Page 1

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

1


PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ f.n £ÁgÁAiÀÄt gÁªï «-¥ÀæPÀluÉUÉÆAzÀÄ ªÀÄÄ£ÀÄßr 1965gÀ°è PÁAiÀÄð ¸ÁzsÀåªÁzÀ ²RgÁgÉÆúÀtªÀ£ÀÄß 1968gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À£À «¨sÁUÀzÀ (¥Àæ¸ÁgÁAUÀ JA§ ¸ÀàµÀÖ gÀÆ¥À §gÀĪÀ ªÉÆzÀ°£À ¹Üw) ¥Àæxª À ÀÄ ¥ÀoåÉ ÃvÀgÀ ¥ÀŸÀÛPª À ÁV ¥ÀæPÀn¹vÀÄ – PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÉqÉU.É 16 + 102 + 12 bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À 6 ºÁ®Ä©¼ÀĦ£À ¥ÀÅlUÀ¼À ¥ÀŸÀÛPz À À ¨É¯É gÀÆ ªÀÄÆgÀÄ. ªÀÄÄzÀæPÀgÀÄ §ÈAzÁªÀ£À ¦æAl¸ïð, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. avÀæUÁæ»AiÀÄ ºÉ¸j À £À G¯ÉèÃR«®è. EzÀÄ PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÀ¼ÉÆqÀ£É fn£Á CªÀgÀ J¤ì¹ ¢£ÀU¼ À ÀÄ, ¸ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ bÀ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄt ¥ÀŸÀÛPU À À¼À ¨sÁUÀªÁVAiÀÄÆ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀt æ ªÀ£ÀÄß PÀArzÉ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÉqU É É ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¸ÀévÀAvÀæ C¹ÛvÀézÀ LwºÁ¹PÀ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÆ® ¥ÀŸÀÛPz À À°è ¸ÁAzÀ©ð ü PÀªÁV ¸ÉÃjzÀ J¯Áè ªÀÄĪÀiÁävÀÄUÀ¼£ À ÀÄß E°èAiÀÄÆ ¸ÉÃj¹zÉÝãÉ. [QgÀÄ ¸ÀÆZÀ£É: E°è£À G¯ÉèÃRUÀ¼À°è `ªÉÄ Ê¸ÀÆgÀÄ’ gÁdå; `PÀ£ÁðlPÀ’ E£ÀÆß DVgÀ°®è] f. J£ï C±ÉÆÃPÀªÀzsÀð£À

Cwæ « - ¥ÀŸÀÛPÀU¼ À ÀÄ C¨sÀAiÀiÁ¢æ, ¦AmÉÆÃgÀªg À À NtÂ, PÀgÀAUÀ¯Áàr, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 575003 zÀÆgÀªÁtÂ. 0824-2492397 «ÄAZÀAZÉ: athreebook@gmail.com | eÁ®vÁt: www.athreebook.com PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

2


¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ G¥ÀPÄÀ ®¥ÀwUÀ¼ÁVzÀÝ qÁ| «£ÁAiÀÄPÀ PÀȵÀÚ UÉÆÃPÁPï CªÀgÀ 22-4-1968gÀ ªÀÄÄ£ÀÄßr ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ J¤ì¹AiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥Àªð À vÁgÉÆûUÀ¼À vÀAqÀªÉÇAzÀÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqU É ÉÃj CzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ §AvÀÄ. ªÉÄÃdgï JA. Dgï. £ÁgÁAiÀÄt ¹AUï, D¦üøÀgï PÀªÀiÁArAUï CªÀgÀ »jvÀ£Àz° À è F vÀAqÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄÃdgï f. n. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï ºÁUÀÄ E£ÀÄß½zÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀÆáwðzÁAiÀÄPÀgÁzÀgÄÀ . ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 36 PÉqÉmï «zÁåyðUÀ¼ÄÀ F DgÉÆúÀtzÀ°è ¨sÁUÀª» À ¹zÀgÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀÄ EzÀPÁÌV §AzÀ ªÉZª ÀÑ À£É߯Áè £ÉÆÃrPÉÆArvÀÄ. F ¸ÁºÀ¸z À À PÀxÀ£À ªÉÄÃdgï f. n. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï CªÀgÀÄ §gÉzÀ F GvÀÛªÀÄ ªÀtð£ÉAiÀÄ°èzÉ. EAvÀºÀ MAzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸ÁºÀ¸Àª£ À ÀÄß PÉÆ£ÉUÁt¸À®Ä ¸ÀºÀPÁgÀªÀÅ CªÀ±åÀ . C¢üPÁjUÀ¼ÀÆ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÆ À ºÁUÀÄ «zÁåyðUÀ¼® É è PÀÆr EAvÀºÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÉÌ ¹zÀÞªÁUÀ¢zÀÝgÉ CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. «zÁåyðUÀ¼° À èAiÀÄ GvÁìºÀPÉÌ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àg¸ À ÀàgÀ ¸ËºÁzÀð CvÁåªÀ±ÀåPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¥ÉæÃgÀuÉUÀ¼À ªÀÄzsÀÄgÀ ¸À«Ä䮣ÀªÁ¬ÄvÉAzÉà vÀAqÀzÀ F ¸ÁºÀ¸À AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F vÀAqÀzª À Àg° À è JzÉUÁjPÉ EvÀÄÛ. §AzÀ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß «£ÉÆÃzÀz° À è vÉð¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ZÁvÀÄAiÀÄð«vÀÄÛ. ªÉÄïÁV ¸Àªð À ²æà f. n. £ÁgÁAiÀÄtgÁªï, ¤¸Ágï CºÀªÄÀ zï, PÉ.J£ï. ²ªÀ¥Àà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸Á»wUÀ¼À ¸À¤ß¢ü F ¸ÀÆáwðUÉ ZÉÊvÀ£ÀåzÁAiÀÄPÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÁºÀ¸ÀªÅÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÝgÀÆ ¸Á»vÀåzÀ°è CzÀPÉÌ ¸ÁÜ£À zÉÆgÉAiÀÄzÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ²æêÀiÁ£ï f.n. £ÁgÁAiÀÄtgÁªï CªÀgÄÀ F ¸ÁºÀ¸ÀªÅÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¸ÀÄAzÀgÀªÁV MqÀªÀÄÆqÀĪÀAvÀºÀ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ DgÉÆúÀt ªÀtð£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¸À°è¹zÁÝgÉ. EAxÀzÉÆAzÀÄ ªÀtð£Á¥ÀgÀ PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¨É¼ÀQUÉ vÀgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÁUÀ EµÉÆÖAzÀÄ GvÀÛªÀÄ PÀÈw ºÉÆgÀUÉ §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £Á£Ét¹gÀ°®è. EAvÀºÀ PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ ²æêÀiÁ£ï f. n. £ÁgÁAiÀÄtgÁªï CªÀg£ À ÀÄß £Á£ÀÄ ºÀÈvÀÆ àªÀðPÀªÁV C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÁºÀ¸ÀU¼ À É®è zÀAvÀ PÀxÉAiÀiÁV £ÀªÄÀ ä £ÁqÀÄ UÁqsÀªÁV ¤¢æ¸ÄÀ wÛgÀĪÀ PÁ®ªÉÇA¢vÀÄÛ. DzÀgÉ zÉñÀ FUÀ JZÀw Ñ ÛzÉ. CAvÉAiÉÄà ¸ÁºÀ¸ÀU¼ À À PÀxÉ ªÀÄvÉÛ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ. ¸ÁºÀ¸ÀªÅÀ ªÁ¸ÀÛ«PÀ fêÀ£z À À ¨sÁUÀªÁzÁUÀ d£Àª¯ É Áè ¥ÀæUÀw¥ÀgÀªÁV ¸ÀªiÀ ÁdzÀ°è ¸ÀªÄÀ È¢Þ §gÀ§®èzÀÄ. EAvÀºÀ MAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ªÀgª À ÁV £Á«°è ¸À«AiÀħ¯ÉèªÀÅ. EAvÀºÀ C£ÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ £Ár£À fêÀ£Àz® À Äè ºÁUÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è ºÀÄnÖ §gÀ¯ÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

3


¨ÉA««AiÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À «¨sÁUÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ qÁ| gÀA. ²æÃ. ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀgÀ 28-4-1968gÀ £Á®ÄÌ ªÀiÁvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±À£À «¨sÁUÀzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ QgÀĺÉÆvÀÛUÉAiÀiÁV `PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÉqÉUÉ’ F ¥ÀŸÀÛPª À ÀÅ ¨É¼ÀQUÉ §gÀÄvÀÛ°zÉ, ªÀÄÄAzÉ §gÀ°gÀĪÀ ¸Á«gÁgÀÄ QgÀtUÀ½UÉ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀĪÁV §gÀÄvÀÛ°zÉ. F ¥ÀæPÁ±À£À «¨sÁUÀzÀ°è ¥ÀoåÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀoåÉ ÃvÀgÀ JAzÀÄ JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPU À À¼£ À ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ GzÉÝñÀª£ À ÀÄß ElÄÖPÆ É ArzÉ. ¥ÀoåÀ ¥ÀŸÀÛ PU À À¼° À è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV ¦.AiÀÄÄ.¹ ªÀUð À PÁÌV UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀŸÀÛPÀªÅÀ ¥Àæxª À ÀÄ ¸ÀA¥ÀÅlzÀ°è FUÁUÀ¯Éà ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï ¨sÁµÉU¼ À À°è CzÉà «µÀAiÀĪÀÅ E¢j¢gÁV eÉÆvÉ¥ÀÅlUÀ¼° À è CZÁÑVgÀĪÀÅzÀÄ F ¥ÀŸÀÛPz À À ªÉʲµÀÖ÷åªÁVzÉ. §ºÀıÀB £ÀªÄÀ ä zÉñÀz° À è ¥ÀoåÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Àæ¥A À ZÀzÀ°è EzÉà ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀªA É zÀÄ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀgÀAvÉAiÉÄà ¥ÀoåÉ ÃvÀgÀ ¥ÀŸÀÛPU À À¼° À è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ‘PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÉqU É É’ EzÀÄ PÀÆqÀ ºÉƸÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÁVzÉ. ¥Àªð À vÁgÉÆúÀtªÀ£ÀÄß MAzÀÄ gÀ¸a À vÀæªÁV ªÀtÂð¹gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀz° À è EgÀ¯Éà E®è. ¥Àªð À vÁgÉÆúÀtªÉA§ ¸ÁºÀ¸ª À Éà PÀ£ÀßrUÀjUÉ ºÉƸÀzÀÄ. CAxÀ ¸ÁºÀ¸Àª£ À ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁºÀ¸g À À¹PÀgÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ CzsÁå¥ÀPÀgÄÀ J¤ì¹ C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ PÉÊPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ Vj²RgÀªÀ£ÀÄß Kj ºÉƸÀ «PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀgÄÀ . CzÀgÀ gÀ¸Àªv À ÁÛzÀ ªÀtð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ²æà f.n. £ÁgÁAiÀÄtgÁAiÀÄgÀÄ F ¥ÀŸÀÛPÀz° À è ªÀiÁrzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ ºÉƸÀ MAzÀÄ PÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÁÝgÉ. `PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÉqU É É’ F ¥ÀŸÀÛPÀ gÀZÀ£ÉUÉ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÉÇæÃvÁìºÀª£ À ÀÆß PÉÆlÄÖ EzÀPÌÉ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ£ÀÆß §gÉzÀÄPÉÆlÖ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£Àå G¥ÀPÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ. «.PÀÈ. UÉÆÃPÁPÀ CªÀjUÉ ¥ÀæPÁ±À£À «¨sÁUÀzÀ ¥Àgª À ÁV £Á£ÀÄ ºÁ¢ðPÀ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ jf¸ÁÖçgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥àÀ£Àªg À ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæPÀluÉUÁV ¤ÃrgÀĪÀ ¸Àªð À «zsÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇæÃvÁìºÀPÁÌV CªÀjUÀÆ £ÀªÄÀ ä PÀÈvÀdÕvÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

4


¯ÉÃRPÀ f.n. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï 5-5-1968gÀ CjPÉ PÁAiÀÄð AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀ°, CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁªÉà CzÀgÀ ¸ÀÆvÀæzÁs gÀgÀÄ, £Á«®èzÉà CzÀÄ E®è JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨sÁªÀ£É §gÀĪÀÅzÀÄAlÄ. »jAiÀÄgÀÄ ªÁvÀì®å¢AzÀ, OzÁAiÀÄð¢AzÀ £Á®ÄÌ M¼ÉîAiÀÄ £ÀÄr DrzÁUÀ F ¨sÁªÀ£ÉUÉ ¥ÀævåÀ PÀëgÀÆ¥À §gÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. DzÀgÉ £Àqz É ÀÄ ºÉÆÃzÀ PÁAiÀÄð¢AzÀ zÀÆgÀªÁV ¤AvÀÄ, ¤°ð¥ÀÛªÁV »AwgÀÄV £ÉÆÃrzÀgÉ `fêÀ«AvÀeÁÕvÀ ¸ÀÆvÀæzÁlzÀ ¨ÉÆA¨É, ¨sÁ«¸Á ¸ÀÆvÀæU¼ À À’ JA§ ªÀiÁw£À CxÀð ZÉ£ÁßV w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¦ÃpPÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ “...DzÀÝjAzÀ 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÉUɬÄvÀÄ” EzÀ£Éßà ¥ÀŶÖÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ, PÁ¯ÉÃf£À, J¤ì¹AiÀÄ ªÀÄÆ® ZÉÊvÀ£Àå WÀlPÀUÀ¼ÄÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ . MAzÀÄ C£ÀÄPÀÆ® ¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è F ZÉÊvÀ£Àå WÀlPÀU¼ À À ªÉÆvÀÛ ¥Àªð À vÁgÉÆúÀt ¸ÁºÀ¸ÀPÁAiÀÄð £Àq¸ É À®Ä ¥ÉæÃgÀPÀ «zÀÄåZÉÑöÊvÀ£ÀåªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ºÀ®ªÀgÀÄ CAiÀĸÁÌAvÀUÀ¼ÁzɪÅÀ . F PÉ®¸À - ¤d PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ºÀvÀÄÛªÀÅ¢gÀ°: PÁUÀz,À ¯ÉPÌÀ tÂPÉU¼ À À°è CzÀ£ÀÄß §t¸ Ú ÀĪÀÅ¢gÀ° - £À£ÀUÉ vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõÀ ¤ÃrzÉ. EzÀ£ÀÄß MzÀV¹zÀAvÀºÀ »jAiÀÄgÉ®èjUÀÆ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ ªÀAzÀ£ÉU¼ À À£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÉÛãÉ. QjAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀU¼ À À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛãÉ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

5


J¤ì¹AiÀÄ gÁdå ªÀjµÀ× Kgï PÀªÉÆäqÉÆÃgï J¸ï.PÉ. ¨sÀQëAiÀĪÀgÀ 17-4-1968gÀ APPRECIATION It is a commendable effort of Major G.T Narayana Rao to have presented a very graphic and absorbing account of the successful expedition of his team of young mountaineers to Kuduremukh. Major G.T. Narayana Rao, himself a lover of adventure, helped and guided his team at every stage and a large measure of credit for the success of the expedition goes to him. It was the Bangalore University which sponsored and financed this mountaineering effort of their students. Sri T.R. Jayaraman, the then Vice-Chancellor and the Education Secretary of the Government of Mysore and Dr. V.K. Gokak, the present Vice-Chancellor readily appreciated the value of such outdoor life and adventure in the fulfillment of the aims of university education and encouraged the expedition. The National Cadet Corps was also proud to associate itself with the expedition and Major M. R. Narayan Singh and his staff guided and assisted the expedition in every possible way. Some of the students, who, as cadets of NCC, had undergone Mountaineering courses at the Mountaineering Institutes at Manali and Darjeeling became instructors to their enthusiastic team-mates and it is gratifying that the fascinating sport of mountaineering is attracting a large number of our students. I congratulate Major G. T. Narayana Rao on his fine effort.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

6


¸ÁºÀ¸ÀAiÀiÁvÉæAiÀÄ°è ¥ÁæzÁs å¥ÀPÀ-C¢üPÁjAiÀiÁV ¨sÁVAiÀiÁzÀ PÉAqÀUÀtÚ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ PÀAqÀ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¤£ÉÆßÃqÁÝUɯÁè - ±ÁAvÀÄ! PÀÄzÉÃæ ªÀÄÄRzÉÝà ¨sÁæAvÀÄ PÀÄzÉÃæ ªÀÄÄR ºÀvÉÆßÃrzÉæ £É®, ªÉÄÊPÉÊUÉ®è §vÀðzÉÃAzÉæ - §®! ºÀvÉÆÛÃUÀAmÁ GqÀÄUïºÉÆÃUÉÛöÊvÉà ¸ÀQÛ ºÀwÛzÉäïÉà ºÀÄmÉÆÌÃvÉÛöÊvÉà §QÛ! ¤Ã ªÀiÁrÛÃAiÀįÁè - `¨Áå¯É’ CzÉà vÀgÁ ¥ÀæPÀÈvÀªÀÄä£ï °Ã¯É! ºÀ¹gï ¹ÃgÉ GmÉÆÌAqÀªîÉ PÁ°UÉÎeÓÉ PÀmÉÆÌAqÀªîÉ ºÁqÁÛ £ÀUÁÛ PÀÄtÂvÁ CªÉî ¸Á«gï ªÀ¸ÁÝð ¸ÀÄA¢æà – EªÉî! £ÉÆÃqÉà ±ÁAvÀÄ - £ÉÆÃqÀÄ DUÉÊvÉãÀÄ CªÀ¼ÉÎ - ¨ÉÆÃqÀÄ?

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

7


12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï J¤ì¹AiÀÄ ªÀjµÁ×¢üPÁj ªÉÄÃdgï JA. Dgï. £ÁgÁAiÀÄuï ¹AUï CªÀgÀ 15-4-1968gÀ ¦ÃpPÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÉ. “K£ÀÄ AiÉÆÃd£É¬ÄzÉ? ºÀtzÀ «ZÁgÀ aAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ r!” F GvÉÛÃdPÀ D±Áé¸À£É ¤ÃrzÀªÀgÄÀ ªÉÆzÀ°£À G¥ÀPÀÄ®¥Àw ²æà n. Dgï. dAiÀÄgÁªÀÄ£ï CªÀgÄÀ “¤ªÀÄä ¸ÀPÀ® ZÀlĪÀnPÉU½ À UÀÆ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «±Áé¸À¥ÇÀ ªÀðPÀ ¸ÁéUÀv,À ¨ÉA§® EzÉ” ¥ÀzäÀ ²æà qÁ| «. PÉ. UÉÆÃPÁPÀgÀªg À À ¥ÉÇæÃvÁìºÀzÀ £ÀÄr. “£ÀªÄÀ ä «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¸ÀªÁðAUÀ¸ÄÀ AzÀgª À ÁV C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀ¨ÃÉ PÀÄ. J¤ì¹UÉ £À£Àß «±ÉõÀ UÀªÄÀ £À«zÉ” ¦æ¤ì¥Á¯ï ¥ÉÇæ. Dgï. Dgï. GªÀÄfðAiÀĪÀgÀ ¤gÀAvÀgÀ ZÉÊvÀ£ÀåzÀ D±ÀAiÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR PÀgɬÄvÀÄ, «zÁåyðUÀ¼ÄÀ Q« ¤«Äj¹zÀgÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀÄ zsÀ£À¸º À ÁAiÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. PÁ¯ÉÃdÄ ¨ÉA§® ¤ÃrvÀÄ. DzÀÝjAzÀ 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÉU¬ É ÄvÀÄ! ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÁºÀ¸ª À À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV §gÉ¢gÀĪÀ F ¥ÀŸÀÛPPÀ ÉÌ ¦ÃpPÉ §gÉAiÀÄ®Ä, `PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¸ÁºÀ¸À’zÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÁVzÀÝ £À£ÀUÉ vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀiÁ£À. EzÀgÀ §gÀªt À ÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÆ É Ã¢¹, vÀªÀÄä ¥Àæxª À ÀÄ UÀæAxÀªÀ£ÁßV ¥ÀæPÁ±À£ÀUÆ É ½¹gÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ G¥ÀPÀÄ®¥ÀwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼À OzÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀÈvÀdÕvɬÄAzÀ ¸Àäj¸ÀÄvÉÛãÉ. «zÁåyðUÀ¼À ¸ÁºÀ¸À QæÃqÉUÉ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á±ÀévÀ gÀÆ¥Àª£ À ÀÄß E°è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ¥Àªð À vÁgÉÆúÀt ¸ÁºÀ¸ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Äè ¸ÀÆÜ®ªÁV ¤gÀƦ¸À§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À ªÀiÁvÀÄ. ¥Àæxª À ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¥A À ZÀzÀ »ªÀiÁ®AiÀÄ«ÃgÀ vÉãï¹AUï £ÁPÉÃðAiÀĪÀgÄÀ ªÀÄÄA¢lÖ ¢lÖ ºÉeÓÉUÀ¼° À è EvÀgÀ vÀgÀÄtgÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄ®Ä GzÀÄåPÀÛgÁzÀgÄÀ . D ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è J¤ì¹ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ® PÁåqÉlÄÖU¼ À À£ÀÄß »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄ£Á°, qÁfð°AUï ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀæzÃÉ ±ÀU½ À UÀÆ zÉñÀzÀ EvÀgÀ ¨sÁUÀU¼ À À°ègÀĪÀ ¥ÀªÀðvÀUÀ½UÀÆ DgÉÆúÀt ¸ÁºÀ¸À ¥Àæz± À Àð£ÀPÁÌV PÀ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F DºÁé£PÀ ÌÉ (RZÀÄð ¸ÀgÀPÁgÀzÁÝzÀgÆ À ) ¥ÁægÀA¨sÀz° À è zÉÆgÉvÀ ªÀÄ£ÀßuÉ CvÀå®à. C°è E°è K£ÁzÀgÆ À M§â PÁåqÉmï ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÉ CªÀ£À »jAiÀÄgÀÄ CªÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀzA À vÉ CrØ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 1963gÀ°è aAvÁªÀÄtÂAiÀÄ ¥Á°mÉQßPï£À M§â J¤ì¹ D¦üøÀgÀgÆ À ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À «dAiÀiÁ PÁ¯ÉÃf£À M§â PÁåqÉlÆÖ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥Àªð À vÁgÉÆúÀt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ® ²©gÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¨É£Àß »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀgPÀ Ájà PÁ¯ÉÃf£À M§â «zÁåyðAiÀÄÆ ºÉÆÃV §AzÀ£ÀÄ. F ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀAzÉñÀª£ À ÀÆß DºÁ飪 À À£ÀÆß £ÀªÄÀ ä £ÁrUÉ vÀAzÀgÄÀ . CªÀgÀ CzÀÄãvÀ C£ÀĨsª À ÀU¼ À À£ÀÄß PÉýzÀ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ªÉÄʪÀÄgÉvÀgÀÄ. »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ D¸É ºÀÄqÀÄUÀg° À è ¸ÁAPÁæ«ÄPÀªÁ¬ÄvÀÄ. EA¢£ÀªÀgU É É £ÀªÄÀ ä ¨ÉmÁ°AiÀĤߤAzÀ (CAzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀgÀPÁjà PÁ¯ÉÃf¤AzÀ) MAzÀÄ £ÀÆgÀPÀÆÌ «ÄQÌ PÁåqÉmïUÀ¼ÄÀ ªÀÄÆ® ²©gÀU½ À UÉ ºÉÆÃV AiÀıÀ¸ÄÀ ìUÀ½¹ ªÀÄgÀ½zÁÝgÉ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¸ÁºÀ¸À EAvÀºÀ «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ gÀÆ¥ÀÅUÉÆArvÀÄ. EzÀgÀ £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀ»¸À®Ä £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä CgɪÄÀ £À¸ÀÌ£ÁVzÉÝ. DPÀ¹äPª À ÁV GAmÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ C£ÁºÀÄvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÁV £À£Àß «ÄvÀg æ À£ÉÃPÀgÄÀ £À£ÀUÉ JZÀj Ñ PÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ°è J¤ì¹ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÁVgÀĪÀ Kgï PÀªÉÆäqÉÆÃgï J¸ï. PÉ. ¨sQÀ ëAiÀĪÀgÄÀ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¸ÁºÀ¸ÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß GvÁìºÀ¢AzÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ «²µÀÖ DqÀ½vÀ, ²PÀët, ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄÄAvÁzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

8


¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼£ À ÀÄß MzÀV¹ PÉÆlÖgÀÄ. DzÀgÉ MAzÀÄ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV £À£ÀUÉ ªÀÄAzÀlÄÖ ªÀiÁrzÀgÄÀ . “£ÁgÁAiÀÄuï! EzÀgÀ°è MAzÀÄ ¥ÀÅlÖ UÁAiÀĪÀ£ÀÆß £Á£ÀÄ ¸À»¸À¯ÁgÉ” – CAzÀgÉ PÁåqÉmïUÀ¼£ À ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ £À£Àß ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀ骣 À ÀÄß CªÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ. ªÁ¸ÀÛ«PÀªÁV £À£Àß C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä ªÉÄÃdgï f. n. £ÁgÁAiÀÄtgÁAiÀÄgÀÄ F ¸ÁºÀ¸À PÁAiÀÄðzÀ KPÉÊPÀ ²°à. £ÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ CzÀgÀ «²µÀÖ ¨sÁgÀª£ À ÀÆß ºÉÆgÀ¨ÃÉ PÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÉà ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÀÄgÀAvÀU¼ À À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. F DWÁvÀ ¥ÀgA À ¥ÀgɬÄAzÀ dgÀhÄðjvÀªÁzÀ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ®Ä ¹zÀÞªÁVgÀ°®è. zÀÄBR ¤gÁ±ÉU¼ À ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀ«¢zÁÝUÀ fÃnAiÀĪÀgÀ ¤gÀAvÀgÀ ¹zÀÞvÉ ªÀÄvÀÄÛ D±ÁzÁAiÀÄPÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ ¥ÉæÃgÀuÉUÆ É AqÀ £Á£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀ骣 À ÀÄß ªÀ»¹PÉÆAqÉ. DzÀgÉ fÃnAiÀĪÀgÃÉ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¸ÁºÀ¸ÀzÀ «ªÀgÀU¼ À À£ÀÄß PÀÆ®APÀ±ÀªÁV AiÉÆÃf¹zÀgÀÄ; ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zÀPÀëªÁV PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ E½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ¸ÀªÄÀ AiÀĸÀÆáwð, C¥ÁgÀ ZÉÊvÀ£Àå ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀ°, JµÀÄÖ PÀptzÉÝà EgÀ° CzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ bÀ® ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæzÞÉ EªÀÅUÀ¼£ À ÀÄß £Á£ÀÄ §ºÀ¼ª À ÁV ªÉÄZÀÄÑvÛÉãÉ. CªÀgÆ É qÀ£É £Ég¼ À ÁV zÀÄrzÀÄ ‘PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¢ªÀ¸À’UÀ¼£ À ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀzÁAiÀÄPÀªÁV ªÀiÁrzÀ £ÀªÄÀ ä ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ J¤ì¹ D¦üøÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¯É¥ÖsÉ£ÉAlÄUÀ¼ÀÄ PÉ.J¸ï ¤¸Ágï CºÀªÄÀ zï, PÉ.J£ï ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ J¸ï PÉAqÀUÀtÚ ¸Áé«Ä EªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸Àäj¸ÀÄvÉÛãÉ. «zÁåyð ²PÀëPg À ÁVzÀÝ J. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt, «.eÉ. ¦AmÉÆÃ, ¹. ªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. dAiÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀ ¤gÀAvÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉ £À£ÀUÉ ºÉªÄÉ ä ¤ÃrzÉ. ªÉÆzÀ°£À ªÀÄƪÀgÄÀ 1967gÀ dįÉÊ, DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼ÄÀ UÀ¼À°è »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀÄ®Äè¥ÀŪÉÆÃj zÀÄUÀðªÀÄ ²RgÁgÉÆúÀt ¸ÁºÀ¸Àz° À è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¨sÁVUÀ¼ÁV «±Àé«PÀæªÀÄ ¸Á¢ü¹zÁÝgÉ. £ÀªÄÀ ä gÁdåPÉÌà QÃwð vÀA¢zÁÝgÉ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¸ÁºÀ¸ÀªÅÀ CzÀgÀ GzÉÝñÀª£ À ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¸À¥À® s UÉƽ¹zÉ. «zÁåyðUÀ¼À QæAiÀiÁvÀäPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ CzÀÄ MAzÀÄ £ÀÆvÀ£À ¥ÀjªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. CzÀgÀ°è ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝ J®è PÁåqÉlÄÖU¼ À ÀÆ »ªÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÁºÀ¸ÀU¼ À À°è ¥Á®ÄUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÁÝgÉ. £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ ¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄgÀÄ, ¸ÀvÛÀ÷é±Á°UÀ¼ÄÀ . CªÀgÉÆqÀ£É ¤PÀl ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ CªÀgÀ PÀµÀÖ ¸À»µÀÄÚv,É ²¸ÀÄÛ, ¸Ëd£ÀåUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÉÄaÑPÆ É ArzÉÝãÉ. PÀæªÀħzÀÞªÁV ¤AiÉÆÃf¹zÀ ¸ÁºÀ¸À PÁAiÀÄðUÀ¼° À è CªÀgÀ ªÀiË®åUÀ¼ÄÀ ¥Àæ¹¢ÞUÉ §gÀĪÀŪÀÅ. F zÁjAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÉ. F ¥ÀŸÀÛPª À À£ÀÄß DwäÃAiÀÄvɬÄAzÀ §gÉzÄÀ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÉÄÃdgï f.n. £ÁgÁAiÀÄtgÁAiÀÄgÀ£ÀÄß, ²©gÀPÉÌ ««zsÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼£ À ÀÄß MzÀV¹PÉÆlÖ ¸ÀgPÀ ÁgÀzÀ ªÉÊzÀå ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå E¯ÁSÉU¼ À À C¢üPÁjUÀ¼£ À ÀÄß, ²©gÀzÀ ªÉÊzÀågÁV £ÀªÄÀ UÉ £Égª À ÁzÀ qÁ| f.J£ï. ¥ÀÇeÁgÀgÀ£ÀÄß, ¨ÉAUÀ¼Æ À j£À J¤ì¹ UÀÆæ¥ï ºÉqï PÁélð¸ïð J ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À J¤ì¹ UÀÆæ¥ï ºÉqï PÁélð¸ïð£À C¢üPÁjUÀ¼£ À ÀÄß zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ ²æà gÀvÀߪÀªÄÀ ð ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀg£ À ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ PÁå¥ÀÖ£ï ºÉZï. J£ï. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄtgÀªg À À£ÀÄß, ¸ÀĨÉÃzÁgï SÁ¤éîÌgg À À£ÀÄß £Á£ÀÄ C©üªÀA¢¸ÀÄvÉÛãÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVgÀĪÀ qÁ| gÀA. ²æÃ. ªÀÄÄUÀ½AiÀĪÀgÄÀ F ¥ÀŸÀÛPª À À£ÀÄß CªÀÄƯÁUÀæªÁV N¢ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß PÀÈvÀdÕvɬÄAzÀ ¸Àäj¸ÀÄvÉÛãÉ. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ jf¸ÁÖçgÀgÁVgÀĪÀ ²æà ¦. ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥àÀ£ª À ÀgÀÄ, PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀŸÀÛPz À À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀAvÀz° À èAiÀÄÆ DwäÃAiÀÄvɬÄAzÀ £ÉgÀªÅÀ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ껹zÁÝgÉ. CªÀjUÉ £À£Àß zsÀ£ÀåªÁzÀU¼ À ÀÄ. F ¥ÀŸÀÛPª À ÀÅ £ÀªÄÀ ä vÀgÀÄt d£ÁAUÀªÅÀ ¸ÁºÀ¸ÉÆÃzÀåªÀÄUÀ¼£ À ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀgÉ EzÀgÀ GzÉÝñÀ ¸À¥À® s ªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ w½AiÀÄÄvÉÛãÉ. PÀæªÀħzÀÞ ¥Àj±Àª æ ÀÄ, UÀÄjAiÉÄqÉUÉ £ÀqA É iÀÄĪÀ ºÀl E®èzÉ AiÀiÁªÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÇÀ ¸ÁzsÀå«®è JAzÀÄ CªÀgÄÀ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. £ÀªÄÀ ä zÉñÀzÀ AiÀÄĪÀPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ ±ÉÃæ AiÀĸÀì£ÄÀ ß ¸ÀzÁ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

9


¸ÁºÀ¸ÀAiÀiÁvÉæAiÀÄ°è ¥ÁæzÁs å¥ÀPÀ-C¢üPÁjAiÀiÁV ¨sÁVAiÀiÁzÀ PÉ.J£ï. ²ªÀ¥À࣪ À g À À PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¹jªÉÆUÀ£À £ÉwÛUÉÃgÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÁzÀ §½ §AzÁUÀ, vÁgÀÄtå ºÉƹۮ° £À°ªÀ ¹jPÀ£ÉßAiÀÄAvÉ zÀlÖ PÁqÀÄ. fêÀ, UÀzÝÀ ®zÀ ºÉUÎÀ °è£ÀrAiÀÄ°è ¹QÌ ©qÀÄ«gÀzÀ drªÀļÉAiÀÄ gÉÃfUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÄPÁÌzÀ ªÀÄ£À¸ÄÀ ì QZÀÄÑUÉÆAqÀ PÁr£À° ¥ÀQë ¤«ÄðvÀ ¨sÁµÁPÀÆd£ÀªÀ£Á°¹zÉ. M°zÀª¼ À À ªÉÄzÀĺÉeÓÉ ¸À¥Àà¼ÀªÀ ºÉÆvÀÛ ªÀiÁgÀÄvÀ ¨sÆ À gÀAUÀzÆ É ¼ÀºÉÆgÀUÀÄ ºÀÆUÀAzsÀ ZÉ®ÄèvÀÛ, ªÀÄÄAUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛvÀÛ §½¸Áj vÀ§ÄâvÀÛ £ÉÆAzÀ JzÉUÉÆà JA§AvÉ ¦¸ÀÄUÀÄqÀÄvÀ°vÀÄÛ. ºÀ¼v À ÀÄ ºÉƸÀwzÀÄ JA§ ¨sÁµÉUÀ¼À ¨sª Àæ ÉĬÄgÀzÀ ¥ÀPÀé E®èªÉ ºÀ¹AiÀÄ PÁªÀÄUÀ¼À UÉÆÃfgÀzÀ vÀªÀÄä°è vÁªÁV ªÉÄʪÀÄgɪÀ ªÀÄUÀĪÁV d£ÀeÁUÀÈwAiÀÄ ¸ÀäöÈwAiÀÄ ªÉÊvÀgÀtÂAiÀÄ° ªÀÄļÀÄV ºÉÆgÀ§gÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä £À°ªÀ ºÀ¼A É iÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖU¼ À À PÀAqÀAvÉ, ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀAzÉ ºÉÆgÀ§AzÀ ©¹¥ÁPÀªÉA§AvÉ PÀgɪÀ vÀÄgÀUÀªÄÀ ÄR£ÀAwgÀĪÀ Vj¸ÀR£À PÀAqÉ. PÀ«, ²°à, PÀ¯ÉUÁgÀ C£ÀĨsª À ÀzÀ ªÉÆÃPÀëUÀ½¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CgÀuÁåªÀ¸ÜÉ AiÀÄ° ©zÀÝAvÉ, PÀAqÀj¸ÀzÀ ¨ÉÆüÀÄ UÉƪÀÄäl£À PÀ¯ÉAiÀÄAvÉ ¤£Àß £É¯É, eÁA§ªÀ£ÀAvÉ zÁé¥Àgª À À zÁn PÀ°AiÀÄ°è ¤AvÁUÀ F ±Àvª À ÀiÁ£ÀzA À ZÀÄ PÁ¬Ä¹zÀ ¨sÆ À vÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÀÄÄA¢lÄÖ ¥ÀjºÁgÀªÉãÀÄ K£ÉAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀ £Á£ÉƧ⠥ÀwæPÉÆÃzÀå«ÄAiÀÄAvÉ ¸ÉÆlÖ ¸ÉÆlÖUÉ ¤AwzÉÝ. zÉÆqÀØ ¨Á¬ÄAiÀÄ vÉgÉzÄÀ GvÀÛj¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä vÀÄn ©VzÀ ¤Ã£ÀÄ M¼ÀUÉ aAw¸ÀÄwÛzÉÝ. «dAiÉÆÃvÁìºÀU¼ À À ¸À«£É£À¥À ªÉÄ®ÄPÀÄvÀÛ ªÀÄĦࣰ À PÀwÛªÉÄïÉvÀÛ¯ÁUÀzÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀªÄÀ ÄzÀæªÀ£É PÀAqÀÄ vÀ¼ÀªÄÀ ½¸ÀÄwgÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÀÄZÉÑzÀÝ ¨sÁªÀU¼ À À ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄ PÀÄtªÁUÀ ¤£ÉßvÀÛgÀPÉ ºÉÆgÀmÉ. £Á KgÀ®tÂAiÀiÁzÉ. ªÀiÁzÉñÀégÀ£À ¨ÉlÖPÉÌ KjzÀAvÀ®è K¼ÀĪÀįÉUÀ¼À zÁn wjzÀÄ wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ PÁt ºÉÆgÀlAvÀ®è ªÉÄðzÀÄÝ PÉÊ ©Ã¹ PÀgɪÀ gÀ¸ÀIĶAiÀÄAvÉ ¤£Àß PÀgÉ CA§ CA¨Á JAzÀÄ CgÀa jAUÀtUÀÄtªÀ £À£Àß ªÉÆgÉ – QgÀt vÁPÀzÀ D QgÀÄzÁjAiÀÄ°è ¥ÁvÁ¼ÀQ½ªÀAvÉ PÉÆgÀPÀ°UÉ E½zÀÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

10


ªÉÄÊ PÉÆgɪÀ ¤Ãgï PÀÄrzÀÄ ªÉÄïÉÃj, £ÀqÄÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀĽªÀ PÁqÀÄPÉÆÃtUÀ¼À PÁl ±ÀjÃgÀ ¨sA À iÀÄzÁl, zÁn ¥ÀAZÀ PÀÄjUÀ¼À »rzÀÄ £Àqª É À ¸ÀAAiÀĪÀÄzÀ £ÀrUÉ CzÉ ¤£ÉßqÉU.É KgÀÄvÀÛ KzÀÄvÀÛ vÀAUÀÄvÀÛ vÀqÀªÀÅvÀÛ £É®zÀ ªÀÄUÀÄ ªÁ¸À£É PÀrzÀÄ vÀÄvÀÛ vÀÄ¢ ªÀÄÄnÖ C½zÀĽzÀÄ ¸ÀvÀézÀ° ªÉÄïÉzÀÄÝ ¤AvÁUÀ PÁqÀÄ PÁqÉÆà ºÉUÁÎqÀÄ: ZÀAzÀæ ©A§zÀ zÁégÀ ¥sÀPÌÀ £É vÉgÉzA À vÉ. CZÀѺÀ¹j£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄÆrvÁ£ÀAzÀ Dr CqÁØrzÀgÄÀ zÀtÂAiÀÄzÁ¬ÄvÀÄ vÀtªÅÀ . ¯ÉÆÃPÀZÀPÀæªÅÀ PÁzÀÄ ¥ÀqÄÀ UÉgÉUÉ ºÀÆvÀAvÉ ªÀÄÄZÀÑAeÉ ¸ÀjzÁUÀ £Á KjzÁUÀ zÀÆgÀz° À ¨ÉAQ vÀÄtÄPÉÆAzÀ PÀAqɣɣÀĪÀµÀÖg¯ À É ªÀiÁ¯É ºÁQvÀÄ ¨ÉAQ. gÀÄzÀæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zÀȱÀå J£ÀĪÀµÀÖg¯ À É, ¨É¼ÀPÀÄ ¨Égv À ÀAvÉ PÀÄrPÉAiÀiÁ ¤ÃgÀÄ ¸ÁUÀgPÀ É ¸ÀAzÀAvÉ C°è, £Á¤®èªÁzÉ!

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

11


PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ

ªÉÄÃdgï JA. Dgï. £ÁgÁAiÀÄuï ¹AUï - £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÉÄÃdgï f.n. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï – G¥À£ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¯É¥ÖsÉ£ÉAmïUÀ¼ÁzÀ PÉ. J¸ï. ¤¸Ágï CºÀªÄÀ zï, PÉ. J£ï. ²ªÀ¥Àà, J¸ï. PÉAqÀUÀtÚ ¸Áé«Ä – D¦üøÀgÀgÄÀ ¸ÀĨÉzÁgï ªÀ¸A À vï SÁ¤éîÌgï, ºÀªÁ¯ÁÝgï ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀgÆ À £ï, ºÀªÁ¯ÁÝgï UÁå£ï ¹AUï, £ÁAiÀÄPï ºÀA©ÃgÁªï gÀhiÁA¨Éæ ¸ÉÊ£Àå SÁvÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ SuoUÀ¼ÁzÀ J. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt, «. eÉ. ¦AmÉÆÃ, ¹. ªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. dAiÀÄgÁªÀÄ – «zÁåyð ²PÀëPg À ÀÄ EvÀgÀ PÁåqÉlÄÖU¼ À ÀÄ Suo.JA. ¨Á¨Á¥Àæ¸Ázï, Uo.UÀ¼ÁzÀ Dgï. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ, J£ï. £ÁUÀgÁdgÁªï, Csm.UÀ¼ÁzÀ PÉ. wªÀÄä¥Àà, «. ²æÃzsÀgÀ£ï, Sgt.UÀ¼ÁzÀ n. ªÉAPÀmÉñï, J. «. ²æäªÁ¸ÀgÁªï, J£ï.«. ²æÃzsÀg,À JA. Dgï. UÀAUÁzsÀgÀ, ©. Dgï. ±ÀgZ À ÑÀAzÀæ, dAiÀÄgÁd ¹ÖÃ¥sÀ£ïì, Cqsm JA. CtÚAiÀÄ¥Àà, Cpl. UÀ¼ÁzÀ AiÀÄÄ.r. PÁªÉÃjAiÀÄ¥Àà, «. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt, gÀªÄÉ Ã±ÀZA À zÀæ UÀÄgÀÄ, JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØ, J£ï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå, «. gÁªÀÄPÀȵÀÚ gÁªï, ¦. ©. gÁªÀÄ¥À¸ æ ÁzÀ, PÉ. C£ÀAvÀgÁdÄ, J£ï. J¸ï. dUÀ£ÁßxÀ ±Á¹Ûç, f. n. PÀjwªÀÄäAiÀÄå, gÀAUÀ£Áxï gÁªÀÅvï, Lcpl. ¹. PÀȵÀÚ¥àÀ, f. gÁªÀÄgÉrØ, £ÁgÁAiÀÄt Cdt. J£ï. gÁªÀIJªÀtÚ, aPÀ̪ÀįÉèÃUËqÀ, ¦.PÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨Á§Ä, PÉ.J. ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå, ©.n. ®PÀë÷ät, JZï. £Á¨sÀƵÀt ºÀAzÉ. JA. J. C£Áìj ªÀÄvÀÄÛ °AUÉÆÃf gÁªï - ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ PÀtÚ£ï – JmÉAqÀgï, PÀȵÀÚªÄÀ Æwð ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï - CqÀÄUÉAiÀĪÀgÄÀ .

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

12


MgÀvÉAiÀÄ GUÀªÀÄ CzsÁåAiÀÄ MAzÀÄ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀgPÀ Ájà PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ½UÉ J£ï¹¹ ²PÀët«ÃAiÀÄĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï J£ï¹¹ JAzÀÄ »AzÉ ºÉýzÉÝãÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 PÁåqÉlÄÖU½ À gÀĪÀ F ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï zÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀåªÀºÁgÀPÌÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀ¸ÁºÀ¸À ¥Àæz± À Àð£ÀPÌÉ gÁdåzÀ°èAiÉÄà ¥Àæ¹zÀÞªÁVvÀÄÛ. PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ J£ï¹¹ ¸ÀA¸ÉÜ EªÀÅUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¨ÁAzsÀªåÀ ¸ÀºÀPÁgÀUÀ½AzÀ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀªÁðAVÃt ¥ÀæUw À ¸ÁzsÀåªÁVvÀÄÛ. F ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ°è ««zsÀ CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ J£ï¹¹ PÁåA¥ÀÅUÀ½UÉ ºÉÆÃV ²PÀët ¥Àqz É ÀÄ «dAiÀıÁ°UÀ¼ÁV QÃwð vÀAzÀ PÁåqÉlÄÖU¼ À ÀÄ §®ÄªÀÄA¢ EzÀÝgÀÄ. EAxÀ PÁåA¥ÀÅUÀ¼À°è ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀzÄÀ Ý qÁfð°AUï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£Á°AiÀÄ°èAiÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥Àªð À vÁgÉÆúÀt ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÄÀ £ÀqɸÄÀ ªÀ ¥Àªð À vÁgÉÆúÀt ²©gÀU¼ À ÀÄ. £ÀªÄÀ ä ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ°è, EAxÀ ²©gÀ ¨sÁVUÀ¼ÁV ªÀÄgÀ½zÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÀvÀÛ£ÀÄß «ÄÃjvÀÄÛ. EvÀgÀ AiÀiÁªÀ ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ®Æè EµÉÆÖAzÀÄ ¥ÀæªiÀ ÁtzÀ°è PÁåqÉlÄÖU¼ À ÀÄ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVgÀ°®è. EªÀgÉ®ègÀÆ ZÉÊvÀ£ÀåzÀ §ÄUÉÎUÀ¼ÄÀ . EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß gÀAUÀÄgÀAUÁV ªÀtÂð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆêÀiÁjUÀ¼Æ À ¤zÉÝUÀtÚgÀÆ Q«¤«Äj¹ D°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀAiÀÄð, »ªÀÄUÀqÉØUÀ¼À agÀ£ÀÆvÀ£À gÀÄzÀæ UÁA©üÃAiÀÄð, D ¥Àæ¥ÁvÀU¼ À À UÀ©üÃgÀvÉ, CªÀ£ÀÄß E½zÀÄ Kj JvÀÛgÀ JvÀÛgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀævÁ¥À, ¥Àæ¥ÁvÀU¼ À À£ÀÄß £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ fV¢½AiÀÄĪÀ gÉÆêÀiÁAZÀPÀ C£ÀĨsª À À – MAzÉà JgÀqÃÉ - »ªÀiÁ®AiÀÄ JµÀÄÖ JvÀÛgÀªÇÉ ©vÀÛgÀªÇÉ C°èAiÀÄ C£ÀĨsª À ÀªÇÀ CµÉÖÃ. “£Á£ÉAzÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ?” F ¥Àæ±ßÉ ¥ÀæwAiÉƧâ£À ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ JzÀÄÝ ¤®ÄèwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ £ÀªÄÀ UÉ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÜ£ÀU¼ À ÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ CxÀªÁ £Á®ÄÌ. ºÉÆÃUÀ®Ä §AiÀĸÀÄwÛzÀݪÀgÀ ¸ÀASÉå £ÀÆgÁgÀÄ. K£Éà EgÀ°, ¸ÁºÀ¸¥ À ÀæªÈÀ wÛ £ÀªÄÀ ä ºÀÄqÀÄUÀgÀ°è ¨sz À ÀæªÁV ¨ÉÃgÀÆjvÀÄÛ. ¥ÀAUÀÄUÀ¼ÀÆ Vj®AWÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä GvÀÄìPg À ÁVzÀÝgÀÄ! `¥ÀAUÀÄA ®AWÀAiÀÄvÉà VjA!’ DqÀ½vÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ ¸ËPÀAiÀÄðPÁÌV £ÀªÄÀ ä ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ÀߣÀÄß JAlÄ vÀAqÀU¼ À ÁV «AUÀr¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ vÀAqÀzÀ ºÉ¸g À ÀÄ PÀA¥É¤. PÀA¥É¤AiÀÄ ªÉÄî¢üPÁj M§â J£ï¹¹ D¦üøÀgï (FvÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ¯ÉPÑg À ÀgÆ À ºËzÀÄ). EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï PÀªiÀ ÁArAUï D¦üøÀgï. EªÀgÀÄ ¸ÉÊ£Àå¢AzÀ F PÉ®¸À £ÀqɸÀ®Ä ¤AiÉÆÃfvÀgÁV §AzÀªg À ÀÄ. ¥Àæw DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðAiÀÄÆ PÀqÁØAiÀĪÁV J£ï¹¹ ²PÀët ¥ÀqA É iÀįÉèÉÃPÉA§ÄzÀÄ CA¢£À (1966) ¤Ãw. PÀqÁØAiÀÄzÀ UÀÄrAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® §° PÀÄvÀƺÀ®. ªÀÄ£ÀĵÀå C°è AiÀiÁAwæPÀvÉAiÀÄ ¤ÃgÀ¸À QæAiÉÄ £Àq¸ É À®Ä vÉÆqÀUÄÀ vÁÛ£É. ¥ÉgÉÃr£À°è £À£Àß C£ÀĨsÀªÀ EzÀÄ – PÀÄvÀƺÀ®«gÀĪÀ PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß E®è¢gÀĪÀ ºÀ®ªÀgÀ dvÉUÉ ¸ÉÃj¹ ²PÀët«ÃAiÀÄĪÁUÀ E®èzÀªg À ÀÄ EzÀݪÀg£ À ÀÆß PÉr¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨ð sÀ UÀ¼ÃÉ ºÉZÄÀ .Ñ UÉæµÁªÀiï ¤AiÀĪÀÄ ¥ÀævåÀ PÀëªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. “PÀ¥ÀÅöà ºÀt ©½ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄ°£ÀUÆ É ½¸ÀÄvÀÛzÉ.” DzÀÝjAzÀ PÀÄvÀƺÀ°UÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁzÀ, PÀqÁØAiÀĪÀ®èzÀ, «±ÉõÀ ²PÀët«ÃAiÀÄ®Ä MAzÀÄ ¸Éà±À¯ï PÀA¥É¤ vÉÆqÀUÀ¨ÃÉ PÀÄ JAzÀÄ ªÉÄî¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀgÄÀ . »ÃUÉ £ÀªÄÀ ä ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ°èAiÀÄÆ ¸Éà±À¯ï PÀA¥É¤ DgÀA¨sª À Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀéAvÀ EZÉÒ¬ÄAzÀ §gÀĪÀªj À UÉ ªÀiÁvÀæ E°è ¥ÀæªÃÉ ±À. E°èAiÀÄ ²PÀëtªÀÇ ºÉƸÀvÀÄ, ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀºÀd ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæªÈÀ wÛAiÀÄ£ÀÄß «PÁ¸ÀUÉƽ¸À®Ä ¥ÉæÃgÀPÀªÁUÀĪÀAxÀzÄÀ . ¥Àæw D¢vÀåªÁgÀ ¨É¼ÀUÎÉ ¥ÉgÃÉ qÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÃÉ £ÉÆà §AzÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀjUÉ PÀÄvÀƺÀ®d£ÀPÀ £ÀÆvÀ£À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ²PÀët K£À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ? EzÀÄ £ÀªÄÀ ä JzÀÄjzÀÝ zÉÆqÀØ ¥Àæ±ßÉ . ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ CªÀg£ À ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ §®Ä ¸ÀÄ®¨sÀ; ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

13


£Àq¸ É ÄÀ ªÀÅzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀPÀg.À ¸Àé®à PÁ® ¥ËgÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zɪÅÀ . DzÀgÉ KPÉÆà fêÀ¸àÀAzÀ£ª À ÁUÀ°®è. MAzÉgq À ÀÄ ªÁgÀ §AiÀÄ®Ä UÀÄqÀØ C¯ÉzÄÀ §AzɪÀÅ. DzÀgÉ J¯Éè°èAiÀÄÆ d£À¥æÀªÁºÀ, PÉƼÀPÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÀUg À Àz° À è EzÀÆ gÀÄa¸À°®è. PÀæªÀÄgÀ»vÀ C¯ÉzÁl zÀt«UÉ DºÁé£À. EµÁÖUÀĪÁUÀ DUÀ¸ïÖ 1966 GgÀļÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÄÀ ä »jAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¦AmÉÆÃ, ¨Á¨Á, ²æÃzsÀg£ À ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªg À ÀÄ MAzÀÄ ¨É¼ÀUÎÉ £À£ÀߣÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÄÀ , “£ÀªÄÀ ä ¸Éà±À¯ï PÀA¥É¤ ²¯ÁgÉÆúÀt ²¯ÁªÀgÆ É ÃºÀt PÀ¯ÉAiÀÄ£ÉßÃPÉ PÀ°¸À¨ÁgÀzÀÄ?” EAV趣À°è ªÀiÁvÁrzÀ CªÀgÄÀ §¼À¹zÀ ¥ÀzU À À¼ÄÀ zÉÆqÀتÀÅ: rock climbing and rock rappling. ¸Àg¼ À À PÀ£ÀßqÀzÀ°è §AqÉ KgÀĪÀÅzÀÄ, §AqÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. §AqÉAiÀÄÆj£ÀªÀ £Á£ÀÄ. ¢£À¨É¼ÀUÁzÀgÉ JgÀqÀÄ §AqÉUÀ¼À ªÀÄAqÉ Kj vÀĽzÀÄ E½AiÀÄzÉà MAzÉq¬ É ÄAzÀ E£ÉÆßAzÉqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAwgÀ°®è. CµÉÖÃPÉ ªÀÄ£É ºÀAqÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ §AqÉAiÀÄ §ÄqÀPÉÌ E½AiÀįÉèÉÃQvÀÄÛ. “CzÀÆ MAzÀÄ PÀ¯ÉAiÉÄÃ?” JAzÀÄ ¸Áé¨Ás «PÀ D±ÀA Ñ iÀÄð¢AzÀ PÉýzÉ. “F D¢vÀåªÁgÀ ¥ÀæAiÀÄw߸ÉÆÃt ¸Àgï. £ÁªÀÅ PÉ®ªÀgÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀ°vÀªÀjzÉÝêÉ. £ÀªÄÀ UÀÆ MAzÀÄ j¥sæ± É Àgï DzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀÄ ¦AmÉÆà ºÉýzÀ. “AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß £ÁªÀÅ PÀæªÀħzÀÞªÁV ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁjUÉ®è F «ZÁgÀz° À è PÀÄvÀƺÀ®«zÉAiÉÆà CªÀg® É è £Á¼É ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÁ¯ÉÃf£À »A¢gÀĪÀ PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁUÀð AiÉÆÃa¸ÉÆÃt” JAzÉ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀgÄÀ £ÁªÉÇA¢¥ÀàvÀÄÛ d£À. ªÀiÁvÀĨsÁj ¦AmÉÆà ²¯ÁgÉÆúÀtªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀzÀ GgÀĽ¹zÀ. G½zÀªÀjUÉ CxÀðªÁ¬ÄvÉÆà E®èªÉÇà £À£ÀUA À vÀÆ DUÀ°®è. vÀ¯ÉzÀÆVzÀgÄÀ . K£ÁzÀgÆ À ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÉA§ GvÁìºÀzÀ CªÀÄ°£À°è CªÀjUÉ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥Àªð À vÀªÉÇAzÉà J®è ªÀiÁw£À »£É߯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÁtÄwÛvÀÄÛ. CAvÀÆ ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ ²¯ÁgÉÆúÀt ¸ÁºÀ¸À PÁAiÀÄð vÉÆqÀUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. “ºÁUÁzÀgÉ” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¨sÁµÀt ©VzÉ, “ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ ¨É¼ÀUÎÉ 6.45 UÀAmÉUÉ £Á«°è ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¦AmÉÆÃ, ¨Á¨Á, ²æÃzsÀg£ À ï ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄUÀ¼ÄÀ . G½zÀªÀgÄÀ CªÀgÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ ¤ªÉÄä®ègÀ »AzÉ; ªÀÄÄAzÉ C®è. E°è ¸ÉÃjgÀĪÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀéAiÀÄA¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ §AzÀªÀgÄÀ JAzÀÄ ZÉ£ÁßV £É£À¦£À°ègÀ°. DzÀÝjAzÀ £ÀªÄÀ ä ²¸ÀÄÛ, ªÀvÀð£É ¸ÀzÁ A-1DVgÀ¨ÉÃPÀÄ.” EzÀPÌÉ ªÉÆzÀ®Ä £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ªÉÄÃdgï £ÁgÁAiÀÄuï ¹AUï CªÀjUÉ ¸ÀÆÜ®ªÁV EzÀgÀ «ZÁgÀ w½¹zÉÝ. “§ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀ. £À£Àß ¨ÉA§® ¸ÀzÁ EzÉ. DzÀgÉ ¸ÀĪÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÀÄ. ªÉʪÀiÁ¤PÀ w½AiÀÄzÀ JvÀÛgÀz° À è ºÁgÀĪÁUÀ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É? ¥Àæw CAUÀÄ®zÀ°èAiÀÄÆ ºÉƸÀ gÉÆêÀiÁAZÀPÀ C£ÀĨsª À À«gÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C¥ÁAiÀÄzÀ wêÀævA É iÀÄÆ KjgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀÄUÀÄÎvÁÛ£É. £ÁªÀÅ ºÉƸÀzÁj vÀĽAiÀÄĪÁUÀ, J£ï¹¹AiÀÄ°è ºÉƸÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¸Áܦ¸ÀĪÁUÀ £ÀªÄÀ ä MAzÀÄ ¥ÀÅlÖ vÀ¥ÀÅöà PÀÆqÀ Erà GzÉÝñÀª£ À ÀÄß £Á±ÀªiÀ Ár©qÀ§ºÀÄzÀÄ, ªÀiÁvÀ檮 À è, ¨sÀ«µÀåzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ EAxÀ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ ¥ÀÅ£ÀB vÉÆqÀUÀzA À vÉ zÉÆqÀØ DvÀAPÀªÁVAiÀÄÆ ¥Àjt«Ä¸À§ºÀÄzÀÄ” JAzÀÄ JZÀj Ñ PÉAiÀÄ ªÀiÁvÁrzÀÝgÀÄ. ¸ÁºÀ¸ÀU¼ À À ªÉÆvÀÛªÉà CªÀgÀ fêÀ£.À CgÀªv À ÉÛöÊzÀÄ ¥ÁæAiÀÄ «ÄÃjzÀ F ¢ÃWÀð DeÁ£ÀĨÁºÀÄ ªÀåQÛvÀÛ÷ézÀ PÀtPÀtªÀÇ «Ä°ljAiÀÄ ²PÀët gÀAUÀz° À è, AiÀÄÄzÀÞ PÉëÃvÀæzÀ°è, »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ JvÀÛgÀz° À è, §ªÀiÁð ªÀÄ®AiÀÄUÀ¼À zÀlÖ PÁqÀÄUÀ¼° À è ¥Àæz² À ð¹zÀ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁºÀ¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¸ÁQëAiÀiÁVvÀÄÛ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ, C£ÀAvÀgÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¥ÉÇ°¸ï DZÀgÀuÉ EªÀÅUÀ¼° À è ¨sÁUÀª» À ¹zÀ «ÃgÀjªÀgÄÀ . ºÉƸÀ¥ÃÉ mɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀÄAUÀ¨Àz s æU É É EgÀĪÀ gÉʯÉéà ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀÄ ¥ÉÇ°¸ï DZÀgÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÀQë¹zÀ ¸ÁºÀ¸À PÉýzÀªÀjUÉ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ «zÀÄåzÀ£ÀĨsª À À.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

14


“¸ÉʤPÀgÁzÀgÉ CzÉà CªÀgÀ ªÀÈwÛ. DzÀÝjAzÀ JµÉÆÖà ¸ÀAzÀ¨ð sÀ UÀ¼° À è d£À £ÀµÀÖªÁzÀgÀÆ £ÁªÀÅ UÀÄj ¸Á¢ü¸À¯ÉèÉÃPÀÄ JA§ ¤zsÁðgÀ vÉUÉzÄÀ PÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÁåqÉlÄÖU¼ À ÀÄ ¸ÉʤPÀgÀ®è. E°è ¸ÁºÀ¸À¥æz À À±ð À £ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÆß £ÁªÀÅ JzÀÄj¸À®Ä vÀAiÀiÁj®è.” EzÀÄ CªÀgÀ vÀPð À ¸ÀgÀtÂ.

