Page 1


ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಅತ್ರಿ ಬುಕ್ ಸ ೆಂಟರ್ ಅಭಯಾದ್ರರ, ಪಿಂಟ ೋಸ್ ಲ ೋನ, ಕರಿಂಗಲಾಡಿ, ಮಿಂಗಳೂರು ೫೭೫೦೦೩ athreebook@gmail.com | 0824 - 2492397 | www.athreebook.com ಲ ೋಖಕರು

ಎ ವಿ ಗ ೋವಿೆಂದ ರಾವ್ ಸರಸವತಿಪ್ುರಿಂ, ಮೈಸ ರು ೫೭೦೦೯


ಅರ್ಪಣೆ

ಈ ಕೃತಿ ರಚನೆಗೆ ನನನನನನ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಕರ ಗರಂಥಗಳನನನ ತ್ಮ್ಮಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರನವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಚಿತ್ ಅನ್ನನಸಿದದನನನ ಯಥಾವತ್ಾಾಗಿ ’ನಕಲನ’ ಮಾಡಲನ ಅನನಮ್ತಿಯನನನ ನ್ನೇಡಿ, ಪ್ರಗತಿಯನನನ ಗಮ್ನ್ನಸನತಿಾದನದ ಕೃತಿ ಅನಾವರಣಗೆನಳಳುವ ಮೊದಲೆೇ ಜೇವನ ಪ್ಯಣ ಮ್ನಗಿಸಿದ ಪಾರತ್ಃಸಮರಣೇಯ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ, ಗಣತ್ದ ಗನರನ ಹಾಗನ ಬಂಧನ ಜಿ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ


ತಾರಾವಲ ೋಕನ ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ುು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿದುುನ್ಾಾನ್ ಆವೃತ್ತಿ

ಎ ವಿ ಗ ೋವಿಿಂದ ರಾವ್


ಪರಿವಿಡಿ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿವ ೇದನ

ವಿದಯುನ್ಮಾನ ಆವೃತ್ತಿಯನಯು ರೂಪಿಸಿದಯು ಏಕ

ವಿಭಾಗ ೧.

ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಯ

೯-೨೯

೧.೧

ಸ್ಮಾಗತ

೧.೨

ಇದಯ ನಿಮಗ ತ್ತಳಿದಿರಲಿ

೧೦

೧.೩

ವಿೇಕ್ಷಣಮ ವಿಧಿವಿಧಮನಗಳು

೨೫

೧.೪

ಪುಸ್ಿಕ ಪರಿಚಯ

೨೭

ವಿಭಾಗ ೨.

ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಮಾಗವದ್ರ್ಶವ

೩೦-೧೭೦

೨.೧

ಜನವರಿ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೩೧, ೩೫, ೬೬

೨.೨

ಫ ಬ್ರವರಿ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೬೭, ೭೧, ೭೭

೨.೩

ಮಮರ್ಚಗ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೭೮, ೮೨, ೮೮

೨.೪

ಏಪಿರಲ್ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೮೯, ೯೩, ೯೮

೨.೫

ಮೇ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೯೯, ೧೦೩, ೧೦೮

೨.೬

ಜೂನ್ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೧೦೯, ೧೧೩, ೧೨೧

೨.೭

ಜಯಲ ೈ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೧೨೨, ೧೨೬, ೧೩೩

೨.೮

ಆಗಸ್ಟ್ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೧೩೪, ೧೩೮, ೧೪೩

೨.೯

ಸ್ ಪ ್ಿಂಬ್ರ್ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೧೪೪, ೧೪೮, ೧೫೧

೨.೧೦ ಅಕ ೂ್ೇಬ್ರ್ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೧೫೨, ೧೫೬, ೧೫೮

೨.೧೧ ನವ ಿಂಬ್ರ್ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೧೫೯, ೧೬೩, ೧೬೪

೨.೧೨ ಡಿಸ್ ಿಂಬ್ರ್ – ತಮರಮಪಟ, ವಿೇಕ್ಷಣಮ ಮಮಗಗದರ್ಶಗ, ಸಿಿಂಹಮವಲ ೂೇಕನ

೧೬೫, ೧೬೯, ೧೭೦

ವಿಭಾಗ ೩.

೧೭೦-೧೮೨

ರಾರ್ಶನಾಮ ರಹಸೆ

೩.೧

ಹಿನ್ ುಲ

೧೭೧

೩.೨

ನ್ಮಮ ವಿವರ

೧೭೨

ವಿಭಾಗ ೪.

ಸಿದಾಧಂತ ಪುರರ್ಣಿ

೧೮೩-೨೦೦

೪.೧

ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲಪನ್ ಗಳು

೧೮೩

೪.೨

ತಮರ ಗಳ ನ್ಮಮಕರಣ

೧೮೮

೪.೩

ತಮರ ಗಳ ವರ್ೇಗಕರಣ

೧೮೮

೪.೪

ಖಗ ೂೇಳ ವಿಜ್ಞಮನದಲಿಿ ದೂರದ ಅಳತ ಯ ಏಕಮಮನ

೧೯೦


೪.೫

ಖಗ ೂೇಳವಿಜ್ಞಮನದಲಿಿ ಕಮಲದ ಅಳತ

೧೯೦

೪.೬

ಸ್ಮಾನನಿರ ೇಗಶಕ ವುವಸ್ ಾಗಳು

೧೯೧

೪.೭

ಬ್ರಿಗಣ್ಣಿನಿಿಂದ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬ್ಹಯರಮದ ಗರಹಗಳು

೧೯೩

೪.೮

ಚಿಂದರನ ವ ೆಚಿತರಯಗಳು

೧೯೪

೪.೯

ಗರಹಣಗಳು

೧೯೬

ವಿಭಾಗ ೫. ೫.೧

ಅನುಬಂಧಗಳು

ರಮರ್ಶಯ ಹ ಸ್ರಯಗಳು, ಇಿಂರ್ಿಷ್ ಸ್ಮಮನಕಗಳು, ಪರಿಚಯಮತಾಕ ಮಮಹಿತ್ತ, ಗ ೂೇಚರಿಸ್ಯವ ತ್ತಿಂಗಳುಗಳು

೨೦೧-೨೨೩ ೨೦೧

೫.೨

ದೃಗ ೂಗೇಚರ ಅತಯುಜಾಲ ತಮರ ಗಳು

೨೧೯

೫.೩

ರ್ರೇಕ್ ವಣಗಮಮಲ ಯ ಸ್ಣಿಕ್ಷರಗಳು

೨೨೦

೫.೪

ಭಮರತ್ತೇಯ ಜ ೂುೇತ್ತಷ್ಚಕರದ ನಕ್ಷತರಗಳು

೨೨೦

೫.೫

ಜ ೂುೇತ್ತಷ್ಚಕರ

೨೨೨

೫.೬

ಗರಿಂಥಋಣ ಮತಯಿ ಅಿಂತಜಮಗಲ ಆಕರ ಋಣ

೨೨೩


ನಿವ ೇದನ (ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ) ‘ತಾರಾವಲ ೇಕನ’ ನಾನು ಬರ ದದ್ಾಾದರ ಏಕ ? ‘ತಾರಾವಲ ೇಕನ’ ನಾನು ಬರ ದದ್ಾಾದರ ಏಕ ? ಫೆಬ್ಿವರಿ ೨೦೦೮ರ ಒಂದು ದ್ರನ. ಸ್ಂಜೆಯ ‘ವಾಕಂಗ್’ ಮುಗಿಸಿ ಶ್ಿೀ ಜಿ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರ ಮನೆ ಎದುರಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನನನ ಮನೆಗೆ ಹಂದ್ರರುರ್ುತ್ತತದ್ೆೆ. ಮನೆಯ ಹೆೊರಗೆ ಇದೆ ಶ್ಿೀಯುತರು ನನನನುನ ಕಂಡೆೊಡನೆ ಮನೆಯೊಳಕ್ೆೆ ಕರೆದ್ೆೊಯುೆ ಮೊದಲು ತುಸ್ು ಕ್ಾಲ ಲೆೊೀಕ್ಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ಳಿಕ ಅನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಿಸ್ಾತವನೆಯೊಂದನುನ ನನನ ಮುಂದ್ರಟ್ಟರು. ಅದರ ತ್ತರುಳು ಇಷ್ುಟ: ‘ತಾರಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾವು ಬ್ರೆದ್ರದೆ ಮೊರು ಕೃತ್ತರ್ಳ ಪಿತ್ತರ್ಳು ಮಾರುಕಟ್ೆಟಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಲಿ. ಬೆೀಡಿಕ್ೆ ಇದ್ೆ. ಪರಿಷ್ೆರಿಸಿ ಕ್ೆೊಟ್ಟರೆ ಪಿಕಟಿಸ್ುತೆತೀನೆ ಅಂದ್ರದ್ಾೆನೆ ಮರ್ ಅಶೆ ೀಕ. ಪುನಃ ಅದನುನ ಪರಿಷ್ೆರಿಸಿ ಬ್ರೆಯುವ ಚೆೈತನಯ ನನಗಿಲಿ. ಆ ಎಲಿ ಪುಸ್ತಕರ್ಳ ಪಿತ್ತರ್ಳನುನ ನಿನಗೆ ಕ್ೆೊಡುತೆತೀನೆ. ಅವುರ್ಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾಹತ್ತಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅನಿನಸಿದೆನುನ ಹಾಗೆಯೀ ಇಟ್ುಟಕ್ೆೊಂಡಾದರೊ ಸ್ರಿ. ಪರಿಷ್ೆರಿಸಿದರೊ ಅಡಿಿ ಇಲಿ. ಹೆೊಸ್ ಮಾಹತ್ತ ಸ್ೆೀರಿಸಿದರೊ ಅಭ್ಯಂತರವಲಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ರಿ ಎಂದು ಕಂಡ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ರೆಯಬೆೀಕು. ನನಿನಂದ ಬೆೀಕ್ಾದ ನೆರವು ಪಡೆಯಬ್ಹುದು’. ಶ್ಿೀಯುತರು ಸ್ಾನತಕ ಪದವ ತರರ್ತ್ತರ್ಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರ್ಣಿತ, ವಶೆೀಷ್ತಃ ಖಗೆೊೀಳವಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಲಸಿದವರು. ತದನಂತರ ವಜ್ಞಾನ ಮತುತ ವಜ್ಞಾನೆೀತರ ವಷ್ಯ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕರ್ಳನೊನ ಲೆೀಖನರ್ಳನೊನ ಬ್ರೆಯುವಾರ್ ಸ್ಮಯೊೀಚಿತ ಸ್ಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಗನ ನಿೀಡಿದವರು. ಕನನಡ ವರ್ವಕ್ೆೊೀರ್ದ ಕ್ೆೊನೆಯ ಸ್ಂಪುಟ್ಕ್ೆೆ ವಜ್ಞಾನ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ ವಷ್ಯರ್ಳ ಗೌರವ ಸ್ಂಪಾದಕನಾಗಿ ಅವರೆೊಂದ್ರಗೆ ಕ್ಾಯಗನಿವಗಹಸ್ುವ ಅವಕ್ಾರ್ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೆೊಟ್ಟವರು, ಬ್ಂಧುರ್ಳು. ತಾವು ನಿಧಗರಿಸಿದೆನುನ ಸ್ಾಧಿಸ್ದ್ೆೀ ಬಿಡುವವರು ಜಿ ಟಿ ಎನ್ ಅಲಿ ಎಂದು ತ್ತಳಿದ್ರದೆರೊ ಈ ಕ್ಾಯಗ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲು ಅರ್ತಯವಾದ ವಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನನಗಿಲಿ ಎಂಬ್ ಅಧಗಸ್ತಯವನುನ ವವರಿಸಿ ನುಣುಚಿಕ್ೆೊಳಳಲು ವಫಲ ಪಿಯತನ ಮಾಡಿದ್ಾೆಯಿತು. ಜನಸ್ಾಮಾನಯರಲ್ಲಿ ವೆೆಜ್ಞಾನಿಕ

ವಚಾರಧಾರೆಯನುನ ಜನಪ್ರಿಯಗೆೊಳಿಸ್ಲೆೊೀಸ್ುರ್ ಬ್ಲು ಹಂದ್ೆ ನಾನು

ಸ್ಂಘಟಿಸಿದೆ ‘ತಾರೆರ್ಳನುನ ರ್ುರುತ್ತಸ್ಲು ಕಲ್ಲಯೊೀಣ’ ಎಂಬ್ ಕ್ಾಯಗಕಿಮ ಯರ್ಸಿವಯಾದದೆನುನ ನೆನಪ್ರಸಿ ಎಲಿ ಆಕ್ೆೀಪಣೆರ್ಳನುನ ತಳಿಳಹಾಕದರು. ಪುಸ್ತಕರಚನೆ ಇಬ್ಬರ ಜಂಟಿ ಜವಾಬಾೆರಿ. ನನಗೆ ತ್ತಳಿದ್ರದೆನುನ ನನಗೆ ಸ್ರಿ ತೆೊೀಚಿದಂತೆ ಬ್ರೆಯುವ ಜವಾಬಾೆರಿ ನನನದು ಅದನುನ ಪರಿಷ್ೆರಿಸ್ುವ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕ್ೆ ಅವರದುೆ ಎಂದು ತ್ತೀಮಾಗನಿಸಿದ್ಾೆಯಿತು. ಇದ್ಾದ ಮಾರನೆಯ ದ್ರನ ಬೆಳಗೆೆ ೮೩ ರ ‘ಉತಾಾಹ ತರುಣ’ ಜಿ ಟಿ ಎನ್, ೬೮ ರ ‘ವೃದಧ’ನ ಮನೆಗೆೀ ಬ್ಂದು ತಾವು ಬ್ರೆದ ಪುಸ್ತಕರ್ಳನುನ ಕ್ೆೊಟ್ಟದೊೆ ಆಯಿತು. ಸ್ುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದ ಬ್ಳಿಕ ಅವರ ಪುಸ್ತಕರ್ಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಷ್ಯದ ನಿಷ್ೃಷ್ಟತೆಗೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ೆೀಳಿದ ಪಿಶೆನರ್ಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಇಂಗಿಿಷ್ ಮತುತ ಒಂದು ಕನನಡದ ಆಕರ ರ್ಿಂಥರ್ಳನೊನ ಮತೆೊತಂದು ವಾರದ ಬ್ಳಿಕ ತಮಸೊ ಸ್ೆೊಸ್ೆ ರುಕಸೊಣಿ ‘ನನನ ಉಗಾಿಣದಲ್ಲಿ ನನನ ಅನುಪಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಂಡ ರ್ಿಮದ ಫಲ ಇದು’ ಎನುನತಾತ ಕನನಡದ ಮತೆೊತಂದು ಆಕರ ರ್ಿಂಥವನೊನ ಮನೆಗೆೀ ತಲಪ್ರಸಿದರು. ಇಷ್ಾಟದ ಮೀಲೆ ಬ್ರೆಯದ್ೆೀ ಇರುವುದು ಹೆೀಗೆ? ನಾನು ಬ್ರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ೆೆೀನೆ ಎಂಬ್ುದು ಖಚಿತವಾದ ಬ್ಳಿಕ ಒಂದು ದ್ರನ ಬೆಳಗೆೆ ಸ್ುಮಾರು ೭ ರ್ಂಟ್ೆಗೆ ದೊರವಾಣಿ ಮೊಲಕ ‘ಬೆಳಗೆೆ ೪ ರ್ಂಟ್ೆಗೆ ಎದುೆ ಬ್ರೆಯುತ್ತತದ್ರೆೀ ತಾನೆ’ ಎಂದು ಅನಿರಿೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಚಾರಿಸಿದೊೆ ಅಲಿದ್ೆ ಅದ್ೆೀ ದ್ರನ ಮನೆಗೆ ಬ್ಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಂಪೂಣಗವಾಗಿ ನಿನನದ್ೆೀ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಚಚೆಗಗೆ ಅವಕ್ಾರ್ ನಿೀಡದ್ೆ ತೆರಳಿದರು. ಇದ್ಾದ ಎರಡು ದ್ರನರ್ಳಲ್ಲಿಯೀ ತಮಸೊ ಜಿೀವನ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಾಲಪಿವಾಹನಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲೀನವಾದರು. ತದನಂತರ ಪುಸ್ತಕ ಪಿಕಟಿಸ್ುವ ಭ್ರವಸ್ೆಯನಿನತುತ ಕ್ೆಲಸ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ಲು ಪ್ಿೀತಾಾಹಸಿದವನು ಅವರ ಪುತಿ ಜಿ ಎನ್ ಅಶೆ ೀಕವಧಗನ. ಬ್ರೆದದ್ಾೆಗಿದ್ೆ. ಜಿ ಟಿ ಎನ್ ಅವರ ಅನುಪಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ನಿೀವೆೀ ಇದರ ಒಪುುತಪುುರ್ಳನುನ ವಮಶ್ಗಸ್ಬೆೀಕು. ಪಿಕಟಿಸಿದವರು ಮಂರ್ಳೂರಿನ ಅತ್ತಿ ಬ್ುಕ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ್, ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದವರು ಮೈಸ್ೊರಿನ ಶ್ಿೀ ರ್ಕತ ಇಲೆಕಿಕ್ ಪೆಿಸ್. ಈವಗರಿರ್ೊ ನನನ ಹಾದ್ರಗಕ ವಂದನೆರ್ಳು. ಎ ವ ಗೆೊೀವಂದ ರಾವ್


ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಆವೃತ್ತಿಯ ರೂಪಿಸಿದ್ಯು ಏಕೆ? ತಾರಾವಲೆ ೋಕನ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಯ ಹಿನನಲೆ ತಿಳಿಯಿತಲ್ಲವೆೋ? ಅದರ ಪರತಿಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ೆೆಯಲ್ಲಲ ಅಲ್ಭ್ಯ. ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮರುಮುದ್ರರಸ್ುವ ಹಂಬಲ್ವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಿರುವಾಗ ದ್ರನಾಂಕ ೧-೧೧-೨೦೧೩ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ೆಯ ಎಂದ್ರನಂತೆ ಅಂತರ್ಾಾಲ್ ಲೆ ೋಕದೆ ಳ ಹೆ ಕುಕ ವಿಹರಿಸ್ುತಿತದಾಾಗ ನನನ ವಿ-ಅಂಚೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಲ ಹೆ ಸ್ ಪತರವಂದು ನನಗ್ಾಗಿ ಕಾಯುತಿತದೆ ಎಂದು ಗ ಗಲ್ ಅಂಚೆ ವಯವಸ್ೆೆ ಸ್ ಚನೆ ನೋಡಿತು. ಶ್ರೋ ಜಿ ಟಿ ಎನ್ ಅವರ ಮಗ ಅಶೆ ೋಕವರ್ಾನ ಬರೆದ ಆ ಪತರದ ಯಾಥವತುತ ನಕಲ್ು ಇಲ್ಲಲದೆ. ನೋವೆೋ ನೆ ೋಡಿ: ಪ್ರರಯರೆೋ ಅಪಪನ ಆತಮಕಥೆ ಜನವರಿ ೨೮,೨೦೧೪ (ಮಂಗಳವಾರ)ಕೆಕ ಕೆ ನೆಯ ಕಂತು ಇಲ್ಲಲ ಪರಕಟವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತತದೆ. (ಅಷ್ ೆ ಕಾಲ್ ನಗದ್ರಗ್ೆ ಳಿಸಿ ರ್ಾಲ್ಕೆಕ ಏರಿಸಿಯಾಗಿದೆ). ಅದಕೆ ಕಂದು ಸ್ಂಪಾದಕೋಯವನುನ ಬರೆಯುವ ಅನವಾಯಾತೆಯಲ್ಲಲ ನಾನು ಹಿೋಗ ಕೆಲ್ವು ಮಾತುಗಳನುನ ಸ್ೆೋರಿಸಿದೆಾೋನೆ. ನಮಮ ಸಿದಧತೆಗಳೆಲ್ಲಲಗ್ೆ ಬಂದ್ರವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಂತಾಯುತ ಎನುನವುದಕೆಕ ಇದನುನ ನಮಮ ಗಮನಕೆಕ ಮುಂದಾಗಿ ತರುತಿತದೆಾೋನೆ. ಏನಾದರ ಬದಲಾವಣೆ , ಸ್ೆೋಪಾಡೆಗಳಿದಾರೆ ಅವಶ್ಯ ತಿಳಿಸಿ. ತಂದೆ ಆತಮಕತೆಗ್ೆ ಇಳಿಯುವುದಕಕಂತ ಒಂದೆರಡು ವಷ್ಾಕ ಕ ಮೊದಲೆೋ ನಾನವರಲ್ಲಲ ‘ನಕ್ಷತರ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮರುಮುದ್ರರಸ್ುವ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನುನ ತಿಳಿಸಿದೆಾ. ತಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಾಹಿತಯದ ಬರಿಯ ಮರುಮುದರಣವನುನ ಎಂದ

ಒಪ್ರಪದವರಲ್ಲ. ಪರತಿ ಮರುಮುದರಣದ ಹಂತದಲ್ಲಲ ಕಾಲಾನುಗುಣವಾಗಿ

ವಿಷ್ಯವನುನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸ್ಲೆೋ ಬೆೋಕು ಎಂದು ನಂಬ್ಬದಾರು ಮತುತ ಉಗರವಾಗಿ ಪರತಿಪಾದ್ರಸ್ುತಿತದಾರು. ಸ್ಹಜವಾಗಿ ನನನ ‘ಮರುಮುದರಣ ಯೋಚನೆಯನುನ ಚಿಗುರಿನಲೆಲೋ ಚಿವುಟಿದರು. ಖಗ್ೆ ೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ನ ತನ ‘ಪಠ್ಯವನೆನೋ ಬರೆಯಬೆೋಕು. ಆದರೆ, ನಾನಲ್ಲ! ವಯೋಸ್ಹಜವಾದ ಬಳಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಲ ವಿಸ್ೃತ ಕೃತಿಯಂದನುನ ಈಗ ರಚಿಸ್ುವುದು ನನಗಸ್ಾರ್ಯ. [ಮುಂದುವರಿದು ನೆ ೋಡುವ, ಶ್ಷ್ಯ ಗ್ೆ ೋವಿಂದನನುನ (ಪ್ರರ| ಎ.ವಿ. ಗ್ೆ ೋವಿಂದರಾವ್) ಒಪ್ರಪಸ್ುತೆತೋನೆ ಎಂದ್ರದಾರು ಮತುತ ಒಪ್ರಪಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೆ ೋಡಲ್ು ತಂದೆ ಉಳಿಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಗ್ೆ ೋವಿಂದರಾಯರು ‘ತಾರಾವಲೆ ೋಕನ ಬರೆದು ಕೆ ಟೆರು, ನಾನು ಪರಕಟಿಸಿದ ಾ ಆಯುತ, ಮಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಾ ಆಯುತ! ಈಚೆಗ್ೆ ಗ್ೆ ೋವಿಂದರಾಯರು ಅದನುನ ಅಂತರ್ಾಾಲ್ದಲ್ಲಲ ವಿ-ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ುತೆತೋನೆ ಎಂದ್ರದಾಾರೆ. ಎವಿಜಿ ಗುರುವಿಗ್ೆ ತಕಕ ಶ್ಷ್ಯ - ಯಥಾಪರತಿ ಕೆ ಡಲಾರರು, ಪರಿಷ್ಕರಿಸ್ುತಿತರಬೆೋಕು. ಕಾದು ನೆ ೋಡಿ.] ಇಂತು ವಿಶಾಾಸಿ ಅಶೆ ೋಕವರ್ಾನ

ಪತರ ಓದ್ರದ ಬಳಿಕ ತಾರಾವಲೆ ೋಕನ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಹಿಂದೆಂದೆ ೋ ಅಶೆ ೋಕನಗ್ೆ ಹೆೋಳಿ ಮರೆತದುಾ ಪುನಃ ನೆನಪಾಯಿತು. ಮರುದ್ರನ ಈ ಮುಂದ್ರನ ಬಾಲ್ಂಗ್ೆ ೋಚಿಯ ನನನ ವಿ-ಅಂಚೆ ಡಬ್ಬಿಯಳಗಿತುತ: ಪ್ರರಯರೆೋ ದ್ರನಕೆ ಕಂದು ಐನೆ್ಟೈನಗ್ೆ ಸ್ಟ್ೆೆಂದು ನಮಮ ಲೆೈಕ್ ಬಂತು. ಆದರೆ ಈ ಪತರಕೆಕ ನಮುಮತತರ ಇನ ನ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಲವಲಾಲ. ನನನ ಬರವಣಿಗ್ೆಯಲ್ಲಲ ಏನು ತಿದುಾಪಡಿಯ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇದಾರ ತಿಳಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸ್ುತೆತೋನೆ ಅಶೆ ೋಕ

‘ಅಪಪನಗ್ೆ ತಕಕ ಮಗ’ ಅಂದು ಮನಸಿ್ನಲ್ಲಲಯೋ ಗ್ೆ ಣಗಿಕೆ ಂಡು ಪುಸ್ತಕವನುನ ವಿದುಯನಾಮನ ಮಾರ್ಯಮಕೆಕ ತಕುಕದಾಗಿ ಪುನರ್ ವಿನಾಯಸ್ದ/ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಾಯಕ ಕೆೈಗ್ೆತಿತಕೆ ಂಡೆ. ಮೊದಲ್ು ಲೆೋಖನ ಮಾಲ್ಲಕೆಯ ರ ಪದಲ್ಲಲ ಪರಕಟಿಸಿ ತದನಂತರ ವಿ-ಪುಸ್ತಕ ರ ಪ್ರಸ್ಲ್ು ನರ್ಾರಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೋ ಲೆೋಖನ ಮಾಲ್ಲಕೆ ಪರಕಟಿಸಿದಾಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕರ ಪ ನೋಡಿ ನಮಗ್ೆ ಪ್ರಪಸ್ುತಿತದೆಾೋನೆ. ಇದು ಖಗ್ೆ ೋಲ್ಶಾಸ್ಾಾಭ್ಾಯಸ್ ಮಾಡದವರಿಗ್ಾಗಿರುವ ಮಾಗಾದಶ್ೋಾಯೋ ವಿನಾ ಖಗ್ೆ ೋಲ್ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವೂ ಅಲ್ಲ ಆಕರ ಗರಂಥವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೆನಪ್ರನಲ್ಲಲರಲ್ಲ. ವಿ-ಮಾರ್ಯಮಕೆಕ ಲೆೋಖನ ಮಾಲ್ಲಕೆಯನ ನ ಪುಸ್ತಕವನ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಲ್ು ಅಗತಯವಿರುವ ತಾಂತಿರಕತೆಯನುನ ನಭ್ಾಯಿಸ್ುವ ಜವಾಬಾಾರಿಯನುನ ಶ್ರೋ ಜಿ ಟಿ ಎನ್ ಅವರ ಮೊಮಮಗ ಜಿ ಎನ್ ಅಭ್ಯಸಿಂಹನಗ್ೆ ನಾನು ಆಭ್ಾರಿಯಾಗಿದೆಾೋನೆ. ಎ ವಿ ಗ್ೆ ೋವಿಂದ ರಾವ್


ವಿಭಾಗ ೧ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ೧.೧ ಸ್ಾಾಗತ ತಾರೆಗಳನ್ನು

ಗನರನತಿಸನವ

ರೆ ೋಮಾಾಂಚಕ

ಹವ್ಾಾಸವನ್ನು

ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳಳಲನ

ಉತ್ನುಕರಾಗಿರನವ

ನಿಮಗೆ

ಅಭಿನ್ಾಂದನೆಗಳು. ತಾರೆಗಳನ್ನು ನಿಮಮಾಂತೆಯೋ ಕನತ್ ಹಲದಾಂದ ಗನರನತಿಸಲನ ಹೆ ರಟವರ ಪೆೈಕಿ ಅನೆೋಕರನ ಖಗೆ ೋಳಶಾಸರಕೆೆ

ಅದಿತಿೋಯ

ಕೆ ಡನಗೆಗಳನ್ನು

ನಿೋಡಿ

ಅಪ್ರತಿಮ

‘ಹವ್ಾಾಸಿ

ಖಗೆ ೋಳಜ್ಞ’

ಎಾಂಬ

ಕಿೋತಿಿಭಾಜನ್ರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಮಾನ್ವ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಾಂಡಾಂದ್ೆೋ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಹವ್ಾಾಸ ಇದನ. ಇದರಾಂದ ನಿಮಗೆೋನ್ನ ಲಾಭ? ಎಾಂದನ ಕೆೋಳುವವರಗೆ ಖ್ಾಾತ್ ಹವ್ಾಾಸಿ ಖಗೆ ೋಳಜ್ಞ ಲೆಸಿಿ ಪೆಲ್ಟಿಯರನ್ (೧೯೦೦-೧೯೮೦) ಈ ಉಕಿಿಯನ್ನು

ಪ್ುನ್ರನಚಚರಸಿ:

“ಮನ್ನಕನಲದ

ಸಿಯಾಂ-ನಿಮಿಿತ್

ಸಾಂಕಟಗಳ

ಪೆೈಕಿ

ಕೆಲವನಾುದರ

ಉಪ್ಶಮನ್ಗೆ ಳಿಸಬಲಿ ಅನ್ನಶಾಸನ್ ಒಾಂದನ್ನು ನಾನ್ನ ಬರೆದದಾರೆ, ಅದನ ಇಾಂತಿರನತಿಿತ್ನಿ: ಪ್ರತಿೋ ಮೋಘರಹಿತ್ ರಾತಿರ, ಮಲಗನವ ಮನನ್ು ತಾರಾಪ್ರಕಾಶದ ಒಾಂದನ ಡೆ ೋಸನ್ನು ನಿಧಾನ್ವ್ಾಗಿ ಸೆೋವಿಸತ್ಕೆದನಾ”. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹವ್ಾಾಸದಾಂದ ನಿಮಗೆ ‘ಪ್ರಬರಹಮ’ ಸಾಕ್ಷಾತಾೆರವೂ ಆದೋತ್ನ!

ತಾರೆಗಳನ್ನು

ಗನರನತಿಸಲನ

ಕಲ್ಟಯಲನ

ದನರ್ೋಿನ್ನ,

ದ ರದಶಿಕ

ಮೊದಲಾದ

ದನಬಾರ

ಸಾಮಗಿರಗಳೂ

ಖಗೆ ೋಳವಿಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಟಿ ಪ್ರಭನತ್ಿವೂ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ. ಈ ಹವ್ಾಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳಳಲನ, ಈ ಪ್ುಸಿಕವನ್ನು ಹೆ ರತ್ನಪ್ಡಿಸಿ, ನಿೋವು ಹ ಡಬೆೋಕಾದ ಬಾಂಡವ್ಾಳ - ಅದಮಾ ಕನತ್ ಹಲ, ತಾಳೆಮ ಹಾಗ

ಛಲ. ಯಾವುದ್ೆೋ ಜ್ಞಾನ್ ಅಥವ ಕನಶಲತೆ

ಸಿದಿಸಲನ ಶಿಸನಿಬದಿ ಸಾಧನೆ ಅಗತ್ಾ ಎಾಂಬನದನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ್ೆೋ ಇದ್ೆ. ತ್ಜ್ಞರ ನೆರವಿಲಿದ್ೆ ಪ್ುಸಿಕವನ್ನು ಓದ ತಾರಾಲೆ ೋಕದ ಅನೆಿೋಷಣೆಗೆ ತೆ ಡಗನವ ಮನನ್ು ಕೆಲವು ಪ್ರಕಲಪನೆಗಳು ನಿಮಮಲ್ಟಿ ಸಪಷಿವ್ಾಗಿ ರ ಪ್ುಗೆ ಾಂಡಿರಬೆೋಕನ. ಎಾಂದ್ೆೋ, ಈ ಮನಾಂದ್ೆ ನಿೋಡಿರನವ ವಿಷಯ ಮನೆ ೋಗತ್ವ್ಾಗನವ ತ್ನ್ಕ ವಿರಮಿಸದರ.

9


೧.೨ ಇದ್ು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಸಿಗನರನತ್ಿದಾಂದ ಗೆ ೋಳರ ಪ್ ತ್ಳೆದರನವ ದರವಾದ ಸಿಪ್ರಕಾಶಕ ಬೃಹತ್ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳೆೋ ತಾರೆಗಳು (ಸಾಿರ್ಸಿ). ಇವು ತ್ಮಮ ಗಭಿದಲ್ಟಿ ಜರಗನವ ಬೆೈಜಿಕ ಸಾಂಲಯನ್ ಅಥವ ಸಮಿಮಲನ್ ಕಿರಯಗಳ ಪ್ರಣಾಮವ್ಾಗಿ ವಿದನಾತಾೆಾಂತಿೋಯ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು,

ವಿಶೆೋಷತ್ಃ ಬೆಳಕನ್ನು, ಉತ್ುಜಿಿಸನತ್ಿವ್ೆ

ಅಥವ ಹೆ ರಸ ಸನತ್ಿವ್ೆ. ಅನ್ ಹಾ ದ ರದಲ್ಟಿ

ಇರನವುದರಾಂದ ಇವು ನ್ಮಗೆ ರಾತಿರಯ ವ್ೆೋಳೆ ಬೆಳಕನ ರ್ೋರನವ ಚನಕಿೆಗಳಾಂತೆ ಗೆ ೋಚರಸನತ್ಿವ್ೆ. ಸ ಯಿ ಒಾಂದನ ತಾರೆ. ಸಾಪೆೋಕ್ಷವ್ಾಗಿ ಭ ಮಿಗೆ ಸಮಿೋಪ್ದಲ್ಟಿ ಇರನವುದರಾಂದ ದ್ೆ ಡಡ ಉಜಿಲ ಗೆ ೋಳದಾಂತೆ ಗೆ ೋಚರಸನತ್ಿದ್ೆ. ತಾರಾನಿರ್ಡ ಬಾನಿನ್ಡಿಯಲ್ಟಿ ನಿಾಂತ್ನ ಆಕಾಶದ್ೆಲೆಿಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿ. ಅಧಿಗೆ ೋಳಾಕೃತಿಯ ಗನಮಮಟದ ಅಡಿಯಲ್ಟಿ ನಿಾಂತ್ಾಂತೆ ಭಾಸವ್ಾಗನತ್ಿದಲಿವ್ೆೋ? ಈ ಗನಮಮಟದ ಒಳಮೈಗೆ ತಾರೆಗಳು, ಗರಹಗಳು ಇವ್ೆೋ ಮೊದಲಾದ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳು ಅಾಂಟಿಕೆ ಾಂಡನ ಇರನವಾಂತೆಯ ಭಾಸವ್ಾಗನತ್ಿದ್ೆ.

ಭ ಮಿಯನ್ನು ಕೆೋಾಂದರವ್ಾಗಿ ಉಳಳ ಅಪ್ರಮಿತ್ ಹರವು ಉಳಳ ಗೆ ೋಳವಾಂದನ್ನು ಕಲ್ಟಪಸಿಕೆ ಳಿಳ. ಅದ್ೆೋ ಖಗೆ ೋಳ (ಸಿಲೆಸಿಿಅಲ್ ಸಿಪಅರ). ತ್ನ್ುನ್ನು ಅತಿ ದ ರದಲ್ಟಿ ಹಾಗ

ಅತಿ ಎತ್ಿರದಲ್ಟಿ ಸನತ್ನಿವರದ ಗನಮಮಟದಾಂತೆ

ಖಗೆ ೋಳಾಧಿವು ವಿೋಕ್ಷಕನಿಗೆ ಗೆ ೋಚರಸನತ್ಿದ್ೆ. ನ್ಮಮ ದೃಷ್ಟಿಸಾಮಥಾಿಕೆೆ ಮಿತಿ ಇರನವುದ್ೆೋ ಈ ವಿದಾಮಾನ್ಕೆೆ ಕಾರಣ. ನಿೋವಿರನವ ಸಥಳದ ಅಕ್ಷಾಾಂಶ ಮತ್ನಿ ರೆೋಖ್ಾಾಂಶ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದ್ೆಯೋ? ತಿಳಿದದಾರೆ ಇಲ್ಟಿ ಕಿಿಕಿೆಸಿದ್ಾಗ ಪ್ರತ್ಾಕ್ಷವ್ಾಗನವ ತಾಣದಲ್ಟಿ ಇರನವ ತ್ಾಂತಾರಾಂಶದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ನಿೋವಿರನವ ಸಥಳದ ಖಗೆ ೋಲ ಅಧಾಯಿಸಿ. ತಿಳಿದಲಿವ್ಾದರೆ ಚಾಂತೆ ಬೆೋಡ. ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಟಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲನ ಅಥವ ಅಾಂದ್ಾಜಿಸಲನ ಅಗತ್ಾವ್ಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ೆ.

10


ಏಕಾಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಾರಾನಿರ್ಡವ್ಾದ ಆಕಾಶವನ್ನು ತ್ದ್ೆೋಕಚತ್ಿದಾಂದ ನೆ ೋಡಿ. ಕೆಲವ್ೆಡೆ ದಟಿವ್ಾಗಿಯ ವಿರಳವ್ಾಗಿಯ

ಕೆಲವ್ೆಡೆ

ತಾರೆಗಳು ಹರಡಿರನವುದನ ನಿಮಮ ಗಮನ್ಕೆೆ ಬರನತ್ಿದ್ೆ. ಇನ್ ು ಕೆ ಾಂಚಕಾಲ ನೆ ೋಡನತಿಿರ. (ಇಲ್ಟಿ

ಕಿಿಕಿೆಸಿದ್ಾಗ ಅಥವ ಈ ತಾಣದಲ್ಟಿ ಪ್ರತ್ಾಕ್ಷವ್ಾಗನವ ತ್ಾಂತಾರಾಂಶದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ನಿೋವಿರನವ ಸಥಳದಲ್ಟಿ ನಿೋವು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸನವ ಸಮಯದಲ್ಟಿ ಖಗೆ ೋಲದಲ್ಟಿ ಯಾವ ತಾರೆಗಳು ಗೆ ೋಚರಸನತ್ಿವ್ೆ ಎಾಂಬನದನ್ನು ಕೆ ೋಣೆಯಲ್ಟಿ ಕನಳಿತ್ನಕೆ ಾಂಡೆೋ ಪ್ತೆಿಹಚಚಬಹನದನ). ಅಸಾಂಖಾ ತಾರೆಗಳ ಪೆೈಕಿ ಕೆಲವು ಒಾಂಟಿಗಳು ತ್ಮಮ ಉಜಿಲತೆಯಿಾಂದ್ಾಗಿ ನಿಮಮನ್ನು ಮೊದಲನ ಆಕಷ್ಟಿಸನತ್ಿವ್ೆ. ತ್ದನ್ಾಂತ್ರ ಸಾಪೆೋಕ್ಷವ್ಾಗಿ ಆಸನಪಾಸಿನ್ಲ್ಟಿರನವ ಕೆಲವು ತಾರೆಗಳು ಮನ್ಃಪ್ಟಲದಲ್ಟಿ ವಿಶಿಷಿ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮ ಡಿಸನವುದರ ಮನಖ್ೆೋನ್ ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯನತ್ಿವ್ೆ. ವಿೋಕ್ಷಕನ್ ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಟಿ ನಿದಿಷಿ ಚತ್ರ ರ್ಾಂರ್ಸನವ ತಾರೆಗಳ ಇಾಂಥ ಸಮ ಹವನ್ನು, ಅರ್ಾಿತ್ ಪ್ುಾಂಜವನ್ನು ತಾರಾಪ ುಂಜ ಅಥವ ತಾರಾರಾಶಿ (ಕಾನಸಿಲೆೋಷನು) ಅನ್ನುವುದನ ವ್ಾಡಿಕೆ. ಮನಾಂದ್ೆ ನಿೋಡಿರನವ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಚತ್ರಗಳಲ್ಟಿ ಇರನವ

ತಾರಾಪ್ುಾಂಜಗಳನೆುೋ

ನೆ ೋಡನತಿಿದಾರೆ

ನಿಮಮ

ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಟಿ

ಯಾವುದ್ಾದರ

ನಿದಿಷಿ

ಚತ್ರಗಳು

ಮ ಡನತ್ಿವ್ೆಯೋ?

ಮ ಡದ್ೆೋ ಇದಾರೆ ಚಾಂತೆ ಬೆೋಡ. ಎಲಿ ಸಾಂಸೃತಿಗಳಲ್ಟಿ ಪ್ುರಾತ್ನ್ರನ ಇಾಂಥ ಅನೆೋಕ ಪ್ುಾಂಜಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ ಅವು ಅವರ ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಟಿ ಮ ಡಿಸಿದ ರ್ಾಂಬಗಳ ಹೆಸರನೆುೋ ಇಟಿರನ.

ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ, ಮನಾಂದನ್ ಚತ್ರದಲ್ಟಿ ಇರನವ

ತಾರೆಗಳ ವಿನಾಾಸ ಗಮನಿಸಿ.

11


ಭಾರತಿೋಯರಗೆ ಇದನ ‘ಸಪ್ಿಷ್ಟಿ ಮಾಂಡಲ’, ಯನರೆ ೋಪಿನ್ವರಗೆ ‘ಉದಾಹಿಡಿಯ ಸೌಟನ’ (ರ್ಗ್ ಡಿಪ್ಪರ), ರ್ರಟಿಷ್ ದಿೋಪ್ ವ್ಾಸಿಗಳಿಗೆ ‘ನೆೋಗಿಲನ’ (ದ ಪೌಿ), ಉತ್ಿರ ಇಾಂಗೆಿಾಂಡಿಗರಗೆ ‘ಕಸಾಯಿ ಕತಿಿ’ (ಬನಚರ್ಸಿ ಕಿಿೋವರ), ಅಮೋರಕದ ಮ ಲನಿವ್ಾಸಿಗಳಿಗೆ ‘ದ್ೆ ಡಡ ಕರಡಿ’ (ರ್ಗ್ ಬೆೋರ).

ವ್ಾಸಿವವ್ಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಟಿ ಯಾವ ರೆೋಖ್ಾ ಚತ್ರಗಳೂ ಇರನವದಲಿ. ಯಾವುದ್ೆೋ ತಾರಾಪ್ುಾಂಜದ ತಾರೆಗಳು ಭ ಮಿಯಿಾಂದ ಸಮಾನ್ ದ ರಗಳಲ್ಟಿಯ

ಇಲಿ ಎಾಂಬನದ

ನೆನ್ಪಿರಲ್ಟ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ೋತ್ನ ಪ್ಡಿಸನವುದನ

ಹೆೋಗೆಾಂಬನದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೆೋಕೆೋ? ಇಲ್ಟಿ ಕಿಿಕಿೆಸಿ. ಅಧಾಯಿಸಲನ ಅನ್ನಕ ಲವ್ಾಗಲ್ಟ ಎಾಂದನ ಖಗೆ ೋಳದ ಒಟನಿ ಕ್ಷೆೋತ್ರವನ್ನು ಇಾಂಟರನಾಾಶನ್ಲ್ ಅಸರನಾಮಿಕಲ್ನ್ ಯ ನಿಯನ

೮೮

ಭಾಗಗಳಾಗಿ

ವಿಭಜಿಸಿದ್ೆ.

ವಿಭಾಗಗಳಿಗ

ತಾರಾರಾಶಿಗಳು

ಅಥವ

ರಾಶಿಗಳು

(ಕಾನಸಿಲೆೋಷನು) ಎಾಂದನ ಹೆಸರನ. ಪ್ರತಿೋ ರಾಶಿಯಲ್ಟಿ ಅನೆೋಕ ತಾರೆಗಳು ಇವ್ೆ. ಎಾಂದ್ೆೋ, ಖಗೆ ೋಳದ ನಿದಿಷಿ ಸಿೋಮಿತ್ ಕ್ಷೆೋತ್ರದಲ್ಟಿ ಇರನವ ತಾರೆಗಳ ಸಮ ಹ ಎಾಂದನ ರಾಶಿಯನ್ನು ವ್ಾಾಖ್ಾಾನಿಸನವುದ ಉಾಂಟನ. ಪ್ರತಿೋ ರಾಶಿಯಲ್ಟಿ ಒಾಂದನ ತಾರಾಪ್ುಾಂಜವನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ ಅದರ ಹೆಸರನಿಾಂದಲೆೋ ರಾಶಿಯನ್ನು ಗನರನತಿಸನವುದನ ವ್ಾಡಿಕೆ. ಅಾಂದ ಮೋಲೆ, ಯಾವುದ್ೆೋ ರಾಶಿಯಲ್ಟಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ ತಾರಾಪ್ುಾಂಜದ ತಾರೆಗಳಷೆಿೋ ಅಲಿದ್ೆ ಬೆೋರೆ ತಾರೆಗಳೂ ಇರನತ್ಿವ್ೆ. ಇವು, ತಾರಾಪ್ುಾಂಜ ರ್ಾಂರ್ಸನವ ಆಕೃತಿಯ ಒಳಗ

ಹೆ ರಗ

ಇರಬಹನದನ. ಈಗಾಗಲೆೋ ಉದ್ಾಹರಸಿರನವ ರಾಶಿಗಳ

ಚತ್ರಗಳನ್ನು ಇನೆ ುಮಮ ನೆ ೋಡಿ. ಪ್ರಧಾನ್ ತಾರಾಪ್ುಾಂಜಗಳ ಆಸನಪಾಸಿನ್ಲ್ಟಿ ಇನ್ ು ಅನೆೋಕ ತಾರೆಗಳು ಇರನವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಮನದರತ್ಟ, ಗಿಡಮರ, ಬೆಟಿಗನಡಡ ಅಥವ ಕಟಿಡಗಳು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತ್ಡೆ ಒಡಡದ ಸಥಳ, ವಿಶಾಲವ್ಾದ ಬಯಲನ - ಇವುಗಳ ಪೆೈಕಿ ಯಾವುದ್ಾದರ

ಒಾಂದನ ಪ್ರದ್ೆೋಶದಲ್ಟಿ ನಿಾಂತ್ನ ಸನತ್ಿಲ

ದೃಷ್ಟಿ ಹರಸಿ. ಅತಿ ದ ರದಲ್ಟಿ ಆಕಾಶಗನಮಮಟವು

12


ಭ ಮಿ

ಅಥವ್ಾ

ಸಮನದರದ್ೆ ಾಂದಗೆ

ಸಾಂಗಮಿಸನವಾಂತೆ

ಭಾಸವ್ಾಗನತ್ಿದಲಿವ್ೆ?

ಹಿೋಗೆ

ಬಾನ್

ಭನವಿಯ

ಸಾಂಗಮಿಸನವಾಂತೆ ಭಾಸವ್ಾಗನವ ಮಹಾವೃತ್ಿವ್ೆೋ ದಿಗುಂತ ಅಥವ ಬಾನುಂಚು (ಹರೆೈರ್ಸು). ವಿೋಕ್ಷಕನೆೋ, ಅರ್ಾಿತ್ ನಿೋವ್ೆೋ ಈ ಮಹಾವೃತ್ಿದ ಕೆೋಾಂದರ. ಹಾರಿಜ, ಕ್ಷಿತಿಜ ಇವು ಈ ಮಹಾವೃತ್ಿದ ಶಾಸೆ ರೋಕಿ ಹೆಸರನಗಳು. ಮಾನ್ವನ್ ದೃಷ್ಟಿಸಾಮಥಾಿಕೆೆ ಮಿತಿ ಇರನವುದ್ೆೋ ಈ ವಿದಾಮಾನ್ಕ ೆ ಕಾರಣ. ನಿಮಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ತ್ಡೆಯ ಇರದ ಸಥಳದಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜವ್ಾದ ದಗಾಂತ್ ಗೆ ೋಚರಸನತ್ಿದ್ೆ. ಸಮನದರ ತ್ಟದಲ್ಟಿ ಅಥವ್ಾ ಅತಿ ವಿಶಾಲವ್ಾದ ಬಯಲನ ಪ್ರದ್ೆೋಶದಲ್ಟಿ ಇದನ ಭಾಗಶ: ಗೆ ೋಚರಸನತ್ಿದ್ೆ. ನಿೋವಿರನವ ಸಥಳದಲ್ಟಿ ಯಾವ ತ್ಡೆಯ

ಇಲಿದದಾರೆ ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ್ ದನ್ದಾಂದನ ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ್

ಸಮಯದಲ್ಟಿ ಇದನ ಹೆೋಗೆ ಗೆ ೋಚರಸಿೋತ್ನ ಎಾಂಬನದನ್ನು ತಿಳಿಯಲನ ಈ ತಾಣದಲ್ಟಿ ಇರನವ ತ್ಾಂತಾರಾಂಶಕೆೆ ಯನಕಿ ಅಕ್ಷಾಾಂಶದ ಮತ್ನಿ ರೆೋಖ್ಾಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ ಉಣಿಸಿ. ಧನರವನ್ಕ್ಷತ್ರದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಈ ಮಹಾವೃತ್ಿದಲ್ಟಿ ಉತ್ಿರ, ಪ್ೂವಿ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪ್ಶಿಚಮ ದಿಗ್ಬುಂದ್ುಗಳನ್ನು (ಕಾಡಿಿನ್ಲ್ ಪಾಇಾಂಟ್ಸು) ಗನರನತಿಸನವುದನ ವ್ಾಡಿಕೆ. ವಿೋಕ್ಷಕನ್, ಅರ್ಾಿತ್ ನಿಮಮ ನೆತಿಿಯ ನೆೋರದಲ್ಟಿ ಖಗೆ ೋಳದಲ್ಟಿ ಇರನವ ಕಾಲಪನಿಕ ರ್ಾಂದನವ್ೆೋ ಖಮಧ್ಯ (ಸೆನಿತ್). ಖಮಧಾಕೆೆ ತ್ದಿರನದಿ ದಕಿೆನ್ಲ್ಟಿ ಇರನವ ಕಾಲಪನಿಕ ರ್ಾಂದನ ಅಧೆ ೋಬುಂದ್ು (ನೆೋಡರ). ಖಗೆ ೋಳದ ಅಗೆ ೋಚರ ಭಾಗದಲ್ಟಿ ಇರನವುದರಾಂದ ಇದನ ಅಗೆ ೋಚರ. ಉತ್ಿರ ದಗಿಬಾಂದನ, ಧನರವನ್ಕ್ಷತ್ರ, ಖರ್ಾಂದನ ಮತ್ನಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಗಿಬಾಂದನ ಇವನ್ನು ಸೆೋರಸನವ ವೃತ್ಿಕಾಂಸವ್ೆೋ ಯಾಮ್ಯೋತತರ ಅಥವ ಖಗೆ ೋಳ ಮಧಾಯಹ್ನ ರೆೋಖೆ (ಸಿಲೆಸಿಿಅಲ್ ಮರಡಿಅನ).

ವಿೋಕ್ಷಕನೆೋ, ಅರ್ಾಿತ್ ನಿೋವ್ೆೋ ಈ ಮಹಾವೃತ್ಿದ ಕೆೋಾಂದರ ಎಾಂದನ ಈಗಾಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ೆಯಷೆಿ. ಅಾಂದ ಮೋಲೆ ಹಾರಜ, ಖಮಧಾ ಇತಾಾದಗಳು ವಿೋಕ್ಷಕ ಇರನವ ಸಥಳಾಧಾರತ್ ಪ್ರಕಲಪನೆಗಳು. ಅರ್ಾಿತ್, ನಿೋವು ವಿೋಕ್ಷಿಸನತಿಿರನವ ಹಾರಜ, ಖಮಧಾ ಇತಾಾದಗಳು ನಿಮಮ ಸಮಿೋಪ್ದಲ್ಟಿ ನಿಾಂತಿರನವವ ವಿೋಕ್ಷಿಸನತಿಿರನವ ಹಾರಜ, ಖಮಧಾ ಇತಾಾದಗಳು ಒಾಂದ್ೆೋ ಆಗಿರನವುದಲಿ!! ನಿೋವು ಇರನವ ಸಥಳದಲ್ಟಿ ಇವು ಎಾಂತಿರನತ್ಿವ್ೆ ಎಾಂಬನದನ್ನು ಈ ತಾಣದಲ್ಟಿ ಇರನವ ತ್ಾಂತಾರಾಂಶದ ನೆರವಿನಿಾಂದಲ ತಿಳಿಯಬಹನದನ. ಭ ಮಿಯ ಆವತ್ಿನೆಯಿಾಂದ್ಾಗಿ ಸ ಯಿ ಪ್ೂವಿದಲ್ಟಿ ಉದಯಿಸಿ ಪ್ಶಿಚಮದಲ್ಟಿ ಅಸಿವ್ಾಗನವಾಂತೆ ತೆ ೋರನತ್ಿದ್ೆ. ಇದನ

13


ಸ ಯಿನ್ ದ್ೆೈನ್ಾಂದನ್ ಚಲನೆ. ಕೆ ಾಂಚ ಶರಮ ಪ್ಟಿರೆ ಈ ಕನರತಾದ ಕನತ್ ಹಲಕಾರೋ ವಿದಾಮಾನ್ವಾಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹನದನ. ನಿೋವು ಮಾಡಬೆೋಕಾದದನಾ ಇಷೆಿ: ಪ್ರತಿೋ ದನ್ ನಿಮಮ ಊರನ್ ಬಾನ್ಾಂಚನ್ ಯಾವ ರ್ಾಂದನವಿನ್ಲ್ಟಿ ಸ ರ್ೋಿದಯವ್ಾಯಿತ್ನ ಮತ್ನಿ ಯಾವ ರ್ಾಂದನವಿನ್ಲ್ಟಿ ಸ ಯಾಿಸಿವ್ಾಯಿತ್ನ ಎಾಂಬನದನ್ನು ಒಾಂದನ ವಷಿಕಾಲ ಗನರನತಿಸಿ. ಹಿೋಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಮ ಆವಿಷಾೆರಗಳು ಇಾಂತಿರನತ್ಿವ್ೆ: 1. ಮಾರ್ಚಿ ೨೦ ಮತ್ನಿ ಸೆಪೆಿಾಂಬರ ೨೨/೨೩ ಈ ಎರಡನ ದನ್ಗಳಾಂದನ ಮಾತ್ರ ಸ ಯಿ ಪ್ೂವಿ ದಗಿಬಾಂದನವಿನ್ಲ್ಟಿ ಉದಯಿಸಿ ಪ್ಶಿಚಮ ದಗಿಬಾಂದನವಿನ್ಲ್ಟಿ ಅಸಿವ್ಾಗನತ್ಿದ್ೆ. ಹಗಲನ ಮತ್ನಿ ರಾತಿರಗಳ ಅವಧಿ ಈ ದನ್ಗಳಾಂದನ ಮಾತ್ರ ಸಮನಾಗಿರನತ್ಿದ್ೆ. (ಚತ್ರ ೧) 2. ಡಿಸೆಾಂಬರ ೨೧/೨೨ ರಾಂದನ ಸ ರ್ೋಿದಯದ ರ್ಾಂದನ ಪ್ೂವಿ ದಗಿಬಾಂದನವಿನಿಾಂದ ದಕ್ಷಿಣಕೆೆ ಗರಷಠ ದ ರದಲ್ಟಿ ಇರನತ್ಿದ್ೆ. ಹಗಲ್ಟನ್ ಅವಧಿ ತ್ನ್ು ಕನಿಷಠ ಮಿತಿಯನ್ ು ರಾತಿರಯ ಅವಧಿ ತ್ನ್ು ಗರಷಠ ಮಿತಿಯನ್ ು ತ್ಲಪಿರನತ್ಿದ್ೆ. (ಚತ್ರ ೨) 3. ಜ ನ ೨೦/೨೧ ರಾಂದನ ಸ ರ್ೋಿದಯದ ರ್ಾಂದನ ಪ್ೂವಿ ದಗಿಬಾಂದನವಿನಿಾಂದ ಉತ್ಿರಕೆೆ ಗರಷಠ ದ ರದಲ್ಟಿ ಇರನತ್ಿದ್ೆ. ಹಗಲ್ಟನ್ ಅವಧಿ ತ್ನ್ು ಗರಷಠ ಮಿತಿಯನ್ ು ರಾತಿರಯ ಅವಧಿ ತ್ನ್ು ಕನಿಷಠ ಮಿತಿಯನ್ ು ತ್ಲಪಿರನತ್ಿದ್ೆ. (ಚತ್ರ ೩)

4. ಡಿಸೆಾಂಬರ ೨೧/೨೨ ರಾಂದ ಜ ನ ೨೦/೨೧ ರ ವರೆಗೆ ದಗಾಂತ್ದಲ್ಟಿ ಸ ರ್ೋಿದಯವ್ಾಗನವ ರ್ಾಂದನ ಉತ್ಿರಾಭಿಮನಖವ್ಾಗಿಯ

(ಉತ್ಿರಾಯಣ) ಜ ನ ೨೦/೨೧ ರಾಂದ ಡಿಸೆಾಂಬರ ೨೧/೨೨2 ರ ವರೆಗೆ

ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮನಖವ್ಾಗಿಯ (ದಕ್ಷಿಣಾಯನ್) ಸರಯನತ್ಿದ್ೆ.

14


ಯಾವುದ್ಾದರ

ಒಾಂದನ ರಾತಿರ ಗಾಂಟೆಗೆ ಾಂದನ ಬಾರ ತಾರೆಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ವಿೋಕ್ಷಿಸಿ. ತಾರಾಪ್ುಾಂಜಗಳು ತ್ಮಮ

ಸಾಪೆೋಕ್ಷ ಸಾಥನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯನಾಕೆ ಾಂಡನ ಪ್ೂವಿದಾಂದ ಪ್ಶಿಚಮಕೆೆ ಸರಯನತಿಿರನವಾಂತೆ ತೆ ೋರನತ್ಿದ್ೆ. ಅರ್ಾಿತ್ ಖಗೆ ೋಳವ್ೆೋ ಪ್ೂವಿ - ಪ್ಶಿಚಮ ದಕಿೆನ್ಲ್ಟಿ ಆವತಿಿಸನತಿಿರನವಾಂತೆ ಭಾಸವ್ಾಗನತ್ಿದ್ೆ. ಈ ವಿದಾಮಾನ್ಕ ೆ ಭ ಮಿಯ ಆವತ್ಿನೆಯೋ, ಅರ್ಾಿತ್ ಭ ಮಿ ತ್ನ್ು ಅಕ್ಷದ ಸನತ್ಿ ಗಿರಕಿ ಹೆ ಡೆಯನತಿಿರನವುದ್ೆೋ ಕಾರಣ. ಭ ಮಿಯನ್ನು ೨೪ ಗಾಂಟೆಗೆ ಒಾಂದ್ಾವತಿಿಯಾಂತೆ ಸ ಯಿ ಪ್ರಭರಮಿಸನತ್ಿ ಇರನವಾಂತೆ ತೆ ೋರಲ ಇದ್ೆೋ ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿೋ ೩೬೫.೨೫ ದನ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಟಿ ಒಾಂದನ ಬಾರ ಭ ಮಿ ಸ ಯಿನ್ ಸನತ್ಿ ಪ್ರಭರಮಿಸನತ್ಿದ್ೆ. ಅಾಂದ ಮೋಲೆ ಪ್ರತಿೋ ೩೬೫.೨೫ ದನ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಟಿ ಒಾಂದನ ಬಾರ ಸ ಯಿ ಭ ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಭರಮಿಸಿದಾಂತೆ ಭಾಸವ್ಾಗಬೆೋಕನ. ವ್ಾಸಿವವ್ಾಗಿ ದ್ೆೈನ್ಾಂದನ್ ಚಲನೆಯಷನಿ ಸನಲಭವ್ಾಗಿ ವ್ಾಷ್ಟಿಕ ಚಲನೆಯ ಅನ್ನಭವ ನ್ಮಗೆ ಆಗನವುದಲಿ. ಋತ್ನಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಉತ್ಿರಾಯಣ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ್ ವಿದಾಮಾನ್ಗಳು ಘಟಿಸಲನ ವ್ಾಷ್ಟಿಕ ಚಲನೆಯೋ ಕಾರಣ. ಈ ಕನರತಾದ ಆಕಷಿಕ ಔಪ್ಚಾರಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಮನಾಂದನ್ ತಾಣಗಳಲ್ಟಿ ನೆ ೋಡಬಹನದನ: ತಾಣ ೧, ತಾಣ ೨, ತಾಣ ೩, ತಾಣ ೪.

ಸ ಯಿನ್ ತೆ ೋರಕೆಯ ವ್ಾಷ್ಟಿಕ ಚಲನೆಯ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖಗೆ ೋಳದಲ್ಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸನವ ಕಾಲಪನಿಕ ಮಹಾವೃತ್ಿಕೆೆ ಕಾರುಂತಿರ್ೃತತ (ಇಕಿಿಪಿಿಕ್) ಎಾಂದನ ಹೆಸರನ. ಸ ಯಿನ್ ದ್ೆೈನ್ಾಂದನ್ ಚಲನೆಯ ಕಕ್ಷೆ ಮತ್ನಿ ವ್ಾಷ್ಟಿಕ ಚಲನೆಯ ಕಕ್ಷೆ ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಆಗಿರನವುದನ್ ು ಇವ್ೆರಡನ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಸ ಯಿ ಹಾಲ್ಟ ಇರನವ ರ್ಾಂದನವಿನ್ಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಧಿಸಿರನವುದನ್ ು ಚತ್ರಗಳಲ್ಟಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಿೋವಿರನವ ಸಥಳಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಈ ಕನರತಾದ ಆಕಷಿಕ ಜಿೋವಾಂತ್ ರೆೋಖ್ಾಚತ್ರ ನೆ ೋಡಲನ ಈ ತಾಣಕೆೆ

ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ. ಭ ಮಿಯ ಆವತ್ಿನೆಯ ಅಕ್ಷವು ಕಾರಾಂತಿವೃತ್ಿ ಸಮತ್ಲಕೆೆ ೨೩.೫೦ ದಷನಿ ಓರೆ

ಆಗಿರನವುದನ ಹಾಗ

ಪ್ರಭರಮಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಟಿ ಸ ಯಿ ಭ ಮಿಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ಅಾಂತ್ರ ಬದಲಾಗನತಿಿರನವುದನ

ಆಯನ್ಗಳು ಮತ್ನಿ ಋತ್ನಗಳು ವಿದಾಮಾನ್ ಜರಗಲನ ಕಾರಣ.

15


ಕಾರಾಂತಿವೃತ್ಿದಲ್ಟಿ ಇರನವ ರಾಶಿಗಳ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಸ ಯಿನ್ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ಗನರನತಿಸನವುದನ ವ್ಾಡಿಕೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ರ ಪಿಸನವ ತಾರಾಪ್ಟಿಿಯೋ ರಾಶಿಚಕ್ರ (ಸೆ ೋಡಿಆಕ್). ಭ ಮಿಯಿಾಂದ ನೆ ೋಡಿದ್ಾಗ ಸ ಯಿನ್ (ಅಥವ ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ್ ಆಕಾಶಕಾಯದ) ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಟಿ ಇರನವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸ ಯಿ (ಅಥವ ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ್ ಆಕಾಶಕಾಯ) ಇರನವ ರಾಶಿ ಎಾಂದನ ಉಲೆಿೋಖಿಸನವುದನ ವ್ಾಡಿಕೆ (ಜನ್ಮಕನಾಂಡಲ್ಟಯಲ್ಟಿ ಗರಹಸಾಥನ್ ಎಾಂದನ ಸ ಚಸನವುದ

ಇದನೆುೋ). ಸೌರಮಾಂಡಲದ ಎಲಿ

ಸದಸಾರ ಚಲನೆಯ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಕಾರಾಂತಿವೃತ್ಿದ ಆಸನಪಾಸಿನ್ಲ್ಟಿಯೋ, ಅರ್ಾಿತ್ ರಾಶಿಚಕರದಲ್ಟಿಯೋ ಇರಬೆೋಕಾದದನಾ ಅನಿವ್ಾಯಿ. ರಾಶಿಚಕರದ ಅಗಲ ೧೮೦. ಕಾರಾಂತಿವೃತ್ಿ ರಾಶಿಚಕರವನ್ನು ಸಮದಿಭಾಗಿಸನತ್ಿದ್ೆ.

ಯಾವ ತಿಾಂಗಳಿನ್ಲ್ಟಿ ಸ ಯಿನ್ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಟಿ ಸಾಾಂಪ್ರದ್ಾಯಿಕ ಜೆ ಾೋತಿಷಚಕರದ ಯಾವ ರಾಶಿ ಇರನತ್ಿದ್ೆಾಂಬನದನ್ನು ತಿಳಿಯಲನ ಇಲ್ಟಿ ಕಿಿಕಿೆಸಿ.

16


ರಾಶಿಚಕರವನ್ನು ೧೨ ಸಮಖಾಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಪ್ರತಿೋ ಖಾಂಡಕ ೆ ಅದರಲ್ಟಿ ಗೆ ೋಚರಸನವ ತಾರಾಪ್ುಾಂಜವನ್ನು ಆಧರಸಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಖ್ಾಾತಿ ಪ್ುರಾತ್ನ್ ಖಗೆ ೋಳವಿಜ್ಞಾಗಳಿಗೆ ಉರನಫ್ ಜೆ ಾೋತಿಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಲನಿತ್ಿದ್ೆ. ಈ ಪ್ದಿತಿಯಲ್ಟಿ ಪ್ರತಿೋ ರಾಶಿಯ ವಿಸಾಿರ ಸೌರಮಾಂಡಲದ ಸದಸಾರ ಚಲನೆಯ ನೆೋರದಲ್ಟಿ ೩೦೦, ಅರ್ಾಿತ್ ಇವು ಸಮವಿಸಿಿೋಣಿ ಉಳಳವು.

ಆಧನನಿಕ ಖಗೆ ೋಳವಿಜ್ಞಾನ್ ಈ ೧೨ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಾ ಮಾಡಿದ್ೆಯಾದರ

ಅವುಗಳ ವಿಸಾಿರವನ್ನು ಬದಲ್ಟಸಿದ್ೆ. ತ್ತ್ಪರಣಾಮವ್ಾಗಿ ರಾಶಿಚಕರದಲ್ಟಿ ಪ್ುರಾತ್ನ್ರನ ಸ ಚಸಿದ ರಾಶಿಗಳಲಿದ್ೆ ಆಧನನಿಕ ಖಗೆ ೋಳವಿಜ್ಞಾನ್ ರ ಪಿತ್ ಇತ್ರ ರಾಶಿಗಳ ಭಾಗಗಳೂ ಸೆೋರವ್ೆ. ನಾತ್ಿ ಕೆರೆ ೋಲ್ಟನ್ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾನಿಲಯದ ಮೊೋರಹೆಡ್ ಪಾಿನೆಟೆ ೋರಯಮ್ ನಿದ್ೆೋಿಶಕ ಡಾ ಲ್ಟೋ ಟಿ. ಶಾಾಪಿರರ್ೋ ರ ಪಿಸಿದ ಈ ಮನಾಂದನ್ ತ್ಖ್ೆಿ ಆಧನನಿಕ ಖಗೆ ೋಲಶಾಸರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಟಿ ಸ ಯಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಟಿ ಇರನತ್ಿದ್ೆ ಎಾಂಬನದನ್ನು ಸ ಚಸನತ್ಿದ್ೆ (ಈ ಕನರತಾದ ಹೆಚಚನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೆೋಕಾದವರನ ನಾಸಾದ ಈ ತಾಣಕೆೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ. ಅಲ್ಟಿ ಸ ಚಸಿರನವ ಇನೆ ುಾಂದನ ತಾಣಕ ೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ) ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೆ ಾೋತಿಷ್ಟಗಳು ಹೆೋಳುವಾಂತೆ

ಒಾಂದನ ರಾಶಿಯಲ್ಟಿ ಒಾಂದನ ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲ

ಸ ಯಿ ಇರನವುದಲಿ ಮತ್ನಿ ರಾಶಿ ಚಕರದಲ್ಟಿ ೧೨ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ೧೩ ರಾಶಿಗಳಿವ್ೆ. ಈ ಸೆೈದ್ಾಿಾಂತಿಕ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಟಿ ಮತ್ನಿ ಸ ಯಿ (ಅಥವ ಗರಹ) ಯಾವುದ್ೆೋ ರಾಶಿಯಲ್ಟಿ ಇರನವುದನ ಅನ್ನುವುದರ ನಿಜವ್ಾದ ಅಥಿದ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಟಿ ಫಲಜೆ ಾೋತಿಷಾ ನ್ಾಂಬಲಹಿವ್ಾದದ್ೆಾೋ ಎಾಂಬನದನ್ನು ನಿೋವ್ೆೋ ತಿೋಮಾಿನಿಸಿ. ಸ ರ್ವ ಇರುರ್ ರಾಶಿ

ಇರುರ್ ತಿುಂಗಳು

ಒಟ್ುು ದಿನಗಳು

ಧನ್ನ

ಡಿಸೆಾಂಬರ ೧೮ - ಜನ್ವರ ೧೮

೩೨

ಮಕರ

ಜನ್ವರ ೧೯ - ಫೆಬರವರ ೧೫

೨೮

ಕನಾಂಭ

ಫೆಬರವರ ೧೬ - ಮಾರ್ಚಿ ೧೧

೨೪

ಮಿೋನ್

ಮಾರ್ಚಿ ೧೨ - ಎಪಿರಲ್ ೧೮

೩೮

ಮೋಷ

ಎಪಿರಲ್ ೧೯ - ಮೋ ೧೩

೨೫

ವೃಷಭ

ಮೋ ೧೪ - ಜ ನ ೧೯

೩೭

ಮಿಥನನ್

ಜ ನ ೨೦ - ಜನಲೆೈ ೨೦

೩೧

ಕಕಿಟಕ

ಜನಲೆೈ ೨೧ - ಆಗರ್ಸಿ ೯

೨೦

ಸಿಾಂಹ

ಆಗರ್ಸಿ ೧೦ - ಸೆಪೆಿಾಂಬರ ೧೫

೩೭

ಕನಾಾ

ಸೆಪೆಿಾಂಬರ ೧೬ - ಅಕೆ ಿೋಬರ ೩೦

೪೫

ತ್ನಲಾ

ಅಕೆ ಿೋಬರ ೩೧ - ನ್ವ್ೆಾಂಬರ ೨೨

೨೩

ವೃಶಿಚಕ

ನ್ವ್ೆಾಂಬರ ೨೩ - ನ್ವ್ೆಾಂಬರ ೨೯

ಉರಗಧರ

ನ್ವ್ೆಾಂಬರ ೩೦ - ಡಿಸೆಾಂಬರ ೧೭

೧೮

17


ಆದಾರಾಂದ,

ಜೆ ಾೋತಿಷ್ಟಗಳು ಉಲೆಿೋಖಿಸನವ ಸಾಾಂಪ್ರದ್ಾಯಿಕ ರಾಶಿಚಕರವನ್ನು ಗೆ ಾಂದಲ ನಿವ್ಾರಣೆಗಾಗಿಯಾದರ

‘ಜೆ ಾೋತಿಷಚಕರ’ ಅನ್ನುವುದನ ಉತ್ಿಮ. ಜೆ ಾೋತಿಷಚಕರದ ಆರಾಂಭದ ರಾಶಿ ಮೋಷ. ಮೋಷದ ಪ್ೂವಿ ದಕಿೆನ್ಲ್ಟಿದ್ೆ ನ್ಾಂತ್ರದ ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ವೃಷಭದ ಪ್ೂವಿಕಿೆದ್ೆ ಮಿಥನನ್. ಹಿೋಗೆ ಈ ಚಕರದಲ್ಟಿ ರಾಶಿಗಳು ಅನ್ನಕರಮವ್ಾಗಿ ಪ್ಶಿಚಮಪ್ೂವ್ಾಿಭಿಮನಖವ್ಾಗಿವ್ೆ ಎಾಂಬನದನ ಗಮನಾಹಿ. ತ್ತ್ಪರಣಾಮವ್ಾಗಿ ಸ ಯಿನ್ ಜೆ ಾೋತಿಷಚಕರ ಆಧಾರತ್ ವ್ಾಷ್ಟಿಕ ಚಲನೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಜರಗನವ ಒಾಂದನ ಕನತ್ ಹಲಕಾರೋ ವಿದಾಮಾನ್ ಆವಿಷೆರಸಲನ ನಿೋವು ಕೆ ಾಂಚ ಶರಮಿಸಬೆೋಕನ. ಕನಿಷಠ ಮ ರನ ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿೋದನ್ ಸ ರ್ೋಿದಯಕೆೆ ಮನನ್ುವ್ೆೋ ಹಾಸಿಗೆ ರ್ಟನಿ ಏಳಬೆೋಕನ! ಸ ರ್ೋಿದಯಕೆೆ ಮನನ್ು ಸ ರ್ೋಿದಯ ಆಗನವ ರ್ಾಂದನವಿಗಿಾಂತ್ ಮೋಲೆ ಬಾನ್ಾಂಚನ್ಲ್ಟಿ ಇರನವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹಾಗ ಸ ಯಾಿಸಿವ್ಾದ ಬಳಿಕ ಆ ರ್ಾಂದನವಿಗಿಾಂತ್ ಮೋಲೆ ಬಾನ್ಾಂಚನ್ಲ್ಟಿ ಇರನವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ ದ್ಾಖಲ್ಟಸಿ. ನಿೋವು ದ್ಾಖಲ್ಟಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ತ್ಥಾಗಳನ್ನು

ಸ ಚಸನತ್ಿದ್ೆ: ಸ ಯಿ ಪ್ಶಿಚಮದಾಂದ ಪ್ೂವಿಕೆೆ ನಿಧಾನ್ವ್ಾಗಿ

ಸರಯನತ್ಿದ್ೆ, ಒಾಂದನ ರಾಶಿಯಲ್ಟಿ ಸನಮಾರನ ಒಾಂದನ ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲ ಇರನತ್ಿದ್ೆ. ಹೆೋಗೆ ಎಾಂಬನದನ್ನು ತಿಳಿಯಲನ ವಿೋಕ್ಷಣಾದ್ಾಖಲೆಯ ಈ ಉದ್ಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅಭಾಸಿಸಿ. ದಗಾಂತ್ದಲ್ಟಿ ಗೆ ೋಚರಸನವ ರಾಶಿ

ಅಾಂದ

ಸ ರ್ೋಿದಯಕೆೆ ಮನನ್ು

ಸ ಯಾಿಸಿದ ನ್ಾಂತ್ರ

ಇರನವ ರಾಶಿ

ಜನ್ವರ

ವೃಶಿಚಕ

ಮಕರ

ಧನ್ನ

ಫೆಬರವರ

ಧನ್ನ

ಕನಾಂಭ

ಮಕರ

ಮಾರ್ಚಿ

ಮಕರ

ಮಿೋನ್

ಕನಾಂಭ

ತಿಾಂಗಳು

ರಾಶಿಚಕರದ

ಪ್ರಕಲಪನೆಯನ್ನು

ರ ಪಿಸಿದನಾ

ಸೌರಮಾಂಡಲದ ಸದಸಾರ ಸಾಥನ್ ಹಾಗ

ಪ್ುರಾತ್ನ್

ಜೆ ಾೋತಿಷ್ಟಗಳೆೋ

ವಿನಾ

ಮೋಲೆ

ಖಗೆ ೋಳ

ಸ ಯಿ

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲಿ.

