Page 1

ISSUE 15 MARCH 2015

TOKYO KYOTO

京 都 市

ไม‹ใช‹แค‹อ‹านกลับคำ

ABOUT JAPAN

รูจัก ‘โตเกียว’ ‘เกียวโต’ ใหมากอีกนิด สองเมืองชื่อคลายที่หลายคน มักจำสับสนเปนสองเมืองเอกที่มี สายใยเชื่อมถึงกันอยางไมนาเชื่อ

ABOUT STORY

อาราชิยามาเมืองในฝนของคนมีหวัง ที่สะทอนกลิ�นอายความเปนเมืองหลวง เกาให ไดสัมผัส และเมื่อขอบฟามา บรรจบ เกียวโตก็กลับมางดงามอีกครั้ง

ABOUT PLAN

ปนฝนให ไกลถึงเจแปนดวย แผนเที่ยวแนวฮิปสเตอร ปนจักรยานเที่ยวเกียวโต แบบชิลๆ ภายในหนึ่งวัน

東 京


EDITOR’S www.abjmagazine.com

NOTE facebook.com/abjmagazine

ขณะที่ก�ำลังนั่งเขียน Editor’s Note ฉบับที่ 15 นี้อยู่ นับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมง เราต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลที่ญี่ปุ่นกันค่ะ เป็นทริปญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบปี 2015 ที่ค่อนข้างฉุกละหุกพอสมควร เพราะต้องรีบปิดเล่มกันก่อนเวลา - - ก่อนหน้านี้เราถกเถียงกัน พอประมาณว่าจะเลื่อนก�ำหนดการออก All About Japan E-magazine ของสมาชิกออกไปก่อนดีไหม แต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะ ท�ำงานหนักเพื่อให้ออกทันก่อนก�ำหนด ถึงแม้เล่มนี้จะมีข้อพกพร่องไปบ้าง แต่เราก็ยังคงท�ำสิ่งที่เรารักด้วยใจนะคะ : ) All About Japan E-magazine เล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘โตเกียว’ และ ‘เกียวโต’ ค่ะ สองโต สองเกียวที่แค่อ่านสลับค�ำ กัน หลายคนโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นหาข้อมูลแรกๆ จึงชอบจ�ำสับสนว่าตกลงโตเกียวกับเกียวโตมันเป็นจังหวัดเดียวกันหรือไม่ล่ะนี่ - - โตเกียวและเกียวโตมีหลายอย่างที่เหมือนพ้องต้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ (เคย) ด�ำรงต�ำแหน่ง ‘เมืองหลวง’ เหมือนกัน แต่กลับ เป็นสองเมืองที่สะท้อนภาพความเป็นญี่ปุ่นออกมาได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โตเกียว สะท้อนภาพญี่ปุ่นในปัจจุบันและอนาคต มีเทคโนโลยีล�้ำๆ ให้ได้สัมผัสแบบไม่มีเบื่อ - - เกียวโต สะท้อนภาพญี่ปุ่นใน อดีต มีเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกลิ่นอายแดนอาทิตย์อุทัยคละคลุ้งให้ได้ค้นหาแบบไม่มีจุดสิ้นสุด แต่ถึงต่างกัน ทั้งสองโต สองเกียวกลับมีสายใยบางๆ เชื่อมถึงกันปรากฎชัดให้เราเห็น ฉะนั้นสองเมืองพี่น้องโตเกียว เกียวโต จึงเป็นจังหวัดชวนต้องมนต์ที่ เชื้อเชิญให้บรรดานักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสได้อย่างไม่มีรู้เบื่อ - - ลองพลิกอ่านเรื่องราวของสองเมืองแฝดแดนปลาดิบในเล่มนี้ ดูนะคะ แล้วจะรู้ว่า ‘โตเกียว’ ‘เกียวโต’ ไม่ใช่แค่อ่านกลับค�ำค่ะ

Nichikarn Chomratanadilok Editor in chief niichiiz13@gmail.com facebook.com/abjmagazine


CONTENTS

ALL A BOUT JAPAN I MARCH 2015

T HIS ISSU E 06 ABOUT NEWS 08 ABOUT JAPAN : TOKYO KYOTO ไม่ใช่แค่อ่านกลับค�ำ 18

ABOUT TRICK : นั่งชินคันเซ็นจากโตเกียวไปไหน เท่าไรบ้างนะ

20 ABOUT PLAN : HIPSTER IN KYOTO ปั่นฝันให้มันส์รอบเกียวโต สไตล์ฮิปสเตอร์ทริป 24 ABOUT TRIP : TOKYO KYOTO THROUGH THE LENS 34 ABOUT STORY : ARASHIYAMA เมื่อแผ่นฟ้ามาบรรจบ

34

42 ABOUT DIARY : MY TRAVEL PUPPAP ตะลุยกิน ถิ่นคันไซ ABOUT GUIDE 50 SHOPPING : DAIKANYAMA T-SITE 54 EATING : DEAN & DELUCA JAPAN 58 IN THAI : LALIART COFFEE AND BAKERY @ TOKYO BIKE (THAILAND) 64 JAPAN STYLE : SUSHI อายุยืนพร้อมเสิร์ฟ 66 ABOUT GIMMICK : TOP THREE ของฝากยอดนิยมจากโตเกียวและเกียวโต 68 ABOUT SHARE 70 ABOUT INSPIRE

46 ALL ABOUT JAPAN E-MAGAZINE

นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่ เอาใจคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ


42

54

STAFF บรรณาธิการ ณิชิกาญน์ ชมรัตนดิลก

58

นักเขียน สุดสายใจ จำ�ปาเฟื่อง บรรณาธิการศิลปกรรม วีร์ศรัณย์ สุทธินิภาชัย

กราฟิกดี ไซเนอร์ อธิศรัณย์ รุ่งเมฆารัตน์ สิริกุล ราษฎร์ดุษดี นักศึกษาฝึกงาน พราวศิริ จาวจักรศิริ

ดาวน์โหลดฟรี ได้ทาง : www.abjmagazine.com E-mail : abjmag@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 02 526 5421-2 / 085 067 4499 ติดต่อเพื่อลงโฆษณา / ซื้อสกู๊ปคอลัมน์ : คุณณิชิกาญจน์ (เบลล์) 081 455 2022 สมัครสมาชิก : member.abjmag@gmail.com Fan Page Facebook : www.facebook.com/abjmagazine

All About Japan E-magazine จัดทำ�โดย DUCKABLT STUDIO ผูม้ คี วามรัก และผูกพันกับการทำ�สือ่ สิง่ พิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสือ่ ออนไลน์อย่าง E-magazine หรือ E-book มาอย่างยาวนาน หากท่านถูกใจในผลงานการออกแบบหรือ Graphic ต่างๆ สนใจติดต่อให้ทาง DUCKABLT STUDIO สร้างสรรค์ผลงานให้ ติดต่อได้ที่ E-mail : duckablestudio@gmail.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ : 085 067 4499 คุณวีร์ศรัณย์ (เจี่ย)


ABJ ABOUT NEWS

O N EPI ECE TOWER

เตรียมพบกับ ‘ลูฟี่ ช็อปเปอร์ โซโล และผองเพื่อน’ ได้ที่ ธี ม ปาร์ ค ของการ์ ตู น ดั ง ที่ สุ ด แห่ ง ยุ ค ONEPIECE ที่ พ ร้ อ มจะ แปลงโฉมโตเกียวทาวเวอร์ให้กลายเป็น Tokyo ONEPIECE Tower ในฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ป ี นี้ โดยก� ำ หนดการเปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น ทางการ คือ วันที่ 13 มีนาคม 2015 ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 3,200 เยน (เด็ก 1,600 เยน) WHERE : Tokyo Tower, Tokyo WHEN : ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม CREDIT : http://onepiecetower.tokyo

CO NAN AI RPO RT สนามบิน Tottori Sakyu หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า Tottori Sane Dunes Airport แห่ง จังหวัดททโทริ ภูมิภาคจูโกขุ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Tottori Sakyu Conan Airport ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2015 เป็นต้นไป โดยการใช้ช่ือของคาแรคเตอร์จากการ์ตูนมาตั้งเป็นชื่อ สนามบินเกิดขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรก ซึ่งจังหวัดททโทริเป็นบ้านเกิดของ Gosho Aoyama ผู้ให้ก�ำเนิดการ์ตูนนักสืบจิ๋วโคนันขึ้นมานั่นเอง WHERE : Tottori Sakyu Airport, Tottori WHEN : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม CREDIT : http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1503/01/news008.html

FUJ I SH I BAZAKU RA FESTIVAL 2015 ทุ่งดอกชิบะซากุระหรือที่รู้จักกันว่า พิงค์มอส - - ว่ากันว่า จุดที่สามารถชมได้สวยงามที่สุดต้องเป็นที่ภูเขาฟุจิเท่านั้น ในปีนี้ ‘เทศกาล Fuji Shibazakura’ จะจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2015 ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชม 520 เยน (เด็ก 210 เยน) WHERE : Fuji Motosuko Resort, Yamanashi WHEN : ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน CREDIT : http://www.shibazakura.jp 6 ALL ABOUT JAPAN

MY M ELO DY & MY SWEET PIAN O CAFE พบกับคาเฟ่ My Melody & My Sweet Piano ที่ The Guest Cafe & Diner ห้าง Shibuya Parco มีทั้งเมนูอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่ม น่ารักหวานแหวว อาทิ My Melody Chicken Curry, My Sweet Piano Sweet Pizza, My Meloday Almond Pound Cake เป็นต้น เริ่มตั้งแต่ 19 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2015 เปิดเวลา 11:00 น. WHERE : The Guest Cafe & Diner, Tokyo WHEN : ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม CREDIT : http://www.parco-art.com/web/other/exhibition.php?id=749 Content by :


All

ABOUT JAPAN มนต์เสน่ห์ของสองเมืองหลวง เก่าและใหม่แห่งประเทศญี่ปุ่น ร่ายเวทย์ ให้แดนอาทิตย์อุทัย กลายเป็นจุดหมายปลายทาง ในฝันของนักท่องเที่ยว ทุกเชื้อชาติ เชื้อเชิญให้แขก ผู้มาเยือนสัมผัสถึงความหมาย ของค�ำว่า “ญี่ปุ่น” อย่าง แท้จริง - - ไม่ว่าอดีตหรือ ปัจจุบัน สองจังหวัดที่มีชื่อ คล้ายกันแค่อ่านกลับค�ำ ก็ยังคงเป็นสองปลายทาง ยอดนิยมของสาวก แดนปลาดิบเสมอ

TOK TO

8 ALL ABOUT JAPAN

ไม่ใช่แค่อ่า


KYO KY

านกลับค�ำ

เคยสับสนระหว่าง ‘โตเกียว’ กับ ‘เกียวโต’ ไหม - มือใหม่หลายคนอาจหลงคิดว่าเป็นจังหวัดเดียวกันก็เป็นได้ ด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตามท�ำให้สองจังหวัดยอดนิยมที่ มีนักท่องเที่ยวจากทุกซีกโลกตบเท้าไปฝากความทรงจ�ำ มีบางอย่างสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อ ‘โตเกียว’ เป็น เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน ในขณะที่ ‘เกียวโต’ เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นในอดีต ‘โตเกียว’ คือภาพสะท้อนความเจริญ เทคโนโลยี และอนาคตของ ประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่ ‘เกียวโต’ คือภาพสะท้อน ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนาในประวัติศาสตร์ แล้วถ้าน�ำทัง้ สองโตสองเกียวมาผสานเข้าด้วยกันล่ะ คุณอาจปิ๊งได้ทันทีว่า ‘โตเกียว’ ‘เกียวโต’ ไม่ใช่แค่อ่าน กลับค�ำ ไม่เชื่อลองไปพิสูจน์ ในคอลัมน์ About Japan ฉบับนี้ดู คุณอาจหลงรักทั้งสองโต และสองเกียว ALL ABOUT JAPAN 9


