Page 1

ISSUE 18 JULY 2015

ABOUT JAPAN

เขาเมืองตาหลิ�วตองหลิ�วตาตาม แตถาเขาเมืองปลาดิบเมื่อไร ตองอานคอลัมนนี้ให ได รับรองวา คุณจะเที่ยวญี่ปุนอยางรูเทาถึงการณ

ABOUT STORY

พาบุกตะลุยฝาหิมะไปเยี่ยมเยียน สัตวหนาขนในตำนานของแดนปลาดิบ ที่ ‘หมูบานสุนัขจิ�งจอก’ รับประกัน ความนารัก และใกลชิดติดขอบจอ

WHEN

IN JA PA N

DO AS THE

JAPAN E

ABOUT TRIP

ชวนหนีรอนไปเจอรอนที่ญี่ปุน แตเปนรอนที่สนุกถึงใจกับ กิจกรรมฤดูรอนที่ทำในฤดูอื่น ไมไดนอกจากฤดูรอนเทานั้น!

,

SE

DO

บ ิ ด า ล ป ง เขŒาเมือ ตŒองหยิบ น า ‹ อ ป ไ ้ ี น ม ‹ ล เ


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

ใครๆ ก็ไปญี่ปุ่น - - รู้สึกเหมือนกันบ้างไหมคะ ปีนี้เป็นปีทองของการท่องเที่ยวแดนปลาดิบ ไม่ว่าหันไปทางไหนก็เจอแต่คนไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งนั้น เป็นโชคดีของเราค่ะ ที่ประเทศปลายทางในฝันอย่างญี่ปุ่นขยับเข้ามาใกล้ความจริงมากขึ้น ตั้งแต่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดฟรีวีซ่าท่องเที่ยว 15 วันให้ กับคนไทย แดนปลาดิบก็เข้ามาทักทายเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไทยเก็บตังค์ แพ็กกระเป๋า บินลัดฟ้าไปสัมผัสแดนอาทิตย์ อุทัยกันยกใหญ่ ประกอบกับค่าตั๋วเครื่องบินที่ถูกลง มีสายการบินต้นทุนต�่ำเปิดเส้นทางบินสู่ญี่ปุ่นมากขึ้น อีกทั้งค่าเงินเยน ยังลดฮวบฮาบลงมาให้ตกใจเล่นอีกด้วย ยังงี้ใครจะอดใจไหว จริงไหมคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย เพราะนักท่องเที่ยวไทยบางกลุ่มเผลอไปท�ำตัวไม่น่ารักเอาที่โน้น จนท�ำให้ถูก วิพากษ์วิจารณ์ถึงกฎระเบียบมารยาทของคนไทยที่ไปเยือนบ้านเมืองเขาอย่างไม่รู้กฎอยู่หนาหู จะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ไม่ถูกเสียทีเดียว เนื่องจากมารยาทบางข้อก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัย ประเทศ ญี่ปุ่นค่อนข้างมีขนบธรรมเนียน จารีตประเพณีที่ละเอียดอ่อนพอสมควรค่ะ ดังนั้นบางสิ่งที่ท�ำในเมืองไทยได้ก็อาจไม่สามารถ ท�ำที่ญี่ปุ่นได้เลย All About Japan E-magazine ฉบับนี้จึงอยากขออาสาเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางที่ช่วยกระจายความรู้พื้นฐานเบื้องต้นใน การเที่ยวแดนปลาดิบอย่างรู้มารยาทและวัฒนธรรม - - ไม่ผิดถ้าไม่รู้นะคะ แต่ถ้ารู้ คุณจะเที่ยวญี่ปุ่นสนุกขึ้นเป็นกอง เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม แต่ถ้าเข้าเมืองปลาดิบแล้วหยิบเล่มนี้ไปอ่านเมื่อไร รับรองไม่มีปล่อยไก่ให้เสียหายถึง ชื่อเสียงประเทศไทยแน่นอนค่ะ ไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างรู้เท่าถึงการณ์ด้วยกันนะคะ ขอให้สนุกกับญี่ปุ่นฤดูร้อนค่ะ : )

Nichikarn Chomratanadilok Editor in chief niichiiz13@gmail.com facebook.com/abjmagazine


CONTENTS ALL A BOUT JAPAN I JUNE 2015

T HIS ISSU E 06 ABOUT NEWS 08 ABOUT JAPAN : WHEN IN JAPAN, DO AS THE JAPANESE DO 24 ABOUT TRIP : JAPAN SUMMER ACTIVITIES อยากสนุกแบบนี้ต้องเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนเท่านั้น! 34 ABOUT TRICK : JAPANESE INTERIOR DESIGN STYLE เสริมดวงให้ที่พักอาศัยด้วยไอเดียแสนง่าย สไตล์แดนปลาดิบ 36 ABOUT SPECIAL : A SENSE OF JAPANESE สัมผัสชีวิตอาทิตย์อุทัยใจกลางกรุงเทพมหานคร 42 ABOUT STORY : ZAO KITSUNE MURA หมู่บ้านนี้สุนัขจิ้งจอกครอง

ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

42

ABOUT DIARY : 46 BOW JOURNEY DIARY ABOUT GUIDE 50 SHOPPING : TRAINCHI JIYUGAOKA 54 EATING : DETECTIVE CONAN CAFE JAPAN STYLE : 58 EKIBEN เสน่ห์การกินจานด่วนบนรถไฟแดนอาทิตย์อุทัย ABOUT GIMMICK : 60 5 ภารกิจพิชิตฝัน ควรท�ำเมื่อไปเยือนแดนปลาดิบ 66 ABOUT SHARE 68 ABOUT INSPIRE

50


54

36

STAFF บรรณาธิการ ณิชิกาญน์ ชมรัตนดิลก

46

นักเขียน สุดสายใจ จำ�ปาเฟื่อง

กราฟิกดี ไซเนอร์ สิริกุล ราษฎร์ดุษดี จิณณวัตร วรวรณิชย์

บรรณาธิการศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง : www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 085 067 4499 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณณิชิกาญจน์ (เบลล์) 081 455 2022 สมัครสมาชิก : member.abjmag@gmail.com Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine

All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


ABJ ABOUT NEWS

KI KI & LALA & SO RA CHAN @ SKYTREE CAFE

H O KKAI DO SH I N KANSEN "SH I N-HAKO DATE-H O KUTO" STATI O N

ฉลอง Tokyo Skytree เปิดท�ำการ ครบรอบ 3 ปี ในปี 2015 และในโอกาส เดี ย วกั น นี้ ร่ ว มงาน เทศกาลทะนะบะตะ 2 0 1 5 ไ ด ้ ที่ ร ้ า น SKYTREE CAFE บนชั้นที่ 350 ของ Tokyo Skytree กับ Kiki & Lala คาแรคเตอร์ ย อดนิ ย มจาก Little Twin Stars และ Sorakara chan มาสคอตประจ�ำ Tokyo Skytree มาพร้อมกับ เมนู พิ เ ศษสุ ด น่ า รั ก อาทิ Kiki & Sorakara Softcreamม Sorakara & Lala Tapioka Strawberry Milk งานนี้มีช่วงเวลา จ�ำกัด เริ่มตั้งแต่ 12 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม เท่านั้น

Hokkaido Shinkansen ที่ มี แ ผนจะเปิ ด ตัวและเริ่มให้บริการได้ใน เดือนมีนาคม 2016 โดย เชื่อมต่อจากสาย Tohoku Shinkansen ระหว่ า ง สถานี Shin-Aomori ถึง Hakodate และในการ เปิ ด ตั ว เส้ น ทางใหม่ นี้ สถานี Oshima-ono ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น สถานี ‘Shin-Hakodate-Hokuto’ และเป็นสถานีชินคันเซ็นที่อยู่ใกล้กับเมืองฮะโกดาเตะมากที่สุด ล่าสุดสถานีได้ท�ำการ เปลี่ยนโฉม พร้อมขึ้นป้ายชื่อสถานีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเดินทางด้วย Hokkaido Shinkansen จะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจาก โตเกียวมายังเกาะฮอกไกโดได้มาก และสามารถแข่งขันกับสายการบินภายในประเทศ ต่างๆ ได้ โดยใช้เวลาเดินทางจากสถานี Tokyo ถึง สถานี Shin-Hakodate เพียง 4 ชั่วโมง 10 นาที เท่านั้น

WHERE : TOKYO SKYTREE, TOKYO WHEN : 12 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2015 CREDIT : http://www.sanrio.co.jp/news/ts-skytreesorakara-20150612

WHERE : HAKODATE, HOKKAIDO WHEN : เริ่มให้บริการเดือนมีนาคม 2016 CREDIT : http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/skt/eng.htm

TA M BA RA LAVEN D ER PA R K

F UJ I KAWAG U C H I KO H ER B FES T I VA L อีกทางเลือกส�ำหรับใครทีอ่ ยากชมทุง่ ดอกลาเวนเดอร์ แต่ไม่ ต้ อ งไปไกลถึ ง ฮอกไกโด ที่ ริ ม ทะเลสาบคาวากุ จิ โ กะมี จั ด งาน Kawaguchiko Herb Festival เป็นประจ�ำทุกปี ชมทุง่ สีมว่ งเคล้า กลิ่นหอมของลาเวนเดอร์กับความยิ่งใหญ่ของภูเขาฟุจิได้ตั้งแต่ 19 มิถนุ ายน เป็นต้นไป โดยมีสถานที่จัดงาน 2 จุดคือ Yagizaki Park จัดถึง 12 กรกฎาคม และ Oishi Park จั ด ถึ ง 20 กรกฎาคม ส� ำ หรั บ ก�ำหนดการงานดอกไม้ไฟ Hanabi Taikai คือวันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 20.00 - 20.30 น. WHERE : KAWAGUCHIKO, YAMANASHI WHEN : ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2015 CREDIT : http://www.fujisan.ne.jp/event/info 6 ALL ABOUT JAPAN

ฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นถึงแม้จะร้อน จับใจ แต่ก็มีดอกไม้สวยๆ เบ่งบาน ให้ เ ราได้ ช มกั น ไปเดิ น เที่ ย วชม ทุ่งลาเวนเดอร์ Tambara ที่เมือง Nebuta จังหวัด Gunma ตั้งอยู่ไม่ ไกลจากโตเกียว เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2015 วิ ธี ก ารเดิ น ทาง จากสถานี โตเกียว ขึ้นชิงคังเซนมาลงที่สถานี Takasaki และต่อรถไฟ JR ธรรมดาสาย Joetsu มาลง ที่สถานี Numuta ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ค่ารถไฟ 5,060 เยน (แนะน�ำให้ซื้อ JR Kanto Pass จะคุ้มกว่า) และนั่งรถบัสต่อมาที่สวนอีก 50 นาที ในกรณที่ไม่มีพาสรถไฟ สามารถเลือกซื้อ Day tour แบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้ นอกจากจะได้ชมดอกไม้แล้ว ยังได้แวะไปเก็บผลไม้ ทานกันสดๆจากสวน เห็นว่าช่วงที่ ลาเวนเดอร์บาน ลูกพีชญี่ปุ่นก�ำลังอวบอิ่ม น่าอร่อยอีกด้วย WHERE : NEBUTA, GUNMA WHEN : 4 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2015 CREDIT : http://www.tambara.co.jp/lavenderpark Content by :


