Page 1

04

rJNuM

sc˜vwh, bkd˜Jth 31 bRo 2011

www.naidunia.com www.webdunia.com

nh rVUf{U fUtu "wYk bü W\ztlu ytih ;kctfqU actlu fUt Nd˜ lgt lné cý; vwhtlt ni> bsu=th ct; gn ni rfU Rm Nd˜ fUe rdhÜ; bü fUtuRo Ce ytmtle mu yt ;tu st;t ni vh Rmmu rlfU˜lt bwrëfU˜ ntu;t ni> mkseJle cqxe btlfUh rfUme Ce Áv bü ;kctfqU fUt muJl fUhlu Jt˜tü fUtu ;rlfU Ce gn Ctl lné ntu;t rfU Jtô;J bü gn "ebt snh ni stu Wànü bti; fuU bwkn bü výkat hnt ni> bnÀJvqKo ct; gn ni rfU ;c ;fU =uh ntu awfUe ntu;e ni ytih Nheh ;kctFqsrl; Dt;fU cebtrhgtü xece, fîUmh, yô:bt, †=g htudtü fUe avux bü ytfUh FtuF˜t ntu awfUt ntu;t ni> yts rJëJ ;kctfqU rlMu" r=Jm vh Œô;w; ni rJNuM hvx...

=b Dtüx hne ;kctfq ct˜tDtx> ytr=Jtme cý˜ ct˜tDtx rs˜u bü c=nt˜ ôJtôÚg muJt fuU a˜;u fîUmh sime dkCeh cebtrhgtk dwbltb nki> ;kctfqU mu cý;tg; ntulu Jt˜u bwF fîUmh fuU hturdgtü fUe mkÏgt rs˜u fuU =qhô: d{tbeK Guºttü bü yr"fU ni> Rmu ˜ufUh sntk ôJtôÚg bnfUbt ˜tvhJtn lsh yt hnt ni> Jné ;kctfqU =b Dtüx hne ni> nt˜tkrfU, ô:tleg ;tih vh fîUmh mu ver\\z; ˜tudtuk fUe Ftus ;:t Rm htud fuU rl=tl fuU r˜Y rJCtd Åtht Œgtm lné rfUY st hnu nik> rJd; JMo Ctuvt˜ mu ct˜tDtx ytr=Jtme Guºttü fUt =tiht fUhlu ytRo Ntu"fU;toytü fUe YfU xeb lu cinh, rchmt, vhmJt\\zt, ˜tkse, rfUhltvwh, WfUJt, mbltvwh, ˜tb;t ytr= Guºttü fUt =tiht rfUgt :t> Ntu"fU;toytü fUe xeb lu rs˜u fuU rJrCàl Guºttü bü ;kctfqU mu ntulu Jt˜u fîUmh fuU bhestü fUtu vtgt :t> rsmfuU a˜;u ;ÀfUt˜el bwÏg rarfUÀmt YJk ôJtôÚg yr"fUthe mu bw˜tfUt; fUh Ntu"fU;toytü lu fîUmh fuU bhestuk fUe Ftus fUhlu rNrJh ;:t RmfuU Wvath fUe ytJëgfU;t vh stuh r=gt :t> bwÏg rarfUÀmt YJk ôJtôÚg yr"fUthe fuUfuU Ftum˜t fuU ylwmth ;kctfqU "qb{ mrn; ytih hrn; =tultü ;hefuU mu muJl fUe st;e ni> rmdhux, ce\\ze, ý¢fUt ytr= "qb{vtl fuU mt"l nik> ;kctfqU fuU muJl mu bkwn ytih =tk; bü rJfUth WÀvàl ntu;t ni> ydh bwkn fuU yk=h =tultü ytuh mVuU= ˜tRolü gt mVuU=e yt hne ni ;tu gn fîUmh fuU ˜GK ni> bwÏg;& VuUVU\\zu, brô;ífU, d˜t, †=g mkck"e cebtrhgtk muJl fUhlu Jt˜u Ôgr¢; fUtu Duh ˜u;e nki> stu stl˜uJt mtrc; ntu hne ni> VuUV \ztü bü Ftkme, fîUmh, c{tüfUtRorxm, RàVUtumubt simu htud> Jné "qb{vtl btkm vurNgtü mu ytp¢mesl FéafUh Nheh fUtu fUbstuh clt;t ni> brô;ífU btlJ Nheh fUt mcmu bnÀJvqJo ykd ni stu vqhu Nheh fUt mkat˜l fUh;t ni rlfUturxl Wmu yvlt yt=e clt ˜u;t ni> sc brô;ífU bü RmfUt ŒJuN ntu;t ni ;c blwíg n;tuÀmtrn; ntu st;t ni> ;kctfqU fUe rlfUturxl h¢; lr˜fUtytü fUtu mkfwUra; fUh;e ni> stu †=g fUtu yr"fU fUtgo fUhlu fuU r˜Y bscqh fUh;e ni> "qb{vtl "brlgtü fUtu yJÁ° fUh mfU;t ni rsmmu ntxo yxifU ;:t ôx[tu¢m fUe mkCtJlt c\\Z;e ni> stdÁfU;t fUe fUbe- Jimu ;tu rs˜u bü =solCh mu yr"fU mtbtrsfU mkdXl rJrJ" dr;rJr"gtü bü mrf{Ug nik ˜urfUl fîUmh sime dkCeh cebthe mu rlcxlu ôJtôÚg bnfUbt mrn; mtbtrsfU mkdXl Ce W=tmel;t yvlt hnu nik> stdÁfU;t c\\Ztlu mrf{Ug mkdXl Ce fîUmh sime dkCeh cebthe fuU r˜Y stdÁfU lsh lné yt hnu nik>