ABJ ABOUT JAPAN

โตเกียว (東京)

มหานครเมืองหลวงของ ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต เป็นเมือง หลวงแห่งความศิวิไลที่รวม ทุกความทันสมัยของญี่ปุ่น ไว้ ในยุคปัจจุบัน

เกียวโต (京都市)

เกียวโต (京都市) นครที่เคย รุ่งโรจน์ ในอดีต ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันไซ เป็นเมืองหลวง เก่าที่เคยเรืองนามเรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์

10 ALL ABOUT JAPAN


เอะโดะ

คือชื่อเสียงเรียงนามเก่าของ มหานครโตเกียว แน่นอนว่าแฝด รุ่นพี่ที่มีชื่อคล้ายกันก็ถูกเปลี่ยน ชื่อจาก เฮอังเกียว มาเป็น เกียวโตในปัจจุบันเช่นเดียวกัน

เฮอังเกียว

เกียวโตเคยเป็น เมืองหลวงเก่าในอดีต ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ สมัยยุคเฮอัง และ เรืองอ�ำนาจมานานถึง สี่ยุคสี่สมัย จนมีการย้าย ฐานที่มั่นหรือเมืองหลวง จากเกียวโตมายัง เมืองเอะโดะในยุคเอะโดะ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น ‘โตเกียว’ และกลายมา เป็นเมืองหลวงที่ก้าวหน้า ด้วยเทคโนโลยีและ ความทันสมัย จนถึงยุคปัจจุบัน

ALL ABOUT JAPAN 11


ABJ ABOUT JAPAN

東京

(京都市)

KYOTO

วโต ย ี ก เ ง ึ ถ ว ย ี ก ระหว่างโตเ งห่างกันถึง มีระยะทา

TOKYO

m k 6 . 513

แม้โตเกียวกับเกียวโตจะอยู่กันค แต่ต้องขอบคุณเทคโนโลยีรถไฟ ของประเทศญี่ปุ่นที่ท�ำให้การเดินทา เกียวโตใช้เวลาเพียงแค่ 1 ชั่วโมง 1 Kyoto Station 京都駅

12 ALL ABOUT JAPAN

หมายเหตุ : ด้วยการเดินทางโดยชินคันเซ็น ขบวนโน วิธีอื่นหรือชินคันเซ็นขบวนอื่นอาจล่าช้ากว่า


คนละภูมิภาค ฟความเร็วสูง างจากโตเกียวถึง 17 นาทีเท่านั้น

TOKYO TOWER

332.6 m

โตเกียวทาวเวอร์ อดีตแลนด์มาร์กที่เคย สร้างความหวังให้คนทั้ง ประเทศญี่ปุ่นมีความสูง 332.6 เมตร ขณะที่ เกียวโตทาวเวอร์ สัญลักษณ์ของเมือง เกียวโตที่ตั้งตระหง่าน อยู่ใจกลางเมืองมีความสูง เพียง 131 เมตร อาจเป็นความแตกต่าง ที่แสดงให้เห็นชัดถึง ความเจริญของเมืองหลวง ที่สูงขึ้นตามยุคสมัย

KYOTO TOWER

131 m

นโซมิ หากเดินทางด้วย ากันเล็กน้อย

ALL ABOUT JAPAN 13


ABJ ABOUT JAPAN

ไม่ใช่แค่ความเจริญของสิง่ ปลูกสร้าง ที่สูงขึ้น แต่ระบบคมนาคมจาก เมืองหลวงเก่าสู่เมืองหลวงใหม่ ก็เพิ่มเส้นทางตามไปด้วย เพราะ รถไฟใต้ดินของเมืองเกียวโตมี เพียง 2 สาย 29 สถานี ขณะที่ รถไฟใต้ดินของเมืองโตเกียวมีมาก ถึง 9 สาย 168 สถานี ยังไม่รวม เส้นทางรถไฟบนดินของบริษัท เอกชนต่างๆ ที่มีมากเป็นใยแมงมุม!

เกียวโต

2 สาย 29 สถานี

14 ALL ABOUT JAPAN


โตเกียว

9 สาย 168 สถานี

หมายเหตุ : หมายรวมแค่รถไฟใต้ดิน ของบริษัทโตเกียวเมโทร (Tokyo Metro) ยังไม่นับรวมรถไฟใต้ดินของบริษัทเอกชน โทะเอะอิ (Toei) ที่มีอีก 4 สาย และ 106 สถานี

ALL ABOUT JAPAN 15


ABJ ABOUT JAPAN

หากนึกอยากมีทริปไหว้พระเพื่อ เข้าถึงแก่นศาสนาของประเทศญี่ปุ่น ถ้าไปโตเกียวอาจเลือกเยือนได้เพียง วัดเดียว คือ วัดเซ็นโซจิ (วัดอาซากุสะ /วัดโคมแดง) แต่ส�ำหรับเกียวโต คุณสามารถจัดทริปไหว้พระเก้าวัด ได้สบาย เพราะเกียวโตมีวัดและ ศาลเจ้าขึ้นชื่ออยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งวัดคิโยะมิซุ (วัดน�้ำใส) วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) วัดเท็นริวจิ วัดเรียวอันจิ วัดนินนาจิ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ ศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ ฯลฯ รับรองว่าอิ่มบุญ!

清水寺

Kiyomizu-dera Temple

金閣寺

Kiyomizu-dera Temple

ปริศนา ‘ขนมโตเกียว

เขาบอกว่าขนมโตเกียวไม่มีขายใน และตัง้ ชือ่ เก๋ๆ ว่าขนมโตเกียว ไม่ตา่ จะว่าถูกก็ถูกแต่ก็ ไม่ถูกทั้งหมดเส อยู่ แต่เอ๊ะ! ในเกียวโตมีคล้ายแต่ก ‘โตเกียว’ มากกว่า ‘เกียวโต’ เมื่อ น�ำมาประยุกต์ ให้กลายเป็นขนมท ไม่ได้เป็นขนมที่มีออริจินอลมาจา 16 ALL ABOUT JAPAN


การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาจไม่มีใครโค่นเกียวโตได้ แต่ถ้าถามหาเทคโนโลยี โตเกียว อาจมีให้สัมผัสแบบล�้ำอนาคต ไปอีกหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็น โอไดบะ เกาะมนุษย์สร้าง อะกิฮะบะระ สวรรค์แห่ง เทคโนโลยี ชินจูกุ ชิบุยะ สถานที่ ช็อปปิ้งแห่งโลกอนาคต สมต�ำแหน่งเมืองหลวงแห่ง ความศิวิไลแน่นอน

ว’

นโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเพียงขนมที่คนไทยมโนคิดขึ้นมาเอง างจากลอดช่องสิงคโปร์ ขนมจีน หรือข้าวผัดอเมริกนั - - อันทีจ่ ริง สียทีเดียวเพราะที่เกียวโตมีขนมหน้าตาละม้ายคล้ายขนมโตเกียว กลับเรียกว่าขนมโตเกียว - - อาจเพราะสมัยก่อนคนไทยรู้จัก อได้ ไปเห็นขนมหน้าตาเริ่ด รสชาติดีจากประเทศญี่ปุ่นก็อิมพอร์ต ที่รสชาติถูกปากคนไทย และตั้งชื่อตามที่มาของสถานที่ที่ไปพบเห็น ากประเทศญี่ปุ่นทั้งจากสองเกียวและสองโตแต่อย่างใด ALL ABOUT JAPAN 17


All

ABOUT TRICK

นั่งชินคันเซ็นจากโตเกียว ไ เก็บตังค์ ไปเที่ยวไกลถึงญี่ปุ่นทั้งที อยากนั่งรถไฟหัวจรวด ความเร็วสูง ‘ชินคันเซ็น’ ดูสักครั้ง แต่จะนั่งไปไหนดีที่ไม่ไกล จากโตเกียวมาก มาดูกัน ราคาพร้อม! 17,350 เยน

TOKYO

TOKYO

3.10 ชั่วโมง

ราคา

ใช้เวลา

10,570 เยน

2 ชั่วโมง

ราคา

ใช้เวลา

ขึ้นเหนือ 10,890 เยน

AOMORI

NIIGATA

TOKYO

TOKYO

1.35 ชั่วโมง

ราคา

ใช้เวลา

8,200 เยน

1.25 ชั่วโมง

ราคา

ใช้เวลา

หมายเหตุ : ราคาอาจมาก - น้อยกว่านี้ ตามแต่ชนิดของขบวนที่นั่ง โดยราคาด้านบนนี้ส่วนใหญ่ อิงจากราคาของขบวนที่เร็วที่สุดของชินคันเซ็น

18 ALL ABOUT JAPAN

SENDAI

NAGANO


ไปไหน เท่าไรบ้างนะ? ลงใต้ 2,960 เยน

TOKYO

TOKYO

TOKYO

18 นาที

ราคา

ใช้เวลา

11,090 เยน

1.40 ชั่วโมง

ราคา

ใช้เวลา

13,910 เยน

2.20 ชั่วโมง

ราคา

ใช้เวลา

14,150 เยน

YOKOHAMA TOKYO

NAGOYA

KYOTO

TOKYO

TOKYO

2.40 ชั่วโมง

ราคา

ใช้เวลา

15,100 เยน

2.50 ชั่วโมง

ราคา

ใช้เวลา

19,080 เยน

4 ชั่วโมง

ราคา

ใช้เวลา

OSAKA

KOBE

HIROSHIMA

ALL ABOUT JAPAN 19


All

ABOUT PLAN

自 転 車

แผนปั่น จักรยาน เที่ยวเกียวโต ในหนึ่งวัน วั น เวลาผ่ า น กระแสนิ ย มก็ ผันเปลีย่ นตามเข็มนาฬิกา เด็กแนว ที่ เ คยถู ก นิ ย ามว่ า อิ น ดี้ ปั จ จุ บั น กลั บ ได้ ย ศใหม่ น ามว่ า ฮิ ป สเตอร์ (ซะงั้ น ) - - ไหนๆ สาวกญี่ ปุ ่ น ที่ เคยอินดี้อย่างเราก็เกิดทันกระแส ฮิปสเตอร์แล้ว จึงขอเกาะกระแสพา เที่ยวเกียวโต เมืองหลวงเก่าของ ประเทศญี่ ปุ ่ น แบบชาวฮิ ป สเตอร์ ซะหน่อยละกัน และแน่นอนว่าถ้า พูดถึงฮิปสเตอร์ พาหนะคู่ใจจะเป็น อะไรไปไม่ ได้นอกจาก ‘จักรยาน’ ฉะนั้ นเตรี ยมสองขาและหนึ่งใจให้ พร้อม เราจะไปปัน่ จักรยาน ถ่ายรูป ในเกียวโตตามสไตล์เด็กฮิปสเตอร์ กัน!! 20 ALL ABOUT JAPAN

O Y K N I HIPSTER ต โ ว ย ี ก เ บ อ ร ์ ส ปั่นฝันให้มัน อร์ทริป สไตล์ฮิปสเต

08 : 00 น.