All

ABOUT JAPAN

WHEN

IN JA PA N ,

DO AS THE

JAPAN E

SE

DO

8 ALL ABOUT JAPAN

เข้าเม ต้อ เล่ม

นับเป็นปีท แดนปลา วไท นักท่องเที่ย ูเห ญี่ปุ่นจนด ที่ 78 ข


บ ิ ด า ล มืองป องหยิบ น า ่ อ ป ไ ้ ี มน

่องเที่ยว ท ร า ก ง อ ข ทอง พาะ ฉ เ ย ด โ ้ ด ไ าดิบก็ว่า หลั่งไหลไปเที่ยว ทยที่พากัน ยเป็นจังหวัด า หมือนจะกลปเสียแล้ว ไ ของคนไทย

อาจเพราะจังหวะที่ลงตัว รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าให้ 15 วัน ส�ำหรับนัก ท่องเที่ยวไทย สายการบินต้นทุนต�่ำพากัน เปิ ด ตั ว เส้ น ทางบิ น ตรงสู ่ แ ดนปลาดิ บ ใน ราคาถูกจนใครๆ ก็สามารถบินได้ อีกทั้ง ค่าเงินเยนยังลดฮวบลงมาให้นักท่องเที่ยว อย่างเราชีพจรลงเท้าเต้นไม่เป็นจังหวะ ยังงี้ ใครจะอดใจไหว เพราะญี่ปุ่นเป็นปลายทาง ในฝันของคนมีฝันทุกคนอยู่แล้ว ดังนั้นจึง เป็นโอกาสให้คนไทยหลายคนท�ำตามฝัน ด้วยการเดินทางไปเที่ยวแดนปลาดิบมาก เป็นประวัติการณ์ เมื่ อ ทุ ก อย่ า งง่ า ยขึ้ น จ� ำ นวนคนเพิ่ ม มากขึ้ น คุ ณ ภาพย่ อ มควบคุ ม ยากเป็ น ธรรมดา โดยเฉพาะสั ง คมเมื อ งที่ ต ่ า งกั น ย่ อ มมี วั ฒ นธรรมที่ ต ่ า งไป -- ญี่ ปุ ่ น เป็ น ประเทศที่มีจารีตประเพณีละเอียดอ่อนกว่า สังคมไทยพอสมควร นักท่องเที่ยวบางคน จึงอาจเผลอท�ำเรื่องไม่ดีเพราะความรู้เท่า ไม่ ถึ ง การณ์ ห รื อ ไม่ คุ ้ น ชิ น กั บ วั ฒ นธรรม ความเป็นอยู่ จนกลายเป็นประเด็นทีถ่ กเถียง กันในสังคมโซเชียลถึงมารยาทการไปเยือน แดนปลาดิ บ อยู ่ บ ่ อ ยครั้ ง ฉะนั้ น มารยาท พื้นฐานจึงเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้าม โบราณว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่ว ตาตาม” เป็ น สุ ภ าษิ ต ที่ ห ยิ บ ยกมาใช้ ไ ด้ ทุกยุคทุกสมัยและทุกประเทศ ดังนั้นเมื่อเข้า เมืองปลาดิบก็ต้องหยิบนิตยสารออนไลน์ All About Japan เล่มนี้ไปอ่าน เราจะท�ำให้ คุณเข้าใจกฎพื้นฐานของการเที่ยวประเทศ ญี่ปุ่นอย่างรู้เท่าถึงการณ์ ไม่ผิดถ้าคุณไม่รู้ แต่ถ้ารู้ คุณจะเที่ยว ญี่ปุ่นสนุกขึ้นเป็นกอง

ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

ว่าด้วยเรื่องของ ‘ฟรีว และการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

รัฐบาลญี่ปุ่นออกประกาศยกเว้นวีซ่า เข้าประเทศให้กับนักท่องเที่ยวไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคนไทยสามารถพ�ำนักอยู่ใน ประเทศญี่ปุ่นได้ ไม่เกิน 15 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้การเข้าประเทศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง

10 ALL ABOUT JAPAN

การนับจ�ำนวนวันของฟรีวีซ่า 15 วัน คือ เริ่มนับตั้งแต่วันถัดไปหลังเดินทาง ถึงประเทศญี่ปุ่น โดยไม่นับวันแรก เช่น เดินทางถึงญี่ปุ่นวันที่ 1 มิถุนายน ฟรีวีซ่าจะเริ่มนับวันที่ 2 มิถุนายน และนับต่อไปอีก 15 วัน ดังนั้นจะ สามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ถึง วันที่ 16 มิถุนายน เวลา 23.59 น.

ควรพกพาสปอร์ตติดตัวไว้ด้วยเสมอ เพราะพาสปอร์ตเปรียบเสมือนบัตร ประชาชนส�ำหรับยืนยันตัวตนเมื่อ เดินทางอยู่ในต่างประเทศ


วีซ่า’

ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

หากมีความประสงค์จะพ�ำนักอยู่ใน ประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน ต้องท�ำเรื่อง ขอวีซ่าตามปกติ สามารถยื่นขอวีซ่า ได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น JVAC อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

1

2

เดินตามป้าย Immigration ไปที่ด่าน ตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อถึงคิว เดินเข้าไปหา เจ้าหน้าที่ด้วยความมั่นใจ พร้อมยื่นพาสปอร์ตและ ใบเข้าเมืองให้กับเจ้าหน้าที่

3

4

สแกนนิ้วมือโดยใช้นิ้วชี้ วางเข้าที่แป้นสแกน และ มองกล้องเพื่อถ่ายรูป

รอรับสัมภาระ แล้วผ่าน ด่านศุลกากร ยื่นใบ ส�ำแดงสิ่งของน�ำเข้า ประเทศ (Customs Declaration) หากไม่มี สิ่งของต้องส�ำแดงให้ผ่าน ช่องเขียว หากมีของต้อง ส�ำแดงให้ผ่านช่องแดง

5

พร้อมลุย!

อย่ากังวลเกินไปกับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เคล็ดลับคือ ความมั่นใจ ไม่หลบตา และข้อมูลที่กรอกในใบเข้าเมือง ต้องกรอกให้ครบถ้วน โดยเฉพาะที่อยู่โรงแรม อาจมีการ สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่บ้างเล็กน้อย เช่น มากับใคร อยู่กี่วัน หรือไปเที่ยวไหนบ้าง แค่ตอบ ค�ำถามกลับด้วยความมั่นใจ เพียงเท่านี้ก็ผ่านเข้าไปตะลุยแดนปลาดิบได้แบบสบายๆ ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

มารยาทพื้นฐาน ในการเดินทาง ณ แดนปลาดิบ

รถไฟ คือ ยานพาหนะหลักที่ใช้ในการเดินทางของคนญี่ปุ่น ฉะนั้นบรรยากาศบนรถไฟ จึงเปรียบเสมือนรูปแบบจ�ำลองของสังคมเมืองแดนปลาดิบ มารยาทขั้นพื้นฐานในการ ใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะร่วมกันจึงเกิดขึ้น แม้กฎระเบียบเหล่านี้จะไม่มี บทลงโทษชัดเจน แต่นับเป็นมารยาท หรือจารีตที่คนญี่ปุ่นทุกคนพร้อมใจกัน ปฏิบัติตาม ดังนั้นนักท่องเที่ยวอย่างเราก็ ไม่ควรละเลยหรือมองข้ามเช่นกัน 12 ALL ABOUT JAPAN


ประตูรถไฟมีคนเข้าออกตลอดเวลา จึงไม่ควรนั่งหรือ ยืนกีดขวางทางเดินตรงประตู หากมีความจ�ำเป็นต้อง ยืนขวางประตูเพราะคนเยอะ อย่าลืมหลีกทางให้ ผู้โดยสารคนอื่นเมื่อรถไฟจอดเทียบสถานี

รถไฟไม่ใช่สถานบันเทิง ควรส�ำรวมกริยามารยาท ขณะเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อ เดินทางเป็นกลุ่ม ไม่ควรส่ง เสียงดังหรือท�ำกิจกรรม ใดๆ ที่อาจสร้างความ ร�ำคาญให้กับผู้โดยสาร คนอื่น เช่น เล่น เต้น หรือ เปิดเพลงเสียงดัง

ALL ABOUT JAPAN 13


ABJ ABOUT JAPAN

หลีกเลี่ยงที่นั่งของคนท้อง คนแก่ คนพิการ ซึ่งมีอยู่ทุกโบกี้และมี ป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน คนญี่ปุ่น ไม่นิยมลุกให้ผู้อื่นนั่ง เนื่องจาก ค่านิยมในการพึ่งพาตัวเอง ดังนั้นเราจึงไม่ควรเบียดบัง สิทธิพึงได้ของผู้อื่นเช่นกัน 14 ALL ABOUT JAPAN

ไม่รีบวิ่งเข้ารถไฟตอนประตู รถไฟใกล้ปิด เพราะนอกจาก ไม่ปลอดภัยแล้ว ยังส่งผลต่อ ตารางเวลาการเดินรถของรถไฟ อาจท�ำให้เวลาคลาดเคลื่อน มาช้า หรือเกิดอุบัติเหตุจนส่ง ผลกระทบต่อชีวิตประจ�ำวัน ของผู้โดยสารคนอื่นๆ


ไม่โหนราวจับรถไฟ เพราะอาจเกิด อันตรายต่อตัวเอง และผู้โดยสารคนอื่นๆ

การแต่งหน้าในที่สาธารณะส�ำหรับ คนญี่ปุ่นนับเป็นภาพที่ไม่น่ารักเท่าไร หากอยากเติมแป้ง ทาปาก แต่งสวย เพิ่มเติม รอสักนิดแล้วไปเสริมสวย ในห้องน�้ำดีกว่า

ไม่ควรเปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือคุยโทรศัพท์ขณะอยู่บนรถไฟ เพราะเป็นการส่งเสียงรบกวนผู้อื่น คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเลือกท�ำ กิจกรรมที่ไม่สร้างความร�ำคาญเพื่อฆ่าเวลาขณะเดินทางแทน เช่น เล่นอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน ส่งข้อความหากันผ่านโปรแกรม ไลน์ อ่านหนังสือ หรือฟังเพลงโดยใช้หูฟัง หากสังเกตดีๆ จะมีป้าย ติดบนรถไฟชัดเจนว่า กรุณาเปิด ‘Manner Mode’ หรือ ‘ระบบสั่น’ เพื่อรักษามารยาทในการเดินทางร่วมกัน

ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT JAPAN

นอกจากรถไฟแล้ว การโดยสารด้วยรถประจ�ำทางหรือรถเมล์ก็สะดวกไม่น้อย แต อาจกังวลใจพอสมควร เนื่องจากวิธีการขึ้นรถเมล์ ในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างแตกต อีกทั้งบางจังหวัดยังขึ้นลงด้วยวิธีที่ต่างกันอีกต่างหาก มาดูวิธีง่ายๆ กัน

1

ขึ้นรถทางประตูหลัง ฉีกตั๋วจาก เครื่องที่ติดตั้งไว้ตรงบริเวณบันได ทางขึ้นมาเก็บไว้

16 ALL ABOUT JAPAN

2

ในตั๋วใบเล็กๆ จะระบุตัวเลข ซึ่งเป็นตัวบอกว่าเรา ขึ้นรถเมล์ที่จุดใด

3

สังเกตที่จอมอนิเตอร์หน้ารถ บริเวณใกล้กับคนขับรถ บนจอจะขึ้นตัวเลขบอกราคา ค่าโดยสารซึ่งจะเปลี่ยนไป เรื่อยๆ ตามระยะทาง