Wbrhgt bü rmdhux mu ßgt=t ;kctfqU fUt muJl Wbrhgt> ytr=Jtme cý˜ Wbrhgt rs˜u fuU yr"fUtkët ˜tud ;kctfqU fUt muJl fUh;u nî> slst;eg mbts bü ˜kcu mbg mu ;kctfqU fUt a˜l hnt ni> mt: ne cDu˜Fãz yk;do; ytlu Jt˜u Rm rs˜u bü dih ytr=Jtme mbts bku Ce ;kctfqU Ftlu- rF˜tlu fUt rhJts hnt ni> vÀÀtu fUe atüde cltfUh ;kctfqU velt-rv˜tlt Ôgr¢;d; Áv mu ;tu a˜;t ne :t, mtbtrsfU mbthtuntü buk Ce RmfUt Fqc a˜l hnt ni> yc c=˜;u J¢; fuU mt: ce\\ze, ;kctFq, dwxFt, rmdhux, File, dw\ztFw ytr= lu RmfUt ô:tl ˜u r˜gt ni> l rmVoU d{tbeK mbw=tg crÖfU ldheg ytct=e Ce ;kctfqU fUe rdhÜ; bü cwhe ;hn mu sfU\\ze ýRo ni> rs˜u bü ;kctfqU fuU =wívrhKtbtü fuU cthu bü slstd]r; yrCgtl a˜tlu mu ˜ufUh ˜tudtü fUtu ;kctfqU fUe ˜; Aw\ztlu ;fU fuU ÔgtvfU v{gtm ýY nî> fURo mtbtrsfU mkô:tytuk lu mtbtrsfU àgtg rJCtd fuU mt: rb˜fUh ytih y˜d mu Ce d{tbeK Guºttü bü

rNrJh fUt ytgtusl fUh ;:t lw¢fU\\z ltxfUtü fuU btÆgb mu fUtVUe Œgtm rfUY nî> Rm fUtgo bü dtk"e se fuU rJathtü fuU yt"th vh fUtgoh; htíx[eg gwJt mkdXl lu ytr=Jtme Guºttü, Nnhe YJk d{tbeK gwJtytuk fuU cea std]r; ˜tlu fUt Œgtm rfUgt ni>