ออกเดินทางจากโอซาก้าแต่เช้า ไปเยือนถิ่นโทริอิหมื่นต้นที่ “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ”

TIP การเดินทาง

ฮิปสเตอร์คนใดต้องการเก็บภาพเกียวโตใน มุมสูง ซึ่งเป็นท็อปวิ วที่ต้องใช้ความพยายาม ในการเชยชม สามารถเดินขึ้นภูเขาผ่านเสา โทริอินับหมื่นต้นไปจนสุดศาลเจ้าที่ด้านบน ได้ แต่อาจต้องอาศัยความฮึดและความ พยายามมากหน่อย เพราะต้องใช้เวลาในการ เดินขึ้นไปประมาณสองถึงสามชั่วโมงเชี ยว

Fushim

ศาลเจ้าฟูช สถานที่ศักด เมืองเกียวโต ทอดยาวขึ้นไ จนดูเหมือนเส เป็นเอกลักษณ แห่งนี้ นอกจา ศาลเจ้าฟูชิม สุนัขจิ้งจอก เทพเจ้าประ อินาริ ซึ่งมีสุน เพื่อน

นั่งรถไฟ JR Special Rapid Service จากสถานี Osaka ไปลงที่สถานี Kyoto และต่อรถ สถานี Tofukuji เดินออกไปเปลี่ยนเป็นรถไฟ Keihan Main Line และนั่งต่อไปลงที่สถาน เดินไปอีกประมาณ 5-10 นาทีก็จะถึงศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ


OTO

mi Inari Shrine

ชิมิ อินาริ เป็นหนึ่งใน ดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของ ต เสาโทริอิที่เรียงราย ไปบนภูเขานับหมื่นต้น ส้นทางทีไ่ ม่มที างสิน้ สุด ณ์โดดเด่นของศาลเจ้า ากนี้หลายคนยังรู้จัก มิอินาริในชื่อศาลเจ้า ก เนื่องจากเชื่อกันว่า ะจ�ำศาลเจ้าคือ เทพ นัขจิ้งจอกเป็นเสมือน นคู่กายนั่นเอง

ถไฟ JR Nara Line ลงที่ นี Fushimiinari จากสถานี

ติ๊ต่างว่าพั กอยูโ่ อซาก้า ส�ำหรับใครที่ต้องการลอกแผนเที่ยว สามารถปรับ แผนเป็นการเดินทางจากที่พั กของตัวเองได้เลย

10 : 00 น.

สวมวิญญาณฮิปสเตอร์ตัวจริงด้วย การเริ่มต้นเช่าจักรยานปั่นเที่ยวให้มันส์ รอบเกียวโตที่ร้าน Bicycle Shop J-Cycle

การเดินทาง นั่งรถไฟ Keihan Main Line ย้อนกลับมาที่สถานี Tofukuji ต่อรถไฟ JR Nara Line มาลงที่สถานี Kyoto และเปลี่ยนไปนั่ง รถไฟใต้ดินสาย Karasuma ไปลงที่สถานี Shijo ออก ทางออก 5 และเดินต่อไปอีก ประมาณ 5 นาที

TIP

J-Cycle

ร้านจักรยานครบวงจรที่มีจักรยาน และอุปกรณ์จักรยานขาย พร้อม ให้เช่า นอกจากนี้ยังรับซ่อมอีกด้วย ฉะนั้นนักท่องเที่ยวท่านใดที่อยาก เปลี่ยนบรรยากาศเที่ยวเกียวโต แบบชิลๆ ปนอารมณ์ฮิปสเตอร์นิดๆ J-Cycle เป็นร้านเช่าจักรยานที่ สะดวกและง่ายดายเพราะใกล้สถานี เกียวโตแค่นิดเดียว ภายใต้รอยยิ้ม ของพนักงานที่บริการด้วยใจ และพร้อมให้คำ� ปรึกษา - - มีคำ� กล่าว หนึ่งส�ำหรับเกียวโตว่า ‘No Bike, No Kyoto Life’ ฉะนั้นถ้าอยาก เข้าถึงเกียวโตต้องจักรยานเท่านั้น !

หากจ�ำเป็นต้องจอดจั กรยานในที่รับฝากจั กรยานหลายแห่ง แนะน�ำให้ซื้อตั๋ว One Day Bicycle Parking Pass ราคา 200 เยน สามารถจอดจั กรยานตามที่รับฝากจั กรยานในเกียวโตได้ ภายในหนึ่งวัน อ้อ ! เหล่าฮิปสเตอร์นักท่องเที่ยวทั้ งหลาย อย่า ลืมเตรียมพาสปอร์ตไว้ส�ำหรับ เช่าจั กรด้วยละ

ALL ABOUT JAPAN 21


ABJ ABOUT PLAN

STEP 1 :

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาที เริ่มต้นทริปฮิปสเตอร์แบบเบาๆ ด้วยการปั่นจักรยานจากร้าน J-Cycle ไปหาของกินรองท้องที่ ‘ย่านกิอน’

Cycling around kyoto course

J-Cycle 1

Gion Area

2

Ginkakuji

3

Kinkakuji

4

Arashiyama

Gion Area

อดีตย่านบันเทิงที่มีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต บรรยากาศคลุ้งกลิ่นอายเมืองหลวงเก่าอย่างเด่นชัด อีกหนึ่งจุดเด่นของย่านกิอนคือ ‘เกอิชา’ หญิงงามที่ แต่งตัวด้วยชุดกิโมโนเต็มยศมีหน้าที่ให้ความบันเทิงกับ แขกผู้มาเยือน หลายคนอาจหลงผิดคิดว่าเกอิชาคือ สาวขายบริการแต่แท้จริงแล้วเกอิชาเป็นอาชีพที่ต้องมี ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและดนตรี ทั้งยังต้องฝึกหัด ตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันเกอิชาจึงมีให้พบเห็นน้อยลง ฉะนั้น การถ่ายภาพเกอิชาจึงเป็นอีกหนึ่งความใฝ่ฝันของ เหล่าฮิปสเตอร์ที่มาเยือนย่านกิอน

STEP 2 :

ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 25 นาที เพิ่มสเต็ปด้วยการปั่นจักรยานไป ชมความงามหนึ่งในวัดที่ขึ้นชื่อของ เกียวโต “วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน)”

Ginkakuji

TIP อย่าลืมแวะชิมไอศกรีมชาเขี ยว ร้านดังที่สุดในเกียวโต ‘Gion Tsujiri’ แม้จะต้องต่อแถวรอ คิวสักหน่อยแต่รับรองว่าเด็ด สมการรอคอย

TIP ฮิปสเตอร์คนใดเดินทางไปสัมผัส ญี่ปุ่นในช่วงซากุระผลิบาน อย่า ลืมแวะเดินเล่นพร้อมเก็บภาพ เส้นทางสายนักปราชญ์ที่เรียงราย ด้วยต้นซากุระเลียบคลองบิ วาโกะ ซึง่ ทอดยาวตัง้ แต่หน้าวัดกินคะคุจิ ไปจนสุดทางที่วัดนันเซ็นจิ

กินคะคุจิหรือที่คนไทยเรียกกันว่าวัดเงินเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของ เมืองเกียวโต ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโกด้วย อนึ่งวัดเงินเป็นวัดคู่แฝดที่มีการจ�ำลองแบบ มาจากวัดคินคาคุจิ (วัดทอง) แต่มีความสวยงามทรงคุณค่าไม่แพ้กัน

22 ALL ABOUT JAPAN

J-Cycle

STEP 4 :

ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 45 นาที จากกลิ่นอายศาสนาและ วัฒนธรรม ปั่นจักรยานต่อ ไปสู่ธรรมชาติที่น่าจดจ�ำของ เกียวโต ‘อาราชิยามา’

TIP

หลีกหนีความวุ่นวายในย เดินเล่นในเส้นทางสายโ หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งยังคงร ไว้อย่างเด่นชัด มีศาลเจ้า เรียงรายไว้เหล่าฮิปสเตอ


STEP 3 :

Kinkakuji

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที

ชมความงามจากคู่แฝดจ�ำลองแล้วก็ปั่นจักรยาน ไปชมวัดต้นฉบับอย่าง ‘วัดคินคาคุจิหรือวัดทอง’ ต่อ

Kyoto Cycling Map

ต้นฉบับความงดงามของวัดกินคะคุจิ - อาคารสีทองสามชั้นกลางสระน�้ำใสที่สะท้อน ภาพวัฒนธรรมของวัดคินคาคุจิคือแลนด์มาร์ก ที่หลายคนต่างปรารถนามาสัมผัส หากใครเคย ดูการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญาคง คุ้นเคยภาพนี้เป็นอย่างดีเพราะปราสาทสีทองที่ ปรากฎในการ์ตูนคืออาคารพลับพลาทองแสน งดงามของวัดคินคาคุจินั่นเอง

3

2

4 1 Arashiyama

ธรรมชาติแสนล�้ำค่าของเมืองเกียวโต เป็นที่ตั้งของป่าไผ่ซากาโนะ และสะพาน โทเง็ตสึเคียวหรือสะพานข้ามจันทร์ มี ทางเดินเลียบแม่น�้ำโฮสุที่แสนสงบ หาก พอมีเวลาจะนั่งเรือพายแบบโบราณล่อง ไปในแม่น�้ำโฮสุที่ใสจนสะท้อนภาพความ สวยงามของอาราชิยามาก็ ได้เช่นกัน

ยามที่อาราชิยามาเต็มไปด้วยผู้คนมา โบราณได้ที่ชุ มชนซากะ โทริอิโมโตะ รูปแบบของสถาปัตยกรรมในสมัยเมจิ าเล็กๆ และร้านค้าขายของที่ระลึก อร์ ให้ ได้สัมผัสกันแบบชิลๆ

in

JR

L yoto

JR okaido Lin

K

LAST STEP

จบทริปด้วยการปั่นจักรยาน ไปคืนที่ร้าน J-Cycle ก่อน นั่งรถไฟกลับไปโอซาก้าเพื่อ พักผ่อนเตรียมฟิตแรงไว้ เที่ยววันต่อไป

ค่าเช่าจักรยานของร้าน J-Cycle เริ่มต้นตั้งแต่ 800 - 1,700 เยน ขึ้นอยู่กับรุ่นของจักรยานที่เช่า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.j-cycle.com/ takatsuji/en/rental/index.html ALL ABOUT JAPAN 23


All

ABOUT TRIP

24 ALL ABOUT JAPAN


TOKYO

KYOTO

THROUGH T H E

L E N S

ญี่ปุ่น มองผ่านสายตาใครก็สวย แต่ถ้ามอง ผ่านเลนส์กลมใสของกล้องล่ะ - - About Trip ฉบับนี้ชวนไปหามุมถ่ายรูปสวยๆ ใน แดนสองเกียวสองโตที่เหล่าช่างภาพ มืออาชีพและมือสมัครเล่นควร ไปเก็บภาพลั่นชัตเตอร์

ALL ABOUT JAPAN 25


ABJ ABOUT TRIP

渋 谷

SHIBUYA CROSSING ไม่มีย่านไหนในโตเกียวจะถ่ายภาพแนว Street Life ได้สนุกเท่าชิบุยะอีกแล้ว ห้าแยกวุ่นวายที่มีผู้คนเดินข้ามไปมาตลอดทั้งวันเป็นภาพที่สะท้อน ‘วิถีชีวิต’ ในปัจจุบันของคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี - - ถ้าคุณรักการถ่ายภาพวิถีของผู้คน ชิบุยะเป็นย่านที่ตอบโจทย์ 48 ALL ABOUT JAPAN


G ALL ABOUT JAPAN 27


ABJ ABOUT TRIP

28 ALL ABOUT JAPAN


SAGANO

嵯 峨 野 竹 林

BAMBOO FOREST ธรรมชาติสร้างความอัศจรรย์ ไว้ ให้ค้นหาอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด ‘ป่าไผ่ซากาโนะ’ เป็นมุมล�้ำค่าจากธรรมชาติที่มอบให้บรรดาคนรักการถ่ายภาพ ส�ำหรับภาพแนว Landscape จะมีอะไรลงตัวไปกว่าเส้นน�ำสายตา โทนสีสบายใจ และบางจังหวะที่อาจติด ภาพสตรีทไลฟ์ของผู้คนมาอีกล่ะ ทุกองค์ประกอบแสนลงตัวที่นี่ -- เกียวโต ALL ABOUT JAPAN 29


ABJ ABOUT TRIP

東 京 駅

TOKYO STATION สถานีโตเกียว เปิดต้อนรับการเดินทางของผู้คนมากถึงหนึ่งร้อยปีแล้ว ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย สถานีรถไฟที่มีบรรยากาศแสนคลาสสิคก็ยังคงเป็น หนึ่งในมุมที่ช่างภาพหลายคนประทับตรึงอยู่ในใจ ภายนอกก็สวย ภายในก็โออ่า บางเวลาแค่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมากดถ่ายภาพเบาๆ ก็ชวนสุขใจ 48 ALL ABOUT JAPAN


ALL ABOUT JAPAN 31


ABJ ABOUT TRIP

K

32 ALL ABOUT JAPAN


鴨 川

KAMOGAWA

RIVER

เกียวโตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยร้างผู้คน โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยวอย่าง ซากุระบานหรือใบไม้เปลี่ยนสี - - เส้นทางเลียบแม่น�้ำคาโมะเป็นสถานที่พักตาพักใจ ของคนรักความสงบในยามที่เกียวโตคราคร�่ำไปด้วยผู้คน - - เมื่อจังหวะเวลาของ ธรรมชาติตรงกับจังหวะการลั่นชัตเตอร์ ภาพที่สวยงามที่สุดก็ตรึงอยู่ในใจ ALL ABOUT JAPAN 33


All

ABOUT STORY

34 ALL ABOUT JAPAN

Ara

s


a

shiyama

เมื่อแผ่นฟ้ามาบรรจบ

อาราชิยามาไม่เคยร้างผู้คน อาจสงบบ้างบางช่วงเวลา แต่ในยามที่อุณหภูมิอบอุ่น เข้าแทนที่ฤดูหนาว อากาศเป็นใจให้ดอกไม้บานสะพรั่ง โดยเฉพาะดอกซากุระ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลาของการเปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือนอีกครั้ง ...ฉันเป็นหนึ่งคนที่ตอบรับบัตรเชิญ ตีตั๋วรถไฟ และออกเดินทาง...