ಕಕ್ಷೆ ಗನರನತಿಸಲನ ಮಾತ್ರ ಖಗೆ ೋಳವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕಲಪನೆಯ ಲಾಭ

ಪ್ಡೆಯನತಾಿರೆ. ‘ಜೆ ಾೋತಿಷ್ಟ’ಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಿರನವ ವಿಶೆೋಷ ಪಾರಧಾನ್ಾಕೆೆ ವ್ೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಥಿನೆ ಇಲಿ. ಭಾರತಿೋಯ ಜೆ ಾೋತಿಷ್ಟಗಳು ಸ ಯಿಕಕ್ಷೆ ಆಧಾರತ್ ರಾಶಿಚಕರದ ಪ್ರಕಲಪನೆಯನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿ ಅಥವ ಗಿರೋಕ್ ಜೆ ಾೋತಿಷ್ಟಗಳಿಾಂದ ಎರವಲನ ಪ್ಡೆದನ ಅದರಲ್ಟಿ ಚಾಾಂದರಕಕ್ಷೆ ಆಧಾರತ್ ರಾಶಿಚಕರವನ್ನು ವಿಲ್ಟೋನ್ಗೆ ಳಿಸಿದಾಂತೆಯ ತೆ ೋರನತ್ಿದ್ೆ. ಚಾಾಂದರಕಕ್ಷೆ ಆಧಾರತ್ ರಾಶಿಚಕರವನ್ನು ೨೭¸ ಸಮ ಖಾಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳು ಎಾಂದನ ಕರೆದವರನ ಭಾರತಿೋಯರನ. ಭಾರತಿೋಯ ಪೌರಾಣಿಕರ ಕಲಪನೆಯಲ್ಟಿ ತಾರಾಪ್ತಿ ಚಾಂದರನಿಗೆ ೨೭ ಪ್ತಿುಯರನ. ಚಾಂದರನ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಟಿ ಇವರಗೆ ತ್ಲಾ ಒಾಂದರಾಂತೆ ೨೭ ಕೆ ಠಡಿಗಳಿವ್ೆ. ಪ್ರತಿೋ ಕೆ ಠಡಿಗೆ ತಿಾಂಗಳಿನ್ಲ್ಟಿ ಒಾಂದನ ದನ್ ಚಾಂದರನ್ ಭೆೋಟಿ! ಪ್ರತಿೋ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ದ ವಿಸಾಿರ ೧೩೦ ೨೦'. ಅಶಿಿನಿಯಿಾಂದ ಮೊದಲೆ ಗಾಂಡನ ರೆೋವತಿರ್ಾಂದಗೆ ಅಾಂತ್ಾವ್ಾಗನವ ೨೭ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳೆೋ ಈ ಖಾಂಡನಾಮಗಳು. ಪ್ರತಿೋ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ವನ್ನು ಪ್ುನ್ಃ ನಾಲನೆ ಸಮ ಉಪ್ಖಾಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಪ್ರತಿೋ ಉಪ್ಖಾಂಡವನ್ನು ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ದ ಒಾಂದನ ಪಾದ (೧/೪) ಎಾಂದನ ಗನರನತಿಸಿದರನ. ಒಾಂದನ ಪಾದದ ವಿಸಾಿರ ೩೦ ೨೦'.

18


ಸ ಯಿ, ಚಾಂದರ ಇವ್ೆೋ ಮೊದಲಾದ ಜೆ ಾೋತಿಷಾ ಮಹತ್ಿ ಉಳಳ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಸಾಥನ್ ಗನರನತಿಸನವ ಪ್ದಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರನ. ಜೆ ಾೋತಿಷಾದ ಲೆಕಾೆಚಾರಗಳಿಗೆ ನಿಖರತೆ ನಿೋಡನವ ಪ್ರಯತ್ು ಇದ್ಾಗಿರನವಾಂತೆ ತೆ ೋರನತ್ಿದ್ೆ. ತ್ತ್ಪರಣಾಮವ್ಾಗಿ ಕೆಲವು ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳು ಎರಡನ ಸೌರರಾಶಿಗಳಲ್ಟಿಯ

ಹರಡಿವ್ೆ. ಅಶಿಿನಿ, ಭರಣಿ ಇವ್ೆೋ

ಮೊದಲಾದವು ಪ್ುರಾತ್ನ್ ಜೆ ಾೋತಿಷಚಕರದ ನಿದಿಷಿ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ ಹೆಸರನಗಳೆೋ ವಿನಾ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿ ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಎಾಂದನ ಗನರನತಿಸನವ ದೃಗೆ ಗೋಚರ ‘ಬೆಳಕಿನ್ ಚನಕಿೆ’ಗಳ ಹೆಸರಲಿ. ಇದರಾಂದ ಉದಭವಿಸನವ ಗೆ ಾಂದಲ ನಿವ್ಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಪ್ುಸಿಕದಲ್ಟಿ ಇಾಂಥ ‘ಬೆಳಕಿನ್ ಚನಕಿೆ’ಗಳನ್ನು ಎಲೆಿಡೆ ತಾರೆಗಳು ಎಾಂದನ ಉಲೆಿೋಖಿಸಿದ್ೆ. ಪ್ರತಿೋ ಖಾಂಡದಲ್ಟಿ ಇರನವ ತಾರೆಗಳ ಪೆೈಕಿ ಅಾಂದನ್ ದನ್ಗಳಲ್ಟಿ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯನತಿಿದಾ ಯಾವುದ್ೆ ೋ ಒಾಂದನ ತಾರೆಯ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಅಶಿಿನಿ, ಭರಣಿ ಮೊದಲಾದ ರಾಶಿಖಾಂಡಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸನತಿಿದಾರನ. ಖಗೆ ೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗನರನತಿಸಿ ಹೆಸರಸಿರನವ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪೆೈಕಿ ಈ ೨೭ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಅಥವ ರಾಶಿಖಾಂಡ’ಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಬಳಸನತಿಿದಾ ತಾರೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಾಂಬನದರ ಕನರತ್ಾಂತೆ ಭಾರತಿೋಯ

ವಿದ್ಾಿಾಂಸರಲ್ಟಿ

ಒಮಮತ್

ಇರನವಾಂತೆ

ತೆ ೋರನತಿಿಲಿ.

ಜೆ ಾೋತಿಷಚಕರದ

ದ್ಾಿದಶರಾಶಿಗಳನ್ ು

‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ ು ಗಣಿತಿೋಯವ್ಾಗಿ ಲೆಕಿೆಸಿ ನಿಖರವ್ಾಗಿ ಗನರನತಿಸಬಹನದ್ೆೋ ವಿನಾ ಕೆೋವಲ ವಿೋಕ್ಷಣೆಯಿಾಂದ ಅಲಿ ಎಾಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಾ (!) ಹವ್ಾಾಸಿಗಳಾಗಬಯಸನವ ನಿಮಗೆ ಇರಲ್ಟ. ಪಾರರಾಂಭಿಕ ಹವ್ಾಾಸಿ ಖಗೆ ೋಳ ವಿೋಕ್ಷಕ, ತಾನ್ನ ಗನರನತಿಸಿದ ತಾರೆ ಕ್ಷಿತಿಜದಾಂದ ಎಷನಿ ದ ರದಲ್ಟಿದ್ೆ ಎಾಂಬನದನೆುೋ ಆಗಲ್ಟ, ತಾನ್ನ ಗನರನತಿಸಿದ ಎರಡನ ತಾರೆಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ಅಾಂತ್ರ ಎಷನಿ ಎಾಂಬನದನೆುೋ ಆಗಲ್ಟ ಇತ್ರರಗೆ ತಿಳಿಸನವದನ ಅಥವ ದ್ಾಖಲ್ಟಸನವುದನ ಹೆೋಗೆ? ಕೆ ೋನಿೋಯ ದ ರವನ್ನು ಅಾಂದ್ಾಜನ ಮಾಡನವ ಕೆಲವು ಅಪ್ರಷೃತ್ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಟತ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿವನ್ನು ಸನಲಭವ್ಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹನದನ. ಎರಡನ ಸರಳರೆೋಖ್ೆಗಳು ಒಾಂದನೆ ುಾಂದನ ಛೆೋದಸನವ ಅಥವ ಸಾಂಧಿಸನವ ರ್ಾಂದನವಿನ್ಲ್ಟಿ ಕೆ ೋನ್ ಏಪ್ಿಡನತ್ಿದ್ೆ ಹಾಗ ಕೆ ೋನ್ದ ಅಳತೆಯ ಏಕಮಾನ್ ‘ಡಿಗಿರ’ಎಾಂದನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದ್ೆ.

ಅತಿ ದ ರದಲ್ಟಿ ಇರನವ ಎರಡನ ಆಸನಪಾಸಿನ್ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಟಿ ನೆ ೋಡನವ್ಾಗ ವಿೋಕ್ಷಕನ್ ಕಣಿಿನಿಾಂದ ಅವುಗಳತ್ಿ ರೆೋಖಿಸಿದ ಎರಡನ ಕಾಲಪನಿಕ ದೃಷ್ಟಿರೆೋಖ್ೆಗಳ ನ್ಡನವಣ ಕೆ ೋನ್ವ್ೆೋ ಅವುಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ತೆ ೋರಕೆಯ ಕೆ ೋನಿೋರ್ ದ್ ರ ಅಥವ ಕೆ ೋನಾುಂತರ.

19


ವಿೋಕ್ಷಕನಿಾಂದ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ಇರನವ ನಿಜವ್ಾದ ದ ರವನ್ನು ಕೆ ೋನಾಾಂತ್ರ ಸ ಚಸನವುದಲಿ ಎಾಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ, ಚತ್ರದಲ್ಟಿ ಕೆ ೋನಾಾಂತ್ರಕ ೆ ವಿೋಕ್ಷಕನಿಾಂದ ಆ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ಇರನವ ದ ರಗಳಿಗ

ಸಾಂಬಾಂಧ

ಇಲಿದರನವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕೆ ೋನಾಾಂತ್ರ ಅಾಂದ್ಾಜನ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ತಾರೆಗಳ ದಕಿೆನ್ಲ್ಟಿ ನಿಮಮ ಕೆೈ ಪ್ೂಣಿ ಚಾಚ ಒಾಂದನ ಕಣಿಿನಿಾಂದ ಕೆೈಗನಾಂಟ ತಾರೆಗಳನ್ನು ನೆ ೋಡಿ. ಕೆೈಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೆೋಗೆ ಹಿಡಿದದಾೋರ ಎಾಂಬನದನ್ನು ಆಧರಸಿ ಕೆ ೋನಾಾಂತ್ರ ಅಾಂದ್ಾಜನ ಮಾಡಿ. ಇದಕೆೆ ಅಮೋರಕದ ನಾಸಾ ಸಾಂಸೆಥ ತ್ನ್ು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಈ ಮನಾಂದನ್ ಚತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಗಿದಶಿಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ.

ನಿಮಮ ಕೆೈ ಅಥವ ಕೆೈಬೆರಳುಗಳ ಗಾತ್ರದ ಬಗೆಗ ಸಾಂದ್ೆೋಹವಿದಾರೆ ಅಳತೆಪ್ಟಿಿಯನ್ ು ಕೆ ೋನಾಾಂತ್ರ ಅಾಂದ್ಾಜನ ಮಾಡಲನ ಬಳಸಬಹನದನ. ಪ್ೂಣಿವ್ಾಗಿ ಚಾಚದ ಕೆೈನ್ಲ್ಟಿ ಕಣಿಿನ್ ನೆೋರದಲ್ಟಿ ಅಳತೆಪ್ಟಿಿ ಹಿಡಿದನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದರೆ ೧ ಸೆಾಂಮಿೋ 20


ವಿಭಾಗ ಹೆಚನಚಕಮಿಮ ೧೦ ಕೆ ೋನಾಾಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸನತ್ಿದ್ೆ. ಈ ರೋತಿ ಹಿಡಿದ ಅಳತೆಪ್ಟಿಿ ಮತ್ನಿ ಕಣಿಿನ್ ನ್ಡನವಿನ್ ಅಾಂತ್ರ ಪ್ರಸಾಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿ ಹೆಚನಚಕಮಿಮ ೬೦ ಸೆಾಂಮಿೋ ಇರನವುದ್ೆೋ ಇದಕೆೆ ಕಾರಣ. ಚತ್ರದಲ್ಟಿ ತೆ ೋರಸಿದಾಂತೆ ೬೦ ಸೆಾಂಮಿೋ ಉದಾದ ಮರದ ಪ್ಟಿಿಗೆ ಅಳತೆಪ್ಟಿಿಯನ್ನು ಕಟಿಿ ಉಪ್ರ್ೋಗಿಸಲ ಬಹನದನ.

ಭ ಮಿಯಿಾಂದ ತಾರೆಗೆ ಇರನವ ಅಗಾಧ ದ ರವನ್ನು ಸ ಚಸಲನ ಬಳಸನವ ಜನ್ಪಿರಯ ಮಾನ್ಕ ಜೆ ಯೋತಿರ್ವರ್ವ (ಲೆೈಟ್ಸ ಯಿಅರ, ಜೆ ಾೋವ). ನಿದರಿವಾತೆಯಲ್ಟಿ ಸೆಕೆಾಂಡಿಗೆ

ಸನಮಾರನ ೩೦೦,೦೦೦ ಕಿಮಿೋ ವ್ೆೋಗದಲ್ಟಿ ಪ್ರಸರಸನವ

ಬೆಳಕನ ಒಾಂದನ ವಷಿದಲ್ಟಿ ಗಮಿಸನವ ದ ರಕೆೆ ಈ ಹೆಸರನ. ಜೆ ಾೋತಿವಿಷಿದ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲನ ಈ ಉದ್ಾಹರಣೆಯಲ್ಟಿ ಲೆಕಿೆಸಿರನವ ದ ರವನ್ನು ಓದಲನ ಪ್ರಯತಿುಸಿ. ತ್ದನ್ಾಂತ್ರ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿ ಬಳಸನವ ವ್ಾಹನ್ಗಳಲ್ಟಿ ಪ್ಯಣಿಸಿದರೆ ಈ ದ ರ ಕರಮಿಸಲನ ಎಷನಿ ಸಮಯ ಬೆೋಕಾಗಬಹನದ್ೆಾಂಬನದನ್ನು ಲೆಕಿೆಸಲನ ಪ್ರಯತಿುಸಿ. ಲನಬಿಕ ತಾರೆಗೆ ಭ ಮಿಯಿಾಂದ ಇರನವ ದ ರ ೮.೬ ಜೆ ಾೋತಿವಿಷಿ. ಅರ್ಾಿತ್, ೮.೬ x ೩೬೫.೨೫ x ೨೪ x ೬೦ x ೬೦ x ೨೯೯,೭೯೨,೪೫೮ = ೮೦೪,೧೬೨,೦೯೦೧೬೯೩೬೮೦೦ ಕಿಮಿೋ. ಲನಬಿಕದಾಂದ ‘ಇಾಂದನ’ ಹೆ ರಟ ಬೆಳಕನ ಇನ್ನು ೮.೬ ವಷಿಗಳ ನ್ಾಂತ್ರ ನ್ಮಮನ್ನು ತ್ಲಪ್ುತ್ಿದ್ೆ. ‘ಇಾಂದನ’ ನಾವು ನೆ ೋಡನತಿಿರನವುದನ ೮.೬ ವಷಿಗಳ ಹಿಾಂದನ್ ಲನಬಿಕವನ್ನು. ‘ಇಾಂದನ್’ರಾತಿರಯ ಆಕಾಶ ತಾರಾಲೆ ೋಕದ ಪಾರಚೋನ್ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಭಿನ್ು ಕಾಲಗಳ ಸಾಂರ್ೋಜಿತ್ ದೃಶಾ ಅಥವ ತೆೋಪೆಚತ್ರ! ತಾರೆಗಳ ಉಜಿಲತೆಯಲ್ಟಿ ವಾತಾಾಸ ಇರನವುದನ್ನು ನಿೋವು ಗಮಸಿರಬಹನದನ. ತಾರೆಗಳ ತೆ ೋರಿಕೆರ್ (ಅಪಾಾರನಿ) ಮತ್ನಿ ನಿರಪೆೋಕ್ಷ (ಆಬುಲ ಾಟ್ಸ) ಉಜಾಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿೋಕರಸನವ ಮಾನ್ಕ ಉಜಾಲತಾುಂಕ್ ಅಥವ ಕಾುಂತಿಮಾನ (ಮಾಾಗಿುಟ ಾಡ್). ತಾರೆಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಅವುಗಳ ತೆ ೋರಕೆಯ ಉಜಿಲತೆಯನ್ನು ಮಾಗಿದಶಿಿಯಾಗಿ ಹವ್ಾಾಸಿಗಳು ಉಪ್ರ್ೋಗಿಸಲ

ಬಹನದನ. ಬಲನ ಕಷಿದಾಂದ ಬರಗಣಿಿಗೆ ಗೆ ೋಚರಸನವ ತಾರೆಯ ತೆ ೋರಕೆಯ

ಉಜಿಲತಾಾಂಕ ೬. ತೆ ೋರಕೆಯ ಉಜಿಲತಾಾಂಕ ೫ ಇರನವ ತಾರೆ ಅದಕಿೆಾಂತ್ ೨.೫೧೨ ಪ್ಟನಿ ಹೆಚನಚ ಉಜಿಲವ್ಾಗಿರನತ್ಿದ್ೆ. ಅರ್ಾಿತ್ ತೆ ೋರಿಕೆರ್ ಉಜಾಲತಾುಂಕ್ ಕ್ಮ್ಮಿ ಇದ್ದರ್ ು ಉಜಾಲತೆ ಹೆಚುು. ಸ ಯಿನ್ ತೆ ೋರಕೆಯ ಉಜಿಲತಾಾಂಕ -೨೬.೭೩, ಲನಬಿಕ ನ್ಕ್ಷತ್ರದನಾ -೧.೪೬, ಪ್ೂಣಿ ಚಾಂದರನ್ದನಾ -೧೨.೬, ಧನರವ ತಾರೆಗಳನ್ನು ನ್ಗರವ್ಾಸಿಗಳು ಬರಗಣಿಿಾಂದ ನೆ ೋಡನವುದನ ಕಷಿ (ಇತಿಿೋಚೆಗೆ ಮಹಾನ್ಗರಗಳಲ್ಟಿ ೧೦-೨೦ ತಾರೆಗಳು 21


ಗೆ ೋಚರಸನವುದ

ಅಪ್ರ ಪ್). ಈ ಮಾಲ್ಟಕೆಯಲ್ಟಿ ತೆ ೋರಕೆಯ ಉಜಿಲತಾಾಂಕ ೨.೫ ಕಿೆಾಂತ್ ಕಮಿಮ ಇರನವ

ತಾರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ‘ಉಜಿಲ‘ ಎಾಂದನ ನ್ಮ ದಸಿದ್ೆ. ಒಾಂದನ ಸಥಳದಲ್ಟಿ ರಾತಿರ ವಿೋಕ್ಷಿಸ ಬಹನದ್ಾದ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳ ಸಾಪೆೋಕ್ಷ ಸಾಥನ್ ಸ ಚಸನವ ನ್ಕ್ಷೆಯೋ ತಾರಾಪಟ್. ಸಥಳದ ಅಕ್ಷಾಾಂಶ, ರೆೋಖ್ಾಾಂಶ, ಸಮನದರ ಮಟಿದಾಂದ ಇರನವ ಎತ್ಿರ, ವಿೋಕ್ಷಣ ದನಾಾಂಕ ಮತ್ನಿ ಸಮಯ ಇವನ್ನು ಆಧರಸಿ ತಾರಾಪ್ಟ ರಚಸನತಾಿರೆ. ವ್ಾಸಿವವ್ಾಗಿ ತಾರಾಪ್ಟದಲ್ಟಿ ಇರನವ ಯಾವ ರೆೋಖ್ೆಗಳೂ ಆಕಾಶದಲ್ಟಿ ಇರನವುದಲಿ ಮತ್ನಿ ಯಾವುದ್ೆೋ ಪ್ುಾಂಜದ ಎಲಿ ತಾರೆಗಳು ಭ ಮಿಯಿಾಂದ ಸಮಾನ್ ದ ರಗಳಲ್ಟಿಯ

ಇಲಿ ಎಾಂಬನದನ

ನೆನ್ಪಿರಲ್ಟ. ತಾರೆಗಳು ರ ಪಿಸನತ್ಿವ್ೆ ಎನ್ುಲಾದ ಆಕೃತಿಗಳು ಮಾನ್ವನ್ ಕಲಪನೆಯ ಉತ್ಪನ್ುಗಳು. ನ್ಮಮ ಕಣನಿಗಳ ಕ್ಷಮತೆಯ ಮಿತಿಯಿಾಂದ್ಾಗಿ ಎಲಿ ತಾರೆಗಳು ಒಾಂದ್ೆೋ ಸಮತ್ಲದಲ್ಟಿ ಇರನವಾಂತೆ ಭಾಸವ್ಾಗನತ್ಿದ್ೆ. ತಾರಾಪ್ಟದ ನ್ಮ ನೆಯಲ್ಟಿ ದಕನೆಗಳನ್ನು ಸ ಚಸಿರನವ ವಿಧಾನ್ ಗಮನಿಸಿ. ಎಲಿ ಭ ಪ್ಟಗಳಲ್ಟಿ ಗನರನತಿಸನವಾಂತೆ ಈ ಪ್ಟದ ಮೋಲಾಭಗದಲ್ಟಿ

ಉತ್ಿರ

ಮತ್ನಿ

ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಟಿ

ದಕ್ಷಿಣ

ಗನರನತಿಸಿದಾರ

ಪ್ೂವಿ

ಮತ್ನಿ

ಗನರನತಿಸನವುದರಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರನವ ವಾತಾಾಸ ಗಮನಿಸಿ. ತಾರಾಪ್ಟದಲ್ಟಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಟಿ ಪ್ೂವಿ ಎಾಂದ ಪ್ಶಿಚಮ ಎಾಂದ

ಪ್ಶಿಚಮಗಳನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಟಿ

ಗನರನತಿಸಿರನವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಿೋವು ಇರನವ ಸಥಳದ ಉತ್ಿರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಕನೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮನಖವ್ಾಗಿ

ಪ್ಟದ ಉತ್ಿರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಕನೆಗಳು ಇರನವಾಂತೆ ಅದನ್ನು ಮೋಜಿನ್ ಮೋಲೆ ಇಟಿರೆ ಅದರ ಪ್ೂವಿ-ಪ್ಶಿಚಮಗಳು ಆ ಸಥಳದ ಪ್ೂವಿ-ಪ್ಶಿಚಮಾಭಿಮನಖಿಗಳಾಗಿ ಇರನವುದಲಿ ಎಾಂಬನದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ತಾರಾಪ್ಟದ ಉತ್ಿರ-ದಕ್ಷಿಣಗಳು ನಿೋವಿರನವ ಸಥಳದ ಉತ್ಿರ-ದಕ್ಷಿಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮನಖವ್ಾಗಿ ಇರನವಾಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಮ ತ್ಲೆಯ ಮೋಲೆ ಕೆಳಮನಖವ್ಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ಾಗ ಪ್ಟದ ದಕನೆಗಳು ನಿೋವಿರನವ ಸಥಳದ ದಕನೆಗಳನ್ನು ಸರಯಾಗಿ ಸ ಚಸನವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅರ್ಾಿತ್, ತಾರಾಪ್ಟದ ನೆರವಿಾಂದ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸನವ್ಾಗ ಪ್ಟವನ್ನು ನಿಮಮ ನೆತಿಿಯ ಮೋಲೆ ಕೆಳಮನಖವ್ಾಗಿಯ ದಕ್ಷಿಣಗಳು ವಿೋಕ್ಷಣಾಸಥಳದ ಉತ್ಿರ-ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮನಖವ್ಾಗಿ ಇರನವಾಂತೆಯ

ಪ್ಟದ ಉತ್ಿರ-

ಹಿಡಿದರಬೆೋಕನ. ವಿೋಕ್ಷಕನ್ ದಗಾಂತ್ವನ್ನು

ಅಥವ ಬಾನ್ಾಂಚನ್ನು ಪ್ಟದ ವೃತಾಿಕಾರದ ಸಿೋಮಾರೆೋಖ್ೆಯ , ಖಮಧಾವನ್ನು ಮಧಾದಲ್ಟಿರನವ ‘+’ ಚಹೆುಯ ಸ ಚಸನತ್ಿದ್ೆ. ಮನಾಂದ್ೆ ಉದ್ಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮ ರನ ತಾರಾಪ್ಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ೆಾೋನೆ. ಅವುಗಳ ಪೆೈಕಿ ಒಾಂದನ ಪ್ಟದಲ್ಟಿ ಕೆೋವಲ ತಾರೆ ಮತ್ನಿ ಗರಹಗಳನ್ನು ತೆ ೋರಸಿದ್ೆ. ಎರಡನೆೋ ಪ್ಟದಲ್ಟಿ ಪ್ರಮನಖ ತಾರಾಪ್ುಾಂಜಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ನೆರವು ನಿೋಡನವ ರೆೋಖ್ಾಚತ್ರಗಳನ್ ು ಮ ರನೆೋಯದಾರಲ್ಟಿ ಅವುಗಳೊ ಾಂದಗೆ ರಾಶಿಗಳ ಸಿೋಮಾರೆೋಖ್ೆಗಳನ್ ು ಗನರನತಿಸಿದ್ೆ. ಈಗಾಗಲೆೋ ನಿೋಡಿರನವ ವಿವರಣೆಯ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಟಿ ತಾರಾಪ್ಟದ ವಿಶಿಷಿತೆಗಳನ್ನು ಅಧಾಯಿಸಿ.

22


23


ತಾರಾಪ್ಟದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ತಾರೆಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ಖಗೆ ೋಳದಲ್ಟಿ ಗನರನತಿಸಲನ ಬಲನ ಸನಲಭವ್ಾದ ಕ್ಷಿತಿಜೋರ್ ಸ್ಾಾನನಿರೆೋವಶಕ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಾಯನ್ನು (ಹರೆೈರ್ಸು ಕೆ ೋಆಡಿಿನ್ಟ್ಸ ಸಿಸಿಮ್) ಉಪ್ರ್ೋಗಿಸಬಹನದನ, ವಿೋಕ್ಷಕನ್ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ಆಧರಸಿರನವ ವಾವಸೆಥ ಇದನ. ನಿೋವು ಉತ್ಿರಾಭಿಮನಖಿಯಾಗಿ ನಿಾಂತಿರನವ್ಾಗ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಟಿ ದಗಾಂತ್ದಾಂದ ಕೆ ಾಂಚ ಮೋಲೆ ಉಜಿಲ ತಾರೆ ಗೆ ೋಚರಸನತಿಿದ್ೆ ಎಾಂದನ ಕಲ್ಟಪಸಿಕೆ ಳಿಳ. ಅದರ ಸಾಥನ್ವನ್ನು ಉಲೆಿೋಖಿಸನವುದನ ಹೆೋಗೆ? ಉತ್ಿರಾಭಿಮನಖಿಗಳಾಗಿ ನಿಾಂತ್ನ ಪ್ಶಿಚಮ ದಕಿೆಗೆ ಸನಮಾರನ ಇಷನಿ ಡಿಗಿರ ತಿರನಗಿ, ಸನಮಾರನ ಇಷನಿ ಡಿಗಿರ ಖಮಧಾದತ್ಿ ತ್ಲೆ ಎತಿಿ ನೆ ೋಡಿ ಎಾಂದನ ನಿದ್ೆೋಿಶಿಸಬಹನದಲಿವ್ೆ? ಅನ್ನಕರಮವ್ಾಗಿ ಇವು ಖಗೆ ೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಪ್ರಭಾಷೆಯಲ್ಟಿ ದಿಗುಂಶ ಅಥವ್ಾ ಕ್ಷಿತಿಜಾುಂಶ (ಆಸಿಮತ್) ಮತ್ನಿ ಉನನತಿ (ಆಲ್ಟಿಟ ಾಡ್) ಎಾಂಬ ಎರಡನ ಸಾಥನ್ನಿದ್ೆೋಿಶಕಗಳು. ಉತ್ಿರ ದಗಿಬಾಂದನವಿನಿಾಂದ

ಆರಾಂಭಿಸಿ

ಕ್ಷಿತಿಜದಗನಾಂಟ

ಪ್ೂವಿ-ದಕ್ಷಿಣ-ಪ್ಶಿಚಮ-ಉತ್ಿರಾಭಿಮನಖವ್ಾಗಿಯೋ

ಕ್ಷಿತಿಜಾಾಂಶ

ಅಳತೆಮಾಡನವುದನ ಸವಿಮಾನ್ಾ. ಆದಾರಾಂದ ಈ ಮೊದಲೆೋ ಸ ಚಸಿದಾಂತೆ ಉತ್ಿರಾಭಿಮನಖಿಗಳಾದ ನಿಮಮ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಟಿ ಇರನವ ತಾರೆಯ ಕ್ಷಿತಿಜಾಾಂಶ ಸನಮಾರನ ೨೨೫೦ (ಉತ್ಿರ ದಗಿಬಾಂದನವಿಾಂದ ಪ್ೂವ್ಾಿಭಿಮನಖವ್ಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಗಿಬಾಂದನವಿಗೆ ೧೮೦೦, ತ್ದನ್ಾಂತ್ರ ಸನಮಾರನ ೪೫೦. ಚತ್ರದಲ್ಟಿ ಕೆಾಂಪ್ು ಗೆರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸನತ್ಿದ್ೆ), ಉನ್ುತಿ ಸನಮಾರನ ೪೫೦ (ಚತ್ರದಲ್ಟಿ ಹಸಿರನ ಗೆರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸನತ್ಿದ್ೆ). ದಗಿಬಾಂದನಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ಕೆ ೋನಾಾಂತ್ರ ೯೦೦, ಖಮಧಾದಾಂದ ತಾರೆಯ ಮ ಲಕ ಹಾದನ ಹೆ ೋಗನವ ರೆೋಖ್ೆ ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು ಲಾಂಬವ್ಾಗಿ ಸಾಂಧಿಸನತ್ಿದ್ೆ, ಈ ರ್ಾಂದನವಿಗ ಖಮಧಾಕ ೆ ಇರನವ ಕೆ ೋನಾಾಂತ್ರ ೯೦೦ ಎಾಂಬನದನ ತಿಳಿದದಾರೆ ಸಾಕನ, ಕೆ ೋನ್ಮಾಪ್ಕ ಇಲಿದ್ೆ ಇದಾರ ಕೆ ೋನ್ವನ್ನು ಅಾಂದ್ಾಜನ ಮಾಡಬಹನದನ.

24


೧.೩ ವಿೋಕ್ಷಣಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ತಾರೆಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸನವ ಹವ್ಾಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳಳಲೆ ೋಸನಗ ನಿೋವು ಕೆಲವು ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಟಸಬೆೋಕನ. ಅವು ಇಾಂತಿವ್ೆ: 1. ಈ ಪ್ುಸಿಕದ ವಿಶಿಷಿ ಸಾಂರಚನೆಯನ್ನು ಸ ಕ್ಷಮವ್ಾಗಿ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಟಸಿ. ಒದಗಿಸಿರನವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ೂಣಿ ಲಾಭ ಪ್ಡೆಯಲನ ಇದನ ಅನಿವ್ಾಯಿ. ಸಾಂರಚನೆಯ ವ್ೆೈಶಿಷಿಯಗಳ ಪ್ರಚಯ ಮನಾಂದ್ೆ ಮಾಡಿದ್ೆ. 2. ಮೊೋಡರಹಿತ್ ನಿಮಿಲ ಆಕಾಶ ಇರನವ ಯಾವುದ್ೆೋ ರಾತಿರಯಾಂದನ ಕಾಯಾಿರಾಂಭ ಮಾಡಿ. ಕನಿಷಠ ಪ್ಕ್ಷ ತ್ದನ್ಾಂತ್ರದ ೬-೭ ರಾತಿರಗಳೂ ನಿಮಮ ಕಲ್ಟಕೆ ಮನಾಂದನವರಯಬೆೋಕನ. ನ್ವ್ೆಾಂಬರ - ಮೋ ಮಾಸಗಳಲ್ಟಿ ಇಾಂಥ ರಾತಿರಗಳು ಹೆಚನಚ ಇರನತ್ಿವ್ೆ. 3. ರ್ೋದದೋಪ್ಗಳ ಮತ್ನಿ ಮನೆ ದೋಪ್ಗಳ ಬೆಳಕನ ನಿಮಮ ಮೋಲೆ ನೆೋರವ್ಾಗಿ ರ್ೋಳದಾಂಥ, ಕಟಿಡಗಳು, ಮರಗಳು ಅಥವ ಬೆಟಿಗನಡಡಗಳು ಆಕಾಶ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಿಡ ಮಾಡದ ಸಥಳ ಆಯೆಮಾಡಿ. ಮನೆಯ ತಾರಸಿ, ವಿಶಾಲವ್ಾದ ಉದ್ಾಾನ್ವನ್, ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದ್ಾನ್ ಇವ್ೆೋ ಮೊದಲಾದವು ನ್ಗರವ್ಾಸಿಗಳು ಆಯೆ ಮಾಡಬಹನದ್ಾದ ಸಥಳಗಳು. ಗಿಡಮರಗಳು ಅಥವ ಸಮಿೋಪ್ದ ಬೆಟಿಗನಡಡಗಳು ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಿಡ ಉಾಂಟನಮಾಡದ ಬಯಲನ ಅಥವ ಗನಡೆಡಯ ತ್ನದ ಗಾರಮವ್ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿ. 4. ಚಳಿಗಾಲವ್ಾಗಿದಾರೆ ಬೆಚಚನೆಯ ಉಡನಪ್ು ಧರಸಿ. ಸೆ ಳೆಳಗಳ ಕಾಟ ಇದಾರೆ ಯನಕಿ ನಿವ್ಾರಣೆ ೋಪಾಯ ಸನ್ುದಿರಾಗಿ, ಕತ್ಿಲೆಯಲ್ಟಿ ತಾರಾಪ್ಟವನ್ನು ಓದಲೆ ೋಸನಗ ಮಾಂದಪ್ರಕಾಶ ರ್ೋರನವ ಟಾರ್ಚಿಲೆೈಟ್ಸ ಮತ್ನಿ ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ತಾರೆಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ಕೆ ೋನಾಾಂತ್ರ ಸರಸನಮಾರಾಗಿ ಅಳೆಯಲನ ಒಾಂದನ ಅಳತೆಪ್ಟಿಿ ಸಹಿತ್ ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಸಥಳಕೆೆ ಹೆ ೋಗಿ. ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ದ್ಾಖಲ್ಟಸಲನ ಒಾಂದನ ಪೆನ ಮತ್ನಿ ಕಿರನಪ್ುಸಿಕ ಒಯನಾವುದನ ಒಳೆಳಯದನ.

25


5. ತಾರೆಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಆರಾಂಭಿಸನವ ಮನನ್ು ತಾರಾಪ್ಟವನ್ನು ಅರ್ೆೈಿಸನವ ಕನಶಲತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳಿಳ. 6. ನಿೋವು ತಾರಾವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಯೆ ಮಾಡಿದ ತಿಾಂಗಳಿನ್ ತಾರಾಪ್ಟವನ್ನು ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನನ್ು ಅಭಾಸಿಸಿ. ಸನಲಭವ್ಾಗಿ ಗನರನತಿಸಬಹನದ್ಾದ ತಾರೆ, ಪ್ುಾಂಜಗಳ ಸಾಥನ್ ಗಮನಿಸಿ, ಮನ್ನ್ ಮಾಡಿ. 7. ಆರಾಂಭಿಕ ಹಾಂತ್ದಲ್ಟಿ ಮಾಲ್ಟಕೆಯಲ್ಟಿ ಕೆ ಟಿಿರನವ ಸ ಚನೆಯಾಂತೆ ವಿೋಕ್ಷಿಸಿ. 8. ಈ ಮಾಲ್ಟಕೆಯಲ್ಟಿ ನಿೋಡಿರನವ ತಾರಾಪ್ಟಗಳಲ್ಟಿ ಸನಲಭಗೆ ೋಚರ ತಾರೆ ಅಥವ ಮತ್ನಿ ಪ್ುಾಂಜಗಳ ಸಾಥನ್ ಮತ್ನಿ ಎಲಿ ರಾಶಿಗಳ ಸರಹದನಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗನರನತಿಸಿದ್ೆ. ಅನ್ ಹಾ ದ ರದಲ್ಟಿ ಇರನವ ನಿೋಹಾರಕೆ ಮೊದಲಾದ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿಲಿ. ಖಗೆ ೋಲದಲ್ಟಿ ಸಾಪೆೋಕ್ಷವ್ಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಟಿ ಚಲ್ಟಸನವಾಂತೆ ತೆ ೋರನವ ಚಾಂದರ ಹಾಗ ಸೌರಮಾಂಡಲದ ಗರಹಗಳ ಸಾಥನ್ಗಳನ್ ು ಗನರನತಿಸಿದ್ೆ. 9. ತಾರಾಪ್ಟಗಳು ಮೊದಲೆೋ ತಿಳಿಸಿದಾಂತೆ ನಿದಿಷಿ ಸಥಳ ಮತ್ನಿ ಸಮಯಕೆೆ ಅನ್ಿಯವ್ಾಗನತ್ಿವ್ೆ. ನಿಮಮ ಊರನ್ ರಾತಿರಯ ಆಕಾಶವನ್ನು ಇವು ಯರ್ಾವತಾಿಗಿ ರ್ಾಂರ್ಸದದಾರ ಆಕಾಶದಲ್ಟಿ ತಾರೆಗಳ ಸಾಪೆೋಕ್ಷ ಸಾಥನ್ ಹೆಚನಚಕಮಿಮ ಸಿಥರವ್ಾಗಿ ಇರನವುದರಾಂದ ಈ ಪ್ಟಗಳನ್ನು ಉಪ್ರ್ೋಗಿಸಲನ ಸಾಧಾ. (ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಪಾರರ್ೋಜಿತ್ ಈ ತಾಣದಲ್ಟಿ ಅಥವ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಾಂಘಟನೆ ಪಾರರ್ೋಜಿತ್ ಈ ತಾಣದಲ್ಟಿ ಲಭಾವಿರನವ ತ್ಾಂತಾರಶದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ನಿೋವು ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲನ ಆರಾಂಭಿಸನವ ಸಮಯದಲ್ಟಿ ನಿಮಮ ಊರನ್ ಅಥವ ಅತ್ಾಾಂತ್ ಸಮಿೋಪ್ದ ಊರನ್ ಆಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸನವ ತಾರಾಪ್ಟ ಪ್ಡೆಯಬಹನದನ) ಪ್ಟದಲ್ಟಿ ಇರನವ ಒಾಂದ್ೆರಡನ ತಾರೆ ಅಥವ ಪ್ುಾಂಜಗಳನ್ನು ನಿಮಮ ಊರನ್ ಆಕಾಶದಲ್ಟಿ ಗನರನತಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಸಾಥನ್ಕ ೆ ಈ ಪ್ಟಗಳಲ್ಟಿ ಅವುಗಳು ಇರನವ ಸಾಥನ್ಕ ೆ ಇರನವ ವಾತಾಾಸ ಗಮನಿಸಿ. ಈ ತಾರಾಪ್ಟಗಳನ್ನು ಉಪ್ರ್ೋಗಿಸಿ ನಿಮಮ ಊರನ್ಲ್ಟಿ ತಾರೆ ಅಥವ ಪ್ುಾಂಜಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸನವುದನ ಹೆೋಗೆ ಎಾಂಬನದನ ನಿಮಗೆೋ ತಿಳಿಯನತ್ಿದ್ೆ. ತಾರಾಪ್ಟದಲ್ಟಿ ಸ ಚತ್ ಸಮಯಕಿೆಾಂತ್ ಮೊದಲೆೋ ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದ್ಾಗ ರಾಶಿಗಳು ಪ್ಟದಲ್ಟಿ ಸ ಚಸಿದ ಸಥಳಕಿೆಾಂತ್ ಪ್ೂವಿಕ ೆ ನ್ಾಂತ್ರ ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದ್ಾಗ ರಾಶಿಗಳು ಪ್ಟದಲ್ಟಿ ಸ ಚಸಿದ ಸಥಳಕಿೆಾಂತ್ ಪ್ಶಿಚಮಕ ೆ ಇರನತ್ಿವ್ೆ. 10. ಉತ್ಿರ, ಪ್ೂವಿ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪ್ಶಿಚಮ – ಈ ಮನಖಾ ದಗಿಬಾಂದನಗಳ ಪೆೈಕಿ ಯಾವುದ್ಾದರ

ಒಾಂದರಾಂದ

ದಗಾಂತ್ದಗನಾಂಟ ಎಷನಿ ದ ರ ಕರಮಿಸಿ ಬಳಿಕ ಖಮಧಾದತ್ಿ ಎಷನಿ ದ ರ ಮೋಲೆೋರದರೆ ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ್ ತಾರೆ ಅಥವ ಪ್ುಾಂಜ ಸಿಕನೆತ್ಿದ್ೆ ಎಾಂಬನದನ್ನು ತಾರಾಪ್ಟದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಅಾಂದ್ಾಜನ ಮಾಡನವ ಕನಶಲತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳಿಳ. 11. ಬರಗಣಿಿನಿಾಂದ ಗನರನತಿಸಬಹನದ್ಾದ ತಾರೆಗಳನ್ನು, ಪ್ುಾಂಜಗಳನ್ನು ಮತ್ನಿ ಗರಹಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಮೊದಲನ ಕಲ್ಟಯಿರ. ಅವುಗಳ ಪೆೈಕಿ ಸನಲಭವ್ಾಗಿ ಗನರನತಿಸಬಹನದ್ಾದವು, ಹೆಚನಚ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ್ವ್ಾದವು, ಹೆಚನಚ ಕಮಿಮ ಖಮಧಾದ ಸಮಿೋಪ್ ಇರನವವು, ಚಾಂದರನ್ ಆಸನಪಾಸಿನ್ಲ್ಟಿ ಇರನವವು, ದಗಿಬಾಂದನಗಳ ಸಮಿೋಪ್ ಇರನವವು, ರಾಶಿಚಕರದಲ್ಟಿ ಇರನವವು ಇವುಗಳ ಪೆೈಕಿ ನಿಮಗೆ ಸನಲಭವ್ಾದವನ್ನು ಮೊದಲನ ಗನರನತಿಸಿ. ಮೊದಲನ ಗನರನತಿಸಿದ ತಾರೆ ಅಥವ ಪ್ುಾಂಜವನ್ನು ಮಾಗಿದಶಿಿಯಾಗಿ ಇಟನಿಕೆ ಾಂಡನ ಉಳಿದವನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ.

26


12. ತಾರಾಪ್ಟದಲ್ಟಿ ಇರನವ ಎಲಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಸಾಧಾವ್ಾಗದದಾರೆ ನಿರಾಶರಾಗಬೆೋಡಿ. ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿದ್ೆಾೋ ಒಾಂದನ ಸಾಧನೆ ಎಾಂದನ ಆನ್ಾಂದಸಿ. ವ್ಾಯನಮಾಂಡಲದ ಏರನಪೆೋರನಗಳಿಾಂದ, ಸನತ್ಿಲ್ಟನ್ ಬೆಳಕಿನ್ ಮಾಲ್ಟನ್ಾದಾಂದ ಎಲಿ ತಾರೆಗಳು ಗೆ ೋಚರಸದ್ೆಯ

ಇರಬಹನದನ. ತಾರಾಪ್ಟವನ್ನು

ನಿಮಮ ಊರಗೆ ಅನ್ಿಯವ್ಾಗನವಾಂತೆ ರಚಸದ್ೆೋ ಇರನವುದರಾಂದ ಬಾನ್ಾಂಚನ್ಲ್ಟಿ ಇರನವ ರಾಶಿಗಳು ಗೆ ೋಚರಸದರನವ ಸಾಧಾತೆಯ ಇದ್ೆ. ಒಾಂದ್ೆರಡನ ತಾಸನ ಹಿಾಂದ್ೆ ಅಥವ್ಾ ಮನಾಂದ್ೆ ಅವೂ ಗೆ ೋಚರಸನತ್ಿವ್ೆ. ತಾರಾಪ್ಟಗಳಲ್ಟಿ ತೆ ೋರಸಿದ ಎಲಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅಥವ ತಾರಾಪ್ುಾಂಜಗಳನ್ನು ಯಾವುದ್ೆೋ ಕಾರಣಕೆೆ ತ್ತ್ುಾಂಬಾಂಧಿತ್ ತಿಾಂಗಳುಗಳಲ್ಟಿ ಗನರನತಿಸಲಾಗದದಾರೆ ಧೃತಿಗೆಡದರ. ಸತ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ುದಾಂದ ಬಹಳಷಿನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಕಲ್ಟಯನವುದನ ಖಚತ್. 13. ಪ್ಾಂಚಾಾಂಗಗಳಲ್ಟಿ ಸ ಯಿ, ಚಾಂದರ, ಬನಧ, ಶನಕರ, ಮಾಂಗಳ, ಗನರನ ಮತ್ನಿ ಶನಿ ಗರಹಗಳು ಯಾವ ದನ್ದಲ್ಟಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಟಿ, ಇರನತ್ಿವ್ೆ ಎಾಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇರನತ್ಿದ್ೆ. ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ್ ದನ್ದಾಂದನ ಚಾಂದರ ಇರನವ ರಾಶಿ ಯಾವುದನ ಎಾಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆದನ ಅದರ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಆ ತಾರಾಪ್ುಾಂಜವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಟಿ ಗನರನತಿಸಲ ಬಹನದನ. ತ್ದನ್ಾಂತ್ರ ತಾರಾಪ್ಟದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಆಸನಪಾಸಿನ್ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲ ಬಹನದನ. ‘ಬೆಳಿಳ’, ‘ಮನಾಂಜಾನೆಯ ತಾರೆ’, ‘ಮನಸುಾಂಜೆಯ ತಾರೆ’ ಎಾಂದನ ಗಾರಮಿೋಣ ಜನ್ತೆ ಗನರನತಿಸನತಿಿರನವುದನ ವ್ಾಸಿವವ್ಾಗಿ ಶನಕರ ಗರಹ. 14. ಕೆಲವು ದನ್ ಸ ರ್ೋಿದಯಕೆೆ ಮನನ್ು ಪ್ೂವ್ಾಿಕಾಶದಲ್ಟಿಯ ಪ್ಶಿಚಮಾಕಾಶದಲ್ಟಿಯ

ಕೆಲವು ದನ್ ಸ ಯಾಿಸಿದ ನ್ಾಂತ್ರ

ಇದನ ಉಜಿಲವ್ಾಗಿ ಹೆ ಳೆಯನತಿಿರನವುದರಾಂದ ಗನರನತಿಸನವುದನ ಸನಲಭ. ಇದನ

ಇರನವ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ಾಂಚಾಾಂಗದಾಂದ ತಿಳಿದನ ಬಳಿಕ ತಾರಾಪ್ಟದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಆಸನಪಾಸಿನ್ ಇತ್ರ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲ ಬಹನದನ. ಪ್ಾಂಚಾಾಂಗದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಗನರನ, ಶನಿ ಮತ್ನಿ ಮಾಂಗಳ ಗರಹಗಳು ಇರನವ ರಾಶಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆದನ ತ್ದನ್ಾಂತ್ರ ಆ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ರಾಶಿಪ್ಟದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಟಿ ಗನರನತಿಸಿ ಗರಹಗಳನ್ ು ಗನರನತಿಸಬಹನದನ. 15. ನಿೋವು ‘ಇಾಂದನ’ ನೆ ೋಡನವ ತಾರೆಗಳು ವ್ಾಸಿವವ್ಾಗಿ ‘ಇಾಂದನ್ವು’ ಅಲಿ ಎಾಂಬ ತ್ಥಾದ ಅರವು ಸದ್ಾ ನಿಮಮಲ್ಟಿ ಜಾಗೃತ್ವ್ಾಗಿರಲ್ಟ. ‘ಈಗ’ ನಿೋವು ನೆ ೋಡನತಿಿರನವುದನ ಸನಮಾರನ ೮ ನಿಮಿಷಗಳಷನಿ ಹಿಾಂದ್ೆ ಇದಾ ಸ ಯಿನ್ನ್ನು!

೧.೪ ಪ ಸತಕ್ ಪರಿಚರ್ ತಾರಾವಿೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆರಾಂಭಿಸನವ ಮನನ್ು ಈ ಪ್ುಸಿಕದ ವಿಶಿಷಿ ಸಾಂರಚನೆಯನ್ನು ಸ ಕ್ಷಮವ್ಾಗಿ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಟಸ ಬೆೋಕಾದದನಾ ಒದಗಿಸಿರನವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ೂಣಿ ಲಾಭ ಪ್ಡೆಯಲನ ಅನಿವ್ಾಯಿ ಎಾಂದನ ಈ ಮೊದಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ೆಯಲಿವ್ೆೋ? ಸಾಂರಚನೆಯ ವ್ೆೈಶಿಷಿಯಗಳು ಇಾಂತಿವ್ೆ:

27


1. ವಿಷಯವನ್ನು

ನಾಲನೆ

ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ

ವಿಭಜಿಸಿದ್ೆ.

ತಾರಾವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ

ಮನನ್ು

ತಿಳಿದರಬೆೋಕಾದ

ಜ್ಞಾನಾಾಂಶಗಳನ್ ು ಅನ್ನಸರಸಬೆೋಕಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳನ್ ು ತಿಳಿಸನವ ‘ಪ್ೂವಿಸಿದಿತೆ’ ಮೊದಲನೆೋ ವಿಭಾಗ. ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಗಿದಶಿನ್ ಮಾಡನವ ‘ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಮಾಗಿದಶಿಿ’ ಎರಡನೆೋ ವಿಭಾಗ. ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲನ ಅನ್ನಸರಸಿದ ತ್ಾಂತ್ರಗಳನ್ ು ಕೆಲವು ರಾಶಿಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಮಾನ್ವಕಲ್ಟಪತ್ ಕರ್ೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ಿವ್ಾಗಿ

ತಿಳಿಸನವ

‘ರಾಶಿನಾಮ

ರಹಸಾ’

ಮ ರನೆೋ

ವಿಭಾಗ.

ಹವ್ಾಾಸ

ಮನಾಂದನವರಸಲನ

ಇಚಿಸನವವರಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಖಗೆ ೋಳವ್ೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನಾಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಸನತ್ಿದ್ೆ ‘ಸಿದ್ಾಿಾಂತ್ ಪ್ುರವಣಿ’ ವಿಭಾಗ. ವಿೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನ್ನಕ ಲ್ಟಸಬಲಿ ಉಪ್ಯನಕಿ ತಾಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸನವ ‘ಅನ್ನಬಾಂಧಗಳು’ ನಾಲೆನೆೋ ವಿಭಾಗ. 2. ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಮಾಗಿದಶಿಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಂರಚನೆ ಇಾಂತಿದ್ೆ:  ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಾವ್ಾದ ಸ ಚನೆಗಳನ್ನು ಜನ್ವರಯಿಾಂದ ಆರಾಂಭಿಸಿ ಮಾಹೆವ್ಾರನ ಸಾಂಘಟಿಸಿದ್ೆ.  ಪ್ರತಿೋ ತಿಾಂಗಳ ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಮಾಗಿದಶಿಿಯಲ್ಟಿ ಆ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಅನ್ಿಯಿಸನವ ತಾರಾಪ್ಟ ಇದ್ೆ. ಈ ಪ್ುಸಿಕದಲ್ಟಿ ಕೆ ಟಿಿರನವ ತಾರಾಪ್ಟಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷಾಾಂಶ ೧೫೦ ೩೭” ರೆೋಖ್ಾಾಂಶ ೭೬೦ ೧೪” ಸಮನದರಮಟಿದಾಂದ ೧೦೦೦ ಮಿೋ ಎತ್ಿರದಲ್ಟಿ ಇರನವ ಕನಾಿಟಕದ ಕಾಲಪನಿಕ ಸಥಳದಲ್ಟಿ ೨೦೧೪ ನೆೋ ಇಸವಿಯಲ್ಟಿ ನ್ಮ ದಸಿದ ತಿಾಂಗಳ ೧೫ ನೆೋ ದನಾಾಂಕ ರಾತಿರ ೮ ಗಾಂಟೆಗೆ ಅನ್ಿಯವ್ಾಗನವಾಂತೆ ರಚಸಿದ್ೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಟಿ ಇರನವ ತಾರಾಪ್ಟಗಳನ್ ು ತಾರಾಪ್ುಾಂಜ ಮತಿಿತ್ರ ಚತ್ರಗಳನ್ ು ಸೆೈಬರ ಸೆೆೈ ೫ ಎಾಂಬ ಖರೋದಸಿದ ತ್ಾಂತಾರಶದ ನೆರವಿನಿಾಂದ ರಚಸಲಾಗಿದ್ೆ. (ಸೆೈಬರ ಸೆೆೈ ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಬಯಸನವವರನ ಇಲ್ಟಿ ಕಿಿಕಿೆಸಿ) ಇವನ್ನು ಕನಾಿಟಕದ್ಾದಾಾಂತ್ ಉಪ್ರ್ೋಗಿಸಬಹನದ್ಾದರ ನಿಮಮ ಊರನ್ ಆಕಾಶವನ್ನು ಇದನ ಯರ್ಾವತಾಿಗಿ ರ್ಾಂರ್ಸನವುದಲಿ ಎಾಂಬ ತ್ಥಾ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಟ.  ಪ್ುಾಂಜದ ರೆೋಖ್ಾ ಚತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ನಿ ರಾಶಿಯ ಎಲೆಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾರಾಪ್ಟಗಳಲ್ಟಿ ತೆ ೋರಸಿದ್ೆ.  ಜನ್ವರ ತಿಾಂಗಳಿನ್ಲ್ಟಿ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹನದ್ಾದ ಎಲಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅಥವ ಪ್ುಾಂಜಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಅನ್ನಸರಸಬೆೋಕಾದ ಕರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ೆ. ತ್ದನ್ಾಂತ್ರದ ತಿಾಂಗಳುಗಳಲ್ಟಿ ಆಯಾ ತಿಾಂಗಳುಗಳಲ್ಟಿ ಗೆ ೋಚರಸನವ ಹೆ ಸ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಅಗತ್ಾವ್ಾದ ಸ ಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆ ಟಿಿದ್ೆ. ಉಳಿದ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಅಗತ್ಾವ್ಾದ ಸ ಚನೆಗಳು ಯಾವ ತಿಾಂಗಳಿನ್ ಮಾಗಿದಶಿಿಯಲ್ಟಿ ಲಭಾ ಎಾಂಬನದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ೆ.  ಪ್ರತಿೋ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ರಾಶಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲನ ಕನ್ುಡದಲ್ಟಿಯ ತ್ದನ್ಾಂತ್ರ ಆವರಣ ಚಹೆುಯ ಒಳಗೆ ಅಕರಾದಯಾಗಿ ಕನ್ುಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಪ್ಟಿಿಯಲ್ಟಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸಾಂಖ್ೆಾ ಎಷನಿ ಎಾಂಬನದನ್ನು. ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಹೆಸರನ ಮತ್ನಿ ಚದರ ಡಿಗಿರಗಳಲ್ಟಿ ವಿಸಿಿೋಣಿವನ್ನು ‘ಚ ಡಿಗಿರ’ ಎಾಂಬ ಸಾಂಕ್ಷೆೋಪ್ಣದ್ೆ ಾಂದಗ ನಿೋಡಿದ್ೆ.  ಪ್ರತಿೋ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಬರಗಣಿಿನಿಾಂದ ಗನರನತಿಸಬಹನದ್ಾದ ಕೆಲವು ಪ್ುಾಂಜಗಳು ಅಥವ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಮಾಗಿದಶಿೋಿ ಸ ಚನೆ ಇದ್ೆ. ತ್ದನ್ಾಂತ್ರ ಪ್ುಾಂಜದ ಪ್ರಧಾನ್ ತಾರೆಗಳಿಗೆ

28


ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಅವುಗಳ ಬೆೋಯರ ಪ್ದಿತಿಯ ಖಗೆ ೋಳವ್ೆೆಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ, ತೆ ೋರಕೆಯ ಉಜಿಲತಾಾಂಕ (ತೆ ೋಉ) ಮತ್ನಿ ಭ ಮಿಯಿಾಂದ ಎಷನಿ ಜೆ ಾೋತಿವಿಷಿ (ಜೆ ಾೋವ) ದ ರದಲ್ಟಿದ್ೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ೆ. ಪ್ುಾಂಜದ ಎಲಿ ತಾರೆಗಳ ಹೆಸರನೆುೋ ಆಗಲ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನೆುೋ ಆಗಲ್ಟ ನಿೋಡಿಲಿ. ಖಗೆ ೋಳವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲಿ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಾರ

ಆರಾಂಭಿಕ ಹಾಂತ್ದ ಹವ್ಾಾಸಿಗಳು

ಇವನ್ನು ಕಲ್ಟಯನವುದನ ಅನ್ಗತ್ಾ. ಕೆಲವು ತಾರೆಗಳಿಗೆ ಇರನವ ಜನ್ಪಿರಯ ಭಾರತಿೋಯ ಅಥವ ಅನ್ಾ ಹೆಸರನಗಳು ಮತ್ನಿ ಭಾರತಿೋಯ ಜೆ ಾೋತಿಶಾೆಸಿರೋಯ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಸ ಚಕ ತಾರೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಾಂಬ ಸಾಂದಭೆ ೋಿಚತ್ ಮಾಹಿತಿಯ

ಇದ್ೆ. ತಾರೆಗಳ ಖಗೆ ೋಳವ್ೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಓದಲನ ನೆರವು

ನಿೋಡಲೆ ೋಸನಗ ಅನ್ನಬಾಂಧದಲ್ಟಿ ಗಿರೋಕ್ ವಣಿಮಾಲೆ ಮತ್ನಿ ಅದರ ಉಚಾಚರಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನಬಾಂಧದಲ್ಟಿ ಇದ್ೆ.  ಉತ್ಿರ

ದಕಿೆನ್

ತಾಗಿಕೆ ಾಂಡಿರನವ

ಸರಹದಾನಿಾಂದ ರಾಶಿಗಳ

ಆರಾಂಭಿಸಿ

ಹೆಸರನಗಳನ್ ು

ಪ್ಶಿಚಮ-ದಕ್ಷಿಣ-ಪ್ೂವ್ಾಿಭಿಮನಖವ್ಾಗಿ ರಾಶಿಯ

ಪ್ರಚಯಾತ್ಮಕ

ಸರಹದಾಗೆ

ಮಾಹಿತಿರ್ಾಂದಗೆ

ಉಲೆಿೋಖಿಸಿದ್ೆ. ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ನೆರವ್ಾಗನವ ಕೆೈಕಾಂಬದಾಂತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪ್ರ್ೋಗಿಸಬಹನದನ. 3. ‘ರಾಶಿನಾಮ ರಹಸಾ’ ವಿಭಾಗದಲ್ಟಿ ರಾಶಿಯ ಕನ್ುಡ ಮತ್ನಿ ಇಾಂಗಿಿಷ್ ಹೆಸರನಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗ ಸಾಂಕ್ಷೆೋಪಿಸಿದ ಕನತ್ ಹಲಜನ್ಕ ದಾಂತ್ಕರ್ೆಗಳಿವ್ೆ. 4. ‘ಸಿದ್ಾಿಾಂತ್ ಪ್ುರವಣಿ’ ವಿಭಾಗದಲ್ಟಿ ಕೆಲವು ಖಗೆ ೋಳವ್ೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕಲಪನೆಗಳ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ವಿವರಣೆ ಇದ್ೆ. ತಾರಾವಿೋಕ್ಷಣೆ ಹವ್ಾಾಸವನ್ನು ವ್ೆೈಜ್ಞಾನಿಕವ್ಾಗಿ ಮನಾಂದನವರಸಲ್ಟಚಿಸನವವರಗೆ ಇದನ ನೆರವ್ಾಗನತ್ಿದ್ೆ. 5. ಅನ್ನಬಾಂಧಗಳಲ್ಟಿ ಸಾಂದಭೆ ೋಿಚತ್ವ್ಾಗಿ ಉಪ್ರ್ೋಗಿಸಬಹನದ್ಾದ ಅನೆೋಕ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಮೋಲೆ ಒಮಮಯಾದರ ಕಣಾಿಡಿಸಲನ ಮರೆಯದರ. (ಗಮನಿಸಿ: ಅರ್ಶಯ ಇರುರ್ಲಿಿ ನಿೋಡಿರುರ್ ಆುಂತರಿಕ್ ಸುಂಪಕ್ವ ಕೆ ುಂಡಿಗಳ ನೆರವಿನಿುಂದ್ ಪ ಸತಕ್ದ್ ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ ಪ ಟ್ಕೆೆ ತೆರಳಬಹ್ುದ್ು)

ಕೆ ನೆರ್ರಾಗ್ ನೆನಪಿಡಿ… ‘ಉಪ್ಯನಕಿ’ ಎಾಂಬ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ತಾರಾವಲೆ ೋಕನ್ದಲ್ಟಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೋಡಿ, ಅದರ ‘ಬೆರಗನಗೆ ಳಿಸನವ ಸೌಾಂದಯಿ’ ಅನ್ನಭವಿಸಲೆ ೋಸನಗ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. ಈ ನಿಮಮ ಪ್ರಯತ್ುದಲ್ಟಿ ಯಶಸನು ನಿಮಮದ್ಾಗನತ್ಿದ್ೆಯೋ ಎಾಂಬನದನ ಈ ಕನರತ್ನ ನಿಮಗಿರನವ ಆಾಂತ್ರಕ ತ್ನಡಿತ್ದ ತಿೋವರತೆಯನ್ನು ಅವಲಾಂರ್ಸಿದ್ೆಯೋ ವಿನಾ ಬಾಹಾ ಪ್ರಕರಗಳನ್ುಲಿ.

29


ವಿಭಾಗ ೨ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ

ಗಮನಿಸಿ: (೧) ಈ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ತಾರಾಪಟಗಳನ್ನೂ ರಾರ್ಶ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ನ್ನ್ೂ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪರವಾನ್ಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸೆೈಬರಸೆಕೈ ೫ ತ್ಂತಾರಂಶದ ನೆರವಿನಿಂದ ರಚಿಸಿದೆದೀನೆ. ತ್ಂತಾರಂಶದ ಮಾಹಿತ್ತ ಪಡೆಯಬಯಸುವವರು ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾಲ್ತಾಣಕ್ೆಕ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ. (೨) ಈ ಮಾಲಿಕ್ೆಯಲಿಲ ಕ್ೆನಟಿಿರುವ ತಾರಾಪಟಗಳನ್ುೂ ಅಕ್ಾಂಶ ೧೫೦ 37” ರೆೀಖಾಂಶ ೭೬೦ ೧೪” ಸಮುದರಮಟಿದಿಂದ ೧೦೦೦ ಮೀ ಎತ್ಿರದಲಿಲ ಇರುವ ಕನಾಗಟಕದ ಕ್ಾಲ್ಪನಿಕ ಸಥಳದಲಿಲ ೨೦೧೪ ನೆೀ ಇಸವಿಯಲಿಲ ನ್ಮನದಿಸಿದ ತ್ತಂಗಳ ೧೫ ನೆೀ ದಿನಾಂಕ ರಾತ್ತರ ೮ ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ರಚಿಸಿದೆ.

30


೨.೧ ಜನ್ವರಿ ತಾರಾ ಪಟ ೧. ವಾಸ್ತವಿಕ

31


ತಾರಾ ಪಟ ೨. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

32


ತಾರಾ ಪಟ ೩. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

33


ತಾರಾ ಪಟ ೪. ರಾಶಿಚಕರ

34


ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ ಹುಂತ್ ೧: ಜನ್ವರಿ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂವವ ದಿಗುಂತ್ದಿುಂದ ಖಮಧ್ೆದ ಮೂಲ್ಕ ಪಶಿಿಮ ದಿಗುಂತ್ದತ್ತ ಒಮ್ಮಮ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ನ ೂೇಡಿ. ಖಮಧ್ೆಕೂೂ ಪೂವವದಿಕ್ಕೂಗೂ ನ್ಡತವ ತ್ತಸ್ತ ದಕ್ಷಿಣಕ ೂ

ವಿಶಿಷ್ಿ, ವಿಚಿತ್ರ

ಜ್ಾೆಮಿತ್ರೇಯ

ಆಕಾರದಿುಂದಲ್ೂ

ಸ್ದಸ್ೆ

ತಾರ ಗಳ

ಉಜವಲ್

ಪರಭ ಯುಂದಲ್ೂ

ರಾರಾಜಿಸ್ತತ್ರತರತವ ನ್ಕ್ಷತ್ರಪ ುಂಜವುಂದತ ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ .

ಇದರ ಮೂರತ ಏಕರ ೇಖಾಗತ್ ಸ್ಮೇಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ನಿಮಮನ್ತನ ಮದಲ್ತ ಆಕರ್ಷವಸ್ತತ್ತವ . ಈ ಬೃಹತ್ ತಾರಪಿಜೆ ರೂಪಿೇ ಆಕೃತ್ರಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ೂೇತ್ತರವಾಗಿ ಚಾಚಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ಪೂವವ ಮತ್ತತ ಪಶಿಿಮ ಬಾಹತಗಳು ಹ ಚತಿಕಮಿಮ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಮಾುಂತ್ರವಾಗಿವ . ಉತ್ತರ ಮತ್ತತ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಹತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಮಾುಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಿ. ಉತ್ತರದ ಬಾಹತವಿನ್ ನ ೇರದಲ್ಲಿ ಪಶಿಿಮಕ ೂ ದೃರ್ಷಿ ಹಾಯಸದರ ಪ ಟಿ ಬಿಲ್ಲಿನ್ ಆಕೃತ್ರಯನ್ತನ ಬಿುಂಬಿಸ್ತವ ಮುಂದ ಪರಕಾಶದ ೩-೪ ತಾರ ಗಳೂ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತವ . ಒಮ್ಮಮ ಗತರತತ್ರಸದರ ಎುಂದೂ ಮರ ಯಲಾಗದ ಮಹಾವಾಾಧ (೫೦. ಒರ ೈಆನ್, ವಿಸತೇಣವ ೫೯೪.೧೨೦ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿಯ ಪರಧಾನ್ ತಾರಾಪ ುಂಜ ಇದತ. ಇದರ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಇುಂತ್ರದ :

ಮಹಾವಾೆಧ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿೇವ ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದಾದ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) β ಮಹಾವಾೆಧ್ (ರ ೈಜ್ ಲ್, ವಾೆಧ್ಪೃಷ್ಠ, ನಿೇಲ್ ದ ೈತ್ೆ. ಪಶಿಿಮ ಬಾಹತವಿನ್ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ತದಿ. ತ ೂೇಉ ೦.೧೮, ದೂರ ೭೭೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) α ಮಹಾವಾೆಧ್ (ಬಿೇಟಲ್ಜೂೆಸ್, ಕ ುಂಪ ದ ೈತ್ೆ. ಪೂವವಬಾಹತವಿನ್ ಉತ್ತರ ತ್ತದಿ. ತ ೂೇಉ ೦.೪೫-೦.೫೮, ದೂರ ೪೨೭ ಜ್ ೂೆೇವ. ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ಆದಾರಗ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ತಾರ ), (೩) γ ಮಹಾವಾೆಧ್ (ಬ ಲ ಿೇಟ್ಟರಕ್ಸ್, ವಾೆಧ್ಭತಜ. ಪಶಿಿಮಬಾಹತವಿನ್ ಉತ್ತರ ತ್ತದಿ. ತ ೂೇಉ ೧.೬೪, ದೂರ ೨೪೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) κ ಮಹಾವಾೆಧ್ (ಸ ೈಫ್, ವಾೆಧ್ಜುಂಘಾ. ಪೂವವಬಾಹತವಿನ್ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ತದಿ. ತ ೂೇಉ ೨.೦೭, ದೂರ

35


೭೨೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) ζ ಮಹಾವಾೆಧ್ (ತ್ರರತಾರಾ ವೆವಸ ಥ ವಾೆಧ್ಮ್ಮೇಖಲ , ಅರ್ಾವತ್ ವಾೆಧ್ನ್ ಸ ೂುಂಟದಪಟ್ಟಿಯ ಪೂವವದ ತಾರ ಆಲ್ಲನಟಕ್ಸ, ನಿೇಲ್ ಮಹಾದ ೈತ್ೆ, ತ ೂೇಉ ೧.೭೪, ದೂರ ೮೧೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) ε ಮಹಾವಾೆಧ್ (ವಾೆಧ್ಮ್ಮೇಖಲ ಯ ಮಧ್ೆದ ತಾರ , ಆಲ್ಲನಲ್ಮ್. ಬಿಳಿ ಮಹಾದ ೈತ್ೆ, ತ ೂೇಉ ೧.೬೯, ದೂರ ೧೩೪೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) δ ಮಹಾವಾೆಧ್ (ವಾೆಧ್ಮ್ಮೇಖಲ ಯ ಪಶಿಿಮದ ತಾರ , ಮಿುಂಟಾಕ. ತ ೂೇಉ ೨.೨೫, ದೂರ ೯೧೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೮) λ ಮಹಾವಾೆಧ್ (ಮ್ಮಯಸ್್, ಆದಾರವ ಮತ್ತತ ವಾೆಧ್ಭತಜದ ನ್ಡತವ ಕ ೂುಂಚ ಉತ್ತರಕ ೂ. ತ ೂೇಉ ೩.೩೯, ದೂರ ೧೦೫೫ ಜ್ ೂೆೇವ. ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ಮೃಗರ್ಶರಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ತಾರ ), (೯) ι ಮಹಾವಾೆಧ್ (ಹತಾ್ಾ, ವಾೆಧ್ಮ್ಮೇಖಲ ಯ ಮಧ್ೆದ ತಾರ ಯುಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ ೂ ಜಿನ್ತಗಿದುಂತ ತ ೂೇರತವ ಬ ಳಕ್ಕನ್ ಪಸ ಯ ಅುಂತ್ೆದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿೇಣವಾಗಿ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತವ ತಾರ ಯೇ ವಾೆಧ್ನ್ ಖಡಗದ ತ್ತದಿ. ತ ೂೇಉ ೨.೭೫, ದೂರ ೧೩೨೫ ಜ್ ೂೆೇವ).

ಈಗ ಮಹಾವಾೆಧ್ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಒುಂದತ ಕ ೈಗುಂಬದುಂತ ಬಳಸ ಅದಕ ೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ಮಿಥತನ್, ವೃಷ್ಭ, ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ಶಶ, ಏಕಶೃುಂಗಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ವಾೆಧ್ಪೃಷ್ಠ (ರ ೈಜ್ ಲ್) ಮತ್ತತ ಆದಾರವ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ತನ ಜ್ ೂೇಡಿಸ್ತವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖ ಯಗತುಂಟ ಸ್ರಿಸ್ತಮಾರತ ಈಶಾನ್ೆದತ್ತ ದೃರ್ಷಿ ಹಾಯಸ. ಎರಡತ ಅವಳಿ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತವ . ಇವ ಮಥುನ್ (೫೩. ಜ್ ಮಿನ ೈ, ವಿಸತೇಣವ ೫೧೩.೭೬೧ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿಯ α ಮಿಥತನ್ (ಕಾೆಸ್ಿರ್ ಎ, ತ ೂೇಉ ೧.೫೮, ದೂರ ೫೨ ಜ್ ೂೆೇವ)

36


ಮತ್ತತ β ಮಿಥತನ್ (ಪಾಲ್ಕ್ಸ್, ತ ೂೇಉ ೧.೧೬, ದೂರ ೩೪ ಜ್ ೂೆೇವ) ತಾರ ಗಳು. ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ಪುನ್ವಗಸು ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ತಾರ ಗಳು ಇವ . ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾೆಸ್ಿರ್ ಒುಂದತ ದಿವತಾರಾ ವೆವಸ ಥ.