PÀ®Äè PÉÆ£ÀjvÀÄ CzsÁåAiÀÄ JgÀqÀÄ

ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ. ¨É¼ÀVΣÀ 6.45 UÀAmÉ. £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀÄA¢ PÁ¯ÉÃf£À »A§¢AiÀÄ°è ¸ÉÃjzɪÅÀ . ªÀļÉUÁ½ ©Ã¹ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀZÉÃvÀ£À HqÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ 7 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÆ À £ÁAiÀÄPÀvÀæAiÀÄgÀ ¸ÀĽªÉà E®è. PÀ£ÀßrUÀgÄÀ DgÀA¨s± À ÀÆgÀgÉÃ? DgÀA¨sª À Éà DUÀ°®èªÀ®è. PÁgÀtªÀ£ÀÄß H»¸À®Ä £À£ÀUÉ PÀµÀÖªÁUÀ°®è. £ÀªÄÀ ä »A¢£À PÀ®è ªÉÄð£À ¸À¨A sÉ iÀiÁzÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥Àªð À vÁgÉÆúÀt ²©gÀ ¸ÉÃgÀ®Ä M§â PÁåqÉlÖ£À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ PÀ½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀUÉ DzÉñÀ §A¢vÀÄ. ²æÃzsÀg£ À ï vÀ£ÀߣÀÄß DAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjPÉ ¸À°è¹zÀÝ. DzÀgÉ £Á£Àª¤ À UÉ ¸ÀàµÀÖªÁV £À£Àß ¤®ªÀ£ÀÄß ºÉýzÉÝ. “¤Ã£ÀÄ ©J¹ì PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è¢ÝÃAiÉÄ. £À£Àß «zÁåyð PÀÆqÀ. wAUÀ¼ÄÀ £Á®ÄÌ ¢£À ¥ÁoÀ ©lÄÖ §®ÄzÀÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ±ÉæÃAiÀĸÀÌgÀ C®è. CzÀÆ C®èzÉ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð ¤Ã£ÀÄ £ÀªÆ É äqÀ£É E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ EAxÀ «±ÉõÀ C¥ÀǪÀð ²PÀët M§â dƤAiÀÄgï ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ PÉÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄAzÀÄ w½¢zÉÝãÉ.” CªÀ¤UÉ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁVAiÉÄà F ªÁzÀ »vÀªÁUÀ°®èªÉAzÀÄ CªÀ£À ªÀÄÄR¨sÁªÀ¢AzÀ ªÀåPÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. ¨Á¨Á CªÀ£À «ÄvÀ.æ DzÀgÉ ¦AmÉÆäUÉãÁ¬ÄvÀÄ? K£Éà EgÀ°. £ÁªÀÅ »jAiÀÄgÀÄ vÉUÉzÄÀ PÉÆAqÀ ¤zsÁðgÀ ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ C¢üPÀÈvÀ ¤zsÁðgÀ. CzÀgÀ UËgÀªÀ D ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ°èzÉ. JqÀgÄÀ vÉÆqÀgÀÄUÀ¼£ À ÀÄß £ÁªÀÅ JzÀÄj¸À¢zÀÝgÉ E£ÁßgÀÄ JzÀÄj¸ÀĪÀªg À ÀÄ? §AzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÀnÖPÆ É AqÀÄ £Á£Éà C¯Éz.É ²¯ÁgÉÆúÀt CªÀgÆ É ÃºÀtUÀ¼£ À ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ QgÀĺÉÆvÀÛUÉ AiÀÄ£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝzÀÄ ¸Àé®à ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¤ÃrvÀÄ. ¯Á¯ï ¨ÁV£À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ PÀrzÁzÀ §AqÉUÀ¼£ À ÀÄß PÀæªÀħzÀÞªÁV Kj, E½zÀÄ – CzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV PÉÊPÁ®Ä ªÉÄÊUÀ¼£ À ÀÄß PÀ°èUÉ vÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ – PÀ®Äè§AqÉ PÁtĪÀµÄÀ Ö £ÀÄtÚUÀ®è, ªÀÄÈzÀÄ RArvÀ C®è JAzÀÄ CjvÀÄPÉÆAqɪÅÀ . Uɮī£À ¸ÀÆZÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½zɪÅÀ . ¸ÉÆêÀĪÁgÀ £Á£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀvÀæAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ. ¦AmÉÆäUÉ §ºÀıÀB K¼À®Ä vÀqÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ §gÀ¢zÀÄÝzÀPÌÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÁgÀt PÉÆqÀzÃÉ “¸Áj ¸Àgï. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ »ÃUÁUÀzÄÀ ” JAzÀ. CAvÉAiÉÄà £Àqz É ÀÄPÉÆAqÀ. G½¢§âgÀÄ, “£ÀªÄÀ UÉãÉÆà ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉÆêÁ¬ÄvÀÄ ¸Àgï” JAzÀÄ CgɺÀ®Äè VÃjzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ©gÀĸÁVAiÉÄà CAzÉ “12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀªÄÉ ä®èjVAvÀ®Æ zÉÆqÀØzÀÄ JAzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ w½¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÀgÀ ¤zsÁðgÀ PÁAiÀÄðUÀvÀªÁVAiÉÄà DUÀĪÀÅzÀÄ. ¤ªÀÄä PÀæªÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è.” ªÀÄÄAzÉ JAzÀÆ EAxÀ ¸À¤ßªÉñÀ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwð¸À°®è. «zÁåyðUÀ¼Æ É qÀ£É ¤PÀl ªÀÄvÀÄÛ ¢ÃWÀðPÁ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ¢AzÀ MAzÀÄ «ZÁgÀ CjwzÉÝãÉ: £ÀªÄÀ ä zsÉåÃAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉU¼ À ÀÄ £ÁåAiÀĸÀªÄÀ ävÀªÁV ¸ÀàµÀÖªÁV EgÀ¨ÃÉ PÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è RavÀvÉ zÀÈqsÀvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÄÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ M®ªÀÅ wgÀ¸ÁÌgU À À¼À ¸ÀªÄÀ vÀ¼¢ À AzÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖz° À ègÀĪÀ, ¤µÀàPÀë¥ÁvÀªÁV UÀÄuÁªÀUÄÀ tUÀ¼£ À ÀÄß ¤µÀ̵Éð ªÀiÁqÀĪÀ, GzÁvÀÛ ¸ÀªÄÀ vÀ¼PÀ ÌÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®àqÀĪÀŪÀÅ. C°è ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀÄ®¨sÀ. £ÁªÀÅ ¤°ð¥ÀÛgÁV G½AiÀħºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ £ÀªÄÀ ä ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀASÉå ªÀÄƪÀvÛÀPÌÉ ÃjvÀÄ. E£ÀÆß §gÀĪÀªj À zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ PÀÆlzÀ°è ²¸ÀÄÛ PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ G½zÀªÀg£ À ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀî°®è. “12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À mÉʪÀiï JAzÀgÉ gÉrAiÉÆà mÉʪÀiï” JA§ÄzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ D C¯ÁàªÀ¢üAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ªÀÄ£Àªj À PÉ D¬ÄvÀÄ. ¥Àæw D¢vÀåªÁgÀ 7 UÀAmÉUÉ £ÁªÀÅ ºÉÆgÀqÀ¨ÃÉ PÀÄ, 15 «Ä¤lÄ ªÉÆzÀ¯Éà PÁ¯ÉÃf£À »AzÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. F 15 «Ä¤n£À CªÀPÁ±À C¤ªÁAiÀÄð PÁgÀtUÀ½AzÀ vÀqÀªÁV §gÀĪÀªj À UÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÄÀ ä PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî°PÁÌV. K¼ÀÄ UÀAmÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀªÄÀ ä £ÀrUÉ vÉÆ qÀVAiÉÄà ©qÀÄwÛvÀÄÛ. vÀqÀªÁV §AzÀªj À UÉ MAzÉà GvÀÛgÀ, “¸Áj, ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄA¢£ÀªÁgÀ §¤ß.” PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

15


“¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAZÀgï D¬ÄvÀÄ ¸Àgï, §¸ï zÉÆgÉAiÀÄ°®è ¸Àgï...” “¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ vÀqÀªÁV §A¢j JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀªÄÀ yð¸À®Ä £ÀÆgÉAlÄ ¤d PÁgÀtUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÆß CµÀÄÖ PÁgÀtUÀ¼£ À ÀÄß ¸ÀȶָÀ®Ä ¤ÃªÀÅ ±ÀPÀÛgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢zÉ. DzÀgÉ CªÉ®èªÀ£ÀÆß ¤ªÁj¹ PÀÄè¥ÀÛªÉüÉAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÀg° À èAiÉÄà ¤ªÀÄä »jªÉĬÄzÉ. ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁV §¤ß. vÀqÀªÁzÀgÉ §gÀ¯ÉèÉÃr.” PÁ®¤µÉ×AiÀÄ ¸ÀªÄÀ ¸Éå ªÀÄÄAzÉAzÀÆ £ÀªÄÀ UÉzÀÄgÁUÀ°®è. E°è JgÀqÀÄ «ZÁgÀ GAlÄ: MAzÀÄ, CzÀjAzÀ DvÀä¸ÀA¸ÁÌgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ; E£ÉÆßAzÀÄ, CzÀÄ £ÁªÀÅ EvÀgÀjUÉ, CªÀgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á±ÀQÛUÉ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ UËgÀª,À £ÀªÄÀ ä DAvÀgÀAVPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¨Á»gÀAVPÀ gÀÆ¥À. fêÀ£ÀzÀ J®è gÀAUÀU¼ À À°èAiÀÄÆ EzÀÄ ¸Áé¨Ás «PÀªÁVAiÉÄà §gÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÄÀ ä ²PÀëtzÀ MAzÀÄ GzÉÝñÀ PÁ®¤µÉ×AiÀÄ ¥ÀæeÉÕ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÉgÃÉ qï UËæAr£À°è F PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÅ PÀgÀÄuÁªÀAvÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀgÄÀ uÉAiÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀAvÉ. CzÀjAzÀ PÁåqÉlÄÖUÀ¼À ¨s« À µÀåªÀ£ÀÄß CµÀÄÖ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀAvÉ.

12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À ²¯ÁgÉÆûUÀ¼ÀÄ CzsÁåAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ

®Që÷äãÁgÁAiÀÄt (®Që÷ä) £ÀªÀÄä «zÁåyð, PÁåqÉmï. MgÀvÉ GUÀ«Ä¸ÀĪÀ PÁ®zÀ°è CªÀ£ÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄAdÄUÀqØÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Kj Kj ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. C°è ²PÀët ¥ÀqA É iÀÄÄwÛzÀÝ. ¸É¥ÖÉA§gï vÀgÀÄtzÀ°è CªÀ£ÀÄ C°èAzÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ªÀÄgÀ½ §AzÀ. CªÀ¤UÉ CvÀÄåZÀÑ ¥Àæ±¹ À Û zÀeÉð §A¢zÀÄݪÀÅ. »AzÉ AiÀiÁªÀ PÁåqÉlÆÖ ¸Á¢ü¸z À À «PÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ C°è ¸Á¢ü¹ vÉäìAUï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀjAzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀvÀæ ¥Àqz É ÀÄ ªÀÄgÀ½zÀÝ. CªÀ£ÀÄ §AzÀA¢¤AzÀ £ÀªÄÀ ä ²¯ÁgÉÆûUÀ¼À PÀÆlPÉÌ MAzÀÄ ¸ÀàµÀÖ DPÁgÀ ªÀiÁvÀÄ zsÉÆÃgÀuÉ MzÀVzÀĪÀÅ. ®Që÷ä ªÀÄgÀ½zÀ ¥Àæxª À ÀÄ D¢vÀåªÁgÀ £ÁªÀÅ DgÉüÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀ PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À£ÀßgÀ¹ £ÀqA É iÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃzɪÀÅ. ºÉ¨Áâ¼ÀzÀ ¸À«ÄÃ¥Àz° À è MAzÀÄ zÉêÀgÀ UÀÄr¬ÄzÉ. CzÀgÀ DªÀgt À zÀ°ègÀĪÀ PÀ®Äè §AqÉ £ÀªÄÀ ä ²PÀëtPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV PÀqÉzA À wvÀÄÛ. EzÀPÌÉ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå §AqÉ JA§ ºÉ¸j À vÀÄÛ. ¢ªÁ£ï «±ÉéñÀégÀAiÀÄå ¥Àæw ¸ÀAeÉ E°èªÀgU É É £Àqz É ÀÄ §AzÀÄ EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É «gÀ«Ä¹ »AwgÀÄUÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. EzÀÄ 20 Cr JvÀÛgÀzÀ PÀrzÁzÀ PÀ®Äè. EzÀ£ÀÄß £ÉlÖUÉ KgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®è JAzÀÄ £ÀªÄÀ UÉ vÉÆÃjvÀÄÛ. DzÀgÉ ®Që÷ä EzÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ KgÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ºÀUÄÀ gÀªÁV KjzÀ. CµÉÖà ¸ÀÄ®¨sÀªÁV C°èAzÀ E½zÀÆ ©lÖ! ªÀÄÄAzÉ PÀ®Äè ºÀvÀÄÛªÀ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉeÓÉ ºÉeÉÓAiÀiÁV «ªÀj¸ÀvÉÆqÀVzÀ. “PÀ®ÄèUÀ¼° À è JgÀqÉà «zs:À ºÀwÛgÀĪÀ PÀ®Äè, ºÀvÀÛ¢gÀĪÀ PÀ®Äè. ºÀvÀÛ¯ÁUÀzÀ PÀ¯ÉèA§ÄzÀÄ E®è. PÀ®ÄèUÀ¼ÄÀ ¤¸ÀUð À zÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ §UÉAiÀÄ°è gÀÆ¥ÀÅUÉÆArgÀĪÀŪÀÅ. CªÀÅ £ÀªÄÀ ä ¸ËPÀAiÀÄðPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ¤ªÀiÁðtªÁVgÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ºÀvÀÛ¨ÉÃPÁzÀ PÀ°è£À ¸ÀÆPÁë÷äªÀ¯ÉÆÃPÀ£À §®Ä CUÀvåÀ . PÀ°è£À ¥Àæw VÃgÀÄ, ©gÀÄPÀÄ, G§Äâ, vÀUÀÄÎ £ÀªÄÀ UÉ MAzÉÆAzÀÄ CxÀð ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀߣÀĸÀj¹ £ÀªÄÀ ä ºÀvÀÄÛªÀ ªÀÄvÀÄÛ E½AiÀÄĪÀ PÀæªÄÀ UÀ¼£ À ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.” EzÀÄ CªÀ£ÀÄ PÀ°¹zÀ ¥ÀæxÀªÄÀ ¥ÁoÀ. F ¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ D PÀ®è£ÀÄß CªÀ£ÀÄ «ªÀj¹, ¤zsÁ£ÀªÁV ºÀwÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV, EvÀgÀgÀ£ÀÆß ºÀvÀÄÛªÀAvÉ ºÀÄjzÀÄA©¹ MAzÀÄ ºÉƸÀ zÀ馅 £ÀªÀÄVvÀÛ. ºÀ®ªÁgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ vÀÄ¢UÉÃjzÀgÀÄ. CªÀgÀ C©üªÀiÁ£ÀPÉÌ ¥ÁgÀªÃÉ E®è. DUÀ¢zÀݪÀgÄÀ , ¸ÀÆÜ®PÁAiÀÄgÀÄ ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB ªÉÄïÉÃj eÁjzÀªÀgÄÀ PÀ°è£À°èAiÉÄà zÉÆõÀ ºÀÄqÀÄPÀvÉÆqÀVzÀgÄÀ . D ¢£À £ÀªÄÀ ä ²PÀët vÀÄA§ AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¤dªÁVAiÀÄÆ ²¯ÁgÉÆûUÀ¼À PÀÆlªÁ¬ÄvÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

16


§¼À¸ÀÄzÁjUÁV CxÀªÁ Kt¬ÄlÄÖ §AqÉ vÀÄ¢UÉÃjzÀªÀjUÉ, CxÀªÁ £Ég½ À £À°è DgÁªÀĪÁV MgÀV, “PÀ¯ÉèÃgÀĪÀÅzÉÃPÉ? CzÀg° À èAiÀÄÆ MAzÀÄ Dl«zÉAiÉÄÃ?” J£ÀÄߪÀ ¤gÁ±ÁªÁ¢UÀ½UÉ, ¤¶ÌçAiÀiÁªÀAvÀjUÉ, “zÉêÀgÃÉ ! CªÀjUÉ vÁªÉãɣÀÄßvÉÛÃªÉ JA§ÄzÀgÀ ¥ÀjªÉAiÉÄà E®è” J£ÀߨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÄÀ ä AiÀiÁªÀ DlªÁzÀgÆ À EµÉÖà C®èªÉÃ? QæPm É ï DqÀ¢zÀÝgÉ, £ÉÆÃqÀ¢zÀÝgÉ K£ÀÄ? F¸À¢zÀÝgÉ K£ÀÄ? £ÁªÀÅ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛêÉAiÉÄÃ? ¸ÁºÀ¸À ¨sÁVvÀé¢AzÀ ®©ü¸ÀĪÀ DvÀävÀȦÛ, DvÀ䫱Áé¸ÀªÃÉ CzÀgÀ ¥sÀ®. ¥ÀgÆ É ÃPÀëªÁV CzÀÄ fêÀ£ÀzÀ EvÀgÀ gÀAUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄA¢£ÀªÁgÀ ®Që÷ä ¸ÀÆa¹zÀ, “PÀrzÁzÀ D¼ÀªÁzÀ §AqÉAiÀÄ£ÀÄß fVAiÀÄ®Ä CxÀªÁ rapple ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÄÀ UÉ £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀU¼ À ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃªÀÅ vÀj¹PÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ ¸Àgï.” ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À¯Éè°èAiÀÄÆ ²¯ÁgÉÆúÀt, CªÀgÆ É ÃºÀtUÀ½UÁVAiÉÄà vÀAiÀiÁgÁzÀ «±ÉõÀ vÀgÀzÀ £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. vÁvÁÌ°PÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌAzÀÄ zÀ¥àÀzÀ ºÀwÛ ºÀUÎÀ UÀ¼£ À ÀÄß Rjâ¹zɪÀÅ. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå §AqÉAiÀÄ£Éßà ¥ÁægÀA©üPj À UÉ ²PÀët«ÃAiÀÄ®Ä DAiÀÄÄÝPÆ É AqɪÀÅ. E°è ¥Àæw D¢vÀåªÁgÀªÇÀ £Á£Á £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ gÁå¦èAUï (ºÀUÎÀ UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §AqÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ) PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀ幸ÀvÉÆqÀVzɪÅÀ .

§AqÉ fVvÀ CzsÁåAiÀÄ £Á®ÄÌ

§AqÉAiÀÄ D¼À JµÀÄÖAmÉÆà CzÀgÀ ªÀÄÆgÀgµ À ÀÄÖ GzÀÝzÀ «²µÀÖ £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ ªÀÇ (gÁå¦èAUï ºÀUÎÀ JAzÀÄ EzÀgÀ ºÉ¸g À ÀÄ) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgA É iÀĵÀÄÖ GzÀÝzÀ E£ÉÆßAzÀÄ «zsz À À £ÉÃAiÉÄÎAiÀÄ £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ ªÀÇ (©¯Éà ºÀUÎÀ ) Cw ªÀÄÄRå DªÀ±åÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ. G½zÀªÀÅ ¯ÉÆúÀzÀ PÉÆtÂPÉU¼ À ÀÄ (PÉgÁ©£À¸ïð), ºÀUÎÀ zÀ PÉƣɬĮèzÀ ¸ÀtÚ ¸ÀÄgÀĽUÀ¼ÀÄ - ¹èAUïì, PÉÊUÀª¸ À ÀÄUÀ¼ÄÀ , ¦l£ïì (MAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÎÀ ¸ÀjAiÀÄ®Ä vÀÆwgÀĪÀ ««zsÁPÁgÀzÀ ¯ÉÆúÀzÀ §AqɪÉƼÉU¼ À ÀÄ. EªÀ£ÀÄß §AqÉAiÀÄ ©gÀÄQ£ÉƼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sz À ÀæªÁV £É¯ÉUÆ É ½¸À§ºÀÄzÀÄ; ºÀ®ªÁgÀÄ ¦l£ÀÄßUÀ¼À vÀÆvÀU½ À UÁV ºÁ¬Ä¹ PÀnÖzÀ £ÉʯÁ£ï ºÀUÀÎ ²¯ÁgÉÆûAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀlĪÀnPÉUÉ ¨sz À Àæ DzsÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄwÛUÉU¼ À ÀÄ. £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ ºÀwÛ ºÀUÎÀ ªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ E°è ºÀUÎÀ PÀrzÀĺÉÆÃV fVAiÀÄĪÁvÀ UÁ¹UÉƼÀÄîªÀ C¥ÁAiÀÄ §®Ä ºÉZÀÄ.Ñ gÁå¦èAUï ºÀUÎÀ zÀ JgÀqÀÄ PÉÆ£ÉUÀ¼£ À ÀÆß ¸ÉÃj¹ »rzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÄÀ ¨sÁUÀ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ. JgÀqÀÄ PÉÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß §AqÉAiÀÄ ªÉÄð¤AzÀ PɼÀPÉÌ E½©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀUÎÀ zÀ U DPÁgÀzÀ PÉÃAzÀ檣 À ÀÄß §AqÉAiÀÄ CAa¤AzÀ ªÉÄîQÌgÄÀ ªÀ ¨sz À Àæ DzsÁgÀPÉÌ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ C°ègÀĪÀ ¨sÁjà vÀÄAqÀÄ §AqÉAiÉÆà ªÀÄgÀzÀ PÁAqÀªÉÇà ¦l£ÀÄßUÀ¼À ¸Àgt À ÂAiÉÆà EgÀ§ºÀÄzÀÄ, CAvÀÆ ªÉÄð£À »rvÀ Cw ¨sÀzæª À ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. PɼÀPÉÌ ZÁazÀ SÁ° PÉÆ£ÉUÀ¼ÄÀ §AqÉAiÀÄ §ÄqÀ¢AzÀ ºÀvÀÛrAiÀiÁzÀgÆ À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ GzÀÝ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. gÁå¦èAUï ºÀUÎÀ UÀnÖAiÀiÁV PÀlÖ®ànÖzÉAiÉÆà E®èªÉÇà JAzÀÄ ¥ÀjÃQë¸À®Ä CzÀgÀ MAzÉÆAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÆß £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ªÀÄA¢ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ MnÖUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® dUÀΨÉÃPÀÄ. ºÀUÎÀ zÀ ¨sz À ÀævA É iÀÄÆ EzÀjAzÀ ¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥q À ÀĪÀÅzÀÄ. EµÁÖzÀ ªÉÄ¯É gÁå¥À¯ï ªÀiÁqÀĪÁvÀ (CAzÀgÉ fVªÁvÀ) §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À ºÉeÓÉ EqÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ µÀgÁ¬Ä zsÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É eɹð ¥ÀůÉÆèêÀgï CxÀªÁ ¥ÀÇtð vÉÆý£À µÀgÀl£ÀÄß vÉÆlÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÊUÀ½UÉ UÀª¸ À ÀÄ, ¹èAUÀ£ÀÄß PÁ®ÄUÀ¼À ºÉÆgÀUÁV ¸Àj¹ ¸ÉÆAlzÉqU É É vÀgÀĪÀ£ÀÄ, »A¢£À ¨sÁUÀª£ À ÀÄß PɼÀV¤AzÀ ªÀÄÄAzÀPÌÉ vÀAzÀÄ, ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃr¹ »rzÀÄ PÉgÁ©£Áj¤AzÀ CªÀ£ÀÄß ¥ÉÇÃt¸ÀĪÀ£ÀÄ. gÁå¦èAUï ºÀUÎÀ ªÀ£ÀÆß EzÉà PÉgÁ©£ÁjUÉ ¥ÉÇÃt¹, E½ªÁvÀ£À JqÀªÀÄUÀÄΰUÁV PɼÀUÉ ©qÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ ¥ÀævåÉ ÃPÀ E£ÉÆßAzÀÄ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß (©¯Éà ºÀUÎÀ ) ¸ÀÄwÛ PÀnÖ CzÀ£ÀÄß §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sz À ÀæªÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ `gÀPÀëPÀ’ (©¯Éà ªÀiÁå£ï) »rzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. E½ªÁvÀ gÁå¦èAUï ºÀUÎÀ ªÀ£ÀÄß PÉgÁ©£Áj£À ªÀÄÄAzÉ §®UÉÊAiÀÄ®Æè »AzÉ JqÀUÊÉ AiÀÄ®Æè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß PÉƼÀî fVvÀªÀ£ÀÄß PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

17


¤AiÀÄAwæ¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. DvÀ E½AiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃzÀAvÉ ©¯ÉÃPÁgÀ£ÀÄ D ºÀUÎÀ ªÀ£ÀÄß PÀæªÉÄÃt ¸Àr®ªÁV ©qÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. E½ªÁvÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à PÀAUÁ¯ÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ©¯ÉÃPÁgÀ ºÀUÎÀ ©V»rzÀÄ ¸ÀªÄÀ vÉÆî£À PÁ¬ÄÝlÄÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. E½ªÁvÀ UÁ§j¬ÄAzÀ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzª À À£ÁV ¥Àæ¥ÁvÀzÀ ªÀÄzsÉå £ÉîÄwÛzÀÝgÉ ©¯ÉÃPÁgÀ ºÀUÎÀ ªÀ£ÀÄß §®Ä eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ¸Àr®UÉƽ¸ÀÄvÀÛ UÀÄAqÀÄPÀ®è£ÀÄß ¨Á«V½¹zÀAvÉ CªÀ£À£ÀÄß §AqÉAiÀÄ vÀ¼PÀ ÌÉ E½¸ÀÄvÁÛ£É. fVªÁvÀ£À ¥Áæt gÀQë¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ zsÉÊAiÀÄð ¤ÃqÀ®Ä ©¯Éà ºÀUÎÀ CªÀ±åÀ . EzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÄÀ ªÀªÀgÀ ¥ÁvÀæ §®Ä ªÀÄÄRå. CªÀUÀt£ÉAiÀÄ°è, fVªÁvÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ vÀ¼PÀ ÉÌ zsÉÆ¥Àà£É ©zÀÄÝ ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀĪÀÇ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©¯ÉÃPÁgÀ£À£ÀÄß ºÀUÎÀ dVÎ §AqÉAiÀÄ vÀ¼PÀ ÉÌ PÉqÉzÆ À ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨s« À ¸À§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀPÀ® gÀPÀëuÉU½ À AzÀ PÀÆr fVªÁvÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ CAaUÉ »AzÉ »AzÉ £Àqz É ÀÄ §gÀĪÀ£ÀÄ – zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À ¸ÀgÆ É ÃªÀgÀ ºÉÆPÀÌAvÉ, CAzÀgÉ CªÀ£À ¨É£ÀÄß ¥Àæ¥ÁvÀzÉqU É É wgÀÄVgÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ ºÀUÎÀ »rzÀ DvÀ£À JqÀUÉÊ »AzÀPÆ À Ì §®UÉÊ ªÀÄÄAzÀPÆ À Ì ZÁagÀĪÀŪÀÅ. DvÀ »AzÉ »AzÉ £Àqz É ÀAvÉ ºÀUÎÀ PÉgÁ©£Àgï M¼ÀUÀÆ JgÀqÀÄ PÉÊUÀªÅÀ ¸ÀÄUÀ¼À £ÀqÄÀ ªÉ ¤AiÀÄAwævÀªÁV eÁgÀÄvÀÛzÉ. £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ ºÀUÀÄgÀ, §®Ä UÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄtÄ¥ÁV eÁgÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ gÁå¦èAVUÉ CzÉà ¸Àªð À ±ÉæõÀ×. fVªÁvÀ §AqÉAiÀÄ CAaUÉ §AzÀÄ »AzÉ »AzÉ §UÀÄÎvÁÛ£É. FUÀ CªÀ£À zÉúÀ«rà £ÉlÖVzÀÄÝ, §AqÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀz° À è PÀĽvÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀªÀjUÉ PɼÀV£À £É®PÉÌ ¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁVgÀĪÀAvÉ PÁtĪÀÅzÀÄ. vÀ£Àß ¨sÁgÀ¢AzÀ CªÀ£ÀÄ E£ÀÆß ªÀiÁ®ÄªÀ ªÉÆzÀ¯Éà §AqÉUÉÆAzÀÄ §®ªÁzÀ MvÀÛ«vÀÄÛ zÀÆgÀPÉÌ aªÀÄÄävÁÛ£É. CµÀÖg° À èAiÉÄà ºÀUÎÀ ªÀ£ÀÄß vÀĸÀÄ ¸Àr®©lÄÖ JAlÄ ºÀvÀÛr PɼÀPÌÉ ¸ÀgæÀ£É eÁjgÀÄvÁÛ£É. zÉúÀ DAzÉÆð¹ PÁ®ÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÅ£ÀB ¥Àæ¥ÁvÀzÀ ªÉÄÊUÉ §AzÀÄ §rªÁUÀ, ºÀUÎÀ vÀĸÀÄ ©V»rzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ MzÉvÀ. ¥ÀÅ£ÀB JAlÄ ºÀvÀÛr eÁjPÉ – F PÀæªÀÄzÀ°è CªÀ£ÀÄ JµÀÄÖ D¼ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÆ À (gÁå¦èAUï ºÀUÎÀ zÀ GzÀÝzÀ «Äw CªÀ®A©¹) fV¢½AiÀħºÀÄzÀÄ. JqÀUÉÊ »rvÀ CªÀ¤UÉ ¨sz À ÀævA É iÀÄ ¥ÀæeÉÕ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. §®UÉÊ »rvÀ ¢PÀÄÌ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ£ÀÄ »ÃUÉ «ÄwAiÀÄ°è fVªÁUÀ ©¯ÉÃPÁgÀgÄÀ D ºÀUÎÀ ªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sª À ÁV eÁgÀUÉÆqÀĪÀgÀÄ. E½ªÁvÀ£À ºÀzÀ vÀ¦àzÀ CjªÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ CzÀ£ÀÄß dVÎ »rAiÀÄÄvÁÛgÉ. CzÀÄ MAzÀÄ £ÀªÄÀ Æ£É. E½AiÀÄĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼° À è ºÀ®ªÁgÀÄ «zsU À À½ªÉ. vÀvÀÛ÷é MAzÉÃ. Stomach rapelling ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀª£ À À gÀPÀëuÉ EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ CwPÀpt. ºÉÆmÉÖ gÁå¦èAV£À°è E½ªÁvÀ (EzÀgÀ°è fVvÀ«®è, £ÀrUÉ ªÀiÁvÀæ) §AqÉAiÀÄ £ÉwÛ¬ÄAzÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ vÀ¼z À ÉqU É É ªÀÄÄR ªÀiÁr £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. ªÀÄÄAzÉ CzÀgÀ CAa¤AzÀ PɼÀUÉ ¸ÀjAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ zÉúÀª£ À ÀÄß §AqÉUÉ ®A§ªÁVAiÀÄÆ £É®PÉÌ ¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁVAiÀÄÆ ElÄÖPÆ É ¼ÀÄîvÁÛ£É. E°è E½ ºÀUÎÀ zÀ JgÀqɼU É À¼À£ÀÄß ¥ÀævåÉ ÃQ¹ E½ªÁvÀ £ÀqÄÀ ªÉ EgÀÄvÁÛ£É. ºÀUÀÎU¼ À À£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀħ¢gÀÄ ºÁ¬Ä¹, GfÓ ¸ÀjAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr, PÉêÀ® ºÀ¸ÀÛzÀ°è ¤AiÀÄAwæ¸ÄÀ vÁÛ£É. F PÀæªÀÄzÀ°è £É®zÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀÅlÖ PÀ®Æè VqÀªÇÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV DvÀ£À£ÀÄß w«AiÀÄ®Ä, £ÀÄAUÀ®Ä §AzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀª£ À À£ÀÄß ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É G¥ÀÅöà ªÀÄÆmÉAiÀÄAvÉ ºÉÆvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ gÁå¦èAUï PÀæªÀÄ¢AzÀ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ E£ÀÆß PÀpt ¸ÁºÀ¸À. »ÃUÉ gÁå¦èAUï Cw C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ, DzÀÝjAzÀ CµÉÖà gÉÆêÀiÁAZÀPª À ÁzÀ Dl PÀÆqÀ. EzÀgÀ°è ¨sÁUÀª» À ¸ÀĪÀªj À UÉ ¨sÁjà zÉúÀ zÁqsÀåðªÉãÀÆ ¨ÉÃPÁV®è. ºÀvÀÄÛ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ Cr D¼ÀzÀ §AqÉUÀ¼À°è fVªÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁr zsÉÊAiÀÄð ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀgÉ ªÀÄÄAzÉ D¼À ºÉaÑzA À vÉ C¢üPÁ¢üPÀ G¯Áè¸À ¥ÀqA É iÀħºÀÄzÀÄ. zsÉÊAiÀÄðªÁV zÀĪÀÄÄPÀzª À À¤UÉ, ¸Àé®àªÁzÀgÆ À §AqÉAiÀÄ ¥ÉæêÀĪÀÄAiÀÄ ªÀÄÈzÀÄ ¸Àà±ÀðzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉAiÀÄzÀª¤ À UÉ F «zÉå PÀgÀUv À ÀªÁUÀzÀÄ. ªÉÄÊ £É£É¹PÉƼÀîzÉà UÀÄlÄPÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄzÉà F¸ÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ? PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

18


E°è £ÁªÀÅ PÀ°AiÀÄĪÀ ¥ÁoÀ JgÀqÀÄ. §AqÉAiÉÆqÀ£É ¸Ét¸Ál ¸À®èzÀÄ. «£ÀAiÀIJîgÁV CzÀgÀ ªÉÄÊUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀwð¹zÀgÉ §AqÉ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß CzÀgÀ ªÀÄAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ PÀÄtÂAiÀÄ©qÀĪÀÅzÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÁoÀ. §AqÉ fVªÁUÀ ªÀÄ£ÀB¸ÉÜöÊAiÀÄðªÉà ¤dªÁzÀ ¥ÉæÃgÀPÀ±ÀQÛ. C¥ÁAiÀÄPÀÆÌ ¸ÀÄgÀQëvÀvÉUÆ À £ÀqÄÀ ªÉ ¥ÀæwAiÉƧâ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì MAzÀÄ zÀÄUÀðªÀiÁ¨sÃÉ zÀå PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÈf¹gÀĪÀÅzÀÄ. §AqÉAiÀÄ CAZÀ£ÀÄß vÀ®¥ÀŪÀµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ F PÉÆÃmÉ JµÀÄÖ zÀ¥àÀªÁzÀzÄÀ Ý, GQÌ£ÀAvÀºÀzÄÀ JA§ÄzÀgÀ CjªÉà EgÀĪÀÅ¢®è. C°è vÀ®¥ÀÅwÛzÀÝAvÉAiÉÄà EzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉüÀÄvÀzÉ, “£Á¤°è CqÀØ ¤AwzÉÝãÉ. ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è. ºÉÆÃUÀ¯Éà ¨ÉÃPÁzÀgÉ £À£ÀߣÀÄß ¨sÃÉ ¢¹ ºÉÆÃUÀÄ, £ÉÆÃqÉÆÃt, ¤£Àß ¸ÁªÀÄxÀåð.” ®APÁ ¥ÀæªÃÉ ±ÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä «ÃgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹A»PÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¹ ¸ÀAºÀj¹ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÁ¬ÄvÀ®èªÉÃ? §ºÀ¼À ªÀÄA¢ F ©üwÛAiÀÄ£ÀÄß MqÉAiÀįÁUÀzÃÉ ºÉzj À , xÀgx À ÀgÀ£É £ÀqÄÀ V PÀĹzÀÄ, CAa¤AzÀ ªÉÄîPÉÌ vɪÀ½AiÀiÁzÀgÆ À §AzÀÄ©qÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß MqÉzÀªÀ¤UÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ¸ÀAvÉÆõÁ£ÀĨsª À À. F £ÀqÄÀ ¨Á¤£À°è ¸ÀgæÀ£É eÁj, PÀÄ¥Àཹ, eÁj E½AiÀÄĪÀ C£ÀĨsÀªPÀ ÌÉ ¸ÀªiÀ Á£ÀªÁzÀzÄÀ Ý, £Á£ÀÄ ¸Áé£ÀĨsª À À¢AzÀ w½zÀAvÉ, PÁgï ZÁ®£ÉAiÀÄ°èzÉ. UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ªÉÄÊ°£À «ÄwªÀgU É É PÁgÀ£ÀÄß £ÁªÉà ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀǪÀðPÀªÁV ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ JA§ ¨sÁªÀ£É §gÀĪÀÅzÀÄ. F «Äw zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ C£ÀĨsª À ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ: £É®, VqÀ, ªÀÄgÀ, DªÀgt À , zÁj J®è Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ®Æ »AzÀPÌÉ eÁgÀÄwÛªÉ. £ÁªÀÅ EªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå vÉîÄvÀÛ ¸ÀéZÒÀ AzÀªÁV «ºÀj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. EzÀÄ ªÁAiÀÄÄ®XªÀiÁ£ÀĨsª À À (levitation). EAxÀ C£ÀĨsª À À §AqÉ fVªÁUÀ £ÀªÄÀ UÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¤¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß O£ÀßvÀå¢AzÀ «ÃQë¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ«zÀÄ. ±ÉæõÀ×£Àl ¥ÁvÀæ vÁzÁvÀä÷åºÉÆA¢zÁUÀ EAxÀzÉà ¨sÁªÀ¢Ã¥ÀÛ£ÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ PÉýzÉÝãÉ. ªÁgÀªÁgÀ £ÀªÄÀ ä ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ ªÉÄÊ®ÄUÀlÖ¯É £ÀqÉzÄÀ §AqÉ Kj fVzÀÄ F DlUÀ¼° À è §®Ä ¤µÁÚvÀgÁzÀgÄÀ . EAxÀ MAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ CªÀjAzÀ¯Éà ¸ÀÆZÀ£É §A¢vÀÄ, “£Á«µÉÖ®è ºÁgÁqÀÄwÛzÉÝêÀ®è. F ªÀµÀð ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä K£ÁzÀgÆ É AzÀÄ ¸ÁºÀ¸À ¥Àæz± À Àð£À £Àq¸ É À¨ÉÃPÀÄ.” £ÀªÄÀ ä zÉÆgÉU¼ À ÀÄ (ªÉÄÃdgï £ÁgÁAiÀÄt ¹AUï) gÁªÀÄ£ÀUg À À, ¸ÁªÀ£ÀzÄÀ UÀð, ²ªÀUÀAUÉ, £ÀA¢¨ÉlÖ J°è AiÀiÁzÀgÆ É AzÉqÉ MAzÉgq À ÀÄ ¢ªÀ¸À ²©gÀ £Àqɹ PÀ°vÀ «zÉåAiÉÄ®èªÀ£ÀÆß ZÉ£ÁßV C¨sÀå¹¹ ªÀÄgÀ¼À§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸À®ºÉ¬ÄvÀÛgÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ w½¢zÀÝAvÉ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRªÉà UÀAqÀÄUÀ°UÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀ. C°è ¸ÁºÀ¸À¦A æ iÀÄjUÉ, ¤¸ÀUð À ¥ÉæëÄUÀ½UÉ, EwºÁ¸À ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀܼÀ «ÃPÀëPÀjUÉ gÀ¸z À ÀÆl«zÉ. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉƪÉÄä C°è £Á£ÀÄ ºÀwÛ¥ÀàvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀg£ À ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ (DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èzÉÝ) C¯É¢zÉÝ. CAzÀÄ EzÀÝzÀÄÝ GvÁìºÀ MAzÉÃ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀæªÀħzÀÞ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À D£ÀAzÀ, eÁÕ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä w½ªÀ½PÉ ¸ÁPÁVgÀ°®è. »ÃUÁV `JAPÀÄ ¥ÀtA§ÆjUÉ ºÉÆÃV §AzÀAvÉ’ £ÁªÀÇ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRPÉÌ ºÉÆÃV§A¢zÉݪÀÅ. D ²RgÀ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É JAzÀÆ ªÀiÁ¸ÀzÀ ªÀÄÄzÉæAiÉÆwÛvÀÄÛ. E£ÉÆߪÉÄä ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄPÉÆArzÉÝ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ PÀgÉ CzsÁåAiÀÄ LzÀÄ

FUÀ PÁ® ¸À¤ß»vÀªÁVvÉÆÛà K£ÉÆÃ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR PɣɬÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ CzÀgÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÉ. CzÀÄ J°è GAlÄ, K£ÀÄ JAzÀÄ EªÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀÄ. DzÀgÆ À ºÀÄqÀÄUÁnPÉAiÀÄ GvÁìºÀ¢AzÀ ºÁgÁrzÀgÄÀ . CA¢¤AzÀ¯Éà PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ PÀ£À¸À£ÀÄß PÁtvÉÆqÀVzÀgÄÀ . EzÀÄ CPÉÆÖçgï (1966) ¸ÀĪÀiÁjUÉ. zÉÆgÉU¼ À ÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 PÁåqÉlÄÖU¼ À ÀÄ, 10 ¢ªÀ¸U À À¼À ²©gÀ. ªÉZª ÀÑ ÉµÁÖ¢ÃvÉAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä £À£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÄ. CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁVzÀÝ n. Dgï. dAiÀÄgÁªÀÄ£ï £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð ¸ÀAWÀzÀ GzÁÏl£Á ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄvÀÛ »ÃUÉAzÀgÀÄ: “«zÁåyðUÀ¼ÄÀ EAzÀÄ ¥ÀÇtð ªÀåQÛvÀé ¥Àqz É ÀÄ «PÀ¹¸À¨ÃÉ PÀÄ. ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀzÀ dvÉUÉ ¸ÁºÀ¸¦ À æAiÀÄvÉ, Dl NlUÀ¼ÄÀ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CªÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsz À À gÀZ£ À ÁvÀäPÀ ¸ÁºÀ¸ÀQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÆß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw¬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀÅzÀÄ.” PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

19


£Á£ÀÄ F MAzÀÄ D±Áé¸À£ÉAiÀÄ J¼É »rzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä M§â£ÃÉ ºÉÆÃV CªÀg£ À ÀÄß ¨sÃÉ n ªÀiÁrzÉ. £ÀªÄÀ ä PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀgÃÉ SÉU¼ À À£ÀÄß «ªÀj¹zÉ. £ÀªÀÄUÉ AiÀÄƤªÀ¹ðn¬ÄAzÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÉà ºÉÃUÉ JAzÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÉ. “CzÀgÀ ¥ÀÇtð ªÀiÁ»w¬ÄgÀĪÀ ¥Àvª Àæ À£ÀÄß £ÀªÄÀ UÉ PÉÆr. ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw¬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¸ÀÄvÉÛêɔ JAzÀgÄÀ . zÉÆgÉU½ À UÉ F ¸ÀAvÉÆõÀzÁAiÀÄPÀ ¸ÀÄ¢Ý w½¹zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ AiÉÆÃd£É vÀAiÀiÁj¹zÉ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CªÀgÄÀ £ÀPÀÄÌ, “E¯Éèà ¤Ã£ÀÄ Cw fUÀÄmÁVgÀĪÀÅzÀÄ! ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸Á«gÀ, ¸Á«gÀzÊÉ £ÀÆgÀÄ zÉÆqÀØ ºÀt. DzÀgÉ E°è PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄƤªÀ¹ðn. ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀªg À ÀÄ 30-40 ªÀÄA¢ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ . CªÀgÀ DºÁgÀzÀ RZÉÃð ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á«gÀzÊÉ £ÀÆgÀÄ DUÀ¢gÀzÀÄ. ªÁºÀ£À, EvÀgÀ RZÀÄð MlÄÖ gÀÆ 3000zÀ CAzÁdÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà EAxÀ ¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è ¸Àé®à ²PÀët ¸ÁªÀÄVæU¼ À À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÆ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. 200 Cr GzÀÝzÀ £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ MAzÉÆAzÀPÀÆÌ 165jAzÀ 200 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯¬ É ÄzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀÄVæU¼ À À ¨É¯É 2000 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀiÁzÀgÆ À EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. »ÃUÉ 5000 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄÄAUÀqÀªÁV £ÁªÀÅ AiÀiÁa¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉüÀĪÁUÀ zsÁgÁ¼ÀªÁVgÉÆÃt, ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¯ÉPÌÀ PÉÆlÖgÉ D¬ÄvÀÄ” JAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

MgÀvÉ vÉÆgÉAiÀiÁzÁUÀ CzsÁåAiÀÄ DgÀÄ

ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀ £ÀªÄÀ ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀªÄÉ ÃvÀ £ÁªÀÅ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼£ À ÀÄß £ÉÆÃrzɪÅÀ . CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀĪÀAvÉ, ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹, F ªÉƧ®UÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¹PÀÄÌvÀÛzÉ” JAzÀÄ©lÖgÀÄ! D UÀ½UÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ªÀÄÆPÀ«¹ävÀgÁzɪÀÅ. ¥ÁPÀð¯ÁA ªÀÄAvÀæ ¥Ào£ À ÀzÀ F PÁ®zÀ°è, £ÀÆgÁgÀÄ ¸À® PÀA§¢AzÀ ªÉÄÃdPÉÌ C¯ÉAiÀÄzÉà AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÇÀ DUÀzÀ F ¢£ÀU¼ À À°è, ªÉÆzÀ¯Éà £ÁªÉÃPÉ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸À°®è J£ÀÄߪÀAxÀ ¸ÀªÁ®Ä. §®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ »AwgÀÄVzɪÅÀ . EAV趣À°è ºÉüÀĪÀAvÉ ZÉAqÀÄ FUÀ £ÀªÄÀ ä gÀAUÀzÀ°èzÉ. £ÀªÄÀ ä ªÉÄÃ¯É «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀ»¹gÀĪÀ «±Áé¸À UÀÄgÀÄvÀgª À ÁzÀzÄÀ Ý. EzÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ ZÀAzÀ, £ÀªÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¯ÉÃ¥À CzÀPÉÌ. DzÀgÉ FUÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «±Áé¸À, PÁåqÉlÄÖU¼ À À GvÁìºÀ EªÀ£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV MAzÀÄUÀÆr¹ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À vÀgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÄÀ ä ºÉÆuÉUÁjPÉ, ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ºÉeÓÉUÀ¼ÀÄ: ²©gÀzÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É, ºÉÆgÀqÄÀ ªÀ ¢ªÀ¸À ¤tðAiÀÄ, PÁåqÉlÄÖUÀ¼À DAiÉÄÌ, ²PÀët ¸ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÁªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À K¥ÁðqÀÄ. ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV £Á£ÀÆ zÉÆgÉU¼ À ÀÄ J¤ì¹ PÁj£À°è ZÁªÀiÁðr ªÀiÁUÀðªÁV zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀ, ¨É¼ÀÛAUÀr vÀ®¦zɪÀÅ. ¸ÀܼÀ, d£À, ¸À¤ßªÉñÀ EªÀÅUÀ¼À ¤PÀl ¥ÀjZÀAiÀÄ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ d£Àªj À (1967) CAvÀåzÀ°è ²©gÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ AiÉÆÃUÀå JAzÀÄ ¤tð¬Ä¹zɪÅÀ . CzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä D¼ÉgÀqv É ÀÛgÀ ¨É¼É¢gÀĪÀ ºÀÄ°è£À PÀqÀ°£À°è ¨ÉlÖ ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. ªÀÄzsÉå J°èAiÀiÁzÀgÆ À PÁrUÉ ¨ÉAQ ©zÀÝgÉ SÁAqÀªÀ zÀºÀ£ÀzÀ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÉÄà DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÉ ¹Ã¤AiÀÄgï «zÁåyðUÀ½UÉ zÉÆqÀØ ¥ÀjÃPÉë ºÀwÛgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ vÉÆAzÀg.É K¦æ¯ï, ªÉÄà PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ §ÄqÀz° À è PÀÄ¢ªÀ PÀĮĪÉÄAiÀÄAxÀ ¸ÉPÉ, ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃqÀ, ªÀļÉ. d£Àªj À 20jAzÀ 29gÀªÀgU É É ºÀvÀÄÛ ¢ªÀ¸À ²©gÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¤±ÉöÑ Ê¹zɪÅÀ . £ÀªÄÀ UÉ AiÀÄƤªÀ¹ðn ¸ÀºÁAiÀÄ zÉÆgÉvÀ ±ÀĨsÀ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ «zÁåyð¯ÉÆÃPÀz° À è «zÀÄåzÉéÃUÀ¢AzÀ ¥À¸j À ¹vÀÄ. PÀ£À¹£À PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ªÁ¸ÀÛªÀvÉUÉ §gÀĪÀÅzÉAzÀÄ CªÀjVÃUÀ RavÀªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀÆgÁgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ , ¨ÉÃgÉ PÁ¯ÉÃf£Àªg À ÀÄ ¸ÀºÀ, ¢£À ¢£À §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉÃqÀvÉÆqÀVzÀgÄÀ , vÁªÀÇ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ vÀAqÀzª À Àg£ À ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅzÁV ªÀiÁvÀÄ PÉÆlÖgÀÄ. £ÀªÄÀ ä vÀgÄÀ tgÀ D¸É DPÁAPÉë ¸ÀºÀdªÁzÀzÄÀ Ý. £ÀªÄÀ UÉ C©üªÀiÁ£À GAlĪÀiÁqÀĪÀAxÁzÀÄÝ. DzÀgÉ £ÀªÄÀ ä ªÀÄÄA¢zÀÝ UÀÄj¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¸ÀéAiÀÄA ¤«ÄðvÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ½AzÀ §A¢üvÀgÁUÀzÃÉ ºÉÆÃzÀg,É MAzÀÄ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ, PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¸ÁºÀ¸À, PÀÄzÀÄgÉ ªÀÄÄR eÁvÉæAiÀiÁ¢ÃvÀÄ, zÀÄgÀAvÀªÇÀ WÀn¹ÃvÀÄ. F zÀȶ֬ÄAzÀ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À PÁåqÉlÄÖU½ À UÉ ªÀiÁvÀæ EzÀgÀ°è ¥ÀæªÃÉ ±ÀªA É zÀÄ «¢ü¹zɪÅÀ . PÉ®ªÀÅ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼Æ É qÀ£É PÀlĪÁV

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

20


ªÁ¢¸À®Æ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ, “PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR C°èzÉ, AiÀÄƤªÀ¹ðn £ÀªÄÀ VAvÀ®Æ GvÀÛªÀĪÁzÀ ¸ÁºÀ¸Àª£ À ÉßÃPÉ ªÀåªÀ¸ÜÉ UÉƽ¸À¨ÁgÀzÀÄ?”

E°èzÉ.

¤ÃªÀÅ

¥ÀævåÉ ÃPÀªÁV

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV d£À, w½zÉÆà w½AiÀÄzÉAiÉÆà PÉ®¸ÀªiÀ ÁqÀzÉ CzÀgÀ ¥sÀ® ¸À«AiÀĨÉÃPÉA§ §Ä¢ÞAiÀĪÀgÄÀ . E£ÀÄß £ÀªÄÀ ä ºÀÄqÀÄUÀgÃÉ DzÀgÀÆ ªÉÆzÀ®Ä PÀgÉzÀ «ÄÃnAVUÉ £Á®ÄÌ£ÀÆgÀgª À ÀgU É É §AzÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è, ¥ÀARUÀ¼À CrAiÀÄ vÀA¥ÀÅ ºÀªA É iÀÄ°è ¸ÀÄSÁ¹Ã£ÀgÁzÀ CªÀgÄÀ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ gÀAUÀÄ gÀAUÁzÀ ªÀtð£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÁUÀævɬÄAzÀ D°¹ PÀ£À¸ÀÄ PÁtvÉÆqÀVzÀgÄÀ . “PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR UÀAqÀÄ UÀAqÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ. ¤ªÀÄä°è AiÀiÁjUÉ KgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è, PÉÊ JwÛ” JAzÀÄ ¸ÀªiÀ ÁgÉÆæ¹zÉ. §AzÀªÀgÄÀ £Á®ÄÌ£ÀÆgÀÄ, J®ègÀÆ UÀAqÀÄ UÀAqÀÄUÀ¼ÉÃ; PÉÊ JwÛzÀªg À ÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è. “§ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀ. £À£ÀUÉ vÀÄA§ ºÉªÄÉ ä, EAxÀ PÀpt ²©gÀPÉÌ §gÀ®Ä ¤ÃªÀÅ PÉ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¯ÉèÉÃPÀÄ: ªÀÄÄA¢£À D¢vÀåªÁgÀ 12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À 6.45 UÀAmÉ ¨É¼ÀUÎÉ PÁ¯ÉÃdÄ »AzÉ ¸ÀªÄÀ ªÀ¸ÀÛçzsÁjUÀ¼ÁV ¸ÉÃgÀvPÀ ÌÀ zÀÄÝ; 15jAzÀ 20 ªÉÄÊ®ÄUÀ¼ª À ÀgV É £À ¢ÃWÀð £ÀrUÉ. EzÀgÀ°è dAiÀÄ¥Àæzg À ÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ°£À 60 CxÀªÁ 70 PÁåqÉlÄÖU½ À UÉ ªÀÄÄA¢£À ºÉeÉÓ «ªÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.”

UÀAqÀÄUÀ¼À DAiÉÄÌ CzsÁåAiÀÄ K¼ÀÄ

D D¢vÀåªÁgÀ §AzÀªÀgÄÀ 110. JgÀqÄÀ «Ä¤mï vÀqÀªÁV §AzÀªÀjUÉ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðzÀ (?) ²©gÀ! E£ÀÄß, 15 ªÉÄ樀 £ÀrUÉ H»¹zÀµÄÀ Ö ¸ÀÄ®¨sÀª® À è, ¸ÉÊPÀ¯ï, DmÉÆÃ, ¹n §¸ï ¸ÀA¸ÀUÀðUÀ½AzÀ «PÀ¹¸ÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ EzÉÆAzÀÄ ¨sA À iÀÄAPÀgÁ£ÀĨsÀª!À §ºÀ¼µ À ÀÄÖ ªÀÄA¢ £ÀqÄÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÉÄqÉUÉ PÀªÀ¯ÉÆqÉzÀÄ PÁtzÁzÀgÄÀ . AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀrUÉ ¥ÀÇgÉʹzÀ ªÉÆzÀ°£À 60 ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß Dj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. G½zÀªg À ÀÄ `zÁæQë ºÀĽ’ JAzÀÄ ªÀÄÄR ¹AqÀj¹zÀgÀÄ. F 60 ªÀÄA¢UÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÉeÓÉ §AqÉ KgÀĪÀÅzÀÄ, E½AiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÉë. §AqÉAiÀÄ CAaUÉ §AzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ »AzÉ ¸ÀjzÀgÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀASÉå 40PÉÌ E½¬ÄvÀÄ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁUÀ°®è. F jÃwAiÀÄ°è £ÀªÄÀ ä ¨ÉmÉÖ a£ÀߪÀ£ÀÄß ¥ÀÅl ºÁQ ±ÀÄzÀÞ ªÀi ÁrzɪÅÀ . EªÀg° À è ¥ÀæwAiÉƧâ£Æ À 10 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀæªÃÉ ±À zsÀ£À«ÃAiÀĨÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAvÀ Rað¤AzÀ `ºÀAlgï §ÆlÄ’UÀ¼£ À ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÆ «¢ü¹zÉݪÀÅ. vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄjAzÀ §gÀºÀz° À è C¥ÁAiÀÄzÀ ¸Ànð¦üPÉÃlÄ vÀj¹PÉÆAqɪÅÀ . EzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÀÄqÀÄUÀ ¸ÀéAvÀ EZÉÒ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²©gÀPÌÉ §gÀĪÀªÀ£ÀÄ; C°è AiÀiÁªÀ CxÀªÁ ºÉÃUÉ, JAxÀ C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀ£ÁUÀ°Ã CªÀ£À vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÁUÀ°Ã ¸ÀgPÀ ÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjºÁgÀzsÀ£À AiÀiÁa¸ÀĪÀAw®è. EzÀgÀxð À ªÀåªÀ¸ÜÉ UÉƽ¸ÀĪÀ £ÁªÀÅ »jAiÀÄgÀÄ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjPɬÄAzÀ ªÀwð¸À§ºÀÄzÉAzÀ®è. ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÁ¯ÉÃfUÉ, ²©gÀPÉÌ PÀ½¹zÀgÉ vÀªÀÄä ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄÄV¬ÄvÉAzÀÄ w½AiÀÄĪÀ, ¥Àgª À ÉÆøÀ¢AzÀ CxÀªÁ JµÉÆÖà ¸À® ºÀÄqÀÄUÀ£À w½UÉÃrvÀ£À¢AzÀ CªÀ¤UÉãÁzÀgÆ À C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀgÉ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è zÉÆõÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀ »jAiÀÄjUÉ CªÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À®Ä EAxÀ ¸Ànð¦üPÃÉ lÄ CvÀåUÀvÀå. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ°¸ÀzÀ ²¸ÀÄÛ, ¸ÀzéÀvÀð£ÉU¼ À À£ÀÄß PÁ¯ÉÃdÄ PÁè¸ÀÄUÀ¼À°è, J£ï¹¹ ¥ÉgÃÉ qï UËæAr£À°è PÀ°¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ¤Ãw: ¤ªÀÄä ¥ÀÅvÀægv À Àß ¥ÀÅgÀĵÀ ¹AºÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¤ªÀÄä C¥ÉÃPÉëAiÀiÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ PÀ¤µÀ× £Àg± À ÀÈUÁ®ªÁzÀgÆ À DVgÀ¨ÁgÀzÀÄ!

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

21


¸ÁªÀ£ÀzÄÀ UÀðzÀ eÁgÀħAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzsÁåAiÀÄ JAlÄ

r¸ÉA§gï 25jAzÀ d£Àªj À 3gÀ vÀ£ÀPÀ £ÀªÄÀ ä ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï ªÁ¶ðPÀ ²PÀët ²©gÀ £Àq¸ É À®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄPÉÌ ¸ÁVvÀÄ. C°èAzÀ 24 ªÉÄ樀 zÀÆgÀz° À è ¸ÁªÀ£ÀzÄÀ UÀð«zÉ. ²©gÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀz° À è zÉÆgÉU¼ À ÉAzÀgÀÄ, “¤Ã£ÀÄ Dj¹gÀĪÀ ²¯ÁgÉÆûUÀ¼À£ÀÄß C°èUÉ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀgÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¢£À«rà C¨sÁå¸À ªÀiÁr ¨Á. £Á«§âgÀÆ F PÁåA¥À£ÀÄß MAzÉà ¸À® ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÁzÀÝjAzÀ ¤Ã£ÉƧâ£Éà ºÉÆÃUÀÄ.” 24 ºÀÄqÀÄUÀgÀ vÀAqÀ. ºÉʸÀÆÌ°£À°è NzÀÄwÛzÀÝ £À£Àß »jªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀÆ ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃjvÀ£ÁV ²©gÀzÀ ²¹ÛUÉ §zÀÞªÁV EzÀg° À èzÀÝ. §ÄwÛ Hl PÀnÖPÆ É AqÀÄ ¨É¼V À ΣÀ 6 UÀAmÉUÉ PÁåA¦¤AzÀ ºÉÆgÀmɪÅÀ . 8 UÀAmÉUÉ zÀÄUÀðzÀ §ÄqÀ vÀ®¦zɪÀÅ. £É®¢AzÀ £ÉÃgÀªÁV DUÀ¸ÀPÉÌ ZÁagÀĪÀ D ©üêÀiÁPÁgÀzÀ PÀjAiÀÄ PÀ®ÄèUÀÄqÉØAiÀÄ JvÀÛgÀ 2000 CrVAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ EgÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ CAzÁdÄ. CzÀgÀ ²RgÀzÀ°èAiÀÄ §¸Àª£ À ÉqÉUÉ KgÀ®Ä £É®¢AzÀ §¼À¸ÀÄ PÁ®ÄzÁj¬ÄzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉÆÃzÀÄzÀÄ £ÉÃgÀªÁV D PÀrzÁzÀ ²¯ÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ; ºÉÃUÁzÀgÀÆ PÉÆr vÀ®¥ÀŪÀÅzÀ®è. ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ²RgÁgÉÆúÀt £ÀªÄÀ ä UÀÄj. £ÀªÄÀ ä ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁåªÀgï ¸ÁåQ£À°è §ÄwÛ, ªÀÄƸÀÄA©, ¸Àé®à §mÉÖ. ®Që÷ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «zÁåyð £ÁAiÀÄPÀgÀÄ £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ UÀ¼À ºÉÆgÉ ºÉÆwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ PÁ°UÉ §ÆlÄ zsÀj¹zÀÄÝzÀÄ vÀ¥ÀÅöà, §AqÉ KgÀ®Ä EzÀÄ zÉÆqÀØ ¥Àæw§AzsÀ. §Æn£ÀrAiÀÄ zÉÆgÀUÄÀ ªÀÄvÀÄÛ C°è ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ DtÂUÀ¼ÀÄ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÁj £ÀªÄÀ UÉ J°èAiÀÄÆ zÀÈqsÀªÁV ¤®ÄèªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. ªÉÆzÀ°£À 50 UÀd £ÉÃgÀªÁV KgÀĪÁUÀ, KjPÉ CµÉÖãÀÆ wêÀæªÁVgÀzÉ §ÆlÄUÀ½AzÀ vÉÆAzÀgA É iÀiÁUÀ°®è. DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÀvÀÛ¨ÉÃPÁzÀgÉ §gÉà PÁ°£À £ÀrUÉAiÉÆAzÉà UÀw. §ÆlÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼Àa MAzÀgÀ ¯ÉøÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀPÌÉ PÀnÖ ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É §ÆlĪÀiÁ¯É zsÀj¹zɪÀÅ. ªÀÄÄAzÀPÌÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vɪÀ½ ºÀwÛzɪÅÀ . ©gÀÄPÀÄUÀ½UÉ®è PÉÊPÁ®Ä vÀÄgÀÄQ zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ¸ÁV¹zɪÅÀ . MAzÀÄ WÀlÖPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®è JAzÁ¬ÄvÀÄ. PÀ®Äè ¸Àé®à M¼ÀPÉÌ £ÀÄVÎ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà G©â ZÁavÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ §¢UÉ ¸ÀjzÀÄ F G§â£ÀÄß §¼À¹ ºÀvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. ¸Àé®à «±À« æ ĸÉÆÃt JAzÀÄ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ - £ÁªÀÅ ºÀwÛzÀ JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ KjPÉAiÀÄ wêÀævÉ ¨sA À iÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAwzÀÄݪÀÅ. £É® CµÀÄÖ zÀÆgÀ CµÀÄÖ PɼÀUÉ EvÀÄÛ. CzÀ£Éßà ¢nÖ¸ÀÄvÀÛ PÀĽvÀgÉ £É® £ÀªÄÀ ä£ÀÄß £ÀÄAUÀ®Ä §gÀĪÀÅzÉÆà J£ÀÄߪÀ ¢V®Ä ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. £É® £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ªÀÄÄA¢£À ºÁ¢AiÀÄ zÀÄUÀðªÀÄvÉAiÀÄ CjªÀÇ ºÉZÁѬÄvÀÄ. ªÉÄÃ¯É £ÀÆgÁgÀÄ Cr E£ÀÆß PÀrzÁV ¸ÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ. F ªÀÄzsÉå §AqÉ ©¹°¤AzÀ PÁzÀÄ C°è PÀĽwgÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. §jUÁ®Ä §jUÉÊ ¸ÀÄqÀvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. »ÃUÁV ZÀ°¸ÀzÉà G¥ÁAiÀÄ«®è. ®Që÷ä, ªÉÆúÀ£ÀgÄÀ C°è CqÀØ §¼À¸ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÄÀ . ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀvÉåÃPÀ £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ UÀ¼£ À ÀÄß vÉUÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ DgÉüÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ vÀAqÀU¼ À ÁV £ÀªÄÀ ä£ÀÄß «AUÀr¹ MAzÉÆAzÀÄ vÀAqÀzª À Àg£ À ÀÄß MAzÉÆAzÀÄ ºÀUÎÀ ¢AzÀ §A¢ü¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. ªÉÆzÀ°£ÀªÀ£ÀÄ ¸ÁºÀ¹, UÀnÖªÀÄÄmÁÖzÀª£ À ÁVgÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. ºÀUÎÀ zÀ MAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ¸ÉÆAlPÉÌ PÀlÖ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÛr zÀÆgÀz° À è E£ÉÆߧâ. »ÃUÉ DgÉüÀÄ d£ÀgÀ MAzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸Àg¥ À À½ ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ°£ÀªÀ£ÀÄ vɪÀ½ ºÀjzÀÄ MAzÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨sz À ÀæªÁV ¤®ÄèvÁÛ£É. JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ¤VAvÀ ºÀvÀÄÛ Cr ªÀÄÄAzÉ CªÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAw®èªÀµÉÖ. ºÁUÉ ¸ÀjAiÀÄĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »A¢£Àª£ À ÀÄ ºÀUÀÎzÀ »rvÀ¢AzÀ eÁgÀzÀAvÉ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀ®Ä (©¯ÉÃ) ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¤AvÉÆqÀ£É CªÀ£ÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ£À£ÀÄß ©¯Éà ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©¯Éà ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ vɪÀ¼ÀÄvÁÛ£É. F ªÀÄzsÉå MAzÉà PÀqÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀgÉ ªÉÆzÀ¯É£ÀAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄR vÀvÀÛ÷髵ÀÄÖ: MAzÀÄ ¸À®PÉÌ M§â ªÀiÁvÀæ vɪÀ¼ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. G½zÀªÀgÄÀ EgÀĪÀ°èAiÉÄà ¨sÀzÀæªÁV §AqÉUÉ CAnPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀª£ À À PÁ®Ä eÁj ¸ÀªÀÄvÉÆî vÀ¦àzÀ ¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è G½zÀªÀgÄÀ CªÀ£À£ÀÄß »rvÀzÀ°èlÄÖ gÀQë¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