lNt htufUlu mtbqrnfU Œgtm rzãztihe> lNu fUe rdhÜ; bü yts nbtht mbts fwUA Rm fU=h sfU\\z dgt ni rfU Rmu rlfUt˜ vtlt fUtVUe bwrëfU˜ fUtb ntu dgt ni> yts yr"fUtkN gwJt lNu fUe avux bü ytfUh yvlt CrJíg ativx fUh hnu nî ;kctfqU ytih ;kctfqU mu clu WÀvt=tü fUt rJf{Ug stuhtü vh ni> d{tbeK Guºttü bü ;tu ;kctFq, ceze, rmdhux, dwxFt vtWa, dw\ztFq simu v=t:o fUe btkd Nnhe Guºttü mu cý; yr"fU ni Yumu bü Rl WÀvt=tü fuU rlbto;t ytih rJf{uU;tytü fuU r˜gu c\\zt ctsth gntk Wv˜ç" ni> ctsth fUe Wv˜ç";t ytih btkd fUtu cltY hFlu fuU r˜Y rlbto;t ytih rJf{uU;t Rm ctsth fUtu Cwltlu bü fUtuRo fUmh lné At\\uz hnu nî, rJNuM fUXtuh rlgb l ntulu mu yts ctsth bü ;kctfqU ytih ;kctfqU mu clu WÀvt= "\\zÖ˜u mu rcfU hnu nî> rfUme Ce vtl =wfUtl bü yts mcmu yr"fU ;kctfqU gw¢; dwxFt vtWa ne rcfU;t ni Yumu bü =wfUtl=th Ce yvle =wfUtl fUtu Rl hkdrchkdu vtWatü mu mstfUh hF;t ni> gn lNt J;obtl bü yvlt st˜ gwJtytü ytih cåatü ;fU ViU˜t awfUt ni ytih mcmu yr"fU btkd Rme ytgwJdo fuU cea ntu;e ni> vtl =wfUtl=th c;t;u nî rfU r=l Ch bü 80 Œr;N; vtWa Fhe==th cåau ytih gwJt ntu;u nî>

hi˜e, lw¢fU\\z ltxfU, mkkdtuíXe yts sc lNu fUe rdhÜ; bü mbts sfU\\z hnt ni Yumu bü fURo mbtsmuJe mkô:tl ytih Ôgr¢; yts lNu fUe rdhÜ; mu mbts fUtu =qh fUhlu bü yvlt gtud=tl =u hnu nî rsmbü mJtødéK rJfUtm mkô:tl ŒbwF ni rsmlu mbg- mbg vh lNtbwr¢; fuU r˜Y ˜tudtü fuU cea stdÁfU;t ytk=tu˜l a˜tY nî

m;lt rs˜u bü 7 nsth fîUmh htude

lNu fUt =wíŒCtJ vrhJth J mbts vh rfUm ;hn v\\z;t ni, fUtu c;tfUh nsthtü ˜tudtü fUtu lëtu fUe rdhÜ; mu =qh rfUgt ni> mkô:t fuU mraJ J mkat˜fU ltuFu˜t˜ gt=J lu c;tgt rfU nbuk mtbtrsfU Guºt bü fUtb fUhlu fuU =tihtl lNu fUe =wíŒJ]rÀ; ytih RmfuU =wívrhKtb =uFlu fUtu rb˜u ;c mu nblu mbg- mbg vh Nnhe ytih d{tbeK Guºttü bü lNtbwr¢; fuU r˜gu stdÁfU;t yrCgtl a˜tgt rsmbü lw¢fU\\z ltxfU, hi˜e, mkdtuíXe ytr= fuU btÆgb mu lNu fUe ŒJ]rÀ; fUtu s\\z mu WFt\\zlu fUt ce\\zt WXtgt ni> Rm fUtgo bü fURo dtkJtü bü Wànü Cthe rJhtu" gntk ;fU rfU bthvex Ce mnlt v\\ze ni vh mbts mw"th fuU r˜gu nbü gn mc bksqh ni>