ALL ABOUT JAPAN 35


ABJ ABOUT STORY

แม้ต้องผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งร้าย แต่สุดท้าย ‘เกียวโต’ ก็ยังคงเป็นนครหลวงเก่าที่เรืองอำ�นา และวัฒนธรรมมากอย่างไม่มีใครลบล้างลงไปได้ 36 ALL ABOUT JAPAN


เกียวโตเท่าที่รู้

เกี ย วโตคื อ อดี ต นครหลวงของประเทศ ญี่ปุ่นในยุคเฮอัง แน่นอนว่าจังหวัดที่มีต�ำแหน่ง เมืองหลวงการันตีต้องมีดีมากกว่าการเป็นแค่ เมืองประวัติศาสตร์ - - ก่อนการโยกย้ายเปลี่ยน ผ่านฐานที่มั่นมายังเมืองเอะโดะหรือมหานคร โตเกียวในปัจจุบัน ‘เฮอังเกียว’ อดีตชื่อเสียง เรียงนามของเกียวโตเคยเป็นบ้านอันแสนอบอุ่น ของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อน แม้ต้องผ่านเหตุการณ์ ทางการเมื อ งทั้ ง ร้ า ยดี มี ก ารโยกย้ า ยฐานการ ปกครองไปที่ เ มื อ งคามากุ ร ะอยู ่ ช ่ ว งหนึ่ ง แต่ สุดท้าย ‘เกียวโต’ ก็ยังคงเป็นนครหลวงเก่าที่ เรื อ งอ� ำนาจและวั ฒ นธรรมมากอย่ า งไม่ มี ใ คร ลบล้างลงไปได้ นั่นคือเกียวโตเท่าที่ฉันรู้ - - และจากนี้คือ...

เกียวโตเท่าที่รู้สึก

ถ้าจะให้แบ่งเกียวโตออกเป็นสัดส่วนเพื่อ ให้ง่ายต่อการเดินทาง คงต้องพับแผนที่ออกเป็น สองส่วน แผ่นด้านซ้ายคือส่วนธรรมชาติ และ แผ่นด้านขวาคือส่วนของศาสนา วัฒนธรรม - มี ค นแนะน� ำ ว่ า หากใครไม่ ไ ด้ เ ลื อ กพั ก อยู ่ ใ น เกียวโต อาจด้วยเพราะค่าที่พักที่แพงกว่าจังหวัด ใกล้เคียงอย่างโอซาก้า เราจ�ำเป็นต้องวางแผน เที่ยวต่อวันให้เป็นสัดเป็นส่วน เพราะเกียวโตไม่ ได้เล็กอย่างใจนึก เกียวโตในหนึ่งวันของฉันจึง ขอเลือกไปสัมผัสความงดงามจากธรรมชาติที่ อาราชิยามา - - เพราะซากุระก�ำลังเบ่งบานรอ ต้อนรับเราอยู่

ยดี าจ ALL ABOUT JAPAN 37


ABJ ABOUT STORY

38 ALL ABOUT JAPAN


อาราชิยามา คุณค่าแสนหวานจาก ธรรมชาติ

เมืองเล็กที่เกือบเป็นปริมณฑลของเกียวโต ตั้ ง อยู ่ ท างด้ า นตะวั น ตกของนครหลวงเก่ า มี ธรรมชาติแสนหวานเพราะก�ำลังเบ่งบานสะพรั่ง ไปด้ ว ยซากุ ร ะสี ช มพู - - หลายคนบอกว่ า อาราชิยามางดงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือ ใบไม้ เ ปลี่ ย นสี แต่ อ าราชิ ย ามาในสายตาของ ฤดูใบไม้ผลิวันนี้ตรึงใจจนยากจะลบลืม ฉั น เดิ น ทางจากโอซาก้าด้ว ยการนั่งรถไฟ สาย Hankyu Kyoto Line ไปลงที่ ส ถานี Katsura แล้วต่อรถไฟ Hankyu Arashiyama Line ไปลงที่สถานี Arashiyama ก่อนเดินเท้าต่อ ไปอีกประมาณสิบนาทีเพื่อเข้าสู่งานเฉลิมฉลอง การเริงร่าผลิบานของดอกซากุระ อาราชิยามาวันนี้คลาคล�่ำไปด้วยผู้คนจาก ทั่ ว สารทิ ศ ทั้ ง คนญี่ ปุ ่ น และนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว ต่างชาติ แทนที่จะรู้สึกอึดอัดกลับปลื้มปิติเพราะ รอยยิ้มของผู้คนสามารถเพิ่มความหวานให้กับ เมืองสายน�้ำแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี - - คู่รักหลายคู่ เลือกอาราชิยามาเป็นสถานทีเ่ ก็บเกีย่ วความทรงจ�ำ

ทางเดินริมแม่น�้ำโฮสุทอดยาวด้วยความเงียบสงบ รอให้ ใ ครบางคนเดิ น ลึ ก เข้ า ไปสั ม ผั ส กั บ ความ งดงามที่ ม ากกว่ า สะพานโทเง็ ต สึ เ คี ย ว หรื อ สะพานข้ า มจั น ทร์ วั น นี้ ก ลายเป็ น พรมแดงที่ ทอดผ่านพานักท่องเทีย่ วข้ามไปยังป่าไผ่ซากาโนะ สองข้ า งทางเต็ ม ไปด้ ว ยร้ า นค้ า ที่ ม าออกร้ า น ขายอาหารญี่ ปุ ่ น แบบดั้ ง เดิ ม ทั้ ง ยากิ โ ซบะ โอโคโนมิ ย ะกิ หรื อ ขนมหวานอย่ า งโมจิ ก็ มี ใ ห้ เลือกชิมกันอิ่มท้อง ... อาราชิยามาท�ำให้ฉันอดนึกถึงภาพญี่ปุ่นที่ เคยเห็ น ในหนั ง สื อ การ์ ตู น สมั ย เด็ ก ไม่ ไ ด้ ภาพ ล� ำ ธารที่ ไ หลเอื่ อ ย มี ง านรื่ น เริ ง ออกร้ า นขาย อาหาร ผู้คนเดินกวักไกวกินลมชมซากุระ ท้องฟ้า ที่สดใสเกินกว่าจะเก็บไว้มองคนเดียว - - เมือง เล็กริมสายน�้ำแห่งนี้ท�ำให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับ ไปยังเกียวโตในอดีต เมื่อขอบฟ้ามาบรรจบ - - เกียวโตก็กลับมา งดงามอีกครั้ง ขอบคุณอาราชิยามาที่ท�ำให้รู้สึก และนั่นคือเกียวโตเท่าที่ฉันรู้สึก

ความหวานโรแมนติก ของเมืองสายน�้ำ ‘อาราชิยาม่า’ มีมาก แค่ไหนคงอธิบายได้ด้วย ภาพพรีเวดดิ้งภาพนี้

ALL ABOUT JAPAN 39


ABJ ABOUT STORY

A R A S H I YA M A KYOTO


อาราชิยามาท�ำให้อดนึกถึงภาพ ญี่ปุ่นที่เคยเห็นในหนังสือการ์ตูนสมัยเด็กไม่ได้ ล�ำธารที่ไหลเอื่อย มีงานรื่นเริงออกร้าน ขายอาหาร ผู้คนเดินกวักไกวกินลมชมซากุระ ท้องฟ้าสดใสเกินกว่าจะเก็บไว้มองคนเดียว และเมื่อขอบฟ้ามาบรรจบ - - เกียวโต ก็กลับมางดงามอีกครั้ง ALL ABOUT JAPAN 41


All

ABOUT DIARY

My TRAVEL

PUPPAP

•プップパップ• ตะลุยกิน…ถิ่นคันไซ อาหารญี่ปุ่นคงเป็นหนึ่งในบรรดาอาหารต่างชาติที่ทุกคนนิยมรับประทาน กันมาก รวมถึงตัวเองที่ชอบอาหารญี่ปุ่นเป็นชีวิตจิตใจ การเดินทางครั้งนี้ เดินทางไปกับครอบครัว เราตั้งใจกันว่าจะไปตะลุยกินแหลกของกินขึ้นชื่อ ร้านดังกันที่คันไซที่เมือง โกเบ โอซาก้า เกียวโต แบบไม่กลัวอ้วนกันเลย เพราะว่าความสุขของเราคือการได้กินอาหารญี่ปุ่น Happiness is Japanese food !! p up p a p Instragram : puppap 42 ALL ABOUT JAPAN


ข้าวปั้นฟักทอง รับฮาโลวีน น่าร๊าก!

Day 21.10.2014 Ohayo !! Japan... ในที่สุดเราก็มาถึงสนามบินคันไซด้วยเที่ยวบิน TG 622 ลงเครื่องปุ๊บก็หิวปั๊บเราจึงรีบมุ่งหน้าออกจากสนามบินคันไซโดยใช้บัตร KANSAI THRU PASS วันนีเ้ ราจุดหมายปลายทางของเราจะไปแช่ออนเซนให้สบายกายกัน ที่ Arima Onsen KOBE โรงแรม Taketori Tei Maruyama KOBE แต่ก่อนอื่น กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เราจึงแวะร้านสะดวกซือ้ ที่ NAMBA หาของกินเล่น ก่อน ทีจ่ ะขึน้ รถไฟไปกินมือ้ หนักกันทีโ่ กเบ เนือ่ งจากตอนทีเ่ รามาใกล้เทศการณ์ฮาโลวีน ทำ�ให้เราได้กินข้าวปั้นรูปฟักทองสุดน่ารัก เมื่อมาถึงโกเบอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ แน่นอนจะต้องเป็น Kobe beef ร้านแรกที่เราจะไปเป็น 1 ใน 3 ร้านที่อร่อยที่สุด ของโกเบ เรานั่งรถไฟไปลงที่สถานี Sannomiya (Hanshin) ออกทางประตู 1 เดินไปร้านประมาณ 2 นาที ร้านชื่อว่า Mouriya เมนูที่เรากินกันก็จะเป็นสเต๊ก เนื้อเกรด A จากโกเบ เนื้อนุ่มแบบละลายในปาก... แถมพ่อครัวที่นี่น่ารักมาก โชว์ลีการทำ�ตรงหน้าแถมมาขอถ่ายรูปเล่นด้วยนับว่าร้านนี้เป็นร้านแรกของทริป ที่ประทับใจมากค่ะ พอทานของคาวเสร็จเราจึงต่อด้วยของหวานร้านใกล้ๆ กันที่ มีชื่อว่า Patisserie Tooth Tooth Kobe ร้านนี้เราสั่งมูสองุ่นบูเบอรี่ทานกันค่ะ คำ�แรกก็ฟินนนอร่อยมากเลย ต่อจากนั้นเราก็รีบเดินทางไปพักผ่อนเเช่น�้ำร้อนที่ Arima Onsen โรงแรม Taketori Tei ตบท้ายอาหารเย็น ชาบูชาบู สั่งที่โรงแรมโอ้โหอิ่มท้องแตกก่อน นอนกันเลยทีเดียว

เนื้อโกเบ เนื้อนุ่มละลายในปาก คุณค่าที่ทุกคนคู่ควร!!

