Page 1

OTO Y K

ISSUE 09 SEPTEMBER 2014

A JIMND A MIYISLA

ITRAM M TO FA

GUCKAW HIK A O

TESMENS PLEOJI

SHIDOT NSAOM IBABOR SHI I ABOUT JAPAN

ไปปกหมุดสถานที่ทองเที่ยว ยอดนิยมของประเทศญี่ปุน ตั้งแตเหนือยันใต ฮอกไกโด ยันคิวชูดวยกันเถอะ !!

ABOUT TRIP

10 สถานที่ในประเทศญี่ปุน ที่ควรไป ‘สรางแลนดมารค’ จะมีที่ไหนบางที่สาวกนิฮง หามพลาด ไปดูกัน !!

ABOUT TALK

'ปู ปรารถนา วงศศิร�' หญิงสาวผูยอมทิ�งทุกอยางที่มี เพ�่อไปเร�่มตนทำธุรกิจหองพัก สำหรับนักทองเที่ยวที่โตเกียว

KA SHIR WA A KO


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

เมื่อไรไม่รู้... ที่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามาหมุนขนานไปกับโลกกลมๆ แห่งความเป็นจริงของเรา รู้สึกตัวอีกที ตื่นเช้ามาก็ต้องเช็คสมาร์ทโฟน ถึงที่ท�ำงานก็ต้องเข้าเฟซบุ๊ค ก่อนเลิกงานก็ต้องแชทไลน์กับเพื่อน กับแฟน ก่อนนอนก็ตอ้ งเล่นเกมบน iPad iPhone ก่อนถึงจะหลับได้ - - จะว่าเป็นการย่อโลกกลมๆ ทีก่ ว้างใหญ่ให้เข้ามาอยูใ่ นกรอบสีเ่ หลีย่ ม เล็กๆ ได้ก็มิปานนะคะ แต่ในมุมกลับกัน จะบอกว่ามันอาจเป็นการสร้างกะลาครอบโลกกลมๆ ของเราให้แคบลง ก็ว่าอย่างนั้นได้ เช่นเดียวกัน เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีกระแสจากโปรแกรมแชทยอดฮิต ‘LINE’ ในการปล่อยเกมที่สร้างวลีเด็ดเพิ่มมาในสังคมออนไลน์ อย่าง ‘เกมเศรษฐี’ มาให้ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์คได้เล่น ได้ติดกัน ซึ่งเกมเศรษฐีนี้ก็ไม่ได้สร้างแค่กระแสขึ้นมาในสังคมของคนติดเกม เท่านั้น แต่ยังท�ำให้ค�ำว่า ‘สร้างแลนด์มาร์ค’ ในเกม กลายมาเป็นค�ำพูดที่ฮิตติดปากคนทั่วไปในสังคมได้อีกด้วย พวกเราก็เลย ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า ประเทศที่มากไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอย่างญี่ปุ่นเนี่ย มันเป็นประเทศที่น่าไปสร้างแลนด์มาร์คในหลายๆ สถานที่เสียจริง All About Japan เล่ม 9 นี้ก็เลยจะพาผู้อ่านไปสร้างแลนด์มาร์คที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะ - - สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วทุกคนอยากไปเยือน หรือนึกถึงเมือ่ พูดถึงประเทศญีป่ นุ่ มีทไี่ หนบ้าง ในเล่มนีเ้ ราจะพาไปเทีย่ วกันให้ครบทุกสถานทีเ่ ลย นอกจากแลนด์มาร์คต่างๆ ที่มาแนะน�ำกันในฉบับนี้แล้ว แผนที่ในคอลัมน์ ABOUT Japan ยังเป็นแผนที่ที่น่าจะสร้างประโยชน์ ให้กับคนที่อยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกได้อีกด้วยละค่ะ เพราะเราได้ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของประเทศญี่ปุ่นไว้หมดแล้วตั้งแต่เหนือยันใต้ ฮอกไกโดยันคิวชู เพราะฉะนั้นรับรองได้เลยว่าผู้อ่านทุกคนจะสามารถเก็บ แผนที่อันนี้ไว้ใช้วางแผนเที่ยวญี่ปุ่นได้อีกหลายทริปเลยทีเดียว … ไม่รวู้ า่ เป็นเรือ่ งดีหรือไม่ดนี ะคะ ทีท่ กุ วันนีเ้ รามีโลกสองใบทีห่ มุนขนานกันไป ทัง้ โลกโซเชียลเน็ตเวิรค์ และโลกแห่งความเป็นจริง บางคนกลัวว่าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คจะเข้ามาครอบง�ำโลกแห่งความเป็นจริงจนท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม แต่เรา กลับมองว่า ไม่วา่ จะอยูบ่ นโลกใบไหน แต่ถา้ ใจเรายังเป็นใจดวงเดิมทีไ่ ม่เคยเปลีย่ น เราก็คงจะสามารถสร้างความสุขให้กบั โลกทุกใบ ได้อย่างเท่าเทียมกัน เทคโนโลยีจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราใช้ในทางที่ก่อเกิดประโยชน์ หนังสือสักเล่มก็เช่นเดียวกัน มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราอ่านหนังสือเล่มนั้นจบนะคะ ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลวร้ายเสมอไปหรอกค่ะ ในขณะเดียวกันมันอาจจะก่อเกิดบรรทัดฐานที่ดีให้กับชีวิตที่ยังสับสน อยู่ก็ได้ หวังว่าผู้อ่านทุกคนจะมีความสุขทั้งในโลกแห่งความเป็นจริง และโลกเสมือนจริงค่ะ : )

บรรณาธิการ


BE YOUR TRAV

¡ÒÃѹµÕ´ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅÁÒ¡ÁÒÂ

¨Ò¡Í§¤¡Ã¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷‹Í§à·Õ่ÂÇáË‹§»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹

UNSEEN JAPAN & LAVENDER

9-14 JULY

FUKUOKA – HIROSHIMA

6-12 AUG

UNSEEN JAPAN & FLOWER

10-16 SEP

JAPAN ALPS SEASON CHANGE

22-26 OCT

KOYO SAKURA

11-16 NOV, 5-10 DEC

ãºÍ¹ØÞÒµàÅ¢·Õ่ 11/05871

***EUROPE***

FRANCE-SWISS-ITALY ***AUSTRALIA***

POPULAR SYDNEY ***NEW ZEALAND***

NEW ZEALAND HOBBIT


AVEL DESIGNER

JUN-OCT

NEX WORLD Co.,Ltd. ແ´·Ó¡Ò÷ءÇѹ¨Ñ¹·Ã-àÊÒÏ

Moo Baan Fah Green Park II (Rangsit Klong 2) 19/136 Moo.1 Kukot, Lumlukka, Pathumthani. Thailand 12130

JUN JUN

Email : nexworld@live.com, www.nexworldclub.com www.facebook.com/nexworld.club

Hotline : 02 592 4475-7


CONTENTS

ALL A BOUT JAPAN I SEPTEMBER 2014

58

TH S SSUE HOW TO USE MAP ABOUT GUIDE COLUMN 1

Hib

ky

oM etro

EXIT

Mitsul Garden Hotel

Line

Marui

To

2

ri

EXIT

28

ABOUT TRIP : 10 สถานที่ในญี่ปุ่นที่ควรไป ‘สร้างแลนด์มาร์ค’ !!

34

ABOUT TRICK : JAPANESE TAXIS

38

ABOUT TALK : PRATTHANA WONGSIRI หญิงสาวผู้ ไม่กลัวที่จะเดินตามฝัน

50

ABOUT STORY : YOKOHAMA HAKKEIJIMA SEA PARADISE อควาเรียมนอกสายตา

a Do 4

EXIT

Tendon Tenya

Ueno Touganeya Hotel

3

EXIT

Tokyo

Metro

Ginza

Ueno Station

5a

EXIT

ku Line

Yodobashi Camera

Keihin Toho

Keiseiueno Kinuya Hotel Hotel Kangetsuso

5b

EXIT

Show

Yamanot e Line

ky

To

ABOUT JAPAN : JAPAN FAMOUS LANDMARKS

ne

a Li

Ginz

Line

EXIT

etro oM

EXIT

Ueno Station

iya

Main 8

EXIT

Horokoji

7

EXIT

08

Maguro-Ichiba

Yamanote Line

Cube Hotel Ueni Express

Keihin Tohoku Line

Chuo Dori

Sushi Zanmai

Showa Dori

Hotel Marutani

Sweet Paradise ( 3)

Hotel Yamayuri Eiju General Hospital

Line

ABAB

Kinuya Honkan

Hotel Marutani

Tokyo Metro Hibiya

Line

Yaman

Izuei Honten

Keihin Tohoku

ote Line

Ueno Terminal Hotel

Ameyoko 3

Hotel Sardonyx Ueno

>> กดปุม่ play เพือ่ ดู คลิ ป วิ ดี โ อ Street map แผนที่แ บบเคลื่อ นไหวที่จ ะ พาคุณจูงมือไปถึงหน้าร้าน!

SHOPPING / ห้างสรรพสินค้า

MINIMART / ร้านสะดวกซือ้

TEMPLE / วัด

EATING / ร้านอาหาร

BANK / ธนาคาร SLEEPING / โรงแรม ทีพ ่ กั

>> สามารถนำ�พิกดั ทีร่ ะบุไว้ ในคอลัมน์ตา่ งๆ ไปค้นหาแผนที่อีกครั้ง หรือดู Street view ใน google map ได้ โดยการคัดลอกตัวเลขพิกัด และนำ�ไปวางในช่องค้นหาที่ maps.google.co.th

58 64 70

ABOUT GUIDE SHOPPING : AMERICA MURA EATING : CAFE DE TELA IN THAI : YAMAZATO เรียบ ง่าย แต่ได้ใจ

78

JAPAN STYLE : เข้าแถว รอคิว เรื่องง่ายๆ ที่สะกิดใจคนทั้งโลก

80

ABOUT GIMMICK : 5 มารยาทที่ไม่ควรท�ำบนรถไฟญี่ปุ่น

82

ABOUT NEWS

84

ABOUT SHARE

86

ABOUT INSPIRE


50 38

70

64 ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 085 067 4499 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณณิชิกาญจน์ (เบลล์) 081 455 2022 E-mail : marketing.abjmag@gmail.com สมัครสมาชิก : member.abjmag@gmail.com ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


All

ABOUT JAPAN

’ ! ! ค ์ ร า ม ์ ด น ล แ ‘สร้าง

มเป็น า ว ค า ด ก ั ศ ศ ี่ใช้ประกา นี้จะฮิตอยู่แค่ ท ๆ ต ิ ฮ ค ย โ ะ ร ี่ค�ำๆ เป็นป ท ะ อ ื า ร ร ห ี เพ ม ี ้ ี ด น ง บ า ่ บ ย ็นอ น�ำมาใช้ วดแ ร ก ู เป จ ถ น ั ง ั น ก ้ ี า ย ็ น ป ก ำ � ว ็ ’ ค ค ์ เร ย ร ด า เค ลน์คงคุ้น ต่ในยุคที่การสื่อสารรว นี้ค�ำว่า ‘สร้างแลนด์ม ไ น ใ ี ฐ ษ ร เศ ม สาวกเก มนั่นเอง แ ์มาร์คในเกมแล้ว ทุกวัน เก น ใ ๆ ง า ่ ต ง เจ้าของเมือ อกจากการสร้างแลนด �ำวันทั่วไปอีกด้วย ในเกม เพราะน ากในการด�ำเนินชีวิตประจ เป็นค�ำฮิตติดป

8 ALL ABOUT JAPAN


ラ ン ド マ ー ク

พูดถึง ‘แลนด์มาร์ค’ จะว่า ไปประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นเจ้าพ่อ แลนด์มาร์คเหมือนกันนะ แต่ละ เมื อ ง แต่ ล ะจั ง หวั ด ก็ มั ก จะชอบ คิดธีม สร้างกิมมิคหลายๆ อย่าง ขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น จุ ด เด่ น ดึ ง ดู ด ให้ คนมาเที่ ย วในเมื อ งของตั ว เอง ที่ต้องยกต�ำแหน่ง ‘เจ้าพ่อ’ ให้ เพราะญี่ ปุ ่ น เขาเหนื อ ชั้ น กว่ า จริงๆ ยกตัวอย่า งง่ายๆ ก็เช่น ‘ห้าแยกชิบูย่า’ จะมีสักกี่ประเทศ ที่ ส ามารถท� ำ ห้ า แยกบนถนน ธรรมดาให้กลายมาเป็นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วได้ จนบางครั้ ง ก็ อ ด คิ ด ถึ ง ห้ า แยกปากเกร็ ด หรื อ ห้าแยกลาดพร้าวที่เมืองไทยเรา ไม่ได้เหมือนกัน เพราะถ้ามีฝรั่ง หรือคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทย ก็ ค งจะไม่ ว างแผนไปเที่ ย วหรื อ ถ่ายรูปที่ห้าแยกเหล่านี้หรอกมั้ง เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง ‘โตเกียว’ ของญี่ปุ่นแล้ว นอกจากโตเกียว ทาวเวอร์ (Tokyo Tower) หรือ โตเกี ย ว สกายทรี (Tokyo Skytree) เราก็ยังสามารถนึกถึง แลนด์ ม าร์ ค ของโตเกี ย วได้ อี ก เต็มไปหมด ABOUT Japan ฉบั บ นี้ เลยจะพาไปท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ แลนด์มาร์คต่างๆ ของประเทศ ญี่ ปุ ่ น กั น หน่ อ ยสิ ว่ า มี ส ถานที่ อะไรบ้าง ที่เราควรจะไปปักหมุด สร้างแลนด์มาร์คว่า ‘ครั้งหนึ่ง ชั้ น เคยมาสร้ า งแลนด์ ม าร์ ค ที่ ญี่ปุ่นไว้แล้วตั้งหลายที่นะ’ เก็บ ลู ก เต๋ า ใส่ ก ระเป๋ า ไว้ ก ่ อ น แล้ ว ไปรู ้ จั ก แลนด์ ม าร์ ค จริ ง ๆ ของ ประเทศญี่ปุ่นกัน !! ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

แลนด์มาร์ค (Landmark) ในความหมายโดยแท้จร แต่แลนด์มาร์คในที่นี่จะหมายถึง สถานที่ย ถ้าพูดถึงแลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะนึกถึง สถานที่เหล่านี้มาเป็นอันดับต้นๆ เสมอ

S

โตเกียว ทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

10 ALL ABOUT JAPAN


ริง หมายถึง จุดสังเกต หรือสถานที่ที่เป็นจุดสังเกต ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว สกายทรี (Tokyo Skytree)

ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji)

ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

ประเทศญี่ปุ่นประกอบไปด้วย 8 ภูมิภาค และมีทั้งหมด 47 จังหวัด ซึ่งในแต่ละภูมิภาค แต่ละจังหวัดก็จะมี แลนด์มาร์คหลากหลายที่แตกต่างกันไป เราไปท�ำ ความรู้จักแลนด์มาร์คที่เด่นๆ ของประเทศญี่ปุ่นกันดีกว่า

Wakkanai

Nayor

O

HOKKAID

Otaru Canal คลองสวยสุด โรแมนติกที่เรียกได้ว่า เป็นจุดที่มีชื่อเสียง โด่งดังมากที่สุดใน เมืองโอตารุก็ว่าได้

SAPPORO OTARU Sapporo Clock Tower หอนาฬิกาเก่าแก่ที่มีความหมายทาง ประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร ซึ่งในบริเวณ ใกล้กันนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งของสวนโอโดริ (Odori Park) สวนสาธารณะใจกลางเมือง ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ เช่น Sapporo Snow Festival ด้วย

Hakodate Ropeway ชมภาพมุมสูงของเมืองท่าที่เต็มไปด้วย ความโรแมนติกและกลิ่นอายของ ประวัติศาสตร์อย่างฮาโกดาเตะ ซึ่งวิวจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะนี้ ได้รับการการันตรีว่าเป็นวิวยาม ค�่ำคืนที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของ ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

Kiroro

NOBORIBETSU BEAR PARK

SHIN A

Onuma

Matsumae 12 ALL ABOUT JAPAN

Chitos

Noboribet Bear Park ฟาร์มหมีสีน ที่มีชื่อเสียงข เมืองแห่งน�้ำพ อย่าง โนโบร


Asahiyama Zoo สวนสัตว์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนสัตว์ ที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการจัดแสดง สัตว์ ไว้หลากชนิดและหลายสายพันธุ์มาก

ro

ASAHIKAWA

Kitami

KUSHIRO

FURANO

Kushiro เมืองที่มีนกกระเรียน จ�ำนวนมากออกมา อวดโฉมความสง่า คล้ายก�ำลังเต้นระบ�ำ ในช่วงฤดูหนาว

se

N-CHITOSE AIRPORT Furano สถานที่ชมทุ่งดอกไม้ 5 สี ที่จะสวยงามบานสะพรั่ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม

tsu

น�้ำตาล ของ พุร้อน ริเบ็ทสึ

Kamiyubetsu Park สวนดอกทิวลิปที่ใหญ่ และมีชื่อเสียงมาก ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดแสดงทิวลิป หลากหลายสายพันธุ์ ไว้มากกว่า 1 ล้านต้น เลยทีเดียว เราสามารถ ไปชมช่วงดอกทิวลิป เบ่งบานได้ในช่วงเดือน พฤษภาคม – ต้นเดือน มิถุนายน

Shin-chitose Airport สนามบินที่นักท่องเที่ยวนิยมบิน มาลงมากทีส่ ดุ ของเกาะฮอกไกโด

北 海 道 ALL ABOUT JAPAN 13


ABJ ABOUT JAPAN

AOMORI

TOHOKU

To HIROSAKI CASTLE

Akita

Hirosaki Castle ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน สถานที่ที่มีซากุระสวยงาม มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น Sendai เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม สบายตา จนได้รับฉายาว่าเป็น ‘เมืองแห่งต้นไม้’

โทโฮคุเป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงในเรื่องของออนเซ็นมาก เพราะฉะนั้นจะนับว่า ‘ออนเซ็น’ เป็นแลนด์มาร์ค ของภูมิภาคนี้ก็ ไม่ผิดเท่าไรนะ 14 ALL ABOUT JAPAN

Yamagata

Fukushima


Aomori จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชู เป็นจังหวัด ที่มีทัศนียภาพสวยงาม รวมไปถึงผลิตผลทาง การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์มาก อ้อ ! อาโอโมริเป็น จังหวัดที่ได้ชื่อว่า มีแอปเปิ้ลที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะ

owada Lake

東 北

Awate

Towada Lake อาโอโมริขึ้นชื่อในเรื่องการชม ใบไม้เปลี่ยนสีอยู่แล้ว ทะเลสาบโทวาดะ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยอดนิยมในการ ดูใบไม้เปลี่ยนสี

SENDAI Miyagi

MATSUSHIMA

Matsushima 1 ใน 3 สถานที่ที่คนญี่ปุ่น เรียกกันว่า ‘Nihon Sankei’ หรือสถานที่ที่มีทิวทัศน์ งดงามตรึงใจมากที่สุด ในประเทศญี่ปุ่น

SENDAI AIRPORT Sendai Airport สนามบินที่นักท่องเที่ยว นิยมบินมาลงมากที่สุดของ ภูมิภาคโทโฮคุ

ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT JAPAN

KANTO

Gunma

Tokyo Skytree แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ กรุงโตเกียวที่มาสร้าง สถิติเป็นหอคอยที่สูง ที่สุดในโลกแทนหอคอย โตเกียวเดิม

Haneda Airport สนามบินที่อยู่ในเขต จังหวัดโตเกียว เป็น สนามบินอีกแห่งที่ นักท่องเที่ยวนิยม บินมาลงเพื่อมาเที่ยว ยังโตเกียว

Tokyo เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแสง สี เสียงของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นจังหวัดยอดฮิต ตลอดกาลของนักท่องเที่ยว จากทั่วสารทิศ

TOKYO

HANEDA AIRPOR Kamakura เมืองพุทธเก่าแก่ที่ยังคงกลิ่นอาย วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นไว้ มากที่สุด ซึ่งแลนด์มาร์คของ เมืองนี้ คือ พระใหญ่ไดบุตสึที่ วัดโคโตะกุอิน (Kotoku-in)

