Page 1


1

CzsÁåAiÀiÁ£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ ¯ˉÉÃRPÀ£À CjPÉ - ¥ÀÅl ¸ÀASÉå 5 C¥ÀðuÉ - 11 MAzÀÄ vÉgÀ£À ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ - 12 1.

EA¢£À PÀtÄÚ CA¢£À ªÀÄtÄÚ - 14

2.

¸ÀAVÃvÀªÉ£ÀÄß¹gÀÄ - 18

3.

ªÀÄjPÉ-ªÀÄrPÉÃj eÉÆÃPÁ°AiÀiÁl - 20

4.

±Á¯ˉÉ vÉÆr¹zÀ PÀrªÁt - 23

5.

G¥À£ÀAiÀÄ£À vÀAzÀ C¥ÁAiÀÄ - 26

6.

UÁA¢üà zÀ±Àð£À - 28

7.

¸Á»vÀåªÉ£ÉÆßqÀ®Ä - 29

8.

UÀÄgÀÄ«£À UÀįˉÁªÀÄ£ÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ - 31

9.

£ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ - 33

10.

¨ÁæºÀätgÀ Nt CAzÀÄ - 35

11.

PÀqÀ°UÉ ©zÀÝ vÉ¥Àà - 37

12.

UÀtÂvÀ ¨ËvÀ«eÁÕ£ÀUÀ¼À (¸À-) gÀ¸À¯ˉÉÆÃPÀzÀ°è - 39

13.

¨É¤ßUÉ ©vÀÄÛ ¯ˉÁpà ¥ÉlÄÖ – 41

14.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À UɼÉAiÀÄgÀÄ - 43

15.

UÀÈzsÁæ°AUÀ£À¢AzÀ ¥ÁgÁzÀ ¥ÀQë - 45

16.

£ÀªÀÄä C¹ävÉUÉzÀÄgÁzÀ ¸ÀªÁ®Ä - 48

17.

«ªÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÉÆÃðZÀ£É - 49

18.

¨ÁåAQ£À ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è §gÀqÁAiÀÄÄÛ §Ä¢Þ! - 51

19.

Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ - 52

20.

G¥À£Áå¸ÀVjUÉ §rÛ – 56

21.

PÀqÀ®vÀrAiÀÄ PÉÆqÀ°UÉÆgÀªÀgÉÆqÀ£É PÀAqÀ ¨ÉgÀUÀÄ - 60

22.

CjAiÀÄzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ - 64

23.

¨Á½UÉÆzÀVzÀ ¨É¼ÀPÀÄ - 65

24.

SÁ¸ÀV ¥ÁoÀzÀ G¸ÀÄQUÉ ©zÉÝ - 68

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


2 25.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ªÀÄrPÉÃjUÉ PÀA© §zÀ¯ˉÁªÀuÉ - 70

26.

¸ÀºÀPÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ - 73

27.

ZÁ§¹AiÀÄ°è ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀ - 98

28.

fêÀ£ÀÄäPÀÛ §AmÁé¼À d£ÁzÀð£À ¨Á½UÀ - 101

29.

ªÀÄrPÉÃj §zÀÄQ£À°è vÀ¼ÀªÀļÀ PÀ¼ÀªÀ¼À - 106

30.

PÉÊPÉÆqÀzÀ »¯ˉïªÀiÁå£ï - 108

31.

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀªÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ - 114

32.

MgÀvÉAiÀÄ GUÀªÀÄ - 116

33.

PÀ®Äè PÉÆ£ÀjvÀÄ - 118

34.

12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À ²¯ˉÁgÉÆûUÀ¼ÀÄ - 119

35.

§AqÉ fVvÀ - 121

36.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ PÀgÉ - 123

37.

MgÀvÉ vÉÆgÉAiÀiÁzÁUÀ - 124

38.

UÀAqÀÄUÀ¼À DAiÉÄÌ - 125

39.

¸ÁªÀ£ÀzÀÄUÀðzÀ eÁgÀħAqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ - 126

40.

§gÀ¹r®Ä §r¬ÄvÀÄ - 128

41.

vÉÆgÉ ºÀj¬ÄvÀÄ - 129

42.

PÁUÀzÀzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR - 130

43.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ gÁªÀÅvÀgÀÄ - 132

44.

zÉÆÃt ¸ÁUÀ° ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ° - 133

45.

£ÁªÀÇj£À vÀ¼À ²©gÀ - 137

46.

ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ - 140

47.

£ÀªÀÄä «zÁåyð ²PÀëPÀgÀÄ - 144

48.

dªÀįˉÁ¨Á¢£À ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀ - 147

49.

¤ªÀÄä Hl E°èzÉ! - 152

50.

MAn – ªÁAw UÀÄqÉØAiÀĪÉÄïˉÉ - 153

51.

PÁ¹äPïgÉà vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä ºÀ®é - 154

52.

£ÁA¢ÃªÀĺÉÆÃvÀìªÀ - »A¢£À gÁwæ - 155

53.

DgÉÆúÀt ¥ÀªÀð - 156

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


3 54.

UÀÄArUÉ ©zÀÝgÀÄ ±ÉõμÀAiÀÄå - 163

55.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÉÆÃt - 165

56.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ¥Àtð PÀÄnÃgÀ - 167

57.

CªÀgÉÆúÀt ¥ÀªÀð - 173

58.

¸ÁUÀgÀA ¸ÁUÀgÉÆÃ¥ÀªÀÄA - 174

59.

UÀtÂvÀ«¨sÁUÀ; PÁ¯ˉÉÃf£ÉƼÀV£À eÉãÀÄUÀÆqÀÄ - 175

60.

PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÀ¸ÀAiÀiÁ£À - 179

61.

¸Àgï ¹« gÁªÀÄ£ÁAiÀÄt - 190

62.

¸ÀªÀÄÄzÉÆæîèAWÀ£À - 197

63.

¹AºÀzÀ UÀ« ºÉÆPÀÌ ªÉÄÃPÉ! - 203

64.

PÀ£ÀßqÀ ªÁ°äÃQAiÀÄ ¸À¤ßzsÁ£ÀzÀ°è - 216

65.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ ¸À«Äw - 230

66.

£ÁªÀÅ ªÀiÁr¸À¢zÀÝ MAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ - 233

67.

PÀ£ÀßqÀzÀ PÀgÉ - 236

68.

GgÀļÁV PÁrvÀÄÛ ªÀiÁvÀÄ - 238

69.

PÀ£ÀßqÀ ªÀlªÀÈPÀëzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è - 240

70.

PÀ£ÀßqÀ «±ÀéPÉÆñÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀA¥ÀÅl - 243

71.

zÉÃdUË CªÀgÀ OzÁAiÀÄð - 247

72.

«±ÀéPÉÆñÀzÀ ¥ÀæUÀw - 250

73.

vÀ«Ä¼ÀÄ vÀ¯ˉÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ - 256

74.

¨sÁµμÁAvÀgÀ vÀAzÀ CªÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ - 258

75.

PÀ£ÀßqÀzÀ°è d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À; ªÀ¸ÀÄÛ, ±ÉÊ°, «£Áå¸À - 262

76.

¸ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ bÀ® - 269

77.

PÀ£ÀßqÀ C©üªÀzsÀð£ÉAiÀÄ°è «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼À ¥ÁvÀæ - 274

78.

JAJ¸ïLJ¯ˉï ªÀiÁrzÀ £ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ - 280

79.

©ÃjvÀÄ ¥ÀjªÀļÀ `¥ÁªÉA PÀ¸ÀÆÛj’ - 283

80.

£ÁªÀÅ ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ - 284

81.

PÀÄ®¥Àw ©ÃjzÀ Që¥Àt wgÀÄUÀĨÁtªÁzÁU - 288

82.

PÉ®ªÀÅ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ - 290

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


4 83.

“ºÁ¯ˉÉÓãÀÄ ¸ÉÃj ¤ÃªÁV»j DZÁAiÀÄð!” - 294

84.

¤ªÀÈvÀÛ fêÀ£ÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ C£ÀĨsÀªÀzÀqÀÄUÉ - 298

85.

¸ÀPÁðjà PÀÈ¥Á¥ÉÇövÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV - 299

86.

¥Àæw¨sÁ¤évÀgÀ C£ÉéõμÀuÉAiÀÄ°è - 302

87.

ZÀAzÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÀ±Àð£À - 309

88.

AiÀĪÀĸÀzÀ£À £ÉÆÃr §AzÉ - 311

89.

«±ÀéPÉÆñÀzÀ ªÀÄgÀĪÀÅlÄÖ - 313

90.

C¤jÃQëvÀ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ - 314

91.

PÉÆqÀUÀÄ f¯ˉÁè 5£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À CzsÀåPÀë ¨sÁµμÀt - 321

92.

Cwæ ªÀÈPÀëzÀ ©ÃdªÁ¥À£É - 333

93.

¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À - 336

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


5

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt (DvÀäPÀxÉ)

f.n. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï ¯ˉÉÃRPÀ£À CjPÉ D®âmïð L£ïìmÉÊ£ï (1879-1955) vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÀ ºÁUÀÆ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À MvÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. CzÀgÀ DgÀA¨sÀzÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ, “E°è £Á£ÀÄ £À£Àß CgÀĪÀvÉÛüÀ£ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À°è £À£ÀßzÉà ZÀgÀªÀÄVÃvÉAiÀÄAxÀ (Obituary) MAzÀÄ ¯ˉÉÃR£À §gÉAiÀÄ®Ä PÀĽwzÉÝãÉ. qÁ| ²¯ˉïà £À£ÀߣÀÄß »ÃUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¦à¹zÀgÉA§ MAzÉà PÁgÀtPÁÌV EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ®è. M¨ÁâvÀ£À PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹AºÁªÀ¯ˉÉÆÃQ¹zÁUÀ CªÀÅ DvÀ¤UÉ ºÉÃUÉ PÁtÄvÀÛªÉA§ÄzÀ£ÀÄß DvÀ£ÉÆqÀ£É zÀÄrAiÀÄÄwÛzÀݪÀjUÉ vÉÆÃj¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÉA§ PÁgÀtPÁÌVAiÀÄÆ F PÉ®¸ÀPÉÌ PÉÊ ºÁQzÉÝãÉ. EAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæAiÀÄvÀß JµμÀÄÖ C¥Àj¥ÀÇtðªÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àé®à DvÀä±ÉÆÃzsÁ£ÀAvÀgÀ CjvÉ. KPÉAzÀgÉ M§â£À ¥ÀæªÀÈvÀÛ fêÀ£À JµμÉÖà ¸ÀAPÉëÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÀÝgÀÆ CzÀgÀ°è zÉÆõμÀ¥ÀÇjvÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ JµμÉÖà JzÀÄÝPÁtĪÀAwzÀÝgÀÆ [CzÀgÀvÀÛ »£ÉÆßÃl ºÀj¹ ¸ÀAavÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä vÉÆqÀVzÁUÀ] ¤gÀÆ¥ÀuÁºÀðªÁzÀ CA±À CµμÉÖãÀÆ ¸À°Ã¸ÁV §gÀĪÀÅzÀAvÀÆ E®è – EAzÀÄ CgÀĪÀvÉÛüÀgÀ°ègÀĪÀ ªÀåQÛ LªÀvÀÛgÀ°è, ªÀÄƪÀvÀÛgÀ°è CxÀªÁ E¥ÀàvÀÛgÀ°è EzÀݪÀ£À ºÁUÉ RArvÀ EgÀĪÀÅ¢®è. MAzÉÆAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÇ EA¢£À ¥Àj¹Üw¬ÄAzÀ §tÚ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÉà EzÉÆAzÀÄ «ÄxÁåzÀȶÖPÉÆãÀ. F MAzÀÄ ¥ÀjUÀt£ÉAiÉÄà £ÀªÀÄä£ÀÄß PÁAiÀÄð«ªÀÄÄRgÁV¸À§ºÀÄzÀÄ. EAwzÀÝgÀÆ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ¥ÀæeÉÕUÉ UÀªÀÄåªÁUÀzÀ C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéAvÁ£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀÄƸɬÄAzÀ [ºÉQÌ] ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«zÉ.” £Éƨɯˉï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÁzÀ ¹.« gÁªÀÄ£ï (1888-1970) ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï (1910-95) E§âgÀ£ÀÆß «©ü£Àß PÁ® ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀUÀ¼À°è DwäÃAiÀĪÁV ¸ÀAzÀ²ð¸ÀĪÀ AiÉÆÃUÀ £À£ÀUÉÆzÀVvÀÄÛ. G¨sÀAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°èAiÀÄÆ £Á£ÀÄ PÉýzÀ MAzÀÄ ¥Àæ±Éß, “¤ÃªÉÃPÉ ¤ªÀÄä fêÀ£ÀZÀjvÉæ §gÉ¢®è?” gÁªÀÄ£ï ºÉýzÀgÀÄ, “CzÀÄ MAzÉÆà DvÀä±ÁèWÀ£É E®èªÉà ¥ÀgÀzÀƵμÀuÉ CxÀªÁ JgÀqÀgÀ «Ä±Àæt DUÀ¢gÀzÀÄ. ±ÀÄzÀÞ PÁ®ºÀgÀt. £À£Àß «eÁÕ£ÀPÁAiÀÄðªÉà £À£Àß fêÀ£ÀZÀjvÉæ.” ZÀAzÀæ±ÉÃRgï £ÀÄrzÀgÀÄ, “£À£Àß fêÀ£À £À£ÀUÉãÀÆ ªÀĺÀvÀÛ÷ézÁÝV PÁtĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ CAxÀ AiÀiÁªÀ zÀĸÁìºÀ¸ÀPÀÆÌ PÉÊ ºÁPÀ¯ˉÁgÉ. C®èzÉà «eÁÕ£ÀzÀ¯ˉÉèà £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À ¸ÁPÀ¶ÖzÉ.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


6 EvÀÛ UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ (1860-1948) `¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀ£É,’ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ (1902-97) `ºÀÄZÀÄÑ ªÀÄ£À¹ì£À ºÀvÀÄÛ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ’, ¥Á±ÁÑvÀå ¦nÃ®Ä ªÀiÁAwæPÀ AiÉĺÀÆ¢ ªÉÄ£ÀÄ»£ï (1916-99) CªÀgÀ DvÀäZÀjvÉæ `Unfinished journey’, zÉÃ. dªÀgÉÃUËqÀgÀ (1918) `ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀÄ,’ Dgï.PÉ ²æÃPÀAoÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ (1928) `ºÀÈzÀAiÀĸÀA¥À£ÀßvÉ’ EvÁå¢ C©üeÁvÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃrzÀ ¸ÀAzÉñÀ ¨ÉÃgÉAiÉÄÃ; CªÀÅ WÀl£Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀi ¤µμÀÄ×gÀ ¤gÀ¥ÉÃPÀë eÉÕÃAiÀĤµμÀ× ¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀéªÉʨsÀ«ÃPÀgÀt«®è CxÀªÁ ¸ÀéAvÀªÉÊ¥sÀ®åUÀ½UÉ EvÀgÀgÀ£ÀÄß §°¥À±ÀÄUÀ¼ÁV¸ÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ«®è, §zÀ®Ä, CvÀåAvÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ «ªÀgÀuÉUÀ½ªÉ, wêÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÁZÀPÀjUÉà ©qÀ¯ˉÁVzÉ. JAzÉà D PÀÈwUÀ¼ÀÄ GvÀÌöȵμÀÖ ¸ÀÈd£À²Ã® ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÁVAiÀÄÆ £ÀªÀÄUÉ DwäÃAiÀÄAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÀ ªÉÊ¥sÀ®åUÀ¼À°è £ÁªÀÅ ¸ÀºÀZÀjUÀ¼ÁUÀÄvÉÛêÉ, ¸Á¥sÀ®åUÀ¼À°è ¸ÀA¨sÀæ«Ä¸ÀÄvÉÛêÉ. ªÉÄ£ÀÄ»£ï CªÀgÀ DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉà ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ²Ã¶ðPÉUÉ ¸ÀÆáwð. »jAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÀPÀ, ¸ÁévÀAvÀæ÷åºÉÆÃgÁlUÁgÀ, ¸ÀAWÀlPÀ, ¥ÀæRgÀ aAvÀPÀ ºÁUÀÆ ¯ˉÉÃRPÀ ©.« PÀQ̯ˉÁèAiÀÄgÀ DvÀäZÀjvÉæ `§gÉAiÀÄzÀ ¢£ÀZÀjAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄzÀ ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ’ £À£ÀUÉÆAzÀÄ role   model£Éßà MzÀV¹PÉÆnÖvÀÄ. eÉÆvÉUÉ vÀĸÀÄ ®WÀĪÁV E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ: ªÀåQÛ vÀ£Àß QæAiÀiÁ²Ã® fêÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ WÀlÖ vÀ®¦zÁUÀ PÀĹAiÀįˉÁgÀA©ü¸ÀĪÀ GvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAªÀ¢üð¸À®Ä DvÀäZÀjvÉæ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀvÀÛ ªÀiÁ®ÄªÀÅzÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ? DzÀgÉ F ¸ÀªÀĸÉå £À£ÀߣÉßAzÀÆ ¨Á¢ü¸À°®è: ¸ÀªÀiÁdPÉÌ £À£Àß C¹ÛvÀé C¤ªÁAiÀÄðªÉAzÀÄ AiÀiÁªÀ PÀëtzÀ®Æè £À£ÀUÉ C¤ß¹®è. §zÀ®Ä, ¸Àé¸ÀAvÉÆõμÁxÀð £Á£ÀÄ ¸ÀzÁ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁV ¨Á¼À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £À£Àß ¸ÀAPÀ®à ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀªÀ½PÉ. EzÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄ IÄt ¸ÀAzÁAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ ªÀåQÛ ¥ÀqÉzÀÄzÀ£ÀÄß PÀÈvÀdÕvÁ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ªÀÄgÀĸÀ°è¸ÀĪÀ ¥ÀÅtå¸ÁߣÀ; eÉÆvÉUÉ DvÀ䫪ÀıÉð CxÀªÁ GvÀÛgÀzÁ¬ÄvÀé (accountability) PÀÆqÁ. EµμÉÖ®è ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ £Á£ÉÃPÉ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ PÁ°qÀ®Ä CAdĪÀ F PÀ¼ÀPÉÌ zÀĪÀÄÄQzÉ? ¸ÀgÀ¼À GvÀÛgÀ: `J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ’ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÁå¥ÀPÀ d£À¦æAiÀÄvÉ, ªÉƪÀÄäUÀ C¨sÀAiÀÄ£À MvÁÛAiÀÄ, §AzsÀÄ«ÄvÀg æ À ºÁUÀÆ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¦æÃwAiÀÄ ¨ÉÃrPÉ J®è MUÀÆÎr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉAlÄ wAUÀ¼À »AzÉ UÀvÁ£ÀĨsÀªÀzÀ ºÉÆ£À°UÉ ºÁjzÉ. ºÁ¢ w½¢gÀ°®è, UÀÄj UÉÆwÛgÀ°®è. DzÀgÉ C¨sÀAiÀÄ EAxÀ MAzÀÄ zÁR¯ˉÉAiÀÄ DªÀ±ÀåPÀvÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÀA§ÄUÀĪÀ «ªÀgÀuÉ ¤Ãr £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ®Ä ºÀĪÀÄä¸ÀÄì HrzÀ. ¸ÉÆÃzÀgÀ¨sÁªÀ gÁªÀÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ gÁzsÁPÀȵμÀÚ E§âgÀÆ JqÉ©qÀzÉ «ZÁj¸ÀÄvÀÛ, F ¤nÖ£À°è £À£Àß ¤¶ÌçAiÀÄvÉ CxÀªÀ OzÁ¹Ã£ÀåzÀ PÁgÀtªÁV, £À£Àß°è `C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæeÉÕ’ (guilty  conscience) ªÉƼÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄqÀ¢ ®Që÷ä ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV F ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. »ÃUÉ ºÀvÀÄÛ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ CdÄð£À ¥ÉæÃgÀuÉ CxÀªÁ PÀĪÀÄäPÀÄÌ MzÀVzÁUÀ F `GvÀÛgÀPÀĪÀiÁgÀ’ PÉƼÀÄUÀļÀQ̽AiÀÄzÉà UÀwAiÀÄÄAmÉÃ? CAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ `C¥ÀgÁ¢ü £Á£À®è, C¥ÀgÁzsÀªÉ£ÀV®è’ JA§ «±Áé«ÄvÀæ «£Áå¸À vÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ (²±ÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¬Ä ªÉÄãÀPÉ vÀAzÉ «±Áé«ÄvÀæ¤UÉƦà¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÁUÀ DvÀ£À ¥ÀæwQæAiÉÄ) £À£Àß GzÉÝñÀªÀ®è. FUÀ £À£Àß ¤ªÉÃzÀ£É EµμÉÖ (PÀĪÉA¥ÀÅ PÀëªÉÄ PÉÆÃj): “EzÉÆ ªÀÄÄV¹ vÀA¢ºÉ£ï `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’ PÀÈwAiÀÄ ¤ªÀÄä ¹jAiÀÄrUÉƦà¸À¯ˉÉÌ N ªÁZÀPÀgÉ! ¥ÀÅgÀĽzÀðjzÀgÉƼÀUÉ PÀgÀÄt¹A ¥ÉüÉÝ£ÀUÉ, zÉÆõμÀAUÀ½zÉÆðqÉ PÀëªÉĬÄgÀ°.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


7 `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’zÀ §gÀªÀtÂUÉ vÉÆqÀVzÁUÀ £Á£ÀÄ «¢ü¹PÉÆAqÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÀÅ: `J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ’ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°èAiÀÄAvÉ E°èAiÀÄÆ WÀl£ÉUÀ½UÉ ¥ÁæªÀÄÄRå ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸À髨sÀ«ÃPÀgÀt J°èAiÀÄÆ ¸À®èzÀÄ, w½zÉÆà w½AiÀÄzÉAiÉÆà £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀ vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ D PÁgÀtªÁV PÀ°vÀ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß JwÛ PÁt¸À¨ÉÃPÀÄ. EvÀgÀjUÉ £ÉÆêÀÅ CxÀªÁ ªÀÄÄdÄUÀgÀ GAlĪÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß vÉð¹ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀÈw ¸ÀAzÀ AiÀÄÄUÀPÉÌ EAzÀÄ »rzÀ PÀ£Àßr DVgÀĪÀAvÉ ¸ÀªÀð¥ÀæAiÀÄvÀß ºÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAPÀæªÀÄt PÁ®zÀ°è £À£Àß ¨Á¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ CgÀ½vÀÄ: 1947gÀ°è ¸Á¥sÀ®å PÀAqÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å DAzÉÆüÀ£ÀzÀ GvÁìºÀ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ ªÀĺÁ¸ÀªÀÄgÀzÀ PÁªÀÅ (1939-45), ¨sÁgÀvÀ «¨sÀd£ÉAiÀÄ £ÉÆêÀÅ, ±ÀÆ£Àå GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À ªÀÄÄAvÁzÀ zÉñÀzÉƼÀV£À vÀĪÀÄÄ®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ, UÀtPÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±ÀAiÀÄÄUÀUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀ (1957), vÀAvÀæ«zÉåAiÀÄ C£ÀƺÀå GvÀ̵μÉð, eÁÕ£À¹ÃªÉÄAiÀÄ ºÀoÁvï «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ eÁUÀwPÀ aAvÀ£É ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæeÉÕ ªÉÄïˉÉ ©ÃjzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ JgÀqÀÆ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVzÀÝ ¥ÀªÀðPÁ®ªÀzÀÄ. ªÀÄ£ÀÄPÀÄ® £Á®Ì£ÉAiÀÄ PÁæAwAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛzÉAiÉÆà J£ÀÄߪÀAxÀ ¥Àj¹Üw vÀ¯ˉÉzÉÆÃjvÀÄÛ. D PÁæAwUÀ½ªÀÅ: ªÀiÁw£À DgÀA¨sÀ («PÁ¸ÀzÀ AiÀiÁªÀ ªÀÄd°£À°è EzÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹vÉA§ÄzÀÄ w½¢®è), °¦±ÉÆÃzsÀ£É (Qæ¥ÀÇ ¸ÀÄ 3000), ªÀÄÄzÀæt PÁæAw (Qæ±À 15£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À), J¯ˉÉPÁÖç¤Pï AiÀÄÄUÀzÀ DªÁºÀ£É (20£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ GvÀÛgÁzsÀð). £Á®Ì£ÉAiÀÄ PÁæAwAiÀÄ GµμÀB PÁ®zÀ°è «eÁÕ£ÀzÀ «zÁåyðAiÀiÁVzÀÝ £Á£ÀÄ EzÀgÀ Që¥Àæ C©üªÀÈ¢Þ PÀAqÀÄ ¨ÉgÀUÁV G¢ÝÃ¥À£ÀUÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÆß §gÉzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À®Ä vÉÆqÀVzÉ. £À£Àß ªÀÈwÛ (PÁ¯ˉÉÃf£À°è UÀtÂvÉÆÃ¥À£Áå¸ÀPÀ, 1947jAzÀ) F ºÀªÁå¸ÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀ ¥ÉÇõμÀPÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉãÁ¬ÄvÀÄ? ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀÈwAiÀÄ ¥ÀÅlUÀ¼À°è D WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÀæªÀıÀB C£ÁªÀgÀtUÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ªÁZÀPÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀǪÀð¹zÀÞ AiÉÆÃd£Á£ÀĸÁgÀ gÀavÀªÁzÀ PÀÈw EzÀ®è, UÀvÀ fêÀ£ÀzÀ UÉÆAqÁgÀtåzÀ°è £ÀqÉzÀAvÉ ºÁ¢ ºÀÄqÀÄQ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀPÉÌ vÀ®¥ÀŪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁvÀæ. DUÀ¸ïÖ 2006gÀ ªÉüÉUÉ §gÀªÀtÂUÉ (C®è, UÀtPÀ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ PÉ®¸À) ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. E°è ¥ÀæzÀ²ðvÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ zÀȱÀå¥ÀgÀA¥ÀgÉ ºÉÃVzÉ? r«fAiÀĪÀgÀ CªÀÄgÀªÁtÂAiÀÄ°è – £ÁlPÀªÀ £ÉÆÃqÀÄ §æºÁäAqÀ gÀAUÀ¸ÀÜ®¢ PÉÆÃn £ÀlgÁAwºÀgÀÄ avÀæ ¥ÁvÀæUÀ¼À DlPÉÌ PÀxɬĮè, ªÉÆzÀ°®è, PÀqÉ¬Ä®è £ÉÆÃlPÀgÀÄA DlPÀgÉ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä JA§ GQÛUÉ `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’ MAzÀÄ QjAiÀÄ ¤zÀ±Àð£À ªÀiÁvÀæ. EzÀgÀ°è ¥ÀæzÀ²ð¹gÀzÀ EvÀgÀ zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV `J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ [¨É¯ˉÉ gÀÆ 55], `¸ÀħæºÀätåA ZÀAzÀæ±ÉÃRgï [¨É¯ˉÉ gÀÆ 55],’ `¸ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ bÀ®’ ªÀÄvÀÄÛ `¸À¥ÀÛ ¸ÁUÀgÀzÁZÉAiÉįˉÉÆèÃ... [¨É¯ˉÉ gÀÆ 60]’ JA§ PÀÈwUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. EµμÁÖVAiÀÄÆ G½zÀªÀ£ÀÄß `¸ÀAVÃvÀ gÀ¸À¤«ÄµμÀUÀ¼ÀÄ [¨É¯ˉÉ gÀÆ 60]’ ºÉ¸Àj£À ºÉƸÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è ¸ÀzÀåªÉà ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à«zÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DvÀäZÀjvÉæUÉ `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’zÀ §zÀ®Ä `ªÀÄÄVzÀ ¥ÀAiÀÄt’ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ C¢üPÀ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ JAzÉƧâ DwäÃAiÀÄ «ÄvÀæ ¸ÀÆa¹zÁUÀ £À£Àß DAiÉÄÌUÉÆAzÀÄ «ªÀgÀuÉ CUÀvÀåªÉ¤ß¹vÀÄ. `¥ÀAiÀÄt’ ¥ÀzÀ PÁ®ZÀPÀæzÀ ¤gÀAvÀgÀ KPÀªÀÄÄR KPÀªÉÃUÀ ¥ÀjPÀæªÀÄt ¸ÀÆZÀPÀ. D£Àé¬ÄPÀªÁV EzÀÄ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ CxÀªÁ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ZÀ®£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀ餸ÀÄvÀÛzÉ. F C£ÀAvÀ ºÁ¸ÀÄ ©Ã¸ÀÄUÀ¼À°è( space   and   time) AiÀiÁªÀ£Éà ªÀåQÛ DvÀ JAxÀ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵμÀ£ÁVgÀ° E®èªÉà PÉêÀ® £ÀUÀtå

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


8 ¸ÁªÀiÁ£Àå£ÁVgÀ° MAzÀÄ ZÀÄQÌ ªÀiÁvÀæ. ¨sÀÆUÁvÀæzÉÆqÀ£É ºÉÆð¸ÀĪÁUÀ ¸ÁPÁëvï ªÀiËAmï JªÀgɸïÖ (¨sÀÆ ªÁå¸À 12,800 Q«ÄÃ, JªÀgɸïÖ O£ÀßvÀå 8 Q«ÄÃ) PÉêÀ® zsÀƼÀ PÀt JA§ ¨sËvÀ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ¢gÉÆÃt. CzÉà jÃw ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀAiÀĹì£ÉÆqÀ£É (5,000,000,000 ªÀµμÀðUÀ¼ÀÄ) CxÀªÁ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ ¥ÁæAiÀÄzÉÆqÀ£É (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 ªÀµμÀðUÀ¼ÀÄ) ºÉÆð¸ÀĪÁUÀ ªÀåQÛAiÀÄ fëvÁªÀ¢üUÉãÀÄ ¸ÁÜ£À«zÉ? F ¹Ã«ÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ®Æè JµμÉÆÖAzÀÄ PÁ®ªÀ£ÀÄß DvÀ ªÀÈxÁ C¥ÀªÀåAiÀÄ CxÀªÁ zÀĪÀåðAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JA§ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÁUÀ 80gÀ JvÀÛgÀzÀ°è ¤AwgÀĪÀ £À£ÀßAxÀªÀ£À ¥ÀæwQæAiÉÄ K£ÀÄ? ªÀåQÛAiÀÄ §zÀÄQUÉ PÉÆ£É EzÉÝà EzÉ. CzÀÄ SÁwæ ªÀÄÄVzÀ ¥ÀAiÀÄtªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F C¯ˉÁàªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ Cw¸ÀÆPÀë÷ä CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß DvÀ ºÉÃUÉ §¼À¹PÉÆArzÁÝ£É JA§ÄzÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ GzÀÝPÀÆÌ §gÀĪÀ `Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ ZË¥À¢’ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ «ªÀgÀuÉ. r«fAiÀĪÀgÀ `ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ’ £Á£ÀÄ ªÉÄaÑgÀĪÀ ¥ÀgÀªÉÆÃvÀÌöȵμÀÖ PÀÈwUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ. PÀUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÉ ºÉƸÉAiÀÄĪÀ ZÁ½ aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ £À£ÀUÉ CAngÀĪÀ VüÀÄ. DzsÀĤPÀ «eÁÕ£À ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ°è §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ 1949gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀߣÀÄß ªÀ²ÃPÀj¹PÉÆAqÀ ºÀªÁå¸À. ±ÀÄzÀÞ ¸ÁwÛ÷éPÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ M§â £Éʶ×PÀ ±ÉÆæÃvÀÈ £Á£ÀÄ. EAV趣À°èAiÀÄ Limmericks &  Doggerel  verses (ZÀÄlÄPÀUÀ¼ÀÄ) £À£ÀUÉ §®Ä¦æAiÀÄ. EªÉ®è ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÆ £À£Àß C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀÄƸÉAiÀÄ°è ¥ÁPÀUÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßzÀ d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è ««zsÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉæÃgÀuÉ HrzÀªÀÅ. gÀvÀß ºÁrgÀĪÀAvÉ, “§ÄAqÉãÉwÛ PÀÄqÀÄzÀÄâmÁÖAzÉæ vÀPÉÆÌà ¥ÀzÀUÉÆÃ¼ï ¨ÁuÁ!” DQð«Ärøï¤UÉ ¸Á¥ÉÃPÀë gÀºÀ¸Àå ¸ÀÄágÀtªÁzÁV£À GzÁÎgÀ “AiÀÄÄjÃPÁ” (PÀAqÉ£Á, PÀAqÉ£Á!), gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è ¹ÃvÁzÀ±Àð£À¥ÀżÀQvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ²æÃgÁªÀĤUÉ D gÉÆêÀiÁAZÀPÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß CgÀÄ»zÀ `zÀȵμÁÖ zÉëÒ – PÀAqÉ£Á zÉëAiÀÄ£ÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ, 1919gÀ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀtzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁªÀðwæPÀ ¸Á¥ÉÃPÀëvÁ ¹zÁÞAvÀPÉÌ ¤¸ÀUÀð MwÛzÀ C¸ÀÄÛ ªÀÄÄzÉæAiÀÄ £ÁlQÃAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ ªÀÄÄAvÀzÀªÀÅ ºÉÃUÉ EAV趣À°è C¸ÀARå PÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄlPÀUÀ½UÉ ¸ÀÆáwð ¤ÃrªÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀÄ¥ÀjavÀ. GzÁºÀgÀuÉUÉ CzsÁåAiÀÄ 82gÀ°è ¤gÀƦvÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀÆvÀæªÁPÀå : Wha   Oh   Be   A   Fine   Girl   Kiss   Me   Right   Now   Sweet!   (E°èAiÀÄ ¸ÀÆvÀæ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ W,O,B,A,F,G,K,M,R,N,S   £ÀPÀëvÀæUÀ¼À UÀÄtzsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤¢ðµμÀÖ PÀæªÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ). CAzÀ ªÉÄïˉÉ ZÉ®ÄUÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀAªÁ¢Ã ¸ÀÆvÀæªÁPÀå ªÀÄgÀĪÀÅlÄÖ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃqÀªÉÃ? CzÀÄ “ªÁígɪÁ! N£À£Àß ¨Á¼Éâ¼ÀPÉ DUÀ«Ä¸ÀÄ! ¥ÉèãÀªÀÄAiÀÄ UÉÆÃgÀ¸ÀªÀ PÉÆqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÈzÀĨsÁ¶ gÀ¹PÀªÀÄt £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÀ ¸ÁgɯˉÉÃ!” EzÀ£ÀÄß EAVè¶UÉ °¥ÀåAvÀj¹zÀgÉ E°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÀtzÀ D¢ CPÀëgÀ ªÉÄð£À ¸ÀÆvÀæ¥ÀzÀUÀ¼Éà DVªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ D¢PÁªÀåzÀ DgÀA¨sÀ WÀl£ÉAiÉÄà (ªÀiÁ ¤µμÁzÀ!) ªÁ°äÃQAiÀÄ CªÀvÁgÀ PÁgÀtªÀ®èªÉÃ? £ÀPÀëvÀæªÉÇAzÀgÀ «PÁ¸À ºÀ®ªÀÅ ©°AiÀÄ£ï ªÀµμÀðUÀ¼À «±Àé «zÀåªÀiÁ£À. EzÀgÀ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÆß EªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ ««PÀÛ §®UÀ¼À£ÀÆß R¨sËvÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ 20£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ GvÀÛgÁzsÀðzÀ°è C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÀgÀÄ. D gÉÆêÀiÁAZÀPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è M§â ªÀÄÄAZÀÆt ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ£À PÁªÀå ¥Àæw¨sÉ «ÄAavÀÄ: DvÀ vÀ£Àß UÀtPÀPÉÌ PÁ®zÀ ºÉÆgÀvÁV G½zÉ®è ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÆß HrzÀ. PÁ® PÀÄjvÀAvÉ ªÀiÁvÀæ ©°AiÀÄ£ï ªÀµμÀðUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® ¸ÉPÉAr£À C¯ˉÁàA±ÀPÉÌ ºÀæ¸ÀéUÉƽ¹zÀ. DUÀ D UÀtPÀzÀ vÉgÉ ªÉÄïˉÉ ¥ÀæPÀlªÁzÀ C¨sÀÆvÀ¥ÀǪÀð zÀȱÀå CªÀ¤AzÀ ºÉÆ«Ää¹zÀ PÁªÉÇåÃzÁÎgÀ: At  the  yonder  galaxy  I  saw  a  star  dancing   to  the  tune  of  gravity! EzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ gÀÆ¥À: §æºÁäAqÀ UÀ¨sÀðzÀ° UÀÄgÀÄvÀézÀ UÁAiÀÄ£ÀPÉ £ÀPÀëvÀæ £ÀvÀð£ÀªÀ £ÁPÀAqÉ!”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


9 EªÉ®è £À£Àß PÀÄ-PÀ«vÉUÀ¼À MgÀvÉUÀ½UÉ PÁgÀt, aPÀÌA¢¤AzÀ¯ˉÉà PÀUÀÎ ºÉƸÉvÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀªÁAiÀÄw ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ°è d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ªÁYäAiÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÉÃ¼É ««zsÀ ±ÉÆÃzsÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è ¥ÉæÃj¹zÀ CªÀÄÆvÀð ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¥ÁæAiÀıÀB 1970gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è, ªÀÄÄRåªÁV L£Éì÷ÖöÊ£ï fêÀ£À ZÀjvÉæ §gÉAiÀÄ®Ä vÉÆqÀVzÁUÀ, EªÀÅ vÀAvÁªÉà ¥ÀæªÀ»¸ÀvÉÆqÀV¹zÀĪÀÅ. DUÀ Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ-GªÁZÀ GUÀ«Ä¹vÀÄ. [`Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ GªÁZÀ’ ¨É¯ˉÉ gÀÆ 30. ®¨sÀå – CªÀ] ¸ÀéUÀȺÀzÀ £ÁªÀÄ Cwæ, JAzÉà ‘ªÀÄAPÀÄwªÀÄä’ UÀtPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV `Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ’ CAQvÀ. CAzÀ ªÉÄïˉÉ D ªÀĺÁ¥Àæw¨sÉ eÉÆvÉ £À£ÀߣÀÄß ºÉÆð¹PÉÆAqÁUÀ £À£Àß ¸ÁÜ£À K£ÀÄ? Cwæ¸ÀÆ£ÉA¨ÁvÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä¤UÉãÀÄ ¥ÀÅvÀæ£ÉÃ, ¨sÁævÀȪÉÃ, £ÀPÀ°AiÉÄÃ? avÀæ¨sÁ£ÀĪÀÅ wªÀÄä Qj ¸ÉÆqÀgÀÄ ¸ÀÆ£ÀÄ ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀĨsÀAiÀÄgÀÄA vÀªÀÄAzsÀPÉÌ Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ eÉÆvÉUÉ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎzÀ°è, CAvÉAiÉÄà ²æà gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ JA§ ¥ÀævÉåÃPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß `PÀĪÉA¥ÀÅ zÀ±ð À £À ¸ÀAzÀ±Àð£À’ [®¨sÀå, ¨É¯ˉÉ gÀÆ 45 – CªÀ] JA§ £À£Àß ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÄß QjzÀgÉƼÀ ¦jzÀxÀð vÀÄA©gÀĪÀ ¨É£ÀÄßr §UÉÎ JgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄ. 1969gÀ°è £ÁªÀÅ ªÉÄʸÀÆj£À ±Á±ÀévÀ ¤£Á¹UÀ¼ÁzÁUÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ J¸ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨sÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ PÀªÀįˉÁQë zÀA¥ÀwUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ – CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀªÀgÉAzÀ C¤ªÁAiÀÄðvɬÄAzÀ! DzÀgÉ ¸ÀªÀiÁ£Á¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðUÀ¼À PÁgÀtªÁV F PÀÄlÄA§ ¸ÉßúÀ PÁ® ¸ÀAzÀAvÉ C¢üPÀ UÁqsÀvÉ ¥ÀqÉ¢zÉ. £À£Àß J®è ºÁgÁl, aÃgÁl ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÁÑlUÀ½UÉ ¸ÁQëAiÀÄÆ ªÀÄ£À¸ÁìQë¥Á®PÀgÀÆ DVzÁÝgÉ ¨sÀlÖgÀÄ. «zÁéA¸À, ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ, ¤²vÀªÀÄw DzÀgÉ ¯ˉÉÃR£À«zÀÆgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨sÀlÖgÀÄ £À£Àß PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĤ߹ ¨É£ÀÄßr §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ G¥ÀPÀj¹zÁÝgÉ. FUÀ PÀÈvÀdÕvÁ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ: `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’ªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛgÀĪÁvÀ Cwæ §ÄPï ¸ÉAlj£À ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ; vÀªÀÄäzÉà PÉ®¸ÀªÉA§ ¤ªÉâvÀ ¨sÁªÀ¢AzÀ EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹PÉÆnÖgÀĪÀªÀgÀÄ ²æà ±ÀQÛ J¯ˉÉQÖçPï ¥Éæ¸ï£À PÀÄlÄA§ «ÄvÀæ gÁ. ªÉÆúÀ£ÀªÀÄÆwð, ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁwð ¹.PÉ ®vÁ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ; ªÀÄÄzÀæt PÀgÀqÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Áw zÀȶ֬ÄAzÀ N¢zÁPÉ ¸ÉÆ¸É gÀÄQätªÀiÁ¯ˉÁ; £À£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀzÁ GvÁìºÉÆïˉÁè¸À ¹AZÀ£À MzÀV¸ÀÄwÛzÁÝ¼É ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ CPÀëj; `zÉÊ«PÀ UÉÆAzÀ®’zÀ UÀÆqÁVgÀĪÀ £À£Àß zÀ¥sÀÛgÀUÀ½AzÀ ¸ÁAzÀ©üðPÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ ªÀÄÄzÀætPÉÌ ºÉÆA¢¹zÀªÀgÀÄ ªÀÄqÀ¢ ®Që÷ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É ªÀiÁ¯ˉÁ; bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À UÉÆAqÁgÀtå¢AzÀ CªÀÄÆ®åªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀætPÉÌ C¼ÀªÀr¹, ºÉÆ¢PÉ avÀæUÀ¼À «£Áå¸À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ªÉÆúÀ£ÀªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀAiÀÄ. £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕw¸ÀA§A¢üUÀ¼ÁVgÀĪÀ UÉÆëAzÀ, PÀȵμÀÚªÀÄÆwð, gÁWÀªÉÃAzÀæ, ¢ªÁPÀgÀ, £ÁgÁAiÀÄt, gÁzsÁPÀȵμÀÚ ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä (UÀÄqÉØ»vÀÄè ªÀÄvÀÄÛ CqÀªÀÄ£É) PÀÄlÄA§UÀ¼À §UÉÎ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÁÝgÉ. zÉÃdUË CªÀgÀ bÁAiÀiÁavÀæ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ CPÉÃð±ï. EªÀgÉ®ègÀ ¤µμÁ̪ÀÄ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÁ£Éà C¼ÉAiÀÄ°! £À¯ˉÉäAiÀÄ £É¯ˉÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀPÀ ªÀÄÆPÀªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÃ?

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


10

DªÀ UÁ½AiÀÄzÁªÀ zsÀƼÀÌtªÀ ¥ÉÇwÛºÀÄzÉÆ! DªÀ zsÀƽ£ÉƼÁªÀ ZÉÊvÀ£ÀåPÀtªÉÇ! fêÀ«AvÀeÁÕvÀ ¸ÀÆvÀæzÁlzÀ ¨ÉÆA¨É ¨sÁ«¸Á ¸ÀÆvÀæUÀ¼À ªÀÄAPÀÄwªÀÄä|| £ÁzÀ£ÁªÉAiÀÄ£ÉÃj IÄvÀazÀæ¸Á©ÝAiÀÄ° ªÉÃzÀ¥ÀÅgÀĵμÀ£À vÁt ±ÉÆâü¸À®Ä vÉðzÉ£ÀÄ ªÉÆÃzÀ¥ÀæªÉÆÃzÀUÀ¼À £Ár¤A fVzÀAvÉ ªÉÃzÀªÉà £ÁªÉAiÀÄ° °Ã¤¹vÀÄ Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ|| ¸ÀAPÀ®à ±ÀÄzÀÞ«gÉ ªÀiÁUÀð §®Ä ¸ÀĸÀàµμÀÖ ±ÀAPÉvÉÆgÉ £ÀaPÉÃvÀ ¤µμÉ׬ÄA ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÉÆ! ¸ÀAPÀµμÀÖ ¸ÀªÀð¸Àé ªÀÄgÉAiÀiÁV ¨Á½£À° ±ÀAPÀgÀvÉ £À¼À£À½¸ÀĪÀÅzÀÄ ¢lªÉÇ Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ|| “ªÀÄvÀªÉAvÉÆ ¥ÀxÀªÀAvÀÄ” ªÁ¢¹zÀ ªÉÃzÁAw “¥ÀxÀzÀAvÉ ªÀÄvÀ”ªÉAzÀÄ £ÀqÉzÀ£ÀÄ «eÁÕ¤ ªÀÄvÀ-¥ÀxÀªÀ©ü£ÀߪÉA¢vÀÄ «±Àé - ªÁ¸ÀÛªÀ¢ ¸ÀvÀvÀ QæAiÀiÁ²Ã®£ÁVgÉÆà Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ|| C£ÀĨsÀªÀPÉ £ÀÄrAiÉÆqÀ® PÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪɣÀ£ÀªÀgÀvÀ zÉÆgɪÀÅzÉ£ÀUÁ£ÀAzÀ«Ã ¥ÀxÀ¢ ªÀÄ£ÀªÉǦàzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ¹éÃPÀj¹ - ºÀQÌ ºÁqÀ£ÀÄ §A¢ü¸ÀĪÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄ ©r Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ|| PÁAiÀÄðªÀÄAxÀ£ÀzÀ°è UÀgÀ¼À§gÉ PÉÆgÀ½£À° zsÉÊAiÀÄð¢A zsÀj¸ÀĪÁ ²ªÀ£ÁUÀÄ, ¸ÀÄzsÉAiÉƸÀgÉ ¸ÉÜöÊAiÀÄð¢A ºÀAZÀÄ ªÉÆû¤AiÀÄAvÉ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉ DAiÀÄðvÀé«ÄzÀÄ PÀuÁ §zÀÄQ£À° Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ||

¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¢ªÀ¸À 2006 f.n. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


11

C¥ÀðuÉ PÀ£ÀßqÀzÀ PÀævÀıÀQÛ, ²æà gÀPÉë, PÀĪÉA¥ÀŲµμÀå, «zÁéA¸À, ¸ÀAWÀlPÀ, PÀ£ÀßzÀ «±ÀéPÉÆñÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÀ£À¸ÀÄ PÀAzÀÄ CzÀ£ÀÄß £À£À¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵμÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß fêÀ£ÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀªÀð PÁ®zÀ°è (1968-69) C¤jÃQëvÀªÁV gÀAUÀ¥ÀæªÉò¹ £À£ÀUÉ £ÀÆvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ C£À£ÉéövÀ gÀAUÀUÀ¼À°è ªÀÄÄPÀÛªÁV ªÀåªÀºÀj¸À®Ä C£ÀAvÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ MzÀV¹zÀ ¥ÀÇdå zÉÃ. dªÀgÉà UËqÀjUÉ ¨sÀQÛ ¥ÀǪÀðPÀ PÀĪÉA¥ÀÅ GzÀÎj¹zÀAvÉ gÀ¸ÀfêÀ£ÀPÉ «ÄV¯ˉï vÀ¥À«ÄºÀÄzÉ? gÀ¸À¹¢ÞVA «ÄV¯ˉÉ ¹¢Þ? ¥ÉÇtÂäzÉ ¸À馅 gÀ¸À¢AzÉ; ¨Á¼ÀÄwzÉ gÀ¸ÀzÀ°è; gÀ¸ÀzÉqÉUÉ vÁA ¥ÀjAiÀÄÄwzÉ; ¥ÉÇAzÀĪÀÅzÀÄ gÀ¸ÀzÉƼÉÊPÀåvɪÉvÀÄÛ vÀÄ¢UÉ, gÀ¸À¸ÁzsÀ£ÀAUÉÊAiÀÄå¢gÀĪÀÅzÉ ªÀÄÈvÀÄå. D£ÀAzÀgÀÆ¥ÀªÀĪÀÄÈvÀA gÀ¸ÀA! -f.n £ÁgÁAiÀÄt gÁªï

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


12

MAzÀÄ vÉgÀ£À ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ... -C±ÉÆÃPÀªÀzsÀð£À `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’zÀ zsÁgÁªÁ» 2012gÀ ¥sɧÄæªÀj ºÀ£ÉßgÀqÀgÀAzÀÄ ªÁgÀPÉÆÌAzÀÄ PÀAw£ÀAvÉ vÉÆqÀV, £À®évÉÆÛAzÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è ºÀjzÀÄ, FUÀ ªÀÄÄVzÀ ªÀÄvÀÄÛ «-¥ÀŸÀÛPÀPÉÌ GvÁÛgÀuÉUÉÆArzÉ. zsÁgÁªÁ»AiÀÄ°è ªÀÄÆ® CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß MqÉAiÀÄzÉ, ¥Àæw PÀAw£À°è PÀ¤µμÀ× ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ ¥ÀÅlUÀ¼À NzÀªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £Á£ÀÄ CAzÁf¹zÉÝ. DzÀgÉ E¯ˉÉèà PɼÀUÉ PÁt¹zÀ PÁgÀtUÀ½UÁV CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÉAzÀÄ ªÀÄÆ® §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è J®Æè £Á£ÀÄ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À ªÀiÁr®è. C¤ªÁAiÀÄðªÁV n¥Ààt¹¢ÝzÀÝgÀÆ £À£Àß eÁ®vÁtzÀ EvÀgÀ §gɺÀUÀ¼À°è PÁt¹zÀAvÉ [. . . C.ªÀ] »ÃUÉ zÉÆqÀØ PÀA¸ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹AiÉÄà ªÀiÁrzÉÝãÉ, G½zÀªÉ¯ˉÁè vÀAzÉAiÀĪÉÃ. fn£ÁjUÉ (ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ£ÁV £À£Àß w¼ÀĪÀ½PÉ) DvÀäPÀvÉ §gÉAiÀÄĪÀ°è JgÀqÀÄ »AdjPÉUÀ½vÀÄÛ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÀvÀÛgÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß CªÀgÉà CjPÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµμÀÄÖ ¢ÃWÀðªÁV, GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ ZÀað¹zÁÝgÉ; ¤ÃªÉà N¢PÉƽî. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄÝ £À£Àß CAzÁdÄ. ºÁUÁV vÀĸÀÄ «ªÀgÀuÉ ¸À»vÀ ¥Àæ¸ÀÄÛw: vÀAzÉ DvÀäPÀvÉUÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ MAzÉgÀqÀÄ ªÀµμÀðPÀÆÌ ªÉÆzÀ¯ˉÉà £Á£ÀªÀgÀ°è `£ÀPÀëvÀæ «ÃPÀëuÉ’ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ªÀÄgÀĪÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ DªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÉÝ. vÀAzÉ «eÁÕ£À¸Á»vÀåzÀ §jAiÀÄ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætªÀ£ÀÄß JAzÀÆ M¦àzÀªÀgÀ®è. ¥Àæw ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætzÀ ºÀAvÀzÀ°è PÁ¯ˉÁ£ÀÄUÀÄtªÁV «µμÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀjµμÀÌj¸À¯ˉÉà ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £ÀA©zÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GUÀæªÁV ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀºÀdªÁV £À£Àß `ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt’ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß aUÀÄj£À¯ˉÉèà aªÀÅnzÀgÀÄ. “RUÉÆüÀ «eÁÕ£ÀzÀ £ÀÆvÀ£À `¥ÀoÀå’ªÀ£Éßà §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. DzÀgÉ, £Á£À®è! ªÀAiÉÆøÀºÀdªÁzÀ §¼À°PÉAiÀÄ°è «¸ÀÛöÈvÀ PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß FUÀ gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÀ¸ÁzsÀå.” [ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ “£ÉÆÃqÀĪÀ, ²µμÀå UÉÆëAzÀ£À£ÀÄß (¥ÉÇæ| J.«. UÉÆëAzÀgÁªï) M¦à¸ÀÄvÉÛãɔ JA¢zÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¦à¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ D ¥ÀŸÀÛPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀAzÉ G½AiÀÄ°®è. UÉÆëAzÀgÁAiÀÄgÀÄ `vÁgÁªÀ¯ˉÉÆÃPÀ£À’ §gÉzÀÄ PÉÆlÖgÀÄ, £Á£ÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀÆÝ DAiÀÄÄÛ, ªÀiÁj ªÀÄÄV¹zÀÆÝ DAiÀÄÄÛ! FZÉUÉ UÉÆëAzÀgÁAiÀÄgÀÄ CzÀ£ÀÄß CAvÀeÁð®zÀ°è «-¥ÀŸÀÛPÀªÁV MzÀV¸ÀÄvÉÛÃ£É JA¢zÁÝgÉ. J«f UÀÄgÀÄ«UÉ vÀPÀÌ ²µμÀå – AiÀÄxÁ¥Àæw PÉÆqÀ¯ˉÁgÀgÀÄ, ¥ÀjµμÀÌj¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁzÀÄ £ÉÆÃr.] £ÁªÀÅ – DwäÃAiÀÄgÀÄ (ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ), fn£ÁgÀ ªÉÄïˉÉ DvÀäPÀvÉUÉ MvÀÛqÀ ºÉÃjzɪÀÅ. EzÀPÉÌ «eÁÕ£À¸Á»vÀåzÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ½®è, ¸ÀÄ®¨sÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä vÀPÀð. vÀAzÉ `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’ªÀ£ÉßãÉÆà ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. JA¢£ÀAvÉ £ÀªÀÄä D¥ÀÛgÁzÀ ²æà gÁ. ªÉÆúÀ£ÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÉà vÀªÀÄä ²æà ±ÀQÛ J¯ˉÉQÖçPï ¥Éæ¹ì£À°è ªÀÄÄ¢æ¹ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. D J®è ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ½AzÀ¯ˉÉà (¸Á»vÀå¢AzÀ®è – UÀªÀĤ¹) zÀÆgÀ¸Àj¢zÉÝ. ¸ÀºÀdªÁV ªÉÆúÀ£ÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ UÀtPÀzÀ°èzÀÝ `¸Á¥sïÖ PÁ¦’ MzÀUÀÄvÀÛzÉA§ «±Áé¸ÀzÀ°è £Á£ÀÄ E°è `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’ªÀ£ÀÄß zsÁgÁªÁ» WÉÆö¹PÉÆAqÉ. DzÀgÉ CªÀgÀ UÀtPÀ PÉlÄÖºÉÆÃV £À£ÀUÉãÀÆ zÀPÀÌ°®è. DUÀ gÀÄQätªÀiÁ¯ˉÁ (£À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw) – vÀAzÉAiÀÄ J¯ˉÁè UÀtPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ KPÀªÀiÁvÀæ ¤ªÁðºÀQ, ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ MzÀVzÀ¼ÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀtPÀzÀ°è vÀAzÉ ¨ÉgÀ¼ÀaѹnÖzÀÝ `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’zÀ CµμÀÆÖ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆlÖ¼ÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


13 CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ vÀAzÉUÉ F `¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀAiÀÄt’ªÀÇ CµμÉÖãÀÆ ¸ÀÄ®°vÀªÁUÀ°®è; vÀAzÉUÉ zÉÆqÀØ PÀÈwgÀZÀ£ÉVzÀÝ »AdjPÉUÉ DzsÁgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÉ! (ªÉÆzÀ®Ä £Á¤zÀ£ÀÄß «ªÀgÀUÀ¼À°è N¢gÀ°®è!!) `J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ’ - vÀAzÉAiÀÄ DvÀäPÀxÁ£ÀPÀzÀ MAzÀÄ §®Ä ªÀÄÄRå ¨sÁUÀªÀÇ ºËzÀÄ, CvÀåAvÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÀÇ ±ÀPÀÛªÀÇ DzÀ ®°vÀ §gÀºÀªÀÇ ºËzÀÄ. `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’zÀ°è D ®AiÀÄ EzÉ DzÀgÉ «¸ÀÛj¸ÀĪÀ vÁ¼Éä (CªÀgÉà ºÉýPÉÆAqÀAvÉ ±ÀQÛ) G½¢gÀ°®è. ªÀµμÁð£ÀÄPÀæªÀÄzÀ°è ¸Àé®à §gÉzÀÄ, G½zÀAvÉ ««zsÀ PÁ®WÀlÖUÀ¼À°è vÁ£Éà §gÉzÀ ºÀ®ªÀÅ ©r §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹, ¸ÉÃj¹ (UÀtPÀ ¨sÁµμÉAiÀÄ°è ºÉüÀĪÀÅ¢zÀÝgÉ PÀmï CAqï ¥ÉøïÖ) PÉêÀ® ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀßµμÉÖà §gÉzÀÄ PÉÊvÉƼÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV vÀAzÉAiÀÄ UÀtPÀ-¥ÀæwAiÀÄ°è “. . . .¥ÀŸÀÛPÀzÀ (CxÀªÁ ¯ˉÉÃR£ÀzÀ) UÀÄgÀÄw¹zÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©” JA§ `ªÀÄÄzÀæPÀ¤UÉ ¸ÀÆZÀ£É’UÀ¼ÀÄ ºÉÃgÀ¼À«zÀÄݪÀÅ. CAzÀÄ ªÀÄÄzÀæPÀjUÉ vÀAzÉ MzÀV¹¢ÝgÀ§ºÀÄzÁzÀ `ªÀÄÆ®’UÀ¼ÀÄ EAzÀÄ £À£ÀUÉ C®¨sÀåªÁzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ E°è CªÀÅUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ˉÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ CµμÀÖ£ÀÆß £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀætzÀ `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’¢AzÀ ºÉƸÀzÁV ¨ÉgÀ¼ÀaѹzÉÝãÉ. DUÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ MlÖAzÀPÉÌ M¥ÀàzÀ PÉ®ªÀÅ PÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ (vÀ¥Àà®è), PÉ®ªÀÅ C£ÁªÀ±ÀåPÀ ªÀÄgÀÄ G¯ˉÉèÃRUÀ¼ÀÄ PÁt¹zÀªÀÅ. CªÀ£Éßà £Á£ÀÄ `JgÀqÀ£Éà »AdjPÉ’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. £Á¤°è CªÀgÀ §gÀºÀzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ®è, CªÀgÀzÉà DzÀ±ÀðzÀ JzÀÄgÀÄ PÁ®-¥Àæ¨sÁªÀ JµμÀÄÖ ¤µμÀÌgÀÄt JAzÀÄ ªÀiÁvÀæ zÁR°¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ ªÀiÁvÀæ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀŸÀÛPÀªÁVAiÉÄà §gÉAiÀÄ®ànÖvÀÄÛ. G½zÀAvÉ ««zsÀ PÁ®WÀlÖUÀ¼À°è ¸ÁªÀĬÄPÀªÁV §AzÀ PÁ¯ˉÉÃdÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ C£ÀĨsÀªÀ, ¹J£É¸ï ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀ fêÀ£À ªÀÈvÀÛUÀ¼ÀÄ, ¸ÀägÀuÁ¢ ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÁªÀvÀÄÛ (ºËzÀÄ, ¥ÀjµμÀÌgÀuÉ E®èzÉ) ¸ÉÃj ºÉÆÃVªÉ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjµμÀÌgÀuÉ vÀÄA§ zÉÆqÀØ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ CµμÉÖãÀÆ vÀÄwð£ÀzÀÝ®è JAzÀÄ PÀAqÀzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀ»¹PÉÆAr®è. DzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ £ÀÆgÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀÅlUÀ½UÉ ZÁaPÉƼÀÄîªÀ CzsÁåAiÀÄ 32 - ¨sËvÀ ²RgÁgÉÆúÀt, CAzÀgÉ ªÀÄÆ®zÀ°è `PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ’ JA§ ErAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ §A¢zÉ. £Á£ÀÄ C°è vÀAzÉAiÉÄà ªÀiÁrzÀÝ ªÀÄÆ® CzsÁåAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°è ¥ÀÅ£ÀB ¸Áܦ¹zÉÝãÉ. ªÀÄvÀÛAvÀzÉÝà E£ÉÆßAzÉgÀqÀÄ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄÆ® §gɺÀ G¥À²Ã¶ðPÉUÀ¼À CUÀvÀå ¨ÁgÀzÀ ¢ÃWÀð ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼ÁVzÀÄݪÀÅ. CªÀ£ÀÄß ¸ÀtÚ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À£ÁßV UÀÄgÀÄw¹ MqÉzÀÄ, AiÀÄÄPÀÛ ²Ã¶ðPÉ PÉÆqÀĪÀ°è ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ»¹zÉÝãÉ. ºÁUÁV ªÀÄÆ®zÀ°èzÀÝ 64 CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ E°è 93gÀ »j ¸ÀASÉå vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ §gɺÀzÀ°è K£ÀÆ §zÀ¯ˉÁV®è JAzÀÄ ¸Àà¶ÖÃPÀj¸À§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄtzÀ zsÁgÁªÁ»AiÀÄ ªÁgÀzÀ PÀAvÀÄUÀ½UÉ vÀĸÀÄ avÀæUÀ¼À gÀªÀÄåvÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ zÀQÌzÀ MAzÀµμÀÄÖ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa ºÁPÀÄvÀÛ¯ˉÉà §AzÉ. FUÀ ¥ÀŸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ®Æè §¼À¹PÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ. CªÀÅUÀ¼À°è£À `¥ÁvÀæzsÁj’UÀ¼À ¥ÀnÖ, `avÀæUÁæ»’UÀ¼À PÀÈ¥ÉAiÀÄ£Éß®è zÁR°¸ÀĪÀµμÀÄÖ ±ÀQÛ £À£ÀV®èªÁzÀÝjAzÀ ¸À«£ÀAiÀÄ NzÀÄUÀgÀ PÀ®à£ÉUÉà ©nÖzÉÝãÉ; zÁµμÀÖ÷åð CxÀªÁ GqÁ¥sÉ RArvÁ C®è. JA¢£ÀAvÉ £À£Àß eÁ®vÁtªÀ£ÉßµμÉÆÖà CµμÉÖà ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ½AzÀ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄtzÀ «-¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÆß ªÀÄUÀ C¨sÀAiÀĹAºÀ FUÀ ¤ªÀÄä GavÀ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ E°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¹zÁÝ£É. CªÀ¤UÉ PÀÈvÀdÕvÉ ºÉüÀĪÀ PÀÈvÀPÀvÉ ©lÄÖ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ «gÀ«Ä¸ÀÄvÉÛãÉ. ±ÀĨsÀªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 28-1-2014

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


14

EA¢£À PÀtÄÚ CA¢£À ªÀÄtÄÚ CzsÁåAiÀÄ MAzÀÄ JA§vÀÛgÀ »j JvÀÛgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ ºÁ¢AiÀÄvÀÛ «ºÀAUÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aQvÀìPÀ zÀ馅 ºÁ¬Ä¹zÁUÀ JzÀÄÝ PÁtĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ: 1. ºÀÄlÄÖ – vÀAzÉ – vÁ¬Ä - ¥Àj¸ÀgÀ J®è DPÀ¹äPÀUÀ¼ÀÄ, ªÀåQÛAiÀÄ EZÁÒwÃvÀªÁzÀªÀÅ; 2. ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÁ¸ÀÛªÀvÉUÉ ±ÀgÀuÁV ¥ÀÇtð vÀ£ÀäAiÀÄvɬÄAzÀ ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå DvÀ£À°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ, EzÀgÀ ¥ÀÇtð G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß DvÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀvÀðªÀå; 3. F ªÀÄÄA¢£À PÀUÀÎ CzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ (ªÀÄAPÀÄ wªÀÄä£À PÀëªÉÄ PÉÆÃj): KjgÀzÀ §AqÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀÄ° £ÀÆgÁgÀÄ KgÀ¯ˉÁUÀzÀ §AqÉ ªÉÄâ¤AiÉƼÀV®èªÉÇÃ! ºÉÆÃgÁqÀÄwgÀÄ ¸ÀzÁ ¸ÀAPÀ®à zÀÈqsÀ£ÁV ¢üÃgÀ fêÀ£ÀªÀiË®å ¸Á¢ü¸É¯ˉÉÆ Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ UÀÄqÉØ »vÀÄè wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå-ªÉAPÀl®Që÷ä zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÉÆzÀ® ªÀÄUÀ£ÁV vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀªÀÄð£É ªÀÄjPÉAiÀÄ°è (EzÀÄ ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ MAzÀÄ QgÀÄ ºÀ½î) ºÀÄnÖzÉ (30-1-1926). ªÀÄjPÉAiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ ¥Àj¸ÀgÀ, ªÀÄrPÉÃj ¨ÁæºÀät PÉÃjAiÀÄ°èAiÀÄ C±ÀévÀÜPÀmÉÖ, NAPÁgÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ, DAd£ÉÃAiÀÄ£À UÀÄr, ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À QgÀÄvÉÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É »A¢£À UÀÄqÀØPÁqÀÄ J®èªÀÇ ¨Á®åzÀ°è £À£ÀߣÀÄß UÁqsÀªÁV ¥Àæ¨sÁ«¹zÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ «¸ÀäAiÀÄUÀ¼ÀÄ. EªÀÅ CZÉÆÑwÛzÀ agÀAvÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV fêÀ£À¥ÉæêÀÄ, ¹ÜvÀ¥ÀæeÉÕ, D¹ÛPÀvÉ, ¸ÀAVÃvÀ-¸Á»vÁå¸ÀQÛ, §zÀÄQ£À ¤gÀAvÀgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ bÀ®. ªÀAiÀĸÀÄì J¥ÀàvÀÄÛ zÁnzÁUÀ £À£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀ ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼ÉãÉAzÀÄ ¥Àæ²ß¹PÉÆAqÁUÀ zÉÆgÉvÀ GvÀÛgÀ, ¸ÀÆvÀægÀÆ¥ÀzÀ°è, “¸ÀAVÃvÀªÉ£ÀÄß¹gÀÄ, ¸Á»vÀåªÉ£ÉÆßqÀ®Ä, «eÁÕ£ÀªÉ£Àß±À£À, CzsÁåvÀäzÉqÉUÉ UÀªÀÄ£À.” D J¼ÀªÉAiÀįˉÉèà F ¸ÀÆvÀæ ºÉÃUÉ £À£Àß ¨sÀ«µμÀåªÀ£ÀÄß lAQ¹vÉA§ÄzÀ£ÀÄß EAzÀÄ «±Éèö¸ÀĪÁUÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð, ¸ÀªÀiÁdzÀ §UÉÎ UËgÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀdÕvÉ, PÉÆ£ÉUÉ DvÀä «±ÉèõμÀuÉ. F ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµμÀÆÖ ¤gÀ¥ÉÃPÀëªÁV ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÅlUÀ¼À°è ¤gÀƦ¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÉÛãÉ: JzÉ vÀÄA© §gÉ¢ºÉ£ÀÄ F PÀÈwAiÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£À«lÄÖ ªÁa¹j EzÀ¤AzÀÄ ¤ÃªÀÅ J®ègÉÆÃzÀ¯ˉÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ §gÉ¢ºÀÄzÀ®è: §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð PÀªÀÄðªÉ£ÀUÉ - f.J¸ï.J¸ï PÀëªÉÄPÉÆÃj

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


15

J®è JqÀÀ¢AzÀ §®PÉÌÉ »A¢£À ¸Á°£À°è ¤AvÀªÀgÀÄ 1. ¸Á«wæ 2. f.J£ï. gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï (C¥ÀàAUÀ¼À) 3. f.J£ï. wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå (ªÉÆÃzÀÆgÀÄ) 4. J.¦. ¸ÀħâAiÀÄå (QjAiÀÄ, DAiÀiÁð¥ÀÅ) 5. «. ¨sÀmï JgÀqÀ£Éà ¸Á°£À°è PÀĽvÀªÀgÀÄ 1. CªÀÄätÂÚ 2. «jeÁ ¨sÀªÁ¤ (f.J£ï.gÁ.gÁ - ºÉAqÀw) 3. J.¦. ®Që÷ä (QjAiÀÄ, J.¦.¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¥Á – ªÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁ¯ˉÁ£ÀAvÀgÀzÀ°è fn£Á ºÉAqÀw) 4. f.n. ªÉAPÀl®Që÷ä (f.J£ï.w - ºÉAqÀw) 6. ¸ÀħâAiÀÄå (»jAiÀÄ, CqÀªÀÄ£É ¥À¼ÀîvÀqÀÌ) 7. ºÉÆ£ÀߪÀÄä 8. J.¦. ¥ÁªÀðw (J.¦. ¸ÀħâAiÀÄå - ºÉAqÀw) 10. ®Që÷ä (»jAiÀÄ – J,¦.¸ÀÄ, f.J£ï. ªÉA – vÁ¬Ä) £É®zÀ°è PÀĽvÀªÀgÀÄ: 2. ªÉAPÀlæªÀÄt 4. £ÁgÁAiÀÄt (QjAiÀÄ, f.J£ï.w ªÀÄvÀÄÛ f.J£ï.ªÉA – ªÀÄUÀ, PÁ¯ˉÁ£ÀAvÀgÀzÀ°è J.¦.® QjAiÀÄ - UÀAqÀ) 5. J.¦. wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå (QjAiÀÄ, ªÀÄjPÉ, J.¦.¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.¦ ¥Á – ªÀÄUÀ)]

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


16

CAzÀÄ (1921-30gÀ zÀ±ÀPÀ) ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èAiÀÄ C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀgÀ Qj PÀÄr £Á£ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÁæAiÀÄ 80 zÁnzÀÝ ªÀÄÄvÀÛdÓ CqÀªÀÄ£É (J) ¥À¼ÀîvÀqÀÌ (¦) ¸ÀħâAiÀÄå, EªÀgÀ £Á®égÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆ£ÀߪÀÄä, ¸Á«wæ, UËgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀªÀÄä. EªÀgÉ®ègÀÆ J¼É ºÀgÉAiÀÄzÀ¯ˉÉèà «zsÀªÉAiÀÄgÁzÀgÀÄ. ºÉÆ£ÀߪÀÄä£À ºÉÆgÀvÀÄ G½zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀqÉzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀiÁgÀÆ G½AiÀÄ°®è. »ÃUÉ F «zsÀªÉAiÀÄgÀÄ vÁ¬Ä¬Ä®èzÀ vÀªÀªÀÄð£ÉUÉ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ, vÀAzÉUÉ HgÀÄUÉÆïˉÁzÀgÀÄ, vÀAzÉ EªÀjUÉ gÀPÀëPÀgÁzÀgÀÄ. M¨ÉÆâ§âgÀzÀÄ MAzÉÆAzÀÄ zÀÄgÀAvÀ PÀvÉ. »j ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ£ÀߪÀÄä ºÀqÉzÀ, ¥ÁæAiÀıÀB ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ G½zÀªÀgÀÄ E§âgÉÃ: UÀÄqÉØ»vÀÄè (f) £ÁgÁAiÀÄt (J£ï) wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå – EªÀgÉà £À£ÀߥÀà, ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ. F ¸ÉÆÃzÀgÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ªÀAiÉÆêÀåvÁå¸À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµμÀðUÀ¼ÀÄ. wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀjUÉ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉAPÀl®Që÷ä eÉÆvÉ «ªÁºÀªÁVvÀÄÛ, vÀªÀÄä¤UÉ E£ÀÆß ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀ°®è.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


17 PÉÆqÀUÀÄ gÁdgÀ PÁ®zÀ°è ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ˉÉèAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¹ÃªÉĬÄAzÀ PÉÆqÀVUÉ ºÉƸÀ G¹gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀZÀÑ ºÀ¸ÀÄgÀÄ CgÀ¹ §AzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ¥ÉÊQ UÀÄqÉØ»vÀÄè ªÀÄvÀÄÛ CqÀªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÆ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. G¨sÀAiÀÄgÀÆ PÀȶPÀgÀÄ, ±Á¸ÀÛç ¸ÀA¥À£ÀßgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄgÀÄ. UÀÄqÉØ »wè£À »jAiÀÄgÀÄ gÁdPÀÄlÄA§PÉÌ ¥ÀÅgÉÆûvÀgÁVAiÀÄÆ CqÀªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀgÀtÂPÀgÁVAiÀÄÆ £ÉêÀÄ£ÀUÉÆAqÀgÀÄ. F PÁgÀtªÁV ªÉÆzÀ°£ÀªÀgÀÄ ¥ËgÉÆûvÀå PÀ°vÀgÀÄ, JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¯ˉÉPÀ̱Á¸ÀÛç ¥ÀjtvÀgÁzÀgÀÄ. CA¢£À (18-19£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ) ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ gÁd EªÀjUÉ PÉÆqÀUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀQëtPÀ£ÀßqÀ f¯ˉÉèUÀ¼À°è GA§½ dºÀVÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁ£À«wÛzÀÝ. CAzÀ ºÁUÉ CAzÀÄ PÉÆqÀV£À ªÁå¦Û £ÉgÉAiÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀļÀå, ¥À¼ÀîvÀqÀÌ, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ¹ÃªÉÄUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ ºÀ©âvÀÄÛ; PÁªÉÃj¬ÄAzÀªÀiÁ £ÉÃvÁæªÀwªÀgÀ«ÄzÀð £ÁqÀzÁ PÉÆæÃqsÀzÉñÀA! CqÀªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¥À¼ÀîvÀqÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ¹ÃªÉÄAiÀÄ DAiÀiÁð¥ÀÅ UÁæªÀÄUÀ¼À°è dºÀVÃgÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVvÀÄÛ. UÀÄqÉØ»wè£ÀªÀgÀªÀÅ PÉÆqÀUÀÄ f¯ˉÉèUÉà ¹Ã«ÄvÀªÁVzÀÄݪÀÅ. £À£Àß d£Àä ¸ÀܼÀ ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ «¨sÁUÀzÀ DAiÀiÁð¥ÀÅ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ªÀÄjPÉ JA§ ºÀ½îAiÀÄ°èzÉ. »jAiÀÄ ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀjUÉ E§âgÀÄ ¥ÀÅvÀægÀÆ EzÀÝgÀÄ: wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå (£À£Àß C¥Àà C®è) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ. E§âjUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ F UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÆ C¯ˉÁàAiÀÄĶUÀ¼ÁVAiÉÄà ªÀÄgÀt¹zÀgÀÄ. »j ªÀÄUÀ£À ºÉAqÀw ®Që÷ä (ªÀÄPÀ̽UÉ ¦æÃwAiÀÄ CªÀÄäAiÀÄå). F zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ QjAiÀÄ ¸ÀħâAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀl®Që÷ä (£À£Àß vÁ¬Ä). wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå-ªÉAPÀl®Që÷ä zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÉÆzÀ® ªÀÄUÀ£ÁV £Á£ÀÄ ªÀÄjPÉAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÁUÀ G¨sÀAiÀÄ zÀÄBTvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÁ±ÁªÀÄAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ ºÉƸÀ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄvÀÄÛ ZÉÃvÀ£À §AzÀAvÁ¬ÄvÉAzÀÄ ªÀÄÄAzÉƪÉÄä vÁ¬Ä ºÉýzÀÄÝAlÄ. “PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄt¢åÀªÀiÁzÀAvÉ ¸À¯ˉÉ §wÛzÀ ¸ÀgÉÆêÀgÀPÉ £ÀªÀd®ªÉÆzÀ«zÀAvÉ ©vÀÛgÀzÀ PÁªÀå gÀZÀ£ÉUÉ zÉêÀvÁ¸ÀÄÛw £ÉUÀ¼ÀÝAvÉ” £À£Àß CªÀvÁgÀªÁ¬ÄvÉAzÀÄ CfÓ ®Që÷äñÀ£À ZÀAzÀæºÁ¸ÉÆÃ¥ÁSÁå£ÀzÀ ¥ÀzÀå ºÁr £À£Àß UÀÄtUÁ£À ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÁæAiÀıÀB £Á®ÌgÀ ºÀÄqÀÄUÀ »VÎ ºÀ¢£ÁgÁV zÀgÉ ºÁj PÁ®Ä G¼ÀÄQ¹PÉÆAqÀzÀÄÝ FUÀ®Æ £É£À¦£À°èzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV £À£ÀUÉ ¦vÁªÀĺÀ£À (ªÀiÁvÁªÀĺÀ£À C®è!) ºÉ¸ÀjlÖgÀÄ: UÀÄqÉØ»vÀÄè (f) wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå (n) £ÁgÁAiÀÄt, PÁ¯ˉÉÃdÄ ¸ÉÃgÀĪÁUÀ gÁªï JA§ G¥À£ÁªÀĪÀÇ eÉÆvÉUÀÆrvÀÄ. QjAiÀÄ ¸ÀħâAiÀÄå (£À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ CtÚ) ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀߥÀà ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è N¢, ºÁr, ºÁQAiÀiÁlªÁr ªÀÄvÀÄÛ £ÁlPÀUÀ¼À°è £Àn¹ SÁåw UÀ½¹zÀÝgÀÄ. J¸Éì¸Àì°ìAiÀiÁzÀ §½PÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV C°èAiÀÄ ¸ÀPÁðj PÁ¯ˉÉÃf£À°è EAlgï «ÄÃrAiÉÄÃmï vÀgÀUÀwUÉ zÁR¯ˉÁVzÀÝgÀÄ. C°è EªÀgÀ ¸ÀºÀ¥ÁpAiÀiÁV PÉÆÃl ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ JA§ C¥Ààl SÁ¢ÃzsÁj zÉñÀ¨sÀPÀÛ ¥ÁzÀgÀ¸À ¸ÀzÀȱÀ ªÀåQÛvÀézÀ «ZÁgÀªÀAvÀjzÀÝgÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è EªÀgÀÄ DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ªÁYäAiÀÄ §æºÀägÁV CgÀ½ ¨É¼ÀVzÀÄzÀÄ FUÀ EwºÁ¸À. PÁgÀAvÀgÀÄ ²PÀët gÀAUÀzÀ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è MlÄÖ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞªÀÇ ¹rzÉzÀÄÝ PÁ¯ˉÉÃd£ÀÄß §»µμÀÌj¹ ¸ÀévÀAvÀæ ªÀiÁUÁðªÀ®A©AiÀiÁzÀgÀÄ. `ºÀÄZÀÄÑ ªÀÄ£À¹ì£À ºÀvÀÄÛ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ’ JA§ DvÀäZÀjvÉæAiÀÄ°è vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀgÀÄ. EvÀÛ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå-¸ÀħâAiÀÄåzÀéAiÀÄgÀ PÁ¯ˉÉÃeï ²PÀëtªÁzÀgÀÆ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°®è. E§âgÀÆ ¸ÁA¸ÁjPÀ PÁgÀtUÀ½UÁV NzÀ£ÀÄß PÉÊzÀĪÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀPÁðjà £ËPÀgÀgÁzÀgÀÄ. ¸ÀħâAiÀÄå vÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ªÉAPÀl®Që÷ä eÉÆvÉ ªÀÄjPÉ D¹ÛAiÀÄ°è PÀȶPÀgÁV £É®¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ AiÀÄxÁ PÁ®zÀ°è »jAiÀÄgÉ®è ¸ÉÃj wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀjUÉ ¸ÉÆÃzÀgÀwÛUÉ ªÉAPÀl®Që÷ä eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EvÀÛ ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¨sÁAiÉÄðAiÀiÁV ¥ÀAfUÀÄqÉØ ªÀÄ£ÉAiÀÄ (zÀQët PÀ£ÀßqÀ) ¥ÁªÀðw ªÀÄjPɪÀÄ£É vÀÄA©zÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


18

¸ÀAVÃvÀªÉ£ÀÄß¹gÀÄ CzsÁåAiÀÄ JgÀqÀÄ

»jAiÀÄ ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÈzÁÞ¥ÀåªÉãÀÆ ¸ÀÄR ±ÁAwªÀÄAiÀĪÁVgÀ°®è; UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÈzÀÞ D¹Û ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á®Ä ªÀiÁr vÁªÀÅ «zsÀªÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ªÀÄrPÉÃj UÀȺÀªÁ¹UÀ¼ÁzÀgÀÄ. PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀPÁðjà ¸ÉêÉAiÀÄ°è EªÀgÀÄ PÀgÀtÂPÀgÁVzÀÄÝzÀjAzÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À §gÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EªÀgÀÄ PÀgÀtÂPÀgÉAzÀÆ ²æà gÁªÀÄZÀAzÁæ¥ÀÅgÀ ªÀÄoÀzÀ PÉÆqÀUÀÄ-¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ f¯ˉÁè zsÀªÀiÁð¢üPÁjUÀ¼ÉAzÀÆ UËgÀªÀ ¨sÁd£ÀgÁVzÀÝgÀÄ. D¹Û¥Á¹ÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµμÀÄÖ EzÀÄݪÀÅ. EªÀgÀ ºÉAqÀw JAzÉÆà UÀw¹zÀÝgÀÄ. «zsÀªÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼Éà F ªÀÈzÀÞgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ¥Á®PÀgÁzÀgÀÄ. ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀwAiÀÄgÀ ¹ÜgÀZÀgÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ zÉÆgÀQ¸À®Ä ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀmÉÖ ºÀwÛ dAiÀIJîgÁVzÀÝgÀÄ. PÉÆ£É ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉêÀªÀÄä£ÀªÀgÀzÀÄ (CªÀÄätÂÚ) d£ÀäzÀvÀÛ ªÀÄzsÀÄgÀPÀAoÀ, C¥ÁgÀ ¸Á»vÁå¸ÀQÛ PÀÆqÀ. »ÃUÁV vÀAzÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀįˉÉÆèAzÀÄ UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀ DgÀA©ü¹ gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ, ¥ÀÅgÁt, zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÁæaãÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÆß ªÉAPÀmÁZÁAiÀÄð, UÀ¼ÀUÀ£ÁxÀ, ¥ÀAeÉ ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ DzsÀĤPÀ ¯ˉÉÃRPÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÆß CzÀgÀ°è dªÀiÁ¬Ä¹zÀÝgÀÄ. ¥Á¯ˉÁÏn¤AzÀ F±ÀégÀ ¨sÁUÀªÀvÀgÉA§ PÀuÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçdÕgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɹ CªÀÄätÂÚUÉ UÀÄgÀÄPÀÄ®PÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀAVÃvÀ PÀ°¸ÀĪÀ K¥ÁðqÀ£ÀÆß ªÀiÁrzÀgÀÄ. UÀÄqÀØ PÁqÀÄ, ¥ÀæwPÀÆ® ºÀªÁ Kj½vÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAZÁgÀ ¸Ë®¨sÀå §ºÀÄvÉÃPÀ ±ÀÆ£Àå ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɪÀÄoÀUÀ¼ÀÄ wÃgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èzÀÝ CA¢£À (1920£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À ¸ÀA¢üPÁ®) ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÉÆzÀ® gÁUÀ «ÄrzÀzÀÄÝ ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, CªÀÄätÂÚAiÀĪÀgÀ ¹jPÀAoÀzÀ°è JAzÀgÉ EA¢£ÀªÀjUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¢ÃvÀÄ. CªÀÄätÂÚ ºÁqÀÄUÁjPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¦nîĪÁzÀ£ÀªÀ£ÀÆß UÀÄgÀĪÀÄÄSÉãÀ ¤µμÉ׬ÄAzÀ C¨sÀå¹¹zÀgÀÄ. »ÃUÉ EªÀgÀ°è AiÀÄĪÀªÀAiÀĸÀÄì, ¸ÀAVÃvÀ, ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÁÌgÀ, ±ÀæzÉÞ J®èªÀÇ ºÀzÀªÁV ¨ÉgÉvÀÄ PÀæªÉÄÃt EªÀgÉƧ⠻jAiÀÄ UÁ¬ÄPÉ-UÀÄgÀĪÁV EvÀgÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðQAiÀÄÆ DzÀgÀÄ. £À£Àß vÁ¬Ä F ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ¬ÄAzÀ ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦nÃ®Ä PÀ°vÀgÀÄ, ¸Á»vÁå¸ÀQÛ vÁ¬ÄUÉ ºÀÄnÖ¤AzÀ¯ˉÉà §A¢zÀÝ §¼ÀĪÀ½. vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ zÁ¸ÉÆúÀ¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁV vÀªÀÄäµμÀÖPÉÌ ºÁqÀÄ, £ÁlPÀªÀÄlÄÖ, ±ÉÆèÃPÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß UÀÄ£ÀÄUÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ. vÀAzÉ ºÁªÉÆÃð¤AiÀÄA PÉÆAqÀgÀÄ, PÉƼÀ®Ä vÀAiÀiÁj¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÁzÀåUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ¸ÀéAiÀÄA²QëvÀgÁV »rvÀ UÀ½¹zÀgÀÄ. aPÀÌ¥Àà vÀÄA§Ä PÀAoÀ¢AzÀ ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D ¢£ÀUÀ¼À°è (20£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÁzÀ) GvÀÛgÀ PÀ£Áðl¢AzÀ ªÀÄrPÉÃjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAZÁj £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ £À£Àß ¥ÀǪÀðdgÀ ªÉÄïˉÉ ©ÃjzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ C¥ÁgÀ; ¸ÀA¥ÀÇtð gÁªÀiÁAiÀÄt, PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ, ¸ÀzÁgÀªÉÄ, ¸ÀA¸ÁgÀ £ËPÉ, ¨sÀQÛ ¨sÀAqÁj §¸ÀªÀtÚ, ¸ÀAvÀ ¥ÀÅgÀAzÀgÀ, ¨sÀPÀÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸À EvÁå¢. EzÉ®èªÀÇ ¸ÀAVÃvÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ. EªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¹ ºÀÄqÀÄUÀgÉà ªÉõμÀPÀnÖ £ÁlPÀªÁrzÀgÀÄ. ¨Á®¸ÀªÀiÁdªÉA§ £ÁlPÀ¸Á»vÀå-QæÃqÁ ¸ÀAQÃtðªÀ£ÀÄß ¨ÁæºÀätPÉÃjAiÀÄ°è ¸Áܦ¹ vÀªÀÄä ¸ÀÄ¥ÀÛ PÀ¯ˉÁ¸ÀQÛUÀ½UÉ C©üªÀåQÛgÀAUÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


19 ¸ÀévÀB ¸ÁªÀÄĪÀiÁr ¥ÉʯˉÁé£ï J¤¹PÉÆArzÀÝ £À£Àß vÀAzÉUÉ zÀÈqsÀ §°µμÀ× zÉúÀ«vÀÄÛ. vÀÄA§ ZÀÆn ºÁUÀÆ §®Ä ªÀÄÄAUÉÆæ, DzÀgÉ ²ÃWÀæ ¸ÀªÀiÁzsÁ¤ PÀÆqÁ! GvÁìºÀ, ¸ÀAvÉÆõμÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆáwð EªÀgÀ ¤vÀå ¸ÀAUÁwUÀ¼ÀÄ. ¸ÀjÃPÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ EªÀgÀÄ vÀĸÀÄ ¨ÉÆÃ¼É ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀgÀÄ – ªÀåªÀºÁgÀPÀıÀ®gÀ®èªÉA§ÄzÀÄ EAVvÀ. ºÁQ DlzÀ°è UÀnÖ PÀļÀ, C°èAiÀÄÆ dashing centre   forward. E£ÀÄß £ÁlPÀ? EªÀgÉƪÉÄä £ÀgÀ¹AºÀ£À ¥ÁvÀæ ªÀiÁrzÀÝgÀAvÉ. DUÀ EªÀgÀ ªÉõμÀ¨sÀƵμÀt, GUÀævÉ, D¨sÀðmÉ, ºÁgÁl, PÀÄtÂvÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀªÀgÀÄ E£ÉßãÀÄ F GUÀæ£ÀgÀ¹AºÀ gÀAUÀzÀ ªÉÄïˉÉAiÉÄà ªÁ¸ÀÛªÀªÁV »gÀtå PÀ²¥ÀŪÀ£ÀÄß ¸ÀAºÀj¹AiÉÄà ©qÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉzÀjzÀÝgÀAvÉ! EAxÀ ¸ÀAVÃvÀ-¸Á»vÀå-£ÁlPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ²±ÀÄ £Á£ÀÄ. eÉÆvÉUÉ ¤¸ÀUÀðzÀ ¸ÀªÀÄÈ¢Þ ¸ÀÆgɺÉÆÃUÀĪÀAwvÀÄÛ. £ÀªÀÄä aPÀÌfÓ CªÀÄätÂÚ (£Á«ªÀgÀ£ÀÄß CvÉÛªÀÄä JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ) ºÁrzÀgÀÄ, vÁ¬Ä AiÉÄAPÀ (ªÉAPÀl®Që÷äAiÀÄ ºÀæ¸Àé gÀÆ¥À, ªÀÄPÀ̼À ¨Á¬ÄAiÀÄ°è CPÀÌ) zÀ¤UÀÆr¹zÀgÀÄ, E§âgÀÆ ¦nÃ®Ä PÀÆqÁ £ÀÄr¹zÀgÀÄ, vÀAzÉ PÉƼÀ®Æ¢zÀgÀÄ, aPÀÌ¥Àà vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀ¥Á£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃgÀ®Ä ºÁQ WÀl ¨Áj¹zÀgÀÄ! CzÉÆAzÀÄ CzÀÄãvÀ ¸ÀAVÃvÀ gÀ¸ÀªÉÄüÀ, £ÁzÀ¸ÀÄzsÁ gÀ¸À¥Á£À, ¸ÀéUÁð£ÀAzÁ£ÀĨsÀªÀ. E£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀÄ ¸ÀzÁ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ eÉãÀÄUÀÆqÀÄ. ªÀÄÄvÀÛdÓ¤AzÀ ªÉÃzÀªÀÄAvÀæ ¸À»vÀ ¤vÀå ¥ÀÇeÉ. C£ÀßzÁ£À, Cwy C¨sÁåUÀvÀgÀÄ, £ÉAljµμÀÖgÀÄ, ªÁgÁ£Àß «zÁåyðUÀ¼É®ègÀÆ ¨sÁVUÀ¼ÀÄ. F ¨sÀÆjAiÀÄ°è wÃgÁ QjAiÀÄ£ÁV, J®ègÀ PÀtätÂAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄUÀ¼À ªÀiÁtÂPÀå£ÁV £Á£ÀÄ £À£Àß bÁ¥ÀÅ MvÀÄÛwÛzÉÝ. ªÀÄÄvÀÛdÓ£À eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß (CxÀð w½AiÀÄ¢zÀÝgÀÆ) UÀnÖAiÀiÁV GZÀÑj¸ÀÄvÀÛ CªÀÅUÀ¼À £ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ®AiÀĪÀiÁzsÀÄAiÀÄðPÉÌ ªÀÄgÀļÁzÉ. PÀæªÉÄÃt £À£ÀUÉ CªÉ®èªÀÇ PÀAoÀUÀvÀªÁzÀĪÀÅ. ¥sÀ°vÁA±À? »jAiÀÄgÉ®èjAzÀ®Æ £À£ÀUÉ ¨ÉÃUÀ G¥À£ÀAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ MvÁÛAiÀÄ. CvÉÛªÀÄä£À ºÁqÀÄUÁjPÉUÉ zÀ¤UÀÆr¹zÉ. QÃvÀð£ÉUÀ½UÉ vÀ§® (ºÁªÉÆÃð¤AiÀÄA ¥ÉnÖUÉ CxÀªÁ PÉÆqÀ¥Á£À) PÀÄnÖzÉ, ºÁqÀÄPÀnÖ gÁUÀ ¸ÀAAiÉÆÃf¸ÀĪÀ ºÀÄZÀÄÑ ¸ÁºÀ¸À PÀÆqÀ ªÀiÁrzÉ! DzÀgÉ ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛªÁV ¸ÀAVÃvÀ PÀ°AiÀįˉÉà E®è. KPÉ? DgÀA¨sÀ¢AzÀ¯ˉÉà £À£ÀUÉ £À£Àß ±ÁjÃgÀzÀ §UÉÎ vÀÄA§ C¼ÀÄPÀÄ – ªÀÄ£ÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ vÀÄrvÀUÀ½UÉ C©üªÀåQÛ PÉÆqÀĪÀ°è CzÀÄ RÄzÀÄÝ £À£ÀUÉà C¸ÀºÀåªÁUÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ: PÀvÉÛ QgÀÄazÉÆqÀ°è vÉÆvÀÄÛ ºÁrzÉÆqÀ°è ªÀÄvÉÛ PÀÄ®gÀ¹PÀ¤gÀĪÀ°è £ÀUÉAiÀÄ ºÀÄvÀÛ PÁuÉAzÀ ¸ÀªÀðdÕ JA§ ¥ÀzÀå GzÁºÀj¸ÀÄvÀÛ £À£Àß z˧ð®åªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîwÛzÉÝ! EzÀÄ ºÉÃUÀÆ EgÀ°: ºÀÄnÖ¤AzÀ¯ˉÉà ¸ÀAVÃvÁ¸ÀQÛ £À£Àß°è ªÉƼÀPÉAiÉÆqÉ¢vÀÄÛ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


20

ªÀÄjPÉ-ªÀÄrPÉÃj eÉÆÃPÁ°AiÀiÁl CzsÁåAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ

£À£Àß ¨É¤ßUÉ £Á¯ˉÉÌöÊzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀÄnÖzÀgÀÆ AiÀiÁªÀ ªÀÄUÀĪÀÇ G½AiÀÄ°®è. ¥Àæw¸À®ªÀÇ ¨ÁtAwvÀ£À ªÀÄjPÉAiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ. »ÃUÁV £Á£ÀÄ aPÀÌA¢¤AzÀ¯ˉÉà ªÀÄjPÉ-ªÀÄrPÉÃj £ÀqÀÄªÉ N¯ˉÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁªÀÄƯˉÁ¬ÄvÀÄ. JAzÉà ªÀÄjPÉAiÀÄ°è £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ QjAiÀÄ ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼Éà £À£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÀÄ: £À£ÀVAvÀ JgÀqÀÄ ªÀµμÀð QjAiÀÄ£ÁzÀ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå (»jAiÀÄgÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¥ÉÊ), EªÀ£À vÀAV ®Që÷ä (vÀAV), vÀªÀÄä UÉÆëAzÀ ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀįˉÁèUÀ°Ã ªÀÄjPÉAiÀįˉÁèUÀ°Ã PÀÄlÄA§ AiÉÆÃd£É JA§ PÀ®à£É CAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ°®è. “ºÉAqÀw ¸ÀAvÀw ¸Á¹gÀªÁUÀ°” JA§ D±ÀAiÀÄ CPÀëgÀ±ÀB ªÉÄÊzÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ! ¥ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ CªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ Dr, Nr, UÀÄqÉØ ºÀwÛ E½zÀÄ, PÀt廃 ºÁj, PÉgÉAiÀÄ°è F¹, PÁr£À°è CqÁØr ¤¸ÀUÀðzÀ ¸ÀévÀAvÀæ ²±ÀÄUÀ¼ÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. ºÉtÂÚ£À §UÉÎ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ vÁvÁìgÀ CA¢£À ºÀªÉ. E£ÀÄß aPÀÌA¢£À¯ˉÉèà »jAiÀÄgÀÄ vÀAV-£ÁgÁAiÀÄt eÉÆÃr JAzÀÄ, ®WÀĪÁVAiÉÄà DzÀgÀÆ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß J¼É ªÀÄ£À¸ÀÄì F ºÀÄqÀÄV¬ÄAzÀ ¥ÀÇwð zÀÆgÀªÁVgÀ®Ä vÀªÀQ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. EvÀÛ UÉÆëAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÀÄ wÃgÀ aPÀ̪ÀgÀÄ. EªÉ®è CA±ÀUÀ¼ÀÆ C¥ÀæAiÀÄwßvÀªÁV ¸ÉÃj ¥ÉÊ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß £ÀqÀÄ«£À ¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß E£ÀßµμÀÄÖ zÀÈqsÀUÉƽ¹zÀĪÀÅ. ªÀÄrPÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀQÌAvÀ ªÀÄjPÉAiÀÄ°èAiÀÄzÉà £À£ÀUÉ ºÉZÀÄÑ ¦æAiÀĪÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÉÆAzÀÄ ¸ÀAvÉ, QjAiÀÄ ¸ÀAUÁwUÀ½®èzÀ MAn ¨Á¼ÀÄ. ªÀÄjPÉAiÀiÁzÀgÉÆà M®ÄªÉÄAiÀÄ ¥ÀÅlÖ UÀÆqÀÄ. ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ ¸ÀħâAiÀÄå, CfÓ CªÀÄäAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ¥ÁªÀðw £À£ÀߣÀÄß JwÛ ¦æÃw¹ vÀªÀÄä ¸ÀjÃPÀ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÉßAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀįˉÁgÉ. ªÀiÁªÀ PÀvÉ ºÉýzÀgÀÄ, £ÁlPÀzÀ ªÀÄlÄÖ ºÁrzÀgÀÄ, ¥ÉÊAiÀÄ£ÀÆß £À£ÀߣÀÆß JwÛPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝ vÉÆÃl«rà CqÁØrzÀgÀÄ, eÉÆvÉUÉ fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀë DZÀgÀuɬÄAzÀ ©A©¹zÀgÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ CA¢£À ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ vÉÆÃlzÀ PÀÆ°UÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÁgÀtªÁV J®ègÀÆ C¸ÀàöȱÀåªÀUÀðzÀªÀgÀÄ. ªÀģɪÀÄÄA¢£À «±Á® CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀĸÀÄ zÀÆgÀzÀ°è ¸Á¯ˉÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAeÉ CzÉà ²¹Û¤AzÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C¯ˉÉèà ¤®ÄèwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÀrAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀÝ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV CQÌ, G¥ÀÅöà, ªÉÄt¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆUɸÉÆ¥ÀÅöà. CrPɪÀÄgÀzÀ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è EªÀ£ÀÄß eÉÆÃr¹qÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ªÁrPÉ. D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁdgÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ªÀiÁªÀ (£À«Ää§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ £ÉgÀ«¤AzÀ) ªÀiÁr¹ ªÀÄÄV¹qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ »AwgÀÄUÀĪÁUÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


21 ¸Á¯ˉÁVnÖzÀÝ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÀ¸ÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀªÁV JwÛ MAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ – ªÀiÁw®è, ¨sÁªÀ«®è, ªÀiË£À ªÀiË£À! ªÀiÁªÀ F AiÀiÁAwæPÀ «¢üUÉ M®ÄªÉÄAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ ¨É¸ÉzÀ ªÉÆzÀ°UÀgÉAzÀÄ EªÀgÀ NgÀUÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÉýzÉÝãÉ. UÁA¢üà ¨sÀPÀÛgÁVzÀÝ EªÀgÀÄ C¸ÀàöȱÀåvÁ¤ªÁgÀuÉUÉ PÉÊUÉÆAqÀ ªÉÆzÀ® PÉ®ªÀÅ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À°è EzÉÆAzÀÄ: ºÀ¸ÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀévÀB PÉÊAiÀiÁgÉ JwÛ PÉÆlÄÖ vÀļÀÄ«£À°è AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ PÀÄjvÀÄ MAzÉgÀqÀÄ ªÀiÁvÁr PÀ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄäªÀgÉà JA§ ¨sÁªÀ C°è ®PÀ®Q¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ¢£ÀPÉÆ̪ÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ CªÀgÀ zÀnÖUÉUÀ½UÉ (UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ) ¨sÉÃn¬ÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ±ÀÄavÀé, ªÀÄPÀ̼À ¯ˉÁ®£É, ²PÀët ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ªÀiÁªÀ ¸ÀħâAiÀÄå £À£Àß M§â DgÁzsÀåªÀåQÛAiÀiÁzÀgÀÄ. EvÀÛ ªÀÄrPÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÉÄïˉÉ UÁqsÀ ¥Àæ¨sÁªÀ CZÉÆÑwÛzÀªÀgÀÄ aPÀÌ¥Àà gÁªÀÄZÀAzÀæ. £ÀªÀÄä »jPÀÄlÄA§zÀ°è EªÀgÉƧâ MAn ¸À®UÀ: EAxÀªÀjUÉ EAV趣À°è maverick J£ÀÄߪÀÅzÀÄAlÄ. vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÆ£É ªÀÄUÀ£ÁV, CtÚ£À Qj vÀªÀÄä£ÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀتÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀÅlÖ PÀƸÁV EªÀgÀÄ ¤gÀAPÀıÀgÁV ¸ÀªÀðvÀAvÀæ ¸ÀévÀAvÀægÁV ¨É¼ÉzÀgÀÄ. vÀªÀÄVAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµμÀð QjAiÀÄ£ÁzÀ £À£Àß°è vÀªÀÄä D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À ºÉƸÀ ºÀgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀgÀÄ. £Á«§âgÀÆ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀAvÉ ¨É¼ÉzɪÀÅ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ²PÀëtzÀ°è CªÀgÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ˉï¹VAvÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄd¯ˉÉÃgÀĪÀ D¸ÀQÛ vÉÆÃ¥Àðr¸À°®è. §zÀ®Ä, `¸ÀézÉòà ¸ÉÆÖøïð' ºÉ¸Àj£À §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄrPÉÃj ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è vÉgÉzÀgÀÄ. SÁ¢ §mÉÖ, EªÀgÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹zÀ §UÉ §UÉAiÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, DAiÀÄĪÉðÃzÁjµμÀÖUÀ¼ÀÄ, ¯ˉÉúÀåUÀ¼ÀÄ, ZÀÆtðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÉÌ ElÖgÀÄ. CzÉÆAzÀÄ KPÀªÀåQÛ-§ºÀÄ D¸ÀQÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À. DzÀgÉ EªÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, ªÀiÁ®ÄUÀ¼À ¸ÁZÁvÀ£À, UÁæºÀPÀjUÉ EªÀÅUÀ¼À DªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀézÉòà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ zÉñÁzÀåAvÀ ¥À¸Àj¹zÀÝ C©üªÀiÁ£À AiÀiÁªÀÅzÀÆ ªÁ¸ÀÛªÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ°®è. ¨ÉÆüɸÀé¨sÁªÀzÀ F ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ J®ègÀ£ÀÆß £ÀA©zÀgÀÄ, ``vÀ£ÀßAvÉ ¥ÀgÀgÀ §UÉzÉÆqÉ ¸ÀéUÀð ©£ÁßtªÀÄPÀÄÌ ¸ÀªÀðdÕ'' JA§ IĶªÁPÀåªÀ£ÀÄß CPÀëgÀ±ÀB ¥Á°¹zÀgÀÄ, ªÀÄÆ® PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸Á® ºÉÆvÀÄÛ, ªÀÄÄAUÁtzÉ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀgÀÄ, ¸ÀPÁðjà £ËPÀj »rzÀ F ¤gÀAPÀıÀ ªÀåQÛ CAPÀıÀ«zsÉÃAiÀÄgÁUÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. FUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä CtÚ£ÀAvÉ (£À£Àß vÀAzÉ) ¸ÀºÀPÁgÀ E¯ˉÁSÉAiÀÄ°è M§â £ËPÀgÀ. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ F ªÀiÁt ¸ÀjzÁjUÉ §AzÁ£ÉAzÀÄ »jAiÀÄgÀÄ (ªÀÄÄvÀÛdÓ, EªÀgÀ £Á®égÀÄ ¥ÀÅwæAiÀÄgÀÄ, C¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄä) wêÀiÁð¤¹zÀgÀÄ. E¸À« 1933gÀ ¨sÉÆÃUÀðgɪÀ ªÀļÉUÁ®zÀ DgÀA¨sÀ, ``vÉAPÀt UÁ½AiÀÄÄ PÉÆAPÀt ¹ÃªÉÄUÉ'' ¸ÁPÀµμÀÄÖ D¨sÀðmÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁªÀ½ ¸À»vÀ ¥ÀæªÉò¹ CµμÉÖà ¨sÀgÀ¢AzÀ PÉÆqÀUÀ£ÀÄß ºÉÆPÀÌ -- ªÉÄÃdÆ£ï ¸ÀA¢ü PÁ®. PÁUÁð®zÀ ªÀļÉgÁAiÀÄ §æºÀäVj GvÀÛj¹ vÀ¥Àà°£À ¨sÁUÀªÀÄAqÀ®zÀ°è vÁAqÀªÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C¯ˉÉèà £À£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄzÀÄªÉ «jeÁ¨sÀªÁ¤AiÉÄA§ ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ PÀ£ÉåAiÉÆqÀ£É dgÀUÀ°vÀÄÛ. ¨sÁUÀªÀÄAqÀ®zÀ°è PÀ¤ßPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÉÃj £À¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ«Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À F ²±ÀÄUÀ¼ÀÄ zÀAqÉ«ÄÃj ºÀjAiÀÄÄvÀÛ ¸ÀAUÀªÀĸÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ£Éßà PÀ§½¹zÀÄݪÀÅ! »ÃUÁV ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä ¢§âtªÀ£ÀÄß MAiÀÄÝ §¸ÀÄì C¯ˉÉèà PÀÄPÀÌgÀ§rAiÀĨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝ ¤Ãj£À°è zÉÆqÀتÀgÀÄ K£ÉãÉÆà ¸ÀPÀð¸ï ªÀiÁr £ÀqÉzÀÄ CxÀªÁ fVzÀÄ JzÀÄgÀÄ zÀAqÉ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. £À£ÀßAxÀ a¼Éî ¦¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß (£À£ÀUÁUÀ K¼ÀÄ ªÀµμÀð) zsÀrAiÀÄgÀÄ JwÛ zÁn¹zÀgÀÄ. CAvÀÆ LzÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À D «ªÁºÀ, ¨sÉÆÃd£À, ºÀ¸É, DgÀw, CPÀëvÉ, GgÀÄluÉ, GqÀÄUÉÆgÉ, D²ÃªÁðzÀ J®èªÀÇ ªÀļÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄĸÀ®zsÁgÉAiÀÄ DzsÁgÀ±ÀÄæwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄUÀwAiÀÄ°è

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


22 £ÉgÀªÉÃjzÀĪÀÅ. £Á£ÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ¯ˉÉèà ºÀ¸ÉªÀÄuÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ D ¸ÉƧUÀ£ÀÄß ¸À«zÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄzÀÄ FUÀ®Æ £É£À¦£À°èzÉ. DUÀ F ºÉƸÀ aPÀ̪ÀÄä £À£À߯ˉÉÆè§â QjvÀªÀÄä£À£ÀÄß PÀArgÀ¨ÉÃPÀÄ. aPÀ̪ÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ zÀÄzÉÊð«. J¼É ºÀgÉAiÀÄzÀ vÁ¬Ä, ¥ËgÉÆûvÀå PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝ CtÚ, ±Á¯ˉÉAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÝ vÀªÀÄä EªÀgÀ §¼ÀUÀ. aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ eÉÆvÉ ªÁ¸À. PÉëÃvÀæ¥ÀÅgÉÆûvÀgÁV C®à ªÀgÀªÀiÁ£À«vÀÄÛ. F aPÀÌ¥Àà §®Ä ZÁuÁPÀë, DzÀgÉ zsÁgÁ½ C®è. »ÃUÁV £À£Àß aPÀ̪ÀÄä¤UÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÉÄãÀÆ UÀnÖAiÀiÁVgÀ°®èªÉAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß Cj«UÉ §AvÀÄ. EzÀÄ ºÉÃUÀÆ EgÀ°. £À£Àß vÁ¬ÄUÉ EªÀgÉƧ⠸À¨sÀå ¸ÀĸÀA¸ÀÌöÈvÀ ¸ÀAUÁwAiÀiÁV £ÀªÀÄä ªÀÄrPÉÃj ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀgÀÄ. UÀAqÀ, zÉÆqÀØ ¨sÁªÀ (£À£Àß vÀAzÉ), £Á®égÀÄ CvÉÛAiÀÄA¢gÀÄ, »jAiÀÄdÓ J®ègÀ ªÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÆß vÀªÀÄä ¦æÃw¥ÀǪÀðPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ UÉzÀÝ F ªÀÄ»¼É £À£Àß ªÀÄnÖUÉƧ⠻jAiÀÄPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C¸ÀARå ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½UÉƧ⠫ªÀıÀðQAiÀiÁV zÉÆgÉvÀzÀÄÝ £À£Àß ¨sÁUÀå. vÀAzɬÄAzÀ ²¸ÀÄÛ PÀ°vÉ, vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ¸Á»vÀå¦æÃw UÀ½¹zÉ, aPÀÌ¥Àà£ÀªÀjAzÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ gÀÄa ¸À«zÉ, aPÀ̪ÀÄä¤AzÀ ¸ÀºÀ£ÉAiÀÄ ¨É¯ˉÉAiÀÄjvÉ, CfÓAiÀÄA¢jAzÀ ¸ÀAVÃvÁ¸ÀQÛ PÀÄzÀÄj¹PÉÆAqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛdÓ¤AzÀ ªÀÄAvÀæ, vÀAvÀæ, ¥ÀÇeÁ«zsÁ£ÀUÀ¼À°è ¥Áæ«Ãtå ¸ÀA¥Á¢¹zÉ. E£ÀÄß ªÀÄjPÉ ªÀiÁªÀ£À ¸Á¤ßzsÀåzÀ°è fêÀ£ÀzsÀªÀÄðªÀ£Éßà AiÀÄxÉÃZÀÒ ¥Á£ÀªÀiÁrzÉ. ¤dPÀÆÌ ¥ÀæwAiÉƧâ£À §zÀÄPÀÆ, ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀPÀ« ºÉýgÀĪÀAvÉ, ``¥À®ªÀÅA ¥À¼Àî ¸ÀªÀÄÄzÀæªÉÊ'' C®èªÉÃ? vÁ¬Ä J¼É J¼ÉAiÀiÁV ®°vÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ``C½zÀ GµμÀÚzÀ ºÁ°£ÀAzÀ¢'' ¤Ãw PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÀªÀvÁÛV w½AiÀĺÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CfÓ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäñÀgÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß gÁUÁxÀð¨sÁªÀ¸À»vÀ ºÀÈ£Àä£ÀUÀ½UÉ D¥ÁåAiÀĪÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀAvÉ ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÉ®è ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹zÀĪÀÅ. «gÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ `¯ˉÉÆÃPÀgÀºÀ¸Àå' ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À `¸ÀĨÉÆÃzsÀ' ªÀiÁ¹PÀUÀ¼ÀÄ, ºÀħâ½îAiÀÄ `PÀªÀÄð«ÃgÀ' ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ `PÉÆqÀUÀÄ' ¸Á¥ÁÛ»PÀUÀ¼ÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ, DzÀÝjAzÀ £À£Àß PÀÆqÀ, ¤vÀå ¸ÀAUÁwUÀ¼ÀÄ. ©.¦.PÁ¼ÉAiÀĪÀgÀ ¥ÀvÉÛÃzÁj ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, UÀ¼ÀUÀ£ÁxÀ, ©.ªÉAPÀmÁZÁAiÀÄð ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀ LwºÁ¹PÀ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è ¸ÀÄ¥ÀÛªÁV¢ÝgÀ§ºÀÄzÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¹zÀĪÀÅ. PÀ£ÀßqÀzÀ rAUÀjUÀ ªÀÄvÀÄÛ dAUÀªÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ¨sÀAqÁgÀ JAzÉà SÁåvÀgÁVzÀÝ zÀ.¨Á.PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀÄ DUÀ zsÁgÀªÁqÀzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯ˉÉAiÀÄ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV ªÀÄrPÉÃjUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. NAPÁgÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ «±Á® ZÁªÀrAiÀÄ°è ªÉÆPÁÌA -- ``ºÀ¹ªÁzÀgÉ HgÉƼÀUÉ ©üPÁë£ÀßAUÀ¼ÀÄAlÄ, vÀȵμÉAiÀiÁzÀgÉ PÉgÉ-¨Á«ºÀ¼ÀîAUÀ¼ÀÄAlÄ, ±ÀAiÀÄ£ÀPÉÌ ºÁ¼ÀÄ zÉÃUÀÄ®ªÀÅAlÄ, ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå DvÀä¸ÀAUÁvÀPÉÌ ¤Ã£É£ÀUÀÄAlÄ'' F UÉÆÃvÀæPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ zÀ¨ÁPÀÄ. PÉÆqÀV£À UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ£ÁrUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ (N¢ zÀ¨ÁPÀÄ ¯ˉÉÃR£À `£Á PÀAqÀ UËgÀªÀÄä') ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀjªÀgÀÄ. EªÀgÀ ¸ÀvÀìAUÀzÀ°è £Á£ÀÄ C£ÉÃPÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅPÀÌmÉ N¢zÉ! ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄPÉÌ PÁ°qÀÄwÛzÀÝAvÉ PÀĪÉA¥ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ r«fAiÀĪÀgÀ ªÁå¥ÀPÀ ªÁYäAiÀÄUÀ½AzÀ «±ÉõμÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁzÉ. F ªÀĺÁaAvÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPæ ÀÈw¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÉÄïˉÉ ©ÃjgÀĪÀ ¥Àæ¨sÁªÀ C¥ÁgÀ. `²æÃgÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA' ªÀĺÁPÁªÀåªÀ£ÀÆß `ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀUÀÎ' C£ÀĨsÁªÀPÁªÀåªÀ£ÀÆß CªÀÅ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà Rjâ¹ N¢ ªÀÄ£À£À ªÀiÁrzÉ. (2004gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ `PÀĪÉA¥ÀÅ zÀ±Àð£À ¸ÀAzÀ±Àð£À' ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è EªÀÅUÀ¼À°è CAvÀUÀðvÀªÁVgÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¹zÉÝãÉ.)

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


23

±Á¯ˉÉ vÉÆr¹zÀ PÀrªÁt CzsÁåAiÀÄ £Á®ÄÌ ªÉÆÃqÀzÀAvÉ vÉð, ºÀQÌAiÀÄAvÉ ºÁj, PÀ¥ÉàAiÀÄAvÉ fVzÀÄ ¸ÀªÀðvÀAvÀæ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £À£ÀߣÀÄß LzÀÄ ªÀµμÀð vÀÄA©zÁUÀ ±Á¯ˉÉUÉ ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ (1931). CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀPÁðjà ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ˉÉ - Government Middle  Primary  School  (GMP  School). EzÀgÀ ªÉÄð£À ªÀÄd®ÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ: ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ. F ªÀÄÆgÀÄ ±Á¯ˉÉUÀ¼ÀÆ Central  High  School£À  (CH  School) - G£ÀßvÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ˉÉ - «±Á® DªÀgÀtzÉƼÀUÉ «¸ÁÛgÀªÁV ºÀgÀrzÀÄݪÀÅ. ¨sÀdðj PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, DlªÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ½zÀÄݪÀÅ: ±Á¯ˉÁªÀgÀtzÉƼÀUÉ, EzÀPÉÌ ªÀÄÄnÖPÉÆAqÀÄ »AzÉ PɼÀ ªÀiÁå£ïì PÁA¥ËAqï, ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀzÀ°è ªÉÄð£À ªÀiÁå£ïì PÁA¥ËAqï   (lower   and   upper   Mann's   compounds). J¯ˉÉè®Æè ªÀÄgÀUÁqÀÄ, ¦ÃoÀ¨sÀÆ«Ä PÀæªÉÄÃt KgÀÄvÀÛ ºÉÆÃV zÀÆgÀzÀ ¨Á¤£À ¤Ã°ªÉÄAiÉÆA¢UÉ °Ã£ÀªÁUÀĪÀ zÀȱÀå C£ÀÄ¥ÀªÀÄ. EAzÀÄ (2005) F ¸ÀAQÃtð ¥ÀÇwð PÁAQæÃmï PÁqÀÄ, PÀÈvÀPÀ ©üwÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÈPÀëjPÀÛ §AiÀÄ®Ä, ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄzÀ vÉÆÃqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀðvÀæ PÉƼÀPÀÄ `gÁgÁf¸ÀÄwÛªÉ.' EAzÀÄ MlÄÖ ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀPÁðjà ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ˉÉÃdÄ (Government  P.U.  College). ±Á¯ˉÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉÆAzÀÄ ¥ÀæwµμÉ×AiÀÄ ¥ÀæwÃPÀ - £Á£ÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÁVzÉÝãÉA§ÄzÀgÀ gÀÄdĪÁvÀÄ. C®èzÉà DlªÁqÀ®Ä ºÉZÀÄÑ ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛgÉA§ÄzÀgÀ D¸ÉAiÀÄÆ EvÀÄÛ. EµμÀÖ¢AzÀ¯ˉÉà `ºÀ®UÉ §¼À¥ÀªÀ »r'zÀÄ ±Á¯ˉÉUÉ ºÉÆÃzÉ, aîªÀ£ÀÄß ºÉUÀ°UÉ ºÁQ £ÉlÖUÉ £ÀqÉzÉ, ¨Á®²PÉë vÀgÀUÀwAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À®ªÀvÀÄÛ a¼ÉÉîUÀ¼À eÉÆvÉ M§â£ÁV PÀĽvÉ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÆ EzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÀgÀUÀwUÉ §AzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV PÀĽvÀÄ ¥ÁoÀ ªÀÄÄVzÀ£ÀAvÀgÀ MmÁÖV CªÀjUÉAzÉà «ÄøÀ°lÖ PÉÆoÀrUÉ »AwgÀÄUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÀµμÀðUÀ¼ÀÆ (¨Á®²PÉë 1 ªÀµμÀð, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ 4 ªÀµμÀðUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ vÀ¯ˉÁ 3 ªÀµμÀðUÀ¼ÀÄ) F ²¸ÀÄÛ eÁjAiÀÄ°èvÀÄÛ. gÁdÄ ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ PÀgÀrUÀ¼À PÀvÉ, ¥ÀAZÀvÀAvÀæzÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ, gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¤Ãw¥ÀæzsÁ£À WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉý, PÀjºÀ®UÉ ªÉÄïˉÉ avÀæ¸À»vÀ §gÉzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CPÀëgÀUÀ½UÉ ¸ÀÄ®¨sÀ ¥ÀæªÉñÀªÉÇzÀV¹zÀgÀÄ -- PÀvÉ, avÀæ, ªÁPÀå, CPÀëgÀ F PÀæªÀÄzÀ°è. »ÃUÉ CPÀëgÁ¨sÁå¸ÀªÉÇAzÀÄ ¦æÃwAiÀÄ DlªÁ¬ÄvÀÄ. §®UÉÊAiÀÄ°è DgÀÄ ¨ÉgÀ½zÀÝ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ `wgÀÄPÀ£À PÀ£À¸ÀÄ' ªÀÄvÀÄÛ `UÉÆë£À PÀvÉ'UÀ¼À£ÀÄß gÁUÀªÁV ºÁrzÀgÀÄ, £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ vÀAqÀUÀ¼ÁV «AUÀr¹ £ÁªÉà C©ü£À¬Ä¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr GvÁìºÀ vÀÄA©zÀgÀÄ. CµμÀÖgÀ°è §AzÀ£Á ºÀÄ°gÁAiÀÄ£ÀÄ: `¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½îAiÀÄ QAzÀj eÉÆÃV'AiÀÄ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ PÀvÉ, ºÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀAiÀÄ ¸À»vÀ `vÀÄAUÁwÃgÀzÀ §®UÀqÉAiÀÄ°è »AzÀ°èzÀÄÝzÀÄ ¨ÉƪÀÄä£À ºÀ½î.' EzÀgÀ PÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀåzÀ £ÉÃAiÉÄάÄAzÀ £Á£ÉµμÀÄÖ ªÉÆûvÀ£ÁVzÉÝ£ÉAzÀgÉ EzÉà zsÁnAiÀÄ°è £Á®ÄÌ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÉzÀÆ ©mÉÖ: Q©âAiÀÄ ªÉÄðAzÀ©âAiÀÄ ªÀÄr°UÉ ¯ˉÁUÀªÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ wªÀÄä¥Àà ¨ÉƨÉâAiÀĤlÖ£ÀÄ ªÀÄļÀÄUÀÄwÛºÉ £Á gÀQë¹gÉ£ÀߣÀÄ £ÀªÀÄä¥Àà!

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


24 EAxÀ ºÀÄZÀÄÑ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß RÄzÀÄÝ £Á£Éà aPÀ̪À£ÁVzÁÝUÀ ¥ÀæzÀ²ð¹ MAzÀÄ PÀët »jAiÀÄgÉ®èjUÀÆ DvÀAPÀ GAlÄ ªÀiÁrzÉÝ£ÉAzÀÄ PÉýzÉÝ. E£ÉÆߪÉÄä `ªÀiÁ«£À UÉÆgÀl£ÀÄ Er Er £ÀÄAV C¥Àà£À ¥ÉlÖ£ÀÄ wA¢zÉÝ' PÀÆqÀ! F WÀl£É £É£À¦£À°èzÉ. £ÀªÀÄä PÀ¦¥Á¼Àå MªÉÄä gÁeÁ¹ÃnUÉ (Raja's seat) »jAiÀÄjUÉ w½AiÀÄzÀAvÉ ®UÉκÁQvÀÄ. C¯ˉÉèäzÉ? ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ CvÀåAvÀ DPÀµμÀðPÀ ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ vÁtªÀzÀÄ, ¨ÁæºÀätPÉÃjAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ PÉêÀ® 20 ¤«ÄµμÀUÀ¼À £ÀrUÉ zÀÆgÀ. DzÀgÉ aPÀ̪ÀjUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥Àæw§A¢üvÀ ¥ÀæzÉñÀ §æºÀägÁPÀë¸À¤gÀĪÀ£ÉAzÀÆ J¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄ £ÀÄAUÀĪÀ£ÉAzÀÆ ºÉzÀj¹nÖzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ ¸ÀܼÀ¥ÀÅgÁt zÉÆqÀØzÀÄ. ¥Àæw ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAeÉ gÁd C°èUÉ C±ÁégÉÆûAiÀiÁV §AzÀÄ DvÀ£Éà PÀnÖ¹zÀÝ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è (EA¢UÀÆ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ) vÀĸÀÄ ºÉÆvÀÄÛ PÀĽwzÀÄÝ ¥ÀæPÀÈw zÀȱÀåzÀ ¸ÉƧUÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄÄwÛzÀÝ£ÉAzÀÄ ¥ÀæwÃw. £ÁªÀÅ aPÀ̪ÀgÁVzÁÝUÀ ªÀÄAl¥À ªÀiÁvÀæ ¥ÀÅgÁvÀ£À ªÉʨsÀªÀzÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À PÀ¼ÉçgÀzÀAvÉ C£ÁxÀªÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ ZÁZÀÄ CAa¤AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ PÀrzÁzÀ E½eÁgÀÄ, wÃgÀ PɼÀV£À zÀlÖ UÉÆAqÁgÀtåzÀ°è EzÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ, C°èAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ «¸ÁÛgÀªÁzÀ ºÀ¸ÀÄgÀ PÀqÀ®Ä, EzÀÄ C¯ˉÉAiÀįˉÉAiÀiÁV ºÀgÀqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV ¢UÀAvÀzÀ°è ¨ÉlÖ ¸Á®ÄUÀ¼ÁV vÀ¯ˉÉAiÉÄvÀÄÛwÛvÀÄÛ. F ¸Á®ÄUÀ¼À vɼÀĪÁzÀ PÉÆrUÉgÉ ¨Á¤UÉ §gÉzÀ ®WÀÄ avÁÛgÀ. E£ÀÄß ©¹®ÄªÀļÉ-ªÉÆÃqÀ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀAeÉAiÀÄ £ÉÆÃlªÀAvÀÆ ¥ÀgÀªÀiÁzÀÄãvÀ. DzÀgÉ D J¼ÀªÉAiÀÄAzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß C°èUÉ ¸É¼ÉzÀzÀÄÝ F zÀȱÁåªÀ½AiÀÄ®è - PÀqÀ® «ÄäUÉ ¤ÃgÀ ©vÀÛgÀzÀ CjªÀÅAmÉ, ¨ÉÃPÉ? gÁeÁ¹Ãn£À vÀ¥Àà°£À°èzÀÝ PÁqÀÄ ªÀiÁ«£À ¨sÁjà ªÀÄgÀzÀ°è ¨sÀdðj ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆgÉ ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁvÀæªÀ®è, WÀªÀÄ WÀªÀÄ PÀÆqÀ, £ÀªÀÄä WÁæuÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀļÀĪÀiÁrvÀÄÛ. `¥ÀjªÀļÀPÉÌ ºÁgÀÄwgÀĪÀ vÀÄA©AiÀÄAvÉ ¸ÀĽzÀÄ ¸ÀĽzÀÄ' CvÀÛ zsÁ«¹zɪÀÅ. ªÀÄÆgÀĪÀÄA¢ MvÉÆÛwÛUÉ ¤AvÀÄ vÀ©âzÀgÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄzÀµμÀÄÖ vÉÆÃgÀ CzÀgÀ PÁAqÀ. £Á¯ˉÁ̼ÀÄ JvÀÛgÀzÀ°è PÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ n¹¯ˉÉÆqÉ¢zÀÄݪÀÅ. ªÀÄgÀºÀwÛ ºÀtÄÚ PÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. »ÃUÁV PÀªÀuÉ PÀ®Äè ©Ãj ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß GzÀÄj¹ ¥ÀAn©jAiÀÄ wAzɪÀÅ, E£ÀßµμÀÖ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqɪÀÅ. ¥ÀAn©jAiÀĪÉA§ÄzÀÄ ¨sÉÆÃd£À¦æAiÀÄ ªÉÊ¢PÀ ¨ÁæºÀätgÀ°è CAzÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ°èzÀÝ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀ! ¨sÀÆj ©nÖ HlzÀ°è PÀªÀ¼À PÀvÀÛj¸À®Ä vÉÆqÀUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆeɺÀÄ°è£À UÀnÖ zÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆmÉÖUÉ ©VAiÀiÁV PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÒ ¨sÀQë¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvÉ §PÁ¸ÀÄgÀ£À ºÉÆmÉÖ G©â zÁgÀ ©jzÀÄ vÀÄAqÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ F ¸ÁéºÁ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¨ÉÃPÀÄ! zÁgÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀAn. aPÀÌA¢£À°è F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr UÉzÀݪÀgÀÄ PÉ®ªÀjzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÀgÀ¥ÉÃvÀ®, ¸ÉÆÃwzÉÝ! ¸ÀAeÉ PÀ«zÀAvÉ J®ègÀ ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÀÆ DvÀAPÀ - »jAiÀÄgÀ Dtw «ÄÃjzÉݪÀ®è. £ÉgÀ¼À ªÀÄgÉAiÀįˉÉèãÁzÀgÀÆ §æºÀägÁPÀë¸À CqÀV PÀĽwzÀÝgÉ, CªÀPÁ±ÀPÁÌV PÁzÀÄ ºÉÆAZÀÄwÛzÀÝgÉ? ®UÀħUɬÄAzÀ UÀÆqÀÄUÀ½UÉ ºÁgÀ®Ä vÉÆqÀUÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà PÉÆ£ÉAiÀÄ UÀÄlÄPÉAzÀÄ ¥ÀÅlÖ UÉÆgÀl£ÀÄß aÃ¥ÀŪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁAiÉƼÀPÉÌ ¸ÉâzÉ. vÀPÉÆÃ! CzÀÄ £À£Àß ºÀzÀÄÝ «ÄÃj UÀAl¯ˉÉƼÀPÉÌ eÁgÀ¨ÉÃPÉÃ! G¹gÀÄ PÀnÖvÀÄ, PÀtÄÚ PÀvÀÛ¯ˉÉ ºÉÆìÄvÀÄ, zÉÆqÀØ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £À£Àß ¨É£ÀÄß vÀnÖzÀgÀÄ, UÀAl¯ˉÉƼÀUÉ PÉʺÁQ ªÁAw §j¹zÀgÀÄ, DzÀgÉ UÉÆgÀlÄ ªÀiÁvÀæ £Á¥ÀvÉÛ. G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉAiÉÄãÉÆà ¤AwvÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


25 ¤lÄÖ¹gÀÄ ¸ÀƸÀÄvÀÛ ªÀiË£ÀªÁV J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀvÀÛ PÁ°qÀÄwÛzÁÝUÀ §AzÀgÁ AiÀĪÀÄgÁAiÀÄgÀÄ - ¸ÁPÁëvï £À£ÀߥÀà, £À£ÀUÉãÀÆ DV®èªÉA§ÄzÀ£ÀÄß SÁwæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ ¨Áj¸À¨ÉÃPÉÃ! ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉÆqÀ£É ¤gÁºÁgÀzÀ ²PÉë, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀĪÀÄÄAeÁ£É ºÀgÀ¼ÉuÉÚ PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÉaÑ£À gÀPÉë. UÉÆgÀlÄ ªÀiÁvÀæ ºÉÆgÀºÉƪÀÄä°®è. JµμÉÖAzÀgÀÆ `ªÁvÁ¦ fÃuÉÆðèsÀªÀ' JA§ ªÀÄAvÀæ ºÉý ºÉÆmÉÖ ªÉÄïˉÉ PÉÊAiÀiÁr¹ D gÁPÀë¸À£À£ÀÄß fÃtÂð¹PÉÆAqÀ CUÀ¸ÀÛ÷å IĶAiÀÄ Hj£ÀªÀ£À®èªÉà £Á£ÀÄ? ªÀÄÄAzÉƪÉÄä VÃazÉ: gÁeÁ ¹Ãn£À £ÀA¢Ã ªÀÄgÀzÀ° PÀ¦UÀ¼À ©ÃqÀ£ÀÄ £ÁPÀAqÉ PÀ®è£ÀÄ ºÉÆqÉzÉ vÉƦàAiÀÄÄ PÀ¼ÀavÀÄ D¬ÄvÀÄ £À£ÀßzÀÄ §j ªÀÄAqÉ! ªÀiÁ«£À ºÀtÂÚ£À UÉÆgÀl£ÀÄ £ÀÄAVzÀ «ÃgÀ²gÉÆêÀÄt £Á£ÀºÀÄzÀÄ ¤ÃjUÉ ©zÀÆÝ ªÀÄļÀÄUÀzÉ J¢ÝºÀ gÁªÀÄ£À §AqÉAiÀÄÄ £ÁºËzÀÄ! »ÃUÉ ªÀÄrPÉÃj JA§ ¨ÉlÖzÉƼÀV£À ¨ÉÆÃUÀÄtÂAiÀÄ°è £ÁªÉ®è PÀÆ¥À ªÀÄAqÀÆPÀUÀ¼ÀAvÉ ¤vÀå ¸ÀÄR ¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ°è CgÀ¼ÀÄwÛzÉݪÀÅ - CgÀ¸À£À CAPɬĮè, zÉʪÀzÀ PÁl«®è JA§ UÁzÉ ªÀiÁw£ÀAvÉ. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ £À£ÀUÉÆAzÀÄ ¢£À wêÀæ ²ÃvÀ, dégÀ, PɪÀÄä®Ä ¨ÁzsÉ vÀnÖvÀÄ. ¨ÉÆÃzsÉ vÀ¦à ªÀÄ®VzÉÝ£ÀAvÉ. £ÀªÀÄÆäj£À zsÀ£ÀéAvÀjAiÉÄAzÉà ¥ÀæSÁåvÀgÁVzÀÝ ªÁgÀÄtÂÚ qÁPÀÄÖç §AzÀgÀÄ, ¸ÉÖvÀ¸ÉÆÌÃ¥ï ºÀaÑ ``EªÀ¤PÉ £ÀÆåªÉÆäAiÀiÁ DQzÉ'' JAzÀgÀAvÉ (CªÀgÀÄ PÉÃgÀ½ÃAiÀÄgÀÄ). JzÉ ¥ÀÇwð KAn¥sóÉÇèÃf¸ÉÖöÊ£ï ¨ÉZÁÑgÀ ºÀaÑzÀgÀAvÉ, JµμÉÆÖà ªÁgÀ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄ®VgÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀAvÉ, CAvÀÆ ¸ÁAiÀÄzÉ §zÀÄQzÉ! EvÀÛ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ªÀgÁºÀ«Ä»gÀ ²æÃPÀAoÀAiÀÄå £À£Àß eÁvÀPÀ ¥ÀgÁA§j¹ ``EªÀ¤VÃUÀ zÀĵμÀÖUÀæºÀ PÉÃvÀÄ«£À ¨ÁzsÉ. ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ«zÉ. EzÀgÀ ¤ªÁgÀuÉUÉ ¨ÉÃUÀ£É G¥À£ÀAiÀÄ£À ªÀiÁr. §æºÀävÉÃeÉÆ箫gÀĪÀ ¢éeÉÆÃvÀÛªÀÄ£À£ÀÄß PÉÃvÀÄ ¦Ãr¸ÀĪÀÅ¢®è. eÉÆvÉUÉ ¨sÁUÀªÀÄAqÀ®zÀ ¨sÀUÀAqÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ vÀįˉÁ¨sÁgÀ ºÀgÀPÉAiÀÄ£ÀÆß ºÉýPÉƽî'' JAzÀÄ PÀt £ÀÄrzÀgÀAvÉ. »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ ºÀvÀÄÛ ºÀAaPÉ ªÀÄAaPÉ (MvÀÄÛUÀA§ CxÀªÁ ClÖ½UÉ) ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀA¥ÀUÀ¼ÀÄ KQèsÀ«¹ £Á£ÀÄ AiÀÄxÁ¹ÜwUÉ ªÀÄgÀ½zÉ, ¤d. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ feÁÕ¸É §®ÄPÁ® ZÀZÉð, ªÁzÀ, ¥ÀæwªÁzÀUÀ½UÉ ¸ÀÄUÁæ¸À MzÀV¹vÀÄÛ. ªÁgÀÄtÂÚ qÁPÀÖgÀgÀ PÉÊUÀÄtªÉà EzÀgÀ PÁgÀtªÉAzÀÄ aPÀÌ¥Àà ªÁ¢¹zÀgÀÄ, vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV EvÀgÀ »jAiÀÄgÀÄ ºÀgÀPÉAiÀÄ ¥sÀ®«zÉAzÀÄ ¥ÀlÄÖ »rzÀgÀÄ! ºÉÃUÀÆ EgÀ° ²ÃWÀæzÀ¯ˉÉèà ªÀiÁtÂUÉ d¤ªÁgÀ vÉÆr¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¸ÀªÀðgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. C®èzÉà DlªÁqÀ®Ä §AiÀÄ°UÉAzÀÆ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÝ®è JA§ ±Á±ÀévÀ ¥sóÀªÀiÁð£À£ÀÄß C¥Àà ºÉÆgÀr¹zÀgÀÄ. £À£Àß ¨sÁªÀ£É K£ÀÄ? ºÁQ (EzÀÄ PÉÆqÀV£À gÁd-Dl), PÁ¯ˉÉÑAqÀÄ, QæPÉmï ªÀÄÄAvÁzÀ CA¢£À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ QæÃqÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÆ £À£Àß ªÀÄ£À ¸É¼É¢gÀ°®è. M©â§â UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ¨ÉlÖ UÀÄqÀØ ºÀwÛ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ, CAPÀÄ qÉÆAPÀÄ ¤dð£À gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è C¯ˉÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, JvÀÛgÀzÀ ¢§âªÉÃj ¤¸ÀUÀð zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄvÀÛ PÀ£À¸ÀÄ PÁtĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ¦æAiÀÄ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ. E£ÀÄß G¥À£ÀAiÀÄ£À? ¨ÁæºÀät¨sÉÆÃd£ÀUÀ¼À°è zÀQëuÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä D «¢ü £À£ÀUÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ UÉÆwÛvÀÄÛ. GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ SÁwæ. »ÃUÁV £Á£ÀÆ CzÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÉ. D ªÉÆzÀ¯ˉÉà ªÀÄÄvÀÛdÓ£À eÉÆvÉ zÀ¤UÀÆr¹ ¸ÀAzsÁåªÀAzÀ£É, CVßPÁAiÀÄð, zÉêÀgÀ ¥ÀÇeÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¤vÀå £ÉÊ«ÄwÛPÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼É®èªÀÇ PÀAoÀ¸ÀܪÁVzÀÄݪÀÅ. G½zÀzÉÝäzÀÝgÀÆ «¥ÀæªÀUÀðzÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ C¸ÀÄÛ ªÀÄÄzÉæ. ªÀÄ£ÉAiÀįˉÉèà £À£Àß G¥À£ÀAiÀÄ£À, vÀAzɬÄAzÀ ªÀÄĸÀÄQ£ÉƼÀUÉ UÁAiÀÄwæà ªÀÄAvÁæ¥À£É, §AzsÀĨÁAzsÀªÀjAzÀ D²ÃªÀðZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼À ªÀĺÁ¥ÀÇgÀ, £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À C£À߸ÀAvÀ¥ÀðuÉ J®èªÀÇ Cw±ÀAiÀÄ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ £ÉgÀªÉÃj £Á£ÀÄ dAvÀÄvÀé¢AzÀ ¢édvÀéPÉÌ §rÛ ¥ÀqÉzÉ K¼ÀgÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ°è. D ªÉüÉUÉ ±Á¯ˉÉAiÀÄ°è MAzÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÉ GwÛÃtð£ÁVzÉÝ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


26

G¥À£ÀAiÀÄ£À vÀAzÀ C¥ÁAiÀÄ CzsÁåAiÀÄ LzÀÄ

£À£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀÄgÀ PÀ£À¸ÀÄ £Á£ÉƧâ AiÀÄĪÀ ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄð£ÁUÀ¨ÉÃPÉA¢vÀÄÛ. EzÀPÉÌ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛªÁV ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À. ªÀģɬÄAzÀ £ÀÆgÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄ°ègÀĪÀ NAPÁgÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è ¥Á¯ˉÁÏmï ¸ÀħæºÀätå CªÀzsÁ¤UÀ¼ÀÄ «¥Àæ ªÀlÄUÀ½UÉ ¥Àæw ¢£À JgÀqÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ¥Á½UÀ¼À°è ªÉÃzÀ ¥ÁoÀªÀiÁqÀ®Ä ¤AiÉÆÃfvÀgÁVzÀÝgÀÄ. CAxÀ MAzÀÄ vÀgÀUÀwUÉ ¸ÀéAvÀ EµμÀÖ¢AzÀ £Á£ÀÄ zÁR¯ˉÁzÉ. ZÀvÀÄzÀð², ºÀÄtÚªÉÄ/CªÀiÁªÁ¸Éå, ¥ÁqÀå ªÀÄvÀÄÛ ºÀ§â¢£ÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁV F ¥ÁoÀ ¸ÁVvÀÄ: UÀÄgÀÄUÀ¼À JzÀÄgÀÄ ¥ÀzÁä¸À£ÀºÁQ £ÉlÖUÉ PÀÆgÀ¨ÉÃPÀÄ, CªÀgÀÄ, GzÁºÀgÀuÉUÉ, UÀÄgÀħæºÁä UÀÄgÀÄ«ðµμÀÄÚUÀÄðgÀÄzÉðêÉÇà ªÀĺÉñÀégÀB UÀÄgÀÄgÉêÀ ¥ÀgÀA §æºÀä vÀ¸ÉäöÊ ²æÃUÀÄgÀªÉà £ÀªÀÄB JA§ ±ÉÆèÃPÀzÀ MAzÉÆAzÀÄ ¸Á®£ÀÆß ªÉÆzÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, £Á£ÀzÀ£ÀÄß CzÉà ±ÀÄæw-UÀw-zsÁnAiÀÄ°è JgÀqÉgÀqÀÄ ¸À® GZÀÑj¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÉaÑ£À F ±ÉÆèÃPÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°è D ªÉÆzÀ¯ˉÉà bÁ¥ÀÅUÉÆArzÀÄÝzÀjAzÀ vÀéjvÀ UÀwAiÀÄ°è ¥ÁoÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è £ÀªÀUÀæºÀ ªÀÄAvÀæ, gÀÄzÀæ, ZÀªÉÄ, ¥ÀÅgÀĵμÀ¸ÀÆPÀÛ, ²æøÀÆPÀÛ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß C¸ÀÍ°vÀªÁV £É£À¦¤AzÀ¯ˉÉà £Á£ÀÄ ºÉüÀ§®èªÀ£ÁVzÉÝ. E£ÀÄß ¥ÀÇeÁ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, ²ªÀ¥ÀAZÁPÀëgÀ¸ÀÆvÀæ, ¥ÀŵμÁàAd° ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ªÀÄÄvÀÛdÓ£À ¸Á¤ßzsÀåzÀ°è ªÉÆzÀ¯ˉÉà PÀ°wzÉÝ. »ÃUÉ £À£Àß ¨Á®§æºÀäZÁjvÀézÀ (ªÀAiÀĸÀÄì ºÀ£ÉÆßAzÀgÀ ªÀÄUÀÄή°èvÀÄÛ) SÁåw ªÀZÀð¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ DZÉ ¥ÀÅvÀÆÛj£À°èAiÀÄÆ (¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É) ¥À¸Àj¹vÀÄ, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÇeÉ, gÀÄzÁæ©üµμÉÃPÀ, £ÀªÀUÀæºÀ±ÁAw ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ ¹jªÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ §gÀvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. E¯ˉÉè®è CAiÀiÁavÀªÁV ¹PÀÄÌwÛzÀÝ zÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀAzÉ £À£Àß ºÉ¸Àj£À°è, DUÀ vÁ£Éà ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ¸ÁPÀµμÀÄÖ §eÁªÀuÉ ¸À»vÀ DgÀA¨sÀªÁVzÀÝ, Travancore National   and   Quilon   Bank   Limited   ±ÁSÉAiÀÄ G½vÁAiÀÄSÁvÉUÉ dªÀiÁªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 20 vÉAV£ÀPÁ¬Ä, 16-17 ¸ÉÃgÀÄ CQÌ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ 1937gÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ £À£Àß SÁvÉ gÀÆ 100£ÀÄß «ÄÃj fV¢vÀÄÛ. `¸ÀªÀiÁ£ÀgÁgÉ£ÀUÉ, ªÀÄÆgÀÄ ¯ˉÉÆÃPÀzÁ UÀAqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÁgÉ£ÀUÉ?' JAzÀÄ dA§¢AzÀ ©ÃUÀÄwÛzÉÝ. CµμÀÖgÀ°è JgÀqÀÄ UÀAqÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ C¤jÃQëvÀªÁV §rzÀÄ F ¨sÁ«Ã ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄð£À §zÀÄQUÉ MAzÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀ wgÀĪÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖªÀÅ. MAzÀÄ, PÉÆqÀªÀ ¨sÀPÀÛgÉƧâgÀÄ (PÉÆqÀV£À ¤ªÁ¹UÀ¼É®ègÀÆ PÉÆqÀUÀgÀÄ, GzÁºÀgÀuÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ, ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ §ºÀ¼À »AzÉ PÉÆqÀVUÉ ªÀ®¸É§AzÀÄ E°èAiÉÄà £É®¹zÀªÀgÀÄ - PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄ PÀvÉUÁwð ²æêÀÄw ©.n.f.PÀȵμÀÚ, PÁzÀA§jÃPÁgÀ ¨sÁgÀwøÀÄvÀ PÉÆqÀUÀgÀÄ; E£ÀÄß PÉÆqÀV£À ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä «²µμÀÖ zÉÊ»PÀ ¤®ªÀÅ, GqÀÄ¥ÀÅ, ¨sÁµμÉ, DZÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà »AzÀƸÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è JzÀÄÝ PÁtĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀªÀgÀÄ - ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀĺÁzÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ ¦ûüïˉïØ ªÀiÁµμÀð¯ˉï PÉÆqÀAzÉgÀ JA.PÁAiÀÄð¥Àà, £ÀªÀÄä ±Á¯ˉÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÁVzÀÝ ©zÀÝAqÀ J¸ï.PÀıÁ®¥Àà ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀÄ) ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÇeÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ªÀÄAvÀæUÀ¼À CxÀ𠫪Àj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¨sÀQÛ¸À»vÀ £À£ÀߣÀÄß ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. V½¨Á¬Ä¥ÁoÀ M¦à¸ÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ D ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À CxÀð UÉÆwÛgÀ°®è. UÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý §gÀĪɣÉAzÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶ PÉÆmÁÖUÀ DvÀ, ``EzÉãÀÄ ¥ÀÅmÁì«ÄÃ! ¤ªÀÄUÉ®èªÀÇ w½¢zÉAiÉÄAzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ £ÀA©zÉݪÀÅ'' J£ÀߨÉÃPÉÃ? UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ F ¸ÀªÀĸÉåAiÀĤßmÁÖUÀ, ``ªÀÄAvÀæUÀ¼À CxÀð PÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ, UÉÆwÛzÀÝgÀÆ D zÉêÀªÁtÂUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÆzÀæjUÉAzÀÆ ºÉüÀ¯ˉÉèÁgÀzÀÄ'' JAzÀÄ £À£ÀߣÉßà zÀ¨Á¬Ä¹zÀgÀÄ!

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


27 ``ZÁvÀĪÀðtåðA ªÀÄAiÀiÁ ¸ÀȵμÀÖA UÀÄtPÀªÀÄð«¨sÁUÀ±ÀB JAzÀÄ ¸ÁPÁëvï VÃvÁZÁAiÀÄð£Éà ºÉýgÀĪÀ£À®èªÉÃ? E£ÀÄß ²æÃPÀȵμÀÚ£ÁUÀ°Ã CdÄð£À£ÁUÀ°Ã d£ÀävÀB ¨ÁæºÀätgÀ®èªÀµμÉÖ?'' ºÀjPÀxÉUÀ¼À°è F «ªÀgÀuÉ PÉý vÀ¯ˉÉzÀÆVzÉÝ, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ``DvÀä AiÀiÁªÀ PÀÄ®, fêÀ AiÀiÁªÀ PÀÄ®'' ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¨ÁæºÀät G¥ÁzsÁåAiÀÄgÉà ¸ÁPÀµμÀÄÖ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¤zÀ±Àð£À ¸À»vÀ ªÀÄ£ÀA§ÄUÀĪÀAvÉ «ªÀj¹zÀÝgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀįˉÁèzÀgÀÆ ¥Àj¹Üw GzÁgÀªÁVvÀÄÛ: Hl wArUÀ¼À ºÉÆwÛUÉ §AzÀªÀgÉ®èjUÀÆ, ¨ÁæºÀät-±ÀÆzÀæ ªÀåvÁå¸À«®èzÉ, ¸ÀºÀ¥ÀAQÛ ªÀiÁªÀÄÆ®Ä PÀæªÀÄ, C¸ÀàöȱÀåvÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¨sÉÃzÀPÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£Áß ªÀiÁrzÀÝgÀÄ, eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ Cw «gÀ¼À. CxÁðvï CvÉÛªÀÄä ºÁqÀÄwÛzÀÝ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ d¥ÀªÀ ªÀiÁrzÀgÉãÀÄ vÀ¥ÀªÀ ªÀiÁrzÀgÉãÀÄ PÀ¥Àl UÀÄt «¥ÀjÃvÀ PÀ®ÄµμÀ«zÀݪÀgÀÄ QÃvÀð£ÉAiÀÄ C£ÀĵμÁ×£À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÀt ¸ÀªÀÄ¶Ö zÀȶÖAiÀiÁVvÀÄÛ. EzÀÄ ªÀÄÄvÀÛdÓ£À ªÀåQÛvÀézÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÉAzÀÄ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À £À£Àß Cj«UÉ §A¢vÀÄ: ¸ÀéAvÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À°è PÀªÀÄðoÀgÁVzÀÝgÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄzÀ馅 vÀ¼É¢zÀÝ GzÁgÀªÀÄw CªÀgÀzÀÄ. ¸ÀºÀdªÁV £À£Àß UÀÄgÀĨsÀQÛ C®ÄUÁrvÀÄ. ±Á¯ˉÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, DAd£ÉÃAiÀÄ£À UÀÄrAiÀÄ°èAiÀÄÆ ªÉÃzÁAvÀ ¸ÀAWÀzÀ°èAiÀÄÆ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀjPÀxÉ, ¨sÁµμÀt, ZÀZÁðUÉÆÃ¶× ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ £À£Àß°è ªÉÊZÁjPÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ©wÛzÀĪÀÅ. ±Á¯ˉÉAiÀÄ PÉ®¸À «¥ÀjÃvÀªÉAzÀÄ £É¥À ºÀÆr ªÉÃzÀ¥ÁoÀPÉÌ ªÀÄAUÀ¼À ºÁrzÉ. UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆAzÀgÀÄ, vÁ¬Ä ¥ÀjvÀ¦¹zÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ «ZÀ°vÀ£ÁUÀ°®è. CxÀð»Ã£À ±À§ÝPÀªÁAiÀÄw¬ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÀÄzÀPÉÌ ¸ÀAvÉÆõμÀªÉà D¬ÄvÀÄ. eÉÆvÉUÉ F ¸ÉÆÃ®Ä £À£ÀUÉ ¸ÀÄál GZÁÑgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ®AiÀħzÀÞ ªÁZÀ£À PÀ¯ˉÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°¹vÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ £Á£ÀzÀgÀ°è ºÀtªÀ£ÀÆß «ZÁgÀzÀ°è

UÀAqÁAvÀgÀ wÃgÀ ºÀoÁvÁÛV §r¬ÄvÀÄ. £À£Àß weÉÆÃjAiÀiÁVzÀÝ D ¨ÁåAPï ¢ªÁ½ ºÉÆÃV eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV PÀÆrnÖzÀÝ ¸ÀéAvÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÉÄ®èªÀÇ ªÀÄAUÀªÀiÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ! zÀQëuÉAiÀÄ `zÉÊ«PÀ' PÁ¥ÁqÀzÀ F ¥ÉǼÀÄî ¨sÀUÀªÀAvÀ£À C¹ÛvÀézÀ §UÉUÉà £À£Àß°è ¸ÀAzÉúÀ ºÀtÄQvÀÄ. ºÀtPÁ¹£À UÉÆÃ¥Á®PÀȵμÀÚ CrUÀgÀ £ÀÄrUÀ¼À ¸ÉÆUÀqÀÄ ZÉ£ÁßV Cj«UÉ §AvÀÄ: ¤£ÀUÉ ¤Ã£ÉÃ, UɼÉAiÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤Ã£ÉÃ! CªÀjªÀgÀ £ÀA§ÄUÉAiÀÄ ªÀļÀ® gÁ²AiÀÄ ªÉÄïˉÉ ¨Á¼ÀªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄ ªÀÄÄV°UÉvÀÛj¸À°ºÉAiÀiÁ? ¤£ÀUÉ ¤Ã£ÉÃ, UɼÉAiÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤Ã£ÉÃ!

»ÃUÉ ªÀÄAvÀæ, ¨sÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ zÉʪÀ¤µμÉ×UÀ¼ÉA§ ¸ÀéAiÀÄA«¢üvÀ §AzsÀ£ÀUÀ½AzÀ «ªÉÆÃZÀ£ÉUÉÆAqÀ ªÀÄwUÉ CzÉà ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä ±Á¯ˉÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è dgÀVzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À ºÉƸÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹vÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


28

UÁA¢üà zÀ±Àð£À CzsÁåAiÀÄ DgÀÄ

£Á¤£ÀÆß ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ±Á¯ˉÁ«zÁåyðAiÀiÁVzÁÝUÀ, 1940QÌAvÀ »AzÉ, ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü ªÀÄrPÉÃjUÉ DUÀ«Ä¸À°zÁÝgÉA§ ¸ÀÄ¢Ý d£Àd¤vÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÉÆqÀV£À JgÀqÀÄ ªÁgÀ¥ÀwæPÉUÀ¼ÁzÀ `PÉÆqÀUÀÄ' ªÀÄvÀÄÛ `d£Àä¨sÀÆ«Ä'UÀ¼À°è «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. £À£ÀUɵμÀÄÖ CxÀðªÁ¬ÄvÉÆà E®èªÉÇà UÉÆwÛ®è, DzÀgÉ ªÀĺÁªÀåQÛAiÉƧâ, ²æÃPÀȵμÀÚ£ÀAxÀ CªÀvÁgÀ¥ÀÅgÀĵμÀ£ÉƧ⠪ÀÄÆvÀðgÀÆ¥ÀzÀ°è §gÀ°zÁÝ£ÉA§ ¸ÀAUÀw D¨Á®ªÀÈzÀÞgÉ®ègÀ°èAiÀÄÆ GvÁìºÀzÀ ºÉÆ£À®£ÀÄß ºÀj¹vÀÄÛ. CªÀgÀÄ §AzÉà §AzÀgÀÄ. D ªÀÄÄAeÁ£É gÁeÁ¹Ãn£À ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¸ÉÃjzÀÝ ¨sÀÆj d£À¸ÀASÉå £À£ÀßAxÀ J¼ÉAiÀÄjUÉ PÁªÉÃjà eÁvÉæAiÀÄ £É£À¥ÀÅ vÀgÀĪÀAwvÀÄÛ. DzÀgÉ J°èAiÀÄÆ UÀ®¨sÉ UÉÆAzÀ®«®è, J®èªÀÇ CZÀÄÑPÀlÄÖ, MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¢ªÀå ªÀiË£À ¸ÀªÀðªÁå¦AiÀiÁVvÀÄÛ. «¥ÀÅ® ¸ÀASÉåAiÀÄ°èzÀÝ SÁ¢Ã ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzsÁjà ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅgÀĵμÀ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀðvÀæ ²¸ÀÄÛ PÁAiÀÄĪÀ°è ªÀÄUÀßgÁVzÀÝgÀÄ. »A¢Ã ¨sÀd£ÉUÀ¼À£ÀÄß zsÀ餪ÀzsÀðPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸Àj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼É®è ªÉâPÉUÉ MvÁÛV ºÀÄ®ÄèºÁ¹£À°è PÀĽwzÉݪÀÅ. ¤jÃPÉë, G¯ˉÁè¸À, GvÁìºÀ, D£ÀAzÀ J®èªÀÇ zÀAqÉ«ÄÃj ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ ``¨sÉÆïˉÉÆà ¨sÁgÀvïªÀiÁvÁQà eÉÊ, ªÀĺÁvÁäUÁA¢üÃQà eÉÊ'' JA§ WÉÆõμÀuÉUÀ¼ÀÄ ¢VÝUÀAvÀUÀ¼À°è C£ÀÄgÀt¹zÀĪÀÅ. F J®è gÁUÀ ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄʪÀqÉzÀAvÉ CAa£À gÀ¸ÉÛAiÀįˉÉÆèAzÀÄ PÁgÀÄ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ C¥Àà£À ¸ÀºÀ¥Áp f.JA.ªÀÄAd£ÁxÀAiÀÄå, CzÀgÉƼÀVAzÀ E½zÀªÀgÀÄ UÁA¢üÃf! wÃgÀ ¸ÀgÀ¼À GqÀÄ¥ÀÅ, DzÀgÉ PÀAUÀ¼À°è C¥ÀǪÀð PÁAw, ªÉÆUÀzÀ°è «²µμÀÖ ¥Àæ¸À£ÀßvÉ, £ÀrUÉAiÀÄ°è «±ÉõμÀ ®ªÀ®«PÉ -- EªÀgÉà UÁA¢üÃf, ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ PÀtätÂ, zÉñÀzÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µμÀåªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄwÛzÀÝ zsÀ¤! F ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÆqÀ £À£Àß°è CzÉà «ÄAa£À ºÉÆ¼É ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀgÉ DV£À ªÉÆÃr ºÉÃV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ! [CAzÀ ºÁUÉ CAzÀÄ Erà PÉÆqÀV£À°è PÁgï EzÀݪÀgÀÄ JgÀqÉÆà ªÀÄÆgÉÆà ªÀÄA¢ PÁ¦ûü ¥ÁèAlgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. PÉÆqÀV£À PÉÆqÀÄUÉÊ PÀtð JAzÉà ¥ÀæSÁåvÀgÁVzÀÝ ªÀÄAd£ÁxÀAiÀÄå EªÀgÀ¯ˉÉÆè§âgÀÄ. EªÀgÉà ªÀĺÁvÀä UÁA¢üAiÀĪÀgÀ PÉÆqÀUÀÄ AiÀiÁvÉæ ªÉÃ¼É CªÀjUÉ ¸ÀévÀB ¸ÁgÀxÀå MzÀV¹zÀ »jAiÀÄgÀÄ.] ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ ¨sÀd£É, ¨sÁµμÀt, d£ÀgÀÄ ¸Á¯ˉÁV ªÉâPɪÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄ UÁA¢üÃfAiÀĪÀjUÉ C¦ð¸ÀÄwÛzÀÝ PÁtÂPÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ªÀÄPÀ̼À°èAiÀÄÆ ºÉƸÀºÀÄgÀÄ¥ÀÅ ©wÛzÀĪÀÅ. D ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §Ä¢ÞUÉ CxÀðªÁVgÀ¢zÀÝgÀÆ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ vÀnÖzÀÄݪÉA§ÄzÀÄ ¸ÀàµμÀÖ. £Á£ÀÆ K£ÁzÀgÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ GvÀÌmÉÃZÉÒ £À£Àß°è PÀÆqÀ GzÀ㫹vÀÄ. £À£À߯ˉÉèävÀÄÛ? Q«UÀ¼À°èzÀÝ a£ÀßzÀ ªÀAnUÀ¼À£ÀÄß ©ZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¸ÉÆÃvÉ, £ÉÆêÁ¬ÄvÀÄ ªÀiÁvÀæ. £À£Àß ZÀrØAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛeÉé£À°è CqÀVzÀÝ ¸ÀéAvÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ¨É½îAiÀÄ JAmÁuÉ £Átå DUÀ ZÀÄgÀÄZÀÄgÀÄ JA¢vÀÄ! ¨ÁæºÀät ¨sÉÆÃd£ÀUÀ¼À°è ¹PÀÄÌwÛzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ PÁ¹£À £ÁtåUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀzÀÄ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¨ÁåAQUÉ PÀlÖ¨ÉÃPÁVzÀÝ ºÀt. CzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÉ, ¸Á®Ä ¸ÉÃjzÉ, UÁA¢üÃf ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃzÉ, CªÀgÀ ¥ÁzÀ ªÀÄÄnÖ D £ÁtåªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ C¦ð¹zÉ, CªÀgÀÄ £À£Àß vÀ¯ˉÉ £ÉêÀj¹ K£ÉÆà ºÉýzÀgÀÄ, PÀÈvÁxÀð£ÁV ªÀÄgÀ½zÉ! ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ ¸Á®Ä `£ÁgÁAiÀÄt£ÉA¨ÉÆ £ÁªÀĪÀ ©wÛzÀ £ÁgÀzÀ zsÀgÉAiÉƼÀUÉ' £À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°è C£ÀÄgÀt¸ÀÄwÛvÀÄÛ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


29

¸Á»vÀåªÉ£ÉÆßqÀ®Ä CzsÁåAiÀÄ K¼ÀÄ

1932gÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ªÁ¶ðPÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ±Á¯ˉÉAiÀÄ «±Á® ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è K¥Àðr¸À¯ˉÁVvÀÄÛ. DUÀ 6 ªÀµμÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÁVzÀÝ £Á£ÀÄ D d£ÀeÁvÉæ, §UɧUÉAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ «£ÉÆÃzÁªÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄUÀߣÁVzÀÄÝzÀgÀ £É£À¥ÀÅAlÄ. r.«.UÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀëgÉAzÀÄ w½zÉ. ¨sÁµμÀtUÀ¼ÁªÀŪÀÇ £À£ÀUÉ CxÀðªÁUÀ°®è, CªÀ£ÀÄß D°¸ÀĪÀ ªÀåªÀzsÁ£ÀªÀÇ EgÀ°®è. DzÀgÉ D ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è Q±ÉÆÃgÀZÀAzÀæªÁt JA§ PÁªÀå£ÁªÀÄzÀ AiÀÄĪÀ vÉÃd¹éà PÀ« PÉ.«.¥ÀÅlÖ¥Àà£ÀªÀgÀÄ (vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀĪÉA¥ÀÅ JAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÀÄ) ªÉƼÀVzÀ PÁªÀå¥ÁAZÀd£Àå, PÉ.«.CAiÀÄågï ¥ÀæzÀ²ð¹zÀ AiÉÆÃUÁ¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©.JA.²æÃPÀAoÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ©wÛzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄAvÀæ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄïˉÉ UÁqsÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©Ãj £À£ÀUÉ ºÉƸÀ zÀȶÖAiÀÄ£Éßà PÉÆlÄÖªÀÅ. `PÀ£ÀßqÀPÀĪÀgÀ' JA§ PÁªÀå£ÁªÀÄ zsÀj¹ PÀªÀ£À, PÀvÉ, ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß VÃZÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ºÉƸÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, eÉÆvÉUÉ £À£ÀßµμÀÖPÉÌ ¥ÀŸÀÛPÀ £ÉÆÃr AiÉÆÃUÁ¸À£À ºÁPÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß ¦æAiÀÄ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼ÁzÀĪÀÅ. E¯ˉÉè®è aPÀÌ¥Àà £À£ÀUÉ M®«£À ªÀiÁUÀðzÀ²ð, aPÀ̪ÀÄä ¥ÀæxÀªÀÄ ±ÉÆæÃvÀÈ. £À£Àß ºÀÄZÁÑlUÀ¼É®èªÀÇ CªÀjUÉ ¦æAiÀĪÁUÀÄwÛzÀÄݪɣÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÁUÀ CªÀgÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀAwPÉUÉ ²gÀ¨ÁUÀÄvÉÛãÉ. D ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è r«fAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ PÀAzÀ¥ÀzÀå«zÀÄ: VjUÀ¼À PÀAzÀgÀUÀ¼À ¤gÀhÄðgÀUÀ¼À «¦£ÀUÀ¼À ªÀPÀæ¥ÀxÀUÀ¼ÀzÀgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ±ÀªÀÄPÀgÀ gÀÆ¥ÀAUÀ¼À£ÀjªÉÇqÉ ¤ÃA£ÀqÉzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ PÉÆqÀV£À ¨ÉqÀUÀA EzÀ£ÀÄß PÉýzÀ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ MqÀ£É ¹r¹zÀ ZÀmÁQ: ``MqÉzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ ¤ÃA PÉÆqÀV£À PÀqÀħA.'' JgÀqÀÆ ¤d. ¨Á¼É J¯ˉÉAiÀÄ ¸ÀÄgÀĽ PÉƼÀªÉUÉ ºÀzÀºÀĽ §AzÀ »lÖ£ÀÄß ºÉÆAiÀÄÄÝ ºÀ¨ÉAiÀÄ°è ¨ÉìĹ §r¸ÀÄwÛzÀÝ PÉÆmÉÖPÀqÀÄ©£À MAzÉÆAzÀÄ vÀÄtÄPÀÆ ¸ÁPÁëvï ©üêÀÄ£À UÀzÉAiÉÄÃ. E£ÀÄß EzÀPÉÌ DUÀ vÁ£Éà PÀqÉzÀ ªÉƸÀj¤AzÀ PÀ¯ˉɺÁQzÀ WÀªÀÄWÀ«Ä¸ÀĪÀ ªÀÄÈzÀÄ ¨ÉuÉÚAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÉÆqÀV£À eÉä£À ¸ÀªÀÄÈzÀÞ C©üµμÉÃPÀ ªÀiÁr ``C£ÀߧæºÀäzÀ zÉÃUÀÄ®zÉƼÀUÀqÉ ºÀUÀ®Æ EgÀļÀÆ an¦nUÀÄlÄÖªÀ ¨ÉAQ''UÉ C¦ð¹ ¥ÀÇuÁðºÀÄwUÉÊzÁUÀ ®©ü¸ÀĪÀ vÀÈ¦Û ªÀtð£ÁwÃvÀ. ¸ÀéUÀðzÉƼÀÄAmÉà D ¸ÀÄR? ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CAUÀ CxÀªÁ ¥sÀ®±ÀÄæwAiÀiÁV ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è PÉÆqÀUÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢vÀÄÛ. £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀºÀ¥Áp ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄQ ªÉÄÊ.±ÉÃ.C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀgÁAiÀÄgÀÄ EzÀgÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV vÀªÀÄä (¨ÁrUÉ) ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀàjUÉAiÀÄ°è ¸ÀAWÀzÀ UÀæAxÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉ¢zÀÝgÀÄ. F vÉgÀ£ÁV DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ªÁYäAiÀÄzÀ ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ CAzÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À°èAiÀÄÆ vÀ£Àß ¸ÀÄUÀAzsÀ ¥À¸Àj¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. CxÀðªÁ¬ÄvÉÆà E®èªÉÇà CAvÀÆ ¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß F UÀæAxÁ®AiÀÄ¢AzÀ JgÀªÀ®Ä vÀAzÀÄ N¢ n¥Ààt §gÉzÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£À ºÉƸÀ ¥ÀŸÀÛPÀPÉÌ ¨ÉÃrPÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝ. EªÉ®è §zÀ¯ˉÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è £ÀĸÀļÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ¢AzÀ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ §rÛ ¥ÀqÉ¢zÉÝ, vÀgÀUÀwAiÀÄ°è gÁåAPï «zÁåyð J¤¹PÉÆArzÉÝ. ºÀÄqÀÄUÁl ªÀiÁ¹ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ UÁA©üÃAiÀÄðªÉÇà UÀvÉÆÛà £À£ÀߣÀÄß DªÀj¹vÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀPÀĪÀgÀ£À ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ `PÉÆqÀUÀÄ' ªÀÄvÀÄÛ `d£Àä¨sÀÆ«Ä' JA§ ªÁgÀ¥ÀwæPÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ `ªÉÊZÁjPÀ' ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ `PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ §AzsÀÄ' ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¨É¼ÀPÀÄ PÁtÄwÛzÀÄݪÀÅ! £Á£ÉƧ⠨Á®PÀ« (¨Á®gÀ»vÀ PÀ¦) DVzÉÝ. ¥ÀzÀåUÀ¼É®èªÀÇ ¥ÀÅlÖ¥Àà£ÀªÀgÀ C£ÀÄPÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ªÉÊZÁjPÀ ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ©.JA.²æÃPÀAoÀAiÀÄå, r.«.UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ J.Dgï.PÀȵμÀÚ±Á¹ÛçAiÀĪÀgÀ PÀÈwUÀ½AzÀ®Æ ºÀħâ½îAiÀÄ `¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ' zÉʤPÀzÀ ¯ˉÉÃR£ÀUÀ½AzÀ®Æ ¥Àæ¨sÁ«vÀªÁzÀªÀÅ. ºÁªÉÃjAiÀÄ ²æà ±ÉõμÁZÀ® UÀæAxÀªÀiÁ¯ˉÉAiÀÄ ¥ÀvÉÛÃzÁj, LwºÁ¹PÀ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


30 ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÁtÂPÀ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ, PÉÆqÀV£À ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ `¯ˉÉÆÃPÀgÀºÀ¸ÀåzÀ' CzÀÄãvÀ ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, zsÁgÀªÁqÀzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯ˉÉ, «ÄAa£À§½î ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÀÝ GzÀÎçAxÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ £À£Àß ¸Á»vÀå vÀȵμÉ »AV¸À®Ä ¥ÀÅPÀÌmÉ ®©ü¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀÄÈvÀ PÀÄA¨sÀUÀ¼ÀÄ. C¥Àà ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà ¸ÀºÀPÁgÀ E¯ˉÁSÉAiÀÄ°è £ËPÀgÀgÁVzÀÝgÀµμÉÖ. CªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, ¯ˉÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É, ªÀĺÁ¸À¨sÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉëÃvÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¸ÀzÁ ¤gÀvÀgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉà PÉÆqÀV£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄƯˉÉUÀ¼À°è (GzÁºÀgÀuÉUÉ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ, PÁgÀÄUÀÄAzÀ, ¥ÉÇ£ÀßA¥ÉÃmÉ EvÁå¢) ©qÁgÀ ºÀÆr vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÁgÀUÀlÖ¯ˉÉ vÀAzÉ ªÀÄÆ£ÁðqÀÄ, £Á¥ÉÇÃPÀÄè, ¸ÀA¥ÁeÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ½îUÀ¼À°è ªÉÆPÁÌA ºÀÆr ¯ˉÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅ¢vÀÄÛ. CAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¥ÁPÀ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÉÆAzÀgÉ GAmÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ±Á¯ˉÉUÉ gÀeÉ zÉÆgÉvÁUÀ £Á£ÀÆ CªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj PÀqÁØAiÀĪÁV F ¸ÀéAiÀÄA¥ÁvÀPÀzÀ ²PÉë C£ÀĨsÀ«¸À¯ˉÉèÉÃPÁV §AzÁUÀ! CAiÀiÁavÀªÁV £Á£ÀÆ ¯ˉÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¥Àjtw UÀ½¹zÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ UÀtÂvÀzÀ ¸ÀAPÀ®£À, ªÀåªÀPÀ®£Á¢ ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀªÀÄðUÀ¼É®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ °Ã¯ˉÁeÁ®ªÁV C¥Àà£À£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀÄwÛzÉÝ. ¥sÀ°vÁA±À? ºÉaÑ£À ¨sÁgÀ ºÉÆgÀĪÀ ºÉÆuÉ. £À£ÀUÁzÀgÀÆ EzÀÄ RĶ PÉÆqÀÄwÛvÀÄÛ. ¸À¨sÉUÀ¼À°èAiÀÄ CmÁmÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ PÉƯˉÉ, ¸ÀºÀPÁgÀ vÀvÀézÀ ºÀ£À£À J®èªÀÇ £À£Àß ºÁ¸Àå ¥ÀæeÉÕUÉ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ UÁæ¸À MzÀV¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÉÆqÀV£À »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAeÉAiÀĪÀgÀÄ PÀAqÀÄ, PÉý, ¸À«zÀÄ §gÉzÀ `ºÀÄvÀÛj ºÁqÀÄ' £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ CvÀåAvÀ D¥ÁåAiÀĪÀiÁ£ÀªÁVvÀÄÛ. PÉÆqÀUÀÄ ºÉÃVvÀÄÛ? ¨ÉƪÀÄäVj¬ÄA ¥ÀŵμÀàVj ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¨É¼É¢Ã zÉñÀªÀÅ zsÀªÀÄð zÁ£ÀzÀ PÀlÄÖPÀlÖ¼É jÃw ¤ÃwAiÀÄ PÉÆñÀªÀÅ EzÀ£ÀÄß ¥ÀÇtð - DPÀÄlÖPÉÆrèÃ¥ÉÃmÉ (D¸ÉÃvÀÄ»ªÀiÁZÀ®ªÉA§AvÉ) - £ÉÆÃqÀĪÀ, C°èAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉlÖUÀ¼À£ÀÄß KgÀĪÀ, ºÀ®ªÁgÀÄ ºÉÆ¼É vÉÆgÉUÀ¼À°è d¼ÀPÀªÁqÀĪÀ ¸ÀÄAiÉÆÃUÀ vÀAzÉ aPÀÌ¥ÀàA¢gÀ eÉÆvÉ £À£ÀUÉ MzÀVvÀÄ. ¥sÀ®ªÁV ¸ÀºÀPÁgÀ PÀÄjvÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÉ, PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÉzÉ, ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß VÃazÉ. ªÉÄʱÉÃAiÀĪÀjUÉ £À£Àß §UÉÎ Cw±ÀAiÀÄ C©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw. MªÉÄä CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß «gÁd¥ÉÃmÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ C°èAiÀÄ «zÁåyð PÀªÀ£À¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¥ÉÇæÃvÁ컹zÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÉà §AvÀÄ ¤d. DzÀgÉ ªÉÄʱÉÃAiÀĪÀjAzÀ ªÉÄZÀÄÑ£ÀÄr §gÀ°®è, ``£ÉÆÃqÀAiÀÄå ¸ÀĪÀÄä£É ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃAiÀÄÝgÉ D UÀÄA¥ÀÅ ¥ÀzÀåªÁUÀzÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä bÀAzÀ¸ÀÄì PÀ°, F zÀȶ֬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀ PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀ幸ÀÄ. eÉÆvÉAiÀįˉÉèà ¥ÀæPÀÈw°Ã£À£ÁV ¨sÁªÉÇÃvÁìºÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÁªÀiÁfPÀ DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÀìPÀªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛ gÀÄa±ÀÄ¢ÞAiÀÄ£ÀÆß UÀ½¸ÀÄ. DUÀ vÀAvÁ£Éà ¤£Àß ±ÉÊ°, ¥ÀzÀåzÀ¯ˉÁèUÀ°Ã UÀzÀåzÀ¯ˉÁèUÀ°Ã, ªÀ¢üð¸ÀÄvÀÛzÉ'' JAzÀÄ ¨ÉÆâü¹ £ÁUÀªÀªÀÄð£À `bÀAzÉÆÃA§Ä¢ü' ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß NzÀ®Ä PÉÆlÖgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁPÀĪÀ «¢üAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹AiÀÄÆ PÉÆlÖgÀÄ. ®AiÀÄzÀ ªÀj¸É ªÉÆÃrUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÀÆ £À£À߯ˉÉèà ¤»vÀªÁVzÀÄÝzÀjAzÀ bÀAzÀ±Áê¸ÁÛçzsÀåAiÀÄ£À PÀptªÉ¤¸À°®è. PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀnvÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ: ¸ÀvÀvÀA JAvÀºÀ PÀµμÀÖ«ÄzÀðgÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ ºÀgÀĵμÀªÀ¤ÃªÀ vÀvÀéªÀzÀÄ PÁªÀÄzsÉãÀÄ PÁ«Ä¹zÀ¤ÃªÀAvÉ ¸ÀºÀPÁ gÀ vÀvÀé«ÃªÀÅzÀÄ PÁ«Ä¹zÀ£ÀÄ d£ÀUÉð! EzÉÆAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀiÁPÀëgÀ ZÀªÀÄvÁÌgÀ (¸ÀºÀPÁgÀ PÀÄjvÀÄ). DzÀgÉ bÀAzÀ¸ÀÄì ªÀiÁvÀæ UÉÆÃmÁ¼É! £ÁqÀºÀ§â `ºÀÄvÀÛj' PÀÄjvÀÄ §gÉzÀ bÀAzÀ¸Àì»vÀ PÀªÀ£À:

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


31 ªÀļÉgÁt ¸ÁVzÀ¼ÀÄ vÁAiÀĪÀÄ£É PÀqÉ ¨sÀgÀ¢ ¸ÀĽUÁ½, ZÀ½UÁ° ©Ã¹zÀĪÀÅ, ¸À¯ˉÉ, ªÀÄÄzÀ¢ ZÀ°¹zÀĪÀÅ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ, ZÀAqÁA±ÀÄ ºÀµμÀðzÀ° PÉ®vÉgÀ¢ zsÀgÀtÂAiÀÄ° vÉÆõμÀzÀ° PÀ¼ÉUÉÆAqÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA§tÚ vÁ½zÀĪÀÅ PɼÉAiÀiÁAiÀÄÄÛ ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ ¥ÀªÀ£À¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ £ÁqÀºÀ§â `PÉʯˉï¥ÉÇÃzÀÄ' CxÀªÁ `PÉÊzÀÄ¥ÉǼÀzÀÄ' PÀÄjvÀ PÉ®ªÀÅ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ: §¤ß UɼÉAiÀÄgÉ §¤ß atÚgÉ PÉÊzÀÄ¥ÉǼÀ¢£À ºÀ§âPÉ ªÀÄÄ£Àß »jAiÀÄgÀÄ ªÀiÁr £É¯ˉɹºÀ PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀzÀ PÀ§âPÉ ¨ÉÃUÀ §¤ßj UɼÉAiÀÄgÉ ¸ÁV §¤ßj ¨Á®gÉ! `UÁA¢üà d£À£À'zÀ §UÉÎ (PÀAzÀ ¥ÀzÀå): UÁA¢üAiÀÄ d£À£ÀzÀ PÀxÉAiÀÄA ªÀÄA¢UÉ w½¸À®UÀeɸÀÄvÀ£ÀA £É£ÉªÉA £ÁA ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ ¨Á® gÀa¹zÀÄzÉA¢AzÀÄ vÉÆgÉAiÀÄÄvÀ vÀ¥Àà w½zÉÆÃzÀĪÀÅzÉÊ ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÉ ©qÀĪÀ ªÉüÉUÉ (1942) £Á£ÀÄ PÀ«AiÀÄ®èªÉA§ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£À £À£ÀUÁAiÀÄÄÛ. C°èUÉ PÀ£ÀßqÀ PÀªÀ£À ¥Àæ¥ÀAZÀ CµμÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¥ÀzÀªÀiÁ°£ÀågÀ»vÀªÁ¬ÄvÀÄ!

UÀÄgÀÄ«£À UÀįˉÁªÀÄ£ÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ CzsÁåAiÀÄ JAlÄ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ±Á¯ˉÉAiÀÄ PÉÆ£É ªÀµμÀð, 1938-39, Erà PÉÆqÀVUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÀÝ ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉë §gÉzÉ. D ¨ÉøÀUÉ gÀeÉAiÀÄ°è C¥Àà PÉÆqÀUÀÄ f¯ˉÁè ²PÀëuÁ¢üPÁj ¹.JA.gÁªÀÄgÁAiÀÄgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÉÃnAiÀiÁzÀgÀAvÉ. CªÀgÀÄ C¥Àà£À UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀgÀÄ, £ÀªÀÄä £ÉAlgÀÄ PÀÆqÀ. ¸ÀzÁ ªÀiˤ ªÀÄvÀÄÛ PÀlÄÖ¤nÖ£À F »jAiÀÄ C¢üPÁj CAzÀÄ wÃgÀ C¤jÃQëvÀªÁV ºÀ¸À£ÀÄäTUÀ¼ÁV £ÀÄrzÀgÀAvÉ, ``wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå! ¤£Àß ªÀÄUÀ ¯ˉÉÆêÀgï ¸ÉPÀAqÀjAiÀÄ°è Erà f¯ˉÉèUÉà ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£À UÀ½¹zÁÝ£É, PÀuÉÆÃ! ZÉ£ÁßV N¢ ªÀÄÄAzÉ §gÀ°.'' »ÃUÉ vÀĸÀÄ dA§¸À»vÀ £Á£ÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÉAiÀÄ ªÉÄlÖ®Ä ºÀwÛzÉ (1939). C°è £À£Àß ¨sÀ«µμÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀj¹zÀ UÀÄgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ºÉ¸Àj¸À¯ˉÉèÉÃPÁzÀªÀgÀÄ f.J¸ï.PÉñÀªÁZÁAiÀÄð, J.¦.²æäªÁ¸ÀgÁªï, Dgï.ºÀj±ÉuÉÊ, ¦.¹.GvÀÛAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ eÉ.UÀuÉñÀgÁªï. £À£ÀUÉ fJ¸ïPÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÆß J¦J¸ï «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÆß DgïJZïJ¸ï UÀtÂvÀªÀ£ÀÆß ¦¹AiÀÄÄ EAVèµμÀ£ÀÆß eÉfDgï fêÀ£ÀzÀȶÖAiÀÄ£ÀÆß vÀªÀÄä £ÀqÉ£ÀÄr§UÉUÀ½AzÀ ¨ÉÆâü¹zÀ ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵμÀgÀÄ. CªÀgÀÄUÀ½VzÀÝ ªÀÈwÛ¤µμÉ×, eÁÕ£ÀvÀȵμÉ, ¨ÉÆÃzsÀ£ÀP˱À®, «zÁåyð¥ÉæêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤B¸ÁéxÀð¨sÁªÀ C£À£Àå. EA¢UÀÆ £À£Àß ºÀA§® JAzÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ D ªÀĺÁvÀägÀÄUÀ¼À JvÀÛgÀ ©vÀÛgÀ ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁ¢ÃvÉÃ? MªÉÄä fJ¸ïPÉAiÀĪÀgÉÆqÀ£É «£ÁPÁgÀt `PÁ¼ÉUÀ'Q̽zÉ! PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÁÖçAUï ªÀÄvÀÄÛ M§â PÀ« JAzÀÄ ©ÃUÀÄwÛzÀÝ £Á£ÀÄ ¥Àæ§AzsÀ §gÉAiÀÄĪÁUÀ DzÀµμÀÄÖ QèµμÀÖ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÆß PÀpt¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼À£ÀÆß §¼À¹zÉ, «avÀæ CPÀëgÀ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÉ: PÁ£ÁÛgÁ£ÀÛgÀzÀ°è ¥ÀæPÁ±À±ÀÆ£Àå, ¸ÀÄYÌ, ¸ÀÄ¥ÀÛ¸ÁªÀÄgÀÜ÷å, zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À EvÁå¢. Erà ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß w¢Ý ªÀÄgÀħgÉzÀÄ fJ¸ïPÉ »vÉÆÃQÛ ºÉýzÀgÀÄ, ``¥ÀzÀUÀ¼À C§âgÀzÀ°è «µμÀAiÀÄ ªÀĸÀ½zÉ. ¸ÀgÀ¼ÀªÁV §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. E£ÀÄß C£ÀÛgÀ, ¸ÀÄYÌ ªÀÄÄAvÁzÀ «avÀæ «PÀÈvÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀ, EªÀ£ÀÄß CAvÀgÀ, ¸ÀÄAPÀ JAzÉà §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. w¢ÝzÀ F ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀħgÉzÀÄ £Á¼É vÉÆÃj¸ÀÄ.''

