Page 1

ISSUE 04 APRIL 2014

ABOUT JAPAN

สัมผัสเสนหเมืองหลวงแหงความศิว�ไล ของประเทศญี่ปุนอยางมหานครโตเกียว เมืองที่รวมธุรกิจ การคา เทคโนโลยี วัฒนธรรม และผูคน เอาไว ไดอยางลงตัว

ABOUT TRIP

โตเกียว เที่ยวโคตรงาย !! ดวยรถไฟ JR Yamanote Line แคเพ�ยงสายเดียว แลวคุณจะรูวา รถไฟญี่ปุนไมมีอะไรซับซอนเลย

ABOUT GUIDE

พาตระเวนกิน ตระเวนชอป แบบถึงกึ๋นในยานฮิปๆ ของโตเกียว พรอมคูปองสวนลดพ�เศษ สำหรับราน 8owls สุดเก ในประเทศไทย


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

คงไม่สายไปใช่ไหมคะ ทีจ่ ะกล่าวค�ำว่า ...สวัสดีปใี หม่ไทย... ก่อนอืน่ ต้องขออภัยที่ All About Japan E-magazine ฉบับของเดือนเมษายนนี้ ออกให้ผอู้ า่ นดาวน์โหลดช้ากว่าปกติ เนือ่ งด้วยเหตุผลหลายประการค่ะ เราเพิง่ กลับมาจากการไปเก็บภาพ หาข้อมูลเพือ่ เล่มถัดๆ ไป ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ติดวันหยุด สงกรานต์ แล้วกราฟฟิคของเราก็ดนั มาป่วยรับสงกรานต์ เนือ่ งจากอากาศเปลีย่ นหลังจากกลับมาจากญีป่ นุ่ อีก เพราะฉะนัน้ ขัน้ ตอนการท�ำงานเลยผิดจากตารางเวลาไปหมด แต่ถงึ เหตุการณ์จะกระชัน้ ชิด หรือมีอปุ สรรคอย่างไร ทีมงานทุกคนก็ พยายามท�ำนิตยสารออนไลน์เล่มนีอ้ อกมาอย่างเต็มที่ และคงคุณภาพไว้ให้เหมือนเดิมทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้คะ่ เพราะฉะนัน้ เราก็ยงั คงคาดหวังว่า All About Japan เล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นทุกคนอย่างไม่มากก็นอ้ ยเช่นเคย พูดถึงเนือ้ หาในเล่มนี้ เราพาผูอ้ า่ นไปท�ำความรูจ้ กั กับมหานครเมืองหลวงของประเทศญีป่ นุ่ อย่างกรุงโตเกียวกันค่ะ เพราะโตเกียวเป็นชือ่ แรกๆ ทีน่ า่ จะแว๊บเข้ามาในความคิดของคนทีอ่ ยากไปเทีย่ วประเทศญีป่ นุ่ มากทีส่ ดุ มหานครทีใ่ หญ่โต และพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นอย่างโตเกียวมีอะไรมากมายให้เราได้ไปค้นหา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนือ้ หาในเล่มนีเ้ หมาะมาก ส�ำหรับผูท้ เี่ ริม่ ต้นเทีย่ วญีป่ นุ่ ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะคนทีก่ ำ� ลังจะไปโตเกียว เพราะโตเกียวเป็นจังหวัดทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ เป็นแหล่งศูนย์รวมทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และยังเป็นแหล่งรวมศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงเทคโนโลยี ล�ำ้ สมัยมากมาย ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกเลย หากโตเกียวจะอยูใ่ นรายชือ่ แรกๆ ของจุดหมายปลายทางทีน่ กั ท่องเทีย่ ว หลายคนอยากจะไปเยือน หากคุณเป็นหนึง่ ในนักท่องเทีย่ วเหล่านัน้ พลิกหน้าต่อๆ ไปโดยด่วนเลยค่ะ เรามีเรือ่ งทีใ่ คร หลายๆ คนกังวลในการไปเทีย่ วญีป่ นุ่ ด้วยตัวเองอย่างเช่นเรือ่ ง การเดินทางโดยรถไฟ แผนทีร่ ถไฟทีโ่ ยงใยพันกันยุง่ เหยิงเป็น ใยแมงมุม รวมไปถึงแผนเทีย่ วโตเกียวแบบง่ายๆ ด้วยการนัง่ รถไฟเพียงแค่สายเดียวอย่างรถไฟ JR Yamanote Line เพราะ ฉะนัน้ All About Japan เล่มนีก้ น็ า่ จะเพิม่ ความเข้าใจ และคลายความกังวลของผูท้ กี่ ำ� ลังจะเดินทางไปเทีย่ วโตเกียวด้วย ตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ ภาษีทปี่ ระเทศญีป่ นุ่ เพิม่ จาก 5% เป็น 8% แล้วนะคะ แถมโตเกียวก็ยงั เป็นเมืองทีม่ คี า่ ครองชีพสูงเป็นอันดับ ต้นๆ ของโลกอีกด้วย เพราะฉะนัน้ จะช้อปปิง้ หรือจับจ่ายซือ้ ของอะไรก็อย่าลืมห่วงสตางค์ในกระเป๋ากันบ้างนะคะ เพราะ ภาษีทเี่ พิม่ ขึน้ พอมาเล็งดูในใบเสร็จแล้ว มันเพิม่ ขึน้ แบบชนิดทีอ่ าจมีสะดุง้ ได้เหมือนกันเลยล่ะค่ะ บอกกล่าวกันจาก ประสบการณ์ของคนทีเ่ จ็บมาแล้วกับตัวค่ะ (คิค)ิ

บรรณาธิการ


CONTENTS

ALL A BOUT JAPAN I APRIL 2014

50

TH S SSUE HOW TO USE MAP ABOUT GUIDE COLUMN ne

a Li

Ginz

Line

EXIT

etro oM

EXIT

Ueno Station

iya

Main 8

EXIT

Horokoji

1

Hib

ky

EXIT

Mitsul Garden Hotel

Line

5b

To

4

EXIT

Tendon Tenya

Ueno Touganeya Hotel

3

06

ABOUT JAPAN : AROUND TOKYO

14

ABOUT TRIP : เที่ยวโตเกียวแบบโคตรง่ายด้วย JR YAMANOTE LINE

20 22 24

ABOUT TRICK : TRAINS IN TOKYO METRO MAP TOKYO มาหัดดูแผนที่รถไฟโตเกียวแบบนักเดินทางกันเถอะ เกร็ดเด็ด เกร็ดจ๊าบ ในการเที่ยวญี่ปุ่นกับติวเตอร์ตู่ ตอนที่ 3

EXIT

Tokyo

Metro

Ginza

a Do

EXIT

Marui

2

EXIT

ri

5a

EXIT

ku Line

Yodobashi Camera

Keihin Toho

Keiseiueno Kinuya Hotel Hotel Kangetsuso

Ueno Station

Show

Yamanot e Line

ky

To

oM etro

7

EXIT

Maguro-Ichiba

Showa Dori

Hotel Marutani

Yamanote Line

Cube Hotel Ueni Express

Keihin Tohoku Line

Chuo Dori

Hotel Yamayuri Eiju General Hospital

Line

ABAB

Sweet Paradise ( 3)

Sushi Zanmai

Kinuya Honkan

Hotel Marutani

Tokyo Metro Hibiya

Line

Yaman

Izuei Honten

Keihin Tohoku

ote Line

Ueno Terminal Hotel

Ameyoko 3

Hotel Sardonyx Ueno

>> กดปุม่ play เพือ่ ดู คลิ ป วิ ดี โ อ Street map แผนที่แ บบเคลื่อ นไหวที่จ ะ พาคุณจูงมือไปถึงหน้าร้าน!

SHOPPING / ห้างสรรพสินค้า

MINIMART / ร้านสะดวกซือ้

TEMPLE / วัด

EATING / ร้านอาหาร

BANK / ธนาคาร SLEEPING / โรงแรม ทีพ ่ กั

>> สามารถนำ�พิกดั ทีร่ ะบุไว้ ในคอลัมน์ตา่ งๆ ไปค้นหาแผนที่อีกครั้ง หรือดู Street view ใน google map ได้ โดยการคัดลอกตัวเลขพิกัด และนำ�ไปวางในช่องค้นหาที่ maps.google.co.th

26 34 42 48 56 58 60 62 64

ABOUT TALK : JAPAN THROUGH THE LENS ABOUT STORY : NIGHT TOKYO โตเกียวในแสงไฟ... ชีวิต ความหวัง และพลัง ABOUT GUIDE EATING : GINDACO CAFE มื้อนี้ เรียกน�้ำย่อย SHOPPING : KICHIJOJI ศิลปะการช้อปปิ้งที่ลงตัว IN THAI : 8OWLS JAPANESE DINING BAR JAPAN STYLE : ชิดข้างหน่อยเพ่ !! ABOUT GIMMICK :

6 ของซื้อฝาก ฝากซื้อ ยอดฮิตของคนไทยเมื่อไปเยือนโตเกียว ABOUT SHARE ABOUT INSPIRE


34 26

42 56

ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 081 455 2022 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณสุกฤษฏิ์ (ไก่) 080 914 3456 คุณฐิตินันท์ (อุ้ม) 081 498 9530 E-mail : marketing.abjmag@gmail.com ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


All

ABOUT JAPAN

東 京 の 周 り

โตเกียว มหานครแห่งความศิวิไลที่ดูจะไม่มีวันร้างไปจากผ จุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คน ที่ตั้งมั่นไว้ว่าจะต 6 ALL ABOUT JAPAN


ผู้คนของประเทศญี่ปุ่น ต้องไปเยือนให้ ได้ในสักวัน

ภาพแสง สี เสี ย ง และผู ้ ค น อั น เป็ น สี สั น ของเมื อ ง โตเกียวถูกแพร่หลายไปทั่วโลก ไม่ว่านักท่องเที่ยว จากทั่วทุกมุมไหนก็ต่างอยากจะมาสัมผัสด้วยกัน ทั้ ง นั้ น หลายคนอาจคิ ด ว่ า โตเกี ย วคงไม่ เ หมาะนั ก ส�ำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวาย เพราะโตเกียวเป็น มหานครที่มีประชากรมากติดอันดับต้นๆ ของโลก แน่ น อนว่ า พื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ ข องเมื อ งโตเกี ย วอาจจะ มากมายไปด้วยผู้คน แต่มองลึกไปกว่านั้น โตเกียวยัง มีมมุ สงบๆ ให้เราได้ ไปค้นหาอยูอ่ กี หลากหลายสถานที่ เพราะโตเกี ย วเป็ น เมื อ งที่ มี ม นต์ เ สน่ ห ์ แค่ เ พี ย งนั่ ง รถไฟต่อไปอีกสถานีเดียว จากมหานครแห่งความ วุ่นวายเมื่อสถานีที่แล้ว เราก็อาจจะได้พบกับความ เงียบสงบใจกลางเมืองอย่างคาดไม่ถึงก็เป็นได้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นหมู่เกาะที่มี ขนาดไม่เล็ก ไม่ใหญ่ แต่ทั่วทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดกลับมีสถานที่ท่องเที่ยว อยู่มากมาย แม้ ใครจะใฝ่ฝันไว้ว่า อยากไปเยือนภูมภิ าคใดของประเทศ ญี่ปุ่นก็ตาม แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตของ คนที่มีใจรักญี่ปุ่น จะไม่ลิสต์โตเกียว ไว้ ในปลายทางที่ ต ้ อ งไปเยื อ น เสียหน่อยเลยหรือ เพราะหากแกล้ง มองข้ามสถานที่ต่างๆ ที่ทัวร์พ า ไปลง ประชากรที่วุ่นเว้อ วุ่นวายที่ ห้าแยกชิบูย่า ค่าครองชีพที่สูงลิ้ว ติดอันดับหนึ่งของโลก ในหลายๆ มุ ม ของมหานครโตเกี ย วก็ ยั ง คง ซ่อนแทรกความเป็นเมืองหลวงที่ มีวัฒนธรรมสืบทอดกันมาอย่าง ยาวนานให้เราได้ ไปสัมผัสกัน ชนิด ที่ เ มื่ อ กลั บ มาอาจจะต้ อ งบอกว่ า “โตเกียว... ครั้งเดียวไม่เคยพอ” ก็เป็นได้ ALL ABOUT JAPAN 7


ABJ ABOUT JAPAN

โตเกียว (Tokyo / 東京) หรือที่เรารู้จักกันดีในต�ำ แหน่ง มหานครเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาค คันโต ติดกับอ่าวโตเกียว และเป็นเมืองหลวงที่มีระบบการ ปกครองแบบพิ เ ศษ ซึ่ ง รวมเอาการปกครองในรู ป แบบ จังหวัด และเมืองไว้ด้วยกัน

マ ッ プ 東 京 8 ALL ABOUT JAPAN


โตเกียว ตะวันตก

23 เขต การปกครอง พิเศษ

หมู่เกาะเล็ก เกาะน้อย

35,000,000

เมื่อรวมเขตปริมณฑล หรือจังหวัดโดยรอบของ มหานครโตเกียวเข้าไปด้วยแล้ว มหานครโตเกียวแห่งนี้ จะมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 35 ล้านคนทีเดียว ซึ่งนับ เป็นเมืองหลวงที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นติด อันดับต้นๆ ของโลกเลยเชียวล่ะ

แท้ที่จริงแล้วโตเกียวที่เรารู้จัก ไม่ได้มีเพียงแค่ส่วนเดียว แต่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น 23 เขตการปกครอง พิเศษ (เป็นโตเกียวในส่วนที่มี สถานที่ท่องเที่ยวฮิตๆ อยู่ นั่นเอง) โตเกียวตะวันตก หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า เขตทะมะ ซึ่งมีอยู่ 26 เมือง และในส่วนที่เป็นเกาะเล็ก เกาะน้อยทั้งหลายแหล

เมื่อรวมทั้ง 3 เขตเข้าด้วยกัน เมืองหลวงแห่งนี้ จึงถูกเรียกว่า มหานครโตเกียว ซึ่งหมายรวมถึง อาณาเขตโตเกียวทั้งหมด และได้ชื่อว่าเป็น เขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โตเกียว เป็นศูนย์กลาง การคมนาคม ภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศที่ ใหญ่ที่สุดของ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรถไฟ เป็นการคมนาคม หลัก และยังนับเป็น เมืองที่มีเครือข่าย ทางรถไฟในเมือง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในโลกอีกด้วย

ในอดีตโตเกียวเคยถูกเรียกว่า เมืองเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น�้ำ แต่เมื่อได้ กลายมาเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1868 ก็ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็น เมืองโตเกียว ซึ่งแปลว่า นครหลวงทางทิศตะวันออก ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

เมืองโตเกียวมี รถไฟชินคันเซ็น (รถไฟความเร็วสูง) และรถไฟของกลุ่ม บริษัทรถไฟญี่ปุ่น (Japan Railway Group) รถไฟท้องถิ่น ต่างๆ ของบริษัท เอกชน และรถไฟฟ้า ใต้ดินของโตเกียว เมโทร (Tokyo Metro) เป็นผู้ให้บริการหลัก

4 สาย 9 สาย

รถไฟใต้ดินของโตเกียวถูกแบ่งออกเป็น 13 สายด้วยกัน โดยเป็นของ Toei Line 4 สาย และของ Tokyo Metro Line อีก 9 สาย

แผนที่รถไฟ ใต้ดินของ โตเกียว ถือเป็น แผนที่ที่ใครเห็น ครั้งแรกก็ต้อง ผงะ เพราะโยงใ เส้นรถไฟหลาย สายไว้มากมาย ยิ่งกว่าใยแมงม แต่ก็นับเป็น แผนที่ที่ ครอบคลุม การเดินทางโด รถไฟที่ชัดเจน มากที่สุดแล้ว

สถานีชินจูกุ (Shinjuku Stat เป็นสถานีรถไฟ โตเกียวที่มีจ�ำนว ผู้โดยสารมากท โดยมีสถิติผู้ใช้ใน เฉลี่ยมากกว่าว 3 ล้านคนเลยทีเ

10 ALL ABOUT JAPAN


26 สถานี

น น

YAMANOTE LINE

ใย ย ย มุม

ดย

tion) ฟใน วน ที่สุดในโลก นแต่ละวัน วันละ เดียว

3,000,000 新宿

Shinjuku

รถไฟ JR สายยามาโนเตะ (Yamanote Line) นับเป็นเส้นทางรถไฟที่คับคั่งและส�ำคัญที่สุด สายหนึ่งของโตเกียว เพราะมีเส้นทางการวิ่งเป็น วงกลมรอบเมืองโตเกียวและเชื่อมต่อย่านการค้า ธุรกิจ และย่านท่องเที่ยวที่ส�ำคัญเอาไว้ หลายย่าน โดยมีทั้งหมด 26 สถานีด้วยกัน

36 สาย

รถไฟบนดินของบริษัท JR นั้น มีมากถึง 36 สาย ทีเดียว แต่ก็มีสายที่แบ่งออกไปเพื่อเดินทางออกนอก เมืองด้วย ซึ่ง JR นับเป็นกลุ่มบริษัทเครือข่ายรถไฟ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT STORY

สถานีโตเกียว (Tokyo Station) เป็นสถานีรถไฟหลักของ กรุงโตเกียว มีจ�ำนวนรถไฟ ระหว่างเมืองเข้า - ออก คับคั่งที่สุดติดอันดับหนึ่ง ของประเทศญี่ปุ่น และยัง เป็นอาคารสถาปัตยกรรม ที่คลาสสิค สวยงาม ผู้คนจึงเหมาะนิยม แวะเวียนมาถ่ายรูปเก็บไว้ เป็นหนึ่งในความทรงจ�ำ

12 ALL ABOUT JAPAN

โตเกียว ทาวเวอร์ (Tokyo Tower) เคยเป็น แลนด์มาร์คที่เป็นภาพจ�ำของ มหานครโตเกียว เพราะนับเป็น หอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ที่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งในปัจจุบัน ได้ถูกแทนที่ด้วย โตเกียว สกายทรี (Tokyo Skytree) ไปเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากโตเกียวทาวเวอร์ มีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณ คลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอล ให้ครอบคลุมนั่นเอง


ขนมโตเกียวของประเทศไทยที่ใครๆ ต่างก็บอกว่า หาทานที่ โตเกียวไม่มี แท้จริงแล้วที่เกียวโตที่ขนมรูปร่าง ลักษณะ คล้ายๆ ขนมโตเกียวของบ้านเราอยู่ ซึ่งคาดว่าน่าจะ มีการน�ำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยมีห้างไดมารุ และบันไดเลื่อนแห่งแรกในไทย แต่การเรียกชื่อก็ ได้เพี้ยน ไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา จากขนมเกียวโต กลายเป็น ขนมโตเกียว เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้จักแต่โตเกียวนั่นเอง

TOKYO 2020

มหานครโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 32 ซึง่ ก�ำลังจะถูกจัดขึน้ ในปี ค.ศ. 2020 หลังจาก เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปี ค.ศ. 1964

634 เมตร

โตเกียว สกายทรี (Tokyo Skytree) กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุด ในโลก ซึ่งมีความสูงถึง 634.00 เมตร หรือ 2,080 ฟุต

ALL ABOUT JAPAN 13


All

ABOUT TRIP

山 手 線

เที่ยวโตเกียว แบบโคตรง่าย ด้วย JR Yamanote Line ใครๆ ต่างก็มีความฝันอยาก จะได้ ไปเยือนเมืองหลวงแห่ง ความศิวิ ไลของประเทศญี่ปุ่น อย่างกรุงโตเกียวด้วยกันทั้งนั้น แต่ก็อาจจะต้องเจอสกัดดาวรุ่ง ด้วยแผนที่รถไฟที่พันกันสับสน วุ่นวายยิ่งกว่าใยแมงมุม !!