Hagone อีกเมืองที่จะสามารถมองเห็นฟูจิซังได้ ชัดเจน ซึ่งกิจกรรมยอดฮิตของฮาโกเน่ ส�ำหรับนักท่องเที่ยว คือ การล่องเรือ กินไข่ด�ำ และชมหุบเขานรก Owakudani 16 ALL ABOUT JAPAN

Saitama

KAMAKURA

YOKOHA

HAGONE


関 東

NIKKO Nikko เมืองมรดกโลกที่มีทิวทัศน์ สวยงามสมคุณค่ามาก เป็นอีก หนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี Tochigi

Tokyo Disneyland / Tokyo Disney Sea สวนสนุกที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดชิบะ ถึงแม้ชื่อจะ บอกว่าเป็น ‘โตเกียว’ แต่ไม่ได้อยู่ในโตเกียวนะ

Ibaraki

Narita International Airport สนามบินที่เปรียบเสมือน ‘ประตูสู่ประเทศญี่ปุ่น’ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ (Chiba) ซึ่งอยู่ห่างจาก โตเกียวออกไปประมาณ 60 กิโลเมตร

TOKYO DISNEYLAND ODAIBA

NARITA AIRPORT

RT

AMA

Chiba

Odaiba เกาะมนุษย์สร้าง ที่เกิดจากการน�ำเอา ขยะมาถมกันจน กลายเป็นเมืองใหม่ ขึ้นมา นอกจากนี้ โอไดบะยังมีเทพี เสรีภาพจ�ำลองที่ นับว่าเป็นแลนด์มาร์ค ของเกาะอีกด้วย Yokohama เมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา ซึ่งเป็นเมืองท่าที่มี ความทันสมัย และมีสีสันไม่แพ้โตเกียวเลยทีเดียว ALL ABOUT JAPAN 17


ABJ ABOUT JAPAN

CHUBU Tateyama Kurobe Alpine Route ‘ก�ำแพงหิมะ’ ที่นักท่องเที่ยว หลายคนใฝ่ฝันอยากจะ ไปสัมผัส ซึ่งจะเปิดให้ นักท่องเที่ยวขึ้นชม แค่ปีละ 1 ครั้ง คือ ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคมเท่านั้น

TATEYAMA KUROBE ALPINE ROUTE Toyama

Shirakawa-go หมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นหมู่บ้านชาวนาโบราณเก่าแก่ที่ยังคง รักษาบรรยากาศดั้งเดิมไว้ ได้เป็นอย่างดี ชิราคาวาโกะจะสวยงามมากในช่วง ฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม

Ishikawa

SHIRAKAWA-GO Gifu Fukui

CHUBU CENTRAIR INTERNATIONAL AIRPORT

Kawaguchiko เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ที่จะสามารถมองเห็น ฟูจิซังได้อย่างชัดเจน และสวยงาม

NO Aichi Chubu Centrair International Airport อีกหนึ่งสนามบินที่นักท่องเที่ยวนิยมบินมาลง มากที่สุด เพื่อท่องเที่ยวในภูมิภาคชูบุ อยู่ห่างจาก นาโกยาเพียงนั่งรถไฟแค่ 20 นาที

18 ALL ABOUT JAPAN

KA


中 部 MATSUMOTO Matsumoto Castle รู้จักกันในอีกชื่อว่า ‘ปราสาทอีกา’ และยังเป็น ปราสาทที่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นสมบัตปิ ระจ�ำชาติญปี่ ่นุ อีกด้วย

NAGANO

Nagano จังหวัดที่มีภาพจ�ำ คือ ลิงน้อยแก้มแดงพากัน ลงมาแช่ออนเซ็นในช่วง หิมะโปรยปราย

MOUNT FUJI Yamanashi

AWAGUCHIKO

Mount Fuji ภูเขาไฟที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของ ประเทศญี่ปุ่น มีเอกลักษณ์ คือ หิมะ ที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา

T

OGOYA

Shizuoka Nogoya เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ทัศนียภาพสะอาดตา สวยงาม และทันสมัยมาก

ALL ABOUT JAPAN 19


ABJ ABOUT JAPAN

Kyoto อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ ของประเทศญี่ปุ่น เต็มไปด้วยกลิ่นอาย วัฒนธรรม และวัดวาอาราม สวยงามที่ทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์

Kobe เมืองท่าอันทรงคุณค่า ของจังหวัดเฮียวโงะ เป็นเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยว น่าสนใจมากมาย

KYOTO

Himeji Castle ติดอันดับ 1 ใน 3 ของ ปราสาทที่สวยงาม ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ได้รับการยกย่องจาก องค์การยูเนสโกให้ เป็นมรดกโลก

Hyogo

HIMEJI CASTLE

OSA

KOBE Universal Studio Japan สวนสนุกธีมพาร์คที่สร้างขึ้น จากธีมต่างๆ ในฉากภาพยนตร์ ชื่อดังของยูนิเวอร์แซล

KANSAI

SAGANO BAMBOO FOREST

KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT Kansai International Airport สนามบินที่ตั้งอยู่ บนเกาะสร้างกลาง อ่าวโอซาก้า และ เป็นสนามบินที่ นักท่องเที่ยวนิยม บินมาลงมากที่สุด

Osaka เมืองหลวงแห่งภูมิภาคคันไซ เป็นอีกจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร อร่อยมาก และยังเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักเพื่อนั่งรถไฟ ไปเที่ยวยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น เกียวโต นารา โกเบ 20 ALL ABOUT JAPAN

KOYASAN


関 西

Sagano Bamboo Forest ป่าไผ่ที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น Shiga

KINKAKU-JI

AKA CASTLE

UNIVERSAL STUDIO JAPAN NARA

WAKAYAMA

Mie

Osaka Castle ปราสาทที่มี ความงดงาม และเป็น แลนด์มาร์คที่ส�ำคัญ ที่สุดของโอซาก้า

Kinkaku-ji หรือที่เรารู้จักกันในนาม ‘วัดทอง’ ภายในวัด มีศาลาทองค�ำ ส่องประกายสะท้อนน�้ำ ซึ่งจัดว่าเป็นวัดที่ สวยงามมากที่สุดแห่ง หนึง่ ในเกียวโตเลยทีเดียว

Nara อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับเกียวโต ได้รับฉายาว่าเป็น ‘เมืองแห่งกวาง’ เพราะมีกวางอาศัย อยู่อย่างอิสระเป็นจ�ำนวนมาก

Koyasan ดินแดนแห่งความขลัง สถานที่ที่รวมวัดศักดิ์สิทธิ์ไว้ หลายแห่ง เรียกได้ว่าเป็นเส้นทาง ของนักแสวงบุญเลยละ Wakayama ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์และเส้นทาง แสวงบุญ รวมไปถึงเป็นบ้านเกิดน้องเหมียว ทามะ นายสถานีแมวหนึ่งเดียวในโลกด้วย ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT JAPAN

U

CHUGOK

Tottori Sand Dunes ทะเลทรายหนึ่งเดียว ของประเทศญี่ปุ่น

Hiroshima เมืองที่เคยถูกถล่ม ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ อย่างราบคาบจนท�ำให้ ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ สงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานคินไต (Kintaikyo) หนึง่ ในสะพานทีม่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ เป็นสะพานไม้ 5 โค้งที่ทอดผ่านแม่น�้ำนิชิกิ ในเมืองอิวะคุนิ (Iwakuni) ของจังหวัดยามางุจิ (Yamaguchi) และเป็นสะพานถูกสร้างขึ้น โดยไม่ใช้ตะปูสักตัวเดียว นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ สวยงามที่ควรมาเยือนให้ ได้สักครั้ง

Shimane

MIYAJIMA Yamaguchi

KINTAIKYO

22 ALL ABOUT JAPAN


TOTTORI SAND DUNES

TOTTORI

HIROSHIMA

Okayama

Tottori จังหวัดต้นก�ำเนิดของ การ์ตูนเจ้าหนูยอดนักสืบ ชื่อดังอย่าง ‘โคนัน’ ซึ่งเป็น บ้านเกิดของอาจารย์ อาโอยาม่า โกโช นักเขียน การ์ตูนเรื่องโคนันนั่นเอง

Miyajima เสาโทริอิกลางน�้ำที่มีชื่อเสียง และยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ ที่มีทิวทัศน์งดงามตรึงใจ มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

Okunoshima เกาะโอคุโนชิมาเพิ่งจะกลายมาเป็น สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนึกถึงเมื่อ ไม่นานมานี้เอง เนื่องจากมีการ เผยแพร่ความน่ารักของกระต่าย จ�ำนวนมากบนเกาะ จนได้รับการ ขนานนามว่าเป็น ‘เกาะกระต่าย’

中 国 ALL ABOUT JAPAN 23


ABJ ABOUT JAPAN

HIROSHIMA

Okayama

Yamaguchi

KINTAIKYO

四 国 SHIKOKU

24 ALL ABOUT JAPAN

สะพานเซโตะโอฮาชิ (Seto-Ohashi Bridge) ในอดีตนั้นการเดินทางไปมาหาสู่กับภูมิภาค ชิโกะกุค่อนข้างยากล�ำบากทุกลักทุเล เป็นอย่างมาก เพราะต้องเดินทางไปด้วยเรือ และเครื่องบินเท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการสร้าง สะพานเชื่อมระหว่างชิโกะกุกับฮอนชูขึ้นมา ซึ่งสะพานที่ว่านี้ก็คือ สะพานเซโตะโอฮาชิ เป็นสะพานแขวนสองชั้น ชั้นบนจะเป็นถนน ส�ำหรับรถยนต์ และชั้นล่างจะเป็นรางรถไฟ ซึ่งนอกจากจะน�ำเอาความสะดวกในการเดินทาง มาสูภ่ มู ภิ าคชิโกะกุแล้ว สะพานเซโตะโอฮาชิยงั เป็น สะพานที่ยาวมากถึง 12.3 กิโลเมตรอีกด้วย

Eh


SETO-OHASHI BRIDGE

Kagawa

Tokushima

hime

Kochi

ชิโกะกุยังคงเป็นภูมิภาคเล็กๆ ที่ ไม่ค่อยนิยมในหมู่ นักท่องเที่ยวเสียเท่าไร เพราะฉะนั้นข้อมูลในการ ท่องเที่ยวจึงมี ไม่มากมายนัก แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่อง ความสงบ สวยงาม และคงไว้ซึ่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ก็คงจะต้องยกให้เขาละ เนื่องจากยังไม่ค่อยมีผู้คน พลุกพล่านมากเท่ากับภูมิภาคอื่นๆ นั่นเอง ALL ABOUT JAPAN 25


ABJ ABOUT JAPAN

FUKUOK

KYUSHU

Saga

Nagasaki อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งเคยเสียหายอย่างหนัก จากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

Hashima Island เกาะที่ถูกปรุงแต่งให้กลายเป็นเกาะร้างอัน น่าสะพรึงของประเทศญี่ปุ่น แต่แท้จริงแล้วฮาชิมะ เป็นเกาะที่เคยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของ คนงานท�ำอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน และ ปล่อยให้รกร้างภายหลังเพียงแค่นั้นเอง

NAGASAKI HASHIMA ISLAND

Mt. aso ภูเขาไฟที่ยังคงครุกรุ่น และสมบูรณ์มากที่สุด ในประเทศญี่ปุ่น

OKINAWA Okinawa จังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดของ ประเทศญี่ปุ่น มีหาดทรายขาวสวย น�้ำทะเลสีคราม และปะการังที่ยัง สมบูรณ์ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักร้อนในฝันของชาวญี่ปุ่นเลยทีเดียว

26 ALL ABOUT JAPAN

KUM

Kagoshima


KA AIRPORT

FUKUOKA YUFUIN

BEPPU

Oita

BEPPU Yufuin เมืองที่ได้รับการ ขนานนามว่าเป็น เมืองปายของประเทศญี่ปุ่น

MAMOTO

a

Fukuoka Airport สนามบินที่นักท่องเที่ยวนิยมบินมาลงมากที่สุดในภูมิภาค คิวชู ห่างจากสถานี Hakata แค่เพียง 3 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งจะนับเป็นสนามบินที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดก็ว่าได้

Miyazaki

九 州

Fukuoka ประตูสู่ภูมิภาคคิวชู เป็น ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับ การยอมรับว่าน่าอยู่ติด อันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย

Beppu เมืองแห่งน�้ำพุร้อน มีชื่อเสียงในเรื่อง ‘ทัวร์บ่อน�้ำพุนรก’

Kumamoto เมืองเจ้าของมาสคอตที่น่ารัก ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอย่าง เจ้าหมีด�ำแก้มแดง ‘คุมะมง’

คิวชูเป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียง ในเรือ่ ง ‘รถไฟ’ เป็นอย่างมาก มีขบวนรถไฟที่ตกแต่ง อย่างสวยงามและวิ่งผ่าน วิวทิวทัศน์ที่น่าจดจ�ำ อยู่มากมาย เพราะฉะนั้น ‘รถไฟ’ จึงเป็นเสมือน แลนด์มาร์คหรือภาพจ�ำของ คิวชูได้เป็นอย่างดีเชียวละ นึกถึงรถไฟ นึกถึงคิวชู ! ALL ABOUT JAPAN 27


AMN ARK P JAND LA

All

ABOUT TRIP

TO O Y

K

YAING U B S SHCIROS

MIY SLAAJIM ND A

สถานที่ในญ

‘สร้างแลน SHIDOT NSAOM IBABOR SHI I

28 ALL ABOUT JAPAN

10

กลายมาเป็นวลีเด็ดในชีวิตประจ�ำวันไปเสียแล้วกับค�ำว่า ‘สร้า ถึงแม้ภาษาในเกมจะหมายถึงการปักหมุดยึดครองพื้นที่เพ น�ำมาท�ำให้เป็นค�ำพูดติดปากเวลาต้องการจะจับจอง ฮิตติดปากกันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้ All About Japan ของเรากันเสียหน่อย เพราะที่ประเทศญี่ปุ่นมีสถาน จนบางครั้งอาจจะมากเกินกว่า เพราะฉะนั้น ABOUT Trip ฉบับนี้ เราจะ ไปดูกันสิว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ ควรจะไปปักหม เอาละ... โยน แล้วเก็บเสื้อผ้าย NIK KO ประเทศ


TOK

YO

TESMENS PLEOJI

0

GUCKAW HIK A O

ญี่ปุ่นที่ควรไป

นด์มาร์ค’!!

างแลนด์มาร์ค’ จากเกมเศรษฐีในโปรแกรมแชทยอดฮิตอย่าง LINE พื่อท�ำให้สถานที่นั้นกลายเป็นของเรา แต่วลีเด็ดค�ำนี้ก็ถูก งเพื่อเป็นเจ้าของ หรือรู้สึกถูกตาต้องใจอะไรสักอย่าง - n ก็เลยขอยืมวลีเด็ดค�ำนี้มาท�ำเป็นธีมในทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่น นที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่น่าจดจ�ำอยู่มากมาย าจะไปสัมผัสแค่ครั้งเดียวเสียด้วยซ�้ำ ะพาไป ‘สร้างแลนด์มาร์ค’ ที่ประเทศญี่ปุ่นกัน บ้างนะ ที่ชาวมือเก่า และมือใหม่อย่างเราๆ มุดสร้างแลนด์มาร์ค นลูกเต๋าทิ้งไปก่อน ยัดใส่กระเป๋าไปเที่ยว A T I M M ศญี่ปุ่นกัน !! TO AR

A

N MA

YA RAAKO I H S AW K

F

HA

NE O G

ALL ABOUT JAPAN 29


SHIDOT NSAOM IBABOR SHI I

ABJ ABOUT TRIP

NE

N

1. Sensoji Temple

Whare : Tokyo วัดเซ็นโซจิ หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อว่า วัดอาซากุสะ และ วั ด โคมแดง เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจาก นักท่องเทีย่ วมากในทุกๆ ปี และไม่วา่ เราจะไปเยือนวัดเซ็นโซจิ ในช่วงเวลาไหนก็ตาม เราก็จะได้พบกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ ล้นทะลักและดูคึกคักอยู่เสมอ ซึ่งที่มาของอีกทั้งสองชื่อว่า วัดอาซากุสะกับวัดโคมแดงก็คือ เซ็นโซจิเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขต อาซากุสะของโตเกียว และมีโคมแดงขนาดใหญ่ยักษ์เป็น สัญลักษณ์อยู่หน้าวัดนั่นเอง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นอกจาก จะมาไหว้พระขอพรตามแบบฉบับคนญี่ปุ่นแล้ว ก็ยังนิยมมา หาซื้อของฝากและเดินเล่นหาของกินบนถนนสายนากามิเซะ (Nakamise) ด้วย - - รู้ไหมว่า วัดเซ็นโซจินี้ได้รับความนิยม มากถึงขนาดมีค�ำกล่าวว่า ‘มาโตเกียวแล้วไม่ได้ไปถ่ายรูปคู่ กั บ โคมแดงที่ วั ด เซ็ น โซจิ ก็ เ หมื อ นมาไม่ ถึ ง โตเกี ย วนะจ๊ ะ ’ เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปปักหมุดสร้างแลนด์มาร์ค !! How to go : รถไฟใต้ ดิ น Ginza Line ลงสถานี Asakusa ออกทางออก 1 หรื อ 3 / รถไฟใต้ ดิ น Toei Asakusa Line ลงสถานี Asakusa ออกทางออก A4

2. Tomita Farm

Whare : Hokkaido ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาพ ‘ทุ่งดอกไม้ 5 สี’ ก็เป็นอีก หนึ่งภาพจ�ำที่นักท่องเที่ยวหลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัส สั ก ครั้ ง เพราะฉะนั้ น ฟาร์ ม โทมิ ต ะจึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง สถานที่ ในประเทศญี่ปุ่นที่เราควรไปสร้างแลนด์มาร์คกัน ซึ่งดอกไม้ ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกลาเวนเดอร์จะออกดอกบาน สะพรั่ ง แข่ ง กั น อวดโฉมความสวยงามในช่ ว งฤดู ร ้ อ นของ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเวลาที่ภูมิภาคอื่นๆ มีอากาศร้อนอบอ้าว จนเหงื่อแตกซิก แต่ที่ฮอกไกโดกลับเย็นสบาย และยังนับว่า เป็นช่วงไฮซีซั่นของฮอกไกโดอีกด้วย - - ใครที่อยากมาสร้าง แลนด์ ม าร์ ค บนทุ ่ ง ดอกไม้ ห ้ า สี ง ามๆ นี้ ก็ จ ะต้ อ งกะเกณฑ์ วันเวลาให้ดีๆ เสียหน่อยละ เพราะถ้ามาผิดช่วง อาจจะได้เจอ แค่ตุ่มดอกไม้ที่ยังไม่บาน หรือร่วงโรยไปหมดแล้วแทน How to go : นั่งรถไฟมาลงที่สถานี JR Nakafurano แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 15-20 นาที

WHAIKO A K UC G

4. Kawag

TESMENS PLEOJI

30 ALL ABOUT JAPAN

A T I M M TO FAR

Whare : Yama ทะเลสาบคาวาก - - อันที่จริงเราสามา มองเห็นภูเขาไฟอันเป็น เพราะคาวากูชโิ กะเป็น แถมยังโอบล้อมไปด้วย กันแล้วละ จริงไหม ? How to go : ส แล้วไปลงที่สถานี Kaw แล้วนั่งรถไฟสาย Fujik