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


32 ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ KgÀÄ, «ÄÃ¸É §gÀĪÁUÀ zÉñÀ PÁtzÉA§ ©ÃUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼À JzÀÄgÀÄ DzÀ ªÀÄÄR¨sÀAUÀ ªÀÄÄ¥ÀÅöàjUÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼À JzÀÄgÀÄ ªÀįˉÉvÉ, ``£Á£ÉãÀÆ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁr®èªÁzÀÝjAzÀ F EA¥ÉǹµμÀ£ï (ªÀÄgÀħgÀªÀtÂUÉ) ªÀiÁqÀ¯ˉÁgÉ'' JAzÉà ©mÉÖ. ``ºÁUÁzÀgÉ £À£Àß vÀgÀUÀwUÉ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀæªÉò¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è, ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ'' J£ÀߨÉÃPÉà D ªÀÄƪÀvÀÛgÀ dªÀé¤UÀgÀÄ! PÁ蹤AzÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃzÉ, MAzÀÄ ªÁgÀ ZÀqÀ¥Àr¹zÉ, ±Á¯ˉÉAiÀÄ°è EzÉÆAzÀÄ zÉÆqÀØ UÀįˉÁè¬ÄvÀÄ. D ªÀÄÄAeÁ£É RÄzÀÄÝ fJ¸ïPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉà §AzÀgÀÄ, £À£Àß PÉʬÄAzÀ¯ˉÉà PÁ¦ûü ¥ÀqÉzÀÄ PÀÄrAiÀÄÄvÀÛ, ``KPÉ F ªÉÆAqÀÄvÀ£À? ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉªÉÄäAiÀÄ «zÁåyðAiÀÄ®èªÉÃ? EA¢¤AzÀ vÀgÀUÀwUÉ ¨Á, eÁÕ£À²RgÀªÉÃgÀ®Ä ªÉÆzÀ® DªÀ±ÀåPÀvÉ «£ÀAiÀÄ'' JA§ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ. £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA© PÀtÄÚUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ªÉÆUɬÄvÀÄ. C£ÉÃPÀ ªÀµμÀðUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄ F ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ-©üõμÀä ªÁUÀÄåzÀÞ £É£ÉzÀÄ £Á«§âgÀÆ ¥ÉÇUÀzÀ¸ÁÛV £ÀPÀÌzÀÄÝAlÄ. J¦J¸ï ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¸À»vÀ PÀ°¹zÀ «eÁÕ£À, DgïJZïJ¸ï UÀtÂvÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ PÉÆlÖ M¼À£ÉÆÃl, ¦¹AiÀÄÄ C©ü£ÀAiÀÄ¥ÀǪÀðPÀ ¨ÉÆâü¹zÀ ±ÉÃPï¹àAiÀÄgï £ÁlPÀ, eÉfDgïCªÀgÀ ¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£À, DmÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ GqÀÄ¥ÀÅvÉÆqÀ¥ÀÅUÀ¼À°è wÃgÀ ¸ÀºÀdªÁV JzÀÄÝ «Ä£ÀÄUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄnvÀ£À C£ÁåzÀȱÀªÁVzÀÄݪÀÅ -- £ÀªÀÄUÉ®è role model DVzÀÄݪÀÅ. £ÀªÀÄä ræ¯ˉï ªÀiÁ¸ÀÖgï ©zÀÝAiÀÄå£ÀªÀgÀzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÉÄà ªÀåQÛvÀé, ©qÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ. CªÀgÀÄ MAzÀ£ÉAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è PÁzÁrzÀ «ÃgÀgÀAvÉ, C¥Àà¤UÀÆ ªÉÄõμÁÖçVzÀݪÀgÀÄ, §æºÀäZÁj, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ˉÉAiÀÄ ªÀÄƯˉÉ PÉÆoÀrUÀ¼ÉgÀqÀgÀ°è CªÀgÀ ªÁ¸À, ºÀwÛgÀªÉà EzÀÝ ¨ÉÆÃrðAUï ºË¸ï£À°è DºÁgÀ, zÉÆqÀØ D¼ÀÄ, PÀqÀÄPÀpt ªÀÄÄR¨sÁªÀ, eÉÆvÉUÉÆAzÀÄ C¯ˉÉìõμÀ£ï £Á¬Ä. £ÀrUÉ C¥Ààl «Ä°lj. ªÀiÁw£À°è ¥Àæw £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀ §èr CxÀªÁ ¨Á¸ÀÖqïð. PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ PÉÆqÀªÀ ¨sÁµμÉ DrzÉÝà E®è. zsÀgÉV½zÀ F AiÀĪÀÄzsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ºÉʸÀÆÌ°£À°è £ÀªÀÄUÉ ºÁQ, ¥sóÀÅmï¨Á¯ˉï ªÀÄvÀÄÛ QæPÉmï, eÉÆvÉUÉ ræ¯ˉï PÀ°¸À®Ä §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀjUÉ ræ¯ˉï¤AzÀ «£ÁAiÀÄw. C¼Éîò ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁ ²ÃvÀ¦ÃrvÀ£ÁVzÀÝ £Á£ÀÄ Dl¢AzÀ §®Ä zÀÆgÀ. »ÃUÁV ræ¯ˉï PÀqÁØAiÀĪÁVvÀÄÛ, ªÁgÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw. £ÀªÀÄä£Éß®è JvÀÛgÀªÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À°è ¤°è¹ ¯ˉÉ¥sóïÖ, gÉÊmï, ¯ˉÉ¥sóïÖ, gÉÊmï ªÀÄÄAvÁV PÀªÁAiÀÄw, ªÀÄvÉÛ CzÉà PÀæªÀÄzÀ°è Nl, C®èzÉà ºÉÊ dA¥ï, ¯ˉÁAUï dA¥ï, PÁæ°AUï ªÀÄÄAvÁzÀ PÀpt ²PÉëUÀ½UÉ UÀÄj¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ZÀÆgÀÄ vÀ¦àzÀgÀÆ §èr ¸À£ÀߥÉà ¹£Àßgï (bloody   son   of   a   sinner) ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀiÁZÀð£É ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVvÀÄÛ. £À£Àß ¸ÁÜ£À `PÁPÀ ¸ÀAWÁvÀzÉÆ¼ï ¹®ÄQzÀð PÉÆÃV¯ˉÉAiÀÄ ªÀÄjAiÀÄAvÉ' (®QëöäñÀ) EvÀÄÛ. EAxÀ MAzÀÄ ¸ÀAeÉ F avÀæUÀÄ¥ÀÛ £ÀªÀÄä£Éß®è ¨ÉÃgÉAiÉÄà MAzÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ M¼À¥Àr¹ ªÀÄvÉÛ ¨ÉÊzÀgÀÄ: PÉñÀ«£Áå¸ÀzÀ ªÉÄïˉÉ CªÀgÀ UÀÈzsÀæzÀȶÖ. ``F ¹£ÉªÀiÁ ¥sóÁåµμÀ£ï J®è ¨ÉÃqÀ. £Á¼É ¸ÀAeÉ M¼ÀUÉ ¤ÃªÉ®è vÀ¯ˉÉPÀÆzÀ®£ÀÄß CzsÀð EAaVAvÀ ºÉaÑ®èzÀAvÉ ¨ÉÆý¹ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E®èªÁzÀgÉ £Á£Éà ¤ªÀÄUÉ ºÀeÁªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, eÉÆÃPÉ'' JAzÀÄ C¥Ààl EAV趣À°è UÀÄqÀÄVzÀgÀÄ. £Á£ÀAvÀÆ ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀ£ÁzÉ. ªÀÄgÀĪÀÄÄAeÁ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÀÄ®£Á¦vÀ £ÀAd¥Àà£À PÀvÀÛj ªÀÄvÀÄÛ «Ä±À£ÀÄUÀ½UÉ ²gÀ PÉÆmÉÖ, ªÀÄAqɨÉÆüÀ£ÁzÉ! ``K¤zÀÄ C¸ÀºÀå? PËëgÀPÉÌ PÁ¯ˉÁPÁ® ¨ÉÃqÀªÉÃ? EªÀvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ. K£ÀÄ ¤£ÀߪÀ¸ÉÜ?'' JAzÀÄ vÀAzÉ UÀÄqÀÄVzÁUÀ ©zÀÝAiÀÄå ªÉÄõμÀÖç ¸ÀÄVæêÁeÉÕ §UÉÎ ºÉýzÉ. EªÀgÀÄ C¥Àà¤UÀÆ ªÉÄõμÀÄÖç DVzÀÝgÀAvÉ. ¸Àj C¥Àà £ÉÃgÀ CªÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÀÄ¥ÀÅvÀæ¤UÉÃPÉ F ²PÉë, CzÀÆ F CªÀÄAUÀ¼À ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ¯ˉÉèAzÀÄ PÉýAiÉÄélÖgÀÄ. ``¯ˉÉÆà wªÀÄä¥ÀàAiÀiÁå! CzÀÄ ¤£Àß PÀÄnÖUÀ®èªÉÇà £Á ºÉýzÀÄÝ, D ±Élæ, ¸Á§gÀ PÀÄnÖUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä QtÚUÀ½UÉ PÀuÉÆÃ!'' JAzÀgÀAvÉ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


33

CAzÀºÁUÉ PÉÆqÀªÀgÀ SÁ¸ÀV £ÀÄrUÀ¼À°è CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ɮègÀÆ QtÚgÀÄ, G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÄnÖUÀ¼ÀÄ. »ÃUÉ £Á£ÉƧ⠥ÀlÖ PÀÄnÖ (¨sÀlÖgÀ ºÉÊzÀ). ©zÀÝAiÀÄå ªÉÄõμÀÖç PÀ¯ˉÁ¬Ä ræ¯ˉï JAzÉà F WÀl£É ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À £À£Àß ªÀÈwÛfêÀ£ÀzÀ°è ¥ÀÅ£ÀgÀªÀvÀj¹vÀÄ! (£ÉÆÃr: `J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ' ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è `PÉÆlÖªÀÄÄrAiÀÄ°è PÉÆlÖ ªÀÄÄr' CzsÁåAiÀÄ) §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ WÀl£ÉUÀÆ, D PÀëtzÀ°è CzÀÄ JµμÉÖà C¸ÀºÀ¤ÃAiÀĪÁVzÀÝgÀÆ, ¸ÁÜ£À«zÉÝà EzÉ. ©zÀÝAiÀÄå ªÉÄõμÀÖç PÀ¯ˉÁ¬Ä ræ¯ˉï C£ÀĨsÀªÁ£ÀAvÀgÀ £Á£ÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹éà ºÀ½AiÀÄvÉÆqÀVzÉ? E®è. ªÀÄÄAzÉ 1952gÀ°è £Á£ÀÄ ¸ÉãÁ²PÀët ¥ÀqÉzÀÄ J£ï¹¹ C¢üüPÁjAiÀiÁV ªÀÄgÀ½zÁUÀ ªÉÆzÀ®Ä ©zÀÝAiÀÄå ªÉÄõμÀÖç°èUÉ ºÉÆÃzÉ, D ºÀtÄÚ ºÀtÄÚ ªÀÄÄzÀÄPÀgÀ D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉýzÉ, ``¸Àgï! CAzÀÄ ¤ÃªÀÅ £À£Àß°è PÀªÁAiÀÄw ©Ãd ©wÛ¢j. EAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ £Á£ÀÄ CzÀgÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß PÀÈvÀdÕvÁ¥ÀǪÀðPÀªÁV C¦ð¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.'' ºËzÀÄ, Madras Regimental   Centre,   Wellington,   OotyAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÉãÁ²PÀët ¨sÁAqÀzÀ°è £Á£ÀÄ G£ÀßvÀ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è GwÛÃtð£ÁVzÉÝ! («ªÀgÀUÀ½UÉ £ÉÆÃr `J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ' ¥ÀŸÀÛPÀ.) ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµμÀðUÀ¼À°èAiÀÄÆ £À£ÀUÉ UÀtÂvÀ, «eÁÕ£À, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ CAPÀUÀ¼À°è MAzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ®©ü¸ÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÁV C£ÉÃPÀ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è ¯ˉÉPÀÌ ºÉý¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ§AzsÀ w¢Ý¹PÉƼÀî®Ä §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. `PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄ PÉgÉUÉ ZÉ°è ªÀgÀªÀ ¥ÀqÉ' JA§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁoÀ. CªÀgÉ®ègÀ eÉÆvÉ £Á£ÀÄ zÀÄrzÉ, £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì C¢üPÀ ¤²vÀªÁ¬ÄvÀÄ, ¸ÉßúÀ ªÀ¢üð¹vÀÄ. ¤d, `PÉÆlÖzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÊalÖzÀÄÝ ¥ÀgÀjUÉ.'

£ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ MA§vÀÄÛ fJ¸ïPɪÉÄõμÀÄÖç §ºÀıÀÄævÀgÀÄ: ©J¸ï¹ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁVzÀÄÝzÀjAzÀ EAVèµμï, PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¨sÁµμÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ «eÁÕ£À «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¨ÉÆâü¸À§®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV PÀ°¹zÀgÀÄ: QèµμÀÖ «µμÀAiÀÄUÀ½UÉ «ªÀgÀuÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ²¸ÀÄÛUÀ¼À°è CªÀÅUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ PÀÄjvÀÄ vË®¤PÀ ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ®AvÀÆ CªÀgÀ GvÁìºÀzÀ ºÉÆ£À®Ä zÀAqÉ «ÄÃj ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ²æÃgÁªÀÄ£À PÀ¦¸ÉÊ£Àå £ÀPÀëvÀæ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÆß «ÄÃjvÀÄÛ JA§ ºÉÆðPÉ MAzÀÄ ¥ÁoÀzÀ°èvÀÄÛ. fJ¸ïPÉAiÀĪÀgÀÄ F G¥ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CPÀâgï-©ÃgÀ§¯ˉï ¥ÀæPÀgÀt¢AzÀ DAiÀÄÝ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß G¯ˉÉèÃT¹zÀgÀÄ. vÀÄA©zÀ D¸ÁÜ£ÀzÀ°è ZÀPÀæªÀwð CPÀâgï JwÛzÀ ¥Àæ±Éß, ``DPÁ±ÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¸ÀASÉå JµμÀÄÖ?'' D¸ÁÜ£À¥ÀArvÀgÉ®ègÀÆ ªÀiË£À. PÉÆ£ÉUÉ DvÀ ©ÃgÀ§®£À£Éßà PÀÄjvÀÄ F ¥Àæ±Éß PÉýzÀ. FvÀ£À GvÀÛgÀ, ``¥Àæ¨sÀÆ! EAzÀÄ gÁwæ ¥ÀÇwð Jt¹ £Á¼É ªÀÄÄAeÁ£É ¸À¤ßzsÁ£ÀPÉÌ §AzÀÄ GvÀÛgÀ M¦à¸ÀÄvÉÛãÉ.'' D gÁwæ DvÀ JA¢VAvÀ®Æ ªÉÆzÀ¯ˉÉà ªÀÄ®VzÀ. ªÀÄgÀÄ¢£À §®ÄvÀÆPÀzÀ ¨sÀwðUÉÆÃtÂaîªÀ£ÀÄß JwÛ£À UÁrUÉ ºÉÃj EzÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ D¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÉgÀ½zÀ. C°è £Á®ÄÌ ªÀÄA¢ ¥ÀlĨsÀlgÀÄ F ºÉÆgÀ¯ˉÁgÀzÀ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß PɼÀV½¹ PÀµμÀÖ¥ÀlÄÖ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CgÀ¸À£À ªÀÄÄA¢lÖgÀÄ. J®èjUÀÆ PÀÄvÀƺÀ®, MUÀlÄ. ©ÃgÀ§¯ˉï UÀA©üÃgÀªÁV £ÀÄrzÀ, ``gÁeÁ! £ÀPÀëvÀæ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß F UÉÆÃtÂaîzÀ°è »r¢nÖzÉÝãÉ. ¤Ã£Éà §AzÀÄ EzÀgÀ ºÉÆ°UÉ ©aÑ D ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.'' CPÀâgï ºÁUÉAiÉÄà ªÀiÁrzÀ. PÀAqÀzÉÝãÀÄ? ªÀÄgÀ¼À PÀtUÀ¼À ¤©qÀ ªÉÆvÀÛ! ºÉÃUÉ F PÀtUÀ¼À JtÂPÉ C¸ÁzsÀåªÉÇà ºÁUÉ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À UÀt£É PÀÆqÀ JA§ÄzÀÄ zsÀé¤. JA¢£ÀAvÉ ©ÃgÀ§®£À eÁuÉäUÉ J®ègÀÆ vÀ¯ˉÉzÀÆVzÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


34 F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß vÀ£ÀäAiÀÄ£ÁV D°¹zÉ. ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ £À£Àß vÀ¯ˉÉAiÀÄ°è EzÉÆAzÀÄ ºÉƸÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß ©wÛvÀÄ: £Á£ÉÃPÉ ªÁ¸ÀÛªÀ UÀt£ÉAiÀÄ£Éßà ªÀiÁr F MqÀ¦UÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ±ÉÆâü¸À¨ÁgÀzÀÄ? D EgÀļÀÄ gÁeÁ¹Ãn£À UÀÄqÉØAiÀÄ PÉÆrAiÀÄ°è ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ¢±ÉUÀ½UÉ ªÀÄÄRªÀiÁr PÀĽvÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ JAlĪÀÄA¢ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÀÄ -M¨ÉÆâ§â MAzÉÆAzÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è PÁtÄwÛzÀÝ vÁgÉUÀ¼À£ÀÄß DUÁUÀ¯ˉÉà Jt¹ §gÉ¢qÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀAaPÉ. ªÀÄgÀĪÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ ºÉÆA§tÚ «Ä£ÀÄUÀĪÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ ¤µμÉ׬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀ F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ £ÀªÀÄUÀgÀÄ»zÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉ ¨ÉÃgÉAiÉÄÃ: EzÀÄ C¸ÁzsÀå ¸ÁºÀ¸À, PÀ¥ÉàUÀ¼À£ÀÄß vÀPÀÌrAiÀÄ°è vÀÆUÀĪÀ «¥sÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀß! FUÀ PÀAqÀ Cj®Ä E£ÉÆßAzÀÄ PÀët PÁtzÀÄ, K£ÀÆ E®è J£ÀÄߪÀ°è £Á¤°èzÉÝÃ£É JAzÀÄ CtQ¸ÀĪÀ jÃw £ÀPÀëvÀæ eÉÆA¥ÉAiÉÄà ¥ÀævÀåPÀë. F ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÁ£ÉéõμÀuÉ ¸ÁPÁëvï ²æÃgÁªÀĤUÀÆ ¥ÀjºÀj¸À¯ˉÁUÀzÀ ¸ÀªÁ®Ä. E£ÀÄß J¦J¸ïCªÀgÀÄ ªÀÄÆwðªÉvÀÛ «eÁÕ£ÀªÉA§ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. ±Á¯ˉÉAiÀÄ°èAiÀÄ EªÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀÄA¢gÀ astronomy(a)¬ÄAzÀ     zoology(z)ªÀgÉV£À «eÁÕ£À ªÀ¸ÀÄÛ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀĪÉà DVvÀÄÛ. EªÀgÀÄ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ »rzÀÄ vÉÆÃj¹ «ªÀj¸ÀĪÀ ¥Àj C£À£ÀåªÁVvÀÄÛ. CAzÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ MAzÀÄ LwºÀå EªÀgÉAxÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¥ÀjtvÀªÀÄw J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¤zÀ±Àð£À. fêÀAvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj ¸ÁAzÀævÉ ¤Ãj£ÀzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ¤±ÀÑ® ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ ªÉÄïˉÉ C¯ˉÁèqÀzÉ ªÀÄ®VzÀgÉ ªÀÄgÀzÀ PÉÆgÀr£ÀAvÉ vÉî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV vÀQð¹zÀ £ÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ ¸ÉÃjzÀ vÀgÀÄtzÀ°è, ²æà NAPÁgÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ «±Á® PÉgÉ ¤ÃgÀºÁ¹£À ªÀÄ®UÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀAvÉ, F¸ÀÄ PÀ°wgÀzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀÄUÀ½UÉ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃUÀÄðrzÀÄ PÀAUÁ¯ˉÁzÀgÀAvÉ, EªÀgÀ ¨ÉƨÉâ PÉýzÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ zsÁ«¹ §AzÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß JwÛ ºÁQ ¨É¤ßUÉgÀqÀÄ UÀÄ¢Ý PÀÄr¢zÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀQ̹zÀgÀAvÉ! ªÀÄÄAzÉƪÉÄä F¸ÀÄ PÀ°vÀ £Á£ÀÄ EzÉà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀiÁr PÁgÀt PÀAqÀÄPÉÆAqÉ: fêÀAvÀ ªÀåQÛ ¤Ãj£À ªÉÄïˉÉ ªÀÄ®VzÁUÀ, CzÀÆ F¸ÀÄ PÀ°wgÀzÁvÀ, vÀĸÀĪÁzÀgÀÆ PɼÀªÀÄÄR MvÀÛqÀ ©ÃgÀÄvÁÛ£É, EzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄļÀÄV¸À®Ä ¸ÁPÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄļÀÄUÀ°®èªÉA§ÄzÀÄ PÀAqÀAvÉAiÉÄà EzÉ. ``C«¨sÁdå ¸ÀASÉåUÀ¼À (prime   numbers) «vÀgÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀĪÀ£ÁßUÀ°Ã CªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ§®è ¸ÀÆvÀæªÀ£ÁßUÀ°Ã E°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ UÀÄgÀÄw¸À¯ˉÁV®è'' JAzÀgÀÄ UÀtÂvÀUÀÄgÀÄ DgïJZïJ¸ï. F «µμÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀoÀå¨sÁUÀªÁVgÀ°®è. £ÁUÉñÀ JA§ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀ¥Áp AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀtÂvÀ ZÀªÀÄvÁÌgÀzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ N¢ ºÉÃUÉ ªÉÆzÀ® ºÀ®ªÀÅ C«¨sÁdå ¸ÀASÉåUÀ¼ÁzÀ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß `GzÀÄj¸À§®è' ¸ÀåªÀÄAvÀPÀªÀÄt n2+n+41 JA§ `¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É'AiÀÄ£ÀÄß vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¹ ©ÃVzÀ. nUÉ 0, 1, 2, 3 ªÀÄÄAvÁV ¨É¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß DzÉò¹zÁUÀ F ¥sÀ®£À `GzÀÄj¸ÀĪÀ' ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 41, 43, 47, 53 EvÁå¢. EªÉ®èªÀÇ C«¨sÁdåUÀ¼ÉÃ. £ÁªÉ®è zÀAUÁV «ÄPÀ«ÄPÀ PÀtÄÚ©mÉÖªÀÅ. EvÀgÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¯ˉÉPÀÌ PÀÄjvÀAvÉ UÀnÖPÀļÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂvÀ£ÁVzÀÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄÆPÀ£ÁVzÉÝ. ±ÉuÉʪÀiÁµμÀÄÖç £ÁUÉñÀ£À ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ºÉÆUÀ½ §½PÀ nUÉ 40£ÀÄß DzÉò¹ ¸ÀgÀ½ÃPÀj¸À®Ä DvÀ¤UÉà ºÉýzÀgÀÄ. CªÀ¤UÉ zÉÆgÉvÀ ¨É¯ˉÉ 1601. ``EzÀgÀ ªÀUÀðªÀÄÆ® ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀÄ'' JAzÀgÀÄ. D±ÀÑAiÀÄð, CzÀÄ 41. ``CAzÀªÉÄïˉÉ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ ¥sÀ®£À ¸ÁªÀðwæPÀªÁzÀzÀÝ®è, C®èªÉÃ?'' JAzÁUÀ Erà vÀgÀUÀw CªÁPÁ̬ÄvÀÄ, UÀÄgÀÄUÀ¼À eÁuÉäUÉ ¨ÉgÀUÀÆ D¬ÄvÀÄ. F WÀl£É £À£Àß C¹ävÉUÉÆAzÀÄ ¸ÀªÁ¯ˉÁ¬ÄvÀÄ: CAxÀ ¸ÁªÀðwæPÀ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß JAzÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ UÀÄgÀÄ«£À »jªÉÄAiÀÄ£ÀÆß E°è zÁR°¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀzÉà MAzÀÄ ¸ÀAUÀw ªÀiÁvÀæ ¤gÀƦ¸À®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ: D ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀ eÁÕ£À¤µμÉ×, ¨ÉÆÃzsÀ£ÉÆÃvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ ²µμÀåªÁvÀì®å C¥ÁgÀ. ¸ÀA§¼À wÃgÀ PÀrªÉÄ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


35 ¸ÀA¸ÁgÀ¸ÀªÀĸÉå §®Ä dn®, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄ£ÀßuÉ CµμÀÖPÀ̵μÉÖ (d£À EªÀgÀ£ÀÄß `ªÀiÁµμÁÖ' JAzÀÄ KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ¤PÀȵμÀÖªÁV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÉà ªÁrPÉ, `AiÀiÁªÀ ªÀÈwÛUÀÆ £Á¯ˉÁAiÀÄPÁÌzÀªÀ ªÀiÁµμÀÖ£ÁzÀ' JA§ÄzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£À ºÉýPÉ). EAwzÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀ½vÀÛ fêÀ£ÀzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ¨Á½¨É¼ÀVzÀ fêÀ£À±ÉÊ° C£ÀÄ¥ÀªÀÄ. D ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄUÀ¼À CPÀÈwæªÀÄ ¤µμÁ̪ÀÄ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¸Àäj¸ÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°è fJ¸ïJ¸ï `²æà PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀjUÉ --' ¸À°è¹gÀĪÀ PÀªÀ£À£ÀªÀÄ£ÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀYÂÛUÀ¼ÀÄ £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛªÉ: JµμÉÆÖAzÀÄ Qð PÉÊUÀ¼À£ÀÄ zÁ£À ªÀiÁr¢ÝÃj ªÁvÀì®å¢AzÀ; £Á£ÀjAiÀÄzÀ£ÉÃPÀ ¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄ vÉgÉ¢¢ÝÃj £À£ÉÆß¼ÀUÉ; PÀnÖ ºÀgÀ¹¢ÝÃj PÀ£ÀßqÀzÀ PÀAPÀtªÀ£ÀÄß PÉÊUÉ.

¨ÁæºÀätgÀ Nt CAzÀÄ CzsÁåAiÀÄ ºÀvÀÄÛ

ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è £Á«zÀÝ £É¯ˉÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÁæºÀätgÀ Nt CxÀªÁ PÉÃj, gÁd¨sÁµμÉ EAV趣À°è Brahmin Valley.   E°èAiÀÄ ºÉaÑ£À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÁæºÀätgÀªÀÅ ¤d, DzÀgÉ PÉÆqÀªÀgÀ §AUÉèUÀ¼ÀÄ (bungalows), EvÀgÀ PÉÆêÀÄÄUÀ¼ÀªÀgÀ ©qÁgÀUÀ¼ÀÄ, wÃgÀ §qÀªÀgÀ PÀÄnÃgÀUÀ¼É®èªÀÇ F ªÀtðªÀÄAiÀÄ £ÉÃAiÉÄÎAiÀÄ C«¨sÁdå CAUÀUÀ¼ÁVzÀÄݪÀÅ. ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À eÁw, DZÁgÀ, PÀæªÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀzÀ°è JAzÀÆ AiÀiÁgÀ vÀ¯ˉÉAiÀÄ£ÀÆß PÉÆgÉAiÀÄ°®è. PÁgÀt, CAzÀÄ J®èjUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÀÄÝzÀÄ GzÀgÀA¨sÀgÀuÉ, ¸Áé©üªÀiÁ£À, ¸ÀA¸ÀÌöÈw¥ÉæêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæeÉÕ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV EªÀÅ G¹gÁlzÀAvÉ §zÀÄQ£À CAUÀUÀ¼Éà DVzÀÄݪÀÅ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À ºÁ¢AiÀÄ MAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è C±ÀévÀÜPÀmÉÖ gÁgÁf¸ÀÄwÛvÀÄÛ. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÉÆmÉÖ KjzÀgÉ ¨ÁuɪÉÆmÉÖ (zÉÃZÀÆgÀÄ). JzÀÄgÀÄ ¢±ÉUÉ ¸ÁVzÀgÉ UÁgÉÃvÉÆÃl. EzÉÆAzÀÄ «±Á® QæÃqÁAUÀt. EzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ PÀ®Äè, EnÖUÉ, UÁgɬÄAzÀ PÀnÖzÀÝ ¨sÀzÀæ PÀPÀÌlÄÖ (compound   wall) EzÀ£ÉÆßAzÀÄ ¢éÃ¥ÀªÀ£ÁßV¹vÀÄÛ. EzÀgÉƼÀUÉ MAzÀÄ §¢AiÀÄ°è DAd£ÉÃAiÀÄ£À UÀÄr. gÁdgÀPÁ®zÀ F ¥ÀÅlÖ DzÀgÉ UÀnÖ UÀÄrUÉÆAzÀÄ ¨sÀªÀå UÉÆÃ¥ÀÅgÀ«vÀÄÛ. EzÀÄ D Erà DªÀgÀtPÉÌ «²µμÀÖ ¥Á«vÀæ÷åªÀ£ÀÆß UÁA©üÃAiÀÄðªÀ£ÀÆß DªÁ»¹vÀÄÛ. UÀÄrAiÀÄ MwÛUÉ ¸ÀĪÀåªÀ¹ÜvÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝ mɤ߸ï PÉÆÃmïð UÁgÉÃvÉÆÃlzÀ ¥ËgÀ¸ÀÛ÷å zsÁ«ÄðPÀvÉUÉ ¥Á±ÁÑvÀå DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¸ÉÆUÀr£À ªÀÄzsÀÄgÀ ¯ˉÉÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀǹvÀÄÛ. PÀPÀÌnÖ£ÉƼÀUÉ CAa£À £ÉÃgÀ ¥ÀÇwð zÁ¸ÀªÁ¼À, ¹Ã¨É ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀĪÀÄgÀUÀ¼À ¸Á¯ˉÉà ¸Á®Ä. CzÀ£ÉÆßAzÀÄ IĵμÁå±ÀæªÀĪɣÉÆßÃtªÉÃ? UÁgÉÃvÉÆÃlzÀ ºÉÆgÀPÉÌ ¸ÁvïPÀªÀiÁ£ï PÀlÖqÀ, EzÀgÀ JzÀÄgÀÄ «±Á® ¸ÀgÉÆêÀgÀ, EzÀgÀ°è vÉîÄwÛzÀÝ eÉÆÃrzÉÆÃtÂ, £ÀqÀÄ«£À ªÀÄAl¥À, E°èAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÉÄlÖ®ÄUÀ¼À£ÉßÃjzÀgÉ NAPÁgÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ, EzÀgÀ »£É߯ˉÉAiÀÄ°è CgÀªÀÄ£É ¨ÉlÖ -- E¯ˉÉè®è «ºÁgÀ gÁWÀªÁAPÀ£À CªÀÄgÁªÀwªÀtð£ÉUÉ §gÉzÀ ¨sËvÀ¨sÁµμÀåªÉAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ: ¥ÀgÀĵμÀªÀAUÀtzÀ PÀ®Ä ¸ÀÄgÀ©ü PÀgɺÀA PÀ®à vÀgÀÄ §£ÀA ¸ÀéUÀð ¤d zÉñÀªÀĪÀÄgÁªÀwAiÉÄ ¥ÀÅgÀzÀÄUÀðªÀªÀÄgÀgÁ¼ï ªÉÄÃgÀÄ PÉýà ±ÉÊ®.... F zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀ®ªÁgÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ-¥ËgÁtÂPÀ-ZÁjwæPÀ WÀl£ÉUÀ¼À eÁ® £ÉÃAiÀÄÄÝPÉÆArvÀÄÛ. EAxÀ MAzÀÄ J¼ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ CzÀPÉÌ PÀ®à£ÉAiÀÄ ªÉÄgÀÄUÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ £Á£ÉÆAzÀÄ PÀxÉ §gÉ¢zÉÝ `¥ÀAdgÀzÀ CgÀV½.' (£ÉÆÃr `PÉÆqÀV£À ¸ÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ') F d£Àd¤vÀ £ÀA©PÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÉÆgÀ¥Ë½AiÀÄ°èAiÀÄ vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA¦UÉ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ §æºÀägÁPÀë¸À£À DªÁ¸À. £ÀnÖgÀĽ£À°è DvÀ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ, NAPÁgÉñÀégÀ¤UÉ ¥ÀæzÀQëuɺÁQ ªÀÄÄAzÉ C±ÀévÀÜPÀmÉÖUÉ £ÀqÉzÀÄ C°èAiÀÄÆ ¥ÀæzÀQëuÉ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ UÀÄqÉØ Kj zÀÆgÀ ¸ÁV E£ÉÆßAzÀÄ NtÂAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÁæºÀätgÀ ±Àä±Á£ÀzÀ°è «gÀ«Ä¸ÀÄvÁÛ£É, £À¸ÀÄPÀÄ ºÀjAiÀÄĪÁUÀ C°èAzÀ bÀAUÀ£É £ÉUÉzÀÄ ¸ÀA¦UÉ §£ÀzÀ°è °Ã£À£ÁUÀÄvÁÛ£É. C±ÀévÀܪÀÈPÀëzÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §tÂÚ¸ÀĪÀ ±ÉÆèÃPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


36 £ÀªÀÄUÉ®è ¨Á¬Ä¥ÁoÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ: ``ªÀÄÆ®vÉÆà §æºÀägÀÆ¥ÁAiÀiÁ ªÀÄzsÀåvÉÆà «µμÀÄÚ gÀƦuÉà CUÀævÀB ²ªÀgÀÆ¥ÁAiÀiÁ ªÀÈPÀëgÁeÁAiÀÄvÉà £ÀªÀÄB.'' F PÀ®à£ÉAiÀÄ°è ¤»vÀªÁVgÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀzÀ馅 PÀÆqÀ £À£Àßj«UÉ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À §AzÁUÀ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ ªÉÊZÁjPÀvÉUÉ £ÀªÉÆà JAzÀzÀÄÝAlÄ: eÁÕ£ÀA «eÁÕ£À¸À»vÀA! ¸ÀȶÖ, ¹Üw, ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß zsÁ«ÄðPÀ-ªÉÊeÁÕ¤PÀ zsÁgɬÄAzÀ PÉÆâgÀĪÀ F aAvÀ£É CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ. EzÀÄ ºÁVgÀ°. J¼ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£ÁV £Á£ÀAvÀÆ C±ÀévÀܪÀÈPÀëPÉÌ ¥Àæw ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄAvÀæ¸À»vÀ ¥ÀæzÀQëuɺÁPÀÄwÛzÉÝ, §½PÀ NzÀ®Ä PÀÆgÀÄwÛzÉÝ. E¯ˉÉÆèAzÀÄ WÀl£É ¤gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉÆqÀªÀgÀ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀiÁzÀ¥Àà £À£Àß ¸ÀºÀ¥Áp, ¥ÀgÀªÀÄ «ÄvÀæ, £ÀªÉÄä PÉÃjAiÀÄ CAa£À¯ˉÉèà CªÀ£À ªÀÄ£É. ¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è, C°èAiÀÄÆ UÀtÂvÀzÀ°è «±ÉõμÀªÁV, ªÀÄÄA¢zÀÝ £À£Àß §½ CªÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¯ˉÉPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ºÉý¹PÉƼÀî®Ä §gÀÄwÛzÀÝ. £Á£ÀÆ CªÀ£À°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ. ªÀiÁzÀ¥Àà£À ªÀÄÄUÀÞ ¥Àæ±Éß, ``fÃn! ¤£ÀUÉ NzÀzÉAiÉÄ §gÀĪÀ F PÀ©âtzÀ PÀqÀ¯ˉÉUÀ¼ÀÄ £Á£ÉµμÀÄÖ PÀµμÀÖ¥ÀlÖgÀÆ ¤Ã£ÉµμÀÄÖ ZÉ£ÁßV ºÉýPÉÆlÖgÀÆ CxÀðªÁUÀÄwÛ®èªÉÃPÉ?'' £À£ÀßzÀÆ CµμÉÖà ªÀÄÄUÀÞ vÀPÀð, ``£ÉÆÃqÀÄ ªÀiÁzÀ¥Àà! £Á£ÀÄ ¥Àæw ªÀÄÄAeÁ£É C±ÀévÀܪÀÈPÀëPÉÌ ¥ÀæzÀQëuÉ ºÁPÀÄvÉÛãÉ. CzÀÄ PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ.'' ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ªÁgÀ ªÀiÁzÀ¥Àà £À£Àß zÀÄ¥ÀàlÄÖ ¸ÀÄvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀ. DzÀgÉ PÁè¸ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è zÉÆgÉvÀ CAPÀ ¥ÁvÁ¼ÀPÉÌ PÀĹ¢vÀÄÛ. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt£À F CªÀPÀÈ¥ÉUÉ PÁgÀtªÉãÉA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉƼÉAiÀÄ°®è. ªÀÄÄvÀÛdÓ£À ªÀÄÄAzÉ £Á«§âgÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÉâ¹zɪÀÅ. PÀÆ®APÀµμÀªÁV «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß D°¹zÀ CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ wÃ¥ÀÅð £À«Ää§âgÀ JzÀÄgÀÄ ºÉƸÀ £ÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ ©vÀÛj¹zÀĪÀÅ, ``ªÀiÁzÀ¥Àà! ¤Ã£ÀÄ PÉêÀ® ¥ÀæzÀQëuÉUÀ¼À¯ˉÉèà PÁ®ºÀgÀtªÀiÁrzÉ, £ÁgÁAiÀÄt CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CzsÀå£ÀªÀ£ÀÆß CµμÉÖà ¤µμÉ׬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀ. DzÀÝjAzÀ ¤Ã«§âgÀÆ CjvÀÄ ¸ÀzÁ C£ÀĵμÁפ¸À¨ÉÃPÁzÀ fêÀ£À ¸ÀÆvÀæ«zÀÄ: ¨sÀUÀªÀAvÀ¤µμÉ× ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåvÀvÀàgÀvÉ ¸ÀªÀĪÁV JgÀPÀUÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀåQÛUÉ AiÀıÀ¸ÀÄì ¹¢Þ¸ÀÄvÀÛzÉ.'' EAzÀÄ w½¢zÉ: DzsÁåwäPÀ¤µμÉ× UÀÄj vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ, PÁAiÀÄð±ÀæzÉÞ ºÁ¢ gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¤µμÉ׬ÄgÀzÀ ±ÀæzÉÞ fêÀ£À£ËPÉAiÀÄ ªÀÈxÁ CAqÀ¯ˉÉvÀ, ±Àz æ ÉÞ¬ÄgÀzÀ ¤µμÉ× PÉêÀ® §ÆmÁnPÉ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


37

PÀqÀ°UÉ ©zÀÝ vÉ¥Àà CzsÁåAiÀÄ ºÀ£Æ É ßAzÀÄ CAzÀÄ PÉÆqÀUÀÄ aÃ¥sóï PÀ«Ä±À£Àgï DqÀ½vÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀævÉåÃPÀ gÁdå. E°èAiÀÄ J®è ±Á¯ˉÉUÀ¼ÀÆ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ J¸ïJ¸ïJ¯ˉï¹ ¨ÉÆÃrð£À ¸ÀÄ¥ÀzÉðUÉ M¼À¥ÀnÖzÀÄݪÀÅ. Erà PÉÆqÀV£À°èzÀÄÝzÀÄ PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯ˉÉUÀ¼ÀÄ: ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ±Á¯ˉÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ PÁ£ÉéAmï, «gÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ˉÉ. 1942gÀ J¸ïJ¸ïJ¯ˉï¹ ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉë §gÉzÉ. C°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ¥Àæw vÀgÀUÀwAiÀÄ°èAiÀÄÆ £À£Àß ¸ÁÜ£À ¸ÀzÁ MAzÀ£ÉAiÀÄzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß `PÀ£ÀßqÀPÀĪÀgÀ'£ÉA§ UÀÄ¥ÀÛ£ÁªÀÄzÀ°è §gÉzÀÄ `¥Àæ¹zÀÞ'£ÁVzÉÝ. ºÀ¢£ÁgÀgÀ KgÀÄdªÀé£À. ¸ÀºÀdªÁV ¨sÀ«µμÀå PÀÄjvÀAvÉ ºÉÆAUÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄwÛzÉÝ. ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ CAwªÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è £Á£ÀÄ Erà f¯ˉÉèUÉ MAzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄ GwÛÃtð£ÁzÉ. PÁ¯ˉÉÃeï «zÁå¨sÁå¸ÀªÉ°è? ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÉÆÃtªÉÃ? CzÀÄ ªÀÄzÁæ¹£À ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁVzÀÝ ªÀ®AiÀÄ. C°è £À£ÀUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¥ÀæªÉñÀ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ £À£Àß DPÀµμÀðuÉ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ D ºÀQÌAiÀÄ®è, §zÀ®Ä, ¥ÉÇzÉAiÉƼÀVgÀ§ºÀÄzÁVzÀÝ PÁ®à¤PÀ ¥ÀQë! CzÀÄ £ÉgÉgÁdå ªÉÄʸÀÆgÀÄ, UÀAzsÀ ¸ÀÄUÀAzsÀzÀ PÀĪÉA¥ÀÅ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀ, §tÚzÀ ¨ÉqÀV£À £Á®är PÀȵμÀÚ£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ! C¥Àà £À£ÀߣÀÄß ªÉÄʸÀÆjUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. zsÀgÉV½zÀ D CªÀÄgÁªÀwUÉ CzÀÄ £À£Àß ªÉÆzÀ® ¨sÉÃn: C°è£Á d£ÀgÀ¤«ÄµμÀgÀÄ ªÉÄÃt°è£Á Vj§£ÀUÀ¼É®èªÀÅ ªÀÄ°èUÉAiÀÄ ¥ÀjªÀļÀªÀ ¸ÀƸÀĪÀ PÀ®àªÀÈPÀëUÀ¼ÉÃ! C°ègÀzÀ ªÉʨsÀªÀªÀ ¤Ã ¨ÉÃgÉ°è PÁtĪÉ! eÁÕ£À²RgÀPÀÌ°èºÀÄzÀÄ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¥ÀYÂÛAiÀÄÄ ¤£Àß £É¯ˉÉAiÀÄ°è! »ÃUÉ CAzÀÄ £À£ÉÆß¼ÀUÉ ¯ˉÁ¸ÀåªÁqÀÄvÀÛ `¨sÀÈAUÀzÀ ¨É£ÉßÃj §AvÀÄ PÀ®à£Á «¯ˉÁ¸À!' DzÀgÉ JzÀÄgÁzÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉ PÀoÉÆÃgÀªÁVvÀÄÛ. AiÀÄĪÀgÁd PÁ¯ˉÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ zÀȶÖAiÀÄ°è I was   a   foreigner   and   my   marks   were   just   ordinary. ``GzÀAiÀĪÁUÀ° £ÀªÀÄä ZɮĪÀ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ'' JA§ d£À¦æAiÀÄ VÃvÉ E£ÀÆß ªÁ¸ÀÛªÀªÁVgÀzÀ ¸À¤ßªÉñÀ, ¨sÁgÀvÀzÉƼÀUÉà £À£ÀUÉ «zÉòà ¥ÀlÖ, J®èPÀÆÌ «ÄV¯ˉÁV £À£Àß CAPÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ¸ÁªÀiÁ£Àå! PÉƼÀªÀ®è«Ã PÀqÀ®Ä, zÁl®Ä ¸Á®¢°è PÉêÀ® vÉ¥Àà, ºÀqÀUÉà ¨ÉÃPÉA§ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ £À£ÀUÁUÀ. £ÀªÀÄVzÀÝ DAiÉÄÌ M®èzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÉÆAzÉÃ. D ªÉÆzÀ®Ä C¥Àà PÁ¯ˉÉÃeï ªÉÄlÖ¯ˉÉÃjzÀÝ £ÀUÀgÀªÀzÀÄ, CªÀgÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ £É¯ˉÉAiÀÄzÀÄ, ªÀÄjPÉ-¥ÀÅvÀÆÛgÀÄUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä C¸ÀARå £ÉAljµμÀÖgÀ eÉãÀÄUÀÆqÀzÀÄ. ºÉÆÃzɪÀÅ, ¸ÀAvÀ C¯ˉÉÆòAiÀĸï PÁ¯ˉÉÃf£À°è dƤAiÀÄgï EAl«ÄðÃrAiÉÄmï vÀgÀUÀwUÉ zÁR¯ˉÁzÉ. ªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ Hl? AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÆëģÀ («²µμÀÖªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ¨ÁæºÀätgÀ) «zÁåyð¤®AiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è JA§ÄzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀàµμÀÖ ¤zsÁðgÀ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃeï ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ EAxÀ MAzÀÄ ¤®AiÀÄzÀ°èzÀÄÝ PÉÆêÀÄĸÀA§AzsÀªÁV ¸ÁPÀµμÀÄÖ §ªÀuÉ C£ÀĨsÀ«¹ CzÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ©qÁgÀªÀ£Éßà ºÀÆrzÀÝgÀAvÉ. ``¸ÁªÀðd¤PÀ gÀAUÀ PÀÄjvÀAvÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ºÀªÉAiÀÄ°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ EµμÁÖ¤µμÀÖUÀ¼ÉA§ gÁUÀªÀ±À£ÁUÀzÉà ¥Àj±ÀÄzÀÞ eÁÕ£Á£ÉéõμÀPÀ£ÁVAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÀÄ,'' EzÀÄ CªÀgÀÄ £ÀÄrzÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÉzÀ ºÁ¢. vÀvÀÆàªÀð £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtªÀÇ F ¸ÉPÀÄå®gï zÀȶÖUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVAiÉÄà EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß C¥ÉÃPÉëAiÀÄÆ EzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁVAiÉÄà EvÀÄÛ. £À£ÀߣÀÄß CªÀgÀÄ PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÁ¸ÉÖ°UÉ ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


38 £Á£ÀÄ DAiÀÄÝzÀÄÝ CAzÀÄ royal combination   JAzÉà ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÀÝ physics-­‐chemistry-­‐ mathematics   (PCM) ¸ÀAAiÉÆÃd£É. EA¢£À ¥Àj¹ÜwAiÀiÁzÀgÀÆ wÃgÀ «©ü£ÀߪÀ®è. eÁÕ£ÀvÀȵμÉ EzÀgÀ PÁgÀtªÀ®è, §Ä¢Þ²æêÀÄAvÀgÀ ¸ÀºÀd £É¯ˉÉ PCM, ¨sÀªÀåªÀÈwÛUÉ DzÀÝjAzÀ ¸ÀA¥ÀwÛUÉ QðPÉÊ CzÉÆAzÉà ¸ÀAAiÉÆÃd£É JAzÀÄ ªÀÄPÀ̽VAvÀ ºÉZÁÑV vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÀÄß ªÀ²ÃPÀj¹PÉÆArgÀĪÀ ¦qÀÄUÀÄ. ºÁ¸ÉÖ°£À°è ªÁ¸ÀPÉÌ MAn PÉÆoÀr ªÀiÁvÀæ. HlPÉÌ ¥ÀPÀÌzÀ¯ˉÉèà EzÀÝ D£ÀAzÀ ¨sÀªÀ£À ºÉÆmÉïˉÉÆAzÉà UÀw. AiÀiÁªÀÅzÀÆ gÀÄa¬Ä®è, DPÀµμÀðtÂÃAiÀĪÁVAiÀÄÆ E®è. PÀĸÀ®QÌ Hl ¸ÉÃgÀzÀÄ. wArUÀ¼É®è §®Ä zÀĨÁj. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ vÀtÄà ¥Àæ±ÁAvÀvÉ E°è®è. ¸ÉƼÉîUÀ¼À ¸ÁªÀiÁædå. ¸ÉSÉAiÉÆà ¸ÉSÉ. AiÀiÁgÀÆ UÀÄgÀÄw®è, £ÉAljµμÀÖgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÄ C¥Àà£À DzÉñÀ. F UÉÆAzÀ®zÀ £ÀqÀÄªÉ ¨É¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ. ¨É¼Àî£É ¨É¼ÀUÁUÀ°®è, PÁUÁð®zÀ ©gÀĪÀÄ¼É drAiÀÄÄvÀÛ CzÀÄ §AvÀÄ - `vÉAPÀt UÁ½AiÀÄÄ PÉÆAPÀt ¹ÃªÉÄUÉ §AvÉÊ' JA§AvÉ. ºÁ¸ÉÖ¯ˉï ¨É¤ßVzÀÝ UÀÄqÀتÉÃj PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÀAQÃtð vÀ®¦zÉ. EAVèµμï vÀgÀUÀw ªÉÃ¼É ««zsÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀªÀgÀÄ MAzÉà PÉÆoÀrAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 ªÀÄA¢. zsÀ餪ÀzsÀðPÀzÀ £ÉgÀ«®èzÉà £ÀªÀÄä G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¥ÁoÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥Àj C£À£ÀåªÁVvÀÄÛ. «zÁåyðUÀ¼À°èAiÀÄ ²¸ÀÄÛ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ°èzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ. ªÉÆzÀ® ªÁgÀzÀ°èAiÉÄà £À£ÀUÉ MAzÀÄ CA±À ªÀÄ£ÀzÀmÁÖ¬ÄvÀÄ: D ªÀÄÄ£ÀÆßgÀgÀ°è J¸ïJ¸ïJ¯ˉï¹ CAPÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß £É¯ˉÉ £ÀÆgÀQÌAvÀ JµμÉÆÖà DZÉUÉ! ``Coorg   first!   You   are   Mangalore   last!''   JA§AxÀ ¥Àj¹Üw. PÀ£ÀßqÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ¤ÃjV½zÀ «ÄãÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ GzÁݪÀÄ ¥ÀArvÀ ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¥ÁæaãÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß - ¥ÀA¥À, gÀ£Àß, ¨Át¨sÀlÖ, ®QëöäñÀ ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀ PÀÈwUÀ½AzÀ DAiÀÄÝ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ gÁUÀªÁV NzÀÄwÛzÁÝUÀ¯ˉÉà CxÀð ¸ÀÄálªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÄÛwÛzÀÄݪÀÅ. DzÀgÉ ºÉaÑ£À «zÁåyðUÀ¼À zÀȶÖAiÀÄ°è CªÀgÀÄ popular   teacher C®è! KPÉAzÀgÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CAPÀ VnÖ¸ÀĪÀ vÀAvÀæªÀ£ÀߪÀgÀÄ ºÉýPÉÆqÀÄwÛgÀ°®è. ¨sËvÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ«eÁÕ£ÀUÀ½UÉ §gÀÄwÛzÀÝ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸ÀªÀð±ÉæõμÀ×gÁVzÀÝgÀÄ: J¸ï.£ÁgÁAiÀÄtºÉƼÀî (¨sËvÀ«eÁÕ£À), PÉ.J.PÀȵμÀÚªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ©.¨sÀÄdAUÀgÁªï (UÀtÂvÀ). wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀAvÉ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ ±ÉæõμÀ× «zÁéA¸ÀgÀÄ, eÉÆvÉUÉ GvÀÌöȵμÀÖ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ PÀÆqÀ. »ÃUÉ £À£ÀV°è PÉñÀªÁZÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸ÀgÁªï JA§ ªÀÄrPÉÃj-UÀÄgÀÄzÀéAiÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉ zÉÆgɬÄvÀÄ. gÀ¸ÁAiÀÄ£À«eÁÕ£ÀzÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ. CªÀgÉƧ⠥Á¢æ, DzÀÝjAzÀ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ zÀȶÖAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà «µμÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¥ÁoÀªÀiÁqÀ§®è ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝ DZÁAiÀÄð! Mithra's   Chemistry   JA§ vÀÆPÀzÀ ºÉ¨ÉÆâwÛUÉ CªÀgÀ ¨Éʧ¯ˉï. §AzÀgÀÄ vÀgÀUÀwUÉ, ªÉÆzÀ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¥ÀÅlUÀ¼À£ÀÄß N¢ ºÉýzÀgÀÄ: MAzÀÄ UÉgÉAiÀÄÆ CxÀðªÁUÀ°®è. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ zsÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À ¥ÀæwÃPÀUÀ¼À£ÀÆß ªÉïˉɤìUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄÄ¢æ¹zÀÝ PÉÆõμÀÖPÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄVvÀÛgÀÄ, ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwUÉ §gÀĪÀ ªÉüÉUÉ CµμÀÖ£ÀÆß GgÀĺÉÆqÉzÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C¥ÀàuɪÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¥ÁoÀ. E¥ÀàvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁAwæPÀªÁV G¸ÀÄjzÀgÀÄ, £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß MqÀ£É £É£À¦¤AzÀ §gÉzÀÄ DUÀ¯ˉÉà £ÀªÀÄä GvÀÛgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CªÀjUÉ M¦à¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ: Hydrochloric   acid   ¥ÀzÀzÀ JzÀÄgÀÄ HCl JAzÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPÁVvÀÄÛ. F »PÀªÀÄwÛ£À vÀ¯ˉɧÄqÀ w½¢gÀ¢zÀÝ £Á£ÀÄ CzÉà ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß EAV趣À°è §gÉzÉ. G½zÀ 19 ¥ÀzÀUÀ½UÀÆ EzÉà UÀw! D GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ »AwgÀÄV¹zÁUÀ £À£ÀUÉ zÉÆgÉwzÀÝ CAPÀ - 20! F ªÀiÁ£ÀPÀzÀ°è 0 CAPÀ zÉÆgÉvÁvÀ£ÀzÀÄ MAzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À. £ÀªÀÄä 120 `PÀÄj'UÀ¼À ¸Á°£À°è MAzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À UÀ½¹zÀªÀ M§â ªÀiÁvÀæ: CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥Á¢æUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ WÉÆö¹zÀgÀÄ: AiÀÄÄ.zÉëzÁ¸À DZÁAiÀÄð. ªÀÄÄA¢£À ¸Á°£À°è PÀĽwzÀÝ F

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


39 PÀļÀî D PÀët £ÀªÀÄä vÀgÀUÀwAiÀįˉÉÆè§â ¥ÀªÁqÀ¥ÀÅgÀĵμÀ J¤¹PÉÆAqÀ. PÀAoÀ¥ÁoÀ¥ÁgÀAUÀvÀ CªÀ£ÉA§ÄzÀÄ PÀæªÉÄÃt Cj«UÉ §AvÀÄ. ¸ÀägÀt¸ÁªÀÄxÀåðªÉAzÀÆ £À£Àß D¹ÛAiÀiÁVgÀ°®è. ºÁUÁzÀgÉ ¨sÀ«µμÀå? ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è £À£ÀUÉ (gÀ¸ÁAiÀÄ£À«eÁÕ£ÀzÀ°è) 150PÉÌ PÉêÀ® 19 CAPÀUÀ¼ÀÄ §AzÀĪÀÅ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀgÀ°è F CAPÀ 7PÉÌ PÀĹ¢vÀÄÛ! EzÉà zsÁnAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀµμÀðzÀ CAwªÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CzÉÆAzÀÄ ¤UÀÆqsÀ IÄt¸ÀASÉåAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ RgÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµμÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. C°èUÉ £Á£ÀÄ UÉÆÃvÀºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ SÁwæ, DUÀ £À£Àß «zÁå¨sÁå¸À PÉÊzÀÄ, ªÀÄÄAzÉãÀÄ? £Á£ÀÄ ºÀÄmÁÖ zÀqÀØ£À®èªÉA§ÄzÀÄ UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sËvÀ«eÁÕ£À «µμÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ±ÉÃPÀqÁ 90PÀÆÌ «ÄQÌzÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ JwÛ PÁt¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ºÁUÁzÀgÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? SÁ¸ÀV¥ÁoÀ vÀgÀUÀw ¸ÉÃgÀ®Ä zÀÄrØ®è. PÉÆoÀrAiÀįˉÉèà ºÀUÀ°gÀļÀÄ GgÀĺÉÆqÉzÀÄ GvÀÛgÀ PÀPÀÄ̪ÀÅzÉÆAzÉà ±ÀgÀtÄ. ºÁUÉAiÉÄà ªÀiÁrzÉ: ±ÀgÀvÀ®àªÁ¸À¸ÀÄRªÀzÀÄ. DzÀgÉ GvÀÛgÁAiÀÄt §AzÁUÀ F ©üõμÀä ¸ÀéUÀð ¸ÉÃjzÀ! 1944gÀ CAwªÀÄ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ½ªÀÅ: UÀtÂvÀ 95%, ¨sËvÀ«eÁÕ£À 87%, gÀ¸ÁAiÀÄ£À«eÁÕ£À 61%. »ÃUÉ NzÀzÉAiÉÄ ªÉÆzÀ¯ˉÉgÀqÀÄ «µμÀAiÀÄUÀ¼À°è ZÉ£ÁßVAiÉÄà UÉzÀÝgÉ N¢AiÀÄÆ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀgÀ°è UÀ½¹zÀÄÝ CµμÀÄÖ PÀrªÉÄ. E£ÀÄß EAVèµμï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀUÀ¼À°è ±ÉÃPÀqÁ 60QÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄݪÀÅ. ºÉÃUÀÆ EgÀ°, EAl«ÄðÃrAiÉÄmï ªÉÊvÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV GvÀÛj¹zÁݬÄvÀÄ, CzÀÆ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è. F »jªÉÄ ¥ÀqÉzÀ PÉÆqÀV£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ £À£ÀßzÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À.

UÀtÂvÀ ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀUÀ¼À (¸À-)gÀ¸À¯ˉÉÆÃPÀzÀ°è CzsÁåAiÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ £ÀªÀÄä UÀtÂvÀUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ.J.PÀȵμÀÚªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ©.¨sÀÄdAUÀgÁªï; ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀUÀÄgÀÄ J¸ï.£ÁgÁAiÀÄtºÉƼÀî. EªÀgÀÄUÀ¼À ¸Á¤ßzsÀåzÀ°è £ÁªÀÅ DAiÀiÁ «µμÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥Áæ«Ãtå UÀ½¹zÀÄzÀgÀ eÉÆvÉUÉ fêÀ£ÀzsÀªÀÄðªÀ£ÀÆß ¨ÉÆÃzsÀ£ÀªÀĪÀÄðªÀ£ÀÆß PÀ°vɪÀÅ. fêÀ£ÀzsÀªÀÄð: EvÀgÀjUÉ ¸ÀAvÀ¸À«ÃªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÅgÀĵμÁxÀð. ¨ÉÆÃzsÀ£ÀªÀĪÀÄð: «µμÀAiÀÄzÀ PÁptå ¤ªÁgÀuÉVgÀĪÀ G¥ÁAiÀÄ MAzÉà - PÀxÁgÀÆ¥ÀzÀ°è GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À ¸Àà¶ÖÃPÀgÀt. JgÀqÀÄ ¥Áæw¤¢üPÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. PÀ®£À±Á¸ÀÛç (calculus) ¥ÀæªÉñÀUÉƽ¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃdUÀtÂvÀzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À ¸À«ÄÃPÀgÀt §gÉzÀÄ £À«ÄäAzÀ¯ˉÉà CzÀgÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß vÀj¹zÀgÀÄ: 1=2=........... ! ¸ÁzsÀ£É: a=b DVgÀ°. ∴ a  X  a  =  ab   a2  –  b2  =  ab  –  b2   (a-­‐b)  (a+b)  =  b  (a-­‐b)   G¨sÀAiÀÄ ¥Á±ÀðéUÀ½AzÀ®Æ (a-­‐b)AiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ªÀiÁr. ∴  a+b=b DzÀgÉ a=b JAzÀÄ CAVÃPÀj¹zÉÝêÉ.   ∴    b+b=b   2b=b 2=1, JAzÉà 1=2=3=4=... Erà ¸ÀASÁå¸ËzsÀªÉà £É®PÀaÑzÉ! F C£ÀxÀðzÀ CxÀðªÉãÀÄ? CªÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ, ``ºÀĮĪÀÄ£ÀÄeÁ! w½zÉÆà w½AiÀÄzÉAiÉÆà ¤Ã£Éà «¢ü¹PÉÆAqÀ PÉ®ªÀÅ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ CºÀAPÁgÀzÀ°è G®èAX¹zÁÝzÀgÉ ¤¸ÀUÀ𠤣ÀUÉ MzÀÄÝ ºÉüÀÄvÀÛzÉ `¤£Àß £ÀqÉ vÀ¥ÀÅöà' JAzÀÄ! ªÁåWÁvÀ CxÀªÁ ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼ÀÄ (contradictions) ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀ«zÀÄ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è Erà ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ¥ÀÅ£ÀB¥ÀjÃPÉëAiÉÆAzÉà ±ÀgÀtÄ. ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ G¨sÀAiÀÄ ¥Á±ÀéðUÀ¼À£ÀÆß £ÁªÀÅ a-­‐b¬ÄAzÀ ¨sÁV¹gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵμÉÖ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÆ® C©üUÀÈ»ÃvÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ a-­‐b=0. CAzÀgÉ F ¸ÀgÀ¼À ¨sÁUÁºÁgÀ QæAiÉÄAiÀÄ°è £ÁªÀÅ G¨sÀAiÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


40 ¥Á±ÀéðUÀ¼À£ÀÆß 0¬ÄAzÀ ¨sÁV¹zÉÝêÉ. EzÀÄ ¸À®èzÀÄ. Thou shalt  not  divide  by  zero (¤Ã£ÀÄ 0¬ÄAzÀ ¨sÁV¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è) JA§ CAPÀUÀtÂvÀzÀ ªÀÄÆ®¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄzÀgÀ (zÀĵμï)¥sÀ® F ªÁåWÁvÀ. fêÀ£ÀzÀ°èAiÀÄÆ F ¤AiÀĪÀÄ ¸ÁzsÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ ªÀÄÄA¢£À ºÉeÉÓ K£ÀÄ? ªÀiÁ£ÀªÀ£À CzÀªÀÄå ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ EAxÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ºÉƸÀºÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀºÉƼÀºÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄvÀÛ ºÉƸÀvÉà DUÀÄvÀÛzÉ: PÀ®£À±Á¸ÀÛçzÀ MgÀvÉ §Ä¼ÀħĽ¸ÀĪÀÅzÀÄ E¯ˉÉèÃ.'' E£ÉÆßAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À. UÀÄgÀÄvÁéPÀµμÀðuÉAiÀÄ (gravitation) ªÉÆzÀ® ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä GvÁì»Ã UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ DgÀA©ü¹zÀ PÀæªÀÄ »ÃUÉ: ªÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ MAzÀÄ ¥ÀÅlÖ PÀxÉ. ºÀ®ªÀÅ £ÀÆgÀÄ ªÀµμÀðUÀ¼À »A¢£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è ¨ÉÆUÀÄÎ JA¨ÉƧ⠺À¢ºÀgÉAiÀÄzÀ AiÀÄĪÀPÀ¤zÀÝ. «ÄÃ¸É ªÉƼÉAiÀÄĪÁUÀ zÉñÀ PÁtzÀ ºÀgÉAiÀÄ, AiÀiÁgÀÆ ªÀiÁqÀzÀ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ²ð¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀtätÂAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§ vÀªÀPÀ. MAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¨ÉÆUÀÄÎ PÁtzÁzÀ. ªÀÄÄA§¬ÄUÉ £ÀqÉzÀÄ vÉgÀ½zÁÝ£ÉA§ C¸ÀàµμÀÖ ¸ÀÄ¢Ý ¥À¸Àj¹vÀÄ. CzÀÄ J°èzÉ? ¥ÁæAiÀıÀB ZÀvÀÄzÀð±À¨sÀĪÀ£ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ ¨sÀƯˉÉÆÃPÀzÀ ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgɯˉÉÆèà EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ d£À ¨sÁ«¹ D±ÀÑAiÀÄðZÀQvÀgÁzÀgÀÄ. PÁ® ¸ÀA¢vÀÄ. d£ÀgÀ £É£À¦¤AzÀ ¨ÉÆUÀÄÎ PÀæªÉÄÃt ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ? E®è! MAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É DvÀ ªÀÄgÀ½zÀ, ¥ÀÅ£ÀgÁAiÀiÁ£ï ªÀĺÁPÀ¦B! UÀqÀØ «ÄÃ¸É ºÀĮĸÁV ¨É¼ÉzÀÄ CªÀ£À vÁgÀÄtåPÉÌ ºÉƸÀ ¥ÀjªÉõμÀ ºÉÆzɹzÀÄݪÀÅ. ºÀÄqÀÄUÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ºÉÃjzÀgÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ ZÀ½UÁ®zÀ ªÀÄÄA§¬Ä ªÀtð£É vÉÆqÀVzÀ, ``ªÀÄPÀ̼ÉÃ! C°èAiÀÄ ZÀ½UÁ® ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¤ªÀÄUÉAzÀÆ CxÀðªÁUÀzÀÄ. ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ PÉÆgɪÀ PÀĽj£À°è C°èAiÀÄ DUÀ¸À ¥ÀÇwð ºÀQÌUÀ¼À ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ vÉîÄwÛzÀÄÝzÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ®Ä zÀȱÀå.'' ``CzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå?'' ``¨ÉZÀÑV£À UÀÆr¤AzÀ JA¢£ÀAvÉ ºÉÆgÀºÁjzÀ ºÀQÌUÀ¼ÀÄ C°èAiÀÄ ±ÉÊvÀå¢AzÀ D PÀët ªÀÄgÀUÀnÖ DPÁ±À«rà CªÀÅUÀ¼À ±ÀªÀUÀ¼Éà ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ!'' D ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸Á°£À°è M§â UÀÄgÀÄvÁéPÀµμÀðuÉ §UÉÎ MA¢µμÀÄÖ w½zÀÄPÉÆAqÀªÀ¤zÀÝ. FvÀ MAzÀÄ ¸ÀAzÉúÀªÉwÛzÀ, ``ºÁUÁzÀgÉ UÀÄgÀÄvÁéPÀµμÀðuÉ? EzÀÄ J®èªÀ£ÀÆß £É®PÉÌ ©Ã½¸À¯ˉÉèÉÃPÀµμÉÖ?'' ``Gravitation?   Even   that   was   frozen   in   the   Bombay   cold!   (UÀÄgÀÄvÁéPÀµμÀðuÉ? CzÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ±ÉÊvÀåzÀ°è ºÉ¥ÀÅöàUÀnÖºÉÆÃVvÀÄÛ!)'' Erà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è £ÀUÀĺÉÆ£À®Ä PÀmÉÖAiÉÆqÉzÀÄ ºÀj¬ÄvÀÄ. D PÀëtzÀ°è UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀgÀvÀ£ÁlåzÀ°èAiÀÄAvÉ MAzÀÄ DªÀvÀð wgÀÄV «ªÀj¹zÀgÀÄ, ``ªÀÄPÀ̼ÉÃ! FUÀ £ÁªÀÅ w½AiÉÆÃt ºÀªÁªÉÊ¥ÀjÃvÀåUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄvÁéPÀµμÀðt§®zÀ ªÉÄïˉÉ K£ÀÆ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀªÀÅ. ¨ÉÆUÀÄÎ UÀ¥sóÁ ºÉÆqÉ¢zÀÝ£ÀµμÉÖ, ºÉAUÀ¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è ¸ÀÄSÁ¹Ã£À£ÁVzÀÝ GvÀÛgÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀAvÉ.'' »ÃUÉ £ÁªÀÅ UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥ÀvÉÛÃzÁj PÁzÀA§jAiÀÄ jÃw PÀ°vÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d£À¦æAiÀÄ ¥ÀŸÀÛUÀ¼À£ÀÄß N¢ «µμÀAiÀÄ ¥Áæ«Ãtå ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÆ¥Àt P˱À® UÀ½¹zɪÀÅ. ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À £Á£Éà M§â UÀtÂvÉÆÃ¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁzÁUÀ (1947) Evolution   of   Physics   by   Einstein   and   Infeld   JA§ CzÀÄãvÀ UÀæAxÀ N¢zÉ. CzÀgÀ DgÀA¨sÀzÀ ¥ÀjZÉÒÃzÀ«zÀÄ: ``PÀ®à£Á¯ˉÉÆÃPÀzÀ¯ˉÉÆèAzÀÄ ¤UÀÆqsÀ PÀxÉ CqÀVzÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CUÀvÀåªÁUÀĪÀ J®è ¸ÀļÀĺÀÄUÀ¼À£ÀÆß MzÀV¹ ¸ÀzÀåzÀ ¥Àj¹Üw PÀÄjvÀAvÉ £ÀªÀÄäzÉà ¹zÁÞAvÀ gÀƦ¸ÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß MvÁ۬ĸÀÄvÀÛzÉ. F PÀxÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ JZÀÑjPɬÄAzÀ C£ÀĸÀj¹zÁÝzÀgÉ ¯ˉÉÃRPÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è EzÀgÀ ¥ÀÇtð ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß C£ÁªÀgÀt¸ÀĪÀ CzÉà ªÉÆzÀ®Ä £ÁªÉà CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


41 PÀAqÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. E£ÀÄß F ¥ÀjºÁgÀªÁzÀgÉÆà CUÀÎzÀ ¤UÀÆqsÀUÀ½UÉÆzÀUÀĪÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀAvÀ®è. EzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÀvÁ±ÉUÉƽ¸ÀzÀÄ, C®èzÉà EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ PÀëtzÀ°è ¤jÃQë¸ÀÄvÉÛêÉÇà D PÀëtzÀ¯ˉÉèà EzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÀÇ DUÀĪÀÅzÀÄ. EAxÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ M§â ªÁZÀPÀ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤¸ÀUÀð UÀæAxÀzÀ ¤UÀÆqsÀUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ ±ÉÆâü¸À®Ä vÀªÀÄä GvÀÛgÉÆÃvÀÛgÀ ¦Ã½UÉUÀ¼À°è ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ «eÁÕ¤UÀ¼À eÉÆvÉ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÉÃ?'' DzÀÝjAzÀ ¤¸ÀUÁð£ÉéõμÀuÉAiÉÄà «eÁÕ£ÀPÁAiÀÄðzÀ ¥ÉæÃgÀPÀ§® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇõμÀPÀ EAzsÀ£À. F vÉgÀ£ÁV ªÀÄvÀÄÛ EzÉà zsÁnAiÀÄ°è £ÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ (UÀtÂvÀPÉÌ PÉ.J.PÀȵμÀÚªÀÄÆwð ºÁUÀÆ ©.¨sÀÄdAUÀgÁªï, ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀPÉÌ J¸ï.£ÁgÁAiÀÄt ºÉƼÀî) £ÀªÀÄä£ÀÄß ``¸ÀjzÁj vÀ¥ÀàzÀAvÉ PÉÊ»rzÀÄ £ÀqÉ''¹zÀgÀÄ. E£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è zÉÆgÉvÀ gÀ¸ÀzËvÀtzÀ gÀÄa ¨ÉÃgÉAiÉÄÃ: «eÁÕ£ÀzÀ ¸ÀĨsÀzÀæ §Ä£Á¢ ªÉÄïˉÉ gÀa¹zÀ ¸Á»vÀå ¸ËzsÀªÀzÀÄ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, UÀæAxÀgÀZÀ£É, ¨ÉÆÃzsÀ£É, vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À ªÀÄzsÀÄgÀ ¥ÀAZÁªÀÄÈvÀ ¥Á£Á£ÀĨsÀªÀ. ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀ¼É, £ÀqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ PÀ£ÀßqÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÀjZÀAiÀÄ MzÀV¹zÀÄzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀévÀB £ÁªÉà D gÁdªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄ®Ä zÁj¢Ã«UÉAiÀÄÆ DzÀĪÀÅ.

¨É¤ßUÉ ©vÀÄÛ ¯ˉÁpà ¥ÉlÄÖ CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ 1942 DUÀ¸ïÖ DgÀA¨sÀ. gÁµμÀÖçzÀ gÁdQÃAiÀÄ vÁ¥À UÀ½UÉ UÀ½UÉUÉ KgÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÉqÉ d¥Á¤¤AzÀ DPÀæªÀÄt ©üÃw. E£ÉÆßAzÉqÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÀªÀÄgÀzÀ G®âtvÉ. AiÀÄÆgÉÆ¥ï ªÀÄvÀÄÛ gÀ±Áå zÉñÀUÀ½AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄgÀªÁvÉðUÀ¼ÀAvÀÆ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ CAvÀåªÀ£Éßà ¸ÁgÀĪÀAwzÀÄݪÀÅ. ¸ÁAzÀæ vÀªÀĸÀÄì ¸ÀÄvÀÛ°AzÀ®Æ PÀ«AiÀÄÄwÛzÀÝAxÀ CªÀåPÀÛ ªÀiË£À. CAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀÄ¢Ý-¤ÃgÀqÀPÉUÉ ±ÀªÀÄ£À ¹PÀÄÌwÛzÀÄÝzÀÄ PÉêÀ® JgÀqÀÄ «±Áé¸ÁºÀð ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ: ªÀÄzÁæ¹£À The Hindu  zÉʤPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉAlæ¯ˉï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ £ÀqÀÄ«£À°è ¥ÀÅgÀ¸À¨sÉ MzÀV¹zÀÝ gÉÃrAiÉÆà UÉÆÃ¥ÀÅgÀ. ¥ÀwæPÉ Rjâ¹ NzÀ®Ä ºÀt«®è, ¸ÀéAvÀ gÉÃrAiÉÆêÀAvÀÆ UÀUÀ£ÀPÀĸÀĪÀÄ. »ÃUÁV ¥Àæw ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ªÉÆzÀ¯ˉÉà £ÁªÀÅ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄA¢ ªÁvÁðzÁ»UÀ¼ÀÄ UÉÆÃ¥ÀÅgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÁdgÀÄ. DUÀ¸ïÖ 8, 1942. PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë Quit   India ``¨sÁgÀvÀ¢AzÀ vÉÆ®V'' oÀgÁªÀ£ÀÄß CAVÃPÀj¹vÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÀªÀÄgÀPÉÌ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀÄ«wÛvÀÄ.   Do   or   Die ``ªÀiÁqÀÄ E®èªÉà ªÀÄr'' JA§ ªÀÄAvÀæ zÉñÁzÀåAvÀ C£ÀÄgÀt¹vÀÄ. ºÀÄtÚªÉÄ EgÀĽ£À PÀqÀ°£ÀAvÉ d£ÀPÉëÆèsÉ £ÁqÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¹vÀÄ. D¼ÀÄwÛzÀÝ ©ænµμï ¸ÀPÁðgÀ MqÀ£É gÁ¶ÖçÃAiÀÄ zsÀÄjÃtgÀ£ÀÄß PÉÊzÀĪÀiÁr ¸ÉgÉAiÀÄ°ènÖvÀÄ. DUÀ¸ïÖ 9. vÀAvÁ£Éà ¨sÀÄV¯ˉÉzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄĵμÀÌgÀ (ºÀgÀvÁ¼À) gÁµμÀÖçgÀxÀzÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀoÁvÀÛ£É ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹zÀAxÀ ¥Àj¹Üw. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ªÀÄƯˉÉ ªÀÄƯˉÉUÀ½AzÀ d£ÀgÉ®è ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¸Á®ÄUÀ¼À°è £ÀqÉzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ºÉÆwÛUÉ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è dªÀiÁ¬Ä¹zÀgÀÄ - ¨ÉlÖzÀ ««zsÀ ªÀÄUÀÄήÄUÀ½AzÀ f£ÀÄUÀĪÀ ¤ÃgÀ ¥À¸ÉUÀ¼ÀÄ QgÀÄvÉÆgÉUÀ¼ÁV, ªÀÄÄAzÉ ºÉƼÉUÀ¼ÁV PÀæªÉÄÃt ªÀĺÁ£À¢AiÀiÁV ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è MAzÁUÀĪÀAvÉ. ¥ÁæAiÀıÀB MAzÀÄ ®PÀëzÀµμÀÄÖ ªÀÄA¢ C°è ¸ÉÃjgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è PÀÆqÀ EAxÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÉÃgÀĪÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝ. DzÀgÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À F zÀȱÀå C¨sÀÆvÀ¥ÀǪÀð. CzÀÄ PÉgÉ, EzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ. EµμÁÖzÀgÀÆ D d£ÀdAUÀĽAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ²¸ÀÄÛ, CªÀgÀ°è ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝ ¸À¨sÀåvÉ C£À£ÀåªÁVzÀݪÀÅ. K£ÉÆà UÀºÀ£ÀªÁzÀÄzÀgÀ DUÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀĪÀAvÉ £ÁªÉ®è ªÉâPÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ £É®zÀ ªÉÄïˉÉ ªÀvÀÄð½ÃAiÀĪÁV PÀĽvɪÀÅ. aPÀ̪ÀgÁVzÀÝ £À£ÀßAxÀªÀjUÉ ªÀÄÄA¢£À ¸Á®Ä. ªÉâPÉAiÀÄ°èzÀÝ PÁAUÉæ¸ï £ÁAiÀÄPÀgÀÄ wæªÀtð zsÀédªÀ£ÀÄß ºÁj¹zÀgÀÄ, ``dAqÁªÀÇAZÁ gÀºÉúÀªÀiÁgÁ,'' ``ªÀAzÉà ªÀiÁvÀgÀA'' ªÀÄÄAvÁzÀ gÁµμÀÖçVÃvÉUÀ¼ÀÄ ªÉƼÀVzÀĪÀÅ, ¨sÁµμÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅASÁ£ÀÄ¥ÀÅARªÁV ¥ÀæªÀ»¹zÀĪÀÅ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


42

¸ÁgÀ«µμÀÄÖ, ``£ÁªÀÅ ªÀÄƪÀvÀÛªÀÄÆgÀÄ PÉÆÃn ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ MªÉÄäUÉà MAzÉÆAzÀÄ GzÀÞgÀuÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©æl£ï ªÉÄïˉÉ ¥ÉÇæÃQë¹zÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ, D zÉñÀªÉà PÉÆaÑ ºÉÆâÃvÀÄ! EAxÀ C£Á«ÄPÀ C£ÁUÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ C®à gÁdåPÉÌ ¨sÁgÀvÀzÀAxÀ «±Á® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæaãÀ gÁµμÀÖç KPÉ CrAiÀiÁ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ?'' ¸À¨sÉ vÀ¯ˉÉzÀÆVvÀÄ, ZÀ¥Áà¼É vÀnÖvÀÄ, dAiÀÄWÉÆõμÀ UÀfð¹vÀÄ. MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ QæAiÀiÁ±ÀQÛ £ÀªÀÄä£Éß®è ªÀ²ÃPÀj¹PÉÆArvÀÄ. ºÀ¸À£À§â MqÉAiÀÄgï, C¢üPÁj, £ÁgÁAiÀÄt Q¯ˉÉè ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ vÉîÄwÛzÁÝUÀ, £Á¼É GzÀ¬Ä¸À°zÀÝ ¸ÁévÀAvÀæ÷å gÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸ÀåªÀÄÄPÀÛ ¨sÁgÀvÀzÀ gÀªÀÄå ¸Àé¥ÀߪÀ£ÀÄß PÁtÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ wÃgÀ ºÉÆgÀ CAa£À°è, d£À¸ÉÆÛêÀÄ¢AzÀ ¸ÁPÀµμÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°è PÁªÉÆðÃqÀ ¸ÀAZÀ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀArvÀÄ: SÁQ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzsÁjà ¯ˉÁpøÀfÓvÀ ¥ÉǰøÀgÀ zÀAqÀÄ. CµμÀÖgÀ¯ˉÉèà CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV «vÀgÀuÉUÉÆAqÀÄ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ºÀÄZÁѧmÉÖ ¯ˉÁpúÉÆqÉvÀ ±ÀÄgÀĪÀiÁrAiÉÄélÖgÀÄ. ªÉâPÉAiÀÄvÀÛ «ÄAa£À ªÉÃUÀzÀ°è zsÁ«¹ D C»A¸ÁªÁ¢ £ÁAiÀÄPÀjUÉ ªÉÄʪÉÆÃgÉ £ÉÆÃqÀzÉ §rzÀgÀÄ, ©zÀݪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀŽªÀÄÆmÉUÀ¼ÀAvÉ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ CxÀªÁ zÀgÀzÀgÀ£É J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÁå£ÀÄUÀ½UÉ vÀÄA©zÀgÀÄ - PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß vÀÄgÀÄPÀĪÀAvÉ. EAxÀ PÀÆægÀ WÀl£ÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ºÀÄA§£ÁzÀ £À£ÀUÉ K£ÀÆ PÀ®à£É EgÀ°®è. F DWÁvÀ¢AzÀ ¢YÆäqsÀ£ÁVzÁÝUÀ J®ègÀÆ CgÀZÀÄwÛzÀÝ ``NqÀÄ, NqÀÄ, ¥ÉlÄÖ vÀ¦à¹PÉÆ'' JA§ QgÀÄZÁl ªÀÄgÀt¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¹vÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¸Á°£À°è ¸ÀÄSÁ¹Ã£ÀgÁVzÀÝ £ÁªÀÅ K¼À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ¯ˉÉà zsÀrAiÀÄgÀ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß fVzÀÄ ºÁgÀÄvÀÛ PÀÄ¥ÀླྀÀÄvÀÛ JvÀÛ¯ˉÉÆà NrvÀÄ. £ÁªÀÅ J®ègÀÆ CAUÁvÀ (JzÉ ªÉÄïˉÁV) CxÀªÁ ¨ÉÆÃgÀ®Ä (¨É£ÀÄß ªÉÄïˉÁV) ©zÉݪÀÅ. CµμÀÖgÀ¯ˉÉèà £À£Àß ¨É£Àß ªÉÄïˉÉ ºÉUÀÎtPÉÌ §rAiÀÄĪÀAvÉ ¯ˉÁpà ¥ÉlÄÖUÀ¼À PÀÄlÖuÉ ©vÀÄÛ. AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà EzÀÄ £ÀqÉzÀĺÉÆÃVvÀÄÛ. JzÉÝ, ªÉÄÊzÁ£ÀzÀAa£ÀvÀÛ fVzÉÆÃrzÉ, CUÀ®ªÀÇ D¼ÀªÀÇ DVzÀÝ ZÀgÀAr JzÀÄgÁ¬ÄvÀÄ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß ¸Àäj¹ £ÉUÉzÉémÉÖ. CzÀȵμÀÖ, PÉƼÀZÉ ¤ÃjUÉ PÉqÉAiÀÄ°®è, JzÀÄgÀÄ CAa£À ªÉÄïˉÉ ©zÉÝ. C®Æè ¥ÉǰøÀgÀ zÁ½ ¸ÁVvÀÄÛ. ºÉÃUÉÆà ¸ÀA¢UÉÆA¢UÀ¼À°è CqÀغÁAiÀÄÄÝ ºÁ¸ÉÖ¯ˉï PÉÆoÀr vÀ®¦zÉ. gÁwæAiÀiÁVvÀÄÛ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ C¼ÀÄwÛvÀÄÛ. ºÀ¹ªÀÅ wêÀæªÁVvÀÄÛ. ¨É¤ß£À°èAiÀÄ ¨Á¸ÀÄAqÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ GUÀļÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. CAUÀr ºÉÆmÉïˉï J®è §Azï. ºÁ¸ÉÖ°èUÀÆ ¥ÉǰøÀgÀÄ §AzÀÄ PÉÆÃuÉ PÉÆÃuÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr EzÀݪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzɧrzÀÄ PÉÊzÀĪÀiÁr ªÁå£ÀÄUÀ½UÉ MAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ. E£ÀÄß E°èzÀÝgÉ G½UÁ®«®è. CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄ ªÀZÀ£À £É£À¦UÉ §AvÀÄ, ``ºÀ¹ªÁzÀgÉ HgÉƼÀUÉ ©üPÁë£ÀßAUÀ¼ÀÄAlÄ, vÀȵμÉAiÀiÁzÀgÉ PÉgÉ ¨sÁ« ºÀ¼ÀîAUÀ¼ÀÄAlÄ, ±ÀAiÀÄ£ÀPÉÌ ºÁ¼ÀÄ zÉÃUÀÄ®ªÀÅAlÄ, ZÉ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå DvÀä¸ÀAUÁvÀPÉÌ ¤Ã£É£ÀUÀÄAlÄ.'' ªÀÄ£ÀzÀ¯ˉÉèà ¨sÁgÀvïªÀiÁvÁQà eÉÊ J£ÀÄßvÀÛ D PÀgÁ¼À PÀvÀÛ®°è PÀgÀVºÉÆÃzÉ - ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£À ªÀÄjPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ªÀÄjPÉUÉ §¸ï zÁj zÀÆgÀ 35 ªÉÄÊ®ÄUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ D ¢£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ ªÁºÀ£ÀªÀÇ NqÀÄwÛgÀ°®è. gÀ¸ÉÛ ªÉÄïˉÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉà C¥ÁAiÀÄPÉÌ DºÁé£ÀªÁVvÀÄÛ. PÁqÀÄ, UÀÄqÉØ, UÀzÉÝ, ºÉÆ¼É ªÀiÁUÀðªÁV gÁwæ¬Ärà £ÀqÉzÉ, ºÁ¢AiÀÄ°è ¹QÌzÀ ¸ÉÆ¥ÀÅöà ¸ÀzÉ wAzÉ, UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃr PÀÄrzÉ, CAvÀÆ EAvÀÆ ªÀÄgÀĪÀÄÄAeÁ£É ªÀÄjPÉAiÀÄ vÀtà£ÀÄß, «ÄV¯ˉÁV ¦æÃwAiÀÄ DgÉÊPÉAiÀÄ vÉÆnÖ®£ÀÄß, vÀ®¦zÉ. CfÓ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÀ¸ÀÄgÀÄ ¯ˉÉÃ¥À ºÀaÑ £ÉÆêÀ£ÀÄß ±ÀªÀĤ¹zÀgÀÄ. ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MzÀVzÀ gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀZÁgÀUÀ¼ÀÄ PÀĹ¢zÀÝ £À£Àß zsÀÈwUÉ ¸ÀAfë¤Ã¸Àà±Àð ¤ÃrzÀĪÀÅ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À£ÀAvÀgÀ PÁ¯ˉÉÃeï ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ w½zÀħAzÀ ¸ÀAUÀw DWÁvÀPÁjAiÀiÁVvÀÄÛ: £À£Àß vÀgÀUÀwAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 25 ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÉǰøÀgÀÄ ¸ÉgɪÀÄ£ÉUÉ zÀÆrzÀÝgÀAvÉ, EªÀgÀ ¥ÉÊQ ºÁ¸ÉÖ°èUÀgÀÆ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. D ªÀµμÀð CªÀgÀ ²PÀët PÉÊzÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉãÁ¬ÄvÉÆà §®èªÀgÁgÀÄ?

ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À UɼÉAiÀÄgÀÄ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


43

CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ EAVèµμï vÀgÀUÀwAiÀÄ°è J®è ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÆ dªÀiÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ -- CAzÁdÄ 200 ªÀÄA¢. zsÀ餪ÀzsÀðPÀzÀ £ÉgÀ«®èzÉà ¥Á¢æ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ G¥À£Áå¸À«ÃAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. «µμÀAiÀÄ ¥Áæ«Ãtå, ¤gÀÆ¥ÀuÉÆïˉÁè¸À ªÀÄvÀÄÛ PÀAoÀ¸ËRå CªÀgÀ D¹Û. £ÀªÀÄäzÉÆÃ? eÁÕ£ÀzÁºÀ, ±ÀæªÀt ¸ÀÆPÀëöävÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£À KPÁUÀævÉ. MªÉÄä £ÀªÀÄä F UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ «µμÀAiÀÄ ¸ÀÆa¹ CzÀgÀ §UÉÎ ¥Àæ§AzsÀ §gÉzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. AiÀÄxÁªÉÃ¼É £ÀªÀÄä §gɺÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ PÉʸÉÃjzÀĪÀÅ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀĪÀÅ. CzÉà vÀgÀUÀw. UÀÄgÀÄUÀ¼À »AzÉ zÀÆvÀ £ÀªÀÄä §gɺÀUÀ¼À Erà PÀlÖ£ÀÄß vÀA¢lÖ. ¸ÀºÀdªÁV £ÀªÀÄUÉ®è DvÀAPÀ, DªÉÃUÀ. J®èPÀÆÌ ªÉÄðzÀÝ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ UÀnÖAiÀiÁV N¢zÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ªÉÄaÑ «ªÀj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ, ``F ¸ÀÄAzÀgÀ ¯ˉÉÃR£À §gÉzÁvÀ EzÉà vÀgÀUÀwAiÀÄ M§â ¥ÀæZÀAqÀ ¥Àæw¨sÉ JA§ ¸ÀAUÀw £À£ÀUÉ C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÆß D±ÀÑAiÀÄðªÀ£ÀÆß vÀgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÁUÀ¯ˉÉÆÃr zÉêÀgÁªï. Deva Rao!  Will  you  please  stand  up?'' AiÀiÁjÃvÀ? PÀvÀÄÛ GzÀÝ JwÛ vÀgÀUÀw ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀA¥Áw zÀ馅 ºÀj¹zÁݬÄvÀÄ. J®ègÀÆ µμÉÆÃqÀ±ÀgÉÃ, zÉêÀzÀÆvÀgÉÃ! EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ``zÉêÀ §AzÀ, £ÀªÀÄä ¸Áé«Ä §AzÀ£ÉÆÃ, zÉêÀgÀ zÉêÀ ²SÁªÀÄt §AzÀ£ÉÆÃ'' (¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸À)! CªÀ£À£Éß°è PÁuÉÆÃt? ªÀÄÄA¢£À ¸Á°£À°è M§â JzÀÝAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. KPÉAzÀgÉ DvÀ PÀĽvÀgÀÆ ¤AvÀgÀÆ MAzÉà JvÀÛgÀ - ªÁªÀÄ£ÀgÀÆ¥À. ¨É¼ÀÄPÀj¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgÀÄZÀ®Ä UÀqÀØ ¨É¼ÉzÀ ªÀÄÄR, PÉzÀjzÀ PÀÆzÀ®Ä, SÁ¢ CqÀØ ¨ÉÊgÁ¸ÀÄ, ªÉÄïˉÉÆAzÀÄ PÀÄqÀÛ. UÀÄgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀd ¥Àæ±Éß («¸ÀäAiÀīIJævÀªÁV), ``Deva  Rao!  Is  it  your  own?'' ``Of  course!  What  doubt  is  there,  Father?''   F DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ RavÀªÁt ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß DdðªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA±À¬Ä¹zÀÝPÁÌV vÀAvÁ£Éà ¥ÀÅnzÉzÀÝ DvÀä¥ÀævÀåAiÀÄzÀ UÀÄqÀÄUÀÄ EA¢UÀÆ (2006) £À£Àß £É£À¦£À°è C£ÀÄgÀt¸ÀÄwÛªÉ. £ÀªÀÄä ¥Àæ§AzsÀUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß »AwgÀÄV¹zÀgÀÄ. ±ÉÃPÀqÁ 35QÌAvÀ PÀrªÉÄ CAPÀ ¥ÀqÉzÀªÀgÀ »jzÀAr£À°è £Á¤gÀ°®è JA§ÄzÉÆAzÉà ¸ÀªÀiÁzsÁ£À. C¼ÀÄPÀÄ QüÀjªÉÄUÀ¼À PÁgÀtªÁV D JgÀqÀÄ ªÀµμÀðªÀÇ (1942-44) zÉêÀgÁAiÀÄgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀiÁvÁr¸À°®è. CªÀgÉÆÃ? ¸ÀzÁ KPÁQ ªÀÄvÀÄÛ KPÁAV (lonely - KPÁQ, ¨sËvÀªÁV MAn, alone - KPÁAV, CAvÀªÀÄÄðT). UÀtÂvÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¦.¸ÉÃvÀĪÀiÁzsÀªÀgÁAiÀÄgÀÆ £Á£ÀÆ »A¢£À ¸Á°£À°è MnÖUÉ PÀĽwgÀÄwÛzÉݪÀÅ - back-­‐ benchers. EzÀÄ PÉêÀ® DPÀ¹äPÀ. gÁAiÀÄgÀÄ vÀĸÀÄ vÀqÀªÁV PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ. E£ÀÄß ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ d£ÀfêÀ£À PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæZÀAqÀ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ. EAV趣À°è ¤µμÁÚvÀgÀÄ. ªÀiÁvÀĨsÁj, ¸ÉßúÀ²Ã®. »ÃUÁV £À£Àß ¸ÀºÀd QüÀjªÉÄUÉ EªÀgÀ°è M¼ÉîAiÀÄ CªÀ®A§£À zÉÆgɬÄvÀÄ. PÀæªÉÄÃt F ¸À°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ UÁqsÀ ªÉÄÊwæAiÀiÁV £À£Àß D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¨sÁ«¹zÀĪÀÅ. DzÀgÉ ¸ÀÆÜ®PÁAiÀÄgÁVzÀÝ EªÀgÉAzÀÆ £À£Àß eÉÆvÉ ¸ÀAeÉAiÀÄ ªÁAiÀÄÄ«ºÁgÀPÉÌ §AzÀÄzÉà E®è. ªÀÄrPÉÃj¢£ÀUÀ½AzÀ¯ˉÉà £À£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpAiÀiÁVzÀÝ Dgï.JZï.£ÁgÁAiÀÄt±ÉuÉÊ (FvÀ £ÀªÀÄä UÀÄgÀÄ Dgï.ºÀj±ÉuÉÊUÀ¼À ¸ÀÄ¥ÀÅvÀæ) ¨sËvÀ«eÁÕ£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è £À£ÉÆßnÖUÉ PÀĽwgÀÄwÛzÀÝ. ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼É ªÀiÁgÀÄw

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


44 ªÁåAiÀiÁªÀÄ ±Á¯ˉÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀÄÆ PÀ°vÀÄ UÀnÖ PÀĹۥÀlĪÁzÀ. EAxÀ AiÀiÁªÀ `zÀĸÁìºÀ¸À'PÀÆÌ £Á£ÀÄ JAzÀÆ zÀĪÀÄÄPÀ°®è. PÁgÀt? DºÁgÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå £À£ÀߣÀÄß wêÀæªÁV ¨Á¢ü¸ÀÄwÛvÀÄÛ. DgÉÆÃUÀå PÉnÖvÀÄ. ªÉÄÊvÀÄA§ PÀfÓ, PÉgÉvÀ. ªÉÊzÀågÀ §½ ºÉÆÃzÉ. ``K£ÁzÀgÀÆ PÉlÖ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÉAiÀiÁ? UÀĺÀå gÉÆÃUÀzÀ ®PÀët«zÀÄ'' JAzÀgÀªÀgÀÄ. ºÉtÂÚ£À PÀqÉ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÆqÀ CAfPÉ £À£ÀUÉ. UÀĺÀågÉÆÃUÀªÉAzÀgÉãÉAzÉà UÉÆwÛgÀ°®è. PÀqÀÄ §æºÀäZÀAiÀÄðªÉà ªÀævÀªÉAzÀÄ CAVÃPÀj¹ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÀzÁ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀ߲î£ÁVzÉÝ. G¥À¤µμÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ ¤vÀå ¥ÁgÁAiÀÄt UÀæAxÀUÀ¼ÁVzÀÄݪÀÅ. EAxÀ IĵμÀå±ÀÈAUÀ¤UÉ UÀĺÀå gÉÆÃUÀ? ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆÃzÉ, aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄ£À©aÑ ªÀiÁvÁrzÉ, CªÀjvÀÛ ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw ªÀÄzÀÄÝ ¸Éë¹zÉ, £À¼À¤UÀAnzÀÝ PÁPÉÆðÃlPÀzÀA±À£À¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÉ. ¯ˉÉÊAVPÀ «µμÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÆqsÁzÀÆÎqsÀvÀgÀªÁVzÀÝ D ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ˉÉÆÃPÀeÁÕ£À«®èzÀ £À£ÀßAxÀªÀgÀ ¥ÁqÀÄ K£ÁVvÉÛA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zÀ²ð¸À®Ä F C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß G¯ˉÉèÃT¹zÉÝãÉ. ºÁ¸ÉÖ°£À°è ºÉZÁÑV EzÀݪÀgÀÄ ªÀįˉÉAiÀiÁ½UÀ¼ÀÄ. EªÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀVAvÀ »jAiÀÄgÀÄ, §®±Á°UÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ. ¨Á¬ÄAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ «ZÁgÀªÉÃ, CzÀÆ C²èî ¸ÀAUÀwUÀ¼ÉÃ. gÁwæ vÀqÀªÁV §AzÀÄ vÀªÀÄä `¸ÁºÀ¸À'UÀ¼À£ÀÄß gÀAUÀÄgÀAUÁV §tÂÚ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F `¸ÁºÀ¸À' PÀÄjvÀÄ wÃgÀ ªÀÄÄUÀÞ£ÁVzÀÝ £Á£ÀÄ ¥ÁæAiÀÄ ¸ÀºÀd PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ CzÉãÉAzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£À£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÉ. ``JAmÁuÉ £Átå ElÄÖPÉÆ. EAzÀÄ gÁwæ £À£Àß eÉÆvÉ ¨Á. ¤£Àß J®è ¸ÀA±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¥ÀjºÁgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.'' gÀxÀ©Ã¢AiÀÄ ºÉÆgÀVzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀ°èUÉ DvÀ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄÝ. MAzÀÄ ¤UÀÆqsÀ UÀÄr¸À°£À PÀzÀ vÀnÖzÀ. ¯ˉÁAzÀæzÀ ªÀÄAzÀ ¨É¼ÀQ£À°è ¥ÀævÀåPÀëªÁzÀ ±ÁQ¤ qÁQ¤AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀAqÀzÉÝà £Á£À°èAzÀ ºÉzÀj ¥ÀzÀgÁqÀÄ! £À£Àß ªÀÄ£ÀzÉƼÀV£À ¹ÛçèsÀAiÀÄ wêÀæªÁUÀ®Ä F WÀl£ÉAiÀÄÆ MAzÀÄ PÁgÀt. £À£ÀߣÀÄß CAzÀÄ, 17-18gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ°è, D ¥Á¥ÀPÀÆ¥À¢AzÀ PÁ¥ÁrzÀÄÝ AiÀiÁªÀ ±ÀQÛ JAzÀÄ FUÀ «±Éèö¹zÀgÉ £À£ÀUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ GvÀÛgÀ MAzÉÃ: UÀȺÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ, ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ¨sÁgÀvÁ¢ GzÀÎçAxÀªÁZÀ£À¢AzÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝ gÀÄa±ÀÄavÀé. MmÁÖgÉ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÀÄ «zÁåyðfêÀ£À C¸ÀºÀ¤ÃAiÀĪÁVvÀÄÛ: DºÁgÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå, gÀ¸ÁAiÀÄ£À«eÁÕ£ÀzÀ ±ÀªÀ¨sÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀgÀ C¨sÁªÀ. vÀgÀUÀwAiÀÄ°èAiÀÄ ¥ÁoÀ ªÀÄÄVzÀ §½PÀ ºÀUÀ®Æ EgÀļÀÆ gÀ¸ÁAiÀÄ£À«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ EAVèµμï «µμÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß DzÀåvÉ ªÉÄÃgÉUÉ N¢, §gÉzÀÄ, GgÀĺÉÆqÉzÉ. G½zÀ «µμÀAiÀÄUÀ¼É®èªÀÇ £À£ÀUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁVzÀÄݪÀÅ. EAl«ÄðÃrAiÉÄmï CAwªÀÄ ¥ÀjÃPÉë ¢£ÁAPÀ 4-4-44gÀAzÀÄ ªÀÄÄVzÁUÀ ºÉƸÉzÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ: £ÁPÀÄ £ÁPÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁdÆPÁV ¸ÉÃzÀðAzÀÄ ¸ÁPÀĨÉÃPÁVzÀÝ fêÀPÉÌ £ÀgÀPÀ¢A £ÁPÀ¯ˉÉÆÃPÀPÉÌ GvÁÛgÀuÉAiÉÆ PÁªÀådÕ!

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


45

UÀÈzsÁæ°AUÀ£À¢AzÀ ¥ÁgÁzÀ ¥ÀQë CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §AzÁUÀ PÉÆqÀV£À «zÁåyðUÀ¼ÁV £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæxÀªÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVzÉݪÀÅ: MAzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À PÉ.©.¸ÀħâAiÀÄå¤UÀÆ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ £À£ÀUÀÆ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ ±ÉuÉÊUÀÆ ®©ü¹zÀÄݪÀÅ. D ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ EAl«ÄðÃrAiÉÄmï ¦¹JA ¸ÀAAiÉÆÃd£É J®è ²¸ÀÄÛUÀ½UÀÆ £ÉÃgÀ ¥ÀæªÉñÀ MzÀV¸ÀÄwÛzÀÝ QðPÉÊ: ªÉÄrPÀ¯ˉï, JAf¤AiÀÄjAUï, CVæPÀ®ÑgÀ¯ˉï, ©J ªÀÄvÀÄÛ ©J (D£Àgïì) ªÀÄÄAvÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À±ÁSÉUÀ½UÉ. EA¢£ÀªÀgÀAvÉ, CxÀªÁ vÀĸÀÄ ºÉZÁÑV, CA¢£À £ÀªÉÄä®ègÀ D±ÀAiÀÄ«zÀÄÝzÀÄ JAf¤AiÀÄjAUïUÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ, »jºÀÄzÉÝ »rAiÀĨÉÃPÀÄ, vÉÆÃgÀ ¸ÀA§¼À UÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄRfêÀ£À ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ JA§ WÀ£À¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄvÀÛ ªÀiÁvÀæ. PÉÆqÀV£À CºÀð «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄzÁæ¹£À ¸ÀPÁðjà JAf¤AiÀÄjAUï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄrPÀ¯ˉï PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ¼À°è vÀ¯ˉÁ MAzÀÄ ¸ÁÜ£À «ÄøÀ°vÀÄÛ. £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÆ G¨sÀAiÀÄ PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ½UÀÆ PÉÆqÀV£À aÃ¥sóï PÀ«Ä±À£Àgï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹zɪÀÅ. ¸ÀħâAiÀÄå ©lÖ ¸ÁÜ£À £À£ÀUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ SÁwæ JA§ÄzÀÄ £À£Àß, «ÄV¯ˉÁV vÀAzÉAiÀĪÀgÀ, zÀÈqsÀ «±Áé¸À. DzÀgÉ ºÀÆgÀt ºÉÆgÀ©zÁÝUÀ PÁ® «ÄAavÀÄÛ: ¸ÀħâAiÀÄå¤UÉ DvÀ EµμÀÖ¥ÀlÖ JAf¤AiÀÄjAVUÉ ¥ÀæªÉñÀ zÉÆgÉwvÀÄÛ. £À£ÀUÀÆ ±ÉuÉÊUÀÆ vÉƦà: ¸À¸Àå«eÁÕ£À ©J¸ï¹AiÀÄ°è C£ÀÄwÛÃtð¼ÁVzÀÝ vÀªÀÄä £ÉAnwÛAiÀÄ£ÀÄß aÃ¥sóï PÀ«Ä±À£Àgï ªÉÄrPÀ¯ˉïUÉ D¬ÄÝzÀÝgÀÄ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀmÉÖ KgÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀ®è. eÉÆvÉUÉ £À£ÀߥÀà ¸ÀPÁðjà £ËPÀgÀ PÀÆqÀ. DUÀ £À£ÉßzÀÄgÀÄ EzÀÄÝzÀÄ JgÀqÉà ºÁ¢: ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ©J¸ï¹ (¦¹JA) vÀgÀUÀw ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ, E®èªÉà ªÀÄzÁæ¹UÉ vÉgÀ½ ©J(D£Àgïì) ¨sËvÀ CxÀªÁ UÀtÂvÀ«eÁÕ£À «¨sÁUÀPÉÌ zÁR¯ˉÁUÀĪÀÅzÀÄ. D ªÉüÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À«eÁÕ£À JgÀqÀÆ £À£Àß ¥ÀæxÀªÀĪÉÊjUÀ¼ÁVzÀÄݪÀÅ. »ÃUÁV ªÀÄzÁæ¹£À ®AiÉÆïˉÁ ªÀÄvÀÄÛ Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ½UÉ ¨sËvÀ«eÁÕ£À D£ÀgïìUÉ Cfð UÀÄdgÁ¬Ä¹zÉ. G¨sÀAiÀÄ PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¨sËvÀ«eÁÕ£À «¨sÁUÀPÉÌ ¸ÁÜ£À zÉÆgÉAiÀÄ°®è. Qæ²ÑAiÀÄ£ï£À°è UÀtÂvÀ D£ÀgïìUÉ ¥ÀæªÉñÀªÉãÉÆà ¹QÌvÀÄ, DzÀgÉ ºÁ¸ÉÖ¯ˉï ¸ËPÀAiÀÄð £Á¹Û. ªÁ¸ÀPÉÌ £É¯ˉÉ J°è? ªÀÄzÁæ¸ÀÄ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 Q«Äà zÀÆgÀzÀ vÁA§gÀªÀiï JA§ ºÀ½îAiÀÄ°è £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃfvÀÄÛ. EzÉÆAzÀÄ «±Á®ªÁzÀ ¢éÃ¥À. DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è. CAzÀ ªÉÄïˉÉ £ÀUÀgÀzÀ°è PÉÆoÀr »rzÀÄ ¢£ÀªÀÇ PÁ¯ˉÉÃfUÉ ¥ÀAiÀÄt¹ ²PÀët ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀÅzÉÆAzÉà ªÀÁUÀð. DzÀgÉ EzÀÄ DyðPÀªÁV PÉÊUÀÆqÀzÀ ¸ÁºÀ¸À. »ÃUÁV PÁ¯ˉÉÃf£À ¨sÀªÀå PÀlÖqÀzÀ ºÉÆgÀ dUÀ°AiÀÄ£Éßà £À£Àß ±ÀAiÀÄ£ÀªÀÄA¢gÀ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÆoÀrAiÀiÁV ªÀiÁrPÉÆAqÉ. ºÁ¸ÉÖ°è£À°è ¸ÁߣÁºÁgÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹ vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀÄwÛzÉÝ. EzÉÆAzÀÄ jÃwAiÀÄ UÀÄnÖ£À ªÀåªÀºÁgÀ, £À£Àß £ÉgÀ½UÉà £Á£ÀÄ CAdÄwÛzÀÝ ¸À¤ßªÉñÀ. E£ÀÄß vÀgÀUÀwUÀ¼À°èAiÀÄ ¥ÁoÀ ZÀÆgÀÆ £À£ÀUÉ CxÀðªÁUÀÄwÛgÀ°®è. CzsÀåAiÀÄ£À ©lÄÖ HjUÉ ªÀÄgÀ¼À¯ˉÉÃ? PÁ¦ûüà vÉÆÃlzÀ°è UÀĪÀiÁ¹ÛPÉAiÉÆAzÉà UÀw. J¸ïJ¸ïJ¯ˉï¹AiÀÄ°è £À£ÀUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£À §A¢zÀÄÝzÀjAzÀ EAl«ÄðÃrAiÉÄmï vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ gÀÆ 15 «zÁåyð ªÉÃvÀ£À zÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. rVæ vÀgÀUÀwUÀ½UÁUÀĪÁUÀ EzÀÄ gÀÆ 20PÉÌ KjvÀÄÛ. EzÉãÀÆ ¸ÀtÚ ªÉÆvÀÛªÀ®è -- CAzÀÄ- MAzÀÄ wAUÀ¼À DºÁgÀPÉÌ ¸ÁPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÁqÀð£ïgÀ£ÀÄß CAf C¼ÀÄQ PÀAqÀÄ £À£Àß zÁgÀÄt ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹ ºÁ¸ÉÖ°è£ÉƼÀUÉ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À PÉÆrgÉAzÀÄ ¨ÉÃrzÉ. ``FUÀ J°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÉ?'' JA§ CªÀgÀ wÃPÀëöÚ ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀvÀåªÀ£Éßà £ÀÄrzÉ. CªÀgÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ wêÀæ, ``wgÀÄPÀjUÉ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À°è £É¯ˉÉ E®è. ¤Ã£ÀÄ vÀvïPÀët PÁ¯ˉÉÃeï DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀUÉ ¨ÉÃgÉ PÉÆoÀr »rzÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¸À¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ PÁ¯ˉÉÃeï ©lÄÖ vÉÆ®UÀ¨ÉÃPÀÄ.''

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


46 D ¸ÀAeÉ PÁ¯ˉÉÃeï DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ªÀÄgÀUÁrUÉ ºÉÆÃzÉ, zÉÆqÀØ ªÀÄgÀzÀr MAnAiÀiÁV PÀĽvÉ, ªÀÄÄAzÉãÀÄ, PÀgÁ¼À PÀvÀÛ¯ˉÉ JA§ aAvɬÄAzÀ ¨Á¢üvÀ£ÁVzÉÝ. DUÉÆAzÀÄ ¥ÀªÁqÀ¸ÀzÀȱÀ WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹vÀÄ. £À£Àß ªÀÄgÀzÉqÉUÉ zÀÆgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ, E®è, §AzÉà ©lÖgÀÄ. E§âjUÀÆ ¥ÀgÀªÀiÁ±ÀÑAiÀÄð, ``K£ÀÄ fÃn ¤Ã«°è?'' CªÀgÀ ¥Àæ±Éß PÀ£ÀßqÀzÀ°è! ``¤ÃªÉä°è zÉêÀgÁªï?'' £À£ÀUÀAvÀÆ £ÀA§¯ˉÁUÀzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀzÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è EzÀÝzÀÄÝ PÉêÀ® ªÀÄÄR ¥ÀjZÀAiÀÄ. DzÀgÉ §zÀ¯ˉÁzÀ F ¥ÀgÀQÃAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è £Á«§âgÀÆ agÀPÁ®¢AzÀ®Æ DwäÃAiÀÄ «ÄvÀægÉÆà JA§AvÉ ªÀÄ£À©aÑ ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉzɪÀÅ. CªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ EµμÀÖ¢AzÀ ¸ÀPÁ®zÀ°è Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃf£À EAVèµμï D£Àgïì «¨sÁUÀ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ, ºÁ¸ÉÖ¯ˉï£À°è PÉÆoÀrAiÀÄÆ zÉÆgÉwvÀÄÛ. £À£Àß ¥Àj¹Üw vÀ¢égÀÄzÀÞ. ``ªÀÄÄAzÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹¢ÝÃj?'' CªÀgÀ ¥Àæ±Éß. ``HjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÉÛãÉA§ÄzÀÄ w½AiÀÄzÀÄ.'' ``¤ªÀÄä ¸ÀºÀ¥Áp F zÉêÀgÁAiÀÄ E£ÀÆß §zÀÄQzÁÝ£É!'' £Á£ÀÄ ¨ÉgÀUÁV CªÀgÀ ªÉÆÃgÉ ¢nÖ¹zÉ. CªÀgÀÄ DzÉò¹zÀgÀÄ, ``F PÀët K½, ¤ªÀÄä J®è ¸ÀgÀAeÁªÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß, MAzÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £À£Àß MAn PÉÆoÀr ¸ÁPÀµμÀÄÖ zÉÆqÀØzÁVzÉ, CzÀgÉƼÀUÉ ªÀÄqÀV, ªÀÄvÉÛãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¸ÉÆÃt, ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ HjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.'' JzÉݪÀÅ. E§âgÀÆ ¸ÉÃj £À£Àß UÀAlÄ ªÀÄÆmÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ PÉÆoÀrUÉ ¸ÁV¹zɪÀÅ. CµμÀÖgÀ°è PÀvÀÛ¯ˉÉ PÀ«¢vÀÄÛ. gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ºÁ¸ÉÖ¯ˉï zÁégÀªÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D ªÉÆzÀ¯ˉÉà ºÀQÌUÀ¼ÀÄ (ºÁ¸ÉÖ¯ˉï ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ) UÀÆqÀÄ ¸ÉÃj Hl ªÀÄÄV¹, vÀªÀÄä PÉÆoÀr PÀzÀ vÉgÉ¢lÄÖ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÄUÀßgÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ, M¼ÀVzÀÝ CwyUÀ¼ÀÄ ¤UÀð«Ä¸À¯ˉÉèÉÃQvÀÄÛ. ªÁqÀð£ï ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀÄ 8-15jAzÀ 8-30gÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjÃQë¹ vÀ¥Á¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ CªÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuɬÄAzÀ £Á£ÀÄ -- ¤AiÀĪÀÄ«gÀÄzÀÞªÁV ºÁ¸ÉÖ°£ÉƼÀVgÀĪÀ DUÀAvÀÄPÀ -- ¥ÁgÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? £Á£ÉAzÉ, ``£À¤ßAzÁV ¤ªÀÄUÉ ªÀÈxÁ vÉÆAzÀgÉ.'' ``¤ªÀÄUÉ ªÀåªÀºÁgÀeÁÕ£ÀªÉãÀÆ E®è! £ÉÆÃr, EzÀÄ ªÀÄ£ÀĵμÀåPÀÈvÀ ¤AiÀĪÀÄ, DzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵμÀå«gÉÆâü. £Á«zÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀgÉ CzÉãÀÆ £ÉÊwPÀ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀĪÀÅ¢®è.'' CªÀgÉà £À£ÀUÉÆAzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÉÆÃ¥ÁAiÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. »ªÀiÁ®AiÀĨsÁgÀ D UÀ½UÉ ªÀÄ°èUɺÀUÀÄgÀªÁV ¤gÀĪÀÄä¼À£ÁzÉ. gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ªÉÆzÀ¯ˉÉà PÉÆÃuÉ ©mÉÖ, ¤ªÀÄð®ªÀÄA¢gÀ (lavatory) ºÉÆPÉÌ, ¤±Àê§ÝzÀ°è vÀ¥À¸Áì÷ézsÁåAiÀĤgÀvÀ£ÁzÉ! ªÁqÀð£ï-vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀÄÄVzÀ£ÀAvÀgÀ zÉêÀgÁAiÀÄgÀÄ ¥ÀǪÀð¤²ÑvÀ K¥Áðr£ÀAvÉ C°èUÉ §AzÀÄ PÀzÀvÀlÄÖwÛzÀÝgÀÄ, £Á£ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ PÉÆoÀr ¸ÉÃj PÀzÀªÀÄÄaÑ E§âgÀÆ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÄUÀßgÁUÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÀÄ®UÀ®Ä £Á£ÀÄ mÁ¹ðUÉ (open terrace)   ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ. ºÀ¹«UÉ ºÁ¸ÉÖ¯ˉï ªÉĸï, vÀȵμÉUÉ PÉƼÁ¬Ä, ±ÀAiÀÄ£ÀPÉ mÁ¹ð, ªÀiÁrUÉ DUÀ¸À, zÉêÀgÁAiÀÄgÀ°è PÀÈ¥Á±ÀæAiÀÄ F ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß D PÀpt `¨sÀÆUÀvÀ' ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀĪÀÅ? E®è. D MAzÀÄ PÀgÁ¼À gÁwæ, ºÉÆvÀÛ®èzÀ ºÉÆwÛUÉ ºÉÆgÀV£À dUÀ°AiÀÄ°è zÀĵμÀä£ï zÀÈqsÀ ºÉeÉÓ PÀÄQÌ £ÀªÀÄä PÉÆoÀrAiÀÄvÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÉý £ÀqÀÄVzɪÀÅ. PÀzÀ ªÀÄÄaÑ NzÀÄwÛzÉݪÁzÀgÀÆ ªÁqÀð£ï §AzÀÄ vÉgÉAiÀÄ®Ä DeÉÕ ªÀiÁrzÀgÉ £À£ÀUÉ°è gÀPÀëuÉ, «ÄV¯ˉÁV, £À£Àß D±ÀæAiÀÄzÁvÀ£À UÀw K£ÀÄ? AiÀĪÀÄ£À PÀoÉÆÃgÀ ªÁt £ÀªÀÄä ¨É£É߮ħÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÀÄV¹zÀĪÀÅ,  ``Deva  Rao!  Open  the  door.'' E£ÉßãÀÄ £Á«§âgÀÆ §¯ˉÉUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ SÁwæ? D UÀ½UÉ zÉêÀgÁAiÀÄgÉãÉÆà PÉÊPÀgÀtªÀiÁr £À£ÀUÉÆAzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ¸ÀAzÉñÀ«vÀÛgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ PÀzÀ vÉgÉAiÀÄ®Ä vÀĸÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÁqÀð£ï UÀÄqÀÄVzÀgÀÄ, ``Why  so  much  time?  What  were  you  doing?''     ``I  was  immersed  in  my  studies,  sir.''     ``Where  's  the  other  person?''     ``Who?  I'm  alone  here.''     ``Are  you  sure?''     ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


47 ``Of course  what  doubt  is  there,  sir?''     ``Well!   Deva   Rao.   I   believe   you.   Others   had   told   me   that   you   were   harbouring   someone   else.  You  know  that  is  illegal.  We  could  just  dismiss  you  from  the  college  itself  for  such   an  offence.''       CµμÀÄÖ ºÉÆvÀÆÛ £Á£É°èzÉÝ? MAzÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀªÀÄä PÉÆÃuÉAiÀÄ QlQUÉ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ½gÀ°®è. zÉêÀgÁªï ¸ÀÆa¹zÀ »PÀªÀÄwÛ£ÀAvÉ £Á£ÀÄ D ªÀÄÄPÀÛ UÀªÁQëAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀĸÀĽ, ºÉÆgÀV£À PɼÀZÉeÁÓzÀ ªÉÄïˉÉ vÀA¥ÀÅ UÁ½UÉ ªÉÄÊAiÉÆrØ ªÀÄÄzÀÄr C¸ÀÄSÁ¸À£À£ÁVzÉÝ. DzÀgÉ £À£Àß ¹Üw ªÀiÁvÀæ ``¤ÃgÉƼÀVzÀÄðA ¨ÉªÀÄzÀð£ï'' JA§AwvÀÄÛ. ¸ÀzÀåPÉÌ §ZÁªï. DzÀgÉ §®Ä ¨ÉÃUÀ£É ªÁqÀð£ï £ÀªÀÄä `PÁgÀ¸ÁÜ£À'ªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀÅzÀÄ SÁwæ. DUÀ zÉêÀgÁAiÀÄgÀ ¹Üw £É£ÉzÀÄ £ÀqÀÄVzÉ. ªÀÄgÀÄ¢£À vÁA§gÀ«Ä£À §ºÀÄvÉÃPÀ ¤dð£À DzÀgÉ ºÀA¢, PÉÆý, PÀvÉÛ, zÀ£ÀUÀ¼À gÉÆ¥ÀàUÀ¼ÀAwzÀÝ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À »Ar£À°è MAzÀÄ SÉÆð »rzÉ. gÁwæ ªÁ¸À ªÀiÁvÀæ C°è. DºÁgÀ, ¸ÁߣÀ, CzsÀåAiÀÄ£À J®èªÀÇ PÁ¯ˉÉÃeï ªÀ®AiÀÄzÀ°è. ¤d, ``C°èzÉ £À£Àß ªÀÄ£É, E°è §AzÉ ¸ÀĪÀÄä£É!'' eÉÆvÉUÉ, ``CAfQ£ÁåvÀPÀAiÀiÁå ¸ÀdÓ£ÀjUÉ, CAfQ£ÁåvÀPÀAiÀiÁå?'' ¸Àj, ¸ÀzÀåPÉÌãÉÆà zÉÆuÉÚ ©Ã¹¤AzÀ ¥ÁgÁVzÉÝ. DzÀgÉ PÁ¯ˉÉÃf£À ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è £Á£ÀÄ ¥ÀÇwð ¸ÉÆÃwzÉÝ: C£À£ÀĨsÀ« AiÀÄĪÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¨ÉÃPÁ©nÖ vÀgÀUÀwUÉ §AzÀÄ AiÀiÁAwæPÀªÁV (¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ) K£À£ÉÆßà UÀÄ£ÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀ ¯ˉÉPÀ̪ÀÇ £À£Àß vÀ¯ˉÉUÉ ºÀvÀÄÛvÀÛ¯ˉÉà EgÀ°®è. DUÀ VÃazÀ PÀUÀÎUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ £É£À¦ªÉ (ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À £Á£Éà AiÀÄĪÀ C£À£ÀĨsÀ« G¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁVzÁÝUÀ £À£Àß «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß gÀAf¸À®Ä EªÀ£ÀÄß G¯ˉÉèÃT¸ÀĪÀÅ¢vÀÄÛ): ¤zÉÝ §gÀÄwzÉ ¥ÁoÀ PÉüÀ®Ä §Ä¢ÞAiÉÄ®èªÀÅ ªÀÄAzÀªÁVzÉ ¸ÀzÀÝ Q«UÀ¼ÀÄ PÉüÀ¯ˉÉÆ®èªÀÅ PÀgÀzÀ ¯ˉÉPÀÌtÂPÉ GzÀåªÀÄ¢ vÉÆqÀVgÀzÀÄ PÀuï vÉgÉ¢zÀÝgÀÆ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À £ÉÆÃqÀzÀÄ §zÀÞ ªÉÊjUÀÄ ¨ÉÃqÀ«AvÀºÀ ²PÉë ºÁzÉêÀll ¯ˉÉPÀÑgÀgÀÄ ¨sÀgÀ¢AzÀ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄZÀÑj¸ÀÄwgÀ®UÀ®ªÀiÁVAiÉÄ ©aÑ PÀAUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀŪÀÅ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀiÁvÀæ EZÉÒ §AzÉqÉUÉÆÃr PÁ®ªÀ ªÉZÀÑUÉʪÀÅzÀÄ ¥Àæ±Éß PÉüÉÆÝqÉ ¨ÉaÑ ©Ã¼ÀÄvÀ K£À£ÁzÀgÀÄ UÀ¼ÀºÀvÉÆqÀUÀĪÀÅzÀÄll ¯ˉÉPÀ̪À£ÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀgÀ° £À£ÀUÀPÀÌgÉAiÀÄÄ gÀªÉAiÀĵμÀÄÖ ¨ÁgÀzÀÄ £ÀPÀæ¥ÀÇjvÀ ªÀÄqÀÄ«zÀgÉƼÀUÉ vÀ½î £À£ÀߣÀÄß £ÀPÀÄÌ £À°¢zÉ zÀÄgÀļÀ «¢ü ºÁ zÀPÀÌzÉ£ÀVà zÉÆA§gÁlªÀÅ ©PÉÌ ¨ÉÃqÀÄvÀ ºÉÆmÉÖ ºÉÆgɪɣÀÄ PÀgÀÄt¸ÉÊ zÉêÁ!ll

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


48

£ÀªÀÄä C¹ävÉUÉzÀÄgÁzÀ ¸ÀªÁ®Ä CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢£ÁgÀÄ EAVèµμï D£Àgïì vÀgÀUÀwAiÀÄ°è UÀÄgÀĪÀÄÆwð JA§ vÉ®ÄUÀÄ ªÀģɪÀiÁw£À C¥Ààl vÀ«Ä¼À zÉêÀgÁAiÀÄgÀ ¸ÀºÀ¥Áp «ÄvÀæ. »ÃUÁV £À£ÀUÀÆ ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ. £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÆ D ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ vÁA§gÀA ¸ÀÄvÀÄÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÀÄqÀØ ¨ÉlÖ vɪÀÄgÀÄ UÀzÉÝ J®è C¯ˉÉzÀzÀÆÝ C¯ˉÉzÀzÉÝÃ. DUÀ £ÀªÉÆä¼ÀUÉ §ºÀ¼ÀªÁV ZÀaðvÀªÁUÀÄwÛzÀÝ «µμÀAiÀÄ zÉêÀgÀÄ, zsÀªÀÄð, DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇeÉ. PÀªÀÄðoÀ ¨ÁæºÀät ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ²±ÀĪÁzÀ £Á£ÀÄ D ªÉüÉUÉ (¥ÁæAiÀÄ 18) §ºÀÄvÉÃPÀ GzÁ¹Ã£À£ÁVzÉÝ, ¤jñÀégÀvÉAiÀÄvÀÛ ªÀiÁ®ÄwÛzÉÝ, ``zÀAiÉÄAiÉÄà zsÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ®ªÀAiÀiÁå'' J£ÀÄߪÀ vÀvÀÛìé¢AzÀ DPÀ¶ðvÀ£ÁVzÉÝ. F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹zÁÞAvÀ CxÀªÁ vÀPÀð w½¢gÀ°®è. UÀÄgÀĪÀÄÆwð ¥ÀÇwð ¤gÀÄ¢éUÀß, ¤²ÑAvÀ. zÉêÀgÁgÁAiÀÄgÁzÀgÉÆà GUÀæ ¨sÀUÀªÀAvÀªÉÊj, ``ZÀÆn ªÀÄA¢ ¸ÁéxÀð¸ÁzsÀ£ÉUÁV zÉêÀgÉA§ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ zsÀªÀÄð, DZÀgÀuÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÀzÀæ ¨Éð PÀnÖzÁÝgÉ. £Á£ÀAvÀÆ ±ÀvÀ £Á¹ÛPÀ. AiÉÆÃUÀå ªÀåQÛAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÉà £À£Àß ¸ÀAPÀ®à ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÀÄvÀß.'' »ÃUÉ UÀÄgÀĪÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C¸ÀàµμÀÖ aAvÀ£ÉUÉ zÉêÀgÁªï RavÀ ªÀÄÄRªÁt DVzÀÝgÀÄ. PÁ¯ˉÉÃf£À ªÉÆzÀ®£Éà D£Àgïì vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁgÀPÉÆÌAzÀÄ ¸À® J®è «¨sÁUÀUÀ¼ÀªÀgÀÆ MAzÉà G¥À£Áå¸À PÉÆoÀrAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀÄwÛzÉݪÀÅ - ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ªÀÄA¢. Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÁ«ÄðPÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄzÀÄ, ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ Moral Instruction   (MI), £ÀªÀÄä ¥Àj¨sÁµμÉAiÀÄ°è Immoral   Mortification   (IM).   F «µμÀAiÀÄ PÀÄjvÀAvÉ £ÁªÉÇAzÀÄ DAvÀjPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÆß PÀqÁØAiÀĪÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ. ¸ÀzÀå AiÀiÁgÀ£ÀÆß C£ÀÄwÛÃtðUÉƽ¸ÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ ¸ÀgÁ¸ÀjAiÀÄ°è C¢üPÀ CAPÀ UÀ½¹zÀªÀjUÉ DPÀµμÀðPÀ §ºÀĪÀiÁ£À«ÃAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛçzÀ°è qÁPÉÆÖgÉÃmï UÀ½¹zÀÝ ªÁqÀð£ï ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ. EªÀjUÉ gɪÀgÉAqï JA§ ©gÀÄzÀÄ PÀÆqÀ EvÀÄÛ. D vÀgÀUÀwAiÀÄ°èAiÀÄ ¥ÁoÀªÀ¸ÀÄÛ ¨Éʧ¯ˉï, «ªÀgÀuÉAiÀÄ zsÁn Qæ²ÑAiÀÄ£ï zsÀªÀÄðzÀ ªÉʨsÀ«ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÆ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À ¥ÀgÉÆÃPÀë ¤AzÀ£É. «zÁåyðUÀ¼À°è ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ »AzÀÆUÀ¼ÀÄ. ¸ÀºÀdªÁV £ÀªÀÄUÉ®è vÀÄA§ EgÀ¸ÀĪÀÄÄgÀ¸ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EAwzÀÝgÀÆ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¨Á¬Ä©qÀ®Ä CAfPÉ, ¸ÀgÀPÀÆ EgÀ°®è. »ÃUÉ £Á¯ˉÉÌöÊzÀÄ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀĪÀÅ. UÀÄgÀĪÀÄÆwð PÀÄzÀÝ, £Á£ÀÄ PÀÄæzÀÞ, DzÀgÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è JzÉÝüÀ®Ä E§âgÀÆ C¹zÀÞ! £ÀªÀÄä ¥ÀævÁ¥ÀªÉ®è ºÉÆgÀUÉ. zÉêÀgÁAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ªÁzÀªÀiÁrzÉÝà ªÀiÁrzÀÄÝ. ªÀÄƪÀgÀÆ ¨Éʧ®£ÀÄß ¥Àp¹ CzÀgÀ ¸ÁgÀ »ÃgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zɪÀÅ. CzÉÆAzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è UÀ½UɧlÖ®Ä vÀÄA©§A¢vÀÄÛ! CA¢£À ¥ÁoÀzÀ°è gɪÀgÉAqï ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀÄ Parable   of   the   Sower   CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß N¢ «ªÀj¸À®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ: And   that   which   fell   among   thorns   are   they,  which  when  they  have  heard,  go  forth,  and  are  choked  with  cares  and  riches  and   pleasures  of  this  life,  and  bring  no  fruit  to  perfection  (St  Luke  VIII  14).     EzÀgÀ°èAiÀÄ thorn ªÀÄvÀÄÛ they ¥ÀzÀUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ªÁåSÁå£À ªÀiÁqÀÄvÀÛ EvÀgÀ zsÀ«ÄðÃAiÀÄgÀ £ÀA©PÉ DZÀgÀuÉUÀ¼À «gÀÄzÀÞ £ÉÃgÀ ªÁUÁݽ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÁªÉ®è ¦½¦½, DzÀgÉ zÉêÀgÁAiÀÄgÀÄ C¥ÀªÁzÀ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


49 CªÀgÉzÀÝgÀÄ, ¨Éʧ°£À D CzsÁåAiÀÄzÀ ¥ÀÇtð ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß £É£À¦¤AzÀ¯ˉÉà ºÉý CzÀgÀ ªÁZÀå, ¸ÀÆZÀå ªÀÄvÀÄÛ zsÀé¤vÀ CxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ËªÀÄåªÁV ªÀÄvÀÄÛ gɪÀgÉAqÀjVAvÀ ¸ÀÄálªÁV «ªÀj¹zÀgÀÄ! gɪÀgÉAqÀjUÉ ¥ÀgÉÆÃPÀë ªÀÄÄR¥ÀæPÁë¼À£É. CªÀgÀÄ, ``ºÁUÉAiÀÄÆ ªÁåSÁ夸À§ºÀÄzÀÄ'' J£ÀÄßvÀÛ ºÀoÁvÀÛ£É ¤µμÀÌç«Ä¹AiÉÄélÖgÀÄ. £ÀªÀÄUÉ®è RĶAiÉÆà RĶ. ¥ÀgÀzsÀªÀÄð zÀƵμÀuÉ RAqÀ£É ¤AzÀ£ÉUÀ¼Éà ¸ÀézsÀªÀÄð ¸ÁÜ¥À£É ¹ÜjÃPÀgÀtUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ?

«ªÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÉÆðÃZÀ£É CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢£ÉüÀÄ CAzÀÄ ªÀÄzÁæ¹£À°èzÀÄÝzÀÄ PÉêÀ® £Á®ÄÌ ¥ÀÅgÀĵμÀgÀ PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ¼ÀÄ: ¥Éæ¹qɤì, ¥ÀZÀÑAiÀÄå¥Àà, ®AiÉƯˉÁ ªÀÄvÀÄÛ Qæ²ÑAiÀÄ£ï. «zÁåyðUÀ¼À ¥Àj¨sÁµμÉAiÀÄ°è EªÀÅ Princes of  Presidency,  Rowdies  of  Pachhayyappa's,   Slaves   of   Loyola   and   Gentlemen   of   Christian.   1944-45gÀ ²PÀëtªÀµμÀð ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÉüÉUÉ £Á£ÀÄ G½zÀ ªÀÄÆgÀÆ PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ¼À ¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÉÖ¯ˉï ¸ËPÀAiÀÄð PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÀµμÀÄÖ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹zÉÝ. F ¥ÉÊQ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÉÖ¯ˉï zÀȶ֬ÄAzÀ ®AiÉƯˉÁªÉà ¸ÀªÀð±ÉæõμÀתÉA§ÄzÀÄ ¸ÀàµμÀÖªÁVvÀÄÛ. EvÀÛ Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃf£À°è ªÀÄÄA¢£À ªÀµμÀðªÁzÀgÀÆ ºÁ¸ÉÖ¯ˉï ¸ËPÀAiÀÄð zÉÆgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ ¨sÀgÀªÀ¸É EgÀ°®è. CAzÀªÉÄïˉÉ F £ÀgÀPÀ¢AzÀ ªÀµμÁðAvÀåzÀ°è «ªÉÆÃZÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ D£Àgïì vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ®AiÉƯˉÁ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÉÆAzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀðªÉA§ zÀÈqsÀ ¤zsÁðgÀPÉÌ §A¢zÉÝ. ®AiÉƯˉÁzÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® gɪÀgÉAqï eÉgÉÆêÀiï r¸ÉÆÃeóÁgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV £À£Àß ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹ CªÀgÀ°è D±ÀæAiÀÄ PÉÆÃjzÉ. »AzÉ ¸ÀAvÀ C¯ˉÉÆòAiÀĸï PÁ¯ˉÉÃf£À°è £Á£ÀÄ EªÀgÀ CtÚ gɪÀgÉAqï §læðªÀiï r¸ÉÆÃeóÁgÀ «zÁåyð DVzÉÝ£ÉA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrzÉ. CªÀgÀÄ D±Áé¹¹zÀgÀÄ, ``¸Àj! ¤Ã£ÀÄ MAzÀ£ÉAiÀÄ D£Àgïì£À°è GwÛÃtð£ÁV Qæ²ÑAiÀÄ£ï¤AzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀvÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄzÁzÀgÉ E°è JgÀqÀ£ÉAiÀÄ D£ÀgïìUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÉÖ°èUÉ ¥ÀæªÉñÀ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.'' CzÉà dÆ£ï ªÉüÉUÉ MAzÀ£ÉAiÀÄ D£Àgïì ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄļÀÄVgÀ°®è. Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃeï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® C¯ˉÉUÁìAqÀgï eÁ£ï ¨ÁAiÀiïØgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁr MAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉýzÉ, ``£À£ÀUÉ UÀtÂvÀ D£Àgïì£À°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ »AwgÀÄV ©J¸ï¹UÉ zÁR¯ˉÁUÀÄvÉÛãÉ. zÀAiÀÄ«lÄÖ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀvÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ.'' ±ÀĨsÁ±ÀAiÀĸÀ»vÀ CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©Ã¼ÉÆÌlÖgÀÄ. DUÉãÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ C¦æAiÀĪÁUÀ§ºÀÄzÁVzÀÝ ¸ÀvÀå £ÀÄr¢zÀÝgÉ £À£Àß ¨sÀ«µμÀå K£ÁVgÀÄwÛvÉÆÛà ºÉüÀ¯ˉÁgÉ. ``¸ÀvÀåªÀAvÀjVzÀÄ PÁ®ªÀ®è?'' dÆ£ï ªÀiÁ¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà £Á£ÀÄ vÁA§gÀ«Ä£À gÉÆ¥Àà¢AzÀ «ªÉÆÃavÀ£ÁV ªÀÄÄPÀÛ£ÁV ®AiÉƯˉÁzÀ PÀ¥ÀàPÉÌ (D£ÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ¥À¼ÀV¸ÀĪÀ K¥ÁðqÀÄ) ¸Àé-EZÉÒ¬ÄAzÀ PÉqÉ¢zÉÝ! EzÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¤ªÉÆðÃZÀ£É (moulting), CAzÀgÉ ¥ÉÇgÉAiÀÄÄað ºÉƸÀºÀÄlÄÖ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ 1945-46gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÁðgÀA¨sÀzÀ°è £Á£ÀÄ ®AiÉƯˉÁzÀ°è JgÀqÀ£ÉAiÀÄ D£Àgïì «zÁåyðAiÀiÁzÉ, ºÁ¸ÉÖ¯ˉ浪Á¹AiÀÄÆ DzÉ. CzÉÆAzÀÄ «£ÀÆvÀ£À C£ÀĨsÀªÀ. C°è J®èªÀÇ AiÀiÁAwæPÀªÉ£ÀÄߪÀ ªÀÄnÖUÉ PÀæªÀħzÀÞ. ¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÁUÀ°Ã ¸Éà±À¯ˉï PÁè¸ïUÀ¼ÁUÀ°Ã MAzÀÄ ¸ÀĸÀfÓvÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ vÉgÀzÀ°è ¸ÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 400 ºÁ¸ÉÖ°UÀjzÉݪÀÅ. ºÀÄqÀÄUÀ ¥Á¼Àå. ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ¥ÀæªÉñÀ«®è. £Á®ÄÌ §UÉAiÀÄ ¨sÉÆÃd£À±Á¯ˉÉU½zÀÄݪÀÅ: vÀ«Ä¼ÀÄ, DAzsÀæ, PÉÃgÀ¼À (EªÀÅ ªÀÄÆgÀÆ ±ÁPÁºÁj), ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁA¸ÁºÁj. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ DAiÀħºÀÄ¢vÀÄÛ. £À£Àß gÀÄa ±ÀÄaUÀ½UÉ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÉÄ¸ï ºÉZÀÄÑ M¥ÀÅöàªÀAwvÀÄÛ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


50 JgÀqÀ£ÉAiÀÄ D£Àgïì£À ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÁoÀPÉÌ ºÁdgÁzÉ. EzÀÄ C¯ˉÉÆòAiÀĸï PÁ¯ˉÉÃf£À «¸ÀÛgÀuÉ JAzÀÄ MqÀ£É PÀAqÀÄPÉÆAqÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀÄA¢ UÀA©üÃgÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ. G¥À£Áå¸ÀPÀgÉ®ègÀÆ C£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ, CzÀÄãvÀ D¸ÀQÛ, ¤µμÉ× ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀàµμÀÖvÉ ¸À»vÀ ¨ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÁæaãÀ UÀÄgÀÄPÀįˉÁ±ÀæªÀÄ »ÃUÉ E¢ÝgÀ¨ÉÃPÉAzɤ߹vÀÄ. ¥Àæw ¢£À vÀ¯ˉÁ 1 UÀAmÉAiÀÄ 5 G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ, eÉÆvÉUÉ UÀæAxÁ®AiÀÄzÉƼÀV£À ¸ÀéAvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÁªÀPÁ±À, ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ gÀeÉAiÀÄÆ E®è - EAxÀ°è «zÁåyðAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ ¨sÁUÀåªÉAzÀÄPÉÆAqÉ. DzÀgÉ vÀgÀUÀwAiÉƼÀUÉ £Á£ÀÄ QüÀjªÉĬÄAzÀ PÀĹzÀÄ ºÉÆÃzÉ. G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ PÉüÀÄwÛzÀÝ wÃgÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÀÆ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ˉÁUÀzÉ vÀ¯ˉÉ CrºÁQ ¤®ÄèwÛzÉÝ. KPÉAzÀgÉ »A¢£À ªÀµμÀð D dAl¯ˉïªÉÄ£ÀßgÀ PÁ¯ˉÉÃf£À°è UÀtÂvÀ PÀÄjvÀAvÉ AiÀiÁªÀ UÀA©üÃgÀ ¥ÁoÀªÀÇ £ÀqÉ¢gÀ°®è! ¸ÀºÀ¥Áp ¹r® ªÀÄjUÀ¼À zÀȶÖAiÀÄ°è £Á£ÉƧ⠥ÀgÀ¥ÀÅlÖ, C£ÁºÁé¤vÀ £Á¯ˉÁAiÀÄPÀÄÌ. CªÀgÀ ¥ÉÊQ D »AzÉ EAlgï«ÄÃrAiÉÄmï vÀgÀUÀwUÀ¼À°è £À£Àß ¸ÀºÀ¥ÁpAiÀiÁVzÀÝ zÉëzÁ¸À DZÁAiÀÄð JA§ «zÁåyð EzÀÝ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÀÄAvÉ E°è PÀÆqÀ FvÀ D¸À£ÀzÀ°èAiÀÄÆ CAPÀUÀ½PÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ M§â front   bencher. zÉêÀgÁAiÀÄgÀAvÉ ªÀiˤ, MAnUÀ, ªÁªÀÄ£ÀªÀÄÆwð. ¥ÁoÀ ªÀÄÄVzÀ PÀÆqÀ¯ˉÉà £Á£ÀÄ FvÀ¤UÉ UÀAlÄ©zÉÝ - ºÉÃUÀÆ ªÀÄÄR¥ÀjZÀAiÀÄ«vÀÛµμÉÖ. EªÀ£ÀÆ ºÁ¸ÉÖ°UÀ DVzÀÄÝzÀÄ C£ÀÄPÀÆ®ªÁ¬ÄvÀÄ. DZÁAiÀÄð¤AzÀ »A¢£À ªÀµμÀðzÀ vÀgÀUÀw n¥Ààt ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À£ÀÄß JgÀªÀ®Ä vÀAzÉ, CªÀ£ÀÄß £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ªÁgÀ ºÀUÀ°gÀļÀÆ ±Àæ«Ä¹ ¸À¥sÀ®£ÁzÉ. CªÀÅ ¥Àæ¥ÀAZÀ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ ¢£ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝzÀjAzÀ ¥ÁoÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÉÆAzÀÆ PÉƼÀî®Ä zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è, UÀæAxÁ®AiÀÄ¢AzÀ CªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ CPÀëgÀ±ÀB £ÀPÀ®ÄªÀiÁqÀĪÀÅzÉÆAzÉà CAzÀÄ £ÀªÀÄVzÀÝ ºÁ¢. DZÁAiÀÄð£ÀÆ £Á£ÀÆ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqɪÀÅ. ¸Àj, ``§AzÀzÉÝ®è §gÀ°, UÉÆëAzÀ£À zÀAiÀÄ £ÀªÀÄVgÀ°'' JAzÀÄ ºÉÆ£À°UÉ zÀĪÀÄÄQAiÉÄà ©mÉÖ. C£Àå ªÀiÁUÀð ºÉÃUÀÆ EgÀ°®èªÀµμÉÖ. D JgÀqÀÄ ªÀµμÀð (1945-47) £ÀqÀÄ«£À MAzÀÄ ¨ÉøÀUÉ gÀeÉAiÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ «ÄPÀÌ J®è ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÆ EgÀļÀÄ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®V ªÀÄÄAeÁ£É 3 UÀAmÉUÉzÀÄÝ CzsÀåAiÀÄ£À¤gÀvÀ£ÁUÀÄwÛzÉÝ; ¸ÀAeÉ 6jAzÀ 7gÀ vÀ£ÀPÀ PÁ¯ˉÉÃeï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 Q«Äà zÀÆgÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃl NqÀÄwÛzÉÝ. E£ÀÄß ºÁ¸ÉÖ¯ˉï DºÁgÀ CvÀåAvÀ ¸Á颵μÀÖªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. ªÁgÁAvÀåzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVvÀ PÀbÉÃjAiÉÆAzÀPÉÌ PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÁUÀÄwÛzÉÝ. EAwzÀÝgÀÆ ¥ÁæAiÀĸÀºÀdªÁzÀ ªÀÄ£ÉÆëPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀvÀ ¨Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. E°è PÁ¥ÁrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉÆgÉwzÀÝ ¸ÀA¸ÁÌgÀ: ªÀÄÄAeÁ£É CzsÀåAiÀÄ£À vÉÆqÀUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ 10 ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀıÀB £ÀPÀ®ÄªÀiÁqÀÄvÀÛ CxÀð UÀ滸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄ£ÀßqÉzÉ. ªÀÄ£À±ÁêAw ªÀÄvÀÄÛ KPÁUÀævÉ ®©ü¹zÀĪÀÅ, DvÀä¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄÆ ªÀÄÆrvÀÄ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ £À£ÀߣÀÄß ®AiÉƯˉÁ PÁ¯ˉÉÃf£À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ «zÁåyð PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ¤AiÉÆÃf¹zÀgÀÄ. ºÀtPÉÌ PÉÆgÀvÉ E®è -- ¥ÁæA±À¥Á®gÀ D±Áé¸À£É; «zÁåyðUÀ¼À°è D¸ÀPÀÛ ±ÉÆæÃvÀÈUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµμÀÄÖ ªÀÄA¢ EzÀÝgÀÄ -- ¥ÁæAiÀıÀB vÁ¬Ä£ÀÄrAiÀÄ vÀªÀj¤AzÀ zÀÆgÀªÁzÁUÀ £ÁªÀzÀ£ÀÄß ºÉZÀÄѺÉZÀÄÑ ¦æÃw¸ÀÄvÉÛêÉ; E£ÀÄß ªÀÄzÁæ¹£À ««zsÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°èzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæw¨sÉUÀ½UÀÆ zÁ¤UÀ½UÀÆ JAzÀÆ PÉÆgÀvÉ EgÀ°®è. EªÉ®è ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÆ ªÁ¸ÀÛªÀ PÁAiÀÄðgÀAUÀ £À£ÀUÉ PÀ°¹zÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ: PÀªÀÄðuÉåêÁ¢üPÁgÀ¸ÉÛà ªÀiÁ ¥sÀ¯ˉÉõμÀÄ PÀzÁZÀ£À ªÀiÁ PÀªÀÄð¥sÀ®ºÉÃvÀĨsÀÆðªÀiÁð vÉà ¸ÀAUÉÆÃs¸ÀÛ÷éPÀªÀÄðtÂll KjgÀzÀ §AqÉUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ dUÀzÉƼÀUÉ KgÀ¯ˉÁUÀzÀ ²RgÀ ¸ÀȶÖAiÉƼÀV®èªÉÇà zÁj ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀAvÉ PÁtâ PÀAlPÀUÀ¼À ¤ªÁj¸É¯ˉÉÆ zsÀÈwUÉqÀzÉ PÉaѤA Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


51 1947gÀ ªÀiÁZïð ¢£ÁAPÀ 20-28 CªÀ¢üAiÀÄ°è CAwªÀÄ D£Àgïì ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ PÀÈvÁxÀð ¨sÁªÀ¢AzÀ ªÀÄrPÉÃjUÉ ªÀÄgÀ½zÉ. Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃf£À°è zÉêÀgÁAiÀÄgÀ ªÀÄÆ®PÀ UɼÉAiÀÄ£ÁVzÀÝ UÀÄgÀĪÀÄÆwð £ÀªÀÄÆägÀÄ £ÉÆÃqÀ§AiÀĹ £À£Àß eÉÆvÉ §A¢zÀÝ. ºÁ¢AiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ¨ÉîÆgÀÄ, ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ £É¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß zÀ²ð¹zɪÀÅ. ªÀÄrPÉÃj-¨sÁUÀªÀÄAqÀ® zÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉzÀÄ PÀæ«Ä¹zɪÀÅ. C¯ˉÉè®è £ÀªÀÄä £ÉAljµμÀÖgÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄÄUÀÞ zÀȶÖAiÀÄ°è £ÁªÀÅ C¸ÁzsÀåªÁzÀÄzÉãÀ£ÉÆßà ¸Á¢ü¹ ªÀÄgÀ½zÀªÀgÁzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆÃzÀ¯ˉÉè®è ¨sÀªÀå ¸ÁéUÀvÀ ®©ü¹zÉÆÝAzÀÄ ¨sÁUÀå. CzÉà dÆ£ï£À°è £ÀªÀÄä ¥ÀjÃPÁë¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ: Erà «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è (¸ÀgÁ¸Àj 60% ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄÑ CAPÀ UÀ½¹zÀªÀgÀÄ) PÉêÀ® 5 ªÀÄA¢AiÀÄÆ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è (¸ÀgÁ¸Àj 50-59% CAPÀ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ) 12 ªÀÄA¢AiÀÄÆ GwÛÃtðgÁVzÀÝgÀÄ. F JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸Á°£À°è £Á£ÀÆ EzÉÝ. Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃf£À¯ˉÉèà ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÀÝgÉ RArvÀ UÉÆÃvÁ ºÉÆqÉ¢gÀÄwÛzÉÝ. DZÁAiÀÄð ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð UÀ½¹zÀÝ.

¨ÁåAQ£À ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ°è §gÀqÁAiÀÄÄÛ §Ä¢Þ! CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢£ÉAlÄ CA¢£À ©J (D£Àgïì) ¥ÀzÀ« JAJ ¥ÀzÀ«UÉ ¸ÀªÀĪÉAzÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ CAVÃPÀj¹vÀÄÛ. ¥ÁæAiÀıÀB Erà PÉÆqÀV£À°è EAxÀ »j rVæ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ CAzÀÄ ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀĪÀgÀÄ. DzÀgÉ F ¥ÀzÀ«UÉÆ¥ÀÅöàªÀ ªÀÈwÛ PÉÆqÀV£À¯ˉÉè°èzÉ? E£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà vÁAwæPÀ ¥ÀzÀ« CxÀªÁ C£ÀĨsÀªÀ E®èzÀ, PÉêÀ® 21gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ, ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÀÄzÉÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? AiÀiÁªÀ ¸ÀévÀAvÀæ PÀ¸À§£ÀÄß »rAiÀħºÀÄzÀÄ? §AqÀªÁ¼À? 1947gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÁðgÀA¨sÀ. PÉÆqÀV£À ²PÀët¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ £Á¥ÉÇÃPÀÄè, ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmÉ, ¥ÉÇ£ÀßA¥ÉÃmÉ ªÀÄÄAvÁzÀ «¸ÀÛöÈvÀ ºÀ½îUÀ¼À°è ºÉƸÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä £ÀªÉÇÃvÁìºÀ¨sÀjvÀgÁV PÀ¼ÀPÉÌ zÀĪÀÄÄQzÀgÀÄ. EªÉ®è SÁ¸ÀV ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ. DPÀµμÀðPÀ ¸ÀA§¼À. £ÀÆvÀ£À CªÀPÁ±À. £À£Àß C£ÉÃPÀ »vÉʶUÀ¼ÀÄ EAxÀ MAzÀÄ ±Á¯ˉÉUÉ £Á£ÀÄ UÀtÂvÁzsÁå¥ÀPÀ£ÁV ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. vÀAzÉUÀÆ EzÀÄ M¦àUÉ «µμÀAiÀÄ. DzÀgÉ vÁ¬Ä ªÀiÁvÀæ RqÁRArvÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ, ``¤Ã£ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è F¹ eÉʸÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀévÀAvÀæ w«ÄAV®, PÉgÉ PÀÄAmÉUÀ¼À°è CqÀV ºÉzÀj ¨Á¼À¨ÉÃPÁzÀ Qj «ÄãÀ®è.'' ªÀÄzÁæ¹£À gÀÄaªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß - eÁÕ£À, «eÁÕ£À, ¸ÀAVÃvÀ, ¸Á»vÀå EvÁå¢ - AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV GAqÀÄ ¸ÀÄ¥ÀŵμÀÖ£ÁVzÀÝ £Á£ÀÄ D ªÀĺÁ£ÀUÀgÀPÉÌà ºÉÆÃV ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÉ. C¥Àà£À ¸ÀºÀ¥Áp PÉ.JA.£ÀAd¥Àà (EªÀgÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀĺÁzÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ d£ÀgÀ¯ˉï PÉ.JA.PÁAiÀÄð¥Àà£ÀªÀgÀ C£ÀÄd) CAzÀÄ Imperial Bank   of   IndiazÀ (ªÀÄÄAzÉ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ°èzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ State   Bank   of   India) ªÀÄzÁæ¸ÀÄ «¨sÁUÀzÀ°è M§â ªÀjµμÀ× C¢üPÁj. ©ænµμï ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ GQÌ£À ²¹Û£À°è F »j ¨ÁåAQ£À G£ÀßvÀ C¢üPÁjAiÉƧâ£À£ÀÄß £À£ÀßAxÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ AiÀÄĪÀPÀ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. DzÀgÉ PÉÆqÀV£À ¸ÀºÀ¥Áp¬ÄAzÀ vÀA¢zÀÝ ¥ÀjZÀAiÀÄ¥ÀvÀæ«zÀÄÝzÀjAzÀ £À£ÀUÉ®Æè ªÀÄÄR¨sÀAUÀªÁUÀ°®è. zÀÄæ¥ÀzÀ£À D¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ zÉÆæÃt£À£ÀÆß ²æÃPÀȵμÀÚ£À CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀ ¸ÀÄzÁªÀÄ£À£ÀÆß £É£À¦¹PÉÆAqÉ. ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ £ÀAd¥Àà £À£ÀߣÀÄß DwäAiÀĪÁV ¸ÁéUÀw¹ £ÀÄrzÀgÀÄ, ``£ÉÆÃqÀÄ wªÀÄàAiÀÄå£À ªÀÄUÀ! EzÀÄ PÉÆqÀUÀ®è. E°è ¨ÁæºÀätjUÉ ¸ÀPÁðjà ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À«®è. DzÀÝjAzÀ RÄzÀÄÝ £Á£Éà ¤£ÀUÉ F ¨ÁåAQ£À°è M§â UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ PÉÆr¸À¯ˉÁgÉ. aAvÉ E®è. ¤Ã£ÀÄ Indian  Overseas  Bank   Ltd£À d£ÀgÀ¯ˉï ªÀiÁå£ÉÃdgï£À£ÀÄß £À£Àß F PÁUÀzÀ ¸À»vÀ ¨sÉÃnªÀiÁqÀÄ. C°è ¤£ÀUÉ PÉ®¸ÀªÉãÉÆà ¹PÀÄÌvÀÛzÉ. DzÀgÉ J°èAiÀÄÆ JAzÀÆ ¤£Àß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁvÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ½AzÀ ¨ÁæºÀätvÀé ¥ÀæPÀlªÁUÀzÀAvÉ PÀqÀÄ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


52 JZÀÑjPɬÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄ. £À£Àß ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß CªÀgÀÄ ªÀĤ߸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÉÆzÀ® CªÀPÁ±ÀzÀ¯ˉÉèà ¤£ÀߣÀÄß ªÀeÁªÀiÁr©qÀ§ºÀÄzÀÄ. JZÀÑgÀ, JZÀÑgÀ, JZÀÑgÀ'' JAzÀÄ ºÀgÀ¹ ©Ã¼ÉÆÌlÖgÀÄ. £Á£ÀÄ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ¯ˉÉè®Æè eÁwPÁgÀtªÁV AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ zÉéö¹zÁÝUÀ°Ã wgÀ¸ÀÌj¹zÁÝUÀ°Ã Cj«UÉ §A¢gÀ°®è. JAzÉà £À£Àß £ÀqÉ £ÀÄr §UÉUÀ¼À°è PÉÆêÀÄĨsÁªÀ£É JAzÀÆ J°èAiÀÄÆ £ÀĸÀļÀÄwÛgÀ°®è. £ÀAd¥Àà£ÀªÀjvÀÛ «©üõμÀt¥ÀvÀæ ¸À»vÀ NªÀ¹ðÃ¸ï ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃzÉ. d£ÀgÀ¯ˉï ªÀiÁå£ÉÃdgï £À£ÀߣÀÄß aÃ¥sóï CPËAmÉAmï §½ PÀ½¹zÀgÀÄ. Chief Accountant,  ``You  are  a  Mathematics  MA?''   ``Yes  sir.''   ``Then   work   out   the   following   problem.   It   has   been   dodging   us   since   this   morning:   Rs   93,457-­‐5-­‐7  X  19/20.''   gÀÆ¥Á¬Ä-DuÉ-¥ÉÊ §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ. Ready   reckoner, Q¸ÉUÀtPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¢ürÃgï GvÀÛgÀ PÉqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀåªÀÄAvÀPÀªÀÄt gÀAUÀ¥ÀæªÉò¹gÀ®è. ªÀÄVÎPÉÆõμÀÖPÀ, PÁUÀzÀ, ¥É¤ì¯ˉï ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ¥ÀæeÉÕ ªÀiÁvÀæ £À£Àß D¹Û. PÉêÀ® 2 «Ä¤lÄUÀ¼À¯ˉÉèà GvÀÛgÀ §gÉzÀÄ CªÀjVvÉÛ. CªÀj£ÀÆß ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀįˉÉèà vÉƼÀ¯ˉÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ £ÀA§¯ˉÁUÀ°®è, ``How  did  you  do  it?'' D ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹zÉ, ``19/20  is  equal  to  (1  -­‐  1/20).  So  you  divide  the  given  amount  by  20   and  subtract  the  quotient  from  the  original  figure.  It  is  just  elementary.''     ``I  won't  accept  it.  We  in  the  Bank  do  not  recognize  any  shortcuts.  Do  it  in  the  right  royal   way,  which  is  the  safest.  First  multiply  by  19  and  then  divide  the  product  by  20.  Do  you   get  me?''   £À£ÀUÉ EAVèµμï «zÁéA¸À ¸ÁåªÀÄÄåAiÉįˉï eÁ£Àì£ï MªÉÄä ¹r¹zÀÝ £ÀÄrQr £É£À¦UÉ §AvÀÄ, ``An  Athenian   blockhead  is  the  worst  of  all  blockheads.'' (¸ÀPÀ® ªÀÄÄoÁ×¼ÀgÀ ¥ÉÊQ ¥Ál°Ã¥ÀÅvÀæzÀ ªÀÄÄoÁ×¼À ¥ÀgÀªÀÄ ¤PÀȵμÀÖ!) ¤d, CeÁÕ¤UÀ¼À PÀÆqÉ C¢üPÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ ¸À®è®èzÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÀPÉÌ ±ÀgÀuÁzÉ. F ``¥ÀæxÀªÀÄ ZÀÄA§£ÀA zÀAvÀ ¨sÀUÀßA'' £À£ÀUÉÆAzÀÄ ¥ÁoÀ PÀ°¹vÀÄ: £À£Àß AiÀiÁªÀÅzÉà ¨Ë¢ÞPÀ PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ CxÀªÁ ¸Á»vÀåPÀ ZÀªÀÄvÁÌgÀ E°è ¸À®èzÀÄ -- PÉÆÃt£À ªÀÄÄAzÉ Q£Àßj ¨Áj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. £À£ÀߣÀÄß GtÂÚPÀȵμÀÚ£ï JA§ C£ÀĨsÀ«Ã UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£À eÉÆvÉ C¨sÁå¸ÁxÀð ©lÖgÀÄ. UÁæºÀPÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ ZÉPÀÌ£ÀÄß CªÀgÀ SÁvÉAiÉÆA¢UÉ vÀÄ®£É ªÀiÁr CzÀgÀ°è ¸ÁPÀµμÀÄÖ oÉêÀt EzÀÝgÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁAwæPÀ PÉ®¸À«zÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è ªÁgÁAvÀåzÀ SÁvÁ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀAvÀÄ®£ÀªÉA§ (balancing   the   ledgers)   ªÀĺÁAiÀÄdÕ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¤AiÉÆÃf¹zÀgÀÄ. ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼À zÀȶÖAiÀÄ°è EzÉÆAzÀÄ AiÀĪÀIJPÉë: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1000 ©r SÁvÉUÀ¼À°èAiÀÄ ²®ÄÌUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ±ÀÄPÀæªÁgÀ PÉ®¸À¸ÀzÀ ªÉÃ¼É ªÀÄÄVzÀ §½PÀ vÉÆqÀV ±À¤ªÁgÀ ªÀÄÄAeÁ£É PÉ®¸À DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀjzÀÆV¸À¯ˉÉèÉÃPÁVvÀÄÛ. F gÀÆ¥Á¬Ä-DuÉ-¥ÉÊUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÀPÁ®zÀ°è ªÀÄÄV¸À¯ˉÁUÀzÉà D¢vÀåªÁgÀ PÀÆqÀ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ zÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÀzÀÄ °Ã¯ˉÁeÁ®ªÁVvÀÄÛ. MªÉÄä D CAPɸÀASÉåUÀ¼À ¸Á°£À ªÉÄïˉÉ PÀuÁÚr¹zÀgÉ Erà ªÉÆvÀÛ ºÉƼÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. MlÄÖ 40 ¥ÀÅlUÀ¼À°è D ©r SÁvÉUÀ¼ÀÄ ºÀAaºÉÆÃVzÀÝgÉ CµμÉÖà «Ä¤lÄUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄUÀæ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ©qÀÄwÛzÉÝ. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀÄÆ®¢AzÀ ªÀÄÄAzÁVAiÉÄà §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀASÉå eÉÆvÉ ¸ÁzsÁgÀtªÁV EzÀÄ ¸ÀjzÀÆUÀÄvÀÛ®Æ EvÀÄÛ. »ÃUÁUÀzÁUÀ G¨sÀAiÀÄ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¥ÀÅ£ÀB¥Àj²Ã®£É «±ÉõμÀ PÁ¯ˉÁªÀPÁ±À ¨ÉÃqÀÄwÛgÀ°®è. »ÃUÉ SÁvÁAiÀÄdÕ DAiÀiÁ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¸ÀAeÉAiÉÄà ¥ÀÇwðUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è ©qÀĪÀÅ MzÀUÀÄwÛvÀÄÛ. F `¥ÀªÁqÀ'zÀ gÀºÀ¸ÀåªÉãÉAzÀÄ ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀ®Ä ªÀjµμÀ×gÀ MAzÀÄ vÀAqÀ £À£Àß «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¹¸À®Ä §AvÀÄ. CzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉzÀÄgÉà £Á£ÀÄ `gÀºÀ¸Àå'ªÀ£ÀÄß §AiÀĮĪÀiÁr UÉzÉÝ£ÉA§ PÀëªÀÄå dA§¢AzÀ ©ÃVzÉ? vÀAqÀ«vÀÛ wêÀiÁð£À PÀÄoÁgÁWÀvÀªÁV £À£ÀUÉ §r¬ÄvÀÄ: ``EAxÀ M¼ÀzÁjUÀ¼ÀÄ E°è ªÀdåð.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


53 £ÉÆÃr ¤ÃªÀÅ gÁdªÀiÁUÀðzÀ¯ˉÉèÃ, CAzÀgÉ 3+4=7, 7+9=16 ªÀÄÄAvÁV, JtÂPɺÁQ C®è¯ˉÉèà ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÀÄ. UÉÆvÁÛ¬ÄvÉÃ?'' CAzÀÄ ¨ÁåAPï £ËPÀgÀjUÉ ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉüÉ, gÀeÁ¸ÀªÀ®vÀÄÛ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄÄAvÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ËPÀAiÀÄð«gÀ°®è. E£ÀÄß ¸ÀA§¼À? JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀ«zÀÝ ªÀÄÄRå UÀĪÀiÁ¸ÀÛ¤UÀÆ MlÄÖ gÀÆ 100 ªÀiÁ¹PÀ vÀ®§Ä zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è. £À£Àß ¸ÀA§¼À PÉêÀ® gÀÆ 55. ºÉÆmÉÖ PÀnÖ PÀµμÀÖ ¥ÀlÄÖ D ¸ÀÄR«®èzÀ ¢£À vÀ½îzÉ. C¥Àà£À£ÀÄß ¨ÉÃqÀvÀPÀÌzÀÝ®è, £À£Àß ²PÀëtPÁÌV ªÀiÁrzÀÝ ¸Á®ªÀ£ÀÄß £Á£Éà wÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ £À£Àß RavÀ ¤®ªÀÅUÀ¼ÀÄ. F PÀÄA©üÃ¥ÁPÀªÁ¸À ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà zÉñÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæ÷å §AvÀÄ, 15-8-1947. gÁµμÁÖçzÀåAvÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ¸ÀAvÉÆõμÀ ªÀÄvÀÄÛ ©qÀĪÀÅ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ? C¢üPÀ PÉ®¸À ¨ÁåAQ£ÉƼÀUÉ. E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà £À£ÀUÉÆAzÀÄ ºÀÄPÀÄA §A¢vÀÄ: £À£Àß zÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ £À£ÀߣÀÄß ¨ÁåAQ£À PÀĪÀ®AiÀiÁ®A¥ÀÅgÀ (ªÀįˉÉòAiÀÄ) ±ÁSÉUÉ ªÀUÀðªÀiÁrzÀÝgÀÄ, PÉêÀ® 10 ¢£ÀUÀ¼À°è £Á£ÀÄ UÀAlÄ ªÀÄÆmÉ PÀnÖ ºÀqÀUÀÄAiÀiÁ£ÀPÉÌ ¹zÀÞ£ÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. DUÀ £Á£ÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è §rÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§¼ÀzÀ°è ºÉZÀѼÀ PÉÆÃj ªÉÄî¢üPÁjUÀ½UÉÆAzÀÄ °TvÀ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÉ. EzÀPÉÌ §AzÀ dªÁ§Ä £À£Àß dAWÁ§®ªÀ£Éßà £ÀqÀÄV¹©nÖvÀÄ: £À£Àß ªÀvÀð£É ²¹Û£À wêÀæ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ PÁgÀt £À£ÀߣÀÄß D PÀëtªÉà MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄÄAUÀqÀ ¸ÀA§¼À ¥ÁªÀw ¸À»vÀ PÉ®¸À¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ £Á£ÉƧâ dismissed Bank clerk! «£Á PÁgÀt £À£Àß C¹ävÉUÉ ºÉÆqÉvÀ ©¢ÝvÀÄÛ. £ÉÃgÀ £ÀAd¥Àà£ÀªÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃV «µμÀAiÀÄ CgÀÄ»zÉ. CªÀgÉAzÀgÀÄ, ``wªÀÄàAiÀÄå£À ªÀÄUÀ! ¤Ã£ÀÄ D DzÉñÀªÀ£ÀÄß M¦à ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. CªÀjUÉ vÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ M§â ¨ÁæºÀät EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀåªÁVgÀ°®è. CzÀPÉÌ EzÀÄ £É¥À ªÀiÁvÀæ. FUÀ £Á£ÉãÀÆ ªÀiÁqÀĪÀAw®è.''

Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ CzsÁåAiÀÄ ºÀvÉÆÛA§vÀÄÛ ¨ÁUÀ¯ˉÉÆÃr zÉêÀgÁAiÀgÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É »AzÉ §A¢zÉ. CªÀgÀÄ D ªÀµμÀð (1947) EAVèµμï D£Àgïì CAwªÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£À UÀ½¹ GwÛÃtðgÁVzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÁ¯ˉÉÃf£À°è EAVèµμï lÆålgï DV £ÉêÀÄ£ÀUÉÆArzÀÝgÀÄ. ¨ÁåAQ¤AzÀ GZÁÑnvÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CªÀgÀ°èUÉ (Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃeï, vÁA§gÀªÀiï) ºÉÆÃzÉ. £À£ÀߣÀÄß PÀAqÀÄ CªÀjUÉ ¥ÀgÀªÀiÁ±ÀÑAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõμÀ. CªÀgÉAzÀgÀÄ, ``¤ªÀÄUÉ vÀÄvÀÄð PÁUÀzÀ §gÉAiÀÄ®Ä vÉÆqÀVzÉÝ. ¤ÃªÉà ¥ÀævÀåPÀëgÁV©nÖj! E¯ˉÉÆèAzÀÄ UÀtÂvÀ lÆålgï ºÀÄzÉÝ SÁ° EzÉ. MqÀ£É ¸ÉÃgÀ§°ègÁ? F PÁ¯ˉÉÃf£À ºÀ¼Éà «zÁåyðUÀ½UÉ DzÀåvÉ. ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÀÆ MAzÀÄ ªÀµμÀð E°è EzÀÄÝzÀÄ ºËzÀµμÉÖ.'' ``F UÀ½UÉAiÉÄà ¹zÀÞ.'' ``ºÁUÁzÀgÉ §¤ß, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ°èUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt.'' ºÉÆÃzɪÀÅ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ¨ÁAiÀiïØjUÉ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀÆqÀ £É£À¦£À°èvÀÄÛ. MqÀ£É £À£ÀߣÀÄß D ºÀÄzÉÝUÉ £ÉëĹ ºÁ¸ÉÖ¯ˉï£À°è PÉÆoÀrAiÀÄ£ÀÆß PÉÆlÖgÀÄ. £À£Àß ºÉÆuÉ: ºÁ¸ÉÖ¯ˉï£À°è ²¸ÀÄÛ PÁ¥ÁqÀ®Ä ªÁqÀð£ïjUÉ £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ, ªÁgÀzÀ°è 6 UÀAmÉ EAl«ÄðÃrAiÉÄmï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ« vÀgÀUÀwUÀ½UÉ UÀtÂvÀ PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ PÉÆqÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼À GvÀÛgÀ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀiË®å ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀA§¼À wAUÀ½UÉ gÀÆ 80. PÉÆoÀrUÉ ¨ÁrUÉ E®è. E£ÉßãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ 21gÀ dªÀé¤UÀ¤UÉ? ¸ÀéUÀðPÉÌ ªÀÄÆgÉà UÉÃtÄ. »ÃUÉ C¤jÃQëvÀªÁV JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸À® zÉêÀgÁAiÀÄgÀ C¨sÀAiÀÄ¥ÀæzÁ£À £À£ÉßzÀÄgÀÄ ºÉƸÀ ºÀgÀªÀ£ÀÄß PÁt¹vÀÄ:

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


54

¥sÀ°vÁA±ÀzÁPÀ¹äPÀvÉ ¤dPÀÄ ªÀÄ£ÀÄdªÀÄwUÀ¼ÀªÀqÀzÀ IÄvÀİïˉÉ -- £ÀqɪÀÅzÀÄ vÀ¥À±ÀÑAiÉÄð d®zsÀgÀzÀ ¸ÀAUÀæºÀPÉ, vÀA¦¸À®Ä PÉqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀļÉ! w½AiÉÆ PÁAiÀÄð-PÁgÀt §AzsÀ Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ D ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃd£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÁV ¸ÉÃjzÀݪÀgÀÄ PÀÄ.².ºÀjzÁ¸À ¨sÀlÖ, ¸ÉêÀ £À«ÄgÁd ªÀÄ®è, ¦.gÀAUÀ£ÁxÀ ±ÉuÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.d£ÁzÀð£À. ¨ÉÃAzÉæ ºÁrgÀĪÀAvÉ -AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÀUÀ¼À ºÀuÉ §gÀºÀªÀ MgÀ¹ ªÀÄ£ÀéAvÀgÀUÀ¼À ¨sÁUÀåªÀ vÉgɹ gÉPÉÌAiÀÄ ©Ã¸ÀÄvÀ ZÉÃvÀ£ÀUÉƽ¹ ºÉƸÀUÁ®zÀ ºÀ¸ÀĪÀÄPÀ̼À ºÀgÀ¹ ºÀQÌ ºÁgÀÄwzÉ £ÉÆÃr¢gÁ? CAzÀgÉ CAzÀÄ (1947gÀ GvÀÛgÁzsÀð) Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃf£À ¥Àæ±ÁAvÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ DgÀÄ AiÀÄĪÀZÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ«Ä¹ eÁÕ£ÀzÀ «AiÀÄ¢é¹ÛÃtðªÀ£ÀÄß C£ÀIJð¹ ªÀiÁ¦¸À®Ä GvÀÄìPÀªÁVzÀÄݪÀÅ ¨ÁUÀ¯ˉÉÆÃr: ¸ÀªÀðAPÀµμÀ ªÉÊzÀĵμÀå, EzÀPÉÆÌ¥ÀÅöàªÀ ¸ÀºÀd «£ÀAiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ»A¢-EAVèµμï-¥sóÉæAZï-dªÀÄð£ï ¥ÀAZÀ¨sÁµμÁ ¥Áæ«Ãtå, ¥ÁzÀgÀ¸À§Ä¢Þ, «zÀévÀìªÀÄƺÀzÀ°è JzÀÄÝPÁtĪÀ ¥ÀæRgÀ ªÀåQÛvÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉvÀÛ C£ÀÄPÀA¥À. (£ÉÆÃr: EzÉà ¯ˉÉÃRPÀ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ `zÉêÀ¸ÀägÀuÉ - ¨ÁUÀ¯ˉÉÆÃr zÉêÀgÁAiÀÄ ¸ÀägÀt ¸ÀA¥ÀÅl') PÀIJ: ``ºÀįˉÁèUÀÄ ¨ÉlÖzÀr, ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ°èUÉAiÀiÁUÀÄ, PÀ¯ˉÁèUÀÄ «¢ü PÀµμÀÖUÀ¼À ªÀļÉAiÀÄ ¸ÀÄjAiÉÄ, ¨É®è ¸ÀPÀÌgÉAiÀiÁUÀÄ ¢Ã£À zÀħð®jAUÉ, J®ègÉƼÀUÉÆAzÁUÀÄ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä'' -- F vÀvÀÛ÷ézÀ ªÀiÁ£ÀĵμÀgÀÆ¥À, ªÉÊzÀĵμÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄvÀƺÀ® PÀÄjvÀAvÉ ¨ÁUÀ¯ˉÉÆÃr¸ÀªÀiÁ£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀfë. ªÀÄ®è: ¢£ÀPÉÆÌAzÀgÀAvÉ PÀxÉ GzÀÄj¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀåªÀÄAvÀPÀªÀÄtÂ, zÉÊvÀå ¯ˉÉÃRPÀ, d£À«zÀÆgÀ, CAvÀªÀÄÄðT ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ¸À¤ävÀæ. ±ÉuÉÊ: ²±ÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ d¤¹zÉÆqÀ£É ¨Á¤£À°èAiÀÄ ºÀtÄÚ (GzÀAiÀĸÀÆAiÀÄð) §AiÀĹ CvÀÛ £ÉUÉzÀ£ÀAvÉ! D UÉÆÃvÀædjªÀgÀÄ. GzÁgÀ ºÀÈzÀ¬Ä, G¥ÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛ. d£ÁzÀð£À: vÀvÀÛ÷é±Á¸ÀÛçzÀ £Éʶ×PÀ «zÁåyð, Cw ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÈzÀAiÀĪÀAvÀ. ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÉÆøÀºÉÆÃzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß vÀ¯ˉÉUÉ ºÀaÑPÉƼÀîzÀ IÄdĪÉÃzÁAw. fn: ``ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉUÉ HlªÉ ¸ÁQë'' JA§ zÁ¸ÀªÁtÂAiÀÄAvÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀŸÀÛPÀªÉà ¤zÀ±Àð£À. ªÉÆzÀ® LªÀgÀzÀÆ EAzÀÄ (2006) £É£À¥ÀÅ ªÀiÁvÀæ. CzÀÄ ºÉÃVzÉ? «¹ÃAiÀĪÀgÀ CªÀÄgÀªÁtÂAiÀÄ°è ¸ÀvÀÛªÉÄïˉÉ G½ªÀÅzÉãÀÄ? ¥ÀŸÀÛPÀªÉ? «zÀévÉÛ? £É£À¥É? UÉʪÉÄAiÉÄ? ºÀvÀÄÛ d£ÀQvÀÛ £ÉgÀªÉ? £ÀlÄÖ £ÀqɹzÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼É? UÀÄtªÉ? ºÉÆgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉ »jAiÀÄ«ªÀÅ ¸ÀjAiÉÄ, CzÀQAvÀ ZɮĪÁzÀÄÝ £ÀgÀ£À ¥Á°UÉ EzÉAiÉÄ JA¢Ãj; -- EzÉ ...... PÀAqÀªÀjUÉ, §½UÉ §AzÀªÀjUÉ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


55 AiÀiÁªÀ vÉgÀ£À ªÀÄ£ÀÄd¤ªÀ£ÉA§ EA¥ÀÅ, CªÀ£ÀÄ PÁt¹zÁ DzÀgÀ, fêÀ£ÉÆÃvÁìºÀ, vÀÄA§Ä £ÉªÀÄä¢; avÀÛ ZÁAZÀ®å«®èzÀÄÝ ...... ¯ˉÉÆÃPÀzÀ PɼÉ, «±Áé¸ÀUÀ½VAvÀ ¨ÉÃgÉ K¤zÉ? £ÀªÉÆä¼ÀV£À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊwæAiÀÄ ¨sÀzÀæ vÀ¼À¥ÁAiÀÄzÀ ªÉÄïˉÉ CgÀ½zÀ UËgÀªÀ, fêÀ£Á¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉéõμÀtPÀÄvÀƺÀ®. zÉêÀgÁAiÀÄgÀÄ «ÄzÀļÀÄ, PÀIJ ºÀÈzÀAiÀÄ, G½zÀ £ÁªÀÅ £Á®égÀÄ CAUÉÆÃ¥ÁAUÀUÀ¼ÀÄ. »ÃUÉ Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃf£À vÀ«Ä¼ÀÄ-EAVèµμï ¢éÃ¥ÀzÉƼÀUÉ ``ºÀZÉÑêÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ ¢Ã¥À.'' £ÀªÀÄä ªÀÄAvÀæ ``¨Áj¸ÀÄ PÀ£ÀßqÀ rArªÀĪÀ ºÉà PÀ£ÁðlPÀ ºÀÈzÀAiÀIJªÀ'' ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæ -eÁÕ£À¸ÀAfë¤Ã ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, zsÁå£ÀªÀÄUÀßvÉAiÀÄ°è £ÀaPÉÃvÀ£ÁUɯˉÉÆà ªÉÊ£ÀvÉÃAiÀÄ£À zÀ馅 ©üêÀĸÉãÀ£À ±ÀQÛ ¤Ã£ÁV ªÉÄÊzÀ¼ÉªÉ £ÀqɪÀÄÄAzÉ Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ EAVèµμï ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß zÉêÀgÁAiÀÄgÀ ¨É¼ÀQ£À°è D¼ÀªÁV C¨sÀå¹¹zɪÀÅ, PÀ£ÀßqÀ ªÁYäAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛªÁV «ªÀIJð¹zɪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ ¨sÁµμÉAiÀÄ°è ªÀåªÀºÀj¹zɪÀÅ. ¸ÁévÀAvÀæ÷å CzÁUÀ vÁ£Éà GzÀ¬Ä¹ ¸ÀªÀðvÀæ £ÀªÀZÉÊvÀ£Àå ªÀÄvÀÄÛ C«ÄvÀ PÀævÀıÀQÛ ºÉƪÀÄÄäwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä C¹ävÉUÉ PÉÆÃqÀÄ ªÀÄÆrvÀÄÛ. ¸ÀºÀdªÁV ``N ¨sÀgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ ªÀgÀ¥ÀÅvÀæ! ¥ÀgÀgÀ PÀtÚ PÀ£ÀßqÀPÀzÀ°è dUÀ¢gÀªÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ vÉÆgÉ, ²æúÀÈzÀAiÀÄ ±ÁgÀzÉAiÀÄ ¨sÀf¹ ¥ÀqÉzÀªÀ¼À PÀgÀzÀ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ vÉgÉ'' (¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ) ¢ÃPÉëAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. lÆålgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ £ÀªÀÄUÉ PÁ¯ˉÉÃeï PÉ®¸À «±ÉõμÀªÉãÀÆ EgÀ°®è. »ÃUÁV ©qÀÄ ªÉÃ¼É ¥ÀÇwð CzsÀåAiÀÄ£À, aAvÀ£À, «ZÁgÀªÀÄAxÀ£À, ¸ÀéAvÀ ¸Á»vÀå gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄqÀØ PÁqÀÄ ¥ÀAiÀÄðl£ÉUÀ¼À°è ªÀÄUÀßgÁVgÀÄwÛzÉݪÀÅ. PÁ¯ˉÉÃf£À J®è ¥ÁoÉÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ £ÀªÀÄä `PÀ£ÀßqÀ PÀÆl' ¸ÀQæAiÀĪÁV ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛ ¸ÀPÀ®gÀ UËgÀªÁzÀgÀUÀ½UÉ ¨sÁd£ÀªÁVvÀÄÛ. £À£ÀUÀAvÀÆ ªÁgÁAvÀåzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ ¨ÉÊoÀQÌ£À°è ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ. £À£Àß ¸ÀAVÃvÀ ºÀÄZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ ªÀtð£ÉUÀ½UÉ ªÀÄ£À¸ÉÆÃvÀ ¨ÁUÀ¯ˉÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ PÀIJ DUÀ FUÀ £À£Àß eÉÆvÉ fJ£ï©, ªÀÄzsÀÄgÉ ªÀÄtÂ, JAJ¸ï, ªÀiÁ°, zÁégÀA, ZÉA¨ÉÊ ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ ¢UÀÎdgÀ PÀbÉÃjUÀ½UÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀæªÉÄÃt CªÀjUÀÆ F VüÀÄ CAnvÀÄ. CAzÀÄ PÀIJ ªÀÄ£ÀzÀ°è ©wÛzÀ F ©Ãd ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæ GqÀĦAiÀÄ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR DqÀÄA¨ÉÆ®ªÁV CgÀ½¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ºÉÃUÉ AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÉA§ÄzÀÄ FUÀ EwºÁ¸À (£ÉÆÃr: EzÉà ¯ˉÉÃRPÀ£À `¸ÀAVÃvÀ gÀ¸À¤«ÄµμÀUÀ¼ÀÄ'): ©vÀÄÛªÀÅzÀÄ ¥Àj±ÀÄzÀÞ ©ÃdªÀ£ÀÄ ¥sÀ®ªÀAvÀ »vÀÛ®° ¤£Àß ºÉÆuÉ, »AwgÀÄV £ÉÆÃqÀ¢gÀÄ -avÀÛzÀ° ªÀÄÆrÃvÀºÀAPÁgÀ, dUÀPÉ ©qÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ®, ¤«ÄvÀÛ ¤Ã£É¯ˉÉÆÃ! Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¢AzÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀzÀ vÀ£ÀPÀ D JgÀqÀÆ ªÀµμÀð (1947-49) zÉêÀgÁAiÀÄgÀÄ zÀÆgÀzÀ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥sóÉæAZï, dªÀÄð£ï ªÀÄvÀÄÛ gÀ±Àå£ï ¨sÁµμÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ r¥ÉÇèªÀiÁ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁzÀgÀÄ. ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¸ÉêÁªÀåªÀ¸ÉÜ (Indian Foreign   Service   or   Indian   Administrative   Service)   ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ D¸É. D ¥ÀæRgÀ ¢üñÀQÛ EgÀ¢zÀÝ £Á£ÀÄ DgÀA¨sÀ±ÀÆgÀvÀé ¥ÀæzÀ²ð¹ ¸ÁÖìån¹ÖPïì r¥ÉÇèªÀiÁ vÀgÀUÀwUÉ zÁR¯ˉÁzÉ. DzÀgÉ £À£Àß ¨ÉÆUÀ¸É aPÀÌzÀÄ. £ÀqÀÄ«£À¯ˉÉèà PÉÊZÉ°èzÉ. ``PÀqÀ¯ˉÉüÀA ªÀÄUÀÄamÉÆÖqÀA, PÀ°AiÉÄ £Á£Á ºÀÈzÀå «zÀåAUÀ¼ÀA, ¥ÀqÉzÀµμÀÖ®èzÉ §¥ÀÅðzÉà ºÀgÀºÀgÁ ²æÃZÉ£À߸ÉÆêÉÄñÀégÁ?''

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


56 D ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ £ÁªÉ®è PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÀtÚ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ CA¢£À ¥Àæ¹zÀÞ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉUÀ¼ÁzÀ `fêÀ£À,' `dAiÀÄAw,' `dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ,' `¸ÀĨÉÆÃzsÀ' ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ PÀ½¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. J®èªÀÇ AiÀÄxÁPÁ® ¥ÀæPÀlªÀÇ DUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. £ÀªÀÄä ¥ÉÊQ zÉêÀgÁAiÀÄgÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß `PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÀtÚ PÀvÉUÀ¼À M§â d£ÀPÀ' JA§ CxÀð¥ÀÇtð ©gÀÄzÁAQvÀgÁVzÀÝ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÉà ªÉÄaÑ vÀªÀÄä `fêÀ£À' ªÀiÁ¹PÀzÀ°è ¥ÀæPÀlĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. GvÁìºÀ, G¯ˉÁè¸À, zÉÊ»PÀ-¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁºÀ¸À¥ÀæzÀ±Àð£À, eÁÕ£ÀzÀ £ÀªÀ¥ÁæAvÁ£ÉéõμÀuÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ CAzÀÄ £ÀªÀÄä §zÀÄQUÉ ºÉƸÀ GzÉÝñÀ ªÀÄvÀÄÛ CxÀð ¤ÃrzÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. ºÉÃUÀÆ EgÀ°. 1949gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÀð CzÉà K¦æ¯ˉï PÉÆ£ÉUÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ lÆålgï DV C°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀAw®è. G¥À£Áå¸À ¥ÀzÀ« SÁ° EgÀ°®è. ªÀÄÄAzÉãÀÄ?

G¥À£Áå¸ÀVjUÉ §rÛ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ 1949 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÁðgÀA¨sÀ. PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ºÉƸÀ PÁ¯ˉÉÃdÄ ¸Áܦ¸À®Ä ªÀÄÄAzÁ¬ÄvÀÄ: DgÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄzÁæ¸ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁzÀ ¸ÀPÁðjà EAl«ÄðÃrAiÉÄmï PÁ¯ˉÉÃeï. vÀvÀìA§AzsÀªÁzÀ eÁ»ÃgÁvÀÄ gÁµμÀÖçzÀ ¥ÀæªÀÄÄR zÉʤPÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ: PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÉÃvÀ£À±ÉæÃt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ¸Ë®¨sÀå. DUÀ £ÉgÉgÁdåUÀ¼À°è (ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ ¥ÁæAvÀ) G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ ¸ÀA§¼À wAUÀ½UÉ gÀÆ 100-250 ±ÉæÃtÂAiÀÄ°èvÀÄÛ. PÉÆqÀV£À¯ˉÁèzÀgÉÆà EzÀÄ gÀÆ 250-400! ¸ÀºÀdªÁV Erà gÁµμÀÖç¢AzÀ C¸ÀARå C£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ PÁ¯ˉÉÃfUÉ Cfð ®UÉκÁQzÀgÀÄ. PÉêÀ® 2 ªÀµμÀð C£ÀĨsÀªÀ«zÀÝ, DzÀgÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ£Éà DVzÀÄÝ C°èAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃrzÀ «zÁyðªÉÃvÀ£À¢AzÀ N¢zÀÝ, £Á£ÀÆ Cfð UÀÄdgÁ¬Ä¹zÉ. PÉÆqÀUÀÄ gÁdåzÀ aÃ¥sóï PÀ«ÄµμÀ£Àgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ UÀÄt¥ÀPÀë¥ÁwUÀ¼ÁVzÀÄÝzÉÆAzÀÄ CzÀȵμÀÖ. £À£ÀߣÀÆß DAiÉÄÌ ¨sÉÃnUÉ PÀgÉ¢zÀÝgÀÄ. D J®è C¢üPÁjUÀ¼ÀÆ £À£ÀUÉ ¥ÀjavÀgÉÃ. SÁ¸ÀVAiÀiÁV CªÀgÉAzÀgÀÄ, ``¤Ã¤£ÀÆß C£À£ÀĨsÀ«. ªÀÄÄAzÉ PÁ¯ˉÉÃf£À°è ¥ÀzÀ« vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀĪÁUÀ ¤£Àß CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÉÆÃt.'' C°èAiÀÄ UÀtÂvÉÆÃ¥À£Áå¸ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¸ÀAvÀ C¯ˉÉÆòAiÀĸï PÁ¯ˉÉÃf£À «.ªÉAPÀlgÀªÀÄtgÁªï JA§ »jAiÀÄgÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÀÄ. £À£Àß F ªÀiÁvÀȸÀA¸ÉܬÄAzÀ §A¢zÀÝ EªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀiÁrPÉÆAqÉ. D «£ÀAiÀÄzÀ ¸ÁPÁgÀªÀÄÆwð £ÀÄrzÀgÀÄ, ``E°è £Á£ÉãÁzÀgÀÆ DAiÉÄÌUÉÆAqÀgÉ MqÀ£É C°èAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ gÁf£ÁªÉĬÄvÀÄÛ §gÀ®Ä M¦àzÉÝãÉ. C°ègÀĪÀ ¤ªÀÄä ªÀiÁf UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉ.J.PÀȵμÀÚªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ©.¨sÀÄdAUÀgÁAiÀÄgÀ §½ ¤ªÀÄä §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛ«¸ÀÄvÉÛãÉ.'' ªÀÄÄA¢£À JgÀqÉà ¢£ÀUÀ¼À°è ¨sÀÄdAUÀgÁAiÀÄjAzÀ £À£ÀUÉ vÀAw ¸ÀAzÉñÀªÉà §AvÀÄ: ``vÀvïPÀët ºÉÆgÀlħAzÀÄ E°èAiÀÄ G¥À£Áå¸ÀPÀ ºÀÄzÉÝUÉ zÁR¯ˉÁUÀÄ!'' CzÉà dįˉÉÊ DgÀA¨sÀzÀ°è ``vÉAPÀt UÁ½AiÀÄÄ PÉÆAPÀt ¹ÃªÉÄUÉ'' §rzÀÄ ªÀÄ¼É drzÀÄ GvÁàvÀªÉ¸ÀUÀÄwÛzÁÝUÀ WÀlÖzÀ ªÉÄð£À £Á£ÀÄ C°è ¯ˉÉPÀÑgÀgï-E£ï-ªÀiÁåvïªÉÄnPïì DV £ÉêÀÄ£ÀUÉÆAqÉ. wAUÀ½UÉ ¸ÀA§¼À gÀÆ 100 + gÀÆ 12.50 vÀÄnÖ¨sÀvÀå. £Á£ÀÄ EAl«ÄðÃrAiÉÄmï N¢zÀ PÁ¯ˉÉÃeï, £À£Àß UÀÄgÀÄUÀ¼À QjAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV, CzÀÄãvÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¥ÁvÁ¼À ªÀÄlÖ¢AzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ CAvÀjPÀë G£ÀßwUÉ ZÁazÀÝ ªÀĺÁ¸ËzsÀ -- F ¨sÀªÀå ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è £Á£ÉƧâ UÀtå! ``¤Ã£ÉÃgÀ§¯ˉÉèAiÀiÁ £Á£ÉÃgÀĪÉvÀÛgÀPÉ'' JAzÀÄ Erà ¥Àj¸ÀgÀ £À£ÀߣÀÄß PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ ¥ÀjÃQë¸ÀÄwÛzÀÝ ¸À¤ßªÉñÀ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


57 ªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ PÁ¯ˉÉÃeï DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¸ÁÖ¥sóï PÁélðgïì£À°è, JgÀqÀÄ ºÉeÉÓ £ÀqÉzÀgÉ PÁ¯ˉÉÃeï ¸ËzsÀUÀ¼ÀÄ, ¥À²ÑªÀÄPÉÌ zÀ馅 ºÀj¹zÀgÉ ``¥ÀqÀĪÀt PÀqÀ°£À vÉAV£À ªÀÄqÀ°£À ªÀÄgÉAiÀÄ°'' CqÀVºÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, EzÀgÀ CAaUÉ «¸ÁÛgÀªÁzÀ CgÉéAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÀæ. CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ CzsÁå¥À£ÀUÀ½UÉ EzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀ ®©ü¹ÃvÉÃ? vÀvÀÆàªÀð CzÉà PÁ¯ˉÉÃf£À°è £À£Àß UÀtÂvÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ PÀȵμÀÚªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ£ÀÆß ¨sÀÄdAUÀgÁAiÀÄgÀ£ÀÆß ¨sËvÀ«eÁÕ£À UÀÄgÀĪÁVzÀÝ J¸ï.£ÁgÁAiÀÄtºÉƼÀîgÀ£ÀÆß DwäÃAiÀĪÁV ¨sÉÃnªÀiÁr ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À PÉÆÃjzÉ. CªÀgÉ®ègÀ »vÉÆÃQÛUÀ¼À ¸ÁgÀ«µμÉÖÃ: ``¤ªÀÄUÉ ¤ªÀÄä GvÀÌöȵμÀÖ UÀÄgÀÄ K£ÁVzÀÝgÉÆà ºÁUÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä «zÁåyðUÀ½UÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. «µμÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ E®èzÉà JAzÀÆ vÀgÀUÀwUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ. G¥À£Áå¸ÀzÀ ¥ÀÇtð¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ˉÉà §gÉzÀÄ, PÀ£Àßr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ UÀnÖAiÀiÁV N¢, CzÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀĪÀAvÉ «ªÀj¸ÀĪÀ PÀ¯ˉÉ ¸Á¢ü¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, £ÀÆvÀ£À ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀUÉƽ¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä CzÀgÀ EwºÁ¸ÀzÀ §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛ«¹ «zÁåyðUÀ¼À°è ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVgÀĪÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß G¢Ýæ¸À¨ÉÃPÀÄ, vÀgÀUÀwAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ¤µμÀ× ¨Ë¢ÞPÀ ªÀÄlÖzÀ «zÁåyðUÀÆ ¤ªÀÄä «ªÀgÀuÉ CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀ߲îgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ-«zÁåyð d¤¸À¯ˉÉà E®è JA§ zsÀ£ÁvÀäPÀ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÁ vÀ¼ÉzÀÄ vÀzÀ£ÀĸÁgÀ ªÀwð¸À¨ÉÃPÀÄ.'' ºËzÀÄ, CªÀgÉ®ègÀÆ EAxÀ DzÀ±Àð¢Ã¥ÀÛgÁVzÀÝgÉA§ÄzÀÄ £À£Àß ¥ÀævÀåPÀë C£ÀĨsÀªÀ. DUÀ £À£Àß ¥ÁæAiÀÄ PÉêÀ® 23 EAl«ÄðÃrAiÉÄmï «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀgÁ¸Àj ªÀAiÀĸÀÄì 17, E£ÀÄß ¥ÀzÀ« vÀgÀUÀwUÀ¼À°è EzÀÄ 19£ÀÄß «ÄÃjgÀ°®è. CA¢£À C«¨sÀPÀÛ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ˉÉè Erà ªÀÄzÁæ¸ÀÄ ¥ÁæAvÀzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èvÀÄÛ. E°èAiÀÄ M¨ÉÆâ§â «zÁåyðAiÀÄÆ §ÈºÀ¸ÀàwAiÉÄà -- ±Á¯ˉÉAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£É, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄxÀð ¥ÉÇæÃvÁìºÀ, ¸ÀªÀiÁdzÀ°è G£ÀßvÀ UËgÀªÀ J®èªÀÇ ¸ÀAUÀ½¹ «zÁådð£É C¯ˉÉÆèAzÀÄ vÀ¥À±ÀÑAiÉÄðAiÉÄà DVvÀÄÛ. ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ £Á£ÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÀÆ ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ MAzÉà ªÀÄlÖzÀ°èzÉݪÀÅ. DzÀgÀÆ £Á£ÀªÀgÀ ¨Ë¢ÞPÀ £ÁAiÀÄPÀ! EAxÀ ¥ÉÊ¥ÉÇÃnAiÀÄ PÀ¼ÀzÀ°è £À£Àß C¹ÛvÀé bÁ¦¸À®Ä £À£ÀVzÀÝ ºÁ¢ MAzÉÃ: M¼ÀUÀÆ ºÉÆgÀUÀÆ ¨sÀdðj ¥ÉÇõμÁPÀÄzsÁjAiÀiÁV vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀÄ. CAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀÆlÄ-§ÆlÄ-mÉÊUÀ½AzÀ ¥ÀÇuÁð®APÀÈvÀ£ÁV Cw vÀéjvÀ UÀwAiÀÄ°è £ÀqÉzÁ(zÉÆÃ)qÀÄwÛzÉÝ. ªÀiÁvÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉ PÀÆqÀ ºÁUÉAiÉÄà §®Ä ZÀÄgÀÄPÀÄ., ¸ÀzÁ mÁ¥ï VAiÀÄj£À¯ˉÉèà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪɣÉAzÀÄ «zÁåyðUÀ½AzÀ ¸ÀPÁgÀt ¥Àæ±ÀA¸É UÀ½¹zÉ ¤d. DzÀgÉ £À£Àß wêÀæ zÀÄævÀ £ÀqÉ, £ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwQæAiÉÄ C£ÉÃPÀ gÀ¸À¸À¤ßªÉñÀUÀ½UÉ JqÉPÉÆlÄÖªÀÅ. PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ: JA¢£ÀAvÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀÄvÁðV ¥ÀæªÉò¹ ªÉâPÉAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ PÀjºÀ®UÉ ªÉÄïˉÉ PÀAqÀzÉÝãÀÄ? Grand Trunk   Nonstop   Railway! £À£Àß ºÉ¸Àj£À ¥ÀæxÀªÀiÁPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ (C¥À-) ªÁåSÁ夹zÀÝgÀÄ. CAzÀºÁUÉ CAzÀÄ F Grand   Trunk   train   ªÀÄzÁæ¸ÀÄ-zɺÀ° £ÀqÀÄªÉ Cw vÀéjvÀ ªÉÃUÀ¢AzÀ zsÁ«¸ÀÄwÛzÀÝ mÉæöÊ£ï. 120 ªÀÄA¢AiÀÄ D vÀgÀUÀwAiÀÄ°è »A¢£À ¸Á°£À M§â ºÀÄqÀÄUÀ zÉÆqÀØzÁV ¨Á¬ÄPÀ¼ÉzÀÄ ¸À±À§ÝªÁV DPÀ½¹zÀ. CvÀÛ a«ÄäzÉ ¨ÁtzÀAvÉ, ``vÁ¬ÄUÉ ¨ÁAiÀÄ°è dUÀªÀ£Éß vÉÆÃjzÀ'' JA§ ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ ``dUÀzÉÆÃzÁÞgÀ£À Dr¹zÀ¼ÀÄ AiÀıÉÆÃzÁ'' ºÁqÀ£ÀÄß G¯ˉÉèÃT¹ ºÉýzÉ, ``vÀªÀiÁä! ¤Ã£ÀÄ »ÃUÉ Q¸ÀĨÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV vÉgÉzÀÄ vÉÆÃj¹zÀgÉ CzÀgÉƼÀUÉ dUÀ PÁt®Ä £Á£ÀÄ UÉÆæ C®è, ¤Ã£ÀÄ PÀȵμÀÚ£ÀÆ C®è!'' ªÀÄgÀĪÀÄÄAeÁ£É PÀjºÀ®UÉ ªÉÄïˉÉ £Á£ÀÄ PÀAqÀzÉÝãÀÄ? ºÀÄqÀÄUÀ£À ªÉƸÀ¼É¨Á¬Ä vÉgÉ¢zÉ, CzÀgÉƼÀUÉ ¨sÀƪÀÄAqÀ®, ºÉÆgÀUÉ UÁ§j¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝÃ£É ªÀÄjUÉmÉƦà-§ÆlÄzsÁj zÉÆgÉAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ!