ALL ABOUT JAPAN 43


ABJ ABOUT DIARY

ทงคัตสึ หมูขุบเกร็ด ขนมปังทอด + กุ้งทอด อิ่มอร่อยในราคาแสนถูก

44 ALL ABOUT JAPAN


มาการองที่ Laduree ชั้นหนึ่งของ ห้าง Daimaru อร่อย หวาน ถึงใจ

Day 22.10.2014 วันนี้ตื่นเช้าตรู่มาแช่ออนเซนสบายกายสบายใจ มาก เช้านี้อาหารเช้าของเราเป็นอาหารที่ผสมผสาน ญี่ปุ่นกับตะวันตกมี 2 เซต น่ารักน่าทานมากๆ เลยค่ะ วันนี้เราจะกลับเข้าโอซาก้าแต่เรามีแพลนแวะเที่ยวที่ Kobe Nunobiki Herb Gardens เป็นสวนสมุนไพร อันสวยงามต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปบนภูเขา โดยเรานั่ง JR มาลงที่สถานี SHIN-KOBE STATION จากนั้นเดิน มาอีกซักนิดนึงก็จะเจอทางขึ้นกระเช้าสู่ Nunobiki Herb Garden ขึ้ น ไปถึ ง ด้ า นบนจะมี ร ้ า นค้ า ร้ า น อาหารตบแต่งสไตย์ยุโรป ถ้าเรามองลงมาจะเห็นวิว เมือง KOBE ที่สวยงามมมากๆ ข้างบนเราแวะไป รับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันและได้ไปเที่ยวดู สวนสมุนไพรอันสวยงาม Nunobiki Herb Garden บุ ฟ เฟ่ ต ์ มื้ อ กลางวั น ของที่ นี่ คื อ Nunobiki herb buffet dining ตกหัวละ 2,100 เยน

หลังจากอิ่มท้องกันแล้วเราก็เดินชมสวนดอกไม้ ที่สวยงาม ใช้เวลาที่นี่นานทีเดียวเพราะกว้างมาก เลยค่ะที่นี่ หลังจากนั้นประมาณ 4 โมงเย็นเราก็นั่ง รถไฟกลั บ โอซาก้ า กั น โดยโรงแรมที่ เ ราพั ก คื น นี้ ตั้ ง อยู ่ ที่ แ หล่ ง ชอปปิ ้ ง ชื่ อ ดั ง ถนน Shinsaibashi โรงแรม Hotel Nikko Osaka เราพักกันที่นี่จนถึงวัน กลับเลยค่ะ อยู่โรงแรมนี้เหมือนขึ้นสวรรค์รายล้อม ด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารมากมายคนเยอะแยะ ไปหมด ไม่รอช้าเราก็ตะลุยกินย่านนี้กันเลยค่ะ เริ่ม จากร้านดังที่มีปูอยู่หน้าร้านอย่างร้าน Kani-Doraku (Crab) ต่อด้วยของดังของโอซาก้าที่ใครๆ ก็ต้องมา กิ น อย่ า งทาโกะยากิ เ จ้ า เด็ ด ก่ อ นที่ จ ะขึ้ น ไปพั ก ที่ โรงแรมเราได้แวะห้าง Daimaru ที่อยู่ติดกับโรงแรม เราได้แวะซื้อมาการองที่ Laduree อยู่ที่ชั้น1 ของ ห้างค่ะ ALL ABOUT JAPAN 45


ABJ ABOUT DIARY

Day 23.10.2014 ในที่สุดวันที่ตั้งตารอก็มาถึง วันนี้โปรแกรมเราจะไปที่ Universal Studio Japan กันทั้งวัน เอาให้คุ้มไปเลย ในช่วงที่เราไป Universal จะจัดเป็นเทศกาลฮาโลวีนกลางคืนจะมีซอมบี้ออกมา เดินเร่รอนมีการแสดงที่แปลกน่าขนลุกกันมากเลยทีเดียว ในตอนเที่ยงเรารับประทานอาหารใน Universal แม้แต่อาหารหรือขนมก็ตกแต่งเป็นฮาโลวีนน่ารักจนกินไม่ลงเลยค่ะ เหน็ดเหนื่อยจาก Universal ทั้งวันแล้ว ขากลับเลยมาแวะทางอาหารเย็นร้านแถวๆ โรงแรมที่ย่านเดิม Shinsaibashi ร้าน Sushi Zanmai ชั้น 1 ของตึก Nagaza Cuidaore ชูชิ ร้านนี้ถือว่าสุดยอดเนื้อปลามากๆ เนื่องจากหิวมากเลยจัดเต็มกินไปสองจาน จนไม่อยากจะนับ ว่ากินไปกี่ค�ำเลยทีเดียว

ี่ปุ่น ซูชิ อาหารขึ้นชื่อของประเทศญ ไม่จัดเต็มได้ยังไง !!

มาถึงถิ่นทั้งที

ชูชิร้านนี้ถือว่าสุดยอดเนื้อปลามากๆ เนื่องจากหิวมากเลยจัดเต็ม กินไปสองจาน จนไม่อยากจะนับ ว่ากินไปกี่ค�ำเลยทีเดียว

46 ALL ABOUT JAPAN


มัทฉะ พาร์เฟ่ต์ของร้าน Saryo Gion Tsujiri (Green Tea cafe) ที่เขา ว่าเป็นสุดยอด ต่อคิว รอนานแค่ไหนก็คุ้ม !!

Day 24.10.2014 วันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษ เพราะเราจะไปเกียวโตกัน... เรานั่ง JR มา ลงที่สถานี Kyoto ต่อรถบัสสาย 28 มุ่งหน้าสู่ Tenryuji Temple ชม เสาญี่ปุ่นกับป่าไผ่ก่อนจะไปกินข้าวเที่ยงกันที่ Yoshimura (Soba) ที่ว่ากันว่าเป็นร้านโซบะที่อร่อยที่สุดในย่านนี้ อยู่ใกล้ๆ กับสะพาน Arashiyama Togetsukyo Bridge ย่างก้าวแรกที่เดินเข้าไปในร้านรู้สึก ชอบมากๆ ร้านบรรยากาศดีจัดสวนแบบญี่ปุ่นติดริมน�้ำกินโซบะไปชม วิวไปเป็นมื้อที่ประทับใจมากๆ ค่ะ จากนั้นเราก็นั่งรถบัสสาย 11 ไปย่าน Gion กันต่อโดยลงรถ ที่Shijo Keihan mae bus stop Gion ถือเป็นถนนวัฒนธรรมของ ญี่ปุ่นแหล่งชอปปิ้งและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือไอกรีมชาเขียวชื่อดังของที่ นี่ที่ร้าน Saryo Gion Tsujiri (Green Tea café) คนต่อแถวเยอะมาก แต่เราก็สู้ตายต่อแถวเกือบชั่วโมง ในที่สุดเราก็ได้กิน - - ขากลับแวะกิน ข้าวเย็นแถวๆ โรงแรมย่านเดิมกัน เดินไปเดินมา มาสะดุดตากับร้าน ของทอดที่อยู่ตรงข้าม Uniqlo ไม่รู้ชื่อร้านแต่เห็น display หน้าร้าน น่ากินมากเลย ราคาก็ถูกมากด้วยแค่ 1250 เยนเท่านั้น เป็นเซ็ตทงคัตสึ กับ Ebi fried หรือหมูทอดกุ้งทอดนั่นเองค่ะ

ALL ABOUT JAPAN 47


ABJ ABOUT DIARY

Y

ร่วมแบ รูปพร แพนเค้กร้าน BROTHER Cafe NAMBA ของหวาน ล้างปากก่อนกลับไทย Yummy Yummy !!

48 ALL ABOUT JAPAN


Day 26.10.2014 วันสุดท้ายแล้ว เวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอ ไม่อยากกลับเลย!! เนื่องจากวันนี้เราต้องเตรียมตัวกลับไทยจึงมีเวลาเที่ยวไม่เยอะมากเท่าไหร่ เช้านี้ เราจะไปตะลุยย่าน Tennoji เริ่มต้นกันด้วย สวน Keitakuen ไม่น่าเชื่อสวนอยู่ ท่ามกลางอาคารและห้างสรรพสินค้ามากมายแต่พอเข้ามาด้านในสวยสงบเงียบ สวยมาก มีสระน�้ำล้อมด้วยสวนแบบญี่ปุ่น เดินต่อมาถึงวัด Shitennoji ที่ขึ้นชื่อว่า เป็นวัดในศาสนาพุทธเเห่งแรกของญี่ปุ่น มีเจดีย์ 5 ชั้นที่ตั้งโดดเด่นมองเห็นเป็น สัญญาลักษณ์ของที่นี่ บริเวณวัดกว้างขวางมากค่ะ ด้านในมีร้านน�้ำชา ร้านตามทาง เดินก็จะมีร้านลูกชิ้นปลาสอดไส้ชีส และนกย่างราดด้วยซอสหวานๆ ขอบอกว่า อร่อยมากส�ำหรับคนที่พึ่งเคยกินนกครั้งแรกในชีวิต จากนั้นเราก็ไปย่านข้างๆ ที่มีชื่อเสียงเรื่องของทอดกับย่าน Shinseikaij ย่าน นี้จะมีสัญญาลักษณ์เป็นหอคอยทสึเทงคาคุนั่นเอง ถัดจากหอคอยจะพบกับตรอก Jan-Jan Yokocho อาหารขึ้นชื่อของตรอกนี้คือ Shinseikai kushi-katsu ของ ทอดที่เสียบไม้ที่มีสูตรเฉพาะของถิ่นคันไซ ดังนั้นทั้งย่านจึงมีร้านของทอดทั้งย่าน เลยค่ะ หลังจากที่ได้ตระเวณลองชิมกันหลายร้าน ก็พบว่ารสชาติไม่แตกต่างกัน มากนัก จะกินร้านไหนก็อร่อยค่ะ แต่บางร้านน�้ำจิ้มจะเปรี้ยว บางร้านจะหวาน ถึงเวลาต้องกลับไปเช็คเอ๊าท์กลับไทยกันเเล้ว เรานั่งรถไฟกลับไปโรงแรมกัน แต่อยู่ดีๆ ก็อยากกินแพนเค้กตบท้ายความหวานก่อนกลับไทย เราเลยแวะที่ร้าน BROTHER Cafe NAMBA พอไปถึงคนต่อแถวยาวเหยียด เราก็กลัวเวลาไม่พอแต่ เรื่องกินเราก็ยอมรอยอมลุ้นเรื่องเวลากันไปค่ะ ค�ำแรกก็ฟินกับความหวานถือเป็น ของหวานสุดอร่อยตบท้ายก่อนกลับไทย ถึงแม้การเดินทางจะสิ้นสุดลง แต่ความทรงจ�ำและความประทับใจในสถานที่ ที่เราไม่เยือนไม่มีวันสิ้นสุดลงอย่างแน่นอน...แล้วพบกันใหม่ คันไซ 私は日本が大好きです!!

