีเรื่องเล่าซึ้งๆ จากมุมเล็กๆ ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นจะมาเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องราว ธรรมดาที่ ส ร้ างความรู ้ สึก ยิ่งใหญ่ในใจเรา และมั น ก็ อ าจจะเปลี่ ย นมุ ม มองของคนที่ ก�ำลังท้อแท้ ให้กลับมาลุกขึ้นสู้ชีวิตที่มันน่า เบื่อหน่าย หรือไร้ก�ำลังใจกันได้อีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ทางลาดชัน 15 เมตร ก่อนถึงปลายทางออกของสถานีรถไฟใต้ดิน Ueno ตามประสาคนที่เดินเที่ยวทั่วโตเกียว มาทั้งวัน ใครที่เคยไปญี่ปุ่นก็น่าจะทราบดีว่า แต่ละทางออกของสถานีรถไฟใต้ดินที่ญี่ปุ่น ต้องเดินไกลแสนไกลขนาดไหน ส�ำหรับเรา วั น นั้ น อุ เ อะโนะเป็ น สถานที่ สุ ด ท้ า ยใน แผนการเดินทาง ความเหนื่อยล้าจากการ ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น จึงมีมากกว่าปกติหลาย เท่าตัว แต่ภาพที่ผ่านสายตาก่อนจะถึงปลาย ทางออกของสถานีรถไฟใต้ดิน มันกลับท�ำให้ เราต้องสะดุด และฉุกคิด ภาพของชายที่ หลายคนอาจเรี ย กว่ า คนพิ ก าร แต่ ใ นมุ ม สายตาของเรา กลับมองเห็นว่าเขาแค่ขาไม่ดี เท่านั้นเอง 70 ALL ABOUT JAPAN

ชายที่ ข าไม่ ดี ค นนี้ ต้ อ งเดิ น ขึ้ น ทาง ลาดชันด้วยท่าเดินที่บิดเบี้ยว และแทบจะ ต้องใช้กำ� ลังกายทัง้ หมดทีม่ ี ในการย่างเท้าไป ข้างหน้าแต่ละก้าว เสียงหายใจที่ดังขึ้นตาม จังหวะก้าวเดิน ไม่ใช่เสียงถอนหายใจเหมือน ทีเ่ ราถอนใจแต่อย่างใด แต่เป็นเสียงหายใจที่ เกิดจากอาการเหนื่อยล้าในการเดิน ด้วย ส่วนตัวแล้วเป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยชอบมองเห็นภาพ ที่จะท�ำให้ในใจรู้สึกสงสารหรือเห็นใจ เราจึง รีบเดินแซงขึ้นไปข้างหน้าด้วยความเร็วกว่า ปกติเล็กน้อย แต่เสียงที่ได้ยินตามหลังมานั้น กลับท�ำให้รสู้ กึ โหวงๆ ในใจยิง่ กว่า นอกจากเสียงหายใจที่ดังเป็นจังหวะ ตามความเหนื่ อ ยล้ า จากการก้ า วเดิ น แล้ ว ชายที่ขาไม่ ดี ค นนี้ ยั ง ออกเสี ย งว่ า ‘ไฮ !’ ทุ ก ครั้ ง หลั ง จากเสี ย งจั ง หวะหายใจด้ ว ย เดิน หนึ่งก้ า วก็ ใ ห้ ก� ำ ลั ง ใจตั ว เองด้ ว ยค� ำ ว่ า ‘ไฮ !’ หนึ่งก้าว ฟังคล้ายเสียงเวลาที่นักกีฬา พยายามออกเสียงให้ตัวเองฮึดสู้ ก่อนหรือ ขณะที่ท�ำการแข่งขัน ในใจโหวงๆ ของเรามั น ท� ำ ให้ เ กิ ด ความคิดว่า ในขณะทีป่ ลายทางของเราทุกคน


ในขณะที่เราสามารถ เดินไปสู่ปลายทางนั้น ได้ด้วยสองขาที่ปกติ ของเรา ณ ขณะนั้น อาจจะก�ำลังมีคนที่ ต้องใช้ความพยายาม ทัง้ หมดทีม่ ีในร่างกาย เพื่อพาตัวเองไปให้ ถึงยังจุดหมาย ปลายทาง