ಬರಿಗಣಿನಿುಂದ ಮಿಥತನ್ದ ಎಲ್ಿ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿವಾದರೂ ಮಿಥತನ್ ರಾಶಿಯ ಪರಧಾನ್ ತಾರಾಪ ುಂಜದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ, ತಾರ ಗಳು ಮತ್ತತ ಸೇಮಾರ ೇಖ

ಸ್ೂಚಿಸ್ತವ ಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ

ಸಾಧ್ೆವಾದವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಮಿಥತನ್ದ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) α ಮಿಥತನ್ (ಕಾೆಸ್ಿರ್ ಎ, ತ ೂೇಉ ೧.೮೯, ದೂರ ೫೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಮಿಥತನ್ (ಪಾಲ್ಕ್ಸ್, ತ ೂೇಉ ೧.೨೦, ದೂರ ೩೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) γ ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೧.೯೯, ದೂರ ೧೦೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) μ ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೮೯, ದೂರ ೨೨೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) ε ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೦೦ ದೂರ ೧೦೧೬ ಜ್ ೂೆೇವ) (೬) η ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೨, ದೂರ ೩೬೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) ξ ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೪, ದೂರ ೫೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೮) δ ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೩, ದೂರ ೫೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೯) κ ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೬, ದೂರ ೧೪೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೦) λ ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೭, ದೂರ ೯೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೧) ಎಚಐಪಿ ೨೮೭೩೪ (ತ ೂೇಉ ೪.೧೩, ದೂರ ೧೫೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೨) ι ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೭೮, ದೂರ ೧೨೫ ಜ್ ೂೆೇವ), ೧೩. ζ ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೫, ದೂರ ೯೭೪ ಜ್ ೂೆೇವ), ೧೪ θ ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೬೦, ದೂರ ೧೯೪ ಜ್ ೂೆೇವ), ೧೫. ν ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೧೩, ದೂರ ೪೬೯ ಜ್ ೂೆೇವ), ೧೬. ρ ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೧೨, ದೂರ ೬೦ ಜ್ ೂೆೇವ), ೧೭.τ ಮಿಥತನ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೯, ದೂರ ೨೮೭ ಜ್ ೂೆೇವ).

37


ಮಿಥತನ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರತವ (೨೦೧೪ ನ ೇ ಇಸ್ವಿಗ ಮಾತ್ರ ಇದತ ಅನ್ವಯಸ್ತತ್ತದ ) ಚಂದರನ್ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿ ಪಶಿಿಮಕ ೂ ಉಜವಲ್ವಾಗಿಯೇ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತವ ಗುರು ಗರಹವನ್ೂನ ಗತರತತ್ರಸ (ಇವನ್ತನ ತಾರಾಪಟದಲ್ಲಿ ತ ೂೇರಿಸದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ ೂೇರಿಸಲ್ಿ. ಗತರತ ಗರಹದ ಕತರಿತ್ತ ಹ ಚಿಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಬ ೇಕ್ಕದದರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿಕ್ಕೂಸ). ಮಾಜ್ಾವಲ್, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ವೃಷ್ಭ, ಮಹಾವಾೆಧ್, ಏಕಶೃುಂಗಿ, ಲ್ಘುಶಾವನ್, ಕಟಕ ರಾಶಿಗಳು ಮಿಥತನ್ವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಆದಾರವ ಮತ್ತತ ಮೃಗಶಿರಾ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ತನ ಸ ೇರಿಸ್ತವ ರ ೇಖ ಯನ್ತನ ಪಶಿಿಮದತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸ. ಆ ರ ೇಖ ಯಗತುಂಟ ದೃರ್ಷಿ ಹಾಯಸದರ ಕ ೂುಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆದಾರವದ ಅವಳಿಯುಂತ್ರರತವ ನ್ಸ್ತಗ ುಂಪ ಬಣಿದ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ಇದತ ವೃಷಭ (೬೮. ಟಾರಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೭೯೭.೨೪೯ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿಯ ಮದಲ್ನ ೇ ಪರಧಾನ್ ತಾರ α ವೃಷ್ಭ (ಆಲ ೆಬರನ್, ತ ೂೇಉ ೦.೮೭, ದೂರ ೬೫ ಜ್ ೂೆೇವ) ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆತ್ರಷ್ಿಕರದ ರೆನೀಹಿಣಿ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ತಾರ ಇದತ. ವೃಷ್ಭ ರಾಶಿ ಮಿಥತನ್ದ ಪಶಿಿಮಕ್ಕೂದ . ರ ೂಹಿಣ ನ್ಕ್ಷತ್ರವನ್ತನ ವೃಷ್ಭದ ಒುಂದತ ಕಣತಿ ಎುಂದತ ಕಲ್ಲಪಸರತವ ದರಿುಂದ ಇದಕ ೂ ಗೂಳಿಯ ಕಣತಿ (ಬತಲ್್ ಐ) ಎುಂಬ ಚಾರಿತ್ರರಕ ಹ ಸ್ರೂ ಇದ .

38


ಹ ೈಡ ೂರೇಜನ್ ಇುಂಧ್ನ್ ಮತಗಿದತ ಪರಧಾನ್ ಶ ರೇಢಿಯುಂದ ಹ ೂರಬುಂದತ ರಕತದ ೈತ್ೆ ಸಥತ್ರಯಲ್ಲಿ ಇರತವ ತಾರ ಇದತ. ಹಾಲ್ಲ ಇದರ ಇುಂಧ್ನ್ ಹಿೇಲ್ಲಯಮ್. ಸ್ೂಯವನಿಗಿುಂತ್ ಸ್ತಮಾರತ ಸ್ತಮಾರತ ೩೮ ಪಟತಿ ಅಧಿಕ ವಾೆಸ್ ಉಳಳ ಮತ್ತತ ಸ್ತಮಾರತ ೧೫೦ ಪಟತಿ ಹ ಚತಿ ಬ ಳಕತ ಸ್ೂಸ್ತವ ತಾರ . ಇದಕ ೂೂುಂದತ ಬಲ್ತ ಮುಂದ ಪರಕಾಶದ ಕತಬಜ ತಾರಾ ಸ್ುಂಗಾತ್ರ ಒುಂದಿದ . ರ ೂೇಹಿಣ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಸ್ತಲ್ಭ. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಹ ಚಿಿನ್ವ ‘V’ ಅಕ್ಷರಾಕೃತ್ರಯಲ್ಲಿವ . (೧) α ವೃಷ್ಭ (ಆಲ ೆಬರನ್, ತ ೂೇಉ ೦.೯೪, ದೂರ ೬೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ವೃಷ್ಭ (ಎಲ್ ನಾತ್, ಅಗಿನ, ತ ೂೇಉ ೧.೬೭, ದೂರ ೧೩೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) ζ ವೃಷ್ಭ (ತ ೂೇಉ ೨.೯೭, ದೂರ ೪೨೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) θ2 ವೃಷ್ಭ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೧, ದೂರ ೧೪೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) λ ವೃಷ್ಭ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೧, ದೂರ ೩೫೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) ε ವೃಷ್ಭ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೩, ದೂರ ೧೫೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) ο ವೃಷ್ಭ (ತ ೂೇಉ ೩.೬೧, ದೂರ ೨೧೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೮) γ ವೃಷ್ಭ (ತ ೂೇಉ ೩.೬೪, ದೂರ ೧೫೮ ಜ್ ೂೆೇವ). ರ ೂೇಹಿಣ ನ್ಕ್ಷತ್ರದಿುಂದ ತ್ತಸ್ತ ಪಶಿಿಮಕ ೂ ದೃರ್ಷಿ ಹಾಯಸದಾಗ ಮತುಂದಿನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ ೂೇರಿಸದ ಆಕೃತ್ರಯ ಬ ಳಕ್ಕನ್ ರ ೇಣತಗಳ ನಿಬಿಡ ಒಕೂೂಟ ನಿಮಮನ್ತನ ಆಕರ್ಷವಸ್ತತ್ತದ . ವೃಷ್ಭ ರಾಶಿಯ ಈ ತಾರಾಗತಚಛದ (ಕಿಸ್ಿರ್) ಪರಮತಖ ಆರತ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಎಣಸ್ತವ ದತ ಸ್ತಲ್ಭ. ಪ ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿಸದ ಆರತ ಕೃತ್ರತಕಾ ದ ೇವಿಯರತ ಇವ . ಈ ಪ ುಂಜವ ೇ ಅನ ೇಕ ದುಂತ್ಕತ ಗಳಿಗ ಕಾರಣವಾದ ಕೃತ್ರತಕಾ ನ್ಕ್ಷತ್ರಪ ುಂಜ (ಪ ಿೈಆಡಿೇಸ್). ಸ್ಮಪವಕ ದೃರ್ಷಿ ಇದದರ ಏಳು ತಾರ ಗಳನ್ೂನ ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ. ಎುಂದ ೇ ಪಾಶಾಿತ್ೆರತ ಇವನ್ತನ ಸ್ಪತ ಸ ೂೇದರಿಯರತ ಎುಂದತ ಗತರತತ್ರಸ್ತತಾತರ . ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಣದ ಗತರತತ್ರನಿುಂದ ಸ್ೂಚಿಸದ η (೨೫) ವೃಷ್ಭ (ಆಲ್ಸ ೈಎ ಎ, ತ ೂೇಉ ೨.೮೭, ದೂರ ೩೭೪ ಜ್ ೂೆೇವ) ತಾರ ಯೇ ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆತ್ರಶಾಾಸರೇಯ ಕೃತ್ತಿಕ್ಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ವನ್ತನ ಸ್ೂಚಿಸ್ತವ ತಾರ . ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದ ೂುಂದತ ಚತ್ತಷ್ಾತರಾ ವೆವಸ ಥ. ಅದಕ್ಕೂುಂತ್ ಮ್ಮೇಲ್ಲರತವ ತಾರ ಯೇ ೨೭ ಟಾರಸ್ (ಅಟಾಿಸ್ ಎ, ತ ೂೇಉ ೩.೬೨, ದೂರ ೪೧೮ ಜ್ ೂೆೇವ).

39


ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ಪಾಥವ, ಮ್ಮೇಷ್, ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್, ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ಮಹಾವಾೆಧ್, ಮಿಥತನ್ ರಾಶಿಗಳು ವೃಷ್ಭವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ .

40


ವೃಷ್ಭದ ಪಶಿಿಮ ಬಾಹತವಿನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ ೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ ವೆೈತ್ರಿಣಿೀ (೭೦. ಇರಿಡನ್ಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೧೩೭.೯೧೯ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿ.

೨೪ ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಒುಂದತ ಉಜವಲ್. ನ್ದಿಯ ಪಥ ಬಿುಂಬಿಸ್ತವ ಅುಂಕತಡ ೂುಂಕಾದ ರ ೇಖಾಕೃತ್ರಯ ಪ ುಂಜದ ಈ ತಾರ ಯನ್ತನ ಮದಲ್ತ ಗತರತತ್ರಸ. ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಸ್ಮಗರ ಪ ುಂಜ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ಮದಲ್ತ ವಾೆಧ್ಪೃಷ್ಠ ಅಥವ ರ ೈಜ್ ಲ್ ತಾರ ಯ ನ ೈರತತ್ೆಕ ೂ ದಿಗುಂತ್ಕ್ಕೂುಂತ್ ಕ ೂುಂಚ ಮ್ಮೇಲ ಕಣಾಿಡಿಸದಾಗ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ ಹ ಚತಿಕಮಿಮ ಆದಾರವದಷ್ ಿೇ ಉಜವಲ್ವಾಗಿರತವ ಮತುಂದ ನ್ಮೂದಿಸದ ಮದಲ್ನ ೇ ತಾರ . ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ವಾೆಧ್ಪೃಷ್ಠದ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿ ವಾಯವೆ ದಿಕ್ಕೂನ್ಲ್ಲಿ ಇರತವ ಮತುಂದ ನ್ಮೂದಿಸದ ಎರಡನ ೇ ತಾರ . ಈ ಎರಡತ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದರ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ವ ೈತ್ರಿಣೇ ಪ ುಂಜದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತತ ಉತ್ತರದ ತ್ತದಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದುಂತಾಗತತ್ತದ . ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಇಡಿೇ ಪ ುಂಜ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ್ಬಹತದತ. (೧) α ವ ೈತ್ರಿಣೇ (ವ ೈತ್ರಿಣೇಮತಖ, ಏಕನಾವರ್. ತ ೂೇಉ ೦.೫೦, ದೂರ ೧೪೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ವ ೈತ್ರಿಣೇ (ತ ೂೇಉ ೨.೭೮, ದೂರ ೮೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) θ೧ ವ ೈತ್ರಿಣೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೧, ದೂರ ೧೫೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) γ ವ ೈತ್ರಿಣೇ (ತ ೂೇಉ ೨.೯೬, ದೂರ ೨೧೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) δ ವ ೈತ್ರಿಣೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೨, ದೂರ ೩೦ ಜ್ ೂೆೇವ), 41


(೬) υ೪ ವ ೈತ್ರಿಣೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೫, ದೂರ ೧೮೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) φ ವ ೈತ್ರಿಣೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೫, ದೂರ ೧೫೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೮) τ೪ ವ ೈತ್ರಿಣೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೭೪, ದೂರ ೨೬೩ ಜ್ ೂೆೇವ). ವ ೈತ್ರಿಣೇ ರಾಶಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್, ಅಗಿನಕತುಂಡ, ಚಕ ೂೇರ, ಶ ೆೇನ್ (ಮೂಲ ), ಕಾಳಿುಂಗ, ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ, ವರಶಿನ್, ಶಶ, ಮಹಾವಾೆಧ್, ವೃಷ್ಭ. ಮಹಾವಾೆಧ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ ಮತ್ತತ ವ ೈತ್ರಿಣೇ ಮತ್ತತ ಮಹಾವಾೆಧ್ಗಳ ಸ್ುಂಧಿಸಾಥನ್ದ ಪೂವವಕ ೂ ಗಮನ್ ಹರಿಸ ಶಶ (೭೪. ಲ್ಲೇಪಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೨೯೦.೨೯೧ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ್ಬಹತದತ. ಮತುಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಈ ರಾಶಿಯ ಎುಂಟತ ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಮದಲ್ ಎರಡತ ಸಾಪ ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಉಜವಲ್ವಾಗಿವ . ಇವ ಗಳ ನ ರವಿನಿುಂದ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ.

(೧) α ಶಶ (ತ ೂೇಉ ೨.೫೯, ದೂರ ೧೪೫೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಶಶ (ತ ೂೇಉ ೨.೮೩, ದೂರ ೧೬೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) ε ಶಶ (ತ ೂೇಉ ೩.೧೮, ದೂರ ೨೨೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) μ ಶಶ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೮, ದೂರ ೧೮೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) ζ ಶಶ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೪, ದೂರ ೭೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) γ ಶಶ ಎ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೯, ದೂರ ೨೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) η ಶಶ (ತ ೂೇಉ ೩.೭೧, ದೂರ ೪೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೮) δ ಶಶ ಬಿ (ತ ೂೇಉ ೩.೭೭, ದೂರ ೧೧೩ ಜ್ ೂೆೇವ). ಮಹಾವಾೆಧ್, ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ವರಶಿನ್, ಕಪೇತ್, ಮಹಾಶಾವನ್, ಏಕಶೃುಂಗಿ ರಾಶಿಗಳು ಶಶವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ .

42


ಮಹಾವಾೆಧ್ ರಾಶಿಯ ಪೂವವಕೂೂ ಮಿಥತನ್ದ ದಕ್ಷಿಣಕೂೂ ಇರತವ ರಾಶಿ ಏಕಶೃಂಗಿ (೬. ಮನಾಸ್ರಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೪೮೧.೫೬೯ ಚ ಡಿಗಿರ). (೧) β ಏಕಶೃುಂಗಿ (ತ ೂೇಉ ೪.೬೨, ದೂರ ೭೧೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) α ಏಕಶೃುಂಗಿ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೪, ದೂರ ೧೪೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) γ ಏಕಶೃುಂಗಿ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೭, ದೂರ ೬೨೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) δ ಏಕಶೃುಂಗಿ (ತ ೂೇಉ ೪.೧೪, ದೂರ ೩೭೮ ಜ್ ೂೆೇವ) ಇವ ಈ ರಾಶಿಯ ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಗಳು.

ಬಲ್ತ ಮುಂದ ಪರಕಾಶದ ಈ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಬರಿಗಣಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿವಾದರ , ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಮಿಥತನ್, ಮಹಾವಾೆಧ್, ಶಶ, ಮಹಾಶಾವನ್, ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ, ಅಜಗರ, ಲ್ಘುಶಾವನ್. ಹುಂತ್ ೨: ವಾೆಧ್ಮ್ಮೇಖಲ ಯ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಜ್ ೂೇಡಿಸ್ತವ ಸ್ರಳರ ೇಖ ಯ ಪೂವವ ದಿಕ್ಕೂನ್ ವಿಸ್ತರಣ ಯ ನ ೇರದಲ್ಲಿ ಅತ್ೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯುಂದತ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ಇದ ೇ ಮಹಾವಾೆಧ್ದ ಆಗ ನೇಯಕ ೂ ಇರತವ ಮಹಾಶ್ಾವನ್ (೫೧. ಕಾೆನಿಸ್ ಮ್ಮೇಜರ್, ವಿಸತೇಣವ ೩೮೦.೧೧೮ ಚ ಡಿಗಿರ). ಮಹಾವಾೆಧ್ನ್ ಜ್ ೂತ ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಾವನ್! ೮ ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ೫ ಉಜವಲ್. ಮತುಂದ ಇರತವ ಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ನ್ಕ್ಷತ್ರಪ ುಂಜ ಗತರತತ್ರಸ.

α ಮಹಾಶಾವನ್

(ಸರಿಯಸ್, ಲ್ುಬಧಕ. ದೃಗ ೂಗೇಚರ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಎುಂಬ ಹ ಗಗಳಿಕ ಯೂ ಇದಕ್ಕೂದ . ತ ೂೇ ಉ -೧.೧೨, ದೂರ ೮.೬ ಜ್ ೂೆೇವ). ಒುಂದತ ತಾರ ಯುಂತ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತವ ಇದತ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಮಳ ತಾರಾ ವೆವಸ ಥ. ಅರ್ಾವತ್, ಸಾಮಾನ್ೆ ಗತರತತ್ವಕ ೇುಂದರದ ಸ್ತತ್ತ ಪರಿಭರಮಿಸ್ತತ್ರತರತವ ಪರಧಾನ್ ಶ ರೇಢಿಯ ಬಿಳಿ ತಾರ ಸರಿಯಸ್ ಎ ಮತ್ತತ 43


ಮುಂಕಾಗಿರತವ ಬಿಳಿ ಕತಬಜ ತಾರ (ಶ ವೇತ್ ಕತಬಜ) ಸರಿಯಸ್ ಬಿ ಎುಂಬ ಎರಡತ ತಾರ ಗಳ ವೆವಸ ಥ. ಸರಿಯಸ್ ಎ ಸ್ೂಯವಗಿುಂತ್ ಎರಡತ ಪಟತಿ ಅಧಿಕ ರಾಶಿಯ ಮತ್ತತ ೨೫ ಪಟತಿ ಹ ಚತಿ ಬ ಳಕತ ಸ್ೂಸ್ತವ ತಾರ . ಸ್ೂಯವನ್ನ್ತನ ಹ ೂರತ್ತಪಡಿಸದರ ಅತ್ರ ಹ ಚತಿ ಪೌರಾಣಕ ಮತ್ತತ ಜ್ಾನ್ಪದ ದುಂತ್ಕತ ಗಳ ಕರ್ಾವಸ್ತತ ಲ್ತಬಧಕ. ಅರತಣ ೂೇದಯ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೂವವ ದಿಗುಂತ್ದಲ್ಲಿ ಇದತ ಉದಯಸ್ತವ ದತ ಪ ರಾತ್ನ್ ಈಜಿಪಿಿನ್ವರಿಗ ನ ೈಲ್ ನ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾಹ ಉುಂಟಾಗತವ ದರ, ಗಿರೇಕರಿಗ ಕಡತ ಬ ೇಸಗ ಯ ಆರುಂಭದ, ಪಾಲ್ಲನಿೇರ್ಷಯದವರಿಗ ಕಡತ ಚಳಿಗಾಲ್ದ ಆರುಂಭದ ಸ್ೂಚಕವಾಗಿತ್ತತ. ಪ ಸಫಿಕ್ಸ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ ರಾತ್ನ್ ನೌಕಾಯಾನಿಗಳಿಗಿದತ ಮಾಗವದಶಿವಯೂ ಆಗಿತ್ತತ.

ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರಸ್ಬಹತದಾದ ಇತ್ರ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) ε ಮಹಾಶಾವನ್ (ತ ೂೇಉ ೧.೫೨, ದೂರ ೪೩೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) δ ಮಹಾಶಾವನ್ (ತ ೂೇಉ ೧.೮೩, ದೂರ ೧೯೧೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) β ಮಹಾಶಾವನ್ (ತ ೂೇಉ ೧.೯೬, ದೂರ ೪೭೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) η ಮಹಾಶಾವನ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೪೫, ದೂರ ೨೪೩೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) ζ ಮಹಾಶಾವನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೦೧, ದೂರ ೩೪೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) ο೨ ಮಹಾಶಾವನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೦೩, ದೂರ ೨೯೧೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) σ ಮಹಾಶಾವನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೭, ದೂರ ೧೧೧೩ ಜ್ ೂೆೇವ). ಏಕಶೃುಂಗಿ, ಶಶ, ಕಪೇತ್, ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ಇವ ಮಹಾಶಾವನ್ಕ ೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ರಾಶಿಗಳು. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಏಕಶೃುಂಗಿ ಮತ್ತತ ಶಶ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದಿದೇರಿ. ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ಇನ್ೂನ ಪೂಣವವಾಗಿ ಉದಯಸಲ್ಿ. ಈಗಾಗಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸದ ಶಶ ರಾಶಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ ಕಪೀತ್ ರಾಶಿ (೯. ಕಲ್ುಂಬ, ವಿಸತೇಣವ ೨೭೦.೧೮೪ ಚ ಡಿಗಿರ). ಇದರ ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಗಳು ಇುಂತ್ರವ : (೧) α ಕಪೇತ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೬೫, ದೂರ ೨೬೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಕಪೇತ್ (ತ ೂೇಉ

44


೩.೧೧, ದೂರ ೮೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) δ ಕಪೇತ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೪, ದೂರ ೨೩೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) ε ಕಪೇತ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೬, ದೂರ ೨೭೪ ಜ್ ೂೆೇವ). ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಇರತವ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಹ ಚತಿ ಉಜವಲ್ ತಾರ α ಕಪೇತ್

ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ

ಪರಯತ್ರನಸ.

ಯಶಸ್ತ್

ಲ್ಭಿಸ್ದ ೇ

ಇದದರ

ರಾಶಿಯ

ವಲ್ಯ

ಅುಂದಾಜತ

ಮಾಡಿ

ಮತುಂದತವರಿಯತವ ದತ ಉತ್ತಮ.

ಶಶ, ವರಶಿನ್, ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ಮತ್ತತ ಮಹಾಶಾವನ್ ರಾಶಿಗಳು ಕಪೇತ್ವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಹುಂತ್ ೩: ಈ ತ್ನ್ಕ ಮಹಾವಾೆಧ್ ಮತ್ತತ ಮಹಾಶಾವನ್ ರಾಶಿಗಳಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ಮಿಥತನ್, ವೃಷ್ಭ, ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ಶಶ, ಏಕಶೃುಂಗಿ ಮತ್ತತ ಕಪೇತ್ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದಿದೇರಿ. ಈಗ ಮಿಥತನ್ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಕ ೈಕುಂಬವಾಗಿಸ ಅದನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ಮಾಜ್ಾವಲ್, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ವೃಷ್ಭ, ಮಹಾವಾೆಧ್, ಏಕಶೃುಂಗಿ, ಲ್ಘುಶಾವನ್, ಕಟಕ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಈ ಪ ೈಕ್ಕ ವೃಷ್ಭ, ಮಹಾವಾೆಧ್ ಮತ್ತತ ಏಕಶೃುಂಗಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದಿದೇರಿ. ಅುಂದ ಮ್ಮೇಲ ಉಳಿದ ಮಾಜ್ಾವಲ್, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ಲ್ಘುಶಾವನ್, ಕಟಕ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಈಗ ಗತರತತ್ರಸ್ಬ ೇಕತ. ಮಿಥತನ್ಕ ೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೂನ್ಲ್ಲಿ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಮಾಜಾಗಲ್ ರಾಶಿ (೫೨. ಲ್ಲುಂಕ್ಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೫೪೫.೩೮೬ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತಲ್ಭಗ ೂೇಚರ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳಿಲ್ಿ. ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಈ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ: (೧) α ಮಾಜ್ಾವಲ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೧೩, ದೂರ ೨೨೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) ೩೮ ಮಾಜ್ಾವಲ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೯, ದೂರ ೧೨೨

45


ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) ೧೦ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೬, ದೂರ ೫೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) ೩೧ ಮಾಜ್ಾವಲ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೪, ದೂರ ೩೯೪ ಜ್ ೂೆೇವ). ಕಷ್ಿ ಅನಿನಸದರ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ ಮತುಂದತವರಿಯರಿ.

ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್. ದಿೇಘವಕುಂಠ, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ಮಿಥತನ್, ಕಟಕ, ಸುಂಹ (ಮೂಲ ) ಮತ್ತತ ಲ್ಘುಸುಂಹ ರಾಶಿಗಳು ಮಾಜ್ಾವಲ್ವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಈಗ β ವೃಷ್ಭ ಅಥವ ಅಗಿನ ತಾರ ಯ ಮ್ಮೇಲ ಗಮನ್ ಕ ೇುಂದಿರೇಕರಿಸ. (೧) ಅಗಿನಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೂನ್ಲ್ಲಿ ಕ ೂುಂಚ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಉಜವಲ್ ತಾರ α ವಿಜಯಸಾರಥಿ (ಕಪ ಲ್, ಬರಹಮಹೃದಯ, ತ ೂೇಉ ೦.೧೦, ದೂರ ೪೨ ಜ್ ೂೆೇವ) ಗತರತತ್ರಸದರ ವಿಜಯಸಾರಥಿ (೬೩. ಆರ ೈಗ, ವಿಸತೇಣವ ೬೫೭.೪೩೮ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಬಲ್ತ ಸ್ತಲ್ಭ.

46


(೨) ಬರಹಮಹೃದಯದ ಪಶಿಿಮಕ ೂ ಅನ್ತ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಜವಲ್ ತಾರ β ವಿಜಯಸಾರಥಿ (ತ ೂೇಉ ೧.೮೯, ದೂರ ೮೨ ಜ್ ೂೆೇವ) ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಬರಹಮಹೃದಯದ ದಕ್ಷಿಣಕ ೂ ಅಗಿನ ತಾರ ಗಿುಂತ್ ಮದಲ್ತ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಇರತವ (೩) ε ವಿಜಯಸಾರಥಿ (ತ ೂೇಉ ೩.೦೨, ದೂರ

೨೪೩೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) η ವಿಜಯಸಾರಥಿ (ತ ೂೇಉ

೩.೧೬, ದೂರ ೨೧೮ ಜ್ ೂೆೇವ) ಮತ್ತತ (೫) ι ವಿಜಯಸಾರಥಿ

(ತ ೂೇಉ ೨.೬೮, ದೂರ

೫೧೩ ಜ್ ೂೆೇವ)

ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ. ಅದ ೇ ರಿೇತ್ರ β ವಿಜಯಸಾರಥಿಯ ದಕ್ಷಿಣಕ ೂ ಇರತವ (೬) θ ವಿಜಯಸಾರಥಿ (ತ ೂೇಉ ೨.೬೩, ದೂರ ೧೭೩ ಜ್ ೂೆೇವ) ತಾರ ಯನ್ತನ ರ ೇಖಾನ್ಕ್ಷ ಯ ನ ರವಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ ುಂಪ ಗ ರ ಪರತ್ರನಿಧಿಸ್ತವ ಆಕಾರ ಮತ್ತತ ಸಾಪ ೇಕ್ಷ ಸಾಥನ್ ಮನ ೂೇಗತ್ವಾಗತವ ತ್ನ್ಕ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ತವ ದತ ಉತ್ತಮ. ವಿಜಯಸಾರಥಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ದಿೇಘವಕುಂಠ, ಪಾಥವ, ವೃಷ್ಭ, ಮಿಥತನ್, ಮಾಜ್ಾವಲ್. ಮಿಥತನ್ ರಾಶಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಇರತವ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯುಂದತ ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇದ ೇ α ಲ್ಘುಶಾವನ್ ತಾರ (ಪೂರಸಆನ್, ಪೂವವಶಾವನ್. ತ ೂೇಉ ೦.೪೫, ದೂರ ೧೧ ಜ್ ೂೆೇವ). ಇದತ ಲ್ಘುಶ್ಾವನ್ ರಾಶಿಯ (೬೦. ಕಾೆನಿಸ್ ಮ್ಮೈನ್ರ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೮೩.೩೬೭ ಚ ಡಿಗಿರ) ಒುಂದನ ೇ ಪರಧಾನ್ ತಾರ . ಅದರ ವಾಯವೆಕ ೂ ತ್ತಸ್ತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಎರಡನ ೇ ಪರಧಾನ್ ತಾರ β ಲ್ಘುಶಾವನ್ವನ್ೂನ (ತ ೂೇಉ ೨.೮೮, ದೂರ ೧೬೮ ಜ್ ೂೆೇವ) ಗತರತತ್ರಸ. ಮಹಾವಾೆಧ್ನ್ ನ ರವಿಗ ಒುಂದತ ದ ೂಡೆ ನಾಯ, ಒುಂದತ ಚಿಕೂ ನಾಯ! ಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ.

ಲ್ಘುಶಾವನ್ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಮಿಥತನ್, ಏಕಶೃುಂಗಿ, ಅಜಗರ ಮತ್ತತ ಕಟಕ ರಾಶಿಗಳು ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ .

47


ಮಿಥತನ್ದ ಪೂವವಕ ೂ ಇರತವ ದ ೇ ಕಕ್ಾಗಟಕ ಅಥವ ಕಟಕ ರಾಶಿ (೧೦. ಕಾೆನ್್ರ್, ವಿಸತೇಣವ ೫೦೫.೮೭೨ ಚ ಡಿಗಿರ). ಇದರ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ್ಬಹತದಾದ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) β ಕಟಕ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೩, ದೂರ ೨೯೦ ಜ್ ೂೆೇವ) ಮತ್ತತ (೨) δ ಕಟಕ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೪, ದೂರ ೧೩೬ ಜ್ ೂೆೇವ) ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಮದಲ್ತ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. δ ಕಕಾವಟಕವ ೇ ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಪುಷಾದ ತಾರ . ತ್ದನ್ುಂತ್ರ (೩) ι ಕಟಕ ಎ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೩, ದೂರ ೨೯೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) α ಕಟಕ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೬, ದೂರ ೧೭೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) γ ಕಟಕ (ತ ೂೇಉ ೪.೬೬, ದೂರ ೧೫೮ ಜ್ ೂೆೇವ),

ಅಷ್ ಿೇನ್ೂ ಉಜವಲ್ವಲ್ಿದ ಈ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿವಾದರ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ. ಕಟಕದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಮಾಜ್ಾವಲ್, ಮಿಥತನ್, ಲ್ಘುಶಾವನ್, ಅಜಗರ, ಸುಂಹ, ಲ್ಘುಸುಂಹ (ಮೂಲ ). ಹುಂತ್ ೪: ಈಗ ವೃಷ್ಭರಾಶಿಯನ್ತನ ಕ ೈಕುಂಬವಾಗಿಸ ಅದನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ಪಾಥವ, ಮ್ಮೇಷ್, ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್, ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ಮಹಾವಾೆಧ್, ಮಿಥತನ್ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಈ ವರ ಗ ಗತರತತ್ರಸ್ದ ೇ ಇರತವ ಪಾಥವ, ಮ್ಮೇಷ್, ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಆರುಂಭಿಸ.

48


ವಿಜಯಸಾರಥಿ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮಕೂೂ ವೃಷ್ಭದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೂಗೂ ಬಾಗಿದ ಕಡಿೆಹತಳುವಿನ್ುಂತ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತವ ಪ ುಂಜ ಇರತವ ರಾಶಿ ಪಾಥಗ (೪೩. ಪಸೇವಅಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೬೧೪.೯೯೭ ಚ ಡಿಗಿರ). ಮದಲ್ತ α ಪಾಥವ (ಮಿರ್ಫಾಕ್ಸ, ಪಾಥವ ಪರಥಮ, ತ ೂೇಉ ೧.೮೦, ದೂರ ೫೬೭ ಜ್ ೂೆೇವ), ಮತ್ತತ β ಪಾಥವ (ಆಲ್ಗಾಲ್, ಸ ೈುಂಧ್ವ, ತ್ರರತಾರಾ ವೆವಸ ಥ, ತ ೂೇ ಉ ೨.೧೦, ದೂರ ೯೩ ಜ್ ೂೆೇವ) ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಮದಲ್ನ ಯದತ ಬರಹಮಹೃದಯದ ಪಶಿಿಮಕೂೂ, ಎರಡನ ಯದತ ಮದಲ್ನ ಯದರ ದಕ್ಷಿಣಕ ೂ ಕ ೂುಂಚ ಆಗ ನೇಯ ದಿಕ್ಕೂನ್ಲ್ಲಿ ಇದ . ಇವನ್ತನ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. (೧) ζ ಪಾಥವ (ತ ೂೇಉ ೨.೮೭, ದೂರ ೧೧೪೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) ε ಪಾಥವ (ತ ೂೇಉ ೨.೯೦, ದೂರ ೫೫೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) γ ಪಾಥವ ಎ (ತ ೂೇಉ ೨.೯೩, ದೂರ ೨೬೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) δ ಪಾಥವ (ತ ೂೇಉ ೩.೦೦, ದೂರ ೫೦೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) ρ ಪಾಥವ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೯, ದೂರ ೩೧೩ ಜ್ ೂೆೇವ).

ಕತುಂತ್ರೇ, ದೌರಪದಿ, ತ್ರರಕ ೂೇಣ, ಮ್ಮೇಷ್, ವೃಷ್ಭ, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ದಿೇಘವಕುಂಠ ರಾಶಿಗಳು ಪಾಥವವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ

49


ಕೃತ್ರತಕಾ ನ್ಕ್ಷತ್ರಪ ುಂಜದಿುಂದ ಪಶಿಿಮಕ ೂ ದೃರ್ಷಿ ಹಾಯಸ. ಅನ್ತ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ ೂೇರಿಸದುಂತ ರ ೇಖಾಗತ್ವಾದ ಎರಡತ ತಾರ ಗಳು ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತವ .

ಏಕ

ಮೀಷ (೫೬. ಏರಿೇಜ್, ವಿಸತೇಣವ ೪೪೧.೩೯೫ ಚ ಡಿಗಿರ)

ರಾಶಿಯ ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಉಜವಲ್ವಾದವ ಇವ . ಮದಲ್ನ ಯದತ α ಮ್ಮೇಷ್ (ಹಾಮಲ್, ತ ೂೇಉ ೨.೦೧, ದೂರ ೬೬ ಜ್ ೂೆೇವ). ರಕತದ ೈತ್ೆ. ಸ್ೂಯವಗಿುಂತ್ ೧೮ ಪಟತಿ ಹ ಚತಿ ವಾೆಸ್, ೫೫ ಪಟತಿ ಹ ಚತಿ ಬ ಳಕತ ಸ್ೂಸ್ತವ ತಾರ . ಇದನ್ತನ ಕ ಲ್ವರತ ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಶಾಾಸರೇಯ ಅರ್ಶವನಿೀ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಎುಂದತ ಗತರತತ್ರಸ್ತತಾತರ . ಎರಡನ ಯದತ β ಮ್ಮೇಷ್ (ಶ ರಟಾನ್, ತ ೂೇಉ ೨.೬೪, ದೂರ ೬೦ ಜ್ ೂೆೇವ). ಇದನ್ತನ ಕ ಲ್ವರತ ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ಅರ್ಶವನಿೀ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಎುಂದತ ಗತರತತ್ರಸ್ತತಾತರ . ಇನ್ೂನ ಕ ೂುಂಚ ಪರಯತ್ರನಸದರ β ಕ್ಕೂುಂತ್ ತ್ತಸ್ತ ಕ ಳಗಿರತವ ಮೂರನ ೇ ತಾರ ಯೂ, ಅರ್ಾವತ್ γ೧ ಮ್ಮೇಷ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೮, ದೂರ ೨೦೪ ಜ್ ೂೆೇವ) ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ತಾಳ ಮಯುಂದ ಪರಯತ್ರನಸದರ ಅಶಿವನಿೇ ಮತ್ತತ ಕೃತ್ರತಕಾ ಪ ುಂಜದ ನ್ಡತವ ತ್ತಸ್ತ ಉತ್ತರಕ ೂ ಇರತವ ೪೧ ಮ್ಮೇಷ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೬೧, ದೂರ ೧೫೯ ಜ್ ೂೆೇವ) ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ. ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ಭರಣಿ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ತಾರ ಇದತ.

ಪಾಥವ, ತ್ರರಕ ೂೇಣ, ಮಿೇನ್, ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್, ವೃಷ್ಭ ಇವ ಮ್ಮೇಷ್ವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು. ಮ್ಮೇಷ್ ಮತ್ತತ ವೃಷ್ಭ ರಾಶಿಗಳ ಸ್ುಂಧಿಸಾಥನ್ದಿುಂದ ನ ೈರತತ್ೆ ದಿಕ್ಕೂನ್ತ್ತ ಗಮನ್ ಹರಿಸ. ಇಲ್ಲಿದ ತ್ತಮಂಗಿಲ್ (೨೫. ಸೇಟಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೨೩೧.೪೧೧ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿ.

50


(೧) α ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ (ಮ್ಮನ್ಕರ್, ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ ನಾಸಕ, ತ ೂಉ ೨.೫೪, ದೂರ ೨೨೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) δ ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೭, ದೂರ ೭೦೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) β ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ (ಡ ನ ಬ್ ಕ ೈಟಾಸ್, ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ ಪ ಚಛ, ತ ೂೇಉ ೨.೦೪, ದೂರ ೯೬ ಜ್ ೂೆೇವ) ತಾರ ಗಳನ್ತನ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಮದಲ್ತ ಗತರತತ್ರಸ್ಬ ೇಕತ. ಬದಲಾಗತತ್ರತರತವ ಉಜವಲ್ತ ಯ ತಾರ ಮ್ಮೈರಾ. ಎುಂದ ೇ, ಕ ಲ್ಕಾಲ್ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ದ ಯೂ ಇರಬಹತದತ. ಮ್ಮನ್ಕರ್ ತ್ನ್ನ ಜಿೇವನ್ ಪಯಣ ಮತಗಿಸ್ತತ್ರತರತವ ತಾರ . ಹಾಲ್ಲ ಕ ುಂಪ ದೆತ್ೆ, ಶ ವೇತ್ ಕತಬಜ ಸಥತ್ರಯತ್ತ ಸಾಗತತ್ರತದ .

ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ್ಬಹತದಾದ ಈ ರಾಶಿಯ ಕ ಲ್ವ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೪) η ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೫, ದೂರ ೧೧೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) γ ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೪, ದೂರ ೮೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) τ ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೯, ದೂರ ೧೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) ι ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೫, ದೂರ ೨೮೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೮) ζ ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೭೩, ದೂರ ೨೬೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೯) υ ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೦, ದೂರ ೩೦೯ ಜ್ ೂೆೇವ). ಎಲ್ಿ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಯಶಸವಗಳಾಗದ ೇ ಇದದರೂ ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲಿದ ಎುಂಬದನ್ತನ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಬಹತದತ.

51


ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಮ್ಮೇಷ್, ಮಿೇನ್, ಕತುಂಭ, ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ, ಅಗಿನಕತುಂಡ, ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ವೃಷ್ಭ. ಹುಂತ್

೫:

ಮದಲ್ತ

ಗತರತತ್ರಸದ

ಮಹಾವಾೆಧ್

ರಾಶಿಯ

ಸ್ತತ್ತಣ

ರಾಶಿಗಳನ್ತನ

ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ

ಕ ೈಕುಂಬವಾಗಿಸಕ ೂುಂಡತ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ವಲ್ಯವನ್ತನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತತ್ರತರತವ ದನ್ತನ ನಿೇವ ಗಮನಿಸರಬಹತದತ. ಅುಂತ ಯೇ ಈಗ ಕ ೈಕುಂಬವಾಗತವ ಸ್ರದಿ ವ ೈತ್ರಿಣೇ ರಾಶಿಯದತದ. ವ ೈತ್ರಿಣೇ ರಾಶಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್, ಅಗಿನಕತುಂಡ, ಚಕ ೂೇರ, ಕಾಳಿುಂಗ, ಶ ೆೇನ್ (ಮೂಲ ), ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ, ವರಶಿನ್, ಶಶ, ಮಹಾವಾೆಧ್, ವೃಷ್ಭ. ಈ ಪ ೈಕ್ಕ ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್, ಶಶ, ಮಹಾವಾೆಧ್, ಮತ್ತತ ವೃಷ್ಭ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ ಆಗಿದ . ಕಾಳಿುಂಗ ಮತ್ತತ ಶ ೆೇನ್ ರಾಶಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ತವಾಗಿವ . ಎುಂದ ೇ, ಅಗಿನಕತುಂಡ, ಚಕ ೂೇರ, ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ, ವರಶಿನ್ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ದ ದಕ್ಷಿಣಕೂೂ, ವ ೈತ್ರಿಣೇ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮಕೂೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಅಗಿೂಕುಂಡ ರಾಶಿ (೧. ಫಾರ್ನಾೆಕ್ಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೩೯೭.೫೦೨ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಇದರ ಪೂವವಕ ೂ ವ ೈತ್ರಿಣೇ ರಾಶಿ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ . ಇದರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಸಾಪ ಕ್ಷವಾಗಿ ಉಜವಲ್ವಾದ ತಾರ (೧) α ಅಗಿನಕತುಂಡ (ತ ೂಉ ೩.೯೦, ದೂರ ೪೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಅಗಿನಕತುಂಡ (ತ ೂಉ ೪.೪೫, ದೂರ ೧೬೮ ಜ್ ೂೆೇವ) ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ.

ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್, ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ, ಚಕ ೂೇರ, ವ ೈತ್ರಿಣೇ ರಾಶಿಗಳು ಅಗಿನಕತುಂಡವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಅಗಿನಕತುಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಹತವಿನ್ ಪಶಿಿಮ ತ್ತದಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಇರತವ ರಾಶಿ ಚಕ್ೆನೀರ (೨೧. ಫಿೇನಿಕ್ಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೪೬೯.೩೧೯ ಚ ಡಿಗಿರ). ಚಕ ೂೇರದ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಇವ : (೧) α ಚಕ ೂೇರ (ತ ೂೇಉ ೨.೩೯,

52


ದೂರ ೭೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಚಕ ೂೇರ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೨, ದೂರ ೩೦೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) γ ಚಕ ೂೇರ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೪, ದೂರ ೨೩೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) ε ಚಕ ೂೇರ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೮, ದೂರ ೧೪೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) κ ಚಕ ೂೇರ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೪, ದೂರ ೭೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) δ ಚಕ ೂೇರ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೪, ದೂರ ೧೪೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) ζ ಚಕ ೂೇರ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೮, ದೂರ ೨೯೧ ಜ್ ೂೆೇವ). ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಮದಲ್ನ ಯದತ ಉಜವಲ್ವಾದದತದ. ಎುಂದ ೇ ಇದನ್ತನ ತಾಳ ಮ ಇದದರ ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ, ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಉಳಿದವನ್ತನ ಅಥವ ರಾಶಿ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ್ಬಹತದತ.

ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ, ಬಕ, ಶ ೆೇನ್, ಕಾಳಿುಂಗ (ಮೂಲ ), ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ಅಗಿನಕತುಂಡ ಇದರ ಸ್ತತ್ತಲ್ೂ ಇರತವ ರಾಶಿಗಳು. ವ ೈತ್ರಿಣೇಮತಖ

ತಾರ ಯ

ನ ೇರದಲ್ಲಿ

ಪಶಿಿಮ

ಎಲ ಿಗ

ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ

ಹೆನೀರಾಸನಚಿೀ

ರಾಶಿ

(೮೮.

ಹಾರ ೂೇಲಾರ್ಷಅಮ್, ವಿಸತೇಣವ ೨೪೮.೮೮೫ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇಲ್ಿದಿರತವ ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ವಲ್ಯ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ್ಬಹತದತ. ಇದರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಸಾಪ ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಉಜವಲ್ವಾದವ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಇುಂತ್ರವ : (೧) α ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೫, ದೂರ ೧೧೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) δ ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ (ತ ೂೇಉ ೪.೯೩, ದೂರ ೧೭೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) β ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ (ತ ೂೇಉ ೪.೯೭, ದೂರ ೩೨೦ ಜ್ ೂೆೇವ).

53


ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ಕಾಳಿುಂಗ, ಜ್ಾಲ್, ಮತ್್ಾ ಮತ್ತತ ವರಶಿನ್ ರಾಶಿಗಳು ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಶಶ ರಾಶಿಯ ದಕ್ಷಿಣಕೂೂ ವ ೈತ್ರಿಣೇ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮಕೂೂ, ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತರಕೂೂ ವರಶಚನ್ ರಾಶಿ (೭೧. ಸೇಲ್ಮ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೨೪.೮೬೫ ಚ ಡಿಗಿರ) ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ .

α ವರಶಿನ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೪೪, ದೂರ ೬೬ ಜ್ ೂೆೇವ) ತಾರ ಯೇ ಈ ರಾಶಿಯ ಅತ್ತೆಜವಲ್ ತಾರ . ಎುಂದ ೇ, ಬರಿಗಣಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಸ್ರಿಸ್ತಮಾರಾಗಿ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಬಹತದತ. ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ, ಮತ್್ಾ, ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ಕಪೇತ್ ಮತ್ತತ ಶಶ ರಾಶಿಗಳು ಇದನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ .

54


ಈಗ ಶಶ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಕ ೈಕುಂಬವಾಗಿಸ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಿಸ. ಶಶ ರಾಶಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಮಹಾವಾೆಧ್, ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ವರಶಿನ್, ಕಪೇತ್, ಮಹಾಶಾವನ್, ಏಕಶೃುಂಗಿ ರಾಶಿಗಳು ಶಶವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಈ ಎಲ್ಿ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಈಗಾಗಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸರತವ ದರಿುಂದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗ ಕ ೈಕುಂಬವಾಗತವ ಅದೃಷ್ಿ ಶಶ ರಾಶಿಗಿಲ್ಿ. ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದಾದಗಿದ ಅಥವ ಅವ ಪೂಣವ ಉದಯಸಲ್ಿ ಎುಂಬ ಕಾರಣಕಾೂಗಿ ಏಕಶೃುಂಗಿ ರಾಶಿಗೂ ಇಲ್ಿ. ಹುಂತ್ ೬: ಈ ಹುಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಸಾರಥಿ ಕ ೈಕುಂಬವಾಗಲ್ಲ. ವಿಜಯಸಾರಥಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ದಿೇಘವಕುಂಠ, ಪಾಥವ, ವೃಷ್ಭ, ಮಿಥತನ್, ಮಾಜ್ಾವಲ್. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ದಿೇಘವಕುಂಠ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗತರತತ್ರಸ್ಬ ೇಕತ.

ವಿಜಯಸಾರಥಿ ಹಾಗೂ ಪಾಥವ ರಾಶಿಗಳ ರಡಕೂೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೂನ್ಲ್ಲಿ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ ದಿೀಘಗಕಂಠ ರಾಶಿ (೩೩. ಕಮ್ಮಲಾಪಾಡವಲ್ಲಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೭೫೬.೮೨೮ ಚ ಡಿಗಿರ). ಈ ರಾಶಿಯ ತಾರ ಗಳು ಸ್ತಲ್ಭವಾಗಿ ನ ೂೇಡತವಷ್ತಿ

55


ಉಜವಲ್ವಾಗಿಲ್ಿ, ಎುಂದ ೇ, ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. (೧) β ದಿೇಘವಕುಂಠ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೨, ದೂರ ೧೦೨೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) ಎಚಡಿ ೨೧೨೯೧ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೪, ದೂರ ೫೨೬೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) α ದಿೇಘವಕುಂಠ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೦, ದೂರ ೮೫೮೩ ಜ್ ೂೆೇವ) - ಇವ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಅತ್ೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು. ಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ವಲ್ಯ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷವ, ಯತಧಿರ್ಷಠರ, ಕತುಂತ್ರೇ, ಪಾಥವ, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ಮಾಜ್ಾವಲ್ ಮತ್ತತ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ಗಳು ದಿೇಘವಕುಂಠವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಹುಂತ್ ೭: ಈಗ ಪಾಥವ ರಾಶಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗ ಕ ೈಕುಂಬವಾಗಲ್ಲ. ಕತುಂತ್ರೇ, ದೌರಪದಿ, ತ್ರರಕ ೂೇಣ, ಮ್ಮೇಷ್, ವೃಷ್ಭ, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ದಿೇಘವಕುಂಠ ರಾಶಿಗಳು ಪಾಥವವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಈ ಪ ೈಕ್ಕ ಮದಲ್ನ ೇ ಮೂರನ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗತರತತ್ರಸ್ಬ ೇಕತ. ಅವ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಸ್ಧ್ೆಕ ೂ ಕತುಂತ್ರೇ, ತ್ರರಕ ೂೇಣ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಪಾಥವ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತರದ ಅುಂಚಿಗೂ ದಿೇಘವಕುಂಠ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮ ಅುಂಚಿಗೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ವಲ್ಯದ ಮ್ಮೇಲ ದೃರ್ಷಿ ಹಾಯಸದರ M ಅಕ್ಷರವನ್ತನ ಹ ೂೇಲ್ತವ ಐದತ ತಾರ ಗಳ ಪ ುಂಜ ಉಳಳ ಕುಂತ್ತೀ ರಾಶಿಯ (೧೫. ಕಾೆಸಓಪಿಯಾ, ವಿಸತೇಣವ ೫೯೮.೪೦೭ ಚ ಡಿಗಿರ) ದಶವನ್ವಾಗತತ್ತದ .

56


(೧) γ ಕತುಂತ್ರೇ (ತ ೂೇಉ ೨.೧೭, ದೂರ ೬೧೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) α ಕತುಂತ್ರೇ (ತ ೂೇಉ ೨.೨೪, ದೂರ ೨೩೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) β ಕತುಂತ್ರೇ (ಜಮದಗಿನ, ತ ೂೇಉ ೨.೨೭, ದೂರ ೫೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) δ ಕತುಂತ್ರೇ (ತ ೂೇಉ ೨.೬೭, ದೂರ ೧೦೦ ಜ್ ೂೆೇವ) ಮತ್ತತ (೫) ε ಕತುಂತ್ರೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೫, ದೂರ ೪೪೮ ಜ್ ೂೆೇವ ಇವ ೇ ಆ ಐದತ ತಾರ ಗಳು. ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಕಷ್ಿವಾಗತವ ದಿಲ್ಿ. ಇವಲ್ಿದ α ಕತುಂತ್ರೇ ಇುಂದ ಅನ್ತ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿ M ಅಕ್ಷರದ ರ ೇಖ ಯುಂದ ಹ ೂರಗ (೬) η ಕತುಂತ್ರೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೫, ದೂರ ೧೯ ಜ್ ೂೆೇವ) ಎುಂಬ ಇನ ೂನುಂದತ ತಾರ ಇರತವ ದನ್ೂನ ಗಮನಿಸ. ಯತಧಿರ್ಷಠರ, ಮತಸ್ಲ್ಲೇ, ದೌರಪದಿ, ಪಾಥವ, ದಿೇಘವಕುಂಠ ರಾಶಿಗಳು ಕತುಂತ್ರೇ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಕತುಂತ್ರೇ ಪ ುಂಜದ ನ ರವಿುಂದ ಧ್ತರವ ತಾರ ಯನ್ತನ (ಪಲಾರಿಸ್, α ಅಸಾವ ಮ್ಮೈನ್ರ್, ತ ೂೇಉ ೧.೯೯, ದೂರ ೪೨೬ ಜ್ ೂೆೇವ) ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ. M ಆಕೃತ್ರಯ δ ಕತುಂತ್ರೇ ತಾರ ಇರತವ ಶೃುಂಗ ಕ ೂೇನ್ದ ಸ್ಮದಿವಭಾಜಕ ರ ೇಖ ಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೂನ್ ವಿಸ್ತರಣ ಧ್ತರವ ತಾರ ಯನ್ತನ ಸ್ಪರ್ಷವಸ್ತತ್ತದ . ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ದ ಗ ೈರತಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಧ್ತರವ ತಾರ ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ, ಭೂಮಿಯ ಭೌಗ ೂೇಲ್ಲಕ ಉತ್ತರವನ್ತನ ಪತ ತಹಚಿಲ್ೂ ಬಹತದತ. ಕತುಂತ್ರೇ ಪ ುಂಜದ ವಿರತದಧ ದಿಶ ಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಾವತ್ ಧ್ತರವತಾರ ಯ ಇನ ೂನುಂದತ ಪಾಶವವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ ಇರತತ್ತದ . ಧ್ತರವತಾರ ಯ ಉನ್ನತ್ರಯೇ (ಆಲ್ಲಿಟೂೆಡ್) ಆ ಸ್ಥಳದ ಅಕ್ಷಾುಂಶ (ಲಾೆಟ್ಟಟೂೆಡ್). ಅರ್ಾವತ್, ಧ್ತರವ ತಾರ ಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ, ಅದರ ಉನ್ನತ್ರಯನ್ತನ ಅಳ ಯರಿ. ಅದ ೇ ನಿೇವಿರತವ ಸ್ಥಳದ ಅಕ್ಷಾುಂಶ. (‘ಧ್ತರವತಾರ ’ಯ ಪಟಿವನ್ತನ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ತಾರ ಗಳು ಅಲ್ುಂಕರಿಸ್ತತ್ತವ ಎುಂಬ ತ್ಥೆದ ಕತರಿತ್ತ ತ್ರಳಿಯಬ ೇಕಾದರ ಈ ಜ್ಾಲ್ತಾಣಕ ೂ ಹ ೂೇಗಿ)

ಪಾಥವ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮ ಬಾಹತವಿನ್ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ತದಿಗ , ಮ್ಮೇಷ್ ರಾಶಿಯ ಅಶಿವನಿಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೂಗ ಅನ್ತ್ರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ ಟಿ ರಾಶಿ ತ್ತರಕ್ೆನೀಣಿ (೨೭. ಟ ೈಆುಂಗತೆಲ್ಮ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೩೧.೮೪೭ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ .

57


ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ

ತ ೂೇರಿಸದ

ತಾರ ಗಳು

ಅಷ್ ಿೇನ್ೂ

ಉಜವಲ್ವಲ್ಿದದರಿುಂದ

ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ

ಕ ೂುಂಚ

ಕಷ್ಿ.

ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) β ತ್ರರಕ ೂೇಣ (ತ ೂೇಉ ೩.೦೦, ದೂರ ೧೨೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) α ತ್ರರಕ ೂೇಣ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೨, ದೂರ ೬೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩)γ ತ್ರರಕ ೂೇಣ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೦, ದೂರ ೧೧೯ ಜ್ ೂೆೇವ). ತ್ರರಕ ೂೇಣಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ದೌರಪದಿ, ಮಿೇನ್, ಮ್ಮೇಷ್, ಪಾಥವ. ಹುಂತ್ ೮: ಕ ೈಕುಂಬವಾಗತವ ಗೌರವ ಮ್ಮೇಷ್ ರಾಶಿಗ ಸ್ಲ್ಿಲ್ಲ. ಇದನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಮಿೇನ್ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗತರತತ್ರಸ್ ಬ ೇಕಾಗಿದ . ಆದದರಿುಂದ ಮಿೇನ್ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ತನ ಕ ೈಕುಂಬವಾಗಿಸ ಮತುಂದತವರಿಯರಿ.

58


ಮ್ಮೇಷ್ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮ ಗಡಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ ಮೀನ್ ರಾಶಿ (೫೪. ಪ ೈಸೇಜ್, ವಿಸತೇಣವ ೮೮೯.೪೧೭ ಚ ಡಿಗಿರ). ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಜವಲ್ ಎುಂದತ ತ ೂೇರಿಸ್ಬಹತದಾದ ತಾರ ಗಳು ಇಲ್ಿದ ೇ ಇರತವ ದರಿುಂದ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. ಎುಂದ ೇ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ. ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿುಂದ ಕ ಲ್ವ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಸಾಧ್ೆವ ೇ, ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ. (೧) η ಮಿೇನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೬೨, ದೂರ ೩೦೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) γ ಮಿೇನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೭೦, ದೂರ ೧೩೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) α ಮಿೇನ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೧, ದೂರ 139 ಜ್ ೂೆೇವ) ಇವ ಈ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಸಾಪ ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಉಜವಲ್ವಾದವ . ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ, ಕ ೂನ ಯ ರೆೀವತ್ತ ಇರತವ ರಾಶಿ ಇದತ. ರ ೇವತ್ರ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಎುಂದತ ಯಾವ ತಾರ ಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಬ ೇಕತ ಎುಂಬ ಕತರಿತ್ುಂತ ಭಿನಾನಭಿಪಾರಯವಿದ . ರ ೇವತ್ರ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಎುಂದತ ಗತರತತ್ರಸ್ಲಾಗಿರತವ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೪) ε ಮಿೇನ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೭, ದೂರ ೧೮೯ ಜ್ ೂೆೇವ) (೧) η ಮಿೇನ್ (೫) ζ ಮಿೇನ್ (ತ ೂೇಉ ೫.೧೯, ದೂರ ೧೫೦ ಜ್ ೂೆೇವ) ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ η ಮಿೇನ್ ಸಾಪ ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಉಜವಲ್ವಾದದತದ. ಮಿೇನ್ ರಾಶಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ತ್ರರಕ ೂೇಣ, ದೌರಪದಿ, ನ್ಕತಲ್, ಕತುಂಭ, ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್, ಮ್ಮೇಷ್. ಈ ಪ ೈಕ್ಕ ಕತುಂಭ ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ತವಾಗಿದ , ತ್ರರಕ ೂೇಣ, ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ ಮತ್ತತ ಮ್ಮೇಷ್ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ ಆಗಿದ . ಉಳಿದದತದ ನ್ಕತಲ್ ಮತ್ತತ ದೌರಪದಿ. ಮಿೇನ್ದ ಪಶಿಿಮಕ ೂ ತ್ತಸ್ತ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೂಗ ಇರತವ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು, (೧) ε ನ್ಕತಲ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೩೭, ದೂರ ೭೬೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ನ್ಕತಲ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೪೭, ದೂರ ೧೯೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) α ನ್ಕತಲ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೪೮, ದೂರ ೧೩೮ ಜ್ ೂೆೇವ) ಮತ್ತತ ಅಷ್ ಿೇನ್ೂ ಉಜವಲ್ವಲ್ಿದ (೪) γ ನ್ಕತಲ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೮೩, ದೂರ ೩೫೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) η ನ್ಕತಲ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೯೪, ದೂರ ೨೨೩ ಜ್ ೂೆೇವ) ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತವ . ಇವ ಚಿತಾತಕಷ್ವಕ ನ್ಕುಲ್ ರಾಶಿಯ(೪೦. ಪ ಗಸ್ಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೧೨೦.೭೯೪ ಚ ಡಿಗಿರ) ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು. ಇವಷ್ ಿೇ ಅಲ್ಿದ , α ದೌರಪದಿ (ಸರ್ಹಾ, ಆಲ್ಫ ರಟ್ಸ್, ತ ೂೇಉ ೨.೦೫, ದೂರ ೯೮ ಜ್ ೂೆೇವ) ಎುಂಬ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯೂ ಈ ವಲ್ಯದ ಅುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . α, β, γ ನ್ಕತಲ್ ತಾರ ಗಳು ಮತ್ತತ α ದೌರಪದಿ ಒುಂದತ ಅಸ್ಮ ಚತ್ತಭತವಜ ರಚಿಸ್ತವ ದರಿುಂದ ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಸ್ತಲ್ಭ. α, β ನ್ಕತಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ತನ (ಮಾರ್ಕಾಬ್, ಮ್ಮನ್ಕ್ಕಬ್/ಶಿೂೇಟ್ಸ) ಪೂವಾಗಭಾದಾರ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ದ ತಾರ ಎುಂದೂ γ ನ್ಕತಲ್ (ಆಲ್ಜಿೇಬ್) ಮತ್ತತ α ದೌರಪದಿ (ಸರ್ಹಾ, ಆಲ್ಫ ರಟ್ಸ್) ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಉತ್ಿರಾಭಾದಾರ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ದ ತಾರ ಗಳು ಎುಂದೂ ಪರಿಗಣಸ್ಲಾಗಿದ .

59


ನ್ಕತಲ್ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ದೌರಪದಿ, ಮತಸ್ಲ್ಲೇ, ರಾಜಹುಂಸ್, ಶೃಗಾಲ್, ಧ್ನಿಷ್ಾಠ, ಕ್ಕಶ ೇರ ಮತ್ತತ ಕತುಂಭ. ಈಗಾಗಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸದ (೧) α ದೌರಪದಿ (ಸರ್ಹಾ) ಎುಂಬ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯ ನ ರವಿನಿುಂದ ದರರಪದಿ ರಾಶಿಯನ್ತನ (೩೭. ಆುಂಡಾರಮಿಡ, ವಿಸತೇಣವ ೭೨೨.೨೭೮ ಚ ಡಿಗಿರ) ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ. β ನ್ಕತಲ್ ಮತ್ತತ α ದೌರಪದಿ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಜ್ ೂೇಡಿಸ್ತವ ರ ೇಖ ಯನ್ತನ ಕ ೂುಂಚ ಬಾಗಿಸ ಈಶಾನ್ೆ ದಿಕ್ಕೂನ್ತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸದರ ಈ ರಾಶಿಯ ಉಳಿದ ಮೂರತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇುಂತ್ರವ : (೨) β ದೌರಪದಿ (ಮಿರಾಕ್ಸ, ತ ೂೇಉ ೨.೦೮, ದೂರ ೨೦೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) γ ದೌರಪದಿ (ಆಲ್ಮಾಕ್ಸ, ತ ೂೇಉ ೨.೧೬, ದೂರ ೩೭೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) δ ದೌರಪದಿ (ಸಾದಿರಾದಾರ, ತ ೂೇಉ ೩.೨೭, ದೂರ ೧೦೨ ಜ್ ೂೆೇವ).

60


ದೌರಪದಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಕತುಂತ್ರೇ, ಮತಸ್ಲ್ಲೇ, ನ್ಕತಲ್, ಮಿೇನ್, ತ್ರರಕ ೂೇಣ ಮತ್ತತ ಪಾಥವ. ಹುಂತ್ ೯: ಉತ್ತರ ಖಗ ೂೇಳಾಧ್ವದಲ್ಲಿ ಗತರತತ್ರಸ್ದ ಉಳಿದಿರತವ ಮತಸ್ಲ್ಲೇ ಮತ್ತತ ಯತಧಿರ್ಷಠರ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಈಗ ಗತರತತ್ರಸ. ಕತುಂತ್ರೇ ಮತ್ತತ ದೌರಪದಿ ರಾಶಿಗಳ ರಡಕೂೂ ಪಶಿಿಮದಲ್ಲಿ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಇರತವ ರಾಶಿ ಮುಸಲಿೀ (೫೫. ಲ್ಸ್ಟವ, ವಿಸತೇಣವ ೨೦೦.೬೮೮ ಚ ಡಿಗಿರ). ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನ್ಕತಲ್ ರಾಶಿ ಇದ . ಇದರ ಅತ್ೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ ತಾರ α ಮತಸ್ಲ್ಲೇಯ ತ ೂೇರಿಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ ೩.೭೭ (ದೂರ ೧೦೩ ಜ್ ೂೆೇವ). ಎುಂದ ೇ, ಈ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಬಹತದ ೇ ವಿನಾ ಪ ುಂಜವನ್ತನ ಬರಿಗಣಿನಿುಂದ ನ ೂೇಡತವ ದತ ಕಷ್ಿ.

61


ಯತಧಿರ್ಷಠರ, ರಾಜಹುಂಸ್, ನ್ಕತಲ್, ದೌರಪದಿ, ಕತುಂತ್ರೇ ರಾಶಿಗಳು ಮತಸ್ಲ್ಲೇಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಕತುಂತ್ರೇ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತರ ದಿಶ ಯಲ್ಲಿ ಅದಕ ೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಇರತವ ರಾಶಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ (೫೭. ಸೇಫಿಅಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೫೮೭.೭೮೭ ಚ ಡಿಗಿರ).

ಇದರ ಏಳು ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ (೧) α ಯತಧಿರ್ಷಠರ (ತ ೂೇಉ ೨.೪೬, ದೂರ ೪೯ ಜ್ ೂೆೇವ) ಉಜವಲ್. ಇತ್ರ ಆರತ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೨) γ ಯತಧಿರ್ಷಠರ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೧, ದೂರ ೪೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) β ಯತಧಿರ್ಷಠರ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೨, ದೂರ ೬೦೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) ζ ಯತಧಿರ್ಷಠರ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೫, ದೂರ ೭೮೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) η ಯತಧಿರ್ಷಠರ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೨, ದೂರ ೪೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) ι ಯತಧಿರ್ಷಠರ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೦, ದೂರ ೧೧೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) δ ಯತಧಿರ್ಷಠರ (ತ ೂೇಉ ೪.೧೧, ದೂರ ೯೬೫ ಜ್ ೂೆೇವ). ಯತಧಿರ್ಷಠರದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷವ, ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ರಾಜಹುಂಸ್, ಮತಸ್ಲ್ಲೇ, ಕತುಂತ್ರೇ, ದಿೇಘವಕುಂಠ.

62


ಹುಂತ್ ೧೦: ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಖಗ ೂೇಳಾಧ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ನ್ಕ ಗತರತತ್ರಸ್ದ ೇ ಬಿಟ್ಟಿದದ ರಾಶಿಗಳತ್ತ ಗಮನ್ ಹರಿಸ. ಈಗಾಗಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸದದ ಮಹಾಶಾವನ್ ರಾಶಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದದ ಕಪೇತ್ ರಾಶಿ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಇನ ೂನಮ್ಮಮ ನ ೂೇಡಿ. ಶಶ, ವರಶಿನ್, ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ಮತ್ತತ ಮಹಾಶಾವನ್ ಇದನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಶಶ ಮತ್ತತ ವರಶಿನ್ ಗತರತತ್ರಸದಾದಗಿದ . ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ಭಾಗಶಃ ಉದಯಸದ . ಉಳಿದದತದ ಕಪೇತ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಶವವಕ ೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ ರಾಶಿ. ಕಪೇತ್ದ ದಕ್ಷಿಣಕ ೂ, ಬಾನ್ುಂಚಿಗಿುಂತ್ ತ್ತಸ್ತ ಮ್ಮೇಲ

ಉಜವಲ್ವಾದ ತಾರ ಯುಂದತ ತ್ನ್ನತ್ತ ನಿಮಮ ಗಮನ್

ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇನ್ೂನ ಪೂತ್ರವಯಾಗಿ ಉದಯಸ್ದ ದ ೇವನೌಕಾ ರಾಶಿಯ ಅಗಸ್ಯ ತಾರ ಇದತ. ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಸ್ಧ್ೆಕ ೂ ಹಾಗ ಯೇ ಬಿಡಿ. ಆ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮಕೂೂ ಅರ್ಾವತ್ ಕಪೇತ್ದ ದಕ್ಷಿಣಕೂೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ರಾಶಿ ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ ರಾಶಿ (೨೩. ಪಿಕಿರ್, ವಿಸತೇಣವ ೨೪೬.೭೩೯ ಚ ಡಿಗಿರ).

ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ (೧) α ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೪, ದೂರ ೮೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ ( ತ ೂೇಉ ೩.೮೫, ದೂರ ೬೩ ಜ್ ೂೆೇವ) ಮತ್ತತ (೩) γ ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ (ತ ೂೇಉ ೪.೪೯, ದೂರ ೧೭೪ ಜ್ ೂೆೇವ) ಇದರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು. ಇವ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳಲ್ಿ. ಎುಂದ ೇ, ಬರಿಗಣಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. ವಲ್ಯ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಬಹತದತ. ಕಪೇತ್, ವರಶಿನ್, ಮತ್್ಾ, ಶಫರಿೇ, ದ ೇವನೌಕಾ ಮತ್ತತ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ರಾಶಿಗಳು ಇದರ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು. ಚಿತ್ರಫಲ್ಕದ ಪಶಿಿಮ ಗಡಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಮತ್್ಯ ರಾಶಿ (೪೭. ಡಾರಾಡ ೂೇ, ವಿಸತೇಣವ ೧೭೯.೧೭೩ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಇರತವ ಇದರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಉಜವಲ್ವಾಗಿಲ್ಿದ ಕಾರಣ ಬರಿಗಣಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. ಅವ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಇುಂತ್ರವ : (೧) α ಮತ್್ಾ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೩, ದೂರ ೧೭೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಮತ್್ಾ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೦, ದೂರ ೧೦೧೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) γ ಮತ್್ಾ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೫, ದೂರ ೬೬ ಜ್ ೂೆೇವ).

63


ಮತ್್ಾ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮ ಎಲ ಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಜಾಲ್ ರಾಶಿ (೨೪. ರ ಟ್ಟಕತೆಲ್ಮ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೧೩.೯೩೬ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಬರಿಗಣಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಬಲ್ತ ಕಷ್ಿವಾದ ಇದರ ತಾರ ಗಳು ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಇವ : (೧) α ಜ್ಾಲ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೩, ದೂರ ೧೬೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಜ್ಾಲ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೩, ದೂರ ೧೦೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) ε ಜ್ಾಲ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೪೩, ದೂರ ೬೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) γ ಜ್ಾಲ್ (ತ ೂೇ ಉ ೪.೫೨, ದೂರ ೪೯೯ ಜ್ ೂೆೇವ). ಈ ರಾಶಿಗಳ ವಲ್ಯದ ಹರವನ್ತನ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಬಹತದತ.

ವರಶಿನ್, ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ, ಜ್ಾಲ್, ಕಾಳಿುಂಗ, ಸಾನ್ತ, ಶಫರಿೇ ಮತ್ತತ ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್್ಾವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ, ಕಾಳಿುಂಗ ಮತ್ತತ ಮತ್್ಾ ರಾಶಿಗಳು ಜ್ಾಲ್ವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಈಗಾಗಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸದ ಅಗಿನಕತುಂಡಕ ೂ ಪಶಿಿಮದಲ್ಲಿ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ ರ್ಶಲ್ಪಶ್ಾಾಾ ರಾಶಿ (೭೫. ಸ್ೂಲ್ಪಟರ್, ವಿಸತೇಣವ ೪೭೪.೭೬೪ ಚ ಡಿಗಿರ).

64


ಇದರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೂಗ ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ವೂ ದಕ್ಷಿಣಕ ೂ ಚಕ ೂೇರವೂ ಇದ . ಇದರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಸಾಪ ಕ್ಷವಾಗಿ ಉಜವಲ್ವಾದ ತಾರ α ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೦, ದೂರ ೬೧೮ ಜ್ ೂೆೇವ). ಎುಂದ ೇ, ಈ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್, ಕತುಂಭ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್, ಬಕ, ಚಕ ೂೇರ, ಅಗಿನಕತುಂಡ ರಾಶಿಗಳು ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮಕ ೂ, ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯುಂದತ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ಇದತ ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್ ರಾಶಿಯ ತಾರ ಮಿೇನಾಕ್ಷಿ (ತ ೂೇಉ ೧.೨೧, ದೂರ ೨೫.೨ ಜ್ ೂೆೇವ). ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ತವಾಗಿರತವ ಈ ರಾಶಿಯ ಪೂಣವ ಪರಿಚಯ ಮತುಂದ ೂುಂದತ ದಿನ್ ಮಾಡಿಕ ೂಳ ೂಳೇಣ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ದೃಗ ೂಗಚರ ಖಗ ೂೇಳದ ೂಳಕ ೂ ಒುಂದತ ಹ ಜ್ ಜಯಟತಿ ಮಾಯವಾಗತವ ಎರಡತ ರಾಶಿಗಳಿವ . ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾುಂಶ ಪರದ ೇಶವಾಸಗಳಿಗ ಅವ ಗಳ ಪೂಣವ ದಶವನ್ ಭಾಗೆವಿಲ್ಿ. ಅವ ಗಳ ವಿವರ ಇುಂತ್ರದ . ೧. ಸಾನ್ು (೮೨. ಮ್ಮನ್್, ವಿಸತೇಣವ ೧೫೩.೪೮೪ ಚ ಡಿಗಿರ). ಇದತ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ ಸ್ಮಿೇಪ ಜನ್ವರಿ, ಫ ಬರವರಿ ಮತ್ತತ ಮಾಚವ ತ್ರುಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶ: ಕಾಣಸಕ ೂಳುಳತ್ತದ . ಬರಿಗಣಿಗ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತವ ದತ ಬಲ್ತ ಕಷ್ಿವಾದ ಈ ಪ ುಂಜದ ತಾರ ಗಳು ಇವ : α ಸಾನ್ತ (ತ ೂೇಉ ೫.೦೭, ದೂರ ೩೩ ಜ್ ೂೆೇವ), γ ಸಾನ್ತ (ತ ೂೇಉ ೫.೧೭, ದೂರ ೧೦೩ ಜ್ ೂೆೇವ), β ಸಾನ್ತ (ತ ೂೇಉ ೫.೨೯, ದೂರ ೬೩೬ ಜ್ ೂೆೇವ), η ಸಾನ್ತ (ತ ೂೇಉ ೫.೪೬, ದೂರ ೭೧೭ ಜ್ ೂೆೇವ). ಮತ್್ಾ, ಕಾಳಿುಂಗ, ಅಷ್ಿಕ, ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ ಮತ್ತತ ಶಫರಿೇ ರಾಶಿಗಳು ಸಾನ್ತವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ .

65


೨. ಕ್ಾಳಂಗ (೧೨. ಹ ೈಡರಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೨೪೩.೦೩೫ ಚ ಡಿಗಿರ). ಇದತ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ ಸ್ಮಿೇಪ ಡಿಸ ುಂಬರ್ ಮತ್ತತ ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶ: ಕಾಣಸಕ ೂಳುಳತ್ತದ . ಈ ಪ ುಂಜದ ತಾರ ಗಳು ಇವ : β ಕಾಳಿುಂಗ (ತ ೂೇಉ ೨.೭೯, ದೂರ ೨೪ ಜ್ ೂೆೇವ), α ಕಾಳಿುಂಗ (ತ ೂೇಉ ೨.೮೫, ದೂರ ೭೧ ಜ್ ೂೆೇವ), γ ಕಾಳಿುಂಗ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೬, ದೂರ ೨೧೨ ಜ್ ೂೆೇವ), δ ಕಾಳಿುಂಗ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೭, ದೂರ ೧೩೬ ಜ್ ೂೆೇವ), ε ಕಾಳಿುಂಗ (ತ ೂೇಉ ೪.೧೧, ದೂರ ೧೫೩ ಜ್ ೂೆೇವ). ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ಚಕ ೂೇರ (ಮೂಲ ), ಶ ೆೇನ್, ಅಷ್ಿಕ, ಸಾನ್ತ, ಮತ್್ಾ, ಜ್ಾಲ್ ಮತ್ತತ ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ ರಾಶಿಗಳು ಕಾಳಿುಂಗವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ತಾರಾಪಟದಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸದ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಸುಂಹ ಉದಯವಾಗತತ್ರತದ ಮತ್ತತ ಕತುಂಭ ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ತವಾಗಿದ . ಆದದರಿುಂದ ಅವ ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತುಂದ ಮಾಡಿಕ ೂಳ ೂಳೇಣ ಸಿಂಹಾವಾೆನೀಕನ್ ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ ಗುಂಟ ಗ ದೃಗ ೂಗೇಚರ ಖಗ ೂೇಳಾಧ್ವವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣವವಾಗಿ ಅವಲ ೂೇಕ್ಕಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೂುಂಡ ೩೩ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ, ೯ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ೂನ ೧೧ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ೂನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ. ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದೃಗ ೂಗೇಚರ ಖಗ ೂೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ೂನ ಬರ ದಿಡಿ.

66


೨.೨ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಾರಾ ಪಟ ೧ .ವಾಸ್ತವಿಕ

67


ತಾರಾ ಪಟ ೨ .ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

68


ತಾರಾ ಪಟ ೩ .ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

69


ತಾರಾ ಪಟ ೪ .ರಾಶಿಚಕರ

70


ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ ಫ ಬ್ರವರಿ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖಮಧ್ೆದ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಿ, ವಿಚಿತ್ರ ಜ್ಾೆಮತ್ರೇಯ ಆಕಾರದಿುಂದಲ್ೂ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳ ಉಜವಲ್ ಪರಭ ಯುಂದಲ್ೂ ರಾರಾಜಿಸ್ತತ್ರತರತವ ಮೂರತ ಏಕರ ೇಖಾಗತ್ ಸ್ಮೇಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇವ ಮಹಾವಾೆಧ್ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳು. ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬ್ಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್ೂಚನ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಿಸ. ಹುಂತ್ ೧: ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯಲ್ಲಿ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಹಾವಾೆಧ್, ಮಥತನ್, ವೃಷ್ಭ, ವ ೈತ್ರಿಣೇ, ಶಶ ಮತ್ತತ ಏಕಶೃುಂಗಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಹುಂತ್ ೨: ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಹಾಶ್ಾವನ್ ಮತ್ತತ ಕಪೇತ್ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಮಹಾಶ್ಾವನ್ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕಿ ಅುಂದತ ಭಾಗಶ: ಉದಯವಾಗಿದದ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ರಾಶಿ ಈಗ ಪೂಣಗವಾಗಿ ಉದಯಸದ . ಎುಂದ ೇ ,ಅದನ್ತನ ಈಗ ವಿೇಕ್ಷಿಸ.

ಮಹಾಶ್ಾವನ್ ರಾಶಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಗೂ ಕಪೇತ್ದ ಪೂವಗ ಗಡಿಗೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ರಾಶಿ ಇದ (೪೨. ಪಪಿಸ್, ವಿಸತೇಣಗ ೬೭೩.೪೩೪ ಚ ಡಿಗಿರ). ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಗುಂತ್ದಗತುಂಟ ಆಗ ನೇಯದಿುಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಸದರ ಅತ್ರ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯುಂದತ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ಇದತ ಉದಯಸ್ತತ್ರತರತವ ದ ೇವನೌಕಾ ರಾಶಿಯ (ಕರ ೈನ್) ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಅಗಸ್ಯ. ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಸ್ಧ್ೆಕ ೆ ನಿಲ್ಗಕ್ಷಿಸ. ಅಗಸ್ಯದ ತ್ತಸ್ತ ಪೂವಗಕ ೆ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ

71


ರಾಶಿಯ ಅತ್ೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ ತಾರ (೧) ζ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ (ತ ೂೇಉ ೨.೨೨, ದೂರ ೧೩೬೫ ಜ್ ೂೆೇವ) ಇದ . ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಮದಲ್ತ ಅದನ್ತನ ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಉಳಿದವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ಉಳಿದವ ಇುಂತ್ರವ : (೨) π ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ (ತ ೂೇಉ ೨.೭೧, ದೂರ ೧೧೧೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) ρ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ (ತ ೂೇಉ ೨.೮೨, ದೂರ ೬೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) τ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ (ತ ೂೇಉ ೨.೯೩, ದೂರ ೧೮೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) ν ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ (ತ ೂೇಉ ೩.೧೭, ದೂರ ೪೧೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) σ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೬, ದೂರ ೧೮೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) ξ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೩, ದೂರ ೧೫೧೦ ಜ್ ೂೆೇವ). ಮಹಾಶ್ಾವನ್, ಕಪೇತ್, ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ದ ೇವನೌಕಾ, ನೌಕಾಪಟ, ದಿಕೂೂಚಿ, ಅಜಗರ, ಏಕಶೃುಂಗಿ ಇವ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು. ಹುಂತ್ ೩: ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಾಜ್ಾಗಲ್, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ಲ್ಘುಶ್ಾವನ್ ಮತ್ತತ ಕಕಾಗಟಕ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಪಾಥಗ, ಮೇಷ್ ಮತ್ತತ ತ್ರಮುಂಗಿಲ್ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಹುಂತ್ ೫ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ತವಾಗಿರತವ ಚಕ ೂೇರ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಹ ೂರತ್ತಪಡಿಸ ಮಕೆ ಎಲ್ಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ, ಅರ್ಾಗತ್ ಅಗಿನಕತುಂಡ, ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ ಮತ್ತತ ವರಶಚನ್ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಹುಂತ್ ೬ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ದಿೇಘಗಕುಂಠ ರಾಶಿಯನ್ೂನ ಹುಂತ್ ೭ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕತುಂತ್ರೇ ಮತ್ತತ ತ್ರರಕ ೂೇಣ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಹುಂತ್ ೮ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮೇನ್, ನ್ಕತಲ್ ಮತ್ತತ ದೌರಪದಿ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಹುಂತ್ ೧೦ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ಮತ್ೂಯ, ಜ್ಾಲ್ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಹುಂತ್ ೪: ಮಹಾಶ್ಾವನ್, ಕಪೇತ್, ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ದ ೇವನೌಕಾ, ನೌಕಾಪಟ, ದಿಕೂೂಚಿ, ಅಜಗರ, ಏಕಶೃುಂಗಿ ಇವ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು ಎುಂದತ ನಿಮಗ ತ್ರಳಿದಿದ . ಇವ ಗಳ

ಪ ೈಕಿ

ಮದಲ್ನ ೇ

ಮೂರತ

ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಈಗಾಗಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸದಿದೇರಿ . ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ರಾಶಿಗ ಪೂವಗದಲ್ಲಿ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ರಾಶಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ (೩೨. ಪಿಕಿೂಸ್, ವಿಸತೇಣಗ ೨೨೦.೮೩೩ ಚ ಡಿಗಿರ). ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇಲ್ಿ. ಎುಂದ ೇ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. α ದಿಕೂೂಚಿ (ತ ೂೇಉ ೩.೬೮, ದೂರ ೮೨೬ ಜ್ ೂೆೇವ), β ದಿಕೂೂಚಿ (ತ ೂೇ ಉ ೩.೯೬, ದೂರ ೩೭೫ ಜ್ ೂೆೇವ), γ ದಿಕೂೂಚಿ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೧, ದೂರ ೨೦೯ ಜ್ ೂೆೇವ) – ಇವ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಇರತವ ಮೂರತ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು.

72


ಅಜಗರ, ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ, ನೌಕಾಪಟ, ರ ೇಚಕ ಇವ ದಿಕೂೂಚಿಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು. ಈ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಪೂಣಗವಾಗಿ ಉದಯಸರತವ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಈಗ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಆರುಂಭಿಸ. ಅವ ಇುಂತ್ರವ : ಸುಂಹ, ಲ್ಘುಸುಂಹ, ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ ಮತ್ತತ ಲ್ಘುಸುಂಹ. ಹುಂತ್ ೫: ಕಕಾಗಟಕ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಕ ೈಕುಂಬ್ವಾಗಿಸ. ಕಕಾಗಟಕದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಮಾಜ್ಾಗಲ್, ಮಥತನ್, ಲ್ಘುಶ್ಾವನ್, ಅಜಗರ, ಸುಂಹ, ಲ್ಘುಸುಂಹ. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಸುಂಹ ಮತ್ತತ ಲ್ಘುಸುಂಹ ಉದಯಸವ . ಮದಲ್ತ ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಪೂವಗದತ್ತ ಗಮನ್ ಕ ೇುಂದಿರೇಕರಿಸ. ಪೂವಗ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗತತ್ರತರತವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ (೮೪. ಲ್ಲೇಓ, ವಿಸತೇಣಗ ೯೪೬.೯೬೪ ಚ ಡಿಗಿರ) ಉಜವಲ್ ತಾರ (೧) α ಸುಂಹ (ರ ಗತೆಲ್ಸ್, ತ ೂೇಉ ೧.೩೯, ದೂರ ೭೮ ಜ್ ೂೆೇವ) ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಚಕರದ ಮಖಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಇದತ. ಇದರ ಪೂವಗಕ ೆ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಇನ ೂನುಂದತ ಉಜವಲ್ ತಾರ (೨) β ಸುಂಹ (ಡ ನ ಬ ೂಲ್, ತ ೂೇಉ ೨.೧೨, ದೂರ ೩೬ ಜ್ ೂೆೇವ) ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ನಿೇವ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ತತ್ರತರತವ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಇದತ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ದಿದದರ ಇನ್ೂನ ಒುಂದ ರಡತ ತಾಸ್ತ ಕಳ ದ ಬ್ಳಿಕ ನ ೂೇಡಿ. ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಉಳಿದ ತಾರ ಗಳನ್ತನ, ಅರ್ಾಗತ್ (೩)

γ1 ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೨.೧೨, ದೂರ ೧೨೬

ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) δ ಸುಂಹ (ಸ ೂೇಸಾಮ, ತ ೂೇಉ ೨.೫೫, ದೂರ ೫೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) ε ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೨.೯೬, ದೂರ ೨೬೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) θ ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೧, ದೂರ ೧೭೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) ρ ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೫, ದೂರ ೪೪೦೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೮) η ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೧, ದೂರ ೧೮೩೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೯) ο ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೨,

73


ದೂರ ೧೩೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೦) μ ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೮, ದೂರ ೧೩೩ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೧) υ ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೦, ದೂರ ೧೭೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೨) ೯೩ ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೪.೫೩, ದೂರ ೨೨೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೩) κ ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೪.೪೬, ದೂರ ೨೧೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೪) λ ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೦, ದೂರ ೩೧೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೫) ζ ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೩, ದೂರ ೨೬೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೬) ೬೦ ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೪.೪೦, ದೂರ ೧೨೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೭) ι ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೭, ದೂರ ೮೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೧೮) σ ಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೪, ದೂರ ೨೨೧ ಜ್ ೂೆೇವ) ಈ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ δ ಸುಂಹ (ಸ ೂೇಸಾಮ) ಹಾಗೂ θ ಸುಂಹ ತಾರ ಗಳು ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಚಕರದ ಹುಬ್ಬ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಮತ್ತತ ಸ್ತಲ್ಭ ಗ ೂೇಚರವಲ್ಿದ ಹಾಗೂ β ಸುಂಹ (ಡ ನ ಬ ೂಲ್) ತಾರ ಗಳು ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರಷ್ಚಕರದ ಉತ್ತರಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಎುಂದೂ ಹ ೇಳಲಾಗಿದ .

ಸುಂಹವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು ಇವ :ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್, ಲ್ಘುಸುಂಹ, ಮಾಜ್ಾಗಲ್ (ಮೂಲ್), ಕಟಕ, ಅಜಗರ, ಷ್ಷ್ಿಕ, ಕುಂದರ, ಕನಾೆ, ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ. ಸುಂಹ ರಾಶಿಯ ವಾಯವೆ ಮೂಲ ಗ ಈ ಹಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸದದ ಮಾರ್ಾಗಲ ರಾಶಿ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ . ಪ ನ್ಃ ಸುಂಹ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗಮನಿಸ. ಅದರ ಉತ್ತರದ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ರಾಶಿ ಲಘುಸಿಂಹ (೬೨. ಲ್ಲೇಓ ಮೈನ್ರ್,

74


ವಿಸತೇಣಗ ೨೩೧.೯೫೬ ಚ ಡಿಗಿರ). (೧) o ಲ್ಘುಸುಂಹ ಅಥವ 46 ಲ್ಘುಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೩.೭೯, ದೂರ ೯೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಲ್ಘುಸುಂಹ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೦, ದೂರ ೧೪೫ ಜ್ ೂೆೇವ) ಈ ಎರಡೂ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ.

ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್, ಮಾಜ್ಾಗಲ್, ಕಟಕ (ಮೂಲ ), ಸುಂಹ ರಾಶಿಗಳು ಲ್ಘುಸುಂಹವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಹುಂತ್ ೬: ಈಗ ಸುಂಹ ರಾಶಿ ನಿಮಮ ದಿಕೂೂಚಿಯಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್, ಲ್ಘುಸುಂಹ, ಮಾಜ್ಾಗಲ್ (ಮೂಲ ), ಕಟಕ, ಅಜಗರ, ಷ್ಷ್ಿಕ, ಕುಂದರ, ಕನಾೆ, ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ ರಾಶಿಗಳು ಸುಂಹವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ ಎುಂಬ್ತದತ ನಿಮಗ ತ್ರಳಿದಿದ . ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ ಮತ್ತತ ಷ್ಷ್ಿಕ ಪೂಣಗವಾಗಿ ಉದಯಸವ . ಸುಂಹ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತರ ದಿಕಿೆನ್ ಆಕಾಶವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಉದಯಸ್ತತ್ರತರತವ ಸಪತರ್ಷಗಮಿಂಡಲ ರಾಶಿ (೭೯. ಅಸ್ಗ ಮೇಜರ್, ವಿಸತೇಣಗ ೧೨೭೯.೬೬೦ ಚ ಡಿಗಿರ) ನಿಮಮನ್ತನ (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ ುಂಪ ರ ೇಖ ಗಳಿುಂದ ರಚಿಸದ ಆಕೃತ್ರ) ಆಕಷ್ಟಗಸ್ತತ್ತದ . (೧) ε ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ (ಆಲ್ಲಆತ್, ಆಿಂಗೀರಸುೂ, ತ ೂೇಉ ೧.೭೫, ದೂರ ೮೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) α ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ (ಡಬಿ, ಕ್ರತ್ು, ತ ೂೇಉ ೧.೯೫, ದೂರ ೧೨೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) η ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ (ಅಲಕ ೈಆಡ್, ಮರಿೀಚಿ, ತ ೂೇಉ ೧.೮೬, ದೂರ ೧೦೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) ζ ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ (ಮೈಜ್ಾರ್, ವಸಷ್ಠ, ತ ೂೇಉ ೨.೨೧, ದೂರ ೭೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) β ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ (ಮರಾಕ್, ಪುಲಹ, ತ ೂೇಉ ೨.೩೪, ದೂರ ೮೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) γ ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ (ಫೇಕಡ, ಪ ಲ್ಸ್ಯ, ತ ೂೇಉ ೨.೪೧, ದೂರ ೮೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) δ ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ (ಮಗ ರಸ್, ಅತ್ರರ, ತ ೂೇಉ ೩.೩೦, ದೂರ ೮೨ ಜ್ ೂೆೇವ) – ಇವ ಈ ಪ ುಂಜದ ಏಳು ಪರಮತಖ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಯಾವ ತಾರ ಗ ಯಾವ

75


ಋಷ್ಟಯ ಹ ಸ್ರತ ಎುಂಬ್ತದರ ಕತರಿತ್ತ ಗ ೂುಂದಲ್ ಇದ

ಎುಂಬ್ತದತ ನ ನ್ಪಿನ್ಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ζ

ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ ಅಥವ ವಸಷ್ಠ ಒುಂದತ ದೃಗ ೂಗೇಚರ ದಿವತಾರಾ ವೆವಸ ಥ . ಸ್ೂಕ್ಷಮದೃಷ್ಟಿ ಉಳಳವರಿಗ ವಸಷ್ಠ ತಾರ ಯ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿ ಇನ ೂನುಂದತ ಕ್ಷಿೇಣ ಬ ಳಕಿನ್ ತಾರ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ಈ ತಾರ ಯನ್ತನ ಭಾರತ್ರೇಯ ಪ ರ ೂೇಹಿತ್ರತ ಅರುಿಂಧತ್ರ ತಾರ ಎುಂದತ ತ ೂೇರಿಸ್ತತಾತರ . ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಿಸದ ಏಳು ತಾರ ಗಳಿಗಿುಂತ್ ಹ ಚತಚ ತಾರ ಗಳಿವ ಎುಂಬ್ತದತ ಚಿತ್ರದಿುಂದ ಸ್ಪಷ್ಿವಾಗತತ್ತದ . ಆ ಎಲ್ಿ ತಾರ ಗಳ ಮಾಹಿತ್ರಯೂ ಲ್ಭೆವಿದ . ಆರುಂಭಿಕ ಹವಾೆಸಗಳಿಗ ಅನ್ಗತ್ೆ ಎುಂದತ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ತನ ನಿೇಡಿಲ್ಿ.

ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ದಿೇಘಗಕುಂಠ, ಮಾಜ್ಾಗಲ್, ಲ್ಘುಸುಂಹ, ಸುಂಹ, ಕೄಷ್ಣವ ೇಣ, ಕಾಳಭ ೈರವ, ಸ್ಹದ ೇವ – ಇವ ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು. ಧ್ತರವತಾರ ಯನ್ತನ ಪತ ತಹಚಚಲ್ತ ಬ್ಲ್ತ ಉಪಯತಕತ ಎುಂಬ್ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಜನ್ ಮಾನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ ುಂಜಕ ೆ ವಿಶ್ ೇಷ್ ಪಾರಧಾನ್ೆ. β ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ (ಪ ಲ್ಹ) ಮತ್ತತ α ಸ್ಪತಷ್ಟಗಮುಂಡಲ್ (ಕರತ್ತ) ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಜ್ ೂೇಡಿಸ್ತವ ರ ೇಖ ಯ ಉತ್ತರಾಭಿಮತಖ ವಿಸ್ತರಣ ಧ್ತರವ ತಾರ ಯನ್ತನ ಸ್ುಂಧಿಸ್ತತ್ತದ . ಸುಂಹ ರಾಶಿಗ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಇರತವ ರಾಶಿ ಷ್ಷ್ಠಕ್ (೭೮. ಸ ಕ್ೂಟನ್ಜ್, ವಿಸತೇಣಗ ೩೧೩.೫೧೫ ಚ ಡಿಗಿರ). ಇದನ್ತನ ಸುಂಹ, ಅಜಗರ, ಕುಂದರ ರಾಶಿಗಳು ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ .

76


ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇಲ್ಿದದರಿುಂದ ವಲ್ಯ ಗತರತತ್ರಸ್ಬ್ಹತದತ, ಪ ುಂಜ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ ಇದರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಇುಂತ್ರವ : (೧) α ಷ್ಷ್ಠಕ (ತ ೂೇಉ ೪.೪೭, ದೂರ ೨೮೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) γ ಷ್ಷ್ಠಕ (ತ ೂೇಉ ೫.೦೮, ದೂರ ೨೬೦ ಜ್ ೂೆೇತ್ರವಗಷ್ಗ), (೩) β ಷ್ಷ್ಠಕ (ತ ೂೇಉ ೫.೦೬, ದೂರ ೩೪೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) δ ಷ್ಷ್ಠಕ (ತ ೂೇಉ ೫.೧೮, ದೂರ ೩೦೯ ಜ್ ೂೆೇತ್ರವಗಷ್ಗ). ಸಿಂಹಾವಲೆಸೀಕ್ನ ಫ ಬ್ರವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ಗುಂಟ ಗ

ದೃಗ ೂಗೇಚರ ಖಗ ೂೇಳಾಧ್ಗವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣಗವಾಗಿ

ಅವಲ ೂೇಕಿಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೂುಂಡ ೩೩ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ, ೧೦ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ೂನ ೧೪ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ೂನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ಮಮ ದೃಗ ೂಗೇಚರ ಖಗ ೂೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ೂನ ಬ್ರ ದಿಡಿ .

77


೨.೩ ಮಾರ್ಚ್ ತಾರಾ ಪಟ ೧ .ವಾಸ್ತವಿಕ

78


ತಾರಾ ಪಟ ೨ .ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

79


ತಾರಾ ಪಟ ೩ .ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

80


ತಾರಾ ಪಟ ೪ .ರಾಶಿಚಕರ

81


ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್್ದರ್ಶ್ ಮಾರ್ಚ್ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖಮಧ್ೆದ ಪಶಿಿಮಕ ೆ ತ್ತಸ್ತ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಿ, ವಿಚಿತ್ರ ಜ್ಾೆಮಿತ್ರೇಯ ಆಕಾರದಿುಂದಲ್ೂ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳ ಉಜವಲ್ ಪರಭ ಯುಂದಲ್ೂ ರಾರಾಜಿಸ್ತತ್ರತರತವ ಮೂರತ ಏಕರ ೇಖಾಗತ್ ಸ್ಮೇಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇವ ಮಹಾವಾೆಧ್ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳು. ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್ೂಚನ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಿಸ. ಹುಂತ್ ೧: ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಹಾವಾೆಧ್, ಮಿಥತನ್, ವೃಷ್ಭ, ಶಶ ಮತ್ತತ ಏಕಶೃುಂಗಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ವ ೈತ್ರಿಣೇ ರಾಶಿ ಅಸ್ತವಾಗತತ್ರತರತವ ದರಿುಂದ ವ ೈತ್ರಿಣೇ ಮತಖ ತಾರ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತವ ದಿಲ್ಿ. ಆದದರಿುಂದ ವಲ್ಯ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ. ಮತುಂದಿನ್ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗ ಇದತ ಉಪಯತಕತ. ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಹಾಶ್ಾವನ್ ಮತ್ತತ ಕಪೇತ್ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಫ ಬರವರಿ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ

ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ರಾಶಿಯನ್ೂನ ಗತರತತ್ರಸ. ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್

ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಾಜ್ಾ್ಲ್, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ಲ್ಘುಶ್ಾವನ್ ಮತ್ತತ ಕಕಾ್ಟಕ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಪಾಥ್ ಮತ್ತತ ಮೇಷ್ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದದ ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ತವಾಗಿದ . ಇದರ ವಲ್ಯ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೫ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕಿ ಚಕ ೂೇರ ಅಸ್ತವಾಗಿದ . ಅಗಿನಕತುಂಡ ಮತ್ತತ ಹ ೂೇರಾಸ್ೂಚಿೇ ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ತವಾಗಿವ . ವರಶಿನ್ ರಾಶಿಯನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೬ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ದಿೇಘ್ಕುಂಠ ರಾಶಿಯನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ದಿೇಘ್ಕುಂಠಕ ೆ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷ್ ರಾಶಿ ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಯಸದ . ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಅದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಕಲ್ಲಯರಿ. ಉತ್ತರ ದಿಕಿೆನ್ಲ್ಲಿ ಇರತವ ಧ್ತರವತಾರ ಯನ್ತನ ಕತುಂತ್ರೇ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪತರ್ಷ್ಮುಂಡಲ್ದ (ಇದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಕಲ್ಲಯತವ ತ್ನ್ಕ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದೂಡಿ) ನ ರವಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ, ಅದರ ಪೂವ್ ದಿಕಿೆನ್ ವಲ್ಯ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಧ್ತರವ ನ್ಕ್ಷತ್ರವೂ ಸ ೇರಿದುಂತ ಸ್ಪತರ್ಷ್ಮುಂಡಲ್ದ ತ್ದೂರಪೇ ಪ ುಂಜವುಂದತ

ಇರತವ ರಾಶಿ ಲಘುಸಪ್ತರ್ಷ್ (೬೧. ಅಸ್್

ಮೈನ್ರ್, ವಿಸತೇಣ್ ೨೫೫.೮೬೪ ಚ ಡಿಗಿರ) ಈ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿದ . ಕ ೇವಲ್ ಎರಡತ ಉಜವಲ್ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರತವ ದರಿುಂದ ಪೂಣ್ ಪ ುಂಜವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ.

82


ಕನಿಷ್ಠ ೨-೩ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ಪ ುಂಜದ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) α ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷ್ (ಪಲಾರಿಸ್, ಧ್ರುವ, ತ ೂೇಉ ೧.೯೯, ದೂರ ೪೨೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೦೬, ದೂರ ೧೨೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) γ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೦೧, ದೂರ ೪೭೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) ε ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೧, ದೂರ ೩೪೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) ζ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೮, ದೂರ ೩೭೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೬) δ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೪, ದೂರ ೧೮೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೭) η ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೯೫, ದೂರ ೯೭ ಜ್ ೂೆೇವ). ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ದಿೇಘ್ಕುಂಠ, ಯತಧಿರ್ಷಠರ - ಇವ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷ್ಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು. ಹುಂತ್ ೨: ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೭ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕತುಂತ್ರೇ (ಇದತ

ಅಸ್ತವಾಗಲ್ತ

ಬಾನ್ುಂಚನ್ತನ ತ್ಲ್ತಪದ ) ಮತ್ತತ ತ್ರರಕ ೂೇಣ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ .ತದನಂತರ ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೧೦ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ಮತ್್ಯ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೩: ಈಗಾಗಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸರತವ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಕ ೈಕುಂಬವಾಗಿಸ ಅದರ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕಿ ದ ೇವನೌಕಾ, ನೌಕಾಪಟ ಮತ್ತತ ದಿಕೂ್ಚಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ದಿಕೂ್ಚಿಯ ವಿವರಣ ಫ ಬರವರಿ ಮಾಗ್ದಶಿ್ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ಇದ . ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಖಗ ೂೇಳಾಧ್್ದಲ್ಲಿ ಗತರತತ್ರಸ್ದ ೇ ಉಳಿದಿರತವ ರ ೇಚಕ ಮತ್ತತ ಶಫರಿೇ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಗತರತತ್ರಸ.

83


ಚಿತ್ರಫಲ್ಕದ ಪಶಿಿಮ ಗಡಿಗೂ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಗೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ ಭಾಗಶ: ಉದಯಸರತವ ದ ೀವನೌಕಾ ರಾಶಿ (೩೫. ಕರ ೈನ್, ವಿಸತೇಣ್ ೪೯೪.೧೮೪ ಚ ಡಿಗಿರ) ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ನಾಲ್ತೆ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇರತವ ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಹಿುಂದ ಯೇ ಗತರತತ್ರಸದದ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಅಗಸ್ಯ ಇರತವ ರಾಶಿ ಇದತ. ಮದಲ್ತ ಈ ತಾರ ಯನ್ತನ, ಅರ್ಾ್ತ್ (೧) α ದ ೇವನೌಕಾ (ಕನ ೂೇಪಸ್, ಅಗಸ್ಯ, ತ ೂೇಉ -೦.೬೪, ದೂರ ೩೧೨ ಜ್ ೂೆೇವ) ಗತರತತ್ರಸ.

ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಉಳಿದವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. (೨) β ದ ೇವನೌಕಾ (ಮಿಯಾಪಾಿಸಡಸ್, ದ ೇವನೌಕಾ ದಿವತ್ರೇಯ, ತ ೂೇಉ ೧.೬೬, ದೂರ ೧೧೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) ε ದ ೇವನೌಕಾ (ತ ೂೇಉ ೨.೦೦, ದೂರ ೬೪೬ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) ι ದ ೇವನೌಕಾ (ತ ೂೇಉ ೨.೨೪, ದೂರ ೬೬೦ ಜ್ ೂೆೇವ). ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ನೌಕಾಪಟ, ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ, ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ಶಫರಿೇ, ಚುಂಚಲ್ವಣ್ಕಾ, ಮಶಕ, ಕಿನ್ನರ ರಾಶಿಗಳು ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ದ ೇವನೌಕಾದ ಪಶಿಿಮ ಗಡಿ ಪರದ ೇಶಕೂೆ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠದ ಪಶಿಿಮ ಗಡಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ತದಿಗೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಇರತವ ಉಜವಲ್ ತಾರಾಯತಕತ ರಾಶಿ ನೌಕಾಪ್ಟ (೪೧. ವಿೇಲ್, ವಿಸತೇಣ್ ೪೯೯.೬೪೯ ಚ ಡಿಗಿರ). ಈ ರಾಶಿಯ ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಗಳು: (೧) γ೨ ನೌಕಾಪಟ (ತ ೂೇಉ ೧.೮೧, ದೂರ ೮೬೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) δ ನೌಕಾಪಟ (ತ ೂೇಉ ೧.೯೭, ದೂರ ೮೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) λ ನೌಕಾಪಟ (ತ ೂೇಉ ೨.೨೧, ದೂರ ೫೭೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) κ ನೌಕಾಪಟ (ತ ೂೇಉ ೨.೪೭, ದೂರ ೫೩೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) μ ನೌಕಾಪಟ (ತ ೂೇಉ ೨.೭೧, ದೂರ ೧೧೫ ಜ್ ೂೆೇವ).

84


ರ ೇಚಕ, ದಿಕೂ್ಚಿ, ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ, ದ ೇವನೌಕಾ, ಕಿನ್ನರ ರಾಶಿಗಳು ನೌಕಾಪಟವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ನೌಕಾಪಟದ ಉತ್ತರ ಗಡಿಗೂ ದಿಕೂ್ಚಿಯ ಪೂವ್ ಗಡಿಗೂ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಇರತವ ರಾಶಿ ರ ೀಚಕ (೫೯. ಆುಂಟಲ್ಲಯ, ವಿಸತೇಣ್ ೨೩೮.೯೦೧ ಚ ಡಿಗಿರ). ಈ ರಾಶಿಯ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು: (೧) α ರ ೇಚಕ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೭, ದೂರ ೩೭೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) ε ರ ೇಚಕ (ತ ೂೇಉ ೪.೫೦, ದೂರ ೭೧೪ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) ι ರ ೇಚಕ (ತ ೂೇಉ ೪.೫೯, ದೂರ ೨೦೧ ಜ್ ೂೆೇವ). ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇಲ್ಿವಾದದರಿುಂದ ಪ ುಂಜ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಬಲ್ತ ಕಷ್ಿ.

ರ ೇಚಕದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ :ಅಜಗರ, ದಿಕೂ್ಚಿ, ನೌಕಾಪಟ, ಕಿನ್ನರ .

85


ದ ೇವನೌಕಾ ರಾಶಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ದಕ್ಷಿೇಣ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ಲ್ಲಿ ಇರತವ ರಾಶಿ ಶಫರೀ (೭೨. ವೇಲ್ನ್ಜ್, ವಿಸತೇಣ್ ೧೪೧.೩೫೪ ಚ ಡಿಗಿರ). ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇಲ್ಿವಾದದರಿುಂದ ಇದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದೂ ಕಷ್ಿ. ವಲ್ಯವನ್ತನ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಬಹತದತ. ಇದರ ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) β ಶಫರಿೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೭೭, ದೂರ 108 ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) γ2 ಶಫರಿೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೭೬, ದೂರ ೧೩೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) ζ ಶಫರಿೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೫, ದೂರ ೧೩೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) δ ಶಫರಿೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೬, ದೂರ ೬೭೧ ಜ್ ೂೆೇವ), (೫) α ಶಫರಿೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೯೯, ದೂರ ೧೨೪ ಜ್ ೂೆೇತ್ರವ್ಷ್್), (೬) ε ಶಫರಿೇ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೯, ದೂರ ೬೫೨ ಜ್ ೂೆೇವ). ದ ೇವನೌಕಾ, ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ಮತ್್ಯ, ಸಾನ್ತ, ಚುಂಚಲ್ವಣ್ಕಾ ರಾಶಿಗಳು ಶಫರಿೇಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಹುಂತ್ ೪: ಫ ಬರವರಿ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೫ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಸುಂಹ ಮತ್ತತ ಲ್ಘುಸುಂಹ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಫ ಬರವರಿ ಮಾಗ್ದಶಿ್ಯ ಹುಂತ್ ೬ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಸ್ಪತರ್ಷ್ಮುಂಡಲ್ ಮತ್ತತ ಷ್ಷ್ಠಕ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಈ ಗತುಂಪಗ ಸ ೇರತವ ಕುಂದರ, ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ ರಾಶಿಗಳು ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಯವಾಗಿವ . ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ ಮತ್ತತ ಸ್ಪತರ್ಷ್ಮುಂಡಲ್ ಇವ ರಡಕೂೆ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿರತವ ಕಾಳಭ ೈರವ ರಾಶಿಯೂ ಉದಯವಾಗಿದ . ಈ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಗತರತತ್ರಸ. ಧ್ತರವತಾರ ಇರತವ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷ್ಯನ್ತನ ಈ ಮದಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಸಾಧ್ೆವಾಗದವರತ ಈಗ ಪ ನ್: ಪರಯತ್ರನಸ. ಸುಂಹ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮಕ ೆ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣವ ೀಣಿ ರಾಶಿ (೧೭. ಕ ೂೇಮ ಬ ರನ ೈಸೇಸ್, ವಿಸತೇಣ್ ೩೮೬.೪೭೫ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇಲ್ಿವಾದದರಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ.

86


ಇದರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇುಂತ್ರವ : (೧) β ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೪, ದೂರ ೩೦ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) α ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೫, ದೂರ ೪೭ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) γ ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೪, ದೂರ ೧೭೩ ಜ್ ೂೆೇವ). ಕೃಷ್ಣವ ೇಣಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಕಾಳಭ ೈರವ, ಸ್ಪತರ್ಷ್ಮುಂಡಲ್, ಸುಂಹ, ಕನಾೆ, ಸ್ಹದ ೇವ. ಸುಂಹದ ದಕ್ಷಿಣಕೂೆ ಷ್ಷ್ಠಕದ ಪೂವ್ಕೂೆ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ ಕಂದರ ರಾಶಿ (೭. ಕ ರೇಟರ್, ವಿಸತೇಣ್ ೨೮೨.೩೯೮ ಚ ಡಿಗಿರ). ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇಲ್ಿದ ಈ ರಾಶಿಯ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) δ ಕುಂದರ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೬, ದೂರ ೧೯೮ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) γ ಕುಂದರ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೭, ದೂರ ೮೫ ಜ್ ೂೆೇವ), (೩) α ಕುಂದರ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೮, ದೂರ ೧೭೯ ಜ್ ೂೆೇವ), (೪) β ಕುಂದರ (ತ ೂೇಉ ೪.೪೫, ದೂರ ೨೬೩ ಜ್ ೂೆೇವ). ಈ ಪ ುಂಜವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ತನ ಸುಂಹ, ಷ್ಷ್ಠಕ, ಅಜಗರ, ಹಸಾತ, ಕನಾೆ ರಾಶಿಗಳು ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ .

87


ಸ್ಪತರ್ಷ್

ಮುಂಡಲ್ದ

ಪೂವ್ಕೂೆ ಕೃಷ್ಣವ ೇಣಯ ಉತ್ತರಕೂೆ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡಿದ

ಕಾಳಭ ೈರವ

ರಾಶಿ

(೧೧.

ಕ ೇನಿೇಜವಿನಾೆಟ್ಟಸ ೈ, ವಿಸತೇಣ್ ೪೬೫.೧೯೪ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇಲ್ಿದ ಈ ಪ ುಂಜ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. (೧) α೨ ಕಾಳಭ ೈರವ (ಕ ೂರ್ಕರ ೂೇಲ್ಲ, ಕಾಳಭ ೈರವ ಪರಥಮ, ತ ೂೇಉ ೨.೮೮, ದೂರ ೧೧೨ ಜ್ ೂೆೇವ), (೨) β ಕಾಳಭ ೈರವ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೪, ದೂರ ೨೭ ಜ್ ೂೆೇವ) – ಇವ ಈ ಪ ುಂಜದ ಎರಡತ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು. ಸ್ಪತರ್ಷ್ಮುಂಡಲ್, ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ, ಸ್ಹದ ೇವ ರಾಶಿಗಳು ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಸಂಹಾವಲ ೀಕನ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ ಗುಂಟ ಗ ದೃಗ ೂಗೇಚರ ಖಗ ೂೇಳಾಧ್್ವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಅವಲ ೂೇಕಿಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೂುಂಡ ೩೩ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ, ೧೦ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ೂನ ೧೧ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ೂನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದೃಗ ೂಗೇಚರ ಖಗ ೂೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ೂನ ಬರ ದಿಡಿ.

88


೨.೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಾರಾ ಪಟ ೧ .ವಾಸ್ತವಿಕ

89


ತಾರಾ ಪಟ ೨ .ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

90


ತಾರಾ ಪಟ ೩ .ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

91


ತಾರಾ ಪಟ ೪ .ರಾಶಿಚಕರ

92


ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ ಏಪ್ರರಲ್ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖಮಧ್ೆದಿುಂದ ಪಶಿಿಮ ದಿಗುಂತ್ದತ್ತ ಒಮ್ಮಮ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ನ ಕೇಡಿದಾಗ ಖಮಧ್ೆಕಕೂ ಪಶಿಿಮ ದಿಗಿಬುಂದತವಿಗಕ ನ್ಡತವ ವಿಶಿಷ್ಿ, ವಿಚಿತ್ರ ಜ್ಾೆಮಿತ್ರೇಯ ಆಕಾರದಿುಂದಲ್ಕ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳ ಉಜವಲ್ ಪರಭೆ ಿಂುಂದಲ್ಕ ರಾರಾಿಸಸ್ತತ್ರತರತವ ಮಕರತ ಏಕರ ೇಖಾಗತ್ ಸ್ೋೇಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇವ ಮಹಾವಾೆಧ್ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳು. ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್ಕಚನ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಿಸ . ಹುಂತ್ ೧: ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಹಾವಾೆಧ್, ಮಿಥತನ್, ವೃಷ್ಭ, ಶಶ ಮತ್ತತ ಏಕಶೃುಂಗಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ವ ೈತ್ರಿಣೇ ರಾಶಿಯ ಬಹತ ಭೆಾಗ ಅಸ್ತವಾಗಿದ . ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ

ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್

ಮಹಾಶ್ಾವನ್ ಮತ್ತತ ಕಪೇತ್ ರಾಶಿಗಳನ್ಕನ ಫ ಬರವರಿ

ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ

ರಾಶಿಯನ್ಕನ ಗತರತತ್ರಸ. ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್

ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಾಜ್ಾಗಲ್, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ಲ್ಘುಶ್ಾವನ್ ಮತ್ತತ ಕಕಗಟಕ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಪಾಥಗ ರಾಶಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದದ ಮ್ಮೇಷ್ ಮತ್ತತ ತ್ರಮಿುಂಗಿಲ್ ಅಸ್ತವಾಗಿದ . ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೬ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ದಿೇಘಗಕುಂಠದಿೇಘಗಕುಂಠ ರಾಶಿಯನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಮಾರ್ಚಗ ಮಾಗಗದಶಿಗ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ಇರತವ ಸ್ಕಚನಾನ್ತಸಾರ ಈಗಾಗಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸರತವ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಕ ೈಕುಂಬವಾಗಿಸ ಅದರ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕಿ ದ ೇವನೌಕಾ, ನೌಕಾಪಟ ರಾಶಿಗಳನ್ಕನ ಫ ಬರವರಿ ಮಾಗಗದಶಿಗ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸರತವ ದಿಕಕೂಚಿ ರಾಶಿಯನ್ಕನ ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಿಂಸರತವ ಅಜಗರ ರಾಶಿಯನ್ಕನ ಗತರತತ್ರಸ. ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಮಾರ್ಚಗ ಮಾಗಗದಶಿಗ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ರ ೇಚಕ ಮತ್ತತ ಶಫರಿೇ ರಾಶಿಗಳನ್ಕನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೨: ಈಗಾಗಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸರತವ ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ,

ದಿಕಕೂಚಿ, ರ ೇಚಕ, ಏಕಶೃುಂಗಿ, ಲ್ಘುಶ್ಾವನ್ ಮತ್ತತ ಕಕಗಟಕ

ರಾಶಿಗಳಿಗ ತಾಗಿಕ ಕುಂಡಿರತವ ಅಜರ್ರ (೨. ಹ ೈಡರ, ವಿಸತೇಣಗ ೧೩೦೨.೮೪೪ ಚ ಡಿಗಿರ). ಇದತ ಈಗ ಉದಿಂಸ್ತತ್ರತದ . ರಾಶಿಗಳ ವಿಸತೇಣಗವಾರತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ ೂ ಅಗರಸಾಥನ್. ಕಕಗಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಿಂುಂದ ಆಗ ನೇಯ ದಿಗುಂತ್ದ ವರ ಗ ವಾೆಪ್ರಸದ . ಕ ೇವಲ್ ಎರಡತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇರತವ ಈ ರಾಶಿಯ ಪ ುಂಜ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ ಸ್ರಿಸದ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) α ಅಜಗರ

(ಆಲ್ಪಹಾರ್ಡಗ, ತ ಕೇಉ ೧.೯೯, ದಕರ ೧೭೯

ಜ್ ಕೆೇವ), (೨) γ ಅಜಗರ (ತ ಕೇಉ ೨.೯೯, ದಕರ ೧೩೨ ಜ್ ಕೆೇವ), (೩) ζ ಅಜಗರ (ತ ಕೇಉ ೩.೧೧, ದಕರ ೧೫೨ ಜ್ ಕೆೇವ), (೪) ν ಅಜಗರ (ತ ಕೇಉ ೩.೧೦, ದಕರ ೧೩೮ ಜ್ ಕೆೇವ), (೫) π ಅಜಗರ (ತ ಕೇಉ ೩.೨೫,

93


ದಕರ ೧೦೩ ಜ್ ಕೆೇವ), (೬) ε ಅಜಗರ (ತ ಕೇಉ ೩.೩೯, ದಕರ ೧೩೩ ಜ್ ಕೆೇವ), (೭) ξ ಅಜಗರ (ತ ಕೇಉ ೩.೫೪, ದಕರ ೧೨೯ ಜ್ ಕೆೇವ), (೮) λ ಅಜಗರ

(ತ ಕೇಉ ೩.೬೦, ದಕರ ೧೧೫ ಜ್ ಕೆೇವ), (೯) δ ಅಜಗರ

(ತ ಕೇಉ ೪.೧೩, ದಕರ ೧೭೬ ಜ್ ಕೆೇವ), ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ೋದಲ್ನ ೇ ಎರಡತ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ, ತ್ನ್ಕಮಲ್ಕ ಉಳಿದವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ್ಬಹತದತ. ಭೆಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ಕೆೇತ್ರಶ್ಾಾಸರೇಯ ಆಶ್ಲೀಷಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಎನ್ನಲಾಗಿರತವ ε ಅಜಗರ

ತಾರ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ಇದತ ಕಕಗಟಕ ರಾಶಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಗ

ತಾಗಿಕ ಕುಂಡಿದ . ರ ೇಚಕ, ಕಕಗಟಕ, ಲ್ಘುಶ್ಾವನ್, ಕಿನ್ನರ, ಹಸಾತ, ಕುಂದರ, ಸುಂಹ, ತ್ತಲಾ, ವೃಕ (ಮಕಲ ), ಏಕಶೃುಂಗಿ, ನೌಕಾಪೃಷ್ಠ, ದಿಕಕೂಚಿ, ಷ್ಷ್ಿಕ, ಕನಾೆ ಇವ ಅಜಗರವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು.

ಹುಂತ್ ೩: ೋದಲ್ತ ಫ ಬರವರಿ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೫ ಮತ್ತತ ೬ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಸುಂಹ ಮತ್ತತ ಲ್ಘುಸುಂಹ ರಾಶಿಗಳನ್ಕನ ಸ್ಪತರ್ಷಗಮುಂಡಲ್ ಮತ್ತತ ಷ್ಷ್ಠಕ ರಾಶಿಗಳನ್ಕನ ಗತರತತ್ರಸ. ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಮಾರ್ಚಗ ಮಾಗಗದಶಿಗ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕುಂದರ, ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ ಮತ್ತತ ಕಾಳಭೆ ೈರವ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಮಾರ್ಚಗ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ದಿೇಘಗಕುಂಠ ರಾಶಿಗ ತಾಗಿಕ ಕುಂಡಿರತವ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷಗ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಸುಂಹ ರಾಶಿಯ ಪೂವಗಕ ೂ ಕನಾೆ ರಾಶಿ ಉದಿಂಸದ . ಅದನ್ತನ ಈಗ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಸುಂಹ ರಾಶಿಯ ಪೂವಗಕ ೂ ಇರತವ ದ ೇ ಕನ್ಾಾ ರಾಶಿ (೮. ವಗ ಕೇಗ, ವಿಸತೇಣಗ ೧೨೯೪.೪೨೮ ಚ ಡಿಗಿರ). ಇದರ ಮಕರತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಸ್ತಲ್ಭವಾಗಿ ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ. ಈ ರಾಶಿಯ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) α ಕನಾೆ (ಸ ಪೈಕ, ಚಿತಾತ, ತ ಕೇಉ ೧.೦೩, ದಕರ ೨೬೪ ಜ್ ಕೆೇವ), (೨) γ ಕನಾೆ ಎ (ತ ಕೇಉ ೩.೧೬, ದಕರ ೩೯ ಜ್ ಕೆೇವ), (೩) ε ಕನಾೆ (ತ ಕೇಉ ೨.೮೪, ದಕರ ೧೦೩ ಜ್ ಕೆೇವ), (೪) ζ ಕನಾೆ (ತ ಕೇಉ ೩.೩೭, ದಕರ ೭೪

94


ಜ್ ಕೆೇವ), (೫) δ ಕನಾೆ (ತ ಕೇಉ ೩.೪೨, ದಕರ ೨೦೪ ಜ್ ಕೆೇವ), (೬) β ಕನಾೆ (ತ ಕೇಉ ೩.೫೯, ದಕರ ೩೬ ಜ್ ಕೆೇವ), (೭) η ಕನಾೆ (ತ ಕೇಉ ೩.೮೮, ದಕರ ೨೬೨ ಜ್ ಕೆೇವ), (೮) ν ಕನಾೆ (ತ ಕೇಉ ೪.೦೪, ದಕರ ೩೧೩ ಜ್ ಕೆೇವ). ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ α ಕನಾೆ ತಾರ ಯೇ ಭೆಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ಕೆೇತ್ರಶ್ಾಾಸರೇಯ ಚಿತ್ಾಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’.

ಸ್ಹದ ೇವ, ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ, ಸುಂಹ, ಕುಂದರ, ಹಸಾತ, ಅಜಗರ, ತ್ತಲಾ, ಸ್ಪಗಶಿರ ರಾಶಿಗಳು ಕನಾೆರಾಶಿಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಹುಂತ್ ೪: ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಿಂಸರತವ ಸ್ಹದ ೇವ, ಹಸಾತ ಮತ್ತತ ತ್ರರಶುಂಕತ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಕಾಯಗ ಈಗ ಮಾಡಬ ೇಕಿದ .

95


ಈಶ್ಾನ್ೆ ದಿಕಿೂನ್ಲ್ಲಿ ಬಾನ್ುಂಚಿಗಿುಂತ್ ತ್ತಸ್ತ ಮ್ಮೇಲ ಮಕರತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳಿರತವ ಸಹದ್ೀವ ರಾಶಿ (೮೧. ಬ ಕಓಟ್ಟೇಜ್, ವಿಸತೇಣಗ ೯೦೬.೮೩೧ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಇದರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) α ಸ್ಹದ ೇವ (ಆರ್ಗಟಕೆರಸ್, ತ ಕೇ ಉ ೦.೦೯, ದಕರ ೩೭ ಜ್ ಕೆೇವ), (೨) ε ಸ್ಹದ ೇವ (ತ ಕೇಉ ೨.೪೯, ದಕರ ೨೧೦ ಜ್ ಕೆೇವ), (೩) η ಸ್ಹದ ೇವ (ತ ಕೇಉ ೨.೬೭, ದಕರ ೩೭ ಜ್ ಕೆೇವ), (೪) γ ಸ್ಹದ ೇವ (ತ ಕೇಉ ೩.೦೩, ದಕರ ೮೬ ಜ್ ಕೆೇವ), (೫) δ ಸ್ಹದ ೇವ (ತ ಕೇಉ ೩.೪೭, ದಕರ ೧೧೭ ಜ್ ಕೆೇವ), (೬) β ಸ್ಹದ ೇವ (ತ ಕೇಉ ೩.೪೮, ದಕರ ೨೧೮ ಜ್ ಕೆೇವ). ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ α ಸ್ಹದ ೇವ (ಆರ್ಗಟಕೆರಸ್) ಭೆಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ಕೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ಸ್ಾಾತೀ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’.

ಸ್ಹದ ೇವ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಕಾಳಭೆ ೈರವ, ಕೃಷ್ಣವ ೇಣ, ಉತ್ತರ ಕಿರಿೇಟ, ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ಭೇಮ, ಸ್ಪಗಶಿರ, ಕನಾೆ, ಸ್ಪತರ್ಷಗಮುಂಡಲ್ ರಾಶಿಗಳು ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಕನಾೆ ರಾಶಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕುಂದರ ರಾಶಿಯ ಪೂವಗಕ ೂ ಹಸ್ಾಾ ರಾಶಿ (೮೭. ಕಾವಗಸ್, ವಿಸತೇಣಗ ೧೮೩.೮೦೧ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಪರಧಾನ್ ತಾರ ಗಳು ಇುಂತ್ರವ : (೧) γ ಹಸಾತ (ತ ಕೇಉ ೨.೫೮, ದಕರ ೧೬೫ ಜ್ ಕೆೇವ), (೨) β ಹಸಾತ (ತ ಕೇಉ ೨.೬೫, ದಕರ ೧೩೯ ಜ್ ಕೆೇವ), (೩) δ ಹಸಾತ (ತ ಕೇಉ ೨.೯೫, ದಕರ ೮೮ ಜ್ ಕೆೇವ), (೪) α ಹಸಾತ (ತ ಕೇಉ ೪.೦೩, ದಕರ ೪೯ ಜ್ ಕೆೇವ), (೫) ε ಹಸಾತ (ತ ಕೇಉ ೩.೦೦, ದಕರ ೩೦೪ ಜ್ ಕೆೇವ). ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ δ ಹಸಾತ ತಾರ ಯನ್ತನ ಭೆಾರತ್ರೇಯ ಜ್ ಕೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ಹಸ್ಾಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಎುಂದತ ಅನ ೇಕ ವಿದಾವುಂಸ್ರ ಅುಂಬ ಕೇಣ.

96


ಕನಾೆ, ಕುಂದರ, ಅಜಗರ ರಾಸಗಳು ಹಸಾತವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿ ಪೂವಗ ದಿಗುಂತ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಕ ೇುಂದಿರೇಕರಿಸ. ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತ್ತಸ್ತ ಮ್ಮೇಲ , ನಾಲ್ತೂ ಉಜವಲ್ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳು ರಚಿಸ್ತವ ವಜ್ಾರಕೃತ್ರ ಅಥವ ಶಿಲ್ತಬ ಯಾಕಾರದ ಪ ುಂಜ ಇರತವ ರಾಶಿ ತಿಶಂಕು (೨೮. ಕರರ್ೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಲ್ತಬ , ವಿಸತೇಣಗ ೬೮.೪೪೭ ಚದರ ಡಿಗಿರ) ಗತರತತ್ರಸ.

ಪ ುಂಜದ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವ : (೧) β ತ್ರರಶುಂಕತ (ತ್ರರಶುಂಕತ ಪಾದ, ತ ಕೇಉ ೧.೨೯, ದಕರ ೩೩೬ ಜ್ ಕೆೇವ), (೨) α1 ತ್ರರಶುಂಕತ (ಏಕರರ್ೂ, ತ್ರರಶುಂಕತಶಿರ ತ್ರರಶುಂಕತ ಶಿರ, ತ ಕೇಉ ೧.೦೪, ದಕರ ೩೨೯ ಜ್ ಕೆೇವ), (೩) γ ತ್ರರಶುಂಕತ (ತ್ರರಶುಂಕತ ತ್ೃತ್ರೇಯ, ತ ಕೇಉ ೧.೬೬, ದಕರ ೮೮ ಜ್ ಕೆೇವ), (೪) δ ತ್ರರಶುಂಕತ (ತ ಕೇಉ ೨.೭೮, ದಕರ ೩೭೨ ಜ್ ಕೆೇವ). ತ್ರರಶುಂಕತ ತ್ೃತ್ರೇಯ ಮತ್ತತ ಕಿನ್ನರ ಮತ್ತತ ತ್ರರಶುಂಕತ ಶಿರ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಜ್ ಕೇಡಿಸ್ತವ ಗ ರ ಯನ್ತನ ಐದತ ಪಟತಿ ದಕರ ದಕ್ಷಿಣಕ ೂ ವೃದಿಿಸದರ ಅದತ ದಕ್ಷಿಣಧ್ತರವ ಬುಂದತವನ್ತನ ಸ್ುಂಧಿಸ್ತತ್ತದ . ದತರದೃಷ್ಿವಶ್ಾತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ತರವ ಬುಂದತವಿನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾರ ಯಕ ಇಲ್ಿ. ತ್ರರಶುಂಕತಶಿರದ ಪಕೂದಲ್ಲಿ ಬಲ್ತ ಕಪಾಪಗಿ ಕಾಣತವ ತಾರಾ ರಹಿತ್ ಆಕಾಶದ ಭೆಾಗವನ್ತನ

97


‘ಇದದಲ್ತ ಮಕಟ , ಕ ಕೇಲ್ ಸಾೆರ್’ ಎುಂದತ ಕರ ಯತವ ದಕ ಉುಂಟತ. ಕಿನ್ನರ ಮತ್ತತ ಮಶಕ ತ್ರರಶುಂಕತವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು. ಸಂಹಾವಲ್ ೀಕನ ಏಪ್ರರಲ್ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ ಗುಂಟ ಗ ದೃಗ ಕಗೇಚರ ಖಗ ಕೇಳಾಧ್ಗವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಅವಲ ಕೇಕಿಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ಕುಂಡ ರಾಶಿಗಳನ್ಕನ, ವಿಶಿಷ್ಿ ತಾರ ಗಳನ್ಕನ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ಕನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದೃಗ ಕಗೇಚರ ಖಗ ಕೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ಕನ ಬರ ದಿಡಿ .

98


೨.೫ ಮೇ ತಾರಾ ಪಟ ೧ .ವಾಸ್ತವಿಕ

99


ತಾರಾ ಪಟ ೨ .ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

100


ತಾರಾ ಪಟ ೩ .ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

101


ತಾರಾ ಪಟ ೪ .ರಾಶಿಚಕರ

102


ವೇಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ ಮೇ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಶಿಿಮ ದಿಗುಂತ್ದತ್ತ ನ ೇಡಿದಾಗ ಪಶಿಿಮ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ಲ್ಲಿ ಉಜವಲ್ ಪರಭ ಯುಂದಲ್

ರಾರಾಜಿಸ್ತತ್ರತರತವ ಮ ರತ ಏಕರ ೇಖಾಗತ್ ಸ್ಮೇಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು

ಅಸ್ತವಾಗತತ್ರತರತವ ದತ ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇವ ಮಹಾವಾೆಧ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳು. ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿವಾದರ , ಈ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ ಆಗ ನೇಯಕ ೆ ತ್ತಸ್ತ ದ ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯುಂದತ ಗ ೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ . ಇದತ ಮಹಾಶ್ಾವನ್ ರಾಶಿಯ ಲ್ತಬ್ಧಕ ತಾರ . ಪಶಿಿಮ ದಿಗಿಬುಂದತವಿುಂದ ಪೂವವ-ಉತ್ತರಕ ೆ ತ್ತಸ್ತ ದ ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಎರಡತ ಅವಳಿ ತಾರ ಗಳು ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತವ . ಇವ ಮಿಥತನ್ ರಾಶಿಯ ಕಾೆಸ್ಿರ್ ಮತ್ತತ ಪಾಲ್ಕ್ಸ್ ತಾರ ಗಳು. ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬ್ಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್ ಚನ ಗಳಿಗ

ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ

ಮತುಂದತವರಿಸ. ಹುಂತ್ ೧: ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಹಾವಾೆಧ, ಮಿಥತನ್, ಮತ್ತತ ಏಕಶ ುಂಗಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಮಹಾವಾೆಧ, ವ ಷ್ಭ ಮತ್ತತ ಶಶ ರಾಶಿಗಳು ಅಸ್ತವಾಗತತ್ರತವ . ವ ೈತ್ರಿಣೇ ಅಸ್ತವಾಗಿದ . ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಹಾಶ್ಾವನ್ ರಾಶಿಯನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಈ ರಾಶಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕಿ ಏಕಶ ುಂಗಿಯನ್ತನ ಹ ರತ್ತಪಡಿಸ ಎಲ್ಿವೂ ಅಸ್ತವಾಗಿವ ಅಥವಾ ಆಗತತ್ರತವ . ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಮಾರ್ಾವಲ್, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ಲ್ಘುಶ್ಾವನ್ ಮತ್ತತ ಕಕವಟಕ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಹುಂತ್ ೨: ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳು ಇವ :  ಮದಲ್ತ ಫ ಬ್ರವರಿ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೫ ಮತ್ತತ ೬ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಸುಂಹ ಮತ್ತತ ಲ್ಘುಸುಂಹ ರಾಶಿಗಳನ್ ನ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ ಮತ್ತತ ಷ್ಷ್ಠಕ ರಾಶಿಗಳನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ.  ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಮಾರ್ಚವ ಮಾಗವದಶಿವ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕುಂದರ, ಕ ಷ್ಣವ ೇಣ ಮತ್ತತ ಕಾಳಭ ೈರವ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಏಪ್ರರಲ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕನಾೆ ರಾಶಿಯನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಅಜಗರ ರಾಶಿಯನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ. ಆ ವಿವರಣ ಯ ಅುಂತ್ೆದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಅಜಗರದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ನ ರವಾಗತತ್ತದ .  ಆ ಪಟ್ಟಿಯ ನ ರವಿನಿುಂದ ಮಾರ್ಚವ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸರತವ ರ ೇಚಕವನ್ ನ, ನೌಕಾಪಟವನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ

103


 ಫ ಬ್ರವರಿ ಮಾಗವದಶಿವ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ದಿಕ ್ಚಿಯನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಈಗ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಧತರವ ತಾರ ಗತರತತ್ರಸದ ಬ್ಳಿಕ ಮಾರ್ಚವ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷವ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಏಪ್ರರಲ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಸ್ಹದ ೇವ, ಹಸಾತ ಮತ್ತತ ತ್ರರಶುಂಕತ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೩: ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಯಸರತವ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಕಾಯವ ಈಗ ಮಾಡಬ ೇಕಿದ . ಕನಾೆ ರಾಶಿಯ ಆಗ ನೇಯಕ ೆ ಮತ್ತತ ಅಜಗರ ರಾಶಿಗಳ ಪೂವವಕ ೆ ತಾಗಿಕ ುಂಡತ ತುಲಾ ರಾಶಿ (೨೬. ಲ್ಲೇಬಾರ, ವಿಸತೇಣವ ೫೩೮.೦೫೨ ಚ ಡಿಗಿರ) ಉದಯಸದ . ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರತವ ಎರಡತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಬ್ಹತದತ. ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) β ತ್ತಲಾ (ತ ೇಉ ೨.೬೦, ದ ರ ೧೬೧ ರ್ ೆೇವ), (೨) α೨ ತ್ತಲಾ (ಜತಬ ನ್ ಎಲ್ ರ್ ನ್ತಬಿ, ತ ೇಉ ೨.೭೪, ದ ರ ೭೮ ರ್ ೆೇವ), (೩) σ ತ್ತಲಾ (ತ ೇಉ ೩.೨೮, ದ ರ ೨೮೮ ರ್ ೆೇವ), (೪) γ ತ್ತಲಾ (ತ ೇಉ ೩.೯೧, ದ ರ ೧೫೩ ರ್ ೆೇವ). ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ α೨ ತ್ತಲಾವನ್ತನ ಭಾರತ್ರೇಯ ರ್ ೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ವಶಾಖ ಎುಂದತ ಪರಿಗಣಸದ .

ಸ್ಪವಶಿರ, ಕನಾೆ, ಅಜಗರ, ಕಿನ್ನರ (ಮ ಲ ), ವ ಕ, ವ ಶಿಿಕ, ಉರಗಧರ ಇವ ತ್ತಲಾದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು.

104


ತ್ತಲಾ ರಾಶಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಶವವಕ ೆ ಅಜಗರದ ಆಗ ನೇಯ ಮ ಲ ಗ ತಾಗಿಕ ುಂಡಿರತವ ರಾಶಿ ವೃಕ (೬೫. ಲ್ ೆಪಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೩೩೩.೬೮೩ ಚ ಡಿಗಿರ). ಈ ಪ ುಂಜದ ಮದಲ್ ನಾಲ್ತೆ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) α ವ ಕ (ತ ೇಉ ೨.೨೮, ದ ರ ೫೩೦ ರ್ ೆೇವ), (೨) β ವ ಕ (ತ ೇಉ ೨.೬೭, ದ ರ ೫೦೩ ರ್ ೆೇವ), (೩) γ ವ ಕ (ತ ೇಉ ೨.೮೧, ದ ರ ೭೩೧ ರ್ ೆೇವ), (೪) δ ವ ಕ (ತ ೇಉ ೩.೨೧, ದ ರ ೫೯೨ ರ್ ೆೇವ). ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿುಂದ ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಸಾಧೆವ ೇ ಎುಂಬ್ತದನ್ತನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ. ಉಳಿದ ಕ್ಷಿೇಣ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. ಎುಂದ ೇ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೇಡಿಲ್ಿ.

ತ್ತಲಾ, ಅಜಗರ (ಮ ಲ ), ಕಿನ್ನರ, ವ ತ್ರತ, ಚತ್ತಷ್ೆ, ವ ಶಿಿಕ ಇವ ವ ಕದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು. ವ ಕದ ಪಶಿಿಮ ಅುಂಚಿಗ

ಅಜಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಅುಂಚಿಗ

ತಾಗಿಕ ುಂಡಿದ ಕಿನ್ನರ ರಾಶಿ (೧೩. ಸ ುಂಟಾರಸ್, ವಿಸತೇಣವ

೧೦೬೦.೪೨೨ ಚ ಡಿಗಿರ). ಅನ ೇಕ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇರತವ ದರಿುಂದ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಪ ುಂಜವನ್ತನ ಭಾಗಶಃ ಗತರತತ್ರಸ್ಬ್ಹತದತ. α ಕಿನ್ನರ (ಕಿನ್ನರ ಪಾದ, ತ ೇಉ ೧.೩೫, ದ ರ ೪.೪೦ ರ್ ೆೇವ), (೨) β ಕಿನ್ನರ (ಕಿನ್ನರ ಪಾರ್ಷಣವ, ತ ೇಉ ೦.೫೮, ದ ರ ೫೩೭ ರ್ ೆೇವ), (೩) θ ಕಿನ್ನರ (ತ ೇಉ ೨.೦೬, ದ ರ ೬೨ ರ್ ೆೇವ), (೪) γ ಕಿನ್ನರ (ತ ೇಉ ೨.೪೨, ದ ರ ೧೩೬ ರ್ ೆೇವ), (೫) ε ಕಿನ್ನರ (ತ ೇಉ ೨.೨೭, ದ ರ ೩೭೨ ರ್ ೆೇವ), (೬) η ಕಿನ್ನರ (ತ ೇಉ ೨.೩೩, ದ ರ ೩೦೭ ರ್ ೆೇವ), (೭) ζ ಕಿನ್ನರ (ತ ೇಉ ೨.೫೨, ದ ರ ೩೯೨ ರ್ ೆೇವ), (೮) δ ಕಿನ್ನರ (ತ ೇಉ ೨.೫೬, ದ ರ ೩೭೮ ರ್ ೆೇವ), (೯) ι ಕಿನ್ನರ (ತ ೇಉ ೨.೭೪, ದ ರ ೫೯ ರ್ ೆೇವ). ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಕಿನ್ನರ ಪಾದ ಒುಂದತ ತ್ರರತಾರಾ ವೆವಸ ಥ. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಎರಡತ ಬ್ಲ್ತ ಉಜವಲ್ವಾದವ . ಸೌರವೂೆಹಕ ೆ ಅತ್ೆುಂತ್ ಸ್ಮಿೇಪದ ತಾರ ಎುಂಬ್ ಹ ಗಗಳಿಕ ಈ ವೆವಸ ಥಯದತು.

105


ಅಜಗರ, ರ ೇಚಕ, ನೌಕಾಪಟ, ದ ೇವನೌಕಾ, ಮಶಕ, ತ್ರರಶುಂಕತ, ವ ತ್ರತ, ವ ಕ, ತ್ತಲಾ (ಮ ಲ ) ರಾಶಿಗಳು ಕಿನ್ನರವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಸ್ಹದ ೇವ ರಾಶಿಯ ಪೂವವ ಗಡಿಯ ಉತ್ತರಾಧವಕ ೆ

ತಾಗಿಕ ುಂಡತ ಉತತರ ಕಿರೇಟ ರಾಶಿ (೪. ಕರ ೇನ್

ಬ ೇರಿಆಲ್ಲಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೭೮.೭೧೦ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ ೇರಿಸರತವ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಒುಂದತ ಉಜವಲ್ವಾದತು. ಎುಂದ ೇ ಅದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಬ್ಹತದತ. ಉಳಿದವನ್ತನ ಬ್ರಿಗಣಣುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಗ ೇಜಿಗ ಹ ೇಗದಿದುರ ನ್ಷ್ಿವ ೇನ್

ಇಲ್ಿ. ಪ ುಂಜದ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) α ಉತ್ತರ ಕಿರಿೇಟ (ತ ೇಉ ೨.೨೧, ದ ರ ೭೫

ರ್ ೆೇವ), (೨) β ಉತ್ತರ ಕಿರಿೇಟ (ತ ೇಉ ೩.೬೬, ದ ರ ೧೧೬ ರ್ ೆೇವ).

106


ಉತ್ತರ ಕಿರಿೇಟದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಭೇಮ, ಸ್ಹದ ೇವ, ಸ್ಪವಶಿರ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ ಪೂವವಕ ೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತವಾಗತತ್ರತರತವ ದ ೇವನೌಕಾ ರಾಶಿಯ ಪೂವವಕ ೆ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ದ ಗ ಗೇಚರ ಖಗ ೇಳದ ಳಕ ೆ ಇಣತಕಿ ನ ೇಡತತ್ರತರತವ ರಾಶಿ ಮಶಕ (೪೯. ಮಸ್ೆ, ವಿಸತೇಣವ ೧೩೮.೩೫೫ ಚ ಡಿಗಿರ). ಉಜವಲ್ ತಾರ (೧) α ಮಶಕ (ತ ೇಉ ೨.೬೮, ದ ರ ೩೦೩ ರ್ ೆೇವ) ಇದುರ

ಭ ಮಿಯ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಾುಂಶ

ಪರದ ೇಶವಾಸಗಳಿಗ ಇದರ ದಶವನ್ ಭಾಗೆ ದ ರ ಯತವ ದತ ಬ್ಲ್ತ ಕಷ್ಿ.

ಎುಂದ ೇ, ಅದನ್ತನ ಅದರ ಪಾಡಿಗ ಬಿಟತಿ ನಾವ ಮತುಂದತವರಿಯೇಣ . ಕಿನ್ನರ, ತ್ರರಶುಂಕತ,

ದ ೇವನೌಕಾ,

ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ,

ದ ೇವವಿಹಗ ಮತ್ತತ ವ ತ್ರತನಿೇ ರಾಶಿಗಳು ಮಶಕವನ್ತನ

ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ .

107


ಸಿಂಹಾವಲ ೇಕನ್ ಮೇ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ ಗುಂಟ ಗ ದ ಗ ಗೇಚರ ಖಗ ೇಳಾಧವವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣವವಾಗಿ ಅವಲ ೇಕಿಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ುಂಡ ೨೯ ರಾಶಿಗಳನ್ ನ, ೧೫ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ ನ ೧೩ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ ನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದ ಗ ಗೇಚರ ಖಗ ೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ ನ ಬ್ರ ದಿಡಿ.

108


೨.೬ ಜೂನ್ ತಾರಾ ಪಟ ೧. ವಾಸ್ತವಿಕ

109


ತಾರಾ ಪಟ ೨. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

110


ತಾರಾ ಪಟ ೩. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

111


ತಾರಾ ಪಟ ೪. ರಾಶಿಚಕರ

112


ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ ಜೂನ್ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖಮಧ್ೆದ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿ ತ್ತಸ್ತ ಪೂವವಕ ೆ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯುಂದತ ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ .ಇದತ ಸ್ಾಾತೀ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಎುಂದತ ಗತರತತ್ರಸ್ಲಾಗತತ್ರತರತವ ತಾರ . ಇದತ ಸ್ಹದ ೇವ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ .ಪಶಿಿಮ ದಿಗಿದುಂದತವಿನಿುಂದ ತ್ತಸ್ತ ಲೇಲ ಇನ ೂನುಂದತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ .ಇದತ ಲ್ಘುಶ್ಾವನ್ ರಾಶಿಯ ಪೂವವಶ್ಾವನ್ ತಾರ , ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್ೂಚನ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಿಸ. ಹುಂತ್ ೧: ಜನ್ವರಿ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಮಥತನ್ವನ್ೂನ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಮಾರ್ಾವಲ್, ಲ್ಘುಶ್ಾವನ್ ಮತ್ತತ ಕಕವಟಕ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಇವ ರಡೂ ಪಶಿಿಮ ದಿಗುಂತ್ವನ್ತನ ಸ್ಮೇಪಿಸವ . ಹುಂತ್ 2: ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳು ಇವ :  ಮೊದಲ್ತ ಫ ಬರವರಿ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೫ ಮತ್ತತ ೬ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಸುಂಹ ಮತ್ತತ ಲ್ಘುಸುಂಹ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ ಮತ್ತತ ಷಷಠಕ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ ಗತರತತ್ರಸ.  ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಮಾರ್ಚವ ಮಾಗವದಶಿವ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕುಂದರ, ಕೃಷಣವ ೇಣಿ ಮತ್ತತ ಕಾಳಭ ೈರವ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಏಪಿರಲ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕನಾೆ ರಾಶಿಯನ್ೂನ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಅಜಗರ ರಾಶಿಯನ್ೂನ ಗತರತತ್ರಸ .ವಿವರಣ ಯ ಅುಂತ್ೆದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಅಜಗರದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ನ ರವಾಗತತ್ತದ .  ಆ ಪಟ್ಟಿಯ ನ ರವಿನಿುಂದ ಮಾರ್ಚವ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸರತವ ರ ೇಚಕವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಫ ಬರವರಿ ಮಾಗವದಶಿವ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ದಿಕೂೂಚಿಯನ್ೂನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಈಗ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಧ್ತರವ ತಾರ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚವ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷವ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಏಪಿರಲ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಸ್ಹದ ೇವ, ಹಸಾತ ಮತ್ತತ ತ್ರರಶುಂಕತ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಲೇ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ತ್ತಲಾ, ವೃಕ, ಕಿನ್ನರ ಮತ್ತತ ಉತ್ತರ ಕಿರಿೇಟ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೩: ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಯಿಸರತವ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಕಾಯವ ಈಗ ಮಾಡಬ ೇಕಿದ .

113


ತ್ತಲಾ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮಕ ೆ, ಅರ್ಾವತ್ ಆಗ ನೇಯ ದಿಗುಂತ್ಕಿೆುಂತ್ ತ್ತಸ್ತ ಲೇಲ್ಲರತವ ಬಹತ ಉಜವಲ್ ತಾರಾ ಶ್ ೇಭಿತ್ ವೃರ್ಶಿಕ ರಾಶಿಯನ್ತನ (೬೭. ಸಾೆಪಿವಯೇ, ವಿಸತೇಣವ ೪೯೬.೭೮೩ ಚ ಡಿಗಿರ) ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಈ ರಾಶಿಯ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಪರಮತಖವಾದವ ಇವ : (೧) α ವೃಶಿಿಕ (ಆುಂಟ ೇರಿೇಜ್, ಜ್ಯೀಷ್ಾಾ, ತ ೂೇಉ ೧.೦೭, ದೂರ ೪೬೬ ರ್ ೂೆೇವ), (೨) λ ವೃಶಿಿಕ (ಶ್ೌಲಾ, ಷಾಬ, ಮೂಲಾ, ತ ೂೇ ಉ ೧.೬೨, ದೂರ ೭೨೩ ರ್ ೂೆೇವ), (೩) θ ವೃಶಿಿಕ (ತ ೂೇಉ ೧.೮೫, ದೂರ ೨೬೬ ರ್ ೂೆೇವ), (೪) δ ವೃಶಿಿಕ (ತ ೂೇಉ ೨.೨೯, ದೂರ ೪೦೮ ರ್ ೂೆೇವ), (೫) ε ವೃಶಿಿಕ (ತ ೂೇಉ ೨.೨೬, ದೂರ ೬೫ ರ್ ೂೆೇವ), (೬) β೧ ವೃಶಿಿಕ (ಅಕರಬ್, ಜೇಬ, ಅನೂರಾಧಾ, ತ ೂೇ ಉ ೨.೬೧, ದೂರ ೫೭೧ ರ್ ೂೆೇವ). ಭಾರತ್ರೇಯ ರ್ ೂೆೇತ್ರಷಿಕರದ ಮೂರತ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳು ಈ ಪ ುಂಜದಲ್ಲಿರತವ ದನ್ತನ ಗಮನಿಸ.