22


EzÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄ l¥Éà ¸ÀjvÀ (relay movement), ¸ÀºÀfêÀ£À, ¸ÀºÀPÁgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀjAiÀiÁzÀ CxÀð C¥ÁAiÀÄPÀgÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÉzÄÀ gÀÄ w½AiÀÄĪÀµÄÀ Ö ZÉ£ÁßV ¨ÉÃgÉ°èAiÀÄÆ Cj«UÉ §gÀzÄÀ . ªÉÄð£À PÀæªÀÄzÀ ZÀ®£ÉUÉ PÀA§½ÃºÀļÀÄ ¸ÀjvÀ «zsÁ£À JAzÀÄ ºÉ¸g À ÀÄ. zÉÆqÀØ PÀA§½ÃºÀļÀÄ«£À «zsÁ£ÀzÀ°è MAzÀÄ UÀAmÉ ¸ÀjzÀÄ ¨ÉlÖzÀ JgÀqÄÀ ªÉÄʸÉÃjzÀ ¤jUÉ ¥ÀæzÃÉ ±ÀªÀ£ÀÄß vÀ®¦zɪÀÅ. EAxÀ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ EzÉݪÀÅ. GgÀĽzÀgÉ MAzÉà §ÄnÖAiÀÄ°è J®è ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀ UÁzÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀÅgÁªÉ ¹QÌzÀAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¤jUÉAiÀÄ°è ¸Àé®à £Ég½ À vÀÄÛ. 1000 Cr JvÀÛgÀz° À èzÉÝêÉ. JqÀUq À É §®UÀqÉ ¨ÉlÖzÀ G§Äâ ¥ÀæzÃÉ ±ÀU¼ À ÀÄ. CUÀ¨ æ sÁUÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Á«gÀ Cr ªÉÄïÉ. MAzÉÆà F ¤jUÉAiÀįÉèà ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è PɼÀPÉÌ E½AiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀÅ£ÀB E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÄÊUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ D ©¹°£À gÀhļÀzÀ°è ¸ÁzsÀå«®è. ªÉÄð£À ¸Á«gÀ Cr GUÀæªÁVvÀÄÛ. ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÀjzÀÄ ¤jUÉ §®Ä £ÀÄtÄ¥ÁVvÀÄÛ.£ÀªÀÄä §¼ÀUz À À°è C±ÉÆÃPÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ JAlÄ d£À ªÀiÁvÀæ F PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸ÁºÀ¸À ¤ªÀð»¸À®Ä ±ÀPÛÀgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖgÀ°è ªÀÄ£Àªj À PÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀg£ À ÀÄß Dj¹ ®Që÷äAiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÀA§½ÃºÀļÀÄ PÀæªÀÄzÀ°è ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀ®Ä PÀ½¹zÉ. G½zÀªÀg° À è ºÀ®ªÀjUÉ ªÀÄÄR PÀ¦ànÖvÀÄ. CªÀg® É ègÀÆ ªÉÄïÉÃgÀ®Ä CvÀÄåvÀÄìPg À ÁVzÀÝgÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ£Æ À ¸ÁºÀ¸À ¥Àæz± À Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄΪÅÀ zÀÄ ¸ÀºÀdªÉÃ. C¥ÁAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀz° À è ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄ«£À JzÀÄgÀÄ ºÉeÓÉ ºÉeÓÉUÉ K¼ÀĪÀ ¥Àæ±ßÉ EzÉÃ: ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÀQëtåPÉÌqÉUÉÆqÀzÉà ¤µÀàPëÀ¥ÁvÀªÁV ¤zsÀðj¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV w½¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ: EAxÀ `¸ÀéAiÀÄAPÀÈvÁ¥ÀgÁzsÀ’UÀ¼° À è J®èªÀÇ ¸ÀÄUÀªÄÀ ªÁV J®ègÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ªÀÄgÀ½zÀgÉ ºÉÆUÀ¼ÄÀ ªÀªg À ÀÄ PÉêÀ® PÉ®ªÀgÀÄ. G½zÀªÀgÄÀ MAzÉÆà vÁvÁìgÀ ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛ ¥Àæz² À ð¸ÀÄvÁÛgÉ, E¯Áè ªÀÄvÀìjUÀ¼ÁUÀÄvÁÛgÉ. K£ÁzÀgÆ À C®à¸Àé®à ¥Àgª À ÉÆøÀ¢AzÀ¯ÃÉ DzÀgÆ À C¥ÁAiÀÄ WÀn¹zÀg,É ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw, ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀªÀgÄÀ ¨ÉgÀ¼t É ÂPÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ ¹PÀÄ̪ÀÅ¢®è. DzÀgÉ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀªg À ÀÄ, zsÀªiÀ ÁðxÀð ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀĪÀªÀgÀÄ «¥ÀÅ®ªÁVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ-ªÉÆzÀ¯ÉÃ-ºÉüÀ°®èªÉÃ-ªÀÄ£ÉÆÃzsÀ«ÄÃð ¸Àªð À dÕjªÀgÄÀ ! EzÉ®è UÉÆwÛzÆ À Ý ªÉÄgÀªt À ÂUÉ ¸ÁVAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ C¤ß. EAxÀ C¥ÁAiÀÄ JzÀÄj¹ dAiÀÄ ®©ü¸ÀĪÁUÀ £ÀªÄÀ UÉÆzÀUÄÀ ªÀ PÀÈvÁxÀðvÉ CzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀªj À UÉà UÉÆvÀÄÛ. “§AqÉ KgÀĪÀÅzÉÃPÉ? KgÀ¢zÀÝgÉ CxÀªÁ §¼À¸ÄÀ zÁj¬ÄAzÀ KjzÀgÉ DUÀzÃÉ ?” JAzÀÄ KgÀzª À À£ÀÄ KjzÀªÀ£À£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÁUÀ, “CzÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ KjzÉ. Kj ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃjzÀ ªÉÄÃ¯É KPÉ KjzÉ JA§ÄzÀgÀ CjªÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀ£ÀAvÉ. PÀÈvÁxÀðvÉUÁV §AqÉ KgÀ¨ÉÃPÀÄ. E½AiÀÄĪÀªg À À dvÉUÉ £Á£ÀÆ EzÉÝ. JµÉÆÖà ¸À® PÀrzÁzÀ §AqÉ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ KgÀĪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ PÀµÀÖ. £ÀªÀÄV°è CAxÀ C£ÀĨsª À ÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÁ®Ä PɼÀUÉ E½©lÄÖ PÀĽvÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ eÁj E½AiÀÄĪÀÅzÉÆAzÉà zÁj. MAzÉÆAzÀÄ ¸À®PÉÌ 5 Cr, 6 Cr zÀÆgÀ eÁgÀÄvÀÛ eÁgÀÄvÀÛ D 1000 CrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zɪÀÅ. eÁgÀÄ«PÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁVvÀÄÛ. E½zÀÄ ¤AvÁUÀ £ÀªÄÀ UÉ ®©ü¹zÀ ¨ÉlÖzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ - £ÀªÄÉ ä®ègÀ SÁQ ¥ÁåAn£À ¥ÀȵÀרsÁUÀ ºÀjzÀÄ czÀ« æ aÒzÀæªÁVvÀÄÛ! ¸ÀzåÀ £ÁªÀÅ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è®èªÀ®è. »AwgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÄÀ ä ¯ÁjAiÀįÉèà vÁ£É JAzÀÄ ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ÀzÀ ¤lÄÖ¹gÀÄ©mÉÖªÀÅ. ªÀÄÄAzÉ CxÀð vÁ¹£À°è §¼À¸ÀÄzÁjUÁV ºÀwÛ ²RgÀzÀ°è G½zÀªÀg£ À ÀÄß ¸ÀA¢ü¹zɪÀÅ. ¸ÁªÀ£z À ÀÄUÀðzÀ vÀ¼z À À°è ¤AvÀÄ £ÁªÀÅ vɪÀ½ KjzÀ zÁj £ÉÆÃrzÁUÀ ¨sA À iÀĪÁ¬ÄvÀÄ. wÃgÀ zÀÄqÀÄQzÉݪÀÅ. ºÀUÎÀ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ ªÉÆzÀ¯Éà AiÀiÁgÁzÀgÆ À eÁjzÀÝgÉ ªÀÄvÉÛ CªÀ£À D¸É ªÀÄÄVzÀAvÉAiÉÄÃ. PÀÈvÁxÀðvÉAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀzÉÆqÀ£É F £É£Àªj À PÉ £À£Àß°è FUÀ®Æ ZÀ½ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄƤªÀ¹ðn¬ÄAzÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ®©ü¹vÀÄ. ¸ÀgPÀ ÁgÀ¢AzÀ J£ï¹¹ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ²PÀët ¸ÁªÀÄVæ PÉƼÀî®Ä zÉÆgɬÄvÀÄ. qÁfð°AV£À »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥Àªð À vÁgÉÆúÀt ¸ÀA¸ÉÜUÉ §gÉzÄÀ £ÉʯÁ£ï ºÀUÎÀ , UÀª¸ À ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀª£ À ÀÄß vÀj¹PÉÆAqɪÀÅ. C°èAzÀ M§â £ÀÄjvÀ ²PÀëP£ À À£ÀÄß £ÀªÄÀ ä PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ²©gÀz° À è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV §gÀ®Ä ¥ÀvÀæ §gÉzª É ÀÅ. CªÀ£ÀÄ d£ÀªÀj 15gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ vÀ®¥À¨ÃÉ PÁVvÀÄÛ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÉÊzÀå, DºÁgÀ, CgÀtå ªÀÄÄAvÁzÀ E¯ÁSÉU½ À UÉ PÁUÀzÀ §gÉzÄÀ CªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¸ÀºÁAiÀÄ AiÀiÁa¹zɪÅÀ . J®è PÀqÉU½ À AzÀ®Æ £ÀªÄÀ UÉ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¥ÉÇæÃvÁìºÀ MzÀVzÀĪÀÅ. d£ÀªÀj 3gÀAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ ²PÀët ²©gÀ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR PÉÊ C¼ÀvÉ zÀÆgÀz° À ègÀĪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

23


§gÀ¹r®Ä §r¬ÄvÀÄ CzsÁåAiÀÄ MA§vÀÄÛ

»ÃUÉ £ÀªÄÀ ä «²µÀÖ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÆ £ÁlPÀªÉÇAzÀg° À è ¸À¤ßªÉñÀU¼ À ÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà ¤AiÀīĹzÀAvÉ C£ÁªÀgt À UÉƼÀÄîªÀ jÃwAiÀÄ°è, PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÉqU É É ¸ÀAUÀ«Ä¹ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. F WÀl£Á¥ÀgA À ¥ÀgÉUÀ¼£ À ÀÄß CªÀÅUÀ½AzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¤AvÀÄ ¹AºÁªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀĪÁUÀ £À£ÀUÃÉ D±ÀA Ñ iÀÄðªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ ±ÀQÛ MAzÀÄ PÀqÉ £ÀªÄÀ UÉ ¥ÉæÃgÀuÉ, ZÉÃvÀ£À ¤Ãr EªÀ£ÀÄß £À«ÄäAzÀ ¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝvÉÆà CzÉà ±ÀQÛ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ MAzÀÄ zÉÆqÀØ zÀÄgÀAvÀ, zÀÄBRªÀÄAiÀÄ WÀl£ÉUÆ À CzÉà ªÉÃ¼É ¦ÃpPÉ ºÁPÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. £ÀªÄÀ ä ²PÀët ªÀÄÄVzÀ ¢ªÀ¸À zÉÆgÉU¼ À ÀÄ, “¸Àé®à CeÉðAmÁV £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£À §mÉÖUÉ ¨ÉAQ vÀUÀ° CªÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁÝgÀAvÉ...” JAzÀÄ UÀr©r¬ÄAzÀ ºÉÆÃzÀgÄÀ . ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ½zÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÊUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à ªÀiÁvÀæ ¨ÉAQAiÀÄ Gj ºÀwÛvÀÄÛ, C¥ÁAiÀĪÉãÀÆ E®è JAzÀÄ CªÀgÃÉ ªÉ ÊzÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ. ªÀÄUÀ ¸ÀévÀB JA©©J¸ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß D »AzÉ ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÝ vÀgÄÀ t. d£Àªj À JgÀq£ À Éà ªÁgÀz° À è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥Àz« À ¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÄÀ gÀA¨sÀz° À è rVæ ¥ÀqA É iÀĨÉÃQvÀÄÛ. D¸ÀàvÉæ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄAvÉAiÉÄà EzÀÄÝzÀjAzÀ C°è GvÀÛªÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÉì zÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¨ÉÃUÀ£É CªÀ£ÀÄ UÀÄt ºÉÆAzÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ w½¢zÉݪÀÅ. DzÀgÉ ¥Àj¹Üw vÀ¢é¥j À ÃvÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ wêÀæªÁVgÀ°®è, ¤d. CzÀgÀ ±ÁR ªÀiÁvÀæ M¼ÀV£À PÉÆêÀÄ® ¨sÁUÀU½ À UÉ dRA ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¢£Éà ¢£Éà ¥Àj¹Üw G®ât¸ÀÄvÀÛ ºÉÆìÄvÀÄ. ºÀU® À Æ EgÀļÀÆ zÉÆgÉU¼ À ÀÄ ªÀÄUÀ£À dvÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀ¨ÃÉ PÁzÀ ¸À¤ßªÉñÀ. “AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ°è UÀÄAqÀÄUÀ¼À ªÀļÉAiÀÄ £ÀqÀĪÉ, d£À «ÄqÀvÉUÀ¼ÀAvÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ §zÀÄQ §AzÀzÀÄÝ F ¥Àj¹Üw £ÉÆÃqÀ¯ÉAzÉÃ?” JAzÀÄ GzÀÎj¹zÁUÀ, “d¥Á¤Ã PÉÊ¢AiÀiÁV ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀð«zÀÝ £Á£ÀÄ, CªÀgÀ avÀæ»A¸ÉUÆ É ¼ÀUÁVAiÀÄÆ SÁ¬Ä¯É PÀ¸Á¯ÉUÉ ¹QÌAiÀÄÆ G½zÀÄ §AzÀÄzÀÄ F zÀÄBR C£ÀĨsÀ«¸À¯ÉAzÉÃ?” JAzÀÄ gÉÆâ¹zÁUÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ ±ÀQÛ (?) GvÀÛgÀ«ÃAiÀÄ°®è. GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁUÀzÀ £ÁªÀÅ ¢UÀAvÀª£ À ÀÄß £ÉÆÃr ©¸ÀĸÀÄAiÉÄݪÀÅ. CªÀgÁVAiÉÄà MAzÀÄ ¢£À ºÉýzÀgÄÀ , “F ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ²©gÀPÌÉ §gÀĪÀAw®è. CzÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ K¥ÁðqÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀAw®è. ¤Ã¤Ã «²µÀÖ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ.” £Á£ÉAzÉ, “F ²©gÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÄÀ ªÀ £Àq¸ É À¢gÀĪÀ ¥Àæ±Éß £À£ÀUÉ §gÀĪÀÅzÉà E®è. £ÁªÀÅ MAzÀÄ PÀÆlªÁV ¸Àé¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÆ É AqÀ ¸ÁºÀ¸« À zÀÄ. EzÀgÀ°è ªÀÄÄRå ¸ÀÆvÀæzÁs gÀgÁzÀ ¤ÃªÉà §AzÀÄ £ÀªÆ É äqÀ£É EzÀÄÝ £ÀªÄÀ ä ZÀlĪÀnPÉU½ À UÉ DzsÁgÀ, ¹ÜgÀvÉ ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ CAxÀ ²©gÀ §jà AiÀiÁAwæPÀ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁAwæPÀvÉ, GvÁìºÀ»Ã£ÀvÉ EAxÀ ¸ÀéAiÀÄA¸ÀÆávÀ𠲩gÀU¼ À À°è J°èAiÀÄÆ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¤Ã«°è F «µÁzÀªÄÀ AiÀÄ ªÁvÁªÀgt À zÀ°ègÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ C°è ºÉÃUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ¢A¢gÀĪÀÅzÀÄ? C®èzÉà ¤ªÀÄUÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£À aAvÉAiÉÆqÀ£É PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRPÉÌ ºÉÆÃzÀ 37 ªÀÄPÀ̼À aAvÉAiÀÄÆ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ. zÀÆgÀ«zÁÝUÀ aAvÉ ºÉZµ ÀÑ ÉÖ. DzÀÝjAzÀ F ²©gÀª£ À ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÉÆÃt. ¤ªÀÄä PÀĪÀiÁgÀ C¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÁgÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ £Àq¸ É ÉÆÃt.” £ÀªÄÀ ä£ÀÄß »AzÉ ¸ÁªÀ£z À ÀÄUÀðPÉÌ PÀ½¹zÀ EªÀgÀÄ, RÄzÀÄÝ £Á£Éà ºÀÄqÀÄUÀgÀ dvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÝgÀÆ £ÁªÀÅ ªÀÄgÀ¼ÄÀ ªÀv£ À ÀPÀ DºÁgÀ, «±ÁæAw ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÀqA É iÀÄzÉà C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV G¢éUßÀ vɬÄAzÀ ZÀqÀ¥r À ¸ÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. D PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ¥Àæw §¸Àì£Æ À ß vÀqÉzÄÀ £ÀªÄÀ ä «ZÁgÀ ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. £ÁªÀÅ ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. gÁwæ KjzÀAvÉ CªÀgÀ G¢éUßÀ vÉ KjvÀAvÉ. £ÁªÀÅ »AwgÀÄVzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà CªÀgÄÀ ±ÁAvÀgÁzÀgÄÀ . PÁåA¦£À ¥Àæw ªÀÄUÀĪÀÇ vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÉAzÉà vÀ£Àß gÀPÀëuÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥À«vÀæ ¤¢üAiÉÄAzÉà CªÀgÀ «±Áé¸À¥ÇÀ ªÀðPÀ £ÀA©PÉ. CzÉà jÃwAiÀÄ ªÀvÀð£É. EAxÀªÀgÄÀ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß 200 ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ CeÁÕvÀ O£ÀßvÀåzÀ C¥ÁAiÀÄzÉqÉUÉ PÀ½¹ E°è ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÁgÉÃ? CªÀgÄÀ M¥Àà°®è, “£ÁªÀÅ ¤±ÉÑöʹzÀ vÁjÃQUÉ ºÉÆgÀqÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄUÀ£À CA¢£À ¥Àj¹Üw £ÉÆÃr ¤ªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è C°èAiÀĪÀgU É É §AzÀÄ MAzÉgq À ÀÄ ¢£À«zÀÄÝ »AwgÀÄUÀÄvÉÛãÉ. E®è, ²©gÀ £ÀqA É iÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀqÄÀ ªÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ¨ÉmÁ°AiÀÄ £ï PÉÊUÉÆAqÀ ¤zsÁðgÀ £À£ÉÆߧâ£À »vÁ¸ÀQÛUÀ¼£ À ÀÄß C£ÀĸÀj¹ §zÀ¯ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ.” CªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ¥Àj¹Üw Cw aAvÁd£ÀPª À ÁVvÀÄÛ. £À£ÀUÁUÀ°Ã £ÀªÄÀ ä ºÀÄqÀÄUÀjUÁUÀ°Ã AiÀiÁjUÀÆ GvÁìºÀ«gÀ°®è. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

24


“¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï PÀªÀiÁAqÀg£ À ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï E®è. F ¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄvÀgÀ ºÉÆuÉ ºÉÆgÀ¯ÁgÉ. DzÀÝjAzÀ ²©gÀª£ À ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀÅzÉÆAzÉà ªÀiÁUÀð” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÀoÀ »rzÉ. CªÀgÀÄ K£ÀÆ C£Àß°®è. ºÀÄqÀÄUÀg£ À ÀÄß ¥ÀævåÉ ÃPÀªÁV ¨sÃÉ nAiÀiÁV ¸ÀAUÀw «ªÀj¹zÉ. CªÀjUÉ®è ºÀvÁ±É D¬ÄvÀÄ, ¤d. DzÀgÉ £À£Àß ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥ÀÇwðAiÀiÁV C£ÀĪÉÆâ¹zÀgÄÀ . PÀĪÀiÁgÀ G½AiÀÄ°®è. ²©gÀ ªÀÄÄAqÀÆqÀĪÀ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉÆAqÉÆqÀ£É (d£Àªj À 10) £ÁªÀÅ qÁfð°AVUÉ vÀAw PÀ½¹zɪÀÅ. ±É¥Áð ²PÀëPÀ §gÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀªA É zÀÄ. DzÀgÉ CµÀÖg° À èAiÉÄà C°èAzÀ M§â£® À è, GvÁì»Ã vÀgÀÄtj§âgÀÄ ºÉÆgÀlÄ ©nÖzÀÝgÀÄ. D zÀÄ¢ð£ÀzÀ ¨É¼ÀUÎÉ ÷(d£Àªj À 15) CªÀgÆ À §A¢½AiÀĨÉÃPÉÃ. zÉʪÀzÀ PÀÆægÀ ¥ÀæºÁgÀªÉAzÀgÉ EzÉÃ. CªÀgÀ RZÀÄð ªÉZ« ÀÑ vÀÄÛ zÀÄBR¢AzÀ »AzÉ PÀ½¹zɪÀÅ. ¨ÉÃgÁªÀ ªÀiÁUÀðªÀÇ EgÀ°®è.

vÉÆgÉ ºÀj¬ÄvÀÄ CzsÁåAiÀÄ ºÀvÀÄÛ d£Àªj À PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁgÀz° À è zÉÆgÉU¼ À ÀÄ D¦üùUÉ §AzÀgÀÄ. FUÀ CªÀg° À è ªÉÆzÀ°£À Uɮī®è. zÀ馅 CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁVzÉ. PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÉÆAzÉà fêÀ£z À À ¥Àgª À ÀÄ¥ÀzÀ« ¥ÀqA É iÀÄĪÀ zÁj JAzÀÄ w½zÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀAzÀªj À ªÀgÄÀ . PÀZÃÉ jAiÀÄ ¥sÉÊ®ÄUÀ¼£ À ÀÆß ºÀ¼ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvU Àæ À¼£ À ÀÆß NzÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥sÉÇäUÉ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É CªÀgz É ÀÄgÀÄ PÀĽwzÉÝ. K£À£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀiÁvÁqÀ°? CªÀgÉà vÉÆqÀVzÀgÄÀ , “ºÁUÁzÀgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À zÁj K£ÉAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr¢ÝÃAiÉÄ?” “FV£À ¸À¤ßªÉñÀz° À è...” “¸À¤ßªÉñÀ ªÀÄÄV¬ÄvÀ®è, AiÀÄƤªÀ¹ðnUÉ, ºÀÄqÀÄUÀjUÉ PÉÆlÖ ªÀiÁvÀÄ £ÁªÀÅ G½zÀªÀgÄÀ ¥ÀÇgÉʸÀ¯ÉèÉÃPÀµÖÉ.” “DzÀgÉ ¤Ã«ÃUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄoÀ ©lÄÖ CµÀÄÖ zÀÆgÀ §gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ, ¸ÀjAiÉÄÃ? DgÉÆÃUÀå ¸ÀjAiÀiÁV G½¢ÃvÉÃ?” “¸Àé®à ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÉà »vÀPÀgÀ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À FUÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ CUÀvåÀ ªÁzÀ oÁ¤Pï.” PÁå¯ÉAqÀgï £ÉÆÃr, wgÀÄ« ¥sɧÄæªj À 11jAzÀ 20gÀ vÀ£ÀPÀ ²©gÀ £Àq¸ É ÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤±ÉöÑ Ê¹zɪÀÅ. ªÀÄvÉÛ ¥ÀÅ£ÀB ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ E¯ÁSÉU½ À UÉ ¥ÀvÀæ §gÉzª É ÀÅ. ±É¥ÁðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ §gÉAiÀÄ°®è.

PÁUÀzÀzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR CzsÁåAiÀÄ ºÀ£Æ É ßAzÀÄ ªÀÄÄA¢zÀÝ CªÀ¢ü 12 ¢ªÀ¸À ªÀiÁvÀæ. DUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ PÉ®¸À CUÁzsÀªÁVvÀÄÛ. DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæU¼ À À ±ÉÃRgÀuÉ; qÉÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¸ÁªÀÄVæU¼ À À PÀæªÀħzÀÞ eÉÆÃqÀuÉ; JgÀqÀÄ «Ä°lj ¯ÁjUÀ¼£ À ÀÄß Nr¸À®Ä «Ä°lj C¢üPÁjUÀ½AzÀ C£ÀĪÀÄw; CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀ K¥ÁðqÀÄ; ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¥ÉÇõÁPÀÄ, ¸ÀgA À eÁªÀÄÄ PÉÆlÄÖ CªÀg£ À ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV DUÀ¢zÀÝgÀÆ ²©gÀ £ÀqA É iÀÄĪÀAw®è. £ÀªÄÀ ä ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ ¨É£É߮ħÄ, J°èAiÀÄÆ JAzÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¥ÀæPÁ±ÀPÉÌ §gÀzÉÃ, DzÀgÉ J¯Éè°èAiÀÄÆ vÀªÀÄä zÀPÀëvÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀ£ÀÄß ©ÃgÀĪÀ Cr䤸ÉÖçÃnªï D¦üøÀgï PÁå¥ÀÖ£ï JZï.J£ï. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt. MAzÀÄ ¸Á«gÀzµ À ÀÄÖ zÉÆqÀØ PÁåA¥ÀÇ C±ÀévÀÜjUÉ °Ã¯ÁeÁ®. DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ K¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV CªÀgª À ÉÃ. 12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À PÁåA¥ï JAzÀgÉ C±ÀévÀÜgÀ PÁåA¥ÀÅ. CzÀPÉÌ §gÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÀÆ vÀªÀPÀ. CµÀÄÖ ¥ÀŵÀ̼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÄÀ ÈzÀÞ DºÁgÀªÀ¤ßªÀgÀÄ MzÀV¸ÀĪÀgÀÄ. ¤dªÁzÀ PÁåA¥ÀÅ £Àq¹ É ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ¯Éà CzÀgÀ ¯ÉPÀÌ¥ÀvU Àæ À¼À ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÆ (audit) DUÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ «ÃgÁ¢ü«ÃgÀgÄÀ F ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è §¸Àª½ À zÀÄ, “PÁåA¥ÀÅ DrnÖUÁVAiÉÆà Drmï PÁåA¦UÁVAiÉÆÃ?” JAzÀÄ PÉüÀĪÀ ¥Àj¹Üw ºÉZÀÄ.Ñ C±ÀévÀÜjUÉ E°èAiÀÄÆ vÉÆAzÀgÉ E®è. EªÀgÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄð CµÉÆÖAzÀÄ

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

25


PÀæªÀħzÀÞªÁzÀÄzÀjAzÀ JqÀUÁ¯ÁzÀ ªÉÄÃ¯É §®UÁ®Ä ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÀAvÁ£Éà ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¤d PÁåA¥ÀÇ ¥ÉÃ¥Àgï PÁåA¥ÀÇ JgÀqÀÆ EªÀjUÉ ¸ÀªiÀ Á£À ¸ÀÄ®¨sÀªÃÉ . C±ÀévÀÜjUÉ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï PÉ®¸À G¹gÀÄ PÀnÖ¸ÀĪÀµÄÀ Ö EzÀÄÝzÀjAzÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ «ZÁgÀz° À è vÉÆAzÀgÉ EzÀĪÀgÉUÉ PÉÆnÖgÀ°®è. FUÀ DºÁgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÜÉ ªÀiÁqÀ®Ä EªÀgÉà ¸ÀjAiÉÄAzÀÄ EzÀ£ÀÆß CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀĪÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÆß EªÀjUÉ ªÀ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. “ªÀiÁqÉÆÃt” JA§ ºÀ¸£ À ÀÄäR ªÁt ªÀiÁvÀæ EªÀjAzÀ §AzÀ GvÀÛgÀ. ¯ÁjAiÀÄ K¥ÁðqÀ£ÀÄß MAzÀÆjAzÀ E£ÉÆßAzÀÆjUÉ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¯Áj ¨sÁgÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ £Àq¹ É gÀ¨ÉÃPÀÄ. G½¢zÀÝ 10-12 ¢ªÀ¸U À À¼° À è ¥ÀvU Àæ À¼Æ É qÀ£É zÉÆgÉU¼ À Éà £ÀqA É iÀÄ¢zÀÝgÉ C£ÀĪÀÄw ¸ÀPÁ®zÀ°è zÉÆgÉAiÀįÁgÀzÄÀ . MAzÀÄ ªÁgÀ«gÀĪÁUÀ¯Éà JgÀqÄÀ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®£ÉUÆ À C£ÀĪÀÄw zÉÆgɬÄvÀÄ. MAzÀÄ ¯Áj £ÀªÄÀ ä ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀzÉÃ; E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀzÄÀ . G½zÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ £À£Àß ªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«vÀÄÛ. »ÃUÉ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ zÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ²RgÀzÉqÉUÃÉ gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è ¤vÀå ¤gÀvÀgÁVzÉݪÀÅ. F ªÀÄzsåÉ zÉʪÀ (?) JgÀq£ À Éà ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß zÉÆgÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ MrØvÀÄ. CªÀgÀ vÉÆA§vÀÛgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ DgÀr ªÀÄÆjAZÀÄ JvÀÛgÀzÀ ©üêÀĸÀzÈÀ ±À vÀAzÉ, ªÉƪÀÄäUÀ£À CPÁ® ¤zsÀ£À¢AzÀ §®ÄUÁ¹UÉÆAqÀ »jAiÀÄ ZÉÃvÀ£À, MAzÀÄ ¢ªÀ¸À PÀÄaðAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝAvÉAiÉÄà vÀ¯ÉwgÀÄV PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. DUÀ CªÀgÀ PÁ°£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£À¸ÄÀ ì, zÉúÀU¼ À À £ÉÆêÀÅ, ¥ÁæAiÀÄ 90. E£ÀÄß ªÀÄÆ¼É PÀÆqÀĪÀÅzÀÄ GAmÉÃ? DzÀgÆ À ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. £ÉÆêÁzÀgÆ À G¥À±ÀªÄÀ £ÀªÁ¢ÃvÀÄ. ¥ÀÅ£ÀB D¸ÀàvÉæAiÀÄ AiÀiÁvÉæ zÉÆgÉU½ À UÉ ¥Áæ¦ÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÁæuÁ¥ÁAiÀÄ«zÀÝAvÉ vÉÆÃgÀ°®è. DzÀgÉ 90gÀ ¥ÀPÀé ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è K£ÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. “F ¸À® K£Éà DzÀgÆ À PÁåA¥ÀÅ £Àqz É Éà wÃgÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ CªÀgÁVAiÉÄà £À£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÈzÉÞ vÁ¬Ä, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è dRAUÉÆAqÀ vÀAzÉ, ªÀÄzsÉå JqÉvÀq¬ É ÄgÀzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À ¥ÀgA À ¥ÀgÉ. CªÀgÀ ¢üÃgÉÆÃzÁvÀÛ ªÀåQÛvÀé EªÀÅUÀ½UÉ®è ¸ÀªÄÀ vÀÆPÀªÁV JzÀÄÝ ¤AvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹vÀÄ. £ÀªÄÀ ä ¯ÁjAiÉÄãÉÆà ¸ÀjAiÀiÁVvÀÄÛ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉmÁ°AiÀĤߣÀ ¯Áj «Ä°lj ªÀPïðµÁ¦UÉ D ªÉÆzÀ¯Éà j¥ÉÃjUÁV ºÉÆÃVvÀÄÛ. JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸U À À¼° À è J®è ¸ÀjAiÀiÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ PÁAiÀiÁðUÁgÀzª À ÀgÄÀ D±Áé¸À£É¬ÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÆ À zÉÆgÉU¼ À ÀÄ ¥Àæw¢£À vÀAzÉAiÀĪÀgÆ É qÀ£É PÀ¼Ézµ À ÉÖà ºÉÆvÀÄÛ «Ä°lj PÁAiÀiÁðUÁgÀz° À èAiÀÄÆ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. j¥ÉÃjAiÀÄ ¥ÀæUw À K£ÀÆ ¸Á®zÀÄ, ¯ÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀÆå£ÀvÉU¼ À ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ JAzÉà ¥Àæw ¢£ÀzÀ ªÀg¢ À . £ÁªÀÅ 11gÀ ¨É¼ÀUÎÉ ºÉÆgÀlÄ Erà ¢ªÀ¸À ¯Áj ¥ÀæAiÀiÁtzÀ°è ªÀåxÀð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ 10gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ vÀ£ÀPÀªÇÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ¨ÉîÆgÀÄ ¸ÉÃj C°è vÀAUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zɪÀÅ. gÁwæ ¥ÀæAiÀiÁt ¯Áj JAf£ÀÄßUÀ½UÀÆ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, zÁjAiÀÄ°è ¨ÉîÆgÀ£ÀÆß £ÉÆÃrzÀ ºÁUÉ D¬ÄvÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄä AiÉÆÃd£É. ¢£À GgÀĽzÀAvÉ MAzÀÄ PÀqÉ zÉÆgÉU¼ À À vÀAzÉAiÀĪÀgÀ DgÉÆÃUÀå UÁ§j ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAxÀ ¹ÜwUÉ ªÀÄÄnÖvÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ªÀPïðµÁ¦£À°èzÀÝ ¯Áj E£ÀÆß NqÀĪÀ ¹ÜwUÉ §A¢gÀ°®è - ¢é«zsÀ ¥ÀjÃPÉë. 10£ÉAiÀÄ vÁjÃPÀÄ §AzÉénÖvÄÀ . ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©Ã¼ÉÆÌqÀĪÀ «ÄÃnAV£À ¹zÀÞvÉ ªÀÄÄV¢zÉ. DºÁgÀ, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, ¸ÀgA À eÁªÀÄÄ J®èªÀÇ PÀæªÀħzÀÞªÁV ¯ÁjUÉ ºÁgÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁVªÉ. MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÉ ®ègÀÆ GvÁìºÀ¢AzÀ §AzÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è dªÀiÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. £Àªº À ÀµÀð C£ÀĨs« À ¸ÀĪÀ PÀÄvÀƺÀ® CªÀgÀ ªÀÄÄRUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £À°zÁqÀÄwÛzÉ. ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï D¦üùUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ zÉÆgÉU½ À gÀ°®è. C±ÀévÀÜgÉAzÀgÄÀ , “¯Áj¬Ä£ÀÆß ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀ ®PÀët«®è. CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¹Üw ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ zÉÆgÉU¼ À À£ÀÄß §¼ÁîjUÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀ DqÀðgÀÆ §A¢zÉ. ¤ªÀÄä PÁåA¦£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À CªÀgÄÀ ºÉƸÀ§jUÉ ºÉÆuÉ ªÀ»¹PÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ºÉÃUÉ §gÀÄvÁÛgÉÆà £Á PÁuÉ. F DqÀ½vÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°è £Á£ÀÆ ºÉÆgÀqÄÀ ªÀAw®è.” ºÀµÀð¸ËzsÀPÉÌ PÀ¼À±À EqÀĪÀAxÀ ¸ÀÄ¢Ý! MAzÉà JgÀqÃÉ ? CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgA À ¥ÀgÉAiÉÄÃ. ¸À¨sÉ 4 UÀAmÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ®PÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. C¥ÀgÁºÀÚ 2 UÀAmÉ vÀ£ÀPÀªÇÀ ºÉƸÀ ¸ÀÄ¢Ý K£ÀÆ §gÀ°®è. K£Éà DUÀ° MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£É®è ºÉÃj DUÀĪÀµÀÄÖ ºÀÄqÀÄUÀg£ À ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÉà ©qÀĪÀÅzÀÄ. G½zÀªÀgÄÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

26


§¸ï£À°è ºÉÆgÀlÄ ¨É¼ÀÛAUÀrUÉ ¸ÀAeÉ vÀ®¥À¨ÃÉ PÀÄ. ¨ÉÃgÁªÀ ªÀiÁUÀðªÀÇ E®è JAzÀÄ ¤±ÉöÑ Ê¹zÉÝ. EµÁÖUÀĪÁUÀ PÁ¯ÉÃf£À »AzÀÄUÀqÉ UÉÃn¤AzÀ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ºÀµÀðªÀz£ À ÀgÁV ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÉ. “¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è UÉzÝÀ AvÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀgÄÀ . ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛ, “ªÉÆzÀ®Ä ªÀPïðµÁ¥ï £ÉÆÃrzÉ. ¯Áj E£ÉÆßAzÀÄ ªÁgÀzÀ ªÉÄïÁzÀgÆ À ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÉÆà E®èªÉÇà ¸ÀAzÉúÀ. C°èAzÀ ¹ÃzÁ UÀÆæ¥ï PÀªÀiÁAqÀgg À À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÉ. ¥Àj¹Üw «ªÀj¹zÉ. CªÀgÀ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉÃgÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï ¯Áj PÉÆr¸À®Ä «£ÀAw¹zÉ. CªÀgÀ C£ÀĪÀÄw¬ÄAzÀ £À£Àß ºÀ¼A É iÀÄ «ÄvÀ,æ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV FUÀ MAzÀ£Éà ªÉÄʸÀÆj£À N¹ ªÉÄÃdgï JA.J¸ï. SÁ£ïjUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁrzÉ: `SÁ£ï! £Á£ÀÄ vÉÆAzÀgA É iÀÄ°èzÉÝãÉ. 12 ¢ªÀ¸U À À¼ª À ÀgU É É FVA¢ÃUÀ¯Éà PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä ¤ªÀÄä ¯Áj ¨ÉÃPÀÄ’ JAzÉ. `PÀ½¹PÉÆqÀÄvÉÛãɒ MAzÉà GvÀÛgÀ CªÀgz À ÀÄ. £Á£Àªg À À D¦üùUÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖg° À èAiÉÄà CªÀgÄÀ qÉæöʪÀgï ¯Áj J®èªÀ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ºÉÆgÀr¹ ©nÖzÀÝgÀÄ. ¯Áj qÉæöʪÀgï gÀeÉAiÀÄ°èzÀÄÝzÀjAzÀ PÁgï qÉæöʪÀgï °AUÉÆÃfAiÀÄ£ÀÄß F ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ½¹zÁÝgÉ. F °AUÉÆÃfAiÀÄÆ £À£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä.” PÁ¯ÉÃf£À »AzÉ C£Áìj (£ÀªÄÀ ä qÉæöʪÀgï) ¯ÁjAiÀÄÆ °AUÉÆÃf ¯ÁjAiÀÄÆ ¨sg À À¢AzÀ ºÉÃgÀ®àlÖªÀÅ. ¸À¨sÉ ¥ÁægÀA¨sª À ÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä zÉÆgÉU¼ À ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, “£Á£ÀÄ ¤ªÉÆäqÀ£É §gÀÄvÉÛãÉ. C°è MAzÉgq À ÀÄ ¢£À«zÀÄÝ »AwgÀÄUÀÄvÉÛãÉ. F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÎÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀg£ À Éßà PÉý©mÉÖ: `JgÀqÀÆ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÃÉ , JgÀqÀÆ CwªÀÄÄRåªÁzÀªÃÉ , AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À°, AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¢gÀ°’ JAzÀÄ. CªÀgÄÀ ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉýzÀgÀÄ, `¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ, PÁåA¥À£ÀÄß ¥ÀÇtðªÁV ¸ÀjAiÀiÁV £Àq¸ É ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ »AwgÀÄV §gÀĪÀªg À ÉUÀÆ £À£ÀUÃÉ £ÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è’ JAzÀÄ. FUÀ £Á£ÀÄ ®WÀĪÁVzÉÝãÉ.” M¼ÉîAiÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ £ÀÆgÉAlÄ «WÀßUÀ¼ÀÄ. CªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV JzÀÄj¹zÀgÉ £ÀÆgÉÆA§vÀÛ£ÉAiÀÄzÀÄ dAiÀÄ. «ÄÃnAV£À°è ¦æ¤ì¥Á¯ï Dgï. Dgï, GªÀÄfðAiÀĪÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÄÀ ¸ÁºÀ¸À¦A æ iÀÄjUÉ ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃfUÉ, ¨ÉmÁ°AiÀĤßUÉ, AiÀÄƤªÀ¹ðnUÉ dAiÀÄ dAiÀÄPÁgÀ WÉÆö¹ CzÀÄ CAvÀåªÁ¬ÄvÀÄ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ gÁªÀÅvÀgÀÄ CzsÁåAiÀÄ ºÀ£ßÉ gÀqÄÀ

37 PÁåqÉlÄÖU¼ À ÀÄ, E§âgÀÄ CqÀÄUÉAiÀĪÀgÄÀ , E§âgÀÄ qÉæöʪÀgï, M§â ¸ÉêÀPÀ, ¸ÀĨÉÃzÁgï SÁ¤éîÌgï ¸ÉÃjzÀAvÉ £Á®ÄÌ ªÀÄA¢ «Ä°lj ²PÀëPg À ÀÄ, £Á®égÄÀ J£ï¹¹ D¦üøÀgÀÄUÀ¼ÀÄ (¤¸Ágï CºÀªÄÀ zï, PÉAqÀUÀtÚ ¸Áé«Ä, ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ªÉÄÃdgï £ÁgÁAiÀÄt ¹AUï (zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ) - »ÃUÉ 51 d£ÀgÀ vÀAqÀ ¸ÀéAiÀÄA ¥ÀÇtðªÁV JgÀqÄÀ ¯ÁjUÀ¼À°è «AUÀr¸À®àlÄÖ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÉqÉUÉ ºÉÆgÀnvÀÄ. C±ÀévÀÜgÀÄ J®èªÀ£ÀÆß CvÀÄåvÀÛªÀĪÁV MzÀV¹PÉÆlÖ PÀvÀðªÀå¢üÃgÀgÄÀ . “¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ªÀÄnÖUÁzÀgÆ À £ÀqÄÀ ªÉ §gÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌlÖgÀÄ. ²°à zÉêÁ®AiÀÄ ¤«Äð¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¥ÀæªÃÉ ±ÉÆÃvÀìªÀ ªÀiÁqÀĪÀªg À ÀÄ ¨ÉÃgÉ. zÀÄrªÉÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÇgÉʹzÀÄzÉà DvÀ£À ¥Àæw¥sÀ®, ¸ÀAvÀȦÛ. £ÀªÄÀ ä vÀAqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸Àz¸ À ÀågÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ £Á®ÄÌ ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. ¤¸Ágï CºÀªÄÀ zï CªÀg£ À ÀÄß PÀ£ÀßqÀ d£À ±ÉæõÀ× DzsÀĤPÀ PÀ«, `PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸Ágï, £ÁªÀÅ PÀÄjUÀ¼ÀÄ’ ¥ÀzåÀ zÀ PÀvÀÈð JAzÀÄ w½¢gÀĪÀgÉà «£Á CªÀgÆ É §âgÀÄ PÁ¯ÉÃeï ¯ÉPÀÑgÀgï, J£ï¹¹ D¦üøÀgï JAzÀÄ w½¢®è. CªÀgÄÀ £À£ÀߣÀÄß “UÀÄgÀÄUÀ¼ÉÔ JAzÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀÆ £Á£Àªg À À£ÀÄß “PÀ«UÀ¼ÉÔ JAzÀÄ ºÀg¸ À ÀĪÀÅzÀÆ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV ºÉÆÃVªÉ. ¨sÁªÀfë, vÀÄA§ ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ. ¥sÀPÀÌ£É ¹nÖUÉzÀÄÝ K£À£ÁßzÀgÀÆ ºÉüÀĪÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄUÀ½UÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ°VAvÀ®Æ DwäÃAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀgÄÀ . PÉ®¸Àz° À è ¤µÁÚvÀgÄÀ . ºÀÄqÀÄUÀjUÉ CZÀĪ Ñ ÉÄaÑ£À UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ wgÀ¸ÁÌgÀzÀ «ZÁgÀ GzÀÎj¸ÀĪÁUÀ “PÀvÉÛ ¸ÀégÀÆ¥À” J£ÀÄߪÀ G¦à£PÀ Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀÄ ZÀ¥Ààj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀÄ §®Ä ªÉÆÃf£ÀzÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµÀðªÁUÀÄvÀÛ §A¢zÉ. ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀªÄÀ ð£ÉUÉ PÀ½¹zÁÝgÉ. ±ÀĨsÀ ¸ÀªiÀ ÁZÁgÀ AiÀiÁªÀ UÀ½UÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÄÀ ä ¯Áj ºÉÆgÀqÀĪÀ vÀ£ÀPÀªÇÀ CªÀgÄÀ §gÀĪÀ, §gÀ¢gÀĪÀ «ZÁgÀz° À è CgɪÄÀ £À¸ÌÀ gÁVzÀÝgÀÄ. PÀ« ºÀÈzÀAiÀÄ ºÉÆÃUÀÄ C£ÀÄßwÛzÉ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

27


¸ÀA¸Ájà ¨sÁªÀ E¯Éèà EgÀÄ C£ÀÄßwÛzÉ. ºÉÃUÀÆ læAPï ¥sÉÇÃ£ï ¸ËPÀAiÀÄð«zÉ. AiÀiÁªÁUÀ ¨ÉÃPÁzÀgÆ À »AwgÀÄV ºÉÆ ÃUÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀ D±Áé¸À£É ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÉÆäqÀ£É §AzÀgÀÄ. ²ªÀ¥Àà - §jà ²ªÀ¥Àà C®è, £ÀªÄÀ ä ²ªÀ¥àÀ. EªÀgÀ `KPÁAvÀ’ (PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À) ¥sÀPÌÀ £É EªÀg£ À ÀÄß PÀ£ÀßqÀ £Ár£À zÉÆqÀØ vÀgÀÄt PÀ«UÀ¼À ¸Á°£À°è PÀÆj¹zÉ. ¸ÁwÛ÷éPÀ ¸Àé¨sÁªÀ. AiÀiÁªÀÅzÀgÀ®Æè zÀÄqÀÄQ®è. J®èªÀ£ÀÆß ±ÀæzÞÉ ¬ÄAzÀ C£ÀĨsÀ«¹ JAzÁzÀgÆ É ªÉÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ CxÀªÀ PÀªÀ£À §gÉAiÀÄĪÀ PÀ«¬ÄªÀgÄÀ . EªÀgÀ PÀvÀðªÀå zÀPÀëvÉAiÀÄÆ ºÁUÉ – CªÀgÀ PÀª£ À ÀzÀ `®AiÀħzÀÞ vÀÆUÁl’zÀAvÉ. C°è UÀ¯ÁmÉ UÉÆAzÀ®«®è. vÀÄA§ DwäÃAiÀÄ «ÄvÀ.æ JµÉÆÖà ¸À® CAzÀÄPÉÆArzÉÝãÉ; EªÀgÀ «£ÀAiÀÄ ¸Ëd£Àå JAxÀ G£ÀßvÀ ±ÉæÃtÂAiÀĪÀÅ JAzÀÄ. ¤¸ÁgÀgÀ ¥Àgª À ÀÄ«ÄvÀæ. CªÀjAzÀ vÀÄA§ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁVzÀÝgÀÆ PÀªÀ£Àz° À è ¸ÀéAvÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß vÀĽ¢gÀĪÀ Nd¹é. ¤¸Ágï ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥àÀ AiÀĪÀļÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼A À vÉ. ²ªÀ¥àÀ ¸ÀzÁ ²ªÀA. PÉAqÀUÀtÚ¸Áé«Ä - `¥É¸g À ï PÉý §¯ÉèAiÉÄãï?’ ºÉ¸g À ÀÄ PÉý ºÉzg À À¨ÉÃr CzÀgÀ ºÉƸÀv£ À À¢AzÁUÀ°Ã CxÀð¢AzÁUÀ°Ã. `PÀgÀÄuÉUÆ É AzÀÄ PÉÆÃqÀªÀ£ï JzÉAiÉƮĪÉÄUÉ ©ÃqÀª£ À ï.’ £Á£ÀÄ ¥Àæxª À ÀĪÁV F «ÄvÀg æ À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ EªÀgÀ ºÉ¸g À ÀÄ, zÀqÆ À w UÁvÀæ, JtÂPÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ EªÀÅUÀ½AzÀ DPÀ¶ðvÀ£ÁzÉ. (¸Àé®à ¨sA À iÀĪÀÇ ¸ÉÃjvÉÆÛà K£ÉÆÃ!) £ÀªÄÀ ä MqÀ£Ál J£ï¹¹AiÀÄ°èAiÀÄÆ ºÉÆgÀUÀÆ ºÉaÑzÀAvÉ vÀÄA§ »jAiÀÄ DzÀ±ð À «lÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀdÓ£À EªÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÉ. EªÀgÀ ZÀÄlÄPÀÄUÀ¼ÀÄ, w½ ªÀåAUÀåzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ gÀ¹PÀvÉAiÀÄ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÄÀ . EªÀgÀÆ ¤¸ÁgÀgÀAvÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀªg À À. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è E£ÀÆß ªÀÄ£É ªÀiÁqÀzÃÉ (DzÀÝjAzÀ £ÀªÄÀ UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¨Á§vÀÄ ¹» ºÀAZÀzÉÃ) ©üõÀä ¥Àªð À zÀ°èAiÉÄà EzÀÝgÀÄ. ªÀĺÁgÁµÀÖç gÉfªÉÄAn£À ¸ÀĨÉzÁgï SÁ¤éîÌgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÁzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ J¤ìNUÀ¼ÄÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ zÀPÀëvÉ, «±Áé¸ÁºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß JµÀÄÖ ºÉÆwÛUÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä PÀAPÀt §zÀÞgÁV ¤AvÀªg À ÀÄ. J®è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀgA À eÁªÀÄÄUÀ¼Æ À EªÀgÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ°èzÀÄݪÀÅ. “£Á¼É ¨É¼ÀUÎÉ nà ªÀÄvÀÄÛ G¦àlÄÖ” JAzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. CzÀgÀ «ªÀgU À À¼£ À ÀÄß CªÀgÃÉ ¥Àj²Ã°¹ D ºÉÆwÛUÉ CªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀĪÀgÄÀ . ªÀÄgÀĸÀªÁ®Ä, ªÁzÀ JA§ÄzÀÄ EªÀjUÉ UÉÆwÛ®è. CAxÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ²¸ÀÄÛ.

zÉÆÃt ¸ÁUÀ° ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ° CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ¥sɧÄæªj À 10gÀ ¸ÀAeÉ (1967) ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÉzÁÝjUÀ¼À°è “¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ AiÀÄƤªÀ¹ðnUÉ dAiÀĪÁUÀ°, ¸ÀgPÀ Áj PÁ¯ÉÃfUÉ dAiÀĪÁUÀ°, 12£Éà ªÉÄʸÀÆjUÉ dAiÀĪÁUÀ°, PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR DgÉÆúÀt ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ dAiÀĪÁUÀ°” J£ÀÄߪÀ WÉÆõÀuÉU¼ À ÀÄ J®ègÀ UÀªÄÀ £ÀªÀ£ÀÄß NqÀÄwÛzÀÝ JgÀqÀÄ J£ï¹¹ ¯ÁjUÀ¼ÉqU É É ¸É¼ÉzÀĪÀÅ. ¸ÀªÄÀ ªÀ¸ÀÛç zsÀj¹zÀ, £ÀªÀºÀµÀð ºÀj¸ÀĪÀ, £ÀUÄÀ ªÉÆUÀzÀ D 37 PÁåqÉlÄÖU¼ À ÀÄ Cw zÀÆgÀzÀ Cw JvÀÛgÀzÀ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÉqÉUÉ DUÀ ¸ÁºÀ¸À ¥Àæz± À Àð£ÀPÁÌV zsÁ«¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUg À À «zÀÄå¢ÝÃ¥ÀzÀ PÀqÀ°£À°è PÀAwzÁÝUÀ, F PÀqÀ°£À ¸ÁgÀªÉà ¥À²ª Ñ ÀiÁPÁ±ÀzÀ°è CvÀåAvÀ ¥Àæ¨sÁ¤évÀ ±ÀÄPÀæ, §ÄzsÀ, ZÀAzÀæ DV ¸Á¯ÁV PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÄÀ ä ¯ÁjUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¹Ã½ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀĪÀÅ. ¯ÁjAiÀÄ M¼ÀUÉ J®ègÀÆ PÀĽwgÀ¨ÃÉ PÀÄ, §¢AiÀÄ ZËPÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀAV ªÀÄuÉAiÀÄAvÉ PÀĽvÀgÀ¯ÉèÁgÀzÄÀ . »ÃUÉ PÀĽwzÀÝgÉ ¨É£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ gÉÃSɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ZÁagÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀU¼ À ÀÄ ¸ÀA¢ü¸ÀĪÁUÀ CxÀªÁ MAzÀ£ÀÄß E£ÉÆßAzÀÄ »AzÉ ºÁQ NqÀĪÁUÀ C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. gÁwæAiÀÄ 8 UÀAmÉ zÁnzÁUÀ PÀÄtÂUÀ°è£À ¥ÀæªÁ¹Ã ªÀÄA¢gÀ vÀ®¦zɪÀÅ. £ÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ ªÉƸÀg£ À Àß, avÁæ£ßÀ J®èªÀ£ÀÆß C°è wAzÀÄ ¥ÀÅ£ÀB ¯ÁjUÀ¼À£ÉßÃjzɪÀÅ. «ÄtÄPÀÄ ¢Ã¥ÀUÀ¼A À vÉ ¯ÁjUÀ¼ÄÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ UÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ºÀjzÀĪÀÅ. JµÉÆÖà ªÉÄÊ®ÄUÀ½UÉƪÉÄä JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj, ºÀ½îAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÉÇð£Á¬ÄUÀ¼À ¨ÉÆUÀ¼ÄÀ «PÉ C®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼ÀÄ MAzÉà ±ÀÄæw «ÄrAiÀÄÄvÀÛ zsÁ«¹zÀĪÀÅ. zÁj £ÉlÖUÉ. £Á£ÀÆ zÉÆgÉU¼ À ÀÆ »A¢£À ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¹Ãn£À°èzÉݪÀÅ. EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß JzÀÄj¤AzÀ EzÀÝ®Ä ªÀÄÆmÉ ºÉÃjzÀÝ MAzÀÄ ¨sÁjà ¯Áj zÁn ºÉÆìÄvÀÄ. CzÀjAzÀ «¥ÀjÃvÀ ªÀĹ, ªÀĹºÀÄr PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

28


¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÀiÁvÀ檮 À è, C¯Éè®è ªÀĹAiÀÄ zsÀƼÀÄ vÀÄA© £ÀªÄÀ UÉ zÁj PÁt¸ÀzA À vÁ¬ÄvÀÄ. EµÀÖgÀ°èAiÉÄà £ÀªÄÀ ä ªÀÄÄA¢£À ¯Áj gÀ¸ÛÉ §¢UÉ ¤AwvÀÄÛ. “DQìqÉAmï” JAzÀÄ C°èAzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀÆVzÀgÄÀ . £ÀªÄÀ UÉ £ÉvÀÛgÀÄ ºÉ¥ÅÀ öàUÀnÖvÀÄ. ¯ÁjAiÀÄ §¢AiÀÄ ZËPÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄwÛzÀÝ mÁ¥Áð°¤ßUÉ EzÀÝ®Ä ¯Áj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ZÁazÀÝ ªÀÄÆmÉU¼ À ÀÄ rüQÌ ºÉÆqÉzÀÄ mÁ¥Áð°£ï ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀªÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀĹAiÀÄ C©üµÉÃPÀªÁVvÀÄÛ. rüQÌ ºÉÆqÉzÀ ¯Áj, ¤AvÀgÉ C¥ÁAiÀĪÉAzÀÄ, ZÉ®ÄèwÛzÀÝ ªÀĹAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà NrAiÉÄà ºÉÆÃVvÀÄÛ. ¸ÀzåÀ AiÀiÁjUÉãÀÆ C¥ÁAiÀĪÁVgÀ°®è. ZËPÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÁzÀgÆ À PÀĽwzÀÝgÉ D UÀ½UÉAiÀÄ°è ©üÃPÀgÀ zÀÄgÀAvÀ ¸ÀA¨s« À ¹gÀÄwÛzÀÄÝzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀªÉà E®è. ZÀ½UÁ½ PÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. gÁwæ KgÀÄwÛvÀÄÛ. ¯ÁjAiÉƼÀUÉ PÀĽvÀªÀjUÉãÀÆ ¸ÀÄRªÀ®è. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀgA À eÁªÀÄÄUÀ¼À £ÀqÄÀ ªÉ ºÉÃUÉ PÀĽvÀgÀÆ ªÉÄÊ PÉÊ £ÉÆêÀÅ vÀ¦àzÀÝ®è. CAvÀÆ 1 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¥ÀlÖt ¸ÉÃjzɪÅÀ . gÀ¸ÛÉ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ GjAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. EwºÁ¸À ¥À¹ æ zÀÞ ¨ÉîÆgÀÄ ¥ÀlÖtªÀzÄÀ . C°èAiÀÄ ¥ÀæªÁ¹Ã ªÀÄA¢gÀzÀ CAUÀ¼z À À°è ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄA¢gÀzÀ dUÀ°, PÉÆÃuÉ J®è £ÁªÉà ªÁ妹PÉÆAqɪÅÀ . ZÀ½, ¤zÉæ, DAiÀiÁ¸À ªÀÄÄ¥ÀÅöàjUÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. Qmï ¨ÁåUï ©r¹zɪÀÅ. qÀj, ¨ÁèAPÉmï ºÀgr À zɪÅÀ . PÁ®Ä ZÁazÉÆÝAzÉà UÉÆvÀÄÛ. ¥ÀæªÁ¹Ã ªÀÄA¢gÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀįÁl £ÀqA É iÀÄÄwÛvÀÄÛ. D gÁPÀë¸ÀgÀ UÀdð£É, ZÀAqÉ ªÀÄzÀݼÉUÀ¼À ¹AºÀ£ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÆ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß JZÀg Ñ À¢A¢qÀ®Ä ±ÀPÀÛªÁUÀ°®è. ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¹Ã¤AiÀÄgï CAqÀgï D¦üøÀgï (PÁåqÉlÄÖU¼ À À°è ¥Àgª À ÉÆãÀßvÀ ¥Àz« À - CªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄ) ¨Á¨Á ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ DzÉñÀ PÉÆmÉÖ. “6 UÀAmÉUÉ ºÁ¹UÉ ZÁ, 6-30 UÀAmÉ vÀ£ÀPÀ zÉêÁ®AiÀÄ zÀ±Àð£À. PÀÆqÀ¯Éà G¥ÁºÁgÀ. 8 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæAiÀiÁt.” `ºÁ¹UɬÄAzÀ ZÁ®£À ªÀiÁr¸ÀĪÀAxÁzÀÄÝ EAvÉAzÀÄ ºÁ¹UÉ ZÁ’ EzÀÄ EAV趣À ¨Éqï nÃAiÀÄ vÀzÀãªÀzÀ ªÀÅöåvÀàwÛ. ¨É¼U À ÉÎ ¨ÉÃUÀ K½ CAzÀgÉ DV£À ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ EµÀÖªÁUÀ¯ÁgÀzÄÀ . ºÁ¹UÉ ZÁ J£ÀÄߪÀ ¸ÀPÀÌgÉ UÀĽUÉAiÉƼÀUÉ EzÉà PÀ» «ZÁgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ C»vÀPÀgÀªÁUÀzÄÀ . £ÀªÄÀ ä AiÀiÁvÉæAiÀÄ ¥Àæxª À ÀÄ ¥ÁævÀBPÁ® ¨ÉîÆj£À ²¯Á¸ÀAVÃvÀ ±Àª æ Àt¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sª À Á¬ÄvÀÄ. “dPÀuÁZÁjAiÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ §¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ºÀvÄÀ Û ¢ªÀ¸ÀU¼ À À£ÀÆß PÀ¼ÉAiÀĨÁgÀzÉÃ?” JAzÀ£ÀÄ ªÀÄÄPÀÄAzÀ. “«±ÀéPª À ÀÄð£À PÀ«vÉAiÉÄà £ÀªÀÄUÉ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ¢gÀĪÁUÀ...” JZÀj Ñ ¹zÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ±ÃÉ RgÀ. ºÀÄqÀÄUÀgÃÉ £ÉÆà ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. DzÀgÉ PÀ«zÀéAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀ®à£A É iÀÄ ¨sÁªÀ£Á¥Àæ¥A À ZÀ¢AzÀ G¥ÁºÁgÀzÀ ªÀÄÈwÛPÁ¥À¥ æ ÀAZÀPÉÌ J¼ÉzÄÀ vÀgÀ®Ä JgÀqÉgq À ÀÄ ¸À® d£Àg£ À ÀÄß ClÖ¨ÃÉ PÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁªÀ¥ÁgÀªÀ±ÀåzÀ°è PÁ® PÁ®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉîÆj¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀįɣÁr£À vÀA¥ÀÅ. ºÀZÀÑ ºÀ¸ÀÄj£À ºÀgª À ÀÅ. ©¹®Ä ¨É¼À¢AUÀ¼ÀÄ. qÉÆAPÀÄ qÉÆAPÁzÀ zÁj PÁ¦ü vÉÆÃlUÀ¼£ À ÀÄß §¼À¹ QvÀÛ¼É ªÀÄgÀU¼ À À ¸Á°£ÉqU É ÁV ¸ÁUÀĪÀ ªÉÄÃR¯É. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ zÁj JAzÀÄ JqÀUq À ÉAiÀÄ PÀªÀ®Ä zÁjUÁV ºÉÆÃzÀzÄÀ Ý ºÀ½îUÁr£À zsÀƼÀgÁ²UÁV ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. zsÀƼÀÄ wAzÀ »A¢£À ¯ÁjAiÀĪÀjUÉ ºÀ¸ÄÀ gÀÄ CgÀ¹£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. mÁ¥Áð°£ï ªÀÄÄaÑzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀ UÁ½ ¸ÀAZÁgÀ«®èzÉà PÀĽwgÀ®Ä PÀµÀÖªÉAzɤ߹vÀÄ. §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ ªÁAw ªÀiÁrzÀgÄÀ ! ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀAiÀÄð ºÀÄZÀÄÑ ºÉÆ¼É ºÀj¢gÀĪÁUÀ ªÀÄĸÀÄPɼÉzÄÀ PÀÆgÀĪÀÅzÀÄAmÉÃ! mÁ¥Áð°£ï ©aÑzÀ ªÉÄÃ¯É CzÉµÆ É Öà ¸ÀÄRªÁ¬ÄvÀÄ. Cw zÀÆgÀzÀ ¨Á¤£À ¤Ã°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÁV PÁtÄwÛzÀÝ ¥Àªð À vÀ±ÉæÃtÂUÀ¼ÀÄ PÀæªÉÄÃt ¸ÀàµÀÖªÁUÀvÆ É qÀVzÀĪÀÅ. ZÁªÀiÁðr WÁn£À ªÉÄÃ¯É £Á«zÉݪÀÅ. MAzÉÆAzÀÄ U wgÀÄUÁ¹UÀÆ £ÀqÄÀ ªÉ ªÀĺÁ ¥Àæ¥ÁvÀ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

