Page 1

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

Til DSB's direktion

Vores ref.

Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28

09-b033 KGI PLG 102308 09000.docx

2. september 2009

DSB's og FirstGroup's tilbud på Øresundstrafikken og trafikken på Kystbanen De har anmodet os om at udtale os om, hvorvidt nedennævnte vilkår om DSB's aktiviteter i udlandet i aktstykke 181 samt vedtægternes vilkår (§ 5) er efterlevet i det udarbejdede budget for Øresundstrafikkens svenske aktiviteter via Öresundstrafiken AB for perioden 2007-2017: 

at overskudsgraden (overskud før skat) skal udgøre mindst 5 %,

at lønsomheden skal udgøre mindst 10 %, beregnet som afkast af den investerede kapital (intern rente), samt

at investeringens tilbagebetalingsperiode højst må være 7 år.

Vi skal i den forbindelse henvise til, at vi til brug for DSB's og FirstGroup's afgivelse af tilbud i 2007 har udarbejdet forskellige erklæringer. Det fremgår heraf bl.a., jf. vedlagte erklæringer dateret 25. juni 2007, at vi under dette arbejde ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at betingelserne i aktstykke 181 ikke er opfyldt for den svenske del af trafikken. De nærmere forudsætninger for denne konklusion er anført i erklæringerne. Med venlig hilsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kurt Gimsing

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International, et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

kpmg om dsbs tilbud septemer 2009  
kpmg om dsbs tilbud septemer 2009  

kpmg om dsbs tilbud septemer 2009