คื อ จุ ด หมายเดี ย วกั น ในขณะที่ เ ราก� ำ ลั ง บ่ น พ้ อ กั บ ความเหนื่ อ ยล้ า ที่ มั น เกิ ด ขึ้ น ใน การเดินทาง ในขณะที่เราก�ำลังเหนื่อยหน่าย กับชีวิตเส็งเคร็งในสังคม ณ ขณะนั้นอาจจะ ก�ำลังมีคนที่เขาต้องใช้ความพยายามยิ่งกว่า ในขณะทีเ่ ราสามารถเดินไปสูป่ ลายทาง นั้นได้ด้วยสองขาที่ปกติของเรา ณ ขณะนั้น อาจจะก� ำ ลั ง มี ค นที่ ต ้ อ งใช้ ค วามพยายาม ทั้งหมดที่มีในร่างกายเพื่อพาตัวเองไปให้ถึง ยังจุดหมายปลายทาง ... ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี Barrier free หรื อ เส้ น แบ่ ง พรมแดนระหว่ า ง คนธรรมดากับคนพิการที่ไร้ขีดจ�ำกัดอยู่สูง มาก เพราะเขาถือว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม เพราะฉะนั้นนอกจากการสร้าง สั ง คมเพื่ อ คนปกติ แ ล้ ว เขายั ง สร้ า งอี ก ส่วนหนึง่ ของสังคมไว้สำ� หรับคนพิการด้วย บางทีเราอาจไม่ทันได้สังเกต แต่ทั่วทั้ง ประเทศญี่ปุ่นจะมีสิ่งที่อ�ำนวยความสะดวก ให้กับคนพิการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติ ในทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะเป็นตามทางเดินของ

สถานีรถไฟที่จะมีเส้นสีเหลือง ซึ่งเป็นเส้น ส�ำหรับคนตาบอด คอยบอกทางให้คนตาบอด เดิ น โดยที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค นจู ง มื อ พาไป หรือห้องน�้ำส�ำหรับคนพิการ ที่มีอักษรเบลล์ ไว้ ค อยอ� ำ นวยความสะดวกให้ ค นตาบอด และมี ปุ ่ ม ไว้ ใ ห้ ก ด เพื่ อ ฟั ง ค� ำ อธิ บ ายว่ า ในห้ อ งน�้ ำ มี อ ะไรบ้ า ง เช่ น มี ที่ ล ้ า งมื อ อยู ่ ด้ า นไหน และต้ อ งเดิ น ไปเข้ า ตรงไหน ด้ า นนอกก็ จ ะมี ปุ ่ ม ไว้ ส� ำ หรั บ กดเรี ย กขอ ความช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ กดแล้ ว ก็ จ ะสามารถ พู ด คุ ย สื่ อ สารกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ว ่ า ต้ อ งการ ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง บริเวณชานชาลา ก็ จ ะมี ช ่ อ งไว้ ส� ำ หรั บ ขึ้ น โบกี้ ข องคนพิ ก าร โดยเฉพาะ ซึ่ ง ในโบกี้ นี้ จ ะมี ที่ นั่ ง น้ อ ยกว่ า ปกติ และมี เ นื้ อ ที่ ก ว้ า งพอให้ ค นพิ ก ารได้ วางรถเข็นได้ ตรงช่องว่างระหว่างรถไฟก็มี ระยะห่างไม่มาก เพื่อให้คนพิการสามารถ เข็นรถเข็นเข้าไปได้สะดวกนั่นเอง จะเห็ น ได้ ว ่ า สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก เหล่ า นี้ แม้ บ างอย่ า งจะแลดู เ ป็ น เรื่ อ ง เล็กน้อย แต่กเ็ ป็นสิง่ ทีส่ ามารถท�ำให้คนพิการ ที่ญ่ีปุ่นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติได้ โดยที่ ไม่ตอ้ งท�ำตัวให้เป็นภาระ หรือต้องพึง่ พาใคร ในสังคมเลย หลายคนมักให้ก�ำลังใจตัวเองว่า เวลา ที่ เ รารู ้ สึ ก ด้ อ ยค่ า ให้ ล องมองคนที่ เ ขามี น้อยกว่าเราดูสิ ใช่... เราเห็นด้วยกับค�ำพูดนี้ แต่ไม่ใช่ว่าให้มองคนที่เขาย�่ำแย่กว่า เพื่อ เปรียบเทียบให้ตัวเองดูมีค่าขึ้น ลองคิดดูสิว่า คนพิ ก ารหลายคนที่ เ ขาถู ก มองว่ า ด้ อ ยค่ า เขายังมีในสิ่งที่เราทุกคนพยายามขวนขวาย นั่นก็คือ ‘ก�ำลังใจ’ คนพิการทุกคนมีกำ� ลังใจ เต็มเปีย่ มในการใช้ชวี ติ แค่ค�ำว่า ‘ไฮ !’ เพียง ค�ำเดียว ก็สามารถสร้างแรงใจในการท�ำให้ ร่างกายเดินต่อไปข้างหน้าได้แล้ว แล้วตัวเราเองที่เกิดมามีครบ 32 ล่ะ... พร้อมที่จะให้ก�ำลังใจตัวเอง และเดินต่อไป ข้ า งหน้ า อย่ า งไม่ ก ลั ว ความเหน็ ด เหนื่ อ ย ย่อท้อเหมือนดั่งเช่นคนพิการหรือเปล่า เราโชคดีแค่ไหนแล้วที่เกิดมามีร่างกาย ทีค่ รบถ้วน สมบูรณ์ อย่าปล่อยให้หัวใจที่ควร จะแข็งแกร่งที่สุดของเรา ได้กลายเป็นหัวใจ ที่พิการเลย ALL ABOUT JAPAN 71