29


ªÀįɣÁr£À vÉÆgÉ zÀĪÀÄÄPÀĪÀ »¸ï£ÁzÀ. MAzÀÄ ¸À® §®UÀqU É É JvÀÛgÀzÀ ¨ÉlÖ, JqÀUq À ÉUÉ D¼ÀªÁzÀ PÀt廃 EzÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® EzÀÄ wgÀÄUÁªÀÄÄgÀÄUÁ DUÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ ºÀ¢£ÁgÉÆà ºÀ¢£ÉüÉÆà U wgÀÄUÁ¸ÀÄUÀ¼ÄÀ ªÀÄÄVzÁUÀ £ÁªÀÅ ZÁªÀiÁðrAiÀÄ vÀ¼À ¸ÉÃjzÉݪÀÅ. ªÀÄÄA¢£À zÁj zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ vÉAUÀÄPÀAUÀÄUÀ¼À UÉÃgÀĨÁ¼ÉU¼ À À £ÀqÄÀ «£À ºÁqÀÄ. `¥ÀqÄÀ ªÀt PÀqÀ°£À vÉAV£À ªÀÄqÀ°£À ªÀÄgÉAiÀÄ° ªÉÄgÉAiÀÄĪÀ’ £ÁqÀÄ. J¯ÉèAzÀg° À è zÀlÖªÁV ¨É¼¢ É zÀÝ PÁqÀÄ. ªÀÄgÀUÀ¼Éq¬ É ÄAzÀ ¸ÀÆAiÀÄð PÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. £ÀªÄÀ ä ¯ÁjUÀ¼À ¤£Àzz À À «£Á ¨ÉÃgɯÉè®Æè ¤ÃgÀªÀ ±ÁAw. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ºÀÄqÀÄUÀg£ À ÀÄß zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ PÀqÀ®vÀrAiÀÄ ¸ÉPÉ ¨ÉìĸÀÄwÛ vÀÄÛ. ¯Áj ¤AvÁUÀ¯É®è EzÀgÀ CjªÀÅ ºÉZÁÑUÄÀ wÛvÀÄÛ. ªÀÄÄgÀP° À è£À D PɪÀÄätÄÚ F ¸ÉPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. gÀ¸ÛÉ §¢AiÀÄ VqÀ ªÀÄgÀU¼ À À J¯ÉU¼ À ÀÄ PÉAzsÀƽ¤AzÀ CzÉà §tÚPÉÌ wgÀÄVzÀÄݪÀÅ. ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀAqÀ¯Éè®è £Á«°èAiÉÄà vÀAUÀ¨ÁgÀzÃÉ , F ¤Ãj£ÉƼÀUÃÉ ©zÀÄÝPÉÆAqÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÉà JA§ ¨sÁªÀ£É §gÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀÆAiÀÄð £ÉwÛUÉÃgÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà GfgÉ ¸ÉÃjzɪÅÀ . ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – ZÁªÀiÁðr - ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è GfgÉAiÉÆAzÀÄ `dAPÀë£ï’. C°èAzÀ JqÀUq À ÉUÉ 6 ªÉÄ樀 ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¥À«vÀæ PÉëÃvÀæ zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀ §gÀĪÀÅzÀÄ. GfgɬÄAzÀ ¹ÃzÁ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£ÉqU É É) ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀgÉ 2 ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ°è, ¨É¼ÀÛAUÀr vÀ®¥ÀŪÀ ªÉÆzÀ¯Éà §®UÀqÉUÉ MAzÀÄ ºÀ½î zÁj¬ÄzÉ. EzÀgÀ°è 7 ªÉÄ樀 zÀÆgÀ ¸ÁUÀĪÁUÀ £ÁªÀÇgÀÄ J£ÀÄߪÀ PÀÄUÁæªÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. CzÀÄ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ vÀ¼.À GfgɬÄAzÀ £ÁªÀÇjUÉ PÁ®ÄzÁjUÁVAiÀÄÆ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀ, PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ±ÉæÃt JzÀÄgÀÄ §¢gÁVªÉ. GfgÉAiÀÄ°è zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀzÀ ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÆ É AzÀÄ UÀÄgÀÄPÀįÁ±ÀæªÀÄ, MAzÀÄ ¨ÉÆÃrðAUï, MAzÀÄ PÁ¯ÉÃeï J®èªÀ£ÀÆß ¸Áܦ¹zÁÝgÉ. EªÉ®è EgÀĪÀ DªÀgÀtzÀ ºÉ¸ÀgÄÀ ¹zÀÞªÀ£À. ¹zÀÞªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ M§â dƤAiÀÄgï r«±À£ï J£ï¹¹ ¸ÀªÄÀ ªÀ¸ÀÛçzsÁj ¨Á®PÀ ¸ÀÄnAiÀiÁV ¤AvÀÄ PÉÊ CqÀØ »rzÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹zÀ. ¸É®Æåmï ¤Ãr, “ªÉÄÃdgï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£Àªg À ÀÄ E°èAiÉÄà M¼ÀUÉ ¤ªÀÄUÁV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ, ¸Àgï! §gÀ¨ÉÃPÀAvÉ” JAzÀ. ªÉÄÃdgï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£Àªg À ÀÄ ªÀÄAUÀ¼Æ À j£À J£ï¹¹AiÀÄ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÄÀ , £À£ÀUÉ PÀ¼ÉzÀ 12-13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ ¥ÀjavÀgÀÄ, «ÄvÀg æ ÀÄ. CªÀgÄÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À J£ï¹¹ ªÀÄÄRå PÀZÃÉ jAiÀÄ°è ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁVzÁÝUÀ vÀªÀÄä zÀPÀëvÉ, PÁAiÀÄð zsÀÄgÀAzsg À ÀvÉUÀ½AzÀ ¸Àªð À d£À¦æAiÀÄgÁVzÀÝgÀÄ. ªÉÄÃdgï £ÁgÁAiÀÄuï ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃdgï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EªÀgÀ Uɼv É À£À JµÉÆÖà zÀ±ÀPÀU¼ À ÀzÄÀ . £ÁªÀÅ §gÀĪÀ «ZÁgÀ w½zÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£Àªg À ÀÄ vÁªÁVAiÉÄà GfgÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. ºÀ¼A É iÀÄ «ÄvÀg æ À C¥ÀǪÀð ¸ÀªiÀ ÁUÀªÄÀ . ¸ÀAvÉÆõÀªÉÇà zÀÄBRªÉÇà w½AiÀÄzÀÄ. zÉÆgÉUÀ¼À ¸ÀAPÀl ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀªÀjUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£Àªg À ÉÆA¢UÉ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÄÀ vÀgÀÄtjzÀÝgÀÄ. mÉj°£ï ¥ÁåAmï, µÀmïð, mÉÊzsÁjUÀ¼ÄÀ . ¸ÀÄnAiÀiÁV ¤AvÀÄ ºÀ¸£ À ÀÄäR¢AzÀ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “§¤ß, EªÀgÀÄ «Ä. ¥Àæ¨sÁPÀgï, F PÁ¯ÉÃf£À ¦æ¤ì¥Á¯ï, EªÀgÀÄ «Ä. ±ÉuÉÊ E°èAiÀÄ J£ï¹¹ D¦üøÀgï, EªÀgÀÄ qÁ. ¥ÀÇeÁgÀgÄÀ , ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §A¢zÁÝgÉ. ¤ªÉÆäqÀ£ÉAiÉÄà EgÀ¯ÉAzÀÄ ¸ÀgPÀ ÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀ½¹zÉ. DqÀð°Ãð §A¢zÁÝ£É, OµÀ¢üU¼ À ÀÆ §A¢ªÉ” ªÉÄÃdgï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£Àªg À ÀÄ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. C°è ºÉZÀÄÑ ºÉÆvÀÄÛ PÀ¼ÉAiÀÄzÉà PÀÆqÀ¯Éà zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀzq É ÉUÉ ¯Áj Nr¹zɪÅÀ . zÁjAiÀÄ°è £ÉÃvÁæªÀw £À¢AiÀÄ°è ºÀvÀÄÛ «Ä¤nzÀÄÝ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀÄa¨sÆ À ðvÀgÁV ºÉÆÃzɪÅÀ . ªÀĺÁ¥ÀÇeÉUÉ vÀqÀªÁ¬ÄvÉÆà K£ÉÆà JA§ vÀªÀPÀ¢AzÀ vÀég¬ É ÄAzÀ NrzÀ £ÀªÄÀ UÉ ¥ÀÇeÉ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw zÀ±Àð£À ®©ü¹zÀĪÀÅ. £ÁªÀÅ §gÀĪÀ «ZÁgÀ zsÀªiÀ Áð¢üPÁj gÀvÀߪÀªÄÀ ð ºÉUÎÀ qÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÆzÀ¯Éà §gÉ¢zÉݪÀÅ. CªÀgÀ agÀAfë «ÃgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀgÄÀ £ÀªÄÀ ä PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð DVzÀÄÝzÀÄ £ÀªÄÀ UÉ ºÉaÑ£À DwäÃAiÀÄvÉ vÀAzÀÄPÉÆnÖvÀÄÛ. zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÉñÀégÀ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄ. D ¥À«vÀæ PÉëÃvÀæ »AzÀÆUÀ½UÀÆ eÉÊ£ÀjUÀÆ ¸ÀªiÀ Á£ÀªÁV ¥ÀÅtå PÉëÃvÀæªÁVzÉ. eÉÊ£À ¥ÀgÀA¥ÀgA É iÀÄ ºÉUÎÀ qÉAiÀĪÀgÀ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜ F zÉêÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀPÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «²µÀÖ D¹Û¥Á¹Û. ®PÁëAvÀgÀ ¨sPÀ ÁÛ¢UÀ¼ÀÄ ªÀµÀð«rà §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ F ¥À«vÀæ PÉëÃvÀæzÀ DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ºÉUÎÀ qÉAiÀĪÀgÄÀ ¸ÀévÀB ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

30


G½zÀÄPÉƼÀî°PÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ bÀvÀæUÀ¼ÀÄ, PÀlÖqÀU¼ À ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÅÀ E°èªÉ. ªÀĺÁ¥ÀÇeÉAiÀÄ PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ ¨ÉÃgÉ ¤²ÑvÀ ªÉüÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ºÉUÎÀ qÉAiÀĪÀgÄÀ ¨sPÀ ÛÀjUÉ zÀ±Àð£À«ÃAiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ºÁ¯É CºÀªÁ¯ÉU¼ À À£ÀÄß, PÀµÀÖ ¸ÀAPÀlUÀ¼£ À ÀÄß D°¸ÀÄvÁÛgÉ. AiÀÄÄPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛgÉ. E°è £ÁªÀÅ PÁtĪÀÅzÀÄ ¨sÀPÀÛjUÉ D ¸ÀܼÀzÀ°è, zÉêÀg° À è, zÉêÀgÀ ªÀÄÆvÀð ºÉUÎÀ qÉAiÀĪÀg° À ègÀĪÀ C£À£Àå ¨sQÀ Û. D UÀ½UÉAiÀÄ°è ¨sPÀ ÛÀjUÉ ºÉUÎÀ qÉAiÀĪÀgÀ ªÁt ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¸Áé«ÄAiÀÄ DeÉÕ. CzÀ£ÀÄß CªÀgÄÀ ²gÀ¸ÁªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ, PÀ¯Áåt ºÉÆAzÀÄvÁÛgÉ. ¨sQÀ Û, ±ÀæzÞÉ , £ÀA©PÉ J£ÀÄߪÀ UÀÄtUÀ¼À ¸ÀªÀÄvÀ¼Àz° À è £Àqz É ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è vÀȦÛ, ¸ÀAvÉÆõÀ ºÉÆAzÀĪÀ F d£ÀvÉAiÀÄ «±Áé¸À C¥ÁgÀªÁzÀzÀÄÝ, CZÀ®ªÁzÀzÄÀ Ý. CAvÉAiÉÄà CªÀgÀ ¨sQÀ ÛAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁV D zÉêÀ®AiÀÄ Cw ¥ÀÅgÁvÀ£ÀªÁzÀzÆ À Ý ªÀÄ»ªÀiÁ¥ÀÇtðªÁzÀzÆ À Ý DVzÉ. EAxÀ ¥ÀŤÃvÀ ¢ªÀå ¸ÀܼÀ, C°èAiÀÄ agÀAvÀ£À ZÉÃvÀ£À £ÀªÄÀ ä ¸ÁºÀ¸À PÀÈvÀåzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ zÉÊ«PÀ ¥Àæ¨sÉ ©ÃjzÀĪÀÅ. zÉêÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀªÁzÀ HlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÁªÀÇjUÉ ºÉÆgÀmɪÅÀ . ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£Àªg À ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. qÁPÀÖgÀgÆ À CªÀgÀ DqÀð°ðAiÀÄÆ £ÀªÄÀ ä ¥ÀAUÀqÀ ¸ÉÃjzÀgÄÀ . FUÀ £ÀªÄÀ ä ¸ÀASÉå 53PÉÌÃjvÀÄ. £ÀªÄÀ ä £ÁªÀÇgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt CxÀªÁ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÉqV É £À ¯Ájà ¥ÀAiÀÄtzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAPÀ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÉÄÊ®ÄUÀ¼ÀµÄÀ Ö zÀÆgÀ. ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀzÄÀ Ý £ÀqÄÀ ºÀUÀ°£À 2 UÀAmÉU.É £ÁªÀÅ 4 UÀAmÉUÉ ªÉÆzÀ¯Éà £ÁªÀÇgÀÄ ¸ÉÃj ²©gÀ ºÀÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. C°è ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ J£ÀÄߪÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ðUÀÆ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÀÆ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß PÁ¢gÀ®Ä PÁUÀzÀ §gÉ¢zÉݪÀÅ. zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÉà IÄvÀÄUÀ¼ÀÄ: ¨ÉøÀUÉ, ©gÀĨÉøÀUÉ. ¥sɧÄæªj À AiÀÄ £ÀqÄÀ ºÀU° À £À ©¹® gÀhļÀ wêÀæªÁVvÀÄÛ. zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀ – GfgÉAiÀÄ ºÁªÀÅ ºÀjªÀAxÀ ºÀ½î ªÀiÁUÀð, JzÀÄjUÉ zÀÆgÀz° À è DPÁ±Àª£ À Éßà JwÛ »¢¢gÀĪÀ ¥Àªð À vÀ±ÉæÃtÂ. F±ÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ £ÀA¢AiÀÄAvÉ F ±ÉæÃtÂAiÀÄ JzÀÄgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÊzÀÆgÀz° À è ¤Ã¼ÀªÁV ¸Émz É ÀÄ ¤AwgÀĪÀ ºÉ§âAqÉ dªÀiÁ¯Á¨Ázï. CzÉÆAzÀÄ VjzÀÄUÀð. ¥Àªð À vÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è Cw JvÀÛgÀªÁVgÀĪÉqÉAiÀÄ°è PÀvÀÛj¬ÄAzÀ PÀvÀÛj¹ ElÖAxÀ ¸ÀàµÁÖPÈÀ wAiÀÄ ²RgÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR. D ¨sª À Àå£ÉÆÃl £ÀªÄÀ ä£ÀÄß ¥ÀżÀQvÀPÁAiÀÄgÀ£ÁßV¹vÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ UÉgÉ C°èAzÀ ¨É¤ß£Àªg À ÉUÉ E½zÀÄ PÉøÀgÀzÀ gÉÃSÉ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtĪÀÅzÀÄ. DPÁ±ÀzÀ ¤Ã° ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄAa¹zÀÝ avÀæ«zÀÄ. ¯Áj ¸ÁVzÀAvÉ PÀ®à£ÉAiÀÄ ®AUÀÄ®UÁ«Ä®èzÀ PÀÄzÀÄgÉ D `ºÀAiÀĪÀz£ À À’zÀ ªÉÄ¯É £ÁUÁ¯ÉÆÃl¢AzÀ «ºÀj¹, DUÀ¯Éà ºÁjºÉÆÃV PÀĽvÀAvÉ H»¹vÀÄ. »ÃUÉ PÀ®à£É UÀU£ À ÀªÉÃjzÁUÀ ªÁ¸ÀÛªÀvÉ gÀ¸ÛÉAiÀÄ°è PÀÄAlÄwÛvÀÄÛ. °AUÉÆÃfAiÀÄ ¯Áj ¤AvÉà ©nÖvÀÄ. zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÄ樀 §A¢zÉݪÀµÉÖ. E£ÀÆß 12 ªÉÄ樀 G½¢zÀÄݪÀÅ. ¯Áj ZÁ®Æ DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ VAiÀÄgï ºÁPÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DzÀÝjAzÀ CzÀÄ NqÀĪÀÅ¢®è. VAiÀÄgï ¸ÀÖPï-C¥ï D¬ÄvÀÄ. CAzÀgÉ VAiÀÄgï C¯ÁèqÀzÀ PÉÆgÀqÁ¬ÄvÀÄ. C£Áìj, °AUÉÆÃf ¸ÉÃj VAiÀÄgï ¥ÉnÖUÉ ©aÑzÀgÀÄ. M¼ÀUÉ VAiÀÄgï-°ªÀgï ªÀÄÄjzÉà ºÉÆÃVzÉ. zÉÆqÀØzÁVAiÉÄà ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉ¢vÀÄÛ. C°è DUÀ zÀÄgÀ¹ÛUÉƽ¹ ºÉÆgÀqÀĪÀ ¥Àj¹Üw C®è. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ¯Éà ªÉÄPÁ¤Pï §gÀ¨ÉÃPÉÆà K£ÉÆÃ. GfgÉ ºÀwÛgÀªÃÉ EzÉAiÀĵÉÖ. C°èAiÀÄÆ ªÉÄPÁ¤Pï EzÀÝgÉ ¨ÉÃUÀ£É ¸Àj¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D¸É. ºÉÃUÀÆ ªÉüÉAiÀÄ ¥Àæ±ßÉ . DzÀÝjAzÀ °AUÉÆÃf ¯ÁjAiÀÄ d£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ C£Áìj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÇjUÉ Nr¹zɪÅÀ . CzÀg° À è zÉÆgÉU¼ À ÀÄ, £Á£ÀÄ, ²ªÀ¥Àà, SÁ¤éîÌgï EzÉݪÀÅ. ¤¸Ágï, PÉAqÀUÀtÚ ¸Áé«Ä, ºÀgÆ À £ï J®ègÀÆ C°èAiÉÄà ¤AvÀgÄÀ . C£Áìj ¯ÁjAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÃUÀÆ vÁªÀÅ §ZÁªÀÅ JA§ ¸ÀAvÉÆõÀ. °AUÉÆÃfAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ zÀÄBR. “¨ÉÃUÀ£É »AzÉ §gÀÄvÉÛêÉ. ¤ªÀÄä£ÀÆß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÉÛêÉ. ªÉÆzÀ®Ä ºÉÆÃzÀªj À UÉ PÁåA¥ÀÅ ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ EgÀĪÀÅzÀÄ. ¤Ã«°è DgÁªÀĪÁVzÀÝgÁ¬ÄvÀ®è” JAzÀÄ ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À ºÉý £ÁªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀjzɪÀÅ. zÉÆgÉU¼ À ÀÄ (vÁvÀ) zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁrAiÀÄÆ »ÃUÁ¬ÄvÀ®è JAzÀÄ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÄÀ MAzÀÄ ZÀÄlÄPÀ VÃazÀgÀÄ: zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀzÀ ªÀÄAeÁßxÁ PÁ¥ÁqÀ¥Áà C£ÀªÀgv À Á! CAzÀÌAqï ºÉÆgÀmÉæ £ÀªiÀ ÁÛvÁ ¯Ájà PÉÆlÄÛ zÉÆqÁèvÁ

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

31


£ÁªÀÇj£À vÀ¼À ²©gÀ CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ

£ÁªÀÅ zsÆ À ½£À QgÀÄzÁjAiÀiÁV ºÉÆÃV £ÁªÀÇgÀ£ÀÄß vÀ®¦zÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ 5 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÇgÀÄ? £ÁªÀÇgÀÄ! HgÉ°è §AvÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ±ÉæÃtÂAiÀÄ §ÄqÀzÀ vÀ¥Àà®Ä ¥ÀæzÃÉ ±À. £ÀqÄÀ ªÀÄzsÁåºÀߪÀÇ ¨ÉlÖzÀ PÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ F `Hj’£À°è PÀvÀÛ®Ä. E£ÀÄß HgÉAzÀgÉ C°èzÀÝ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ ¤dð£À ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀ MAzÉÃ. CzÀjAzÀ DgÉüÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUï zÀÆgÀzÀ°è §AiÀÄ°£À°è ºÀgr À zÀÝ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ. EAVèµï ºÉ¸g À ÀÄ PÉý ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀæªÁ¹Ã ªÀÄA¢gÀ, DzsÄÀ ¤PÀ £À°è ¤Ãj£À ¸ËPÀAiÀÄð, ªÁµï ¨Éù£ï, «zÀÄå¢ÝÃ¥ÀU¼ À À ªÉÄgÀÄUÀÄ, §lègÀÄUÀ¼À ¸ÀªÄÀ ƺÀ JAzÉ®è AiÉÆÃa¹zÀgÉ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR PɣɢÃvÀÄ, ¤ªÀÄUÉãÀÆ C£ÀĨsª À À«®èªÉAzÀÄ. ºÀ½îAiÀĪÀgÀ ¸Àg¼ À À ¨sÁµÉAiÀÄ°è ºÀAZÀÄ ºÁQzÀ ªÀÄ£É §AUÉè. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÇj£À F PÀlÖqÀ §AUÉè. »A¢£À PÁ®zÀ°è ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPð À wÃgÀ PÀrªÉÄ EzÁÝUÀ ¨É¼ÀÛAUÀr¬ÄAzÀ £ÁªÀÇjUÉ MAzÀÄ ¢ªÀ¸z À À°è ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ¼ÄÀ ªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. »ÃUÁV £ÁªÀÇj£À°èAiÉÄà oÁtå ºÀÆqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±åÀ ªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ vÀAUÀÄzÁt«zÀÄ. DzÀÝjAzÀ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ªÉʨsª À À¢AzÀ ªÉÄgÉ¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ F zÉÆqÀØ ºÀAa£À ªÀÄ£É (§AUÉè) EAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ºÁ¼ÀÄUÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ: CgɪÄÀ ÄjzÀÄ MgÀVºÀªÅÀ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼® É è ¸ÀjªÀiÁr ºÀÄ®Äè ºÉÆ¢¸ÀĪÀªÀgÉƧâj®è - PÀĪÉA¥ÀÅ – £ÁªÀÅ r¸ÉA§j£À°è ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV §A¢zÁÝUÀ E°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. DzÀgÆ À ¨ÁV®ÄUÀ¼À a®PÀ ¨sz À ÀæªÁV ºÁQ ©ÃUÀU¼ À ÀÄ drAiÀÄ®ànÖzÄÀ ݪÀÅ. MAzÉgq À ÀÄ zÀ±ÀPÀU¼ À À vÀÄPÀÄÌ, UÉzÝÀ ®Ä C¯Éè®è ªÁ妹zÀÄݪÀÅ. ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÉà vÀqÀ CgÉ©AiÀÄ£ï £ÉÊmïì PÀvÉAiÀÄ°è PÀĦàAiÀÄ ¢«Ää vÉUÉzÆ É qÀ£É §ÈºÀzÁPÁgÀzÀ ¨sA À iÀÄAPÀgÀ gÁPÀë¸À – f£ÉÊ, £ÉUA É iÀÄĪÀAvÉ PÀzz À À ºÀ®UÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©vÀÄÛ. ²±ÀÄ£Á¼À ±ÀjÃ¥sÀgÄÀ ºÁrzÀAvÉ ªÀÄÄgÀÄPÀÄ dAw ºÀļÀÄPÀÄ vÉƯÉAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀÄ PÉÆjzÀÄ Qî¸ÀAzÀÄ ªÀÄÄgÀPÀZÀ¥àÀgÀ eÉÃgÀÄVAr ªÉÄîPÉÃj ªÉÄlÖ¯ÁgÉ ¸ÉÆÃgÀÄwºÀÄzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀiÁ½UÉ CeÁÕ£À¢AzÀ M¼ÀUÉ »A¢£À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ £Á¯ÉÌAlÄ ªÉÄÃdÄ, PÀÄað, ªÉÄÃ¯É eÉÆîÄwÛzÀÝ ¥ÀASÁ, MA¢AZÀÄ zÀ¥àÀzÀ zsÀƼÀÄ PÁ°lÖ¯Éè®è. UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DzsÄÀ ¤PÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß UÉzÝÀ ®Ä ºÀļÀÄUÀ¼ÄÀ PÉÆgÉ¢zÀÄݪÀÅ. eÉÃqÀgÀ ºÀļÀÄUÀ¼À vÀAwUÀ¼ÀÄ CRAqÀªÁV ºÉuÉzÀÄPÉÆArzÀÄݪÀÅ. ªÀiÁr£À ºÀAZÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ©r©rAiÀiÁV eÉÆÃr¸À®n à ÖzÀÝgÀÆ ªÀļɩ¹®Ä CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¥Áa, PÀ¸À, zsÀƼÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÅÀ UÀ¼À CRAqÀ ¯ÉÃ¥À CªÀÅUÀ½UÉ ºÀaÑzA À vÁV ErAiÀÄ ªÀiÁqÉà ªÀĹAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®UÉAiÀiÁVvÀÄÛ. »ÃUÉ JgÀPÀUÉÆAqÀ D ºÀAZÀÄUÀ¼À `ºÀ®UÉ’ PɼÀV£À ¨Áj¥ÀnÖ, ¥ÀPÁ¸ÀÄ, zÁgÀªA À zÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sz À ÀæªÁV »r¢vÀÄÛ. KPÉAzÀgÉ ªÀÄgÀzÀ §ºÀéA±À MAzÉÆà (UÉzÝÀ ¯É wAzÀÄ) PÀĵÀ×gÉÆÃUÀUæ¸ À ÛÀªÁVvÀÄÛ, E®è ªÀiÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. PÁr£À §ÄqÀªÁzÀgÆ À PÀ¢ªÀª¤ À UÉ PÉÊUÉ ¹QÌzÀ ¨Áj¥ÀnÖ, PÉÆAiÀÄÝ ªÀÄgÀ PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ºÀQÌAiÀÄAvÉ, PÁr£À ¥ÉÇzÉAiÀÄ°ègÀ§ºÀÄzÁzÀ JgÀqÀÄ ºÀQÌU¼ À À D¸É CªÀ¤V®è. £ÀªÀÄä F `¥Àæxª À ÀÄ ZÀÄA§£À’zÀ C£ÀĨsª À À¢AzÀ MAzÀÄ ¸ÀAUÀw ¤zsÀðj¹zÉݪÀÅ - §AUÉè J®èjUÀÆ J®è PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ C¥Àª æ ÉñÀå – out of bounds. F §AUÉèUÉ MAzÀÄ Omï ºË¸ÀÆ GAlÄ! ¦Ã¸Á£ÀUg À ÀzÀ ªÀiÁ®ÄUÉÆÃ¥ÀÅgÀª£ À Éßà xÉÃmï «ÄÃj¸ÀĪÀAwzÀÝ EzÀgÀ UÉÆÃqÉU¼ À ÀÄ ªÀiÁr£À DzsÁgÀ¢AzÀ¯Éà MvÀÛnÖUÉ ¤AwzÀÄݪÀÅ. ¤Ãj£À D¸ÀgÉ C°èAzÀ MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUï zÀÆgÀzÀ°è - ¨ÉlÖ¢AzÀ ºÀjzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ gÀhÄj. ¥sɧÄæªj À ªÀiÁZïð vÀ£ÀPÀªÇÀ CzÀÄ DgÀ¯ÁgÀzA É zÀÄ H»¹zÉݪÀÅ. DzÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ²©gÀ ºÀÆqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀ«gÀ°®è. »ÃUÁV §AUÉèAiÀÄ CAUÀ¼z À À°è ²©gÀ, ¤ÃgÀ£ÀÄß gÀhÄj¬ÄAzÀ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ £ÀªÄÀ ä ¥ÀǪÀð AiÉÆÃd£É¬ÄvÀÄÛ. r¸ÉA§j£À°è £ÁªÀÅ §AUÉèAiÀÄ ¥Àj²Ã®£É¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½zÀ C£ÀAvÀgÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

32


CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ zÀÄgÀ¹ÛUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ PÉÆÃjzÉݪÀÅ.

CzÀgÀ

¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß

PÀÄjvÀÄ

¥ÀvÀæ

§gÉ¢zÉݪÀÅ.

ªÀÄvÀÄÛ

¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ

CzÀ£ÀÄß

§AUÉèAiÀÄ »AzÉ C£Áìj ¤AvÀ: £ÁªÉ®è ¯Áj¬ÄAzÀ zÀĪÀÄÄQzɪÅÀ . £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸À®Ä AiÀiÁgÀÆ E®è. PÁqÀÄ ºÁ¼ÀÄUÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÄÀ ä PÉ®¸Àª£ À ÀÄß £ÁªÉà ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ. MA¢µÀÄÖ nà PÁ¸ÉÆÃtªÉAzÀgÉ ZÀºÁ ¥ÀÅrAiÀÄÆ CqÀÄUÉAiÀĪÀgÆ À °AUÉÆÃf ¯ÁjAiÀÄ°è. ¸ÀPÀÌgÉ ªÀiÁvÀæ F ¯ÁjAiÀÄ°è. E£ÀÄß CªÀgÄÀ §AzÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ªÀÄÄA¢£À zÁj. ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ PÀÄrAiÉÆÃtªÉAzÀgÉ §PÉlÄUÀ¼É®è DZÉ ¯ÁjAiÉƼÀU.É zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀzÁ ªÀÄAeÁßxÁ, PÁ¥ÁqÀ¥Áà C£Àªg À ÀvÁ! G½zÀ zÁjAiÉÆAzÉà – DzÀµÄÀ Ö ¨ÉÃUÀ C£ÁìjAiÀÄ£ÀÄß »A¢gÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ J£ÀÄߪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ£ÉƧâ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉvÀg® À Ä ºÀÄqÀÄUÀg£ À ÀÄß PÀ½¹AiÀiÁAiÀÄÄÛ. £Á£ÀÄ C£Áìj ¯ÁjAiÀÄ°è »AzÀPÌÉ ºÉÆgÀmÉ. zÉÆgÉUÀ¼Æ À qÁPÀÖgÀgÆ À ²©gÀz° À èAiÉÄà G½zÀgÀÄ. °AUÉÆÃf ¯Áj¬ÄzÀÝ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ vÀ®¦zÁUÀ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉU¼ À À PÁ® CªÀg® É ègÀÆ D ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÉå UÁ½UÉÆüÀU¼ À À£ÀÄß ºÁj¸ÀÄvÀÛ PÁ® PÀ¼É¢zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ vÀ®¦zÉÆqÀ£A É iÉÄà ºÀÄqÀÄUÀgÀ PÀÆrnÖzÀÝ ºÀvÁ±É, DAiÀiÁ¸À ¥ÀæªÁºÀ PÀmÉÖAiÉÆqÉzÀÄ ºÀjzÀĪÀÅ. GzÀÄÝzÀÝ ªÉÆÃgÉ ªÀiÁr UÉÆÃUÀgz É ÀgÄÀ . vÀ¥ÀÅöà £À£ÀßzÉAzÀÄ CzÀgÀ CxÀðªÀ®è. PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ £Á¤zÉÝãÉAzÀÄ EAVvÀ. “EzÀÆ ²PÀëtzÀ MAzÀAUÀªA É zÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. ¤ÃªÀÅ ªÉÆzÀ¯Éà C°èUÉ ºÉÆÃV K£ÀÄ ¥ÀmÉðÛPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÉÛÃ? C¢gÀ° - ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå ©¹°£À vÀA¥ÀÅ PÀÈ¥ÉAiÀÄ°è PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ«ÄlÄÖ ±ÀÆ£ÀåªÁV ¢UÀAvÀª£ À ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ ¨ÉÃPÉAzÀgÆ À ®©ü¹ÃvÉÃ?” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÁnøÀªÁ®Ä ºÁQzÉ. “¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹n §¸ï PÁAiÀÄĪÁUÀ, ¸Àgï?” “DzÀgÉ C°è ¢UÀAvÀªA É zÀgÉ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀPÌÀ lÄÖ CxÀªÁ ºÉZA ÉÑ zÀgÉ CzÀgÉƼÀVgÀĪÀ...” £ÀUU É Àq® À Ä ªÉÆUɬÄvÀÄ. ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ¥Àæw¨sÉ «ÄAavÀÄ: MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ zÀÆgÀ ¸ÁVgÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ PÉ®¸À«®èzÉ PÀĽvÉ £Á¤¯Éè »AzÉ PÉÃ¥À¼A É iÀÄ ºÀtÄÚ ªÀÄÄgÀP° À è£Á ªÀÄtÄÚ £ÉÆÃqÀ ¸Á®zÀÄ £ÀªÄÀ ä MAzÀÄ dvÉ PÀtÄÚ! ¯ÁjUÀ¼À ¨É£ÀÄß ¨É£ÀÄßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zɪÀÅ. °AUÉÆÃfAiÀÄÄ C£ÁìjUÉ ªÀUð À ªÁzÀ. ºÀÄqÀÄUÀg® É ègÀÆ C£Áìj ¯ÁjAiÀÄ°è. EzÀPÌÉ °AUÉÆÃf ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ªÀÄAzÀUÀªÄÀ £À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÄAzÀgÁAUÀgÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÉÄgɬÄvÀÄ. LzÁgÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ ¨É¼ÀÛAUÀr vÀ®¥ÀŪÁUÀ PÀvÀÛ¯É ¥ÀÇtð PÀ«¢vÀÄÛ. C°èzÀÝ `dUÀvÀàç¹zÀÞ’ ªÀPïðµÁ¦£À°è CxÀªÁ ¯Ájà zÀªS À Á£ÉAiÀÄ°è °AUÉÆÃf ¯Áj, °AUÉÆÃf, ºÀgÆ À £ï EªÀg£ À ÀÄß ©lÄÖ G½zÀªÀgÀÄ £ÁªÀÇj£ÉqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÅÀ . CµÀÖgÀ°è C°èUÉ zÉÆgÉU¼ À ÀÄ (£ÁªÀÇj¤AzÀ 7 ªÉÄÊ°zÉ) AiÀiÁgÀzÆ É Ã PÁj£À°è §AzÀgÀÄ. CªÀgÄÀ ¥ÉÇøÁÖ¦üù£À°è vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ DgÉÆÃUÀå, ²æêÀÄw ¤¸ÁgÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÀgÀ ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÉßÃjzÀgÀÄ. “¤Ã£ÀÄ EµÀÄÖ vÀqª À ÀiÁqÀ¨ÁgÀ¢vÀÄÛ. °AUÉÆÃfAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¸ÁV¹©qÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ” CªÀgÉAzÀgÀÄ. “¸ÀjAiÉÄÃ. DzÀgÉ °AUÉÆÃfAiÀÄ CªÀ¸ÉÜ?” “¥ÀÅ£ÀB C£ÁìjAiÀÄ£ÀÄß Nr¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ.” “MAzÀzð sÀ UÀAmÉAiÀÄ G½vÁAiÀÄPÁÌV JµÀÄÖ ¥ÉmÉÆæïï RZÀÄð. C®èzÉà CµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ºÉÆÃV EªÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? £ÀªÄÀ ä ºÁUÉ vÁ£ÉÃ?” £Á£ÉÆ¥Àà°®è. “E®è, ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ £ÀªÀÄä ºÁUÀ®è. §®Ä PÉÆêÀÄ®. ±ÀæªÄÀ , vÁ¥À «¥ÀjÃvÀªÁVgÀĪÁUÀ MAzÉÆAzÀÄ ¤«ÄµÀªÀÇ AiÀÄÄUÀzÀAvÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÉÆuÉ ºÉÆvÀÛªÀjUÉ CzÀgÀ ¨sÁgÀ¢AzÁV EzÀÄ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ºÉÆgÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ EzÀÄ C¸ÀºÀ¤ÃAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ.” “¸Àj, ªÀÄÄA¢£À w¼ÀĪÀ½PÉUÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄV¹zÉ. Noted for future guidance! CªÀgA É zÀzÀÄÝ JµÀÄÖ ¸ÀjAiÉÆà £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀÆÝ CµÉÖà ¸Àj JAzÀÄ w½¢zÉÝãÉ. AiÀiÁªÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼Æ À MAzÉà «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ KPÀ¥ÀæPÁgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. »ÃUÉ ªÀiÁvÀÄ, ªÁzÀ, £ÀUÄÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀAvÉ ¯Áj £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉèAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀæªÉò¹vÀÄ. zÉÆgÉU¼ À ÉAzÀgÀÄ, “MAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ªÀÄgÉvÀÄ©nÖzÉÝ. ¥sÁgɸïÖ r¥ÁmïðªÉÄAn£Àªg À ÀÄ §AUÉè ªÀÄvÀÄÛ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

33


OmïºË¸ïUÀ¼£ À ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¹zÁÝgÉ. CªÀÅ FUÀ C¥ÁAiÀÄgÀ»vÀªÁVzÉ. DzÀgÉ ¤Ãj£À ¸ÀªÄÀ ¸Éå ¥À槮ªÁVzÉ. r¸ÉA§j£À°è ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ QgÀÄ vÉÆgÉ FUÀ ºÀ¤ ºÀ¤ vÉÆnÖPÀÄÌwÛzÉ. CzÀgÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Àé®à ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV UÀÄAr vÉÆÃr £ÁªÀÅ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滸À¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃgÉ G¥ÁAiÀÄ«®è. C°èAzÀ E°èUÉ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀPÀgÀªÁzÀgÆ À ºÀÄqÀÄUÀjgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¸ÀªÄÀ ¸Éå ¤ªÁj¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä zÉÆqÀØ ¨Á¤AiÉÄà E®èªÀ®è?” EzÀÄ ºÉÃUÉAiÉÄà EgÀ°. £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉè DUÀ Cw ¸ÀA¨sÀæªÄÀ zÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ eÉãÀÄUÀÆqÁVvÀÄÛ. UÁå¸ï ¯ÉÊmïUÀ¼ÄÀ , ¯ÁAzÀæU¼ À ÀÄ, mÁZïð ¯ÉÊlÄUÀ¼ÄÀ C°è ¨É¼ÀQ£À ºÉÆ£À®Ä ºÀj¹zÀĪÀÅ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ MAzÀÄ vÀAqÀ ¤ÃgÀÄ vÀA¢vÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ ¸ËzÉ D¬ÄÝvÀÄ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀgA À eÁªÀÄÄUÀ¼£ À ÀÄß Omï ºË¹£À°è ±ÉÃRj¹ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV eÉÆÃr¸ÀĪÀ dA§æzÀ°è eÁA¨Éæ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¤éîÌgj À UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. CqÀÄUÉAiÀĪÀgÄÀ ¥ÀÅl £ÉUA É iÀÄÄwÛzÀÝ gÀ§âgï ZÀAr£ÀAvÉ. ¯Áj¬ÄA¢½zÀ Czsð À UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUJ É CªÀgÄÀ nÃ, CªÀ®QÌ G¥ÀÅöàPj À AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ºÀAaAiÉÄà ©lÖgÀÄ. CªÀÄÈvÀ ºÉÃUÀÄAmÉÆà £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ CzÀÄ £ÁªÀÇj£À F ¥Àæxª À ÀÄ nÃVAvÀ ºÉZÀÄÑ gÀÄaPÀgÀªÁV¢ÝgÀ¯ÁgÀzÄÀ JAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ. E£ÀÄß gÀvÀß ºÉýzÀAvÉ D UÀ½UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àgª À ÀiÁvÀä £À£ÉßzÀÄgÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀÄ, “¤£ÀUÉ agÀAfëvÀé ¤ÃqÀĪÀ DzÀgÉ PÀ»AiÀiÁzÀ CªÀÄÈvÀ ¸ÁPÉÆà CxÀªÁ £ÁªÀÇj£À F ªÀÄvÀåð nà ¸ÁPÉÆÃ?” JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀgÉ “ºÉÆÃUÀAiÀiÁå, ºÉÆÃUÀÄ nãÉà ¸ÁPÀÄ. ¤£ÀߪÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀªÁUÀ°” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀ檮 À è £ÁªÉ®ègÀÆ KPÀ PÀAoÀ¢AzÀ MzÀj ©qÀÄwÛzÉݪÀÅ. ºÉÆmÉÖAiÀÄ M¼ÀUÉ SÁgÀzÀ CªÀ®QÌAiÀÄ mÉʪÀiï ¨ÁA§Æ ¸ÀĪÀÄzsÀÄgÀ nÃAiÀÄ ºÉÊqÉÆæÃd£ï ¨ÁA§Æ KPÀ PÁ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ZÉÊvÀ£ÀåzÀéAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀ»¹zÀĪÀÅ. gÁwæ 9 UÀAmÉ DUÀ¯Éà DVzÀÝgÀÆ £ÀªÄÀ UÉ DUÀ ªÀÄÄVzÀzÄÀ Ý ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ nà CµÉÖ. HlzÀ K¥ÁðqÀÄ ¨sÀgÀ¢AzÀ ¸ÁVvÀÄ. qÁPÀÖgï ¥ÀÇeÁgÀgÀÄ §®Ä ¸ÀÄn vÀgÀÄt. JA©©J¸ï rVæzsÀgÀgÁV ªÀÄÄA¢£À JAJ¸ï ¥ÀzÀ« NzÀÄwÛzÀÝ ¸ÀPÁðjà ªÉÊzÀå. CªÀgÄÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹, “F ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄ¢¹, ¸ÉÆù PÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ. §jAiÀÄ ©èÃaAUï ¥ËqÀgï ºÁQzÀgÉ ¸Á®zÀÄ. ºÁUÉà PÀÄrzÀgÉ r¸ÉAnæ §gÀ§ºÀÄzÀÄ” JAzÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉýzÀ CvÀÄåvÁì» dUÀ£ÁßxÀ ±Á¹Ûç, “¸Ágï! vÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉAQ ºÁQ©qÉÆÃt. DUÀ PÀÄzÀÝ ¤ÃgÉà £ÀªÄÀ UÉ ¹UÀĪÀÅzÀµÉÖ” JA§ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀ. “DUÀ vÉÆÃr£À°ègÀĪÀ «ÄãÀÄUÀ¼À ¥ÁqÀÄ?” UÀÄgÀÄ PÉýzÀ. “ªÀÄgÀ ºÀwÛ©qÀÄvÀÛªÉ PÁtªÀÄä” ²æäªÁ¸À PÀÆr¹zÀ. “ªÀÄgÀ ºÀvÀÛ®Ä CªÉãÀÄ JªÉÄä PÀgÀÄUÀ¼ÃÉ ?” £Á£ÀÄ ªÀÄÄV¹zÉ. PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀAvÀÆ ºÉÃUÉÆà DUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä? ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À vÀA¦¤AzÀ §AzÀ ºÀ¸ÄÀ UÀƸÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÇj£À ¸ÉPɬÄAzÀ ZÀAr¦ArAiÀiÁV PÀAUÁ¯ÁVzÀÝgÀÄ. ¨Á¨Á, ²æÃzsÀg£ À ï, ®Që÷ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀªg À ÀÄ ¸ÉÃj ²©gÁVßAiÀÄ£ÀÄß ¨sg À À¢AzÀ ¹zÀÞUÉƽ¹zÀgÀÄ. «±Á®ªÁzÀ CAUÀ¼« À zÉ. §AUÉèAiÀÄ ZÁªÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀÄAr vÉÆÃr ªÀÄgÀzÀ ¨sÁjà PÁAqÀU¼ À À£ÀÄß MnÖzg À ÀÄ. CzÉÆAzÀÄ UÉÆÃ¥ÀÅgÁPÀÈwUÉ §AzÀÄ J®èªÀÇ vÀAiÀiÁgÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà zÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß «¢ü, ªÀÄAvÀ,æ vÀAvÀæ¥ÇÀ ªÀðPÀ C°èUÉ DªÀÄAw港 À Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÄÀ ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV CzÀPÉÌ CVß ¸Àà²ð¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ²©gÁVßAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀªÁV GzÁÏn¹zÀgÀÄ. C°è ¨sÁµÀt D°¸ÀĪÀ (PÉüÀĪÀªÀgÄÀ ¸À»¸À¯ÉèÉÃPÁzÀ) ªÀÄÆPÀ¸ÀAPÀl«®è. DzÀgÉ D±ÀÄ ¨sÁµÀtzÀ ªÀÄÄUÀÞvÉ, ¸ËAzÀAiÀÄð EzÀÄݪÀÅ. ¨sÁµÀtPÁgÀgÄÀ , £ÀvÀð£ÀPÁgÀgÄÀ ºÀÄqÀÄUÀgÃÉ . PÉüÀĪÀªg À ÀÄ £ÁªÉ®è. “£ÉÆÃlPÀgÀÄA DlPÀgÉÃ!” GvÁìºÀ ªÀÄÆrzÀgÉ £ÁªÀÇ CªÀgÆ É qÀ£É CªÀgA À vÉ ºÁqÀÄ CgÀZÀÄvÀÛ £À°AiÀħºÀÄzÀÄ. ¢£ÀzÀ ²¹Û£À ©V¬ÄAzÀ ©¹UÉÆAqÀ zÉúÀAiÀÄAvÀæPÉÌ EzÉÆAzÀÄ §UÉAiÀÄ vÉʯÁ¨såÀ Ad£À. QîÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÄÀ ªÉA§ ºÉgÉAiÉÄuÉÚ¬ÄAzÀ ¸Àr®UÉÆ AqÀÄ ºÀUÀÄgÀªÁV, AiÀÄAvÀæ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸z À À PÁAiÀÄðPÉÌ ªÉÆzÀ°£À ®ªÀ®«PɬÄAzÀ ¥ÀÅ£ÀB ¹zÀÞªÁUÀĪÀÅzÀÄ. zÉÆqÀتÀgÁzÀ £ÀªÄÀ UÉ DUÀ ¥ÁæAiÀÄzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ¨sÁgÀª£ À ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ºÀUÄÀ gÁV J¼ÉAiÀÄgÁV £À°AiÀÄĪÀ ¸ËPÀAiÀÄð«zÉ. vÁ¼ÁåPÀ vÀAvÁåPÀ gÁUÀzÀ aAvÁåPÀ ºÉeÁÓ÷åUÀ UÉeÁÓ÷åUÀ PÀÄtÂAiÉÆÃtÄ ¨ÁgÁ PÀÄtÂAiÉÆÃtÄ ¨Á! - CA©PÁvÀ£ÀAiÀÄzÀvÀÛ -

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

34


ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ

²©gÁVßAiÀÄ ©üÃPÀgÀ PÉ£Áß®UÉAiÀÄ PÀÄtÂv.À QrUÀ¼ÀÄ ®l¥Àl£É ZÀmÁ¬Ä¹ CAvÀjPÀëPÌÉ £ÉUz É ÀÄ C°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ, ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÁgÁl, ¸ÀAvÉÆõÀzÀ PÉÃPÉUÀ¼ÀÄ. C°è ºÀÄqÀÄUÀgÉÆqÀ£É ºÀÄqÀÄUÀ£ÁV ¨ÉgÉvÀÄ PÀÄtÂzÄÀ £À°AiÀÄÄwÛgÀĪÀ F CdÓ£ÁgÀÄ? PÁ°UÉ vÀļÀÄ£Ár£À ªÉÄlÄÖ. ªÉƼÀPÁ°¤AzÀ ªÉÄÃ¯É JwÛ PÀnÖgÀĪÀ ¨ÉÊgÁ¸ÀÄ. ªÉÄʪÉÄïÉÆAzÀÄ dħâ. vÀ¯ÉUÉ PÉA¥ÀÅ J¯Éª¸ À ÀÛçzÀ ªÀÄÄAqÁ¸ÀÄ. PÉÊUÉ DzsÁgÀªÁV HgÀÄUÉÆîÄ. §ZÀѨÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪ,À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉzÄÀ Ý PÁtĪÀ ©½AiÀÄ ºÀÄ° «ÄøÉ. PÀtÄÚUÀ½AzÀ DvÀ䫱Áé¸À, ¦æÃw «ÄAZÀĪÀ PÁAw. “CeÁÓ CeÁÓ, PÀvÉ ºÉüÀÄ CeÁÓ” JAzÀ£ÀÄ «ÄÃ¸É CtÚAiÀÄå¥Àà. “PÀÄtÂAiÉÆÃtÄ ¨ÁgÁ” JAzÀ£ÀÄ ¦AmÉÆÃ. ²æÃzsÀgÀ ºÁrzÀ, ¨Á¨Á zÀ¤ ¸ÉÃj¹zÀ. G½zÀªÀgÀÄ D¯Á¥À£É ªÀiÁrzÀgÄÀ . vÀmÉÖU¼ À ÀÄ vÀªÀÄmÉU¼ À ÁzÀĪÀÅ. CAUÉÊUÀ¼ÀÄ vÁ¼À §rzÀĪÀÅ. 67 ªÀµÀðzÀ CdÓ, ¦AmÉÆÃ, ®Që÷ä, ªÉÆúÀ£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀªg À ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀÄtÂzz À ÉÝà PÀÄtÂzz À ÀÄÝ, ºÁrzÉÝà ºÁrzÀÄÝ. “¨ÉlÖ F gÁwæAiÉÄà KgÀ§ºÀÄzÉÆà CeÁÓ?” “N RArvÁ!” “£ÀªÄÀ UÉ zÁj vÀ¦àzÀg?É ” “zÁj vÀ¥ÀÅöàªÅÀ zÀÄ JAxÁzÀÄÝ?” “¤ªÀÄUÉ F ¥ÁæAiÀÄzÀ°è PÀÆqÀĪÀÅzÉÆÃ?” “CzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÁ!” CdÓ£À ºÉ¸g À ÀÄ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ PÀƸÀÄ. £À£ÀUÉ CªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£ÀzÀÄ. CAzÀÆ CªÀ£Éà £ÀªÄÀ UÉ `UÉÊqï’ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ. r¸ÉA§j£À°è zÉÆgÉU¼ À ÀÆ £Á£ÀÆ £ÁªÀÇjUÉ §A¢zÁÝUÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. §AUÉè¬ÄAzÀ ªÀÄÄPÁÌ®Ä ªÉÄ樀 PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ G§Äâ®Ä zÁn E£ÉÆßAzÀÄ vÉÆÃqÀ£ÀÄß ¥Á®zÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀgÉ CªÀ£À UÀÄr¸À®Ä: §½AiÉÆ¼É PÉg,É vÉÆgÉ, ªÀÄgÀ§½îAiÀÄ ºÉÆgÉ, fêÀzÀ vÀÄgÀÄUÀ¼À ªÉÄêÀÅUÀ¼ÀÄ CAUÀ¼z À À° ºÀįÉÆènÖ® vÉÆnÖ® Kj ªÉÄgɪÀ PÀgÀĪÀÄAzÉU¼ À ÀÄ - PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè £ÁªÀÅ ¸ÀªÄÀ ªÀ¸ÀÛçzsÁjUÀ¼ÁV CPÀ¸ÁävÁÛV C°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝzÀjAzÀ aPÀÌ¥ÀÅlÖ PÉÆêÀÄtzsÁjà ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉzj À Nr CqÀVzÀgÄÀ . »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÄÀ ºÀÄ®ÄèªÉÄzÉ MlÄÖwÛzÀݪÀ¼ÄÀ CªÁPÁÌV ¨ÉgU À ÁV ¤AvÀ¼ÀÄ. “ªÉÄAV¯ï ¸ÉÆÃeÁ E®èªÁ?” £Á£ÀÄ ªÀiÁvÁrzÉ. CAvÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ PÉý CªÀ¼À UÁ§j PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. “N” JAzÀÄ Q«AiÉÄqÉ PÉÊ »rzÀ¼ÄÀ . ¥ÀÅ£ÀB UÀnÖAiÀiÁV PÀÆV ºÉýzÉ. “£Á¤°è EzÉÝãɔ JAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ ºÉÆgÀUÉ a«ÄäzÀ. zÉÆqÀØ ®AUÉÆÃnAiÉÆAzÉà CªÀ£À ªÉÄʪÉÄðzÀÝ ªÀ¸ÛÀç. vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄmÁÖ¼É. PÉÊAiÀÄ°è SÁ° ªÀiÁrzÀ UÉƧâgÀzÀ PÀÄPÉÌ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ UÉƧâgÀz,À ºÀ¹ºÀÄ®Äè PÉƼÉvÀ ªÁ¸À£É. “aA¢AiÀÄ£ÀÄmÉÖà ºÁ¼ÉAiÀÄ vÉÆmÉÖà EzÉ ¹AUÀgÀªA É zɸA É iÀÄĪÀgÀÄ.” “K£ÀÄ ªÉÄAV® ¸ÉÆÃeÁ! £À£ÀߣÀÄß UÉÆvÁÛ¬ÄvÁ?” “ªÉÄAV® ¸ÉÆÃeÁ C®è, ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ” JAzÀÄ w¢ÝzÀ. £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, PÀtÚgÀ½¹ £ÉÆÃr ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ¥ÀÅ£ÀB £ÉÆÃr, “ºÁÕ £ÉÆÃrzÉÝãÉ. DzÀgÉ F PÀtÄÚ FUÀ ªÉÆzÀ°£ÀµÀÄÖ ±ÀÄzÀÞ E®è ¸Áé«Ä.” “CAvÀÆ J°è AiÀiÁªÁUÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ?” “J°è? ªÀÄvÉÛ°è £ÉÆÃrzÀÝgÉ E°èAiÉÄÃ. £ÀªÄÀ UÉ ¸Áé«Ä ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ d£À §AzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. J®èjUÀÆ UÉÊqÀÄ £Á£ÉÃ. ºÁUÁV ºÉ¸g À ÀÄ «Ä¤ £É£À¥ÀÅ G½AiÉÆâ®è.” PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

35


PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ CzsÀåPÀ뤪À. CzsÀåPÀëgÀ£ÀÄß £ÀªÄÀ UÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ CªÀjUÉ £ÀªÄÉ ä®ègÀ£ÀÆß UÉÆwÛgÀ¨ÉÃPÉA¢®èªÀµÉÖ. “¤ÃªÉ®è PÉëêÀĪÉÃ? ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ?” “PÉëêÀÄ JAxÁzÀÄÝ? £ÉÆÃr ¸Áé«Ä, CªÀ¼ÄÀ ºÉÆÃV JAlÄ ªÀµÀð D¬ÄvÀÄ. JAlÄ ªÀÄPÀ̼ÀÆ £Á£ÀÆ EzÉÝêÉ.” “CAiÉÆåà ¥Á¥À.” “¥Á¥À JAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉãÀÄ ¸Áé«Ä? £À£ÀUÉ ¤ªÀÄUÉ ¥ÉÇæÃUÁæªÀÄÄ GAlÄ. PÁ®gÁAiÀĤUÀÄAmÉÆÃ! PÀgz É ÁUÀ ºÉÆÃUÀ¯ÉèÉÃPÀµÉÖ.” “K£ÁVvÀÄÛ?” “ºÉüÀĪÀAxÁzÀÄÝ K£ÀÆ E®è. F ºÀÄqÀÄUÀ ºÀÄnÖzÁUÀ £ÉÆÃr dégÀ §AvÀÄ. JAxÀ ¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄ dégÀªÇÉ Ã CzÀÄ ©nÖvÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄvÉÛ CªÀ¼ÀÄ CªÀ¼ÁV G½AiÀÄ°®è. AiÀiÁgÀÆ CªÀ½UÉ UÀÄvÉÃð DUÀ°®è. ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÉÆ¯É ºÁ®Ä HqÀ°®è. CªÀ¼Æ À DºÁgÀ vÉUÉzÄÀ PÉƼÀî°®è. ºÀ½î OµÀ¢ü, ªÀÄzÀÄÝ ªÀÄAvÀæ ºÀgPÀ É D¬ÄvÀÄ. £ÀªÄÀ ä ¥Á¢æUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ OµÀ¢ü PÉÆlÖgÀÄ. DzÀgÉ vÉUÉzÄÀ PÉƼÀî¨ÉÃPÀ®è. ¨É¼ÀÛAUÀr¬ÄAzÀ qÁPÀÖç£ÄÀ ß PÀgÉzÄÀ vÀAzÀÄ ¸ÀÆf ªÀÄzÀÆÝ PÉÆmÁÖ¬ÄvÀÄ. DzÀgÃÉ £ÀÄ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ¸Áé«Ä, G¥Áé¸À£Éà ©zÀÄÝ ºÉÆÃV©lÖ¼ÄÀ .” “DUÀ ªÀÄUÀÆUÉ?” “ªÀÄUÀÆUÉ JgÀqÄÀ wAUÀ¼ÁVgÀ°®è. ªÀÄvÉÛ £ÉÆÃr »ÃUÉà ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §AzɪÀÅ.” ºÀÄqÀÄUÀ ¸ÀÄnAiÀiÁV ªÀÄÄzÁÝV EzÀÝ. vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÁtzÀ ²±ÀÄ ¥Á¥À. “ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄzÀÄªÉ K£ÁzÀgÆ À ?” “zÉÆqÀتÀ£ÀÄ C¥ÀÅöè, E¯Éèà EzÁÝ£É. E£ÀÆß ºÀÄqÀÄUÀ. CªÀ£ÀPÀÌ ªÀÄAUÀÆîj£À°è £ÀªÄÀ ä d£ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀQÌzÁݼÉ. ªÀÄzÀĪɬĮè. EªÀ¼ÀÄ CªÀ£À vÀAV. Q« ¸ÉÆÃj ¸ÉÆÃj PÉý¸ÉÆÃzÉà E®è. ªÀÄzÀÄªÉ ¨ÉÃqÁAvÀ¯Éà EzÁݼÉ. G½zÀªg À ÀÄ aPÀ̪ÀgÄÀ £ÉÆÃr.” “¥Á¥À JAxÀ PÀµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ.” “K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ, DAiÀÄĵÀå EzÀݵÀÄÖ ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ zÀÄrAiÀĨÉÃPÀµÉÖ?” CdÓ£À£ÀÄß PÀgÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ §AUÉèUÉ §AzÉ. §gÀÄvÀÛ, “C¢gÀ°, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ¤UÉ PÁ¦ü, wAr, ¹ÃAiÀiÁ¼À PÉÆqÀ¨ÃÉ qÀªÃÉ ?” JAzÀÄ PÉtQzÉ. “RArvÁ! DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ zÉÆqÀتÀgÄÀ vÉPÉÆ̼ÀÄîwÛÃgÉÆà E®èªÉÇÃ! ªÀÄvÉÛ £ÀªÄÀ äzÉAxÁ PÁ¦ü.” “¤ÃªÀÅ PÉÆlÄÖ £ÉÆÃr.” “ºÁUÁzÀgÉ Hl £ÀªÄÀ ä°è. §qÀªÀgÀ UÀAf.” zÉÆgÉU¼ À ÀÆ £Á£ÀÆ ªÉÄAV®£ÉÆqÀ£É PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ªÀiÁå¥ï »rzÀÄ ªÀiÁvÁrzɪÅÀ . ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100-150 ZÀzg À À ªÉÄ樀 ªÁ妹zÀÝ D ¥ÀæzÃÉ ±ÀzÀ ¥Àæw ¨ÉlÖ, PÉÆgÀPÀ®Ä, ¢§â, ºÀ½î EªÀÅUÀ¼À ºÉ¸g À ÀÄ, «ªÀg,À JvÀÛgÀ, zÀÆgÀ J®è CªÀ¤UÉ ¨Á¬Ä ¥ÁoÀ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ²±ÀĪÀ®èªÉÃ! “£ÁªÀÅ d£Àªj À AiÀÄ°è §gÀÄvÉÛêÉ. ºÀvÀÄÛ ¢ªÀ¸À EgÀÄvÉÛêÉ. ¤ªÀÄä ¸ÀºÁAiÀĨÉÃPÀÄ. ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ zÁj vÉÆÃj¸À¨ÃÉ PÀÄ.” “DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆzÀ¯Éà §gÀĪÀ, mÉʪÀÄÄ w½¹©r.” CzÉà ¥ÀæPÁgÀ £ÁªÀÅ ¢ªÀ¸,À mÉʪÀÄÄ w½¹zÉݪÀÅ. DzÀgÆ À £ÀªÄÀ ä ªÉÆzÀ°£À ¯Áj §AzÁUÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ C°ègÀ°®è. FUÀ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÁÝ£É. §ºÀıÀB £ÁªÀÅ ºÉý PÀ½¹zÀ ªÉÄÃ¯É §A¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä£ÀÄß `qÉÆÃAV ªÀÄA¢’ JAzÀÄ w½¢zÀÝ£ÉÆà K£ÉÆÃ! CªÀ£À£ÀÄß PÀgz É ÀÄ, “C®è ±ÉÃtªÀ, £ÁªÀÅ §gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà §gÉ¢zÀÝgÀÆ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ £Á«°èUÉ §AzÁUÀ EgÀ°®è? ” JAzÀÄ vÀ¥ÀÅöà ºÀÄqÀÄPÀ®Ä PÉtQzÉ. “ºËzÉÆà ¸Áé«Ä! ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ mÉʪÀÄÄ £Á®ÄÌ UÀAmÉ. £Á£ÀÄ §AzÀÄ 3jAzÀ 5gÀªg À ÉUÀÆ PÁzÉ. ¤ÃªÀÅ §gÀ°®è. vÀqª À ÁV §AzÀgÉ ªÀÄvÉÛ ºÉÃUÀÆ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅzÀ®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ.” 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ mÉʪÀÄÄ JAzÀÄ dA§ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ CdÓ¤AzÀ ¥ÁoÀ PÀ°AiÀÄĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ zÉÆgÉU¼ À À PÁ®¢AzÀ®Æ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ `±É¥Áð’ DVzÁÝvÀ. CªÀ£À fêÀ£Á£ÀĨsª À À, PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ±ÉæÃtÂAiÀÄ ¥Àæw KgÀÄ, vÀUÀÄÎ, §AqÉ, PÁqÀÄ EªÀÅUÀ¼À §UÉV£À eÁÕ£Àzµ À ÉÖà «±Á®ªÀÇ D¼ÀªÀÇ DVvÀÄÛ. MAzÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÀÆ F C£ÀĨsª À ÀzÀ PÀqÀ°¤AzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄwzÀÝ ªÀÄÄvÀÄÛ. EªÀ£Éà £ÀªÄÀ ä ªÀÄÄRå ±É¥Áð. EªÀ£À C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÁV E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹzɪÅÀ .

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

36


¥sÁgɸïÖ UÁqïð ¥ÀÇeÁjAiÀÄÆ ºÁdgÁVzÀÝ. CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÁ £ÀªÄÀ ä ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÆAlUÀnÖ «Ä°lj ¸À¯ÁªÀÄÄ PÉÆqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÝ. D SÁQ ¸ÀªÄÀ ªÀ¸ÀÛç zsÀj¹zÀ CªÀ£ÀÄ ºÀ½îUÀjUÉ WÀ£À ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥Àæw¤¢ü. CªÀ£À zÀ¥ð À ¥Àæ¨sÁªÀ CµÀÄÖ. £ÀªÄÉ äzÀÄgÀÄ CªÀ£À «£ÀAiÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄÆ CµÉÖÃ. “¸ËzÉ ¨ÉÃPÀ®è, ¥ÀÇeÁj.” “DAiÀÄÄÛ ¸Àgï.” “£ÀªÄÀ UÉ JgÀqÀÄ d£À ¨ÉÃPÀ®è ¥ÀÇeÁj.” “DAiÀÄÄÛ ¸Àgï.” “¤Ã£ÀÄ E°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. Hl £ÀªÉÆäqÀ£É.” “DAiÀÄÄÛ ¸Àgï.” “¤Ãj£Àª¸ À ÉÜ K£ÀÄ ¥ÀÇeÁj!” “DAiÀÄÄÛ ¸Àgï. vÉÆÃr¤AzÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄ ¸Àgï.” ¥ÀÇeÁjAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è “DAiÀÄÄÛ” J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄäw¸ÀÆZÀPÀ “ºÀÆA”£À ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥Àz.À vÁA§Æ® gÀPÀÛ gÁUÀgA À fvÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ¥ÀÇeÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥sÁgɸïÖ r¥ÁmïðªÉÄAmï £ÀªÄÀ ä ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ¸ÀzÁ C°èAiÉÄà G½AiÀĨÉÃPÉAzÀÄ «¢ü¹vÀÄÛ. gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ £ÁªÀÇj£À ¥Àæxª À ÀÄ Hl: ¸ÁgÀÄ, ºÀ¥àÀ¼À, ¥À®å, ªÀÄÄzÉÝúÀĽ, G¦à£PÀ Á¬Ä. CzÀgÀ gÀÄa ±ÉÃtªÀ£À £ÀÄrªÀÄÄwÛ£À°è “UÉÃgÀĺÀtÂÚ£À UÀAUÀ¸g À ÀQÌAvÀ®Æ «ÄV®Ä.” ²©gÁVßAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ vÀȦ۬ÄAzÀ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ D zÀȱÀå PÀÈvÀPÀÈvÀåvÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀÄ. D HlªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÀA¥Á¢¹zÉݪÀÅ. CzÀgÀ gÀÄaAiÀÄÆ CµÉÖà ºÉZÀÄÑ. qÉÃgÉU¼ À À£ÀÄß D gÁwæ JgÀqÀÄ PÁgÀtUÀ½UÁV ºÉÆqɸ° À ®è. MAzÀÄ, £ÁªÀÅ J®ègÀÆ MlÄÖ ¸ÉÃgÀĪÁUÀ gÁwæ wÃgÀ «ÄÃjvÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ qÉÃgÉ ¤°è¹, £É® ¸ÀªÄÀ vÀlÄÖ ªÀiÁr, qÉÃgÉU¼ À À ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÁªÀÅ-PÀAzÀPÀ vÉÆÃqÀ®Ä (qÉÃgÉU½ À gÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ DAiÀÄvÁPÁgÀªÁV EgÀ¨ÃÉ PÀÄ. ºÉÆgÀV¤AzÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ºÁªÀÅ EzÀgÉƼÀUÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ. PÀrzÁzÀ §¢¬ÄAzÀ KgÀĪÀÅzÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå«®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ qÉÃgÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ) CªÀPÁ±À«gÀ°®è. EzÀQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁgÀt JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ. §AUÉèAiÀÄ dUÀ° PÉÆÃuÉU¼ À ÀÄ §®Ä «±Á®ªÁVzÀÄݪÀÅ. §AUÉèAiÀÄÆ j¥ÉÃjUÉƽ¸À®àlÄÖ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨sz À ÀæªÁVvÀÄÛ. gÁwæ ªÀÄ®UÀĪÁUÀ 12 UÀAmÉ. ºÀÄqÀÄUÀg® É ègÀÆ zÀt¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÆ À ²¸ÀÄÛ «ÄÃgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÀ®è. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸z À À G¥ÁºÁgÀPÌÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀ滸À¯Éà ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄïÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀæPÀn¸À®Æ ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. “£Á¼É 12£ÉAiÀÄ vÁjÃPÀÄ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ²PÀëtzÀ DgÀA¨s.À 5.30 UÀAmÉUÉ ºÁ¹UÉ ZÁ. 6 UÀAmÉUÉ G¥ÁºÁgÀ. ¤ªÀÄä¯Éè £Á®égÄÀ PÁåqÉmï ²PÀëPg À À ºÉÆgÀvÁV G½zÀ 33 ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß 11 ªÀÄA¢AiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀªÀĨsÁUÀUÀ¼ÁV ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ” JAzÀÄ DAiÀiÁ ¨sÁUÀUÀ¼À ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÉ¸ÀgÄÀ UÀ¼À£ÀÄß N¢ ºÉýzÉ. “MAzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀAUÀqÀ £Á¼É ²©gÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ E°èAiÀÄ «²µÀÖ PÁAiÀÄð £Àq¸ É À¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ ²ªÀ¥Àà£Àªg À À ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£Àz° À è PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£Àªg À ÉUÉ ºÉÆÃV C¯ÉzÄÀ ¸ÀAeÉU É »AwgÀÄUÀ¨ÃÉ PÀÄ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀÄ dªÀiÁ¯Á¨Á¢UÉ ºÉÆÃV §gÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä £Á®égÄÀ «zÁåyð ²PÀëPg À ÀÆ £Á£ÀÆ dªÀiÁ¯Á¨Á¢UÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛêÉ. ¤¸Ágï ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÄÀ ²©gÀzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. 6.30 UÀAmÉUÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀAUÀqª À ÀÇ CzÀgz À ÀgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è °Ã£ÀªÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À ¸ÀªÄÀ AiÀÄ JA§ÄzÀÄ £É£À¦gÀ°, ¸ÀA±ÀAiÀÄ GAmÉÃ?” “qÉæ¸ï ¸Ágï?” “¸ÀzÁ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç, ¸ÀªÄÀ ªÀ¸ÀÛç. ¸ÀéUÀðPÀÆÌ ºÀ¸ÀÄgÀÄ PÀA¢Ã®Ä.” “DzÀgÉ FUÀ¯Éà vÀqª À Á¬ÄvÀ®è, ¸Àgï.” “£Á£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ £Á½£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. CzÀgÀ «ZÁgÀ ¥Àæ±Éß GAmÉÆà JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ. C¸ÀA§zÀÞ ¥Àæ¯Á¥ÀzÀ C¥À¸éÀgÀ ¨ÉÃqÀ.” MAzÀ£Éà gÁwæ. ¢ÃWÀð ¥ÀæAiÀiÁuÁ£ÀAvÀgÀ ZÁ¥Áð¬Ä±Á¬ÄAiÀiÁUÀĪÀ £ÀnÖgÀļÀÄ. ¨É¼ÀUÎÉ ¸Àé®à vÀqÀªÁV K¼À§ºÀÄzÉÆà K£ÉÆà JAzÀÄ ¤jÃQë¹zÀªj À UÉ 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ºÁ¹UÉ ZÁ ¸ÀÄ¢Ý §®Ä PÀ»AiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¸ÀtÚ WÀl£É £Àq¬ É ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ qÁPÀÖgÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ, “PÁåA¥ï fêÀ£À. ¤ÃªÀÅ §AzÀzÀÄÝ £ÀªÄÀ UÉ ºÀvÁÛ£É §® §AzÀ ºÁUÉ. ¤ªÀÄUÉ PÀµÀÖ DzÀgÆ À £ÀªÄÀ UÉ zsÉÊAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ¸Àé®à zÀAiÀÄ«lÄÖ ºÉÆA¢PÉÆ½î” JAzÉ. “£Á£ÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà J£ï¹¹ PÁåA¥ï MAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝãÉ. ¤ÃªÉ®è EgÀĪÁUÀ £À£ÀUÃÉ £ÀÆ vÉÆAzÀgɬĮè.” PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

37


“¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. FUÀ HlPÉÌ vÀAiÀiÁgÁVzÉAiÀÄ®è. ¤ÃªÀÅ ¥ÉèÃmï K£ÁzÀgÆ À vÀA¢¢ÝÃgÁ?” £ÀªÄÀ ä ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ CªÀgÀ DqÀð°ð. CªÀ£ÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆlÖ, “qÁPÀÄÖç ¥ÉèÃlÄ VÃlÄ vÀgÄÀ ªÀ PÀæªÀÄ«®è.” “K£ÀÄ, K£ÀA¢j?” “CªÀgÄÀ ºÉÃUÉ ¥ÉèÃlÄ vÀgÄÀ ªÀÅzÀÄ?” DqÀð°ð CAzÀ. “ªÀÄvÉÛ ºÉÃUÉ Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ?” £À£ÀUÉ PÀÄvÀƺÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ. “CªÀgÄÀ qÁPÀÄÖç. CªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ? CzÀÄ ¤ÃªÀÅ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ.” CªÀ£À ªÀiÁw£À pë CzÀĪÀgÉV£À ºÀĽ ªÀvÀð£É £À£ÀߣÀÄß gÉÃV¹vÀÄ. “¤£Àß ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁrzÉ£Á? C¢üPÀ ¥Àæ¸A À UÀ ¨ÉÃqÀ. ¤£Àß qÁPÀÖgÀgÃÉ £ÀÄ ¸ÀéUÀð¢AzÀ §AzÀªÀgÁ?” qÁPÀÖgÀgÀ PÀqÉUÉ wgÀÄV ºÉýzÉ, “PÀë«Ä¹. EzÀÄ ¤ªÀÄUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. F ¸ÀtÚ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀiÁvÀÄ £ÉÆÃr.” qÁPÀÖgÀgÄÀ ¹ÃzÁ CªÀ¤UÉ ©gÀÄ£ÀÄrzÀgÄÀ , “¤£ÀߣÀÄß ¸ÀgPÀ ÁgÀ E°èUÉ DqÀðgï PÉÆlÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä PÀ½¹zÉ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄ£ÉUA É zÀ®è. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀ¢zÀÝgÉ £Á£Éà ¤£ÀߣÀÄß »AzÉ PÀ½¹©qÀÄvÉÛãÉ.” D UÀ½UɬÄAzÀ CªÀ£ÀAxÀ «zsÉÃAiÀÄ£À£ÀÄß, ªÀÄ£ÀB¥ÀǪÀðPÀªÁV zÀÄrAiÀÄĪÀª£ À À£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ°®è. qÁPÀÖgÀgÆ À CªÀgÀ DqÀð°ðAiÀÄÆ §AUÉèAiÀÄ §®§¢AiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀgÀÄ. CzÉà D¸ÁàvÉæAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ. JqÀ§¢AiÀÄ PÉÆÃuÉ zÉÆgÉU½ À UÉ, ªÀÄÄA¢£À ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À «±Á® dUÀ°UÀ¼À°è ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ ªÀÄ®VzÀgÀÄ. »ÃUÉ £Á®ÄÌ PÀqÉU¼ À À°è ¸ÀAgÀPëÀuÉ ¥Àqz É À £ÀqÄÀ ªÀt ºÁ¯ï `ªÀÄAwæ ¸ÀA¥ÀÅl’ªÁzÀ £ÁªÀÅ £Á®éjUÉ: ²ªÀ¥Àà, ¤¸Ágï, ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ. ºÁVzÀÝgÀÆ `¥ÀjÃQëzÁæd£ÀÆ ¤A¨Éà ºÀtÆÚ’ PÀvÉ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ £É£À¦UÉ §A¢vÀÄ. zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ°è vÀÄA§ ºÁªÀÅ, ¸À¥ð À UÀ½ªÉ JAzÀÄ CªÀgÄÀ PÉýzÀÝgÀÄ. CzÀg° À èAiÀÄÆ £ÁªÀÅ FUÀ PÁr£À ªÀÄzsÉå ¨ÉÃgÉ EzÉÝêÉ. »ÃUÁV ¸Áé«Ä ªÀÄÄgÀÄPÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼À ºÀgPÀ À Ä ©gÀÄPÀÄUÀ½UÉ®è aA¢ ZÀÆgÀÄUÀ¼£ À ÀÄß vÀÄA©¹ ¨sz À Àæ ªÀiÁrzÀgÄÀ . QnQ ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑzÀgÄÀ . ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÉPÉ. EzÀjAzÀ UÁ½ ¸ÀAZÁgÀ §Azï D¬ÄvÀÄ. “K£ÀÄ ¸Áé«Ä EzÀÄ?” “ºÉÆÃVè ©r ¸Ágï, fêÀ ªÀÄÄRå C®èªÁ?” »ÃUÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ®AiÀħzÀÞ UÉÆgÀPÉAiÀÄ vÁ£ÀªÀ£ÀÄß ²ªÀ¥Àà £ÀÄr¹zÀgÀÄ. ¸Áé«Ä ªÀÄgÀÄzÀ¤UÉÊzÀgÄÀ . ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ AiÀiÁªÀ ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ¯ÁèzÀgÆ À §gÀ§ºÀÄzÁzÀ vÁj£À ¸ÀÄ¢Ý ‘PÀ¯ÁàAvÀgU À À¼À ¸ÀAQë¥ÁÛPÈÀ w’AiÀÄ DUÀªÄÀ £ÀzÀ ±ÀĨsÀ ¸ÀªiÀ ÁZÁgÀ – EzÀ£ÀÄß £É£ÉAiÀÄÄvÀÛ ¤¸ÁgÀgÀÄ ¹UÀgÉÃmï ¸ÀÄgÀĽ GUÀĽzÀgÄÀ . ¤zÉæ §AvÉÆà §gÀ°®èªÉÇÃ, ¨Á¨Á ¥Àæ¸ÁzÀ£À ©V®Ä £ÀªÄÀ ä£ÀÄß ¨ÉÊjUÉAiÀÄAvÉ PÉÆgÉzÉ©â¹vÀÄ.

£ÀªÀÄä «zÁåyð ²PÀëPÀgÀÄ CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢£ÁgÀÄ

£ÀªÄÀ ä «zÁåyð ²PÀëPg À ÀÄ ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt, ¦AmÉÆÃ, ªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄgÁªÀÄ. EªÀgÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥Àªð À vÁgÉÆúÀt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆA¢ §AzÀ PÁåqÉlÄÖU¼ À ÀÄ. ªÉÆzÀ°£À ªÀÄƪÀgÆ À J zÀeð É ¥ÀqÉzÀªg À ÀÄ. EªÀgÀ°è ¸Àªð À ¸ÀªÄÀ xÀð – all rounder, ®Që÷ä. EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëP.À UÁAzsÁj ªÉÄt¹£ÀAvÉ (PÀÄ§Ó UÁvÀæ, UÀjµÀ× SÁgÀ EgÀĪÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä) ¸ÀégÀÆ¥À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÆ ºÁUÉAiÉÄÃ. PÀrzÁzÀ PÀ®Äè §AqÉ, D¼ÀªÁzÀ ¥Àæ¥ÁvÀ J®èªÀÇ EªÀ¤UÉ §AiÀÄ°£À ªÉÄÃ¯É £Àqz É ÀµÉÖà ¸ÀÄ®¨sÀ. ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV «ZÁgÀU¼ À À£ÀÄß «ªÀj¹ ºÉýPÉÆlÄÖ, ¸ÀévÀB ªÀiÁrvÉÆÃj¹ EvÀgÀjAzÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è Cw ¤¹ìêÀÄ. PÁè¹£À°è EªÀ£ÀÄ £À£Àß ²µÀå£ÁVzÀÝgÀÆ ²¯ÁgÉÆúÀtzÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ EªÀ£À ²µÀågÉÃ. EªÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä ªÉÆúÀ£À. ¸ÀzÁ PÁAiÀÄðvÀvÀàgÀ, ¸ÀÄn, ZÀlĪÀnPÉ, eÉÆvÉUÉ £ÀUÀĪÉÆUÀ. EªÀ£ÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ºÁqÀÄUÁgÀ£ÀÆ ºËzÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀjUÉ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É C«ÄvÀ ªÁvÀì®å. ®Që÷äAiÉÆqÀ£É ¨sA À iÀÄ. §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ®Që÷ä, PɼÀUÉ ªÉÆúÀ£À »ÃUÉ EªÀgÀ eÉÆvÉ £ÀqA É iÀÄÄwÛvÀÄÛ. «.eÉ. ¦AmÉÆà EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀ¸ð É mÉʯï fäAiÀĸï, PÀªÄÀ Æ夸ïÖ ¨sÁµÉAiÀÄ yAiÉÆgÉn²AiÀÄ£ï. AiÀiÁªÀ ¸ÁºÀ¸Àª£ À ÁßzÀgÀÆ ZÉ£ÁßVAiÉÄà ¥Àæz² À ð¸À§®èªÀ£ÁzÀgÆ À , CzÀgÀ «ªÀgÀ w½¹ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ°è, ºÁUÉ ºÉüÀĪÁUÀ CzÀgÀ C¥ÁAiÀiÁA±Àª£ À ÀÄß ¸Àé®à «ªÀj¹ w½¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è EªÀ¤UÉ C¢üPÁ¸ÀQÛ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

38


“¤ªÀÄUÉ F PÀ°è¤AzÀ ºÁgÀ¯ÉèÉÃPÉãÀ¥Áà? DzÀgÉ £ÉÆÃr PÁ®Ä eÁgÉÆÃzÀÄ, ¤ÃªÀÅ ºÉzg À ÉÆÃzÀÄ, KPÉ ¨ÉÃqÀzÀ G¸Á§j? ¤ªÀÄUÉ zsÉÊAiÀÄð E®è¢zÉæ ªÉÄïÉà ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÄÝ©r. CzÀg° À è C¥ÀªiÀ Á£ÀªÃÉ £ÀÆ E®è. £ÉÆÃr £Á£ÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ »ÃUÉà MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ...” EzÀÄ ¦AmÉÆà ªÀiÁw£À ¸Àgt À Â. “KAiÀiï E¯ÉÆßÃqÉÆÃ! ¤Ã£ÀÄ ºÁgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É. K£ÀÆ DUÉÆâ®è. £Á¤zÉÝãÉ. £ÀÆQ©rÛä £ÉÆÃqÀÄ. ¤Ã£É¯ÉÆèà ±ÀÄzÀÞ ºÉtÄÚ PÁtªÀÄä.” EzÀÄ ®Që÷äAiÀÄ ªÀiÁw£À gÀhÄj, ¥Àæ¨sÀĸÀ«Ääw. “£ÉÆÃqÀÄ PÁ®Ä ªÉÄvÀÛVqÀÄ. »ÃUÉ, »ÃUÉ. FUÀ J®è ¸ÀjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¨sA À iÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. ZÉ£ÁßV ªÀiÁrzÉ, ºÁUÉ ¨Á, £Á§AzÉ, §AzÉ” EzÀÄ ªÉÆúÀ£À£À »vÀªÁtÂ, PÁAvÁ¸À«Ääw. “ªÀAqÀ¥ÅsÀ ð¯ï, ªÉjUÀÄqï, µÁ¨sÁ¸ï, KAiÀiï ºÁj©qÀÄ ºÁUÉ, ºÁUÉ” zÀÆgÀ¢AzÀ ¤AvÀÄ GavÀªÉÇà C£ÀÄavÀªÉÇà ¸ÀzÁ Cw±ÀAiÉÆÃQÛAiÀÄ GzÁÎgÀzÀ ªÀļÉUg À ÉAiÀÄĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ dAiÀÄgÁªÀÄ. EªÀ¤£ÀÆß J¼ÉUÆ À ¸ÀÄ. »ªÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½zÀ vÀgÀÄtzÀ°è wÃgÀ ©¹ ©¹AiÀiÁVzÀÝ. ©¯Éà V¯Éà AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¨ÉÃqÀ, J°è ¨ÉÃPÁzÀ°è ºÁgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆgÀl. D MAzÀÄ D¢vÀåªÁgÀ £ÁªÀÅ ±ÉõÁ¢æ¥ÀÅgÀzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸ÉÆÖøïð JzÀÄj£À §AqÉUÀ¼À°è KgÀĪÀÅzÀ£ÀÆß fVAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÆß C¨sÀ幸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß £Á®ÄÌ vÀAqÀ ªÀiÁr MAzÀ£ÀÄß dAiÀÄgÁªÀÄ£À ªÀ±À ©lÄÖ £Á£ÀÄ G½zÀªÀgÀ ªÉÄîĸÀÄÛªÁjPÉ £ÉÆÃqÀ®Ä D PÀqÉ ¸Àj¢zÉÝ. ªÀÄÄA¢£À UÀ½UÉAiÀÄ°è, “dAiÀÄgÁªÀÄ ©zÀÝ, ¨sA À iÀÄAPÀgÀ C¥ÁAiÀĪÁVzÉ” JAzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¨ÉƨÉâ PÉý¹vÀÄ. £À£ÀUÉ ºÉzj À PÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÉ. ºÀvÀÛr JvÀÛgÀzÀ §AqÉ. ©¯Éà E®èzÉà stomach rappling ªÀiÁr vÉÆÃj¸À®Ä ºÉÆgÀnzÁÝ£É. EzÀÄ £ÀªÄÀ ä DeÉÕUÉ «gÉÆÃzsÀ - ©¯Éà E®èzÉ AiÀiÁgÀÆ AiÀiÁªÀ ¸ÁºÀ¸ª À À£ÀÆß ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. «zÁåyð ²PÀëP£ À Éà EzÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀÝ. E½AiÀÄĪÁUÀ PÉÊ eÁjvÀÄ. ©zÀÝ, ªÀÄÄR PɼÀUÁV ©zÀÝ. MAzÀÄ PÀt£ ÂÚ À ¥ÀPÀÌPÌÉ UÁAiÀĪÁV D PÀtÄÚ ªÀÄÄaѺÉÆÃVvÀÄÛ. CªÀ¤UÉ eÁÕ£À«gÀ°®è. JzÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉÆêÀÄ® ¨sÁUÀUÀ½UÉ ¥ÀÅtåªÀ±Ávï ¥ÉmÁÖVgÀ°®è. £ÉÆÃrzÀªg À ÉAzÀgÄÀ LzÀr E½zÀ ªÉÄÃ¯É »ÃUÁ¬ÄvÉAzÀÄ. ¸ÀzåÀ EzÀÄÝzÀg° À è EzÉÆAzÀÄ zsÉÊAiÀÄð. ¤ÃgÀÄ aªÀÄÄQ¹zɪÅÀ . eÁÕ£À §A¢vÀÄ. zÉÆqÀØ gÀ¸ÛÉ ¸À«ÄÃ¥Àz¯ À Éèà EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß C°èªÀgU É É £Àq¹ É PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀÆj¹ £Á£Éà ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUg À À – CµÀÖgÉƼÀUÃÉ C°è ¨sÁjà d£À¸ÀAzÀt ¸ÉÃjvÀÄÛ. E£ÀÄß CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÀvÉ, CAvÉ, PÀAvÉ ¸Á»vÀåzÀ°è gÀAUÀÄgÀAUÁV PÀArÃvÀÄ; ¸ÀA§A¢ü¸Àzª À ÀjUÉ «£ÉÆÃzÀªÁVAiÀÄÆ vÉÆÃjÃvÀÄ. DzÀgÉ D zÀĨsÀðgÀ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è ¸ÀévÀB ¨sÁVUÀ¼ÁzÀ £ÀªÄÀ UÉ, EgÀĪÀ ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ eÉÆvÉU,É EzÉÆAzÀÄ ¤ªÁgÀtÂÃAiÀÄ QjQjAiÀÄÆ DVvÀÄÛ. ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ UÀAmÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è. ¸ÀÄzÉʪÀ¢AzÀ CªÀ¤UÉ ºÉüÀĪÀAxÀ C¥ÁAiÀĪÉãÀÆ DVgÀ°®è. C°èAiÀÄ «²µÀÖ ¥Àæxª À ÀÄ aQvÉì ªÀÄÄVzÀ C£ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß £À£Àß eÉÆvÉAiÀįÉèà PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. D §AqÉAiÀÄ£ÀÄß dAiÀÄgÁªÀÄ §AqÉ JAzÀÄ FUÀ £ÁªÀÅ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. J®è ¸ÀÄSÁAvÀªÁzÀÄzÀjAzÀ F dAiÀÄgÁªÀÄ §AqÉ «£ÉÆÃzÀzÀ - §AqÉUÉ ªÀÄAqÉ ºÉlÖ¨ÃÉ qÀ - ¥ÀæwÃPÀªÁVzÉ. F C£ÀĨsª À ÀzÀ C£ÀAvÀgÀ dAiÀÄgÁªÀÄ ¦AmÉÆÃVAvÀ®Æ ºÀvÀÄÛ¥ÀlÄÖ yAiÉÆgÉn²AiÀÄ£ï DzÀ. vÀªÀiÁµÉ ºÁVgÀ°. £ÀªÄÀ ä £Á®égÄÀ ²PÀëPg À ÀÄ ¸ÀºÀPj À ¹ zÀÄrzÀÄ ºÀUÀ®Ä EgÀļÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸z À É ¸ÀzÁ £À£Àß ¨ÉA§®QÌzÄÀ Ý PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¸ÁºÀ¸Àª£ À ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ GvÁìºÀzÀ a®ÄªÉÄ £ÀªÄÀ UÉ®èjUÀÆ £Àª¸ À ÀÆáwð ¤ÃqÀĪÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÁVvÀÄÛ. 12£Éà vÁjÃQ£ÀAzÀÄ £ÁªÀÅ JzÁÝUÀ 5 UÀAmÉ, ¸ÉPÉAiÀĽzÀÄ »vÀPÀgª À ÁzÀ ºÀª,É ¤zÉæUÉ ¸ÉÆUÀ¸ÁV eÉÆÃUÀļÀ ºÁqÀĪÀ vÀAUÁ½ ¥À¸j À ¹vÀÄÛ. DzÀgÉ PÀvÀðªÀå«zÉAiÀÄ®è. eÁA¨Éæ DUÀ¯Éà §AzÀÄ “nà gÉrà ¸Á¨ï” JAzÀÄ ¸É®Æåmï ªÀiÁrzÀÝ. CqÀÄUÉAiÀĪÀgÄÀ G¥ÁºÁgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß (ZÀ¥Áw, ¥À®å) wªÀÄä¥Àà, UÀÄgÀÄ, ±Á¹Ûç, CtÚAiÀÄå¥Àà PÀlÄÖvÀÛ PÀĽwzÀÝgÀÄ. ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä vÉÆÃr£ÉqU É É MAzÀÄ vÀAqÀ ºÉÆgÀnvÀÄ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À UÀÄA¥ÀÅ, ¥ÀÇeÁj J®ègÀÆ DUÀ¯Éà ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ. ¤¸ÁgÀgÀÆ £Á£ÀÆ §AiÀÄ°£ÉqÉUÉ ºÉÆÃzɪÅÀ . DPÁ±À «±Á®, ¤gÀ¨,sÀæ £ÀPëÀvÀæU¼ À À zÉâåÀåªÀiÁ£À avÀæ Cw ªÉÆúÀPª À ÁVvÀÄÛ. “UÀÄgÀÄUÀ¼ÃÉ F £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤ÃªÀÅ ¸Àé®à £À£ÀUÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀgÄÀ ¤¸ÁgÀgÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

39


“PÀ«UÀ½UÉ F ±ÀĵÀÌ ªÁ¸ÀÛ«PÀvɬÄAzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÃÉ £ÀÄ?” £Á£ÀÄ PÉtQzÉ. “bÉà bÉÃ! ºÁUÉAzÀgÃÉ £ÀÄ? ªÁ¸ÀÛ«PÀvɬÄAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁzÀ PÀ« ªÀÄvÉÛ PÀ®à£Á¯ÉÆÃPÀzÀ°è CzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥À«vÀÄÛ ¥ÀÅ£ÀB ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ£É.” “DUÀ° ºÉüÀÄvÉÛãÉ. ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ PÀ«vÉ §gÉAiÀÄĪÀ ræ®è£ÀÄß ºÉýPÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ.” £À£Àß F PÉtPÀÄ £ÀÄr CªÀjUÉ ZÀÄaÑvÄÀ . PÀ«vÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÆ MAzÀÄ ræ®Äè, E£ÉÆߧâ£À DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ªÀÄÄAzÉ AiÉÆÃa¸ÀzÃÉ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ MAzÀÄ AiÀiÁAwæPÀ yæ®Äè JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ CªÀgz À Éà MAzÀÄ ¥ÀzÀåzÀ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß wgÀÄUÁ ªÀÄÄgÀÄUÁ ªÀiÁr C¢üPÁj §AzÉÆqÀ£É £À£ÀUj À AiÀÄzÀAvÉAiÉÄà ¸ÁgÀĪÀÅzÀÄ §®UÉÊ ¸À¯ÁªÀÄ; ¥ÀgÀvÀAvÀæ £Á¤£ÀÆß, ºÉÆmÉÖ¥ÁqÀ UÀįÁªÀÄ D PÀqɬÄAzÀ ²ªÀ¥Àà£Àªg À À ¹UÀgÉÃmï PÉý¹vÀÄ. ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ mÁZïð ¯ÉÊl£ÀÄß CAUÀÄ® CAUÀÄ®PÉÌ ©ÃgÀÄvÀÛ C°è AiÀiÁªÀ vÀgÀzÀ GgÀUª À ÀÇ E®èªÉAzÀÄ ¸ÀàµÀÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “J¯ÉÊ ªÀ£À¸ÜÀ ¼ÀAUÀ½gÀ! J¯ÉÊ PÁqÀĪÀÄÈUÀAUÀ½gÀ! J¯ÉÊ GgÀUÀAUÀ½gÀ ¯Á°¹j! ªÀĺÁ¸Áé«Ä PÉAqÀUÀtÚ¸Áé«ÄAiÀĪÀj°è¥Àð£ÀߪÀgV É ÃPÉëÃvÀæA ¤ªÀÄUËmÁ¥sï ¨ËAqïì - ®PÀë÷ät£À VÃl¤ß°è J¼É¢¥ÉðA. ¤ÃªÉÄãÁzÀgÆ À «ÄvÀÛ DUÀ«Ä¸ÀÄwÛ¥ÉÇðqÉ `GgÀUA À £ÁA §gÀÄw¥ÉðA’ JAzÀÄ PÀÆV §AzÀ¥ÅÀ zÀÄ...” JAzÀÄ ªÀÄAvÀæWÉÆõÀªÀ£ÀÄß ²ªÀ¥Àà §eÁ¬Ä¹zÀgÄÀ . “K£ÉÆà ²ªÀ¥Àà! ¤Ã£ÀÄ ªÀĺÁ±ÀÆgÀ. ¤£Éß gÁwæ D ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzª À ÀgU É É ºÉÆÃV§gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ »AzÉƧ⠪ÀÄÄAzÉƧ⠤£ÀU.É ¤Ã£ÉãÀÄ £À£ÀߣÀÄß ZÉõÉÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ?” ¸Áé«Ä ªÀiÁ£ÀÄðrzÀgÀÄ. ¥sÀ°vÁA±À«µÉÖÃ: E§âgÀ ºÀÆgÀtªÀÇ ºÉÆgÀ©vÀÄÛ. ²©gÀ CµÀÖg° À èAiÉÄà fêÀ ¸ÀàAzÀ£À¢AzÀ ®PÀ®Q¸ÀÄwÛvÀÄÛ. G¥ÁºÁgÀ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ¥ÁåPÉmï ®AZï PÀnÖPÆ É AqÀÄ ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÁzÀªg À ÀÄ CzÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÁzÀgÄÀ . ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀAUÀqU À À¼ÁV ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ 6.20PÉÌ ¤AvÀgÄÀ . d£À, ¸ÁªÀÄVæ, DgÉÆÃUÀå J®èªÀÇ PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã®£ÉUÆ É ¼À¥q À À®Ä F 10 «Ä¤lÄ CªÀ±åÀ . vÀqÀªÁV §gÀĪÁvÀ¤UÉ F CªÀPÁ±À ZÀÄaÑ ºÉüÀÄvÀÛz É “¤Ã£ÀÄ vÀqÀ, ¤Ã£ÀÄ ¸ÉÆêÀiÁj” JAzÀÄ. dªÀiÁ¯Á¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀªg À ÀÄ 11 ªÀÄvÀÄÛ 4 ²PÀëPg À ÀÄ, »ÃUÉ 15. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ¸Àgº À À¢ÝUÉ 11, ²©gÀz° À è 11. dªÀiÁ¯Á¨Á¢£À vÀAqÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄA¢ PÀrªÉĬÄzÀÝgÀÄ. AiÀiÁgÀªg À ÀÄ? ªÀÄÄPÀÄAzÀ¤UÉ ªÁAw, vÀ¯É£ÉÆêÀÅ JAzÀÄ qÁPÀÖgÀgÀ ªÀ±Àz° À èzÀÝ. E¤ß§âgÀÄ? ºÁ¹UÉ ZÁ ºÉÆwÛ£À°è £ÉÆÃrzÉÝ£ÉAzÀ£ÉƧâ. ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉ¸ÀgÄÀ »rzÀÄ PÀÆVzÀ¤£ÉÆߧâ. DzÀgÉ D ºÉ¸j À £Àª£ À ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÄÝzÀjAzÀ “oversmart DUÀ¢gÀÄ J¯É £À£Àß PÀAzÁ!” JAzÀÄ ºÉý¹PÉÆAqÀ. £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÉÃUÀÆ ºÁdgÀÄ ¥ÀnÛ EzÉAiÀÄ®è. CªÀgÀ ºÉ¸g À ÀÄ w½¬ÄvÀÄ. 6.25PÉÌ zÉÆgÉUÀ½UÉ ªÀgÀ¢AiÉƦ๠D¬ÄvÀÄ. “D E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ K£ÁzÀgÀÄ?” “¸Àgï, CªÀgÀ£ÀÄß ºÁ¹UÉ ZÁ ºÉÆwÛ£À°è PÀAqÀªÀgÄÀ §ºÀ¼À ªÀÄA¢ EzÁÝgÉ. PÁrUɯÉÆèà ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ «ZÁj¸ÀÄvÉÛãÉ.” “«ZÁj¹ CªÀjUÉ ²PÉë ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. G½zÀªÀgÄÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄ°.” 6.30PÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀU¼ À ÁV PÀªÀ¯ÉÆqÉzÀÄ ºÉÆgÀnvÀÄ. £À£Àß ±ÁSÉAiÀÄ°è (dªÀiÁ¯Á¨Ázï) E§âgÀÄ PÀrªÉÄ. £ÁªÀÅ §AUÉèAiÀÄ CAUÀ¼À zÁlĪÁUÀ D §Ä¢ÞªÀAvÀj§âgÀÆ Nr Nr ªÉÄîĹgÀÄ ©qÀÄvÀÛ §AzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀ®Ä C£ÀĪÀÄw PÉÆÃjzÀgÄÀ . vÁªÀÅ §»zÉÃð±ÀPÌÉ ºÉÆÃVzÀÄÝzÁV w½¹zÀgÀÄ. “«ÄvÀg æ ÉÃ! 12£Éà ªÉÄʸÀÆj£À CxÀðPÉÆñÀz° À è JgÀqÄÀ ¥ÀzU À À½UÉ ¸ÁÜ£À«®è – MAzÀÄ vÀqÀªÁUÀÄ«PÉ; E£ÉÆßAzÀÄ DAiÀiÁ¸À. EzÀPÌÉ C¥ÀªÁzÀªÁzÀ ¤ÃªÀÅ F ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀªÇÀ ²©gÀ PÉÊ¢UÀ¼ÁV zÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ.” “PÉêÀ® MAzÀÄ «Ä¤mï vÀqÀ, ¸Àgï.” “ªÀĺÁ¸Áé«Ä! vÀqÀz° À è JgÀqÀÄ «Ä¤n£À vÀqÀ, JgÀqÀÄ UÀAmÉAiÀÄ vÀqÀ JAzÀÄ vÀgÀvª À ÀÄ«®è. ¥Àæ¥ÁvÀzA À a£À°è Czsð À EAZÀÄ, PÁ®Ä EAZÀÄ JA¢®è. MAzÉÆà ¤ÃªÀÅ F PÀqÉ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV¢ÝÃj, E®è, D PÀqÉ ºÉÆAqÀz° À è ©¢Ý¢ÝÃj; wæ± ÀAPÀÄvÀé«®è. ºÁUÉAiÉÄà PÁ®zÀ «ZÁgÀªÇÀ . PÉêÀ® ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼À vÀqÀªÁUÀÄ«PɬÄAzÀ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÃÉ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVªÉ.”

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

40


CªÀg£ À ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀî°®è. ºÀÄqÀÄUÀg° À è C£ÉÃPÀjUÉ, EzÀ£ÉÆßÃzÀĪÀ ºÀ®ªÀjUÉ, EAxÀ ¤µÀÄ×gÀvÉ CUÀvåÀ ªÉÃ, ºÀÄqÀÄUÀgÉÆqÀ£É ¸Àé®à ¸ÀºÀ£É, vÁ¼Éä¬ÄAzÀ ªÀwð¸À¨ÉÃqÀªÃÉ JAzÀÄ vÉÆÃjzÀgÉ vÀ¦à®è. eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAf ªÀÄÄAvÁzÀ PËlÄA©PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sU À À¼° À è ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÁUÀ vÀqÀªÁV §gÀĪÀÅzÀÆ ZÀAzÀ, CªÀåªÀ¸ÜÉ ¬ÄAzÀ £Àqz É ÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ ZÀAzÀ, K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÆ À ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÆ ZÀAzÀ. C°è ¦æÃw «±Áé¸ÀUÀ¼ÄÀ ¥ÀæzÁs £ÀªÁVgÀĪÀ ¥Àæ¥A À ZÀ. £ÁªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À ¨sÀ«µÀå, fêÀUÀ¼ÉÆqÀ£É DlªÁqÀĪÀÅ¢®è. E°è ºÁUÀ®è, EzÉÆAzÀÄ GZÀÑ «Ä°lj ²PÀët ²©gÀ. Dj¹ §AzÀ, ºÉÆuÉ ¸ÀA¥ÀÇtð CjvÀÄ AiÀiÁgÉÆqÀ£É PÁAiÀÄðªÉ¸U À ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ w½zÀ PÁåqÉlÄÖU¼ À À vÀAqÀ. E°è ²¸ÀÄÛ, PÀæªÀħzÀÞvÉ, ¤AiÀĪÀÄ¥Á®£É ¥ÀæzÁs £À; ¦æÃw «±Áé¸À JgÀqÀ£Éà ¸ÁÜ£À. EAxÀ°è vÀ¦àUÉ D PÀët ²PÉë DUÀ¢zÀÝgÉ, MAzÀ£ÉAiÀÄzÁV, ªÀåªÀ¸ÜÉ AiÀÄ »rvÀ ¸Àr®ªÁUÀĪÀÅzÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV, ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÀÆ (EvÀgÀjUÀÆ) “vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrzÀgÆ À zÀPÀÄÌvÀÛzÉ” JAzÀÄ ¥ÀgÆ É ÃPÀëªÁV «µÀzÀ ©Ãd ©wÛzÀAvÁUÀĪÀÅzÀÄ. E£ÀÆß MAzÀÄ «ZÁgÀ«zÉ – J®èªÀÇ mÁ¥ï VAiÀÄj£À°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ EAxÀ ¥Àæ¸A À UÀUÀ¼À°è ¥Àæw £ÀlÆÖ ¨ÉÆîÆÖ eÁ¬ÄAlÆ CzÀgz À ÀgÀ PÁAiÀĪÀ£ÀÄß DVAzÁUÀ¯Éà ¤ªÀð»¸À¢zÀÝgÉ Erà JAf£ï PÉlÄÖ ¤AvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄzÀjAzÀ £ÀªÄÀ ä JµÀÄÖ PÁ®, ¸ÀºÀ£É C¥ÀªåÀ AiÀĪÁzÀĪÀÅ! PÁ®¤µÉ×, PÀæªÀħzÀÞ PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ – EªÉgq À ÀÄ fêÀ£z À À «²µÀÖ gÀAUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸Àªð À jUÀÆ §AzÀgÉ zÁjzÀæ÷å, zÀÄ©üðPÉë J°è G½zÁªÀÅ?

dªÀiÁ¯Á¨Á¢£À ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀ CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢£ÉüÀÄ

PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¥Àªð À vÀ ±ÉæÃtÂAiÀÄ §ÄqÀz° À è £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉè. EzÀgÀ JvÀÛgÀ ¸ÀªÄÀ ÄzÀæ ªÀÄlÖ¢AzÀ 480 Cr. §AUÉèAiÀÄÄ ±ÉæÃtÂUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÉ. dUÀ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ JqÀUq À ÉU,É CAzÀgÉ ¨É¼ÀÛAUÀr PÀqÉUÉ dªÀiÁ¯Á¨Ázï EzÉ. ¨É¼ÀÛAUÀr¬ÄAzÀ dªÀiÁ¯Á¨Á¢UÉ, £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉèAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ, £ÉÃgÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ²RgÀzÀ JvÀÛgÀ 6257 Cr, dªÀiÁ¯Á¨Á¢£À JvÀÛgÀ 1788 Cr. ¨É¼ÀÛAUÀrAiÀÄ JvÀÛgÀ 450 Cr. dªÀiÁ¯Á¨Ázï MAn ºÉ§âAqÉ ¤Ã¼ÀªÁV ¸Émz É ÀÄ ¤AvÀAvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼ÀÛAUÀrAiÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°è J°èAiÉÄà ¤AvÀgÀÆ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÄÀ ä UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ F `¦Ã¸Á £ÀUg À ÀzÀ ªÀiÁ®ÄªÀ UÉÆÃ¥ÀÅgÀ’, `¥Áåj¸ï £ÀUg À ÀzÀ L¥sɯï lªÀgï’. EzÀgÀ »£É߯ÉAiÀÄ ¨Á£À¥ÀlzÀ°è PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ±ÉæÃt ªÀÄvÉÛ UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ PÀtÚ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ £ÀĹ zÀÆgÀzÀ D£ÉVAvÀ £ÀªÄÀ UÉ zÉÆqÀØzÀ®èªÉÃ? ¨É¼ÀÛAUÀr PÀqɬÄAzÀ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ dªÀiÁ¯Á¨Á¢£À §®¨sÁUÀ ¨ÉÆüÀħAqÉ. Cw £ÉlÖUÉ, UÀƽAiÀÄ ¨É£Àß ªÉÄð£À qÀħâzÀAvÉ ¤AwzÉ. CzÀjAzÀ PÀæªÉÄÃt JqÀUq À ÉUÉ PÁqÀÄ ªÀÄgÀU½ À AzÀ PÀÆrzÀ E½eÁgÀÄ EzÉ. MmÁÖV £ÉÆÃqÀĪÁUÀ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÉqU É É ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤AwgÀĪÀ D£ÉAiÀÄAvÉ dªÀiÁ¯Á¨Ázï PÁtĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀ£z À ÀÄUÀðQÌAvÀ dªÀiÁ¯Á¨Ázï ¸Àé®à PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ. £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉè¬ÄAzÀ dªÀiÁ¯Á¨Á¢£À §ÄqÀzª À ÀgU É É PÁ®Ä zÁjAiÀÄ°è PÁqÀÄUÀzÝÉ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 6 ªÉÄ樀 £ÀqA É iÀĨÉÃPÀÄ. £ÀªÄÀ ä ¥ÀmÁ®ªÀiï 13 d£À ¸ÀªÄÀ ªÀ¸ÀÛçzsÁjUÀ¼ÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ, SÁ¤éîÌgï ªÀÄÄAzÉ, »AzÉ £Á£ÀÄ. ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ±É¥Áð £ÀªÀÄVAvÉ®è ªÀÄÄAzÉ, »ÃUÉ £ÀqɬÄvÀÄ. ¸Á¯ÁV £ÁªÀÅ D ±ÀĨsÀ ¥ÁævÀB PÁ® £ÀqA É iÀÄÄwÛzÁÝUÀ, D ZÉÃvÀ£ÀzÀ vÀÄA§Ä ºÉƼÉAiÀÄ°è vÉîÄwÛzÁÝUÀ, zÁjAiÉÄà £ÀªÄÀ ä PÁ®rAiÀÄ°è eÁj ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. vÉAV£À ªÀÄgÀU¼ À ÀÄ UËgÀªÀ gÀPÉë ¤ÃrzÀĪÀÅ. ¨Á¼Éà VqÀU¼ À ÀÄ GzÀݪÁzÀ J¯ÉU¼ À À£ÀÄß ªÉÄïÉ, PɼÀUÉ vÉÆ£ÉzÁr¹ ©Ã¸ÀtÂUÉ ©Ã¹zÀĪÀÅ. PÁqÀÄ UÀįÁ©, UÉÆÃgÀmÉ, PÀtV¯É ºÀÆUÀ¼À «Ä±Àæ avÀæ, C£Á£À¹£À ¸Á®ÄUÀ¼À ªÀtðªÉÊ«zsåÀ PÀtU ÂÚ É ºÀ§â. (£À£Àß PÀt¤ ÂÚ AzÀ vÀ¦à¹zÀªj À UÉ ¨Á¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ!) zÀ£ÀPg À ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉzj À NrzÀĪÀÅ. £Á¬ÄUÀ¼ÄÀ ¨ÉÆUÀ½ ¨Á® ªÀÄqÀa £ÁUÁ¯ÉÆÃlQvÀÄÛªÀÅ. ¨ÉøÁAiÀÄUÁgÀgÄÀ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉU½ À AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¤AvÀÄ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß ¢nÖ¹zÀgÀÄ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

41


“dªÀiÁ¯Á¨ÁzÀÄPÀÄ £Át KvÀÄ zÀÆgÀ GArAiÉÄÔ JAzÀÄ ªÀÄÄgÀÄPÀÄ vÀļÀÄ«£À°è vÁvÀAiÀÄå£ÉƧ⣣ À ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÁUÀ, “UÀqÁ¬ÄPÀ¯ÉÆèà ¸Áé«ÄÃ? CzÀÄ N E°èAiÉÄÔ JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ±ÀÄzÀÞ PÀ£ÀßqÀz° À èAiÉÄà GvÀÛgÀ«vÀÛ. DzÀgÉ £ÀªÄÀ ä ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. £ÀªÄÀ ä JzÀÄgÀÄ CzÀÄ `¢l ¥Àæ±ßÉ , ¢lÖ ¥Àæ±ßÉ ’AiÀiÁV ¤AwzÉ. zÀÆgÀ JµÀÄÖ? MAzÀÄ ªÉÄʯÉà JgÀqÀÄ ªÉÄʯÉà JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ, “N E°èAiÉÄÔ GvÀÛgÀ. ºÀ½îUÀgÀ N E°èAiÉÄà C¼ÀvÉUÉÆð£À GzÀÝ 2 ¥sÀ¯ÁðAV¤AzÀ 2 ªÉÄÊ°AiÀĪÀgÉUÉ JµÀÆÖ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. D ªÀÄ£ÉU¼ À À ¸ÀéZÒÀ vÉ, CAUÀ¼À £É®UÀ¼À ZÉÆPÀÌlvÀ£À, CAUÀ¼z À À PÀgÉAiÀÄ°è NgÀtªÁV ªÉÄzÉAiÉÆnÖzÀÝ ºÀÄ®ÄèªÀÄÄAqÀ, CzÀgÀ §¢VzÀÝ vÉÆAqÉ, §¸À¼Éà ZÀ¥ÀàgÀ, ¸ÀtÚ ºÀÆzÉÆÃl – EªÉ®è vÀÄA§ DPÀµÀðtÂÃAiÀĪÁVzÀÄݪÀÅ. §qÀvÀ£ÀªÇÉ Ã ¹jªÀAwPÉAiÉÆà £ÁUÀjPÀvÉAiÉÆà C®èªÉÇà §zÀÄPÀ£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV gÀƦ¹PÉÆArzÀݪÀjªÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À £ÀªÄÀ ä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ EzÀÄ ºÉƸÀ C£ÀĨsª À À. dªÀiÁ¯Á¨Ázï CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è UÀqÁ¬ÄPÀ®Äè EwºÁ¸À¥Àæ¹zÀÞªÁzÀ MAzÀÄ VjzÀÄUÀð. EA¦jAiÀįï UÀeÉnAiÀÄj£À°è EzÀgÀ §UÉÎ G¯ÉèÃR«zÉ (1908): “1788 Cr JvÀÛgÀPÉÌ £ÉÃgÀªÁV ¤AwgÀĪÀ PÀrzÁzÀ §AqɬÄzÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¸Á°¤AzÀ ¥ÀævåÉ ÃPÀªÁV ¤AwzÉ. 1784gÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ n¥ÀÅöà ¸ÀįÁÛ£À£ÀÄ F §AqÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À, zÀÄUÀðªÀÄvÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹ EzÀgÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ PÉÆÃmÉ ¤«Äð¹ ¨sz À Àæ¥r À ¹zÀ. CªÀ£À ¦æÃwAiÀÄ vÁ¬Ä dªÀiÁ¯Á¨Á¬ÄAiÀÄ £É£À¦UÁV EzÀ£ÀÄß dªÀiÁ¯Á¨Ázï JAzÀÄ ºÉ¸j À ¹zÀ. EzÀgÀ vÀ¼z À À°ègÀĪÀ ¥ÀlÖtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¥Àæw¤¢ü C¢üPÁjAiÀÄ ¤ªÉñÀ£ÀªÁV ªÀiÁrzÀ. EzÀgÀ ºÉ¸g À ÀÄ £Àg¹ À AºÀ CAUÀr. CzÀÄ FUÀ G½¢®è. 1799gÀ°è ©ænµÀgÀÄ F VjzÀÄUÀðªÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆAqÀgÄÀ . DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à CªÀ¢A ü iÀÄ°è CzÀÄ CªÀgÀ PÉʬÄAzÀ vÀ¦àºÆ É ÃV «gÉÆâü UÀÄA¦£Àªg À À PÉʪÀ±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À ¢ÃWÀð PÁ® F PÉÆÃmÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ ¥Àæw§A¢ü¹zÀÄzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÉÄð£Àªg À ÀÄ ±ÀgÀuÁUÀvÀgÁUÀ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ £Àqz É ÀÄzÀÄ 1880gÀ°è.” E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀz° À è (¸Ëvï PÉ£ÀgÁ r¹ÖçPïÖ ªÀiÁå£ÀÄAiÀįï) E£ÀßµÀÄÖ «ªÀg« À zÉ: “PÀzÀA§gÀ ¸ÀAvÀw ¤£ÁðªÀĺÉÆA¢zÀ C£ÀAvÀgÀ §AzÀ v˼ÀªÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀéz° À è £ÀgÀ¹AºÀ£ÉA§ ¨ÁæºÀät£ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Àæw¤¢ü (UÀª£ À Àðgï) DVzÀÝ. CªÀ£À CgÀªÄÀ £É PÀ°è£À §ÄqÀz° À èvÀÄÛ. CzÀgÀ CªÀ±ÃÉ µÀ FUÀ K£ÀÆ E®è. F ¥ÀæzÃÉ ±À £Àg¹ À AºÀ£À ºÉ¸j À ¤AzÀ¯Éà ¥Àæ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. CvÀÄå£ÀßvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀrzÁzÀ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ zÀÄUÀð. C¥ÁAiÀÄzÀ MAzÀÄ QgÀÄzÁjAiÀÄ «£Á ¨ÉÃgÉ®è PÀqÉU½ À AzÀ®Æ CUÀªÄÀ å. F zÁjAiÀÄ zÀÄUÀðzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ CrAiÀÄ°èAiÉÄà EzÉ. DzÀÝjAzÀ zÀÄUÀðªÀ£ÀÄß QgÀÄzÁj ªÀÄÆ®PÀ KgÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ CvÀå¥ÁAiÀÄzÀ ªÀiÁUÀð. ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¸ÉÊ£ÀåzÀ MAzÀÄ ¥ÀÅlÖ vÀÄPÀÌrAiÀÄÆ PɼÀV£À ¥ÀmÁ®ªÀÄä£Éßà £ÀqÀÄV¸À§ºÀÄzÀÄ.” dªÀiÁ¯Á¨Ázï UÀqÁ¬Ä ºÀ½îAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ C°èAiÀĪÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è EzÀgÀ ºÉ¸g À ÀÄ UÀqÁ¬ÄPÀ®Äè. §AiÀÄ®Ä ªÀÄÄVzÀÄ PÀæªÉÄÃt KgÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÁUÀ EAzÀÄ ªÀĺÁ ¥ÀæªÃÉ ±ÀzÁégÀ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ®Äè ZÀ¥ÀàrUÀ½AzÀ ¤«ÄðvÀªÁzÀ F ¨ÁV®Ä FUÀ ºÁ¼ÀÄUÀgÉAiÀÄÄwÛzÉ. £ÀªÄÀ ä vÀAqÀzÀ EwºÁ¸À zÀ¥ÛsÀgÀ QÃlUÀ¼ÁzÀ dAiÀÄgÁd, CtÚAiÀÄå¥Àà dªÀiÁ¯Á¨Á¢£À UÀvÀªÊÉ ¨sÀªª À À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¨sÀªåÀ UÀæAxÀ §gÉAiÀÄĪÀ ¢ªÀå AiÉÆÃd£ÉUÉ «µÀAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÁÝgÉ. E£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£À ¨sA À iÀÄAPÀgÀ C£ÀAvÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀIJªÀtÚ dªÀiÁ¯Á¨Ázï Erà PÀ©âtzÀ CzÀÄj¤AzÀ vÀÄA©gÀ§ºÀÄzÉà JAzÀÄ ¸ÀAzÉû¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ ªÀgÀ¢ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR vÀ¥àÀ°£À PÀ©âtzÀ CzÀÄj£À «ZÁgÀz° À è d¥Á¤Ã vÀdÕgÀÄ ªÀÄAr¹gÀĪÀ ªÀgÀ¢VAvÀ C¢üPÀ «¸ÀÛöÈvÀªÇÀ §ÈºÀvÀÆÛ DUÀĪÀ ®PÀët«zÉ. ¨sÀÆUÀ¨Àð s «eÁÕ£À¸ª À ÀÄÄzÀæ w«ÄAV® dUÀ£ÁßxÀ ±Á¹Ûç ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ£ÁxÀ dªÀiÁ¯Á¨Ázï CVß ¥Àªð À vÀªÁV¢ÝgÀ§ºÀÄzÉÃ, JAzÀÄ EzÀÄ ¨sÆ À UÀ¨sÀð¢AzÀ ºÉÆgÀPÌÉ ZÁavÀÄ, DzÀÝjAzÀ ¨sÆ À «ÄAiÀÄ ªÀAiÀĸÉìãÀÄ J£ÀÄߪÀ WÀ£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀPÁÌV £Á£Á §UÉAiÀÄ PÀ®Äè, ªÀÄļÀÄî ¸ÀAUÀ滹 CªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀ ºÁ¢ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ. ZÀAzÀæªÀÄAqÀ®PÉÌ fVAiÀÄ®Ä dªÀiÁ¯Á¨Á¢£À ²RgÀ CªÉÄjPÁzÀ PÉÃ¥ï PÉ£ÉßrVAvÀ®Æ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

42


GvÀÛªÀĪÀ®èªÉà JA§ «ZÁgÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØAiÀÄ£ÀÄß ¦Ãr¸ÀÄwÛzÉ. G½zÀ ¥ÁªÀÄgÀjUÉ PÀAqÀzÄÀ Ý EµÀÄÖ – zÀÄUÀðzÀ CªÀ±ÉõÀªÁV C®è°è ªÉÄlÖ®ÄUÀ¼ÀÄ, PÀrzÁzÀ KgÀÄ, ²RgÀ¢AzÀ ¸Àé®à PɼÀUÉ MAzÀÄ ¥ÀæªÃÉ ±ÀzÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀAiÉÆÃUÀåªÁzÀ PÀ°è£À ªÀÄ£É EªÉ. CzÀgÀ UÉÆÃqÉU¼ À ÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ CzÀĪÀgU É É §A¢zÀÝ C¸ÀASÁåvÀ ¥ÀæªÁ¹UÀ¼À PÉvÀÛ£É PÉ®¸ÀU½ À AzÀ, avÀæzÀ PÀĸÀÄgÀÄUÀ½AzÀ ±ÉÆéü¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ 1959jAzÀ »AzÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÁ¹UÀ£ÀÆ C°èUÉ §A¢zÀÄÝzÀÄ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀzÄÀ Ý PÁt°®è. “ºÁUÁzÀgÉ 1950jA¢ÃZÉUÉ ªÀiÁvÀæ d£À §A¢gÀ§ºÀÄzÉÃ?” JAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ ªÀÄ£ÀB¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ ²æÃzsÀgÀ ¥Àæ²ß¹zÀ. “CzÀgx À Àð ºÀ¼A É iÀÄ zÀ¥ÛsÀgÀU¼ À À ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ” zÀ¥ÛsÀgÀ PÀĽwzÉ. ªÁ¸ÁA¹ fÃuÁð¤...” ¨ÉlÖzÀ vÀÄA§ ¨É¼É¢zÀÝ ºÀÄ°èUÉ ¨ÉAQ ©¢ÝzÀÄÝzÀjAzÀ §AqÉ ¨ÉÆüÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ ¥Á±Àéð ªÀiÁvÀæ PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÁqÀÄ vÀÄA©vÀÄÛ. ªÉÄlÖ®Ä zÁjVAvÀ CAPÀÄqÉÆAPÀÄ zÁjAiÉÄà »vÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨ÉlÖ KgÀĪÁUÀ ªÉÄlÖ®ÄUÀ¼À ¤AiÀÄAwævÀªÁzÀ £ÀrUÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÉÃUÀ £ÉÆêÀÅAlĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. §zÀÄPÀÄ PÀÆqÀ ºÁUÉAiÉÄà – J®èªÀÇ ræ¯ÁèzÀgÉ fêÀ£À ¤ÃgÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ (ªÀÄgÀÄ¢£À ºÉÆÃV§AzÀ) ¤¸ÁgÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É KjzÀAvÉ £ÀªÄÀ ä ¢UÀAvÀ E£ÀßµÀÄÖ «¸ÁÛgÀªÁ¬ÄvÀÄ. UÀzÝÉ , §AiÀÄ®Ä, vÉÆÃl, PÉg,É ºÉƼÉ, ªÀÄ£É, UÀÄqÀØ J®èªÀÇ ¥Àgz À ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©r¹zÀ avÁÛgÀU¼ À ÁzÀĪÀÅ. £ÁªÀÇ §AUÉè E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀÅlÖ qÀħâzÀ DZÉ §¢UÉ CqÀVºÉÆìÄvÀÄ. 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ PÉÆr vÀ®¦zɪÀÅ. C¯ÉèäzÉ? ¸ÀÄlÖ £ÉÆeÉ ºÀÄ°è£À UÀnÖ §ÄqÀUÀ¼ÄÀ . PÀĽvÀgÉ ZÀÄZÀÄѪÅÀ ªÀÅ. vÀqÉAiÀįÁUÀzµ À ÀÄÖ ¸ÉPÉ. DzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ¸Á¢ü¹zÀ ¥ÀæxÀªÄÀ «dAiÀĪÉAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ GPÀÄÌwÛvÀÄÛ. ºÉÆUÉ ¨ÁA§Ä ¸ÀÄmÉÖªÀÅ. ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄ ºÉÆnÖ¹zɪÅÀ . 12£Éà ªÉÄʸÀÆjUÉ dAiÀÄPÁgÀ PÀÆVzɪÅÀ . ªÁlgï ¨Ál°£À°è vÀA¢zÀÝ ¤ÃgÀÄ RZÁðV ºÉÆìÄvÀÄ. zÁºÀ «¥ÀjÃvÀ, ªÀÄÄAzÉ°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ? “N E°èAiÉÄà ¤ÃgÀÄ ¹PÀÄÌvÀÛzÉ” JAzÀ £ÀªÀÄä ±É¥Áð. “N E°èAiÉÄÔ ¨ÉlÖzÀ §ÄqÀªÃÉ DVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀAzÉúÀ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ vÉÆÃj¹zÀÄÝ ²RgÀ¢AzÀ »AzÉ ¸Àé®à vÀVΣ° À è; £ÁªÀÅ §AzÀ eÁr£À°è C®è. ²RgÀªÀ£ÀÄß D£ÉAiÀÄ £ÉwÛAiÉÄAzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÀwÛ §AzÀ ºÁ¢ ªÀÄÄAUÁ®Ä Q«UÀ¼À JqÉUÁV. ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à zÀÆgÀ £Àqz É ÀgÉ ¤ÃzÁðt«zÉAiÉÄAzÀÄ CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. D PÀqÉ (PɼÀV¤AzÀ PÁtÄwÛgÀ°®è) vÀÄA§ ªÀÄgÀVqÀU¼ À ÀÄ ¸ÉÆA¥ÁV ¨É¼É¢zÀÄÝzÀjAzÀ D¸É aUÀÄjvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUï £Àqz É ÀÄ MAzÀÄ EgÀÄQ£ÉƼÀUÉ E½zɪÅÀ . C°èAiÉÄà ªÀiÁAiÀiÁ¯ÉÆÃPÀ ¥sÀPÀÌ£É «ÄAavÀÄ. w½UÉƼÀ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÉ§âAqÉU¼ À À PÀrzÁzÀ UÉÆÃqÉ ¸Àȶ֤«ÄðvÀ. ºÉ§âAqÉU¼ À À£ÀÄß vÁV ªÀÄgÀUÁqÀÄ. MAzÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÀÄgÀU¼ À À PÉÆA¨ÉU¼ À ÀÄ JzÀÄgÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÀÄgÀU¼ À À PÉÆA¨ÉU¼ À ÉÆqÀ£É ¸ÉÃj ºÉuÉzÀÄ C¯ÉÆèAzÀÄ ºÀ¸ÄÀ gÀÄ ºÀAzÀgÀ ºÁ¹zÀAvÁVvÀÄÛ. CzÀgr À AiÀÄ°è vÀA¥ÀÅ, ¤ÃgÀªÀ, ¤Ãj£Á¸Àg.É ºÀÄqÀÄUÀgÀ GvÁìºÀPÉÌ «Äw¬Ä®è. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨ð sÀ zÀ°èAiÉÄà MvÀÛ¨ÉÃPÀÄ ²¹Û£À ©jAiÀÄ£ÀÄß - §®ªÁVAiÉÄÃ. ªÉÆzÀ¯Éà ªÀÄAUÀUÀ¼ÄÀ : ªÀÄvÉÛ zÀtªÀÅ, zÁºÀ. ªÉÄÃ¯É C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV JzÀÄgÁzÀ CZÉÆÒÃzÀ ¸ÀgÆ É ÃªÀgÀ. AiÀÄPÀë¥Àæ±Áß ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ ¥ÀǪÁðzsÀðzÀ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£É DUÀ¨ÉÃqÀªA É ¢zÀÝgÉ ®UÁªÀÄ£ÀÄß §®ªÁVAiÉÄà dUÀΨÃÉ PÀÄ. “¤ÃjUÉ AiÀiÁgÀÆ E½AiÀÄvÀPÀÌzÀÝ®è. §PÉn£À°è ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ zÀAqɬÄAzÀ zÀÆgÀ¤AvÀÄ PÉÊ ªÀÄÄR vÉƼÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆù ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀħºÀÄzÀÄ” EzÀÄ £À£Àß DeÉÕ. “PÀÆægÀ £ÀPÁæPÀÄ®zÉƽr¢zÀð ¥ÉªÄÀ ðqÀÄ UÀ©üÃgÀ ¤ªÀÄð® d®zÉƼɸɪA À vÉ” D PÉƼÀ«vÀÄÛ. £ÀªÄÀ ä `CZÀÑ ¸ÀA¸ÀÌöÈw’AiÀÄ ¸À®èPëÀtªÉAzÀgÉ ¤ÃgÀÄ PÀAqÉÆqÀ£É »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ CzÀPÉÌ zÀĪÀÄÄPÀ¨ÃÉ PÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÀµÀÖ ¸ÀÄRzÀ ¥ÀjªÉ¬Ä®èzÉà £ÀªÄÀ ä «²µÀÖ ¥ÀæªÈÀ wÛUÀ¼£ À ÀÆß C°èAiÉÄà ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ. Vandalism is our national trait. £Á£ÀÄ PÀptªÁV »ÃAiÀiÁ½¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÀAqÀgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ £ÀªÄÀ ä ¥ÀÅtå PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr. C°èAiÀÄ PÉgÉ, PÉƼÀ, ºÉƼÉUÀ¼£ À ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¹ §¤ß. C°èAiÀÄ ¥ÀæªÁ¹Ã ªÀÄA¢gÀUÀ¼À°è G½¢zÀÄÝ C£ÀĨs« À ¹. ¨sU À ÀªÀzãÀ QÛAiÀÄÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ±ÀÄavÀé ¥ÀæeÉÕAiÀÄÆ ¥Àg¸ À ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ«®èzÀªÅÀ JAzÀÄ £ÀªÄÀ ä d£À w½¢gÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. D ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¼A É iÀÄ PÀvÉ £É£À¦UÉ §A¢vÀÄ. UÀA©üÃgÀªÁV ºÉýzÉ, “£Á£ÀÄ E°èAiÀÄ ¸ÀܼÀ¥ÀÅgÁtªÀ£ÀÆß ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÆß C¨sÀå¹¹ §A¢zÉÝãÉ. D ¥ÀæPÁgÀ F PÉƼÀª£ À ÀÄß ªÀĺÀ¶ð IĵÀå±ÀÈAUÀgÄÀ ¤«Äð¹zÀÝAvÉ. EzÀgÀ ªÉʲµÀÖ÷åªÉãÉAzÀgÉ §®zÀAqÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ §®Ä ¸À«. CzÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀÄr¬Äj. JqÀzA À qÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ZÀ¥Éà, gÀÄa¬Ä®è.” §®zÀAqÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀAzÁ¬ÄvÀÄ. ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ (ªÉÆÃmÁgï JAf¤ß£À gÉÃrAiÉÄÃlj¤AzÀ) ¤ÃgÀÄ vÀļÀÄPÀĪÀªg À ÉUÉ CzÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÄÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ. KzÀÄvÀÛ ¸ÉÃAPÀÄvÀÛ, “ºËzÀÄ ¸Àgï §ºÀ¼À ¸À«” JAzÀÄ ¨Á¬Ä ZÀ¥Ààj¹zÀgÀÄ. §ÄwÛAiÀÄÄAqÁ¬ÄvÀÄ. D ZÀ¥Áw PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

43


§mÁmÉ ¥À®å, D ªÀÄƸÀÄA©, D ¸À¤ßªÉñÀ, D ¸À«¤ÃgÀÄ CzÀgÀ gÀÄa C°èUÉà «ÄøÀ®Ä. zÉúÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀtÂz£ À ÀAvÀg,À “FUÀ JqÀzÀAqÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÀÄrzÀÄ ¥ÀjÃQë¹” JAzÉ. PÀÄrzÀªg À ÀÄ, “§jà ZÀ¥àÉ, K£ÀÆ gÀÄa¬Ä®è.” CªÀjUÀZÑÀj. MAzÉà PÉƼÀ, JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ gÀÄaUÀ¼À ¤ÃgÀÄ? £À£ÀߣÀÄß ¥Àæ±ÁßxÀðPÀªÁV ¢nÖ¹zÀgÀÄ. £Á£ÉAzÉ “ºÀ¹ªÀÅ ¸À«, vÉÃUÀÄ C®è.” 12 UÀAmÉ zÁnvÀÄÛ. E£ÀÄß ºÁgÁl £ÀqA É iÀĨÉÃPÀµÉÖ. £ÀªÄÀ ä vÀAqÀzÀ M§â ¥ÀæªÄÀ ÄR ¸Àz¸ À Àå ªÉAPÀmÉñÀ. EªÀ£ÀÄ ºÀ¼A É iÀÄ ¸ËÌmï ºÀÄ°. CvÀåAvÀ wÃPÀë÷ÚªÄÀ w. gÉÃqÁgï, mÉ°«µÀ£ï G¥ÀPÀgt À UÀ¼£ À ÀÄß ¸ÀévÀB vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ ¤¥ÀÅt. N¢£À°è ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ J£ï¹¹ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ UÀnÖUÀ. EªÀ£À ZÀÄgÀÄPÀÄ £Àq,É «ÄAa£ÀAxÀ §Ä¢Þ, ¸Àvv À À QæAiÀiÁ²Ã®vÉ EªÀ£ÀÄß PÀAqÀ ¸ÉßûvÀgÄÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß PÁ¹äPï gÉà JAzÀÄ CxÀð¥ÀÇtðªÁV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁ¹äPï JAzÉà CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ gÀÆrüAiÀiÁV ºÉÆìÄvÀÄ. ¤dªÁzÀ ºÉ¸g À Éà ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ ¥À槮ªÁ¬ÄvÀÄ F C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ. “E¯ÉÆèAzÀÄ ºÉƸÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÉÆÃt ¸Ágï” JAzÀ PÁ¹äPï. “ªÀiÁqÉÆÃt” JAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, C£ÀĪÀÄw¬ÄzÉAiÉÄà JAzÀÄ CxÀð. “K£ÀÄ ¤£Àß AiÉÆÃd£É «ªÀj¸ÀÄ” JAzÉ. “jªÀgï PÁæ¹AUï, ¸Ágï.” “jªÀgï J°èzÉAiÀÄAiÀÄå?” “¤ÃªÉãÀÄ ¸Ágï? ¨ÉÆÃrð£À ªÉÄÃ¯É «±ÀézÀUÆ É Ã¼ÀªÀ£ÀÄß VÃa let us imagine JAzÀÄ RUÉÆüÀ «eÁÕ£Àª£ À Éßà ºÉýPÉÆqÀÄwÛÃj. ºÁVgÀĪÁUÀ!” “DUÀ° CµÀÄÖ PÀptªÀ®è E°èAiÀÄ PÀ®à£É. ¯ÉÃPï PÁæ¹AUï JAzÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹j ¤ªÀÄä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÉ¸g À ÀÄ.” “¸Àj ¸Ágï. ¸ÀgÉÆêÀgÆ É Ã®èAWÀ£À” CªÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¥ÀArvÀ£ÀÆ ºËzÀÄ. “§ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀ. F zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄïÉAiÉÄà £ÀqÉzg À É D PÀqÉUÉ vÀ®¦gÀÄvÉÛêÉ. EzÉãÀÄ ªÀĺÁ!” “¤ÃªÉãÀÄ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj, ¸Ágï. ºÀUÎÀ PÀnÖ F 40 Cr GzÀÝzÀ PÉƼÀª£ À ÀÄß ºÀUÎÀ zÀrAiÀÄ°è eÁj zÁmÉÆÃt.” “DUÀ° ªÀÄÄAzÀĪÀj¹, DzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÀ¸ÄÀ gÀÄ PÀA¢Ã®Ä vÉÆÃj¸ÀzÉà ¤ÃªÀÅ zÁl®Ä vÉÆqÀUÀvPÀ ÌÀ zÀÝ®è.” £ÁªÀÅPÀĽwzÀÝ zÀAqÉAiÀÄ°è PÉƼÀ¢AzÀ 20-25 Cr JvÀÛgÀz° À è ¨sz À Àæ ªÀÄgÀªÇÉ AzÀgÀ PÁAqÀPÉÌ JgÀqÀÄ £ÉʯÁ£ÀÄ ºÀUÎÀ UÀ¼£ À ÀÄß ©VzÀÄ PÀnÖzÀgÄÀ . CªÀ£ÀÄß zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄîPÁÌV ©ZÀÄv Ñ ÀÛ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄÝ JzÀÄgÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è 10 Cr JvÀÛgÀz° À è E£ÉÆßAzÀÄ PÁAqÀPÉÌ ©VAiÀiÁV PÀnÖzÀgÄÀ . FUÀ E½eÁgÁzÀ ºÀUÎÀ zÀ ¸ÉÃvÀĪÉAiÉÆAzÀÄ PÉƼÀzÀ CqÀØ ¤ªÀiÁðtªÁzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. ºÀUÎÀ ¨sz À ÀæªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ¹ÜgÀªÁzÀ §½UÉ ªÉÆzÀ®Ä ªÉÆúÀ£À£ÀÄß PÉƼÀ zÁl®Ä ©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ – PÁ¹äPï ¤zÉÃð±ÀPÀ; ®Që÷ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀªg À ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ. ¦AmÉÆÃ, dAiÀÄgÁªÀÄ £À£ÉÆßqÀ£É zÀAqÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