ಧ್ನ್ತ, ಉರಗಧ್ರ, ತ್ತಲಾ, ವೃಕ, ಚತ್ತಷೆ, ವ ೇದಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರಿೇಟ ರಾಶಿಗಳು ವೃಶಿಿಕವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ವೃಶಿಿಕ ರಾಶಿಯ ನ ೈರತತ್ೆ ಮೂಲ ಗ , ಅರ್ಾವತ್ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿದುಂದತವಿಗ ಅಭಿಮತಖವಾಗಿ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಚತುಷ್ಕ ರಾಶಿ (೨೨. ನಾಮವ, ವಿಸತೇಣವ ೧೬೫.೨೯೦ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ .

114


(೧) γ೨ ಚತ್ತಷೆ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೧, ದೂರ ೧೨೮ ರ್ ೂೆೇವ) ಮತ್ತತ (೨) ε ಚತ್ತಷೆ (ತ ೂೇಉ ೪.೫೨, ದೂರ ೪೨೬ ರ್ ೂೆೇವ) ಇದರ ಪರಮಖ ತಾರ ಗಳು. ಬಲ್ತ ಮಸ್ತಕಾದ ತಾರ ಗಳಾಗಿರತವ ದರಿುಂದ ಇವನ್ತನ ಬರಿಗಣಿಣನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡದ ಯೇ ಮತುಂದತವರಿಯಿರಿ. ವೃಶಿಿಕ, ವೃಕ, ವೃತ್ರತನಿೇ, ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೂೇಣಿ, ವ ೇದಿಕಾ ರಾಶಿಗಳು ಚತ್ತಷೆವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ವೃಶಿಿಕ ರಾಶಿಯ ನ ೈರತತ್ೆ ಮೂಲ ಗ , ಅರ್ಾವತ್ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿದುಂದತವಿಗ ಅಭಿಮತಖವಾಗಿ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ವೃತಿನೀ ರಾಶಿ (೬೬. ಸ್ಸವನ್ಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೯೩.೩೫೩ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಇದರ ಪಶಿಿಮಕ ೆ ನಿೇವ ಈ ಮೊದಲ ೇ ಗತರತತ್ರಸದ ಕಿನ್ನರ ರಾಶಿ ಇದ .(೧) α ವೃತ್ರತನಿೇ (ತ ೂೇಉ ೩.೧೭, ದೂರ ೫೩ ರ್ ೂೆೇವ), (೨) β ವೃತ್ರತನಿೇ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೬, ದೂರ ೯೮ ರ್ ೂೆೇವ) ಮತ್ತತ (೩) γ ವೃತ್ರತನಿೇ (ತ ೂೇಉ ೪.೬೮, ದೂರ ೪೫೬ ರ್ ೂೆೇವ) ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು.

115


ಬಲ್ತ ಕ್ಷಿೇಣ ತಾರ ಗಳಾಗಿರತವ ದರಿುಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ ತ್ೃಪತರಾಗಿ. ಕಿನ್ನರ, ಮಶಕ, ದ ೇವವಿಹಗ, ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೂೇಣಿ, ಚತ್ತಷೆ, ವೃಕ ರಾಶಿಗಳು ವೃತ್ರತನಿೇಯನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿದುಂದತವಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ದ್ೀವವಹರ್ ರಾಶಿ (೩೬. ಏಪಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೨೦೬.೩೨೭ ಚ ಡಿಗಿರ) ನ್ಮಮ ಖಗ ೂೇಳ ಭಾಗದ ೂಳಕ ೆ ಇಣತಕತತ್ರತರತತ್ತದ . ಉತ್ತರ ಅಕ್ಾುಂಶ ಪರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ ುಂಜದ ಕ್ಷಿೇಣ ತಾರ ಗಳ ದಶವನ್ ಆಗತವ ದ ೇ ಇಲ್ಿ. ಎುಂದ ೇ, ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ನಿಲ್ವಕ್ಷಿಸ ಮತುಂದತವರಿಯಿರಿ.

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೂೇಣಿ, ವೃತ್ರತನಿೇ, ಮಶಕ, ಚುಂಚಲ್ವಣಿವಕಾ, ಅಷಿಕ, ಮಯೂರ, ವ ೇದಿಕಾ ರಾಶಿಗಳು ದ ೇವವಿಹಗವನ್ೂನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಈಗ ಉತ್ತರ ದಿಕಿೆನ್ಲ್ಲಿ ಇರತವ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷವ ರಾಶಿಯತ್ತ ನ ೂೇಡಿದರ ಪೂಣವವಾಗಿ ಉದಯಿಸರತವ ಸುಯೀಧನ ರಾಶಿ (೮೫. ಡ ರೇಕ ೂೇ, ವಿಸತೇಣವ ೧೦೮೨.೯೫೨ ಚ ಡಿಗಿರ) ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತತ್ತದ .

116


ಇದರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) γ ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೨೩, ದೂರ ೧೪೮ ರ್ ೂೆೇವ), (೨) η ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೭೨, ದೂರ ೮೮ ರ್ ೂೆೇವ), (೩) β ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೨.೭೯, ದೂರ ೩೭೬ ರ್ ೂೆೇವ), (೪) δ ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೦೭, ದೂರ ೧೦೦ ರ್ ೂೆೇವ), (೫) ζ ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೧೭, ದೂರ ೩೩೬ ರ್ ೂೆೇವ), (೬) ι ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೦, ದೂರ ೧೦೨ ರ್ ೂೆೇವ), (೭) χ ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೫೬, ದೂರ ೨೬ ರ್ ೂೆೇವ), (೮) α ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೬೪, ದೂರ ೩೧೪ ರ್ ೂೆೇವ), (೯) ξ ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೭೩, ದೂರ ೧೧೨ ರ್ ೂೆೇವ), (೧೦) λ ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೧, ದೂರ ೩೨೬ ರ್ ೂೆೇವ), (೧೧) ε ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೮, ದೂರ ೧೪೬ ರ್ ೂೆೇವ), (೧೨) κ ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೩.೮೮, ದೂರ ೫೩೨ ರ್ ೂೆೇವ), (೧೩) θ ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ (ತ ೂೇಉ ೪.೦೦, ದೂರ ೬೮ ರ್ ೂೆೇವ). ಇವ ಗಳ ಲ್ಿವನ್ೂನ ಬರಿಗಣಿಣನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷಿವಾದರೂ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಪರಯತ್ರನಸ. ಸ್ುಂಪೂಣವವಾಗಿ ಅಸ್ತವಾಗದ ೇ ಇರತವ ರಾಶಿ ಇದತ. ಸ್ಹದ ೇವ, ಭಿೇಮ, ವಿೇಣಾ, ರಾಜಹುಂಸ್, ಯತಧಿರ್ಷಠರ, ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷವ, ದಿೇಘವಕುಂಠ, ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ ರಾಶಿಗಳು ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ ರಾಶಿಯ γ ತಾರ ಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಭೀಮ ರಾಶಿಯ (೪೫. ಹಕತೆವಲ್ಲೇಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೨೨೫.೧೪೮ ಚ ಡಿಗಿರ) ತಾರ ಗಳನ್ತನ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ ೂೇಣ.

117


ಈ ರಾಶಿಯ ಪೂವವ ದಿಕಿೆನ್ಲ್ಲಿ ಇರತವ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಬ ೇರ ರಾಶಿಯದತು. ಎುಂದ ೇ, ಈಗ ಅದನ್ತನ ಬಿಟತಿ ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ ೂೇಣ. ಇದರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) β ಭಿೇಮ (ತ ೂೇಉ ೨.೭೭, ದೂರ ೧೬೦ ರ್ ೂೆೇವ), (೨) ζ ಭಿೇಮ (ತ ೂೇಉ ೨.೮೪, ದೂರ ೩೫ ರ್ ೂೆೇವ), (೩) δ ಭಿೇಮ (ತ ೂೇಉ ೩.೧೨, ದೂರ ೭೮ ರ್ ೂೆೇವ), (೪) π ಭಿೇಮ (ತ ೂೇಉ ೩.೧೪, ದೂರ ೩೬೪ ರ್ ೂೆೇವ), (೫) α೧ ಭಿೇಮ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೩, ದೂರ ೩೮೩ ರ್ ೂೆೇವ), (೬) μ ಭಿೇಮ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೧, ದೂರ ೨೭ ರ್ ೂೆೇವ), (೭) η ಭಿೇಮ (ತ ೂೇಉ ೩.೪೮, ದೂರ ೧೧೨ ರ್ ೂೆೇವ). ಈ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಮೊದಲ್ ಎರಡನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಕಷಿವಾಗತವ ದಿಲ್ಿ. ಭಿೇಮ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ಸ್ಹದ ೇವ, ಉತ್ತರ ಕಿರಿೇಟ, ಸ್ಪವಶಿರ, ಉರಗಧ್ರ, ಗರತಡ, ಶರ, ಶೃಗಾಲ್, ವಿೇಣಾ ರಾಶಿಗಳು ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ . ಭಿೇಮ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮಕ ೆ ಒುಂದತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯನ್ತನ ಈಗಾಗಲ ೇ ಗಮನಿಸದ ುವ . ಅದ ೇ ವೀಣಾ ರಾಶಿಯ (೬೪. ಲ ೈರ, ವಿಸತೇಣವ ೨೮೬.೪೭೬ ಚ ಡಿಗಿರ) ೧ ನ ೇ ತಾರ ಅಭಜಿತ್ ಯಾನ α ವಿೇಣಾ (ವಿೇಗ, ತ ೂೇಉ ೦.೦೭, ದೂರ ೨೫ ರ್ ೂೆೇವ). ಈ ರಾಶಿಯ ಇತ್ರ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೨) γ ವಿೇಣಾ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೪, ದೂರ ೬೯೫ ರ್ ೂೆೇವ), (೩) β ವಿೇಣಾ (ತ ೂೇಉ ೩.೬೧, ದೂರ ೮೭೦ ರ್ ೂೆೇವ), (೪) δ೨ ವಿೇಣಾ (ತ ೂೇಉ ೪.೨೯, ದೂರ ೮೪೫ ರ್ ೂೆೇವ), (೫) ζ೧ ವಿೇಣಾ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೩, ದೂರ ೧೫೬ ರ್ ೂೆೇವ).

ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಕ ೂನ ಯ ಎರಡನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಹ ಚತಿಕಮಮ ಅಸಾಧ್ೆ ,ಅವ ಗಳ ಹಿುಂದಿನ್ ಎರಡನ್ತನ ಬರಿಗಣಿಣನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷಿ.

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ರಯಲ್ಲಿ ಪಾರಧಾನ್ೆ ಇರತವ ಅಭಿಜತ್ ತಾರ

ಗತರತತ್ರಸದುಕಾೆಗಿ ಆನ್ುಂದಿಸ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ. ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ಭಿೇಮ, ಶೃಗಾಲ್, ರಾಜಹುಂಸ್ ರಾಶಿಗಳು ವಿೇಣಾವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ .

118


ಭಿೇಮ ರಾಶಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಅುಂಚಿಗ ತಾಗಿಕ ೂುಂಡತ ಇರತವ ಉಜವಲ್ ತಾರಾಯತಕತ ಉರರ್ಧರ (೫. ಆಫೇಯೂಕಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೯೪೮.೩೪೦ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿಯನ್ತನ ಈಗ ಗಮನಿಸ ೂೇಣ. α ಭಿೇಮ ತಾರ ಯುಂದಿಗ ಈ ರಾಶಿಯ ತಾರ ಗಳು ರಚಿಸ್ತವ ಆಕೃತ್ರಯನ್ತನ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ.

ರಾಶಿಯ ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) α ಉರಗಧ್ರ (ತ ೂೇಉ ೨.೦೮, ದೂರ ೪೭ ರ್ ೂೆೇವ), (೨) η ಉರಗಧ್ರ (ತ ೂೇಉ ೨.೪೨, ದೂರ ೮೩ ರ್ ೂೆೇವ), (೩) ζ ಉರಗಧ್ರ (ತ ೂೇಉ ೨.೫೭, ದೂರ ೪೬೬ ರ್ ೂೆೇವ), (೪) δ ಉರಗಧ್ರ (ತ ೂೇಉ ೨.೭೩, ದೂರ ೧೭೨ ರ್ ೂೆೇವ), (೫) β ಉರಗಧ್ರ (ತ ೂೇಉ ೨.೭೬, ದೂರ ೮೨ ರ್ ೂೆೇವ), (೬) κ ಉರಗಧ್ರ (ತ ೂೇಉ ೩.೧೯, ದೂರ ೮೬ ರ್ ೂೆೇವ), (೭) ε ಉರಗಧ್ರ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೩, ದೂರ ೧೦೯ ರ್ ೂೆೇವ), (೮) θ ಉರಗಧ್ರ (ತ ೂೇಉ ೩.೨೫, ದೂರ ೫೬೬ ರ್ ೂೆೇವ), (೯) ν ಉರಗಧ್ರ (ತ ೂೇಉ ೩.೩೨, ದೂರ ೧೫೧ ರ್ ೂೆೇವ), (೧೦) ξ ಉರಗಧ್ರ (ತ ೂೇಉ ೪.೩೮, ದೂರ ೫೭ ರ್ ೂೆೇವ). ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಮೊದಲ್ ಐದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಕಷಿವಾಗತವ ದಿಲ್ಿ. ಕ ೂನ ಯದತು ಬಲ್ತ ಕ್ಷಿೇಣ ತಾರ ಯಾದುರಿುಂದ ಬರಿಗಣಿಣನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಬಲ್ತ ಕಷಿ. ಆಧ್ತನಿಕ ಖಗ ೂೇಳಶ್ಾಸ್ರವ ಮಾನ್ೆ ಮಾಡಿರತವ ರಾಶಿಚಕರದಲ್ಲಿ ಉರಗಧ್ರ ರಾಶಿಯತ ವೃಶಿಿಕ ರಾಶಿಯನ್ತನ

ತ್ತಸ್ತ ಜರತಗಿಸ ಸಾಥನ್ ಗಿಟ್ಟಿಸರತವ ದನ್ತನ ಗಮನಿಸ . ಉರಗಧ್ರವನ್ತನ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿರತವ ರಾಶಿಗಳಇ ಇವ : ಭಿೇಮ, ಸ್ಪವಶಿರ, ತ್ತಲಾ, ಸ್ಪವಪ ಚಛ, ಗರತಡ.

119


ಉರಗಧ್ರ ರಾಶಿಯ ಪೂವವ ಮತ್ತತ ಪಶಿಿಮ ಪಾಶವವಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಗ ರಾರ್ಶ (೮೦. ಸ್ಪ ವನ್ೂ, ವಿಸತೇಣವ ೬೩೬.೯೨೮ ಚ ಡಿಗಿರ) ಎರಡತ ತ್ತುಂಡತಗಳಾಗಿರತವ ವಿಚಿತ್ರವನ್ತನ ಈಗ ಗಮನಿಸ ೂೇಣ. ಹಾವ ಹಿಡಿಯತವವ ಹಾವನ್ತನ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವನ್ ಮತರ್ಷಿಯಳಗಿನ್ ಹಾವಿನ್ ದ ೇಹ ಅಗ ೂೇಚರ. ಮತರ್ಷಿಯ ಎರಡೂ ಪಾಶವವಗಳ ಭಾಗಗಳು ಗ ೂೇಚರ. ಈ ಕಲ್ಪನ ಯ ಬಿುಂಬರೂಪ ಉರಗಧ್ರ, ಸರ್ಗರ್ುಚಛ (ಸ್ಪ ವನ್ೂ ಕಾಡ, ವಿಸತೇಣವ ೨೦೮.೪೪ ಚ ಡಿಗಿರ)ಮತ್ತತ ಸರ್ಗರ್ಶರ (ಸ್ಪ ವನ್ೂ ಕಾಪಟ್, ವಿಸತೇಣವ ೪೨೮.೪೮ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿಗಳು. ಉರಗಧ್ರದ ಪೂವವಕ ೆ ಸ್ಪವಪ ಚಛವೂ, ಪಶಿಿಮಕ ೆ ಸ್ಪವಶಿರವೂ ಇದ , ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಇವ ರಡರ ಪ ೈಕಿ ಸ್ಪವಶಿರದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಉಜವಲ್ ತಾರ α ಸ್ಪವ (ತ ೂೇಉ ೨.೬೨, ದೂರ ೭೩ ರ್ ೂೆೇವ) ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಉರಗಧ್ರ ಪರಿವಾರವನ್ತನ ಅದರ ಪಾಡಿಗ ಬಿಟತಿ ಮತುಂದತವರಿಯಿರಿ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಗಣಿಣಗ ಗ ೂೇಚರಿಸ್ತವ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇಲ್ಿದಿರತವ ದ ೇ ಇದಕ ೆ ಕಾರಣ.

ಸ್ಪವಶಿರವನ್ತನ ಉತ್ತರ ಕಿರಿೇಟ, ಸ್ಹದ ೇವ, ಕನಾೆ, ತ್ತಲಾ, ಉರಗಧ್ರ, ಭಿೇಮ ರಾಶಿಗಳಇ ಸ್ಪವಪ ಚಛ ರಾಶಿೇಯನ್ತನ ಗರತಡ, ಉರಗಧ್ರ, ಧ್ನ್ತ, ಖ ೇಟಕ ರಾಶಿಗಳಇ ಸ್ತತ್ತತವರಿದಿವ .

120


ಸಿಂಹಾವಲ್ೂೀಕನ ಜೂನ್ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ ಗುಂಟ ಗ

ದೃಗ ೂಗೇಚರ ಖಗ ೂೇಳಾಧ್ವವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣವವಾಗಿ

ಅವಲ ೂೇಕಿಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೂುಂಡ ರಾಶಿಗಳನ್ೂನ, ವಿಶಿಷಿ ತಾರ ಗಳನ್ೂನ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ೂನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದೃಗ ೂಗೇಚರ ಖಗ ೂೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ೂನ ಬರ ದಿಡಿ .

121


೨.೭ ಜುಲ ೈ ತಾರಾ ಪಟ ೧. ವಾಸ್ತವಿಕ

122


ತಾರಾ ಪಟ ೨. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

123


ತಾರಾ ಪಟ ೩. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

124


ತಾರಾ ಪಟ ೪. ರಾಶಿಚಕರ

125


ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ ಜತಲ ೈ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂವವದಿಗುಂತ್ದಿುಂದ ಖಮಧ್ೆದತ್ತ ಒಮ್ಮಮ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ನ ೇಡಿ. ಖಮಧ್ೆ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯುಂದತ ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇದತ ಸ್ಾಾತೀ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಎುಂದತ ಗತರತತ್ರಸ್ಲಾಗತತ್ರತರತವ ತಾರ .ಇದತ ಸ್ಹದ ೇವ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ .ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್ ಚನ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಿಸ. ಹುಂತ್ ೧: ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳು ಇವ :  ಮೊದಲ್ತ ಫ ಬರವರಿ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೫ ಮತ್ತತ ೬ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಸುಂಹ ಮತ್ತತ ಲ್ಘುಸುಂಹ ರಾಶಿಗಳನ್ ನ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ ಮತ್ತತ ಷಷಠಕ ರಾಶಿಗಳನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ ಇವ ಈಗ ಪಶಿಿಮ ದಿಗುಂತ್ದ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿವ .  ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಮಾರ್ಚವ ಮಾಗವದಶಿವ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕುಂದರ, ಕೃಷಣವ ೇಣಿ ಮತ್ತತ ಕಾಳಭ ೈರವ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಏಪ್ರರಲ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕನಾೆ ರಾಶಿಯನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಏಪ್ರರಲ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಅಜಗರ ರಾಶಿಯನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ. ಆ ವಿವರಣ ಯ ಅುಂತ್ೆದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಅಜಗರದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ನ ರವಾಗತತ್ತದ . ಇದತ ಭಾಗಶಃ ಅಸ್ತವಾಗಿದದರ ಕನಿಷಠ ಪಕ್ಷ ವಲ್ಯ ಗತರತತ್ರಸ.  ಈಗ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಧ್ತರವ ತಾರ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚವ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷವ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಏಪ್ರರಲ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಸ್ಹದ ೇವ, ಹಸಾತ ಮತ್ತತ ತ್ರರಶುಂಕತ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಮ್ಮೇ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ತ್ತಲಾ, ವೃಕ, ಕಿನ್ನರ ಮತ್ತತ ಉತ್ತರ ಕಿರಿೇಟ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಜ ನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ವೃಶಿಿಕ, ಚತ್ತಷಕ, ವೃತ್ರತನಿೇ, ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ಭೇಮ, ವಿೇಣಾ, ಉರಗಧ್ರ ಮತ್ತತ ಸ್ಪವ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೨: ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಯಿಸರತವ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಕಾಯವ ಈಗ ಮಾಡಬ ೇಕಿದ . ವಿೇಣಾ ಮತ್ತತ ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ ರಾಶಿಗಳ ಪೂವವಕ ಕ ಈಶಾನ್ೆ ದಿಗುಂತ್ದ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಮ ರತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇರತವ ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದಾದ ರಾಶಿ ರಾಜಹಂಸ (೫೮. ಸಗನಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೮೦೩.೯೮೩ ಚ ಡಿಗಿರ).

126


(೧) α ರಾಜಹುಂಸ್ (ಡ ನ ಬ್, ಹುಂಸಾಕ್ಷಿ, ತ ೇಉ ೧.೩೧, ದ ರ ೩೨೬೨ ಜ ೆೇವ) ತಾರ ಯನ್ತನ ಮೊದಲ್ತ ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಉಳಿದವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಬಹತದತ. (೨) γ ರಾಜಹುಂಸ್ (ತ ೇಉ ೨.೨೨, ದ ರ ೧೪೩೭ ಜ ೆೇವ), (೩) ε ರಾಜಹುಂಸ್ (ತ ೇಉ ೨.೪೮, ದ ರ ೭೨ ಜ ೆೇವ), (೪) δ ರಾಜಹುಂಸ್ (ತ ೇಉ ೨.೮೯, ದ ರ ೧೭೦ ಜ ೆೇವ), (೫) β೧ ರಾಜಹುಂಸ್ (ಅಲ್ಬೇರಿಯ, ತ ೇಉ ೩.೦೭, ದ ರ ೪೦೧ ಜ ೆೇವ), (೬) η ರಾಜಹುಂಸ್ (ತ ೇಉ ೩.೯೦, ದ ರ ೧೪೦ ಜ ೆೇವ), (೭) ι ರಾಜಹುಂಸ್ (ತ ೇಉ ೩.೭೬, ದ ರ ೧೨೩ ಜ ೆೇವ), (೮) ζ ರಾಜಹುಂಸ್ (ತ ೇಉ ೩.೨೦, ದ ರ ೧೫೧ ಜ ೆೇವ), (೯) ξ ರಾಜಹುಂಸ್ (ತ ೇಉ ೩.೭೧, ದ ರ ೧೨೨೬ ಜ ೆೇವ).

ರಾಜಹುಂಸ್ದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಯತಧಿರ್ಷಠರ, ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ವಿೇಣಾ, ಶೃಗಾಲ್, ನ್ಕತಲ್, ಮತಸ್ಲ್ಲೇ. ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಗ ೇಚರಿಸ್ತತ್ರತದತದ ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಅಸ್ತವಾದ ಯತಧಿರ್ಷಠರ ರಾಶಿ ರಾಜಹುಂಸ್ದ ಉತ್ತರಕ ಕ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸದ . ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೯ ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರತವ ಮಾಹಿತ್ರಯ ನ ರವಿನಿುಂದ ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ.

127


ರಾಜಹುಂಸ್ ರಾಶಿಗ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಾಗಿಕ ುಂಡತ ಶೃಗಾಲ ರಾಶಿ (೭೬. ವಲ ಪಕ ೆಲ್, ವಿಸತೇಣವ ೨೬೮.೧೬೫ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಇದರ ಅತ್ೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ ತಾರ α ಶೃಗಾಲ್ವನ್ತನ (ತ ೇಉ ೪.೪೪, ದ ರ ೩೦೩ ಜ ೆೇವ) ಬರಿಗಣಿಣನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಬಲ್ತಕಷಿ. ಎುಂದ ೇ ಬರಿಗಣಿಣನಿುಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗ ಶರಮಸ್ತವ ದತ ಬ ೇಡ.

ಶೃಗಾಲ್ದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ರಾಜಹುಂಸ್, ವಿೇಣಾ, ಭೇಮ, ಶರ, ಧ್ನಿಷ್ಾಠ, ನ್ಕತಲ್. ಶೃಗಾಲ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯ ಪೂವವ ಭಾಗಕ ಕ ತಾಗಿಕ ುಂಡತ ಧನಿಷ್ಾಾ ರಾಶಿಯ

(೩೮. ಡ ಲ್ಫ ೈನ್ಸ್, ವಿಸತೇಣವ

೧೮೮.೫೪೯ ಚ ಡಿಗಿರ), ಪಶಿಿಮ ಭಾಗಕ ಕ ತಾಗಿಕ ುಂಡತ ಶರ ರಾಶಿಯ (೭೩. ಸ್ಜೇಟ, ವಿಸತೇಣವ ೭೯.೯೩೨ ಚದರ

128


ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ ೆೇತ್ರಶಾಾಸರೇಯ ಧನಿಷ್ಾಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಇರತವ ರಾಶಿಯ ಹ ಸ್ರ

ಧ್ನಿಷ್ಾಠ. ಈ ಪ ುಂಜದ

ಪರಧಾನ್ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವ : (೧) β ಧ್ನಿಷ್ಾಠ (ರ ೇಟನ ವ್, ತ ೇಉ ೩.೬೨, ದ ರ ೧೦೦ ಜ ೆೇವ), (೨) α ಧ್ನಿಷ್ಾಠ (ತ ೇಉ ೩.೭೭, ದ ರ ೨೪೧ ಜ ೆೇವ), (೩) ε ಧ್ನಿಷ್ಾಠ (ತ ೇಉ ೪.೦೩, ದ ರ ೩೫೨ ಜ ೆೇವ), (೪) γ೨ ಧ್ನಿಷ್ಾಠ (ತ ೇಉ ೪.೨೬, ದ ರ ೧೦೫ ಜ ೆೇವ). ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಮೊದಲ್ನ ಯದತದ ನ್ಮಮ ಧನಿಷ್ಾಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’. ಅದನ್ತನ ಬರಿಗಣಿಣನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಬಲ್ತ ಕಷಿ. ಸಾಧ್ೆವಾಗದಿದದರ ಬ ೇಸ್ರಿಸ್ದ ೇ, ವಲ್ಯ ತ್ರಳಿದಿದದಕಾಕಗಿ ಆನ್ುಂದಿಸ.

ಧ್ನಿಷ್ಾಠದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ :ಶೃಗಾಲ್, ಶರ, ಗರತಡ, ಕತುಂಭ, ಕಿಶ ೇರ, ನ್ಕತಲ್.

ಶರ ರಾಶಿಯ ಪರಧಾನ್ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವ : (೧) γ ಶರ (ತ ೇಉ ೩.೫೧, ದ ರ ೨೬೨ ಜ ೆೇವ), (೨) δ ಶರ (ತ ೇಉ ೩.೮೩, ದ ರ ೪೬೧ ಜ ೆೇವ), (೩) α ಶರ (ತ ೇಉ ೪.೩೮, ದ ರ ೪೬೩ ಜ ೆೇವ), (೪) β ಶರ (ತ ೇಉ ೪.೩೮, ದ ರ ೪೫೭ ಜ ೆೇವ). ಧ್ನಿಷ್ಾಠ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಕಿಕುಂತ್ ಉಜವಲ್ ನ್ಕ್ಷತ್ರವಿದದರ

ಬರಿಗಣಿಣನಿುಂದ

ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಕಷಿ. ಆಗದಿದದರ ನಿರಾಶರಾಗದ ೇ ಮತುಂದತವರಿಯಿರಿ.

129


ಶರದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ :ಶೃಗಾಲ್, ಭೇಮ, ಗರತಡ, ಧ್ನಿಷ್ಾಠ. ಧ್ನಿಷ್ಾಠ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮ ಗಡಿಗ , ಶರ ರಾಶಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಗ ತಾಗಿಕ ುಂಡತ ಉಜವಲ್ ತಾರಾಯತಕತ ರ್ರುಡ ರಾಶಿ (೧೯. ಅಕಿವಲ್, ವಿಸತೇಣವ ೬೫೨.೪೭೩ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ .

ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ ೆೇತ್ರಷಿಕರದ ಶರವಣ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’, (೧) α ಗರತಡವನ್ತನ (ಆಲ ಿೇರ್, ತ ೇಉ ೦.೮೭, ದ ರ ೧೭ ಜ ೆೇವ) ಗತರತತ್ರಸ. ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿುಂದ (೨) γ ಗರತಡ (ತ ೇಉ ೨.೭೧, ದ ರ ೪೮೧ ಜ ೆೇವ), (೩) ζ ಗರತಡ (ತ ೇಉ ೨.೯೮, ದ ರ ೮೪ ಜ ೆೇವ), (೪) θ ಗರತಡ (ತ ೇಉ ೩.೨೪, ದ ರ ೨೮೭ ಜ ೆೇವ), (೫) δ ಗರತಡ (ತ ೇಉ ೩.೩೬, ದ ರ ೫೦ ಜ ೆೇವ), (೬) λ ಗರತಡ (ತ ೇಉ ೩.೪೩, ದ ರ ೧೨೪ ಜ ೆೇವ), (೭) β ಗರತಡ (ತ ೇಉ ೩.೭೧, ದ ರ ೪೫ ಜ ೆೇವ), (೮) η ಗರತಡ (ತ ೇಉ ೩.೯೫, ದ ರ ೧೩೨೦ ಜ ೆೇವ) ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ಗರತಡದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಶರ, ಭೇಮ, ಉರಗಧ್ರ, ಸ್ಪವಪ ಚಛ, ಖ ೇಟಕ, ಧ್ನ್ತ, ಮಕರ, ಕತುಂಭ, ಧ್ನಿಷ್ಾಠ.

130


ಗರತಡದ ನ ೈರತತ್ೆ ಮ ಲ ಗ ತಾಗಿಕ ುಂಡತ ಖ ೀಟಕ (೧೮. ಸ್ ಕೂಟಮ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೦೯.೧೧೪ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿ ಇದ . ಇದರ ಅತ್ೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯೇ α ಖ ೇಟಕ (ತ ೇಉ ೩.೮೫, ದ ರ ೧೭೪ ಜ ೆೇವ). ಆದದರಿುಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಪ ುಂಜವನ್ತನ ಬರಿಗಣಿಣುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಶರಮ ತ ಗ ದತಕ ಳುುವ ದ ೇ ಬ ೇಡ.

ಖ ೇಟಕದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಗರತಡ, ಧ್ನ್ತ, ಸ್ಪವಪ ಚಛ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿಕನ್ಲ್ಲಿ ಕುಂಗ ಳಿಸ್ತತ್ರತರತವ ಕಿನ್ನರಪಾದ ತಾರ ಯತ್ತ ಗಮನ್ ಹರಿಸ. ಇದರ ಆಗ ನೇಯ ದಿಕಿಕನ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಾಶಿಸ್ತತ್ರತರತವ ಉಜವಲ್ ತಾರ

ನ್ಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇದತ ದಕ್ಷಿಣ ತರಕ ೀಣಿ ರಾಶಿಯ (೩೦.

ಟ ೈಆುಂಗತೆಲ್ಮ್ ಆಸ್ಟ ೈಲ್ಲೇ, ವಿಸತೇಣವ ೧೦೯.೯೭೮ ಚ ಡಿಗಿರ) (೧) α ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೇಣಿ ತಾರ (ಆಟ್ಟರಯ, ತ ೇಉ ೧.೯೧, ದ ರ ೪೩೬ ಜ ೆೇವ). ಈ ರಾಶಿಯ ಉಳಿದ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ್ಬಹತದಾದ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೨) β ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೇಣಿ (ತ ೇಉ ೨.೮೩, ದ ರ ೪೦ ಜ ೆೇವ), (೩) γ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೇಣಿ (ತ ೇಉ ೨.೮೮, ದ ರ ೧೮೪ ಜ ೆೇವ).

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೇಣಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಚತ್ತಷಕ, ವೃತ್ರತ, ದ ೇವವಿಹಗ, ವ ೇದಿಕಾ. 131


ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೇಣಿಯ ಪೂವವಕ ಕ ತ್ತಸ್ತ ಈಶಾನ್ೆದತ್ತ ತಾಗಿಕ ುಂಡಿದ ವ ೀದಿಕಾ ರಾಶಿ (೬೯. ಏರ, ವಿಸತೇಣವ ೨೩೭.೦೫೭ ಚ ಡಿಗಿರ). ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಮೊದಲ್ತ (೧) β ವ ೇದಿಕಾ (ತ ೇಉ ೨.೮೨, ದ ರ ೫೪೩ ಜ ೆೇವ) ಮತ್ತತ (೨) α ವ ೇದಿಕಾ (ತ ೇಉ ೨.೮೪, ದ ರ ೨೪೨ ಜ ೆೇವ) ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ತ್ದನ್ುಂತ್ರ (೩) ζ ವ ೇದಿಕಾ (ತ ೇಉ ೩.೧೧, ದ ರ ೫೯೦ ಜ ೆೇವ), (೪) γ ವ ೇದಿಕಾ (ತ ೇಉ ೩.೩೨, ದ ರ ೧೧೦೯ ಜ ೆೇವ), (೫) δ ವ ೇದಿಕಾ (ತ ಉ ೩.೫೯, ದ ರ ೧೮೬ ಜ ೆೇವ), (೬) η ವ ೇದಿಕಾ (ತ ೇಉ ೩.೭೭, ದ ರ ೩೧೬ ಜ ೆೇವ), (೭) ε೧ ವ ೇದಿಕಾ (ತ ೇಉ ೪.೦೬, ದ ರ ೨೯೭ ಜ ೆೇವ) ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ.

ವ ೇದಿಕಾದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ವೃಶಿಿಕ, ಚತ್ತಷಕ, ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೇಣಿ, ದ ೇವವಿಹಗ, ಮಯ ರ, ದ ರದಶಿವನಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರಿೇಟ. ವ ೇದಿಕಾದ ಈಶಾನ್ೆಕ ಕ ತಾಗಿಕ ುಂಡತ ಇರತವ ದ ೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರೀಟ ರಾಶಿ (೨೯. ಕರ ೇನ್ ಆಸ ರೇಲ್ಲಸ್, ವಿಸತೇಣವ ೧೨೭.೬೯೬ ಚ ಡಿಗಿರ). ಪ ುಂಜದ ಅತ್ತೆಜವಲ್ ತಾರ β ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರಿೇಟವನ್ತನ (ತ ೇಉ ೪.೧೧, ದ ರ ೫೨೨ ಜ ೆೇವ) ಬರಿಗಣಿಣನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಬಲ್ತ ಕಷಿವಾದದರಿುಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಪರಯತ್ರನಸ.

132


ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರಿೇಟದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಧ್ನ್ತ, ವೃಶಿಿಕ, ವ ೇದಿಕಾ, ದ ರದಶಿವನಿ. ಸಂಹಾವಲ ೀಕನ ಜತಲ ೈ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ ಗುಂಟ ಗ ದೃಗ ಗೇಚರ ಖಗ ೇಳಾಧ್ವವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣವವಾಗಿ ಅವಲ ೇಕಿಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ುಂಡ ೩೬ ರಾಶಿಗಳನ್ ನ, ೧೨ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ ನ ೧೩ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ ನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದೃಗ ಗೇಚರ ಖಗ ೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ ನ ಬರ ದಿಡಿ.

133


೨.೮ ಆಗಸ್ಟ್ ತಾರಾ ಪಟ ೧. ವಾಸ್ತವಿಕ

134


ತಾರಾ ಪಟ ೨. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

135


ತಾರಾ ಪಟ ೩. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

136


ತಾರಾ ಪಟ ೪. ರಾಶಿಚಕರ

137


ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ

ಆಗಸ್ಟಿ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂವವದಿಗುಂತ್ದಿುಂದ ಖಮಧ್ೆದತ್ತ ಒಮ್ಮಮ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ನ ೇಡಿ. ಖಮಧ್ೆದಿುಂದ ಪಶಿಿಮಕ ೆ ತ್ತಸ್ತ ದ ರದಲ್ಲಿ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯುಂದತ ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇದತ ಸ್ಾಾತೀ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಎುಂದತ ಗತರತತ್ರಸ್ಲಾಗತತ್ರತರತವ ತಾರ .ಇದತ ಸ್ಹದ ೇವ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ . ಇದತ ಸ್ಹದ ೇವ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ .ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್ ಚನ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಿಸ. ಹುಂತ್ ೧: ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳು ಇವ :  ಮೊದಲ್ತ ಫ ಬರವರಿ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೬ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ ರಾಶಿ ಗತರತತ್ರಸ. ಇದತ ಈಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೆನ್ಲ್ಲಿ ಪಶಿಿಮ ದಿಗುಂತ್ದ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿವ .  ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಮಾರ್ಚವ ಮಾಗವದಶಿವ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕೃಷ್ಣವ ೇಣಿ ಮತ್ತತ ಕಾಳಭ ೈರವ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇವ ಪಶಿಿಮ ದಿಗುಂತ್ದ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿವ .  ಏಪ್ರರಲ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದುಂತ ಕನಾೆ ರಾಶಿಯನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇದ

ಪಶಿಿಮ

ದಿಗುಂತ್ದ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿದ .  ಈಗ ಸ್ಪತರ್ಷವಮುಂಡಲ್ದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಧ್ತರವ ತಾರ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚವ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಲ್ಘುಸ್ಪತರ್ಷವ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಏಪ್ರರಲ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಸ್ಹದ ೇವ ಮತ್ತತ ಹಸಾತ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಸ್ಹದ ೇವ ಕನಾೆದ ಉತ್ತರಕ ೆ ಹಸಾತ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ ಿ ಇದ .  ಮ್ಮೇ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ತ್ತಲಾ, ವೃಕ, ಕ್ಕನ್ನರ ಮತ್ತತ ಉತ್ತರ ಕ್ಕರಿೇಟ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಕ್ಕನ್ನರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅಸ್ತವಾಗಿದ .  ಜ ನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ವೃಶಿಿಕ, ಚತ್ತಷ್ೆ, ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ಭೇಮ, ವಿೇಣಾ, ಉರಗಧ್ರ ಮತ್ತತ ಸ್ಪವ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಜತಲ ೈ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ರಾಜಹುಂಸ್, ಶೃಗಾಲ್, ಧ್ನಿಷ್ಾಾ, ಶರ, ಗರತಡ, ಖ ೇಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೇಣಿ, ವ ೇದಿಕಾ ಮತ್ತತ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಕರಿೇಟ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ

138


 ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಗ ೇಚರಿಸ್ತತ್ರತದತ ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಅಸ್ತವಾದ ರಾಶಿ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸದ . ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೯ ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರತವ ಮಾಹಿತ್ರಯ ನ ರವಿನಿುಂದ ಯತಧಿರ್ಷಾರ ರಾಶಿಯನ್ತನ ರಾಜಹುಂಸ್ದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಈ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೯ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಮತಸ್ಲ್ಲೇ ರಾಶಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೆನ್ಲ್ಲಿ ಪೂವವ ದಿಗುಂತ್ದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸದ . ಯಧಿರ್ಷಾರದ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ರಾಜಹುಂಸ್ದ ಪಶಿಿಮಕ ೆ ಇರತವ ಅದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೨: ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಯಿಸರತವ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಕಾಯವ ಈಗ ಮಾಡಬ ೇಕ್ಕದ . ಧ್ನಿಷ್ಾಾ ರಾಶಿಯ ಪೂವವದ ಗಡಿಗ ತಾಗಿಕ ುಂಡತ ಕಿಶ ೀರ ರಾಶಿ (೧೪. ಎಕವೂೆಲ್ಲಅಸ್ಟ, ವಿಸತೇಣವ ೭೧.೬೪೧ ಚ ಡಿಗಿರ) ಉದಯಿಸದ . ಈ ರಾಶಿಯ ಅತ್ತೆಜವಲ್ ತಾರ α ಕ್ಕಶ ೇರ (ತ ೇಉ ೩.೯೪, ದ ರ ೧೮೬ ಜ ೆೇವ) ಕ್ಷಿೇಣ ತಾರ ಯಾದದರಿುಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ.

ಕ್ಕಶ ೇರದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಮಕರ, ಧ್ನಿಷ್ಾಾ, ನ್ಕತಲ್. ವೃಶಿಿಕ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸರತವ ಧನು (೩೯. ಶಾಜಿಟ ರಿಅಸ್ಟ, ವಿಸತೇಣವ ೮೬೭.೪೩೨ ಚ ಡಿಗಿರ) ರಾಶಿಯನ್ತನ ಈಗ ಗತರತತ್ರಸ. ಅನ ೇಕ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ಇರತವ ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಕಷ್ಿವಾಗದತ. ಪ ುಂಜದ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೧) ε ಧ್ನ್ತ (ತ ೇಉ ೧.೮೦, ದ ರ ೧೪೫ ಜ ೆೇವ), (೨) σ ಧ್ನ್ತ (ನ್ತನಿೆ, ತ ೇಉ ೨.೦೬, ದ ರ ೨೨೪ ಜ ೆೇವ), (೩) ζ ಧ್ನ್ತ (ತ ೇಉ ೨.೬೦, ದ ರ ೯೦ ಜ ೆೇವ), (೪) δ ಧ್ನ್ತ (ತ ೇಉ ೨.೬೯, ದ ರ ೩೦೯ ಜ ೆೇವ), (೫) λ ಧ್ನ್ತ (ತ ೇಉ ೨.೮೨, ದ ರ ೭೮ ಜ ೆೇವ), (೬) π ಧ್ನ್ತ (ತ ೇಉ ೨.೮೯, ದ ರ ೪೩೩ ಜ ೆೇವ), (೭) γ೨ ಧ್ನ್ತ (ತ ೇಉ ೩.೨೩, ದ ರ ೯೭ ಜ ೆೇವ), (೮) η ಧ್ನ್ತ (ತ ೇಉ ೩.೧೩, ದ ರ ೧೫೦ ಜ ೆೇವ), (೯) φ ಧ್ನ್ತ (ತ ೇಉ ೩.೧೬, ದ ರ ೨೩೬ ಜ ೆೇವ), (೧೦) τ ಧ್ನ್ತ (ತ ೇಉ ೩.೩೧, ದ ರ ೧೨೨ ಜ ೆೇವ), (೧೧) ξ೨ ಧ್ನ್ತ (ತ ೇಉ ೩.೫೨, ದ ರ ೩೬೪ ಜ ೆೇವ).

139


ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ σ ಧ್ನ್ತ ತಾರ ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ ೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’. ε ಮತ್ತತ δ ಧ್ನ್ತ ಪೂರ್ಾಗಷಾಢಾ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ . ಧ್ನ್ತವಿನ್ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ :ಗರತಡ, ಖ ೇಟಕ, ಸ್ಪವಪ ಪಚಛ, ಉರಗಧ್ರ, ವೃಶಿಿಕ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕರಿೇಟ, ದ ರದಶಿವನಿ, ಸುಂಧ್ (ಮ ಲ ), ಸ್ ಕ್ಷಮದಶಿವನಿ, ಮಕರ. ಧ್ನ್ತ ರಾಶಿಗ ಪೂವವ ದಿಕ್ಕೆನ್ಲ್ಲಿ ತಾಗಿಕ ುಂಡಿದ ಮಕರ ರಾಶಿ (೪೬. ಕಾೆಪ್ರರಕಾನ್ವಸ್ಟ, ವಿಸತೇಣವ ೪೧೩.೯೪೭ ಚ ಡಿಗಿರ). ಇರತವ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕ್ಕ ಉಜವಲ್ವಾದ (೧) δ ಮಕರವನ್ತನ (ತ ೇಉ ೨.೮೫, ದ ರ ೩೯ ಜ ೆೇವ) ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಮೊದಲ್ತ ಬರಿಗಣಿಣನಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ.

140


ಯಶಸ್ತು ದ ರ ತ್ರ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ್ಬಹತದಾದ ತಾರ ಗಳು ಇವ : (೨) β ಮಕರ (ತ ೇ ಉ ೩.೦೮, ದ ರ ೩೪೧ ಜ ೆೇವ), (೩) α೨ ಮಕರ (ತ ೇಉ ೩.೫೭, ದ ರ ೧೦೭ ಜ ೆೇವ), (೪) γ ಮಕರ (ತ ೇಉ ೩.೬೭, ದ ರ ೧೩೧ ಜ ೆೇವ), (೫) ζ ಮಕರ (ತ ೇಉ ೩.೭೨, ದ ರ ೩೯೦ ಜ ೆೇವ). ಇದಾವ ದ

ಸಾಧ್ೆವಾಗದಿದದರ

ವಲ್ಯವನ್ತನ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ. ಮಕರದ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಕತುಂಭ, ಗರತಡ, ಧ್ನ್ತ, ಸ್ ಕ್ಷಮದಶಿವನಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಮೇನ್ ಮಕರದ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ, ಧ್ನ್ತವಿನ್ ಪೂವವಕ ೆ ಸೂಕ್ಷಮದರ್ಶಗಿ ರಾಶಿಯ

(೮೬. ಮ್ಮೈಕ ರೇಸ ೆೇಪ್ರಯಮ್, ವಿಸತೇಣವ

೨೦೯.೫೧೩ ಚ ಡಿಗಿರ), ಧ್ನ್ತವಿನ್ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ದೂರದರ್ಶಗಿ ರಾಶಿಯ

(೩೪. ಟ ಲ್ಲಸ ೆೇಪ್ರಯಮ್, ವಿಸತೇಣವ

೨೫೧.೫೧೨ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . (೧) γ ಸ್ ಕ್ಷಮದಶಿವನಿ (ತ ೇಉ ೪.೬೭, ದ ರ ೨೨೬ ಜ ೆೇವ) ಸ್ ಕ್ಷಮದಶಿವನಿ ರಾಶಿಯ ಅತ್ತೆಜವಲ್ ತಾರ . (೧) α ದ ರದಶಿವನಿ (ತ ೇಉ ೩.೪೮, ದ ರ ೨೫೬ ಜ ೆೇವ) ದ ರದಶಿವನಿ ರಾಶಿಯ ಅತ್ತೆಜವಲ್ ತಾರ .

ಅರ್ಾವತ್, ಇವ ರಡ

ಕ್ಷಿೇಣ ತಾರ ಗಳು. ಎುಂದ ೇ, ಇವ ರಡತ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಬರಿಗತಣಿಣನಿುಂದ

141


ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಸಾಹಸ್ಕ ೆ ಕ ೈ ಹಾಕದಿರತವ ದ ೇ ಕ್ ೇಮ. ದ ರದಶವಕಗಳ ನ ರವಿನಿುಂದ ನ ೇಡಬ ೇಕಾದ ಈ ರಾಶಿಗಳ ವಲ್ಯಗಳನ್ತನ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ.

ಸ್ ಕ್ಷಮದಶಿವನಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಮಕರ, ಧ್ನ್ತ, ದ ರದಶಿವನಿ (ಮ ಲ ), ಸುಂಧ್ , ಬಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಮೇನ್. ದ ರದಶಿವನಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ವ ೇದಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಕರಿೇಟ, ಸುಂಧ್ , ಸ್ ಕ್ಷಮದಶಿವನಿ (ಮ ಲ ), ಮಯ ರ, ಧ್ನ್ತ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ಲ್ಲಿ ದ ೀವವಹಗ (೩೬. ಏಪಸ್ಟ, ವಿಸತೇಣವ ೨೦೬.೩೨೭ ಚ ಡಿಗಿರ) ನಿಮಮ ದೃಗ ೊಚರ ಖಗ ೇಳದ ಳಕ ೆ ಒುಂದತ ಹ ಜ ೆಯಿಟತಿ ಮಾಯವಾಗತವ ರಾಶಿ ಇದ . ಉತ್ತರ ಅಕ್ಾುಂಶ ಪರದ ೇಶವಾಸಗಳಿಗ ಇದರ ಮತ್ತತ ಇದರ ಅತ್ತೆಜವಲ್ ತಾರ α ದ ೇವವಿಹಗದ ಪೂಣವ ದಶವನ್ ಭಾಗೆವಿಲ್ಿ. ಎುಂದ ೇ, ವಲ್ಯ ಅುಂದಾಜತ ಮಾಡಿ.

ಇದರ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ :ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರರಕ ೇಣಿ, ವೃತ್ರತನಿೇ, ಮಶಕ, ಚುಂಚಲ್ವಣಿವಕಾ, ಅಷ್ಿಕ, ಮಯ ರ, ವ ೇದಿಕಾ.

142


ಸಿಂಹಾವಲ ೂೀಕನ ಆಗಸ್ಟಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ಗುಂಟ ಗ

ದೃಗ ೊೇಚರ ಖಗ ೇಳಾಧ್ವವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣವವಾಗಿ

ಅವಲ ೇಕ್ಕಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ುಂಡ ರಾಶಿಗಳನ್ ನ, ವಿಶಿಷ್ಿ ತಾರ ಗಳನ್ ನ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ ನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದೃಗ ೊೇಚರ ಖಗ ೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ ನ ಬರ ದಿಡಿ .

143


೨.೯

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್

ತಾರಾ ಪಟ ೧. ವಾಸ್ತವಿಕ

144


ತಾರಾ ಪಟ ೨. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

145


ತಾರಾ ಪಟ ೩. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

146


ತಾರಾ ಪಟ ೪. ರಾಶಿಚಕರ

147


ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ ಸ ಪ ಿುಂಬರ್ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖಮಧ್ೆದ ಸ್ತತ್ತಣ ವಲ್ಯವನ್ತನ ಒಮ್ಮಮ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ನ ೇಡಿ. ಖಮಧ್ೆದಿುಂದ ಉತ್ತರಕ ೆ ತ್ತಸ್ತ ದ ರದಲ್ಲಿ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಯುಂದತ ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇದತ ವಿೇಣಾ ರಾಶಿಯ ಅಭಿಜಿತ್ ತಾರ . ಅದರುಂದ ಪಶಿಿಮಕ ೆ ದಿಗುಂತ್ಕ್ೆುಂತ್ ತ್ತಸ್ತ ಮ್ಮೇಲ ಇನ ನುಂದತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗ ೇಚರಸ್ತತ್ತದ . ಇದತ ಸಾವತ್ರೇ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಎುಂದತ ಗತರತತ್ರಸ್ಲಾಗತತ್ರತರತ ಸ್ಹದ ೇವ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ .ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್ ಚನ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಸ. ಹುಂತ್೧: ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳು ಇವ :  ಏಪ್ರರಲ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ಸ್ಹದ ೇವ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಸ್ಹದ ೇವ ಪಶಿಿಮ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ ಉತ್ತರಕ ೆ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಇದ .  ಮ್ಮೇ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ತ್ತಲಾ, ಉತ್ತರ ಕ್ರೇಟ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕ್ ತ್ತಲಾ ಪಶಿಿಮ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಇದ .  ಜ ನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ವೃಶಿಿಕ, ಚತ್ತಷ್ೆ, ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ಭಿೇಮ, ವಿೇಣಾ, ಉರಗಧ್ರ ಮತ್ತತ ಸ್ಪಗ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಜತಲ ೈ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ರಾಜಹುಂಸ್, ಶೃಗಾಲ್, ಧ್ನಿಷ್ಾಾ, ಶರ, ಗರತಡ, ಖ ೇಟಕ, ವ ೇದಿಕಾ ಮತ್ತತ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ರೇಟ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಜನ್ವರ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೯ ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರತವ ಮಾಹಿತ್ರಯ ನ ರವಿನಿುಂದ ಯತಧಿಷ್ಠಾರ ರಾಶಿಯನ್ತನ ರಾಜಹುಂಸ್ದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಇದ ೇ ಮಾಗಗದಶಿಗಯಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ಮತಸ್ಲ್ಲೇ ರಾಶಿಯನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇದ ೇ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೭ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ಕತುಂತ್ರೇ ರಾಶಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ೆನ್ ಪೂವಗ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸದ . ಅದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಅದರ ನ ರವಿನಿುಂದ ಧ್ತರವ ತಾರ ಯನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇದ ೇ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೮ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ನ್ಕತಲ್ ರಾಶಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ೆನ್ ಪೂವಗ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸದ . ಅದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಮಾರ್ಚಗ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ಲ್ಘುಸ್ಪತಷ್ಠಗಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.

148


 ಆಗಸ್ಟಿ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ಕ್ಶ ೇರ, ಧ್ನ್ತ, ಮಕರ, ಸ್ ಕಮದಶಿಗನಿ ಮತ್ತತ ದ ರದಶಿಗನಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೨: ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಯಿಸರತವ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಕಾಯಗ ಈಗ ಮಾಡಬ ೇಕ್ದ . ದಿಗುಂತ್ದ ಆಗ ನೇಯ ದಿಗಿಬುಂದತವಿಗಿುಂತ್ ತ್ತಸ್ತಮ್ಮೇಲ ಎರಡತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳುಳಳ ಬಕ ರಾಶಿ (೪೪. ಗರಸ್ಟ, ವಿಸತೇಣಗ ೩೬೫.೫೧೩ ಚ ಡಿಗಿರ) ಉದಯವಾಗಿರತವ ದನ್ತನ ಗಮನಿಸ. (೧) α ಬಕ (ತ ೇಉ ೧.೭೬, ದ ರ ೧೦೧ ಜ ೆೇವ) ಮತ್ತತ (೨) β ಬಕ (ತ ೇಉ ೨.೧೧, ದ ರ ೧೭೨ ಜ ೆೇವ) ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ (೩) γ ಬಕ (ತ ೇಉ ೩.೦೦, ದ ರ ೧೯೯ ಜ ೆೇವ), (೪) ε ಬಕ (ತ ೇಉ ೩.೪೮, ದ ರ ೧೨೯ ಜ ೆೇವ) ಮತ್ತತ (೫) δ1 ಬಕ (ತ ೇಉ ೩.೯೬, ದ ರ ೩೨೨ ಜ ೆೇವ) ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ.

ಬಕ ರಾಶಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ದಕ್ಷಿಣ ಮೇನ್, ಸ್ ಕ್ಷಮದಶಿಗನಿ, ಸುಂಧ್ , ಶ ೆೇನ್, ಚಕ ೇರ, ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ ಬಕ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತರಕ ೆ ಇನ ನುಂದತ ಉಜವಲ್ ತಾರ (೧) α ದಕ್ಷಿಣ ಮೇನ್ (ಮೇನಾಕ್ಷಿ, ಫೇಮಲಾೆಟ್, ತ ೇಉ ೧.೨೧, ದ ರ ೨೫ ಜ ೆೇವ) ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ , ಇದತ ದಕ್ಷಿಣ ಮೀನ ರಾಶಿಯ (೩೧. ಪ ೈಸೇಜ್ ಆಸಿನ್ಸ್ಟ, ವಿಸತೇಣಗ ೨೪೫.೩೭೫ ಚ ಡಿಗಿರ) ಪರಧಾನ್ ತಾರ . ಉಳಿದವ ಬಲ್ತ ಕ್ಷಿೇಣ ತಾರ ಗಳಾದದರುಂದ ಬರಗಣ್ಣಿನಿುಂದ

149


ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಬಲ್ತ ಕಷ್ಿ. ಭಗಿೇರಥ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡಬಯಸ್ತವವರಗಾಗಿ ಮ ರತ ಶೃುಂಗ ತಾರ ಗಳ ವಿವರ ಇುಂತ್ರದ : (೨) ε ದಕ್ಷಿಣ ಮೇನ್ (ತ ೇಉ ೪.೧೮, ದ ರ ೭೩೮ ಜ ೆೇವ), (೩) δ ದಕ್ಷಿಣ ಮೇನ್ (ತ ೇಉ ೪.೨೨, ದ ರ ೧೭೦ ಜ ೆೇವ), (೪) ι ದಕ್ಷಿಣ ಮೇನ್ (ತ ೇಉ ೪.೩೩, ದ ರ ೨೧೦ ಜ ೆೇವ).

ದಕ್ಷಿಣ ಮೇನ್ ರಾಶಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ : ಮಕರ, ಸ್ ಕ್ಷಮದಶಿಗನಿ, ಬಕ, ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ, ಕತುಂಭ ಧ್ನ್ತ ಮತ್ತತ ಗರತಡ ರಾಶಿಗಳಿಗ ಪೂವಗದಲ್ಲಿ ತಾಗಿಕ ುಂಡಿದ ಕ ೆಂಭ ರಾಶಿ (೧೬. ಅಕ ವೇರಅಸ್ಟ, ವಿಸತೇಣಗ ೯೭೯.೮೫೪ ಚ ಡಿಗಿರ). ರ ೇಖಾಚಿತ್ರದ ನ ರವಿನಿುಂದ ಎರಡತ ಹ ಚತಿಕಮಮ ಸ್ಮೇಜವಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ತನ, (೧) β ಕತುಂಭ (ಸ್ಡಲ್ಸ್ಡ್, ತ ೇಉ ೨.೮೯, ದ ರ ೬೭೭ ಜ ೆೇವ) ಮತ್ತತ (೨) α ಕತುಂಭ (ಸ್ಡಲ್ಮಾಲ್ಲಕ್, ತ ೇಉ ೨.೯೪, ದ ರ ೭೯೦ ಜ ೆೇವ) ಗತರತತ್ರಸ. ಇವ ಕತುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅತ್ೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು. ತ್ದನ್ುಂತ್ರ (೩) δ ಕತುಂಭ (ತ ೇಉ ೩.೨೬, ದ ರ ೧೭೧ ಜ ೆೇವ), (೪) ೮೮ ಕತುಂಭ (ತ ೇ ಉ ೩.೬೮, ದ ರ ೨೪೨ ಜ ೆೇವ), (೫) λ ಕತುಂಭ (ತ ೇಉ ೩.೭೫, ದ ರ ೩೭೭ ಜ ೆೇವ), (೬) ε ಕತುಂಭ (ತ ೇಉ ೩.೭೭, ದ ರ ೨೩೧ ಜ ೆೇವ), (೭) γ ಕತುಂಭ (ತ ೇಉ ೩.೮೪, ದ ರ ೧೪೯ ಜ ೆೇವ) ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. β ಕತುಂಭವ ೇ (ಸ್ಡಲ್ಸ್ಡ್) ಭಾರತ್ರೇಯ ಜ ೆೇತ್ರಷ್ಿಕರದ ಶತಭಿಷ (ಸ್ಡಲ್ಸ್ಡ್) ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ದ ಪರಮತಖ ತಾರ .

150


ಕತುಂಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ತತ್ತಣ ರಾಶಿಗಳು ಇವ :ಮೇನ್, ನ್ಕತಲ್, ಕ್ಶ ೇರ, ಧ್ನಿಷ್ಾಾ, ಗರತಡ, ಮಕರ, ದಕ್ಷಿಣ ಮೇನ್, ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ, ತ್ರಮುಂಗಿಲ್ . ಸೆಂಹಾವಲೆ ೀಕನ ಸ ಪ ಿುಂಬರ್ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ ಗುಂಟ ಗ ದೃಗ ಗೇಚರ ಖಗ ೇಳಾಧ್ಗವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಅವಲ ೇಕ್ಸ ಪರಚಯ ಮಾಡಿಕ ುಂಡ ರಾಶಿಗಳನ್ ನ, ವಿಶಿಷ್ಿ ತಾರ ಗಳನ್ ನ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ ನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದೃಗ ಗೇಚರ ಖಗ ೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ ನ ಬರ ದಿಡಿ .

151


೨.೧೦ ಅಕ ್ಟೋಬರ್ ತಾರಾ ಪಟ ೧. ವಾಸ್ತವಿಕ

152


ತಾರಾ ಪಟ ೨. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

153


ತಾರಾ ಪಟ ೩. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

154


ತಾರಾ ಪಟ ೪. ರಾಶಿಚಕರ

155


ವೋಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ ಅಕ ್ಿೇಬರ್ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖಮಧ್ೆದ ಉತ್ತರಕ ೆ ತ್ತಸ್ತ ದ್ರದಲ್ಲಿ ಒುಂದತ, ಅದರ ಪಶಿಿಮಕ ೆ ತ್ತಸ್ತ ದ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ ್ನುಂದತ, ಖಮಧ್ೆದ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿ ಪಶಿಿಮಕ ೆ ಮತ ್ತುಂದತ ಹಿೇಗ ಸಾಪ ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಉಜವಲ್ವಾದ ಮ್ರತ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇವ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ರಾಜಹುಂಸ್ ರಾಶಿಯ ಹುಂಸಾಕ್ಷಿ, ವಿೇಣಾ ರಾಶಿಯ ಅಭಿಜಿತ್ ಮತ್ತತ ಗರತಡ ರಾಶಿಯ ಶ್ರವಣ ತಾರ ಗಳು. ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್್ಚನ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಿಸ. ಹುಂತ್ ೧: ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳು ಇವ :  ಜ್ನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ವೃಶಿಿಕ, ಸ್ತಯೇಧ್ನ್, ಭಿೇಮ, ವಿೇಣಾ, ಉರಗಧ್ರ ಮತ್ತತ ಸ್ಪಗ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ವೃಶಿಿಕ ಪಶಿಿಮ ದಿಶ ಯಲ್ಲಿ ತ್ತಸ್ತ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿಯ್ ಉರಗಧ್ರ ಮತ್ತತ ಭಿೇಮ ಪಶಿಿಮ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿಯ್ ಇದ . ಸ್ತಯೇಧ್ನ್ ಭಾಗಶ್ಃ ಅಸ್ತವಾಗಿದ .  ಜತಲ ೈ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ರಾಜಹುಂಸ್, ಶ್ೃಗಾಲ್, ಧ್ನಿಷ್ಾಾ, ಶ್ರ, ಗರತಡ, ಖ ೇಟಕ ಮತ್ತತ ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರಿೇಟ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೯ ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರತವ ಮಾಹಿತ್ರಯ ನ ರವಿನಿುಂದ ಯತಧಿಷ್ಠಾರ ರಾಶಿಯನ್ತನ ರಾಜಹುಂಸ್ದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತತ ಮತಸ್ಲ್ಲೇ ರಾಶಿಯನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಈ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೭ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಕತುಂತ್ರೇ ರಾಶಿಯನ್್ನ ಹುಂತ್ ೮ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ನ್ಕತಲ್ ರಾಶಿಯನ್್ನ ಗತರತತ್ರಸ. ಈ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಮೇಷ ಮತ್ತತ ತ್ರಮುಂಗಿಲ್ ರಾಶಿಗಳು ಪೂವಗದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸವ . ಪೂವಗ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿ ಇರತವ ತ್ರಮುಂಗಿಲ್ವನ್್ನ ಅದಕ ೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಾಗಿಕ ್ುಂಡತ ಮೇಷವೂ ಇದ ,ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೫ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಚಕ ್ೇರ ರಾಶಿಯತ ಪೂವಗ ದಿಗುಂತ್ದ ಹ ಚತಿಕಮಮ ಆಗ ನೇಯದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸದ . ಬಕ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮಕಿೆರತವ ಇದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೮ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಮೇನ್ ಮತ್ತತ ದರರಪದಿ ರಾಶಿಗಳು ಪೂವಗದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸವ . ಮೇಷ, ಮೇನ್ ಮತ್ತತ ನ್ಕತಲ್ ರಾಶಿಗಳ ನ ರವಿನಿುಂದ ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೧೦ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ ರಾಶಿಯ್ ಉದಯಿಸದ . ತ್ರಮುಂಗಿಲ್ದ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ತಾಗಿಕ ್ುಂಡಿರತವ ಇದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಆಗಸ್ಟಿ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಕಿಶ ೇರ, ಧ್ನ್ತ, ಮಕರ, ಸ್್ಕಮದಶಿಗನಿ ಮತ್ತತ ದ್ರದಶಿಗನಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.

156


 ಸ ಪ ಿುಂಬರ್ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಬಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಮೇನ್ ಮತ್ತತ ಕತುಂಭ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಮಾರ್ಚಗ ಮಾಗಗದಶಿಗಯ ಹುಂತ್ 6 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಲ್ಘುಸ್ಪತಷ್ಠಗ ರಾಶಿ ಗತರತತ್ರಸ. ಹುಂತ್ ೨: ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಯಿಸರತವ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಕಾಯಗ ಈಗ ಮಾಡಬ ೇಕಿದ . ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ ಸ್ಮೇಪದ ದಿಗುಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮಯ್ರ ರಾಶಿ (೪೮. ಪ ೇವೇ, ವಿಸತೇಣಗ ೩೭೭.೬೬೬ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಈ ರಾಶಿಯ ಉಜವಲ್ ತಾರ (೧) α ಮಯ್ರವನ್ತನ (ತ ್ೇಉ ೧.೯೨, ದ್ರ ೧೮೪ ಜ ್ೆೇವ) ಮೊದಲ್ತ ಗತರತತ್ರಸ. ತ್ದನ್ುಂತ್ರ (೨) β ಮಯ್ರವನ್ತನ (ತ ್ೇಉ ೩.೪೨, ದ್ರ ೧೩೯ ಜ ್ೆೇವ) ತಾರ ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ. ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗಶ್: ಗ ್ೇಚರಿಸ್ತವ ರಾಶಿ ಆದದರಿುಂದ ಗತರತತ್ರಸ್ಲಾಗದಿದದರ ನಿರಾಶ್ರಾಗಬ ೇಕಿಲ್ಿ.

ಮಯ್ರಕ್ೆ ಬಕಕ್ೆ ನ್ಡತವ ಸಿಂಧ್ ರಾಶಿ (೮೩. ಇುಂಡಸ್ಟ, ವಿಸತೇಣಗ ೨೯೪.೦೦೬ ಚ ಡಿಗಿರ) ಇದ . ಇದರ ಅತ್ತೆಜವಲ್ ತಾರ α ಸುಂಧ್್ (ತ ್ೇಉ ೩.೧೦, ದ್ರ ೧೦೨ ಜ ್ೆೇವ). ಕ್ಷಿೇಣ ತಾರ . ಎುಂದ ೇ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ದತ ಬಲ್ತ ಕಷಿ. ಅದನ್ತನ ಅದರ ಪಾಡಿಗ ಬಿಡತವ ದ ೇ ಒಳಿತ್ತ. 157


ಸಿಂಹಾವಲ ್ೋಕನ ಅಕ ್ಿೇಬರ್ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ ಗುಂಟ ಗ ದೃಗ ್ಗೇಚರ ಖಗ ್ೇಳಾಧ್ಗವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಅವಲ ್ೇಕಿಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ್ುಂಡ ರಾಶಿಗಳನ್್ನ, ವಿಶಿಷಿ ತಾರ ಗಳನ್್ನ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್್ನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದೃಗ ್ಗೇಚರ ಖಗ ್ೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್್ನ ಬರ ದಿಡಿ .

158


೨.೧೧ ನವ ೆಂಬರ್ ತಾರಾ ಪಟ ೧. ವಾಸ್ತವಿಕ

159


ತಾರಾ ಪಟ ೨. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

160


ತಾರಾ ಪಟ ೩. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

161


ತಾರಾ ಪಟ ೪. ರಾಶಿಚಕರ

162


ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ ನ್ವ ುಂಬರ್ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂವವ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ಚಿದ ಉತ್ತರಾಭಿಮತಖವಾಗಿ ದಿಗುಂತ್ದಗತುಂಟ ಕಣ್ತು ಹಾಯಿಸದರ ಎರಡತ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತವ . ಮೊದಲ್ನ ಯದತ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ರ ೇಹಿಣಿ ತಾರ , ಎರಡನ ಯದತ ವಿಜಯಸಾರಥಿಯ ಬರಹ್ಮಹ್ಿದಯ ತಾರ . ಇವ ರಡ

ರಾಶಿಗಳು ಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಉದಯಿಸಲ್ಿ. ಖಮಧ್ೆದಿುಂದ ವಾಯವೆದತ್ತ ಕಣ್ತು ಹಾಯಿಸದರ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ

ರಾಜಹ್ುಂಸ್ ರಾಶಿಯ ಹ್ುಂಸಾಕ್ಷಿ ತಾರ ಯ

ವಿೇಣಾ ರಾಶಿಯ ಅಭಿಜಿತ್ ತಾರ ಯ

ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ .

ಖಮಧ್ೆದಿುಂದ ಪಶಿಿಮ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ತ್ತ ಕಣ್ತು ಹಾಯಿಸದರ ಗರತಡ ರಾಶಿಯ ಶ್ರವಣ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸದ ಬಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್ ಚನ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣ್ವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಿಸ. ಹ್ುಂತ್ ೧: ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳು ಇವ :  ಜ ನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹ್ುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ವಿೇಣಾ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಜತಲ ೈ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹ್ುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ರಾಜಹ್ುಂಸ್, ಶೃಗಾಲ್, ಧ್ನಿಷ್ಾಾ, ಶರ, ಗರತಡ ಮತ್ತತ ಖ ೇಟಕ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಜನ್ವರಿ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹ್ುಂತ್ ೯ ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರತವ ಮಾಹಿತ್ರಯ ನ ರವಿನಿುಂದ ಯತಧಿಷ್ಠಾರ ರಾಶಿಯನ್ತನ ರಾಜಹ್ುಂಸ್ದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸ. ಇದ ೇ ಹ್ುಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸರತವ ಮತಸ್ಲ್ಲೇ ರಾಶಿಯನ್ ನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಆಗಸ್ಟಿ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹ್ುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಕಿಶ ೇರ, ಧ್ನ್ತ, ಮಕರ ಮತ್ತತ ಸ್ ಕಮದಶಿವನಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಧ್ನ್ತ ಅಸ್ತವಾಗತತ್ರತದ .  ಸ ಪ ಿುಂಬರ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹ್ುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಬಕ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಮೇನ್ ಮತ್ತತ ಕತುಂಭ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ.  ಜನ್ವರಿ ಮಾಗವದಶಿವ ಹ್ುಂತ್ ೭ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಕತುಂತ್ರೇ ರಾಶಿ ಗತರತತ್ರಸ.  ಮಾರ್ಚವ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹ್ುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಲ್ಘುಸ್ಪತಷ್ಠವ ರಾಶಿ ಗತರತತ್ರಸ.  ಜನ್ವರಿ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹ್ುಂತ್ ೮ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ನ್ಕತಲ್ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇದತ ಈಗ ಖಮಧ್ೆದ ಸ್ಮೇಪದಲ್ಲಿ ಇದ .  ಜನ್ವರಿ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹ್ುಂತ್ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಮೇಷ ಮತ್ತತ ತ್ರಮುಂಗಿಲ್ ರಾಶಿಗಳು ಪೂವವ ದಿಗುಂತ್ಕಿಕುಂತ್ ತ್ತಸ್ತ ಮೇಲ್ಲವ . ಇದ ೇ ಹ್ುಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಪಾರ್ವ ರಾಶಿ ಈಶಾನ್ೆ ದಿಗುಂತ್ದ ಸ್ಮೇಪ ಉದಯವಾಗಿದ ,

163


ಗತರತತ್ರಸ. ಹ್ುಂತ್ ೫ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಚಕ ೇರ ರಾಶಿಯತ ಖಗ ೇಳದ ಪೂವಾವಧ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ . ಬಕ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಿಮಕಿಕರತವ ಇದನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇದ ೇ ಹ್ುಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಅಗಿನಕತುಂಡ ರಾಶಿ ಈಗ ಪೂವವದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಿರತವ ದನ್ತನ ನ ೇಡಬಹ್ತದತ. ಹ್ುಂತ್ ೮ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಮೇನ್ ಮತ್ತತ ದರರಪದಿ ರಾಶಿಗಳು ಖಗ ೇಳದ ಪೂವಾವಧ್ವದಲ್ಲಿ ಇವ . ಮೇಷ, ಮೇನ್ ಮತ್ತತ ನ್ಕತಲ್ ರಾಶಿಗಳ ನ ರವಿನಿುಂದ ಇವನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಹ್ುಂತ್ ೧೦ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತ್ರಸ. ಇದತ ತ್ರಮುಂಗಿಲ್ದ ದಕ್ಷಿಣ್ಕ ಕ ಚಕ ೇರದ ಉತ್ತರಕ ಕ ತಾಗಿಕ ುಂಡಿದ . ಹ್ುಂತ್ ೨: ಈ ತ್ರುಂಗಳು ಉದಯಿಸರತವ ಗತರತತ್ರಸ್ತವ ಕಾಯವ ಈಗ ಮಾಡಬ ೇಕಿದ .