14 ALL ABOUT JAPAN


อย่าเพิ่งตื่นตกใจไป เพราะถ้าตั้งสติสักนิด ท�ำความเข้าใจอีก สักหน่อย เราจะพบว่าแผนที่เหล่านั้นเขาได้ท�ำมาอย่างครอบคลุม และชัดเจนทีส่ ดุ แล้ว เพราะการเดินทางในประเทศญีป่ นุ่ นัน้ ส่วนใหญ่ จะใช้รถไฟเป็นหลัก สังเกตได้จากปริมาณผู้คนที่อัดแน่นกันเป็น ปลากระป๋องในทุกๆ เช้าก่อนเริ่มงาน และตอนเย็นที่เป็นช่วงเวลา เลิกงานของคนญี่ปุ่น หากใครก�ำลังคิดเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้า (มาหานะเธอ) หรือ รถไฟใต้ดินของบ้านเรา โปรดลบลืมจินตนาการนั้นไปเสีย เพราะ รถไฟญี่ปุ่นสนุกสนานกว่านั้นเยอะ ! เอาแค่สายรถไฟที่วิ่งวนพันกัน ไปมาในโตเกียวก็มีมากเป็นหลายสิบสายแล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ เรื่องแปลก หากการเริ่มต้นเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้นจะชวนปวดหัว ด้วยสายรถไฟ และการเดินทาง ส�ำหรับคนที่เที่ยวญี่ปุ่นจนพรุนทุกซอกทุกมุมแล้ว การขึ้น – ลง เลือกสายรถไฟคงไม่ใช่เรือ่ งยากอะไร แต่สำ� หรับคนทีก่ ำ� ลังจะเดินทาง ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก (หรือแม้แต่ครั้งที่สอง ที่สามก็ ยังหลง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก) คงจะต้องกุมขมับท�ำความเข้าใจกันสัก หน่อย แต่ก่อนจะไปเริ่มอะไรที่มันยากกว่านั้น เรามีแผนเที่ยวโตเกียว แบบโคตรง่ายด้วยสายรถไฟเพียงสายเดียว ชนิดที่ไม่ต้องเปลี่ยนสาย รถไฟให้งนุ งงวุน่ วายมาฝาก และเจ้ารถไฟสายนีก้ ค็ รอบคลุมทุกสถานที่ ท่องเที่ยวดังๆ ของโตเกียวเสียด้วย ไม่ว่าจะเป็น ชิบูย่า (Shibuya) ฮาราจูกุ (Harajuku) กินซ่า (Ginza) อุเอโนะ (Ueno) และอื่นๆ อีก มากมาย เรียกได้ว่าแค่เริ่มต้นกับรถไฟเพียงสายเดียว ก็สามารถเที่ยว ญี่ปุ่นได้อย่างครอบคลุม และไปคุยโม้อวดกับเพื่อนๆ ได้แล้วล่ะ Yamanote Line เป็นหนึ่งในสายรถไฟของโตเกียว เป็นสาย รถไฟของกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ควบคุมดูแลกิจการรถไฟบนดินของ ญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายโยงใยไปทั่วประเทศอย่างบริษัท Japan Railway Group หรือ กลุม่ บริษทั รถไฟญีป่ นุ่ หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันในนาม JR นัน้ เอง โดยปกติแล้ว เราจะสังเกตรถไฟสายต่างๆ ในโตเกียวของ JR ได้ จากสีที่คาดอยู่บนรถไฟ เจ้ายามาโนเตะสายนี้ก็จะมีสีสัญลักษณ์ที่ คาดอยู่บนรถไฟเป็นสีเขียว และที่ส�ำคัญก็ไม่ต้องกลัวหลง หากเรานั่ง เลยป้าย หรือลงผิดสถานี เพราะรถไฟสายยามาโนเตะสายนี้เขาวิ่งวน เป็นวงกลมผ่านจอดตามสถานีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญๆ ของ โตเกียวมากมาย หากเรานั่งเลยจะนั่งวนให้ครบรอบจนมาถึงอีกครั้งก็ ยังได้ (ถ้ามีเวลาเหลือเฟือนะ) เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเที่ยวโตเกียว ด้วยตัวเองอย่างง่ายที่สุดก็คงจะไม่พ้นการทัวร์รถไฟสายยามาโนเตะ สายนี้นี่ล่ะ ดังนั้นแล้วก็อย่าได้พูดพร�่ำท�ำเพลงอะไรให้มากมาย ไปดู สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ที่ ซุ ก ซ่ อ นอยู ่ ม ากมายตามเส้ น รถไฟสาย ยามาโนเตะสายนี้กันเลย

ALL ABOUT JAPAN 15


Ebisu

Shibuya

Harajuku

ABJ ABOUT TRIP 原宿

恵比寿

Harajuku

Ebisu

แม้อายุอานามจะมากแล้ว แต่ไปเยือนถิ่นเจ้าแห่งมังงะ คอสเพลย์ ทั้งทีจะไม่ให้แวะไปเยี่ยมเยียนถิ่นวัยรุ่นสุดเฟี้ยว อย่างย่านฮาราจูกุ (Harajuku) ได้อย่างไรกัน ฮาราจูกุเป็น ย่านทีก่ ารันตรีถงึ ความหลุดโลกของวัยรุน่ ญีป่ นุ่ ได้อย่างดีเยีย่ ม เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งละลายเงินเยนเล่นของ เหล่านักท่องเที่ยว และวัยรุ่นญี่ปุ่นแล้ว ย่านฮาราจูกุยังโด่งดัง ในเรื่องของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นที่ต่างตบเท้าแต่งคอสเพลย์ ออกมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ตะลึงตึงตัง ชนิดที่บางคน อย่างกะหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ ใครที่อยากเห็นภาพวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งคอสเพลย์คงจะต้องจัด แผนให้ลงวันเสาร์ – อาทิตย์นะ แต่แอบกระซิบบอกไว้ก่อนว่า เดี๋ยวนี้มีให้ได้เห็นน้อยลงแล้วล่ะ

การเดินทาง : JR Yamanote Line ลงสถานี Harajuku

โตเกียวเป็นเมืองที่มีสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนๆ ก็ จะต้องแฝงไว้ด้วยความเป็นตัวเองอยู่เสมอ และถ้าโตเกียว เป็นเมืองที่มีสไตล์ ย่านเอบิสึ (Ebisu) ก็เป็นย่านที่มีสไตล์ โดดเด่นมากเช่นกัน ไม่ไกลมากนักจากย่านที่วุ่นวายอย่าง ชิ บุย ่ า หรื อ ฮาราจู กุ เอบิ สึเ ป็ น ย่ า นเล็ ก ๆ ที่ซ ่อนตัวอยู่ใน ความสงบ มีบรรยากาศการตกแต่งในสไตล์ยุโรป มีตึกอิฐแดง เก่าๆ มีโรงเบียร์ดังๆ ของญี่ปุ่นตั้งอยู่ให้ได้นั่งพักจิบเบียร์ชิวๆ อย่างซัปโปโรเบียร์ และเอบิสึเบียร์ รวมทั้งเป็นแหล่งช้อปปิ้ง และศู น ย์ ร วมงานศิ ล ปะ เพราะฉะนั้ น หากใครอยากเที่ ย ว โตเกียวอย่างมีสไตล์ ก็ไม่ควรพลาดย่านสุดโก้หรูดูไฮโซอย่าง ย่านเอบิสึแห่งนี้ล่ะ

การเดินทาง : JR Yamanote Line ลงสถานี Ebisu

渋谷

有楽町

Shibuya

Yurakucho

ใครมาโตเกียวแล้วไม่ได้มาเยือนย่านที่เป็นสัญลักษณ์ การันตรีถึงจ�ำนวนประชากรที่มีมากติดอันดับต้นๆ ของโลก อย่างย่านชิบูย่า (Shibuya) แล้ว จะพูดว่าเหมือนมาไม่ถึง โตเกี ย วก็ ค งไม่ แ ปลก เพราะภาพที่ ติ ด ตานั ก ท่ อ งเที่ ย วไป ทั่วโลกอย่างห้าแยกชิบูย่าต่างเป็นภาพที่ชวนฉงนงงงวยจนท�ำ เอ๋อไปได้เหมือนกันว่า เฮ้ย ! แค่คนข้ามถนนไป - มาจากฝั่ง ถนนห้าฝั่ง พี่ยุ่นเขาก็ท�ำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆ ต่างก็ ต้องมาเก็บภาพให้เห็นกับตาได้เลยหรอวะ... เพราะฉะนั้นมา โตเกียวทั้งทีจะไม่มาพิสูจน์ด้วยตัวเองกันหน่อยหรือ ? พิสูจน์ จนประจักษ์ถึงความเป็นจริงเสร็จเรียบร้อย ก็ขอเชิญท่าน ช้อปปิ้งละลายเงินเยนในย่านชิบูย่านี้กันต่อได้เลย

การเดินทาง : JR Yamanote Line ลงสถานี Shibuya

Meguro 16 ALL ABOUT JAPAN

Gotanda

หากจะพูดชื่อสถานี ยูระคุโจ (Yurakucho) ก็คงจะไม่ คุ้นหูเท่าไรนัก แต่หากจะเอ่ยนามว่า ย่านกินซ่า (Ginza) หลายคนคงจะต้องร้อง อ๋อ ! เป็นแน่ กินซ่าเป็นย่านแห่ง ความหรู ห รา ฟู ่ ฟ ่ า ของคนโตเกี ย ว เป็ น ศู น ย์ ร วมร้ า นค้ า แบรนด์เนมที่มีอยู่แน่นถนัดตา แต่ใครจะมาเดินย่านนี้คงจะ ต้ อ งกระเป๋า ตัง ค์ หนาเสี ยหน่ อยนะ เพราะจะหาร้า นถูกๆ กระโหลกกะลาก็คงไม่มี ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขนม หรือร้านขายเสื้อผ้าก็ดูไฮโซไปหมดทั้งนั้น แต่แหม่ ! เป็นโลโซ อยู่ที่กรุงเทพฯ มาถึงโตเกียวทั้งทีจะแต่งตัวสวยๆ มาเดินแอ๊บ เป็นไฮโซสักหนึ่งวันก็คงไม่มีใครจับได้หรอก เนอะ !?

การเดินทาง : JR Yamanote Line ลงสถานี Yurakucho

Osaki

Shinagaw


wa

Kanda

東京

MAP JR YAMANOTE LINE

Tokyo ชื่อก็บอกอยู่ว่า สถานีโตเกียว แหม่ ! มาโตเกียวแต่ไม่ แวะสถานีโตเกียว มันก็คงออกจะยังไงๆ อยู่นะ สถานีโตเกียว (Tokyo) เป็นสถานีที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญที่สุด ของเมืองหลวงแห่งนี้ ตึกสถานีทรงสวย คลาสสิคโดดเด่น สวยงามจนท�ำให้หลายคนอดไม่ได้ทจี่ ะแวะสถานีนเี้ พือ่ ถ่ายรูป เก็บไว้ในความทรงจ�ำ และนอกจากนี้บริเวณย่านนี้ ที่เป็นที่ตั้ง ของสถานีอย่างย่านมะรุโนะอุชิ (Marunouchi) ก็ยังมีสถานที่ ท่องเทีย่ วส�ำคัญของโตเกียวอยู่ อย่างเช่น พระราชวังอิมพีเรียล รวมไปถึงสถานที่ช้อปปิ้ง เดินชิว กินลมชมวิวมากมาย นับว่า เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ไม่ควรพลาดส�ำหรับรถไฟยามาโนเตะ สายนี้เชียวล่ะ

Tokyo

CLICK HERE

การเดินทาง : JR Yamanote Line ลงสถานี Tokyo

k

Ta ma c

hi

Ha

ma

ma

tsu

ch

o

Sh

im

ba

sh

i

ra u Y

o

h uc

山 手 線

สถานีที่ท่องเที่ยวใน

JR YAMANOTE LINE ALL ABOUT JAPAN 17


ABJ ABOUT TRIP

山 手 線

Otsuka

E N uro

IL ebuk E Ik

T O ro

N M A M A ba

eji

Y ba o R an

Yoyogi

Shinjuku

Shin-Okubo

J

Sugamo

d a k Ta

池袋

Ikebukuro ถ้าคุณเป็นคนชอบอะไรที่ส�ำเร็จรูป ครบครัน คงจะหนี จากย่านอิเคะบุคุโระ (Ikebukuro) ไปไม่ได้แล้วล่ะ เพราะมา เดินที่ย่านนี้ย่านเดียว ก็จะได้เที่ยวครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้าที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด แหล่งช้อปปิ้ง ร้าน อาหารที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กเข้ า ไม่ ห วาดไม่ ไ หว ไหนจะพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อควาเรียม จุดชมวิว ย่านบันเทิงเริงใจ อู๊ย ! สาธยายไม่หมด แถมยังคึกคักตั้งแต่เช้ายันมืดค�่ำ ย่านอื่นเขาปิดร้านกลับบ้าน ไปนอนกันหมด ย่านอิเคะบุคุโระแห่งนี้ก็ยังคงคราคร�่ำไปด้วย ผู้คน รับรองว่ามาเดินเล่นย่านนี้เวลาไหนๆ ก็ไม่มีเหงาแน่นอน

การเดินทาง : JR Yamanote Line ลงสถานี Ikebukuro

新宿

日暮里

Shinjuku

Nippori

เคยไปยื น เอ๋ อ รั บ ประทานอยู ่ ก ลางสถานี ร ถไฟชิ น จู กุ (Shinjuku) บ้างไหม ถ้ายังไม่เคย แนะน�ำว่าให้ลองเคย (ฮา) ชินจูกุได้ชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟที่วุ่นวายชวนหลง และมีผู้คน สัญจรไป - มามากที่สุดในโลก ล�ำพังแค่ตัวสถานีก็มีความ ซับซ้อนซ่อนเงือ่ นมาก ชนิดทีค่ นญีป่ นุ่ เองยังหลง เพราะชินจูกุ เป็นย่านศูนย์รวมสาระความบันเทิงทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น แหล่งช้อปปิ้ง แฟชั่น เสื้อผ้า สินค้าอิเลคทรอนิกส์ หรือแม้แต่ ร้านอาหาร หรือแหล่งสถานความบันเทิง เพราะฉะนั้นจึง ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาเดินพลุกพล่าน อยู่ที่ย่านนี้เฉียดวันละเกือบสามล้านคน !!

การเดินทาง : JR Yamanote Line ลงสถานี Shinjuku

18 ALL ABOUT JAPAN

ส�ำหรับบางคน นิปโปริ (Nippori) อาจเป็นแค่สถานี ผ่านทางที่ใช้เพื่อมาต่อรถไฟไปสนามบิน หรือสถานที่อื่นๆ ในโตเกียว แต่มากไปกว่านั้นนิปโปริเป็นสวรรค์ของคนรักผ้า ถ้าเทียบไปแล้วก็คงเปรียบได้กับพาหุรัดบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็น ผ้าดิบ ไม่ดิบ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ส�ำหรับงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย ก็ยังมีจัดไว้ให้เหล่าคนรักผ้าได้เลือกกันอย่างละลานตา หรือจะเป็นเสื้อผ้าที่เย็บเสร็จแบบส�ำเร็จรูปออกมาแล้วก็ยังมี ให้ได้เลือกสรรอยู่ประปราย ไม่เพียงแค่นั้น ในย่านนิปโปริ แห่ ง นี้ ก็ ยั ง มี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วน่ า รั ก ๆ ซุ ก ซ่ อ นไว้ อ ยู ่ อี ก มากมาย เช่น ย่านยานากะ (Yanaka) เมืองเก่าที่เขาว่าเป็น เมืองแมว และยังมีจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดสมกับ ชื่อย่านนิปโปริอยู่อีกด้วย

การเดินทาง : JR Yamanote Line ลงสถานี Nippori


上野

秋葉原

Ueno

Akihabara

อีกหนึ่งย่านที่พักยอดฮิตของคนไทย อุเอโนะ (Ueno) เป็นย่านที่ห่างไกลออกมาจากความวุ่นวายในตัวเมืองอย่าง ชินจูกุ ชิบูย่า เป็นย่านที่เหมาะส�ำหรับคนรักความสงบเป็น อย่ า งยิ่ ง เพราะมี ทั้ ง สวนสาธารณะ สวนสั ต ว์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง ตลาดสดช้ อ ปปิ ้ ง ของถู ก อย่ า ง ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) อันโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวของคนไทย เป็น แหล่งรวมร้านอาหารที่อร่อยเด็ดดวงอยู่มากมาย โดยเฉพาะ ซู ชิ ด ้ ง หรื อ ข้ า วหน้ า ปลาดิ บ ทั้ ง หลาย ไม่ วุ ่ น วาย แต่ ก็ ไ ม่ เงียบเหงา เป็นอีกหนึ่งย่านที่ตอบโจทย์ของคนรักการพักผ่อน ได้อย่างลงตัวทีเดียวเชียวล่ะ

การเดินทาง : JR Yamanote Line ลงสถานี Ueno

Nip

po

ri

Nip

po

เหล่าโอตาคุทั้งหลายที่มาเยือนโตเกียวคงจะไม่พลาด ย่านอากิฮาบาระ (Akihabara) แห่งนี้เป็นแน่แท้ เพราะ นอกจากย่านอากิฮาบาระจะเป็นย่านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ การเป็นสุดยอดแหล่งขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป เครื่องเสียงต่างๆ ยันเครื่องซักผ้า ตู้เย็นแล้ว อากิฮาบาระก็ยังแฝงไปด้วยร้านอนิเมชั่น ฟิกเกอร์ โมเดล การ์ตูน ร้านเกมส์ต่างๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็น สวรรค์ของเหล่าโอตาคุได้เลยล่ะ เพราะฉะนั้นขาไอที และ สาวกโอตาคุทั้งหลาย ถ้าไม่จอดแวะย่านนี้สักหน่อยก็คงจะ ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้จริงๆ เสียแล้วล่ะม้าง !?