44


ªÉÆúÀ£À£À ¸ÉÆAlPÉÌ MAzÀÄ ºÀUÎÀ ¸ÀÄwÛ CzÀ£ÀÆß ºÀUÎÀ zÀ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ£ÀÆß PÉgÁ©£Áj¤AzÀ ¥ÉÇÃt¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÊUÀ½UÉ UÀª¸ À ÀÄ. ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sz À ÀæªÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯É ªÀÄÄAzÉ PÁ®Ä »AzÁV ¤AvÀÄ PÀnÖzÀ ªÀÄgÀPÉÌ §®ªÁV MzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ eÁgÀ®Ä vÉÆqÀVzÀ. ¸ÉÃvÀÄªÉ E½eÁgÁVzÀÄÝzÀjAzÀ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. PÉgÁ©£Àgï ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ¼ÄÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨sz À ÀæªÁV ¸ÉÃvÀĪÉUÉ §A¢ü¹ªÉ. PÁ®ÄUÀ¼£ À ÀÄß £ÉlÖUÉ ZÁazÀ. »ÃUÉ CAUÁvÀ ªÀÄ®VzÀ ªÉÆúÀ£À eÁjºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ºÀUÎÀ zÀ ©VvÀ ¸Á®zÉà CzÀÄ ¨sÁgÀ¢AzÀ dVÎvÀÄ. dVÎzÀÄÝ ¸Àé®à ºÉZÑÉà DV ªÉÆúÀ£À¤UÉ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ ªÀÄļÀÄUÁlªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£À ¸ÀªÄÀ ªÀ¸ÀÛçªÉ®è MzÉÝ. JzÀÄgÀÄ zÀAqÉ vÀ®¦AiÉÄà ©lÖ. §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼Àa MtUÀ®Ä ºÀgV À zÀ. ªÀÄÄAzÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀzÃÉ «¢ü¬ÄgÀ°®è. “¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ¯Á ¸Ágï?” “¤Ãj£À D¼Àªµ É ÀÄÖAmÉÆÃ? UÉƸÀjgÀ§ºÀÄzÀÄ. C¢gÀ° ¤£ÀUÉ F¸À®Ä §gÀĪÀÅzÉÆÃ?” “£À£ÀUÉ §gÀÄvÀÛzÉ” K¼ÉAlÄ d£À PÀÆV ºÉýzÀgÀÄ. ²æÃzsÀg£ À ï EzÀݪÀg° À è zsÁArUÀ. CªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä F¸À¨ÉÃPÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÀUÎÀ PÀnÖPÆ É AqÀÄ CzÀ£ÀÄß zÀAqÉAiÀÄ°è ¤AvÀªg À ÀÄ ©¯Éà ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ. ²æÃzsÀg£ À ï PÉƼÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°è ¤AvÀÄ ¤Ãj£À D¼À w½¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£É. `ºÀÄqÀÄUÀgÀ vÀAqÀzÆ É qÀ£É ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃgÀÄ ¤ªÀÄä ¥Àæxª À ÀÄ ªÉÊj’ JAzÀÄ £ÀªÄÀ ä ²¸ÀÄÛ ¸ÀA»vÉAiÀÄ°è ºÉýzÉ. DzÀgÆ À E°èAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ CµÉÆÖAzÀÄ ªÉÆúÀPÀªÁVvÀÄÛ. 40 Cr GzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 Cr CUÀ®zÀ D PÉƼÀz° À è ¤Ãj£À D¼À J°èAiÀÄÆ 8 CrVAvÀ eÁ¹Û EgÀ°®è. DzÀgÉ vÀ¼ÀzÀ°è PÉƼÉvÀ J¯ÉU¼ À À PÀ¸ÀPÀrØUÀ¼À §®ªÁzÀ ¸ÀĸÀÛgÀªÉà £É®¹vÀÄÛ. £ÀªÄÀ ä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ F¸À®Ä vÉÆqÀVzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ±ÀvÀ±v À ÀªÀiÁ£ÀU¼ À À EwºÁ¸ÀzÀ ªÀÄrØAiÀÄ£ÀÄß PÀ®QzÀAvÁ¬ÄzÀÄ: “±ÀvÀªiÀ Á£ÀAUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw!” ªÀÄÄAzÉ ºÀUÎÀ zÀ°è eÁjzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ CAqÀªÉÃð£Àð°èzÀÝgÀÄ. CªÀg® É ègÀÆ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¤Ãj£À ¸ÉÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÀ DlªÉAzÀÄ DrzÀgÀÄ. £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£Àzt À ÂAiÉÄ F Dl DrzɪÅÀ . yAiÉÆgÉn²AiÀÄ£ï ¦AmÉÆ “AiÀiÁPÀæ¥Áà, zÉúÀ ©¹AiÀiÁVgÀĪÁUÀ EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è” JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝ. £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §®ªÁVAiÉÄà PÉtQzÉ, “¦AmÉÆÃ! ¤Ã£ÀÄ D DlªÁrzÀgÉ £Á£ÀÆ DqÀÄvÉÛãÉ. ¤£ÀUÉ zsÉÊAiÀÄð«®è!” JzÀÝgÉ D¼À®è ¦AmÉÆÃ. eÁA§ªÀAvÀ£À PÉ®¸À £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÉÆqÀ£É (£À£Àß gÀÆ¥À ºÁV®è!) ¦AmÉÆà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÁzÀ. ¸ÁUÀgÉÆîèAWÀ£À ªÀiÁrAiÉÄà ©lÖ. £Á£ÀÆ CªÀ£À »AzÉ zsÁ«¹zÉ. DzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÆ À JµÀÄÖ PÉtQzÀgÀÆ F¸À¢zÀݪÀgÄÀ E§âgÀÄ – ªÁ¸ÀÄ, PÁgÀt F¸ÀĨÁgÀzÄÀ ; DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ºÀUÎÀ zÀ°è eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV «ÄAzÀÄ ªÉÄïÉzÝÀ . E£ÉÆߧâ dAiÀÄgÁªÀÄ, PÁgÀt ²ÃvÀ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV DUÀ §ÄgÀÄqÉ ºÉÆqÉzÀ. »A¢¤AzÀ w½¬ÄvÀÄ: DvÀ CAqÀgïªÉÃgÉà zsÀj¹gÀ°®èªÀAvÉ! ªÀÄÄAzÉ gÁå¦èAUï £ÀqA É iÀĨÉÃPÀ®è. ²¯ÁgÉÆúÀt ºÉÃUÀÆ DVzÉ. gÁå¦èAUï ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ MAzÀÄ PÀrzÁzÀ §AqÉ ¸À«ÄÃ¥Àz° À èAiÉÄà zÉÆgɬÄvÀÄ. PÉƼÀ¢AzÀ ºÉÆgÀl ªÁ£ÀgÀ¸ÉÃ£É CzÀgÀ §ÄqÀz° À è ©ÃqÀÄ©nÖvÀÄ. CzÀgÀ JvÀÛgÀ 30 Cr. C°è ªÀÄ£À¹éÃAiÀiÁV £Á£Á «zsz À À gÁå¦èAUï Dl Dr »AzÀPÌÉ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ 5 UÀAmÉ zÁn ºÉÆÃVvÀÄÛ. ºÀ¹ªÀÅ ¨ÁAiÀiÁjPÉ wêÀæªÁzÀĪÀÅ. zÀÆgÀ £Àqz É ÀµÀÆÖ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÁgÀªÁzÀ zÉúÀU¼ À À£ÀÄß, ¸Émz É ÀÄ ¤AvÀ PÁ®ÄUÀ½AzÀ J¼ÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §AUÉè vÀ®¥ÀŪÁUÀ 8 UÀAmÉ gÁwæ «ÄÃjvÀÄÛ. zÉÆgÉU¼ À ÀÄ G¢éUßÀ gÁVzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ºÉªÄÉ ä¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄzÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ«Ã¬ÄvÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¹AiÉÄà ©lÖgÀÄ. “¤ÃªÀÅ ¸ÀAvÉÆõÀ¥Àr, ¸ÁºÀ¸À¥Àæz± À Àð£À ªÀiÁr. CzÀPÁÌVAiÉÄà £Á«°èUÉ §AzÀzÀÄÝ. DzÀgÉ PÀvÀÛ¯ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä »AzÉ §gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ E°è £Á£ÀÄ K£ÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ? ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À fêÀ£ÀªÇÀ £À£Àß ¥À«vÀæ ºÉÆuÉAiÀÄ®èªÉÃ?”

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

45


¤ªÀÄä Hl E°èzÉ CzsÁåAiÀÄ ºÀ¢£ÉAlÄ

£ÁªÉ®ègÀÆ ©¹ ©¹ nà PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà zÉÆgÉU¼ À ÉAzÀgÀÄ, “¤Ãj£À ¸ÀªÄÀ ¸ÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹©mÉÖ.” £À£ÀUÉ D±ÀA Ñ iÀÄðªÀÇ ¸ÀAvÉÆõÀªÇÀ DzÀĪÀÅ. CªÀgÉà ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ, “¤ÃªÉ®ègÀÆ ºÉÆÃzÀ §½PÀ G½zÀªÀgÀÄ mÉAmï PÉ®¸À, ±ÀÄavÀé PÁAiÀÄð, ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀª£ À ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤¸ÁgÀgÀÆ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÆ À D ºÉÆuɪ» À ¹PÉÆAqÀgÄÀ . £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÛãÀÄ PÉ®¸À? ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹qÀ®Ä ¥ÁvÉæU¼ À Éà E®èªÀ®è. ¨É¼ÛÀAUÀrUÉ ºÉÆÃV JgÀªÀ¯ÁV vÀgÉÆÃt, °AUÉÆÃfAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹zÀAvÉAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ læAPï ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁvÁrzÀAvÉAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ºÉÆgÀlÄ©mÉÖ. “¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¥Àj¹Üw ºÁUÉAiÉÄà EzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ EzÀÄÝzÀg° À è ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À D¬ÄvÀÄ. ¯ÁjUÉ ºÉƸÀ ©r ¨sÁUÀ vÀg¯ À ÉèÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ. £Á¼ÉAiÀÄ ¢£À ºÀgÆ À £À£ÀÄß PÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¤±ÉöÑ Ê¹zÉÝãÉ. “EªÉgÀqÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ£ÀAvÀgÀ zÉÆqÀØ ºÀAqÉ CxÀªÁ UÀÄqÁtUÀ¼ÄÀ J°è JgÀªÀ¯ÁV zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä ¨É¼ÀÛAUÀr Erà C¯ÉzÁrzÉ. MAzÀÄ ªÀĹâAiÀÄ°è CªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉAzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. C°èUÉ ºÉÆÃzÉ. C¢üPÁjUÀ¼£ À ÀÄß PÀAqÉ. £ÀªÄÀ ä PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉýzÉ. §UÉ §UÉAiÀÄ°è PÉýPÉÆAqÉ. DzÀgÉ `JAlÄ ºÀvÀÄÛ ¢ªÀ¸U À À¼ª À ÀgU É É ¤ªÀÄUÉ PÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉà E®è’ JA§ÄzÉÆAzÉà CªÀgÀ GvÀÛgÀ. `CµÀÄÖ zÀÆgÀ¢AzÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¤ªÀÄÆäjUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §A¢zÁÝgÀ¥Áà. EµÀÄÖ G¥ÀPÁgÀ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÃÉ ?’ CªÀgÀ ªÀÄ£ÀB¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀ¯Éà E®è. C°èAzÀ ¨ÉøÀgÀUÆ É AqÀÄ ºÉÆgÀmÉ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ «ZÁj¸ÀĪÁUÀ, C°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥Àz° À è CAzÀgÉ dªÀiÁ¯Á¨Á¢£À §ÄqÀz° À è M§â ²æêÀÄAvÀgÀ ªÀģɬÄzÉ. CªÀg° À è zÉÆgÉvÀgÀÆ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. £À£ÀUÉ zsÉÊAiÀÄð«gÀ°®è. DzÀgÆ À ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrAiÉÄà ©qÉÆÃtªÉAzÀÄ ºÉÆgÀmÉ. D ºÀ½î zsÀƽ£À zÁj. ¸ÉPÉAiÉÆà ¸ÉPÉ. ºÀÄqÀÄUÀj§âgÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°èzÁÝgÉ. ªÀģɬÄAzÀ zÀÆgÀz° À è ¯Áj ¤°è¹ CªÀg° À èUÉ £Àqz É ÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÉ. «±Á®ªÁzÀ zÉÆqÀØ CgÀªÄÀ £É. AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀqÄÀ UÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæAiÀÄå Dfæ JAzÀÄ ªÀÄvÉÛ w½¬ÄvÀÄ. C°è ºÀ½îAiÀÄ ºÀ¼É PÁ®zÀ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgt À . £À£Àß ªÉõÀ, ¨sÆ À µÀt, £Á£ÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ©¹°£À ºÉÆvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÆ C°èUÉ M¥ÀÅöàªÀAwgÀ°®è. ºÉÆÃzÉ. ªÉÄlÖ°£À°è ¤®ÄèªÁUÀ¯Éà M¼ÀV¤AzÀ §AzÀ AiÀÄĪÀPÀgÆ É §âgÀÄ ‘£ÀªÄÀ ¸ÁÌgÀ, §¤ß PÀĽvÀÄPÉÆ½î’ JAzÀÄ ºÀ¼A É iÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀݪÀgÀAvÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ‘£À£ÀUÉ ªÉÃ¼É E®è. £Á£ÀÄ §AzÀzÀÄÝ...’ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà `CzÉ®èªÀ£ÀÆß DªÉÄÃ¯É «ZÁj¸ÉÆÃt. ¤ÃªÀÅ ªÉÄÃ¯É §¤ß. PÀĽvÀÄPÉÆ½î’ JAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÄÀ . EzÉãÀ¥Áà PÁ® «ÄÃgÀÄwÛzÉ. E°èAiÀÄÆ £ÀPÁgÀªÁzÀgÉ JAzÀÄPÉÆAqÉ. ªÀÄÄA¢£À UÀ½UÉAiÀÄ°è M¼ÀV¤AzÀ E£ÉÆߧâgÀÄ vÀA©UÉ, ¤ÃgÀÄ lªÉ¯ï vÀAzÀgÄÀ . »AzÉAiÉÄà µÀgÀ§vÀÄÛ vÀAzÀgÄÀ . `¤ÃªÀÅ ¯ÁjAiÀÄ°è §AzÀzÄÀ Ý PÀAqÉ. CzÀg° À ègÀĪÀ J®ègÀ£ÀÆß §gÀºÉý’ JAzÀÄ C°èUÉ d£À PÀ½¹zÀgÀÄ. £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÀAPÉÆÃZÀªÁ¬ÄvÀÄ. µÀgÀ§vÀÄÛ PÀÄrAiÀÄÄvÀÛ – D ¸ÉPÉ D §¼À°PÉUÉ CzÀÄ CzÀÄãvÀªÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ C°èUÉ §A¢zÀÄÝzÀgÀ PÁgÀt ºÉýzÉ. £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ ºÀAqÉ ¨ÉÃPÉAzÀÆ PÉýPÉÆAqÉ. CªÀgÄÀ CzÀPÉÌ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. £ÀªÄÀ ä §¼ÀUz À Àªj À UÀÆ G¥ÀZÁgÀ £Àq¬ É ÄvÀÄ. £À£ÀUÉ ºÉÆvÁÛUÀĪÀÅzÉAzÀÄ DvÀÄgÀ. EªÀgÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÉà E®èªÀ®è JAzÀÄ PÁvÀg.À ‘¸Áé«Äà ¥ÁvÉæ vÀªÀÄä°è zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÉÃ?’ JAzÀÄ ¥ÀÅ£ÀB ¥Àæ²ß¹zÀgÉ `CzÀÄ DªÉÄïÉ

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

46


£ÉÆÃqÉÆÃt. FUÀ ¤ÃªÀÅ Hl ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀ®è’ JAzÀgÄÀ . `E®è PÀë«Ä¸À¨ÃÉ PÀÄ. £ÀªÄÀ UÉ Hl PÁåA¦£À°è vÀAiÀiÁgÁVzÉ. C°è PÁAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÁvÉæ zÀAiÀÄ«lÄÖ...’ `CzÀÄ ºÉÃUÉ? ¤ªÀÄä Hl E°è JAzÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà UÉÆvÁÛVzÉAiÀÄ®è! FUÀ E°èAiÉÄà Hl ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ’ JAzÀgÄÀ . “£ÀªÄÀ ä zÀĸÀÄÛ £ÉÆÃr ¨ÉAZÀÄ PÀÄað vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrzÀgÄÀ . J¯É ºÁQzÀgÄÀ . CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¸ÉÃj §r¸À®Ä vÉÆqÀVAiÉÄà ©lÖgÀÄ. ¥ÀAZÀ¨sÀPÀë÷å ¥Àgª À ÀiÁ£Àß ¨sÉÆÃd£ÀªA É zÀgÉ CzÀÄ. CªÀgÀ »jAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPg À ÉƧâjUÉ D ªÀÄzsÁåºÀß OvÀt K¥Àðr¹ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀg® É ègÀÆ HlPÉÌ PÀĽwzÀÝgÀAvÉ. £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà CªÀg® É ègÀÆ §AzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¦æÃw «±Áé¸À, G¥ÀZÁgÀUÀ½UÉ «ÄwAiÉÄà E®è. HlªÁzÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀߣÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ GUÁætPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÉÆÃV ‘¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÁvÀæ Dj¹PÉƽî. ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ElÄÖPÆ É AqÀÄ DªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄPÉÆr’ JAzÀgÄÀ . »ÃUÉ £ÀªÄÀ UÉ F ºÀAqÉU¼ À ÀÄ zÉÆgÉvÀĪÀÅ. “£Á£ÀÄ ¥ÁvÉæ vÉUÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÄÀ wÛzÀÝAvÉAiÉÄà AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÉ – MAzÀÄ PÁ®zÀ°è zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §A¢½zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ F §AUÉèAiÀÄ°è CªÀgÄÀ ¤ÃjUÉãÁzÀgÀÆ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁrgÀ¯ÁgÀgÃÉ ? ¨ÉlÖzÀ §ÄqÀ, vÉÆÃrzÀ°è ¤ÃgÀÄ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÀÄ - ¨Á« CUɹgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ JAzÀÄ £À£Àß vÀPÀð. qÁPÀÖgÀgÉÆqÀ£É F «ZÁgÀ ªÀiÁvÁrzÉ. CªÀgÄÀ Erà PÁA¥ËAqÀ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. £À£Àß HºÉ ¸ÀjAiÀiÁVvÀÄÛ. F Omï ºË¹£À »AzÉ 100 UÀd zÀÆgÀz° À èzÀÝ ºÁ¼ÀĨÁ«AiÀÄ£ÀÄß CªÀgÄÀ ºÀÄqÀÄQzÀgÄÀ . §VÎ £ÉÆÃrzɪÀÅ, PÀ®Äè PÀnÖzÁÝgÉ, CrAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ºÉƼÉAiÀÄÄwÛzÉ. PÀA§ PÀnÖ¹, ºÀUÎÀ gÁmÉ ºÁQ, ¤ÃgÀÄ ¸ÉâzɪÀÅ. ¸ÀªÄÀ È¢ÞAiÀiÁVzÉ, ±ÀÄzÀÞªÁVzÉ. qÁPÀÖgÀgÆ À ¸Ànð¦üPÃÉ mï PÉÆlÖgÀÄ. ¤ÃgÀ£ÀÄß ±ÀÄzÀÞ¥Àr¸À®Ä ¨Á«UÉà ©èÃaAUï ¥ËqÀgï zÀ檪 À À£ÀÄß ¸ÀÄjzÀgÀÄ. FUÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä, ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ¤ÃgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èAiÉÄà EzÉ.”

MAn - ªÁAwUÀÄqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzsÁåAiÀÄ ºÀvÉÆÛA§vÀÄÛ ²ªÀ¥Àà£Àªg À À vÀAqÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£ÉÆqÀUÆ À r PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ¸Àgº À À¢ÝUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½vÀÄÛ. CªÀgÄÀ ºÉÆÃzÀ ¨ÉlÖzÀ ºÉ¸g À ÀÄ MAnUÀÄqÉØ. EzÀ£ÀÄß NAwUÀÄqÉØ ªÁAwUÀÄqÉØAiÉÄAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀÄ D ¨sÁUÀz° À è MAnAiÀiÁV ¤AwgÀĪÀÅzÀjAzÀ MAnUÀÄqÉØ. NwPÉÃvÀ NqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀ ¨sÀAVAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ NAw UÀÄqÉØ. E£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ MAn, ªÉÇAnAiÀiÁV EAVè²£À°è vonti DV PÀ£ÀßqÀPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ ªÁAw DzÀÄzÁVgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ. “¨sÀÆzÉëAiÀÄ ªÁAw F ¸Á®®èªÉÃ?” JAzÀ£ÉƧâ fÃAiÀiÁ®f ¥ÀArvÀ. ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À (13, 14) vÀAqÀU¼ À À£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉUÆ É ½¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ J®èjUÀÆ J®è ²PÀëtUÀ¼Æ À ®©ü¹zÀĪÀÅ. ¤¸Ágï, ¸Áé«Ä, ²ªÀ¥Àà MAzÉÆAzÀÄ ¢ªÀ¸À MAzÉÆAzÀÄ vÀAqÀzÆ É qÀ£É ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½zÀgÄÀ . MAnUÀÄqÉجÄAzÀ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR, CzÀgz É ÀÄj£À dªÀiÁ¯Á¨Ázï JgÀq£ À ÀÆß £ÉÆÃrzÀ PÉAqÀUÀtÚ¸Áé«Ä zÀÆgÀzÀ Hj£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¥ÉæÃAiÀĹAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀzÀ£Àª£ À ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÀÛ »ÃUÉAzÀÄ §gÉzg À ÀÄ: dªÀiÁ¯Á¨ÁzÉà £ÀAUÉÆAzï ±Á¯É D£É vÀgÀ PÀuÉ CzÀgï vÀ¯É! PÀÄzÉÃæ ªÀÄÄRzÉäðßAvÀÄ £ÉÆÃrzÉæ - ¨Á¯É! dªÀiÁ¯Á¨Ázï – ªÀÄqÉé ¤£ÀÄäRzÉäïÉ! ªÀÄÄPÀÄAzÀ£À SÁ¬Ä¯É eÁ¹ÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀ DºÁgÀªÀÇ zÀPÀÌ°®è. ªÁAw, ªÁAw, ºÉÆmÉÖ£Æ É ÃªÀÅ. CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼Æ À j£À zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvåÀ ªÉAzÀÄ qÁPÀÖgÀgA É zÀgÀÄ. DzÀgÉ ºÀÄqÀÄUÀ ºÉÆÃUÀ¯ÉÆ¥Àà°®è. ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀÄÄA¢£À MAzÉgq À ÀÄ ¢ªÀ¸U À À¼À°è ºÀĵÁgÁUÀĪÀÅzÁV D¸É¬ÄlÄÖPÉÆArzÀÝ. £ÀªÄÀ ä §¼ÀUÀzÀ CvÀÄåvÁì»Ã ºÀÄqÀÄUÀ EªÀ£ÀÄ. ªÀÄÆwð QjzÁzÀgÆ À »j ¸ÁªÀÄxÀåðªÀAvÀ. qÁPÀÖgÀgÀ HºÉ CªÀ¤UÉ C¥ÉàAr¸ÉÊn¸ï EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ºÀgÆ À £À£ÉÆA¢UÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ½¹zɪÀÅ. C°è CzÀÄ C¥ÉàAr¸ÉÊn¸ï ºËzÉAzÀÄ zÀÈqsÀªÁ¬ÄvÀÄ. ±À¸ÛÀçaQvÉì MqÀ£É £Àq¸ É À¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£À ªÁjøÀÄzÁzÀgj À UÉ (¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ) w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÄÀ PÀÆqÀ¯Éà PÁj£À°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ zsÁ«¹ §AzÀÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

47


ªÀÄÄPÀÄAzÀ£À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÄÀ . D±ÀA Ñ iÀÄðªÉAzÀgÉ DUÀ CªÀ£À SÁ¬Ä¯É PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ ±À¸ÛÀç avÉì¬Ä®èzÉà CªÀ£ÀÄ ºÀĵÁgÁVAiÀÄÆ ©lÖ. ¥Á¥À, ²©gÀ ªÀiÁvÀæ vÀ¦àºÆ É Ã¬ÄvÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ «±ÉõÀ ¸ÀÄ¢Ý – zÉÆgÉUÀ½UÉ, ¤¸ÁgÀjUÉ - §gÀ¢zÀÄÝzÀjAzÀ £ÀªÄÀ ä PÁåA¥ÀÅ §®Ä ©gÀŤAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ.

PÁ¹äPïgÉà vÀAiÀiÁj¹zÀ ºÀ¯Áé CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ £ÀªÄÀ ä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á¥ÀArvÀ PÁ¹äPïgÉà D MAzÀÄ ¢ªÀ¸À PÉýzÀ, “¸ÀPÀÌgÉ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä ºÀ®é ªÀÄvÀÄÛ §AqÉ ZÀ¥Áw wA¢¢ÝÃgÁ ¸Ágï?” “PÁ²Ã ºÀ®é wA¢zÉÝãÉ. CzÀÆ §Æ¢UÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. E£ÀÄß §AqÉ ZÀ¥Áw w£ÀÄߪÀÅzÉÃ?” “PÁzÀ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¥Áw ¨ÉìĹ w£ÀߧºÀÄzÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉ. ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ MAzÉgq À ÀÄ ¸ÀPÌÀ gÉ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä vÀj¹PÉÆlÖgÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.” ¨É¼ÀÛAUÀrUÉ ºÉÆÃzÀ C£ÁìjUÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä J°èAiÀÄÆ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. ¥ÀÅ£ÀB ºÉÆÃzÁUÀ aäÃPÁ¬Ä vÉUÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÉ. MAzÀ®è £Á®ÄÌ vÀAzÀ. MAzÉà ªÀ¸ÀÄÛ, ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀÄ ¨sÁµÉ F HgÀ d£ÀjUÉ w½AiÀÄ°®è. PÁ¹äPï, ²æäªÁ¸À, ªÁ¸ÀÄ ºÀ®ézÀ ¥ÁPÀ±Á¹ÛçUÀ¼ÄÀ . CªÀgÄÀ §®Ä ±ÀæzÞÉ ¬ÄAzÀ CzÀgÀ vÉÆlÄÖ PÀvÀÛj¹, C°è vÀÆvÀ PÉÆgÉzÄÀ , M¼ÀV£À ©Ãd, ¸ÀÄAUÀÄ J®èªÀ£ÀÆß ºÉÆgÀ vÉUÉzg À ÀÄ. FUÀ aäÃPÁ¬Ä §jà UÀļÀ«gÀĪÀ §ÄgÀÄqÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÆ É ¼ÀUÉ ¨É®è, vÉAV£ÀPÁ¬Ä, PÀ¸ÀPÀ¸É, K®QÌ ¥ÁPÀªÀ£ÀÄß NgÀtªÁV vÀÄA©¹ vÉÆnÖ£À ªÀÄÄZÀѼÀ ªÀÄÄaÑzg À ÀÄ. ²©gÁVßAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è JgÀqÀr D¼ÀzÀ ºÉÆAqÀ vÉÆÃr «¢ü¥ÀǪÀðPÀªÁV ºÀÆgÀt¥ÀÇtð aäÃPÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÆ É ¼ÀUÉ ¸Áܦ¹ ªÀÄAvÀæ ¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÀÄtÄÚªÀÄÄaÑ C©üµÉÃPÀ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²©gÁVß ºÉÆwÛ¹zÀgÀÄ. CVßAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÉÆïÁl, §AiÀįÁl, ºÁqÀÄUÀ§â, PÀvÉUÀ¼À ºÉÆ£À®Ä ºÀj¬ÄvÀÄ. ¨ÉAQ JµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ GjAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ RavÀªÁV w½¢gÀ°®è. FUÁUÀ¯Éà ªÉÄð£À ±ÁR¢AzÀ aäÃPÁ¬Ä PÀ¥ÁàV ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ J®èjUÀÆ vÀªÀPÀ GAmÁ¬ÄvÀÄ. “ºÀ¹ªÁUÀÄwÛzÉ, ºÀ®é ¨ÉÃPÀÄ” JAzÉÆgÀ°zÀ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå. ¨ÉAQ J¼Ézg À ÀÄ, PÉzÀQzÀgÄÀ . gÁ² gÁ² ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjzÀgÄÀ . C¯Éè®è §Æ¢ ºÉÆUÉ, CAUÀ¼ª À É®è ºÉùUÉ. £É® vÀtÚUÉ ªÉÄvÀÛUÁzÀ ªÉÄÃ¯É PɸÀj£À ºÉÆAqÀ¢AzÀ aäà PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¤¢ü GvÀͤ¸ÀĪÀ UÁA©üÃAiÀÄð¢AzÀ JwÛzÀgÀÄ. CzÀÄ PÀ¥ÁàV ºÉÆÃVgÀ°®è. “C¨Áâ! EzÀÄ ¥s¸ À ïÖ PÁè¸ÁV ¨ÉA¢zÉ” JAzÀÄ GzÀÎj¹zÀ PÁ¹äPï, ²Ã¤, ªÁ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀÄ. vÉÆnÖ£À ªÀÄÄZÀ¼ Ñ À PÀ¼ÀazÀ. M¼ÀUÀqÉ ¨ÉlÖ¤lÖ. ºÀÆgÀt CAn ZÀÄgÀÄZÀÄgÀÄ JAzÁUÀ ¨ÉlÄÖ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁVAiÉÄà ¨Á¬ÄUÉ zsÁ«¹vÀÄ. ºÀA¢AiÀÄ ªÀiÁA¸Àª£ À ÀÄß w£Àß®Ä D¢ªÀiÁ£ÀªÀ PÀAqÀÄ »rzÀzÀÄÝ F PÀæªÀÄzÀ°èAiÉÄà CAvÉ. UÀÄr¸À°UÉ CPÀ¸ÁävÁÛV ¨ÉAQ ©zÁÝUÀ, M¼ÀUÉ PÀnÖ ºÁQzÀÝ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ fêÀAvÀ ¨ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀĪÀÅ. D¢ªÀiÁ£ÀªÀ CªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀ, ªÀiÁA¸À CAn ¨ÉlÄÖ ¸ÀÄnÖvÀÄ, ¨Á¬ÄUÉ zsÁ«¹vÀÄ. ªÀÄÄAzɵÉÆÖà ªÀµÀð UÀÄr¸À¯ÉƼÀUÉ ºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß PÀnÖºÁQ ºÉÆgÁV¤AzÀ ¨ÉAQ¬ÄQÌ D ¸ÀÄlÖ ºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß w£ÀÄߪÀ ¥Á±À«ÃPÀæªÀÄ (¸ÀÄqÀĪÀ PÀæªÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥Á±À«Ã, PÉÆAzÀÄ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ C®è) gÀÆrüAiÀÄ°èvÀÛAvÉ! ºÀA¢AiÀÄ PÀvɬÄAzÀ ºÀÆgÀtzÀ PÀvÉUÉ ºÉÆgÀ¼Æ É Ãt. “DºÁ!” JAzÀ£ÀÄ PÁ¹äPï. ¦AmÉÆà zÉÆgÉ ¸ÀÆणÀ (ZÀªÄÀ ZÀ C®è) ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀ®ézÀ vÀÄtÄPÀÄ wAzÀÄ “¨s¯ À É!” JAzÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ. ®Që÷ä CzÀgÉƼÀVzÀÝ wÃxÀð PÀÄrzÀÄ “K£ÀÄ CªÀÄÈvÉÆÃ¥ÀªÄÀ !” JAzÀÄ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°è PÀgÀVzÀ. UËqÀ ªÀiÁvÀæ PÉýzÀ, “ºÀ®é PÀ» C¯Áé?” gÉrØ C£ÀĪÉÆâ¹zÀ, “wÃxÀð §jà ºÉÆUÉ ¥ÀzÁxÀð” JAzÀÄ GVzÀ. CtÚAiÀÄå¥Àà, “®Që÷ä wÃxÀðªÀ£ÀÄß GVzÀÄ ¨Á¬ÄvÉƼÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ” JAzÀÄ UÀļÉîAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀ. “¨É®è ¸À«AiÀiÁV®è” PÁ¹äPï. “¨ÉAQUÉ ±ÁR ¸Á®zÀÄ” ²æäªÁ¸À. “DvÀÄgÀ ¸ÀzÁ ºÁ¤PÀgÀ” ªÁ¸ÀÄ. “F Hj£Àªj À UÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä ¨É¼É¸° À PÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è. ±ÀÄzÀÞ C£ÁUÀjPÀgÀÄ!” JAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄV¹zÉ. §AqÉ ZÀ¥ÁwAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄAzÉAzÀÆ ªÀÄgÀÄPÉƽ¸À°®è. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

48


£ÁA¢Ã ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ - »A¢£À gÁwæ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÉÆÛAzÀÄ

ºÀ¢£Á®ÌgÀ EgÀļÀÄ §®Ä ¸ÀA¨sª Àæ ÀÄzÀ gÁwæ, PÀ°UÀ¼ÀÄ UÀAqÀÄUÀ°UÀ¼ÁUÀĪÀ CzÉà ªÉÆzÀ°£À £ÁA¢. ¸ÁºÀ¸À ¥Àæz± À Àð£ÀzÀ ±ÀĨsÀ ¤jÃPÀëuÉAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸Àé¥Àß PÁtÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA¢ü. £Á¼É ªÀÄzÀĪÉAiÉÄAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄ£É ºÉÃV¢ÝÃvÉÆà ºÁUÉ. ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ £ÁªÀÅ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ²RgÁgÉÆúÀt vÉÆqÀUÀ¨ÃÉ PÀÄ. D ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ «ÄøÀ¯ÁzÀzÄÀ Ý ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸À – MAzÀÄ DgÉÆúÀt, MAzÀƪÀgÉ ¢ªÀ¸À C°èAiÉÄà ªÁ¸À, ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ C¥ÀgÁºÀß CªÀgÆ É ÃºÀt. DºÁgÀ, ¥ÁvÉæ, §mÉÖ, ²PÀët ¸ÁªÀÄVæ J®èªÀÇ vÀ¯É ºÉÆgÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÉÄîPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁgÀ ºÉÆvÀÄÛ £ÀqA É iÀÄĪÀÅzÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ²PÀëtzÀ MAzÀÄ CAUÀ. »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ°è 40 ¥ËAqÀÄ ¨sÁgÀ ºÉÆj¸ÀÄvÁÛgÉAzÀ ¦AmÉÆÃ. EzÀÄ »ªÀiÁ®AiÀĪÀ®è. E°è ºÀvÀÄÛªÀªg À ÀÄ ®Që÷ä ¦AmÉÆÃUÀ¼À®è. DzÀÝjAzÀ aPÀÌ d£ÀjUÉ, aPÀÌ UÀÄqÉØUÉ, aPÀÌ ¨sÁgÀ. ºÉÆvÀÄÛPÆ É AqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀ «²µÀÖ ¸ÁªÀÄVæU¼ À À£ÀÆß CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ MAzÀÄUÀÆr¹zɪÅÀ : CQÌ, vÀgÀPÁj, ZÁ, ¸ÀPÀÌgÉ, JuÉÚ, ºÁ®Ä qÀ©â EvÁå¢. ²PÀët ¸ÁªÀÄVæ, gÉÊ¥sÀ¯ï, OµÀ¢üU¼ À ÀÄ, ¥ÁvÉæ, ¥ÀzÁxÀð – MAzÉÃ, JgÀqÉÃ? AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß ©qÀĪÀAw®è. E«µÀÖ®èzÉà ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀéAvÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÄÀ – PÀA§½, qÀj, HlzÀ vÀmÉÖ, eɹð, §mÉÖ EvÁå¢. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀ¸ÄÀ ÛUÀ¼£ À ÀÄß½zÀÄ ¨ÉÃgÉ J®èªÀ£ÀÆß eÉÆÃr¹ D¬ÄvÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄÆ ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀÆgÀgÀµÄÀ Ö ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸g À ÀÄUÀ½zÀÄݪÀÅ. CQ̬ÄAzÀ ºÀ¥àÀ¼Àzª À ÀgÉU,É PÉÊ ªÀÄaѤAzÀ ¹ÃªÉÄ ¸ÀÄtÚzÀªg À ÉU.É ¸ÀAeÉ ºÀÄqÀÄUÀg£ À ÀÄß MlÄÖUÆ À r¹, «µÀAiÀÄ «ªÀj¹, §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzª À ÀgÄÀ vÀ¼Àz° À èAiÉÄà G½AiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥r À ¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. “PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR UÀAqÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¤ªÀÄä¯Éè PÉ®ªÀjUÉ ªÉÄïÉÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®èªÉAzɤ߹zÀgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ºÁUÉ w½¹ E°èAiÉÄà G½¬Äj. £ÀrUÉ ¢ÃWÀð, KgÀÄ PÀrzÀÄ, ¨sÁgÀ Cw – CAxÀ°è £ÀqÄÀ zÁjAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ ¤Ã¼ÀªÉÆUÀ ªÀiÁrzÀg,É KgÀħâ¸À ©lÖgÉ ªÉÆzÀ®Ä £À£ÀUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ PÀqÄÀ PÉÆÃ¥À, PÀgÄÀ uÉ C®è. zsÉÊAiÀÄð, ¸ÀéAvÉÃZÉÒ EgÀĪÀªg À ÀÄ ªÀiÁvÀæ §gÀ¨ÉÃPÀÄ.” ªÀÄƪÀvÁÛgÀÄ ªÀÄA¢AiÀÄ°è LzÀÄ d£À vÁªÁVAiÉÄà »AzÉ ¤AvÀgÄÀ . ¸ÁªÀÄVæ – PÁåqÉmï «vÀgt À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯Éà §gÉzÄÀ ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀjUÉ J®èªÀ£ÀÆß ºÀAaPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. CªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¨É£Àß ªÉÄð£À ºÁåªÀ¸ÁåðQ£ÉƼÀUÉ vÀÄA©¹ ¥ÁåPï ªÀiÁrAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ. PÉÆÃmï vÉÆqÀĪÀµÄÀ Ö ¸ÀÄ®¨sÀªÁV EzÀ£ÀÄß ºÁQPÉƼÀÀÄzÀÄ, PÀ¼ÀaqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ `±É¥Áð’gÀ£ÀÄß – CAzÀgÉ MlÄÖ K¼ÀÄ £ÉëĹPÉÆAqɪÀÅ. CQÌ, »lÄÖ, ¸ÀPÀÌgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀð CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ. ºÀÄqÀÄUÀjUÉ qÀj, ¨ÁèAPÉl£ÀÄß PÀlÄÖªÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÆß vÉÆÃj¹PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¨ÉlÖ KgÀĪÁUÀ ¨sÁgÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ©Ã¼À¨ÉÃPÀÄ, eÉÆîÄwÛgÀ¨ÁgÀzÀÄ. §VÎ £ÀqA É iÀÄĪÁUÀ EzÀjAzÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. eÉÆîÄwÛzÀÝgÉ CxÀªÁ PÉÊUÀ½AzÀ £ÉîÄwÛzÀÝgÉ §®Ä ¨ÉÃUÀ ºÉUÀ°UÉ E®è PÉÊUÀ½UÉ vÁ渪 À ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄRå EµÀÄÖ: PÉÊUÀ¼ÄÀ SÁ°AiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DPÁ±ÀAiÀiÁ£ÀPÉÌ UÀU£ À ÀAiÀiÁwæAiÀÄ£ÀÄß GqÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ ªÀ»¸ÀĪÀµÉÖà eÁUÀgÀÆPÀvÉ E°è ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀqÀÄzÁjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgA É iÀÄÆ JzÀÄgÁUÀ PÀÆqÀzÀÄ. qÁPÀÖgÀgÄÀ ªÉÆzÀ®Ä vÁ£ÀÄ §gÀ¯ÁgÉ, §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¯ÁgÀzÄÀ JAzÀªg À ÀÄ 14gÀ gÁwæ £ÀªÄÉ ä®ègÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ PÀAqÀÄ EvÀÄÛ) ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ vÁªÀÇ §gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. CqÀÄUÉAiÀĪÀg£ À ÀÄß ªÉÆzÀ¯Éà ¥ÀŸÀ¯Á¬Ä¹zÉݪÀÅ. £ÀªÄÀ ä DgÉÆÃUÀåzÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÄÀ ºÉÆvÀÛgÉ £ÀªÄÀ UÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀ¢gÀĪÀ ªÀĺÁPÁAiÀÄð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? F ©üêÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁPÀ, ¨ÁzÀĵÁ, ZËZË ªÀiÁr ªÀÄÆgÀÄ zÉÆqÀØ qÀ©âUÀ¼° À è vÀÄA©¹zÀgÀÄ. gÁwæ¬Ärà ¤zÉæUl É ÄÖ ¨É¼ÀVΣÀ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ DºÁgÀ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀgÄÀ .

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

(¸ÁéxÀðªÀÇ ºÉÆmÉÖAiÀÄ, UÉÆÃvÀædgÀÄ G¥ÁºÁgÀ,

49


»ÃUÉ 15gÀAzÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀªg À ÀÄ 31 ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ , ²ªÀ¥Àà, £Á£ÀÄ, qÁPÀÖgÀgÄÀ , CªÀgÀ DqÀð°Ãð, CqÀÄUÉAiÀĪÀj§âgÀÄ, SÁ¤éîÌgÁ¢AiÀiÁV ªÀÄƪÀgÄÀ ¸ÉãÁ ¹§âA¢ eÉÆvÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÀ £À£Àß ¨sÁªÀ ¥ÀÅvÀÆÛj£À UËjñÀAPÀg,À ¸ÉêÀPÀgÄÀ 7 d£À – 48 d£ÀgÀ vÀAqÀ PÀÄzÀÄgÉAiÉÆwÛzÉÆqÀ£É PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ £ÉwÛUÉ £ÉUA É iÀÄ®Ä ¹zÀÞ§AzÀÆQUÀ¼ÁV 14gÀ gÁwæ ªÀÄ®VzɪÅÀ .

DgÉÆúÀt ¥Àªð À CzsÁåAiÀÄ E¥Ààvg ÉÛ ÀqÄÀ

§Äzsª À ÁgÀ, 15£Éà ¥sɧÄæªÀj, ±ÀĨsÀ ¥ÁævÀB PÁ®zÀ 5.30 UÀAmÉ. ºÀÆUÀ¼ÄÀ ¥ÀjªÀļÀ ºÁrzÀĪÀÅ. £ÀªÀÄä 48 ªÀÄA¢AiÀÄ vÀAqÀ «²µÀÖ ¸ÁªÀÄVæU¼ À À£ÉÆß¼ÀUÆ É AqÀÄ, ¥ÀæwAiÉƧâ£Æ À PÉÊAiÀÄ°è zÉÆqÀØ §rUÉ »rzÀÄ, ªÉÄïÉÃgÀ®Ä ¹zÀÞªÁV ¤AwvÀÄ. ¥ÀÅ£ÀB PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹zÀ §½PÀ zÉÆgÉUÀ½UÉ ªÀg¢ À ¸À°è¹zÉ. CªÀgÄÀ »ÃUÉAzÀgÀÄ, “£À£ÀUÉ CvÀåAvÀ ºÉªÄÉ äAiÀÄ ¢£À«AzÀÄ. £ÀªÄÀ ä DgÉAlÄ wAUÀ¼ÄÀ UÀ¼À PÀ£À¸ÄÀ £À£À¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀ, ¢ÃWÀð ±ÀæªÄÀ ¥sÀ®«ÃAiÀÄĪÀ ¸ÀĪÀÄĺÀÆvÀð FUÀ §A¢zÉ. ¤ªÀÄä ¸ÁºÀ¸À dAiÀÄ¥Àæzª À ÁUÀ°. ¤ªÀÄUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁUÀ°. ºÉÆÃV ¸ÀÄRªÁV ªÀÄgÀ½ §¤ß. £Á¤£ÀÄß ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄÃ.” 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÉÆgÀnvÀÄ. dAiÀÄdAiÀÄPÁgÀ VjUÀºÀégÀU¼ À À°è C£ÀÄgÀtÂvÀªÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ, vÀÄ¥ÁQ, ¹rªÀÄzÀÄÝUÀ¼À D¸ÉÆáÃl£É ¢PÀÄÌU¼ À À£ÀÄß ¨sÃÉ ¢¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÉÆgÀnvÀÄ. vÀAUÁ½ ªÀÄÈzÀĪÁV wÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ, ¸ÀéZÁÒPÁ±Àz° À è wÃPÀë÷Ú £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÄÀ ªÀÄAUÀ¼À ºÁqÀÄwÛzÀÝAvÉ, UÀU£ À Àzq É ÉUÉ 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÉÆgÀnvÀÄ. ªÀÄzsÁåPÁ±Àz° À è ªÀȲÑPÀ gÁ² ¥Àæ±ÁßgÀÆ¥ÀzÀ°è ¤AwvÀÄÛ. zsÀ£ÀÆgÁ²AiÀÄ Qj ZÀªÀÄZÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁ®Ær¸ÀĪÀ ¨sA À VAiÀÄ°èvÀÄÛ. PÁqÀÄ ¤±Àê§Ý. ¥ÀǪÀð ¢UÀAvÀzÀ°è PÀët PÀët µÉÆÃqÀ²AiÀÄ ªÀÄÄRªÀtð«£Áå¸À £À°AiÀÄÄwÛvÀÄÛ. F ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÉÆgÀnvÀÄ. zÉÆgÉU¼ À ÀÄ §®ÄzÀÆgÀ §AzÀÄ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌlÖgÀÄ. ¸ÁUÀgÉÆîèAWÀ£À ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄ£À¹Üw £ÀªÄÀ äzÁVvÀÄÛ. ¸Áé«Ä, ¤¸ÁgÀgÀÄ vÀ¼z À À ²©gÁ¢ü¥ÀwUÀ¼ÁV ¤AvÀgÀÄ. ¤¸ÁgÀgÉAzÀgÄÀ , C°è £Ár£ÉvÀÛgÀzÀ° £ÀPÀëvÀæUÀ¼À agÀ«¯Á¥ÀzÀ°è ¸ÁºÀ¸ÀUÊÉ ªÀ ¤ªÀÄUÉ EzÉÆ ªÀAzÀ£É – C©ü ªÀAzÀ£É. “ºÉÆÃVâlÄÖ §¤ß ¸Ágï! F PÀqÉ aAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃr. ¤ªÀÄUÉãÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉý PÀ½¹” JAzÀÄ PÀgÀÄuÁzÀæð ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgA É zÀgÄÀ . zÉÊ»PÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ §gÀ¯ÁUÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÉÆÃgÉ £ÉÆÃrzÁUÀ QAzÀj eÉÆÃVAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÃÉ G½zÀĺÉÆÃzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À £É£À¥ÀÅ §gÀÄwÛvÀÄÛ. “K£ÁäqÉÆÃzÁì«ÄÃ! ¯Áj LvÉ. E°è qÀÆn £ÉÆÃqÉâÃPÀ¯Áè. E®èªÁzÉæ £Á£ÀÆ §A¢âqÉÆêÉ. EzÉ®è K£ÀÄ ªÀĺÁ” JAzÀÄ GzÁÎgÀªw É ÛzÀ C£Áìj. CªÀ£ÀÄ ªÀÄ®AiÀiÁ §ªÀÄð dAUÀ®ÄUÀ¼À°è wAUÀ¼ÄÀ UÀlÖ¼É C¯ÉzÀÄ (JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è) EArAiÀiÁPÉÌ ªÀÄgÀ½§AzÀ ¢lÖ. zÉÆgÉU¼ À À vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¥Àj¹Üw ¸Àé®à PÉnÖvÀÛAvÉ. ºÁUÁV CªÀgÄÀ CzÉà ¢£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀªj À zÀÝgÀÄ. “¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ C±ÀévÀÜgÀ£ÀÄß PÀ½¸ÀÄvÉÛãÉ, ªÀUÀð ¨ÉÃgÉ EzÉAiÀÄ®è. E£ÀÄß½zÀÄzÀ£Éß®è ¤Ã£Éà ¸ÀÄzsÁj¸À¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. £ÀªÄÀ ä PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR UÀÆqïì §ArAiÀÄ JAf£ï ²ªÀ¥àÀ. LV (last vehicle) £Á£ÀÄ, PÀA© ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ. F §Ar EgÀĪÉU¼ À À ¸Á°£ÀAvÉ D PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°è PÁr£À vÀgÀU¯ É ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀjAiÀÄÄvÀÛ ¸ÁVvÀÄÛ. CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁ®zÀ°è PÁqÀÄ ªÀĹUÀ¥ÀÅöà, ¯ÁAzÀæ mÁZÀÄðUÀ¼À ¨É¼ÀPÀÄ PÀvÀÛ¯ÉAiÉÆqÀ£É PÀtÄÚ ªÀÄÄZÁѯÉAiÀiÁlªÁqÀÄvÀÛ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ ªÉʨsª À ÀªÀ£ÀÄß E£ÀÆß ºÉZU ÀÑ É w½AiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ: PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

50


PÀvÀÛ¯ÉÆqÀ£É ¥ÀAvÀ«®èªÀªPÀ É CzÀgÆ É qÀ£ÀfÓAiÀiÁlzÀ §AiÀÄPÉ! - ¥ÀÅw£À zÀÆgÀz° À è PÁqÀÄ ªÀÄgÀU¼ À À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¨ÉlÖUÀ¼À CAa¤AzÁZÉUÉ §tÚUÀ¼À DAzÉÆüÀ£ÀªÃÉ £Àq¢ É vÀÄÛ. D ªÀtð¥Àl®zÀ ¸ÀAZÁgÀ wêÀæªÁzÀAvÉ PÀvÀÛ¯ÉAiÀiÁl vÀUÎÀ vÉÆqÀVvÀÄ. ¨É¼Àî£É ¨É¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ! £ÀPÀëvÀæavÀæUÀ¼ÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀįÁlzÀ°è §tÚzÀ ªÉõÀzsÁjUÀ¼ÀÄ gÁwæ ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ PÁtĪÀAvÉ vÉÃeÉÆûãÀªÁV PÀAqÀĪÀÅ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà gÀAUÀ¸ÀܼÀz¯ À Éèà CAvÀzsÁð£ÀªÁzÀĪÀÅ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ, “N ºÉÆà ºÉÆà ºÉÆÃAiÀiï” JAzÀÄ PÉÃPɬÄqÀÄvÀÛ »A¢£Àªg À À ªÀÄgÀÄPÀÆUÀ£ÀÄß D°¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ zÉÆuÉÚà ©Ã¹ ©Ã¹ £Àqz É À. vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀ¤UÀÆ MAzÀÄ ºÉÆgɬÄvÀÄÛ. PÁr£À £ÀgÄÀ UÀA¥ÀÅ, ªÀÄÄAeÁ«£À ZÉÊvÀ£ÀåzÀ ªÀiÁzÀPÀvÉ EªÀÅUÀ½AzÀ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ £ÀrUÉ £ÀªÄÀ UÉ w½zÀzÀÄÝ ¤ÃgÀ §ÄUÉÎAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÀgr À PÀĽvÁUÀ¯ÉÃ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À C¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £ÁªÀÅ £ÀqÉzÀzÄÀ Ý PÉêÀ® MAzÉà ªÉÄÊ®Ä! mÉƪÉÄmÉÆÃ, ©¸ÀÌvï, ¤ÃgÀÄ ¸Éë¹ ºÉƸÀ ºÀÄgÀĦ¤AzÀ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæAiÀiÁt vÉÆqÀVzɪÅÀ . ¨É¼ÀîA ¨É¼ÀUÀÄ ¸ÀÆgɺÉÆÃVvÀÄÛ. PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀ, ªÀÄļÀÄî, ¥ÉÇzÉ J®èªÀ£ÀÆß zÁn UÉÆAqÁgÀtåzÀ £ÀqÄÀ ªÉ zÁj ¸ÁVvÀÄÛ. J°èªÀgU É ÉÆà fÃ¥ï ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀiÁrzÀ §¼À¸ÀÄ zÁj ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ DªÀj¹ ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ £ÀªÄÀ äzÀÄ £ÉÃgÀ PÁ¯ÁÝj. fÃ¥ï zÁjAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÀÆgÀÄ ºÉeÓÉUÀ¼° À è £ÉÃgÀªÁV ºÀwÛ ªÀÄÄV¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. DzÀgÉ JAxÀ ºÉeÓÉUÀ¼ª À ÀÅ! ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ §VÎ HgÀÄUÉÆî£ÀÆßj ºÉeÓÉUÀÆ G¹gÁlPÀÆÌ ®AiÀÄ ºÉÆA¢¹ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqA É iÀÄ®Ä ºÉÆgÀlgÉ JµÀÄÖ zÀÆgÀ £Àqz É ÀgÆ À DAiÀiÁ¸ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. G¹gÀÄ ¸Éâ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀÅ¢®è. ¨ÉlÖªÃÉ gÀĪÁUÀ®AvÀÆ DgÀA¨sÀ ±ÀÆgÀvÀé ¸À®èzÉà ¸À®èzÀÄ. E°è ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ «ÄÃAZÀĽî a«ÄäPA É iÀÄ®è, UÀdUÀA©üÃgÀ UÀªÀÄ£À. zÉÊvÁåPÁgÀzÀ ªÀÄgÀU¼ À Éq¬ É ÄAzÀ zÀÆgÀzÀ aPÀÌ aPÀÌ ¢§âUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆAiÀÄð PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqɪÀÅ. JvÀÛgÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨ÉÆüÀÄ UÀÄqÉØUÀ¼ÀÄ `gÀ¸ª À ÀÄÆbÉð’AiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄݪÀÅ. ¸ÀÄvÀÛ°£À PÁqÀÄ £ÀqA É iÀÄ°gÀĪÀ zÁj ªÀÄvÀÄÛ KgÀ°gÀĪÀ JvÀÛgÀ §ºÀ¼À GAlÄ JAzÀÄ JZÀj Ñ ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÄÀ ä ªÉÄïÉAiÉÄà EzÀÝ ²RgÀ £ÀªÄÀ UÉ PÁtÄwÛgÀ°®è. KPÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À PÉÆgÀPÀ®Ä PÁqÀÄ ªÉÄÃqÀÄUÀ¼° À è £ÀªÄÀ ä vÀ¯É PÉr¹PÉÆArzÉݪÀÅ. F UÉÆAzÀ®zÀ ªÀÄzsÉå zÁjAiÀÄÄ E®è. DzÀgÉ zÁj ªÀiÁr ¢PÀÄÌ vÀ¥ÀàzA À vÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛzÀݪÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ. ¨ÉlÖ KgÀĪÁUÀ ¢PÀÄÌ, zÁj vÀ¥ÀÅöàªÀÅzÀÄ §®Ä ¸ÀÄ®¨s.À C¸ÀARå PÁ®Ä zÁjUÀ¼ÀÄ C°è ¸ÀA¢ü¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. F vÀAwà MAzÀjAiÀÄ°è CvÀå®à ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀgÆ À £ÁªÀÅ J°èUÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÉÛêÉ. JµÉÆÖ ¸À® ºÉÆgÀl°èUÉà ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ¨sÆ À «Ä GgÀÄlÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV w½zÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. E£ÉÆßAzÀÄ UÀAmÉ ZÀÄgÀÄPÁV £Àqz É ÉªÅÀ . UÀAmÉ 8 zÁnvÀÄÛ. ¥ÀÅ£ÀB LzÀÄ «Ä¤lÄUÀ¼À «gÁªÀÄ. “FUɵÀÄÖ zÀÆgÀ, CeÁÓ?” “JgÀqÀjAzÀ JgÀqÆ À ªÀgÉ ªÉÄÊ°£À M¼ÀU,É ºÁÕA” “CµÉÖÃ!?” “ªÀÄvÉÛAxÁzÀÄÝ! ¤ÃªÀÅ »ÃUÉ £Àqz É ÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉêÀ¼ÀPÉÌ.” ºÀvÀÄÛ ªÉÄ樀 ¸ÀÄwÛ ºÀvÀÄÛªÁUÀ ºÉêÀ¼À UÁæªÀÄ. C°è £ÁªÀÅ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl wÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃd£É. DzÉæ F ºÀÄqÀÄUÀgÀ £ÀrUÉ §®Ä ¤zsÁ£ÀªÁ¬ÄvÀ®è. DUÀ «gÁªÀÄ ¸ÀªÄÀ AiÀĪÁVzÀÝgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ PÀÆgÀ°®è. “DqÀÄ¥ÁA¨ÉÔ (¥ÀÅ£ÁßUÀªÀgÁ½) gÁUÀz° À è – PÁrUïºÉÆÃUÀĪɪÅÀ , «±ÉéñÀégÀ£À £ÉÆÃqÉ, PÁqÀÄ §AvÀÄ PÀvÀÛ¯É D¬ÄvÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀgÀÄ CAiÉÆåà PÀa¦aPÀa¦a!