me"e bü ylwv˜ç" lNtbwr¢; fuU ytkfU\\zu me"e> "qb{vtl bü me"e rs˜u fUt nh ;cfUt r˜Ë; ni> lNu fUe ˜; fuU fUthK ˜tud bwkn fuU mwà=h =tk; J seC fuU htudtü mu d{ô; nki> vux fUe cebtrhgtü bü Ce RstVUt ýyt ni> rs˜u bü lNt bwr¢; fuU r˜Y yrCgtl a˜tlu Jt˜e ôJgk muJe mkô:tytü bü d{tb mw"th mrbr;, yrCÔgr¢; J raºttkN bubturhg˜ lu JMtuok mu Œgtm sthe rfUY nik ˜urfUl d˜e- d˜e Fw˜e vtl fUe dwbrxgtü ytih lNe˜e =Jtytü fUe rcf{Ue mu "qb{vtl fUhlu Jt˜tü fUe mkÏgt c\\Z hne ni> d{tb mw"th mrbr; fuU yÆgG yÁK Àgtde lu c;tgt rfU lNur\zgtü fUt mbqn ni> stu lNu fUe ˜; bü Nheh vh Ægtl lné =u;t ni> d{tbeK Guºttku bü ;öctFq, rmdhux, ce\\ze, Nhtc ytr= fuU lNu ntu;u ni> Nnhe Guºt bü lNe˜e =Jtytü J Ràsu¢Nl fUt muJl ˜tud fUh;u nik> mJuo bü ˜tud d˜; ltb J v;t r˜FJt;u nki rsmmu WlfuU vtm stlu bü Cthe fUrXltRo ntu;e ni> yrCÔgr¢; mkô:t fuU fUb˜ ¶eJtô;J lu fUnt rfU mt˜ Ch bü ytim; 12 mu 15 ˜tudtü fUtu lNtbwr¢; fuU r˜Y Œurh; fUh;t þk ˜urfUl Ju nb ˜tudtü mu fU;ht;u hn;u nik> ytëagoslfU ct; ;tu gn ni rfU lNtbwr¢; yrCgtl mu sw\zu ˜tud ne lNu fUe ˜; bku nki ;c =qmhtuk fUtu lNt mu bwr¢; r=˜tlu fUt fUtgo fiUmu mkCJ ni> me"e rs˜u bü ;öctFq, vtl, ce\\ze, rmdhux J lNe˜e =Jtytü fUt muJl fUhlu Jt˜u ˜tud ôJgk muJe mkô:tytü fUtu yvlt mne v;t lné c;t;u nki ;trfU WlfuU cthu bü rfUme fUtu gn stlfUthe l ntu rfU Jn lNu\ze nki> mkô:tytü Åtht ôfqU˜tü J mtJosrlfU ô:˜tü buk fUtgof{Ub ytgturs; fUh lNtbwr¢; fuU VUtbo ytr= ChtY st;u nik>

m;lt> m;lt J RmfuU ytmvtm fuU rs˜tu bü 48 VUem=e fîUmh ytuh˜ fîUmh ntu;t ni ytih gn bwÏg Áv mu ;öctfqU fuU fUthK vi=t ntu;t ni> gntk mhfUthe ô;h vh ;tu fîUmh fuU fUtuRo ytkfU\zu Wv˜çÆt lné nî ˜urfUl rv{göc=t rch˜t fîUmh RkôÕegqx fuU ztghu¢xh ztp. mksg btnuëJhe lu Rm vh dnl yÆggl rfUgt ni> Wàntülu c;tgt ni rfU yc ;fU gntk ˜dCd 7 nsth fîUmh htude rJkÆg Guºt mu vksef]U; rfUgu dgu nî> Wlbü mu ˜dCd 3nsth 4 mti htude bwF fiUkmh fuU nî> Wàntülu c;tgt rfU m;lt J ytmvtm ;öctfqU fUt muJl c\ze btºtt bü rfUgt st;t ni gntk ˜tud ;öctfqU fUtu Xtum, ;h˜ J nJt fuU Áv bü ˜u;u nî Rmbü ;öctfqU, dwxFt,ý¢fUt J "qb{vtl Ntrb˜ ni> ztp. btnuëJhe fuU ylwmth Œt:rbfU ôxus bü gntk rmVoU =m mu vkŠn VUem=e ˜tud ne yôv;t˜ ;fU výka vt;u nî ctfUe ˜tud ykr;b ôxus bü ne R˜ts fUhtlu výka;u nî> RlfuU ylwmth bwF fUu fîUmh fUt Œt:rbfU ˜GK bwn bü At˜u fUt ntult ytih Rmu sÖ=e XefU l ntult, At˜u fUt l Chlt, bmqztu mu Fql ytlt J bmqztü fuU leau DtJ fUt XefU l ntult fîUmh fUt ˜GK ntu mfU;t ni> rJNuMÒttü fuU bw;trcfU gntk stu ˜tud ;öctfqU fUt muJl fUh;u nî Ju ;öctfqU fUtu bwn fuU yk=h rVU¢m fUh =u;u nî gtrl ytüX fuU leau gn ;öctfqU fURo Dkxu =ce hn;e ni stu fiUkmh fUt mcmu ŒbwF fUthK cl;t ni> WlfuU ylwmth ;öctfqU bü lefUturxl J ntRvtumtRlux ltbfU fUtRmtusurlfU htmtgl vtgt st;t ni stu fiUkmh fUtu Œbtux fUh;t ni ytih sc RmfUe btºtt YfU ô;h mu Qvh a˜e st;e ni ;tu gn fîUmh fUt Áv ˜u ˜u;t ni>