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


58 C°èAiÀÄ ©¹® zsÀUÉAiÀÄ°è UÀtÂvÀzÀ ¸ÀºÀd PÁptå wêÀæUÉÆAqÁUÀ C£ÉÃPÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ UÀtÂvÀ¥ÁoÀ D°¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¤gÁ¸ÀPÀÛgÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ £À£Àß ®PÀëöåPÉÌ §A¢vÀÄ. DUÀ gÁªÀÄPÀȵμÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀA¸ÀgÀÄ ºÉýzÀ MAzÀÄ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß G¯ˉÉèÃT¹zÉ. ¥ÀÅgÀzÀ gÁd£ÉÆAzÀÄ ¢ªÀ¸À vÀ£Àß ªÉÄaÑ£ÀgÀ¹AiÉÆqÀ£É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwzÀÝ ªÉÃ¼É PÀ¼Àî£ÉƧâ PÀzÀÄÝ PÉý ºÉƸÀvÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄ ºÀÆrzÀ! ¸À¨sÀå£ÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁrzÀ! CgÀ¸À vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ ºÉýzÀ, ``£ÀªÀÄä ªÀÄĢݣÀ ªÀÄUÀ½UÉ AiÉÆÃUÀå ªÀgÀ E£ÀÆß ¥ÀvÉÛ DV®è. £Á¼É ªÀÄÄAeÁ£É £Á£ÀÄ ªÀÄAwæ¥ÀjªÁgÀ ¸À»vÀ UÀAUÁvÀlPÉÌ ºÉÆÃV C°è vÀ¥À¸Áì÷ézsÁåAiÀĤgÀvÀgÁVgÀĪÀ IĶ¥ÀÅAUÀªÀgÀ°è M§â£À£ÀÄß C½AiÀÄ£À£ÁßV §gÀ®Ä M¦à¸ÀÄvÉÛãÉ.'' AiÀÄxÁPÁ® gÁd C°è ºÁdgÁV M¨ÉÆâ§â£Éà IĶ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀ£Àß PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÉâ¸ÀvÉÆqÀVzÀ. DzÀgÉ M§â£ÀÆ PÀtÄÚ vÉgÉzÀÄ PÀÆqÀ £ÉÆÃqÀ°®è. ªÀÄĤªÉõμÀ vÉÆlÄÖ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ PÀ¼Àî£À §½UÀÆ ºÉÆÃV ¤®ÄèªÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà FvÀ£À ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ vÀĪÀÄÄ® feÁÕ¸É ªÀÄy¸ÀvÉÆqÀVzÀÄݪÀÅ: ¸ÁPÁëvï gÁd¥ÀÅwæAiÀÄ PÉÊ»rªÀ AiÉÆÃUÀ PÀzÀvÀnÖ JzÀÄgÀÄ ¤AvÁUÀ®Æ vÀªÀÄä zsÁå£À¢AzÀ F IĶUÀ¼ÀÄ «ZÀ°vÀgÁUÀ¢gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ EªÀgÀ DPÀµμÀðuÉ CzÉAxÀ ¢ªÀå ªÀ¸ÀÄÛªÁVgÀ¨ÉÃqÀ! EAxÀªÀgÀ ªÉõμÀ ºÁQPÉÆAqÀ ªÀiÁvÀæPÉÌà £À£ÉßzÀÄgÀÄ EºÀ¯ˉÉÆÃPÀzÀ ¸ÀPÀ® ¸ÀÄR¸ÀAvÉÆõμÀUÀ¼ÀÆ §AzÀÄ ¤®è¨ÉÃPÁzÀgÉ D ¥ÀgÀ¯ˉÉÆÃPÀ CzɵμÀÄÖ CzÀÄãvÀªÁVgÀ¨ÉÃqÀ! PÀ¼Àî£ÀÆ CgÀ¸À£À D«ÄµμÀ ¤gÁPÀj¹ vÁ¥À¹AiÉÄà DV©lÖ. ``DzÀÝjAzÀ £À£Àß ¦æAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÉÃ! ¸ÀzÀå UÀtÂvÀ ¤ªÀÄUÉ PÀptªÀ¤¹zÀgÀÆ CzÀgÀ°è D¸ÀQÛ vÀ¼ÉªÀ £Àl£ÉªÀiÁr. PÀæªÉÄÃt ¤ÃªÀÅ UÀtÂvÁzsÀéAiÀÄÄðUÀ¼ÁUÀÄ«j.'' UÀtÂwÃAiÀÄ RUÉÆüÀ«eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß (mathematical astronomy) CAwªÀÄ ©J «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DPÁ±ÀzÀ JvÀÛgÀ ©vÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀjºÀ®UÉAiÀÄ PÀÈ¥ÀtvÉAiÀÄ°è awæ¹ UÀtÂvÀ ¸À«ÄÃPÀgÀt ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ½UÉ AiÀiÁAwæPÀªÁV C£Àé¬Ä¹ ¥ÀǪÀð¹zÀÞ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ »PÀªÀÄvÀÄÛ F «eÁÕ£À«¨sÁUÀ. »AzÉ ®AiÉƯˉÁzÀ°è NzÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ F zÉÆA§gÁlzÀ°è ¥ÀjtvÀ£É¤¹PÉÆArzÉÝ, GvÀÛªÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÆß UÀ½¹zÉÝ. ``«eÁÕ£ÀUÀ¼À ªÀiÁvÀÈ RUÉÆüÀ«eÁÕ£À, gÁfÕ UÀtÂvÀ'' (Astronomy   is   the   mother,   and   mathematics   the   queen   of   sciences)   JAzÀÄ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ªÀtÂð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä »jªÉÄ UÀjªÉÄUÀ¼À §UÉÎ £ÁªÀÅ «±ÉõμÀ C©üªÀiÁ£À vÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. ©J vÀgÀUÀwAiÀÄ°èzÀÝ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå 20£ÀÄß zÁngÀ°®è. MªÉÄä M§â ¸ÀÄn «zÁåyð ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¸ÀAzÉúÀªÉÇAzÀ£ÀÄßß JwÛzÀ, ``¤ªÀÄä ¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£À vÀÄA§ ¸ÉÆUÀ¸ÁVzÉ. EªÉ®è UÀUÀ£ÀPÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀævÀåPÀëªÁV DPÁ±ÀzÀ°è zÀ²ð¸À¨ÉÃPÉA§ ZÀqÀ¥ÀrPÉ £ÀªÀÄäzÀÄ. F ¸ÀAeÉ vÉÆÃj¸ÀÄwÛÃgÁ?'' L£ï¸ÉÖöÊ£ÀgÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ºÉýPÉ ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ bÀ¼ÀQvÀÄ, ``How   wretchedly   inadequate   is   the   theoretical  physicist  as  he  stands  before  Nature  -­‐  and  before  his  students!''     ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw K£ÉAzÀgÉ RÄzÀÄÝ £Á£Éà CªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀ°®è! AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ, CzÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÉzÀÄgÀÄ JAzÀÆ, UÀ¥sóÁ ºÉÆqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è JA§ CjªÀÅ £À£ÀVvÀÄÛ. ``MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ¯ˉÁªÀPÁ±À PÉÆr. RArvÀ ¨Á¤£Àr ¤AvÀÄ DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉƼÉÆîÃt'' JAzÉ. ¤dPÀÆÌ EAxÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ CeÁÕvÀ ²µμÀågÉà £À£Àß IÄdÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ. Q¦èAUï PÀ« ºÉýzÀÄÝAlÄ: DgÀÄ ¸ÉêÀPÀjºÀgÀÄ £À£ÀUÉ, £Á w½¢gÀĪÀÅzÉ®èªÀ£ÀÄ PÀ°¹zÀªÀgÀªÀgÉÃ! ¥É¸Àgï ¨ÉÃPÉ? -JAzÀÄ, J°è, ºÉÃUÉ, KPÉ, AiÀiÁgÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ? UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, £ÀPÀëvÀæ«ÃPÀëuÉ PÉʦr JgÀªÀ®Ä ¥ÀqÉzÀÄ, ªÀÄÄA¢£À ºÀ®ªÁgÀÄ gÁwæ PÀ¢æUÀÄqÉØAiÀÄ°è £ÀPÀëvÀæ ¸ÁªÀiÁædåzÀr ®AUÀgÀĺÀÆrzÉ. zsÀÄæªÀ £ÀPÀëvÀæ, £ÀPÀëvÀæ¥ÀÅAdUÀ¼ÀÄ, gÁ²UÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¹zÀÞ vÁgÉUÀ¼ÀÄ, UÀæºÀUÀ¼ÀÄ, ZÀAzÀæ£À ZÀ®£É ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉV£À ¸ÀÄál avÀæ gÀƦ¹PÉÆAqÉ. vÀvÀìA§AzsÀªÁzÀ ¥ËgÁtÂPÀ ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ ªÁYäAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß N¢ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ CAvÀzÀÈð¶ÖUÉ £ÀªÉÆà JAzÉ. ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀð¸À£ÀßzÀÞ£ÁV «zÁåyðUÀ¼À ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


59 eÉÆvÉ £ÀPÀëvÀæ«ÃPÀëuÉ vÉÆqÀVzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ®è ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ gÀ¸À¯ˉÉÆÃPÀ ¸À«zÀ C¥ÀǪÀð C£ÀĨsÀªÀ. ¤d, ¨ÉÃAzÉæ ºÁrgÀĪÀAvÉ -¸À¥ÀÛ IĶUÀ¼ÉüÉvÀÄÛ wgÀÄUÀÄwªÉ ºÁQ zsÀÄæªÀzÀ UÁuÁ ªÉÄÃgÀÄzÀAqÀzÁ EPÀëÄ gÀ¸ÀªÀÅ »AqÀÄvÀÛ°ºÀÄzÉÆ eÁuÁ ««zsÀªÁV ¸ÀAZÀj¹ oÁ¬ÄAiÀÄ° §æºÀäzÉÃPÀ vÁ£Á PÀgÉAiÀÄÄwºÀÄzÀÄ ¸ÀégÀªÉÄüÀPÁV UÀæºÀUÉÆî «±ÀéUÁ£Á ¤d, ªÉÆzÀ®Ä ªÀ¸ÀÄÛPÀ, §½PÀ ªÀĸÀÛPÀ, ªÀÄvÉÛ ºÀ¸ÀÛPÀ, PÉÆ£ÉUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ! EzÀÄ IÄdÄ eÁÕ£ÀªÀÄÆ®±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀºÀd ªÀiÁUÀð. DzÀgÉ EA¢£À ²PÀëtPÀæªÀÄ ºÉÃVzÉ? ªÉÆzÀ°¤AzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ¥ÀŸÀÛPÀ-ªÀĸÀÛPÀ-¥ÀŸÀÛPÀªÀĸÀÛPÀ GgÀĺÉÆqÉvÀ!

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


60

PÀqÀ® vÀrAiÀÄ PÉÆqÀ°UÉÆgÀªÀgÉÆqÀ£É PÀAqÀ ¨ÉqÀUÀÄ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ £À£Àß Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ¯ˉÉÃeï UɼÉAiÀÄ PÀÄ.².ºÀjzÁ¸À¨sÀlÖgÀ §UÉÎ »AzÉ ºÉýzÉÝãÉ. EªÀgÀÄ CxÀð±Á±ÀÛç JAJ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è UÀ½¹ (1949) vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ GqÀĦAiÀÄ°è CzÁUÀ vÁ£Éà ¸ÁܦvÀªÁVzÀÝ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü ªÉĪÉÆÃjAiÀįˉï PÁ¯ˉÉÃf£À°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV £ÉêÀÄ£ÀUÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¢ÃWÀð PÁ®zÀ PÀgÉ ªÀĤ߹ MAzÀÄ ªÁgÁAvÀå C°èUÉ ºÉÆÃzÉ. PÀgÁªÀ½ ºÁ¢AiÀiÁV §¸ï ¥ÀAiÀÄt: ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ - PÀƼÀÆgÀÄ, ªÀÄÆ°Ì ªÀÄvÀÄÛ GzÁåªÀgÀ - ºÉƼÉzÁl®Ä zÉÆÃt »rzÀÄ ¸ÁUÀĪÀ ªÀÄd®Ä §¸ïzÉÆÃt AiÀiÁvÉæ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ vÀÄA§Ä DwxÀå ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ vÀ¼ÀzÀ°è ¸ÀºÀdªÁV ºÉƪÀÄÄäwÛzÀÝ ¦æÃw £À£ÀUÉ ``±À§jUÁzÀ£ÀÄ Cwy zÁ±ÀgÀy''AiÀÄ£ÀÄß (`²æà gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA') £É£À¦UÉ vÀA¢vÀÄ. CA¢£À GqÀĦ MAzÀÄ «¸ÀÛöÈvÀ UÁæªÀÄ. PÀIJ¤ªÁ¸À EzÀgÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ PÀÄAf¨ÉlÄÖ«£À°èvÀÄÛ. C°èAzÁZÉUÉ §ºÀÄvÉÃPÀ ¤dð£À ¥ÀæzÉñÀ. ªÀÄÄgÀPÀ°è£À ¢§â UÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ, PÀt廃 PÉÆgÀPÀ®ÄUÀ¼ÀÄ, ºÀ¸ÀÄj£À ºÀgÀªÀÅ, C®è°è ¤©qÀ ªÀÄgÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, dļÀÄdļÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ ¤vÀå vÉÆgÉUÀ¼ÀÄ - ¥ÁæaãÀ IĵμÁå±ÀæªÀÄ CxÀªÁ ¥À«vÀæ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀĪÀ ¤¸ÀUÀð ªÉʨsÀªÀ. C¯ˉÉèà ¸ÀÄvÀÄÛ §¼À¹ PÁPÀð¼ÀPÉÌ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ §¸ï ºÁ¢AiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 Q«Äà £ÀqÉzÀÄ JvÀÛgÀzÀ £É¯ˉÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ®¦zɪÀÅ. £ÀªÉÄäzÀÄj£À «¸ÁÛgÀ E½eÁjrà ªÀÄÄgÀPÀ°è£À JqÀØwqÀØ ºÀgÀªÀÅ, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ gËzÀævÁAqÀªÀ ºÀoÁvÀÛ£É WÀ¤Ã¨sÀ«¹zÀAxÀ £ÉÆÃl. ``F MlÄÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄtÂ¥Á®'' JAzÀgÀÄ PÀIJ. £ÉøÀgÀÄ ¥ÀqÀĨÁ¤UÉ ºÉÆgÀ½vÀÄÛ. £ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ GzÀÄÝzÀݪÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÁUÉUÀ¼ÀÄ »AqÀÄ»AqÁV PÁPÁgÀªÀ ¸À»vÀ J°èAzÀ¯ˉÉÆà E£Éß°èUÉÆà ºÁgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. D zÉÊ«PÀ zÀȱÀå PÀĪÉA¥ÀÅ ¸Á®ÄUÀ½UÉ ``zÉêÀgÀÄ gÀÄdÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, PÀ« CzÀ gÀ¸ÀªÀ±À£ÁUÀÄvÀ £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ'' §gÉzÀ ¨sÁµμÀåzÀAvÉ PÀArvÀÄ. CzÉà ªÀµμÀð (1949) ¥ÀæPÀlªÁVzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ £Á«§âgÀÆ UÀgÀ§rzÀªÀgÀAvÉ N¢ ªÉÄʪÀÄgÉwzÀÝ `²æà gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA' ªÀĺÁPÁªÀåzÀ `²¯ˉÁvÀ¥À¹é¤' CzsÁåAiÀÄ £ÀªÀÄä £É£À¦UÉ §AvÀÄ: ¥ÁAxÀUÉð UÉÆÃZÀj¹vÉÆAzÀÄ IĶªÀ£À ¸ÀzÀȱÀ PÁ£À£ÀA. ¥ÉÇPÀÌgÀzÀ£ÉãÉA¨É£Á ªÀĺÁ ±ÀPÀÄ£ÀªÀÄAiÀÄ zÀÄBRUÀ©üðvÀ ªÀiË£ÀªÀÄA! ºÁqÀ¢ªÉ ºÀQÌ. £À°zÁqÀ¢ªÉ «ÄUÀA. ¸ÀAZÀj¸À¢zÉ UÁ½. vÀ¤UÀA¥À¤ÃAiÀÄ¢ªÉ ªÀÄgÀUÉÆÃr£ÉÆ¼ï ªÀÄ®gï. ZÀ°¸ÀªÉ¯ˉÉ ¥ÀůˉÉè¸À¼ï. DªÀ zÀÄBRªÉÇ C°è PÉÆ£ÉUÁtzÀAvÀªÀÄA ¢£ÀªÀÄÄA ¤jÃQë¥Éǯˉï ªÀÄÆUÀĪÀnÖzÀ𠧣ÀªÉĸÉzÀÄzÁ ¥ÀyPÀUÉð §gÉzÀAvÉ ¤ÃgÀªÀA, PÉÆgÉzÀAvÉ ¤±ÀÑ®A, ¤±Àê§ÝvÁ PÀÄA¨sÀPÀ ¹ÜwAiÀÄ AiÀÄw£ÁzÀzÉÆïˉï. ¤dð£À, ¤ªÀÄÈðUÀ, ¤ÃgÀªÀ, ¤ªÀð£À «¸ÁÛgÀ. EzÀݪÀgÀÄ £Á«§âgÉÃ. zÀÆgÀ ¢UÀAvÀzÀ CAa£À°è ªÀåQÛAiÉƧâ£À bÁAiÉÄ PÀAqÀAvÁ¬ÄvÀÄ. CvÀÛ PÀqÉUÉ ®UÀħUɬÄAzÀ £ÀqÉzɪÀÅ, C®è, §AqÉUÀ¼À ªÀÄAqÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄ¥Àཹ £ÉUÉAiÀÄÄvÀÛ CqÀغÁAiÉÄݪÀÅ. D ªÀÄzsÀåªÀAiÀĸÀÌ ºÀ¸À£ÀÄäTUÉ PÀIJ ªÀAzÀ£É ¸À°è¹, ``EªÀgÀÄ f.n.£ÁgÁAiÀÄtgÁªï, £À£Àß ¥ÀgÀªÀiÁ¥ÀÛgÀÄ, «zÁåyðUÀ¼À ªÀiÁw£À°è Grand Trunk  Nonstop  Railway!  CAzÀgÉ J°èAiÀÄÆ ¤®èzÉà ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÁUÀÄÞgÀ¢üÃgÀgÀÄ!'' »ÃUÉ ºÉý ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄ D PÀ§ðAqÉUÀ¼ÉqÉAiÀÄ°è PÀgÀVAiÉÄúÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


61

FUÀ C°è £Á«§âgÉÃ: ºÉƸÀ »jAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É QjAiÀÄ -- ºÀ¼É ¨ÉÃgÀÄ ºÉƸÀ aUÀÄgÀÄ PÀÆrzÀgÉ ªÀÄgÀ ¨ÉgÀUÀÄ (ªÀÄAPÀÄwªÀÄä£À PÀëªÉÄPÉÆÃj)! CªÀgÉÆà £À£ÀߣÀÄß M§â »jAiÀÄtÚ£À M®«¤AzÀ vÀªÀÄävÀÛ ¸É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¼É J¼ÉAiÀiÁV £À£ÉßzÀÄgÀÄ ©r¹qÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À 1 vÁ¸ÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð PÀAvÀĪÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ, D ªÀ®AiÀÄ ¥ÀÇwð C¯ˉÉzÁrzɪÀÅ. CªÀgÉÆAzÀÄ »jPÀ£À¸À£ÀÄß PÀ£ÀªÀj¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ £À£ÀUÀ¤ß¹vÀÄ: ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ-JAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄzÀ ¤ªÀiÁðt, ºÁ¸ÉÖ¯ˉï, ªÀÄ£É, CwyUÀȺÀ, QæÃqÁAUÀt, PÁåAnÃ£ï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À K¥ÁðqÀÄ! ¥Àæw ¸À®ªÀÇ CªÀgÀÄ £À£ÀߣÉßà GzÉÝù¹ CµμÀÄÖ «ªÀgÀªÁVAiÀÄÆ DwäÃAiÀĪÁVAiÀÄÆ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ, E£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÉqÀØ£ÁUÀ¨ÁgÀzÀ®è JA§ DvÀä¥ÀævÀåAiÀÄ¢AzÀ, MAzÀÄ ªÀiÁ«ÄðPÀ ¥Àæ±Éß CªÀgÀvÀÛ J¸ÉzÉ (ºÁUÉAzÀÄ DUÀ ¨sÁ«¹zÉÝ). ªÀÄvÀÄÛ CªÀjAzÀ ¤¨sÁ¬Ä¸À¯ˉÁUÀ¢zÀÝ ¥ÀlÄÖ ºÉÆqÉzÉ£ÉAzÀÄ ©ÃVzÉ PÀÆqÀ. ``CzÉ®è ¸Àj ¸Àgï! DzÀgÉ EµμÉÖ®è AiÉÆÃZÀ£É AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸ÁPÁëvÁÌgÀPÉÌ CvÀåªÀ±ÀåªÁzÀ ºÀt¸ÀAUÀæºÀ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj?'' £Á£ÀÄ ºÉüÀ¨ÁgÀzÀÝ£ÀÄß ºÉýzÉ£ÉÆà JA§AvÉ CªÀgÀÄ £À£ÀßvÀÛ wÃPÀë Ú zÀ馅 PÀÄwÛ £ÀÄrzÀgÀÄ, ``That's the   last  priority.''     My  ego  was  hurt.  ``How  can  you  be  so  sure  of  it,  sir?''   ``Well,   young   man!   No   great   cause   has   ever   suffered   for   want   of   funds.   The   real   question   is   how   great   the   cause   is   and   how   unselfish   and   committed   you   are   towards  achieving  it.''   ``Can  you  prove  it?''     ``Life  is  not  mathematics.  It's  my  experience  for  the  past  four-­‐odd  decades  in  public   life  that  emboldens  me  to  visualize  dreams  and  realize  them.  If  you  live  like  me,  by   the   time   you   attain   my   present   age,   you   too   will   realize   the   truth   underlying   my   assertion.''  He  was  emphatic  and  uncompromising!         CµμÀÖgÀ°è ºÀjzÁ¸À¨sÀlÖgÀÄ C°è ºÁdgÁzÀgÀÄ. ¨ÉÊV£À ºÉÆA¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄvÉÛ £Á«§âgÀÆ PÀIJ ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ £ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVzɪÀÅ. ``AiÀiÁgÀAiÀiÁå F ºÀÄZÀÄÑ PÀ£À¹UÀ? ±ÀÄzÀÞ ¨ÉÆÃgï!'' JAzÉ. ``CAyAxÀ ªÀåQÛ EªÀgÀ®è. EªÀgÀAxÀ ªÀåQÛ E¤ß®è. dªÀiï±ÉrÓà vÁvÁ CxÀªÁ ¥ÀArvÀ ªÀÄzÀ£ÀªÉÆúÀ£À ªÀiÁ¼À«ÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀjªÀgÀÄ. qÁPÀÖgï n.ªÀiÁzsÀªÀ ¥ÉÊ JAzÀgÉ EªÀgÉÃ. PÀ°è¤AzÀ UÉƪÀÄäl£À£ÀÄß GvÀͤ¸ÀĪÀ ªÀĺÁ²°à, ªÀÄtÂ¥Á®zÀ §æºÀä, ¤AzÉqÉ £É®ªÀ£É vÀÄA§ÄªÀ eÁzÀÆUÁgÀ. ¸ÀzÀå £Á¤gÀĪÀ PÁ¯ˉÉÃeï EªÀgÀ PÀ£À¹£À £À£À¸ÀÄ!'' ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ ºÁrzÁÝgÉ, ``£ÁgÁAiÀÄt£ÉA§ £ÁªÀÄzÀ ©ÃdªÀ £ÁgÀzÀ ©wÛzÀ zsÀgÉAiÉƼÀUÉ.'' CAzÀÄ ªÀiÁzsÀªÀ ¥ÉÊUÀ¼ÀÄ ©wÛzÀ D `£ÁªÀÄ' -- AiÀiÁªÀ WÀ£ÉÆÃzÉÝñÀªÀÇ zsÀ£Á¨sÁªÀ¢AzÀ PÀÄApvÀªÁzÀ¢Ý®è, ¤dPÀÆÌ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ §UÉÎ ¤ÃªÉµμÀÄÖ §zÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁéxÀðgÀ»vÀgÁVgÀÄ«gÉA§ÄzÉà E°èAiÀÄ ¥Àæ±Éß -- ªÀÄÄAzÉ £À£Àß §zÀÄQ£À ««zsÀ PÀ¯ˉÁ¥ÀUÀ¼À°è ºÉÃUÉ ªÉƼÉvÀÄ ºÉªÀÄägÀªÁ¬ÄvÉA§ÄzÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¹AºÁªÀ¯ˉÉÆÃQ¸ÀĪÁUÀ «¸ÀäAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV `J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ' [¥ÀŸÀÛPÀ ®¨sÀå ¨É¯ˉÉ gÀÆ 55 «¼Á¸À ¸À»vÀ ªÀĤAiÀiÁqÀðgï ªÀiÁr] ªÀÄvÀÄÛ `¸ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ bÀ®' (£ÉÆÃr - `«ÃuÉ ±ÉõμÀtÚ ¨sÀªÀ£À' ¯ˉÉÃR£À) J£ÀÄߪÀ JgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼À°è ¤ªÉâ¹zÉÝãÉ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀ `µμÉÆÃqÀ²AiÀÄgÀ PÁAvÀPÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÉA§ IĵμÀå±ÀÈAUÀ.' ¨É¸ÉAmï ªÀÄ»¼Á ±Á¯ˉÉAiÀÄ CzsÁå¥ÀPÀ «ÄvÀæ ²æäªÁ¸À GqÀÄ¥ÀgÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ C°èAiÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ˉï¹ «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ £À£Àß ©qÀĪÉüÉAiÀÄ°è LaÒPÀ UÀtÂvÀ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ®Ä M¦à C°èUÉ ºÉÆÃzÉ. PÁ¯ˉÉÃf£À ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


62 C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÉà ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. D vÀ£ÀPÀ £À£Àß Cj«UÉ §A¢gÀzÀ «avÀæ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÆAzÀÄ DUÀ £À£ÉßzÀÄgÀÄ zsÀÄvÉÛAzÀÄ JzÀÄݤAwvÀÄ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀÄA¢ ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ ªÀÄÄUÀÄzÉAiÀÄgÀÄ KPÀPÁ®zÀ°è £À£À߯ˉÉèà vÀªÀÄä zÀ馅 £ÉnÖzÁÝgÉ! MAn ºÀÄqÀÄUÀ£ÁV ¨Á½zÀ £Á£ÀÄ JAzÀÆ M§â ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÆß £ÉÃgÀ £ÉÆÃrgÀ°®è, AiÀiÁgÉƧâ¼À eÉÆvÉAiÀÄÆ ªÀiÁvÁrgÀ°®è. ºÀÄZÀÄÑZÀÄÑ PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ. zÀÆgÀ«gÀĪÀÅzÉà PÉëêÀĪÉA§ ¥À¯ˉÁAiÀÄ£ÀªÁzÀ. ±ÀÄzÀÞ ¥ÀÅPÀÌ®ÄvÀ£À! vÀgÀUÀwAiÀÄvÀÛ ªÀÄÄR wgÀÄV¹ ¥ÁoÀ ºÉüÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¸ÉÆÃvÉ. UÀtÂvÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼É®èªÀÇ D«AiÀiÁV ºÉÆÃV ¥ÉZÁÑzÉ. FUÉãÀÄ ªÀÁqÀ°? ¸Àj, PÀjºÀ®UÉAiÀÄvÀÛ zÀȶֺÀj¹ J®èªÀ£ÀÆß C°è §gÉAiÀÄÄvÀÛ ªÉÆzÀ® ºÀ®ªÁgÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¹zÉ. D MAzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß JA¢£ÀAvÉ vÀ¯ˉÉ CrºÁV PÀjºÀ®UÉAiÀÄ£Éßà ¢nÖ¸ÀÄvÀÛ ºÉÆPÁÌUÀ CzÀgÀ ªÉÄïˉÉ CvÀåAvÀ PÀ¯ˉÁvÀäPÀªÁV gÀƦ¹zÀÝ CtPÀÄavÀæªÀ£ÀÆß Cr§gɺÀªÀ£ÀÆß PÀAqÀÄ ºËºÁjzÉ: ¨Á®§æºÀäZÁjAiÉƧâ PÀ¥ÀÅöàºÀ®UÉ eÉÆvÉ ZÀPÀÌAzÀªÁqÀÄwÛzÀÝ zÀȱÀå, EzÀgÀ PɼÀUÉ our  smart  and   handsome   teacher   is   wedded   to   the   black   board!   §ºÀIJgÀzÀ gÀÄzÀæ ¨sÀzÀæ PÁ½ ºÀoÁvÀÛ£É ¥ÀævÀåPÀëªÁzÁUÀ UÁ§jUÉÆAqÀ vÉ£Á° gÁªÀÄPÀȵμÀÚ£À ¸ÀĺÁ¸À ¥ÀæeÉÕ £É£À¦UÉ §AvÀÄ: ``MAzÀÄ ªÀÄÆUÀÄ ªÀiÁvÀæ EgÀĪÀ £À£ÀUÉà ²ÃvÀ¨ÁzsɬÄAzÀ ¹Ã£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅASÁ£ÀÄ¥ÀÅARªÁV ¹rzÁUÀ vÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. E£ÀÄß £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄÆUÀÄUÀ½gÀĪÀ ¤£ÀUÀAxÀ ¹Üw JzÀÄgÁzÀgÉ ºÉÃUÉ ¸À»¸ÀÄªÉ vÁ¬ÄÃ!'' £Á£ÀÆ ¸ÀĺÁ¸ÀPÉÌà ±ÀgÀuÁzÉ, ``Thank  you  very  much  my  dear  dancing  damsels  for  giving  me   such   compliments   `smart   and   handsome.'   Are   you   not   contradicting   yourselves   when   you  say  in  the  very  next  sentence  that  I  am  wedded  to  the  black  board?  Am  I  that  ugly?''   Erà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è £ÀUÀÄ«£À ºÉÆ£À®Ä PÀmÉÖAiÉÆqÉzÀÄ ¨sÉÆÃUÀðgɬÄvÀÄ, eÉÆvÉUÉà £À£Àß C¼ÀÄPÀÄ DvÀAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ PÀÆqÀ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°èzÁÝUÀ £ÀqÉzÀ E£ÉßgÀqÀÄ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß `¸ÀAVÃvÀ gÀ¸À¤«ÄµμÀUÀ¼ÀÄ' ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è [¥ÀŸÀÛPÀ ®¨sÀå«zÉ. ¨É¯ˉÉ gÀÆ 60 «¼Á¸À ¸À»vÀ ªÀĤAiÀiÁqÀðgï ªÀiÁr] awæ¹zÉÝãÉ: ¨sÁ«Ã avÀæ«ÃuÁ fäAiÀĸï J£ï.gÀ«QgÀuï£À vÀAzÉ J£ï.£ÀgÀ¹AºÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ CdÓ UÉÆÃlĪÁzÀå £ÁgÁAiÀÄt CAiÀÄåAUÁgï EªÀgÀ ¨sÉÃn, PÁAZÀ£ÀªÉA§ PÀÄUÁæªÀÄzÀ°è D¸Á颹zÀ vÁåUÀgÁdgÀ ¥ÀAZÀgÀvÀß PÀÈwUÀ¼À ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ. CªÉà ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå, PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖ, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵμÀÚ¨sÀlÖ, GUÁæt ªÀÄAUÉñÀgÁªï, PÀqÀªÀ ±ÀA¨sÀıÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃl ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀ - F ªÁYäAiÀĸÀ¥ÀÛ¶ðUÀ¼ÉÆA¢UÉ £À£ÀUÉ ¤PÀl ¸ÁºÀZÀAiÀÄð MzÀVzÉÆÝAzÀÄ ¨sÁUÀå. PÀIJ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ªÀÄAeÉñÀégÀgÀ°èUÉ DUÁUÀ wÃxÀðAiÀiÁvÁæxÀð ºÉÆÃV D ¸Á»vÀåUÀAUÉÆÃwæAiÀÄ°è AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV «ÄAzÀÄ ¥ÀŤÃvÀgÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÉݪÀÅ. zÁR¯ˉÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É, vÀÄ®£É ªÀÄvÀÄÛ wêÀiÁð£ÀUÀ½UÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ £ÁªÀÄ. vÀvÀÆàªÀð EAl«ÄðÃrAiÉÄmï vÀgÀUÀwUÀ¼À°è £À£Àß UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ ªÀÄĽAiÀÄgÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀµμÀðUÀ¼À »AzÉ ¤ªÀÈvÀÛgÁV ¥ÀgÀ HjUÉ vÉgÀ½zÀÝgÀÄ. ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁªÁxÀð¸À»vÀ N¢ «ªÀj¹ D zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ©A©¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è EªÀgÀÄ ¹zÀÞºÀ¸ÀÛgÀÄ.

PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè vÀªÀÄä ªÀÈwÛ (¸ÀAvÀ CUÉ߸ï PÁ¯ˉÉÃf£À°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ) eÉÆvÉ `gÁµμÀÖç§AzsÀÄ' ¸Á¥ÁÛ»PÀzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÆ DVzÀÝgÀÄ. EªÀgÀ ¸ÀºÀ¸ÀA¥ÁzÀPÀ PÀļÀÄPÀÄAzÀ ²ªÀgÁAiÀÄgÀ (ªÀÄÄAzÉ ¤gÀAd£À JA§ PÁªÀå£ÁªÀÄ¢AzÀ¯ˉÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀgÀÄ) ¤PÀl ¥ÀjZÀAiÀįˉÁ¨sÀ £À£ÀUÉÆzÀVvÀÄ. ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖgÀ »j ªÀÄUÀ PÁ¯ˉÉÃf£À°è

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


63 £À£Àß «zÁåyðAiÀÄÆ ºËzÀÄ. EvÀÛ £Á£ÉƧ⠪ÀÄj¯ˉÉÃRPÀ! »ÃUÁV ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖgÀÄ £À£Àß ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è «±ÉõμÀ D¸ÉÜ vÀ¼ÉzÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ«vÀÛgÀÄ. £À£Àß ºÀ®ªÁgÀÄ ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÉUÀ¼ÀÄ `gÁµμÀÖç§AzsÀÄ'«£À°è ¨É¼ÀPÀÄ PÀAqÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ˉÉèAiÀÄ°è £Á£ÉƧâ `UÀtå ¯ˉÉÃRPÀ'£ÁzÉ! PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ E§âgÀÆ ªÀÄĽAiÀÄgÀ ²µμÀågÀÄ. CªÀgÀÄ C©üªÀÄ£ÀÄå, EªÀgÀÄ «zÀÄgÀ! E§âgÀÆ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁªÀåzÀ ºÀjPÁgÀgÀ°è CUÀæ ¥ÀYÂÛAiÀÄ PÀ«UÀ¼ÀÄ. MªÉÄä EAl«ÄðÃrAiÉÄmï vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀÄĽAiÀÄgÉA¢zÀÝgÀÄ, ``PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÄRªÁt PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè, MgÉUÀ®Äè ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ.'' ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÁ «¨sÁUÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ G¥À£Áå¸ÀPÀ ªÀÈwÛUÉ §rÛ ¥ÀqÉzÀÄ PÁ¯ˉÉÃfUÉ §AzÁUÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ PÀ£ÀßqÀ lÆålgï DV £ÉêÀÄ£ÀUÉÆArzÀÝgÀÄ. DqÀ½vÉAiÀÄ «¥ÀAiÀiÁð¸À: UÀÄgÀÄUÀ¼À UÀÄgÀĪÁVzÀÝ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ E£ÀÆß lÆålgï, ºÀÄqÀÄUÀvÀ£À ªÀiÁ¸À¢zÀÝ J¼É¤A¨É £Á£ÉÆÃ? G¥À£Áå¸ÀPÀ! MªÉÄä PÀȵμÀÚ¨sÀlÖgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀ¸ÀÄAzÀj LzÁgÀÄ ªÀµμÀðzÀ PÀƸÀÄ. CªÀ¼À£ÀÄß gÀAf¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV wgÀÄazÀ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß zÀÄævÀUÀwAiÀÄ°è GzÀÄj¹zÉ: mÉÆêÀÄįˉÁPÀÄ mÁPÀÄAiÀiÁ¤ mÉåɢé mÁzÀÄUÁªÀ mÁ¸ÉqÀĪÀÄÛzÉƪÀÄßqÀªÀÄÄÌ wªÀÄÄßnwÛ§Ä mÉÆÃw¨ÉÆAiÀÄå mÁ¸ÉqÀÄ«ÄÛ¢ªÀÄß qÀ¬Ä¨É mÉÆêÀÄįˉÁPÀ qÀ¢§Ä qÀ¢§Ä uÁæ¥ÀnwÛ§Ä! D ºÀÄqÀÄV `mÁ¸ÉqÀĪÀÄÛzÉƪÀÄßqÀªÀÄÄÌ wªÀÄÄßnwÛ§Ä' ¨sÁUÀzÀ°è ©zÀÄÝ ©zÀÄÝ £ÀUÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CzÀ£ÀÄß £À¤ßAzÀ ºÉý¹ PÉý ¸ÀAvÉÆõμÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä UÀ¯ˉÁmÉ PÉýzÀ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ºÉÆgÀ§AzÀÄ F wgÀÄZÁl QgÀÄZÁlUÀ¼À°è vÁªÀÇ ¨sÁVUÀ¼ÁzÀgÀÄ. PÀUÀÎzÀ £ÉÃgÀ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯ˉÉà UÀ滹 £À£Àß PÀ¸ÀgÀvÀÛ£ÀÄß ªÉÄaÑzÀgÀÄ. CzÀgÀ DgÀA¨sÀ ¸Á®Ä »ÃVzÉ, ``ªÉÆÃlÄPÁ®Ä PÁlÄ£Á¬Ä ¥ÉÃmɩâ zÁlĪÁUÀ.'' ªÀÄÄAzÉ £À£ÀUÉ PÁUÀzÀ §gÉAiÀÄĪÁUÀ¯ˉÉ®è `¦æAiÀÄ mÉÆêÀÄįˉÁPÀÄ' JAzÉà ¸ÀA¨ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. GUÁæt, PÀqÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀAvÀ CAzÀÄ ¥ÀÅvÀÆÛj£À ¸Á»vÀågÀvÀßgÀÄ, ¸ÀévÀB ¸ÀÈd£À²Ã® ¯ˉÉÃRPÀgÀÆ ¨sÁµμÁAvÀgÀPÁgÀgÀÆ DVzÀÝ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ ªÀÄjPÉ J.¦.¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÀÄ«ÄvÀægÀÄ. »ÃUÁV gÀeÁ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀÅvÀÆÛjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ F wæªÀÄÆwðUÀ¼À ¸ÀAUÀ £À£Àß aAvÀ£É PÁAiÀÄðªÉÊRjUÀ½UÉ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀÄ ¤ÃrvÀÄ. PÁgÀAvÀgÀ `¨Á®ªÀ£À' F ªÀiÁ£ÀªÀªÉÄÃgÀÄ«£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀgÀAUÀ, £ÀªÀÄäAxÀ vÀgÀÄtgÀ ²PÀëtPÁ² ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À QæÃqÁ¯ˉÉÆÃPÀ. GUÁætgÀzÀÄ «zÀédÓ£Àå ¸ÁUÀgÉÆÃ¥ÀªÀÄ UÁA©üÃAiÀÄð. PÀqÀªÀgÀ£ÉÆߪÉÄä PÁgÀAvÀgÀÄ ¥ÀÅvÀÆÛj£À ¸ÁPÉænøï JAzÀÄ ¸ÀPÁgÀtªÁV ªÀtÂð¹zÀÄÝAlÄ -- CAxÀ ¥ÀæRgÀ ªÉÊZÁjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉ, ¤©üðÃvÀ ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¥ÀÇtð ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀAvÀÆ ªÉÄʪÉvÀÛ «QgÀt¥ÀlÄvÀé (radioactivity) - CªÀgÀzÉà ªÀiÁw£À°è ¸ÀÄvÀÛ®Æ ®vÉÛ PÉÆqÀĪÀ PÀvÉÛ EzÀÄ! CzÉà ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊdAiÀÄAwà ¥ÀAZÁAUÀzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ-¸ÀA¥ÁzÀPÀ AiÀĪÀÄÄðAd ±ÀAPÀgÀeÉÆìĸÀgÀ ¸ÁºÀZÀAiÀÄð £À£ÀUÉ ®©ü¹vÀÄ. EzÉÆAzÀÄ ¨ÉÆãÀ¸ï. RUÉÆüÀ«eÁÕ£ÀzÀ°èAiÀÄ DzsÀĤPÀ zÀÈQìzÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ°è F ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀgÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À zsÁgÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÀ»¹zÀĪÀÅ: ªÁ¶ðPÀ ¥ÀAZÁAUÀ ¥ÀæPÀluÉ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAf ªÀÄÄAvÁzÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸À¨sÉUÀ¼À°è zÀÈQìzÁÞAvÀzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÀézÉÆÎö×UÀ¼À°è ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAqÀ£É ºÁUÀÆ ZÀZÉð. ¹zÁÞAvÀzÀ ¸ÁgÀ«µμÀÄÖ: ªÀvÀðªÀiÁ£ÀPÁ®zÀ°è UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÀåPÀë «ÃPÀëuÉUÉ ®©ü¸ÀĪÀ UÀUÀ£À«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À - ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀÆAiÀÄð, ZÀAzÀæ, UÀæºÀUÀ¼À ZÀ®£É, AiÀÄÄUÁ¢, GvÀÛgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ zÀQëuÁAiÀÄ£À DgÀA¨sÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ - RavÀ ¤tðAiÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀªÁV (DzÀÝjAzÀ AiÀiÁAwæPÀªÁV PÀÆqÀ) §A¢gÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ JgÀqÀÄ AiÀÄÄUÁ¢UÀ½ªÉ: ¸ËgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀæ. EªÉgÀqÀÆ ªÀvÀðªÀiÁ£À DPÁ±ÀzÀ°è C¹AzsÀÄ, ªÀ¸ÀAvÀ «µμÀĪÀªÉÇAzÉà (¸ÁzsÁgÀtªÁV ªÀiÁZïð 21/22) IÄdÄ AiÀÄÄUÁ¢; GvÀÛgÁAiÀÄuÁgÀA¨sÀ ªÀÄPÀgÁAiÀÄtzÀAzÀÄ (r¸ÉA§gï 21/22) ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄPÀgÀ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


64 ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀAzÀÄ C®è ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CA¢£À ¥ÀlÖ¨sÀzÀæ ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£À±ÀÆ£Àå zsÁ«ÄðPÀ £ÁAiÀÄPÀjUÉ ¥ÀxÀåªÁUÀ°®è. DzÀgÉ eÉÆìĸÀgÀÄ §UÀΰ®è. PÁåA©æeï «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ UÀtÂvÀ mÉæöÊ¥Á¸ï JA§ CvÀÄå£ÀßvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVzÀÝ ¥ÀÅuÉAiÀÄ ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®PÀgÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è ªÉÆzÀ°UÉ zÀÈQìzÁÞAvÀªÀ£ÀÄß §¼ÀPÉUÉ vÀAzÀªÀgÀAvÉ. ±ÀAPÀgÀeÉÆìĸÀgÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÀÄw F £ÀÆvÀ£À aAvÀ£À¥ÀæPÁgÀzÀ ¨sËwPÀ-¨Ë¢ÞPÀ ¸ËAzÀAiÀÄðPÉÌ ªÀiÁgÀĺÉÆìÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀÄ ¥ÀÅuÉUÉ vÉgÀ½ ªÀÄgÁp PÀ°vÀÄ CzÀgÀ ºÀÆgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁéAVÃPÀj¹ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §¼ÀPÉUÉ vÀAzÀgÀÄ. »AzÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀgÁºÀ«Ä»gÀ (Qæ±À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À) ªÀÄÄAzÉ AiÀÄÆgÉƦ£À°è PÉÆ¥À¤ðPÀ¸ï (1516£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À) EAxÀ PÁæAwUÀ½UÉ PÁgÀtgÁVzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ zÀÄzÉÊðªÀ: AiÀiÁªÀ AiÀÄÄUÀ¥ÀÅgÀĵμÀ£ÀÆ, §ÄzÀÞ¤AzÀ vÉÆqÀV UÁA¢üªÀgÉUÀÆ, ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀªÁV UÀtåvÉ (CAzÀgÉ §ºÀĸÀASÁåvÀ CdªÀÈAzÀzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ) UÀ½¸À°®è, §zÀ®Ä, ¨sÀ«µμÀåPÁ°Ã£ÀªÁV DgÁzsÀå£ÁUÀÄvÁÛ£É!

CjAiÀÄzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ £ÀÆvÀ£À «µμÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀUÉƽ¸ÀĪÁUÀ®Æ CzÀgÀ LwºÁ¹PÀ £É¯ˉÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV «ªÀj¸ÀÄwÛzÉÝ. ``DQð«Ärøï¤UÉ ¸Á¥ÉÃPÀë ¸ÁAzÀævÉAiÀÄ gÀºÀ¸Àå CxÀªÁ £ÀÆål£ï¤UÉ UÀÄgÀÄvÁéPÀµμÀðt ¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®, CAvÉAiÉÄà M§â AiÀÄÄUÀ¥ÀÅgÀĵμÀ¤UÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ £ÀÆvÀ£À ¸ÀÄ¥ÀÛ UÀÄtªÉÇAzÀÄ ºÉƼÉzÀÄzÉãÀÆ ¥ÀªÁqÀªÀ®è, §zÀ®Ä, vÀ¥À¹ìzÀÞ ªÀÄ£À¹ìUÉ CzÀȵμÀÖ M°ªÀ ¸ÀºÀd «zÀåªÀiÁ£ÀªÀzÀÄ. ¤ªÉÆä¼ÀUÉ ¥ÀæwAiÉƧâ£À°èAiÀÄÆ CqÀVgÀĪÀ EAxÀ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß G¢Ýæ¹ ¥ÀæPÁ²¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ PÀvÀðªÀå'' JA§ vÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ vÀgÀUÀwUÉ ºÉüÀÄwÛzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ F ¤nÖ£À°è CªÀjUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝ. D ¸À® PÁå®ÄÌ®¸ï (Calculus) JA§ £ÀÆvÀ£À UÀtÂvÀ«¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ±ÀÄgÀĪÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÉÃUÉ F ¥ÀjPÀ®à£É ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀªÁV EAUÉèAr£À £ÀÆål£ï ªÀÄvÀÄÛ dªÀÄð¤AiÀÄ ¯ˉÉʨï¤mïÓ (16-17£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À) JA§ UÀtÂvÀ«zÀjUÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ºÉƼɬÄvÀÄ, CªÀgÀÄ ºÉÃUÉ vÀªÀÄäªÉà «zsÁ£ÀUÀ¼À°è CzÀ£ÀÄß ¨É¼É¹ ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ, DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ±ÉÆâü¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉA§ DzÀåvÉ PÀÄjvÀAvÉ E§âgÀ £ÀqÀĪÉ, ªÀÄÄAzÉ G¨sÀAiÀÄ gÁµμÀÖçUÀ¼À £ÀqÀĪÉ, ªÀÄvÀìgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈwZËAiÀÄðUÀ¼À CVß ¨sÀÄV¯ˉÉzÀÄÝ ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À UÀtÂvÀzÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉUÉ ¥Àæw§AzsÀPÀªÁ¬ÄvÀÄ JA§ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ®APÀµμÀªÁV «ªÀj¹zÉ ²PÀëtªÀiÁzsÀåªÀÄ EAV趣À°è. £À£Àß F ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑzÀ «zÁåyðUÀ¼À ¦æÃwAiÀÄ MvÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ Erà ¯ˉÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ CA¢£À d£À¦æAiÀÄ ¸Á¥ÁÛ»PÀ `PÀªÀÄð«ÃgÀ'PÉÌ PÀ½¹zÉ. CzÀÄ ¸ÀAPÀ§Ä (¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ PÀ¸ÀzÀ §ÄnÖ) ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ SÁwæ JAzÀÄ ¤gÁ¼À£ÁVzÉÝ. E®è! ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀªÉà CªÀjAzÀ ¥ÉÇøïÖ PÁqïð §AvÀÄ, ``EAxÀ ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¸ÀÄvÀÛ Ej'' JA§ µμÀgÁ ¸À»vÀ. CrAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ¥ÀgÀªÁV `¥ÁªÉA' JA§ JgÀqÀPÀëgÀUÀ¼À ©ÃdªÀÄAvÀæ«vÀÄÛ. D ¯ˉÉÃR£À ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ, £À£ÀUÉ ¸ÀA¨sÁªÀ£É §AvÀÄ, C£ÉÃPÀ d£ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÀÆ ¥ÁvÀæªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ¥ÁªÉA ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßúÀ ªÀ¢üð¹zÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀAeÉ RÄzÀÄÝ CªÀgÉà £À£ÀߣÀÄß CgÀ¹ PÀ« UÉÆÃ¥Á®PÀȵμÀÚ CrUÀgÀ ¸À»vÀ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃfUÉà DUÀ«Ä¹zÀgÀÄ -- «zÀÄgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ²æÃPÀȵμÀÚ §AzÀAvÉ. ¥ÁrUÁgÀÄ ªÉAPÀlgÀªÀÄt DZÁAiÀÄð CªÀgÀ ¥ÀÇwð £ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ. HgÀÄ GqÀĦ, ºÀÄzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸À ºÀħâ½î. GqÀĦUÉ §AzÀªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ˉÉAzÉà ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ¥ÀAiÀÄt¹zÀÝgÀÄ. ``«eÁÕ£À «µμÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀd PÁptåªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸Àà±Àð¢AzÀ ªÀiÁzÀðªÀUÉƽ¸ÀĪÀ «zsÁ£À ¸ÉÆUÀ¸ÁVzÉ. »ÃUÉAiÉÄà PÀȶªÀiÁqÀÄwÛj'' JAzÀÄ ºÀgÀ¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


65 dUÀwÛ£À°è AiÀiÁªÀ ¤¸ÁéxÀð ¸ÀvÀàçAiÀÄvÀߪÀÇ ¢ÃWÀð PÁ®zÀ¯ˉÁèzÀgÀÆ ¸ÀvÀ᮫ÃAiÀÄ¢gÀzÀÄ JA§ C£ÀĨsÀªÉÇÃQÛUÉ EzÉÆAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À. KPÉAzÀgÉ, vÀvÀÆàªÀð £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ ¸À® ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀªÁVvÀÄÛ: £Á£ÀÄ PÀ«AiÀÄ®è, PÀvÉUÁgÀ£ÀÆ C®è. DzÀgÉ D PÀªÁAiÀÄwUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÀ½¹zÀ vÀAvÀæUÁjPÉ FUÀ ¥sÀ® ¤ÃrvÀÄÛ. PÁqÀ PÀ®Äè £ÁqÀ «UÀæºÀªÁUÀ®Ä CzɵμÀÄÖ ZÁtzÉÃlÄ w£ÀߨÉÃPÉÆÃ! CµμÀÖgÀ°è »jAiÀÄjAzÀ CzÉà ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è (1951 ªÀiÁZïð-K¦æ¯ˉï) £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸À®Ä `¦vÀÆj' £ÀqÉ¢vÀÄÛ.

¨Á½UÉÆzÀVzÀ ¨É¼ÀPÀÄ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÀÆägÀÄ CAzÀÄ £Á£ÉƧâ CvÀåAvÀ `CºÀð §æºÀäZÁj.' ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è £À£Àß ¨É¯ˉÉ KjvÀÄÛ! ¥ÀævÀåPÀëªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV £À£Àß°èUÉ §AzÀ J®è ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½UÀÆ £À£Àß GvÀÛgÀ MAzÉÃ: ªÀAiÀĸÀÄì 30 vÀÄA©zÀ §½PÀªÉà «ªÁºÀzÀ AiÉÆÃZÀ£É. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ vÀªÀj£À°èzÀÝ £Á®égÀÄ CfÓAiÀÄgÀzÀÆ MAzÉà MvÁÛAiÀÄ, ``¸ÀħâAiÀÄå£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉƼÉÆîÃ. ¤£ÀUÉ EµμÀÖªÁzÀ vÉAV£ÀPÁ¬ÄºÀĽAiÀÄ£ÀÆß CQÌ ¥ÁAiÀĸÀªÀ£ÀÆß ZÉ£ÁßV vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛ¼É PÁuÉÆÃ!'' F ¸ÀħâAiÀÄå ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ C®è, £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ CtÚ, ªÀÄjPÉAiÀÄ zÉÆgÉ, £À£Àß ¸Á»vÀå-¸ÀAVÃvÁ¸ÀQÛUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ¥ÉÇõμÀuɬÄvÀÛ DzÀ±Àð ¥ÀÅgÀĵμÀ. £Á£ÀÄ JµμÀÄÖ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ²±ÀĪÉÇà CµμÉÖà ªÀÄjPÉAiÀÄ ²±ÀÄ PÀÆqÀ. E£ÀÄß F ªÀiÁªÀ£À ºÉAqÀw (£À£ÀßvÉÛ) £À£ÀߣÀÄß RÄzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ CPÀÌgɬÄAzÀ ¯ˉÁ°¹ ¥Á°¹ ¨É¼É¹zÀ ªÀĺÁªÀiÁvÉ. EAxÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä, £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀwÛUÉ, £À£ÀVAvÀ 4 ªÀµμÀð QjAiÀļÀÄ, vÀÄA§ eÁuÉ. J®èªÀÇ ¸Àj. DzÀgÉ £Á£ÀÄ IĵμÀå±ÀÈAUÀ, C£Àå¹ÛçÃAiÀÄgÀ£ÀÄß, C°èAiÀÄÆ PÀ£ÉåAiÀÄgÀ£ÀÄß, PÀqÉUÀtÂÚAzÀ®Æ £ÉÆÃrzÀªÀ£À®è. ®Qëöä ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ £À£ÀßzÉà ±Á¯ˉÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀݼÁzÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄnÖUÉ CªÀ¼À C¹ÛvÀéªÉà EgÀ°®èªÉA§AxÀ CwgÉÃPÀ ªÀvÀð£É £À£ÀßzÀÄ. KPÉ? MAn ºÀÄqÀÄUÀ£ÁV `UÀAqÀÄ ªÀÄÄwÛ£À ZÀAqÀÄ' JA§ Cw±ÀAiÀÄ ªÀÄĢݣÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀªÀ £Á£ÀÄ. wÃgÀ J¼É ¥ÁæAiÀÄ¢AzÀ¯ˉÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »vÉʶUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ¯ˉÉà ºÉüÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁvÀÄ, ``£ÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt¤UÉ F ®Qëöä ºÉý ªÀiÁr¹zÀ ºÁVzÁݼÉ. FUÀ¯ˉÉà ªÀÄzÀĪɪÀiÁr©qÉÆÃt.'' EzÀ£ÀÄß PÉýPÉý F ºÀÄqÀÄV §UÉÎ wgÀ¸ÁÌgÀ dÄUÀÄ¥ÉìUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è ªÉƼÉvÀÄ ªÀÄgÀªÁzÀĪÀÅ. ¥ÁæAiÀÄ §AzÀAvÉ EªÀÅ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ C®fðAiÉÄà DV©lÄÖªÀÅ! CvÀÛ ªÀiÁªÀ ¸ÀħâAiÀÄå vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÁæAiÀÄ 15-16 vÀÄA§ÄªÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà ªÀgÁ£ÉéõμÀuÉUÉ vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. vÀªÀiÁµμÉ K£ÉAzÀgÉ EAxÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀzsÀÆ¥ÀjÃPÁë ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°èAiÀÄÆ wÃgÀ C¤jÃQëvÀªÁV £Á£ÀÄ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


66 ªÀÄjPÉAiÀÄ°è ºÁdgï! ¨sÁ«Ã C½AiÀÄ£À ²Ã® ºÁUÀÆ «zÁåºÀðvÉUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀàA¢¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁªÀ -²æêÀÄAwPÉAiÀÄ q言 C§âgÀUÀ½UÉ JAzÀÆ C®è -- AiÀiÁªÀ PÀ£ÁåyðAiÀÄ£ÀÆß M¥Àà°®è. ºÀÄqÀÄVAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß PÉý ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÉA§ ªÁåªÀºÁjPÀ ¥ÀæeÉÕ E£ÀÆß ªÀÄÆrgÀzÀ PÁ®ªÀzÀÄ. ®QëöäUÉ ªÀAiÀĸÀÄì 20 zÁnvÀÄ. »jAiÀÄgÉAzÀgÀÄ ºÀ¢£ÉAlÄ zÁnzÀ PÀ£Éå «zsÀªÉAiÀÄAvÉ ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ ªÀiÁªÀ ªÀiÁvÀæ C«ZÀ°vÀ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð PÉJ¸ï£À ºÉýzÀAvÉ -±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀvÀßzÀAvÀºÀ ºÀÄqÀÄV; UÀAqÀÄ ¹PÀÄ̪ÀÅzÉÆAzÀÄ PÀµμÀÖªÀ®è; ¸ÀjAiÀiÁzÀ UÀAqÉÆzÀV ºÉtÄÚ ¸ÀÄRªÁVgÀ°, vÀqÀªÁzÀgÉãÀAvÉ? £ÀµμÀÖ«®è. 1951gÀ DgÀA¨sÀ. ªÀiÁªÀ¤AzÀ £À£ÀUÉÆAzÀÄ ¥ÀvÀæ §AvÀÄ. RÄzÀÄÝ £Á£Éà CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À PÉÊ»rªÀ `PÀÈ¥É' ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ªÉÆgÉ CzÀgÀ°è «ÄrAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÀAxÀ DzÀ±ÀðªÀåQÛUÉ F vÉgÀ£ÁzÀ zÉÊ£Àå ¥Àj¹Üw §gÀ§ºÀÄzÉà JAzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À ªÀÄgÀÄVvÀÄ, JzÉ PÀgÀVvÀÄ, ¸ÀAPÀ®à ¸Àr®ªÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ ¥ÀæweÉÕ? E£ÀÆß 25gÀ°èzÉÝ. DyðPÀ ¹Üw ¸ÀA¸ÁgÀ ºÀÆqÀ®Ä RArvÀ C£ÀÄPÀÆ®ªÁVgÀ°®è. vÀAzÉ, ªÀiÁªÀ, £ÉAljµμÀÖgÀÄ AiÀiÁjAzÀ®Æ ºÀt AiÀiÁa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÆÝ C®è JA§ zÀÈqsÀ ¤®ªÀÅ. ªÁgÁAvÀåzÀ°è ªÀÄjPÉUÉ ºÉÆÃzÉ. ºÀÄqÀÄV JA¢VAvÀ®Æ ºÉZÁÑV CqÀVzÀ¼ÀÄ. DzÀgÀÆ £À£Àß PÀtÂÚUÉ ©zÀݼÀÄ. DUÀ¯ˉÉà CªÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrzÀÄÝ. PÉJ¸ï£À £ÀÄrUÀ¼À°è -- GlÖ gÉùªÉÄVAvÀ ¤£Àß ªÉÄÊ £ÀÄtÄ¥ÀÅ: ¨ÉlÖzÀgÀV½VAvÀ ¤£Àß £ÀÄr EA¥ÀÅ; vÀÄA§Ä ºÀgÉAiÀÄzÀ ºÀÄqÀÄV ¤Ã£ÉƮĪÉÄVÃqÀÄ; £ÀA© £À£ÀߣÀÄ ªÀj¹ ¸ÀAvÀ¸À¢ ¨Á¼ÀÄ. £À«®Æj£ÉƼÀUÉ®è ¤Ã£É §®Ä ZÉ®ÄªÉ CzÀPÉ £À«Ää§âjUÉ £Á¼É ªÀÄzÀĪÉ! ¢£ÁAPÀ 9-5-1951gÀAzÀÄ ªÀÄjPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è `®QëöäãÁgÁAiÀÄtgÀ «ªÁºÀ'ªÉAzÀÄ ``UÀÄgÀÄjAiÀÄjzÀÄÝ'' ºÀÄqÀÄVAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉüÀzÉà ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ! CzÉà »A¢£À gÁwæ £Á£ÀÄ MAnAiÀiÁV ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §¸ï ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁr ¸ÀAmÁåj£À°è E½zÉ. C°èAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q«Äà zÀÆgÀ UÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀgÉ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄjPÉ ¹PÀÄÌvÀÛzÉ. C°èAiÉÄà ºÀÄnÖ Dr Nr ¨É¼É¢zÀÝ £À£ÀUÉ F PÁUÀðvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ ºÁ¢ DwäÃAiÀĪÁVvÀÄÛ. »ÃUÉ vÁgÉUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ªÀÄÄ£Àßr¬ÄqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÈzÀÞgÀÄ zÉÆuÉÚ HgÀÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ £À£Àß Cj«UÉ §AvÀÄ. CªÀgÀ eÉÆvÉ ºÀgÀmÉV½zÉ, ``JvÀÛ PÀqÉUÉ ¥ÀAiÀÄt CdÓAiÀÄå?'' ``E¯ˉÉèà ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄjPÉUÉ.'' ``K£ÀÄ «±ÉõμÀ?'' ``NºÉÆà ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛ®èªÉÇÃ? £Á¼É CªÀgÀ¯ˉÉÆèAzÀÄ ¨sÀdðj ªÀÄzÀĪÉ!'' ``AiÀiÁjUÉÆÃ?'' ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


67 ``CªÀgÀ »jªÀÄUÀ½UÉ.'' ``CzÀgÀ°è ¤ªÀÄä ¥ÁvÀæªÉãÀÄ?'' ``£Á£Éà ¥ÀæzsÁ£À ¥ÀÅgÉÆûvÀ.'' ``§ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõμÀ. ªÀgÀ AiÀiÁgÉÆÃ?'' ``CªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÀAvÉ. C¢gÀ° ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ? F CjAiÀÄzÀ £É¯ˉÉUÉ EAxÀ C¥ÀgÁwæAiÀįˉÉèÃPÉ §A¢¢ÝÃj?'' ``£Á£ÀÆ CzÉà ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ zÀÆgÀzÀ ªÀÄÄA§¬Ä¬ÄAzÀ §A¢zÉÝãÉ. CªÀgÀ ¨sÁ«Ã C½AiÀÄ £À£Àß UÀ¼À¸Àå PÀAoÀ¸Àå ¸ÉßûvÀ. FUÀ £ÉÆÃr ¸Áé«ÄÃ! ¤ÃªÀÅ ¹QÌ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÉÆAzÀÄ ¨sÁUÀå.'' EµμÁÖUÀĪÁUÀ ªÀÄjPÉ CAUÀ¼ÀPÉÌ PÁ°mÉÖªÀÅ. D gÀhÄUÀgÀhÄV¸ÀĪÀ UÁå¸ï¯ˉÉÊlÄUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ɮègÀÆ MqÀ£É £À£ÀߣÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ``£ÁgÁAiÀÄt §AzÀ!'' JAzÀÄ ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉzÁUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀÅgÉÆûvÀgÀÄ PÀPÁÌ©QÌ. CªÀgÉà £ÀPÀÄÌ £ÀÄrzÀgÀÄ, ``£À£ÀߣÀÄß JAxÀ ªÀÄAUÀªÀiÁr¢j ªÀiÁgÁAiÉÄæÃ!'' ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÁPÀµμÀÄÖ ¢ÃWÀðªÁVAiÉÄà £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. CAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¸ÀAPÉÆïˉÉ ºÁVvÀÄÛ. LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁªÀÄÆ®Ä; DzÀgÉ zsÁgÉAiÀÄ ¸ÀAeÉAiÉÄà `¥ÀzÀĪÀļÀÄ M¼ÀV®è' ¥ÀæPÀgÀt (PÉJ¸ï£À `ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è'); ±ÀÄzÁÞ£ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½zÁUÀ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÈzÀÞgÀÄ ªÀÄrzÀ ªÁvÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀgÀÄ D¥ÀÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÉƧâgÀÄ; F ¸ÀÆvÀPÀ ªÀÄÄVzÁUÀ ¨ÉÃgÉãÉÆà C±ÀĨsÀ! CAvÀÆ EAvÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 27 ¢£À ¥ÀAiÀÄðAvÀ (ZÀAzÀæ£À £ÁPÀëwæPÀ ªÀiÁ¸À) F ¸ÀvÁªÀuÉ (vÀzÀÆÝgÉà vÀzÀéAwPÉà - [£À£Àß ¨sÁAiÉÄð £À£ÀUÉ] CµμÀÄÖ ºÀwÛgÀ«zÀÆÝ CµμÀÄÖ zÀÆgÀªÁVgÀĪÀ ¸ÀA¢UÀÞvÉ) ¸ÁVvÀÄ. ¸ÀzÀå DUÀ £À£ÀUÉ ¨ÉøÀUÉ gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ §ZÁªï. CzÉà dÆ£ï wAUÀ¼À°è PÁ¯ˉÉÃeï ±ÀÄgÀĪÁzÁUÀ ªÀÄvÉÛ ºÁ¸ÉÖ°è£À UÀAqÀÄ ©qÁgÀ. DUÀ «gÀºÀ vÁ¥ÀªÉãÉA§ÄzÀÄ Cj«UÉ §AvÀÄ. ªÀÄ£É ªÀiÁqÀzÉ «¢ü E®è, ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄÆ E®è. DzÀgÉ PÉÊUÉ §gÀÄwÛzÀÝ gÀÆ 120gÀ°è EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ? »jAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV «ÄvÀæ ©.«.PÉ¢¯ˉÁAiÀÄgÀÆ £ÀªÀ UÀȺÀ¸ÀÜ £Á£ÀÆ ¸ÉÃj ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß »rzɪÀÅ: CzsÀð ¨sÁUÀzÀ°è CªÀgÀÄ, CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ DgÀgÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ, G½zÀzsÀðzÀ°è £Á«§âgÀÄ; CqÀÄUÉ, ªÁ¸À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ. £À£ÀߪÀ¼ÀÄ £À£Éß®è PÀ®à£É ¤jÃPÉëUÀ¼À£ÀÆß «ÄÃjzÀ ¸ÀĸÀA¸ÀÌöÈvÉ, C£ÀÄPÀƯˉÉ JA§ÄzÀÄ Cw ²ÃWÀæzÀ¯ˉÉèà Cj«UÉ §AvÀÄ. «ªÁºÀªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¥ÀÅgÉÆûvÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ PÁAiÉÄðõμÀÄ ªÀÄAwæà PÀgÀuÉõμÀÄ zÁ¹Ã ¨sÉÆÃeÉåõμÀÄ ªÀiÁvÁ ±ÀAiÀÄ£ÉõμÀÄ gÀA¨sÁ zsÀªÉÄðÃs£ÀÄPÀƯˉÁ PÀëªÀÄAiÀiÁ zsÀjwæà ¨sÁAiÀiÁð ZÀ µμÁqÀÄÎtåªÀwúÀ zÀÄ®ð¨sÁ - ªÀÄAvÀæPÉÌ §gÉzÀ fêÀAvÀ ¨sÁµμÀå CªÀ¼ÁVzÀݼÀÄ. vÀÄA§Ä ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ºÉtÄÚ CªÀ¼ÀÄ. £Á£ÉÆà MAn ¸À®UÀ£ÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ®Æ ºÉÆgÀV£ÀªÀjAzÀ®Æ eÉÊ eÉÊ JAzÀÄ ºÉý¹PÉÆAqÀÄ ©ÃUÀÄwÛzÀÝ ¤gÀAPÀıÀ ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛAiÀÄ UÀAqÀÄ. ¥Á±ÁÑvÀå zÉñÀUÀ¼À¯ˉÁèVzÀÝgÉ ªÀÄ£É ºÀÆrzÀ vÀgÀÄtzÀ¯ˉÉèà CªÀ¼ÀÄ £À¤ßAzÀ «ªÁºÀ«ZÉÒÃzÀ£À ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ¼ÁV ©qÀÄwÛzÀݼÀÄ. DzÀgÉ £À£Àß ºÉAqÀw ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¹ÛçÃ, “ªÀģɪÀÄ£ÉAiÀÄ° ¤Ã£ÁVºÉ UÀȺÀ²æÃ. ¥É¸Àj®èzÀ ¥É¸ÀjzÉ ¤£ÀUÀzÀÄ UÀȺÀ¹ÛçÃ.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


68

SÁ¸ÀV¥ÁoÀzÀ G¸ÀÄQUÉ ©zÉÝ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÁß®ÄÌ

ªÀÄzÁæ¸ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ (DqÀ½vÁvÀäPÀªÁV zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ˉÉè ªÀÄzÁæ¸ÀÄ D¢ü¥ÀvÀåPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃdÄ F «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁVvÀÄÛ) PÀ£ÀßqÀzÀ°è d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ªÁYäAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV `RUÉÆüÀ«eÁÕ£À' PÀÄjvÀAvÉ UÀæAxÀºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹vÀÄ. £À£ÀUÉ vÀAvÁ£Éà MzÀVzÀ ¸ÀĪÀuÁðªÀPÁ±À«zÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ F ¸ÀªÁ®£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÉ. RUÉÆüÀ«eÁÕ£ÀzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (D 200 ¥ÀÅlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwAiÉÆAzÀ£ÀÆß ºÀvÁÛgÀÄ ¨Áj §gÉzÀÄ ªÀÄgÀħgÉzÀÄ) AiÀÄxÁPÁ®zÀ°è «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ gÀªÁ¤¹zÉ. EzÀPÉÌ §ºÀĪÀiÁ£À zÉÆgÉAiÀÄ°®è. ``The style   is   too   high   and   academic''   JA§ n¥Ààt ®©ü¹zÉÝà ¯ˉÁ¨sÀ. E£ÀÄß ¥Àæ±À¹Û¥ÁvÀæªÁzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹ N¢zÉ. CzÉÆAzÀÄ «¸ÀÛöÈvÀ ¥ÁoÀ¥ÀŸÀÛPÀ, ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀ¼À¸À®Ä ªÀiÁ»wUÀ¼À ªÉÆvÀÛ! ¸ÀàzsÉðUÀ¼À §UÉUÉà £À£Àß°è dÄUÀÄ¥Éì ªÀÄÆrvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ JAzÀÆ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ®Æè ¨sÁUÀªÀ»¸À°®è. ¤d, D¸ÉAiÉÄA§ÄzÀ£ÀxÀðPÁjAiÀÄÄ ªÉÆøÀªÀiÁUÀðPÉ vÀ¼Àé D«ÄµμÀ ªÉõμÀ¨sÀƵμÀt £ÀqÉ£ÀÄrUÀ¼À° PÀÈvÀPÀvÉUÉ £ÁA¢! zÉéõμÀPÁgÀPÀ UÀgÀ¼À«zÀÄ RgÉ zÉñÀczÀæPÀ ¥ÀlÖ¨sÀzÀægÀ ¨sÀæµμÀÖ PÀÆ¥ÀPÉ PÉqɪÀ WÁvÀPÀ ªÀiÁUÀð«zÀÄ w½AiÉÆ! EvÀÛ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ «eÁÕ£À¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀªÁV PÀ½¸ÀÄwÛzÉÝ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £Á£ÉÆAzÀÄ ¥ÀÅlÖ UÀæAxÁ®AiÀĪÀ£Éßà PÀlÄÖªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ PÁ¸É°è? ¸Á®ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄAiÀiÁðzɬÄAzÀ ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ, ºÉAqÀwAiÀÄ D¨sÀgÀuÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄlÖvÀPÀÌzÀÝ®è, C¥Àà ªÀiÁªÀ CxÀªÁ ¸ÀA§A¢üPÀgÀvÀÛ PÉÊZÁZÀvÀPÀÌzÀÝ®è. EvÀÛ UÀæAxÁ®AiÀÄ £À£Àß «PÁ¸ÀPÉÌ CvÀåªÀ±Àå ¥ÉÇõμÀPÀzsÁvÀÄ. ºÉÃUÉ ºÀt ºÉÆA¢¸À°? »jAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVAiÉƧâgÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀgÀÄ, ``UÀtÂvÀzÀ°è ªÀģɥÁoÀPÉÌ M¼Éî ¨ÉÃrPÉ EzÉ. M§â£ÉÆà E§âgÉÆà «zÁåyðUÀ½UÉ SÁ¸ÀV¥ÁoÀ ªÀiÁr. UÀAmÉUÉ PÀ¤µμÀ× gÀÆ 2 ±ÀĮ̫zÉ. ¹Ã¤AiÀÄgï ¯ˉÉPÀÑgÀgïUÀ¼ÀÄ gÀÆ 5QÌAvÀ PÀrªÉÄUÉ M¥ÀÅöàªÀÅ¢®è.'' ``DzÀgÉ CAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É C£ÉÊwPÀªÀ®èªÉÃ? ªÀµμÁðAvÀåzÀ°è £Á£ÀÄ, CzÉà »A¢£À ªÀµμÀð AiÀiÁªÀÅzÉà SÁ¸ÀV¥ÁoÀ ºÉý®èªÉA§ °TvÀ ªÀÄÄZÀѽPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ?''

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


69 ``CµμÉÆÖAzÀÄ ¤µμÀÄ×gÀ £ÉÊwPÀvÉ RÄzÀÄÝ ¸ÀPÁðgÀzÀ¯ˉÉèà E®è. ªÀÄÄZÀѽPÉ PÉÆr, EvÀÛ ªÀģɥÁoÀzÀ®Æè vÉÆqÀV. ¤ªÀÄäzÀÄ ªÁåªÀºÁjPÀªÀ®èzÀ DzÀ±Àð.'' PÀæªÉÄÃt £Á£ÀÄ PÀ¥ÀàPÉÌ PÉqÉzÉ? CªÀ£ÀÄ §AzÀ. C®è, CªÀ£À ²æêÀÄAvÀ C¥Àà F zÀqÀØ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÁgï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ, ``K ªÀiÁµμÁÖ! £À£Àß ªÀÄUÀ JAf¤AiÀÄgï DUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¯ˉÉPÀÌzÀ°è vÀĸÀÄ «ÃPï CµμÉÖ. CzÀgÀ°è EªÀ£ÀÄ ¸ÁPÀµμÀÄÖ CAPÀ UÀ½¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤£Àß ºÉÆuÉ. zÀÄrØ£À PÉÆgÀvÉ E®è'' JAzÀÄ zÀ¥Àð¢AzÀ EAV趣À°è DzÉò¹ ºÉÆÃzÀ. `ªÀiÁµμÀÄÖç' CAzÀgÉ §ºÀĪÀZÀ£À, EzÀgÀ KPÀªÀZÀ£À `ªÀiÁµμÀÖ' JA§ÄzÀÄ CA¢£À UÀ«ðµμÀ×gÀ vÀPÀð. C®èzÉà J°èAiÀÄÆ ¸À®èzÁvÀ ªÀiÁvÀæ G¥ÁzsÁåAiÀÄ£ÁUÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ d£À ¨sÁ«¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ®ªÀzÀÄ. (EAzÀÄ §zÀ¯ˉÁVzÉAiÉÄÃ?) UÀAmÉUÉ gÀÆ 2 ±ÀÄ®Ì. wAUÀ½UÉ gÀÆ 60, RÄzÀÄÝ £À£Àß ¸ÀA§¼ÀzÀ CzsÁðA±À! ¥ÁoÀ ªÀiÁrzÉ, PÉƸÀgÀÄ ¸ÉÃj¹ ¯ˉÉPÀÌ ºÉýPÉÆmÉÖ. £ÀªÀÄUÉà PÁ¦ûüUÉ vÀvÁégÀªÁVzÁÝUÀ®Æ CªÀ¤UÉ MvÁÛAiÀÄ¥ÀǪÀðPÀªÁV, ºÉAqÀwAiÀÄ C¨sÀåAvÀgÀ ¯ˉÉQ̸ÀzÉÃ, CzÀ£ÀÄß PÀÄr¹zÉ. MAzÀÄ ¯ˉÉÆÃl PÁ¦ûüUÉ PÉêÀ® CzsÁðuÉ (gÀÆ 1 = 16 DuÉUÀ¼ÀÄ) ¨É¯ˉɬÄzÀÝ PÁ®ªÀzÀÄ. DvÀ ªÀiÁvÀæ ±ÀvÀ ±ÀÄAoÀ. 1PÉÌ 5 PÀÆr¹zÀgÉ 7 J£ÀÄßwÛzÀÝ §ÈºÀ¸Ààw. ©ÃdUÀtÂvÀzÀ CPÀëgÀzÉÆúÀzÀ°è CAvÉAiÉÄà eÁå«ÄwAiÀÄ ªÀPÀægÉÃSÉUÀ¼À UÉÆÃd°£À°è CªÀ£ÀÄ ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÆ vÉƼÀ° £À£ÀߣÀÆß §¼À°¸ÀÄwÛzÀÄÝzÉà ªÁrPÉ. DzÀgÀÆ wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÁ¢zÉ gÀÆ 60, ºÉAqÀwUÉ ¹ÃgÉ, £À£ÀUÉ ±ÀÆUÀ¼ÀÄ ...... ªÀÄArUÉ ªÉÄzÀÝzÉÝà ªÉÄzÀÝzÀÄÝ. wAUÀ¼ÀÄ vÀÄA©vÀÄ. zÀÄrØ£À xÉÊ° C¥Àà ªÀÄUÀ£À ¸À»vÀ PÁgï£À°è §A¢½zÀ, ``K ªÀiÁµμÁÖ! EªÀ¤UÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è M¼ÉîAiÀÄ CAPÀ §gÀĪÀAvÉ ¤Ã£ÀÄ ¥ÁoÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. FV£À ªÀåxÀð ¨ÉÆüÀÄ ºÀgÀmÉ ¤°è¸ÀÄ'' JAzÀÄ ªÀÄvÉÛ EAV趣À°è C¥ÀàuÉ ªÀiÁrzÀ. £À£Àß DvÀä ¥ÀævÀåAiÀÄ ¸ÉmÉzÉzÀÄÝ §Ä¸ÀÄUÀÄnÖvÀÄ, ``It's I,  and  NOT  you,  who'll  decide  on  the  mode  of   tutoring   your   blockhead   son.   Get   out   of   my   sight   at   once,''   JAzÀÄ UÀfð¹zÉ. D ±À¤UÀ¼ÀÄ vÉÆ®VAiÉÄà ºÉÆÃzÀĪÀÅ. ºÁUÁzÀgÉ gÀÆ 60? PÀÄr¹zÀ PÁ¦AiÀÄ ¨É¯ˉÉ? PÀAoÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄzÀļÀıÉÆõμÀuÉAiÀÄ ±ÀÄ®Ì? J®èªÀÇ ªÀÄAUÀªÀiÁAiÀÄ. UÉÆwÛzÀÝ ¥ÁoÀ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä zÀÈqsÀªÁ¬ÄvÀÄ: ªÁªÀĪÀiÁUÀðzÀ°è ºÀtzÀ UÀ½PÉ ¸À®è ¸À®è. DzÀgÉ §zÀÄPÀÄ vÀ£ÀßzÉà CeÁÕvÀ PÁgÀtUÀ½UÁV ºÉƸÀ ºÁ¢UÀ¼À£ÀÄß PÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ «gÀ¼ÀªÀ®è. »AzÉ ¥Àæ¸ÁÛ«¹zÀ ¨É¸ÉAmï ±Á¯ˉÉAiÀÄ «ÄvÀæ ²æäªÁ¸À GqÀÄ¥ÀgÀÄ £À£Àß MAzÀÄ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£À ¥ÀæPÁ²¸À®Ä vÁªÁVAiÉÄà ªÀÄÄA§AzÀgÀÄ. `ªÀ£À¸ÀĪÀÄ' ¥ÀŸÀÛPÀ ºÉÆgÀ§AvÀÄ (1951), EzÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÁvÀgÀUÀwUÀ½UÉ G¥À¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀªÀÇ DV £À£ÀUÉ ºÉÃgÀ¼À ¸ÀA¨sÁªÀ£É zÉÆgɬÄvÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£À `PÉÆqÀV£À PÀvÉUÀ¼ÀÄ' (1953) PÀÆqÀ EzÉà jÃw d£À¦æAiÀÄvÉ UÀ½¹ E£ÀßµμÀÄÖ UËgÀªÀzsÀ£À vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄ -- vÀĸÀÄ ºÉzÀjPÉAiÉÄà DUÀĪÀµμÀÄÖ. (`PÉÆqÀV£À ¸ÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ' JA§ MAzÉà ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è 2006gÀ®Æè ¥ÀæPÀlªÁVvÀÄÛ.) DzÀgÉ CµμÀÖgÀ¯ˉÉèà £Á£ÀÄ ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼À §ÄgÀÄqÉ £É® ©lÄÖ d£À¦æAiÀÄ«eÁÕ£À ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼À C¤®ªÀÄAiÀÄ UÀUÀ£ÀPÉÌ £ÉUÉ¢zÉÝ. 1952gÀ DgÀA¨sÀ. £ÁåµμÀ£À¯ˉï PÁåqÉmï PÉÆÃgï (J£ï¹¹) zÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À°è DgÀA©ü¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÀPÀëuÁ E¯ˉÁSÉ ªÀÄÄA§A¢vÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä £ÀªÀÄä°èAiÀÄ AiÀÄĪÀ ¸ÀÄn ¸ÀªÀÄxÀð G¥À£Áå¸ÀPÀ£ÉƧâ£À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ ¸ÉãÁPÉÃAzÀæPÉÌ ²PÀëuÁxÀð PÀ½¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ£ÀÄß PÉÆÃjvÀÄ. £À£ÀßAxÀ AiÀÄĪÀ G¥À£Áå¸ÀPÀjAzÀ EªÀgÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÀgÀÄ. J£ï¹¹ CAzÀgÉãÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁjUÀÆ K£ÀÆ UÉÆwÛgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ. E£ÀÄß ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV £Á£ÀÄ J®è §UÉAiÀÄ §¯ˉÁvÁÌgÀUÀ½UÀÆ «gÉÆâü. DzÀÝjAzÀ F «Ä°lj G¸Á§j C¥Ààl ¥ÀŽZÁj C»A¸ÁªÁ¢AiÀiÁVzÀÝ £À£ÀUÉAzÀÆ ºÉýzÀÝ®è JAzÀÄ CzÀgÀ §UÉÎ GzÁ¹Ã£À£ÁVzÉÝ. DzÀgÉ «¢ü C¤ß, ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À ¦vÀÆj C¤ß, ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À DPÀ¹äPÀvÉ J¤ß RÄzÀÄÝ £Á£Éà F J£ï¹¹ ¸ÉÃgÀĪÀAvÁzÀÄzÀÄ,

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


70 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ªÀÄÄA¢£À 17 ªÀµμÀð (1952-69) QæAiÀiÁ²Ã®ªÁV PÁAiÀÄð¤gÀvÀ£ÁUÀĪÀAvÁzÀÄzÀÄ JAzÀÆ §UɺÀjAiÀÄzÀ «¸ÀäAiÀÄ. ªÀÄzÁæ¸ÀÄ gÉfªÉÄAl¯ˉï ¸ÉAlgï, ªÉ°èAUÀÖ£ï (¤Ã®Vj) E°è £Á£ÀÄ 1952 ªÉÄà 1jAzÀ dįˉÉÊ 31gÀ vÀ£ÀPÀ ¸ÉãÁ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤AiÉÆÃfvÀ£ÁzÉ. ªÀÄjPÉAiÀÄ vÀªÀj£À°è ªÀÄqÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ zÀÆgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ CjAiÀÄzÀ £É¯ˉÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À «Ä°lj `¸ÉgɪÁ¸À' C£ÀĨsÀ«¸À®Ä ºÉÆgÀlÄ ¤AvÁUÀ CªÀ½UÉãɤßvÉÆà «ZÁj¸ÀĪÀ UÉÆÃfUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀ°®è. DzÀgÉ CªÀ¼À D vÀÄA§Ä £ÉÆÃlzÀ «ÄAZÀÄ RArvÀ £À£ÀUÉ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʹvÉA§ÄzÀÄ M¼ÀªÀÄ£À¹ìUÉ CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß gÀAUÉÃgÀÄwÛzÀÝ CªÀ¼À zÉúÀgÉÃSÉUÀ¼ÀÄ ¨sÀ«µμÀåzÀ ±ÀĨsÀ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÁVzÀÄݪÀÅ. CzÉà ¸É¥ÉÖA§j£À°è £ÀªÀÄä ZÉÆZÀÑ® ²±ÀÄ C±ÉÆÃPÀ ºÀÄnÖzÀ. Second  Lieutenant  (NCC)  JA§ PÀ«Ä±À£ÀߣÀÄß G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è UÀ½¹ DUÀ¸ïÖ 1gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½zÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ˉÉÃf£À°è J£ï¹¹ zÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. F ¨sÁUÀPÁ°Ã£À ºÉÆuÉUÁjPÉUÉ J£ï¹¹ PÀbÉÃj ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ gÀÆ 17.50 UËgÀªÀzsÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀÄwÛvÀÄÛ. C®èzÉà ªÁ¶ðPÀ ²©gÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀPÀ® ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À eÉÆvÉUÉ »j ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÆ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄÄA¢£À 17 ªÀµμÀð (1952-69) ¥ÀAiÀÄðAvÀ £Á£ÀÄ J£ï¹¹AiÀÄ°èzÉÝ. C°è UÀ½¹zÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß `J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ' (¥ÀæxÀªÀiÁªÀÈwÛ 1972, ¢éwÃAiÀiÁªÀÈwÛ 1996, ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ 476. ®¨sÀå«zÉ ¨É¯ˉÉ gÀÆ LªÀvÉÛöÊzÀÄ «¼Á¸À ¸À»vÀ ªÀĤAiÀiÁqÀðgï ªÀiÁrzÀªÀjUÉ GavÀ CAZÉ) ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è §gÉ¢zÉÝãÉ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ªÀÄrPÉÃjUÉ PÀA© §zÀ¯ˉÁªÀuÉ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ E¸À« 1952 PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà C¥Àà¤AzÀ (ªÀÄrPÉÃj) §Ä¯ˉÁªï, ``ªÀÄÄA¢£À ªÉÄÃ-dÆ£ï ºÉÆwÛUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄrPÉÃj ¸ÀPÁðjà ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÀéAvÀ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀPÉÌ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¥ÀzÀ« PÁ¯ˉÉÃeÁV ªÀUÁðªÀuÉUÉƼÀ°zÉ. eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥ÀæPÀlªÁzÉÆqÀ£É Cfð ¸À°è¸À®Ä ¹zÀÞ£ÁVgÀÄ.'' CA¢£À ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ 1953 ªÀiÁZïð 31gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ C¯ˉÉÆòAiÀĸï PÁ¯ˉÉÃfUÉ dÆ£ï 30PÉÌ £À£ÀߣÀÄß CªÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹zÉ, eÉÆvÉUÉ J£ï¹¹UÀÆ gÁf£ÁªÉÄ ¥ÀvÀæ PÀ½¹zÉ. AiÀÄxÀPÁ® JgÀqÀÆ ªÀÄAdÆgÁzÀĪÀÅ. DzÀgÉ K¦æ¯ˉï ¸ÀAzÀgÀÆ ªÀÄrPÉÃj PÁ¯ˉÉÃf£À°èAiÀÄ ºÀÄzÉÝ PÀÄjvÀ eÁ»gÁvÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀ°®è! £Á£ÀÄ zÀÄqÀÄQzÉ£ÉÃ? ªÉÄÃAiÀÄ°è CzÉãÉÆà ºÉÆgÀ§AvÀÄ. DzÀgÉ D »j ªÉÃvÀ£À±ÉæÃt £ÉÆÃr (G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ gÀÆ 250-700 + gÀÆ 65 vÀÄnÖ¨sÀvÉå = DgÀA¨sÀzÀ¯ˉÉèà gÀÆ 315) ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¤ÃgÀÆrvÀÄ, DzÀgÉ JzÉ zsÀ¸ÀPÉÌA¢vÀÄ. CAzÀÄ zÉñÁzÀåAvÀ ¸ÁzsÁgÀtªÁV ¥ÀæZÀ°vÀ«zÀÝ ±ÉæÃt gÀÆ 100-250 vÀÄnÖ¨sÀvÉå. £À£ÀUÁUÀ PÉêÀ® 6 ªÀµμÀðUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£Á£ÀĨsÀªÀ, ºÉaÑUÉ J£ï¹¹ ²PÀëtªÀÇ ¸ÉÃjvÀÄÛ. £À£ÀVAvÀ JµμÉÖµμÉÆÖà C¢üPÀ CºÀðvÉ EgÀĪÀªÀgÀÄ F ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ RgÉ. ªÀÄÄAzÉãÀÄ zÁj? J¯ˉÉÆèà ºÀÄzÀÄVgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¤¢üAiÀÄ D¸É¬ÄAzÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀÅrUÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¸É¢zÉÝ£ÉÃ? ºÁUÁzÀgÉ ``EgÀĪÀÅzÉ®èªÀ ©lÄÖ EgÀzÀÄzÀgÉqÉUÉ vÀÄrªÀÅzÉ fêÀ£À?'' (UÉÆÃ¥Á®PÀȵμÀÚ CrUÀ) ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¹.JA.¥ÀÇtZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtªÀÄAwæ PÉ.ªÀÄ®è¥Àà E§âjUÀÆ £À£Àß §UÉÎ C¥ÁgÀ ¨sÀgÀªÀ¸É: £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ JA§ C©üªÀiÁ£À. CzÉà dįˉÉÊ wAUÀ½£À°è £Á£ÀÄ ºÉƸÀ ºÀÄgÀĦ¤AzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ºÉƸÀ ºÀ¸ÀÄj£À°è ºÉƸÀ ºÀÄzÉÝ »rzÀÄ ºÉƸÀ§£Éà DzÉ. ªÁ¸À ¨ÁæºÀätPÉÃjAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ ªÀÄ£É. §®Ä aPÀÌzÀÄ. ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ wÃgÀ PÀ¤µμÀ×. E£ÀÄß d£À? C¥Àà, CªÀÄä, «zÁåyðUÀ¼ÁVzÀÝ M§â¼ÀÄ vÀAV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ vÀªÀÄäA¢gÀÄ, eÉÆvÉUÉ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ. E£ÀÆß ªÀµμÀð vÀÄA§zÀ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ DqÀ®Ä eÁUÀ«®è. £À£ÀUÉ C¨sÁå¸ÀPÉÌ KPÁAvÀ«®è. £À£Àß ºÉAqÀw ªÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


71 ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀzÀ ¥ÀÇwð ºÉÆuÉ ºÉÆgÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ D ZÀ½ ªÀÄ¼É UÁ½UÀ¼À°è ¨Á¼ÉÆAzÀÄ £ÀgÀPÀªÁ¸À J¤ß¹vÀÄ. ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ˉÉÃfUÉ CAzÁdÄ 5 Q«Äà zÀÆgÀ. ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ E®è, ¸ÉÊPÀ¯ˉï KgÀ®Ä ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ªÀÄ¼É UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀPÀ®Ä ºÁ¢ ¥À槮 ¥Àæw§AzsÀPÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄAeÁ£É ¨ÉÃUÀ wAr wAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl PÀnÖºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ vÀqÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀzÉà «¢ü EgÀ°®è. PÁ¯ˉÉÃf£À°è ªÁgÀPÉÌ 12jAzÀ 14 UÀAmÉ ¥ÁoÀ, ¥ÁoÉÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ EvÁå¢. PÁ¯ˉÉÃfUÉ DzÀµμÀÄÖ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É »rAiÀÄĪÀÅzÉÆAzÉà ¥ÀjºÁgÀªÉA§ wêÀiÁð£ÀPÉÌ £Á£ÀÄ §AzÉ. C¥Àà CªÀÄä¤UÉ EzÀÄ EµμÀÖªÉà EgÀ°®è. ¨É¼ÉzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÉà Hj£À°è C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ¥ÀævÉåÃPÀ ©qÁgÀºÀÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÁ¦vÀÈ zÉÆæúÀªÉA§ÄzÀÄ CA¢£À ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ. DyðPÀªÁV £ÁªÀÅ ZÉ£ÁßVzÀÝgÀÆ £À£ÀUÉÃPÉ F ²PÉë? C¥Àà£À eÉÆvÉ ªÁzÀªÀiÁqÀĪÀ ¸À°UÉ aPÀÌA¢¤AzÀ¯ˉÉà ¨É¼É¢gÀ°®è. CªÀgÀzÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄ ¤gÀAPÀıÀ (¥Á¼ÉÃUÁjPÉ) zsÉÆÃgÀuÉ. CªÀÄä¤UÉãÀÆ ªÀiÁwUÉ CªÀPÁ±À«gÀ°®è. ``CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉÆêÀÅ ªÀiÁr £ÁªÉÃPÉ ¨ÉÃgÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. E°èAiÉÄà ¸ÀÄzsÁj¸ÉÆÃt'' EzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ Q«ªÀiÁvÀÄ. DzÀgÉ CzÉà C¥Àà£À CzÉà ¤gÀAPÀıÀ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ ¸ÁPÁgÀ gÀÆ¥ÀªÁVzÀÝ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ dUÀΰ®è, Like poles  repels, CAzÀgÉ CAiÀĸÁÌAvÀzÀ°è ¸ÀzÀȱÀ zsÀÄæªÀUÀ¼ÀÄ «PÀ¶ð¸ÀÄvÀÛªÉ, ¤d. PÁ¯ˉÉÃeï ¸À«ÄÃ¥À ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É »rzÀÄ C°è ºÉƸÀ ©qÁgÀ ºÀÆrAiÉÄémÉÖ. C¥Àà ªÀÄĤ¹PÉÆAqÀgÀÄ, CªÀÄä ªÀiÁvÀÄ©lÖgÀÄ, ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ «avÀæzÀ馅 ©ÃjzÀgÀÄ. DzÀgÉ PÀæªÉÄÃt EªÀgÉ®ègÀÆ §zÀ¯ˉÁzÀ F ¸À¤ßªÉñÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀgÀÄ. CAvÀgÀAUÀ ¤ªÀÄð®ªÁVzÀÝgÉ §»gÀAUÀªÀÇ PÀæªÉÄÃt ¤ªÀÄð®ªÁUÀĪÀÅzÀ®èªÉÃ? £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃeï ¥ÁæaãÀ £À¼ÀAzÁ ¥Ál°Ã¥ÀÅvÀæUÀ¼ÀAvÉ ¸ÀªÁðAUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ «zÁåPÉÃAzÀæªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ D±ÀAiÀÄ. EzÀgÀ £É¯ˉÉ HgÀ ºÉÆgÀV£À JvÀÛgÀzÀ UÀÄqÀØzÀ ªÉÄïˉÉ. ¸ÀÄvÀÛ°£À ºÀ¸ÀÄgÉà WÀ¤¹ F ¨sÀªÀå ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ËzsÀ ªÉÄÊzÀ¼É¬ÄvÉÆà JA§AwvÀÄÛ. PÉ.¦.CZÀÄåvÀ£ï ¦¼Éî E°èAiÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®. EªÀgÀÄ EAVèµμï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, «zÁéA¸À, DzÀ±Àð¢Ã¥ÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J®ègÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ£ÀUËgÀªÀ¢AzÀ ªÀwð¸ÀĪÀ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ. EªÀgÀÄ ºÉÆvÀÄÛvÀA¢zÀÝ C£ÉÃPÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ PÁ¯ˉÉÃfUÉÆAzÀÄ «zÁåyð ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÁÜ¥À£É, D »AzÉAiÉÄà DgÀA©ü¹zÀÝ «zÁåyð ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÁ WÀlPÀzÀ «¸ÀÛgÀuÉ, ¸ËÌmï ªÀÄvÀÄÛ J£ï¹¹ zÀ¼ÀUÀ¼À ¥ÀæªÀvÀð£É EvÁå¢. UÀæAxÁ®AiÀÄ CzÀÄãvÀªÁVvÀÄÛ. ¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ zÀPÀëvɬÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. EAxÀªÉà DzÀ±ÀðUÀ½AzÀ ¥ÉæÃjvÀ£ÁVzÀÝ £À£ÀUÉ EzÀQÌAvÀ GvÀÌöȵμÀÖ ¥Àj¸ÀgÀ ®©ü¹ÃvÉÃ? ``E°è®èzÀÄzÀĽzÀÄzÉÃ? eÉãÀÄ ¸ÀÄjªÀ ºÁ®Ä ºÀjªÀ ¢ªÀA ¨sÀÆ«ÄV½zÀÄzÉÃ?'' (ªÀÄAeÉñÀégÀ). £À£ÀߣÀÄß PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁWÀlPÀzÀ UËgÀªÀ G¥ÁzsÀåPÀë£ÁV ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ (EªÀgÉà ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ CzsÀåPÀëgÀÄ) £ÁªÀÄPÀj¹zÀgÀÄ. D¸ÀPÀÛ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀgÀ zÀAqÀÄ PÀnÖ CªÀjAzÀ¯ˉÉà ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÉ. CAzÀÄ PÉÆqÀUÀÄ ¨sÁgÀvÀ MPÀÆÌlzÀ¯ˉÉÆèAzÀÄ ¥Ámïð ¹ gÁdåªÁVvÀÄÛ. ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£ÀßzÉà ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÁévÀäPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ºÉÆA¢vÀÄÛ. ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¥ÀæeÁ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÆ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä ¥ÀÅlÖ £ÁqÀ£ÀÄß gÁªÀÄgÁdåªÁV gÀƦ¸À®Ä PÀAPÀt§zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ. PÁ¯ˉÉÃeï MAzÀÄ £ÀÆvÀ£À UÀÄgÀÄPÀÄ® «zÁå®AiÀĪÁV CgÀ¼À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ EªÀgÉ®ègÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ D±ÀAiÀÄ. F ¢±ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ PÉýzÀ ¸ËPÀAiÀÄð ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAdÆj¸À®Ä ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÉêÁWÀlPÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ AiÉÆÃd£É ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ºÉÆgÀ CAa£À°è wÃgÀ C®QëvÀªÁV ¥Á¼ÀÄUÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²PÁj GPÀÌqÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ C©üªÀÈ¢Þ. C°èAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼É®ègÀÆ zÀ°vÀgÀÄ (CA¢£À ¥Àj¨sÁµμÉAiÀÄ°è ºÀjd£ÀgÀÄ). UÁA¢üÃf PÉÆqÀVUÉ ªÉÆzÀ® ¸À® ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ (1930gÀ zÀ±ÀPÀ) vÀAVzÀÝ ¥À«vÀæ £É®«zÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÀzÀåzÀ ¥Àj¹Üw ªÀiÁvÀæ CvÀåAvÀ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. F GPÀÌqÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä WÀlPÀ zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E°èAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ²PÀët¸ËPÀAiÀÄð, ±ÀÄavÀézÀ ªÀĺÀvÀÛ÷é, DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉ ªÀÄÄAvÁzÀ «µμÀAiÀÄUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. ªÀAiÀĸÀÌ ¤gÀPÀëjUÀ½UÉ CPÀëgÀ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ MAzÀÄ CAUÀªÁ¬ÄvÀÄ. D

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


72 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 wAUÀ¼À ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ G½zÉ®è ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀgÀÄ (¸ÀgÁ¸ÀjAiÀÄ°è 10 ªÀÄA¢) ¸ÀAeɪÉÃ¼É GPÀÌqÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 vÁ¸ÀÄ ¥ÀævÀåPÀë PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀæªÉÄÃt ªÀAiÀĸÀÌgÀ°è CPÀëgÀeÁÕ£À ªÀ¢üð¹vÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ±ÀÄavÀé¥ÀæeÉÕ eÁUÀÈvÀªÁ¬ÄvÀÄ, ªÀÄPÀ̼À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ ºÀĪÀÄä¹ì¤AzÀ £ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. C°èAiÀÄ fêÀ¸ÀàAzÀ£À¢AzÀ GvÉÛÃfvÀgÁzÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹zɪÀÅ. CªÀgÀ UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ ºÀAZÀÄ ºÉÆzɸÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvÀìA¥ÀPÀð«ÃAiÀÄ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zɪÀÅ. PÀÆqÀ¯ˉÉà CzÀÄ PÁAiÀÄðUÀvÀªÁ¬ÄvÀÄ. £À£ÀUÀAvÀÆ MAzÀÄ ¸ÀAUÀw ¸ÀàµμÀÖªÁ¬ÄvÀÄ: §qÀªÀgÀ°ègÀĪÀ OzÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀdÕvÉ §®Ä zÉÆqÀØ §AqÀªÁ¼À, EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¸ÀAWÀn¹ ¸ÁéxÀð vÉÆgÉzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÁÝzÀgÉ AiÀiÁªÀ ªÀĺÁ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄä C¼À«UÉ «ÄÃjzÀÝ®è. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°èAiÀÄ PÀ¦UÀqÀt ¸ÁUÀgÀPÉÌ ¸ÉÃvÀÄªÉ PÀlÖ®Ä ¸ÁzsÀåªÁzÀÄzÀgÀ »£É߯ˉÉAiÀÄ vÀvÀÛ÷é EzÉà C®èªÉÃ? ªÀµμÁðAvÀåzÀ°è C¯ˉÉÆèAzÀÄ ¢ÃPÁë¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ K¥Àðr¹ ªÀÄAwæ ªÀĺÉÆÃzÀAiÀÄgÀ£ÀÄß DºÁ餹zɪÀÅ. £ÀªÀÄä «zÁyð ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ZÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀ ¥Àj C£ÁåzÀȱÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀPÁðgÀ F GPÀÌqÀzÀ, CAvÉAiÉÄà EAxÀ EvÀgÀ GPÀÌqÀUÀ¼À, ¸ÀªÀÄUÀæ C©ªÀÈ¢ÞUÉAzÉà C¢üPÀÈvÀ E¯ˉÁSÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹ £ÀªÀÄä ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÁA¹ÜPÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖvÀÄ. CzÉà ªÀµμÀð £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÁWÀlPÀ E£ÀÆß MAzÀÄ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÉ®¸À PÉÊUÉwÛPÉÆArvÀÄ. CA¢£À ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è §¸ï ¤¯ˉÁÝt¢AzÀ ZËQªÀgÉV£À £ÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ JvÀÛgÀ ªÀiÁUÀðzÀ EPÉÌ®UÀ¼ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ UÉƸÀgÀÄ UÀzÉÝ JqÀØwqÀØ ZÁaPÉÆArvÀÄÛ. §®UÀqÉAiÀÄ UÉƸÀj£À°è PÀæªÉÄÃt U˸ï CQÌ «Ä¯ˉï ªÀÄvÀÄÛ PÁªÉÃj ¹£ÉªÀiÁ yAiÉÄÃlgï vÀ¯ˉÉAiÉÄwÛzÀĪÀÅ. JqÀUÀqÉAiÀÄzÀgÀ¯ˉÁèzÀgÉÆà ºÀA¢, PÀvÉÛ, JªÉÄä, £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV «ºÀj¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ! EzÀgÀ PÀlÖ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÉÆû£ÀÆgï qÉÃgÉ ¹£ÉªÀÄ, UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ £ÁlPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÀð¸ï vÀAqÀUÀ¼É®è §AzÀÄ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ eÁAqÁ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀĪÀÅ. F UÉƸÀgÀÄ £É®PÉÌ PÉÆû£ÀÆgï ªÉÄÊzÁ£ÀªÉA§ ºÉ¸ÀgÉà ±Á±ÀévÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¤¯ˉÁÝt¢AzÀ PÉÆû£ÀÆgï qÉÃgÉUÉ ºÉÆÃUÀ§AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ ZËQUÁV ¸ÀÄwÛ §¼À¹ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVvÀÄÛ. E¯ˉÉÆèAzÀÄ M¼ÀzÁj PÀrzÀgÉ d£ÀjUÉ vÀÄA§ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ ¨sÁªÀ£É £ÀªÀÄä°è ºÀ®ªÀjUÉ §AvÀÄ. ¸Àj, ¸ÀPÁðjà JAf¤AiÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀPÀ¥ÀqÉ ±ÀæªÀÄzÁ£ÀUÉÊzÀÄ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉ®ªÉà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ¥ÀÇgÉʹvÀÄ. FV£À ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ˉÁÝt, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯ˉÁåt ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ EzÉà ºÁ¢AiÀÄ £ÉÃgÀ EªÉ. EªÉ®è ¥ÁoÉÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ. E£ÀÄß ¥ÁoÀ, ¥ÀæªÀZÀ£À, G¥À£Áå¸À, ZÀZÉð, ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄAvÁzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «ZÁgÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃdÄ ºÉƸÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£Éßà ¸Áܦ¹vÀÄÛ. ªÀÄÄRåªÁV PÀrªÉÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝ «zÁåyðUÀ¼À ªÉÄïˉÉäUÁV «±ÉõμÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ, lÆåmÉÆÃjAiÀįˉï vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ, ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÀgÀ£Éß®è ªÉÄîPÉÌvÀÛ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. EªÉ®èªÀÅUÀ¼À £ÉÃvÁgÀgÀÄ £ÀªÀÄä CZÀÄåvÀ£ï ¦¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ. «zÁåyðUÀ½UÉ, CAvÉAiÉÄà £À£ÀßAxÀ AiÀÄĪÀ G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ, EªÀgÉƧâ DzÀ±Àð DZÁAiÀÄð. ¤d, ¥ÁæaãÀ UÀÄgÀÄPÀįˉÁ±ÀæªÀÄUÀ¼À°èAiÀÄ CAvÀ¸ÀìvÀÛ÷é E°è ªÉÄʪÀqÉ¢zÉAiÉÆà JA§ ªÀÄzsÀÄgÀ ¥ÀjªÉõμÀ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀÄvÀÛ «Ä£ÀÄUÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ: «±ÀéUÀ©üðvÀ ¸ÀvÀå PÀAqÀªÀ£ÀÄ £ÉÊd IĶ IĶ PÀAqÀ ¸ÀvÀåPÉÌ ªÁåSÁå£À §gɪÁvÀ DZÁAiÀÄð DZÁAiÀÄð¸ÀÆQÛUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀPÀ£ÀÄ ±ÉæõμÀ× UÀÄgÀÄ UÀÄgÀĨÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¥ÁvÀæ£ÁzÀªÀ£ÀÄ ¦æAiÀÄ ²µμÀå ²µμÀå IĶAiÀiÁUÀĪÀÅzÉ IÄdÄ «zÉå

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


73 £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃeï£À £É¯ˉÉ HgÀ ºÉÆgÀV£À MAzÀÄ JvÀÛgÀzÀ ¢§âªÉAzÀÄ »AzÉ ºÉýzÉÝãÉ. CzÉà DªÀgÀtzÀ°èzÀÝ ºÁ¸ÉÖ¯ˉ浪Á¹UÀ¼À ºÉÆgÀvÁV G½zÉ®è «zÁåyðUÀ¼ÀÆ zÀÆgÀzÀ ¥ÀlÖt¢AzÀ £ÀqÉzÉà C°èUÉ §gÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ªÀļÉ, UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ½ EªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀjUÉà UÉÆvÀÄÛ. EAxÀ°è «zÁåyðUÀ¼À DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß - ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¸Á¢¯ˉÁégÀÄ, G¥ÁºÁgÀªÀÄA¢gÀ EvÁå¢ - ¥ÀÇgÉʸÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÆß PÁåAnãÀ£ÀÆß ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. F ¸ÀAWÀ ºÉÃUÉ £À£Àß UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðvÀézÀ°è 1954gÀ vÀgÀÄtzÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀæªÉÄÃt ºÉªÀÄägÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ ªÀiÁzÀj ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ vÀĸÀÄ «¸ÀÛj¸ÀÄvÉÛãÉ.

¸ÀºÀPÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÁÛgÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¸ÀgÀPÁjà PÁ¯ˉÉÃdÄ CA¢£À PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ 1949gÀ°è DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ PÉÆqÀUÀÄ ¥ÁæAvÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ DqÀ½vÉUÉ M¼À¥ÀnÖzÀÄÝ ¹ «¨sÁUÀzÀ gÁdåªÁVvÀÄÛ. EzÀgÀ ªÀÄÄRå DqÀ½vÁ¢üPÁj aÃ¥sï PÀ«ÄµμÀ£Àgï d£ÀgÀ §ºÀÄ ªÀµμÀðUÀ¼À ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw¬ÄAzÀ UÀ滹 PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ°è CUÀæ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. d£ÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀiÁvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¨ÉA§® JgÀqÀÆ «¥ÀÅ®ªÁV zÉÆgÉvÀ F PÁ¯ˉÉÃdÄ `²Ã®A ¸ÀªÀð¸Àå ¨sÀƵμÀtA’ J£ÀÄߪÀ G£ÀßvÁzÀ±Àð zsÀj¹ ªÉÄÊzÀ¼É¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À ¤ªÀiÁðt WÀlPÀUÀ¼ÁzÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß DAiÀÄĪÀ°è aÃ¥sï PÀ«ÄµμÀ£Àgï vÀÄA§ ªÀÄÄvÀĪÀfð ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. «zÀévÀÄÛ, ¸ÀAªÀºÀ£À ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ ²Ã® »jAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°èzÀÝ C£ÀĨsÀ«Ã ªÀåQÛUÀ½UÉ DPÀµμÀðPÀ DyðPÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr E°è £ÉëĸÀ¯ˉÁVvÀÄÛ. EªÀjUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁV UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀÄA¢gÀ, DmÉÆÃlUÀ¼À ¸Ë®¨sÀå ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀÅ E°èzÀÄݪÀÅ. PÉÆqÀV£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄƯˉÉUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉAiÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ˉÉèAiÀÄ UÀr ¨sÁUÀUÀ½AzÀ C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ F PÁ¯ˉÉÃfUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÁzsÁgÀtªÁV M¼ÉîAiÀÄ DyðPÀ ¹Üw ¸ÀA¥À£ÀßgÀÄ, ²¸ÀÄÛUÁgÀgÀÄ. »ÃUÉ 1949gÀ D ªÀĺÁ ªÀµμÀðvÀÄð«£À ªÀÄĸÀ®zsÁgÉUÀ¼À wêÀæ ¥ÀæºÁgÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¸ÀPÁðjà EAl«ÄÃðrAiÉÄÃmï PÁ¯ˉÉÃeï ªÀĺÁ¨ÁduÉ (Big bang) ¸ÀªÉÄÃvÀ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. ºÉƸÀ PÁ¯ˉÉÃdÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ºÉƸÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjvÀÄ: ªÀÄÄRåªÁV «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¸Á¢¯ˉÁégÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ˉÉÃeï UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀzÀ DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ. D vÀ£ÀPÀ ±Á¯ˉÉUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß (EªÀÅUÀ¼À ©r ¨É¯ˉÉUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÀÆ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁzÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ §®Ä CUÀÎzÀªÀÅ) ¥ÀÇgÉʸÀÄwÛzÀÝ MAzÉgÀqÀÄ CAUÀrUÀ¼ÀÄ F ºÉƸÀ £É®zÀ°è Cw ¯ˉÁ¨sÀzÀ ¸ÀzÀªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀdªÁV PÀAqÀĪÀÅ. PÁ¯ˉÉÃeï «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀoÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢ævÀ ¨É¯ˉÉUÀ½VAvÀ eÁ¹Û DVAiÉÄà ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ D¬ÄvÀÄ. “¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ªÀÄÄ¢ævÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ £ÁªÀÅ vÉgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨É¯ˉÉ, E£ÀÄß £ÉÆÃr, ªÀÄzÀgÁ¸ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ PÀqÉUÀ½AzÀ ¨sÁAVUÀ¼À£ÀÄß vÀj¸À®Ä £ÀªÀÄUÉ JµμÀÄÖ ªÉZÀÑ ±ÀæªÀÄ ªÀåAiÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è? ªÀiÁgÁlªÁUÀzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÇtð £ÀµμÀÖzÀ ¨Á¨ÉÔ JA§ ¸ÉÆÃV£À ¤d ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶AiÀÄ£ÀÄß CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ M¦à¹zÁUÀ 2 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ˉÉAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀPÉÌ 2.25 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÁªÀw¸ÀĪÀÅzÀÄ RArvÀ ºÉZÀÑ®è. §zÀ®Ä, £ÀªÀÄUÉà ¯ˉÁ¨sÀzÁAiÀÄPÀ JAzÀÄ AiÀiÁªÀ UÀtÂvÀ ¢üêÀÄAvÀ¤UÉ C¤ß¹zÀÝgÀÆ CZÀÑj K£ÀÆ EgÀ°®è. EvÀgÀ «±ÉõμÀ DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ - ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ zÁR¯ˉÉ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, «±ÉõμÀ qÁæ¬ÄAUï ºÀvÁågÀÄUÀ¼ÀÄ, G¥ÀPÀgÀt ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ - CAUÀrPÁgÀgÀÄ «¢ü¹zÀ ¨É¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀĸÉÆ°è®èzÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÉgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁªÀÄƯˉÁ¬ÄvÀÄ. £ÉgÉAiÀÄ »j ¥ÀlÖtUÀ¼ÁzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊ¥ÉÇÃn ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À°è ¸À®ÄèwÛzÀÝ ¨É¯ˉÉUÀ½UÀÆ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ KPÀ¸ÁéªÀÄå ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è VgÁQUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèwÛzÀÝ ¨É¯ˉÉUÀ½UÀÆ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÊeÁÕ¤PÀ ºÉÆAzÁtÂPÉ EgÀ°®è. Cw ¯ˉÁ¨sÀPÉÆÃgÀvÀ£ÀzÀ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


74 zÀÄgÁ¸ÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄVgÀĪÀ ªÀÄ£À¹ì£À C¥ÀjªÉÄÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß ZËPÀnÖ£ÉƼÀUÀÆ »r¢lÄÖ CxÀð«¸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå.

AiÀiÁªÀ

±Á¸ÀÛçªÀÇ

JAzÀÆ

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

PÁ¯ˉÉÃfUÉ £Á®ÄÌ ªÀµμÀðUÀ¼ÁUÀĪÁUÀ, 1953, ªÀļÉUÁ®zÀ DgÀA¨sÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ PÁ¯ˉÉÃeÁV §rÛ ¤Ãr HgÀ ºÉÆgÀV£À UÁ½Ã©Ãr£À ºÉƸÀ PÀlÖqÀUÀ½UÉ dgÀÆgÀÄ ªÀUÀð ªÀiÁqÀ¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. vÉAPÀt UÁ½ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¨ÉÆÃUÀÄtÂUÉ ªÀÄ¼É ºÉÆvÀÄÛ ¸ÀÄAiÀÄå°qÀÄvÀÛ ¨sÀgÀ¢AzÀ £ÀÄUÀÄΪÀ ºÉ¨ÁâV¯ˉÉà UÁ½©ÃqÀÄ. D UÀÄqÀØzÀ PÉÆrAiÀÄ ªÉÄð£À PÁªÀ®ÄUÁgÀ£ÁV ¤AwvÀÄÛ PÁ¯ˉÉÃdÄ. E£ÀÄß C°è ªÀļÉgÁAiÀÄ£À ¥ÀævÁ¥À °Ã¯ˉÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÉÃ? “ZÉ°èzÀgÀ¤vÀÆ wÃgÀzÀ ¤Ãj£À dqÀzÉúÀzÀ PÀªÀÄÄðV¯ˉÉãÀÄ?. . . . . ªÀÄgÀUÀ¼À QüÀÄvÀ §AqÉAiÀÄ ºÉÆüÀÄvÀ dUÀdnÖAiÀÄ vÉgÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ” (PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè). ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ £ÁUÀjPÀ £É¯ˉÉUÀ½AzÀ PÁ¯ˉÉÃf£À zÀÆgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀƪÀgÉ ªÉÄÊ®Ä. EµμÀÄÖ zÀÆgÀªÀÇ EjZÀ°£À ZÀÄZÀÄÑ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄPÉÆAqÉà PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀªÀĸÀÛgÀÆ £ÀqÉAiÀĨÉÃQvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄð bÁ¦£À PÉÆqÉAiÀÄÆ D xÀArAiÀÄ£ÀÄß »AV¸ÀÄwÛgÀ°®è. AiÀiÁªÀ fAPÉ ªÀÄÄzÉæAiÀÄ bÀwæUÀÆ D ªÀÄ¼É Nl ¸ÉÆîÄwÛgÀ°®è. E£ÀÄß ¨ÁvÀĨɣÀÄß ªÀļÉPÉÆÃlÄUÀ¼ÁUÀ° UÀªÀiï §ÆlÄUÀ¼ÁUÀ° M¼ÀV£À £ÀgÀ¥ÉÃvÀ®¤UÉ §j¸ÀzÀ (ªÀļÉAiÀÄ) DmÉÆÃ¥ÀzÀ JzÀÄgÀÄ PÁ¥ÀÅ RArvÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀ°®è. PÁ¯ˉÉÃeï vÀ®¥ÀŪÀ ªÉüÉUÉ ªÀÄeÉÓ vÀ£ÀPÀ PÉÆÃlPÉÆÃqÀ¢zÀÝgÉ CzÀÄ UÁ½Ã©ÃqÉà C®è C£ÀÄߪÀ ¹Üw. DzÀgÉ ¤¸ÀUÀðzÀ gÀÄzÀ槮UÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀºÀfêÀ£À £ÀqɸÀÄvÀÛ CªÀÅUÀ½AzÀ ²ªÀ¥sÀ®UÀ¼À£Éßà ¥ÀqÉzÀÄ C©üªÀ¢üð¹gÀĪÀ PÉÆqÀV£À «zÁåyðªÀÈAzÀPÉÌ EªÀÅ ªÀiÁªÀÄÆ®Ä ¥ÀæPÀÈw ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÁVzÀÄݪÉà «£Á C¸ÀºÀ¤ÃAiÀÄ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀUÀ¼ÁVgÀ°®è. CªÀgÀÄ CAfzÀÄÝ »AdjzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ®ÄUÀÄnÖzÀÄÝ ªÀÄ£ÀĵμÀå ªÁå¥ÁgÀUÀ½UÉ, PÀÈvÀPÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀUÀ½UÉ, qÉÆÃAV ªÀÄA¢AiÀÄ PÉÆÃqÀAVvÀ£ÀPÉÌ. ¤ÃgÀqÀPÉ, ¨ÁAiÀiÁjPÉ ¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ ¸ÀÆPÀë÷ä ªÀåvÁå¸À GAlÄ: ¨ÁºÀå ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁzÀgÉÆà DAvÀjPÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÁV vÀ¯ˉÉzÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. ©¹®°è ºÁ¢ ¸ÀªÉ¹zÁUÀ §¼À°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤ÃgÀqÀPÉ, dégÀzÀ PÁªÀÅ vÀnÖzÁUÀ vÉƼÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁAiÀiÁjPÉ. ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¤ÃgÀqÀPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀt¸À§ºÀÄzÁzÀgÉ, ¨ÉãÉUÉ aQvÉìAiÉÆAzÉà ¨ÁAiÀÄjPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¦¸ÀĪÀ ºÁ¢. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¥ÀlÖ¨sÀzÀæjUÉ wêÀæ ¨ÁAiÀiÁjPÉ KjzÀÄÝ ¸ÀºÀdªÉà – C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ºÉZÀÄÑ ¨É¯ˉÉAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ½UÉ vÀÄA§ ¨ÉÃrPÉ, ¥ÉÊ¥ÉÇÃn E®èzÀ ¤gÁvÀAPÀ ¸À¤ßªÉñÀ – QZÀÄÑ ºÀZÉÑAzÀ ¸ÀéUÀðPÉÌ! ¥ÀŸÀÛPÀ ¨ÉÃr zÀÄqÀÄØ ¤Ãr zÉû JAzÀÄ ¤AvÀ eÁÕ£ÀzÁ»UÀ½UÉ zÉÆgÉvÀzÀÄÝ UÀjµμÀ× ªÀiË®åPÉÌ PÀ¤µμÀ× ¸ÀgÀPÀÄ (ªÀÄvÀÄÛ IÄuÁvÀäPÀ ¸ÉêÉ). C£ÉÃPÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ CAzÀgÉ »ÃUÉAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV ¥Àj¹ÜwUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ K£ÀÆ «¢ü E®èzÉ F ®ÄPÁì£À£ÀÆß PÀlÄPÀgÉÆûtÂAiÀÄ£ÀÆß £ÀÄAVPÉÆAqÀgÀÄ. E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ EªÉ®èªÀÇ «zÁådð£É JA§ vÀ¥À¹ì£À MAzÀÄ CAUÀ JA§ ¤«ðtÚ ¨sÁªÀ¢AzÀ GzÁ¹Ã£ÀgÁzÀgÀÄ. ¸ÀÄ®¨sÀ ±ÀæªÀÄ¢AzÀ ªÁªÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è UÀ½PÉ DzÀ ¯ˉÁ¨sÀ ªÁå¥ÁjUÀ¼À gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß G®ât¹ CªÀgÀ ¨ÁAiÀiÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß Cw±ÀAiÀĪÁV ªÀ¢üð¹vÀÄ. ªÀÄvÀÛµμÀÄÖ vÀ¤gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß CzÀPÉÌ JgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄwÛ£À ®PÀëtªÉà EzÀÄ. DzÀgÉ «zÁåyðUÀ¼À zÀȶ֬ÄAzÀ¯ˉÉÆÃ? ªÁå¢ü ¤ªÀÄÆð®£ÀªÉÇAzÉà CzÀQÌzÀÝ ªÀÄzÀÄÝ. 1953gÀ PÀjªÀÄÄV°£À M£ÀPÉ ªÀļÉAiÀÄ PÀÄlÖuÉ ªÀÄÄVzÀÄ zÀlÖ ºÀ¸ÀÄj£À ºÀZÀÑqÀ Erà ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ºÁ¹zÀAwvÀÄÛ. §vÀÛzÀ UÀzÉÝUÀ¼À°è PÀ¢gÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÁ® ¸À¤ß»vÀªÁVvÀÄÛ. ¥ÀZÉÑ ªÀÄtÂUÀ¼À£ÀÄß ¤©qÀªÁV zsÀj¹ CªÀÅUÀ¼À ¨sÁgÀ¢AzÀ Erà PÁ¦ü vÉÆÃlzÀ ºÀgÀªÉà vÉÆ£ÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. K®QÌAiÀÄ £ÀgÀÄUÀA¥À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ J¯ˉÉèqÉUÀÆ ªÉĮĩù¤AzÀ ¥À¸Àj¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÁætªÁAiÀÄÄ D £ÀqÀĺÀUÀ® ºÀÆ©¹® »vÀ¯ˉÉÃ¥À£ÀzÀ ªÉÄïˉÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀéAiÀÄA¥Àæ¨sÉAiÀÄ ¯ˉÉÆÃPÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛvÀÄÛ. «zÁåyðUÀ¼À JAzÀÆ §vÀÛzÀ ºÀÄgÀĦUÉ ºÉƸÀ PÀ¼É §A¢vÀÄÛ. »jAiÀÄ DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀªÁðAVÃt C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÁÌV CºÀ¤ð±É zÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® CZÀÄåvÀ£ï ¦¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä §vÀÛ½PɬÄAzÀ E£ÀÆß MAzÀÄ ºÉƸÀ C¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


75 CzÉà PÁ¯ˉÉÃeï ªÀµμÀðzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è (dįˉÉÊ 1953) ºÀ®ªÁgÀÄ vÀgÀÄt G¥À£Áå¸ÀPÁgÀgÀ£ÀÄß PÁ¯ˉÉÃfUÉ £ÉëĸÀ¯ˉÁVvÀÄÛ. EªÀgÀ°è £Á£ÀÆ M§â. ªÀAiÀĸÀÄì 27. £ÀªÀÄä£Éß®è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ vÀªÀÄä PÉÆoÀrUÉ PÀgɹ CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°èzÀÝ ºÀ®ªÁgÀÄ AiÉÆÃd£É AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀÄÄRåªÁzÀ MAzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «ÄzÀļÀÄPÀƸÀÄ, vÀªÀÄä ¨Á¼ÀºÀA§® JA§ DwäÃAiÀÄvɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ElÖgÀÄ. “PÁ¯ˉÉÃf£À «zÁåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ ¸ÀPÀ¯ˉÁªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÆ E°èAiÉÄà zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß MqÀ£É ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀæªÉÄÃt EzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ EzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÀðªÀ¸ÀÄÛ ¨sÀAqÁgÀ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀÄ¥ÀŵμÀÖ C©üªÀzsÀð£ÉUÉ ¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£À, UÀæAxÀ¨sÀAqÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀµμÉÖà CUÀvÀåªÁzÀzÀÄÝ EAxÀ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉÃAzÀæªÁzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ.” E¢µμÀÄÖ CªÀgÀ ªÀiÁw£À ¸ÁgÀ. CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ £ÀªÀÄä (CAzÀgÉ vÀgÀÄt CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ) ¥ÉÊQ M§âgÀÄ F ºÉÆuÉ ºÉÆgÀ®Ä ªÀÄÄA§gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀgÀÄ. £ÉgÉ¢zÀݪÀgÀ zÀȶ֩zÀÝzÀÄÝ £À£Àß ªÉÄïˉÉ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÆ EgÀ°®è. PÁgÀt ¸ÀºÀPÁgÀ £À£ÀUÉ ¥ÀgÀQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæ. C®èzÉà £Á£ÁUÀ PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÁ ¸ÀAWÀzÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ£ÁV vÀ¯ˉÉ vÀÄA§ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÆß PÉÊvÀÄA§ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÆß ºÀ«ÄäPÉÆArzÉÝ. “¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ K£ÀÄ?” JA§ÄzÁV ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉýzÁUÀ G½zÀªÀgÀÄ CªÀgÀ EAVvÀªÀjvÀÄ, “¤ÃªÉà F ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£À ªÀ»¸À®Ä ¸ÀªÀÄxÀðgÀÄ” JAzÀÄ zsÀé¤UÀÆr¹zÀgÀÄ. £À£Àß°è ¸Àé¨sÁªÀd£Àå z˧ð®åªÉÇAzÀÄAlÄ: £Á®ÄÌ d£À ¸ÉÃj «±Áé¸À¢AzÀ “F PÉ®¸À ¤«ÄäAzÀ DUÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÁUÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ zÀĪÀÄÄPÀĪÀÅzÀÄ. CzÀÆ D J¼É ºÀgÉAiÀÄzÀ°è F z˧ð®å wêÀæªÁVvÀÄÛ. D UÀ½UÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ vÀPÁðwÃvÀ ¨sÁªÁ«µμÀÖ£ÁV, “¤ªÀÄä EZÉÒAiÀÄAvÉ DUÀ°. DzÀgÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀPÉÌ »jAiÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÉƧâgÀÄ ªÀÄÄA¢gÀ°. £Á£ÀÄ »AzÉ ¤AvÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãɔ JAzÉ. “E®è, CAxÀ K¥ÁðqÀÄ JAzÀÆ ¸Àj DUÀzÀÄ. ¤ªÀÄä zÀÄrªÉÄ ¤ªÀÄUÀÆ ¤ªÀÄä PÁ¯ˉÉÃfUÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃªÉà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ eÁr£À°è ¸ÁV. £ÁªÉ®è ¤ªÀÄä ¨ÉA§®PÉÌ EzÉÝêɔ JAzÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¸ÀªÀiÁgÉÆæ¹zÀgÀÄ. eÁUÀ £ÉÆÃqÀzÉ ¯ˉÁUÀ ºÉÆqɪÁvÀ¤UÉ MzÀUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÀÛ C£ÀĨsÀªÀªÀÇ ªÀÄÄAzÉ £À£ÀßzÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀºÀPÁgÀ PÉëÃvÀæ CAzÀgÉãÀÄ? EzÀgÀ°è ¸ÀAWÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ «¢ü ºÉÃUÉ? ªÁå¥ÁgÀzÀ »PÀävÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß J°èAzÀ zÉÆgÀQ¸ÀĪÀÅzÀÄ? ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¥ÀÇgÉÊPÉ JAvÀÄ? UÀ¯ˉÁèzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¯ˉÉPÀÌ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À «¯ˉɪÁj K£ÀÄ? £À£Àß ¥ÁoÁzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? EªÉà ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ £ÀÆgÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß D UÀ½UɬÄAzÀ PÁqÀvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. DªÉñÀ¨sÀgÀzÀ°è ¸Àé¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄß UÀ滸ÀzÉ ¤ÃrzÀ D±Áé¸À£É ¹AzÀ¨ÁzÀ £Á«PÀ£À ªÀÄÄzÀÄPÀ «ÄvÀæ£ÀAvÉ £À£Àß ¨É£ÉßÃj vÀ£Àß ºÉt¨sÁgÀ¢AzÀ £À£ÀߣÀÄß dUÀÎvÉÆqÀVvÀÄ. PÁ¯ˉÉÃf£À°è F «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸À§®è C£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæeÁ¸ÀgÀPÁgÀ F ªÉüÉUÉ PÉÆqÀV£À°è C¹ÛvÀéPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ DwäÃAiÀĪÁV PÉ®¸ÀªÉ¸ÀUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄAwæzÀéAiÀÄjUÀÆ PÉÆqÀV£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀðgÀAUÀUÀ¼À°è ªÀÄÄAzÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉA§ wêÁæ¸ÀQÛ EvÀÄÛ. ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀzÀ°è ®ªÀ®«PÉ ªÀÄvÀÄÛ CxÀð¥ÀÇtðvÉ vÀÄA© vÀļÀļÀÄPÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. D ªÉÆzÀ¯ˉÉà D¼ÀªÁVAiÀÄÆ CUÀ®ªÁVAiÀÄÆ PÉÆqÀV£À°è £É¯ˉɹzÀÝ ¸ÀºÀPÁgÁAzÉÆüÀ£ÀPÉÌ F ºÉƸÀ C£ÀÄPÀÆ® ¸À¤ßªÉñÀ C¢üPÀ ZÉÊvÀ£Àå ¤ÃrvÀÄÛ. EvÀÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV £À£ÀUÉ MAzÀÄ «±ÉõμÀ ¸ËPÀAiÀÄðªÀÇ EvÀÄÛ: £À£Àß vÀAzÉ PÉÆqÀV£À ¸ÀºÀPÁgÀ gÀAUÀzÀ°è »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. »ÃUÁV ±Á¯ˉÁ¢£ÀUÀ½AzÀ¯ˉÉà £À£ÀUÉ UÁæªÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±À ®©ü¹vÀÄÛ. £Á£ÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÉAiÀÄ «zÁåyð DVzÁÝUÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÉà C¢üPÁgÀ ¤«ÄvÀÛ »jvÀ£ÀªÀ»¹ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀĪÁV ¸Áܦ¹zÀ UÁæºÀPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ Që¥Áæ©üªÀzsÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀArzÉÝ. ¸ÀzÀå CªÀgÀÄ PÉÆqÀV£À PÉÃAzÀæ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAQ£À ¥ÀæzsÁ£Á¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÄÝzÀjAzÀ CAUÉÊ CUÀ®zÀ PÉÆqÀV£À £É®zÀ°è ¸ÀºÀPÁgÀ E¯ˉÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÀ® C¢üPÁjUÀ¼ÀÆ £À£ÀUÉ ¥ÀjavÀgÁVzÀÝgÀÄ. F gÀPÀÛ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß £ÀUÀ¢¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÉ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


76 ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À jf¸ÁÖçgï «zÁåyðUÀ¼À UÁæºÀPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀÇwð vÁAwæPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹zÀgÀÄ. D ¥ÀæPÁgÀ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀiÁV £ÁªÀÅ, ¤UÀ¢ ¥Á®Ä§AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÆß ¥ÀæªÀvÀðPÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÆß PÀ¯ˉɺÁPÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¥Àæw ¸ÀzÀ¸Àå PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ PÀ¤µμÀ× ªÉƧ®UÀÄ £Á®Æ̪ÀgÉ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. D ¢£ÀUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼À zÀȶ֬ÄAzÀ EzÀÄ PÀrªÉÄ ªÉÆvÀÛªÉãÀÆ DVgÀ°®è. ºÀtªÁUÀ° ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÀASÉåAiÀiÁUÀ° £ÀªÀÄä GvÁìºÀzÀ zÀÄrªÉÄUÉ C£ÀÄ¥ÁwÃAiÀĪÁV ºÀjAiÀÄ°®è. F ¸ÁªÀðd¤PÀ ©üPÁëluÉAiÀÄ°è zÉÆgÉvÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁjÃPÀj¹ EµμÀÄÖ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ: AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄð CAwªÀĪÁV vÀªÀÄä M½wUÁVAiÉÄà EzÉ JAzÀÄ d£ÀjUÉ SÁwæ DzÁUÀÆå ºÀt ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á zÁQëtå¢AzÀ. «ZÁgÀªÀAvÀgÀÄ ¸ÀAWÀlPÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀPÀëvÉUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV «ªÀIJ𹠥ÀAiÀiÁð¯ˉÉÆÃa¹ ºÀt ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. EAxÀªÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ. G½zÀªÀgÀÄ (£ÀªÀÄä°è «zÁåyðUÀ¼Éà §ºÀÄvÉÃPÀ PÀZÁÑ ¸ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃqÀĪÀªÀ RÄzÀÄÝ CªÀgÀ M§â CzsÁå¥ÀPÀ DVzÀÄÝzÀjAzÀ) £Á®ÄÌ ¸À® PÁqÀĪÁUÀ “¦ÃqÉ vÉÆ®UÀ°” JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£ÉƼÀUÉ ±À¦¸ÀÄvÀÛ ¸ÀzÀ¸Àå ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀgÀÄ. ªÁzÀ ªÀiÁqÀ®Ä CºÀðvÉ EzÀÝAxÀ ¸ÀªÀiÁ£À¸ÀÌAzsÀgÀ ¥ÉÊQ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÁr ºÀÄjzÀÄA©¹ DzÀgÉ ¸ÁPÀµμÀÄÖ ¸ÀvÁ¬Ä¹ ªÀÄvÉÛ C¤ªÁAiÀÄðªÁV ªÉƧ®UÀÄ vÉvÀÛªÀgÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ “DUÀ ¨Á FUÀ ¨Á ºÉÆÃV¨Á” JAzÀÄ ¥Àj¥Àj «zsÀ¢AzÀ ¸ÀvÁ¬Ä¹ ªÀÄvÉÛ F PÉ®¸À ºÉÃUÉ «¥sÀ®ªÁ¢ÃvÉA§ «ZÁgÀ GzÀÄÝzÀÝ ¨sÁµμÀt ©VzÀÄ PÉÆ£ÉUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀzÉà £Á®Æ̪ÀgÉ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß zÀQ̹PÉÆAqÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ E¯ˉÉè®è PÀ°vÀ ¥ÁoÀ MAzÉÃ: “¸ÀÄRzÀÄBSÉà ¸ÀªÉÄÃPÀÈvÁé ¯ˉÁ¨sÁ¯ˉÁ¨sË dAiÀiÁdAiÀiË vÀvÉÆÃAiÀÄÄzÁÞAiÀÄ AiÀÄÄdå¸Àé £ÉʪÀA ¥Á¥ÀªÀĪÁ¥Àì÷å¹.” DzÀgÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? PÉÊ ºÁQzÀ PÉ®¸ÀzÀ°è gÁUÀ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀzÉà zÀÄrAiÀÄĪÀ ¢ªÀå ¤®ðPÀë÷å ¨sÁªÀªÁUÀ° ¨ÉÆÃUÀð®èvÀ£ÀªÁUÀ° F fêÀzÀ (£À£Àß) ¥ÀæªÀÈwÛ C®è. jf¸ÁÖçgÀgÀÄ «¢ü¹zÀÝ PÀ¤µμÀ× CqÀZÀuÉUÀ¼À£ÀÄß, CAvÀÆ EAvÀÆ £ÉÆêÀÅ UÁ¹ K£ÀÆ E®èzÉ, zÁn JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄwÛ£À ªÀiÁwUÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÁtºÉÆÃzÉ. CªÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÝ ªÀiÁzÀj G¥À¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À ¥ÉÊQ §ºÀÄvÉÃPÀ J®èªÀ£ÀÆß ZÁZÀÆ vÀ¥ÀàzÉ M¦àPÉÆArzÉݪÀÅ. (ºÉaÑ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÁVgÀ°®è). PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä ªÀåQÛvÀéPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÉݪÀÅ. UËgÀªÀ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ£ÁzÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð EªÀj§âgÀÄ ªÀiÁvÀæ, «zÁåyðUÀ¼Éà §ºÀĸÀASÉåAiÀÄ°è EgÀĪÀAxÀ, ªÀĺÁ¸À¨sɬÄAzÀ ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁUÀvÀPÀÌzÀÝ®è; §zÀ®Ä, PÁ¯ˉÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÉà ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV £ÁªÀÄPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉà CzsÁå¥ÀPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÉÊQ M§â£À£ÀÄß UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV £ÁªÀÄPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÁå¥ÀPÀ¸ÀzÀ¸Àå£À£ÀÄß CzsÁå¥ÀPÀ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. jf¸ÁÖçgÀgÀÄ ªÉÆzÀ°£À ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß M¦àzÀgÀÄ. DzÀgÉ G½zÉgÀqÀ£ÀÄß vÀ½îºÁQzÀgÀÄ. CªÀÅ ¸ÀºÀPÁgÀ vÀvÀÛ÷éUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV®è, ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ C¢üPÁgÀªÁå¦ÛUÉ ¸ÀªÀð¸ÀzÀ¸ÀågÀÆ M¼À¥ÀnÖgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV ªÁ¢¹zÀgÀÄ. C®èzÉ £Á£ÀÄ ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ZÀÄ£Á¬ÄvÀ£ÁUÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è vÀªÀÄUÉ MA¢¤vÀÄ ¸ÀAzÉúÀªÀÇ E®è JA§ÄzÁV £À£Àß ¨É£ÀÄß vÀnÖzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀàµμÀÖªÁV £ÀªÀÄä ¤®ªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÉ (¸Àé®à PÁªÀÅ PÀÆqÁ ¨ÉgÉwvÀÄÛ): “¸ÀºÀPÁgÀ vÀvÀÛ÷é C£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä C¼À«UÉ «ÄÃjzÀ ¤¸ÀUÀð ¤AiÀĪÀÄ K£ÀÆ C®è. ¥Àj¹ÜwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV EzÀ£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr¸À¢zÀÝgÉ CzÀÄ zÀ¥sÀÛgÀUÀ¼À°è QÃmÁºÁgÀªÁV G½¢ÃvÀÄ, CµμÉÖ. E¢ÃUÀ vÁ£Éà ºÀÄlÖ°gÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀPÉÌ AiÀiÁgÀÄ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð DUÀĪÀgÉA§ÄzÀÄ ªÀÄÄRå C®è. D C¢üPÁgÀ D ªÀåQÛUÉ ºÉÃUÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. E°è «zÁåyð¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉUÉ CzsÁå¥ÀPÀjAzÀ E§âgÀ£ÀÄß ZÀÄ£Á¬Ä¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ©Ã¢ gÁdQÃAiÀĪÀ£ÀÄß zÉÃUÀÄ®zÉƼÀPÉÌ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀAvÉ. PÁ¯ˉÉÃfUÉ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ«®è¢zÀÝgÀÆ CrØ E®è. F ºÉƸÀ UÉzÀÝ®£ÀÄß M¼ÀPÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ.” CªÀgÀÆ zÀ¤ Kj¹ ºÉýzÀgÀÄ, “¤ªÀÄä µμÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV F ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


77 “¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É ¥ÉÇõμÀuÉUÀ½UÉAzÉà «ÄøÀ¯ˉÁVgÀĪÀ F E¯ˉÁSÉ £ÁªÁVAiÉÄà MAzÀÄ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä AiÀiÁªÀ £ÉgÀªÀÇ E®èzÉ £ÉlÄÖ ¨É¼É¹ ªÉÄïˉÉ vÀgÀĪɪÉAzÀÄ PÉÆÃj §A¢gÀĪÁUÀ, £ÀªÀÄä£ÀÄß vÉgÉzÀ ªÀÄ£À¢AzÀ ¸ÁéUÀw¹ ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ UÁ°UÀ¼À CgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸À¯ˉÁQ vÀÆgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄÃ? ¤ªÀÄä `¸ÀºÀPÁgÀ’ «±ÉõμÀtzÀ ¨ÉA§® E®èzÉAiÀÄÆ £ÁªÀÅ ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÀnÖ «zÁåyð ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀAvÀÆ RgÉ. £ÉÆÃr ¨ÉÃPÁzÀgÉ” JA§ÄzÁV ºÉý £Á£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀmÉ, «±Áé«ÄvÀæ£ÀAvÉ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ AiÀÄxÁªÀvÀÄÛ ªÀgÀ¢ M¦à¹ JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµμÀÖ¥Àr¹zÉ. MAzÀÄ, jf¸ÁÖçgÀgÀ C¸ÀºÀd ±ÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ ªÀÄtÂzÀÄ PÁ¯ˉÉÃdÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÁÜ¥À£É DUÀ¨ÉÃPÉAzÁzÀgÉ £À£ÀߣÀÄß D PÀëtªÉà ¸ÀAWÀzÀ ºÉÆuÉUÁjPɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀÄ, £Á£Éà EzÀÄÝ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÁzÀgÉ £ÁªÀÅ ¸ÀºÀPÁgÀ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀzÉ C¯ˉÁ¬ÄzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ jf¸ÁÖçgÀgÀ£ÀÆß ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÆß ¨sÉÃn ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄÆ® ªÀiÁ¥ÀðrPÉUÀ¼À£ÀÄß E¯ˉÁSÉ M¥ÀÅöàªÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. 1954gÀ ¥sɧÄæªÀj 6gÀAzÀÄ `PÀÆUïð UÀªÀ£ïðªÉÄAmï PÁ¯ˉÉÃeï PÉÆà D¥ÀgÉÃnªï ¸ÉÆÖøïð °«ÄmÉqï’ JA§ £ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ zsÀj¹ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀ d£Àä vÀ¼É¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÁªÀÄPÀj¹zÀgÀÄ. FUÀ £ÉÆUÀ ¥ÀÇwð £À£Àß PÀvÀÛ ªÉÄïˉÉ ©vÀÄÛ, ªÀiÁvÀæªÀ®è GgÀļÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀPÉÌ §®ªÁVAiÉÄà ©V¢zÀÝgÀÄ PÀÆqÀ. ºÉ¸ÀgÀÄAlÄ §AqÀªÁ¼À E®è, ¸ÁUÀĪÀ ºÀĪÀÄä¸ÀÄìAlÄ ºÁ¢ w½¢®è. ªÀåªÀ¹ÜvÀ PÁAiÀÄðzÀ UÀnÖ Cr¥ÁAiÀÄ«®èzÀ GvÁìºÀzÀ £ÉÆgÉ JµμÀÄÖ JvÀÛgÀ KjzÀgÉãÀÄ ¥sÀ®? CAzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÀB¹Üw ºÁVvÀÄÛ. 1954gÀ dÆ£ï ºÉÆwÛUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀ ¸ÀĸÀfÓvÀªÁV ªÁå¥ÁgÁgÀA¨sÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. £Á®égÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ ªÀÄÄA§AzÀÄ vÉÃgɼÉAiÀÄ®Ä £À£ÉÆßqÀ£É mÉÆAPÀ PÀnÖ ¤AvÀgÀÄ. DzÀgÉ ºÉÃj®èzÀ vÉÃjzÀÄ. CAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¦Ãr¹zÀ ªÀÄÄRå ¸ÀªÀĸÉå ¨ÉÃgÉAiÉÄÃ: ¥Á®Ä §AqÀªÁ¼À, EvÀgÀ ¸ÀAUÀæºÀ J®èªÀÇ ¸ÉÃj £ÀªÀÄä ªÀÄÆ®zsÀ£À JgÀqÀÄ ¸Á«gÀzÀ CAZÀ£ÀÆß zÁngÀ°®è. ºÁVgÀĪÁUÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ˉÉAiÀÄ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÁå¥Áj M§âgÀÄ vÀÄA§ C£ÀÄPÀA¥À ªÀ»¹ £ÀAiÀĪÁV ºÉýzÀgÀÄ, “F vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ ¤ªÀÄUÉAzÀÆ ¤¨sÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀÄ. E£ÀÄß ¤ªÀÄä PÁ¯ˉÉÃfUÉ MAzÀÄ ¸ÀAWÀ ¨ÉÃPÉèÉÃPÀÄ JAzÁzÀgÉ £ÉÆÃr, £Á£ÀAvÀÆ ¥ÀÇwð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁVzÉÝãÉ. dÆ£ï ºÉÆwÛUÉ ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÉÝ®èªÀ£ÀÆß ¸ÀUÀlÄ zÀgÀzÀ°è PÉÆlÄÖ©qÀĪɪÀÅ. ªÀiÁgÁl DzÀAvÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ«gÀAvÉ.” F “¨Á£ÉƼÀªÉ ¨Á£ÉƼÀªÉ ¨Á £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ, ¨Á£ÉƼÀUÉ ºÁj §®Ä zÀtªÁAiÀÄÄÛ ¤£ÀUÉ” (¥ÀAeÉ) J£ÀÄߪÀ eÉÃqÀ£À PÀgÉUÉ NUÉÆqÀĪÀ ºÉqÀØ £ÉÆt £Á£ÁVgÀ°®è. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÉÆqÀ£É £À£ÀUÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¤PÀlªÁVvÀÄÛ. C°è ªÉÆzÀ®Ä JgÀqÀÄ ªÀµμÀð PÁ¯ˉÉÃdÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÉÝ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ªÀµμÀðUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄ CzÉà Hj£À°è £Á®ÄÌ ªÀµμÀð PÁ¯ˉÉÃdÄ CzsÁå¥ÀPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ®Æè EzÀÄÝzÀÄ ¸ÀjAiÀĵμÉÖ. »ÃUÁV D ¥ÀjavÀ »j ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀUÀlÄ ªÁå¥ÁjUÀ¼À£ÀÄß (EªÀgÀ°è ºÀ®ªÀÅ ªÀÄA¢ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÀÆ DVzÀÝgÀÄ) PÀAqÀÄ ªÀiÁvÁr RÄzÀÄÝ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉÆAzÉà ºÁ¢ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹ C°èUÉà ºÉÆÃzÉ. ¸ÀÆ̯ˉï §ÄPï PÀA¥É¤ JA§ ºÉ¸Àj£À ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ vÁ¼Éä¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ F ºÉƸÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¸ÁzsÁå¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. ¯ˉÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛªÀ£ÀÆß vÁªÀÅ ¸Á®gÀÆ¥ÀªÁV dÆ£ï ªÉüÉUÉ MzÀV¸ÀĪÀ D±Áé¸À£É ¤ÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¸ÀUÀlÄ zÀgÀUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ £ÀA§¯ˉÁgÀzÀµμÀÄÖ PÀrªÉÄ EzÀÄݪÀÅ. “¤ÃªÀÅ F ¸ÀAWÀzÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð DVgÀĪÀ vÀ£ÀPÀ £ÀªÀÄä ¥ÀÇwð ¨ÉA§® ¤ªÀÄVzÉ” – SÁ¸ÀV PÉëÃvÀæ ¸ÀºÀPÁgÀ gÀAUÀPÉÌ ¤ÃrzÀ F D±Áé¸À£É £À£ÀUÉ JAmÁ£É §® ¤ÃrvÀÄ. ºÀt«®èªÉAzÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ CAiÀiÁavÀªÁV CzÀÄ FUÀ ¸ÁPÀµμÀÄÖ MzÀV§A¢vÀÄÛ. ¸ÀÆ̯ˉï §ÄPï PÀA¥É¤AiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¯ˉÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À AiÀiÁ¢ vÀAiÀiÁj¹ CªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ®Ä CªÀjUÉ DzÉñÀ«vÀÄÛ »AwgÀÄVzÉ. EvÀÛ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÁ±ÀPÀjAzÀ¯ˉÉà £ÉÃgÀªÁV vÀj¸À®Ä ¥ÀvÀæ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


78 ªÀåªÀºÁgÀ vÉÆqÀVzɪÀÅ. ªÀiÁåPïì«Ä®£ï, ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀÅ CA¢£À ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ.

¨Áè÷åQÃ,

DPïì¥sÀqïð,

NjAiÉÄAl¯ˉï

¯ˉÁAUïªÀÄ£ï

EªÉÃ

ªÉÄà wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ¼É JA¢£À ©gÀŤAzÀ drAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¯ˉÁj ºÉÆgÉ ¯ˉÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ §A¢½zÁUÀ MAzÀÄ ¸À®PÉÌ D ªÀÄÄV¯ˉÁUÀ¸ÀªÉà £ÀªÀÄä vÀ¯ˉÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ PÀ¼Àa ©zÀÝAvÉ C¤ß¹vÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiÁ®Ä. E¥ÀàvÀÄÛ ¨sÁjà ¦ArUÀ¼ÀÄ. CªÀ£ÀÄß ©aÑ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀVðÃPÀj¹, E£ïªÁ¬Äì£À vÀ¥À²Ã°AiÉÆqÀ£É vÁ¼É £ÉÆÃr ªÀÄvÉÛ ClÖ½UÉUÀ¼À°è ªÁå¥ÁgÀ£ÀÄPÀÆ®åzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ C¼ÀªÀr¹ ¥ÉÃjmÁÖUÀ ¥ÀÅgÁuÉÆÃPÀÛ gÁd¸ÀÆAiÀiÁzsÀégÀ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀ C£ÀĨsÀªÀ £ÀªÀÄäzÁVvÀÄÛ. ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼É®èªÀÇ ¨ÁåAPï ªÀÄÆ®PÀ §AzÀĪÀÅ. CAzÀgÉ CªÀ£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÁªÀw¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÁå¥ÁgÀ PÀÄzÀÄj F ¸ÁºÀ¸À dAiÀÄ¥ÀæzÀªÁUÀ¯ˉÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁPÀµμÀÄÖ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹ (D ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝ zÉʤPÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ EgÀ°®è) £ÀªÀÄä ªÁå¥ÁgÀ zÀgÀUÀ¼À£ÀÆß ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÆß «ªÀj¹ Hjrà ºÀAazɪÀÅ. ªÀiÁzÀj £ÉÆÃr: • ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°èAiÀÄÆ gÀnÖ£À ªÉÄïˉÉ ªÀÄÄ¢ævÀªÁVgÀĪÀµμÀÄÖ ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ, gÀnÖ£À ºÉÆgÀvÁV, EgÀĪÀŪÀÅ. • ¥ÀÅlzÀ «¸ÁÛgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ EvÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀÅl «¸ÁÛgÀQÌAvÀ®Ä zÉÆqÀØzÀÄ. • CvÀåAvÀ GvÀÌöȵμÀÖªÁzÀ PÁqɪÉÄä bÁ¦£À PÁUÀzÀ¢AzÀ F ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÉ. • ºÁVzÀÝgÀÆ EªÀÅUÀ¼À ªÀiÁgÁl ¨É¯ˉÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉÊ¥ÉÇÃn ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¥ÀæZÀ°vÀªÁVgÀĪÀ ¨É¯ˉÉAiÉÄà DVzÉ. • EvÀgÀ ¯ˉÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ½UÀÆ F vÀvÀÛ÷é C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ¨É¯ˉÉUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄïˉÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀªÁVªÉ. D ¨É¯ˉÉUÀ½UÉà ªÀiÁgÀĪɪÀÅ. ¤ªÀÄä PÀµμÁÖfðvÀ ºÀtPÉÌ GvÀÌöȵμÀÖ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ «£ÀAiÀÄ¥ÀǪÀðPÀ Që¥Àæ ¸ÉÃªÉ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ §¤ß §¤ß §¤ß N §¤ß ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ UÀªÀ£ïðªÉÄAmï PÁ¯ˉÉÃeï PÉÆà D¥ÀgÉÃnªï ¸ÉÆÖøïð °«ÄmÉqï ¸ÀA¸ÉÜUÉ! ¸ÀºÀPÁgÀ ªÁå¥ÁgÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ªÀĺÉÆãÀßvÀ ¤zÀ±Àð£ÀPÉÌ! ¸ÀAWÀzÀ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ £ÁªÉÇAzÀÄ ¸ÀàµμÀÖ ¤®ªÀ£ÀÄß vÀ¼É¢zÉݪÀÅ: £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ «ZÁgÀ ¸ÀàµμÀÖªÁV «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjJUÉ ¤ªÉÃzÀ£É ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. AiÀiÁªÀ VgÁQAiÀÄÆ £ÀªÀÄUÉ QjAiÀÄ£À®è, AiÀiÁªÀ ªÁå¥ÁgÀªÀÇ £ÀªÀÄä C¼À«UÉ «ÄÃjzÀÝ®è. ªÀiÁgÁl ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀÆf DVgÀ° GzÀÎçAxÀªÉà DVgÀ°, ©¯ˉï §gÉzÉà CzÀ£ÀÄß «PÀæ¬Ä¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÁå¥ÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ«ZÁgÀUÀ¼À°è ¸ÀzÁ «ªÀÈvÀ ªÀÄ£À¸ÀÌgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ (open minded). ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ «ZÁgÀ ZÀPÁgÀªÀ£ÀÆß JvÀÛvÀPÀÌzÀÝ®è. £ÀªÀÄä ªÁå¥ÁgÀzÀ ¸ÀªÉÇðÃvÀÌöȵμÀÖvÉ MAzÉà £ÀªÀÄUÉ dAiÀÄzÉqÉUÉ gÀºÀzÁj DUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. £ÀªÀÄä PÁAiÀÄð«zsÁ£À, ¥ÀæZÁgÀ ªÉÊRj (J®è CzsÁå¥ÀPÀgÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä gÁAiÀĨsÁjUÀ¼ÁVzÀÝgÀµμÉÖ) ªÉÄïˉÁV PÁ°Ãf£À »j ºÉ¸ÀgÀÄ EªÀÅ £ÀªÀÄUÉ £ÁªÉAzÀÆ ¤jÃQë¸À¢zÀÝAxÀ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆlÖªÀÅ. ªÉÆzÀ¯ˉÉà ªÀÄrPÉÃjAiÀÄzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAªÀÈvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ (closed  market). CAxÀ°è F «ªÀÈvÀ ªÀåªÀºÁgÀ D ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀªÁqÀªÁV PÀArzÀÝgÉ D±ÀÑAiÀÄð K£ÀÆ EgÀ°®è. ±Á¯ˉÉAiÀÄ J¼É «ÄrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Á®PÀgÀÄ ¸Á®Ä »rzÀÄ ªÀÄ¼É ºÉÆqÉvÀ ¯ˉÉQ̸ÀzÉ UÁ½©Ãr£À UÀÄqÀØ Kj§AzÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQzÀgÀÄ. ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½îAiÀÄ QAzÀj eÉÆÃVAiÀÄ ¨É£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÁVzÀ CtÄUÀgÀ ºÉÆ£À®Ä ¥ÁæAiÀıÀB »ÃV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁ¯ˉÉÃf£À ¨ÉøÀUÉ gÀeÉ E£ÀÆß ªÀÄÄV¢gÀ°®èªÁV £ÁªÀÅ ºÀUÀ°rà AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ «±ÁæAwUÉ CªÀPÁ±À EgÀzÀAvÉ vÀAqÀUÀ¼À°è zÀÄrzÀÄ F ªÀĺÁ¥ÀÇgÀªÀ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¹zɪÀÅ. £ÀªÀÄVzÀÄ ºÉƸÀ ¸ÁºÀ¸À, Dl; £ÀªÀÄä ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


79 ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÉ ¸ÀÄvÀgÁA C£ÀéAiÀĪÁUÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ. DzÀgÉ ¥ÉÃmÉ CAUÀrUÀ¼ÀªÀjUÉÆÃ? CªÀgÀ C½ªÀÅ G½ªÀÅUÀ¼À ¥Àæ±Éß EzÁVvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ¯ˉÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¨É¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß E½¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV M¦àPÉÆAqÀzÀÝPÉÌ ¥ÀævÀåPÀë ¤zÀ±Àð£À. DzÀgÉ PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ (d£ÀgÀ ¨ÁAiÀÄ°è §AzÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀzÀÄÝ F ºÉ¸ÀgÀÄ) ªÀiÁ®ÄUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ EªÀÅUÀ½UÉ EgÀ°®è. ªÉÄïˉÁV £ÀªÀÄä UÁæºÀPÀ ¸ÉÃªÉ d£ÀjUÉ MAzÀÄ £ÀÆvÀ£Á£ÀĨsÀªÉà DVvÀÄÛ. ¸ÀªÀðjUÀÆ ¸ÀzÁ £ÀUÀĪÉÆUÀzÀ ¸ÉêÉ, “UÀÄAqÀÄ ¦¤ß¤AzÀ vÉÆqÀV ¥ÀªÀðvÀzÀªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ J®èzÀPÀÆÌ PÉý ¸ÀzÁ PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ£ÀÄß” J£ÀÄߪÀ WÉÆõμÀuÉ – EªÀÅUÀ½AzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄÄUÀÞ d£ÀvÉ DPÀ¶ðvÀªÁzÀzÀÄÝ ¸ÀºÀdªÉÃ. ¸ÀªÀð¹zÀÞgÁV ¸ÀªÁðAUÀ¨sÀƶvÀgÁV £ÀªÀ PÁ¯ˉÉÃeïªÀµμÀð ¥ÁægÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zɪÀÅ. PÁªÉÃjAiÀÄ°è ºÉÆ£À¯ˉÉÃjvÀÄ. ¸ÁªÀÄÆPÀ¼ÀzÀ°è PÁªÉÃjvÀÄ. ¥ÉÃmÉ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀlÄÖ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. EzÀgÀ PÀÄlÄÖ ¥ÉlÄÖ £ÀªÀÄä DAiÀÄPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ©gÀĸÁVAiÉÄà vÀnÖvÀÄ. PÁ¯ˉÉÃeï ºÁUÀÆ G¥À¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀ J®èªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄ¢ævÀ ¨É¯ˉÉUÀ¼À ªÉÄïˉÉ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ MAzÁuÉ ¸ÉÆÃr ©qÀĪÀÅzÁV CªÀgÀÄ WÉÆö¹zÀgÀÄ. £Á®ÄÌ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ˉÉAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß £Á®Æ̪ÀgÉUÉ ªÀiÁgÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ FUÀ ªÀÄÆgÀƪÀÄÄPÁÌ®PÉÌ PÉÆqÀ®Ä ¹zÀÞgÁzÀzÀÄÝ «zÁåyðUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è CªÀjUÉ ¢ürÃgÀ£É GUÀ«Ä¹zÀ ªÀÄgÀÄPÀzÀ zÉÆåÃvÀPÀ RArvÀ C®è JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ZÀѼÀªÁVzÀÝgÀÆ «zÁåyðUÀ½UÉ EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? £ÀUÀzÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ ¤µμÀÄ×gÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è £ÉÊwPÀ PÉÆêÀÄ®vÉUÉ JqÉ J°èzÉ? AiÀiÁªÀ PÁ¯ˉÉÃeï «zÁåyðUÀ¼À ¸ÁªÀðPÁ°PÀ »vÀªÉÇAzÀ£Éßà ®PÀë÷åzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ F «zÁåyð ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯ˉÁVvÉÆÛà ¸ÀévÀB D «zÁåyðUÀ½UÉà ¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À «ZÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ EzÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¨ÉÃPÁVgÀ°®è JA§ £ÀUÀß ¸ÀvÀå £ÀªÀÄUÉ ¥ÀævÀåPÀëªÁzÁUÀ ¸ÀAvÉÆö¸ÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è £Á«gÀ°®è. ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ EvÀgÁªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÉÆ£À®Ä ¥ÉÃmÉUÉ ºÀj¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÇ ¸ÉÆÃr ©qÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ EzÉÆAzÀÄ UËgÀªÀzÀ ¥Àæ±Éß J¤¹vÀÄ: ¥ÉÃmÉAiÀÄ C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ M¥Àà¨ÉÃPÉÃ? ªÉÆzÀ¯ˉÉà ªÀÄÄ¢ævÀ ¨É¯ˉÉ vÉvÀÛªÀjUÉ £ÀªÀÄä £ÉÊwPÀ dªÁ§ÄzÁjPÉ K£ÀÄ? ¥ÉÃmÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÉÊ¥ÉÇÃnUÉ E½AiÀĨÉÃPÉÃ? ¸À®èzÀÄ. ªÀÄÄ¢ævÀ ¨É¯ˉÉUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀĪɪÉA§ £ÀªÀÄä ¤®ªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ vÀåf¸À®Ä EµμÀÖ¥ÀqÀ°®è. «zÁåyðUÀ½UÉ F «µμÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀàµμÀÖ¥Àr¹zÁݬÄvÀÄ. vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÆâü¹zÁݬÄvÀÄ. DzÀgÉ ªÉÆvÀÛzÀ°è ¥sÀ® ªÀiÁvÀæ ¹¢Þ¸À°®è. ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ˉÉAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ UÀ½¹zÀ ºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ «¥sÀ® ¥ÀæwÃPÀUÀ¼ÁV ClÖ½UÉUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß w«zÀÄ ¢nÖ¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÀÄÄA¢£À ªÀµμÀð CªÀÅUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ MzÀUÀĪÀÅzÀÄ wÃgÀ C¸ÀA¨sÁªÀå. ¨ÉÃgÉãÀÆ zÁj vÉÆÃgÀzÉ £ÉÃgÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjUÉ £ÀªÀÄä ¥ÁqÀ£ÀÄß vÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzɪÀÅ. CªÀjAzÀ §AzÀ ªÀiÁgÉÆïˉÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀAfë¤UÀ¼ÁV £ÀªÀÄUÉ ZÉÃvÀ£À ¤ÃrzÀĪÀÅ. ªÀiÁgÁlªÁUÀzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä Rað£À°è »AwgÀÄV¸À®Ä CªÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. ªÀļÉUÁ®zÀ PÁªÉÃjAiÀÄ UÀdð£É PÀæªÉÄÃt vÀVÎvÀÄ. zÀAqÉ «ÄÃjzÀ GvÁìºÀ¢AzÀ ¥ÀæªÀ»¹zÀ fêÀªÁ»¤ FUÀ ¥ÁvÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀªÁV ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ jÃvÀå ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä ªÁå¥ÁgÀªÀÇ ºÁUÉ. E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß D £Á¯ˉÉÌöÊzÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ¸Á¢ü¹zÀÄÝ £ÁªÀÅ £ÀA§¯ˉÁUÀzÀ ¢lªÁVvÀÄÛ. ªÁå¥ÁgÀzÀ CªÀÄ®Ä E½AiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ £ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ eÁ¥Á¼À ªÀiÁvÉæ ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄzÁ湤AzÀ §AvÀÄ. ±Á¬Ä vÀAiÀiÁgÀPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀÄ £ÉÆÃnøï eÁj ªÀiÁrvÀÄÛ: “¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ¥Àæ¥ÀAZÀ «SÁåvÀ ¥ÉÊ®mï ±Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤UÀ¢ ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀiÁgÁl ¨É¯ˉÉVAvÀ PÀrªÉÄ ¨É¯ˉÉUÉ ªÀiÁgÀÄwÛ¢ÝÃgÉAzÀÄ w½¢zÉÝãÉ. EzÀÄ vÀ¥ÀÅöà. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¸ÁªÀðwæPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ C¥ÁgÀ ºÁ¤ MzÀVzÉ. MqÀ£É ¤ÃªÀÅ F CªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÁUÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ §gÉzÀÄ zÀÈqsÀ¥Àr¸À¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÉÄïˉÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ˉÁ¢ÃvÀÄ” E¢µμÀÄÖ D PÁUÀzÀzÀ ¸ÁgÁA±À. £ÁªÀÅ J¸ÀVzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ K£ÀÄ? ±Á¬Ä PÀĦàUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ±ÉÃPÀqÁ DgÀÆPÁ®Ä ¯ˉÁ¨sÀ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁjzÀÄÝ, F ªÀiÁgÁl ¨É¯ˉÉ ªÀÄÄ¢ævÀ ¨É¯ˉÉVAvÀ £Á¯ˉÁÌuÉ PÀrªÉÄ DzÀzÀÄÝ, CzÀjAzÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥ÀgÀzÀjUÉ ¥ÀgÀzÁl MzÀVzÀÄÝ. ªÁtÂdå ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¤Ãw ¤AiÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀ»ªÁlÄ K£ÀÆ w½AiÀÄ¢zÀÝ £Á£ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ¥ÀæeÉÕ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


80 «¢ü¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ MqÀ£É GvÀÛgÀ §gÉzÉ. “£ÁªÀÅ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ zÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¤zsÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ. E°è ¤ªÀÄä ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥À C£ÁªÀ±ÀåPÀ.” EzÀPÉÌ CªÀjAzÀ §AzÀ ªÀiÁgÉÆïˉÉAiÀÄ ±ÀÄæw ¸Àé®à vÀVÎvÀÄÛ. “¤ÃªÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ ¤d, DzÀgÀÆ ¸Àé®à vÀtÚUÉ AiÉÆÃa¹ £ÉÆÃr. DUÀ £ÁªÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ CjªÁUÀ¢gÀzÀÄ. C®èzÉà £ÁªÀÅ ¤UÀ¢¹gÀĪÀ ªÀiÁgÁl ¨É¯ˉÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤ªÀÄUÉ zÉÆgɪÀ ¯ˉÁ¨sÀªÀÇ C¢üPÀªÁUÀĪÀÅzÀµμÉÖ?” EzÀPÉÌ £Á£ÀÄ §gÉzÀ GvÀÛgÀ F CªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¥ÀÇtð «gÁªÀÄ ºÁQvÀÄ. “ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ªÀÄAdÄ ªÀÄĸÀÄQgÀĪÀ ¨ÉlÖzÀ PÉÆrAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ £ÁªÀ®è vÀtÚUÉ AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ, §zÀ®Ä, ªÀÄzÁæ¹£À PÀ®Ä¶vÀ PÁªÀÅ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¤ÃªÀÅ. F «ZÁgÀzÀ°è E£ÀÄß ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀ E®è.” ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À §½PÀ CzÉà PÀA¥É¤¬ÄAzÀ £ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ PÁUÀzÀ §AvÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¤ªÀé¼À ªÀiË®åzÀ ±Á¬Ä PÀĦàUÀ¼À ¨sÁAVAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ ªÀÄrPÉÃj ¥ÉÃmÉAiÀÄ CAUÀrAiÉÆAzÀPÉÌ gÀªÁ¤¹zÀÝgÀAvÉ. DzÀgÉ D CAUÀrAiÀĪÀgÀÄ CzÀgÀ zÁR¯ˉÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAQUÉ ºÀt ¤Ãr ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÀÝjAzÀ vÀªÀÄUÉ vÀÄA§ vÉÆAzÀgÉ DVzÉ. £ÁªÀÅ £ÉÃgÀªÁV (CAzÀgÉ ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉ) F zÁR¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAQ¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁAVAiÀÄ£ÀÄß ©r¹ ±Á¬ÄPÀĦàUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÁzÀ §½PÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉ ¥ÁªÀw¹zÀgÉ ªÀĺÀzÀÄ¥ÀPÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ CªÀjUÉ MzÀV¹PÉÆmÉÖªÀÅ. »ÃUÉ dUÀ¼À¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄAzÉ agÀPÁ® ¸ÉßúÀ «±Áé¸ÀzÀ ¨É¸ÀÄUÉAiÀiÁV G½¬ÄvÀÄ. ¤ÃwAiÀÄ £É®UÀnÖ£À°è ¦æÃw ¸ÀAªÀ¢üð¹vÀÄ. ªÁå¥ÁgÀzÀ ©gÀĸÀÄ ªÉüÁ¥ÀnÖUÉ ºÉÆA¢ ºÉÆÃzÀ £ÀªÀÄUÉ zÀ¸ÀgÁ£ÀAvÀgÀzÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀªÁUÀvÉÆqÀVzÀÄݪÀÅ. FUÀ VgÁQUÀ½UÉ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ½AzÀ K£ÀÄ ªÀ»ªÁlÄ vÁ£Éà PÀÄzÀÄjÃvÀÄ? ªÉÄà vÀ£ÀPÀ ªÀÄAzÀæ ¸ÁܬÄAiÀÄ «¼ÀA§ UÀwAiÉÄà £ÀªÀÄä ¥ÁqÀÄ JAzɤ߹zÁUÀ ©rZÀ®Ä eÁ¹Û §r¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è ªÀÄÄA¢£À wgÀÄUÁ¸ÀÄ CzÉAxÀ «¸ÀäAiÀĪÀ£ÉÆßà DWÁvÀªÀ£ÉÆßà PÁ¢j¹zÉ JA§ÄzÀÄ HºÁwÃvÀ. CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À vÀgÀÄtzÀ°è PÁ¯ˉÉÃf£À E§âgÀÄ CzsÁå¦PÉAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀgÀÄ. vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ ªÀiÁzÀj vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ (¸ÉÖãï¯ˉÉ¸ï ¹Öïˉï) HlzÀ UÀAUÀ¼À vÉÆÃj¹ CAxÀ JgÀqÀÄ UÀAUÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¢ÃvÉà JAzÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. £ÉÃgÀªÁV AiÀiÁªÀ VgÁQUÀÆ E®è J£ÀߨÁgÀzÀÄ. ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀµμÀÆÖ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ £ÀªÀÄä JA¢£À zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ C£ÀĸÁgÀ F ºÉƸÀ ¸ÉêÉUÉ E½zɪÀÅ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÀjavÀ ¸ÀUÀlÄ CAUÀrAiÉÆAzÀjAzÀ DgÀÄ UÀAUÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹ C¸À°£À ªÉÄïˉÉ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ MAzÁuÉ ¯ˉÁ¨sÀ«j¹ D CzsÁå¦PÉAiÀÄjUÉ JgÀqÀ£ÀÄß ªÀiÁjzɪÀÅ. “EµμÀÄÖ PÀrªÉÄ ¨É¯ˉÉ! EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ? ¤ÃªÉãÀÆ £ÀµμÀÖ ªÀiÁrPÉÆAr®èªÀµμÉÖ” JA§ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¸ÀAzÉúÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ JwÛzÀgÀÄ. E£ïªÁ¬Ä¸À£Éßà CªÀjUÉ PÉÆlÄÖ £ÉÆÃqÀ ºÉýzÉ. CªÀgÀÄ D ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄrPÉÃjAiÀįˉÉèà PÉÆArzÀÝ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ˉÉAiÀÄ vÀmÉÖUÉ £ÁªÀÅ «¢ü¹zÀ ¨É¯ˉÉ PÉêÀ® LzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä! C®èzÉà £ÀªÀÄUÉ ¯ˉÁ¨sÀ PÀÆqÁ GAlÄ! CµμÀÆÖ vÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß DUÀ¯ˉÉà CªÀgÀÄ ©PÀj ªÀiÁrzÀgÀÄ. F ¸ÀÄ¢Ý ¨É¼ÀQ£À ªÉÃUÀQÌAvÀ®Æ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ Hj£À°è ºÀ©âvÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÆ §ºÀĸÀASÉåAiÀÄ°è £ÀªÀÄä°èUÉ §AzÀÄ vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ ¥ÁvÉæUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. £À£ÀUÉ stainless person ©gÀÄzÀ£ÀÆß ¥ÀæzÁ¤¹zÀgÀÄ! F ¥ÀæPÁgÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ £ÀªÀÄä GPÀÄÌ «¨sÁUÀ §ºÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉƸÀ ¯ˉÉÆÃPÀPÉÌà PÉÆAqÉƬÄÝvÀÄ. ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR vÀAiÀiÁgÀPÀ PÀA¥É¤AiÉÆAzÀgÉÆqÀ£É £ÁªÀÅ vÀÄPÀÄÌgÀ»vÀ GPÀÄÌ ¥ÁvÉæUÀ¼À ¸ÀUÀlÄ ªÁå¥ÁgÀ vÉÆqÀVzɪÀÅ. DzÀgÉ F PÀA¥É¤AiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ zÀUÀ¯ˉÁâfAiÀÄzÀÄ: vÀÆPÀzÀ°è PÀrªÉÄ, ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÉÆgÀvÉ, PÉÆ£ÉUÉ vÀÆvÁzÀ CxÀªÁ £ÀVκÉÆÃzÀ ¥ÁvÉæUÀ¼À ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀÆqÀ. EªÀ£Éß®è AiÀiÁ¢ ªÀiÁr w½¹zÀgÉ MAzÉÆà GvÀÛgÀªÉà E®è. CxÀªÁ “£ÀªÀÄä UÉÆÃzÁªÀÄÄ ©qÀĪÀ vÀ£ÀPÀ J®èªÀÇ ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà EvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ F «ZÁgÀzÀ°è £ÀªÀÄä ºÉÆuÉUÁjPÉ K£ÀÆ E®è” J£ÀÄߪÀ «±Áé«ÄvÀæ «£Áå¸À. C¤ªÁAiÀÄðªÁV £ÁªÀÅ MAzÀÄ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. D ¸À® §AzÀ CªÀgÀ zÁR¯ˉÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß (£ÀªÀÄä

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


81 DzÉñÀ ¥ÀæPÁgÀªÉà CªÀÅ §A¢zÀÝgÀÆ) wgÀ¸ÀÌj¹zɪÀÅ. MqÀ£É CªÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ vÀÄvÀÄð PÀgÉ §AvÀÄ. ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ PÁUÀzÀ vÀ®¦vÀÄ. ¤Ãw¨ÉÆÃzsÉ ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ. J®èªÀPÀÆÌ £ÀªÀÄäzÀÄ MAzÉà ¥À®è«: »A¢£À £ÀªÀÄä ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ PÉÆgÀvÉ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ªÀĤ߹ £ÀµμÀÖªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ «£Á F ¨sÁAVAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀªÀgÀ®è. D±Áé¸À£É §AvÀÄ, DzÀgÉ FqÉÃjPÉ ºÉÃUÉ? “£ÀªÀÄä ªÉįˉÉ £ÀA©PÉ ElÄÖ £ÉÃgÀªÁV ¨sÁAVAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆr. £ÀµμÀÖªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢¹ G½zÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ MqÀ£É ¥ÁªÀw¸ÀÄvÉÛêɔ JAzÀÄ ºÁ¢ vÉÆÃj¹zɪÀÅ. CªÀjUÉ M¥ÀàzÉ «¢ü EgÀ°®è. D ¨sÁAVAiÀÄ®Æè PÉÆgÀvÉ, PÀ¼À¥É, ªÀAZÀ£É! ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß «¢ü§zÀÞªÁV ªÀiÁr vÀÄPÀÄÌ »rzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀÆvÁzÀ ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁAV ªÀiÁr, ¤ªÀé¼À ªÉÆvÀÛzÀ ¨ÁåAPï qÁæ¥sïÖ ¸ÀªÉÄÃvÀ CªÀjUÉ ªÀgÀ¢ M¦à¹ “§zÀÄQzÉAiÀiÁ §qÀ fêÀªÉÔ JAzÀÄ PÉÊvÉƼÉzÀÄPÉÆAqɪÀÅ. EµμÁÖUÀĪÁUÀ 1955gÀ ¨ÉøÀUÉ gÀeÉ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. D ªÀµμÀðzÀ ªÉÄà wAUÀ½£À°è CT¼À ªÀįˉÉ£ÁrUÉ (ªÀļɣÁrUÉ PÀÆqÀ) ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨sÁjà ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÉÇAzÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è K¥ÀðqÀĪÀÅzÀgÀ°èvÀÄÛ. PÉÆqÀV£À ªÀÄnÖUÉ EAxÀ MAzÀÄ ZÀlĪÀnPÉ CzÉà ªÉÆzÀ°£ÀzÀÄ. ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ «±ÉõμÀ ªÀÄÄvÀĪÀfð ªÀ»¹ EzÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÆß MzÀV¹zÀÝgÀÄ. ªÀįˉÉ£ÁrUÀgÀÄ C¯ˉÉèà D PÀqÉ, ZÀqÁ«£À PÉÆ£ÉAiÀÄ D ªÀÄUÀÄή¯ˉÉè, ¸ÀéUÀð zsÀgÉV½¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E£ÉßãÀÄ F ¥ÀæzÀ±Àð£À vÉÆqÀUÀĪÀ ªÉüÉUÉ PÁtĪÀÅzÀÄ RgÉ JAzÀÄ ªÀA¢ªÀiÁUÀzsÀgÀÄ ¸ÀÄÛwUÉÊzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀ F ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀĽUÉ EqÀ¨ÉÃPÉA§ PÉÆÃjPÉUÉ (C®è, ºÀÄPÀÄA) WÀ£À ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ §A¢vÀÄÛ. EzÉãÉÆà ¸Àj. DzÀgÉ ªÀļÉUÁ®zÀ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ªÀiÁå£ïì PÁA¥ËAr£À JvÀÛgÀzÀ §AiÀÄ°£À°è £ÁªÀÅ ¥ÀŸÀÛPÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄzÁzÀgÉ PÉÆqÀV£À wêÀæ ¤¸ÀUÀð¥ÉæÃ«Ä ªÀĺÁd£ÀvɬÄAzÀ (“¥ÀŸÀÛPÀªÉ? dqÀ dqÀ, ºÀ¸ÀÄgÀ ºÀgÀ«£À° vÉÆgÉAiÀÄ ºÀj«£À° PÀÄqÀĪÀįˉÉUÀ¼ÉÆÃlzÀ° PÁtÄ ¤vÀå ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄ, ¸ÀÄqÀÄ ¤£Àß ¥ÀŸÀÛPÀªÀ” JA§ÄªÀÅ¢ªÀgÀ ¨Á¼À ºÁqÀÄ) £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀÇ zÉÆgÉAiÀÄzÀÄ; CµμÉÖà C®è, ªÀiÁ¯ˉÉà ºÁ¼ÁV ºÉÆÃV “§AiÀÄ®Ä D®AiÀĪÉgÀqÀÆ ¤£ÉÆß¼ÀUÉÔ ¢l JA§ÄzÀÄ zÀÈqsÀªÁ¢ÃvÀÄ, CµμÉÖ. £ÀªÀÄä ±ÀæªÀÄ ¥ÀÇwð ªÀåxÀðªÁ¢ÃvÀÄ JA§ÄzÁV £À£Àß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ C¤ß¹PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ CjPÉ ªÀiÁrzÉ. “£ÀªÀÄä CAUÀr EqÀĪÀÅzÀ£ÀßAvÀÆ M¦à DVzÉ. DzÀÝjAzÀ FUÀ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀÄÝ EµμÉÖà - ºÁ¼ÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ £ÉÆÃr” JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. ¸ÀºÀdªÁV £ÀªÀÄä M®ªÀÅ GPÀÄÌ¥ÁvÉæUÀ¼ÀvÀÛ ªÀiÁ°vÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀUÀlÄ ªÁå¥ÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ vÀAiÀiÁgÀPÀgÉÆA¢UÉ ªÀåªÀºÀj¹ GPÀÄÌ ¥ÁvÉæUÀ¼À ¨sÁAVUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹zɪÀÅ. ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß F ºÉƸÀ ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ªÉÄïˉÉ ºÀÆrzɪÀÅ. ¨É½îAiÀÄ ©½ §tÚ¢AzÀ xÀ¼ÀxÀ½¹ «ÄgÀÄUÀĪÀ £Á£Á £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ CPÀëAiÀÄ ¥ÁvÉæUÀ¼À D ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀĽUÉUÉ «±ÉõμÀ ªÉÄgÀÄUÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ. EAxÀ ªÀĽUÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ C°ègÀ°®è. ¤dPÀÆÌ EzÉÆAzÀÄ zsÀgÉV½zÀ UÀAzsÀªÀð ¯ˉÉÆÃPÀªÉà ¸ÉÊ. DzÀgÉ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀjUÀÆ £À£ÀUÀÆ ¨sÁj vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÀĪÀÅ. MAzÀ£ÉAiÀÄzÁV, £ÀªÀÄä ªÀĽUÉUÉ PÀzÀUÀ¼Éà EgÀ°®è (PÁ® C±ÉÆÃPÀZÀPÀæzÀÄÝ, C±ÉÆÃPÀ£ÀzÀ®è; »ÃUÁV gÁwæ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ?). JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, dr ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ PɸÀgÀÄ gÁr EªÀÅUÀ½AzÁV fUÀuÉ, PÀ¥Éà, UÀAUɺÀļÀÄ, C®èzÉà ªÀÄ¼É ¤AvÁUÀ ªÀļɺÁvÉUÀ¼À zÀAqÀÄ. EªÀÅUÀ¼À CªÁåºÀvÀ DPÀæªÀÄt¢AzÀ ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ ¥ÁgÁzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À gÀPÀëPÀgÁzÀ £ÁªÀÅ ¥ÁgÁUÀĪÀÅzÉAvÀÄ? ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV, zÀl֬ĸÀÄwÛzÀÝ d£ÀwªÀÄÄQ£À°è vÉgÉzÀ CAUÀrAiÀÄ DPÀµμÀðPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ±ÀÄ®ÌgÀ»vÀªÁV ªÀÄAUÀªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? DzÀgÉ D JgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµμÀðUÀ¼Éà DzÀzÀÄÝ ¨ÉÃgÉAiÉÄà MAzÀÄ PÁgÀtPÁÌV – CzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀaªÀjUÉ («zÁå¸ÀaªÀgÀÆ CªÀgÉà DVzÀÝgÀÄ) D ªÀĽUÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ©zÀÝ ªÀPÀæ zÀȶÖAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV. ªÉÆzÀ® ¢£ÀªÉà CªÀgÀÄ RÄzÀÄÝ £À£ÀUÉà UÀzÀjzÀÝgÀÄ, “PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÉƸÉÊn GPÀÄÌ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄvÀgÁA ¸À®èzÀÄ. CzÀÆ ¤ÃªÀÅ, CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, UËgÀªÁ¤évÀgÀÄ, NªÀð ºÀ¯ˉÁÌ ªÁå¥ÁjAiÀÄAvÉ E°è ¤AvÀÄ ºÀ°ÌjAiÀÄĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉãÀÆ M¦àUÉ E®è.” CªÀgÀ ªÀiÁw£À ¸ÀgÀt £À£ÀUÉ ¸Àj J¤ß¸À°®è. DzÀgÉ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