การเดินทาง : JR Yamanote Line ลงสถานี Akihabara

เดินทางสุดประหยัดด้วย Tokyo Metropolitan District Pass หากเราตกลงปลงใจแล้วที่จะเที่ยวด้วย ยามาโนเตะไลน์สายนี้สายเดียวร่อนรอบ โตเกียวแล้วล่ะก็ อย่าได้เสียตังค์ค่ารถไฟเป็นเที่ยวๆ ให้ได้ สิ้นเปลืองกันไปเลย เก็บตังค์ไปช้อปปิ้งกันดีกว่า อันที่จริงการเดินทางในโตเกียวนั้นมี Pass หรือตั๋ววัน เหมาจ่ า ยให้ เ ราเลื อ กมากมาย แต่ ล ะพาสก็ จ ะใช้ ไ ด้ กั บ บริษัทของรถไฟเจ้านั้นๆ เช่น หากเราถือ JR Pass ก็จะขึ้น ได้แต่รถไฟของ JR หรือหากเราถือตั๋วเหมาจ่ายของรถไฟ ใต้ดิน เราก็จะขึ้นได้แต่รถไฟใต้ดิน เป็นต้น Tokyo Metropolitan District Pass หรือ Tokunai Pass เป็นตั๋วเหมาจ่ายรายวันของรถไฟค่าย JR ที่ใช้ส�ำหรับ โดยสารรถไฟของ JR ในโตเกี ย ว ไม่ ว ่ า จะเป็ น สายใด

ขึ้น – ลง กี่สิบครั้ง ก็สามารถท�ำได้ แค่ขอให้เป็นรถไฟของ JR เพียงเท่านั้น Yamanote Line ก็ เ ป็ น รถไฟสายหนึ่ ง ของ JR เพราะฉะนั้นหากนั่งคิด นอนคิด ค�ำนวณ ค�ำนึงถึงค่ารถไฟที่ จะต้องเสียในแต่ละสถานีแล้ว มันมากกว่า 730 เยน ก็ซื้อ พาสกันเถิด เพราะนอกจากจะคุ้มค่า ประหยัดแล้ว ยังไม่ ต้ อ งมานั่ ง กั ง วลถึ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยส่ ว นเกิ น ในกรณี ที่ ห ลงทาง ขึ้น – ลง ผิดสถานีอีกด้วย Tokyo Metropolitan District Pass หรื อ Tokunai Pass ราคา 730 เยน สามารถหาซื้อได้ที่ เครื่องขายตั๋วตามสถานีรถไฟ JR

ri

Uguisudani

hi-

Ueno

Nis

Okachimachi

Tabata

Akihabara

Komagome

ALL ABOUT JAPAN 19


All

ABOUT TRICK

東 京 の 電 車

JR LINE

TOKYO METRO LINE TOEI LINE รถไฟใต้ดินของเอกชน มีให้บริการทั้งหมด 9 สาย

รถไฟใต้ดินมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น มีให้บริการทั้งหมด 4 สาย

• YAMANOTE LINE • CHUO-SOBU LINE • CHUO LINE (RAPID) • KEIHIN-TOHOKU LINE • TOKAIDO LINE • YOKOSUKA LINE • KEIYO LINE • MUSASHINO LINE • SAIKYO LINE • SHONAN-SHINJUKU LINE

• GINZA LINE • CHIYODA LINE • FUKUTOSHIN LINE • MARUNOUCHI LINE • HANZOMON LINE • TOZAI LINE • HIBIYA LINE • YURAKUCHO LINE • NAMBOKU LINE

• ASAKUSA LINE • OEDO LINE • SHINJUKU LINE • MITA LINE

รถไฟบนดินของรัฐบาล มีให้บริการทั้งหมด 10 สาย

20 ALL ABOUT JAPAN


TRAINS IN TOKYO ใครๆ เขาก็บอกกันว่า รถไฟในโตเกียวนี่ล่ะ ตัวปราบเซียน ใครที่สามารถขึ้นรถไฟในโตเกียวได้โดยไม่งงงวย รับรองเลยว่า จะไปวางแผนเทีย่ ว ขึน้ รถไฟที่ ไหนในโลกก็คงไม่ใช่เรือ่ งยากแล้วละ อันที่จริงรถไฟในโตเกียวไม่ ได้มีอะไรซับซ้อน (เหรอ !?) เขาเพียงแค่มีรถไฟเยอะสายกว่าบ้านเราเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า รถไฟในโตเกียวนั้นมีกี่แบบ กี่สาย และถูกบริหารจัดการโดยบริษัทอะไรกันบ้าง

รถไฟอื่นๆ ของเอกชน

ส่วนใหญ่จะวิ่งออกนอกเมือง อาจมีบางสายที่จ�ำเป็นต้องใช้ เช่น • TOKYU TOYOKO LINE ใช้ ไป Yokohama • YURIKAMOME รถไฟลอยฟ้าใช้ ไปโอไดบะ • TOBU SKYTREE LINE สามารถนั่งไปไกลได้ถึงนิกโก้ • KEIO INOKASHIRA LINE ใช้ ไป Kichijoji / Shimo-kitazawa

JR SHINKANSEN

รถไฟความเร็วสูงของ JR หรือที่รู้จักกันในนาม รถไฟหัวกระสุน ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วทั้งญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ ในกรณี ผู้ที่ถือ JR Pass * เนื่องจากราคาต่อเที่ยวสูงมาก ในโตเกียวจะจอดแค่สถานีหลักๆ คือ Ueno, Tokyo, Shinagawa * JR Pass ไม่สามารถขึ้นชินคันเซ็น ขบวน NOZOMI, MIZUHO ได้

JR LINE TOKYO METRO LINE TOEI LINE รถไฟอื่นๆ ของเอกชน JR SHINKANSEN

ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT TRICK

METRO MAP TOKYO มาหัดดูแผนที่รถไฟโตเกียว แบบนักเดินทางกันเถอะ

ตัวสถานี Shinjuku ตัวสถานี Aoyama-Itchome ที่จะสามารถเปลี่ยนรถไฟ ไป Roppongi ได้

แผนที่รถไฟในเมืองโตเกียวที่ใครเห็นเป็นต้อง ผงะ เพราะมันทั้งยุ่งเหยิง ซับซ้อน พันกันสับสน วุน่ วายไปหมด แต่หากเราสามารถดูแผนที่รถไฟ ได้ด้วยตัวเองเป็น รับรองเลยว่าแผนที่นี้จะมี ประโยชน์กับเราในยามที่จ�ำเป็นอย่างแน่นอน ว่าแล้วเราก็มาหัดดูแผนที่รถไฟโตเกียว ในแบบออริจินอล ไม่ต้องพึ่งเจ้า hyperdia ให้เปลืองค่าอินเตอร์เน็ตเล่นกันดีกว่า

ตัวสถานี Shibuya

ตัวสถานี Roppongi

ในกรณีที่ต้องการเดินทางจาก Shinjuku ไป Roppongi

ในกรณีที่ต้องการเด

ให้ดูจากสีของเส้นเป็นหลัก หากเริ่มจาก Shinjuku เราจะเห็นว่า สถานีจุดเริ่มต้นนั้นเป็นสถานีร่วม คือ มีทั้งสายสีเขียว (Shinjuku Line) และสายสีชมพู (Oedo Line) และมาดูที่สถานีปลายทาง คือ Roppongi จะเห็นว่าเป็นสถานีร่วมเหมือนกัน คือ มีทั้งสายสีเทา (Fukutoshin Line) และสายสีชมพู (Oedo Line) เพราะฉะนั้นหากเรานั่งรถไฟสายสีชมพู (Oedo Line) เราจะสามารถถึง Roppongi ได้โดยไม่ต้องต่อรถเลย (อันนี้คือกรณีที่ไม่ต้องเปลี่ยนรถ)

ดูที่สถานีจุดเริ่มต้นเช่นเด และสายสีม่วง (Hanzom และสายสีชมพู (Oedo L สถานีใกล้เคียงที่มีเส้นรถ Shibuya ไปเปลี่ยนสายร


Toei Line รถไฟใต้ดิน ที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น Asakusa Line Mita Line Shinjuku Line Oedo Line Tokyo Metro Line รถไฟใต้ดินของเอกชน Ginza Line Marunouchi Line Hibiya Line Tozai Line Chiyoda Line Yurakucho Line Hanzomon Line Namboku Line Fukutoshin Line

ดินทางจาก Shibuya ไป Roppongi

ดิม ซึ่งสถานี Shibuya ก็เป็นสถานีร่วมเช่นกัน คือ มีทั้งสายสีส้ม (Ginza Line) สายสีน�้ำตาล (Fukutoshin Line) mon Line) แต่เมื่อมาดูที่สถานีปลายทาง คือ Roppongi จะเห็นว่ามีสายสีเทา (Fukutoshin Line) Line) ซึ่งไม่ตรงกับสายรถจาก Shibuya เลย เราจึงจ�ำเป็นต้องไปหาสถานีเพื่อเปลี่ยนรถ ให้มองหา ถไฟสายสีเทาหรือสายสีชมพู นั่นก็คือ สถานี Aoyama-Itchome ที่มีรถไฟสายสีชมพูอยู่ ให้ขึ้นรถจากสถานี รถที่ Aoyama-Itchome เป็นสายสีชมพูเพื่อที่จะสามารถต่อรถไปถึงที่ Roppongi ได้

ALL ABOUT JAPAN 23


ABJ ABOUT STORY

ด ็ ด เ ด ็ ร เก บ เกร็ดจ๊า

ในการเที่ยวญี่ปุ่น กับติวเตอร์ตู่ ตอนที่ 3

WELCOME TO JAPAN

24 ALL ABOUT JAPAN


เตรียมเอกสารไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง เมื่อโดนสัมภาษณ์ หรือเข้าห้องเย็นกับทางตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น โดยปกติแล้วทางตม. ญี่ปุ่นจะไม่ค่อยจุกจิกอะไรมาก เพราะงานเยอะ คนเยอะ คิวยาว นอกจาก จะสุ่มหรือได้กลิ่นไม่ดีกับบางคนจากประสบการณ์ของพวกเขา ถ้าโดนเข้าห้องเย็น ก็งัดเอกสาร ทั้งหมดนี่มาโชว์เลย ส่วนจะรอดหรือไม่รอด ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆ จะสามารถตอบค�ำถามเขาได้ ชัดเจนมากน้อยแค่ ไหน อ้อ... ภาษาอังกฤษสไตล์ญี่ปุ่นนี้ ต้องตั้งใจฟังกันเสียหน่อยนะ เพราะ ส�ำเนียงไม่ค่อยชินหูเราสักเท่าไร แต่ถ้า คิดว่าเราบริสุทธิ์ใจแล้ว ก็อย่าได้กลัว ตอบตามความจริงไปเลย ! วันนี้ติวเตอร์เลยมีเกร็ดเล็ก เกร็ด น้อยเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่ต้อง/ควร เตรียมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในกรณีที่ ไปด้วยตนเอง ไม่ได้ไปกับทัวร์ ส่วนใคร ที่ ไ ปกั บ ทั ว ร์ ก็ ถ ามทั ว ร์ เ อานะจ๊ ะ ว่ า ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

็กๆ น้อยๆ เล ค ิ น ค เท า ่ ว ง ั ว ห ียมพร้อม ส�ำหรับการเตร ลายกังวลใจ ค คงท�ำให้เพื่อนๆ ้วพบกันใหม่ บ้างน้า... แล ที่จะช่วยให้ กับทริคต่างๆ ้ง่ายขึ้น เที่ยวญี่ปุ่นได จ้า ในฉบับหน้า

1. พาสปอร์ต 2. E Ticket ของสายการบินไป - กลับ 3. แบบฟอร์มบัตรขาออกตม. เมืองไทย 4. แบบฟอร์มบัตรขาเข้าตม. ญี่ปุ่น 5. แบบฟอร์มศุลกากรตม. ญี่ปุ่น (1 ครอบครัว 1 ใบพอจ้า) 6. แผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องลงรายละเอียดว่า แต่ละวัน ไปไหน พักที่ไหน เป็นภาษาอังกฤษ 7. เงินสด / บัตรเครดิต ให้ดูเหมาะสมว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีก�ำลังใช้จ่ายใน ญี่ปุ่นได้ ไม่ใช่ไปญี่ปุ่น 7 วัน มีเงินสดไป สองหมื่นเยน มีหวังโดนเข้าห้องเย็นแน่ 8. ส�ำหรับคนที่กังวลมากๆ ให้น�ำจดหมายรับรองงาน ส�ำเนาบัตรพนักงาน นามบัตรพนักงานเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วย 9. เอกสารที่อยู่ของโรงแรมที่ญี่ปุ่นที่เราจะพักในคืนแรก เพราะยังไงต้องใช้ กรอกใบตม. และศุลกากรญี่ปุ่นอยู่แล้ว เกิด ตม. หรือศุลกากรถามว่าพักที่ไหน จะได้ไม่ต้องสปีคโฮตง โฮเตล ให้งง.... ควักให้ดูเลย 10. ใบจอง JR Pass - ถ้ามี 11. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ - ถ้ามี

ALL ABOUT JAPAN 25


ABJ ABOUT TALK

Beam

Sensei - S I T TA R U T -

JA PA N ES E LA N G UAG E T EAC H ER

อันที่จริงคำ�ว่า เซ็นเซ (先生) ในความหมายโดยแท้ของคนญี่ปุ่น มักหมายรวมถึงการเรียกเพื่อให้เกียรติคนที่เคารพ หรือใช้เรียกคนที่ประกอบอาชีพ ในบางอาชีพ เช่น หมอ ทนายความ หรือนักการเมือง แต่คนไทยมักจะคุ้นเคยกับคำ�ว่า เซ็นเซ ในความหมายของคำ�ว่า คุณครู หรืออาจารย์ กันเป็นส่วนใหญ่ ... บีม สิษฐารัตน์ เป็นสาวน้อยหน้าตา น่ารัก สดใสที่อายุเพียงแค่ 25 ปีเท่านั้น แต่ทุกคนในเพจ BeamSensei ที่เป็นเพจสื่อกลางในการเผยแพร่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ของทัง้ ประเทศญีป่ นุ่ รวมถึงประเทศไทยของเธอ ต่างพากันเรียกเธอว่า “บีม เซ็นเซ” หรือ “ครูบมี ” นั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราได้มองเห็นว่า การทำ�ตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้น เป็นสิ่งดีๆ อย่างหนึ่งที่จะสามารถทำ�ให้ ใครคนหนึ่งกลายเป็นคนที่ได้รับการเคารพ หรือได้รับเกียรติจากสังคมได้ แม้ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม 26 ALL ABOUT JAPAN

เรื่อง : Chanatip Wittayaprapakorn / ภาพ : BeamSensei


ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TALK

28 ALL ABOUT JAPAN


ทุกวันนีค้ รูบมี ก�ำลังเรียนปริญญาโท ปีหนึง่ สาขาเกีย่ วกับ การสอนภาษาญี่ ปุ ่ น อยู ่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย Tokyo Gakugei ประเทศญีป่ นุ่ ด้วยความรัก ความผูกพันในภาษา และประเทศญีป่ นุ่ ครูบีมจึงท�ำเพจขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการสอนภาษาญี่ปุ่น แบบง่ายๆ ให้กับคนที่สนใจ ABOUT Talk ฉบับนี้ เราจึงชักชวนครูบีมมาพูดคุยกันถึง เรือ่ งการเรียนภาษาญีป่ นุ่ และการด�ำเนินชีวติ ในต่างแดน เพือ่ เป็น อีกหนึ่งก�ำลังใจเล็กๆ ส�ำหรับเด็กไทยหลายคนที่มีความใฝ่ฝัน อยากจะไปศึกษารำ�่ เรียนหรือใช้ชวี ติ อยูท่ ปี่ ระเทศญีป่ นุ่ บ้าง

แรงบันดาลใจในการเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

ถ้าจะให้พูดเรื่องแรงบันดาลใจ เอาจริงๆ เรามีโดราเอมอนเป็น แรงบันดาลใจแรกนะ พอดีเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนตั้งแต่เด็ก ตอนอายุ ประมาณ 6 ขวบ ก็เริ่มอ่านการ์ตูนแล้ว แอบไปเจอโดราเอมอนที่บ้าน ลูกพีล่ กู น้อง เลยหยิบมาอ่านดู ก็ตดิ เลย (หัวเราะ) บอกแม่วา่ อยากอ่าน แล้วแม่ก็ไม่ว่าอะไรเลย แถมดีใจด้วยซ�้ำที่ลูกชอบอ่านหนังสือ จากนั้นจึงเริ่มสะสมโดราเอมอนมาเรื่อยๆ เรียนรู้วัฒนธรรม ญี่ปุ่นต่างๆ จากในการ์ตูน ซึ่งเมื่อก่อนด้านหลังของหนังสือจะสอน เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมด้วย ก็อาศัยจากการอ่านตรงนั้น จดเก็บ ไว้อ่านเอง และจริงจังมาเรื่อยๆ โดยเริ่มเรียนกับคุณครูที่มาสอนที่ บ้านตั้งแต่ตอน ม.1 แต่ตอนนั้นไม่มีเป้าหมายว่า จะเรียนไปเพื่ออะไร ตอนนั้นแค่เรียนเป็นงานอดิเรก แต่ถ้าเรียนจริงจังสุดๆ นี่คือ ก่อนเข้า มหาวิทยาลัยจนถึงจบมหาวิทยาลัย เรียนแบบเอาเป็นเอาตายเลย แต่สนุกนะ เพราะว่าชอบ ไม่ได้รู้สึกว่าเรียนแล้วทรมานหรืออะไร มีความสุขที่ได้เรียนมากกว่า

จุดเริ่มต้นของการเดินทาง สู่โลกของชีวิตการเป็นนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น