3. Nikko

NIK

KO TOC

HIG

I

Whare : Tochigi นิกโกได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากมีสถานที่ที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็น มรดกโลกอยู่หลายสถานที่ด้วยกัน แต่เหนือไปกว่าการได้เป็นเมืองมรดกโลก นิกโกเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีคุณค่ามากกว่านั้น เพราะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามคละกลิ่นอายวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นในทุกๆ วัน โดยเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ ที่เมืองนิกโกจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศจนการจราจรติดขัดน่าดู และด้วยความที่ การเดินทางนั้นไม่ไกลจากโตเกียวเลย จึงท�ำให้นิกโกกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครๆ ก็อยากไป สร้างแลนด์มาร์ค ! How to go : กรณีถือ JR Pass สามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็นไปลงที่สถานี JR Utsunomiya แล้วต่อรถไฟสาย Nikko Line เพื่อไปลงที่สถานี JR Nikko ได้เลย หรือใครที่ไม่ได้ถือ JR Pass ก็สามารถนั่งรถไฟ Tobu Nikko Line ไปลงที่สถานี Tobu Nikko หลังจากนั้นก็เลือกนั่งรถบัสเพื่อ ไปยังโซนต่างๆ ในตัวเมือง

RAAKO I H S AW K

guchiko

anashi กูชิ เป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟที่ใหญ่และทรงเสน่ห์มากที่สุดในญี่ปุ่น ‘ฟูจิซัง’ ารถชมฟูจิซังได้จากหลายสถานที่ แม้แต่จากโตเกียวในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งก็ยังสามารถ นสัญลักษณ์ของประเทศญีป่ นุ่ ได้ แต่ทำ� ไมต้องไปสร้างแลนด์มาร์คกันทีค่ าวากูชโิ กะด้วยล่ะ ? นเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ตกหลุมรักได้นะ่ สิ ด้วยบรรยากาศทีเ่ รียบง่าย สบายตา ยวิวฟูจิซังและทะเลสาบน่ารัก เหตุผลแค่นี้ก็ท�ำให้รู้สึกคุ้มค่าที่จะไปปักหมุดสร้างแลนด์มาร์ค

สามารถขึ้นรถบัสที่ Keio Shinjuku Highway Bus Terminal ตรงบริเวณสถานี Shinjuku waguchiko หรือนั่งรถไฟที่สถานี Shinjuku สาย Azusa หรือ Kaiji ไปลงที่สถานี Otsuki kyu Railway จากสถานี Otsuki ไปลงที่สถานี Kawaguchiko ก็ได้เช่นกัน

5. Shirakawako Whare : Gifu อยากรู ้ สึ ก เหมื อ นหลุ ด เข้ า ไปอยู ่ ในนิ ท านกั น บ้ า งไหม - - ชิ ร าคาวาโกะ หมู่บ้านชาวนาดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น นี่ ล ะ ที่ จ ะท� ำ ให้ เ รารู ้ สึ ก แบบนั้ น ได้ หมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาในจังหวัด กิฟุแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมโดยองค์ ก าร ยู เ นสโกด้ ว ย เพราะฉะนั้ น ในทุ ก ช่ ว ง ฤดูกาลจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมา สั ม ผั ส บรรยากาศอย่ า งอุ ่ น หนาฝาคั่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ทั่วทั้งหมู่บ้าน ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน เมือ่ นัน้ ละ ที่คุณจะรู้สึกเหมือนได้สร้างแลนด์มาร์ค อยู่ในเมืองนิทาน ! How to go : ขึ้นรถ Nouhi Bus จากทาคายามาหรือคานาซาวาไปประมาณ 50 นาที ALL ABOUT JAPAN 31


ABJ ABOUT TRIP

6. Shibuya Crossing

Whare : Tokyo ท�ำไมถึงต้องไปสร้างแลนด์มาร์คที่ถนนห้าแยกเนี่ย - - ก็เพราะห้าแยกชิบุย่าไม่ใช่แค่ ห้าแยกธรรมดาๆ น่ะสิ แต่ชิบุย่าเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ ความบันเทิง และแฟชั่นของ กรุงโตเกียวเลยเชียวนะ เราจะเห็นภาพผู้คนเดินข้ามถนนไปมานับพันคนที่ได้กลายมาเป็น ภาพจ�ำสะท้อนให้คนทั้งโลกเห็นถึงความเจริญตื่นตาของประเทศอันเป็นผู้น�ำในหลายๆ ด้าน อย่างประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ชิบุย่ายังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหารอร่อยๆ อีกมากมาย ไปโตเกียว ถ้านึกถึงสีสัน ก็ต้องมาสร้างแลนด์มาร์คที่ชิบุย่านี่เลย !! How to go : นั่งรถไฟ JR Yamanote Line ลงสถานี Shibuya หรือนั่งรถไฟใต้ดิน Ginza Line / Hanzomon Line / Fukutoshin Line แล้วลงสถานี Shibuya เช่นเดียวกัน

32 ALL ABOUT JAPAN

YAING U B S SHCIROS

SHIDOT NSAOM IBABOR SHI I

7. Dotombori / Shinsaibashi

Whare : Osaka ไม่รู้ท�ำไม พูดถึงโอซาก้าทีไร ใจมัน พานนึ ก ไปถึ ง คุ ณ นั ก วิ่ ง กู ลิ โ กะชู จุ ๊ ก กู แ ร้ ทุกที ถึงแม้ใครๆ จะบอกว่ายังไงก็ต้องไป ปราสาทโอซาก้าก็เถอะ แต่เมื่อไรที่เห็น รู ป ใครถ่ า ยคู ่ กั บ ป้ า ยกู ลิ โ กะ ก็ จ ะรู ้ ทั น ที เลยว่า “อ๋อ... เขาไปเที่ยวโอซาก้าสินะ” เพราะฉะนั้ น แดนสวรรค์ อ ย่ า งถนนสาย ช้อปปิ้ง ‘ชินไชบาชิ’ และถนนสายอาหาร อร่อย ‘โดทมโบริ’ จึงเป็นสถานที่ที่ควรไป สร้างแลนด์มาร์คเป็นอย่างยิ่งเมื่อไปเยือน ถิ่ น คั น ไซ น่ า เสี ย ดายที่ ต อนนี้ เ ขาก� ำ ลั ง ปรับปรุงเปลี่ยนโฉมป้ายพี่นักวิ่งกูลิโกะอยู่ แต่ไม่เป็นไร... ช้อปปิ้งแทนก็ได้นะ !! How to go : นั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่ สถานี Shinsaibashi หรือสถานี Namba ก็ได้เช่นกัน

SH K

8. Kyoto

Whare : Kyoto อันที่จริงอยากจะเลือกมาสักที่ในเกียวโตเพื่อชวนไปสร้างแลนด์มาร์คกันนะ แต่คิดแล้ว ก็คิดไม่ตกเสียทีว่าจะเลือกที่ไหนดี เพราะในเมืองหลวงเก่าอย่างเกียวโต มีวัดวาอารา สถานที่ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่มากมาย ไม่ว่าจ วัดทองคินคะคุจิ วัดน�ำ้ ใสคิโยมิสเึ ดระ ศาลเจ้าฟูชมิ ิ อินาริ หรือแม้แต่อาราชิยามากับป่าไผ่ซา ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่ควรไปสร้างแลนด์มาร์คทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นก็เลยจะขอรวบป ทีเดียวทั้งเกียวโตเลยละกัน เมืองที่คลุ้งไปด้วยกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแบบนี้ ไม่ไปไม่ได้เลยน How to go : นั่งรถไฟ JR Kyoto Line จาก Osaka ไปลงที่สถานี Kyoto หรือนั่ Hankyu Kyoto Line จากสถานี Umeda ในโอซาก้าไปลงที่สถานี Kawaramachi หรือ รถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียวไปก็ได้


KO

AN

M

YA

NIK

ASH

A O HIRWAK KA

วคิดอีก ามและ จะเป็น ากาโนะ ปักหมุด นะ ! งรถไฟ อจะนั่ง

9. Miyajima Island

10. Hagone

Whare : Hiroshima เคยเห็นภาพเสาโทริอิสีแดงสดตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ กลางน�้ำตามสื่อโปรโมทประเทศญี่ปุ่นต่างๆ บ้างไหม ที่นั้นละ ‘เกาะมิยาจิมา’ ดินแดนแห่งความศักดิ์ของ คนญี่ ปุ ่ น ตั้ ง แต่ ส มั ย อดี ต กาล และเนื่ อ งจากโทริ อิ กลางน�้ ำ แห่ ง นี้ เ ป็ น หนึ่ ง ในวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงามติ ด อันดับ Nihon Sankei หรือ 3 วิวทะเลสุดยอดของ ประเทศญี่ปุ่น จึงท�ำให้เกาะมิยาจิมากลายเป็นเกาะ ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปเยื อ นมากมายจนเราต้ อ งตามไป สร้างแลนด์มาร์ค อ้อ ! บนเกาะนี้นอกจากจะมีสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์อย่างศาลเจ้า Itsukushima แล้ว หอยนางรม บนเกาะยังอร่อยมาก !! How to go : นั่ ง รถไฟไปลงสถานี JR Miyajima-guchi แล้วขึ้นเรือข้ามฟาก JR Miyajima Ferry หรือ Matsudai ไปยังเกาะมิยาจิมา

Whare : Kanagawa อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ ส่วนหนึ่งของอุทยาน แห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเน่-อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ที่สามารถ มองเห็นฟูจิซังได้อย่างชัดเจนและสวยงามเช่นเดียวกับ ที่ ค าวากู ชิ โ กะ แต่ น อกเหนื อ ไปจากการได้ ม าชมวิ ว ฟู จิ ซั ง แบบอลั ง การงานสร้ า งแล้ ว ที่ ฮ าโกเน่ ก็ ยั ง มี กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินอีกพอสมควร เช่ น การล่ อ งเรื อ โจรสลั ด ในทะเลสาบอาชิ หรือขึ้น กระเช้าลอยฟ้าไปสัมผัสกลิ่นอายน�้ำพุร้อนก�ำมะถัน และกิ น ไข่ ด� ำ อายุ ยื น ที่ หุ บ เขาโอวะกุ ด ะนิ แถมยั ง ไม่ไกลมากจากโตเกียวอีกด้วย นี่ละ อีกหนึ่งสถานที่ที่ สมควรจะไปสร้างแลนด์มาร์ค !! How to go : นั่ ง รถไฟเอกชน Odakyu สาย Odawara จากสถานี Shinjuku ไปลงที่สถานี Hakone-Yomoto หรือนั่งรถบัส Odakyu Hakone Highway Bus จากสถานี Shinjuku ไปถึง Togendai ริมทะเลสาบอาซิ

A T I M M TO FAR

KYO TO MIY ISL AJI AN MA D

NE O G

HA

ALL ABOUT JAPAN 33


All

ABOUT TRICK

日 本 の タ ク シ ー

JAPANES เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการข

ถึงแม้ประเทศญี่ปุ่นจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายโด การเดินทางในประเทศญี่ปุ่นได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ราคาจะแพงกว่าบ้าน เพราะฉะนั้นเราไปท�ำความรู้จักกับ ‘รถแท็กซี่ญี่ปุ่น’ กันด

01 02 03 04 0 รถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะจอดรับ ผู้โดยสารที่จุดเรียก แท็กซี่ ตามหน้าสถานี รถไฟ โรงแรม อาคารใหญ่ๆ หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ เท่านั้น ถ้าโบก เรียกตามท้องถนน มักจะไม่ค่อยจอด

34 ALL ABOUT JAPAN

การคิดค่าโดยสาร จะคิดตามราคา เครื่องมิเตอร์ ซึ่งก็จะแตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะเริ่มต้นประมาณ 550-800 เยน ต่อ ระยะทาง 2 กิโลเมตร แรก และจะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ตามระยะทาง

ช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลาประมาณ 22:00 – 5:00 ค่าโดยสารจะแพง ขึ้นอีกประมาณ 30 % เพราะฉะนั้นควร หลีกเลี่ยงการเรียก แท็กซี่ในเวลากลางคืน อย่าเที่ยวเพลิน จนรถไฟหมดนะจ๊ะ

รถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นจะเหมือน ของไทย คือ มีป้ายบอก สถานะว่าว่างหรือไม่ว่าง ควรจดจ�ำอักษรเหล่านี้ 空車 (Kuusha) หมายถึง รถว่าง สามารถขึ้นได้ 賃走 (Chinsou) หมายถึงมีผู้โดยสาร 回送 (Kaisou) หมายถึง หยุดให้บริการก�ำลังกลับอู่ 迎車 (Geisha) หรือ 予約 (Yoyaku) หมายถึงรถ มีการจอง หรือถูกเรียก ให้ ไปรับผู้โดยสารตาม สถานที่ต่างๆ แล้ว

ประต ประเท เปิดป ด้วยร โดยก ของค เพรา เข้าไป ไม่ต้อ


SE TAXIS ขึ้นรถแท็กซี่ในประเทศญี่ปุ่น

ดยการขึ้นรถไฟ แต่ ‘รถแท็กซี่’ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคย นเราพอสมควร แต่ถ้าไปกันหลายคน การขึ้นแท็กซี่ก็คุ้มค่ากับราคาอยู่นะ ดีกว่า ว่ากฎเกณฑ์การใช้บริการจะต่างจากบ้านเราแค่ ไหนกัน

05 06 07

ตูรถแท็กซี่ที่ ทศญี่ปุ่นสามารถ ปิดเองได้ ระบบอัตโนมัติ การควบคุม คนขับรถ าะฉะนั้นเวลา ปนั่งในรถแล้ว องปิดเองนะจ๊ะ

การใช้บริการรถแท็กซี่ ที่ญี่ปุ่นอาจจะมีราคา สูง แต่หากเดินทาง กันเป็นกลุ่มประมาณ 3-4 คน ก็ถือว่าคุ้ม ทีเดียวเชียวละ

คนขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่ พูดภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยได้ จะให้ดีควร ปริ้นท์แผนที่ หรือชื่อ สถานที่ที่ต้องการจะให้ ไปส่งให้ดู จะง่ายกว่า

ALL ABOUT JAPAN 35


MAKE YOUR CHOICE All About Japan E-magazine เพ�่มชองทางการดาวนโหลดเพ�่อผูอาน โดยนอกจากจะสามารถดาวนโหลดผานเว็บไซต www.abjmagazine.com แลว ยังสามารถดาวนโหลดนิตยสารผานแอพพลิเคชั่นเหลานี้

สามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นเหลานี้ลงเคร�่อง คนหาคำวา All About Japan แลวคลิกดาวนโหลดไดเลย ฟร� ! ติดตามขาวสาร กิจกรรมตางๆ ได ใน Fan Page Facebook : http://facebook.com/abjmagazine


E


All

ABOUT TALK

38 ALL ABOUT JAPAN


PRATWTOHANA N G S I R I - หญิงสาวผู้ไม่กลัวที่จะเดินตามฝัน เรื่อง : yui_zaa ภาพ : Pratthana Wongsiri

ความสุขในทุกวันนี้

มันน่าจะมาจากความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้กำ�ลังทำ�งาน แต่เรากำ�ลังใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของเราอยู่

ALL ABOUT JAPAN 39


ABJ ABOUT TALK

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นักเดินทางทุกคนต่างใฝ่ฝันว่าจะได้มีโอกาส ไปเยือนสักครั้งในชีวิต และเมื่อได้ ไปแล้วก็มักจะอยากกลับไปอีก เป็นครั้งที่สอง สาม สี่ - - แต่สำ�หรับสาว ปู ปรารถนา วงศ์ศิริ คนนี้ เธอถึงกับเลือกจะวางทุกอย่างที่มีอยู่แล้วไปเริ่มต้น ชีวิตใหม่ที่โตเกียว หลังจากอิ่มตัวกับชีวิตในกรุงเทพฯ ทั้งที่มี ดีกรีปริญญาโททางด้าน Marketing จาก Macquarie University เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และกำ�ลังไปได้ดี กับหน้าที่การงานในบริษัทยักษ์ ใหญ่ของเมืองไทย เริม่ ต้นจากการอยากลองใช้ชวี ติ ทีเ่ ป็นของตัวเองจริงๆ ดูสกั ระยะหนึง่ เธอตัดสินใจลาออกจากงานประจำ�มาเริม่ ธุรกิจห้องพัก สำ�หรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาประเทศญีป่ นุ่ ชือ่ Let’s Ki Ki ทีถ่ งึ แม้วา่ ตอนนีจ้ ะเป็นกิจการขนาดจิว๋ และเพิง่ มีหอ้ งพักให้บริการ เพียงหนึง่ ห้อง เพราะเธอและเพือ่ นร่วมหุน้ ชาวญีป่ นุ่ ต้องการ เรียนรูแ้ ละลองผิดลองถูกจากการทำ�กิจการของตัวเองดูกอ่ น แต่ดว้ ยความทีธ่ รุ กิจไปได้ดกี ว่าทีค่ าดไว้มาก (Let’s Ki Ki เพิง่ เปิดให้บริการเมือ่ เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา แต่มยี อดจองเต็มไป แล้วจนถึงสิน้ ปี) เธอและเพือ่ นร่วมหุน้ จึงมีแผนจะขยับขยายกิจการ ออกไปอีกในปีหน้า แค่นก้ี ท็ �ำ ให้เราอยากรูแ้ ล้วว่าอะไรคือสิง่ ทีเ่ ป็น เบือ้ งหลังผลักดันและสร้างความกล้าให้กบั เธอ แล้วอะไรคือสิง่ ที่ ทำ�ให้กจิ การของเธอเริม่ ต้นได้อย่างสวยงามขนาดนี้

40 ALL ABOUT JAPAN

ก่อนจะตัดสินใจมาเริ่มต้นกิจการที่ญี่ปุ่น เคยท�ำอะไรมาก่อน ?

ปู ก็ เ ป็ น พนั ก งานออฟฟิ ศ ตามปกติ นี่ แ หละค่ ะ เริ่ ม จากเป็ น Assistant Product Manager ให้กับ L’Oreal Dermo - Expertise ที่ บ ริ ษั ท L’Oreal (Thailand) จากนั้ น ก็ เ ปลี่ ย นสายงานไปเป็ น Advertising Manager ที่ CLEO Magazine อีกหกปี แล้วมันก็เป็นยุค ที่วงการ Digital Business เริ่มต้นบูมขึ้นมา ปูก็มีโอกาสได้เปลี่ยนงาน อีกครั้ง โดยคราวนี้ได้ร่วมงานกับทางเว็บไซต์ ENSOGO.com ใน ต�ำแหน่ง Group Account Manager ซึ่งที่นี่เป็นที่ที่เริ่มจุดประกาย ไอเดียธุรกิจหลายๆ อย่างให้ปู และงานสุดท้ายก่อนย้ายมาโตเกียวคือ เป็น Senior Account Director มีหน้าที่ดูแลฝ่ายขายสปอนเซอร์ งานคอนเสิร์ตระดับโลกและคอนเสิร์ตของค่าย BEC - Tero Music และ LOVEiS ที่บริษัท BEC - Tero Entertainment PCL. ค่ะ คืองาน ของปู จ ะเปลี่ ย นประเภทธุ ร กิ จ อยู ่ ต ลอดเวลา เพราะเป็ น คนชอบ ความท้าทายและชอบทีจ่ ะได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ อยูต่ ลอด ทุกงานทีเ่ คยท�ำ ปูกร็ สู้ กึ ว่ามันสนุกทุกงานนะคะ ส่วนหนึง่ ก็ทำ� ให้เราได้เพือ่ นดีๆ เพิม่ ขึน้ เพราะมีลูกค้าหลายคนที่สุดท้ายก็กลายมาเป็นเพื่อนกันในตอนหลัง

เมื่อชีวิตดูจะไปได้ดีกับหน้าที่การงาน ท�ำไมถึงตัดสินใจ ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไป ?