All

ABOUT GIMMICK

คาเฟ่นกฮูก

เรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศนี่ต้องยกให้กับคนญี่ปุ่นเลยจริงๆ ประเทศอื่น เขาอาจจะมีคาเฟ่แมว คาเฟ่หมาอะไรกันไปตามเรือ่ ง แต่ถา้ จะเปิดคาเฟ่แบบธรรมดาก็ ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นสิ เพราะคนญี่ปุ่นเขาผุดไอเดียสร้างคาเฟ่นกฮูกขึ้นมาจ้า ! แหม... เล่นเอาคาเฟ่แมว คาเฟ่หมา กลายเป็นคาเฟ่ธรรมดาไปในบัดดล โดยทีค่ าเฟ่นกฮูกจะมี ทัง้ นกฮูก นกแก้ว และนกหงส์หยกโชว์ตวั เป็นพระเอก นางเอกอยูใ่ นร้าน แต่เนือ่ งด้วย นกฮูกเป็นสัตว์รักสงบ ลูกค้าที่จะได้เข้าไปสัมผัสเลยต้องถูกจ�ำกัดจ�ำนวนกันนิดนึงนะ แต่ถา้ ได้เข้าไปแล้วรับรองว่าคุม้ ! เพราะเขาไม่เก็บค่าเข้า (แต่กต็ อ้ งสัง่ เครือ่ งดืม่ มาจิบๆ กันเสียหน่อยนะจ๊ะ) แถมคนทีอ่ ยากเล่นกับนก เขาก็ยงั มีบริการเล่นกับนกได้ในราคา 500 เยนอีกด้วย อ้อ ! แต่จำ� กัดคนละ 5 นาทีเท่านัน้ นะ เป็นยังไงล่ะ นกเซเลบนะจ๊า...

คาเฟ่สัตว์เลื้อยคลาน

คาเฟ่สัตว ในประเท

ถ้ า คาเฟ่ น กฮู ก ว่ า แปลกแล้ ว หากคุ ณ ได้ เ จอคาเฟ่ สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลาน รับรองว่าแปลกกว่า !! ครีเอทกันเข้าไป คนญี่ปุ่นเนี่ย ช่างท�ำคาเฟ่ออกมา เอาใจเหล่าคนรักสัตว์ได้ทุกประเภทจริงๆ คาเฟ่สัตว์เลื้อยคลานที่ว่านี้ เป็น คาเฟ่ทมี่ เี หล่าบรรดาสัตว์เลือ้ ยคลานอย่างเช่น งู กิง้ ก่า เต่า กบ ซาลาแมนเดอร์ และตุ๊กแก !! หลากหลายสายพันธุ์ น�ำมาโชว์ตัวรวมไว้อย่างอบอุ่นในร้าน ให้ลูกค้าที่มานั่งทานกาแฟได้เดินไปเล่นกับสัตว์เหล่านี้เพื่อผ่อนคลาย (มัน ผ่อนคลายได้จริงๆ รึ ?) แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะอันตรายนะจ๊ะ เพราะงูส่วนใหญ่ เขาจะโชว์ไว้ในตู้กระจก ส่วนค่าบริการก็ไม่ต้องเสีย เสียแต่ค่าอาหารที่สั่ง เท่านั้น เอ้า ! เหล่าบรรดาคนรักสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย ห้ามพลาดเด้อ !!