ทริปนี้อิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ ทริปหน้า เจอกันใหม่แน่นอน

Your Story Your Diary

บ่งปันเรื่องราวความทรงจ�ำในทริปการท่องเที่ยวญี่ปุ่นของคุณผ่านไดอารี่เล่มนี้ของ All About Japan E-magazine เพียงส่ง ร้อมเรือ่ งราวประทับใจระหว่างการเดินทาง เขียนบอกเล่ามาเป็นไดอารี่ ถ่ายทอดความรูส้ กึ ของแต่ละวันในประเทศญี่ปุ่นเหมือน ไดอารี่ของคุณ PUPPAP ทุกเรื่องราวที่ส่งเข้ามาจะถูกน�ำมาแบ่งปันลงในคอลัมน์ ABOUT Diary ของนิตยสาร พร้อมรับของที่ระลึก “ปากกาคิตตี้จากประเทศญี่ปุ่น” เขียนไดอารี่ของคุณลงในโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนบรูปภาพแล้วส่งมาที่อีเมล : abjmag@gmail.com ไม่ได้ลงเล่มนี้ อาจได้ลงเล่มหน้า - - มาบันทึกความทรงจ�ำในการเดินทางไว้ด้วยกันเถอะ : )

ALL ABOUT JAPAN 49


All

ABOUT GUIDE

DAIKANYAMA T-SITE ศูนย์รวมชีวิตในฝันของคนรักศิลปะ

50 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

แม้จะเป็นสิ่งที่คนทั้งโตเกียวรอคอยแต่ คนเมืองบางคนกลับรู้สึกว่า ‘ความเจริญ’ แทรกเข้ามารุกล�้ำธรรมชาติมากเกินไป โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีแนวทางในการใช้ชีวิต แบบใกล้ชิดธรรมชาติและรักงานศิลปะ เมื่อเกิดสิ่งเร้า สิ่งดีๆ ก็ถูกกระตุ้นเพื่อตอบ สนอง น�ำไปสู่โครงการสร้างห้องสมุดกลางป่า ที่โอบล้อมด้วยป่าคอนกรีต พร้อมพื้นที่อิสระ ส่วนผสมความลงตัวระหว่างวิถีชีวิตคนเมือง และธรรมชาติ ‘ไดคังยามะ ที - ไซต์’ ตอบ ทุกโจทย์ที่คนเมืองซึ่งโหยหาความสงบต้องการ

ALL ABOUT JAPAN 51


ABJ ABOUT GUIDE

ห่ า งจากย่ า นชิ บุ ย ะที่ แ สนวุ ่ น วายไปแค่ นั่งรถไฟเพียง 2-3 นาที โตเกียว เมืองหลวง แห่งความศิวิไลของประเทศญี่ปุ่นอาจร่ายมนต์ ให้ คุ ณ รู ้ สึ ก แปลกใจ เพราะระยะทางที่ ใ กล้ เพียงแค่ 1.5 กิโลเมตร สามารถสร้างความ แตกต่างได้อย่างสิ้นเชิง - - ไดคังยามะ คือพื้นที่ แสนสงบในโตเกียวที่อยู่ห่างจากชิบุยะเพียง เอื้ อ มก้ า ว ย่ า นที่ ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งความเลี้ ย วลด คดซ้ อ นเพราะมากด้ ว ยตรอกซอกซอยให้ เดินค้นหา คล้ายเขาวงกตทรงเสน่ห์ใจกลาง เมืองใหญ่ที่ชวนให้เต็มใจเดินหลงทาง ยิ่งเดิน ลึกเข้าไปยิ่งได้พบกับร้านรวงมีสไตล์มากมาย ถู ก ออกแบบอย่ า งเรี ย บง่ า ยกลมกลื น เป็ น ส่วนหนึ่งของบ้านเรือน ย่านเล็กชวนหลงใหล คงถูกใจหลายคนทีร่ กั ความสงบ ด้วยพื้นที่ที่แสนเป็นใจและลงตัวใจกลาง เมือง ไดคังยามะ จึงเป็นท�ำเลที่ดีในการสร้าง โลกใหม่แต่ได้ใจคนรักธรรมชาติ - - โครงการ ไดคังยามะ ที - ไซต์ถูกเนรมิตขึ้นเมื่อปลายปี

พ.ศ. 2554 กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของวิถี คนเมืองซึ่งโหยหาความธรรมดา ร้านหนังสือ ซีดี เพลง ภาพยนตร์ คาเฟ่ ร้ า นอาหาร ร้ า นขายเฟอร์ นิ เ จอร์ จั ก รยาน กล้อง รวมถึงร้านขายของสัตว์เลี้ยง เรียงราย แน่นเต็มพื้นที่ของไดคังยามะ ที - ไซต์ แน่นอน ว่าโครงการใหญ่ของนักออกแบบสถาปัตยกรรม ชื่อดัง ‘Klein Dytham’ ถูกรวมอยู่ในพื้นที่แสน วิเศษนี้ด้วย - - ซึทาญ่า บุ๊ค (Tsutaya Books) สาขาไดคั ง ยามะ ท� ำ เอาหลายคนลื ม ภาพ ศูนย์รวมความบันเทิงในมุมมองเดิมไปเลย คอนเซปต์ เ ก๋ ไ ก๋ เ อาใจคนเมื อ งถู ก น� ำ มา ผสานลงในแผนการสร้างซึทาญ่าสาขาไดคังยามะ ‘ร้ า นหนั ง สื อ กลางป่ า ’ คื อ สิ่ ง ที่ Klein และ ทีมงานต้องการผสมลงในผลงานชิ้นโบว์แดง - ร้ า นหนั ง สื อ ที่ นี่ เ ป็ น มากกว่ า ร้ า นขายหนั ง สื อ เพราะนอกจากหนังสือนับหมื่นเล่มที่ถูกรวมไว้ เพือ่ เอาใจคนรักการอ่านแล้ว ยังมีสว่ นของคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของดีไซน์ ร้านขายซีดเี พลง

ร้านเฟอร์นิเจอร์ วินเทจมีแต่สินค้า แนวชิค คงถูกใจ คนรักบ้านไม่น้อย

52 ALL ABOUT JAPAN


SHOPPING

ภาพยนตร์ รวมอยู่ภายในตึกที่เคลมว่าเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโตเกียวด้วย - - และไม่ แปลกอะไรหากร้านหนังสือซึทาญ่าสาขาไดคังยามะ จะติดอยู่ในยี่สิบอันดับร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลก ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่โหยหาพื้นที่ธรรมดาแต่ แสนวิเศษ - - ไดคังยามะ ที - ไซต์อาจเป็นสเปซที่ ตอบโจทย์คุณ

35.648892, 139.699765 Location : 17-5 Sarugakucho, Shibuya-ku, Tokyo Telephone : 03 - 3770 - 2525 Open : Daily 7am-2am (2F from 9am) Website : http://tsite.jp/daikanyama/

ALL ABOUT JAPAN 53


All

ABOUT GUIDE

DEAN &

DELUCA 日 本

จากวิถีนิวยอร์กเกอร์สู่วิถีโตเกียวเยอร์ โด่งดังไปทั่วโลกกับแบรนด์คาเฟ่และร้านอาหารสุดหรู ‘ดีน แอนด์ เดลูก้า’ ที่มีต้นก�ำเนิด มาจากประเทศนิวยอร์ก มหานครเอกแห่งความเจริญ โก้หรู และโออ่า 54 ALL ABOUT JAPAN


EATING ขนมปังหอมกรุ่นจากเตา อบใหม่ทุกเช้า กินคู่ กาแฟสักแก้ว เติมพลัง ยามเช้าได้เป็นอย่างดี

ALL ABOUT JAPAN 55


ABJ ABOUT GUIDE

คนโ จากค อาจเพราะภ แห่งควา กลิ่น

เมื่อแบรนด์ระดับไอคอนแพร่ความนิยมไปทั่วโลก มีหรือที่มหานครแฝดน้องซึ่งเด่นเรื่องความเจริญไม่แพ้ กันอย่างโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นจะพลาดการอิมพอร์ต คาเฟ่ แ ละร้ า นอาหารสุ ด เริ่ ด หรู ม าเสิ ร ์ ฟ ให้ ค นญี่ ปุ ่ น ลิ้ ม ลองกั น ถึ ง ที่ - - ปั จ จุ บั น มี ร ้ า นดี น แอนด์ เดลู ก ้ า กระจัดกระจายความอร่อยในแบบไฮโซอยู่ทั่วโตเกียวถึง 11 สาขา และขยับขยายสูเ่ มืองใหญ่ทเี่ ป็นเมืองท่องเทีย่ ว อี ก 6 สาขา เช่ น นาโกย่ า โอซาก้ า เกี ย วโต โกเบ แค่ จ� ำ นวนสาขาก็ น ่ า จะยื น ยั น ถึ ง ความนิ ย มของร้ า น ดีน แอนด์ เดลูก้าในประเทศญี่ปุ่นได้แล้วว่าเป็นที่นิยม ส�ำหรับคนญีป่ นุ่ มากแค่ไหน โตเกียว เป็นเมืองทีเ่ ราสามารถมีชวี ติ ดีด๊ แี บบสุดชิค ฮิปสเตอร์ได้ไม่ยาก เพราะมีคาเฟ่เก๋ไก๋ให้หลบมุมถ่ายรูป เพียบ ดีน แอนด์ เดลูก้า สาขาชินนากาวะที่ About Guide : Eating ฉบับนี้น�ำเสนอก็เป็นหนึ่งในคาเฟ่ดี๊ดี ของโตเกียว - - เรื่องคุณภาพคงไม่ต้องนั่งอธิบายให้ ยื ด ยาวเพราะถู ก การั น ตี ด ้ ว ยสาขาในญี่ ปุ ่ น และอี ก มากมายทั่วโลกแล้ว (ไม่เว้นแม้แต่ในเมืองไทย) ฉะนั้น สิ่ ง ที่ พ อจะมายั่ ว น�้ ำ ลายได้ ส มน�้ ำ สมเนื้ อ กั บ คอลั ม น์ Eating หน่อยเห็นจะมีแค่ ‘ขนม’ และ ‘กาแฟ’ เมนู ชูกลิน่ วิถชี าวนิวยอร์กเกอร์ทแี่ พร่เชือ้ มาไกลถึงโตเกียว 56 ALL ABOUT JAPAN

คนโตเกียวมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างห่างไกลจากความ เป็นญีป่ นุ่ ดัง้ เดิมอยูพ่ อสมควร อาจเพราะภาระหนักอึง้ ที่ ต้องสวมบทบาทเมืองหลวงแห่งความศิวิไล เทคโนโลยี ต่างๆ จึงไหลพาเอากลิน่ อายเดิมๆ กลืนหายไปกับวันเวลา


EATING

โตเกียวมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างห่างไกล ความเป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมอยู่พอสมควร ภาระหนักอึ้งที่ต้องสวมบทบาทเมืองหลวง ามศิวิไล เทคโนโลยีต่างๆ จึงไหลพาเอา นอายเดิมๆ กลืนหายไปกับวันเวลา

ทุ ก วั น นี้ ช าวโตเกี ย วมี ชี วิ ต ที่ แ สนเร่ ง รี บ ราวกับนาฬิกาที่หมุนเดินในเมืองเป็นคนละ เรือนกับที่หมุนเดินอยู่นอกเมือง ทุกเช้าต้อง รีบออกเดินทางไปท�ำงาน ข้าวปลาอาหารก็ ไม่ มี เ วลามานั่ ง พิ ถี พิ ถั น ถึ ง รสชาติ ดั ง นั้ น คาเฟ่ ต ามสถานี ร ถไฟจึ ง เป็ น เสมื อ นร้ า น อาหารประจ�ำเช้าวันท�ำงานของชาวโตเกียว ไปโดยปริยาย ดีน แอนด์ เดลูก้า สาขาชินนากาวะ ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟชินนากาวะ ด้านหน้า ของทางออก Konan-guchi - - ชินนากาวะ