จุดเริ่มต้นมาจากความอิ่มตัวในการท�ำงานประจ�ำที่กรุงเทพค่ะ บางคนอาจจะงงว่ า อายุ แ ค่ เ ลขสามจะมาอิ่ ม ตั ว อะไรเร็ ว ขนาดนั้ น ทั้งที่เราก็ไม่ได้ท�ำงานหนักแบบหามรุ่งหามค�่ำ แล้วก็ยังสามารถจัดสรร เวลาให้กับกิจกรรมอย่างอื่นได้ตลอด แต่สิ่งที่เริ่มท�ำให้รู้สึกเบื่อก็คือ ปัญหาเดิมๆ เหมือนที่ทุกคนเจอนั่นแหละค่ะ ทั้งรถติด มลภาวะเป็นพิษ เบื่อโรคออฟฟิศซินโดรม เบื่อข่าวรายวันที่ไม่จรรโลงโลกอะไรพวกนี้ แล้วอยู่มาวันหนึ่งหลังกลับจากการไปเที่ยวญี่ปุ่นกับน้องๆ ที่ ensogo เราก็เริ่มมีค�ำถามกับตัวเองว่า เออ - - เราจะอยู่แบบนี้ไปอีกนาน แค่ไหนนะ คือตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่าเราไม่ได้ต้องการปีนขึ้นไปถึง ต�ำแหน่งประธานบริษัท ไม่ได้ต้องการชื่อหรือต�ำแหน่ง หรือการท�ำงาน ในบริษัทใหญ่โตสวยหรูบนนามบัตร ไม่ได้ต้องการสะสมนามบัตรลูกค้า นับร้อยนับพันอีกต่อไปแล้ว เพราะสิ่งเหล่านั้นเดินเข้ามาแล้วก็เดินจาก ไปตามวัฏจักรของธุรกิจ เราเชื่อว่าสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ อาจไม่ มากเท่าเดิม แต่เราอยู่ได้ ก็เลยอยากลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเอง อยากกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้ง ซึ่งปูมองว่าโลกภายนอกกรุงเทพฯ ก็ คือโรงเรียนแห่งใหม่ของเรา หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเลยตัดสินใจลาออก จากงานประจ�ำ ขายสมบัตทิ ไี่ ม่ตอ้ งการทัง้ หมดเหลือเพียงของรักของหวง ไม่กี่ชิ้น และตั้งเป้าหมายไปที่โตเกียวว่าที่นี่เท่านั้นที่เหมาะกับคนบุคลิก แบบเรา พอเลื อ กแล้ ว ก็ ย ้ า ยมาอยู ่ ต อนต้ น ปี ที่ ผ ่ า นมา หลายคน บอกว่าปูปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้เร็วและง่ายมากทั้งๆ ที่พูดภาษาญี่ปุ่น ไม่ได้เลยแท้ๆ


ครอบครัวมีความคิดอย่างไร ต่อการที่คุณจะออกมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ ?

โชคดีทมี่ คี รอบครัวน่ารักค่ะ คือเขาค่อนข้างให้อสิ ระเรา โดยเฉพาะ แม่และน้องสาวเนีย่ เชียร์ให้ลาออกจากงานประจ�ำเลย ส่วนพ่อ ตอนแรก ปูก็แอบคิดว่าต้องคุยยากแน่เพราะเวลาจะท�ำอะไรก็ต้องผ่านด่านการ อนุมัติจากพ่อก่อน แต่ครั้งนี้กลายเป็นพ่อก็ไม่ได้ห้ามอะไร อาจจะเพราะ เห็นว่าเราโตแล้ว จริงๆ เหมือนเขายอมให้มาอยู่โตเกียวแบบงงๆ ด้วยซ�้ำ เพราะคิดว่าเราแค่คุยกันเล่นๆ คงไม่เอาจริง เนื่องจากที่ผ่านมาเราก็บ่น อยู่ตลอดว่าอยากลาออกแต่ก็ไม่ได้ท�ำสักที ทุกวันนี้ก็คุยไลน์กับที่บ้าน ทุกวัน เลยไม่รู้สึกว่าไกลกันค่ะ

อะไรท�ำให้คิดว่าโตเกียวเหมาะกับตัวเอง จนถึงขนาดเลือกจะมาใช้ชีวิตอยู่ ?

ปูเริ่มเที่ยวต่างประเทศตอนอายุยี่สิบเจ็ด จากนั้นก็ติดใจการเที่ยว ด้วยตัวเองมาตลอด ไปตั้งแต่แถบประเทศเพื่อนบ้านอย่าง พม่า กัมพูชา สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี เรื่อยไปจนถึงออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อเมริกา มัลดีฟส์ แต่มีญี่ปุ่นประเทศเดียวเท่านั้น ที่อยากมาลองอยู่จริงจัง ทั้งที่เคยมาญี่ปุ่นแค่สองครั้ง มาครั้งแรกปี 2008 ครั้งที่สองปี 2013 ครั้งแรกแค่จะถามทางก็ยากมากกกกกก แต่ พอมาอีกรอบการสื่อสารก็ง่ายขึ้นเยอะ ถ้าถามว่าท�ำไมปูถึงเลือกโตเกียว ค�ำตอบคือ เพราะถ้ามาโดยเริ่มนับหนึ่งใหม่ในชีวิต ควรอยู่เมืองใหญ่ เพื่ อ ช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกในการใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น และโตเกี ย ว ก็คือศูนย์กลางของธุรกิจแทบทุกอย่างทั้ง ศิลปะ แฟชั่น ดนตรี ฯลฯ ก็ เลยคิดเอาว่าถ้าเราเป็นคนชอบเรียนรู้ ชอบแสวงหา มาอยู่โตเกียว นี่แหละน่าจะเหมาะแล้ว

ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ� ขายสมบัตทิ ่ไี ม่ตอ้ งการ และตัง้ เป้าหมายไปที่ โตเกียว แล้วก็ยา้ ยมาอยูต่ อนต้นปีทผ่ี า่ นมา หลายคนบอกว่าปูปรับตัวเข้ากับทีน่ ่ี ได้เร็วและง่ายมากทัง้ ๆ ทีพ ่ ดู ภาษาญีป่ นุ่ ไม่ได้เลยแท้ๆ ท�ำไมถึงเลือกจะท�ำเกสท์เฮ้าส์

เพราะพื้นฐานปูเป็นคนชอบเที่ยวเอง ศึกษาเองจากอินเตอร์เน็ต ถึงจะถูกบ้างผิดบ้างมันสนุกดี อีกส่วนหนึ่งก็มาจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่ รูจ้ กั กันก็ท�ำกันอยู่ คือปูเป็นคนชอบแสวงหาโอกาสทางธุรกิจตลอดเวลา แค่เดินเล่นตามถนนก็สามารถคิดโปรเจ็คท์ต่างๆ ออกมาได้แล้ว ทีนี้พอ มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ด้วยความโชคดีบวกกับนิสัยชอบรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ท�ำให้ เราได้เพื่อนชาวญี่ปุ่นเยอะมาก แค่เพียงไม่กี่เดือนที่มาถึง เพื่อนเหล่านี้ก็ ท�ำให้เราได้แลกเปลี่ยนความคิดและเรียนรู้วิธีคิดของคนญี่ปุ่น เราก็เก็บ เอามาลองวิเคราะห์ดูเพราะก�ำลังมองหาอะไรสักอย่างท�ำเพื่อหารายได้ ระหว่างที่เราอาศัยอยู่ที่นี่ แล้วก็เกิดไปสนใจธุรกิจห้องพักให้เช่ารายวัน ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วขึน้ มา คือเรามองว่าอันนีน้ า่ สนใจสุดแล้ว และตอนนี้ มั น ก็ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มขึ้ น เรื่ อ ยๆ เลยเริ่ ม คุ ย กั บ กลุ ่ ม เพื่ อ นชาวญี่ ปุ ่ น เพื่อจะค่อยๆ ท�ำมันให้เป็นโปรเจ็คท์ท่ีใหญ่ขึ้นมา แต่ต้องออกตัวว่า ALL ABOUT JAPAN 41


ABJ ABOUT TALK

เราเพิ่งเริ่มลองท�ำเล็กๆ ยังไม่ได้ทุ่มเต็มตัวมาก เป็นเหมือนงานอดิเรก ด้วยซ�้ำ แต่กลับได้รับความสนใจและมียอดจองเร็วมาก ตอนนี้ก็มีไป จนถึงสิ้นปีแล้ว คือจริงๆ เคยคิดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะมาอยู่โตเกียวแล้วว่า ถ้าได้มาอยู่จริงๆ ก็จะหาอะไรแนวนี้ท�ำ เพราะเรารู้ว่ายังมีนักท่องเที่ยว อีกหลายคนที่อยากมีประสบการณ์นอนในอพาร์ทเม้นต์ที่เต็มไปด้วย คนญี่ปุ่น เดินออกมาจากตึกก็เจอผู้คนย่านนั้น ดูสนุกกว่าไปนอนตาม แหล่งที่มีแต่นักท่องเที่ยวเดินสวนกันเต็มไปหมด แล้วปูก็เคยเป็นลูกค้า ไปขอเช่าห้องพักคนญี่ปุ่น พักอยู่สิบวัน ปัจจุบันก็กลายเป็นเพื่อนกันไป แล้ว และเขาก็เป็นหนึ่งในต้นแบบให้เราอยากลองท�ำธุรกิจแบบนี้ดูบ้าง

ท�ำไมถึงเลือกท�ำเลตรงนี้ ?

เวลามาเที่ยวญี่ปุ่นเองเราจะมีย่านหลักๆ ที่ทุกคนต้องไปใช่ไหมคะ เช่น Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Ueno, Asakusa, Ikebukuro อะไรพวกนี้ แต่ถา้ มองหาอะไรนอกเหนือจากการช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์ดงั ของญี่ปุ่นแล้ว ควรลองไปเดินย่านอื่นๆ ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจาก ย่านช้อปปิ้งใหญ่ๆ ดูบ้าง ต้องยอมรับว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เดินลุยซอกแซก ย่านเล็กๆ เก่งจะตาย หนังสือไกด์บุ๊คหรือตามแฟนเพจก็มีคนให้ข้อมูล มากมาย ทีนี้ พออยากท�ำห้องพักรายวัน ก็ถามตัวเองว่าถ้าเป็นเรามา เที่ยวด้วยตัวเอง จากสนามบินมาห้องพักก็ไม่ควรต้องเดินทางหลายต่อ จากห้องพักไปย่านหลักๆ เช่น ชินจูกุ และชิบูยะ ก็ควรไปง่ายและอยู่ ใกล้ ดังนั้น Shimokitazawa ก็เลยตอบโจทย์เรามากที่สุด เพราะมี จุดเด่นหลายข้อ จากสนามบิน (นาริตะหรือฮาเนดะ) ก็มาได้ค่อนข้าง สะดวก (ขึ้นลีมูซีนบัสมาลง Shibuya Excel Hotel ที่ชิบูยะ แล้วลงมา ชั้นสองของตึกเพื่อขึ้นรถไฟของบริษัท Keio สาย Inokashira Line แค่ห้านาทีก็ถึงสถานีชิโมะคิตะซาว่า หรือถ้าจะไป Shinjuku / Shibuya / Harajuku, Omotesando / Kichijoji ทั้งหมดนี้ก็เดินทางจากที่นี่แค่ ไม่เกินสิบนาที นอกจากนั้นยังมีร้านต่างๆ อยู่ในละแวกเดียวกันอีก หลายร้าน ทั้ง MUJI, Uniqlo, Daiso, ABC Mart, Sundrug, Village Vanguard ร้านอาหารก็มีให้เลือกหลายประเภทตามสไตล์คนท้องถิ่น ซึ่งมันจะแบ่งเป็นสองโซนคือ North Side กับ South Side โดยทาง ด้านเหนือจะเป็นร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร สไตล์ผู้ใหญ่หน่อย แล้วก็จะ คึกคักตอนกลางวัน ส่วนฝั่งใต้จะเป็นแนวเด็กวัยรุ่นนัดเจอกันกินข้าว หรือคาราโอเกะตอนเย็นๆ มากกว่า ซึ่งด้วยความที่มันมีทุกอย่างนี่ แหละ เลยท�ำให้คิดว่ามันค่อนข้างเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบการ ตามหาร้านรวงต่างๆ ด้วยตัวเองมาก

ความล�ำบากหรือปัญหาทีเ่ จอก่อนจะเปิดกิจการคืออะไร ?

พอตั้งใจว่าจะท�ำ เรื่องโลเกชั่นก็คือหัวใจส�ำคัญของงานนี้เลยค่ะ ก็เลยต้องใช้เวลาตรงนี้นานกว่าส่วนอื่น และอีกอย่างที่เราให้ความ ส�ำคัญก็คือการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่จะน�ำมาใช้ตกแต่ง ซึ่งต้องมานั่ง ถามตัวเองทุกครั้งที่จะซื้อว่าถ้าเป็นเรา แบบนี้จะนอนสบายไหม ใช้งาน สะดวกไหม ฯลฯ สุดท้ายก็มาลงตัวที่การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หลักจาก แบรนด์มูจิเสียเป็นส่วนใหญ่ 42 ALL ABOUT JAPAN

ชื่อ Let’s Ki Ki หมายถึงอะไร ?

ค�ำว่า Ki หากเขียนด้วยตัวคันจิ ก็จะแปลว่า Joy หรือความ สนุกสนานค่ะ ดังนั้น พอมาเป็น Let’s Ki Ki ก็หมายความประมาณว่า มาสนุกกันเถอะ! เป็นอารมณ์แบบ Double Joy อะไรที่ดูแล้วสนุก มากๆ ประมาณนี้น่ะค่ะ

จุดขายที่วางไว้ ให้กับกิจการตรงนี้ของเราคือ ?

ห้องที่เรามีอยู่ตอนนี้เน้นที่ความเรียบง่ายตามหลัก Simple is the best คือเรียบๆ ไม่ต้องมีอะไรมาก เพราะโตเกียวพื้นที่จ�ำกัด อีกอย่างคือเรื่องของความสะดวกสบายอย่างที่ได้บอกไปน่ะค่ะ เพราะ ถ้าไม่ใช่คนที่นี่จะไม่รู้เลยว่าย่านชิโมะคิตะซาว่าที่ดูเป็นย่านอินดี้ ชิลล์ๆ ฮิปๆ จะมีค่าเช่าแพงพอๆ กับชิบูยะเลย เนื่องจากมันมีรถไฟผ่านสอง สายไปสู่ทั้งชินจูกุและชิบูยะ คนโตเกียวจึงชื่นชอบที่จะมาเช่าห้องย่านนี้ มากพอๆ กับย่านคิชิโจจิและจิยุกาโอกะเพราะว่าความสะดวกสบาย ตรงนี้นี่แหละค่ะ

ช่วงที่เปิดกิจการแรกๆ ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง ?

แค่สองอาทิตย์แรกเราก็มีลูกค้าจองห้องพักทันทีจนถึงปลายปี แล้วค่ะ ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น ฝรั่งมากกว่า แต่เท่าที่สังเกตุดูปูพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาพักกับ เราส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยมาโตเกียวหลายครั้งและมักจะเลือกมาพัก ย่านนี้ เพราะเสน่ห์ของย่านนี้จะไม่ใช่แนวหวานกุ๊กกิ๊ก แต่จะออกเท่ห์ๆ


ไม่ปรุงแต่ง ส่วนนักท่องเที่ยวไทยที่ติดต่อเข้ามาส่วนใหญ่มักจะติด เรื่องราคาและการขอเพิ่มจ�ำนวนคนเข้าพัก ซึ่งเราอาจต้องใช้เวลา ท�ำความเข้าใจให้กับเขามากขึ้นว่าสไตล์การพักแบบเช่าอพาร์ทเม้นต์ มันอาจยืดหยุ่นได้มากกว่าโรงแรมก็จริง แต่ก็ไม่สามารถให้ลูกค้านอน อัดกันได้ขนาดนั้น เนื่องจากพื้นที่มันค่อนข้างจ�ำกัด หากเรายอมเพราะ อยากรับลูกค้าเยอะๆ แล้วปล่อยให้ทุกคนนอนเบียดกันแน่นจนแทบ ไม่เหลือพืน้ ทีส่ ำ� หรับอย่างอืน่ เลย สุดท้ายเขาก็อาจจะไม่ประทับใจบริการ ของเรา ตอนนีก้ เ็ ลยยังต้องคอยตอบค�ำถามลูกค้าถึงเรือ่ งนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ ค่ะ

จุดขายหรือข้อแตกต่างของเราคืออะไร ?

ที่เห็นชัดๆ เลยคือเราขายความเป็น Shimokitazawa เพราะ ปัจจุบันยังมีห้องพักในย่านนี้ไม่มากนัก ห้องพักเราไม่ได้หรูหราขนาด โรงแรมแต่ก็ใช้เฟอร์นิเจอร์จากร้านที่ค่อนข้างดีและมีชื่อ เราพยายาม เสนอทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกเหนือ จากการไปพักในโรงแรม คือถ้าหากคุณมีเงินเยอะยังไงการนอนโรงแรม ห้าดาวก็ต้องสบายมากกว่าอยู่แล้ว แต่ถ้าหากมีงบปานกลางก็อยาก แนะน�ำให้ลองสไตล์นี้ เพราะน่าจะดีกว่านอนในโฮสเทลที่ส่วนใหญ่ห้อง จะค่อนข้างแคบและต้องใช้ห้องน�้ำรวม ซึ่งส่วนมากก็จะกระจุกอยู่แค่

ย่านฝั่ง East (Asakusa, Ueno) แล้วอีกอย่างคือเราเป็นคนไทย ดังนั้น การสื่อสารกันก็จะท�ำได้ง่าย ซึ่งปูว่ามันเหมาะส�ำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการ เซอร์วิสพิเศษของโรงแรม เพราะเน้นมาเที่ยว มากินอาหารตามร้าน ข้างนอก ต้องการแค่กลับมานอนในห้องส่วนตัว มีหอ้ งน�ำ้ ส่วนตัว ในหลาย ประเทศก็มีธุรกิจให้เช่าห้องพักแบบนี้มาระยะใหญ่ๆ แล้วนะคะ เพียง แต่ในโตเกียวค่าที่ดินจะแพงมาก ความกว้างของห้องพักก็จะเทียบไม่ได้ กับเมืองอื่น แต่จุดเด่นของการพักแบบนี้คือคุณจะได้บรรยากาศที่ กันเอง สบายๆ เหมือนยืมกุญแจห้องเพื่อนแล้วแบกกระเป๋าเข้ามานอน และส่วนใหญ่ท�ำเลมันก็มักจะอยู่ในบริเวณที่คนท้องถิ่นเค้าอยู่กันจริงๆ ไม่ใช่ย่านธุรกิจหรือย่านช้อปปิ้งที่มีแต่ตึกสูงๆ น่ะค่ะ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร ?

คือด้วยความราคาห้อ งพั กของเราไม่สามารถถูกได้มากขนาด Backpacker Hostel แต่เราก็มีห้องพักที่ขนาดใหญ่กว่า มีห้องน�้ำ ส่วนตัว และก็มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกให้ค่อนข้างครบ อย่าง แอร์ ตู ้ เ ย็ น ไมโครเวฟ เครื่ อ งซั ก ผ้ า ดั ง นั้ น กลุ ่ ม ที่ ว างไว้ น ่ า จะเป็ น กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู ่ ป ระมาณ B+ น่ ะ ค่ ะ คื อ เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ ในการใช้จ่ายประมาณนึง และก็ชอบเที่ยวด้วยตัวเอง อะไรประมาณนี้

ALL ABOUT JAPAN 43


ABJ ABOUT TALK

44 ALL ABOUT JAPAN


ส่วนหนึ่งต้องอย่าลืมว่าค่าครองชีพในโตเกียวมันก็ค่อนข้างสูง เราจึง ไม่สามารถท�ำราคาให้ถูกจนเกินก�ำลังได้น่ะค่ะ

แหล่งท่องเที่ยวที่อยากแนะน�ำส�ำหรับลูกค้า ?