m;lt rs˜u bü "qb{vtl J lNu fuU rlMu" fuU r˜Y yCe nt˜ ne bü rs˜t ŒNtml Åtht gw° ô;heg yrCgtl a˜tgt dgt :t rsmfUe ydwJtRo rs˜t fU˜u¢xh mwFceh rmkn J vwr˜m y"eGfU ztp. nrh rmkn gt=J lu ôJgk fUe :e> Rm yrCgtl fuU yk;do; rs˜t ŒNtml ;fUhecl YfU mifU\zt dtkJ bü stfUh ˜tudtü mu Rm ct; fUt mkfUÖv ChJtgt :t rfU Ju l ;tu lNt fUhüdu ytih l ne "qb{vtl fUhüdu> fU˜u¢xh, Ymve fUe btisq=de bü yfuU˜u m;lt rs˜u bü 70 nsth ˜tudtü mu lNt l fUhlu J ;öctfqU l Ftlu fUt mkfUÖv vºt ChJtgt dgt ni> fURo ˜tudtü lu ;tu mCt fuU =tihtl ne =uJe=uJ;tytü fUe fUmb FtfUh lNt Atu\zlu fUt mkfUÖv r˜gt :t> RmfuU y˜tJt rs˜u bü dtgºte vrhJth, c{öntfwUbthe, Jmwk"ht brn˜t bkz˜ Åtht Ce lNt fuU rJhtu" bü mbg-mbg vh yrCgtl a˜tgt st hnt ni> bi ôJgk dtkJ-dtkJ stfUh lNt bwr¢; fuU r˜Y ˜tudtü fUtu mkfUÖv r=˜Jt hnt þk, yCe ;fU 70 nsth ˜tudtü lu mkfUÖv vºt Cht ni> RmfuU yåAu vrhKtb rb˜ hnu nî> gn yrCgtl sthe hnudt ytih mcfUtu yvlu ôJtôÚg, vrhJth fUe rak;t fUh;u ýY lNt Atu\zlt atrnY, ¢gtürfU lNt ltN fUe sz ni> gn yrCgtl buhu r˜Y cý; bnÀJvqKo nî> mwFceh rmkn, fU˜u¢xh m;lt ;öctfqU bwF fîUmh fUe sz ni,RmfUtu Atu\zlt cý; sÁhe ni> rJkÆg bü RmfUt Œa˜l cý; ni RmfuU r˜Y nb stdh¥fU;t fîUv Ce ˜dt;u nî> ztp. mksg btnuëJhe, ztghu¢xh rch˜t fîUmh RkôÕegqx

mhfUthe fUtgto˜gtü bü cu"\zfU "qb{vtl fUxle> fUxle rs˜u bü ;kctfqU yt"trh; lNu fUt Œa˜l cý; vwhtlt ni> bwd˜fUt˜ bü ;kctfqU fuU ý¢fuU mu a˜t ;kctfqU fuU lNu fUt NtifU ce\\ze, rVUh rmdhux ytih yc ;kctfqU dwxFt fuU Áv bü gntk Œar˜; ni> Rl vh htufU ˜dtlu fuU fwUA YfU Œgtm yJëg ýY nî ˜urfUl Ju Ibso c\\Z;t dgt ßgtü-ßgtü =Jt fUeO simu ne mtrc; ýY nî> mtJosrlfU Áv mu "qb{vtl vh Œr;ck" fuU ctJsq= ŒNtmrlfU yr"fUthe Jdo bü ne fUtgto˜g fuU yk=h "qb{vtl fUt NtifU c=ô;qh sthe ni> ;c Rmmu mkckr"; rlgb fUtlqltü fUt mtJosrlfU ;tih vh vt˜l fUhtlt rfU;lt fUrXl ni RmfUt mns ne yk=tst ˜dtgt st mfU;t ni> mlT 2008 bü fUxle fUe Wv vwr˜m