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

51


JAzÀÄ C©ü£ÀAiÀÄ¥ÀǪÀðPÀªÁV ºÁrzÀgÄÀ , PÀÄtÂzg À ÀÄ. ¥Á¥À, «zsª À ÉAiÀÄgÀAvÉ. ¥ÀÅtå¸ÀA¥ÁzÀ£ÉUÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »ÃUÁUÀ¨ÉÃPÉ? PÀa¦a JAzÀÄ J®ègÀÆ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ºÀgr À ºÉÆÃUÀĪÁUÀ®AvÀÆ £ÀªÄÀ UÉ §®Ä ¸ÀAPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. ±ÉÃtªÀ£ÀÆ EªÀgÀ dvÉ PÀÄtÂzÄÀ C©ü£À¬Ä¹zÀ. ªÀÄÄA¢£À £ÀrUÉ E£ÀßµÀÄÖ ZÀÄgÀÄPÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉñÀ PÀ½¹zÉ. “D CdÓ£À ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ £ÀªÄÀ UÉ §gÀ¨ÁgÀzÉÔ JAzÀÄ ªÀÄÆzÀ°¹zÉ. ¨ÉlÖ KgÀ®Ä C¨sÁå¸À«gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¢£À ¨É¼ÀUÁzÀgÉ ¸ÉÊPÀ¯ï, ¹n§¸ï, ¥ÉÃmÉAiÀÄ zsÀƼÀÄ, ºÉÆUÉ EªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Æè EPÀÌlÄÖ, ±Á¯É PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼° À èAiÀÄÆ Q¶ÌAzÉ, gÉõÀ£ï EAxÀ ªÁvÁªÀgt À ¢AzÀ MªÉÄä¯Éà ªÀÄÄPÀÛgÁV CgÀtå ¥Àªð À vÀUÀ¼À ºÀÄZÀÄѺÉƼÉUÉ ©zÀÝgÉ vÀvÀÛj¹ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ ¸À® ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀªA É zÀgÉãÉAzÀÆ w½AiÀÄzÀ zÀħð°UÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀrUÉ ZÀÄgÀÄPÁ¬ÄvÀÄ. KgÀÄ PÀrzÁ¬ÄvÀÄ. ºÉÆvÀÛ ¸ÁªÀiÁ¤£À ¨sÁgÀ ºÉZÁѬÄvÀÄ. “ªÉÃUÀ MAzÀÄ «zsz À À ±ÀQÛ ¥ÀæPÁgÀªÀµÉÖ. ±ÀQÛUÉ zÀæªåÀ gÁ²¬ÄzÉAiÀÄ®èªÉà ¸Ágï L£Éì÷ÖöÊ£ï ¥ÀæPÁgÀ? DzÀÝjAzÀ £ÀªÄÀ ä £ÀrUÉAiÀÄ ªÉÃUÀ ºÉZÁÑzÀAvÉ ¸ÁªÀiÁ¤£À ¨sÁgÀ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ F PÁgÀt¢AzÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ?” JAzÀÄ PÁ¹äPï ¥Àæ²ß¹zÀ. “RArvÀªÁVAiÀÄÆ C®è JgÀq£ À ÉAiÀÄ ¥Àæ±ßÉ UÉ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥Àæ±ßÉ UÉ CµÉÖà RArvÀªÁV ºËzÀÄ.” “CAzÀg,É ¸Ágï?” “L£Éì÷ÖöÊ£ÀgÀ ªÉÃUÀ - ±ÀQÛ – gÁ² CjªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¨É¼ÀQ£À ªÉÃUÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÉÃUÀz° À è ªÀiÁvÀæ. £ÀªÄÀ VÃUÀ ¨sÁgÀ ºÉZÁÑzÀAvÉ C¤ß¸ÀĪÀÅzÀÄ, MAzÀÄ, ºÉÆvÀÛ ¸ÁªÀiÁ¤£À MvÀÛqÀ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ, ªÀÄ£À¹ì£Æ É ¼ÀUÉ £ÁªÉãÉÆà ªÀĺÁ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ JA§ ¨sª Àæ ÉÄ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀjAzÀ.” L£ï¸ÉÖöÊ£ÉÆà £Á£ï¸ÉÖöÊ£ÉÆà ¨sÁgÀ¢AzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÉÆ£ÉzÁrzÀgÄÀ . ºÁåªÀgï ¸ÁåPï PÀŬÄvÀÄ. ¥ÀPÀÌPÌÉ PÀnÖzÀÝ ¨ÁèAPÉmï qÀjUÀ¼À UÀAlÄ ¸Àr®ªÁV eÁjzÀĪÀÅ. ²æÃzsÀg£ À ï, ªÁ¸ÀÄ CqÀØUÁ°qÀÄvÀÛ »AzÉ »AzÉ G½zÀgÄÀ . EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÁUÀgÁd, dUÀ£ÁßxÀ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. UÀÆqïì §Ar vÀÄAqÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ¤UÀÆ ¤gÀSÁzÀ ¸ÁÜ£Àª£ À ÀÄß ªÉÆzÀ¯Éà «¢ü¹zÉݪÀÅ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ GzÀݪÁzÀ CAPÀÄqÉÆAPÁzÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄzsÉå eÁjzÀgÉ, ©zÀÝgÉ E®è PÀtÄÚ vÀ¦à¸À®Ä £ÉÆÃrzÀgÉ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀĪ Ñ ÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. F vÀgÀÄtgÀÄ »ÃUÉ »AzÉ »AzÉ ¤AvÀÄ C¼ÀĪÉÆÃgɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉUÉ CrØ ªÀiÁrzÁUÀ £À£ÀUÉ §AzÀzÀÄÝ ªÀÄgÀÄPÀ RArvÀ C®è - ¹lÄÖ. “¸Àé®à «±ÁæAw ¥ÀqÉzÄÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄvÉÛãɔ JAzÀ£ÉƧâ. “¤£Éß K£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ? 12£Éà ªÉÄʸÀÆjUÉ «±ÁæAw ¥ÀzÀ UÉÆwÛ®è. ¤£ÀUÉ JgÀqÉà zÁj – MAzÉÆà F PÀët »AzÉ ºÉÆÃV vÀ¼z À À ²©gÀz° À è «±ÁæAw ¥Àq.É E®è ZÀÄgÀÄPÁV ¯Éʤ£À°è £ÀqÉ. PÀÆlPÉÌ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV zÉÆgÉAiÀÄzÀ «±ÁæAw ¤£ÀUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¹PÀ̯ÁgÀzÄÀ . ¤£Àß ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ¤Ã£Éà ºÉÆgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. £Àg¥ À ÉÃvÀ®gÀÄ E°è ¨ÉÃqÀ.” DAiÀiÁ¸Àª£ É ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À MAzÀÄ ¹ÜwAiÉÄà «£Á zÉúÀzÀÝ®è JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV PÀAqÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. AiÀÄÄPÁÛºÁgÀ, AiÀÄÄPÀÛ«ºÁgÀ - ±ÀæªÄÀ ªÉ°èAzÀ §gÀ¨ÉÃPÀÄ! ªÀÄ£À¸ÄÀ ì zÉúÀ«eÁÕ£ÀU¼ À À£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀªg À ÀÄ MAzÀÄ «ZÁgÀª£ À ÀÄß RavÀªÁV ºÉýzÁÝgÉ: M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ ±ÀQÛUÀ¼À CzsÀðzÀµÀÖ£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛ®è. EªÀÅ CvÀåAvÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ gÀZÀ£ÉU¼ À ÀÄ JAzÀÄ, UÁtzÉwÛ£À zÁj¬ÄAzÀ ¸Àé®à ºÉÆgÀUÉ CªÀ£ÀÄ ZÀ°¹zÀgÉ CvÁåAiÀiÁ¸ÀUÆ É AqÀAvÉ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ£É. E¥ÀàvÀÛgÀ ºÀgA É iÀÄzÀªg À ÀÄ ¸ÀéAiÀÄA¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÁÌVAiÉÄà ¸ÁPÀµÀÄÖ C¨sÁå¸À ªÀiÁr §AzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ CzÉAxÀ ZÉÃvÀ£ÀzÀ a®ÄªÉÄUÀ¼ÁVgÀ¨ÃÉ qÀ? EAxÀªÀjUÉ «±ÁæAwAiÉÄÃ? F »£É߯ÉAiÀÄ°è D JvÀÛgÀz° À è PÀgÀÄuÉ C£ÀÄPÀA¥À ¥ÀzU À À½UÉ CxÀð ¨ÉÃgÉ. ¸ÀÆáwð ¸ÁAPÁæ«ÄPÀªÀ®è. DAiÀiÁ¸À ºËzÀÄ. DAiÀiÁ¸ÀUÆ É AqÀªÀgÀ ¥ÀvÉÛ ªÀÄvÉÛ DUÀ°®è. C®è°è KgÀħâ¸À ©qÀÄvÀÛ PÀĽvÀzÀÆÝ PÁt°®è. PÁr£À ¸ÉgU À ÀÄ zÁn, aPÀÌ¥ÀÅlÖ UÀÄqÉØUÀ¼À PÀ®Äè gÁ²UÀ¼À vÀ¯É vÀĽzÀÄ £ÀrUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. C¯Éè®è D¼ÉvÀÛgÀ ¨É¼É¢zÀÝ ºÀÄ®Äè PÉêÀ® PÉ®ªÉà ¢£ÀU¼ À À »AzÉ ¨ÉAQ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ªÀĹAiÀiÁVvÀÄÛ. D ¤dð£À ¥ÀæzÃÉ ±ÀzÀ°è ºÀÄ®Äè ºÀÄlÄÖªÀÅzÉÃPÉÆÃ? ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉÃPÉÆÃ? zÁjAiÀÄ°è PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

52


(zÁj¬Ä®è - £Àqz É ÀzÝÉ Ã zÁj) J°èAiÀÄÆ d£Àª¸ À Àw E®è. AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¨ÉøÁAiÀĪÀÇ E®è. £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ eÁqÀåªÉà C°è®è. MAzÀÄ PÉÆgÀPÀ°UÁV ¸ÁUÀĪÁUÀ `F zÁjUÁV §gÀĪÀªg À ÀÄ ªÀ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉý §gÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. PÀÆægÀ ªÀÄÈUÀUÀ½ªÉ – JZÀj Ñ PÉ!’ JAzÀÄ §®ªÁV PÉvÀÛ®ànÖvÀÄÛ. ºÉÃUÀÆ £ÁªÀÅ zÉÆqÀØ ¥ÀmÁ¯ÁªÀiï. ªÉÄïÁV gÉÊ¥sÀ¯ï EzÉAiÀÄ®è. CAvÀÆ D §gɺÀzÀ »AzÉ PÀvÉ CqÀVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ±ÉÃtªÀ£À£ÀÄß PÉýzÀgÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÉ. 12 UÀAmÉ zÁnvÀÄ. £ÀªÄÀ ä ¥ÀæAiÀiÁt PÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjvÀÄÛ. ¨ÉÆüÀÄ UÀÄqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J°èUÉÆà K£ÉÆà UÉÆwÛ®èzÉà £ÀqA É iÀÄÄwÛzÉÝêÉ. PÁqÀÄUÀ¼À £ÉgÀ½¤AzÀ ¥ÁgÁV §A¢zÉÝêÉ. JzÀÄjUÉ UÀÄqÉØ UÀÄqÉØUÀ¼À gÁ². »AzÉ E½¢½zÀÄ ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀ PÁr£À ºÀ¸ÄÀ gÀÄ, PÉÆgÀPÀ°£À ªÀiÁAiÉÄ. “CeÁÓ! zÀÆgÀ«£ÉßµÀÄÖ?” “N E°èAiÉÄà – CzÀÄ £ÉÆÃr UÀzÝÉ C®èªÉÇÃ? CzÀgÀ DZÉ §¢ ºÉêÀ¼À ªÀÄ£É.” “ºÁUÁzÀgÉ 10 ªÉÄ樀 §AzÀAvÁ¬ÄvÉÃ?” “MAzÀÄ CrAiÀÄÆ PÀ«Ää ¸ÀÄvÀgÁA E®è.” ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À RArvÀ ªÁtÂ. “C®è, »AzÉ ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ zÀÆgÀ J®è vÀ¥àÉÃ? M¼Éîà eÉÆÃPÀÄUÁgÀg¥ À Àà ¤ÃªÀÅ!” »ÃUÉ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÀÄjzÀÄA©¹, £Àqz É À zÀÆgÀª£ À ÀÄß PÀrªÉÄAiÉÄAzÀÄ ºÉý ¨É¼ÀVΣÀ vÀA¦£À°è zÀÆgÀ zÀÆgÀ ZÀÄgÀÄPÁV £Àq¹ É zÀÆgÀ w½AiÀÄzÀAvÉ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ Cr JvÀÛgÀPÌÉ vÀ®¦¹zÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ. C°è PÁ¦ü vÉÆÃl, K®QÌ ¥sÀ¸À®Ä, ¨Á¼É ªÀÄgÀ, QvÀÛ¼É, ¸Á®Ä UÀzÝÉ EzÀÄݪÀÅ. ªÀįɣÁr£À Mt zÀ£ÀU¼ À À »AqÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. `PÀÆægÀ ªÀÄÈUÀU½ À ªÉ’ PÀAqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉzj À zÀgÀÄ. £ÁqÀ PÉÆÃtUÀ¼£ À ÀÄß PÀAqÀÄ PÁqÀÄPÉÆÃtUÀ¼A É zÀÄ £ÀqÄÀ VzÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀlÖgÄÀ . ¨ÁuɬÄAzÀ ¤ÃjUÉ E½zÀÄ UÀzÉÝAiÉÄÃj ªÀÄÄAzÉ £Àqz É ÉªÅÀ . vÀ¯ÉAiÉÄwÛ £ÉÆÃrzÀgÉ DPÁ±ÀzÉvÀÛgÀzÀ°è ©üÃPÀgª À ÁzÀ PÀ®Äè §AqÉAiÉÆAzÀÄ ¨ÉlÖzÀ ¸Á°¤AzÀ ºÉÆgÀPÉÌ ZÁa ¤AwzÉ. CAvÀå C£ÀAvÀzq É ÉUÉ PÉÊZÁa ¤AvÀAwzÉ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ºÉ§âAqÉ. DPÁ±ÀzÀ vɼÄÀ ¤Ã°AiÀÄ£ÀÄß UÁ¹UÉƽ¹zÀ PÀUÀίÉAiÀÄAwzÉ. £ÉÆÃqÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà CzÀÄ VgÀVgÀ£É wgÀÄV £ÀªÄÀ ä ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀĪÀÅzÉÆà JA§ ¨sÁªÀ ªÀÄÆr¸ÀÄwÛvÀÄÛ. E£ÉÆßAzÀÄ UÀ½UÉ CzÀgÀ ¥À槯ÁPÀµÀðuɬÄAzÀ, £ÁªÀÅ ºÀwÛ gÉÃPÀÄUÀ½VAvÀ ºÀUÄÀ gÀ PÀÄëzÀægÁzÀªg À ÀÄ, C°èUÉ £ÉÃgÀ ºÁj ¸ÉÃgÀ¯ÁgɪÉà J¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ. JµÀÄÖ ºÀwÛgÀ CµÀÄÖ JvÀÛgÀ! vÀzÀÆÝgÉà vÀzÀéAwPÉÃ! £ÀgÀ¦¦Ã°PÉ »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ O£ÀßvÀå C¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAmÉÃ? JzÀÄgÁV ¤AvÁUÀ £ÀªÄÀ ä JqÀUq À ÉUÉ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ºÉ§âAqÉ ZÁazÉ. C°èAzÀ »AzÉ, CAzÀgÉ §®UÀqÉUÉ D ¥Àªð À vÀ ¸Á®Ä PÀæªÉÄÃt E½¢½zÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀÄ. §AqɬÄAzÀ PɼÀUÉ ©üÃPÀgÀ ¥Àæ¥ÁvÀ. C°èUÁV KgÀĪÀAw®è. §ºÀıÀB PÀA§½ÃºÀļÀÄ PÀæªÀÄ¢AzÀ ¸ÁzsÀåªÁ¢ÃvÀÄ. ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ºÉüÀ¨ÉÃPÀµÉÖ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ±ÉæÃtÂAiÀÄ »A§¢AiÀÄ CxÀªÁ £ÀªÄÀ UÉ PÁtzÀ DZÉ §¢AiÀÄ E½eÁj£À vÀ¥Àà®°è zÀlÖqÀ« ¨É¼ÉzÄÀ ¤AwzÉ. D ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀÄgÀU¼ À À JvÀÛgÀzÀ PÉÆA¨É gÉA¨ÉUÀ¼ÄÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉuÉzÀÄPÉÆArzÀÝAvÉ D PÀqɬÄAzÀ ZÁaPÉÆArzÀÄÝzÀÄ PÁtÄwÛvÀÄÛ. F ºÀ¸ÄÀ j£À UÀÄZÀÒ ²RgÀ¢AzÀ §®PÉÌ ±ÉæÃtÂAiÀÄ UÀrgÉÃSÉAiÀÄ GzÀÝPÆ À Ì vÉÆr¹zÀ D¨sÀgt À zÀAvÉ EvÀÄÛ. §AqÉAiÉÄà PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ªÀÄÄR. CzÀgÀ »A¢£À ¥Àªð À vÀgÉÃSÉ CzÀgÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ E½eÁgÀÄ. EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁazÀÝ ºÀ¸ÄÀ j£À UÀÄZÀÒ¥ÀgA À ¥ÀgÉ PÀÄzÀÄgÉ PÀwÛ£À ªÉÄð£À CAiÀiÁ®£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀÄwÛvÀÄÛ. F PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRPÉÌ PÀrªÁt ºÁPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? CzÀgÀ ¨É£Àß ªÉÄïÉÃj ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? AiÀiÁgÀÄ? ¥Àªð À vÀªÀ£ÉßÃgÀĪÀÅzÀÄ CzÀÄ C°gÀĪÀÅzÀjAzÀ JA§ ªÀiÁw£À ¸ÀA¥ÀÇuÁðxÀð £ÀªÄÀ UÀ°è D¬ÄvÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR £ÀªÄÀ ä£ÀÄß ¨Á ¨Á JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. £ÁªÀÅ vÀ£ÀäAiÀÄvɬÄAzÀ vÉîÄwÛzÉݪÀÅ CzÀgq É ÉU.É DUÀ¯Éà `PÁ°lÖ£ÄÀ UÉƸÀjUÉ PÀȵÀÚ¥Àà!’ “DPÁ±Àz° À è zÀȶ֬ÄgÀ°, ªÉÆÃqÀU¼ À À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛgÀÄ, DzÀgÉ £É®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÉÃqÀ” JAzÀÄ CªÀ¤UÀÆ (EvÀgÀjUÀÆ) §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ PÀ« ²ªÀ¥Àà. ¥Á¥À, zÉÆqÀØfêÀ PÀȵÀÚ¥àÀ. CªÀ£À£ÀÄß dªÀÅUÀÄ £É®¢AzÀ ºÉÆgÀUɼÉzÁUÀ CªÀ£À ±ÀÆ C°èAiÉÄà ¸ÀªiÀ Á¢üAiÀiÁVvÀÄÛ! “C°è ªÀÄ°èUÉAiÀÄ ªÀ£Àz° À è, ªÀiÁAzÀ½gÀ £É¯ÉAiÀÄ°è, QvÀÛ¼ÉAiÀÄ §ÄqÀz° À è, PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ vÀ¼ÀzÀ°è ” EzÀÝ §AUÉè (ºÀAZÀÄ ºÉÆ¢¹zÀ ªÀÄ£ÉAiÉÄà §AUÉè JA§ÄzÀ£ÀÄß £É£À¦£À°èqÀ¨ÃÉ PÀÄ) «Ä¸ÀÖgï ¸ÉʪÀÄ£ï ¯ÉÆèÉÆà ¥Àæ¨sÀÄ GgÀÄ¥sï ¹AºÀ ¥ÀŧÄðUÀ¼z À ÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ºÀÄ° ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ. F ¹AºÀ ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÉÆà JAzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ «¸ÀäAiÀiÁvÀÄgÀUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

53


§AUÉèAiÀÄ PÀæªÀÄ C¤jÃQëvÀ. CzÉÆAzÀÄ ºÀ¼A É iÀÄ ªÀÄ£É, ºÀAZÀÄ ºÁQzÉÝãÉÆà ºËzÀÄ. CzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉUÀt ¸Áj¹ ZÉÆPÀÌlªÁVzÀÝ «±Á® CAUÀ¼z À À°è £ÁªÀÅ ºÀgr À PÀĽvɪÅÀ . ¨sÁgÀU¼ À À£ÀÄß PÀ¼ÀazɪÀÅ. §¢AiÀÄ ºÀÄ®ÄèªÀÄÄAqÀPÌÉ MgÀV ºÁ¹UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÄÀ C£ÉÃPÀgÄÀ . ¹UÀgÉÃlÄ ¸ÉÃzÀ¯Éà ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ ºÀÄ®ÄèªÀÄÄAqÀzÁZÉUÉ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀzÄÀ Ý UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. “¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃV. ºÀÄ°èUÉ ¨ÉAQ »rzÀÄ©nÖÃvÀÄ eÁUÀævÉ” JAzÀÄ eÁUÀgÀÆPÀvÉAiÀÄ £ÀÄr ºÉüÀĪÀÅzÉÆAzÉà G½¢zÀÝ ºÁ¢. ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀÅlÖ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, J®ègÀÆ ®AUÉÆÃnzsÁjUÀ¼ÄÀ , ªÀÄÄzÀÄݪÀÄÄzÁÝV DgÉÆÃUÀåPÀgÀªÁV ¨É¼ÉzA À xÀªÀgÄÀ £ÀªÄÉ äzÀÄj£À°è ¤AvÀÄ ¨ÉgÀUÁV £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CµÀÖg° À è ¸ÁPÁëvï ¹AºÀ ¥ÀŧÄðUÀ¼ÀÄ ¥ÀævåÀ PÀëgÁzÀgÄÀ . ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄ UÉÆÃ¥ÀÅgÀ ±ÁAvÀ ¸ÁUÀgÀzÀ vÀ¼À ¸ÉÃjvÀÄ! 60PÉÌ PÀrªÉÄ ¥ÁæAiÀĪÀ®èzÀ zÀÈqsÀPÁAiÀÄzÀ ¨ÉøÁAiÀÄUÁgÀ, PÉÆêÀÄt(P˦ãÀ)zsÁj. vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄmÁÖ¼É. “£ÀªÄÀ ¸ÁÌgÀ ¸Áé«Ä” JAzÀÄ £ÀªÄÀ ä£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀ. CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀµÀð ¥ÁæAiÀÄzÀ PÉÊUÀƸÀÄ £À°AiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ±ÉÃtªÀ »A¢¤AzÀ ¥ÀŧÄð«£À ªÀA±ÀªÀÈPÀë «ªÀj¹zÀ - ¥ÀŧÄð«£À ¥ÁæAiÀÄ 63. FUÀ EgÀĪÀÅzÀÄ £Á®Ì£ÉAiÀÄ ºÉAqÀw, ¥ÁæAiÀÄ 36. CªÀ¤UÉ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄPÀ̼À MlÄÖ ¸ÀASÉå 40. §zÀÄQ G½zÀªÀgÄÀ 28. zÉÆqÀتÀg® É ègÀÆ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV J¯Éè°èAiÉÆà ºÉÆÃVzÁÝgÉ. ªÉÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀªg À ÀÄ FV£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ JAlÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV. “K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Áé«ÄÃ! F ªÀįɣÁr£À°è ºÉtÄÚUÀ½UÀÆ zÀ£ÀU½ À UÀÆ §gÀPÀvÉÛà E®è” JAzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ £ÀÄrªÀÄÄvÀÄÛ GzÀÄj¹zÀ ±ÉÃtªÀ. ¥ÀŧÄð £À£ÀUÉ ºÀ¼A É iÀÄ ¥ÀjavÀ. £Á£ÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À £É£À¦UÉ vÀAzÉ. DUÀ CªÀ£ÀÆ £ÀªÉÆäqÀ£É ²RgÀPÌÉ §A¢zÀÝ. £ÀªÄÀ ä eÉÆvÉ §A¢zÀÝ ¸ÉÊ£ÀåzÀ C¢üPÁj PÁå¥ÀÖ£ï zÉÆgÉÊgÁdgÀÆ ±ÉÃtªÀ£ÀÆ ¥ÀŧÄðªÀÇ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ £Àq¢ É zÀÝgÀÄ ¨ÉÃmÉAiÀÄ D¸É¬ÄAzÀ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ¨É£ÀߣÀÄß vÀ®¦zÁUÀ, D wgÀÄUÁ¸À£ÀÄß ¥sÀPÀÌ£É wgÀÄV DZÉ ªÀÄUÀÄΰ£À ªÉʱÁ®åªÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ C°èAiÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉAiÀÄ «¸ÁÛgÀzÀ°è ¸ÀéZÒÀ AzÀªÁV ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁnUÀ¼À »AqÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzɪÅÀ . £ÀªÄÀ ä£ÀÄß CªÀgÄÀ C°èAiÉÄà PÀĽwgÀ®Ä ¸ÀAeÉÕ ªÀÄÆ®PÀ «¢ü¹ PÁn »ArUÉ PÁtzÀAvÉ §¼À¸ÀÄ zÁj¬ÄAzÀ PÁqÀÄ ¸ÉÃjzÀgÄÀ . »AzÉ ºÉýzÀ CAiÀiÁ°£À PÁqÀzÄÀ . PÁr¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ zÁn PÁnUÀ¼À »AqÀÄ ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ E½eÁj£À vÀÄvÀÛ vÀÄ¢ vÀ®¦zÀgÄÀ . D UÀrUÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vɪÀ½ ºÀjzÀÄ zÁn MAzÀÄ C£ÀÄPÀÆ® ¥ÀæzÃÉ ±ÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. £ÀªÀÄUÉ PÀĽvÀ°èAzÀ¯Éà CªÀgÀ vɪÀ¼ÀÄ ¸ÀjvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁnUÀ¼À ¸ÀéZÒÀ AzÀ «ºÁgÀ JgÀqÆ À vÉÆÃgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ²¹Û£À ©V¬Ä®è¢zÀÝgÉ D UÀ½UÉAiÀÄ°è K£ÁzÀgÆ À ¸ÀzÄÀ Ý ªÀiÁr QgÀÄa PÁnUÀ¼£ À ÀÄß Nr¹ ©qÀÄwÛzÉÝ. DzÀgÉ §AzÀªÀgÄÀ ªÉÄî¢üPÁj. ªÀÄÄA¢£À «µÀ UÀ½UÉAiÀÄ°è gÉÊ¥sÀ¯ï ºÉÆnÖvÀÄ. »AqÀÄ ¢PÁÌ¥Á¯ÁV PÀAUÁ¯ÁV ZÀzÀj ºÉÆìÄvÀÄ. E®è, PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ²RgÀ PÀ¼a À ©zÀÝAvÉ MAzÀÄ ¨sÁjà PÁn GgÀĽ ©zÀÄÝ «®«®£É MzÁÝr gÀPÀÛzÀ PÁgÀAf ºÁj¹ ¤±ÉÃÑ ¶ÖvÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀzÆ À Ý PÉý¹vÀÄ. §ºÀıÀB ¨sÀzÀævU É ÁV ¸ÀvÛÀ PÁnUÉà ¥ÀÅ£ÀB ºÉÆqÉzÀÄzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. £Á£À°èUÉ ºÉÆÃUÀ¯Éà E®è – CAxÀ zÀȱÀå £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÁzsÀå«®è. ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ NrzÀgÀÄ. £ÀªÄÀ ä E¥ÀàvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ D ¥Àªð À vÀ zÉúÀª£ À ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰ¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰUÉ ªÀÄUÀÄZÀĪÀÅzÀÄ Cw ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀPÀgª À Á¬ÄvÀAvÉ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°zÀÄ ZÀªÀÄð ªÀiÁA¸ÀU¼ À À£ÀÄß ¥ÀŧÄð, ±ÉÃtªÀ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPg À ÀÄ MAiÀÄÝgÀÄ. PÉÆÃqÀ£ÄÀ ß PÁå¥ÀÖ£ÀßgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. F zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ EA¢UÀÆ £À£Àß ¯ÉÃR¤ PÀÄAlÄvÀÛzÉ; ºÀÈzÀAiÀÄ«PÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ, £ÁåAiÀÄ, ¤Ãw AiÀiÁªÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÆ À £ÁªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ WÉÆÃgÀ ¥Á¥À. ¨sÆ À «ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁ¸ÀªÁVgÀ®Ä ªÀÄ£ÀĵÀå¤VgÀĪÀ±ÉÖà ºÀPÀÄÌ D ¥ÁætÂUÀÆ EzÉ. CzÀÄ £ÀªÄÀ ä ªÉÄÃ¯É (DvÀägÀPÀëuÉUÁV ªÀiÁvÀæ) Kj §A¢zÀÝgÉ, §£Áðqïð ±Á JA¢gÀĪÀAvÉ, CzÀ£ÀÄß ©üÃPÀgÀ PËæAiÀÄð J£ÀÄßwÛzÉݪÀÅ. DzÀgÉ £ÁªÀz£ À ÀÄß ºÉÆqÉzz À ÀÄÝ ¨ÉÃmÉ, Dl, «£ÉÆÃzÀ – vÉÆüÀ PÀÄjªÀÄj £ÁåAiÀÄ. ¥ÀŧÄð WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV w½¢zÀÝ, C®èzÉà wA¢zÀÝ£ÀµÉÖ! “¸Áé«ÄÃ! ªÀÄvÉÛ AiÀiÁgÀÆ §gÀ°®è D jÃw. F ¸À® gÉÊ¥sÀ¯ï «Ä¤ vÀA¢¢ÝÃgÁ?” D¸ÉAiÀÄ ¥Àæ±ßÉ . “vÀA¢zÉÝêÉ. DzÀgÉ gÀPëÀuÉUÁV ªÀiÁvÀæ. ¨ÉÃmÉ RArvÀ DqÀĪÀÅ¢®è.” “£À£ÀUÆ À §gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è ¸Áé«ÄÃ. FUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÁzÉ. DUÁzÀgÉ DgÉÆÃUÀå ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ªÀļÉUÁ®zÀ°è £Á£ÀÄ §zÀÄQ G½zÀzÉÝà ºÉZÀÄÑ. ¤ÃªÀÅ §AzÁUÀ zÁjAiÀÄ°è MAzÀÄ JZÀj Ñ PÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ §gÉ¢zÀÝ §AqÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr¢gÀµÉÖ. C°è £Á£ÀÄ M§â£ÃÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ PÁqÀÄPÉÆÃt ¥sÀPÀÌ£É £À£Àß ªÉÄïÉAiÉÄà Kj §gÀ¨ÉÃPÉÃ? £Á£ÀÄ PÉÆë »r¢gÀ°®è. C®èzÉà CµÀÄÖ ºÀwÛgÀ¢AzÀ K£ÀÆ ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ°®è. K£ÉÆà ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ zÉêÀgÄÀ §gÉ¢zÀÝ. C°èAiÉÄà PÀÆvÀÄ ºÉÆÃzÉ. PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

54


CzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¼É £ÀÄVÎ PÉÆA©¤AzÉwÛ ºÀ¼îÀPÉÌ J¸ÉzÄÀ ©nÖvÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ°è ºÀÄ°è£À gÁ², PɸÀgÄÀ , J¯É EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjAiÀÄzÉà G½zÀÄPÉÆAqÉ. §ºÀ¼À PÀµÀÖ ¸Áé«ÄÃ.” DzÀgÉ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÄÀ ì ¨ÉÃgÉAiÉÄà «ÄrAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. “ºËzÀÄ D ¤gÀ¥g À Á¢üAiÀÄ JµÉÆÖAzÀÄ §AzsÀÄ §¼ÀUz À Àªg À À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ CªÀiÁ£ÀĵÀªÁV PÉÆAzÀÄ w£Àß°®è? CzÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃqÀÄ wÃj¸À¯ÉAzÉà £ÀÄVÎgÀ¨ÃÉ PÀÄ. DzÀgÆ À ¤£ÀßµÀÄÖ PÀÆæj CzÀ®è, fêÀ¸» À vÀ ©nÖvÀ®è.” £ÁªÀÅ PɼÀV¤AzÀ¯Éà vÀA¢zÀÝ avÁæ£ßÀ , ¹» wAr, µÀgÀ§vÀÄÛ, ºÀtÄÚ J®èªÀ£ÀÆß D ¸ÀÄAzÀgÀ ªÁvÁªÀgt À zÀ°è PÀ§½¹zɪÀÅ. EzÉà £ÀªÄÀ ä ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl. §AUÉèAiÉƼÀU É ºÉÆÃV £À°è ¤ÃgÀÄ »rzÀÄ vÀAzÀ wªÀÄä¥Àà ºÉýzÀ, “¸Àgï E°è ¥ÉÊ¥ï ªÁlgï ¸À¥èÉöÊ GAlÄ!” “ºËzËzÀÄ! ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¤ÃgÀÄ ¸À¥èÉöÊ PÀA¥É¤ E°èªÀgU É É ¥ÉÊ¥ÀÅ ºÁQzÉ” ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À vÀlPÀÌ£É GvÀÛgÀ. wªÀÄä¥Àà £ÀA©zÀ. ªÀÄÄAzÉ ¨ÉlÖ KgÀĪÁUÀ¯Éà w½zÀzÀÄÝ; ¨ÉlÖzÀ gÀhÄjUÉ ¥ÀŧÄð £À½UÉ eÉÆÃr¹zÀÝ CµÉÖ. Hl ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆA¥ÀÅ »rªÀ ªÉÆzÀ¯Éà C°èAzÀ ªÀÄÄAzÀPÌÉ ºÉÆgÀmɪÅÀ . ¦AmÉÆÃ, dAiÀÄgÁªÀÄ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªg À ÀÄ C°èAiÉÄà ²©gÀ ¸Áܦ¹ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É¼ÀUÎÉ ®UÉÎ ºÀwÛzÀgÁUÀzÉà JAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°èzÀÝ zsÀé¤ CªÀjUÉ «±ÁæAw ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ. £Á£ÉAzÉ, “£ÀªÄÀ VgÀĪÀ CªÀ¢A ü iÀÄ°è EAzÉà C°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆÃzÀªÄÉ Ã¯É ¤ÃªÀÅ M¥ÀÅöàwÛÃj, F ¤zsÁðgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀzÄÀ Ý JAzÀÄ.” JgÀqÀÄ UÀAmÉUÉ ¹AºÀ ¥ÀŧÄð ªÀģɬÄAzÀ UÀÆl QvÉÛªÀÅ. ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ zÀÆgÀ 5 ªÉÄÊ®Ä, ºÀvÀÛ¨ÉÃPÁzÀ JvÀÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3000 Cr. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ºÀwÛgÀ PÀAqÀgÀÆ JgÀqÀÄ ¨ÉlÖ Kj E½zÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ O£ÀßvÀåzÀ ªÀÄÄAzÉ CªÀÅ PÀ®ÄègÁ²UÀ¼ÄÀ . DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ CªÉà ¢UÀâAzsÀ£À. KjPÉ Cw zÀÄUÀðªÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÁªÀ£ÀzÄÀ UÀðPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀAvÉ C¤ß¹vÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ £ÀqÀÄ ºÀU® À PÉAqÀ §AqÉAiÀÄ®è. eÉÆAqÀÄ, ªÀÄgÀ¼ÄÀ , PÀ°è£À ºÀg¼ À ÀÄ PÀÆrzÀÝ gÁ². »ÃUÁV eÁgÀĪÀ ©Ã¼ÀĪÀ ¨sA À iÀÄ EgÀ°®è. CzÀĪÀgU É É, “KgÀĪÉAiÀiÁ £ÀªÄÉ ävÀÛgÀPÉÌ? £ÁªÉà JvÀÛgÀ” JAzÀÄ ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¢VãwÛUÀ¼ÄÀ PÀæªÉÄÃt PÁ® PɼÀUÉ PÀĹAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. £ÀªÄÀ ä ±ÀæªÄÀ ¸ÁºÀ¸U À À¼À ªÀÄÄAzÉ CªÀÅ ªÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÉÆzÀ®Ä CªÀÅUÀ½UÉ ºÉzj À ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ £ÀªÄÀ UÉ FUÀ DvÀä «±Áé¸À¢AzÀ, £ÀªÀ¸ÁzsÀ£É¬ÄAzÀ PɼÀUÉ £ÉÆÃqÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð §A¢vÀÄ. zÀÆgÀ¢AzÀ ©üÃPÀg;À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¦æAiÀÄPÀgÀ. KgÀÄwÛzÀÝAvÉ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°èAiÉÄà °Ã£ÀgÁzÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄÆVVAvÀ ªÀÄÄAzÉ PÁtĪÀÅzÉà E®è. »AzÉ ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. £ÀqÉ ªÀÄÄAzÉ. ²RgÀ¢AzÀ JvÀÛgÀªÁzÀ ²RgÀPÌÉ ¸ÁVzÁUÀ «±Àé¸ÁPÁëvÁÌgÀ. EzÀÄ ¥ÀªÀðvÀzÀ ¸ÀÆvÀæ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR DPÁ±ÀPÉÌ ªÀĹ ªÉÄwÛzÀ ¨sA À iÀÄAPÀgÀvÉ ¥Àq¬ É ÄvÀÄ. £ÉÃgÀªÁV CzÀ£ÀÄß ®UÉÎ ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå ºÀUÎÀ UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ. DzÀgÉ £ÀªÄÀ ä DV£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è C®è. CzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉAiÉÄà PÁAiÀÄPÀæªÀÄ gÀƦ¹ ¥ÀŧÄð ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è (¦AmÉÆà ¸ÀÆa¹zÀAvÉ) vÀAUÀ¨ÃÉ PÀÄ. C°èAzÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÄÀ ä ²¹Û£À ¥Àj¥Á®£É D »jvÀ£ÀzÀ ¸Á«ÄÃ¥ÀåzÀ°è PÀµÀÖPÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁgÀÆ ¯ÉÊ£À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CqÀØzÁj »rAiÀĨÁgÀzÀÄ JAzÀÄ PÀmÁÖeÉÕ «¢ü¹zÀÝgÀÆ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¸À«ÄÃ¥ÀªÁzÀAvÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ GvÁìºÀ ªÉÄÃgÉ «ÄÃjvÀÄ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ »jªÉÄ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ C¥ÉÃPÉë ºÉZÁѬÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ¸Àé®à ¸Àr®UÉƽ¹zÉ - ¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀgÉ ºÉÆÃUÀ°, D zÁjAiÀÄ°è ºÉÃUÀÆ C¥ÁAiÀĪÉãÀÆ E®è JA§ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ. vÀgÀÄtjUÉ FUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ §¼À¸ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É JAzɤ߹vÀÄ. ¤d ¹ÜwAiÀÄÆ ºÁUÉAiÉÄÃ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ±ÉæÃtÂUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É (CzÀÄ JqÀUq À ÉUÉ ZÁazÉ) §®UÀqÉUÁV (CAzÀgÉ §AqɬÄAzÀ zÀÆgÀ zÀÆgÀ) KgÀÄvÀÛ ºÉÆÃV ¸Àé®à §¼À¸ÁzÀgÀÆ PÀptªÀ®è. DzÀgÉ £ÀªÄÀ ä ¢üÃgÀjUÉ JqÀUq À ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ JvÀÛgÀzÀ §AqÉ ºÉZÀÄÑ DPÀµÀðtÂÃAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CdÓ §¼À°zÁÝ£É. ¨sÁgÀ ºÉÆwÛzÁÝ£É, vÁæt«®è. ºÉÆÃzÀgÉ ºÉÆÃUÀ° £ÁªÀÅ ¹ÃzÁ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

55


UÀÄArUÉ ©zÀÝgÀÄ ±ÉõÀAiÀÄå CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÀÆägÀÄ

PÀrzÁzÀ ¨ÉlÖU¼ À À £ÀqÄÀ ªÉ F ¹ÃzÁ ªÀiÁUÀðUÀªÄÀ £À J£ÀÄߪÀÅzÉÆAzÀÄ ©¹®ÄÎzÀÄgÉ. ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è §¼À¹ £Àqz É ÀÄ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰ¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰUÉ vÀUÁÎVgÀĪÀ°è zÁl¨ÉÃPÉà «£Á ²RgÀ¢AzÀ ²RgÀPÌÉ fVAiÀÄĪÀÅzÀ®è. »ÃUÉ ²RgÁ©üªÀÄÄRªÁVAiÉÄà ºÉÆÃUÀĪÁvÀ ¨ÉlÖªÃÉ j PÀtª¬ É Ä½zÀÄ zÁj vÀ¦à PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ UÀÄj vÀ®¥ÀŪÁUÀ (vÀ®¦zÀg)É §¼À¸ÀÄ zÁjAiÀĪÀ¤VAvÀ ºÉZÀÄÑ ±ÀæªÄÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, C¥ÁAiÀÄ JzÀÄj¹gÀÄvÁÛ£É. PÀtªA É iÀÄ vÀ¼z À À°è ¤Ãj£À D¸ÀgɬÄgÀĪÀÅzÀÄ. C°èUÉ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÄÀ RArvÀ §gÀÄvÀÛªÉ. ºÁªÀÅUÀ¼À ¨sÀAiÀĪÀÇ EzÉ. EµÁÖUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÀÇ ¸À«Äæ¹zÀgÉ CªÀ£À PÀÄA¨sÀ ¥ÀÇtðªÁzÀAvÉAiÉÄÃ. E°è EzÀPÆ É ÌAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ «»vÀ. DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èzÉÝ. C°èAzÀ gÁeÁ¹Ãmï ¨ÉlÖzÀ ¸Á°£À ªÉÄïÉAiÉÄà £Àqz É ÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀz° À è ¤±Á¤ªÉÆmÉÖ JA§ ¸ÁPÀµÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ ¨ÉlÖzÀ PÉÆr vÀ®¥ÀÅvÉÛêÉ. ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 Cr ªÀiÁvÀæ JvÀÛzÀgz À À°èzÉ C ²RgÀ. PÁgÀt, ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄð£À ¥ÀlÖt. ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ««zsÀ E¯ÁSÉU¼ À À°è »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÝ ±ÉæõÀ×, ±ÉõÀAiÀÄå, eÁé®tÚ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁZÀAzÀæ EªÀgÀÆ PÁ¥ÉÇðgÉõÀ£ï ¨ÁåAPï KdAmï ¥ÀÅgÁtÂPÀ EªÀgÀÆ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÁVzÀÝgÀÄ. £ÀªÄÀ ä J£ï¹¹ zÀ¼z À Àªg À À ¤±Á¤ªÉÆmÉÖ ¸ÁºÀ¸Àª£ À ÀÄß CªÀjUÉ «ªÀj¸ÀÄwÛzÉÝ. “£ÁªÀÇ MAzÀÄ ¸À® ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ” EzÀÄ CªÀgÀ D¸É. CªÀgÉ®ègÀÆ 40gÀ vÀ¥ÅÀ öà ªÀÄUÀÄή°èzÀݪÀgÄÀ . M§âjUÉ £ÀqA É iÀÄ®Ä PÀµÀÖ. ¸ÀÆÜ®UÁvÀæ, E£ÉÆߧâjUÉ ¨ÉlÖ KgÀĪÀÅzÀÄ E½AiÀÄĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÆ ¥ÀæAiÀiÁ¸ÀªÃÉ , vÁæt«®è. ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ O£ÀßvÀåzÀ ¨sA À iÀÄ. ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀgÉ xÀgx À Àg£ À É £ÀqÄÀ UÀĪÀgÀÄ. ±ÉõÀAiÀÄå ªÀiÁvÀæ EªÀPÌÉ ®è C¥ÀªÁzÀ. CµÀÄÖ ªÀiÁvÀ檮 À è. ¥Áæ AiÀÄzÀ°è £À£ÀVAvÀ »jAiÀÄgÁVzÀÝgÀÆ CªÀgÆ É qÀ£É AiÀiÁªÀ «zsª À ÁzÀ ¸Ààzð sÉ AiÀÄ°èAiÀÄÆ £Á£ÀÄ UÉ®ÄèwÛgÀ°®è. CªÀg£ À ÀÄß ¥ÁzÀgÀ¸À, «zÀÄåvÀÄÛ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. ºÉÃUÀÆ EgÀ°, F ¥ÁzÀg¸ À Àª£ À ÀÆß Cw¨sÁgÀzÀ ¹Ã¸ÀzÀ UÀnÖUÀ¼£ À ÀÆß ¸ÉßúÀzÀ zÁgÀ¢AzÀ ¥ÉÇÃt¹ ¤±Á¤ªÉÆmÉÖAiÉÄqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÅÀ . ¸ÁzsÁgÀtªÁV ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ JgÀqÀÄ UÀAmÉU¼ À À zÁj CzÀÄ. DzÀgÉ F »jAiÀÄ PÀrªÁtUÀ½AzÀ £ÀªÄÀ UÉ zÁj £Á®ÄÌ UÀAmÉ vÉUÉzÄÀ PÉÆArvÀÄ. EzÀ£ÀÄß w½zÉà £ÁªÀÅ 11 UÀAmÉUÉ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ±ÉõÀAiÀÄå ®AUÀÄ®UÁ«Ä®èzÀ PÀÄzÀÄgÉ. E£ÉÆߧ⠫ÄvÀæ ¥ÀlÄÖ »rzÀĤAvÀ PÀvÉÛ. EªÀgÀ ªÀÄzsÉå gÁªÀÅvÀ £Á£ÀÄ. CAvÀÆ 3 UÀAmÉ C¥ÀgÁºÀÚ ¤±Á¤ ªÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MmÁÖV ¸ÉÃjzɪÀÅ – zÁj £À£ÀUÉ ªÀiÁvÀæ UÉÆwÛzÀÄÝzÀjAzÀ. C°èAzÀ ¸Àé®à PÀrzÁzÀ PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è 2000 CrUÀ¼µ À ÀÄÖ DZÉ ªÀÄUÀÄΰUÉ E½zÀÄ vÀ¥Àà®Ä ¸ÉÃj ªÀÄÄAzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÉÄ樀 £Àqz É ÀgÉ ªÀÄrPÉÃjªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ §¸ï zÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃqÀÄ¥Á® JA§°è vÀ®¥ÀÅvÉÛêÉ. C°èUÉ ±ÉæõÀ×gÀ PÁgÀ£ÀÄß CªÀgÀ qÉæöʪÀgï vÀA¢gÀÄvÁÛ£É. CzÀ£ÉßÃj £ÁªÀÅ ªÀÄrPÉÃjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ – EzÀÄ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£É. ¤±Á¤ªÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß E½AiÀÄ®Ä vÉÆqÀVzɪÅÀ ! zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ gÀ¸ÉÛ ºÉ¨ÁâªÀÅ ©zÀÝAvÉ ªÀÄ®VzÉ. §¼À¸ÀÄzÁj ±ÉõÀAiÀÄå¤UÉ EµÀÖªÁUÀ°®è. ¥ÁzÀg¸ À Àª£ À ÀÄß PÉtPÀĪÀÅzÉà ±ÉæõÀ×£À »jAiÀÄ Dl. “±ÉõÀAiÀÄå! F M¼ÀzÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÉÃPÉ ±ÉÆâü¸¨ À ÁgÀzÄÀ ?” CªÀgÀ ¥Àæ±ßÉ . “fÃn! ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ zÁj E°èAiÉÄÃ, PÁ®PɼÀUÉ PÁtÄwÛzÉ. §¤ß µÁmïð PÀmï ªÀiÁqÉÆÃt” ±ÉõÀAiÀÄå£ÉAzÀgÄÀ . “¨ÉlÖzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¤ªÀÄV®è. E°è µÁmïð PÀmï ªÀÄgÀtPÉÌ ¸ÉÖçÃmï PÀmï, CAzÀgÉ ºÁmïð ¥sÀmï DUÀ§ºÀÄzÀÄ. UÀAmÉAiÀÄÆ 3 zÁnzÉ. £À£Àß »AzÉAiÉÄà §¤ß!” £Á£ÉAzÉ. “fÃn ºÉÃr” ±ÉæõÀ×£À E£ÉÆßAzÀÄ C¸ÀÛç. “¨ÉÃqÀ ±ÉõÀAiÀÄå” ¥Àæ¨sÁZÀAzÀ.æ ±ÉõÀAiÀÄå ¸ÀzÁ mÁ¥ïVAiÀÄgï, ±ÉæõÀ×£À full accelerator eÉÆvÉU.É ¤ÃªÀÅ §gÀ¢zÀÝgÉ ¨ÉÃqÀ. £Á£ÀÄ £ÉÆÃr ¤ªÀÄVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä §¸ï zÁj vÀ®¦gÀÄvÉÛãÉ.” ±ÉõÀAiÀÄå zsÀqÀ zsÀq£ À É zÀĪÀÄÄPÀÄvÀÛ E½AiÀÄvÉÆqÀVzÀgÀÄ. FUÀ ±ÉæõÀפUÀÆ UÁ§jAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. “¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ. »AzÉ §¤ß, ªÀÄÄAzÉAzÁzÀgÆ À £ÉÆÃqÉÆÃt” JAzÀÄ PÀÆVzÀgÄÀ . JµÀÄÖ PÀÆVzÀgÀÆ ±ÉõÀAiÀÄå »AzÉ ¨ÁgÀ, gÁªÀĨÁtzÀAvÉ. “¤ªÀÄUÉÃPÉ EµÀÄÖ ºÉzÀjPÉ? §¤ß £À£Àß »AzÉ,”ªÀÄvÉÛ ±ÉõÀAiÀÄå£À ¥ÀAxÁºÁé£.À

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

56


“ºÉzj À PÉ zsÉÊAiÀÄð ¥Àæ±ßÉ EªÀ®è. PÀÆlzÀ ²¹Û£À «ZÁgÀ. £ÀªÄÀ ä eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¤ªÀÄUÉ ¥Áæt PÀ¼z É ÀÄPÉƼÀÄîªÀ C¢üPÁgÀ«®è. ¤ÃªÀÅ §gÀÄwÛÃgÉÆà E®èªÉÇÃ?” JAzÀÄ vÁgÀ±ÀÄæwAiÀÄ°è CgÀazÉ. DzÀgÉ ¥ÁzÀg¸ À À NqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÉ »rAiÀÄ®Ä ¹PÀÄ̪ÀÅzÉÃ? ±ÉõÀAiÀÄå £ÀUÄÀ £ÀUÄÀ vÀÛ E½¢½zÉà ºÉÆÃzÀgÄÀ . ªÀÄÄA¢£À PÀët £ÁªÀÇ CªÀgÆ À ¨ÉlÖzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÉÄÊUÀ¼À°è £ÀqA É iÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÀvÀÄÛ ºÉeÓÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀjUÀÆ £ÀªÄÀ UÀÆ ªÀÄzsÉå ¨ÉlÖzÀ G§Äâ CqÀØ §A¢vÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ UÀ½UÉ CªÀgÄÀ £ÀªÄÀ ä zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÄÀ . K£ÀÄ §AvÀ¥Áà F ªÀiÁgÁAiÀĤUÉ JAzÀÄ £ÁªÀÅ aAvɬÄAzÀ¯Éà ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. CµÀÖg° À èAiÉÄà ¨sA À iÀÄAPÀgÀ aÃvÁÌg:À “£ÁgÁAiÀÄtgÁªï, £ÁgÁ...” JAzÀÄ ¨ÉlÖzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀÄƯɬÄAzÀ PÀPð À ±À zsÀé¤ w«zÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀzÀr©nÖvÀÄ. ¤ÃgÉƼÀUÉ ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃUÀĪÀª£ À À, ºÉ¨Áâ«£À »rvÀPÉÌ ¹QÌzÀªÀ£À, ºÀÄ°¬ÄAzÀ C¥ÀླྀÀ®àlÖªÀ£À PÀgÀÄuÁPÀA æ zÀ£ÀªÀzÀÄ, “ºÁ ®PÀë÷äuÁ!” £ÀªÄÀ UÉ ¢UÀãçªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¤±Á¤ªÉÆmÉÖAiÉÄà MqÉzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. “±ÉõÀAiÀiÁå ±ÉõÀAiÀiÁå” JAzÀÄ vÁgÀ ¸ÁܬÄAiÀÄ°è ªÉÄïÉÃj PɼÀV½zÀÄ J®è ¢QÌUÉ wgÀÄV QgÀÄazɪÀÅ. PÁqÀĪÉÄÃqÀÄUÀ¼ÀÄ PÀt廃 vɪÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄzÀ¤UÉÊzÀªÀÅ - ±ÉõÀAiÀiÁå. ±ÉõÀAiÀÄå E®è. ±ÉõÀAiÀÄå E®èzÉà HjUÉ ªÀÄgÀ¼ÄÀ ªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? EzÉãÀÄ CªÀ¸ÉÜ MzÀVvÀÄ. D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÃÉ ªÀiÁvÁqÀ¯ÁgÀzÃÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀįÁUÀzÃÉ ±ÀÆ£Àå zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ZÉ®ÄèvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆAqɪÀÅ. UÀAmÉ 5 DVvÀÄÛ. ¸ÀÆAiÀÄð DUÀ¯Éà zÀÆgÀzÀ ¨ÉlÖzÀ »AzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÝ. PÀj£ÉgÀ¼ÄÀ PÀgÁ¼ÀªÁV z˵ÀÖ÷åzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁV ºÀgr À vÀÄÛ. zÁj E£ÀÆß £Á®ÄÌ ªÉÄÊ°¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄA¢£À ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉÆAqɪÅÀ . CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÉƧâ£É ªÀÄÄAzÉ Nr Nr ºÉÆÃV zÁj ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. C°è ±ÉæõÀ×£À PÁj£À°è PÀĽvÀÄ ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆÃV d£À, ¯ÉÊlÄ, qÁPÀÖgg À ÀÄ, ¨ÉÃmÉUÁgÀgÄÀ J®ègÀ£ÀÆß PÀgÉvÀg¨ À ÉÃPÀÄ. gÁwæ¬Ärà D ©üÃPÀgÀ KPÁAvÀvÉAiÀÄ°è ±ÉõÀAiÀÄå£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ. G½zÀªÀgÄÀ C°èAiÉÄà M§âjUÉƧâgÀÄ PÁtĪÀµÄÀ Ö zÀÆgÀz° À è ºÀgr À PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ¤zsÁ£ÀªÁV E½AiÀÄÄvÀÛ ±ÉõÀAiÀÄå £ÁªÀĸÀägÀuÉ UÀnÖAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄvÀÛ CgÀ¸ÀÄvÀÛ ¸ÁUÀ¨ÃÉ PÀÄ. ¨ÉlÖzÀ vÀ¼z À À°è PÀĽwgÀ¨ÉÃPÀÄ - £Á£ÀÄ §gÀĪÀ vÀ£ÀP.À £Á£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÄ樀 NrzÉ. NrzÉ£Æ É Ã ºÁjzÉ£ÉÆà CAvÀÆ ¨ÉlÖzÀ §ÄqÀPÉÌ §A¢zÉÝ. CµÀÖgÀ°èAiÉÄà zÀÆgÀzÀ PÀtª¬ É ÄAzÀ PÉÃPÉ ºÁQ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ±ÉõÀAiÀÄå, “£Á ¥sÀ¸ÀÄÖ!” ¥ÀAxÀz° À è CªÀgÄÀ UÉzÝÀ zÀÄÝ ¤d. ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÉ: ªÉÄÊ PÉÊ wÃgÀ UÁAiÀÄ, PɸÀgÄÀ . §mÉÖ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVzÉ. D UÀ½UÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¨sÁªÀ “J¯Á ¥ÁætÂÔ J£ÀÄߪÀ wgÀ¸ÁÌg.À PÀÆqÀ¯Éà C«ÄvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ. F vÀĪÀÄÄ®UÀ¼À £ÀqÄÀ ªÉ £À£ÀUÉ ªÀiÁvÉà ºÉÆgÀqÀ°®è. CAvÀÆ CªÀgÄÀ ±ÉõÀAiÀÄå ºËzÉAzÀÄ ¸À«ÄÃ¥À¢AzÀ RavÀªÁzÀ ªÉÄïÉ, “K£ÀÄ ¤ªÀÄä PÀvÉ? §ºÀ¼À ºÉzÀj¹ ©nÖgÀ¥àÀ” JAzÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©mÉÖ. “£Á£ÀÄ ¤«ÄäAzÀ ªÀÄÄAzÉ E½zÀAvÉ D ¨ÉlÖ £À£ÀߣÀÄß eÉÆÃgÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀÆPÀvÉÆqÀVvÀÄ. £ÀqA É iÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁV NqÀvÉÆqÀVzÉ. ªÀÄÄAzÉ D¼ÉgÀqv É ÀÛgÀ ºÀÄ®Äè gÁ²AiÉƼÀUÉ ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ ¢PÀÄÌ vÀ¦àºÆ É Ã¬ÄvÀÄ. CAvÀÆ PɼÀUÉ PɼÀUA É zÀÄ PÁ®Ä ºÁQzÉ. MAzÉqÉ PÁ°mÉÖ – zsÀrÃgÀ£É PÀĹzÀÄ eÁj ¥ÁvÁ¼ÀPÉÌ ©zÉÝ. DUÀ¯Éà ¤ªÀÄä ºÉ¸g À À£ÀÄß PÀÆV PÀgÉzÀzÀÄÝ. D D¼Àz° À è ¤ÃgÀÄ PɸÀgÄÀ PÉƼÉvÀ J¯É vÀÄA©zÀÄÝzÀjAzÀ®Æ eÁjzÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ ªÉÄÊ J®è ºÀįÉèà ªÀÄÄaÑzÀÄÝzÀjAzÀ®Æ £À£ÀUÉãÀÆ C¥ÁAiÀĪÁUÀ°®è. £Á£ÉÆAzÀÄ zÀlÖªÁzÀ PÁr£À §ÄqÀz° À è ©¢ÝzÉÝ. ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃrzÀgÉ 30 CrAiÀiÁzÀgÆ À £Á£ÀÄ PÀĹ¢gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÉÆÃjvÀÄ. ¥ÀÇtð PÀvÀÛ¯É, zÁj J°èAiÀÄÆ E®è. ¤ÃgÀÄ AiÀiÁªÀ PÀqÉ ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¥Àgr À vÀqÀ« ¥Àj²Ã°¹zÉ. CzÀgÀ UÀwAiÀÄ PÀqÉUÉ vɪÀ½ ºÀjzÀÄ VqÀU¼ À À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÉ. »ÃUÉ JµÉÆÖà ºÉÆvÀÄÛ ¸ÀjAiÀÄĪÁUÀ PÁr¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÉ ªÀÄvÉÛ E°èUÉ vÀ®¦zÉ. E°èAiÀÄ PÁ¯ÁÝj J®è £ÉÆÃr ¤Ã«°èUÉ §AzÉà §gÀÄ«j JAzÀÄ E°èAiÉÄà ¤AvÉ!”

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

57


E£ÀÄß PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÉÆÃt CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÁß®ÄÌ

PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ²RgÀzÉqU É É ¹ÃzÁ £ÀqA É iÀÄ®Ä CqÀØ wgÀÄVzÀª£ À ÀÄ PÁªÉÃjAiÀÄ¥Àà. EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀV£À ZÀvÀÄgÀ. £ÀªÄÀ ä vÀAqÀzÀ ªÀÄÆPÀ ¸Àz¸ À Àå. EªÀ£Á¬ÄvÀÄ, EªÀ£À PÉ®¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. M¼ÉîAiÀÄ ²¸ÀÄÛUÁgÀ, zÀPÀë, ¸ÀªÄÀ xÀð. EªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ §æºÀäVj JAzÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÁV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR EªÀ¤UÉ vÀªÀªÀÄð£É EzÀÝ ºÁUÉ. CzÀgÀ ±ÉæÃtÂUÉ §AzÉÆqÀ£É £ÉÃgÀzÁj vÀĽzÀ. »AzÉ £ÉÆÃqÀ°®è. ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀ°®è. ºÀļÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀjªÀAvÉ KgÀvÆ É qÀVzÀ. ®Që÷ä, ²æÃzsÀg£ À ï, ¦AmÉÆà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªg À ÀÄ CªÀ£À »AzÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. G½zÀªg À ÀÄ §®Ä »AzÉ ©zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ J®èjVAvÀ®Æ »AzÉ EzÀÝgÀÆ Erà zÀȱÀå £À£ÉßzÀÄgÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÉÌ §gÀĪÀAwvÀÄÛ. ¹¤ªÀiÁ avÀæ¥ÀlzÀ ªÉÄÃ¯É WÀl£Á¥ÀgA À ¥ÀgÉU¼ À ÀÄ £ÀqA É iÀÄĪÀAvÉ. ªÉÄAV®±ÉÃtªÀ£À »AzÉ £ÀqÉzÀªg À ÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄA¢. »AzÉ EzÀÝ £Á£ÀÄ (¥ÁæAiÀÄ 42) AiÀiÁªÀ zÁjAiÀÄ°è £ÀqA É iÀĨÉÃPÀÄ? ¸ÀA¢UÀÞ ¥Àj¹Üw, ¥ÀPÀé ¥ÁæAiÀÄzÀ C£ÀĨsª À ÀzÀ zÁjAiÉÄÃ? vÀgÄÀ t zsÀªÄÀ ¤AiÀÄ ¢lÖvÀ£ÀzÀ ºÁ¢AiÉÄÃ? ²¹Û£À ¥Àxª À ÉÃ? ¸ÁºÀ¸ÀzÀ £ÀÆvÀ£À ªÀiÁUÀðªÉÃ? EAxÀ¯è® É è £ÀªÄÀ ä UÀÄjAiÀÄ ¸ÁzsÀ£É ªÀÄÄRå. UÀÄj JAzÀgÉ PÉÆr vÀ®¥ÀŪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ £ÉÃgÀ zÁjAiÉÄà ¸Àj JAzÀÄ £Á£ÀÆ JqÀPÉÌ wgÀÄVzÉ. ºÀÄqÀÄUÀgÁUÀ¯Éà ±ÉæÃtÂAiÀÄ CAZÀÄ vÀ®¦ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. FUÀ ²RgÀ PÁtÄwÛ®è. ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃrzÀµÀÄÖ JvÀÛgÀPÉÌ PÀ®Äè, ªÀÄtÄÚ, eÉÆAqÀÄUÀ¼À gÁ². »AzÉ £ÉÆÃqÀĪÀAw®è. ºÀwÛzÀµÀÆÖ ªÀÄÄVAiÀÄzÀÄ. MAzÀĺÉeÓÉUÉ MAzÀÄ ZÀªÀÄZÀ ¨Éªj À £ÀAvÉ ºÀjzÀÄ ªÉÄÊ J®è MzÉÝ. zÁj vÀ¦à ºÉÆìÄvÉÃ? ¨ÉÃgÉ°èUÁzÀgÆ À KgÀÄwÛgÀĪɣÉÃ? UÀAmÉ 4.30 zÁnvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ C¥ÁAiÀĪÉãÀÆ E®è. £Á£ÀÄ £É®zÀªg À ÉUÉ §VÎ vɪÀ¼ÀÄwÛzÉÝ. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ PÀÄgÀÄqÀ¤UÉ PÀtÄÚ §AzÀgÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ C£ÀĨsÀª.À J¯Éè°èAiÀÄÆ ¨É¼ÀQ£À PÀqÀ®Ä. «±Á® «±Àé £ÉÆÃqÀ£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà vÉgÉ vÉgÉAiÀÄÄvÀÛ «¸ÁÛgÀªÁV ºÀgÀr ºÉÆìÄvÀÄ. D ªÉÆzÀ¯Éà vÀ®¦zÀÝ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ dAiÀÄ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀgÄÀ . 12£Éà ªÉÄʸÀÆgÀÄ FUÀ C¢üPÀÈvÀªÁV PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ºÉ§âAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dAiÀĨsÃÉ j ¨Áj¹vÀÄ! D UÀ½UÉAiÀÄ°è ¨sÁªÀ¥ÁgÀª± À Àå¢AzÀ ªÀÄ£À¹ì£° À è AiÉÆÃZÀ£É PÉÊzÁ¬ÄvÀÄ. 6257 Cr JvÀÛgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £Á«zÉݪÀÅ. D ªÀĺˣÀßvÀå £ÀªÄÀ UÉ ªÀÄt¢vÀÄÛ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ zÁµÀÖ÷åðzÀ ªÀiÁvÀÄ. £ÁªÀz£ À ÀÄß ¸ÀªÄÀ xÀð ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ¸Á¢ü¹zÉݪÀÅ. C°è ªÀÄÆrzÀ ¨sÁªÀ MAzÀÄ «zsz À À ¸ÀªiÀ Á¢ü ¹Üw. C°èUÉ ºÉÆÃV CzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÉà «£Á C°èAzÀ »AwgÀÄVzÀ £ÀªÄÀ ä PɼÀV£À ªÀÄlÖz° À è PÀ®à£ÁzÁjzÀ÷æ å ªÀÄĸÀÄQzÁV£À «ªÀgu À ɬÄAzÀ®è. ªÁ¸ÀÛªÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆPÁ±ÀA Ñ iÀÄðUÀ¼À ¥Àæw©A§ ¸Á»vÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. £ÁªÀÅ C°è PÀĽvÀÄ ¨sÁªÉÇÃzÉéÃUÀzÀ°è C£ÀAvÀª£ À ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. £ÀªÄÀ ä zÀÈUÀ£ÀĨsÀªÀU¼ À À «Äw¬ÄAzÀ C£ÀAvÀªÅÀ «ÄwUÉ M¼À¥q À ÀÄwÛvÉÛà «£Á C£ÀAvÀzÀ ¸Áé¨sÁ«PÀ UÀÄt¢AzÀ®è. £Àqz É ÀÄ §AzÀ zÁj zÀÆgÀzÀ PÀtªA É iÀÄ°è £ÀĸÀĽ ªÀĸÀ½ ªÀiÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. JgÀqÄÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼Á »AzÀ £ÁªÀÅ KjzÀÝ §AqÉ, JµÀÄÖ zÉÆqÀØ UÀÄAqÀÄPÀ®Äè §AqÉ JAzÀÄ £ÀªÄÀ UÉ ¨sÁªÀ£É vÀj¹zÀÝ dªÀiÁ¯Á¨Ázï, FUÀ ¥ÀæAiÀiÁ¸À¢AzÀ PÁt§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄtÄÚ ºÉAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. O£ÀßvÀåzÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÉÄà EzÀÄ. ¸ÁºÀ¸À¢AzÀ CzÀ£ÉßÃj CzÀg° À è MAzÁzÀgÉ £ÁªÀÇ »jAiÀÄgÁUÀÄvÉÛêÉ. C°è ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÄÀ ¥Àðt ¨sÁªÀ. £ÁªÀÅ EªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zɪÀÅ JAzÀÄ C¤ß¸ÀĪÀÅ¢®è – F O£ÀßvÀåzÀ ZÉÃvÀ£À £ÀªÄÀ ä£ÀÄß C°èUÉ DPÀ¶ð¹ §gÀ¸É¼É¬ÄvÀÄ JAzɤ߸ÀĪÀÅzÀÄ. zÀȶ֢UÀAvÀ «¸ÁÛgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄgÀÄPÀët G½zÀªÀgÀ aAvÉ. zÀÆgÀz² À ð¬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀgÀ ¸ÀĽªÀÅ J°èAiÀÄÆ PÁtĪÀÅ¢®è. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ, CqÀÄUÉAiÀĪÀgÄÀ , ¸ÉêÀPÀgÀÄ, 17 PÁåqÉlÄÖU¼ À ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà D vÀAqÀz° À èzÀÄÝzÀjAzÀ £ÁªÉà ‘ªÉÄÊ£Ájn’AiÀÄ°èzÉݪÀÅ. C®èzÉà £ÁªÀÅ G½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæzÃÉ ±À D PÀqÉ J¯ÉÆèà EzÉ JAzÀÄ »A¢£À C£ÀĨsª À À¢AzÀ w½¢vÀÄÛ. £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ §AqÉAiÀĵÉÖà CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ¸Àé®à JvÀÛgÀªÁzÀ E£ÉßgÀqÄÀ ²RgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÄÀ UÉ ¸À«ÄÃ¥Àz¯ À Éèà EzÀÄݪÀÅ. ¢nÖ¹ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà CªÀÅ £ÀªÄÀ VAvÀ JvÀÛgÀªA É § ¨sÁªÀ£É zÀÈqsÀªÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ £ÁªÀÅ KjzÀÄÝ PÀÈwæªÀÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRªÉÃ? ±ÉÃtªÀ£À vÀAqÀ PÁqÀ£ÀÄß PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

58


¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ £ÀªÄÀ VAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà C°èUÉà vÀ®¦gÀ§ºÀÄzÉÃ? DZÉ PÀqÉAiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄå°è §gÀÄwÛgÀĪÀgÆ É Ã K£ÉÆÃ? £ÀªÄÀ ä PÁªÉÃjAiÀÄ¥Àà, ªÉÆúÀ£À C°èUÉ zsÁ«¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ £ÀÆgÀÄ E£ÀÆßgÀÄ Cr E½zÀÄ ªÀÄvÉÛ CµÉÖà ºÀvÀÛ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ. CªÀjUÉ D zÀÆgÀ vÀ®¥À®Ä 20 «Ä¤lÄ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. PÁt®Ä EµÀÄÖ ºÀwÛgÀ, £ÀqÉzg À É CµÀÄÖ zÀÆgÀ, ¨ÉlÖUÀ¼À CªÀ¸ÉÜAiÉÄà »ÃUÉ. ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°è £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ §AqÉAiÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è zÀÆgÀzÀ zÁn PÉ®ªÀgÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀArvÀÄ - ©½ ZÀÄQÌU¼ À À ZÀ®£É ±ÉÃtªÀ£À£ÀÄß PÀAqÀÄ zsÉÊAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. »AzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÆ EzÀÝgÀÄ. vÀVΣ° À èAiÉÄà £ÁªÀÅ vÀAUÀ¨ÃÉ PÁzÀ ¥ÀæzÃÉ ±À«zÉ JAzÀÄ SÁwæAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄRzÀ PÀwÛ£ÀªÉÄÃ¯É ¤©qÁgÀtåzÀ (CAiÀiÁ®Ä) CAa£À°è E½zɪÅÀ .

vÀVΤAzÀ ¥Àªð À vÀgÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß D PÀqɬÄAzÀ F PÀqÉUÉ ªÀiÁvÀæ UÀÄgÀÄw¹zɪÅÀ . zÀÆgÀz² À ð¬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ UÀAlÄ ºÉÆwÛgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ D £ÁªÀÅ CªÀgq É ÉUÉ NqÀ®Ä vÉÆqÀVzɪÅÀ . CAzÀgÉ PÀÄzÀÄgÉ

“ºÁÕ! £ÁªÀÅ §AUÉèUÉ ºÉÆÃV nà PÁ¬Ä¸À®Ä K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr ¤ÃªÉ°è¢ÝÃgÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä §AzÀzÀÄÝ!” 6000 Cr JvÀÛgÀz° À èAiÀÄÆ ±ÉÃtªÀ¤UÉ CzÉà ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ, CzÉà «ÄAZÀÄ, CzÉà DwäÃAiÀÄvÉ. J®ègÀÆ C°èUÉ £Àqz É ÉªÅÀ . ²RgÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÁÌ®Ä ªÉÄ樀 zÀÆgÀz° À è, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 Cr vÀVΣ° À è §AUÉèUÀ¼À ¨sU À ÁߪÀ±ÉõÀUÀ½ªÉ. 20£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ vÀgÀÄtzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀÄwÛzÀÝ «zÉòà ¥Á¢æUÀ¼ÀÄ ¨ÉøÀUA É iÀÄ°è §AzÀÄ vÀAUÀ®Ä C°è §AUÉèUÀ¼À£ÀÆß ¥ÁæxÀð£ÉUÁV EUÀfðAiÀÄ£ÀÆß PÀnÖ¹zÀÝgÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EnÖUÉ, ºÀAZÀÄ, ªÀÄgÀzÀ ¨sÁjà vÉƯÉU½ À AzÀ ¸ÀĨsz À ÀæªÁV CªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÝgÀAvÉ. £Á£ÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ EUÀfðAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É K¸ÀÄQæ¸ÛÀ£À CªÀvÁgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁzÀ ««zsÀ vÉÊ® avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr «¹ävÀ£ÁVzÉÝ. CªÀgÀ ¸ËAzÀAiÀÄð zÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁºÀ¸À ¦æAiÀÄvÉ ¤dªÁVAiÀÄÆ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. KPÁAvÀªÁV ¤¸ÀUð À zÀ°è vÀ£ÀäAiÀÄvÉ ºÉÆAzÀĪÀÅzÀgÀ°è ªÀĺÀzÁ£ÀAzÀª£ À ÀÄß CªÀgÄÀ ¥ÀqA É iÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ 1930jA¢ÃZÉUÉ «zÉòà ¥Á¢æUÀ¼ÀÄ §gÀ°®è. zÉòà ¥Á¢æUÀ½UÉ EzÀÄ ¨ÉÃPÁUÀ°®è. §AUÉèUÀ¼ÄÀ ºÁ¼ÀÄ©zÀÄݪÀÅ. UÁ½, ªÀļÉ, PÁqÀĨÉAQ JA§ £ÉʸÀVðPÀ «WÁvÀPÀ ±ÀQÛUÀ¼ÄÀ MAzÀÄ PÀqÉ. C¥ÀǪÀðPÉÌ §gÀÄwÛzÀݪÀgÀ ¸ÀéAvÀ »vÀ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ £Á±ÀPÀÈvÀå E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ; D PÁr£À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ EªÀjUÉ ¨ÉAQ ªÀiÁqÀ®Ä ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄgÀzÀ vÉƯÉU¼ À ÀÄ. ¨ÉAQ ªÀiÁrzÀÄÝ £É® ºÁ¹£À ªÉÄïÉ. EªÀÅUÀ½AzÀ ºÀwUÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É G½¢zÉÝãÀÄ? ºÁ¼ÀÄUÀgÉAiÀÄÄvÀÛ ºÁªÀiÁ¸ÀÄ »r¢gÀĪÀ vÀÄAqÀÄ UÉÆÃqÉU¼ À ÀÄ. ZÀzj À ©¢ÝgÀĪÀ EnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÄÀ . §AUÉèUÀ¼À £É®ªÀ£ÀÆß Cr¥ÁAiÀĪÀ£ÀÆß PÁqÀÄ PÀ§½¹ªÉ. »ÃUÁV C°è PÀÆgÀ®Ä ¸ÀºÀ ¸ÁzsÀå«®è. CAUÀ¼z À À CªÀ¸ÉÜ E£ÀÆß PÀpt - £ÉÆeÉ ºÀÄ°è£À zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¢AqÀÄUÀ¼ÄÀ ¨É¼É¢zÀÄÝzÀjAzÀ C°è PÀÆgÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ PÀ®Äè gÁ²AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀµÉÖà ¸ÀÄR! DzÀgÆ À £ÀªÀÄä ±ÉÃtªÀ£À ¥ÀAUÀqÀ C°èAiÉÄà §AzÀÄ ©ÃqÀÄ©nÖvÀÄÛ - £ÁåAiÀĪÉÃ, ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÄÀ PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀªÀ £Á£ÁzÀÝjAzÀ vÁvÁÌ°PÀªÁV ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß C°è E½¹ C°èAiÉÄà ZÀºÁ PÁ¸À®Ä K¥ÁðqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢vÀÄÛ. ºÀgÆ À £ï ªÀÄvÀÄÛ CqÀÄUÉAiÀĪÀgÄÀ ¸ÉÃj PɼÀV£À MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUï zÀÆgÀzÀ vÉÆgɬÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀj¹ nà ªÀiÁrnÖzÀÝgÀÄ. PÀÄrAiÀÄĪÀµÄÀ Ö ZÀºÁ, w£ÀÄߪÀµÀÄÖ ªÉÄʸÀÆgÀÄ¥ÁPÀ, ¨ÁzÀıÁ, ZËZË. CªÀÅUÀ¼À gÀÄa PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ²RgÀzÀ ªÉÄð£À ¥Àæxª À ÀiÁ£ÀĨsª À Àzµ À ÉÖ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀzÄÀ Ý. ªÀÄÄA¢£À ¤zsÁðgÀ? D CAUÀ¼z À À°è £É¯ÉAiÀÄÆgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀÅzÉÆAzÀÄ gÁd¸ÀÆAiÀĪÉÃ. JAzÉà J°è ¤Ãj£À ¸É¯É¬ÄzÉAiÉÆà C°è £ÀªÄÀ ä £É¯ÉªÀ£É JAzÀÄ ¤±ÉöÑ Ê¹ C°èAzÀ UÀAlĪÀÄÆmÉ QvÀÄÛPÆ É AqÀÄ PɼV À ½zɪÀÅ.