โดยส่วนตัวคิดว่าบริเวณรอบๆ สถานีชิโมะคิตะซาว่า ค่อนข้าง สะดวกมากส�ำหรับคนที่ชอบเดินช้อปปิ้ง เดินชิมอาหาร ใช้เวลาสัก ครึ่งวันก็น่าจะก�ำลังพอดี ปูชอบไปขลุกอยู่ร้าน Village Vanguard เพราะว่าร้านนี้ปิดค่อนข้างดึกและอยู่ใกล้มาก เดินนาทีเดียวก็ถึงแล้ว ซึ่งถ้าใครเคยมาญี่ปุ่นแล้วจะรู้ว่าร้านนี้ไม่ได้เป็นแค่ร้านหนังสือ แต่เป็น เหมือนขุมทรัพย์ที่มีทุกอย่าง เป็นขุมทรัพย์ของใช้ไลฟ์สไตล์ตั้งแต่ของ แต่งบ้าน ซีดีเพลง เฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆ โมเดลของเล่น ของเล่นตลกๆ ขนม หนังสือ ฯลฯ ทุกวันนี้ตัวเองก็ยังทึ่งกับการจัดวางดิสเพลย์ของ เขานะคะ และก็สงสัยว่าเขามีระบบจัดเก็บยังไง เพราะของมันเยอะ มากกกกกก ถ้าใครชอบนั่งชิลล์ๆ ซอกซอยในย่านนี้ก็มีคาเฟ่แฝงตัวอยู่ ตามชั้นบนของตึก แต่ต้องแหงนหน้ามองข้างบนดีๆ ไม่งั้นอาจจะเดิน เลยร้านได้ ทุกวันนี้ปูยังชิมได้ไม่ถึง 10% ของร้านอาหารทั้งหมดใน ย่านนี้เลยค่ะ เคยอ่านเจอในเว็บท่องเที่ยวว่าที่นี่มีร้านอาหารและร้าน ค้ามากกว่า 1,500 ร้านค้า ในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรรอบสถานีรถไฟ คือ มันเยอะจริงๆ น่ะ ขนาด Okonomiyaki ร้านดังที่ออกรายการทีวี ตอนแรกก็ยังหาไม่เจอเลย มารู้อีกทีปรากฏว่าอยู่ใกล้ที่พักมาก แต่มัน ดันไปตั้งอยู่ชั้นบนเราเลยไม่เห็นไง หรือใครจะนั่งรถไฟจากชิบุยะไป เดินเล่นที่ Nakameguro, Daikanyama, Jiyugaoka หรือไปลงที่ สถานี Kichijoji เพื่อเดินเล่นดูพวกร้านขายเฟอร์นิเจอร์ คาเฟ่ และ ร้านแนว Zakka ก็ยังได้อยู่นะคะ ไปไม่ยากเลย

ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างไร ?

ส่วนใหญ่ทุกคนก็ชมว่าอยู่ในท�ำเลที่ดีน่ะค่ะ เดินทางง่าย ไม่ไกล หาของกินง่าย ไปย่านอืน่ ได้สะดวก อย่างทีบ่ อกละค่ะว่าจุดแข็งของเรา คือท�ำเลทีต่ งั้ ทีม่ นั สะดวกจริงๆ

คิดว่าอะไรท�ำให้กิจการของเราได้รับความสนใจ ในเวลาอันรวดเร็วขนาดนี้

ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะรูปแบบการน�ำเสนอผ่านหน้าเฟซบุ๊ค แฟนเพจค่ ะ คื อ เราไม่ ไ ด้ ท� ำ ออกมาแบบตั้ ง หน้ า ตั้ ง ตาโปรโมท ห้ อ งพั ก ของเราแค่ อ ย่ า งเดี ย ว แต่ เ ป็ น เหมื อ นเพื่ อ นที่ ค อยอั พ เดท โตเกียวผ่านรูปสไตล์โพลารอยด์ให้เพื่อนดู รวมถึงความสดใหม่ของ ย่าน Shimokitazawa ค่ะ เพราะปูเชื่อว่าในสายตาของนักท่องเที่ยว

ยุ ค ดิ จิ ตั ล ทั่ ว โลกที่ ก� ำ ลั ง มองหาความเป็ น real local lifestyle ในโตเกียว ก็นับว่าที่นี่ก�ำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ หัวใจส�ำคัญอีกอย่าง น่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งห้องพักที่เรียบง่ายสไตล์มูจิที่มีส่วนช่วย ดึงดูดให้ลูกค้าอยากมาลองพักที่นี่ค่ะ

มีแพลนจะขยายสาขาบ้างไหม ?

คงต้องรอสั่งสมประสบการณ์ให้มากกว่านี้ก่อนอีกสักนิดนะคะ แต่คิดว่าน่าจะมีแน่ๆ แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบใหม่ๆ ที่รองรับลูกค้า ได้กลุ่มใหญ่ขึ้น เพราะสไตล์การเที่ยวของคนไทยจะค่อนข้างแตกต่าง จากฝรั่ ง ที่ เ ขามั ก มาคนเดี ย วหรื อ อย่ า งมากก็ ส องคน และพั ก ยาว ประมาณ 5 - 7 วันขึ้นไป คนไทยจะชอบมาเป็นกลุ่มใหญ่กว่า แต่จะพัก ในระยะเวลาที่สั้นกว่าเพราะจะเน้นเดินทางไปพักในหลายๆ จังหวัด ซึ่งนี่คือโจทย์ที่เราต้องตีให้แตกและเอาไปปรับปรุง เพื่อให้รองรับ นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้น่ะค่ะ

เสน่ห์ดึงดูดของประเทศญี่ปุ่นที่ท�ำให้ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใฝ่ฝันอยากเดินทางมา ?

ปูว่าเขามีวัฒนธรรมที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนส่วนใหญ่ก็ เคารพในกติกาสังคมอย่างเคร่งครัด มีความเป็นระเบียบแบบแผน แล้ว ในส่วนของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วซึง่ มักจะเป็นแนวธรรมชาติหรือโบราณสถาน เขาก็จะรักษาไว้ได้อย่างดี คนที่นี่ให้คุณค่ากับการใช้ชีวิตมากกว่าเรื่อง ผิวเผินที่ไม่ได้ท�ำให้มีความสุขยืนยาว ทั้งที่เขามีความเจริญทางวัตถุ ค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ได้ลืมความเป็นธรรมชาติของเขาเอง อีกอย่างคือ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีฤดูกาลชัดเจนและเขาก็ให้ความส�ำคัญกับฤดูกาล ต่างๆ มาก ไม่ว่าจะมาเที่ยวช่วงไหนก็จะมีเทศกาล อาหาร เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งการตกแต่งประดับประดาร้านค้าให้เข้ากับบรรยากาศ หน้าร้อนก็มีเทศกาลดนตรีตามทะเลและภูเขา หน้าหนาวก็มีอาหาร เพือ่ ให้ความอบอุน่ แก่รา่ งกาย คือทุกอย่างมันดูมรี ายละเอียด มีทมี่ าทีไ่ ป มีเรื่องราวในตัวของมันเองน่ะค่ะ

ทุกวันนี้มีความสุขกับสิ่งที่ท�ำแค่ไหน ?

คือปูเพิ่งเลือกเดินออกมาจากวัฏจักรมนุษย์เงินเดือนเมื่อไม่นาน มานี้เอง ดังนั้นมันเลยไม่ง่ายที่จะปรับตัวให้คุ้นกับวิถีชีวิตหรือตาราง ชีวิตแบบใหม่ แต่ความสุขในทุกวันนี้มันน่าจะมาจากความรู้สึกที่ว่าเรา ไม่ได้ก�ำลังท�ำงาน แต่เราก�ำลังใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของเราอยู่ ในขณะ เดียวกันมันก็สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองไปด้วย เคยมีหลายคนอิจฉาว่า เออ - - เรามีโอกาสท�ำในสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอีกหลายคนอยากท�ำ ALL ABOUT JAPAN 45


ABJ ABOUT TALK

เหมือนเป็นความฝันของคนหลายคนน่ะค่ะ แต่ปูว่าถ้าจะท�ำจริงๆ มันก็ ไม่ใช่เรื่องยากมากนัก ที่ยากก็คือการมาอยู่ในที่ที่เราพูดภาษาของเขา ไม่ได้เลย เมื่อสื่อสารไม่ได้ ความล�ำบากมันก็คงต้องมี แต่ก็ต้องอาศัย ความอดทน ต้องรู้จักเอาตัวรอดและก็พยายามเรียนรู้จากคนรอบข้าง ให้มากที่สุดน่ะค่ะ

ได้กลับมาเมืองไทยบ้างไหม หรือว่าวางแผนจะใช้ชีวิตอยู่ที่ ญี่ปุ่นตลอดไป

จริงๆ ก็วางแผนว่าจะกลับปีละครั้งค่ะ และถ้าหากถามว่าอยาก อยู่นานแค่ไหน ตอนนี้ปูคงตอบไม่ได้ เพราะส่วนหนึ่งก็ต้องดูความเป็น ไปได้ทางธุรกิจก่อนค่ะ ถ้าราบรื่นและไปได้ด้วยดี เอาแค่พอมีเงินจ่าย ค่าครองชีพที่นี่ได้ ก็คิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆ นะคะ เพราะโตเกียว กรุงเทพฯ ก็ไม่ได้ไกลมาก คือเราสามารถนั่งเครื่องบินกลับได้ทุกเมื่อ และอีกอย่างเนื่องจากเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว การรู้จักเพื่อนใหม่หรือสังคม ใหม่ๆ ที่นี่มันก็ท�ำได้เร็วขึ้น ก็ยิ่งท�ำให้ตอนนี้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ค่ะ เลยอยากจะลองท�ำต่อไปเรื่อยๆ ก่อน

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคนอยากเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น

อยากให้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล มาดี ๆ แต่ ไ ม่ อ ยากให้ ถึ ง กั บ ตามรอยทุ ก กระเบียดนิ้ว เพราะมันจะไม่ได้ลุ้นเลย แนะน�ำให้ปรับนิดๆ หน่อยๆ เพื่อให้เหมาะกับความชอบของเรา แต่บางครั้งการเที่ยวด้วยตัวเอง มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ หมาะกั บ ทุ ก คน ถ้ า หากคุ ณ เป็ น คนที่ มี เ งื่ อ นไขในเรื่ อ ง ของเวลาหรื อ ไม่ ช อบเดิ น เยอะ ก็ อ าจเหมาะกั บ การไปเที่ ย วกั บ บริ ษั ททั ว ร์ ม ากกว่ า เพราะเคยเจอหลายคนที่ม าถามปูเรื่อ งการมา เที่ยวเอง แต่ปรากฏว่ามีเงื่อนไขเฉพาะตัวเยอะมาก ไม่ชอบเดิน ไม่ชอบ กิ น รสจื ด อยากอยู ่ ใ นแหล่ ง ที่ มี ทุ ก อย่ า งครบ ชอบของถู ก ไม่ ช อบ ขึ้นรถไฟ ซึ่งอะไรแบบนี้มันอาจจะเหมาะกับการเดินทางพร้อมบริษัท ทัวร์ที่เขาจะจัดเตรียมบริการทุกอย่างไว้หมดแล้ว มีรถรับ - ส่งถึงหน้า ร้านอาหาร มีน�้ำปลา น�้ำพริกไว้บริการ พาไปถึงหน้าร้านขายของ ส�ำหรับนักท่องเที่ยว อะไรแบบนี้ แต่ถ้าคุณชอบการผจญภัยด้วยตัวเอง ข่าวดีที่บอกได้เลยก็คือว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้น นะ ถึงเขาพูดไม่ได้ก็ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ถ้าเพิ่ง มาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ก็อยากให้ลองไปเมืองหลักๆ ก่อน อย่างพวก โตเกี ย ว เกี ย วโต โอซาก้ า ใช้ เ วลาเที่ ย วสั ก แปดวั น ก็ ยั ง จะมี เ วลา แวะนอนใกล้ๆ ทะเลสาปแถวภูเขาไฟฟูจิสักคืนก็ยังได้ พอฝีมือคุณ แก่กล้าแล้ว ในทริปต่อๆ ไปก็คอ่ ยเจาะลึกเมืองเล็กๆ ทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ ว ยิบย่อยอื่นๆ ซึ่งยังมีอีกเยอะมาก

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคนที่อยากออกมาท�ำกิจการด้วยตัวเอง

ไม่ว่างานอะไร ก็ต้องมีความถนัดเป็นพื้นฐานค่ะ หากไม่ชอบงาน ขาย ไม่เข้าสังคม ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบค้นหาข้อมูล ก็อาจจะ 46 ALL ABOUT JAPAN

ปูเพิง่ เลือกเดินออกมาจากวัฏจักร มนุษย์เงินเดือนเมือ่ ไม่นานมานีเ้ อง ดังนัน้ มันเลยไม่งา่ ยทีจ่ ะปรับตัว ให้คนุ้ กับวิถชี วี ติ หรือตารางชีวติ แบบใหม่ แต่ความสุขในทุกวันนีม้ นั น่าจะมาจาก ความรูส้ กึ ทีว่ า่ เราไม่ได้ก�ำ ลังทำ�งาน แต่เรากำ�ลังใช้ชวี ติ ส่วนหนึง่ ของเราอยู่ ในขณะเดียวกันมันก็สร้างรายได้ เลีย้ งตัวเองไปด้วย

ไม่เหมาะกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการให้บริการ หลายคนมักท�ำตาม คนอื่นหรือเปิดร้านนู่นนี่นั่นตามกระแส แต่ไม่ได้ถนัดหรือมีพื้นฐานเลย อยากท�ำเพียงเพราะอยากมีรายได้เยอะๆ อยากท�ำตามคนอื่น แต่ลืม นึกไปว่า หากโลเกชั่นต่างกัน การตกแต่งต่างกัน คุณภาพของสินค้า หรือบริการต่างกัน ผลส�ำเร็จมันก็อาจจะต่างกัน ดังนั้นอยากให้เริ่มจาก การรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไร ถนัดที่จะท�ำอะไร แล้วไอเดียดีๆ ก็จะตามมาเองค่ะ ต้นปีหน้าหญิงสาวคนนี้มีแผนจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม เกสต์เฮ้าส์ สไตล์ชิคๆ ย่านชิโมะคิตะซาว่าคือเป้าหมายต่อไปของเธอ หลังจากได้ ชิ ม ลางธุ ร กิ จ อั น เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น เล็ ก ๆ แต่ ไ ด้ รั บ เสี ย งตอบรั บ อย่ า ง ล้นหลามอย่าง Let’s Ki Ki ไปแล้ว ตอนนี้เธอก�ำลังหัดเรียนภาษาญี่ปุ่น อย่างขะมักเขม้น เราได้แต่หวังว่าหลายคนที่อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้ น่าจะได้แรงบันดาลใจบางอย่างจากการเริ่มต้นเดินทางตามเส้นทาง ความฝันของตัวเองบ้างไม่มากก็น้อย Abj คงท�ำได้เพียงเป็นก�ำลังใจ ให้คุณและหวังให้คุณได้สานฝันของตัวเองจนส�ำเร็จ แน่นอนว่ามันคง ไม่ง่าย แต่ถ้าไม่เริ่มต้นเสียทีมันก็เท่ากับว่าคุณจะไม่มีวันท�ำความฝันให้ เป็นจริงได้เลยนะ - - จริงไหม ?


ALL ABOUT JAPAN 47


ABJ ABOUT TALK

LET

S KI KI

W W W . FA C E B O O K . C O M / L E T S K I K I . T O K Y O

สำ�หรับคนที่สนใจเข้าพักที่ Let’s Ki Ki ลองเข้าไปดูรายละเอียดของ Let’s Ki Ki และพูดคุยกับสาวปูได้ที่ www.facebook.com/letskiki.tokyo หรือที่อีเมล์ Letskiki.tokyo@gmail.com 48 ALL ABOUT JAPAN


Let’s Ki Ki เน้นที่ความเรียบง่าย ตามหลัก Simple is the best คือเรียบๆ ไม่ต้องมีอะไรมาก เพราะโตเกียวพื้นที่จำ�กัด อีกอย่างคือเรื่องของความสะดวกสบาย เนื่องจากมีรถไฟผ่านสองสายไปสู่ทั้ง ชินจูกุและชิบูยะ คนโตเกียวจึงชื่นชอบที่จะ มาเช่าห้องย่านนี้มากพอๆ กับย่านคิชิโจจิ และจิยุกาโอกะ ALL ABOUT JAPAN 49


All

ABOUT STORY

อควาเรียมนอกสายตา

ประเทศญี่ปุ่นมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ อยู่หลายแห่งมาก ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ แต่ถ้าพูดถึงอควาเรียม หลายคนก็คงจะ นึกถึงแต่ไคยูคังที่โอซาก้า หรือชูราอุมิ ที่โอกินาวากัน จะมีสักกี่คนนะ ที่รู้ว่า ใกล้ๆ โตเกียวก็มีอควาเรียมสุดเจ๋ง ไม่แพ้ ไคยูคังหรือชูราอุมิเลย เราก�ำลังพูดถึง ‘Hakkeijima Sea Paradise’ ที่โยโกฮามา เมืองท่าแห่งความทันสมัย ใกล้ๆ กรุงโตเกียวนั่นละ

50 ALL ABOUT JAPAN

HAKKEI

SEA

PARAD


IJIMA

A

DISE

Yokohama

ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT STORY

โยโกฮามา เมืองท่าที่มีดีกว่าที่รู้

พู ด ถึ ง ‘โยโกฮามา’ ก็ ต ้ อ งไปเที่ ย วมิ น าโตะ มิ ร าอิ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ร าเมง หรื อ ไชน่ า ทาวน์ สิ น ะ เราเองหลงคิ ด ว่ า โยโกฮามามีดีแค่นี้อยู่ตั้งนาน จนได้มาค้นพบว่าที่โยโกฮามา ก็ มี อ ควาเรี ย มน่ า สนใจอยู ่ เ หมื อ นกั น ก็ ต อนที่ พ ยายามจะ มองหาที่เที่ยวที่ค่อนข้างนอกสายตาจากนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ Yokohama Hakkeijima Sea Paradise เป็นทั้งสวนน�้ำ สวนสนุก และพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำที่ใหญ่มากกกก ! ใหญ่กว่า ภาพที่คิดไว้มากเลยทีเดียว โดยลักษณะจะเป็นเกาะยื่นลงไป ในทะเล เกาะทั้งเกาะนั่นละ คือพื้นที่ของ Hakkeijima Sea Paradise ที่ นี่ เ ราจะสามารถเลื อ กเล่ น สวนสนุ ก สวนน�้ ำ หรื อ เข้าชมอควาเรียมอย่างเดียวก็ได้ หรือจะเลือกเล่น เลือกชม ทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกัน แต่ถ้าเลือกท�ำทุกอย่าง คงต้องใช้เวลา ขลุ ก อยู ่ ทั้ ง วั น ละ สารภาพตามตรงว่ า ที่ นี่ ท� ำ เอาแผนเที่ ย ว โยโกฮามาของเราปั่นป่วนไปเลย เพราะการแบ่งสรรปันส่วน พื้ น ที่ ต ่ า งๆ อย่ า งลงตั ว รวมไปถึ ง การแบ่ ง โซนเข้ า ชมให้ ดู น่าสนใจ และสนุกสนาน รู้สึกตัวอีกที เราก็เพลินอยู่ที่นี่จน เลยเวลาที่ก�ำหนดไว้กับตัวเองเสียแล้ว 52 ALL ABOUT JAPAN

อควาเรียมนอกสายตา

อาจเป็นเพราะตอนไปไคยูคังที่โอซาก้า เราต้องพบเจอ กับผู้คนจ�ำนวนมากจนแทบล้นทะลักออกมานอกอควาเรียม หรือเปล่าก็ไม่รู้ เลยท�ำให้รู้สึกผิดหวังกับอควาเรียมไคยูคัง ที่โอซาก้าไปนิดๆ แต่กลับกัน เราไม่คาดหวังกับ Hakkeijima Sea Paradise ที่โยโกฮามาเสียเท่าไร เพราะคิดว่าก็คงจะเป็น แค่พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำในสวนสนุกธรรมดา แต่ผิดคาดแฮะ... อะไรที่ไม่คาดหวัง มักสร้างความประหลาดใจให้ เ รา ได้เสมอ ... เราเดินทางมาเที่ยว Hakkeijima Sea Paradise ตั้งแต่ เช้าก่อนอควาเรียมจะเปิด โดยการนั่งรถไฟ Keikyu Main Line จากสถานี Shinagawa มาลงที่สถานี KanazawaHakkei แล้วจึงเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสาย Seaside เพื่อไปลง ที่ ส ถานี Hakkeijima ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ Hakkeijima Sea Paradise นั่นเอง การนั่งรถไฟที่ญี่ปุ่นให้ความสุขที่มากกว่าการเดินทาง ธรรมดา เพราะวิวข้างทางที่เราได้ชมระหว่างรถไฟก�ำลังวิ่งนั้น มันชวนให้รู้สึกสุขใจจริงๆ ท�ำให้การเดินทางไปอควาเรียม