y"eGfU d{tbeK ¶eb;e Œr;bt biÚgqs fUe vn˜ vh heXe fuU gwJt rNGfUtü rJrvl r;Jthe, Cth; rmkn ytih m;J{; r;Jthe ytr= lu heXe fuU d{tbeK yka˜ bü sl stdhK yrCgtl fUe NwÁyt; fUe> lNt rJhtu"e rNrJh bü ;kctfqU ytr= fuU lNu fuU =wívrhKtb Ctud hnu d{tbeKtü fUt ytlt NwÁ¥ ýyt, Wànü mbwra; rarfUÀmt =ufUh, ;kctfqU J Wmmu mkckr"; lNu, ce\\ze, rmdhux ytr= Atu\zlu Œurh; rfUgt dgt> ˜dCd 400 ˜tudtü lu heXe yka˜ bü ;kctfqU fuU lNu fUtu Àgtd r=gt> YfU d{tbeK 37 JMeog fUtub˜ vxu˜ c;t;u nî rfU buhe cavl mu ce\\ze velu fUe yt=; rNGfU rJrvl r;Jthe fuU cth-

cth fUnlu vh Aqxe ni> vn˜u ;tu bwSu ce\\ze fUe ;˜c m;t;e hne ˜urfUl fU\\zu bl mu bîlu ce\\ze fUe WvuGt fUh zt˜e yc ce\\ze fuU lNu mu bî =qh ntu dgt nqk> buhe Ftkme, mtkm VqU˜lu sime cebtrhgtk Ce yc bwSu lné m;t;e> vtl Ôgtvthe mkD J sg bÆgŒ=uN sl muJt bka fuU mkgwÿU ;ÀJtJ"tl bü ;kctfqU dwxfUt vtWatü fuU =nl fUt rm˜rm˜t a˜ hnt ni> ldh fuU ˜tudtü mu =tultü mkdXl ;kctfqU dwxFt vtQa Atu\z =ulu fUt ytd{n fUh hnu nî>

lhrmknvwh bü ztp¢xh fUt ylwfUhKeg Œgtm lhrmknvwh> yhu... ce\\ze ve;u ntu ytih R˜ts fuU r˜Y yt;u ntu, ytv ;kctfqU Ftlt ck= lné fUhüdu ;tu rVUh ytv gn btl ˜ü rfU ytvfUt ôJtôÚg XefU lné hnudt, atnu s;l ytv fwUA Ce fUh ˜ü, Rmr˜Y cun;h ni rfU ytv ;kctfqU Ftlt Atu\z =ü> Yume lmen; gt mbStRN htustlt vatmtü ˜tudtü fUtu =e st;e ni> yc ;fU mîfU\\ztü ˜tudtü lu Yume mbStRN gt lmen; fUe dtkX ctk" ˜e, ce\\ze velt Atu\z r=gt y:Jt ;kctfqU Ftlt ck= fUh r=gt>