ต่หลายคน ต่างจากเมืองไทย

4

5

6

เมื่อถึงป้ายรถเมล์ที่จะลง ให้ดู ราคาค่าโดยสารในจอมอนิเตอร์ โดยอิงจากตัวเลขบนตั๋วใบเล็กๆ ที่หยิบมาตอนแรก เช่น ในตั๋วระบุ หมายเลข 2 ให้ดูราคาจากจอ ในช่องหมายเลข 2 ซึ่งจะบอก ราคาค่าโดยสาร ณ ขณะนั้น

กดกริ่ง และเดินไปจ่ายค่าโดยสาร กับคนขับที่หน้ารถ ข้างๆ ที่นั่ง คนขับจะมีกล่องส�ำหรับหยอด เหรียญค่าโดยสาร ควรเตรียม เหรียญให้พอดี หากไม่มีเหรียญ รถเมล์บางคันจะมีเครื่องแลก เหรียญตั้งไว้ ในที่เดียวกัน สามารถสอดแบงก์เข้าไปเพื่อ แลกเหรียญ และน�ำมาจ่ายค่า โดยสารกับคนขับได้

ลงรถที่ประตูหน้า รถเมล์ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น จะเปิดประตูให้ผู้โดยสาร ‘ขึ้นทาง ด้านหลัง และลงทางด้านหน้า’ แต่มี บางจังหวัดที่เปิดประตูให้ขึ้นทาง ด้านหน้า จ่ายค่าโดยสารกับคนขับ และลงทางด้านหลัง ทั้งนี้ให้สังเกต จากคนญี่ปุ่นที่โดยสารไปด้วยกัน จะได้ ไม่เผลอปล่อยไก่ขึ้นลงผิดทาง

ALL ABOUT JAPAN 17


ABJ ABOUT JAPAN

การถ่ายรูปเด็กโดยที่ ไม่ ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง เป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากผู้ปกครองเด็กต้องการฟ้องร้องเอาผิด สามารถแจ้งความด�ำเนินคดี และเรียกร้องค่าเสียหายได้ทันที ดังนั้นช่างภาพทั้งหลายควรระวังเวลาต้องการ เก็บภาพความน่ารักของเด็กญี่ปุ่นด้วย

18 ALL ABOUT JAPAN


‘ดูแต่ตา มืออย่าต้อง ของจะเสีย’ เป็นมารยาทพื้นฐาน ในการชมสิ่งสวยงามทุกชนิด ไม่ว่าธรรมชาติหรือ สิ่งของ ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้บินไปสัมผัสความงาม ถึงแดนปลาดิบจึงไม่ควรกระท�ำการใดๆ ที่สร้างความ เสียหายให้กับสิ่งที่ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ธรรมชาติ’ เช่น ดอกซากุระ หรือดอกไม้ชนิดอื่นๆ ไม่ควรเด็ด จับ ดม หรือเหยียบ จนสร้างความเสียหายให้กับ ธรรมชาติโดยเด็ดขาด

NO PHOTOS

NO FLASH

ร้านค้า หรือสถานที่บางแห่งไม่อนุญาตให้ ถ่ายภาพ หรืออาจถ่ายได้แต่ห้ามใช้แฟลช ก่อนถ่ายภาพทุกครั้งควรสังเกตป้ายห้าม เหล่านี้ให้ดี ซึ่งอาจมีติดไว้บริเวณหน้าร้าน หรือเป็นสัญลักษณ์ห้ามเล็กๆ อยู่ภายในร้าน

ช่างภาพที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแนวสตรีทไลฟ์ (Street Life Photography) หรือ แนวแคนดิด (Candid Photography) พึงระวังถึงสิทธิส่วนบุคคลไว้ด้วย เนื่องจาก คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่หวงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ดังนั้นหากเผลอถ่ายภาพผู้คน โดยที่ไม่ได้รับการยินยอม อาจมีสิทธิ์โดยฟ้องร้องจากคนญี่ปุ่นได้ ALL ABOUT JAPAN 19


ABJ ABOUT JAPAN

การเข้าแถวรอคิวเป็นมารยาทพื้นฐานที่ทั่วโลก ควรปฏิบัติ แต่คนญี่ปุ่นมีวินัยและขึ้นชื่อเรื่องนี้ เป็นพิเศษ ฉะนั้นนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจึงไม่ควร แซงคิว และปฏิบัติด้วยการเข้าแถวรอคิว ให้เป็นปกติวิสัยเหมือนคนญี่ปุ่น

20 ALL ABOUT JAPAN


การกินราเม็ง หรือ กินอาหารเสียงดัง เป็นเรื่องปกติของคนญี่ปุ่น ไม่ถือเป็นเรื่องผิดมารยาท ซ�้ำจะเป็นการให้เกียรติ พ่อครัวที่ปรุงอาหารด้วย ฉะนั้นซู้ดดังๆ ได้เลย ยิ่งดัง ยิ่งอร่อย!

แซ่บหลาย เด้อ !!!!

ชักโครกที่ญี่ปุ่นสามารถย่อยสลายกระดาษช�ำระได้ ฉะนั้นเมื่อเสร็จธุระให้ทิ้ง กระดาษช�ำระลงในชักโครกเลย เนื่องจากห้องน�้ำญี่ปุ่นไม่มีถังขยะขนาดใหญ่ วางไว้เหมือนห้องน�้ำสาธารณะเมืองไทย ดังนั้นการทิ้งกระดาษช�ำระลงใน ชักโครกจึงถือเป็นการรักษาความสะอาดห้องน�้ำสาธารณะวิธีหนึ่ง

! P I T NO ไม่ต้องให้ทิปพนักงาน เนื่องจากร้านอาหารส่วนใหญ่ บวกค่าบริการไว้อยู่แล้ว

ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT JAPAN

แม้จะมีการรณรงค์และถกเถียงกันพอสมควรถึง วิธีการขึ้นบันไดเลื่อนในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจาก รัฐบาลเคยออกโรงเตือนว่าไม่ควรยืนบนบันไดเลื่อน ข้างใดข้างหนึ่งเนื่องจากน�้ำหนักทั้งหมดจะท�ำให้เสีย สมดุลย์และเกิดอันตราย แต่ธรรมเนียมปฏิบัติของ คนญี่ปุ่นคือการเว้นที่ด้านหนึ่งไว้ ให้คนที่ก�ำลัง เร่งรีบ ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะต่างกันไป โดยคนใน โตเกียวและจังหวัดรอบๆ นิยมยืน ‘ชิดซ้าย’ ในขณะที่ แถบคันไซนิยมยืน ‘ชิดขวา’ อย่างไรก็ตามไม่ควร วิ่งขึ้นบันลงบันไดเลื่อน แม้จะรีบเพียงใด เพราะจะ ท�ำให้เกิดอันตรายกับตนเองและผู้อื่น

22 ALL ABOUT JAPAN

TOKYO ชิดซ้าย


“ซุมิมาเซน” เป็นค�ำที่คนญี่ปุ่นพูดบ่อยจนติดปาก มีความหมายคล้าย ค�ำว่า “Excuse me” ในภาษาอังกฤษ แตกต่างจากค�ำว่า “ขอโทษ” เนื่องจากคนญี่ปุ่นนิยมพูดค�ำนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ และขอบคุณด้วย เช่น เวลาต้องการขอทางบนรถไฟ เรียกพนักงานเวลาสั่งอาหาร หรือ บังเอิญยืนขวางทางใครสักคน แม้แต่เวลาได้รับความช่วยเหลือ คนญี่ปุ่น ก็นิยมกล่าวค�ำว่า ซุมิมาเซน ก่อนค�ำอื่น ทั้งนี้หากต้องการขอโทษ เนื่องจากท�ำความผิด คนญี่ปุ่นนิยมกล่าวค�ำว่า “โกเมนนาไซ”

すみません

KANSAI ชิดขวา

ALL ABOUT JAPAN 23


All

ABOUT TRIP

n a p a J mmer เมืองไทยอากาศร้อนมาก (กอไก่ล้านตัว) -- เป็นค�ำที่ ได้ยิน จนคุ้นหู เห็นบ่อยจนคุ้นตา (ผ่าน เฟซบุ๊ค) ด้วยอุณหภูมิที่พุ่งสูงปรี๊ด จนท�ำลายสถิติ ท�ำให้หลายคน อยากเก็บกระเป๋าหนีร้อนไปพักรัก ที่ต่างประเทศ ไม่ก็เอาเกลือจิ้มเกลือ ถอดเสื้อผ้า ใส่บิกินี่ ไปอาบแดด รับลมทะเลเสียเลย

Su

Activi

อยากสนุกแบบนี้ ต้องเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนเท่านั้น! แม้ย่างเข้าเดือนหก ฝนที่เมืองไทยจะเริ่ม ตกพร�่ำๆ ท�ำให้พอคลายร้อนขึ้นมาได้หน่อย แต่ที่ญี่ปุ่นก�ำลังเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างจริงจัง หลายคนบอกว่าฤดูร้อนของญี่ปุ่น ร้อนไม่ ต่างจากเมืองไทย จะหนีร้อนจากที่นี่ ไปก็จะ เป็นการหนีร้อนไปเจอร้อนเสียเปล่าๆ แต่ภาย ใต้อุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าว แดนปลาดิบก�ำลัง ระเบิดความสนุกให้ปะทุออกมาจากไอร้อน 24 ALL ABOUT JAPAN

เพราะมี ห ลายกิ จ กรรมที่ ไ ม่ ส ามารถท� ำ ใน ฤดู ก าลอื่ น ได้ นอกจากฤดู ร ้ อ นฤดู เ ดี ย ว เท่านั้น! เริ่ ม สนใจแล้ ว หรื อ ยั ง ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ไป ญี่ปุ่นถูกๆ ช่วงหน้าร้อนมีโปรโมชั่นออกมา ยั่วน�้ำลายเพียบ พกแว่นกันแดดสักอัน ใส่ หมวกใบโปรด แล้ ว ไปสนุ ก กั บ กิ จ กรรมฤดู ร้อนที่ญี่ปุ่นด้วยกัน


พิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟฟูจิ สามารถเลือกขึ้นได้หลายเส้นทาง ส่วนใหญ่ เริ่มต้นที่จังหวัดชิซุโอกะ

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ช่วงเวลาของกิจกรรม สถานที่

ities

สุดยอดกิจกรรมช่วงฤดูร้อนที่หลายคนปรารถนา โดยเฉพาะ ขา Trekking ทั้งหลาย รู้ไหมว่า การพิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิเป็นหนึ่งใน กิจกรรมที่คนญี่ปุ่นหมายมั่นปั้นมือจะท�ำให้ส�ำเร็จสักครั้งในชีวิต และ โอกาสส�ำหรับคนมีฝันก็มีแค่ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น เพราะประเทศญี่ปุ่น จะเปิดโอกาสให้นักพิชิตฝันปีนขึ้นสู่ยอดเขาได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงเวลาเดียวที่หิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิ ละลาย เปิ ด เส้ น ทางเหมาะเจาะให้ กั บ นั ก ปี น เขา เชื่ อ ไหมว่ า มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วพากั น มาสั ม ผั ส สุ ด ยอดประสบการณ์ ก ารพิ ชิ ต ยอด ภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อนมากกว่าสามแสนคนต่อปีทีเดียว

ALL ABOUT JAPAN 25


ABJ ABOUT TRIP

ดอกไม้บานบนฟากฟ้า หลายจังหวัดที่มีการจัดงาน โดยเทศกาลฮานาบิ ที่โด่งดังที่สุดถูกจัดขึ้นที่แม่น�้ำซุมิดะ เมืองโตเกียว