ALL ABOUT JAPAN 53


ABJ ABOUT STORY

โชว์สัตว์น�้ำของอควาเรียม เป็นอีกหนึ่งไฮไลค์ที่สร้าง ความประทับใจให้กับผู้ชม ให้ ได้เห็นถึงความน่ารัก สนุกสนานของเหล่าสัตว์น�้ำ ที่นี่ ได้เป็นอย่างดี

54 ALL ABOUT JAPAN

ที่ Hakkeijima Sea Paradise ใช้เวลาไม่นาน เลย พอออกจากสถานี Hakkeijima แล้ ว ก็ จะต้องเดินข้ามสะพานที่เชื่อมไปบนเกาะแห่ง ความสนุกสนานนี้อีกพอประมาณ แต่ก็ไม่ไกล เกินกว่าใจจะไปถึงละ ไม่รวู้ า่ เพราะความกว้างใหญ่บวกกับช่วงเวลา ที่ยังเช้าอยู่หรือเปล่า จึงท�ำให้เห็นนักท่องเที่ยว บางตากว่ า ทุ ก สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ เ คยผ่ า นมา หรือเพราะที่นี่เป็นเพียงอควาเรียมนอกสายตาที่ ยั ง ไม่ ค ่ อ ยได้ รั บ ความนิ ย มมากพอจากบรรดา นักท่องเที่ยวเท่าไรก็ไม่รู้ แต่ถึงจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ในมุมมอง ของคนที่ชอบเที่ยวไปในสถานที่อินดี้นอกสายตา อย่างเรา ก็ท�ำให้ Hakkeijima Sea Paradise เข้ามาอยู่ในสายตาเราได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าไปสัมผัส แล้วละ

สวรรค์ของสัตว์น�้ำ

อย่ า งที่ ไ ด้ เ กริ่ น ไว้ ว ่ า Hakkeijima Sea Paradise มีทั้งสวนน�้ำ สวนสนุก และอควาเรียม ซึ่งใครจะเลือกเที่ยวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ส่วน ตัวเรา เลือกเข้าชมอควาเรียมเพียงอย่างเดียว เพราะต้ อ งเผื่ อ เวลาในการไปเที่ ย วที่ อื่ น ใน โยโกฮามาต่อ พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำที่นี่ใหญ่โตติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะ โดยจะแบ่ง พื้นที่ในการชมออกเป็น 4 โซนด้วยกัน คือ Aqua Museum, Dolphin Fantasy, Fureai Lagoon และ UMI Farm โดย Aqua Museum ก็จะเป็นเหมือนกับ พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำหลายๆ แห่งในประเทศญี่ปุ่น นีล่ ะ มีการจัดแสดงสัตว์นำ�้ กว่า 500 ชนิด รวมกว่า 100,000 ตัวไว้ในอุโมงค์น�้ำขนาดใหญ่ จะต่าง


ก็ตรงที่บรรยากาศเงียบสงบ เดินชมสัตว์น�้ำแต่ละตู้ได้ อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องเบียดเสียดกับใครเหมือน อควาเรียมใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงแห่งอื่นในประเทศญี่ปุ่น สัตว์น�้ำทุกตัวที่นี่ดู Very happy and enjoy กับนักท่องเที่ยวอย่างเรามากๆ ดูรู้งานและเป็นงาน ใครเดิ น ผ่ า นตู ้ ก็ จ ะว่ า ยมาทั ก ทายอย่ า ไม่ เ คอะเขิ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหมีขาวตัวใหญ่ที่ว่ายวนอยู่ในตู้ ไปมาเหมื อ นกั บ ต้ อ งการจะโชว์ ตั ว ให้ ผู ้ ม าเยื อ นได้ ยลโฉมความน่ารักของมันจากทุกมุมมอง รวมไปถึง วอลรัสตัวใหญ่เบิ้มที่นิสัยน่ารักผิดกับขนาดตัว เรา ค่อนข้างทึ่งกับวอลรัสเป็นพิเศษเพราะไม่เคยมีโอกาส ได้เห็นวอลรัสตัวเป็นๆ แบบจะจะขนาดนีม้ าก่อน อีกทัง้ ยังเห็นนิสัยที่ออกจะขัดกับรูปลักษณ์ภายนอกของมัน ด้วย เพราะวอลรัสที่นี่ขี้เล่นอย่างกับโดนฝึกมาให้เล่น กับคนอย่างสนิทสนม มันจะคอยว่ายเอาหน้ามาชนชิด กับขอบตู้ตลอดเวลาที่มีคนเดินผ่าน แล้วหมุนตัวใหญ่ๆ อ้วนกลมของมันไปมาเพื่อหยอกล้อ และสร้างรอยยิ้ม ให้กับแขกผู้มาเยือน นอกจากการได้ เ ดิ น ชมสั ต ว์ น�้ ำ นานาชนิ ด ใน Aqua Museum แล้ว ในโซนนี้ก็ยังมีไฮไลค์อีกอย่าง ของอควาเรียมแห่งนี้ด้วย นั่นก็คือ การแสดงโชว์ของ เหล่าบรรดาสัตว์น�้ำและโลมา - - โชว์ของที่นี่สนุกเกิน คาดมากๆ เพราะส่วนตัวแล้วไม่เคยมีโอกาสได้ดูโชว์ อะไรแบบนี้มาก่อน เลยรู้สึกว่ามันจะน่าเบื่อหรือเปล่า นะ แต่ พ อโชว์ เ ริ่ ม เท่ า นั้ น ละ ก็ ล ะสายตาไปจาก ความน่ารักของทั้งเจ้าหน้าที่และสัตว์ต่างๆ ไม่ได้จริงๆ ออกจาก Aqua Museum เราก็เดินไปต่อในโซน ของ UMI Farm และ Fureai Lagoon ซึ่ง UMI Farm วอลรัสตัวใหญ่มากก !! แต่นิสัยขี้เล่น น่ารักสุดๆ มันจะคอยว่ายมาชนชิด ขอบตู้กระจกเพื่อหมุนตัว ไปมา เล่นกับแขกผู้มาเยือน

เจ้าหมีขาวตัวใหญ่ ก�ำลังว่ายน�้ำไปมา เพื่อโชว์ตัวให้ผู้ชม ได้เห็นกันอย่างทั่วถึง

ALL ABOUT JAPAN 55


ABJ ABOUT STORY

พื้นที่ทั้งหมดภายใน Hakkeijima Sea Paradise กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา

จะเป็ น คล้ า ยๆ บ่ อ ปลาหลายๆ บ่ อ ที่ เ ปิ ด ให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาตกปลากันได้ ส่วน Fureai Lagoon ก็จะเป็นโซนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมี โอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับเจ้าโลมาตัวเป็นๆ ชนิด ที่แบบหน้าชนหน้ากันเลยละ เราได้ลองจับตัว โลมาเผือกที่แสนจะน่ารักด้วย เป็นความรู้สึกที่ บอกไม่ถูกเลย ไม่คิดเลยว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาส ได้สมั ผัสกับโลมาแบบใกล้ชดิ ติดขอบขนาดนีจ้ ริงๆ โดยในโซนนี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้ า ชมและ สัมผัสกับปลาชนิดต่างๆ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ ขอเพียงแค่ช่วยล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนจะ สัมผัสเท่านั้นพอ ทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพของเพื่อน สัตว์น�้ำที่แสนจะน่ารักทั้งหลายนะ เรามาจบการชมอควาเรียมนอกสายตานี้ ด้วยโซน Dolphin Fantasy ที่เรียกว่าเป็นโซน ไฮไลค์ของที่นี่ก็ว่าได้ เพราะเป็นอุโมงค์น�้ำโลมา ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก เหมื อ นได้ ด�่ ำ ลึ ก ลงไปสั ม ผั ส กั บ เจ้ า โลมาที่ แ หวกว่ า ยอยู ่ ใ ต้ ท ้ อ งทะเลจริ ง ๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นโซนที่เล็กที่สุดในบรรดา 4 โซน ของ Hakkeijima Sea Paradise แต่ขอยกให้ เป็ น โซนที่ ม หั ศ จรรย์ และเป็ น อุ โ มงค์ น�้ ำ ที่ สวยงามมากที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมาเลยจริงๆ แค่เพียงในส่วนของอควาเรียมก็ใช้เวลาไป 56 ALL ABOUT JAPAN

เกินครึ่งวันในการเที่ยวชม เราแอบมองลงไปที่ สวนน�้ำ สวนสนุก ขณะที่ก�ำลังรอชมโชว์อยู่ รู้สึก เสียดายจริงๆ ที่ให้เวลากับ Hakkeijima Sea Paradise น้อยเกินไป เผลอพูดกับเพื่อนร่วม ทริปไปแบบที่ไม่รู้ตัวว่า …คราวหน้าเรามาเล่น สวนสนุกกันด้วยนะ... จะเป็นอควาเรียมนอกสายตาของใครก็ไม่รลู้ ะ แต่ส�ำหรับเราแล้ว Hakkeijima Sea Paradise ไม่ใช่เป็นเพียงอควาเรียมที่เข้ามาอยู่ในสายตา แต่กลายเป็นสถานที่ที่เข้ามาอยู่ในใจเราเสียแล้ว จริงๆ

UMI Farm เป็น โซนที่ยื่นออกไป ในทะเลจริงๆ ดูกว้างใหญ่ อลังการมากๆ


35.337166, 139.645733

การเดินทาง : นั่งรถไฟ Keikyu Main Line มาลงที่สถานี Kanazawa-Hakkei แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสาย Seaside ไปลงที่สถานี Hakkeijima เดินต่อไปอีกประมาณ 5-10 นาที ALL ABOUT JAPAN 57


All

ABOUT GUIDE

AMERiCA

MURA

ถ้าฮาราจูกุเป็นแหล่งนัดพบของเหล่าวัยรุ่นที่ฮิปที่สุดในโตเกียว อเมริกามุระ (America Mura ก็น่าจะเป็นแหล่งนัดพบของเหล่าวัยรุ่นคันไซที่ชิคที่สุดในโอซาก้าเช่นเดียวกัน 58 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

a) ALL ABOUT JAPAN 59


ABJ ABOUT GUIDE

เสื้อผ้าสไตล์ ฮาราจูกุจ๋าก็มีที่ อเมริกามุระแห่งนี้นะจ๊ะ

60 ALL ABOUT JAPAN

เดินไปไม่ไกลนักจากย่านช้อปปิ้งยอดฮิตของ โอซาก้าอย่างชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ยังมี อีกหนึ่งย่านช้อปปิ้งที่น่าสนใจอยู่ - - อเมริกามุระ หรื อ หมู ่ บ ้ า นอเมริ กั น เป็ น ทั้ ง แหล่ ง ช้ อ ปปิ ้ ง และสถานที่นัดรวมตัวของหนุ่มสาวชาวโอซาก้า บรรยากาศจะค่อนข้างแตกต่างจากทางฝั่งนัมบะ หรือชินไซบาชิอยูพ่ อสมควร เพราะถึงแม้ความคึกคัก จะสูสีกัน เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดา หรือ เสาร์อาทิตย์ ทั่วทั้งย่านมินามิ (Minami) แห่งนี้ ก็จะคราคร�่ำไปด้วยผู้คนเสมอ แต่ถ้าพูดถึงเรื่อง ความมีสไตล์แล้ว คงจะต้องขอยกให้อเมริกามุระละ เพราะอเมริ ก ามุ ร ะจะให้ ค วามรู ้ สึ ก ซาบซ่ า ส์ ไ ด้ มากกว่านิดนึง

ร้านรวงต่างๆ ในย่านนี้ ก็จะเป็นแนวตามใจ วัยรุ่นเสียเป็นส่วนใหญ่ ร้านขายเสื้อผ้า ไม่ได้เน้น แบรนด์เนมเท่ากับทางฝั่งนัมบะ ชินไซบาชิ แต่จะ เป็นร้านขายเสื้อผ้าตามเทรนด์ ตามสมัยคล้ายๆ สยามบ้านเรา เรื่องราคาก็พอรับไหว บางร้านที่ มีสไตล์หน่อย ราคาก็จะแพงตามเกณฑ์ของสินค้า ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว แต่ที่เด็ดและน่าจะถูกใจ เหล่าวัยฮิปก็คือ บริเวณสวนสาธารณะ Sankaku - koen ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ใ จกลางย่ า นอเมริ ก ามุ ร ะ ขอยกพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่แห่งความอิสระเลยละ เพราะทุกๆ วันจะมีวยั รุน่ คันไซมาเปิดการแสดงกัน ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต หรือร้อง เต้น เล่นดนตรี เรียกได้ว่าเป็นเวทีเพื่อการแสดงออกของหนุ่มสาว


SHOPPING SALE SALE !! รู้สึกเหมือนถูกสะกด ให้ต้องเดินเข้าร้าน ไปเสียตังค์เล่นๆ กันบ้างไหม

โอซาก้ากันเลย นักท่องเที่ยวอย่างเรา เดินไปเจอก็ ยืนดูเพลินกันไป ส�ำหรับชาวช้อปอะโฮลิคสามารถเริ่มต้นช้อป ตั้งแต่ย่านอเมริกามุระ เดินไล่ไปชินไซบาชิ และ ไปจบที่นัมบะเลยก็ได้ เพราะสามารถเดินถึงกัน หมด ระยะทางก็ ไ ม่ ไ กลจากกั น เลย เพราะมี ร้านรวงให้ได้เสียตังค์ไปตลอดทาง รับรองว่าเพลิน กันจนลืมเหนื่อย แต่อย่าเพลินเกินไปนักละ ไม่งั้น รู้สึกตัวอีกที อาจตัวเบาหวิวเพราะกระเป๋าสตางค์ แฟบไปแล้วก็ได้ 34.672967, 135.498557

คอนเสิร์ตสไตล์ร็อค !! พื้นที่อิสระนี้ คุ้มค่า ในการมาเยือนจริงๆ

รองเท้าหนังจี๊ดๆ แถมลดราคา 50% หนุ่มๆ เห็นรับรอง มีกรี๊ดแตกแน่ๆ ALL ABOUT JAPAN 61


ABJ ABOUT GUIDE

Nagahori-dori St. EXIT

Nishiohashi Sta. EXIT 3

1

EXIT

EXIT 1A

2 EXIT

2

EXIT

4

EXIT

4

Yotsubashi-suji Av e.

N a n i w a suji Ave.

EXIT

EXIT

3

6

HOW TO GO AMERICA MURA นั่งรถไฟใต้ดินไปลง สถานี Shinsaibashi ออกทางออก 7 และ เดินต่อไปอีกประมาณ 5-10 นาที

oods

erma nen

e

asatre nta

Ne

62 ALL ABOUT JAPAN

o No


SHOPPING o

sa a onven tion urism o Bureau

3

EXIT

EXIT

nads

u

1

Shinsaibashi Sta.

Ni

sa

New sa a te o Shinsaibashi

r

ote o a

Ameri

aM ura

sta Nagahori

Daimaru De t.Store Shinsaibashi North Bidg. Anne

8 EXIT EXIT

sa a useum it M Modern Art Shinsaibashi m e o hibition S a e

EXIT 4B

7

EXIT 5 EXIT

6

Daimaru De t.Store Shinsaibashi

A

D A A

B

S

Mitsuha

Arrow

ani

sa ei a

ote

o

him angu

sa

Mido-suji Ave.

S A

a

ute o

A A toe NAMBA-Shinsaibashi

Shinsaibashisuji

ote ra nde

ross eot sa a

ista sa a

A

Dotombori ALL ABOUT JAPAN 63


All

ABOUT GUIDE

カフェ ド テラ CAFE DE TELA MATCHA

KYOTO

พูดถึง ‘เกียวโต’ เพือ่ นๆ นึกถึงอะไรกันนะ - - สำ�หรับเราถ้าพูดถึง ‘เกียวโต’ กลิน่ อายความเป็นญีป่ นุ่ จะลอยมาเตะเบาๆ ทีค่ วามรูส้ กึ ทันที แล้วถ้าเป็นอาหารล่ะ ? ได้กลิน่ ความเป็นญีป่ นุ่ จากชาเขียวกันบ้างไหม ถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ทีร่ กั ชาเขียว เข้าเส้นเหมือนกัน พลาดร้านนี้ไปคงเสียดายน่าดู ‘Cafe de tela’ คาเฟ่เล็กๆ ทีห่ อมฟุง้ ไปด้วยกลิน่ ชาเขียวเกียวโต ! 64 ALL ABOUT JAPAN


EATING

เกียวโตเหมือนผู้หญิงมีอายุ คนหนึง่ ถึงแม้จะดูผา่ นโลกมามาก แต่ก็ยังคงเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ เหลือล้น มีเรื่องราวที่โลดแล่น ผ่านประวัติศาสตร์เกิดขึ้น ณ เมืองหลวงเก่าแห่งนี้มากมาย

ไอศครีมมัทฉะที่มี ครีมชาเขียวบีบเป็นเส้นๆ ประดับตกแต่งไว้ด้านบน กินคู่กับโมจิเหนียวนุ่ม พร้อมซีเรียลกรอบอร่อย ค�ำเดียวสั้นๆ ‘ฟิน !!’