82 zÉÆgÉAiÉÆqÀ£É ¸ÀzÀgÀ ¸ÀA¢ÃvÉÃ? DUÀ £À£ÀVzÀÝ ªÁåªÀºÁjPÀ «ªÉÆÃZÀ£É MAzÉà _ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ D PÀqÉUÉ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ ¨É¼É¸ÀÄwÛzÀÝ PÀÄè¥ÀÛ ªÉüÉUÀ¼À°è Cw vÀÄvÀÄð PÁAiÀÄð¤«ÄvÀÛ C°èAzÀ zÀÆgÀ vÉgÀ½ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ “vÁ¨ÉzÁjPÉAiÀÄ ªÀÄ»ªÉÄAiÀĤAzÀÄ PÀAqÉ” JA§ÄzÁV vÉÆÃr gÁUÀzÀ°è ªÀÄ£ÀzÀĪÀÄä¼ÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃr ºÀj¸ÀÄwÛzÉÝ. ªÁå¥ÁgÀªÉãÉÆà ¨sÀdðjAiÀiÁV £ÀqÉzÀĺÉÆÃAiÀÄÄÛ. DyðPÀªÁV £ÀªÀÄä ¸ÁºÀ¸À ¥ÀÇtð AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĽUÉ ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ (=PÁ¯ˉÉÃfUÉ) ªÀÄgÀ½zÀ §½PÀ MAzÀÄ ¢£À £Á£ÀÄ ªÀÄAwæ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀ£ÀÄß (PÉ. ªÀÄ®è¥Àà) PÁt®Ä ºÉÆÃzÉ. £À£ÀߣÀÄß aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ §®èªÀgÀÄ CªÀgÀÄ; £À£Àß «ZÁgÀ C¥ÁgÀ C©üªÀiÁ£À«zÀÄÝzÀjAzÀ¯ˉÉà RÄzÀÄÝ CªÀgÉà £À£ÀߣÀÄß ªÀÄrPÉÃj PÁ¯ˉÉÃfUÉ D¬ÄÝzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ «µμÀAiÀÄzÀ°è CªÀjUÉ vÀÄA§ «±Áé¸À«vÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀ F ºÉƸÀ ¤®«£À CAvÀgÁxÀðªÀ£ÀÄß CjAiÀįˉÉèÉÃPÀÄ, CzÀPÉÌ ¥ÀævÀåPÀë ¨sÉÃn MAzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÉ. ¸ÀaªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß, £Á£ÀÄ ¤jÃQë¹zÀAvÀ®èzÉÃ, vÀÄA§ ºÀ¸À£ÀÄäTUÀ¼ÁV JA¢£À DwäÃAiÀÄvɬÄAzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÁªÁVAiÉÄà ªÀiÁvÀÄ vÉÆqÀVzÀgÀÄ, “©nÖ PÉ®¸À ªÀiÁrAiÀÄÆ ¨ÉʹPÉƼÀî¨ÉÃPÁ¬ÄvÀ¯ˉÁè JA§ ¤£Àß ¨ÉÃUÀÄ¢ £À£ÀUÉ w½AiÀÄzÀÝ®è. DzÀgÉ PÁ¯ˉÉÃdÄ ªÀÄA¢UÉ ¥ÀŸÀÛPÀ MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤£Àß ¸ÀAWÀ FUÀ ¥ÉÃmÉ ªÀvÀðPÀjUÉ ¹AºÀ¸Àé¥ÀߪÁVzÉ. CªÀgÉ®ègÀÆ MmÁÖV £À£Àß°èUÉ §AzÀÄ F «ZÁgÀ ªÀÄ£À« M¦à¹zÁÝgÉ. ¤£Àß ¸ÉêÉ, GvÁìºÀ ¸Àj. DzÀgÉ «Äw «ÄÃj £ÉUÉvÀ ¨ÉÃqÀ.” “FUÀ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä DeÉÕ?” ¥ÀŸÀÛPÀzÀ CAUÀrAiÀiÁV AiÀiÁªÀ UÁvÀæPÀÆÌ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄ. d£ÀjUÉ UÀæAxÀ¨sÀAqÁgÀUÀ½UÉ M¼ÉîAiÀÄ N¢UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄ. £ÀªÀÄä d£À «zÁåªÀAvÀgÀÆ ¸ÀĸÀA¸ÀÌöÈvÀgÀÆ DUÀ®Ä DªÀ±ÀåªÁUÀĪÀ ¸ÀvÁì»vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄ. PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÀAWÀ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¨ÉÃgÉ E£ÁågÀÄ vÁ£Éà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ?” C°èUÉ £ÀªÀÄä GPÀÄÌ «¨sÁUÀ §gÀSÁ¸ÁÛ¬ÄvÀÄ. N¢UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß vÉgɪÀ ¢±ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðªÀÄUÀßgÁzɪÀÅ. EzÀ£ÀÄß ªÀļÉUÁ® PÀ¼ÉªÀ vÀ£ÀPÀ DgÀA©ü¸ÀĪÀAwgÀ°®è. 1955gÀ ªÀĺÁ¥ÀÇgÀ (ªÉÄøɥÉÖA§gï ±ÁæAiÀÄ) ªÀÄÄVzÀ §½PÀ UÀæAxÀ «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥Àj«ÄvÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è vÉgÉzÀzÁݬÄvÀÄ. DzÀgÉ EvÀÛ PÀqÉ «zÁåyðUÀ½UÁUÀ°Ã CzsÁå¥ÀPÀjUÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÄvÀƺÀ® ªÉƼÉvÀzÀÄÝ £À£Àß C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §gÀ°®è. PÁ¯ˉÉÃf£À°è CvÀÄåvÀÌöȵμÀÖ UÀæAxÁ®AiÀĪÀÇ UÀæAxÀ ¸ÉêÉAiÀÄÆ EzÀÄݪÀÅ. »ÃUÁV PÁ¯ˉÉÃfUÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ NzÀĪÀ zÀĸÁìºÀ¸ÀPÉÌ (!) PÉÊ ºÁPÀÄwÛgÀ°®è. E£ÀÄß HgÀ d£À PÉêÀ® ¥ÀŸÀÛPÀUÀ½UÁV HgÀ ºÉÆgÀV£À F CAUÀrUÉ §AzÁgÉÃ? RArvÀ E®è. »ÃUÁV PÁ¯ˉÉÃf£À UÀæAxÁ®AiÀÄPÀÆÌ PÁ¯ˉÉÃdÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ §ºÀĪÀiÁ£À ¸À«ÄwUÀÆ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV MzÀV¸ÀĪÀ ¸ÀUÀlÄ ªÁå¥ÁgÀªÁV ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä UÀæAxÀ ¸ÉÃªÉ ¤®è¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀzÀ «¢ü ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ C£ÀĪÀwð DUÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ºÉÃUÉ vÁ£Éà AiÀıÀ¹é D¢ÃvÀÄ? ¥Àj¸ÀgÀªÀ£Éßà ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ DyðPÀ vÁætªÁUÀ°Ã ¸ÀAWÀl£Á P˱À®ªÁUÀ°Ã MAzÀƪÀgÉ ªÀµμÀðzÀ £ÀªÀÄä ©qÀĪÉüÉAiÀÄ ©nÖ zÀÄrªÉÄUÁgÀgÀ F «ÄzÀļÀ PÀƹUÉ EgÀ°®è. EzÀÄ ºÁVgÀ°. F ¢±ÉAiÀÄ°è gÀÆqsÀ ªÀiË®åUÀ¼À §ÄqÀ ºÀAzÁr¸ÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAUÀwUÀ¼À D«µμÁÌgÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ £À£ÀUÉ MzÀVzÀ ºÉƸÀ ¯ˉÁ¨sÀ. MAzÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, §ºÀĪÀiÁ£À ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÉƧâgÀ PÀÄgÉ D¸É. ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAUÀzÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð DVzÀÝ £Á£ÀÄ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄÆ DVzÉÝ. “§ÄzÀÞA ±ÀgÀtA UÀZÁÒ«Ä” JAzÀÄ ¸ÀzÁ d¦¸ÀÄwÛzÀÝ F ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀµμÀÄÖ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ vÀAzÀÄPÉÆlÄÖ CªÀ£ÀÄß ¸À«Äw Rjâ¹ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ½UÁV §lªÁqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ D ªÉƧ®UÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ PÉÆÃjzÀgÀÄ. ªÉÆzÀ® ªÀµμÀð C£ÀĨsÀªÀgÁ»vÀå¢AzÀ®Æ zÁQëtå¢AzÀ®Æ F ¸ÀàµμÀÖ vÀ¥ÀÅöà ºÁ¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÉ; PÀæªÀĪÁzÀ ©PÀj aÃn vÀAiÀiÁj¹ CªÀjAzÀ gÀ²Ãw ¥ÀqÉzÀÄ zÀÄqÀÄÝ ¥ÁªÀw¹zÉ. ªÀÄgÀĪÀµμÀðªÀÇ EzÉà ¸À¤ßªÉñÀ ªÀÄgÀÄPÉƽ¹zÁUÀ JZÀÑwÛzÉÝ. CªÀjUÉ £ÉÃgÀªÁV MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÉ, “¸ÀAWÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÀȶ֬ÄAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁå F ªÀ»ªÁn£À°è K£ÀÆ CgÉPÉÆgÉ E®è. KPÉAzÀgÉ ¸ÀAWÀPÉÌ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁzÀ ªÀmÁÖ §gÀÄvÀÛzÉ. gÀ²Ãw ¥ÀæPÁgÀ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁ®Ä ©PÀj DUÀĪÀÅzÀÄ SÁwæ. DzÀgÉ ¤ªÀÄä zÀȶ֬ÄAzÀ EzÀÄ »vÀPÀgÀ C®è. ¥ÀŸÀÛPÀ ªÁå¥ÁjAiÀÄ®èzÀ ¤ÃªÀÅ, RÄzÀÄÝ ¤ÃªÉà ¥ÀæPÀn¸À¢zÀÝ EvÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀAWÀPÉÌ ªÀiÁjgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¯ˉÉPÀÌvÀ¥Á¸ÀuÉ ªÉÃ¼É ¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀĤ¹zÀgÉ CzÀjAzÀ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


83 ¤ªÀÄUÉ PÀ¼ÀAPÀ vÀlÖ¢gÀzÀÄ. ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ°è F ¥Àæ±Éß §AzÀÄzÁzÀgÉ DUÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ ¤ªÀÄUÉ ±Á«ÄïˉÁVzÉÝÃ£É JA§ CxÀð zsÀ餹ÃvÀÄ. DzÀÝjAzÀ F ªÀåªÀºÁgÀ ¨ÉÃqÀ, E°èUÉà PÉÊzÀÄ ªÀiÁqÉÆÃt.” £À£Àß «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ vÀÄA§ ZÉ£ÁßV CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀPÁÌV £À£ÀߣÀÄß ±ÁèX¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß zsÀªÀiÁðxÀð ¸À«ÄwUÉ M¦à¹zÀgÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, ¥ÀŸÀÛPÀ «PÀæAiÀÄzÀ°è vÀ¥ÀÅöà £ÀqÀvÉ. §ºÀĪÀiÁ£À«ÃAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¨sÁµμÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ EgÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀÆj ¸ÀASÉåAiÀÄ°è DAiÀÄÄÝ gÀRA zÀgÀzÀ°è Rjâ¹ vÀgÀ®Ä RÄzÀÄÝ £Á£Éà £ÉgÉ £ÀUÀgÀUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ. ºÉaÑ£À CAUÀrUÁgÀgÀÄ £ÉÃgÀ £ÀqÉAiÀĪÀgÁVzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸À°Ã¸ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ JgÀqÀÄ §®Ä zÉÆqÀØ CAUÀrUÀ¼À°è, £À£ÀUÉ D vÀ£ÀPÀ ¨ÉÃgÉ°èAiÀÄÆ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §A¢gÀ¢zÀÝAxÀ, D«ÄµμÀªÀ£ÀÄß MrØzÀgÀÄ. “¤ÃªÀÅ Erà ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä°èAiÉÄà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw¸ÀÄvÉÛêÉ. EzÀjAzÀ ¤ªÀÄUÉ ¸ËPÀAiÀÄð GAlÄ. ¯ˉÁ¨sÀªÀÇ GAlÄ.” ºÉqÀØ£ÁzÀ £Á£ÀÄ `¤ªÀÄUÉ’ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß `£ÀªÀÄä ¸ÀAWÀPÉÌ’ JAzÀÄ CxÀð«¹, “RArvÀ ªÀiÁqÉÆÃt. DzÀgÉ D ¯ˉÁ¨sÀ K£ÉAzÀÄ ¸ÀàµμÀÖªÁUÀ°” JAzÉ. zÉêÁ¢üzÉêÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀlUÀ¼À CrAiÀįˉÉèà PÀĽwzÀÝ D ±ÀĨsÀæªÀ¸À£ÀzsÁj UÁA¢ü ümÉÆæ C®APÀÈvÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ, “ªÀÄÄ¢ævÀ ¨É¯ˉÉUÀ¼À ªÉÆvÀÛzÀ ªÉÄïˉÉ £ÁªÀÅ ±ÉÃPÀqÀ 20 ¸ÉÆÃr ©qÀÄvÉÛÃªÉ ºÁUÀÆ ¨sÁAVUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÉZÀÑzÀ°è ¤ªÀÄä CAUÀr ¨ÁV°UÉ, ¨ÉÃPÁzÀgÉ, MAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À vÀ£ÀPÀ PÀqÀgÀÆ¥ÀzÀ°è vÀ®¦¸ÀÄvÉÛêÉ. C°èAiÀÄÆ ¨ÉÃqÀªÁzÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÉZÀÑzÀ°è »AzÉ vÀj¹PÉÆAqÀÄ ¤«ÄäAzÀ D ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀeÁªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. C¢üPÀÈvÀ E£Áé¬Äì£À ªÉÄïˉÉ ±ÉÃPÀqÁ 10£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÁt¸ÀÄvÉÛêÉ. G½zÀ ±ÉÃPÀqÁ 10£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ £ÀUÀzÁV gÀ²Ãw AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß PÉüÀzÉà PÉÆqÀÄvÉÛêÉ.” ªÀµμÀðªÉÇAzÀgÀ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ PÀrªÉÄ E®èzÀ ªÁå¥ÁgÀ. PÉêÀ® PÉÊZÀ¼ÀPÀ¢AzÀ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä (EzÀÄ D ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÁzsÁgÀt ªÉÆvÀÛªÉãÀÆ DVgÀ°®è) §gÀĪÀÅzÁzÀgÉ F ¸ÀÄ®¨sÀzÀ G¨sÀAiÀÄ ¯ˉÁ¨sÀªÀiÁUÀð KPÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ? ºÉÆuÉ ºÉÆvÀÛªÀjUÉ®è EAxÀ ZÀAzÀæ£ÀT D«ÄµμÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁV CªÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀÅzÀÄ «gÀ¼ÀªÉãÀ®è. ZÀAzÀæ£ÀTAiÀÄ »AzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁVgÀĪÀ ±ÀÆ¥Àð£ÀTvÀéªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CzÀjAzÀ zÀÆgÀ EgÀĪÀ gÁªÀÄ vÀvÀÛ÷é £ÀªÀÄä°ègÀ° JAzÀÄ ¥Áæyð¸ÀĪÀÅzÉÆAzÉà DdðªÀzÀ ªÀiÁUÀð. £À£ÀUÉ JzÀÄgÁzÀ JgÀqÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £Á£ÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É ªÁ¢¸ÀzÉ ªÀÄgÀÄ£ÀÄrAiÀÄzÉ JzÀÄÝ »AwgÀÄVzÉÝ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, «zÉòà ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À PÀtð bÉÃzÀ£À. F »PÀävÀÄÛ £À£ÀUÉ w½zÀzÀÄÝ DPÀ¹äPÀªÁV. AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀr©rAiÀÄ°è E§âgÀÄ ¸ÀUÀlÄ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ MAzÉà DzÉñÀ £ÀªÀÄä°èAzÀ ºÉÆÃVvÀÄÛ. ¨sÁAVUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ E£Áé¬Ä¸ÀÄUÀ¼À ªÉÆvÀÛzÀ°è vÀÄA§ ªÀåvÁå¸À PÀAqÀħAzÀzÀÝjAzÀ ©r ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À ¨É¯ˉÉ, ªÁå¥Áj ªÀmÁÖ ªÀÄÄAvÁzÀªÉ®èªÀ£ÀÆß PÀÆ®APÀ±ÀªÁV vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr vÁ¼É £ÉÆÃrzɪÀÅ. MAzÉà ¥ÀŸÀÛPÀ, MAzÉà ªÀmÁÖ DzÀgÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ©r ¨É¯ˉÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ. PÀrªÉÄ ¨É¯ˉÉAiÀÄ CAUÀrUÁgÀ¤AzÀ §AzÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ºÉÆ¢PÉAiÀÄ CAa£À°è 20 ²°AUï JAzÀÄ ¨É¯ˉÉ ªÀÄÄ¢ævÀªÁVvÀÄÛ. DvÀ CzÀPÉÌ «¤ªÀÄAiÀÄ zÀgÀ ºÀ£ÉßgÀqÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ 15 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¨É¯ˉÉ «¢ü¹zÀÝ. ºÉZÀÄÑ ¨É¯ˉÉAiÀÄ CAUÀrUÁgÀ¤AzÀ §AzÀ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ºÉÆ¢PÉAiÀÄ F ¨sÁUÀ §®Ä £ÀAiÀĪÁV PÀvÀÛj¸À®àlÄÖ CAvÀzsÁð£ÀªÁVvÀÄÛ; §zÀ®Ä M¼À¥ÀÅlzÀ°è ¥É¤ì°è¤AzÀ 32 ²°AUï JAzÀÄ §gÉAiÀÄ®ànÖvÀÄÛ. F CAUÀrUÁgÀ D ¥ÀŸÀÛPÀPÉÌ «¤ªÀÄAiÀÄ zÀgÀ ºÀvÁÛuÉ ¥ÀæPÁgÀ 20 gÀÆ¥Á¬Ä «¢ü¹zÀÝ. PÀtðbÉâvÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹ ªÁ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrzɪÀÅ. £Á®Ì£ÉAiÀÄzÀÄ, vÀvÀÛ÷é±Á¸ÀÛçzÀ ¢UÀÝAw PÀ°¹zÀ ¥ÁoÀ. F ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃfUÉ ªÀUÀðªÁV §AzÁUÀ UÁ½©Ãr£À ¥Àæ±ÁAvÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ®WÀÄ ¨sÀÆPÀA¥À£ÀªÉà D¬ÄvÀÄ. vÀvÀÛ÷é±Á¸ÀÛçzÀ°è qÁPÉÆÖgÉÃmï ¥ÀqÉ¢zÀÝ ªÀÄvÀÄÛ LªÀvÀÛgÀ C¥ÀgÀ ªÀÄUÀÄή°èzÀÝ F ªÁVä, ¥Á±ÁÑvÀå ºÁUÀÆ ¥ËgÀ¸ÀÛ÷å ¸ÀªÀĸÀÛ zÀ±Àð£ÀUÀ¼À ¸ÁgÀzÀ ªÀÄÆvÀð gÀÆ¥ÀzÀAvÉ C°è «gÁf¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÁoÀªÉÃ, ¥ÀæªÀZÀ£ÀªÉÃ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÁµμÀtªÉÃ, SÁ¸ÀV ¸ÀA¨sÁµμÀuÉAiÉÄà MAzÉÆAzÀgÀ®Æè vÀªÀÄä ¥Àæw¨sɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÀéwÛ¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÀÆgÉUÉÆAqÀgÀÄ. ¥Àæw¢£ÀªÀÇ CªÀgÀÄ PÁ¯ˉÉÃd£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ zÀ±Àð£À«vÀÄÛ £À£ÀߣÀÄß PÀªÀÄðAiÉÆÃV JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ºÉÆUÀ½ ºÀgÀ¹ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀqÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ªÁrPÉ. CzÉà ªÉÃ¼É CªÀgÀ PÉÊUÀ¼ÀÄ vÀAvÁªÉà UÁf£À eÁrUÀ¼À ªÀÄÄZÀѼÀUÀ¼À ªÉÄïˉÉ DqÀÄvÀÛ M¼ÀV£À zÁæQê ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


84 UÉÆÃqÀA© ¥É¥Ààgï «ÄAlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÉÊUÉ §AzÀªÀÅ ¨Á¬ÄUÉ ¸À®è¢zÁݪÉÃ? CªÀÇ ¹éÃlÄUÀ¼ÀÄ! £ÀªÀÄä CAUÀr¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀzÁxÀðªÀÇ ©nÖAiÀiÁV AiÀiÁ ¸ÁåA¥À¯ˉï DV ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÝ®è, ªÀiÁgÁlªÁVAiÉÄà ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ JA§ÄzÀÄ £ÁªÀÅ PÀqÁØAiÀĪÁV, RÄzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ PÀÆqÀ, ¥Á°¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ²¸ÀÄÛ. »ÃUÁV ªÉÆzÀ® PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸À CªÀgÀ JzÀÄgÉà £Á£ÀÄ ©¯ˉï ºÁQ CªÀgÀ ªÀÄÄPÀÛUÁæ¸ÀzÀ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß vÉwÛzÉÝ. DzÀgÉ F zÉÊ£ÀA¢£À ªÀÄzsÀÄgÀ ¦æÃw G®ât¹zÀAvÉ MAzÀÄ ¢£À £ÉÃgÀ CªÀjUÉ ©¯ˉï M¦à¹ ºÀt PÉýzÉ. “K¤zÀÄ?” CªÀgÀ ZÀQvÀ ¥Àæ±Éß. “E¢ÃUÀ vÁ£Éà vÁªÀÅ PÉÆAqÀ ¹éÃlÄUÀ¼À ¨É¯ˉÉ.” ¸ÁåA¥À¯ˉï ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwð¸À°®è. DzÀgÉ ºÉƸÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÆAzÀÄ GzÀ㫹vÀÄ. ¸ÁPÁëvï CªÀgÉà MAzÀÄ ¢ªÀ¸À MAzÀµμÀÄÖ GzÀÎçAxÀUÀ¼À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß D½£À ºÀwÛgÀ ºÉÆj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß JzÀÄgÀÄ Ej¹zÀgÀÄ, “EªÉ®è vÀvÀÛ÷é±Á¸ÀÛçPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CªÀÄÆ®å UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ. PÁ¯ˉÉÃf£À ¥ÀŸÀÛPÀ ¨sÀAqÁgÀPÉÌ ¨ÉÃPÉAzÀÄ £Á£Éà RÄzÀÄÝ ªÉÄʸÀÆj£À°è ¨É¯ˉÉ vÉvÀÄÛ EªÀ£ÀÄß vÀA¢zÉÝãÉ. ºÉÃUÀÆ ¤ÃªÀÅ vÁ£Éà UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ. EªÀ£ÀÄß C°èUÉ ªÀiÁj ªÀiË®åªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ¥ÁªÀw ªÀiÁr.” “¸Àj, ¤ÃªÉà ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄïˉÉ ºÁUÉAiÉÄà DUÀ°, EªÀÅUÀ¼À ¨É¯ˉÉ?” “£Á£ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁr ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢zÉÝãÉ. E£ÀÆßgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁVªÉ. CµμÀÖ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ PÉÆlÖgÉ ¸ÁPÀÄ. EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄR ¨É¯ˉÉ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ, £ÉÆÃr.” “¸Àj, ºÀt ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ªÉÄʸÀÆj£À D CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÆ® E£Áé¬Ä¸ï ªÀÄvÀÄÛ gÀ²Ãw ¨ÉÃPÀ®è?” “CAiÉÆåÃ! CªÉ®è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVªÉ. ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÀÆ E¯ˉÉèà EªÉAiÀÄ®è?” “CrØ E®è, £Á£ÀÄ CªÀjUÉ PÁUÀzÀ §gÉzÀÄ ¢é¥ÀwæUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉƼÀÄîªÉ£ÀÄ. CAUÀr ºÉ¸ÀgÀÄ?” J£ÀÄßvÀÛ GzÀÎçAxÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV `C£ÁªÀgÀt ªÀiÁr’zÁUÀ PÀAqÀzÉÝãÀÄ? `¢ »AzÀÆ’, `mÉʪÀiïì D¥sï EArAiÀiÁ’, `wæªÉÃtÂ’ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀwæPÉUÀ½AzÀ «ªÀıÉðUÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀjAzÀ ªÀÄÄ¥sÀvÁÛV §A¢zÀÝ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀªÀÅ. D ªÉƺÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß Kr¸ÀÄwÛªÉ C¤ß¹vÀÄ. ¸Áé«ÄÃ! £Á£ÀÄ ±ÀAPÀgÀ ¹zÁÞAvÀzÀ°è «ÄAzÀªÀ£À®è, ªÀiÁzsÀézÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨ÉAzÀªÀ£À®è, VÃvÉAiÀÄ wgÀļÀ£ÀÄß wAzÀªÀ£ÀÆ C®è. DzÀgÉ MAzÀÄ CA±ÀªÀAvÀÆ £À£ÀUÉ ¤ZÀѼÀªÁV w½¢zÉ: £À£Àß Erà §zÀÄPÀÄ CRAqÀªÁzÀ ¸ÀéZÀÒ UÀæAxÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤ªÀÄä F zÀUÀ®¨ÁfAiÀÄ°è £À£Àß ¥Á®Ä E®è.” EAUÀÄ wAzÀ ¹AUÀ½ÃPÀzÀAvÉ ªÀÄĸÀÄqÀÄ ¸ÉÆlÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ C°èAzÀ PÀA© QvÀÛgÀÄ, ªÀÄÄAzÉ CAUÀrUÉ PÁ°qÀ°®è. LzÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, PÁ¯ˉÉÃdÄ ²PÀët E¯ˉÁSÉAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ¤zÉÃð±À£À. £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀPÉÌ F ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. D ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä CAUÀr UÀqÀzÁÝV ¨É¼ÉzÀÄ ¸ÀªÀðªÀ¸ÀÄÛ ¨sÀAqÁgÀzÀ (CxÀªÁ EA¢£À d£ÀvÁ §gÀhiÁj£À) ªÁå¦Û CAvÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢vÀÄÛ. £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÇuÁðªÀ¢üAiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ £ËPÀgÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. zÀÆgÀªÁt §A¢vÀÄÛ. ªÀÄrPÉÃjUÉ §AzÀ ¸ÀAzÀ±ÀðPÀgÉ®ègÀÆ PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÀÆgÀrAiÀÄ ¸ÀAWÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĺÁWÀ£ÀvɪÉvÀÛ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸À¥ÀjªÁgÀ £ÀªÀÄä ªÀĽUÉUÉ zÀ±Àð£À«vÀÛgÀÄ. £À£ÉÆßqÀ£É ZÉ£ÁßV ªÀiÁvÁr, DwäÃAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½AzÀ £À£ÀߣÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¹, ªÀÄÄPÀÛªÁV F ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹¹ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ (ªÉÄʸÀÆgÀÄ) ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ PÁ¯ˉÉÃf£À°èAiÀÄÆ F ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¸ÀªÀð¸ÉêÁ¸ÀAWÀ E®èªÉAzÀÄ ºÉÆUÀ½ vÁªÀÇ F ¸ÀªÉÇÃðvÀÌöȵμÀÖ ¸ÀAWÀzÀ M§â UÁæºÀPÀ£ÁVgÀ®Ä vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõμÀ¥ÀqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¸ÁPÀµμÀÄÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÉà RÄzÀÄÝ DAiÀÄÝgÀÄ. £À£Àß «ªÀgÀuÉUÀ½AzÀ G®è¹vÀgÁzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ DAiÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ½UÉ £Á£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ PÀæAiÀÄaÃn §gÉzÀÄ CªÀgÀ PÉÊVvÉÛ. £À£ÀߣÀÄß ºÉÆUÀ¼ÀĪÀ ªÉÃ¼É CªÀjVzÀÝ GvÁìºÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄĪÁUÀ EzÀÝ D¸ÀQÛ ©®è£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ PÁt°®è. vÁªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ½zÀ §½PÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß PÀ½¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ©¯ˉï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¤UÀð«Ä¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ wAUÀ¼ÀÄ wAUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ ¤ªÀÈvÀÛgÁUÀĪÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ CªÀjUÉ £ÁªÀÅ £É£À¦£ÉÆïˉÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¸ÀÄvÀÛ¯ˉÉà EzÉݪÀÅ. DzÀgÉ £À£Àß PÁAiÀÄðzÀ²ðvÀézÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è D ºÀt §A¢gÀ°®è.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


85 `zÉÆqÀتÀgÀ’ ¸ÀtÚvÀ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ `¸ÀtÚªÀgÀ’ zÉÆqÀØvÀ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ¢£À ¢£À JA§AvÉ £À£ÀUÉ MzÀV PÉ®¸ÀPÉÌ CxÀð DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀPÉÌ PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ ¥Áæw¤¢üPÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀÄvÉÛãÉ. PÉÆqÀV£À CªÀÄäwÛAiÀÄ §½ MAzÀÄ PÀÄUÁæªÀÄ. C°èAiÀÄ ±Á¯ˉÉAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÝ M§â §qÀªÀ, ¨ÉÃ£É »rzÀ, ¸ÀtPÀ® ºÀÄqÀÄUÀ gÁªÀÄPÀȵμÀÚ. dr ªÀļÉUÁ®zÀ UÁ½ ªÀļɬÄAzÀ vÉÆAiÀÄÄÝ vÉÆ¥ÉàAiÀiÁV £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀ. vÁ£ÀÄ F vÀ£ÀPÀ ¥Àæw ªÀµμÀð ªÀÄrPÉÃj ¥ÉÃmɬÄAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¤Ãr ¸ÀUÀlÄ zÀgÀzÀ°è MA¢µμÀÄÖ ¯ˉÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄÝ vÀ£Àß ºÀ½îAiÀÄ°è ªÀiÁj £Á®ÄÌ PÁ¸ÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹ NzÀÄwÛzÀÄÝzÁVAiÀÄÆ DzÀgÉ FZÉUÉ SÁ¬Ä¯ˉɬÄAzÁV J®è §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤UÀðwPÀ£ÁVgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ ¤ªÉâ¹zÀ. ¸Á®ªÁV MA¢µμÀÄÖ ªÀiÁ®£ÀÄß £ÁªÀÅ CªÀ¤UÉ MzÀV¹zÁÝzÀgÉ ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ D ºÀtªÀ£ÀÄß SÁwæ ¥ÁªÀw¸ÀĪÀÅzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀ. AiÀiÁªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÆß ºÁPÀzÉ CªÀ¤UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀµμÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä C£ÀĪÀÄw PÉÆmÉÖ. CªÀÅUÀ¼À ¨É¯ˉÉ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß zÁl°®è. ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀÄ ªÁgÀ CªÀ£ÀÄ CzÉà ºÉÆwÛUÉ ºÁdgï. »ÃUÉ ¨É¼ÉzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CªÀ£ÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÉAiÀÄ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ªÀÄÄV¹ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À¯ˉÉèà ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ §AzÀ. D ªÉÃ¼É CªÀ¤UÉ ¨sÁUÁªÀ¢üAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ¯ˉÉèà PÉÆlÄÖ ¸ÀA§¼À ¥ÁªÀw¹zɪÀÅ. CªÀ£À ¤µμÉ× CªÀ£À£ÀÄß gÀQë¹vÀÄ. £Á¥ÉÇÃPÀÄè CAzÀgÉ PÉÆqÀV£À CAqÀªÀiÁ£ï. ªÀļÉUÁ®zÀ°è EzÉÆAzÀÄ ¨sÁjà ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¢éÃ¥À. ªÀÄrPÉÃjUÀÆ £Á¥ÉÇÃQèUÀÆ £ÀqÀÄªÉ PÁªÉÃjAiÀÄ ªÀĺÁ¥ÀÇgÀ. zÉÆÃtÂ, dAUÀ®ÄèUÀ¼À°è EzÀ£ÀÄß zÁn £Á¥ÉÇÃPÀÄè zÀqÀ LzÀ¨ÉÃPÀÄ, CµμÉÖ. C°èAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ˉÉAiÀÄ CzsÁå¥ÀPÀ gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå (F ªÀÈwÛ£ÁªÀÄzÀ »AzÉ §qÀ JA§ «±ÉõμÀt ¸ÀzÁ CzsÁåºÁgÀ), ªÀAiÀĹì£À°è £À£ÀVAvÀ JµμÉÆÖà »jAiÀÄgÀÄ. ¥Àæw D¢vÀåªÁgÀ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀðIÄvÀÄ ¸ÀzÁ ¹zÀÞ ¢éZÀPÀægÀxÀzÀ°è (¸ÉÊPÀ¯ˉï) ºÉÆgÀĪÀµμÀÄÖ ºÉÃgÀ£ÀÄß £À«ÄäAzÀ PÉÆAqÀÄ, MnÖ £Á¥ÉÇÃQèUÉ MAiÀÄÄÝ CªÀgÀ ±Á¯ˉÉAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ¢AzÀ ªÀiÁj CzÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁzÀj ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV gÀƦ¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉêÉUÉ MAzÀÄ ¥ÉÊAiÀÄ£ÀÆß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî°®è. ¸ÀévÀB ¸ÀA¸ÁgÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ¢AzÀ®Æ DyðPÀ ¸ÀAPÀµμÀÖ¢AzÀ®Æ §A¢üvÀgÁVzÀÝ D »jAiÀÄgÀÄ d£ÀvÉUÉ M¦à¹zÀ F ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß §tÂÚ¸À¯ˉÁUÀ° C¼ÉAiÀįˉÁUÀ° £À£ÀUÉ AiÉÆÃUÀåvÉ ¸Á®zÀÄ. ªÁå¥ÁgÀ MAzÀÄ CªÀÄ®Ä. vÀvÁæ¦ UËgÀªÀ¸ÉêÉAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀ PÉëÃvÀæ £ÉÃgÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¹ÜwUÉ GvÁÛgÀuÉUÉƽ¸ÀĪÀ CªÀÄÈvÀ¥Á£À. EzÀgÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°è ¤AvÀªÀ¤UÉ ¢£À ¢£À ºÉƸÀ ºÀ¸ÀÄgÀ£ÀÄß CgÀ¹ ¸ÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀÆä®PÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÉƧ®UÀÄ KjzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ gÀ¸Á£ÀAzÀ MzÀUÀÄvÀÛ¯ˉÉà EgÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ¤UÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõμÀªÁzÀgÀÆ F §UÉAiÀÄzÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ £Á£ÀÄ ºÀÄZÀÄÑ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ £ÁUÁ¯ˉÉÆÃl¢AzÀ zËqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀºÀdªÁV ªÀiÁgÁl ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¥ÀÇgÉÊPÉ, §AzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß NgÀtªÁV ClÖ½UÉUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæªÁV ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄnAiÀiÁV Ej¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¯ˉÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ ¢£ÀªÉà ZÀÄPÀÛUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀĪÉà ªÀÄÄAvÁzÀ CvÀåAvÀ DªÀ±ÀåPÀ ºÁUÀÆ dgÀÆgÀÄ, DzÀgÉ §®Ä ©rZÀ®Ä §r¸ÀĪÀAxÀ, PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ »AzÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁºÀ¸ÀzÀ CAwªÀÄ AiÀıÀ¹ìUÉ CzÀgÀ CzsÉÆÃgÀZÀ£É (infrastructure) Cw¨sÀzÀæªÁV EgÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¥ÀæxÀªÀiÁªÀ±ÀåPÀvÉ JA§ÄzÀÄ ¹zÁÞAvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ £À£ÀߣÀÄß ¸Àà²ð¹vÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß £É®PÉÌ E½¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ JAzÀÆ £À£ÀßzÀ®è. F ©üÃPÀgÀ PÉÆgÀPÀ®£ÀÄß ¸ÀéAiÀÄA ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ vÀÄA© £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀPÉÌ GQÌ£À £É®UÀlÖ£ÀÄß MzÀV¹zÀªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVà «ÄvÀægÁzÀ d£ÁzÀð£À ¨Á½UÀgÀÄ. PÉ®¸ÀªÉ®è CªÀgÀzÀÄ. ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ £À£ÀßzÀÄ JAzÀÄ £Á¤°è §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨sÁªÀÅPÀvɬÄAzÀ C®è, G¥ÀZÁgÀPÁÌVAiÀÄÆ C®è (ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃr: CzsÁåAiÀÄ 28).

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


86 gÁªÀÄPÀȵμÀÚ, gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå, ¨Á½UÀgÀAxÀªÀgÉà £É®zÀ ¸ÁgÀ. EAxÀ §ºÀĪÀÄA¢AiÀÄ MqÀ£Ál ¤gÀAvÀgÀªÁV D ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ MzÀVzÀÝjAzÀ¯ˉÉà £Á£ÀÄ JAzÀÆ »AUÀzÀ ºÀĪÀÄä¹ì¤AzÀ zÀtªÀjAiÀÄzÉà zÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ: PÁAiÀÄðªÀÄÄR, ªÀgÀ¢ªÀÄÄR. ªÀåªÀºÁgÀzÀ GzÉÝñÀ ¹¢ÞUÉÆøÀÌgÀ ¥ÀævÀåPÀëªÁV £ÁªÀÅ K£À£ÀÄß J¸ÀUÀĪɪÉÇà CzÉà PÁAiÀÄð. EzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß, £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ £Àqɹ DzÀ ªÉÄïˉÉ £ÁªÀÅ ±ÉÃRj¹, ¸ÀA¸ÀÌj¹ §gÉzÀÄ zÀ¥sÀÛj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀĸÀÛ zÁR¯ˉÉUÀ¼ÀÆ F ªÀåªÀºÁgÀzÀ ªÀgÀ¢. ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ¥ÀævÀåPÀë ªÁå¥ÁgÀ CzÀgÀ PÁAiÀÄðªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ©A©¹zÀgÉ gÀ²Ãw ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ¯ˉÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅ ªÀgÀ¢ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ¥Àæw©A©¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV E°èAiÀÄzÀÄ ©A§ - ¥Àæw©A§ ¸ÀA§AzsÀ. zÀvÀÛ ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ©A§, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¥Àæw©A§ JA§ÄzÀgÀ ¤zsÀðgÀuÉ £ÁªÀÅ K£À£ÀÄß CgÀ¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. ªÀgÀ¢AiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁzÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀÄ (ªÀgÀ¢) ©A§ªÀÇ DzÀÝjAzÀ PÁAiÀÄð ¥Àæw©A§ªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. PÁAiÀÄð ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ÄzÀgÀvÀÛ UÀªÀÄ£À ºÀj¹zÁUÀ EzÀÄ ©A§, DzÀÝjAzÀ ªÀgÀ¢ ¥Àæw©A§ J¤¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ ¥Àj±ÀÄzÀÞ«zÁÝUÀ GzÉÝñÀ ¹¢Þ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀgÀ°è L§Ä vÀ¯ˉÉzÉÆÃjzÀgÉ CzÀÄ E£ÉÆßAzÀPÀÆÌ vÁUÀĪÀÅzÀÄ E°èAiÀÄ ¸ÀAiÀiÁ«Äà CªÀ½UÀ¼À C«£Á ¸ÀA§AzsÀzÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRå ®PÀët. ¹zÁÞAvÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è EzÀÄ ¸Àj. DzÀgÉ gÀAUÀPÉÌ E½ªÀ ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ PÉ®ªÀÅ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÁzÀAxÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ E°è ¥Àæ¸ÁÛ«¸ÀĪɣÀÄ. ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀªÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¼ÉzÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ PÁAiÉÄÝUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV gÀavÀªÁzÀ ¸ÀAWÀzÀ G¥À¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À jÃvÁå PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ M¦à gÀAUÀPÉÌ zÀĪÀÄÄQzÀ £ÁªÀÅ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥Á°¸À¨ÉÃPÁVzÀÝ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå ¤AiÀĪÀÄUÀ½ªÀÅ: ªÁå¥ÁgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è UÁæºÀPÀgÀPÀëuÉAiÉÆAzÀ£Éßà ºÉUÀÄÎjAiÀiÁV Ej¹ zÀÄrAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÉÆqÀ£É ¥ÉÊ¥ÉÇÃn £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÝ®è. £ÀªÀÄä ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀ»ªÁl£ÀÆß ¸ÀªÀÄyð¸ÀĪÀAxÀ zÁR¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀPÁgÀ E¯ˉÁSÉ «¢ü¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è §gÉzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ¨ÉÃPÉAzÀgÉ DUÀ Që¥Àæ vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ EqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E°èAiÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÆ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ PÀÆ®APÀ±À vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ M¼À¥ÀlÄÖ CzÀgÀ ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÉ EªÀ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ ¹Ã«ÄvÀ PÁ¯ˉÁªÀPÁ±À, ¹Ã«ÄvÀ d£À§® (J®ègÀÆ ©nÖ zÀÄrªÉÄUÁgÀgÉÃ; £ÀªÀÄUÉ gÀAUÀzÀ°è PÀÄtÂAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ®©ü¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõμÀ £ÉÃ¥ÀxÀå PÁAiÀÄð¢AzÀ MzÀUÀÄwÛgÀ°®è – ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀºÀd z˧ð®å J¤ß ¨ÉÃPÁzÀgÉ) EzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ°è ¸ÀºÀdªÁV PÁAiÀÄð ªÀgÀ¢ ªÀÄÄRUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀıÀÄæw ¸ÀªÀÄUÀw K¥ÀðqÀ°®è. PÀ¤µμÁתÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ ¥ÀÇgÉʹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. CAzÀgÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ©¯ˉï ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ £ÀUÀzÀÄ CxÀªÁ ¸Á® PÉÆqÀÄPÉƼÀÄ ªÀåªÀºÁgÀPÀÆÌ ¯ˉÉPÀÌ EqÀĪÀÅzÀÄ, ¢£À ¢£À £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¯ˉÉPÀÌ ªÀiÁr CAzÀA¢£À ªÀ»ªÁn£ÉÆqÀ£É vÁ¼É £ÉÆÃr ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ – EµμÀÖ£ÀÄß JZÀÑjPɬÄAzÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ©Ã¸ÀĪÀ zÉÆuÉÚ¬ÄAzÀ ¥ÁgÁV ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄwÛzɪÀÅ. ªÁå¥ÁgÀzÀ ©Ã¸ÀÄ ©gÀĸÀÄUÀ½AzÁV D¢vÀåªÁgÀ PÀÆqÀ gÀeÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. EvÀÛ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ dgÀUÀ¯ˉÉà E®è. zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀßAvÀÆ vÉÆqÀVAiÉÄà EgÀ°®è. eÉÆvÉUÉ £Á£ÀÄ J£ï¹¹ C¢üPÁjAiÀÄÆ DVzÉÝ. zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è JgÀqÀÄ §UÉUÀ½ªÉ JA§ÄzÁV ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À E£ï¸ÉàPÀÖgï J£ï.n C¥ÀàAiÀÄå ºÉýzÀÝgÀÄ. MAzÀ£ÉAiÀÄ §UÉAiÀÄzÀÝgÀ°è ªÀ¸ÀÄÛªÁgÀÄ ¥ÀÅlUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥Àæw¢£ÀªÀÇ §AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F ¥ÀÅlUÀ½UÉ §gÁ¬Ä¹ ¤ªÀé¼À ¸ÀASÉå Që¥Àæ vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¸ÀASÉå D ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÁ¸ÀÛ«PÀ ¸ÀASÉå eÉÆvÉ vÁ¼É DUÀ¨ÉÃPÀÄ. EAxÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀæ«ÄÃPÀÈvÀ ¥Àæw©A§. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢UÀÆ MqÀ£É ¥Àj²Ã®£ÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ zÁR¯ˉÉUÀ¼ÀÄ EzÉÝà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀAWÀzÀ°è ®¥ÀmÁ¬Ä¹PÉ §®Ä PÀµμÀÖ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ F ªÀ¸ÀÄÛ-¥ÀÅl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ ¸ÀAWÀzÀ »vÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ PÁ¢qÀĪÀ ¥ÀrAiÀļÀ (¨ÁV®Ä PÁAiÀÄĪÁvÀ). JgÀqÀ£ÉAiÀÄ §UÉAiÀÄzÀgÀ°è ¢£À ¢£À

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


87 ªÀiÁgÁlPÁÌV vÀj¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl ¨É¯ˉÉAiÀÄ£ÀÆß (C¸À®Ä ¨É¯ˉÉAiÀÄ£Àß®è) DAiÀiÁ ¢ªÀ¸À £ÀqÉzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiË®åªÀ£ÀÆß AiÀÄÄPÀÛ PÁ®ªÀÄÄUÀ¼À°è §gÁ¬Ä¸ÀÄvÀÛ ¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. D ªÀiÁgÁlªÀiË®å-¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¢£ÁAvÀåzÀ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀASÉå F UÀ½UÉ C°è zÁ¸ÁÛ¤£À°ègÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À MlÄÖ ªÀiÁgÁl ¨É¯ˉÉUÉ ¸ÀªÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ ±ÀÄzÀÞ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀzÀÄÝ JA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀ E®è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÉÆà C£ÀÄPÀÆ® ¹AzsÀÄ. K£ÀÆ E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀQÌAxÀ ¯ˉÉøÀÄ, CµμÉÖ. ªÀ¸ÀÄÛ-¥ÀÅl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV EqÀ®Ä UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÀ ºÁUÀÆ vÀ¥Á¸ÀuÉUÁgÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀmÁ®ªÉÄäà ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÁlªÀiË®å-¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä EAxÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ E®è¢zÀÝgÀÆ PÉêÀ® MAzÉgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À¯ˉÉèà E°èAiÀÄ C¸ÀºÀdvÉ ºÁUÀÆ ¤µμÀàçAiÉÆÃdPÀvÉ EzÀgÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä £ÀA©PÉAiÀÄ£Éßà PÉr¹©qÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ »rzÀ ºÁ¢ K£ÀÄ? G¨sÀAiÀÄ vÉÆAzÀgÉUÀ½AzÀ®Æ zÀÆgÀªÁzÀzÀÄÝ: AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÆß DgÀA©ü¸À¯ˉÉà E®è! £ÀªÀÄä ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤µμÀÄ×gÀ ²¸ÉÛà ¤dªÁzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÉAzÀÄ zsÉÊAiÀÄð vÀ¼ÉzÀÄ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zɪÀÅ. ªÉÆzÀ® ªÀµμÀðzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä J£ï.n C¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÉà §AzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ªÀÄÄRå PÁgÀtgÁzÀ F ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°èAiÉÄà £ÁªÀÅ ¯ˉÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÉݪÀÅ. «zÁåªÀAvÀgÀÄ ¤¸ÀàöȺÀvɬÄAzÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ F ¸ÀAWÀ ªÀiÁzÀj ¸ÀA¸ÉÜ DUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ EªÀgÀ D¸É. £ÀªÀÄä C¥Àæ§ÄzÀÞ ¯ˉÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ K¥Àðr¸À®Ä EªÀgÀAxÀ C£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÁPÀµμÀÄÖ PÁ® ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. UÀtÂvÀ «zÁåyðAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ªÁtÂdåzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À UÉÆAqÁgÀtåzÀ°è CªÉµμÉÆÖà M¼ÀzÁjUÀ¼À£ÀÄß DUÁUÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ, DzÀgÉ J°èAiÀÄÆ ©rUÁ¸ÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁ®Ä ¥ÉÇïˉÁUÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹, ªÀÄÄAzÀPÉÌ £ÉUÉAiÀÄÄvÀÛ ¢£À ¢£À vÀPÀÌrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀAvÀÄ°¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¯ˉÉPÀÌ £ÀªÀÄÆzÀÄ «zsÁ£À, CzɵμÉÖà DªÀ±Àå ºÁUÀÆ ªÉÊeÁÕ¤PÀ JA§ÄzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ DVzÀÝgÀÆ, JAzÀÆ »r¸À°®è. »ÃUÉ £Á£ÀÄ «ºÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ¤gÀAPÀıÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CAPÀıÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CzÀÆ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ D¸ÀQÛ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ¨ÉgÉwgÀĪÀ°è, JµμÀÄÖ PÀµμÀÖ JA§ÄzÀÄ F §UÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è PÉÊ Dr¹zÀªÀjUÉ J®èjUÀÆ w½zÉà EgÀĪÀÅzÀÄ. E£Éì÷àPÀÖgï C¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ `vÀªÀĸÉÆêÀiÁ eÉÆåÃwUÀðªÀÄAiÀÄ’ JA§ GQÛAiÀÄ°è CZÀ® £ÀA©PÉ EzÀݪÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥ÀævÀåPÀë ¸Á¢ü¹ ¯ˉÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹zÀgÀÄ. ªÁå¥ÁgÀgÀAUÀzÀ°è, UÁæºÀPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀqɹzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ÀªÁqÀªÉAzÉà CAPÉ CA±ÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÀgÀÄ. `¸ÀºÀ£ÁªÀªÀvÀÄ’ JA§ £ÀªÀÄä zsÉåÃAiÀĪÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Á¢ü¹zÉݪÀÅ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ MA¢µμÀÄÖ ªÀåªÀºÁgÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ RÄzÁÝV ¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ. “¤¸ÁéxÀð ºÁUÀÆ GvÁì»Ã PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ JAxÀ «dAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§®ègÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß £Á¤°è ¥ÀævÀåPÀë PÀArzÉÝãÉ. DzÀgÉ EzÉÆAzÀÄ ±Á±ÀévÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV C©üªÀ¢üð¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ FVAzÀ¯ˉÉà EzÀ£ÀÄß ¸ÀĨsÀzÀæ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄïˉÉ £É¯ˉÉUÉƽ¸À¯ˉÉèÉÃPÀÄ. ««zsÀ ¯ˉÉPÀÌ ¥ÀŸÀÛPÀ ºÁUÀÆ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀPÁgÀ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ EqÀĪÀ ¢±ÉAiÀÄ°è DzÀå ®PÀë÷å ºÀj¸À¯ˉÉèÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ ¸ÀévÀB ¤ªÀÄä ZÁjvÀæ÷åPÉÌ PÀÆqÀ PÀ¼ÀAPÀ vÀlÄÖªÀ C¥ÁAiÀÄ GAlÄ. »ÃUÉ ºÉüÀĪÁUÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀĪÀ¯ˉÉè®è ªÀåªÀºÁgÀ vÀAvÁ£Éà ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ ¨sÀæªÉÄ K£ÀÆ £À£ÀV®è. DzÀgÉ ¤ªÀÄä »vÀ zÀȶ֬ÄAzÀ EzÀÄ wÃgÀ CªÀ±Àå. EzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀgÀ «ZÁgÀ ¤ÃªÉà AiÉÆÃa¹ ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÀÄ.” CAzÀÄ KPÀPÁ®zÀ°è £Á®ÄÌ £ÁªÉUÀ¼À°è £À£Àß ¥ÀæAiÀiÁt - ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£À, J£ï¹¹, ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁgÀ; DzÀ±Àð - ¥ÀArvÀ ªÀÄzÀ£À ªÉÆúÀ£À ªÀiÁ¼À«ÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®UÀAUÁzsÀgÀ w®PÀ. MAzÀÄ «µμÀAiÀĪÀAvÀÆ D ªÉüÉUÉ ¸ÀàµμÀÖªÁV £À£ÀUÉ CxÀðªÁVvÀÄÛ: £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV EqÀ®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ PÁ¯ˉÁªÀPÁ±À, vÁ¼Éä, C£ÀĨsÀªÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ £ÀªÀÄUÉ EgÀ°®è, JAzÀÆ CªÀÅ MzÀUÀÄvÀÛ®Æ EgÀ°®è. C£ÀĨsÀ«AiÀiÁzÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£À£ÀÄß £ÉëĸÉÆÃt JAzÀgÉ DyðPÀªÁV £ÀªÀÄUÉ ¸ÁPÀµμÀÄÖ vÁæt EgÀ°®è. ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁ EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ £ÀªÀÄUÉ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


88 K£ÀÆ ®©ü¹gÀ°®è. DzÀÝjAzÀ £ÁªÉÃ, ªÁå¥ÁgÀ JAzÀÆ »£ÀßqÉAiÀÄzÀAvÉ, ¸Àé¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¥Àj¢üAiÉƼÀUÉ ¯ˉÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À G¸ÀÄÛªÁj PÀÆqÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÀÛ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÉÆAzÉà vÁvÁÌ°PÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¥ÀjºÁgÀ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. £ÀªÀÄä C£ÀÄPÀÆ®vÉ – C£À£ÀÄPÀÆ®vÉ MAzÀ£ÀÆß PÉüÀzÉ ¨sÀÆ«Ä GgÀĽvÀÄ, IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwð¹zÀĪÀÅ. ºÀ¼É «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¤UÀð«Ä¹zÀgÀÄ. ºÉƸÀ ºÀÄgÀÄ¥ÀÅUÀ¼ÀÄ C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è DUÀ«Ä¹zÀĪÀÅ. £ÀªÀÄUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµμÀð ¥ÁæAiÀÄ DVAiÉÄà ºÉÆìÄvÀÄ (1957). D ªÉüÉUÉ PÉÆqÀUÀÄ gÁdå CT® PÀ£ÁðlPÀzÀ°è «°Ã£ÀUÉÆArzÀÄÝzÀjAzÀ PÉÆqÀV£À ¥ÀæeÁ ¸ÀPÁðgÀ §gÀSÁ¸ÁÛVvÀÄÛ. EvÀÛ UÁæºÀPÀjAzÀ GPÀÄÌ ¥ÁvÉæUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ GPÀÄÌwÛvÀÄÛ. MªÉÄä gÀÄa £ÉÆÃrzÀ CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀÅUÀ½UÁV £ÀªÀÄä°èUÉ §AzÁUÀ ºÀvÁ±ÀgÁV ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C¯ˉÉÆèÃ? FUÀ GQÌ£À zÀgÀ ¨É½îAiÀÄ zÀgÀPÉÌ fV¢vÀÄÛ; ¸ËzÁ«Ä¤AiÀÄ PÀëtÂPÀ «ÄAa¤AzÀ GzÀ㫹zÀ ¤ªÁðvÀzÀ°è ªÁAiÀÄÄ CtÄUÀ¼ÀÄ C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÀAWÀnÖ¸ÀĪÀAvÉ. ¥Àæw ªÀµμÀðzÀ ¯ˉÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è PÁt¸ÀÄwÛzÀÝ C¨sÀåAvÀgÀUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ £À£ÀߣÀÄß £ÉÃgÀ ¸ÉgɪÀÄ£ÉUÉ gÀªÁ¤¸À®Ä ¸ÁPÁUÀĪÀµμÀÄÖ »jUÁvÀæzÀ°èzÀÄݪÀÅ. »A¢£À «zÁåyð «ÄvÀægÀÄ NzÀÄ ªÀÄÄV¹ PÁ¯ˉÉÃdÄ ©lÄÖºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ºÉƸÀ§gÀÄ ¹UÀ°®è. ¨Á½UÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ E§âgÉà `ºÀ¼É C¥ÀgÁ¢ü’UÀ¼ÁV G½zÀªÀgÀÄ. CZÀÄåvÀ£ï ¦¼ÉîAiÀĪÀgÀ ªÉÄïˉÉ gÁdQÃAiÀÄ zÉÆõμÁgÉÆÃ¥ÀuÉ ªÀiÁr »AzÀPÉÌ PÀ½¸À¯ˉÁVvÀÄÛ (CzsÁåAiÀÄ 27 £ÉÆÃr). ºÉƸÀvÁV §AzÀªÀgÀÄ? DzÀgÉ ¸ÀAWÀ £ÀªÀÄä ¥ÀÇuÁðªÀ¢üAiÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ®Æ vÀÈ¦Û vÀ¼ÉªÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è. EªÉ®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÆß C£ÀÄ®Që¹, ºÉƸÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ, JgÀqÀÄ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¼ÉzÉ: MAzÀÄ, GPÀÄÌ «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÁgÀA©ü¹ ¸ÀzÁ ¹Û«ÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ EgÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. JgÀqÀÄ, ¥ÀÇuÁðªÀ¢üAiÀÄ M§â UÀĪÀiÁ¸ÀÛ-ªÀÄvÀÄÛ-ªÀiÁgÁlUÁgÀ£À£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀÅzÀÄ. F ªÉÆzÀ®Ä G¯ˉÉèÃT¹zÀÝ C¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ F ªÉüÉUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀºÀPÁjà ²PÀët±Á¯ˉÉAiÀÄ°è M§â ²PÀëPÀgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ²¥sÁgÀ¹£À ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ ²µμÀå£Éà DVzÀÝ M§â C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÁV £ÉëĹPÉÆAqɪÀÅ. CvÀåAvÀ ±ÀĨsÀæ ZÁjvÀæ÷åªÀAvÀ¤ÃvÀ, PÁAiÀÄð¤µμÀפÃvÀ, ²¸ÀÄÛUÁgÀ¤ÃvÀ J£ÀÄߪÀ «ZÁgÀzÀ°è CªÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÇtð ¨sÀgÀªÀ¸É zÉÆgÉwvÀÄÛ. E°èAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ ºÉÃVvÀÄÛ? ºÀ®ªÀÅ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ £Áå¸ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ zÁR¯ˉÉ AiÀiÁ EqÀÄUÀAlÄ E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä £ÁªÀÅ CªÀ¤UÉ £ÉÃgÀªÁV M¦à¸ÀĪÀªÀjzÉݪÀÅ – «±Áé¸ÁºÀðvÉ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, IÄdÄvÀé, DdðªÀ JA©ªÉà ªÀÄÄAvÁzÀ CªÀÄÆvÀð (C¸ÀàµμÀÖªÀÇ C¤ß¨ÉÃPÁzÀgÉ) UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£À°è ¤jÃQë¹zÉݪÀÅ. £Á£ÀÆ CªÀ£ÉÆqÀ£É ¸ÀªÀĨsÀÄd£ÁV F »A¢£ÀAvÉAiÉÄÃ, zÀÄrzÀÄ ªÁå¥ÁgÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀªÀ¤zÉÝ. ¨Á½UÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÝ PÉ®ªÀÅ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÉÃªÉ PÀÆqÀ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. EvÀÛ £ÀªÀÄä ºÉƸÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ¤UÉ ¸ÀܽÃAiÀĪÁV J°èAiÀÄÆ zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀÝ DyðPÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉݪÀÅ. ¨ÉÆãÀ¸ï, ªÉÃ¼É «ÄÃjzÀ zÀÄrªÉÄUÉ C¢üPÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É, ¸Á® gÀÆ¥ÀzÀ°è CªÀ¤UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ EªÉà ªÀÄÄAvÁzÀ jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÁVAiÉÄà w½zÀÄ MzÀV¹zÉݪÀÅ. CªÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆöAiÀiÁV ¥ÀÇt𠤵μÉ׬ÄAzÀ F ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ, ¸ÀAWÀzÀ DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß E£ÀßµμÀÄÖ ¸À¥sÀ®UÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä WÀ£À GzÉÝñÀ. DzÀgÉ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ GgÀĽzÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀAUÀw ¸ÀàµμÀÖªÁ¬ÄvÀÄ: £ÀªÀÄä UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£À M®ªÀÅ EzÀÄÝzÀÄ `C¢üPÀ ¸ÀA§¼À, eÁ¹Û ¸ÀªÀ®vÀÄÛ, PÀrªÉÄ PÉ®¸À’zÀ PÀqÉUÉ. vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¨ÉÃUÀ ºÉÆÃV EzÁÝUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà UÉÆtUÀĪÀÅzÀÄ EªÀ£À ¤Ãw D¬ÄvÀÄ. PÀqÀªÁV EªÀ£ÀÄ PÉÆAqÀ GPÀÄÌ ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀzÁV ºÉÆgÀUÉ ªÀiÁj ZÀ¯ˉÁªÀuÉUÉ zÀÄqÀÄØ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ JA§ÄzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. Cw ºÉZÀÄÑ PÉ®¸À EzÀÝ ¢£ÀªÉà EªÀ£ÀÄ UÉÊgÀĺÁdgï. ¥Àæw¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÁ¼É ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÉÄà EgÀÄwÛgÀ°®è. MAzÉÆà ºÉZÀÄÑ, E®èªÉà PÀrªÉÄ. ºÉZÀÄÑ ºÀt EzÀÝgÉ ©¯ˉï §gÉAiÀÄzÉà ªÁå¥ÁgÀ £ÀqÉ¢zÉ JAzÀÆ PÀrªÉÄ EzÀÝgÉ ºÀt ¸ÉÆÃjºÉÆÃVzÉ JAzÀÆ ªÉÆzÀ°UÉ ºÉƼɪÀ PÁgÀt. UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£À PÀĺÀPÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì EAxÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÈvÀPÀªÁV ¤«Äð¹ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉøÀÄÛ ©Ã½¸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÀA¨sÁªÀå K£ÀÆ C®è. ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀÅl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ E®èzÀ (ªÁ¸ÀÛªÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ E®èzÀ) £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀºÀzÀ ¨É¯ˉÉ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


89 ¨Á¼ÀĪÀ ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß FvÀ £ÉÃgÀ ®¥ÀmÁ¬Ä¹zÀgÉ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½ªÀ §UÉAiÉÄà EgÀ°®è – PÀzÀ½ªÀ£ÀzÉƼÀÄ ªÀÄzÁÝ£É ºÉÆPÀÌAxÀ ¥Àj¹Üw. ¤zÁæ£Á±À K£ÉAzÉà UÉÆwÛgÀ¢zÀÝ £À£ÀUÉ FUÀ CzÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ PÀlĪÁV DUÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. £À£Àß PÉ®¸À K£ÁzÀgÀÆ PÀrªÉÄ D¬ÄvÉÃ? PÉ®¸À eÁ¹Û, aAvÉ ºÉZÀÄÑ, zÀÄUÀÄqÀ zÀĪÀiÁä£À ¢£À ¢£À KjPÉ. J°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ? ªÀiÁ°ÃPÀ PÉ®¸ÀzÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀUÀÄgÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀ£ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ¤UÉ w½AiÀÄzÀAvÉ D ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ºÉƸÀ MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÉÆßqÀ£É vÀA¢gÀÄvÁÛ£É. »ÃUÁV ¥ÀgÀzÀ¤UÉ FUÀ ªÉÆzÀ°£À PÉ®¸ÀzÀ eÉÆvÉUÉ F ¸ÀªÀĸÁå ¥ÀjºÁgÀzÀ aAvÉAiÀÄÆ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¥ÁQð£Àì£ÀߣÀ F ¸ÀÆvÀæzÀ ¥ÀævÀåPÁë£ÀéAiÀÄ £À£Àß ªÉÄïˉÉAiÉÄà DUÀvÉÆqÀVzÁUÀ ¸ÀºÀdªÁV £Á£ÀÄ ±Á±ÀévÀ ¥ÀjºÁgÁ£ÉéõμÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀªÀt¹zÉ. d§gÀzÀ¸ÀÄÛ, C£ÀÄ£ÀAiÀÄ«£ÀAiÀÄ, ¤Ãw¨ÉÆÃzsÀ£É AiÀiÁªÀÅzÀÆ EªÀ£À£ÀÄß ¸Àj ºÁ¢UÉ vÀgÀ°®è. ¸ÀévÀB EªÀ£À UÀÄgÀÄUÀ¼À£Éßà ¤A¢¸ÀĪÀ zÁµμÀÖ÷åð EªÀ£ÀzÁÝVvÀÄÛ. FVÃUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ºÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ, JzÀÄgÁqÀĪÀÅzÀÄ, VgÁQUÀ¼ÉÆqÀ£É C¸ÀqÉجÄAzÀ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, «£ÁPÁgÀt UÉÊgÀĺÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ J®èªÀÇ ºÉZÁÑzÀĪÀÅ. EªÀ£À£ÀÄß ªÀeÁUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉÆAzÉà ±Á±ÀévÀ ¥ÀjºÁgÀ JAzÀÄ ¨sÁ«¹ AiÀÄÄPÀÛ ªÀÄĺÀÆvÀðPÁÌV ºÉÆAZÀĺÁPÀÄwÛzÉÝ. F ¥ÉÇ°¸ï - PÀ¼Àî ªÀåªÀºÁgÀ £À£ÀUÉ vÀÄA§ ¸ÀAPÀlªÀ£ÀÆß PÉèñÀªÀ£ÀÆß GAlĪÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ «¢ü EgÀ°®è. MAzÀÄ C¥ÀgÁºÀß. vÀgÀUÀw ¥ÁoÀ ªÀÄÄV¹zÀ §½UÉ JA¢£ÀAvÉ ¸ÀAWÀPÉÌ §AzÀÄ UÀ¯ˉÁèzÀ°è PÀĽvÉ. VgÁQUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀĪÀiÁ¸ÀÛ UÉÆtUÀÄvÀÛ CªÀjUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ. £Á£ÀÄ ©¯ˉï §gÉzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. »ÃUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ M§â «zÁåyð §AzÀÄ, “¸Àgï! £Á£ÀÄ E¢ÃUÀ vÁ£Éà PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ F Qè¥Ààgï ¥É£ï §zÀ®Ä ºÉZÀÄÑ PÀæAiÀÄzÀ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ¥É£ï ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ CzÀ£ÀÆß CzÀgÀ ©®è£ÀÆß £À£ÀUÉ PÉÆlÖ. ©°è£À ªÉÄïˉÉ ¥É¤ß£À ¨É¯ˉÉ gÀÆ 4.50£ÀÄß UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà §gÉ¢zÀÝ. CzÀgÀ ¢é¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÀºÀdªÁV vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è PÀAqÀzÉÝãÀÄ? D EAUÁ® ¥ÀæwAiÀÄ°è ¸ÀàµμÀÖªÁV EzÀÝzÀÄÝ `¹éÃmïì 0-25.’ ªÀÄÆ®©®è£ÀÆß ¢é¥ÀæwAiÀÄ£ÀÆß UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£À JzÀÄgÉÆrØzÉ. F ºÀoÁvï DPÀæªÀÄt¢AzÀ vÀvÀÛj¹ ºÉÆÃzÀ DvÀ D PÀët ¢ÃWÀðzÀAqÀ ¥ÀæuÁªÀÄ ªÀiÁr, “vÀ¥ÁàAiÀÄÄÛ, vÀ¥ÁàAiÀÄÄÛ, PÀë«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ ¸Àgï” JAzÀÄ UÉÆÃUÀgÉzÀÄ CvÀÛ. D UÀ½UÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÆß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀzÉ (£À£Àß ¸Àé¨sÁªÀPÉÌ wÃgÀ «gÀÄzÀÞªÁzÀ ªÀvÀð£É EzÀÄ) VgÁQUÀ¼É®ègÀ£ÀÆß vÀȦۥÀr¹ PÀ½¹zÁݬÄvÀÄ. CA¢£À ¸ÀAeÉAiÀÄ ¯ˉÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ªÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ ºÀtzÀ°è SÉÆÃvÁ EvÀÄÛ. F ªÉüÉUÉ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀÇuÁðºÀÄwUÉ ¥ÀPÀéªÁVvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀ GzÉéÃUÀªÀÇ E®èzÉà ±ÁAvÀªÁV DzÀgÉ RavÀªÁV ªÀiÁvÁqÀvÉÆqÀVzÉ, “¤£Àß ªÉÄïˉÉ £Á£ÀÄ EnÖzÀÝ «±Áé¸ÀPÉÌ, ¤£ÀUÉ ¤ÃrzÀ jAiÀiÁ¬ÄwUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Àæw¥sÀ® zÉÆgɬÄvÀÄ.” “ªÀĤ߸À¨ÉÃPÀÄ ¸Àgï! vÀ¥Áà¬ÄvÀÄ” “RavÀ ¥ÀÅgÁªÉ zÉÆgÉvÀzÀÝjAzÀ vÁ£Éà F ¤£Àß vÀ¥ÉÇà¦àUÉ? £ÀªÀÄä ¯ˉÉPÀÌPÉÌ ¹PÀÌzÉà ¸ÉÆÃj ºÉÆÃzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÉµμÉÆÖÃ?” ªÀiÁw®è, £Á£Éà ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÉ, “FUÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ?” “PÀë«Ä¹©r ¸Àgï, ªÀÄÄAzÉ ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ ºÁUÉ «zsÉÃAiÀÄ£ÁV EgÀĪɣÀÄ.” “«±Áé¸ÁWÁvÀPÉÌ PÀëªÉÄ E®è. FUÀ JgÀqÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÉÛãÉ: F ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÇ°¸ÀjUÉ M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ, ªÀÄgÀĪÀiÁvÁqÀzÉ FVA¢ÃUÀ¯ˉÉà ¤Ã£ÀÄ gÁfãÁªÉÄ PÁUÀzÀ §gÉzÀÄ M¦à¹ E°èAzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÄ. ºÉüÀÄ, K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÉÄAzÀÄ?” CªÀ£ÀÄ ºÀ®Ä©zÀ, UÉÆüÁrzÀ, PÁ®Ä »rzÀ. EªÉ®è £ÁlPÀUÀ½UÉ £Á£ÀÄ §UÀΰ®è, dUÀΰ®è. PÉÆ£ÉUÉ gÁfãÁªÉÄ PÁUÀzÀ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ §gÉzÀÄ £ÀªÀÄä°èAzÀ ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀÄ vÉÆ®VºÉÆÃzÀ. »ÃUÉ MAzÀÄ, zÀĸÀé¥Àß PÀgÀV ºÉÆìÄvÀÄ: CªÀ£À MAzÀÄ ªÀµμÀðzÀ ¸ÉêÁªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÉÆÃj ªÀÄgÉ DVgÀ§ºÀÄzÁzÀ ºÀt, ªÀiÁ®Ä JµμÀÄÖ JA§ÄzÀgÀ CAzÁeÉà £À£ÀUÉ DUÀ°®è.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


90 F WÀl£É £À£ÉßzÀÄgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRå ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß JwÛvÀÄ: CªÀ£À zÀĪÀðvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C¥ÀgÁzsÀªÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÉÃ? CxÀªÁ ¸ÀºÀPÁgÀ gÀAUÀzÀ°è (ªÁå¥ÀPÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è) ºÀ§ÄâwÛgÀĪÀ ªÉÊgÀ¹ì£À ¥ÀæwÃPÀªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÉÃ? ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ EªÀÅUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¯ˉÁgÀgÀÄ. §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÁzÀ ªÀAZÀPÀ¤VAvÀ®Æ zÀqÀØ£ÁzÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ£Éà ¯ˉÉøÀÄ JAzÀÄ wêÀiÁ𤹠EAxÀ M§â£À£ÀÄß CgÀ¸À®Ä `PÀjAiÀÄ PÉÊUÉ PÀĸÀĪÀÄ ªÀiÁ¯ˉɬÄvÀÄÛ’ PÀ½¹zɪÀÅ. £ÀªÀÄä CzÀȵμÀÖ¢AzÀ £ÀUÀĪÉÆUÀzÀ, zÀÄrªÉÄUÁgÀ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ, §qÀªÀ£ÉƧâ zÉÆgÉvÀ. EªÀ¤UÉ PÉ®¸ÀzÀ AiÀiÁªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÆ EgÀ°®è. DzÀgÉ PÉ®¸À PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀgÀ®Æè ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ®Æè Cw ±ÀæzÉÞ D¸ÀQÛUÀ½zÀÄݪÀÅ. EªÀ£ÀÄ §AzÀzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä M¼ÁqÀ½vÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼É®èªÀÇ ªÀiÁAiÀĪÁV ºÉÆÃzÀĪÀÅ. ªÁå¥ÁgÀ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀ ¸ÉÃªÉ Cw Që¥ÀæªÁV ªÀ¢üð¹zÀĪÀÅ. £ÀªÀÄUÉ LzÀÄ ªÀµμÀð vÀÄA§ÄªÀ ªÉüÉUÉ EªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁå£ÉÃdgï ¥ÀzÀ«UÉ Kj¹ M§â CPËAmÉAl£À£ÀÆß M§â ¸ÉêÀPÀ£À£ÀÆß £ÉëĹzɪÀÅ. »ÃUÉ ¨sÁjà MAzÀÄ `¸ÁªÀiÁædå’zÀ »jvÀ£À £À£ÀUÉ ¸ÀºÀdªÁV §AzÉÆzÀVvÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ ±Á±ÀévÀ C©üªÀzsÀð£ÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¯ˉÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÉÜUÉƽ¸ÀĪÀ ¢±ÉAiÀÄ°è ¢nÖ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ FUÀ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä CA¢£À WÉÆõμÀuÉ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À ªÀiÁzÀj £ÉÆÃr: ¤ªÀÄä ºÀtPÉÌ AiÉÆÃUÀå ¥Àæw¥sÀ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªÉ ¨ÉÃPÉÃ? KgÀÄwÛgÀĪÀ zsÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»r¢qÀ®Ä §AiÀĸÀÄ«gÉÃ? ¤ªÀÄVgÀĪÀ zÁj MAzÉÃ: §¤ß PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÀAWÀPÉÌ! ¸ÀºÀPÁgÀ ªÁå¥ÁgÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ªÀĺÉÆãÀßvÀ ¤zÀ±Àð£ÀPÉÌ! NzÀ®Ä ¥ÀŸÀÛPÀ §gÉAiÀÄ®Ä PÁUÀzÀ w£Àß®Ä ©¸ÀÌvï zsÀj¸À®Ä ¸ÉélÖgï ¨ÉÃPÁzÉÝ®èªÀ ºÀµμÀðzÉƽÃAiÀÄĪÀ PÁªÀÄzsÉãÀĪÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä §¤ß! GzÀÎçAxÀUÀ¼À ¸Á¯ˉÉà ¸Á®Ä §tÚ §tÚzÀ ªÀiÁ¯ˉÉà ªÀiÁ®Ä «ÄgÀ«ÄgÀUÀÄwÛºÀ ¹ÖïˉÉà ¹ÖÃ®Ä F ªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §¤ß! UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀoÀå ºÁUÀÆ G¥À¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁUÀðzÀ²Ãð ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, «zÁåyðUÀ½UÀÆ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄUÀ½UÀÆ PÀbÉÃjUÀ½UÀÆ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ¯ˉÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, GQÌ£À ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀð«zsÀªÁzÀ ±ÀÈAUÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, GuÉÚ ªÀ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃAiÉÄÎUÀ¼ÀÄ, £ÉʯˉÁ£ï PÁ®ÄaîUÀ¼ÀÄ, ©¸ÀÌmï §UÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÀÌgÉ, eÉãÀÄ, PÁ¦ü©Ãd, UÉÆÃqÀA©, K®QÌ, zÁæQë, PÉøÀj, vÉAV£ÉuÉÚ, J¼ÉîuÉÚ, j¥sÉÊ£ïØ D¬Ä¯ˉï, ªÀÄÄAvÁzÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ, §ºÀĪÀiÁ£À«ÃAiÀÄ®Ä PÀ¥ÀÅöàUÀ¼ÀÄ, ªÉÄqÀ®ÄUÀ¼ÀÄ, ¶Ã®ÄØUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ DPÀµμÀðPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, PÉÆqÉUÀ¼ÀÄ, ªÀļÉPÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ, UÀA§ÆlÄUÀ¼ÀÄ - »ÃUÉAiÉÄà ¨É¼É¸À§ºÀÄzÀÄ. F vÉgÀ£ÁV £ÀªÀÄä ¸ÉÃªÉ ªÁå¥ÀPÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀܼÁªÀPÁ±À zÉÆgÉwzÀÝgÉ ªÀ¸ÀÛç «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄÆ EvÀÄÛ. PÉ®ªÀÅ »vÉʶUÀ¼ÀÄ ªÀÄrPÉÃj ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä MAzÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. CzÀÄ ¸ÀAWÀPÉÌ ¥ÀÇuÁðªÀ¢üAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð §gÀĪÀ vÀ£ÀPÀ AiÉÆÃa¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. FUÁUÀ¯ˉÉà UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ ¤dªÀÈwÛ ¸ÀAWÀ ¸ÉêÉ, G¥ÀªÀÈwÛ PÁ¯ˉÉÃdÄ CzsÁå¥À£À J£ÀÄߪÀ wgÀÄUÁªÀÄÄgÀÄUÁ ¥Àj¹Üw DVzÉ. E£ÀÄß ±ÁSÉAiÀÄ£ÉßãÁzÀgÀÆ DgÀA©ü¹zÀgÉ F MAmÉAiÉÄà qÉÃgÉAiÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£À ¥ÀÇwð DUÀĪÀÅzÀÄ RgÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹ F ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ½î ºÁQzÉ. PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É «±ÉõμÀ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀÅ¢vÀÄÛ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ UÁzÉæeï C¯ˉÉäöÊgÁUÀ¼ÀÄ, ¹Öð£À ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼À ¥ÀÇgÉÊPÉ. EAxÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è DPÀµμÀðPÀ ¨É¯ˉÉAiÀÄ°è MzÀV¹ CªÀÅUÀ¼À PÀÈvÀdÕvÉUÉ ¥ÁvÀægÁVzÉݪÀÅ. MªÉÄä M§â «ÄvÀægÀÄ, “£ÀªÀÄUÉ ºÁ®ÄUÀgÉAiÀÄ®Ä JªÉÄä MzÀV¸ÀÄ«gÁ?” ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


91 JAzÀÄ ®WÀÄ «£ÉÆÃzÀ «Ä²ævÀªÁV PÉýzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ºÉ¨Áâ¯ˉÉAiÀÄ (PÉÆqÀV£À°è JªÉÄäUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ) VgÁQ «ÄvÀægÉƧâjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹ F ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß PÀÄzÀÄj¹zÉݪÀÅ. ªÀÄÄ¥sÀvÁÛV ¤ÃrzÀ EAxÀ ¸À®ºÉ £ÉgÀªÀÅUÀ¼ÀÄ CªÉµμÉÆÖ. £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀªÉAzÀgÉ PÉêÀ® ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜ C®è. MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉÃAzÀæ, AiÀiÁªÀ «µμÀAiÀĪÀ£ÀÆß PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð ¸À®ºÉ ¹PÀ̧®è MAzÀÄ «¤ªÀÄAiÀÄ PÉÃAzÀæ JA§ ¨sÁªÀ£É £ÀA©PÉ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV ¨É¼ÉzÀĪÀÅ. £ÀªÀÄä VgÁQUÀ½ÃUÀ CT¼À ¥Àæ¥ÀAZÀ ªÁå¦Û ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. zÉñÀ «zÉñÀUÀ½AzÀ PÉÆqÀVUÉ §gÀÄwÛzÀ ¥ÀæªÁ¹UÀ¼ÀÄ gÁdzsÁ¤ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ªÁrPÉ. EªÀgÉ®ègÀÆ vÀ¥ÀàzÉ PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÀAWÀPÉÌ §AzÀÄ K¤¯ˉÉèAzÀgÀÆ E°èAiÀÄ ºÉ¸ÀgÁAvÀ eÉãÀÄ, K®QÌAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ. PÁ¯ˉÉeï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ ªÀiÁ®Ä JAzÀgÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ, d£À PÀtÄäaÑ ¨É¯ˉÉ «ZÁgÀ ªÀÄgÀĪÀiÁvÁqÀzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä°è ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ GQÌ£À ¥ÁvÉæUÀ¼À ¨É¯ˉÉ £ÉgÉAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊ¥ÉÇÃn ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À ¨É¯ˉÉUÀ½VAvÀ JµμÉÆÖ PÀrªÉÄ EvÀÄÛ. E£ÀÄß vÀÆPÀ, UÀÄtªÀÄlÖ, ¸ÉÃªÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è £ÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ «±ÉõμÀ zÀeÉðAiÉÄà DVvÀÄÛ. ¸ÀºÀdªÁV £ÀªÀÄUÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà wêÀæ DyðPÀ ¸ÀAPÀµμÀÖ vÀ¯ˉÉzÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èAiÀÄÆ EzÀÄ EzÀÝzÉÝÃ. §ºÀÄ ªÀµμÀðUÀ¼À PÁ® ¨ÁåAPï ¸Á® K£À£ÀÆß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¤gÀRÄ oÉêÀuÁwUÀ¼À£ÀÄß »vÉʶUÀ½AzÀ DºÁ餹 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀUÀlÄ ¥ÀÇgÉÊPÉzÁgÀjUÉ £ÀªÀÄä «±Áé¸ÀªÀ£Éßà MvÉÛ ElÄÖ Që¥ÁæªÀ¢ü ¸Á®zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ. J°èAiÀÄÆ JAzÀÆ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ JzÀÄgÁUÀ°®è. GzÁºÀgÀuÉ £ÉÆÃr: EAzÀÄ C¥ÀgÁºÀÚ 2 UÀAmÉ M¼ÀUÉ ¨ÁåAQUÉ 2000 gÀÆ¥Á¬Ä vÀÄA§¯ˉÉèÉÃPÀÄ. FUÀ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ. £ÀªÀÄä°è MmÁÖV EgÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® 600 gÀÆ¥Á¬Ä. DzÀgÉ ¤²ÑvÀ ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÁå¥ÁgÀ PÀÄzÀÄj CxÀªÁ ºÀ¼É¨ÁQ §AzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt MzÀUÀĪÀÅzÀÄ SÁwæ. C£ÉÃPÀ ¸À® £Á£ÀÄ SÁ¸ÀV DV ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ DyðPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹zÀÄÝAlÄ. £À«ÄäAzÀ ¸Á®ªÁV ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀAxÀ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV «ÄvÀægÉ®ègÀÆ ²¹Û¤AzÀ ¸ÀPÁ®zÀ°è ºÀt ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀÝgÉ EAxÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ JAzÀÆ JzÀÄgÁUÀÄwÛgÀ°®è. §ºÀıÀB £À£Àß ¤jÃPÉë Cw D¬ÄvÉÆà K£ÉÆÃ? E£ÀÄß ¯ˉÁ¨sÀzÀ CAZÀ£ÀÄß JvÀÛj¹zÀÝgÉ £ÁªÀÅ JAzÉÆà ºÉÃgÀ¼À ºÀt PÀÆrqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ¯ˉÁ¨sÀ UÀ½¸ÀĪÀÅzÉÆAzÉà £ÀªÀÄä ¤Ãw C®èªÀµμÉÖ? »ÃUÁV £ÀªÀÄä ¸ÀAa ¸ÀzÁ SÁ°; ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀzÀ mÁ¥ï UÉÃgï! aAvÉ JAzÀÆ vÀ¦àzÀÝ®è. ¨ÁåAPï ¸Á® ¸ÀÄ®¨sÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄ°zÀÄÝzÀjAzÀ (£ÁªÀÅ F ¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ PÉÆÃjPÉ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¸ÀºÀPÁjà ¨ÁåAQ£ÀªÀjAzÀ¯ˉÉà ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà §gÀÄwÛvÀÄÛ) C¤ªÁAiÀÄðªÁV CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqɪÀÅ (PÉêÀ® ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ «ÄwAiÀÄ°è). `PÀqÀ ºÀÄnÖ §qÀªÀ PÉlÖ’ JA§ UÁzÉAiÀÄ CxÀð ¨ÉÃUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ZÉ£ÁßV ªÀÄ£ÀªÀjPÉ D¬ÄvÀÄ. ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß PÀqÀzÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä Cj«®èzÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV, ªÀiÁ£ÀzsÀ£À£ÁzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢lÖ ¤®«£À £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀ, PÉ®ªÀÅ C»vÀPÀgÀ PÀ»UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÁV DzÀµμÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É F ¸Á® SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÉ. DzÀgÉ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀµμÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀ RArvÀ C®è CzÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁ¬Ä¹ ªÀÄÄPÀÛ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ JA§ ¸ÀvÀåªÀÇ CjªÁ¬ÄvÀÄ. ºÁ¹UÉ EzÀݵμÉÖà PÁ®Ä ZÁZÀĪÀÅzÀÄ, ¸Àé¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ ªÀÄvÉÛ ºÉaÑ£À ¸ÀÄR ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ - ¤dªÁV EªÉà «gÀ±ÁAwAiÀÄ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ. F ¥ÀæPÁgÀªÁV £ÀªÀÄä §®Ä JvÀÛgÀzÀ ©V ¸ÀjUÉ ªÉÄð£À ¸ÀÄn £ÀrUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢vÀÄÛ. £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀªÀĸÀÛ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ - ¸ÀAWÀzÀ PÀlÖqÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ, ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁªÀÄUÁj E¯ˉÁSÉAiÀÄ ¸ÀÄ¥À¢ðUÉ M¼À¥ÀnÖzÀÄݪÀÅ. PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀPÁðgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀAWÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁåAnãÀÄUÀ½UÁV F ¸ËzsÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹ MzÀV¹zÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ EzÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ ªÉüÉUÉ (1957) «±Á® ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ C¢üPÁgÀ ªÀ»¹PÉÆArvÀÄÛ. PÉ®ªÀÅ ªÀµμÀðUÀ¼À §½PÀ ªÀÄrPÉÃjUÉ ªÀUÀðªÁV §AzÀ C¹¸ÉÖAmï JAf¤AiÀÄgÀ£ÉƧ⠪ÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀPÀÆÌ ©dAiÀÄAUÉÊzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæªÀgÀªÀ£ÀÄß M¦à¹ SÁ¸ÀVAiÀiÁV £À£ÀUÉÆAzÀÄ ªÀÄ£À« ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


92 (=ºÀÄPÀÄA) ¸À°è¹zÀ. CªÀ£À ¨ÉÃrPÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁtÂPÉAiÀiÁV CªÀ¤UÉ M¦à¸À¨ÉÃPÀÄ. C¢üPÁgÀzÀ ««zsÀ ¸ÀÛgÀUÀ½AzÀ DUÀ FUÀ §gÀÄwÛzÀÝ EAxÀ PÉÆÃjPÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀļÀUÀ½UÉ JzÀÄgÁV £Á£ÀÄ SÁAiÀÄA C¸ÀÛçªÉÇAzÀ£ÀÄß Ej¹zÉÝ. “EzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ £Áå¸À. £À£ÀߣÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ E°è AiÀiÁjUÀÆ EAxÀ ¸ËPÀAiÀÄð zÉÆgÉAiÀÄzÀÄ. zÀAiÀĪÀiÁr ªÀĤ߸À¨ÉÃPÀÄ.” ºÉaÑ£À ªÀÄA¢ £À£Àß ¤®ªÀ£ÀÄß ªÉÄaÑ ªÀÄvÉÛ JAzÀÆ EAxÀ ¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ F C¹¸ÉÖAmï JAf¤AiÀÄgï ªÀĺÉÆÃzÀAiÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ FqÉÃj¸À¢zÀÝgÉ ¥ÀjuÁªÀÄ M½vÁUÀ°QÌ®è JA§ÄzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ. w¥ÉàUÉ PÀ¯ˉÉè¸ÉzÀgÉ gÁr ªÀÄÄRPÉÌ gÀnÖ ºÉùPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¨ÉÃgÉãÁzÀgÀÆ D¢ÃvÉÃ? ºÁUÁV £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ. PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À C£ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ (PÁªÀÄUÁj E¯ˉÁSÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ) MAzÀÄ `¥ÉæêÀÄ¥ÀvÀ’æ §AvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÁªÀÅ wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ 200 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ ¨ÁrUÉ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ D vÀ£ÀPÀzÀ ºÀ¼É ¨ÁQAiÀÄ£ÀÄß (12,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀÄwÛvÀÄÛ) MqÀ£É ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ JA¢vÀÄÛ. C®èzÉà ¸ÀAWÀ ¯ˉÁ¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ªÉƧ®UÀ£ÀÄß PÉýgÀĪÀÅzÀÄ £ÁåAiÀĪÁVAiÉÄà EzÉ JA§ «ªÀgÀuÉAiÀÄÆ (§gÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ G¦à£À ¯ˉÉÃ¥À PÀÆqÁ) EvÀÄÛ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ £ÀªÀÄä ºÁ¯ˉɺÀªÁ¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zɪÀÅ. ¸ÁgÀA±À EµμÉÖÃ: PÁ¯ˉÉÃf£À F ¸ÀAWÀªÀÇ UÀæAxÁ®AiÀÄ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀÄA¢gÀ, PÀbÉÃj, vÀgÀUÀw PÉÆoÀrUÀ¼ÀAxÀ MAzÀÄ ¸ÉêÁ CAUÀ. EzÀÄ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜ C®è. «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀ MzÀV¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ËPÀAiÀÄðªÉÇAzÀ£ÀÄß EzÀÄ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà DyðPÀ ¨sÁgÀ vÁUÀzÀAvÉ, ZÉ£ÁßV ¤ÃqÀÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄÄ¥sÀvÀÄÛ ¸ÉÃªÉ ºÁUÀÆ zÀPÀë DqÀ½vÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV EzÀgÀ°è ¯ˉÁ¨sÀ GAmÁUÀÄwÛzÉ CµμÉÖ. “¯ˉÁ¨sÀ §gÀÄwÛzÉ DzÀÝjAzÀ ¨ÁrUÉ PÉÆr” JAzÀgÉ ¯ˉÁ¨sÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ JA§ CxÀð zsÀ餸ÀÄvÀÛzÉ – EzÀÄ ¸Àj C®è. E£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀÄ? JqÀUÉÊ §®UÉÊAiÀÄ£ÉßÃ? ¸ÀPÁðgÀPÁ¯ˉÉÃdÄ-¸ÀAWÀ J®è MAzÀÄ CRAqÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ©ü£Àß K¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ. ¨ÁrUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁªÀwUÁV C¹¸ÉÖAmï JAf¤AiÀÄgÀ£À QÃl¯ˉÉ PÉÆÃl¯ˉÉ zÁAzsÀ¯ˉÉUÀ¼ÀÄ CwgÉÃPÀPÉÌ ªÀÄÄnÖzÁUÀ DvÀ£À ªÉÄî¢üPÁj JQìPÀÆånªï JAf¤AiÀÄgÀgÉÆqÀ£É £Á£ÀÄ ¸ÀévÀB ªÀiÁvÁr EªÀ£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤ªÁj¹PÉÆAqÉ. PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À C£ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀPÁjà DzÉñÀ ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ J®è ¸ÀPÁðjà PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ¼ÀÆ «zÁåyðUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÁxÀð ªÀÄrPÉÃj ¸ÀPÁðjà PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¸ÀAWÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÉAzÀÆ CªÀÅUÀ½UÉ PÁ¯ˉÉÃf£À°è ªÀÄÄ¥sÀvÁÛV PÉÆoÀr ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ EvÀÄÛ. »ÃUÉ £ÀªÀÄä £ÁåAiÀĸÀäªÀÄävÀªÁzÀ ¤®ªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀuÉ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV G¥ÀPÁj DzÀ MAzÀÄ ¸ÀPÁðjà DzÉñÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀĪÀÅ. ¸ÀAWÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è £À£Àß PÉ®¸ÀªÁUÀ°Ã ºÉÆuÉUÁjPÉ DUÀ°Ã JAzÀÆ PÀrªÉÄ DUÀ°®è. DUÀĪÀ ®PÀëtªÀÇ EgÀ°®è. K¤zÀÝgÀÆ KgÀĪÀÅzÉÆAzÉÃ, £ÀªÉÄä®ègÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÆß CzÀÄ ¸ÁéºÁPÀj¹ C¢üPÀ UÁæ¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃqÀÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀ½UÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀwð¹zÀ F ¸ÀAWÀ FUÀ £À£Àß ¸ÀªÀĸÀÛ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß »Ar »¥Éà ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀAvÉ £À£ÀUÉ C¤ß¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. EzÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÆ EzÀÄݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀÄÄRåªÁzÀ £Á®Ì£ÀÄß ªÀiÁvÀæ E°è §gÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. MAzÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ E¯ˉÁSÉAiÀÄ gÀAV£À°è PÀæªÉÄÃt DzÀ §zÀ¯ˉÁªÀuÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀPÉÌ `¸ÀºÀPÁgÀ’ JA§ «±ÉõμÀt MzÀV¹zÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ MAzÉà MAzÀÄ: £ÁªÀÅ D ¢£ÀUÀ¼À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄä ¯ˉÁ¨sÀzÀ ªÉÄïˉÉ DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁVgÀ°®è. EzÉãÀÆ ¨sÁjà G½vÁAiÀÄ DVgÀ°®è. PÁgÀt £ÀªÀÄä ¯ˉÁ¨sÁA±À ¸ÀzÁ §®Ä PÀrªÉÄ. EzÀgÀ®Æè ºÉaÑ£À CA±ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ §qÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÀAa©qÀÄwÛzÉݪÀÅ. EvÀÛ ¸ÀºÀPÁgÀ E¯ˉÁSÉAiÀÄ ªÀPÁÛgÀgÀÄ £ÀªÀÄä »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁr ºÉÆUÀ½ EzÀÄ vÀªÀÄä GvÀÛªÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÉAzÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä »AdjAiÀÄÄwÛgÀ°®è. ºÁVzÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß CªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀ jÃw £ÁªÀÅ E¯ˉÁSÉAiÀÄ MAzÀÄ CAUÀ, CªÀgÀ PÀÈ¥Á±ÀæAiÀÄzÀ°è EgÀĪÀ vÁ¨ÉzÁgÀgÀÄ JA§AvÉ. EzÀjAzÁV E¯ˉÁSÉ ¸ÀAWÀ £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ vÀgÀºÀzÀ ©UÀĪÀiÁ£À gÀAUÉÃgÀvÉÆqÀVvÀÄ. ªÁ¶ðPÀ ¯ˉÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ QjªÀÄj-ºÉƸÀ E£Éì÷àPÀÖgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ°è AiÀiÁªÀ C£ÀĨsÀªÀ AiÀiÁ ¥Áæ«Ãtå E®è¢zÀÝgÀÆ C¢üPÁgÀzÀ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


93 ºÀªÀÄÄ䩪ÀÄÄäUÀ½UÉãÀÆ PÉÆgÀvÉ EgÀ°®è. ¯ˉÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄRå PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ©lÄÖ £Á¤®èzÁUÀ, ªÀiÁå£ÉÃdgÀ¤UÉ CPËAmÉAl¤UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ. F ¸À®èzÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹ £Á£ÀªÀjUÉ w½AiÀÄ ºÉýzÀÄÝ ¥ÀxÀåªÁUÀ°®è. ¥sÀ°vÁA±À ªÁ¶ðPÀ ¯ˉÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£À ªÀgÀ¢ PÀÄëzÀæ ¯ˉÉÆÃ¥ÀzÉÆõμÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄ ªÉÄïˉÉ nÃPÉ J¸ÉAiÀÄĪÀ ¨sÁj ºÉÆvÀÛUÉ D¬ÄvÀÄ. ªÁå¥ÁgÀªÉÇAzÉà GzÉÝñÀªÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥Á¹¸ÀĪÀ jÃw ¥Àj²Ã°¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. §zÀ®Ä, ªÁtÂdå ¯ˉÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ M¼À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÁ¢¹zÉ. ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ DV C¸ÀASÁåvÀ UÁæºÀPÀjUÉ «¥ÀżÀ ¸ÉÃªÉ MzÀV¹ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïˉÉ vÀÄA§ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©Ãj ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¯ˉÁ¨sÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ PÉëÃvÀæPÉÌ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀA¢zÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¯ˉÉÆÃ¥À zÉÆõμÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ UÉÆvÉÛÃ? £Á¯ˉÁÌuÉ, JAmÁuÉ PÀÆ° ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀÝPÉÌ gÀ²ÃwUÀ¼ÀÄ E®è¢gÀÄ«PÉ (MAzÀÄ ªÀµμÀðzÀ°è F ¸ÀASÉå ¸Á«gÀªÀ£ÀÄß «ÄÃgÀÄvÀÛzÉ). SÁ° UÉÆÃtÂ, n£ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß MmÁÖV ªÉÆzÀ¯ˉÉà ¥ÀæPÀn¹ ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV ºÀgÁdÄ ºÁPÀzÉ DUÁUÀ ªÀiÁj ªÀÄÄV¹zÀÄÝ. gÀeÁ¢£À PÀÆqÀ §AzÀÄ zÀÄrzÀÄ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß Kj¹ vÀ£ÀÆä®PÀ ¯ˉÁ¨sÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀ¢üð¹zÀ £ËPÀgÀjUÉ DAiÀiÁ wAUÀ¼Éà C¢üPÀ-ªÉüÉ-zÀÄrªÉÄ ¨sÀvÀå ¤ÃrzÀÄÝ. UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉÆà ªÉÄʸÀÆjUÉÆà ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÆß ªÀiÁr CzÀPÁÌV ªÉZÀѪÁzÀ PÉêÀ® PÀÆ°, ®UÉÎÃdÄ ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ ªÁ¸ÀÛªÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ RZÀÄð ºÁQzÀÝPÉÌ PÁAiÀÄðPÁjà ªÀÄAqÀ½AiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉAiÀÄ¢zÀÄÝzÀÄ. UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð G¥À¤§AzsÀ£É ¥ÀæPÁgÀ UËgÀªÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É (ªÁ¶ðPÀªÁV L£ÀÆgÀÄ DgÀÄ£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß EzÀÄ «ÄÃgÀÄwÛgÀ°®è) ¥ÀqÉzÀzÀÝPÉÌ (F ªÉÆvÀÛªÀ£ÁßzÀgÀÆ £Á£ÀÄ DUÁUÀ¯ˉÉà CºÀð §qÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÀAa©nÖzÉÝ JA§ÄzÀPÉÌ C°èAiÉÄà °TvÀ ¥ÀÅgÁªÉUÀ½zÀÝgÀÆ) E¯ˉÁSÉAiÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄ¢zÀÄÝzÀÄ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ G¥À¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À µμÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ «gÀÄzÀÞªÁV, ¸Á®ªÁV ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EvÁå¢. EªÉ®èªÀÇ E¯ˉÁSÉAiÀÄ PÀÄgÀÄqÀÄ PÁ£ÀƤ£À zÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀjAiÉÄà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀºÀPÁgÀ PÉëÃvÀæzÀ M½wUÁVAiÉÄà EzÀݪÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ F fêÀgÀ»vÀ «¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß°è wgÀ¸ÁÌgÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÀĪÀÅ. ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ G¥ÀPÁjà ¥ÁætÂUÉ CzÀgÀ M½wUÁVAiÉÄà vÉÆr¸ÀĪÀ ¸ÀAPÉÆïˉÉUÀ½ªÀÅ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÉ. E£Éì÷àPÀÖgÀgÀ ¥ÀÅlUÀlÖ¯ˉÉ zÉÆõμÀ AiÀiÁ¢UÉ £Á£ÀÄ MAzÉà MAzÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹PÉ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝ: ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÁå¥ÁgÀ-¹§âA¢ ¤µμÀàwÛAiÀÄ°è EzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. ªÀÄÄAzÉ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß Kj¹zÁUÀ EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¯ˉÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀºÀdªÁV £À£Àß zsÉÆÃgÀuÉ E¯ˉÁSÉUÉ »r¸À°®è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÉƧâgÀ C£ÀÄavÀ ªÀvÀð£É. CªÀgÀÄ PÁ¯ˉÉÃfUÉ ªÀUÀðªÁV §AzÀÄ C¢üPÁgÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀ vÀgÀÄtzÀ°è £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ «ZÁgÀ DwäÃAiÀĪÁV ªÀiÁvÁr «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉý w½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À §½PÀ ¥ÀÅ£ÀB £À£ÀߣÀÄß §gÀºÉý PÀ½¹ ªÀiÁvÀÄ DgÀA©ü¹zÀgÀÄ, “¸ÀAWÀzÀ°è ºÀtPÁ¹£À ªÀ»ªÁlÄ ºÉÃUÉ?” “¸ÀzÁ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ. DzÀgÉ D PÁgÀt¢AzÀ ªÁå¥ÁgÀ JAzÀÆ PÀÄApvÀªÁUÀ°®è.” “CzÀ®è £Á£ÀÄ PÉýzÀÄÝ. ¢£À ¢£À £ÀUÀzÀÄ ¸ÀAUÀæºÀzÀ «¯ˉÉêÁj K¥ÁðqÀÄ K£ÀÄ?” “£ÉÃgÀ ¨ÁåAQUÉ dªÉÄ DUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁªÀwUÀ¼É®èªÀÇ ºÉZÁÑV ZÉPï ªÀÄÆ®PÀªÉÃ. F J®è QæAiÉÄUÀ¼ÀÆ RÄzÀÄÝ £À£Àß ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°èAiÉÄà £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.” “CzÀÄ ¸Àj. ºÁUÁzÀgÉ ¥ÀzÀ¤«ÄvÀÛ CzsÀåPÀë£ÁV £À£Àß ºÉÆuÉUÁjPÉ K£ÀÄ?” “CzÀÄ G¥À¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À°è ¸ÀàµμÀÖªÁV EzÉ. ªÀÄÄRåªÁV UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÄPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤ªÀÄä RĶ. ªÀÄvÉÛ CzÀÄ ºÀzÀÄÝ «ÄÃj ºÉÆÃUÀzÀAvÉ G¸ÀÄÛªÁj ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ, EvÁå¢.” “ºÁUÉÆÃ? FUÀ CzsÀåPÀë£ÁVgÀĪÀ £À£ÀUÉ MAzÉÊ£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃPÀ®è?” “£ÀªÀÄäzÀÄ ºÀt ¯ˉÉêÁzÉë ¸ÀAWÀ C®è. ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀAWÀ. E°è CAxÀ K¥ÁðqÀÄ E®è.” “DzÀgÉ CzsÀåPÀë£ÁzÀ £Á£ÀÄ C¥ÀàuÉ ªÀiÁrzÀgÉ?” “°TvÀ DzÉñÀ ¤Ãr, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß gÁf£ÁªÉÄ ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹.” ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°®è. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À §½PÀ £À£ÀUÉÆAzÀÄ ¸ÀAUÀw w½¬ÄvÀÄ: CªÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢ CzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÉÆoÀrUÉ PÀgɹ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðvÀéªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ PÀlÖ®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝgÀAvÉ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


94 DzÀgÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ F ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀ£ÉAiÀÄ AiÉÆÃZÀ£É E®èzÉà ¤gÁPÀj¹zÀÝgÀAvÉ; PÉ®ªÀgÀAvÀÆ ¨sÁªÁ«µμÀÖgÁV £À£Àß UÀÄtUÁ£À ªÀiÁrzÀÝgÀAvÉ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ PÉÆoÀrUÉ ºÉÆÃzÉ, “F UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðvÀé £Á£ÀÄ §AiÀĹ §AzÀzÀÝ®è, «±Áé¸À¢AzÀ ©zÀÝ ªÀiÁ¯ˉÉ. «±Áé¸À PÉmÁÖUÀ ªÀiÁ¯ˉÉ GgÀļÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵμÉÖ. £À£ÀߣÀÄß F ºÉÆuÉUÁjPɬÄAzÀ MqÀ£É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr.” EAxÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ wêÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀî§®è ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÉÄà CªÀgÀ §gÀqÀÄ §Ä¢ÞUÉ EgÀ°®è. AiÀiÁªÀ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄÆ CªÀjAzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀ°®è. £Á£Éà ¨sÀAqÀ£ÁV C°èAzÀ ºÉÆgÀmÉ. AiÀÄxÁ¹Üw ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ F ²ÃAwæ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® JAzÁzÀgÀÆ £À£ÀߣÀÄß PÀA© vÀ¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀnÖlÖzÉÝà JA§ ºÉƸÀ CjªÀÅ ªÀÄÆrvÀÄ. EzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CAvÉAiÉÄà £À£Àß DgÉÆÃUÀåzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀĪÁVgÀ°®è. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, PÁ¯ˉÉÃf£À ºÀªÉ PÀæªÉÄÃt ©UÀqÁ¬Ä¹vÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉå KgÀÄwÛzÀÝAvÉ ¸ÀºÀdªÁV CªÀgÀ°è DVÃUÀ ºÀ®ªÀÅ ¤µμÉÃzsÁvÀäPÀ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ vÀ¯ˉÉzÉÆÃgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. EªÀÅ ªÀÄĵμÀÌgÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è, PÉ®ªÀÅ CzsÁå¥ÀPÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀA¦£À gÉÆõμÀ¢AzÀ, ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV CwgÉÃPÀ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ wêÀævÉAiÀÄ°è EvÁå¢ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. C¢üPÁgÀzÀ «gÀÄzÀÞ «£Á PÁgÀt §AqÉüÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ ®PÀët JAzÀÄ ºÀ®ªÀÄA¢ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÁàV w½¢zÀÝgÀÄ JAzÀÄ C¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. EAxÀ MAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀ (CªÀgÀzÀÄ PÀÆqÀ) CªÀgÀ ªÀPÀæ zÀȶÖUÉ JzÀÄgÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸À®Ä «±ÉõμÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ JA§ °TvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀµμÀÄÖ ªÀÄA¢ «zÁåyð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ gÀÄdÄ ¥ÀqÉzÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. CªÀjzÀ£ÀÄß C©ü¥ÁæAiÀÄPÁÌV £À£Àß°èUÉ PÀ½¹zÀgÀÄ. ¸ÀàµμÀÖ «µμÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉà PÉêÀ® PÀĺÀPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀªÁzÀ F ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÉÆAzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀÄ JA§ÄzÁV £À£Àß «ÄvÀægÀÄ C£ÉÃPÀgÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ PÉÆoÀrUÉ ºÉÆÃV «±ÉõμÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ ¢£ÀªÀ£ÀÄß DVAzÁUÀ¯ˉÉà UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀZÉðUÀÆ ¸ÀAWÀ ¹zÀÞªÁVzÉ JA§ÄzÁV ¥ÀæPÀl¥Àr¹zÉ. §ºÀıÀB F ¤®ªÀÅ gÀÄdÄUÁgÀgÀ°è ºÀ®ªÀÄA¢UÉ C¤jÃQëvÀªÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ ¥ÀjavÀgÉÃ, ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ ºÉÃUÀÆ £À£Àß «zÁåyðUÀ¼ÉÃ. CªÀgÀÄ ©r©rAiÀiÁV §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀAqÀÄ vÁªÀÅ w½AiÀÄzÉà ªÀiÁrzÀ vÀ¥Àà£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀĤ߸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. “ºÉÃUÀÆ ¸À¨sÉ K¥Àðr¹ DVzÉ. C°èUÉ RArvÀ §¤ß. §AzÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆUÀ½PÉ vÉUÀ½PÉ J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀPÁgÀtªÁV ªÀÄAr¹. ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉUÉ ZÀÄåw §gÀ¢gÀ°” JAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀ½¹zÉ. ¸À¨sÉ ¸ÉÃjvÀÄ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÉà CzsÀåPÀëgÀÄ. ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄVzÀ §½PÀ ªÀÄ£À«zÁgÀgÀ ªÀÄÄAzÁ½UÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä JqÉ ªÀiÁrPÉÆmÉÖªÀÅ. CªÀ£ÀÄ ¨sÁjà PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀA¢zÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝ. vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ K£À£ÉÆßà DzÀgÉ C°è MzÀjzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À«µμÀÄÖ, “£ÀªÀÄä ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAWÀ JAzÀgÉ £ÀªÀÄä C©üªÀiÁ£ÀzÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¥sÀ®. EªÀj®è¢zÀÝgÉ EzÀÄ JAzÉÆà ºÉüÀºÉ¸Àj®èzÉà ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ.” F zsÁnAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¹, “FUÀ £ÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ §®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀªÀÅ. CªÀ£ÀÄß vÁªÀÅ FqÉÃj¹zÀgÉ vÀÄA§ G¥ÀPÀÈvÀgÁUÀĪɪÀÅ. MAzÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®èjUÀÆ G¥ÁºÁgÀzÀ K¥ÁðqÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, £ÁªÉà ¸ÀAWÀzÀ M¼ÀºÉÆPÀÄÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr DAiÀÄÄÝ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ DUÀ¨ÉÃPÀÄ” JA§ÄzÁV ªÀÄÄV¹zÀ. C¥À¸ÀégÀ J®Æè §gÀ°®è. CµμÉÖà C®è - £À£Àß PÉÆgÀ½UÉ MAzÀÄ ºÀƺÁgÀ ºÁQ M®«£À GgÀļÀÄ vÉÆr¹AiÀÄÆ ©lÖ! EAxÀ w¥Àà¯ˉÁðUÀªÀ£ÀÄß PÀ®à£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¤jÃQë¸À¢zÀÝ £À£ÀUÉ D UÀ½UÉ K£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ w½AiÀÄ°®è. «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆUÀ½ CªÀgÀ ¨ÉA§®ªÉà ¸ÀAWÀzÀ ¤dªÁzÀ vÁæt J§ÄzÁV £ÀÄrzÀÄ ºÉÆgÀ§AzÉ. DzÀgÉ F WÀl£É MmÁÖV £À£Àß°è MAzÀÄ «zsÀzÀ ¸ÁwÛ÷éPÀ gÉÆõμÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁrvÀÄÛ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ©nÖ zÀÄrªÉÄAiÀÄ°è ºÉÆUÀ½PÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÃQgÀ°®è. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ RAiÀiÁ°UÁV zÀÄrzÀªÀ¤UÉ DUÁUÀ¯ˉÉà zÉÆgÉAiÀÄĪÀ RĶAiÉÄà ¤d ¥Àæ¸ÁzÀ. DzÀgÉ £À£Àß ZÁjvÀæ÷åªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀAxÀ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß, “CªÉãÀÄ ªÀĺÁ! ¸ÀvÀå ºÀj±ÀÑAzÀæ¤UÀÆ vÀ¦àzÀÝ®è. ²æÃgÁªÀÄ£ÀÆ CªÀÅUÀ½AzÀ «ªÀÄÄPÀÛ£ÁVgÀ°®è” JA§ ¤®ðPÀë÷å ¨sÁªÀ¢AzÀ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¹ÜvÀ¥ÀædÕvÀé £À£ÀUÉ CAzÀÄ RArvÀ EgÀ°®è (ªÀAiÀĸÀÄì 35). ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


95

PÉÆ£ÉAiÀÄzÀÄ, PÀqÀ¥ÀqÉzÀ MqÀ£ÁrUÀ½AzÀ ©zÀÝ MzÉ. PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀªÀĸÀÛ £ËPÀgÀjUÀÆ (EªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼Éà vÁ£ÉÃ) ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Á®ªÁV PÉÆlÄÖ ¸ÀA§¼ÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¥ÀÇwð ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀ®vÀÛ£ÀÄß ¸ÀAWÀzÀ°è MzÀV¹zÉݪÀÅ. ªÀµμÀðUÀ¼ÀÄ GgÀĽzÀAvÉ ¸ÀvÀåzÀ C¸ÀºÀå £ÀUÀߪÀÄÄR UÉÆÃZÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ. §ºÀĪÀÄA¢ ¸ÀA¨sÁ«vÀjUÉ `¸Á®ªÀ£ÀÄ PÉÆA¨ÁUÀ’ EzÀÝ ºÁ¯ˉÉÆÃUÀgÀ wAzÀ ªÀÄĸÀÄqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÁUÀ EgÀ°®è. EAxÀªÀgÀÄ ªÉÄÃgÉ «ÄÃj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Á®ªÁV Rjâ¹ £ÀªÀÄä DyðPÀvÉUÉ ªÀÄļÀĪÁV ¥Àjt«Ä¹zÀgÀÄ. ¸ÀAWÀzÀ £ËPÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV ºÀt PÉýzÀgÉ EªÀjUÉ C¥ÀªÀiÁ£À. vÁªÉà ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀgÀÄ. RÄzÀÄÝ £Á£Éà ºÉÆÃzÁUÀ £ÀÄtÄaPÉƼÀÄîªÀ GvÀÛgÀ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸Á® PÉÆqÀĪÀÅ¢®è JAzÀgÉ dUÀ¼À. ¸ÀzÁ wÃxÀðPÉëÃvÀæ ¸ÀAZÁgÀ ¤gÀvÀ£ÀÆ ¨sÀUÀªÀzÀãPÀÛ£ÀÆ DzÀ M§â ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV «ÄvÀæ£ÀAvÀÆ £À£Àß ªÉįˉÉ PÉÊ «Ä¯ˉÁ¬Ä¸À®Ä ªÉÄïˉÉzÀÄÝ §AzÀ. CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ JgÀqÀÄ EPÀÌr¸ÀĪÀ zÉÊ»PÀ vÁPÀvÀÄÛ £À£ÀVzÀÝgÀÆ EAxÀ MAzÀÄ zÀȱÀå PÁ¯ˉÉÃf£À ºÉ¸ÀjUÀÆ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV £À«Ää§âgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½UÀÆ ªÀĹ §½AiÀÄ¢gÀzÀÄ JA§ÄzÀgÀ CjªÁV £Á£ÀÄ D ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÉ. “±ÀÄzÀÞ ºÉÃr, CAiÉÆÃUÀå” JAzÀÄ PÀÆqÀ DvÀ¤AzÀ ©gÀÄzÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÉ. ªÉÄïˉÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ C¸ÀASÁåvÀ QÃl¯ˉÉ PÉÆÃl¯ˉÉ zÁAzsÀ¯ˉÉUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ KPÁAV DVzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄ£À±ÁêAwAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀqÀĪÀ »jªÀÄlÖPÉÌ L¢zÀÄݪÀÅ. Cw ªÁå¥ÁgÀzÀ (Cw AiÀıÀ¹ì£À PÀÆqÀ) ¥ÀjuÁªÀĪÁV `£ÉwÛUÉÃjzÀÝ ¦vÀÛ’ E½zÀÄ ªÁ¸ÀÛªÁA±ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤gÀ¥ÉÃPÀëªÁV ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ (1962). ªÀÄ£À¸ÁìQë: “UÀtÂvÁzsÁå¥ÀPÀ£ÁzÀ ¤ÃªÀÅ ¸ÀéPÉëÃvÀæzÀ°è ¸Á¢ü¹zÉÝãÀÄ?” £Á£ÀÄ: “¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¹zÀÄÝ ªÀiÁvÀæ.” ªÀÄ£À¸ÁìQë: “ªÁå¥ÁgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è HgÀ£ÀÄß GzÀÞj¸À®Ä «¤AiÉÆÃV¹zÀ ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉüÉUÀ¼À°è ¸Àé¯ˉÁàA±ÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ UÀtÂvÁzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä «ÄøÀ°nÖzÀÝgÉ ¨Ë¢ÞPÀªÁV ¸ÁPÀµμÀÄÖ ªÉÄïˉÉÃgÀ§ºÀÄ¢vÀÛ®è?” £Á£ÀÄ: “UÉÆwÛ®è, D CªÀPÁ±ÀªÉà MzÀUÀ°®èªÀ®è.” ªÀÄ£À¸ÁìQë: “CªÀPÁ±À JAzÀÆ vÁ£ÁVAiÉÄà §gÀzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀǪÀðPÀªÁV zÉÆgÀQ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ ¤£ÀUÉ w½AiÀÄzÉÝÃ?” £Á£ÀÄ: “ºËzÀÄ w½¢zÉ.” ªÀÄ£À¸ÁìQë: “ºÁUÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ vÁgÀÄtåzÀ F JAlÄ ªÀµμÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÈxÁ¥ÉÇÃ®Ä ªÀiÁrzÉAiÀÄ®è?” £Á£ÀÄ: “DzÀgÉ ¸ÀAWÀzÀ°è £Á£ÀÄ AiÀıÀ¸ÀÄì UÀ½¹zÉ£À®è?” ªÀÄ£À¸ÁìQë: “CzÀÄ §j ¨sÀæªÉÄ. UÀtÂvÁzsÁå¥ÀPÀ£ÁV ¤Ã£ÀÄ UÀtÂvÀ aAvÀ£É ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À°®è. ¸ÀA¸ÁgÀªÀA¢UÀ£ÁV ªÀģɪÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À°®è. HjUÉ PÉÆqÉ »rzÉ£ÉA§ ºÀªÀÄÄä ªÀiÁvÀæ ¤£ÀßzÀÄ. ºÉÆÃUÀ° - F ¸ÀA¸ÉÜ ¤£Àß C£ÀAvÀgÀ G½¢ÃvÉAzÀÄ £ÀA©¢ÝÃAiÀiÁ?” £Á£ÀÄ: “D UÉÆqÀªÉ £À£ÀßzÀ®è. £Á£ÀÄ C¤ªÁAiÀÄð JAzÀÄ AiÀiÁªÀ ºÉÆwÛ£À®Æè ¨sÁ«¸ÀĪÀ ªÀÄÆRð £Á£À®è. DzÀgÉ F vÀ£ÀPÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ UÁæºÀPÀ ¸ÉêÉ, ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢UÉ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹zÀÄÝ, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜ ¥Àæ¨sÁ«Ã PÉÃAzÀæªÁVgÀĪÀÅzÀÄ J®èªÀÇ ªÀåxÀðªÉÃ? ¸ÀļÉîÃ?” ªÀÄ£À¸ÁìQë: “CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß PÀqÉUÀt¸ÀĪÀAw®è. DzÀgÉ CªÀÅUÀ½AzÀ ¤£Àß GzÁÝgÀ DUÀ°®è.” £Á£ÀÄ: “£À£Àß GzÁÝgÀ CAzÀgÉãÀÄ?” ªÀÄ£À¸ÁìQë: “¤£Àß PÉëÃvÀæzÀ°è ¤£Àß ªÀÈwÛAiÀÄ°è CvÀÄå£ÀßvÀ ²RgÀ KgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÉÆÃAzÉà ¤£Àß GzÁÝgÀzÀ ªÀiÁUÀð. «ÄPÀÄÌzÉ®è MAzÀÄ «zsÀªÁzÀ PÀvÀðªÀå ¥ÀgÁYÄäRvÉ, PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ ¥À¯ˉÁAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀ vÀAvÀæ, ¨sÁ£ÀUÀr ªÀÄ£À¹ì£À zÉÆA§gÁlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ.” £À£Àß ªÀÄ£À¸ÁìQë ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ 3 UÀAmÉAiÀÄ ¤ÃgÀªÀvÉAiÀÄ°è £À£ÀߣÀÄß §rzÉ©â¹ w«zÀÄ PÉüÀÄwÛzÀÝ F ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä £Á£ÀÄ C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÉÝ. ¨É¼ÀUÁzÉÆqÀ£É ¸ÀAWÀ AiÀĪÀĨsÁgÀ¢AzÀ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


96 dUÀÄΪÀÅzÀÄ ªÀiÁªÀÄƯˉÁ¬ÄvÀÄ. F ¨sÁgÀªÉãÁzÀgÀÆ CPÀ¸ÁävÁÛV PÀ¼Àa ºÉÆÃVzÀÝgÉ ZÀAzÀæ£À ªÉÄïˉÉ DPÁ±À¥ÉÇõμÁPÀÄgÀ»vÀ£ÁV E½ªÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥ÁqÀÄ £À£ÀßzÁV ºÉÆÃVgÀÄwÛvÉÆÛà K£ÉÆÃ! ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è EgÀĪÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ £À£ÀUÉ ªÉÆÃPÀë C®¨sÀå. DzÀÝjAzÀ ¥ÀgÀ HjUÉ ªÀUÀð ¥ÀqÉzÀÄ £ÉªÀÄ䢬ÄAzÀ PÀgÀV ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉÆAzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁ¢ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀvÉÆqÀVzÉ. 1962gÀ ¢éwÃAiÀiÁzsÀðzÀ°è ZÉÊ£ÁzÉñÀ ¨sÁgÀvÀzÀ «gÀÄzÀÞ ºÀoÁvÁÛV AiÀÄÄzÀÞ ¸ÁjvÀÄ. DUÀ gÁµμÀÖç PÉÊUÉÆAqÀ ºÀ®ªÁgÀÄ zÉñÀ gÀPÀët PÁAiÀÄðUÀ¼À ¥ÉÊQ J£ï¹¹AiÀÄ Që¥Àæ «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄÆ MAzÀÄ. D ªÉüÉUÉ J£ï¹¹AiÀÄ°è PÁå¥ÀÖ£ï zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝ £Á£ÀÄ D «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÀÆgÀzÀ §¼ÁîjUÉ ¥ÀÇuÁðªÀ¢ü «Ä°lj ¸ÉêÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. («ªÀgÀUÀ½UÉ £Á£ÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ `J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ’ ¥ÀŸÀÛPÀ NzÀ§ºÀÄzÀÄ.) (gÀÆ LªÀvÉÛöÊzÀÄ «¼Á¸À ¸À»vÀ ªÀĤAiÀiÁqÀðgï ªÀiÁrzÀªÀjUÉ GavÀ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ PÀ½¸À§¯ˉÉè. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ eÁ®vÁtzÀ ªÀÄÄR¥ÀÅlzÀ ªÉÄðgÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀ¯ˉÉÆÃPÀ vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃr – C±ÉÆÃPÀªÀzsÀð£À) »ÃUÉ £À£Àßj«®èzÉÃ, MAzÀÄ jÃw ¸ÀéAiÀÄAZÀ°AiÀiÁV, £Á£ÀÄ PÁ¯ˉÉÃf£À ºÀÄzÉݬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÉémÉÖ (31-7-1963). EAxÀ MAzÀÄ §zÀ¯ˉÁªÀuÉ ¸ÀA¨sÀ«¸À°zÉ JA§ PÀÄgÀĺÀÄ £À£ÀUÉ D »A¢£À K¦æ¯ˉï ªÉüÉUÉà w½¢zÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ »jvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¨ÉÃgÉ CzsÁå¥ÀPÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀjUÉ ªÀ»¹PÉÆlÄÖ CªÀjUÉ AiÀÄÄPÀÛ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀAWÀPÉÌ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ ¨É£É߮ĩ£ÀAwzÀÝ d£ÁzÀð£À ¨Á½UÀgÀ CeÁÕvÀ CAiÀiÁavÀ ¸ÉÃªÉ ºÉÃUÀÆ EvÀÄÛ (DzÀgÉ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁªÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÆß JAzÀÆ ¹éÃPÀj¹zÀªÀgÀ®è). E£ÀÄß RÄzÀÄÝ £À£ÉÆßqÀ£É ¥À¼ÀVzÀ ¥ÀÇuÁðªÀ¢üAiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï, CPËAmÉAmï, ¸ÉêÀPÀ EªÀgÀ zÀAqÀÄ zÀPÀëvÉAiÀÄ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ°èvÀÄÛ. ªÁå¥ÁgÀ, ¸ÀÄ£ÁªÀÄ, VgÁQUÀ¼À ¦Ã½UÉ, vÁAwæPÀ eÁÕ£À J®èªÀÇ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVzÀÄݪÀÅ. DyðPÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼ÀÄ DgÉÆÃUÀåªÁV ªÀ¢üð¸ÀÄvÀÛ¯ˉÉà EzÀÄݪÀÅ. £À£Àß GvÀÛgÁ¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ £Á£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ EzÀÄ, “£ÀªÀÄä ¸ÀAWÀªÉÇAzÀÄ ¨sÁjà ªÀĸÉðqÉ¸ï ¨É£ïÔ ¯ˉÁj. EzÀgÀ AiÀiÁAwæPÀ ¹Üw ¸ÉÆUÀ¸ÁVzÉ. GvÀÌöȵμÀÖ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß EzÀgÀ°è ºÉÃgÀ¯ˉÁVzÉ. PÀAqÀPÀÖgï QèãÀgï J®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÀ¼À°è £ÀÄjvÀªÀgÀÄ, D¸ÀPÀÛgÀÄ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÀÄ. zÁj «±Á®ªÁV ªÀÄlÖ¸ÀªÁV ºÀ©âzÉ. FUÀ EzÀÄ ZÉ£ÁßzÀ ªÉÃUÀzÀ°è NqÀÄwÛzÉ. ¤ÃªÀÅ ZÀÄPÁÌt ZÀPÀæ »rzÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄvÀĪÀfð¬ÄAzÀ Nr¹, ªÉÃUÀzÀ CªÀÄ®Ä JAzÀÆ ¤ªÀÄä vÀ¯ˉÉUÉ ºÀÄUÀ¢gÀ°.” ªÀÄÄA¢£À DgÉüÀÄ ªÀµμÀðUÀ¼À°è ¸ÀAWÀzÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðvÀézÀ°è ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà §zÀ¯ˉÁªÀuÉUÀ¼ÁzÀĪÀÅ. NªÀð UËqÀ§AUÁ½Ã ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ£À C¥ÁæªÀiÁtÂPÀ zÀ¨Áâ½PÉAiÀÄ ºÉÆqÉvÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÊj¸À¯ˉÁgÀzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÁUÀÆ CPËAmÉAmï PÉ®¸À ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÁå¥ÁgÀ vÀVÎvÀÄ. ¸ÀUÀlÄ ¥ÀÇgÉÊPÉzÁgÀjUÉ ¸ÀAWÀzÀ «ZÁgÀ «±Áé¸À ºÁjºÉÆìÄvÀÄ. VgÁQUÀ½UÉ E°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ SÁwæ ¨É¯ˉÉUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ £ÀA©PÉ G½AiÀÄ°®è. MlÄÖ UÉÆÃmÁ¼É. EAxÀ E½PÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ ¨ÉÃgÉ M§â£À£ÀÄß ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÁV vÀAzÀÄ ¥ÀlÖ PÀnÖzÀgÀÄ. `ªÀiÁjUËvÀtªÁAiÀÄÄÛ’ ªÀÄÄA¢£À FvÀ£À gÁdå¨sÁgÀ. D ªÉÃ¼É ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀÇt𠫸Àdð£É ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV £ÀqÉzÀÄ 1973-74gÀ ªÉüÉUÉ CzÀgÀ PÀzÀUÀ½UÉ ±Á±ÀévÀ ©ÃUÀ ©vÀÄÛ. £Á£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀĪÀ£Éà DzÀÝjAzÀ (1963gÀ C£ÀAvÀgÀ ¥ÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ) C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯ˉÉ®è AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀAvÉ PÁ¯ˉÉÃdĪÀgÉUÉ C¯ˉÉzÁr ¸ÀAWÀzÀ PÀlÖqÀPÉÌ ¥ÀæzÀQëuÉ ºÁQ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. D ¤ÃgÀªÀ KPÁAvÀvÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ¸ÀÄáj¸ÀĪÀ F ªÀÄÄA¢£À ZÀgÀt (PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÀëªÉÄ PÉÆÃj): UÁ½©Ãr£À ¢§âzÀ ªÉÄïˉÉ PÁ¯ˉÉÃeï ¤AwºÀ §AdgÀÄ £É®zÀ° PÀlÖ¼ÉAiÀÄÄAmÉà PÀlÄÖUÀ¼ÀÄAmÉà ºÉƬÄèqÀĪÁ ªÀÄ¼É ZÁnAiÀÄ°?

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


97 £À£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ «ÄvÀægÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ VgÁQUÀ¼ÀÄ F zÀÄgÀAvÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ«¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. EAxÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀUÀðUÀ¼À°è C¼ÀªÀqÀÄvÀÛªÉ: MAzÀÄ, FUÀ £À£Àß ¨sÁªÀ£É K£ÀÄ? JgÀqÀÄ, £À£ÀßAxÀ zÀÄrªÉÄUÁgÀgÀ C¨sÁªÀ¢AzÁV F zÀÄgÀAvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹vÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ, ªÀÄÆ® ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀįˉÉèà ºÀÄzÀÄVzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà L©¤AzÁV »ÃUÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ? F «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ©qÀÄ«zÁÝUÀ AiÉÆÃa¹ªÀÅzÀÄAlÄ. £À£Àß C¤ß¹PÉUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: MAzÀ£ÉAiÀÄzÁV, FUÀ £À£Àß ¨sÁªÀ£É vÁwÛ÷éPÀ «µμÁzÀ ªÀiÁvÀæ – ZÉ£ÁßV ¸ÁªÀðd¤PÉÆÃ¥ÀPÁjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁzÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄÄaѺÉÆìÄvÀ®è JA§ PÁgÀt¢AzÀ. CzÀgÀ ¸ÁgÀxÀåªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀ»¹zÁÝUÀ £À£ÀUÉ zÉÆgÉvÀ C£ÀĨsÀªÀ ¸ÀAvÀÈ¦Û ºÉÃUÀÆ ¥ÀÇtð £À£Àß ¸ÉÆvÉÛà vÁ£ÉÃ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ EzÀÄ ¤dªÉAzÉà vÉÆÃgÀ§ºÀÄzÁzÀgÀÆ (eÉÆvÉUÉ EAxÀ ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ §qÁ¬Ä ¥ÀæwµμÉ×UÀ½UÉ ¥ÉÇõμÀPÀUÀ¼ÁVgÀĪÀŪÁzÀgÀÆ) ªÁ¸ÀÛªÀªÁV SÉÃzÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. gÁµμÀÖçzÀ ¨sÀ«µμÀåªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀAxÀ ªÀÄvÀÄÛ `²Ã®A ¸ÀªÀð¸Àå ¨sÀƵμÀtA’ DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß zsÀj¹zÀÝAxÀ D ªÀĺÁ «zÁåªÀÄA¢gÀzÀ°è M§â£Éà M§â ¸ÀªÀÄxÀð ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ zsÀÄjÃt£ÀÆ zÉÆgÉAiÀÄzÁzÀ£ÉÃ? ¸ÀAWÀ £ÀqɸÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ªÀĺÁ «ÄzÀļÀ®è, ¸ÀÄn ªÁå¥ÁgÀ ZÁPÀZÀPÀåªÀÇ C®è; §zÀ®Ä ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, ±ÁAvÀ aAvÀ£É, ¤gÀAvÀgÀ zÀÄrªÉÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¸ÉÜ (CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ »jAiÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀ¸ÉÜ) PÉêÀ® M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀĪÀ ªÀåQÛ PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁzÀgÉ CzÀÄ ¢ÃWÀð PÁ® ¨Á¼À®Ä CºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀįˉÁgÀzÀÄ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÁV, EzÀPÉÌ GvÀÛgÀ ºÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð£À®è. ¸ÁªÀðwæPÀªÁV MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ CµμÉÖ. £ÁªÀÅ ¸ÀAWÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ¹zÁÞ¯ˉÉÃRåªÀÇ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EgÀ°®è. F ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¯ˉÉÃR£ÀzÀ°è «ªÀj¹gÀĪÀAvÉ J®èªÀÇ UÁæºÀPÀjUÉ `Që¥Àæ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¸Éêɒ JA§ KPÉÊPÉÆÃzÉÝñÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ «PÀ¹¹zÀªÀÅ. EAxÀ «PÁ¸ÀPÉÌ ¥ÉÇõμÀPÀªÁVzÀÝ ¥ÀæzsÁ£À WÀlPÀUÀ¼ÉAzÀgÉ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ ªÀåQÛvÀé, PÁ¯ˉÉÃf£À CAvÀ¸ÀÄÛ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¥Àj¸ÀgÀ. C£ÉÃPÀ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀªÉÇAzÀÄ ªÀåQÛPÉÃAzÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄà DVzÉAiÉÆà K£ÉÆà JA§ ¸ÀAzÉúÀ £À£ÀUÉ §AzÀzÀÄÝAlÄ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵμÀå£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁj ¨sÁj ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ªÀåQÛPÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼Éà DV K¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÆß ©Ã¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÆß EwºÁ¸À £ÀªÀÄUÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà JwÛ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¸ÉÜ ªÀåQÛ ¸ÁéxÀðPÉÃAzÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. §zÀ®Ä ‘¤«ÄvÀÛªÀiÁvÀæA ¨sÀªÀ¸ÀªÀå¸Áa£ï’ ¤®«£À ªÀÈwÛªÀÄÆ® ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁV ¨É¼ÀUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀÆa¸À§¯ˉÉè. vÁwÛ÷éPÀªÁV E£ÀÆß JvÀÛgÀPÉÌ Kj MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ: ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ EAxÀ MAzÀÄ ¸ÀAWÀ CªÀ±Àå J¤ß¹zÁUÀ C£ÀÄPÀÆ® §®UÀ¼ÀÄ MAzÉqÉ ¸ÀAWÀ¤¹ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À°è DªÁºÀ£ÉUÉÆAqÀÄ GzÉÝñÀ FqÉÃgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAWÀzÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉ ¸ÁPÉAzÁzÁUÀ CªÉà §®UÀ¼ÀÄ «¸ÀAWÀl£ÉUÉÆAqÀÄ ¸ÀAWÀ §gÀSÁ¸ÁÛUÀÄvÀÛzÉ. ²æÃPÀȵμÀÚ ¤AiÀiÁðuÁ£ÀAvÀgÀ CdÄð£À¤UÉ MzÀVzÀ C£ÀĨsÀªÀ EzÉà C®èªÉÃ? ªÁå¥ÁgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è VgÁQ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ §UɧUÉAiÀiÁzÀ §ªÀuÉ ªÉÆøÀ ªÀAZÀPÉÆÃl¯ˉÉUÀ¼À JzÀÄgÁV CªÀ¤UÉ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀĪÀ ¢ªÀå ªÀÄAvÀæ AiÀiÁ gÀPÀëPÀ C¸ÀÛç AiÀiÁªÀÅzÀÆ £À£ÀUÉ w½¢®è. CAxÁzÀÄÝ MAzÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CzÀÄ ‘¸ÀºÀPÁgÀ’ªÀAvÀÆ RArvÀ C®è. ªÀÄ£ÀĵμÀå£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CgÀ¸ÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ˉÉèÉÃPÀÄ. EAUÉèAr£À CA¢£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è (OzÀå«ÄPÀ PÁæAw, 18£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀ) GzÀ㫹zÀ ¸ÀºÀPÁgÀ vÀvÀÛ÷é EA¢£À ¨sÁgÀvÀzÀ «©ü£Àß ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è vÁgÀPÀ ªÀÄAvÀæªÁ¢ÃvÉA§ £ÀA©PÉ CªÉÊeÁÕ¤PÀªÉAzÀÄ £À£Àß ¨sÁªÀ£É.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


98 ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄ£À¹ì£À «avÀæ ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÄ «¢ü¤AiÀĪÀÄ ¸ÀAvÀUÀæAxÀ¥ÀAxÁwÃvÀªÁzÀªÀÅ. ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ C¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ EzÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ. ªÀåQÛ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ£ÁzÀ°è zÀ¥sÀÛgÀUÀ¼ÀÄ C£ÁªÀ±ÀåPÀ ºÉÆgÉUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ; C¥ÁæªÀiÁtÂPÀ£ÁzÀ°è CªÀÅ ¤µμÀàçAiÉÆÃdPÀªÁUÀÄvÀÛªÉ CxÀªÁ C¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ ¸ÉÆÃV£À ªÉÆUÀªÁqÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ gÀPÁëPÀªÀZÀUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ eÉÊ«PÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¥ÀæzsÁ£À ®PÀë÷å EgÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, ¤µμÉ×, ±ÀæzÉÞ ªÀÄÄAvÁzÀ fêÀAvÀ ¸ÀzÀÄÎtUÀ¼ÉqÉUÉ, fêÀgÀ»vÀ «¢ü ¤AiÀĪÀÄ ¤§ðAzsÀUÀ¼ÉqÉUÀ®è. eÉÊ«PÀªÁV C©üªÀ¢üð¸ÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ºÀzÀUÉqÀzÀµμÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀiÁvÀæ «¢ü ¤AiÀĪÀÄ ¤§ðAzsÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ - ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀ駮 £ÀªÀÄä ªÉÄðgÀĪÀAvÉ - ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÁPÁëvï CzÀgÀ ¨É¼ÉªÀtÂUÉAiÀÄ£Éßà PÀÄAp¸ÀĪÀ ¥ÀAdgÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ. £ÀUÀzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ «ZÁgÀ JZÀÑgÀªÀ»¹zÀgÉ SÁvÀ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ vÀAvÁªÉà ±ÀÄzÀÞªÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è GzÉÝñÀ ±ÀÄzÀÞªÁVzÀÄÝ zÉÊ£ÀA¢£À £ÀqÀªÀ½PÉ £ÉÃgÀªÁVzÀÝgÉ £ÁªÀÅ ¸ÁPÁëvï ¥ÀgÀ§º æ Àä¤UÉ PÀÆqÀ CAd¨ÉÃPÁV®è. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAWÀzÀ C©üªÀzsÀð£É JAzÀÆ ºÀtzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀ ¤®è¯ˉÁgÀzÀÄ; CzÀÄ ¸ÀÜVvÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ E½ªÉÆUÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¤¸ÀàöȺÀvɬÄAzÀ zÀÄrAiÀħ®è ªÀåQÛUÀ¼À C¨sÁªÀ¢AzÀ. DzÀÝjAzÀ DzÀå UÀªÀÄ£À ºÀjAiÀĨÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¤µμÁתÀAvÀ PÀvÀðªÀå ¥ÀgÁAiÀÄtgÀ ¸ÀAZÀAiÀÄ£ÀzÀvÀÛ, DyðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀzÀvÀÛ C®è. £ÀUÀzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß M¥ÀàªÁVnÖgÀ®Ä £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÀ SÁvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÀÄ®vÉAiÉÄÊzÀĪÀŪÀÅ §UÉ£ÉÃgÀ £ÀÄr£ÉÃgÀ £ÀqÉ£ÉÃgÀ«gÀĪÀ°è ¸ÉÆUÀzÀ ¹j ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¢l £ÉÆÃqÀÄ Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ

ZÁ§¹AiÀÄ°è ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÉÛüÀÄ FUÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¥ÀæPÀgÀt¢AzÀ PÁ¯ˉÉÃfUÉ ªÀÄgÀ¼ÉÆÃt (1954). ºÉƸÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ AiÀÄĪÀ GvÁì»Ã G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ vÀAqÀ, PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀªÁðAUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÉÆAzÀ£Éßà zÀȶÖAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ CZÀÄåvÀ£ï ¦¼ÉîAiÀĪÀgÀ DzÀ±Àð ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVzÁÝUÀ¯ˉÉà M©â§â ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ (EªÀgÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß PÁå²AiÀĸï JAzÀÄ PÀgÉAiÉÆÃt) ªÀÄĸÀÄQ£ÉƼÀUÉ K£À£ÉÆßà ºÉƸÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÄ DUÀ FUÀ ZÀÄZÀÄÑ£ÀÄrUÀ¼À¯ˉÉÆèà PÉ®¸ÀUÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ¯ˉÉÆèà ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛvÀÄÛ: ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÉA¢gÀĪÀAvÉ, ``¤AzÀPÀjgÀ¨ÉÃQgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÀA¢¬ÄzÀÝgÉ PÉÃj ºÁåAUÉ ±ÀÄ¢ÞAiÉÆà ºÁAUÉ.'' 1954gÀ ªÀiÁZïð wAUÀ½£À°è PÁ¯ˉÉÃf£À ¥ÀæxÀªÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉUÉ ¨sÀgÀ¢AzÀ K¥ÁðqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. «zÁå¸ÀaªÀ ªÀÄÄRå Cwy. MlÖAzÀªÀ£ÀÄß ®PÀëöåzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ©r «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß (PÁå²AiÀĸïgÀ ºÉÆgÀvÁV) J®ègÀ ¥ÀÇtð¨sÁVvÀézÉÆqÀ£É ¤ªÀð»¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄzÀĪÉUÉ CwyUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸ÀĪÀ DwäAiÀÄvɬÄAzÀ £ÁªÀÅ J®è ¥ÉÇõμÀPÀjUÀÆ UÀtåjUÀÆ CªÀjzÀÝ°èUÉà ºÉÆÃV PÀgÉAiÉÆïˉÉ PÉÆlÄÖ §A¢zÉݪÀÅ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


99 PÉÆ£ÉUÀÆ §A¢vÀÄ ides   of   March. C¥ÀgÁºÀÚ 4 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ±ÀÄgÀĪÁUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. «zÁåyðUÀ¼À ¸ËPÀAiÀiÁðxÀð 3 UÀAmÉUÉà vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÉÊzÀĪÀiÁqÀĪÀ AiÉÆÃZÀ£É ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀzÀÄ. D ªÉüÉUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ºÀªÉ «£Á PÁgÀt «zÁå¸ÀaªÀjUÉ ¥ÀæwPÀÆ®ªÁVvÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ EªÀgÀÄ `£ÀªÀÄäªÀgÀ®è!' ¸ÀܽAiÀÄ£ÁzÀ £À£ÀUÉ F CzsÉÆÃ¥ÀæªÁºÀzÀ CjªÀÅ ZÉ£ÁßV UÉÆwÛvÀÄÛ. zsÉÊAiÀÄð vÀ¼ÉzÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ ºÉýzÉ, ``ªÀÄAwæUÀ¼À DUÀªÀÄ£ÀzÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÉÊzÀĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ. CzÀÄ ªÀÈxÁ vÉÆAzÀgÉUÉ DºÁé£ÀªÁ¢ÃvÀÄ.'' ``«zÁåyðUÀ½UÉ PÀqÁØAiÀÄzÀ ¸ÀAPÉÆïˉÉ vÉÆr¹qÀ®Ä EzÉãÀÆ ¸ÉãÁPÉÃAzÀæªÀ®è. £Á«AzÀÄ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ°èzÉÝêÉ. EµμÀÖ«®èzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀ°.'' EzÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ. CAvÀÆ £ÁªÀÅ PÉ®ªÀgÀ MvÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ vÀgÀUÀw ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢ÃWÀð ¨ÁduÉAiÀÄ£ÀÄß 3-45PÉÌ ªÀÄÄAzÀÆr D ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ CzsÁå¥ÀPÀgÉ®ègÀÆ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ »jvÀ£ÀzÀ°è PÁ¯ˉÉÃf£À ªÀÄÄRªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¤AvɪÀÅ. ¥ÀlÖt¢AzÀ KgÀÄvÀÛ ¸ÀÄwÛ §¼À¹ §gÀĪÀ ¸ÀÄgÀĽ gÀ¸ÉÛAiÀÄvÀÛ zÀ馅 ZÁazɪÀÅ: AiÀiÁªÀ PÀëtzÀ®Æè ¸ÀaªÀgÀ ºÀ¸ÀÄgÀÄ PÁgï zÀÆgÀzÀ wgÀÄUÁ¹£À°è ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀÄÄA¢£À PÉ®ªÉà PÀëtUÀ¼À°è CªÀgÉ £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ ªÉÄÊzÀ¼ÉAiÀÄ°zÁÝgÉ, CµμÀÖgÀ°è «zÁåyðUÀ¼É®ègÀÆ PÁ¯ˉÉÃf£À ¨sÀªÀå ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è dªÀiÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀªÀÄä ²¸ÀÄÛ§zÀÞ K¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀ ¸ÀaªÀgÀÄ ¸ÀĦæÃvÀgÁUÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÉ®è £ÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄ. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV WÀn¹zÉÝãÀÄ? CAzÀÄ PÁ¯ˉÉÃf£À MlÄÖ ¸ÀASÉå ªÀÄÄ£ÀÆßgÀgÀ M¼ÀVvÀÄÛ. F ¥ÉÊQ CzsÀðPÀÆÌ «ÄQÌzÀ «zÁyðUÀ¼À »AqÀÄ MªÉÄäUÉà PÀmÉÖAiÉÆqÉzÀ ¤ÃgÀºÉÆ£À°£ÀAvÉ ¥ÀlÖtzÀvÀÛ zsÁ«¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. D PÉÆ£É UÀ½UÉAiÀÄ°è £ÁªÉãÀÆ ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ°®è. ªÀÄÄA¢£À PÉ®ªÉà PÀëtUÀ¼À°è F ¥ÀæªÁºÀ E½eÁj£À°è gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ zÀĪÀÄÄQ zÀÆgÀzÀ wgÀÄUÁ¸À£ÀÆß vÀ®¦vÀÄ. CµμÀÖgÀ¯ˉÉèà C°èUÉ ¸ÀaªÀgÀ PÁgï PÀÆqÀ §gÀ¨ÉÃPÉÃ? ¤dð£À ªÀiÁUÀð. ºÀoÁvï «zÁåyðUÀ¼À zÀAqÀÄ. eÉÆvÉUÉ PÉ®ªÀgÀÄ ºÀÄZÁѧmÉÖ »Ã£À WÉÆõμÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÃPɺÁPÀÄwÛzÀÄÝzÀÆ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄAwæUÀ¼À PÁgï ¤AwvÀÄ. £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ CzÀPÉÌ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQzÀgÀÄ. K£ÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqɬÄvÉÆà UÉÆwÛ®è. vÀĸÀÄ ªÉüÉAiÀįˉÉèà PÁgï ZÀ°¹vÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ, ZÀqÁªÀÅ Kj §AvÀÄ £ÀªÀÄä°èUÉ, vÀAVvÀÄ ªÀÄÄRªÀÄAl¥ÀzÀ°è UÀPÀÌ£É. ¹nÖ¤AzÀ ¤V¤VAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀÄAwæ CzÀjAzÀ ºÉÆgÀV½zÀÄ MAzÉà ¸ÀªÀ£É ªÁUÀàçªÁºÀ ºÀjAiÀÄ©lÖgÀÄ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ CªÀjUÉ vÉÆr¸À¯ˉÉAzÀÄ ¥ÀŵμÀàºÁgÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÀ£ÀÄß wÃPÀëöÚªÁV ¤gÁPÀj¸ÀÄvÀÛ ¸ÀaªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, ``JAxÀ gËrUÀ¼À£ÀÄß ¤Ã«°è vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛ¢ÝÃj. £Á¤°èUÉ PÁ°qÀ¯ˉÁgÉ.'' ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À§Æ§Ä, ¸ÀªÀiÁzsÁ£À CxÀªÁ CAUÀ¯ˉÁaPÉ D°¸ÀĪÀ ªÀåªÀzsÁ£À CªÀjVgÀ°®è. PÁgï ºÀwÛzÀgÀÄ, ºÉÆgÀlĺÉÆÃVAiÉÄà ©lÖgÀÄ. MAzÀÄ PÀët £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀÛA©üèsÀÆvÀgÁzɪÀÅ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ¯ˉÉèà ¤AwzÀÝ PÁå²AiÀĸï eÉÆvÉ ¸ÁªÀzsÁ£ÀªÁV ªÀiÁvÀÄ vÉÆqÀVzÀgÀÄ, ``«zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉãÀÄ PÀnÖºÁPÀ¨ÉÃPÉÃ?'' PÁå²AiÀĸï, ``£ÀªÀÄäzÀÄ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé. gÁd£ÀAvÉ ¥ÀæeÉ, C®èªÉÃ?'' ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®, ``FUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÉßãÉÆà §gÀSÁ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ªÉÄʸÀÆj£À EAzÀæ ¨sÀªÀ£À¢AzÀ¯ˉÉà vÀj¹gÀĪÀ wArwÃxÀðUÀ¼À£ÉßãÀÄ ªÀiÁqÉÆÃt?'' CzsÁå¥ÀPÀgÉ®ègÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÉ®è G¥ÁºÁgÀ §r¹nÖzÀÝ PÉÆoÀrUÉ ºÉÆÃV PÀĽvɪÀÅ, ¸ÀaªÀgÀ ¤gÀAPÀıÀ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£À¹éà ºÀ½AiÀÄÄvÀÛ M¼ÀUÉ vÀÄA©zÀÝ ºÀvÁ±É C¥ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁjzɪÀÅ. ¸ÁPÀµμÀÄÖ PÀlQ PÀÆqÀ ¸ÉÃjvÀÄÛ. PÁå²AiÀĸï J®èzÀgÀ®Æè ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝgÀÆ vÀÄn ªÀiÁvÀæ ¦lPï C£Àß°®è ``¤ªÉÆäqÀ¤zÀÆÝ ¤ªÀÄäAvÁUÀzÉ'' (¤¸Ágï CºÀªÀÄzï). ``ªÀĸÉAiÀÄ° ªÀĸÉAiÀÄ° zÉéõμÀ PÀÄoÁgÀA £É®¸ÀªÀĪÁUÀ° ªÉÊj ªÀoÁgÀA'' (gÁdgÀvÀßA) JA§AwvÀÄÛ CªÀgÀ DªÀÄè ªÀÄÄR¨sÁªÀ. CzÉÆAzÀÄ PÉlÖ ¢ªÀ¸À.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


100 CzÉà gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlPÉÌ PÀĽwzÁÝUÀ C¥ÀjavÀ£ÉƧâ M¼À§AzÀÄ vÁ£ÀÄ gÁdåzÀ ¨ÉúÀÄUÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV £À£ÀߣÀÄß PÁt®Ä §AzÀÄzÁV ºÉý vÀ£Àß ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ vÉÆÃj¹zÀ. ¥ÀPÀÌzÀ¯ˉÉèà EzÀÝ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ DvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ«vÀÄÛ. £Á£ÉAzÉ, ``£À¤ßAzÉãÁUÀ¨ÉÃPÀÄ?'' ``«Ä¤¸ÀÖgï ºÉÆgÀlĺÉÆÃzÀ §½PÀ PÁ¯ˉÉÃf£À°è K£ÉãÀÄ £ÀqɬÄvÉA§ «ªÀgÀ w½AiÀÄ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ¤AiÉÆÃfvÀ£ÁV £Á¤°èUÉ §A¢zÉÝãÉ.'' £À£Àß ºÉýPÉ zÁR°¸À®Ä DvÀ ¹zÀÞ£ÁV PÀĽvÀ. ``CzÀÄ PÁ¯ˉÉÃf£À DAvÀjPÀ «µμÀAiÀÄ. gÀºÀ¸Àå ¸ÀAUÀw. ¤ªÀÄä eÉÆvÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ °TvÀ C£ÀĪÀÄw ¨ÉÃPÀÄ. vÀA¢¢ÝÃgÁ?'' ``E®è. DzÀgÉ £ÀªÀÄä E¯ˉÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ¤«ÄäAzÀ £Á£ÀzÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À¨ÉÃPÉA§ DzÉñÀ ¤ÃrzÁÝgÉ.'' ``CzÀÄ ¤ªÀÄVvÀÛ DzÉñÀ, £À£ÀUÉ ®UÁªÁUÀzÀÄ. E£ÀÄß ªÀiÁvÀÄ ZÀZÉð J®è ¸ÁPÀÄ'' J£ÀÄßvÀÛ £Á£ÀÄ JzÉÝ. ``£À£Àß PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ ®©ü¸À°®è JAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÄî¢üPÁjUÀ½UÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.'' ``¸Áé«ÄÃ! F ¥ÉǼÀÄî ¨ÉzÀjPÉUÉ £Á£ÀÄ dUÀÄΪÀÅ¢®è. E£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ºÉÆgÀqÀ§ºÀÄzÀÄ'' J£ÀÄßvÀÛ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄR £ÉÆÃrzÉ. £À£Àß RavÀ ¤®ªÀ£ÀÄß M¦àzÀÝgÉA§ÄzÀÄ ºÀÈzÀÎvÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À PÁ¯ˉÉÃf£À°è «zÁåyðUÀ¼À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄĵμÀÌgÀ: «zÁåªÀÄAwæUÀ½AzÀ PÁ¯ˉÉÃfUÉ CUËgÀªÀªÁVzÉ, CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ PÁ¯ˉÉÃfUÉ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀëªÉÄAiÀiÁa¹ «zÁåyð¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝò¹ ªÀiÁvÁqÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ, C°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ªÀÄĵμÀÌgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°zÉ. EzÀÄ CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉ. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÆ CzsÁå¥ÀPÀgÀÆ «zÁåyðUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ËºÁzÀð ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ªÀiÁvÁr D ªÀÄĵμÀÌgÀªÀ£ÉßãÉÆà ¤°è¹zÁݬÄvÀÄ. ¥sÀ®±ÀÄæw? CµμÀÖgÀ°è ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ §AzÀĪÀÅ. ¨ÉøÀUÉ gÀeÉ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ - K¦æ¯ˉï DgÀA¨sÀ. £ÁªÉ®è GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀßgÁVzÁÝUÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ C¤jÃQëvÀ Që¥ÀtÂAiÉÆAzÀÄ §AzÀÄ §r¬ÄvÀÄ: ¸ÀAzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÀðzÀ°è, PÁ¯ˉÉÃf£À ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, £ÀqÉzÀ zÀÄgÁZÀgÀuÉ §UÉV£À «ZÁgÀuÁAiÉÆÃUÀ MqÀ£É PÁ¯ˉÉÃfUÉ §gÀ°zÉ, J®è CzsÁå¥ÀPÀgÀÆ CzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. gÁdåzÀ ªÀÄÄRå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ J£ï.Dgï.UÉÆÃ¥Á®PÀȵμÀÚ AiÀÄÄPÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¹§âA¢ ¸À»vÀ ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÉà §AzÀgÀÄ. ªÉÆzÀ® JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹zÀgÀÄ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À £À£ÀߣÀÄß PÀgɹzÀgÀÄ. ``PÁ¯ˉÉÃeï ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ PÀgÉAiÉÆïˉÉ §lªÁqÉ ¤£Àß ºÉÆuÉAiÀiÁVvÀÄÛ, ºËzÉÃ?'' CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀA§A¢ü PÀÆqÀ. ``ºËzÀÄ.'' ``CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤¨sÁ¬Ä¹zÉ? zÁR¯ˉÉ EnÖgÀĪÉAiÀiÁ?'' J®è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÆß PÀÆ®APÀµμÀªÁV ºÉýzÉ. ¥Àæw ºÀAvÀzÀ®Æè «zÁåyðUÀ¼À £ÉgÀªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄzÀ£ÀÄß ¸ÁQë ¸À»vÀ PÁt¹zÉ. ``«²µμÀÖ C¢üPÁjAiÉƧâjUÉ DºÁé£À¥ÀwæPÉ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÉA§ DzÉñÀ ¤ªÀÄVvÉÛÃ?'' £Á£ÀÄ £ÀPÉÌ, ``CAxÀ ¤µμÉÃzsÁvÀäPÀ DzÉñÀ EgÀ°®è ªÀiÁvÀæªÀ®è, DzÀµμÀÄÖ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢UÉ CzÀ£ÀÄß PÉÊAiÀiÁgÉ PÉÆr, EzÉÆAzÀÄ £ÁqÀ ºÀ§â JA§ ¸ÀàµμÀÖ ¤zÉðñÀ£ÀªÀÇ EvÀÄÛ. £Á£ÀÄ EzÉà ¥ÀlÖtzÀªÀ£ÁzÀÄzÀjAzÀ J®èjUÀÆ PÀgÉAiÉÆïˉÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ®¦¹zÉÝêÉAzÀÄ zÀÈqsÀªÁV ºÉüÀ§¯ˉÉè.'' ``E®è. ¨ÉúÀÄUÁjPÉ E¯ˉÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ CzÀÄ vÀ®¦®èªÉA§ °TvÀ DPÉëÃ¥ÀuÉ £ÀªÀÄUÉ §A¢zÉ?'' ``RÄzÀÄÝ £Á£Éà CªÀgÀ PÀZÉÃjUÉ ºÉÆÃVzÉÝ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä D¸À£ÀzÀ°ègÀ°®è'' J£ÀÄßvÀÛ PÀqÀvÀ ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À JzÀÄgÀÄ EzÀÝ D C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£À gÀÄdÄ vÉÆÃj¹zÉ. “¨sÀ¯ˉÉÃ! wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ” JAzÀªÀgÀÄ £À¸ÀÄ£ÀUÀÄvÀÛ GzÀÎj¹zÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


101 ªÉÄà wAUÀ¼À ºÀUÀ®Ä ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èAiÀÄÆ ©¹® zsÀUÉ wêÀæªÁVzÁÝUÀ, EgÀĽ£À°è PÉÆðäAZÀÄ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r®ÄUÀ¼À D¨sÀðmÉ ¨sÀAiÀÄPÁgÀPÀªÁVzÁÝUÀ, gÉÊvÀgÉ®ègÀÆ D¸É PÀtÄÚUÀ½AzÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼À£Éßà ¢nÖ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §rzÉà §r¬ÄvÀÄ PÁ¯ˉÉÃfUÉ §gÀ¹r®Ä? ºËzÀÄ, CZÀÄåvÀ£ï ¦¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ CzÀPÀë ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®, JAzÉà CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêɬÄAzÀ vÀvïPÀët gÀzÀÄÝUÉƽ¹ ªÀiÁvÀÈ ¸ÀA¸ÉÜUÉ (PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ) ªÀUÁð¬Ä¸À¯ˉÁVzÉ JA§ ¸ÀPÁðjà DzÉñÀ. PÁ¯ˉÉÃfUÉ ¦¼ÉîAiÀĪÀjVAvÀ ºÉZÀÄÑ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁr C¢üPÀ ªÀÄ£ÀBPÉèñÀ C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÀÄ E£ÉÆߧâjgÀ®è. ªÉÄà PÉÆ£ÉAiÀÄ D ªÀÄÄAeÁ£É CªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸À»vÀ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ¤UÀð«Ä¹zÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌlÖªÀgÀÄ £ÁªÀÅ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ. D zÀĨsÀðgÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è £À£Àß ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ «ÄrzÀ £ÀÄrUÀ¼ÉgÀqÀÄ: ``¥ÀÅgÀzÀ ¥ÀÅtåA ¥ÀÅgÀĵμÀgÀƦAzÉ ¥ÉÇÃUÀÄwzÉ, ¥Àjd£ÀzÀ ¨sÁUÀåªÀqÀ«UÉ £ÀqÉAiÀÄÄwzÉ'' (gÁWÀªÁAPÀ) ªÀÄvÀÄÛ ``¸ÀvÀåªÀAvÀjVzÀÄ PÁ®ªÀ®è, zÀĵμÀÖ d£ÀjUÉ ¸ÀÄ©üPÀë PÁ®.... zsÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀªÀ ¤ªÀÄÆð®ªÁUÀĪÀ PÁ®, PÀ«Äð ¥ÁvÀPÀjUÉ §ºÀÄ ¸ËRå PÁ®'' (¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸À). PÀæªÉÄÃt MAzÀÄ gÀºÀ¸Àå §AiÀįˉÁ¬ÄvÀÄ: CZÀÄåvÀ£ï ¦¼ÉîAiÀĪÀgÀ GZÁÑl£É ¦vÀÆjAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÉzÀÄ ¤ªÀð»¹zÁvÀ PÁå²AiÀĸï, FvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£Éà gÁdå ¨ÉúÀÄUÁjPÉ E¯ˉÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜ, PÁ¯ˉÉÃf£À M§â dªÁ£À F zÀĵμÀÖPÀÆlzÀ «ÄÃgï ¸ÁzÀPï. GzÉÝñÀ: ¦¼ÉîAiÀĪÀgÀ£ÀÄß CzÀPÀëgÉAzÀÄ gÀÄdĪÁw¹ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®Vj¬ÄAzÀ E½¹ PÁå²AiÀĸÀ£À ¹AºÁ¸À£ÁgÉÆúÀt. DzÀgÉ ¸ÉêÁeÉåõμÀ×vÉAiÀÄ°è FvÀ£ÀzÀÄ £Á®Ì£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÁVzÀÄÝzÀjAzÀ F JgÀqÀ£ÉAiÀÄ (zÀÄgï-)GzÉÝñÀ FqÉÃgÀ°®è. C½AiÀÄ ¥ÀÈyéÃgÁd£À «gÀÄzÀÞ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀzÉñÀzÀ WÀd¤Ã ªÀĺÀªÀÄÆzÀ£À£ÀÄß DºÁ餹zÀ dAiÀÄZÀAzÀ£À £ÁqÀ®èªÉà ªÉÄÃgÁ ªÀĺÁ£ï ¨sÁgÀvï?

fêÀ£ÀÄäPÀÛ §AmÁé¼À d£ÁzÀð£À ¨Á½UÀ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÉÛAlÄ 1953-54gÀ ¨ÉøÀUÉ gÀeÉAiÀÄ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À°è ¹Ã¤AiÀÄgï «¨sÁUÀzÀ J£ï¹¹ zÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. gÁdåzÀ J®è ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ dƤAiÀÄgï «¨sÁUÀzÀ J£ï¹¹ D ªÉÆzÀ¯ˉÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¨É¸ÉzÀÄ PÉÆqÀUÀÄ gÁdåPÉÌà «ÄøÀ¯ˉÁV PÀÆUïð EAqÉ¥ÉAqÉAmï PÀA¥À¤ J£ï¹¹ WÀlPÀªÀ£ÀÄß DUÀ ¸Áܦ¹zÀgÀÄ. EzÀgÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ£ÁV M§â »jAiÀÄ ¸ÉãÁ PÁå¥ÀÖ£ï£À£ÀÄß £ÉëĹzÀgÀÄ. 1954gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÀð vÉÆqÀUÀĪÁUÀ PÁ¯ˉÉÃf£À J£ï¹¹ WÀlPÀ PÁAiÀiÁðgÀA©ü¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ GzÉÝñÀ. DUÀ D C¢üPÁjUÀ½UÉ wÃgÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV MzÀVzÀ ¨sÁUÀPÁ°Ã£À J£ï¹¹ C¢üPÁj £Á£ÀÄ! ºÉÃUÀÆ £À£ÀUÉ vÀvÀÆàªÀð F ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÉãÁ²PÀët zÉÆgÉwvÀÛµμÉÖ. MAzÀÄ ªÀµμÀðzÀ ¥ÀævÀåPÁë£ÀĨsÀªÀªÀÇ EvÀÄÛ. £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ°è E£ÀÆß JgÀqÀÄ J£ï¹¹ C¢üPÁjUÀ½UÉ CªÀPÁ±À«vÀÄÛ. £Á£ÀÄ ¸ÀAvÀ C¯ˉÉÆòAiÀĸï PÁ¯ˉÉÃf£À°èzÁÝUÀ (1949-53) §AmÁé¼À d£ÁzÀð£À ¨Á½UÀgÉA§ ¨sËvÀ«eÁÕ£À G¥À£Áå¸ÀPÀjAzÀ «±ÉõμÀªÁV DPÀ¶ðvÀ£ÁVzÉÝ. £À£Àß ¸ÀªÀĪÀAiÀĸÀÌgÀÄ, ¸ÀªÀiÁ£À²Ã®gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ DzÀ±Àð¢Ã¥ÀÛgÀÄ. zÉÊ»PÀªÁV £À£ÀVAvÀ §°µμÀ×gÀÄ. ¸ÁªÀÄÆ ªÀiÁr GPÁÌVzÀÝ MqÀ®Ä. EzÀPÉÆÌ¥ÀÅöàªÀ UÀAqÀÄ PÀAoÀ. J£ï¹¹-C¢üPÁj DAiÉÄÌUÉAzÀÄ PÁ¯ˉÉÃeï ¤AiÉÆÃf¹ ªÀÄzÁæ¹UÉ PÀ½¹zÀÝ vÀAqÀzÀ°è £À£Àß eÉÆvÉUÉ ¨Á½UÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. £ÀªÉÄä®ègÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ°è DAiÉÄ̸À«Äw EªÀgÀ£Éßà M¥ÀÅöàvÀÛzÉA¢vÀÄÛ. DzÀgÉ D `GgÀļÀÄ' £À£Àß PÉÆgÀ½UÉ ©vÀÄÛ. £À£ÀUÉ ºÀvÁ±É D¬ÄvÀÄ, C¼ÀÄPÀÆ D¬ÄvÀÄ. ¨Á½UÀjUÉ ¸ÀAvÉÆõμÀªÁ¬ÄvÀÄ,``d£ÀgÀ¯ˉïUÀ¼À £Ár£ÀªÀgÀ®èªÉà ¤ÃªÀÅ!'' JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¹zÀgÀÄ. EAxÀ ¥Àj±ÀÄzÀÞ ºÀÈzÀ¬Ä CªÀgÀÄ. 1953gÀ vÀgÀÄtzÀ°è £Á£ÀÄ C¯ˉÉÆòAiÀĸï PÁ¯ˉÉÃd£ÀÆß D PÁgÀt¢AzÀ J£ï¹¹ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÆß ©qÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¨Á½UÀgÀ£ÀÄß J£ï¹¹ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ DAiÀÄĪÀAvÉ «Ä°lj ªÀjµμÀ×jUÉ «£ÀAw¹zÉÝ. £À£Àß ªÀiÁwUÉ CªÀgÀÄ ¨É¯ˉÉPÉÆlÄÖ D ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è ¨Á½UÀgÀ£ÀÄß ¸ÉãÁ²PÀëtPÉÌAzÀÄ «Ä°lj PÉÃAzÀæPÉÌ PÀ½¹zÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


102

ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃfUÉ M§â ¨sËvÀ«eÁÕ£À G¥À£Áå¸ÀPÀ ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ (1954). EvÀÛ J£ï¹¹AiÀÄ°è JgÀqÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ SÁ° EzÀÄݪÀÅ. DUÀ PÁ¯ˉÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ «.ªÉAPÀlgÀªÀÄtgÁªï (UÀtÂvÀ) ªÀÄvÀÄÛ G¥À¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ JA.J.gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï (¨sËvÀ«eÁÕ£À). EªÀj§âgÀÆ vÀvÀÆàªÀð C¯ˉÉÆòAiÀĸï PÁ¯ˉÉÃf£À°è ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¨Á½UÀgÀ£ÀÄß §®èªÀgÁVzÀÝgÀÄ. C®èzÉà ¨Á½UÀgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀægÁAiÀÄgÀ ²µμÀågÀÄ PÀÆqÀ. »ÃUÉ J®è jÃwUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄrPÉÃj PÁ¯ˉÉÃfUÉ ¨Á½UÀgÀ£ÀÄß DªÁ»¹ ¥ÀæwµμÁצ¸À®Ä PÁ® ¥ÀPÀéªÁVvÀÄÛ. 1954-55 ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÁðgÀA¨sÀ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À°è ºÉƸÀ ±ÀPÉAiÀÄ£Éßà ºÀÄlÄÖºÁQvÀÄ: «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ, ¨Á½UÀgÀ ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹Ã¤AiÀÄgï J£ï¹¹ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ. EAxÀ ¥Àæ¸À£Àß ªÁvÁªÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoÉåÃvÀgÀ QæAiÀiÁPÀ¯ˉÁ¥ÀUÀ¼À eÉãÀÄUÀÆr£À°èAiÀÄÆ CvÀÈ¥ÀÛ UÀÄgÀĪÀÈAzÀªÉÇAzÀÄ EzÉÝà EvÀÄÛ. EzÀgÀ `PÀtätÂ' £ÀªÀÄä PÁå²AiÀĸï! ¨Á½UÀgÀÆ £Á£ÀÆ PÁ¯ˉÉÃf£À J®è PÉ®¸ÀUÀ¼À°è CªÀ½dªÀ½ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀAvÉ ºÀUÀ°gÀļÉA§ ªÀåvÁå¸À«®èzÉ PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÁVzÉݪÀÅ. CªÀgÀÄ M¼ÀUÀÆ ºÉÆgÀUÀÆ ¥ÀgÀªÀÄzsÁ«ÄðPÀgÀÄ, £Á£ÉÆà aPÀÌA¢£À°è PÀqÁØAiÀĪÁV C£ÀĨsÀ«¹zÀ ¸ÁPÀµμÀÄÖ `ªÀÄvÀzsÀªÀÄðPÀªÁAiÀÄw'AiÀÄ PÁgÀtªÁV J®è ¨ÁºÁåZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÆß vÉÆgÉzÀÄ `PÁAiÀÄPÀªÉ PÉʯˉÁ¸À' JA§ ±ÀgÀtvÀvÀÛ÷éPÉÌ ±ÀgÀuÁzÀªÀ£ÀÄ. £À«Ää§âgÀzÀÆ UÀÄj MAzÉà DVzÀÄÝzÀjAzÀ - ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉÊAPÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀå §zÀÞvÉ - JAzÀÆ J°èAiÀÄÆ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ ºÀtÄPÀ°®è. SÁ¸ÀVAiÀÄ°è ¨Á½UÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§ ªÀiÁvÉ gÀªÀiÁzÉëAiÀĪÀgÀ £Éʶ×PÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀªÀiÁzÉë ¨sÀd£Á ªÀÈAzÀªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹ ¸ÀvÀìAUÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÀæªÉÄÃt F ¸À¹ ºÉªÀÄägÀªÁV ¨É¼É¬ÄvÀÄ. DUÀ vÁªÉà MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÀd£ÁªÀÄA¢gÀªÀ£ÉßÃPÉ ¤«Äð¸À¨ÁgÀzÉA§ ¥Àæ±Éß EªÀgÉzÀÄgÀÄ ¤AwvÀÄ. D ¢±ÉAiÀÄ°è AiÉÆÃd£É, ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¸ÀAUÀæºÀuÉ, ¸ÀªÀÄxÀ𠤪ÀðºÀuÉ J®èªÀÇ ¨Á½UÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¨sÀgÀ¢AzÀ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ EªÀjUÉ vÀÄvÁðV MªÉÄäUÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À DªÀ±ÀåPÀvÉ zsÀÄvÉÛAzÀÄ JzÀÄgÁ¬ÄvÀÄ: CµμÀÄÖ ¨É¯ˉÉAiÀÄ ¹ªÉÄAmï CªÀjUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁVvÀÄÛ (¹ªÉÄAmï wÃgÀ zÀÄ®ð¨sÀªÁVzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ, E£ÀÄß MAzÉà UÀAn£À°è gÀÆ 12,000ªÀAvÀÆ UÀUÀ£ÀPÀĸÀĪÀÄ). UÀAUÉ §gÀÄwÛzÉ, ¥ÁvÀæªÉ°èzÉ? ºÉÃUÉ »r¢qÀĪÀÅzÀÄ? D ¥ÀæªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÀÄA¢gÀ ¤ªÀiÁðtzÀvÀÛ wgÀÄV¸À§®è ¨sÀVÃgÀxÀ J°èzÁÝ£É? CzÉÆAzÀÄ D¢vÀåªÁgÀzÀ C¥ÀgÁºÀÚ. wÃgÀ C¤jÃQëvÀªÁV ¨Á½UÀgÀÄ (¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ PÁ¯ˉÉÃeï §½ EzÀÝ) £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÀÄ. CªÀgÀ ªÁ¸À ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄzsÉå, NAPÁgÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À. D ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 Q«Äà zÀÆgÀªÀ£ÀÄß JA¢£ÀAvÉ £ÀqÉzÉà PÀæ«Ä¹zÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ D±ÀÑAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAPÉëÃ¥ÀªÁV «ªÀj¹ ¸ÀzÀåzÀ vÀÄvÀÄð DªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £À£ÉßzÀÄjlÖgÀÄ: gÀÆ 12,000ªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÉà ¨ÁåAQUÉ ¥ÁªÀw¹ ¹ªÉÄAmï ªÁåUÀ£ÀߣÀÄß ©r¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ? ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÆß w½¹zÀgÀÄ. ``fnAiÀĪÀjAzÀ ºÀtzÀ ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÁgÀ DVAiÉÄà DUÀÄvÀÛzÉ'' JAzÀÄ CªÀgÀ ºÉAqÀw ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀÝgÀAvÉ. F ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£À¸Á M¦à ¨Á½UÀgÀÄ, ªÀÄoÀ ªÀÄA¢gÀ ¨sÀd£É ¥ÀÇeÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ JAzÉÆà ªÀÄÄPÀÛ£ÁVzÀÝ £À£Àß §½UÉ, D £ÀqÀĺÀUÀ®Ä §AzÀgÀÄ! £ÁªÉ®ègÀÆ §qÀªÀgÉÃ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ²Ã® ZÁjvÀæ÷åUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ ²æêÀÄAvÀ. F §AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÀUÀ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? PÉÆqÀV£À PÉÆqÀÄUÉÊ PÀtð JAzÉà d£ÁzÀgÀtÂÃAiÀÄgÁVzÀÝ PÁ¦ûüà ¥ÁèAlgï f.JA.ªÀÄAd£ÁxÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ (±ÀÄApPÉÆ¥Àà) ºÉÆÃzÉ. EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ, vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÀ¥Áp ªÀÄvÀÄÛ J®è ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ §UÉÎ ¦æÃw «±Áé¸À vÀ¼É¢zÀÝ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀÄvÀÄð DªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹ gÀÆ 12,000ªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÁV ¨ÉÃrzÉ, ªÀÄÄA¢£À 12 wAUÀ¼À M¼ÀUÉ §rظÀ»vÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÉ. ªÀÄgÀĸÉÆ°è®èzÉà CªÀgÀÄ D »j ªÉÆvÀÛPÉÆÌAzÀÄ ZÉPï §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ, ``§rØ ¨ÉÃqÀ, C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÁUÀ C¸À®Ä wÃj¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ'' JAzÀÄ ºÀgÀ¹ PÀ½¹zÀgÀÄ. ªÀÄA¢gÀ ¤ªÀiÁðtªÁ¬ÄvÀÄ, ºÀtzÀ ºÉÆ¼É ºÀjzÀÄ §AvÀÄ, 1 ªÀµμÀðzÀ UÀqÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


103 ªÀÄAd£ÁxÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á® wÃj¸À®Ä ¨Á½UÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ CªÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. C°è E£ÉÆßAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð PÁ¢vÀÄÛ. CªÀgÉAzÀgÀÄ, ``£Á£ÉãÀÆ PÉÆqÀ°®è. ¤ªÀÄä ¤µμÉ×AiÉÄà EzÀgÀ ªÀÄÆ®. zÀAiÀÄ«lÄÖ F ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤ÃªÀÅ EµμÀÖ¥ÀqÀĪÀ ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÁPÁAiÀÄðUÀ½UÉ «¤AiÉÆÃV¹.'' vÁåUÀgÁdgÀÄ ºÁrgÀĪÀAvÉ ``JAzÀgÉÆà ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀÅ®Ä CAzÀjQ ªÀAzÀ£ÀªÀÄÄ.'' 1963gÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄrPÉÃj ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. EAxÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥Àæw ¸À®ªÀÇ ¨Á½UÀ zÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁzÀ £À£ÀUÉ PÀqÁØAiÀÄ. MªÉÄä »ÃUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨Á½UÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß §AmÁé¼ÀzÀ°èAiÀÄ ²æêÉAPÀlgÀªÀÄt PÁ¯ˉÉÃf£À PÉÆÃjPÉ ¥ÀæPÁgÀ C°èUÉ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁV JgÀªÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ˉÁVvÉÛAzÀÄ w½zÉ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀǪÀð ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉ £ÉÃgÀ F PÁ¯ˉÉÃfUÉà ºÉÆÃzÉ. UÀÄqÀØzÀ vÀ¥Àà°£À ¨sÀªÀå PÁ¯ˉÉÃdÄ ¸ÀAeÉUÉA¦£ÉÆÃPÀĽ¬ÄAzÀ E£ÀßµμÀÄÖ gÀªÀÄåªÁV PÁtÄwÛvÀÄÛ. JzÀÄjUÉ ªÀ£À²æÃ, zÀÆgÀzÀ°è Vj²æÃ, ¨É¤ßUÉ F «zÁå²æà £ÀqÀÄªÉ ¥ÀjªÁædPÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ! ªÀÄzsÀÄgÀZÉ£ÀßgÀ PÀªÀ£À £É£À¥ÁAiÀÄÄÛ: ªÀĺÁPÁ±À ²gÀzÀ ªÉÄïˉÉ CºÁ ¥ÀÈyé gÀªÀÄå ªÀÄÄAzÉ ¨Á£ÀÄ §Ä«AiÀÄÄ ¸ÉÃgÀĪÀ°è K£ÀÄ gÀªÀÄå zÀÆgÀzÀ°è ¥Àæ¨sÁªÀÄAiÀÄ£ÀÄ «¨sÁPÀgÀ£ÀÄ £À¨sÉÆÃAUÀt¢ «gÁf¥À£ÀÄ! ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ PÉÆoÀrUÉ ºÉÆÃzÉ. CªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ°èzÁÝgÉAzÀÄ dªÁ£À ºÉýzÀ. ªÉÄlÖ¯ˉÉÃj ²RgÀ vÀ®¦zÉ. ¨Á½UÀgÉ°è? zÀÆgÀzÀ ºÉÆgÀUÉÆÃqÉUÉ DAvÀÄPÉÆArzÀÝ Kt ªÉÄlÖ® ªÉÄïˉÉ ¤AvÀÄ UÁgÉ PÉ®¸ÀzÀ°è ¯ˉÉÆÃPÀªÀ£Éßà ªÀÄgÉwzÀÝ D PÀªÀÄðAiÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÉ! EAxÀ PÀvÀðªÀå ªÉÄÃgÀĪÀ£ÀÄß PÁ¯ˉÉÃf£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É wÃgÀ PÉlÖzÁV £ÀqɹPÉÆArvÉAzÀÄ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À w½zÀÄ SÉÃzÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÁéxÀðPÉÌ ZÀÄåw §gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÀĵμÀÖªÀåQÛ ¤Ãw, ¤AiÀĪÀÄ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ J®èªÀ£ÀÆß UÁ½UÉ vÀÆj ªÉÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌ ºÉƸÀvÀ®è. ¨Á½UÀgÀÄ ¸ÁPÀµμÀÄÖ PÀµμÀÖ, £ÀµμÀÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀBPÉèñÀ C£ÀĨsÀ«¹ ªÀÄrPÉÃjUÉ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. 2006 ªÉÄà 5, 6gÀAzÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è K¥Àðr¹zÀÝ PÉÆqÀUÀÄ f¯ˉÁè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸À¯ˉÉAzÀÄ £Á£À°èUÉ 4gÀ ¸ÀAeÉ vÀ®¦zÉ (1969jAzÀ £À£Àß ±Á±ÀévÀ £É¯ˉÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ). D gÁwæAiÉÄà ¨Á½UÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. C°è JzÀÄgÁzÀ zÀȱÀå £À£ÀߣÀÄß wêÀæ aAvÉUÉ UÀÄj ªÀiÁrvÀÄ. CªÀgÀÄ wÃgÀ C¸Àé¸ÀÜgÁV ºÁ¹UÉ »r¢zÀÝgÀÄ. ªÀiÁvÁqÀ®Æ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. PÀtÄÛA© ªÀÄ£ÀvÀÄA© JzÉvÀÄA© £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ, ªÀÄgÀÄ¢£ÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À¨sÉUÉ RArvÀ §gÀĪÀÅzÁV CªÀgÀ ¥Àwß ºÉýzÀgÀÄ. £Á£ÉAzÉ, ``¤ÃªÀÅ zÀAiÀÄ«lÄÖ ªÀģɬÄAzÀ C¯ˉÁèqÀ¨ÉÃr. £Á£Éà E£ÉÆߪÉÄä §AzÀÄ ¤ªÀÄä C©ü£ÀAzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÄʸÀÆjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÉÛãÉ.'' (D²ÃªÁðzÀ ¥ÀzÀ §¼À¹®èªÉÃPÉAzÀgÉ ªÀAiÀĹì£À°è £Á£ÀÄ CªÀjVAvÀ vÀĸÀÄ »jAiÀÄ!) DzÀgÉ 5gÀ ªÀÄÄAeÁ£É £Á£ÀÄ PÀAqÀzÉÝãÀÄ? F ¥Áæt«ÄvÀæ PÀªÀÄðAiÉÆÃV-fêÀ£ÀÄäPÀÛ ¥Àw߸À»vÀ D §ÈºÀvÀì¨sÉAiÀÄ°è ºÁdgï! ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 vÁ¸ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ £À£Àß ¨sÁµμÀt ¥ÀÇwð D°¹ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. 6gÀ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÉÄʸÀÆjUÉ »AwgÀÄVzÉ. 7gÀ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ vÀªÀÄä gÁWÀªÉÃAzÀæ C¤ªÁAiÀÄðªÁV PÀ» ¸ÀÄ¢Ý ©jzÀ: £ÀªÀÄä ¦æAiÀÄ ¨Á½UÀgÀÄ CzÉà »A¢£À gÁwæ ªÀÄr¢zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ PÀĹzÀÄ ºÉÆÃzÉ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


104 ªÀÄgÀÄUÀ½UÉ ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß £ÀÄrvÀ¥Àðt §gÉzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀV£À zÉʤPÀUÀ½UÉ gÀªÁ¤¹zÉ: CUÀ°zÀ UɼÉAiÀĤUÉ C¦ð¹zÀ £ÀÄr£ÀªÀÄ£À *E¸À« 1949. ¸ÀܼÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀAvÀ C¯ˉÉÆòAiÀĸï PÁ¯ˉÉÃeï. C°èAiÀÄ ¨sËvÀ«eÁÕ£À «¨sÁUÀzÀ°è ¨Á½UÀgÀÆ UÀtÂvÀ«¨sÁUÀzÀ°è £Á£ÀÆ AiÀÄĪÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV £ÉêÀÄ£ÀUÉÆArzÉݪÀÅ. E¥ÀàvÀÛgÀ ºÀgÉAiÀÄ. C«ªÁ»vÀgÀÄ. GvÀÌöȵμÀÖ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥Àj¸ÀgÀ. £ÀªÀÄä GvÁìºÀ, D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ½UÉ DPÁ±ÀªÉà «Äw. *E¸À« 1953. £Á£ÀÄ ªÀÄrPÉÃj ¸ÀPÁðjà PÁ¯ˉÉÃf£À°è G¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÉ. ªÀÄgÀĪÀµμÀð ¨Á½UÀgÀÆ £ÀªÀÄä §¼ÀUÀ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. D ªÉüÉUÉ £Á«§âgÀÆ J£ï¹¹ ²PÀët ¥ÀqÉzÀÄ ¨sÁUÀPÁ°Ã£À C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÉݪÀÅ PÀÆqÀ. »ÃUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è DgÀA¨sÀªÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÁºÀZÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊwæ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ºÉƸÀ ºÀªÉAiÀÄ°è E£ÀßµμÀÄÖ zÀÈqsÀªÁzÀĪÀÅ. PÁ¯ˉÉÃf£À ¸ÀªÀĸÀÛ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ -- ¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ J£ï¹¹, ®°vÀ PÀ¯ˉÉUÀ¼ÀÄ, QæÃqÉ, ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉÃªÉ EvÁå¢ -- £ÀªÀÄä C£ÉÆåãÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÀÆ ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÀªÀÄVvÀÛ ©gÀÄzÀÄUÀ¼ÀÄ `ªÀiË£ÀzÀPÀëvÉ' ¨Á½UÀ, `ªÀiÁvÁ½zÀPÀëvÉ' fnJ£ï! *E¸À« 1963. ªÀÄrPÉÃj ©mÉÖ. J¯ˉÉè¯ˉÉÆèà C¯ˉÉzÀÄ 1969gÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À ±Á±ÀévÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ¨ÁAzsÀªÀå ¸ÀzÁ ºÀ¸ÀÄgÁVAiÉÄà £À¼À£À½¸ÀÄwÛvÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ CzÀÄ ¨sÀzÀæ fêÀ£ÀªÀi˯ˉÁåzsÁjvÀªÁzÀÄzÁVvÀÄÛ. vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ ªÀµμÀðUÀ¼À°è £Á£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯ˉÉ®è ¨Á½UÀgÀ D±ÀæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn¬ÄvÀÄÛ CªÀjAzÀ GvÁìºÉÆïˉÁè¸À ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ªÁrPÉ. *¢£ÁAPÀ 4-5-2006. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄgÀÄ¢£À DgÀA¨sÀªÁUÀ°zÀÝ PÉÆqÀUÀÄ f¯ˉÁè 5£ÉAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C°èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ. D ¸ÀAeÉAiÉÄà ¨Á½UÁ±ÀæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn¤ÃrzÉ. DUÀ PÀAqÀ zÀȱÀå £À£Àß §ÄqÀªÀ£Éßà C¯ˉÁèr¹©nÖvÀÄ: £ÀªÀÄä ¦æAiÀÄ ¨Á½UÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÉAiÀįˉÁUÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. FZÉV£À ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå ºÀzÀUÉlÄÖ D ¸ÀAeÉ CzÀÄ ¥ÀæPÉÆæ¹vÉÛAzÀÄ CªÀgÀ ºÉAqÀw ºÉýzÀgÀÄ. ªÀiÁvÀÄ ¸ÀAªÀºÀ¤¸À¯ˉÁUÀzÀÝ£ÀÄß ¨Á½UÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ C¢üPÀ CxÀð¨sÁªÀ¥ÀÇtðªÁV £À£ÀUÉ w½¹zÀĪÀÅ. E§âgÀ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ vÀÄA©§A¢zÀÝ PÀëtªÀzÀÄ. *¢£ÁAPÀ 5-5-2006. £ÀªÀÄä £ÀUÀgÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄVzÀÄ PÁªÉÃjà ¥ÀÅgÀ¨sÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ, D vÀÄA§Ä ¸À¨sÉAiÀÄ°è, £ÀªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ ¨Á½UÀgÀÆ CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÆ ¥ÀævÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ! PÀ£ÀßqÀzÀ ºÁUÀÆ £À£Àß §UÉV£À ¤ªÁåðd CAvÀBPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ CPÀÈwæªÀÄ ¦æÃw CªÀgÀ zÉúÁ®¸ÀåªÀ£ÀÄß «ÄÃj CªÀjUÉ GvÁìºÀ vÀÄA© C°èUÉ vÀA¢zÀÄݪÀÅ. *¢£ÁAPÀ 6-5-2006. gÁwæ ªÉüÉUÉ ªÉÄʸÀÆjUÉ ªÀÄgÀ½zÉ. *¢£ÁAPÀ 7-5-2006. ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀAzÉñÀ, ``CzÉà »A¢¤gÀļÀÄ d£ÁzÀð£À ¨Á½UÀgÀÄ «±Àé°Ã£ÀgÁVzÀÝgÀÄ.'' DUÀ ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ «ÄrzÀzÀÄÝ ªÀĺÁvÀä UÁA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ L£ï¸ÉÖöÊ£ï ¸À°è¹zÀ £ÀÄrPÁtÂPÉ, ``[F ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵμÀ£À] AiÀıÀ¸ÀÄì ZÀªÀÄvÁÌgÀªÀ£ÁßUÀ°Ã vÁAwæPÀ P˱À®UÀ¼À°è UÀ½¹gÀĪÀ ¥Áæ«ÃtåªÀ£ÁßUÀ°Ã CªÀ®A©¹®è, §zÀ®Ä, ªÀÄ£ÀªÉÇ°¸À§®è ¸ÀéAvÀ ªÀåQÛvÀézÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ CªÀ®A©¹zÉ ...... zÀÈqsÀ¤zsÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ CZÀ® ¸ÉÜöÊAiÀÄð¢AzÀ ¸ÀdÄÓUÉÆAqÀÄ ¸ÀPÀ® vÁætªÀ£ÀÆß vÀ£Àß d£ÀgÀ GzÁÞgÀ ºÁUÀÆ ¹ÜwUÀwUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV C¦ð¹zÁvÀ ......'' ¤d, ¨Á½UÀgÀ ¸ÁxÀðPÀ fêÀ£À r«fAiÀĪÀgÀ CªÀÄgÀ £ÀÄrUÀ½UÉ §gÉzÀ fêÀAvÀ ¨sÁµμÀå: «¸ÁÛgÀzÀ° ¨Á¼ÀÄ, ªÉʱÁ®å¢A ¨Á¼ÀÄ PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ ªÉÆqÀPÀÄ ªÀÄƯˉÉUÀ¼À ¸ÉÃgÀ¢gÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ£À£ÀÄUÀæºÀªÉ £ÀÆvÀß fêÀ£À ¸ÀvÀÛ÷é ªÀÄÈvÀÄå ¤£ÀUÀ®àvÉAiÉÆ ªÀÄAPÀÄwªÀÄäll  

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


105 Loss of  my  twin  brother  

Bantwala   Janardana   Baliga   and   I   had   worked   as   twin   brothers   in   the   two   Colleges   we   served:   St   Aloysius'   College,   Mangalore   and   Government   College,   Madikeri.   He   taught   Physics   and   I   Mathematics.   We   were   also   NCC   Officers   in   the   Units   attached   to   the   respective  Colleges.  Our  outlooks  on  life,  work,  values,  student  welfare,  society  etc  were   identical.   Students   used   to   distinguish   between   us   as   silent   efficiency   (BJB)   and   noisy   efficiency  (GTN).  I  do  agree  with  them.         In   1963   I   left   Madikeri.   Since   then   whenever   I   visited   my   native   town   Madikeri   I   made   it   a  point  to  call  on  this  gem  of  purest  ray  serene  and  derive  inspiration  for  my  pursuits.   On   May   4,   2006   I   reached   Madikeri   (to   attend   the   Fifth   Kodagu   Jilla   Kannada   Sahitya   Sammelana,  May  5  and  6).  On  that  cold  and  rainy  evening  we  waded  our  way    to  Baliga's   Ashram   (yes,   he   lived   as   a   hermit)   in   the   Sri   Ramadevi   Mandira   complex   adjacent   to   Omkareshwara  Temple.       However,  in  the  place  of  a  buoyant  and  beaming  Baliga  I  was  accustomed  to  see,  I  met  a   pale   and   weak   shadow   of   the   great   man.   His   wife   told   me,   just   a   few   minutes   earlier   he   had  a  severe  bout  of  asthma.  He  was  unable  to  speak.  Yet  his  eyes  full  of  compassion   and  love  did  express  his  feelings  of  appreciation.  On  the  following  morning  he  was  very   much  present  at  the  Town  Hall  to  receive  me!  His  dedication  to  Kannada  and  love  for  his   friend  were  of  that  intensity.       We   returned   to   Mysore   late   last   night.   This   morning   [May   7,   2006]   I   got   a   phone   call   from   Madikeri   that   Janardana   Baliga   had   breathed   his   last   just   a   few   hours   earlier.   At   that   unkindest   moment   of   grievous   personal   loss,   my   mind   hovered   around   the   immortal  words  of  Einstein  on  Gandhi,  ``…  a  man  of  wisdom  and  humility,  armed  with   resolve  and  inflexible  consistency,  who  has  devoted  all  his  strength  to  the  uplifting  of  his   people  and  the  betterment  of  their  lot…''   Yes,  the  mortal  frame  of  Baliga  (aged  about  80)  has  dissolved  in  the  elements.  But  the   values   he   had   defined   by   dedicated   work   will   remain   eternal   to   serve   as   beacon   light   to   generations  to  come.  