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ดอกไม้เบ่งบานยามฤดูใบไม้ผลิ แต่ฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น บานสะพรั่งด้วย ‘ดอกไม้ไฟ’ เทศกาลฮานาบิคือสุดยอดสีสันที่ยิ่งใหญ่ ตระการตาที่สุดในช่วงฤดูร้อน ทุกปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ทั่วท้องฟ้าของประเทศ ญี่ปุ่นจะสว่างไสวด้วยสีสันจากดอกไม้ไฟ ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกว่า ‘เทศกาล ฮานาบิ’ คล้าย ‘เทศกาลฮะนามิ’ แต่เปลี่ยนจากการชมดอกไม้ในสวน เป็นดอกไม้ที่กระจายสีสันอยู่บนฟากฟ้าแทน มีการจัดงานเทศกาล ฮานาบิขึ้นในหลายสถานที่ทั่วประเทศ หนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบต่าง พากันใส่ชุดยูกาตะหรือชุดกิโมโนส�ำหรับฤดูร้อนที่มีสีสันสดใสออกมา เดินเล่นในงาน พร้อมเฝ้ารอชมการจุดดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการ พลางนั่งสังสรรค์ดื่มด�่ำกับบรรยากาศซึ่งอบอวลด้วยความอบอุ่นไม่แพ้ อุณหภูมิของอากาศ นับเป็นสีสันฤดูร้อนที่สวยงามจนท�ำให้ลืมอากาศ อบอ้าวไปได้เลย

26 ALL ABOUT JAPAN


Sumidagawa Hanabi Taikai

22,500

Sumidagawa Hanabi Taikai คือ เทศกาลฮานาบิที่ ยิ่งใหญ่อลังการที่สุด ถูกจัดขึ้นริมแม่น�้ำซุมิดะ ณ กรุง โตเกียว มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ ดอกไม้ ไฟกว่า 22,500 ชุด ถูกจุดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ แตกประกาย แผ่สีสันไปทั่วท้องฟ้าของฤดูร้อน โดยจัดขึ้นเป็นประจ�ำ ทุกปีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม

ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TRIP

ne buta ma tsu ri

28 ALL ABOUT JAPAN


ฤดูกาลแห่ง ‘เทศกาล’ ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ตลอดช่วงฤดูร้อน หากอยากสัมผัสกับบรรยากาศที่อบอวลด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรม ของแดนปลาดิบ คงต้องเก็บกระเป๋ามาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อน เพราะยิ่ง อุณหภูมิพุ่งสูงปรี๊ดจนร้อนอบอ้าวมากเท่าไร ประเทศญี่ปุ่นยิ่งเต็มไป ด้วยความสนุกสนานครื้นเครงมากเท่านั้น ฤดูร้อนของที่นี่จึงอบอวล ด้วยสีสันจากเทศกาล จนเรียกว่าเป็นช่วง ‘ฤดูกาลแห่งเทศกาล’ ก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลแห่งการ ‘แห่’ ทั้งหลาย ทั้งแห่เกี้ยว แห่โคม แห่คน เช่น เทศกาลกิอง เทศกาลคันโต เทศกาลอะโอะโมะริ เนบุตะ ฯลฯ หรือจะเป็นเทศกาลแห่งการโชว์สเต็ปขาแด๊นซ์ท้าลมร้อน เชิญชวน นักท่องเที่ยวให้ออกมาร่วมวงเต้นเร่งจังหวะหัวใจอย่าง เทศกาลอาวะ โอโดริ ก็สนุกจนท�ำให้ลืมอากาศร้อนอบอ้าวไปได้ไม่น้อย วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเด่นชัดเหนือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าใครก็ อยากมาสั ม ผั ส ฉะนั้ น เทศกาลต่ า งๆ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ โ ชว์ ก ลิ่ น อายแดน อาทิตย์อุทัยออกมาได้อย่างงดงามที่สุด นับเป็นอีกหนึ่งสีสันช่วงฤดูร้อน ที่ไม่ควรพลาดทีเดียว

awa odori matsuri

ALL ABOUT JAPAN 29


ABJ ABOUT TRIP

QVC Marine Field & Makuhari Messe Summer Sonic Festival โตเกียว และโอซาก้า

กลางเดือนสิงหาคม ไปกระโดดท้าลมร้อนให้มันสุดเหวี่ยงกับเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมีชื่อเสียงติดอันดับโลกกับ ‘Summer Sonic Festival’ ซึ่ ง ถู ก จั ด ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ใ นช่ ว งฤดู ร ้ อ นที่ จังหวัดโตเกียว และโอซาก้า โดยจัดต่อเนื่องมา 15 ปีแล้ว หากนับ ครั้งล่าสุดที่ก�ำลังจะจัดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 16 พอดิบพอดี มีศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นรวมถึง ศิลปินนานาชาติจากทั่วโลกร่วมถ่ายทอดความสนุกผ่านเสียงดนตรี ร็อคสุดมันที่อาจท�ำให้คุณเผลอกระโดดโยกหัวจนลืมอากาศร้อน อบอ้าวไปเลย งานนี้ขาเพลงร็อคไม่น่าพลาด รับประกันความมันทุก หยาดเหงื่อ โยกกันลืมร้อนแน่นอน!

30 ALL ABOUT JAPAN


15-16 AUG

Summer Sonic Festival 2015 ก�ำลังจะระเบิดความมันขึ้นอีกครั้งในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม ที่ QVC Marine Field & Makuhari Messe จังหวัดโตเกียว และ Maishima Summer Sonic Osaka Site จังหวัดโอซาก้า สามารถติดตามข่าวสารของงานพร้อม ราคาบัตรเข้าชมได้ที่ http://www.summersonic.com/2015/english

ALL ABOUT JAPAN 31


ABJ ABOUT TRIP

ชมสีสันความงดงามของทุ่งดอกไม้ ฮอกไกโด และสวนดอกไม้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ตลอดช่วงฤดูร้อน เมื่อท้องฟ้าเปิดทางให้แสงแดดอุ่นส่องลงกระทบแดนปลาดิบ หมู่มวลดอกไม้ทุก ชนิดก็ต่างพากันแย้มบานรับแสงตะวัน แม้ดอกซากุระที่มีชื่อเสียงจะร่วงโรยหมดแล้ว แต่ สีสันอื่นๆ จากดอกไม้นานาพันธุ์ก�ำลังเปล่งประกายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาค ฮอกไกโด พื้นที่เดียวในญี่ปุ่นที่มีอากาศเย็นสบายท่ามกลางแสงแดดที่เพิ่มอุณหภูมิไปทั่ว ทุกภูมิภาค ผู้คนจึงนิยมเก็บกระเป๋าจองตั๋วเครื่องบินไปคลายร้อนพร้อมชมความงามของ ทุ่งดอกไม้ที่ฮอกไกโดในฤดูร้อน ทั้งดอกลาเวนเดอร์ ทิวลิป พิงค์มอส เรพซีด ต่างพากัน เบ่งบานอวดสีสันต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน นอกจากนี้จังหวัดอื่นๆ ยังมีการจัดงาน เทศกาลชมดอกไม้ชนิดอื่น เช่น ทุ่งดอกทานตะวัน ดอกไม้ประจ�ำฤดูร้อน หรือทุ่งดอก ลาเวนเดอร์ที่เมืองคาวากุชิโกะซึ่งมีฉากหลังเป็นวิวภูเขาไฟฟูจิ อีกด้วย

32 ALL ABOUT JAPAN


hok kai do

ALL ABOUT JAPAN 33


All

ABOUT TRICK

เสริมดวงให้ที่พักอาศัยด้วยไอเ เริ่มต้นจาก ‘ห้องนอน’

กาย และใจสัมพันธ์กันอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อป่วยกายย่อมป่วยใจ เช่นเดียวกับเวลา ป่วยใจ ร่างกายก็พลันอ่อนแอขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุเช่นกัน ฉะนั้นการพักผ่อนจึงเป็น จุดเริ่มต้นของการด�ำเนินชีวิตที่ดี เราจึงควรให้ความส�ำคัญกับ ‘ห้องนอน’ มากเป็นพิเศษ เคยสังเกตไหมว่า การจัดห้องนอนตามแบบฉบับญี่ปุ่นดั้งเดิมหรือห้องพักแบบ ‘เรียวกัง’ จะเน้นความเรียบง่าย โปร่งสบาย ไม่จัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้รกจนท�ำให้รู้สึก อึดอัด รวมถึงการจัดแสงซึ่งเน้นการรับแสงจากธรรมชาติ เนื่องจากแสงที่ส่องสว่างมาก เกินไปจะส่งผลเสียต่อสายตา และแสงที่มืดสลัวจนดูอึมครึมจะท�ำให้รู้สึกเกียจคร้าน ควร จัดพื้นที่ให้โล่งโปร่ง เพื่อให้ได้รับแสงพอเหมาะจากธรรมชาติ คนญี่ปุ่นเชื่อว่า หากจัด ระเบียบห้องนอนดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพ เพราะการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด

‘กระจก’ สะท้อนความสุข

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพตัวเราเองอยู่ เสมอคือ ‘กระจก’ ตามหลักฮวงจุ้ย กระจก มีความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าข้าวของสิ่งอื่น ภายในบ้าน คนญี่ปุ่นไม่นิยมวาง หรือตั้ง กระจกเอาไว้ ใ กล้ ป ระตู เพราะเชื่ อ ว่ า จะ เป็นการสะท้อนความสุขออกไปจากชีวิต

คนญี่ปุ่นนิยมจัดบ้านสไตล์เซน เนื่องจากส่วนใหญ่ยึดถือวิถีความเรียบง่ายตามแบบฉบับของนิกายเซน หนึ่งในนิกายของศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่น ข้อดีของการจัดบ้านแบบนี้คือนอกจากสบายกายแล้วยังให้ ความรู้สึกสบายใจด้วย เพราะ ‘บ้าน’ คือ ส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกวิถีเริ่มต้นจาก ‘บ้าน’ ฉะนั้นการให้ความ ส�ำคัญกับการออกแบบตกแต่งที่พักอาศัยจึงเป็นเรื่องที่ ไม่ควรมองข้าม - - About Trick ฉบับนี้ขออาสา เป็นซินแส ชวนผู้อ่านทุกท่านมาเสริมดวงให้ที่พักอาศัยด้วยไอเดียการตกแต่งบ้านให้เรียบง่ายแต่น่าอยู่ เพียงขยับปรับที่ทางนิดหน่อย คุณอาจสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแดนอาทิตย์อุทัย 34 ALL ABOUT JAPAN


เดียแสนง่ายสไตล์แดนปลาดิบ

เพิ่มพลังงานชีวิตด้วย ‘นาฬิกา’

หลักการของฮวงจุ้ย คือ การจัดบ้าน เพื่อรักษาสมดุลพลังงานธรรมชาติ ดังนั้น หากพลั ง งานชี วิ ต หมด ฮวงจุ ้ ย ก็ ค งหมด ความส�ำคัญ - - คนญี่ปุ่นเชื่อว่านาฬิกาเป็น ตัวแทนของพลังงานชีวิต ไม่ควรปล่อยให้ นาฬิกาภายในบ้านถ่านหมดหรือหยุดเดิน เพราะหมายถึงพลังงานชีวิตที่หยุดชะงักลง ไปด้วย ควรหมั่นตรวจเช็คนาฬิกาในบ้าน และนาฬิ ก าชี วิ ต ของตนอยู ่ เ สมอจะช่ ว ย เสริมดวงด้านความสุขได้เป็นอย่างดี