ครั้งแรกที่มาญี่ปุ่น ตอนนั้นเราอายุประมาณ 15 ปี ก�ำลังเรียนอยู่ ชั้น ม.3 ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมาก เพราะได้เป็นตัวแทนของ นักเรียนไทย 1 ใน 4 คน ที่มาร่วมร้องเพลงเพื่อสันติภาพในงาน ครบรอบ 400 ปี ที่ปราสาทนิโจ จังหวัดเกียวโต ตอนนั้นไปกับองค์กร ยูเนสโก (UNESCO) ทุกอย่างฟรีหมด แต่ก็ดันเป็นช่วงที่ก�ำลังอยาก เลิกเรียนภาษาญี่ปุ่น เพราะรู้สึกว่ายาก เรียนไม่ไหวแล้ว ไปไม่รอด แน่ๆ แต่พอได้ไปญี่ปุ่นครั้งแรก ถึงจะเป็นระยะสั้นๆ แค่ 6 วัน แต่ก็ ประทับใจมากในทุกสิ่งอย่าง ที่ส�ำคัญคือ ภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียนมา ถึงจะได้ไม่มาก แต่มันสามารถสื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่องด้วยภาษาที่เรา ไม่ค่อยคุ้นเคย เป็นครั้งแรกที่สัมผัสได้ถึงความดีใจ ความปลื้มปิติ ความรูส้ กึ มันเป็นแบบนีน้ เี่ อง พอกลับมาประเทศไทยชีวติ ก็เปลีย่ นเลย คราวนี้ตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบสุดๆ ไปเลย (หัวเราะ) นั่นคือครั้งแรกที่ได้มาประเทศญี่ปุ่น แต่ครั้งที่ได้มาโฮมสเตย์รอบ แรกคือ ปีถัดมา บีมก�ำลังเรียนอยู่ชั้น ม.4 มาในโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างโรงเรียนมัธยมที่เรียนอยู่ (เบญจมราชาลัยฯ) กับ Tokyo

ตอนนัน้ เป็นช่วงทีก่ �ำ ลังอยากเลิกเรียนภาษาญีป่ นุ่ เพราะรูส้ กึ ว่ายาก เรียนไม่ไหวแล้ว ไปไม่รอดแน่ๆ แต่เมือ่ ไปญีป่ นุ่ ครัง้ แรก ถึงจะเป็นระยะสัน้ ๆ แค่ 6 วัน แต่กป็ ระทับใจมาก ในทุกสิง่ อย่าง ทีส่ �ำ คัญคือ ภาษาญีป่ นุ่ ทีเ่ ราเรียนมา ถึงจะได้ ไม่มาก แต่มนั สามารถสือ่ สารกับคนอืน่ รูเ้ รือ่ งด้วยภาษาทีเ่ ราไม่คอ่ ยคุน้ เคย

Jogakkan เป็นการสมัครเข้าร่วมโครงการเอง ซึ่งมีคนสนใจอยากไป เยอะมาก จึ ง ต้ อ งมี ก ารสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ คั ด เลื อ ก แต่ ตั ว เราก็ ไ ม่ ไ ด้ เตรียมตัวอะไรไปมากนะ เตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์เท่านั้นเอง พอผ่าน จึงได้เข้าร่วมโครงการ และได้ไปประเทศญี่ปุ่นประมาณ 8 วัน อยู่ โฮมสเตย์ 5 วัน และได้เที่ยวกับทัวร์อีก 3 วัน ตอนนั้นได้ไปนอนบ้าน เพื่อนคนญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันนี้สิบปีแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลย

เมื่อต้องเริ่มมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ครั้งที่ได้มาแลกเปลี่ยนยาวๆ คือ ตอนเรียนปี 4 ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นโครงการของทางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยที่ ประเทศญี่ปุ่น การเตรียมตัวมารอบนี้ก็เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อย่าง เดียวเลย คนสมัครก็เยอะพอสมควร มีทั้งคนได้ และไม่ได้ เขาจะมี หลายๆ มหาวิทยาลัยให้เลือกด้วย ถ้าใครอยากมาเป็นหนึ่งในโครงการ ก็ต้องถามฝ่ายต่างประเทศของแต่ละมหาวิทยาลัยดู ถ้าไม่ถามก็จะ ไม่ทราบเลย แล้วเราก็สอบสัมภาษณ์ผ่าน เลยได้มาแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ค่าศึกษาเล่าเรียนฟรี แต่ค่าจิปาถะอื่นๆ ต้องออกเองทั้งหมด บีมมาเรียนที่ญี่ปุ่น 1 ปี ใช้เงินเดือนละไม่ถึง 20,000 บาท เพราะ เราเกรงใจที่บ้าน และก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะด้วย ตอนนั้นได้ท�ำงานพิเศษ ที่ร้านอาหารไทยด้วยนะ พอกลับประเทศไทยก็ต้องเรียนปี 5 ต่ออีกปี ไม่ใช่ว่าจบเลย จะมีเพียงแค่บางวิชาที่เทียบโอนกันได้ ก็เลยไม่ต้อง เรียนหนักตอนปีสุดท้าย เท่ากับว่าเราต้องเรียนมหาวิทยาลัยถึง 5 ปี เลยล่ะ หลังจากเรียนจบก็ไม่ได้มีเป้าหมายว่า อยากเรียนต่อ และก็ไม่มี เป้าหมายว่าจะท�ำอะไรด้วย แต่พอดีมีเพจ BeamSensei ที่สอนภาษา ญี่ปุ่นอยู่ ก็เลยคิดว่าถ้าได้ไปเรียน ป.โท ก็คงดี จะได้เก่งขึ้น สามารถน�ำ ความรู้มาสอนคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงลองไปสมัคร ทุนรัฐบาลญีป่ นุ่ ดู แล้วก็ตดิ ได้มาเลย ทุนนีเ้ ป็นทุนให้เปล่า ไม่ตอ้ งใช้คนื ALL ABOUT JAPAN 29


ABJ ABOUT TALK

ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนด้วย วิธีสมัครก็สามารถติดตามในเว็บไซต์ของ สถานทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทยได้ หรือลองอ่านบันทึกที่บีมเคย เขียนไว้ก็ได้ อยู่ในเพจ BeamSensei ครั้งนี้ก็เลยเป็นการมาประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 8 แล้ว เป็นการมา อยูร่ ะยะยาวครัง้ ที่ 2 แต่ครัง้ นีป้ ระทับใจมากทีส่ ดุ เพราะเป็นจุดพลิกผัน ของชีวิต คือ การมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองครั้งแรก ได้ออกมาอยู่ อพาร์ทเม้นต์คนเดียว เพราะหมดสัญญากับที่หอพัก ค่าเช่าแพงมาก เดือนละ 44,000 เยน (คิดเป็นเงินไทย คูณ 0.31) ไม่รวมค่าน�้ำ ค่าไฟอีก ประมาณ 14,000 บาท แถมยังต้องท�ำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น ต้องปรับ ตัวอีกเยอะพอสมควรเลยล่ะ

ความรู้สึกก่อนไปโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้าง ปรับตัวยากไหม

แสดงว่าก่อนหน้านี้อยู่หอพักของนักศึกษา ?

สัมผัสกับสังคมที่แตกต่าง

ใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้อยู่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สนุกดีนะ เป็นหอพักรวม มีทั้งคนญี่ปุ่น และคนต่างชาติ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคน ต่างชาติมากกว่า คนที่หอนี้ส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษกัน เราเลยได้ ฝึ ก ภาษาอั ง กฤษอี ก นิ ด หน่ อ ยด้ ว ย เวลามี ป าร์ ตี้ ก็ จ ะได้ ท านอาหาร หลากหลายชาติ หอพักก็ค่อนข้างใหญ่ สวย ดี สะดวก และราคาถูกมาก เดือนหนึ่งรวมค่าน�้ำ ค่าไฟ ไม่ถึง 5,000 บาท มีห้องครัวรวม ห้อง อาบน�้ำรวม (แต่เป็นห้องฝักบัวแยกนะ) ห้องซักผ้า เรียกว่าเป็นหอที่อยู่ สบายมากๆ เลยล่ะ แถมอยู่ข้างมหาวิทยาลัยที่เรียนเลยด้วย

รู้สึกดีใจ ตื่นเต้นกับโลกที่ก�ำลังจะเผชิญข้างหน้า ไม่รู้สึกกลัวนะ ก่อนมาญี่ปุ่นก็ไม่เคยร้องไห้สักครั้ง คิดว่าเป็นเรื่องน่าสนุกมากกว่า คนอืน่ อยูไ่ ด้เราก็สามารถอยูไ่ ด้ แถมได้ใช้ภาษาญีป่ นุ่ ทีเ่ รียนมาเยอะด้วย รู้สึกว่าอยากเก่งขึ้นเร็วๆ ส่วนเรื่องสังคม แรกๆ ก็ต้องปรับตัว เพราะสังคมค่อนข้างต่างจาก ประเทศไทย แต่พออยู่ไปนานๆ ก็ชิน โชคดีที่มีพื้นฐานเรื่องสังคม วัฒนธรรมที่เรียนรู้มาจากการ์ตูนญี่ปุ่นกับการเรียนที่มหาลัยอยู่แล้ว การปรับตัวจึงก็ไม่ค่อยยากมากเท่าไร สังคมที่นี่ค่อนข้างแตกต่างจากบ้านเราเยอะนะ คนญี่ปุ่นเร่งรีบ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีโลกส่วนตัวสูง ค่อนข้างค�ำนึงถึงเรื่องของ คนอื่นก่อนเสมอ แต่ก็จะมีเรื่องมารยาทที่จุกจิกเยอะ แต่เขาสามารถ ท�ำงานเป็นทีมกันได้ดีมากๆ ตรงต่อเวลา และเป็นประเทศที่มีความ ปลอดภัยสูง ส่ ว นคนไทยจะค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป ช้ า นิ ด ช้ า หน่ อ ย ไม่ เ ป็ น ไร อะลุ่มอล่วยกัน และที่ส�ำคัญคนไทยใจดี มีน�้ำใจ อันที่จริงทั้งคนญี่ปุ่น และคนไทยต่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะ ถ้าจะมาอยู่ที่นี่ก็ต้อง ปรับตัว ลดข้อเสียของเรา และเอาข้อดีของเขามาใช้ อย่างคนไทยจะ ใจดีกว่า เช่น ถ้าเจอคนชราขึ้นรถเมล์หรือรถไฟก็จะรีบลุกให้นั่ง แต่ที่ ญี่ปุ่นจะไม่ค่อยมี หรือถ้าเห็นบีมถือของหนักๆ เชื่อว่า คนไทยจะต้อง เข้ามาช่วยทันที แต่คนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยช่วย ไม่ค่อยสนใจเท่าไรนัก เรื่องตรงต่อเวลาก็สุดๆ เวลานัดก็ต้องไปถึงก่อนประมาณ 10 นาที ยิ่งถ้าเวลาท�ำงาน หากเราอายุน้อยกว่า เราควรไปถึงที่ท�ำงานก่อนเป็น คนแรกๆ เลย ถ้าจะไปสายหรืออะไร เราก็ต้องติดต่ออีกฝ่ายด่วนๆ ไม่ใช่จวนตัวมากแล้วถึงค่อยบอก หรือไม่บอกเลย ตรงนี้ละที่ต่างกับ คนไทย เพราะคนไทยหลายคนอาจคิดว่าเพื่อนกันช้านิดช้าหน่อยสัก 5 นาที คงไม่เป็นอะไร แต่ ที่ ช อบมากที่ สุ ด คื อ ประเทศญี่ ปุ ่ น เป็ น ประเทศที่ มี ค วาม ปลอดภัยสูง อยู่ประเทศไทยไม่เคยกลับบ้านคนเดียวหลังสองทุ่มเลย แต่ตอนมาอยู่ที่ญี่ปุ่น บีมกลับบ้านคนเดียวตอนเที่ยงคืนเป็นประจ�ำ แต่ ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอาชญากรรมนะ มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าไม่จำ� เป็นก็ ไม่ควรกลับบ้านดึกกันนะ (หัวเราะ) แต่อัตราความปลอดภัยก็ยังสูงกว่า อยู่ดี แล้วก็เรื่องการใช้รถ ใช้ถนนต่างๆ จะค่อนข้างปลอดภัยมากๆ สังเกตว่าเด็กประถมตัวเล็กๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถไป – กลับบ้าน เองได้แล้ว ก็เพราะเรื่องความปลอดภัยนี่ล่ะ ส่วนที่เหมือนกันของคนญี่ปุ่นและคนไทย คือ จะไม่พูดจาตรงๆ แบบท�ำร้ายจิตใจคนอื่น และให้ความส�ำคัญกับการล�ำดับอาวุโส เราต่าง ต้องให้ความเคารพคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า

30 ALL ABOUT JAPAN


ไม่ใช่คนไทยเราไม่ดี ต่างฝ่ายต่างก็มที ง้ั ข้อดีขอ้ เสียทีแ่ ตกต่างกันไป แต่เราควรเอาข้อเสียของเราทิง้ ไป รับแต่ขอ้ ดีของเขามาปรับใช้กบั ตัวเอง ไม่ตอ้ งรอให้คนอืน่ เริม่ เริม่ ที่ ตัวเราเองก่อนเลย

สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในตัวตนของคนญี่ปุ่น

เราชอบเรื่องมารยาท การบริการ และความอดทน ใส่ใจในเรื่อง ความปลอดภัย และเกรงใจต่อความเดือดร้อนของคนอื่น ต่อให้เป็น เด็กๆ ตัวเล็กๆ การบริการของคนให้บริการก็ยังคงเหมือนเดิม ใช้ ค�ำพูดสุภาพเหมือนเดิม เวลาจะท�ำการก่อสร้าง ท�ำท่อ ท�ำถนน ท�ำไฟ ต่างๆ จะมีคนคอยโบกเตือนเรา ดูแลเรา ไม่ให้ได้รับอันตราย หรือ พนักงานต่างๆ โดนเหวี่ยงอย่างไรก็ต้องอดทน คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เขาจะสามารถทนได้ ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมในอาหาร ก็ได้ทานข้าวฟรีเลย แถมขอโทษ แล้วขอโทษอีก หรือหากมีความผิดพลาดร้ายแรงต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง ของร้านอาหาร ก็จะโดนยึดใบประกอบการทันที รถเมล์ก็จอดตรง ป้าย คนขับพูดจาสุภาพ นอบน้อม ไม่มีขับรถแซงกัน ยอมรับว่า จิตส�ำนึกเหล่านี้ของคนญี่ปุ่นมีสูงมากจริงๆ ส่วนตัวบีมอยากให้คนไทย มีจิตส�ำนึกแบบนี้บ้าง มีความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตผู้คน มากกว่านี้ ไม่ใช่คนไทยเราไม่ดี ต่างฝ่ายต่างก็มีทั้งข้อดี ข้อเสียที่

แตกต่างกันไป แต่เราควรเอาข้อเสียของเราทิ้งไป รับแต่ข้อดีของเขา มาปรับใช้กับตัวเอง ไม่ต้องรอให้คนอื่นเริ่ม เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเลย

เรือ่ งบรรยากาศบ้านเมืองล่ะ บ้านเขาต่างจากบ้านเราไหม

ตอนที่มาญี่ปุ่นครั้งแรก อย่างแรกที่คิดเลยก็คือ สะอาดจัง ท�ำไม ประเทศเขาสะอาดแบบนี้นะ สะอาดกว่าที่คิดอีก คือมันสะอาดมาก จริงๆ นะ ขยะข้างทางแทบไม่มีเลย ผู้คนก็มีมารยาท มีระเบียบวินัย มากๆ คงเพราะความมีมารยาท มีระเบียบวินัยของคนบ้านเขาด้วย ล่ะมั้ง ถึงได้มีส่วนช่วยให้บ้านเมืองเขาสะอาดแบบนี้

ได้ข่าวว่า ได้มีโอกาสไปประกวดร้องเพลง ที่ประเทศญี่ปุ่นมาด้วย

ใช่แล้ว เป็นประกวดร้องเพลงรายการ Animax Anison Grand Prix (เพลงอนิเมะ) ทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 7 บีมสามารถผ่านเข้าไปถึง รอบ 6 คนสุดท้าย ALL ABOUT JAPAN 31


ABJ ABOUT TALK

รอบแรก คือ รอบส่งเอกสาร เราต้องส่งเอกสารคลิปเสียง และ รูปถ่ายไป ผ่านเป็น 1 คน ใน 400 คน จาก 10,300 คนทั่วประเทศ พอผ่านรอบแรกก็ต้องไปออดิชั่นของแต่ละภูมิภาค ของบีมอยู่ในส่วน ของภูมิภาคโตเกียว โดยให้ร้องสดต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งรอบนั้นก็ ผ่านมาได้ เป็น 1 คนใน 30 คนจาก 100 คนของภูมิภาคโตเกียว รอบต่อมาก็จะเป็นออดิชั่นอีก โดยตัดสินผ่านมาได้ด้วยคะแนน โหวต จนไปถึงรอบ 12 คนสุดท้าย ก็ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการ ให้ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย บีมไม่แน่ใจว่า เป็นคนไทยคนเดียวที่เคย ลงประกวดหรือเปล่า แต่เป็นคนไทยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบแรกจาก 10,000 คนได้ ยังไม่มีใครเคยผ่านเลย ดีใจมากๆ หลังจากนั้นมา เราก็ตั้งใจร้องเพลงมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตอนไป ประกวดก็ได้เพื่อนใหม่ที่ชอบร้องเพลงการ์ตูนเหมือนกัน ทุกคนใจดีกับ เรามาก นิสัยก็น่ารักสุดๆ เรื่องมีคนญี่ปุ่นมาทักทายไม่ค่อยมีนะ (หัวเราะ) จะมีเฉพาะงาน คอนเสิร์ตอนิเมะ ที่เราไปดู จะมีคนจ�ำได้ และถามว่าใช่เราหรือเปล่า ที่เคยประกวดอะไรแบบนี้ หลังจากการประกวดก็มีค่ายเพลงมาติดต่อ บ้าง ก็ต้องลองพยายามกันต่อไปล่ะ (ยิ้ม)

ก็เปลี่ยนไปมากๆ เลย ต้องมีทุกอย่างเป็นของตัวเองหมด ตอนอยู่ หอพัก มีเตียง มีตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบแห้งอะไรให้ แต่ห้องที่เรา ย้ายไป มันเป็นสี่เหลี่ยมว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย ซึ่งที่ญี่ปุ่นโดยทั่วไปก็มัก เป็นแบบนี้ละ เวลามีปัญหาก็หันไปหาใครเหมือนตอนที่อยู่หอพักให้มา ช่วยไม่ได้แล้ว แต่ก็ยังดีที่ห้องใหม่อยู่ใกล้หอพักเก่ามาก (หัวเราะ)