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


106

ªÀÄrPÉÃj §zÀÄQ£À°è vÀ¼ÀªÀļÀ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÉÆÛA§vÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1960gÀ vÀ£ÀPÀ J®è gÀAUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ GZÁÒçAiÀÄ¥ÀªÀðzÀ°èzÀÝ £À£Àß fêÀ£ÀPÉÌ DUÀ ºÉƸÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ PÀæªÉÄÃt JzÀÄgÁUÀvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. PÁ¯ˉÉÃeï §½ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß Rjâ¹ (1957) ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß C°èUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÉ. D ªÉüÉUÉ £À£Àß zÉÊ£ÀA¢£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõμÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ, J£ï¹¹ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ JA§ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ PÀªÀ®ÄUÀ¼À°è KPÀPÁ°PÀªÁV ©gÀŤAzÀ ¸ÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. J£ï¹¹ PÀbÉÃj ªÀģɬÄAzÀ PÉêÀ® 5 «Ä¤mï £ÀrUÉ zÀÆgÀzÀ°èvÀÄÛ. JzÀÄgÀÄ ¢±ÉAiÀÄ°è 10 «Ä¤mï £ÀqÉzÀgÉ PÁ¯ˉÉÃeï. AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À PÉÊUÉÆAqÀgÀÆ CzÀgÀ°è ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀÄUÀߣÁV zÉñÀ PÁ® ªÀÄgÉvÀÄ zÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ £À£Àß eÁAiÀĪÀiÁ£À. ¥sÀ®ªÁV £À£ÀUÉ CAlÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ £Á£Éà J¼ÉzÀÄ ºÁQPÉƼÀÄîwÛzÀÝ (EvÀgÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ªÀÈxÁ vÁ¥ÀvÀæAiÀĪÉAzÀÄ PÁtÄwÛzÀÝ) ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ¢£Éà ¢£Éà ªÀ¢üð¸ÀvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. ªÀÄ£É, ªÀÄqÀ¢, ªÀÄPÀ̼À AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÀA¥ÀÇtð GzÁ¹Ã£À£ÁzÉ. 1959gÀ ºÉÆwÛUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¨É¼É¢vÀÄÛ. »jªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ (1952) E§âgÀÄ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÀÄnÖzÀÝgÀÄ: D£ÀAzÀ (1957) ªÀÄvÀÄÛ C£ÀAvÀ (1959). E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ d¤¹vÀÄÛ. RÄzÀÄÝ £À£Àß ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ F ²±ÀÄ«UÉ ¸ÀPÁ®zÀ°è AiÀÄÄPÀÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÉì MzÀV¸À¯ˉÁUÀzÉ PÉ®ªÉà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è CzÀÄ C¸ÀĤÃVvÀÄ. F zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀªÁUÀ FUÀ®Æ (2006) £À£Àß PÀtÄÚ MzÉÝAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. J£ï¹¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß ¸ÀªÀĸÀÛ ªÀåQÛvÀéªÀ£Éßà D¥ÉÇò¹ £À£ÀUÉ ©qÀĪÉÃ¼É JA§ÄzÉà zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è. 1962 §A¢vÀÄ. zÉñÀPÀÆÌ ¸ÀA¸ÁgÀPÀÆÌ C¥ÀjºÁAiÀÄð UÀAqÁAvÀgÀ vÀA¢vÀÄ. C°è, GvÀÛgÀzÀ UÀrAiÀÄ°è aäà ªÀiÁjºÀ®Ä¨ÉAiÀÄ C¤jÃQëvÀ ºÉÆqÉvÀ. E°è, £À£Àß aPÀÌ¥Àà (gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï), 50gÀ ºÀgÉAiÀÄzÀ zÀµμÀÖ¥ÀŵμÀÖ ¸ÀªÀÄÈzÀÞfêÀ, ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw ªÉÊzÀå, ºÀoÁvÀÛ£É ¹qÀÄ©UÉ §°AiÀiÁzÀgÀÄ. EªÀgÀ »jªÀÄUÀ zÀÆgÀzÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw NzÀÄwÛzÁÝvÀ ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄgÀ½zÀ. ``¹qÀÄ§Ä ®¹PÉ ºÁQPÉÆ (ªÁåQì£ÉõμÀ£ï)'' JAzÀÄ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ``CzÀÄ £À£Àß C¥Àà£À ¥À«vÀæ DvÀäPÉÌ ªÉÄaÑUÉ DUÀzÀÄ'' JAzÀÄ ¤gÁPÀj¹ ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw ¹qÀħÄgÉÆÃzsÀPÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¸ÀvÉÆqÀVzÀ. aPÀÌ¥Àà ªÀÄrzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÉ FvÀ£ÀÆ vÀzÀévÀÄÛ GUÀæ ¹qÀÄ©UÉ §°AiÀiÁV vÀAzÉAiÀÄ `¥À«vÀæ DvÀä'zÀ°è °Ã£À£ÁzÀ. EvÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è D£ÀAzÀ¤UÉ (ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw ¨sÀPÀÛ£ÁVzÀÝ £Á£ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÁåQì£ÉõμÀ£ï ªÀiÁr¹gÀ°®è) G®ât ¹qÀÄ§Ä vÁV CªÀ£ÀÄ §zÀÄQ G½zÀÄzÉà ¥ÀªÁqÀ. £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀA§A¢üPÀjUÀÆ D zÀÄ¢ð£ÀUÀ¼À°è ¹qÀÄ§Ä §r¢vÀÄÛ. ¥ÀÅtåªÀ±Ávï J®ègÀÆ ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


107 EªÉ®è zÀÄgÀAvÀUÀ¼ÀÆ MAzÀgÀ ¨É¤ßUÉÆAzÀgÀAvÉ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ PÀqÀÄ ªÀļÉ-ZÀ½UÁ®UÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀA¨sÀ«¹zÀĪÀÅ. C«±ÁæAvÀ zÀÄrªÉÄ, SÁ¬Ä®¸ÀÛgÀ ±ÀıÀÆæµμÉ, PÁ¯ˉÉÃeï ªÀģɬÄAzÀ aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 Q«ÄÃ) ºÉÆÃV C°è CªÀjUÉ ¸ÁAvÀé£À ºÉý »AwgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÁåPÀÄ®, DvÀAPÀ J®è ¸ÉÃj £À£Àß ºÉAqÀw wêÀæ dégÀUÀæ¸ÀÛ¼ÁzÀ¼ÀÄ. DUÀ¯ˉÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ JZÀÑvÀÄÛ «ÄPÉÌ®è ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ vÁvÁÌ°PÀ «zÁAiÀÄ ºÉý DPÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀıÀÆ涸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÀÇtð °Ã£À£ÁUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ CªÀ¼À£ÀÄß vÀªÀªÀÄð£ÉUÉ (ªÀÄjPÉ) ¸ÁUÀºÁQ ¤°ð¥ÀÛ ¤²ÑAvÀ ¤«ðPÁgÀ£ÁzÉ -- ``ºÀjAiÉÄÃ! EzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÉÄà zÉÆgÉAiÉÄÃ?'' JAzÀÄ CAzÁUÀ°Ã EAzÁUÀ°Ã MªÉÄäAiÀÄÆ DPÉ £À£Àß°è vÀ¥ÀÅöà PÁt°®è. KPÉ UÉÆvÉÛÃ? CªÀ¼ÀÄ ``PÀqÉUÉ PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ gÁWÀªÀ£À° vÀ¦à®è'' JA§ UÉÆÃvÀæeÉ, ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀdÓ£À ²Ã¯ˉÉ. ¥ÁoÀ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÀAvÉÆõμÀ MzÀUÀÄwÛgÀ°®è. eÁÕ£À¤µμÉ×AiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ºÉÃUÁzÀgÀÆ CvÀå¢üPÀ CAPÀ UÀ½PÉ JA§ ºÉƸÀ D«ÄµμÀ «zÁåyðªÀÄ£ÀUÀ¼À£Àß DPÀæ«Ä¹vÀÄÛ. ¸ÀºÀdªÁV PÁ¯ˉÉÃf£À°èAiÀÄ ²¸ÀÄÛ PÀŬÄvÀÄ. J£ï¹¹UÉ §AzÀ ºÉƸÀ ¸ÉãÁ PÀªÀiÁAqÀgï ¨sÁUÀPÁ°Ã£À C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀ §UÉÎ C¥ÀªÀiÁ£ÀPÁjAiÀiÁV ªÀwð¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. J£ï¹¹UÉ gÁf£ÁªÉÄ ¸À°è¹zɪÀÅ. £Á£ÀÄ, ¨Á½UÀ ªÀÄvÀÄÛ E.J¸ï. PÀȵμÀÚAiÀÄå. [ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ E¯ˉÉèà ªÉÄïˉÉ £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀ «¨sÁUÀzÀ°è£À J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ (¤ªÀÄä°è®èªÁzÀgÉ C¯ˉÉèà ¸ÀÆa¹zÀAvÉ PÉÆAqÀÄ) N¢£ÉÆÃr] E£ÀÄß £À£ÀߣÀÄß PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ `MAmÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ§'£À PÀvÉAiÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¥ÀÇwð ¥ÀÅPÀÌmÉ ¸ÉêÉAiÀiÁV 1954gÀ°è vÉÆqÀVzÀ F «zÁåyð ¸ËPÀAiÀÄð Erà gÁdåzÀ¯ˉÉèà ªÀiÁzÀj ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁV ¥ÀæªÀ¢üð¹vÀÄÛ, ªÉÆzÀ®Ä PÉêÀ® 5 CAPÀUÀ¼ÉƼÀVzÀÝ EzÀgÀ ªÀ»ªÁlÄ FUÀ ºÀ®ªÀÅ ®PÀëUÀ¼À ªÀÄlÖPÉÌ G©âvÀÄÛ, ¸ÉêÁPÉëÃvÀæ ªÁå¥ÀPÀªÁV «¸ÀÛj¹vÀÄÛ, J®èªÀÇ ¤d. ¥sÀ°vÁA±À? EzÀÄ RÄzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄÄRå ªÀÈwÛUÉà ¸ÀAZÀPÁgÀ vÀA¢vÀÄÛ: ªÁå¥ÁgÀ ªÁtÂdåªÉA§ ``¯ˉÉÆÃPÀzÀ qÉÆAPÀ ¤ÃªÉÃPÉ wzÀÄÝ«j? ¤ªÀÄä ¤ªÀÄä vÀ£ÀĪÀ ¸ÀAvÉʹPÉƽî'' JAzÀÄ CAvÀgÁvÀä £À£ÀߣÀÄß JZÀÑj¹vÀÄ. ºÀÄ° ¸ÀªÁgÀ£À ¹Üw £À£ÀßzÀÄ! J£ï¹¹UÉ ¸À°è¹zÀ gÁf£ÁªÉÄV£ÀÆß CAVÃPÁgÀ ªÀÄÄzÉæ ©¢ÝgÀ°®è. ¸ÀAWÀzÀ UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðvÀézÀ ºÉÆuÉ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV «ÄvÀægÀÆ ¹zÀÞjgÀ°®è. D zÀĨsÀðgÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀªÁqÀ¸ÀzÀȱÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀĪÀÅ. J£ï¹¹ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¸ÉãÁ¤AiÉÆÃfvÀgÁVzÀÝ J®è ¸ÉãÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÆß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ vÀvïPÀët CªÀgÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÈ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ªÀUÁð¬Ä¹©nÖvÀÄ, zÉñÁzÀåAvÀ J®è «zÁåyðUÀ½UÀÆ J£ï¹¹ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄUÉƽ¹vÀÄ, £À£ÀßAxÀ ¨sÁUÀPÁ°Ã£À J£ï¹¹ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¥ÀÇtð PÀ«Ä±À£ï ¤Ãr J£ï¹¹ WÀlPÀUÀ¼À PÀªÀiÁAqÀgï ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ªÀÄÄA§A¢vÀÄ. EªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°èAiÀÄÆ £À£ÀUÉ D¸ÀQÛ EgÀ°®è. DzÀgÉ vÀvÀÆàªÀð £À£ÉÆߧâ PÀªÀiÁArAUï D¦ûü¸Àgï DVzÀÝ M§âgÀÄ ¸ÉãÁ¢üPÁj ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ RÄzÀÄÝ ªÀÄrPÉÃjUÉ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß F ¥ÀÇtðPÁ°Ã£À ºÀÄzÉÝ ¸ÉÃgÀ®Ä E¤ß®èzÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀŸÀ¯ˉÁ¬Ä¹zÀgÀÄ. zÉñÀPÉÌ UÀAqÁAvÀgÀ §A¢gÀĪÀ F ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è £À£ÀßAxÀ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀ«Ã C¢üPÁj »AzÉÃlÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄà JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ ªÁzÀzÀ ¸ÁgÀ. D PÀët £Á£ÀÄ ¨sÁªÀÅPÀ£ÁV F PÉÆÃjPÉUÉ ªÀÄtÂzÉ. 1963gÀ DgÀA¨sÀzÀ°è £Á£ÀÄ PÁ¯ˉÉÃeï ºÉÆuÉUÁjPɬÄAzÀ (zÉñÀ¸ÉêÉAiÉÄA§ ºÉƸÀ CªÀÄ°£À°è) ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÉ, ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ GqÀ »rvÀ¢AzÀ ¥ÁgÁzÉ, ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


108 ¸ÀA¸ÁgÀ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄrPÉÃj ©lÄÖ zÀÆgÀzÀ §¼ÁîjAiÀÄ°è £ÀÆvÀ£À J£ï¹¹ WÀlPÀzÀ ¥ÀÇtðPÁ°Ã£À PÀªÀiÁAqÀgï DV ©ÃqÀÄ©mÉÖ. 20 wAUÀ¼ÀÄ ¥ÀAiÀÄðAvÀ PÀA© vÀ¦àzÀ §ArAiÀiÁVzÉÝ. £ÀqÀĤÃj£À°è CA©UÀ£À£ÀÄß ºÉÃUÉ §zÀ¯ˉÁ¬Ä¸À¨ÁgÀzÉÆà ºÁUÉ zÉÆÃtÂAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ. §¼ÁîjAiÀÄ°è AiÀıÀ¹ì£À vÀÄvÀÛvÀÄ¢AiÀÄ°èzÁÝUÀ¯ˉÉà Erà ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É §UÉÎ dÄUÀÄ¥Éì ªÀÄÆr ªÀÄvÉÛ £À£Àß ªÀÄÆ® ªÀÈwÛUÉ -- PÁ¯ˉÉÃf£À°è UÀtÂvÉÆÃ¥À£Áå¸ÀPÀ -- 31-3-1965gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½zÉ. FUÀ £À£Àß ºÉƸÀ £É¯ˉÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj PÁ¯ˉÉÃf£À°è. £Á£ÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°èzÁÝUÀ MªÉÄä ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆÃVzÉÝ. DUÀ MzÀVzÀ MAzÀÄ «²µμÀÖ C£ÀĨsÀªÀ, £Á£ÀÄ dAPï PÁgÀ£ÀÄß PÉÆAPÀÄ ºÁ¢AiÀÄ°è ¦ÃAQ¹zÀÄÝ!

PÉÊPÉÆqÀzÀ »¯ˉïªÀiÁå£ï CzsÁåAiÀÄ ªÀÄƪÀvÀÄÛ §¼ÁîjAiÀÄ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ ¨ÉÃUÉ vÀqÉAiÀįˉÁUÀzÉ MAzÀÄ ªÁgÀ gÀeÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄrPÉÃjUÉ ªÀÄgÀ½zÉÝ (1964). ¹élì¯ˉÉðAqÀ£ÀÄß AiÀÄÄgÉÆæ£À ªÀÄrPÉÃj JA§ÄzÁV »jAiÀÄgÉƧâgÀÄ §tÂÚ¹zÀÝ£ÀÄß PÉý ºÉªÉÄä vÀ¼É¢zÉÝãÉ. £À£ÀÆßjrà §ÈºÀvÁÛzÀ ²ÃvÀPÁj (gɦüæfgÉÃlgï). ¨ÉlÖUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¨ÉÆÃUÀÄt F ¥ÀÅlÖ ¥ÀlÖt. J¯ˉÉè°èAiÀÄÆ PÁqÉÆÃPÁqÀÄ, ºÀ¸ÀÄgÉÆà ºÀ¸ÀÄgÀÄ. «gÀ¼À d£À¸ÀASÉå. ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÀªÀðªÁå¦AiÀÄÆ C®è, ¸ÀªÀðUÁæ»AiÀÄÆ C®è. ¤¸ÀUÀðªÉà E°è DgÁªÀĪÁV ªÉÄÊZÉ°è «±ÁæAw ¸ÀÄR ¸À«AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ PÀƸÀÄUÀ¼ÁzÀ d£ÀjUÉ J°èAzÀ vÁ£Éà vÀÄvÀÄðvÀ£À §A¢ÃvÀÄ! £Á£ÀÄ CfÓ ¸ÁQzÀ ªÀÄUÀÄ. CfÓAiÀÄ UÀÄqÁgÀPÉÌ §A¢zÉÝ. vÁ¬Ä aPÀ̪ÀÄä ¨É¼É¹zÀ PÀƸÀÄ. vÀªÀj£À ©qÁgÀPÉÌ ªÀÄgÀ½zÉÝ. §¼ÁîjAiÀÄ°è »jAiÀÄ ¸ÉãÁ¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝ £Á£ÀÄ CfÓ, vÁ¬Ä, aPÀ̪ÀÄä EªÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¯ˉÉÆÃPÉÊPÀ «ÃgÀ, ¥ÀævÁ¥À±Á°, ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵμÀ. vÀªÀj£À F £À®ÄªÉÄ £À£ÀUÉ »vÀPÀgÀªÁVvÀÄÛ. C°è PÀëtªÉÇAzÀÄ AiÀÄÄUÀªÁV EjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. E°è? AiÀÄÄUÀªÉÇAzÀÄ PÀëtªÁV ¸ÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ªÉÄà wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁzÀ. CzÉà ªÀļÉUÁ®zÀ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. »ÃUÁV ¥ÀæPÀÈw ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÄ C¸ÁzsÁgÀt ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ §zÀ¯ˉÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. FUÀ ¸ÉPÉ, ¨É¤ßUÉà ¸ÀÄAiÉÄåAzÀÄ vÀAUÁ½. FUÀ ¤ÃgÀªÀ, MqÀ£É VqÀªÀÄgÀUÀ¼À ºÀ¸ÀÄgɯˉÉUÀ¼À ZÁªÀÄgÀ ©Ã¹£À ¸ÀgÀ ¸ÀgÀ ¸ÀzÀÄÝ. FUÀ DUÀ¸À ¤ZÀѼÀ, CUÉÆà §AzÉà §AvÀÄ ªÉÆÃqÀUÀ¼À D£É«AqÀÄ. DzÀgÉ ºÀÄAiÀÄå°®è ªÀļÉgÁAiÀÄ, PÉÊPÉÆlÖ. £ÀqÉzÉélÖ. J¯ˉÉè®Æè ¥À¸É ¥À¸É, ªÀÄ¼É ªÀÄÆj. ªÀÄvÉÛ ¸ÉPÉ, UÁ½ C¯ˉÉvÀ, ¸ÀÜVvÀ. HgÀªÀjUÉ®è UÉÆvÀÄÛ ªÀļÉgÁAiÀÄ£À §UɧUÉAiÀÄ ªÀj¸ÉUÀ¼À »PÀªÀÄvÀÄÛ. PÀqÀ°¤AzÀ ªÉÄïˉÉÃjzÀ CªÀ£ÀÄ PÉÆÃqÀĪÀįˉÉUÀ¼À F £ÁqÀ£ÀÄß ºÉÆUÀĪÀÅzÉãÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ¸ÁºÀ¸ÀªÉÃ? ªÉÄïˉÉÃjzÀªÀ E¼ÉV½AiÀÄzÉ E£Éß°èUÉ ºÉÆÃzÁ£ÀÄ? £É®zÀ ¤ÃgÀqÀPÉAiÀÄ£ÀÆß VjªÀ£ÀUÀ¼À §AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÆß PÉgÉvÉÆgÉUÀ¼À D¸ÉAiÀÄ£ÀÆß »AV¸À¢gÀĪÀ£ÉÃ? ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ, C®è®è, ¸ÀAeɬÄAzÀ ¸ÀAeÉUÉ, ¨Á£ÀAUÀ¼ÀzÀ°è gÀAUÉÃgÀÄwÛvÀÄÛ. PÉÆðäAa£À ¸ÀÄgÀĸÀÄgÀÄ §wÛAiÀÄ bÀ¼ÀPÀÄUÀ¼ÀÄ «avÁæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄAa¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. UÀÄqÀÄV£À ¤£ÀzÀ ¢VÝUÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¹ ªÉƼÀUÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ vÀAVzÀÄÝzÀÄ £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è. C¯ˉÉèà £Á£ÀÄ N¢ ¨É¼ÉzÀªÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݪÀgÀÄ aPÀ̪ÀÄä, CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, CfÓ, PÉ®¸ÀzÀªÀgÀÄ EµμÀÄÖ ªÀÄA¢. aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ »jªÀÄUÀ ¥ÀÅAqÀjÃPÀ UÀw¹ JgÀqÀÄ ªÀµμÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢zÀÄݪÀÅ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ £ÁgÁAiÀÄt, E¥ÀàvÉÛgÀqÀgÀ ºÀÄgÀĦ£À vÀgÀÄt. PÀȶPÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ. ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ¨sÁUÀªÀÄAqÀ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÁdªÀiÁUÀðzÀ §¢AiÀÄ C¥ÀÅöàPÀ¼À JA§ ºÀ½îAiÀÄ°è CªÀgÀ D¹Û EvÀÄÛ. zÀÆgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 Q«ÄÃ. £ÁgÁAiÀÄt ¥Àæw¤vÀå ªÉÆzÀ® §¹ì£À°è C¥ÀÅöàPÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÀUÀ°rà C°èzÀÄÝ ¸ÀAeÉ PÉÆ£É §¹ì£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ªÁrPÉ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


109 CAzÀÄ ±ÀÄPÀæªÁgÀ, ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀAvÉ. ºÀ½îUÀgÉ®ègÀÆ ¥ÉÃmÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj, vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß CAUÀrUÀ½AzÀ Rjâ¹ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ ªÁgÀzÀ gÀeÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UËgÀªÁ¤évÀ CwyAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ EzÉÝãÉ. »ÃUÁV £ÁgÁAiÀÄt D ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆÃUÀ°®è. ¤¸ÀUÀð ¥ÀÇtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¥Àæ¸À£ÀߪÁVvÀÄÛ. ºÀÆ©¹®Ä, ¸ÀéZÁÒPÁ±À, ºÉ¥ÀÅöàUÀnÖ ¨Á£Á¬ÄvÉÆà J£ÀÄߪÀAxÀ £ÉÆÃl.

¸ÀAvÉAiÀÄ°è ¢£À. EvÀÛ C¥ÀÅöàPÀ¼ÀPÉÌ UÁ½AiÉÄÃ

PÀȶgÀAUÀ AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀAvÉ, ¤gÀAvÀgÀ eÁUÀgÀÆPÀvÉAiÉÄà JgÀqÀÆ gÀAUÀUÀ¼À°èAiÀÄ AiÀıÀ¹ì£À UÀÄlÄÖ. £ÁgÁAiÀÄt¤UÉ C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀ°è dgÀÆgÀÄ PÉ®¸À §AvÀÄ, »ÃUÁV CªÀ£ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl ªÀÄÄV¹ CvÀÛ PÀqÉUÉ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ ªÀiÁrzÀ. D CªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ §¸ÀÆì EgÀ°®è. “ºÉÆvÀÄÛ PÀAvÀĪÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà §AzÀÄ©qÀÄ” CfÓAiÀÄ §Ä¢ÞªÁzÀ. “ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉãÀÄ ªÀĺÁ ¸ÀÆgɺÉÆÃUÉÆÃzÀÄ? £Á¼É ºÉÆÃzÀgÁ¬ÄvÀÄ” vÁ¬ÄAiÀÄ PÁ¼Àf £ÀÄr. “ªÀļÉgÁAiÀÄ£À ªÀÄÆqï £ÀA§¨ÉÃqÀ” £À£Àß C£ÀĨsÀªÉÇÃQÛ. “PÉÆ£É §¹ì£À°è §AzÉà §gÀÄvÉÛãÉ. MnÖUÉà Hl ªÀiÁqÉÆÃt” £ÁgÁAiÀÄt£À ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶. ¸Àj, CvÀÛ CªÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ, EvÀÛ £Á£ÀÄ ¤zÉæ ºÉÆÃzÉ. UÀrAiÀiÁgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ 5 UÀAmÉ. DzÀgÉ ¸ÀÄvÀÛ®Æ zÀlÖªÁV ºÀ©âzÀÝ ªÉÆÃqÀUÀ¼À zÀ¥Àà ªÀÄĸÀÄPÀÄ DUÀ¯ˉÉà ªÀÄrPÉÃjUÉ PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ PÀjUÀªÀ¸ÀÄ vÉÆr¹vÀÄÛ. £Á£ÀÄ JzÉÝ. ªÀļÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¸ÀÄvÀÄÛ E£ÉßãÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ°èvÀÄÛ. PÉÆðäAa£À DgÀw, UÀÄqÀÄV£À £ÀUÁj, PÀ¥Éà ©©æUÀ¼À ªÀÄAvÀæ ¥ÀoÀt, VqÀªÀÄgÀUÀ¼À vÉÆ£ÉvÀ, ºÉƸÀ ªÀÄtÂÚ£À »vÀPÀgÀ ¥ÀjªÀļÀ EªÉ®èªÀÇ £À£ÀUÉ C¥ÁåAiÀĪÀiÁ£ÀªÉÃ. DzÀgÉ £ÁgÁAiÀÄt C¥ÀÅöàPÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀ£À®è. ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄgÀ¼À° JA§ aAvÉ ªÀÄ£À¹ì£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ°è PÀ®PÀÄwÛvÀÄÛ. D°PÀ®ÄèUÀ¼À ºÉÆqÉvÀ ©gÀĸÁVAiÉÄà EvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À ¨É¤ßUÉ ªÀļÉAiÀÄ vÉÆÃgÀ ºÀ¤UÀ¼À wêÀæ PÀÄlÖuÉAiÀÄÆ vÉÆqÀVvÀÄÛ. PÉêÀ® ¤«ÄµμÀUÀ¼À¯ˉÉèà ZÀgÀAr vÉÆÃqÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA© GQÌzÀĪÀÅ. ¥ÀæPÀÈwAiÉÄà PÀgÀV ¤ÃgÁV ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DUÀ¸ÀªÉà ©jzÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄïˉÉ PÉqÉ¢vÀÄÛ. UÀrAiÀiÁgÀzÀ ¯ˉÉÆîPÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV DAzÉÆð¹vÀÄ. CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ËzÉ M¯ˉÉAiÀÄ ¨ÉZÀÑV£À ªÀÄƯˉÉAiÀÄ°è PÁ®Ä ZÁa PÀĽvÀÄ ¸ÀÄlÖ ºÀ®¹£À ¨ÉüÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄA PÀÄlÄA dVAiÀÄÄvÀÛ PÉÆqÀV£À WÀªÀÄWÀ«Ä¸ÀĪÀ ¸ÀÄqÀÄ ¸ÀÄqÀÄ PÁ¦üAiÀÄ£ÀÄß vɼÀÄ ¥ÉÇgÉAiÀÄ°è »ÃgÀÄvÀÛ ¥ÀgÀ¤AzÉ ºÁUÀÆ DvÀä±ÁèWÀ£É JA§ CvÀÄåvÁìºÀzÁAiÀÄPÀ «µμÀAiÀĪÀ£ÀÄß J¼É J¼ÉAiÀiÁV ©r¹ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÁ®¸ÀªÉzÀzÁݬÄvÀÄ. gÁwæ UÀAmÉ JAmÁzÀgÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ §¸ï ªÀÄrPÉÃj ¤¯ˉÁÝt vÀ®¦ MAzÀÄ UÀAmÉAiÉÄà ¸ÀAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÆ £ÁgÁAiÀÄt §gÀ°®è. aAvÉ PÁvÀgÀvÉAiÀiÁV ¨sÀAiÀÄgÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉ¥ÀÅöàUÀnÖvÀÄ. “zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀ©zÀÄÝ §¸ï ¸ÀAZÁgÀ §Azï DVgÀ§ºÀÄzÀÄ.” “¸ÉÃvÀÄªÉ PÀĹzÀÄ §¸ï D PÀqÉ ¤AvÀĺÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ.” “§¸ï NrAiÉÄà EgÀ¯ˉÁgÀzÀÄ.” “§AzÉà §gÀĪɣÉAzÀ. ªÀĺÁ ºÀoÀªÀiÁj, £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉà ºÉÆgÀngÀ§ºÀÄzÀÄ.” “ºÁUÁzÀgÉ AiÀiÁPÉ CAªÀ §gÀ°®è?” E£ÀÆß AiÀiÁPÀ §gÀ°è¯ˉÁèAªÁ C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÁAªÁ? ªÀÄÄA¢£À HºÁ¥ÉÇúÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉÃPÁVgÀ°®è. aPÀ̪ÀÄä£ÀªÀgÀ PÀ¼ÀªÀ¼À ªÁåPÀÄ®ªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀļÉUÁ½UÀ¼ÀÄ VAiÀÄgï Kj¹ E£ÀÆß gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ ¥ÀævÁ¥À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. gÁPÀë¸À ±ÀQÛUÀ¼Éà ºÁUÉ. gÁwæ ªÉÃ¼É CªÀPÉÌ ºÉaÑ£À ºÀĪÀÄä¸ÀÄì ¢üªÀiÁPÀÄ. ¸ÉãÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ £Á£ÉÆAzÀÄ «Ä°lj D¥ÀgÉõμÀ£ï – AiÀÄÄzÀÞ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¸ÀÆa¹zÉ. aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ ºÀ¼É PÁgï 1930gÀ ªÉÆqɯˉï »¯ˉï ªÀiÁå£ï «ÄAPïì ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉgÁf£À°èzÀÝzÀÄÝ (PÁgÀÄPÉÆnÖUÉ) £À£ÀUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ. JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £ÁgÁAiÀÄt CzÀ£ÀÄß ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ EPÀÌlÄÖ ©Ã¢UÀ¼À°è Nr¹zÀÝ. £Á£ÀzÀgÉƼÀUÉ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


110 ªÀÄAr¹zÉÝ. “FUÀ £Á£ÀÄ D PÁgÀ£ÀÄß qÉæöÊªï ªÀiÁr C¥ÀÅöàPÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV K£ÁVzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ §gÀÄvÉÛãɔ JAzÉ. aPÀ̪ÀÄä£ÀªÀgÀ DV£À ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ°è F ¸ÀÆZÀ£É CªÀÄÈvÉÆÃ¥ÀªÀĪÁ¬ÄvÁzÀgÀÆ MqÀ£É CªÀjUÉ £À£Àß AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄzÀ §UÉÎ aAvÉ PÀ«¬ÄvÀÄ. EAxÀ J®è ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ Cw PÁ¼ÀfAiÀÄ ªÁzÀ«ªÁzÀªÁzÀ §½PÀ aPÀ̪ÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ E§âgÀÆ PÁj£À°è C¥ÀÅöàPÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉA§ M¥ÀàAzÀPÉÌ §AzɪÀÅ. PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ UÀĺÉAiÉƼÀUÉ ºÀÄzÀÄVzÀÝ »¯ˉï ªÀiÁå£À£ÀÄß ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃr CjvÉ. ZÁ®PÀ£À D¸À£ÀzÀ PÀqÉVzÀÝ PÀzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÀiÁ¸À¢AzÀ vÉgÉzÉ. CzÀÄ QgÉÆÃgÉÆÃgÉÆÃgÀPï JAzÀÄ CgÀa ºÀoÁvÁÛV ¤AvÁUÀ ¥ÁvÁ¼ÀzÁPÀ½PÉAiÉÆà PÀÄA¨sÀPÀtð£À ¸ÉmÉvÀªÉÇà JA§ ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆrzÀĪÀÅ. M¼ÀºÉÆPÉÌ, PÀĽvÉ, §rzÀÄ PÀzÀ«QÌzÉ. ¹éZï QðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀr vÀÆvÀPÉÌ ¹Q̹zÉ, wgÀÄV¹zÉ. ¥sÀ®PÀzÀ°è ¨É¼ÀPÀÄ «Ä£ÀÄUÀ°®è. ©j MwÛ PÀèZï CªÀÄj¹ VAiÀÄgÀ£ÀÄß vÀl¸ÀÜ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀ½î ¸ÁÖlðgÀ£ÀÄß J¼ÉzÉ, ZÉÆÃPï PÉÆmÉÖ. HºÀÆA, fêÀ ¸ÀàA¢¸À°®è. ¸ÀàAzÀ£À ±ÀÄæwAiÀÄÆ £Á¹Û. ¨Áålj qË£ï, £À£ÀßzÀÆ ºÁUÉ. ªÀÄ£É ªÀÄA¢ ¸ÉÃj PÁgÀ£ÀÄß gÉÆ¥Àà¢AzÀ GvÀÍ£À£À ªÀiÁrzÁݬÄvÀÄ. FUÀ CzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉgÉ eÁUÀzÀ°è ¤AwgÀĪÀ ®oÁj ªÀiÁ®Ä. CzÀgÀ ªÉÄïˉÉ ªÀļÉAiÀÄ M£ÀPÉ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ JqÀ©qÀzÉ §rzÀÄ C¨sÀåAd£À ªÀiÁr¸ÀÄwÛªÉ. mÁZïð ¯ˉÉÊn¤AzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ©Ãj PÁj£À M¼À¨sÁUÀªÀ£ÀÄß MªÉÄä ¥Àj²Ã°¹zÉ. EzÉãÀÄ PÁgÉÃ? UÀvÀAiÀÄÄUÀzÀ ¨sÀªÀå ¸ÁägÀPÀªÉÃ? ¥ÁæZÀå ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á®AiÀÄzÀ°è EqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ «±ÉõμÀªÉÃ? aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ Cw«zsÉÃAiÀÄ ¥ÀŵμÀàPÀªÁVzÀÝ F PÁgï vÀ£Àß DvÀäªÀ£ÀÄß CªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀgÀ¯ˉÉÆÃPÀPÉÌ gÀªÁ¤¹©nÖgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzɤ¹vÀÄ £À£ÀUÉ. ºÀgÀPÀÄ ªÀÄÄgÀÄPÀÄ, dAUÀÄ »rzÀ F dAPÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ZÁ®Æ ªÀiÁqÀ§¯ˉÉè£ÉÃ? DzÀgÉ £ÁgÁAiÀÄt C°è, aPÀ̪ÀÄä E°è. £ÀqÀÄªÉ £Á£ÀÄ! £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ. £ÉÆÃrAiÉÄà ©qÉÆÃt MAzÀÄ PÉÊ JAzÀÄ dmÁÌ ¸ÁÖmïð ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. PÁgÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV vÀ½î¹ CzÀÄ NqÀÄwÛzÀÝAvÉ VAiÀÄgÀ£ÀÄß ®UÁ¬Ä¹ JAf£ÀߣÀÄß ZÁ®Æ ªÀiÁqÀĪÀ G¯ˉÁÖ «zsÁ£À«zÀÄ. £À£Àß F »PÀªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ® ¤ÃrvÀÄ. qÉÆgÀqÉÆgÀqÉÆgÀ oÀ¥ï §ÆægÉÆà JA§ PÀuÁð£ÀAzÀPÀgÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¤£ÀzÀzÉÆqÀ£É PÁgï fêÀ ¥ÀqÉzÉà ¥ÀqɬÄvÀÄ. ¨sÀ¯ˉÉà »¯ˉï ªÀiÁå£ï AiÀÄÆ Dgï J ªÀiÁå£ï! (CxÀªÁ £Á£ÉÆÃ?) ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¹éZï ºÁQzÉ, eÉÆåÃw ¨É¼ÀUÀ°®è. JAf¤ß£À £ÁzÀªÉãÉÆà ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸ÀĪÀAwzÉ. DzÀgÉ ¨É¼ÀQ®èzÉ D C¥ÀgÁwæ ªÀļÉUÉÆÃqÉ ¨sÉâ¸ÀÄvÀÛ ªÀįˉÉ£Ár£À UÉÆAqÁgÀtåzÀ ¸À¥Àð ªÀiÁUÀðzÀ°è F ZÀgÀ¸ÁägÀPÀªÀ£ÀÄß Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? E£ÀÆß MAzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÁ¢vÀÄÛ. ZÁ®PÀ¤UÉ JzÀÄgÁV CRAqÀ PÀ£Àßr ZËPÀlÄÖ - UÁ½vÉgÉ («Aqï ¹Ìçãï), EzÉAiÀĵμÉÖ. CzÀgÀ ºÉÆgÀªÉÄÊ ªÉÄïˉÉ ZÁªÀÄgÀ ©Ã¹ ¤ÃgÉÆgɸÀĪÀ ªÉÊ¥ÀgÀÄUÀ¼Éà EgÀ°®è. »ÃUÁV gÀ¸ÉÛ MA¢µμÀÆÖ PÁtÄwÛgÀ°®è. ºÁUÁzÀgÉ PÁgÀ£ÀÄß »AwgÀÄV¸ÀĪÀÅzÉÃ? DzÀgÉ £ÁgÁAiÀÄt C°è, aPÀ̪ÀÄä E°è, £ÀqÀÄªÉ £Á£ÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ. ¥ÁæaãÀ PÁ®zÀ AiÀÄAvÉÆæÃzÀåªÀÄzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ »¯ˉï ªÀiÁå£À£À UÁ½vÉgÉAiÀÄ wgÀÄ¥À£ÀÄß ¸Àr®UÉƽ¹ PÉÊ »rAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄV¹zÉ. UÁ½vÉgÉ ºÉÆgÀPÉÌ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á£ÉnÖUÉ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁV ¤AwvÀÄ. C°èUÉ £À£ÀUÀÆ ºÁ¢UÀÆ £ÀqÀÄ«£À CqÀZÀuÉ E®èªÁzÀAvÁ¬ÄvÀÄ, ¤d. DzÀgÉ FUÀ ªÀļÉAiÀÄ £ÉÃgÀ ºÉÆqÉvÀPÉÌ CzÀÆ PÁgï NqÀĪÁUÀ ºÉaÑ£À §rvÀPÉÌ £Á£ÀÄ vÀÄvÁÛUÀÄwÛzÉÝ. ªÀļÉAiÀÄÆj£ÀªÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ F ºÉÆqÉvÀ §rvÀUÀ½UÉ CAdĪÀ ªÀiÁt C®è. ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀªÀgÉV£À ºÁ¢ PÀAqÀÄzÁzÀgÉ ºÉÃUÀÆ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. JPïìQgÀt £ÉÃvÀæUÀ½gÀ¨Á¢vÉÛà £À£ÀUÉ? D ºÁ¢AiÀÄ MAzÉÆAzÀÄ wgÀĪÀÅ ªÀÄÄgÀĪÀÅ, K¼ÀĩüÀÄ, NgÉPÉÆÃgÉ J®èªÀÇ £À£ÀUÉ PÀAoÀ¥ÁoÀ, C®è®è ¥ÁzÀ¥ÁoÀ. ºÁ¢§¢AiÀÄ VqÀUÀAn, ¥ÉÇzÉ PÀÄgÀÄZÀ®Ä, §gÉ PÉÆgÀPÀ®Ä J®èªÀÇ DwäÃAiÀÄ MqÀ£ÁrUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


111 ºÁVzÀÝgÀÆ w½AiÀÄzÀ PÁgÀ£ÀÄß PÁtzÀ ºÉÆwÛ£À°è, CjAiÀÄzÀ UÀÄjAiÉÄqÉUÉ, D ºÁ¢AiÀÄ°è MAiÉÄÝãÉA§ zsÉÊAiÀÄð ªÀÄÆqÀ°®è. PÁj£À mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁzÀUÀ¼À®èªÀµμÉÖ. ºÁUÁzÀgÉ PÁgÀ£ÀÄß ¯ˉÁAiÀÄzÉƼÀPÉÌ £ÀÄVθÀĪÀÅzÉÃ? DzÀgÉ £ÁgÁAiÀÄt C°è, aPÀ̪ÀÄä E°è, £ÀqÀÄªÉ £Á£ÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ. aPÀ̪ÀÄä¤UÉ ºÉýzÉ, “¤ÃªÀÅ ªÀÄÄA¢£À D¸À£ÀzÀ°è JqÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉƽî. ªÀļɤÃj¤AzÀ vÉÆÃAiÀÄzÀAvÉ PÀA§½ ºÉÆzÀÄÝPÉƽî. JqÀUÉÊAiÀÄ°è mÁZïð »rzÀÄ CzÀgÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß qÁªÀÄgÀÄ zÁjAiÀÄ JqÀ CAZÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £À£ÀUÉ PÁtĪÀAvÉ ©ÃgÀÄwÛj. D CAzÁf£À ªÉÄïˉÉ £Á£ÀÄ PÁgï ZÁ°¸ÀÄvÉÛãÉ. ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÉÆÃt.” PÀÄgÀÄqÀZÁ®PÀ PÀÄAl¥ÀAiÀÄtÂUÀ CªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ¢AzÀ §Ar GgÀĽvÀÄ. zÁj ¸Àj¬ÄvÀÄ. zÀÆgÀ wÃgÀPÉ? PÁgÀ£ÀÄß MAzÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄjUÉ ¸Àj¹ JAf£ï £ÁzÀ KjzÀAvÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄjUÉ §zÀ¯ˉÁ¬Ä¹zÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dļÀÄdĽ¸ÀÄwÛzÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß EPÉÌ®UÀ½UÀÆ ZÉÃ¥ÀÅvÀÛ JgÀqÉgÀqÀÄ wgÀÄUÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAzÀUÀw¬ÄAzÀ zÁlÄvÀÛ PÁgï ¸ÁVvÀÄ. FUÀ ¨ÁæºÀätPÉÃjAiÀÄ §®Ä PÀrzÁzÀ ZÀqÁªÀÅ KgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄjUÉ D vÁPÀvÀÄÛ ¨ÁgÀzÉAzÀÄ C¤¹zÀÝjAzÀ, eÉÆvÉUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀqÀÄ ZÀqÁ«£À°è ªÉÃUÀ vÀVÎzÀgÉ VAiÀÄgÀ£ÀÄß JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀPÉÌ E½¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ JzÉUÁjPÉ DUÀ £À£ÀUÉ E®èzÀÝjAzÀ - ºÉƸÀ ¤ÃgÀÄ, ºÉƸÀ PÁgÀÄ, §®Ä ºÀĵμÁgÀÄ – AiÀÄxÁ¹ÜwAiÀÄ£Éßà ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÉ. HgÀ M¼ÀV£À Nt PÉÃjUÀ¼À£ÀÄß »AzÉ ºÁQ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ UÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀÄAPÀzÀ PÀmÉÖ vÀ®¦zɪÀÅ. ¥ÉmÉÆæ¯ˉï ¥ÀA¦¤AzÀ PÁjUÉ CªÀÄÈvÀ Hr¹zÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ 7 Q«ÄÃUÀ¼ÀµμÀÄÖ zÀÆgÀ UÉÆAqÁgÀtåzÀ £ÀqÀĪÉ, ¨ÉlÖzÀ ªÀÄUÀÄή£ÀÄß PÉÆgÉzÀÄ ªÀiÁrzÀÝ §¼À¸ÀÄzÁjAiÀÄ ªÉÄïˉÉ, ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛ §¼ÀÄPÀÄvÀÛ E½AiÀÄÄvÀÛ KgÀÄvÀÛ vɪÀ¼À¨ÉÃPÀÄ. ªÀļÉgÁAiÀÄ VAiÀÄgï Kj¹ E£ÀÆß wêÀæªÁV drAiÀÄvÉÆqÀVzÀ. £Á£ÉãÀÄ PÀrªÉÄ? £Á£ÀÄ VAiÀÄgï Kj¹ C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀ ºÁ¢UÉ, UÀºÀ£À w«ÄgÀzÀ ¨Á¬ÄUÉ, CeÁÕvÀ ¨sÀ«µμÀåzÀ PÀÆ¥ÀPÉÌ, PÁgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ½¹AiÉÄà ©mÉÖ. PÁj£À ©jUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV®è. DzÀÝjAzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ (mÁ¥ï) VAiÀÄgï ¥ÀÇtð ªÀdåð. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°è ºÉÆÃUÉÆÃtªÉÃ? CzÀgÀ°è eÁjPÉ, JAzÀgÉ VAiÀÄj£À ¸ÀgÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ°è ¤®èzÉ vÀl¸ÀÜ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ eÁj ©Ã¼ÀĪÀ L§Ä. DUÀ JAf£ï ZÁ®Æ EzÀÝgÀÆ §Ar NqÀzÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°èAiÉÄà Erà ¥ÀAiÀÄt ªÀiÁqÉÆÃtªÉÃ? UÀw Cw ªÀÄAzÀ. JAf£ï vÀÄA§ ©¹AiÀiÁV PÁzÀÄ MqÉzÉà ºÉÆÃrÃvÀÄ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄgÉà ±ÀgÀtÄ. ¸ÀgÀ¼À£ÀÄß JqÀUÉʬÄAzÀ CªÀÄj¹ ©V»rzÀÄ §®UÉʬÄAzÀ ZÀÄPÁÌtÂÃZÀPÀæ (¹ÖÃAiÀÄjAUï «Ã¯ˉï) wgÀÄV¸ÀĪÀ PÀtð£ÁzÉ. PÁgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÀj¬ÄvÀÄ, C®è, gÀ¸ÉÛ »AzÉ »AzÉ eÁjvÀÄ. PÀtÄÚUÀ½UÉ ªÀļɺÀ¤UÀ¼ÀÄ §rzÀÄ JªÉÄ ªÉÄïˉÉ «Ä¤ ¨sÀÆvÀUÀ£ÀßrUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀĪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀAqÀ £ÉÆÃlªÉà ¨ÉÃgÉ. EvÀÛ qÁªÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ ¤ÃgÀ ºÉÆ£À°£À°è ¥Àæw¥sÀ®UÉÆAqÀ mÁZïð ¨É¼ÀPÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ¯ˉÉÆÃPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤«Äð¹vÀÄÛ. zÁj AiÀiÁªÀÅzÀAiÀiÁå w½AiÀÄzÉ ¨sÀAiÀÄUÉÆAqÉ. §®UÀqÉUÉ §gÉ, JqÀUÀqÉUÉ zÀgÉ, JzÀÄjUÉÆà ªÀļɻªÀÄUÀ¼À zÀlÖ vÉgÉ, £ÀqÀÄªÉ F «Ä°lj zÉÆgÉ! mÁað£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¨É¼ÀQ£À ªÀħÄâ eÉÆA¥É, CzÀjAzÁZÉUÉ UÀ©üÃgÀ ±ÀÆ£Àå. aPÀÌ PÀ°è£À ªÉÄÃ®Æ ZÀPÀæ GgÀĽzÁUÀ, ¥ÀÅlÖ ºÉÆAqÀªÀ£ÀÆß CzÀÄ zÁnzÁUÀ, ¸ÀtÚ PÀtªÉAiÀÄ£ÀÆß CzÀÄ CqÀØ ºÁAiÀiÁÝUÀ ZÀÄPÁÌtÂZÀPÀæ C®ÄUÀÄwÛvÀÄÛ. £À£Àß UÀÄArUÉ §rvÀ vÁgÀPÉÌ fVAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. JAf£ï £ÁzÀ ªÀÄAzÀæPÉÌ PÀĹAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CwÛvÀÛ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄAmÉÃ? gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ CAZÉÆAzÉà £À£Àß zsÀÄæªÀ vÁgÉ. DzÀgÉ JqÀ CAZÉà £À®ÄV PÀgÀV ¤ÃgÁV ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛzÉ. aPÀ̪ÀÄä JªÉ ªÀÄÄZÀÑzÉ ºÁ¢ ¢nÖ¸ÀÄvÀÛ £À£ÀUÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. C¼Éîò CdÄð£À£À mÉƼÀÄî JzÉUÉ PÉZÀÄÑ vÀÄA§ÄwÛzÁÝgÉ. CAxÀzÀÝgÀ®Æè £À£ÀUÉ SÁwæ EzÉ, £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À PÉÃgɺÁ«£ÀAvÉ CAPÀÄqÉÆAPÁVAiÉÄà vɪÀ½gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


112 LzÀÄ Q«Äà GzÀÝzÀ E½eÁgÀÄ ºÁ¢ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. zÁjUÉ CqÀØ ªÀÄgÀ ©¢ÝgÀ°®è. ©¢ÝzÀÝgÉ CzÉà £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹gÀÄwÛvÀÄÛ. ªÉÆÃj ¸ÉÃvÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ PÀĹ¢gÀ°®è. PÀĹ¢zÀÝgÉ CªÉà £ÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄÄUÀÎj¹ PÀÄPÀÌj¸ÀĪÀAvÉ «¢ü¹gÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. FUÀ §A¢zÉ ¤dªÁzÀ ¥ÀjÃPÁë PÁ®. £À£ÀÆßj£À £À£ÀUÉ §®Ä ZÉ£ÁßV UÉÆwÛgÀĪÀ, JAzÀÆ §zÀ¯ˉÁUÀ¢gÀĪÀ ºÁ¢AiÉÆAzÀÄ, ¸À¤ßªÉñÀzÀ §zÀ¯ˉÁªÀuɬÄAzÀ JAxÁ ¸ÀªÁ¯ˉÁ¢ÃvÉA§ÄzÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¹ £ÀqÀÄVzÉ. ©V ¸ÀjUÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ¸ÀªÀÄvÉÆî vÀ¥ÀàzÉ £ÀqÉzÀÄ UÀÄj vÀ®¥ÀŪÀ CzÀlÄ £À£ÀUÀÄAmÉÃ? ªÀÄÆgÀÄ Q«Äà GzÀÝzÀ GqÀĪÀvÀÄÛªÉÆmÉÖ ZÀqÁªÀ£ÀÄß £Á«ÃUÀ KgÀ¨ÉÃPÁVzÉ. CzÉAxÀ ZÀqÁªÀÅ? KgÀÄzsÁnAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛ ºÀvÀÄÛvÀÛ §¼ÀÄPÀÄvÀÛ ºÉÆÃV PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è £ÉÃgÀ £ÉwÛUÉà £ÉUÉzÀÄ §®PÉÌ ®A§ PÉÆãÀzÀ°è MªÉÄäUÉà wgÀÄV ¢rüÃgÀ£É E½AiÀÄ®Ä vÉÆqÀUÀĪÀ PÁ®£À PÉÆÃt£À eÁqÀÄ. EzÀgÀ §ºÀĨsÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°è ¤¨sÁ¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. ¤d, DzÀgÉ VAiÀÄgï eÁjPÉUÉ ªÀÄzÀÄÝ? ZÀqÁªÀÅ KgÀĪÁUÀ ZÀÄPÁÌt ZÀPÀæzÀ ªÉÄïˉÉ ©Ã¼ÀĪÀ MvÀÛqÀ eÁ¹Û. DzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÆ CzÀgÀ ªÉÄðgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ. F PÁgÀtPÁÌV JgÀqÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°è ºÉÆÃUÀ¯ˉÁ¢ÃvÉÃ? CwAiÀiÁV PÁzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ JAf£ï AiÀiÁªÀ UÀ½UÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÉÆáÃlUÉƼÀÀÄzÁzÀ ±Á±ÀévÀ C¥ÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸Ét¸Ál. ¸Àj, »A¢£ÀAvÉAiÉÄà JqÀUÉÊAiÀÄ°è VAiÀÄgï ¸ÀgÀ¼ÀÄ, §®UÉÊAiÀÄ°è ZÀÄPÁÌt ZÀPÀæ »rzÀÄ, ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°è §Ar ZÁ®Æ ªÀiÁrzÉ. KjzɪÀÅ, ªÀÄ¼É vÁqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ˉÉQ̸ÀzÉ KjzɪÀÅ, JAf¤ß£À £ÁzÀ vÁgÀPÉÌÃjzÀAvÉ PÁr£À UÀĺÁAvÀgÀ¢AzÀ CzÀgÀ ¥ÀæwzsÀé¤ ©üÃPÀgÀªÁV C£ÀÄgÀt¹zÀAvÉ ªÉÄïˉÉ ªÉÄïˉÉ KjzɪÀÅ. §®UÀqÉAiÀÄ §gÉUÉ ºÉlÖzÉ, JqÀUÀqÉAiÀÄ PÉÆgÀPÀ°UÉ ©Ã¼ÀzÉ KjzɪÀÅ. FUÀ §AzÉà §AvÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ «ÄÃlgÀÄUÀ¼À CVߥÀjÃPÁë ¸ÀܼÀ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÉÃ? E®è, JAf£ï ºÀĬİqÀÄwÛzÉ “£Á¤£ÀÄß J¼ÉAiÀįˉÁgÉ.” CzÀgÀ ªÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß C®Që¹ “ºÉÆÃVAiÉÄà ºÉÆÃUÀÄ” JAzÀÄ «¢ü¸À¯ˉÉÃ? CzÀÄ £ÀqÀÄ ZÀqÁ«£À°è zÀÄqÀÄA ¸ÀA¥ÀÅ ºÀÆr ¤AvÉà ºÉÆÃzÀgÉ? MqÀ£É VAiÀÄgï ¥ÉnÖUÉ MqÉzÉà ºÉÆâÃvÀÄ, CxÀªÁ PÁgï »AzÀPÉÌ zÀqÀzÀqÀ£É zsÁ«¹ÃvÀÄ. zÀħ𮠩jUÀ¼ÀÄ F »£ÀìjvÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀįˉÁgÀªÀÅ. “£ÀÆål£ï ªÀĺÁ±ÀAiÀiÁ! ¤Ã£ÀÄ zÀÆgÀzÀ EAUÉèAr£À°è ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼Éà ¸ÀA¢zÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÁr£À F ¸ÀA¢£À°è PÀÆqÀ UÉÆüÀÄ ºÀÄAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß E¤vÀÆ PÀrªÉÄ ªÀiÁr®èªÀ®è!” JAzÀÄ CªÀ¤UÉ ªÀÄ£À¹éà ±Á¥À ºÁQzÉ. AiÉÆÃZÀ£ÉUÉ FUÀ ¥ÀÅgÀĸÉÆwÛ®è. QæAiÉÄ, C¢üPÀ QæAiÉÄ, PÁgï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ. ¥ÀªÀð ©AzÀĪÀ£ÀÄß GvÀÛj¸À¯ˉÉèÉÃPÀÄ. dAiÀÄ ®©ü¸À¯ˉÉèÉÃPÀÄ. PÀèZï MwÛzÉ. VAiÀÄgÀ£ÀÄß CzÉà PÀët vÀl¸ÀÜ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ J¼ÉzÉ. PÀèZï ©mÉÖ, DQì®gÉÃlgï MwÛzÉ. JAf£ï §Ä¸ï UÀÄAAiÀiï JA¢vÀÄ. DQì®gÉÃlgï ©mÉÖ. PÀèZï MwÛzÉ CzÉà PÀët VAiÀÄgÀ£ÀÄß §®¥ÀæAiÉÆÃV¹ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ J¼ÉzÉà ©mÉÖ. ¤zsÁ£ÀªÁV PÀèZÀÑ£ÀÄß ¸Àr®UÉƽ¸ÀÄvÀÛ DQì®gÉÃlgÀ£ÀÄß MvÀÛvÉÆqÀVzÉ. EªÉ®è QæAiÉÄUÀ¼ÀÆ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀÄzÀÄ ¸ÉPÉAr£À C¯ˉÁàA±À CªÀ¢üAiÀÄ°è. D ªÉÃ¼É £Á£Éà VAiÀÄgï, £Á£Éà PÀèZï, £Á£Éà DQì®gÉÃlgï. £Á£Éà J®èªÀÇ : “CºÀA PÀævÀÄgÀºÀA AiÀÄdÕ.” MªÉÄä PÁgï »AzÉ ¸ÀjzÀAvÁ¬ÄvÀÄ, zÉêÀgÉà UÀw (CAzÀ ºÁUÉà ±ÀvÀ£Á¹ÛPÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ zÉêÀgÉà UÀw JAzÀÄ ªÀÄgÉvÀÆ C£ÀÄߪÀAw®è!). §®UÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÉUÉ §rzÀÄ ¤®è°, JqÀUÀqÉUÉ ¸ÁV zÀgÉUÉ ©zÀÄÝ £ÀÄZÀÄÑ£ÀÄj DUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ JAzÀÄ §UÉzÀÄ ZÀÄPÁÌtÂZÀPÀæªÀ£ÀÄß §®UÀqÉUÉ wgÀÄV¹zÉ. »¯ˉï ªÀiÁå£ï PÉÊPÉÆqÀ°®è. ºÀ¸ÁÛ°AUÀ£À ¤ÃrvÀÄ! JAf£ï JgÀqÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄgÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀÄ WÉÆÃgÀ UÀdð£É ¸À»vÀ J¼ÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. `¤ÃgÉƼÀVzÀÄð ¨ÉªÀÄzÀð’ £Á£ÀÄ D PÀët UÁ½AiÀÄAvÉ ºÀUÀÄgÁzÉ, «ÄAa£ÀAvÉ ZÀÄgÀÄPÁzÉ, ªÀÄ¼É ºÀ¤AiÀÄAvÉ ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÉ. ZÀqÁ«£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄd®£ÀÄß PÁgï AiÀıÀ¹éAiÀiÁV GvÀÛj¹ wgÀÄUÁ¹£À°è gÀµμÀåzÀ ¨Áå¯ˉÉà £ÀvÀðQAiÀÄAvÉ §¼ÀÄQ wgÀÄV ªÀÄÄA¢£À E½eÁgÀÄ ºÁ¢AiÀÄ°è NqÀ®Ä ¹zÀÞªÁVvÀÄÛ. C°è CzÀ£ÀÄß PÀëtPÁ® ¤°è¹PÉÆAqÀÄ, DzÀgÉ JAf£ÀߣÀÄß ZÁ®Æ ¹ÜwAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆAqÀÄ, PÉÊ ªÀÄĸÀÄqÀÄ MgɹPÉÆAqÀÄ ¤qÀÄ G¹gÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, “ºÉÆÃV£ÀÄß ¸À°Ã¸ÁV” JAzÀÄ »¯ˉï ªÀiÁå£À¤UÉ CwäÃAiÀÄvɬÄAzÀ G¸ÀÄjzÉ. CZÀÑj JAzÀgÉ FUÀ vÉÃf ªÀÄ¼É ¥ÀÇwð §Azï DVvÀÄÛ. PÁr£À ºÉªÀÄägÀUÀ¼À PÉÆA¨É gÉA¨É J¼É ºÀÆUÀ¼À ªÉÄïˉÉ Ml֬ĹzÀÝ ¤ÃgÀÄ vÉÆlÄÖ vÉÆmÁÖV f£ÀÄUÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä mÁað£À ¥ÀæPÁ±ÀzÀ°è (FUÀzÀÄ Cw ¥ÀæRgÀªÁVvÀÄÛ) D ¤ÃgÀ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ vÉÆÃgÀ ¨ÉAQ GAqÉUÀ¼ÀAvÉ ¥Àædé°¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


113 ªÉÆÃqÀUÀ¼À JqɬÄAzÀ wAUÀ¼À ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄAzÀªÁV M¸Àj VqÀªÀÄgÀUÀ¼À J¯ˉÉ CqÀgÀÄUÀ¼À dgÀr ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÆÃj C¯ˉÉè®è vɼÀÄ Cj¹£À ºÀÄr ZÉægÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. PÉêÀ® MAzÀÄ UÀ½UÉ »AzÉ PÁr£À KPÁAVà ©üÃPÀgÀvɬÄAzÀ ©üÃvÀ£ÁVzÉÝ. FUÁzÀgÉÆà CzÀgÀ gÀÄzÀægÀªÀÄtÂÃAiÀÄvɬÄAzÀ G®è¹vÀ£ÁVzÉÝãÉ. DzÀgÉ £ÁgÁAiÀÄt? `£ÁgÁAiÀÄtA £ÀªÀĸÀÌöÈvÀåA.. .’ PÁgÀÄ zËqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÉ. C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀ ±ÀºÀgÀÄ JgÀqÀAUÀrUÀ¼À »j ¸Á®Ä. E£ÉßãÀÄ JzÀÄgÀUÀ°zÉ. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ gÁdªÀiÁUÀð ©lÄÖ JqÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PɸÀgÀÄ gÁr ¸ÉUÀt gÉÆZÉÑ vÀÄA©gÀĪÀ ºÀ½îºÁ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄä d«ÄäUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. C°è PÁgï NrÃvÉÃ? ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃUÀzÉÃ? ªÉƸÀ¼É »rzɼÉzÁUÀ PÀjAiÀÄ ªÉÆgÉ PÉý ºÀj§AzÀÄ gÀPÀëuÉ ¤ÃrzÀ£ÀAvÉ. DzÀgÉ PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ°è CzÉ®è £ÀqÉ¢ÃvÉÃ? zÁ¸ÀªÁt ªÉƼÀVvÀÄ, “J°ègÀĪÀ£ÉÆà ºÀj JA§ ¸ÀA±ÀAiÀĪÉÃPÉ?” »ÃUÉ JtÂPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀ ±ÀºÀgÀÄ §AzÉà §AvÀÄ. D vÀ£ÀPÀ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ vÁ¸ÀÄ, JqÉ©qÀzÉ «Är¢zÀÝ JAf£ï C°è EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¤±Àê§ÝªÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÆß E½eÁgÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ dmÁÌ ¸ÁÖmïð ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. ¸ÁÖlðgï J¼ÉzÉ. ZÉÆÃPï PÉÆmÉÖ, ¹éZï Qð ªÉÄïˉÉ PÉÊ ¥ÀgÀrzÉ. DzÀgÉ JAf¤ßUÉ fêÀ §gÀ°®è. PÁj¤AzÀ E½zÉ. £À£ÀUÉ ¸ÉÆAl«zÉ, ªÀÄArQîÄUÀ¼ÀÆ EªÉ JAzÀÄ ZÉ£ÁßV w«zÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ CªÀÅ £ÉÆÃAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÁj£À ¨Á£Émï ªÀÄÄnÖzÉ. CzÀÄ PÁzÀÄ PÀgÀUÀ®Ä ¸À£ÀßzÀÞªÁVzÀÝ PÀ©âtªÁVvÀÄÛ. ªÀļÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ C©üµμÉÃPÀªÀÇ CzÀgÀ PÁªÀ£ÀÄß vÀVιgÀ°®è. G½¢zÀÝ zÀÆgÀ PÉêÀ® CzsÀð Q«Äà ªÀiÁvÀæ. £ÀqÉzÉà ºÉÆÃzɪÀÅ. C°èAiÀÄ ªÀoÁgÀzÀ°è £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄ®VzÀÝgÉ ¸Àj, E®èªÁzÀgÉ? F AiÉÆÃZÀ£É ¨ÉÃPÁUÀ°®è. £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ §UÀĽzÀĪÀÅ, PÉÆýUÀ¼ÀÄ PÉÆPÉÆÌPÉÆÌPÉÆÌà PÀÆV gÀA¥À J©â¹zÀĪÀÅ, ºÀA¢UÀ¼ÀÄ qÀÄgÀÄPÀÄvÀÛ JqÀØ wqÀØ NrzÀĪÀÅ. PÁ®ßqÉUÀ¼ÀÄ WÀÆPÁgÀ ªÀiÁr ªÀįˉÉvÀĪÀÅ. MPÀÌ°£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ¯ˉÁAzÀæ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨ÉƨÉâ C§âj¹zÀgÀÄ. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀA¢ PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸À®Ä §A¢gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀ HºÉ. aPÀ̪ÀÄä PÀÆV ºÉýzÀgÀÄ vÁªÀÅ AiÀiÁgÉAzÀÄ. “N CªÀiÁä ¤ÃªÁ? K£ÀÄ F ºÉÆwÛ£À°è? ªÀÄ£ÉïˉɯˉÁè ZÉ£ÁßVzÁÝgÁ?” “£ÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«ÄÃ. . .?” PÀÆgÀ®V£À ªÉÄïˉÉ ¤AwzÉÝêÉ. AiÀıÀ¹éAiÀiÁV zÁlÄvÉÛêÉÇÃ? ¹VzÀÄ GzÀÄgÀÄvÉÛêÉÇÃ? MPÀÌ°£ÀªÀgÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. “£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«ÄÃ? §AUÉèAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®VzÁÝgÀ®è!” C¼ÀĪÀ PÀqÀ¯ˉÉƼÀÄ vÉð §gÀÄvÀ°zÉ £ÀUÉAiÀÄ ºÁ¬ÄzÉÆÃt D±É §Æ¢ vÀ¼ÀzÀ®Äè PÉgÀ¼ÀÄwªÉ QrUÀ¼É¤vÉÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÝ ªÀÄ£ÀzÀ PÉÆgÀqÉƼÀÆ ºÀƪÀÅ ºÀƪÀÅ CgÀ½ - UÉÆÃ¥Á®PÀȵμÀÚ CrUÀ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


114

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀªÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ CzsÁåAiÀÄ ªÀÄƪÀvÉÆÛAzÀÄ 1965gÀ ¨ÉøÀUÉ gÀeÉ DgÀA¨sÀzÀ¯ˉÉèà £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀÄzÀÄ J®è jÃwUÀ¼À°èAiÀÄÆ C£ÀÄPÀÆ®ªÁ¬ÄvÀÄ: ªÀÄPÀ̼À ²PÀët, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ ©gÀĸÀÄ §zÀÄQUÉ £ÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ºÉÆAzÁtÂPÉ, £À£Àß ¸ÀAVÃvÁ¸ÀQÛAiÀÄ ¥ÉÇõμÀuÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ. PÁ¯ˉÉÃf£À ºÉ¸ÀgÀÄ Government   Arts   and   Science   College,   ¸ÀAPÉëÃ¥ÀªÁV   GAS   College,   PÀlQUÀ¼À ªÀiÁw£À°è UÁå¸ï PÁ¯ˉÉÃeï! CAzÁdÄ 2000 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 120 ªÀÄA¢ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¹§âA¢, EzÀgÀ ªÁå¦Û `PÁªÉÃj¬ÄAzÀªÀiÁ UÉÆÃzÁªÀj'ªÀgÉUÉ ºÀ©âvÀÄÛ: JzÀÄjUÉ «zsÁ£À«Ãy, »AzÀPÉÌ £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀªÀiÁUÀð, JqÀPÉÌ f¯ˉÁè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÉÌ «±Àé«zÁå®AiÀÄ JAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ˉÉÃeï. ±ÀÄzÀÞ ºÀ½î ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðzÀªÀ£ÁzÀ £À£ÀUÉ F `¢°è'AiÀÄ°è ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÆrzÀÄÝ ¨sÀAiÀÄ. DzÀgÉ F¸À¯ˉÉà ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ F¹ eÉʸÀ¯ˉÉà ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ?

¥ÁæA±ÀÄ¥Á® Dgï.Dgï. GªÀÄfðAiÀĪÀgÀ JzÀÄgÀÄ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ PÀĽvÀÄ £À£Àß ºÁdj ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÁUÀ CªÀgÁrzÀ £ÀÄr vÀÄA§ GvÉÛÃdPÀªÁVvÀÄÛ, ``¤ªÀÄä «ZÁgÀ ¥ÀÇwð ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¸ÀAvÉÆõμÀªÁVzÉ. D«ÄðAiÀÄ°èAiÀÄ GZÀÑ C¢üPÁgÀ vÉÆgÉzÀÄ ªÀÄvÉÛ ²PÀëPÀ ªÀÈwÛUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀÄ«j. F PÁ¯ˉÉÃd£ÀÄß G£ÀßvÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄlÖPÉÌ MAiÀÄÄåªÀ°è ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀQæAiÀÄ ¥ÁvÀæ RArvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ MzÀUÀ°ªÉ. ºÉƸÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ªÀÄÄPÀÛ ¸ÁéUÀvÀ«zÉ.'' ``ªÀÄÄRå ªÀÈwÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J®è ºÉÆuÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ EvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¨sÁVAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§ §AiÀÄPÉ EzÉ. K£ÀÄ ºÁ¢?'' ``EAVèµμï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ JZï.f. ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄtgÁAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£É vÀAiÀiÁj¹.'' ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ F ºÀgÀPÉ £ÀÄrUÀ½AzÀ ºÀÄgÀÄ¥ÀÅUÉÆAqÀÄ JZïfJ¸ïgÀ£ÀÄß CªÀgÀ `UÀĺÉ'AiÀįˉÉèà PÀAqÉ. It was   a   case   of   love   at   first   sight! ¥ÀæxÀªÀÄ zÀ±Àð£ÀzÀ¯ˉÉèà ¥ÉæêÉÆÃvÀìdð£É. »AzÉ J£ï¹¹AiÀÄ°è ¨Á½UÀgÀ MqÀ£ÁlzÀAvÉ E°è JZïfJ¸ïgÀ ¸ÁºÀZÀAiÀÄð £À£ÀUÉÆzÀVzÉÆÝAzÀÄ «±ÉõμÀ AiÉÆÃUÀ. UÉÆÃ¥Á®PÀȵμÀÚ CrUÀgÀ CªÀÄgÀ £ÀÄrUÀ¼À°è ``CzÀȱÀå ¯ˉÉÆÃPÀzÀ C£ÀƺÀå gÀÆ¥ÀzÀ C£ÀAvÀ PÁ®zÀ AiÀiÁwæPÀgÉÃ! ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄ£ÀzÀ° ºÉÆ£Àᜐ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ C¥ÀǪÀð vÉÃdzÀ ªÀiÁAwæPÀgÉÃ!''

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


115

vÀvÀÆàªÀð £Á£ÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÉãÁfêÀ£ÀzÀ PÀÈvÀPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀUÀðvÀ ¸ÀÆPÀëöä ¨sÀæµμÁÖZÁgÀUÀ½AzÀ gÉÆùºÉÆÃV GZÀÑ C¢üPÁjUÀ½UÉ ``F ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ®Ä £À£Àß ªÀÄ£À¸ÁìQë M¥ÀÅöàwÛ®è'' JAzÀÄ £ÉÃgÀ ZÀÄZÀÄÑ£ÀÄrAiÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ CzÀgÀ zsÀÈvÀgÁµμÁÖç°AUÀ£À¢AzÀ «ªÉÆÃavÀ£ÁVzÉÝ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À J£ï¹¹ ªÀjµμÀ×gÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è F ©ZÀÄÑ£ÀÄr ¸ÁPÀµμÀÄÖ ©¹©¹ ZÀZÉðUÉ UÁæ¸ÀªÁVvÉÛAzÀÄ ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À w½¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃfUÉAzÉà MAzÀÄ J£ï¹¹ vÀÄPÀÌr ¤AiÉÆÃfvÀªÁVvÀÄÛ: 12 Mysore   Battalion   NCC, ¸ÀAPÉëÃ¥ÀªÁV `12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ.' ªÉÄÃdgï JA.Dgï. £ÁgÁAiÀÄt¹AUï JA§ ¢éwÃAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ AiÉÆÃzsÀ EzÀgÀ PÀªÀiÁAqÀgï. C£ÀĨsÀªÀ, zÀeÉð, zÀ馅 ªÉʱÁ®å, zÉÊ»PÀ UÁvÀæ MAzÉÆAzÀgÀ°èAiÀÄÆ EªÀgÀÄ §®Ä JvÀÛgÀzÀ ªÀåQÛ. EªÀgÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj £À£Àß «ÄvÀæ PÁå¥ÀÖ£ï JZï.J£ï. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt, PÁ¯ˉÉÃeï ¸ÉêɬÄAzÀ ¥ÀÇtðPÁ°Ã£À J£ï¹¹ C¢üPÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ. C±ÀévÀÜgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ˉÉAzÀÄ CªÀgÀ PÀZÉÃjUÉ ºÉÆÃzÉ. §¼ÁîjAiÀÄ°èzÁÝUÀ »AzÉƪÉÄä ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÝ £ÁgÁAiÀÄt¹AUïjUÀÆ ¸ËºÁzÀð ¨sÉÃn ¤ÃrzÉ. ``£Á£Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA¢zÉÝ. JgÀqÀ£Éà AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀzÉ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä 12£Éà ªÉÄʸÀÆjUÉ »jAiÀÄ ¨sÁUÀPÁ°Ã£À J£ï¹¹ C¢üPÁjAiÀiÁV ¸ÉÃgÀ®Ä zÀAiÀÄ«lÄÖ ¸ÀªÀÄäw¸À¨ÉÃPÀÄ. zÉñÀPÀlÄÖªÀ F ¥À«vÀæ PÀvÀðªÀåzÀ°è £Á«§âgÀÄ £ÁgÁAiÀÄtgÀ eÉÆvÉUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄtgÁV ¸ÉêÁ¤gÀvÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.'' ¹AUïgÀ PÀ¼ÀPÀ½, C±ÀévÀÜgÀ MvÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAiÀiÁavÀªÁV £À£ÉßzÀÄgÀÄ vÉgÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ºÉƸÀ ºÀ¸ÀÄgÀÄ J®è ¸ÉÃj D UÀ½UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÉÛ PÀ¥ÀàPÉÌ PÉqÉzÉ? CxÀªÁ UÀ®Äè PÀA§PÉÌ PÉÆgÀ¼ÀÄ MrØzÉ? E®è. EzÀÄ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ ``zÁj AiÀiÁªÀÅzÀAiÀiÁå ªÉÊPÀÄAoÀPÉ'' JA§ agÀAvÀ£À ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ«wÛvÉAzÀÄ DUÀ £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀ°®è. `ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt’zÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀzÀ DgÀA¨sÀªÀzÀÄ. D £Á®ÄÌ ªÀµμÀðUÀ¼ÀAzÀÄ, 1965-69, £ÁgÁAiÀÄtvÀæAiÀÄgÀÄ J£ï¹¹AiÀÄ°è K£ÀÄ ¸Á¢ü¹zÀgÉA§ÄzÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä N¢ `J£ï¹¹ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ' ¥ÀŸÀÛPÀ. MAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À ªÀÄÄA¢£À PÉ®ªÀÅ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


116

MgÀvÉAiÀÄ GUÀªÀÄ (¨sËvÀ ²RgÁgÉÆúÀt) CzsÁåAiÀÄ ªÀÄƪÀvÉÛgÀqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀgÀPÁjà PÁ¯ˉÉÃf£À «zÁåyðUÀ½UÉ J£ï¹¹ ²PÀët«ÃAiÀÄĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï J£ï¹¹ JAzÀÄ »AzÉ ºÉýzÉÝãÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 PÁåqÉlÄÖUÀ½gÀĪÀ F ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï zÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ gÁdåzÀ°èAiÉÄà ¥Àæ¹zÀÞªÁVvÀÄÛ. PÁ¯ˉÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ J£ï¹¹ ¸ÀA¸ÉÜ EªÀÅUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¨ÁAzsÀªÀå ¸ÀºÀPÁgÀUÀ½AzÀ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀªÁðAVÃt ¥ÀæUÀw ¸ÁzsÀåªÁVvÀÄÛ. F ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ°è ««zsÀ CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ J£ï¹¹ PÁåA¥ÀÅUÀ½UÉ ºÉÆÃV ²PÀët ¥ÀqÉzÀÄ «dAiÀıÁ°UÀ¼ÁV QÃwð vÀAzÀ PÁåqÉlÄÖUÀ¼ÀÄ §®ÄªÀÄA¢ EzÀÝgÀÄ. EAxÀ PÁåA¥ÀÅUÀ¼À°è ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀzÀÄÝ qÁfð°AUï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£Á°AiÀÄ°èAiÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÁgÉÆúÀt ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¥ÀªÀðvÁgÉÆúÀt ²©gÀUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ°è, EAxÀ ²©gÀ ¨sÁVUÀ¼ÁV ªÀÄgÀ½zÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÀvÀÛ£ÀÄß «ÄÃjvÀÄÛ. EvÀgÀ AiÀiÁªÀ ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ®Æè EµμÉÆÖAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è PÁåqÉlÄÖUÀ¼ÀÄ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVgÀ°®è. EªÀgÉ®ègÀÆ ZÉÊvÀ£ÀåzÀ §ÄUÉÎUÀ¼ÀÄ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß gÀAUÀÄgÀAUÁV ªÀtÂð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆêÀiÁjUÀ¼ÀÆ ¤zÉÝUÀtÚgÀÆ Q«¤«Äj¹ D°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀAiÀÄð, »ªÀÄUÀqÉØUÀ¼À agÀ£ÀÆvÀ£À gÀÄzÀæ UÁA©üÃAiÀÄð, D ¥Àæ¥ÁvÀUÀ¼À UÀ©üÃgÀvÉ, CªÀ£ÀÄß E½zÀÄ Kj JvÀÛgÀ JvÀÛgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀævÁ¥À, ¥Àæ¥ÁvÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀÎUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ fV¢½AiÀÄĪÀ gÉÆêÀiÁAZÀPÀ C£ÀĨsÀªÀ – MAzÉà JgÀqÉà - »ªÀiÁ®AiÀÄ JµμÀÄÖ JvÀÛgÀªÉÇ ©vÀÛgÀªÉÇ C°èAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÀÇ CµμÉÖÃ. “£Á£ÉAzÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ?” F ¥Àæ±Éß ¥ÀæwAiÉƧâ£À ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ JzÀÄÝ ¤®ÄèwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀµμÀðPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ CxÀªÁ £Á®ÄÌ. ºÉÆÃUÀ®Ä §AiÀĸÀÄwÛzÀݪÀgÀ ¸ÀASÉå £ÀÆgÁgÀÄ. K£Éà EgÀ°, ¸ÁºÀ¸À¥ÀæªÀÈwÛ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ°è ¨sÀzÀæªÁV ¨ÉÃgÀÆjvÀÄÛ. ¥ÀAUÀÄUÀ¼ÀÆ Vj®AWÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä GvÀÄìPÀgÁVzÀÝgÀÄ! `¥ÀAUÀÄA ®AWÀAiÀÄvÉà VjA!’ DqÀ½vÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ ¸ËPÀAiÀÄðPÁÌV £ÀªÀÄä ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ÀߣÀÄß JAlÄ vÀAqÀUÀ¼ÁV «AUÀr¸À¯ˉÁVvÀÄÛ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ vÀAqÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀA¥É¤. PÀA¥É¤AiÀÄ ªÉÄî¢üPÁj M§â J£ï¹¹ D¦üøÀgï (FvÀ PÁ¯ˉÉÃf£À°è ¯ˉÉPÀÑgÀgÀÆ ºËzÀÄ). EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄïˉÉ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï PÀªÀiÁArAUï D¦üøÀgï. EªÀgÀÄ ¸ÉÊ£Àå¢AzÀ F PÉ®¸À £ÀqɸÀ®Ä ¤AiÉÆÃfvÀgÁV §AzÀªÀgÀÄ. ¥Àæw DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ PÁ¯ˉÉÃdÄ «zÁåyðAiÀÄÆ PÀqÁØAiÀĪÁV J£ï¹¹ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀįˉÉèÉÃPÉA§ÄzÀÄ CA¢£À (1966) ¤Ãw. PÀqÁØAiÀÄzÀ UÀÄrAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® §° PÀÄvÀƺÀ®. ªÀÄ£ÀĵμÀå C°è AiÀiÁAwæPÀvÉAiÀÄ ¤ÃgÀ¸À QæAiÉÄ £ÀqɸÀ®Ä vÉÆqÀUÀÄvÁÛ£É. ¥ÉgÉÃr£À°è £À£Àß C£ÀĨsÀªÀ EzÀÄ – PÀÄvÀƺÀ®«gÀĪÀ PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß E®è¢gÀĪÀ ºÀ®ªÀgÀ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


117 dvÉUÉ ¸ÉÃj¹ ²PÀët«ÃAiÀÄĪÁUÀ E®èzÀªÀgÀÄ EzÀݪÀgÀ£ÀÆß PÉr¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ. UÉæµμÁªÀiï ¤AiÀĪÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. “PÀ¥ÀÅöà ºÀt ©½ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄ°£ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.” DzÀÝjAzÀ PÀÄvÀƺÀ°UÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ, PÀqÁØAiÀĪÀ®èzÀ, «±ÉõμÀ ²PÀët«ÃAiÀÄ®Ä MAzÀÄ ¸Éà±À¯ˉï PÀA¥É¤ vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÉÄî¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀgÀÄ. »ÃUÉ £ÀªÀÄä ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ°èAiÀÄÆ ¸Éà±À¯ˉï PÀA¥É¤ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀéAvÀ EZÉÒ¬ÄAzÀ §gÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ E°è ¥ÀæªÉñÀ. E°èAiÀÄ ²PÀëtªÀÇ ºÉƸÀvÀÄ, ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀºÀd ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß «PÁ¸ÀUÉƽ¸À®Ä ¥ÉæÃgÀPÀªÁUÀĪÀAxÀzÀÄ. ¥Àæw D¢vÀåªÁgÀ ¨É¼ÀUÉÎ ¥ÉgÉÃqÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÉãÉÆà §AzÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀjUÉ PÀÄvÀƺÀ®d£ÀPÀ £ÀÆvÀ£À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ²PÀët K£À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ? EzÀÄ £ÀªÀÄä JzÀÄjzÀÝ zÉÆqÀØ ¥Àæ±Éß. ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ §®Ä ¸ÀÄ®¨sÀ; ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀPÀgÀ. ¸Àé®à PÁ® ¥ËgÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zɪÀÅ. DzÀgÉ KPÉÆà fêÀ¸ÀàAzÀ£ÀªÁUÀ°®è. MAzÉgÀqÀÄ ªÁgÀ §AiÀÄ®Ä UÀÄqÀØ C¯ˉÉzÀÄ §AzɪÀÅ. DzÀgÉ J¯ˉÉè°èAiÀÄÆ d£À¥ÀæªÁºÀ, PÉƼÀPÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÆ gÀÄa¸À°®è. PÀæªÀÄgÀ»vÀ C¯ˉÉzÁl zÀt«UÉ DºÁé£À. EµμÁÖUÀĪÁUÀ DUÀ¸ïÖ 1966 GgÀļÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä »jAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¦AmÉÆÃ, ¨Á¨Á, ²æÃzsÀgÀ£ï ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ £À£ÀߣÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ, “£ÀªÀÄä ¸Éà±À¯ˉï PÀA¥É¤ ²¯ˉÁgÉÆúÀt ²¯ˉÁªÀgÉÆúÀt PÀ¯ˉÉAiÀÄ£ÉßÃPÉ PÀ°¸À¨ÁgÀzÀÄ?” EAV趣À°è ªÀiÁvÁrzÀ CªÀgÀÄ §¼À¹zÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀتÀÅ: rock climbing   and   rock   rappling.   ¸ÀgÀ¼À PÀ£ÀßqÀzÀ°è §AqÉ KgÀĪÀÅzÀÄ, §AqÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. §AqÉAiÀÄÆj£ÀªÀ £Á£ÀÄ. ¢£À¨É¼ÀUÁzÀgÉ JgÀqÀÄ §AqÉUÀ¼À ªÀÄAqÉ Kj vÀĽzÀÄ E½AiÀÄzÉà MAzÉqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÉqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAwgÀ°®è. CµμÉÖÃPÉ ªÀÄ£É ºÀAqÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ §AqÉAiÀÄ §ÄqÀPÉÌ E½AiÀįˉÉèÉÃQvÀÄÛ. “CzÀÆ MAzÀÄ PÀ¯ˉÉAiÉÄÃ?” JAzÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀ D±ÀÑAiÀÄð¢AzÀ PÉýzÉ. “F D¢vÀåªÁgÀ ¥ÀæAiÀÄw߸ÉÆÃt ¸Àgï. £ÁªÀÅ PÉ®ªÀgÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀ°vÀªÀjzÉÝêÉ. £ÀªÀÄUÀÆ MAzÀÄ j¥sÉæ±Àgï DzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀÄ ¦AmÉÆà ºÉýzÀ. “AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß £ÁªÀÅ PÀæªÀħzÀÞªÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁjUÉ®è F «ZÁgÀzÀ°è PÀÄvÀƺÀ®«zÉAiÉÆà CªÀgÉ®è £Á¼É ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÁ¯ˉÉÃf£À »A¢gÀĪÀ PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁUÀð AiÉÆÃa¸ÉÆÃt” JAzÉ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AqÉUÀ¼À ªÉÄïˉÉ PÀĽvÀªÀgÀÄ £ÁªÉÇA¢¥ÀàvÀÄÛ d£À. ªÀiÁvÀĨsÁj ¦AmÉÆà ²¯ˉÁgÉÆúÀtªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀzÀ GgÀĽ¹zÀ. G½zÀªÀjUÉ CxÀðªÁ¬ÄvÉÆà E®èªÉÇà £À£ÀUÀAvÀÆ DUÀ°®è. vÀ¯ˉÉzÀÆVzÀgÀÄ. K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¯ˉÉèÉÃPÉA§ GvÁìºÀzÀ CªÀÄ°£À°è CªÀjUÉ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀªÉÇAzÉà J®è ªÀiÁw£À »£É߯ˉÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÁtÄwÛvÀÄÛ. CAvÀÆ ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ ²¯ˉÁgÉÆúÀt ¸ÁºÀ¸À PÁAiÀÄð vÉÆqÀUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. “ºÁUÁzÀgÉ” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¨sÁµμÀt ©VzÉ, “ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 6.45 UÀAmÉUÉ £Á«°è ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¦AmÉÆÃ, ¨Á¨Á, ²æÃzsÀgÀ£ï ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ CªÀgÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ ¤ªÉÄä®ègÀ »AzÉ; ªÀÄÄAzÉ C®è. E°è ¸ÉÃjgÀĪÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀéAiÀÄA¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ §AzÀªÀgÀÄ JAzÀÄ ZÉ£ÁßV £É£À¦£À°ègÀ°. DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ²¸ÀÄÛ, ªÀvÀð£É ¸ÀzÁ A-1DVgÀ¨ÉÃPÀÄ.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


118

EzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ªÉÄÃdgï £ÁgÁAiÀÄuï ¹AUï CªÀjUÉ ¸ÀÆÜ®ªÁV EzÀgÀ «ZÁgÀ w½¹zÉÝ. “§ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõμÀ. £À£Àß ¨ÉA§® ¸ÀzÁ EzÉ. DzÀgÉ ¸ÀĪÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÀÄ. ªÉʪÀiÁ¤PÀ w½AiÀÄzÀ JvÀÛgÀzÀ°è ºÁgÀĪÁUÀ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É? ¥Àæw CAUÀÄ®zÀ°èAiÀÄÆ ºÉƸÀ gÉÆêÀiÁAZÀPÀ C£ÀĨsÀªÀ«gÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C¥ÁAiÀÄzÀ wêÀævÉAiÀÄÆ KjgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀÄUÀÄÎvÁÛ£É. £ÁªÀÅ ºÉƸÀzÁj vÀĽAiÀÄĪÁUÀ, J£ï¹¹AiÀÄ°è ºÉƸÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¸Áܦ¸ÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä MAzÀÄ ¥ÀÅlÖ vÀ¥ÀÅöà PÀÆqÀ Erà GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁr©qÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀiÁvÀæªÀ®è, ¨sÀ«µμÀåzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ EAxÀ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ ¥ÀÅ£ÀB vÉÆqÀUÀzÀAvÉ zÉÆqÀØ DvÀAPÀªÁVAiÀÄÆ ¥Àjt«Ä¸À§ºÀÄzÀÄ” JAzÀÄ JZÀÑjPÉAiÀÄ ªÀiÁvÁrzÀÝgÀÄ. ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÉà CªÀgÀ fêÀ£À. CgÀªÀvÉÛöÊzÀÄ ¥ÁæAiÀÄ «ÄÃjzÀ F ¢ÃWÀð DeÁ£ÀĨÁºÀÄ ªÀåQÛvÀÛ÷ézÀ PÀtPÀtªÀÇ «Ä°ljAiÀÄ ²PÀët gÀAUÀzÀ°è, AiÀÄÄzÀÞ PÉëÃvÀæzÀ°è, »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ JvÀÛgÀzÀ°è, §ªÀiÁð ªÀÄ®AiÀÄUÀ¼À zÀlÖ PÁqÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæzÀ²ð¹zÀ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁºÀ¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÁQëAiÀiÁVvÀÄÛ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ, C£ÀAvÀgÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¥ÉÇ°¸ï DZÀgÀuÉ EªÀÅUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ «ÃgÀjªÀgÀÄ. ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÉæUÉ EgÀĪÀ gÉʯˉÉéà ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀÄ ¥ÉÇ°¸ï DZÀgÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÀQë¹zÀ ¸ÁºÀ¸À PÉýzÀªÀjUÉ ªÀÄgÉAiÀįˉÁUÀzÀ «zÀÄåzÀ£ÀĨsÀªÀ. “¸ÉʤPÀgÁzÀgÉ CzÉà CªÀgÀ ªÀÈwÛ. DzÀÝjAzÀ JµμÉÆÖà ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è d£À £ÀµμÀÖªÁzÀgÀÆ £ÁªÀÅ UÀÄj ¸Á¢ü¸À¯ˉÉèÉÃPÀÄ JA§ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÁåqÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¸ÉʤPÀgÀ®è. E°è ¸ÁºÀ¸À¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÆß £ÁªÀÅ JzÀÄj¸À®Ä vÀAiÀiÁj®è.” EzÀÄ CªÀgÀ vÀPÀð¸ÀgÀtÂ.

PÀ®Äè PÉÆ£ÀjvÀÄ CzsÁåAiÀÄ ªÀÄƪÀvÀÆägÀÄ ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ. ¨É¼ÀVΣÀ 6.45 UÀAmÉ. £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀÄA¢ PÁ¯ˉÉÃf£À »A§¢AiÀÄ°è ¸ÉÃjzɪÀÅ. ªÀļÉUÁ½ ©Ã¹ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀZÉÃvÀ£À HqÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ 7 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ £ÁAiÀÄPÀvÀæAiÀÄgÀ ¸ÀĽªÉà E®è. PÀ£ÀßrUÀgÀÄ DgÀA¨sÀ±ÀÆgÀgÉÃ? DgÀA¨sÀªÉà DUÀ°®èªÀ®è. PÁgÀtªÀ£ÀÄß H»¸À®Ä £À£ÀUÉ PÀµμÀÖªÁUÀ°®è. £ÀªÀÄä »A¢£À PÀ®è ªÉÄð£À ¸À¨sÉAiÀiÁzÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀªÀðvÁgÉÆúÀt ²©gÀ ¸ÉÃgÀ®Ä M§â PÁåqÉlÖ£À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ PÀ½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀUÉ DzÉñÀ §A¢vÀÄ. ²æÃzsÀgÀ£ï vÀ£ÀߣÀÄß DAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹zÀÝ. DzÀgÉ £Á£ÀªÀ¤UÉ ¸ÀàµμÀÖªÁV £À£Àß ¤®ªÀ£ÀÄß ºÉýzÉÝ. “¤Ã£ÀÄ ©J¹ì PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀµμÀðzÀ°è¢ÝÃAiÉÄ. £À£Àß «zÁåyð PÀÆqÀ. wAUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ ¢£À ¥ÁoÀ ©lÄÖ §®ÄzÀÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ±ÉæÃAiÀĸÀÌgÀ C®è. CzÀÆ C®èzÉ ªÀÄÄA¢£À ªÀµμÀð ¤Ã£ÀÄ £ÀªÉÆäqÀ£É E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ EAxÀ «±ÉõμÀ C¥ÀǪÀð ²PÀët M§â dƤAiÀÄgï ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ PÉÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄAzÀÄ w½¢zÉÝãÉ.” CªÀ¤UÉ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁVAiÉÄà F ªÁzÀ »vÀªÁUÀ°®èªÉAzÀÄ CªÀ£À ªÀÄÄR¨sÁªÀ¢AzÀ ªÀåPÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. ¨Á¨Á CªÀ£À «ÄvÀæ. DzÀgÉ ¦AmÉÆäUÉãÁ¬ÄvÀÄ? K£Éà EgÀ°. £ÁªÀÅ »jAiÀÄgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¤zsÁðgÀ ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ C¢üPÀÈvÀ ¤zsÁðgÀ. CzÀgÀ UËgÀªÀ D ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°èzÉ. JqÀgÀÄ vÉÆqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ JzÀÄj¸À¢zÀÝgÉ E£ÁßgÀÄ JzÀÄj¸ÀĪÀªÀgÀÄ? §AzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ £Á£Éà C¯ˉÉzÉ. ²¯ˉÁgÉÆúÀt CªÀgÉÆúÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ QgÀĺÉÆvÀÛUÉAiÀÄ£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝzÀÄ ¸Àé®à ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¤ÃrvÀÄ. ¯ˉÁ¯ˉï ¨ÁV£À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ PÀrzÁzÀ §AqÉUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀħzÀÞªÁV Kj, E½zÀÄ – CzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV PÉÊPÁ®Ä ªÉÄÊUÀ¼À£ÀÄß PÀ°èUÉ vÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ – PÀ®Äè§AqÉ PÁtĪÀµμÀÄÖ £ÀÄtÚUÀ®è, ªÀÄÈzÀÄ RArvÀ C®è JAzÀÄ CjvÀÄPÉÆAqɪÀÅ. Uɮī£À ¸ÀÆZÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½zɪÀÅ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


119 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ £Á£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀæAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ. ¦AmÉÆäUÉ §ºÀıÀB K¼À®Ä vÀqÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ §gÀ¢zÀÄÝzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÁgÀt PÉÆqÀzÉà “¸Áj ¸Àgï. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ »ÃUÁUÀzÀÄ” JAzÀ. CAvÉAiÉÄà £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ. G½¢§âgÀÄ, “£ÀªÀÄUÉãÉÆà ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉÆêÁ¬ÄvÀÄ ¸Àgï” JAzÀÄ CgɺÀ®Äè VÃjzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ©gÀĸÁVAiÉÄà CAzÉ “12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀªÉÄä®èjVAvÀ®Æ zÉÆqÀØzÀÄ JAzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ w½¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÀgÀ ¤zsÁðgÀ PÁAiÀÄðUÀvÀªÁVAiÉÄà DUÀĪÀÅzÀÄ. ¤ªÀÄä PÀæªÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è.” ªÀÄÄAzÉ JAzÀÆ EAxÀ ¸À¤ßªÉñÀ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwð¸À°®è. «zÁåyðUÀ¼ÉÆqÀ£É ¤PÀl ªÀÄvÀÄÛ ¢ÃWÀðPÁ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ¢AzÀ MAzÀÄ «ZÁgÀ CjwzÉÝãÉ: £ÀªÀÄä zsÉåÃAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀĸÀªÀÄävÀªÁV ¸ÀàµμÀÖªÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è RavÀvÉ zÀÈqsÀvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ M®ªÀÅ wgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄvÀ¼À¢AzÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ°ègÀĪÀ, ¤µμÀàPÀë¥ÁvÀªÁV UÀÄuÁªÀUÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¤µμÀ̵μÉð ªÀiÁqÀĪÀ, GzÁvÀÛ ¸ÀªÀÄvÀ¼ÀPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸À®àqÀĪÀŪÀÅ. C°è ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀÄ®¨sÀ. £ÁªÀÅ ¤°ð¥ÀÛgÁV G½AiÀħºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀASÉå ªÀÄƪÀvÀÛPÉÌÃjvÀÄ. E£ÀÆß §gÀĪÀªÀjzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ PÀÆlzÀ°è ²¸ÀÄÛ PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ G½zÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀî°®è. “12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À mÉʪÀiï JAzÀgÉ gÉrAiÉÆà mÉʪÀiï” JA§ÄzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ D C¯ˉÁàªÀ¢üAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ªÀÄ£ÀªÀjPÉ D¬ÄvÀÄ. ¥Àæw D¢vÀåªÁgÀ 7 UÀAmÉUÉ £ÁªÀÅ ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÀÄ, 15 «Ä¤lÄ ªÉÆzÀ¯ˉÉà PÁ¯ˉÉÃf£À »AzÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. F 15 «Ä¤n£À CªÀPÁ±À C¤ªÁAiÀÄð PÁgÀtUÀ½AzÀ vÀqÀªÁV §gÀĪÀªÀjUÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî°PÁÌV. K¼ÀÄ UÀAmÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄä £ÀrUÉ vÉÆqÀVAiÉÄà ©qÀÄwÛvÀÄÛ. vÀqÀªÁV §AzÀªÀjUÉ MAzÉà GvÀÛgÀ, “¸Áj, ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄA¢£ÀªÁgÀ §¤ß.” “¸ÉÊPÀ¯ˉï ¥ÀAZÀgï D¬ÄvÀÄ ¸Àgï, §¸ï zÉÆgÉAiÀÄ°®è ¸Àgï...” “¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ vÀqÀªÁV §A¢j JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸À®Ä £ÀÆgÉAlÄ ¤d PÁgÀtUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÆß CµμÀÄÖ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀ®Ä ¤ÃªÀÅ ±ÀPÀÛgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢zÉ. DzÀgÉ CªÉ®èªÀ£ÀÆß ¤ªÁj¹ PÀÄè¥ÀÛªÉüÉAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÀgÀ°èAiÉÄà ¤ªÀÄä »jªÉĬÄzÉ. ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁV §¤ß. vÀqÀªÁzÀgÉ §gÀ¯ˉÉèÉÃr.” PÁ®¤µμÉ×AiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄÄAzÉAzÀÆ £ÀªÀÄUÉzÀÄgÁUÀ°®è. E°è JgÀqÀÄ «ZÁgÀ GAlÄ: MAzÀÄ, CzÀjAzÀ DvÀä¸ÀA¸ÁÌgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ; E£ÉÆßAzÀÄ, CzÀÄ £ÁªÀÅ EvÀgÀjUÉ, CªÀgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á±ÀQÛUÉ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ UËgÀªÀ, £ÀªÀÄä DAvÀgÀAVPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¨Á»gÀAVPÀ gÀÆ¥À. fêÀ£ÀzÀ J®è gÀAUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ EzÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁVAiÉÄà §gÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ²PÀëtzÀ MAzÀÄ GzÉÝñÀ PÁ®¤µμÉ×AiÀÄ ¥ÀæeÉÕ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÉgÉÃqï UËæAr£À°è F PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÅ PÀgÀÄuÁªÀAvÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀgÀÄuÉAiÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀAvÉ. CzÀjAzÀ PÁåqÉlÄÖUÀ¼À ¨sÀ«µμÀåªÀ£ÀÄß CµμÀÄÖ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀAvÉ.

12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À ²¯ˉÁgÉÆûUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ ªÀÄƪÀvÁß®ÄÌ ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt (®Që÷ä) £ÀªÀÄä «zÁåyð, PÁåqÉmï. MgÀvÉ GUÀ«Ä¸ÀĪÀ PÁ®zÀ°è CªÀ£ÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄAdÄUÀqÉØUÀ¼À ªÉÄïˉÉ Kj Kj ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. C°è ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. ¸É¥ÉÖA§gï vÀgÀÄtzÀ°è CªÀ£ÀÄ C°èAzÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ªÀÄgÀ½ §AzÀ. CªÀ¤UÉ CvÀÄåZÀÑ ¥Àæ±À¹Û zÀeÉð §A¢zÀÄݪÀÅ. »AzÉ AiÀiÁªÀ PÁåqÉlÆÖ ¸Á¢ü¸ÀzÀ «PÀæªÀĪÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ C°è ¸Á¢ü¹ vÉäìAUï ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀjAzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½zÀÝ. CªÀ£ÀÄ §AzÀA¢¤AzÀ £ÀªÀÄä ²¯ˉÁgÉÆûUÀ¼À PÀÆlPÉÌ MAzÀÄ ¸ÀàµμÀÖ DPÁgÀ ªÀiÁvÀÄ zsÉÆÃgÀuÉ MzÀVzÀĪÀÅ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


120 ®Që÷ä ªÀÄgÀ½zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ D¢vÀåªÁgÀ £ÁªÀÅ DgÉüÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀ PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À£ÀßgÀ¹ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃzɪÀÅ. ºÉ¨Áâ¼ÀzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è MAzÀÄ zÉêÀgÀ UÀÄr¬ÄzÉ. CzÀgÀ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ PÀ®Äè §AqÉ £ÀªÀÄä ²PÀëtPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV PÀqÉzÀAwvÀÄÛ. EzÀPÉÌ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå §AqÉ JA§ ºÉ¸ÀjvÀÄÛ. ¢ªÁ£ï «±ÉéñÀégÀAiÀÄå ¥Àæw ¸ÀAeÉ E°èªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄ §AzÀÄ EzÀgÀ ªÉÄïˉÉ «gÀ«Ä¹ »AwgÀÄUÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. EzÀÄ 20 Cr JvÀÛgÀzÀ PÀrzÁzÀ PÀ®Äè. EzÀ£ÀÄß £ÉlÖUÉ KgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®è JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ vÉÆÃjvÀÄÛ. DzÀgÉ ®Që÷ä EzÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ KgÀĪÀµμÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÀUÀÄgÀªÁV KjzÀ. CµμÉÖà ¸ÀÄ®¨sÀªÁV C°èAzÀ E½zÀÆ ©lÖ! ªÀÄÄAzÉ PÀ®Äè ºÀvÀÄÛªÀ PÀ¯ˉÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉeÉÓ ºÉeÉÓAiÀiÁV «ªÀj¸ÀvÉÆqÀVzÀ. “PÀ®ÄèUÀ¼À°è JgÀqÉà «zsÀ: ºÀwÛgÀĪÀ PÀ®Äè, ºÀvÀÛ¢gÀĪÀ PÀ®Äè. ºÀvÀÛ¯ˉÁUÀzÀ PÀ¯ˉÉèA§ÄzÀÄ E®è. PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¤¸ÀUÀðzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ §UÉAiÀÄ°è gÀÆ¥ÀÅUÉÆArgÀĪÀŪÀÅ. CªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ËPÀAiÀÄðPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ¤ªÀiÁðtªÁVgÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ºÀvÀÛ¨ÉÃPÁzÀ PÀ°è£À ¸ÀÆPÁë÷äªÀ¯ˉÉÆÃPÀ£À §®Ä CUÀvÀå. PÀ°è£À ¥Àæw VÃgÀÄ, ©gÀÄPÀÄ, G§Äâ, vÀUÀÄÎ £ÀªÀÄUÉ MAzÉÆAzÀÄ CxÀð ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀߣÀĸÀj¹ £ÀªÀÄä ºÀvÀÄÛªÀ ªÀÄvÀÄÛ E½AiÀÄĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.” EzÀÄ CªÀ£ÀÄ PÀ°¹zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÁoÀ. F ¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ D PÀ®è£ÀÄß CªÀ£ÀÄ «ªÀj¹, ¤zsÁ£ÀªÁV ºÀwÛ ªÉÄïˉÉ ºÉÆÃV, EvÀgÀgÀ£ÀÆß ºÀvÀÄÛªÀAvÉ ºÀÄjzÀÄA©¹ MAzÀÄ ºÉƸÀ zÀ馅 £ÀªÀÄVvÀÛ. ºÀ®ªÁgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀÄ¢UÉÃjzÀgÀÄ. CªÀgÀ C©üªÀiÁ£ÀPÉÌ ¥ÁgÀªÉà E®è. DUÀ¢zÀݪÀgÀÄ, ¸ÀÆÜ®PÁAiÀÄgÀÄ ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB ªÉÄïˉÉÃj eÁjzÀªÀgÀÄ PÀ°è£À°èAiÉÄà zÉÆõμÀ ºÀÄqÀÄPÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. D ¢£À £ÀªÀÄä ²PÀët vÀÄA§ AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¤dªÁVAiÀÄÆ ²¯ˉÁgÉÆûUÀ¼À PÀÆlªÁ¬ÄvÀÄ. §¼À¸ÀÄzÁjUÁV CxÀªÁ Kt¬ÄlÄÖ §AqÉ vÀÄ¢UÉÃjzÀªÀjUÉ, CxÀªÁ £ÉgÀ½£À°è DgÁªÀĪÁV MgÀV, “PÀ¯ˉÉèÃgÀĪÀÅzÉÃPÉ? CzÀgÀ°èAiÀÄÆ MAzÀÄ Dl«zÉAiÉÄÃ?” J£ÀÄߪÀ ¤gÁ±ÁªÁ¢UÀ½UÉ, ¤¶ÌçAiÀiÁªÀAvÀjUÉ, “zÉêÀgÉÃ! CªÀjUÉ vÁªÉãɣÀÄßvÉÛÃªÉ JA§ÄzÀgÀ ¥ÀjªÉAiÉÄà E®è” J£ÀߨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä AiÀiÁªÀ DlªÁzÀgÀÆ EµμÉÖà C®èªÉÃ? QæPÉmï DqÀ¢zÀÝgÉ, £ÉÆÃqÀ¢zÀÝgÉ K£ÀÄ? F¸À¢zÀÝgÉ K£ÀÄ? £ÁªÀÅ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛêÉAiÉÄÃ? ¸ÁºÀ¸À ¨sÁVvÀé¢AzÀ ®©ü¸ÀĪÀ DvÀävÀȦÛ, DvÀ䫱Áé¸ÀªÉà CzÀgÀ ¥sÀ®. ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV CzÀÄ fêÀ£ÀzÀ EvÀgÀ gÀAUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄA¢£ÀªÁgÀ ®Që÷ä ¸ÀÆa¹zÀ, “PÀrzÁzÀ D¼ÀªÁzÀ §AqÉAiÀÄ£ÀÄß fVAiÀÄ®Ä CxÀªÁ rapple ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃªÀÅ vÀj¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸Àgï.” ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À¯ˉÉè°èAiÀÄÆ ²¯ˉÁgÉÆúÀt, CªÀgÉÆúÀtUÀ½UÁVAiÉÄà vÀAiÀiÁgÁzÀ «±ÉõμÀ vÀgÀzÀ £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀÎ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. vÁvÁÌ°PÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌAzÀÄ zÀ¥ÀàzÀ ºÀwÛ ºÀUÀÎUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹zɪÀÅ. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå §AqÉAiÀÄ£Éßà ¥ÁægÀA©üPÀjUÉ ²PÀët«ÃAiÀÄ®Ä DAiÀÄÄÝPÉÆAqɪÀÅ. E°è ¥Àæw D¢vÀåªÁgÀªÀÇ £Á£Á £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ gÁå¦èAUï (ºÀUÀÎUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §AqÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ) PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀ幸ÀvÉÆqÀVzɪÀÅ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


121

§AqÉ fVvÀ CzsÁåAiÀÄ ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀÄ §AqÉAiÀÄ D¼À JµμÀÄÖAmÉÆà CzÀgÀ ªÀÄÆgÀgÀµμÀÄÖ GzÀÝzÀ «²µμÀÖ £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀΪÀÇ (gÁå¦èAUï ºÀUÀÎ JAzÀÄ EzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉAiÀĵμÀÄÖ GzÀÝzÀ E£ÉÆßAzÀÄ «zsÀzÀ £ÉÃAiÉÄÎAiÀÄ £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀΪÀÇ (©¯ˉÉà ºÀUÀÎ) Cw ªÀÄÄRå DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ. G½zÀªÀÅ ¯ˉÉÆúÀzÀ PÉÆtÂPÉUÀ¼ÀÄ (PÉgÁ©£À¸ïð), ºÀUÀÎzÀ PÉƣɬĮèzÀ ¸ÀtÚ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÀÄ - ¹èAUïì, PÉÊUÀªÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¦l£ïì (MAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀÎ ¸ÀjAiÀÄ®Ä vÀÆwgÀĪÀ ««zsÁPÁgÀzÀ ¯ˉÉÆúÀzÀ §AqɪÉƼÉUÀ¼ÀÄ. EªÀ£ÀÄß §AqÉAiÀÄ ©gÀÄQ£ÉƼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÀzÀæªÁV £É¯ˉÉUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ; ºÀ®ªÁgÀÄ ¦l£ÀÄßUÀ¼À vÀÆvÀUÀ½UÁV ºÁ¬Ä¹ PÀnÖzÀ £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀÎ ²¯ˉÁgÉÆûAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀlĪÀnPÉUÉ ¨sÀzÀæ DzsÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄwÛUÉUÀ¼ÀÄ. £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀÎ zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ ºÀwÛ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ E°è ºÀUÀÎ PÀrzÀĺÉÆÃV fVAiÀÄĪÁvÀ UÁ¹UÉƼÀÄîªÀ C¥ÁAiÀÄ §®Ä ºÉZÀÄÑ. gÁå¦èAUï ºÀUÀÎzÀ JgÀqÀÄ PÉÆ£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¸ÉÃj¹ »rzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀĨsÁUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀÄ PÉÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß §AqÉAiÀÄ ªÉÄð¤AzÀ PɼÀPÉÌ E½©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀUÀÎzÀ U DPÁgÀzÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß §AqÉAiÀÄ CAa¤AzÀ ªÉÄîQÌgÀĪÀ ¨sÀzÀæ DzsÁgÀPÉÌ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ C°ègÀĪÀ ¨sÁjà vÀÄAqÀÄ §AqÉAiÉÆà ªÀÄgÀzÀ PÁAqÀªÉÇà ¦l£ÀÄßUÀ¼À ¸ÀgÀtÂAiÉÆà EgÀ§ºÀÄzÀÄ, CAvÀÆ ªÉÄð£À »rvÀ Cw ¨sÀzÀæªÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PɼÀPÉÌ ZÁazÀ SÁ° PÉÆ£ÉUÀ¼ÀÄ §AqÉAiÀÄ §ÄqÀ¢AzÀ ºÀvÀÛrAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀµμÀÄÖ GzÀÝ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. gÁå¦èAUï ºÀUÀÎ UÀnÖAiÀiÁV PÀlÖ®ànÖzÉAiÉÆà E®èªÉÇà JAzÀÄ ¥ÀjÃQë¸À®Ä CzÀgÀ MAzÉÆAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÆß £Á¯ˉÉÌöÊzÀÄ ªÀÄA¢ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ MnÖUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® dUÀΨÉÃPÀÄ. ºÀUÀÎzÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄÆ EzÀjAzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ. EµμÁÖzÀ ªÉįˉÉ gÁå¥À¯ˉï ªÀiÁqÀĪÁvÀ (CAzÀgÉ fVªÁvÀ) §AqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ªÀÄÄA¢£À ºÉeÉÓ EqÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ µμÀgÁ¬Ä zsÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. ªÉÄʪÉÄïˉÉ eɹð ¥ÀůˉÉÆèêÀgï CxÀªÁ ¥ÀÇtð vÉÆý£À µμÀgÀl£ÀÄß vÉÆlÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÊUÀ½UÉ UÀªÀ¸ÀÄ, ¹èAUÀ£ÀÄß PÁ®ÄUÀ¼À ºÉÆgÀUÁV ¸Àj¹ ¸ÉÆAlzÉqÉUÉ vÀgÀĪÀ£ÀÄ, »A¢£À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß PɼÀV¤AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÀAzÀÄ, ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃr¹ »rzÀÄ PÉgÁ©£Áj¤AzÀ CªÀ£ÀÄß ¥ÉÇÃt¸ÀĪÀ£ÀÄ. gÁå¦èAUï ºÀUÀΪÀ£ÀÆß EzÉà PÉgÁ©£ÁjUÉ ¥ÉÇÃt¹, E½ªÁvÀ£À JqÀªÀÄUÀÄΰUÁV PɼÀUÉ ©qÀ¯ˉÁUÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ E£ÉÆßAzÀÄ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß (©¯ˉÉà ºÀUÀÎ) ¸ÀÄwÛ PÀnÖ CzÀ£ÀÄß §AqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ¨sÀzÀæªÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ `gÀPÀëPÀ’ (©¯ˉÉà ªÀiÁå£ï) »rzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. E½ªÁvÀ gÁå¦èAUï ºÀUÀΪÀ£ÀÄß PÉgÁ©£Áj£À ªÀÄÄAzÉ §®UÉÊAiÀÄ®Æè »AzÉ JqÀUÉÊAiÀÄ®Æè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß PÉƼÀî fVvÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. DvÀ E½AiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvÉ ©¯ˉÉÃPÁgÀ£ÀÄ D ºÀUÀΪÀ£ÀÄß PÀæªÉÄÃt ¸Àr®ªÁV ©qÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. E½ªÁvÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à PÀAUÁ¯ˉÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ©¯ˉÉÃPÁgÀ ºÀUÀÎ ©V»rzÀÄ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À PÁ¬ÄÝlÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. E½ªÁvÀ UÁ§j¬ÄAzÀ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ¯ˉÁgÀzÀªÀ£ÁV ¥Àæ¥ÁvÀzÀ ªÀÄzsÉå £ÉîÄwÛzÀÝgÉ ©¯ˉÉÃPÁgÀ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß §®Ä eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ¸Àr®UÉƽ¸ÀÄvÀÛ UÀÄAqÀÄPÀ®è£ÀÄß ¨Á«V½¹zÀAvÉ CªÀ£À£ÀÄß §AqÉAiÀÄ vÀ¼ÀPÉÌ E½¸ÀÄvÁÛ£É. fVªÁvÀ£À ¥Áæt gÀQë¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ zsÉÊAiÀÄð ¤ÃqÀ®Ä ©¯ˉÉà ºÀUÀÎ CªÀ±Àå. EzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀªÀgÀ ¥ÁvÀæ §®Ä ªÀÄÄRå. CªÀUÀt£ÉAiÀÄ°è, fVªÁvÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ vÀ¼ÀPÉÌ zsÉÆ¥Àà£É ©zÀÄÝ ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀĪÀÇ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©¯ˉÉÃPÁgÀ£À£ÀÄß ºÀUÀÎ dVÎ §AqÉAiÀÄ vÀ¼ÀPÉÌ PÉqÉzÀÆ ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀPÀ® gÀPÀëuÉUÀ½AzÀ PÀÆr fVªÁvÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ CAaUÉ »AzÉ »AzÉ £ÀqÉzÀÄ §gÀĪÀ£ÀÄ – zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À ¸ÀgÉÆêÀgÀ ºÉÆPÀÌAvÉ, CAzÀgÉ CªÀ£À ¨É£ÀÄß ¥Àæ¥ÁvÀzÉqÉUÉ wgÀÄVgÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ¯ˉÉà ºÉýzÀAvÉ ºÀUÀÎ »rzÀ DvÀ£À JqÀUÉÊ »AzÀPÀÆÌ §®UÉÊ ªÀÄÄAzÀPÀÆÌ ZÁagÀĪÀŪÀÅ. DvÀ »AzÉ »AzÉ £ÀqÉzÀAvÉ ºÀUÀÎ PÉgÁ©£Àgï M¼ÀUÀÆ JgÀqÀÄ PÉÊUÀªÀŸÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¤AiÀÄAwævÀªÁV eÁgÀÄvÀÛzÉ. £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀÎ ºÀUÀÄgÀ, §®Ä UÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄtÄ¥ÁV eÁgÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ gÁå¦èAVUÉ CzÉà ¸ÀªÀð±ÉæõμÀ×. fVªÁvÀ §AqÉAiÀÄ CAaUÉ §AzÀÄ »AzÉ »AzÉ §UÀÄÎvÁÛ£É. FUÀ CªÀ£À zÉúÀ«rà £ÉlÖVzÀÄÝ, §AqÉAiÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


122 ªÉÄïˉÁãUÀzÀ°è PÀĽvÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀªÀjUÉ PɼÀV£À £É®PÉÌ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁVgÀĪÀAvÉ PÁtĪÀÅzÀÄ. vÀ£Àß ¨sÁgÀ¢AzÀ CªÀ£ÀÄ E£ÀÆß ªÀiÁ®ÄªÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà §AqÉUÉÆAzÀÄ §®ªÁzÀ MvÀÛ«vÀÄÛ zÀÆgÀPÉÌ aªÀÄÄävÁÛ£É. CµμÀÖgÀ°èAiÉÄà ºÀUÀΪÀ£ÀÄß vÀĸÀÄ ¸Àr®©lÄÖ JAlÄ ºÀvÀÛr PɼÀPÉÌ ¸ÀgÀæ£É eÁjgÀÄvÁÛ£É. zÉúÀ DAzÉÆð¹ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅ£ÀB ¥À¥ æ ÁvÀzÀ ªÉÄÊUÉ §AzÀÄ §rªÁUÀ, ºÀUÀÎ vÀĸÀÄ ©V»rzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ MzÉvÀ. ¥ÀÅ£ÀB JAlÄ ºÀvÀÛr eÁjPÉ – F PÀæªÀÄzÀ°è CªÀ£ÀÄ JµμÀÄÖ D¼ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ (gÁå¦èAUï ºÀUÀÎzÀ GzÀÝzÀ «Äw CªÀ®A©¹) fV¢½AiÀħºÀÄzÀÄ. JqÀUÉÊ »rvÀ CªÀ¤UÉ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¥ÀæeÉÕ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. §®UÉÊ »rvÀ ¢PÀÄÌ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ£ÀÄ »ÃUÉ «ÄwAiÀÄ°è fVªÁUÀ ©¯ˉÉÃPÁgÀgÀÄ D ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV eÁgÀUÉÆqÀĪÀgÀÄ. E½ªÁvÀ£À ºÀzÀ vÀ¦àzÀ CjªÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ CzÀ£ÀÄß dVÎ »rAiÀÄÄvÁÛgÉ. CzÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É. E½AiÀÄĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ «zsÀUÀ½ªÉ. vÀvÀÛ÷é MAzÉÃ. Stomach rapelling   ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£À gÀPÀëuÉ EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ CwPÀpt. ºÉÆmÉÖ gÁå¦èAV£À°è E½ªÁvÀ (EzÀgÀ°è fVvÀ«®è, £ÀrUÉ ªÀiÁvÀæ) §AqÉAiÀÄ £ÉwÛ¬ÄAzÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ vÀ¼ÀzÉqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. ªÀÄÄAzÉ CzÀgÀ CAa¤AzÀ PɼÀUÉ ¸ÀjAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ zÉúÀªÀ£ÀÄß §AqÉUÉ ®A§ªÁVAiÀÄÆ £É®PÉÌ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁVAiÀÄÆ ElÄÖPÉƼÀÄîvÁÛ£É. E°è E½ ºÀUÀÎzÀ JgÀqɼÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¹ E½ªÁvÀ £ÀqÀÄªÉ EgÀÄvÁÛ£É. ºÀUÀÎUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïˉÉ JzÀÄgÀħ¢gÀÄ ºÁ¬Ä¹, GfÓ ¸ÀjAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr, PÉêÀ® ºÀ¸ÀÛzÀ°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÁÛ£É. F PÀæªÀÄzÀ°è £É®zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀÅlÖ PÀ®Æè VqÀªÀÇ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV DvÀ£À£ÀÄß w«AiÀÄ®Ä, £ÀÄAUÀ®Ä §AzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£À£ÀÄß ¨É£Àß ªÉÄïˉÉ G¥ÀÅöà ªÀÄÆmÉAiÀÄAvÉ ºÉÆvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ gÁå¦èAUï PÀæªÀÄ¢AzÀ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ E£ÀÆß PÀpt ¸ÁºÀ¸À. »ÃUÉ gÁå¦èAUï Cw C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ, DzÀÝjAzÀ CµμÉÖà gÉÆêÀiÁAZÀPÀªÁzÀ Dl PÀÆqÀ. EzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀjUÉ ¨sÁjà zÉúÀ zÁqsÀåðªÉãÀÆ ¨ÉÃPÁV®è. ºÀvÀÄÛ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ Cr D¼ÀzÀ §AqÉUÀ¼À°è fVªÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁr zsÉÊAiÀÄð ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀgÉ ªÀÄÄAzÉ D¼À ºÉaÑzÀAvÉ C¢üPÁ¢üPÀ G¯ˉÁè¸À ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. zsÉÊAiÀÄðªÁV zÀĪÀÄÄPÀzÀªÀ¤UÉ, ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ §AqÉAiÀÄ ¥ÉæêÀĪÀÄAiÀÄ ªÀÄÈzÀÄ ¸Àà±ÀðzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉAiÀÄzÀªÀ¤UÉ F «zÉå PÀgÀUÀvÀªÁUÀzÀÄ. ªÉÄÊ £É£É¹PÉƼÀîzÉà UÀÄlÄPÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄzÉà F¸ÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ? E°è £ÁªÀÅ PÀ°AiÀÄĪÀ ¥ÁoÀ JgÀqÀÄ. §AqÉAiÉÆqÀ£É ¸Ét¸Ál ¸À®èzÀÄ. «£ÀAiÀIJîgÁV CzÀgÀ ªÉÄÊUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀwð¹zÀgÉ §AqÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß CzÀgÀ ªÀÄAqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ºÉÆvÀÄÛ PÀÄtÂAiÀÄ©qÀĪÀÅzÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÁoÀ. §AqÉ fVªÁUÀ ªÀÄ£ÀB¸ÉÜöÊAiÀÄðªÉà ¤dªÁzÀ ¥ÉæÃgÀPÀ±ÀQÛ. C¥ÁAiÀÄPÀÆÌ ¸ÀÄgÀQëvÀvÉUÀÆ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀæwAiÉƧâ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì MAzÀÄ zÀÄUÀðªÀiÁ¨sÉÃzÀå PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÈf¹gÀĪÀÅzÀÄ. §AqÉAiÀÄ CAZÀ£ÀÄß vÀ®¥ÀŪÀµμÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ F PÉÆÃmÉ JµμÀÄÖ zÀ¥ÀàªÁzÀzÀÄÝ, GQÌ£ÀAvÀºÀzÀÄ JA§ÄzÀgÀ CjªÉà EgÀĪÀÅ¢®è. C°è vÀ®¥ÀÅwÛzÀÝAvÉAiÉÄà EzÀÄ ¸ÀàµμÀÖªÁV ºÉüÀÄvÀzÉ, “£Á¤°è CqÀØ ¤AwzÉÝãÉ. ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è. ºÉÆÃUÀ¯ˉÉà ¨ÉÃPÁzÀgÉ £À£ÀߣÀÄß ¨sÉâ¹ ºÉÆÃUÀÄ, £ÉÆÃqÉÆÃt, ¤£Àß ¸ÁªÀÄxÀåð.” ®APÁ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä «ÃgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹A»PÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¹ ¸ÀAºÀj¹ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÁ¬ÄvÀ®èªÉÃ? §ºÀ¼À ªÀÄA¢ F ©üwÛAiÀÄ£ÀÄß MqÉAiÀįˉÁUÀzÉà ºÉzÀj, xÀgÀxÀgÀ£É £ÀqÀÄV PÀĹzÀÄ, CAa¤AzÀ ªÉÄîPÉÌ vɪÀ½AiÀiÁzÀgÀÆ §AzÀÄ©qÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß MqÉzÀªÀ¤UÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ¸ÀAvÉÆõμÁ£ÀĨsÀªÀ. F £ÀqÀĨÁ¤£À°è ¸ÀgÀæ£É eÁj, PÀÄ¥Àཹ, eÁj E½AiÀÄĪÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ¸Áé£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ w½zÀAvÉ, PÁgï ZÁ®£ÉAiÀÄ°èzÉ. UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ªÉÄÊ°£À «ÄwªÀgÉUÉ PÁgÀ£ÀÄß £ÁªÉà ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀǪÀðPÀªÁV ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ JA§ ¨sÁªÀ£É §gÀĪÀÅzÀÄ. F «Äw zÁnzÀ ªÉÄïˉÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ: £É®, VqÀ, ªÀÄgÀ, DªÀgÀt, zÁj J®è Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ®Æ »AzÀPÉÌ eÁgÀÄwÛªÉ. £ÁªÀÅ EªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÉîÄvÀÛ ¸ÀéZÀÒAzÀªÁV «ºÀj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. EzÀÄ ªÁAiÀÄÄ®XªÀiÁ£ÀĨsÀªÀ (levitation). EAxÀ C£ÀĨsÀªÀ §AqÉ fVªÁUÀ £ÀªÀÄUÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¤¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


123 O£ÀßvÀå¢AzÀ «ÃQë¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ«zÀÄ. ±ÉæõμÀ×£Àl ¥ÁvÀæ vÁzÁvÀä÷åºÉÆA¢zÁUÀ EAxÀzÉà ¨sÁªÀ¢Ã¥ÀÛ£ÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ PÉýzÉÝãÉ. ªÁgÀªÁgÀ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÄUÀlÖ¯ˉÉ £ÀqÉzÀÄ §AqÉ Kj fVzÀÄ F DlUÀ¼À°è §®Ä ¤µμÁÚvÀgÁzÀgÀÄ. EAxÀ MAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ CªÀjAzÀ¯ˉÉà ¸ÀÆZÀ£É §A¢vÀÄ, “£Á«µμÉÖ®è ºÁgÁqÀÄwÛzÉÝêÀ®è. F ªÀµμÀð ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ.” £ÀªÀÄä zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ (ªÉÄÃdgï £ÁgÁAiÀÄt ¹AUï) gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, ¸ÁªÀ£ÀzÀÄUÀð, ²ªÀUÀAUÉ, £ÀA¢¨ÉlÖ J°èAiÀiÁzÀgÉÆAzÉqÉ MAzÉgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À ²©gÀ £Àqɹ PÀ°vÀ «zÉåAiÉÄ®èªÀ£ÀÆß ZÉ£ÁßV C¨sÀå¹¹ ªÀÄgÀ¼À§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸À®ºÉ¬ÄvÀÛgÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ w½¢zÀÝAvÉ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRªÉà UÀAqÀÄUÀ°UÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀ. C°è ¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄjUÉ, ¤¸ÀUÀð ¥ÉæëÄUÀ½UÉ, EwºÁ¸À ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀܼÀ «ÃPÀëPÀjUÉ gÀ¸ÀzÀÆl«zÉ. ºÀvÀÄÛ ªÀµμÀðUÀ¼À »AzÉƪÉÄä C°è £Á£ÀÄ ºÀwÛ¥ÀàvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ (DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èzÉÝ) C¯ˉÉ¢zÉÝ. CAzÀÄ EzÀÝzÀÄÝ GvÁìºÀ MAzÉÃ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀæªÀħzÀÞ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À D£ÀAzÀ, eÁÕ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä w½ªÀ½PÉ ¸ÁPÁVgÀ°®è. »ÃUÁV `JAPÀÄ ¥ÀtA§ÆjUÉ ºÉÆÃV §AzÀAvÉ’ £ÁªÀÇ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRPÉÌ ºÉÆÃV§A¢zÉݪÀÅ. D ²RgÀ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄïˉÉ JAzÀÆ ªÀiÁ¸ÀzÀ ªÀÄÄzÉæAiÉÆwÛvÀÄÛ. E£ÉÆߪÉÄä ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄPÉÆArzÉÝ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ PÀgÉ CzsÁåAiÀÄ ªÀÄƪÀvÁÛgÀÄ FUÀ PÁ® ¸À¤ß»vÀªÁVvÉÆÛà K£ÉÆÃ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR PɣɬÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ CzÀgÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÉ. CzÀÄ J°è GAlÄ, K£ÀÄ JAzÀÄ EªÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀÄ. DzÀgÀÆ ºÀÄqÀÄUÁnPÉAiÀÄ GvÁìºÀ¢AzÀ ºÁgÁrzÀgÀÄ. CA¢¤AzÀ¯ˉÉà PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ PÀ£À¸À£ÀÄß PÁtvÉÆqÀVzÀgÀÄ. EzÀÄ CPÉÆÖçgï (1966) ¸ÀĪÀiÁjUÉ. zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 PÁåqÉlÄÖUÀ¼ÀÄ, 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ²©gÀ. ªÉZÀѪɵμÁÖ¢ÃvÉAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä £À£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÄ. CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁVzÀÝ n. Dgï. dAiÀÄgÁªÀÄ£ï £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À «zÁåyð ¸ÀAWÀzÀ GzÁÏl£Á ¨sÁµμÀt ªÀiÁqÀÄvÀÛ »ÃUÉAzÀgÀÄ: “«zÁåyðUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¥ÀÇtð ªÀåQÛvÀé ¥ÀqÉzÀÄ «PÀ¹¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀzÀ dvÉUÉ ¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄvÉ, Dl NlUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CªÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ¸ÁºÀ¸ÀQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÆß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw¬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀÅzÀÄ.” £Á£ÀÄ F MAzÀÄ D±Áé¸À£ÉAiÀÄ J¼É »rzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä M§â£Éà ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁrzÉ. £ÀªÀÄä PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀgÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹zÉ. £ÀªÀÄUÉ AiÀÄƤªÀ¹ðn¬ÄAzÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÉà ºÉÃUÉ JAzÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÉ. “CzÀgÀ ¥ÀÇtð ªÀiÁ»w¬ÄgÀĪÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆr. ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw¬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¸ÀÄvÉÛêɔ JAzÀgÀÄ. zÉÆgÉUÀ½UÉ F ¸ÀAvÉÆõμÀzÁAiÀÄPÀ ¸ÀÄ¢Ý w½¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ AiÉÆÃd£É vÀAiÀiÁj¹zÉ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CªÀgÀÄ £ÀPÀÄÌ, “E¯ˉÉèà ¤Ã£ÀÄ Cw fUÀÄmÁVgÀĪÀÅzÀÄ! ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸Á«gÀ, ¸Á«gÀzÉÊ£ÀÆgÀÄ zÉÆqÀØ ºÀt. DzÀgÉ E°è PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄƤªÀ¹ðn. ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ 30-40 ªÀÄA¢ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ. CªÀgÀ DºÁgÀzÀ RZÉÃð ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á«gÀzÉÊ£ÀÆgÀÄ DUÀ¢gÀzÀÄ. ªÁºÀ£À, EvÀgÀ RZÀÄð MlÄÖ gÀÆ 3000zÀ CAzÁdÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Àé®à ²PÀët ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÆ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. 200 Cr GzÀÝzÀ £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀÎ MAzÉÆAzÀPÀÆÌ 165jAzÀ 200 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ˉɬÄzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¨É¯ˉÉ 2000 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀiÁzÀgÀÆ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. »ÃUÉ 5000 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄÄAUÀqÀªÁV £ÁªÀÅ AiÀiÁa¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉüÀĪÁUÀ zsÁgÁ¼ÀªÁVgÉÆÃt, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¯ˉÉPÀÌ PÉÆlÖgÉ D¬ÄvÀÄ” JAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


124

MgÀvÉ vÉÆgÉAiÀiÁzÁUÀ CzsÁåAiÀÄ ªÀÄƪÀvÉÛüÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀ £ÀªÀÄä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÁªÀÅ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzɪÀÅ. CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀĪÀAvÉ, ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹, F ªÉƧ®UÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¹PÀÄÌvÀÛzÉ” JAzÀÄ©lÖgÀÄ! D UÀ½UÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ªÀÄÆPÀ«¹ävÀgÁzɪÀÅ. ¥ÁPÀð¯ˉÁA ªÀÄAvÀæ ¥ÀoÀ£ÀzÀ F PÁ®zÀ°è, £ÀÆgÁgÀÄ ¸À® PÀA§¢AzÀ ªÉÄÃdPÉÌ C¯ˉÉAiÀÄzÉà AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÀÇ DUÀzÀ F ¢£ÀUÀ¼À°è, ªÉÆzÀ¯ˉÉà £ÁªÉÃPÉ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸À°®è J£ÀÄߪÀAxÀ ¸ÀªÁ®Ä. §®Ä ¸ÀAvÉÆõμÀ¢AzÀ »AwgÀÄVzɪÀÅ. EAV趣À°è ºÉüÀĪÀAvÉ ZÉAqÀÄ FUÀ £ÀªÀÄä gÀAUÀzÀ°èzÉ. £ÀªÀÄä ªÉÄïˉÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀ»¹gÀĪÀ «±Áé¸À UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀzÀÄÝ. EzÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ ZÀAzÀ, £ÀªÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¯ˉÉÃ¥À CzÀPÉÌ. DzÀgÉ FUÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «±Áé¸À, PÁåqÉlÄÖUÀ¼À GvÁìºÀ EªÀ£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV MAzÀÄUÀÆr¹ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À vÀgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆuÉUÁjPÉ, ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ: ²©gÀzÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É, ºÉÆgÀqÀĪÀ ¢ªÀ¸À ¤tðAiÀÄ, PÁåqÉlÄÖUÀ¼À DAiÉÄÌ, ²PÀët ¸ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÁªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À K¥ÁðqÀÄ. ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV £Á£ÀÆ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ J¤ì¹ PÁj£À°è ZÁªÀiÁðr ªÀiÁUÀðªÁV zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ, ¨É¼ÀÛAUÀr vÀ®¦zɪÀÅ. ¸ÀܼÀ, d£À, ¸À¤ßªÉñÀ EªÀÅUÀ¼À ¤PÀl ¥ÀjZÀAiÀÄ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ d£ÀªÀj (1967) CAvÀåzÀ°è ²©gÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ AiÉÆÃUÀå JAzÀÄ ¤tð¬Ä¹zɪÀÅ. CzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä D¼ÉgÀqÉvÀÛgÀ ¨É¼É¢gÀĪÀ ºÀÄ°è£À PÀqÀ°£À°è ¨ÉlÖ ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. ªÀÄzsÉå J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÁrUÉ ¨ÉAQ ©zÀÝgÉ SÁAqÀªÀ zÀºÀ£ÀzÀ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÉÄà DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÉ ¹Ã¤AiÀÄgï «zÁåyðUÀ½UÉ zÉÆqÀØ ¥ÀjÃPÉë ºÀwÛgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ vÉÆAzÀgÉ. K¦æ¯ˉï, ªÉÄà PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ §ÄqÀzÀ°è PÀÄ¢ªÀ PÀĮĪÉÄAiÀÄAxÀ ¸ÉPÉ, ªÉÄïˉÉ ªÉÆÃqÀ, ªÀļÉ. d£ÀªÀj 20jAzÀ 29gÀªÀgÉUÉ ºÀvÀÄÛ ¢ªÀ¸À ²©gÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¤±ÉÑöʹzɪÀÅ. £ÀªÀÄUÉ AiÀÄƤªÀ¹ðn ¸ÀºÁAiÀÄ zÉÆgÉvÀ ±ÀĨsÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ «zÁåyð¯ˉÉÆÃPÀzÀ°è «zÀÄåzÉéÃUÀ¢AzÀ ¥À¸Àj¹vÀÄ. PÀ£À¹£À PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ªÁ¸ÀÛªÀvÉUÉ §gÀĪÀÅzÉAzÀÄ CªÀjVÃUÀ RavÀªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀÆgÁgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ, ¨ÉÃgÉ PÁ¯ˉÉÃf£ÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ, ¢£À ¢£À §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉÃqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ, vÁªÀÇ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ vÀAqÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅzÁV ªÀiÁvÀÄ PÉÆlÖgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀgÀÄtgÀ D¸É DPÁAPÉë ¸ÀºÀdªÁzÀzÀÄÝ. £ÀªÀÄUÉ C©üªÀiÁ£À GAlĪÀiÁqÀĪÀAxÁzÀÄÝ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢zÀÝ UÀÄj¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¸ÀéAiÀÄA ¤«ÄðvÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ½AzÀ §A¢üvÀgÁUÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ, MAzÀÄ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ, PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¸ÁºÀ¸À, PÀÄzÀÄgÉ ªÀÄÄR eÁvÉæAiÀiÁ¢ÃvÀÄ, zÀÄgÀAvÀªÀÇ WÀn¹ÃvÀÄ. F zÀȶ֬ÄAzÀ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À PÁåqÉlÄÖUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ EzÀgÀ°è ¥ÀæªÉñÀªÉAzÀÄ «¢ü¹zɪÀÅ. PÉ®ªÀÅ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÉÆqÀ£É PÀlĪÁV ªÁ¢¸À®Æ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ, “PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR C°èzÉ, AiÀÄƤªÀ¹ðn E°èzÉ. ¤ÃªÀÅ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV £ÀªÀÄVAvÀ®Æ GvÀÛªÀĪÁzÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÉßÃPÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉƽ¸À¨ÁgÀzÀÄ?” ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV d£À, w½zÉÆà w½AiÀÄzÉAiÉÆà PÉ®¸ÀªÀiÁqÀzÉ CzÀgÀ ¥sÀ® ¸À«AiÀĨÉÃPÉA§ §Ä¢ÞAiÀĪÀgÀÄ. E£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÉà DzÀgÀÆ ªÉÆzÀ®Ä PÀgÉzÀ «ÄÃnAVUÉ £Á®ÄÌ£ÀÆgÀgÀªÀgÉUÉ §AzÀgÀÄ. PÁ¯ˉÉÃf£À ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è, ¥ÀARUÀ¼À CrAiÀÄ vÀA¥ÀÅ ºÀªÉAiÀÄ°è ¸ÀÄSÁ¹Ã£ÀgÁzÀ CªÀgÀÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ gÀAUÀÄ gÀAUÁzÀ ªÀtð£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÁUÀævɬÄAzÀ D°¹ PÀ£À¸ÀÄ PÁtvÉÆqÀVzÀgÀÄ. “PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR UÀAqÀÄ UÀAqÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ. ¤ªÀÄä°è AiÀiÁjUÉ KgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è, PÉÊ JwÛ” JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁgÉÆæ¹zÉ. §AzÀªÀgÀÄ £Á®ÄÌ£ÀÆgÀÄ, J®ègÀÆ UÀAqÀÄ UÀAqÀÄUÀ¼ÉÃ; PÉÊ JwÛzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è. “§ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõμÀ. £À£ÀUÉ vÀÄA§ ºÉªÉÄä, EAxÀ PÀpt ²©gÀPÉÌ §gÀ®Ä ¤ÃªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¯ˉÉèÉÃPÀÄ: ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ 12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À 6.45 UÀAmÉ ¨É¼ÀUÉÎ PÁ¯ˉÉÃdÄ »AzÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzsÁjUÀ¼ÁV ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; 15jAzÀ 20 ªÉÄÊ®ÄUÀ¼ÀªÀgÉV£À ¢ÃWÀð £ÀrUÉ. EzÀgÀ°è dAiÀÄ¥ÀæzÀgÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ°£À 60 CxÀªÁ 70 PÁåqÉlÄÖUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢£À ºÉeÉÓ «ªÀj¸À¯ˉÁUÀĪÀÅzÀÄ.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


125

UÀAqÀÄUÀ¼À DAiÉÄÌ CzsÁåAiÀÄ ªÀÄƪÀvÉÛAlÄ D D¢vÀåªÁgÀ §AzÀªÀgÀÄ 110. JgÀqÀÄ «Ä¤mï vÀqÀªÁV §AzÀªÀjUÉ ªÀÄÄA¢£À ªÀµμÀðzÀ (?) ²©gÀ! E£ÀÄß, 15 ªÉÄ樀 £ÀrUÉ H»¹zÀµμÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è, ¸ÉÊPÀ¯ˉï, DmÉÆÃ, ¹n §¸ï ¸ÀA¸ÀUÀðUÀ½AzÀ «PÀ¹¸ÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ EzÉÆAzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÁ£ÀĨsÀªÀ! §ºÀ¼ÀµμÀÄÖ ªÀÄA¢ £ÀqÀÄzÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÉÄqÉUÉ PÀªÀ¯ˉÉÆqÉzÀÄ PÁtzÁzÀgÀÄ. AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀrUÉ ¥ÀÇgÉʹzÀ ªÉÆzÀ°£À 60 ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß Dj¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ `zÁæQë ºÀĽ’ JAzÀÄ ªÀÄÄR ¹AqÀj¹zÀgÀÄ. F 60 ªÀÄA¢UÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÉeÉÓ §AqÉ KgÀĪÀÅzÀÄ, E½AiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÉë. §AqÉAiÀÄ CAaUÉ §AzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ »AzÉ ¸ÀjzÀgÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀASÉå 40PÉÌ E½¬ÄvÀÄ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁUÀ°®è. F jÃwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¨ÉmÉÖ a£ÀߪÀ£ÀÄß ¥ÀÅl ºÁQ ±ÀÄzÀÞ ªÀiÁrzɪÀÅ. EªÀgÀ°è ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ 10 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀæªÉñÀ zsÀ£À«ÃAiÀĨÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAvÀ Rað¤AzÀ `ºÀAlgï §ÆlÄ’UÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÆ «¢ü¹zÉݪÀÅ. vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄjAzÀ §gÀºÀzÀ°è C¥ÁAiÀÄzÀ ¸Ànð¦üPÉÃlÄ vÀj¹PÉÆAqɪÀÅ. EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÀÄqÀÄUÀ ¸ÀéAvÀ EZÉÒ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²©gÀPÉÌ §gÀĪÀªÀ£ÀÄ; C°è AiÀiÁªÀ CxÀªÁ ºÉÃUÉ, JAxÀ C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀ£ÁUÀ°Ã CªÀ£À vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÁUÀ°Ã ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjºÁgÀzsÀ£À AiÀiÁa¸ÀĪÀAw®è. EzÀgÀxÀð ªÀåªÀ¸ÉÜUÉƽ¸ÀĪÀ £ÁªÀÅ »jAiÀÄgÀÄ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjPɬÄAzÀ ªÀwð¸À§ºÀÄzÉAzÀ®è. ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÁ¯ˉÉÃfUÉ, ²©gÀPÉÌ PÀ½¹zÀgÉ vÀªÀÄä ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄÄV¬ÄvÉAzÀÄ w½AiÀÄĪÀ, ¥ÀgÀªÉÆøÀ¢AzÀ CxÀªÁ JµμÉÆÖà ¸À® ºÀÄqÀÄUÀ£À w½UÉÃrvÀ£À¢AzÀ CªÀ¤UÉãÁzÀgÀÆ C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀgÉ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è zÉÆõμÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀ »jAiÀÄjUÉ CªÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀàµμÀÖ¥Àr¸À®Ä EAxÀ ¸Ànð¦üPÉÃlÄ CvÀåUÀvÀå. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ°¸ÀzÀ ²¸ÀÄÛ, ¸ÀzÀévÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁ¯ˉÉÃdÄ PÁè¸ÀÄUÀ¼À°è, J£ï¹¹ ¥ÉgÉÃqï UËæAr£À°è PÀ°¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ¤Ãw: ¤ªÀÄä ¥ÀÅvÀægÀvÀß ¥ÀÅgÀĵμÀ ¹AºÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¤ªÀÄä C¥ÉÃPÉëAiÀiÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ PÀ¤µμÀ× £ÀgÀ±ÀÈUÁ®ªÁzÀgÀÆ DVgÀ¨ÁgÀzÀÄ!

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


126

¸ÁªÀ£ÀzÀÄUÀðzÀ eÁgÀħAqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ CzsÁåAiÀÄ ªÀÄƪÀvÉÆÛA§vÀÄÛ r¸ÉA§gï 25jAzÀ d£ÀªÀj 3gÀ vÀ£ÀPÀ £ÀªÀÄä ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï ªÁ¶ðPÀ ²PÀët ²©gÀ £ÀqɸÀ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄPÉÌ ¸ÁVvÀÄ. C°èAzÀ 24 ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ°è ¸ÁªÀ£ÀzÀÄUÀð«zÉ. ²©gÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è zÉÆgÉUÀ¼ÉAzÀgÀÄ, “¤Ã£ÀÄ Dj¹gÀĪÀ ²¯ˉÁgÉÆûUÀ¼À£ÀÄß C°èUÉ ¯ˉÁjAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¢£À«rà C¨sÁå¸À ªÀiÁr ¨Á. £Á«§âgÀÆ F PÁåA¥À£ÀÄß MAzÉà ¸À® ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÁzÀÝjAzÀ ¤Ã£ÉƧâ£Éà ºÉÆÃUÀÄ.” 24 ºÀÄqÀÄUÀgÀ vÀAqÀ. ºÉʸÀÆÌ°£À°è NzÀÄwÛzÀÝ £À£Àß »jªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀÆ ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃjvÀ£ÁV ²©gÀzÀ ²¹ÛUÉ §zÀÞªÁV EzÀgÀ°èzÀÝ. §ÄwÛ Hl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ 6 UÀAmÉUÉ PÁåA¦¤AzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. 8 UÀAmÉUÉ zÀÄUÀðzÀ §ÄqÀ vÀ®¦zɪÀÅ. £É®¢AzÀ £ÉÃgÀªÁV DUÀ¸ÀPÉÌ ZÁagÀĪÀ D ©üêÀiÁPÁgÀzÀ PÀjAiÀÄ PÀ®ÄèUÀÄqÉØAiÀÄ JvÀÛgÀ 2000 CrVAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAzÁdÄ. CzÀgÀ ²RgÀzÀ°èAiÀÄ §¸ÀªÀ£ÉqÉUÉ KgÀ®Ä £É®¢AzÀ §¼À¸ÀÄ PÁ®ÄzÁj¬ÄzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉÆÃzÀÄzÀÄ £ÉÃgÀªÁV D PÀrzÁzÀ ²¯ˉÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀ¯ˉÉAzÀÄ; ºÉÃUÁzÀgÀÆ PÉÆr vÀ®¥ÀŪÀÅzÀ®è. ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ²RgÁgÉÆúÀt £ÀªÀÄä UÀÄj. £ÀªÀÄä ¨É£Àß ªÉÄïˉÉ ºÁåªÀgï ¸ÁåQ£À°è §ÄwÛ, ªÀÄƸÀÄA©, ¸Àé®à §mÉÖ. ®Që÷ä ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ «zÁåyð £ÁAiÀÄPÀgÀÄ £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀÎUÀ¼À ºÉÆgÉ ºÉÆwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ PÁ°UÉ §ÆlÄ zsÀj¹zÀÄÝzÀÄ vÀ¥ÀÅöà, §AqÉ KgÀ®Ä EzÀÄ zÉÆqÀØ ¥Àæw§AzsÀ. §Æn£ÀrAiÀÄ zÉÆgÀUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°è ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ DtÂUÀ¼ÀÄ §AqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ eÁj £ÀªÀÄUÉ J°èAiÀÄÆ zÀÈqsÀªÁV ¤®ÄèªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. ªÉÆzÀ°£À 50 UÀd £ÉÃgÀªÁV KgÀĪÁUÀ, KjPÉ CµμÉÖãÀÆ wêÀæªÁVgÀzÉ §ÆlÄUÀ½AzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀ°®è. DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÀvÀÛ¨ÉÃPÁzÀgÉ §gÉà PÁ°£À £ÀrUÉAiÉÆAzÉà UÀw. §ÆlÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼Àa MAzÀgÀ ¯ˉÉøÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀPÉÌ PÀnÖ ºÉUÀ® ªÉÄïˉÉ §ÆlĪÀiÁ¯ˉÉ zsÀj¹zɪÀÅ. ªÀÄÄAzÀPÉÌ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vɪÀ½ ºÀwÛzɪÀÅ. ©gÀÄPÀÄUÀ½UÉ®è PÉÊPÁ®Ä vÀÄgÀÄQ zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÉÄïˉÉ ªÉÄïˉÉ ¸ÁV¹zɪÀÅ. MAzÀÄ WÀlÖPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÄïˉÉ ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®è JAzÁ¬ÄvÀÄ. PÀ®Äè ¸Àé®à M¼ÀPÉÌ £ÀÄVÎ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÉÄïˉÉAiÉÄà G©â ZÁavÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ §¢UÉ ¸ÀjzÀÄ F G§â£ÀÄß §¼À¹ ºÀvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. ¸Àé®à «±Àæ«Ä¸ÉÆÃt JAzÀÄ §AqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ PÀĽvÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ - £ÁªÀÅ ºÀwÛzÀ JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ KjPÉAiÀÄ wêÀævÉ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAwzÀÄݪÀÅ. £É® CµμÀÄÖ zÀÆgÀ CµμÀÄÖ PɼÀUÉ EvÀÄÛ. CzÀ£Éßà ¢nÖ¸ÀÄvÀÛ PÀĽvÀgÉ £É® £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÀÄAUÀ®Ä §gÀĪÀÅzÉÆà J£ÀÄߪÀ ¢V®Ä ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. £É® £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ªÀÄÄA¢£À ºÁ¢AiÀÄ zÀÄUÀðªÀÄvÉAiÀÄ CjªÀÇ ºÉZÁѬÄvÀÄ. ªÉÄïˉÉ £ÀÆgÁgÀÄ Cr E£ÀÆß PÀrzÁV ¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. F ªÀÄzsÉå §AqÉ ©¹°¤AzÀ PÁzÀÄ C°è PÀĽwgÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. §jUÁ®Ä §jUÉÊ ¸ÀÄqÀvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. »ÃUÁV ZÀ°¸ÀzÉà G¥ÁAiÀÄ«®è. ®Që÷ä, ªÉÆúÀ£ÀgÀÄ C°è CqÀØ §¼À¸ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀvÉåÃPÀ £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀÎUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉüÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ vÀAqÀUÀ¼ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß «AUÀr¹ MAzÉÆAzÀÄ vÀAqÀzÀªÀgÀ£ÀÄß MAzÉÆAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ §A¢ü¸À¯ˉÁAiÀÄÄÛ. ªÉÆzÀ°£ÀªÀ£ÀÄ ¸ÁºÀ¹, UÀnÖªÀÄÄmÁÖzÀªÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. ºÀUÀÎzÀ MAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ PÀlÖ¯ˉÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÛr zÀÆgÀzÀ°è E£ÉÆߧâ. »ÃUÉ DgÉüÀÄ d£ÀgÀ MAzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀgÀ¥À½ ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ°£ÀªÀ£ÀÄ vɪÀ½ ºÀjzÀÄ MAzÀÄ £É¯ˉÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµμÀÄÖ ¨sÀzÀæªÁV ¤®ÄèvÁÛ£É. JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ¤VAvÀ ºÀvÀÄÛ Cr ªÀÄÄAzÉ CªÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAw®èªÀµμÉÖ. ºÁUÉ ¸ÀjAiÀÄĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »A¢£ÀªÀ£ÀÄ ºÀUÀÎzÀ »rvÀ¢AzÀ eÁgÀzÀAvÉ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀ®Ä (©¯ˉÉÃ) ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¤AvÉÆqÀ£É CªÀ£ÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ£À£ÀÄß ©¯ˉÉà ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©¯ˉÉà ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ vɪÀ¼ÀÄvÁÛ£É. F ªÀÄzsÉå MAzÉà PÀqÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀgÉ ªÉÆzÀ¯ˉÉ£ÀAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄR vÀvÀÛ÷髵μÀÄÖ: MAzÀÄ ¸À®PÉÌ M§â ªÀiÁvÀæ vɪÀ¼ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ EgÀĪÀ°èAiÉÄà ¨sÀzÀæªÁV §AqÉUÉ CAnPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


127 EzÀjAzÀ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀ£À PÁ®Ä eÁj ¸ÀªÀÄvÉÆî vÀ¦àzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è G½zÀªÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rvÀzÀ°èlÄÖ gÀQë¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄ l¥Éà ¸ÀjvÀ (relay movement), ¸ÀºÀfêÀ£À, ¸ÀºÀPÁgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀjAiÀiÁzÀ CxÀð C¥ÁAiÀÄPÀgÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÉzÀÄgÀÄ w½AiÀÄĪÀµμÀÄÖ ZÉ£ÁßV ¨ÉÃgÉ°èAiÀÄÆ Cj«UÉ §gÀzÀÄ. ªÉÄð£À PÀæªÀÄzÀ ZÀ®£ÉUÉ PÀA§½ÃºÀļÀÄ ¸ÀjvÀ «zsÁ£À JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. zÉÆqÀØ PÀA§½ÃºÀļÀÄ«£À «zsÁ£ÀzÀ°è MAzÀÄ UÀAmÉ ¸ÀjzÀÄ ¨ÉlÖzÀ JgÀqÀÄ ªÉÄʸÉÃjzÀ ¤jUÉ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß vÀ®¦zɪÀÅ. EAxÀ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ EzÉݪÀÅ. GgÀĽzÀgÉ MAzÉà §ÄnÖAiÀÄ°è J®è ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ UÁzÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀÅgÁªÉ ¹QÌzÀAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¤jUÉAiÀÄ°è ¸Àé®à £ÉgÀ½vÀÄÛ. 1000 Cr JvÀÛgÀzÀ°èzÉÝêÉ. JqÀUÀqÉ §®UÀqÉ ¨ÉlÖzÀ G§Äâ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ. CUÀæ¨sÁUÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Á«gÀ Cr ªÉÄïˉÉ. MAzÉÆà F ¤jUÉAiÀįˉÉèà ªÉÄïˉÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è PɼÀPÉÌ E½AiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀÅ£ÀB E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÄÊUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ D ©¹°£À gÀhļÀzÀ°è ¸ÁzsÀå«®è. ªÉÄð£À ¸Á«gÀ Cr GUÀª æ ÁVvÀÄÛ. ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÀjzÀÄ ¤jUÉ §®Ä £ÀÄtÄ¥ÁVvÀÄÛ.£ÀªÀÄä §¼ÀUÀzÀ°è C±ÉÆÃPÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ JAlÄ d£À ªÀiÁvÀæ F PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸ÁºÀ¸À ¤ªÀð»¸À®Ä ±ÀPÀÛgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ EµμÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ£ÀÄß Dj¹ ®Që÷äAiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÀA§½ÃºÀļÀÄ PÀæªÀÄzÀ°è ªÉÄïˉÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀ½¹zÉ. G½zÀªÀgÀ°è ºÀ®ªÀjUÉ ªÀÄÄR PÀ¦ànÖvÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄïˉÉÃgÀ®Ä CvÀÄåvÀÄìPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄΪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÉÃ. C¥ÁAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄ«£À JzÀÄgÀÄ ºÉeÉÓ ºÉeÉÓUÉ K¼ÀĪÀ ¥Àæ±Éß EzÉÃ: ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÀQëtåPÉÌqÉUÉÆqÀzÉà ¤µμÀàPÀë¥ÁvÀªÁV ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ «µμÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV w½¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ: EAxÀ `¸ÀéAiÀÄAPÀÈvÁ¥ÀgÁzsÀ’UÀ¼À°è J®èªÀÇ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV J®ègÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ªÀÄgÀ½zÀgÉ ºÉÆUÀ¼ÀĪÀªÀgÀÄ PÉêÀ® PÉ®ªÀgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ MAzÉÆà vÁvÁìgÀ ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛgÉ, E¯ˉÁè ªÀÄvÀìjUÀ¼ÁUÀÄvÁÛgÉ. K£ÁzÀgÀÆ C®à¸Àé®à ¥ÀgÀªÉÆøÀ¢AzÀ¯ˉÉà DzÀgÀÆ C¥ÁAiÀÄ WÀn¹zÀgÉ, ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw, ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ ¹PÀÄ̪ÀÅ¢®è. DzÀgÉ zÉÆõμÁgÉÆÃ¥ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ, zsÀªÀiÁðxÀð ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ «¥ÀÅ®ªÁVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ-ªÉÆzÀ¯ˉÉÃ-ºÉüÀ°®èªÉÃ-ªÀÄ£ÉÆÃzsÀ«ÄÃð ¸ÀªÀðdÕjªÀgÀÄ! EzÉ®è UÉÆwÛzÀÆÝ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁVAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ C¤ß. EAxÀ C¥ÁAiÀÄ JzÀÄj¹ dAiÀÄ ®©ü¸ÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉÆzÀUÀĪÀ PÀÈvÁxÀðvÉ CzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀjUÉà UÉÆvÀÄÛ. “§AqÉ KgÀĪÀÅzÉÃPÉ? KgÀ¢zÀÝgÉ CxÀªÁ §¼À¸ÀÄzÁj¬ÄAzÀ KjzÀgÉ DUÀzÉÃ?” JAzÀÄ KgÀzÀªÀ£ÀÄ KjzÀªÀ£À£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÁUÀ, “CzÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ KjzÉ. Kj ªÉÄïˉÉ ¸ÉÃjzÀ ªÉÄïˉÉ KPÉ KjzÉ JA§ÄzÀgÀ CjªÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀ£ÀAvÉ. PÀÈvÁxÀðvÉUÁV §AqÉ KgÀ¨ÉÃPÀÄ. E½AiÀÄĪÀªÀgÀ dvÉUÉ £Á£ÀÆ EzÉÝ. JµμÉÆÖà ¸À® PÀrzÁzÀ §AqÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ KgÀĪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ PÀµμÀÖ. £ÀªÀÄV°è CAxÀ C£ÀĨsÀªÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÁ®Ä PɼÀUÉ E½©lÄÖ PÀĽvÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ eÁj E½AiÀÄĪÀÅzÉÆAzÉà zÁj. MAzÉÆAzÀÄ ¸À®PÉÌ 5 Cr, 6 Cr zÀÆgÀ eÁgÀÄvÀÛ eÁgÀÄvÀÛ D 1000 CrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zɪÀÅ. eÁgÀÄ«PÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁVvÀÄÛ. E½zÀÄ ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ®©ü¹zÀ ¨ÉlÖzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ - £ÀªÉÄä®ègÀ SÁQ ¥ÁåAn£À ¥ÀȵμÀרsÁUÀ ºÀjzÀÄ czÀæ«aÒzÀæªÁVvÀÄÛ! ¸ÀzÀå £ÁªÀÅ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è®èªÀ®è. »AwgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ˉÁjAiÀįˉÉèà vÁ£É JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¤lÄÖ¹gÀÄ©mÉÖªÀÅ. ªÀÄÄAzÉ CxÀð vÁ¹£À°è §¼À¸ÀÄzÁjUÁV ºÀwÛ ²RgÀzÀ°è G½zÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¢ü¹zɪÀÅ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


128 ¸ÁªÀ£ÀzÀÄUÀðzÀ vÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÁªÀÅ vɪÀ½ KjzÀ zÁj £ÉÆÃrzÁUÀ ¨sÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. wÃgÀ zÀÄqÀÄQzÉݪÀÅ. ºÀUÀÎ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà AiÀiÁgÁzÀgÀÆ eÁjzÀÝgÉ ªÀÄvÉÛ CªÀ£À D¸É ªÀÄÄVzÀAvÉAiÉÄÃ. PÀÈvÁxÀðvÉAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõμÀzÉÆqÀ£É F £É£ÀªÀjPÉ £À£Àß°è FUÀ®Æ ZÀ½ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄƤªÀ¹ðn¬ÄAzÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ®©ü¹vÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ J£ï¹¹ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ²PÀët ¸ÁªÀÄVæ PÉƼÀî®Ä zÉÆgɬÄvÀÄ. qÁfð°AV£À »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀªÀðvÁgÉÆúÀt ¸ÀA¸ÉÜUÉ §gÉzÀÄ £ÉʯˉÁ£ï ºÀUÀÎ, UÀªÀ¸ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß vÀj¹PÉÆAqɪÀÅ. C°èAzÀ M§â £ÀÄjvÀ ²PÀëPÀ£À£ÀÄß £ÀªÀÄä PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ²©gÀzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV §gÀ®Ä ¥ÀvÀæ §gÉzɪÀÅ. CªÀ£ÀÄ d£ÀªÀj 15gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ vÀ®¥À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÉÊzÀå, DºÁgÀ, CgÀtå ªÀÄÄAvÁzÀ E¯ˉÁSÉUÀ½UÉ PÁUÀzÀ §gÉzÀÄ CªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¸ÀºÁAiÀÄ AiÀiÁa¹zɪÀÅ. J®è PÀqÉUÀ½AzÀ®Æ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¥ÉÇæÃvÁìºÀ MzÀVzÀĪÀÅ. d£ÀªÀj 3gÀAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ ²PÀët ²©gÀ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR PÉÊ C¼ÀvÉ zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ.

§gÀ¹r®Ä §r¬ÄvÀÄ CzsÁåAiÀÄ £À®évÀÄÛ »ÃUÉ £ÀªÀÄä «²µμÀÖ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÆ £ÁlPÀªÉÇAzÀgÀ°è ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ˉÉà ¤AiÀīĹzÀAvÉ C£ÁªÀgÀtUÉƼÀÄîªÀ jÃwAiÀÄ°è, PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ ¸ÀAUÀ«Ä¹ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. F WÀl£Á¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ½AzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¤AvÀÄ ¹AºÁªÀ¯ˉÉÆÃQ¸ÀĪÁUÀ £À£ÀUÉà D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ ±ÀQÛ MAzÀÄ PÀqÉ £ÀªÀÄUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ, ZÉÃvÀ£À ¤Ãr EªÀ£ÀÄß £À«ÄäAzÀ ¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝvÉÆà CzÉà ±ÀQÛ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ MAzÀÄ zÉÆqÀØ zÀÄgÀAvÀ, zÀÄBRªÀÄAiÀÄ WÀl£ÉUÀÆ CzÉà ªÉÃ¼É ¦ÃpPÉ ºÁPÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. £ÀªÀÄä ²PÀët ªÀÄÄVzÀ ¢ªÀ¸À zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ, “¸Àé®à CeÉðAmÁV £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£À §mÉÖUÉ ¨ÉAQ vÀUÀ° CªÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁÝgÀAvÉ. . .” JAzÀÄ UÀr©r¬ÄAzÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ½zÀ ªÉÄïˉÉ £ÁªÀÅ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÊUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄïˉÉ ¸Àé®à ªÀiÁvÀæ ¨ÉAQAiÀÄ Gj ºÀwÛvÀÄÛ, C¥ÁAiÀĪÉãÀÆ E®è JAzÀÄ CªÀgÉà ªÉÊzÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ. ªÀÄUÀ ¸ÀévÀB JA©©J¸ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß D »AzÉ ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÝ vÀgÀÄt. d£ÀªÀj JgÀqÀ£Éà ªÁgÀzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀÄgÀA¨sÀzÀ°è rVæ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃQvÀÄÛ. D¸ÀàvÉæ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄAvÉAiÉÄà EzÀÄÝzÀjAzÀ C°è GvÀÛªÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÉì zÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¨ÉÃUÀ£É CªÀ£ÀÄ UÀÄt ºÉÆAzÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ w½¢zÉݪÀÅ. DzÀgÉ ¥Àj¹Üw vÀ¢é¥ÀjÃvÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ wêÀæªÁVgÀ°®è, ¤d. CzÀgÀ ±ÁR ªÀiÁvÀæ M¼ÀV£À PÉÆêÀÄ® ¨sÁUÀUÀ½UÉ dRA ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¢£Éà ¢£Éà ¥Àj¹Üw G®ât¸ÀÄvÀÛ ºÉÆìÄvÀÄ. ºÀUÀ®Æ EgÀļÀÆ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£À dvÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸À¤ßªÉñÀ. “AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ°è UÀÄAqÀÄUÀ¼À ªÀļÉAiÀÄ £ÀqÀĪÉ, d£À «ÄqÀvÉUÀ¼ÀAvÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ §zÀÄQ §AzÀzÀÄÝ F ¥Àj¹Üw £ÉÆÃqÀ¯ˉÉAzÉÃ?” JAzÀÄ GzÀÎj¹zÁUÀ, “d¥Á¤Ã PÉÊ¢AiÀiÁV ºÀ®ªÀÅ ªÀµμÀð«zÀÝ £Á£ÀÄ, CªÀgÀ avÀæ»A¸ÉUÉƼÀUÁVAiÀÄÆ SÁ¬Ä¯ˉÉ PÀ¸Á¯ˉÉUÉ ¹QÌAiÀÄÆ G½zÀÄ §AzÀÄzÀÄ F zÀÄBR C£ÀĨsÀ«¸À¯ˉÉAzÉÃ?” JAzÀÄ gÉÆâ¹zÁUÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ ±ÀQÛ (?) GvÀÛgÀ«ÃAiÀÄ°®è. GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ˉÁUÀzÀ £ÁªÀÅ ¢UÀAvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©¸ÀĸÀÄAiÉÄݪÀÅ. CªÀgÁVAiÉÄà MAzÀÄ ¢£À ºÉýzÀgÀÄ, “F ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ²©gÀPÉÌ §gÀĪÀAw®è. CzÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ K¥ÁðqÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀAw®è. ¤Ã¤Ã «²µμÀÖ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ.” £Á£ÉAzÉ, “F ²©gÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ £ÀqɸÀ¢gÀĪÀ ¥Àæ±Éß £À£ÀUÉ §gÀĪÀÅzÉà E®è. £ÁªÀÅ MAzÀÄ PÀÆlªÁV ¸Àé¸ÀAvÉÆõμÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀ ¸ÁºÀ¸À«zÀÄ. EzÀgÀ°è ªÀÄÄRå ¸ÀÆvÀæzsÁgÀgÁzÀ ¤ÃªÉà §AzÀÄ £ÀªÉÆäqÀ£É EzÀÄÝ £ÀªÀÄä ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ DzsÁgÀ, ¹ÜgÀvÉ ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ CAxÀ ²©gÀ §jà AiÀiÁAwæPÀ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁAwæPÀvÉ, GvÁìºÀ»Ã£ÀvÉ EAxÀ ¸ÀéAiÀÄA¸ÀÆávÀ𠲩gÀUÀ¼À°è J°èAiÀÄÆ vÀ¯ˉÉzÉÆÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¤Ã«°è

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


129 F «µμÁzÀªÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°ègÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ C°è ºÉÃUÉ ¸ÀAvÉÆõμÀ¢A¢gÀĪÀÅzÀÄ? C®èzÉà ¤ªÀÄUÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£À aAvÉAiÉÆqÀ£É PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRPÉÌ ºÉÆÃzÀ 37 ªÀÄPÀ̼À aAvÉAiÀÄÆ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ. zÀÆgÀ«zÁÝUÀ aAvÉ ºÉZÀѵμÉÖ. DzÀÝjAzÀ F ²©gÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÉÆÃt. ¤ªÀÄä PÀĪÀiÁgÀ C¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÁgÁzÀ ªÉÄïˉÉ ¸ÀAvÉÆõμÀ¢AzÀ £ÀqɸÉÆÃt.” £ÀªÀÄä£ÀÄß »AzÉ ¸ÁªÀ£ÀzÀÄUÀðPÉÌ PÀ½¹zÀ EªÀgÀÄ, RÄzÀÄÝ £Á£Éà ºÀÄqÀÄUÀgÀ dvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÝgÀÆ £ÁªÀÅ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀvÀ£ÀPÀ DºÁgÀ, «±ÁæAw ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV G¢éUÀßvɬÄAzÀ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. D PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ¥Àæw §¸Àì£ÀÆß vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä «ZÁgÀ ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. £ÁªÀÅ ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. gÁwæ KjzÀAvÉ CªÀgÀ G¢éUÀßvÉ KjvÀAvÉ. £ÁªÀÅ »AwgÀÄVzÀ ªÉÄïˉÉAiÉÄà CªÀgÀÄ ±ÁAvÀgÁzÀgÀÄ. PÁåA¦£À ¥Àæw ªÀÄUÀĪÀÇ vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÉAzÉà vÀ£Àß gÀPÀëuÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥À«vÀæ ¤¢üAiÉÄAzÉà CªÀgÀ «±Áé¸À¥ÀǪÀðPÀ £ÀA©PÉ. CzÉà jÃwAiÀÄ ªÀvÀð£É. EAxÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß 200 ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ CeÁÕvÀ O£ÀßvÀåzÀ C¥ÁAiÀÄzÉqÉUÉ PÀ½¹ E°è ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÁgÉÃ? CªÀgÀÄ M¥Àà°®è, “£ÁªÀÅ ¤±ÉÑöʹzÀ vÁjÃQUÉ ºÉÆgÀqÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ. ªÀÄUÀ£À CA¢£À ¥Àj¹Üw £ÉÆÃr ¤ªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è C°èAiÀĪÀgÉUÉ §AzÀÄ MAzÉgÀqÀÄ ¢£À«zÀÄÝ »AwgÀÄUÀÄvÉÛãÉ. E®è, ²©gÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀqÀÄªÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï PÉÊUÉÆAqÀ ¤zsÁðgÀ £À£ÉÆߧâ£À »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ §zÀ¯ˉÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ.” CªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ¥Àj¹Üw Cw aAvÁd£ÀPÀªÁVvÀÄÛ. £À£ÀUÁUÀ°Ã £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÁUÀ°Ã AiÀiÁjUÀÆ GvÁìºÀ«gÀ°®è. “¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï PÀªÀiÁAqÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï E®è. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄvÀgÀ ºÉÆuÉ ºÉÆgÀ¯ˉÁgÉ. DzÀÝjAzÀ ²©gÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀÅzÉÆAzÉà ªÀiÁUÀð” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÀoÀ »rzÉ. CªÀgÀÄ K£ÀÆ C£Àß°®è. ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¨sÉÃnAiÀiÁV ¸ÀAUÀw «ªÀj¹zÉ. CªÀjUÉ®è ºÀvÁ±É D¬ÄvÀÄ, ¤d. DzÀgÉ £À£Àß ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥ÀÇwðAiÀiÁV C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÀÄ. PÀĪÀiÁgÀ G½AiÀÄ°®è. ²©gÀ ªÀÄÄAqÀÆqÀĪÀ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉÆAqÉÆqÀ£É (d£ÀªÀj 10) £ÁªÀÅ qÁfð°AVUÉ vÀAw PÀ½¹zɪÀÅ. ±É¥Áð ²PÀëPÀ §gÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ. DzÀgÉ CµμÀÖgÀ°èAiÉÄà C°èAzÀ M§â£À®è, GvÁì»Ã vÀgÀÄtj§âgÀÄ ºÉÆgÀlÄ ©nÖzÀÝgÀÄ. D zÀÄ¢ð£ÀzÀ ¨É¼ÀUÉÎ÷(d£ÀªÀj 15) CªÀgÀÆ §A¢½AiÀĨÉÃPÉÃ. zÉʪÀzÀ PÀÆægÀ ¥ÀæºÁgÀªÉAzÀgÉ EzÉÃ. CªÀgÀ RZÀÄð ªÉZÀÑ«vÀÄÛ zÀÄBR¢AzÀ »AzÉ PÀ½¹zɪÀÅ. ¨ÉÃgÁªÀ ªÀiÁUÀðªÀÇ EgÀ°®è.

vÉÆgÉ ºÀj¬ÄvÀÄ CzsÁåAiÀÄ £À®évÉÆÛAzÀÄ d£ÀªÀj PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ D¦üùUÉ §AzÀgÀÄ. FUÀ CªÀgÀ°è ªÉÆzÀ°£À Uɮī®è. zÀ馅 CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁVzÉ. PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÉÆAzÉà fêÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ zÁj JAzÀÄ w½zÀÄ C£ÀĵμÁ×£ÀPÉÌ vÀAzÀªÀjªÀgÀÄ. PÀZÉÃjAiÀÄ ¥sÉÊ®ÄUÀ¼À£ÀÆß ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÆß NzÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥sÉÇäUÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É CªÀgÉzÀÄgÀÄ PÀĽwzÉÝ. K£À£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀiÁvÁqÀ°? CªÀgÉà vÉÆqÀVzÀgÀÄ, “ºÁUÁzÀgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À zÁj K£ÉAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr¢ÝÃAiÉÄ?” “FV£À ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è. . .” “¸À¤ßªÉñÀ ªÀÄÄV¬ÄvÀ®è, AiÀÄƤªÀ¹ðnUÉ, ºÀÄqÀÄUÀjUÉ PÉÆlÖ ªÀiÁvÀÄ £ÁªÀÅ G½zÀªÀgÀÄ ¥ÀÇgÉʸÀ¯ˉÉèÉÃPÀµμÉÖ.” “DzÀgÉ ¤Ã«ÃUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄoÀ ©lÄÖ CµμÀÄÖ zÀÆgÀ §gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ, ¸ÀjAiÉÄÃ? DgÉÆÃUÀå ¸ÀjAiÀiÁV G½¢ÃvÉÃ?”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


130 “¸Àé®à ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÉà »vÀPÀgÀ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À FUÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ CUÀvÀåªÁzÀ oÁ¤Pï.” PÁå¯ˉÉAqÀgï £ÉÆÃr, wgÀÄ« ¥sɧÄæªÀj 11jAzÀ 20gÀ vÀ£ÀPÀ ²©gÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤±ÉÑöʹzɪÀÅ. ªÀÄvÉÛ ¥ÀÅ£ÀB ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ E¯ˉÁSÉUÀ½UÉ ¥ÀvÀæ §gÉzɪÀÅ. ±É¥ÁðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ §gÉAiÀÄ°®è.

PÁUÀzÀzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR CzsÁåAiÀÄ £À®évÉÛgÀqÀÄ ªÀÄÄA¢zÀÝ CªÀ¢ü 12 ¢ªÀ¸À ªÀiÁvÀæ. DUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ PÉ®¸À CUÁzsÀªÁVvÀÄÛ. DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ±ÉÃRgÀuÉ; qÉÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À PÀæªÀħzÀÞ eÉÆÃqÀuÉ; JgÀqÀÄ «Ä°lj ¯ˉÁjUÀ¼À£ÀÄß Nr¸À®Ä «Ä°lj C¢üPÁjUÀ½AzÀ C£ÀĪÀÄw; CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀ K¥ÁðqÀÄ; ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¥ÉÇõμÁPÀÄ, ¸ÀgÀAeÁªÀÄÄ PÉÆlÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV DUÀ¢zÀÝgÀÆ ²©gÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀAw®è. £ÀªÀÄä ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ ¨É£É߮ħÄ, J°èAiÀÄÆ JAzÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¥ÀæPÁ±ÀPÉÌ §gÀzÉÃ, DzÀgÉ J¯ˉÉè°èAiÀÄÆ vÀªÀÄä zÀPÀëvÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀ£ÀÄß ©ÃgÀĪÀ Cr䤸ÉÖçÃnªï D¦üøÀgï PÁå¥ÀÖ£ï JZï.J£ï. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt. MAzÀÄ ¸Á«gÀzÀµμÀÄÖ zÉÆqÀØ PÁåA¥ÀÇ C±ÀévÀÜjUÉ °Ã¯ˉÁeÁ®. DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ K¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV CªÀgÀªÉÃ. 12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À PÁåA¥ï JAzÀgÉ C±ÀévÀÜgÀ PÁåA¥ÀÅ. CzÀPÉÌ §gÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÀÆ vÀªÀPÀ. CµμÀÄÖ ¥ÀŵμÀ̼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ DºÁgÀªÀ¤ßªÀgÀÄ MzÀV¸ÀĪÀgÀÄ. ¤dªÁzÀ PÁåA¥ÀÅ £Àqɹ ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ¯ˉÉà CzÀgÀ ¯ˉÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÆ (audit) DUÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ «ÃgÁ¢ü«ÃgÀgÀÄ F ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è §¸ÀªÀ½zÀÄ, “PÁåA¥ÀÅ DrnÖUÁVAiÉÆà Drmï PÁåA¦UÁVAiÉÆÃ?” JAzÀÄ PÉüÀĪÀ ¥Àj¹Üw ºÉZÀÄÑ. C±ÀévÀÜjUÉ E°èAiÀÄÆ vÉÆAzÀgÉ E®è. EªÀgÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄð CµμÉÆÖAzÀÄ PÀæªÀħzÀÞªÁzÀÄzÀjAzÀ JqÀUÁ¯ˉÁzÀ ªÉÄïˉÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÀAvÁ£Éà ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¤d PÁåA¥ÀÇ ¥ÉÃ¥Àgï PÁåA¥ÀÇ JgÀqÀÆ EªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÀÄ®¨sÀªÉÃ. C±ÀévÀÜjUÉ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï PÉ®¸À G¹gÀÄ PÀnÖ¸ÀĪÀµμÀÄÖ EzÀÄÝzÀjAzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ «ZÁgÀzÀ°è vÉÆAzÀgÉ EzÀĪÀgÉUÉ PÉÆnÖgÀ°®è. FUÀ DºÁgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ®Ä EªÀgÉà ¸ÀjAiÉÄAzÀÄ EzÀ£ÀÆß CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀĪÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÆß EªÀjUÉ ªÀ»¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. “ªÀiÁqÉÆÃt” JA§ ºÀ¸À£ÀÄäR ªÁt ªÀiÁvÀæ EªÀjAzÀ §AzÀ GvÀÛgÀ. ¯ˉÁjAiÀÄ K¥ÁðqÀ£ÀÄß MAzÀÆjAzÀ E£ÉÆßAzÀÆjUÉ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¯ˉÁj ¨sÁgÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɹgÀ¨ÉÃPÀÄ. G½¢zÀÝ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ¥ÀvÀæUÀ¼ÉÆqÀ£É zÉÆgÉUÀ¼Éà £ÀqÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ C£ÀĪÀÄw ¸ÀPÁ®zÀ°è zÉÆgÉAiÀįˉÁgÀzÀÄ. MAzÀÄ ªÁgÀ«gÀĪÁUÀ¯ˉÉà JgÀqÀÄ ¯ˉÁjUÀ¼À ZÁ®£ÉUÀÆ C£ÀĪÀÄw zÉÆgɬÄvÀÄ. MAzÀÄ ¯ˉÁj £ÀªÀÄä ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀzÉÃ; E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀzÀÄ. G½zÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ £À£Àß ªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«vÀÄÛ. »ÃUÉ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ zÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ²RgÀzÉqÉUÉÃgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è ¤vÀå ¤gÀvÀgÁVzÉݪÀÅ. F ªÀÄzsÉå zÉʪÀ (?) JgÀqÀ£Éà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß zÉÆgÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ MrØvÀÄ. CªÀgÀ vÉÆA§vÀÛgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ DgÀr ªÀÄÆjAZÀÄ JvÀÛgÀzÀ ©üêÀĸÀzÀȱÀ vÀAzÉ, ªÉƪÀÄäUÀ£À CPÁ® ¤zsÀ£À¢AzÀ §®ÄUÁ¹UÉÆAqÀ »jAiÀÄ ZÉÃvÀ£À, MAzÀÄ ¢ªÀ¸À PÀÄaðAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝAvÉAiÉÄà vÀ¯ˉÉwgÀÄV PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. DUÀ CªÀgÀ PÁ°£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì, zÉúÀUÀ¼À £ÉÆêÀÅ, ¥ÁæAiÀÄ 90. E£ÀÄß ªÀÄÆ¼É PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ GAmÉÃ? DzÀgÀÆ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ. £ÉÆêÁzÀgÀÆ G¥À±ÀªÀÄ£ÀªÁ¢ÃvÀÄ. ¥ÀÅ£ÀB D¸ÀàvÉæAiÀÄ AiÀiÁvÉæ zÉÆgÉUÀ½UÉ ¥Áæ¦ÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ«zÀÝAvÉ vÉÆÃgÀ°®è. DzÀgÉ 90gÀ ¥ÀPÀé ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è K£ÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. “F ¸À® K£Éà DzÀgÀÆ PÁåA¥ÀÅ £ÀqÉzÉà wÃgÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ CªÀgÁVAiÉÄà £À£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÈzÉÞ vÁ¬Ä, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è dRAUÉÆAqÀ vÀAzÉ, ªÀÄzsÉå JqÉvÀqɬÄgÀzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. CªÀgÀ ¢üÃgÉÆÃzÁvÀÛ ªÀåQÛvÀé EªÀÅUÀ½UÉ®è ¸ÀªÀÄvÀÆPÀªÁV JzÀÄÝ ¤AvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹vÀÄ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


131

£ÀªÀÄä ¯ˉÁjAiÉÄãÉÆà ¸ÀjAiÀiÁVvÀÄÛ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ ¯ˉÁj «Ä°lj ªÀPïðµμÁ¦UÉ D ªÉÆzÀ¯ˉÉà j¥ÉÃjUÁV ºÉÆÃVvÀÄÛ. JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è J®è ¸ÀjAiÀiÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀªÀgÀÄ D±Áé¸À£É¬ÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¢£À vÀAzÉAiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀ¼ÉzÀµμÉÖà ºÉÆvÀÄÛ «Ä°lj PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°èAiÀÄÆ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. j¥ÉÃjAiÀÄ ¥ÀæUÀw K£ÀÆ ¸Á®zÀÄ, ¯ˉÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ JAzÉà ¥Àæw ¢£ÀzÀ ªÀgÀ¢. £ÁªÀÅ 11gÀ ¨É¼ÀUÉÎ ºÉÆgÀlÄ Erà ¢ªÀ¸À ¯ˉÁj ¥ÀæAiÀiÁtzÀ°è ªÀåxÀð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ 10gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ vÀ£ÀPÀªÀÇ ZÁ®£É ªÀiÁr ¨ÉîÆgÀÄ ¸ÉÃj C°è vÀAUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. gÁwæ ¥ÀæAiÀiÁt ¯ˉÁj JAf£ÀÄßUÀ½UÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, zÁjAiÀÄ°è ¨ÉîÆgÀ£ÀÆß £ÉÆÃrzÀ ºÁUÉ D¬ÄvÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄä AiÉÆÃd£É. ¢£À GgÀĽzÀAvÉ MAzÀÄ PÀqÉ zÉÆgÉUÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀ DgÉÆÃUÀå UÁ§j ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAxÀ ¹ÜwUÉ ªÀÄÄnÖvÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ªÀPïðµμÁ¦£À°èzÀÝ ¯ˉÁj E£ÀÆß NqÀĪÀ ¹ÜwUÉ §A¢gÀ°®è - ¢é«zsÀ ¥ÀjÃPÉë. 10£ÉAiÀÄ vÁjÃPÀÄ §AzÉénÖvÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©Ã¼ÉÆÌqÀĪÀ «ÄÃnAV£À ¹zÀÞvÉ ªÀÄÄV¢zÉ. DºÁgÀ, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, ¸ÀgÀAeÁªÀÄÄ J®èªÀÇ PÀæªÀħzÀÞªÁV ¯ˉÁjUÉ ºÁgÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁVªÉ. MAzÀÄ ¯ˉÁjAiÀÄ£ÀÄß ¯ˉÉÆÃqï ªÀiÁrAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÉ®ègÀÆ GvÁìºÀ¢AzÀ §AzÀÄ PÁ¯ˉÉÃf£À°è dªÀiÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÀªÀºÀµμÀð C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ PÀÄvÀƺÀ® CªÀgÀ ªÀÄÄRUÀ¼À ªÉÄïˉÉ £À°zÁqÀÄwÛzÉ. ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï D¦üùUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ zÉÆgÉUÀ½gÀ°®è. C±ÀévÀÜgÉAzÀgÀÄ, “¯ˉÁj¬Ä£ÀÆß ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀ ®PÀët«®è. CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¹Üw ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ zÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß §¼ÁîjUÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀ DqÀðgÀÆ §A¢zÉ. ¤ªÀÄä PÁåA¦£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À CªÀgÀÄ ºÉƸÀ§jUÉ ºÉÆuÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ºÉÃUÉ §gÀÄvÁÛgÉÆà £Á PÁuÉ. F DqÀ½vÉAiÀÄ §zÀ¯ˉÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £Á£ÀÆ ºÉÆgÀqÀĪÀAw®è.” ºÀµμÀð¸ËzsÀPÉÌ PÀ¼À±À EqÀĪÀAxÀ ¸ÀÄ¢Ý! MAzÉà JgÀqÉÃ? CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÄÃ. ¸À¨sÉ 4 UÀAmÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ®PÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. C¥ÀgÁºÀÚ 2 UÀAmÉ vÀ£ÀPÀªÀÇ ºÉƸÀ ¸ÀÄ¢Ý K£ÀÆ §gÀ°®è. K£Éà DUÀ° MAzÀÄ ¯ˉÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£É®è ºÉÃj DUÀĪÀµμÀÄÖ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÉà ©qÀĪÀÅzÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎ §¸ï£À°è ºÉÆgÀlÄ ¨É¼ÀÛAUÀrUÉ ¸ÀAeÉ vÀ®¥À¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃgÁªÀ ªÀiÁUÀðªÀÇ E®è JAzÀÄ ¤±ÉÑöʹzÉÝ. EµμÁÖUÀĪÁUÀ PÁ¯ˉÉÃf£À »AzÀÄUÀqÉ UÉÃn¤AzÀ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ºÀµμÀðªÀzÀ£ÀgÁV ªÉÄïˉÉ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÉ. “¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÉzÀÝAvÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛ, “ªÉÆzÀ®Ä ªÀPïðµμÁ¥ï £ÉÆÃrzÉ. ¯ˉÁj E£ÉÆßAzÀÄ ªÁgÀzÀ ªÉÄïˉÁzÀgÀÆ ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÉÆà E®èªÉÇà ¸ÀAzÉúÀ. C°èAzÀ ¹ÃzÁ UÀÆæ¥ï PÀªÀiÁAqÀgÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÉ. ¥Àj¹Üw «ªÀj¹zÉ. CªÀgÀ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉÃgÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï ¯ˉÁj PÉÆr¸À®Ä «£ÀAw¹zÉ. CªÀgÀ C£ÀĪÀÄw¬ÄAzÀ £À£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ «ÄvÀæ, ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV FUÀ MAzÀ£Éà ªÉÄʸÀÆj£À N¹ ªÉÄÃdgï JA.J¸ï. SÁ£ïjUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÉ: `SÁ£ï! £Á£ÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ°èzÉÝãÉ. 12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ FVA¢ÃUÀ¯ˉÉà PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä ¤ªÀÄä ¯ˉÁj ¨ÉÃPÀÄ’ JAzÉ. `PÀ½¹PÉÆqÀÄvÉÛãɒ MAzÉà GvÀÛgÀ CªÀgÀzÀÄ. £Á£ÀªÀgÀ D¦üùUÉ ºÉÆÃUÀĪÀµμÀÖgÀ°èAiÉÄà CªÀgÀÄ qÉæöʪÀgï ¯ˉÁj J®èªÀ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ºÉÆgÀr¹ ©nÖzÀÝgÀÄ. ¯ˉÁj qÉæöʪÀgï gÀeÉAiÀÄ°èzÀÄÝzÀjAzÀ PÁgï qÉæöʪÀgï °AUÉÆÃfAiÀÄ£ÀÄß F ¯ˉÁjAiÀÄ°è PÀ½¹zÁÝgÉ. F °AUÉÆÃfAiÀÄÆ £À£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä.” PÁ¯ˉÉÃf£À »AzÉ C£Áìj (£ÀªÀÄä qÉæöʪÀgï) ¯ˉÁjAiÀÄÆ °AUÉÆÃf ¯ˉÁjAiÀÄÆ ¨sÀgÀ¢AzÀ ºÉÃgÀ®àlÖªÀÅ. ¸À¨sÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, “£Á£ÀÄ ¤ªÉÆäqÀ£É §gÀÄvÉÛãÉ. C°è MAzÉgÀqÀÄ ¢£À«zÀÄÝ »AwgÀÄUÀÄvÉÛãÉ. F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£Éßà PÉý©mÉÖ: `JgÀqÀÆ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÉÃ, JgÀqÀÆ CwªÀÄÄRåªÁzÀªÉÃ, AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À°, AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¢gÀ°’ JAzÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


132 CªÀgÀÄ ¸ÀàµμÀÖªÁV ºÉýzÀgÀÄ, `¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ, PÁåA¥À£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɸÀÄ. ¤Ã£ÀÄ »AwgÀÄV §gÀĪÀªÀgÉUÀÆ £À£ÀUÉãÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è’ JAzÀÄ. FUÀ £Á£ÀÄ ®WÀĪÁVzÉÝãÉ.” M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ £ÀÆgÉAlÄ «WÀßUÀ¼ÀÄ. CªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV JzÀÄj¹zÀgÉ £ÀÆgÉÆA§vÀÛ£ÉAiÀÄzÀÄ dAiÀÄ. «ÄÃnAV£À°è ¦æ¤ì¥Á¯ˉï Dgï. Dgï, GªÀÄfðAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ ¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄjUÉ ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ. PÁ¯ˉÉÃfUÉ, ¨ÉmÁ°AiÀĤßUÉ, AiÀÄƤªÀ¹ðnUÉ dAiÀÄ dAiÀÄPÁgÀ WÉÆö¹ CzÀÄ CAvÀåªÁ¬ÄvÀÄ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ gÁªÀÅvÀgÀÄ CzsÁåAiÀÄ £À®évÀÆägÀÄ 37 PÁåqÉlÄÖUÀ¼ÀÄ, E§âgÀÄ CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀÄ, E§âgÀÄ qÉæöʪÀgï, M§â ¸ÉêÀPÀ, ¸ÀĨÉÃzÁgï SÁ¤éîÌgï ¸ÉÃjzÀAvÉ £Á®ÄÌ ªÀÄA¢ «Ä°lj ²PÀëPÀgÀÄ, £Á®égÀÄ J£ï¹¹ D¦üøÀgÀÄUÀ¼ÀÄ (¤¸Ágï CºÀªÀÄzï, PÉAqÀUÀtÚ ¸Áé«Ä, ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÉÄÃdgï £ÁgÁAiÀÄt ¹AUï (zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ) - »ÃUÉ 51 d£ÀgÀ vÀAqÀ ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀÇtðªÁV JgÀqÀÄ ¯ˉÁjUÀ¼À°è «AUÀr¸À®àlÄÖ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ ºÉÆgÀnvÀÄ. C±ÀévÀÜgÀÄ J®èªÀ£ÀÆß CvÀÄåvÀÛªÀĪÁV MzÀV¹PÉÆlÖ PÀvÀðªÀå¢üÃgÀgÀÄ. “¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌlÖgÀÄ. ²°à zÉêÁ®AiÀÄ ¤«Äð¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¥ÀæªÉñÉÆÃvÀìªÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ. zÀÄrªÉÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÇgÉʹzÀÄzÉà DvÀ£À ¥Àæw¥sÀ®, ¸ÀAvÀȦÛ. £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £Á®ÄÌ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. ¤¸Ágï CºÀªÀÄzï CªÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ d£À ±ÉæõμÀ× DzsÀĤPÀ PÀ«, `PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸Ágï, £ÁªÀÅ PÀÄjUÀ¼ÀÄ’ ¥ÀzÀåzÀ PÀvÀÈð JAzÀÄ w½¢gÀĪÀgÉà «£Á CªÀgÉƧâgÀÄ PÁ¯ˉÉÃeï ¯ˉÉPÀÑgÀgï, J£ï¹¹ D¦üøÀgï JAzÀÄ w½¢®è. CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß “UÀÄgÀÄUÀ¼ÉÔ JAzÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀÆ £Á£ÀªÀgÀ£ÀÄß “PÀ«UÀ¼ÉÔ JAzÀÄ ºÀgÀ¸ÀĪÀÅzÀÆ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV ºÉÆÃVªÉ. ¨sÁªÀfë, vÀÄA§ ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ. ¥sÀPÀÌ£É ¹nÖUÉzÀÄÝ K£À£ÁßzÀgÀÆ ºÉüÀĪÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄUÀ½UÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ°VAvÀ®Æ DwäÃAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀgÀÄ. PÉ®¸ÀzÀ°è ¤µμÁÚvÀgÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀjUÉ CZÀÄѪÉÄaÑ£À UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ wgÀ¸ÁÌgÀzÀ «ZÁgÀ GzÀÎj¸ÀĪÁUÀ “PÀvÉÛ ¸ÀégÀÆ¥À” J£ÀÄߪÀ G¦à£ÀPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀÄ ZÀ¥Ààj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀÄ §®Ä ªÉÆÃf£ÀzÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµμÀðªÁUÀÄvÀÛ §A¢zÉ. ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀªÀÄð£ÉUÉ PÀ½¹zÁÝgÉ. ±ÀĨsÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ AiÀiÁªÀ UÀ½UÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä ¯ˉÁj ºÉÆgÀqÀĪÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ CªÀgÀÄ §gÀĪÀ, §gÀ¢gÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è CgɪÀÄ£À¸ÀÌgÁVzÀÝgÀÄ. PÀ« ºÀÈzÀAiÀÄ ºÉÆÃUÀÄ C£ÀÄßwÛzÉ. ¸ÀA¸Ájà ¨sÁªÀ E¯ˉÉèà EgÀÄ C£ÀÄßwÛzÉ. ºÉÃUÀÆ læAPï ¥sÉÇÃ£ï ¸ËPÀAiÀÄð«zÉ. AiÀiÁªÁUÀ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ »AwgÀÄV ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀ D±Áé¸À£É ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÉÆäqÀ£É §AzÀgÀÄ. ²ªÀ¥Àà - §jà ²ªÀ¥Àà C®è, £ÀªÀÄä ²ªÀ¥Àà. EªÀgÀ `KPÁAvÀ’ (PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À) ¥sÀPÀÌ£É EªÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ £Ár£À zÉÆqÀØ vÀgÀÄt PÀ«UÀ¼À ¸Á°£À°è PÀÆj¹zÉ. ¸ÁwÛ÷éPÀ ¸Àé¨sÁªÀ. AiÀiÁªÀÅzÀgÀ®Æè zÀÄqÀÄQ®è. J®èªÀ£ÀÆß ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ C£ÀĨsÀ«¹ JAzÁzÀgÉƪÉÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ CxÀªÀ PÀªÀ£À §gÉAiÀÄĪÀ PÀ«¬ÄªÀgÀÄ. EªÀgÀ PÀvÀðªÀå zÀPÀëvÉAiÀÄÆ ºÁUÉ – CªÀgÀ PÀªÀ£ÀzÀ `®AiÀħzÀÞ vÀÆUÁl’zÀAvÉ. C°è UÀ¯ˉÁmÉ UÉÆAzÀ®«®è. vÀÄA§ DwäÃAiÀÄ «ÄvÀæ. JµμÉÆÖà ¸À® CAzÀÄPÉÆArzÉÝãÉ; EªÀgÀ «£ÀAiÀÄ ¸Ëd£Àå JAxÀ G£ÀßvÀ ±ÉæÃtÂAiÀĪÀÅ JAzÀÄ. ¤¸ÁgÀgÀ ¥ÀgÀªÀÄ«ÄvÀæ. CªÀjAzÀ vÀÄA§ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁVzÀÝgÀÆ PÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀéAvÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß vÀĽ¢gÀĪÀ Nd¹é. ¤¸Ágï ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà AiÀĪÀļÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀAvÉ. ²ªÀ¥Àà ¸ÀzÁ ²ªÀA. PÉAqÀUÀtÚ¸Áé«Ä - `¥É¸Àgï PÉý §¯ˉÉèAiÉÄãï?’ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉý ºÉzÀgÀ¨ÉÃr CzÀgÀ ºÉƸÀvÀ£À¢AzÁUÀ°Ã CxÀð¢AzÁUÀ°Ã. `PÀgÀÄuÉUÉÆAzÀÄ PÉÆÃqÀªÀ£ï JzÉAiÉƮĪÉÄUÉ ©ÃqÀªÀ£ï.’ £Á£ÀÄ ¥ÀæxÀªÀĪÁV F «ÄvÀægÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, zÀqÀÆw UÁvÀæ, JtÂPÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ EªÀÅUÀ½AzÀ DPÀ¶ðvÀ£ÁzÉ. (¸Àé®à ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


133 ¨sÀAiÀĪÀÇ ¸ÉÃjvÉÆÛà K£ÉÆÃ!) £ÀªÀÄä MqÀ£Ál J£ï¹¹AiÀÄ°èAiÀÄÆ ºÉÆgÀUÀÆ ºÉaÑzÀAvÉ vÀÄA§ »jAiÀÄ DzÀ±Àð«lÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀdÓ£À EªÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÉ. EªÀgÀ ZÀÄlÄPÀÄUÀ¼ÀÄ, w½ ªÀåAUÀåzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ gÀ¹PÀvÉAiÀÄ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ. EªÀgÀÆ ¤¸ÁgÀgÀAvÉ MAzÀÄ ªÀµμÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀªÀgÀ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è E£ÀÆß ªÀÄ£É ªÀiÁqÀzÉà (DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¨Á§vÀÄ ¹» ºÀAZÀzÉÃ) ©üõμÀä ¥ÀªÀðzÀ°èAiÉÄà EzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁgÁµμÀÖç gÉfªÉÄAn£À ¸ÀĨÉzÁgï SÁ¤éîÌgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÁzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ J¤ìNUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ zÀPÀëvÉ, «±Áé¸ÁºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß JµμÀÄÖ ºÉÆwÛUÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä PÀAPÀt §zÀÞgÁV ¤AvÀªÀgÀÄ. J®è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀgÀAeÁªÀÄÄUÀ¼ÀÆ EªÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ°èzÀÄݪÀÅ. “£Á¼É ¨É¼ÀUÉÎ nà ªÀÄvÀÄÛ G¦àlÄÖ” JAzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. CzÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÉà ¥Àj²Ã°¹ D ºÉÆwÛUÉ CªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀĪÀgÀÄ. ªÀÄgÀĸÀªÁ®Ä, ªÁzÀ JA§ÄzÀÄ EªÀjUÉ UÉÆwÛ®è. CAxÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ²¸ÀÄÛ.

zÉÆÃt ¸ÁUÀ° ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ° CzsÁåAiÀÄ £À®évÁß®ÄÌ ¥sɧÄæªÀj 10gÀ ¸ÀAeÉ (1967) ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÉzÁÝjUÀ¼À°è “¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ AiÀÄƤªÀ¹ðnUÉ dAiÀĪÁUÀ°, ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ˉÉÃfUÉ dAiÀĪÁUÀ°, 12£Éà ªÉÄʸÀÆjUÉ dAiÀĪÁUÀ°, PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR DgÉÆúÀt ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ dAiÀĪÁUÀ°” J£ÀÄߪÀ WÉÆõμÀuÉUÀ¼ÀÄ J®ègÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß NqÀÄwÛzÀÝ JgÀqÀÄ J£ï¹¹ ¯ˉÁjUÀ¼ÉqÉUÉ ¸É¼ÉzÀĪÀÅ. ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹zÀ, £ÀªÀºÀµμÀð ºÀj¸ÀĪÀ, £ÀUÀĪÉÆUÀzÀ D 37 PÁåqÉlÄÖUÀ¼ÀÄ Cw zÀÆgÀzÀ Cw JvÀÛgÀzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ DUÀ ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÁÌV zsÁ«¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «zÀÄå¢ÝÃ¥ÀzÀ PÀqÀ°£À°è PÀAwzÁÝUÀ, F PÀqÀ°£À ¸ÁgÀªÉà ¥À²ÑªÀiÁPÁ±ÀzÀ°è CvÀåAvÀ ¥Àæ¨sÁ¤évÀ ±ÀÄPÀæ, §ÄzsÀ, ZÀAzÀæ DV ¸Á¯ˉÁV PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¯ˉÁjUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¹Ã½ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀĪÀÅ. ¯ˉÁjAiÀÄ M¼ÀUÉ J®ègÀÆ PÀĽwgÀ¨ÉÃPÀÄ, §¢AiÀÄ ZËPÀnÖ£À ªÉÄïˉÉ ¥ÀgÀAV ªÀÄuÉAiÀÄAvÉ PÀĽvÀgÀ¯ˉÉèÁgÀzÀÄ. »ÃUÉ PÀĽwzÀÝgÉ ¨É£ÀÄß ¯ˉÁjAiÀÄ gÉÃSɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ZÁagÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢ü¸ÀĪÁUÀ CxÀªÁ MAzÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ »AzÉ ºÁQ NqÀĪÁUÀ C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. gÁwæAiÀÄ 8 UÀAmÉ zÁnzÁUÀ PÀÄtÂUÀ°è£À ¥ÀæªÁ¹Ã ªÀÄA¢gÀ vÀ®¦zɪÀÅ. £ÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ ªÉƸÀgÀ£Àß, avÁæ£Àß J®èªÀ£ÀÆß C°è wAzÀÄ ¥ÀÅ£ÀB ¯ˉÁjUÀ¼À£ÉßÃjzɪÀÅ. «ÄtÄPÀÄ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀAvÉ ¯ˉÁjUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ UÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ºÀjzÀĪÀÅ. JµμÉÆÖà ªÉÄÊ®ÄUÀ½UÉƪÉÄä JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ˉÁj, ºÀ½îAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÉÇð£Á¬ÄUÀ¼À ¨ÉÆUÀ¼ÀÄ«PÉ C®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄä ¯ˉÁjUÀ¼ÀÄ MAzÉà ±ÀÄæw «ÄrAiÀÄÄvÀÛ zsÁ«¹zÀĪÀÅ. zÁj £ÉlÖUÉ. £Á£ÀÆ zÉÆgÉUÀ¼ÀÆ »A¢£À ¯ˉÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¹Ãn£À°èzÉݪÀÅ. EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß JzÀÄj¤AzÀ EzÀÝ®Ä ªÀÄÆmÉ ºÉÃjzÀÝ MAzÀÄ ¨sÁjà ¯ˉÁj zÁn ºÉÆìÄvÀÄ. CzÀjAzÀ «¥ÀjÃvÀ ªÀĹ, ªÀĹºÀÄr ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÀiÁvÀæªÀ®è, C¯ˉÉè®è ªÀĹAiÀÄ zsÀƼÀÄ vÀÄA© £ÀªÀÄUÉ zÁj PÁt¸ÀzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. EµμÀÖgÀ°èAiÉÄà £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¯ˉÁj gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ¤AwvÀÄÛ. “DQìqÉAmï” JAzÀÄ C°èAzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀÆVzÀgÀÄ. £ÀªÀÄUÉ £ÉvÀÛgÀÄ ºÉ¥ÀÅöàUÀnÖvÀÄ. ¯ˉÁjAiÀÄ §¢AiÀÄ ZËPÀnÖ£À ªÉÄïˉÉ ¸ÀÄwÛzÀÝ mÁ¥Áð°¤ßUÉ EzÀÝ®Ä ¯ˉÁj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ZÁazÀÝ ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ rüQÌ ºÉÆqÉzÀÄ mÁ¥Áð°£ï ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀªÀjUÉ ¸ÁPÀµμÀÄÖ ªÀĹAiÀÄ C©üµμÉÃPÀªÁVvÀÄÛ. rüQÌ ºÉÆqÉzÀ ¯ˉÁj, ¤AvÀgÉ C¥ÁAiÀĪÉAzÀÄ, ZÉ®ÄèwÛzÀÝ ªÀĹAiÀÄ£ÀÄß ¯ˉÉQ̸ÀzÉà NrAiÉÄà ºÉÆÃVvÀÄÛ. ¸ÀzÀå AiÀiÁjUÉãÀÆ C¥ÁAiÀĪÁVgÀ°®è. ZËPÀnÖ£À ªÉÄïˉÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÀĽwzÀÝgÉ D UÀ½UÉAiÀÄ°è ©üÃPÀgÀ zÀÄgÀAvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄwÛzÀÄÝzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀªÉà E®è. ZÀ½UÁ½ PÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. gÁwæ KgÀÄwÛvÀÄÛ. ¯ˉÁjAiÉƼÀUÉ PÀĽvÀªÀjUÉãÀÆ ¸ÀÄRªÀ®è. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀgÀAeÁªÀÄÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÉÃUÉ PÀĽvÀgÀÆ ªÉÄÊ PÉÊ £ÉÆêÀÅ vÀ¦àzÀÝ®è. CAvÀÆ 1 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¥ÀlÖt ¸ÉÃjzɪÀÅ. gÀ¸ÉÛ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ GjAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. EwºÁ¸À ¥Àæ¹zÀÞ ¨ÉîÆgÀÄ ¥ÀlÖtªÀzÀÄ. C°èAiÀÄ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


134 ¥ÀæªÁ¹Ã ªÀÄA¢gÀzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¯ˉÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄA¢gÀzÀ dUÀ°, PÉÆÃuÉ J®è £ÁªÉà ªÁ妹PÉÆAqɪÀÅ. ZÀ½, ¤zÉæ, DAiÀiÁ¸À ªÀÄÄ¥ÀÅöàjUÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. Qmï ¨ÁåUï ©r¹zɪÀÅ. qÀj, ¨ÁèAPÉmï ºÀgÀrzɪÀÅ. PÁ®Ä ZÁazÉÆÝAzÉà UÉÆvÀÄÛ. ¥ÀæªÁ¹Ã ªÀÄA¢gÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀįˉÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. D gÁPÀë¸ÀgÀ UÀdð£É, ZÀAqÉ ªÀÄzÀݼÉUÀ¼À ¹AºÀ£ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß JZÀÑgÀ¢A¢qÀ®Ä ±ÀPÀÛªÁUÀ°®è. ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¹Ã¤AiÀÄgï CAqÀgï D¦üøÀgï (PÁåqÉlÄÖUÀ¼À°è ¥ÀgÀªÉÆãÀßvÀ ¥ÀzÀ« - CªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄ) ¨Á¨Á ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ DzÉñÀ PÉÆmÉÖ. “6 UÀAmÉUÉ ºÁ¹UÉ ZÁ, 6-30 UÀAmÉ vÀ£ÀPÀ zÉêÁ®AiÀÄ zÀ±Àð£À. PÀÆqÀ¯ˉÉà G¥ÁºÁgÀ. 8 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæAiÀiÁt.” `ºÁ¹UɬÄAzÀ ZÁ®£À ªÀiÁr¸ÀĪÀAxÁzÀÄÝ EAvÉAzÀÄ ºÁ¹UÉ ZÁ’ EzÀÄ EAV趣À ¨Éqï nÃAiÀÄ vÀzÀãªÀzÀ ªÀÅöåvÀàwÛ. ¨É¼ÀUÉÎ ¨ÉÃUÀ K½ CAzÀgÉ DV£À ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ EµμÀÖªÁUÀ¯ˉÁgÀzÀÄ. ºÁ¹UÉ ZÁ J£ÀÄߪÀ ¸ÀPÀÌgÉ UÀĽUÉAiÉƼÀUÉ EzÉà PÀ» «ZÁgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CµμÉÆÖAzÀÄ C»vÀPÀgÀªÁUÀzÀÄ. £ÀªÀÄä AiÀiÁvÉæAiÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÁævÀBPÁ® ¨ÉîÆj£À ²¯ˉÁ¸ÀAVÃvÀ ±ÀæªÀt¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. “dPÀuÁZÁjAiÀÄ PÀ¯ˉÉAiÀÄ §¯ˉÉAiÀÄ°èAiÉÄà ºÀvÀÄÛ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÆß PÀ¼ÉAiÀĨÁgÀzÉÃ?” JAzÀ£ÀÄ ªÀÄÄPÀÄAzÀ. “«±ÀéPÀªÀÄð£À PÀ«vÉAiÉÄà £ÀªÀÄUÉ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ªÉÄïˉÉ PÁ¢gÀĪÁUÀ. . .” JZÀÑj¹zÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. ºÀÄqÀÄUÀgÉãÉÆà ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. DzÀgÉ PÀ«zÀéAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀ®à£ÉAiÀÄ ¨sÁªÀ£Á¥Àæ¥ÀAZÀ¢AzÀ G¥ÁºÁgÀzÀ ªÀÄÈwÛPÁ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ J¼ÉzÀÄ vÀgÀ®Ä JgÀqÉgÀqÀÄ ¸À® d£ÀgÀ£ÀÄß ClÖ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁªÀ¥ÁgÀªÀ±ÀåzÀ°è PÁ® PÁ®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉîÆj¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀįˉÉ£Ár£À vÀA¥ÀÅ. ºÀZÀÑ ºÀ¸ÀÄj£À ºÀgÀªÀÅ. ©¹®Ä ¨É¼À¢AUÀ¼ÀÄ. qÉÆAPÀÄ qÉÆAPÁzÀ zÁj PÁ¦ü vÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ QvÀÛ¼É ªÀÄgÀUÀ¼À ¸Á°£ÉqÉUÁV ¸ÁUÀĪÀ ªÉÄÃR¯ˉÉ. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ zÁj JAzÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ PÀªÀ®Ä zÁjUÁV ºÉÆÃzÀzÀÄÝ ºÀ½îUÁr£À zsÀƼÀgÁ²UÁV ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. zsÀƼÀÄ wAzÀ »A¢£À ¯ˉÁjAiÀĪÀjUÉ ºÀ¸ÀÄgÀÄ CgÀ¹£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. mÁ¥Áð°£ï ªÀÄÄaÑzÀÝ ¯ˉÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀ UÁ½ ¸ÀAZÁgÀ«®èzÉà PÀĽwgÀ®Ä PÀµμÀÖªÉAzɤ߹vÀÄ. §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÁAw ªÀiÁrzÀgÀÄ! ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀAiÀÄð ºÀÄZÀÄÑ ºÉÆ¼É ºÀj¢gÀĪÁUÀ ªÀÄĸÀÄPɼÉzÀÄ PÀÆgÀĪÀÅzÀÄAmÉÃ! mÁ¥Áð°£ï ©aÑzÀ ªÉÄïˉÉ CzɵμÉÆÖà ¸ÀÄRªÁ¬ÄvÀÄ. Cw zÀÆgÀzÀ ¨Á¤£À ¤Ã°AiÀÄ ªÉÄïˉÉ gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÁV PÁtÄwÛzÀÝ ¥ÀªÀðvÀ±ÉæÃtÂUÀ¼ÀÄ PÀæªÉÄÃt ¸ÀàµμÀÖªÁUÀvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. ZÁªÀiÁðr WÁn£À ªÉÄïˉÉ £Á«zÉݪÀÅ. MAzÉÆAzÀÄ U wgÀÄUÁ¹UÀÆ £ÀqÀÄªÉ ªÀĺÁ ¥Àæ¥ÁvÀ. ªÀįˉÉ£Ár£À vÉÆgÉ zÀĪÀÄÄPÀĪÀ »¸ï£ÁzÀ. MAzÀÄ ¸À® §®UÀqÉUÉ JvÀÛgÀzÀ ¨ÉlÖ, JqÀUÀqÉUÉ D¼ÀªÁzÀ PÀt廃 EzÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® EzÀÄ wgÀÄUÁªÀÄÄgÀÄUÁ DUÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ ºÀ¢£ÁgÉÆà ºÀ¢£ÉüÉÆà U wgÀÄUÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÁUÀ £ÁªÀÅ ZÁªÀiÁðrAiÀÄ vÀ¼À ¸ÉÃjzÉݪÀÅ. ªÀÄÄA¢£À zÁj zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ˉÉèAiÀÄ vÉAUÀÄPÀAUÀÄUÀ¼À UÉÃgÀĨÁ¼ÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ºÁqÀÄ. `¥ÀqÀĪÀt PÀqÀ°£À vÉAV£À ªÀÄqÀ°£À ªÀÄgÉAiÀÄ° ªÉÄgÉAiÀÄĪÀ’ £ÁqÀÄ. J¯ˉÉèAzÀgÀ°è zÀlÖªÁV ¨É¼É¢zÀÝ PÁqÀÄ. ªÀÄgÀUÀ¼ÉqɬÄAzÀ ¸ÀÆAiÀÄð PÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. £ÀªÀÄä ¯ˉÁjUÀ¼À ¤£ÀzÀzÀ «£Á ¨ÉÃgɯˉÉè®Æè ¤ÃgÀªÀ ±ÁAw. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ PÀqÀ®vÀrAiÀÄ ¸ÉPÉ ¨ÉìĸÀÄwÛvÀÄÛ. ¯ˉÁj ¤AvÁUÀ¯ˉÉ®è EzÀgÀ CjªÀÅ ºÉZÁÑUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄÄgÀPÀ°è£À D PɪÀÄätÄÚ F ¸ÉPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ VqÀ ªÀÄgÀUÀ¼À J¯ˉÉUÀ¼ÀÄ PÉAzsÀƽ¤AzÀ CzÉà §tÚPÉÌ wgÀÄVzÀÄݪÀÅ. ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀAqÀ¯ˉÉè®è £Á«°èAiÉÄà vÀAUÀ¨ÁgÀzÉÃ, F ¤Ãj£ÉƼÀUÉà ©zÀÄÝPÉÆAqÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÉà JA§ ¨sÁªÀ£É §gÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀÆAiÀÄð £ÉwÛUÉÃgÀĪÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà GfgÉ ¸ÉÃjzɪÀÅ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – ZÁªÀiÁðr - ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è GfgÉAiÉÆAzÀÄ `dAPÀë£ï’. C°èAzÀ JqÀUÀqÉUÉ 6 ªÉÄ樀 ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¥À«vÀæ PÉëÃvÀæ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ §gÀĪÀÅzÀÄ. GfgɬÄAzÀ ¹ÃzÁ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£ÉqÉUÉ) ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀgÉ 2 ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ°è, ¨É¼ÀÛAUÀr vÀ®¥ÀŪÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà §®UÀqÉUÉ MAzÀÄ ºÀ½î zÁj¬ÄzÉ. EzÀgÀ°è 7 ªÉÄ樀 zÀÆgÀ ¸ÁUÀĪÁUÀ £ÁªÀÇgÀÄ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


135 J£ÀÄߪÀ PÀÄUÁæªÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. CzÀÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ vÀ¼À. GfgɬÄAzÀ £ÁªÀÇjUÉ PÁ®ÄzÁjUÁVAiÀÄÆ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ, PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ±ÉæÃt JzÀÄgÀÄ §¢gÁVªÉ. GfgÉAiÀÄ°è zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄPÀįˉÁ±ÀæªÀÄ, MAzÀÄ ¨ÉÆÃrðAUï, MAzÀÄ PÁ¯ˉÉÃeï J®èªÀ£ÀÆß ¸Áܦ¹zÁÝgÉ. EªÉ®è EgÀĪÀ DªÀgÀtzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÀÞªÀ£À. ¹zÀÞªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¯ˉÁjUÀ¼ÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ M§â dƤAiÀÄgï r«±À£ï J£ï¹¹ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzsÁj ¨Á®PÀ ¸ÀÄnAiÀiÁV ¤AvÀÄ PÉÊ CqÀØ »rzÀÄ ¯ˉÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹zÀ. ¸É®Æåmï ¤Ãr, “ªÉÄÃdgï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀªÀgÀÄ E°èAiÉÄà M¼ÀUÉ ¤ªÀÄUÁV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ, ¸Àgï! §gÀ¨ÉÃPÀAvÉ” JAzÀ. ªÉÄÃdgï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À J£ï¹¹AiÀÄ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, £À£ÀUÉ PÀ¼ÉzÀ 12-13 ªÀµμÀðUÀ½AzÀ®Æ ¥ÀjavÀgÀÄ, «ÄvÀægÀÄ. CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À J£ï¹¹ ªÀÄÄRå PÀZÉÃjAiÀÄ°è ªÀjµμÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁVzÁÝUÀ vÀªÀÄä zÀPÀëvÉ, PÁAiÀÄð zsÀÄgÀAzsÀgÀvÉUÀ½AzÀ ¸ÀªÀðd£À¦æAiÀÄgÁVzÀÝgÀÄ. ªÉÄÃdgï £ÁgÁAiÀÄuï ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃdgï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EªÀgÀ UɼÉvÀ£À JµμÉÆÖà zÀ±ÀPÀUÀ¼ÀzÀÄ. £ÁªÀÅ §gÀĪÀ «ZÁgÀ w½zÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀªÀgÀÄ vÁªÁVAiÉÄà GfgÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. ºÀ¼ÉAiÀÄ «ÄvÀægÀ C¥ÀǪÀð ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄ. ¸ÀAvÉÆõμÀªÉÇà zÀÄBRªÉÇà w½AiÀÄzÀÄ. zÉÆgÉUÀ¼À ¸ÀAPÀl ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀªÀjUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀªÀgÉÆA¢UÉ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ vÀgÀÄtjzÀÝgÀÄ. mÉj°£ï ¥ÁåAmï, µμÀmïð, mÉÊzsÁjUÀ¼ÀÄ. ¸ÀÄnAiÀiÁV ¤AvÀÄ ºÀ¸À£ÀÄäR¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “§¤ß, EªÀgÀÄ «Ä. ¥Àæ¨sÁPÀgï, F PÁ¯ˉÉÃf£À ¦æ¤ì¥Á¯ˉï, EªÀgÀÄ «Ä. ±ÉuÉÊ E°èAiÀÄ J£ï¹¹ D¦üøÀgï, EªÀgÀÄ qÁ. ¥ÀÇeÁgÀgÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §A¢zÁÝgÉ. ¤ªÉÆäqÀ£ÉAiÉÄà EgÀ¯ˉÉAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀ½¹zÉ. DqÀð°Ãð §A¢zÁÝ£É, OµμÀ¢üUÀ¼ÀÆ §A¢ªÉ” ªÉÄÃdgï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. C°è ºÉZÀÄÑ ºÉÆvÀÄÛ PÀ¼ÉAiÀÄzÉà PÀÆqÀ¯ˉÉà zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÉqÉUÉ ¯ˉÁj Nr¹zɪÀÅ. zÁjAiÀÄ°è £ÉÃvÁæªÀw £À¢AiÀÄ°è ºÀvÀÄÛ «Ä¤nzÀÄÝ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀÄa¨sÀÆðvÀgÁV ºÉÆÃzɪÀÅ. ªÀĺÁ¥ÀÇeÉUÉ vÀqÀªÁ¬ÄvÉÆà K£ÉÆà JA§ vÀªÀPÀ¢AzÀ vÀégɬÄAzÀ NrzÀ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÇeÉ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw zÀ±Àð£À ®©ü¹zÀĪÀÅ. £ÁªÀÅ §gÀĪÀ «ZÁgÀ zsÀªÀiÁð¢üPÁj gÀvÀߪÀªÀÄð ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÆzÀ¯ˉÉà §gÉ¢zÉݪÀÅ. CªÀgÀ agÀAfë «ÃgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃf£À «zÁåyð DVzÀÄÝzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉaÑ£À DwäÃAiÀÄvÉ vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄÛ. zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÉñÀégÀ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄ. D ¥À«vÀæ PÉëÃvÀæ »AzÀÆUÀ½UÀÆ eÉÊ£ÀjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¥ÀÅtå PÉëÃvÀæªÁVzÉ. eÉÊ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜ F zÉêÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «²µμÀÖ D¹Û¥Á¹Û. ®PÁëAvÀgÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ ªÀµμÀð«rà §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ F ¥À«vÀæ PÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀévÀB ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. G½zÀÄPÉƼÀî°PÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ bÀvÀæUÀ¼ÀÄ, PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ E°èªÉ. ªÀĺÁ¥ÀÇeÉAiÀÄ PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ ¨ÉÃgÉ ¤²ÑvÀ ªÉüÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÀPÀÛjUÉ zÀ±Àð£À«ÃAiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ºÁ¯ˉÉ CºÀªÁ¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß, PÀµμÀÖ ¸ÀAPÀlUÀ¼À£ÀÄß D°¸ÀÄvÁÛgÉ. AiÀÄÄPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛgÉ. E°è £ÁªÀÅ PÁtĪÀÅzÀÄ ¨sÀPÀÛjUÉ D ¸ÀܼÀzÀ°è, zÉêÀgÀ°è, zÉêÀgÀ ªÀÄÆvÀð ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀ°ègÀĪÀ C£À£Àå ¨sÀQÛ. D UÀ½UÉAiÀÄ°è ¨sÀPÀÛjUÉ ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀ ªÁt ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¸Áé«ÄAiÀÄ DeÉÕ. CzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ²gÀ¸ÁªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ, PÀ¯ˉÁåt ºÉÆAzÀÄvÁÛgÉ. ¨sÀQÛ, ±ÀæzÉÞ, £ÀA©PÉ J£ÀÄߪÀ UÀÄtUÀ¼À ¸ÀªÀÄvÀ¼ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è vÀȦÛ, ¸ÀAvÉÆõμÀ ºÉÆAzÀĪÀ F d£ÀvÉAiÀÄ «±Áé¸À C¥ÁgÀªÁzÀzÀÄÝ, CZÀ®ªÁzÀzÀÄÝ. CAvÉAiÉÄà CªÀgÀ ¨sÀQÛAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁV D zÉêÀ®AiÀÄ Cw ¥ÀÅgÁvÀ£ÀªÁzÀzÀÆÝ ªÀÄ»ªÀiÁ¥ÀÇtðªÁzÀzÀÆÝ DVzÉ. EAxÀ ¥ÀŤÃvÀ ¢ªÀå ¸ÀܼÀ, C°èAiÀÄ agÀAvÀ£À ZÉÃvÀ£À £ÀªÀÄä ¸ÁºÀ¸À PÀÈvÀåzÀ ªÉÄïˉÉ MAzÀÄ zÉÊ«PÀ ¥Àæ¨sÉ ©ÃjzÀĪÀÅ. zÉêÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÁzÀ HlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÁªÀÇjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. qÁPÀÖgÀgÀÆ CªÀgÀ DqÀð°ðAiÀÄÆ £ÀªÀÄä ¥ÀAUÀqÀ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. FUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀASÉå 53PÉÌÃjvÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


136 £ÀªÀÄä £ÁªÀÇgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt CxÀªÁ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉV£À ¯ˉÁjà ¥ÀAiÀÄtzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAPÀ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÉÄÊ®ÄUÀ¼ÀµμÀÄÖ zÀÆgÀ. ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ £ÀqÀĺÀUÀ°£À 2 UÀAmÉUÉ. £ÁªÀÅ 4 UÀAmÉUÉ ªÉÆzÀ¯ˉÉà £ÁªÀÇgÀÄ ¸ÉÃj ²©gÀ ºÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. C°è ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ðUÀÆ CgÀtå E¯ˉÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÀÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÁ¢gÀ®Ä PÁUÀzÀ §gÉ¢zÉݪÀÅ. zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ˉÉèAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÉà IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ: ¨ÉøÀUÉ, ©gÀĨÉøÀUÉ. ¥sɧÄæªÀjAiÀÄ £ÀqÀÄ ºÀUÀ°£À ©¹® gÀhļÀ wêÀæªÁVvÀÄÛ. zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ – GfgÉAiÀÄ ºÁªÀÅ ºÀjªÀAxÀ ºÀ½î ªÀiÁUÀð, JzÀÄjUÉ zÀÆgÀzÀ°è DPÁ±ÀªÀ£Éßà JwÛ »¢¢gÀĪÀ ¥ÀªÀðvÀ±ÉæÃtÂ. F±ÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ £ÀA¢AiÀÄAvÉ F ±ÉæÃtÂAiÀÄ JzÀÄgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÊzÀÆgÀzÀ°è ¤Ã¼ÀªÁV ¸ÉmÉzÀÄ ¤AwgÀĪÀ ºÉ§âAqÉ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï. CzÉÆAzÀÄ VjzÀÄUÀð. ¥ÀªÀðvÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è Cw JvÀÛgÀªÁVgÀĪÉqÉAiÀÄ°è PÀvÀÛj¬ÄAzÀ PÀvÀÛj¹ ElÖAxÀ ¸ÀàµμÁÖPÀÈwAiÀÄ ²RgÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR. D ¨sÀªÀå£ÉÆÃl £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÀżÀQvÀPÁAiÀÄgÀ£ÁßV¹vÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ UÉgÉ C°èAzÀ ¨É¤ß£ÀªÀgÉUÉ E½zÀÄ PÉøÀgÀzÀ gÉÃSÉ ¸ÀàµμÀÖªÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. DPÁ±ÀzÀ ¤Ã° ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ PÀÄAa¹zÀÝ avÀæ«zÀÄ. ¯ˉÁj ¸ÁVzÀAvÉ PÀ®à£ÉAiÀÄ ®AUÀÄ®UÁ«Ä®èzÀ PÀÄzÀÄgÉ D `ºÀAiÀĪÀzÀ£À’zÀ ªÉįˉÉ £ÁUÁ¯ˉÉÆÃl¢AzÀ «ºÀj¹, DUÀ¯ˉÉà ºÁjºÉÆÃV PÀĽvÀAvÉ H»¹vÀÄ. »ÃUÉ PÀ®à£É UÀUÀ£ÀªÉÃjzÁUÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀÄAlÄwÛvÀÄÛ. °AUÉÆÃfAiÀÄ ¯ˉÁj ¤AvÉà ©nÖvÀÄ. zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÄ樀 §A¢zÉݪÀµμÉÖ. E£ÀÆß 12 ªÉÄ樀 G½¢zÀÄݪÀÅ. ¯ˉÁj ZÁ®Æ DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ VAiÀÄgï ºÁPÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DzÀÝjAzÀ CzÀÄ NqÀĪÀÅ¢®è. VAiÀÄgï ¸ÀÖPïC¥ï D¬ÄvÀÄ. CAzÀgÉ VAiÀÄgï C¯ˉÁèqÀzÀ PÉÆgÀqÁ¬ÄvÀÄ. C£Áìj, °AUÉÆÃf ¸ÉÃj VAiÀÄgï ¥ÉnÖUÉ ©aÑzÀgÀÄ. M¼ÀUÉ VAiÀÄgï-°ªÀgï ªÀÄÄjzÉà ºÉÆÃVzÉ. zÉÆqÀØzÁVAiÉÄà ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉ¢vÀÄÛ. C°è DUÀ zÀÄgÀ¹ÛUÉƽ¹ ºÉÆgÀqÀĪÀ ¥Àj¹Üw C®è. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ¯ˉÉà ªÉÄPÁ¤Pï §gÀ¨ÉÃPÉÆà K£ÉÆÃ. GfgÉ ºÀwÛgÀªÉà EzÉAiÀĵμÉÖ. C°èAiÀÄÆ ªÉÄPÁ¤Pï EzÀÝgÉ ¨ÉÃUÀ£É ¸Àj¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D¸É. ºÉÃUÀÆ ªÉüÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß. DzÀÝjAzÀ °AUÉÆÃf ¯ˉÁjAiÀÄ d£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ C£Áìj ¯ˉÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÇjUÉ Nr¹zɪÀÅ. CzÀgÀ°è zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ, £Á£ÀÄ, ²ªÀ¥Àà, SÁ¤éîÌgï EzÉݪÀÅ. ¤¸Ágï, PÉAqÀUÀtÚ ¸Áé«Ä, ºÀgÀÆ£ï J®ègÀÆ C°èAiÉÄà ¤AvÀgÀÄ. C£Áìj ¯ˉÁjAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÃUÀÆ vÁªÀÅ §ZÁªÀÅ JA§ ¸ÀAvÉÆõμÀ. °AUÉÆÃfAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ zÀÄBR. “¨ÉÃUÀ£É »AzÉ §gÀÄvÉÛêÉ. ¤ªÀÄä£ÀÆß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÉÛêÉ. ªÉÆzÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀjUÉ PÁåA¥ÀÅ ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¨ÉÃPÁzÀµμÀÄÖ EgÀĪÀÅzÀÄ. ¤Ã«°è DgÁªÀĪÁVzÀÝgÁ¬ÄvÀ®è” JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý £ÁªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀjzɪÀÅ. zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ (vÁvÀ) zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁrAiÀÄÆ »ÃUÁ¬ÄvÀ®è JAzÀÄ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ZÀÄlÄPÀ VÃazÀgÀÄ: zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ ªÀÄAeÁßxÁ PÁ¥ÁqÀ¥Áà C£ÀªÀgÀvÁ! CAzÀÌAqï ºÉÆgÀmÉæ £ÀªÀiÁÛvÁ ¯ˉÁjà PÉÆlÄÛ zÉÆqÁèvÁ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


137

£ÁªÀÇj£À vÀ¼À ²©gÀ CzsÁåAiÀÄ £À®évÉÛöÊzÀÄ £ÁªÀÅ zsÀƽ£À QgÀÄzÁjAiÀiÁV ºÉÆÃV £ÁªÀÇgÀ£ÀÄß vÀ®¦zÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ 5 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÇgÀÄ? £ÁªÀÇgÀÄ! HgÉ°è §AvÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ±ÉæÃtÂAiÀÄ §ÄqÀzÀ vÀ¥Àà®Ä ¥ÀæzÉñÀ. £ÀqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀߪÀÇ ¨ÉlÖzÀ PÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ F `Hj’£À°è PÀvÀÛ®Ä. E£ÀÄß HgÉAzÀgÉ C°èzÀÝ CgÀtå E¯ˉÁSÉAiÀÄ ¤dð£À ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀ MAzÉÃ. CzÀjAzÀ DgÉüÀÄ ¥sÀ¯ˉÁðAUï zÀÆgÀzÀ°è §AiÀÄ°£À°è ºÀgÀrzÀÝ £Á¯ˉÉÌöÊzÀÄ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ. EAVèµμï ºÉ¸ÀgÀÄ PÉý ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀæªÁ¹Ã ªÀÄA¢gÀ, DzsÀĤPÀ £À°è ¤Ãj£À ¸ËPÀAiÀÄð, ªÁµμï ¨Éù£ï, «zÀÄå¢ÝÃ¥ÀUÀ¼À ªÉÄgÀÄUÀÄ, §lègÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀ JAzÉ®è AiÉÆÃa¹zÀgÉ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR PɣɢÃvÀÄ, ¤ªÀÄUÉãÀÆ C£ÀĨsÀªÀ«®èªÉAzÀÄ. ºÀ½îAiÀĪÀgÀ ¸ÀgÀ¼À ¨sÁµμÉAiÀÄ°è ºÀAZÀÄ ºÁQzÀ ªÀÄ£É §AUÉè. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÇj£À F PÀlÖqÀ §AUÉè. »A¢£À PÁ®zÀ°è ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð wÃgÀ PÀrªÉÄ EzÁÝUÀ ¨É¼ÀÛAUÀr¬ÄAzÀ £ÁªÀÇjUÉ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ°è ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. »ÃUÁV £ÁªÀÇj£À°èAiÉÄà oÁtå ºÀÆqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CgÀtå E¯ˉÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ vÀAUÀÄzÁt«zÀÄ. DzÀÝjAzÀ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ªÉʨsÀªÀ¢AzÀ ªÉÄgÉ¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ F zÉÆqÀØ ºÀAa£À ªÀÄ£É (§AUÉè) EAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ºÁ¼ÀÄUÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ: CgɪÀÄÄjzÀÄ MgÀVºÀªÀÅ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼É®è ¸ÀjªÀiÁr ºÀÄ®Äè ºÉÆ¢¸ÀĪÀªÀgÉƧâj®è -PÀĪÉA¥ÀÅ £ÁªÀÅ r¸ÉA§j£À°è ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV §A¢zÁÝUÀ E°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. DzÀgÀÆ ¨ÁV®ÄUÀ¼À a®PÀ ¨sÀzÀæªÁV ºÁQ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ drAiÀÄ®ànÖzÀÄݪÀÅ. MAzÉgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À vÀÄPÀÄÌ, UÉzÀÝ®Ä C¯ˉÉè®è ªÁ妹zÀÄݪÀÅ. ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÉà vÀqÀ CgÉ©AiÀÄ£ï £ÉÊmïì PÀvÉAiÀÄ°è PÀĦàAiÀÄ ¢«Ää vÉUÉzÉÆqÀ£É §ÈºÀzÁPÁgÀzÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ gÁPÀë¸À – f£ÉÊ, £ÉUÉAiÀÄĪÀAvÉ PÀzÀzÀ ºÀ®UÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©vÀÄÛ. ²±ÀÄ£Á¼À ±ÀjÃ¥sÀgÀÄ ºÁrzÀAvÉ ªÀÄÄgÀÄPÀÄ dAw ºÀļÀÄPÀÄ vÉƯˉÉAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀÄ PÉÆjzÀÄ Qî¸ÀAzÀÄ ªÀÄÄgÀPÀZÀ¥ÀàgÀ eÉÃgÀÄVAr ªÉÄîPÉÃj ªÉÄlÖ¯ˉÁgÉ ¸ÉÆÃgÀÄwºÀÄzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀiÁ½UÉ CeÁÕ£À¢AzÀ M¼ÀUÉ »A¢£À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ £Á¯ˉÉÌAlÄ ªÉÄÃdÄ, PÀÄað, ªÉÄïˉÉ eÉÆîÄwÛzÀÝ ¥ÀASÁ, MA¢AZÀÄ zÀ¥ÀàzÀ zsÀƼÀÄ PÁ°lÖ¯ˉÉè®è. UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ DzsÀĤPÀ avÀæPÀ¯ˉÉAiÀÄ£ÀÄß UÉzÀÝ®Ä ºÀļÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆgÉ¢zÀÄݪÀÅ. eÉÃqÀgÀ ºÀļÀÄUÀ¼À vÀAwUÀ¼ÀÄ CRAqÀªÁV ºÉuÉzÀÄPÉÆArzÀÄݪÀÅ. ªÀiÁr£À ºÀAZÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ©r©rAiÀiÁV eÉÆÃr¸À®ànÖzÀÝgÀÆ ªÀļɩ¹®Ä CªÀÅUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ©zÀÄÝ ¥Áa, PÀ¸À, zsÀƼÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À CRAqÀ ¯ˉÉÃ¥À CªÀÅUÀ½UÉ ºÀaÑzÀAvÁV ErAiÀÄ ªÀiÁqÉà ªÀĹAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®UÉAiÀiÁVvÀÄÛ. »ÃUÉ JgÀPÀUÉÆAqÀ D ºÀAZÀÄUÀ¼À `ºÀ®UÉ’ PɼÀV£À ¨Áj¥ÀnÖ, ¥ÀPÁ¸ÀÄ, zÁgÀªÀAzÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV »r¢vÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ ªÀÄgÀzÀ §ºÀéA±À MAzÉÆà (UÉzÀݯˉÉ wAzÀÄ) PÀĵμÀ×gÉÆÃUÀUÀæ¸ÀÛªÁVvÀÄÛ, E®è ªÀiÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. PÁr£À §ÄqÀªÁzÀgÀÆ PÀ¢ªÀªÀ¤UÉ PÉÊUÉ ¹QÌzÀ ¨Áj¥ÀnÖ, PÉÆAiÀÄÝ ªÀÄgÀ PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ºÀQÌAiÀÄAvÉ, PÁr£À ¥ÉÇzÉAiÀÄ°ègÀ§ºÀÄzÁzÀ JgÀqÀÄ ºÀQÌUÀ¼À D¸É CªÀ¤V®è. £ÀªÀÄä F `¥ÀæxÀªÀÄ ZÀÄA§£À’zÀ C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¸ÀAUÀw ¤zsÀðj¹zÉݪÀÅ - §AUÉè J®èjUÀÆ J®è PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ C¥ÀæªÉñÀå – out of bounds. F §AUÉèUÉ MAzÀÄ Omï ºË¸ÀÆ GAlÄ! ¦Ã¸Á£ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ®ÄUÉÆÃ¥ÀÅgÀªÀ£Éßà xÉÃmï «ÄÃj¸ÀĪÀAwzÀÝ EzÀgÀ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr£À DzsÁgÀ¢AzÀ¯ˉÉà MvÀÛnÖUÉ ¤AwzÀÄݪÀÅ. ¤Ãj£À D¸ÀgÉ C°èAzÀ MAzÀÄ ¥sÀ¯ˉÁðAUï ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


138 zÀÆgÀzÀ°è - ¨ÉlÖ¢AzÀ ºÀjzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ gÀhÄj. ¥sɧÄæªÀj ªÀiÁZïð vÀ£ÀPÀªÀÇ CzÀÄ DgÀ¯ˉÁgÀzÉAzÀÄ H»¹zÉݪÀÅ. DzÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ²©gÀ ºÀÆqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀ«gÀ°®è. »ÃUÁV §AUÉèAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ²©gÀ, ¤ÃgÀ£ÀÄß gÀhÄj¬ÄAzÀ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀð AiÉÆÃd£É¬ÄvÀÄÛ. r¸ÉA§j£À°è £ÁªÀÅ §AUÉèAiÀÄ ¥Àj²Ã®£É¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½zÀ C£ÀAvÀgÀ CgÀtå E¯ˉÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ CzÀgÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ¢zÉݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß zÀÄgÀ¹ÛUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ PÉÆÃjzÉݪÀÅ. §AUÉèAiÀÄ »AzÉ C£Áìj ¤AvÀ: £ÁªÉ®è ¯ˉÁj¬ÄAzÀ zÀĪÀÄÄQzɪÀÅ. £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸À®Ä AiÀiÁgÀÆ E®è. PÁqÀÄ ºÁ¼ÀÄUÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. MA¢µμÀÄÖ nà PÁ¸ÉÆÃtªÉAzÀgÉ ZÀºÁ ¥ÀÅrAiÀÄÆ CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀÆ °AUÉÆÃf ¯ˉÁjAiÀÄ°è. ¸ÀPÀÌgÉ ªÀiÁvÀæ F ¯ˉÁjAiÀÄ°è. E£ÀÄß CªÀgÀÄ §AzÀ ªÉÄïˉÉAiÉÄà ªÀÄÄA¢£À zÁj. ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ PÀÄrAiÉÆÃtªÉAzÀgÉ §PÉlÄUÀ¼É®è DZÉ ¯ˉÁjAiÉƼÀUÉ. zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÁ ªÀÄAeÁßxÁ, PÁ¥ÁqÀ¥Áà C£ÀªÀgÀvÁ! G½zÀ zÁjAiÉÆAzÉà – DzÀµμÀÄÖ ¨ÉÃUÀ C£ÁìjAiÀÄ£ÀÄß »A¢gÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ J£ÀÄߪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ£ÉƧâ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ®Ä ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÀ½¹AiÀiÁAiÀÄÄÛ. £Á£ÀÄ C£Áìj ¯ˉÁjAiÀÄ°è »AzÀPÉÌ ºÉÆgÀmÉ. zÉÆgÉUÀ¼ÀÆ qÁPÀÖgÀgÀÆ ²©gÀzÀ°èAiÉÄà G½zÀgÀÄ. °AUÉÆÃf ¯ˉÁj¬ÄzÀÝ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ vÀ®¦zÁUÀ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ® CªÀgÉ®ègÀÆ D ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÉå UÁ½UÉÆüÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀÄvÀÛ PÁ® PÀ¼É¢zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ vÀ®¦zÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ºÀÄqÀÄUÀgÀ PÀÆrnÖzÀÝ ºÀvÁ±É, DAiÀiÁ¸À ¥ÀæªÁºÀ PÀmÉÖAiÉÆqÉzÀÄ ºÀjzÀĪÀÅ. GzÀÄÝzÀÝ ªÉÆÃgÉ ªÀiÁr UÉÆÃUÀgÉzÀgÀÄ. vÀ¥ÀÅöà £À£ÀßzÉAzÀÄ CzÀgÀ CxÀðªÀ®è. PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ £Á¤zÉÝãÉAzÀÄ EAVvÀ. “EzÀÆ ²PÀëtzÀ MAzÀAUÀªÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. ¤ÃªÀÅ ªÉÆzÀ¯ˉÉà C°èUÉ ºÉÆÃV K£ÀÄ ¥ÀmÉðÛPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÉÛÃ? C¢gÀ° ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå ©¹°£À vÀA¥ÀÅ PÀÈ¥ÉAiÀÄ°è PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ«ÄlÄÖ ±ÀÆ£ÀåªÁV ¢UÀAvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ ¨ÉÃPÉAzÀgÀÆ ®©ü¹ÃvÉÃ?” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÁnøÀªÁ®Ä ºÁQzÉ. “¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹n §¸ï PÁAiÀÄĪÁUÀ, ¸Àgï?” “DzÀgÉ C°è ¢UÀAvÀªÉAzÀgÉ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀPÀÌlÄÖ CxÀªÁ ºÉZÉÑAzÀgÉ CzÀgÉƼÀVgÀĪÀ...” £ÀUÉUÀqÀ®Ä ªÉÆUɬÄvÀÄ. ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ¥Àæw¨sÉ «ÄAavÀÄ: MAzÀÄ ¯ˉÁjAiÀÄÄ zÀÆgÀ ¸ÁVgÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ PÉ®¸À«®èzÉ PÀĽvÉ £Á¤¯ˉÉè »AzÉ PÉÃ¥À¼ÉAiÀÄ ºÀtÄÚ ªÀÄÄgÀPÀ°è£Á ªÀÄtÄÚ £ÉÆÃqÀ ¸Á®zÀÄ £ÀªÀÄä MAzÀÄ dvÉ PÀtÄÚ! ¯ˉÁjUÀ¼À ¨É£ÀÄß ¨É£ÀÄßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zɪÀÅ. °AUÉÆÃfAiÀÄÄ C£ÁìjUÉ ªÀUÀðªÁzÀ. ºÀÄqÀÄUÀgÉ®ègÀÆ C£Áìj ¯ˉÁjAiÀÄ°è. EzÀPÉÌ °AUÉÆÃf ¯ˉÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ªÀÄAzÀUÀªÀÄ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÄAzÀgÁAUÀgÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÉÄgɬÄvÀÄ. LzÁgÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ ¨É¼ÀÛAUÀr vÀ®¥ÀŪÁUÀ PÀvÀÛ¯ˉÉ ¥ÀÇtð PÀ«¢vÀÄÛ. C°èzÀÝ `dUÀvÀàç¹zÀÞ’ ªÀPïðµμÁ¦£À°è CxÀªÁ ¯ˉÁjà zÀªÀSÁ£ÉAiÀÄ°è °AUÉÆÃf ¯ˉÁj, °AUÉÆÃf, ºÀgÀÆ£ï EªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀªÀgÀÄ £ÁªÀÇj£ÉqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. CµμÀÖgÀ°è C°èUÉ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ (£ÁªÀÇj¤AzÀ 7 ªÉÄÊ°zÉ) AiÀiÁgÀzÉÆà PÁj£À°è §AzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¥ÉÇøÁÖ¦üù£À°è vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ DgÉÆÃUÀå, ²æêÀÄw ¤¸ÁgÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÀgÀ ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¯ˉÁjAiÀÄ£ÉßÃjzÀgÀÄ. “¤Ã£ÀÄ EµμÀÄÖ vÀqÀªÀiÁqÀ¨ÁgÀ¢vÀÄÛ. °AUÉÆÃfAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁV¹©qÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ” CªÀgÉAzÀgÀÄ. “¸ÀjAiÉÄÃ. DzÀgÉ °AUÉÆÃfAiÀÄ CªÀ¸ÉÜ?” “¥ÀÅ£ÀB C£ÁìjAiÀÄ£ÀÄß Nr¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt

C°èAiÉÄÃ

©lÄÖ

ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß

ªÉÆzÀ®Ä


139 “MAzÀzsÀð UÀAmÉAiÀÄ G½vÁAiÀÄPÁÌV JµμÀÄÖ ¥ÉmÉÆæïˉï RZÀÄð. C®èzÉà CµμÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ºÉÆÃV EªÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? £ÀªÀÄä ºÁUÉ vÁ£ÉÃ?” £Á£ÉÆ¥Àà°®è. “E®è, ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÁUÀ®è. §®Ä PÉÆêÀÄ®. ±ÀæªÀÄ, vÁ¥À «¥ÀjÃvÀªÁVgÀĪÁUÀ MAzÉÆAzÀÄ ¤«ÄµμÀªÀÇ AiÀÄÄUÀzÀAvÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÉÆuÉ ºÉÆvÀÛªÀjUÉ CzÀgÀ ¨sÁgÀ¢AzÁV EzÀÄ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ºÉÆgÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ EzÀÄ C¸ÀºÀ¤ÃAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ.” “¸Àj, ªÀÄÄA¢£À w¼ÀĪÀ½PÉUÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄV¹zÉ. Noted for   future   guidance!   CªÀgÉAzÀzÀÄÝ JµμÀÄÖ ¸ÀjAiÉÆà £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀÆÝ CµμÉÖà ¸Àj JAzÀÄ w½¢zÉÝãÉ. AiÀiÁªÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÆ MAzÉà «µμÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ KPÀ¥ÀæPÁgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. »ÃUÉ ªÀiÁvÀÄ, ªÁzÀ, £ÀUÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀAvÉ ¯ˉÁj £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉèAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀæªÉò¹vÀÄ. zÉÆgÉUÀ¼ÉAzÀgÀÄ, “MAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ªÀÄgÉvÀÄ©nÖzÉÝ. ¥sÁgɸïÖ r¥ÁmïðªÉÄAn£ÀªÀgÀÄ §AUÉè ªÀÄvÀÄÛ OmïºË¸ïUÀ¼À£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¹zÁÝgÉ. CªÀÅ FUÀ C¥ÁAiÀÄgÀ»vÀªÁVzÉ. DzÀgÉ ¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÉå ¥À槮ªÁVzÉ. r¸ÉA§j£À°è ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ QgÀÄ vÉÆgÉ FUÀ ºÀ¤ ºÀ¤ vÉÆnÖPÀÄÌwÛzÉ. CzÀgÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Àé®à ªÉÄïˉÉ ºÉÆÃV UÀÄAr vÉÆÃr £ÁªÀÅ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滸À¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃgÉ G¥ÁAiÀÄ«®è. C°èAzÀ E°èUÉ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀPÀgÀªÁzÀgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀjgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÁj¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä zÉÆqÀØ ¨Á¤AiÉÄà E®èªÀ®è?” EzÀÄ ºÉÃUÉAiÉÄà EgÀ°. £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉè DUÀ Cw ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ eÉãÀÄUÀÆqÁVvÀÄÛ. UÁå¸ï ¯ˉÉÊmïUÀ¼ÀÄ, ¯ˉÁAzÀæUÀ¼ÀÄ, mÁZïð ¯ˉÉÊlÄUÀ¼ÀÄ C°è ¨É¼ÀQ£À ºÉÆ£À®Ä ºÀj¹zÀĪÀÅ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ MAzÀÄ vÀAqÀ ¤ÃgÀÄ vÀA¢vÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ¸ËzÉ D¬ÄÝvÀÄ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀgÀAeÁªÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß Omï ºË¹£À°è ±ÉÃRj¹ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV eÉÆÃr¸ÀĪÀ dA§æzÀ°è eÁA¨Éæ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¤éîÌgÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀÅl £ÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ gÀ§âgï ZÀAr£ÀAvÉ. ¯ˉÁj¬ÄA¢½zÀ CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉJ CªÀgÀÄ nÃ, CªÀ®QÌ G¥ÀÅöàPÀjAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ºÀAaAiÉÄà ©lÖgÀÄ. CªÀÄÈvÀ ºÉÃUÀÄAmÉÆà £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ CzÀÄ £ÁªÀÇj£À F ¥ÀæxÀªÀÄ nÃVAvÀ ºÉZÀÄÑ gÀÄaPÀgÀªÁV¢ÝgÀ¯ˉÁgÀzÀÄ JAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ. E£ÀÄß gÀvÀß ºÉýzÀAvÉ D UÀ½UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀªÀiÁvÀä £À£ÉßzÀÄgÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀÄ, “¤£ÀUÉ agÀAfëvÀé ¤ÃqÀĪÀ DzÀgÉ PÀ»AiÀiÁzÀ CªÀÄÈvÀ ¸ÁPÉÆà CxÀªÁ £ÁªÀÇj£À F ªÀÄvÀåð nà ¸ÁPÉÆÃ?” JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀgÉ “ºÉÆÃUÀAiÀiÁå, ºÉÆÃUÀÄ nãÉà ¸ÁPÀÄ. ¤£ÀߪÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀªÁUÀ°” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è £ÁªÉ®ègÀÆ KPÀ PÀAoÀ¢AzÀ MzÀj ©qÀÄwÛzÉݪÀÅ. ºÉÆmÉÖAiÀÄ M¼ÀUÉ SÁgÀzÀ CªÀ®QÌAiÀÄ mÉʪÀiï ¨ÁA§Æ ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ nÃAiÀÄ ºÉÊqÉÆæÃd£ï ¨ÁA§Æ KPÀ PÁ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ZÉÊvÀ£ÀåzÀéAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀ»¹zÀĪÀÅ. gÁwæ 9 UÀAmÉ DUÀ¯ˉÉà DVzÀÝgÀÆ £ÀªÀÄUÉ DUÀ ªÀÄÄVzÀzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ nà CµμÉÖ. HlzÀ K¥ÁðqÀÄ ¨sÀgÀ¢AzÀ ¸ÁVvÀÄ. qÁPÀÖgï ¥ÀÇeÁgÀgÀÄ §®Ä ¸ÀÄn vÀgÀÄt. JA©©J¸ï rVæzsÀgÀgÁV ªÀÄÄA¢£À JAJ¸ï ¥ÀzÀ« NzÀÄwÛzÀÝ ¸ÀPÁðjà ªÉÊzÀå. CªÀgÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀµμÀªÁV ¥Àj²Ã°¹, “F ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄ¢¹, ¸ÉÆù PÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ. §jAiÀÄ ©èÃaAUï ¥ËqÀgï ºÁQzÀgÉ ¸Á®zÀÄ. ºÁUÉà PÀÄrzÀgÉ r¸ÉAnæ §gÀ§ºÀÄzÀÄ” JAzÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉýzÀ CvÀÄåvÁì» dUÀ£ÁßxÀ ±Á¹Ûç, “¸Ágï! vÉÆÃr£À ªÉÄïˉÉ ¨ÉAQ ºÁQ©qÉÆÃt. DUÀ PÀÄzÀÝ ¤ÃgÉà £ÀªÀÄUÉ ¹UÀĪÀÅzÀµμÉÖ” JA§ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀ. “DUÀ vÉÆÃr£À°ègÀĪÀ «ÄãÀÄUÀ¼À ¥ÁqÀÄ?” UÀÄgÀÄ PÉýzÀ. “ªÀÄgÀ ºÀwÛ©qÀÄvÀÛªÉ PÁtªÀÄä” ²æäªÁ¸À PÀÆr¹zÀ. “ªÀÄgÀ ºÀvÀÛ®Ä CªÉãÀÄ JªÉÄä PÀgÀÄUÀ¼ÉÃ?” £Á£ÀÄ ªÀÄÄV¹zÉ. PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀAvÀÆ ºÉÃUÉÆà DUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä? ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À vÀA¦¤AzÀ §AzÀ ºÀ¸ÀÄUÀƸÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÇj£À ¸ÉPɬÄAzÀ ZÀAr¦ArAiÀiÁV PÀAUÁ¯ˉÁVzÀÝgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


140 ¨Á¨Á, ²æÃzsÀgÀ£ï, ®Që÷ä ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ²©gÁVßAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀgÀ¢AzÀ ¹zÀÞUÉƽ¹zÀgÀÄ. «±Á®ªÁzÀ CAUÀ¼À«zÉ. §AUÉèAiÀÄ ZÁªÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀÄAr vÉÆÃr ªÀÄgÀzÀ ¨sÁjà PÁAqÀUÀ¼À£ÀÄß MnÖzÀgÀÄ. CzÉÆAzÀÄ UÉÆÃ¥ÀÅgÁPÀÈwUÉ §AzÀÄ J®èªÀÇ vÀAiÀiÁgÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà zÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü, ªÀÄAvÀæ, vÀAvÀæ¥ÀǪÀðPÀ C°èUÉ DªÀÄAwæ¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV CzÀPÉÌ CVß ¸Àà²ð¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ²©gÁVßAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV GzÁÏn¹zÀgÀÄ. C°è ¨sÁµμÀt D°¸ÀĪÀ (PÉüÀĪÀªÀgÀÄ ¸À»¸À¯ˉÉèÉÃPÁzÀ) ªÀÄÆPÀ¸ÀAPÀl«®è. DzÀgÉ D±ÀÄ ¨sÁµμÀtzÀ ªÀÄÄUÀÞvÉ, ¸ËAzÀAiÀÄð EzÀÄݪÀÅ. ¨sÁµμÀtPÁgÀgÀÄ, £ÀvÀð£ÀPÁgÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÉÃ. PÉüÀĪÀªÀgÀÄ £ÁªÉ®è. “£ÉÆÃlPÀgÀÄA DlPÀgÉÃ!” GvÁìºÀ ªÀÄÆrzÀgÉ £ÁªÀÇ CªÀgÉÆqÀ£É CªÀgÀAvÉ ºÁqÀÄ CgÀZÀÄvÀÛ £À°AiÀħºÀÄzÀÄ. ¢£ÀzÀ ²¹Û£À ©V¬ÄAzÀ ©¹UÉÆAqÀ zÉúÀAiÀÄAvÀæPÉÌ EzÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄ vÉʯˉÁ¨sÀåAd£À. QîÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀĪÉA§ ºÉgÉAiÉÄuÉÚ¬ÄAzÀ ¸Àr®UÉÆAqÀÄ ºÀUÀÄgÀªÁV, AiÀÄAvÀæ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸ÀzÀ PÁAiÀÄðPÉÌ ªÉÆzÀ°£À ®ªÀ®«PɬÄAzÀ ¥ÀÅ£ÀB ¹zÀÞªÁUÀĪÀÅzÀÄ. zÉÆqÀتÀgÁzÀ £ÀªÀÄUÉ DUÀ ¥ÁæAiÀÄzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ºÀUÀÄgÁV J¼ÉAiÀÄgÁV £À°AiÀÄĪÀ ¸ËPÀAiÀÄð«zÉ. vÁ¼ÁåPÀ vÀAvÁåPÀ gÁUÀzÀ aAvÁåPÀ ºÉeÁÓ÷åUÀ UÉeÁÓ÷åUÀ PÀÄtÂAiÉÆÃtÄ ¨ÁgÁ PÀÄtÂAiÉÆÃtÄ ¨Á! - CA©PÁvÀ£ÀAiÀÄzÀvÀÛ

ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ CzsÁåAiÀÄ £À®évÁÛgÀÄ ²©gÁVßAiÀÄ ©üÃPÀgÀ PÉ£Áß®UÉAiÀÄ PÀÄtÂvÀ. QrUÀ¼ÀÄ ®l¥Àl£É ZÀmÁ¬Ä¹ CAvÀjPÀëPÉÌ £ÉUÉzÀÄ C°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ, ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÁgÁl, ¸ÀAvÉÆõμÀzÀ PÉÃPÉUÀ¼ÀÄ. C°è ºÀÄqÀÄUÀgÉÆqÀ£É ºÀÄqÀÄUÀ£ÁV ¨ÉgÉvÀÄ PÀÄtÂzÀÄ £À°AiÀÄÄwÛgÀĪÀ F CdÓ£ÁgÀÄ? PÁ°UÉ vÀļÀÄ£Ár£À ªÉÄlÄÖ. ªÉƼÀPÁ°¤AzÀ ªÉÄïˉÉ JwÛ PÀnÖgÀĪÀ ¨ÉÊgÁ¸ÀÄ. ªÉÄʪÉÄïˉÉÆAzÀÄ dħâ. vÀ¯ˉÉUÉ PÉA¥ÀÅ J¯ˉɪÀ¸ÀÛçzÀ ªÀÄÄAqÁ¸ÀÄ. PÉÊUÉ DzsÁgÀªÁV HgÀÄUÉÆîÄ. §ZÀѨÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïˉÉzÀÄÝ PÁtĪÀ ©½AiÀÄ ºÀÄ° «ÄøÉ. PÀtÄÚUÀ½AzÀ DvÀ䫱Áé¸À, ¦æÃw «ÄAZÀĪÀ PÁAw. “CeÁÓ CeÁÓ, PÀvÉ ºÉüÀÄ CeÁÓ” JAzÀ£ÀÄ «ÄÃ¸É CtÚAiÀÄå¥Àà. “PÀÄtÂAiÉÆÃtÄ ¨ÁgÁ” JAzÀ£ÀÄ ¦AmÉÆÃ. ²æÃzsÀgÀ ºÁrzÀ, ¨Á¨Á zÀ¤ ¸ÉÃj¹zÀ. G½zÀªÀgÀÄ D¯ˉÁ¥À£É ªÀiÁrzÀgÀÄ. vÀmÉÖUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄmÉUÀ¼ÁzÀĪÀÅ. CAUÉÊUÀ¼ÀÄ vÁ¼À §rzÀĪÀÅ. 67 ªÀµμÀðzÀ CdÓ, ¦AmÉÆÃ, ®Që÷ä, ªÉÆúÀ£À ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀÄtÂzÀzÉÝà PÀÄtÂzÀzÀÄÝ, ºÁrzÉÝà ºÁrzÀÄÝ. “¨ÉlÖ F gÁwæAiÉÄà KgÀ§ºÀÄzÉÆà CeÁÓ?” “N RArvÁ!” “£ÀªÀÄUÉ zÁj vÀ¦àzÀgÉ?” “zÁj vÀ¥ÀÅöàªÀÅzÀÄ JAxÁzÀÄÝ?” “¤ªÀÄUÉ F ¥ÁæAiÀÄzÀ°è PÀÆqÀĪÀÅzÉÆÃ?” “CzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÁ!” CdÓ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ PÀƸÀÄ. £À£ÀUÉ CªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµμÀðUÀ¼À »A¢£ÀzÀÄ. CAzÀÆ CªÀ£Éà £ÀªÀÄUÉ `UÉÊqï’ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ. r¸ÉA§j£À°è zÉÆgÉUÀ¼ÀÆ £Á£ÀÆ £ÁªÀÇjUÉ §A¢zÁÝUÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. §AUÉè¬ÄAzÀ ªÀÄÄPÁÌ®Ä ªÉÄ樀 PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ G§Äâ®Ä zÁn E£ÉÆßAzÀÄ vÉÆÃqÀ£ÀÄß ¥Á®zÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀgÉ CªÀ£À UÀÄr¸À®Ä: §½AiÉÆ¼É PÉgÉ, vÉÆgÉ, ªÀÄgÀ§½îAiÀÄ ºÉÆgÉ, fêÀzÀ vÀÄgÀÄUÀ¼À ªÉÄêÀÅUÀ¼ÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ° ºÀįˉÉÆènÖ® vÉÆnÖ® Kj ªÉÄgɪÀ PÀgÀĪÀÄAzÉUÀ¼ÀÄ -PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


141

£ÁªÀÅ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzsÁjUÀ¼ÁV CPÀ¸ÁävÁÛV C°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝzÀjAzÀ aPÀÌ¥ÀÅlÖ PÉÆêÀÄtzsÁjà ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉzÀj Nr CqÀVzÀgÀÄ. »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ®ÄèªÉÄzÉ MlÄÖwÛzÀݪÀ¼ÀÄ CªÁPÁÌV ¨ÉgÀUÁV ¤AvÀ¼ÀÄ. “ªÉÄAV¯ˉï ¸ÉÆÃeÁ E®èªÁ?” £Á£ÀÄ ªÀiÁvÁrzÉ. CAvÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµμÉ PÉý CªÀ¼À UÁ§j PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. “N” JAzÀÄ Q«AiÉÄqÉ PÉÊ »rzÀ¼ÀÄ. ¥ÀÅ£ÀB UÀnÖAiÀiÁV PÀÆV ºÉýzÉ. “£Á¤°è EzÉÝãɔ JAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ ºÉÆgÀUÉ a«ÄäzÀ. zÉÆqÀØ ®AUÉÆÃnAiÉÆAzÉà CªÀ£À ªÉÄʪÉÄðzÀÝ ªÀ¸ÀÛç. vÀ¯ˉÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ªÀÄÄmÁÖ¼É. PÉÊAiÀÄ°è SÁ° ªÀiÁrzÀ UÉƧâgÀzÀ PÀÄPÉÌ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ UÉƧâgÀzÀ, ºÀ¹ºÀÄ®Äè PÉƼÉvÀ ªÁ¸À£É. “aA¢AiÀÄ£ÀÄmÉÖà ºÁ¼ÉAiÀÄ vÉÆmÉÖà EzÉ ¹AUÀgÀªÉAzɸÉAiÀÄĪÀgÀÄ.” “K£ÀÄ ªÉÄAV® ¸ÉÆÃeÁ! £À£ÀߣÀÄß UÉÆvÁÛ¬ÄvÁ?” “ªÉÄAV® ¸ÉÆÃeÁ C®è, ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ” JAzÀÄ w¢ÝzÀ. £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, PÀtÚgÀ½¹ £ÉÆÃr ªÉÄïˉÉ PɼÀUÉ ¥ÀÅ£ÀB £ÉÆÃr, “ºÁÕ £ÉÆÃrzÉÝãÉ. DzÀgÉ F PÀtÄÚ FUÀ ªÉÆzÀ°£ÀµμÀÄÖ ±ÀÄzÀÞ E®è ¸Áé«Ä.” “CAvÀÆ J°è AiÀiÁªÁUÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ?” “J°è? ªÀÄvÉÛ°è £ÉÆÃrzÀÝgÉ E°èAiÉÄÃ. £ÀªÀÄUÉ ¸Áé«Ä ¥Àæw ªÀµμÀðªÀÇ d£À §AzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. J®èjUÀÆ UÉÊqÀÄ £Á£ÉÃ. ºÁUÁV ºÉ¸ÀgÀÄ «Ä¤ £É£À¥ÀÅ G½AiÉÆâ®è.” PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ CzsÀåPÀ뤪À. CzsÀåPÀëgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ CªÀjUÉ £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÆß UÉÆwÛgÀ¨ÉÃPÉA¢®èªÀµμÉÖ. “¤ÃªÉ®è PÉëêÀĪÉÃ? ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ?” “PÉëêÀÄ JAxÁzÀÄÝ? £ÉÆÃr ¸Áé«Ä, CªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV JAlÄ ªÀµμÀð D¬ÄvÀÄ. JAlÄ ªÀÄPÀ̼ÀÆ £Á£ÀÆ EzÉÝêÉ.” “CAiÉÆåà ¥Á¥À.” “¥Á¥À JAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉãÀÄ ¸Áé«Ä? £À£ÀUÉ ¤ªÀÄUÉ ¥ÉÇæÃUÁæªÀÄÄ GAlÄ. PÁ®gÁAiÀĤUÀÄAmÉÆÃ! PÀgÉzÁUÀ ºÉÆÃUÀ¯ˉÉèÉÃPÀµμÉÖ.” “K£ÁVvÀÄÛ?” “ºÉüÀĪÀAxÁzÀÄÝ K£ÀÆ E®è. F ºÀÄqÀÄUÀ ºÀÄnÖzÁUÀ £ÉÆÃr dégÀ §AvÀÄ. JAxÀ ¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄ dégÀªÉÇà CzÀÄ ©nÖvÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄvÉÛ CªÀ¼ÀÄ CªÀ¼ÁV G½AiÀÄ°®è. AiÀiÁgÀÆ CªÀ½UÉ UÀÄvÉÃð DUÀ°®è. ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÉƯˉÉ ºÁ®Ä HqÀ°®è. CªÀ¼ÀÆ DºÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî°®è. ºÀ½î OµμÀ¢ü, ªÀÄzÀÄÝ ªÀÄAvÀæ ºÀgÀPÉ D¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä ¥Á¢æUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ OµμÀ¢ü PÉÆlÖgÀÄ. DzÀgÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀ®è. ¨É¼ÀÛAUÀr¬ÄAzÀ qÁPÀÖç£ÀÄß PÀgÉzÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÀÆf ªÀÄzÀÆÝ PÉÆmÁÖ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉãÀÄ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ¸Áé«Ä, G¥Áé¸À£Éà ©zÀÄÝ ºÉÆÃV©lÖ¼ÀÄ.” “DUÀ ªÀÄUÀÆUÉ?” “ªÀÄUÀÆUÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÁVgÀ°®è. ªÀÄvÉÛ £ÉÆÃr »ÃUÉà ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §AzɪÀÅ.” ºÀÄqÀÄUÀ ¸ÀÄnAiÀiÁV ªÀÄÄzÁÝV EzÀÝ. vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÁtzÀ ²±ÀÄ ¥Á¥À. “ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄzÀÄªÉ K£ÁzÀgÀÆ?” “zÉÆqÀتÀ£ÀÄ C¥ÀÅöè, E¯ˉÉèà EzÁÝ£É. E£ÀÆß ºÀÄqÀÄUÀ. CªÀ£ÀPÀÌ ªÀÄAUÀÆîj£À°è £ÀªÀÄä d£ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀQÌzÁݼÉ. ªÀÄzÀĪɬĮè. EªÀ¼ÀÄ CªÀ£À vÀAV. Q« ¸ÉÆÃj ¸ÉÆÃj PÉý¸ÉÆÃzÉà E®è. ªÀÄzÀÄªÉ ¨ÉÃqÁAvÀ¯ˉÉà EzÁݼÉ. G½zÀªÀgÀÄ aPÀ̪ÀgÀÄ £ÉÆÃr.” “¥Á¥À JAxÀ PÀµμÀÖªÁ¬ÄvÀÄ.” “K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ, DAiÀÄĵμÀå EzÀݵμÀÄÖ ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ zÀÄrAiÀĨÉÃPÀµμÉÖ?” CdÓ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AUÉèUÉ §AzÉ. §gÀÄvÀÛ, “C¢gÀ°, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ¤UÉ PÁ¦ü, wAr, ¹ÃAiÀiÁ¼À PÉÆqÀ¨ÉÃqÀªÉÃ?” JAzÀÄ PÉtQzÉ. “RArvÁ! DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ zÉÆqÀتÀgÀÄ vÉPÉÆ̼ÀÄîwÛÃgÉÆà E®èªÉÇÃ! ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄäzÉAxÁ PÁ¦ü.” “¤ÃªÀÅ PÉÆlÄÖ £ÉÆÃr.” ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


142 “ºÁUÁzÀgÉ Hl £ÀªÀÄä°è. §qÀªÀgÀ UÀAf.” zÉÆgÉUÀ¼ÀÆ £Á£ÀÆ ªÉÄAV®£ÉÆqÀ£É PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ªÀiÁå¥ï »rzÀÄ ªÀiÁvÁrzɪÀÅ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100150 ZÀzÀgÀ ªÉÄ樀 ªÁ妹zÀÝ D ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Àæw ¨ÉlÖ, PÉÆgÀPÀ®Ä, ¢§â, ºÀ½î EªÀÅUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ, «ªÀgÀ, JvÀÛgÀ, zÀÆgÀ J®è CªÀ¤UÉ ¨Á¬Ä ¥ÁoÀ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ²±ÀĪÀ®èªÉÃ! “£ÁªÀÅ d£ÀªÀjAiÀÄ°è §gÀÄvÉÛêÉ. ºÀvÀÄÛ ¢ªÀ¸À EgÀÄvÉÛêÉ. ¤ªÀÄä ¸ÀºÁAiÀĨÉÃPÀÄ. ªÉÄïˉÉ §AzÀÄ zÁj vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ.” “DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆzÀ¯ˉÉà §gÀĪÀ, mÉʪÀÄÄ w½¹©r.” CzÉà ¥ÀæPÁgÀ £ÁªÀÅ ¢ªÀ¸À, mÉʪÀÄÄ w½¹zÉݪÀÅ. DzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÆzÀ°£À ¯ˉÁj §AzÁUÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ C°ègÀ°®è. FUÀ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÁÝ£É. §ºÀıÀB £ÁªÀÅ ºÉý PÀ½¹zÀ ªÉÄïˉÉ §A¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä£ÀÄß `qÉÆÃAV ªÀÄA¢’ JAzÀÄ w½¢zÀÝ£ÉÆà K£ÉÆÃ! CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ, “C®è ±ÉÃtªÀ, £ÁªÀÅ §gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÉÆzÀ¯ˉÉà §gÉ¢zÀÝgÀÆ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ £Á«°èUÉ §AzÁUÀ EgÀ°®è?” JAzÀÄ vÀ¥ÀÅöà ºÀÄqÀÄPÀ®Ä PÉtQzÉ. “ºËzÉÆà ¸Áé«Ä! ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ mÉʪÀÄÄ £Á®ÄÌ UÀAmÉ. £Á£ÀÄ §AzÀÄ 3jAzÀ 5gÀªÀgÉUÀÆ PÁzÉ. ¤ÃªÀÅ §gÀ°®è. vÀqÀªÁV §AzÀgÉ ªÀÄvÉÛ ºÉÃUÀÆ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅzÀ®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ.” 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ mÉʪÀÄÄ JAzÀÄ dA§ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ CdÓ¤AzÀ ¥ÁoÀ PÀ°AiÀÄĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ zÉÆgÉUÀ¼À PÁ®¢AzÀ®Æ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ `±É¥Áð’ DVzÁÝvÀ. CªÀ£À fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀ, PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ±ÉæÃtÂAiÀÄ ¥Àæw KgÀÄ, vÀUÀÄÎ, §AqÉ, PÁqÀÄ EªÀÅUÀ¼À §UÉV£À eÁÕ£ÀzÀµμÉÖà «±Á®ªÀÇ D¼ÀªÀÇ DVvÀÄÛ. MAzÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÀÆ F C£ÀĨsÀªÀzÀ PÀqÀ°¤AzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄwzÀÝ ªÀÄÄvÀÄÛ. EªÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄÄRå ±É¥Áð. EªÀ£À C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÁV E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹzɪÀÅ. ¥sÁgɸïÖ UÁqïð ¥ÀÇeÁjAiÀÄÆ ºÁdgÁVzÀÝ. CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÁ £ÀªÀÄä ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÆAlUÀnÖ «Ä°lj ¸À¯ˉÁªÀÄÄ PÉÆqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÝ. D SÁQ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹zÀ CªÀ£ÀÄ ºÀ½îUÀjUÉ WÀ£À ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥Àæw¤¢ü. CªÀ£À zÀ¥Àð ¥Àæ¨sÁªÀ CµμÀÄÖ. £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ CªÀ£À «£ÀAiÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄÆ CµμÉÖÃ. “¸ËzÉ ¨ÉÃPÀ®è, ¥ÀÇeÁj.” “DAiÀÄÄÛ ¸Àgï.” “£ÀªÀÄUÉ JgÀqÀÄ d£À ¨ÉÃPÀ®è ¥ÀÇeÁj.” “DAiÀÄÄÛ ¸Àgï.” “¤Ã£ÀÄ E°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. Hl £ÀªÉÆäqÀ£É.” “DAiÀÄÄÛ ¸Àgï.” “¤Ãj£ÀªÀ¸ÉÜ K£ÀÄ ¥ÀÇeÁj!” “DAiÀÄÄÛ ¸Àgï. vÉÆÃr¤AzÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄ ¸Àgï.” ¥ÀÇeÁjAiÀÄ ¨sÁµμÉAiÀÄ°è “DAiÀÄÄÛ” J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄäw¸ÀÆZÀPÀ “ºÀÆA”£À ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥ÀzÀ. vÁA§Æ® gÀPÀÛ gÁUÀgÀAfvÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ¥ÀÇeÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥sÁgɸïÖ r¥ÁmïðªÉÄAmï £ÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ¸ÀzÁ C°èAiÉÄà G½AiÀĨÉÃPÉAzÀÄ «¢ü¹vÀÄÛ. gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ £ÁªÀÇj£À ¥ÀæxÀªÀÄ Hl: ¸ÁgÀÄ, ºÀ¥Àà¼À, ¥À®å, ªÀÄÄzÉÝúÀĽ, G¦à£ÀPÁ¬Ä. CzÀgÀ gÀÄa ±ÉÃtªÀ£À £ÀÄrªÀÄÄwÛ£À°è “UÉÃgÀĺÀtÂÚ£À UÀAUÀ¸ÀgÀQÌAvÀ®Æ «ÄV®Ä.” ²©gÁVßAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ vÀȦ۬ÄAzÀ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ D zÀȱÀå PÀÈvÀPÀÈvÀåvÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀÄ. D HlªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÀA¥Á¢¹zÉݪÀÅ. CzÀgÀ gÀÄaAiÀÄÆ CµμÉÖà ºÉZÀÄÑ. qÉÃgÉUÀ¼À£ÀÄß D gÁwæ JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ½UÁV ºÉÆqɸÀ°®è. MAzÀÄ, £ÁªÀÅ J®ègÀÆ MlÄÖ ¸ÉÃgÀĪÁUÀ gÁwæ wÃgÀ «ÄÃjvÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ qÉÃgÉ ¤°è¹, £É® ¸ÀªÀÄvÀlÄÖ ªÀiÁr, qÉÃgÉUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÁªÀÅ-PÀAzÀPÀ vÉÆÃqÀ®Ä (qÉÃgÉUÀ½gÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ DAiÀÄvÁPÁgÀªÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆgÀV¤AzÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ºÁªÀÅ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


143 EzÀgÉƼÀUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ. PÀrzÁzÀ §¢¬ÄAzÀ KgÀĪÀÅzÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå«®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ qÉÃgÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ) CªÀPÁ±À«gÀ°®è. EzÀQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁgÀt JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ. §AUÉèAiÀÄ dUÀ° PÉÆÃuÉUÀ¼ÀÄ §®Ä «±Á®ªÁVzÀÄݪÀÅ. §AUÉèAiÀÄÆ j¥ÉÃjUÉƽ¸À®àlÄÖ ¸ÁPÀµμÀÄÖ ¨sÀzÀæªÁVvÀÄÛ. gÁwæ ªÀÄ®UÀĪÁUÀ 12 UÀAmÉ. ºÀÄqÀÄUÀgÉ®ègÀÆ zÀt¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ ²¸ÀÄÛ «ÄÃgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÀ®è. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸ÀzÀ G¥ÁºÁgÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滸À¯ˉÉà ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄïˉÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀæPÀn¸À®Æ ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. “£Á¼É 12£ÉAiÀÄ vÁjÃPÀÄ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ²PÀëtzÀ DgÀA¨sÀ. 5.30 UÀAmÉUÉ ºÁ¹UÉ ZÁ. 6 UÀAmÉUÉ G¥ÁºÁgÀ. ¤ªÀÄä¯ˉÉè £Á®égÀÄ PÁåqÉmï ²PÀëPÀgÀ ºÉÆgÀvÁV G½zÀ 33 ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß 11 ªÀÄA¢AiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀªÀĨsÁUÀUÀ¼ÁV ªÀiÁqÀ¯ˉÁVzÉ” JAzÀÄ DAiÀiÁ ¨sÁUÀUÀ¼À ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß N¢ ºÉýzÉ. “MAzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀAUÀqÀ £Á¼É ²©gÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ E°èAiÀÄ «²µμÀÖ PÁAiÀÄð £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ ²ªÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£ÀzÀ°è PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£ÀªÀgÉUÉ ºÉÆÃV C¯ˉÉzÀÄ ¸ÀAeÉUÉ »AwgÀÄUÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢UÉ ºÉÆÃV §gÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä £Á®égÀÄ «zÁåyð ²PÀëPÀgÀÆ £Á£ÀÆ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢UÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛêÉ. ¤¸Ágï ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ ²©gÀzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. 6.30 UÀAmÉUÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀAUÀqÀªÀÇ CzÀgÀzÀgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è °Ã£ÀªÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ JA§ÄzÀÄ £É£À¦gÀ°, ¸ÀA±ÀAiÀÄ GAmÉÃ?” “qÉæ¸ï ¸Ágï?” “¸ÀzÁ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç. ¸ÀéUÀðPÀÆÌ ºÀ¸ÀÄgÀÄ PÀA¢Ã®Ä.” “DzÀgÉ FUÀ¯ˉÉà vÀqÀªÁ¬ÄvÀ®è, ¸Àgï.” “£Á£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ £Á½£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. CzÀgÀ «ZÁgÀ ¥Àæ±Éß GAmÉÆà JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ. C¸ÀA§zÀÞ ¥Àæ¯ˉÁ¥ÀzÀ C¥À¸ÀégÀ ¨ÉÃqÀ.” MAzÀ£Éà gÁwæ. ¢ÃWÀð ¥ÀæAiÀiÁuÁ£ÀAvÀgÀ ZÁ¥Áð¬Ä±Á¬ÄAiÀiÁUÀĪÀ £ÀnÖgÀļÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ ¸Àé®à vÀqÀªÁV K¼À§ºÀÄzÉÆà K£ÉÆà JAzÀÄ ¤jÃQë¹zÀªÀjUÉ 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ºÁ¹UÉ ZÁ ¸ÀÄ¢Ý §®Ä PÀ»AiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÀtÚ WÀl£É £ÀqɬÄvÀÄ. £Á£ÀÄ qÁPÀÖgÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ, “PÁåA¥ï fêÀ£À. ¤ÃªÀÅ §AzÀzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ ºÀvÁÛ£É §® §AzÀ ºÁUÉ. ¤ªÀÄUÉ PÀµμÀÖ DzÀgÀÆ £ÀªÀÄUÉ zsÉÊAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ¸Àé®à zÀAiÀÄ«lÄÖ ºÉÆA¢PÉÆ½î” JAzÉ. “£Á£ÀÄ F ªÉÆzÀ¯ˉÉà J£ï¹¹ PÁåA¥ï MAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝãÉ. ¤ÃªÉ®è EgÀĪÁUÀ £À£ÀUÉãÀÆ vÉÆAzÀgɬĮè.” “¸ÀAvÉÆõμÀªÁ¬ÄvÀÄ. FUÀ HlPÉÌ vÀAiÀiÁgÁVzÉAiÀÄ®è. ¤ÃªÀÅ ¥ÉèÃmï K£ÁzÀgÀÆ vÀA¢¢ÝÃgÁ?” £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ CªÀgÀ DqÀð°ð. CªÀ£ÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆlÖ, “qÁPÀÄÖç ¥ÉèÃlÄ VÃlÄ vÀgÀĪÀ PÀæªÀÄ«®è.” “K£ÀÄ, K£ÀA¢j?” “CªÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÉèÃlÄ vÀgÀĪÀÅzÀÄ?” DqÀð°ð CAzÀ. “ªÀÄvÉÛ ºÉÃUÉ Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ?” £À£ÀUÉ PÀÄvÀƺÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ. “CªÀgÀÄ qÁPÀÄÖç. CªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ? CzÀÄ ¤ÃªÀÅ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.” CªÀ£À ªÀiÁw£À pë CzÀĪÀgÉV£À ºÀĽ ªÀvÀð£É £À£ÀߣÀÄß gÉÃV¹vÀÄ. “¤£Àß ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁrzÉ£Á? C¢üPÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ ¨ÉÃqÀ. ¤£Àß qÁPÀÖgÀgÉãÀÄ ¸ÀéUÀð¢AzÀ §AzÀªÀgÁ?” qÁPÀÖgÀgÀ PÀqÉUÉ wgÀÄV ºÉýzÉ, “PÀë«Ä¹. EzÀÄ ¤ªÀÄUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. F ¸ÀtÚ ªÀÄ£ÀĵμÀå£À ªÀiÁvÀÄ £ÉÆÃr.” qÁPÀÖgÀgÀÄ ¹ÃzÁ CªÀ¤UÉ ©gÀÄ£ÀÄrzÀgÀÄ, “¤£ÀߣÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀ E°èUÉ DqÀðgï PÉÆlÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä PÀ½¹zÉ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄ£ÉUÉAzÀ®è. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀ¢zÀÝgÉ £Á£Éà ¤£ÀߣÀÄß »AzÉ PÀ½¹©qÀÄvÉÛãÉ.” D UÀ½UɬÄAzÀ CªÀ£ÀAxÀ «zsÉÃAiÀÄ£À£ÀÄß, ªÀÄ£ÀB¥ÀǪÀðPÀªÁV zÀÄrAiÀÄĪÀªÀ£À£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ°®è. qÁPÀÖgÀgÀÆ CªÀgÀ DqÀð°ðAiÀÄÆ §AUÉèAiÀÄ §®§¢AiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀgÀÄ. CzÉà D¸ÁàvÉæAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ. JqÀ§¢AiÀÄ PÉÆÃuÉ zÉÆgÉUÀ½UÉ, ªÀÄÄA¢£À ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À «±Á® dUÀ°UÀ¼À°è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


144 ªÀÄ®VzÀgÀÄ. »ÃUÉ £Á®ÄÌ PÀqÉUÀ¼À°è ¸ÀAgÀPÀëuÉ ¥ÀqÉzÀ £ÀqÀĪÀt ºÁ¯ˉï `ªÀÄAwæ ¸ÀA¥ÀÅl’ªÁzÀ £ÁªÀÅ £Á®éjUÉ: ²ªÀ¥Àà, ¤¸Ágï, ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ. ºÁVzÀÝgÀÆ `¥ÀjÃQëzÁæd£ÀÆ ¤A¨Éà ºÀtÆÚ’ PÀvÉ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ £É£À¦UÉ §A¢vÀÄ. zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ°è vÀÄA§ ºÁªÀÅ, ¸À¥ÀðUÀ½ªÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ PÉýzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ £ÁªÀÅ FUÀ PÁr£À ªÀÄzsÉå ¨ÉÃgÉ EzÉÝêÉ. »ÃUÁV ¸Áé«Ä ªÀÄÄgÀÄPÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼À ºÀgÀPÀÄ ©gÀÄPÀÄUÀ½UÉ®è aA¢ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¹ ¨sÀzÀæ ªÀiÁrzÀgÀÄ. QnQ ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑzÀgÀÄ. ªÉÆzÀ¯ˉÉà ¸ÉPÉ. EzÀjAzÀ UÁ½ ¸ÀAZÁgÀ §Azï D¬ÄvÀÄ. “K£ÀÄ ¸Áé«Ä EzÀÄ?” “ºÉÆÃVè ©r ¸Ágï, fêÀ ªÀÄÄRå C®èªÁ?” »ÃUÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ®AiÀħzÀÞ UÉÆgÀPÉAiÀÄ vÁ£ÀªÀ£ÀÄß ²ªÀ¥Àà £ÀÄr¹zÀgÀÄ. ¸Áé«Ä ªÀÄgÀÄzÀ¤UÉÊzÀgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ AiÀiÁªÀ ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ¯ˉÁèzÀgÀÆ §gÀ§ºÀÄzÁzÀ vÁj£À ¸ÀÄ¢Ý ‘PÀ¯ˉÁàAvÀgÀUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÁÛPÀÈw’AiÀÄ DUÀªÀÄ£ÀzÀ ±ÀĨsÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ – EzÀ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄÄvÀÛ ¤¸ÁgÀgÀÄ ¹UÀgÉÃmï ¸ÀÄgÀĽ GUÀĽzÀgÀÄ. ¤zÉæ §AvÉÆà §gÀ°®èªÉÇÃ, ¨Á¨Á ¥Àæ¸ÁzÀ£À ©V®Ä £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÊjUÉAiÀÄAvÉ PÉÆgÉzÉ©â¹vÀÄ.

£ÀªÀÄä «zÁåyð ²PÀëPÀgÀÄ CzsÁåAiÀÄ £À®évÉÛüÀÄ £ÀªÀÄä «zÁåyð ²PÀëPÀgÀÄ ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt, ¦AmÉÆÃ, ªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄgÁªÀÄ. EªÀgÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀªÀðvÁgÉÆúÀt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆA¢ §AzÀ PÁåqÉlÄÖUÀ¼ÀÄ. ªÉÆzÀ°£À ªÀÄƪÀgÀÆ J zÀeÉð ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ. EªÀgÀ°è ¸ÀªÀð¸ÀªÀÄxÀð – all   rounder,   ®Që÷ä. EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀ. UÁAzsÁj ªÉÄt¹£ÀAvÉ (PÀÄ§Ó UÁvÀæ, UÀjµμÀ× SÁgÀ EgÀĪÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä) ¸ÀégÀÆ¥À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÆ ºÁUÉAiÉÄÃ. PÀrzÁzÀ PÀ®Äè §AqÉ, D¼ÀªÁzÀ ¥Àæ¥ÁvÀ J®èªÀÇ EªÀ¤UÉ §AiÀÄ°£À ªÉÄïˉÉ £ÀqÉzÀµμÉÖà ¸ÀÄ®¨sÀ. ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹ ºÉýPÉÆlÄÖ, ¸ÀévÀB ªÀiÁrvÉÆÃj¹ EvÀgÀjAzÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è Cw ¤¹ìêÀÄ. PÁè¹£À°è EªÀ£ÀÄ £À£Àß ²µμÀå£ÁVzÀÝgÀÆ ²¯ˉÁgÉÆúÀtzÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ EªÀ£À ²µμÀågÉÃ. EªÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä ªÉÆúÀ£À. ¸ÀzÁ PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀ, ¸ÀÄn, ZÀlĪÀnPÉ, eÉÆvÉUÉ £ÀUÀĪÉÆUÀ. EªÀ£ÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ºÁqÀÄUÁgÀ£ÀÆ ºËzÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀjUÉ EªÀ£À ªÉÄïˉÉ C«ÄvÀ ªÁvÀì®å. ®Që÷äAiÉÆqÀ£É ¨sÀAiÀÄ. §AqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ®Që÷ä, PɼÀUÉ ªÉÆúÀ£À »ÃUÉ EªÀgÀ eÉÆvÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. «.eÉ. ¦AmÉÆà EAVèµμï ¨sÁµμÉAiÀÄ ªÀ¸ÉðmÉʯˉï fäAiÀĸï, PÀªÀÄÆ夸ïÖ ¨sÁµμÉAiÀÄ yAiÉÆgÉn²AiÀÄ£ï. AiÀiÁªÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ ZÉ£ÁßVAiÉÄà ¥ÀæzÀ²ð¸À§®èªÀ£ÁzÀgÀÆ, CzÀgÀ «ªÀgÀ w½¹ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ°è, ºÁUÉ ºÉüÀĪÁUÀ CzÀgÀ C¥ÁAiÀiÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à «ªÀj¹ w½¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è EªÀ¤UÉ C¢üPÁ¸ÀQÛ. “¤ªÀÄUÉ F PÀ°è¤AzÀ ºÁgÀ¯ˉÉèÉÃPÉãÀ¥Áà? DzÀgÉ £ÉÆÃr PÁ®Ä eÁgÉÆÃzÀÄ, ¤ÃªÀÅ ºÉzÀgÉÆÃzÀÄ, KPÉ ¨ÉÃqÀzÀ G¸Á§j? ¤ªÀÄUÉ zsÉÊAiÀÄð E®è¢zÉæ ªÉÄïˉÉà ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ©r. CzÀgÀ°è C¥ÀªÀiÁ£ÀªÉãÀÆ E®è. £ÉÆÃr £Á£ÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ »ÃUÉà MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ. . .” EzÀÄ ¦AmÉÆà ªÀiÁw£À ¸ÀgÀtÂ. “KAiÀiï E¯ˉÉÆßÃqÉÆÃ! ¤Ã£ÀÄ ºÁgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É. K£ÀÆ DUÉÆâ®è. £Á¤zÉÝãÉ. £ÀÆQ©rÛä £ÉÆÃqÀÄ. ¤Ã£É¯ˉÉÆèà ±ÀÄzÀÞ ºÉtÄÚ PÁtªÀÄä.” EzÀÄ ®Që÷äAiÀÄ ªÀiÁw£À gÀhÄj, ¥Àæ¨sÀĸÀ«Ääw. “£ÉÆÃqÀÄ PÁ®Ä ªÉÄvÀÛVqÀÄ. »ÃUÉ, »ÃUÉ. FUÀ J®è ¸ÀjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. ZÉ£ÁßV ªÀiÁrzÉ, ºÁUÉ ¨Á, £Á§AzÉ, §AzÉ” EzÀÄ ªÉÆúÀ£À£À »vÀªÁtÂ, PÁAvÁ¸À«Ääw. “ªÀAqÀ¥sÀÅð¯ˉï, ªÉjUÀÄqï, µμÁ¨sÁ¸ï, KAiÀiï ºÁj©qÀÄ - ºÁUÉ, ºÁUÉ” zÀÆgÀ¢AzÀ ¤AvÀÄ GavÀªÉÇà C£ÀÄavÀªÉÇà ¸ÀzÁ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀÄ GzÁÎgÀzÀ ªÀļÉUÀgÉAiÀÄĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ dAiÀÄgÁªÀÄ. EªÀ¤£ÀÆß J¼ÉUÀƸÀÄ. »ªÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½zÀ vÀgÀÄtzÀ°è wÃgÀ ©¹ ©¹AiÀiÁVzÀÝ. ©¯ˉÉà V¯ˉÉà AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¨ÉÃqÀ, J°è ¨ÉÃPÁzÀ°è ºÁgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆgÀl. D MAzÀÄ D¢vÀåªÁgÀ £ÁªÀÅ ±ÉõμÁ¢æ¥ÀÅgÀzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸ÉÆÖøïð JzÀÄj£À §AqÉUÀ¼À°è KgÀĪÀÅzÀ£ÀÆß fVAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÆß C¨sÀ幸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß £Á®ÄÌ vÀAqÀ ªÀiÁr MAzÀ£ÀÄß dAiÀÄgÁªÀÄ£À ªÀ±À ©lÄÖ £Á£ÀÄ G½zÀªÀgÀ ªÉÄîĸÀÄÛªÁjPÉ £ÉÆÃqÀ®Ä D PÀqÉ ¸Àj¢zÉÝ. ªÀÄÄA¢£À UÀ½UÉAiÀÄ°è, “dAiÀÄgÁªÀÄ ©zÀÝ, ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ C¥ÁAiÀĪÁVzÉ” JAzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¨ÉƨÉâ PÉý¹vÀÄ. £À£ÀUÉ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


145 ºÉzÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÉ. ºÀvÀÛr JvÀÛgÀzÀ §AqÉ. ©¯ˉÉà E®èzÉà stomach   rappling   ªÀiÁr vÉÆÃj¸À®Ä ºÉÆgÀnzÁÝ£É. EzÀÄ £ÀªÀÄä DeÉÕUÉ «gÉÆÃzsÀ - ©¯ˉÉà E®èzÉ AiÀiÁgÀÆ AiÀiÁªÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. «zÁåyð ²PÀëPÀ£Éà EzÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀÝ. E½AiÀÄĪÁUÀ PÉÊ eÁjvÀÄ. ©zÀÝ, ªÀÄÄR PɼÀUÁV ©zÀÝ. MAzÀÄ PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌPÉÌ UÁAiÀĪÁV D PÀtÄÚ ªÀÄÄaѺÉÆÃVvÀÄÛ. CªÀ¤UÉ eÁÕ£À«gÀ°®è. JzÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉÆêÀÄ® ¨sÁUÀUÀ½UÉ ¥ÀÅtåªÀ±Ávï ¥ÉmÁÖVgÀ°®è. £ÉÆÃrzÀªÀgÉAzÀgÀÄ LzÀr E½zÀ ªÉÄïˉÉ »ÃUÁ¬ÄvÉAzÀÄ. ¸ÀzÀå EzÀÄÝzÀgÀ°è EzÉÆAzÀÄ zsÉÊAiÀÄð. ¤ÃgÀÄ aªÀÄÄQ¹zɪÀÅ. eÁÕ£À §A¢vÀÄ. zÉÆqÀØ gÀ¸ÉÛ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯ˉÉèà EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß C°èªÀgÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀÆj¹ £Á£Éà ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ – CµμÀÖgÉƼÀUÉà C°è ¨sÁjà d£À¸ÀAzÀt ¸ÉÃjvÀÄÛ. E£ÀÄß CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÀvÉ, CAvÉ, PÀAvÉ ¸Á»vÀåzÀ°è gÀAUÀÄgÀAUÁV PÀArÃvÀÄ; ¸ÀA§A¢ü¸ÀzÀªÀjUÉ «£ÉÆÃzÀªÁVAiÀÄÆ vÉÆÃjÃvÀÄ. DzÀgÉ D zÀĨsÀðgÀ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è ¸ÀévÀB ¨sÁVUÀ¼ÁzÀ £ÀªÀÄUÉ, EgÀĪÀ ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ, EzÉÆAzÀÄ ¤ªÁgÀtÂÃAiÀÄ QjQjAiÀÄÆ DVvÀÄÛ. ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ UÀAmÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è. ¸ÀÄzÉʪÀ¢AzÀ CªÀ¤UÉ ºÉüÀĪÀAxÀ C¥ÁAiÀĪÉãÀÆ DVgÀ°®è. C°èAiÀÄ «²µμÀÖ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀÄÄVzÀ C£ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß £À£Àß eÉÆvÉAiÀįˉÉèà PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. D §AqÉAiÀÄ£ÀÄß dAiÀÄgÁªÀÄ §AqÉ JAzÀÄ FUÀ £ÁªÀÅ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. J®è ¸ÀÄSÁAvÀªÁzÀÄzÀjAzÀ F dAiÀÄgÁªÀÄ §AqÉ «£ÉÆÃzÀzÀ - §AqÉUÉ ªÀÄAqÉ ºÉlÖ¨ÉÃqÀ - ¥ÀæwÃPÀªÁVzÉ. F C£ÀĨsÀªÀzÀ C£ÀAvÀgÀ dAiÀÄgÁªÀÄ ¦AmÉÆÃVAvÀ®Æ ºÀvÀÄÛ¥ÀlÄÖ yAiÉÆgÉn²AiÀÄ£ï DzÀ. vÀªÀiÁµμÉ ºÁVgÀ°. £ÀªÀÄä £Á®égÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹ zÀÄrzÀÄ ºÀUÀ®Ä EgÀļÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀzÉ ¸ÀzÁ £À£Àß ¨ÉA§®QÌzÀÄÝ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄ £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ £ÀªÀ¸ÀÆáwð ¤ÃqÀĪÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÁVvÀÄÛ. 12£Éà vÁjÃQ£ÀAzÀÄ £ÁªÀÅ JzÁÝUÀ 5 UÀAmÉ, ¸ÉPÉAiÀĽzÀÄ »vÀPÀgÀªÁzÀ ºÀªÉ, ¤zÉæUÉ ¸ÉÆUÀ¸ÁV eÉÆÃUÀļÀ ºÁqÀĪÀ vÀAUÁ½ ¥À¸Àj¹vÀÄÛ. DzÀgÉ PÀvÀðªÀå«zÉAiÀÄ®è. eÁA¨Éæ DUÀ¯ˉÉà §AzÀÄ “nà gÉrà ¸Á¨ï” JAzÀÄ ¸É®Æåmï ªÀiÁrzÀÝ. CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀÄ G¥ÁºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß (ZÀ¥Áw, ¥À®å) wªÀÄä¥Àà, UÀÄgÀÄ, ±Á¹Ûç, CtÚAiÀÄå¥Àà PÀlÄÖvÀÛ PÀĽwzÀÝgÀÄ. ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä vÉÆÃr£ÉqÉUÉ MAzÀÄ vÀAqÀ ºÉÆgÀnvÀÄ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À UÀÄA¥ÀÅ, ¥ÀÇeÁj J®ègÀÆ DUÀ¯ˉÉà ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ. ¤¸ÁgÀgÀÆ £Á£ÀÆ §AiÀÄ°£ÉqÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. DPÁ±À «±Á®, ¤gÀ¨sÀæ, £ÀPÀëvÀæUÀ¼À zÉâåÀåªÀiÁ£À avÀæ Cw ªÉÆúÀPÀªÁVvÀÄÛ. “UÀÄgÀÄUÀ¼Éà F £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤ÃªÀÅ ¸Àé®à £À£ÀUÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀgÀÄ ¤¸ÁgÀgÀÄ. “PÀ«UÀ½UÉ F ±ÀĵμÀÌ ªÁ¸ÀÛ«PÀvɬÄAzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÉãÀÄ?” £Á£ÀÄ PÉtQzÉ. “bÉà bÉÃ! ºÁUÉAzÀgÉãÀÄ? ªÁ¸ÀÛ«PÀvɬÄAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁzÀ PÀ« ªÀÄvÉÛ PÀ®à£Á¯ˉÉÆÃPÀzÀ°è CzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥À«vÀÄÛ ¥ÀÅ£ÀB ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ£É.” “DUÀ° ºÉüÀÄvÉÛãÉ. ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ PÀ«vÉ §gÉAiÀÄĪÀ ræ®è£ÀÄß ºÉýPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.” £À£Àß F PÉtPÀÄ £ÀÄr CªÀjUÉ ZÀÄaÑvÀÄ. PÀ«vÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÆ MAzÀÄ ræ®Äè, E£ÉÆߧâ£À DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ªÀÄÄAzÉ AiÉÆÃa¸ÀzÉà ¤ªÀð»¸ÀĪÀ MAzÀÄ AiÀiÁAwæPÀ yæ®Äè JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ CªÀgÀzÉà MAzÀÄ ¥ÀzÀåzÀ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß wgÀÄUÁ ªÀÄÄgÀÄUÁ ªÀiÁr C¢üPÁj §AzÉÆqÀ£É £À£ÀUÀjAiÀÄzÀAvÉAiÉÄà ¸ÁgÀĪÀÅzÀÄ §®UÉÊ ¸À¯ˉÁªÀÄ; ¥ÀgÀvÀAvÀæ £Á¤£ÀÆß, ºÉÆmÉÖ¥ÁqÀ UÀįˉÁªÀÄ D PÀqɬÄAzÀ ²ªÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¹UÀgÉÃmï PÉý¹vÀÄ. ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ mÁZïð ¯ˉÉÊl£ÀÄß CAUÀÄ® CAUÀÄ®PÉÌ ©ÃgÀÄvÀÛ C°è AiÀiÁªÀ vÀgÀzÀ GgÀUÀªÀÇ E®èªÉAzÀÄ ¸ÀàµμÀÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “J¯ˉÉÊ ªÀ£À¸ÀܼÀAUÀ½gÀ! J¯ˉÉÊ PÁqÀĪÀÄÈUÀAUÀ½gÀ! J¯ˉÉÊ GgÀUÀAUÀ½gÀ ¯ˉÁ°¹j! ªÀĺÁ¸Áé«Ä PÉAqÀUÀtÚ¸Áé«ÄAiÀĪÀj°è¥Àð£ÀߪÀgÉVÃPÉëÃvÀæA ¤ªÀÄUËmÁ¥sï ¨ËAqïì - ®PÀë÷ät£À VÃl¤ß°è J¼É¢¥ÉðA. ¤ÃªÉÄãÁzÀgÀÆ«ÄvÀÛ DUÀ«Ä¸ÀÄwÛ¥ÉÇðqÉ `GgÀUÀA £ÁA §gÀÄw¥ÉðA’ JAzÀÄ PÀÆV §AzÀ¥ÀÅzÀÄ. . .” JAzÀÄ ªÀÄAvÀæWÉÆõμÀªÀ£ÀÄß ²ªÀ¥Àà §eÁ¬Ä¹zÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


146 “K£ÉÆà ²ªÀ¥Àà! ¤Ã£ÀÄ ªÀĺÁ±ÀÆgÀ. ¤£Éß gÁwæ D ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀªÀgÉUÉ ºÉÆÃV§gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ »AzÉƧ⠪ÀÄÄAzÉƧ⠤£ÀUÉ. ¤Ã£ÉãÀÄ £À£ÀߣÀÄß ZÉõμÉÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ?” ¸Áé«Ä ªÀiÁ£ÀÄðrzÀgÀÄ. ¥sÀ°vÁA±À«µμÉÖÃ: E§âgÀ ºÀÆgÀtªÀÇ ºÉÆgÀ©vÀÄÛ. ²©gÀ CµμÀÖgÀ°èAiÉÄà fêÀ ¸ÀàAzÀ£À¢AzÀ ®PÀ®Q¸ÀÄwÛvÀÄÛ. G¥ÁºÁgÀ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ¥ÁåPÉmï ®AZï PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ CzÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÁzÀgÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼ÁV ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ 6.20PÉÌ ¤AvÀgÀÄ. d£À, ¸ÁªÀÄVæ, DgÉÆÃUÀå J®èªÀÇ PÀÆ®APÀµμÀªÁV ¥Àj²Ã®£ÉUÉƼÀ¥ÀqÀ®Ä F 10 «Ä¤lÄ CªÀ±Àå. vÀqÀªÁV §gÀĪÁvÀ¤UÉ F CªÀPÁ±À ZÀÄaÑ ºÉüÀÄvÀÛzÉ “¤Ã£ÀÄ vÀqÀ, ¤Ã£ÀÄ ¸ÉÆêÀiÁj” JAzÀÄ. dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ 11 ªÀÄvÀÄÛ 4 ²PÀëPÀgÀÄ, »ÃUÉ 15. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ¸ÀgÀºÀ¢ÝUÉ 11, ²©gÀzÀ°è 11. dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢£À vÀAqÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄA¢ PÀrªÉĬÄzÀÝgÀÄ. AiÀiÁgÀªÀgÀÄ? ªÀÄÄPÀÄAzÀ¤UÉ ªÁAw, vÀ¯ˉÉ£ÉÆêÀÅ JAzÀÄ qÁPÀÖgÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ. E¤ß§âgÀÄ? ºÁ¹UÉ ZÁ ºÉÆwÛ£À°è £ÉÆÃrzÉÝ£ÉAzÀ£ÉƧâ. ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ »rzÀÄ PÀÆVzÀ¤£ÉÆߧâ. DzÀgÉ D ºÉ¸Àj£ÀªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÄÝzÀjAzÀ “oversmart DUÀ¢gÀÄ J¯ˉÉ £À£Àß PÀAzÁ!” JAzÀÄ ºÉý¹PÉÆAqÀ. £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÉÃUÀÆ ºÁdgÀÄ ¥ÀnÛ EzÉAiÀÄ®è. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ w½¬ÄvÀÄ. 6.25PÉÌ zÉÆgÉUÀ½UÉ ªÀgÀ¢AiÉƦ๠D¬ÄvÀÄ. “D E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ K£ÁzÀgÀÄ?” “¸Àgï, CªÀgÀ£ÀÄß ºÁ¹UÉ ZÁ ºÉÆwÛ£À°è PÀAqÀªÀgÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄA¢ EzÁÝgÉ. PÁrUɯˉÉÆèà ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ «ZÁj¸ÀÄvÉÛãÉ.” “«ZÁj¹ CªÀjUÉ ²PÉë ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄ°.” 6.30PÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼ÁV PÀªÀ¯ˉÉÆqÉzÀÄ ºÉÆgÀnvÀÄ. £À£Àß ±ÁSÉAiÀÄ°è (dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï) E§âgÀÄ PÀrªÉÄ. £ÁªÀÅ §AUÉèAiÀÄ CAUÀ¼À zÁlĪÁUÀ D §Ä¢ÞªÀAvÀj§âgÀÆ Nr Nr ªÉÄîĹgÀÄ ©qÀÄvÀÛ §AzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀ®Ä C£ÀĪÀÄw PÉÆÃjzÀgÀÄ. vÁªÀÅ §»zÉÃð±ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝzÁV w½¹zÀgÀÄ. “«ÄvÀægÉÃ! 12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À CxÀðPÉÆñÀzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÁÜ£À«®è – MAzÀÄ vÀqÀªÁUÀÄ«PÉ; E£ÉÆßAzÀÄ DAiÀiÁ¸À. EzÀPÉÌ C¥ÀªÁzÀªÁzÀ ¤ÃªÀÅ F ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀªÀÇ ²©gÀ PÉÊ¢UÀ¼ÁV zÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ.” “PÉêÀ® MAzÀÄ «Ä¤mï vÀqÀ, ¸Àgï.” “ªÀĺÁ¸Áé«Ä! vÀqÀzÀ°è JgÀqÀÄ «Ä¤n£À vÀqÀ, JgÀqÀÄ UÀAmÉAiÀÄ vÀqÀ JAzÀÄ vÀgÀvÀªÀÄ«®è. ¥Àæ¥ÁvÀzÀAa£À°è CzsÀð EAZÀÄ, PÁ®Ä EAZÀÄ JA¢®è. MAzÉÆà ¤ÃªÀÅ F PÀqÉ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV¢ÝÃj, E®è, D PÀqÉ ºÉÆAqÀzÀ°è ©¢Ý¢ÝÃj; wæ±ÀAPÀÄvÀé«®è. ºÁUÉAiÉÄà PÁ®zÀ «ZÁgÀªÀÇ. PÉêÀ® ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼À vÀqÀªÁUÀÄ«PɬÄAzÀ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼Éà PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVªÉ.” CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀî°®è. ºÀÄqÀÄUÀgÀ°è C£ÉÃPÀjUÉ, EzÀ£ÉÆßÃzÀĪÀ ºÀ®ªÀjUÉ, EAxÀ ¤µμÀÄ×gÀvÉ CUÀvÀåªÉÃ, ºÀÄqÀÄUÀgÉÆqÀ£É ¸Àé®à ¸ÀºÀ£É, vÁ¼Éä¬ÄAzÀ ªÀwð¸À¨ÉÃqÀªÉà JAzÀÄ vÉÆÃjzÀgÉ vÀ¦à®è. eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAf ªÀÄÄAvÁzÀ PËlÄA©PÀ ¸ÀAvÉÆõμÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÁUÀ vÀqÀªÁV §gÀĪÀÅzÀÆ ZÀAzÀ, CªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ ZÀAzÀ, K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÆ ZÀAzÀ. C°è ¦æÃw «±Áé¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀĪÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ. £ÁªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À ¨sÀ«µμÀå, fêÀUÀ¼ÉÆqÀ£É DlªÁqÀĪÀÅ¢®è. E°è ºÁUÀ®è, EzÉÆAzÀÄ GZÀÑ «Ä°lj ²PÀët ²©gÀ. Dj¹ §AzÀ, ºÉÆuÉ ¸ÀA¥ÀÇtð CjvÀÄ AiÀiÁgÉÆqÀ£É PÁAiÀÄðªÉ¸ÀUÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ w½zÀ PÁåqÉlÄÖUÀ¼À vÀAqÀ. E°è ²¸ÀÄÛ, PÀæªÀħzÀÞvÉ, ¤AiÀĪÀÄ¥Á®£É ¥ÀæzsÁ£À; ¦æÃw «±Áé¸À JgÀqÀ£Éà ¸ÁÜ£À. EAxÀ°è vÀ¦àUÉ D PÀët ²PÉë DUÀ¢zÀÝgÉ, MAzÀ£ÉAiÀÄzÁV, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ »rvÀ ¸Àr®ªÁUÀĪÀÅzÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÀÆ (EvÀgÀjUÀÆ) “vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrzÀgÀÆ zÀPÀÄÌvÀÛzÉ” JAzÀÄ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV «µμÀzÀ ©Ãd ©wÛzÀAvÁUÀĪÀÅzÀÄ. E£ÀÆß MAzÀÄ «ZÁgÀ«zÉ – J®èªÀÇ mÁ¥ï VAiÀÄj£À°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ EAxÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è ¥Àæw £ÀlÆÖ ¨ÉÆîÆÖ eÁ¬ÄAlÆ CzÀgÀzÀgÀ PÁAiÀĪÀ£ÀÄß DVAzÁUÀ¯ˉÉà ¤ªÀð»¸À¢zÀÝgÉ Erà JAf£ï PÉlÄÖ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀqÀªÁV

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


147 §AzÀÄzÀjAzÀ £ÀªÀÄä JµμÀÄÖ PÁ®, ¸ÀºÀ£É C¥ÀªÀåAiÀĪÁzÀĪÀÅ! PÁ®¤µμÉ×, PÀæªÀħzÀÞ PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ – EªÉgÀqÀÄ fêÀ£ÀzÀ «²µμÀÖ gÀAUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀªÀðjUÀÆ §AzÀgÉ zÁjzÀæ÷å, zÀÄ©üðPÉë J°è G½zÁªÀÅ?

dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢£À ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀ CzsÁåAiÀÄ £À®évÉÛAlÄ

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¥ÀªÀðvÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ §ÄqÀzÀ°è £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉè. EzÀgÀ JvÀÛgÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄlÖ¢AzÀ 480 Cr. §AUÉèAiÀÄÄ ±ÉæÃtÂUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÉ. dUÀ°AiÀÄ ªÉÄïˉÉ ¤AvÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ JqÀUÀqÉUÉ, CAzÀgÉ ¨É¼ÀÛAUÀr PÀqÉUÉ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï EzÉ. ¨É¼ÀÛAUÀr¬ÄAzÀ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢UÉ, £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉèAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ, £ÉÃgÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ²RgÀzÀ JvÀÛgÀ 6257 Cr, dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢£À JvÀÛgÀ 1788 Cr. ¨É¼ÀÛAUÀrAiÀÄ JvÀÛgÀ 450 Cr. dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï MAn ºÉ§âAqÉ ¤Ã¼ÀªÁV ¸ÉmÉzÀÄ ¤AvÀAvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼ÀÛAUÀrAiÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è J°èAiÉÄà ¤AvÀgÀÆ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ F `¦Ã¸Á £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ®ÄªÀ UÉÆÃ¥ÀÅgÀ’, `¥Áåj¸ï £ÀUÀgÀzÀ L¥sɯˉï lªÀgï’. EzÀgÀ »£É߯ˉÉAiÀÄ ¨Á£À¥ÀlzÀ°è PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ±ÉæÃt ªÀÄvÉÛ UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ PÀtÚ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ £ÀĹ zÀÆgÀzÀ D£ÉVAvÀ £ÀªÀÄUÉ zÉÆqÀØzÀ®èªÉÃ? ¨É¼ÀÛAUÀr PÀqɬÄAzÀ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢£À §®¨sÁUÀ ¨ÉÆüÀħAqÉ. Cw £ÉlÖUÉ, UÀƽAiÀÄ ¨É£Àß ªÉÄð£À qÀħâzÀAvÉ ¤AwzÉ. CzÀjAzÀ PÀæªÉÄÃt JqÀUÀqÉUÉ PÁqÀÄ ªÀÄgÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ E½eÁgÀÄ EzÉ. MmÁÖV £ÉÆÃqÀĪÁUÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤AwgÀĪÀ D£ÉAiÀÄAvÉ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï PÁtĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀ£ÀzÀÄUÀðQÌAvÀ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï ¸Àé®à PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ. £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉè¬ÄAzÀ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢£À §ÄqÀzÀªÀgÉUÉ PÁ®Ä zÁjAiÀÄ°è PÁqÀÄUÀzÉÝUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 6 ªÉÄ樀 £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀmÁ®ªÀiï 13 d£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzsÁjUÀ¼ÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ, SÁ¤éîÌgï ªÀÄÄAzÉ, »AzÉ £Á£ÀÄ. ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ±É¥Áð £ÀªÀÄVAvÉ®è ªÀÄÄAzÉ, »ÃUÉ £ÀqɬÄvÀÄ. ¸Á¯ˉÁV £ÁªÀÅ D ±ÀĨsÀ ¥ÁævÀB PÁ® £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, D ZÉÃvÀ£ÀzÀ vÀÄA§Ä ºÉƼÉAiÀÄ°è vÉîÄwÛzÁÝUÀ, zÁjAiÉÄà £ÀªÀÄä PÁ®rAiÀÄ°è eÁj ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. vÉAV£À ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀ gÀPÉë ¤ÃrzÀĪÀÅ. ¨Á¼Éà VqÀUÀ¼ÀÄ GzÀݪÁzÀ J¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄïˉÉ, PɼÀUÉ vÉÆ£ÉzÁr¹ ©Ã¸ÀtÂUÉ ©Ã¹zÀĪÀÅ. PÁqÀÄ UÀįˉÁ©, UÉÆÃgÀmÉ, PÀtV¯ˉÉ ºÀÆUÀ¼À «Ä±Àæ avÀæ, C£Á£À¹£À ¸Á®ÄUÀ¼À ªÀtðªÉÊ«zsÀå PÀtÂÚUÉ ºÀ§â. (£À£Àß PÀtÂÚ¤AzÀ vÀ¦à¹zÀªÀjUÉ ¨Á¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ!) zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉzÀj NrzÀĪÀÅ. £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆUÀ½ ¨Á® ªÀÄqÀa £ÁUÁ¯ˉÉÆÃlQvÀÄÛªÀÅ. ¨ÉøÁAiÀÄUÁgÀgÀÄ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¤AvÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¢nÖ¹zÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


148 “dªÀiÁ¯ˉÁ¨ÁzÀÄPÀÄ £Át KvÀÄ zÀÆgÀ GArAiÉÄÔ JAzÀÄ ªÀÄÄgÀÄPÀÄ vÀļÀÄ«£À°è vÁvÀAiÀÄå£ÉƧâ£À£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÁUÀ, “UÀqÁ¬ÄPÀ¯ˉÉÆèà ¸Áé«ÄÃ? CzÀÄ N E°èAiÉÄÔ JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ±ÀÄzÀÞ PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà GvÀÛgÀ«vÀÛ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄ CzÀÄ `¢l ¥Àæ±Éß, ¢lÖ ¥Àæ±Éß’AiÀiÁV ¤AwzÉ. zÀÆgÀ JµμÀÄÖ? MAzÀÄ ªÉÄʯˉÉà JgÀqÀÄ ªÉÄʯˉÉà JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ, “N E°èAiÉÄÔ GvÀÛgÀ. ºÀ½îUÀgÀ N E°èAiÉÄà C¼ÀvÉUÉÆð£À GzÀÝ 2 ¥sÀ¯ˉÁðAV¤AzÀ 2 ªÉÄÊ°AiÀĪÀgÉUÉ JµμÀÆÖ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. D ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ÀéZÀÒvÉ, CAUÀ¼À £É®UÀ¼À ZÉÆPÀÌlvÀ£À, CAUÀ¼ÀzÀ PÀgÉAiÀÄ°è NgÀtªÁV ªÉÄzÉAiÉÆnÖzÀÝ ºÀÄ®ÄèªÀÄÄAqÀ, CzÀgÀ §¢VzÀÝ vÉÆAqÉ, §¸À¼Éà ZÀ¥ÀàgÀ, ¸ÀtÚ ºÀÆzÉÆÃl – EªÉ®è vÀÄA§ DPÀµμÀðtÂÃAiÀĪÁVzÀÄݪÀÅ. §qÀvÀ£ÀªÉÇà ¹jªÀAwPÉAiÉÆà £ÁUÀjPÀvÉAiÉÆà C®èªÉÇà §zÀÄPÀ£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV gÀƦ¹PÉÆArzÀݪÀjªÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ EzÀÄ ºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀ. dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ ¨sÁµμÉAiÀÄ°è UÀqÁ¬ÄPÀ®Äè EwºÁ¸À¥Àæ¹zÀÞªÁzÀ MAzÀÄ VjzÀÄUÀð. EA¦jAiÀįˉï UÀeÉnAiÀÄj£À°è EzÀgÀ §UÉÎ G¯ˉÉèÃR«zÉ (1908): “1788 Cr JvÀÛgÀPÉÌ £ÉÃgÀªÁV ¤AwgÀĪÀ PÀrzÁzÀ §AqɬÄzÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¸Á°¤AzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¤AwzÉ. 1784gÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ n¥ÀÅöà ¸ÀįˉÁÛ£À£ÀÄ F §AqÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À, zÀÄUÀðªÀÄvÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹ EzÀgÀ ªÉÄïˉÉÆAzÀÄ PÉÆÃmÉ ¤«Äð¹ ¨sÀzÀæ¥Àr¹zÀ. CªÀ£À ¦æÃwAiÀÄ vÁ¬Ä dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¬ÄAiÀÄ £É£À¦UÁV EzÀ£ÀÄß dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï JAzÀÄ ºÉ¸Àj¹zÀ. EzÀgÀ vÀ¼ÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀlÖtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¥Àæw¤¢ü C¢üPÁjAiÀÄ ¤ªÉñÀ£ÀªÁV ªÀiÁrzÀ. EzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ CAUÀr. CzÀÄ FUÀ G½¢®è. 1799gÀ°è ©ænµμÀgÀÄ F VjzÀÄUÀðªÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆAqÀgÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à CªÀ¢üAiÀÄ°è CzÀÄ CªÀgÀ PÉʬÄAzÀ vÀ¦àºÉÆÃV «gÉÆâü UÀÄA¦£ÀªÀgÀ PÉʪÀ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À ¢ÃWÀð PÁ® F PÉÆÃmÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ ¥Àæw§A¢ü¹zÀÄzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÉÄð£ÀªÀgÀÄ ±ÀgÀuÁUÀvÀgÁUÀ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ £ÀqÉzÀÄzÀÄ 1880gÀ°è.” E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è (¸Ëvï PÉ£ÀgÁ r¹ÖçPïÖ ªÀiÁå£ÀÄAiÀįˉï) E£ÀßµμÀÄÖ «ªÀgÀ«zÉ: “PÀzÀA§gÀ ¸ÀAvÀw ¤£ÁðªÀĺÉÆA¢zÀ C£ÀAvÀgÀ §AzÀ v˼ÀªÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ°è £ÀgÀ¹AºÀ£ÉA§ ¨ÁæºÀät£ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Àæw¤¢ü (UÀªÀ£Àðgï) DVzÀÝ. CªÀ£À CgÀªÀÄ£É PÀ°è£À §ÄqÀzÀ°èvÀÄÛ. CzÀgÀ CªÀ±ÉõμÀ FUÀ K£ÀÆ E®è. F ¥ÀæzÉñÀ £ÀgÀ¹AºÀ£À ºÉ¸Àj¤AzÀ¯ˉÉà ¥Àæ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. CvÀÄå£ÀßvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀrzÁzÀ PÀ°è£À ªÉÄïˉÉ EgÀĪÀ zÀÄUÀð. C¥ÁAiÀÄzÀ MAzÀÄ QgÀÄzÁjAiÀÄ «£Á ¨ÉÃgÉ®è PÀqÉUÀ½AzÀ®Æ CUÀªÀÄå. F zÁjAiÀÄ zÀÄUÀðzÀ ªÉÄïˉÉ PÀĽvÀªÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ CrAiÀÄ°èAiÉÄà EzÉ. DzÀÝjAzÀ zÀÄUÀðªÀ£ÀÄß QgÀÄzÁj ªÀÄÆ®PÀ KgÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ CvÀå¥ÁAiÀÄzÀ ªÀiÁUÀð. ªÉÄïˉÉ PÀĽvÀ ¸ÉÊ£ÀåzÀ MAzÀÄ ¥ÀÅlÖ vÀÄPÀÌrAiÀÄÆ PɼÀV£À ¥ÀmÁ®ªÀÄä£Éßà £ÀqÀÄV¸À§ºÀÄzÀÄ.” dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï UÀqÁ¬Ä ºÀ½îAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ C°èAiÀĪÀgÀ ¨sÁµμÉAiÀÄ°è EzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀqÁ¬ÄPÀ®Äè. §AiÀÄ®Ä ªÀÄÄVzÀÄ PÀæªÉÄÃt KgÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÁUÀ EAzÀÄ ªÀĺÁ ¥ÀæªÉñÀzÁégÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrUÀ½AzÀ ¤«ÄðvÀªÁzÀ F ¨ÁV®Ä FUÀ ºÁ¼ÀÄUÀgÉAiÀÄÄwÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ EwºÁ¸À zÀ¥sÀÛgÀ QÃlUÀ¼ÁzÀ dAiÀÄgÁd, CtÚAiÀÄå¥Àà dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢£À UÀvÀªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¨sÀªÀå UÀæAxÀ §gÉAiÀÄĪÀ ¢ªÀå AiÉÆÃd£ÉUÉ «µμÀAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÁÝgÉ. E£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£À ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ C£ÀAvÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀIJªÀtÚ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï Erà PÀ©âtzÀ CzÀÄj¤AzÀ vÀÄA©gÀ§ºÀÄzÉà JAzÀÄ ¸ÀAzÉû¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ ªÀgÀ¢ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR vÀ¥Àà°£À PÀ©âtzÀ CzÀÄj£À «ZÁgÀzÀ°è d¥Á¤Ã vÀdÕgÀÄ ªÀÄAr¹gÀĪÀ ªÀgÀ¢VAvÀ C¢üPÀ «¸ÀÛöÈvÀªÀÇ §ÈºÀvÀÆÛ DUÀĪÀ ®PÀët«zÉ. ¨sÀÆUÀ¨sÀð «eÁÕ£À¸ÀªÀÄÄzÀæ w«ÄAV® dUÀ£ÁßxÀ ±Á¹Ûç ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ£ÁxÀ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï CVß ¥ÀªÀðvÀªÁV¢ÝgÀ§ºÀÄzÉÃ, JAzÀÄ EzÀÄ ¨sÀÆUÀ¨sÀð¢AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ ZÁavÀÄ, DzÀÝjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀAiÀĸÉìãÀÄ J£ÀÄߪÀ WÀ£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀPÁÌV £Á£Á §UÉAiÀÄ PÀ®Äè, ªÀÄļÀÄî ¸ÀAUÀ滹 CªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀ ºÁ¢ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ. ZÀAzÀæªÀÄAqÀ®PÉÌ fVAiÀÄ®Ä dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢£À ²RgÀ CªÉÄjPÁzÀ PÉÃ¥ï PÉ£ÉßrVAvÀ®Æ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


149 GvÀÛªÀĪÀ®èªÉà JA§ «ZÁgÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØAiÀÄ£ÀÄß ¦Ãr¸ÀÄwÛzÉ. G½zÀ ¥ÁªÀÄgÀjUÉ PÀAqÀzÀÄÝ EµμÀÄÖ – zÀÄUÀðzÀ CªÀ±ÉõμÀªÁV C®è°è ªÉÄlÖ®ÄUÀ¼ÀÄ, PÀrzÁzÀ KgÀÄ, ²RgÀ¢AzÀ ¸Àé®à PɼÀUÉ MAzÀÄ ¥ÀæªÉñÀzÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀAiÉÆÃUÀåªÁzÀ PÀ°è£À ªÀÄ£É EªÉ. CzÀgÀ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ CzÀĪÀgÉUÉ §A¢zÀÝ C¸ÀASÁåvÀ ¥ÀæªÁ¹UÀ¼À PÉvÀÛ£É PÉ®¸ÀUÀ½AzÀ, avÀæzÀ PÀĸÀÄgÀÄUÀ½AzÀ ±ÉÆéü¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÀÆ®APÀµμÀªÁV ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ 1959jAzÀ »AzÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÁ¹UÀ£ÀÆ C°èUÉ §A¢zÀÄÝzÀÄ G¯ˉÉèÃTvÀªÁzÀzÀÄÝ PÁt°®è. “ºÁUÁzÀgÉ 1950jA¢ÃZÉUÉ ªÀiÁvÀæ d£À §A¢gÀ§ºÀÄzÉÃ?” JAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ ªÀÄ£ÀB¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ ²æÃzsÀgÀ ¥Àæ²ß¹zÀ. “CzÀgÀxÀð ºÀ¼ÉAiÀÄ zÀ¥sÀÛgÀUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ºÉƸÀ” zÀ¥sÀÛgÀ PÀĽwzÉ. ªÁ¸ÁA¹ fÃuÁð¤...” ¨ÉlÖzÀ vÀÄA§ ¨É¼É¢zÀÝ ºÀÄ°èUÉ ¨ÉAQ ©¢ÝzÀÄÝzÀjAzÀ §AqÉ ¨ÉÆüÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ ¥Á±Àéð ªÀiÁvÀæ PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÁqÀÄ vÀÄA©vÀÄÛ. ªÉÄlÖ®Ä zÁjVAvÀ CAPÀÄqÉÆAPÀÄ zÁjAiÉÄà »vÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨ÉlÖ KgÀĪÁUÀ ªÉÄlÖ®ÄUÀ¼À ¤AiÀÄAwævÀªÁzÀ £ÀrUÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÉÃUÀ £ÉÆêÀÅAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. §zÀÄPÀÄ PÀÆqÀ ºÁUÉAiÉÄà – J®èªÀÇ ræ¯ˉÁèzÀgÉ fêÀ£À ¤ÃgÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ (ªÀÄgÀÄ¢£À ºÉÆÃV§AzÀ) ¤¸ÁgÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÉÄïˉÉ ªÉÄïˉÉ KjzÀAvÉ £ÀªÀÄä ¢UÀAvÀ E£ÀßµμÀÄÖ «¸ÁÛgÀªÁ¬ÄvÀÄ. UÀzÉÝ, §AiÀÄ®Ä, vÉÆÃl, PÉgÉ, ºÉƼÉ, ªÀÄ£É, UÀÄqÀØ J®èªÀÇ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ©r¹zÀ avÁÛgÀUÀ¼ÁzÀĪÀÅ. £ÁªÀÇ §AUÉè E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀÅlÖ qÀħâzÀ DZÉ §¢UÉ CqÀVºÉÆìÄvÀÄ. 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ PÉÆr vÀ®¦zɪÀÅ. C¯ˉÉèäzÉ? ¸ÀÄlÖ £ÉÆeÉ ºÀÄ°è£À UÀnÖ §ÄqÀUÀ¼ÀÄ. PÀĽvÀgÉ ZÀÄZÀÄѪÀŪÀÅ. vÀqÉAiÀįˉÁUÀzÀµμÀÄÖ ¸ÉPÉ. DzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ¸Á¢ü¹zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ «dAiÀĪÉAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõμÀ GPÀÄÌwÛvÀÄÛ. ºÉÆUÉ ¨ÁA§Ä ¸ÀÄmÉÖªÀÅ. ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄ ºÉÆnÖ¹zɪÀÅ. 12£Éà ªÉÄʸÀÆjUÉ dAiÀÄPÁgÀ PÀÆVzɪÀÅ. ªÁlgï ¨Ál°£À°è vÀA¢zÀÝ ¤ÃgÀÄ RZÁðV ºÉÆìÄvÀÄ. zÁºÀ «¥ÀjÃvÀ, ªÀÄÄAzÉ°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ? “N E°èAiÉÄà ¤ÃgÀÄ ¹PÀÄÌvÀÛzÉ” JAzÀ £ÀªÀÄä ±É¥Áð. “N E°èAiÉÄÔ ¨ÉlÖzÀ §ÄqÀªÉà DVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀAzÉúÀ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ vÉÆÃj¹zÀÄÝ ²RgÀ¢AzÀ »AzÉ ¸Àé®à vÀVΣÀ°è; £ÁªÀÅ §AzÀ eÁr£À°è C®è. ²RgÀªÀ£ÀÄß D£ÉAiÀÄ £ÉwÛAiÉÄAzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÀwÛ §AzÀ ºÁ¢ ªÀÄÄAUÁ®Ä Q«UÀ¼À JqÉUÁV. ¨É¤ß£À ªÉÄïˉÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ £ÀqÉzÀgÉ ¤ÃzÁðt«zÉAiÉÄAzÀÄ CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. D PÀqÉ (PɼÀV¤AzÀ PÁtÄwÛgÀ°®è) vÀÄA§ ªÀÄgÀVqÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆA¥ÁV ¨É¼É¢zÀÄÝzÀjAzÀ D¸É aUÀÄjvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀÄ ¥sÀ¯ˉÁðAUï £ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ EgÀÄQ£ÉƼÀUÉ E½zɪÀÅ. C°èAiÉÄà ªÀiÁAiÀiÁ¯ˉÉÆÃPÀ ¥sÀPÀÌ£É «ÄAavÀÄ. w½UÉƼÀ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÉ§âAqÉUÀ¼À PÀrzÁzÀ UÉÆÃqÉ ¸Àȶ֤«ÄðvÀ. ºÉ§âAqÉUÀ¼À£ÀÄß vÁV ªÀÄgÀUÁqÀÄ. MAzÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À PÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À PÉÆA¨ÉUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÉÃj ºÉuÉzÀÄ C¯ˉÉÆèAzÀÄ ºÀ¸ÀÄgÀÄ ºÀAzÀgÀ ºÁ¹zÀAvÁVvÀÄÛ. CzÀgÀrAiÀÄ°è vÀA¥ÀÅ, ¤ÃgÀªÀ, ¤Ãj£Á¸ÀgÉ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ GvÁìºÀPÉÌ «Äw¬Ä®è. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄà MvÀÛ¨ÉÃPÀÄ ²¹Û£À ©jAiÀÄ£ÀÄß - §®ªÁVAiÉÄÃ. ªÉÆzÀ¯ˉÉà ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ: ªÀÄvÉÛ zÀtªÀÅ, zÁºÀ. ªÉÄïˉÉ C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV JzÀÄgÁzÀ CZÉÆÒÃzÀ ¸ÀgÉÆêÀgÀ. AiÀÄPÀë¥Àæ±Áß ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ ¥ÀǪÁðzsÀðzÀ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£É DUÀ¨ÉÃqÀªÉA¢zÀÝgÉ ®UÁªÀÄ£ÀÄß §®ªÁVAiÉÄà dUÀΨÉÃPÀÄ. “¤ÃjUÉ AiÀiÁgÀÆ E½AiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è. §PÉn£À°è ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ zÀAqɬÄAzÀ zÀÆgÀ¤AvÀÄ PÉÊ ªÀÄÄR vÉƼÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆù ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀħºÀÄzÀÄ” EzÀÄ £À£Àß DeÉÕ. “PÀÆægÀ £ÀPÁæPÀÄ®zÉƽr¢zÀð ¥ÉªÀÄðqÀÄ UÀ©üÃgÀ ¤ªÀÄð® d®zÉƼɸɪÀAvÉ” D PÉƼÀ«vÀÄÛ. £ÀªÀÄä `CZÀÑ ¸ÀA¸ÀÌöÈw’AiÀÄ ¸À®èPÀëtªÉAzÀgÉ ¤ÃgÀÄ PÀAqÉÆqÀ£É »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ CzÀPÉÌ zÀĪÀÄÄPÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÀµμÀÖ ¸ÀÄRzÀ ¥ÀjªÉ¬Ä®èzÉà £ÀªÀÄä «²µμÀÖ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÆß C°èAiÉÄà ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ. Vandalism is   our   national   trait. £Á£ÀÄ PÀptªÁV »ÃAiÀiÁ½¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÀAqÀgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ £ÀªÀÄä ¥ÀÅtå PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr. C°èAiÀÄ PÉgÉ, PÉƼÀ, ºÉƼÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¹ §¤ß. C°èAiÀÄ ¥ÀæªÁ¹Ã ªÀÄA¢gÀUÀ¼À°è G½¢zÀÄÝ C£ÀĨsÀ«¹. ¨sÀUÀªÀzÀãQÛAiÀÄÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ±ÀÄavÀé ¥ÀæeÉÕAiÀÄÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ«®èzÀªÀÅ JAzÀÄ £ÀªÀÄä d£À w½¢gÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


150

D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀvÉ £É£À¦UÉ §A¢vÀÄ. UÀA©üÃgÀªÁV ºÉýzÉ, “£Á£ÀÄ E°èAiÀÄ ¸ÀܼÀ¥ÀÅgÁtªÀ£ÀÆß ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÆß C¨sÀå¹¹ §A¢zÉÝãÉ. D ¥ÀæPÁgÀ F PÉƼÀªÀ£ÀÄß ªÀĺÀ¶ð IĵμÀå±ÀÈAUÀgÀÄ ¤«Äð¹zÀÝAvÉ. EzÀgÀ ªÉʲµμÀÖ÷åªÉãÉAzÀgÉ §®zÀAqÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ §®Ä ¸À«. CzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀÄr¬Äj. JqÀzÀAqÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ZÀ¥Éà, gÀÄa¬Ä®è.” §®zÀAqÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀAzÁ¬ÄvÀÄ. ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ (ªÉÆÃmÁgï JAf¤ß£À gÉÃrAiÉÄÃlj¤AzÀ) ¤ÃgÀÄ vÀļÀÄPÀĪÀªÀgÉUÉ CzÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ. KzÀÄvÀÛ ¸ÉÃAPÀÄvÀÛ, “ºËzÀÄ ¸Àgï §ºÀ¼À ¸À«” JAzÀÄ ¨Á¬Ä ZÀ¥Ààj¹zÀgÀÄ. §ÄwÛAiÀÄÄAqÁ¬ÄvÀÄ. D ZÀ¥Áw §mÁmÉ ¥À®å, D ªÀÄƸÀÄA©, D ¸À¤ßªÉñÀ, D ¸À«¤ÃgÀÄ CzÀgÀ gÀÄa C°èUÉà «ÄøÀ®Ä. zÉúÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀtÂzÀ£ÀAvÀgÀ, “FUÀ JqÀzÀAqÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÀÄrzÀÄ ¥ÀjÃQë¹” JAzÉ. PÀÄrzÀªÀgÀÄ, “§jà ZÀ¥Éà, K£ÀÆ gÀÄa¬Ä®è.” CªÀjUÀZÀÑj. MAzÉà PÉƼÀ, JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ gÀÄaUÀ¼À ¤ÃgÀÄ? £À£ÀߣÀÄß ¥Àæ±ÁßxÀðPÀªÁV ¢nÖ¹zÀgÀÄ. £Á£ÉAzÉ “ºÀ¹ªÀÅ ¸À«, vÉÃUÀÄ C®è.” 12 UÀAmÉ zÁnvÀÄÛ. E£ÀÄß ºÁgÁl £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀµμÉÖ. £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ M§â ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀzÀ¸Àå ªÉAPÀmÉñÀ. EªÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ËÌmï ºÀÄ°. CvÀåAvÀ wÃPÀë÷ÚªÀÄw. gÉÃqÁgï, mÉ°«µμÀ£ï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀévÀB vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ ¤¥ÀÅt. N¢£À°è ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ J£ï¹¹ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ UÀnÖUÀ. EªÀ£À ZÀÄgÀÄPÀÄ £ÀqÉ, «ÄAa£ÀAxÀ §Ä¢Þ, ¸ÀvÀvÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉ EªÀ£ÀÄß PÀAqÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß PÁ¹äPï gÉà JAzÀÄ CxÀð¥ÀÇtðªÁV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁ¹äPï JAzÉà CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ gÀÆrüAiÀiÁV ºÉÆìÄvÀÄ. ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÉà ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃUÀĪÀµμÀÄÖ ¥À槮ªÁ¬ÄvÀÄ F C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ. “E¯ˉÉÆèAzÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÉÆÃt ¸Ágï” JAzÀ PÁ¹äPï. “ªÀiÁqÉÆÃt” JAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, C£ÀĪÀÄw¬ÄzÉAiÉÄà JAzÀÄ CxÀð. “K£ÀÄ ¤£Àß AiÉÆÃd£É «ªÀj¸ÀÄ” JAzÉ. “jªÀgï PÁæ¹AUï, ¸Ágï.” “jªÀgï J°èzÉAiÀÄAiÀÄå?” “¤ÃªÉãÀÄ ¸Ágï? ¨ÉÆÃrð£À ªÉÄïˉÉ «±ÀézÀUÉÆüÀªÀ£ÀÄß VÃa let us   imagine   JAzÀÄ RUÉÆüÀ «eÁÕ£ÀªÀ£Éßà ºÉýPÉÆqÀÄwÛÃj. ºÁVgÀĪÁUÀ!” “DUÀ° CµμÀÄÖ PÀptªÀ®è E°èAiÀÄ PÀ®à£É. ¯ˉÉÃPï PÁæ¹AUï JAzÀÄ §zÀ¯ˉÁ¬Ä¹j ¤ªÀÄä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.” “¸Àj ¸Ágï. ¸ÀgÉÆêÀgÉÆîèAWÀ£À” CªÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¥ÀArvÀ£ÀÆ ºËzÀÄ. “§ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀ. F zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉAiÉÄà £ÀqÉzÀgÉ D PÀqÉUÉ vÀ®¦gÀÄvÉÛêÉ. EzÉãÀÄ ªÀĺÁ!” “¤ÃªÉãÀÄ vÀªÀiÁµμÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj, ¸Ágï. ºÀUÀÎ PÀnÖ F 40 Cr GzÀÝzÀ PÉƼÀªÀ£ÀÄß ºÀUÀÎzÀrAiÀÄ°è eÁj zÁmÉÆÃt.” “DUÀ° ªÀÄÄAzÀĪÀj¹, DzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÀ¸ÀÄgÀÄ PÀA¢Ã®Ä vÉÆÃj¸ÀzÉà ¤ÃªÀÅ zÁl®Ä vÉÆqÀUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


151 £ÁªÀÅPÀĽwzÀÝ zÀAqÉAiÀÄ°è PÉƼÀ¢AzÀ 20-25 Cr JvÀÛgÀzÀ°è ¨sÀzÀæ ªÀÄgÀªÉÇAzÀgÀ PÁAqÀPÉÌ JgÀqÀÄ £ÉʯˉÁ£ÀÄ ºÀUÀÎUÀ¼À£ÀÄß ©VzÀÄ PÀnÖzÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄß zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄîPÁÌV ©ZÀÄÑvÀÛ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄÝ JzÀÄgÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è 10 Cr JvÀÛgÀzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ PÁAqÀPÉÌ ©VAiÀiÁV PÀnÖzÀgÀÄ. FUÀ E½eÁgÁzÀ ºÀUÀÎzÀ ¸ÉÃvÀĪÉAiÉÆAzÀÄ PÉƼÀzÀ CqÀØ ¤ªÀiÁðtªÁzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. ºÀUÀÎ ¨sÀzÀæªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¹ÜgÀªÁzÀ §½UÉ ªÉÆzÀ®Ä ªÉÆúÀ£À£ÀÄß PÉƼÀ zÁl®Ä ©qÀ¯ˉÁ¬ÄvÀÄ – PÁ¹äPï ¤zÉÃð±ÀPÀ; ®Që÷ä ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ. ¦AmÉÆÃ, dAiÀÄgÁªÀÄ £À£ÉÆßqÀ£É zÀAqÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. ªÉÆúÀ£À£À ¸ÉÆAlPÉÌ MAzÀÄ ºÀUÀÎ ¸ÀÄwÛ CzÀ£ÀÆß ºÀUÀÎzÀ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ£ÀÆß PÉgÁ©£Áj¤AzÀ ¥ÉÇÃt¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. PÉÊUÀ½UÉ UÀªÀ¸ÀÄ. ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ˉÉ ªÀÄÄAzÉ PÁ®Ä »AzÁV ¤AvÀÄ PÀnÖzÀ ªÀÄgÀPÉÌ §®ªÁV MzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ eÁgÀ®Ä vÉÆqÀVzÀ. ¸ÉÃvÀÄªÉ E½eÁgÁVzÀÄÝzÀjAzÀ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. PÉgÁ©£Àgï ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV ¸ÉÃvÀĪÉUÉ §A¢ü¹ªÉ. PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉlÖUÉ ZÁazÀ. »ÃUÉ CAUÁvÀ ªÀÄ®VzÀ ªÉÆúÀ£À eÁjºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ºÀUÀÎzÀ ©VvÀ ¸Á®zÉà CzÀÄ ¨sÁgÀ¢AzÀ dVÎvÀÄ. dVÎzÀÄÝ ¸Àé®à ºÉZÉÑà DV ªÉÆúÀ£À¤UÉ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ ªÀÄļÀÄUÁlªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÉ®è MzÉÝ. JzÀÄgÀÄ zÀAqÉ vÀ®¦AiÉÄà ©lÖ. §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼Àa MtUÀ®Ä ºÀgÀVzÀ. ªÀÄÄAzÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀzÉà «¢ü¬ÄgÀ°®è. “¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ¯ˉÁ ¸Ágï?” “¤Ãj£À D¼ÀªÉµμÀÄÖAmÉÆÃ? UÉƸÀjgÀ§ºÀÄzÀÄ. C¢gÀ° ¤£ÀUÉ F¸À®Ä §gÀĪÀÅzÉÆÃ?” “£À£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ” K¼ÉAlÄ d£À PÀÆV ºÉýzÀgÀÄ. ²æÃzsÀgÀ£ï EzÀݪÀgÀ°è zsÁArUÀ. CªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä F¸À¨ÉÃPÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÀUÀÎ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß zÀAqÉAiÀÄ°è ¤AvÀªÀgÀÄ ©¯ˉÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ²æÃzsÀgÀ£ï PÉƼÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ¤AvÀÄ ¤Ãj£À D¼À w½¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£É. `ºÀÄqÀÄUÀgÀ vÀAqÀzÉÆqÀ£É ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃgÀÄ ¤ªÀÄä ¥ÀæxÀªÀÄ ªÉÊj’ JAzÀÄ £ÀªÀÄä ²¸ÀÄÛ ¸ÀA»vÉAiÀÄ°è ºÉýzÉ. DzÀgÀÆ E°èAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ CµμÉÆÖAzÀÄ ªÉÆúÀPÀªÁVvÀÄÛ. 40 Cr GzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 Cr CUÀ®zÀ D PÉƼÀzÀ°è ¤Ãj£À D¼À J°èAiÀÄÆ 8 CrVAvÀ eÁ¹Û EgÀ°®è. DzÀgÉ vÀ¼ÀzÀ°è PÉƼÉvÀ J¯ˉÉUÀ¼À PÀ¸ÀPÀrØUÀ¼À §®ªÁzÀ ¸ÀĸÀÛgÀªÉà £É®¹vÀÄÛ. £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ F¸À®Ä vÉÆqÀVzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ±ÀvÀ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À EwºÁ¸ÀzÀ ªÀÄrØAiÀÄ£ÀÄß PÀ®QzÀAvÁ¬ÄzÀÄ: “±ÀvÀªÀiÁ£ÀAUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw!” ªÀÄÄAzÉ ºÀUÀÎzÀ°è eÁjzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ CAqÀªÉÃð£Àð°èzÀÝgÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¤Ãj£À ¸ÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÀ DlªÉAzÀÄ DrzÀgÀÄ. £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÀzÀtÂAiÉÄ F Dl DrzɪÀÅ. yAiÉÆgÉn²AiÀÄ£ï ¦AmÉÆ “AiÀiÁPÀæ¥Áà, zÉúÀ ©¹AiÀiÁVgÀĪÁUÀ EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è” JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝ. £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §®ªÁVAiÉÄà PÉtQzÉ, “¦AmÉÆÃ! ¤Ã£ÀÄ D DlªÁrzÀgÉ £Á£ÀÆ DqÀÄvÉÛãÉ. ¤£ÀUÉ zsÉÊAiÀÄð«®è!” JzÀÝgÉ D¼À®è ¦AmÉÆÃ. eÁA§ªÀAvÀ£À PÉ®¸À £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÉÆqÀ£É (£À£Àß gÀÆ¥À ºÁV®è!) ¦AmÉÆà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÁzÀ. ¸ÁUÀgÉÆîèAWÀ£À ªÀiÁrAiÉÄà ©lÖ. £Á£ÀÆ CªÀ£À »AzÉ zsÁ«¹zÉ. DzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ JµμÀÄÖ PÉtQzÀgÀÆ F¸À¢zÀݪÀgÀÄ E§âgÀÄ – ªÁ¸ÀÄ, PÁgÀt F¸ÀĨÁgÀzÀÄ; DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ºÀUÀÎzÀ°è eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV «ÄAzÀÄ ªÉÄïˉÉzÀÝ. E£ÉÆߧâ dAiÀÄgÁªÀÄ, PÁgÀt ²ÃvÀ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV DUÀ §ÄgÀÄqÉ ºÉÆqÉzÀ. »A¢¤AzÀ w½¬ÄvÀÄ: DvÀ CAqÀgïªÉÃgÉà zsÀj¹gÀ°®èªÀAvÉ! ªÀÄÄAzÉ gÁå¦èAUï £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀ®è. ²¯ˉÁgÉÆúÀt ºÉÃUÀÆ DVzÉ. gÁå¦èAUï ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ MAzÀÄ PÀrzÁzÀ §AqÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èAiÉÄà zÉÆgɬÄvÀÄ. PÉƼÀ¢AzÀ ºÉÆgÀl ªÁ£ÀgÀ¸ÉÃ£É CzÀgÀ §ÄqÀzÀ°è ©ÃqÀÄ©nÖvÀÄ. CzÀgÀ JvÀÛgÀ 30 Cr. C°è ªÀÄ£À¹éÃAiÀiÁV £Á£Á «zsÀzÀ gÁå¦èAUï Dl Dr »AzÀPÉÌ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ 5 UÀAmÉ zÁn ºÉÆÃVvÀÄÛ. ºÀ¹ªÀÅ ¨ÁAiÀiÁjPÉ wêÀæªÁzÀĪÀÅ. zÀÆgÀ £ÀqÉzÀµμÀÆÖ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀªÁzÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÉmÉzÀÄ ¤AvÀ PÁ®ÄUÀ½AzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §AUÉè vÀ®¥ÀŪÁUÀ 8 UÀAmÉ gÁwæ «ÄÃjvÀÄÛ. zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ G¢éUÀßgÁVzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄzÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀAvÉÆõμÀ«Ã¬ÄvÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¹AiÉÄà ©lÖgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


152 “¤ÃªÀÅ ¸ÀAvÉÆõμÀ¥Àr, ¸ÁºÀ¸À¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁr. CzÀPÁÌVAiÉÄà £Á«°èUÉ §AzÀzÀÄÝ. DzÀgÉ PÀvÀÛ¯ˉÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä »AzÉ §gÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ E°è £Á£ÀÄ K£ÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ? ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À fêÀ£ÀªÀÇ £À£Àß ¥À«vÀæ ºÉÆuÉAiÀÄ®èªÉÃ?”

¤ªÀÄä Hl E°èzÉ CzsÁåAiÀÄ £À®évÉÆÛA§vÀÄÛ £ÁªÉ®ègÀÆ ©¹ ©¹ nà PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà zÉÆgÉUÀ¼ÉAzÀgÀÄ, “¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹©mÉÖ.” £À£ÀUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÀÇ ¸ÀAvÉÆõμÀªÀÇ DzÀĪÀÅ. CªÀgÉà ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ, “¤ÃªÉ®ègÀÆ ºÉÆÃzÀ §½PÀ G½zÀªÀgÀÄ mÉAmï PÉ®¸À, ±ÀÄavÀé PÁAiÀÄð, ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤¸ÁgÀgÀÆ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÆ D ºÉÆuɪÀ»¹PÉÆAqÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÛãÀÄ PÉ®¸À? ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä ¥ÁvÉæUÀ¼Éà E®èªÀ®è. ¨É¼ÀÛAUÀrUÉ ºÉÆÃV JgÀªÀ¯ˉÁV vÀgÉÆÃt, °AUÉÆÃfAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹zÀAvÉAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ læAPï ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁvÁrzÀAvÉAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ºÉÆgÀlÄ©mÉÖ. “¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¥Àj¹Üw ºÁUÉAiÉÄà EzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ EzÀÄÝzÀgÀ°è ¸ÀªÀiÁzsÁ£À D¬ÄvÀÄ. ¯ˉÁjUÉ ºÉƸÀ ©r ¨sÁUÀ vÀgÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ. £Á¼ÉAiÀÄ ¢£À ºÀgÀÆ£À£ÀÄß PÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¤±ÉÑöʹzÉÝãÉ. “EªÉgÀqÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ£ÀAvÀgÀ zÉÆqÀØ ºÀAqÉ CxÀªÁ UÀÄqÁtUÀ¼ÀÄ J°è JgÀªÀ¯ˉÁV zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä ¨É¼ÀÛAUÀr Erà C¯ˉÉzÁrzÉ. MAzÀÄ ªÀĹâAiÀÄ°è CªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉAzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. C°èUÉ ºÉÆÃzÉ. C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÉ. £ÀªÀÄä PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉýzÉ. §UÉ §UÉAiÀÄ°è PÉýPÉÆAqÉ. DzÀgÉ `JAlÄ ºÀvÀÄÛ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉà E®è’ JA§ÄzÉÆAzÉà CªÀgÀ GvÀÛgÀ. `CµμÀÄÖ zÀÆgÀ¢AzÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¤ªÀÄÆäjUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §A¢zÁÝgÀ¥Áà. EµμÀÄÖ G¥ÀPÁgÀ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉÃ?’ CªÀgÀ ªÀÄ£ÀB¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀ¯ˉÉà E®è. C°èAzÀ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÉ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ «ZÁj¸ÀĪÁUÀ, C°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è CAzÀgÉ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Á¢£À §ÄqÀzÀ°è M§â ²æêÀÄAvÀgÀ ªÀģɬÄzÉ. CªÀgÀ°è zÉÆgÉvÀgÀÆ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. £À£ÀUÉ zsÉÊAiÀÄð«gÀ°®è. DzÀgÀÆ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrAiÉÄà ©qÉÆÃtªÉAzÀÄ ºÉÆgÀmÉ. D ºÀ½î zsÀƽ£À zÁj. ¸ÉPÉAiÉÆà ¸ÉPÉ. ºÀÄqÀÄUÀj§âgÀÆ ¯ˉÁjAiÀÄ°èzÁÝgÉ. ªÀģɬÄAzÀ zÀÆgÀzÀ°è ¯ˉÁj ¤°è¹ CªÀgÀ°èUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÉ. «±Á®ªÁzÀ zÉÆqÀØ CgÀªÀÄ£É. AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀqÀÄUÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæAiÀÄå Dfæ JAzÀÄ ªÀÄvÉÛ w½¬ÄvÀÄ. C°è ºÀ½îAiÀÄ ºÀ¼É PÁ®zÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt. £À£Àß ªÉõμÀ, ¨sÀƵμÀt, £Á£ÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ©¹°£À ºÉÆvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÆ C°èUÉ M¥ÀÅöàªÀAwgÀ°®è. ºÉÆÃzÉ. ªÉÄlÖ°£À°è ¤®ÄèªÁUÀ¯ˉÉà M¼ÀV¤AzÀ §AzÀ AiÀÄĪÀPÀgÉƧâgÀÄ ‘£ÀªÀĸÁÌgÀ, §¤ß PÀĽvÀÄPÉÆ½î’ JAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀݪÀgÀAvÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ‘£À£ÀUÉ ªÉÃ¼É E®è. £Á£ÀÄ §AzÀzÀÄÝ. . .’ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà `CzÉ®èªÀ£ÀÆß DªÉÄïˉÉ «ZÁj¸ÉÆÃt. ¤ÃªÀÅ ªÉÄïˉÉ §¤ß. PÀĽvÀÄPÉÆ½î’ JAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÉãÀ¥Áà PÁ® «ÄÃgÀÄwÛzÉ. E°èAiÀÄÆ £ÀPÁgÀªÁzÀgÉ JAzÀÄPÉÆAqÉ. ªÀÄÄA¢£À UÀ½UÉAiÀÄ°è M¼ÀV¤AzÀ E£ÉÆߧâgÀÄ vÀA©UÉ, ¤ÃgÀÄ lªÉ¯ˉï vÀAzÀgÀÄ. »AzÉAiÉÄà µμÀgÀ§vÀÄÛ vÀAzÀgÀÄ. `¤ÃªÀÅ ¯ˉÁjAiÀÄ°è §AzÀzÀÄÝ PÀAqÉ. CzÀgÀ°ègÀĪÀ J®ègÀ£ÀÆß §gÀºÉý’ JAzÀÄ C°èUÉ d£À PÀ½¹zÀgÀÄ. £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÀAPÉÆÃZÀªÁ¬ÄvÀÄ. µμÀgÀ§vÀÄÛ PÀÄrAiÀÄÄvÀÛ – D ¸ÉPÉ D §¼À°PÉUÉ CzÀÄ CzÀÄãvÀªÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ C°èUÉ §A¢zÀÄÝzÀgÀ PÁgÀt ºÉýzÉ. £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ ºÀAqÉ ¨ÉÃPÉAzÀÆ PÉýPÉÆAqÉ. CªÀgÀÄ CzÀPÉÌ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. £ÀªÀÄä §¼ÀUÀzÀªÀjUÀÆ G¥ÀZÁgÀ £ÀqɬÄvÀÄ. £À£ÀUÉ ºÉÆvÁÛUÀĪÀÅzÉAzÀÄ DvÀÄgÀ. EªÀgÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÉà E®èªÀ®è JAzÀÄ PÁvÀgÀ. ‘¸Áé«Äà ¥ÁvÉæ vÀªÀÄä°è zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÉÃ?’ JAzÀÄ ¥ÀÅ£ÀB ¥Àæ²ß¹zÀgÉ `CzÀÄ DªÉÄïˉÉ £ÉÆÃqÉÆÃt. FUÀ ¤ÃªÀÅ Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀ®è’ JAzÀgÀÄ. `E®è PÀë«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄUÉ Hl PÁåA¦£À°è vÀAiÀiÁgÁVzÉ. C°è PÁAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁvÉæ zÀAiÀÄ«lÄÖ. . .’ `CzÀÄ ºÉÃUÉ? ¤ªÀÄä Hl E°è JAzÀÄ ªÉÆzÀ¯ˉÉà UÉÆvÁÛVzÉAiÀÄ®è! FUÀ E°èAiÉÄà Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀgÀÄ. “£ÀªÀÄä zÀĸÀÄÛ £ÉÆÃr ¨ÉAZÀÄ PÀÄað vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. J¯ˉÉ ºÁQzÀgÀÄ. CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¸ÉÃj §r¸À®Ä vÉÆqÀVAiÉÄà ©lÖgÀÄ. ¥ÀAZÀ¨sÀPÀë÷å ¥ÀgÀªÀiÁ£Àß ¨sÉÆÃd£ÀªÉAzÀgÉ CzÀÄ. CªÀgÀ »jAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÉƧâjUÉ D

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


153 ªÀÄzsÁåºÀß OvÀt K¥Àðr¹ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ HlPÉÌ PÀĽwzÀÝgÀAvÉ. £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà CªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¦æÃw «±Áé¸À, G¥ÀZÁgÀUÀ½UÉ «ÄwAiÉÄà E®è. HlªÁzÀ ªÉÄïˉÉ £À£ÀߣÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ GUÁætPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÉÆÃV ‘¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÁvÀæ Dj¹PÉƽî. ¨ÉÃPÁzÀµμÀÄÖ ¢ªÀ¸À ElÄÖPÉÆAqÀÄ DªÉÄïˉÉ vÀAzÀÄPÉÆr’ JAzÀgÀÄ. »ÃUÉ £ÀªÀÄUÉ F ºÀAqÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀĪÀÅ. “£Á£ÀÄ ¥ÁvÉæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÉ – MAzÀÄ PÁ®zÀ°è zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §A¢½zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ F §AUÉèAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¤ÃjUÉãÁzÀgÀÆ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁrgÀ¯ˉÁgÀgÉÃ? ¨ÉlÖzÀ §ÄqÀ, vÉÆÃrzÀ°è ¤ÃgÀÄ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÀÄ - ¨Á« CUɹgÀ¯ˉÉèÉÃPÀÄ JAzÀÄ £À£Àß vÀPÀð. qÁPÀÖgÀgÉÆqÀ£É F «ZÁgÀ ªÀiÁvÁrzÉ. CªÀgÀÄ Erà PÁA¥ËAqÀ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. £À£Àß HºÉ ¸ÀjAiÀiÁVvÀÄÛ. F Omï ºË¹£À »AzÉ 100 UÀd zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ ºÁ¼ÀĨÁ«AiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ. §VÎ £ÉÆÃrzɪÀÅ, PÀ®Äè PÀnÖzÁÝgÉ, CrAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ºÉƼÉAiÀÄÄwÛzÉ. PÀA§ PÀnÖ¹, ºÀUÀÎ gÁmÉ ºÁQ, ¤ÃgÀÄ ¸ÉâzɪÀÅ. ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀiÁVzÉ, ±ÀÄzÀÞªÁVzÉ. qÁPÀÖgÀgÀÆ ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆlÖgÀÄ. ¤ÃgÀ£ÀÄß ±ÀÄzÀÞ¥Àr¸À®Ä ¨Á«UÉà ©èÃaAUï ¥ËqÀgï zÀæªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀgÀÄ. FUÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä, ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀµμÀÄÖ ¤ÃgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èAiÉÄà EzÉ.”

MAn – ªÁAwUÀÄqÉØAiÀÄ ªÉÄïˉÉ CzsÁåAiÀÄ LªÀvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà£ÀªÀgÀ vÀAqÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£ÉÆqÀUÀÆr PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ¸ÀgÀºÀ¢ÝUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½vÀÄÛ. CªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ ¨ÉlÖzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ MAnUÀÄqÉØ. EzÀ£ÀÄß NAwUÀÄqÉØ ªÁAwUÀÄqÉØAiÉÄAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀÄ D ¨sÁUÀzÀ°è MAnAiÀiÁV ¤AwgÀĪÀÅzÀjAzÀ MAnUÀÄqÉØ. NwPÉÃvÀ NqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀ ¨sÀAVAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ NAw UÀÄqÉØ. E£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ MAn, ªÉÇAnAiÀiÁV EAVè²£À°è vonti DV PÀ£ÀßqÀPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ ªÁAw DzÀÄzÁVgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. “¨sÀÆzÉëAiÀÄ ªÁAw F ¸Á®®èªÉÃ?” JAzÀ£ÉƧâ fÃAiÀiÁ®f ¥ÀArvÀ. ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À (13, 14) vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯ˉÁªÀuÉUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ J®èjUÀÆ J®è ²PÀëtUÀ¼ÀÆ ®©ü¹zÀĪÀÅ. ¤¸Ágï, ¸Áé«Ä, ²ªÀ¥Àà MAzÉÆAzÀÄ ¢ªÀ¸À MAzÉÆAzÀÄ vÀAqÀzÉÆqÀ£É ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. MAnUÀÄqÉجÄAzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR, CzÀgÉzÀÄj£À dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï JgÀqÀ£ÀÆß £ÉÆÃrzÀ PÉAqÀUÀtÚ¸Áé«Ä zÀÆgÀzÀ Hj£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¥ÉæÃAiÀĹAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀzÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÀÛ »ÃUÉAzÀÄ §gÉzÀgÀÄ: dªÀiÁ¯ˉÁ¨ÁzÉà £ÀAUÉÆAzï ±Á¯ˉÉ D£É vÀgÀ PÀuÉ CzÀgï vÀ¯ˉÉ! PÀÄzÉæêÀÄÄRzÉäðßAvÀÄ £ÉÆÃrzÉæ - ¨Á¯ˉÉ! dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï – ªÀÄqÉé ¤£ÀÄäRzÉäïˉÉ! ªÀÄÄPÀÄAzÀ£À SÁ¬Ä¯ˉÉ eÁ¹ÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀ DºÁgÀªÀÇ zÀPÀÌ°®è. ªÁAw, ªÁAw, ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ. CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÉAzÀÄ qÁPÀÖgÀgÉAzÀgÀÄ. DzÀgÉ ºÀÄqÀÄUÀ ºÉÆÃUÀ¯ˉÉÆ¥Àà°®è. ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀÄÄA¢£À MAzÉgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ºÀĵμÁgÁUÀĪÀÅzÁV D¸É¬ÄlÄÖPÉÆArzÀÝ. £ÀªÀÄä §¼ÀUÀzÀ CvÀÄåvÁì»Ã ºÀÄqÀÄUÀ EªÀ£ÀÄ. ªÀÄÆwð QjzÁzÀgÀÆ »j ¸ÁªÀÄxÀåðªÀAvÀ. qÁPÀÖgÀgÀ HºÉ CªÀ¤UÉ C¥ÉàAr¸ÉÊn¸ï EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ºÀgÀÆ£À£ÉÆA¢UÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ½¹zɪÀÅ. C°è CzÀÄ C¥ÉàAr¸ÉÊn¸ï ºËzÉAzÀÄ zÀÈqsÀªÁ¬ÄvÀÄ. ±À¸ÀÛçaQvÉì MqÀ£É £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£À ªÁjøÀÄzÁzÀgÀjUÉ (¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ) w½¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯ˉÉà PÁj£À°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ zsÁ«¹ §AzÀÄ ªÀÄÄPÀÄAzÀ£À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. D±ÀÑAiÀÄðªÉAzÀgÉ DUÀ CªÀ£À SÁ¬Ä¯ˉÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ ±À¸ÀÛç avÉì¬Ä®èzÉà CªÀ£ÀÄ ºÀĵμÁgÁVAiÀÄÆ ©lÖ. ¥Á¥À, ²©gÀ ªÀiÁvÀæ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


154 vÀ¦àºÉÆìÄvÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ «±ÉõμÀ ¸ÀÄ¢Ý – zÉÆgÉUÀ½UÉ, ¤¸ÁgÀjUÉ - §gÀ¢zÀÄÝzÀjAzÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥ÀÅ §®Ä ©gÀŤAzÀ ¸ÀAvÉÆõμÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ.

PÁ¹äPïgÉà vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä ºÀ®é CzsÁåAiÀÄ LªÀvÉÆÛAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á¥ÀArvÀ PÁ¹äPïgÉà D MAzÀÄ ¢ªÀ¸À PÉýzÀ, “¸ÀPÀÌgÉ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä ºÀ®é ªÀÄvÀÄÛ §AqÉ ZÀ¥Áw wA¢¢ÝÃgÁ ¸Ágï?” “PÁ²Ã ºÀ®é wA¢zÉÝãÉ. CzÀÆ §Æ¢UÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. E£ÀÄß §AqÉ ZÀ¥Áw w£ÀÄߪÀÅzÉÃ?” “PÁzÀ §AqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ZÀ¥Áw ¨ÉìĹ w£ÀߧºÀÄzÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ªÉÄïˉÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉ. ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ MAzÉgÀqÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä vÀj¹PÉÆlÖgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.” ¨É¼ÀÛAUÀrUÉ ºÉÆÃzÀ C£ÁìjUÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä J°èAiÀÄÆ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. ¥ÀÅ£ÀB ºÉÆÃzÁUÀ aäÃPÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÉ. MAzÀ®è £Á®ÄÌ vÀAzÀ. MAzÉà ªÀ¸ÀÄÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨sÁµμÉ F HgÀ d£ÀjUÉ w½AiÀÄ°®è. PÁ¹äPï, ²æäªÁ¸À, ªÁ¸ÀÄ ºÀ®ézÀ ¥ÁPÀ±Á¹ÛçUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄ §®Ä ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ CzÀgÀ vÉÆlÄÖ PÀvÀÛj¹, C°è vÀÆvÀ PÉÆgÉzÀÄ, M¼ÀV£À ©Ãd, ¸ÀÄAUÀÄ J®èªÀ£ÀÆß ºÉÆgÀ vÉUÉzÀgÀÄ. FUÀ aäÃPÁ¬Ä §jà UÀļÀ«gÀĪÀ §ÄgÀÄqÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÉƼÀUÉ ¨É®è, vÉAV£ÀPÁ¬Ä, PÀ¸ÀPÀ¸É, K®QÌ ¥ÁPÀªÀ£ÀÄß NgÀtªÁV vÀÄA©¹ vÉÆnÖ£À ªÀÄÄZÀѼÀ ªÀÄÄaÑzÀgÀÄ. ²©gÁVßAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è JgÀqÀr D¼ÀzÀ ºÉÆAqÀ vÉÆÃr «¢ü¥ÀǪÀðPÀªÁV ºÀÆgÀt¥ÀÇtð aäÃPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÉƼÀUÉ ¸Áܦ¹ ªÀÄAvÀæ ¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÀÄtÄÚªÀÄÄaÑ C©üµμÉÃPÀ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄïˉÉ ²©gÁVß ºÉÆwÛ¹zÀgÀÄ. CVßAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÉÆïˉÁl, §AiÀįˉÁl, ºÁqÀÄUÀ§â, PÀvÉUÀ¼À ºÉÆ£À®Ä ºÀj¬ÄvÀÄ. ¨ÉAQ JµμÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ GjAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ RavÀªÁV w½¢gÀ°®è. FUÁUÀ¯ˉÉà ªÉÄð£À ±ÁR¢AzÀ aäÃPÁ¬Ä PÀ¥ÁàV ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ J®èjUÀÆ vÀªÀPÀ GAmÁ¬ÄvÀÄ. “ºÀ¹ªÁUÀÄwÛzÉ, ºÀ®é ¨ÉÃPÀÄ” JAzÉÆgÀ°zÀ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå. ¨ÉAQ J¼ÉzÀgÀÄ, PÉzÀQzÀgÀÄ. gÁ² gÁ² ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjzÀgÀÄ. C¯ˉÉè®è §Æ¢ ºÉÆUÉ, CAUÀ¼ÀªÉ®è ºÉùUÉ. £É® vÀtÚUÉ ªÉÄvÀÛUÁzÀ ªÉÄïˉÉ PɸÀj£À ºÉÆAqÀ¢AzÀ aäà PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¤¢ü GvÀͤ¸ÀĪÀ UÁA©üÃAiÀÄð¢AzÀ JwÛzÀgÀÄ. CzÀÄ PÀ¥ÁàV ºÉÆÃVgÀ°®è. “C¨Áâ! EzÀÄ ¥sÀ¸ïÖ PÁè¸ÁV ¨ÉA¢zÉ” JAzÀÄ GzÀÎj¹zÀ PÁ¹äPï, ²Ã¤, ªÁ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀÄ. vÉÆnÖ£À ªÀÄÄZÀѼÀ PÀ¼ÀazÀ. M¼ÀUÀqÉ ¨ÉlÖ¤lÖ. ºÀÆgÀt CAn ZÀÄgÀÄZÀÄgÀÄ JAzÁUÀ ¨ÉlÄÖ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁVAiÉÄà ¨Á¬ÄUÉ zsÁ«¹vÀÄ. ºÀA¢AiÀÄ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß w£Àß®Ä D¢ªÀiÁ£ÀªÀ PÀAqÀÄ »rzÀzÀÄÝ F PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà CAvÉ. UÀÄr¸À°UÉ CPÀ¸ÁävÁÛV ¨ÉAQ ©zÁÝUÀ, M¼ÀUÉ PÀnÖ ºÁQzÀÝ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ fêÀAvÀ ¨ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀĪÀÅ. D¢ªÀiÁ£ÀªÀ CªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀ, ªÀiÁA¸À CAn ¨ÉlÄÖ ¸ÀÄnÖvÀÄ, ¨Á¬ÄUÉ zsÁ«¹vÀÄ. ªÀÄÄAzɵμÉÆÖà ªÀµμÀð UÀÄr¸À¯ˉÉƼÀUÉ ºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß PÀnÖºÁQ ºÉÆgÁV¤AzÀ ¨ÉAQ¬ÄQÌ D ¸ÀÄlÖ ºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß w£ÀÄߪÀ ¥Á±À«ÃPÀæªÀÄ (¸ÀÄqÀĪÀ PÀæªÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥Á±À«Ã, PÉÆAzÀÄ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ C®è) gÀÆrüAiÀÄ°èvÀÛAvÉ! ºÀA¢AiÀÄ PÀvɬÄAzÀ ºÀÆgÀtzÀ PÀvÉUÉ ºÉÆgÀ¼ÉÆÃt. “DºÁ!” JAzÀ£ÀÄ PÁ¹äPï. ¦AmÉÆà zÉÆgÉ ¸ÀÆणÀ (ZÀªÀÄZÀ C®è) ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀ®ézÀ vÀÄtÄPÀÄ wAzÀÄ “¨sÀ¯ˉÉ!” JAzÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ. ®Që÷ä CzÀgÉƼÀVzÀÝ wÃxÀð PÀÄrzÀÄ “K£ÀÄ CªÀÄÈvÉÆÃ¥ÀªÀÄ!” JAzÀÄ PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ°è PÀgÀVzÀ. UËqÀ ªÀiÁvÀæ PÉýzÀ, “ºÀ®é PÀ» C¯ˉÁé?” gÉrØ C£ÀĪÉÆâ¹zÀ, “wÃxÀð §jà ºÉÆUÉ ¥ÀzÁxÀð” JAzÀÄ GVzÀ. CtÚAiÀÄå¥Àà, “®Që÷ä wÃxÀðªÀ£ÀÄß GVzÀÄ ¨Á¬ÄvÉƼÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ” JAzÀÄ UÀļÉîAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀ. ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


155 “¨É®è ¸À«AiÀiÁV®è” PÁ¹äPï. “¨ÉAQUÉ ±ÁR ¸Á®zÀÄ” ²æäªÁ¸À. “DvÀÄgÀ ¸ÀzÁ ºÁ¤PÀgÀ” ªÁ¸ÀÄ. “F Hj£ÀªÀjUÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä ¨É¼É¸À°PÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è. ±ÀÄzÀÞ C£ÁUÀjPÀgÀÄ!” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄV¹zÉ. §AqÉ ZÀ¥ÁwAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄAzÉAzÀÆ ªÀÄgÀÄPÉƽ¸À°®è.