ದಕ್ಷಿಣ್ ದಿಗಿಬುಂದತವಿಗ ತಾಗಿಕ ುಂಡತ ಶ ಯೀನ ರಾಶಿ (೭೭. ಟತೆಕ ೇನ್, ವಿಸತೇಣ್ವ ೨೯೪.೫೫೭ ಚ ಡಿಗಿರ) ಭಾಗಶಃ ಉದಯಿಸದ . α ಶ ೆೇನ್ (ತ ೇಉ ೨.೮೬, ದ ರ ೧೯೭ ಜ ೆೇವ) ಗತರತತ್ರಸ್ಲ್ತ ಪರಯತ್ರನಸ್ಬಹ್ತದಾದ ತಾರ . ಈ ಪರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸವ ಆಗದಿದದರ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಅದರ ಪಾಡಿಗ ಬಿಟತಿ ಮತುಂದತವರಿಯತವ ದತ ಉತ್ತಮ . ಉಳಿದವ ಬಲ್ತ ಕ್ಷಿೇಣ್ ತಾರ ಗಳಾಗಿರತವ ದ ೇ ಇದಕ ಕ ಕಾರಣ್. ಸೆಂಹಾವಲ ೀಕನ ನ್ವ ುಂಬರ್ ತ್ರುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತ್ರರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ ಗುಂಟ ಗ ದೃಗ ಗೇಚರ ಖಗ ೇಳಾಧ್ವವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಅವಲ ೇಕಿಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ುಂಡ ರಾಶಿಗಳನ್ ನ, ವಿಶಿಷಿ ತಾರ ಗಳನ್ ನ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ ನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದೃಗ ಗೇಚರ ಖಗ ೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ ನ ಬರ ದಿಡಿ .

164


೨.೧೨ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ತಾರಾ ಪಟ ೧. ವಾಸ್ತವಿಕ

165


ತಾರಾ ಪಟ ೨. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಹಿತ್

166


ತಾರಾ ಪಟ ೩. ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತತ ರಾಶಿಗಳ ಸೇಮಾರ ೇಖ ಮತ್ತತ ಅಕರಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಶಿನಾಮಗಳನ್ತನ ಅಳವಡಿಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ ಸ್ಹಿತ್

167


ತಾರಾ ಪಟ ೪. ರಾಶಿಚಕರ

168


ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗ ಈ ಹಿುಂದಿನ್ ತುಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸ ಆಗಿರತವ ದರುಂದ ಈ ತುಂಗಳು ಗತರತತಸ್ಬ ೇಕಾದ ಹ ೊಸ್ ರಾಶಿ ಇಲ್ಿ .ಡಿಸ ುಂಬರ್ ೧೫ ರುಂದತ ರಾತರ ಸ್ತಮಾರತ ೮ ಗುಂಟ ಗ ನಿಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂವವ ದಿಗಿಬುಂದತವಿಗಿುಂತ್ ತ್ತಸ್ತ ಮೇಲ ವಿಶಿಷ್ಿ, ವಿಚಿತ್ರ ಜ್ಾೆಮಿತೇಯ ಆಕಾರದಿುಂದಲ್ೊ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳ ಉಜವಲ್ ಪರಭ ಯುಂದಲ್ೊ ರಾರಾಜಿಸ್ತತತರತವ ಮೊರತ ಏಕರ ೇಖಾಗತ್ ಸ್ಮೇಜವಲ್ ತಾರ ಗಳು ನಿಮಮ ಗಮನ್ ಸ ಳ ಯತತ್ತದ . ಇವ ಮಹಾವಾೆಧ ರಾಶಿಯ ಸ್ದಸ್ೆ ತಾರ ಗಳು. ಇವನ್ತನ ಗತರತತಸದ ಬಳಿಕ ಈ ಮತುಂದಿನ್ ಸ್ೊಚನ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮತುಂದತವರಸ. ಈ ತುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹತದಾದ ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳು ಇವ :  ಜನ್ವರ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೧ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ಮಹಾವಾೆಧ, ವೃಷ್ಭ, ವ ೈತ್ರಣೇ ಮತ್ತತ ಶಶ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸ. ಇದ ೇ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ಮದಲ ೊಗುಂಡತ ಹುಂತ್ ೧೦ ರ ವರ ಗ ವಿವರಸದ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕಿ ಈ ತುಂಗಳು ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ ಬಹತದಾದ ವಿಜಯಸಾರಥಿ,

ಪಾರ್ವ,

ಮೇಷ್,

ತಮಿುಂಗಿಲ್,

ಅಗಿನಕತುಂಡ,

ಚಕ ೊೇರ,

ಹ ೊೇರಾಸ್ೊಚಿೇ, ವರಶಚನ್, ದಿೇರ್ವಕುಂಠ, ಕತುಂತೇ, ತರಕ ೊೇಣ, ಮಿೇನ್, ನ್ಕತಲ್, ದರರಪದಿ, ಮತಸ್ಲ್ಲೇ, ಯತಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತತ ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸ.  ಜೊನ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೩ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ವಿೇಣಾ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಗತರತತಸ. ಇದತ ವಾಯವೆದಲ್ಲಿ ಬಾನ್ುಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ಇದ .  ಜತಲ ೈ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ರಾಜಹುಂಸ್, ಶೃಗಾಲ್, ಧನಿಷ್ಾಿ ಮತ್ತತ ಶರ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸ. ಇವ ಪಶಿಚಮ ದಿಗುಂತ್ದ ಸ್ಮಿೇಪ ಇವ .  ಆಗಸ್ಟಿ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ಕಿಶ ೇರ, ಮಕರ ಮತ್ತತ ಸ್ೊಕಮದಶಿವನಿ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸ. ಇವ ಪಶಿಚಮ ದಿಗುಂತ್ದ ಸ್ಮಿೇಪ ಇವ .  ಸ ಪ ಿುಂಬರ್ ಮಾಗವದಶಿವಯ ಹುಂತ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ ಬಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್ ಮತ್ತತ ಕತುಂಭ ರಾಶಿಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸ. ಉತ್ತರ ಅಕ್ಾುಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಲ್ಯದ ತ್ತಣತಕೊ ಗ ೊೇಚರಸ್ದ ರಾಶಿಗಳು: ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ ಮತ್ತತ ಅಷ್ಿಕ. ಎುಂದ ೇ, ಅವ ಗಳ ಮಾಹಿತ ನಿೇಡಿಲ್ಿ.

169


ಸೆಂಹಾವಲ ೀಕನ ಡಿಸ ುಂಬರ್ ತುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ರಾತರ ಸ್ತಮಾರತ ೮.೦೦ ಗುಂಟ ಗ ದೃಗ ೊಗೇಚರ ಖಗ ೊೇಳಾಧವವನ್ತನ ಸ್ುಂಪೂಣವವಾಗಿ ಅವಲ ೊೇಕಿಸ ಪರಚಯ ಮಾಡಿಕ ೊುಂಡ ರಾಶಿಗಳನ್ೊನ, ವಿಶಿಷ್ಿ ತಾರ ಗಳನ್ೊನ ‘ನ್ಕ್ಷತ್ರ’ಗಳನ್ೊನ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ .ಅವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸದ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತತ ನಿಮಮ ದೃಗ ೊಗೇಚರ ಖಗ ೊೇಳದಲ್ಲಿ ಅವ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ೊನ ಬರ ದಿಡಿ .

ವಭಾರ್ ೩ ರಾರ್ಶನಾಮ ರಹಸ್ಯ ೩.೧ ಹಿನ ೆಲ ಜ್ ೊೆೇತಶಾಾಸರೇಯ ಮಹತ್ವ ಉಳಳ ದಾವದಶ ರಾಶಿಗಳಿಗ ಅವ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವ ಪರಧಾನ್ ಪ ುಂಜದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪಸಕ ೊುಂಡ ಆಕೃತಗಳ ಹ ಸ್ರನ್ತನ ಇಟಿುಂತ ಮೇಲ ೊನೇಟಕ ೆ ಕುಂಡರೊ ಆ ಹ ಸ್ರತಗಳಿಗ ಕತತ್ೊಹಲ್ಕಾರ ಹಿನ ನಲ ಇದ . ಈ ರಾಶಿಚಕರದ ಕಲ್ಪನ ರೊಪ ಗ ೊುಂಡದತು ಪಾರಚಿೇನ್ ಈಜಿಪಿನ್ಲ್ಲಿ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ್ವರುಂದ ಗಿರೇಕರತ, ಗಿರೇಕರುಂದ ಭಾರತೇಯರತ ಈ ಪರಕಲ್ಪನ ಯನ್ತನ ತ್ಮಮದಾಗಿಸಕ ೊುಂಡರತ. ಆದುರುಂದ ಈ ಎಲ್ಿ ಸ್ುಂಸ್ೃತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಹ ಸ್ರತಗಳ ಅರ್ವ ಬದಲಾಗಿಲ್ಿ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ್ವರತ ಕತರ, ಗೊಳಿ ಇವ ೇ ಮದಲಾದ ಪದಗಳನ್ತನ ಏಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರತ ಎುಂಬತದಕ ೆ ಕತತ್ೊಹಲ್ಕಾರ ವಾದವುಂದತ ಇುಂತದ : ಈಗಿನ್ ಮಾರ್ಚವ ೨೧ ರುಂದ ಏಪ್ಟರಲ್೨೨ – ಈಜಿಪ್ಟಿನ್ಲ್ಲಿ ಕತರಗಳು ಹ ಚ್ಾಚಗಿ ಮರ ಹಾಕತವ ಕಾಲ್. ಎುಂದ ೇ ಇದತ ಮೇಷ್ (Aries, the Ram) ಮಾಸ್. ತ್ದನ್ುಂತ್ರದ ತುಂಗಳು ಈಜಿಪ್ಟಿನ್ ರ ೈತ್ರತ ನ ಲ್ ಉಳುವ ಕಾಲ್. ಆದುರುಂದ ಅದತ ವೃಷ್ಭ (Taurus, the Bull) ಮಾಸ್. ಮತುಂದಿನ್ ತುಂಗಳು ಈಜಿಪ್ಟಿನ್ವರಗ ಪ್ಟರಯವಾಗಿದು ಮೇಕ ಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಅವಳಿಜವಳಿ ಮರಗಳನ್ತನ ಈಯತತತದು ಕಾಲ್, ಮಿರ್ತನ್ (Gemini, the Twins) ಮಾಸ್. ಈ ಮೊರತ ತುಂಗಳ ಕಾಲ್ ಪೂವವದಿುಂದ ಉತ್ತರಕ ೆ ಚಲ್ಲಸ್ತತತದು ಸ್ೊಯವ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ಹಿುಂದಿರತಗಲ್ತ ಆರುಂಭಿಸ್ತವ ಕಾಲ್. ಹಿುಂದಕ ೆ ತ ವಳಿಕ ೊುಂಡಿ ನ್ಡ ಯತವುಂತ ಕಾಣತವ ಏಡಿಯ ಚಲ್ನ ಯನ್ತನ ಸ್ೊಯವನ್ ಈ ಚಲ್ನ ನ ನ್ಪ್ಟಸದುರುಂದ ಕಟಕ (Cancer, the Crab) ಮಾಸ್. ಆ ನ್ುಂತ್ರದ ಒುಂದತ ತುಂಗಳು ಈಜಿಪ್ಟಿಗ ಉರಬಿಸಲ್ಲನ್ ಕಾಲ್. ಮರತಭೊಮಿಯ ಸುಂಹಗಳು ನ ೈಲ್ ನ್ದಿೇ ದುಂಡ ಗ ಬರತತತದು ಕಾಲ್ - ಸುಂಹ (Leo, the Lion) ಮಾಸ್. ಆರನ ಯ ತುಂಗಳು ಸ್ತಗಿಗಯ ಕಾಲ್. ಎುಂದ ೇ, ಕತಲ್ವಧವಕಳಾದ ಕನ ೆಯ (Virgo, the Virgin) ಮಾಸ್. ಏಳನ ಯ ತುಂಗಳು, ಹಗಲ್ತ ರಾತರಗಳು ಹ ಚತಚ ಕಮಿಮ ಸ್ಮವಾಗಿರತತ್ತದು ಕಾಲ್ ತ್ತಲಾ (Libra, the Scales)

ಮಾಸ್.

ಎುಂಟನ ಯ ತುಂಗಳು ಈಜಿಪಿನ್ತನ ರ ೊೇಗರತಜಿನ್ಗಳು ಕಾಡತತತದು ಕಾಲ್, ಆದುರುಂದ ವೃಶಿಚಕ (Scorpio, the Scorpion)

ಮಾಸ್. ಒುಂಭತ್ತನ ಯ ತುಂಗಳು ಬ ೇಟ ಯಾಡತವ ಕಾಲ್. ಅವರ ಪರಮತಖ ಆಯತಧ, ಧನ್ತ

(Sagittarius, the Archer) ಮಾಸ್. ಹತ್ತನ ಯ ತುಂಗಳು ಸ್ೊಯವ ಉತ್ತರಾಭಿಮತಖಿಯಾಗಿ ಏರಲಾರುಂಭಿಸ್ತವ

170


ಕಾಲ್ ಕ ೊುಂಬಿನ್ ಹ ೊೇತ್ದ, ಅರ್ಾವತ್ ಮಕರ (Capricornus, the Horned Goat) ಮಾಸ್. ಮಳ ಬರತವ ತುಂಗಳು ನಿೇರತ ತ್ರತವವನ್, ಅರ್ಾವತ್ ಕತುಂಭ (Aquarius, the Water Bearer) ಮಾಸ್. ಮಳ ಗಾಲ್ದ ಬಳಿಕ ಮಿೇನ್ತಗಳು ಹ ೇರಳವಾಗಿ ದ ೊರ ಯತವ ತುಂಗಳು ಮಿೇನ್ (Pisces, the Fish) ಮಾಸ್. ಆಯಾಯಾ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ೊಯವ ಸ್ುಂಚರಸ್ತತತದು ಆಕಾಶ ಭಾಗಕ ೆ ಆ ಹ ಸ್ರತಗಳು. ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದು ತಾರ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ ೇ ಆಕೃತಗಳ ಕಲ್ಪನ ! ಅದ ೇನ ೇ ಇರಲ್ಲ, ಈಜಿಪ್ಟಿನ್ವರತ ಬಳಸ್ತತತದು ಹ ಸ್ರತಗಳನ್ತನ ಗಿರೇಕರತ ಭಾಷ್ುಂತ್ರಸಕ ೊುಂಡತ ತ್ಮಮ ಸ್ುಂಸ್ಸೃತಗಳ ಪ ರಾಣ ಕರ್ ಗಳನ್ತನ ಜ್ ೊೇಡಿಸದರತ, ಗಿರೇಕರತ ಬಳಸ್ತತತದು ಹ ಸ್ರತಗಳ ಪ ೈಕಿ ಒುಂಭತ್ತನ್ತನ ಭಾರತೇಯರತ ಯರ್ಾವತಾತಗಿ ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ಕ ೆ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರಸಕ ೊುಂಡರತ. ಮೊರರ ಹ ಸ್ರತಗಳನ್ತನ ಮೊಲ್ ಹ ಸ್ರತಗಳ ಧವನಿತಾರ್ವ ಕ ೊಡತವ ಹಾಗೊ ತ್ಮಮ ಸ್ುಂಸ್ೃತಗ ತ್ಕತೆದಾದ ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ ಹ ಸ್ರತಗಳಾಗಿ ಬದಲ್ಲಸದರತ. ಆಧತನಿಕರೊ ಈ ೧೨ ರಾಶಿಗಳ

ಕ್ ೇತ್ರಗಳ

ವಿಸತೇಣವಗಳನ್ತನ

ಬದಲ್ಲಸದುರೊ

ಮೊಲ್

ಗಿರೇಕ್-ಈಜಿಪ್ಟಿ

ಹ ಸ್ರತಗಳನ್ತನ

ಹಾಗ ಯ್ಕೇ

ಉಳಿಸಕ ೊುಂಡಿದಾುರ . ಉಳಿದ ೭೬ ರಾಶಿಗಳಿಗ

ಖಗ ೊೇಳವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿರತವ ಹ ಸ್ರತಗಳು ಬಹತತ ೇಕ ಪಾಶಾಚತ್ೆರಗ

ಚಿರಪರಚಿತ್ವಾಗಿರತವ ಭೊಚರ, ಜಲ್ಚರ, ಖಗಚರ ಜಿೇವಿಗಳ ಹಾಗೊ ವಸ್ತತಗಳ ಮತ್ತತ ಹ ೊೇಮರನ್ ಮಹಾಕಾವೆಗಳ ನಾಯಕ ನಾಯಕ ಯರದತು. ಊಪಯೇಗಿಸರತವ ಬಹತತ ೇಕ ಪದಗಳು ಗಿರೇಕ್, ಲಾೆಟ್ಟನ್ ಮೊಲ್ದವ . ಎುಂದ ೇ, ನ್ಮಗ ಅವ ಅರ್ವವಾಗತವ ದೊ ಕಷ್ಿ, ಅವ ಗಳನ್ತನ ಉಚಚರಸ್ತವ ದೊ ನ ನ್ಪ್ಟನ್ಲ್ಲಿ ಇಟತಿಕ ೊಳುಳವ ದೊ ಕಷ್ಿ. ಈ ಸ್ುಂಕಷ್ಿದಿುಂದ ಭಾರತೇಯರನ್ತನ ಪಾರತಮಾಡಲ ೊೇಸ್ತಗ ಭಾರತೇಯ ಸ್ುಂಸ್ಸೃತಗ ವಿಹಿತ್ವಾದ ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ ಹ ಸ್ರತಗಳನ್ತನ ಸ್ೃಷ್ಠಿಸದ ಖಾೆತ ಕನ್ನಡನಾಡತ ಕುಂಡ ಅದಿವತೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಲ ೇಖಕ ದಿ. ಆರ್ ಎಲ್ ನ್ರಸುಂಹಯೆ ಅವರಗ ಸ್ಲ್ತಿತ್ತದ . ಅವರತ ಅನ್ತಸ್ರಸದ ಸ್ೊತ್ರಗಳು ಇುಂತವ : ಯಾವ ದಾದರೊ ರಾಶಿಗ ಅರ್ವ ಪ ುಂಜಕ ೆ ಆಷ್ ೇವಯವಾದ ಭಾರತೇಯ ಹ ಸ್ರತ ಇದುರ ಅದನ್ತನ ಹಾಗ ಯ್ಕೇ ಉಳಿಸಕ ೊಳಳಬ ೇಕತ. ವೆಕಿತ ನಾಮಗಳಿರತವ ರಾಶಿಗಳಿಗ ಖಗ ೊೇಳದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ಸಾಥನ್, ಮೊಲ್ ಹ ಸ್ರನ್ ವೆಕಿತಗಳ ಹಿನ ನಲ ಇವನ್ತನ ಗಮನ್ದಲ್ಲಿ ಇಟತಿಕ ೊುಂಡತ ಭಾರತೇಯ ಪ ರಾಣಗಳಿುಂದ, ವಿಶ ೇಷ್ತ್ಃ ಮಹಾಭಾರತ್ದದಿುಂದ ಆಯು ನಾಯಕ ನಾಯಕ ಯರ ಹ ಸ್ರತಗಳನ್ತನ ಇಡಬ ೇಕತ.

ಇತ್ರ ರಾಶಿ ನಾಮಗಳಿಗ

ಭಾರತೇಯರಗ ಪರಚಿತ್ವಾಗಿರತವ ಅರ್ವಾ ಧವನಿತಾರ್ವ ಉಳಳ ಪಾರಭಾಷ್ಠಕ ಪದಗಳನ್ತನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಬ ೇಕತ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪದಗಳು ಭಾರತ್ದಾದೆುಂತ್ ಉಪಯೇಗಾಹವವಾದವ ಆಗಿರಬ ೇಕತ. ಈ ಸ್ುಂದಭವದಲ್ಲಿ ಇನ್ೊನ ಒುಂದತ ಅುಂಶ ಗಮನಿಸ್ಬ ೇಕತ. ಆಸ್ತಪಾಸನ್ ರಾಶಿಗಳ ಹ ಸ್ರತಗಳ ನ್ಡತವ ಸ್ುಂಬುಂಧ ಕಲ್ಲಪಸ ಕರ್ ಹ ಣ ಯಲ್ತ ಅನ್ತಕೊಲ್ವಾಗತವುಂತ ರಾಶಿಗಳಿಗ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಾುರ ಪ ರಾತ್ನ್ರತ. ಇದ ೇ ತ್ುಂತ್ರವನ್ತನ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ ಮಾಡತವವರೊ ಅಳವಡಿಸಕ ೊುಂಡಿದಾುರ .

171


ರಾಶಿಯ ಕನ್ನಡ ಹ ಸ್ರತ, ಪಾಶಾಚತ್ೆ ಹ ಸ್ರತ, ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಪಾಶಾಚತ್ೆ ಹ ಸ್ರನ್ ಹಿನ ನಲ , ಅಗತ್ೆವಿರತವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹ ಸ್ರನ್ ಔಚಿತ್ೆ – ಇವಿಷ್ಿನ್ತನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ . ೩.೨ ನಾಮ ವವರ ೧. ಅಗ್ನೆಕ ೆಂಡ, ಫಾರ್ನಾಯಕ್ಸ್: ಆರುಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಹ ಸ್ರತ ಫಾರ್ನಾೆಕ್ಸ ಕ ಮಿಕಾ. ಈ ಪದದ ಅರ್ವ - ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಯೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ ಇದು ರ್ನ್ ಇುಂಧನ್ ಕತುಂಡ. ಎುಂದ ೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಗಿನಕತುಂಡ. ೨. ಅಜರ್ರ, ಹ ೈಡರ: ಸ ೊಟಿನಾಗಿ ತರಚಿಕ ೊುಂಡಿರತವ ಹಾವಿನ್ ಬಿುಂಬದ ಕಲ್ಪನ . ಬಹತ ದ ೊಡಡ ರಾಶಿ. ಎುಂದ ೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಜಗರ ಎುಂಬ ಹ ಸ್ರತ. ಗಿರೇಕ್ ದ ೇವ ಅಪಾಲ ೊ ನಿೇರತ ತ್ರಲ ೊೇಸ್ತಗ ಕಳುಹಿಸದ ಕಾಗ ಯುಂದತ ಸ ೊೇಮಾರತ್ನ್ದಿುಂದ ಅಲ್ಲಿಇಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸ್ತತಾತ ಹ ೊೇಗಿ ಕ ೊನ ಗ

ಚಿಕೆ ಬಟಿಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ನಿೇರನ್ೊನ ತ್ಡವಾಗಲ್ತ

ಕಾರಣವಾದದತು ಎುಂದತ ಒುಂದತ ಹಾವನ್ೊನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತ್ುಂದಿತ್ುಂತ . ಕಾಗ ಯ ಸ್ತಳಿಳನಿುಂದ ಕತಪ್ಟತ್ನಾದ ಅಪಾಲ ೊ ಕಾಗ , ಬಟಿಲ್ತ ಮತ್ತತ ಹಾವ ಗಳನ್ತನ ಆಕಾಶಕ ೆ ಎಸ ದನ್ುಂತ . ಇನ ೊನುಂದತ ಕರ್ ಯ ಪರಕಾರ ಗಿರೇಕ್ ವಿೇರ ಹಕತೆವಲ್ಲೇಸ್ಟ ಕ ೊುಂದ ಅನ ೇಕ ತ್ಲ ಗಳುಳಳ ಸ್ಪವದುಂರ್ ವಿಕಾರರೊಪ್ಟೇ ದ ೈತ್ೆ ಜಲ್ಚರ ಪಾರಣ (ಅರ್ವ ಜಲ್ ರಾಕ್ಷಸ್) ಹ ೈಡರ ಎುಂಬ ಕರ್ ಯೊ ಇದ . ೩. ಅಷ್ಟಕ, ಆಕ ಟೀನ್: ಖಗ ೊೇಳಕಾಯಗಳ ಔನ್ನತ್ೆವನ್ತನ ಅಳ ಯಲ್ತ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ, ಪರತಫಲ್ನ್ ಕನ್ನಡಿಗಳ ನ್ಡತವ ಗರಷ್ಿ ೪೫೦ ಕ ೊೇನ್ವ ಳಳ ಸಾಧನ್ ಆಕ ಿೇನ್. ಅಷ್ಿಕ ಕನ್ನಡದ ಪಾರಭಾಷ್ಠಕ ಪದ. ೪. ಉತ್ತರ ಕಿರೀಟ, ಕರ ೀನ ಬ ೀರಆಲಿಸ್: ಪರಮತಖ ತಾರ ಗಳು ಅಧವವೃತ್ತ ರಚಿಸ್ತವ ದರುಂದ ಕರ ೊೇನ್ ಅರ್ಾವತ್ ಕಿರೇಟ ಎುಂದತ ಟಾಲ್ಮಿ ಹ ಸ್ರಸದ. ‘ಬ ೊೇರಯಾಲ್ಲಸ್ಟ ಅರ್ಾವತ್ ಉತ್ತರ’ ಎುಂಬ ವಿಶ ೇಷ್ಣ ಸ ೇರಸದತು ಆಧತನಿಕರತ. ಉತ್ತರ ಕಿರೇಟ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ. ೫. ಉರರ್ಧರ, ಆಫೀಯ ಕಸ್: ಆಫೇಯೊಕಸ್ಟ ಪದದ ಅರ್ವ ‘ಹಾವ ಹಿಡಿದಿರತವವನ್ತ’. ಉರಗಧರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ. ೬. ಏಕಶ ೆಂಗ್ನ, ಮನಾಸ್ರಸ್: ಮನಾಸ್ರಸ್ಟ ಎುಂಬತದತ ಒಕ ೊೆುಂಬಿೇ ಕತದತರ ಯ ರೊಪದ ಪಾರಣ. ಶೃುಂಗಿ ಎುಂಬ ಪದಕ ೆ ಒುಂದತ ಬಗ ಯ ಕತದತರ ಎುಂಬ ಅರ್ವವೂ ಇದ . ಎುಂದ ೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಶೃುಂಗಿ.

172


೭. ಕೆಂದರ, ಕ ರೀಟರ್: ಕ ರೇಟರ್ ಪದದ ಮೊಲ್ ಅರ್ವ: ಕಪ್ಟ, ಅರ್ಾವತ್ ಇುಂದತ ಚಹ ಕತಡಿಯತವ ಚಿಕೆ ಬಟಿಲ್ತ. ಗಿರೇಕ್ ದ ೇವತ ಅಪಾಲ ೊ ಬಿಸಾಡಿದ ‘ಕಪ್ಟ’ನ್ುಂರ್ ಚಿಕೆ ಬಟಿಲ್ತ ಎುಂಬ ಕಲ್ಪನ . (ನ ೊೇಡಿ: ಅಜಗರ). ಬಲ್ತ ಕ್ಷಿೇಣ ತಾರ ಗಳಿರತವ ದರುಂದ ಬರಗಣಿಗ ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ದತ ಕಷ್ಿ. ಎುಂದ ೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಂದರ. ೮. ಕನಾಯ, ವರ ೀಗ: ಜ್ ೊೆೇತಷ್ಚಕರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಉಳಳ ಈ ರಾಶಿ ಯಾರನ್ತನ ಪರತನಿಧಿಸ್ತತ್ತದ ಎುಂಬತದತ ಅಸ್ಪಷ್ಿ. ಹ ಚತಚಕಮಿಮ ಎಲ್ಿ ಮತಖೆ ದ ೇವತ ಗಳ ುಂದಿಗ ಜ್ ೊೇಡಿಸದ ಕರ್ ಗಳಿವ . ಒುಂದತ ಗಿರೇಕ್ ಕರ್ ಯ ಪರಕಾರ ಸ್ೊೆಸ್ಟ ಮತ್ತತ ತೇಮಸ್ಟ ದ ೇವ ದುಂಪತಗಳ ಮಗಳು ಏಸ್ಟ್ಟರಅ ಎುಂಬ ನಾೆಯದ ೇವತ ಯನ್ತನ ಇದತ ಪರತನಿಧಿಸ್ತತ್ತದ . ಮತುಂದಿನ್ ರಾಶಿಯ್ಕೇ ತ್ತಲಾ ಎುಂಬತದನ್ತನ ಗಮನಿಸ. ಈಕ ಕತಮಾರಯಾಗಿಯ್ಕೇ ಉಳಿದತ ಜಗತ್ತನ್ತನ ನಾೆಯಸ್ಮಮತ್ವಾಗಿ ಆಳುತತದಳ ು ುಂತ . ಕರಮೇಣ ಮಾನ್ವರತ ಪಾಷ್ಾಣ ಹೃದಯಗಳಾಗತತತರತವ ದನ್ತನ ಗಮನಿಸ ಬ ೇಸ್ತ್ತತ ಆಕಾಶಕ ೆ ಹಿುಂದಿರತಗಿದಳುಂತ . ದಾವದಶ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕಿ ಒುಂದತ. ಎುಂದ ೇ, ಮೊಲ್ ಹ ಸ್ರನ್ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ ಕನಾೆ. ೯. ಕಪೀತ್, ಕಲೆಂಬ: ಕಲ್ುಂಬ ಪದದ ಅರ್ವ - ಪಾರವಾಳ. ಎುಂದ ೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಪೇತ್. ೧೦. ಕಕಾಗಟಕ, ಕಟಕ, ಕಾಯನ್ರ್: ಕಾೆನ್ಸರ್ ಎುಂಬ ಪದಕ ೆ ಏಡಿ ಎುಂಬ ಅರ್ವವೂ ಇದ . ಹಕತೆವಲ್ಲೇಸ್ಟ ಹ ೈಡಾರ ಎುಂಬ ಪಾರಣಯುಂದಿಗ ಹ ೊೇರಾಡತತತದಾುಗ (ನ ೊೇಡಿ: ಅಜಗರ) ಅವನ್ನ್ತನ ಇಷ್ಿ ಪಡದ ಹಿರ ಎುಂಬ ದ ೇವತ ಅವನ್ ಗಮನ್ವನ್ತನ ಬ ೇರ ಡ ಗ

ಸ ಳ ಯಲ ೊೇಸ್ತಗ ಏಡಿಯುಂದನ್ತನ ಕಳುಹಿಸದಳುಂತ . ಅದತ ಅವನ್ ಪಾದವುಂದರ

ಹ ಬ ಬರಳನ್ತನ ಹಿಡಿದತ ಅಲ್ತಗಾಡಿಸತ್ುಂತ . ಕ ೊೇಪಗ ೊುಂಡ ಹಕತೆವಲ್ಲೇಸ್ಟ ಹ ೈಡಾರದಿುಂದ ಹ ೊೇರಾಡತತ್ತಲ ೇ ಏಡಿಯನ್ತನ ತ್ತಳಿದತ ಕ ೊುಂದನ್ುಂತ . ಏಡಿಯ ತಾೆಗಕ ೆ ಮನ್ಸ ೊೇತ್ ದ ೇವತ ಅದಕ ೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಥನ್ ಕಲ್ಲಪಸದಳುಂತ . ಏಡಿ ತ್ನ್ನ ಕಾಯವದಲ್ಲಿ ಯಶಸವ ಆಗದಿದತುದರುಂದ ಏಡಿಗ ಉಜವಲ್ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಕ ೊಡಲ್ಲಲ್ಿವುಂತ . ದಾವದಶ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕಿ ಒುಂದತ. ಎುಂದ ೇ, ಮೊಲ್ ಹ ಸ್ರನ್ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ ಕಕಾವಟಕ ಅರ್ವ ಕಟಕ. ೧೧. ಕಾಳಭ ೈರವ, ಕ ೀನೀಜ್ವಿನಾಯಟಿಸ ೈ: ಕ ೇನಿೇಜಿವನಾೆಟ್ಟಸ ೈ ಎುಂದರ ‘ಬ ೇಟ ನಾಯಗಳು’.

ದನ್ಗಾಹಿ ಬ ೊೇಟ್ಟೇಸ್ಟ

ಹಗಗದಿುಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿರತವ ಎರಡತ ನಾಯಗಳು ಇವ ಎುಂಬ ಕಲ್ಪನ ಇದ . ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಳಭ ೈರವ. ೧೨. ಕಾಳೆಂರ್, ಹ ೈಡರಸ್: ಒುಂದತ ಜ್ಾತಯ ನಿೇರತಹಾವಿನ್ ಹ ಸ್ರತ ಹ ೈಡರಸ್ಟ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿುಂಗ. ಇದತ ಮಹಾಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸರತವ ಜಲ್ಸ್ಪವ.

173


೧೩. ಕಿನೆರ, ಸ ೆಂಟಾರಸ್: ಸ ುಂಟಾರಸ್ಟ ಅಧವ ಕತದತರ ಅಧವ ಮನ್ತಷ್ೆನ್ುಂರ್ ಪರರಾಣಕ ಪಾರಣ, ಅರ್ಾವತ್ ನ್ರಾಶವ. ಗಿರೇಕ್ ಪ ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಣವಸರತವ ಧನ್ತಧಾವರ ಕ ೈರಾನ್ ಎುಂಬ ನ್ರಾಶವದ ಕಲ್ಪನ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ನ್ಮಮ ಪ ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವ ಕಿನ್ನರರನ್ತನ ಹ ೊೇಲ್ತವ ದರುಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹ ಸ್ರತ. ೧೪. ಕಿಶ ೀರ, ಎಕ್ಸವಯಯಲಿಅಸ್: ಎಕ್ವೂೆಲ್ಲಅಸ್ಟ ಪದದ ಅರ್ವ ‘ಕತದತರ ಮರ’. ಎುಂದ ೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಿಶ ೇರ. ಯಾವ ದ ೇ ಪಾರಣಯ ಮರ, ಕತದತರ ಯ ಮರ ಎುಂದತ ಈ ಪದದ ಮದಲ್ನ ೇ ಅರ್ವ. ೧೫. ಕ ೆಂತೀ,

ಕಾಯಸಓಪಿಯಾ:

ಕಾೆಸಯೇಪ್ಟಯಾ ತ್ನ್ನ

ಅಸ್ಮಾನ್

ಸರುಂದಯವದ

ಕತರತ್ತ

ಬಡಾಯ

ಕ ೊಚಿಚಕ ೊಳುಳತತದು ಈ ರಾಣಯ ಕರ್ ಗಿರೇಕ್ ಪ ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ . ಗತಣದಲ್ಲಿ ಹ ೊೇಲ್ಲಕ ಇಲ್ಿದಿದುರೊ ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಕತುಂತೇ ಹ ಸ್ರನ್ತನ ಇದಕ ೆ ಇಡಲಾಗಿದ , ಇತ್ರ ಇುಂರ್ ರಾಶಿನಾಮಗಳ ುಂದಿಗ ಹ ೊುಂದಾಣಕ ಆಗತತ್ತದ ಎುಂಬ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ. ೧೬. ಕ ೆಂಭ, ಅಕ ಿೀರಅಸ್: ನಿೇರತ ಹ ೊರತವವ –ಇದತ ಅಕ ವೇರಅಸ್ಟ ಪದದ ಅರ್ವ. ತ ೊರ ಯುಂದಕ ೆ ಗಡಿಗ ಯುಂದ ನಿೇರತ ಸ್ತರಯತತತರತವ ಮನ್ತಷ್ೆ ಬಿುಂಬದ ಕಲ್ಪನ . ಗಿರೇಕ್ ದುಂತ್ಕರ್ ಯುಂದರ ಪರಕಾರ ಜಲ್ಪರಳಯಕ ೆ ಬ ೇಕಾದ ನಿೇರತ ಪೂರ ೈಸದವ ಈತ್. ಭಾರತೇಯ ಸ್ುಂಸ್ಸೃತಗ

ವಿಹಿತ್ವಾಗತವುಂತ

ಕತುಂಭ ಎುಂದತ ಪ ರಾತ್ನ್ರುಂದ

ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ. ೧೭. ಕ ಷ್ಣವ ೀಣಿ, ಕ ೀಮ ಬ ರನ ೈಸೀಸ್: ಬ ರನ ೈಸೇಸ್ಳ ಕೊದಲ್ತ ಎುಂದತ ಪದದ ಅರ್ವ. ಬಹತಕಾಲ್ ಈ ರಾಶಿಯ ಪರಧಾನ್ ಪ ುಂಜವನ್ತನ ಸುಂಹದ ಬಾಲ್ದ ತ್ತದಿ ಎುಂದತ ಕ ಲ್ವರತ, ಕನ ೆಯ ಭಾಗ ಎುಂದತ ಕ ಲ್ವರತ ಪರಗಣಸ್ತತತದರ ು ತ. ಆಧತನಿಕ ರಾಶಿ ಆಗಿದುರೊ ಈ ಪ ುಂಜಕ ೆ ಚ್ಾರತರಕ ವೆಕಿತಗ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸದುಂತ ದುಂತ್ಕರ್ ಇದ . ಅಲ ಕಾಸುಂಡಿರಯದ ರಾಜ ಮೊರನ ೇ ಟಾಲ್ಮಿಯ ಪತನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ್ ಎರಡನ ೇ ಬ ರನ ೈಸೇಸ್ಟ. ದುಂಡಯಾತ ರ ಹ ೊೇಗಿದು ರಾಜ ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಹಿುಂದಿರತಗಿದರ ತ್ನ್ನ ಉದುನ ಯ ಸ್ತುಂದರ ತ್ಲ ಗೊದಲ್ನ್ತನ ಕತ್ತರಸ ದ ೇವತ ಗ ಅಪ್ಟವಸ್ತವ ಎುಂದತ ಹರಕ ಹ ೊತ್ತಳುಂತ . ರಾಜ ಹಿುಂದಿರತಗಿದ, ರಾಣ ತ್ಲ ಗೊದಲ್ನ್ತನ ಕತ್ತರಸ ದ ೇವತ ಯ ಮತುಂದ ಇಟಿಳುಂತ , ಮಾರನ ಯ ದಿನ್ ನ ೊೇಡಿದಾಗ ಅದತ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತುಂತ . ಕತಪ್ಟತ್ಗ ೊುಂಡ ರಾಜ ರಾಣಯರನ್ತನ ಸ್ಮಾಧಾನ್ ಪಡಿಸ್ಲ ೊೇಸ್ತಗ ಆಸಾಥನ್ ಜ್ ೊೆೇತಷ್ಠ ದ ೇವತ ಸ್ುಂತ್ತಷ್ಿಳಾಗಿ ಕೊದಲ್ಲಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಥನ್ ಕಲ್ಲಪಸರತವ ದಾಗಿ ಸ್ಮಜ್ಾಯಷ್ಠ ನಿೇಡಿದನ್ುಂತ . ಕಪಾಪದ ಜಡ ಎುಂಬ ಅರ್ವದ ಪದ ಕೃಷ್ಿವ ೇಣ.

174


೧೮. ಖ ೀಟಕ, ಸ್ ಯೂಟಮ್: ಸ್ೊೊಟಮ್ ಪದದ ಅರ್ವ ಗತರಾಣ. ಆದತನಿಕ ರಾಶಿಗಳ ಪ ೈಕಿ ಒುಂದಾಗಿರತವ ದರುಂದ ದುಂತ್ಕರ್ ಗಳಿಲ್ಿ. ಪೇಲ ುಂಡಿನ್ ರಾಜ ೩ ನ ೇ ಜ್ಾನ್ ಸ ೊಬ ೈಸೆ ಎುಂಬಾತ್ನ್ ಲಾುಂಛನ್ವನ್ತನ ಪರತನಿಧಿಸ್ತವ ವಿನಾೆಸ್. ಕನ್ನಡದ ಗತರಾಣ ಪದದ ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ ಖ ೇಟಕ. ೧೯. ರ್ರ ಡ, ಅಕಿಿಲ: ಅಕಿವಲ್ ಪದದ ಅರ್ವ ಹದತು. ಎುಂದ ೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರಗೊ ಪರಚಿತ್ವಾದ ಗರತಡ. ೨೦.

ಚೆಂಚಲವಣಿಗಕಾ,

ಕಮೀಲಿಅನ್:

ಕನ್ನಡದ

ಗ ೊೇಸ್ತುಂಬ ಯ್ಕೇ

ಕಮಿೇಲ್ಲಅನ್.

ಭಾರತಾದೆುಂತ್

ಉಪಯೇಗಿಸ್ಬಹತದತ ಎುಂಬ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಧವನಿತಾರ್ವ ಇರತವ ಸ್ುಂಸ್ೆತ್ ಪದ ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ. ೨೧. ಚಕ ೀರ, ಫೀನಕ್ಸ್: ಶತ್ಮಾನ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಬಾಳಿ ಕ ೊನ ಗ ಚಿತ ಯುಂದನ್ತನ ತಾನ ೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ತನ ಪರವ ೇಶಿಸ ಸ್ತಟತಿ ಬೊದಿಯಗಿ, ಅದರುಂದಲ ೇ ಹ ೊಸ್ಕಾಯದ ೊುಂದಿಗ ಮರತಹತಟತಿ ಪಡ ದತ ಪ ನ್ಃ ಅಷ್ ಿೇಕಾಲ್ ಬಾಳುತತತ್ತತ ಎನ್ನಲಾದ ಪರರಾಣಕ ಪಕ್ಷಿ ಫೇನಿಕ್ಸ. ನ್ಮಗ ಅಪರಚಿತ್. ಚುಂದರಕಿರಣಗಳನ್ತನ ನ್ತುಂಗಿ ಬದತಕತತ್ತದ ಎನ್ನಲಾದ ಭಾರತೇಯ ಪರರಾಣಕ ಪಕ್ಷಿ ಚಕ ೊೇರ. ೨೨. ಚತ್ ಷ್ಯ, ನಾಮಗ: ಲ್ುಂಬಕ ೊೇನ್ – ಇದತ ನಾಮವ ಪದದ ಅರ್ವ. ಬಡಗಿಗಳು ಲ್ುಂಬಕ ೊೇನ್ ಗತರತತಸ್ಲ್ತ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ ಚ್ರಕಾಕೃತಯ ಸಾಧನ್ ಎುಂಬತದತ ಧವನಿತಾರ್ವ. ಎುಂದ ೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚತ್ತಷ್ೆ. ೨೩. ಚಿತ್ರಫಲಕ, ಪಿಕಟರ್: ವಣವಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಲ್ತ ಚಿತ್ರಗಾರ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ ಚ್ರಕಟ್ಟಿನ್ ಹ ಸ್ರತ ಪ್ಟಕಿರ್. ಎುಂದ ೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ. ೨೪. ಜಾಲ, ರ ಟಿಕ ಯಲಮ್: ತಾರ ಗಳ ಸಾಥನ್ಗಳನ್ತನ ಅಳ ಯಲ್ತ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ ಸಾಧನ್ ಎುಂಬ ಅರ್ವದಲ್ಲಿ ರ ಟ್ಟಕತೆಲ್ಮ್ ಎುಂದತ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಹ ಸ್ರಸದುರೊ ಜ್ಾಲ್ ಎುಂಬ ಅರ್ವ ಇರತವ ದರುಂದಲ್ೊ ಮತ್ಸೂ ರಾಶಿಯ ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಇರತವ ದರುಂದಲ್ೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಾಲ್ ಎುಂದತ ಹ ಸ್ರತ. ೨೫. ತಮೆಂಗ್ನಲ, ಸೀಟಸ್: ಪಾರಚಿೇನ್ ಗಿರೇಕರತ ಸಾಗರ ದ ೈತ್ೆ, ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮಿೇನ್ತ, ತಮಿುಂಗಿಲ್ಗಳನ್ತನ ಸೇಟಸ್ಟ ಎುಂದತ ಕರ ಯತತದುರತ. ಎುಂದ ೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮಿುಂಗಿಲ್. ೨೬. ತ್ ಲಾ, ಲಿೀಬಾರ: ಗಿರೇಕ್ ನಾೆಯದ ೇವತ ಯ ತ್ಕೆಡಿಯನ್ತನ ಕಲ್ಲಪಸಕ ೊುಂಡದುರುಂದ ಈ ಹ ಸ್ರತ. (ನ ೊೇಡಿ: ಕನಾೆ).

175


೨೭. ತರಕ ೀಣಿ, ಟ ೈಆೆಂರ್ ಯಲಮ್: ಟ ೈಆುಂಗತೆಲ್ಮ್ ಪದದ ನ ೇರ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ ತರಕ ೊೇಣ. ೨೮. ತರಶೆಂಕ , ಕರಕ್ಸ್: ಕರಕ್ಸ ಎುಂದರ ಶಿಲ್ತಬ ಎುಂದರ್ವ. ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಲ್ತಬ ಎುಂದೊ ಕರ ಯತವ ದತುಂಟತ. ಭಾರತೇಯ ಸ್ುಂಸ್ೃತಗ ಒಗತಗವ ತರಶುಂಕತ ಎುಂದತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹ ಸ್ರಸದ . ಮೇಲ್ಕ ೆೇರಲಾಗದ , ಪೂಣವ ಕ ಳಕೊೆ ಇಳಿಯಲಾಗದ ತರಶುಂಕತವಿನ್ ಸಥತ ಈ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರತವ ರಾಶಿಯದತ. ಎುಂದ ೇ ಇದತ ಅನ್ವರ್ವ ನಾಮ. ೨೯. ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರೀಟ, ಕರ ೀನ ಆಸ ರೀಲಿಸ್: ಸ್ದರನ್ ಕರ ೊೇನ್ ಎುಂಬ ಹ ಸ್ರೊ ಇರತವ ದರುಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರೇಟ. ೩೦. ದಕ್ಷಿಣ ತರಕ ೀಣ, ಟ ೈಆೆಂರ್ ಯಲಮ್ ಆಸ್ಟ ೈಲಿೀ: ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇರತವ ತರಕ ೊೇನ್ವಾದುರುಂದ. ದಕ್ಷಿಣ ತರಕ ೊೇಣ. ೩೧. ದಕ್ಷಿಣ ಮೀನ, ಪ ೈಸೀಸ್ ಆಸರನಸ್: ಸ್ದರನ್ ಫಶ್ ಎುಂಬ ಹ ಸ್ರೊ ಇರತವ ದರುಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್. ೩೨. ದಿಕ ್ಚಿ, ಪಿಕಿ್ಸ್: ನ ೊೇಡಿ – ದ ೇವನರಕಾ. ೩೩. ದಿೀರ್ಗಕೆಂಠ, ಕಾಯಮೆಲಾಪರಾಾಲಿಸ್: ಕಾೆಮಲಾಪರಾಡಲ್ಲಸ್ಟ ಎುಂದರ ಜಿರಾಫ . ಜಿರಾಫ ಗ ಉದುನ ಯ ಕತ್ತತ ಇರತವ ದರುಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿೇರ್ವಕುಂಠ. ೩೪. ದ ರದರ್ಶಗನ, ಟ ಲಿಸ ಯೀಪಿಯಮ್: ಇುಂಗಿಿಷ್ ಹ ಸ್ರನ್ ನ ೇರ ಅನ್ತವಾದ ದೊರದಶಿವನಿ. ೩೫. ದ ೀವನೌಕಾ, ಕರ ೈನ: ಪ ರಾತ್ನ್ರತ ಆಗ ೊೇವ ಎುಂದತ ಕರ ಯತತದು ಅತ ದ ೊಡಡ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಆಧತನಿಕ ಖಗ ೊೇಳಜ್ಞರತ ಅಧೆಯಸ್ಲ್ತ ಅನ್ತಕೊಲ್ವಾಗಲ್ಲ ಎುಂದತ ಕರ ೈನ್, ಪಪ್ಟಸ್ಟ, ಪ್ಟಕಿಸಸ್ಟ ಮತ್ತತ ವಿೇಲ್ ಎುಂಬ ನಾಲ್ತೆ ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ಆಗ ೊೇವ ಪರಕಲ್ಪನ ಗ ಧಕ ೆ ಆಗದುಂತ ವಿಭಜಿಸದರತ. ಕರ ೈನ್ ಪದದ ನಿಜ್ಾರ್ವ ನರಕ ಯ ತ್ಳ ರಕ್ಷಿಸ್ತವ ಪಟ್ಟಿ, ಧವನಿತಾರ್ವ ನರಕ . ಪಪ್ಟಸ್ಟ ಪದದ ನಿಜ್ಾರ್ವ ನರಕ ಯ ಹಿುಂಭಾಗ, ಅರ್ಾವತ್ ನರಕಾಪೃಷ್ಿ, ಪ್ಟಕಿಸಸ್ಟ ಪದದ ನಿಜ್ಾರ್ವ ಪ ಟ್ಟಿಗ , ಧವನಿತಾರ್ವ ನಾವಿಕನ್ ದಿಕೊಸಚಿ. ವಿೇಲ್ ಪದದ ಅರ್ವ ಹಾಯ, ಅರ್ಾವತ್ ನರಕಾಪಟ. ಗಿರೇಕ್ ಪರರಾಣಕ ಮಹಾವಿೇರ ಜ್ ೇಸ್ನ್ ಎುಂಬಾತ್ ಚಿನ್ನದ ಶಾಲ್ನ್ತನ ಹತಡತಕಿ ತ್ರಲ ೊೇಸ್ತಗ ಆಗ ೊೇವ ಎುಂಬ ನರಕ ಯಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬ ಳ ಸದನ್ತ ಎುಂಬತದತ ಕರ್ . ಈ ನರಕ ಯ ಚ್ಾಲ್ಕ ಕನ ೊೇಪಸ್ಟ (ನ್ಮಮ ಪ ರಾತ್ನ್ರ ಅಗಸ್ಯ). ದ ೇವನರಕಾ ಎುಂದತ ಕನ್ನಡಕ ೆ ಭಾವನ್ತವಾದ.

176


೩೬. ದ ೀವವಹರ್, ಏಪಸ್: ಏಪಸ್ಟ ಗಿರೇಕ್ ಪರರಾಣಕ ಬರ್ಡವ ಆಫ್ ಪಾೆರಡ ೈಸ್ಟ, ಅರ್ಾವತ್ ಸ್ವಗವದ ಹಕಿೆ. ಎುಂದ ೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದ ೇವವಿಹಗ. ವಿಹಗ ಎುಂದರ ಹಕಿೆ. ೩೭. ದೌರಪದಿ, ಆೆಂಡ ರೀಮಡಾ: ಗಿರೇಕ್ ಪ ರಾಣ ಕರ್ ಗಳ ನಾಯಕ ಯರ ಪ ೈಕಿ ಒಬಬಳು ಆುಂಡ ೊರೇಮಿಡಾ. ಎುಂದ ೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಪರರಾಣಕ ನಾಯಕ ದರರಪದಿಯ ಹ ಸ್ರತ. ೩೮. ಧನಷ್ಾಾ, ಡ ಲಫ ೈನಸ್: ಡಾಲ್ಫನ್ ಎುಂಬ ಸ್ಮತದರವಾಸ ಸ್ಥನಿಯ್ಕೇ ಡ ಲ್ಫ ೈನ್ಸ್ಟ. ನ್ಮಮ ಪ ರಾತ್ನ್ರತ ಈ ರಾಶಿಗ ಧನಿಷ್ಾಿ ಎುಂದತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದುರತ. ೩೯. ಧನ , ಸ್ಜ್ವಟ ರಅಸ್: ಗಿರೇಕ್ ಪ ರಾಣಗಳ ಪರಕಾರ ಸ್ಜಿಟ ರಅಸ್ಟ ಒುಂದತ ನ್ರಾಶವ, ಅರ್ಾವತ್ ಅಧವ ಕತದತರ ಅಧವ ಮನ್ತಷ್ೆ. ಚ್ ೇಳನ್ತನ ಕ ೊಲ್ಿಲ ೊೇಸ್ತಗ ಗತರ ಇಡತತತದಾುನ ಎುಂಬ ಕರ್ ಯೊ ಇದ . ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಶರ ರಾಶಿ ಈತ್ನ್ ಬತ್ತಳಿಕ ! ಭಾರತೇಯ ಸ್ುಂಸ್ಸೃತಗ ಒಗತಗವುಂತ ಮಾಪಾವಟತ ಮಾಡಿ ಧನ್ತ ಅರ್ವ ಧನ್ತಸ್ಟ ಎುಂದತ ಪ ರಾತ್ನ್ರುಂದ ಭಾವಾನ್ತವಾದ. ೪೦. ನಕ ಲ, ಪ ರ್ಸ್ಸ್: ಗಿರೇಕ್ ಪ ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಣವಸರತವ ರ ಕ ೆಯತಕತ ಕತದತರ ಪ ಗಸ್ಸ್ಟ. ಗಿರೇಕ್ ಪರರಾಣಕ ವಿೇರ ಪಸೇವಅಸ್ಟ ಮಡತಸಾ ಎುಂಬ ರಾಕ್ಷಸಯನ್ತನ ಕ ೊುಂದಾಗ ಅವಳ ರಕತದಿುಂದ ಪ ಗಸ್ಸ್ಟ ಉದಭವಿಸದ ಎುಂಬತದತ ಕರ್ . ಕತದತರ ಸ್ುಂಬುಂಧಿತ್ ಎುಂಬ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಅಶವಶಾಸ್ರ ಪರಣತ್ ನ್ಕತಲ್ನ್ ಹ ಸ್ರತ. ೪೧. ನೌಕಾಪಟ, , ವೀಲ: ನ ೊೇಡಿ – ದ ೇವನರಕಾ. ೪೨. ನೌಕಾಪ ಷ್ಾ, ಪಪಿಸ್: ನ ೊೇಡಿ – ದ ೇವನರಕಾ. ೪೩. ಪಾರ್ಗ, ಪಸೀಗಅಸ್: ಗಿರೇಕ್ ಪರರಾಣಕ ಅಸ್ದೃಶ ವಿೇರರ ಪ ೈಕಿ ಒಬಬ ಪಸೇವಅಸ್ಟ. ಎುಂದ ೇ, ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಪಾರ್ವನ್ ಹ ಸ್ರತ. ೪೪. ಬಕ, ರ್ರಸ್: ಗರಸ್ಟ ಎುಂದರ ಕ ೊಕೆರ . ಎುಂದ ೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಕ.

177


೪೫. ಭೀಮ, ಹಕ ಯಗಲಿೀಸ್: ಗಿರೇಕ್ ಪರರಾಣಕ ವಿೇರ ಹರಾಕಿಿೇಸ್ಟನ್ ರೊಪಾುಂತ್ರಗ ೊುಂಡ ರ ೊೇಮನ್ ಹ ಸ್ರತ ಹಕತೆವಲ್ಲೇಸ್ಟ. ಈತ್ ಖಾೆತ್ನಾದದತು ತ್ನ್ನ ಅಸ್ದೃಶ ದ ೇಹಬಲ್ಕಾೆಗಿ. ಎುಂದ ೇ ಈ ರಾಶಿಗ ಭಿೇಮನ್ ಹ ಸ್ರತ. ೪೬. ಮಕರ, ಕಾಯಪಿರಕಾನಗಸ್: ಕಾೆಪ್ಟರಕಾನ್ವಸ್ಟ ಪದದ ಅರ್ವ – ಕ ೊುಂಬತ ಉಳಳ ಗುಂಡತ ಮೇಕ . ಮಿೇನಿನ್ುಂರ್ ಬಾಲ್ ಇರತವ ಸಾಗರವಾಸ ಮೇಕ ಎುಂಬ ಅರ್ವವೂ ಇದ . ಭಾರತೇಯ ಜ್ಾಯಮಾನ್ಕ ೆ ಒಗತಗವ ರೇತ ಮಕರ ಎುಂದತ ಪ ರಾತ್ನ್ರುಂದ ಧವನಿತಾರ್ವದ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ ೪೭. ಮತ್್ೂ, ಡಾರಾಡ : ಡಾರಾಡ ೊ ಎುಂಬತದತ ಒುಂದತ ಜ್ಾತಯ ಕಡಲ್ ಮಿೇನಿನ್ ಹ ಸ್ರತ. ಎುಂದ ೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸೂ. ೪೮. ಮಯ ರ, ಪ ೀವೀ: ಪ ೇವ ಎುಂದರ ನ್ವಿಲ್ತ. ಭಾರತ್ದಾದೆುಂತ್ ಅರ್ವವಾಗತವ ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ ಪದ ಮಯೊರ. ೪೯. ಮಶಕ, ಮಸ್ಯ: ಮಸ್ೆ ಎುಂದರ ನ ೊಣ. ಉಚಚರಣ ಸಾಮೆವಿದ ಎುಂದತ ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ದ ಮಶಕ ಪದಪರಯೇಗ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಶಕ ಎುಂದರ ಸ ೊಳ ಳ. ೫೦. ಮಹಾವಾಯಧ, ಒರ ೈಆನ್: ಗಿರೇಕ್ ಪ ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬ ದ ೈತ್ೆಕಾಯದ ಬ ೇಟ ಗಾರನ್ ಹ ಸ್ರತ ಒರ ೈಆನ್. ಈತ್ನ್ ಕತರತ್ತ ಅನ ೇಕ ದುಂತ್ಕರ್ ಗಳಿವ . ಭೊಮಿಯ ಎಲ್ಿ ಪಾರಣಗಳನ್ೊನ ಕ ೊಲ್ತಿವ ದಾಗಿ ದ ೇವತ ಗಳಿಗ

ಸ್ವಾಲ್ತ

ಹಾಕಿದುರುಂದ ಕತಪ್ಟತ್ರಾದ ದ ೇವತ ಗಳು ಚ್ ೇಳ ುಂದನ್ತನ ಸ್ೃಷ್ಠಿಸದರ ುಂದೊ, ಅದತ ಆತ್ನ್ನ್ತನ ಕ ೊುಂದ ಬಳಿಕ ದ ೇವತ ಗಳ ೇ ಒರ ೈಆನ್ಗ ಮತ್ತತ ಚ್ ೇಳಿಗ ಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಥನ್ ನಿೇಡಿದರ ುಂದತ ಒುಂದತ ಕರ್ . ಭಯಭಿೇತ್ನಾದ ಬ ೇಟಗಾರ ಓಡತತತದಾನ ಚಿದೊ ಚ್ ೇಳು ಅವನ್ನ್ತನ ಅಟ್ಟಿಸಕ ೊುಂಡತ ಹ ೊೇಗತತತದ ಯ್ಕುಂದೊ ಇನ ೊನುಂದತ ಕರ್ . ಅದ ೇನ ೇ ಇರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಾೆಧ. ೫೧. ಮಹಾಶಾಿನ, ಕಾಯನಸ್ ಮೆೀಜರ್: ಕಾೆನಿಸ್ಟ ಎುಂದರ ನಾಯ. ಮೇಜರ್ ಎುಂದರ ಪರಧಾನ್. ಉಚಚರಣ ಸರಕಯವಕಾೆಗಿ ಮಹಾಶಾವನ್ ಎುಂದತ ಭಾವಾನ್ತವಾದ. ೫೨. ಮಾಜಾಗಲ, ಲಿೆಂಕ್ಸ್: ಒುಂದತ ಜ್ಾತಯ ಕಾಡತಬ ಕಿೆನ್ ಇುಂಗಿಿಷ್ ಹ ಸ್ರತ ಲ್ಲುಂಕ್ಸ. ಎುಂದ ೇ ಮಾಜ್ಾವಲ್. ೫೩. ಮರ್ ನ, ಜ ಮನ ೈ: ಎರಡತ ಸ್ಮಾುಂತ್ರ ಕಡಿಡಚಿತ್ರಗಳನ್ತನ ಸ್ತಲ್ಭವಾಗಿ ಕಲ್ಲಪಸಕ ೊುಂಡತ ಅವ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾೆಸ್ಿರ್ ಮತ್ತತ ಪಾಲ್ಕ್ಸ ಎುಂಬ ಯಮಳರತ ಹಸ್ತಗಳನ್ತನ ಕದಿಯಲ್ತ ಹ ೊುಂಚತಹಾಕತತತದತುದನ್ತನ ಕಲ್ಪನಾಚಕ್ಷತವಿನಿುಂದ

178


ಪ ುಂಜದಲ್ಲಿ ನ ೊೇಡಿದುರುಂದ ಈ ಹ ಸ್ರತ. ಹಾಲ್ತ ಕ ೊಡತವ ಹಸ್ತಗಳ ಮುಂದ ಯ ಮರವಣಗ ಎುಂದತ ಕಲ್ಲಪಸಕ ೊುಂಡ ಕ್ಷಿೇರಪರ್ದ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಈ ರಾಶಿ ಇದ . ಇವರತ ಟಾರಯನ್ ಹ ಲ ನ್ಳ ಸ್ಹ ೊೇದರರತ. ೫೪. ಮೀನ, ಪ ೈಸೀಜ್: ಪ ೈಸೇಜ್ ಎುಂದರ ಮಿೇನ್ತಗಳು. ಉದುನ ಯ ದಾರಗಳಿುಂದ ಒುಂದ ೇ ಬಿುಂದತವಿಗ ಕಟ್ಟಿದ ಮಿೇನ್ತಗಳುಂತ ಗ ೊೇಚರಸದುರುಂದ ಈ ಹ ಸ್ರತ. ನ್ಮಮ ಪ ರಾತ್ನ್ರತ ಮಾಡಿದ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ ಮಿೇನ್. ೫೫. ಮ ಸ್ಲಿೀ, ಲಸ್ಟಗ: ಲ್ಸ್ಟವ ಎುಂದರ ಹಲ್ಲಿ. ಮತಸ್ಲ್ಲ ಎುಂದರೊ ಹಲ್ಲಿ ೫೬. ಮೆೀಷ್, ಏರೀಜ್: ಓಡತತತರತವ ಅರ್ವ ಹಾರತತತರತವ ಕತರಯನ್ತನ ಕಲ್ಲಪಸಕ ೊುಂಡದುರುಂದ ಈ ಹ ಸ್ರತ. ೫೭. ಯ ಧಿಷ್ಠಾರ, ಸೀಫಅಸ್: ಗಿರೇಕ್ ಪ ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸರತವ ಒಬಬ ರಾಜನ್ ಹ ಸ್ರತ ಸೇಫಅಸ್ಟ. ಎುಂದ ೇ, ಈ ರಾಶಿಗ ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಯತಧಿಷ್ಠಿರ ನ್ ಹ ಸ್ರತ. ೫೮. ರಾಜಹೆಂಸ್, ಸರ್ೆಸ್: ಸಗನಸ್ಟ ಎುಂದರ ಹುಂಸ್. ಭಾವಾನ್ತವಾದ ರಾಜಹುಂಸ್. ೫೯. ರ ೀಚಕ, ಆೆಂಟಲಿಯ: ಆುಂಟಲ್ಲಯ ಎುಂದರ ಪುಂಪ . ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತತತರತವ ಇುಂಗಿಿಷ್ ಪದ. ತಾರ ಗಳ ೇ ಇಲ್ಿದ ಸ್ಥಳದುಂತ ಬರಗಣಿಗ ಕಾಣತವ ರಾಶಿ ಇದಾಗಿರತವ ದರುಂದ ಬರದಾಗಿಸ್ತವ ಸಾಧನ್ ಎುಂಬ ಧವನಿತಾರ್ವ ಇರತವ ರ ೇಚಕ. ೬೦. ಲರ್ುಶಾಿನ, ಕಾಯನಸ್ ಮೆೈನರ್: ಕಾೆನಿಸ್ಟ ಮೈನ್ರ್ ಎುಂದರ ಚಿಕೆ ನಾಯ. ಲ್ರ್ುಶಾವನ್ ಎುಂದರೊ ಅದ ೇ ಅರ್ವ. ೬೧. ಲರ್ುಸ್ಪತಷ್ಠಗ, ಅಸ್ಗ ಮೆೈನರ್: ಅಸಾವ ಎುಂದರ ಕರಡಿ. ಅಸಾವ ಮೈನ್ರ್ ಚಿಕೆ ಕರಡಿ. ಅಸಾವ ಮೇಜರ್, ಅರ್ಾವತ್ ದ ೊಡಡ ಕರಡಿ ರಾಶಿಯ ಭಾರತೇಯ ಪ ರಾತ್ನ್ ಹ ಸ್ರತ ಸ್ಪತಷ್ಠವಮುಂಡಲ್. ಆದುರುಂದ ಅಸಾವ ಮೈನ್ರ್ ಲ್ರ್ುಸ್ಪತಷ್ಠವ. ೬೨. ಲರ್ುಸೆಂಹ, ಲಿೀಓ ಮೆೈನರ್: ಇುಂಗಿಿಷ್ ಹ ಸ್ರನ್ ನ ೇರ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ ಲ್ರ್ುಸುಂಹ.

179


೬೩. ವಜಯಸಾರಥಿ, ಆರ ೈರ್: ಆರ ೈಗ ಎುಂದರ

ಸಾರಥಿ. ಈ ಕತರತ್ತ ಅನ ೇಕ ಗಿರೇಕ್ ದುಂತ್ಕರ್ ಗಳಿವ .

ಮಹಾಭಾರತ್ದ ನಾಯಕ ನಾಯಕ ಯರ ಹ ಸ್ರನ್ತನ ಅನ ೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗ

ಗಿರೇಕ್ ಹ ಸ್ರತಗಳಿಗ

ಬದಲಾಗಿ

ಇಟ್ಟಿರತವ ದರುಂದ ಕೃಷ್ಿ ಎುಂಬ ಧವನಿತಾರ್ವ ಇರಲ್ಲ ಎುಂದತ ವಿಜಯಸಾರಥಿ ಎುಂಬ ರೊಪಾುಂತ್ರಗ ೊುಂಡ ಹ ಸ್ರತ. ೬೪. ವೀಣಾ, ಲ ೈರ: ಪಾರಚಿೇನ್ ಗಿರೇಸ್ಟನ್ಲ್ಲಿ ಜನ್ಪ್ಟರಯವಾಗಿದು ಬ ರಳುಗಳಿುಂದ ಮಿೇಟ್ಟ ನಾದ ಹ ೊಮಿಮಸ್ತತತದು ತ್ುಂತವಾದೆ ಲ ೈರ. ಎುಂದ ೇ, ಭಾರತೇಯ ತ್ುಂತವಾದೆ ವಿೇಣಾ ಎುಂದತ ಅನ್ತವಾದ. ೬೫. ವ ಕ, ಲ ಯಪಸ್: ಲ್ೊೆಪಸ್ಟ ಎುಂದರ ತ ೊೇಳ. ಎುಂದ ೇ, ವೃಕ ಅರ್ಾವತ್ ತ ೊೇಳ. ೬೬. ವ ತತನೀ, ಸ್ಸಗನಸ್: ಸ್ಸವನ್ಸ್ಟ ಎುಂದರ ದಿಕೊಸಚಿ. ಈ ಹ ಸ್ರನ್ ಇನ ೊನುಂದತ ರಾಶಿ ಇದ . ಸ್ಸವನ್ಸ್ಟ ಎುಂಬ ಪದ ಕ ೇಳಿದಾಗ ಇದತ ವೃತ್ತ ಎುಂಬ ಅರ್ವ ಇರತವ ಸ್ಕವಲ್ ಪದಕ ೆ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸರಬ ೇಕತ ಎುಂದತ ಭಾವಿಸ್ತವ ಸಾಧೆತ ಹ ಚತಚ. ಎುಂದ ೇ ವೃತತನಿೇ ಎುಂದತ ನಾಮಕರಣ. ೬೭. ವ ರ್ಶಿಕ, ಸಾಯಪಿಗಯಸ್: ಚ್ ೇಳಿನ್ ಬಾಲ್ವನ್ತನ ಪ ುಂಜದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪಸಕ ೊುಂಡದುರುಂದ ಈ ಹ ಸ್ರತ. ಗಿರೇಕ್, ಮಾವರ ಮತ್ತತ ಚಿೇನಿೇ ದುಂತ್ ಕರ್ ಗಳಿವ . ಒುಂದತ ಕರ್ ಯ ಪರಕಾರ ಮಹಾವಾೆಧನ್ನ್ತನ ಕ ೊಲ್ಿಲ ೊೇಸ್ತಗ ಕ ಲ್ವ ದ ೇವತ ಗಳು ಕಳುಹಿಸದ ಚ್ ೇಳು ಇದತ. ಮಹಾವಾೆಧ ರಾಶಿ ಅಸ್ತವಾಗತವಾಗ ಈ ರಾಶಿ ಉದಯಸ್ತತ್ತದ . ಮಹಾವಾೆಧ ಚ್ ೇಳಿನಿುಂದ ತ್ಪ್ಟಪಸಕ ೊುಂಡತ ಓಡತತತದಾುನ , ಚ್ ೇಳು ಅವನ್ನ್ತನ ಅಟಿಸಕ ೊುಂಡತ ಹ ೊೇಗತತತದ ! ೬೮. ವ ಷ್ಭ, ಟಾರಸ್: ಗೊಳಿಯನ್ತನ ಪ ುಂಜದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪಸಕ ೊುಂಡದುರುಂದ ಟಾರಸ್ಟ ಎುಂದತ ಹ ಸ್ರತ. ಜ್ ೊೆೇತಶಾಾಸರೇಯ ಮಹತ್ವ ಇದ . ಯತರ ೊೇಪಾ ಎುಂಬ ಸ್ತುಂದರಯನ್ತನ ಅಪಹರಸ್ಲ್ತ ಭವೆವಾದ ಬಿಳಿ ಗೊಳಿಯ ರೊಪ ತಾಳಿದ ಸ್ೊೆಸ್ಟ ದ ೇವನ್ ಬಿುಂಬ ಇದತ ಎುಂಬ ಕರ್ ಯೊ ಇದ . ಪ ರಾತ್ನ್ರತ ಮಾಡಿದ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ ವೃಷ್ಭ. ೬೯. ವ ೀದಿಕಾ, ಏರ: ಏರ ಎುಂದರ ಪೂಜ್ಾವ ೇದಿಕ . ಇದರ ರೊಪಾುಂತ್ರ ವ ೇದಿಕಾ. ೭೦. ವ ೈತ್ರಣಿೀ, ಇರಡನಸ್: ಇರಡನ್ಸ್ಟ ಒುಂದತ ನ್ದಿಯ ಗಿರೇಕ್ ಹ ಸ್ರತ. ನ್ಮಗ ಅಪರಚಿತ್. ವ ೈತ್ರಣೇ ನ್ಮಗ ಪರಚಿತ್ವಾಗಿರತವ ಪರರಾಣಕ ನ್ದಿ. ಎುಂದ ೇ, ರಾಶಿಗ ಈ ಹ ಸ್ರತ. ೭೧. ವರಶಿನ, ಸೀಲಮ್: ಸೇಲ್ಮ್ ಎುಂದರ ಶಿಲ್ಲಪಯ ಉಳಿ. ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ದಲ್ಲಿ ವರಶಚನ್.

180


೭೨. ಶಫರೀ, ವೀಲನ್್: ಒುಂದತ ಜ್ಾತಯ ಹಾರತವ ಮಿೇನ್ತ ವೇಲ್ನ್್. ಶಫರೇ ಎುಂದರೊ ಅದ ೇ ಅರ್ವ. ೭೩. ಶರ, ಸ್ಜ್ವೀಟ: ಸ್ಜಿೇಟ ಎುಂದರ ಕನ್ನಡದ ಬಾಣ, ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ದ ಶರ. ೭೪. ಶಶ, ಲಿೀಪಸ್: ಲ್ಲೇಪಸ್ಟ ಎುಂದರ ಮಲ್, ಸ್ುಂಸ್ೃತ್ದಲ್ಲಿ ಶಶ. ೭೫. ರ್ಶಲಪಶಾಲಾ, ಸ್ಯಲಪಟರ್: ಸ್ೆಲ್ಪಟರಸ್ ಸ್ತಿಡಿಯ, ಅರ್ಾವತ್ ಶಿಲ್ಲಪಯ ಕಾಯಾವಗಾರ ಎುಂಬ ಮೊಲ್ ಹ ಸ್ರತ ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಹರಸ್ವಗ ೊುಂಡತ ಸ್ೆಲ್ಪಟರ್ ಆಯತ್ತ. ಆದುರುಂದ ಮೊಲ್ ಹ ಸ್ರನ್ ಧವನಿತಾರ್ವ ಉಳಳ ಪದ ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ. ೭೬. ಶ ರಾಲ, ವಲ ಪಕ ಯಲ: ವಲ್ಪಕೊೆಲ್ ಎುಂದರ ಚಿಕೆ ನ್ರ. ಶೃಗಾಲ್ ಎುಂದರೊ ನ್ರ. ೭೭. ಶ ಯೀನ, ಟ ಯಕ ೀನ: ಉಜವಲ್ ಬಣಿದ ಗರಗಳುಳಳ ಭಾರೇ ಕ ೊಕಿೆನ್ ಹಕಿೆಗಳ ಜ್ಾತಗ ಸ ೇರದ ಒುಂದತ ಹಕಿೆ ಟತಕ ೇನ್. ಶ ೆೇನ್ ಎುಂದರ ಡ ೇಗ ಎುಂದತ ಕರ ಯತವ ಹಕಿೆ. ೭೮. ಷ್ಷ್ಾಕ, ಸ ಕ್ಸ್ಟಾನ್್: ಖಗ ೊೇಳವಿಜ್ಞಾನ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ ಸಾಧನ್ ಸ ಕಸಟುಂಟ ಅರ್ವ ಷ್ಷ್ಿಕ. ಇುಂಗಿಿಷ್ ಪದದ ನ ೇರ ಅನ್ತವಾದ. ೭೯. ಸ್ಪತಷ್ಠಗಮೆಂಡಲ, ಅಸ್ಗ ಮೆೀಜರ್: ಅಸಾವ ಮೇಜರ್ ಅುಂದರ ದ ೊಡಡ ಕರಡಿ. ನ್ಮಮ ಪ ರಾತ್ನ್ರತ ಈ ಪ ುಂಜವನ್ತನ ಸ್ಪತಷ್ಠವಮುಂಡಲ್ ಎುಂದತ ಗತರತತಸ್ತತತದುರತ. ೮೦. ಸ್ಪಗ, ಸ್ಪ ಗನ್್: ಸ್ಪವನ್ಸ ಎುಂದರ ಹಾವ . ಆದುರುಂದ ಸ್ಪವ. ೮೧. ಸ್ಹದ ೀವ, ಬ ಓಟಿೀಜ್: ದನ್ಗಾಹಿ ಅರ್ವ ಗ ೊೇವಳ ಇದತ ಬ ೊಓಟ್ಟೇಜ್ ಪದದ ಮೊಲ್ ಅರ್ವ. ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಸ್ಹದ ೇವ ಅಜ್ಞಾತ್ವಾಸ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ ೊೇವಳನಾಗಿ ಇದುದುರುಂದ ಅವನ್ ಹ ಸ್ರತ ಈ ರಾಶಿಗ . ೮೨. ಸಾನ , ಮೆನ್: ಬ ಟಿದ ಮೇಲ್ಲರತವ ಸ್ಮತ್ಟತಿ ಪರದ ೇಶ ಅರ್ವಾ ಪರಸ್ಥಭೊಮಿ – ಇದತ ಮನ್ಸ ಪದದ ಅರ್ವ. ಸಾನ್ತ ಎುಂದರೊ ಅದ ೇ ಅರ್ವ.