แล้วเริ่มมาเป็น “บีม เซ็นเซ” หรือ “ครูบีม” ในเพจ BeamSensei ได้อย่างไร

แล้วเป้าหมายหลังจากเรียนจบของครูบีมคืออะไร

ตอนนี้เพจก็เปิดมา 1 ปีนิดๆ แล้ว แต่จุดเริ่มต้นคือ มีคนบอกให้ เราสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวให้หน่อย พอท�ำมาเรื่อยๆ ก็เริ่ม มีคนติดตามเพิม่ มากขึน้ จากนัน้ ก็เริม่ มีคนเรียกว่า ครูบมี หรือบีมเซ็นเซ จนเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาแนะว่าท�ำเพจไหม เดี๋ยวเขาท�ำเพจให้เลย (หัวเราะ) ก็เลยบอกว่า งั้นเอาชื่อเพจเป็น BeamSensei แล้วกัน เพราะทุกคนก็เรียกแบบนี้กันอยู่แล้ว จะได้จ�ำง่ายๆ ส่วนใหญ่เราก็ดูแลเพจคนเดียวเป็นหลัก ทั้งโพสต์ คลิปเสียง คลิปพากย์ ร้องเพลง ตอบค�ำถาม คอมเม้นต์ต่างๆ วีดีโอ / รูป ตัดต่อ ท�ำเองหมด ส่วนแอดมินอีกคนที่เป็นเพื่อนกันก็จะมาช่วยโพสต์บ้าง ช่วยตอบค�ำถามบ้างเป็นบางครั้งบางคราว แต่เพราะเวลาใน 1 วันมีน้อย ยิ่งนอกจากท�ำเพจแล้ว เรายังต้อง แบ่งเวลาไปเรียนกับท�ำงานด้วย ดังนั้นจึงค่อนข้างยากที่จะมานั่งดูเพจ ทั้งวัน แต่อะไรที่ท�ำได้ก็จะท�ำนะ ก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นมา เรื่อยๆ แต่ยังบอกไม่ได้ว่า เป็นอะไร ส่วนในอนาคตเราก็อยากเห็นเพจเป็นแหล่งรวมคนที่ชื่นชอบ ประเทศญี่ปุ่น ให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เป็นสังคม เล็กๆ ที่สุภาพ และอบอุ่น (ยิ้ม)

ชีวิตที่เริ่มลงตัวในประเทศญี่ปุ่น

ตอนนี้เริ่มมีคนรู้จักเราเยอะขึ้น งานก็จะเข้ามามากขึ้น ส่วนใหญ่ งานจะเป็นแนวบันเทิงๆ (หัวเราะ) เช่น ล่ามสถานีโทรทัศน์ ล่าม ท่องเที่ยว แปลเอกสารท่องเที่ยวนิดๆ หน่อยๆ ร้องเพลงบ้าง ส่วนการ เรียนก็ก�ำลังท�ำวิจัยในหัวข้อที่ตัวเองสนใจไปเรื่อยๆ การด�ำเนินชีวิต 32 ALL ABOUT JAPAN

ถ้าถึงเวลาที่ต้องกลับประเทศไทยล่ะ จะคิดถึงการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นไหม ?

จริงๆ แล้วชอบอยู่ที่ประเทศไทยมากกว่านะ ยังไงที่ที่เราเกิดก็คือ บ้านของเรา มีครอบครัว มีคนที่รัก คิดว่าน่าจะคิดถึงทางประเทศไทย มากกว่า อาหารก็อร่อย อยู่ประเทศญี่ปุ่นคิดถึงอาหารไทยมาก เพราะ ไม่มีอาหารที่ไหนอร่อยเท่าที่ประเทศไทยอีกแล้วล่ะ เวลากลับไปก็กิน อย่างเดียวเลย (หัวเราะ) แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลากลับประเทศไทย เลยยังไม่รู้ว่าจะรู้สึก อย่างไรนะ ยังต้องอยูป่ ระเทศญีป่ นุ่ ต่ออีกนาน แต่อยูท่ นี่ กี่ ม็ คี วามทรงจ�ำ มากมาย รู้สึกเหมือนมีบ้านหลังที่สองอยู่ที่นี่เลย คิดว่าเมื่อเรียนจบ แล้วกลับประเทศไทยก็คงคิดถึงที่นี่มากๆ แน่ๆ เลยล่ะ อยากกลั บ ประเทศไทยไปเปิ ด โรงเรี ย นสอนภาษาญี่ ปุ ่ น ของ ตัวเองค่ะ (ยิ้ม)

ฝากถึงคนที่สนใจอยากมาเรียนที่ญี่ปุ่นแบบครูบีม หรือ คนไทยที่มาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น

ใครที่สนใจอยากจะมาเรียน หรือมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน แบบบีม แนะน�ำให้สอบถามกับทางโรงเรียนก่อนเลย ว่ามีโครงการ แลกเปลี่ยนแบบนี้ไหม หลายคนไม่ทราบจริงๆ นะ เราต้องติดตาม ข่าวสารเอง ถ้าโรงเรียนไม่มโี ครงการแบบนี้ แต่เราอยากมาแลกเปลีย่ น ระยะสั้น ก็แนะน�ำให้ไปดูตามงานแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศ ญี่ปุ่น เขามีการจัดอยู่บ่อยๆ ลองหาดูค่ะ ส่วนคนไทยที่จะมาเที่ยวที่ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่แล้ว คนไทยน่ารักนะ ไม่ค่อยมีอะไรมาก คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ชอบประเทศไทย ชอบคนไทย อยู ่ แ ล้ ว ด้ ว ย แต่ ข ออนุ ญ าตแนะน� ำ ข้ อ ควรปฏิ บั ติ อ ยู ่ นิ ด หน่ อ ยคื อ ไม่ควรท�ำเสียงดังในที่สาธารณะ รักษาความสะอาด ถ้ามากับทัวร์ก็ ควรรักษาเวลาด้วย นอกจากนี้เวลาถ่ายรูปให้ระวังร้านที่ห้ามถ่ายรูป ต่างๆ ด้วย ส่วนใหญ่เขาจะมีป้ายเตือนอยู่ และที่ส�ำคัญควรฝึกภาษา ญี่ปุ่นเล็กๆ น้อยๆ เช่น การทักทายตอนเช้า กลางวัน เย็น การพูด ขอบคุณ ขอโทษมาด้วยก็จะดีมากค่ะ

ช่องตามการติดตามครูบีม

ใครที่สนใจภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น อยากมีเพื่อนๆ ที่ชอบ เหมือนกันก็เข้ามาติดตามเพจ BeamSensei ได้ที่ https://www. facebook.com/BeamSensei ค่ะ (ยิ้ม)


ALL ABOUT JAPAN 33


All

ABOUT STORY ว่ากันว่า “ท้องฟ้ายิ่งมืดยิ่งเห็นดาว” แต่ดูจะเป็นเรื่องยากไปเสียหน่อย กับการมองหาความมืดมิดท่ามกลาง มหานครแห่งความสว่างไสวอย่าง กรุงโตเกียว เมืองหลวงของ ประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ แต่ถ้าคุณชอบที่จะ มองหาความสวยงามในยามค�่ำคืน เพื่อที่จะน�ำมาเติมแต่งความหวังให้กับชีวิต ณ กรุงโตเกียวแห่งนี้ ...มีให้เสมอ...

34 ALL ABOUT JAPAN


Night

Tokyo โตเกียวในแสงไฟ... ชีวิต ความหวัง และพลัง

ALL ABOUT JAPAN 35


ABJ ABOUT STORY

อาคารโมริ ทาวเวอร์ ตึกสูงตระหงาน 54 ชั้น อันเป็นสัญลักษณ์ของ ย่านรปปงหงิ ฮิลส์ ย่านแห่งความทันสมัย และศูนย์กลางความครบครัน

สูงขึ้นไปบนตึกโมริ ทาวเวอร์ (Mori Tower) อาคารแห่งความหวังใหม่ของความทันสมัย ในย่าน ที่ ถู ก เนรมิ ต รให้ เ ป็ น ต้ น แบบของศู น ย์ ก ลางการ ใช้ ชี วิ ต ที่ ส ะดวกสบาย และครบครั น ไปด้ ว ย เทคโนโลยี, ที่พักอาศัย, ศิลปะ, พิพิธภัณฑ์, แหล่ง ช้อปปิ้ง รวมถึงอาหารการกิน และความเป็นอยู่ อย่างรปปงหงิ ฮิลส์ (Roppongi Hills) มีขุมทรัพย์ ของคนที่ชอบความสว่างไสวในความมืดมิดอยู่ ในขณะที่ทุกคนก�ำลังเทใจและต่างพากันไป ทักทายความสูงเฉียดฟ้าของสุดยอดสถิติใหม่อย่าง โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) ที่ได้รับการ ขนานนามว่าเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูงถึง 634.00 เมตร หรือ 2,080 ฟุต

แซงหน้าหอคอยแคนตัน (Canton Tower) ในเมือง กว่างโจว ประเทศจีนที่มีความสูง 600 เมตร ไปได้ อย่ า งน่ า ภาคภู มิ ใ จพอที่ จ ะหยิ บ ยกให้ โ ตเกี ย ว สกายทรีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ทุกคนต่างก�ำลังให้ความสนใจ ...แต่หากเรายืนอยู่ ในจุดที่เป็นที่สุด เราจะมองเห็นความเป็นที่สุดได้ อย่างไร... อาคารโมริ ทาวเวอร์ เป็ น ตึ ก สู ง ตระหง่ า น 54 ชั้น มีรูปปั้นแมงมุมตัวใหญ่ตั้งไว้เป็นจุดเด่น เพื่อคอยทักทายผู้มาเยือนให้ได้แวะเวียนมาถ่ายรูป ไว้เป็นที่ระลึก และหากจะพูดถึงแลนด์มาร์คแห่ง ความจดจ�ำของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ คู ่ ค นญี่ ปุ ่ น มาอย่ า งยาวนานก็ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ เ ลยว่ า หลายคนที่เติบโตมาพร้อมความใฝ่ฝันที่จะได้มา เยื อ นดิ น แดนศิ วิ ไ ลแห่ ง นี้ จ ะต้ อ งนึ ก ถึ ง โตเกี ย ว ทาวเวอร์ (Tokyo Tower) หอคอยสื่อสารสีแดง สวยสดอันเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอน โตเกียวทาวเวอร์ กลายเป็นหอคอยสื่อสาร อั น เก่ า เมื่ อ ต้ อ งถู ก แทนที่ ด ้ ว ยโตเกี ย วสกายทรี เนื่องจากโตเกียวทาวเวอร์มีความสูงไม่พอที่จะส่ง สัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอลให้ครอบคลุม เพราะในปัจจุบันมีอาคารและตึกสูงจ�ำนวนมากที่ ถูกสร้างขึ้นมาบดบังสัญญาณบริเวณใจกลางเมือง แต่เวลาที่หมุนผ่านไปฉันใด โลกย่อมเปลี่ยนแปลง ไปฉันนั้น ถึงกระนั้นโตเกียวทาวเวอร์ก็ไม่อาจละลด ความคลาสสิคลงไปแม้แต่น้อย

Sky Deck หรือชั้นดาดฟ้า ซึ่งอยู่บนชั้น 54 ของ อาคารโมริ ทาวเวอร์ สามารถมองเห็น เมืองโตเกียวได้ 360 องศา โดยไร้ทัศนวิสัยใดบดบัง 36 ALL ABOUT JAPAN


มองไปไม่ไกลเท่าใดนัก จากจุดที่ เจ้าแมงมุมยักษ์ยืนเมื่อยขาอยู่ เราสามารถมองเห็น โตเกียวทาวเวอร์เต็มๆ ด้วยสองตา โดยไม่ต้องพึ่งกล้องส่องทางไกล แต่อย่างใด ท่ามกลางความมืดมิด ของโลกยามค�่ำคืน ภาพของโตเกียว ทาวเวอร์ที่เปิดไฟสาดส่อง สวยงามพอที่จะเป็นพระเอกของ ใจกลางกรุงโตเกียวได้เสมอ

ที่ต้องกล่าวถึงความเป็นคลาสสิคของโตเกียวทาวเวอร์ เป็นเพราะเราจะอวดอ้างว่า หนึ่งในสถานที่ที่สามารถมอง เห็ น โตเกี ย วทาวเวอร์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ตาอี ก ที่ ห นึ่ ง ก็ คื อ ที่ ย ่ า น รปปงหงิ ฮิลส์แห่งนี้เอง มองไปไม่ไกลเท่าใดนัก จากจุดที่เจ้าแมงมุมยักษ์ยืน เมื่อยขาอยู่ เราสามารถมองเห็นโตเกียวทาวเวอร์เต็มสองตา โดยไม่ต้องพึ่งกล้องส่องทางไกลแต่อย่างใด ท่ามกลางความ มืดมิดของโลกยามค�่ำคืน ภาพของโตเกียวทาวเวอร์ที่เปิดไฟ สาดส่อง สวยงามพอทีจ่ ะเป็นพระเอกของใจกลางกรุงโตเกียว ได้เสมอ แต่ถ้ามุมมองจากเจ้าแมงมุมยักษ์ยังไม่จุใจ คุณคงจะ ต้องถามใจตัวเองว่า ความสูงและความหนาวจะเป็นอุปสรรคใน ชีวติ ไหม ถ้าทีแ่ ห่งนัน้ จะมีความสวยงามรอคอยอยู่ ภายใต้ความสะดวกสบายและความทันสมัย อาคารโมริ ทาวเวอร์ ไม่ พ ลาดที่ จ ะท� ำ ให้ ตั ว เองเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางที่ มี มุ ม มองในการมองกรุ ง โตเกี ย วที่ ส วยที่ สุ ด อี ก แห่ ง หนึ่ ง บนดาดฟ้าชั้น 54 คุณจะสามารถมองเห็นเมืองในฝันนี้ได้ 360 องศา และยังสามารถมองไกลไปได้ถึงโตเกียวทาวเวอร์ และโตเกียวสกายทรีอีกด้วย สถานที่ที่เราก�ำลังกล่าวถึงนี้มีชื่อเรียกว่า โตเกียวซิตี้วิว (Tokyo City View) ซึ่งแท้จริงแล้วโตเกียวซิตี้วิวนั้นจะอยู่ที่ ชั้น 52 ของอาคารโมริ ทาวเวอร์ แต่ภาพที่ได้ก็จะถูกบดบัง ทั ศ นวิ สั ย ในการชมเมื อ งด้ ว ยกระจกใสกั้ น ถึ ง กระนั้ น เอง ทุกกลางวันและกลางคืนของโตเกียวซิตี้วิวก็ยังคงคลาคล�่ำ

จากด้านหน้าของ อาคารโมริ ทาวเวอร์ เราสามารถมองเห็น โตเกียว ทาวเวอร์ ได้อย่างชัดเจนทีเดียว อากาศบนดาดฟ้า ค่อนข้างเย็นและลมแรง ดังนั้นเขาจึงอนุญาตให้ น�ำขึ้นไปแค่กล้อง หรือโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้น�ำขาตั้งกล้อง หรือกระเป๋าขึ้นไปด้วยได้

ALL ABOUT JAPAN 37


ABJ ABOUT STORY

ไปด้วยทั้งคนญี่ปุ่นเอง และนักท่องเที่ยวที่ ต่างพากันมาชื่นชมวิวที่สวยงามละลานตา ของกรุงโตเกียวแห่งนี้ เพราะนอกจากจะได้ เห็นวิวโตเกียวอย่างเต็มตาแล้ว บนชั้น 53 ก็ ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ (Mori Art Museum) สถานที่ซึ่งรวบรวมสุดยอด ผลงานศิลปะร่วมสมัย ทั้งภาพถ่าย, แฟชั่น, จิตรกรรม และประติมากรรม สลับผลัดเปลีย่ น หมุนเวียนมาให้เราได้ชื่นชมกันทุกเดือน อย่างที่กล่าวไว้ว่า ถ้าความสูงและความ หนาวไม่เป็นอุปสรรคในชีวิต เราก็สามารถที่ จะซื้อบัตรเพื่อขึ้นลิฟท์ต่อไปยังชั้น 54 ได้เลย เพราะบนชั้ น 54 ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นของดาดฟ้ า (Sky Deck) สถานที่แห่งนี้เปิดให้คุณได้ชมวิว เมืองโตเกียว 360 องศาได้อย่างจุใจ และ

38 ALL ABOUT JAPAN

แน่นอน คนที่ไม่กลัวทั้งความสูงและความ หนาวอย่างเรา ก็เลือกที่จะดิ่งขึ้นไปบนชั้น 54 ก่อนอย่างไม่ลงั เล ด้วยความทีส่ ว่ นตัวแล้ว เป็นคนที่ชอบความเป็นคลาสสิคมากเหนือ สิ่งอื่นใด เราเลยดูจะตื่นเต้นกับเจ้าโตเกียว ทาวเวอร์มากกว่าโตเกียวสกายทรีเสียเล็กน้อย ภาพโตเกียวทาวเวอร์ที่สว่างโล่ตั้งเด่น เป็ น สง่ า อยู ่ ท ่ า มกลางตึ ก สู ง ต�่ ำ น้ อ ยใหญ่ ทั้ ง หลาย ช่ า งเป็ น ภาพที่ จ ะสามารถมา เติมแต่งความหวัง และแรงบันดาลใจให้กับ เราได้เป็นอย่างดี เคยมีคนกล่าวไว้ว่า ปัญหา เมื่อเรามองจากที่สูงและกว้างใหญ่กว่าลงมา ...มันก็เล็กนิดเดียว... จากมุมนี้เรามองเห็น โตเกี ย วทาวเวอร์ เ ล็ ก เท่ า ฝ่ า มื อ ราวกั บ ว่ า เราจะสามารถหยิ บ เจ้ า โตเกี ย วทาวเวอร์

โตเกียวยามค�่ำคืน งดงามจนไร้ค�ำพูดใดๆ จากจุดที่ยืนอยู่นี้ เราจะสามารถมองเห็น ได้ทั้งโตเกียวทาวเวอร์และ โตเกียวสกายทรีเลยล่ะ


หากเรายืนอยู่บนยอดที่สูงเฉียดฟ้า

อย่างโตเกียว สกายทรี เราก็คงมองไม่เห็นความสูง สุดฟ้าของโตเกียว สกายทรีเอง หากเรายืนอยู่บนยอดแห่งความคลาสสิค อย่างโตเกียวทาวเวอร์ เราจะมองเห็นความงดงามและสัมผัสกลิ่นอาย ความเป็นตำ�นานของญี่ปุ่นได้อย่างไร

ALL ABOUT JAPAN 39


ABJ ABOUT STORY

40 ALL ABOUT JAPAN


ออกมาจากกล่องโมเดลเมืองที่มีแต่ตึกสูง ตระหง่าน และความทันสมัยได้ทีเดียว มองไกลไปกว่ า นั้ น สั ก พอประมาณ แลนด์ ม าร์ ค แห่ ง ใหม่ ข องมหานครกรุ ง โตเกียวก็โชว์พาวเวอร์ความเป็นสถิติใหม่ ที่เด่นสง่าพอจะให้เราได้เห็นจากอาคาร โมริ ทาวเวอร์แห่งนี้ ถ้าใจคุณอยากจะขึ้นไปชมโตเกียวใน มุมสูงจากที่ไหนสักแห่ง คงจะไม่มากเกิน ไปนัก ที่จะหยิบยกชั้นดาดฟ้าของอาคาร โมริ ทาวเวอร์ เป็นหนึ่งในสถานที่สุดยอด ของการชมวิว เพราะเราจะสามารถมองเห็น ทั้งโตเกียวทาวเวอร์ และโตเกียวสกายทรี ได้ในคราวเดียวกัน หากเรายืนอยู่บนยอดที่สูงเฉียดฟ้า อย่างโตเกียวสกายทรี เราก็คงมองไม่เห็น ความสูงสุดฟ้าของโตเกียวสกายทรีเอง

หากเรายื น อยู ่ บ นยอดแห่ ง ความ คลาสสิ ค อย่ า งโตเกี ย วทาวเวอร์ เราจะ มองเห็นความงดงาม และสัมผัสกลิ่นอาย ความเป็นต�ำนานของญี่ปุ่นได้อย่างไร เช่นเดียวกัน คราวใดที่เราต้องพบ เจอกับปัญหา หากเรายังมองและจมดิ่งลึก อยู ่ กั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด นั้ น เราจะมองเห็ น ทางแก้ และทางออกของปัญหาได้อย่างไร เมื่อใดที่ใจมันต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้อง ครุ ่ น คิ ด ในชี วิ ต ลองถอนใจสั ก เล็ ก น้ อ ย พอให้ใจมันได้สัมผัสกับความท้อแท้ และ ละทิ้งความกลัวที่จะเผชิญอุปสรรคต่างๆ ขึ้นไปสัมผัสกับแสงไฟแห่งชีวิตกันดูสักครั้ง กับสิ่งที่คุณจะได้เห็นตรงหน้าก็คงจะคุ้มค่า พอ เพราะคงจะไม่ มี ค วามมื ด มิ ด อยู ่ ใ น มหานครแห่งความสว่างไสวไปด้วยความ หวัง และพลังอย่าง กรุงโตเกียว แห่งนี้ อย่างแน่นอน...