เราเชื่อว่า ‘เกียวโต’ เป็นเมืองที่อยู่ในใจ ใครหลายๆ คน เกี ย วโตเหมื อ นผู ้ ห ญิ ง มี อ ายุ คนหนึ่ง ที่ถึงแม้จะดูผ่านโลกมามาก แต่ก็ยังคง เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์เหลือล้น มีเรื่องราวที่โลดแล่น ผ่านประวัติศาสตร์ เ กิ ด ขึ้ น ณ เมื อ งหลวงเก่ า แห่งนี้มากมาย มีมุมที่รถติดให้ได้เห็น มีถนน ที่เต็มไปด้วยผู้คนให้ได้มอง แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีล�ำธารเล็กๆ ไหลเอื่อยเฉื่อยให้ได้รู้สึกผ่อนใจ ถึ ง แม้ เ กี ย วโตจะมี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว วัดวาอารามให้ได้ไปสัมผัสอยู่มากมาย แต่ถ้าได้ มาเยือนเกียวโตแล้ว คงจะไม่มีใครที่พลาดการ ไปเยื อ นวั ด คิ โ ยมิ ซึ เ ดระ (Kiyomizu-dera Temple) หรื อ วั ด น�้ ำ ใสกั น แน่ ๆ วั ด เก่ า แก่ ที่ ขึ้นชื่อเรื่องน�้ำตกศักดิ์สิทธิ์ 3 สายที่ไหลลงมายัง

สระน�้ำ ซึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็มีความเชื่อกันว่าใครที่ ได้ดื่มน�้ำจากน�้ำตกเล็กๆ นี้แล้ว จะท�ำให้สมหวัง ในสิ่งที่ขอพรหรือปรารถนาไว้ในใจ จุ ด หมายปลายทางของร้ า นอาหารที่ เ รา จะพาไปชิ ม กั น ในคอลั ม น์ ABOUT Guide : Eating ฉบับนี้ ก็อยู่ใกล้ๆ บริเวณของวัดน�้ำใส นี่ละ โดยร้าน Cafe de tela จะอยู่ตรงถนน เส้นก่อนจะถึงตัววัด ใครที่เคยไปวัดน�้ำใสมาแล้ว ก็คงจะพอรู้อยู่บ้างว่า เส้นทางการเดินทางไปสู่ วัดน�้ำใสนั้นไกลและเรียกเหงื่อเราได้มากเพียงใด เพราะเราจะต้องเดิน เดิน เดินขึ้นเนินไปเป็นกิโล เชียว ในเมื่อเหนื่อยนักก็ต้องหาที่พักสิ และมา เกี ย วโตทั้ ง ที จ ะหาอะไรมากิ น ให้ ไ ด้ ชื่ น ใจไป มากกว่าชาเขียวก็ไม่มีอีกแล้ว เพราะฉะนั้นร้าน Cafe de tela จึ ง เป็ น ทั้ ง สถานที่ พั ก ขาและ เติมพลังได้ดีทีเดียว Cafe de tela เป็นคาเฟ่เล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ใน เส้นทางก่อนถึงวัดน�้ำใส ภายในร้านถูกแบ่งออก เป็น 2 โซน คือ โซนส�ำหรับคนที่สูบบุหรี่กับไม่ สูบบุหรี่ อ้อ ! เวลาเราเดินเข้าร้านอาหารที่ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เขาจะถามเราก่อนนะว่าสูบบุหรี่หรือไม่ สูบบุหรี่ แรกๆ ก็งงและไม่เข้าใจ ได้แต่พูดกลับ ไปว่า ‘Can you speak English ?’ พนักงาน ก็ จ ะถามเราเป็ น ภาษาอั ง กฤษกลั บ มาว่ า ‘Smoke ?’ ถ้าสูบก็บอก Yes ถ้าไม่ก็ตอบ No ALL ABOUT JAPAN 65


ABJ ABOUT GUIDE

ส�ำหรับคนรักโตโตโร่ ข้างๆ ร้าน Cafe de tela จะมีร้านขายของที่ระลึกอยู่ หน้าร้านมีเจ้าโตโตโร่ไม้ ตัวใหญ่เท่าคนยืนต้อนรับอยู่ด้วย ในร้านก็จะมีของกระจุกกระจิกของโตโตโร่ และของที่ระลึกเมืองเกียวโตขายเต็มไปหมด รับรองว่าจะต้องถูกใจคนรักสินค้า คาวาอิแน่ๆ ลิ้มรสชาเขียวเกียวโตแท้ๆ กันจนอิ่มหน�่ำแล้ว ก็แวะเข้าไปช้อปปิ้ง ของฝาก ของที่ระลึกกันต่อได้นะ

34.996056, 135.780713

CATEGORIES : MATCHA KYOTO NEAREST STATION : KIYOMIZU-MICHI PRICE : 400 - 950 YEN OPEN : 11 : 00 - 18 : 00

66 ALL ABOUT JAPAN


EATING การมาเที่ยวญี่ปุ่น สิ่งหนึ่งที่สมควรต้องลอง เป็นอย่างยิง่ คือ การดืม่ ชาเขียวแท้ๆ แบบดัง้ เดิม ชาเขียวเข้มข้น ที่เสิร์ฟมาในถ้วยสไตล์ญี่ปุ่น กินคู่กับขนมหวานต้นต�ำรับ แบบญี่ปุ่นแท้ๆ เพื่อตัดความขม ยิ่งถ้าได้ดื่มตอนอากาศ ข้างนอกก�ำลังหนาวๆ ด้วยนะ รับรองว่ามีฟิน ! แค่นี้ก็เป็นอันเข้าใจตรงกัน เพราะมีหลาย คนที่กังวลเรื่องภาษา เวลาไปเที่ยวญี่ปุ่น ด้ ว ยตั ว เอง บอกได้ เ ลยว่ า ไม่ ต ้ อ งกั ง วล เพราะภาษาไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคส� ำ หรั บ การ เที่ ย วจริ ง ๆ ถึ ง แม้ ค นญี่ ปุ ่ น ส่ ว นใหญ่ จ ะ พู ด ภาษาอั ง กฤษไม่ ไ ด้ แต่ ต ามสถานที่ ท่องเที่ยวหรือร้านอาหาร เขาจะสื่อสาร ภาษาอั ง กฤษแบบง่ า ยๆ กั บ เราได้ อ ย่ า ง แน่นอน คาเฟ่ ที่ นี่ เ ป็ น คาเฟ่ เ ล็ ก ๆ ที่ เ น้ น เครื่องดื่มและของหวาน และแน่นอนว่า เมนูขึ้นชื่อจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก สารพัดเมนู ‘มัทฉะ’ หรือชาเขียวนั่นเอง การมาเที่ยวญี่ปุ่น สิ่งหนึ่งที่สมควร ต้องลองเป็นอย่างยิ่งคือ การดื่มชาเขียว แท้ๆ แบบดั้งเดิม ชาเขียวเข้มข้นที่เสิร์ฟ มาในถ้วยสไตล์ญี่ปุ่น กินคู่กับขนมหวาน ต้นต�ำรับแบบญี่ปุ่นแท้ๆ เพื่อตัดความขม ยิ่ ง ถ้ า ได้ ดื่ ม ตอนอากาศข้ า งนอกก� ำ ลั ง

หนาวๆ ด้วยนะ รับรองว่ามีฟิน ! แต่ถ้าเป็นในช่วงที่อากาศร้อนก็ต้อง ลองสั่งไอศครีมชาเขียวมากิน เอกลักษณ์ ของเมนู มั จ ฉะที่ นี่ คื อ จะมี ค รี ม ชาเขี ย วที่ บีบออกเป็นเส้นๆ ประดับตกแต่งไว้บนตัว ไอศครี ม หรื อ ขนมเค้ ก ชาเขี ย วอยู ่ อี ก ที ซึง่ เนือ้ ครีมจะมีรสชาติมนั นิดๆ หวานหน่อยๆ เมื่อได้กินคู่กับไอศครีมชาเขียวลูกโตๆ ที่มี รสอมขมแล้ ว ก็ รู ้ สึ ก ได้ เ ลยว่ า มั น ช่ า ง เป็นส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆ อ้อ ! นอกจาก ของหวานแล้ ว ที่ นี่ เ ขาก็ ยั ง มี อ าหารคาว ด้วยนะ เช่น ข้าวผัด หรือสปาเก็ตตี้ รสชาติ ก็อร่อยไม่แพ้ของหวานเลยทีเดียว มาเที่ยววัดน�้ำใสที่เกียวโต เดินหอบ แฮ่กๆ ผ่านถนนเส้นช้อปปิ้งก่อนถึงตัววัด ก็ อย่าลืมแวะมาเติมพลังกันที่ร้าน Cafe de tela กันด้วยนะ ในฐานะคนคลั่งชาเขียว เข้าเส้นแบบเรา ขอการันตีว่าเมนูมัทฉะที่นี่ อร่อยจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นเกียวโตทุกเมนู !

ALL ABOUT JAPAN 67


ABJ ABOUT GUIDE

HOW TO GO AMERICA MURA

นั่งรถบัสสาย 100, 202, 206, 207 ไปลงที่ ป้าย Kiyomizu-michi แล้วเดินต่อไปอีก ประมาณ 10 - 15 นาที

68 ALL ABOUT JAPAN


EATING

ALL ABOUT JAPAN 69


All

ABOUT GUIDE

YA TH

70 ALL ABOUT JAPAN


IN THAI

AMAZATO HE OKURA PRESTIGE เรียบ ง่าย แต่ได้ใจ

เอ่ยชื่อโรงแรม The Okura Prestige คนรักญี่ปุ่นทั้งหลายคงต้องร้องอ๋อ -เพราะนีค่ อื หนึง่ ในโรงแรมสุดเอ็กซ์คลูซฟ ี แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่ปัจจุบัน มีสาขาอยู่มากมายในเกือบทุกมุมโลก และหนึ่งในนั้นคือใจกลางเมืองกรุง ของประเทศไทย และในวันนี้ All About Japan จะพาคุณมาลอง ชิมอาหารญี่ปุ่นรสเริ่ด โดยเชฟที่ ส่งตรงมาจากแดนอาทิตย์อุทัย กับวัตถุดิบที่สดใหม่ ส่งตรงมาจาก ตลาดซึคิจิ ประเทศญี่ปุ่น แค่นี้ก็รับประกันได้ถึงรสชาติและ คุณภาพของห้องอาหาร Yamazato แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีแล้ว เรื่อง : yui_zaa ภาพ : yui_zaa / The okura prestige

ALL ABOUT JAPAN 71


ABJ ABOUT GUIDE

เมื่ อ ย่ างเท้ าเข้ ามาในบริเวณห้องอาหารที่ต กแต่งไว้ อย่างเรียบง่าย แต่สัมผัสได้ถึงความหรูหราและเป็นส่วนตัว ทุกซอกมุมล้วนผ่านกระบวนการคิดอันละเมียดละไมและ พิถีพิถัน ให้ความรู้สึกสงบและอบอุ่น พนักงานในชุดกิโมโน ที่บางคนอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นโดยตรงก็ล้วนสุภาพ และ ยิ้มแย้มแจ่มใส คุณจะเห็นถึงความใส่ใจในทุกกระเบียดนิ้ว ของที่นี่ แม้แต่ถ้วยชามที่ดูเรียบง่าย ก็ล้วนผ่านกระบวนการ คัดเลือกจากมือเชฟใหญ่ของที่นี่เองทุกใบ เพื่อให้สอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียวกับอาหารที่ผ่านการบรรจงประดิดประดอย มาสู่ลูกค้าทุกคน Yamazato เปิดให้บริการทั้งมื้อเช้า มื้อกลางวัน และ มื้อเย็นที่มีให้เลือกทั้งแบบเทปันยากิ ซูชิ และไคเซกิ เรียวริ ทุกเมนูท่ีเชฟชิเงรุ ฮางิวาระ หัวหน้าเชฟของห้องอาหารนี้ รังสรรค์ขึ้นนั้น ล้วนแล้วแต่ได้แรงบันดาลใจมาจากฤดูกาลที่ แตกต่างกันทั้ง 4 ฤดูของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้อาหารของ ที่นี่มีครบทั้งสีสันสวยงาม วัตถุดิบที่สดใหม่ ในรูปแบบและ รสชาติที่หลากหลาย ซึ่งในครั้งนี้เราจะขอแนะน�ำเมนูเซ็ต อาหารกลางวัน ที่มาพร้อมกันทั้งความอร่อยเต็มร้อย ราคา คุ้มค่าที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ให้แก่ชาว All About Japan ได้รู้จักกันก่อน เริ่มต้นแนะน�ำคุณด้วยเซ็ต Kurage Kaiso Salad เซ็ตสลัดรวมสาหร่ายหลากชนิดจานนี้ เด็ดตรงที่ ความกรุบกรอบสู้ลิ้นของสาหร่ายแสนสดในจาน กินคู่กับ น�้ำสลัดรสชาติหวานหอม เรียกความสดชื่นให้คุณได้ทันตา ต่อมาคือ Nigiri Sushi Gozen เซ็ตซูชิหลากหลายหน้า ที่อร่อยจนยากจะฟันธงว่าอะไรที่เราปลื้มที่สุด ทั้งเนื้อปลา สดหวาน ปลาไหลชิ้ น ใหญ่ เ ต็ ม ค� ำ ย่ า งมาหอมกรุ ่ น หรื อ หอยปีกนกที่หนึบหนับสู้ลิ้น เสิร์ฟพร้อมไข่ตุ๋นและซุปมิโสะ

เมื่อบรรยากาศโล่ง โปร่งสบาย มาเจอกับ อาหารญี่ปุ่นที่สดใหม่ อร่อยล�้ำ - - แล้วอะไรเล่า จะดี ไปกว่านี้ 72 ALL ABOUT JAPAN


IN THAI

คุณจะเห็นถึงความใส่ใจในทุกกระเบียดนิ้วของที่นี่

แม้แต่ถ้วยชามที่ดูเรียบง่าย ก็ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกจากมือเชฟใหญ่ของที่นี่เองทุกใบ เพื่อ ให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับอาหารที่ผ่านการบรรจงประดิดประดอยมาสู่ลูกค้าทุกคน ALL ABOUT JAPAN 73


ABJ ABOUT GUIDE

ส�ำหรับเครื่องดื่ม

ยามาซาโตะมีสาเกให้เลือกจากทุกเมืองส�ำคัญของญี่ปุ่น เบียร์สด ญี่ปุ่น และไวน์ชั้นเลิศ พร้อมพนักงานแนะน�ำไวน์ที่สามารถน�ำเสนอได้ ว่าไวน์ ใดจะเหมาะที่สุดกับอาหารแต่ละจาน

เวลาเปิดให้บริการ

อาหารเช้า : 6.00 น. - 10.30 น. อาหารกลางวัน : 11.30 น. - 14.30 น. อาหารเย็น : 18.00 น. - 22.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส�ำรองโต๊ะได้ที่ โทร. 0 - 2687 - 9000 หรือ อีเมล์ yamazato@okurabangkok.com

74 ALL ABOUT JAPAN


IN THAI

สวยทั้งหน้าตาและสีสัน และที่ ไม่ด้อยไปกว่ากัน คือรสชาติอันน่าประทับใจ

รสละมุน เซ็ตนี้อิ่มอร่อยได้ในราคา 880 บาท เซ็ตถัดไปคือ Otsukuri Gozen จานนี้เป็นสวรรค์ของคนรักปลาดิบจริงๆ เพราะความสดของวั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง หลายในจานที่ ม าแบบชิ้ น หนานุ่มเต็มปากเต็มค�ำ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยนุ่มหอม ซุปมิโสะ และผักดอง เซ็ตนี้คุณชิมได้ในราคา 650 บาท ตามมาด้วย Kaisen Dobin Mushi ซุปซีฟู้ดหอมอร่อย เมนูนี้ยกทะเล มาไว้ในกาหน้าตาน่าเอ็นดู ทั้งกุ้ง หอยเชลล์ เนื้อปลา สาหร่าย วากาเมะ เห็ดไมตาเกะ ที่มาพร้อมกับน�้ำซุปรสอ่อนละมุน แต่ไม่จืดชืด ซดเพลินคล่องคอดีจริงๆ แนะน�ำให้บีบมะนาว เพิ่ ม สั ก นิ ด กลิ่ น จะเย้ า ยวนจนคุ ณ น�้ ำ ลายสอเลยที เ ดี ย ว ราคา 680 บาทนับว่าคุ้มค่าสุดๆ อีกจานที่อยากแนะน�ำคือ Shirauo Karage ปลาเงินชุบแป้งทอด กรอบเกรียวกินเพลิน มากส�ำหรับจานนี้ รสชาติที่ปรุงมาก�ำลังดี เป็นของกินเล่นจาน แนะน�ำที่คุณต้องลอง เชื่อเถอะว่าไม่มีผิดหวัง จานนี้มาใน ราคา 250 บาท เซ็ตสุดท้ายที่จะแนะน�ำในวันนี้คือ Hamburg Gozen ที่คนรักเนื้อวัวห้ามพลาด เนื้อวัวสับชิ้นใหญ่ ทอดมา หอมกรุ่นกลิ่นยั่วน�้ำลาย เสิร์ฟเคียงมากับผักหลากหลาย เต้าหู้ ปรุงรส ผักดอง ข้าวสวยนุ่มหอม และมิโซะซุป เซ็ตนี้ราคา 600 บาท ตบท้ายด้วยผลไม้สดรสฉ�่ำชื่นที่เสิร์ฟพร้อมวุ้นใส รสหวานอ่อนๆ เป็นของหวานส�ำหรับมื้อนี้ ที่เรียกว่าเป็นการ จบอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งอิ่ม อร่อย และแสนสดชื่น เพิ่มพลัง หลังมื้ออาหารในช่วงบ่ายให้คุณได้อย่างเต็มก�ำลัง ทุกจานล้วนผ่านการตกแต่งอย่างพิถีพิถันละเอียดลออ ทั้งสีสันและรสชาติที่ผ่านการคิดมาอย่างดีจากเชฟผู้ปรุง ที่ ละเมียดจนถึงขนาดคิดมาแล้วว่าเวลาเสิร์ฟอาหารแต่ละจาน ด้านไหนคือด้านที่จะท�ำให้เห็นความงามของอาหารครบหมด

ทั้งจาน และด้านนั้นจะเป็นด้านที่ถูกยกมาวางลงตรงหน้าของ ลู ก ค้ า ทุ ก คน ทั้ ง หมดทั้ ง มวลที่ บ อกกล่ า วแก่ คุ ณ มา ล้ ว น บอกเล่าเรื่องราวของความใส่ใจที่ Yamazato ไม่เคยละเลยที่ จะส่งต่อให้แก่ลูกค้าทุกคน บอกได้เลยว่าเมื่อคุณมาเยือน นอกจากความอิ่มท้องจากอาหารรสเลิศแล้ว ความประทับใจ น่าจะเป็นอีกสิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปอย่างแน่นอน

ALL ABOUT JAPAN 75


ABJ ABOUT GUIDE

76 ALL ABOUT JAPAN


IN THAI โปรโมชั่นพิเศษประจ�ำเดือนกันยายน

ส�ำหรับคอขนมหวานทั้งหลาย ลองแวะไปชิมชุดน�้ำชายามบ่าย ซึ่ง เชฟ เซบาสเตียน ฮูแกแวร์ฟ หัวหน้าพ่อครัวเบเกอร์รี่ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ได้รงั สรรค์ ไว้จากแรงบันดาลใจในช่วงฤดูใบไม้เปลีย่ นสี ของประเทศญีป่ นุ่ โดยน�ำสีสนั ของฤดูใบไม้รว่ งมาตกแต่งไว้ทงั้ จากภาชนะ และขนมหวานนานาชนิด โดยเฉพาะมาการองสอดไส้ครีมรสส้มยูซุ พร้อม ลายพิมพ์ ใบไม้เปลี่ยนสีและตัวอักษร ‘โคโยะ’ ซึ่งหมายถึงใบไม้สีแดง ทัง้ หมดนีพ ้ เิ ศษเฉพาะตัง้ แต่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2557 ทีอ่ พ ั แอนด์ อะบัฟ บาร์ (Up & Above Bar) 14.00 - 17.00 น. ราคาชุดละ 780 บาท (ส�ำหรับสองท่าน) ส�ำรองที่นั่งที่ โทร. 0 - 2687 - 9000 หรือ fb@okurabangkok.com

ALL ABOUT JAPAN 77


All

JAPAN STYLE

ถ้าใครยังจ�ำเหตุการณ์ พายุสึนามิที่พัดกระหน�่ำ ซัดความโหดร้ายมาให้ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 ได้ ก็น่าจะยังจ�ำภาพคนญี่ปุ่น เข้าแถวรอรับอาหารหรือ เข้าคิวซื้ออาหารอย่าง เป็นระเบียบได้เช่นกัน ภาพที่ดูจะเป็นเรื่องปกติ ส�ำหรับคนญี่ปุ่นเอง แต่กลับสะกิดใจคนทั้งโลก ให้ต้องทึ่งกับความมี ระเบียบวินัย แม้ในยาม ที่สังคมวิกฤต หรือ ชีวิตยากล�ำบาก

เข้าแถว รอคิว เรื่องง่ายๆ ที่สะกิดใจคนทั้งโลก

‘จิตส�ำนึก’ ปัจจัยตัวนี้ละที่เป็นตัวน�ำส�ำคัญ ในการท�ำให้สังคมก้าวไปสู่บรรทัดฐานที่ดี ได้ แทนที่เราจะ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเข้าแถวรอคิว ก็ปรับเป็นการปลูกฝัง ‘จิตส�ำนึก’ เข้าไปแทน ให้เขาได้รู้ และตัดสินใจด้วย จิตใต้ส�ำนึกของตัวเองว่า สิ่งที่เขาก�ำลังท�ำ มันเป็นการ สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือเปล่า 78 ALL ABOUT JAPAN