181


೮೩. ಸೆಂಧ , ಇೆಂಡಸ್: ಅಮೇರಕದ ಮೊಲ್ನಿವಾಸಗಳ ಒುಂದತ ಗತುಂಪನ್ತನ ೧೬ ನ ೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಯತರ ೊೇಪ್ಟಯನ್ ಭೊಶ ೇಧಕರತ ಇುಂಡಸ್ಟ ಎುಂದತ ಕರ ಯತತತದುರತ. ಆ ಗತುಂಪನ್ತನ ಇುಂಡಸ್ಟ ರಾಶಿ ಪರತನಿಧಿಸ್ತತ್ತದ ಎುಂಬ ಕಲ್ಪನ . ಇುಂಡಸ್ಟ ಪದವನ್ತನ ಇತಹಾಸ್ಕಾರರತ ಸುಂಧೊ ಎುಂಬ ಅರ್ವದಲ್ಲಿಯೊ ಉಪಯೇಗಿಸರತವ ದರುಂದ ಈ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರ. ೮೪. ಸೆಂಹ, ಲಿೀಓ: ಲ್ಲಯೇ ಪದದ ನ ೇರ ಭಾಷ್ಾುಂತ್ರವ ೇ ಸುಂಹ. ಸ್ೊಯವ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರತವಾಗ ನ ೈಲ್ ನ್ದಿೇ ದಡಕ ೆ ಮರಳುಗಾಡಿನ್ ಸುಂಹಗಳು ಬರತತತದತುದರುಂದ ಈ ಹ ಸ್ರತ ಬುಂದಿರಬ ೇಕ ುಂದತ ಊಹ . ೮೫. ಸ್ ಯೀಧನ, ಡ ರೀಕ ೀ: ಮಸ್ಳ ಯಾ ಹಾವಿನ್ುಂತರತವ ಬ ುಂಕಿ ಕಾರತವ ಪರರಾಣಕ ಹಾರಬಲ್ಿ ದ ೈತ್ೆಪಾರಣ ಡ ರೇಕ ೊೇ. ಇುಂರ್ ಪಾರಣಯ ಪರಕಲ್ಪನ ನ್ಮಮ ಪ ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ. ಮಹಾಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕರರವರನ್ತನ ಇುಂದಿನ್ ಚಲ್ನ್ಚಿತ್ರಗಳ

ಖಳ

ನಾಯಕರಗ

ಹ ೊೇಲ್ಲಸ್ಬಹತದತ.

ಕರರವರ

ಪ ೈಕಿ

ದತಯೇವಧನ್ನಿಗ

ವಿೇರಸ್ವಗವ

ಪಾರಪ್ಟತಯಾಯತ್ುಂತ . ಎುಂದ ೇ ಅವನ್ತ ಸ್ತಯೇಧನ್. ಈ ಕಾರಣಕಾೆಗಿಯೊ, ಅಸ್ತವೆಸ್ತವಾದ ಅರ ಸ್ತರತಳಿಯುಂತರತವ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ ೊಡ ಮತರದತ ರಣರುಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದಿುರತವ ಅವನ್ ಬಿುಂಬವನ್ತನ ಕಲ್ಲಪಸಕ ೊಳುಳವ ದತ ಸ್ತಲ್ಭ ಎುಂಬ ಕಾರಣಕಾೆಗಿಯೊ ಈ ರಾಶಿಗ ಸ್ತಯೇಧನ್ನ್ ಹ ಸ್ರತ. ೮೬. ಸ್ ಕ್ಷಮದರ್ಶಗನ, ಮೆೈಕ ರೀಸ ಯೀಪಿಯಮ್: ಇುಂಗಿಿಷ್ ಪದದ ನ ೇರ ಅನ್ತವಾದ. ೮೭. ಹಸಾತ, ಕಾವಗಸ್: ಕಾವವಸ್ಟ ಎುಂದರ ಕಾಗ . ಈ ರಾಶಿಯನ್ತನ ನ್ಮಮವರತ ಹಿುಂದಿನಿುಂದಲ್ೊ ಹಸಾತ ಎುಂದತ ಗತರತತಸ್ತತತದುರತ. ೮೮. ಹ ೀರಾಸ್ ಚಿೀ, ಹಾರ ೀಲಾಷ್ಠಅಮ್: ಹಾರ ೊೇಲಾಷ್ಠಅಮ್ ಎುಂದರ ಗಡಿಯಾರ. ಹ ೊೇರಾಸ್ೊಚಿೇ ಅದ ೇ ಧವನಿತಾರ್ವ ಇರತವ ಪದ.

182


ವಿಭಾಗ ೪ ಸದಾಧೆಂತ್ ಪುರವಣಿ ೪.೧ ಮ ಲಭ ತ್ ಪರಕಲಪನ ರ್ಳು ಖರ ೀಳ (ಸಲ ಸಿಅಲ್ ಸಪಅರ್) ಎುಂಬತದತ ಭೊಮಿಯನ್ತನ ಕ ೇುಂದರವಾಗಿ ಉಳಳ ಅಪರಮಿತ್ ಹರವ ಉಳಳ ಕಲ್ಲಪತ್ ಗ ೊೇಳ, ಅದತ ತ್ನ್ನನ್ತನ ಅತ ದೊರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ ಅತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ತತ್ತತವರದ ಗತಮಮಟದುಂತ ಖಗ ೊೇಳಾಧವ ವಿೇಕ್ಷಕನಿಗ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತ್ತದ , ಈ ಗತಮಮಟದ ಒಳಮೈಗ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗರಹಗಳು ಇವ ೇ ಮದಲಾದ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಅುಂಟ್ಟಕ ೊುಂಡಿರತವುಂತ ಭಾಸ್ವಾಗತತ್ತದ ಎುಂಬ ವಿಷ್ಯ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ಗ ೊೇಚರ ಖಗ ೊೇಳಾಧವವನ ನೇ ಖಗ ೊೇಳ ಎುಂದತ ಉಲ ಿೇಖಿಸ್ತವ ದೊ ಉುಂಟತ.

ಭೊಮಿಯ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಎುಂದರ ೇನ್ತ ಎುಂಬತದತ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ಖಗ ೊೇಳವನ್ತನ ಛ ೇದಿಸ್ತವ ತ್ನ್ಕ ಈ ವೃತ್ತವನ್ತನ ವಿಸ್ತರಸದರ ಅದತ ಖಗ ೊೇಳವನ್ತನ ಛ ೇದಿಸ್ತವಲ್ಲಿ ಒುಂದತ ಮಹಾವೃತ್ತ ಉುಂಟಾಗತತ್ತದ . ಇದ ೇ ಖರ ೀಳ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವ ತ್ತ ಅರ್ವ ವಷ್ ವದಿೃತ್ತ (ಸಲ ಸಿಅಲ್ ಇಕ ವೇಟರ್). ಭೊಮಿಯ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಧತರವಗಳನ್ತನ ಜ್ ೊೇಡಿಸ್ತವ ರ ೇಖ ಯನ್ತನ ಎರಡೊ ಪಾಶವವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಸದರ

ಅದತ ಖಗ ೊೇಳವನ್ತನ ಎರಡತ ಬಿುಂದತಗಳಲ್ಲಿ

ಛ ೇದಿಸ್ತತ್ತದ . ಭೊಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧತರವಕ ೆ ಅಭಿಮತಖವಾಗಿ ಇರತವ ಛ ೇದನ್ ಬಿುಂದತ ಖಾರ ೀಳಕ ಉತ್ತರ ಧ ರವ (ಸಲ ಸಿಅಲ್ ನಾತ್ವ ಪೇಲ್), ದಕ್ಷಿಣ ಧತರವಕ ೆ ಅಭಿಮತಖವಾಗಿ ಇರತದ ಖಾರ ೀಳಕ ದಕ್ಷಿಣ ಧ ರವ (ಸಲ ಸಿಅಲ್ ಸರತ್ ಪೇಲ್). ಖಾಗ ೊೇಳಿಕ ಉತ್ತರ ಧತರವ ಬಿುಂದತವಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಲ ಧತರವ ತಾರ ಇದ .

183


ವಿೇಕ್ಷಕನ್ ನ ತತಯ ನ ೇರದಲ್ಲಿ ಖಗ ೊೇಳದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಬಿುಂದತ ಖಮಧೆ, ಬಾನ್ೊ ಭತವಿಯೊ ಸ್ುಂಗಮಿಸ್ತವುಂತ ಭಾಸ್ವಾಗತವ ವಿೇಕ್ಷಕ ಕ ೇುಂದಿರತ್ ಮಹಾವೃತ್ತವ ೇ ದಿರ್ೆಂತ್ (ಹಾರಜ, ಕ್ಷಿತಜ ಬಾನೆಂಚ , ಹರ ೈಸ್ಟನ)

ಈ ಅುಂಶಗಳು

ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ .

ಖಮಧೆ ಮತ್ತತ ಖಾಗ ೊೇಳಿಕ ಉತ್ತರ ಅರ್ವ ಧತರವ ತಾರ ಯನ್ತನ ಜ್ ೊೇಡಿಸ್ತವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೃತ್ತಕುಂಸ್ವನ್ತನ ಉಭಯ ಪಾಶವವಗಳಲ್ಲಿಯೊ ವಿಸ್ತರಸದರ ಅದತ ದಿಗುಂತ್ವನ್ತನ ಎರಡತ ಬಿುಂದತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ುಂಧಿಸ್ತತ್ತದ . ಧತರವ ತಾರ ಯ ಕ ಳಗಿನ್ ಸ್ುಂಧಿಬಿುಂದತವ ೇ ಉತ್ತರ ದಿಗ್ನಬೆಂದ . ಇದರ ನ ೇರ ಇದಿರತ ಇರತವ ಸ್ುಂಧಿಬಿುಂದತವ ೇ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗ್ನಬೆಂದ . ಉತ್ತರ ದಿಗಿಬುಂದತವಿಗ ಅಭಿಮತಖವಾಗಿ ನಿುಂತ್ತ ಬಲ್ಕ ೆ ೯೦೦ ತರತಗಿದರ ಪಯವಗ ದಿಗ್ನಬೆಂದ ವಿಗ ಅಭಿಮತಖವಾಗಿಯೊ ಎಡಕ ೆ ೯೦೦ ತರತಗಿದರ ಪರ್ಶಿಮ ದಿಗ್ನಬೆಂದ ವಿಗ ಅಭಿಮತಖವಾಗಿಯೊ ನಿುಂತರತತ ತೇವ . ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿಬುಂದತಗಳನ್ೊನ ಖಮಧೆ ಮತ್ತತ ಧತರವತಾರ ಯನ್ೊನ ಜ್ ೊೇಡಿಸ್ತವ ವೃತ್ತಕುಂಸ್ವ ೇ ಯಾಮ್ಯೀತ್ತರ ಎುಂದತ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ಈ ಕುಂಸ್ದಗತುಂಟ ಉತ್ತರ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನಿುಂದ ಧತರವತಾರ ಯ ಕ ೊೇನ ೊೇನ್ನತಯ್ಕೇ ವಿೇಕ್ಷಕ ಇರತವ ಸ್ಥಳದ ಅಕ್ಾುಂಶ ಎುಂಬತದೊ

ನಿಮಗ

ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ

ತಳಿದಿದ .

ಕ್ಷಿತಜಿೇಯ

ಪದಧತಯಲ್ಲಿ

ಯಾವ ದ ೇ

ತಾರ ಯ

ಸಾಥನ್ವನ್ತನ

ಗತರತತಸ್ಲ್ತ

ದಿರ್ೆಂಶ ಅರ್ವಾ ಕ್ಷಿತಜಾೆಂಶ (ಆಸಮತ್) ಮತ್ತತ ಉನೆತ (ಆಲ್ಲಿಟೊೆರ್ಡ) ಎುಂಬ ಎರಡತ

ಸಾಥನ್ನಿದ ೇವಶಕಗಳ ಅರ್ವವೂ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ಉತ್ತರ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನಿುಂದ ಧತರವ ತಾರ ಯ ಉನ್ನತಯ್ಕೇ ಸ್ಥಳದ ಅಕ್ಾುಂಶ ಅುಂದ ಮೇಲ ಭೊಮಿಯ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ ಮತ್ತತ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ಇರತವ ಪರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧತರವ ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಇರತತ್ತದ ? ಅದತ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಕ್ಷಿತಜ ಮಹಾವೃತ್ತದ ಮೇಲ ಯ್ಕೇ ಮತ್ತತ ಕ ಳಗ ೇ

184


ಇರಬ ೇಕಷ್ ಿ? ಎುಂದ ೇ ಆ ಪರದ ೇಶವಾಸಗಳಿಗ

ಧತರವತಾರ ಯ ದಶವನ್ ಭಾಗೆವಿಲ್ಿ. ಉತ್ತರ ದಿಗಿಬುಂದತವನ್ತನ

ಗತರತತಸ್ಲ್ತ ನ ರವ ನಿೇಡತವ ಧತರವತಾರ ಗ ಸ್ಮನಾದ ತಾರ ಯುಂದತ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ ಮೇಲ ಇಲ್ಿ. ಖಾಗ ೊೇಳಿಕ ವಿಷ್ತವದವೃತ್ತವ ದಿಗುಂತ್ವನ್ತನ ಪೂವವ ಮತ್ತತ ಪಶಿಚಮ ದಿಗಿಬುಂದತಗಳಲ್ಲಿ ಛ ೇದಿಸ್ತತ್ತದ . ಖಾಗ ೊೇಳಿಕ ವಿಷ್ತವದವೃತ್ತದ ಸ್ಮತ್ಲ್ ಮತ್ತತ ದಿಗುಂತ್ದ ಸ್ಮತ್ಲ್ ಇವ ರಡೊ ಭೊಮಿಯ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಲರತವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒುಂದ ೇ ಆಗಿರತತ್ತದ . ತ್ತ್ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಭೊಮಿಯ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಲರತವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿುಂತ್ವರಗ ಖಾಗ ೊೇಲ್ಲಕ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವ ಅವರವರ ನ ತತಯ ಮೇಲ , ಅರ್ಾವತ್ ಖಮಧೆದ ಮೊಲ್ಕ ಹಾದತಹ ೊೇಗತತ್ತದ . ಬ ೇರ ಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ ರಡರ ನ್ಡತವ ಕ ೊೇನ್ ಏಪವಡತತ್ತದ , ಅರ್ಾವತ್ ಇವ ರಡೊ ಒುಂದ ೇ ಆಗಿರತವ ದಿಲ್ಿ. ಎುಂದ ೇ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಗ ೊೇಲ್ಲಕ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವ ಖಮಧೆದ ಮೊಲ್ಕ ಹಾದತಹ ೊೇಗತವ ದಿಲ್ಿ. ದಿಗುಂತ್ ಮತ್ತತ ಖಾಗ ೊೇಲ್ಲಕ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತಗಳ ನ್ಡತವಣ ಕ ೊೇನ್ಕೊೆ ಸ್ಥಳದ ಅಕ್ಾುಂಶಕೊೆ ಇರತವ ಸ್ುಂಬುಂಧವನ್ತನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ. ಅಕ್ಾುಂಶ ೦೦ ಇರತವ (ಭೊಮಿಯ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಸ್ಥಳಗಳು) ಮತ್ತತ ೯೦೦ ಇರತವ (ಊತ್ತರ/ದಕ್ಷಿಣ ಧತರವಗಳು) ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿುಂತ್ ವಿೇಕ್ಷಕರಗ ಖಾಗ ೊೇಲ್ಲಕ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತಕೊೆ ದಿಗುಂತ್ಕೊೆ ನ್ಡತವಣ ಕ ೊೇನ್ ಎಷ್ತಿ ಇರತವುಂತ ಭಾಸ್ವಾಗತತ್ತದ ಎುಂಬತದನ್ತನ ನಿೇವ ೇ ಪತ ತಹಚಿಚ.

ಖಾಗ ೊೇಳಿಕ ಉತ್ತರ ಮತ್ತತ ದಕ್ಷಿಣ ಧತರವಗಳನ್ತನ ಜ್ ೊೇಡಿಸ್ತವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರ ೇಖ ಯನ್ತನ ಆವತ್ವನ್ ಅಕ್ಷವಾಗಿಸಕ ೊುಂಡತ ಇಡಿೇ ಖಗ ೊೇಳವ ೇ ೨೪ ಗುಂಟ ಗಳಿಗ ೊಮಮ ಆವತವಸ್ತತತರತವುಂತ ಭಾಸ್ವಾಗತತ್ತದ . ಇದ ೇ ಖಗ ೊೇಳದ ದ ೈನೆಂದಿನ ಚಲನ (ಡ ೈಅನ್ವಲ್ ಮೇಷ್ನ್). ಭೊಮಿ ತ್ನ್ನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತತ ದಕ್ಷಿಣ ಧತರವಗಳನ್ತನ ಜ್ ೊೇಡಿಸ್ತವ ಹಾಗೊ ತ್ನ್ನ ಕ ೇುಂದರದ

ಮೊಲ್ಕ

ಹಾಯತು

ಹ ೊೇಗತವ

ಕಾಲ್ಪನಿಕ

ರ ೇಖ ಯನ್ತನ

ಅಕ್ಷವಾಗಿಸಕ ೊುಂಡತ

ಪಶಿಚಮದಿುಂದ

ಪೂವಾವಭಿಮತಖವಾಗಿ ೨೪ ಗುಂಟ ಗಳಿಗ ೊಮಮ ಆವತವಸ್ತತತರತವ ದತ ಈ ವಿದೆಮಾನ್ಕ ೆ ಕಾರಣ ಎುಂದತ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳ ಸಾಪ ೇಕ್ಷ ಸಾಥನ್ಗಳು ಬದಲಾಗದಿರತವ ದನ್ೊನ. ಧತರವ ಬಿುಂದತಗಳ ಸ್ಮಿೇಪವಿರತವ ಪ ುಂಜಗಳು ಖಮಧೆದ ಸ್ಮಿೇಪದವ ಗಳಿಗಿುಂತ್ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಆವತವಸ್ತತತರತವುಂತ ಭಾಸ್ವಾಗತವ ದನ್ತನ ಗಮನಿಸ.

185


ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತಾರ ಗಳ ಸಾಪ ೇಕ್ಷ ಸಾಥನ್ಗಳ ಬದಲಾಗತತ್ತವ ಯಾದರೊ ಅದನ್ತನ ಗತರತತಸ್ಲ್ತ ಬ ೇಕಾಗತವಷ್ತಿ ಕಾಲ್ ನಾವ ಬದತಕಿರತವ ದಿಲ್ಿ. ಏತ್ನ್ಮಧ ೆ, ತಾರಾಪ ುಂಜಗಳಿಗ ಸಾಪ ೇಕ್ಷವಾಗಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ಸಾಗತವ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ೊನ ನಾವ ಖಗ ೊೇಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣತತ ತೇವ . ‘ಅಲ ಮಾರಗಳು’ ಎುಂದ ೇ ಪ ರಾತ್ನ್ ಖಗ ೊೇಳವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಗಣಸ್ತತತದು ಇವ ನ್ಮಮ ಸರರಮುಂಡಲ್ದ ಸ್ದಸ್ೆರತ. ಭೊಮಿ ಸ್ೊಯವನ್ ಸ್ತತ್ತ ಪರಭರಮಿಸ್ತತತದ ಎುಂದತ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ಒುಂದತ ಪರಭರಮಣ ಮತಗಿಸ್ಲ್ತ ಭೊಮಿಗ ಬ ೇಕಾಗತವ ಅವಧಿ ೩೬೫.೨೪೨೨ ದಿನ್ಗಳು. ಒುಂದತ ವಷ್ವಕಾಲ್ ಪೂವವಸದಧತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳಿಸದುಂತ ಮಾಡಿದರ ಈ ಪರಭರಮಣ ಯ ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ೊಯವ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಪಶಿಚಮದಿುಂದ -ಪೂವವಕ ೆ ಚಲ್ಲಸ್ತತತರತವುಂತ ಭಾಸ್ವಾಗತತ್ತದ . ಖಗ ೊೇಳದಲ್ಲಿ ಸ್ೊಯವನ್ ತ ೊೇರಕ ಯ ವಾಷ್ಠವಕ ಚಲ್ನ ಯ ಕಕ್ ಯನ್ತನ ಪರತನಿಧಿಸ್ತವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಹಾವೃತ್ತಕ ೆ ಕಾರೆಂತವ ತ್ತ (ಇಕಿಿಪ್ಟಿಕ್) ಎುಂದತ ಹ ಸ್ರತ.

ಭೊಮಿಯ ಆವತ್ವನಾಕ್ಷವ ಕಾರುಂತವೃತ್ತದ ಸ್ಮತ್ಲ್ಕ ೆ

ಲ್ುಂಬವಾಗಿರದ ೨೩.೫೦ ಅಷ್ತಿ ಓರ ಯಾಗಿದ . ಈ ಬಾಗಿರತವಿಕ ಋತ್ತಗಳು ಬದಲಾಗತವಿಕ ಗ ಪರಮತಖ ಕಾರಣ (ಪರಭರಮಣಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ೊಯವ ಮತ್ತತ ಭೊಮಿಗಳ ನ್ಡತವಣ ಅುಂತ್ರ ಬದಲಾಗತತತರತವ ದತ ಇನ ೊನುಂದತ ಕಾರಣ). ಈ ಬಾಗಿರತವಿಕ ಯ ಇನ ೊನುಂದತ ಪರಣಾಮ – ಕಾರುಂತವೃತ್ತದ ಸ್ಮತ್ಲ್ವ ಖಗ ೊೇಳ ವಿಷ್ತವದವೃತ್ತದ ಸ್ಮತ್ಲ್ಕ ೆ ೨೩.೫೦ ಅಷ್ತಿ ಓರ ಯಾಗಿರತತ್ತದ . ಖಗ ೊೇಳ ವಿಷ್ತವದವೃತ್ತವನ್ತನ ಕಾರುಂತವೃತ್ತ ಎರಡತ ಬಿುಂದತಗಳಲ್ಲಿ ಛ ೇದಿಸ್ತತ್ತದ .

ಈ ಬಿುಂದತಗಳ ೇ ವಷ್ ವದಿಬೆಂದ ರ್ಳು (ಈಕಿವನಾಕಸಸ್ಟ). ಸ್ೊಯವ ತ್ನ್ನ ತ ೊೇರಕ ಯ ಪರಭರಮಣಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ತವದವೃತ್ತವನ್ತನ ದಾಟತವ, ಅರ್ಾವತ್ ಸ್ುಂಕರಮಿಸ್ತವ ಬಿುಂದತಗಳು ಇವ . ಈ ರ್ಟನ ವಷ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಬಾರ ಮಾತ್ರ ರ್ಟ್ಟಸ್ತತ್ತದ . ಸ್ಧೆಕ ೆ ಮದಲ್ನ ಯದತ ಮಾರ್ಚವ ೨೦ ರುಂದತ, ಎರಡನ ಯದತ ಸ ಪ ಿುಂಬರ್ ೨೨/೨೩ ರುಂದತ

186


ಫಟ್ಟಸ್ತತತದ . ಮದಲ್ನ ಯದಕ ೆ ವಸ್ೆಂತ್ ವಷ್ ವ (ಸರುಂಗ್ ಈಕಿವನಾಕ್ಸ) ಎುಂದೊ ಎರಡನ ಯದಕ ೆ ಶರದಿಿಷ್ ವ (ಆಟಮ್ ಈಕಿವನಾಕ್ಸ) ಎುಂದೊ ಹ ಸ್ರತ. ಸ್ೊಯವ ಈ ದಿವಸ್ಗಳುಂದತ ಮಾತ್ರ ಪೂವವ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ಲ್ಲಿ ಮೊಡಿ ಪಶಿಚಮ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವಾಗತತ್ತದ . ಎುಂದ ೇ, ಈ ದಿನ್ಗಳುಂದತ ಹಗಲ್ತ ರಾತರಗಳ ಅವಧಿಗಳು ಸ್ಮವಾಗಿರತತ್ತವ . ವಸ್ುಂತ್ ವಿಷ್ತವದುಂದತ ಸ್ೊಯವ ವಿಷ್ತವದವೃತ್ತವನ್ತನ ದಕ್ಷಿಣದಿುಂದ ಉತ್ತರಕೊೆ ಶರದಿವಷ್ತವದುಂದತ ಉತ್ತರದಿುಂದ ದಕ್ಷಿಣಕೊೆ ದಾಟತತ್ತದ . ಈ ವಿದೆಮಾನ್ಗಳು ಸ್ೊಯವನ್ ದ ೈನ್ುಂದಿನ್ ಚಲ್ನ ಯನ್ತನ ಪರಭಾವಿಸ್ತತ್ತವ .

ಮಾರ್ಚವ ೨೦ ರ ನ್ುಂತ್ರ ದಿನ್ದಿುಂದ ದಿನ್ಕ ೆ ಸ್ೊಯವ ಮೊಡತವ ಬಿುಂದತ ಉತ್ತರಕ ೆ ಸ್ರದುಂತ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತ್ತದ . ಜೊನ್ ೨೦/೨೧ ರುಂದತ ಸ್ೊಯೇವದಯದ ಬಿುಂದತ ಪೂವವ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನಿುಂದ ಉತ್ತರಕ ೆ ಗರಷ್ಿ ದೊರದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ತದ . ಹಗಲ್ಲನ್ ಅವಧಿ ತ್ನ್ನ ಗರಷ್ಿ ಮಿತಯನ್ೊನ ರಾತರಯ ಅವಧಿ ತ್ನ್ನ ಕನಿಷ್ಿ ಮಿತಯನ್ೊನ ತ್ಲ್ಪ್ಟರತತ್ತದ . ಸ ಪ ಿುಂಬರ್ ೨೨/೨೩ ರ ನ್ುಂತ್ರ ದಿನ್ದಿುಂದ ದಿನ್ಕ ೆ ಸ್ೊಯವ ಮೊಡತವ ಬಿುಂದತ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ಸ್ರದುಂತ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತ್ತದ . ಡಿಸ ುಂಬರ್ ೨೧/೨೨ ರುಂದತ ಸ್ೊಯೇವದಯದ ಬಿುಂದತ ಪೂವವ ದಿಗಿಬುಂದತವಿನಿುಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ಗರಷ್ಿ ದೊರದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ತದ . ಹಗಲ್ಲನ್ ಅವಧಿ ತ್ನ್ನ ಕನಿಷ್ಿ ಮಿತಯನ್ೊನ ರಾತರಯ ಅವಧಿ ತ್ನ್ನ ಗರಷ್ಿ ಮಿತಯನ್ೊನ ತ್ಲ್ಪ್ಟರತತ್ತದ .

ಜೊನ್

೨೦/೨೧

ನ್ುಂತ್ರ

ಸ್ೊಯೇವದಯದ

ಬಿುಂದತವಿನ್

ಸ್ರಯತವಿಕ ಯ

ದಿಸ

ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮತಖವಾಗತತ್ತದ . ಡಿಸ ುಂಬರ್ ೨೧/೨೨ ನ್ುಂತ್ರ ಸ್ೊಯೇವದಯದ ಬಿುಂದತವಿನ್ ಸ್ರಯತವಿಕ ಯ ದಿಸ ಉತ್ತರಾಭಿಮತಖವಾಗತತ್ತದ . ಹಿೇಗ ದಿಶಾ ವೆತ್ೆಯವಾಗತವ ಎರಡತ ಬಿುಂದತಗಳಿಗ ಅಯನಬೆಂದ ರ್ಳು (ಸಾಲ್ಸಿಸ್ಟ ಪಾಇುಂಟಸ) ಎುಂದತ ಹ ಸ್ರತ. ಡಿಸ ುಂಬರ್ ೨೧/೨೨ ರುಂದ ಜೊನ್ ೨೦/೨೧ ರ ತ್ನ್ಕ ಉತ್ತರಾಯಣ, ಜೊನ್ ೨೦/೨೧ ರುಂದ ಡಿಸ ುಂಬರ್ ೨೧/೨೨ ರ ತ್ನ್ಕ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ್. ಸ್ೊಯವ ಮೊಡತವ ಮತ್ತತ ಕುಂತ್ತವ ಬಿುಂದತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತವ ಬದಲಾವಣ ಗಳಿಗ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ಅದರ ದ ೈನ್ುಂದಿನ್ ಚಲ್ನ್ಕಕ್ ಯೊ ಬದಲಾಗತತ್ತದ ಮತ್ತತ ಕಾರುಂತವೃತ್ತ ಹಾಗೊ ಸ್ೊಯವನ್ ದ ೈನ್ುಂದಿನ್ ಚಲ್ನ್ಕಕ್ ಒುಂದ ೇ ಆಗಿರತವ ದಿಲ್ಿ ಎುಂಬ ತ್ರ್ೆಗಳನ್ತನ ನಿೇವ ’ಪೂವವಸದಧತ ’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸದಿುೇರ 187


೪.೨ ತಾರ ರ್ಳ ನಾಮಕರಣ ತಾರ ಗಳು ಎುಂದರ ೇನ್ತ ಎುಂಬತದತ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ಇವ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತಸ್ಲ್ತ ನ ರವಾಗತವುಂತ ಹ ಸ್ರಸ್ತವ ದತ ಹ ೇಗ ? ವಗಿೇವಕರಸ್ಲ್ತ ಸಾಧೆವ ೇ? ದೃಗ ೊಗೇಚರ ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಸಾಪ ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಉಜವಲ್ವಾದವ ಗಳಿಗ ಚ್ಾರತರಕ ಅರ್ವ ಪರರಾಣಕ ಮಹತ್ವ ಉಳಳ ಹ ಸ್ರತಗಳನ್ತನ ಬ ೇರ ತ್ತ್ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಕ ಲ್ವ

ಬ ೇರ

ಸ್ುಂಸ್ಸೃತಗಳ ಪ ರಾತ್ನ್ರತ ಇಟ್ಟಿದಾುರ .

ತಾರ ಗಳಿಗ ಒುಂದಕಿೆುಂತ್ ಹ ಚತಚ ಹ ಸ್ರತಗಳು ಇವ . ಈ ಹ ಸ್ರತಗಳು ಜನ್ಪ್ಟರಯವಾದವ

ಆಗಿದುರೊ ಗ ೊುಂದಲ್ಕಾರ ಎುಂಬ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ತಾರ ಗಳಿಗ ಹ ಸ್ರಡಲ್ತ ವಿಶಿಷ್ಿ ಪದಧತಗಳನ್ತನ ರೊಪ್ಟಸದಾುರ . ಅವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಜನ್ಪ್ಟರಯವಾಗಿರತವ ಎರಡನ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸ್ತತತದ ುೇನ . ಜಮವನಿಯ ವಕಿೇಲ್ ಹಾಗೊ ಖಗ ೊೇಳಜ್ಞ ಜ್ ೊಹಾನ್ ಬ ೇಯರ್ (೧೫೭೨-೧೬೨೫) ರೊಪ್ಟಸದ ಬ ೇಯರ್ ಪದಧತ ಇವ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಒುಂದತ. ಒುಂದತ ರಾಶಿಯ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಸ್ರಸ್ತಮಾರಾಗಿ ಅವ ಗಳ ಉಜವಲ್ತ ಯ ಇಳಿಕ ಯ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಗತರತತಸ ತ್ದನ್ುಂತ್ರ ಅವಕ ೆ ರಾಶಿ ಹ ಸ್ರನ್ ಹಿುಂದ ಗಿರೇಕ್ ವಣವಮಾಲ ಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಲ್ಗತತಸ ಹ ಸ್ರಸ್ತವ ದತ ಈ ಪದಧತಯ ವ ೈಶಿಷ್ಿೂ. ಈ ಪ ಸ್ತಕದ ಎರಡನ ೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರತವ ಬಹತತ ೇಕ ತಾರಾನಾಮಗಳು ಈ ಪದಧತಯವ . ಗಿರೇಕ್ ವಣವಮಾಲ ಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ುಂಖ ೆಗ ಮಿತ ಇರತವ ದರುಂದ ಎಲ್ಿ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಈ ಪದಧತಯಲ್ಲಿ ಹ ಸ್ರಸ್ತವ ದತ ಸಾಧೆವಿಲ್ಿ ಹಾಗೊ ಅವ ಗಳನ್ತನ ಉಜವಲ್ತ ಯ ಇಳಿಕ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡತವ ದೊ ಕಷ್ಿ. ಈ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಖಗ ೊೇಳಜ್ಞ ಜ್ಾನ್ ಫ ಿೇಮ್ಸಿೇರ್ಡ (೧೬೪೬-೧೭೧೯) ಫ ಿೇಮ್ಸಿೇರ್ಡ ಪದಧತಯನ್ತನ ರೊಪ್ಟಸದ. ಒುಂದತ ರಾಶಿಯ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಅವ ಆ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಚಮ ಅುಂಚಿನಿುಂದ ಇರತವ ದೊರಕ ೆ ಅನ್ತಗತಣವಾಗಿ ರಾಶಿ ಹ ಸ್ರನ್ ಹಿುಂದ ಅುಂಕಿಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಲ್ಗತತಸ ಹ ಸ್ರಸ್ತವ ದತ ಈ ಪದಧತಯ ವ ೈಶಿಷ್ಿೂ. ಉದಾಹರಣ , ೧ ರಾಜಹುಂಸ್ ತಾರ ಯತ ೨ ರಾಜಹುಂಸ್ಕಿೆುಂತ್ ಆ ರಾಶಿಯ ಪಶಿಚಮ ಅುಂಚಿನ್ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ತದ . ೪.೩ ತಾರ ರ್ಳ ವಗ್ನೀಗಕರಣ ತಾರ ಗಳ ದೃಗ ೊಗೇಚರ ಹ ೊರಪದರದ ತಾಪ ಮತ್ತತ ತ್ತ್ಸುಂಬುಂಧಿತ್ ರ ೊೇಹಿತ್ದ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ತನ ಆಧರಸ ಅವನ್ತನ ಏಳು ವಗವಗಳಾಗಿ ವಗಿೇವಕರಸದ . ತಾಪದ ಅವರ ೊೇಹಣ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ುಂರ್ಟ್ಟಸರತವ ಅವ ಗಳ ವಿವರ ಇುಂತದ : ವರ್ಗ

ತಾಪ (ಡಿಗಿರ ಕ ಲ್ಲವನ್ಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಣಣ

O

೩೦,೦೦೦-೬೦,೦೦೦

ನಿೇಲ್ಲ

B

೧೦,೦೦೦-೩೦,೦೦೦

ನಿೇಲ್ಲ-ನಿೇಲ್ಲ ಮಿಶಿರತ್ ಬಿಳಿ

A

೭,೫೦೦-೧೦,೦೦೦

ಬಿಳಿ

F

೬,೦೦೦-೭,೫೦೦

ಹಳದಿ ಮಿಶಿರತ್ ಬಿಳಿ-ಬಿಳಿ

G

೫,೦೦೦-೬,೦೦೦

ಹಳದಿ- ಹಳದಿ ಮಿಶಿರತ್ ಬಿಳಿ

K

೩,೫೦೦-೫,೦೦೦

ಕಿತ್ತಳ -ಹಳದಿ ಮಿಶಿರತ್ ಕಿತ್ತಳ

M

೨,೦೦೦-೩,೦೦೦

ಕ ುಂಪ -ಕಿತ್ತಳ ಮಿಶಿರತ್ ಕ ುಂಪ

ಒ ಬಿ ಎ ಫ ೈನ್ ಗಲ್ವ, ಕಿಸ್ಟ ಮಿ ಇದತ ಈ ವಗವಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ನ್ನ ಪ್ಟನ್ಲ್ಲಿ ಇಟತಿಕ ೊಳಳಲ್ತ ಹ ಣ ದಿರತವ ಇುಂಗಿಿಷ್ ಸ್ಮರಣ ಯ ಸ್ೊತ್ರ.

188


ಮದಲ್ನ ೇ ಎರಡತ ವಗವಗಳ ತಾರ ಗಳು ಬಲ್ತ ಉಜವಲ್ವಾದರೊ ಅವ ಗಳ ಸ್ುಂಖ ೆ ಬಲ್ತ ಕಮಿಮ. ಕ ೊನ ಯ ವಗವದ ತಾರ ಗಳು ಬಲ್ತ ಮಸ್ತಕಾದರೊ ಅವ ಗಳ ಸ್ುಂಖ ೆ ಹ ಚತಚ. ಭೊಸಥತ್ ವಿೇಕ್ಷಕನಿಗ

ತಾರ ಗಳು ಎಷ್ತಿ ಉಜವಲ್ವಾಗಿ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತ್ತವ

ಎುಂಬತದನ್ತನ ಆಧರಸದ ಜನ್ಪ್ಟರಯ

ವಗಿೇವಕರಣ ಪದಧತಯೊ ಇದ . ಗಿರೇಕ್ ಮೊಲ್ದ ಈ ಪದುತಯಲ್ಲಿ ಉಜವಲ್ತ ಯನ್ತನ ಪರಮಾಣೇಕರಸ್ತವ ಮಾನ್ಕ ಉಜಿಲತಾೆಂಕ ಅರ್ವ ಕಾೆಂತಮಾನ (ಮಾೆಗಿನಟೊೆರ್ಡ) ಎುಂದತ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ವಾಯತಮುಂಡಲ್ ಇಲ್ಿದ ೇ ಇರತತತದುರ ತಾರ ಎಷ್ತಿ ಉಜವಲ್ವಾಗಿ ಬರಗಣಿಗ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತತತ್ತತ ಎುಂಬತದನ್ತನ ತ ೀರಕ ಯ ಉಜಿಲತಾೆಂಕ (ಅಪಾೆರನ್ಿ ಮಾೆಗಿನಟೊೆರ್ಡ) ಸ್ೊಚಿಸ್ತತ್ತದ . ಸ್ತಮಾರತ ೨೦೦೦ ವಷ್ವಗಳ ಹಿುಂದ ಗಿರೇಕ್ ಖಗ ೊೇಳಜ್ಞ ಹಿಪಾಪಕವಸ್ಟ ರೊಪ್ಟಸದು ಆರತ ವಗವಗಳಿರತವ ಈ ಪದಧತಯಲ್ಲಿ ಬರಗಣಿಗ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತತದು ತಾರ ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಅತ್ೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ವಾದದುರ ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ ೧, ಅತ್ೆುಂತ್ ಮಸ್ತಕಾದದುರದತು ೬. ದೊರದಶವಕದ ನ ರವಿನಿುಂದ ನ ೊೇಡಬಹತದಾದ ತಾರ ಗಳನ್ೊನ ಸ್ೊಯವ, ಚುಂದರ ಇವ ೇ ಮದಲಾದ ಅತ್ತೆಜವಲ್ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ೊನ ಈ ಪದಧತಗ ಅಳವಡಿಸ್ತವ ಸ್ಲ್ತವಾಗಿ ಪದಧತಯನ್ತನ ಪರಷ್ೆರಸ್ಲಾಗಿದ . ಈ ಪದಧತಯಲ್ಲಿ ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕದ ಮರಲ್ೆ ಹ ಚಿಚದುಂತ ಗ ೊೇಚರ ಉಜವಲ್ತ ಕಮಿಮ ಆಗತತ್ತದ ಎುಂಬತದತ ಗಮನಾಹವ ಅುಂಶ. ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ ೧ ಇರತವ ತಾರ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ ೨ ಇರತವ ತಾರ ಗಿುಂತ್ ೨.೫೧೨ ಪಟತಿ ಹ ಚತಚ ಉಜವಲ್ವಾಗಿ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತ್ತದ . ಪರಷ್ೃತ್ ಪದಧತಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ (ವ ಗ) ತಾರ ಯ ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕವನ್ತನ ದದ೦ ಎುಂದತ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ ಅದಕಿೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ವಾದ ಕಾಯಗಳಿಗ ಋಣ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕಗಳನ್ೊನ ದೊರದಶವಕದ ನ ರವಿನಿುಂದ ನ ೊೇಡಬಹತದಾದ ತಾರ ಗಳಿಗ ಆರಕಿೆುಂತ್ ಹ ಚತಚ ಮರಲ್ೆದ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕಗಳನ್ೊನ ನಿೇಡಲಾಗಿದ . ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ ೧.೫ ಮತ್ತತ ೨.೫ ಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ತಾರ ಗಳನ್ತನ ಎರಡನ ೇ ವಗವದ ಕಾುಂತಮಾನ್ದವ ಎುಂದೊ ೧.೫ ಕಿೆುಂತ್ ಕಮಿಮ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ ಉಳಳವ ಗಳನ್ತನ ಒುಂದನ ೇ ವಗವದ ಕಾುಂತಮಾನ್ದವ

ಎುಂದೊ ಪರಗಣಸ್ಲಾಗತತತದ .

ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ ಸ್ೊಚಿಸ್ತವ ಉಜವಲ್ತ ಗೊ

ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸದ ತಾರ ಭೊಮಿಯುಂದ ಎಷ್ತಿ ದೊರದಲ್ಲಿದ ಎುಂಬತದಕೊೆ ಸ್ುಂಬುಂಧವಿಲ್ಿ. ಬಹತ ದೊರದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಬಲ್ತ ಉಜವಲ್ವಾದ ತಾರ ಬಲ್ತ ಮಸ್ತಕಾಗಿಯೊ ಸಾಪ ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಕ್ಷಿೇಣ ತಾರ ಉಜವಲ್ವಾಗಿಯೊ ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ದರುಂದ ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕಗಳನ್ತನ ಆಧರಸ ತಾರ ಗಳ ನ ೈಜ ಉಜವಲ್ತ ಯನ್ತನ ತ್ತಲ್ನ ಮಾಡಲ್ತ ಸಾಧೆವಿಲ್ಿ. ಈ ಸ್ಮಸ ೆಯನ್ತನ ಪರಹರಸ್ಲ ೊೇಸ್ತಗ ರೊಪ್ಟಸದ ಪರಕಲ್ಪನ ನರಪ ೀಕ್ಷ ಉಜಿಲತಾೆಂಕ (ಆಬಸಲ್ೊೆಟ ಮಾೆಗಿನಟೊೆರ್ಡ). ೩೨.೬ ಜ್ ೊೆೇತವವಷ್ವ ಅರ್ವ ೧೦ ಪಾಸ ವಕ್ ದೊರದಲ್ಲಿ ತಾರ ಇದಿುದುರ ಅದರ ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ ಎಷ್ತಿ ಇರತತತತ ೊತೇ ಅದ ೇ ಅದರ ನಿರಪ ೇಕ್ಷ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ.

189


೪.೪ ಖರ ೀಳ ವಜ್ಞಾನದಲಿಿ ದ ರದ ಅಳತ ಯ ಏಕಮಾನ ತಾರಾಲ ೊೇಕದ ಅನ್ೊಹೆ ದೊರಗಳನ್ತನ ಮಾಮೊಲ್ಲ ಕಿಲ ೊೇಮಿೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಯತವ ದೊ ಬರ ದದುನ್ತನ ಓದತವ ದೊ ತಾರಸ್ದಾಯಕ ಕಾಯವ. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಲ್ತಬಧಕ ತಾರ ಯತ ಭೊಮಿಯುಂದ ೮೦೪೧೬೨೦೯೦೧೬೯೩೬೮೦೦ ಕಿಮಿೇ ದೊರದಲ್ಲಿ ಇದ . ಎುಂದ ೇ, ಜ ಯೀತವಗಷ್ಗ (ಲ ೈಟ ಯಅರ್), ಖರ ೀಳಮಾನ (ಆಸ್ರನಾಮಿಕಲ್ ಯೊನಿಟ), ಪಾಸ ಗಕ್ಸ ಈ ಮೊರತ ಏಕಮಾನ್ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಒುಂದನ್ತನ ಖಗ ೊೇಳಜ್ಞರತ ಸ್ುಂದಭ ೊೇವಚಿತ್ವಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತತಾತರ . ನಿದವವೆತ ಯಲ್ಲಿ ಸ ಕ ುಂಡಿಗ ೨೯೯,೭೯೨,೪೫೮ ಮಿೇ ವ ೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸ್ತವ ಬ ಳಕತ ಒುಂದತ ಜೊಲ್ಲಯನ್ ವಷ್ವದಲ್ಲಿ (೩೬೫.೨೫ ದಿವಸ್ಗಳು. ಗಿರಗ ೊೇರಅನ್ ವಷ್ವದಲ್ಲಿ ೩೬೫.೨೪೨೫ ದಿವಸ್ಗಳಿರತತ್ತವ ) ಚಲ್ಲಸ್ತವ ದೊರವ ೇ ಒುಂದತ ಜ್ ೊೆೇತವವಷ್ವ. ಇದತ ಬಹತಜನ್ ಪ್ಟರಯ ಏಕಮಾನ್. ಸ್ೊಯವನಿುಂದ ಭೊಮಿಯ ಮಾಧೆ ದೊರವ ೇ ಒುಂದತ ಖಗ ೊೇಳಮಾನ್. ೧೪೯,೫೯೭,೮೭೦,೬೯೧,೭೦೦ ಮಿೇ ಒುಂದತ ಖಗ ೊೇಳಮಾನ್ಕ ೆ ಸ್ಮ ಎುಂದತ ಇುಂದಿನ್ ಖಗ ೊೇಳವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅುಂಬ ೊೇಣ. ಸರರಮುಂಡಲ್ದ ಸ್ದಸ್ೆರ ನ್ಡತವಣ ದೊರಗಳನ್ತನ ಸ್ೊಚಿಸ್ಲ್ತ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ ಏಕಮಾನ್ ಇದತ. ಒುಂದತ ಖಗ ೊೇಳಮಾನ್ ಅುಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಎರಡತ ಬಿುಂದತಗಳಿುಂದ ನ ೊೇಡಿದಾಗ ಒುಂದತ ಕುಂಸ್ಸ ಕ ುಂರ್ಡ ಲ್ುಂಬನ್ಕ ೊೇನ್ದಷ್ತಿ ಚಲ್ಲಸದುಂತ ತ ೊೇರತವ ಅಕಾಶಕಾಯಕ ೆ ಇರತವ ದೊರವ ೇ ಒುಂದತ ಪಾಸ ವಕ್. ಇದತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ ಪ್ಟರಯವಾದ ಏಕಮಾನ್. ೧ ಜ್ ೊೆೇವ = ೯,೪೬೦,೭೩೦,೪೭೨,೫೮೦.೮ ಕಿಮಿೇ. = ಸ್ರಸ್ತಮಾರತ ೬೩,೨೪೧ ಖಗ ೊೇಳಮಾನ್ಗಳು = ಸ್ರಸ್ತಮಾರತ ೦.೩೦೬೬ ಪಾಸ ವಕ್ಗಳು. 1 ಪಾಸ ವಕ್ = ಸ್ರಸ್ತಮಾರತ ೩.೩ ಜ್ ೊೆೇವ. ೪.೫ ಖರ ೀಳವಜ್ಞಾನದಲಿಿ ಕಾಲದ ಅಳತ ದ ೈನ್ುಂದಿನ್ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವ ಸ್ೊಯವನ್ ತ ೊೇರಕ ಯ ದ ೈನ್ುಂದಿನ್ ಚಲ್ನ ಯನ್ತನ ಆಧರಸದ ಕಾಲ್ಮಾಪನ್ ಪದಧತಯನ್ತನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತತತದ ುೇವ . ದೃಗ ೊೇಚರ ಖಗ ೊೇಳದ ತ್ನ್ನ ಪರ್ದ ಅತ್ತೆನ್ನತ್ ಬಿುಂದತವಿನಿುಂದ ಹ ೊರಟತ ಮರತದಿನ್ ಪ ನ್ಃ ಅದ ೇ ಬಿುಂದತವನ್ತನ ತ್ಲ್ಪಲ್ತ ಬ ೇಕಾಗತವ ಸ್ರಾಸ್ರ ಅವಧಿಯನ್ತನ ೨೪ ಗುಂಟ ಗಳು ಅರ್ವ ಒುಂದತ ದಿವಸ್ ಎುಂದತ ಪರಗಣಸ ರೊಪ್ಟಸದ ಪದಧತ ಇದತ. ಖಗ ೊೇಳಜ್ಞರತ ಇದನ್ತನ ಸೌರದಿವಸ್ (ಸ ೊೇಲ್ರ್ ಡ ೇ) ಎನ್ತನತಾತರ . ಭೊಮಿಯ ಆವತ್ವನಾವಧಿ ಸ್ರಾಸ್ರ ೨೪ ಗುಂಟ ಗಳಾಗಿದುರೊ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದತ ಸ್ೊಯವನ್ನ್ತನ ಪರಭರಮಿಸ್ತತ್ತ ಸ್ರಸ್ತಮಾರತ ೧° ಯಷ್ತಿ ಕ ೊೇನಿೇಯದೊರ ಕರಮಿಸರತತ್ತದ . ತ್ತ್ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಹಿುಂದಿನ್ ದಿನ್ ತಾನಿದು ಬಿುಂದತವನ್ತನ ಪ ನ್ಃ ತ್ಲ್ಪಲ್ತ ಸ್ೊಯವನಿಗ ಸ್ರಸ್ತಮಾರತ ನಾಲ್ತೆ ಹ ಚತಚ ನಿಮಿಷ್ಗಳು ಬ ೇಕತ. ಖಗ ೊೇಳದ ಯಾವ ದ ೇ ಬಿುಂದತ

190


ಅರ್ವ ತಾರ ಒುಂದತ ಸ್ಥಳದ ಮಧಾೆಹನ ವೃತ್ತವನ್ತನ, ಅರ್ಾವತ್ ಯಾಮೆೇತ್ತರವನ್ತನ ಒುಂದತ ಸ್ಲ್ ಹಾದತ ಹ ೊೇಗತವ ದಕೊೆ ಮತ ೊತುಂದತ ಸ್ಲ್ ಹಾದತ ಹ ೊೇಗತವ ದಕೊೆ ನ್ಡತವಿನ್ ಅವಧಿಯ್ಕೇ ಒುಂದತ ತಾರಾದಿವಸ್ (ಸ ೈರ್ಡರಅಲ್ ಡ ೇ). ಅುಂದಮೇಲ ಸಥರ ತಾರ ಯ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಭೊಮಿ ತ್ನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸ್ತತ್ತ ಒುಂದತ ಬಾರ ಆವತವಸ್ಲ್ತ ನಿಜವಾಗಿ ತ ಗ ದತಕ ೊಳಳವ ಅವಧಿ ಒುಂದತ ತಾರಾದಿವಸ್ . ಒುಂದತ ತಾರಾದಿವಸ್ದ ಅವಧಿ ಸ್ರಸ್ತಮಾರತ ೨೩ ಗುಂ ೫೬ ನಿ. ಹಿೇಗ ತಾರ ಗಳ ದ ೈನ್ುಂದಿನ್ ಚಲ್ನ ಯನ್ತನ ಆಧರಸ ಅಳ ಯವ ಕಾಲ್ ತಾರಾಕಾಲ (ಸ ೈರ್ಡರಅಲ್ ಟ ೈಮ್). ಸಥರ ತಾರ ಯ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ ಭೊಮಿಯತ ಸ್ೊಯವನ್ನ್ತನ ಒುಂದತ ಬಾರ ಪರಭರಮಿಸ್ಲ್ತ ತ ಗ ದತಕ ೊಳುಳವ ಕಾಲ್ ತಾರಾವಷ್ಗ (ಸ ೈರ್ಡರಅಲ್ ಯಅರ್). ಇದತ ಸರರವಷ್ವಕಿೆುಂತ್ ಸ್ರಸ್ತಮಾರತ ೨೦ ನಿ ೨೩ ಸ ದಿೇರ್ವ. ಖಗ ೊೇಳಜ್ಞರತ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ ದತ ತಾರಾಸ್ಮಯವನ್ತನ. ೪.೬ ಸಾಾನನದ ೀಗಶಕ ವಯವಸ ರ್ ಾ ಳು ತಾರ ಗಳ ಸಾಥನ್ವನ್ತನ ಖಗ ೊೇಳದಲ್ಲಿ ಗತರತತಸ್ಲ್ತ ಬಲ್ತ ಸ್ತಲ್ಭವಾದ ಕ್ಷಿತಜ್ವೀಯ ಸಾಾನನದ ೀಗಶಕ ವಯವಸ ಾಯನ್ತನ (ಹರ ೈಸ್ಟನ ಕ ೊೇಆಡಿವನ್ಟ ಸಸ್ಿಮ್) ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ ದತ ಹ ೇಗ ಎುಂಬತದತ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ಈ ವೆವಸ ಥಯತ ವಿೇಕ್ಷಕನಿಷ್ಿ. ಎುಂದ ೇ, ವಿೇಕ್ಷಕ ತ್ನ್ನ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳನ್ತನ ಇತ್ರರಗ ತಳಿಸ್ಲ್ತ ಉಪಯತಕತವಲ್ಿ. ಎುಂದ ೇ, ವಷ್ ವದಿೃತತೀಯ ಸಾಾನನದ ೀಗಶಕ ವಯವಸ ಾಯ (ಎಕವಟ ೊೇರಅಲ್ ಕ ೊೇಆಡಿವನ್ಟ ಸಸ್ಿಮ್) ಬಗ ಗ ತಳಿದಿರತವ ದತ ಉತ್ತಮ. ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ

ಆಧಾರತ್

ಅಕ್ಾುಂಶಗಳ

ನ ರವಿನಿುಂದಲ್ೊ

ಗಿರೇನ್ವಿರ್ಚ

ಮಧಾೆಹನ

ವೃತ್ತ

ಆಧಾರತ್

ರ ೇಖಾುಂಶಗಳ

ನ ರವಿನಿುಂದಲ್ೊ ಭೊಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ತನ ನಿದ ೇವಶಿಸ್ತತ ತೇವ . ಅದ ೇ ರೇತ ಖಗ ೊೇಳ ವಿಷ್ತವದವೃತ್ತ ಆಧಾರತ್ ಕಾರೆಂತ ಅರ್ವ ರ್ೆಂಟಾವ ತಾತೆಂಶ ಅರ್ವ ಖಾರ ೀಳಕ ಅಕ್ಾೆಂಶ (ಡ ಕಿಿನ ೇಷ್ನ್) ಮತ್ತತ ವಿಷ್ತವದಿಬುಂದತ ಮಧಾೆಹನ ವೃತ್ತ ಅಧಾರತ್ ವಷ್ ವದೆಂಶ

ಅರ್ವ ವಷ್ ವಾೆಂಶ (ರ ೈಟ ಅಸ ನ್ಷನ್) ಅರ್ವ ಖಾರ ೀಳಕ ರ ೀಖಾೆಂಶಗಳ ನ ರವಿನಿುಂದ

ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಸಾಥನ್ ನಿದ ೇವಶಿಸ್ಬಹತದತ. ಸಾಥನ್ ನಿದ ೇವಶಿಸ್ಬ ೇಕಾದ ಆಕಾಶಕಾಯ, ಖಾಗ ೊೇಳಿಕ ಉತ್ತರ ಮತ್ತತ ದಕ್ಷಿಣ ಧತರವಗಳ ಮೊಲ್ಕ ಹಾದತಹ ೊೇಗತವ ಮಧಾೆಹನ ವೃತ್ತದಗತುಂಟ ವಿಷ್ತವದವೃತ್ತದಿುಂದ ಆಕಾಶಕಾಯಕ ೆ ಇರತವ ಕ ೊನಿೇಯ ದೊರವ ೇ ಅದರ ಕಾರುಂತ. ಉತ್ತರ ಖಗ ೊೇಳಾಧವದ ಕಾರುಂತಯನ್ತನ ‘+’ ಚಿಹ ನಯುಂದಲ್ೊ ದಕ್ಷಿಣಾಧವದ ಕಾರುಂತಯನ್ತನ ‘–‘ ಚಿಹ ನಯುಂದಲ್ೊ ಸ್ೊಚಿಸ್ತವ ದತ ವಾಡಿಕ . ಈ ಮಧಾೆಹನ ವೃತ್ತ ವಿಷ್ತವದವೃತ್ತವನ್ತನ ಸ್ುಂಧಿಸ್ತವ ಬಿುಂದತವಿಗ ವಸ್ುಂತ್ ವಿಷ್ತವದಿಬುಂದತವಿನಿುಂದ ಇರತವ ಕ ೊೇನಿೇಯ ದೊರವ ೇ ಆ ಕಾಯದ ವಿಷ್ತವಾುಂಶ. ಇವ ರಡೊ ಕ ೊೇನಿೇಯ ಅಳತ ಗಳಾದುರುಂದ ಅಳತ ಯ ಏಕಮಾನ್ ‘ಡಿಗಿರ’. ವಿಷ್ತವಾುಂಶವನ್ತನ ವಸ್ುಂತ್ ವಿಷ್ತವದಿಬುಂದತವಿನಿುಂದ ಪೂವಾವಭಿಮತಖವಾಗಿ ಅಳ ಯಬ ೇಕತ. ವಿಷ್ತವಾುಂಶವನ್ತನ ಇುಂತಷ್ತಿ ಡಿಗಿರ ಎುಂದತ ಸ್ೊಚಿಸ್ತವ ಬದಲ್ತ ಇುಂತಷ್ತಿ ಗುಂಟ -ನಿಮಿಷ್-ಸ ಕ ುಂರ್ಡ ಎುಂದತ ಸ್ೊಚಿಸ್ತವ ದತ ವಾಡಿಕ . ವಿಷ್ತವದವೃತತೇಯ ಸಾಥನ್ನಿದ ೇವಶಕ ವೆವಸ ಥಗೊ ತಾರಾಕಾಲ (ಸ ೈಡಿಅರಅಲ್ ಟ ೈಮ್) ಮತ್ತತ ರ್ೆಂಟಾಕ ೀನ (ಔಅರ್ ಆುಂಗಲ್)ಗಳಿಗೊ ನಿಕಟ ಸ್ುಂಬುಂಧ ಇರತವ ದ ೇ ಇದಕ ೆ ಕಾರಣ ಎುಂಬತದತ ಸ್ಧೆಕ ೆ ಆರುಂಭಿಕ ಹವಾೆಸಗಳಿಗ ತಳಿದಿದುರ ಸಾಕತ. ೨೪ ಗುಂಟ ಗಳು ೩೬೦೦ ಡಿಗಿರಗಳುಳಳ ಪೂಣವ ವೃತ್ತಕ ೆ ಸ್ಮ. ಅುಂದ ಮೇಲ , ೧ ಗುಂಟ ವಿಷ್ತವಾುಂಶವ ವರತ್ತ ಕುಂಸ್ದ ೧೫೦ ಗಳಿಗೊ ೧ ನಿಮಿಷ್ ವಿಷ್ತವಾುಂಶವ ವರತ್ತ ಕುಂಸ್ದ 191


೧೫ ನಿಮಿಷ್ಗಳಿಗೊ ೧ ಸ ಕ ುಂರ್ಡ ವಿಷ್ತವಾುಂಶವ ವೃತ್ತ ಕುಂಸ್ದ ೧೫ ಸ ಕುಂರ್ಡಗಳಿಗೊ ಸ್ಮ. ವಿಷ್ತವಾುಂಶದ ನ ರವಿನಿುಂದ ತಾರ ಯ ಸಾಥನ್ ನಿಧವರಸ್ತವ ದರ ಜ್ ೊತ ಗ ಅದತ ಖಗ ೊೇಳದಲ್ಲಿ ನಿದಿವಷ್ಿ ಸಾಥ ನ್ ತ್ಲ್ಪಲ್ತ ಎಷ್ತಿ ಸ್ಮಯ ತ ಗ ದತಕ ೊಳುಳತ್ತದ ಎುಂಬತದನ್ೊನ ನಿಧವರಸ್ಬಹತದತ. ಉದಾಹರಣ ಗ , ನಿೇವಿರತವ ಸ್ಥಳದ ಯಾಮೆೇತ್ತರದ ಮೇಲ್ಲರತವ ಒುಂದತ ತಾರ ಯ ವಿಷ್ತವಾುಂಶ ೦೧:೩೦:೦೦ ಆಗಿರಲ್ಲ. ವಿಷ್ತವಾುಂಶ ೨೦:೦೦:೦೦ ಇರತವ ತಾರ ಯಾಮೆೇತ್ತರವನ್ತನ ಹ ಚತಚಕಮಿಮ ೧೮.೫ ಗುಂಟ ಗಳ ತ್ರತವಾಯ ಯಾಮೆೇತ್ತರದ ಮೇಲ್ಲರತತ್ತದ . ಮತುಂದ ಇರತವ ಮದಲ್ನ ೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ತವದವೃತತೇಯ ಸಾಥನ್ನಿದ ೇವಶಕ ವೆವಸ ಥಯನ್ೊನ ಎರಡನ ೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ತವದವೃತತೇಯ ಸಾಥನ್ನಿದ ೇವಶಕ ವೆವಸ ಥ ಮತ್ತತ ಕ್ಷಿತಜಿೇಯ ಸಾಥನ್ ನಿದ ೇವಶಕ ವೆವಸ ಥಗಳ ರಡನ್ೊನ ತ ೊೇರಸದ .

ಸರರಮುಂಡಲ್ದ ಸ್ದಸ್ೆ ಕಾಯಗಳ ಸಾಥನ್ ನಿದ ೇವಶಿಸ್ಲ್ತ ಕಾರೆಂತವ ತತೀಯ ಸಾಾನನದ ೀಗಶಕ ವಯವಸ ಾಯನ್ತನ (ಇಕಿಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ ೊೇಆಡಿವನ್ಟ ಸಸ್ಿಮ್) ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ ದೊ ಉುಂಟತ. ಸಾಥನ್ ನಿದ ೇವಶನ್ಕ ೆ ವಿಷ್ತವದವೃತ್ತಕ ೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಾರುಂತವೃತ್ತವನ್ತನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ ವೆವಸ ಥ ಇದತ. ಕಾರುಂತವೃತತೇಯ ಅಕ್ಾುಂಶ ಮತ್ತತ ಕಾರುಂತವೃತತೇಯ ರ ೇಖಾುಂಶ ಇವ ಎರಡತ ಸಾಥನ್ ನಿದ ೇವಶಕಗಳು. ಕಾರುಂತವೃತ್ತದ ಸ್ಮತ್ಲ್ಕ ೆ ಎಳ ದ ಲ್ುಂಬವ ಖಗ ೊೇಳವನ್ತನ ಸ್ುಂಧಿಸ್ತವ ಬಿುಂದತಗಳ ೇ ಕಾರುಂತವೃತತೇಯ ಧತರವಗಳು. ಸ್ಧೆಕ ೆ ಕಾರುಂತವೃತತೇಯ ಉತ್ತರ ಧತರವವ ಸ್ತಯೇಧನ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೊ ದಕ್ಷಿಣ ಧತರವವ ಮತ್ಸೂರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೊ ಇದ . ಕಾರುಂತವೃತತೇಯ ಅಕ್ಾುಂಶ ಮತ್ತತ ರ ೇಖಾುಂಶಗಳನ್ತನ ಕಾರತವೃತ್ತವನ್ತನ ಆಧರಸ ಕಾರುಂತ ಮತ್ತತ ವಿಷ್ತವಾುಂಶಗಳನ್ತನ ಅಳ ದುಂತ ಯ್ಕೇ ಅಳ ಯಬ ೇಕತ. ಗ ಲ್ಕಿಸಗಳ ಅಧೆಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ ಲ್ಕಿಸೇಯ ಸಾಥನ್ನಿದ ೇಶವಕ ವೆವಸ ಥ ಮತ್ತತ ಅಧಿಗ ಲ್ಕಿಸೇಯ ಸಾಥನ್ನಿದ ೇಶವಕ ವೆವಸ ಥಗಳನ್ತನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ತವ ದೊ ಉುಂಟತ.

192


೪.೭ ಬರರ್ಣಿಣನೆಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬಹ ದಾದ ರ್ರಹರ್ಳು ಬತಧ, ಶತಕರ, ಕತಜ, ಗತರತ ಮತ್ತತ ಶನಿ ಇವ ಬರಗಣಿನಿುಂದ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬಹತದಾದ ಸರರವೂೆಹದ ಸ್ದಸ್ೆ ಗರಹಗಳು. ಸರರಮುಂಡಲ್ದ ಗರಹಗಳ ಪ ೈಕಿ ಅತ್ೆುಂತ್ ಚಿಕೆದೊ ಸ್ೊಯವನಿಗ ಅತ್ೆುಂತ್ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿ ಇರತವ ದೊ ಬತಧ (ಮಕತೆವರ). ೮೭.೯೭ ಭೊದಿನ್ಗಳಿಗ

ಒುಂದತ ಬಾರ ಸ್ೊಯವನ್ನ್ತನ ಪರಭರಮಿಸ್ತವ ಬತಧನ್ ತ ೊೇರಕ ಯ

ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ -೨.೦ ಇುಂದ ೫.೫. ಸ್ೊಯವನಿುಂದ ಗರಷ್ಿ ೨೮.೩೦ ಕ ೊೇನಿೇಯ ದೊರ ಚಲ್ಲಸ್ತವ ಈ ಗರಹವನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲ್ತ ಬಲ್ತ ಶರಮಿಸ್ಬ ೇಕತ. ಮತುಂಜ್ಾನ ಮತ್ತತ ಮತಸ್ಸುಂಜ್ ವ ೇಳ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ೊಯವ ಕ್ಷಿತಜದ ಕ ಳಕ ೆ ಸ್ರದ ಕೊಡಲ ತ್ತಸ್ತ ಅವಧಿಯಳಗ ಇರತವ ಮುಂದಪರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿತಜಕಿೆುಂತ್ ಕ ಲ್ವ ೇ ಕ ಲ್ ಡಿಗಿರಗಳಷ್ತಿ ಮೇಲ ಇದನ್ತನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲ್ತ ಪರಯತಸ್ಬಹತದತ. ಚುಂದರನ್ನ್ತನ ಹ ೊರತ್ತಪಡಿಸದರ ರಾತರಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನ ೊೇಡಬಹತದಾದ ಅತ್ತೆಜವಲ್ ಕಾಯ ಶತಕರ (ವಿೇನ್ಸ್ಟ) ಗರಹ. ೨೨೪.೭ ಭೊದಿವಸ್ಗಳಿಗ ಒಮಮ ಸ್ೊಯವನ್ನ್ತನ ಪರಭರಮಿಸ್ತವ ಈ ಗರಹದ ಗರಷ್ಿ ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ ೩.೭. ‘ಒಳ ಗರಹ’ಗಳ ಪ ೈಕಿ ಒುಂದಾಗಿರತವ ಶತಕರನ್ನ್ತನ ಎುಂದಿಗೊ ಸ್ೊಯವನಿುಂದ ೪೭.೮೦ ಗಿುಂತ್ ಹ ಚತಚ ದೊರದಲ್ಲಿ ನ ೊೇಡಲ್ತ ಸಾಧವಯವಿಲ್ಿ. ಸ್ತಯೇವದಯಕಿೆುಂತ್ ತ್ತಸ್ತ ಮದಲ್ತ ಅರ್ವ ಸ್ೊಯಾವಸ್ತದ ತ್ತಸ್ತ ನ್ುಂತ್ರ ಅತ್ತೆಜವಲ್ವಾಗಿ ಹ ೊಳ ಯತವ ದರುಂದ ಬ ಳಿಳ ಅರ್ವ ಪಾರತ್ಃತಾರ ಹಾಗೊ ಸ್ುಂಧಾೆತಾರ ಎುಂಬ ಹ ಸ್ರತಗಳಿುಂದ ಜನ್ಪ್ಟರಯವಾಗಿದ . ೬೮೭ ಭೊದಿವಸ್ಗಳಿಗ ಒಮಮ ಸ್ೊಯವನ್ನ್ತನ ಪರಭರಮಿಸ್ತವ ಮದಲ್ನ ೇ ‘ಹ ೊರ ಗರಹ’ ಕತಜ ಅರ್ವ ಮುಂಗಳದ (ಮಾಸ್ಟವ) ಗರಷ್ಿ ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ -೩.೦. ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ ಎುಂಬತದತ ತಳಿದಿದುರ ನ್ಸ್ತಗ ುಂಪ ಬಣಿದ ತಾರ ಯುಂತ ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ಇದನ್ತನ ಸ್ತಲ್ಭವಾಗಿ ಗತರತತಸ್ಬಹತದತ. ೧೧.೮೬ ಭೊವಷ್ವಗಳಿಗ ಒಮಮ ಸ್ೊಯವನ್ನ್ತನ ಪರಭರಮಿಸ್ತವ ಎರಡನ ೇ ‘ಹ ೊರ ಗರಹ’ ಗತರತ ಅರ್ವ ಬೃಹಸ್ಪತಯ (ಜೊಪ್ಟಟರ್) ಗರಷ್ಿ ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ -೨.೮. ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ ಎುಂಬತದತ ತಳಿದಿದುರ ಕತಜ ಗರಹಕಿೆುಂತ್ ಉಜವಲ್ವಾಗಿ ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ಇದನ್ತನ ಸ್ತಲ್ಭವಾಗಿ ಗತರತತಸ್ಬಹತದತ. ೨೯.೪೬ ಭೊವಷ್ವಗಳಿಗ ಒಮಮ ಸ್ೊಯವನ್ನ್ತನ ಪರಭರಮಿಸ್ತವ ಮೊರನ ೇ ‘ಹ ೊರ ಗರಹ’ ಶನಿಯ (ಸಾೆಟನ್ವ) ಗರಷ್ಿ ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ -೦.೨೪. ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ ಎುಂಬತದತ ತಳಿದಿದುರ ಬ ಳಿಳಯುಂತ ಹ ೊಳ ಯತವ ಇದನ್ತನ ಸ್ತಲ್ಭವಾಗಿ ಗತರತತಸ್ಬಹತದತ.

193


೪.೮ ಚೆಂದರನ ವ ೆಚಿತ್ರೂರ್ಳು ನ್ಮಮ ಏಕ ೈಕ ನ ೈಸ್ಗಿವಕ ಉಪಗರಹ ಚುಂದರ. ಪೂಣವಚುಂದರನ್ ತ ೊೇರಕ ಯ ಉಜವಲ್ತಾುಂಕ -೧೨.೬. ಎುಂದ ೇ, ರಾತರಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ಅತ್ತೆಜವಲ್ ಕಾಯ. ದಿೇರ್ವವೃತತೇಯ ಕಕ್ ಯಲ್ಲಿ ಭೊಮಿಯನ್ತನ ಒುಂದತ ಬಾರ ಪರಭರಮಿಸ್ಲ್ತ ತ ಗ ದತಕ ೊಳುಳವ ತಾರಾಕಾಲ್ ೨೭.೩೨೧೬೬೧ ದಿವಸ್ಗಳು.

ಅರ್ಾವತ್ ಚುಂದರನ್ ಒುಂದತ

ತಾರಾಮಾಸ್ದಲ್ಲಿ (ಸ ೈರ್ಡರಅಲ್ ಮುಂತ್) ೨೭.೩೨೧೬೬೧ ದಿವಸ್ಗಳು. ಚುಂದರನ್ ಪರಭರಮಣ ಕಕ್ ಯತ ಭೊಮಿಯ ಸ್ಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಸ್ಮತ್ಲ್ಕ ೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಾರುಂತವೃತ್ತದ ಸ್ಮತ್ಲ್ಕ ೆ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿ ಇರತವ ದತ ಒುಂದತ ವ ೈಶಿಷ್ಿೂ. ಕಾರುಂತವೃತ್ತದ ಸ್ಮತ್ಲ್ ಮತ್ತತ ಚುಂದರನ್ ಪರಭರಮಣ ಕಕ್ ಯ ಸ್ಮತ್ಲ್ಗಳ ನ್ಡತವಣ ಕ ೊೇನ್ ೫.೧೪೫೦.

ಚುಂದರನ್ ಆವತ್ವನಾಕ್ಷವ ಕಾರುಂತವೃತ್ತದ ಸ್ಮತ್ಲ್ಕ ೆ ಕ ೇವಲ್ ೧.೫೪೩೦ ಓರ ಯಾಗಿದ . ಚುಂದರನ್ ಆವತಾವವಧಿಯೊ ಪರಭರಮಣಾವಧಿಯೊ ಹ ಚತಚಕಮಿಮ ಒುಂದ ೇ ಆಗಿರತವ ದರುಂದ ಅದರ ಒುಂದತ ನಿದಿವಷ್ಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ದಾ ಭೊಮಿಯ ಕಡ ಗ ಇರತತ್ತದ . ಆದುರುಂದ ಚುಂದರನ್ ಒುಂದತ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನ್ಮಗ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತ್ತದ . ತ್ನ್ನ ಮೇಲ ಬಿದು ಸ್ೊಯವನ್ ಬ ಳಕನ್ತನ ಪರತಫಲ್ಲಸ್ತವ ದರುಂದ ಚುಂದರ ಉಜವಲ್ವಾಗಿ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತ್ತದ ಎುಂಬತದತ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತವುಂತ ಯ್ಕೇ ಸ್ೊಯವನಿಗ ಎದತರಾಗಿರತವ ಚುಂದರನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ ಳಕೊ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ೊ ಇರತತ್ತದ . ಚುಂದರ ಭೊಮಿಯನ್ತನ ಪರಭರಮಿಸ್ತವಾಗ ನ್ಮಗ ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ಬ ಳಕಿನ್ ಭಾಗದ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆತಾೆಸ್ ಆಗತತ್ತಲ ೇ ಇರತತ್ತದ . ತ್ತ್ಪರಣಾಮವಾಗಿ ದಿನ್ದಿುಂದ ದಿನ್ಕ ೆ ಚುಂದರನ್ ಆಕಾರವ ೇ ಬದಲಾಗತತತರತವುಂತ ಭಾಸ್ವಾಗತತ್ತದ . ನ್ಮಗ ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ಚುಂದರನ್ ಬದಲಾಗತತತರತವ ಉಜವಲ್ ಭಾಗದ ಆಕಾರಗಳಿಗ ಕಲ ರ್ಳು (ಫ ೇಸ್ಸ್ಟ) ಎುಂದತ ಹ ಸ್ರತ. ಚುಂದರ, ಭೊಮಿ ಮತ್ತತ ಸ್ೊಯವ ಇವ ಗಳ ಸಾಪ ೇಕ್ಷ ಸಾಥನ್ವನ್ತನ ಚುಂದರನ್ ಕಲ ಅವಲ್ುಂಬಿಸದ . ಚುಂದರನ್ ಪರಮತಖ ಕಲ ಗಳು ಇವ : ಸ್ೊಯವರಶಿಮ ಪರಕಾಶಿತ್ ಪರದ ೇಶದ ೦% ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ಅಮಾವಾಸ ೆ, ೨೫% ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ಬಾಲ್ಚುಂದರ, ೫೦% ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ಅಧವಚುಂದರ, ೭೫% ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ಅಧಾವಧಿಕ ಚುಂದರ, ೧೦೦% ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ

194


ಪೂಣವಚುಂದರ ಅರ್ವ ಹತಣಿಮ. ಎರಡತ ಅನ್ತಕರಮ ಅಮಾವಾಸ ೆಗಳ ನ್ಡತವ ಪೂಣವಚುಂದರ ಒುಂದತ ಬಾರ, ಉಳಿದವ ತ್ಲಾ ಎರಡತ ಬಾರ ಗ ೊೇಚರಸದರೊ ಅವ ಪರಕಾಶಿತ್ ಪರದ ೇಶದ ವಿರತದಧ ಭಾಗಗಳಾಗಿರತತ್ತವ .