ylqvvwh bü "qb{vtl fUtlql rlíŒCtJe ylqvvwh> mbts rs;lt rNrG; J stdÁfU ntu hnt ni W;lt ne Jn fU˜u¢xtuhux mbu; yàg NtmfUeg fUtgto˜gtü fUt ni sntk dwxFt lNu fUtu ;use mu yvltfUh a˜ hnt ni> dhece, yrNGt YJk cuhtusdthe Wvgtud bü ˜tgt ne st;t ni, rmdhux fuU AÖ˜u Ce Fqc W\\ztY st;u nî> mu ;kd Rkmtl lNu fUt mntht ˜u ne hnt ni, NtifU J yt"wrlfU;t lu Çte "qb{vtl rlMu" rlgbtü fUt vt˜l fUtil fUhtYdt gn gGŒël rs˜u bü "qb{vtl fuU r˜Y ˜tudtü fUtu Œurh; rfUgt ni> "qb{vtl vh sc-sc clt nwyt ni> yt"wrlfU;t fUe afUt-atî" bku gwJt Jdo "qb{vtl fUh mhfUthe rlgkºtK ˜dt ni, WÖ˜kDl Ce c\\Zt ni> yt˜b yc gn ni rfU mtbtrsfU bgto=tytü fUtu ;tu\z hnu nî> lNu fUe rdhÜ; bü ytfUh rfUNtuh, gwJt J c\\zu fUnlu fUtu fuUàŠeg ôJtôÚg YJk vrhJth stl˜uJt cebthe fîUmh mu stl dkJt hnu nî> fUÖgtK rJCtd lu yr"rlgb "qb{vtl rlMu" =uN fîUmh mu ver\\z;tü fUe rs˜u bü "qb{vtl rlMu" yr"rlgb vqhe ;hn Ch bü ˜tdq fUhlu fUe DtuMKt fUh hFe ni rsmfuU ôJtôÚg rJCtd fuU vtm ;n;T mtJosrlfU ô:˜tü, mhfUthe J dih-mhfUthe mu rlíŒCtJe ni> mtJosrlfU J NtmfUeg ô:˜tü vh cuFtiVU lNt rfUgt st hnt ni> NtmlfUtgto˜gtü bü ôbturfkUd fUhlu Jt˜tü fUtu 200 h¥vgu lné ni stlfUthe ŒNtml fUe fUturNNuk ltfUtVUe mtrc; ntu hne nik> swbtolt =ult v\\zudt, ˜urfUl gn yt=uN rs˜u bü "qb{vtl bü "wkythrn; ;öctfqU fUt Wvgtud yr"fU ntu hnt ni rsmfuU cuymh ni> vwr˜m rJCtd lu ce;u YfU JMo buk rfUme Ce Ôgr¢; vh 200 muJl mu †=ghtud, ab\\ze fuU htud, lvwkmfU;t, ctkSvl, fîUmh, xece, h¥vgu fUt swbtolt lné XtufUt ni> mhfUthe fUtgto˜gtü bü Ce gne rô:r; ˜fUJt, vux mu mkckr"; cebtrhgtk ntulu fUt F;ht hn;t ni> gwJt ni Jntk "qb{vtl l fUhlu fUe au;tJle ctuzo ;fU lné ˜du nî> "wkyt hrn; ßgt=t;h rmdhux J dwxfuU simu F;hltfU v=t:toü fUt muJl fUh hnu nî> ;kctfqU lNu fUt muJl fUhfuU ˜tud bwF htud mu ver\\z; ntu hnu nî stu rVUh mhfUthe rJCtd ntu y:Jt rlse J mtJosrlfU ô:tl ;kctfqU gw¢; fîUmh fUt Áv ˜u ˜u;t ni> rs˜u bü "qb{vtl muJl fUhfuU c\\ze mkÏgt bü lNt cý;tg; bü ntu hnt ni> hu˜Ju simu Ìtuºt stu "qb{vtl mu cau btlu ˜tud ver\\z; ni fURo Rm =wrlgt mu rJ=t ˜u awfuU nî rfUà;w ôJtôÚg rJCtd st;u :u, yc ôxuNl vrhmh ntu gt x[ul fuU Ce;h dwxfuU, rmdhux "\\zÖ˜u fuU vtm gn ytkfU\\zt lné ni rfU rfU;lu htude Rm cebthe fu rs˜u bü nî mu cuau J Rô;ubt˜ ntu hnu nî> rs˜t yôv;t˜ vrhmh bü sntk rfUme ytih rfU;ltü fUe b]Àgw ntu awfUe ni> c;tgt dgt rfU stu Ôgr¢; ver\\z; Ce ;hn fUt "qb{vtl fUhlt Jrso; ni, Fw˜u ŒtkdK bü bhestü fuU vrhsl rb˜;u nî ;tu WlfUt Ro˜ts c\\zu ldhtü bü ntu;t ni r˜ntst Yumu hturdgtü ce\\ze, rmdhux fUt fUN ˜dt;u lsh yt;u nî> gne nt˜ cm ôxiãz bü fUe mne rô:r; gntk lné ni>