เป็นย่านธุรกิจที่วุ่นวายน้องๆ ชิบุยะแต่ก็มี ความเจริญไม่แพ้ชินจูกุ ฉะนั้นดีน แอนด์ เดลูก้าสาขานี้จึงตอบโจทย์คนเมืองที่รับเอา วิถีชีวิตฉบับใหม่เข้ามาใช้ได้เป็นอย่างดี - ที่นี่มีขนมปังรสชาติเริ่ดอบใหม่จากเตาทุก เช้าคอยเสิร์ฟพร้อมกาแฟแก้วโปรดตามใจ คุณทั้ง ลาเต้ เอสเปรสโซ มอคค่า คาปูชิโน มัคคิอาโต ทั้งร้อนและเย็น ฉะนั้นดีน แอนด์ เดลูก้า ทั้งสาขาชินนากาวะและอีกกว่าสิบ สาขาทั่วญี่ปุ่นจึงเป็นแหล่งเติมพลังยามเช้า ที่ไม่น่าพลาดเมื่อมาเยือนโตเกียว

35.62998, 139.740438 Location : 2-18-1 Atre Shinagawa 2F, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Telephone : 03-6717-0935


All

ABOUT GUIDE

ป ไ ิชมปั่นไปที่ y r e k a B d n a e e Laliart Coff ) d n a l i a h T ( e k i @ Tokyo B

เรื่อง : yui_zaa รูป : namkhing

ยุคนี้คงไม่มี ใครปฏิเสธกระแสความฮิตของการปั่นจักรยานที่ถือว่ามาแรงชนิดที่ยังไม่มี แนวโน้มจะผ่อนลงแต่อย่างใด และเมื่อความนิยมในพาหนะสองล้อรักษ์ โลกแข็งแกร่งขึ้น เรื่อยๆ ในบ้านเรา จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีร้านรวงหลากหลายรูปแบบค่อยๆ ผุดขึ้นมาเพื่อ สนอง Need ของเหล่าชาวเผ่า ‘ฮิปสเตอร์’ ทั้งหลาย


IN THAI

Tokyo Bike คือแบรนด์จักรยานที่มีต้นก�ำเนิดมาจาก กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความคิดริเริ่มของผู้ก่อตั้ง ซึ่งมี ใจรักในการปั่นจักรยาน โดยเฉพาะการปั่นจักรยานเที่ยวชม ตรอกซอกซอยในเมืองใหญ่ จึงเริ่มต้นออกแบบจักรยานเพื่อให้ เหมาะกับการใช้ปั่นท่องไปในเมืองโดยเฉพาะ - - จุดเด่นของ Tokyo Bike อยู่ที่น�้ำหนักเบา สีสันสวยงามสะดุดตา มีชุดเกียร์ เบรค และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการคิดพิจารณามาเพื่อให้ เหมาะเจาะกับการเดินทางในเมืองเป็นพิเศษ และในปัจจุบัน ยังได้รับความนิยมจนมีการขยายร้านไปยังเมืองใหญ่ในหลาย ประเทศทั่ ว โลก เช่ น นิ ว ยอร์ ก ลอนดอน เบอร์ ลิ น มิล าน เมลเบิร์น สิงคโปร์ และประเทศไทย Tokyo Bike ประเทศไทยเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ สามหุ้นส่วนผู้ชื่นชอบในการท่องเที่ยวและการปั่นจักรยาน

ที่ Laliart Coffee and Bakery @ Tokyo Bike (Thailand) ALL ABOUT JAPAN 59


ABJ ABOUT GUIDE

ออกแบบมา แม้กระทั่งที่เสียบ สมุดโน้ต เริ่ด!!

60 ALL ABOUT JAPAN

โดยเฉพาะการปั่นเข้าซอกเข้าซอยตระเวนชม สถาปัตยกรรมที่แฝงเร้นอยู่ในมุมเล็กของเมือง ใหญ่ ซึ่งลิงค์กับไลฟสไตล์ของผู้ก่อตั้งแบรนด์ Tokyo Bike พอดิบพอดี ร้านนี้จึงได้ข้ามน�้ำ ข้ามทะเลมาเปิดสาขาในกรุงเทพฯ และเปิดร้าน อย่างเป็นทางการมาได้ประมาณปีกว่าๆ แล้ว นอกจากจ� ำ หน่ า ยจั ก รยานสี สั น สดใส ร้านนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมมากมายส�ำหรับคนรัก จักรยาน ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า หมวก ไปจนถึงสมุดโน้ต และสก็อตเทป! รวมถึงการ ให้ค�ำปรึกษาหลังการขาย แต่สุดยอดบริการ

ที่ น ่ า รั ก และได้ ใ จเราไปเต็ ม ๆ คื อ การให้ ยื ม จักรยานเพื่อ Test Drive ส�ำหรับผู้ที่อยากลอง ปั่นก่อนตัดสินใจซื้อเจ้า Tokyo Bike สักคันไป ชื่นชม นอกจากนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งอยาก เข้าร่วมทริปปั่นจักรยานสุดชิคกับทางร้านแต่ จนใจตรงที่ไม่มีจักรยานเป็นของตัวเอง เพียงแค่ แวะมาลงทะเบียนหยิบยืมไว้ให้ถูกต้อง เขาก็ ใจดีให้คุณยืมเจ้าสองล้อจากที่นี่เพื่อร่วมทริป ปั่นไปเที่ยวได้ทันที อีกทั้งยังมีบริการปั่นไปเป็น เพื่อน หากลูกค้าอยากปั่นจักรยานกลับบ้าน ทันทีที่ซื้อ แต่ใจไม่กล้าหรือไม่คุ้นเคยกับการปั่น


IN THAI

แบบลุยเดี่ยวบนถนนในเมืองใหญ่ ขอเพียงแค่ อยู่ในเขตที่พอไปส่งกันไหวเท่านั้นเอง - - เจ๋ง ไหมล่ะ สนนราคาของจักรยาน Tokyo Bike อยู่ ที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเป็นต้นไป แต่ที่ น่าสนใจคือรุ่น Limited Edition ที่ทาง Tokyo Bike จับมือกับ New Balance แบรนด์รองเท้า ใส่สบายที่ทุกคนรู้จักดี ออกแบบจักรยานรุ่น พิเศษเพื่อหนุ่มสาวชาวเมือง แน่นอนว่ารุ่นนี้ ฮ็ อ ตมากเพราะตอนที่ เ รานั่ ง ปั ่ น ต้ น ฉบั บ อยู ่ ที่ ร ้ า นมี เ หลื อ อยู ่ แ ค่ ส องคั น สุ ด ท้ า ย ในราคา คันละ 34,900 บาท ใครสนใจลองไปสอบถาม ที่ร้านได้ แต่ถ้าช้าหมดอดแน่ ! นอกจากมีจักรยานและอุปกรณ์เสริมแสน น่ารักไว้ให้เหล่าฮิปสเตอร์ได้ชื่นชมแล้ว ภายใน ร้านยังมีมุมกาแฟเล็กๆ ไว้ให้บริการภายใต้ชื่อ ‘ละเลี ย ด คอฟฟี ่ แอนด์ เบเกอรี่ (Laliart Coffee & Bekery)’ ที่ ถึ ง แม้ จ ะไม่ ใ ช่ ร ้ า น ใหญ่ โ ตโอฬาร แต่ บ อกเลยว่ า ทั้ ง กาแฟและ เบเกอรี่ของที่นี่ไม่มีแพ้ใคร ด้วยความหอมจาก เมล็ดกาแฟที่คั่วเองและเบเกอรี่โฮมเมดจาก ฝีมือเหล่าแก๊งเพื่อนสนิทที่รวมตัวกันท�ำเมนู เด็ดของแต่ละคนส่งตรงมาวางที่ร้านโดยเฉพาะ จึงมีรสชาติอร่อยแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ ไม่ ซ�้ ำ ใคร - - เมนู แ นะน� ำ ที่ อ ยากให้ คุ ณ ได้

ท�ำความรู้จักกันในฉบับนี้ ขอเริ่มต้นกันที่เมนู Honey Macchiato ที่เรียกความสดชื่นได้ ทั น ใจด้ ว ยความหอมของเมล็ ด กาแฟบวกกั บ กลิ่นหอมหวานเฉพาะตัวของน�้ำผึ้งซึ่งเป็นส่วน ผสมส�ำคัญที่น�ำมาเรียกความหวานละมุนแทน ไซรัป ช่วยดับกระหายในหน้าร้อนเยี่ยงนี้ได้ดี นักเชียว (ราคา 85 บาท) จานต่อไปที่อยาก แนะน� ำ มี ชื่ อ ว่ า Bacon Cheese Scone หลายคนคงเคยชิมของว่างคู่น�้ำชาอันมีชื่อว่า สโคนกันมาบ้างแล้ว ซึ่งปกติจะเสิร์ฟพร้อมเนย หรือแยม ให้อารมณ์ไปทางของหวาน แต่สโคน ที่ นี่ จ ะมี เ บคอนเป็ น ส่ ว นผสมส่ ง ให้ ตั ว สโคนมี รสชาติ เ ค็ ม นิ ด ๆ และหอมกรุ ่ น กลิ่ น เบคอน เสิร์ฟพร้อมครีมที่ให้รสชาติเค็มๆ มันๆ เมื่อน�ำ

บรรยากาศ ภายในร้าน สิงห์นักปั่น มีร้องกรี๊ด

หมวกส�ำหรับ นักปั่นซึ่งมี ขายเฉพาะที่ ร้านเท่านั้น ALL ABOUT JAPAN 61


ABJ ABOUT GUIDE

ละเลียด คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ คาเฟ่น่ารักภายใน ร้าน Tokyo Bike ร้านกาแฟที่ ละเลียดทุกรสชาติ

Honey Macchiato ส่วนผสมที่ลงตัว ระหว่างความหอมของ เมล็ดกาแฟบวก ความหวานของน�้ำผึ้ง คู่แท้ที่หากันเจอ

มารวมกัน บอกได้เลยว่าดี !! จานนี้ขอให้ได้ลอง (ราคา 65 บาท) ถั ด มาที่ จ ะแนะน� ำ คื อ Earl Grey Brownie บราวนี่ย์เนื้อเนียนที่มีส่วนผสมของ ชาเอิร์ลเกรย์ ให้ความแตกต่างทั้งรสสัมผัสที่ เต็มแน่นไปด้วยช็อกโกแลตเนื้อเนียนละเอียด และอวลกลิ่นหอมกรุ่นของชาเอิร์ลเกรย์ที่ผสม ลงไป ได้ความแปลกใหม่อย่างไม่เคยชิมที่ไหน มาก่อน สมราคาหนึ่งในขนมท็อปฮิตติดชาร์ต ขายดีของร้าน (ราคา 75 บาท) ยิ่งได้กินคู่กับ ลาเต้ร้อนหอมกรุ่นรสชาติละมุนสักแก้ว รับรอง เริ่ดอย่าบอกใคร (ราคา 70 บาท) อีกอย่างหนึ่ง ที่แนะว่าควรลองคือ Marshy Dough ซอฟท์ คุ ้ ก กี้ เ นื้ อ นุ ่ ม อบในรู ป แบบเดี ย วกั บ การอบ บราวนี่ย์ ด้านในสอดไส้ช็อกโกแลต ด้านบน โรยหน้ า มาด้ ว ยอั ล มอนด์ แ ละมาร์ ช เมลโลว์ เสิร์ฟแบบอุ่นให้คุณได้ชิมความหยาดเยิ้มของ ช็อกโกแลตที่อยู่ด้านใน ตัวคุ้กกี้นุ่มเนียนละลาย ในปาก รสชาติหวานอ่อนๆ ละมุนละไม แถม ท้ายให้ความสนุกกับรสสัมผัสด้วยความกรอบ เบาของมาร์ ช เมลโลว์ ที่ ผ ่ า นการอบมาแบบ

62 ALL ABOUT JAPAN

พอดิบพอดี และความกรุบของเมล็ดอัลมอนด์ที่ อยู่ด้านบน ชิ้นเดียวไม่มีทางพอ ขอบอกไว้ตรงนี้ เลย (ราคา 75 บาท) ปิ ด ท้ า ยความเพลิ ด เพลิ น วั น นี้ กั น ที่ Apple Pie Cappuccino กาแฟรสล�้ำที่มา พร้ อ มกลิ่ น หอมของซิ น นามอนและแอปเปิ ้ ล พาย แก้วนี้เป็นสูตรเฉพาะตัวที่ทางร้านคิดค้น ขึ้นเอง เมื่อจิบตัดความหวานอ่อนของขนมที่เรา เพิ่ ง ได้ ชิ ม ไป ถื อ เป็ น การจบเมนู ค ราวนี้ แ บบ สวยงามและน่าประทับใจ ยืดอกรับรองได้ว่า ถูกใจชาวฮิปสเตอร์แน่นอน

Marshy Dough ซอฟท์คุกกี้ เนื้อนุ่มละมุนลิ้น กรอบกรุบด้วย อัลมอนด์และ มาร์ชเมลโลว์ จานนี้ชนะเลิศ !!