คาเฟ่หมา

72 ALL ABOUT JAPAN

5

มีแมว ไม่มีหมาได้อย่างไรกัน เพราะสัตว์เลี้ยงที่ครองใจเหล่าบรรดาคนรัก สัตว์มากทีส่ ดุ นอกจากแมวแล้ว ก็มนี อ้ งหมาผูซ้ อื่ สัตย์นลี่ ะ รูไ้ หมว่าจากผลส�ำรวจ ทัง้ หมดพบว่า ครอบครัวชาวญีป่ นุ่ นิยมเลีย้ งสุนขั เป็นสัตว์เลีย้ งมากกว่าแมวอีกนะ ซึ่งมีสถิติมากกว่า 9 ล้านครัวเรือนเลย โอ้ว !! อย่างไรก็ตาม คาเฟ่น้องหมาใน ญี่ปุ่นก็กลับมีให้ได้พบเห็นน้อยกว่าคาเฟ่แมวอย่างเห็นได้ชัด อาจจะด้วยเพราะ ความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในคาเฟ่มากกว่าก็ได้ ทั้งเสียงเห่าหอน โฮ่งๆ บ็อกๆ เพราะฉะนั้นร้านเพื่อคนรักสุนัขส่วนใหญ่จึงออกมาในรูปแบบกึ่งๆ ร้านขายของ ต่างๆ ของน้องหมาเสียมากกว่า คือ ลูกค้าจะสามารถน�ำน้องหมาของตัวเองมา นั่งเล่น เดินเล่นในร้านได้ พร้อมๆ กับได้ช้อปปิ้งสินค้าเพื่อลูกรักไปด้วยในตัว แหม... ครีเอทอยู่ไม่น้อยเลยนะเนี่ย


5

คาเฟ่แมว

カ フ ェ

ว์สุดครีเอท ทศญี่ปุ่น

เหมียว เหมียว... จะมีคาเฟ่อะไรที่โด่งดังไปมากกว่าคาเฟ่แมวในประเทศญี่ปุ่นอีกเล่า เพราะถึงแม้ประเทศญี่ปุ่นเขาจะไม่ใช่ประเทศแรกที่ถือก�ำเนิดคาเฟ่แมวขึ้นมา แต่ก็นับได้ว่าเป็น ประเทศที่มีคาเฟ่แมวมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเลย แถมเจ้าคาเฟ่เหมียวยังมีชื่อเสียง โด่งดัง มาจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย โดยคาเฟ่แมวที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเก็บค่าแรกเข้า และคิดราคาเป็น ชั่วโมง บางร้านอาจจะฟรีเครื่องดื่มหนึ่งแก้ว แต่จ�ำกัดชั่วโมง ในขณะที่บางร้านก็อาจจะเก็บแต่ ค่าแรกเข้า ไม่มีแถมเครื่องดื่ม แต่ก็สามารถนั่งอยู่ได้นานตามแต่ใจ ส่วนจะหาพิกัดคาเฟ่แมวได้ จากที่ไหนในญี่ปุ่นน่ะหรอ... ขอบอกว่า เพียบจ้า ! ยิ่งในโตเกียว เรียกได้ว่ามีอยู่แทบจะทุกย่าน เพราะฉะนั้นเล็งร้านไหนก็เข้าไปกันได้เลยนะจ๊ะ แมวญี่ปุ่นอ้วน น่าฟัดทุกตัว รับรองเลย !!