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศเริ่มต้น

หมั่นดูแลท�ำความสะอาดบ้านอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เป็นเคล็ดลับง่ายๆ ที่สามารถท�ำได้ทุกเวลา คนญี่ปุ่น เริ่มต้นท�ำความสะอาดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อน เนื่องจากเชื่อว่าเป็นทิศเริ่มต้นที่ดี เป็นการเปิดรับ ความสุขเข้ามาในชีวิต แน่นอนว่าเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆ ให้เข้ามาในบ้านด้วยเช่นกัน

สิ่งดีๆ เริ่มต้นในช่วงเช้า

คนญี่ปุ่นนิยมท�ำความสะอาดบ้านในช่วง เช้า ขณะที่ร่างกายยังมีพลังงานเต็มที่ และจะ ไม่ ท� ำ งานบ้ า นเกิ น สองชั่ ว โมงเพราะเชื่ อ ว่ า หากเหนื่ อ ยล้ าเกิ น ไปจะท�ำให้พลังงานชีวิต หมด ซึ่งอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี นับเป็น กุศโลบายง่ายๆ ที่ให้ความส�ำคัญทั้ง ‘บ้าน’ และ ‘สุขภาพ’ ของตัวเอง

‘รองเท้า’ มีความหมายต่อคนญี่ปุ่น ในเรื่องของหน้าที่การงาน แน่นอน ว่ารองเท้าที่ใส่สบายย่อมพาเดินไปสู่ ยังจุดหมายได้สะดวกง่ายดายกว่า ดั ง นั้ น ตู ้ ร องเท้ า จึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ช่ ว ยเสริ ม ดวงด้ า นความก้ า วหน้ า คนญี่ปุ่นเชื่อว่าหากจัดเก็บรองเท้า ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอจะส่งเสริมให้ มี ห น้ า ที่ ก ารงานราบรื่ น แต่ ห าก ปล่อยทิ้งไว้ระเกะระกะ การงานจะเกิด อุปสรรค และอาจท�ำให้การด�ำเนิน ชีวิตต้องสะดุด ALL ABOUT JAPAN 35


All

ABOUT SPECIAL

A SENSE OF JAPANESE สัมผัสชีวิต อาทิตย์อุทัย ใจกลาง กรุงเทพมหานคร

วิถีชีวิตคนเมืองเติบโตตามเข็มนาฬิกาโลก จะว่าโลกทุกวันนี้หมุนเร็วกว่าเดิมก็ ไม่ใช่ อาจเพราะเข็มนาฬิกาชีวิตกระตุ้นให้เราต้องเดินเร็วตามวิถีสังคม ‘เร็ว’ ‘ง่าย’ และ ‘สะดวกสบาย’ จึงกลายเป็นคีย์เวิร์ดส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน

36 ALL ABOUT JAPAN

A S P IR E S ATH OR N – RATC HA P R U EK

ASPIRE WUT T HAKAT


A S P IR E E R AWA N

คนญีป่ นุ่ มีไลฟ์สไตล์ไม่ตา่ งจากคนไทยนัก เพี ย งแต่ มี ค วามพิ ถี พิ ถั น มากกว่ า ฉะนั้ น นอกจาก ‘เร็ว’ ‘ง่าย’ และ ‘สะดวกสบาย’ วิ ถี ชี วิ ต ฉบั บ แดนปลาดิ บ จึ ง ต้ อ งมี ‘ความ เรี ย บง่ า ยแต่ เ พี ย บพร้ อ ม’ เข้ า มาเป็ น ส่ ว น เติมเต็ม เข็มนาฬิกาของคนญี่ปุ่นหมุนเร็วกว่า คนไทยประมาณสองชั่วโมง แต่วิถีชีวิตของ คนเมืองที่นั่นเดินเร็วกว่าคนกรุงเทพฯ เกือบ สองเท่า สังเกตจากร้านอาหารจานด่วนสไตล์ แดนปลาดิ บ เช่ น ร้ า นราเม็ ง ภายในสถานี รถไฟ ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารแบบยืนกิน ตอบโจทย์ ค นท� ำ งานที่ มี ชี วิ ต เร่ ง รี บ จนไม่ มี เวลาละเลี ย ดกั บ รสชาติ อ าหาร แต่ ข ณะ เดียวกัน วั ฒ นธรรมความเป็ น แดนอาทิ ต ย์ อุ ทั ย กลั บ ยั ง คงกรุ ่ น กลิ่ น เด่ น ชั ด จนไม่ อ าจ ปฏิเสธถึงความละเมียดของวิถชี วี ติ ฉบับดัง้ เดิม อาจเป็ น จุ ด เด่ น ของการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามแบบฉบั บ แดนปลาดิ บ ต่ อ ให้ เ ร่ ง รี บ เพี ย งใด สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ต้ อ งดี แ ละเพี ย บพร้ อ ม เสมอ นอกจากนี้ ค นญี่ ปุ ่ น ยั ง ฉลาดจั ด สรร รู้จักใช้สอยสิ่งที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกัน ก็เก่งประยุกต์ส่วนที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ เราจึงได้ยนิ เรือ่ งน่าทึง่ จากไอเดียการออกแบบ ของคนญี่ปุ่นอยู่ชินหู

เป็นโชคดีของคนใจกลางเมืองฟ้าอมรที่ ก�ำลังมีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบคนญี่ปุ่น เมื่อ AP (Thailand) ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นา อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ ต อบรั บ กั บ ชี วิ ต คนเมื อ ง เตรียมเปิดตัวคอนโดใหม่ที่จะพลิกโฉมวิถีชีวิต คนเมืองให้ ‘เร็ว’ ‘ง่าย’ ‘สะดวกสบาย’ และ ‘เพียบพร้อม’ ตามแบบฉบับวิถชี วี ติ แดนปลาดิบ กับ 6 คอนโดใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้ แนวคิด MULTIPLE CONNECTIONS ต่อติดทุก รูปแบบการเดินทางของชีวิตที่คุณชอบ ไม่ว่าจะ เป็น 1 ก้าวถึง BTS หรือ 1 เมตรสู่ MRT หรือ 1 นาที ถึ ง ทางด่ ว น เอพี พ ร้ อ มมอบที่ สุ ด ของ ท�ำเลคอนโดมิเนียม ที่แวดล้อมด้วยโครงข่าย คมนาคมเมื อ งเชื่ อ มโยงทุ ก การเดิ น ทางแบบ ไร้รอยต่อ พร้อมการออกแบบที่โดดเด่นสไตล์ โมเดิร์นเจแปนนิสที่มีความเรียบง่ายโปร่งสบาย แต่มีทุกอย่างพร้อมสรรพ ให้คุณได้สัมผัสชีวิต อาทิตย์อุทัยใจกลางกรุงเทพมหานคร

AS P IR E LAD P R A O

ALL ABOUT JAPAN 37


ABJ ABOUT SPECIAL

Modern Japanese Design for Bangkok Condo Lifestyles in SIX Prime Locations เอพีมอบที่สุดของท�ำเลคอนโดแบบ Multiple Connection ต่อติดทุกรูปแบบการเดินทาง ของชีวิตที่คุณชอบ ผ่าน 6 โครงการใหม่ แวดล้อมด้วยโครงข่ายคมนาคมเมืองเชื่อม โยงทุกการเดินทาง แบบไร้รอยต่อ

R H Y TH M R A N GN AM

ASPIRE SATHORN-RATCHAPRUEK 1 ก้าวจาก BTS บางหว้า เริ่มต้น 1 ล้านกว่าๆ

ASPIRE WUTTHAKAT 200 เมตรจากสถานีวุฒากาศ เริ่มต้น 1.85 ล้านบาท ASPIRE ERAWAN 1 ก้าวถึงสถานีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เริ่มต้น 1 ล้านกว่าๆ

มาตราฐานใหม่ในการเลือกคอนโดมิเนียมส�ำหรับคนเมือง

1 Step from your home 1 ก้าวจากบ้าน ติดรถไฟฟ้า ใกล้ที่สุด ง่ายที่สุด

38 ALL ABOUT JAPAN

Multiple Connections

BTS • MRT • Expressway • Airport Link • Walking • Bicycle • Motorbike • Bus • Urber • Car • ทางลัด

5 radius surround

เชื่อมการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ แบบรายล้อมด้วยรัศมีการใช้ ชีวิตที่ลงตัว


หากคุณก�ำลังมองหาชีวิตรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความเร่งรีบบนเข็มนาฬิกาที่เดินเร็วขึ้นทุกนาที ลองมาค้นหาพร้อมสัมผัสการด�ำเนินชีวิตสไตล์แดนปลาดิบ ได้ที่งาน AP Space Connect วันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2558 ณ ชั้น 1 สยามพารากอน

LIFE ASOKE 1 ก้าวจาก MRT เพชรบุรี และ Airport Link มักกะสัน เริ่มต้น 2 ล้านกว่าๆ

ASPIRE LADPRAO113 100 เมตรจาก MRT บางกะปิ เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท

LIFE A S OK E

RHYTHM RANGNAM 100 เมตรจาก BTS อนุสาวรีย์ เริ่มต้น 4 ล้านกว่าๆ


MAKE YOUR CHOICE All About Japan E-magazine เพ�่มชองทางการดาวนโหลดเพ�่อผูอาน โดยนอกจากจะสามารถดาวนโหลดผานเว็บไซต www.abjmagazine.com แลว ยังสามารถดาวนโหลดนิตยสารผานแอพพลิเคชั่นเหลานี้

สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นเหลานี้ลงเคร�่อง คนหาคำวา All About Japan แลวคลิกดาวนโหลดไดเลย ฟร� ! ติดตามขาวสาร กิจกรรมตางๆ ได ใน Fan Page Facebook : http://facebook.com/abjmagazine


E


All

ABOUT STORY

ZAO

KITSUNE MU A R

Shiroishi Miyagi

- หมู่บ้านนี้สุนัขจิ้งจอกครอง -

สัตว์ป่า อาจไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องนัก หากเทียบกับสัตว์เลี้ยงน่ารักอย่างสุนัขหรือแมว แต่ที่ญี่ปุ่น สัตว์ป่าอย่าง ‘สุนัขจิ้งจอก’ เชื่องพอจะเปิดหมู่บ้านเพื่อต้อนรับคนรักสัตว์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ‘หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก’ จากใจผู้ใหญ่บ้านขนสีน�้ำตาล


ญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่เต็มไปหมด อาจ เพราะคนญี่ ปุ ่ น ฉลาดหยิ บ จั บ กิ ม มิ ค เล็ ก ๆ มาบรรเจิ ด ไอเดียสร้างสรรค์ให้กลายเป็นจุดเด่น จึงสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลมาเยี่ยมเยียนได้อย่างไม่ขาดสาย นี่อาจเป็นที่มาของค�ำว่า “ญี่ปุ่น...ครั้งเดียวไม่เคยพอ” ญี่ ปุ ่ น ครั้ ง นี้ ข องเราจึ ง มุ ่ ง เป้ า ไปที่ ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว แปลกใหม่ แ สนครี เ อท เอาใจคนรั ก สั ต ว์ อ ย่ า งเรา โดยเฉพาะ - - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก เกาะแมว เกาะกระต่าย ว่าแปลกแล้ว เจอหมู่บ้าน สุนัขจิ้งจอกเข้าไป คงสะดุดหูคนรักสัตว์ไม่น้อย หมู่บ้าน สุนัขจิ้งจอกแห่งนี้ชื่อว่า ‘Zao Kitsune Mura’ ตั้งอยู่ใน เทือกเขาใกล้กับเมืองชิโรอิชิ (Shiroishi) ของจังหวัดมิยากิ Kitsune ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า สุนัขจิ้งจอก เป็นสัตว์ใน ต�ำนานที่มีความหมายต่อประเทศญี่ปุ่นอยู่พอตัว หากใคร

ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับหรือความเชื่อเก่าแก่ของคนญี่ปุ่น คงรู้จักเจ้าคิตสึเนะเป็นอย่างดีเพราะมักเป็นตัวเอกที่โผล่ มามีบทบาทในต�ำนานอยู่เสมอ เช่นเรื่องราวของปีศาจ สุนัขจิ้งจอกที่เก่งเรื่องการปลอมตัวเป็นมนุษย์ หรือปีศาจ สุนัขจิ้งจอกเก้าหางที่จะมีหางเพิ่มขึ้นหนึ่งหางเมื่อมีชีวิต อยู่ครบทุก 100 ปี หากครบเก้าหางจะกลายเป็นสุดยอด ปีศาจที่มีความฉลาดและแข็งแกร่ง ไม่ใช่แค่ความเชื่อและต�ำนาน แต่สุนัขจิ้งจอกยังมี บทบาททางศาสนาและวัฒนธรรมด้วย คนญี่ปุ่นเชื่อว่า สุนัขจิ้งจอกเป็นตัวแทนของเทพอินาริ เทพเจ้าแห่งความ อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีต�ำนานเล่าว่า เมื่อเทพอินาริ ปรากฎกาย มักจะมีสุนัขจิ้งจอกสีขาวสองตัวเดินตามหลัง เสมอ สุ นั ข จิ้ ง จอกจึ ง กลายมาเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเกียวโต ของฝากที่นี่ น่ารักไม่หยอก แถมราคาก็ สมเหตุสมผล


ABJ ABOUT STORY

44 ALL ABOUT JAPAN


กิจกรรมหลักของ ประชากรสุนัขจิ้งจอก ในหมู่บ้าน คือ หลับ และหยอกล้อเล่น ด้วยการค�ำรามใส่กัน นิดหน่อยเท่านั้นเอง

จากต� ำ นานเล่ า ขานสู ่ ค วามน่ า รั ก ของสั ต ว์ ห น้ า ขน ฟูฟ่องที่หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ที่น่ีเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกซึ่งปล่อย ให้อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติมากมายนับร้อยตัว และมี สุนัขจิ้งจอกมากถึง 6 สายพันธุ์ ความพิเศษคือเราสามารถ เดินดูและใกล้ชิดกับสุนัขจิ้งจอกได้อย่างอิสระ แต่ไม่ควร จั บ หรื อ ลู บ ตั ว สุ นั ข จิ้ ง จอก เพราะแม้ จ ะเชื่ อ งแต่ ก็ ยั ง มี สัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่ อาจเป็นอันตรายเพราะถูกกัดได้ นอกจากสุ นั ข จิ้ ง จอกแล้ ว ยั ง มี ฝู ง กระต่ า ยน้ อ ยให้ เข้าไปเล่นหรือให้อาหารด้วย รวมถึงสุนัขจิ้งจอกก็ให้อาหาร ได้เช่นกัน โดยสามารถซื้อจากเคาน์เตอร์ด้านหน้าก่อนได้ เลย แต่มีกฎที่ทางหมู่บ้านตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยนิดหน่อย คือต้องเก็บอาหารใส่กระเป๋าอย่างดี ห้ามน�ำออกมาถือหรือ ห้ อ ยออกมาจากกระเป๋ า เพราะสุ นั ข จิ้ ง จอกอาจเข้ า มา กระชากตอนก�ำลังเดินอยู่ได้ และต้องให้อาหารจากสถานที่ ที่ทางหมู่บ้านจัดไว้ให้เท่านั้น -- เจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมาก

แนะน� ำ ถึ ง ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ทุ ก อย่ า ง แม้ สื่ อ สารด้ ว ยภาษา อังกฤษไม่ได้เท่าที่ควร แต่ก็พยายามอธิบายด้วยใบหน้า ยิ้มแย้มแจ่มใส ส�ำหรับการเดินทางมาหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกอาจล�ำบาก นิ ด หน่ อ ย เพราะนอกจากการนั่ ง รถไฟมาลงที่ ส ถานี Shiroishizao แล้ว ยังต้องนั่งรถแท็กซี่ต่อไปอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมง ซึ่งราคาค่อนข้างโหดเอาการ ตกเที่ยวละ 4,000 เยน ไปกลั บ 8,000 เยน หากเดิ น ทางแค่ ค นเดี ย วหรื อ น้อยคนก็อาจต้องยกมือขึ้นมาปาดเหงื่อ แต่โชคดีที่ขากลับมี เจ้าหน้าที่เดินมาถามว่าสนใจแชร์ค่ารถแท็กซี่กลับกับฝรั่ง อี ก สองคนไหม เราเลยได้ แ ชร์ ค ่ า รถแท็ ก ซี่ ห ารกั น สี่ ค น ประหยั ด ขึ้ น มาได้ อี ก นิ ด หน่ อ ย แต่ ห ากเที ย บกั บ ความ ประทับใจที่ได้สัมผัสกับความน่ารักของสัตว์ในต�ำนานอย่าง สุนัขจิ้งจอกแล้วก็นับว่าคุ้มค่า เพราะผู้ใหญ่บ้านหน้าขนและ ประชากรในหมู่บ้านทุกตัวน่ารักจนลืมไม่ลง

ZAO KITSUNE MURA

Kawarago-11-3 Fukuokayatsumiya, Shiroishi, Miyagi 989-0733 ราคาค่าเข้าชม : 1,000 เยน

ALL ABOUT JAPAN 45


All

ABOUT DIARY

Bow

Tourney Diary พิธีสมรสที่ศาลเจ้าเมจิ

ทริปญี่ปุ่นคราวนี้มาแบบกะทันหัน ตัดสินใจล่วงหน้าแค่เดือนกว่าๆ เพราะมีผู้ใหญ่เดินทางมาด้วย เราเลยเลือกใช้บริการทัวร์ เพื่อความสะดวกสบาย

Benjarat FB : https://www.facebook.com/thericeathome Instragram : thericeathome eat_on_trips 46 ALL ABOUT JAPAN

หัวใจ ตูมตามไ


เจ้าบ่าว เจ้าสาว ในชุดสมรสดั้งเดิม ดูสง่ามากๆ

ตามโปรแกรมในวันที่สาม ทัวร์จัดพาไป ช้อปปิ้งที่ย่านฮาราจูกุ ก่อนเดินทางเราเลยหา ข้อมูลนิดหน่อยว่าแถวนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้าง เผื่อจะแว้บออกไปเที่ยวกันเองได้ ในที่สุดก็ ลงความเห็นกันว่า ถ้ามีเวลาเหลือจะแวะไป ชมศาลเจ้าเมจิกัน ก่อนมา เจ้านายคนญี่ปุ่นบอกเหมือนกัน ว่าควรไปที่นี่นะ ถ้าไปถึงญี่ปุ่นต้องไปศาลเจ้า นายบอกว่ า คนญี่ ปุ ่ น นิ ย มมาขอพรที่ นี่ เ พื่ อ ความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะช่วงปีใหม่คน จะเยอะเป็นพิเศษ

ขณะท�ำพิธี จเราอดเต้น ไปด้วยไม่ได้

ALL ABOUT JAPAN 47


ABJ ABOUT DIARY

เห็นแล้วพลอย มีความสุขไปด้วย

แต่อย่างน้อยก็โชคดี ที่วันนั้นมีคู่บ่าวสาว มาจัดงานแต่งงาน ตามแบบประเพณี ญี่ปุ่นโบราณ เลยได้เห็น อีกมุมหนึ่งของ วัฒนธรรมญี่ปุ่น

48 ALL ABOUT JAPAN

บรรยากาศบริเวณ ทางเข้าศาลเจ้าเมจิ

พอถึงวันนั้น หลังจากช้อปปิ้งเสร็จ เราจึงรีบมุ่งหน้าไปศาลเจ้า เมจิกัน บอกเลยว่าประทับใจมาก ตั้งแต่ก้าวเท้าผ่านประตูโทริอิ เพราะไม่ คิ ด มาก่ อ นว่ า ย่ า นที่ วุ ่ น วายเต็ ม ไปด้ ว ยตึ ก สู ง แถมคน พลุกพล่านอย่างฮาราจูกุ จะมีสถานที่ร่มรื่นเงียบสงบขนาดนี้ ต้นไม้ ใหญ่เขียวตั้งแต่หน้าประตูจนถึงตัวศาลเจ้า ให้ความรู้สึกสงบมาก เสียดายที่มีเวลาไม่เยอะ เลยไม่ได้เดินชมความงามมากนัก ได้แค่ดู ผ่านๆ แต่อย่างน้อยก็โชคดีที่วันนั้นมีคู่บ่าวสาวมาจัดงานแต่งงาน ตามแบบประเพณีญี่ปุ่นโบราณ เลยได้เห็นอีกมุมหนึ่งของวัฒนธรรม ญี่ปุ่น เก็บความประทับใจกลับบ้าน และตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยว เองอีก จะมาชมศาลเจ้าเมจิแบบไม่ต้องเร่งรีบอีกสักครั้ง : ))

Y

ร่วมแบ รูปพร


Your Story Your Diary

บ่งปันเรื่องราวความทรงจ�ำในทริปการท่องเที่ยวญี่ปุ่นของคุณผ่านไดอารี่เล่มนี้ของ All About Japan E-magazine เพียงส่ง ร้อมเรือ่ งราวประทับใจระหว่างการเดินทาง เขียนบอกเล่ามาเป็นไดอารี่ ถ่ายทอดความรูส้ กึ ของแต่ละวันในประเทศญี่ปุ่นเหมือน ไดอารี่ของคุณ Benjarat ทุกเรื่องราวที่ส่งเข้ามาจะถูกน�ำมาแบ่งปันลงในคอลัมน์ ABOUT Diary ของนิตยสาร พร้อมรับของที่ระลึก “ปากกาคิตตี้จากประเทศญี่ปุ่น” เขียนไดอารี่ของคุณลงในโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนบรูปภาพแล้วส่งมาที่อีเมล : abjmag@gmail.com ไม่ได้ลงเล่มนี้ อาจได้ลงเล่มหน้า - - มาบันทึกความทรงจ�ำในการเดินทางไว้ด้วยกันเถอะ : )

ALL ABOUT JAPAN 49


All

ABOUT GUIDE

คนรักของกระจุกกระจิกคงรักประเทศญี่ปุ่น มากเลยใช่ไหม เพราะที่นี่มากมายด้วย ร้านขายของแบบ zakka จนอาจท�ำเอาขาช็อป คอคาวาอิหัวใจเต้นตูมตามกันเป็นแถว

TRAI NCHI

-JIYUGAOKA

“ ค ว า ม สุ ข เ ล็ ก น้ อ ย ข อ ง ค น รั ก สิ่ ง เ ล็ ก น 50 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