£ÁA¢Ã ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ - »A¢£À gÁwæ CzsÁåAiÀÄ LªÀvÉÛgÀqÀÄ ºÀ¢£Á®ÌgÀ EgÀļÀÄ §®Ä ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ gÁwæ, PÀ°UÀ¼ÀÄ UÀAqÀÄUÀ°UÀ¼ÁUÀĪÀ CzÉà ªÉÆzÀ°£À £ÁA¢. ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ ±ÀĨsÀ ¤jÃPÀëuÉAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸Àé¥Àß PÁtÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA¢ü. £Á¼É ªÀÄzÀĪÉAiÉÄAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄ£É ºÉÃV¢ÝÃvÉÆà ºÁUÉ. ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ £ÁªÀÅ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ²RgÁgÉÆúÀt vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÀÄ. D ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ «ÄøÀ¯ˉÁzÀzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸À – MAzÀÄ DgÉÆúÀt, MAzÀƪÀgÉ ¢ªÀ¸À C°èAiÉÄà ªÁ¸À, ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C¥ÀgÁºÀß CªÀgÉÆúÀt. DºÁgÀ, ¥ÁvÉæ, §mÉÖ, ²PÀët ¸ÁªÀÄVæ J®èªÀÇ vÀ¯ˉÉ ºÉÆgÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÉÄîPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁgÀ ºÉÆvÀÄÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ²PÀëtzÀ MAzÀÄ CAUÀ. »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ°è 40 ¥ËAqÀÄ ¨sÁgÀ ºÉÆj¸ÀÄvÁÛgÉAzÀ ¦AmÉÆÃ. EzÀÄ »ªÀiÁ®AiÀĪÀ®è. E°è ºÀvÀÄÛªÀªÀgÀÄ ®Që÷ä ¦AmÉÆÃUÀ¼À®è. DzÀÝjAzÀ aPÀÌ d£ÀjUÉ, aPÀÌ UÀÄqÉØUÉ, aPÀÌ ¨sÁgÀ. ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀ «²µμÀÖ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÆß CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ MAzÀÄUÀÆr¹zɪÀÅ: CQÌ, vÀgÀPÁj, ZÁ, ¸ÀPÀÌgÉ, JuÉÚ, ºÁ®Ä qÀ©â EvÁå¢. ²PÀët ¸ÁªÀÄVæ, gÉÊ¥sÀ¯ˉï, OµμÀ¢üUÀ¼ÀÄ, ¥ÁvÉæ, ¥ÀzÁxÀð – MAzÉÃ, JgÀqÉÃ? AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß ©qÀĪÀAw®è. E«µμÀÖ®èzÉà ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀéAvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ – PÀA§½, qÀj, HlzÀ vÀmÉÖ, eɹð, §mÉÖ EvÁå¢. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß½zÀÄ ¨ÉÃgÉ J®èªÀ£ÀÆß eÉÆÃr¹ D¬ÄvÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄÆ ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀÆgÀgÀµμÀÄÖ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀÄݪÀÅ. CQ̬ÄAzÀ ºÀ¥Àà¼ÀzÀªÀgÉUÉ, PÉÊ ªÀÄaѤAzÀ ¹ÃªÉÄ ¸ÀÄtÚzÀªÀgÉUÉ. ¸ÀAeÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¹, «µμÀAiÀÄ «ªÀj¹, §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀªÀgÀÄ vÀ¼ÀzÀ°èAiÉÄà G½AiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀàµμÀÖ¥Àr¸À¯ˉÁAiÀÄÄÛ. “PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR UÀAqÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¤ªÀÄä¯ˉÉè PÉ®ªÀjUÉ ªÉÄïˉÉÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®èªÉAzɤ߹zÀgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ºÁUÉ w½¹ E°èAiÉÄà G½¬Äj. £ÀrUÉ ¢ÃWÀð, KgÀÄ PÀrzÀÄ, ¨sÁgÀ Cw – CAxÀ°è £ÀqÀÄzÁjAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ ¤Ã¼ÀªÉÆUÀ ªÀiÁrzÀgÉ, KgÀħâ¸À ©lÖgÉ ªÉÆzÀ®Ä £À£ÀUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ PÀqÀÄPÉÆÃ¥À, PÀgÀÄuÉ C®è. zsÉÊAiÀÄð, ¸ÀéAvÉÃZÉÒ EgÀĪÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ §gÀ¨ÉÃPÀÄ.” ªÀÄƪÀvÁÛgÀÄ ªÀÄA¢AiÀÄ°è LzÀÄ d£À vÁªÁVAiÉÄà »AzÉ ¤AvÀgÀÄ. ¸ÁªÀÄVæ – PÁåqÉmï «vÀgÀt ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ˉÉà §gÉzÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀjUÉ J®èªÀ£ÀÆß ºÀAaPÉƼÀî¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¨É£Àß ªÉÄð£À ºÁåªÀ¸ÁåðQ£ÉƼÀUÉ vÀÄA©¹ ¥ÁåPï ªÀiÁrAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ. PÉÆÃmï vÉÆqÀĪÀµμÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV EzÀ£ÀÄß ºÁQPÉƼÀÀÄzÀÄ, PÀ¼ÀaqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ `±É¥Áð’gÀ£ÀÄß – CAzÀgÉ MlÄÖ K¼ÀÄ £ÉëĹPÉÆAqɪÀÅ. CQÌ, »lÄÖ, ¸ÀPÀÌgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀð CªÀgÀ vÀ¯ˉÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ. ºÀÄqÀÄUÀjUÉ qÀj, ¨ÁèAPÉl£ÀÄß PÀlÄÖªÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÆß vÉÆÃj¹PÉÆqÀ¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. ¨ÉlÖ KgÀĪÁUÀ ¨sÁgÀ ¨É£Àß ªÉÄïˉÉ ©Ã¼À¨ÉÃPÀÄ, eÉÆîÄwÛgÀ¨ÁgÀzÀÄ. §VÎ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ EzÀjAzÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. eÉÆîÄwÛzÀÝgÉ CxÀªÁ PÉÊUÀ½AzÀ £ÉîÄwÛzÀÝgÉ §®Ä ¨ÉÃUÀ ºÉUÀ°UÉ E®è PÉÊUÀ½UÉ vÁæ¸ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄRå EµμÀÄÖ: PÉÊUÀ¼ÀÄ SÁ°AiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DPÁ±ÀAiÀiÁ£ÀPÉÌ UÀUÀ£ÀAiÀiÁwæAiÀÄ£ÀÄß GqÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ ªÀ»¸ÀĪÀµμÉÖà eÁUÀgÀÆPÀvÉ E°è ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀqÀÄzÁjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÆ JzÀÄgÁUÀ PÀÆqÀzÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


156 qÁPÀÖgÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÁ£ÀÄ §gÀ¯ˉÁgÉ, §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¯ˉÁgÀzÀÄ JAzÀªÀgÀÄ 14gÀ gÁwæ £ÀªÉÄä®ègÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ PÀAqÀÄ (¸ÁéxÀðªÀÇ EvÀÄÛ) ¸ÀAvÉÆõμÀ¢AzÀ vÁªÀÇ §gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ˉÉà ¥ÀŸÀ¯ˉÁ¬Ä¹zÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä ºÉÆmÉÖAiÀÄ, DgÉÆÃUÀåzÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆvÀÛgÉ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁqÀ¯ˉÁUÀ¢gÀĪÀ ªÀĺÁPÁAiÀÄð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? F ©üêÀÄ UÉÆÃvÀædgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁPÀ, ¨ÁzÀĵμÁ, ZËZË ªÀiÁr ªÀÄÆgÀÄ zÉÆqÀØ qÀ©âUÀ¼À°è vÀÄA©¹zÀgÀÄ. gÁwæ¬Ärà ¤zÉæUÉlÄÖ ¨É¼ÀVΣÀ G¥ÁºÁgÀ, ªÀÄzsÁåºÀßzÀ DºÁgÀ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀgÀÄ. »ÃUÉ 15gÀAzÀÄ ªÉÄïˉÉ ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀÄ 31 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ, ²ªÀ¥Àà, £Á£ÀÄ, qÁPÀÖgÀgÀÄ, CªÀgÀ DqÀð°Ãð, CqÀÄUÉAiÀĪÀj§âgÀÄ, SÁ¤éîÌgÁ¢AiÀiÁV ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉãÁ ¹§âA¢ eÉÆvÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÀ £À£Àß ¨sÁªÀ ¥ÀÅvÀÆÛj£À UËjñÀAPÀgÀ, ¸ÉêÀPÀgÀÄ 7 d£À – 48 d£ÀgÀ vÀAqÀ PÀÄzÀÄgÉAiÉÆwÛzÉÆqÀ£É PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ £ÉwÛUÉ £ÉUÉAiÀÄ®Ä ¹zÀÞ§AzÀÆQUÀ¼ÁV 14gÀ gÁwæ ªÀÄ®VzɪÀÅ.

DgÉÆúÀt ¥ÀªÀð CzsÁåAiÀÄ LªÀvÀÆägÀÄ

§ÄzsÀªÁgÀ, 15£Éà ¥sɧÄæªÀj, ±ÀĨsÀ ¥ÁævÀB PÁ®zÀ 5.30 UÀAmÉ. ºÀÆUÀ¼ÀÄ ¥ÀjªÀļÀ ºÁrzÀĪÀÅ. £ÀªÀÄä 48 ªÀÄA¢AiÀÄ vÀAqÀ «²µμÀÖ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ, ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ PÉÊAiÀÄ°è zÉÆqÀØ §rUÉ »rzÀÄ, ªÉÄïˉÉÃgÀ®Ä ¹zÀÞªÁV ¤AwvÀÄ. ¥ÀÅ£ÀB PÀÆ®APÀµμÀªÁV ¥Àj²Ã°¹zÀ §½PÀ zÉÆgÉUÀ½UÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉ. CªÀgÀÄ »ÃUÉAzÀgÀÄ, “£À£ÀUÉ CvÀåAvÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¢£À«AzÀÄ. £ÀªÀÄä DgÉAlÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÀ£À¸ÀÄ £À£À¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀ, ¢ÃWÀð ±ÀæªÀÄ ¥sÀ®«ÃAiÀÄĪÀ ¸ÀĪÀÄĺÀÆvÀð FUÀ §A¢zÉ. ¤ªÀÄä ¸ÁºÀ¸À dAiÀÄ¥ÀæzÀªÁUÀ°. ¤ªÀÄUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁUÀ°. ºÉÆÃV ¸ÀÄRªÁV ªÀÄgÀ½ §¤ß. £Á¤£ÀÄß ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄÃ.” 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÉÆgÀnvÀÄ. dAiÀÄdAiÀÄPÁgÀ VjUÀºÀégÀUÀ¼À°è C£ÀÄgÀtÂvÀªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ, vÀÄ¥ÁQ, ¹rªÀÄzÀÄÝUÀ¼À D¸ÉÆáÃl£É ¢PÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÉÆgÀnvÀÄ. vÀAUÁ½ ªÀÄÈzÀĪÁV wÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ, ¸ÀéZÁÒPÁ±ÀzÀ°è wÃPÀë÷Ú £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄAUÀ¼À ºÁqÀÄwÛzÀÝAvÉ, UÀUÀ£ÀzÉqÉUÉ 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÉÆgÀnvÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


157 ªÀÄzsÁåPÁ±ÀzÀ°è ªÀȲÑPÀ gÁ² ¥Àæ±ÁßgÀÆ¥ÀzÀ°è ¤AwvÀÄÛ. zsÀ£ÀÆgÁ²AiÀÄ Qj ZÀªÀÄZÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁ®Ær¸ÀĪÀ ¨sÀAVAiÀÄ°èvÀÄÛ. PÁqÀÄ ¤±Àê§Ý. ¥ÀǪÀð ¢UÀAvÀzÀ°è PÀët PÀët µμÉÆÃqÀ²AiÀÄ ªÀÄÄRªÀtð«£Áå¸À £À°AiÀÄÄwÛvÀÄÛ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÉÆgÀnvÀÄ. zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ §®ÄzÀÆgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌlÖgÀÄ. ¸ÁUÀgÉÆîèAWÀ£À ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄ£À¹Üw £ÀªÀÄäzÁVvÀÄÛ. ¸Áé«Ä, ¤¸ÁgÀgÀÄ vÀ¼ÀzÀ ²©gÁ¢ü¥ÀwUÀ¼ÁV ¤AvÀgÀÄ. ¤¸ÁgÀgÉAzÀgÀÄ, C°è £Ár£ÉvÀÛgÀzÀ° £ÀPÀëvÀæUÀ¼À agÀ«¯ˉÁ¥ÀzÀ°è ¸ÁºÀ¸ÀUÉʪÀ ¤ªÀÄUÉ EzÉÆ ªÀAzÀ£É – C©ü ªÀAzÀ£É. “ºÉÆÃVâlÄÖ §¤ß ¸Ágï! F PÀqÉ aAvÉ ªÀiÁqÀ¯ˉÉèÉÃr. ¤ªÀÄUÉãÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉý PÀ½¹” JAzÀÄ PÀgÀÄuÁzÀæð ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÉAzÀgÀÄ. zÉÊ»PÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ §gÀ¯ˉÁUÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÉÆÃgÉ £ÉÆÃrzÁUÀ QAzÀj eÉÆÃVAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃUÀ¯ˉÁgÀzÉà G½zÀĺÉÆÃzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À £É£À¥ÀÅ §gÀÄwÛvÀÄÛ. “K£ÁäqÉÆÃzÁì«ÄÃ! ¯ˉÁj LvÉ. E°è qÀÆn £ÉÆÃqÉâÃPÀ¯ˉÁè. E®èªÁzÉæ £Á£ÀÆ §A¢âqÉÆêÉ. EzÉ®è K£ÀÄ ªÀĺÁ” JAzÀÄ GzÁÎgÀªÉwÛzÀ C£Áìj. CªÀ£ÀÄ ªÀÄ®AiÀiÁ §ªÀÄð dAUÀ®ÄUÀ¼À°è wAUÀ¼ÀÄUÀlÖ¼É C¯ˉÉzÀÄ (JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è) EArAiÀiÁPÉÌ ªÀÄgÀ½§AzÀ ¢lÖ. zÉÆgÉUÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¥Àj¹Üw ¸Àé®à PÉnÖvÀÛAvÉ. ºÁUÁV CªÀgÀÄ CzÉà ¢£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀªÀjzÀÝgÀÄ. “¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ C±ÀévÀÜgÀ£ÀÄß PÀ½¸ÀÄvÉÛãÉ, ªÀUÀð ¨ÉÃgÉ EzÉAiÀÄ®è. E£ÀÄß½zÀÄzÀ£Éß®è ¤Ã£Éà ¸ÀÄzsÁj¸À¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR UÀÆqïì §ArAiÀÄ JAf£ï ²ªÀ¥Àà. LV (last vehicle) £Á£ÀÄ, PÀA© ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ. F §Ar EgÀĪÉUÀ¼À ¸Á°£ÀAvÉ D PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ°è PÁr£À vÀgÀUɯˉÉUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ºÀjAiÀÄÄvÀÛ ¸ÁVvÀÄÛ. CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁ®zÀ°è PÁqÀÄ ªÀĹUÀ¥ÀÅöà, ¯ˉÁAzÀæ mÁZÀÄðUÀ¼À ¨É¼ÀPÀÄ PÀvÀÛ¯ˉÉAiÉÆqÀ£É PÀtÄÚ ªÀÄÄZÁѯˉÉAiÀiÁlªÁqÀÄvÀÛ PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ ªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß E£ÀÆß ºÉZÀÑUÉ w½AiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ: PÀvÀÛ¯ˉÉÆqÀ£É ¥ÀAvÀ«®èªÀªÀPÉ CzÀgÉÆqÀ£ÀfÓAiÀiÁlzÀ §AiÀÄPÉ! - ¥ÀÅw£À zÀÆgÀzÀ°è PÁqÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¨ÉlÖUÀ¼À CAa¤AzÁZÉUÉ §tÚUÀ¼À DAzÉÆüÀ£ÀªÉà £ÀqÉ¢vÀÄÛ. D ªÀtð¥Àl®zÀ ¸ÀAZÁgÀ wêÀæªÁzÀAvÉ PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀiÁl vÀUÀÎvÉÆqÀVvÀÄ. ¨É¼Àî£É ¨É¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ! £ÀPÀëvÀæavÀæUÀ¼ÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀįˉÁlzÀ°è §tÚzÀ ªÉõμÀzsÁjUÀ¼ÀÄ gÁwæ ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ PÁtĪÀAvÉ vÉÃeÉÆûãÀªÁV PÀAqÀĪÀÅ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà gÀAUÀ¸ÀܼÀzÀ¯ˉÉèà CAvÀzsÁð£ÀªÁzÀĪÀÅ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ, “N ºÉÆà ºÉÆà ºÉÆÃAiÀiï” JAzÀÄ PÉÃPɬÄqÀÄvÀÛ »A¢£ÀªÀgÀ ªÀÄgÀÄPÀÆUÀ£ÀÄß D°¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ zÉÆuÉÚà ©Ã¹ ©Ã¹ £ÀqÉzÀ. vÀ¯ˉÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ CªÀ¤UÀÆ MAzÀÄ ºÉÆgɬÄvÀÄÛ. PÁr£À £ÀgÀÄUÀA¥ÀÅ, ªÀÄÄAeÁ«£À ZÉÊvÀ£ÀåzÀ ªÀiÁzÀPÀvÉ EªÀÅUÀ½AzÀ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ £ÀrUÉ £ÀªÀÄUÉ w½zÀzÀÄÝ ¤ÃgÀ §ÄUÉÎAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÀgÀr PÀĽvÁUÀ¯ˉÉÃ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À C¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £ÁªÀÅ £ÀqÉzÀzÀÄÝ PÉêÀ® MAzÉà ªÉÄÊ®Ä!

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


158 mÉƪÉÄmÉÆÃ, ©¸ÀÌvï, ¤ÃgÀÄ ¸Éë¹ ºÉƸÀ ºÀÄgÀĦ¤AzÀ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæAiÀiÁt vÉÆqÀVzɪÀÅ. ¨É¼ÀîA ¨É¼ÀUÀÄ ¸ÀÆgɺÉÆÃVvÀÄÛ. PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀ, ªÀÄļÀÄî, ¥ÉÇzÉ J®èªÀ£ÀÆß zÁn UÉÆAqÁgÀtåzÀ £ÀqÀÄªÉ zÁj ¸ÁVvÀÄÛ. J°èªÀgÉUÉÆà fÃ¥ï ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀiÁrzÀ §¼À¸ÀÄ zÁj ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ DªÀj¹ ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ £ÀªÀÄäzÀÄ £ÉÃgÀ PÁ¯ˉÁÝj. fÃ¥ï zÁjAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥sÀ¯ˉÁðAUÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÀÆgÀÄ ºÉeÉÓUÀ¼À°è £ÉÃgÀªÁV ºÀwÛ ªÀÄÄV¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. DzÀgÉ JAxÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀªÀÅ! ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ §VÎ HgÀÄUÉÆî£ÀÆßj ºÉeÉÓUÀÆ G¹gÁlPÀÆÌ ®AiÀÄ ºÉÆA¢¹ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀlgÉ JµμÀÄÖ zÀÆgÀ £ÀqÉzÀgÀÆ DAiÀiÁ¸ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. G¹gÀÄ ¸Éâ ªÉÄïˉÉ ªÉÄïˉÉ §gÀĪÀÅ¢®è. ¨ÉlÖªÉÃgÀĪÁUÀ®AvÀÆ DgÀA¨sÀ ±ÀÆgÀvÀé ¸À®èzÉà ¸À®èzÀÄ. E°è ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ «ÄÃAZÀĽî a«ÄäPÉAiÀÄ®è, UÀdUÀA©üÃgÀ UÀªÀÄ£À. zÉÊvÁåPÁgÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÉqɬÄAzÀ zÀÆgÀzÀ aPÀÌ aPÀÌ ¢§âUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ¸ÀÆAiÀÄð PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqɪÀÅ. JvÀÛgÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨ÉÆüÀÄ UÀÄqÉØUÀ¼ÀÄ `gÀ¸ÀªÀÄÆbÉð’AiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄݪÀÅ. ¸ÀÄvÀÛ°£À PÁqÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ zÁj ªÀÄvÀÄÛ KgÀ°gÀĪÀ JvÀÛgÀ §ºÀ¼À GAlÄ JAzÀÄ JZÀÑj¸ÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä ªÉÄïˉÉAiÉÄà EzÀÝ ²RgÀ £ÀªÀÄUÉ PÁtÄwÛgÀ°®è. KPÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À PÉÆgÀPÀ®Ä PÁqÀÄ ªÉÄÃqÀÄUÀ¼À°è £ÀªÀÄä vÀ¯ˉÉ PÉr¹PÉÆArzÉݪÀÅ. F UÉÆAzÀ®zÀ ªÀÄzsÉå zÁjAiÀÄÄ E®è. DzÀgÉ zÁj ªÀiÁr ¢PÀÄÌ vÀ¥ÀàzÀAvÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛzÀݪÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ. ¨ÉlÖ KgÀĪÁUÀ ¢PÀÄÌ, zÁj vÀ¥ÀÅöàªÀÅzÀÄ §®Ä ¸ÀÄ®¨sÀ. C¸ÀARå PÁ®Ä zÁjUÀ¼ÀÄ C°è ¸ÀA¢ü¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. F vÀAwà MAzÀjAiÀÄ°è CvÀå®à ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀgÀÆ £ÁªÀÅ J°èUÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÉÛêÉ. JµμÉÆÖ ¸À® ºÉÆgÀl°èUÉà ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ¨sÀÆ«Ä GgÀÄlÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV w½zÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. E£ÉÆßAzÀÄ UÀAmÉ ZÀÄgÀÄPÁV £ÀqÉzɪÀÅ. UÀAmÉ 8 zÁnvÀÄÛ. ¥ÀÅ£ÀB LzÀÄ «Ä¤lÄUÀ¼À «gÁªÀÄ. “FUɵμÀÄÖ zÀÆgÀ, CeÁÓ?” “JgÀqÀjAzÀ JgÀqÀƪÀgÉ ªÉÄÊ°£À M¼ÀUÉ, ºÁÕA” “CµμÉÖÃ!?” “ªÀÄvÉÛAxÁzÀÄÝ! ¤ÃªÀÅ »ÃUÉ £ÀqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉêÀ¼ÀPÉÌ.” ºÀvÀÄÛ ªÉÄ樀 ¸ÀÄwÛ ºÀvÀÄÛªÁUÀ ºÉêÀ¼À UÁæªÀÄ. C°è £ÁªÀÅ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl wÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃd£É. DzÉæ F ºÀÄqÀÄUÀgÀ £ÀrUÉ §®Ä ¤zsÁ£ÀªÁ¬ÄvÀ®è. DUÀ «gÁªÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀĪÁVzÀÝgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀÆgÀ°®è. “DqÀÄ¥ÁA¨ÉÔ (¥ÀÅ£ÁßUÀªÀgÁ½) gÁUÀzÀ°è – PÁrUïºÉÆÃUÀĪɪÀÅ, «±ÉéñÀégÀ£À £ÉÆÃqÉ, PÁqÀÄ §AvÀÄ PÀvÀÛ¯ˉÉ D¬ÄvÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀgÀÄ CAiÉÆåà PÀa¦aPÀa¦a! -JAzÀÄ C©ü£ÀAiÀÄ¥ÀǪÀðPÀªÁV ºÁrzÀgÀÄ, PÀÄtÂzÀgÀÄ. ¥Á¥À, «zsÀªÉAiÀÄgÀAvÉ. ¥ÀÅtå¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »ÃUÁUÀ¨ÉÃPÉ? PÀa¦a JAzÀÄ J®ègÀÆ ZɯˉÁ覰èAiÀiÁV ºÀgÀr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ®AvÀÆ £ÀªÀÄUÉ §®Ä ¸ÀAPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. ±ÉÃtªÀ£ÀÆ EªÀgÀ dvÉ PÀÄtÂzÀÄ C©ü£À¬Ä¹zÀ. ªÀÄÄA¢£À £ÀrUÉ E£ÀßµμÀÄÖ ZÀÄgÀÄPÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉñÀ PÀ½¹zÉ. “D CdÓ£À ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÁgÀzÉÔ JAzÀÄ ªÀÄÆzÀ°¹zÉ. ¨ÉlÖ KgÀ®Ä C¨sÁå¸À«gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¢£À ¨É¼ÀUÁzÀgÉ ¸ÉÊPÀ¯ˉï, ¹n§¸ï, ¥ÉÃmÉAiÀÄ zsÀƼÀÄ, ºÉÆUÉ EªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Æè EPÀÌlÄÖ, ±Á¯ˉÉ PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ Q¶ÌAzÉ, gÉõμÀ£ï EAxÀ ªÁvÁªÀgÀt¢AzÀ MªÉÄä¯ˉÉà ªÀÄÄPÀÛgÁV CgÀtå ¥ÀªÀðvÀUÀ¼À ºÀÄZÀÄѺÉƼÉUÉ ©zÀÝgÉ vÀvÀÛj¹ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ ¸À® ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀªÉAzÀgÉãÉAzÀÆ w½AiÀÄzÀ zÀħð°UÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀrUÉ ZÀÄgÀÄPÁ¬ÄvÀÄ. KgÀÄ PÀrzÁ¬ÄvÀÄ. ºÉÆvÀÛ ¸ÁªÀiÁ¤£À ¨sÁgÀ ºÉZÁѬÄvÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


159 “ªÉÃUÀ MAzÀÄ «zsÀzÀ ±ÀQÛ ¥ÀæPÁgÀªÀµμÉÖ. ±ÀQÛUÉ zÀæªÀågÁ²¬ÄzÉAiÀÄ®èªÉà ¸Ágï L£Éì÷ÖöÊ£ï ¥ÀæPÁgÀ? DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä £ÀrUÉAiÀÄ ªÉÃUÀ ºÉZÁÑzÀAvÉ ¸ÁªÀiÁ¤£À ¨sÁgÀ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ F PÁgÀt¢AzÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ?” JAzÀÄ PÁ¹äPï ¥Àæ²ß¹zÀ. “RArvÀªÁVAiÀÄÆ C®è JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ CµμÉÖà RArvÀªÁV ºËzÀÄ.” “CAzÀgÉ, ¸Ágï?” “L£Éì÷ÖöÊ£ÀgÀ ªÉÃUÀ - ±ÀQÛ – gÁ² CjªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¨É¼ÀQ£À ªÉÃUÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ. £ÀªÀÄVÃUÀ ¨sÁgÀ ºÉZÁÑzÀAvÉ C¤ß¸ÀĪÀÅzÀÄ, MAzÀÄ, ºÉÆvÀÛ ¸ÁªÀiÁ¤£À MvÀÛqÀ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ, ªÀÄ£À¹ì£ÉƼÀUÉ £ÁªÉãÉÆà ªÀĺÁ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ JA§ ¨sÀæªÉÄ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ.” L£ï¸ÉÖöÊ£ÉÆà £Á£ï¸ÉÖöÊ£ÉÆà ¨sÁgÀ¢AzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÉÆ£ÉzÁrzÀgÀÄ. ºÁåªÀgï ¸ÁåPï PÀŬÄvÀÄ. ¥ÀPÀÌPÉÌ PÀnÖzÀÝ ¨ÁèAPÉmï qÀjUÀ¼À UÀAlÄ ¸Àr®ªÁV eÁjzÀĪÀÅ. ²æÃzsÀgÀ£ï, ªÁ¸ÀÄ CqÀØUÁ°qÀÄvÀÛ »AzÉ »AzÉ G½zÀgÀÄ. EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÁUÀgÁd, dUÀ£ÁßxÀ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. UÀÆqïì §Ar vÀÄAqÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ¤UÀÆ ¤gÀSÁzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ˉÉà «¢ü¹zÉݪÀÅ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ GzÀݪÁzÀ CAPÀÄqÉÆAPÁzÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄzsÉå eÁjzÀgÉ, ©zÀÝgÉ E®è PÀtÄÚ vÀ¦à¸À®Ä £ÉÆÃrzÀgÉ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. F vÀgÀÄtgÀÄ »ÃUÉ »AzÉ »AzÉ ¤AvÀÄ C¼ÀĪÉÆÃgɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉUÉ CrØ ªÀiÁrzÁUÀ £À£ÀUÉ §AzÀzÀÄÝ ªÀÄgÀÄPÀ RArvÀ C®è - ¹lÄÖ. “¸Àé®à «±ÁæAw ¥ÀqÉzÀÄ »A¢¤AzÀ §gÀÄvÉÛãɔ JAzÀ£ÉƧâ. “¤£Éß K£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ? 12£Éà ªÉÄʸÀÆjUÉ «±ÁæAw ¥ÀzÀ UÉÆwÛ®è. ¤£ÀUÉ JgÀqÉà zÁj – MAzÉÆà F PÀët »AzÉ ºÉÆÃV vÀ¼ÀzÀ ²©gÀzÀ°è «±ÁæAw ¥ÀqÉ. E®è ZÀÄgÀÄPÁV ¯ˉÉʤ£À°è £ÀqÉ. PÀÆlPÉÌ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄzÀ «±ÁæAw ¤£ÀUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¹PÀ̯ˉÁgÀzÀÄ. ¤£Àß ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ¤Ã£Éà ºÉÆgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. £ÀgÀ¥ÉÃvÀ®gÀÄ E°è ¨ÉÃqÀ.” DAiÀiÁ¸ÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À MAzÀÄ ¹ÜwAiÉÄà «£Á zÉúÀzÀÝ®è JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV PÀAqÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. AiÀÄÄPÁÛºÁgÀ, AiÀÄÄPÀÛ«ºÁgÀ - ±ÀæªÀĪɰèAzÀ §gÀ¨ÉÃPÀÄ! ªÀÄ£À¸ÀÄì zÉúÀ«eÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ MAzÀÄ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß RavÀªÁV ºÉýzÁÝgÉ: M§â ªÀÄ£ÀĵμÀå ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ ±ÀQÛUÀ¼À CzsÀðzÀµμÀÖ£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛ®è. EªÀÅ CvÀåAvÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ, UÁtzÉwÛ£À zÁj¬ÄAzÀ ¸Àé®à ºÉÆgÀUÉ CªÀ£ÀÄ ZÀ°¹zÀgÉ CvÁåAiÀiÁ¸ÀUÉÆAqÀAvÉ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ£É. E¥ÀàvÀÛgÀ ºÀgÉAiÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÁÌVAiÉÄà ¸ÁPÀµμÀÄÖ C¨sÁå¸À ªÀiÁr §AzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ CzÉAxÀ ZÉÃvÀ£ÀzÀ a®ÄªÉÄUÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃqÀ? EAxÀªÀjUÉ «±ÁæAwAiÉÄÃ? F »£É߯ˉÉAiÀÄ°è D JvÀÛgÀzÀ°è PÀgÀÄuÉ C£ÀÄPÀA¥À ¥ÀzÀUÀ½UÉ CxÀð ¨ÉÃgÉ. ¸ÀÆáwð ¸ÁAPÁæ«ÄPÀªÀ®è. DAiÀiÁ¸À ºËzÀÄ. DAiÀiÁ¸ÀUÉÆAqÀªÀgÀ ¥ÀvÉÛ ªÀÄvÉÛ DUÀ°®è. C®è°è KgÀħâ¸À ©qÀÄvÀÛ PÀĽvÀzÀÆÝ PÁt°®è. PÁr£À ¸ÉgÀUÀÄ zÁn, aPÀÌ¥ÀÅlÖ UÀÄqÉØUÀ¼À PÀ®Äè gÁ²UÀ¼À vÀ¯ˉÉ vÀĽzÀÄ £ÀrUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. C¯ˉÉè®è D¼ÉvÀÛgÀ ¨É¼É¢zÀÝ ºÀÄ®Äè PÉêÀ® PÉ®ªÉà ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¨ÉAQ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ªÀĹAiÀiÁVvÀÄÛ. D ¤dð£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÀÄ®Äè ºÀÄlÄÖªÀÅzÉÃPÉÆÃ? ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉÃPÉÆÃ? zÁjAiÀÄ°è (zÁj¬Ä®è - £ÀqÉzÀzÉÝà zÁj) J°èAiÀÄÆ d£ÀªÀ¸Àw E®è. AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¨ÉøÁAiÀĪÀÇ E®è. £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ eÁqÀåªÉà C°è®è. MAzÀÄ PÉÆgÀPÀ°UÁV ¸ÁUÀĪÁUÀ `F zÁjUÁV §gÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉý §gÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. PÀÆægÀ ªÀÄÈUÀUÀ½ªÉ – JZÀÑjPÉ!’ JAzÀÄ §®ªÁV PÉvÀÛ®ànÖvÀÄÛ. ºÉÃUÀÆ £ÁªÀÅ zÉÆqÀØ ¥ÀmÁ¯ˉÁªÀiï. ªÉÄïˉÁV gÉÊ¥sÀ¯ˉï EzÉAiÀÄ®è. CAvÀÆ D §gɺÀzÀ »AzÉ PÀvÉ CqÀVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ±ÉÃtªÀ£À£ÀÄß PÉýzÀgÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÉ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


160 12 UÀAmÉ zÁnvÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÀiÁt PÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjvÀÄÛ. ¨ÉÆüÀÄ UÀÄqÉØAiÀÄ ªÉÄïˉÉ J°èUÉÆà K£ÉÆà UÉÆwÛ®èzÉà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. PÁqÀÄUÀ¼À £ÉgÀ½¤AzÀ ¥ÁgÁV §A¢zÉÝêÉ. JzÀÄjUÉ UÀÄqÉØ UÀÄqÉØUÀ¼À gÁ². »AzÉ E½¢½zÀÄ ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀ PÁr£À ºÀ¸ÀÄgÀÄ, PÉÆgÀPÀ°£À ªÀiÁAiÉÄ. “CeÁÓ! zÀÆgÀ«£ÉßµμÀÄÖ?” “N E°èAiÉÄà – CzÀÄ £ÉÆÃr UÀzÉÝ C®èªÉÇÃ? CzÀgÀ DZÉ §¢ ºÉêÀ¼À ªÀÄ£É.” “ºÁUÁzÀgÉ 10 ªÉÄ樀 §AzÀAvÁ¬ÄvÉÃ?” “MAzÀÄ CrAiÀÄÆ PÀ«Ää ¸ÀÄvÀgÁA E®è.” ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À RArvÀ ªÁtÂ. “C®è, »AzÉ ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ zÀÆgÀ J®è vÀ¥ÉàÃ? M¼Éîà eÉÆÃPÀÄUÁgÀgÀ¥Àà ¤ÃªÀÅ!” »ÃUÉ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÀÄjzÀÄA©¹, £ÀqÉzÀ zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄAiÉÄAzÀÄ ºÉý ¨É¼ÀVΣÀ vÀA¦£À°è zÀÆgÀ zÀÆgÀ ZÀÄgÀÄPÁV £Àqɹ zÀÆgÀ w½AiÀÄzÀAvÉ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ Cr JvÀÛgÀPÉÌ vÀ®¦¹zÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ. C°è PÁ¦ü vÉÆÃl, K®QÌ ¥sÀ¸À®Ä, ¨Á¼É ªÀÄgÀ, QvÀÛ¼É, ¸Á®Ä UÀzÉÝ EzÀÄݪÀÅ. ªÀįˉÉ£Ár£À Mt zÀ£ÀUÀ¼À »AqÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ ZÀ¯ˉÁ覰èAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. `PÀÆægÀ ªÀÄÈUÀUÀ½ªÉ’ PÀAqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉzÀjzÀgÀÄ. £ÁqÀ PÉÆÃtUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ PÁqÀÄPÉÆÃtUÀ¼ÉAzÀÄ £ÀqÀÄVzÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõμÀ¥ÀlÖgÀÄ. ¨ÁuɬÄAzÀ ¤ÃjUÉ E½zÀÄ UÀzÉÝAiÉÄÃj ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzɪÀÅ. vÀ¯ˉÉAiÉÄwÛ £ÉÆÃrzÀgÉ DPÁ±ÀzÉvÀÛgÀzÀ°è ©üÃPÀgÀªÁzÀ PÀ®Äè §AqÉAiÉÆAzÀÄ ¨ÉlÖzÀ ¸Á°¤AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ ZÁa ¤AwzÉ. CAvÀå C£ÀAvÀzÉqÉUÉ PÉÊZÁa ¤AvÀAwzÉ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ºÉ§âAqÉ. DPÁ±ÀzÀ vɼÀÄ ¤Ã°AiÀÄ£ÀÄß UÁ¹UÉƽ¹zÀ PÀUÀίˉÉAiÀÄAwzÉ. £ÉÆÃqÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà CzÀÄ VgÀVgÀ£É wgÀÄV £ÀªÀÄä ªÉÄïˉÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÉÆà JA§ ¨sÁªÀ ªÀÄÆr¸ÀÄwÛvÀÄÛ. E£ÉÆßAzÀÄ UÀ½UÉ CzÀgÀ ¥À槯ˉÁPÀµμÀðuɬÄAzÀ, £ÁªÀÅ ºÀwÛ gÉÃPÀÄUÀ½VAvÀ ºÀUÀÄgÀ PÀÄëzÀægÁzÀªÀgÀÄ, C°èUÉ £ÉÃgÀ ºÁj ¸ÉÃgÀ¯ˉÁgɪÉà J¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ. JµμÀÄÖ ºÀwÛgÀ CµμÀÄÖ JvÀÛgÀ! vÀzÀÆÝgÉà vÀzÀéAwPÉÃ! £ÀgÀ¦¦Ã°PÉ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ O£ÀßvÀå C¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAmÉÃ? JzÀÄgÁV ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄä JqÀUÀqÉUÉ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ºÉ§âAqÉ ZÁazÉ. C°èAzÀ »AzÉ, CAzÀgÉ §®UÀqÉUÉ D ¥ÀªÀðvÀ ¸Á®Ä PÀæªÉÄÃt E½¢½zÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀÄ. §AqɬÄAzÀ PɼÀUÉ ©üÃPÀgÀ ¥Àæ¥ÁvÀ. C°èUÁV KgÀĪÀAw®è. §ºÀıÀB PÀA§½ÃºÀļÀÄ PÀæªÀÄ¢AzÀ ¸ÁzsÀåªÁ¢ÃvÀÄ. ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ºÉüÀ¨ÉÃPÀµμÉÖ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ±ÉæÃtÂAiÀÄ »A§¢AiÀÄ CxÀªÁ £ÀªÀÄUÉ PÁtzÀ DZÉ §¢AiÀÄ E½eÁj£À vÀ¥Àà®°è zÀlÖqÀ« ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwzÉ. D ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À JvÀÛgÀzÀ PÉÆA¨É gÉA¨ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉuÉzÀÄPÉÆArzÀÝAvÉ D PÀqɬÄAzÀ ZÁaPÉÆArzÀÄÝzÀÄ PÁtÄwÛvÀÄÛ. F ºÀ¸ÀÄj£À UÀÄZÀÒ ²RgÀ¢AzÀ §®PÉÌ ±ÉæÃtÂAiÀÄ UÀrgÉÃSÉAiÀÄ GzÀÝPÀÆÌ vÉÆr¹zÀ D¨sÀgÀtzÀAvÉ EvÀÄÛ. §AqÉAiÉÄà PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ªÀÄÄR. CzÀgÀ »A¢£À ¥ÀªÀðvÀgÉÃSÉ CzÀgÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ E½eÁgÀÄ. EzÀgÀ ªÉÄïˉÉ ZÁazÀÝ ºÀ¸ÀÄj£À UÀÄZÀÒ¥ÀgÀA¥ÀgÉ PÀÄzÀÄgÉ PÀwÛ£À ªÉÄð£À CAiÀiÁ®£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀÄwÛvÀÄÛ. F PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRPÉÌ PÀrªÁt ºÁPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? CzÀgÀ ¨É£Àß ªÉÄïˉÉÃj ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? AiÀiÁgÀÄ? ¥ÀªÀðvÀªÀ£ÉßÃgÀĪÀÅzÀÄ CzÀÄ C°gÀĪÀÅzÀjAzÀ JA§ ªÀiÁw£À ¸ÀA¥ÀÇuÁðxÀð £ÀªÀÄUÀ°è D¬ÄvÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨Á ¨Á JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. £ÁªÀÅ vÀ£ÀäAiÀÄvɬÄAzÀ vÉîÄwÛzÉݪÀÅ CzÀgÉqÉUÉ. DUÀ¯ˉÉà `PÁ°lÖ£ÀÄ UÉƸÀjUÉ PÀȵμÀÚ¥Àà!’ “DPÁ±ÀzÀ°è zÀȶ֬ÄgÀ°, ªÉÆÃqÀUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛgÀÄ, DzÀgÉ £É®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÉÃqÀ” JAzÀÄ CªÀ¤UÀÆ (EvÀgÀjUÀÆ) §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ PÀ« ²ªÀ¥Àà. ¥Á¥À, zÉÆqÀØfêÀ PÀȵμÀÚ¥Àà. CªÀ£À£ÀÄß dªÀÅUÀÄ £É®¢AzÀ ºÉÆgÀUɼÉzÁUÀ CªÀ£À ±ÀÆ C°èAiÉÄà ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀiÁVvÀÄÛ! “C°è ªÀÄ°èUÉAiÀÄ ªÀ£ÀzÀ°è, ªÀiÁAzÀ½gÀ £É¯ˉÉAiÀÄ°è, QvÀÛ¼ÉAiÀÄ §ÄqÀzÀ°è, PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ vÀ¼ÀzÀ°è” EzÀÝ §AUÉè (ºÀAZÀÄ ºÉÆ¢¹zÀ ªÀÄ£ÉAiÉÄà §AUÉè JA§ÄzÀ£ÀÄß £É£À¦£À°èqÀ¨ÉÃPÀÄ) «Ä¸ÀÖgï ¸ÉʪÀÄ£ï ¯ˉÉÆèÉÆà ¥Àæ¨sÀÄ GgÀÄ¥sï ¹AºÀ ¥ÀŧÄðUÀ¼ÀzÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ºÀÄ° ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ. F ¹AºÀ ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÉÆà JAzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ «¸ÀäAiÀiÁvÀÄgÀUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §AUÉèAiÀÄ PÀæªÀÄ C¤jÃQëvÀ. CzÉÆAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£É, ºÀAZÀÄ ºÁQzÉÝãÉÆà ºËzÀÄ. CzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉUÀt ¸Áj¹ ZÉÆPÀÌlªÁVzÀÝ «±Á® CAUÀ¼ÀzÀ°è £ÁªÀÅ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


161 ºÀgÀr PÀĽvɪÀÅ. ¨sÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀazɪÀÅ. §¢AiÀÄ ºÀÄ®ÄèªÀÄÄAqÀPÉÌ MgÀV ºÁ¹UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÀÄ C£ÉÃPÀgÀÄ. ¹UÀgÉÃlÄ ¸ÉÃzÀ¯ˉÉà ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ ºÀÄ®ÄèªÀÄÄAqÀzÁZÉUÉ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. “¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃV. ºÀÄ°èUÉ ¨ÉAQ »rzÀÄ©nÖÃvÀÄ eÁUÀævÉ” JAzÀÄ eÁUÀgÀÆPÀvÉAiÀÄ £ÀÄr ºÉüÀĪÀÅzÉÆAzÉà G½¢zÀÝ ºÁ¢. ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀÅlÖ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, J®ègÀÆ ®AUÉÆÃnzsÁjUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄzÀÄݪÀÄÄzÁÝV DgÉÆÃUÀåPÀgÀªÁV ¨É¼ÉzÀAxÀªÀgÀÄ £ÀªÉÄäzÀÄj£À°è ¤AvÀÄ ¨ÉgÀUÁV £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CµμÀÖgÀ°è ¸ÁPÁëvï ¹AºÀ ¥ÀŧÄðUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÀåPÀëgÁzÀgÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄ UÉÆÃ¥ÀÅgÀ ±ÁAvÀ ¸ÁUÀgÀzÀ vÀ¼À ¸ÉÃjvÀÄ! 60PÉÌ PÀrªÉÄ ¥ÁæAiÀĪÀ®èzÀ zÀÈqsÀPÁAiÀÄzÀ ¨ÉøÁAiÀÄUÁgÀ, PÉÆêÀÄt(P˦ãÀ)zsÁj. vÀ¯ˉÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ªÀÄÄmÁÖ¼É. “£ÀªÀĸÁÌgÀ ¸Áé«Ä” JAzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀ. CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀµμÀð ¥ÁæAiÀÄzÀ PÉÊUÀƸÀÄ £À°AiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ±ÉÃtªÀ »A¢¤AzÀ ¥ÀŧÄð«£À ªÀA±ÀªÀÈPÀë «ªÀj¹zÀ - ¥ÀŧÄð«£À ¥ÁæAiÀÄ 63. FUÀ EgÀĪÀÅzÀÄ £Á®Ì£ÉAiÀÄ ºÉAqÀw, ¥ÁæAiÀÄ 36. CªÀ¤UÉ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄPÀ̼À MlÄÖ ¸ÀASÉå 40. §zÀÄQ G½zÀªÀgÀÄ 28. zÉÆqÀتÀgÉ®ègÀÆ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄïˉÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV J¯ˉÉè°èAiÉÆà ºÉÆÃVzÁÝgÉ. ªÉÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ FV£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ JAlÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV. “K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Áé«ÄÃ! F ªÀįˉÉ£Ár£À°è ºÉtÄÚUÀ½UÀÆ zÀ£ÀUÀ½UÀÆ §gÀPÀvÉÛà E®è” JAzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ £ÀÄrªÀÄÄvÀÄÛ GzÀÄj¹zÀ ±ÉÃtªÀ. ¥ÀŧÄð £À£ÀUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀjavÀ. £Á£ÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµμÀðUÀ¼À »A¢£À WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À £É£À¦UÉ vÀAzÉ. DUÀ CªÀ£ÀÆ £ÀªÉÆäqÀ£É ²RgÀPÉÌ §A¢zÀÝ. £ÀªÀÄä eÉÆvÉ §A¢zÀÝ ¸ÉÊ£ÀåzÀ C¢üPÁj PÁå¥ÀÖ£ï zÉÆgÉÊgÁdgÀÆ ±ÉÃtªÀ£ÀÆ ¥ÀŧÄðªÀÇ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ ¨ÉÃmÉAiÀÄ D¸É¬ÄAzÀ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ¨É£ÀߣÀÄß vÀ®¦zÁUÀ, D wgÀÄUÁ¸À£ÀÄß ¥sÀPÀÌ£É wgÀÄV DZÉ ªÀÄUÀÄΰ£À ªÉʱÁ®åªÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ C°èAiÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉAiÀÄ «¸ÁÛgÀzÀ°è ¸ÀéZÀÒAzÀªÁV ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁnUÀ¼À »AqÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzɪÀÅ. £ÀªÀÄä£ÀÄß CªÀgÀÄ C°èAiÉÄà PÀĽwgÀ®Ä ¸ÀAeÉÕ ªÀÄÆ®PÀ «¢ü¹ PÁn »ArUÉ PÁtzÀAvÉ §¼À¸ÀÄ zÁj¬ÄAzÀ PÁqÀÄ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. »AzÉ ºÉýzÀ CAiÀiÁ°£À PÁqÀzÀÄ. PÁr¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ zÁn PÁnUÀ¼À »AqÀÄ ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ E½eÁj£À vÀÄvÀÛ vÀÄ¢ vÀ®¦zÀgÀÄ. D UÀrUÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vɪÀ½ ºÀjzÀÄ zÁn MAzÀÄ C£ÀÄPÀÆ® ¥ÀæzÉñÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. £ÀªÀÄUÉ PÀĽvÀ°èAzÀ¯ˉÉà CªÀgÀ vɪÀ¼ÀÄ ¸ÀjvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁnUÀ¼À ¸ÀéZÀÒAzÀ «ºÁgÀ JgÀqÀÆ vÉÆÃgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ²¹Û£À ©V¬Ä®è¢zÀÝgÉ D UÀ½UÉAiÀÄ°è K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁr QgÀÄa PÁnUÀ¼À£ÀÄß Nr¹ ©qÀÄwÛzÉÝ. DzÀgÉ §AzÀªÀgÀÄ ªÉÄî¢üPÁj. ªÀÄÄA¢£À «µμÀ UÀ½UÉAiÀÄ°è gÉÊ¥sÀ¯ˉï ºÉÆnÖvÀÄ. »AqÀÄ ¢PÁÌ¥Á¯ˉÁV PÀAUÁ¯ˉÁV ZÀzÀj ºÉÆìÄvÀÄ. E®è, PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ²RgÀ PÀ¼Àa ©zÀÝAvÉ MAzÀÄ ¨sÁjà PÁn GgÀĽ ©zÀÄÝ «®«®£É MzÁÝr gÀPÀÛzÀ PÁgÀAf ºÁj¹ ¤±ÉÑöÖvÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀzÀÆÝ PÉý¹vÀÄ. §ºÀıÀB ¨sÀzÀævÉUÁV ¸ÀvÀÛ PÁnUÉà ¥ÀÅ£ÀB ºÉÆqÉzÀÄzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. £Á£À°èUÉ ºÉÆÃUÀ¯ˉÉà E®è – CAxÀ zÀȱÀå £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀå«®è. ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ NrzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä E¥ÀàvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ D ¥ÀªÀðvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰ¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰUÉ ªÀÄUÀÄZÀĪÀÅzÀÄ Cw ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀPÀgÀªÁ¬ÄvÀAvÉ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°zÀÄ ZÀªÀÄð ªÀiÁA¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀŧÄð, ±ÉÃtªÀ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ MAiÀÄÝgÀÄ. PÉÆÃqÀ£ÀÄß PÁå¥ÀÖ£ÀßgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. F zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ EA¢UÀÆ £À£Àß ¯ˉÉÃR¤ PÀÄAlÄvÀÛzÉ; ºÀÈzÀAiÀÄ«PÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ, £ÁåAiÀÄ, ¤Ãw AiÀiÁªÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ WÉÆÃgÀ ¥Á¥À. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀ®Ä ªÀÄ£ÀĵμÀå¤VgÀĪÀ±ÉÖà ºÀPÀÄÌ D ¥ÁætÂUÀÆ EzÉ. CzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïˉÉ (DvÀägÀPÀëuÉUÁV ªÀiÁvÀæ) Kj §A¢zÀÝgÉ, §£Áðqïð ±Á JA¢gÀĪÀAvÉ, CzÀ£ÀÄß ©üÃPÀgÀ PËæAiÀÄð J£ÀÄßwÛzÉݪÀÅ. DzÀgÉ £ÁªÀzÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀzÀÄÝ ¨ÉÃmÉ, Dl, «£ÉÆÃzÀ – vÉÆüÀ PÀÄjªÀÄj £ÁåAiÀÄ. ¥ÀŧÄð WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV w½¢zÀÝ, C®èzÉà wA¢zÀÝ£ÀµμÉÖ! “¸Áé«ÄÃ! ªÀÄvÉÛ AiÀiÁgÀÆ §gÀ°®è D jÃw. F ¸À® gÉÊ¥sÀ¯ˉï «Ä¤ vÀA¢¢ÝÃgÁ?” D¸ÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß. “vÀA¢zÉÝêÉ. DzÀgÉ gÀPÀëuÉUÁV ªÀiÁvÀæ. ¨ÉÃmÉ RArvÀ DqÀĪÀÅ¢®è.” “£À£ÀUÀÆ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è ¸Áé«ÄÃ. FUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÁzÉ. DUÁzÀgÉ DgÉÆÃUÀå ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµμÀð ªÀļÉUÁ®zÀ°è £Á£ÀÄ §zÀÄQ G½zÀzÉÝà ºÉZÀÄÑ. ¤ÃªÀÅ §AzÁUÀ zÁjAiÀÄ°è MAzÀÄ JZÀÑjPÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


162 §gÉ¢zÀÝ §AqÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr¢gÀµμÉÖ. C°è £Á£ÀÄ M§â£Éà §gÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ PÁqÀÄPÉÆÃt ¥sÀPÀÌ£É £À£Àß ªÉÄïˉÉAiÉÄà Kj §gÀ¨ÉÃPÉÃ? £Á£ÀÄ PÉÆë »r¢gÀ°®è. C®èzÉà CµμÀÄÖ ºÀwÛgÀ¢AzÀ K£ÀÆ ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ°®è. K£ÉÆà ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zÉêÀgÀÄ §gÉ¢zÀÝ. C°èAiÉÄà PÀÆvÀÄ ºÉÆÃzÉ. CzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¼É £ÀÄVÎ PÉÆA©¤AzÉwÛ ºÀ¼ÀîPÉÌ J¸ÉzÀÄ©nÖvÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ°è ºÀÄ°è£À gÁ², PɸÀgÀÄ, J¯ˉÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjAiÀÄzÉà G½zÀÄPÉÆAqÉ. §ºÀ¼À PÀµμÀÖ ¸Áé«ÄÃ.” DzÀgÉ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì ¨ÉÃgÉAiÉÄà «ÄrAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. “ºËzÀÄ D ¤gÀ¥ÀgÁ¢üAiÀÄ JµμÉÆÖAzÀÄ §AzsÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ CªÀiÁ£ÀĵμÀªÁV PÉÆAzÀÄ w£Àß°®è? CzÀÄ ¤£Àß ªÉÄïˉÉ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¸À¯ˉÉAzÉà £ÀÄVÎgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÀÆ ¤£ÀßµμÀÄÖ PÀÆæj CzÀ®è, fêÀ¸À»vÀ ©nÖvÀ®è.” £ÁªÀÅ PɼÀV¤AzÀ¯ˉÉà vÀA¢zÀÝ avÁæ£Àß, ¹» wAr, µμÀgÀ§vÀÄÛ, ºÀtÄÚ J®èªÀ£ÀÆß D ¸ÀÄAzÀgÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è PÀ§½¹zɪÀÅ. EzÉà £ÀªÀÄä ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl. §AUÉèAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £À°è ¤ÃgÀÄ »rzÀÄ vÀAzÀ wªÀÄä¥Àà ºÉýzÀ, “¸Àgï E°è ¥ÉÊ¥ï ªÁlgï ¸À¥ÉèöÊ GAlÄ!” “ºËzËzÀÄ! ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¤ÃgÀÄ ¸À¥ÉèöÊ PÀA¥É¤ E°èªÀgÉUÉ ¥ÉÊ¥ÀÅ ºÁQzÉ” ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À vÀlPÀÌ£É GvÀÛgÀ. wªÀÄä¥Àà £ÀA©zÀ. ªÀÄÄAzÉ ¨ÉlÖ KgÀĪÁUÀ¯ˉÉà w½zÀzÀÄÝ; ¨ÉlÖzÀ gÀhÄjUÉ ¥ÀŧÄð £À½UÉ eÉÆÃr¹zÀÝ CµμÉÖ. Hl ªÀÄÄVzÀ ªÉÄïˉÉ eÉÆA¥ÀÅ »rªÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà C°èAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆgÀmɪÀÅ. gÁªÀÄPÀȵμÀÚ ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀÄ C°èAiÉÄà ²©gÀ ¸Áܦ¹ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ ®UÉÎ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ »£É߯ˉÉAiÀÄ°èzÀÝ zsÀé¤ CªÀjUÉ «±ÁæAw ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ. CªÀ¢üAiÀÄ°è EAzÉà C°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆÃzÀªÉÄïˉÉ ¤ÃªÀÅ M¥ÀÅöàwÛÃj, F JAzÀÄ.”

¦AmÉÆÃ, dAiÀÄgÁªÀÄ, ºÀwÛzÀgÁUÀzÉà JAzÀÄ £Á£ÉAzÉ, “£ÀªÀÄVgÀĪÀ ¤zsÁðgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀzÀÄÝ

JgÀqÀÄ UÀAmÉUÉ ¹AºÀ ¥ÀŧÄð ªÀģɬÄAzÀ UÀÆl QvÉÛªÀÅ. ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ zÀÆgÀ 5 ªÉÄÊ®Ä, ºÀvÀÛ¨ÉÃPÁzÀ JvÀÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3000 Cr. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ºÀwÛgÀ PÀAqÀgÀÆ JgÀqÀÄ ¨ÉlÖ Kj E½zÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ O£ÀßvÀåzÀ ªÀÄÄAzÉ CªÀÅ PÀ®ÄègÁ²UÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ CªÉà ¢UÀâAzsÀ£À. KjPÉ Cw zÀÄUÀðªÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÁªÀ£ÀzÀÄUÀðPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀAvÉ C¤ß¹vÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ £ÀqÀÄ ºÀUÀ® PÉAqÀ §AqÉAiÀÄ®è. eÉÆAqÀÄ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ, PÀ°è£À ºÀgÀ¼ÀÄ PÀÆrzÀÝ gÁ². »ÃUÁV eÁgÀĪÀ ©Ã¼ÀĪÀ ¨sÀAiÀÄ EgÀ°®è. CzÀĪÀgÉUÉ, “KgÀĪÉAiÀiÁ £ÀªÉÄävÀÛgÀPÉÌ? £ÁªÉà JvÀÛgÀ” JAzÀÄ ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¢VãwÛUÀ¼ÀÄ PÀæªÉÄÃt PÁ® PɼÀUÉ PÀĹAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. £ÀªÀÄä ±ÀæªÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ CªÀÅ ªÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÉÆzÀ®Ä CªÀÅUÀ½UÉ ºÉzÀj ªÉÄïˉÉ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄUÉ FUÀ DvÀä «±Áé¸À¢AzÀ, £ÀªÀ¸ÁzsÀ£É¬ÄAzÀ PɼÀUÉ £ÉÆÃqÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð §A¢vÀÄ. zÀÆgÀ¢AzÀ ©üÃPÀgÀ; ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¦æAiÀÄPÀgÀ. KgÀÄwÛzÀÝAvÉ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°èAiÉÄà °Ã£ÀgÁzÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄÆVVAvÀ ªÀÄÄAzÉ PÁtĪÀÅzÉà E®è. »AzÉ ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. £ÀqÉ ªÀÄÄAzÉ. ²RgÀ¢AzÀ JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀPÉÌ ¸ÁVzÁUÀ «±Àé¸ÁPÁëvÁÌgÀ. EzÀÄ ¥ÀªÀðvÀzÀ ¸ÀÆvÀæ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR DPÁ±ÀPÉÌ ªÀĹ ªÉÄwÛzÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀvÉ ¥ÀqɬÄvÀÄ. £ÉÃgÀªÁV CzÀ£ÀÄß ®UÉÎ ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå ºÀUÀÎUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä DV£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è C®è. CzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉAiÉÄà PÁAiÀÄPÀæªÀÄ gÀƦ¹ ¥ÀŧÄð ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è (¦AmÉÆà ¸ÀÆa¹zÀAvÉ) vÀAUÀ¨ÉÃPÀÄ. C°èAzÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ²¹Û£À ¥Àj¥Á®£É D »jvÀ£ÀzÀ ¸Á«ÄÃ¥ÀåzÀ°è PÀµμÀÖPÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁgÀÆ ¯ˉÉÊ£À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CqÀØzÁj »rAiÀĨÁgÀzÀÄ JAzÀÄ PÀmÁÖeÉÕ «¢ü¹zÀÝgÀÆ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¸À«ÄÃ¥ÀªÁzÀAvÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ GvÁìºÀ ªÉÄÃgÉ «ÄÃjvÀÄ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ »jªÉÄ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ C¥ÉÃPÉë ºÉZÁѬÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ¸Àé®à ¸Àr®UÉƽ¹zÉ - ¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ºÉÆÃUÀ°, D zÁjAiÀÄ°è ºÉÃUÀÆ C¥ÁAiÀĪÉãÀÆ E®è JA§ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ. vÀgÀÄtjUÉ FUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ §¼À¸ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É JAzɤ߹vÀÄ. ¤d ¹ÜwAiÀÄÆ ºÁUÉAiÉÄÃ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ±ÉæÃtÂUÉ §AzÀ ªÉÄïˉÉ (CzÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÁazÉ) §®UÀqÉUÁV (CAzÀgÉ §AqɬÄAzÀ zÀÆgÀ zÀÆgÀ) KgÀÄvÀÛ ºÉÆÃV ¸Àé®à §¼À¸ÁzÀgÀÆ PÀptªÀ®è. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


163 ¢üÃgÀjUÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ JvÀÛgÀzÀ §AqÉ ºÉZÀÄÑ DPÀµμÀðtÂÃAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CdÓ §¼À°zÁÝ£É. ¨sÁgÀ ºÉÆwÛzÁÝ£É, vÁæt«®è. ºÉÆÃzÀgÉ ºÉÆÃUÀ° £ÁªÀÅ ¹ÃzÁ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ.

UÀÄArUÉ ©zÀÝgÀÄ ±ÉõμÀAiÀÄå CzsÁåAiÀÄ LªÀvÁß®ÄÌ PÀrzÁzÀ ¨ÉlÖUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ F ¹ÃzÁ ªÀiÁUÀðUÀªÀÄ£À J£ÀÄߪÀÅzÉÆAzÀÄ ©¹®ÄÎzÀÄgÉ. ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è §¼À¹ £ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰ¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰUÉ vÀUÁÎVgÀĪÀ°è zÁl¨ÉÃPÉà «£Á ²RgÀ¢AzÀ ²RgÀPÉÌ fVAiÀÄĪÀÅzÀ®è. »ÃUÉ ²RgÁ©üªÀÄÄRªÁVAiÉÄà ºÉÆÃUÀĪÁvÀ ¨ÉlÖªÉÃj PÀtªɬĽzÀÄ zÁj vÀ¦à PÀµμÀÖ¥ÀlÄÖ UÀÄj vÀ®¥ÀŪÁUÀ (vÀ®¦zÀgÉ) §¼À¸ÀÄ zÁjAiÀĪÀ¤VAvÀ ºÉZÀÄÑ ±ÀæªÀÄ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, C¥ÁAiÀÄ JzÀÄj¹gÀÄvÁÛ£É. PÀtªÉAiÀÄ vÀ¼ÀzÀ°è ¤Ãj£À D¸ÀgɬÄgÀĪÀÅzÀÄ. C°èUÉ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ RArvÀ §gÀÄvÀÛªÉ. ºÁªÀÅUÀ¼À ¨sÀAiÀĪÀÇ EzÉ. EµμÁÖUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÀÇ ¸À«Äæ¹zÀgÉ CªÀ£À PÀÄA¨sÀ ¥ÀÇtðªÁzÀAvÉAiÉÄÃ. E°è EzÀPÉÆÌAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ «»vÀ. DgÀÄ ªÀµμÀðUÀ¼À »AzÉ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èzÉÝ. C°èAzÀ gÁeÁ¹Ãmï ¨ÉlÖzÀ ¸Á°£À ªÉÄïˉÉAiÉÄà £ÀqÉzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ°è ¤±Á¤ªÉÆmÉÖ JA§ ¸ÁPÀµμÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ ¨ÉlÖzÀ PÉÆr vÀ®¥ÀÅvÉÛêÉ. ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 Cr ªÀiÁvÀæ JvÀÛzÀgÀzÀ°èzÉ C ²RgÀ. PÁgÀt, ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄð£À ¥ÀlÖt. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ««zsÀ E¯ˉÁSÉUÀ¼À°è »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÝ ±ÉæõμÀ×, ±ÉõμÀAiÀÄå, eÁé®tÚ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁZÀAzÀæ EªÀgÀÆ PÁ¥ÉÇðgÉõμÀ£ï ¨ÁåAPï KdAmï ¥ÀÅgÁtÂPÀ EªÀgÀÆ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÁVzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä J£ï¹¹ zÀ¼ÀzÀªÀgÀ ¤±Á¤ªÉÆmÉÖ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ «ªÀj¸ÀÄwÛzÉÝ. “£ÁªÀÇ MAzÀÄ ¸À® ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ” EzÀÄ CªÀgÀ D¸É. CªÀgÉ®ègÀÆ 40gÀ vÀ¥ÀÅöà ªÀÄUÀÄή°èzÀݪÀgÀÄ. M§âjUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀµμÀÖ. ¸ÀÆÜ®UÁvÀæ, E£ÉÆߧâjUÉ ¨ÉlÖ KgÀĪÀÅzÀÄ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÆ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀªÉÃ, vÁæt«®è. ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ O£ÀßvÀåzÀ ¨sÀAiÀÄ. ¨ÉlÖzÀ ªÉÄïˉÉ ¤AvÀgÉ xÀgÀxÀgÀ£É £ÀqÀÄUÀĪÀgÀÄ. ±ÉõμÀAiÀÄå ªÀiÁvÀæ EªÀPÉÌ®è C¥ÀªÁzÀ. CµμÀÄÖ ªÀiÁvÀæªÀ®è. ¥ÁæAiÀÄzÀ°è £À£ÀVAvÀ »jAiÀÄgÁVzÀÝgÀÆ CªÀgÉÆqÀ£É AiÀiÁªÀ «zsÀªÁzÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°èAiÀÄÆ £Á£ÀÄ UÉ®ÄèwÛgÀ°®è. CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÁzÀgÀ¸À, «zÀÄåvÀÄÛ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. ºÉÃUÀÆ EgÀ°, F ¥ÁzÀgÀ¸ÀªÀ£ÀÆß Cw¨sÁgÀzÀ ¹Ã¸ÀzÀ UÀnÖUÀ¼À£ÀÆß ¸ÉßúÀzÀ zÁgÀ¢AzÀ ¥ÉÇÃt¹ ¤±Á¤ªÉÆmÉÖAiÉÄqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¸ÁzsÁgÀtªÁV ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ JgÀqÀÄ UÀAmÉUÀ¼À zÁj CzÀÄ. DzÀgÉ F »jAiÀÄ PÀrªÁtUÀ½AzÀ £ÀªÀÄUÉ zÁj £Á®ÄÌ UÀAmÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. EzÀ£ÀÄß w½zÉà £ÁªÀÅ 11 UÀAmÉUÉ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ±ÉõμÀAiÀÄå ®AUÀÄ®UÁ«Ä®èzÀ PÀÄzÀÄgÉ. E£ÉÆߧ⠫ÄvÀæ ¥ÀlÄÖ »rzÀĤAvÀ PÀvÉÛ. EªÀgÀ ªÀÄzsÉå gÁªÀÅvÀ £Á£ÀÄ. CAvÀÆ 3 UÀAmÉ C¥ÀgÁºÀÚ ¤±Á¤ ªÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïˉÉ MmÁÖV ¸ÉÃjzɪÀÅ – zÁj £À£ÀUÉ ªÀiÁvÀæ UÉÆwÛzÀÄÝzÀjAzÀ. C°èAzÀ ¸Àé®à PÀrzÁzÀ PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è 2000 CrUÀ¼ÀµμÀÄÖ DZÉ ªÀÄUÀÄΰUÉ E½zÀÄ vÀ¥Àà®Ä ¸ÉÃj ªÀÄÄAzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÉÄ樀 £ÀqÉzÀgÉ ªÀÄrPÉÃj-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ §¸ï zÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃqÀÄ¥Á® JA§°è vÀ®¥ÀÅvÉÛêÉ. C°èUÉ ±ÉæõμÀ×gÀ PÁgÀ£ÀÄß CªÀgÀ qÉæöʪÀgï vÀA¢gÀÄvÁÛ£É. CzÀ£ÉßÃj £ÁªÀÅ ªÀÄrPÉÃjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ – EzÀÄ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£É. ¤±Á¤ªÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß E½AiÀÄ®Ä vÉÆqÀVzɪÀÅ! zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ºÉ¨ÁâªÀÅ ©zÀÝAvÉ ªÀÄ®VzÉ. §¼À¸ÀÄzÁj ±ÉõμÀAiÀÄå¤UÉ EµμÀÖªÁUÀ°®è. ¥ÁzÀgÀ¸ÀªÀ£ÀÄß PÉtPÀĪÀÅzÉà ±ÉæõμÀ×£À »jAiÀÄ Dl. “±ÉõμÀAiÀÄå! F M¼ÀzÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÉÃPÉ ±ÉÆâü¸À¨ÁgÀzÀÄ?” CªÀgÀ ¥Àæ±Éß. “fÃn! ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÁj E°èAiÉÄÃ, PÁ®PɼÀUÉ PÁtÄwÛzÉ. §¤ß µμÁmïð PÀmï ªÀiÁqÉÆÃt” ±ÉõμÀAiÀÄå£ÉAzÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


164 “¨ÉlÖzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¤ªÀÄV®è. E°è µμÁmïð PÀmï ªÀÄgÀtPÉÌ ¸ÉÖçÃmï PÀmï, CAzÀgÉ ºÁmïð ¥sÀmï DUÀ§ºÀÄzÀÄ. UÀAmÉAiÀÄÆ 3 zÁnzÉ. £À£Àß »AzÉAiÉÄà §¤ß!” £Á£ÉAzÉ. “fÃn ºÉÃr” ±ÉæõμÀ×£À E£ÉÆßAzÀÄ C¸ÀÛç. “¨ÉÃqÀ ±ÉõμÀAiÀÄå” ¥Àæ¨sÁZÀAzÀæ. ±ÉõμÀAiÀÄå ¸ÀzÁ mÁ¥ïVAiÀÄgï, ±ÉæõμÀ×£À full accelerator  eÉÆvÉUÉ. ¤ÃªÀÅ §gÀ¢zÀÝgÉ ¨ÉÃqÀ. £Á£ÀÄ £ÉÆÃr ¤ªÀÄVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä §¸ï zÁj vÀ®¦gÀÄvÉÛãÉ.” ±ÉõμÀAiÀÄå zsÀqÀ zsÀqÀ£É zÀĪÀÄÄPÀÄvÀÛ E½AiÀÄvÉÆqÀVzÀgÀÄ. FUÀ ±ÉæõμÀפUÀÆ UÁ§jAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. “¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ. »AzÉ §¤ß, ªÀÄÄAzÉAzÁzÀgÀÆ £ÉÆÃqÉÆÃt” JAzÀÄ PÀÆVzÀgÀÄ. JµμÀÄÖ PÀÆVzÀgÀÆ ±ÉõμÀAiÀÄå »AzÉ ¨ÁgÀ, gÁªÀĨÁtzÀAvÉ. “¤ªÀÄUÉÃPÉ EµμÀÄÖ ºÉzÀjPÉ? §¤ß £À£Àß »AzÉ,”ªÀÄvÉÛ ±ÉõμÀAiÀÄå£À ¥ÀAxÁºÁé£À. “ºÉzÀjPÉ zsÉÊAiÀÄð ¥Àæ±Éß EªÀ®è. PÀÆlzÀ ²¹Û£À «ZÁgÀ. £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¤ªÀÄUÉ ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ C¢üPÁgÀ«®è. ¤ÃªÀÅ §gÀÄwÛÃgÉÆà E®èªÉÇÃ?” JAzÀÄ vÁgÀ±ÀÄæwAiÀÄ°è CgÀazÉ. DzÀgÉ ¥ÁzÀgÀ¸À NqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÉ »rAiÀÄ®Ä ¹PÀÄ̪ÀÅzÉÃ? ±ÉõμÀAiÀÄå £ÀUÀÄ £ÀUÀÄvÀÛ E½¢½zÉà ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À PÀët £ÁªÀÇ CªÀgÀÆ ¨ÉlÖzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÉÄÊUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÀvÀÄÛ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀjUÀÆ £ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄzsÉå ¨ÉlÖzÀ G§Äâ CqÀØ §A¢vÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ UÀ½UÉ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÄ. K£ÀÄ §AvÀ¥Áà F ªÀiÁgÁAiÀĤUÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ aAvɬÄAzÀ¯ˉÉà ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. CµμÀÖgÀ°èAiÉÄà ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ aÃvÁÌgÀ: “£ÁgÁAiÀÄtgÁªï, £ÁgÁ. . .” JAzÀÄ ¨ÉlÖzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀÄƯˉɬÄAzÀ PÀPÀð±À zsÀé¤ w«zÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀzÀr©nÖvÀÄ. ¤ÃgÉƼÀUÉ ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃUÀĪÀªÀ£À, ºÉ¨Áâ«£À »rvÀPÉÌ ¹QÌzÀªÀ£À, ºÀÄ°¬ÄAzÀ C¥ÀླྀÀ®àlÖªÀ£À PÀgÀÄuÁPÀæAzÀ£ÀªÀzÀÄ, “ºÁ ®PÀë÷äuÁ!” £ÀªÀÄUÉ ¢UÀãçªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¤±Á¤ªÉÆmÉÖAiÉÄà MqÉzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. “±ÉõμÀAiÀiÁå ±ÉõμÀAiÀiÁå” JAzÀÄ vÁgÀ ¸ÁܬÄAiÀÄ°è ªÉÄïˉÉÃj PɼÀV½zÀÄ J®è ¢QÌUÉ wgÀÄV QgÀÄazɪÀÅ. PÁqÀĪÉÄÃqÀÄUÀ¼ÀÄ PÀt廃 vɪÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄzÀ¤UÉÊzÀªÀÅ - ±ÉõμÀAiÀiÁå. ±ÉõμÀAiÀÄå E®è. ±ÉõμÀAiÀÄå E®èzÉà HjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? EzÉãÀÄ CªÀ¸ÉÜ MzÀVvÀÄ. D¯ˉÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¯ˉÁUÀzÉà ªÀiÁvÁqÀ¯ˉÁgÀzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀįˉÁUÀzÉà ±ÀÆ£Àå zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ZÉ®ÄèvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆAqɪÀÅ. UÀAmÉ 5 DVvÀÄÛ. ¸ÀÆAiÀÄð DUÀ¯ˉÉà zÀÆgÀzÀ ¨ÉlÖzÀ »AzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÝ. PÀj£ÉgÀ¼ÀÄ PÀgÁ¼ÀªÁV z˵μÀÖ÷åzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁV ºÀgÀrvÀÄÛ. zÁj E£ÀÆß £Á®ÄÌ ªÉÄÊ°¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄA¢£À ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉÆAqɪÀÅ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÉƧâ£É ªÀÄÄAzÉ Nr Nr ºÉÆÃV zÁj ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. C°è ±ÉæõμÀ×£À PÁj£À°è PÀĽvÀÄ ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆÃV d£À, ¯ˉÉÊlÄ, qÁPÀÖgÀgÀÄ, ¨ÉÃmÉUÁgÀgÀÄ J®ègÀ£ÀÆß PÀgÉvÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. gÁwæ¬Ärà D ©üÃPÀgÀ KPÁAvÀvÉAiÀÄ°è ±ÉõμÀAiÀÄå£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ C°èAiÉÄà M§âjUÉƧâgÀÄ PÁtĪÀµμÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°è ºÀgÀr PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ¤zsÁ£ÀªÁV E½AiÀÄÄvÀÛ ±ÉõμÀAiÀÄå £ÁªÀĸÀägÀuÉ UÀnÖAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄvÀÛ CgÀ¸ÀÄvÀÛ ¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉlÖzÀ vÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwgÀ¨ÉÃPÀÄ - £Á£ÀÄ §gÀĪÀ vÀ£ÀPÀ. £Á£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÄ樀 NrzÉ. NrzÉ£ÉÆà ºÁjzÉ£ÉÆà CAvÀÆ ¨ÉlÖzÀ §ÄqÀPÉÌ §A¢zÉÝ. CµμÀÖgÀ°èAiÉÄà zÀÆgÀzÀ PÀtªɬÄAzÀ PÉÃPÉ ºÁQ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ±ÉõμÀAiÀÄå, “£Á ¥sÀ¸ÀÄÖ!” ¥ÀAxÀzÀ°è CªÀgÀÄ UÉzÀÝzÀÄÝ ¤d. ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÉ: ªÉÄÊ PÉÊ wÃgÀ UÁAiÀÄ, PɸÀgÀÄ. §mÉÖ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVzÉ. D UÀ½UÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¨sÁªÀ “J¯ˉÁ ¥ÁætÂÔ J£ÀÄߪÀ wgÀ¸ÁÌgÀ. PÀÆqÀ¯ˉÉà C«ÄvÀ ¸ÀAvÉÆõμÀ. F vÀĪÀÄÄ®UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £À£ÀUÉ ªÀiÁvÉà ºÉÆgÀqÀ°®è. CAvÀÆ CªÀgÀÄ ±ÉõμÀAiÀÄå ºËzÉAzÀÄ ¸À«ÄÃ¥À¢AzÀ RavÀªÁzÀ ªÉÄïˉÉ, “K£ÀÄ ¤ªÀÄä PÀvÉ? §ºÀ¼À ºÉzÀj¹ ©nÖgÀ¥Àà” JAzÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©mÉÖ. “£Á£ÀÄ ¤«ÄäAzÀ ªÀÄÄAzÉ E½zÀAvÉ D ¨ÉlÖ £À£ÀߣÀÄß eÉÆÃgÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀÆPÀvÉÆqÀVvÀÄ. £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµμÀÖªÁV NqÀvÉÆqÀVzÉ. ªÀÄÄAzÉ D¼ÉgÀqÉvÀÛgÀ ºÀÄ®Äè gÁ²AiÉƼÀUÉ ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ ¢PÀÄÌ vÀ¦àºÉÆìÄvÀÄ. CAvÀÆ PɼÀUÉ PɼÀUÉAzÀÄ PÁ®Ä ºÁQzÉ. MAzÉqÉ PÁ°mÉÖ – zsÀrÃgÀ£É PÀĹzÀÄ eÁj ¥ÁvÁ¼ÀPÉÌ ©zÉÝ. DUÀ¯ˉÉà ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀÆV PÀgÉzÀzÀÄÝ. D D¼ÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ PɸÀgÀÄ PÉƼÉvÀ J¯ˉÉ vÀÄA©zÀÄÝzÀjAzÀ®Æ eÁjzÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ ªÉÄÊ J®è ºÀįˉÉèà ªÀÄÄaÑzÀÄÝzÀjAzÀ®Æ £À£ÀUÉãÀÆ C¥ÁAiÀĪÁUÀ°®è. £Á£ÉÆAzÀÄ zÀlÖªÁzÀ PÁr£À §ÄqÀzÀ°è ©¢ÝzÉÝ. ªÉÄïˉÉ £ÉÆÃrzÀgÉ 30 CrAiÀiÁzÀgÀÆ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


165 £Á£ÀÄ PÀĹ¢gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÉÆÃjvÀÄ. ¥ÀÇtð PÀvÀÛ¯ˉÉ, zÁj J°èAiÀÄÆ E®è. ¤ÃgÀÄ AiÀiÁªÀ PÀqÉ ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¥ÀgÀr vÀqÀ« ¥Àj²Ã°¹zÉ. CzÀgÀ UÀwAiÀÄ PÀqÉUÉ vɪÀ½ ºÀjzÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÉ. »ÃUÉ JµμÉÆÖà ºÉÆvÀÄÛ ¸ÀjAiÀÄĪÁUÀ PÁr¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÉ ªÀÄvÉÛ E°èUÉ vÀ®¦zÉ. E°èAiÀÄ PÁ¯ˉÁÝj J®è £ÉÆÃr ¤Ã«°èUÉ §AzÉà §gÀÄ«j JAzÀÄ E°èAiÉÄà ¤AvÉ!”

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÉÆÃt CzsÁåAiÀÄ LªÀvÉÛöÊzÀÄ

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ²RgÀzÉqÉUÉ ¹ÃzÁ £ÀqÉAiÀÄ®Ä CqÀØ wgÀÄVzÀªÀ£ÀÄ PÁªÉÃjAiÀÄ¥Àà. EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀV£À ZÀvÀÄgÀ. £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ ªÀÄÆPÀ ¸ÀzÀ¸Àå. EªÀ£Á¬ÄvÀÄ, EªÀ£À PÉ®¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. M¼ÉîAiÀÄ ²¸ÀÄÛUÁgÀ, zÀPÀë, ¸ÀªÀÄxÀð. EªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ §æºÀäVj JAzÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR EªÀ¤UÉ vÀªÀªÀÄð£É EzÀÝ ºÁUÉ. CzÀgÀ ±ÉæÃtÂUÉ §AzÉÆqÀ£É £ÉÃgÀzÁj vÀĽzÀ. »AzÉ £ÉÆÃqÀ°®è. ªÉÄïˉÉ £ÉÆÃqÀ°®è. ºÀļÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ºÀjªÀAvÉ KgÀvÉÆqÀVzÀ. ®Që÷ä, ²æÃzsÀgÀ£ï, ¦AmÉÆà ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀgÀÄ CªÀ£À »AzÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ §®Ä »AzÉ ©zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ J®èjVAvÀ®Æ »AzÉ EzÀÝgÀÆ Erà zÀȱÀå £À£ÉßzÀÄgÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÉÌ §gÀĪÀAwvÀÄÛ. ¹¤ªÀiÁ avÀæ¥ÀlzÀ ªÉÄïˉÉ WÀl£Á¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ. ªÉÄAV®±ÉÃtªÀ£À »AzÉ £ÀqÉzÀªÀgÀÆ ¸ÁPÀµμÀÄÖ ªÀÄA¢. »AzÉ EzÀÝ £Á£ÀÄ (¥ÁæAiÀÄ 42) AiÀiÁªÀ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ? ¸ÀA¢UÀÞ ¥Àj¹Üw, ¥ÀPÀé ¥ÁæAiÀÄzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ zÁjAiÉÄÃ? vÀgÀÄt zsÀªÀĤAiÀÄ ¢lÖvÀ£ÀzÀ ºÁ¢AiÉÄÃ? ²¹Û£À ¥ÀxÀªÉÃ? ¸ÁºÀ¸ÀzÀ £ÀÆvÀ£À ªÀiÁUÀðªÉÃ? EAxÀ¯ˉÉè®è £ÀªÀÄä UÀÄjAiÀÄ ¸ÁzsÀ£É ªÀÄÄRå. UÀÄj JAzÀgÉ PÉÆr vÀ®¥ÀŪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ £ÉÃgÀ zÁjAiÉÄà ¸Àj JAzÀÄ £Á£ÀÆ JqÀPÉÌ wgÀÄVzÉ. ºÀÄqÀÄUÀgÁUÀ¯ˉÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ CAZÀÄ vÀ®¦ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. FUÀ ²RgÀ PÁtÄwÛ®è. ªÉÄïˉÉ £ÉÆÃrzÀµμÀÄÖ JvÀÛgÀPÉÌ PÀ®Äè, ªÀÄtÄÚ, eÉÆAqÀÄUÀ¼À gÁ². »AzÉ £ÉÆÃqÀĪÀAw®è. ºÀwÛzÀµμÀÆÖ ªÀÄÄVAiÀÄzÀÄ. MAzÀĺÉeÉÓUÉ MAzÀÄ ZÀªÀÄZÀ ¨ÉªÀj£ÀAvÉ ºÀjzÀÄ ªÉÄÊ J®è MzÉÝ. zÁj vÀ¦à ºÉÆìÄvÉÃ? ¨ÉÃgÉ°èUÁzÀgÀÆ KgÀÄwÛgÀĪɣÉÃ? UÀAmÉ 4.30 zÁnvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ C¥ÁAiÀĪÉãÀÆ E®è. £Á£ÀÄ £É®zÀªÀgÉUÉ §VÎ vɪÀ¼ÀÄwÛzÉÝ. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ PÀÄgÀÄqÀ¤UÉ PÀtÄÚ §AzÀgÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C£ÀĨsÀªÀ. J¯ˉÉè°èAiÀÄÆ ¨É¼ÀQ£À PÀqÀ®Ä. «±Á® «±Àé £ÉÆÃqÀ£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà vÉgÉ vÉgÉAiÀÄÄvÀÛ «¸ÁÛgÀªÁV ºÀgÀr ºÉÆìÄvÀÄ. D ªÉÆzÀ¯ˉÉà vÀ®¦zÀÝ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ dAiÀÄ WÉÆõμÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ FUÀ C¢üPÀÈvÀªÁV PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ºÉ§âAqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ dAiÀĨsÉÃj ¨Áj¹vÀÄ! D ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


166 UÀ½UÉAiÀÄ°è ¨sÁªÀ¥ÁgÀªÀ±Àå¢AzÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è AiÉÆÃZÀ£É PÉÊzÁ¬ÄvÀÄ. 6257 Cr JvÀÛgÀzÀ ªÉÄïˉÉ £Á«zÉݪÀÅ. D ªÀĺˣÀßvÀå £ÀªÀÄUÉ ªÀÄt¢vÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ zÁµμÀÖ÷åðzÀ ªÀiÁvÀÄ. £ÁªÀzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀð ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ¸Á¢ü¹zÉݪÀÅ. C°è ªÀÄÆrzÀ ¨sÁªÀ MAzÀÄ «zsÀzÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¹Üw. C°èUÉ ºÉÆÃV CzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÉà «£Á C°èAzÀ »AwgÀÄVzÀ £ÀªÀÄä PɼÀV£À ªÀÄlÖzÀ°è PÀ®à£ÁzÁjzÀæ÷å ªÀÄĸÀÄQzÁV£À «ªÀgÀuɬÄAzÀ®è. ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆPÁ±ÀÑAiÀÄðUÀ¼À ¥Àæw©A§ ¸Á»vÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. £ÁªÀÅ C°è PÀĽvÀÄ ¨sÁªÉÇÃzÉéÃUÀzÀ°è C£ÀAvÀªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä zÀÈUÀ£ÀĨsÀªÀUÀ¼À «Äw¬ÄAzÀ C£ÀAvÀªÀÅ «ÄwUÉ M¼À¥ÀqÀÄwÛvÉÛà «£Á C£ÀAvÀzÀ ¸Áé¨sÁ«PÀ UÀÄt¢AzÀ®è. £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj zÀÆgÀzÀ PÀtªÉAiÀÄ°è £ÀĸÀĽ ªÀĸÀ½ ªÀiÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼Á »AzÀ £ÁªÀÅ KjzÀÝ §AqÉ, JµμÀÄÖ zÉÆqÀØ UÀÄAqÀÄPÀ®Äè §AqÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨sÁªÀ£É vÀj¹zÀÝ dªÀiÁ¯ˉÁ¨Ázï, FUÀ ¥ÀæAiÀiÁ¸À¢AzÀ PÁt§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄtÄÚ ºÉAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. O£ÀßvÀåzÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÉÄà EzÀÄ. ¸ÁºÀ¸À¢AzÀ CzÀ£ÉßÃj CzÀgÀ°è MAzÁzÀgÉ £ÁªÀÇ »jAiÀÄgÁUÀÄvÉÛêÉ. C°è ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄ¥Àðt ¨sÁªÀ. £ÁªÀÅ EªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zɪÀÅ JAzÀÄ C¤ß¸ÀĪÀÅ¢®è – F O£ÀßvÀåzÀ ZÉÃvÀ£À £ÀªÀÄä£ÀÄß C°èUÉ DPÀ¶ð¹ §gÀ¸É¼É¬ÄvÀÄ JAzɤ߸ÀĪÀÅzÀÄ. zÀȶ֢UÀAvÀ «¸ÁÛgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄgÀÄPÀët G½zÀªÀgÀ aAvÉ. zÀÆgÀzÀ²ð¬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀgÀ ¸ÀĽªÀÅ J°èAiÀÄÆ PÁtĪÀÅ¢®è. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ, CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀÄ, ¸ÉêÀPÀgÀÄ, 17 PÁåqÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà D vÀAqÀzÀ°èzÀÄÝzÀjAzÀ £ÁªÉà ‘ªÉÄÊ£Ájn’AiÀÄ°èzÉݪÀÅ. C®èzÉà £ÁªÀÅ G½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæzÉñÀ D PÀqÉ J¯ˉÉÆèà EzÉ JAzÀÄ »A¢£À C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ w½¢vÀÄÛ. £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ §AqÉAiÀĵμÉÖà CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ¸Àé®à JvÀÛgÀªÁzÀ E£ÉßgÀqÀÄ ²RgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ¯ˉÉèà EzÀÄݪÀÅ. ¢nÖ¹ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà CªÀÅ £ÀªÀÄVAvÀ JvÀÛgÀªÉA§ ¨sÁªÀ£É zÀÈqsÀªÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ £ÁªÀÅ KjzÀÄÝ PÀÈwæªÀÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRªÉÃ? ±ÉÃtªÀ£À vÀAqÀ PÁqÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ £ÀªÀÄVAvÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà C°èUÉà vÀ®¦gÀ§ºÀÄzÉÃ? DZÉ PÀqÉAiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄå°è §gÀÄwÛgÀĪÀgÉÆà K£ÉÆÃ? £ÀªÀÄä PÁªÉÃjAiÀÄ¥Àà, ªÉÆúÀ£À C°èUÉ zsÁ«¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ £ÀÆgÀÄ E£ÀÆßgÀÄ Cr E½zÀÄ ªÀÄvÉÛ CµμÉÖà ºÀvÀÛ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ. CªÀjUÉ D zÀÆgÀ vÀ®¥À®Ä 20 «Ä¤lÄ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. PÁt®Ä EµμÀÄÖ ºÀwÛgÀ, £ÀqÉzÀgÉ CµμÀÄÖ zÀÆgÀ, ¨ÉlÖUÀ¼À CªÀ¸ÉÜAiÉÄà »ÃUÉ. ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°è £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ §AqÉAiÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è zÀÆgÀzÀ vÀVΤAzÀ ¥ÀªÀðvÀgÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß D PÀqɬÄAzÀ F PÀqÉUÉ zÁn PÉ®ªÀgÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀArvÀÄ - ©½ ZÀÄQÌUÀ¼À ZÀ®£É ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw¹zɪÀÅ. zÀÆgÀzÀ²ð¬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ±ÉÃtªÀ£À£ÀÄß PÀAqÀÄ zsÉÊAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. »AzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ UÀAlÄ ºÉÆwÛgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ D vÀVΣÀ°èAiÉÄà £ÁªÀÅ vÀAUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæzÉñÀ«zÉ JAzÀÄ SÁwæAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ CªÀgÉqÉUÉ NqÀ®Ä vÉÆqÀVzɪÀÅ. CAzÀgÉ PÀÄzÀÄgÉ ªÀÄÄRzÀ PÀwÛ£ÀªÉÄïˉÉ ¤©qÁgÀtåzÀ (CAiÀiÁ®Ä) CAa£À°è E½zɪÀÅ. “ºÁÕ! £ÁªÀÅ §AUÉèUÉ ºÉÆÃV nà PÁ¬Ä¸À®Ä K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr ¤ÃªÉ°è¢ÝÃgÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä §AzÀzÀÄÝ!” 6000 Cr JvÀÛgÀzÀ°èAiÀÄÆ ±ÉÃtªÀ¤UÉ CzÉà ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ, CzÉà «ÄAZÀÄ, CzÉà DwäÃAiÀÄvÉ. J®ègÀÆ C°èUÉ £ÀqÉzɪÀÅ. ²RgÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÁÌ®Ä ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ°è, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 Cr vÀVΣÀ°è §AUÉèUÀ¼À ¨sÀUÁߪÀ±ÉõμÀUÀ½ªÉ. 20£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ vÀgÀÄtzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀÄwÛzÀÝ «zÉòà ¥Á¢æUÀ¼ÀÄ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è §AzÀÄ vÀAUÀ®Ä C°è §AUÉèUÀ¼À£ÀÆß ¥ÁæxÀð£ÉUÁV EUÀfðAiÀÄ£ÀÆß PÀnÖ¹zÀÝgÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EnÖUÉ, ºÀAZÀÄ, ªÀÄgÀzÀ ¨sÁjà vÉƯˉÉUÀ½AzÀ ¸ÀĨsÀzÀæªÁV CªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÝgÀAvÉ. £Á£ÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµμÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ EUÀfðAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ K¸ÀÄQæ¸ÀÛ£À CªÀvÁgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ ««zsÀ vÉÊ® avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr «¹ävÀ£ÁVzÉÝ. CªÀgÀ ¸ËAzÀAiÀÄð zÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁºÀ¸À ¦æAiÀÄvÉ ¤dªÁVAiÀÄÆ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. KPÁAvÀªÁV ¤¸ÀUÀðzÀ°è vÀ£ÀäAiÀÄvÉ ºÉÆAzÀĪÀÅzÀgÀ°è ªÀĺÀzÁ£ÀAzÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ 1930jA¢ÃZÉUÉ «zÉòà ¥Á¢æUÀ¼ÀÄ §gÀ°®è. zÉòà ¥Á¢æUÀ½UÉ EzÀÄ ¨ÉÃPÁUÀ°®è. §AUÉèUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÀÄ©zÀÄݪÀÅ. UÁ½, ªÀļÉ, PÁqÀĨÉAQ JA§ £ÉʸÀVðPÀ «WÁvÀPÀ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


167 C¥ÀǪÀðPÉÌ §gÀÄwÛzÀݪÀgÀ ¸ÀéAvÀ »vÀ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ £Á±ÀPÀÈvÀå E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ; D PÁr£À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ EªÀjUÉ ¨ÉAQ ªÀiÁqÀ®Ä ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄgÀzÀ vÉƯˉÉUÀ¼ÀÄ. ¨ÉAQ ªÀiÁrzÀÄÝ £É® ºÁ¹£À ªÉÄïˉÉ. EªÀÅUÀ½AzÀ ºÀwUÉÆAqÀ ªÉÄïˉÉ G½¢zÉÝãÀÄ? ºÁ¼ÀÄUÀgÉAiÀÄÄvÀÛ ºÁªÀiÁ¸ÀÄ »r¢gÀĪÀ vÀÄAqÀÄ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ. ZÀzÀj ©¢ÝgÀĪÀ EnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ. §AUÉèUÀ¼À £É®ªÀ£ÀÆß Cr¥ÁAiÀĪÀ£ÀÆß PÁqÀÄ PÀ§½¹ªÉ. »ÃUÁV C°è PÀÆgÀ®Ä ¸ÀºÀ ¸ÁzsÀå«®è. CAUÀ¼ÀzÀ CªÀ¸ÉÜ E£ÀÆß PÀpt - £ÉÆeÉ ºÀÄ°è£À zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¢AqÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É¼É¢zÀÄÝzÀjAzÀ C°è PÀÆgÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ PÀ®Äè gÁ²AiÀÄ ªÉÄïˉÉ PÀĽvÀµμÉÖà ¸ÀÄR! DzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ±ÉÃtªÀ£À ¥ÀAUÀqÀ C°èAiÉÄà §AzÀÄ ©ÃqÀÄ©nÖvÀÄÛ - £ÁåAiÀĪÉÃ, ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀªÀ £Á£ÁzÀÝjAzÀ vÁvÁÌ°PÀªÁV ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß C°è E½¹ C°èAiÉÄà ZÀºÁ PÁ¸À®Ä K¥ÁðqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢vÀÄÛ. ºÀgÀÆ£ï ªÀÄvÀÄÛ CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj PɼÀV£À MAzÀÄ ¥sÀ¯ˉÁðAUï zÀÆgÀzÀ vÉÆgɬÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀj¹ nà ªÀiÁrnÖzÀÝgÀÄ. PÀÄrAiÀÄĪÀµμÀÄÖ ZÀºÁ, w£ÀÄߪÀµμÀÄÖ ªÉÄʸÀÆgÀÄ¥ÁPÀ, ¨ÁzÀıÁ, ZËZË. CªÀÅUÀ¼À gÀÄa PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ²RgÀzÀ ªÉÄð£À ¥ÀæxÀªÀiÁ£ÀĨsÀªÀzÀµμÉÖ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀzÀÄÝ. ªÀÄÄA¢£À ¤zsÁðgÀ? D CAUÀ¼ÀzÀ°è £É¯ˉÉAiÀÄÆgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀÅzÉÆAzÀÄ gÁd¸ÀÆAiÀĪÉÃ. JAzÉà J°è ¤Ãj£À ¸É¯ˉɬÄzÉAiÉÆà C°è £ÀªÀÄä £É¯ˉɪÀ£É JAzÀÄ ¤±ÉÑöʹ C°èAzÀ UÀAlĪÀÄÆmÉ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ PɼÀV½zɪÀÅ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ¥Àtð PÀÄnÃgÀ CzsÁåAiÀÄ LªÀvÁÛgÀÄ £Á«ÃUÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ±ÉæÃtÂAiÀÄ ªÀ£ÀgÁ²AiÀÄ ªÀÄUÀÄΰ£À E½eÁj£À°èzÉÝêÉ. £ÀªÀÄUÀÆ ²RgÀPÀÆÌ £ÀqÀÄªÉ UÉÆAqÁgÀtå ¨É¼É¢zÉ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR DZÉ ªÀÄUÀÄή°è (£ÁªÀÅ Kj§AzÀ ªÀ®AiÀÄ) MAzÀÄ aPÀÌ VqÀªÀÇ E®è. FZÉ ªÀÄUÀÄή°è UÉÆAqÁgÀtå! PÁgÀt«µμÉÖà – DZÉ ªÀÄUÀÄή°è UÁ½ ¨ÉAQUÀ¼À ºÉÆqÉvÀ «¥ÀjÃvÀ. ºÁUÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À¸Àå MAzÉÃ, £ÉÆeɺÀÄ®Äè. ¤d, “ºÀįˉÁèUÀÄ ¨ÉlÖzÀr!” PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ E½zÀAvÉ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ UÉƸÀgÀÄ ¨sÀÆ«Ä. CzÀ¤ßrà £ÉÆeÉ ºÀÄ°è£À ¢AqÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæ«Ä¹ªÉ. EzÀgÀ zÀÆgÀzÀ CAZÀÄ UÉÆAqÁgÀtå. C¯ˉÉèà MAzÀÄ QgÀÄvÉÆgÉ PÀÄ¥Àཹ zÁnzɪÀÅ. CzÀÄ (£ÀªÀÄä JqÀUÀqÉAiÀÄ) PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ²RgÀzÀ°è ºÀÄnÖ PÁr£ÉqÉUÁV ºÀjzÀħgÀÄwÛzÀÝ wÃxÀð. CzÀgÀ zÀAqÉAiÀÄ°è £ÀÆgÀÄ d£À ¸ÀÄRªÁV PÀÆgÀĪÀµμÀÄÖ «±Á®ªÁzÀ ºÁ¸ÀÄUÀ®Äè ºÀ©âvÀÄÛ. EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ ¢§âzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¥ÀÅuÁåvÀägÀÄ »AzÉ §A¢zÀݪÀgÀÄ, PÀrzÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝ ªÀÄtÂÚ£À «±Á®ªÁzÀ JgÀqÉgÀqÀÄ ªÉâPÉUÀ¼ÀÄ. EªÀ£ÀÄß DªÀj¸ÀĪÀAvÉ ¨É¼É¢gÀĪÀ PÁqÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ! §AqÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À ªÉâPÉUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ªÀÄgÀUÀ¼À PÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ ¤©qÀªÁV ºÀgÀr £ÉʸÀVðPÀ ªÀiÁqÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀݪÀÅ. ¤ÃgÀÄ, CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄeÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁ¸ÀÄUÀ®Äè, CzÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ §¢AiÀÄ°è vÀAUÀ®Ä ¥ÀtðPÀÄnÃgÀ - ¨ÉÃgÉãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ? »AzÉ §AzÀªÀgÀÄ D ªÉâPÉUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ¨ÉÃPÁzÀµμÀÄÖ £ÉÆeÉ ºÀÄ®è£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ ºÁ¹zÀÝgÀÄ. »ÃUÁV £ÀªÀÄUÉ®è ¸ÀÄ¥ÀàwÛUÉAiÀÄ ¸Ë¨sÁUÀåªÀÇ ®©ü¹vÀÄ. ¤ÃgÀAa£À°è M¯ˉÉ ºÀÆrzɪÀÅ. C°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è GUÁæt ¸Áܦ¹zɪÀÅ. ¨ÉlÖªÀ£ÉßÃgÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß CzÉà ¥ÀæPÁgÀ »AzÉ ¥ÀqÉzÀÄ ±ÉÃRj¹zɪÀÅ. ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµμÀÖªÁV ªÉÆzÀ¯ˉÉà «¢ü¸À¢zÀÝgÉ PÀpt ¸À¤ßªÉñÀ MzÀV §AzÁUÀ J®ègÀÆ zsÀªÀiÁðxÀð «¥ÀÅ® ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀĪÀªÀgÉÃ. J®ègÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄÄAzÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ±À¦¸ÀĪÀªÀgÉÃ, ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉà ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà PÉÊUÉ §AzÀAvÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¨É£ÀߪÉÄïˉÉ ºÉÃj¢ÝzÀÝgÉ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV ¨sÁgÀzÀ ¸ÀªÀĪÁzÀ ºÀAZÀÄ«PÉ DVgÀÄwÛgÀ°®è. EzÀjAzÀ ºÉZÀÄÑ ¨sÁgÀ ºÉÆgÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀ°è CvÀÈ¦Û ªÀÄÆrgÀÄwÛvÀÄÛ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV ©¸ÉÌmï, QvÀۼɺÀtÄÚ, mÉƪÉÄmÉÆÃ, ¹» wArAiÀÄAxÀ fºÁéPÀ±ÀðPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÛªÀgÀÄ PÉ®ªÀgÁzÀgÀÆ vÀªÀÄä ¨ÁºÀå ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß DAvÀjPÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝgÉ D±ÀÑAiÀÄðªÉ¤¸ÀÄwÛgÀ°®è. CzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ®èzÀªÀjUÉ EgÀĪÀ ¸ÀºÀd z˧ð®å.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


168 PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ wÃxÀð ªÀÄAdÄUÀqÉØAiÀĵμÀÄÖ PÉÆÃl. Cw ±ÀĨsÀæ. qÁPÀÖgÀÄ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÉAzÀgÀÄ, “F ¤ÃjUÉ AiÀiÁªÀ ©èÃaAUï ¥ËqÀgÀÆ ¨ÉÃqÀ.” £ÀªÀÄä ºÉƸÀ J¯ˉɪÀ£É, £ÉÆeÉ ºÁ¹UÉ, §AqÉ ¥ÀPÀÌzÀ M¯ˉÉ J®è ¹zÀÞªÁzÁUÀ ¸ÀAeÉ 6 zÁnvÀÄÛ. 20 ¥ËAqÀÄ ¨sÁgÀzÀ `¹AzÀ¨ÁzÀ£À ªÀÄÄzÀÄPÀ’£À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉlÖzÀ a®ÄªÉĬÄAzÀ ZÉÃvÀ£À »ÃjzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛªÀiÁ£À £ÉÆÃqÀ®Ä ²RgÀzÉqÉUÉ zsÁ«¹zɪÀÅ. 6257 Cr JvÀÛgÀzÀ D §AqÉ ªÀÄAqÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ £Á«zÉÝÃªÉ – CAvÀåzÀ PÀgÀUÀ¼À CAa£À°è £ÁªÀÅ PÀĽwzÉÝêÉ. PɼÀV¤AzÀ PÁtĪÀ ©üÃPÀgÀvÉ FUÀ CzÀQÌ®è. £ÀªÀÄä zÀ馅 ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÉUÉ J°èAiÀÄÆ £ÀªÀÄVAvÀ JvÀÛgÀzÀ ²RgÀ«®è. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ JgÀqÀÄ ²RgÀUÀ¼ÀÆ FUÀ EzÀQÌAvÀ vÀUÁÎVAiÉÄà PÀAqÀĪÀÅ. £ÀªÀÄä zÀ馅 ¢UÀAvÀ D O£ÀßvÀåzÀ°è Cw±ÀAiÀĪÁV «¸ÁgÀªÀ¬ÄvÀÄ. PÁqÀÄ UÀÄqÀØ ºÉÆ¼É ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ £ÀPÉëAiÀÄ ªÉÄð£À J¼ÉÃUÀ¼ÀÄ. ²ªÀ¥Àà §gÉzÀgÀÄ: ¨sÀƪÀÄAqÀ®zÀ gÁ² §tÚ §tÚUÀ¼À ªÉÊ«zsÀå PÀvÁðgÀ£À PÀªÀÄäl zÀ馅 zÀÆgÀ¸ÁVzÀAvÉ ¨sÀÆ«Ä ¸ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹ ªÀÄĢݸÀĪÀ ªÀĺÁªÀÈvÀÛ PÁt¹vÀÄ. CzÀgÁZÉ ¤ÃgÀÄ, PÀqÀÄ ¤Ã°AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄwÛzÀAvÉ, CzÀgÀ ªÉÄïˉÉ £ÉÆgÉ£ÉÆgÉAiÀiÁV ¥Àæw©A©¸ÀĪÀ vÉgÉ CzÀÄ ¤Ãj£À gÁ²AiÉÄAzÀÄ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ F PÀqÀĤð DPÁ±ÀzÀ vɼÀÄ ¤Ã°AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¢ü¸ÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀĺÁªÀÈvÀÛ. CzÀjAzÁZÉUÉ K£ÀÄAmÉÆà PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR¢AzÀ PÁtĪÀÅ¢®è. ªÉÄïˉÉ UÉÆüÁPÁgÀzÀ w½ ¤Ã° §tÚzÀ ¨Á£ÀÄ – PɼÀUÉ £ÀgÀ¥ÉÃvÀ®£ÁzÀ £Á£ÀÄ! `UÀUÀ£ÀªÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄ ªÉÄÊ ¤Ã°UÀlÄÖªÀªÀgÉUÉ’ JµμÉÆÖAzÀÄ ¸ÁxÀðPÀ £ÀÄr. CAxÀ ¤Ã® ¥ÀgÀzÉUÉ CAn¹zÀ PÉA¥ÀÅ vÀUÀqÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð. ¸ÀÆAiÀÄð gÀ²ä FUÀ PÀtÄÚ PÀÄPÀÄ̪ÀÅ¢®è. ¸ÀÆAiÀÄð©A§ CzÀgÀ §¢UÀ¼À°è GzÀÄÝzÀݪÁV `zÉêÀgÀ ¥É¥Ààgï «ÄAmï’£ÀAvÉ PÁtĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. vɼÀÄ ¤Ã° vÀ£Àß ¢£ÀzÀ UÀ½PÉAiÀÄ PÁtÂPÉAiÀiÁV PÀqÀÄ ¤Ã°UÉ ¤ÃqÀĪÀ ºÉÆA§lÖ®Ä ¸ÀÆAiÀÄð. a£ÀßzÀ qÁ®gï £Á½£À vÀÆwUÉ eÁgÀÄwzÉ JAzÀ£ÀAvÉ £ÀªÀå PÀ«! ¸ÀÆAiÀÄð£À ¥Àæw©A§ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è PÁt°®è. DzÀgÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ UÉgÉ ¸ÀÆAiÀÄð ©A§ªÀ£ÀÄß PÀæªÉÄÃt ¸É¼É¬ÄvÀÄ. ºÉÆÃVAiÉÄà ©nÖvÀÄ. D PÉÆ£ÉAiÀÄ ZÀÄQÌAiÀÄÆ E¤ß®è. `PÀÄgÀÄPÀįˉÁPÀð£ÀĪÀÄPÀð£ÀĪÀĸÀ۫ĹzÀA’ JAzÀÄ ºÉýzÀ ªÀĺÁPÀ«AiÀÄ G¥ÀªÉÄ JµμÉÆÖAzÀÄ GavÀ. DUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®¢ fë¸ÀĪÀÅzÀQAvÀ®Ä ¨ÉÃgÉAiÀÄ UÀÄj fêÀPÉ ¨ÉÃQ®è -PÀĪÉA¥ÀÅ PÀëªÉÄ PÉÆÃj ¸ÀAeÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ: MAzÀzÀ ¥ÀUÀ°gÀļÉgÀqÀgÀ ¸ÀAzÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀÄt²°à gÀPÁÛA§gÀ¢A ¸ÀA¢¹ ¥ÉǮݪÉǯˉɸÉzÀÄzÀÄ ªÀÄAzÉʹzÀ ¸ÀAeÉUÉA¥ÀÅ ¥ÀqÀĪÀt zɸÉAiÉƼï -gÀ£Àß ¥ÀqÀĪÀt vÉgÉAiÀÄ°è ±ÀÄPÀæ, §ÄzsÀ, ±À¤ MmÁÖV ±ÁAw ©Ãj £ÀPÀ̪ÀÅ. ªÀĺÁªÁåzsÀ, ªÀĺÁ±Áé£ÀUÀ¼ÉÆqÀUÀÆr ªÀȵμÀ¨sÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj£ÉqÉUÉ ClÄÖªÀ agÀAvÀ£À £ÁlPÀ DUÀ ¥ÀæzÀ²ðvÀªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. qÀAiÀiÁ£Á zÉë (ZÀAzÀæ)

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


169 vÀ£Àß ¥ÉæÃ«Ä ªÀĺÁªÁåzsÀ£À ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄPÁÌV ªÀÄAzÀºÁ¸ÀzÀ ¥Àæ¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àƹ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ £ÁlPÀªÀÇ ¹zÀÞªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «ÄxÀÄ£À gÁ²AiÀÄ ºÉƹۮ°è ¤AwzÀÝ ¨É¼ÀQ£À GAqÉ UÀÄgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ CzÀÄãvÀ zÀȱÀå. gÀd¤AiÀÄ° gÀhÄUÀgÀhÄV¸ÀÄwgÀĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ¸À¥ÀÛ¶ðªÀÄAqÀ®ªÀÅ, ªÁåzsÀ, PÀÈwÛPÉ, gÉÆûtÂ, QëÃgÀ ¥ÀxÀ UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ E°èzÉ £À¨sÉÆêÀÄAqÀ® E°è £ÉgÉ¢ºÀÄzÀAiÀÄå £ÀPÀëvÀæzÀPÉÆëût -«. PÀÈ. UÉÆÃPÁPÀ GvÀÛgÀzÉqÉUÉ wgÀÄVzÀgÉ C¯ˉÉÆèAzÀÄ ¨sÀgÀvÀ£ÁlåzÀ «£Áå¸ÀªÉà ¥ÀæzÀ²ðvÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. §®UÀqÉ ªÀÄÆqÀÄwÛgÀĪÀ ¸À¥ÀÛ¶ðªÀÄAqÀ®, JqÀUÀqÉ PÀAvÀÄwÛgÀĪÀ PÀÄAwà – EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ±Á±ÀévÀ zsÀÄæªÀ £ÀPÀëvÀæPÉÌ ZÁªÀÄgÀ ©Ã¸ÀĪÀ ¨sÀAVAiÀÄ°è ¤AwzÀÄݪÀÅ. MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zÀȱÀå £ÉÆÃqÀ®Æ ªÀåQÛAiÀÄ DAiÀÄĪÀiÁð£À ¸Á®zÀÄ. DPÁ±À¢AzÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ E½zÀgÉ C°è E£ÉÆßAzÀÄ «zsÀzÀ ¨ÉgÀUÀÄ ¹zÀÞªÁzÀAwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄVAvÀ PɼÀªÀÄlÖUÀ¼À°è zÀÆgÀ zÀÆgÀzÀ ¨ÉlÖzÀ ¸Á®ÄUÀ½UÉ PÁqÀÄ ¨ÉAQ ©¢ÝvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À ªÉÄʪÉÄïˉÉ «¥ÀÅ®ªÁV ¨É¼É¢zÀÝ ºÀÄ°è£À §t¨ÉUÀ¼ÀÄ an«Än GjzÀÄ ©üÃPÀgÀ PÉ£Áß®UÉ ZÁazÀÄݪÀÅ. D PÀvÀÛ¯ˉÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀgÁ¼À ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß DPÁ±ÀzÉqÉUÉ PÁgÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÁtÄwÛvÀÄÛ. C°è ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝ ¨É¼ÀPÀÄ £ÀªÀgÁwæAiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉʨsÀªÀQÌAvÀ «ÄV®Ä. PÀ£ÀßA¨ÁrAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À ºÉÆ¼É EzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÉÆqÀgÀÄ. ‘¸ÀjAiÉÄà ¸ÀÆAiÀÄðUÉ PÉÆÃn «ÄAZÀÄA§Ä¼ÀÄUÀ¼ï?’ EzÀÄ zÉêÀgÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ PÁuÉÆÃ. D zÀȱÀå gÀÄzÀæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ. MAzÀÄ PÀqÉ ¨ÉAQAiÀÄ UÉgÉ ¥ÀªÀðvÀgÁd¤UÉ a£ÀßzÀ ºÁgÀ vÉÆr¹zÀAvÉ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ¥ÀªÀðvÀzÀ ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥ÉæêÀÄ ºÀÈzÀAiÀiÁPÁgÀzÀ°è ªÀåPÀÛªÁVvÀÄÛ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ ¥À®èQÌAiÀÄ PÀªÀiÁ¤£ÀAvÉ. ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ PÀqÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀĪÀtð gÉÃSÁavÀæ! G½zÀ PÀqÉ DPÁgÀgÀ»vÀ DzÀgÀÆ ¸ÁPÁgÀ. ¨ÉAQAiÀÄ £Á®UÉ ¨ÉlÖUÀ¼À£ÀÄß £ÉPÀÄÌwÛvÀÄÛ. ¤d, ¹jªÀAvÀgÀÆ §qÀªÀgÀÆ ©ÃUÀ«QÌgÀĪÀ JgÀqÀÄ ¸ÀAzÀÆPÀUÀ¼ÀÄ, MAzÀgÀ Qð E£ÉÆßAzÀgÉƼÀUÉ. JAlÄ UÀAmÉUÉ £ÁªÀÅ D±ÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄgÀ½zɪÀÅ. ¥ÁAiÀĸÀ, avÁæ£Àß, PÉøÀj¨Ávï, w½¸ÁgÀÄ, ¸ÁA¨ÁgÀÄ, C£Àß, ZÀ¥Áw - ¸ÁPÁëvï £À¼À, ªÀ®®gÀÄ C°è ¸ÀAUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. HlªÁ¬ÄvÀÄ - ²©gÁVß. “¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀzÀÄ, £ÀªÀÄä ¨ÉAUÁ¼ÀÆgÀzÀÄ §®Ä zÀÆHgÁ...” ¦AmÉÆà PÉ£ÉzÀ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨Á§Ä ªÀįˉÉAiÀiÁ½Ã ºÁqÀÄ PÀ¼ÀÄQzÀ, PÀÄtÂzÀgÀÄ, PÀvÉ ºÉýzÀgÀÄ, £ÀPÀÄÌ £À°zÀgÀÄ. ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÁqÀÄ ªÀÄÈUÀUÀ½AzÀ gÀPÀëuÉUÁV ¸À±À¸ÀÛç ¥ÀºÀgÉAiÀÄ£ÀÄß K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄgÉAiÀÄ°®è. DzÀgÉ ±À¸ÀÛçzsÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ SÁ¤éîÌgÀgÀÄ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØ zÉÆqÀØ ²PÁjUÁgÀ£ÀAvÉ. §UɧUÉAiÀiÁV ¨ÉÃrzÀ – gÁwæ ¸ÀAUÀrUÀgÉÆqÀ£É ²PÁjUÉ ºÉÆÃV§gÀĪÀÅzÁV, gÉÊ¥sÀ¯ˉï PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ. “£À£Àß ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£ÀzÀ°è CzÀÄ C¸ÁzsÀå - ¨ÉÃmÉUÉ £Á£ÀÄ §zÀÞ ªÉÊj” JAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÀvÁ±ÉUÉƽ¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. D ¤gÀ¥ÀgÁ¢ü PÁnAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉÆAzÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß JAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀįˉÁgÉ. ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ 6.30PÉÌ G¥ÁºÁgÀ, 7UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. MAzÀÄ vÀAqÀ §AqÉ eÁgÀ®Ä, KgÀ®Ä. E£ÉÆßAzÀÄ vÀAqÀ PÁqÀÄ CAqÀ¯ˉÉAiÀÄ®Ä. ²ªÀ¥Àà, ±ÉÃtªÀ, qÁPÀÖgÀgÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ°£ÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃzÉ. HlzÀ ºÉÆwÛUÉ £ÁªÀÅ ªÀÄgÀ¼À¨ÉÃPÀÄ. HlªÁzÀ£ÀAvÀgÀ vÀAqÀUÀ¼À §zÀ¯ˉÁªÀuÉ. EzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. CzÀȵμÀÖªÀ±Ávï £ÀªÀÄUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ ¸ÀܼÀ ¨ÉÃUÀ£É zÉÆgɬÄvÀÄ. C°è PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ±ÉÃæ t ¥sÀPÀÌ£É PÉÆ£ÉUÉÆAqÀÄ PɼÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 Cr D¼ÀzÀ £ÉUÉvÀ. §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ vÀ¼À ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ¼À¢AzÀ ¹ÃzÁ ªÉÄïˉÉ KgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAxÀ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


170 MAzÀÄ PÀrzÁzÀ PÉÆgÀPÀ®Æ (a«ÄßAiÀÄAvÉ) C°èAiÉÄà EvÀÄÛ. »ÃUÁV EzÉÆAzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ §AqÉ KgÀĪÀÅzÀÄ, fVAiÀÄĪÀÅzÀÄ JgÀqÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«vÀÄÛ. DzÀgÉ 50 Cr D¼À fVAiÀÄ®Ä ¤®ÄèªÀ ªÉâPÉ (CAzÀgÉ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ CAZÀÄ) £É®¢AzÀ ¸Àé®à ºÉÆgÀPÉÌ ZÁagÀĪÀÅzÀjAzÀ C°èUÉ ¸ÀPÀ® gÀPÀëuÁ¥ÀǪÀðPÀªÁVAiÉÄà ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ JAxÀ UÀAqÉzÉAiÀÄÆ MAzÀÄ ¸À® »AzÉ ªÀÄÄAzÉ AiÉÆÃa¸ÀĪÀAwvÀÄÛ. ®Që÷ä, ªÉÆúÀ£ÀgÀÄ E°è PÀÄ¥Àཹ £ÉUÉzÀÄ ¨sÀzÀæªÁVzÉ JAzÀgÀÄ. ¦AmÉÆà ªÉÄîÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ, fVªÀªÀgÀ£ÀÄß ©¯ˉÉà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£À §½AiÀįˉÉèà ®Që÷ä PÀĽvÀÄ a«Äß PÀ®è£ÉßÃgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ©¯ˉÉà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. EªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ ¨ÉÃgÉ E§âgÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV PÀÆj¹ ¸ÀĨÉzÁgï SÁ¤éîÌgÀgÀ£ÀÄß C°è G¸ÀÄÛªÁjPÉUÉ ©lÄÖ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ §AzÉ. ªÉÆzÀ®Ä M§â fVAiÀĨÉÃPÀÄ. »ÃUÉ PɼÀUÉ §AzÁvÀ a«ÄßAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄïˉÉÃj ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA±ÀAiÀiÁvÀägÀÄ («£À±ÀêwÃ) F AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV «¢ü¹zÉ. EzÀĪÀgÉV£À £ÀªÀÄä J®è ¸ÁºÀ¸ÀUÀ½VAvÀ®Æ EzÀÄ ºÉZÀÄÑ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀzÀÄÝ. ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ d£À ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà ªÀiÁrzÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ zsÉÊAiÀÄð §A¢vÀÄ EvÀgÀjUÉ. £À£ÀUÉ ¸ÀºÀ. £Á£ÀÆ ºÉÆgÀmÉ. ¥Àæ¥ÁvÀzÀ CAaUÉ §AzÁUÀ JzÉ £ÀqÀÄVvÀÄ. ªÉÄʨɪÀjvÀÄ. PÁgÀt K£ÀÆ E®è. »AzÉ ºÁjzÉÝãÉ. DzÀgÉ EAxÀ D¼ÀªÀ£Àß®è. DzÀgÀÆ ªÀiÁ£À, ¥ÀæwµμÉ× EªÉAiÀÄ®è. ºÉÆgÀlªÉÄïˉÉ DzÀzÁÝUÀ°, ¥Áæt ¨sÀAiÀÄ«®è JAzÀÄ fVzÉà ©mÉÖ. fVzÀ PÉÆãÀ ¸ÀjAiÀiÁUÀ°®è. ¸ÀªÀÄvÉÆî vÀ¦àvÀÄ. Erà zÉúÀ §®UÀqÉUÉ ¯ˉÉÆîPÀzÀAvÉ vÀÆUÁr §r¬ÄvÀÄ. PÁ®Ä ZÁazÀÄÝzÀjAzÀ C°è ¤AvÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ¨sÁªÀ ±ÀAPÀgÀ “EzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ” JAzÀÄ GzÀÎj¹zÀ. (CPÀÌ£À aAvÉ?) £À£Àß vÀ¦à¤AzÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁ¬ÄvÀµμÉÖ. ªÀÄvÉÛ ¸ÀjAiÀiÁV ¤AvÀÄ fVzÉ. ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà PɼÀUÉ §AzÉ. ¸ÀzÀå, ªÀÄAiÀiÁðzÉ G½¬ÄvÀÄ. a«Äß KgÀ®Ä £Á£ÀÄ ºÉÆgÀqÀ°®è. LzÀr ºÀwÛzÀ C£ÀAvÀgÁdÄ PÀĹzÀÄ©zÀÝ. ©¯ˉÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÉÆAzÀgÉ DUÀ°®è. ºÀvÀÛr ºÀwÛzÀ £ÁUÀgÁd ¸ÁzsÀå«®è JAzÀÄ PɼÀV½zÀ. £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀĨsÁjà dUÀ£ÁßxÀ ±Á¹Ûç, “£Á£ÀÄ £ÉÆÃr ¸Ágï, ¨É¸ïÖ qɪÉÆãÉì÷ÖçõμÀ£ï PÉÆmÉÖà ©qÀÄvÉÛãɔ JAzÀ. “CzÀÄ ªÀiÁvÁrzÀµμÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀ C®è” £Á£ÉAzÉ. “¤AUÁUÉÆâ®è PÀuÉÆÔ ®Që÷ä gÉÃV¹zÀ. ±Á¹Ûç KjAiÉÄà ©lÖ. ®Që÷ä ªÉÄð¤AzÀ (EªÀ¤UÉ KgÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß PÁtĪÀÅ¢®è. ºÀUÀÎzÀ »rvÀ¢AzÀ KgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÀÄ) ©¯ˉÉà »r¢zÀÝ. ±Á¹Ûç ªÀiÁvÀÄ DqÀÄvÀÛ¯ˉÉà UÀ®¨sÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯ˉÉà KgÀvÉÆqÀVzÀ. £Á£ÀÄ ºÉýzÉ, “KPÁUÀævɬÄAzÀ KgÀ¥Àà, ¨ÉÃgÉ PÀqÉ UÀªÀÄ£À«ÃAiÀĨÉÃqÀ.” 10-12 Cr KjgÀ§ºÀÄzÀÄ, “¸Ágï, ¸Ágï! £Á¼É ¢ªÀ¸ÀzÀ ¥ÉÇæÃUÁæªÀiï K£ÀÄ?” £À£Àß PÀqÉUÉ wgÀÄV PÉýzÀ. »rzÀ PÀ°è£À »rvÀ vÀ¦àvÀÄ. “N ©zÉÝà ©zÉÝÔ JAzÀÄ aÃvÀÌj¹ ¢ürÃgÀ£É £ÉUÉzÉà ©lÖ. AiÀiÁªÀ ©¯ˉÉà ºÀUÀΪÀÇ JAxÀ ©¯ˉÉÃPÁgÀ£ÀÆ EAxÀ ºÀÄZÀÄÑ £ÉUÉvÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ CªÀ£ÀªÀ£À ¥Á°£À PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ²¹Û¤AzÀ ¤ªÀð»¸À¯ˉÉAzÉà CªÀjUÉ ¥ÀǪÀð ²PÀët«vÀÄÛ EAxÀ°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÀÆ ¥ÁæAiÀÄzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ, £ÀgÀ£À£ÀÄß «ÄÃj¹zÀ ªÁ£ÀgÀ. D zÀÄzsÀðgÀ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ©üÃPÀgÀ zÀÄgÀAvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀzÉà EzÀÝzÀÄÝ ¥ÀªÁqÀªÉAzÀÄ, CzÀȵμÀÖªÉAzÀÄ w½¢zÉÝãÉ. ©zÀÝ ±Á¹ÛçUÉ JzÉUÉÆà vÀ¯ˉÉUÉÆà §®ªÁV ¥ÉmÁÖUÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. CzÉà UÀ½UÉAiÀÄ°è ¤gÀ¥ÀgÁ¢ü wªÀÄä¥Àà C¯ˉÉèà CqÀØ zÁlÄwÛzÀÝ. CªÀ£À vÀ¯ˉÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ºÀoÁvÁÛV F PÀ®ÄèUÀÄAqÀÄ ±Á¹Ûç PÉqÉzÀ. MAqÉgÀqÀÄ UÀAmÉ ºÉÆvÀÄÛ wªÀÄä¥Àà £ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ. CªÀ¤UÀÆ C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀzÉà EzÀÝzÀÄÝ CzÀȵμÀÖ. E£ÀÄß ©¯ˉÉà ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ ¸ÁPÁëvï Chief Instructor »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀ° ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt ©¯ˉÉà ºÀUÀΪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉUÀ°UÁV ¸ÀÄwÛ CzÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ E½©nÖzÀÝ. »AzÉ AiÀiÁgÀÆ »r¢wÛ®è; EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀAvÉ! ±Á¹Ûç zÀĪÀÄÄQzÀÄÝ ºÀoÁvÀÛ£É. D dVΤAzÀ ©¯ˉÉà ºÀUÀÎ ®Që÷äUÉ AiÀĪÀÄ¥Á±ÀzÀAvÉ ¸ÀÄwÛ (eÁgÀzÉÃ) CªÀ£À£ÀÄß UÁ½UÉ ¹PÀÌ vÀgÀUɯˉÉAiÀÄAvÉ J¼ÉzÀÄ©nÖvÀÄ. CªÀ£ÀÄ PÀĽwzÀÝzÀÄÝ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ CAa¤AzÀ PÉêÀ® JgÀqÀr »AzÉ. ºÀÄqÀÄUÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÉÆà C®èªÉÇà CªÀ£ÀÄ »rvÀ ©lÄÖ PÉÊPÁ®Ä ZÁa £É®zÀªÉÄïˉÉ ºÉÆgÀ½©lÖ. ®Që÷äAiÀÄ vÀ¯ˉÉ ¥Àæ¥ÁvÀzÀAa£À°è £É®PÉÌ C¥ÀཹzÀÄÝ PɼÀV¤AzÀ £À£ÀUÉ PÀArvÀÄ. E£ÉÆßAzÀr ªÀÄÄAqÉ §A¢zÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ 50 Cr PɼÀUÉ. DzÀgÉ CµμÀÖgÀ°èAiÉÄà ±Á¹Ûç £É® ¸ÉÃjzÀÝjAzÀ ®Që÷ä §ZÁªï. “§AqÉAiÉÆqÀ£É ¸Ét¸À¨ÉÃr ªÀÄAqÉUÀnÖUÀgÉà ªÀÄAqÉUÉlÖªÀgÉà ¨sÀAqÀ UÀAqÀÄUÀ¼ÉÃ!” D PÀëtªÉà £Á£ÀÄ a«ÄßAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÉ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


171

¸ÀAeÉ ¥ÀÅ£ÀB ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛªÀiÁ£À «ÃPÀëuÉ. ºÉƸÀ £ÁlPÀ. ¤vÀå£ÀÆvÀ£ÀvÉAiÉÄà ¤¸ÀUÀðzÀ gÀºÀ¸Àå £ÀªÀ£ÀªÉÇãÉäõμÀ±Á°¤. £ÁªÀÅ »AwgÀÄV ºÉÆÃzÁUÀ §AqÉPÀ°è£À ªÉÄïˉÉ ªÉÆúÀ£À CAUÁvÀ ©zÀÄÝ©nÖzÁÝ£É. PÉÊPÁ®Ä J®è PÉÆgÀr£ÀAvÉ. PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaѺÉÆÃVªÉ. ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ £ÉÆgÉ §gÀÄwÛzÉ. C¥À¸ÁägÀ? ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸ÉÃjzÁÝgÉ. UÁ½ ºÁQzÀgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ. “EzÀÄ Dl, ¤dªÀ®è” JAzÀgÀÄ ¨ÉÃj§âgÀÄ. £Á£ÉAzÉ, “ªÉÆúÀ£Á! EzÀÄ DlªÁzÀgÉ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ Dl. EzÀ£ÀÄß DqÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀÆ EAxÀ ¸ÀܼÀzÀ°è RArvÀªÁVAiÀÄÆ DqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. JzÀÄÝ ©qÀÄ ¸ÁPÀÄ. £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀĪÁVzÉ.” ªÉÆúÀ£À K¼À°®è. ªÉƸÀ¼É §AzÀ PÀvÉAiÉÄÃ? Dl ªÁ¸ÀÛªÀªÁ¬ÄvÉÃ? ¸Àé®à »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ qÁPÀÖgÀjUÉ vÀégÉAiÀiÁV §gÀ®Ä ºÉýPÀ½¸À¯ˉÁAiÀÄÄÛ. ªÉÆúÀ£À AiÀÄxÁ¹Üw. qÁPÀÖgÀgÀÄ §AzÀgÀÄ. PÀtÄÚ gÉ¥Éà CUÀ°¹ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. “E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ F ºÀÄZÀÄѨÉÃqÀ. K¼ÀÄ” JAzÀÄ ¨ÁgÀÄ PÉÆð¤AzÀ ¨É¤ßUÉgÀqÀÄ ¨Áj¹zÀgÀÄ. ZÀAUÀ£É £ÉUÉzÀ. ªÉÆúÀ£À ¸ÀjAiÀiÁzÀ. ¨Á¬ÄUÉ lÆvÉàøïÖ ºÁQ £ÉÆgÉ §j¹zÀÝAvÉ. £Á£ÀªÀ£À£ÀÄß ZÉ£ÁßV xÀ½¹zÉ. ªÀÄgÀÄ¢£À, CAzÀgÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À, ¨ÉlÖ PÁqÀÄUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ²RgÀPÉÌ zsÁ«¹zɪÀÅ. a£ÀßzÀ qÁ®gï C°è ªÉÄïˉÉÃj §gÀĪÀÅzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zÀȱÀå. D ¨É¼ÀUÉÎ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ LzÉÊzÀÄ d£ÀgÀ UÀÄA¥ÁV CqÁØr §gÀ®Ä ¸ÁévÀAvÀæ÷å«vÉÛ. ²ªÀ¥Àà, UËjñÀAPÀgÀ G¥ÁºÁgÀªÁzÉÆqÀ£É M§â ±É¥Áð eÉÆvÉ £ÁªÀÇjUÉ »AwgÀÄVzÀgÀÄ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è £Á£ÉƧâ£Éà ºÉÆgÀmÉ. qÁPÀÖgÀgÀÆ SÁ¤éîÌgÀgÀÆ ¥ÀtðPÀÄnÃgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄUÀgÉÆqÀ£É DqÀÄvÀÛ ºÀgÀlÄvÀÛ PÀĽvÀgÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ UÉÆAqÁgÀtåzÉƼÀPÉÌ £Á£ÀÆ ±ÉÃtªÀ£ÀÆ ºÉÆPÉ̪ÀÅ. ¸Á¯ˉÁV ¤AwgÀĪÀ vÀ¼ÀªÁgÀgÀAxÀ ªÀÄgÀUÁqÀÄ. CzÀgÀ°è ¥ÉÇzɬĮè. PÀÄgÀÄZÀ®Ä E®è. »ÃUÁV AiÀiÁªÀ PÀqÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ C¯ˉÉAiÀÄĪÀ ¸ËPÀAiÀÄð«vÀÄÛ. CzÀgÉƼÀUÉ ¸ÀÆAiÀÄð£À ©¹®Ä zsÀUÉ ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀAvÉAiÉÄà E®è. £ÀªÀÄä £ÀrUÉ ªÁ¸À£ÉUÀ½UÉ ºÉzÀjzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ zsÀqÀzsÀqÀ£É zsÁ«¹zÀ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄUÉ PÉý¹vÀÄ. PÁr£À MAzÀÄ CAa£À°è §AqÉUÀ¼À ªÉÄïˉÉ zÀĪÀÄÄPÀĪÀ d®¥ÁvÀ; £ÉʸÀVðPÀ PÁªÀÄ£À©®Äè, “vÉPÀÌ£É ªÉÄʪÀÄ£À ªÀÄgÉ’¸ÀĪÀAxÀ zÀȱÀå. PÁqÀ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ ¨ÉlÖzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰUÉ §AzÀgÉ £ÁªÀÅ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ eÉÆvÉUÁgÀ£ÁzÀ UÉÆêÀÄÄRzÀ (6177 Cr) ªÉÄðzÉÝêÉ. EªÉgÀqÀgÀ ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ²RgÀ UÀÄAqÀÄPÀ®Äè (6100 Cr). PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR, UÀÄAqÀÄPÀ®Äè, UÉÆêÀÄÄR ¸Á¯ˉÁV zÀQët¥À²ÑªÀÄ ¢QÌUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¤AwgÀĪÀ ²RgÀUÀ¼ÀÄ. £ÁªÀÇgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ Cw ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ Cw JvÀÛgÀzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ªÉÆzÀ®Ä PÁtĪÀÅzÀjAzÀ G½zÀ ²RgÀUÀ¼ÀÄ C°èUÉ CzÀȱÀå. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ PɼÀUÉ ¨ÉÆüÀÄ ¨ÉlÖUÀ¼À gÁ², §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄ. DzÀgÉ UÉÆêÀÄÄRzÀ PɼÀV£À zÀȱÀå ®PÁëAvÀgÀ £ÀªÀ¥À®èªÀ RavÀ ªÀÈPÀëgÁ², MAzÀgÀ ªÉÄïˉÉÆAzÀÄ ©zÀÝAvÉ. D aUÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀtðªÉÊ«zsÀå, ¥Àtð ¸ËgÀ¨sÀå, £ÉÆgÉ£ÉÆgÉAiÀiÁV PÀĸÀÄgÀÄ PÀĸÀÄgÁV ªÉƸÀgÀÄUÀqÀ°£À ¨ÉuÉÚAiÀÄAvÉ vÉð§gÀĪÀ gÀªÀÄtÂÃAiÀÄ zÀȱÀå E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄgÉAiÀįˉÁUÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ. ¸ÀȶÖPÀvÀð Cw ¸ÀÄAzÀgÀ «±Á®gÀvÀßUÀA§½AiÀÄ£ÀÄß C°è DZÁÒ¢¹zÀAvÉ EvÀÄÛ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


172 12 UÀAmÉ ªÀÄzsÁåºÀß Hl ªÀÄÄV¹ »AzÉ ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. £Á£ÀÄ »AwgÀÄV §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß J®ègÀÆ PÁvÀgÀgÁV PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀåPÀÛ ¸ÀAvÉÆõμÀ CªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïˉÉ ¯ˉÁ¸ÀåªÁrvÀÄ. qÁPÀÖgÀgÉAzÀgÀÄ, “ªÀÄvÉÛãÁ¬ÄvÀÄ?” “K£ÀÄ?” £Á£ÉAzÉ. “CzÉà ¤ÃªÀÅ PÀÆVzÀgÀ®è?” “E®èªÀ®è!?” “vÀªÀiÁµμÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr, ¸Ágï” qÁPÀÖgÀgÀÄ. “qÁPÉÖçÃ! ¤£Éß gÁwæ ªÉÆúÀ£À£À vÀªÀiÁµμÉ £ÉÆÃr ºÉ¢æ ºÉÆÃzÉ. CzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ®Që÷äAiÀÄ vÀªÀiÁµμÉAiÀÄÆ £À£ÀߣÀÄß C®ÄV¹vÀÄ. E£ÀÄß £Á£Éà ªÀiÁqÀĪɣÉÃ? FUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ” £À£ÀUÉ ¸ÀªÀĸÉå. “C®è ¸Àgï, ¨ÉʸÀ£ï K£ÁzÀgÀÆ!” “ºÀvÀÄÛ ªÀµμÀðUÀ¼À »AzÉ.” “C®è, EªÀvÀÄÛ?” “ºËzÀÄ”. “CzÉà £ÁªÀÅ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ!” “ºËzÀÄ, CzÀgÀ ®¢Ý PÀAqÉ!” “C®è ¸Àgï, ¤ªÀÄä ªÉÄïˉÉãÁzÀgÀÆ?” “ºËzÀÄ Kj §AvÀÄ.” “CzÉà £ÁªÀÅ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÉÛãÁAiÀÄvÀÄ?” “F ©üÃPÀgÀ PÁ£À£ÁAvÀgÀzÉÆ¼ï £Á£ÀÄA ªÉÄÃuï ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£ÀÄA ¥ÉÇÃUÀÄwÛ¥Áð ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼï PÀÆUÀðuÉAiÀÄAvÉ JvÀÛtÂAzÀ¯ˉÉÆà §AzÀÄ ¥sÀPÀÌ£É ªÉÄïˉÉgÀVzÀÄzÉÊ. . .” “K£ÀÄ, K£ÀÄ?” “MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÉƼÉî!” J®ègÀÆ £ÀPÀÌgÀÄ. K£ÀÄ PÀvÉ JAzÀÄ qÁPÀÖgÀgÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ CªÀgÉAzÀgÀÄ, “¤ÃªÀÅ PÁr£ÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ ºÉÆÃzÀ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À §½PÀ CzÉà ¢Q̤AzÀ ¤ªÀÄä ¸ÀégÀ PÉý¹vÀÄ “Bison, bison  help,  help”  JAzÀÄ. SÁ¤éîÌgï, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ J®ègÀÆ PÉý £ÀqÀÄVzɪÀÅ. gÉÊ¥sÀ¯ˉï »rzÀgÀÄ SÁ¤éîÌgï. £ÁªÉ®ègÀÆ CªÀgÀ »AzÉ ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ NrzɪÀÅ. PÁqÉ®è C¯ˉÉzɪÀÅ. ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÆß ±ÉÃtªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÆß PÀÆV PÀgÉzɪÀÅ. J°èAiÀÄÆ ¸ÀĢݬĮè, ¸À¢Ý®è. ¢UÀãçªÉÄUÉÆAqÀ £ÁªÀÅ FUÀ vÁ£É ªÀÄgÀ½zɪÀÅ.” ªÀÄÄAzÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀvÀå ¸ÀAUÀw w½¬ÄvÀÄ. UÀÄgÀÄ, ªÁ¸ÀÄ, ²æäªÁ¸À, ±Á¹Ûç DrzÀ Dl EzÀÄ. £À£Àß ¸ÀégÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV C£ÀÄPÀj¹zÀÝgÀÄ. ªÉÆúÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ xÀ½¹zÀAvÉ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀiÁZÀð£É ªÀiÁrzÉ! C¥ÁAiÀÄPÁj ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ vÀªÀiÁµμÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ˉÉèÁgÀzÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


173

CªÀgÉÆúÀt ¥ÀªÀð CzsÁåAiÀÄ LªÀvÉÛüÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ UÀAmÉUÉ £ÁªÀÅ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄÆl ªÀÄÄV¹zɪÀÅ. ªÀÄ®UÀÄ ªÀÄUÀĪÉ! ªÀÄ®UÀÄ PÀÄzÀÄgɪÉÆUÀªÉ C®ÄUÀ¢gÀÄ CUÀ®¢gÀÄ E£ÉÆߪÉÄä §gÀĪÀªÀgÉUÉ JAzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ UÁ£À ºÁrzɪÀÅ. ªÀÄvÉÛ CªÀgÉÆúÀt, PÀrªÉÄ ¨sÁgÀ. £ÀÆål£ÀߣÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ 6 UÀAmÉUÉ ªÉÆzÀ¯ˉÉà £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉèAiÀÄ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ vÀ®¦zɪÀÅ. E½AiÀÄĪÁUÀ®Æ UÀAmÉ UÀAmÉUÉ nà wArUÀ¼À ¸ÀªÀiÁgÁzsÀ£É, “E£ÀÄß ¨ÉÃqÀ £ÀªÀÄUÉ” JAzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉüÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¸ÀgÀ¢. £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉè ¸À«ÄÃ¥ÀªÁzÀAvÉ PÀıÁ®ÄvÉÆÃ¥ÀÅ ºÉÆnÖ¹zɪÀÅ. ºÉÆUÉ ¨ÁA§Ä J¸ÉzɪÀÅ. dAiÀÄPÁgÀ PÀÆVzɪÀÅ. £ÀªÀÄä UÀÆqïì §Ar¬ÄÃUÀ KgÉÆÃ¥ÉèÃ£ï ªÉÃUÀzÀ°è ªÀÄ£ÀÄßUÀÄÎwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¯ˉÉÊ£ÀÄ ªÀÄÄj¬ÄvÀÄ. »AzÉ EzÀÝ £Á£ÀÄ ®UÀħUɬÄAzÀ PÁ®Ä ZÁa £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. ²©gÀ ¸ÉÃjzÀ ªÉÄïˉÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¯ˉÉPÀÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀµμÉÖ. DUÀ¯ˉÉà £À£Àß ¨É£ÀߣÀÄß «±Áé¸À¢AzÀ vÀqÀ«, “C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõμÀ” JAzÀgÀÄ. »AwgÀÄV £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ: ¸ÁPÁëvï zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ CªÀvÀj¹zÀÝgÀÄ! CªÀgÀ «±Áé¸ÀzÀ, ¥ÉæêÀÄzÀ «zÀÄåzÁ°AUÀ£ÀzÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ CAiÀĸÁÌAvÀUÀ¼ÁV J®ègÀ£ÀÆß DPÀ¶ð¹zɪÀÅ. “¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÉ, ¤zÉæ §gÀ°®è. vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB PÉýzÉ. ‘ºÉÆÃV CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è wgÀÄV ¨Á. C°èªÀgÉUÀÆ £À£ÀUÉãÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è’ JAzÀgÀÄ. §AzÀÄ©mÉÖ. ¤ªÀÄä UÀÄgÀÄgÁdgÁAiÀÄgÀÆ §A¢zÁÝgÉ, £ÉÆÃr CªÀjUɵμÀÄÖ ¥ÉæêÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÉÄïˉÉ.” PÀvÀðªÀå, ¸Àé»vÀ EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÉÊ¥ÉÇÃn GAmÁzÁUÀ PÀvÀðªÀåzÀ PÀpt ªÀiÁUÀð C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁvÀæ ªÀĺÁPÁAiÀÄð ¸ÁzsÀå. CªÀgÉà ¤dªÁzÀ zsÀÄjÃtgÀÄ. CªÀgÀÄ §AzÀÄzÀjAzÀ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ¸ËzsÀPÉÌ UÉÆÃ¥ÀÅgÀ«lÖAvÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÉÆqÀ£É ¥ÉÇæ. UÀÄgÀÄgÁdgÁAiÀÄgÀÄ §AzÀzÀÄÝ, ¦æ¤ì¥Á¯ˉï GªÀÄfðAiÀĪÀgÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ vÀAzÀzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ §®Ä ºÉªÉÄäAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¸ÀAUÀw. ¤¸Ágï ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä - £ÁªÀÇgÁ¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä «²µμÁÖªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀÇgÉʹzÀÝgÀÄ. EAxÀ MAzÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀzÀ°è J®èjUÀÆ ²RgÀ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ¨ÉÃgÉ ºÉÆuÉUÁjPÉ ºÉÆvÀÛªÀgÀÄ CªÀÅUÀ½AzÀ §A¢üvÀgÁV ¤®è¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄïˉÉ §AzÀÄ, £ÀªÀÄVAvÉ®è ZÉ£ÁßV ¸À馅 ¸ËAzÀAiÀÄð £ÉÆÃr C£ÀĨsÀ«¹ ¸ÀAvÉÆõμÀ¥ÀqÀ®Ä CºÀðvɬÄzÀÝ F «ÄvÀægÀÄ ªÀiÁrzÀ vÁåUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀzÀÝ®è. D gÁwæ £ÁªÀÅ ¤¢æ¸À°®è: ºÁrzÀÄÝ, PÀÄtÂzÀzÀÄÝ, ªÀ£À¨sÉÆÃd£À GAqÀzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸ÀzÀ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ PÁ®ßrUÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtPÁÌV ¹zÀÞvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ...

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


174 ªÀÄgÀÄ¢£À – 18£ÉAiÀÄ vÁjÃPÀÄ, ²©gÀzÀ JAl£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À – qÉÃgÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ¥ÁåPï ªÀiÁrzÁUÀ, UÀAlÄ ªÀÄÆmÉUÀ¼À£ÀÄß ¯ˉÁjAiÀÄ°è NgÀtªÁV eÉÆÃr¹mÁÖUÀ, PÉÆ£ÉAiÀÄ nà wAr ¸Éë¹ £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉè¬ÄAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ, PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ £ÉgÀ½¤AzÀ zÀÆgÀ zÀÆgÀ ¸ÀjzÁUÀ, ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄÆrzÀ »jAiÀÄ ¨sÁªÀ PÀÈvÀdÕvÉ, ¸ÀªÀÄ¥Àðt ¨sÁªÀ. §AUÉèAiÀÄ DªÀgÀtzÀ ZÀÆvÀªÀ£ÀPÁÌUÀ«Ä¹zÀÝ ZÉÊvÀæ ªÀiÁ¸À«£ÉßAzÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁUÀ«Ä¸ÀĪÀÅzÉÆÃ?

¸ÁUÀgÀA ¸ÁUÀgÉÆÃ¥ÀªÀÄA CzsÁåAiÀÄ LªÀvÉÛAlÄ

14 ªÀiÁZïð 1967, PÁ¯ˉÉÃf£À°è Cw ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¢ªÀ¸À. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ, PÁ¯ˉÉÃf£À, J£ï¹¹AiÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ°è CAzÀÄ `PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¢ªÀ¸À.’ D «ÃgÀjUÉ ¥ÀzÀ«Ã¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀĨsÀ ¢ªÀ¸À. vÀÄA©zÀ ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æ¤ì¥Á¯ˉï Dgï.Dgï. GªÀÄfðAiÀĪÀgÀÄ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀzÀ«Ã¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV PÀÄ®¥Àw «.PÉ UÉÆÃPÁPÀgÀÄ zÀAiÀĪÀiÁr¹zÀÝgÀÄ. ªÀiÁf PÀÄ®¥Àw n.Dgï dAiÀÄgÁªÀÄ£ï, J£ï¹¹ qÉÊgÉPÀÖgï Kgï PÀªÉÆäqÉÆÃgï J¸ï.PÉ. ¨sÀQë ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ ¸ÉãÁUÀtågÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. qÁPÀÖgï UÉÆÃPÁPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ«ªÁt¬ÄAzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ MAzÀÄ £ÀÆvÀ£À DAiÀiÁªÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ, “¤ªÀÄä ¸ÁºÀ¸ÀzÀ EwºÁ¸À MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ PÁªÀåzÀAwzÉ. J°è ±ÀæzÁÞ¸ÀQÛAiÀÄÄvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ«zÉAiÉÆà C°è ¸ËAzÀAiÀÄð«zÉ. «zÁåyð fêÀ£ÀzÀ F £ÀÆvÀ£ÁzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ §gÉzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÀAzÀgÉ CzÀ£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¸ÀAvÉÆõμÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ. “¨ÉlÖªÀ£ÉßÃj¢ÝÃj. CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹ ºÀwÛ¢ÝÃj. ªÉÄïˉÉ ºÉÆÃzÀAvÉ ¤ªÀÄä zÀ馅 ¢UÀAvÀ «¸ÁÛgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. fêÀ£ÀzÀ ¥Àæw gÀAUÀzÀ°èAiÀÄÆ »ÃUÉAiÉÄÃ. gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£ÀzÀ° MAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɸÀĪÁUÀ, UÀtÂvÀzÀ°è MAzÀÄ ¸À«ÄÃPÀgÀt ©r¸ÀĪÁUÀ JzÀÄgÁUÀĪÀ dn® ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ CªÉµμÉÆÖÃ. CªÀ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ ¤ÃªÀÅ PÀÈvÀPÀÈvÀågÁUÀÄwÛÃj. eÁÕ£À ²RgÀ vÀ®¥ÀÅwÛÃj. E°èAiÀÄÆ ºÁUÉAiÉÄÃ. “¤ªÀÄä F ªÀĺÁ¸ÁzsÀ£É straight from   the   horse’s   mouth     JA§AvÉ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR¢AzÀ¯ˉÉà §A¢gÀĪÀ F ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ªÀtð£É £ÀªÀÄUÉ®è ºÉªÉÄä vÀA¢zÉ. ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ EAxÀ ¸ÁºÀ¸À £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ, zÉñÀPÉÌ QÃwð vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ.” ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


175

“PÁ¯ˉÉÃf£À ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¸ÁºÀ¸À §®Ä zÉÆqÀØ, ¢lÖ ºÉeÉÓ. ¤ªÀÄä F ¸ÀÄÛvÀåºÀð PÁAiÀÄð PÁ¯ˉÉÃfUÀÆ £À£ÀUÀÆ §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõμÀ ¤ÃrzÉ. PÁ¯ˉÉÃdÄ ¸ÀzÁ ¤ªÀÄä ¨ÉA§®QÌzÉ” JAzÀÄ ¥ÉÇæ. Dgï.Dgï. GªÀÄfð ºÀgÀ¹zÀgÀÄ. ZÁgÀtÂUÀgÉzÀÄj£À° vÉgÉ¢ºÀªÀÅ £ÀÆgÉAlÄ zÁjUÀ¼ÀÄ PÀqÀÄ PÀptªÁzÀÄzÀ£ÁßAiÀÄĪÀ£ÀÄ ¢üÃgÀ, UÀÄj ¸ÉÃjzÉÆqÉ £ÀªÀªÀiÁUÀðªÉÇzÀUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÉÃgÀ¢gÉ ¸ÁºÀ¸ÀPÉ ZÀÄåwAiÀÄÄAmÉ? Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ||

UÀtÂvÀ «¨sÁUÀ: PÁ¯ˉÉÃf£ÉƼÀV£À eÉãÀÄUÀÆqÀÄ CzsÁåAiÀÄ LªÀvÉÆÛA§vÀÄÛ 1960gÀ zÀ±ÀPÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ C¹ÛvÀéPÉÌ §A¢vÀÄ. EzÀgÀ DqÀ½vÀ PÀZÉÃj £ÀªÀÄä PÁ¯ˉÉÃeï JzÀÄjVzÀÝ ¸ÉAlæ¯ˉï PÁ¯ˉÉÃf£À «±Á® ºÀgÀ«£À MAzÀÄ ¨sÀªÀå ¸ËzsÀzÀ°èvÀÄÛ. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀzÀ »jZÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ EAVèµμï «zÁéA¸À «.PÀÈ. UÉÆÃPÁPÀgÀÄ (¥ÁæAiÀıÀB 1966gÀ ªÉüÉUÉ) EzÀgÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁV £ÉêÀÄ£ÀUÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÁ¯ˉÉÃeï ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ «µμÀAiÀÄ ©¹ ©¹ ZÀZÉðAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ. «eÁÕ£À ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? CªÀÅ AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁVªÉ? ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÉ°è? PÁ¯ˉÉÃeï ²PÀët ªÀiÁzsÀåªÀÄ EAVèµμï DVgÀĪÁUÀ EªÀÅUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ EzÉAiÉÄÃ? EAxÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀµμÀÄÖ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁwÃAiÀÄ gÀAUÀÄ PÀÆqÀ ¥ÀqÉzÀÄ d£ÀªÀÄ£ÀUÀ½UÉ PÉëÆèsÉ GAlĪÀiÁrzÀÄݪÀÅ. PÀ£ÀßqÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ §UÉÎ wêÀæ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄzÀÝ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ J®è «eÁÕ£ÁzsÁå¥ÀPÀgÀ ¸À¨sÉ K¥Àðr¹ ``ªÀÄÄA¢£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÀð¢AzÀ ¥ÀzÀ« vÀgÀUÀwUÀ½UÉ, ªÀÄÄRåªÁV «eÁÕ£À «¨sÁUÀUÀ¼À°è, «±Àé«zÁå®AiÀĪÉà PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À°zÉ'' JA§ ºÉýPÉ WÉÆö¹zÀgÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ UÀtÂvÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ J¥sóï.eÉ. £ÀgÉÆ£Áß EzÀPÉÌ zÀ¤UÀÆr¹, ``¦AiÀÄĹ UÀtÂvÀ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¢é¨sÁ¶PÀªÁV gÀa¸À®Ä FUÁUÀ¯ˉÉà PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉÝêÉ'' JAzÀÄ D±Áé¹¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ. EªÉ®è ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÆ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £À£ÀUÉ w½zÀħAzÀĪÀÅ (1967gÀ DgÀA¨sÀ). CzÉà ¸ÀAeÉ £ÀgÉÆ£ÁßjAzÀ £À£ÀUÉ §Ä¯ˉÁªï §A¢vÀÄ. CªÀgÉAzÀgÀÄ, ``£ÀªÀÄä «¨sÁUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ MAzÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÉÝêÉ. EzÀgÀ M§â ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¤ªÀÄä£ÀÄß DºÁ餸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹J£ïJ¸ï CªÀgÀÄ MvÁ۬ĹzÁÝgÉ. CªÀjUÉ ¤ªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÉÃUÉ? ¤ÃªÀÅ CªÀgÀ M§â ªÀiÁf «zÁåyðAiÉÄÃ?'' £À£ÀUÉ gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ SÁåwªÉÃvÀÛ qÁPÀÖgï ¹.J£ï.²æäªÁ¸À CAiÀÄåAUÁgï JA§ UÀtÂvÀ ¥ÀæZÀAqÀjUÉ £À£Àß EgÀªÀÅ ºÉÃUÉ UÉÆvÀÄÛ? £Á£ÀÄ N¢zÀÄÝ ªÀÄzÁæ¹£À°è, CªÀgÀÄ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀzÀÄÝ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è. £Á£ÉãÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrgÀ°®è, £Á«§âgÀÆ JAzÀÆ ¨sÉÃn DVgÀ°®è -- DzÀgÀÆ CªÀgÀÄ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ! EzÀgÀ gÀºÀ¸ÀåªÉãÀÄ? ªÉÆzÀ® ¸À¨sÉ. ¸ÀPÁ®zÀ°è ºÁdgÁzÉ. ¹J£ïJ¸ïgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä £Á£ÉµμÀÄÖ GvÀÄìPÀ£ÁVzÉÝ£ÉÆà CµμÉÖà PÀÄvÀƺÀ° CªÀgÀÆ DVzÀÝgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÁt®Ä. CgÀĪÀvÀÄÛ zÁnzÀÝ D eÁÕ£À ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ UÀtÂvÀªÉÄÃgÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ £À£Àß°è ªÉƼÉvÀzÀÄÝ ¥ÀÇdå¨sÁªÀ, ¨sÀAiÀĪÀ®è. £À£Àß JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß UÁqsÀªÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ``E£ÀÄß £ÀªÀÄä PÉ®¸À ¸ÀPÁ®zÀ°è ¸ÀÄAzÀgÀªÁV DVAiÉÄà DUÀÄvÀÛzÉ'' JAzÀÄ GzÀÎj¹zÀgÀÄ! ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛ CªÀgÉà «ªÀgÀuÉ PÀÆqÀ ¤ÃrzÀgÀÄ, ``¤ÃªÀÅ ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛgÀĪÀ d£À¦A æ iÀÄ «eÁÕ£À ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß `PÀ¸ÀÆÛj,' `¸ÀAAiÀÄÄPÀÛPÀ£ÁðlPÀ,' `¥ÀæeÁªÁtÂ,' `¸ÀÄzsÁ' ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ N¢ ¤ªÀÄä §UÉV£À J®è ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀAUÀ滹zÉÝãÉ.''

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


176 1967-68gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÁðgÀA¨sÀzÀ¯ˉÉèà ¦AiÀÄĹ UÀtÂvÀ¥ÀoÀå ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ°è EAVèµμï ¥ÁoÀ JqÀ¥ÀÅlUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀAªÁ¢Ã PÀ£ÀßqÀ ¥ÁoÀ §®¥ÀÅlUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÀÄÄzÀætªÁVvÀÄÛ. UÀtÂvÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À ªÁåSÉåAiÀÄ°è ¸ÀàµμÀÖvÉ, ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ°è ²µμÀÖvÉ ºÁUÀÆ ±ÉÊ°AiÀÄ°è ®ªÀ®«PÉ vÀgÀ®Ä ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀÆ ¥Àæw ¢£ÀªÀÇ ¹J£ïJ¸ïCªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ZÀað¹ ªÀÄÄ£ÀßqÉzɪÀÅ. D ªÉÆzÀ¯ˉÉà ªÀÄÄzÀætPÁAiÀÄðzÀ°è ¸ÁPÀµμÀÄÖ C£ÀĨsÀªÀ UÀ½¹zÀÝ £Á£ÀÄ ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ-¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÀqÀÄ«£À ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄÆ ªÀÄÄRå PÀgÀqÀÄ wzÀÝPÀ£ÀÆ DzÉ. 1965gÀ ªÀiÁaðAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-¤ªÁ¹AiÀiÁzÀzÀÄÝ ¸ÀjAiÀĵμÉÖ. DPÁ±ÀAiÀÄÄUÀzÀ GµμÀBPÁ®ªÀzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ZÀAzÀæ£À ªÉÄïˉÉ PÁ°qÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ Erà ¥Àæ¥ÀAZÀ ¤jÃQë¸ÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ. E£ÀÄß DPÁ±À«eÁÕ£À £À£Àß ¥ÀgÀªÀiÁ¸ÀQÛAiÀÄ «µμÀAiÀÄ. JAzÉà CAzÀÄ £Á£ÀÄ DPÁ±ÀAiÀiÁ£À, £ÀPÀëvÀæ¯ˉÉÆÃPÀ, F PÉëÃvÀæUÀ¼À°èAiÀÄ «eÁÕ¤UÀ¼À fêÀ£ÀavÀæ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «¥ÀÅ®ªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¯ˉÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝ, UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV ¨sÁµμÀtUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. C®èzÉà ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ `«eÁÕ£À¥Àæ¥ÀAZÀ'zÀ £Á®ÄÌ §ÈºÀvÀìA¥ÀÅlUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ ªÀÄÄzÀætPÉÌ ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ (1959-64) CªÀgÀ §UÉV£À UËgÀªÀ¢AzÀ (£À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÀ¥ÁpAiÀiÁV PÁgÀAvÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ «ÄvÀægÁVzÀÝgÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ F «£ÀÆvÀ£À ªÀĺÁ¸ÁºÀ¸ÀzÀ §UÉV£À C©üªÀiÁ£À¢AzÀ, RÄzÀÄÝ £À£Àß C¥ÉÃPÉë ªÉÄÃgÉUÉ, CªÀgÀ M§â D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV PÉ®¸ÀªÀiÁr C¥ÁgÀ C£ÀĨsÀªÀ PÀÆqÀ UÀ½¹zÉÝ. ¹J£ïJ¸ïgÀAxÀ »j ZÉÃvÀ£À J®è jÃwUÀ¼À°èAiÀÄÆ QjAiÀÄ£ÁVzÀÝ £À£ÀߣÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¥ÉÇæÃvÁ컹zÀÄÝ CªÀgÀ OzÁAiÀÄðPÉÌ »rzÀ PÀ£Àßr -``PÀgÀÄuÉUÉÆAzÀÄ PÉÆÃqÀªÀ£ï JzÉAiÉƮĪÉÄUÉ vÁtªÀ£ï'' (PÀĪÉA¥ÀÅ). Dgï. UÀÄgÀÄgÁdgÁªï £ÀªÀÄä E¯ˉÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ. §ºÀĪÀÄÄR ªÀåQÛvÀézÀ »jAiÀÄjªÀgÀÄ: UÀtÂvÀ¥ÀlÄ, GvÀÛªÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀ, DqÀ½vÉAiÀÄ°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ §®UÉÊ, DqÀ½vÉAiÀÄ dn®vÉUÀ¼À£ÀÄß °Ã¯ˉÁeÁ®ªÁV ¥ÀjºÀj¸À§®è PÀıÀ°, J®èPÀÆÌ «ÄV¯ˉÁV ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ. DUÀ ªÀÄzsÀåªÀAiÀĸÀÌ£ÁVzÀÝ £À£ÀVªÀgÀÄ »jAiÀÄtÚ, ºÉƸÀvÁV ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀ n. ²æêÉAPÀlgÀªÀÄt, n.¦. ¸Àħ⠥ÀPÁÌ®, JA.PÉ. EA¢gÁzÉë ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀªÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ. E¯ˉÁSÉAiÀÄ°è MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀÄA¢ G¥À£Áå¸ÀPÀjzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ 31-3-1965gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ gÁAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ C¢üPÀÈvÀªÁV ºÁdgÁzÉ. ªÀÄÄA¢£À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÀð (1965-66) £À£ÀUÉ ¤UÀ¢¸À¯ˉÁVgÀĪÀ vÀgÀUÀw-¥ÁoÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjzÉ. ``JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃdgï UÀtÂvÀ vÀgÀUÀwAiÀÄ © «¨sÁUÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀÄAlgÀÄ, ¹ «¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ ¤gÁ¸ÀPÀÛgÀÄ. EªÀjUÉ ¸ÁÖìånPïì, qÉÊ£À«ÄPïì ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁÖç£À«Ä JA§ GQÌ£À PÀqÀ¯ˉÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁoÀªÀiÁqÀ§°ègÁ?'' ``¤ÃªÀÅ `ªÀiÁqÀ§°ègÁ' JAzÀÄ PÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ, `ªÀiÁr' J£ÀߨÉÃPÀÄ. CAxÀ ªÀÄPÀ̼Éà £À£ÀUÉ §®Ä ¦æÃwAiÀĪÀgÀÄ. E£ÀÄß D «µμÀAiÀÄUÀ¼ÀAvÀÆ £À£ÀUÉ §®Ä ¦æAiÀĪÁzÀªÀÅ.'' £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ®è, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¦æÃw¸ÀĪÀÅzÀÄ. JAzÉà £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ «ªÁºÀ«ZÉÒÃzÀ£ÀªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ «gÀ¼Áw«gÀ¼À. £À£ÀßzÀÄ EzÉà vÀvÀÛ÷é ªÀÈwÛ PÀÄjvÀAvÉ PÀÆqÀ. dÆ£ï DSÉÊj£À°è D vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¨sÉÃn DzÁUÀ UÀÄgÀÄgÁdgÁAiÀÄgÀ «ªÀgÀuÉ ¤dªÉA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ wÃPÀë÷Ú ªÀÄwUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁªÀÄÆ°Ã ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ »r¸ÀÄwÛgÀ°®è, »ÃUÁV ªÉÄõμÀÄÖçUÀ¼À£ÀÄß UÉÆüÀĺÉÆAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ JA§ÄzÀÄ ²ÃWÀæzÀ°è Cj«UÉ §AvÀÄ. vÀzÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¨ÉÆÃzsÀ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr¹zÉ ¸ÀĺÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À EwºÁ¸À ¸À»vÀ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À¢AzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß £ÉaÑ£À §AlgÁzÀgÀÄ. C£ÉÃPÀgÀÄ UÀtÂvÀzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è G£ÀßvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä PÀÆqÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ©J «zÁåyðUÀ½UÉ d£ÀgÀ¯ˉï ¸ÉÊ£ïì JA§ «µμÀAiÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁvÀÄÛ. ¸ÁzsÁgÀtªÁV Dmïìð ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀĸïð «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ°Ã vÀgÀUÀw ²¹ÛUÉ ªÀÄtÂAiÀÄĪÀªÀgÀ®è. eÉÆvÉUÉ F d£ÀgÀ¯ˉï ¸ÉÊ£ïì JA§ ªÀÈxÁ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀðxÁ EµμÀÖ¥ÀqÀzÀªÀgÀÄ. «eÁÕ£À CzsÁå¥ÀPÀgÉà D ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆâü¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. AiÀÄĪÀ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


177 G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ D PÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¹AºÀ ¸Àé¥ÀßUÀ¼ÁVgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. EAxÀ `gËr'UÀ¼À vÀgÀUÀwUÉ £À£ÀߣÀÄß RUÉÆüÀ «eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸À®Ä ¤AiÉÆÃf¹zÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 ªÀÄA¢ M®èzÀ «zÁåyðUÀ¼À UÀqÀt, CªÀjUÉ ¨ÉÃqÀªÁzÀ «µμÀAiÀÄzÀ §UÉÎ CxÀðªÁUÀzÀ ¨sÁµμÉAiÀÄ°è (EAVèµμï) w½AiÀĺÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ! £ÉÃgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è MAzÀÄ PÀvÉ ºÉýzÉ. ``EgÀļÀ DUÀ¸ÀzÀ°è «Ä£ÀÄUÀĪÀ Cj®ÄUÀ¼À ¸ÀASÉå JµμÀÄÖ?'' ªÀÄAwæ ©ÃgÀ§®¤UÉ CgÀ¸À CPÀâgï ºÁQzÀ ¥Àæ±Éß. ``F gÁwæ ¥ÀÇwð Jt¹ £Á¼É ¨É¼ÀUÉÎ vÀªÀÄUÉ CjPÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, ¥Àæ¨sÀÄ!'' ©ÃgÀ§¯ˉï CAzÀÄ gÁwæ vÀĸÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄ®V ªÀÄgÀĪÀÄÄAeÁ£É vÀqÀªÁV JzÀÄÝ D¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÀPÁ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ. DvÀ£À »AzÉ £Á®égÀÄ ¥ÀlĨsÀlgÀÄ »j¨sÁgÀzÀ ¨sÁjêÀÄÆmÉ ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀÄ zÀ¨Áðj£À°è ¨sÀAiÀĨsÀQÛ ¸À»vÀ ¥ÀæwµμÁצ¹zÀgÀÄ. ``£ÀPÀëvÀæ¸ÀASÉå §®Ä »jzÀÄ, ªÀĺÁgÁd! CzÀ£ÀÄß F ªÀÄÆmÉAiÉƼÀUÉ »r¢nÖzÉÝãÉ. vÁªÉà ¥ÀgÁA§j¸ÉÆÃtªÁUÀ°'' ©ÃgÀ§¯ˉï «ªÀgÀuÉ ¤ÃrzÀ. ºÁUÉ ªÀiÁrzÁUÀ gÁd PÀAqÀzÉÝãÀÄ? vÀÄA© ©jªÀ ªÀÄgÀ¼À PÀtUÀ¼À ¤©qÀ gÁ²! PÀtUÀ¼À JtÂPÉ ºÉÃUÉ C¸ÁzsÀåªÉÇà £ÀPÀëvÀæUÀ¼À JtÂPÉ PÀÆqÀ ºÁUÉ JA§ÄzÀÄ zsÀé¤. ©J PÁè¹£À `gËr'UÀ¼ÀÄ ªÀÄAvÀæªÀÄÄUÀÞgÁV D°¹zÀgÀÄ. ``EzÀÄ §jà ªÀiÁw£À ZÀªÀÄvÁÌgÀ'' JAzÀ£ÉƧâ. ``ºÁUÁzÀgÉ RÄzÀÄÝ ¤ÃªÉà KPÉ F ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ²ð¸À¨ÁgÀzÀÄ? »AzÉ ¥ËæqsÀ±Á¯ˉÉAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼ÁVzÀÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß NgÀUÉAiÀĪÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁr UÉ¢ÝzÉÝêÉ. ¤ªÀÄäAxÀ «ÃgÁ¢ü«ÃgÀjUÉ EzÉÆAzÀÄ Dl. DqÀ®Ä zsÉÊAiÀÄðªÀÅAmÉÃ?'' Erà PÁè¸ï ``AiÉÄ¸ï ¸Àgï! RArvÀ'' JAzÀÄ WÉÆö¹vÀÄ. ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀÄ RÄzÀÄÝ ¸ÉÊ£ïì «zÁåyðUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ «zsÉÃAiÀÄgÁzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¸Á°£À°è r. «ÃgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgï JA§ M§â vÀgÀÄt vÉÃd¹éAiÀÄÆ PÉ. ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ JA§ zsÀqÀÆwPÁAiÀÄ£ÀÆ EzÀÝgÉA§ÄzÀÄ ¨sÀ«µμÀåzÀ JgÀqÀÄ ©ü£Àß ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è JgÀqÀÄ «©ü£Àß £É¯ˉÉUÀ¼À°è CPÀ¸ÁävÁÛV ¥ÀæPÀlªÁzÁUÀ £À£ÀUÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄ zsÀ£ÀåvÁ¨sÁªÀ §AvÀÄ. AiÀÄÄPÀÛ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß F `AiÀıÀ¸ÀÄì' PÁ¯ˉÉÃeï qÉÊgÉPÀÖgï dAiÀÄ®PÀëªÀÄätÂÚAiÀĪÀgÀ ªÀgÉUÀÆ ºÀgÀrvÉA§ÄzÀÄ CªÀjAzÀ £À£ÀUÉÆAzÀÄ C¤jÃQëvÀ PÀgÉ §AzÁUÀ w½¬ÄvÀÄ. £À¤ßAzÉãÁzÀgÀÆ vÀ¥ÁàVzÉAiÉÆà JA§ C¼ÀÄQ¤AzÀ ºÉÆÃzÉ. E®è! CªÀgÀÄ £À£Àß ¥ÀæAiÉÆÃUÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½ EzÉà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß Dgï¹PÁ¯ˉÉÃeï D¥sóï PÁªÀĸïð£À°èAiÀÄÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉò¹zÀgÀÄ. CzÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀPÁðjà PÁ¯ˉÉÃeÉÃ. ºÉƸÀ GvÁìºÀ¢AzÀ ºÉÆÃzÉ. DzÀgÉ D CgÀĪÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ²æêÀÄAvÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ DzÀgÉ ¤gÀAPÀıÀ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß -- ¥ÀÇwð C¥ÀjavÀ£À£ÀÄß --`¸ÁéUÀw¹zÀ' ¥Àj £À£Àß «Ä°lj ªÀåQÛvÀéPÀÆÌ »j ¸ÀªÁ¯ˉÁ¬ÄvÀÄ: KjgÀzÀ §AqÉUÀ¼ÀÄ zsÀgÉAiÉƼÀUÉ £ÀÆgÁgÀÄ KgÀ¯ˉÁUÀzÀ §AqÉ ¸ÀȶÖAiÉƼÀV®èªÉÇÃ! ¢üÃgÀ¤zÀ£ÉzÀÄj¸ÀÄvÀ §AqɪÀÄAqÉAiÀÄ vÀĽzÀÄ ºÁj¸ÀĪÀ «dAiÀÄzÀ ¥ÀvÁPÉAiÀÄ£ÀÄ Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÉ. MPÉÆÌgÀ°¤AzÀ CªÀgÀÄ PÀÆVzÀgÀÄ, ``Down with  general  science.   Go   back   GTN!''   ªÀÄvÉÛ F WÉÆõμÀuÉ vÁgÀ¸ÁܬÄAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. CµμÀÄÖ ºÉÆvÀÆÛ £Á£ÀÄ ºÀ¸À£ÀÄäR£ÁVAiÉÄà CªÀgÉzÀÄgÀÄ ¤AwzÉÝ. CªÀjUÉ PÀÆV PÀÆV §aÑzÁUÀ £Á£ÀÄ zÀ¤UÀÆr¹zÉ, ``Friends,   RCC-­‐yans  and  my  dear  children!  Lend  me  your  ears.''   ``You've  twisted  Mark  Antony's  funeral  speech!''         ``No,  not  at  all.  Listen  to  me  further.  I  come  to  bury  superstitions,  not  to  praise  general   science.  The  evil  that  teachers  do  lives  after  them....''  EµμÀÄÖ ºÉüÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀĸÀÄÛ, ``C¼ÀĪÀ PÀqÀ°£À° vÉð'' §A¢vÁ ªÀÄAzÀºÁ¸Á! ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Erà ¥ÀoÀå ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


178 ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DwäÃAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¥ÀÇgÉʹzÉ. ªÀµμÀðzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁoÀ. Erà PÁè¸ï KPÀªÀåQÛAiÀÄAvÉ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ £À£ÀUÉ ¦æÃwAiÀÄ ±ÀĨsÀ «zÁAiÀÄ ºÉývÀÄ, £É£À¦£À PÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃrvÀÄ. ¸ÀPÁðjà PÁ¯ˉÉÃf£À £ÀgÀPÉÃAzÀæ CAvÉAiÉÄà ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ ªÀÄAwæ¸ÀA¥ÀÅl D ªÀÄÆgÀÄ ªÀµμÀð (1965-68) UÀtÂvÀ «¨sÁUÀªÁVvÀÄÛ. ¤¸ÀàöȺÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃwAiÀÄ F ¨sÁAqÀzÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°vÀ fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ CªÉµμÉÆÖ. ªÀÄÄRåªÁzÀ PÉ®ªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ: G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ°è ±ÉæõμÀ×gÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀÄgÀÄ CxÀªÁ PÀ¤µμÀ×gÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ PÉlÖ «zÁåyð ºÀÄlÖ¯ˉÉà E®è (PÀÄ«zÁåyð £ÀeÁAiÀÄw). ¸ÀªÀĶֻvÀPÉÌ §zÀÞªÁzÀ ªÀå¶ÖAiÀÄÆ ªÀå¶Ö»vÀªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ¸ÀªÀĶÖAiÀÄÆ MmÁÖV ¨É¼ÀUÀÄvÀÛªÉ. PÀ¤µμÀ× ªÀå¶ÖAiÀÄ vÁætªÀiÁ£ÀPÀªÉà ¸ÀªÀĶÖAiÀÄ ¤d vÁæt. IĶªÁPÀå «eÁÕ£ÀPÀ¯ˉÉAiÉÆqÀ£É ¸ÉÃjgÀ®Ä d¸ÀªÀÅ d£ÀfêÀ£ÀPÉ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä. £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ aAvÀPÀgÁzÀgÀÆ ¤ÃrzÀ zsÉåÃAiÀĪÁPÀå EzÉà C®èªÉÃ? ``¸ÀºÀ£ÁªÀªÀvÀÄ ¸ÀºÀ£Ë ¨sÀÄ£ÀPÀÄÛ ¸ÀºÀ«ÃAiÀÄðAPÀgÀªÁªÀºÉÊ vÉÃd¹é£ÁªÀ¢üÃvÀªÀĸÀÄÛªÀiÁ«¢éµμÁªÀºÉÊ NA ±ÁAwB ±ÁAwB ±ÁAwB.'' E£ÀÄß PÁ¯ˉÉÃf£À ¥ÁoÉÃvÀgÀ «¨sÁUÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ PÉÊUÉÆAqÀ ºÀ®ªÁgÀÄ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ºÉ¸Àj¸À¨ÉÃPÁzÀªÀÅ: CzsÁå¥ÀPÀ ¸ÀAWÀzÀ (¸ÁÖ¥sóï PÀè¨ï) ªÀÄÆ®PÀ K¥Àðr¹zÀ ««zsÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ QæAiÀiÁPÀ¯ˉÁ¥ÀUÀ¼ÀÄ, D¸ÀPÀÛ CzsÁå¥ÀPÀjUÉ vÀÄ¥ÁQ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ®Ä (J£ï¹¹ £ÉgÀ«¤AzÀ) gÉÊ¥sóÀ¯ˉï PÀè¨ï£À ¸ÁÜ¥À£É, DAiÀÄÝ «zÁåyð WÀlPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÉ, £ÁlPÀ, ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀ¯ˉÁ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ, PÁ¯ˉÉÃeï ªÁ¶ðPÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀæt, ¸ÁªÀ£ÀzÀÄUÀð, £ÀA¢¨ÉlÖ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀĺÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÉqÉUÀ½UÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæªÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢. ``PÁ¯ˉÉÃeï PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæ±Éß, «ZÁgÀuÉ CxÀªÁ ¸ÀªÀĸÉå EzÀÝgÉ UÀtÂvÀ «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹'' -- EzÀÄ CAzÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è ¥ÀæZÀ°vÀªÁVzÀÝ WÉÆõμÀuÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¸ÉÜ CxÀªÁ ªÀåQÛ ¸ÀzÁ GvÀì¦ðtÂà ¥ÀªÀðzÀ°èAiÉÄà EgÀĪÀÅ¢®è. 1968-69£ÉAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµμÁðgÀA¨sÀzÀ°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® GªÀÄfðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀPÁðjà ¸ÉÃªÉ ©lÄÖ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ¸ÁÖìån¹ÖPïì «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV vÉgÀ½zÀgÀÄ, ºÉƸÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ §AzÀgÀÄ, EvÀÛ UÀÄgÀÄgÁdgÁAiÀÄjUÉ ªÀUÀðªÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÁV £ÀªÀÄä £ÀgÀPÉÃAzÀæ «WÀnvÀªÁ¬ÄvÀÄ. ºÉƸÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ £ÀªÀÄäAxÀ `ºÀ¼ÉºÀÄ°'UÀ¼À §UÉÎ «±Áé¸À«gÀ°®è (¥ÀǪÀðUÀæºÀ), E£ÀÄß EvÀgÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¹ DqÀ½vÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ZÁPÀZÀPÀå w½¢gÀ°®è. ¥sÀ®? `ªÀiÁjUËvÀt'ªÁ¬ÄvɪÀÄäAiÀÄ M®ÄªÉÄ £À¯ˉÉäAiÀÄ eÉãÀÄUÀÆqÀÄ. F CgÁdPÀvÉUÉ RÄzÀÄÝ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÉà vÀ¯ˉÉzÀAqÀ (CªÀgÀ£ÉÆߧâ CvÀÈ¥ÀÛ «zÁåyð PÉƯˉÉUÉÊzÀ) vÉgÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ (196970). DzÀgÉ D ªÉüÉUÉ £Á£ÀÄ «±ÀéPÉÆñÀªÉA§ ºÀjUÉÆÃ®Ä KjzÉÝ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


179

PÀ£ÀßqÀzÀ D¹Û ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÀ¸ÀAiÀiÁ£À CzsÁåAiÀÄ CgÀªÀvÀÄÛ

“zÉÆqÀØzÁV §zÀÄQ ¨Á½, zÉÆqÀتÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ ¸ÀAvÉÆõμÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä §½UÉ §AzÀªÀjUÉ zÁ£À ªÀiÁr MAzÀÄ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÈvÁxÀðªÁV ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ §zÀÄPÀÄ MAzÀÄ ªÀĺÁPÀÈw. EAxÀ°è ¨Á¼ÀÄ, PÀÈw ¸ÀªÀÄgÀ¸À, ¸ÀªÀĸÀvÀÛ÷éªÁUÀÄvÀÛªÉ; ¥sÀ°¸ÀÄvÀÛªÉ.” – «¹Ã gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ (1966) ¸Á»wUÀ½UÉ MAzÀÄ C©ü£ÀAzÀ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµμÀwÛ£À ¸À¨sÀAUÀtzÀ°è K¥Àðr¹zÀÝgÀÄ (10-3-1966). DUÀ ¨sÁµμÀt ªÀiÁqÀ®Ä DºÁé¤vÀgÁzÀªÀgÀ°è £Á£ÀÆ M§â. ¸À¨sÉUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjµμÀwÛ£À CzsÀåPÀëgÀÄ ªÉâPÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ £Á®ÄÌ D²ÃªÀðZÀ£À ºÀgÀ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄÄVzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ £À£ÉßqÉUÉ §AzÀÄ ªÉÄ®Ä ªÀiÁw£À°è, “¤ªÀÄä AiÉÆÃd£É ¸ÀjAiÀiÁzÀzÀÄÝ, OavÀå¥ÀÇtðªÁzÀzÀÄÝ” JAzÀgÀÄ. DzÀ¢ÝµμÀÄÖ: DgÀÄ ¸Á»wUÀ½UÉ CAzÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀA¸À£É. DgÀÄ d£À ¨sÁµμÀtPÁgÀgÀÄ. EªÀgÀ°è PÉ®ªÀjUÉ «µμÀAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV w½AiÀÄzÉà CxÀªÁ w½zÀzÀÝ£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ ¨sÁµμÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆAzÀzÉà gÀ¸À¨sÀAUÀªÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV N¢zÉÝ. “¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä `fêÀ£À’ ¥ÀwæPÉUÉ »AzÉ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ®èªÉÃ?” ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ªÀiÁvÀÄ. “ºËzÀÄ ¸Áé«ÄÃ.” EzÀÄ 1951-52gÀ ªÀiÁvÀÄ. CªÀgÀ ¥ÀæRgÀ eÁÕ¥ÀPÀ ±ÀQÛ ¤dªÁVAiÀÄÆ CzÀÄãvÀ. E°èUÉà ªÀÄÄVAiÀÄ°®è. “¤ÃªÀÅ ªÀÄrPÉÃjAiÀĪÀgÀÄ, wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ. FUÀ E¯ˉÉèà PÉ®¸ÀzÀ°è¢ÝÃgÉAzÀÄ PÉýzÉ. ©qÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §¤ß. wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ZÉ£ÁßVzÁÝgÁ? FUÀ®Æ ¸ÉÊPÀ¯ˉï ©qÀÄvÁÛgÁ?” CªÀgÀ F ¸ÀºÀd «£ÀAiÀÄ ¸Ëd£ÀåUÀ½UÉ ªÀiÁgÀĺÉÆÃzÉ. CªÀgÀ ¥ÀjavÀ ¸ÀºÀ¸ÀægÀ°è zÀÆgÀzÀ CAa£À°èzÀÝ £ÀªÀÄä «µμÀAiÀÄzÀ CªÉµμÀÄÖ ©r «ªÀgÀUÀ¼À £É£À¥ÀÅ CªÀjUÉ! D ªÉüÉUÉ £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £É®¹ MAzÀÄ ªÀµμÀð ¸ÀA¢vÀÄÛ. £À£Àß ªÀÄ£É ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÝgÀÆ C¼ÀÄQ¤AzÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀĪÀgÉUÀÆ ºÉÆÃVgÀ°®è. aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ £Á£ÀÄ ªÀiÁ¹Û, PÁgÀAvÀ, ¹PÉ«, «¹Ã ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ Gdé® ¨sÁµμÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉý CªÀgÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÉÆUÀ¹UÀÆ ªÀiÁgÀĺÉÆÃVzÉÝ; CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß N¢ ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁVzÉÝ. eÉÆvÉAiÀįˉÉèà CªÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ Cw C®¨sÀågÀÄ JA§ ¨sÁªÀªÀÇ ¨É¼ÉzÀÄ §A¢vÀÄÛ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


180

ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. £ÀqÀÄPÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ¢ævÀ ¥sÁªÀÄÄðUÀ¼À gÁ² ªÀÄzsÉå ªÀiÁ¹Û vÀÄ¢UÁ°£À°è PÀĽwzÀÝgÀÄ. ºÀĮĸÁzÀ ¨É¼É §A¢zÉ; PÀmÁªÁV PÀtPÉÌ vÀA¢zÁÝgÉ; ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÉÄzÉAiÉÆnÖzÁÝgÉ; £ÀqÀÄªÉ vÀÈ¥ÀÛ gÉÊvÀ PÀĽwzÁÝ£É. EAxÀ MAzÀÄ ¥ÀÇtð zÀȱÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÉ. MAzÉÆAzÀÄ MnÖ¤AzÀ®Æ MAzÉÆAzÀÄ ¥sÁªÀÄð£ÀÄß CªÀgÀÄ PÀæªÀħzÀÞªÁV vÉUÉAiÀÄĪÀgÀÄ, NgÀtªÁV eÉÆÃr¸ÀĪÀgÀÄ, C°èUÉ MAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀ£ÀÄß JZÀÑjPɬÄAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV EqÀĪÀgÀÄ. £À£ÀߣÀÄß PÀAqÀªÀgÉà JzÀÄÝ ¤AvÀÄ, “§A¢gÁ! §¤ß” JAzÀÄ ¸ÁéUÀw¹ M¼À ºÀeÁgÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ. £À£ÀߣÀÄß ªÉÆzÀ®Ä PÀÆgÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄvÉÛ vÁªÀÅ PÀĽvÀgÀÄ. ¥ÀPÀÌzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ°è gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ oÁPÀÆgÀgÀ ¸ÀéºÀ¸ÀÛ °TvÀ Thou  hast  made   me  known  to  friends  whom  I  knew  not...  ZÀgÀtPÉÌ ZËPÀlÄÖ PÀnÖ vÀÆUÀ¯ˉÁVvÀÄÛ. ¸ÀévÀB PÀ«UÀ¼Éà CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖzÀAvÉ. »A¢£À ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ¸Àäj¹PÉÆAqÀgÀÄ. `aPÀÌ«ÃgÀgÁeÉÃAzÀ’æ PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÄ£Àß ªÀÄrPÉÃjUÉ vÁªÀÅ ºÉÆÃzÀzÀÄÝ; C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀ CgÀªÀÄ£É, GqÀĪÀvÀÄÛªÉÆmÉÖ E¯ˉÉè®è £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ £ÉgÀ«¤AzÀ CAqÀ¯ˉÉzÀÄ «µμÀAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£Éß®è ¸ÀAvÉÆõμÀ¢AzÀ ºÉýzÀgÀÄ. “wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀjUÉ ºÉý, F ¥ÁæAiÀÄzÀ°è (67) CªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ˉï vÀĽAiÀÄĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è, £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝÃ£É JAzÀÄ.” £Á£ÀÄ JzÉÝ, “¤ªÀÄUÉ £À¤ßAzÀ K£ÁzÀÆæ DUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝgÉ ºÉý, PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EªÀ£Éß®è £Á£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõμÀªÁV ªÀiÁqÀ§¯ˉÉè.” CªÀgÀÄ vÀªÀÄä DwäÃAiÀÄ ªÀÄ°èUÉ ªÉÆUÀÄÎ CgÀ¼ÀĪÀ £ÀUÀÄ ¸Àƹ £ÀÄrzÀgÀÄ, “EªÉ®èªÀÇ £À£ÀUÉ §®Ä ¦æAiÀĪÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ. ºÉÆvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ DgÉÆÃUÀåªÀÇ ZÉ£ÁßVgÀÄvÀÛzÉ, £ÉÆÃr.” “E®è, E®è. F PÉ®¸ÀUÀ½AzÀ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ zÉÆgÉvÀgÉ E£ÀßµμÀÄÖ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄð £ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ. D zÀȶ֬ÄAzÀ ºÁUÉ ºÉýzÉ.” “EªÉ®èªÀÇ MAzÉà ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄðzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ. EªÀÅ ZÉ£ÁßVzÀÝgÉ vÁ£Éà CzÀÄ ZÉ£Àß?” CªÀgÀ ªÀiÁvÉà ºÁUÉ, vÉÆÃPÉðUÉ §®Ä ¸ÀgÀ¼À. AiÉÆÃa¹zÀµμÀÆÖ CzÀjAzÀ ºÉaÑ£À CxÀð ¸ÀÄágÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. JZÉѸÉÌAiÀĪÀgÉAzÀAvÉ, ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ £ÉÆÃrzÀ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ EªÀgÀ ¸Á»vÀå ¹¢ÞAiÀÄ CjªÁUÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀ ¯ˉÉÃR¤UÀÆ ªÀÄÆwðUÀÆ CµμÉÆÖAzÀÄ ªÀåvÁå¸À.” E£ÉßgÀqÀÄ ªÁgÀ PÀ¼ÉzÀ ªÉÄïˉÉ ¥ÀÅ£ÀB CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ, “£À¤ßAzÀ K£ÁzÀgÀÆ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃPÉ” JAzÀÄ PÉüÀ®Ä. CªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀët AiÉÆÃa¹zÀgÀÄ. £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁvÁrzÀgÀÄ, “MAzÀÄ «ZÁgÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä°è ¥Àæ¸ÁÛ«¹zÀgÉ CzÀÄ ¸ÀjAiÉÆà C®èªÉÇà w½AiÀÄzÀÄ.” “¤ÃªÀÅ CAxÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀAPÉÆÃZÀªÀ£ÀÆß £À£Àß «µμÀAiÀÄzÀ°è ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃr. £À¤ßAzÀ DUÀĪÀAxÀ PÉ®¸ÀªÁzÀgÉ ºÉý, RArvÀ ¸ÀAvÉÆõμÀ¢AzÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÉÛãÉ.” “£À£Àß fêÀ£À ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ »AzÉƪÉÄä ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄzÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÉƧâgÀÄ CAzÀÄ ¹QÌzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄzsÉå «WÀß §AzÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀµμÀðUÀ¼À »AzÉ D PÉ®¸À ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ. FUÀ D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõμÀ.” “¸ÀAvÉÆõμÀ¢AzÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¸Áé«ÄÃ.” “E®è¥Àà, ¤ÃªÀÅ AiÀÄƤªÀ¹ðn ¥ÉÇæ¥sɸÀgï. £Á£ÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÉAzÀgÉãÀÄ! EzÀÄ ¸ÀjAiÉÄÃ? £Á£ÉãÉÆà ¤ÃªÀÅ PÉýzÀÝPÉÌ ºÉý©mÉÖ.” “F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ M¦à¹gÀĪÀÅzÉà C£ÀÄUÀæºÀ JAzÀÄ w½AiÀÄĪÀªÀ £Á£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ F «ZÁgÀ vÁªÀÅ J¼ÀîµμÀÆÖ ¸ÀAPÉÆÃZÀ¥ÀqÀ¨ÁgÀzÀÄ. MAzÉà «ZÁgÀ. PÁ¯ˉÉÃdÄ EgÀĪÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀAzÀÄ £Á£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ®Æè gÀeÁ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ ªÉüÉAiÀÄ®Æè §AzÀÄ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ.” “¸ÀAeÉ ºÉÆvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ zÀtÂzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛÃj. £À£ÀUÀÆ PÀè¨ï EzÉ. gÀeÁ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ £ÀqÉAiÀÄ°, ºÉý. ¤zsÁ£ÀªÁVAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°. C¥ÀgÁºÀß 3 UÀAmÉUÉ DgÀA©ü¸ÉÆÃtªÉÃ?”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


181 “DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ §gÀÄvÉÛãÉ.” ªÀĺÀvÀÛ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÁUÀ MzÀUÀĪÀ GvÁìºÀzÀ £ÀqɬÄAzÀ ¥ÀÅnAiÀÄÄvÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½zÉ. ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ. 2 UÀAmÉ 59 «Ä¤nUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £Á£ÀÄ CªÀgÀ UÉÃn£À §½UÉ ºÉÆÃzÉ. ºÉÆgÀ dUÀ°AiÀÄ°è ¨ÁV°£À »AzÉ £À£Àß §gÀªÀ£Éßà PÁAiÀÄÄvÀÛ ¤AwzÀÝgÀÄ CdÓAiÀÄå. “£ÀªÀĸÁÌgÀ zÀAiÀĪÀiÁr” CªÀgÀzÉà ªÉÆzÀ® ªÀiÁvÀÄ. £Á£ÀÄ ZÀ¥Àà°UÀ¼À£ÀÄß dUÀ°AiÀÄ ªÀÄƯˉÉAiÀÄ°è EqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉAzÀgÀÄ, “¨ÉÃr, E°èqÀ¨ÉÃr. ¥ÉÃmÉ PÀzÀÄÝ ©qÀÄvÁÛgÉ. M¼ÀUÉà EqÀÄ«gÀAvÉ.” £ÀqÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁV® ªÀÄgÉAiÀÄ°è EmÉÖ. £Á£ÀĪÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ, CªÀgÀÄ »AzÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ – “¨sÀPÀÛd£À ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀªÀgÀ »AzÉ” JA§ zÁ¸ÀªÁtÂAiÀÄ ¥ÀævÀåPÀëgÀÆ¥ÀªÀzÀÄ. £ÀqÀĪÀÄ£É zÁn M¼ÀPÉÆÃuÉ ºÁzÀÄ ªÉÄlÖ®Ä Kj ªÀĺÀr vÀ®¦zÁݬÄvÀÄ. C¯ˉÉè®è ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À gÁ². ©ÃgÀÄUÀ¼À°è NgÀtªÁVlÖ ºÀ®ªÁgÀÄ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¸ÉÆÃ¥sÀzÀ ªÉÄïˉÉ £À£ÀߣÀÄß PÀÆgÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¤AvÉà EgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉÃUÉ PÀÆgÀ°? ¨sÀÄd vÀnÖ PÀÆj¹ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ PÁ®ÄªÀÄuÉ vÀA¢lÖgÀÄ. »AzÉAzÉÆà §gɹzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ¥ÀÅlUÀ¼ÀµμÀÄÖ «µμÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉÆlÄÖ, “»ÃUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄïˉÉ £ÉÆÃr. EzÉà zsÁnAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¨ÉÃPÀÄ” JAzÀgÀÄ. §gÉAiÀÄĪÀ PÁUÀzÀ ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ¤«ÄµμÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ vÀAiÀiÁgÁV £À£Àß JzÀÄj£À PÀÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÀgÀÄ. «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt£É PÀ«! °¦PÁgÀ ªÀiÁvÀæ PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À C®è! F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ `¨sÁªÀ’ UÀæAxÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ°è ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ (17-12-1968) ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÀÅ, “ªÀÄÆgÀÄ ªÀµμÀðUÀ¼À »AzÉ UɼÉAiÀÄ ²æà f.n. £ÁgÁAiÀÄtgÁªï EzÀgÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À vÉUÉzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ vÁªÀÅ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ªÀiÁvÀÄPÉÆlÖgÀÄ. vÀÄA§ »AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄ £ÉÆÃr EªÀgÀÄ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ M¦àzÉ£ÀÄ. ªÁgÀzÀ°è MAzÀÄ ¢£À, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ, PÉ®ªÀÅ ªÁgÀ ªÀÄzsÉå §gÀ§ºÀÄzÁzÀ gÀeÁ¢£À, vÀ¥ÀàzÉ §AzÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F «ÄvÀægÀÄ ºÀ®ªÀÅ wAUÀ¼À°è ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwAiÀÄ DgÀÄ £ÀÆgÀÄ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ ªÀiÁrzÀgÀÄ.” CªÀgÀÄ CgÉvÉgÉzÀ PÀtÄÚUÀ½AzÀ zsÁå£À¸ÀÜgÁVgÀĪÀAvÉ PÀĽwgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zÀ馅 CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁV »AzÉ £ÀqÉzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß, ZÀ®£À avÀæzÀ°è PÁtĪÀAvÉ, £ÉÆÃqÀÄwÛ¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨Á¬Ä D avÀæPÉÌ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV ¥ÉÇÃt¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CxÀðPÉÌ ¯ˉÉÆÃ¥À §gÀzÀAvÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀAvÉ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ. ¸Àé®à vÀqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀgÀÄ. £Á£ÀÄ vÀ¯ˉÉ Cr ºÁQ ¯ˉÉPÀÌtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀjAiÀÄ©qÀÄwÛzÉÝ. E£ÉÆߪÉÄä ºÉý JAzÀÄ PÉüÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÉà MzÀUÀÄwÛgÀ°®è – CµμÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¥ÀgÉÃAVvÀdÕgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ. E£ÀÄß D ªÁPÀåUÀ¼ÉÆà ¸ÀºÀdªÁV M¥Àà¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀÇtð ¹zÀÞªÁV PÉÆÃzÀ ±À§Ý ªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀiÁ¯ˉÉUÀ¼Éà ¸Àj. CªÀÅ vÁªÉà vÁªÁV ºÉÆgÀºÉƪÀÄä¨ÉÃPÀÄ. oÁPÀÆgÀgÀ ªÀiÁvÀÄ, This  little  flute  of  a  reed  thou  hast   carried   over   hills   and   dales,   and   has   breathed   through   it   melodies   eternally   new   EzÀgÀ ¥ÀÇtð CxÀð ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è £À£ÀUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV DUÀÄwÛvÀÄÛ. `¥ÀzÀ«lÖ¼ÀÄ¥ÀzÉÆAzÀUÀνPÉ’AiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥ÀævÀåPÀë PÀAqÀzÀÄÝ C°è. ©qÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÉýzÀÄÝAlÄ, “EzÀgÀ gÀºÀ¸ÀåªÉãÀÄ?” JAzÀÄ. “ªÉÆzÀ®Ä C£ÀĨsÀªÀ, ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÀzÀ°è CzÀgÀ ªÀÄAxÀ£À ¸ÁPÀµμÀÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ, £Á£ÀÄ £ÀA©gÀĪÀ zÉʪÀ C¥ÀàuÉ PÉÆr¹zÀAvÉ ªÀiÁvÀÄ ºÉÆgÀqÀÄvÀÛzÉ.” `¨sÁªÀ’zÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÅlzÀ°è EzÀ£ÀÄß ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÉà «ªÀj¹zÁÝgÉ: “§gÀ§gÀÄvÀÛ £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ £À£Àß MAzÉÆAzÀÄ G¹gÀÆ £À£ÀUÉ zÉʪÀzÀ C£ÀÄUÀæºÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÉ, £À£Àß MAzÉÆAzÀÄ JtÂPÉAiÀÄÆ CzÉà ªÀÄÆ®¢AzÀ §gÀÄwÛzÉ, ªÀiÁvÉ®è §gÀĪÀÅzÀÆ C°èAzÀ¯ˉÉÃ, J®è QæAiÉÄAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ C°èAzÀ¯ˉÉà §gÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖ¬ÄvÀÄ.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


182 `¨sÁªÀ’ªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïˉÉ «±ÉõμÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÁßUÀ°Ã ¨sÁªÀªÀ£ÁßUÀ°Ã £Á£ÀÄ PÁtÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ JgÀqÀÄ ¸À® «±ÉõμÀªÁV £Á£ÀÄ UÀªÀĤ¹zÀ GzÉéÃUÀªÀ£ÀÄß E°è G¯ˉÉèÃT¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ CªÀgÀ zÉÆqÀØ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ ªÉAPÀlgÁªÀÄ CAiÀÄåAUÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ £É£À¥ÀÅ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ «zÁå¨sÁå¸À £ÀqÉzÀzÀÄÝ wÃgÀ §qÀvÀ£ÀzÀ°è. §®Ä ¸ÀÄnAiÀÄÆ §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÀÆ DVzÀÝ F ºÀÄqÀÄUÀ fêÀ£ÀzÀ°è §ºÀ¼À JvÀÛgÀ KgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ »jAiÀÄjUÉ FvÀ£À°è C¥ÁgÀ C©üªÀiÁ£À, «±Áé¸À. ªÉAPÀlgÁªÀÄ CAiÀÄåAUÁAiÀÄðgÀÄ ¥Éǰøï dªÉÄzÁgï. §gÀÄwÛzÀÝ ¥ÀUÁgÀzÀ°è CªÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£Éßà £ÉªÀÄ䢬ÄAzÀ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ PÀµμÀÖPÀgÀªÁVzÁÝUÀ C½AiÀÄ£À «zÁå¨sÁå¸ÀPÀÆÌ F zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ CµμÀÖµμÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÁåUÀªÉãÀ®è. ªÉÄʸÀÆj£À°è ªÁgÁ£Àß £Àqɹ FvÀ£À «zÁådð£É £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. “±Á¯ˉÉAiÀÄ°è vÀgÀUÀwUÉ ¥sÀ¸ïÖ DzÉ£ÁzÀgÀÆ . . . ¦üæò¥ï ¹PÀÌzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁªÀ ªÉAPÀlgÁªÀÄ CAiÀÄåAUÁAiÀÄðjUÉ MAzÀÄ ºÉÆgÉ DzÉ£ÀÄ. ªÀiÁªÀ¤UÉ F ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁVgÀ°®è. CªÀgÀ vÀªÀÄä, £À£Àß aPÀÌ ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è NzÀÄvÀÛ EzÀÄÝzÀjAzÀ C°èUÉ wAUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ºÀt ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. »ÃUÁV £À£Àß »jAiÀÄ ªÀiÁªÀ vÀªÀÄä ¸ÀtÚ ¸ÀA§¼À¢AzÀ zÉÆqÀØ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä «zÉåUÁV ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ EzÀÄ CµμÁÖV ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÖ°®è. FUÀ ªÀÄÄlÄÖwÛzÉ. §gÀÄwÛzÀÝ E¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ°è F £À£Àß ªÀiÁªÀ K¤®èªÉAzÀgÀÆ DgÀƪÀgÉ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵμÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ wAUÀ¼ÀÄ wAUÀ¼ÀÆ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀ®è! EªÀgÀÄ ªÁvÀì®å vÉÆÃjzÀgÀÄ: vÀªÀÄä¤UÉAzÀÄ, ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉAzÀÄ F zÉÆqÀØ jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉzÀgÀÄ. DzÀgÉ UÀAqÀ »ÃUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ CªÀgÀ ºÉAqÀw, £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ, CzÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁV EzÀÝgÀ®è. EzÀ£ÀÄß £É£ÉzÀgÉ £À£ÀUÉ D UÀAqÀ JµμÀÄÖ »jAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀ ªÀÄ£ÀĵμÀå, CªÀgÀ F ºÉAqÀw CµμÉÖà »jAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀ ¹Ûçà C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. £Á¤ÃUÀ ªÀAiÀĸÁìzÀ ªÀÄ£ÀĵμÀå – CªÀgÀ ¢£À ªÀÄÄVzÀÄ CªÀj§âgÀÆ zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjzÁÝgÉ. £À£Àß £ÀªÀÄ£À¢AzÀ CªÀjUÉ DUÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ K£ÀÆ E®è. DzÀgÀÆ E°è F PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß £À£Àß vÀȦÛUÁV M¦à¸ÀÄvÉÛãÉ. ªÁvÀì®åªÀÄÆwð D ªÀiÁªÀ, vÁåUÀgÀƦt D CvÉÛ, £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¯ˉÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄĪÀ zÉʪÀ MA¢zÉ J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæªÀiÁtªÁV £É£À¥ÁV G½¢zÁÝgÉ. D ªÀiÁªÀ¤UÉ £ÀªÉÆÃ! D CvÉÛUÉ £ÀªÉÆÃ!” JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ CªÀgÀ vÁvÀ PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼÉzÀÄzÀ£ÀÄß ºÉýzÁUÀ. “ºÀvÉÛà ¤«ÄµμÀzÀ »AzÉ JzÀÄÝ PÀĽvÀÄ DZÁgÀªÁV d®±ÀAPÉ wÃj¹PÉÆAqÀ F ªÉÄʬÄAzÀ EµμÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É G¹gÀÄ ºÉÆgÀlĺÉÆâÃvÉAzÀÄ £ÁªÀÅ £ÀA§zÉà ºÉÆÃzɪÀÅ. DzÀgÉãÀÄ? G¹gÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. MAzÀÄ £ÉÆë®è, MAzÀÄ £ÀÄr E®è; ¨ÉÃ£É DAiÀiÁ¸À ®ªÀ¯ˉÉñÀ E®è. vÁvÀ¤UÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀëtzÀªÀgÉUÉ §Ä¢Þ w½AiÀiÁVvÀÄÛ. `wÃxÀð vÁ’ JAzÁUÀ vÁ£ÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ PÀëtzÀ°è wÃjPÉƼÀÄîªÉ£ÉAzÀÆ w½¢vÀÄÛ. zÉʪÀzÀ £ÀA©PÉAiÀÄ°è JA§vÀÄÛ ªÀµμÀð ¨Á½zÀÝ ªÀÄÄzÀÄPÀ zÉʪÀzÀ £ÀA©PÉAiÀįˉÉèà ¤AvÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁV zÉúÀ ©lÖgÀÄ. C£ÁAiÀiÁ¸À ªÀÄgÀt «£Á zÉÊ£Àå fêÀ£À ¥ÀÇ«ðPÀgÀ §AiÀÄPÉ. vÁvÀ£À fêÀ£À §qÀªÀ£À fêÀ£À DVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ CzÀgÀ°è zÉÊ£Àå«gÀ°®è. JAzÀgÀÆ MlÄÖ D fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÁuÉ£ÀÄ. ªÀÄgÀtªÀ£ÉÆßà ºÀwÛgÀzÀ¯ˉÉèà EzÀÄÝ ¥ÀævÀåPÀë £ÉÆÃrzÉ£ÀÄ. CzÀÄ wÃgÀ C£ÁAiÀiÁ¸ÀzÀ ªÀÄgÀt. CªÀgÀÄ £ÀA©zÀÝ zÉʪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀëtzÀ°è CªÀgÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÊ »rzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥ÁzÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆArvÀÄ.” F «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ CªÀgÀ zsÀé¤AiÀÄ°è ºÉaÑ£À ªÀiÁzÀðªÀvÉ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV ªÀÄÆqÀÄwÛvÀÄÛ. zÀ馅 E£ÀßµμÀÄÖ CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. “Yes,   very   good   and   simple   souls.   They   sacrificed   so   that   we   may   prosper” JAzÀÄ ¸ÀéUÀvÀªÁV ºÉüÀÄvÀÛ PÀtÚAZÀ£ÀÄß MgɹPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. C£ÀÄPÀA¥ÀPÉÌ ªÀÄÈzÀÄvÀéPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ£ÁªÀÄ ªÀiÁ¹Û.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


183 CªÀgÀÄ F DvÀäªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÁUÀ°Ã £Á£ÁUÀ°Ã UÀrAiÀiÁgÀ £ÉÆÃrzÀªÀgÀ®è. £ÉÆÃqÀĪÀ DªÀ±ÀåPÀvÉAiÉÄà EgÀ°®è. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ WÀlÖPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ “E£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¸À® ºÉüÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ E½AiÀÄĪÀgÀÄ. DUÀ UÀAmÉ ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÁV 4 DVgÀÄwÛvÀÄÛ. “E®è ¸Áé«ÄÃ. £Á£ÀÄ E£ÀÆß MAzÉgÀqÀÄ UÀAmÉ §gÉzÀÄPÉƼÀˉÉè.” “EzÀÄ ¤ªÀÄUÉ »r¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ?” “§®Ä ZÉ£ÁßV. MAzÀÄ fêÀ CªÉµμÀÄÖ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄïˉÉ §gÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ vÀÄA§

¥Àæ¨sÁªÀUÀ½AzÀ ¥ÉÇövÀªÁV ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ.” “vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõμÀ. ¤ªÀÄä F ¥ÀæwQæAiÉÄ £À£ÀUÉÆAzÀÄ mÁ¤QÌ£ÀAvÉ. ªÀÄÄA¢£À ¸À® ºÉüÀÄvÉÛãÉ. »A¢£À ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ¸À® ºÉÆgÀUɼÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. zÉʪÀ £ÀqɹzÀAvÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°.” CªÀgÀÄ K¼ÀĪÀgÀÄ. £Á£ÀÄ JgÀqÉÆà ªÀÄÆgÉÆà UÀAmÉ PÁ®ªÉà PÀĽvÀÄ C®ÄUÁqÀzÉà §gÉAiÀħ¯ˉÉè. DzÀgÀÆ £À£ÀUÉ ºÉÆgÉAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ, EzÀÄ CªÀgÀ EAVvÀ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ºÉüÀ¯ˉÁgÀgÀÄ, PÁAiÀÄðvÀB ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÀĪÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ G¥ÁºÁgÀzÀ ªÉüÉ, WÀªÀÄWÀ«Ä¸ÀĪÀ zÉÆøÉ, vÀÄ¥Àà, CAiÀÄåAUÁgï ZÀnß, PÁ¦ü §gÀÄvÀÛªÉ. £À£ÀUÀÆ CªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ¸Ë¨sÁUÀåªÀw ¥ÀAPÀdªÀÄä£ÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. PÉÆqÀĪÀ D CªÀÄä£À PÉÊ vÀÄA§ zÉÆqÀØzÀÄ. ªÉÆzÀ® ªÁgÀ CªÀ£Éß®è gÀÄaAiÀiÁV wAzÉ. DzÀgÉ ªÀÄvÉÛ ºÉýzÉ, “EzÀÄ £À£Àß DºÁgÀzÀ ¤AiÀĪÀÄPÉÌ ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀÅ¢®è. ¸ÁAiÀÄAPÁ® wAr wAzÀgÉ C¥ÀxÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. E°èUÉ §gÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß nà ¸Éë¹ ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. »ÃUÉ ºÉýzÉ JAzÀÄ vÁªÀÅ ¨ÉøÀj¸À¨ÁgÀzÀÄ.” “DºÁgÀzÀ «µμÀAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ«gÀĪÀÅzÀÄ §®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß M¥ÀàvÀPÀ̪À£ÉÃ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀiÁPÉUÀÆ £À£ÀUÀÆ ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà PÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ M¥ÀàzÀ®è!” “MAzÀÄ UÀAmÉ PÁ® vÀªÉÆäqÀ£É PÀ¼ÉAiÀÄĪÀ F ¸ÀAvÉÆõμÀªÉà £À£ÀUÉ AiÉÆÃUÀå ¥Àæw¥sÀ®.” “£ÁgÁAiÀÄt gÁªï! ¤ªÀÄä F zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÉÄZÀÄÑvÉÛãÉ. ºÁUÉAiÉÄà DUÀ°, ¸ÀAvÉÆõμÀ.”