35.660291, 139.72978

NAME : TOKYO CITY VIEW WHERE : MORI TOWER, ROPPONGI HILLS OPEN : 10 : 00 - 23 : 00 WEBSITE : http://www.roppongihills.com/tcv/jp

วิธีการเดินทางเพื่อไปชมโตเกียวมุมสูงจากอาคารโมริ ทาวเวอร์ 1. รถไฟใต้ดินสาย Hibiya ลงสถานี Roppongi ออกทางออก 1C 2. รถไฟใต้ดินสาย Oedo ลงสถานี Roppongi ออกทางออก 3 เมือ่ เดินตามทางออกมาเรือ่ ยๆ ก็จะขึน้ บันไดเลือ่ นโผล่มาพบกับเจ้าแมงมุมยักษ์ แลนด์มาร์คของรปปงหงิ ฮิลส์ อาคารโมริ ทาวเวอร์ จะตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลัง แต่หากจะซื้อบัตรเพื่อขึ้นไปชม โตเกียวซิตี้วิว เราจะต้องมองหาลิฟท์ที่จะพาเราขึ้นไปยังชั้น 3 ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ ขายบัตร ด้านหน้าลิฟท์จะมีป้ายเขียนไว้เด่นเลยว่า Mori Art Museum และ Tokyo City View สามารถกดลิฟท์ขึ้นไปชั้น 3 เพื่อติดต่อ ขอซื้อบัตรได้เลย บัตรส�ำหรับผู้ ใหญ่ราคา 1,500 เยน บัตรส�ำหรับเด็กนักเรียนราคา 1,000 เยน และส�ำหรับท่านที่ต้องการจะขึ้นไปชมวิวโตเกียวมุมสูง 360 องศาด้วย จะต้องซื้อบัตรส�ำหรับขึ้นไปชั้นดาดฟ้า ด้วย ราคา 2,000 เยน ทั้งนี้บัตรราคาทั้งหมดข้างต้น รวมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริด้วย ซึ่งสามารถใช้บัตรใบเดียวกันนี้เพื่อให้ พนักงานประทับตราการเข้าชมได้เลย ช่วงเวลาเปิด – ปิด : อาคารโมริ ทาวเวอร์ เปิดเวลา 11.00-21.00 น. ทุกวัน (ร้านอาหารส่วนใหญ่เปิดเวลา 11.00-23.00 น. ส่วนร้านกาแฟหรือเบเกอรี่ จะเปิดประมาณ 07.00-23.00 น. ทุกวัน) พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ : เปิดเวลา 10.00-22.00 น. ทุกวัน ส่วนวันอังคารปิด 17.00 น. โตเกียวซิตี้วิว : วันจันทร์-พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ เปิดเวลา 10.00-23.00 น. ส่วนวันศุกร์-เสาร์ เปิดเวลา 10.00-01.00 น. ในส่วนของชั้นดาดฟ้า เปิดเวลา 11.00-20.00 น.

ALL ABOUT JAPAN 41


All

ABOUT GUIDE

Gindaco 銀 だ こ カ フ ェ

Cafe มื้อนี้ เรียกน�้ำย่อย

ไปญีป่ นุ่ ใครบอกว่า กลับมาต้องมีนำ�้ หนักขึน้ ยะ ถึงแม้ทญ ี่ ปี่ นุ่ จะมีรา้ นอาหาร อยูม่ ากมายแทบจะทุกหัวระแหง แต่เมือ่ คิดค�ำนวณเทียบกับพลังงานทีจ่ ะต้อง สูญเสียไประหว่างวันในการเดินเทีย่ ว เดินช้อปแล้ว ขอบอกว่ามันหักลบกันได้ยะ่ เพราะฉะนัน้ ไปญีป่ นุ่ ทัง้ ที ร้านเล็กร้านน้อย เราต้องเข้าให้หมด !!

42 ALL ABOUT JAPAN


EATING

ทาโกะยากิแป้งกรอบนอกนุ่มใน ลูกใหญ่เต็มปากเต็มค�ำ กัดที ควันออกปาก ราดด้วยซอส ทาโกะยากิสูตรเฉพาะ แล้วโรย ด้วยปลาโอแห้งมาเต็มพื้นที่แบบ ไม่ห่วงของกันเลยทีเดียว

ทาโกยากิลูกโตๆ หม�่ำทีเต็มปากเต็มค�ำ น�้ำซอสที่ราดมากับ ปลาโอแห้งที่โรยหน้า อืมม... เอาอะไร มาแลกก็ ไม่ยอม

Gindaco เป็ น เสมื อ นร้ า นเรี ย กน�้ ำ ย่ อ ย เพราะในร้านมีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นของทานเล่น เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เอาเข้าจริงมันอิ่มไม่ใช่เล่น เลยนะค้ า คุ ณ ผู ้ ช ม ลองนึ ก ภาพตอนสมั ย เรา เรียนมัธยมแล้วเวลาเลิกเรียนจะต้องมานั่งเล่น นั่งแรดกันแถวร้านขนมหน้าโรงเรียนก่อนกลับ บ้านนั่นล่ะ ร้านนี้ก็ให้อารมณ์ประมาณนั้นเลย เย็นย�่ำค�่ำหน่อยก็จะมีเหล่านักเรียนญี่ปุ่นมานั่ง กระจุกกระจิก คาวาอิ อาโนเนะกัน เผอิญว่าเรา ก็แอบเป็นหนึง่ ในสาวไทยทีแ่ อ๊บคาวาอิ อาโนเนะ เมื่อได้มาเดินเล่นช้อปปิ้งแถวถิ่นที่คุ้นเคยอย่าง ย่านชิโมคิตะซาว่า (Shimokitazawa) ผ่านร้าน Gindaco ก็เลยจะต้องเข้าไปสั่งอาหารมาเรียก น�้ำย่อยกันเสียหน่อย อันที่จริงร้าน Gindaco ถึงแม้จะเป็นเพียง ร้านเล็กๆ ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไร แต่ก็ไม่ต่างจาก

ร้านอาหารทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น คือ มีหลาย สาขาด้วยกัน ที่สาขาชิโมคิตะซาว่า ร้านจะอยู่ ทางฝั่งทิศใต้ของย่าน เวลานั่งรถไฟมาลงที่สถานี Shimo-kitazawa ก็ออกทาง South Exit โล้ด เดิ น มาไม่ ไ กลก็ จ ะเจอสกั ด ด้ ว ยกลิ่ น หอมของ ทาโกะยากิร้อนๆ เชิญชวนให้ต้องหลบหนาว เข้าไปนั่งชิวๆ ในร้านกัน ภายในร้านก็เล็กๆ สไตล์แบบฉบับร้านของ ญี่ปุ่นเขาล่ะ มีโต๊ะให้นั่งอยู่ประมาณ 4-5 โต๊ะ แต่ ก็จุคนได้หลายคนอยู่ ที่ส�ำคัญมีห้องน�้ำจ้า ตอนที่ เราไป เห็ น มี เ ด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ญี่ ปุ ่ น ตั ว เล็ ก ๆ น่ า รั ก สองคน รีบวิ่งผลุบเข้ามาในร้าน พูดคุย ไฮๆ กับ พนักงานร้าน แล้วก็รีบวิ่งเข้าห้องน�้ำไป สักพัก แม่ของสองสาวน้อยก็เดินตามมารับ พร้อมกับ ก้มหัวขอบคุณอะริงาโตะ โกไซมัสกันยกใหญ่ เพราะว่ามาขอเข้าห้องน�้ำโดยที่ไม่ได้อุดหนุน ทานอะไรเลย นี่ละ... หนึ่งในน�้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ที่หาได้ในหลายๆ ที่ของประเทศญี่ปุ่น กลับเข้ามาถึงเมนูของในร้านกันต่อ หลักๆ ก็คงจะเป็นเมนูอนื่ ใดไปไม่ได้ นอกจากทาโกะยากิ (Takoyaki) ทาโกยากิที่ญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องมานั่งพูด กันให้เมื่อยตุ้มเลยนะ เพราะลูกใหญ่แตกต่าง จากที่ พี่ ไ ทยท� ำ จริ ง ๆ แถมไส้ ก็ ไ ม่ ใ ช่ วิ ญ ญาณ ปลาหมึ ก ห่ อ แป้ ง ที่ ห ลอกหลอนเราให้ เ จ็ บ ช�้ ำ น�้ ำ ใจอยู ่ บ ่ อ ยครั้ ง เราเลื อ กเมนู ท าโกะยากิ ALL ABOUT JAPAN 43


ABJ ABOUT GUIDE

สูตรออริจินอล และไอศครีมพาเฟ่ต์ ชาเขียว (Green tea Parfait) มาทานเล่นๆ เรียกน�้ำย่อย พอให้ได้หาย เหนื่อยจากการช้อปปิ้ง ทาโกะยากิแป้งกรอบนอกนุม่ ใน ลูกใหญ่เต็มปาก เต็มค�ำ กัดทีควันออกปาก (แต่ก็ฟินเวอร์ๆ เพราะข้าง นอกหนาวมาก) ราดด้วยซอสทาโกะยากิสูตรเฉพาะ แล้วโรยด้วยปลาโอแห้งมาเต็มพื้นที่แบบไม่ห่วงของ กันเลยทีเดียว ที่ญี่ปุ่นเวลาสั่งทาโกะยากิเขามักจะถาม เราก่ อ นว่ า จะราดมายองเนสด้ ว ยเลยไหม และ แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะถามเป็นภาษาญี่ปุ่น เราก็ท�ำ หน้าอาโนเนะไม่รู้เรื่องไป เขาก็จะชูขวดมายองเนสให้ เราเห็นเอง ประมาณว่า มายองเนสน่ะมายองเนส ยู รู ้ จั ก ไหม จะใส่ ไ หม อะไรประมาณนี้ แต่ ที่ ร ้ า น Gindaco เขาจะไม่ราดมายองเนสมาให้ และไม่ถาม เราก่อน แต่จะให้ซองมายองเนสมาให้เราราดเองได้ ตามใจชอบ ใครอยากจะเพิม่ ความอ้วนด้วยมายองเนส อีกขั้นหนึ่งก็จัดไปได้เลย ส่วนไอศครีมพาเฟ่ต์ ชาเขียว ก็ไม่รู้จะอธิบาย

ออกมาอย่างไรให้ตรงกับใจ เพราะมันอร่อยมาก !! เขาจะปูชั้นที่หนึ่งด้วยวุ้นชาเขียวก่อน แล้วตามด้วย คอร์นเฟลก (Corn Flake) กรอบๆ อีกหนึ่งชั้น แล้วก็ อัดซอฟต์ครีมมาแน่นๆ อีกชั้นหนึ่ง จึงค่อยโรยหน้า ด้วยถั่วแดงรสชาติหวานมัน กับพุดดิ้งนมชาเขียวและ ไอศครีมวนิลา ตบท้ายบนสุดด้วยซอฟต์ครีมอีกหนึ่ง ชัน้ ราดด้วยซอสชาเขียวอีกพอประมาณ โอ้ว !! แฟนคลับ ชาเขียวอย่างเรา ลองเข้าไปแล้วถึงกับหยุดไม่ได้ขาดใจ แม้อากาศข้างนอกจะหนาวเพียงใด แต่พาเฟ่ต์ถ้วยนี้ กลับท�ำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างหาสาเหตุไม่ได้เลย ทีเดียวเชียว (นังนี่ เวอร์ตลอดเว... แต่มันจริงๆ นะ ตัวเอง) ใครที่ ผ ่ า นไปช้ อ ปปิ ้ ง ของมื อ สอง อินดี้ แนวๆ หลุ ด โลกที่ ชิ โ มคิ ต ะซาว่ า หรื อ บั ง เอิ ญ ผ่ า นเจอร้ า น Gindaco ที่สาขาอื่นๆ ก็อย่าลืมแวะเวียนเข้าไปเรียก น�ำ้ ย่อยกับเมนูเบาๆ ทีอ่ มิ่ ตือ้ แบบแทบไม่ตอ้ งหามือ้ หนัก ใส่ท้องกันได้ ตรวจดูเมนูก่อนได้เช่นเคยที่เว็บไซต์ของ ทางร้าน http://www.gindaco.com นะจ๊ะทุกคน พาเฟ่ต์ ชาเขียว หวาน หอม อร่อย เย็นชื่นใจมากๆ ช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ ได้ถ้วยนี้เข้าไป พูดเลย ว่าหายเหนื่อย !!

35.660918, 139.668668

銀だこカフェ CATEGORIES : TAKOYAKI, PARFAIT NEAREST STATION : SHIMOKITAZAWA HOME PAGE : http://www.gindaco.com OPEN : 10 : 00 - 22 : 00

44 ALL ABOUT JAPAN


EATING

ALL ABOUT JAPAN 45


ABJ ABOUT GUIDE

วิธีการ เดินทางไปร้าน GINDACO CAFE ขึ้นรถไฟ Keio Inokashira Line จากสถานี Shibuya หรือขึ้นรถไฟ Odakyu Odawara Line จากสถานี Shinjuku แล้วไปลงสถานี Shimo-kitazawa ออกทาง South Exit

HOW TO GO GINDACO CAFE

https://www.youtube.com/watch?v=CHVQugrQdqM 46 ALL ABOUT JAPAN


EATING ร้านอาหารอื่นๆ ในย่านชิโมคิตะซาว่า (Shimokitazawa) 1. First Kitchen

ร้านอาหารฝรั่ง มากด้วยเมนูทาน ง่าย อิม่ สบายท้อง อย่างเช่น แฮมเบอร์เกอร์ สปาเก็ตตี้ หลากหน้า หลายรสชาติอกี แล้ว ครับท่าน First Kitchen เป็นคล้ายๆ ร้าน อาหารจานด่วน เน้นง่าย สะดวก รวดเร็ว อิม่ และอร่อย จะว่าไปก็คล้ายๆ แมคโดนัลบ้านเรา นั่นละ เพราะนอกจากจะมีแฮมเบอร์เกอร์ หลายหน้าให้เลือกแล้ว ก็ยงั มีเมนูเครือ่ งดืม่ เป็นโฟลทรสชาติตา่ งๆ อีกด้วย เว็บไซต์ : http://www.first-kitchen.co.jp พิกัด : 35.660875,139.668727

2. Marugame Seimen

ร้านขายอุด้ง (Udon) เส้นสดที่โด่ง ดังมาเปิดสาขาที่เมืองไทยถึงหลายสาขา ไปถึงญีป่ นุ่ ทัง้ ทีจะไม่ลองไปชิมของต้นต�ำรับ เขาหน่อยหรือ ? น�้ำซุปสูตรต้นต�ำรับแท้ๆ พร้อมกับอุด้งเส้นเหนียวนุ่มที่ท�ำกันสดๆ ทานคู่กับเทมปุระหลายอย่างที่มีให้เลือก อย่างละลานตา ร้าน Marugame Seimen ที่ญี่ปุ่นจะรสชาติเด็ดดวงกว่าที่เมืองไทย มากแค่ไหน ของอย่างนี้ต้องลองไปสัมผัส กันเองแล้วล่ะ เว็บไซต์ : http://www.toridoll.com/en พิกัด : 35.659746,139.667391

3. Spajiro

มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็กินอาหารญี่ปุ่น ทุกวัน มันก็ตอ้ งมีเบือ่ บ้าง อะไรบ้าง จริงไหม ลองมาสั ม ผั ส กั บ รสชาติ อ าหารฝรั่ ง ใน ประเทศญี่ปุ่นกันหน่อยเป็นไง แต่จะว่าไป จะบอกว่า ร้าน Spajiro เป็นร้านอาหาร ฝรั่งจ๋า ก็ ไม่ใช่เสียทีเดียว แต่ร้านนี้เขามี หลากเมนูเส้นที่บางเมนูก็ยังคงมีกลิ่นอาย ความเป็นอาหารญี่ปุ่นให้ ได้สัมผัสอยู่บ้าง แต่ ที่ เ ด็ ด ก็ ค งต้ อ งขอยกให้ เ มนู พ าสต้ า สปาเก็ตตี้ทั้งหลาย แหม่ ! พูดแล้วมันยั่ว น�้ำลายเสียจริงๆ เว็บไซต์ : http://www.spajiro.com พิกัด : 35.660151,139.667939