A-

น้ อ ย ” ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT GUIDE

52 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING zakka (雑貨) เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึง ข้าวของชิ้นเล็กชิ้นน้อย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเขียน เครื่องใช้ในครัวเรือน ของประดิษฐ์ งาน ท�ำมือ สินค้า D.I.Y. หลากสไตล์ ทั้งแนววิจเทจ แนวน่ารัก รวมเรียก ว่า zakka ทั้งหมด ในประเทศญี่ปุ่นมี zakka shop หรือร้านที่รวบรวมเอาสินค้า ชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกประเภทมาวางขายอยู่มากมายหลายร้าน จนอาจ เรี ย กว่ า เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องร้ า นขายของแดนปลาดิ บ เลยก็ ว ่ า ได้ ความเพลิดเพลินของการช็อปปิ้งใน zakka shop คือ ความสุขที่ได้ ตามหาสินค้าเข้าตาจนเจอ แม้จะรู้สึกเหมือนเดินหลงอยู่ในเขาวงกต แต่ก็เป็นเขาวงกตที่มีของน่ารักให้เลือกเต็มไปหมด หากจะถามหาย่านซึ่งมีร้านแนว zakka อยู่มาก คงต้องยกให้ ย่ า น ‘จิ ยู ง ะโอกะ (Jiyugaoka)’ เพราะนอกจากเป็ น ศู น ย์ ร วม ร้านขนมหวานแสนอร่อยจนได้รับฉายา ‘เมืองขนมหวาน’ แล้ว ย่ า นนี้ ยั ง เป็ น สวรรค์ น ้ อ ยๆ ของคนรั ก สิ น ค้ า zakka ด้ ว ย และ Trainchi ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่การันตีถึงความเป็น zakka ของ จิยูงะโอกะได้เป็นอย่างดี คอมมูนิตี้มอลล์ไม่เล็กไม่ใหญ่แห่งนี้รวบรวมร้านขายของแนว zakka ไว้หลายร้านให้เลือกช็อปปิ้งแบบเพลินตา ทั้งของแต่งบ้าน เครื่องครัว เครื่องเขียน เครื่องประดับ รวมถึงสินค้าน่ารักชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยที่รับรองว่าต้องเขย่าหัวใจคนรักสินค้า zakka อย่างแน่นอน Trainchi อยู่ไม่ไกลนักจาก Jiyu Dori Green Street ถนน สีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดขนาดใหญ่ของย่านจิยูงะโอกะซึ่งเป็น สถานที่พักผ่อนในใจของคนโตเกียว ดังนั้นหากนั่งพักผ่อนชาร์จพลัง จนเต็มแล้ว สามารถเดินไปช็อปปิ้งต่อที่ Trainchi ได้ แล้วคุณจะสัมผัสถึงความสุขเล็กน้อยจากสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ที่ Trainchi

TRAINCHI JIYUGAOKA LOCATION : 5 - 42 - 3 OKUSAWA SETAGAYA-KU TOKYO OPEN : 10.00 - 20.00 WEBSITE : http://www.trainchi.jp HOW TO GO : รถไฟ TOKYO TOYOKO LINE สถานี JIYUGAOKA

ทางออก SOUTH EXIT เดินประมาณ 5-10 นาที

ALL ABOUT JAPAN 53


All

ABOUT GUIDE

Tokumasa TA S T Y

CURRY

UDON

บางครั้งการเที่ยวกินตามรอยคนอื่นก็ดีเหมือนกัน แต่การลองเลี้ยว เข้าไปในร้านทีอ่ ยูน่ อกแผนหรือดูนอกสายตาบ้างก็อาจท�ำให้เราค้นพบ ‘ของดี’ ‘ของอร่อย’ เหมือนกับร้านแกงกะหรีด่ งั้ เดิมของจังหวัดโอซาก้า ร้านอาหารนอกแผนการเดินทางที่บังเอิญทั้งเด็ด ดี และอร่อย! ข้าวหน้าทงคัตสึ ราดแกงกะหรี่ จานนี้อร่อยเด็ด เข้มข้นจนต้องบอกต่อ


EATING

得正

Tokumasa ร้านขายแกงกะหรี่ที่มีเมนูแกงกะหรี่ครอบ จักรวาล ทั้งข้าวหน้าแกงกะหรี่ คาเระอุด้งหน้าต่างๆ เช่น หมู เนื้อ และทงคัตสึ เห็นร้านไหนมีเมนูเด็ดเป็นตัวชูโรง รับรองได้ เลยว่ า ต้ อ งเด็ ด เพราะถ้ า ไม่ เ ก๋ า จริ ง คงไม่ ส ามารถงั ด เมนู แกงกะหรี่มานั่งอยู่ในใจคนญี่ปุ่นหลายคนได้ ตอนแรกเราเกือบเดินผ่านของดีไปเสียแล้ว เนื่องจาก Tokumasa เป็ น ร้ า นอาหารเล็ ก ๆ ที่ มี เ พี ย งป้ า ยร้ า นเป็ น ผ้าสีน�้ำเงินแขวนอยู่ตรงประตู โชคดีที่สังเกตเห็นคนญี่ปุ่น หลายคนเดินแวะเข้าร้านไปแบบไม่ลังเล เราเลยตัดสินใจลอง เข้ า ไปดู บ ้ า ง แล้ ว ก็ พ บว่ า มี ลู ก ค้ า นั่ ง อยู ่ เ ต็ ม ร้ า น ผิ ด กั บ บรรยากาศที่เห็นภายนอก แถมยังเป็นคนญี่ปุ่นเสียส่วนใหญ่ ดังนั้นน่าจะเป็นร้านเด่นร้านดังในหมู่คนญี่ปุ่นพอสมควร

คุณป้าซึ่งรับหน้าที่เป็นทั้งพนักงานต้อนรับ เสิร์ฟอาหาร และคิดตังค์ เห็นเราก็เข้ามาทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และ พาไปนั่งตรงเคาเตอร์แถวริมสุดซึ่งเป็นครัวเปิด เราจึงได้เห็น ฝีไม้ลายมือของพ่อครัวมือฉมังที่คาดว่าเป็นมืออาชีพในการ ท�ำอาหารเพราะเป็นคุณตาผมขาวแต่ท่าทางดูกระชับกระเฉง ยืนลวกเส้นราเม็งพลางยิ้มอย่างอารมณ์ดี อีกคนเป็นคนลุงที่ดู มีความสุขกับการท�ำอาหารไม่แพ้กนั จึงท�ำให้เรารูส้ กึ ผ่อนคลาย กับบรรยากาศร้านอาหารที่เต็มไปด้วยผู้คนต่างภาษาขึ้นมา บ้าง ไม่นานนัก คุณป้าคนเดิมก็น�ำเมนูอาหารมาให้ ซึ่งมีแต่ เมนูน่ากินทั้งนั้น แถมราคายังย่อมเยาสบายกระเป๋า เราลังเล อยู่พอสมควรว่าจะสั่งอะไรดี เท่าที่สังเกตโต๊ะอื่นๆ ส่วนใหญ่ เลือกสั่งเมนูคาเระอุด้งกัน คงเพราะเป็นเมนูเด่นดังของร้านนี้

ALL ABOUT JAPAN 55


ABJ ABOUT GUIDE

เราจึงสั่งคาเระอุด้งโคโรเกะปูกับข้าวหน้า แกงกะหรี่ทงคัตซึ แล้วนั่งรออาหารพลาง มองดูพ่อครัวสูงวัยทั้งสองปรุงอาหารด้วย ความสุขและพิถีพิถันราวกับใส่หัวใจลงไป ในอาหารทุกจานผ่านเส้นอุด้งทุกเส้น แล้ ว คาเระอุ ด ้ ง โคโระเกะปู กั บ ข้ า ว หน้าแกงกะหรี่ทงคัตสึก็ถูกน�ำมาเสิร์ฟ โหย ชามใหญ่มาก กลิ่นแกงกะหรี่หอมโชยเรียก น�้ำลายสอมากทีเดียว คาเระอุด้งโคโรเกะปูอร่อยเด็ดสมเป็น เมนูเด่นของร้าน โคโรเกะปูชิ้นใหญ่อัดแน่น ด้วยเนื้อปูแทรกด้วยครีมซอสที่ผสมกันมา อย่างเนียนละมุนกินคู่อุด้งเส้นเหนียวนุ่ม แล้วตามด้วยน�้ำแกงกะหรี่รสชาติเข้มข้น จนยากจะหาร้านใดเหมือน เมื่อสามอย่าง รวมกั น ก็ ก ารั น ตี ไ ด้ ถึ ง ค� ำ ว่ า ‘อร่ อ ยเด็ ด ’ อย่างชัดเจน แม้พระเอกอย่างคาเระอุด้งจะขโมย

หั ว ใจคนรั ก แกงกะหรี่ อ ย่ า งเราไปได้ แ ล้ ว แต่ข้าวหน้าแกงกะหรี่ทงคัตซึก็สวมบทบาท การเป็นพระรองได้อย่างสมศักดิ์ศรี หมูชุบ เกล็ ด ขนมปั ง ทอดชิ้ น โต ทอดจนเหลื อ ง กรอบนอกแต่นุ่มในและไม่อมน�้ำมันวางบน ข้าวญี่ปุ่นเม็ดอ้วนแล้วราดด้วยแกงกะหรี่รส เด็ดสูตรลับเฉพาะของทางร้านสามารถโชว์ ฟอร์มความอร่อยได้ไม่แพ้รุ่นพี่อย่างคาเระ อุด ้งจนท� ำ ให้ ร สชาติ ข องเครื่ อ งเทศยั ง คง หอมละลายอยูใ่ นปากมาจนถึงตอนนี้ นาทีนี้ ยังไงคงต้องยอมยกนิ้วให้ร้าน Tokumasa ว่าพี่เขาเด็ดเหนือความคาดหมายจนคุ้มค่า กว่าการเป็นร้านอาหารที่บังเอิญเจอจริงๆ บางครั้งการลองเลี้ยวเข้าไปในร้านที่ อยู ่ น อกแผนหรื อ ดู น อกสายตาบ้ า งก็ ดี เหมือ นกั น แต่ ร ้ า นแกงกะหรี่ รุ ่ น เก๋ า แห่ ง ย่านโมริโนะมิยะ จังหวัดโอซาก้า เด็ดดวง จนเราอยากแนะน�ำให้คุณไปตามรอย!