คาเฟ่กระต่าย

ไม่เพียงแต่น้องหมา น้องแมวเท่านั้น แต่กระต่าย สัตว์ป่าน่ารักที่ดู ใสซื่อ บริสุทธิ์ อ่อนต่อโลก ก็ถูกน�ำมาขึ้นท�ำเนียบเป็นคาเฟ่ในญี่ปุ่นด้วย ก็ จ ะอดใจไม่ ใ ห้ ท� ำ คาเฟ่ ก ระต่ า ยยั ง ไงไหว ในเมื่ อ ความน่ า รั ก ของ กระต่ายนั้นมีไม่น้อยไปกว่าแมวเลย แค่ได้เห็นหน้ากระต่ายน้อยหูต้ัง ท�ำจมูกฟุดฟิดๆ ก็มีความสุขแล้ว แม้คาเฟ่กระต่ายอาจจะหายากเสีย นิดหน่อยในประเทศญีป่ นุ่ อาจเพราะไม่เป็นทีน่ ยิ มมากเท่ากับคาเฟ่แมว แต่รับรองว่าคนรักกระต่ายที่ได้ไปเยือนจะต้องกรี๊ดแน่ เพราะนอกจาก จะมีอาหาร เครื่องดื่มไว้ให้พร้อมสั่งแล้ว ยังได้นั่งเล่นกับกระต่ายอีกเป็น 10 ตัว ความสุขแท้ๆ ละจ้า อ้อ ! บางร้านเขายินดีขายให้กับลูกค้าที่เกิด สบตาแล้วปิ๊งปั๊งกับกระต่ายด้วยนะ ลองไปคาเฟ่กระต่ายดูสักครั้ง ไม่แน่ อาจจะได้ลูกรักกลับบ้านมาเพิ่มมาอีกตัวเลยนะเนี่ย

ALL ABOUT JAPAN 73


All

ABOUT SHARE TOKYO

JUN8321

INS TAGRAM

MT.FUJI ไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินธรรมชาติ

TUGGIES

INS TAGRAM

MATS UMOTO

TIMEPIECE MUSEUM

หวานละมุนละไม 74 ALL ABOUT JAPAN


PRINCESSRUNGO INS TAGRAM

SOMEWHERE เเม้ หั ว ใ จ จะ รูป ทรง แปลก ๆ เเต่ ก็ บอก รัก ได้ เหมือน กัน นะ ;D

REN_JEE

INS TAGRAM

GHIBLI MUSEUM MISSION COMPLETED YEAH..

AANGWAANG INS TAGRAM

21_21 DESIGN SIGHT S USHIFRUNGFRING

ALL ABOUT JAPAN 75


All

ABOUT INSPIRE

FOR ONE MINUTE PLEA SE, STAND HERE IN SILENCE AND LOOK AT THE SKY, AND CONTEMPLATE HOW AWESOME LIFE IS.

76 ALL ABOUT JAPAN


ลองใช้เวลาเพียงแค่ 1 นาที ยืนตรงนี้สักพักเงียบๆ แล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้า ลองคิดดูให้ดีๆ สิว่า ชีวิตของเรามันวิเศษแค่ไหน

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 77


NEXT ISSUE ALL ABOUT JAPAN I JUNE 2014

Japan

SUMMER

SEASON


ดาวน์โหลด All About Japan E-magazine นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่เอาใจคนรักประเทศญี่ปุ่น ได้แล้ววันนี้ ทั้ง PC Mac และอ่านออนไลน์ที่ http://www.abjmagazine.com ดาวน์โหลดฟรี !! พบกันในโลกออนไลน์ทุกวันที่ 10 หน่อยๆ ของทุกเดือน และติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ได้ ใน Fan Page Facebook http://facebook.com/abjmagazine เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย ติชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแบ่งปันรูปภาพ ประสบการณ์ ได้ทั้งทาง Fan Page Facebook และทาง E-mail : abjmag@gmail.com

FOR IPAD OR TABLET

สามารถดาวน์โหลด All About Japan E-magazine ลง iPad หรือ Tablet ได้แล้ววันนี้ โดยการดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.abjmagazine.com หรือดาวน์โหลด จากแอพพลิเคชั่นด้านล่างนี้ แล้วค้นหาชื่อนิตยสารได้เลย

อ่านสนุก อ่านดี อ่านฟรี มีสาระ อ่าน All About Japan E-magazine แล้วคุณจะรู้ว่า เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!


Profile for All About Japan E-magazine

All about japan E-magazine issue 05  

apan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

All about japan E-magazine issue 05  

apan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

Advertisement