ALL ABOUT JAPAN 47


All

ABOUT GUIDE

K

ichijoji

ศิลปะการช้อปปิ้งที่ลงตัว

ในโตเกียวมีสถานที่ช้อปปิ้งอยู่มากมาย นับแค่พื้นที่ของบริเวณชิบูย่าก็ เดินกันจนเกิดอาการหอบแฮ่กๆ ไปตามๆ กันแล้ว แต่ทกุ สถานทีช่ อ้ ปปิง้ ของโตเกียวที่เป็นที่นิยมมักแถมมาด้วยจำ�นวนฝูงชนที่มากมาย ทั้งนักท่องเที่ยว และคนญี่ปุ่นที่รักการช้อปปิ้งทั้งหลาย

48 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

แต่ ห ากคุ ณ เป็ น หนึ่ ง ในคนที่ เ บื่ อ เว้ อ ความวุ่นวาย ชอบเดินทอดน่องแบบสบาย ชิวๆ ดู ข องตามร้ า นข้ า งทางสไตล์ เ ก๋ ๆ ไปเรื่ อ ยๆ มากกว่าการช้อปปิ้งของแบรนด์เนมแล้วล่ะก็... จงอย่าหยุดอยู่แต่ที่ชิบูย่า ฮาราจูกุ หรือชินจูกุ ลองนั่ ง รถไฟเลยมาอี ก นิ ด หน่ อ ย คุ ณ ก็ จ ะได้ พบกับอีกโลกของการช้อปปิ้งที่มีทั้งความสงบ ศิลปะ สวนสาธารณะ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแหล่งรวมแฟชั่นที่มีสไตล์อยู่มากมาย คิชิโจจิ (Kichijoji) เป็นอีกย่านชุมชนที่มี ความน่ารักอยู่ในตัว มีความหลากหลาย และ

นับเป็นพื้นที่ของศิลปินโดยแท้ เพราะนอกจาก จะมีร้านรวงมากมายที่ต่างคนต่างพกเอาสไตล์ อั น โดดเด่ น ของตั ว เองมาน� ำ เสนอแล้ ว ที่ ย ่ า น คิชิโจจิยังเป็นย่านพักผ่อนของคนที่รักความสงบ มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของ โตเกียวอย่างสวนอิโนคาชิระ (Inokashira Park) สวนสาธารณะแห่ ง นี้ จ ะได้ รั บ ความนิ ย มเป็ น พิเศษช่วงที่ซากุระผลิบาน เพราะทั่ ว ทั้ ง สวนจะบาน สะพรั่งไปด้วยซากุระสีขาว นวลชมพู แถมยังมีเรือปั่น

หมวกที่ญี่ปุ่น ราคาออกจะแรง ไปเสียหน่อย แต่ดี ไซน์เขาก็เก๋ สมกับราคาอยู่นะ

รองเท้าสวยๆ สไตล์ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น รองเท้าแถวย่านนี้ น่ารักบาดใจจริงๆ

ALL ABOUT JAPAN 49


ABJ ABOUT GUIDE

ไว้คอยบริการให้ได้เปลี่ยนบรรยากาศใน การชมซากุระกันอีกด้วย ในช่วงฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีอย่างตอนปลายปีก็งดงามไม่แพ้ กัน เพราะทั่วทั้งสวนจะถูกแต่งแต้มด้วย สีสันของฤดูใบไม้ร่วงที่พากันเปลี่ยนสีรอวัน ร่ ว งโรย ปลายสั ป ดาห์ วั น หยุ ด สบายๆ อย่างวันเสาร์ – อาทิตย์ ก็จะเป็นที่นัดพบ รวมตั ว ของเหล่ า ศิ ล ปิ น ตบเท้ า กั น มา ท�ำการแสดง เล่นดนตรีสด เปิดหมวกให้เรา ได้ชมกันเพลินๆ อีกทั้งยังมีเหล่านักศึกษา หรือศิลปินเลือดใหม่ของคนญี่ปุ่นพากันมา ปูเสื่อขายของท�ำมือในสวนกันอีกด้วย เดินออกมาจากสวนอิโนคาชิระก็จะ เป็นแหล่งช้อปปิ้งยาวไปจนอีกฝากหนึ่งของ ย่าน มีทั้งของมือสอง มือหนึ่งมากมายที่ คัดสรรมาแล้วอย่างดี ที่ส�ำคัญก็เป็นราคา

ทีจ่ บั ต้องได้ ไม่แพงเสียจนควักกระเป๋าสตางค์ จ่ายไม่ลง เสื้อผ้าแถบนี้รับรองว่ามีสไตล์ กว่ า แถบฮาราจู กุ ชิ บู ย ่ า อย่ า งแน่ น อน เพราะว่าเป็นพื้นที่ของเหล่าศิลปินโดยแท้ เสื้อผ้า เครื่องประดับทุกร้านจึงค่อนข้างที่ จะมีสไตล์โดดเด่นและมีความเป็นตัวของ ตัวเอง ส� ำ หรั บ ใครที่ ส นใจจะมาเดิ น เล่ น ย่านนี้ เห็นทีว่าควรจะต้องเผื่อเวลาไว้เยอะ เสี ย หน่ อ ย ปล่ อ ยให้ ร ่ า งกายได้ ซึ ม ซั บ บรรยากาศดี ๆ จากการนั่ ง เล่ น ในสวน สาธารณะ นัง่ พักขาทีค่ าเฟ่เก๋ๆ ตามข้างทาง ก่ อ นจะลุ ย ช้ อ ปปิ ้ ง ต่ อ ให้ น�้ ำ หนั ก เงิ น เยน ในกระเป๋าตังค์มันเบาบางลง นับว่าเป็นอีก ย่านของเหล่าอินดี้นิฮงที่ไม่ควรพลาดด้วย ประการทั้งปวง

35.671551, 139.703184

50 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

รองเท้าเก๋ๆ มีสไตล์ ราคาคู่ละ 2,000 เยน เท่านั้น ซื้อรองเท้าที่ญี่ปุ่น ขอให้หายห่วง เพราะ ใส่สบายมาก !!

ปล่อยใจไปกับซากุระ

เดินทอดน่อง ฮัมเพลง พักผ่อนในสวนอิโนคาชิระ ก่อนจะออกมาหาร้านกาแฟเก๋ๆ นั่งพักขา แล้วลุยช้อปปิ้งต่อให้ทรัพย์จาง มาเที่ยวแค่ย่านเดียว แต่ได้ครบทุกอารมณ์จริงๆ

ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT GUIDE

วิธีการ เดินทางไปย่าน คิชิโจจิ (KICHIJOJI) สามารถนัง่ รถไฟ JR Chuo Line Rapid Service มาลงที่ สถานี Kichijoji หรือ รถไฟ Keio Inokashira Line มาลงทีส่ ถานี Kichijoji หากต้องการ ไปสวนอิโนคาชิระ ให้ออกทาง Park Exit หรือหากต้องการ เดินช้อปปิง้ ก็สามารถ ออกได้ทงั้ ทางออก North และ South Exit

52 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING ร้านช้อปปิ้งอื่นๆ ในย่าน คิชิโจจิ (Kichijoji) 1. Regal Shoes

รองเท้ า ของเหล่ า สุ ภ าพบุ รุ ษ สุภาพสตรีที่ใส่แล้วรับรองว่าดูดี มีสกุล รุนชาติ และมีสไตล์ มีให้เลือกมากมายที่ ร้ า นนี้ ใครที่ รั ก รองเท้ า หนั ง สไตล์ คุ ณ ชายอั ง กฤษอย่ า ได้ ลื ม แวะเวี ย น เข้าไปเยี่ยมชม ไม่แน่เผลอๆ อาจจะได้หิ้ว รองเท้ากลับไทยให้หนักกระเป๋าเล่นอีก สักคู่ สองคู่ก็ ได้นะ อ้อ ! กระซิบกระซาบ บอกไว้เลยว่า รองเท้า ที่ญี่ปุ่นเขาใส่แล้ว เดินสบายเท้าจริงจังเลยละนะ ทุกคน เว็บไซต์ : https://www.regal.co.jp พิกัด : 35.70399,139.57987

2. Iseya West

สาวกแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่นเชิญทางนี้ จ้า ร้านนี้เขามีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วต้องมีคน ทักว่า เป็นคนญีป่ นุ่ หรือเปล่าก๊ะ ให้เลือก อยู่หลายแนว หลายสไตล์ โดยเฉพาะ คุณชายรักแฟชัน่ ทัง้ หลาย เพราะมีเสือ้ ผ้า ส�ำหรับสุภาพบุรุษอยู่มากมายให้ท่านได้ เลือกสรร จะเสือ้ ยืด เสือ้ เชิต้ เสือ้ ไหมพรม กางเกงขาสั้น ขายาว อู๊ย !! มีให้เลือกกัน ไม่หวาดไม่ไหวเชียวล่ะ พิกัด : 35.704809,139.580222

3. ABC Mart

ร้ า นขายรองเท้ า ชื่ อ ดั ง ที่ มี ส าขา อยู ่ ทุ ก ทั่ ว หั ว ระแหงของประเทศญี่ ปุ ่ น ABC Mart เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้า หลายยี่ห้อ หลายสไตล์เอาไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากีฬา ใส่วิ่ง ใส่เดิน ของ Nike Adidas New Balance หรือ รองเท้าแฟชั่น ไม่มียี่ห้อ แต่มีสไตล์ของ ประเทศญี่ปุ่น ที่ร้าน ABC Mart ก็มีไว้ให้ ได้เลือกสรรมากมาย สาวๆ หนุ่มๆ ที่ เดินช้อปปิ้งจนรองเท้าพัง ผ่านร้านนี้ คงต้ อ งมี ห าข้ อ อ้ า งซื้ อ รองเท้ า ใหม่ อ ยู ่ แน่นอนล่ะ ใครจะไปอดใจไหว ! เว็บไซต์ : http://www.abc-mart.com พิกัด : 35.705071,139.580471

ALL ABOUT JAPAN 53


All

ABOUT GUIDE

8

OWLS JAPANESE

DINING

8 BAR

มีคนเคยบอกเอาไว้ว่า การกิน ดื่ม นับเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ถ้าวลีเด็ดนี้ เป็นจริงอย่างที่ว่า เราก็คงจะไม่สามารถหาสถานที่อื่นใดที่จะตอบโจทย์ ในเรื่องของศิลปะการกิน ดื่มได้อย่างลงตัวเท่ากับร้าน 8owls อีกแล้วล่ะ

54 ALL ABOUT JAPAN


IN THAI

8owls เป็นร้านอาหารกึ่งรูฟท็อป บาร์ บนชั้น 3 ของตึกโครงการนิฮอนมูระ (Nihonmura) ใจกลาง ย่านที่จอแจ คึกคักตลอดทั้งคืนของกรุงเทพมหานคร ในซอยทองหล่อ 13 ตัวร้านค่อนข้างมีความกว้าง โล่ง โปร่ง สบาย จนแทบจะครองบริเวณชั้น 3 ของตึก เกือบทั้งชั้นเลยทีเดียว หลังจากกดลิฟต์ขึ้นมาถึงที่ชั้น 3 เราก็พบกับ บรรยากาศการตกแต่งร้านสไตล์โมเดิร์นที่ไม่ได้ให้ ความรู้สึกญี่ปุ่นจ๋า แต่ก็คละความเรียบง่าย มีสไตล์ แฝงไว้ด้วยความโก้หรู สมกับเป็นร้านอาหารร้านเดียว ในประเทศไทยที่ มี ก ารเสิ ร ์ ฟ Craft Beer เบี ย ร์ พรีเมี่ยมยี่ห้อดังจากญี่ปุ่นอย่าง Hitachino Nest Beer ถึงแปดหัว แปดรสชาติด้วยกัน ภายในร้านตรงกลางตกแต่งไว้ด้วยกรงนกขนาด ใหญ่ เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ของชื่อร้าน และโลโก้ที่ โดดเด่นของฮิตาชิโนะ เบียร์ คุณพีท เจ้าของร้าน อธิบายถึงเหตุผลที่ต้องเป็น 8owls ว่า เพราะเชื่อว่า

เลข 8 มีความเป็นมงคล และ ตัวโลโก้ของฮิตาชิโนที่เป็นรูป นกฮูกก็มีความโดดเด่นในตัวอยู่ แล้ว อีกทั้งยังเข้ากับคอนเซปต์ ของร้ า นที่ ต ้ อ งการจะท� ำ ร้ า น อาหารให้เป็นกึ่งบาร์เบียร์ เป็นที่พบปะสังสรรค์ของ กลุ่มคนที่มีใจรักใน Craft Beer และอาหารญี่ปุ่น สไตล์ฟิวชั่น ไม่เฉพาะสไตล์การตกแต่งร้านเท่านั้นที่โดดเด่น ลงตัว แต่อาหารและเครื่องดื่มของที่นี่ก็ยังมีแต่เมนู ที เ ด็ ด ไม่ แ พ้ บ รรยากาศของร้ า น ด้ ว ยวั ต ถุ ดิ บ แบบ ออร์แกนิค (Organic) และผักของโครงการหลวง ทีท่ างร้านได้คดั สรรมาเพือ่ คนเมืองโดยเฉพาะ ไม่วา่ จะ เป็นปลาฮามาจิผัดซอสกาลิค ตัวปลาฮามาจิที่มีความ หวานนุ่มลิ้น แทรกด้วยไขมันอ่อนนิดๆ พอให้ได้รู้สึก ถึงความสดและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ราดด้วยซอส กระเทียม ยิ่งเพิ่มความหอม กลมกล่อมให้กับจานนี้

Drunk Rib หมูดำ�คุโรบูตะ หมักด้วยเบียร์ ฮิตาชิโนะ ไวเซ่น เมนูขึ้นชื่อของ ทางร้านเขาล่ะ

ALL ABOUT JAPAN 55


ABJ ABOUT GUIDE

แถมถ้าได้ทานคูแ่ กล้มกับเบียร์ฮติ าชิโนะ ของทางร้านด้วยแล้ว จะยิ่งตัดรสชาติ กันได้เป็นอย่างดี ต่อด้วยอาหารจานที่ดูเหมือนจะ หนัก แต่ไม่ตัดก�ำลังอย่างที่คิด Red Pizza (Akami Pizza) พิ ซ ซ่ า แป้ ง บาง กรอบ โรยหน้ามาด้วยเนื้อปลา แซลมอนสด หวาน หอม ที่สามารถ สั่งมาเป็นอาหารทานเล่น แกล้มกับ เครื่องดื่มได้อย่างถึงรสชาติอีกเช่นกัน ปิดท้ายอาหารคาวด้วยทีเด็ดของ ทางร้าน Drunk Rib หรือหมูดำ� คุโรบูต ะหมั ก ด้ ว ยเบี ย ร์ ฮิ ต าชิ โ นะ ไวเซ่ น (Hitachino Weizen) ซึง่ ต้องหมักทิง้ ไว้ ถึงหนึง่ คืนเต็ม เพือ่ ความกลมกล่อมของ รสชาติ แล้วจึงน�ำมาย่าง ขอบอกว่าจานนี้ นุ่ม ถึงรสชาติจนต้องยกนิ้วให้จริงๆ 56 ALL ABOUT JAPAN

ตบท้ายด้วยของหวานขึ้นชื่อของ ทางร้าน ที่ไม่ว่าลูกค้าเจ้าไหนมาก็จะ ต้องสั่ง Cheese & White โฮมเมด ชี ส เค้ ก กั บ โฮมเมดไอศครี ม เบี ย ร์ ฮิ ต าชิ โ นะ ไวท์ เอล (Hitachino White Ale) พูดได้เลยว่า ของหวาน จานนี้ ถูกใจคุณผู้หญิงหลายท่านอย่าง แน่น อน เพราะชี ส เค้ ก เนื้ อ เนี ย นนุ ่ ม เมือ่ ได้ทานคูก่ บั ไอศครีมเบียร์ฮติ าชิโนะ ไวท์ เอล แล้ ว รสชาติ มั น ช่ า งหอม หวานอยู่ในปาก และไม่มีกลิ่นฉุนของ เบี ย ร์ เ ลย เพราะฉะนั้ น ใครที่ ไ ม่ ใ ช่ คอเบียร์ สั่งเมนูนี้มารับรองว่าไม่มีเมา พู ด ถึ ง เบี ย ร์ ฮิ ต าชิ โ นะที่ เ ป็ น จุดเด่นของทางร้านแล้ว จะไม่ลองสั่ง Craft Beer สดๆ มาลิ้มรสสักหน่อย เห็ น ที ค งจะรู ้ สึ ก เหมื อ นมาไม่ ถึ ง ร้ า น

ปลาฮามาจิ ผัดซอสกาลิค จานนี้ พูดได้ คำ�เดียวว่า เลิศอ่ะ !!

Red Pizza แป้งบางกรอบ โรยหน้าด้วยเนื้อปลาแซลมอน สดๆ แบบจัดมาเต็ม


IN THAI เพราะที่นี่เขาเป็นร้านอาหารที่รวมเบียร์สดของฮิตาชิโนะไว้มากที่สุด ในประเทศไทย รวมทั้งยังได้มิกโซโลจิสต์ (Mixologist) มือดีจาก Vice Versa Cocktail ทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รังสรรค์ค็อกเทลรสชาติเลิศ ที่สุดในประเทศไทยมาเป็นผู้ออกแบบเครื่องดื่มค็อกเทลให้อีกด้วย เพราะฉะนั้ น ที เ ด็ ด ของเครื่ อ งดื่ ม จึ ง จะต้ อ งขอยกให้ เ ป็ น เบนโตะ ค็ อ กเทล หรื อ ค็ อ กเทลที่ เ สิ ร ์ ฟ มาในกล่ อ งข้ า วญี่ ปุ ่ น เก๋ ไ ก๋ ซ ะไม่ มี รสชาติของค็อกเทลก็หวานอมเปรีย้ ว ก�ำลังพอดี และไม่หนักจนเกินไป ส�ำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคอแอลกอฮอล์ เรียกได้ว่าเป็นค็อกเทลที่เหมาะ ส�ำหรับทุกคนจริงๆ 8owls ยังมีเมนูอาหารอร่อยๆ ให้เหล่านักชิมทีค่ ลัง่ ไคล้รา้ นอาหาร ญี่ ปุ ่ น แบบฟิ ว ชั่ น อี ก มากมายหลายเมนู และเครื่ อ งดื่ ม ส� ำ หรั บ คอ แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์สดยี่ห้อดังจากญี่ปุ่นอย่าง Hitachino Nest Beer ให้ชิมอีกหลายรสชาติ เพราะฉะนั้นหากใครที่ก�ำลังมอง หาสถานที่แฮงก์เอาท์แห่งใหม่ใจกลางทองหล่อ ก็อย่าลืมแวะมาได้ที่ ร้าน 8owls แล้วคุณจะรู้ว่า ศิลปะการกิน ดื่มที่แท้จริงเป็นอย่างไร

เบนโตะ ค็อกเทล ออกแบบให้เหมือน ค็อกเทลที่เสิร์ฟ มาในกล่องข้าว แบบญี่ปุ่น ไอเดียดี รสชาติก็เลิศ !!