โคโรเกะปูรสเด็ด ฉ�่ำเนื้อปู ชุ่มซอส อร่อยจนอยาก กลับไปซ�้ำอีกครั้ง

56 ALL ABOUT JAPAN

得正


EATING

TOKUMASA LOCATION : 1 CHOME-16-22 MORINOMIYACHUO, CHUO WARD, OSAKA OPEN : 11.00 - 22.00 WEBSITE : http://www.tokumasa.net HOW TO GO : รถไฟ JR OSAKA LOOP LINE สถานี MORINOMIYA ทางออก 6

เดินต่อไปทางปราสาทโอซาก้าอีกประมาณ 5 - 10 นาที ALL ABOUT JAPAN 57


All

JAPAN STYLE

เสน่ห์การกินจานด่วน บนรถไฟแดนอาทิตย์อุทัย รู ป แบบของร้ า นอาหารก็ เ ช่ น กั น ญี่ ปุ ่ น มี ร ้ า นอาหารมากมายที่ มี ค วาม แปลกใหม่จนกลายเป็นเอกลักษณ์ เช่น ร้านอาหารแบบยืนกินตามสถานีรถไฟ ร้านอาหารที่มีระบบการสั่งอาหารผ่าน ตู้สั่งอัตโนมัติ รวมถึง ‘ข้าวกล่องรถไฟ’ หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า ‘เอกิเบน’ เอกิเบน (駅弁) คือ ข้าวกล่องที่มี ขายตามสถานี ร ถไฟ แปลตรงตั ว จาก ค�ำว่า เอกิ (駅) ซึ่งหมายถึง สถานีรถไฟ กับค�ำว่า เบนโตะ (弁当) ซึ่งหมายถึง ข้าวกล่อง เอกิเบน มีลูกค้ากลุ่มหลักเป็นคน ท�ำงานที่มีชีวิตผูกติดอยู่กับการเดินทาง ไม่มีเวลาพอจะนั่งกินอาหารที่บ้านหรือ

58 ALL ABOUT JAPAN

ร้านอาหาร จึงต้องกินข้าวกล่องระหว่าง เดินทาง แม้จะท�ำมาเพื่อวัตถุประสงค์ เช่นนั้น แต่วัฒนธรรมการกินอาหารบน รถไฟได้ ก ลายมาเป็ น จุ ด เด่ น ของการ ท่ อ งเที่ ย วแดนปลาดิ บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หลายคนใฝ่ฝันถึงการนั่งกินข้าวกล่อง บนรถไฟระหว่ า งเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะการกิ น ข้ า วกล่ อ งบนรถไฟ ความเร็วสูงอย่าง ‘ชินคันเซ็น’ ที่เป็น เหมือนสิ่งที่ ‘ต้องท�ำ’ ไปเสียแล้ว อาจเพราะอรรถรสการชมวิ ว ระหว่ า งทางผสานกั บ รสชาติ ข อง ข้าวกล่องที่อร่อยเทียบชั้นร้านอาหาร จึ ง ท� ำ ให้ เ สน่ ห ์ ข องข้ า วกล่ อ งรถไฟ เพิ่มพูนเป็นสองเท่า จากวัตถุประสงค์

เราอ อาห ‘การ จนเป ดังจ ประณ ท�ำ ร พร้อ รับป มีพิธ

เพื่ อ ตอบสนองชี วิ ต แสนเร่ ง ชาวแดนปลาดิ บ จึ ง แปรเปลี่ ย วัฒนธรรมที่ไม่ว่าใครก็อยากมาส นี่ อ าจเป็ น อี ก สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ น เป็นเจ้านักคิดและเก่งกาจเรื่องก กลยุทธ์จุดด้อยให้กลายเป็นจุดเ คนญี่ปุ่น ... หรือจะปฏิเสธว่าคุณไม่อย กินข้าวกล่องบนรถไฟสักครั้ง จะมีร้านอาหารใดในโลก ชมวิวชั้นเลิศซึ่งมีภูมิทัศน์เปลี่ยน จังหวะการเคลื่อนฉึกฉักของรถไ เอกิเบน อร่อยเด็ดทัง้ รสชา และอาหารตา


อาจเคยได้ยินถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับ หารของคนญี่ปุ่นว่ามีความพิถีพิถันใน รท�ำ’ และ ‘การกิน’ ซึ่งมีความโดดเด่น ป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จะเห็นผ่านเมนูอาหารญี่ปุ่นที่มีความ ณีตทั้งการคัดสรรวัตถุดิบ ขั้นตอนการ รวมถึงการน�ำเสนอรูปแบบการจัดวาง อมด้วยวัฒนธรรม มารยาทในการ ประทาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าค่อนข้าง ธีรีตรองมากกว่าชนชาติอื่นๆ

รี บ ของ ยนเป็ น สัมผัส นถึ ง การ การปรับ เด่นของ

駅 弁

ยากลอง

กที่มีห้อง นไปตาม ไฟ าติอาหาร

ALL ABOUT JAPAN 59


All

ABOUT GIMMICK

5

60 ALL ABOUT JAPAN

ภารกิจพิชิตฝัน ควรทำ�เมื่อไปเยือนแดนปลาดิบ

จองตั๋วเครื่องบิน บินข้ามน�้ำข้ามทะเลไปไกลถึงแดนอาทิตย์อุทัยทั้งที จดภารกิจเหล่านี้ ไปพิชิตด้วยนะ เพราะทุกภารกิจในคอลัมน์นี้ เป็นภารกิจเด็ดที่นักฝันแดนปลาดิบทุกคนควรท�ำสักครั้งเมื่อไปเยือนญี่ปุ่น อ้อ รับรองด้วยเกียรติว่าไม่ผิดกฎหมาย และไม่ผิดมารยาทด้วยนะเออ!


แก้ผ้าแช่ออนเซน ในเมืองไทย การแก้ผ้าในที่สาธารณะ นับเป็นเรือ่ งผิดมารยาททางสังคมแต่วฒ ั นธรรม ของคนญีป่ นุ่ การแก้ผา้ แช่ออนเซนคือสุดยอด! เนื่ อ งจากออนเซนเป็ น แหล่ ง น�้ ำ พุ ร ้ อ นทาง ธรรมชาติท่ีมีแร่ธาตุซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ฉะนั้นอย่าเขินอายเมื่อมีโอกาสได้สัมผัสวิถี แห่งออนเซนของคนญี่ปุ่น เพราะนอกจากจะ สามารถลดอาการเมื่ อ ยล้ า และส่ ง ผลดี ต ่ อ สุขภาพแล้ว ยังให้ความรู้สึกฟินเวอร์จนอาจ ลืมความอายไปเลย ALL ABOUT JAPAN 61


ABJ ABOUT GIMMICK

เพลิดเพลินกับ ‘ร้านสะดวกซื้อ’ ‘คอนบินิ’ คือ ค�ำที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกร้านสะดวกซื้อทั้งหลายซึ่งผุดขึ้น เป็นดอกเห็ด เรียกว่าเดินไปทางไหนก็เจอ ทั้ง 7-Eleven Family Mart Lawson Ministop และร้านเล็กร้านน้อยอีกมากมาย ร้านสะดวกซื้อของ ญี่ปุ่นไม่เหมือนที่อื่นใดในโลก จะว่ามีทุกอย่างที่ประเทศอื่นไม่มีก็ว่าได้ ทั้ง ของกินละลานตา เบเกอรี่รสชาติเทียบชั้นร้านอาหาร บริการซักรีด บริการ ส่งของ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ขายตั๋วคอนเสิร์ต รวมไปถึงห้องน�้ำ! ฉะนั้นจึง ไม่ควรพลาดช่วงเวลาการเพลิดเพลินอยู่ในคอนบินิด้วยประการทั้งปวง

62 ALL ABOUT JAPAN


ตะลุยกินให้พุงระเบิด ญี่ ปุ ่ น เป็ น สวรรค์ ข องนั ก ชิ ม ฉะนั้ น บิ น ข้ามน�้ำข้ามทะเลไปไกลถึงแดนปลาดิบและมี โอกาสได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นแบบต้นฉบับทั้งที ต้องเก็บเกี่ยวรสชาติไว้ให้เต็มกะเพาะ ไม่ว่าจะ เป็นของคาว ของหวาน ก็จัดว่าเด็ด ใครก�ำลังลด ความอ้วนคงต้องพับโครงการเก็บไว้ก่อน กลับ มาค่อยเอาออกก็ไม่สายเกินไป

ALL ABOUT JAPAN 63


ABJ ABOUT GIMMICK

พิชิตการนั่ง ‘รถไฟ’ คงไม่ถึงกับต้องนั่ง ‘ชินคันเซ็น’ ให้ได้ เพราะแผนการเดิ น ทางของบางคนอาจไม่ เหมาะกับการควักกระเป๋าจ่ายตังค์ค่าตั๋วรถไฟ ที่แพงฉี่ แต่รู้อะไรไหม แค่นั่งรถไฟธรรมดาก็ สนุ ก แล้ ว เพราะรถไฟของแดนปลาดิ บ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง ไปทั่ ว โลก ทั้ ง ความซั บ ซ้ อ น ยุ่งเหยิง การออกแบบ และความตรงต่อเวลา เมื่อทุกสิ่งมารวมกันก็บู้ม! กลายเป็นจุดเด่น ของการเที่ยวญี่ปุ่นที่ใครก็ฝันหา ฉะนั้นอย่า กลัวการขึ้นรถไฟในญี่ปุ่น เพราะถ้าพิชิตรถไฟ ของแดนปลาดิบได้ ต่อให้ไปนั่งรถไฟที่ไหนใน โลกก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

64 ALL ABOUT JAPAN


สัมผัสความไฮเทค ของ ‘ห้องน้ำ�’ ไม่ เ ชื่ อ ก็ ต ้ อ งเชื่ อ เพราะอี ก หนึ่ ง ภารกิ จ ที่ หลายคนอยากสัมผัสเมื่อมีโอกาสบินไปเที่ยวไกล ถึงแดนปลาดิบคือ ‘เข้าห้องน�้ำ’ เนื่องจากห้องน�้ำ ของประเทศญี่ ปุ ่ น ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งความไฮเทค ด้ ว ย ระบบอัฉริยะที่ท�ำให้การเข้าห้องน�้ำกลายเป็นเรื่อง ง่ายและสนุกเพียงกดปุ่มที่ปลายนิ้ว ของอย่างงี้ อวดอ้างกันล�ำบาก ต้องไปลองดูสักครั้ง แล้วคุณจะ ติดใจ!

ALL ABOUT JAPAN 65


All

ABOUT SHARE

TIKKYHAMCHEESE INS TAGRAM

KYOTO

TARANYX

INS TAGRAM

JAPAN 66 ALL ABOUT JAPAN


RICHIEZHOU INS TAGRAM

SHINHIDAKA

TOM_SANTHITI INS TAGRAM

EMQUARTIER DIS TRICT

WARINANU INS TAGRAM

BANGKOK

ALL ABOUT JAPAN 67


All

ABOUT INSPIRE

68 ALL ABOUT JAPAN


If you wish to do something, don’t do it just because you like it. You only have to get yourself immersed in it, and then you can create a work that can change the world.

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 69


NEXT ISSUE ALL ABOUT JAPAN I JULY 2015


ดาวน์โหลด All About Japan E-magazine นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่เอาใจคนรักประเทศญี่ปุ่น ได้แล้ววันนี้ ทั้งคอมพิวเตอร์ PC Mac และอ่านออนไลน์ที่ http://www.abjmagazine.com ดาวน์โหลดฟรี !! สำ�หรับสมาชิกเตรียมรับ All About Japan E-magazine ก่อนใคร !! ส่งตรงให้ถึง E-mail ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เตรียมรอดาวน์โหลดนิตยสารได้ทุก วันที่ 30 ของเดือนที่เว็บไซต์ของนิตยสารและแผงหนังสือออนไลน์ เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย ติชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแบ่งปันรูปภาพ ประสบการณ์ ได้ทั้งทาง Fan Page Facebook และทาง E-mail : abjmag@gmail.com

FOR IPAD OR TABLET

สามารถดาวน์โหลด All About Japan E-magazine ลง iPad หรือ Tablet ได้แล้ววันนี้ โดยการดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.abjmagazine.com หรือดาวน์โหลด จากแอพพลิเคชั่นด้านล่างนี้ แล้วค้นหาชื่อนิตยสารได้เลย

อ่านสนุก อ่านดี อ่านฟรี มีสาระ อ่าน All About Japan E-magazine แล้วคุณจะรู้ว่า เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!


All about japan E-magazine issue 18  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

All about japan E-magazine issue 18  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

Advertisement