CªÉµμÉÆÖà ªÁgÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉà ¸ÀAzÀĪÀÅ. £À£Àß MqÀ£Ál CªÀjUÉ vÀÄA§ »r¸ÀÄwÛvÉÛAzÀÄ ¥Àæw¸À®ªÀÇ £À£ÀUÉ C¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CzÉà £À£ÀUÉ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀPÀgÀ ¥Àæw¥sÀ®. MAzÀÄ D¢vÀåªÁgÀ £Á£ÀÄ ºÀvÀÄÛ «Ä¤lÄ ªÀÄÄAavÀªÁV (CAzÀgÉ 2 UÀAmÉ 50 «Ä¤nUÉ) CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ - »A¢£À ªÁgÀ §gÉzÀzÀÝ£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä N¢PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ. CdÓAiÀÄå£À ªÀiÁªÀÄÆ®Ä zÀ±Àð£À DUÀ°®è. E£ÀÆß JAmÉÆA§vÀÄÛ ¤«ÄµμÀUÀ¼ÀÄ G½¢zÀݪÀµμÉÖ. DzÀgÉ F ªÉüÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£Éà DVºÉÆÃVzÀÝ £À£ÀUÉ £À£Àß PÉ®¸ÀzÉqÉUÉ ¸ÁUÀ®Ä CqÀZÀuÉ K£ÀÆ EgÀ°®è. ªÀÄ£É £Á¬ÄUÉ £À£Àß UÀÄgÀÄwzÀÄÝzÀjAzÀ ¨Á® Dr¹vÀÄ. ¥ÀAdgÀzÀ V½ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ wgÀÄV £Á£ÀÄ §AzÀÄzÀPÉÌ ºÀµμÀð ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀAxÀ zsÀé¤ ºÉÆgÀr¹vÀÄ. ªÀĺÀrUÉ ºÉÆÃzÉ. CdÓAiÀÄå£À ºÁ¹UÉ SÁ°. CªÀgÀÄ «±ÁæAw w½zÉzÀÄÝ ±ËZÀQæAiÉÄUÉ ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ H»¹PÉÆAqÉ. »A¢£À §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NzÀÄvÀÛ PÀĽvÉ. UÀAmÉ ªÀÄÆgÀÄ ºÉÆqÉzÀzÀÄÝ PÉý¹vÀÄ. ªÀÄvÉÛ LzÀÄ ¤«ÄµμÀUÀ¼ÀÆ ¸ÀAzÀĪÀÅ. EªÀgÉÃPÉ E£ÀÆß §gÀ°®è JAzÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ¯ˉÉà CªÀgÀÄ §AzÀgÀÄ, CzÉà ªÀÄAzÀºÁ¸À, “ºÉÆÃzÉ, ¤AvÉ, £ÉÆÃrzÉ, PÁzÉ. ¤ÃªÀÅ §gÀ°®è. ¥Á¥À K£ÉÆà vÉÆAzÀgÉ DVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ »AwgÀÄVzÉ. C¯ˉÉèà ºÉÆgÀdUÀ° ªÀÄƯˉÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä ZÀ¥Àà° PÀAqÉ. N ªÉÆzÀ¯ˉÉà §A¢zÁÝgÉ CAzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ. £À£Àß UÀrAiÀiÁgÀ vÀ¥ÁàVgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ.” “E®è E®è. ¤ªÀÄä ªÁZÀÆ £À£Àß ªÁZÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÁ®ªÀ£Éßà vÉÆÃj¸ÀÄwÛªÉ. £Á£Éà MAzÀµμÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ ªÉÆzÀ¯ˉÉà §AzÉ£ÀµμÉÖÃ.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


184 CA¢£À ¨ÉÊoÀPÀÄÌ ªÀÄÄVzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ PÀAqÀzÉÝãÀÄ? £À£Àß ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ £ÀqÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀzÀæªÁV G¥À¹ÜvÀªÁVzÀÄݪÀÅ. JuɬĮèzÀ CªÀgÀ F ¸Ëd£ÀåPÉÌ MAzÉà MAzÀÄ G¥ÀªÉÄ DUÀ £À£ÀUÉ ºÉƼÉzÀzÀÄÝ, “gÁdgÁdgÀ UÀAqÀ ±À§j JAd®£ÀÄAqÀ” (ªÉÄʱÉÃD). £À£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ«ÄvÀægÁzÀ PÁAZÀ£À ªÉAPÀl¸ÀħæºÀätå CAiÀÄågï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ 1967 r¸ÉA§j£À°è CPÀ¸ÁävÁÛV £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ. zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ˉÉèAiÀÄ G¦à£ÀAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÁAZÀ£À JA§ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ±Á¯ˉÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹ CzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄPÀÄ® PÀæªÀÄzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À vÁåUÀgÁd DgÁzsÀ£Á ªÀĺÉÆÃvÀìªÀPÉÌ (d£ÀªÀj 1968) CzsÀåPÀëgÀÆ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÆ DV ¥ÀÇdå ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ºÀA§®. CdÓAiÀÄå£ÀªÀgÀ£ÀÄß M¦à¸ÀĪÀ ºÉÆuÉ £À£ÀßzÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀ D¸É. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. “£Á£ÀÄ ¸À¨sÉ ¨sÁµμÀt EªÀ£Éß®è ©lÄÖ §ºÀ¼À PÁ®ªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÆ CµμÀÄÖ zÀÆgÀzÀ ¥ÀæAiÀiÁtªÀ£ÀÄß F ªÀAiÀĹì£À°è (77) ªÀiÁqÀ¯ˉÁgÉ” JAzÀgÀÄ ªÀiÁ¹Û. DzÀgÉ PÁAZÀ£ÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¸ÉÆïˉÉÆ¥ÀÅöàªÀªÀgÀ®è. £Á£ÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽwzÉÝ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ PÉÆ£ÉUÉ CAzÀgÀÄ, “£ÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄtgÁªï eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÁzÀgÉ £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛãÉ.” £À£ÀUÉ F AiÀiÁvÉæ §®Ä ¦æAiÀÄ. ªÀÄrPÉÃj £À£ÀÆßgÀÄ. ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀA¢gÀ HgÀÄ. G¦à£ÀAUÀr, PÁAZÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼É®èªÀÇ £À£ÀUÉ agÀ¥ÀjavÀ. F zÁjAiÀÄ°è ¥ÀÇdågÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ¨sÁUÀåªÉAzÀÄPÉÆAqÉ. PÁAZÀ£ÀzÀ°è D ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀAzÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ºÁqÀ®Ä DºÁé¤vÀ UÁ£À¥ÀlÄUÀ¼ÁV £À£Àß «ÄvÀægÀÆ ±ÉæõμÀ× ¸ÀAVÃvÀ «zÁéA¸ÀgÀÆ DzÀ (¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À) PÀÄgÀÆr ªÉAPÀuÁÚZÁAiÀÄðgÀÄ §gÀĪÀªÀjzÀÝgÀÄ. EªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß MAzÀÄ ¨ÁrUÉ PÁj£À°è PÀgÉzÀÄ vÀgÀĪÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÀ»¹ PÁAZÀ£ÀzÀªÀgÀÄ HjUÉ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. EzÀÄ £ÀqÉzÀÄ £Á¯ˉÉÌöÊzÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÀÄgÀĽzÀĪÀÅ. MAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÃ¼É ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄð£À £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀ¨ÁV®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà §®Ä ªÀÄÈzÀĪÁV vÀlÄÖwÛzÀÝAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÁ PÀzÀ£À PÀÄvÀƺÀ°UÀ¼ÁVzÀÝ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ “AiÀiÁgÀzÀÄ?” JAzÀÄ UÀfð¹zÀgÀÄ. “£Á£ÀÄ, ªÀiÁ¹Û §A¢zÉÝÃ£É vÁ¬Ä” JAzÀÄ ªÉĮģÀÄr £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÉý¹zÁUÀ £ÀªÀÄä ¹Üw K£ÁVgÀ¨ÉÃqÀ! `¸ÀzÁ EªÀgÀÄ »ÃUÉAiÉÄÃ’ M¼ÀPÉÆÃuɬÄAzÀ Nr §AzÉ UÁ§jAiÀiÁV, “K£ÀÄ ¸Áé«Ä, EµμÀÄÖ ºÉÆwÛ£À°è E°èªÀgÉUÉ? ºÉý PÀ½¹zÀÝgÉ £Á£Éà §gÀÄwÛzÉÝ£À®è?” £À£Àß ªÀiÁvÀÄ. “¸ÀjAiÀÄ¥Àà, £Á¼É C°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀµμÉÖ, K£ÀÄ K¥ÁðqÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ°®èªÀ®è?” “J°èUÉAzÀÄ w½AiÀÄ°®èªÀ®è?” “CzÉà PÁAZÀ£ÀPÉÌ; PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÉãÁzÀgÀÆ gÀzÁݬÄvÉãÀÄ?” “CzÀÄ £Á¼É C®è, ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ. £Á¼É £ÁrzÁÝV £Á£Éà vÀªÀÄä°èUÉ §AzÀÄ J®è «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀªÀ¤zÉÝ.” ªÀiÁ¹Û £ÀPÀÌgÀÄ. ¤¸Ágï CºÀªÀÄzÀgÀ ªÀiÁw£À°è – PÀÆUÀÄ ºÀĹªÀÄĤ¸ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀÄnUÀ¼À ªÉÆUÉÎ ©j¹ £ÀPÁÌVªÀgÀÄ xÉÃmï dÄ®AiÀiï wAUÀ½£À ²ªÀªÉÆUÉÎ: ZÀtPÀ̵μÀÄÖ ZÀ½£ÀÆ®Ä, MA¢µμÀÄÖ ºÀÆ ©¹®Ä ºÉÆgÀUÉ PÀZÀ¦ZÀ PɸÀgÀÄ, M¼ÀUÉ ¨ÉZÀÑ£É ¸ÀÆgÀÄ. CªÀgÉAzÀgÀÄ, “PÁ®ªÀ£ÀÄß PÁ¬ÄÝlÄÖ £É£À¦¸ÀĪÀ £À£Àß «ÄzÀĽ£À ¨sÁUÀ oversmart DV©nÖzÉ.” vÁªÀÇ £ÀPÀÌgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÆß £ÀV¹zÀgÀÄ. C°èAzÀ D Q¶ÌAzsÉ ªÉÄlÖ®Ä zÁégÀ E½AiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀÄ »AzÉ. gÀ¸ÉÛUÉ §AzɪÀÅ. £À£ÀߣÀÄß »AzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ. “vÁªÀÅ §j vÀ¯ˉÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆAqÀÄ F gÁwæ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ vÀgÀªÀ®è. ²ÃvÀªÁ¢ÃvÀÄ” JAzÉ. CªÀgÀÄ ªÀ¸ÀÛç ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀ UÉÃmïªÀgÉUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


185 »AwgÀÄUÀ®Ä ºÉÆgÀmÉ. “M¼ÉîÃzÀ¥Àà, ºÀĵμÁgÀV ºÉÆÃV. ²ÃvÀ D¢ÃvÀÄ” JAzÀÄ JZÀÑgÀ ºÉý ¤AvÀgÀÄ. £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄUÁ¹£À°è ªÀÄgÉ DUÀĪÀªÀgÉUÀÆ CªÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¤AwzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä PÁAZÀ£À ¥ÀæAiÀiÁtzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. UɼÉAiÀÄgÀÆ ¸Á»vÀå ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ DzÀ UÀÄArä gÁªÀÄPÀȵμÀÚ LvÁ¼ÀgÀ PÁgÀÄ. ¥ÀAiÀÄtÂUÀgÀÄ ²æà ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ, ªÉAPÀuÁÚZÁgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ, LvÁ¼ÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß E§âgÀÄ aPÀ̪ÀÄPÀ̼ÀÄ, PÁj£À qÉæöʪÀgï. CA¨Á¹qÀgï PÁjUÀÆ EzÀÄ vÀÄA§¯ˉÁgÀzÀ §¼ÀUÀ. ªÀÈzÀÞ zÀA¥ÀwUÀ½UÉ EzÀjAzÀ ¢ÃWÀð ¥ÀæAiÀiÁt RArvÀªÁVAiÀÄÆ vÁæ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀévÀB ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÉà EªÀgÉ®ègÀÆ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõμÀ¢AzÀ ¸ÁéUÀw¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ OzÁAiÀÄð ²æêÀÄAwPÉ D ªÀÄlÖzÀÄÝ. £ÁªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß ©lÖzÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ. ºÀ¼Éà ªÉÄʸÀÆj£À UÀr zÁn PÉÆqÀUÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀªÀgÉUÀÆ zÁj ¥ÀPÀÌzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀ½î, CzÀgÀ ºÉ¸Àj£À LwºÀå, C°èAiÀÄ ªÉʲµμÀÖ÷å, C°èUÉ ºÉÆÃUÀ°gÀĪÀ zÁj EªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ «ªÀj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¨ÉgÀUÀÄ ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄzÀÄ – CªÀgÀ £É£À¦£À ºÀgÀªÀÅ, D¼À, CªÀgÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀ P˱À®, CªÀgÀ »AUÀzÀ GvÁìºÀ MAzÉÆAzÀÆ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀªÁqÀzÀAvÉ PÁtÄwÛvÀÄÛ. ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖtzÀ §½ M¼ÀzÁj »rzÀÄ ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðzÉqÉUÉ (EzÀÄ PÀȵμÀÚgÁd ¸ÁUÀgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ) ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁ¢ vÀ¦àvÀÄ. DUÀ eÉÆA¦¤AzÀ w½zÉzÀÄÝ ¸ÀjzÁj vÉÆÃj¹zÀªÀgÀÄ ªÀiÁ¹Û! CAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl ±ÀÄApPÉÆ¥ÀàzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ°è. ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå zÀA¥ÀwUÀ¼À, CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À, ªÉƪÀÄäPÀ̼À AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß CdÓAiÀÄå «ZÁj¹PÉÆAqÀ §UÉ C¢éwÃAiÀĪÁzÀzÀÄÝ. EvÀgÀgÀ «ZÁgÀzÀ°è CµμÉÆÖAzÀÄ ¸À«ªÀgÀ D¸ÀQÛ EªÀjUÉ. £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÆ DºÁé¤vÀgÁV C°èUÉ §A¢zÀÄÝzÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ §®Ä ¦æAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. “FUÀ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ˉï ©qÀÄwÛÃgÁ? ©qÀ¨ÉÃr JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÉ JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ w½¸À®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£ÉÆqÀ£É ºÉýzÉÝ. F ¥ÁæAiÀÄzÀ°è ¸Àé®à JZÀÑgÀ vÀ¦àzÀgÀÆ ¥ÀæªÀiÁzÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.” CzÉà ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á®ÄÌ UÀAmÉUÉ £ÁªÀÅ ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ vÀ®¦zɪÀÅ. ªÉÆPÁÌA £À£Àß ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ J.¦. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ°è. EªÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸Á»vÀå «ÄvÀægÀÄ. ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¥ÀæAiÀiÁuÁ£ÀAvÀgÀ ªÀiÁ¹Û PÁj¤AzÀ ºÀUÀÄgÁV E½AiÀÄĪÁUÀ, ªÀÄÄAeÁ£ÉAiÀÄ GvÁìºÀ¢AzÀ¯ˉÉà ªÀiÁvÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå D±ÀÑAiÀÄðªÀ£ÀÆß ºÉªÉÄäAiÀÄ£ÀÆß vÀgÀĪÀAwvÀÄÛ. £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸Á»wUÀ¼À PÀÆlªÉà ¸ÉÃjvÀÄ. DzÀgÉ ¥ÀÅgÀ¸ÉÆvÉÛ°è? DUÀ¯ˉÉà ªÀiÁ¹Û PÀuÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÉUÉ zÀAiÀĪÀiÁr¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. CzÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ gÉÆÃlj PÀè©â£À°è ¨sÁµμÀt. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ªÉAPÀuÁÚZÁAiÀÄðgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ. EªÀ£Éß®è CzÉà ªÀiÁ¹Û-¢ªÀå-¸ÀA¸ÀàµμÀð¢AzÀ £ÉgÀªÉÃj¹ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ CdÓAiÀÄå ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. ¨Á¸Éé¯ˉï ªÀÄvÉÛ ºÀÄlÖ°®èªÀ®è, ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀAxÀ eÁ£Àì£ÀßgÀ zÉÊ£ÀA¢£À ªÀiÁvÀÄ PÀvÉ DSÁå£ÀUÀ¼ÀÄ PÀëtÂPÀ WÀl£ÉUÀ¼ÁV «ÄAa ¨É¼ÀV ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆÃUÀĪÀŪÀ®è JAzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà £À£ÀUÉ C¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ, ªÀiÁ¹Û ¥ÀÅvÀÆÛjUÉ §gÀĪÁUÀ, vÁªÀÅ ¥ÀǪÀðAiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÀgÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ EªÀjUÉ ªÉÆzÀ¯ˉÉà w½¹zÀÝgÀÄ. ªÀiÁ¹Û JAzÀgÀÄ, “°Ã¯ˉÁ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ.” ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ `¨Á®ªÀ£À’PÉÌ ºÉÆÃV °Ã¯ˉÁ PÁgÀAvÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁvÁrzÁݬÄvÀÄ. C°èAzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ˉÉÃfUÉ °Ã¯ˉÁ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ¸À»vÀ £ÀªÀÄä

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


186 ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁVvÀÄ. D ºÀȸÀé ¥ÀAiÀÄtzÀ ªÉÃ¼É ªÀiÁ¹Û K£ÉÆà ®WÀÄ ºÁ¸Àå ©ÃjzÀgÀÄ. DUÀ GQÌ §AzÀ £ÀUÀÄ«£À PÁgÀtªÁV °Ã¯ˉÁ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ vÁA§Æ® gÀ¸À vÀÄA©zÀÝ ¨Á¬Ä ©jzÀÄ JzÀÄj£À ¸Á°£À°è PÀĽwzÀÝ £À£Àß ¨É¤ß£À ªÉÄïˉÉ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ¯ˉÁ¯ˉÁgÀ¸ÀzÀ C©üµμÉÃPÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ vÀÄA§ ªÀÄÄdÄUÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ, §®Ä ¥ÉÃZÁl¥ÀlÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. “K£ÀÆ aAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr vÉƼÉzÀgÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÉ. DUÀ ªÀiÁ¹Û £ÀÄrzÀgÀÄ, “CAiÀiÁavÀªÁV UÀÄgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ GaÒµμÀÖ ®©ü¹gÀĪÀ ¤ÃªÀÅ CzÀȵμÀÖªÀAvÀgÀÄ!” JAxÀ ¸ÀĸÀA¸ÀÌöÈvÀ ¸Àà±Àð! PÁ¯ˉÉÃf£À°è «zÁåyðUÀ¼À ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß GzÉÝò¹ ªÀiÁ¹Û ¨sÁµμÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. vÀgÀĪÁAiÀÄ PÁAZÀ£ÀzÉqÉUÉ PÁgÀ£ÀÄß Nr¹zɪÀÅ. CAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV vÁåUÀgÁdgÀ ¥ÀAZÀgÀvÀß QÃvÀð£ÉUÀ¼À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ºÁqÀÄUÁjPÉ ¥ÁægÀA¨sÀ. D ªÉÆzÀ¯ˉÉà £ÁªÀÅ PÁAZÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ®¦gÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. DzÀgÉ MAzÀµμÀÄÖ ¤«ÄµμÀ vÀqÀªÁVAiÉÄà ¸À¨sÁªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß vÀ®¦zɪÀÅ. PÀÄè¥ÀÛ ªÉüÉUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ UÁ£À ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉƼÀî®Ä UÀtågÀÄ AiÀiÁgÀÆ JzÀÄjVgÀ°®è. D ¸ÉSÉAiÀÄ°è PÁj¤AzÀ E½zÀ CdÓAiÀÄå ªÀÄA¢gÀzÀ ºÉÆgÀdUÀ°AiÀÄ°è PÁ®Ä ZÁa PÀĽvÀgÀÄ. “M¼ÀUÉ §¤ß” JAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀgÉzÀgÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ ¸À¨sÁ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ ¨sÀAUÀªÉAzÀÄ EªÀgÀÄ M¥Àà°®è. £ÁªÉ®ègÀÆ C¯ˉÉèà dUÀ°AiÀÄ°è ºÀgÀr PÀĽvɪÀÅ. “JAzÀgÉÆà ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀŮĔ DUÀ M¼ÀV¤AzÀ ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ CxÀðUÀ©üðvÀªÉAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ß¹vÀÄ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ D ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀÄR ¸À«AiÀÄÄvÀÛ ªÀÄÈzÀĪÁV vÁ¼À ºÁPÀÄvÀÛ vÀ£ÀäAiÀÄgÁzÀgÀÄ. QÃvÀð£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ PÁAZÀ£ÀzÀ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ£ÀÆß £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÆß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¨sÉÆÃd£Á£ÀAvÀgÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉ. CzÀPÉÌ CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÉÃ. PÁAZÀ£À UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ ²µμÀå ²µμÉåAiÀÄjAzÀ ¸ÀAVÃvÀ, ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¨sÁµμÀt, PÉÆ£ÉUÉ (gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ) CA¢£À ªÀÄÄRå ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÆ DºÁé¤vÀgÀÆ DzÀ ªÉAPÀuÁÚZÁAiÀÄðjAzÀ ¸ÀAVÃvÀ. E«µμÀÄÖ ªÀÄÄVzÀÄ gÁwæAiÀÄ 11 UÀAmÉUÉ PÁAZÀ£ÀzÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÀAPÀlªÁVvÀÄÛ; F »jAiÀÄgÀ£ÀÄß E°èªÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄ vÀAzÀÄ CZÁvÀÄAiÀÄðªÉ¸ÀVzÉ£Éà JAzÀÄ. £À£ÀUÉ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ JuɬĮèzÀ ¸Ëd£ÀåzÀ CjªÁzÀzÀÄÝ C°è. ªÀiÁw£À¯ˉÁèUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÈwAiÀįˉÁèUÀ°Ã PÉÆ£ÉUÉ £ÉÆÃlzÀ¯ˉÁèUÀ°Ã CªÀgÀÄ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃ¥Àðr¸À°®è. “M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß PÉý, M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ºÉý” – EzÀÄ CªÀgÀ fêÀ£À ªÀÄAvÀæ. ªÀÄgÀÄ¢£À C°èAzÀ »AzÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ wÃgÀ £ÁaPÉ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ºÉýzÉ, “£À£ÀUÀÆ w½¢gÀ°®è »ÃUÉAzÀÄ. vÁªÀÅ ªÀĤ߸À¨ÉÃPÀÄ.” “K£ÀÄ K£ÁAiÀÄÄÛ? J®èªÀÇ ZÉ£ÁßV D¬ÄvÀ®è!” CªÀgÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ §UÉÎ ¥ÀÅw£À §gÉ¢gÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVzÉ. “UÀÆqsÀªÁV zÁ£À, ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÀ ¸ÀAPÉÆÃZÀ ªÀÄÄjAiÀÄĪÀAxÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ DwxÀå, ¦æAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÆ ºÉüÀzÉà ªÀiË£ÀªÁV EzÀÄÝ©qÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀgÀgÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¹j§AzÁUÀ UÀªÀð ¥ÀqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ, ºÉgÀgÀ CªÀUÀÄtUÀ¼À §UÉÎ C£Á¸ÉܬÄA¢gÀĪÀÅzÀÄ – F C¹zsÁgÁªÀævÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅtåªÀAvÀgÁzÀ DvÀä±Á°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÀqɸÀ§®ègÀÄ. ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ F C¹zsÁgÀªÀæwUÀ¼À ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀvÀPÀ̪ÀgÀÄ.” `¨sÁªÀ’zÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ UÀw wÃgÀ ¤zsÁ£ÀªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ K£ÀÆ ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ°®è. §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ MAzÀÄ WÀlÖ ªÀÄÄnÖzÁUÀ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ¥Àwß ¥ÀAPÀdªÀÄä£ÀªÀgÀÆ C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt JA§ vÀgÀÄt «ÄvÀægÀÆ ¥Àæw ¢£ÀªÀÇ CzÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä MzÀV §AzÀzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ÀÅtå. D¢vÀåªÁgÀzÀ £À£Àß ¥Á°£À ¸ÀÄR £À£ÀUÉà «ÄøÀ¯ˉÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉÆÃjzÉ. ºÁUÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯ˉÉ®è »AzÉ EvÀgÀgÀÄ §gÀ¢lÄÖzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ NzÀÄwÛzÉÝ. “UÀnÖAiÀiÁVAiÉÄà N¢gÀAvÀ®è. £Á£ÀÆ PÉüÀÄvÉÛãɔ J£ÀÄߪÀgÀÄ ªÀiÁ¹Û. £Á£ÀÄ NzÀ¨ÉÃPÀÄ, CªÀgÀÄ D°¸À¨ÉÃPÀÄ. “Does it   interest   you,   Narayana   Rao?”   JAzÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zÁQëtåPÁÌV £Á£ÀÄ PÀµμÀÖ¥ÀqÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃUÀvÀ. £Á£ÀÄ C WÀl£ÉUÀ¼À ¸ÁégÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹gÀĪÀ ¨sÁµμÉAiÀÄ £ÀªÀÅgÀ£ÀÄß J¼É J¼ÉAiÀiÁV ©r¹ £À£ÀUÉ CªÀÅ ºÉÃUÉ ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ ªÉÄZÀÄÑ £ÀUÀÄ ¸ÀƸÀÄvÀÛ “Because  you  have  absolute  love  for  me”  J£ÀÄߪÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


187 “¸Á»vÀågÀAUÀzÀ°è §gÀĪÀ PÉlÖ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÀÅ RAr¹ £Á®ÄÌ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ºÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ” JAzÀÄ MªÉÄä PÉýzÉ. “§gÉzÁvÀ CzÀÄ PÉlÖ ¥ÀŸÀÛPÀ DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §gÉzÀ£ÉÃ? CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV RAqÀ£É ªÀiÁr CªÀ¤UÉ £Á£ÉÃPÉ £ÉÆêÀÅAlĪÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ JAzÀÆ CªÀ¤AzÀ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ §gÀ¯ˉÁgÀzÀÄ. PÁ®ªÉà PÉlÖ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß vÀ½î ºÁQ©qÀĪÀÅzÀÄ.” “CAxÀ M§â ¯ˉÉÃRPÀ ¤ªÀÄä JzÀÄgÉà §AzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ PÉýzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj?” “RArvÀªÁVAiÀÄÆ CªÀ¤UÉ ©r¹ ºÉüÀÄvÉÛãÉ. CªÀ£ÀÄ J°è vÀ¦àzÁÝ£É JA§ÄzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ w½zÀAvÉ «ªÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. E°èAiÀÄÆ CªÀ¤UÉ £ÉÆêÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß GzÉÝñÀªÀ®è.” MªÉÄä ¸ÀA¨sÁµμÀuÉ ªÉÃ¼É ªÀiÁ¹Û D£ÀĵμÀAVPÀªÁV £ÀÄrzÀgÀÄ, “¤ÃªÀÅ ¸ÀAVÃvÀ ¦æAiÀÄgÁUÀ¢zÀÝgÉ GvÀÛªÀÄ ±ÉÊ°«zÀgÁUÀ¯ˉÁjj.” F MUÀlÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ©r¹ ºÉüÀ®Ä PÉÆÃjzÁUÀ CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ «ªÀgÀuÉ! “¸ÀAUÀvÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ eÉÆÃqÀuÉAiÉÄà ¸ÀAVÃvÀ. ¸ÀÄAzÀgÀ ±ÉÊ° JAzÀgÉ EzÉÃ. ¤ÃªÀÅ UÀzÀå®AiÀÄ UÀ½¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸ÀAVÃvÀ¦æAiÀÄgÁUÀ¯ˉÉà ¨ÉÃPÀÄ.” MAzÀÄ ¸À® UɼÉAiÀÄ ªÉAPÀuÁÚZÁAiÀÄðgÀÄ `²æäªÁ¸À’gÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÄzÀÞ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è 3 vÁ¸ÀÄ ºÁrzÀgÀÄ. EzÀÄ £ÀqÉzÀzÀÄÝ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀįˉÉèÃ. F ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðgÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ºÁqÀÄUÁjPÉUÉ CªÉµμÀÄÖ ¥Àj¥ÀÇtðªÁV MUÀÄÎvÀÛªÉ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄUÁUÀ w½¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ £ÀªÀÄä ¨ÁAzsÀªÀåzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÀªÀÄUÉ w½AiÀÄzÉà £ÁªÀÅ ªÀiÁ¹Û PÀÄlÄA§zÀ DAvÀAiÀÄðzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzɪÀÅ. “ªÀÄÄzÀÄPÀgÁzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¤ÃªÉ®ègÀÆ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄUÉ E£ÀÄß AiÀiÁjzÁÝgÉ?’ JAzÀÄ ªÀÈzÀÞ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ªÀÄ£À¢AzÀ DUÁUÀ ºÉüÀĪÀÅ¢vÀÄÛ. 1968gÀ vÀgÀÄtzÀ°è MAzÀÄ «±ÉõμÀ WÀl£É £ÀqɬÄvÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ zÉÃ. dªÀgÉÃUËqÀjAzÀ £À£ÀUÉ MAzÀÄ DºÁé£À §A¢vÀÄ. £Á£ÀÄ `PÀ£ÀßqÀ «±ÀéPÉÆñÀ’zÀ «eÁÕ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ£ÁV CªÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÀ. F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥Àæ¸ÁÛ«¹zÉ. “dªÀgÉÃUËqÀgÀÄ »rzÀ PÉ®¸À ¸Á¢ü¸ÀĪÀ SÁåwªÀAvÀ. PÀ£ÀßqÀPÁÌV vÀÄA§ zÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃV CªÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß §®UÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¤«ÄäAzÀ F PÉ®¸À DUÀÄvÀÛzÉ” JAzÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¸Àé®à vÀqÉzÀÄ, “DzÀgÉ EzÀjAzÀ C¤ªÁAiÀÄðªÁV ¤«ÄäAzÀ £Á£ÀÄ zÀÆgÀªÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸À ¨ÉÃgÉ®èªÀQÌAvÀ®Æ zÉÆqÀØzÀÄ. ¤ÃªÀÅ M¦àPÉÆ½î” JAzÀÄ RavÀªÁV ¤zÉÃð²¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ M¦à ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁVzÀÝ EvÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÁV D UÀ½UÉAiÀÄ°è zÉÃdUËgÀ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĤ߸ÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è. ªÀÄÄAzÉ PÁ® ¥ÀPÀéªÁzÁUÀ (dÆ£ï 1969) ªÉÄʸÀÆjUÉ ºÉÆgÀlÄ, D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. “FUÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµμÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà DUÀ¨ÉÃQzÀÝ PÉ®¸ÀªÀzÀÄ. `«±ÀéPÉÆñÀ’zÀ ¤ªÀiÁðt E£ÀÄß RArvÀ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ DUÀÄvÀÛzÉ” JA§ ¥ÀæªÁ¢ £ÀÄr DrzÀgÀÄ. CªÀgÀ F ¦æÃvÀå©üªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ K£ÀÄ ºÉüÀ°! ¥ÀÅw£ÀgÀªÀgÀ ªÀiÁvÉà ¸Àj, “¥ÀÇdå ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £É£ÉzÁUÀ £À£ÀßAvÀ C£ÉÃPÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ PÀÈvÀdÕvɬÄAzÀ £ÀªÀÄæªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä £ÁqÀÄ, £ÀªÀÄä d£À, £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÀ½UÉ CªÀgÀµμÀÄÖ M°¢gÀĪÀªÀgÀÄ «gÀ¼À.” ªÀiÁ¹Û 1916gÀµμÀÄÖ »AzÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÀzÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ¼É¢zÀÝ ¸ÀàµμÀÖ ¤®ªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀiÁw£À°èAiÉÄà £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ, “EAxÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr JAzÀÄ £ÁªÀÅ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀzÀÄÝ DzsÀĤPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß §®è FV£À d£ÀvÉUÉ ªÀiÁvÀæ. EªÀgÀ°è MAzÀÄ ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. D ¥ÁæxÀð£É EzÀÄ. F «zÁåªÀAvÀ d£À fêÀ£ÀzÀ°è £É®¹zÀ MqÀ£É DgÀA¨sÀzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµμÀðUÀ¼À£ÀÄß, JAzÀgÉ CzÀgÀ°è vÀªÀÄVgÀĪÀ «gÁªÀÄ PÁ®ªÀ£ÀÄß, PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÀÆÌ eÉÆvÉUÉ vÀªÀÄä C©ügÀÄaAiÀÄ «µμÀAiÀĪÉÇAzÀgÀ°è ºÉƸÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ滸ÀĪÀÅzÀPÀÆÌ «¤AiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. C¨sÁå¸ÀzÀ UÀæºÀtzÀ F PÉ®¸ÀªÀÅ, JAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


188 ºÀvÀÄÛ ªÀµμÀðUÀ¼À C£ÀAvÀgÀ, EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸Á»vÀåPÉÌ vÀ«ÄäAzÁzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀgÀ°è PÉ®ªÀjUÉ §AQAZÀAzÀægÀAvÉ, gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀgÀAvÉ PÀÈwPÁgÀgÁUÀĪÀ ¨sÁUÀå EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÁUÀå EvÉÛà ¸ÀAvÉÆõμÀ, E®èªÉà £ÀµμÀÖ«®è. EªÀgÀ F PÁAiÀÄð vÀ¼ÀºÀ¢ ºÁPÀÄvÀÛzÉ. GvÀÛªÀÄ PÀÈwgÀZÀ£É ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄAzÉ §gÀÄvÀÛzÉ.” (ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ F ªÀÄÄA¢£À DSÁå£ÀPÀªÀ£ÀÄß zÉÃdUËgÀªÀgÀ `wãÀA²æÃ’ UÀæAxÀ¢AzÀ D¬ÄÝzÉ.) ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÉÝAzÀÄ §gÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀvÉ vÀÄA§ zsÀ餥ÀÇtðªÁVzÉ. D PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉ.JZï. gÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ JAzÉÆà ºÉýzÀÝgÀAvÉ: “£ÀªÀÄä d£À UÀÆqïì §ArUÀ¼À ºÁUÉ, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ M¼Éî JAf£ï ºÁUÉ. JAf£ï §ArUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¸À® J¼É¬ÄvÀÄ, EªÀÅ dUÀΰ®è. E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® J¼É¬ÄvÀÄ, dUÀΰ®è. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸À® J¼ÉzÁUÀ JAf£Éßà PÀ¼ÀaPÉÆAqÀÄ `ºÉÆgÀmÉà ºÉÆìÄvÀÄ.’ §ArUÀ¼ÀÄ EzÀÝ PÀqÉAiÉÄà EzÀÄÝ©lÖªÀÅ. EµμÀÄÖ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀ ªÀÄÄA¢£À «¸ÀÛgÀt D PÀëtzÀ°è ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ ºÉƼɬÄvÀAvÉ. “§ArUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ PÀzÀ®°®è UÉÆvÉÛÃ? JAf£ï PÉÆPÉÌ (hook) §ArUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV vÀUÀ°gÀ°®è! F PÉÆPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀÄ. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß zsÉåÃAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß d£ÀPÉÌ w½AiÀÄĪÀ ºÁUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉý d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀwÛ¹zÀÝgÉ CªÀgÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À°è d£ÀUÀ¼ÀÆ ¨sÁVUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼É®è, D¯ˉÉÆÃZÀ£ÉAiÉÄ®è EAV趣À°è; d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀåPÀÆÌ CªÀjUÀÆ ©VAiÀiÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ K¥ÀðqÀ°®è.” £À£Àß PÁAiÀÄðPÉëÃvÀ ªÉÄʸÀÆgÁzÀgÀÆ (dÆ£ï 1969jAzÀ) «±ÀéPÉÆñÀzÀ ªÀÄÄzÀæt PÁAiÀÄðPÉÌ DUÁUÀ £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÉ MAzÀÄ ¸À® ºÉÆÃVzÁÝUÀ gÀA.²æÃ. ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀgÀ §½UÉ ºÉÆÃVzÉÝ (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ). “¤ªÀÄUÉ UÉÆvÉÛÃ? ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É wÃjPÉÆAqÀgÀAvÉ” JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÁUÀ £À£ÀUÉ wêÀæ DWÁvÀªÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ C¥ÀgÁºÀÚzÀ 3 UÀAmÉ. UɼÉAiÀÄ gÁªÀÄPÀȵμÀÚ LvÁ¼ÀgÀÆ E¤ß§âgÀÄ «ÄvÀægÀÆ D PÀëtªÉà ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁAvÀé£À £ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄzÉà C¼ÀÄQ¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zɪÀÅ. agÀ¥ÀjavÀ V½ ¥ÀAdgÀzÉƽgÀ°®è. £Á¬Ä §UÀļÀ®Æ E®è, ¨Á® Dr¸À®Æ E®è. ªÀÄÆPÀ±ÉÆÃPÀ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV ªÁ妹 ªÀĺÁvÁ¬ÄAiÀÄ ¤UÀðªÀÄ£À¢AzÀ GAmÁzÀ ±ÀÆ£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀAPÉÃw¸ÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀqÀĪÀÄ£É, CzÉà ¸ÉÆÃ¥sÁ. ªÀiÁ¹Û JA¢£ÀAvÉ CzÀgÀ JqÀ CAa£À°è PÀĽwzÁÝgÉ. GvÀÛgÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ D ¨É¼ÀUÉÎAiÉÄà ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄݪÀÅ. CªÀgÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ. “§A¢gÁ! §¤ß PÀÆvÀÄPÉƽî.” CzÉà £ÀAiÀÄ DwäÃAiÀÄvÉ. “§ºÀ¼À ¸ÀAPÀlªÁ¬ÄvÀÄ PÉý.” “EzÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ MAzÉà §ArUÉ ºÀÆrzÀ JvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¸ÀĪÁV CzÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. zÉʪÀ ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆArvÀÄ. JvÀÄÛ D zÉʪÀzÀ C¥ÀàuÉ PÁAiÀÄÄvÀÛ §ArAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉAiÀÄÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ.” “vÀÄA§ ¥Àj¥ÀPÀéªÁzÀ fêÀ. ¥ÀÅtåªÀAvÀ fêÀ. »AzÀÆ ªÀÄ»¼É EzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£ÀzÉãÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÁÛ¼É.” “¤d ¤d. zÉÆqÀØzÁV ¨Á½zÀ¼ÀÄ. zÉÆqÀØ ªÀÄ£É £ÀqɹzÀ¼ÀÄ.” CµμÀÖgÀ°è §®Ä ¸ÀÆnAiÀiÁV GqÀÄ¥ÀÅ zsÀj¹zÀÝ M§â vÀgÀÄt ®UÀħUɬÄAzÀ M¼ÀUÉ §AzÀ, “£ÀªÀĸÁÌgÀ ¸Ágï. vÁªÉà ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÀ®èªÉÃ?” GvÁìºÀ vÀļÀÄPÀÄwÛvÀÄÛ zsÀé¤AiÀÄ°è. “£ÀªÀĸÁÌgÀ, ºËzÀ¥Áà £Á£Éà ªÀiÁ¹Û. PÀÆvÀÄPÉƽî.” “PÉÃAzÀæ CPÁqÀ«Ä¬ÄAzÀ vÀªÀÄUÉ §ºÀĪÀiÁ£À §A¢vÀ®è ¸Ágï! `¸ÀtÚ PÀvÉUÀ¼ÀÄ’ D ¥ÀŸÀÛPÀzÀ MAzÀÄ ¥Àæw ¨ÉÃPÉAzÀÄ £Á£ÀÄ J®è CAUÀrUÀ¼À£ÀÆß vÀ¯ˉÁ¸ÀÄ ªÀiÁrzÉ ¸Ágï.” “DªÉÄïˉÉ?” “J°èAiÀÄÆ zÉÆgÉAiÀÄ°®è, ¸Ágï.” “ºËzÀ¥Áà CªÀgÉÃPÉ CzÀ¤ßqÀÄvÁÛgÉ? CªÀjUÉ CzÀÄ RZÁðUÀzÀ ªÀiÁ®Ä, ªÀiÁj§gÀĪÀ ¯ˉÁ¨sÀªÀÇ PÀrªÉÄ.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


189 “£Á£ÀÄ ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀŸÀÛPÀ ¨sÀAqÁgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¤ªÀÄä°è CzÀÄ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÉAzÀÄ ºÉý ¤ªÀÄä «¼Á¸À PÉÆlÖgÀÄ ¸Ágï. ºÁUÁV §AzÉ. vÀªÀÄä°è CzÀÄ ¹PÀ̧ºÀÄzÉÃ?” ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ D ¥ÀŸÀÛPÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀj¹zÀgÀÄ. DvÀ¤UÉ PÉÆmÁÖUÀ, “EzÀgÀ ¨É¯ˉÉ JµμÀÄÖ ¸Ágï?” JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ PÉýzÀ. “CzÀgÀ M¼ÀUÉ §gÉ¢zÉ £ÉÆÃr.” JgÀqÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÆÃmÉÆAzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ CªÀjUÉ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ. C¯ˉÉèà ªÉÄÃf£À ªÉÄðqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. ¥ÀÅ£ÀB ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ DvÀ¤UÉ gÀ²ÃwAiÀÄ£ÀÆß JAmÁuÉ ¨ÁQAiÀÄ£ÀÆß PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ. PÉ®¸À ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. “vÀÄA§ G¥ÀPÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ ¸Ágï, §gÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀĸÁÌgÀ ¸Ágï” vÀgÀÄt JzÀÝ. “M¼ÉîÃzÀ¥Àà, £ÀªÀĸÁÌgÀ.” `zÀÄBSÉñÀé£ÀÄ¢éUÀߪÀÄ£ÁB’ (zÀÄBRUÀ¼À°è GzÉéÃUÀ«®èzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì¼ÀîªÀ£ÀÄ) JA§ÄzÀgÀ F ¥ÀgÀªÉÆÃvÀÌöȵμÀÖ ¤zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀB¹Üw ºÉÃV¢ÝgÀ¨ÉÃqÀ? ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀgÉÆqÀ£É £Á£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÉÆAzÀÄ ¤«ÄµμÀªÀÇ gÀ¸ÀAiÀiÁvÉæAiÉÄÃ. EAxÀ ¥Àj¥ÀPÀé ¸ÀĸÀA¸ÀÌöÈvÀ PÀ¯ˉÁ©üdÕ fêÀ ¤dªÁVAiÀÄÆ F £É®zÀ ªÉÄïˉÉ J®ègÀAvÉ ¨Á½ §zÀÄQvÉÛÃ, J®ègÀAvÉ ¸ÀÄRzÀÄBR C£ÀĨsÀ«¹AiÀÄÆ D »jªÉÄ G½¹PÉÆArvÉÛà JAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À vÀgÀĪÁAiÀÄ d£À D±ÀÑAiÀÄð¥ÀqÀĪÀAxÀ ZÉÃvÀ£À CªÀgÀzÀÄ. MªÉÄä ªÀiÁ¹Û ºÉýzÀgÀÄ, ``GqÀĦAiÀÄ ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ˉÉÃfUÉƧ⠥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ, CºÀðgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ »jAiÀÄ ¸Áé«ÄÃf £À£ÀߣÀÄß PÉýzÁÝgÉ. ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. EzÀ£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀªÁ¯ˉÉAzÀÄ ¤ÃªÀÅ M¦à ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ £À£Àß ¸À®ºÉ.'' CªÀgÀ PÀ¼ÀPÀ½UÉ ±ÀgÀuÁV ªÀÄgÀÄ¢£À £À£Àß ¤zsÁðgÀ w½¸ÀĪɣÉAzÀÄ ºÉýzÉ. £À£Àß PÁ¯ˉÉÃeï ²PÀëtªÁzÀzÀÆÝ ªÀÄÄAzÉ 6 ªÀµμÀð ªÀÈwÛ C£ÀĨsÀªÀ UÀ½¹zÀÆÝ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À MqÉvÀ£ÀzÀ°èzÀÝ PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ¼À°è. 1953jA¢ÃZÉUÉ ¸ÀPÁðjà PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ¼À°è ¸ÉêÉ. G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ §UÉÎ EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸ÀzÀ CjªÀÅ £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. C°è £ÁªÀÅ fÃvÀzÀ D¼ÀÄUÀ¼ÉA§ C¼ÀÄPÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®è £À£ÀVAvÀ JµμÉÆÖà »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ¨Á¢ü¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ``EªÀ£ÁgÀªÀ, EªÀ£ÁgÀªÀ, EªÀ£ÁgÀªÀ£ÉAzɤ¸À¢gÀAiÀiÁå; EªÀ £ÀªÀÄäªÀ, EªÀ £ÀªÀÄäªÀ, EªÀ £ÀªÀÄäªÀ£ÉAzɤ¸ÀAiÀiÁå, PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÁ, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÉAzɤ¸ÀAiÀiÁå'' JA§ ¸ÀÆQÛ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÀPÁðjà PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ¼À¯ˉÁèzÀgÉÆà ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ CgÁdPÀvÉAiÀÄ CAZÀÄ vÀ®¦zÀÝ ªÀÄÄPÀÛvÉ! JAzÉà EªÀÅUÀ¼À°è «ºÀj¹ ««zsÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀiÁr ¨É¼É¢zÀÝ £À£ÀUÉ F KgÀÄ ºÀgÉAiÀÄzÀ°è (40) ªÀÄvÉÛ `zsÀªÀÄðvÀÄgÀAUÀ'¤ªÁ¹AiÀiÁUÀĪÀ §AiÀÄPÉ RArvÀ EgÀ°®è. £À£Àß ¤®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀjUÉ £ÀAiÀĪÁV ºÉý F `UÀAqÁAvÀgÀ'¢AzÀ ¥ÁgÁzÉ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


190

¸Àgï ¹. « gÁªÀÄ£ÁAiÀÄt! CzsÁåAiÀÄ CgÀªÀvÀÛ MAzÀÄ

«ÄvÀæ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV-PÀ« ¤¸Ágï CºÀªÀÄzïgÀ £ÀÄrUÀ¼À°è, `EzÀÄ ¸ÀȶÖ, PÀ¦ ªÀÄĶÖ, ªÀÄAvÀæ ªÀÄgÉvÀ D°¨Á§£ÉzÀÄgÀ° ªÀÄÄaÑgÀĪÀ UÀ«¨ÁV®Ä.’ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £Á¤zÀÝ D £Á®ÄÌ ªÀµμÀðUÀ¼À°è, 1965-69, £À£Àß C£ÀĨsÀªÀ ªÀiÁvÀæ `ªÀÄAvÀæªÀjvÀÄ GZÀÑj¹zÀ D°¨Á§ PÀAqÀ ¢ªÀå zÀȱÀå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ!’ CAzÀgÉ DUÀ vÀAvÁªÉà £À£ÀUÉÆzÀVzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ C¸ÀARå. D ¥ÉÊQ gÁªÀÄ£ï zÀ±Àð£À ¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ¹J£ïJ¸ï ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ. D ±ÀĨsÀ ªÀÄÄAeÁ£É £À£ÀUÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¥Àæw¶×vÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ `¥Àæ§ÄzÀÞ PÀ£ÁðlPÀ'zÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ eÉ.Dgï.®PÀëöätgÁAiÀÄjAzÀ C¤jÃQëvÀªÁV MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §AvÀÄ. CzÀgÀ ¸ÁgÀ: F ¥ÀwæPÉ ¸ÀzÀåªÉà vÀ£Àß a£ÀßzÀ ºÀ§â DZÀj¸À°zÉ, vÀzÀAUÀªÁV «±ÉõμÀ §ÈºÀvÀìA¥ÀÅlªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä AiÉÆÃf¹zÉ, EzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸Àgï ¹.«.gÁªÀÄ£ï CªÀgÀ fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ£É §UÉÎ MAzÀÄ ¯ˉÉÃR£À §gÉzÀÄ PÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ. ®PÀëöätgÁAiÀÄgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄ «eÁÕ£À¯ˉÉÃRPÀgÉAzÀÄ ªÀiÁvÀæ £À£ÀUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ. ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀ°®è. CªÀgÀ `¥ÀgÀªÀiÁtÄ ZÀjvÉæ' 1940gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀÄzÀ£ÀÄß N¢ ªÉÄaÑzÉÝ. E£ÀÄß £Á£ÀAvÀÆ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀPÉëUÉ ¥ÀÇwð ºÉÆgÀV£ÀªÀ. EvÀÛ gÁªÀÄ£ï? dUÀwÛ£À M§â ±ÉæõμÀ× ªÀÄvÀÄÛ fêÀAvÀ ¨sËvÀ«eÁÕ¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀĤªÁ¹ J®è ¤d. DzÀgÉ F UÀÄgÀÄvÀgÀ ºÉÆuÉ ºÉÆgÀ®Ä £À£Àß ¸ÁªÀÄxÀåð? IÄuÁvÀäPÀªÀ®è¢zÀÝgÀÆ ±ÀÆ£ÀåªÀAvÀÆ ºËzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ®PÀëöätgÁAiÀÄgÀ PÉÆÃjPÉUÉ £À£Àß vÀvïPÀëtzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ £ÀPÁgÀ. DzÀgÀÆ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ £À¤ßAzÀ¯ˉÉà ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. ºÉÃUÉ?

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


191 ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¤¸ÀUÀð vÀ£ÀßzÉà ¤UÀÆqsÀ PÁgÀtPÁÌV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ-¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß UÀ©üð¹nÖgÀÄvÀÛzÉ, E£É߯ˉÉÆèà M§â eÁÕ£À-ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ-¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ eÁA§ªÀAvÀ£À£ÀÆß ¸ÀȶֹgÀÄvÀÛzÉ, AiÀÄÄPÀÛ ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è, CAzÀgÉ »j ¸ÀªÁ¯ˉÉÆAzÀÄ ºÀoÁvÀÛ£É JzÀÄgÁzÁUÀ, F eÁA§ªÀAvÀ D ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ PÀĪÀÄäPÀÄÌ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. DUÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ? PÀĪÀÄäPÀÄÌ PÉÆmÁÖUÀ PÀ¦ PÀqÀ® fVAiÀÄĪÀÅzÀÄ QªÀÄävÀÄÛ ºÀÆqÀzÉà AiÀıÀ«®è, PÁAiÀÄðzÀ° UÀªÀÄävÀÄÛ UÀ½¸ÀĪÀÅzÉ ¤dvÀÈ¦Û - aAw¸ÀÄvÀ ¸ÀĪÀÄä£ÉAiÉÄ PÁ®ªÀ£ÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄ¢gÀÄ Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ £Ár£À wgÀÄa£Á¥À½îAiÀÄ°è ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðzÀ PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀgÀ°è gÁªÀÄ£ï d¤¹zÀgÀÄ (7 £ÀªÀA§gï 1888). EªÀgÀ ¥ÀÇtð ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÉAPÀl gÁªÀÄ£ï. vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CAiÀÄågï, vÁ¬Ä ¥ÁªÀðw CªÀiÁä¼ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CAiÀÄågÀgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ J¸ï¦f PÁ¯ˉÉÃf£À°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sËvÀ «eÁÕ£À EªÀgÀÄ PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝ «µμÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. RUÉÆüÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è C¥ÁgÀ D¸ÀQÛ. PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀUÀ½UÉ «ÄÃjzÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð F ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀzÀÄ. zÀÆgÀzÀ «±ÁR¥ÀlÖtzÀ «Ä¸É¸ï J«J£ï PÁ¯ˉÉÃf¤AzÀ UÀtÂvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀvÀézÀ DºÁé£À §AzÁUÀ (1892) ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ CAiÀÄågÀgÀÄ ¥Àwß, CtÄUÀ gÁªÀÄ£ï ¸ÀªÉÄÃvÀ CPÀëgÀ±ÀB C°èUÉ UÁr PÀnÖzÀgÀÄ. vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À MgÀvÉ vÉ®ÄUÀÄzÉñÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ »Ãj ¨É¼ÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. ªÀÄUÀ£À C¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÃzsÁ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀÝ vÀAzÉ vÁ¬Ä DvÀ¤UÉ AiÀÄÄPÀÛ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. FvÀ ¨sÀ«µμÀåzÀ°è ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵμÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ CªÀgÀÄ PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÀzÀÄÝ ¸Áé¨sÁ«PÀªÉÃ. «Ä¸É¸ï J«J£ï PÁ¯ˉÉÃf£À°è vÀAzÉAiÀÄ ²µμÀå£ÁV gÁªÀÄ£ÀßgÀ «zÁå¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. ºÀ¢£Á®Ì£ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À°è J¥sïJ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ (1902). ©J ¥ÀzÀ«UÉ C¨sÀ幸ÀĪÀ ¸ËPÀAiÀÄð «±ÁR¥ÀlÖtzÀ°è DUÀ EgÀ°®è. EzÀPÁÌV CªÀgÀÄ ªÀÄzÁæ¹£À ¥Éæ¹qɤì PÁ¯ˉÉÃd£ÀÄß d£ÀªÀj 1903gÀ°è ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ. E°èªÀgÉV£À CªÀgÀ fêÀ£À EvÀgÀ J®è ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ «zÁåyðUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°èAiÉÄà «PÁ¸ÀUÉÆArvÀÄÛ. ªÀÄzÁæ¸ï ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ ¥ËæqsÀ PÁ¯ˉÉÃf£À ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è F ¥Àæw¨sÉ ¥ÀæªÀ»¹zÀÄÝ C¸ÀASÁåvÀ PÀªÀ®ÄUÀ¼ÁV – DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ «eÁÕ£À «µμÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæxÀªÀiÁPÀµμÀðuÉ, ¤d; DzÀgÉ EAVèµμï ¸Á»vÀå, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ EwºÁ¸À, ªÉÃzÀAvÀ, ¥ÀÅgÁt EªÀÅUÀ¼À¯ˉÉè®è EªÀjUÉ CzÀªÀÄå PÀÄvÀƺÀ® D¸ÀQÛUÀ½zÀÄݪÀÅ. NzÀÄ, UÀæ»PÉ CwQë¥Àæ. ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À«rà N¢zÀgÀÆ UÀ滸À¢zÀÄÝzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß F vÀgÀÄt PÉêÀ® UÀAmÉUÀ¼À PÁ®zÀ°è §Ä¢ÞUÀvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£À®èzÉ CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ZÀað¸À®Æ ¹zÀÞ£ÁVgÀÄwÛzÀÝ. DzÀÝjAzÀ gÁªÀÄ£ï vÀªÀÄä ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ¦æÃw «±Áé¸ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ½¹zÀÄzÀÄ wÃgÀ ¸Áé¨sÁ«PÀ. EzÀjAzÀ EªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


192 ¥ÁoÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ vÀgÀUÀwUÀ½AzÀ «£ÁAiÀÄw zÉÆgɬÄvÀÄ. F UÀ½PÉ ªÉüÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä «±ÉõμÁ¸ÀQÛAiÀÄ «µμÀAiÀÄUÀ¼À C¨sÁå¸ÀPÉÆÌøÀÌgÀ «¤AiÉÆÃV¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ PÁAvÀPÉëÃvÀæ F ºÀ¹PÀ©âtªÀ£ÀÄß ¥À槮ªÁV DPÀ¶ð¹vÀÄ. EzÀÄ PÀ©âtªÀ®è, GPÀÄÌ – agÀPÁAvÀPÉëÃvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉ EzÀÝ ¯ˉÉÆúÀ. gÁªÀÄ£ï ºÉ¸ÀjUÉ ©J «zÁåyð. DzÀgÉ EªÀgÀ CjªÀÅ §®Ä JvÀÛgÀªÀÄlÖzÀÄÝ. GZÀÑ ªÀiË®åzÀ J®è UÀæAxÀUÀ¼ÀÆ EªÀgÀ «ÄzÀĽ£À ºÀ¹ªÉUÉ Gt¸ÀÄ. ¸ÀéAvÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr ºÀ®ªÁgÀÄ vÀvÀÛ÷éUÀ¼À ¸ÀvÁå¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ EªÀjUÉ wêÀæ zÁºÀ«vÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÁßvÀPÀ ªÀUÀðzÀ ¨sÀÆjAiÀÄ°è F ¸ÀªÀðAPÀµμÀvÉUÉ AiÉÆÃUÀå ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ®©ü¸À°®è. ©J ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ (1905). DUÀ EªÀgÉÃjzÀ JvÀÛgÀ EvÀgÁgÀÆ KjgÀzÀÄzÀÄ – EªÀgÉƧâgÉà ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ, «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ EªÀjUÉà «ÄøÀ®Ä. EµμÀÄÖ ªÀiÁvÀæªÀ®è. CvÀÄåvÀÛªÀÄ EAVèµμï ¥Àæ§AzsÀPÁÌV PÁ¯ˉÉÃf£À MAzÀÄ «±ÉõμÀ §ºÀĪÀiÁ£À ¸ÀºÀ zÉÆgɬÄvÀÄ - ºÀ¢£ÁgÀÄ ªÀµμÀðzÀ ¥Àæw¨sÁ¤évÀ gÁªÀÄ£ï. ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀzÁj ¸ÀàµμÀÖªÁV ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÉqÉUÉ n¹¯ˉÉÆqɬÄvÀÄ. C°èAiÀÄ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ – JAJ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµμÀð ªÀÄvÀÄÛ ¢éwÃAiÀÄ ªÀµμÀð. ¥Éæ¹qɤì PÁ¯ˉÉÃf£À°èAiÉÄà NzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. ¨sËvÀ dUÀwÛ£À MAzÉÆAzÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀªÀÇ F vÀgÀÄt¤UÉ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁzÀzÀÄÝ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ºÉƸÀ ¸ÀªÁ®£ÀÆß MqÀÄØwÛvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ £ÉʸÀVðPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀªÉà DUÀ°, CzÀÄ ºÁUÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¸À馅 ¤AiÀĪÀĪɣÀÄߪÀ dqÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ EªÀgÀzÀ®è. CzÀÄ ¤dªÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÉ CzÀÄ ¨ÉÃgÉ jÃw KPÉ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ EªÀgÀ ªÀÄÆ® ¥Àæ±Éß. EAxÀ aQvÀìPÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¸À馅 ®PÀëtzÀ°è ºÀÄzÀÄQgÀĪÀ UÀºÀ£À ¸ÀvÀåUÀ¼ÀÄ D«µμÁÌgÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. gÁªÀÄ£ÀßgÀ ¥ÁzÀgÀ¸À §Ä¢Þ £É¯ˉÉ CgÀ¹ C¯ˉÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ AiÀÄÄPÀÛ ¸À¤ßªÉñÀ vÁ£ÁVAiÉÄà MzÀV§AvÀÄ – EªÀgÀ ¸ÀºÀ¥ÁpAiÉƧâ zsÀé¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ MAzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ. ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ C¸ÀAUÀvÀªÁVzÀÄݪÉAzÀÄ CªÀ¤UÉ C¤¹vÀÄ. ¥ÉÇæ¥sɸÀgÀgÉÆqÀ£É ¸ÀAzÉúÀ ZÀað¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¥ÀjºÁgÀ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ MrØzÀÝ CqÀØUÉÆÃqÉ gÁªÀÄ£ÀßgÀ PÀıÁUÀæªÀÄwUÉ ¸ÀªÁ¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. «µμÀAiÀĪÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ PÀÆ®APÀµμÀªÁV ¥ÁægÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ «ªÉÃa¹zÀgÀÄ. ¸ÀªÀÄUÀæªÁV ¥Àj²Ã°¹zÀgÀÄ – FUÀ C¸ÁAUÀvÀåUÀ¼ÀÄ G½¢gÀ°®è. CzÉà ¸ÀªÀĸÉå, £ÉÆÃrzÀ zÀ馅 ¨ÉÃgÉ, F eÁuÉä ¥sÀ® ¤ÃrvÀÄÛ. vÁªÉà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÁPÀµμÀÄÖ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ²µμÀÖ UÀæAxÀUÀ¼À wêÀiÁð£ÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ºÉÆð¹ vÀªÀÄä ¤®«£À AiÀÄxÁxÀåðªÀ£ÀÄß zÀÈqsÀ¥Àr¹PÉÆAqÀgÀÄ. EAUÉèAr£À ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¨sËvÀ«eÁÕ£À «zÁéA¸À gÁå¯ˉÉ CªÀgÉÆqÀ£É gÁªÀÄ£ï vÀªÀÄä F ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɹzÀgÀÄ. ¯ˉÁqïð gÁå¯ˉÉ F vÀgÀÄt «eÁÕ¤AiÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄaÑ ¥Àæ±ÀA¹¹zÀgÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ¥ÀjtvÀªÀÄw gÁªÀÄ£ÀßgÀ ªÀåQÛvÀézÀ ®WÀÄ gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß E°è PÁtÄvÉÛêÉ. ¨É¼ÀQ£À «ZÁgÀªÁV ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¨É¼ÀPÀÄ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ EªÀjUÉ PÀÄvÀƺÀ®. ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ®¨sÀå «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀħzÀÞªÁV C¼ÀªÀr¹ «ªÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÆß wêÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ¥Àæ§AzsÀ gÀa¹ CªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉÆøÀÌgÀ vÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ ¥ÉÇæ eÉÆãÀìjUÉ PÉÆlÖgÀÄ. CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®AqÀ¤ß£À `¦ü®¸Á¦üPÀ¯ˉï ªÀiÁåUÀjhÄÃ£ï’ JA§ «eÁÕ£À ¥ÀwæPÉUÉ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV PÀ½¹zÀgÀÄ. CzÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÁUÀ F vÀgÀÄt¤UÉ DzÀ ¸ÀAvÉÆõμÀ, zÉÆgÉvÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ C¥ÁgÀ. £ÀªÀA§gï 1906gÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è «zÁåyð gÁªÀÄ£ÀßgÀ (¥ÁæAiÀÄ ºÀ¢£ÉAlÄ) ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀvÀæ On the   obliquity   factor   in   Diffraction   ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ°è ºÉƸÀ eÁqÀÄ »rzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ®Ä EzÉÆAzÀÄ §Ä£Á¢ PÀ®Äè. EªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀvÀæ CZÁÑzÀzÀÄÝ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ©ænµμï «eÁÕ£À ¥ÀwæPÉ `£ÉÃZÀgï’£À°è.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


193 E½ªÀAiÀĹì£À°è gÁªÀÄ£ï gÀa¹zÀ UÀæAxÀ `¦ü¹AiÀiÁ®f D¥sï «±À£ï’ (1968), EzÀgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è EªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°è G¯ˉÉèÃT¸À§ºÀÄzÀÄ “...ªÉÄð£À ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¥Àj¹ÜwAiÀÄ ªÁ¸ÀªÁA±ÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ¯ˉÉÃR£À ¥Àj²Ã®£ÉUÀ½AzÀ UÉÆvÁÛVzÉ. EªÀÅ zÀȶÖAiÀÄ ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ avÀæªÀ£ÀÆß £ÀªÀÄä zÀÈUÀ£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ ºÉƸÀ CxÀðUÀ¼À£ÀÆß gÀƦ¹ªÉ...” `£ÀªÀÄä zÀÈUÀ£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ ºÉƸÀ CxÀðgÀÆ¥ÀuÉ’ EzÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «eÁÕ¤ gÁªÀÄ£ÀßgÀ fêÀ£À ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥À®è«. ¥ÉÇæ eÉÆãÀìjUÉ gÁªÀÄ£ï CZÀÄѪÉÄaÑ£À ²µμÀå. JAJ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà (1907), ¥sÀ°vÁA±À §gÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉÃ, EªÀgÀ£ÀÄß AiÀÄÆgÉÆæUÉ G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀzÀ ¸À®ÄªÁV PÀ½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. G£ÀßvÀ ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ (¸ÀªÀÄUÀæªÁV «eÁÕ£ÀzÀ) C¨sÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ CAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è CªÀPÁ±À«gÀ°®è, ¨sÀ«µμÀåªÀÇ EgÀ°®è. K¤zÀÝgÀÆ UÉæÃmï ©æl£ï, AiÀÄÆgÉÆÃ¥ïUÀ¼Éà «eÁÕ¤UÀ¼À PÁ². DzÀÝjAzÀ eÉÆãïì vÀªÀÄä ²µμÀå£À £Á¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ vÀ¼ÉzÀ ¤®ªÀÅ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVAiÉÄà EvÀÄÛ. ¸ÀgÀPÁgÀ F ²¥sÁgÀ¸À£ÀÄß CAVÃPÀj¹vÀÄ. DzÀgÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CqÀZÀuÉ zÁlĪÁUÀ gÁªÀÄ£ï ¸ÉÆÃ®Ä C£ÀĨsÀ«¹zÀgÀÄ. ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À »ÃVvÀÄÛ – gÁªÀÄ£ï PÀȱÁAV, zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÉZÀÑV£À ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è «²µμÀÖªÁzÀ DºÁgÀ, fêÀ£À PÀæªÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ vÀgÀÄt: FvÀ AiÀÄÆgÉÆæ£À wêÀæ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ©ü£Àß ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è §zÀÄQ G½AiÀįˉÁgÀ. AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï ¥ÀæªÁ¸À, DzÀÝjAzÀ G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ (?) J®èªÀÇ gÀzÁÝzÀªÀÅ. D ©ænµμï ªÉÊzÀå¤AzÀ vÀªÀÄUÉ DzÀgÀ ªÀĺÀzÀÄ¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ï CºÀªÀÄzÁ¨Á¢£À°è EArAiÀÄ£ï CPÁqÉ«Ä D¥sï ¸Éʤì£À 1968gÀ ªÁ¶ðPÁ¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸Àäj¸ÀÄvÀÛ CzÀjAzÀ ºÉÃUÉ vÁªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄà G½zÀÄ ¸Àé¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÉA§ÄzÀ£ÀÄß «£ÉÆÃzÀ«Ä²ævÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ. 1907gÀµμÀÄÖ »A¢£À ¨sÁgÀvÀ. ¸ÀézÉòÃAiÀĪÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ®Æè ªÀiˮ嫮è¢gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è JA§ÄzÁV UÀtå d£À £ÀA§ÄwÛzÀÝ PÁ®. CAzÀÄ «eÁÕ£ÀªÀ£Éßà – EzÀ£ÀÄß £ÉÃnªï «eÁÕ£À JAzÀÄ ªÀåAUÀå «Ä²ævÀªÁV PÀgÉAiÀÄĪÀÅ¢vÀÄÛ – ªÀÈwÛAiÀiÁV DzsÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀ ¢üêÀÄAvÀ¤UÉ vÉgÉzÀ zÁjUÀ¼Éà EgÀ°®è. EzÀÝzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ – CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀàzsÁð¥ÀjÃPÉëUÉ PÀĽvÀÄ GZÀÑ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è GwÛÃtð£ÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀjµμÁ×¢üPÁjAiÀiÁV C¢üPÁgÀ, ºÀt, ¸ÀÄR, ¸ÀAvÀÈ¦Û ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ºÀt¢AzÀ ¸ÀPÀ® EµμÁÖxÀð! vÀªÀÄä ªÉÆzÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀß «¥sÀ®UÉÆAqÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ eÉÆãÀìgÀÄ ²µμÀå¤UÉ vÉÆÃj¹zÀÄÝ F ¸ÀÄ®¨sÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß. ¸ÀàzsÁð¥ÀjÃPÉëUÉ PÀÆgÀ®Ä ¸ÀºÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. eÉÆãÀìgÀ ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ ªÀÄzÁæ¸ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ gÁªÀÄ£ÀßgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹vÀÄ. ¥ÀjÃPÉë PÉÆîÌlzÀ°è. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ «µμÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀjvÉæ, CxÀð±Á¸ÀÛç, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ. EzÀÝ CªÀPÁ±À PÉ®ªÉà ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ, PÀ°vÀ ¨sËvÀ«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ°AiÀĨÉÃPÁVzÀÝ ªÀiÁ£À«PÀ «µμÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ – G¨sÀAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀzÀÄÝ K£ÀÄ? vÉÆÃPÉðUÉ K£ÀÆ E®è. CAvÀUÀðvÀªÁVzÀÝzÀÄÝ gÁªÀÄ£ÀßgÀ ¤²vÀ ¥Àæw¨sÉ; CzÀÄ MzÀV¸ÀĪÀ PÀ¸ÀÆwAiÀÄ ¸ÀAQÃtðzÀ°è J¼ÉUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉUÀ¼À UÉÆÃd°£À°è PÀ¸ÀÆwAiÀÄ£ÀÆß £ÉÆÃqÀĪÀ zÀȶÖ. ¥ÀjÃPÉë £Á¼É. EAzÀÄ ªÀÄzÁ湤AzÀ vÀAw §AvÀÄ – JAJ rVæ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® zÀeÉð ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£À VnÖ¹, «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è DvÀ£ÀPÀ AiÀiÁgÀÆ UÀ½¸À¢zÀݵμÀÄÖ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ zÁR¯ˉÉ ¸Áܦ¹zÀÝgÀÄ. ¨sËvÀzÉëAiÀÄ ¨sÀAqÁgÀzÀ ªÀÄÄzÉæAiÀÄ£ÉÆßqÉ¢zÀÝgÀÄ gÁªÀÄ£ï, EzÀjAzÀ CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ £ÀÆPÀħ® CxÀªÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ C¥ÁgÀ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


194 ¥sɧÄæªÀj 1907gÀ°è CªÀgÀÄ EArAiÀÄ£ï Drmïì CAqï CPËAmïì ¸À«ð¸ï (LJ CAqï JJ¸ï) ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ §gÉAiÀħºÀÄzÁVzÀÝ ¥ÀjÃPÉë EzÉÆAzÉÃ. L¹J¸ï, CAzÀgÉ EArAiÀÄ£ï ¹«¯ˉï ¸À«ð¸ï, ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä AiÀÄÆgÉÆæUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ¤jÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß zÀÈrüÃPÀj¹vÀÄ - ¥ÀæxÀªÀĸÁÜ£À. ºÉ¨ÉâmÉÖAzÀÆ vÉÆÃgÀĨÉmÁÖUÀzÀÄ. dÆ£ï 1907, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÉAPÀlgÁªÀÄ£ï ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ CxÀð±ÁSÉAiÀÄ GZÀÑ C¢üPÁj – C¹¸ÉÖAmï CPËAmÉAmï d£ÀgÀ¯ˉï, DV £ÉêÀÄ£ÀUÉÆAqÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæ PÉÆîÌl. ºÀvÉÆÛA§vÀÛgÀ P˪ÀiÁAiÀÄðzÀ°è ®©ü¹zÀ AiÀıÀ¸ÀÄì, ¥Áæ¥ÀÛªÁzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ, KjzÀ JvÀÛgÀ C¥ÀǪÀðªÁzÀªÀÅ ¤d, DzÀgÉ E°è CªÀgÀÄ ElÖ ºÉeÉÓ C¢éwÃAiÀĪÀ®è. ¸ÀªÀiÁ£À¥Àæw¨sÉAiÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ F zÁjAiÀÄ°è ¸ÁUÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. ºÀÄzÉÝ SÁwæAiÀiÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà gÁªÀÄ£ï ¨Á¼À¸ÀAUÁwAiÀÄ£ÀÄß CgÀ¹ ¯ˉÉÆÃPÀ¸ÀÄAzÀj JA§ PÀ£ÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéAvÉÃZÉÒ¬ÄAzÀ DAiÀÄÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ (6 ªÉÄà 1907) DzÀgÀÄ. EªÀgÀ «ªÁºÀ CA¢£À ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ¸Àé®àªÀÄnÖUÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞªÁVvÀÄÛ. GzÁvÀÛ zsÉåÃAiÀĪÁ¢UÀ¼ÀÄ gÁªÀÄ£ï. DyðPÀ CAvÀ¹ÛVAvÀ §Ä¢Þ²æêÀÄAwPÉAiÉÄà »jzÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀݪÀgÀÄ ¯ˉÉÆÃPÀ¸ÀÄAzÀj. E°èUÉ gÁªÀÄ£ï fêÀ£ÀzÀ MAzÀÄ WÀlÖ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀzsÀÆ¥ÀjÃPÉëUÉAzÀÄ AiÀÄĪÀPÀ gÁªÀÄ£ï DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ (1907). ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ PÁ°qÀĪÀ ªÉÆzÀ¯ˉÉà ªÉÄ®Ä UÁ½AiÀÄ°è vÉð§AzÀ £ÁzÀ «ÃuÉAiÀÄzÀÄ, eÉÆvÉUÉ «ÃuÁ¤A¢vÀ ±ÁjgÀzÀÄÝ ¯ˉÉÆÃPÀ¸ÀÄAzÀj «ÃuÉ £ÀÄr¸ÀÄvÀÛ ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ‘gÁªÀÄ ¤Ã ¸ÀªÀiÁ£ÀªÉĪÀgÉÆÃ’ JA§ vÁåUÀgÁdgÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß! DUÀ¯ˉÉà gÁªÀÄ£ï JªÀÄäªÀgÀÄ ¨É¸ÀUÉÆAqÀgÉ ±ÀĨsÀ®UÀߪɤßgÀAiÀiÁå gÁ²PÀÆl IÄt¸ÀA§AzsÀªÀÅAmÉAzÀÄ ºÉýgÀAiÀiÁå ZÀAzÀ槮 vÁgÁ§® GAmÉAzÀÄ ºÉýgÀAiÀiÁå £Á½£À ¢£ÀQA¢£À ¢£À ¯ˉÉøÉAzÀÄ ºÉýgÀAiÀiÁå PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄ zÉêÀ£À ¥ÀÇf¹zÀ ¥sÀ® ¤ªÀÄäzÀAiÀiÁå! JA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀÆvÀ£À zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ PÉÆîÌlzÀ°è ©qÁgÀ ºÀÆrzÀgÀÄ. C°èAiÀÄ EUÀfðAiÀÄ°è ¥Àæw D¢vÀåªÁgÀ ¸ÉÃgÀÄwÛzÀ ¥ÁæxÀð£Á ¸À¨sÉUÉ gÁªÀÄ£ï ºÁdgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. GzÉÝñÀ: ¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀAVÃvÀ ±ÀæªÀt. DzÀgÉ F ¸ÀÆPÀë÷ä CjAiÀÄzÀ EªÀgÀ PÀªÀÄðoÀ ¨ÁæºÀät ¨Át¹UÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ ¥À¯ˉÁAiÀÄ£ÀUÉÊzÀÄ gÁªÀÄ£ï zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ Qæ²ÑAiÀÄ£ÀgÁV ªÀÄvÁAvÀgÀUÉÆAqÀgÉA§ ªÀzÀAw ºÀ©â¹¢ÝvÀÄÛ. PÉÆÃt£À ªÀÄÄAzÉ Q£Àßj ¨Áj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è! gÁªÀÄ£ï zÀA¥ÀwUÀ½UÉ E§âgÀÄ UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ. »jªÀÄUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ï ªÀQîgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ vÀªÀÄä gÁzsÁPÀȵμÀÚ£ï D¸ÉÖçðAiÀiÁzÀ°è R¨sËvÀ «eÁÕ¤AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ EªÀgÀÄ gÁªÀÄ£ï E£ïìnlÆån£À ¤zÉÃð±ÀPÀvÀé ªÀ»¹PÉÆArzÁÝgÉ (1970). eÁÕ£À¦¥Á¸ÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀëgÀ±ÀB UÀgÀ§rzÀªÀgÀAvÉ EgÀÄvÁÛgÉ. C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ MzÀV¸ÀĪÀ ¥ÀæwµμÉ× CxÀªÁ ¸ÁÜ£À¨sÀzÀævÉ EªÀjUÉ £ÉªÀÄä¢ ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. UÀgÀPÉÌ (UÀæºÀ) ±ÁAw CzÀÄ ¨ÉÃqÀĪÀ CxÀªÁ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁvÀæ ®©ü¹ÃvÀµμÉÖ. gÁªÀÄ£ÀßgÀ C¢üPÁgÀ fêÀ£ÀzÀ°è CªÀgÀ «eÁÕ£ÀzÀ vÉÆgÉ MAzÀÄ PÀët §wÛzÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ £É®zÀrAiÀÄ°è ºÀjAiÀÄÄvÀÛ¯ˉÉà EvÀÄÛ. MAzÀÄ ¸ÀAeÉ CªÀgÀÄ PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÁÝUÀ `¢ EArAiÀÄ£ï C¸ÉÆùAiÉÄõμÀ£ï ¥sÁgï ¢ PÀ°ÖªÉõμÀ£ï D¥sï ¸ÉÊ£ïì’ JAzÀÄ CAQvÀªÁVzÀÝ zÉÆqÀØ £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀ CªÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¬ÄvÀÄ (210 Z˧gÀhiÁgï ¹ÖçÃmï, PÉÆîÌl). D ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆPÀÌgÀÄ. CzÀgÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ¯ˉÁ¯ˉï ¸ÀPÁðgï. CªÀgÀ ªÀÄUÀ CªÀÄÈvÀ¯ˉÁ¯ˉï ¸ÀPÁðgÀgÀ£ÀÄß CAzÀÄ gÁªÀÄ£ï ¨sÉÃn ªÀiÁr, PÀbÉÃj PÉ®¸À E®èzÀ ªÉÃ¼É –

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


195 JAzÀgÉ PÉ®¸ÀzÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ®, gÀeÁ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ¥ÀÇwð – vÀªÀÄUÉ C°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä JqɪÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjzÀgÀÄ. D ¸À¤ßªÉñÀzÀ ªÀiË°PÀvÉ »ÃVvÀÄÛ: ªÀĺÁ«eÁÕ¤UÉ MAzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ˉÉ ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ; ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ˉÉUÉ M§â PÀvÀÈðvÀé±Á°AiÀÄ DªÀ±ÀåPÀvɬÄvÀÄÛ. gÁªÀÄ£ÀßgÀ PÉÆÃjPÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀÄAdÆgÁzÀzÀÄÝ D±ÀÑAiÀÄðªÀ®è. D JgÀqÀÄ ªÀµμÀðUÀ¼À PÁ® §®ÄªÉÃUÀ¢AzÀ GgÀĽvÀÄ. PÀZÉÃj PÉ®¸À, «eÁÕ£ÀzÀ PÉ®¸À – EªÉgÀqÀgÀ £ÀqÀÄªÉ DAzÉÆð¸ÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄ£ï vÀªÀÄä C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼À ªÉÄïˉÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀzÀÄÝ. gÁªÀÄ£ÀßgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ²¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæzÉÞ, PÀæªÀħzÀÞ ªÀÄÄ£ÀßqÉ, CZÀÄÑPÀlÄÖ PÉ®¸À, »AUÀzÀ PÀÄvÀƺÀ® - EªÀÅ EvÀgÀjUÉ DzÀ±Àð¥ÁæAiÀĪÁzÀĪÀÅ, CªÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÀĪÀÅ. zsÀé¤ PÀA¥À£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ EªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EµμÀÖgÀ°èAiÉÄà (1909) CªÀgÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ C¹¸ÉÖAmï CPËAmÉAmï-d£ÀgÀ¯ˉï gÀAUÀƤUÉ ªÀUÁð¬Ä¹vÀÄ. «eÁÕ£ÀzÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆ®ÌlzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ gÀAUÀƤUÉ vÉgÀ½zÀgÀÄ. gÀAUÀƤ£À°è CªÀgÀÄ C¢üPÁgÀzÀ°èzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ MAzÀÄ WÀl£É CªÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV JwÛvÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄî¢üPÁj CPËAmÉAmï-d£ÀgÀ¯ˉï DVzÁÝvÀ D¼ÀĪÀ DAUÀè ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À ¸ÀAvÁ£ÀzÀªÀ, UÀªÀð CºÀAPÁgÀUÀ¼À ªÀÄÄzÉÝ. CªÀ£À ªÀÄĸÀÄr£À°è £ÉÃnªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀgÉ wgÀ¸ÁÌgÀ CjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DvÀ£À MAzÀÄ ºÀÄPÀĪÀÄ£ÀÄß gÁªÀÄ£ï nÃQ¹ µμÀgÁ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ gËzÁæªÀvÁgÀ vÁ½zÀ ¥Àæ¨sÀÄ gÁªÀÄ£ÀßgÀ PÉÆÃuÉUÉ zÀqÀ§qÁ¬Ä¹ §AzÀÄ D ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÉÄÃf£À ªÉÄïˉÉ PÀÄQÌ, C°èzÀÝ PÉA¥ÀűÁ¬ÄAiÀÄ PÀÄ¦à ºÉQÌ, “«Ä¸ÀÖgï gÁªÀÄ£ï! `F PÀĦàAiÀÄ°è PÀ¥ÀÅöà ±Á¬Ä EzÉ’ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀgÉ, `CzÀÄ PÀ¥ÀÅöà±Á¬Ä RArvÀªÁVAiÀÄÆ RgÉ ¸Ágï’ JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¤ªÀÄä PÀvÀðªÀå, w½¬ÄvÉÃ?” JAzÀÄ dgÉzÀÄ ªÀiÁvÁrzÀ. C©üªÀiÁ£ÀzsÀ£À gÁªÀÄ£ï ¸ÉmÉzÉzÀÄÝ ªÀiÁgÀ¸ÀÛç J¸ÉzÀgÀÄ, “¤ÃªÀÅ ºÁUÉ ºÉýzÁÝzÀgÉ `¤ÃªÀÅ PÀÄgÀÄqÀgÀÄ CxÀªÁ ºÀÄZÀÑgÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀÆ’ JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ £À£Àß PÀvÀðªÀå.” gÀAUÀƤ£À°è gÁªÀÄ£ï ºÉZÀÄÑ PÁ® EgÀ°®è. 1910gÀ ªÀiÁZïð£À°è CªÀgÀ vÀAzÉ wÃjPÉÆAqÀgÀÄ. DgÀÄ wAUÀ¼À gÀeÉAiÀÄ°è ªÀÄzÁæ¹UÉ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ GvÀÛgÀQæAiÉÄ ªÀÄÄVzÀ C£ÀAvÀgÀ G½zÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÁæ¸ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ˉÉAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀgÀÄ. F LzÁgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢ü CªÀjUÉ vÀªÀÄä C£ÉéõμÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä §ºÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. gÀeÉ ªÀÄÄVzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CªÀgÀÄ gÀAUÀƤUÉ ªÀÄgÀ¼À¨ÉÃPÁUÀ°®è. FUÀ CªÀgÀÄ £ÁUÀ¥ÀÅgÀzÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, qÉ¥ÀÇån CPËAmÉAmïd£ÀgÀ¯ˉï zÀeÉð (1910 ¥ÁæAiÀÄ 22). CAzÀÄ ©½AiÀÄgÀ GQÌ£À eÁ® wÃgÀ PɼÀªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ ¸ÁAzÀæªÁV ºÀgÀrvÀÄÛ. CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀàzsÁð¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è dAiÀIJîgÁVzÀÝ ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀÄ `£ÉÃnªï’UÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ G£ÀßvÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«vÀÄÛ. EAxÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ «zsÀzÀ QgÀÄPÀļÀUÀ¼ÀÄ ¨Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ – ªÉʸïgÁAiÀiï ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀjµμÀ× C¢üPÁjUÀ¼À zÀȶÖAiÀÄ°è £ÀA©PÉUÉ CºÀðvÉ ¥ÀqÉ¢gÀzÀ DzÀgÉ vÁ½PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ vÁ¨ÉzÁgÀjªÀgÀÄ; PÉÊPɼÀV£À ©½ £ËPÀgÀgÀ ªÀtðªÀÄvÀìgÀzÀ ¥sÀ®ªÁV CªÀgÀ «±Áé¸À ¸ÀºÀPÁgÀ UÀ½¸ÀzÀ G£ÀßvÀ C¢üPÁjUÀ½ªÀgÀÄ; ¨ÁgÀwÃAiÀÄgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è wæ±ÀAPÀÄUÀ½ªÀgÀÄ. £ÁUÀ¥ÀÅgÀPÉÌ gÁªÀÄ£ï §AzÁUÀ F `ºÀÄqÀÄUÀ’£À£ÀÄß ©½AiÀÄ vÁ¨ÉzÁgÀgÀÄ M¥Àà°®è. CªÀgÀ zÀ¥Àð zÀ¨Áâ½PÉ «µμÀªÀÄ ¹ÜwAiÉÄÊ¢zÀÄݪÀÅ. ªÀiÁ£ÀªÀ UÀw«eÁÕ£ÀzÀ F £ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ˉÉAiÀÄ°è gÁªÀÄ£ï £ÀqɹzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÆ ¨ÉÃgÉAiÉÄÃ. ¥ÀlÖ¨sÀzÀæ ºÀPÀÄÌUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MvÀÄÛUÀA§UÀ½AzÀ¯ˉÉà vÀªÀÄä ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À £É¯ˉÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ºÀ®ªÁgÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ gÁªÀÄ£ÀßgÀ IÄdĪÀiÁUÀð ¸À»¸À¯ˉÁUÀ°®è. gÁªÀÄ£ï C£À£ÀĨsÀ«, vÀgÀÄt, £ÉÃnªï C¢üPÁj JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV CªÀºÉüÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ zÀÆgÀÄ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


196 PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPɼÀV£À DAUÀè ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀjµμÁ×¢üPÁjAiÀiÁzÀ CPËAmÉAmï d£ÀgÀ¯ˉïjUÉ PÀ½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ £ÁåAiÀÄ¥ÀgÀgÁVzÀÄÝzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄzÉʪÀ. ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV «ªÀIJð¹ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ gÁªÀÄ£ÀßgÀ £ÁåAiÀĤµμÀÄ×gÀvÉ, zÀPÀëvÉ, ¢lÖvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹¹ AiÀÄÄPÀÛ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀgÀÄ. PÀZÉÃj PÉ®¸À ¸ÀĸÀÆvÀæªÁ¬ÄvÀÄ. £ÁUÀ¥ÀÅgÀ¢AzÀ PÉÆ®ÌlPÉÌ £ÀªÀA§gï 1911gÀ°è ªÀUÀð¥ÀqÉzÀÄ D DwäÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦æAiÀÄ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ï ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀæªÉò¹zÀgÀÄ. »ÃUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀ ªÀÄvÉÛ MAzÀÄUÀÆrzÀªÀÅ. DUÀ PÉÆ®Ìl «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥Àw DVzÀݪÀgÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ DqÀ½vÀUÁgÀ «zÁåPÁgÀt ¸Àgï D±ÀÄvÉÆõμÀ ªÀÄÄRfðAiÀĪÀgÀÄ. F zÉñÀzÀ ¥ÀæUÀw ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðzÀ ¨É¼ÉªÀtÂUɬÄAzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV ªÀÄ£ÀUÀArzÀÝ CªÀgÀÄ 1915gÀ°è «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «eÁÕ£À PÁ¯ˉÉÃd£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. GzÁjUÀ¼ÀÆ ²æêÀÄAvÀgÀÆ DzÀ ¸Àgï vÁgÀPÁ£ÁxÀ ¥À°vÀgÀÆ qÁ gÁ¸ï ¨ÉºÁj WÉÆõμÀgÀÆ F PÁ¯ˉÉfUÉ ªÀÄÄPÀÛPÀgÀUÀ½AzÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¥À°vÀgÀ UËgÀªÁxÀð PÉÆ®Ìl «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ MAzÀÄ ¦ÃoÀªÀ£ÀÄß (chair - ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀvÀé) ¥ÁægÀA©ü¸À¯ˉÁVvÀÄÛ. CAzÀgÉ, «eÁÕ£ÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉÆøÀÌgÀ ºÀt MzÀV §AvÀÄ; ºÀÄzÉÝ K¥ÀðnÖvÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀvÀÛ÷é¤ÃqÀ§®è ¸ÀªÀÄxÀð J°èzÁÝ£É? D±ÀÄvÉÆõμÀ ¨Á§ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÁZÁAiÀÄðgÀÄ, PÀ£À¸ÀÄUÁgÀgÀÄ. UÀÄt J°èzÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß CgÀ¹ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ DºÁ餹 PÀgÉzÀÄ vÀgÀĪÀ DZÁAiÀÄð¥ÀÅgÀĵμÀgÀÄ. CªÀgÀ CdÄð£À®PÀë÷å gÁªÀÄ£ÀßgÀ ªÉÄïˉÉ ©vÀÄÛ. F »AzÉAiÉÄà EªÀgÀ «eÁÕ£ÀzÁºÀ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÁzsÁgÀt ZÉÊvÀ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ AiÉÆÃUÀ D±ÀÄvÉÆõμÀjUÉ MzÀVvÀÄÛ. ¥À°vï ¦ÃoÀzÀ DºÁé£À §AzÁUÀ (1917) gÁªÀÄ£ï vÀªÀÄä fêÀ£À ¥ÀxÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÊUÀA§zÀ §½ ¤AwzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ°èzÀÄÝzÀÄ JgÀqÀÄ vÉÆÃgÀÄUÉÊUÀ¼ÀÄ. ¸ÀàµμÀÖ ¨sÀ«µμÀå«gÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀgÀ¯ˉÉèà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄzÁzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ CPËAmÉAmïd£ÀgÀ¯ˉï DV, JAzÀgÉ ªÀjµμÀ× C¢üPÁgÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÉßÃj gÁgÁf¸À§ºÀÄzÀÄ; vÉÆÃgÀ ¤ªÀÈwÛªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉzÀÄ ¤²ÑAvÀªÁV fêÀ£À ¸ÀAzsÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ C¸ÀàµμÀÖ ¨sÀ«µμÀåzÀ «eÁÕ£À ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß; EzÀgÀ°è `C¢üPÁgÀ’ E®è; zÉÆgÉAiÀÄĪÀ DyðPÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É PÀrªÉÄ; wgÀÄUÁ¹¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ K¤zÉAiÉÆà UÉÆwÛ®è. «eÁÕ£À CªÀgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÉæêÀÄ. CzÀgÀ ¥ÉÇõμÀuÉAiÉÆAzÉà CªÀjUÉ £ÉªÀÄä¢ ¤ÃqÀ§®è ªÀÈwÛ. ¥À°vï ¦ÃoÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ï ¹éÃPÀj¹zÁUÀ D±ÀÄvÉÆõμÀ ¨Á§ÄUÀ¼ÀÄ DrzÀ ªÀiÁvÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVzÉ. “¸Àgï vÁgÁ£ÁxÀjAzÀ zÀwÛAiÀiÁVgÀĪÀ ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ ¦ÃoÀ C®APÀj¸À®Ä ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÉAPÀlgÁªÀÄ£ï §A¢gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä CzÀȵμÀÖ. CvÀåAvÀ PÀpt ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ©qÀÄ«gÀzÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÀÄzsÉåAiÀÄÆ F ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄ zÀÄrzÀÄ ¥Àæ¹¢Þ¹gÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ AiÀÄÆgÉÆæ£À¯ˉÉè®è EªÀjUÉ SÁåw vÀA¢ªÉ. DyðPÀªÁV ¯ˉÁ¨sÀzÁAiÀĪÀ®èzÀ F ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ°è ²æà gÁªÀÄ£ÀßgÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¹gÀĪÀ vÁåUÀªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæªÀÈwÛ C©ü£ÀAzÀ£ÁºÀð. «zÁåªÀÄA¢gÀzÀ°è ¸ÀvÁå£ÉéõμÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ «eÁÕ¤UÀ½UÉ JAzÀÆ PÉÆgÀvÉ §gÀ¯ˉÁgÀzÀÄ JAzÀÄ F MAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À zsÉÊAiÀÄð ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.” ¸ÀªÀÄxÀð «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ zÀPÀë DqÀ½vÀUÁgÀgÁVªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà JA§ÄzÉÆAzÀÄ ¨Ë¢ÞPÀ ¥Àæ±Éß. «eÁÕ£ÀªÉAzÀgÉ ¤¸ÀUÀðzÉÆqÀ£É ªÀåªÀºÁgÀ. E°è UÉÆwÛgÀĪÀ CxÀªÁ AiÀÄÄPÀÛ «zsÁ£ÀUÀ½AzÀ UÉÆvÀÄÛªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ, «¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÉÆqÀ£É MqÀ£Ál. DqÀ½vÉAiÀiÁzÀgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÉÆqÀ£É ªÀåªÀºÁgÀ; E°è MAzÉÆAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄÆ Cw ¸ÀAQÃtð; ¤µμÀÌöȵμÀÖªÁV CzÀgÀ ¥ÀǪÉÇÃðvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄĪÀAw®è. gÁªÀÄ£ÀßgÀ GzÁºÀgÀuÉ ªÉÄð£À ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÁzsÀå«zÉ JA§ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. dÆ£ï 1907jAzÀ 1917gÀ vÀ£ÀPÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ CxÀðSÁvÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÝ CªÀgÀÄ ¸Á¢ü¹zÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ®Që¹zÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «vÀÛ ¸ÀzÀ¸Àå ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß gÁªÀÄ£ÀßjUÉ C¦ð¹zÀÄÝ EvÀÄÛ. ºÀt ZÀ¯ˉÁªÀuÉ, G½vÁAiÀÄ SÁvÉ, fêÀ«ªÉÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¹£À ªÀåªÀºÁgÀ, ¸ÀPÁðgÀzÀ SÁvÉUÀ¼À ¯ˉÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É – EªÉÃ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


197 ««zsÀ gÀAUÀUÀ¼À°è gÁªÀÄ£ï ªÀÄÄzÉæ (gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄ?) ¸ÀàµμÀÖªÁV ©¢ÝvÀÄÛ. KPÀPÁ®zÀ°è G¨sÀAiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ C¢éwAiÀÄgÁV zÀÄrzÀ ¸ÀªÀå¸ÁaUÀ½ªÀgÀÄ. ¥À°vï ¦ÃoÀ¸ÀÜgÁzÀ gÁªÀÄ£ÀßgÀ zÀÄrªÉÄ ¥ÀÅ£ÀB JgÀqÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ – PÉÆ®Ìl «±ÀézÁå®AiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ EArAiÀÄ£ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ¤ß£À°è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀÄA¢gÀ vÁ£Éà CªÀgÀ DqÀÄA¨ÉÆ®! 1919gÀ°è F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð CªÀÄÈvÀ¯ˉÁ¯ˉï ¸ÀPÁðgÀgÀÄ UÀw¹zÁUÀ D ¸ÁÜ£ÀPÉÌ gÁªÀÄ£ÀßgÉà ZÀÄ£Á¬ÄvÀgÁzÀgÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£À AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ï «eÁÕ£ÀzÉÆqÀ£É ¨sÀÄdPÉÆlÄÖ £ÉlÖUÉ ¤®è¨ÉÃPÁzÀgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄvÀéªÉÇAzÉà ¸Á®zÀÄ; CvÁåzsÀĤPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀÄA¢gÀ PÀÆqÀ ¨ÉÃPÉèÉÃPÀÄ JAzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸À®Ä ºÀt ¨ÉÃPÀÄ, zÀÄrAiÀÄĪÀ d£À ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀÄxÀð ªÀåQÛUÀ¼À DAiÉÄÌ, ºÀtzÀ ¸À¢é¤AiÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ zÀwÛ zÁ£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ - »ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄRªÁV gÁªÀÄ£ÀßgÀ ¥Àæw¨sÉ ºÀjzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ «eÁÕ£À¥ÀlzÀ°è PÉÆ®ÌlPÉÌ MAzÀÄ ¸ÁÜ£À zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. DzÀgÉ CAwªÀĪÁV, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀÄA¢gÀªÀ®è – CzÉÆAzÀÄ ¸ÁzsÀ£À ªÀiÁvÀæ – CzÀjAzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀµμÉÖ AiÉÆÃUÀåvÉAiÀÄ ¸ÀÆZÀåAPÀ? F ¢±ÉAiÀÄ°è gÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ C¸ÀARå ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ SÁåwAiÀÄ£ÀÄß F D±ÀæªÀÄPÉÌ vÀAzÀĪÀÅ. DzÀgÉ EzÀgÀ DZÁAiÀÄð¥ÀÅgÀĵμÀ gÁªÀÄ£ï E£ÀÆß `£ÉÃnªï’ «eÁÕ¤AiÉÄÃ! AiÀÄÆgÉÆæ£À UÀAUÉAiÀÄ°è «ÄAzÀÄ ¥ÀŤÃvÀgÁV ªÀÄgÀ½§AzÀ DzsÀĤPÀ «eÁÕ¤ C®è.

¸ÀªÀÄÄzÉÆæîèAWÀ£À! CzsÁåAiÀÄ CgÀªÀvÀÛ JgÀqÀÄ D±ÀÄvÉÆõμÀ ¨Á§ÄUÀ¼À ¦æÃwAiÀÄ MvÁÛAiÀÄ C¤gÁPÀgÀtÂÃAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï ¥ÀæªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ï M¦àPÉÆAqÀÄ 1912gÀ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è UÉæÃmï ©æl¤ßUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. DPïì¥sÀrð£À°è £ÀqÉzÀ ©ænµμï ¸ÁªÀiÁædåzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À PÁAUÉæ¹£À°è EªÀgÉƧ⠥Àæw¤¢ü. CA¢£À ¨sËvÀ«eÁÕ£À DPÁ±ÀzÀ°è ªÀĺÁ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÉAzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ «SÁåvÀgÁVzÀÝ ¸Àgï eÉ. eÉ vÁªÀÄì£ï (1856-1940, ¨sËvÀ«eÁÕ£À £Éƨɯˉï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ 1908) EªÀgÀ ¸ÉßúÀ¯ˉÁ¨sÀ gÁªÀÄ£ÀßjUÉ MzÀVzÉÆÝAzÀÄ C¥ÀǪÀð C£ÀĨsÀªÀ. ®AqÀ¤ßUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÉÆzÀ® ¸Áj ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ C°èAiÀÄ ««zsÀ EwºÁ¸À ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÁägÀPÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÆß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÁPÀµμÀÄÖ PÁ® «¤AiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. DzÀgÉ EªÁªÀŪÀÇ gÁªÀÄ£ÀßjUÉ ¨ÉÃPÁUÀ°®è. CªÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß wêÀæªÁV ¥ÉæÃj¹zÀÄÝ ¸ÉÃAmï ¥Á¯ˉï EUÀfð UÉÆÃ¥ÀÅgÀzÉƼÀV£À ¦¸ÀÄUÀÄlÄÖªÀ UÁå®j ¥ÀjuÁªÀÄ. zsÀé¤ «eÁÕ£ÀzÀ F ºÉƸÀ ¸ÀªÁ°£À ¥ÀjºÁgÀzÀ°èAiÉÄà CªÀgÀÄ ªÉÃ¼É ¸À¢é¤AiÉÆÃV¹zÀgÀÄ. «zÉñÀ ¥ÀæAiÀiÁt gÁªÀÄ£ÀßgÀ fêÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ wgÀÄUÀÄ©AzÀÄ. ¸ÁUÀgÀAiÀiÁ£À PÁ®zÀ°è ¥Àæ±ÁAvÀ ªÉÄrlgÉäAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¤Ã® «¸ÁÛgÀzÀ ¸ËAzÀAiÀÄð CªÀgÀ ®PÀë÷åªÀ£ÀÄß ¸ÉgÉ»r¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÁgÀtzÀ ±ÉÆÃzsÀ£É CªÀgÀ VüÁ¬ÄvÀÄ. ««zsÀ zÀæªÀåªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è ¨É¼ÀQ£À ZÀzÀjPÉ ºÉÃUÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ PÀæªÀħzÀÞ C£ÉéõμÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CAzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ £Éƨɯˉï ¨sÁµμÀtzÀ (¸ÁÖPïºÉÆêÀiï, 11 r¸ÉA§gï 1930) ¦ÃpPÁ ¥ÀjZÉÒÃzÀzÀ MAzÉgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°è GzÀÞj¸À§ºÀÄzÀÄ, “AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ £ÉʸÀVðPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À eÁÕ£ÀzÀ ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ ¥ÀªÀð©AzÀÄ DUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «eÁÕ£ÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ¨Áj £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ – 1921gÀ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄAiÀÄÆgÉÆæUÉ ¸ÁUÀgÀ AiÀiÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄrlgÉäAiÀÄ£ï ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ CzÀÄãvÀ ¤Ã®ªÀtðªÉÊ«zsÀåªÀ£ÀÄß «ÃQë¸ÀĪÀ ¸ÀÄAiÉÆÃUÀ ®©ü¹vÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¤Ãj£À CtÄUÀ¼ÀÄ ZÀzÀj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀÄ vÀ¯ˉÉzÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ C¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀĪÀ®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉƼɬÄvÀÄ. F «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä zÀæªÀUÀ¼À°è ¨É¼ÀQ£À («QgÀt) ªÀvÀð£É PÀÄjvÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À C£ÉéõμÀuÉ DªÀ±ÀåªÉ¤ß¹vÀÄ. ¸É¥ÉÖA§gï 1921gÀ°è £Á£ÀÄ PÉÆ®ÌlPÉÌ ªÀÄgÀ½zÉÆqÀ£ÉAiÉÄà F UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ®PÀëzÀ°èlÄÖ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zɪÀÅ.”

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


198

¥À°vï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀvÀé, EArAiÀÄ£ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¥sÁgï ¢ PÀ°ÖªÉñÀ£ï D¥sï ¸Éʤì£À PÁAiÀÄðzÀ²ðvÀé, `eÁÕ£ÀzÀ ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ ¥ÀªÀð©AzÀÄ’«¤AzÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉ – EªÉ®èªÀ£ÀÆß KPÀPÁ®zÀ°è ¸ÀªÀÄxÀðªÁV gÁªÀÄ£ï ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. PÉÆ®Ìl D±ÀæªÀÄ JAzÀgÉ gÁªÀÄ£ï D±ÀæªÀÄ, JAzÀgÉ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ aAvÀ£É £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ «²µμÀÖ ±ÀQÛPÉÃAzÀæ JAzÀÄ ¥Á±ÁÑvÀå «zÁéA¸ÀgÀÄ UËgÀªÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DgÀÄ£ÀÆgÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ F vÀ£ÀPÀ gÁªÀÄ£ï D±ÀæªÀÄ¢AzÀ ¥ÀæPÀlUÉÆArzÀÄݪÀÅ. F CAiÀiÁavÀ ¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ ¥sÀ®ªÁV gÁªÀÄ£ÀßgÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÁV ¨É¼ÉzÀĪÀÅ. EAUÉèAr£À ¥ÀæzsÁ£À «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀįˉï ¸ÉƸÉÊn 1924gÀ°è vÀ£Àß ¥sɯˉÉÆà (FRS) ¥ÀzÀ« ¤Ãr EªÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¹vÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ°è EªÀgÀÄ £Á®Ì£ÉAiÀĪÀgÀÄ (G½zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ J. PÀĸÉðnÓà 1841, ²æäªÁ¸À gÁªÀiÁ£ÀÄd£ï 1918, dUÀ¢Ã±ÀZÀAzÀæ ¨ÉÆøï 1920). CzÉà ªÀµμÀð ©ænµμï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¥sÁgï ¢ CqÁé£ïìªÉÄAmï D¥sï ¸Éʤì£À ªÀw¬ÄAzÀ K¥Àðr¸À¯ˉÁzÀ PÉ£ÀqÁ ¥ÀAiÀÄðl£ÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä gÁªÀÄ£ÀßjUÉ PÀgÉ §AvÀÄ. mÉÆgÉÆAmÉÆÃzÀ°è F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÁ¶ðPÁ¢üªÉñÀ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢vÀÄÛ. EzÀgÉÆqÀ£É EAl£Áåð±À£À¯ˉï PÁAUÉæ¸ï D¥sï ªÀiÁåxïªÀiÁånPïì ¸ÀºÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀUÉÆArvÀÄÛ. D ªÀĺÁ¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è gÁªÀÄ£ï ¨É¼ÀQ£À ZÀzÀjPÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¥À²ÑªÀÄ UÉÆüÁzsÀðzÀ F ¸À¨sÉUÉ DUÀ«Ä¹zÀÝ ºÀ®ªÁgÀÄ CªÉÄjPÀ£ï ºÁUÀÆ AiÀÄÆgÉÆæAiÀÄ£ï «eÁÕ¤UÀ¼À ¸ÉßúÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ï E°è ¸ÀA¥Á¢¹zÀgÀÄ. mÉÆgÉÆAmÉÆÃzÀ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ZÀZÉð ªÀÄÄVzÀÄ ¤AiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, “¥ÉÇæ gÁªÀÄ£ï! ¤ªÀÄä£ÀÄß ¨sÉÃn DUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄ ¨É¼É¹PÉƼÀî®Ä £À£ÀUÉ Cw ¸ÀAvÉÆõμÀªÁUÀÄwÛzÉ” JAzÀÄ ¸ÉßúÀ ºÀ¸ÀÛ ªÀÄÄAzÉ §A¢vÀÄ. ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¨sËvÀ «eÁÕ¤ ¥ÉÇæ Dgï. J «Ä°PÀ£ï (CªÉÄjPÀ, 1868-1953. £Éƨɯˉï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ 1923) F ¸ËºÁzÀðAiÀÄÄvÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ gÁªÀÄ£ÀßgÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¥ËgÀ¸ÀÛ÷å ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±ÁÑvÀå ªÀĺÁªÀÄwUÀ¼À ªÀÄzsÀÄgÀ «Ä®£ÀªÀzÀÄ. D®âmïð L£ïìmÉÊ£ï (1879-1955, ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ £Éƨɯˉï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ 1921) ªÀÄvÀÄÛ JZï. J ¯ˉÉÆgÉAmïì (1853-1928, ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ £Éƨɯˉï ¥Àæ±À¹Û ¸ÀºÀ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ 1902) EªÀgÀAxÀ ªÀĺÁ«eÁÕ¤UÀ¼À£ÀÄß UËgÀªÀ DZÁAiÀÄðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÀÝ D ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è gÁªÀÄ£ÀßjUÀÆ CzÉà UËgÀªÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. KµμÀåzÀ F «eÁÕ¤AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸À®Ä vÀªÀÄUÉ vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõμÀªÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ «Ä°PÀ£ï £ÀÄrzÀgÀÄ. PÉ£ÀqÁ zÉñÀzÀ°è ªÀiÁrzÀ ¢ÃWÀðAiÀiÁvÉæ gÁªÀÄ£ÀßjUÉ §ºÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. »ªÀÄ¥ÀæªÁºÀ¢AzÀ ¥Àæw¥sÀ°vÀªÁUÀÄwÛzÀÝ ¨É¼ÀQ£À £Á£Á ªÀtð«£Áå¸À CªÀgÀ ¤²vÀ ªÀÄwUÉ ¸ÀªÁ®Ä MrØvÀÄ. »ªÀÄ¥ÀæªÁºÀ ºÀ¸ÀÄgÀÄ-¤Ã° §tÚ ¥À¸Àj¸ÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ »ªÀÄUÀqÉØAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ¥ÁgÀPÀªÁVvÀÄÛ (transparent). ¥ÁgÀPÀªÀ¸ÀÄÛ MmÁÖV ¥ÀæªÀ»¸ÀĪÁUÀ ºÀ¸ÀÄgÀÄ-¤Ã° §tÚªÀ£ÉßÃPÉ ¥À¸Àj¸À¨ÉÃPÀÄ? gÁªÀÄ£ï JzÀÄgÀÄ ¤AvÀ ¥Àæ±Éß EzÀÄ. EzÀgÀ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉUÁV CªÀgÉÆAzÀÄ ªÁzÀ ªÀÄAr¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðgÀ²ä »ªÀÄUÀqÉØAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ ºÁAiÀÄĪÁUÀ gÉÆûvÀzÀ (spectrum) ¸Àé®à ¨sÁUÀ ªÀiÁvÀæ ºÀgÀqÀ®àqÀĪÀÅzÀÄ, DzÀÝjAzÀ »ªÀÄ ¥ÀæªÁºÀPÉÌ D §tÚ §gÀĪÀÅzÀÄ JA¢vÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ gÁªÀÄ£ï CªÉÄjPÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆAqÀgÀÄ. ¥sÁæAQè£ï E£ïìnlÆån£À°è ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ (1924). CªÉÄjPÀ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ ºÁ¢AiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÀAzÀ²ð¹zÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ EAUÉèAqï, £ÁªÉÃð, qÉ£ÁäPïð, dªÀÄð¤ EvÁå¢. C°èAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀÄA¢gÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã® «eÁÕ¤UÀ¼À£ÀÆß ¨sÉÃn ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¥ÉÇæ ¤Ã¯ˉïì ¨ÉÆÃgïgÀ£ÀÄß (1885-1962, qÉäµμï ¨sËvÀ «eÁÕ¤, £Éƨɯˉï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ 1922) CªÀgÀ qÉ£ÁäQð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ˉÉAiÀÄ°è ¸ÀAzÀ²ð¹zÀgÀÄ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


199 CzÉà ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è (1925) gÁªÀÄ£ï ¥ÀÅ£ÀB AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆAqÀgÀÄ. F ¸À® gÀµμÀå£ï CPÁqÉ«Ä D¥sï ¸ÉÊ£Àì¹£À E£ÀÆßgÀ£ÉAiÀÄ ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁVUÀ¼ÁUÀ®Ä DºÁé£À §A¢vÀÄÛ. F ¥ÀæAiÀiÁtzÀ°è gÁªÀÄ£ï ¯ˉɤ£ïUÁæqï, ªÀiÁ¸ÉÆÌ ªÀÄÄAvÁzÀ £ÀUÀgÀUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀgÀÄ. AiÀiÁªÀ ¸À¨sÉ EgÀ°, AiÀiÁªÀ ªÀåQÛ EgÀ° CªÀgÀ ªÀiÁw£À ¥À®è« CzÉÃ, ¨É¼ÀQ£À ZÀzÀjPÉ – CzÀgÀ ºÀÄZÀÄÑ, UÀÄAUÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÆß DªÀj¹©nÖzÀÄݪÀÅ. gÁªÀÄ£ÀßgÀ ¨sÁµμÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÁUÀ MAzÀµμÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ CªÀgÀ PÉÊZÀ®£É ªÉÄïˉÉ ®PÀë÷å PÉÃA¢æÃPÀj¹zÀgÉ «£ÉÆÃzÀ²Ã® C£ÀĨsÀªÀ DUÀÄvÀÛzÉ. D ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ¨sÁµμÀt PÉýzÀªÀgÀÄ, “¨É¼ÀQ£À ZÀzÀjPÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÉÆÃr” JAzÀÄ gÁªÀÄ£ÀßgÀ PÉÊPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀÅ¢vÀÄÛ. gÁªÀÄ£ï D±ÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉ ªÀĺÀvÁìzsÀ£ÉAiÀÄ JqÉUÉ ¸ÁVvÀÄÛ. C¥ÀǪÀð ¹¢ÞAiÉÆAzÀÄ PÉÊUÀÆqÀ®Ä gÀAUÀ¸ÀܼÀ ¸ÀĸÀfÓvÀªÁVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä f.J¸ï. ¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¤gÀƦ¹gÀĪÀ (`PÀ¸ÀÆÛj’ d£ÀªÀj 1971) MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß E°è ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. 1928gÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÁzÀ. 1927-28gÀ PÁ¯ˉÉÃdÄ ªÀµμÀð ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ J®è PÁ¯ˉÉÃdÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ««zsÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À UÀr©rAiÀÄ PÁªÀÅ KgÀÄwÛvÀÄÛ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÉAlæ¯ˉï PÁ¯ˉÉÃf£À°è ©J¹ì PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀµμÀðzÀ «zÁåyð DVzÀÝ ¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå C°èAiÀÄ «eÁÕ£À¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄÆ DVzÀÝgÀÄ. gÁªÀÄ£ÀßgÀ£Éßà vÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¨sÁµμÀt ¤ÃqÀ®Ä DºÁ餸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ EªÀgÀ D¸É. D ªÉÆzÀ¯ˉÉà EªÀgÀÄ gÁªÀÄ£ÀßgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÁUÀÆ «±Áé¸À UÀ½¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. F zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ vÀªÀÄä EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß PÁ¯ˉÉÃf£À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ EªÀgÀ ºÀA§®ªÀ£ÀÄß over-­‐ambitious (Cw D±ÁªÁzÀ) JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÀgÀÆ ¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå vÀªÀÄä ¥ÀlÄÖ ªÀiÁvÀæ ¸Àr°¸À°®è. ªÀiÁZïð 15£ÉAiÀÄ vÁjÃPÀÄ gÁªÀÄ£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÉÆ®Ìl¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV DUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ¸À®ÄUɬÄAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV vÀªÀÄä PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß DUÀæºÀ¥ÀǪÀðPÀ ©£Àß«¹zÀgÀÄ. gÁªÀÄ£ï MAzÀÄPÀët AiÉÆÃa¹zÀgÀAvÉ, “ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ºÉÃUÀÆ ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï ¸ÉÊ£ïì C¸ÉÆùAiÉÄñÀ¤ß£À D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¨sÁµμÀt ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤zÉÝãÉ. CzÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ JgÀqÀ£ÀÆß MAzÉà ¸À® ªÀÄÄV¹©qÀ§ºÀÄzÀÄ” JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. D ¸À¨sÉAiÀiÁzÀgÀÆ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝzÀÄ ¸ÉAlæ¯ˉï PÁ¯ˉÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°èAiÉÄÃ. ªÀiÁZïð 16, ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÉAlæ¯ˉï PÁ¯ˉÉÃf£À UÀtÂvÀ «¨sÁUÀzÀ ¥ÁæAUÀt. gÁªÀÄ£ï ¨sÁµμÀtzÀ ²Ã¶ðPÉ `£ÀÆvÀ£À «QgÀt’ (A   new   Radiation) ¨sÁµμÀt DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. “CtÄUÀ½AzÀ®Æ ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ½AzÀ®Æ DUÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ºÉƸÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ «QgÀt CxÀªÁ ¨É¼ÀQ£À GvÀìdð£É PÀÄjvÀÄ F ¸ÀAeÉ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃPÉA¢zÉÝãÉ. PÉÆ®ÌlzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀqɹzÀ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÉà F D«µμÁÌgÀ. DzÀÝjAzÀ EzÀgÀ ªÀĺÀvÀéªÉãÉAzÀÄ ±ÀÄævÀ¥Àr¸À®Ä D ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß «±À¢ÃPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.” »ÃUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ F ªÀiÁAwæPÀ, `£ÉʸÀVðPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À’¢AzÀ `eÁÕ£ÀzÀ ºÉƸÀ ±ÁSÉ’UÉ PÉüÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÀAvÀºÀAvÀªÁV «ªÀj¹zÀgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀÄ vÉgÉ¢lÖzÀÄÝ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ°è DVzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ D«µμÁÌgÀªÀ£ÀÄß – CzÉà dUÀvÀàç¹zÀÞ gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄ. CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ E°è §gÉAiÀħºÀÄzÀµμÉÖ. £ÀªÀÄä PÀtÂÚUÉ MAzÉà §tÚzÀÝgÀAvÉ PÁtĪÀ (PÉA¥ÀÅ, ¤Ã°, ºÀ¼À¢ EvÁå¢) ¨É¼ÀQ£À QgÀtzÀAqÀªÀ£ÀÄß C±ÀæUÀzÀ (prism) ªÀÄÆ®PÀ ºÁ¬Ä¹ ©½ vÉgÉAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ©Ã½¹zÀgÉ C°è ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ PÉ®ªÀÅ §tÚzÀ UÉgÉUÀ¼ÀÄ PÁtĪÀŪÀÅ. CªÉ®èªÀÇ ªÀÄÆ® ¨É¼ÀQ£À `§tÚ’zÀªÉà JA§AvÉ PÀAqÀgÀÆ §tÚzÀ `bÁAiÉÄ’UÀ¼À°è MAzÀPÉÆÌAzÀPÉÌ ¸Àé®à ªÀåvÁå¸À«gÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ºÉ¸ÀgÀÄ gÉÆûvÀ, CAzÀgÉ ªÀÄÆ®¨É¼ÀPÀÄ F ««zsÀ bÁAiÉÄUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ. C±ÀæUÀ CzÀ£ÀÄß «¨sÀf¹zÉ. D MAzÉÆAzÀÄ WÀlPÀªÀÇ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ C¯ˉÉAiÀÄÄzÀÝ   (wave   length) G¼ÀîzÀÄÝ. DzÀÝjAzÀ gÉÆûvÀzÀ°è ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ®¦ªÉ.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


200 FUÀ CzÉà ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß C±ÀæUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÁgÀPÀ ¥ÀzÁxÀðªÉÇAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀj¹, C£ÀAvÀgÀ CzÀgÀ gÉÆûvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÉ, CzÀgÀ°è ªÉÆzÀ°zÀÝ UÉgÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ PÉ®ªÀÅ ºÉƸÀUÉgÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. CAzÀgÉ ªÀÄÆ® ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ C¯ˉÉAiÀÄÄzÀÝzÀ ¨É¼ÀQ£À gÀ²äUÀ½zÀÄݪÉÇà CªÀÅUÀ¼À®èzÉ ¨ÉÃgÉ C¯ˉÉAiÀÄÄzÀÝ«gÀĪÀ gÀ²äUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ GzÀ㫹ªÉ. EªÀÅ ¥ÁgÀPÀ ¥ÀzÁxÀðzÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÉA§ÄzÀÄ ¸ÀàµμÀÖ. EzÉà gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄ. ¥ÁgÀPÀ ¥ÀzÁxÀðzÀ°èAiÀÄ CtÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® ¨É¼ÀQ¤AzÀ ¸Àé®à ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß »Ãj ¢ÃWÀð C¯ˉÉAiÀÄÄzÀݪÀżÀî ¨É¼ÀQ£À gÀ²äAiÀÄ£ÀÄß GvÀàwÛUÉÊAiÀÄ姺ÀÄzÀÄ; E®èªÉà CzÀPÉÌ ¸Àé®à ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹ ºÀæ¸Àé C¯ˉÉAiÀÄÄzÀÝzÀ ¨É¼ÀQ£À gÀ²äUÀ¼À£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß ¸ÉÆÖÃPïì UÉgÉUÀ¼ÉAzÀÆ JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæw ¸ÉÆÖÃPïì UÉgÉUÀ¼ÉAzÀÆ (antistokes) JgÀqÀ£ÀÆß MnÖUÉ gÁªÀÄ£ï UÉgÉUÀ¼ÉAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¨É¼ÀQ£À C¯ˉÉAiÀÄÄzÀÝzÀ¯ˉÁèUÀĪÀ F ªÀåvÁå¸ÀPÀÆÌ ¥ÁgÀPÀ ¥ÀzÁxÀðzÀ CtÄgÀZÀ£ÉUÀÆ ¤PÀl ¸ÀA§AzsÀ«zÉ. DzÀÝjAzÀ gÁªÀÄ£ï UÉgÉUÀ¼À ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ ¥ÀzÁxÀðzÀ CtÄgÀZÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉaÑ£À w½ªÀ½PÉ ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. F EwºÁ¸À ¥ÀæªÀvÀðPÀ ¨sÁµμÀtzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è gÁªÀÄ£ï vÀªÀÄä ¤PÀl ¸ÀºÀªÀwðUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄѺÉZÁÑV ¸Àäj¸ÀÄvÀÛ CªÀjUÉ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÀÛ, “£Á«ÃUÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ CvÀåAvÀ «¸ÀäAiÀÄPÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ CAa£À®èµμÉÖà ¤AwzÉÝÃªÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµμÀÖ. «QgÀt ºÁUÀÆ vÀgÀAUÀ¹zÁÞAvÀ, JPïì QgÀt zÀÈPï «eÁÕ£À, CtÄ ºÁUÀÆ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÉÆûvÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæw¢Ã¦Û ºÁUÀÆ ZÀzÀjPÉ, GµμÀÚUÀw «eÁÕ£À ºÁUÀÆ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£À EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAxÀ ««zsÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÉÄïˉÉ EzÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèªÀ ¤jÃPÉë GAlÄ. EzÀgÀ C£ÉéõμÀuÉ E£ÀÄß ¨ÁQ EzÉ ...£ÀÆvÀ£À «QgÀtzÀ gÉÃSÁgÉÆûvÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆÃrzÀÄÝ 1928 ¥sɧÄæªÀj 28gÀAzÀÄ... ªÀÄgÀÄ¢£À EzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ. gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄ D«µμÁÌgÀªÁzÀzÀÄÝ PÉÆ®ÌlzÀ°è; DzÀgÉ ¯ˉÉÆÃPÀPÉÌ ¥ÀæPÀlªÁzÀzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è. «eÁÕ£À¯ˉÉÆÃPÀPÉÌ F D«µμÁÌgÀ ¤jÃQëvÀªÁVAiÉÄà EvÀÄÛ. PÁgÀt, vÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÉƸÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀªÀ£ÀÆß gÁªÀÄ£ï `£ÉÃZÀgï’ «eÁÕ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ D¸ÀPÀÛ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀæªÉò¸À°gÀĪÀ «¸ÀäAiÀįˉÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ JzÀÄgÀÄ£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ¸ÀºÀdªÉÃ. gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄzÀ ¥ÀæPÀluÉ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ D ¯ˉÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢nÖvÀÄ. zÀÈVéeÁÕ£ÀzÀ°è ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «eÁÕ¤AiÀiÁVzÀÝ Dgï. qÀ§Äè÷å. ªÀÅqï JA¨ÁvÀ gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjµμÀÌöÈvÀ ¸ÀAQÃtð G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À £ÉgÀ«¤AzÀ vÀ¥Á¹¹ D wêÀiÁð£ÀzÀ IÄdÄvÀéªÀ£ÀÆß ¤RgÀvÉAiÀÄ£ÀÆß PÀAqÀÄPÉÆAqÀ. DvÀ `£ÉÃZÀgï’ ¥ÀwæPÉUÉ PÀ½¹zÀ vÀAw »ÃVvÀÄÛ, “Cw wêÀæ KPÀªÀtÂÃð (mono-­‐chromatic)   ¨É¼ÀQ¤AzÀ ¨É¼ÀV¹zÀ ¥ÁgÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C¯ˉÉAiÀÄÄzÀݪÀ£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr¹ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ZÀzÀj¸ÀÄvÀÛªÉ JA§ ¥ÉÇæ gÁªÀÄ£ÀßgÀ Gdé® ºÁUÀÆ D±ÀÑAiÀÄðPÀgÀ D«µμÁÌgÀªÀ£ÀÄß vÁ¼É £ÉÆÃrzÉÝãÉ. C®èzÉ ¥ÀjµμÀÌöÈvÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ D«µμÁÌgÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «ªÀgÀªÀ£ÀÆß ¥Àj²Ã°¹zÉÝãÉ. ¨É¼ÀQ£À ZÀzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢ÃWÀðPÁ® vÁ¼Éä¬ÄAzÀ gÁªÀÄ£ï ¥Àj²Ã°¹zÀÄzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ®©ü¹zÀ F §®Ä ¸ÀÄAzÀgÀ D«µμÁÌgÀ ¨É¼ÀQ£À ±ÀPÀ® ¹zÁÞAvÀzÀ (quantum   theory) §UÉÎ F vÀ£ÀPÀ zÉÆgÉwgÀĪÀ CvÀåAvÀ vÀȦÛPÀgÀ ¥ÀÅgÁªÉUÀ¼À°è MAzÉAzÀÄ £À£ÀUÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.” gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sËvÀ «eÁÕ£ÀzÀ°è £ÀÆvÀ£À CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀwð¹vÀÄ. DPÁ±ÀzÀ §tÚ, ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀëvÀæQgÀtUÀ¼À «¨sÀd£É F gÀAUÀzÀ°è ºÉƸÀ zÀ馅 ¤ÃrvÀÄ. ¨É¼ÀPÀÄ «zÀÄåvÁÌAvÀ vÀgÀAUÀUÀ¼À MAzÀÄ §UÉ. EvÀÛ ¥ÁgÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ¨É¼ÀQ£À ZÀzÀjPÉ PÀÆqÀ «zÀÄåvÁÌAvÀ vÀgÀAUÀUÀ¼À MAzÀÄ ªÉʲµμÀÖ÷åªÉà DVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄzÀ JPïì QgÀtªÀ®AiÀÄzÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀªÀÇ EzÉ. JPïì QgÀtUÀ¼À£ÀÄß C¤®zÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀj¹zÀgÉ ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ «QgÀt zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ PÁA¥ÀÖ£ï ¥ÀjuÁªÀÄ (1923). PÁA¥ÀÖ£ï ¥ÀjuÁªÀÄzÀ ±ÉÆÃzsÀ£É §®Ä ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀPÀgÀªÁzÀzÀÄÝ. PÁtĪÀ ¨É¼ÀQ¤AzÀ ®©ü¸ÀĪÀ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


201 gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄ (1928) EzÀQÌAvÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ºÀvÁågÀÄ. EzÀgÀ §¼ÀPÉ ¨sËvÀ «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæUÀwUÉ M¼ÉîAiÀÄ ¸ËPÀAiÀÄð MzÀV¹vÀÄ. 1953 ªÀiÁZïð 16gÀAzÀÄ gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄ D«µμÁÌgÀzÀ ¨É½î ºÀ§âªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ°è DZÀj¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è L£ïìmÉÊ£ïjAzÀ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįˉÁVvÀÄÛ (`¢ »AqÀÆ’ 16-3-1953). CzÀgÀ ¸ÁgÀ »ÃVvÀÄÛ, “MAzÀÄ «ZÁgÀzÀ°è, ºÉÃVzÀÝgÀÆ DzsÀĤPÀ ¨sËvÀ «eÁÕ£À MAzÀÄ ªÀiÁzÀj DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. C£ÀĨsÀªÀd£Àå eÁÕ£À ºÁUÀÆ zÀæªÀåzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ¼À WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ – EªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ¥ÀæUÀw J®è gÁµμÀÖçUÀ¼ÀÆ ¥Á¯ˉÉÆμÀÄîªÀ MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæAiÉÄ. F ¢±ÉAiÀÄ°è ¹.« gÁªÀÄ£ï zÀæªÀåzÀ M¼ÀUÀqÉ MAzÀÄ ¥sÉÇÃmÁ¤£À ±ÀQÛ ¨sÁUÀ±ÀB ¥ÀjªÀvÀð£É DUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀĪÁV PÀAqÀÄPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. F D«µμÁÌgÀªÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §°ð¤ß£À ¦ü¹Pïì PÀ¯ˉÉÆÃQéAiÀÄ«Ää£À°è ¸ÉÃjzÀÝ £ÀªÉÄä®ègÀ ªÉÄïˉÉ ªÀiÁrzÀ zsÀ£ÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß FUÀ®Æ £Á£ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸Àäj¹PÉƼÀˉÉè.” ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛ gÁªÀÄ£ÀßgÀ PÉÆqÀÄUÉ CªÀÄÆ®åªÁzÀzÉÝAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀ±ÀPÀzÀ°è (1928-38) CzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ 1700 ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀĪÀÅ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÁµμÀÖçªÀÇ F ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ D«µμÁÌgÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ wêÀæ D¸ÀQÛ vÀ¼É¢vÀÄÛ. EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ dªÀÄð¤, CªÉÄjPÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAxÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥sÁæ£ïì, El°, ¨É°ÓAiÀĪÀiï ªÀÄvÀÄÛ d¥Á£ï CUÀæUÀtå gÁµμÀ×çUÀ¼ÀÄ. ¨É½î ºÀ§âzÀ ªÉüÉUÉ 3000 ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVzÀÄݪÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÉÄjPÀ PÉÆqÀÄUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀðzÀµμÀÄÖ, ®AqÀ¤ß£À gÁAiÀįˉï ¸ÉƸÉÊn D zÀ±ÀPÀzÀ (1921-30) ªÀÄÆgÀÄ CxÀªÁ £Á®ÄÌ CvÀÄåvÀÌöȵμÀÖ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¨sËvÀ«eÁÕ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À°è gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀÄ MAzÀÄ JAzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrvÀÄ. F ¥ÀæZÀAqÀ «dAiÀÄ¢AzÀ gÁªÀÄ£ÀßgÀ SÁåw KjvÀÄ; eÉÆvÉUÉ CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ §ºÀĪÀiÁ£À UËgÀªÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÆ KjvÀÄ - ©ænµμï ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÉÊmï (Sir) ¥ÀzÀ« (1929), CtÄgÉÆûvÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß GzÁÏn¸À®Ä ¥sÁågÀqÉà ¸ÉƸÉÊn¬ÄAzÀ DºÁé£À, gÉÆêÀiï£À «eÁÕ£À ¸ÀAWÀ¢AzÀ Matteucci ¥ÀzÀPÀ (1930), ¦üæà §Uïð «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ UËgÀªÀ qÁPÉÆÖÃgÉÃmï ¥ÀzÀ« (1930), UÁè¸ÉÆÎ «±Àé«zÁå®AiÀÄ (1932), PÉÆ®Ìl, ªÀÄÄA§¬Ä, ªÀÄzÀgÁ¸ÀÄ, §£ÁgÀ¸ï, qÁPÁÌ, ¥ÁmÁß, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÉÆzÀ¯ˉÁzÀ ««zsÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À UËgÀªÀ qÁPÉÆÖgÉÃmï ¥ÀzÀ«UÀ¼ÀÄ, CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¯ˉɤ£ï §ºÀĪÀiÁ£À (1957), ¥sÉæAZï CPÁqÉ«Ä D¥sï ¸ÉÊ£Àì¹ì£À «zÉòà ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé (1949), ¸ÉÆëAiÀÄvï CPÁqÉ«Ä D¥sï ¸ÉÊ£Àì¹ì£À «zÉòà ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé (1957), ¨sÁgÀvÀ UÀtgÁdåzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀvÀé (1949), ¨sÁgÀvÀgÀvÀß ¥Àæ±À¹Û (1954), EvÁå¢. UËgÀªÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è PÀ¼À±À¥ÁæAiÀĪÁzÀzÀÄÝ 1930gÀ°è zÉÆgÉvÀ ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ £Éƨɯˉï ¥ÁjvÉÆöPÀ. 1895gÀ°è D¯ˉÉáçqï £Éƨɯˉï ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ£À OzÁAiÀÄð¢AzÀ F ¤¢ü ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ «vÀgÀuÉ PÀÄjvÀÄ DvÀ «¢ü¹gÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ, “...ªÀÄÆ®zsÀ£ÀzÀ ªÉÄïˉÉ §gÀĪÀ §rØAiÀÄ£ÀÄß LzÀÄ ¸ÀªÀĨsÁUÀ ªÀiÁr MAzÀÄ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ°è »A¢£À ªÀµμÀð ªÀĺÁ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀ... ªÀåQÛUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ¥ÁjvÉÆöPÀ ¤ÃqÀĪÁUÀ ªÀåQÛAiÀÄ AiÉÆÃUÀåvÉAiÉÆAzÉà ¤uÁðAiÀÄPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÉà «£Á DvÀ£À gÁµμÀÖç, ªÀtð ªÀÄÄAvÁzÀªÀ®è.” ¹éÃqÀ¤ß£À°è £Éƨɯˉï ¥ÁjvÉÆöPÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÁªÀÄ£ï vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß «eÁÕ¤UÀ¼À JzÀÄgÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. zÀæªÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨É¼ÀPÀÄ ºÁAiÀÄĪÁUÀ CzÀgÀ ZÀzÀjPÉ PÀÄjvÀ F ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «ªÀgÀuÉUÉ CªÀgÀÄ CAzÀÄ C¯ˉÉÆ̺Á®£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ, ¨sÁµμÀt J®è ªÀÄÄVzÀĪÀÅ. J®ègÀÆ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¨sÉÆÃd£ÀPÁÌV PÀĽvÀgÀÄ. «zÉòà ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀå¥Á£ÀªÀÇ (D¯ˉÉÆ̺Á¯ˉï) JA¢£ÀAvÉ £ÀqÉ¢vÀÄÛ. CªÀgÀ MwÛUÉ PÀĽwzÀÝ «eÁÕ¤AiÉƧâgÀÄ gÁªÀÄ£ÀßgÀ£ÀÄß PÉtQzÀgÀÄ, “¸Àj F vÀ£ÀPÀ ¤ÃªÀÅ vÉÆÃj¹zÀÄÝ C¯ˉÉÆ̺Á°£À ªÉÄïˉÉ gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß. FUÀ gÁªÀÄ£ï ªÉÄïˉÉ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


202 C¯ˉÉÆ̺Á¯ˉï ¥ÀjuÁªÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁrPÉÆr!” £ÀUÀÄ«£À C¯ˉÉ J¢ÝvÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĤµμÀ× gÁªÀÄ£ï F PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸À°®è. PÉÆ®Ìl £ÀUÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉëÃvÀæªÁzÀgÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CªÀgÀ ¦æÃwAiÀÄ £ÀUÀgÀ. 1927jAzÀ®Æ CªÀgÀÄ EArAiÀÄ£ï E£ïìnlÆåmï D¥sï ¸Éʤì£À ªÀjµμÀ× DqÀ½vÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæUÀw PÀÄjvÀÄ CªÀjUÉ C¥ÁgÀ D¸ÀQÛ. CzÉÆAzÀÄ ¤dPÀÆÌ CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, CzÀgÀ J®è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÉà DUÀ¨ÉÃPÀÄ, F «zsÁ£ÀªÉÇAzÀjAzÀ¯ˉÉà ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ vÀªÀÄä ¨ÁAzsÀªÀgÀ ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀåð PÀÄjvÀÄ «±Áé¸À C©üªÀiÁ£À ªÀÄÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀÄ gÁªÀÄ£ï zÀÈqsÀªÁV £ÀA©zÀÝgÀÄ. «zÉòà zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀæzÀQëuÉAiÀÄ «£Á E°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ¸ÁzsÀå«®è J£ÀÄߪÀ ¤gÀ©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ F ¸ÀA¸ÉÜ AiÉÆÃUÀå ¸ÀªÁ¯ˉÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ D¸É. gÁªÀÄ£ÀßgÀ fêÀ£ÀzÀ avÀæUÀ¼À°è °TvÀªÁUÀzÀ MAzÀÄ CA±ÀªÉAzÀgÉ PÉÆ®Ìl¢AzÀ CªÀgÀ ¤UÀðªÀÄ£ÀzÀ PÁgÀt. CªÀgÀ AiÀıÀ¸ÀÄì CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£ÀgÀAUÀPÉÌ vÀAzÀÄPÉÆnÖzÁÝUÀ, CªÀgÉà PÀnÖzÀ ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ zÀÆgÀzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ºÉƸÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ºÉƸÀvÁV PÉ®¸À DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄ CªÀjUÉ ¦æAiÀĪÁzÀ PÁAiÀÄðªÁVgÀ°®èªÁzÀgÀÆ C¤ªÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. D±ÀÄvÉÆõμÀ ªÀÄÄRfðAiÀĪÀgÀ ¤zsÀ£ÀzÀ (25 ªÉÄà 1924) vÀgÀĪÁAiÀÄ PÉÆ®ÌlzÀ ºÀªÉ §zÀ¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. “¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉUÀ½AzÀ C°èAiÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀå £À£ÀUÉ C¸ÀºÀ¤ÃAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. «eÁÕ¤UÉ ¨ÉÃPÁzÀzÉÝãÀÄ? «±Á® ªÀÄ£ÉÆÃ§Ä¢Þ EgÀĪÀ ¤ªÀÄð® ªÁvÁªÀgÀt. CªÀ£À ¥Àæw¨sÉ DyðPÀ §AzsÀ£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÉAiÀÄ DvÀAPÀUÀ½AzÀ PÀÄApvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ EvÀgÀ CªÉÊeÁÕ¤PÀ PÀÄëzÀæ PÁgÀtUÀ¼ÀÆ MAzÀÄUÀÆrzÀgÉ «eÁÕ¤AiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢ü DzÀAvÉAiÉÄÃ. gÁªÀÄ£ÀßgÀ£ÀÄß C°èAzÀ CªÀgÀÄ CnÖzÁUÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£À DgÀÄ Cr D¼ÀzÀ°è ºÀÄVAiÀÄ®ànÖvÀÄ. £Éƨɯˉï ¥ÁjvÉÆöPÀ £À£ÀUÉ §AzÀzÀÄÝ ªÀÄÄRåªÀ®è. EµμÀÄÖ zÉÆqÀØ zÉñÀ, ¥ÀÅgÁvÀ£À ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ vÀªÀgÀÆgÀÄ, E°èAiÀÄ d£À ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjVAvÀ®Æ §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀįˉÁèUÀ°Ã ¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄvÉAiÀįˉÁèUÀ°Ã PÀrªÉÄAiÀĪÀgÀ®è. DzÀgÀÆ 1930jA¢ÃZÉUÉ ¥ÀÅ£ÀB EAxÀ ¥ÁjvÉÆöPÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀPÉÌ §gÀ°®èªÀ®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀåxÉ DUÀÄwÛzÉ” JAzÀÄ G¢éUÀßvɬÄAzÀ £À£ÉÆßqÀ£É ºÉýzÀgÀÄ (1968). 1933gÀ°è gÁªÀÄ£ï PÉÆ®Ìl¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀgÀÄ. FUÀ CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À EArAiÀÄ£ï E£ïìnlÆåmï D¥sï ¸Éʤì£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ. CAzÀgÉ ªÀjµμÀ× C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. F ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß C®APÀj¹zÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjªÀgÀÄ. EzÀÄ DqÀ½vÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À ºÉÆuÉUÁjPÉ EzÀÝ ºÀÄzÉÝ. E°è ¨sËvÀ«eÁÕ£ÀzÀ MAzÀÄ ºÉƸÀ «¨sÁUÀªÀ£Éßà ¥ÁægÀA©ü¹ CzÀgÀ°è ¸ÀPÀ® DzsÀĤPÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÆ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ K¥Àðr¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ CvÀÄåvÀÌöȵμÀÖ gÉÆûvÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀÄA¢gÀUÀ¼À°è EzÀÆ MAzÀÄ. zÀÈVéeÁÕ£À «±ÉõμÀ PÀÄvÀƺÀ® PÉëÃvÀæ. vÀªÀÄä d£À¦æAiÀÄ «eÁÕ£À ¨sÁµμÀtUÀ¼À°è gÁªÀÄ£ÀßgÀÄ `¸ÀánPÀUÀ¼À gÁd ªÀd’æ JAzÀÄ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ªÁrPÉ. 1934gÀ°è gÁªÀÄ£ï £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è EArAiÀÄ£ï CPÁqÉ«Ä D¥sï ¸ÉÊ£Àì¸ï ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁܦvÀªÁ¬ÄvÀÄ. EªÀgÉà CzÀgÀ G¹gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MqÀ®Ä. CzÀgÀ GzÉÝñÀUÀ½µμÀÄÖ - ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ; «eÁÕ£À¸ÀA§AzsÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ZÀZÉðUÉ ºÉƸÀ ªÉâPÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ºÁUÀÆ OzÀå«ÄPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀAWÀl£É. F GzÉÝñÀ ¹¢Þ¸À®Ä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ªÀiÁ¹PÀªÀ£ÀÆß (¥ÉÇæ¹ÃrAUïì D¥sï ¢ EArAiÀÄ£ï CPÁqÉ«Ä) ¥ÁægÀA©ü¸À¯ˉÁ¬ÄvÀÄ. EzÉà ªÉÃ¼É (1935) CA¢£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ «eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉUÉÆøÀÌgÀ MAzÀÄ ¢lÖ ªÀÄÄ£Àßr¬ÄnÖvÀÄ: EArAiÀÄ£ï CPÁqÉ«Ä D¥sï ¸ÉÊ£Àì¸ï ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä 19, vÀgÀĪÁAiÀÄ 5, »ÃUÉ MlÄÖ 24 JPÀgÉ «¹ÛÃtðzÀ ¥Àæ±À¸ÀÛ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß zÁ£ÀªÁV ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. PÉ®ªÀÅ ªÀµμÁð£ÀAvÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ 5 JPÀgÉ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ï vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÁV Rjâ¹zÀgÀÄ. D vÀ£ÀPÀ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀÄA¢gÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀÝ F PÀ£À¸ÀÄUÁgÀ¤UÉ E£ÀÄß ¸ÀéAvÀ PÀ®à£Á£ÀĸÁgÀ ¤«Äð¸À§ºÀÄzÁzÀ «eÁÕ£ÀªÀÄA¢gÀzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


203 ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀÆr §AvÀÄ. CPÁqÉ«ÄAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀUÀð ºÉƸÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ªÀÄA¢gÀ PÀlÄÖªÀ°è gÁªÀÄ£ÀßjUÉ ¥ÀÇtð ¸ÁévÀAvÀæ÷å PÉÆnÖvÀÄ. EArAiÀÄ£ï E£ïìnlÆån£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÁÝUÀ¯ˉÉà F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß EªÀgÀÄ ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ zÀPÀëvɬÄAzÀ ºÉÆuÉ ¤ªÀð»¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. gÁªÀÄ£ï ªÀÄA¢gÀzÀ PÀlÖqÀUÀ¼À PÉ®¸À 1943gÀ°è DgÀA¨sÀªÁV 1947gÀ°è ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. PÀZÉÃj PÉ®¸ÀªÁUÀ°, ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÉÌ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÆß «zsÁ£ÀªÀ£ÀÆß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÁUÀ°, ºÉƸÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀ° - J¯ˉÉè°èAiÀÄÆ gÁªÀÄ£ï ²¸ÀÄÛUÁgÀ, ¸ËAzÀAiÀÄð¦æAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀÈðvÀé±Á°. AiÀiÁªÀ MAzÀÄ ¸ÀÆPÀë÷ä «ªÀgÀªÀ£ÀÆß CªÀgÀÄ ¸À¤ßªÉñÀzÀ ¸É¼ÉvÀPÉÌ ©qÀgÀÄ; CµμÉÖà C®è ¸ÀªÀÄUÀævÉAiÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀîgÀÄ. 1933jAzÀ 1939gÀ PÉÆ£ÉAiÀÄvÀ£ÀPÀ gÁªÀÄ£ï, EArAiÀÄ£ï E£ïìnlÆåmï D¥sï ¸Éʤì£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. UÀªÀ¤ðAUï Pˤì°è£ÉÆqÀ£É ªÀÄvÀ¨sÉÃzÀ GAmÁzÀÄzÀjAzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀvÀéPÉÌ gÁfãÁªÉĬÄvÀÛgÀÄ. DzÀgÀÆ ªÀÄÄA¢£À MA§vÀÄÛ ªÀµμÀð ¥ÀAiÀÄðAvÀ ¨sËvÀ«eÁÕ£À «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è CPÁqÉ«ÄAiÀÄÆ ¥Àj¥ÀŵμÀÖªÁV ¨É¼É¬ÄvÀÄ. §ºÀıÀB KPÀPÁ®zÀ°è JgÀqÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À ºÉÆuÉ (ºÉÆgÉ) F ZÉÃvÀ£ÀPÉÌ ¨ÉÃPÉèÉÃPÁVvÀÄÛ JAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. EArAiÀÄ£ï E£ïìnlÆån¤AzÀ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ, 1948, CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¹zÀgÀÄ. CzÀgÀ DqÀ½vÀªÀUÀð ¸ÀªÁð£ÀĪÀÄvÀ¢AzÀ F ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£ï j¸ÀZïð E£ïìnlÆåmï JAzÉà ºÉ¸Àj¹vÀÄ. EzÀgÀ°è gÁªÀÄ£ï ¸ÀéºÀ¸ÀÛzÀ°è §gÉzÀÄ gÀÄdÄ ªÀiÁr (EAVèµμï) EnÖgÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀ »ÃVzÉ, “£ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀ gÁµμÀÖçPÉÌ vÀPÀÄÌzÁzÀAxÀ «eÁÕ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß C¹ÛvÀéPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £À£Àß wêÀæ C©ü¯ˉÁµμÉ. F PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ wÃPÀë÷ÚªÀÄwUÀ¼ÀÄ «±ÀégÀºÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆâü¸À¨ÉÃPÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ «±ÀézÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ CwÃvÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀ滸À®Ä £ÀªÀÄUÉ £ÉgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DvÀ£À ¢ªÀå PÀȥɬÄAzÀ £ÀªÀÄä zÉñÀ¥ÉæëÄUÀ¼É®ègÀÆ F PÁgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÉÇö¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ F UÀÄj ¹¢Þ¹ÃvÀÄ.” E¸À« 1967gÀ°è £Á£ÀÄ PÀAqÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÆß ªÀÄÄA¢£À CzsÁåAiÀÄzÀ°è «ªÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.

¹AºÀzÀ UÀ« ºÉÆPÀÌ ªÉÄÃPÉ! CzsÁåAiÀÄ CgÀªÀvÀÛ ªÀÄÆgÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ SÁåw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ EArAiÀÄ£ï CPÁqÉ«Ä D¥sï ¸ÉÊ£Àì¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÉ¨Áâ¼ÀzÀ°èzÉ. «eÁÕ£ÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À £ÁUÀjPÀjUÀÆ EzÀÄ gÁªÀÄ£ï E£ïìnlÆåmï JAzÉà ¥ÀjavÀªÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÁUÀ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä PÀtÄÚ PÀÄPÀÄ̪À ¥sÀ®PÀ ¨sÀAiÀiÁPÁgÀPÀªÉà JAzÉ£ÀߧºÀÄzÀÄ: `The   Institute   is   not   open   to   Visitors.   Please   do   not   disturb   us.’   `¨ÁV¯ˉÉƼÀÄ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ M¼ÀUÉ ¨Á AiÀiÁwæPÀ£É’ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀzÀ £ÉÃgÀgÀÆ¥À, ZÀÄZÀÄÑgÀÆ¥À J¤ß¨ÉÃPÁzÀgÉ. VqÀªÀÄgÀ ºÀÆzÉÆÃlUÀ½AzÀ vÀÄA©gÀĪÀ «±Á® DªÀgÀt gÀa¸ÀĪÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÁvÁªÀgÀt. ¥Àæw CAUÀÄ®ªÀÇ gÁªÀÄ£ÀßgÀ ¸ËAzÀAiÀÄð¦æAiÀÄvÉUÉ ºÉÃUÉÆ ¤¸ÀUÀðzÀ ZɮīUÀÆ ºÁUÉ ¸ÁQë. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À UÀ®¨sÉ UÉÆAzÀ® E°è®è; PÀ®Ä¶vÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀÇ E®è. PÀPÀÌlÄÖ zÁn M¼ÀUÉ PÁ°mÉÆÖqÀ£É JqÀUÀqÉ J¯ˉÉUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀZÉÃj EzÉ. F PÀqÉ ºÉÆÃUÀzÉ £ÉÃgÀzÁjAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ §®UÀqÉ EgÀĪÀ ªÀĺÁ¸ËzsÀ «eÁÕ¤AiÀÄ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ gÀAUÀ, DvÀ£À PÀ£À¹£À £À£À¸ÀÄ. JqÀUÀqÉ MAzÀÄ DPÁ±À «ÃPÀët UÉÆÃ¥ÀÅgÀªÀÇ EzÉ. EªÉgÀqÀ£ÀÆß ©lÄÖ CzÉà zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀgÉ gÁªÀÄ£ÀßgÀ ¨sÀªÀå ¤ªÁ¸À JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. C°èAiÀÄ ZÉÃvÀ£À ¯ˉÉÆÃPÀ¸ÀÄAzÀj gÁªÀÄ£ï – ªÀĺÁ«eÁÕ¤AiÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð ¥Àwß.

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


204 Erà ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è Cw JvÀÛgÀªÁzÀ ºÁUÀÆ gÁdªÀiÁUÀð¢AzÀ Cw zÀÆgÀªÁzÀ ¥ÁAiÀÄzÀ ªÉÄïˉÉ «eÁÕ£ÀªÀÄA¢gÀ ¤AwzÉ. E°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ AiÀiÁªÀ «eÁÕ¤UÀÆ DvÀ£À G¥ÀPÀgÀtPÀÆÌ £ÀUÀgÀzÀ UÀ®¨sÉ PÀA¥À£ÀUÀ¼ÀÄ vÀlÖzÀAxÀ K¥ÁðqÀÄ EzÀÄ. «±Á® CAUÀ¼À. JzÀÄgÀÄ JvÀÛgÀ vÀ¼À¥ÁAiÀÄ. ªÉÄlÖ®Ä KjzÀgÉ GzÀÝ dUÀ°, PÀlÖqÀzÀ JqÀPÉÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå¥ÀæªÉñÀzÁégÀ«zÉ; C¯ˉÉèà G¥ÀàjUÉ KgÀ®Ä ¥ÁªÀnUÉ ¸Á®Æ GAlÄ. dUÀ°AiÀÄ §®PÉÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ¼ÀPÉÌ ZÁagÀĪÀ MAzÀÄ PÉÆoÀrAiÉÄà gÁªÀÄ£ÀßgÀ C¢üPÀÈvÀ PÉÆoÀr. KPÀ CAvÀ¹Û£À F ¸ËzsÀzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ PÉÆoÀrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀŸÀÛPÀ ¨sÀAqÁgÀ £É® ºÀAvÀzÀ°èªÉ. ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄïˉÉ ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆßgÀÄ ªÀÄA¢ PÀĽvÀÄ D°¸ÀĪÀAxÀ ¨sÁµμÀt ªÀÄA¢gÀ EªÉ. gÁªÀÄ£ï vÀªÀÄä vÀ£ÀĪÀÄ£À zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀëgÀ±ÀB C¦ð¹ PÀnÖ¹gÀĪÀ F ªÀĺÁªÀÄA¢gÀ MAzÀÄ zÉÃUÀÄ®. EzÀgÀ zÀ±Àð£À AiÀiÁjUÀÆ fêÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ C¥ÀǪÁð£ÀĨsÀªÀ. CzÀÆ gÁªÀÄ£ÀßgÉà £ÀªÀÄä£ÀÄß MAzÉqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÉqÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåvÀÛ MAzÉÆAzÀÆ G¥ÀPÀgÀtzÀ ªÉʲµμÀÖ÷åªÀ£ÀÄß CªÀgÀ «²µμÀÖ ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¨sÁªÀ¨sÀAV ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. DUÁUÀ “Do you  follow  what  I  say?  Do  you  see  that?” JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÊUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ» PÀtÄÚUÀ½AzÀ «ÄAZÀÄ ©Ãj vÀÄnUÀ¼À ªÉÄïˉÉ vÀÄAl £ÀUÉ ¸Àƹ ¥Àæ²ß¸À¨ÉÃPÀÄ – EzÀÄ ªÀtð£ÁwÃvÀ. M§â ªÀåQÛ, MAzÀÄ fêÀªÀiÁ£ÀPÁ®zÀ°è EµμÀÖ£ÀÄß EµμÀÄÖ CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ, ªÉÄïˉÁV DvÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À°è wêÀæ D¸ÀQÛ vÀ¼ÉzÀÄ C°è UÀªÀÄ£ÁºÀð PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ ±ÀPÀåªÉà JAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ ¸ÀAzÉúÀ §AzÀgÉ CzÀPÉÌ GvÀÛgÀ, ºËzÀÄ – gÁªÀÄ£ï. ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ F UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ°è PÁtĪÀÅzÉãÀÄ? EzÉÆAzÀÄ CvÁåzsÀĤPÀ ¸ÀªÀÄUÀæ «eÁÕ£ÀUÀæAxÀ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÀæAxÀzÀ ªÉÄÃ®Æ gÁªÀÄ£ï ¤²vÀªÀÄwAiÀÄ PÉëÃ¥À – JAzÀgÉ gÁªÀÄ£ï ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀiÁw£À°è, “¢£ÀzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄAzÉ ¥Àæw gÁwæ ºÉƸÀvÉÆAzÀÄ ¨sËvÀ«eÁÕ£À ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÀªÀðxÁ vÀ¦à¸ÀÄwÛgÀ°®è. ¨É¼ÀUÁ«UÉ CªÀgÀÄ §AzÁUÀ gÉÆÃljAiÀÄ°è ¨sÁµμÀt ªÀÄÄV¹ ©qÁgÀPÉÌ ªÀÄgÀ½zÀÄÝ gÁwæ 1 UÀAmÉUÉ. £Á£ÀÄ £ÉÃgÀªÁV ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆgÀmÉ. MqÀ£ÉAiÀÄ §AvÀÄ CªÀgÀ UÀÄgÀÄzÀAqÀzÀ ¥ÀæºÁgÀ `§®Ä zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÀĵμÀå£ÁV ©mÉÖ; ¤vÀågÁwæ MAzÀÄ ºÉƸÀ ¨sËvÀ«eÁÕ£À ¥ÀŸÀÛPÀ NzÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÉvÉà ©mÉÖAiÀÄ®è!’ »ÃUÉAzÀÄ ºÉý vÀªÀÄä læAQ¤AzÀ CzÉà ¥ÀæPÀlªÁVzÀÝ ¸ÉàÃlgï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁæAPï «gÀavÀ Introduction  to  theoretical  physics ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆlÖgÀÄ, vÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀgÀÄ. NzÀÄ ªÀÄÄV¸ÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À 4 UÀAmÉ.” A  (Antropology)¬ÄAzÀ Z  (Zoology)ªÀgÉV£À CªÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ ªÁå¦Û MAzÀÄ ¥ÀªÁqÀªÉà ¸Àj. UÀæAxÀ¨sÀAqÁgÀ¢AzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹¢gÉÆà C¯ˉÉÆèAzÀÄ r¹ß ªÀiÁAiÀiÁ¯ˉÉÆÃPÀ PÁtÄ«j. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ ¸ÀéAiÀÄA ¥Àæ¨sÉAiÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀ. ºÀQÌUÀ¼ÀÄ, QÃlUÀ¼ÀÄ, GgÀUÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀvÀAUÀUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ²¯ˉÉUÀ¼ÀÄ, ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀdæUÀ¼ÀÄ – MAzÉà JgÀqÉÃ? ¢ªÀ¸ÀUÀlÖ¯ˉÉ £ÉÆÃr ¥ÀjÃQë¹zÀgÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¸ÀAUÀæºÀ«zÀÄ. ªÀdæ ¥ÀjÃPÉë gÁªÀÄ£ÀßgÀ C¸ÀASÁåvÀ D¸ÀQÛUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è EzÀgÀ ºÀÄZÀÄÑ CªÀgÀ£ÀÄß «¥ÀjÃvÀªÁV DªÀj¹vÀÄÛ. £Éƨɯˉï ¥ÁjvÉÆöPÀzÀ (1930gÀ°è EzÀgÀ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000 qÁ®gÀÄUÀ¼ÀÄ) §ºÀéA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉÆøÀÌgÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÀdæUÀ¼À RjâUÁVAiÉÄà «¤AiÉÆÃV¹zÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀQÌAvÀ »AzÉ ¥sÁågÀqÉà D«µμÀÌj¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉ¸Àj¤AzÀ¯ˉÉà PÀgÉAiÀįˉÁVgÀĪÀ ªÀdæUÀ¼À°èAiÀÄ (¥sÁågÀqÉÃ) DªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤RgÀªÁV C¼ÉzÀ QÃwð gÁªÀÄ£ÀßgÀzÀÄ. ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁUÀĪÁUÀ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÆß PÀÄjvÀÄ gÁªÀÄ£ï ¤ÃqÀĪÀ DwäÃAiÀÄ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ ªÉÆúÀPÀ. EzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ J°è PÉÆAqÀgÀÄ, CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ CªÀjUÉ GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV ¤ÃrzÀgÀÄ. F PÀ°è£À PÀvÉ K£ÀÄ, F ªÀdæzÀ EwºÁ¸À K£ÀÄ, F ºÀQÌAiÀÄ ªÀA±ÀzÀ gÀºÀ¸Àå K£ÀÄ – ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀiÁw£À¯ˉÉèÃ

ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


205 PÉüÀĪÁUÀ EªÀgÉãÀÄ ¨sËvÀ «eÁÕ¤AiÉÆà QÃl «eÁÕ¤AiÉÆà ¨sÀÆUÀ¨sÀð «eÁÕ¤AiÉÆà JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¤ß¹zÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð«®è. E°èUÉà ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä£ÀÄß CªÀgÀÄ MAzÀÄ aPÀÌ PÉÆÃuÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀgÀÄ. C°è PÀ£Àßr PÀ¥ÁlÄUÀ¼À M¼ÀUÉ NgÀtªÁV C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ AiÀÄzÁévÀzÁé DPÁgÀUÀ¼À ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ºÀUÀ®Ä ¨É¼ÀQ£À°è CªÀ£ÀÄß PÁtĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄRzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ £ÀUÀÄ, F ªÀÄÄzÀÄPÀ£À ºÀªÁå¸À £ÉÆÃr – gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ d°è PÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨ÉlÖUÀÄqÀØUÀ¼À ºÀgÀ«£À°è AiÀiÁzÀÈaÒPÀªÁV ºÀgÀr ©¢ÝgÀĪÀ ¨sÀÆj ²¯ˉÉUÀ½UÉ F gÁd¸À£Áä£ÀªÉà JAzÀÄ. gÁªÀÄ£ï PÀzÀ ªÀÄÄZÀÄÑvÁÛgÉ. QlQUÀ½UÉ PÀ¥ÀÅöà ¥ÀgÀzÉ J¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. FUÀ £ÁªÀÅ PÀUÀÎvÀÛ® PÉÆÃuÉAiÀÄ CRAqÀvÉAiÀÄ°è C¹ÛvÀé PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. nPï ±À§Ý – PÀ¥ÁlÄUÀ¼À M¼ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà §tÚzÀ «zÀÄå¢ÝÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ºÀj¸ÀÄvÀÛªÉ. D ¨É¼ÀQ£À°è £ÁªÀÅ PÁtĪÀÅzÉãÀÄ – «±ÀéPÀªÀÄð¤AzÀ®Æ ¤«Äð¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ D¨sÀgÀtzÀ PÀĸÀÄj PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀtð ªÉÊ«zsÀåUÀ¼ÀÄ. EªÀ£Éß®è D PÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¼É ©r¹zÀªÀgÁgÉÆÃ? D §tÚzÀ ¨É¼ÀPÀÄ £ÀA¢vÀÄ, ¨ÉÃgÉ §tÚzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ¸ÀƹvÀÄ. CªÉà PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ, CªÉà ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ FV£À £ÉÆÃl ¨ÉÃgÉAiÉÄÃ. ¨É¼ÀPÀÄ JAxÀ «¸ÀäAiÀÄ gÀZÀ£É JA§ÄzÀ£Éß®è gÁªÀÄ£ï zÀAqÉ «ÄÃjzÀ GvÁìºÀ¢AzÀ «ªÀj¹, zÉÆUÀ¯ˉÉ ±ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïˉɼÉzÀÄ PÉÆÃn£À vÉÆüÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄ®ÄPÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¨sÁªÀ PÀÈvÀPÀÈvÀåvÉ. CAzÀªÀiÁvÀæPÉÌ gÁªÀÄ£ï §zÀÄQzÁÝUÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ®¨sÀåjzÀÝgÉAzÁUÀ°Ã AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆÃV £ÉÆÃr EªÉ®è C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ §gÀ§ºÀÄ¢vÉÛAzÁUÀ°Ã ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÁV®è. `¥Àæ§ÄzÀÞ PÀuÁðlPÀ’zÀ a£ÀßzÀ ¸ÀAaPÉUÉÆøÀÌgÀ ¹.« gÁªÀÄ£ï CªÀgÀ fêÀ£ÀavÀæªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀ¨ÉÃPÉA§ PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ §AzÀzÀÄÝ ¸ÀjAiÀĵμÉÖ (F gÁªÀÄ£ï-wæªÀ½ PÀAw£À ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀ £ÉÆÃr). £Á£ÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ˉÉÃf£À°è UÀtÂvÀ G¥À£Áå¸ÀPÁgÀ£ÁVzÉÝ. ¨sËvÀ «eÁÕ£ÀzÀ «zÁåyðAiÀÄ®èzÀ £À£ÀUÉ gÁªÀÄ£ÀßgÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ w½¢zÀÄÝzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå NzÀÄUÀ¤UÉ w½¢zÀݵμÀÄÖ ªÀiÁvÀæ. CªÀgÀ£Éßà ¸ÀAzÀ²ð¹ £ÉÃgÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀgÉ fêÀ£ÀavÀæPÉÌ ºÉaÑ£À £ÉÊdvÉ §gÀĪÀÅzÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ CªÀgÀ ¨sÉÃnUÁV gÁªÀÄ£ï E£ïìnlÆånUÉ ºÉÆÃzÉ. ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ zÉÆgÉvÀ C£ÀĨsÀªÀ D±ÁzÁAiÀÄPÀªÁVgÀ°®è. CªÀgÀ ªÀiÁw£À ¸ÁgÀ«µμÉÖ, “gÁªÀÄ£ï AiÀiÁjUÀÆ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ®Ä EµμÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. CzÀÆ «eÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ZÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀ®Ä CªÀjUÉ ¥ÀÅgÀ¸ÉÆwÛ®è.” “¤ÃªÉà £À£Àß ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¤Ãr, DUÀzÉÃ?” £À£Àß ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃZÀ£É. “CªÀgÀ C¥ÀàuÉ E®è.” CAvÀÆ £À£Àß MvÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄtÂzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð MAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀgÀÄ - ¯ˉÉÆÃPÀ¸ÀÄAzÀj gÁªÀÄ£ï eÉÆvÉ £Á£ÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ«¹ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ. ²æêÀÄwAiÀĪÀgÀ°èAiÀÄÆ £À£ÀUÉ PÁ¢zÀÄÝzÀÄ ºÀvÁ±ÉAiÉÄà – AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ £À£Àß ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À®Æ DUÀzÉ ¤ªÁj¸À®Æ DUÀzÉ vÁªÀÅ ¥ÀwAiÉÆqÀ£É ªÀiÁvÁr £À£ÀUÉ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¥ÀvÀæ §gÀ°®è. £Á£Éà ¥ÀÅ£ÀB ºÉÆÃzÉ. F ¸À® ²æêÀÄwAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ°®è. ºÉÃUÀÆ §A¢zÉÝãÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÉÃnAiÀÄ vÁjÃPÀ£ÀÄß ¤±ÉÑöʹ §gÉÆÃt JA§ ºÀÄZÀÄÑ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ D PÀqÉUÉ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt


206 £ÀqÉzÉ. ªÀiË£ÀªÉà ¤AwzÀÝAwvÀÄÛ D ªÀÄA¢gÀ. dUÀ°AiÀÄ §®¥Á±ÀéðzÀ PÉÆoÀrAiÉÆAzÀ£ÀÄß G½zÀÄ «ÄPÉÌ®è ¥ÀrUÀ½UÀÆ ©ÃUÀ. CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ MvÀÄÛwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÉ. DvÀ£ÉqÉUÉ ¸ÁV £Á£ÀÄ §AzÀ GzÉÝñÀ ºÉýzÉ. £À£Àß ºÉ¸Àg