IN THAI

Tokyo Bike (Thailand) Open : 10.00 - 20.00 น. Laliart Coffee and Bakery Open : 10.00 - 18.30 น. ทั้งสองร้านเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ Location : ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) เลี้ยวเข้าอารีย์ซอย 2 ไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นร้านอยู่ทางขวามือ Facebook : www.facebook.com/laliartcoffee E-mail : laliartcoffee@gmail.com Telephone : 08 - 9142 - 8203, 09 - 4691 - 2666

ALL ABOUT JAPAN 63


All

JAPAN STYLE

寿 司

อายุยืนพร้อมเสิร์ฟ

‘ซูชิหน้าปลาแมกเคอเรล’ คืออาหารจานโปรดของ ‘มิซาโอะ โอกาวะ’ หญิงชราชาวญี่ปุ่นวัย 117 ปี ที่ ได้รับการบันทึกให้เป็นผู้หญิงที่มีอายุยืนที่สุดในโลก - - คงไม่ต้องถามต่อว่าเคล็ดลับของการ มีอายุยืนยาวคืออะไร ในเมื่อค�ำตอบได้ปรากฎชัดอยู่ในอาหารจานโปรดของเธอแล้ว

64 ALL ABOUT JAPAN


เชฟในวงการอาหารญี่ปุ่นยืนยันเป็นเสียง เดียวกันว่าอาหารที่มีคุณภาพจะต้องเสิร์ฟ แบบสดและคงรสธรรมชาติ ไว้มากที่สุด ถึงจะสัมผัสได้ถึงคุณค่าที่แท้จริง

ซูชิ เป็นอาหารญี่ปุ่นที่อัดแน่น ด้วยกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นและ ถือเป็นอาหารประจ�ำชาติที่ชูกลิ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างสมศักดิ์ศรี อาหารจานเด็ ด นี้ โ ลดแล่ น อยู ่ ใ น วงการอาหารญี่ ปุ ่ น มานานหลาย ร้ อ ยปี ด้ ว ยไอเดี ย วิ ถี ช าวบ้ า นที่ ต้องการถนอมอาหาร แน่นอนว่า น�้ำส้มชายชูตัวเอกด้านการถนอม อาหารเป็นเครื่องปรุงหลักของซูชิ และเป็นเคล็ดลับเด็ดทีท่ ำ� ให้ขา้ วปัน้ อัดก้อนสุดแสนธรรมเลอค่าขึน้ มาได้ ถ้าข้าวปัน้ คือพระเอก หน้าต่างๆ ที่วางโปะมาบนข้าวก็คือนางเอก ในความหมายโดยแท้ของซูชิ หมายถึงข้าวกับปลาที่ปั้นเป็นก้อน กินแบบพอดีค�ำ แต่วงการอาหาร ญี่ ปุ ่ น ไม่ เ คยหยุ ด นิ่ ง ปั จ จุ บั น จึ ง มี

ข้าวปั้นหน้าต่างๆ เพิ่มความอร่อย ตามมามากมาย - - ‘ปลา’ คือ สูตร ลับที่ท�ำให้คนญี่ปุ่นอายุยืน เชฟในวงการอาหารญี่ ปุ ่ น ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารที่ มีคุณภาพจะต้องเสิร์ฟแบบสดและ คงรสธรรมชาติไว้มากที่สุดเท่านั้น ถึ ง จะสั ม ผั ส ได้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงนิยมรับประทาน อาหารที่ไม่ปรุงแต่งเยอะ และนั่น ได้ ก ลายมาเป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ แ สน โดดเด่นของอาหารญี่ปุ่น ‘รสชาติ ดั้งเดิมที่อร่อยได้ด้วยการใส่ใจท�ำ และใส่ใจทาน’ - - ซูชิ คือ ค�ำตอบ ของอาหารจานนั้น ... อายุยืนพร้อมเสิร์ฟให้คุณแล้ว สนใจเลือกชิมซูชิจานไหนดี

ALL ABOUT JAPAN 65


All

ABOUT GIMMICK

3

TOP

ของฝากยอดนิยม จากโตเกียวและเกียวโต

TOKYO

Tokyo Banana แค่ชื่อก็บอกที่มา - - ฉะนั้นขนมเค้กสปันจ์เนื้อเนียนนุ่มสอดไส้กล้วยรสชาติหวานมันจึงเป็น สุดยอดของฝากอันดับหนึ่งที่ฮ็อตฮิตจนห้ามพลาดที่จะซื้อติดไม้ติดมือมาจากโตเกียว

คิทแคทรสต่างๆ เมื่อเวเฟอร์แท่งเคลือบช็อคโกแลตชื่อดังก้องโลก ‘คิทแคท’ มาอยู่ใน ประเทศที่เต็มไปด้วยมนุษย์ ไอเดียอย่างญี่ปุ่นจึงกลายเป็นสุดยอด ขนมหวานที่มีหลายรสชาติมากที่สุดจนติดอันดับสองของฝากขายดี ของโตเกียว...คิดจะพัก คิดจะรัก คิดถึงคิทแคทเจแปน

Royce Chocolate ไม่ซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับมาฝากคนอื่นก็ต้องซื้อฝากให้ตัวเอง เพราะช็อกโกแลตสัญชาติญี่ปุ่นแท้ที่มีถิ่นก�ำเนิดมาจากฮอกไกโด ดินแดนแห่ง นมรสเริ่ดและชีสชั้นดี แค่นี้ก็คงการันตีได้แล้วว่ารอยเซอร่อยกว่าช็อกโกแลต อื่นๆ มากแค่ไหน แถมยังราคาถูกกว่าที่ไทยมากเสียด้วย 66 ALL ABOUT JAPAN


KYOTO Yatsuhashi ไม่ว่าไปเที่ยวเมืองไหนของเกียวโตคงไม่มีใครไม่เคยเห็นขนม Yatsuhashi ขนมหวานที่ท�ำจากแป้งนวดนิ่มเคล้าเข้ากับน�้ำตาล สอดไส้ต่างๆ เช่น ถั่วแดง ช็อกโกแลต สตรอว์เบอร์รี ฯลฯ เป็นขนมประจ�ำเมืองขนาดนี้ ห้ามพลาดที่จะซื้อเป็นของฝาก!

เครื่องรางตามวัดดัง เกียวโตเป็นเมืองเก่าที่เรืองศาสนาและวัฒนธรรมมาก มีวัดวาศาลเจ้า ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมากมาย ฉะนั้นคงไม่ต้องโฆษณา ว่าเครื่องรางตามวัดดังของเกียวโตศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหน -- ถึงใครจะ ว่างมงายก็ยอมละงานนี้เพราะนอกจากขลังแล้ว เครื่องรางต่างๆ ยัง ครีเอทออกมาได้น่ารักมากอีกด้วย

ไดฟูกุ ไดฟูกุ เป็นขนมมงคลชนิดหนึ่งของ คนญี่ปุ่น เนื่องจากค�ำว่า ‘ไดฟูกุ’ ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียงพ้องกับ ค�ำที่แปลว่า ‘โชคดี มีความสุข’ ฉะนั้นเมื่อต้องการให้สิ่งดีๆ สักอย่าง แก่ผู้รับแล้วจะมีอะไรคู่ควรไปกว่า ไดฟูกุอีกละ - - ให้ ไดฟูกุเท่ากับ ให้โชค ให้ความสุข ALL ABOUT JAPAN 67


All

ABOUT SHARE

TOM_SANTHITI INS TAGRAM

ROCKET COFFEEBAR

FAII__SAYURI INS TAGRAM

JIYUUGAOKA

68 ALL ABOUT JAPAN


RICHIEZHOU INS TAGRAM

NIIGATA

DADEEDA_DAO INS TAGRAM

NAGANO

OONARAK INS TAGRAM

ABJ MAGAZINE Thank you : ) ALL ABOUT JAPAN 69


All

ABOUT INSPIRE

70 ALL ABOUT JAPAN


Never get tired of doing little things for others. Sometimes those little things occupy the biggest part of their hearts.

ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ All About Japan E-magazine ในคอลัมน์ ABOUT Share โดยการ ร่วมแบ่งปันความทรงจำ�ประทับใจผ่านรูปภาพ ไม่ว่า จะไปเที่ยวที่มุมไหนของโลกก็ตาม (ไม่จำ�เป็นต้องเป็น ประเทศญี่ปุ่น) ส่งรูปเข้ามาแบ่งปันความทรงจำ�ดีๆ ให้ ทุกคนที่มีใจรักในการท่องเที่ยวเหมือนกันได้เห็นเป็น แรงบันดาลใจ รูปภาพที่ประทับใจทีมงานจะได้แชร์ลงใน คอลัมน์ ABOUT Share สามารถแชร์รูปมาได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ ผ่านทาง Fan page โดยการโพสในหน้าแฟนเพจ หรือ ส่งมาทางกล่องข้อความ สำ�หรับคนที่เล่น Instagram ก็สามารถแชร์ผ่านทาง ig ได้ โดยการแฮชแท็กมาที่ #abjmagazine ALL ABOUT JAPAN 71


NEXT ISSUE ALL ABOUT JAPAN I APRIL 2015


ดาวน์โหลด All About Japan E-magazine นิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์รูปแบบใหม่เอาใจคนรักประเทศญี่ปุ่น ได้แล้ววันนี้ ทั้งคอมพิวเตอร์ PC Mac และอ่านออนไลน์ที่ http://www.abjmagazine.com ดาวน์โหลดฟรี !! สำ�หรับสมาชิกเตรียมรับ All About Japan E-magazine ก่อนใคร !! ส่งตรงให้ถึง E-mail ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เตรียมรอดาวน์โหลดนิตยสารได้ทุก วันที่ 30 ของเดือนที่เว็บไซต์ของนิตยสารและแผงหนังสือออนไลน์ เขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย ติชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแบ่งปันรูปภาพ ประสบการณ์ ได้ทั้งทาง Fan Page Facebook และทาง E-mail : abjmag@gmail.com

FOR IPAD OR TABLET

สามารถดาวน์โหลด All About Japan E-magazine ลง iPad หรือ Tablet ได้แล้ววันนี้ โดยการดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ http://www.abjmagazine.com หรือดาวน์โหลด จากแอพพลิเคชั่นด้านล่างนี้ แล้วค้นหาชื่อนิตยสารได้เลย

อ่านสนุก อ่านดี อ่านฟรี มีสาระ อ่าน All About Japan E-magazine แล้วคุณจะรู้ว่า เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!


All about japan E-magazine issue 15  

Japan, Magazine, เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง, นิตยสารออนไลน์, ดาวน์โหลดฟรี, ประเทศญี่ปุ่น, อาหารญี่ปุ่น, E-magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you