意 識


เพราะเหตุใดคนญี่ปุ่นต้องเข้าแถว รอคิวทุกสถานการณ์ล่ะ ? ถ้าเรามองอยูใ่ นมุมของคนต่างบ้านต่างเมืองก็คงจะรูส้ กึ แปลกใจ อยู่เหมือนกัน แต่หากได้มีโอกาสเข้าเมืองตาหลิ่วไปหลิ่วตาตามเขา ดูสักครั้ง ก็จะเข้าใจในระเบียบวินัยที่คนญี่ปุ่นถูกปลูกฝังมาแต่อ้อน แต่ออกได้มากขึ้น เคยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นท�ำทุกอย่างเหมือนๆ กัน แล้วเรารู้สึกว่าต้องท�ำตามไหม ? - - การไปเที่ยวญี่ปุ่นสอนให้เรา ท�ำแบบนั้นละ เราเองก็เคยแปลกใจและอึ้งทึ่งกับวินัยการเข้าแถว ที่มีระเบียบเหลือล้นของคนญี่ปุ่นเหมือนกัน เคยนึกสงสัยว่ามัน เป็นการฝืนใจหรือเปล่า และถ้าหากจะปลูกฝังให้คนในบ้านเมืองเรา ท�ำแบบนั้นบ้างจะได้ไหม การได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆ ท�ำให้เราตอบ ค�ำถามข้อนี้ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากตัวเราเองทั้งนั้น... เราเริ่มสังเกตจากตัวเองนี่ละ ด้วยนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ ชอบต่อคิวเท่าไร เวลาเข้าห้องน�้ำสาธารณะในห้าง หรือที่ไหนๆ ใน ประเทศไทย หากมีคนก�ำลังยืนเข้าแถวรอคิวอยู่ เราจะเลือกไปเข้า ชัน้ อืน่ หรือไม่เข้าเลย แต่ตอนไปเทีย่ วญีป่ นุ่ เราไม่สามารถท�ำแบบนัน้ ได้ เราไม่มีเวลามากพอที่จะไปหาห้องน�้ำที่อื่นเข้า เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่มันบังคับให้เราต้องท�ำไปโดยปริยายก็คือ ‘การเข้าแถวรอ’ ไม่ใช่แต่เพียงห้องน�้ำ แต่ทุกที่ทุกสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีสิ่งหนึ่งที่คนญี่ปุ่นทุกคนพร้อมใจกันท�ำโดยที่ไม่ต้องติดป้ายบังคับ หรือให้ใครมาบอกกล่าวก็คือการเข้าคิวนี่ละ ไม่ว่าจะเป็นต่อแถว รอคิวเข้าร้านอาหาร ซื้อของ ขึ้นรถไฟ ไม่เว้นแม้แต่ร้านขายของ เล็กๆ ข้างทาง ถ้ามีคนยืนรอคิวอยู่ เขาก็จะไปยืนต่อคิวกันเป็นเรื่อง ปกติวิสัยเสมอ

เพราะฉะนั้น นอกจากการถูกปลูกฝังให้รู้จักเข้าคิวมาตั้งแต่ เด็กแล้ว คนญี่ปุ่นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า ‘จิตส�ำนึก’ อีกด้วย ‘จิตส�ำนึก’ ปัจจัยตัวนี้ละที่เป็นตัวน�ำส�ำคัญในการท�ำให้สังคม ก้าวไปสูบ่ รรทัดฐานทีด่ ไี ด้ แทนทีเ่ ราจะปลูกฝังให้เด็กรูจ้ กั การเข้าแถว รอคิว ก็ปรับเป็นการปลูกฝัง ‘จิตส�ำนึก’ เข้าไปแทน ให้เขาได้รู้ และตัดสินใจด้วยจิตใต้ส�ำนึกของตัวเองว่า สิ่งที่เขาก�ำลังท�ำ มัน เป็ น การสร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ ค นอื่ น หรื อ เปล่ า เพราะเราไม่ สามารถไปบอกให้คนทุกคนที่มีนิสัยต่างกัน ร้อยพ่อพันแม่ หันมาท�ำ ในสิ่งเดียวกันอย่างสามัคคีได้ แต่หากทุกคนมีจิตส�ำนึกในการคิดเอง ได้ว่าสิ่งไหนควรท�ำ สิ่งไหนไม่ควรท�ำ เมื่อเห็นคนอื่นๆ ในสังคม ปฏิบัติสิ่งหนึ่งกันอย่างพร้อมหน้า ก็คงจะไม่มีใครอยากแตกแถว ออกมา - - เมื่อเราท�ำ คนอื่นท�ำ ทุกคนท�ำ มันก็จะกลายมาเป็น บรรทั ด ฐานของสั ง คมที่ ดี เ หมื อ นดั่ ง เช่ น ที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น มี และ คนญี่ปุ่นท�ำ ทุกวันนี้แทนที่จะมองแบบคนต่างบ้านต่างเมือง เราเข้าใจใน วินัยการเข้าแถวของคนญี่ปุ่นมากขึ้น และยังติดนิสัยการเข้าแถว รอคิวมาใช้ที่ประเทศไทยอีกด้วย รู้จักให้เกียรติสังคมบ้าง เพราะเวลาที่มีคนมาแซงคิวเรา เราก็ คงไม่ชอบเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากตัวเราเองทั้งนั้น...

ALL ABOUT JAPAN 79


All

ABOUT GIMMICK

5

礼 儀

มารยาท ที่ไม่ควรทำ� บนรถไฟ ญี่ปุ่น พูดคุยโทรศัพทรบกวนผู้อื่น อย่างที่ทราบกันดีว่าคนญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ขี้เกรงใจมาก นอกจาก การนึกถึงตัวเองแล้ว ก่อนจะท�ำอะไร เขาจะค�ำนึงถึงคนรอบข้างและ สังคมด้วยเสมอ เพราะฉะนั้นการคุยโทรศัพท์หรือเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ ให้ดังขณะก�ำลังเดินทางอยู่บนรถไฟจึงเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นมองว่าเป็น การรบกวนผู้อื่น ดังนั้นเวลาอยู่บนรถไฟ คนญี่ปุ่นจะหลีกเลี่ยงการคุย โทรศัพท์และเปิดระบบสั่นไว้เสมอ ดังจะเห็นได้จากป้ายเตือนบนรถไฟ หลายขบวนว่า マナーモード (Manaa Moodo) ซึ่งมาจากค�ำว่า Manner Mode หรือสื่อได้ว่า เมื่อขึ้นมาบนรถไฟแล้วให้ปรับโหมดโทรศัพท์ไปเป็น แบบสั่นหรือ ‘ระบบมารยาท’ นั่นเอง

80 ALL ABOUT JAPAN

นั่งที่นั่งพิเศษสำ�หรับคนท้อง คนพิการ และคนชรา

บนรถไฟญี่ปุ่นจะมีที่นั่งพิเศษส�ำหรับคนท้อ เหล่านี้จะมีป้ายติดบอกไว้อย่างชัดเจน ที่ประเท มารยาท เช่น หากมีคนชราเดินเข้ามาบริเวณที่น ผิดอะไร หรือบางครั้งหากลุกให้นั่ง เขาก็อาจจะ จัดไว้ให้อยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ เราเองก็ไม่ควรเผลอ และที่ส�ำคัญนอกจากคนท้อง คนพิการ และคนช ผู้ป่วยโรคหัวใจอีกด้วย ดังนั้นคนที่นั่งหรือยืนอ เพื่อไม่ให้โทรศัพท์มือถือส่งคลื่นไปรบกวนหรือบีบ


อง คนพิการ และคนชราอยู่ ซึ่งที่นั่ง ทศญี่ปุ่นการไม่ลุกให้นั่งไม่เป็นเรื่องผิด นั่งปกติ ถ้าเราไม่ลุกให้นั่งก็ไม่ใช่เรื่อง ะไม่นั่งด้วยซ�้ำ เพราะมีโซนที่นั่งพิเศษ อไปนัง่ ในทีน่ งั่ พิเศษเหล่านีเ้ ช่นเดียวกัน ชราแล้ว ที่นั่งพิเศษนี้ก็ยังจัดไว้ส�ำหรับ อยู่บริเวณนี้จึงควรปิดโทรศัพท์มือถือ บหัวใจผู้ป่วยเหล่านี้นั่นเอง

ยืนขวางทาง เข้า-ออกรถไฟ

อั น ที่ จ ริ ง มารยาทข้ อ นี้ ไ ม่ ว ่ า ประเทศ ไหนๆ ก็ไม่ควรท�ำนะ แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขา จะค่อนข้างซีเรียสเป็นพิเศษ เนือ่ งจากส�ำหรับ คนญี่ ปุ ่ น แล้ ว เวลาทุ ก นาที มี ค ่ า เป็ น เงิ น เป็นทอง ด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนตรงต่อเวลา หากถึงเวลาที่ต้องลงจากรถไฟ และมีคนมา ยืนขวางทางเข้า - ออกไว้ ก็จะส่งผลให้คน ที่ก�ำลังจะลงจากรถไฟต้องเสียเวลาไปด้วย เพราะฉะนั้นหากในชั่วโมงเร่งด่วนที่จ�ำเป็น ต้ อ งยื น ขวางหน้ า ประตู เ พราะไม่ มี ที่ จ ะยื น เมื่อรถไฟก�ำลังจะจอดถึงป้ายก็ควรขยับตัว หลีกทางให้กบั คนทีก่ ำ� ลังจะลงด้วย ซึง่ คนญีป่ นุ่ บางคนเขาก็จะมีมารยาทในการขอทาง โดย การพู ด กั บ เราอย่ า งสุ ภ าพว่ า ‘ซุ มิ ม าเซ่ น ’ แปลได้ความหมายเดียวกับค�ำว่า ‘Excuse me’ ในภาษาอังกฤษ หรือ ‘ขอโทษนะคะ/ครับ’ นั่นเอง

แต่งหน้า ขณะอยู่บนรถไฟ

ถึ ง แม้ ก ารแต่ ง หน้ า บนรถไฟจะไม่ ไ ด้ เป็นการรบกวนผู้อื่นแต่อย่างใด เนื่องจาก เป็นการนั่งแต่งหน้าอยู่เงียบๆ ไม่ได้มีการ ส่ ง เสี ย งรบกวนใคร แต่ ค นญี่ ปุ ่ น จะมองว่ า การแต่งหน้าในทีส่ าธารณะเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรท�ำ เพราะบนรถไฟไม่ใช่สถานที่ส่วนตัวที่จะมา นั่งแต่งหน้า ทาปากโดยไม่สนใจสายตาผู้อื่น ถึงแม้จะหน้ามัน ปากแห้งก็อดทนอีกสักนิด เมื่ อ ถึ ง สถานี ที่ จ ะลงแล้ ว ทุ ก ๆ สถานี ใ น ประเทศญี่ปุ่นจะมีห้องน�้ำอยู่แทบทุกสถานี และภายในห้องน�้ำก็จะมีพื้นที่ให้สาวๆ ได้ แต่งหน้าเติมสวยไว้โดยเฉพาะ ห้องน�้ำบางที่ ถึงขนาดแบ่งกัน้ เป็นห้องๆ มีโต๊ะ เก้าอี้ กระจก ไว้ให้พร้อมเลยด้วยซ�้ำ สาวๆ ที่รักสวยรักงาม ทั้งหลาย นอกจากงามภายนอกแล้วก็ต้อง งามจากภายในกันด้วยนะจ๊ะ

วางสัมภาระเกะกะผู้อื่น รากฐานทีส่ ำ� คัญของการท�ำให้สงั คมเกิดความมีระเบียบทีด่ ไี ด้ คือ การทีท่ กุ คน รู้จักรับผิดชอบในขอบเขตของตัวเองโดยค�ำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน เพราะฉะนั้น เมื่อต้องเข้ามาอยู่รวมในสังคมขนาดจ�ำลองอย่างเช่นบนรถไฟ เราจึงควรรักษา ข้าวของที่เป็นขอบเขตความรับผิดชอบของเราไว้ให้ดี โดยการเก็บกระเป๋าสัมภาระ หรือสิ่งของไว้กับตัวเสมอ หรือหากมีสัมภาระมากเกินไปก็สามารถวางเก็บไว้บน ตะแกรงเหนือที่นั่งได้ ไม่ควรวางของเกะกะขวางทางผู้อื่น หรือวางไว้ข้างตัว เนื่องจากจะท�ำให้เปลืองที่นั่ง รวมทั้งอาจเป็นการรบกวนผู้อื่นได้

ALL ABOUT JAPAN 81


All

ABOUT NEWS

BATTERA.CO/TH เปิดตัวเว็บไซต์เพื่อคนรักอาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะแถบ คันไซ http://battera.co/th เป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหาร จากบล็อกเกอร์ชื่อดังชาวท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในโอซาก้าจริง ซึ่งบล็อกเกอร์เหล่านี้ไม่ใช่นักเขียนรีวิวในอินเตอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังเป็นมือโปรที่เคยออกรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุกัน มาแล้ว เรียกได้ว่าเป็นบล็อกเกอร์ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังสุดขีด ซึ่งต่างช�่ำชองเรื่องอาหารจานเด็ดในเมืองโอซาก้าเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นรับรองได้เลยว่าแต่ละร้านที่รีวิวในเว็บไซต์นี้ จะต้องเด็ดดวงมากอย่างแน่นอน และเซอร์ไพรส์ยิ่งขึ้นไปอีก ส� ำ หรั บ คนที่ ไ ม่ รู ้ ภ าษาญี่ ปุ ่ น เพราะมีเวอร์ชั่นภาษาไทย ออกมาเอาใจนักชิมชาวไทยกันด้วย เซอร์ไพรส์จัดหนักขึ้นอีกดอกกับแคมเปญพิเศษเพื่อ นักท่องเที่ยวขากินโดยเฉพาะ ในการร่วมลุ้นไปตระเวนเที่ยว ตระเวนกินกับบล็อคเกอร์ชื่อดังของโอซาก้า และทีมงาน BATTERA โดยไม่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยใดๆ ทั้ ง สิ้ น ใครมี แ ผนไป โอซาก้าช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558 รีบไป ร่วมสนุกโล้ด กติกาง่ายๆ แค่กรอกใบสมัครเท่านั้นเอง

H EISEI RI D ER SH OWA RI D ER ในเดือนตุลาคม 2557 นี้ ทางบริษัท ดรีม เอกซ์เพรส [เดกซ์] จ�ำกัด จะจัดฉาย ภาพยนตร์เรื่อง อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ ยิ่งใหญ่ของคอแฟนมาสค์ไรเดอร์ หรือไอ้มดแดงที่เรารู้จักกันดี ซึ่งครั้งนี้เป็นการกลับมาอีก ครั้งในรอบ 38 ปี ของมาสค์ไรเดอร์หมายเลข 1 หรือฮอนโก ทาเคชิ ที่สร้างความประทับ ใจแก่ผู้ชมมาแล้วทุกยุคทุกสมัย พร้อมทั้งยังมีมาสค์ไรเดอร์ ในยุคเก่าและยุคใหม่ เกิน 20 กว่าตัว อะไรจะเกิดขึ้น !? เมื่อเหล่ามาสค์ไรเดอร์ที่เคยสมัครสมานสามัคคีในการก�ำจัด เหล่าร้ายกลับมาท�ำศึกห�้ำหั่นกันเอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้แห่งยุคสมัย ได้ใน อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์ 30 ตุลาคมนี้ พลิกต�ำนานครั้งใหญ่พร้อมกันได้ทุกโรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ DEX ยังชวนสาวกมาสค์ไรเดอร์ร่วมเชียร์และส่งแรงใจไปกับภาพยนตร์ เรื่อง ‘อภิมหาศึกมาสค์ไรเดอร์’ เพียงร่วมแสดงพลังส่งแรงเชียร์ให้ขวัญใจของคุณเป็นผู้ ชนะ ระหว่างมาสค์ไรเดอร์ กับ ไอ้มดแดง ผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.DEXclub.com คิดว่าใครจะชนะในศึกครั้งนี้ ระหว่าง มาสค์ไรเดอร์ (ตัวแทนของมาสค์ไรเดอร์รุ่นใหม่จาก ยุคเฮย์เซย์ นักแสดงน�ำคือ ไกมุ) ไอ้มดแดง (ตัวแทนของมาสค์ไรเดอร์รุ่นเก๋าจากยุคโชวะ นักแสดงน�ำคือ V1) ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ T-Shirt Limited Edition พร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมรับชม ภาพยนตร์รอบสื่อมวลชน พิเศษก่อนใคร !!

WHAT : BATTERA.CO/TH WHERE : HTTP://BATTERA.CO/TH WHEN : NOW !! 82 ALL ABOUT JAPAN

WHAT : HEISEI RIDER SHOWA RIDER MOVIE WHERE : ทุกโรงภาพยนตร์ WHEN : 30 ตุลาคม 2557


ADVERTISING

SPACE Direct target and worldwide. Do you need your advertising in this good area ? Please contact us. We provide best space and creative area for your successful product. We are welcome to be a connector from local to international in every organization. 明確なターゲットグループ オンラインで世界中から見られます ここにあなたの広告を載せませんか 多種多様な広告スペースにご興味がある方は、 ご連絡ください 弊社ではあなたの商品が顧客の心を掴むような広告スペース、 アイデアをご用意しています 国内外におけるあらゆる組織のために広告スペース、 メディアを用意いたします

FULL PAGE ( DUBBLE PAGE ) 43 x 28.5 cm

FULL PAGE ( SINGLE PAGE ) 21.5 x 28.5 cm

HALF PAGE HORIZONTAL 21.5 x 14.25 cm

HALF PAGE VERTICAL 10.75 x 28.5 cm

STRIP HORIZONTAL 21.5 x 7 cm

STRIP VERTICAL 7x 28.5 cm

081 455 2022 (THAILAND) +66 89039 5095 (INTERNATIONAL) E-mail : abjmag@gmail.com / Website : www.abjmagazine.com / Facebook : http://facebook.com/abjmagazine


All

ABOUT SHARE JAPAN

AVIRIN

INS TAGRAM

KYOTO I MISS YOU JAPAN

MAZXU

INS TAGRAM

TOKYO

SUMIDANIGHT #SUMMER #TOKYO #TRIP #2014 #ABJMAGAZINE

TOWER #ILOVE #TOKYO #TOWER#SUMMER #2014 #TRIP 84 ALL ABOUT JAPAN


RICHIEZHOU INS TAGRAM

OTARU

มุมหนึ่ง ณ โอตารุ #ABJMAGAZINE #JAPAB #OTARU

K_KTU

INS TAGRAM

JAPAN CHIBA INU

K_KTU

INS TAGRAM

JAPAN YUMMM ALL ABOUT JAPAN 85


All

ABOUT INSPIRE

86 ALL ABOUT JAPAN


Happiness is an attitude. We either makes ourselves miserable or happy and strong. It is your choice.

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 87


NEXT ISSUE

ALL ABOUT JAPAN I OCTOBER 2014


SUB SCRIP TION สมาชิกรายคร�่งป (6 เลมออนไลน) 120 บาท สมาชิกราย 1 ป (12 เลมออนไลน) 200 บาท

มาเปนแฟนกันนะ รูจักกันมาเกือบปแลว ขยับจาก ‘เพ�่อน’ มาเปน ‘แฟน’ กันเถอะ สิทธิที่สมาชิกจะไดรับ 1. ดาวนโหลด All About Japan E-magazine กอนใคร !! 2. รับ All About Japan E-magazine ตรงถึง E-mail ไมตองแยงดาวนโหลดกับใครใหเปลืองแรง 3. E-card Member สำหรับใชรวมสนุกในการชิงของรางวัล ในโอกาสพ�เศษมากมาย ขั้นตอนการสมัคร ก็ไมยุงยากอะไร เพ�ยงแคสง ชื่อ - นามสกุล พรอม E-mail ที่ตองการใชรับนิตยสาร และขาวสารทุกเดือน พรอมหลักฐานการโอนเง�นมาที่ member.abjmag@gmail.com หลังจากนั้นทีมงานจะสง E-card Member ที่มีหมายเลขสมาชิก กลับไปใหเพ�่อเก็บไวใชรวมสนุกในกิจกรรมตางๆ ของนิตยสาร

ว�ธีการชำระเง�น : โอนเง�นคาสมัครสมาชิกมาที่ ชื่อบัญชี บร�ษัท แอล. เอส. ไอ. (1994) ธนาคารกสิกรไทย สาขา นนทบุร� เลขที่บัญชี 218-1-04481-3 แลวสงหลักฐานการโอนเง�นมาที่ E-mail : member.abjmag@gmail.com ติดตอสอบถามขอมูลเพ�่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท : 081-455-2022 หร�อ E-mail : abjmag@gmail.com หมายเหตุ : สมาชิกจะไดรับ All About Japan E-magazine ทาง E-mail ในวันที่ 15 ของทุกเดือน สวนทานที่ไมไดเปนสมาชิก จะสามารถดาวนโหลด All About Japan E-magazine ทางเว็บไซต www.abjmagazine.com ไดทุกสิ�นเดือน


Profile for All About Japan E-magazine

All about japan E-magazine issue 09  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

All about japan E-magazine issue 09  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

Advertisement