ChtY dY 70 nsth mkfUÖv vºt

rclt rfUme ltb, Ïgtr; fUe ytm bü dwbltb ;hefuU mu YfU NÏm JMtuø mu ˜tudtü fUtu ce\\ze ytih ;kctfqU fuU muJl mu =qh fUh hnt ni> NÏm fuU Œgtm Ce R;lu ŒCtJe ytih mt:ofU nî rfU ˜tud bscqhe bü ce\\ze velt ck= fUh =u;u nî gt ;kctfqU fuU Rô;ubt˜ mu ;tict-;tict fUhlu ˜d;u nî> NÏm fuU Œgtm Wl ;btb ôJgkmuJe mkô:tytü, mkdXltü fuU r˜Y Ce fUhtht sJtc nî stu mhfUth gt rlse Guºt mu yåAt-Ftmt ak=t RfUxTXt fUh ˜u;u nî ytih fUCe dtk"e sgk;e vh ;tu fUCe rfUme Ftm btifuU vh Skzt- cilh, vtuôxh ˜ufUh lNt Wàbq˜l fuU r˜Y ˜tudtü fUtu stdÁfU fUhlu fuU ltb vh hi˜e gt sw˜qm rlfUt˜fUh fU;oÔgtü fUe Rr;¶e fUh ˜u;u nî, Jn Ce rmVoU Ce\\zCt\\z R˜tfUtü gt ldheg Guºttü buk> gn NÏm nî dtuxudtkJ bü rarfUÀmt fuU Guºt bü fUtgo fUh hnu ztp. dti;b CŠ> ztp. dti;b CŠ htustlt mifU\\ztü bhestü fUt Wvath fUh;u nî, Wvath fuU =tihtl Ju bhestü mu gn sÁh vqA;u nî rfU ce\\ze ;tu lné ve;u, ;kctfqU ;tu lné Ft;u> ce\\ze-;kctfqU fUt muJl fUhlu Jt˜tü fUtu Ju WmfuU vqhu =wívrhKtb Ce c\\zu ŒCtJe ;hefuU mu c;t;u nî rfU rfUm ;hn WlfuU rcd\\zu ôJtôÚg fuU r˜Y ce\\ze;kctfqU bnÀJvqKofUthfU ni> rNGt ytih mbtsmuJt fuU r˜Y ztp. =À;t fUt ltb yts Ce ˜tudtü fUe swctl vh ni, ytih Rm mbtsmuJt fUtu ytdu c\\Ztlu fUt fUtb ztp. dti;b CŠ ylJh;Ty:fU fUh;u yt hnu nî>

nh JMo 300 mu ßgt=t bhes ntu;u nî hiVUh

hvx & mÀg=uJ a;wJuo=e, htbakŠ ltgzq, c{suN Nbto, rJltu= rb¶ ˜ÌbeNkfUh WvtÆgtg, ëJu;t Nw¢˜t, ¶JK Nbto Rburskd & dtuÖze, vus rzstRrlkd& mk=ev vxu˜

rs˜u bü ytim; ;tih vh nh JMo 300 mu ßgt=t bhes fîUmh fUe stka fuU r˜Y sc˜vwh, ltdvwh gt bwkcRo fuU r˜Y hiVUh rfUY st;u nî, Rlbü bwkn (rmguVuUzrhfU), ybtNg (ôxbfU) y:Jt VîUVU\\zu (˜kÉm) bü rNfUtg; Jt˜u ßgt=t ntu;u nî, rs˜u fuU ŒCthe bwÏg rarfUÀmt YJk ôJtôÚg yrÆtfUthe ztp. zeve rmkn fUn;u nî rfU rs˜t rarfUÀmt˜g mu ne nh mt˜ fUhec 300 bhes gntk mu stka fuU r˜Y hiVUh rfUY st;u nî, aqkrfU rs˜t rarfUÀmt˜g bü stka fUe ÔgJô:t lné ni, Rm Jsn mu sc˜vwh, ltdvwh gt bwkcRo fUe rhvtuxo fuU ct= WlfUt gntk Wvath rfUgt st;t ni>

30narsinghpur04  

www.naidunia.com www.webdunia.com nh JMo 300 mu ßgt=t bhes ntu ; u nî hi V Uh fî U mh mu ver\ \ z ;tü fUe ôJtôÚg rJCtd fu U vtm lné ni stlfU...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you