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ ¥Àtð PÀÄnÃgÀ CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvöÉÛ ÊzÀÄ

£Á«ÃUÀ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ±ÉæÃtÂAiÀÄ ªÀ£ÀgÁ²AiÀÄ ªÀÄUÀÄΰ£À E½eÁj£À°èzÉÝêÉ. £ÀªÄÀ UÀÆ ²RgÀPÆ À Ì £ÀqÄÀ ªÉ UÉÆAqÁgÀtå ¨É¼É¢zÉ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR DZÉ ªÀÄUÀÄή°è (£ÁªÀÅ Kj§AzÀ ªÀ®AiÀÄ) MAzÀÄ aPÀÌ VqÀªÇÀ E®è. FZÉ ªÀÄUÀÄή°è UÉÆAqÁgÀtå! PÁgÀt«µÉÖà – DZÉ ªÀÄUÀÄή°è UÁ½ ¨ÉAQUÀ¼À ºÉÆqÉvÀ «¥ÀjÃvÀ. ºÁUÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À¸åÀ MAzÉÃ, £ÉÆeɺÀÄ®Äè. ¤d, “ºÀįÁèUÀÄ ¨ÉlÖzÀr!” PÀÄgÀÄZÀ®Ä VqÀU¼ À À£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ E½zÀAvÉ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ UÉƸÀgÄÀ ¨sÆ À «Ä. CzÀ¤ßrà £ÉÆeÉ ºÀÄ°è£À ¢AqÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæ«Ä¹ªÉ. EzÀgÀ zÀÆgÀzÀ CAZÀÄ UÉÆAqÁgÀtå. C¯Éèà MAzÀÄ QgÀÄvÉÆgÉ PÀÄ¥Àཹ zÁnzɪÅÀ . CzÀÄ (£ÀªÄÀ ä JqÀUÀqA É iÀÄ) PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ²RgÀzÀ°è ºÀÄnÖ PÁr£ÉqU É ÁV ºÀjzÀħgÀÄwÛzÀÝ wÃxÀð. CzÀgÀ zÀAqÉAiÀÄ°è £ÀÆgÀÄ d£À ¸ÀÄRªÁV PÀÆgÀĪÀµÀÄÖ «±Á®ªÁzÀ ºÁ¸ÀÄUÀ®Äè ºÀ©âvÀÄÛ. EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ ¢§âzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¥ÀÅuÁåvÀägÀÄ »AzÉ §A¢zÀݪÀgÄÀ , PÀrzÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

59


ªÀÄtÂÚ£À «±Á®ªÁzÀ JgÀqÉgq À ÀÄ ªÉâPÉUÀ¼ÄÀ . EªÀ£ÀÄß DªÀj¸ÀĪÀAvÉ ¨É¼É¢gÀĪÀ PÁqÀÄ ªÀÄgÀU¼ À ÀÄ! §AqÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À ªÉâPÉU¼ À À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀUÀ¼À PÉÆA¨ÉU¼ À ÀÄ ¤©qÀªÁV ºÀgÀr £ÉʸÀVðPÀ ªÀiÁqÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀݪÀÅ. ¤ÃgÀÄ, CzÀgÀ ¥ÀPÌÀ zÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄeÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁ¸ÀÄUÀ®Äè, CzÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ §¢AiÀÄ°è vÀAUÀ®Ä ¥ÀtðPÀÄnÃgÀ ¨ÉÃgÉãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ? »AzÉ §AzÀªÀgÄÀ D ªÉâPÉU¼ À À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ £ÉÆeÉ ºÀÄ®è£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ ºÁ¹zÀÝgÀÄ. »ÃUÁV £ÀªÄÀ UÉ®è ¸ÀÄ¥ÀàwÛUÉAiÀÄ ¸Ë¨sÁUÀåªÀÇ ®©ü¹vÀÄ. ¤ÃgÀAa£À°è M¯É ºÀÆrzɪÅÀ . C°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥Àz° À è GUÁæt ¸Áܦ¹zɪÅÀ . ¨ÉlÖª£ À ÉßÃgÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁªÀÄVæU¼ À É®èªÀ£ÀÆß CzÉà ¥ÀæPÁgÀ »AzÉ ¥Àqz É ÀÄ ±ÉÃRj¹zɪÀÅ. ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ªÉÆzÀ¯Éà «¢ü¸À¢zÀÝgÉ PÀpt ¸À¤ßªÉñÀ MzÀV §AzÁUÀ J®ègÀÆ zsÀªiÀ ÁðxÀð «¥ÀÅ® ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀĪÀªÀgÃÉ . J®ègÀÆ ªÀÄ£À¹ì£° À è ªÀÄÄAzÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ±À¦¸ÀĪÀªÀgÉÃ, ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÃÉ ¸ÁªÀÄVæU¼ À À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà PÉÊUÉ §AzÀAvÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¨É£ÀߪÉÄÃ¯É ºÉÃj¢ÝzÀÝgÉ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV ¨sÁgÀzÀ ¸ÀªÄÀ ªÁzÀ ºÀAZÀÄ«PÉ DVgÀÄwÛgÀ°®è. EzÀjAzÀ ºÉZÀÄÑ ¨sÁgÀ ºÉÆgÀ¨ÉÃPÁzÀªg À À°è CvÀÈ¦Û ªÀÄÆrgÀÄwÛvÀÄÛ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV ©¸ÉÌmï, QvÀۼɺÀtÄÚ, mÉƪÉÄmÉÆÃ, ¹» wArAiÀÄAxÀ fºÁéP± À ÀðPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼£ À ÀÄß ºÉÆvÀÛªÀgÄÀ PÉ®ªÀgÁzÀgÀÆ vÀªÀÄä ¨ÁºÀå ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß DAvÀjPÀª£ À ÁßV ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝgÉ D±ÀA Ñ iÀÄðªÉ¤¸ÀÄwÛgÀ°®è. CzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸Àg® À èzÀªj À UÉ EgÀĪÀ ¸ÀºÀd z˧ð®å. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ wÃxÀð ªÀÄAdÄUÀqØÉAiÀĵÀÄÖ PÉÆÃl. Cw ±ÀĨs.Àæ qÁPÀÖgÀÄ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÉAzÀgÄÀ , “F ¤ÃjUÉ AiÀiÁªÀ ©èÃaAUï ¥ËqÀgÆ À ¨ÉÃqÀ.” £ÀªÄÀ ä ºÉƸÀ J¯Éª£ À É, £ÉÆeÉ ºÁ¹UÉ, §AqÉ ¥ÀPÀÌzÀ M¯É J®è ¹zÀÞªÁzÁUÀ ¸ÀAeÉ 6 zÁnvÀÄÛ. 20 ¥ËAqÀÄ ¨sÁgÀzÀ `¹AzÀ¨ÁzÀ£À ªÀÄÄzÀÄPÀ’£À£ÀÄß PÀ¼ÉzÄÀ PÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉlÖzÀ a®ÄªÉĬÄAzÀ ZÉÃvÀ£À »ÃjzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛªÀiÁ£À £ÉÆÃqÀ®Ä ²RgÀzÉqU É É zsÁ«¹zɪÀÅ. 6257 Cr JvÀÛgÀzÀ D §AqÉ ªÀÄAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á«zÉÝÃªÉ – CAvÀåzÀ PÀgÀU¼ À À CAa£À°è £ÁªÀÅ PÀĽwzÉÝêÉ. PɼÀV¤AzÀ PÁtĪÀ ©üÃPÀgv À É FUÀ CzÀQÌ®è. £ÀªÄÀ ä zÀ馅 ºÉÆÃUÀĪÀªÀgU É É J°èAiÀÄÆ £ÀªÄÀ VAvÀ JvÀÛgÀzÀ ²RgÀ«®è. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ JgÀqÀÄ ²RgÀUÀ¼Æ À FUÀ EzÀQÌAvÀ vÀUÁÎVAiÉÄà PÀAqÀĪÀÅ. £ÀªÄÀ ä zÀ馅 ¢UÀAvÀ D O£ÀßvÀåzÀ°è Cw±ÀAiÀĪÁV «¸ÁgÀª¬ À ÄvÀÄ. PÁqÀÄ UÀÄqÀØ ºÉÆ¼É ªÀÄÄAvÁzÀªÅÀ £ÀPÉëAiÀÄ ªÉÄð£À J¼ÉÃUÀ¼ÀÄ. ²ªÀ¥Àà §gÉzÀgÀÄ: ¨sÆ À ªÀÄAqÀ®zÀ gÁ² §tÚ §tÚUÀ¼À ªÉÊ«zsåÀ PÀvÁðgÀ£À PÀªÄÀ äl zÀ馅 zÀÆgÀ¸ÁVzÀAvÉ ¨sÆ À «Ä ¸ÁUÀgÀª£ À ÀÄß ¸ÁéUÀw¹ ªÀÄĢݸÀĪÀ ªÀĺÁªÀÈvÀÛ PÁt¹vÀÄ. CzÀgÁZÉ ¤ÃgÀÄ, PÀqÀÄ ¤Ã°AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄwÛzÀAvÉ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÆgÉ£ÉÆgÉAiÀiÁV ¥Àæw©A©¸ÀĪÀ vÉgÉ CzÀÄ ¤Ãj£À gÁ²AiÉÄAzÀÄ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ F PÀqÀĤð DPÁ±ÀzÀ vɼÄÀ ¤Ã°AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¢ü¸ÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀĺÁªÀÈvÀÛ. CzÀjAzÁZÉUÉ K£ÀÄAmÉÆà PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR¢AzÀ PÁtĪÀÅ¢®è. ªÉÄÃ¯É UÉÆüÁPÁgÀzÀ w½ ¤Ã° §tÚzÀ ¨Á£ÀÄ – PɼÀUÉ £Àg¥ À ÉÃvÀ®£ÁzÀ £Á£ÀÄ! `UÀU£ À Àª£ À ÀÄ £ÉÆÃqÀÄ ªÉÄÊ ¤Ã°UÀlÄÖªª À ÀgU É É’ JµÉÆÖAzÀÄ ¸ÁxÀðPÀ £ÀÄr. CAxÀ ¤Ã® ¥Àgz À ÉUÉ CAn¹zÀ PÉA¥ÀÅ vÀUÀqÄÀ ¸ÀÆAiÀÄð. ¸ÀÆAiÀÄð gÀ²ä FUÀ PÀtÄÚ PÀÄPÀÄ̪ÀÅ¢®è. ¸ÀÆAiÀÄð©A§ CzÀgÀ §¢UÀ¼À°è GzÀÄÝzÀݪÁV `zÉêÀgÀ ¥É¥àÀgï «ÄAmï’£ÀAvÉ PÁtĪÀÅzÀÄ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

60


¸ÀºÀd. vɼÀÄ ¤Ã° vÀ£Àß ¢£ÀzÀ UÀ½PÉAiÀÄ PÁtÂPÉAiÀiÁV PÀqÀÄ ¤Ã°UÉ ¤ÃqÀĪÀ ºÉÆA§lÖ®Ä ¸ÀÆAiÀÄð. a£ÀßzÀ qÁ®gï £Á½£À vÀÆwUÉ eÁgÀÄwzÉ JAzÀ£ÀAvÉ £ÀªåÀ PÀ«! ¸ÀÆAiÀÄð£À ¥Àæw©A§ ¸ÀªÄÀ ÄzÀæzÀ°è PÁt°®è. DzÀgÉ ¸ÀªÄÀ ÄzÀæzÀ UÉgÉ ¸ÀÆAiÀÄð ©A§ªÀ£ÀÄß PÀæªÉÄÃt ¸É¼É¬ÄvÀÄ. ºÉÆÃVAiÉÄà ©nÖvÀÄ. D PÉÆ£ÉAiÀÄ ZÀÄQÌAiÀÄÆ E¤ß®è. `PÀÄgÀÄPÀįÁPÀð£ÀĪÀÄPÀð£ÀĪÀĸÀ۫ĹzÀA ’ JAzÀÄ ºÉýzÀ ªÀĺÁPÀ«AiÀÄ G¥ÀªÄÉ JµÉÆÖAzÀÄ GavÀ. DUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®¢ fë¸ÀĪÀÅzÀQAvÀ®Ä ¨ÉÃgÉAiÀÄ UÀÄj fêÀPÉ ¨ÉÃQ®è - PÀĪÉA¥ÀÅ PÀëªÉÄ PÉÆÃj ¸ÀAeÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ: MAzÀzÀ ¥ÀU° À gÀļÉgq À ÀgÀ ¸ÀAzÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀÄt²°à gÀPÁÛA§gÀ¢A ¸ÀA¢¹ ¥ÉǮݪÉǯɸz É ÀÄzÀÄ ªÀÄAzÉʹzÀ ¸ÀAeÉUÉA¥ÀÅ ¥ÀqÀĪÀt zɸÉAiÉƼï - gÀ£Àß ¥ÀqÄÀ ªÀt vÉgÉAiÀÄ°è ±ÀÄPÀæ, §ÄzsÀ, ±À¤ MmÁÖV ±ÁAw ©Ãj £ÀPÀ̪ÀÅ. ªÀĺÁªÁåzsÀ, ªÀĺÁ±Áé£ÀU¼ À ÉÆqÀUÆ À r ªÀȵÀ¨sÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj£ÉqU É É ClÄÖªÀ agÀAvÀ£À £ÁlPÀ DUÀ ¥Àæz² À ðvÀªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. qÀAiÀiÁ£Á zÉë (ZÀAzÀæ) vÀ£Àß ¥ÉæÃ«Ä ªÀĺÁªÁåzsÀ£À ¸ÀªiÀ ÁUÀªÀÄPÁÌV ªÀÄAzÀºÁ¸ÀzÀ ¥Àæ¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àƹ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ £ÁlPÀªÀÇ ¹zÀÞªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «ÄxÀÄ£À gÁ²AiÀÄ ºÉƹۮ°è ¤AwzÀÝ ¨É¼ÀQ£À GAqÉ UÀÄgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ CzÀÄãvÀ zÀȱÀå. gÀd¤AiÀÄ° gÀhÄUÀgÀhÄV¸ÀÄwgÀĪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ¸À¥ÛÀ¶ðªÀÄAqÀ®ªÀÅ, ªÁåzsÀ, PÀÈwÛP,É gÉÆûtÂ, QëÃgÀ ¥ÀxÀ UÀÄgÀÄ ±ÀÄPÀæ E°èzÉ £À¨ÉÆ s êÀÄAqÀ® E°è £Ég¢ É ºÀÄzÀAiÀÄå £ÀPÀëvÀæzÀPÆ É ëût - «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPÀ GvÀÛgÀzq É ÉUÉ wgÀÄVzÀgÉ C¯ÉÆèAzÀÄ ¨sg À ÀvÀ£ÁlåzÀ «£Áå¸ÀªÃÉ ¥Àæz² À ðvÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. §®UÀqÉ ªÀÄÆqÀÄwÛgÀĪÀ ¸À¥ÛÀ¶ðªÀÄAqÀ®, JqÀUq À É PÀAvÀÄwÛgÀĪÀ PÀÄAwà – EªÉgÀqg À À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ±Á±ÀévÀ zsÀÄæªÀ £ÀPÀëvÀæPÉÌ ZÁªÀÄgÀ ©Ã¸ÀĪÀ ¨sA À VAiÀÄ°è ¤AwzÀÄݪÀÅ. MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zÀȱÀå £ÉÆÃqÀ®Æ ªÀåQÛAiÀÄ DAiÀÄĪÀiÁð£À ¸Á®zÀÄ. DPÁ±À¢AzÀ ¨sÆ À «ÄUÉ E½zÀgÉ C°è E£ÉÆßAzÀÄ «zsz À À ¨ÉgÀUÀÄ ¹zÀÞªÁzÀAwÛvÀÄÛ. £ÀªÄÀ VAvÀ PɼÀªÀÄlÖUÀ¼À°è zÀÆgÀ zÀÆgÀzÀ ¨ÉlÖzÀ ¸Á®ÄUÀ½UÉ PÁqÀÄ ¨ÉAQ ©¢ÝvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É «¥ÀÅ®ªÁV ¨É¼É¢zÀÝ ºÀÄ°è£À §t¨ÉUÀ¼ÀÄ an«Än GjzÀÄ ©üÃPÀgÀ PÉ£Áß®UÉ ZÁazÀÄݪÀÅ. D PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀgÁ¼À ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß DPÁ±Àzq É ÉUÉ PÁgÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÁtÄwÛvÀÄÛ. C°è ¥À檻 À ¸ÀÄwÛzÀÝ ¨É¼ÀPÀÄ £Àªg À Áwæ AiÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉʨsÀªÀQÌAvÀ «ÄV®Ä. PÀ£ÀßA¨ÁrAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À ºÉÆ¼É EzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÉÆqÀgÄÀ . ‘¸ÀjAiÉÄà ¸ÀÆAiÀÄðUÉ PÉÆÃn «ÄAZÀÄA§Ä¼ÀÄUÀ¼ï?’ EzÀÄ zÉêÀgÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ PÁuÉÆÃ. D zÀȱÀå gÀÄzÀæ ªÀÄ£ÉÆúÀg.À MAzÀÄ PÀqÉ ¨ÉAQAiÀÄ UÉgÉ ¥ÀªÀðvÀg Ád¤UÉ a£ÀßzÀ ºÁgÀ vÉÆr¹zÀAvÉ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ¥ÀªÀðvÀzÀ ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥ÉæêÀÄ ºÀÈzÀAiÀiÁPÁgÀz° À è ªÀåPÀÛªÁVvÀÄÛ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ ¥À®èQÌAiÀÄ PÀªÀiÁ¤£ÀAvÉ. ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ PÀqÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀĪÀtð gÉÃSÁavÀæ! G½zÀ PÀqÉ DPÁgÀg» À vÀ DzÀgÀÆ ¸ÁPÁgÀ. ¨ÉAQAiÀÄ £Á®UÉ ¨ÉlÖUÀ¼À£ÀÄß £ÉPÄÀ ÌwÛvÀÄÛ. ¤d, ¹jªÀAvÀgÀÆ §qÀªÀgÆ À ©ÃUÀ«QÌgÄÀ ªÀ JgÀqÀÄ ¸ÀAzÀÆPÀUÀ¼ÄÀ , MAzÀgÀ Qð E£ÉÆßAzÀgÉƼÀU.É JAlÄ UÀAmÉUÉ £ÁªÀÅ D±ÀæªÄÀ PÉÌ ªÀÄgÀ½zɪÅÀ . ¥ÁAiÀĸÀ, avÁæ£ßÀ , PÉøÀj¨Ávï, w½¸ÁgÀÄ, ¸ÁA¨ÁgÀÄ, C£Àß, ZÀ¥Áw - ¸ÁPÁëvï £À¼,À ªÀ®®gÀÄ C°è ¸ÀAUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. HlªÁ¬ÄvÀÄ - ²©gÁVß. “¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀzÀÄ, £ÀªÄÀ ä ¨ÉAUÁ¼ÀÆgÀzÀÄ §®Ä zÀÆHgÁ...” ¦AmÉÆà PÉ£Éz.À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨Á§Ä ªÀįÉAiÀiÁ½Ã ºÁqÀÄ PÀ¼ÀÄQzÀ, PÀÄtÂzg À ÀÄ, PÀvÉ ºÉýzÀgÀÄ, £ÀPÀÄÌ £À°zÀgÄÀ . ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

61


PÁqÀÄ ªÀÄÈUÀU½ À AzÀ gÀPÀëuÉUÁV ¸À±¸ À ÀÛç ¥ÀºÀgA É iÀÄ£ÀÄß K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄgÉAiÀÄ°®è. DzÀgÉ ±À¸ÛÀçzsÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ SÁ¤éîÌgg À ÀÄ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØ zÉÆqÀØ ²PÁjUÁgÀ£ÀAvÉ. §UɧUÉAiÀiÁV ¨ÉÃrzÀ – gÁwæ ¸ÀAUÀrUÀgÆ É qÀ£É ²PÁjUÉ ºÉÆÃV§gÀĪÀÅzÁV, gÉÊ¥sÀ¯ï PÉÆqÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ. “£À£Àß ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£Àz° À è CzÀÄ C¸ÁzsÀå - ¨ÉÃmÉUÉ £Á£ÀÄ §zÀÞ ªÉÊj” JAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÀvÁ±ÉUÆ É ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. D ¤gÀ¥g À Á¢ü PÁnAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉÆAzÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß JAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀįÁgÉ. ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ 6.30PÉÌ G¥ÁºÁgÀ, 7UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀmɪÅÀ . MAzÀÄ vÀAqÀ §AqÉ eÁgÀ®Ä, KgÀ®Ä. E£ÉÆßAzÀÄ vÀAqÀ PÁqÀÄ CAqÀ¯ÉAiÀÄ®Ä. ²ªÀ¥Àà, ±ÉÃtªÀ, qÁPÀÖgÀgÄÀ JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆÃzÀgÄÀ . £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ°£ÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃzÉ. HlzÀ ºÉÆwÛUÉ £ÁªÀÅ ªÀÄgÀ¼À¨ÉÃPÀÄ. HlªÁzÀ£A À vÀgÀ vÀAqÀU¼ À À §zÀ¯ÁªÀuÉ. EzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. CzÀȵÀÖªÀ±Ávï £ÀªÄÀ UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ ¸ÀܼÀ ¨ÉÃUÀ£É zÉÆgɬÄvÀÄ. C°è PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ ±ÉæÃt ¥sÀPÀÌ£É PÉÆ£ÉUÉÆAqÀÄ PɼÀPÌÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 Cr D¼ÀzÀ £ÉUv É À. §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ vÀ¼À ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÀÄ. vÀ¼¢ À AzÀ ¹ÃzÁ ªÉÄÃ¯É KgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAxÀ MAzÀÄ PÀrzÁzÀ PÉÆgÀPÀ®Æ (a«ÄßAiÀÄAvÉ) C°èAiÉÄà EvÀÄÛ. »ÃUÁV EzÉÆAzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÄÀ UÉ §AqÉ KgÀĪÀÅzÀÄ, fVAiÀÄĪÀÅzÀÄ JgÀqÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«vÀÄÛ. DzÀgÉ 50 Cr D¼À fVAiÀÄ®Ä ¤®ÄèªÀ ªÉâPÉ (CAzÀgÉ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ CAZÀÄ) £É®¢AzÀ ¸Àé®à ºÉÆgÀPÌÉ ZÁagÀĪÀÅzÀjAzÀ C°èUÉ ¸ÀP® À gÀPÀëuÁ¥ÀǪÀðPÀªÁVAiÉÄà ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ JAxÀ UÀAqÉzÉAiÀÄÆ MAzÀÄ ¸À® »AzÉ ªÀÄÄAzÉ AiÉÆÃa¸ÀĪÀAwvÀÄÛ. ®Që÷ä, ªÉÆúÀ£ÀgÄÀ E°è PÀÄ¥Àཹ £ÉUÉzÄÀ ¨sz À ÀæªÁVzÉ JAzÀgÄÀ . ¦AmÉÆà ªÉÄîÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ, fVªÀªÀgÀ£ÀÄß ©¯Éà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£À §½AiÀįÉèà ®Që÷ä PÀĽvÀÄ a«Äß PÀ®è£ÉßÃgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ©¯Éà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. EªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ ¨ÉÃgÉ E§âgÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀævåÉ ÃPÀªÁV PÀÆj¹ ¸ÀĨÉzÁgï SÁ¤éîÌgÀg£ À ÀÄß C°è G¸ÀÄÛªÁjPÉUÉ ©lÄÖ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ §AzÉ. ªÉÆzÀ®Ä M§â fVAiÀĨÉÃPÀÄ. »ÃUÉ PɼÀUÉ §AzÁvÀ a«ÄßAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄïÉÃj ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA±ÀAiÀiÁvÀägÀÄ («£À±ÀêwÃ) F AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzA É zÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV «¢ü¹zÉ. EzÀĪÀgÉV£À £ÀªÄÀ ä J®è ¸ÁºÀ¸ÀU½ À VAvÀ®Æ EzÀÄ ºÉZÄÀ Ñ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀzÄÀ Ý. ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ d£À ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà ªÀiÁrzÀgÄÀ . DzÀÝjAzÀ zsÉÊAiÀÄð §A¢vÀÄ EvÀgÀjUÉ. £À£ÀUÉ ¸ÀºÀ. £Á£ÀÆ ºÉÆgÀmÉ. ¥Àæ¥ÁvÀzÀ CAaUÉ §AzÁUÀ JzÉ £ÀqÄÀ VvÀÄ. ªÉÄʨɪj À vÀÄ. PÁgÀt K£ÀÆ E®è. »AzÉ ºÁjzÉÝãÉ. DzÀgÉ EAxÀ D¼ÀªÀ£Àß®è. DzÀgÆ À ªÀiÁ£À, ¥ÀæwµÉ× EªÉAiÀÄ®è. ºÉÆgÀlªÉÄÃ¯É DzÀzÁÝUÀ°, ¥Áæt ¨sA À iÀÄ«®è JAzÀÄ fVzÉà ©mÉÖ. fVzÀ PÉÆãÀ ¸ÀjAiÀiÁUÀ°®è. ¸ÀªÄÀ vÉÆî vÀ¦àvÀÄ. Erà zÉúÀ §®UÀqÉUÉ ¯ÉÆîPÀzÀAvÉ vÀÆUÁr §r¬ÄvÀÄ. PÁ®Ä ZÁazÀÄÝzÀjAzÀ C°è ¤AvÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ¨sÁªÀ ±ÀAPÀgÀ “EzÀÄ ¨sA À iÀÄAPÀgÀ” JAzÀÄ GzÀÎj¹zÀ. (CPÀÌ£À aAvÉ?) £À£Àß vÀ¦à¤AzÀ ¨sA À iÀÄAPÀgÀªÁ¬ÄvÀµÖÉ. ªÀÄvÉÛ ¸ÀjAiÀiÁV ¤AvÀÄ fVzÉ. ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà PɼÀUÉ §AzÉ. ¸ÀzåÀ , ªÀÄAiÀiÁðzÉ G½¬ÄvÀÄ. a«Äß KgÀ®Ä £Á£ÀÄ ºÉÆgÀqÀ°®è. LzÀr ºÀwÛzÀ C£ÀAvÀgÁdÄ PÀĹzÀÄ©zÀÝ. ©¯Éà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÉÆAzÀgÉ DUÀ°®è. ºÀvÀÛr ºÀwÛzÀ £ÁUÀgÁd ¸ÁzsÀå«®è JAzÀÄ PɼÀV½zÀ. £ÀªÄÀ ä ªÀiÁvÀĨsÁjà dUÀ£ÁßxÀ ±Á¹Ûç, “£Á£ÀÄ £ÉÆÃr ¸Ágï, ¨É¸ïÖ qɪÉÆãÉì÷ÖçõÀ£ï PÉÆmÉÖà ©qÀÄvÉÛãɔ JAzÀ. “CzÀÄ ªÀiÁvÁrzÀµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀ C®è” £Á£ÉAzÉ. “¤AUÁUÉÆâ®è PÀuÉÆÔ ®Që÷ä gÉÃV¹zÀ. ±Á¹Ûç KjAiÉÄà ©lÖ. ®Që÷ä ªÉÄð¤AzÀ (EªÀ¤UÉ KgÀÄwÛgÀĪÀª£ À À£ÀÄß PÁtĪÀÅ¢®è. ºÀUÎÀ zÀ »rvÀ¢AzÀ KgÀĪÀª£ À À£ÀÄß ¤AiÀÄAw渨 À ÉÃPÀÄ) ©¯Éà »r¢zÀÝ. ±Á¹Ûç ªÀiÁvÀÄ DqÀÄvÀÛ¯Éà UÀ®¨sÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà KgÀvÆ É qÀVzÀ. £Á£ÀÄ ºÉýzÉ, “KPÁUÀævɬÄAzÀ KgÀ¥àÀ, ¨ÉÃgÉ PÀqÉ UÀªÀÄ£À«ÃAiÀĨÉÃqÀ.” 10-12 Cr KjgÀ§ºÀÄzÀÄ, “¸Ágï, ¸Ágï! £Á¼É ¢ªÀ¸z À À ¥ÉÇæÃUÁæªÀiï K£ÀÄ?” £À£Àß PÀqÉUÉ wgÀÄV PÉýzÀ. »rzÀ PÀ°è£À »rvÀ vÀ¦àvÀÄ. “N ©zÉÝà ©zÉÝÔ JAzÀÄ aÃvÀÌj¹ ¢ürÃgÀ£É £ÉUz É Éà ©lÖ. AiÀiÁªÀ ©¯Éà ºÀUÎÀ ªÀÇ JAxÀ ©¯ÉÃPÁgÀ£ÀÆ EAxÀ ºÀÄZÀÄÑ £ÉUÉvÀª£ À ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ¥ÀæwAiÉƧâ£Æ À CªÀ£ÀªÀ£À ¥Á°£À PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ²¹Û¤AzÀ ¤ªÀð»¸À¯ÉAzÉà CªÀjUÉ ¥ÀǪÀð ²PÀët«vÀÄÛ EAxÀ°èUÉ PÀgÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÆ À ¥ÁæAiÀÄzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ, £Àg£ À À£ÀÄß «ÄÃj¹zÀ ªÁ£Àg.À D zÀÄzsÀðgÀ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ©üÃPÀgÀ zÀÄgÀAvÀUÀ¼ÄÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀzÃÉ EzÀÝzÀÄÝ ¥ÀªÁqÀªÉAzÀÄ, CzÀȵÀÖªÉAzÀÄ w½¢zÉÝãÉ. ©zÀÝ ±Á¹ÛçUÉ JzÉUÆ É Ã vÀ¯ÉUÉÆà §®ªÁV ¥ÉmÁÖUÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. CzÉà UÀ½UÉAiÀÄ°è ¤gÀ¥g À Á¢ü wªÀÄä¥Àà C¯Éèà CqÀØ zÁlÄwÛzÀÝ. CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀoÁvÁÛV F PÀ®ÄèUÀÄAqÀÄ ±Á¹Ûç PÉqÉz.À MAqÉgq À ÀÄ UÀAmÉ ºÉÆvÀÄÛ wªÀÄä¥Àà £ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ. CªÀ¤UÀÆ C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀzÉà EzÀÝzÀÄÝ CzÀȵÀÖ. E£ÀÄß ©¯Éà ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ ¸ÁPÁëvï Chief Instructor »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀ° ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt ©¯Éà ºÀUÎÀ ªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉU° À UÁV ¸ÀÄwÛ CzÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ E½©nÖzÀÝ. »AzÉ AiÀiÁgÀÆ »r¢wÛ®è; EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀAvÉ! ±Á¹Ûç zÀĪÀÄÄQzÀÄÝ ºÀoÁvÀÛ£É. D dVΤAzÀ ©¯Éà ºÀUÎÀ ®Që÷äUÉ AiÀĪÀÄ¥Á±ÀzÀAvÉ ¸ÀÄwÛ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

62


(eÁgÀzÉÃ) CªÀ£À£ÀÄß UÁ½UÉ ¹PÀÌ vÀgU À ɯÉAiÀÄAvÉ J¼ÉzÀÄ©nÖvÀÄ. CªÀ£ÀÄ PÀĽwzÀÝzÀÄÝ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ CAa¤AzÀ PÉêÀ® JgÀqr À »AzÉ. ºÀÄqÀÄUÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÉÆà C®èªÉÇà CªÀ£ÀÄ »rvÀ ©lÄÖ PÉÊPÁ®Ä ZÁa £É®zÀªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀ½©lÖ. ®Që÷äAiÀÄ vÀ¯É ¥Àæ¥ÁvÀzÀAa£À°è £É®PÉÌ C¥ÀཹzÀÄÝ PɼÀV¤AzÀ £À£ÀUÉ PÀArvÀÄ. E£ÉÆßAzÀr ªÀÄÄAqÉ §A¢zÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ 50 Cr PɼÀU.É DzÀgÉ CµÀÖgÀ°èAiÉÄà ±Á¹Ûç £É® ¸ÉÃjzÀÝjAzÀ ®Që÷ä §ZÁªï. “§AqÉAiÉÆqÀ£É ¸Ét¸À¨ÃÉ r ªÀÄAqÉUÀnÖUÀgÃÉ ªÀÄAqÉUÉlÖªÀgÃÉ ¨sÀAqÀ UÀAqÀÄUÀ¼ÉÃ!” D PÀëtªÉà £Á£ÀÄ a«ÄßAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÉ. ¸ÀAeÉ ¥ÀÅ£ÀB ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛªÀiÁ£À «ÃPÀëuÉ. ºÉƸÀ £ÁlPÀ. ¤vÀå£ÀÆvÀ£v À ÉAiÉÄà ¤¸ÀUð À zÀ gÀºÀ¸åÀ - £Àª£ À ÀªÇÉ Ã£ÉäõÀ±Á°¤. £ÁªÀÅ »AwgÀÄV ºÉÆÃzÁUÀ §AqÉP° À è£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆúÀ£À CAUÁvÀ ©zÀÄÝ©nÖzÁÝ£É. PÉÊPÁ®Ä J®è PÉÆgÀr£ÀAvÉ. PÀtÄÚU¼ À ÀÄ ªÀÄÄaѺÉÆÃVªÉ. ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ £ÉÆgÉ §gÀÄwÛzÉ. C¥À¸ÁägÀ? ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸ÉÃjzÁÝgÉ. UÁ½ ºÁQzÀgÄÀ PÉ®ªÀgÀÄ. “EzÀÄ Dl, ¤dªÀ®è” JAzÀgÄÀ ¨ÉÃj§âgÀÄ. £Á£ÉAzÉ, “ªÉÆúÀ£Á! EzÀÄ DlªÁzÀgÉ ¨sA À iÀÄAPÀgÀªÁzÀ Dl. EzÀ£ÀÄß DqÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀÆ EAxÀ ¸ÀܼÀzÀ°è RArvÀªÁVAiÀÄÆ DqÀvPÀ ÌÀ zÀÝ®è. JzÀÄÝ ©qÀÄ ¸ÁPÀÄ. £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀĪÁVzÉ.” ªÉÆúÀ£À K¼À°®è. ªÉƸÀ¼É §AzÀ PÀvÉAiÉÄÃ? Dl ªÁ¸ÀÛªÀªÁ¬ÄvÉÃ? ¸Àé®à »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ qÁPÀÖgÀjUÉ vÀégA É iÀiÁV §gÀ®Ä ºÉýPÀ½¸À¯ÁAiÀÄÄÛ. ªÉÆúÀ£À AiÀÄxÁ¹Üw. qÁPÀÖgg À ÀÄ §AzÀgÀÄ. PÀtÄÚ gÉ¥Éà CUÀ°¹ £ÉÆÃrzÀgÄÀ . “E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ F ºÀÄZÀĨ Ñ ÉÃqÀ. K¼ÀÄ” JAzÀÄ ¨ÁgÀÄ PÉÆð¤AzÀ ¨É¤ßUÉgq À ÀÄ ¨Áj¹zÀgÀÄ. ZÀAUÀ£É £ÉUz É À. ªÉÆúÀ£À ¸ÀjAiÀiÁzÀ. ¨Á¬ÄUÉ lÆvÉàøïÖ ºÁQ £ÉÆgÉ §j¹zÀÝAvÉ. £Á£Àª£ À À£ÀÄß ZÉ£ÁßV xÀ½¹zÉ. ªÀÄgÀÄ¢£À, CAzÀgÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À, ¨ÉlÖ PÁqÀÄUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ²RgÀPÌÉ zsÁ«¹zɪÅÀ . a£ÀßzÀ qÁ®gï C°è ªÉÄïÉÃj §gÀĪÀÅzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zÀȱÀå. D ¨É¼ÀUÎÉ CªÀgª À ÀgÀ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ LzÉÊzÀÄ d£ÀgÀ UÀÄA¥ÁV CqÁØr §gÀ®Ä ¸ÁévÀAvÀæ÷å«vÉÛ. ²ªÀ¥àÀ, UËjñÀAPÀgÀ G¥ÁºÁgÀªÁzÉÆqÀ£É M§â ±É¥Áð eÉÆvÉ £ÁªÀÇjUÉ »AwgÀÄVzÀgÄÀ . ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è £Á£ÉƧâ£ÃÉ ºÉÆgÀmÉ. qÁPÀÖgÀgÆ À SÁ¤éîÌgg À ÀÆ ¥ÀtðPÀÄnÃgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄUÀgÆ É qÀ£É DqÀÄvÀÛ ºÀgl À ÄvÀÛ PÀĽvÀgÀÄ. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ UÉÆAqÁgÀtåzÉƼÀPÉÌ £Á£ÀÆ ±ÉÃtªÀ£ÀÆ ºÉÆPÉ̪ÀÅ. ¸Á¯ÁV ¤AwgÀĪÀ vÀ¼ª À ÁgÀgA À xÀ ªÀÄgÀUÁqÀÄ. CzÀg° À è ¥ÉÇzɬĮè. PÀÄgÀÄZÀ®Ä E®è. »ÃUÁV AiÀiÁªÀ PÀqÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ C¯ÉAiÀÄĪÀ ¸ËPÀAiÀÄð«vÀÄÛ. CzÀgÆ É ¼ÀUÉ ¸ÀÆAiÀÄð£À ©¹®Ä zsÀUÉ ¥ÀæªÃÉ ²¸ÀĪÀAvÉAiÉÄà E®è. £ÀªÄÀ ä £ÀrUÉ ªÁ¸À£ÉU½ À UÉ ºÉzj À zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÁætÂUÀ¼ÄÀ zsÀqz À sÀqÀ£É zsÁ«¹zÀ ¸ÀzÄÀ Ý ªÀiÁvÀæ £ÀªÄÀ UÉ PÉý¹vÀÄ. PÁr£À MAzÀÄ CAa£À°è §AqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÀĪÀÄÄPÀĪÀ d®¥ÁvÀ; £ÉʸÀVðPÀ PÁªÀÄ£À©®Äè, “vÉPÀÌ£É ªÉÄʪÀÄ£À ªÀÄgÉ’¸ÀĪÀAxÀ zÀȱÀå. PÁqÀ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ ¨ÉlÖzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄΰUÉ §AzÀgÉ £ÁªÀÅ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ eÉÆvÉUÁgÀ£ÁzÀ UÉÆêÀÄÄRzÀ (6177 Cr) ªÉÄðzÉÝêÉ. EªÉgÀqg À À ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ²RgÀ UÀÄAqÀÄPÀ®Äè (6100 Cr). PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR, UÀÄAqÀÄPÀ®Äè, UÉÆêÀÄÄR ¸Á¯ÁV zÀQët-¥À²ª Ñ ÀÄ ¢QÌUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¤AwgÀĪÀ ²RgÀUÀ¼ÄÀ . £ÁªÀÇgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ Cw ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ Cw JvÀÛgÀzÀ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ªÉÆzÀ®Ä PÁtĪÀÅzÀjAzÀ G½zÀ ²RgÀUÀ¼ÄÀ C°èUÉ CzÀȱÀå. PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ PɼÀUÉ ¨ÉÆüÀÄ ¨ÉlÖU¼ À À gÁ², §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄ. DzÀgÉ UÉÆêÀÄÄRzÀ PɼÀV£À zÀȱÀå ®PÁëAvÀgÀ £Àª¥ À À®èªÀ RavÀ ªÀÈPÀëgÁ², MAzÀgÀ ªÉÄïÉÆAzÀÄ ©zÀÝAvÉ. D aUÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀtðªÉÊ«zsÀå, ¥Àtð ¸ËgÀ¨åsÀ , £ÉÆgÉ£ÉÆgÉAiÀiÁV PÀĸÀÄgÀÄ PÀĸÀÄgÁV ªÉƸÀgÄÀ UÀqÀ°£À ¨ÉuÉÚAiÀÄAvÉ vÉð§gÀĪÀ gÀªÄÀ tÂÃAiÀÄ zÀȱÀå E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ C£ÀĨsª À À. ¸ÀȶÖPv À Àð Cw ¸ÀÄAzÀgÀ «±Á®gÀvÀßUÀA§½AiÀÄ£ÀÄß C°è DZÁÒ¢¹zÀAvÉ EvÀÄÛ. 12 UÀAmÉ ªÀÄzsÁåºÀß Hl ªÀÄÄV¹ »AzÉ ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÄÀ ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. £Á£ÀÄ »AwgÀÄV §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß J®ègÀÆ PÁvÀgg À ÁV PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀåPÀÛ ¸ÀAvÉÆõÀ CªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¯Á¸ÀåªÁrvÀÄ. qÁPÀÖgÀgA É zÀgÀÄ, “ªÀÄvÉÛãÁ¬ÄvÀÄ?” “K£ÀÄ?” £Á£ÉAzÉ. “CzÉà ¤ÃªÀÅ PÀÆVzÀg® À è?” “E®èªÀ®è!?” “vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀ¨ÃÉ r, ¸Ágï” qÁPÀÖgÀgÄÀ . PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

63


“qÁPÉÖçÃ! ¤£Éß gÁwæ ªÉÆúÀ£À£À vÀªÀiÁµÉ £ÉÆÃr ºÉ¢æ ºÉÆÃzÉ. CzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ®Që÷äAiÀÄ vÀªiÀ ÁµÉAiÀÄÆ £À£ÀߣÀÄß C®ÄV¹vÀÄ. E£ÀÄß £Á£Éà ªÀiÁqÀĪɣÉÃ? FUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªg À ÀÄ ¤ÃªÀÅ” £À£ÀUÉ ¸ÀªÄÀ ¸Éå. “C®è ¸Àgï, ¨ÉʸÀ£ï K£ÁzÀgÀÆ!” “ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ.” “C®è, EªÀvÀÄÛ?” “ºËzÀÄ”. “CzÉà £ÁªÀÅ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ!” “ºËzÀÄ, CzÀgÀ ®¢Ý PÀAqÉ!” “C®è ¸Àgï, ¤ªÀÄä ªÉÄïÉãÁzÀgÀÆ?” “ºËzÀÄ Kj §AvÀÄ.” “CzÉà £ÁªÀÅ ºÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÉÛãÁAiÀÄvÀÄ?” “F ©üÃPÀgÀ PÁ£À£ÁAvÀgÀzÉÆ¼ï £Á£ÀÄA ªÉÄÃuï ªÉÄAV® ±ÉÃtªÀ£ÀÄA ¥ÉÇÃUÀÄwÛ¥Áð ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÉƼï PÀÆUÀðuÉAiÀÄAvÉ JvÀÛtÂAzÀ¯ÉÆà §AzÀÄ ¥sPÀ ÌÀ £É ªÉÄïÉgV À zÀÄzÉÊ. . .” “K£ÀÄ, K£ÀÄ?” “MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÉƼÉî!” J®ègÀÆ £ÀPÀÌgÀÄ. K£ÀÄ PÀvÉ JAzÀÄ qÁPÀÖgÀg£ À ÀÄß PÉýzÁUÀ CªÀgA É zÀgÀÄ, “¤ÃªÀÅ PÁr£ÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ ºÉÆÃzÀ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À §½PÀ CzÉà ¢Q̤AzÀ ¤ªÀÄä ¸ÀégÀ PÉý¹vÀÄ “Bison, bison help, help” JAzÀÄ. SÁ¤éîÌgï, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ J®ègÀÆ PÉý £ÀqÄÀ VzɪÅÀ . gÉÊ¥sÀ¯ï »rzÀgÀÄ SÁ¤éîÌgï. £ÁªÉ®ègÀÆ CªÀgÀ »AzÉ ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ NrzɪÀÅ. PÁqÉ®è C¯Ézª É ÀÅ. ¤ªÀÄä ºÉ¸g À À£ÀÆß ±ÉÃtªÀ£À ºÉ¸Àg£ À ÀÆß PÀÆV PÀgz É ÉªÅÀ . J°èAiÀÄÆ ¸ÀĢݬĮè, ¸À¢Ý®è. ¢UÀãçªÉÄUÉÆAqÀ £ÁªÀÅ FUÀ vÁ£É ªÀÄgÀ½zɪÀÅ.” ªÀÄÄAzÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀvåÀ ¸ÀAUÀw w½¬ÄvÀÄ. UÀÄgÀÄ, ªÁ¸ÀÄ, ²æäªÁ¸À, ±Á¹Ûç DrzÀ Dl EzÀÄ. £À£Àß ¸ÀégÀªÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV C£ÀÄPÀj¹zÀÝgÀÄ. ªÉÆúÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ xÀ½¹zÀAvÉ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀiÁZÀð£É ªÀiÁrzÉ! C¥ÁAiÀÄPÁj ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ vÀªÀiÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CAxÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ¥Àæz² À ð¸À¯ÉèÁgÀzÀÄ.

CªÀgÉÆúÀt ¥ÀªÀð CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÁÛgÀÄ

ºÀ£ÉßgÀqÄÀ UÀAmÉUÉ £ÁªÀÅ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄÆl ªÀÄÄV¹zɪÀÅ. ªÀÄ®UÀÄ ªÀÄUÀĪÉ! ªÀÄ®UÀÄ PÀÄzÀÄgÉªÆ É UÀªÉ C®ÄUÀ¢gÀÄ CUÀ®¢gÀÄ E£ÉÆߪÉÄä §gÀĪÀªg À ÉUÉ JAzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ UÁ£À ºÁrzɪÅÀ . ªÀÄvÉÛ CªÀgÆ É ÃºÀt, PÀrªÉÄ ¨sÁgÀ. £ÀÆål£ÀߣÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ 6 UÀAmÉUÉ ªÉÆzÀ¯Éà £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉèAiÀÄ ¸Àgº À ÀzÀÄÝ vÀ®¦zɪÀÅ. E½AiÀÄĪÁUÀ®Æ UÀAmÉ UÀAmÉUÉ nà wArUÀ¼À ¸ÀªiÀ ÁgÁzsÀ£É, “E£ÀÄß ¨ÉÃqÀ £ÀªÄÀ UÉ” JAzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÄÀ ºÉüÀĪÀªÀgU É ÀÆ ¸Àg¢ À . £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉè ¸À«ÄÃ¥ÀªÁzÀAvÉ PÀıÁ®ÄvÉÆÃ¥ÀÅ ºÉÆnÖ¹zɪÅÀ . ºÉÆUÉ ¨ÁA§Ä J¸Ézª É ÀÅ. dAiÀÄPÁgÀ PÀÆVzɪÅÀ . £ÀªÀÄä UÀÆqïì §Ar¬ÄÃUÀ KgÉÆÃ¥ÉèÃ£ï ªÉÃUÀz° À è ªÀÄ£ÀÄßUÀÄÎwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¯ÉÊ£ÀÄ ªÀÄÄj¬ÄvÀÄ. »AzÉ EzÀÝ £Á£ÀÄ ®UÀħUɬÄAzÀ PÁ®Ä ZÁa £ÀqA É iÀÄÄwÛzÉÝ. ²©gÀ ¸ÉÃjzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¯ÉPÌÀ vÉUÉzÄÀ PÉƼÀî¨ÉÃPÀµÉÖ. DUÀ¯Éà £À£Àß ¨É£ÀߣÀÄß «±Áé¸À¢AzÀ vÀqÀ«, “C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼ À ÀÄ. §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀ” JAzÀgÄÀ . »AwgÀÄV £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ: ¸ÁPÁëvï zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ CªÀvj À ¹zÀÝgÀÄ! CªÀgÀ «±Áé¸Àz,À ¥ÉæêÀÄzÀ «zÀÄåzÁ°AUÀ£Àz° À è £ÁªÉ®ègÀÆ CAiÀĸÁÌAvÀU¼ À ÁV J®ègÀ£ÀÆß DPÀ¶ð¹zɪÅÀ . PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

64


“¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÉ, ¤zÉæ §gÀ°®è. vÀAzÉAiÀĪÀg£ À ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB PÉýzÉ. ‘ºÉÆÃV CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è wgÀÄV ¨Á. C°èªÀgU É ÀÆ £À£ÀUÃÉ £ÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è’ JAzÀgÄÀ . §AzÀÄ©mÉÖ. ¤ªÀÄä UÀÄgÀÄgÁdgÁAiÀÄgÀÆ §A¢zÁÝgÉ, £ÉÆÃr CªÀjUɵÀÄÖ ¥ÉæêÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÉÄïÉ.” PÀvÀðªÀå, ¸Àé»vÀ EªÀÅUÀ¼À £ÀqÄÀ ªÉ ¥ÉÊ¥ÉÇÃn GAmÁzÁUÀ PÀvÀðªÀåzÀ PÀpt ªÀiÁUÀð C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁvÀæ ªÀĺÁPÁAiÀÄð ¸ÁzsÀå. CªÀgÃÉ ¤dªÁzÀ zsÀÄjÃtgÀÄ. CªÀgÀÄ §AzÀÄzÀjAzÀ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ¸ËzsÀPÉÌ UÉÆÃ¥ÀÅgÀ«lÖAvÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÆ É qÀ£É ¥ÉÇæ. UÀÄgÀÄgÁdgÁAiÀÄgÀÄ §AzÀzÀÄÝ, ¦æ¤ì¥Á¯ï GªÀÄfðAiÀĪÀgÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ vÀAzÀzÄÀ Ý £ÀªÄÀ UÉ §®Ä ºÉªÉÄäAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ¸ÀAUÀw. ¤¸Ágï ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä - £ÁªÀÇgÁ¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä «²µÁÖªÀ±ÀåPÀvU É À¼£ À ÀÆß ¥ÀÇgÉʹzÀÝgÀÄ. EAxÀ MAzÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀzÀ°è J®èjUÀÆ ²RgÀ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ¨ÉÃgÉ ºÉÆuÉUÁjPÉ ºÉÆvÀÛªÀgÄÀ CªÀÅUÀ½AzÀ §A¢üvÀgÁV ¤®è¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ, £ÀªÄÀ VAvÉ®è ZÉ£ÁßV ¸À馅 ¸ËAzÀAiÀÄð £ÉÆÃr C£ÀĨs« À ¹ ¸ÀAvÉÆõÀ¥Àq® À Ä CºÀðvɬÄzÀÝ F «ÄvÀægÀÄ ªÀiÁrzÀ vÁåUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀzÝÀ ®è. D gÁwæ £ÁªÀÅ ¤¢æ¸° À ®è: ºÁrzÀÄÝ, PÀÄtÂzz À ÀÄÝ, ªÀ£À¨ÉÆ s Ãd£À GAqÀzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸z À À zsÀªÄÀ ð¸ÀܼÀzÀ PÁ®ßrUÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtPÁÌV ¹zÀÞvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ... ªÀÄgÀÄ¢£À – 18£ÉAiÀÄ vÁjÃPÀÄ, ²©gÀzÀ JAl£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À – qÉÃgÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ¥ÁåPï ªÀiÁrzÁUÀ, UÀAlÄ ªÀÄÆmÉUÀ¼£ À ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ°è NgÀtªÁV eÉÆÃr¹mÁÖUÀ, PÉÆ£ÉAiÀÄ nà wAr ¸Éë¹ £ÁªÀÇgÀÄ §AUÉè¬ÄAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ, PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄRzÀ £Ég½ À ¤AzÀ zÀÆgÀ zÀÆgÀ ¸ÀjzÁUÀ, ªÀÄ£À¹ì£° À è ªÀÄÆrzÀ »jAiÀÄ ¨sÁªÀ PÀÈvÀdÕvÉ, ¸ÀªÄÀ ¥Àðt ¨sÁªÀ. §AUÉèAiÀÄ DªÀgt À zÀ ZÀÆvÀªÀ£ÀPÁÌUÀ«Ä¹zÀÝ ZÉÊvÀæ ªÀiÁ¸À«£ÉßAzÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁUÀ«Ä¸ÀĪÀÅzÉÆÃ?

PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

65


¸ÁUÀgÀA ¸ÁUÀgÉÆÃ¥ÀªÄÀ A CzsÁåAiÀÄ E¥ÀàvÃÉÛ ¼ÀÄ

14 ªÀiÁZïð 1967, PÁ¯ÉÃf£À°è Cw ¸ÀA¨sæª À ÀÄzÀ ¢ªÀ¸À. «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ, PÁ¯ÉÃf£À, J£ï¹¹AiÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ°è CAzÀÄ `PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¢ªÀ¸À.’ D «ÃgÀjUÉ ¥Àz« À Ã¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀĨsÀ ¢ªÀ¸.À vÀÄA©zÀ ¸À¨sÉAiÀÄ CzsåÀ PÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æ¤ì¥Á¯ï Dgï.Dgï. GªÀÄfðAiÀĪÀgÄÀ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¥Àz« À Ã¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV PÀÄ®¥Àw «.PÉ UÉÆÃPÁPÀgÀÄ zÀAiÀĪÀiÁr¹zÀÝgÀÄ. ªÀiÁf PÀÄ®¥Àw n.Dgï dAiÀÄgÁªÀÄ£ï, J£ï¹¹ qÉÊgÉPÀÖgï Kgï PÀªÉÆäqÉÆÃgï J¸ï.PÉ. ¨sQÀ ë ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÉãÁUÀtågÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. qÁPÀÖgï UÉÆÃPÁPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ«ªÁt¬ÄAzÀ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ MAzÀÄ £ÀÆvÀ£À DAiÀiÁªÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ, “¤ªÀÄä ¸ÁºÀ¸ÀzÀ EwºÁ¸À MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ PÁªÀåzÀAwzÉ. J°è ±ÀæzÁÞ¸ÀQÛAiÀÄÄvÀ ¥Àj±Àª æ ÀÄ«zÉAiÉÆà C°è ¸ËAzÀAiÀÄð«zÉ. «zÁåyð fêÀ£z À À F £ÀÆvÀ£ÁzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ §gÉzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ gÀÆ¥Àz° À è vÀAzÀgÉ CzÀ£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ. “¨ÉlÖª£ À ÉßÃj¢ÝÃj. CqÉvq À ÉU¼ À À£ÀÄß ¤ªÁj¹ ºÀwÛ¢ÝÃj. ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀAvÉ ¤ªÀÄä zÀ馅 ¢UÀAvÀ «¸ÁÛgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. fêÀ£z À À ¥Àæw gÀAUÀzÀ°èAiÀÄÆ »ÃUÉAiÉÄÃ. gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£Àz° À MAzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £Àq¸ É ÀĪÁUÀ, UÀtÂvÀz° À è MAzÀÄ ¸À«ÄÃPÀgÀt ©r¸ÀĪÁUÀ JzÀÄgÁUÀĪÀ dn® ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼ÀÄ CªÉµÆ É ÖÃ. CªÀ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÉ ¤ÃªÀÅ PÀÈvÀPÀÈvÀågÁUÀÄwÛÃj. eÁÕ£À ²RgÀ vÀ®¥ÀÅwÛÃj. E°èAiÀÄÆ ºÁUÉAiÉÄÃ. “¤ªÀÄä F ªÀĺÁ¸ÁzsÀ£É straight from the horse’s mouth JA§AvÉ PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR¢AzÀ¯Éà §A¢gÀĪÀ F ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ªÀtð£É £ÀªÀÄUÉ®è ºÉªÄÉ ä vÀA¢zÉ. ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ EAxÀ ¸ÁºÀ¸À £Àqɸ¨ À ÉÃPÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ, zÉñÀPÉÌ QÃwð vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ.” “PÁ¯ÉÃf£À ¥ÀæUw À AiÀÄ°è PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR ¸ÁºÀ¸À §®Ä zÉÆqÀØ, ¢lÖ ºÉeÓÉ. ¤ªÀÄä F ¸ÀÄÛvÀåºÀð PÁAiÀÄð PÁ¯ÉÃfUÀÆ £À£ÀUÆ À §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀ ¤ÃrzÉ. PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀzÁ ¤ªÀÄä ¨ÉA§®QÌzÉ” JAzÀÄ ¥ÉÇæ. Dgï.Dgï. GªÀÄfð ºÀg¹ À zÀgÀÄ.

ZÁgÀtÂUg À ÉzÀÄj£À° vÉgÉ¢ºÀªÀÅ £ÀÆgÉAlÄ zÁjUÀ¼ÀÄ PÀqÀÄ PÀptªÁzÀÄzÀ£ÁßAiÀÄĪÀ£ÀÄ ¢üÃgÀ, UÀÄj ¸ÉÃjzÉÆqÉ £ÀªÀªÀiÁUÀðªÉÇzÀUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÉÃgÀ¢gÉ ¸ÁºÀ¸PÀ É ZÀÄåwAiÀÄÄAmÉ? Cwæ¸ÀÆ£ÀÄ|| PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÉqÉUÉ

66

Kuduremukhadhedege  

Book by G.T. Narayana Rao

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you