Cheese & White โฮมเมดชีสเค้ก กับ โฮมเมดไอศครีมเบียร์ ฮิตาชิโนะ ไวท์ เอล

Location : Thonglor 13 Address : Nihonmura mall 3rd floor Thonglor 13 Bangkok Telephone : 02-185-3385,093-889-1008 Home Page : http://www.8-owls.com Facebook : facebook.com/eightowls Instagram : 8owlsdiningbar Open : 17 : 00 - 0 : 00

13.734013, 100.579994

DISCOUNT 10 %

พิเศษ !! เฉพาะผู้อ่าน All About japan E-magazine เพียงแสดงส่วนลดในหน้านี้ เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้าน 8owls

รับไปเลยส่วนลดพิเศษ 10%

ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557 นี้เท่านั้น * สามารถ Capture หน้าจอส่วนลดในหน้านี้ใส่แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ หรือปริ้นท์ส่วนลดในหน้านี้แล้วนำ�ไปแสดงที่ร้าน 8owls ได้เลย ALL ABOUT JAPAN 57


All

JAPAN STYLE

お急ぎですか? What ’s y o u r h u rry ?

ชิดข้างหน่อยเพ่!! หนึ่งในป้าย รณรงค์ถึงการ ไม่เดิน หรือวิ่ง ขึ้น - ลงบันไดเลื่อน ที่สามารถเห็นได้ ทั่วตามสถานีรถไฟ ในประเทศญี่ปุ่น

58 ALL ABOUT JAPAN


เคยได้รับค�ำเตือนจากในอินเตอร์เน็ตก็ดี คนรอบข้างที่เคยไปญี่ปุ่นมาก่อนแล้วก็ดีว่า ...แกร๊ !! ไปญี่ปุ่นนี่อย่าเสล่อไปยืนขวางทางเวลาขึ้น – ลงบันไดเลื่อนนะยะ... ไอเราก็เชื่อฟังตามประสา คนไม่เคยไป แอบคิดในใจว่า เออ... ดีวุ้ย ! อยู่ที่เมืองไทย เวลาขึ้นบันไดเลื่อนที เด็กแว้น เด็กสก๊อย มันชอบยืนขวางทาง รกหู รกตายิ่งนัก ยิ่งเวลารีบๆ ต้องคอยขอทางให้เมื่อยปากอยู่เรื่อย แต่พอไปถึงญี่ปุ่นจริงๆ สิ่งที่เห็นมันกลับแตกต่างไปจากที่จินตนาการอยู่เล็กน้อยแฮะ ป้ายสติ๊กเกอร์ที่แปะเตือนตามบันไดเลื่อน ท�ำไมมันเป็นสัญลักษณ์ห้ามเดินขึ้นบันไดเลื่อนฟะ ไหนบอกว่า เราควรยืนชิดข้างใดข้างหนึ่งเพื่อให้ คนที่เร่งรีบกว่าได้เดินไง ก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ ในใจ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ กระแสสังคมก็ เริ่มหาค�ำตอบให้กับค�ำถามของเรา เมื่อรถไฟฟ้า BTS ของบ้านเราเริ่มมีการรณรงค์ให้คนหันมาใช้ บั น ไดเลื่ อ นตามแบบประเทศอื่ น ๆ บ้ า ง คื อ รณรงค์ให้คน “ยืนชิดขวา เดินชิดซ้าย” ซึ่งถ้า เทียบกับโตเกียว ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ก็ออกจะดู แตกต่างไป เพราะที่โตเกียวนั้น เขายืนชิดซ้ายกัน แต่ถ้าใครที่เคยไปแถบคันไซอย่างเช่น โอซาก้า ก็ จะพบว่ามันไม่ได้แตกต่างหรือแปลกอะไร เพราะ คนแถบนั้นเขายืนชิดขวาเช่นกันนั่นเอง เป็นเรื่องปกติที่แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งว่า เมื่อมี การเปลี่ยนแปลง ย่อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จาก คนหลายกลุ ่ ม บางคนต่ อ ต้ า นเพราะไม่ อ ยาก เปลี่ยนแปลง บางคนหัวใหม่ก็เห็นด้วยและอยาก ให้เปลี่ยนแปลง หากมองกั น ให้ ลึ ก การใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น ใน สังคมย่อมมีเส้นบางๆ ตรงกลางที่ต่างคนต่างต้อง ไม่ ล�้ ำ เส้ น กั น อยู ่ ประเทศญี่ ปุ ่ น เป็ น ประเทศ ที่ มี ป ระชากรมากติ ด อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก มี วั ฒ นธรรมการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งไปจาก ประเทศไทย เพราะจ�ำนวนประชากรที่มีมาก จึง ท�ำให้การแข่งขันในการท�ำงาน หรือการเรียนสูง ตามไปด้วย เมื่อระดับการแข่งขันสูง ผู้คนก็ต้อง ผลักตัวเองให้มีระเบียบ มีวินัย กระตุ้นตัวเองให้ กระตือรือล้นในด�ำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็ เป็นสาเหตุหนึ่งที่สะท้อนภาพคนญี่ปุ่นออกมาใน ภาพของคนขยั น ขั น แข็ ง เพราะฉะนั้ น ชี วิ ต จึ ง เหมือนต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา ต่างจากประเทศไทยทีแ่ รงกดดันทางสังคมยัง ไม่มมี ากเหมือนประเทศญีป่ นุ่ ลักษณะการด�ำเนิน ชีวิตของเราก็ไม่เร่งรีบเท่า จึงไม่แปลกหากจะยัง

เห็นภาพคนยืนชิดซ้าย ชิดขวาเต็มบันไดเลื่อน ไปหมด เพราะกฎเกณฑ์ของการด�ำเนินชีวิตมัน ไม่ได้บีบบังคับให้เราต้องท�ำอย่างนั้นนั่นเอง แต่ถึงกระนั่น ภาพของสติ๊กเกอร์ห้ามเดิน ขึ้นบันไดเลื่อนที่ญี่ปุ่นก็เหมือนจะลอยมาบอกเรา ว่ า การยื น ชิ ด ข้ า งใดข้ า งหนึ่ ง นั้ น ก็ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ถูกต้องเสมอไป เพราะในประเทศญี่ปุ่นเอง แทนที่ จะรณรงค์ ใ ห้ ค นหั น มายื น ชิ ด ข้ า งใดข้ า งหนึ่ ง ก็ กลับกลายเป็นการรณรงค์ให้คนไม่เดินขึ้นบันได เลื่อ นแทน เพราะการเดิ น ขึ้ น บั น ไดเลื่ อ นไม่ ใ ช่ เรื่ อ งปลอดภั ย โดยเฉพาะในประเทศญี่ ปุ ่ น ก็ มี สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนบันไดเลื่อนเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ ทุกปี เพราะในความเป็นจริง บันไดเลื่อน ไม่ได้ถูกออกแบบมาไว้ส�ำหรับให้คนเดินขึ้น แต่ ถูกออกแบบมาไว้ส�ำหรับการยืน แต่ก็ไม่ควรยืน ชิดข้างใดข้างหนึ่งเช่นกัน เพราะจะท�ำให้เกิดการ เสี ย สมดุ ล ย์ และอาจเป็ น สาเหตุ ใ ห้ ร ะบบการ ท�ำงานของบันไดเลื่อนเกิดความผิดปกติได้ ส� ำ หรั บ ประเทศไทยที่ เ พิ่ ง จะเริ่ ม มี ก าร เปลี่ยนแปลง การปลูกสร้างจิตสาธารณะให้กับ สังคมก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดอะไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ไม่ควรที่จะละเลยถึงเรื่องความปลอดภัย หรือ อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดตามมาด้วย มิเช่นนั้น เรื่อง ที่ควรจะเป็นสิ่งที่ดีก็อาจจะกลายเป็นการขว้างงู ไม่พ้นคอ หรือกวนน�้ำให้ขุ่นก็เป็นได้ และที่สุดแล้วไม่ว่าจะชิดซ้าย ชิดขวา หรือ ยื น กลาง การด� ำ เนิ น ชี วิ ต แบบคิ ด ถึ ง ส่ ว นรวม เป็นหลักก็ยังคงเป็นต้นแบบการด�ำเนินชีวิตที่ควร ปฏิบัติตาม หากเราเป็นคนรีบก็เพียงแค่เอ่ยปาก ขอทางอย่างสุภาพ หรือหากเราได้ยินค�ำขอทาง จากคนอื่นที่ก�ำลังเร่งรีบ เราก็เพียงหลบหลีกทาง ให้ เ พี ย งเท่ า นั้ น เอง เพราะไม่ ว ่ า สั ง คมจะ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ประเทศไทยของเรา ก็ ยั ง ควรเป็ น ประเทศที่ ถ ้ อ ยที ถ ้ อ ยอาศั ย กั น เหมือนดังเช่นอดีตที่เคยเป็นมา

危険

歩かない

ส�ำหรับประเทศไทยทีเ่ พิง่ จะ เริม่ มีการเปลีย่ นแปลง การปลูกสร้างจิตสาธารณะ ให้กบั สังคมก็ดจู ะเป็นเรือ่ งที่ ไม่ผดิ อะไร แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ ไม่ควรทีจ่ ะละเลยถึง เรือ่ งความปลอดภัย หรือ อุบตั เิ หตุทอี่ าจจะเกิดตามมา ด้วย มิเช่นนัน้ เรือ่ งทีค่ วรจะ เป็นสิง่ ทีด่ กี อ็ าจจะกลาย เป็นการขว้างงูไม่พน้ คอ หรือกวนน�ำ้ ให้ขนุ่ ก็เป็นได้ บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก www.j-campus.com

ALL ABOUT JAPAN 59


All

6

ABOUT GIMMICK

ของซื้อฝาก ฝากซื้อยอดฮิต ของคนไทย เมื่อไปเยือน โตเกียว Kitkat Green Tea

แหม่ ! ก็ที่เมืองไทยมีคิทแคทให้ซื้ออยู่แค่แท่งสีแดง สี เ ดี ย วเอง แต่ ที่ ญี่ ปุ ่ น มี ใ ห้ เ ลื อ กเพี ย บ !! หลากหลาย รสชาติ ไ ม่ พ อ พอถึ ง เทศกาลต่ า งๆ ก็ ยั ง ท� ำ คิ ท แคทที่ เข้ากับเทศกาลนั้นๆ ออกมาขายอีก แต่ที่ฮอตที่สุดคงต้องยกต�ำแหน่ง ให้กับคิทแคทชาเขียว แน่นอนสิว่าไปเยือนถิ่นชาเขียว ก็ต้องหาทานอะไรที่ เป็นชาเขียว เพราะฉะนั้นคิทแคทชาเขียวก็เลยตกเป็นของฝากยอดนิยม ไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ คิดจะพัก คิดถึงคิทแคทนะจ๊ะ

Shiseido Perfect Whip Foam

มันจะอะไรกันขนาดน้าน !! สาวๆ บางคนไปโตเกียวที ต้องขนโฟมล้างหน้าฟองหนานุ่มของ ชิเซโด้กลับมากันอย่างเอาเป็นเอาตาย จนขนาดร้านขายเครื่องส�ำอาง หรือร้านขายยาบางร้านใน สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจะต้องติดป้ายเป็นภาษาไทยว่า หยิบได้ไม่เกินคนละ 2-3 หลอดเลยทีเดียว ก็นะ... จะไม่ให้ยอมขนกลับมาให้หนักกระเป๋าได้อย่างไรกัน ในเมื่อราคาวิปโฟมที่ญี่ปุ่นถูกแสนถูกซะ ขนาดนั้น ถูกจนบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมพอเข้าไทยมาถึงได้ขายแพงจุงเบย 60 ALL ABOUT JAPAN


Tokyo Banana

ครองอันดับมาเป็นที่หนึ่งเลยทีเดียวส�ำหรับโตเกียว บานาน่า ขนมยอดฮิต ที่มีชื่อติดหูอยู่ในรายชื่อของฝากซื้อ ของซื้อฝากยอดนิยมของคนไทยเมื่อไป โตเกียว โตเกียว บานาน่า เป็นขนมเนื้อเค้กสปอนนุ่มละมุนลิ้น สอดไส้ครีม คัสตาร์ดรสกล้วย แต่เท่าที่ฟังผลตอบรับมา บางคนก็ปลื้มปริ่ม บางคนก็ไม่โปรด เอาเสียเลย อย่างไรก็ตามโตเกียว บานาน่าก็ยังคงเป็นของฝากยอดนิยมที่ทุกคน ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับมาส�ำหรับการไปเยือนโตเกียวครั้งแรกอย่างแน่นอน

Comme Des Garcons

ถึ ง ราคาจะแรง แต่ ก็ ย อม แลกเพื่ อ ความมี ส ไตล์ น ะจ๊ ะ แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังจากญี่ปุ่น อย่าง Comme Des Garcons ก็เป็นอีก หนึ่งในรายการฝากซื้อ (ย�้ำว่าฝากซื้อเสียมากกว่า เพราะ ซื้อฝากก็คงไม่ไหว หากไม่รักกันจริง) ที่ชาวเรามักนิยม สอยกลั บ มาจากโตเกี ย วกั น ก็ น ้ อ งหั ว ใจมี ต าน่ า รั ก ซะ ขนาดนั้น ราคาก็ต่างจากที่ไทยพอหอมปากหอมคออยู่ ไปถึงถิ่นเจ้าของเขาทั้งที จะไม่สอยเสื้อยืดมาใส่ให้ดูโก้ๆ สักตัวสองตัวหน่อยหรือ ใครที่เป็นสาวกน้องกอมก็เชิญ ละลายเงินเยนได้ตามร้าน Comme Des Garcons ตาม สาขาต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในญี่ปุ่นได้เลยจ๊ะ

Onitsuka Tiger

รองเท้ากีฬาแบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆ ถือก�ำเนิดเกิดขึ้นใน ประเทศญี่ ปุ ่ น จนได้ รั บ ความนิ ย มในหลายๆ ประเทศ แน่นอนว่าหนึง่ ในประเทศทีว่ า่ ก็ไม่พน้ พีไ่ ทยจ้า ด้วยรูปลักษณ์ รูปทรงที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ จึงไม่แปลกใจหากใครๆ อยากจะจับจองเป็นเจ้าของ อันที่จริงราคาของโอนิซึกะ ไทเกอร์ที่ญี่ปุ่นไม่ได้ถูกเท่าไรนัก แต่หลายคนก็อยากจะเป็น เจ้าของโอนิซึกะที่ Made in Japan ขอแอบกระซิบบอกไว้ ว่าต้องดูกันดีๆ เชียวล่ะ เพราะเดี๋ยวนี้ของที่ญี่ปุ่น Made in China กันบานตะไท !

Chocolate Royce

จะให้อดใจไม่ซื้ออย่างไรไหว ในเมื่อช็อคโกแลตรอยซ์ที่ญี่ปุ่นถูกกว่าเมืองไทยเกือบครึ่ง รสชาติก็มีให้เลือกหลากหลาย เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลก หากสาวกช็อคโกแลตทั้งหลายจะขนกลับ มาตุนไว้ที่เมืองไทย หรือซื้อกลับมาเป็นของฝากกัน โดยราคาช็อคโกแลตรอยซ์ที่ญี่ปุ่นขายกันอยู่ที่ กล่องละ 660 เยน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 200 บาทนิดๆ แต่ที่เมืองไทยขายอยู่ที่กล่องละ เกือบ 500 บาทเชียวล่ะตัวเธอ เอ้า !! ไปโตเกียวอย่าลืมขนกลับมาให้เร็วไว

ALL ABOUT JAPAN 61


All

ABOUT SHARE TOKYO

MAZXU

INS TAGRAM

MT.FUJI

TOIWOODY INS TAGRAM

JAPAN

หลงแสงสี

ตามรอยเกอิชา 62 ALL ABOUT JAPAN


CHIN NA

FAN PAGE FACEBOOK

JAPAN NIKKO ต้นเดือนมีนาค่ะ

SIWAPORN

FAN PAGE FACEBOOK

SINGAPORE WANNA GO AGAIN... อยากหนีไปเที่ยวจุง !!

VEESARUN

FAN PAGE FACEBOOK

JAPAN

RAINBOW BRIDGE, ODAIBA ALL ABOUT JAPAN 63


All

ABOUT INSPIRE

NEVER ALL TH AND M YOU H

64 ALL ABOUT JAPAN


R TAKE FOR GRANTED HE THINGS YOU HAVE TODAY MOST OF ALL, ENJOY WHAT AVE EVERYDAY.

ใน 1 วันมี 24 ชั่วโมง แต่คนเรามักใช้ 24 ชั่วโมงนั้น ไม่เท่ากัน อย่าท�ำให้วันของคุณ สูญเปล่า จงมีความสุขกับ สิ่งที่คุณมีในทุกๆ วันเถอะ

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 65


NEXT ISSUE ALL ABOUT JAPAN I MAY 2014

Japan

WILD ANIMALS I N JA PA N


ดาวน์โหลด All About Japan E-magazine นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่เอาใจคนรักประเทศญี่ปุ่น ได้แล้ววันนี้ ทั้ง PC Mac และอ่านออนไลน์ที่ http://www.abjmagazine.com ดาวน์โหลดฟรี !! พบกันในโลกออนไลน์ทุกวันที่ 10 หน่อยๆ ของทุกเดือน และติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ได้ ใน Fan Page Facebook http://facebook.com/abjmagazine เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย ติชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแบ่งปันรูปภาพ ประสบการณ์ ได้ทั้งทาง Fan Page Facebook และทาง E-mail : abjmag@gmail.com

FOR IPAD OR TABLET

สามารถดาวน์โหลด All About Japan E-magazine ลง iPad หรือ Tablet ได้แล้ววันนี้ โดยการดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.abjmagazine.com หรือดาวน์โหลด จากแอพพลิเคชั่น ebooks.in.th แล้วค้นหาชื่อนิตยสารได้เลย

อ่านสนุก อ่านดี อ่านฟรี มีสาระ อ่าน All About Japan E-magazine แล้วคุณจะรู้ว่า เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!


All about japan E-magazine issue 04  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

Advertisement