ಎುಂದ ೇ, ಎರಡತ ಅನ್ತಕರಮ ಅಮಾವಾಸ ೆಗಳ ನ್ಡತವಣ ಎಲ್ಿ ಕಲ ಗಳನ್ತನ ಒಟಾಿಗಿ ಕಲ ಗಳ ಒುಂದತ ಆವತ್ವ ಎುಂದತ ಪರಗಣಸ್ಬ ೇಕತ. ಎರಡತ ಅನ್ತಕರಮ ಅಮಾವಾಸ ೆಗಳ ಅರ್ವ ಹತಣಿಮಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ಅವಧಿ ೨೯.೫೩೦೫೮೯ ದಿವಸ್ಗಳು. ಸ್ರಸ್ತಮಾರತ ೨೯.೫ ದಿವಸ್ಗಳ ಅವಧಿಯ ಇದತ ಚುಂದರನ್ ಯ ತಮಾಸ್ (ಸನಾಡಿಕ್ ಮುಂತ್). ಒುಂದತ ತಾರಾ ಮಾಸ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೊಮಿ-ಚುಂದರ ಜ್ ೊೇಡಿ ಸ್ೊಯವನ್ನ್ತನ ಪರಭರಮಿಸ್ತತ್ತ ತ್ತಸ್ತ ದೊರ ಕರಮಿಸ್ತವ ದರುಂದ ಚುಂದರನ್ ತಾರಾ ಮತ್ತತ ಯತತ ಮಾಸ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆತಾೆಸ್ ಉುಂಟಾಗತತ್ತದ . ಹತಣಿಮ ಅಮಾವಾಸ ೆಗಳ ಚುಂದರನ್ ಕಲ ಗಳು. ಅಮಾವಾಸ ೆಯುಂದತ ಚುಂದರನ್ ಅಪರಕಾಶಿತ್ ಪರದ ೇಶ ಭೊಮಿಗ ಎದತರಾಗಿ ಇರತವ ದರುಂದ ಚುಂದರ ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ದಿಲ್ಿ. ಹತಣಿಮಯುಂದತ ಚುಂದರನ್ ಪರಕಾಶಿತ್ ಪರದ ೇಶ ಪೂಣವವಾಗಿ ಭೊಮಿಗ ಎದತರಾಗಿ ಇರತವ ದರುಂದ ಸ್ುಂಪೂಣವ ವರತಾತಕಾರದ ಚುಂದರ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತ್ತದ . ವ ಾಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಭಾಷ್ ಯಲ್ಲಿ, ಅಮಾವಾಸ ೆಯುಂದತ ಸ್ೊಯವ ಮತ್ತತ ಚುಂದರಗಳ ಭೊಕ ೇುಂದಿರತ್ ತ ೊೇರಕ ಯ ರ ೇಖಾುಂಶಗಳ ನ್ಡತವಿನ್ ಕ ೊೇನ್ ಹ ಚತಚಕಮಿಮ ೦೦ ಯೊ ಹತಣಿಮಯುಂದತ ೧೮೦೦ ಯೊ ಆಗಿರತತ್ತದ . ಅಮಾವಾಸ ೆಯುಂದತ ಚುಂದರ ಸ್ೊಯವನ ೊುಂದಿಗ ಮೊಡಿ ಸ್ೊಯವನ ೊುಂದಿಗ ಕುಂತ್ತತ್ತದ .

195


ಮರತಸ್ುಂಜ್ ಚುಂದರ ಸ್ೊಯವನಿಗಿುಂತ್ ತ್ತಸ್ತವ ೇ ಪೂವವಕ ೆ ಸ್ರದಿರತತ್ತದ . ಸ್ೊಯವ ಮೊಡತವ ತ್ತಸ್ತವ ೇ ಮದಲ್ತ ಮೊಡಿ ಸ್ೊಯವ ಕುಂತದ ತ್ತಸ್ತವ ೇ ಸ್ಮಯಾನ್ುಂತ್ರ ಕುಂತ್ತತ್ತದ . ಅಮಾವಾಸ ೆ ಕಳ ದ ಎರಡನ ೇ ದಿನ್ ಚುಂದರ ಸ್ೊಯವನಿುಂದ ಇನ್ೊನ ಕ ೊುಂಚ ಪೂವವಕ ೆ ಸ್ರದಿರತತ್ತದ . ತ್ತ್ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡತ ಕಾಯಗಳು ಮೊಡತವ ಸ್ಮಯಗಳ ಮತ್ತತ ಕುಂತ್ತವ ಸ್ಮಯಗಳ ಅುಂತ್ರ ಇನ್ೊನ ಕ ೊುಂಚ ಹ ಚ್ಾಚಗಿರತತ್ತದ . ಇದ ೇ ರೇತ ಮತುಂದತವರದತ ಹತಣಿಮಯುಂದತ ಸ್ೊಯವ ಕುಂತ್ತವಾಗ ಚುಂದರ ಮೊಡತತ್ತದ . ಅಮಾವಾಸ ೆಯುಂದ ಹತಣಿಮಯ ತ್ನ್ಕದ ಈ ಅವಧಿ ಶತಕಿಪಕ್ಷ. ಶತಕಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿನ್ದಿುಂದ ದಿನ್ಕ ೆ ಚುಂದರ ತ್ಡವಾಗಿ ಕುಂತ್ತತ್ತದ . ಕಲ ಚುಂದರನ್ ಪಶಿಚಮ ದಿಕಿೆನಿುಂದ ಗ ೊೇಚರಸ್ತ ೊಡಗಿ ಪೂವಾವಭಿಮತಖವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಸ್ತತ್ತ ೧೪ ಅರ್ವ ೧೫ ದಿನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಹತಣಿಮಯುಂದತ ಪೂತವ ಬಿುಂಬವನ್ತನ ಆವರಸರತತ್ತದ . ಹತಣಿಮಯುಂದ ಅಮಾವಾಸ ೆಯ ತ್ನ್ಕದ ಅವಧಿ ಕೃಷ್ಿಪಕ್ಷ. ಈಗಲ್ೊ ಸ್ೊಯವನಿುಂದ ಪೂವವಕ ೆ ಸ್ರಯತವಿಕ ಮತುಂದತವರಯತತ್ತದ . ದಿನ್ದಿುಂದ ದಿನ್ಕ ೆ ಚುಂದರ ಬ ೇಗನ ಕುಂತ್ತತ್ತದ . ಕಲ ಯ ಕತ್ತಲ ಯ ಪರದ ೇಶ ಪಶಿಚಮ ಅುಂಚಿನಿುಂದ ಆರುಂಭವಾಗಿ ದಿನ್ದಿುಂದ ದಿನ್ಕ ೆ ಪೂವಾವಭಿಮತಖವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಸ್ತ ೊಡಗತತ್ತದ . ೧೪ ಅರ್ವ ೧೫ ದಿನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಚುಂದರ ಸ್ೊಯವನಿುಂದ ಸ್ತಮಾರತ ೩೬೦೦ ಪೂವವಕ ೆ ಸ್ರದತ ಸ್ೊಯವನಿಗ ಸಾಪ ೇಕ್ಷವಾಗಿ ಮದಲ್ತ ಇದುಲ್ಲಿಗ ೇ ತ್ಲ್ಪ್ಟರತತ್ತದ . ಕಲ ಯ ಕತ್ತಲ ಯ ಪರದ ೇಶ ಪೂತವಬಿುಂಬವನ್ತನ ಆವರಸ್ತತ್ತದ , ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಮತುಂದಿನ್ ಅಮಾವಾಸ ೆ ಆಗತತ್ತದ . ಹತಣಿಮಗ ಸ್ುಂಬುಂಧಿಸದುಂತ ಇುಂಗಿಿಷ್ನ್ಲ್ಲಿ ‘ಒನ್ಸ ಇನ್ ಎ ಬೊಿ ಮೊನ್’ ಎುಂಬ ನ್ತಡಿಗಟತಿ ಒುಂದಿದ . ‘ನಿೇಲ್ ಚುಂದರ ಗ ೊೇಚರಸದಾಗ’ ಎುಂದತ ಇದರ ಭಾವಾರ್ವ. ಎಲ ೊಿೇ ಒಮಮಮಮ ನ್ಡ ಯತವ ವಿದೆಮಾನ್ವನ್ತನ ಉಲ ಿೇಖಿಸ್ತವ ನ್ತಡಿಗಟತಿ ಇದತ. ಸಾಮಾನ್ೆವಾಗಿ ಒುಂದತ ಸರರವಷ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ರಸ್ತಮಾರಾಗಿ ತುಂಗಳಿಗ

ಒುಂದರುಂತ

೧೨

ಹತಣಿಮಗಳು ಇರತತ್ತವಾದರೊ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ೧೨ ಪೂಣವ ಚ್ಾುಂದರ ಆವತ್ವಗಳು ರ್ಟ್ಟಸ್ಲ್ತ ಬ ೇಕಾಗತವ ಅವಧಿ ಮತ್ತತ ಹ ಚತಚಕಮಿಮ ಇನ್ೊನ ೧೧ ದಿವಸ್ಗಳು ಇರತತ್ತವ . ಪರತೇ ವಷ್ವ ಈ ಹ ಚತಚವರ ದಿವಸ್ಗಳು ಒಟತಿಗೊಡಿ

೨.೭೨

ವಷ್ವಗಳಿಗ ೊಮಮ ೧೩ ಹತಣಿಮಗಳು ಆಗತತ್ತವ . ಈ ಹ ಚತಚವರ ಹತಣಿಮಯ್ಕೇ ನಿೇಲ್ಚುಂದರ. ೪.೯ ರ್ರಹಣರ್ಳು ಕ ಲ್ವಮಮ ಒುಂದ ೇ ಗತರತತ್ವವೆವಸ ಥಯ ಮೊರತ ಅರ್ವ ಹ ಚತಚ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಏಕರ ೇಖಸ್ಥವಾಗತವ ದತುಂಟತ. ಏಕರ ೇಖಸ್ಥವಾಗಿರತವ ಮೊರತ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಪ ೈಕಿ ಎರಡತ ಇನ ೊನುಂದರ ಒುಂದ ೇ ಪಾಶವವದಲ್ಲಿ ಇದುರ ಅವ ಅದರ ೊುಂದಿಗ ಯ ತಯಲ್ಲಿ (ಕುಂಜುಂಕ್ಷನ್) ಇವ ಎುಂದೊ ವಿರತದಧ ಪಾಶವವಗಳಲ್ಲಿ ಇದುರ ವಯ ತಯಲ್ಲಿ (ಆಪಸಷ್ನ್) ಇವ ಎುಂದೊ ಹ ೇಳುವ ದತ ಪದಧತ. ಇುಂರ್ ವಿದೆಮಾನ್ಗಳಿಗ ಒಟಾಿರ ಯಾಗಿ ಯ ತವಯ ತ (ಸಸಜಿ)ಎುಂದತ ಹ ಸ್ರತ. ಯತತವಿಯತತಯ ಮೊರತ ಪರಣಾಮಗಳ ಪ ೈಕಿ ಒುಂದತ ನಾವ ರ್ರಹಣ (ಇಕಿಿಪ್ಟಸ) ಎುಂದತ ಕರ ಯತವ ವಿದೆಮಾನ್. ಸ್ೆಂಕರಮ (ಟಾರೂನ್ಸಟ) ಮತ್ತತ ರ್ ಪಿತ (ಆಕಲ ಿೇಷ್ನ್) ಇವ ಉಳಿದ ಎರಡತ ಪರಣಾಮಗಳು.

ಗರಹಣಾವಧಿಯಲ್ಲಿ

196


ಒುಂದತ ಆಕಾಶಕಾಯ ಇನ ೊನುಂದರ ನ ರಳಿನ ೊಳಕ ೆ ಪರವ ೇಶಿಸ್ತವ ವಿದೆಮಾನ್ ಗರಹಣ. ಒುಂದತ ಆಕಾಶಕಾಯ ಇನ ೊನುಂದನ್ತನ ಮರ ಮಾಡತವ ವಿದೆಮಾನ್ ಗತಪ್ಟತ, ದೊರದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಆಕಾಶಕಾಯದ ಎದತರನಿುಂದ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿ ಇರತವ ಆಕಾಶಕಾಯ ದಾಟತವಾಗ ಬಲ್ತ ಚಿಕೆದಾಗಿರತವುಂತ ಕಾಣತವ ವಿದೆಮಾನ್ ಸ್ುಂಕರಮ. ನ್ಮಗ

ಚಿರಪರಚಿತ್ವಾಗಿರತವ ಸ್ೊಯವ ಮತ್ತತ ಚುಂದರ ಗರಹಣಗಳು ಹ ೇಗ

ಆಗತತ್ತವ

ಎುಂಬತದನ್ತನ ಈಗ

ಪರಶಿೇಲ್ಲಸ ೊೇಣ. ಚುಂದರ ಭೊಮಿಯನ್ತನ ಪರಭರಮಿಸ್ತವ ಕಕ್ ಯ ಸ್ಮತ್ಲ್ ಕಾರುಂತವೃತ್ತಕ ೆ ಸ್ರಸ್ತಮಾರತ ೫೦ ಗಳಷ್ತಿ ಓರ ಯಾಗಿದ ಎುಂಬತದತ ನಿಮಗ ತಳಿದಿದ . ಅದತ ಕಾರುಂತವೃತ್ತವನ್ತನ ಎರಡತ ಬಿುಂದತಗಳಲ್ಲಿ ಛ ೇದಿಸ್ತತ್ತದ . ಭೊಮಿಯನ್ತನ ಪಶಿಚಮ-ಪೂವವ ದಿಶ ಯಲ್ಲಿ ಪರಭರಮಿಸ್ತತತರತವ ಚುಂದರ ಕಾರುಂತವೃತ್ತವನ್ತನ ಉತ್ತರ ಖಗ ೊೇಳಾಧವದಿುಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಖಗ ೊೇಳಾಧವಕ ೆ ದಾಟತವ ಛ ೇದನ್ ಬಿುಂದತವಿಗ ಅವರ ೊೇಹ ಸ್ುಂಪಾತ್ (ಡಿಸ ುಂಡಿುಂಗ್ ನ ೊೇರ್ಡ) ಎುಂದೊ ಇದಕ ೆ ವಿರತದಧ ದಿಶ ಯಲ್ಲಿ ದಾಟತವ ಬಿುಂದತವಿಗ ಆರ ೊೇಹ ಸ್ುಂಪಾತ್ (ಅಸ ುಂಡಿುಂಗ್ ನ ೊೇರ್ಡ) ಎುಂದೊ ಹ ಸ್ರತ. ಭೊಮಿ ಮತ್ತತ ಈ ಎರಡತ ಬಿುಂದತಗಳು ಏಕರ ೇಖಸ್ಥವಾಗಿವ . ಎುಂದ ೇ, ಚುಂದರ ಈ ಬಿುಂದತಗಳ ಆಸ್ತಪಾಸನ್ಲ್ಲಿ ಇದಾುಗ ಮಾತ್ರ ಗರಹಣಗಳಾಗತತ್ತವ .

ಈ ಬಿುಂದತಗಳನ್ತನ ನ್ಮಮ ಪ ರಾತ್ನ್ರತ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಕ ೇತ್ತ ಮತ್ತತ ರಾಹತ ಎುಂದತ ಕರ ದದತು ಅನ ೇಕ ದುಂತ್ಕರ್ ಗಳ ಹತಟ್ಟಿಗ ಕಾರಣವಾಯತ್ತ. ರಾಹತ ಕ ೇತ್ತಗಳು ಕಾರುಂತವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಎರಡತ ಬಿುಂದತಗಳ ೇ ವಿನಾ ಗರಹ ಮದಲಾದ ಯಾವ ದ ೇ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಲ್ಿ. ಚುಂದರಗರಹಣ ಆಗಬ ೇಕಾದರ ಭೊಮಿಯ ನ ರಳಿನ ೊಳಕ ೆ ಚುಂದರ ಪರವ ೇಶಿಸ್ಬ ೇಕತ. ಅರ್ಾವತ್ ಸ್ೊಯವ ಮತ್ತತ ಚುಂದರ, ನ್ಡತವ ಭೊಮಿ ಏಕರ ೇಖಸ್ಥವಾಗಬ ೇಕತ. ಸ್ುಂಪಾತ್ ಬಿುಂದತಗಳಿಗ ಸಾಪ ಕ್ಷವಾಗಿ ಚುಂದರನ್ ಸಾಥನ್ವ ಗರಹಣದ ವಿಧ ಮತ್ತತ ಅವಧಿಯನ್ತನ ನಿಧವರಸ್ತತ್ತದ .

ಚುಂದರ ಸ್ುಂಪೂಣವವಾಗಿ ಭೊಮಿಯ ಪಯಣಗಛಾಯಾ (ಅುಂಬರ) ಪರದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಾುಗ

ಪಯಣಗ (ಟ ೊೇಟಲ್) ಚುಂದರಗರಹಣವೂ, ಭಾಗಶಃ ಇದಾುಗ ಖೆಂಡ (ಪಾಷ್ವಲ್) ಗರಹಣವೂ ಆಗತತ್ತದ . ಹತಣಿಮಗಳುಂದತ ಸ್ೊಯವ ಚುಂದರರ ನ್ಡತವ ಭೊಮಿ ಬುಂದರೊ ಭೊಮಿ ಮತ್ತತ ಸ್ೊಯವಗಳನ್ತನ ಜ್ ೊೇಡಿಸ್ತವ ರ ೇಖ ಯ ತ್ತಸ್ತ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚುಂದರ ಇರತತ್ತದ . ಅರ್ಾವತ್, ಮೊರತ ಕಾಯಗಳು ಏಕರ ೇಖಸ್ಥವಾಗಿರತವ ದಿಲ್ಿ. ಆದುರುಂದ ಎಲ್ಿ ಹತಣಿಮಗಳುಂದತ ಚುಂದರಗರಹಣ ಆಗತವ ದಿಲ್ಿ. ಭೊಮಿಯ ಖೆಂಡಛಾಯಾ (ಪ ನ್ುಂಬರ) ಪರದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಚುಂದರ 197


ಇದಾುಗ ಅದರ ಪರಕಾಶಿತ್ ಭಾಗ ಮಸ್ತಕಾಗತತ್ತದ ಯ್ಕೇ ವಿನಾ ಮರ ಯಾಗತವ ದಿಲ್ಿ. ಖಗ ೊೇಳಜ್ಞರತ ತಾುಂತರಕವಾಗಿ ಇದನ್ೊನ ಒುಂದತ ಬಗ ಯ ಗರಹಣ ಎುಂದತ ಪರಗಣಸ್ತತಾತರ .

ಸ್ೊಯವಗರಹಣ ಆಗಬ ೇಕಾದರ ಚುಂದರನ್ ನ ರಳು ಭೊಮಿಯ ಮೇಲ ಬಿೇಳಬ ೇಕತ. ಅರ್ಾವತ್ ಸ್ೊಯವ ಮತ್ತತ ಭೊಮಿ, ನ್ಡತವ ಚುಂದರ ಏಕರ ೇಖಸ್ಥವಾಗಬ ೇಕತ. ಸ್ುಂಪಾತ್ ಬಿುಂದತಗಳಿಗ ಸಾಪ ಕ್ಷವಾಗಿ ಚುಂದರನ್ ಸಾಥನ್ವ ಗರಹಣದ ವಿಧ ಮತ್ತತ ಅವಧಿಯನ್ತನ ನಿಧವರಸ್ತತ್ತದ .

198


ಚುಂದರ ಸ್ೊಯವಬಿುಂಬವನ್ತನ ಪರತವಯಾಗಿ ಮರ ಮಾಡಿದರ ಪೂಣವಗರಹಣ, ಭಾಗಶಃ ಮರ ಮಾಡಿದರ ಖುಂಡಗರಹಣ, ಸ್ೊಯವಬಿುಂಬದ ಮಧೆಬಾಗ ಮರ ಯಾಗಿ ಉುಂಗತರದುಂತ ಗ ೊೇಚರಸದರ ಕುಂಕಣಗರಹಣ.

ಅಮಾವಾಸ ೆಗಳುಂದತ ಭೊಮಿ ಸ್ೊಯವರ ನ್ಡತವ ಚುಂದರ ಬುಂದರೊ ಭೊಮಿ ಮತ್ತತ ಸ್ೊಯವಗಳನ್ತನ ಜ್ ೊೇಡಿಸ್ತವ ರ ೇಖ ಯ

ತ್ತಸ್ತ

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ

ಏಕರ ೇಖಸ್ಥವಾಗಿರತವ ದಿಲ್ಿ.

ಅರ್ವ

ಆದುರುಂದ

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ

ಚುಂದರ

ಇರತತ್ತದ .

ಅಮಾವಾಸ ೆಗಳುಂದತ

ಅರ್ಾವತ್,

ಸ್ೊಯವಗರಹಣ

ಮೊರತ

ಕಾಯಗಳು

ಆಗತವ ದಿಲ್ಿ.

ಒುಂದತ

ಭೊಪರದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗ ಯ ಸ್ೊಯವಗರಹಣ ಗ ೊೇಚರಸ್ತತ್ತದ ಎುಂಬತದತ ಅದತ ಚುಂದರನ್ ನ ರಳಿನ್ ಯಾವ

199


ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ ಎುಂಬತದನ್ತನ ಅವಲ್ುಂಬಿಸರತತ್ತದ . ಚುಂದರನ್ ಪೂಣವಛಾಯ್ಕ ಬಿೇಳುವ ಭೊಪರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣವಗರಹಣ. ಪೂಣವಗರಹಣದ ದಶವನ್ಭಾಗೆ ಬಲ್ತ ಅಗಲ್ಕಿರದಾದ ಪರ್ದುಂತ ಇರತವ ಭೊಪರದ ೇಶವಾಸಗಳಿಗ ಕ ಲ್ವ ೇ ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಲ್ಭೆ. ಚುಂದರನ್ ಖುಂಡಛಾಯ್ಕ ಬಿೇಳುವ ಭೊಪರದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖುಂಡಗರಹಣ. ಚುಂದರನ್ ಪೂಣವಛಾಯ್ಕಯ ನ ೇರದಲ್ಲಿ ಇದುರೊ ಅದರ ತ್ತದಿ ಸ್ಪಷ್ವದಿುಂದ ‘ಕೊದಲ ಳ ಯಷ್ಿರಲ್ಲಿ’ ವುಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಪರತಪಯಣಗಛಾಯೆ (ಆುಂಟಅುಂಬರ) ಎುಂಬ

ಹ ಸ್ರನ್

ಖುಂಡಛಾಯ್ಕ

ಬಿೇಳುವ

ಭೊಪರದ ೇಶದಲ್ಲಿ

ಕುಂಕಣ

ದಿೇರ್ವವೃತಾತಕೃತಯಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಲಪ್ಟಸ) ಇರತವ ದರುಂದ ಚುಂದರನ್ ತ ೊೇರಕ ಯ

(ಆನ್ತೆಲ್ರ್)

ಗರಹಣ.

ಚ್ಾುಂದರಕಕ್

ಗಾತ್ರ ಬದಲಾಗತತತರತತತರತವ ದತ ಈ

ವಿದೆಮಾನ್ಕ ೆ ಕಾರಣ. ಯಾವುದ ೀ ಬರ ಯ ರ್ರಹಣವನ ೆ ಬರರ್ಣಿಣನೆಂದ ನ ೀರವಾಗ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ಕ ಡದ . ಗರಹಣಗಳ ಕತರತಾದ ಹ ಚಿಚನ್ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಿಕಿೆಸ. ಗರಹಣಗಳ ಕೃತ್ಕ ಚಲ್ನ್ಚಿತ್ರ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲ್ತ ಮತುಂದ ಕ ೊಟ್ಟಿರತವ ೫ ಕ ೊುಂಡಿಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಕರಮವಾಗಿ ಕಿಿಕಿೆಸ: ಡಿಗಳ ಕ ೊುಂಡಿ ೧, ಅರ್ವ ಕ ೊುಂಡಿ ೨, ಕ ೊುಂಡಿ ೩, ಕ ೊುಂಡಿ ೪, ಕ ೊುಂಡಿ ೬ . ಹಿುಂದ ಆಗಿದು ಮತ್ತತ ಮತುಂದ ಆಗಲ್ಲರತವ ಸ್ೊಯವ ಗರಹಣಗಳ ಕತರತಾದ ಮಾಹಿತಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಿಕಿೆಸ. ಹಿುಂದ ಆಗಿದು ಮತ್ತತ ಮತುಂದ ಆಗಲ್ಲರತವ ಚುಂದರ ಗರಹಣಗಳ ಕತರತಾದ ಮಾಹಿತಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಿಕಿೆಸ.

*******

200


ವಿಭಾಗ ೫ ಅನ ಬೆಂಧರ್ಳು ೫.೧ ರಾರ್ಶರ್ಳು ಕನ್ನಡ ಹ ಸ್ರತ (ಅಕಾರಾದಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸದ ), ಇುಂಗಿಿಷ್ ಹ ಸ್ರತ, ಸ್ತತ್ತತವರದಿರತವ ರಾಶಿಗಳು, ಖಗ ೊೇಳದ ಒಟತಿ ವಿಸತೇಣವದಲ್ಲಿ ಶ ೇಕಡಾ ಪಾಲ್ತ, ವಿಸತೇಣವವಾರತ ಅವರ ೊೇಹಣ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರಾಶಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಥನ್.

(ತಾರಾವಲ ೊೇಕನ್ ಮಾಲ್ಲಕ ಯ ಯಾವ ಕುಂತನ್ಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯ ವಿವರಗಳು ಇವ ಯೇ ಆ ಕುಂತ್ನ್ತನ ಪರಶಿೇಲ್ಲಸ್ಲ್ತ ರಾಶಿಯನ್ತನ ಕಿಿಕಿೆಸ. ಅಷ್ಿಕ, ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ - ಈ ಎರಡತ ರಾಶಿಗಳು ಉತ್ತರಗ ೊೇಲಾಧವದಲ್ಲಿ ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ ದಿಲ್ಿ. ಎುಂದ ೇ ವಿವರಣ ನಿೇಡಿಲ್ಿ) ರಾಶಿ ನಾಮ

ಅವ ಗ ೊೇಚರಸ್ತವ

ಕರಮ ಸ್ುಂಖ ೆ.

ಕನ್ನಡ

ಇುಂಗಿಿಷ್

ತಾಗಿಕ ೊುಂಡಿರತವ

ತುಂಗಳುಗಳು

ರಾಶಿಗಳು

(ಮೊಡತವ ತುಂಗಳು ಕ ುಂಪ ಬಣಿದಲ್ಲಿ)

ಅಗಿನಕತುಂಡ

Fornax

ಫಾರ್ ನಾೆಕ್ಸ

ಒಟತಿ ವಿಸತಣವದ ಭಾಗ

ವಿಸತೇಣವ ವಾರತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಥನ್.

ತಮಿುಂಗಿಲ್, ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ,

೧೧, ೧೨, ೧, ೨

೦.೯೬%

೪೧

೪, ೫, ೬, ೭

೩.೧೬%

೦೧

೦.೭೧%

೫೦

ಚಕ ೊೇರ, ವ ೈತ್ರಣೇ ರ ೇಚಕ, ಕಕವಟಕ, ಲ್ರ್ುಶಾವನ್, ಕಿನ್ನರ, ಹಸಾತ, ಕುಂದರ,

ಅಜಗರ

Hydra

ಹ ೈಡರ

ಸುಂಹ, ತ್ತಲಾ, ವೃಕ (ಮೊಲ ), ಏಕಶೃುಂಗಿ, ನರಕಾಪೃಷ್ಿ, ದಿಕೊಸಚಿ, ಷ್ಷ್ಿಕ, ಕನಾೆ ಶ ೆೇನ್, ಸುಂಧೊ, ಮಯೊರ,

ಅಷ್ಿಕ

Octans

ಆಕ ಿೇನ್ಸ

ದ ೇವವಿಹಗ, ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ, ಸಾನ್ತ, ಕಾಳಿುಂಗ

201


ಉತ್ತರ ಕಿರೇಟ

Corona Borealis

ಕರ ೊೇನ್ ಬ ೊೇರಆಲ್ಲಸ್ಟ

ಭಿೇಮ, ಸ್ಹದ ೇವ,

೫, ೬, ೭, ೮, ೯

೦.೪೩%

೭೩

೬, ೭, ೮, ೯, ೧೦

೨.೩೦%

೧೧

೧, ೨, ೩, ೪, ೫

೧.೧೭%

೩೫

೩, ೪, ೫, ೬, ೭

೦.೬೮%

೫೩

೪, ೫, ೬, ೭, ೮

೩.೧೪%

೦೨

ಸ್ಪವಶಿರ ಭಿೇಮ, ಸ್ಪವಶಿರ,

ಉರಗಧರ Ophiuchus

ಆಫೇಯೊಕಸ್ಟ

ತ್ತಲಾ, ಸ್ಪವಪ ಚಛ, ಗರತಡ ಮಹಾಶಾವನ್, ಲ್ರ್ುಶಾವನ್,

ಏಕಶೃುಂಗಿ Monoceros

ಮನಾಸ್ರಸ್ಟ

ಮಿರ್ತನ್, ಅಜಗರ, ಶಶ, ಮಹಾವಾೆಧ, ನರಕಾಪೃಷ್ಿ ಸುಂಹ, ಷ್ಷ್ಿಕ,

ಕುಂದರ

Crater

ಕ ರೇಟರ್

ಅಜಗರ, ಹಸಾತ, ಕನಾೆ ಸ್ಹದ ೇವ, ಕೃಷ್ಿವ ೇಣ, ಸುಂಹ,

ಕನಾೆ

Virgo

ವಗ ೊೇವ

ಕುಂದರ, ಹಸಾತ, ಅಜಗರ, ತ್ತಲಾ, ಸ್ಪವಶಿರ

202


ಶಶ, ವರಶಚನ್, ೯

ಕಪೇತ್

Columba

ಕಲ್ುಂಬ

ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ನರಕಾಪೃಷ್ಿ,

೧, ೨, ೩, ೪

೦.೬೫%

೫೪

೧.೨೩%

೩೧

೧.೧೩%

೩೮

೦.೫೯%

೬೧

೫, ೬, ೭, ೮

೨.೫೭%

೦೯

ಮಹಾಶಾವನ್ ಶಶ, ವರಶಚನ್, ೧೦

ಕಕಾವಟಕ

Cancer

ಕಾೆನ್ಸರ್

ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ,

೧, ೨, ೩, ೪,

ನರಕಾಪೃಷ್ಿ,

೫, ೬

ಮಹಾಶಾವನ್ ಮಾಜ್ಾವಲ್, ಮಿರ್ತನ್, ೧೧

ಕಾಳಭ ೈರವ

Canes Venatici

ಕ ೇನಿೇಜ್

ಲ್ರ್ುಶಾವನ್,

೩, ೪, ೫, ೬,

ವಿನಾೆಟ್ಟಸ ೈ

ಅಜಗರ, ಸುಂಹ,

೭, ೮

ಲ್ರ್ುಸುಂಹ (ಮೊಲ ) ಮತ್ಸೂ, ವ ೈತ್ರಣೇ, ಹ ೊೇರಾಸ್ೊಚಿೇ, ೧೨

ಕಾಳಿುಂಗ

Hydrus

ಹ ೈಡರಸ್ಟ

ಸಾನ್ತ, ಅಷ್ಿಕ, ಚಕ ೊೇರ (ಮೊಲ ), ಜ್ಾಲ್, ಶ ೆೇನ್ ರ ೇಚಕ, ದ ೇವನರಕಾ, ವೃತತನಿೇ,

೧೩

ಕಿನ್ನರ

Centaurus

ಸ ುಂಟಾರಸ್ಟ

ತರಶುಂಕತ, ಅಜಗರ, ತ್ತಲಾ (ಮೊಲ ), ವೃಕ, ಮಶಕ, ನರಕಾಪಟ

203


೧೪

ಕಿಶ ೇರ

Equuleus

ಎಕ್ವೂೆಲ್ಲಅಸ್ಟ

ಕತುಂಭ, ಧನಿಷ್ಾಿ,

೮, ೯, ೧೦,

ನ್ಕತಲ್

೧೧, ೧೨

೦.೧೭%

೮೭

೧.೪೫%

೨೫

೨.೩೮%

೧೦

೦.೯೪%

೪೨

೦.೨೬%

೮೪

೧.೫೮%

೨೨

ಯತಧಿಷ್ಠಿರ, ಮತಸ್ಲ್ಲೇ, ೧೫

ಕತುಂತೇ

Cassiopeia

ಕಾೆಸಓಪ್ಟಯಾ

ದರರಪದಿ, ಪಾರ್ವ,

೯, ೧೦, ೧೧, ೧೨, ೧, ೨, ೩

ದಿೇರ್ವಕುಂಠ ಮಿೇನ್, ನ್ಕತಲ್, ಕಿಶ ೇರ, ಧನಿಷ್ಾಿ, ೧೬

ಕತುಂಭ

Aquarius

ಅಕ ವೇರಅಸ್ಟ

ಗರತಡ, ಮಕರ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್,

೯, ೧೦, ೧೧, ೧೨

ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ, ತಮಿುಂಗಿಲ್ ಕಾಳಭ ೈರವ, ೧೭

ಕೃಷ್ಿವ ೇಣ

Coma Berenices

ಕ ೊೇಮ ಬ ರನ ೈಸೇಸ್ಟ

ಸ್ಪತಷ್ಠವ ಮುಂಡಲ್, ಸುಂಹ, ಕನಾೆ,

೩, ೪, ೫, ೬, ೭, ೮

ಸ್ಹದ ೇವ ೧೮

ಖ ೇಟಕ

Scutum

ಸ್ೊೊಟಮ್

ಗರತಡ, ಧನ್ತ,

೭, ೮, ೯, ೧೦,

ಸ್ಪವಪ ಚಛ

೧೧

ಶರ, ಭಿೇಮ, ಉರಗಧರ, ೧೯

ಗರತಡ

Aquila

ಅಕಿವಲ್

ಸ್ಪವಪ ಚಛ,

೭, ೮, ೯, ೧೦,

ಖ ೇಟಕ, ಧನ್ತ,

೧೧

ಮಕರ, ಕತುಂಭ, ಧನಿಷ್ಾಿ

204


ಮಶಕ, ೨೦

ಚುಂಚಲ್ವಣವ ಕಾ

Chamaeleon

ದ ೇವನರಕಾ, ಕಮಿೇಲ್ಲಅನ್

ಶಫರೇ, ಸಾನ್ತ,

೦.೩೨%

೭೯

೧.೧೪%

೩೭

೬, ೭, ೮, ೯

೦.೪೦%

೭೪

೧, ೨, ೩

೦.೬೦%

೫೯

೧೨, ೧, ೨

೦.೨೮%

೮೨

ಅಷ್ಿಕ, ದ ೇವವಿಹಗ ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ, ಬಕ, ಶ ೆೇನ್,

೨೧

ಚಕ ೊೇರ

Phoenix

ಫೇನಿಕ್ಸ

ಕಾಳಿುಂಗ

೧೦, ೧೧, ೧೨,

(ಮೊಲ ),

ವ ೈತ್ರಣೇ, ಅಗಿನಕತುಂಡ ವೃಶಿಚಕ, ವೃಕ, ೨೨

ಚತ್ತಷ್ೆ

Norma

ನಾಮವ

ವೃತತನಿೇ, ದಕ್ಷಿಣ ತರಕ ೊೇಣ, ವ ೇದಿಕಾ ವರಶಚನ್, ದ ೇವನರಕಾ,

೨೩

ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ

Pictor

ಪ್ಟಕಿರ್

ಕಪೇತ್, ಮತ್ಸೂ, ನರಕಾಪೃಷ್ಿ, ಶಫರೇ ಹ ೊೇರಾಸ್ೊಚಿೇ,

೨೪

ಜ್ಾಲ್

Reticulum

ರ ಟ್ಟಕತೆಲ್ಮ್

ಮತ್ಸೂ, ಕಾಳಿುಂಗ

205


ಮೇಷ್, ಮಿೇನ್, ಕತುಂಭ, ೨೫

ತಮಿುಂಗಿಲ್

Cetus

ಸೇಟಸ್ಟ

ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ,

೧೦, ೧೧, ೧೨,

ಅಗಿನಕತುಂಡ,

೧, ೨

೨.೯೯%

೦೪

೧.೩೦%

೨೯

೦.೩೨%

೭೮

ವ ೈತ್ರಣೇ, ವೃಷ್ಭ ಸ್ಪವಶಿರ, ಕನಾೆ, ಅಜಗರ, ೨೬

ತ್ತಲಾ

Libra

ಲ್ಲೇಬಾರ

ಕಿನ್ನರ (ಮೊಲ ), ೫, ೬, ೭, ೮, ೯ ವೃಕ, ವೃಶಿಚಕ, ಉರಗಧರ

೨೭

ತರಕ ೊೇಣ

Triangulum

ಟ ೈಆುಂಗತೆಲ್ಮ್

೨೮

ತರಶುಂಕತ

Crux

ಕರಕ್ಸ

೨೯

೩೦

ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರೇಟ Corona

Australis

ದಕ್ಷಿಣ ತರಕ ೊೇಣ

Triangulum Australe

ಕರ ೊೇನ್ ಆಸ ರೇಲ್ಲಸ್ಟ ಟೈ ಆುಂಗತೆಲ್ಮ್ ಆಸ್ಟಟ ೈಲ್ಲೇ

ದರರಪದಿ, ಮಿೇನ್, ೧೦, ೧೧, ೧೨, ಮೇಷ್, ಪಾರ್ವ

೧, ೨, ೩

ಕಿನ್ನರ, ಮಶಕ

೪, ೫, ೬, ೭

೦.೧೭%

೮೮

೭, ೮, ೯, ೧೦

೦.೩೧%

೮೦

೭, ೮

೦.೨೭%

೮೩

೦.೫೯%

೬೦

ಧನ್ತ, ವೃಶಿಚಕ, ವ ೇದಿಕಾ, ದೊರದಶಿವನಿ ಚತ್ತಷ್ೆ, ವ ೇದಿಕಾ, ವೃತತನಿೇ, ದ ೇವವಿಹಗ ಮಕರ,

೩೧

ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್

Piscis Austrinus

ಪ ೈಸೇಸ್ಟ ಆಸರನ್ಸ್ಟ

ಸ್ೊಕ್ಷಮದಶಿವನಿ, ಬಕ, ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ,

೯, ೧೦, ೧೧, ೧೨

ಕತುಂಭ

206


ಅಜಗರ, ೩೨

ದಿಕೊಸಚಿ

Pyxis

ಪ್ಟಕಿಸಸ್ಟ

ನರಕಾಪೃಷ್ಿ, ನರಕಾಪಟ,

೨, ೩, ೪, ೫, ೬

೦.೫೪%

೬೫

೧.೮೩%

೧೮

೮, ೯, ೧೦

೦.೬೧%

೫೭

೩, ೪

೧.೨೦%

೩೪

ರ ೇಚಕ ಸ್ತಯೇಧನ್, ಲ್ರ್ುಸ್ಪತಷ್ಠವ, ಯತಧಿಷ್ಠಿರ, ೩೩

ದಿೇರ್ವಕುಂಠ

Camelopardalis

ಕಮಲಾಪಾ

ಕತುಂತೇ,

೧೨, ೧, ೨, ೩,

ಡವಲ್ಲಸ್ಟ

ಪಾರ್ವ, ವಿಜಯ

ಸಾರಥಿ, ಮಾಜ್ಾವಲ್, ಸ್ಪತಷ್ಠವಮುಂಡಲ್ ವ ೇದಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರೇಟ, ೩೪

ದೊರದಶಿವನಿ

Telescopium

ಟ ಲ್ಲಸ ೊೆೇಪ್ಟಯ ಮ್

ಸುಂಧೊ, ಸ್ೊಕ್ಷಮದಶಿವನಿ (ಮೊಲ ), ಮಯೊರ, ಧನ್ತ ನರಕಾಪಟ, ನರಕಾಪೃಷ್ಿ,

೩೫

ದ ೇವನರಕಾ

Carina

ಕರ ೈನ್

ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ಶಫರೇ, ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ , ಮಶಕ, ಕಿನ್ನರ

207


ದಕ್ಷಿಣ ತರಕ ೊೇಣ, ವೃತತನಿೇ, ೩೬

ದ ೇವವಿಹಗ

Apus

ಏಪಸ್ಟ

ಮಶಕ, ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ

೬, ೭, ೮

೦.೫೦%

೬೭

೧.೭೫%

೧೯

೦.೪೬%

೬೯

೨.೧೦%

೧೫

, ಅಷ್ಿಕ, ಮಯೊರ, ವ ೇದಿಕಾ ಪಾರ್ವ, ಕತುಂತೇ, ೩೭

ದರರಪದಿ

Andromeda

ಆುಂಡಾರಮಿಡ

ಮತಸ್ಲ್ಲೇ, ನ್ಕತಲ್, ಮಿೇನ್,

೧೦, ೧೧, ೧೨, ೧, ೨

ತರಕ ೊೇಣ ಶೃಗಾಲ್, ಶರ, ೩೮

ಧನಿಷ್ಾಿ

Delphinus

ಡ ಲ್ಫ ೈನ್ಸ್ಟ

ಗರತಡ, ಕತುಂಭ,

೭, ೮, ೯, ೧೦,

ಕಿಶ ೇರ,

೧೧, ೧೨

ನ್ಕತಲ್ ಗರತಡ, ಖ ೇಟಕ, ಸ್ಪ ಪಚಛ, ಉರಗಧರ, ವೃಶಿಚಕ, ೩೯

ಧನ್ತ

Sagittarius

ಶಾಜಿಟ ರಅಸ್ಟ

ದಕ್ಷಿಣಕಿರೇಟ, ದೊರದಶಿವನಿ,

೮, ೯, ೧೦, ೧೧

ಸುಂಧೊ (ಮೊಲ ), ಸ್ೊಕ್ಷಮದಶಿವನಿ, ಮಕರ

208


ದರರಪದಿ, ಮತಸ್ಲ್ಲೇ, ರಾಜಹುಂಸ್, ೪೦

ನ್ಕತಲ್

Pegasus

ಪ ಗಸ್ಸ್ಟ

ಶರಗಾಲ್, ಧನಿಷ್ಾಿ,

೯, ೧೦, ೧೧,

೨.೭೨%

೦೭

೩, ೪, ೫

೧.೨೧%

೩೨

೨, ೩, ೪

೧.೬೩%

೨೦

೧.೪೯%

೨೪

೧೨, ೧, ೨

ಕಿಶ ೇರ, ಕತುಂಭ, ಮಿೇನ್ ರ ೇಚಕ, ದಿಕೊಸಚಿ, ೪೧

ನರಕಾಪಟ

Vela

ವಿೇಲ್

ನರಕಾಪೃಷ್ಿ, ದ ೇವನರಕಾ, ಕಿನ್ನರ ಏಕಶೃುಂಗಿ, ದಿಕೊಸಚಿ, ನರಕಾಪಟ,

೪೨

ನರಕಾಪೃಷ್ಿ

Puppis

ಪಪ್ಟಸ್ಟ

ದ ೇವನರಕಾ, ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ಕಪೇತ್, ಮಹಾಶಾವನ್, ಅಜಗರ ಕತುಂತೇ, ದರಪದಿ,

೪೩

ಪಾರ್ವ

Perseus

ಪಸೇವಅಸ್ಟ

ತರಕ ೊೇಣ,

೧೧, ೧೨, ೧,

ಮೇಷ್, ವೃಷ್ಭ,

೨, ೩, ೪

ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ದಿೇರ್ವಕುಂಠ

209


ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್, ಸ್ೊಕ್ಷಮದಶಿವನಿ, ೪೪

ಬಕ

Grus

ಗರಸ್ಟ

ಸುಂಧೊ, ಶ ೆೇನ್, ಚಕ ೊೇರ,

೯, ೧೦, ೧೧,

೦.೮೯%

೪೫

೨.೯೭%

೦೫

೧.೦೦%

೪೦

೧, ೨, ೩

೦.೪೩%

೭೨

೧೦

೦.೯೨%

೪೪

೧೨

ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ ಸ್ತಯೇಧನ್, ಸ್ಹದ ೇವ, ಉತ್ತರ ಕಿರೇಟ, ೪೫

ಭಿೇಮ

Hercules

ಹಕತೆವಲ್ಲೇಸ್ಟ

ಸ್ಪವಶಿರ, ಉರಗಧರ,

೬, ೭, ೮, ೯, ೧೦

ಗರತಡ, ಶರ, ಶೃಗಾಲ್, ವಿೇಣಾ ಕತುಂಭ, ಗರತಡ, ೪೬

ಮಕರ

Capricornus

ಕಾೆಪ್ಟರಕಾನ್ವಸ್ಟ

ಧನ್ತ,

೮, ೯, ೧೦,

ಸ್ೊಕ್ಷಮದಶಿವನಿ,

೧೧, ೧೨

ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್ ವರಶಚನ್, ಹ ೊೇರಾಸ್ೊಚಿೇ, ೪೭

ಮತ್ಸೂ

Dorado

ಡಾರಾಡ ೊೇ

ಜ್ಾಲ್, ಕಾಳಿುಂಗ, ಸಾನ್ತ, ಶಫರೇ, ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ ಅಷ್ಿಕ, ದ ೇವವಿಹಗ,

೪೮

ಮಯೊರ

Pavo

ಪ ೇವೇ

ವ ೇದಿಕಾ, ದೊರದಶಿವನಿ, ಸುಂಧೊ

210


ದ ೇವವಿಹಗ, ದ ೇವನರಕಾ, ೪೯

ಮಶಕ

Musca

ಮಸ್ೆ

ಕಿನ್ನರ,

೦.೩೪%

೭೭

೧.೪೪%

೨೬

೦.೯೨%

೪೩

೧.೩೨%

೨೮

೧.೨೫%

೩೦

ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ , ತರಶುಂಕತ ಮಿರ್ತನ್, ೫೦

ಮಹಾವಾೆಧ

Orion

ಒರ ೈಆನ್

ವೃಷ್ಭ,

೧೨, ೧, ೨, ೩,

ವ ೈತ್ರಣೇ, ಶಶ, ೪, ೫ ಏಕಶೃುಂಗಿ

೫೧

ಮಹಾಶಾವನ್

Canis Major

ಏಕಶೃುಂಗಿ, ಶಶ, ಕಾೆನಿಸ್ಟ ಮೇಜರ್

ಕಪೇತ್,

೧, ೨, ೩, ೪, ೫

ನರಕಾಪೃಷ್ಿ ಸ್ಪತಷ್ಠವಮುಂಡಲ್ . ದಿೇರ್ವಕುಂಠ, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ೫೨

ಮಾಜ್ಾವಲ್

Lynx

ಲ್ಲುಂಕ್ಸ

ಮಿರ್ತನ್, ಕಕವಟಕ, ಸುಂಹ

೧, ೨, ೩, ೪, ೫, ೬

(ಮೊಲ ), ಲ್ರ್ುಸುಂಹ ಮಾಜ್ಾವಲ್, ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ವೃಷ್ಭ, ೫೩

ಮಿರ್ತನ್

Gemini

ಜ್ ಮಿನ ೈ

ಮಹಾವಾೆಧ, ಏಕಶೃುಂಗಿ,

೧, ೨, ೩, ೪, ೫, ೬

ಲ್ರ್ುಶಾವನ್, ಕಕವಟಕ

211


ತರಕ ೊೇಣ, ದರರಪದಿ, ೫೪

ಮಿೇನ್

Pisces

ಪ ೈಸೇಸ್ಟ

ನ್ಕತಲ್, ಕತುಂಭ, ತಮಿುಂಗಿಲ್,

೧೦, ೧೧, ೧೨, ೧, ೨

೨.೧೬%

೧೪

೦.೪೯%

೬೮

೧.೦೭%

೩೯

೧.೪೨%

೨೭

೧.೯೫%

೧೬

ಮೇಷ್ ದರರಪದಿ, ಕತುಂತೇ, ೫೫

ಮತಸ್ಲ್ಲೇ

Lacerta

ಲ್ಸ್ಟವ

ಯತಧಿಷ್ಠಿರ, ರಾಜಹುಂಸ್,

೯, ೧೦, ೧೧, ೧೨, ೧

ನ್ಕತಲ್ ಪಾರ್ವ, ತರಕ ೊೇಣ, ೫೬

ಮೇಷ್

Aries

ಏರೇಸ್ಟ

ಮಿೇನ್, ತಮಿುಂಗಿಲ್,

೧೦, ೧೧, ೧೨, ೧, ೨, ೩

ವೃಷ್ಭ ಲ್ರ್ುಸ್ಪತಷ್ಠವ, ಸ್ತಯೇಧನ್, ೫೭

ಯತಧಿಷ್ಠಿರ

Cepheus

ಸೇಫಅಸ್ಟ

ರಾಜಹುಂಸ್,

೭, ೮, ೯, ೧೦,

ಮತಸ್ಲ್ಲೇ,

೧೧, ೧೨,೧

ಕತುಂತೇ, ದಿೇರ್ವಕುಂಠ ಯತಧಿಷ್ಠಿರ, ಸ್ತಯೇಧನ್, ೫೮

ರಾಜಹುಂಸ್

Cygnus

ಸಗನಸ್ಟ

ವಿೇಣಾ,

೭, ೮, ೯, ೧೦,

ಶೃಗಾಲ್,

೧೧, ೧೨

ನ್ಕತಲ್, ಮತಸ್ಲ್ಲೇ

212


ಅಜಗರ, ೫೯

ರ ೇಚಕ

Antlia

ಆುಂಟಲ್ಲಯ

ದಿಕೊಸಚಿ, ನರಕಾಪಟ,

೩, ೪, ೫, ೬

೦.೫೮%

೬೨

೦.೪೪%

೭೧

೦.೬೨%

೫೬

೦.೫೬%

೬೪

೧.೫೯%

೨೧

೦.೬೯%

೫೨

೦.೮೧%

೪೬

ಕಿನ್ನರ ಏಕಶೃುಂಗಿ, ೬೦

ಲ್ರ್ುಶಾವನ್

Canis Minor

ಕಾೆನಿಸ್ಟ ಮೈನ್ರ್

ಮಿರ್ತನ್,

೧, ೨, ೩, ೪,

ಕಕವಟಕ,

೫, ೬

ಅಜಗರ ೬೧

ಲ್ರ್ುಸ್ಪತಷ್ಠವ

Ursa Minor

ಅಸ್ವ ಮೈನ್ರ್

ಸ್ತಯೇಧನ್,

೩, ೪, ೫, ೬,

ದಿೇರ್ವಕುಂಠ,

೭, ೮, ೯, ೧೦,

ಯತಧಿಷ್ಠಿರ

೧೧

ಸ್ಪತಷ್ಠವಮುಂಡಲ್ ೬೨

ಲ್ರ್ುಸುಂಹ

Leo Minor

ಲ್ಲೇಓ ಮೈನ್ರ್

, ಮಾಜ್ಾವಲ್,

೨, ೩, ೪, ೫,

ಕಕವಟಕ

೬, ೭

(ಮೊಲ ), ಸುಂಹ ದಿೇರ್ವಕುಂಠ, ೬೩

ವಿಜಯಸಾರಥಿ Auriga

ಅರ ೈಗ

ಪಾರ್ವ, ವೃಷ್ಭ,

೧೨, ೧, ೨, ೩,

ಮಿರ್ತನ್,

೪, ೫

ಮಾಜ್ಾವಲ್ ಸ್ತಯೇಧನ್, ೬೪

ವಿೇಣಾ

Lyra

ಲ ೈರ

ಭಿೇಮ, ಶೃಗಾಲ್, ರಾಜಹುಂಸ್

೬, ೭, ೮, ೯, ೧೦, ೧೧, ೧೨

ಚತ್ತಷ್ೆ, ವೃಶಿಚಕ, ೬೫

ವೃಕ

Lupus

ಲ್ೊೆಪಸ್ಟ

ವೃತತನಿೇ, ಕಿನ್ನರ,

೫, ೬, ೭, ೮

ತ್ತಲಾ, ಅಜಗರ (ಮೊಲ )

213


ಕಿನ್ನರ, ಮಶಕ, ದ ೇವವಿಹಗ, ೬೬

ವೃತತನಿೇ

Circinus

ಸ್ಸವನ್ಸ್ಟ

ದಕ್ಷಿಣ

೬, ೭

೦.೨೩%

೮೫

೧.೨೦%

೩೩

೧.೯೩%

೧೭

೦.೫೭%

೬೩

ತರಕ ೊೇಣ, ಚತ್ತಷ್ೆ, ವೃಕ ಧನ್ತ, ಉರಗಧರ, ೬೭

ವೃಶಿಚಕ

Scorpius

ಸಾೆಪ್ಟವಯಸ್ಟ

ತ್ತಲಾ, ವೃಕ,

೬, ೭, ೮, ೯,

ಚತ್ತಷ್ೆ,

೧೦

ವ ೇದಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರೇಟ ವಿಜಯಸಾರಥಿ, ಪಾರ್ವ, ಮೇಷ್, ೬೮

ವೃಷ್ಭ

Taurus

ಟಾರಸ್ಟ

ತಮಿುಂಗಿಲ್,

೧೨, ೧, ೨, ೩,

ವ ೈತ್ರಣೇ,

ಮಹಾವಾೆಧ, ಮಿರ್ತನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕಿರೇಟ, ವೃಶಿಚಕ, ಚತ್ತಷ್ೆ, ದಕ್ಷಿಣ ೬೯

ವ ೇದಿಕಾ

Ara

ಏರ

ತರಕ ೊೇಣ,

೭, ೮, ೯

ದ ೇವವಿಹಗ, ಮಯೊರ, ದೊರದಶಿವನಿ

214


ತಮಿುಂಗಿಲ್, ಅಗಿನಕತುಂಡ, ಚಕ ೊೇರ, ಕಾಳಿುಂಗ, ಶ ೆೇನ್ ೭೦

ವ ೈತ್ರಣೇ

Eridanus

ಇರಡನ್ಸ್ಟ

(ಮೊಲ ),

೧೨, ೧, ೨

೨.೭೬%

೦೬

೧೨, ೧, ೨, ೩

೦.೩೦%

೮೧

೩, ೪

೦.೩೪%

೭೬

೦.೧೯%

೮೬

೦.೭೦%

೫೧

೧.೧೫%

೩೬

ಹ ೊೇರಾಸ್ೊಚಿೇ, ವರಶಚನ್, ಶಶ, ಮಹಾವಾೆಧ, ವೃಷ್ಭ ಕಪೇತ್, ಶಶ, ವ ೈತ್ರಣೇ, ೭೧

ವರಶಚನ್

Caelum

ಸೇಲ್ಮ್

ಹ ೊೇರಾಸ್ೊಚಿೇ, ಮತ್ಸೂ, ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ ದ ೇವನರಕಾ,

೭೨

ಶಫರೇ

Volans

ವೇಲ್ನ್್

ಚಿತ್ರಫಲ್ಕ, ಮತ್ಸೂ, ಸಾನ್ತ, ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ

೭೩

ಶರ

Sagitta

ಸ್ಜಿೇಟ

ಶೃಗಾಲ್, ಭಿೇಮ, ೭, ೮, ೯, ೧೦, ಗರತಡ, ಧನಿಷ್ಾಿ

೧೧, ೧೨

ಮಹಾವಾೆಧ, ಏಕಶೃುಂಗಿ, ೭೪

ಶಶ

Lepus

ಲ್ಲೇಪಸ್ಟ

ಮಹಾಶಾವನ್,

೧೨, ೧, ೨, ೩,

ಕಪೇತ್,

ವರಶಚನ್, ವ ೈತ್ರಣೇ ತಮಿುಂಗಿಲ್, ೭೫

ಶಿಲ್ಪಶಾಲಾ

Sculptor

ಸ್ೆಲ್ಪಟರ್

ಕತುಂಭ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್, ಬಕ,

೧೦, ೧೧, ೧೨, ೧

215


ಚಕ ೊೇರ, ಅಗಿನಕತುಂಡ ರಾಜಹುಂಸ್, ೭೬

ಶೃಗಾಲ್

Vulpecula

ವಲ ಪಕೊೆಲ್

ವಿೇಣಾ, ಭಿೇಮ,

೭, ೮, ೯, ೧೦,

ಶರ, ಧನಿಷ್ಾಿ,

೧೧, ೧೨

೦.೬೫%

೫೫

೦.೭೧%

೪೮

೦.೭೬%

೪೭

೩.೧೦%

೦೩

ನ್ಕತಲ್ ಬಕ, ಸುಂಧೊ, ಅಷ್ಿಕ, ೭೭

ಶ ೆೇನ್

Tucana

ಟತೆಕ ೇನ್

ಕಾಳಿುಂಗ, ವ ೈತ್ರಣೇ

೧೧

(ಮೊಲ ), ಚಕ ೊೇರ ೭೮

ಷ್ಷ್ಿಕ

Sextans

ಸ ಕ್ಸಟಾನ್್

ಸುಂಹ, ಅಜಗರ,

೨, ೩, ೪, ೫,

ಕುಂದರ

೬, ೭

ಸ್ತಯೇಧನ್, ದಿೇರ್ವಕುಂಠ, ೭೯

ಸ್ಪತಷ್ಠವಮುಂಡಲ್

Ursa Major

ಅಸ್ವ ಮೇಜರ್

ಮಾಜ್ಾವಲ್,

೨, ೩, ೪, ೫,

ಕೄಷ್ಿವ ೇಣ,

೬, ೭, ೮

ಕಾಳಭ ೈರವ, ಸ್ಹದ ೇವ

216


ಸ್ಪವಶಿರ: ಉತ್ತರ ಕಿರೇಟ, ಸ್ಹದ ೇವ, ಕನಾೆ, ತ್ತಲಾ, ೮೦

ಸ್ಪವ

Serpens

ಸ್ಪ ವನ್ಸ

ಉರಗಧರ,

೬, ೭, ೮, ೯,

ಭಿೇಮ.

೧೦

೧.೫೪%

೨೩

೨.೨೦%

೧೩

೦.೩೭%

೭೫

೧೦

೦.೭೧%

೪೯

ಸ್ಪವಪ ಚಛ: ಗರತಡ, ಉರಗಧರ, ಧನ್ತ, ಖ ೇಟಕ ಕಾಳಭ ೈರವ, ಕೃಷ್ಿವ ೇಣ, ಉತ್ತರ ಕಿರೇಟ, ೮೧

ಸ್ಹದ ೇವ

Boötes

ಬ ೊಓಟ್ಟೇಸ್ಟ

ಸ್ತಯೇಧನ್,

೪, ೫, ೬, ೭,

ಭಿೇಮ,

೮, ೯

ಸ್ಪವಶಿರ, ಕನಾೆ, ಸ್ಪತಷ್ಠವಮುಂಡಲ್ ಚುಂಚಲ್ವಣವಕಾ ೮೨

ಸಾನ್ತ

Mensa

ಮನ್ಸ

, ಮತ್ಸೂ, ಕಾಳಿುಂಗ, ಅಷ್ಿಕ, ಶಫರೇ ಸ್ೊಕ್ಷಮದಶಿವನಿ, ಧನ್ತ (ಮೊಲ ),

೮೩

ಸುಂಧೊ

Indus

ಇುಂಡಸ್ಟ

ದೊರದಶಿವನಿ, ಮಯೊರ, ಅಷ್ಿಕ, ಶ ೆೇನ್, ಬಕ

217


ಸ್ಪತಷ್ಠವಮುಂಡಲ್ , ಲ್ರ್ುಸುಂಹ, ಮಾಜ್ಾವಲ್ ೮೪

ಸುಂಹ

Leo

ಲ್ಲೇಓ

(ಮೊಲ ),

೨, ೩, ೪, ೫,

ಕಕವಟಕ,

೬, ೭

೨.೩೦%

೧೨

೨.೬೩%

೦೮

೦.೫೧%

೬೬

೪, ೫, ೬, ೭, ೮

೦.೪೫%

೭೦

೧೨, ೧, ೨

೦.೬೦%

೫೮

ಅಜಗರ, ಷ್ಷ್ಿಕ, ಕುಂದರ, ಕನಾೆ, ಕೃಷ್ಿವ ೇಣ ಸ್ಹದ ೇವ, ಭಿೇಮ, ವಿೇಣಾ, ರಾಜಹುಂಸ್, ೮೫

ಸ್ತಯೇಧನ್

Draco

ಡ ರೇಕ ೊೇ

ಯತಧಿಷ್ಠಿರ, ಲ್ರ್ುಸ್ಪತಷ್ಠವ,

೬, ೭, ೮, ೯, ೧೦

ದಿೇರ್ವಕುಂಠ, ಸ್ಪತಷ್ಠವಮುಂಡಲ್ ಮಕರ, ಧನ್ತ, ೮೬

ಸ್ೊಕಮದಶಿವನಿ

Microscopium

ಮೈಕ ೊರೇಸ ೊೆೇಪ್ಟ ಯಮ್

ದೊರದಶಿವನಿ (ಮೊಲ ), ಸುಂಧೊ, ಬಕ,

೮, ೯, ೧೦, ೧೧, ೧೨

ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್ ೮೭

೮೮

ಹಸಾತ

Corvus

ಹ ೊೇರಾಸ್ೊಚಿೇ

Horologiu m

ಕಾವವಸ್ಟ ಹಾರ ೊೇಲಾಷ್ಠಅ ಮ್

ಕನಾೆ, ಕುಂದರ, ಅಜಗರ ವ ೈತ್ರಣೇ, ಕಾಳಿುಂಗ, ಜ್ಾಲ್, ಮತ್ಸೂ, ವರಶಚನ್

218


೫.೨ ದ ರ ೀಚರ ಅತ್ ಯಜಿಲ ತಾರ ರ್ಳು

ಕರಮ

ತ ೀರಕ ಯ

ಸ್ೆಂಖ ಯ ಉಜಿಲತಾೆಂಕ

ದ ರ ಬ ೀಯರ್ ಹ ಸ್ರ

ಅನಯ ಹ ಸ್ರ

ಜ ಯೀವ ರ್ಳಲಿಿ

-೨೬.೭೩

---

ಸ್ೊಯವ

೦.೦೦೦೦೧೬

-೧.೪೬

α ಮಹಾಶಾವನ್

ಲ್ತಬಧಕ, Sirius

೮.೬

-೦.೬೨

α ದ ೇವನರಕಾ

ಅಗಸ್ಯ, Canopus

೩೧೩

-೦.೦೪ (ಚರ) α ಸ್ಹದ ೇವ

ಸಾವತೇ, Arcturus

೩೭

-೦.೦೧

α1 ಕಿನ್ನರ

ಕಿನ್ನರಪಾದ, Alpha Centauri A

೪.೪

೦.೦೩

α ವಿೇಣಾ

ಅಭಿಜಿತ್, Vega

೨೫

೦.೧೮

β ಮಹಾವಾೆಧ

ವಾೆಧಪೃಷ್ಿ, Rigel

೭೭೩

೦.೩೪ (ಚರ)

α ಲ್ರ್ುಶಾವನ್

ಪೂವವಶಾವನ್, Procyon

೧೧

೦.೪೫

α ವ ೈತ್ರಣೇ

ವ ೈತ್ರಣೇಮತಖ, Achernar

೧೪೪

೦.೫೮ (ಚರ)

α ಮಹಾವಾೆಧ

ಆದಾರವ, Betelgeuse

೪೨೭

೧೦

೦.೬೧

β ಕಿನ್ನರ

ಕಿನ್ನರಪಾಷ್ಠಿವ, Hadar (Agena)

೫೨೫

೧೧

೦.೭೧ (ಚರ)

α1 ವಿಜಯಸಾರಥಿ ಬರಹಮಹೃದಯ ಪರರ್ಮ, Capella A

೪೨

೧೨

೦.೭೬

α ಗರತಡ

ಶರವಣ, Altair

೧೭

೧೩

೦.೮೫ (ಚರ)

α ವೃಷ್ಭ

ರ ೊೇಹಿಣ, Aldebaran

೬೫

೧೪

೦.೯೬

α2 ವಿಜಯಸಾರಥಿ ಬರಹಮಹೃದಯ ದಿವತೇಯ, Capella B ೪೨

೧೫

೦.೯೮

α ಕನಾೆ

ಚಿತಾತ, Spica

೨೬೨

೧೬

೧.೦೬

α ವೃಶಿಚಕ

ಜ್ ೆೇಷ್ಾಿ, Antares

೬೦೪

೧೭

೧.೧೬

β ಮಿರ್ತನ್

ಪ ನ್ವವಸ್ತ ದಿವತೇಯ, Pollux

೩೪

೧೮

೧.೧೭

α ದಕ್ಷಿಣ ಮಿೇನ್

ಮಿೇನಾಕ್ಷಿ, Fomalhaut

೨೫

೧೯

೧.೨೫

α ರಾಜಹುಂಸ್

ಹುಂಸಾಕ್ಷಿ, Deneb

೩೨೨೮

೨೦

೧.೨೫

β ತರಶುಂಕತ

ತರಶುಂಕತಪಾದ, Mimosa

೩೫೨

೨೧

೧.೩೩

α2 ಕಿನ್ನರ

ಕಿನ್ನರಪಾದ, Alpha Centauri B

೪.೪

219


೨೨

೧.೩೬

α ಸುಂಹ

ಮಘಾ, Regulus

೨೭

೨೩

೧.೪೦

α1 ತರಶುಂಕತ

ತರಶುಂಕತಶಿರ, Acrux A

೩೨೧

೫.೩ ಗ್ನರೀಕ್ಸ ವಣಗಮಾಲ ಯ ಸ್ಣಣಕ್ಷರರ್ಳು ಅಕ್ಷರ

ಉಚ್ಾಿರಣ

ಅಕ್ಷರ

ಉಚ್ಾಿರಣ

ಅಕ್ಷರ

ಉಚ್ಾಿರಣ

α

ಆಲ್ಫ

ι

ಅಯೇಟ

ρ

ರ ೊೇ

β

ಬಿೇಟ

κ

ಕಾೆಪ

σ

ಸಗಮ

γ

ಗಾೆಮ

λ

ಲಾೆಮಡ

τ

ಟರ

δ

ಡ ಲ್ಿ

μ

ಮೊೆ

υ

ಅಪ ಸೈಲ್ನ್

ε

ಎಪ ಸೈಲಾನ್

ν

ನ್ೊೆ

φ

ಫೈ

ζ

ಸೇಟ

ξ

ಗ ಸೈ

χ

ಕೈ

η

ಈಟ

ο

ಅಮೈಕರನ್

ψ

ಪ ಸೈ

θ

ತೇಟ

π

ಪೈ

ω

ಓಮಗ

೫.೪ ಭಾರತೀಯ ಜ ಯೀತಷ್ಿಕರದ ನಕ್ಷತ್ರರ್ಳು ಪರತನಧಿಸ್ ವ ಕರಮ ಸ್ೆಂಖ ಯ

ನಕ್ಷತ್ರದ ಹ ಸ್ರ

ತಾರ ಯ ಹ ಸ್ರ (ಬ ೀಯರ್

ಅನಯ ಹ ಸ್ರ

ಪದಧತಯಲಿಿ) ೧

ಅಶಿವನಿೇ

α ಮೇಷ್

Hamal

ಭರಣ

೪೧ ಮೇಷ್

--

ಕೃತತಕಾ

η (೨೫) ವೃಷ್ಭ

Alcyone

ರ ೊೇಹಿಣ

α ವೃಷ್ಭ

Aldebaran

ಮೃಗಶಿರಾ

λ ಮಹಾವಾೆಧ

Meissa

ಆದಾರವ

α ಮಹಾವಾೆಧ

Betelgeuse

ಪ ನ್ವವಸ್ತ

α , β ಮಿರ್ತನ್

Castor, Pollux

ಪ ಷ್ೆ

δ ಕಟಕ

Asellus Australis

220


ಆಶ ಿೇಷ್ಾ

ε ಅಜಗರ

-

೧೦

ಮಘಾ

α ಸುಂಹ

Regulus

೧೧

ಹತಬಬ

δ, θ ಸುಂಹ

Zosma, Chertan

೧೨

ಉತ್ತರಾ

β, ೯೩ ಸುಂಹ

Denebola, -

೧೩

ಹಸಾತ

δ ಹಸಾತ

Algoral

೧೪

ಚಿತಾತ

α ಕನಾೆ

Spica

೧೫

ಸಾವತೇ

α ಸ್ಹದ ೇವ

Arcturus

೧೬

ವಿಶಾಖ

α೨ ತ್ತಲಾ

Zuben Elgenubi

೧೭

ಅನ್ೊರಾಧ

β೧ ವೃಶಿಚಕ

Acrab

೧೮

ಜ್ ೆೇಷ್ಾಿ

α ವೃಶಿಚಕ

Antares

೧೯

ಮೊಲಾ

λ ವೃಶಿಚಕ

೨೦

ಪೂವಾವಷ್ಾಢಾ

ε, δ ಧನ್ತ

Shaula Kaus Australis, Kaus Media

೨೧

ಉತ್ತರಾಷ್ಾಢಾ

σ ಧನ್ತ

Nunki

೨೨

ಶರವಣ

α ಗರತಡ

Altair

೨೩

ಧನಿಷ್ಾಿ

β ಧನಿಷ್ಾಿ

Rotanev

೨೪

ಶತ್ಭಿಷ್

β ಕತುಂಭ

Sadalsud

೨೫

ಪೂವಾವಭಾದಾರ

α, β ನ್ಕತಲ್

Markab, Scheat

೨೬

ಉತ್ತರಾಭಾದಾರ

೨೭

ರ ೇವತ

γ ನ್ಕತಲ್, α ದರರಪದಿ ε ಮಿೇನ್

Algenib, Sirrah/Alpheratz Kaht

221


೫.೫ ಜ ಯೀತಷ್ಿಕರ

ಜ ಯೀತಷ್ಿಕರ

222


೫.೬ ರ್ರೆಂರ್ಋಣ ಮತ್ ತ ಅೆಂತ್ಜಾಗಲ ಆಕರ ಋಣ ರ್ರೆಂರ್ ಋಣ 1. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಜಿ. ಟ್ಟ. (2002). ನ್ಕ್ಷತ್ರ ವಿೇಕ್ಷಣ . ಮೈಸ್ೊರತ: ಪರಸಾದ್ ಏಜ್ ಸ್ಟ. 2. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಜಿ. ಟ್ಟ. (1990). ನ ೊೇಡ ೊೇಣತ ಬಾರಾ ನ್ಕ್ಷತ್ರ. ಮುಂಗಳ ರತ: ದತಾತತ ರೇಯ ಪರಕಾಶನ್. 3. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಜಿ. ಟ್ಟ. (1986). ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಸಾಮಾರಜೆ. ಬ ುಂಗಳ ರತ: ಐ ಬಿ ಎರ್ಚ ಪರಕಾಶನ್. 4. ವ ುಂಕಟ ೇಶ ಅಯೆುಂಗಾರೆರತ, ನ್ುಂಗಪ ರುಂ. (1931). ಜ್ ೊೆೇತವಿವನ ೊೇದಿ. ಬ ುಂಗಳ ರತ:

ಕಣಾವಟಕ

ಸಾಹಿತ್ೆ ಪರಷ್ತ್ತತ. 5. ನ್ರಸುಂಹಯೆ, ಆರ್. ಎಲ್. (1996). ನ್ಕ್ಷತ್ರದಶವನ್. ಬ ುಂಗಳ ರತ: ಕನ್ನಡ ಪ ಸ್ತಕ ಪಾರಧಿಕಾರ. 6. Allen, Richard Hinckley. (1963). Star Names, Their Lore and Meaning. New York: Dover Publications. 7. Berry, Arthur. (1961). A Short History of Astronomy. New York: Dover Publications. 8. Wikipedia, the free encyclopedia ಅೆಂತ್ಜಾಗಲ ಋಣ 1. 2. 3. 4.

http://astro.unl.edu/naap/motion2/animations/ce_hc.html http://www.mapsofindia.com/lat_long/karnataka/ http://www.vigyanprasar.gov.in/news/sky.htm http://www.fourmilab.ch/cgibin/Yourhorizon?lat=13.0000&ns=North&lon=20.000&ew=East&fov=45.000&azimuth=90 .000&z=2&azideg=0%25B0+(N) 5. http://astro.unl.edu/naap/motion2/animations/ce_hc.html 6. http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html 7. http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html 8. http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/visualizations/es0408/es04 08page01.cfm 9. http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/0019-the-revolution-of-the-earth.php 10. http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html 11. http://astro.unl.edu/classaction/animations/coordsmotion/zodiac.html 12. http://spaceplace.nasa.gov/starfinder2/en/ 13. http://astro.unl.edu/naap/motion2/observer.html 14. http://www.skymaponline.net/default.aspx 15. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Earth_within_celestial_sphere.gif 16. http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html 17. http://highered.mcgrawhill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::800::600::/sites/dl/free/0072482621/78778/Ecli pses_Nav.swf::Eclipse+Interactive

223

Taaraavalokana  

ಇದು ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ...