Page 1

!

0!

f.n. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï


!

1!

01

«-¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ£À CjPÉ

¥ÀÅl... 02

02

!ÉÃRPÀ£À CjPÉ

¥ÀÅl... 03

03

¸Àħâ¥Àà£À zÀAiÉÄ

¥ÀÅl... 05

04

»ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ?

¥ÀÅl... 14

05

ªÀÄĤzÀÄ ¥ÉÇqÀ« £ÀÄAUÀĪÀqÉ

¥ÀÅl... 19

06

¥ÀAdgÀzÀ CgÀV½

¥ÀÅl... 25

07

±ÀA¨sÀÄ«£À PÀxÉ

¥ÀÅl... 33

08

ºÀÄ°AiÀÄ ¥ÉæêÀÄ

¥ÀÅl... 36

09

PÉÊPÉÆqÀzÀ »!ïªÀiÁå£ï

¥ÀÅl... 44

10

£ÁåAiÀÄ ¥Àj¥Á®£É

¥ÀÅl... 49

11

ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀÎ

¥ÀÅl... 58

12

DvÀäAiÀÄdÕ

¥ÀÅl... 69

13

PÁªÉÃjà ªÀiÁvÉ

¥ÀÅl... 80

14

gÀPÀÛzÀ D¸É

¥ÀÅl... 87

15

¸ÀéUÀvÀ

¥ÀÅl... 96


!

2!

«-¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ£À CjPÉ £À£Àß eÁ®vÁtzÀ°è C¤AiÀÄvÀ zsÁgÁªÁ»AiÀiÁV F PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄvÀÛ §AzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MA§vÀÛ£Éà PÀvÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÄVzÀ PÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥Àj"ÀwÛ£À ªÀÄrPÉÃj ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß MAzÀÄ wAUÀ¼À zÀÆgÀzÀ®è"ÉÖà EzÀÄݪÀÅ. DUÀ PÀ¸Á¥ÀzÀ ªÀPÁÛgÀjAzÀ ªÉÆzÀ®Ä zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ°è ªÀÄvÉÛ °TvÀ ¨ÉÃrPÉ ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÉãÀªÀÇ §AvÀÄ: ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è £ÁªÀÅ ¥ÀæPÀn¸À°gÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À°è `PÉÆqÀV£À ¸ÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ’ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÆß Dj¹zÉÝêÉ. £ÀªÀÄä ¤AiÀĪÀiÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ªÀĤ߹ ¥ÀæPÀluÁ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr. PÉÆqÀUÀÄ f&ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ &ÉÃRPÀ£ÁV vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ ¸Àj. DzÀgÉ CªÀgÀ ¸Á»vÀå ¸ÉêÉAiÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄxÀð C£Àå ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹PÉƼÀî®Ä £Á£ÀÄ ¸À®ºÉ PÉÆmÉÖ. CªÀgÀÄ M¥Àà°®è. £Á£ÀÄ «ªÁzÀQ̽AiÀÄzÉ C£ÀĪÀÄw PÉÆmÉÖ. ¸ÀªÉÄäüÀ£À £ÀqɬÄvÀÄ, wAUÀ¼ÉÆAzÀÄ ¸ÀA¢vÀÄ. ¥ÀŸÀÛPÀ §gÀĪÀÅ¢gÀ°, CzÀgÀ ¸ÀÄ¢ÞAiÀÄÆ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è PÁt°®è. DUÀ ªÀÄvÀÛzÉà PÀ¸Á¥À ªÀPÁÛgÀ zÀÆgÀªÁt¹ ªÀÄÄzÀæuÁ£ÀÄPÀÆ®PÁÌV PÉÆqÀV£À ¸ÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ MAzÀÄ ¥Àæw PÉÆÃjzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀºÀdªÁV ¸ÀªÉÄäüÀ£À PÀ¼ÉzÀ ªÉÄðzÀgÀ OavÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÉ. ¥Àæw ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÁÌzÀgÀÆ ¹UÀĪÀAxÀ «¼ÀA§¤ÃwAiÀÄÆ C°TvÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¨sÁUÀªÉà DVzÉAiÀÄAvÉ! £Á£ÀÄ ZÀZÉðV½AiÀÄzÉ, D »AzÉAiÉÄà PÉÆlÖ C£ÀĪÀÄwUÉ ªÀiÁvÀæ §zÀÞ£ÁV, CzÀĪÀgÉUÉ £Á£Éà ¨ÉgÀ¼Àaѹ E°è ¥ÀæPÀn¹zÀÝ ¥ÀÅlUÀ¼À vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÆß G½zÀAvÉ ªÀÄÆ® ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¥ÀÅlUÀ¼À £ÉgÀ¼ÀZÀÑ£ÀÆß PÀ½¹PÉÆmÉÖ. PÀ¸Á¥ÀzÀ CªÀ¸ÀgÀzÀqÀÄUÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀætzÉÆÃ"ÀzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ (GavÀªÁV) PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß £Á£Éà PÉýPÉÆAqÉ. ºÁUÉà JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÁgÀUÀ¼À°è §AzÀ ¥ÀÇtð ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß w¢ÝAiÀÄÆ PÀ½¹zÉ. DzÀgÉ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ¥ÀÇtðUÉÆAqÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ CªÀjAzÀ £À£ÀUÉ §A¢®è. FUÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀAvÉ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÉA§ ±ÀÄzÀÞ C¥ÀæAiÉÆÃdPÀ PÀ&Á¥ÀPÉÌ F ¥ÀæPÀluÁ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÄl¥ÁæAiÀĪÁV ºÉÆAzÀÄvÀÛÀªÉ! UÀvÀªÉʨsÀªÀzÀ §ÈºÀvï CtPÀªÁV, CzÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉZÀÑzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ EzÀÄ ªÀÄvÉÛ EAxÀzÉÝà ºÀ®ªÀÅ ¥ÀŸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ PÀ&Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è £À£Àßj«UÉ §AzÀAvÉ®è PÁ®PÁ®PÉÌ nÃQ¹zÉÝãÉ, ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ºÉÆÃgÁlªÉA§ £À£ÀßzÉà ¥ÀŸÀÛPÀzÀ®Æè ¸ÀAPÀ°¹ ¥ÀæPÀn¹zÉÝãÉ. [EAzÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉ OavÀåªÀ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ºÉÆÃgÁlzÀ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ C®¨sÀå. ºÁUÁV ªÀÄÄAzÉ £À£ÀߣÀÄPÀÆ®zÀ°è »ÃUÉà eÁ®vÁtzÀ°è zsÁgÁªÁ»AiÀiÁV¹ D¸ÀPÀÛjUÉ ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¸À°zÉÝãÉ, zÀAiÀÄ«lÄÖ vÁ¼Éä¬ÄgÀ°] PÀ¸Á¥À ¥ÀæPÀluÉ §gÀ° ¨ÁgÀ¢gÀ° £À£Àß «-zsÁgÁªÁ» ¥ÀÇtðUÉÆArzÉ. CªÉ®èªÀ£ÀÄß eÁ®vÁtzÀ°è D¸ÀPÀÛgÀÄ EvÀgÉ&Áè PÀÈwUÀ¼ÀAvÉ AiÀiÁªÀvÀÆÛ DAiÀÄÄÝ NzÀ§ºÀÄzÀÄ. FUÀ ºÉaÑ£À ¸Ë®¨sÀåªÁV, JA¢£ÀAvÉ GavÀ «-¥ÀŸÀÛPÀªÁVAiÀÄÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ (ªÀÄUÀ, C¨sÀAiÀĹAºÀ£À ¥ÀÇtð vÁAwæPÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆqÀ£É). f.J£ï. C±ÉÆÃPÀªÀzsÀð£À


!

3!

!ÉÃRPÀ£À CjPÉ ªÀ£À¸ÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀV£À PÀvÉUÀ¼ÀÄ JA§ `¥ÁæaãÀ’ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À &ÉÃRPÀ RÄzÀÄÝ £Á£Éà JA§ÄzÀÄ ªÀÄgÉvÉà ºÉÆÃVzÁÝUÀ, D `ªÉÄÃgÀÄ PÀÈwUÀ¼À’ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀæAxÀUÉÆAqÁgÀtåzÀ°è gÀdBPÀuÁAvÀUÀðvÀ ¥À¼ÉAiÀÄĽPÉUÀ¼ÁV ªÀiÁ¹ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, &ÉÃR£ÀPÀȶAiÀÄ ¸ÀzÉÆåÃeÁvÀ G&Áè¸À EAVzÀ §½PÀ, £À£Àß AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÈwAiÀÄ CxÀªÁ §gɺÀzÀ §UÉÎ K£ÉÆAzÀÆ D¸ÀQÛ CxÀªÁ M®ÄªÉÄ E®èzÉ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ°è ¥ÀÇtðªÀÄUÀߣÁV ¨sÀ«"ÀåzÀvÀÛ `ZÀÄAZÀ’ ZÁZÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »jAiÀÄ ªÀÄUÀ f.J£ï. C±ÉÆÃPÀªÀzsÀð£À (Cwæ §ÄPï ¸ÉAlj£À `zÉÆgÉ’) F ºÉƸÀ QÃlªÀ£ÀÄß £À£Àß vÀ&ÉUÉ ºÉÆV¹zÀ (zÉÆgÉAiÉÄà EzÀÄ ¸ÀjAiÉÄà ¤£ÀUÉ ºÀjAiÉÄÃ): ªÀ£À¸ÀĪÀÄ + PÉÆqÀV£À PÀvÉUÀ¼ÀÄ = PÉÆqÀV£À ¸ÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ JA§ ºÉƸÀ ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¨ÁgÀzÉÃPÉ? EAxÀ MAzÀÄ PÀÈw CA¢£À PÉÆqÀV£À §zÀÄQUÉ MAzÀÄ EtÄPÀÄ£ÉÆÃl MzÀV¸ÀĪÀzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £À£Àß zÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊ°UÀ¼À «PÁ¸À CjAiÀÄ®Ä MAzÀÄ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÆß PÀ°à¸À§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ CªÀ£À ªÁzÀ. `¥À¹ªÀÄuï £À&Ééuï vÀ¤¥Àuï PÀ°UÀ¼ï’ - EzÀÄ PÉÆqÀUÀÄ JA§ CxÀð §gÀĪÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß »AzÉƪÉÄä £ÉºÀgÀÆ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ ¨sÁ"ÀtzÀ°è £ÀÄrzÀzÀÄÝ £É£À¦¹PÉÆAqÉ. PÀĹAiÀÄÄwÛgÀĪÀ (?) £À£Àß zsÀÈwUÉ PÁAiÀÄPÀ®à ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRªÀiÁdð£À ¤ÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ºÀÆrgÀĪÀ ºÀÆl EzÁVgÀ§ºÀÄzÉà JA§ UÀĪÀiÁ¤ £À£ÀUÀÄAlÄ - CªÀ£É"ÀÄÖ RqÁRArvÀªÁV EzÀ£ÀÄß ¤gÀPÁj¹zÀgÀÆ! £À£Àß zÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊ°«PÁ¸À? ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸ÀAPÀ®£À ªÀÄÄzÀætUÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ C¤ªÁAiÀÄðªÁV £Á£ÀÄ ªÀÄÄzÀæt PÀgÀqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ NzÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. `PÉÊPÉÆqÀzÀ »&ïªÀiÁå£ï’ [1967gÀ°è §gÉzÀ EzÀPÉÌ vÀAzÉAiÀÄ DvÀäPÀxÉ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ¥ÀAiÀÄtzÀ°è ¸ÀºÀd ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÆß PÉÆnÖzÉ - C.ªÀ] JA§ ªÁ¸ÀÛªÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. CA¢£À PÀ®à£É `±ÀA¨sÀÄ«£À PÀxÉ’AiÀÄ£ÀÄß, ªÀÄÆ®¥Àæw J°èAiÀÄÆ zÉÆgÉAiÀÄzÀÝjAzÀ CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß `GvÀͤ¸ÀĪÀ’ ¢±ÉAiÀÄ°è £À£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀß ¸ÁPÁUÀzÀÝjAzÀ, EA¢£À ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¥ÀÅ£À¤ðgÀƦ¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. zÉñÀ PÁ®UÀ¼À°è M§â &ÉÃRPÀ ¸ÁPÀ"ÀÄÖ »jzÀÆgÀ UÀ«Ä¹, £ÀqÉzÀÄ §AzÀ eÁqÀ£ÀÄß ¹AºÁªÀ&ÉÆÃQ¹zÁUÀ DvÀ£À zÀ馅 vÀPÀÌ"ÀÄÖ eÉÕÃAiÀĤ"À×vÉ CxÀªÁ ¤gÀ¥ÉÃPÀëvÉ UÀ½¹gÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¨sÁ«¹zÉÝãÉ. EAxÀ MAzÀÄ JPïì QgÀt zÀȶ֬ÄAzÀ £À£Àß `CAzÀ’£ÀÄß CzÉà £À£Àß `EA¢’¤AzÀ ¸ÀªÉÃðQë¹zÁUÀ £À£ÀUÉ UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀ PÀAPÁ®UÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀiÁvÀæ: 1. fêÀ£ÀzÀ馅 RArvÀ §zÀ&ÁV®è: £ÉÊwPÀvÉAiÀÄĽzÀ fêÀ£À fêÀ£ÀªÀ®è. PÀvÀðªÀå¥Á®£ÉAiÉÄà fêÀ£À. ¤¸ÀUÀðzÀÆgÀ fêÀ£À ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀÄjÃaPÉ. £ÀA©zÀÝ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ, ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è £ÀA©PÉ EqÀÄ. ¸ÀzÁ eÁÕ£ÀPÉÊ&Á¸ÁgÉÆûAiÀiÁVgÀÄ, JAzÀÆ CzÀgÀ vÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀ gÁªÀt£ÁUÀ¢gÀÄ. 2. ¤gÀÆ¥ÀuÉ, ¥ÀzÀ¥ÀæAiÉÆÃUÀ, ±ÉÊ° ªÀÄÄAvÁzÀ vÁAwæPÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è C¥ÁgÀ PÀ&ÁªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÆß C¢üPÀ «ÄvÀªÀåAiÀĪÀ£ÀÆß ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ, ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÁVvÀÄÛ DzÀgÉ ¸Á¢ü¸À&ÁUÀ°®è. 1951gÀ°è `ªÀ£À¸ÀĪÀÄ’ PÀvÁ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ §gÉzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßr¬ÄAzÀ GzÀÞöÈvÁA±À: ¸Á»vÀåzÀ ¸À«AiÀÄ£ÀÄß F &ÉÃRPÀ¤UÉ [=£À£ÀUÉ] Hr¹zÀªÀgÀÄ CªÀ£À ¨Á®åzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà J£ï.J¸ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ. ¸ÀPÀ® ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°èAiÀÄÆ &ÉÃRPÀ¤UÉ GavÀ »vÉÆÃQÛUÀ¼À£ÀÆß ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀ£ÀÆß ¤Ãr CªÀ£À ¸Á»vÀåvÀÈ"ÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÀzsÀð£ÉªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ²æà JA.J¸ï. C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀgÁAiÀÄgÀÄ. F ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄUÀ½UÉ F ¥ÀÅlÖ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¸ÀªÀĦð¸À®Ä ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀÄgÀĪÀAiÀÄðgÀÄUÀ½UÉ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ°, vÁgÀ¢gÀ° C¥ÀðuÉAiÀÄ°è£À GzÉÝñÀªÀÅ ¸ÀzÁãªÀ¥ÀæZÉÆâvÀ.


!

4!

1953gÀ°è `PÉÆqÀV£À PÀvÉUÀ¼ÀÄ’ ªÀÄÄ£ÀÄßr¬ÄAzÀ GzÀÞöÈvÁA±À: &ÉÃRPÀ¤UÉ ¥ËæqsÀ ±Á&ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ zÀeÉðUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ"ÉAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀgÀÄ ¥ÀÇdå ²æà f.J¸ï. PÉñÀªÁZÁAiÀÄðgÀÄ. ²æªÀiÁ£ï PÉñÀªÁZÁAiÀÄðgÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ, ±ÀÄzÀÞ ¸Á»vÀå ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è C¥ÁgÀ «±Áé¸À«gÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄQUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß D&ÉÆÃa¸ÀĪÁUÀ EA¢UÀÆ &ÉÃRPÀ£ÀÄ ºÀ"Àð¥ÀżÀQvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. &ÉÃRPÀ¤UÉ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉæêÀiÁ©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ UÀæAxÀzÀ°è w½zÀ"ÀÄÖ ±ÀÄzÀÞ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ²æà PÉñÀªÁZÁAiÀÄðgÀ ¤gÀAvÀgÀ ªÁvÀì®å¥ÀǪÀðPÀ ±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ°vÁA±À. EAzÀÄ (1993) F ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß CzÉà ¸ÀªÀÄ¥Àðt¨sÁªÀ¢AzÀ D »jAiÀÄ ZÉÃvÀ£ÀUÀ½UÉ C¦ð¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. ¨Á®²PÉë vÀgÀUÀwAiÀÄ°è £À£ÀUÉ PÀ£ÀßqÀzÀ CDEF PÀ°¹zÀ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ EAzÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°èzÁÝgÉ: ¨Á¤£À°è §gÉzÀ UÉgÉAiÀÄ ºÁUÉ ªÉÄgɪÉAiÉÆà D CUÁzsÀ D¼ÀzÀ°è £À£Àß PÀgɪÉAiÉÆà E&Éè £Á£ÀÄ J&ÉÆè ¤Ã£ÀÄ Q«AiÉƼÀÄ°ªÉAiÉÆà -CA©PÁvÀ£ÀAiÀÄzÀvÀÛ 1949-53, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÉÃAmï C&ÉÆòAiÀĸï PÁ&ÉÃf£À°è UÀtÂvÉÆÃ¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁV ªÀÈwÛ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÉÝ. «eÁÕ£ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀAVÃvÀ, ¸Á»vÀå, &ÉÃR£À, ZÀZÉð, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É, ZÁgÀt »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¢¸ÉUÀ¼À°è £À£Àß ZÉÃvÀ£À ºÀjAiÀÄ®Ä ¸ÀªÀÄÈzÀÞ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ C°èzÀÄݪÀÅ. EAxÀ `Cw’UÀ¼À (CwgÉÃPÀ!) PÁgÀtªÁV £À£ÀUÉ ²æà ²æäªÁ¸À GqÀÄ¥ÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. EªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ«zÀgÀÄ, UÁAiÀÄPÀgÀÄ, &ÉÃRPÀgÀÄ, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, ¨É¸ÀAmï ªÀÄ»¼Á ±Á&ÉAiÀÄ°è CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, £À£ÀVAvÀ »jAiÀÄgÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ £À£Àß `ºÁgÁl’UÀ¼À §UÉÎ C¥ÁgÀ D¸ÀQÛ vÀ¼ÉzÀÄ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ¥ÉÇæÃvÁ컹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ §gÉzÉ “D¥ÀÛ «ÄvÀægÀÆ ªÀ¸ÀAvÀ ªÀiÁ°PÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÆ DVgÀĪÀ ²æäªÁ¸À GqÀÄ¥ÀgÀÄ £ÀPÀëvÀæPÀ£ÀAvÉ F &ÉÃRPÀ£À£ÀÄß PÁrgÀ¢zÀÝgÉ `ªÀ£À¸ÀĪÀÄ’ªÀÅ £ÀUÀgÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀ°®è. ¥ÀÅ"ÀàUÀ¼ÀÄ ¸Ë¸ÀªÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÀÝgÉ D QÃwð ²æà GqÀÄ¥ÀjUÉ ¸À®èvÀPÀÌzÀÄÝ. F ªÁPÀåzÀ GvÀÛgÁzsÀðªÀÅ CzsÁåºÁgÀ.” (ªÀ£À¸ÀĪÀÄ ªÀÄÄ£ÀÄßr 8-6-1951). ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §gÉzÉ “¦æAiÀÄ «ÄvÀægÁVgÀĪÀ ²æà GqÀÄ¥ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀªÀiÁ°PÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À G¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸À® PÀÈvÀdÕvɬÄAzÀ ¸Àäj¸ÀĪÀ ¥ÀÅtåPÁ® ¸À¤ß»vÀªÁVzÉ. &ÉÃRPÀ£ÀÄ CvÀåAvÀ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É.” (PÉÆqÀV£À PÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄ£ÀÄßr 26-9-1953) ²æäªÁ¸À GqÀÄ¥ÀgÀÄ EAzÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è®è. ªÀZÀ£À ¨sÁUÀªÀvÀªÉA§ (VÃvÁ §ÄPï ºË¸ï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ) GzÀÎçAxÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ C¸ÀARå ²"Àå¥Àæ²"Àå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ agÁAiÀÄĪÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ CAzÀÄ ¤ªÁåðd CAvÀBPÀgÀt¢AzÀ E¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀgÀ F `PÉÆÃqÀUÀ’£À£ÀÄß `CAQ¹’gÀ¢zÀÝgÉ £Á£ÉãÁVgÀÄwÛzÉÝ? vÁªÀĸï UÉæà GªÁZÀ: Full many a flower is born to blush unseen And waste its sweetness on the desert air ¸ÀºÀdªÁV PÉÆqÀV£À ¸ÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À GqÀÄ¥ÀjUÀÆ C¦ðvÀªÁVzÉ. ªÉÄʸÀÆj£À ºÀ"Àð ¦æAl¸ïð GzÀåªÀÄzÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸Á»vÀå-¸ÀAVÃvÀ PÀÄlÄA§zÀ C«¨sÁdå CAUÀªÁVzÁÝgÉ. CªÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ Cwæ §ÄPï ¸ÉAljUÉ CªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀAvÉ O¥ÀZÁjPÀªÉ¤ß¸À§ºÀÄzÀÄ. J"ÀÄÖ §UÉ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÉƼÉ"ÀÄÖ gÀ¸À«Ä±Àæ¢A zÀ"ÁÖ¢¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ ¥Àj¥ÁPÀªÉÇA¢ MlÄÖ ¸ÉÃjºÀªÀÅ £ÀgÀ£ÉA§ ¹¢ÞAiÉƼÀªÀ£ÀÄ ¸ÀȶֱÉÊ®zÀ ²RgÀ ªÀÄAPÀÄwªÀÄä. f.n. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï 8, Cwæ, PÁªÀiÁQë D¸ÀàvÉæ CgÀ¸ÉÛ, PÀĪÉA¥ÀÅ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ 570023.


!

5!

¸Àħâ¥Àà£À zÀAiÉÄ (MAzÀ£Éà PÀvÉ-1947) £ÀªÀÄÆägÀ ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀ ªÁ®UÀ vÀªÀÄmÉUÀ¼À£ÀÄß vÁ¼ÀªÁzÀå PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß - ¤ÃªÉAzÁzÀgÀÆ PÉýgÀÄ«gÁ? EzÀÄ §ºÀ¼À «£ÉÆÃzÀªÁVzÉ. ªÁ®UÀ ¨Áj¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ, ±ÀÄæw PÉÆA§Ä HzÀĪÀªÀgÀÄ, vÀªÀÄmÉ §rAiÀÄĪÀªÀgÀÄ »ÃUÉ E"ÀÄÖ d£ÀgÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À E°è £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ±ÀÄæwUÁgÀ ¥ÉÕgÉÕà JAzÀÄ £ÁzÀ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁqÀzÉà KPÁUÀævɬÄAzÀ HzÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ PÀ°è£À ¥ÀæwªÉÄAiÀÄAvÉ ¤±ÀÑ®. DzÀgÉ PÉ£ÉßUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ G§ÄâvÀÛ ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁUÀÄvÀÛ EgÀÄvÀÛªÉ. ªÁ®UÀzÀªÀ£ÀÄ £Á£Á «zsÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¸ÀÄvÁÛ£É. J®èªÀÇ C¥À¸ÀégÀªÀÄAiÀÄ - D C¥À¸ÀégÀ¢AzÀ&Éà MAzÀÄ «£ÉÆÃzÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. E£ÀÄß vÀªÀÄmÉAiÀĪÀgÀzÀÄ J®è ºÁqÀÄUÀ½UÀÆ MAzÉà CZÀÄÑ. ¥ÉÃmÉAlÄ vÁ¼À - qÀAUÀqÀPÀ JAzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. PÉÆA©£ÀªÀgÀÄ CzsÀð ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ D ªÁzÀåªÀ£ÀÄß DUÁUÀ UÀA©üÃgÀªÁV ªÉÄÃ&ÉwÛ ZÀÆ¥ÁzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄnAiÀÄ ªÉÄðj¹, F ¸ÀAVÃvÀ¸ËzsÀPÉÌ PÀ¼À¸À«qÀĪÀAvÉ, ¢VãwÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¸ÀĪÀAvÉ ªÉƼÀV¸ÀÄvÁÛgÉ! CAvÀÆ K£ÉÆà MAzÀÄ UÀ®¨sÉ, MAzÀÄ UÀzÀÝ® £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ; CzÀ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀªÉ¤ß, ºÀgÀmÉAiÉĤß. CzÀ£ÀÄß PÉüÀÄvÀÛ ¤AvÀgÉ MAzÀÄ «zsÀzÀ D£ÀAzÀªÉà DUÀÄvÀÛzÉ. PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¥sÀPÀÌ£É vÁ¼ÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉeÉÓ¬ÄqÀ®Ä vÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ªÉÆzÀ&ÁzÀªÀgÀÄ F ªÁzÀå ¸ÀA¨sÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÉÄüÀUÁgÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀÄtÂAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. EzÀÄ ¨sÀgÀvÀ£Álå ±Á¸ÀÛçPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ £ÀÈvÀå JAzÀÄ EA¢UÀÆ PÉ®ªÀgÀÄ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÁÝgÉ! ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃgÉ «"ÀAiÀÄzÀ°è vÀ°èãÀgÁVzÀÝgÉ, ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà EzÉÆAzÀÄ ªÁzÀåUÉÆÃ¶× £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÉà w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ F `¸ÀAVÃvÀ’ ¥sÀPÀÌ£É ¤AvÀgÉ, drªÀÄ¼É ¸ÀÄjzÀÄ ¤AvÁUÀ DUÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀªÉà DUÀĪÀÅzÀÄ. F ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è ºÀÄnÖ, «zÉåAiÀÄ AiÀiÁªÀ UÀAzsÀªÀÇ E®èzÉ ¨É¼ÉzÀÄ, C°èAiÉÄà ªÀÄtÄÚUÀÆqÀĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ w½zÀgÉ £ÀªÀÄUÉ F ªÁzÀåUÁgÀgÀ «"ÀAiÀÄzÀ°è wgÀ¸ÁÌgÀ, vÁvÁìgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄZÉÃ"ÉÖ GAmÁUÀĪÀÅzÉà E®è. §zÀ®Ä DzÀgÀ, PÀÄvÀƺÀ®, «£ÉÆÃzÀ d¤¸ÀÄvÀÛªÉ. vÀAeÁªÀÇj£À £ÁUÀ¸ÀégÀ «zÁéA¸ÀgÀ UÀÄgÀÄPÀÄ®PÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀ®è F ºÀjd£ÀgÀÄ. ¸ÀjUÀªÀĪÉAzÀgÉãÉAzÀÄ CjAiÀÄzÀªÀgÀÄ. ±ÀÄæw ºÉÆA¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ, K£ÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄ¢zÀÝgÀÆ EªÀgÀ ªÁ®UÀPÉÌ MAzÀÄ ±ÀÄæw¬ÄzÉ. E£ÀÄß vÁ¼ÁzÀ vÀ¢ÞvÉÆÛÃA£ÀßAUÀ¼À ªÉÊRjAiÀiÁUÀ°Ã, gÁUÀzÀ ªÉÄüÀPÀvÀ𠫨sÁUÀUÀ¼ÁUÀ°Ã EªÀjUÉ w½AiÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄÆäj£À d£ÀgÀÄ ¸ÀgÀ¼À ºÀÈzÀ¬ÄUÀ¼ÀÄ. CAvÉAiÉÄà ªÀÄzÀĪɪÀÄÄAfUÀ½UÉ ºÀÄvÀÛj PÀÄtÂvÀ, ¸Á«£À ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ±ÀĨsÀ, ¸ÀAvÉÆÃ"À, C±ÀĨsÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ®è F qÀAUÀqÀPÀ ªÁzÀåªÀ£Éßà PÀgɬĸÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ UÀ®¨sÉ, Q«UÉ vÁUÀĪÀ ¸ÀégÀ, K£ÉÆà ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ CjAiÀÄ®Ä. ªÉÄʸÀÆgÀÄ, vÀAeÁªÀÇgÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ZÁPÀZÀPÀå C£ÁªÀ±ÀåPÀ. DzÀgÀÆ FZÉUÉ PÉ®ªÀgÀÄ F vÀvÀÛ÷éPÉÌ ¨sÀAUÀ vÀgÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ ªÁ®UÀzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ, CªÀjUÉ MAzÀPÉÌ £Á®ÄÌ vÉvÀÄÛ, CªÀgÀÄ ¨Áj¸ÀĪÀ `GvÀÛªÀÄ jÃw’AiÀÄ C¥À¸ÀégÀPÉÌ ±Á¨sÁ¸ïVjAiÀÄ£ÀÆß §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÆß PÉÆlÄÖ PÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ C¥ÀǪÀð. ºÉaÑ£À J®è ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¥ÀÅgÉÆûvÀgÀ ªÀÄAvÀæzÀAvÉ (FUÀ EzÀÆ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛ §gÀÄwÛzÉ) ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀ ªÁzÀåªÀÇ DªÀ±ÀåPÀ. §®UÉÊ ¤AUÀ£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀ ¥ÉÊQ C£ÀĨsÀªÀ¸ÀÜ£ÁzÀ ªÁzÀåUÁgÀ (ªÁ®UÀ ¨Áj¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ) JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄ. EzÀPÉÌ gÀÄdĪÁvÁV “PÉÆÃzÀAqÀ PÀÄlÖAiÀÄå zÉÆgÉUÀ¼À ªÀÄzÉéUÉ £À£Éßà PÀ¹ðzÀÄæ §Ä¢ÝÃ. E&ÉÆßÃr CªÀÅöæ £ÀAUÉ E£ÁA PÉÆlÖ PÉÆÃlÆ” J£ÀÄßvÀÛ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉÆÃl£ÀÄß ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄrPÉÃj ¥ÉÃmÉAiÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÀÄ"ÀågÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðUÀ½UÉ®è ¤AUÀ£ÀzÉà ªÁzÀå SÁAiÀÄA DVvÀÄÛ. ¥ÀPÀÌ ªÁzÀåUÀ½UÉ, CAzÀgÉ ªÉÆÃj »rAiÀÄ®Ä (±ÀÄæw HzÀ®Ä), vÀªÀÄmÉ §rAiÀÄ®Ä EvÁå¢UÀ½UÉ GPÀÌqÀzÀ EvÀgÀ ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EªÀjUÉ®è ¨sÀQëøÀÄ, ºÉÆmÉÖ vÀÄA§ Hl, §mÉÖ J®è zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. DzÀgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ErAiÀÄ ªÀ"ÀðzÀ°è EgÀĪÀÅ¢®è. G½zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÆ°UÉ®¸À ªÀiÁr ºÉÆmÉÖ ºÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CAvÀÆ ¤AUÀ¤UÉ K£ÀÆ vÉÆAzÀgɬÄgÀ°®è. DzÀgÉ CªÀ¤UÉ ªÀÄPÀ̼Éà EgÀ°®è. ºÉÆ®w ¥ÀÅnÖAiÀÄÆ JwÛPÉƼÀî®Ä, Dr¸À®Ä MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«®èªÀ®è JAzÀÄ ¥ÉÃZÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÀUÀÆ°UÉ ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ “ªÁAPÁgÀ¥Àà”¤UÉ (NAPÁgÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ) zÀÆgÀ¢AzÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ. ªÉÆÃj »rAiÀÄ®Ä, ªÀÄÄAzÉ dvÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä, »A¢¤AzÀ §AzÀ ªÁ®UÀzÀ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä M§â ªÀÄUÀ¤®èªÀ®è JAzÀÄ ¤AUÀ£ÀÄ PÉÆgÀUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÉAzÀgÉ ªÀÈzÁÞ¥ÀåzÀ°è vÀªÀÄUÉ C£Àß PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ, ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÀÆ"ÀtgÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ `GzÁvÀÛ’ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ°ègÀ°®è. F jÃw C©ü¥ÁæAiÀÄ«zÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ºÁUÁUÀ¢zÀÝgÉ DUÀĪÀ ºÀvÁ±ÉAiÀÄÆ CªÀjVgÀ°®è. £ÉgÉPÀgÉAiÀÄ UÀÄr¸À°£À ªÀÄPÀ̼ɮègÀÆ zÉÆqÀتÀgÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ ¤AUÀ£À UÀÄr¸À®Ä ªÀiÁvÀæ vÀtÚUÉ G½¬ÄvÀÄ.


!

6!

ªÀÄÄzÀÄPÀ ºÉÆ&ÉAiÀÄ£ÉƧâ£ÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ£ÀÄ “¤AUÀuÁÚ ¤Ã£ÁåPÉ D ¸Àħâ¥ÀàAiÀÄå¤UÉ ºÀPÉð ºÉüÉÆâ®è? »AzÉmÉÆÖà ¸À® D zÉêÀÅöæ ¨ÁågÉAiÀÄ«æUÉ M°ÝzÁÝ£É.” ¤AUÀ¤UÉ EzÀÄ ºËzÉAzÀÄ C¤ß¹vÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀħæºÀätå ¸Áé«ÄUÉ K£ÉAzÀÄ ºÀgÀPÉ ºÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ? gÀxÉÆÃvÀìªÀ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÉÃ, a£ÀßzÀ £ÉêÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÉÃ? zÉêÀgÀzÀ±Àð£ÀªÀÇ ºÉÆ&ÉAiÀÄjVgÀ°®è. “¸Áé«Äà ¸Àħâ¥Áà! M§â ªÀÄUÀ£Àß PÉÆqÀÄ. ªÀ¸Àð ªÀ¸À𠤣Àß°èUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁr §vÉÃð£É” JAzÀÄ ¤AUÀ£ÀÄ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ¥Áæyð¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. §qÀªÀgÀ ¥ÁæxÀð£É zÉêÀjUÉ ²ÃWÀæªÁV vÀ®¥ÀŪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÀ"ÀðzÀ°èAiÉÄà ¤AUÀ¤UÉÆAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁ¬ÄvÀÄ - PÀÈ"ÀÚªÀtðzÀ ¥ÀÅvÀægÀvÀß d¤¹vÀÄ. D UÀAqÀ ºÉArgÀ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀPÉÌ ¥ÁgÀªÉà E®è. PÀvÀÛ&ɬÄAzÀ ªÀÄÄzÀÄjzÀÝ UÀÄr¸À®Ä ¨É¼ÀQ¤AzÀ «Ä£ÀÄVvÀÄ. ¤AUÀ£ÀÄ ªÁ®UÀªÀ£ÀÄß H¢zÀ£ÀÄ. PÀ¥ÀÅöà PÀ®ÄèUÀÄAr£ÀAwzÀÝ D ªÀÄUÀÄ “QgÉÆÔ JAzÀÄ CgÀavÀÄ. ¸ÀħæºÀätåzÀ ¸Àħâ¥Àà£À zÀAiÉĬÄAzÀ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀĪÁzÀÄzÀjAzÀ CzÀPÉÌ ¸Àħâ JAzÀÄ ºÉ¸ÀjlÖgÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À ¥ÀÅAqÀÄ PÀÆqÀ CAvÉAiÉÄà ºÉZÀÄÑwÛvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ ¸ÀtÚ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÆß £É®zÀ ªÉÄÃ&É EqÀĪÀAwgÀ°®è. UÀÆr£À°èAiÉÆà UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ&ÉAiÉÆà CªÀ£Éß®è EqÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸Àħâ£ÀÄ ºÀÄnÖzÀ ªÀ"ÀðªÉà ¤AUÀ£ÀÄ ¸ÀħæºÀätå "À¶ÖUÉ ¸ÀħæºÀätåPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ºÁ¢. ªÁ®UÀªÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ&Éèà M¬ÄÝzÀÝ£ÀÄ. C°è eÁvÉæAiÀÄ d£ÀdAUÀĽAiÀÄ°è EªÀ¤UÉ ªÁ® ¨Áj¸À®Ä ©qÀĪÀgÉÃ? C¸ÀàöȱÀågÀÄ zÀÆgÀ ¤AwgÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. gÀxÉÆÃvÀìªÀ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ §ºÀÄzÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀ UÀÄA¦£À°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀªÁðAvÀAiÀiÁð«Ä zÉêÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀ®Ä gÀxÀzÀ ªÀÄÄAzÉAiÉÄà d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÅ EgÀĪÀ°èAiÉÄà ¤®è¨ÉÃPÁV®èªÀ"ÉÖ. zÉêÁ®AiÀÄzÀ GvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ°è d£Àj®èzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¤AUÀ£ÀÄ ªÁ®UÀ H¢ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EªÀ£À ºÁUÉAiÉÄà EvÀgÀ ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀÄ C°è §AzÀÄ ¸ÉÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. J®ègÀÆ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÉ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¹ zÉêÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¨sÀQÛAiÉÄà C°è ªÀÄÄRå. ªÁ®UÀzÀ°è EzÀÝ EA¥À®è. EªÀgÀ ¨sÀQÛUÉ ªÉÄaÑAiÉÆà JA§AvÉ MAzÀÄ £ÁUÀgÀºÁªÀÅ C&Éèà zÀÆgÀzÀ°è ºÀjzÀĺÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “¸Áé«Äà ¸Àħâ¥Áà” JAzÀÄ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ CqÀةüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤AUÀ£ÀÄ »ÃUÉ ¥ÀæwªÀ"ÀðªÀÇ ¸ÀħæºÀätå eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ FUÀ zÉÆqÀØ ºÀÄqÀÄUÀ. ¤AUÀ£ÀÆ ªÁ®UÀ ¨Áj¸ÀĪÁUÀ ªÉÆÃj »rAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. MAzÀÄ ¢£À ªÁ®UÀªÀ£ÀÄß HzÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß GgÀÄUÀ®Ä DUÀÄwÛgÀ°®è, J¼ÉAiÀÄ JzÉAiÀiÁzÀÄzÀjAzÀ. F ªÁ®UÀzÀ «zÉå ªÀA±À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀiÁV §AzÀzÀÄÝ - ¤AUÀ¤UÉ CªÀ£À vÀAzɬÄAzÀ, CªÀ¤UÉ CªÀ£À vÀAzɬÄAzÀ, »ÃUÉ. DzÀgÉ vÁåUÀgÁdgÀ UÀÄgÀÄPÀÄ®PÀæªÀĪÉãÀÆ E°è E®è. zÉúÀ §°vÁUÀ ªÁ®UÀ »rzÀÄ E"ÀÖ §AzÀAvÉ GgÀÄUÀĪÀÅzÉà EzÀgÀ PÀæªÀÄ. UÀnÖAiÀiÁV, §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ ¥ÉÕÃ¥ÉÕà ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛ£ÁzÀªÀ£Éà AiÀıÀ¹é. ºÀ®ªÀÅ ªÀ"ÀðUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ C£ÉÃPÀ ºÀ½î ºÁqÀÄUÀ¼À C¥À¨sÀæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀAVÃvÀªÉAzÀgÉãÉAzÀÄ CjAiÀÄzÀªÀgÀÄ «zÉåAiÀÄ UÀAzsÀ«®èzÀªÀgÀÄ E"ÀÄÖ PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ «±ÉÃ"ÀªÀ®èªÉÃ? ¸Àħâ£ÀÄ ªÁ®UÀªÀ£ÀÄß CgÀa¸À®Ä vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. ¤AUÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄlÖPÉÌ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §®Ä ¸ÀAvÉÆÃ"À. ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ&É®è ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ±ÀÄæwAiÀÄÆzÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¹£ÉªÀiÁ E£ÀÆß §A¢gÀ°®è. §¸Éìà C¥ÀǪÀð. ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è £ÁlPÀ PÀA¥É¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄrPÉÃjUÉ §AzÀÄ MAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½zÀÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. £ÀªÀÄÆäj£À d£ÀjUÉ EzÉà Cw ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. ¨É¼É PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀÄ d£ÀgÀ eÉé£À°è zÀÄqÀÄØ ¸ÉÃgÀÄwÛvÀÄÛ. «gÁªÀĪÀÇ EgÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ £ÁlPÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ £ÉÆÃqÀzÀ d£ÀgÉà ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°ègÀ°®è. £ÁlPÀzÀªÀgÀÄ vÀªÉÆäqÀ£É ªÁ®UÀzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁlPÀ PÀA¥É¤AiÀÄÄ §gÀ°zÉ JAzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ºÀ§ÄâªÁUÀ&Éà ¥ÉÃmÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÉ®è D §AiÀÄ°£À°è ºÁdgÀÄ. ¸ÀܼÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr zsÀªÀiÁðxÀð vÀªÀÄä CªÀÄÆ®å C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ! £ÁlPÀ PÀA¥É¤AiÀÄÄ §AzÀÄ qÉÃgÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃ&É ¥Àæw¢£ÀªÀÇ D §AiÀÄ°£À°è ªÀĺÁ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D qÉÃgÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ DqÀĪÀÅzÀÄ, avÀæUÀ¼À£ÀÄß CtQ¸ÀĪÀÅzÀÄ, C&Éè §AiÀÄ°£À°è UÉÆð, atÂÚÃPÉÆÃ®Ä ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DqÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Àħâ£ÀÆ CªÀ£À GPÀÌqÀzÀ ¸ÀAUÁwUÀ¼ÉÆqÀ£É C°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÉÆqÀ£Éà ªÁ®UÀzÀªÀgÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¸À®Ä vÉÆqÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.


!

7!

MAzÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÉà - F ºÁqÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¸À® PÉýzÁUÀ - ¸Àħâ¤UÉ ªÉÄÊAiÉÄ®è gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀªÁzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. dvÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ DqÀ®Ä PÀgÉzÀgÉ ºÉÆÃUÀzÉ C°èAiÉÄà ¤AvÀÄ©lÖ£ÀÄ. ªÁ®UÀzÀªÀ£À£Éßà £ÉlÖ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ ¸ÀAvÉÆÃ"À, GvÁìºÀ J®è ªÉÄÃgÉ «ÄÃgÀĪÀAvÁzÀĪÀÅ. £ÁlPÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÀvÀÄÛ WÀAmÉ gÁwæAiÀÄ°è. PÀvÀÛ&ÁzÉÆqÀ£Éà dvÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¸Àħâ£À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä vÁ¤ÃUÀ §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉý PÀ½¹zÀ£ÀÄ. D ªÁ®UÀªÀ£ÀÄß J"ÀÄÖ PÉýzÀgÀÆ vÀȦ۬ĮèzÉà C°èUÉà ¤AvÀ£ÀÄ. vÁ£ÉÆAzÀÄ ºÉƸÀ &ÉÆÃPÀzÀ°èAiÉÄà wgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ CªÀ¤UÁ¬ÄvÀÄ. C°è J®ègÀÆ M¼ÉîAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆArzÀÝgÀÄ. J®ègÀÆ ¸ÀAVÃvÀ ºÁqÀĪÀªÀgÉÃ. EªÀ¤UÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ EvÀÄÛ. C"ÀÖgÀ&Éèà “£Àrà ºÉÊzÀ ªÀÄ£ÉUÉ” JAzÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ&É AiÀiÁgÉÆà ºÉÆqÉzÀgÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ¢AzÀ PɼÀPÉÌ ©zÀÝ£ÀÄ. ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ¤AUÀ£Éà C°èUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ ¨ÉaÑ©zÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀæ “CzÉ"ÀÄÖ ZÀAzÀ C¥Áà, D ªÁ®UÀ” JA§ GzÁÎgÀ ºÉÆgÀnvÀÄ. “ªÀÄvÉÛ CªÀÅöæ ¥ÉÃmÉ ¥ÀlߢAzÀ §gÉÆêÀÅöæ, EzÉå PÀ®ÛªÀÅöæ.” “E£ÉÆߪÉÄä PÉüÉâÃPÀÄ.” “£ÀªÀiÁÎ÷åPÉ CzÉ®è ºÁqÀÄVÃqÀÄ! zÉÆqÀä£ÀìgÀ ºÁqÀÄ CzÀÄ. ºÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ ªÀĤÃUÉ ºÉÆgÀqÀÄ.” C¥Àà£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ÄÃgÀ&ÁgÀzÉà ¸Àħâ£ÀÄ ºÉÆgÀl£ÀÄ. CªÀj§âgÀÆ UÀÄr¸À®Ä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀgÀÄ. DzÀgÉ ¸Àħâ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁvÀæ D §AiÀÄ°£À°èAiÉÄà G½¬ÄvÀÄ. CzsÀð ªÉÄ樀 zÀÆgÀPÀÆÌ D ªÁ®UÀ PÉý¸ÀÄwÛvÀÄÛ. D°¸ÀÄvÀÛ, ªÉÄ®ÄPÀÄvÀÛ CªÀ£ÀÄ ¨sÁgÀªÁzÀ ºÉeÉÓUÀ½AzÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ£ÀÄ. “EzÉãÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, EzÉãÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ” JAzÉà ¸Àħâ£À AiÉÆÃZÀ£É. CªÀ¤UÉ gÀÄaAiÀiÁzÀ Hl ªÀiÁrzÀAvÉ, ªÉÄÊUÉ JuÉÚ ¸ÀªÀjPÉÆAqÀÄ ©¹ ¤ÃgÀÄ ¸ÁߣÀªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ ¸ÀÄlÖ ºÀ®¹£À ¨ÉüÉUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄߪÁV£À D£ÀAzÀzÀAvÉ, DlzÀ°è vÁ£ÀÄ UÉzÁÝUÀ DUÀĪÀ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀzÀAvÉ - D ªÁ®UÀ PÉýzÁUÀ D£ÀAzÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¥Àæw ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÀÇ ¸Àħâ£ÀÄ D £ÁlÌzÀ qÉÃgÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÁdgÀÄ. MAzÀÄ gÁwæ ¤AUÀ£ÀÄ ¸Àħâ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà £ÁlPÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. C°èAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ, ªÁzÀå J®è PÉý EzÉà MAzÀÄ ºÉƸÀ &ÉÆÃPÀ. vÁ£ÀÆ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ&ÉèÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸Àħâ¤UÉ C¤¹vÀÄ. “CzÉAxÀ ¸ÀAVÃvÀ C¥Áà?” “CzÀÄ zÉÆqÀä£ÀìgÀ ¸ÀAVÃvÀ, £ÀAUÉÆwÛ®è.” “£Á£ÀÆ PÀ°Ã¨ÉÊzÁ?” “¸ÀjAiÀiÁAiÀÄÄÛ ºÉüÀÄ. £ÀªÀiÁÎ÷åPÉ CzÉ®è?” ¸Àħâ£À D¸É DUÀ C&Éèà ªÀÄÄj¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À¢AzÀ C¥Àà£À ªÁ®UÀ »rzÀÄ, vÁ£ÀÄ PÉý £É£À¦£À°è G½zÀ PÉ®ªÀÅ gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ D ªÁ®UÀ K£ÉãÀÆ ªÀiÁrzÀgÀÆ gÉÆÕAiÉÆÕà JAzÉà CgÀZÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. ªÀÄ£À¹ì£À°è gÁUÀ«zÉ, DzÀgÉ ªÁ®UÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ K£ÉÆà MAzÀÄ gÉÆÃUÀ. ¨ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ºÉÃUÉ Dr¹zÀgÀÆ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è H¢zÀgÀÆ CzÀÄ ªÀiÁvÀæ CgÀZÀÄvÀÛ&Éà EvÀÄÛ. ¸Àħâ£ÀÄ ºÀvÁ±À£ÁzÀ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¥ÀÅ£ÀB vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. E®è, ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À, ¥ÀÅ£ÀB C¥À¸ÀégÀªÉÃ. »ÃUÉ ¥Àæw ¢£ÀªÀÇ ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀlÖ£ÀÄ. ¥Àæw ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÀÇ qÉÃgÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÉý CªÀ£Éßà AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÀVΤAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÉ ©qÀÄ«zÁÝUÀ&É®è D gÁUÀzÀ C¨sÁå¸À. ªÀļÉUÁ® ¸À«ÄÃ¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ PÀ«zÀĪÀÅ. ©©æUÀ¼ÀÄ “gÉÆAAiÉÆà gÉÆAAiÉÆÔ JAzÀÄ CgÀa ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀĪÀÅ. ªÀÄzÀĪÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀĪÀÅ. £ÁlPÀzÀ PÀA¥É¤AiÀÄÄ qÉÃgÉ QvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ°èUÉÆà ¸ÁVvÀÄ. C°è PÉýzÀ ªÀÄzsÀÄgÀ gÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸Àħâ£À ªÀÄ£À¹ì£À°è «ÄrAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. E£ÉßAzÀÄ D ¸ÀAVÃvÀ PÉüÀĪÀÅzÉÆÃ? ¸Àħâ£À ªÁ®UÀ ªÀiÁvÀæ K£ÉãÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ C¼ÀĪÀAvÉ CgÀZÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀ£ÉãÀÄ ¨Áj¹zÀgÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀAVÃvÀ §AzÉà ©nÖvÀÄ JAzÀÄ ¤AUÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¥ÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À «"ÀAiÀÄ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. “ªÀÄvÉÛ ¤£Àß CdÓ, C¥Àà EªÀjAzÀ §AzÀ EzÀå E«ßUÀÆ §zÉÃðºÉÆâÃvÁ?” JAzÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ. ªÀÄ¼É ¸ÀÄjzÀÄ £É®ªÀ£ÀÄß vÀA¥ÀÅ ªÀiÁrvÀÄ. ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀ ¸ÀjzÀÄ DPÁ±ÀªÀÅ ¤Ã®ªÁ¬ÄvÀÄ. ZÀ½AiÀÄÄ KgÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀħæºÀätå "À¶×AiÀÄÄ ¸À«ÄÃ¥ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. F ªÀ"Àð ªÀÄUÀ£À£ÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤AUÀ£ÀÄ ¤±ÀѬĹzÀ£ÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ PÀÄtÂzÀ£ÀÄ. vÀAzÉvÁ¬Ä dvÉAiÀÄ°è zÀÆgÀzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÉÃ. “C°è £ÁlPÀ §vÀðzÁ, C¥Àà?” “§vÀðzÉ.” “E°è ¨Á¹ðzÀæ®è - ºÁAUÉ ªÁ®UÀ?”


!

8!

“CzÀÆ §vÀðzÉ, E£ÀÆß ¨sÁjà &ÁAiÀÄPÀÄÌ ªÁ®UÁ£ÀÆ §vÀðzÉ.” “E£ÉßÃlÄ ¢£À GAlÄ ºÉÆgÀrèPÉÌ?” “£ÁrzÀÄÝ ¨ÉøÁÛgÀPÉÌ (UÀÄgÀĪÁgÀ ) E¥ÀàvÉÆÛAzÀgÀ°è.” E£ÀÄß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀzÀ vÀ£ÀPÀ PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Àħâ¤UÉ §®Ä PÀptzÀ ¨sÁgÀªÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÁUÀ C°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ, AiÀiÁªÁUÀ D ªÁ®UÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB PÉüÀĪÀÅzÀÄ JAzÉà CªÀ£À D&ÉÆÃZÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÀj¬ÄvÀÄ. D UÀÄgÀĪÁgÀ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÁgÀªÀÇ §A¢vÀÄ. DzÀgÉ ºÀoÁvÁÛV ¤AUÀ¤UÉ PÁ°UÉÆAzÀÄ ªÀÄļÀÄî vÀUÀ°, CzÀÄ £ÀAeÁV PÁ®Ä ¨ÁvÀÄPÉÆArvÀÄ. CªÀ¤UÉ UÀÄr¸À&ÉƼÀUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÆ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. E£ÀÄß ¸ÀħæºÀätåPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? UÁr ªÀiÁr ºÉÆÃUÀĪÀ"ÀÄÖ ºÀt«®è CzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÀÄ"ÀågÀ ªÀÄfð! “CAiÉÆåà ¸Àħâ¥Áà, F ªÀ"Àð £À£ÉìÃªÉ ¨ÉÃqÁAvÀ ¤gÁPÀ¹ðzÁå?” JAzÀÄ ¤AUÀ£ÀÄ PÉÆgÀVzÀ£ÀÄ. “ºÁAUÁåPÉ ¤AUÀuÁÚ. E&Éèà £ÀqÀÄì ¸ÉêÉãÀ. zÁå«æUÉ J°èzÉæãÀÄ? §ªÀð ªÀ¸Àð C&ÉÎà ºÉÆÃV E£ÀÄß ¥À¸ÀAzÀV £ÀrìzÁæAiÀÄÄÛ” JAzÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ. “£Á£ÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÁAvÀ zÉêÀÅöæ ªÀiÁrzïºÀAUÉ vÉÆÃvÀðzÉ. ¸Àħâ£ÁzÀÆæ ºÉÆÃVè. E&ÁézÉæ zÉêÀÅöæ PÉÆæ¸ÉÆÌAqÉæ?” C¥Àà¤UÉ PÁ®Ä £ÉÆêÉAzÁzÀ PÀÆqÀ&Éà ¸Àħâ¤UÉ C¼ÀÄ §gÀĪÀAvÁVvÀÄÛ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄÄzÀÄjvÀÄÛ. E£ÀÄß vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAw®è. D ªÁ®UÀ PÉüÀĪÀAw®è JAzÀÄ zÀÄBR ºÉaÑvÀÄÛ. MAzÀÄ D¸ÉAiÉÄà E®è¢gÀĪÁUÀ, CzÀ£ÀÄß ºÀÄnÖ¹ ªÀÄtÄÚUÀÆr¸ÀĪÀÅzÉAzÀgÉ vÀÄA§ ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ «"ÀAiÀÄ. vÁ£ÉƧâ£Éà ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ dvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð CªÀ¤VgÀ°®è. ¤AUÀ£À F GvÁìºÀd£ÀPÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¸Àħâ£ÀÄ ªÀÄgɬÄAzÀ D°¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÀPÉÌ £ÉUÉzÀÄ ºÁj, “C¥Áà £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. zÉêÀæ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÉÛãɔ JAzÀÄ MAzÉà ¸À® PÀÆV ºÉýzÀ£ÀÄ. UÀÄgÀĪÁgÀ £À¸ÀÄPÀÄ ºÀj¬ÄvÀÄ. “ºÉÆÃV ¨Á ¸Àħâ. zÉêÀæ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄ. M¼ÉîÃzÁäqÁÛ£É. zÉÆqÀØtÚ£À dvÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄ. d£À ¨sÁ¼À vÀÄA§, D£ÉAiÀÄÄAlÄ, PÁqÀÄAlÄ. £ÉÆÃqÉÆÌ zÉÆqÀØtÚ EªÀ£Àß, ¤£Àß dvÉÃ&É EgÀ° ºÀĸÁgÀÄ” JAzÀ£ÀÄ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ ¤AUÀ. “ºÉƼÉÃUÉ E½Ã¨ÉÃqÀ ¸Àħâ. £ÉÆÃqÉÆÌà zÉÆqÀØtÚ” JAzÀ¼ÀÄ ¥ÀÅnÖ. ¸Àħâ, zÉÆqÀØtÚ, EvÀgÀ ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀħæºÀätåPÉÌ ºÉÆgÀlgÀÄ. zÁj¬Ärà ¸Àħâ¤UÉ ªÁ®UÀzÀ PÀ£À¸ÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB PÉüÀ°zÉAiÉÄAzÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À. ¨ÉlÖUÀ¼À vÀ¥Àà°UÁV, UÀzÉÝUÀ¼À CAaUÁV, gÀ§âgÀÄ vÉÆÃlUÀ¼À £ÀqÀÄ«UÁV £ÀqÉzÀgÀÄ. zÁjAiÀÄ°è CqÀØ ¹UÀĪÀ ¸ÀtÚ vÉÆgÉUÀ¼À°è zÁºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀߪÁUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÉƼÉAiÀÄ PÀgÉAiÀÄ°è gÀÄaPÀgÀªÁzÀ §ÄwÛAiÀÄÆl. zÀÆgÀ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ºÁ¢ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀzÀ £ÉgÀ½£À°è ºÉƼÉAiÀÄ vÀrAiÀÄ°è §ÄwÛAiÀÄÆl ªÀiÁqÀĪÁUÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ vÀȦÛ, D£ÀAzÀ ªÀÄÈ"ÁÖ£Àß ¨sÉÆÃd£ÀzÀ°èAiÀÄÆ E®è. ºÀ¹ªÀÅ, ªÁvÁªÀgÀtUÀ¼Éà gÀÄaPÀgÀªÁzÀ ªÉÄÃ&ÉÆÃUÀgÀUÀ¼ÀÄ. PÀvÀÛ&É ¸ÀA¥ÀÇtð PÀ«zÀ ªÉÄÃ&É CªÀgÀÄ ¸ÀħæºÀätåPÉÌ vÀ®¦zÀgÀÄ. EzÀĪÀgÉUÀÆ ¸Àħâ£ÀÄ C"ÀÄÖ d£ÀdAUÀĽAiÀÄ£ÀÄß J°èAiÀÄÆ £ÉÆÃrgÀ°®è. J°è £ÉÆÃrzÀgÀÆ d£À, UÀ®¨sÉ, £ÀÆPÀÄ£ÀÄUÀήÄ. »A¢£À ¢ªÀ¸ÀªÉà ªÀÄ¼É ¸ÀÄjzÀÄ £É®ªÉ®è PɸÀgÀÄ, ªÀÄtÄÚ, ¤Ãj¤AzÀ vÀÄA©vÀÄÛ. DUÀ&Éà ¸Àħâ£À Q«UÀ¼À£ÀÆß ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÆß ¸É¼É¬ÄvÀÄ, ¸ÁéUÀw¹vÀÄ - zÀÆgÀ¢AzÀ ªÁ®UÀzÀ CªÀÄÈvÀ ¸ÀégÀ. ºÀ¹zÀªÀ¤UÉ ªÀÄÈ"ÁÖ£Àß zÉÆgɬÄvÀÄ. ©¹°¤AzÀ MtV UÁgÁzÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ ªÀÄ¼É ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ D EAZÀgÀ d¤¸ÀĪÀ vÁtPÉÌ C"ÀÄÖ d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? §ÄwÛAiÀÄÆlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ gÁwæAiÀÄ ¸ÀtÚ vÉÃgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆgÀlgÀÄ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ EgÀÄªÉ PÀÆqÀ ºÉÆÃUÀĪÀ"ÀÄÖ ¸ÀܼÀ«gÀ°®è. C"ÀÄÖ d£ÀgÀÄ, §¢AiÀÄ°èzÀÝ PÀlÖqÀUÀ¼À°è, CAUÀrUÀ¼À°è J&Éè°èAiÀÄÆ d£ÀgÉà d£ÀgÀÄ. zÉÆqÀØ gÀxÀªÉÇAzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄ ¤AwzÉ. C&Éèà §¢AiÀÄ°è aPÀÌzÉÆAzÀÄ D£É EzÉ. ¹AUÀj¹zÀ D£ÉAiÀÄÄ d£ÀgÀÄ J¸ÉAiÀÄĪÀ vÉAV£ÀPÁ¬Ä, PÉƧâjAiÀÄ£ÀÄß dVAiÀÄÄvÀÛ ¸ÉÆAr&Ár¸ÀÄvÀÛ ¤AwzÉ. ªÁ®UÀzÀªÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀmÁ®ªÉÄäà C°è ¤AvÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¸ÀÄwÛzÉ. ¸Àħâ, zÉÆqÀØtÚ EªÀgÉ®è ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀ UÀÄA¦£À°è zÀÆgÀzÀ°è ¤AwzÀÝgÀÄ. ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀjUÉ ¥ÀæªÉñÀ«gÀ°®è. ªÁ®UÀzÀ ¸ÀĸÀégÀ PÉüÀÄvÀÛ, ¸Àħâ¤UÉ F d£ÀgÀ ¥ÀjªÉAiÉÄà ªÀÄgÉvÀĺÉÆìÄvÀÄ. CzÉãÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀ, CzÉAvÀºÀ ¨sÁªÀ. »AzÉ £ÁlPÀ PÀA¥É¤AiÀÄ ªÁ®UÀzÀªÀgÀÄ ¨Áj¹zÀ MAzÉà MAzÀÄ ºÁqÀÆ E"ÀÄÖ EA¥ÀÅ EgÀ°®è. F ªÁ®UÀzÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÉAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä PÀvÀÛ£ÀÄß J"ÀÄÖ GzÀÝ ªÀiÁr£ÉÆÃrzÀgÀÆ ¸Àħâ¤UÉ PÁt¸À°®è. E§âgÀ ¨sËwPÀ CAvÀgÀ »jzÁVvÀÄÛ. CzÀÆ gÁwæAiÀÄ zÉÆA¢AiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è C"ÀÄÖ zÀÆgÀ¢AzÀ ªÁ®UÀzÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ªÀÄÄAzÉ £ÀÆQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ zÉÆqÀØtÚ£ÀÄ §®ªÁV PÉÊ »rzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. “C°è £ÉÆÃqÀÄ D ¨ÉÆA¨É, C°è £ÉÆÃqÀÄ gÀxÀzÀ ZÀAzÀ” JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ªÁ®UÀzÀ ºÉÆgÀvÁV J®èªÀ£ÀÆß vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÁ®UÀ ºÉÃUÁzÀÆæ EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÉà CzÀgÀ&ÉèãÀÄ «±ÉÃ"À JAzÀÄ CªÀ£À C©ü¥ÁæAiÀĪÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. zÉÆqÀØtÚ£À ªÀiÁwUÉ AiÀiÁAwæPÀªÁV ºÀÆUÀÄlÄÖwÛzÀÝ ¸Àħ⠪Á®UÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ®Æè ®PÀë÷å«qÀ°®è. vÉÃgÀÄ ¸ÁVvÀÄÛ. ªÁ®UÀ ªÉÄüÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ


!

9!

ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¸ÀÄvÀÛ ºÉÆgÀlgÀÄ. CªÀÅ AiÀiÁªÀ gÁUÀ, ºÁqÀÄUÀ¼ÉAzÀÄ ¸Àħâ¤UÉ w½AiÀÄÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ CªÀÅ CªÀ£À ºÀÈzÀAiÀÄ«ÃuÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄrAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. gÀxÀ ºÉÆgÀlAvÉ d£ÀgÀ £ÀÆPÀÄ £ÀÄUÀ먀 C¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. §¢AiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ ZÀgÀArUÉ E½zÀgÀÄ CxÀªÁ PÀgÉUÉÆÃqÉUÉ CªÀÄj ¤AvÀgÀÄ. gÀxÉÆÃvÀìªÀ, ¥ÀÇeÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ vÀ£ÀPÀªÀÇ ¸ÁVzÀĪÀÅ. ºÉÆ&ÉAiÀÄgÉ®ègÀÆ §qÀªÀjUÉ, ©üPÀÄëPÀjUÉ vÀAUÀ®Ä vÀAiÀiÁj¹zÀÝ vÀnÖAiÀÄ bÁªÀtÂUÀ¼À PÀqÉUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸Àħâ£À ¸ÀAvÉÆÃ"ÀPÉÌ «ÄwAiÉÄà EgÀ°®è. D ªÁ®UÀzÀ ¸ÀégÀ-eÉãÀÄ ºÉÆ¼É ºÀjAiÀÄĪÀAvÉ §gÀĪÀ D EA¥ÀÅ CªÀ£À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÉÃZÀ£À ªÀiÁrvÀÄÛ. CzÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¥ÀæwzsÀ餸ÀÄwÛvÀÄÛ. ¤zÉæ ªÀiÁrzÀgÀÆ CzÉà ªÁ®UÀzÀ ¸ÀégÀ, CzÉà gÁUÁ&Á¥À£É, CzÉà ¸ÀéVÃðAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ, CzÉà UÁ£ÁªÀÄÈvÀ¥Á£À! ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸ÀªÉà ¸ÀħæºÀätå "À¶× - UÀgÀÄqÀ §gÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄRå gÀxÉÆÃvÀìªÀ, ¨sÉÆÃd£À ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ £Á®ÄÌ UÀAmÉUÉ ¥ÀÅ£ÀB ªÁ®UÀ vÀªÀÄmÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀĪÀÅ. ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀÄzsÁªÁ»¤ ¥ÀæªÀ»¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. ±ÁAvÀ ªÁvÁªÀgÀt. PÀĽUÁð½AiÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁzÀ wÃl, ªÀÄAUÀ¼ÀPÀgÀ VÃvÀ - ¨sÀÆ¥Á¼À, CªÀÄÈvÀªÀ¶ðtÂ, ªÀ¸ÀAvÀ, ªÉÆúÀ£À, zsÉãÀÄPÀ F gÁUÀUÀ¼À°è D&Á¥À£É, gÁUÀªÀiÁ°PÉ. zÀtÂzÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ ¸Àħâ£À£ÀÄß “K¼À¥Áà ªÀÄUÀÄ, E£ÀÆß ¤zÉæ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀÄ®è!” JAzÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁV AiÀiÁgÉÆà £ÉêÀj¹ ªÉÄʸÀªÀj J©â¹zÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ ¥sÀPÀÌ£É JzÀÄÝ PÀĽvÀ£ÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ ZÀ½UÉ ªÀÄzÀÄj ªÀÄ®V UÉÆgÀPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. JZÀÑgÀzÀ°ègÀĪɣÉÆà ¸Àé¥ÀßzÀ°ègÀĪɣÉÆà J°èAzÀ F ¸ÀAVÃvÀ PÉýzÀ ºÁUÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CªÀ¤UÉ ¨sÀæªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CzÉà ªÁ®UÀzÀ E¤zÀ¤AiÀÄ ºÁ°£À ºÉÆ¼É ºÀjzÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¸Àħâ¤UÉ gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ&Éà UÀÄr¸À°¤AzÀ ºÉÆgÀ©zÀÄÝ zÉêÁ®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ NqÀvÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. £À¢ÃªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß vÀ®¥À®Ä ºÉZÀÄÑ ºÉÆvÀÄÛ ¨ÉÃPÁUÀ°®è. zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ, ºÀtvÉUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À°è, zsÀÆ¥À UÀAzsÀ ¥ÀÅ"ÀàUÀ¼À ¥ÀjªÀļÀzÀ°è ªÁ®UÀzÀªÀgÀÄ ¸Á&ÁV PÀĽvÀÄ zÉêÀjUÉ GzÀAiÀÄ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ CzÉà ¥ÀæxÀªÀÄvÀB CªÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ gÁUÀªÀ£ÀÄß ¨Áj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ JA§ÄzÀÄ CªÀ¤UÉ w½AiÀÄ°®è. DzÀgÉ CªÉ®èªÀÇ agÀ¥ÀjavÀªÁVzÀÝAvÉ EzÀÄݪÀÅ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÆ EA¥ÀÅUÀqÀ®£ÀÄß PÀqÉzÀÄ vÉUÉzÀ ¨ÉuÉÚAiÀÄAvÉ ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀªÁV EvÀÄÛ. ¸Àħâ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄgÉvÀÄ F gÁUÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è ªÀÄļÀÄVzÀ£ÀÄ, vÀ°èãÀ£ÁzÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà ªÁ®UÀzÀªÀgÀÄ JzÀÝgÀÄ. GzÀAiÀÄgÁUÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ ¥ÀǪÀð¢UÀAvÀ gÀPÀÛgÁUÀ vÁ¼ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. d£ÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ NqÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ. ¤Ã&ÁPÁ±ÀzÀ°è PÁUÉUÀ¼ÀÄ PÀPÀð±ÀªÁV PÀÆUÀÄvÀÛ »AqÀÄ»AqÁV ºÁgÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄzÀĪÀÅ. vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄr°£À°è ¸ÀÄRªÁV ªÀÄ®VzÀAwzÀÝ ¸Àħâ£ÀÄ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ JzÀÝ£ÀÄ. ±ÁAvÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ F ªÀÄAUÀ¼À VÃvÀ CªÀ£À ªÉÄÃ&É C¥ÀǪÀð ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrvÀÄÛ. ¸ÀÄ¥ÀÛ ZÉÃvÀ£ÀªÉÇAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À CAvÀgÁ¼À¢AzÀ GzÀ¬Ä¹ “©qÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ” J£ÀÄߪÀAvÉ CªÀ£À£ÀÄß ¥ÉæÃj¸ÀÄwÛvÀÄÛ. zsÀªÀĤUÀ¼À°è gÀPÀÛªÀÅ £ÀªÀZÉÊvÀ£Àå¢AzÀ ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛvÀÄÛ. C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà zÉÆqÀØtÚ£À £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ C°è E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ w½zÀgÉ J°è ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ£ÉÆÃ, K£ÀÄ w½AiÀÄÄvÁÛ£ÉÆà JAzÀÄ ¸Àħâ£ÀÄ bÁªÀtÂAiÀÄ PÀqÉUÉ NrzÀ£ÀÄ. UÀÄr¸À°£À ºÀwÛgÀzÀ°èAiÉÄà UÁ§j¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ zÉÆqÀØtÚ£ÀÄ JzÀÄgÁzÀ£ÀÄ. “J°èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ?” “E&Éè ºÉÆ¼É PÀgÉUÉ.” “E£ÀÄäAzÉ M¨Éß ºÁUÉ®è ºÉÆÃUÉâÃqÀ. C°è ªÉƸÀ¼É GAlÄ.” ¸Àħâ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÁ®UÀzÀªÀ£À ªÉÄÃ&É - PÀ¥ÁàzÀ zÉúÀ, ¥ÀŶ×AiÀiÁV ¨É¼É¢zÉ. ©½AiÀÄ ¥ÀAZÉ GlÄÖ ¨sÀdðj ±Á®Ä ºÉÆ¢ÝzÁÝ£É. vÀ&ÉAiÀÄ°è ©VzÀÄ PÀnÖzÀ £ÀgÉvÀ dÄlÄÖ. ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É JzÀÄÝ vÉÆÃgÀĪÀ «¨sÀÆwAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ. PÉÊAiÀÄ°è ºÉƼÉAiÀÄĪÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ. ¨É½îAiÀÄ PÀlÄÖ ºÁQzÀ PÀj§tÚzÀ ªÁ®UÀ. ±ÀÄæw GgÀÄUÀĪÀªÀ£ÀÄ M§â ºÀÄqÀÄUÀ. D ±ÀÄæwAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÉƸÀ PÀæªÀÄ«¢ÝvÀÄ. ªÁ®UÀzÀ ¸ÀégÀzÉÆqÀ£É CzÀÄ ¸ÀªÀīıÀæªÁV, ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀªÁV ¨ÉgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. vÀªÀÄmÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀªÀ£ÀÄ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ©½AiÀÄ mÉƦàUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄmÉAiÀÄ°èAiÉÄà ºÁqÀ£ÀÄß ¨Áj¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉÆà JA§AvÉ £ÀÄr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀļÉUÁ®zÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÆj£À zÀA¨É¬ÄAzÀ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀAvÉ EgÀĪÀ qÀAUÀqÀPÀ vÁ¼ÀªÉà C°è EgÀ°®è. “©qÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ” JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉüÀÄwÛvÀÄÛ. J°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ, ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ? eÁvÉæAiÀÄ ¢ªÀ¸À d£ÀgÀÄ E£ÀÆß QQÌjzÀÄ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. gÀxÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß zÀÆgÀ¢AzÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÆ ºÉÆ&ÉAiÀÄjUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è - C"ÀÄÖ ªÀÄAzÉ `GvÀÛªÀÄ eÁw’AiÀÄ ¨sÀPÀÛgÀÄ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ PÀqÉ ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀ ¸ÉêÉ, ªÁzÀågÀÆ¥ÀzÀ°è `gÉÆAAiÉÆà qÀAUÀqÀPÀ’ JAzÀÄ DUÀÄwÛvÀÄÛ. zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ F ªÁ®UÀzÀªÀgÀÄ JqÉ©qÀzÉ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zÉêÁ®AiÀÄzÀ M¼ÀPÉÌ MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ d£ÀgÀÄ ¥ÀæªÁºÀzÀAvÉ £ÀÄUÀÄÎwÛzÀÝgÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÁUÉAiÉÄà »AwgÀÄUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ±ÀAR eÁUÀmÉUÀ¼À ¸ÀégÀ, d£ÀgÀ ¨ÉƨÉâ zÀÆgÀPÉÌ CzÉÆAzÀÄ ºÀÄtÂÚªÉÄ gÁwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæWÉÆÃ"À. D ºÀgÀmÉAiÀÄ ªÀÄzsÉå ¸Àħâ£ÀÄ ªÁ®UÀzÀ ¸ÀégÀªÀ£Éßà D°¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÉÆvÀÄÛ KjvÀÄ. UÀgÀÄqÀ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ&É §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæzÀQëuÉ ªÀiÁr, PÀĪÀiÁgÀ¥ÀªÀðvÀzÉqÉUÉ ºÁjvÀÄ. zÉÆqÀØ gÀxÀ ºÉÆgÀnvÀÄ, d£ÀgÀÄ gÀxÀªÀ£ÀÄß J¼ÉzÀgÀÄ. D£ÉAiÀÄÄ »A¢¤AzÀ £ÀÆQvÀÄ. ªÁ®UÀzÀªÀgÀÄ ºÁqÀÄ ¨Áj¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀgÀÄ. gÀxÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ªÀĺÁ¨sÉÆÃd£ÀªÀ£ÀÄßAqÀÄ ¨sÀPÀÛgÀÄ vÉÃVzÀgÀÄ. ±ÀÆzÀæjUÉ ºÉÆgÀUÉ C£Àß, ªÉÄÃ&ÉÆÃUÀgÀ, ¥ÁAiÀĸÀ, ¨sÀPÀë÷å - EªÉ®èªÀ£ÀÆß ºÀAazÀgÀÄ. ¸Àħâ, zÉÆqÀØtÚ EªÀgÉ®è ºÉÆmÉÖ vÀÄA§ zÉêÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ GAqÀÄ vÀÈ¥ÀÛgÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ ¸Àħâ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁvÀæ “©qÀ¨ÉÃqÀ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ, CzÀ£ÀÄß


!

10!

PÀ°” JAzÀÄ JqÉ©qÀzÉ ºÉüÀvÉÆqÀVvÀÄ. D gÁwæAiÀÄ ¥ÀÇeÉUÀÆ ªÁ®UÀ«vÀÄÛ. DzÀgÉ ªÀÄÄSÉÆåÃvÀìªÀ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. ªÀÄgÀÄ¢£À PÀĪÀiÁgÀzsÁgÁ £À¢UÉ zÉêÀgÀ£ÀÄß ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¸À®Ä «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ PÉÆAqÉÆAiÀÄÝgÀÄ. ªÁ®UÀ¸À»vÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F GvÀìªÀªÀ£ÀÄß zÉÆqÀØtÚ, ¸Àħâ, ªÀÄÄAvÁzÀ ºÉÆ&ÉAiÀÄgÉ®ègÀÆ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. zÉêÀjVAvÀ §ºÀ¼À zÀÆgÀzÀ°è §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ £À¢Ã wÃgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ D ¢ªÀ¸ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ D£ÀAzÀ ¥ÀgÀªÀ±ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄzÉà ªÀÄ£À¹ì£À UÉÆAzÀ® - EªÀÅUÀ½AzÉ®è PÀÆr zÉÆqÀØtÚ£ÉÆqÀ£É AiÀiÁAwæPÀªÁV £ÀqÉzÀ£ÀÄ. “©qÀ¨ÉÃqÀ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ” JAzÀÄ CAvÀªÁðt £ÀÄrAiÀÄÄvÀÛ&Éà EvÀÄÛ. CzÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ J®ègÀÆ ªÀÄrPÉÃjUÉ »AwgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¤±ÀѬĹzÀgÀÄ. D gÁwæ C&ÉÆèAzÀÄ §AiÀÄ&ÁlªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÀÅ£ÀB ªÁ®UÀzÀªÀgÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁqÀÄ ¨Áj¹zÀgÉ, CzÀ£ÀÄß PÉüÀ&ÉèÉÃPÀÄ. E£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ EzÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB PÉüÀĪÀÅzÉÆà K£ÉÆà JAzÀÄ ¸Àħâ£ÀÄ AiÉÆÃa¹ “£Á£ÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è E°èAiÉÄà EgÀÄvÉÛãɔ JAzÀ£ÀÄ. zÉÆqÀØtÚ£ÀÄ J"ÀÄÖ MvÁ۬ĹzÀgÀÆ ¸Àħâ£ÀÄ M¥Àà&Éà E®è. ¤d PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Æ E®è. “ºÁUÁzÀgÉ E°èAiÉÄà EgÀÄ. £Á£ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É §vÉÃð£É, J°èUÀÆ ºÉÆÃUÉâÃqÀ” JAzÀÄ zÉÆqÀØtÚ£ÀÄ §AiÀÄ&ÁlPÉÌ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. “E°è ¤®è¨ÉÃqÀ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ, ªÁ®UÀªÀ£ÀÄß PÀ°” JAzÀÄ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£É ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉüÀÄwÛvÀÄÛ. K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½AiÀÄzÉà ¸Àħâ£ÀÄ C°èAiÉÄà PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ. »A¢£À ¢£ÀzÀ gÁUÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À HºÉ ¸ÀjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ&Éà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §¢¬ÄAzÀ ¥ÀÅ£ÀB ªÁ®UÀ PÉý¹vÀÄ, vÀªÀÄmÉAiÀÄ ¤£ÁzÀ PÀtð ªÀÄÈzÀAUÀªÀ£ÀÄß C®ÄV¹vÀÄ. ¸Àħâ£À ªÉÄÊAiÀÄ°è «zÀÄåvÀìAZÁgÀªÁzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ&Éà D PÀqÉUÉ £ÉUÉzÀÄ NrzÀ£ÀÄ. d£ÀdAUÀĽ ºÉZÀÄÑ EgÀ°®è. §ºÀĪÀÄA¢ DUÀ&Éà vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ®¥ÀŪÁUÀ&Éà ªÁ®UÀzÀªÀgÀÄ ªÁzÀå ¤°è¹ ºÉÆgÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÀ£ÀÄ. C°è ¨ÉÃgÉ PÉ®ªÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁzÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÝgÀÄ. E£ÉßgÀqÀÄ ¤«Ä"ÀUÀ¼À°èAiÉÄà CªÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ £ÀqÉzÀgÀÄ. D ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀÄAvÀæªÀÄÄUÀÞ ¸À¥ÀðzÀAvÉ ªÁ®UÀzÀªÀgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹zÀ£ÀÄ. D ªÁzÀåPÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ Hj£À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ »AzÉAiÉÄà ¨ÉÃgÉãÀ£ÀÆß AiÉÆÃa¸ÀzÉà AiÀiÁAwæPÀªÁV ¸Àħâ£ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀgÀ°è AiÀiÁgÀÆ EªÀ£À£ÀÄß «±ÉÃ"ÀªÁV UÀªÀĤ¸À°®è. £ÉÆÃrzÀgÀÆ C°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÉÊzÀ¤gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸À°®è. ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÄVzÀÄ ¨ÉÃUÀ£É PÀvÀÛ&Á¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ C°è MAzÀÄ ºÉƼÉPÀgÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AvÀgÀÄ. ¸Àħâ£ÀÆ C°è ¤AvÀ£ÀÄ. £ÉgÀ½£ÀAvÉ CªÀ£ÀÄ CªÀgÀ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ªÁ®UÀzÀªÀgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ “JAUÉ ¥ÉÇúÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ CzsÀð CgÀªÀ, CzsÀð PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ"É DrzÀ£ÀÄ. ¸Àħâ¤UÉ CxÀðªÁUÀ°®è. “J°èPÉ ºÉÆÃPÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ «ªÀj¹ PÉýzÀ£ÀÄ. “UÉÆwÛ®è” JAzÀ£ÀÄ ¸Àħâ. “JAUÀ¼À MqÀ£É ªÀgÉAiÀiÁ?” ªÁ®UÀzÀªÀ£À ¥Àæ±Éß. “£ÀªÀÄä ZÀvÉð ¥ÀwðAiÀiÁ?” PÀ£ÀßqÀ eÁÕ¤ PÉýzÀ£ÀÄ. “ºËzÀÄ” JAzÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ ¸Àħâ. “CgÉ, £ÁªÀÅ PÉÆAiÀÄA§vÀÆÛjPÉ ºÉÆÃPÀĪÀÅzÀÄ. C°èPÉ ¥ÀwðAiÀiÁ?” PÉÆAiÀÄA§vÀÆÛgÉAzÀgÉ K£ÉAzÉà ¸Àħâ¤UÉ UÉÆwÛ®è. “ºÀÆÕ” JAzÀ£ÀÄ. “¤£ÀPÉ vÀAzÉvÁ¬Ä AiÀiÁgÀÆ E®èªÁ?” EzÀPÉÌãÀÄ GvÀÛgÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½AiÀÄ°®è. ¨Á¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀæ “E®è” JAzÀÄ ºÉýºÉÆìÄvÀÄ. “£ÀªÀÄä ZÀvÉð §AvÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrÛAiÀiÁ?” “¤ÃªÉíýzÀÄÝ ªÀiÁqÉÛãÉ.” “ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÀ” JAzÀÄ vÀ½îvÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì. “ªÀgÀlÄ! ªÉÃ&É ±ÉAiÀÄågÀAvÀPÀÄ MgÀÄ ¥ÀAiÀÄå£Áa” JAzÀÄ ªÁ®zÀªÀ£ÀÄ F ¸ÀA¨sÁ"ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ CªÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß K£ÀÆ ¥Àæ²ß¸À°®è. D gÁwæ CªÀ¤UÀÆ C£ÀߪÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. ¸Àħâ¤UÉ §®Ä ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÁ¬ÄvÀÄ. gÁwAiÀÄÆl ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. PÉ®ªÀÅ UÀAlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ PÉƼÀî®Ä ¸Àħâ¤UÉ PÉÆlÖgÀÄ. CªÀ£ÀÄ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ CªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ PÉÆAqÀ£ÀÄ. »ÃUÉ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ ¸ÁVzÀgÀÄ. zÁjAiÀÄ°è C®è°è JzÀÄgÁzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À°è «±ÁæAw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, C°è £ÁUÀ¸ÀégÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¹ÃªÉÄ zÁn, PÉÆAiÀĪÀÄvÀÆÛgÀ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀgÀÄ. ****


!

11!

¸Àħâ£À°è ºÀÄzÀÄVzÀÝ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä, CqÀVzÀÝ a£ÀߪÀ£ÀÄß ºÉÆgÀzÉUÉAiÀÄ®Ä D £ÁUÀ¸ÀégÀ «zÁéA¸ÀjUÉ ºÉZÀÄÑ ¢ªÀ¸À »rAiÀÄ°®è. ¸Àħâ£ÀÄ ªÀÄĤ¸Áé«Ä ¦¼ÉîAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÉ®¸ÀPÉÌ EzÀÝ£ÀÄ. ¦¼ÉîAiÀÄÄ §®Ä AiÉÆÃUÀå ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. DZÁgÀªÀAvÀ£ÀÆ zÉêÀgÀ°è Cw ¨sÀQÛAiÀÄÄvÀ£ÀÆ DVzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÆ CªÀ£À ºÉArÛ E§âgÉà EzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ªÁ®UÀ PÀ°AiÀÄ®Ä C£ÉÃPÀ ²"ÀåjzÀÝgÀÄ. CªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÀÛ, £ÁUÀ¸ÀégÀªÀ£ÀÄß ºÉýPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄĤ¸Áé«Ä. ¸Àħâ¤UÉ ¨É¼ÀVΤAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÉ F UÁ£ÁªÀÄÈvÀ¥Á£À. DzÀgÉ PÀ°AiÀÄĪÀªÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÀgÀmÉ ªÀiÁvÀæ CªÀ¤AzÀ ¸À»¸À&ÁUÀÄw¢Ý®è. MAzÀÄ ¢£À ±ÀAPÀgÁ¨sÀgÀt gÁUÀªÀ£ÀÄß M§â ²"Àå¤UÉ ¦¼ÉîAiÀÄÄ ºÉýPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. `¸ÀégÀgÁUÀ¸ÀÄzsÁ’ JA§ QÃvÀð£É. DzÀgÉ CzÀgÀ ¥À®è«AiÀÄ&Éèà D ²"Àå£ÀÄ vÀ¦à ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. `¸ÀégÀgÁUÀ¸ÀÄzsÁ’ JAzÀÄ ¨Áj¹ MAzÀÄ ¢ÃWÀð C®ÄUÀÄ EzÉ. CzÀ£ÀÄß ¨Áj¸ÀĪÁUÀ C¥À¸ÀégÀ §AzÀÄ Q«UÉ PÁzÀ ¹Ã¸ÀzÀ gÀ¸À ºÉÆAiÀÄÝAvÉ DUÀÄwÛvÀÄÛ. C ºÁqÀ£ÀÄß M¼ÉîAiÀÄ £ÁUÀ¸ÀégÀ¢AzÀ ¸Àħâ£ÀÄ &ÉPÀÌ«®èzÀ"ÀÄÖ ¸À® PÉýzÀÝ£ÀÄ. D ºÁrUÉ ¨ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ NqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀÆqÀ ¸Àħâ¤UÉ, ¸ÀÆPÀë÷äUÁæ»AiÀiÁzÀ £ÁUÀ¸ÀégÀ ¥ÉæëÄUÉ w½¢vÀÄÛ. D ²"Àå£À F zÀqÀØvÀ£À ¸Àħâ¤UÉ vÀqÉAiÀÄ&ÁUÀ°®è. “£Á£ÀÄ ¨Áj¸ÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ MAzÉà ¸À® ªÀÄÄAzÉ §AzÀ£ÀÄ. CªÀ£À GvÁìºÀ “ºÉÆÃUÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ” JAzÀÄ £ÀÆPÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. CªÀ£À ¸ÀAVÃvÀ¥ÉæêÀÄ, D ¸ÀÄ¥ÀÛ ±ÀQÛ DUÀ ¤zÉݬÄAzÉzÀÄÝ “£Á¤zÉÝãɔ JAzÀÄ ¸Á¢ü¸À®Ä ºÉÆgÀUÉ §A¢vÀÄ. EªÀ£À jÃwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ²"Àå¤UÉ £ÀUÀÄ §A¢vÀÄ. ¦¼ÉîAiÀÄÄ D±ÀÑAiÀÄð¢AzÀ, PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ “¤Ã ªÁ²PÀÌgÉAiÀiÁ? JqÀÄvÀÄPÉÆÔ JAzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ £ÁUÀ¸ÀégÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖ£ÀÄ. D&Á¥À£É, C®ÄUÀÄ, ¸ÀégÀ EªÀÅUÀ¼À C®APÁgÀ«®èzÉ EzÀÝgÀÆ ±ÀÄzÀÞªÁV D ºÁqÀ£ÀÄß ¸Àħâ£ÀÄ ¨Áj¹zÀ£ÀÄ. UÀÄgÀÄ«UÉ D±ÀÑAiÀÄð, ¸ÀAvÉÆÃ"À, «¸ÀäAiÀÄ. ²"Àå£ÀÄ vÀ&ÉvÀVιzÀ£ÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ D£ÀAzÀ¥ÀżÀQvÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. ªÁ®UÀªÀ£ÀÄß PɼÀVj¹ ªÉÄʪÀÄgÉvÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. “E"ÀÄÖ ZÉ£ÁßV J°è PÀ°vÉ?” JAzÀÄ ¦¼ÉîAiÀÄÄ vÀ«Ä½£À°è PÉýzÀ£ÀÄ. K£ÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ? “¤ÃªÀÅ ¨Áj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý” JAzÀ£ÀÄ ¸Àħâ. ¨ÉÃgÁªÀ PÁgÀtªÀÇ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVgÀ°®è. EzÉà ¤dªÁzÀÄzÀÄ. ¦¼ÉîUÉ EzÀ£ÀÄß £ÀA§&ÁUÀ°®è. ¨ÉÃgÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ gÁUÀUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÄß - ªÉÆúÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ&Áåt ¨Áj¸À®Ä ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÆß ¸Àħâ£ÀÄ ±ÀÄzÀÞªÁV ¤gÁ¨sÀgÀtªÁV £ÀÄr¹zÀ£ÀÄ. ¸Àħâ£À ¥Àæw¨sÉAiÀÄ CjªÀÅ UÀÄgÀÄ«UÉ PÀÆqÀ&Éà D¬ÄvÀÄ. ªÀÄPÀ̽®èzÀ vÀ£ÀUÉ EAvÀºÀ ²"Àå£À£ÀÄß CAiÀiÁavÀªÁV zÀAiÀÄ¥Á°¹zÀ ªÀÄÄgÀÄWÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄà vÀÄA§ ªÀA¢¹zÀ£ÀÄ. ¦¼Éî CA¢¤AzÀ ¸Àħâ£À£ÀÄß vÀ£Àß ²"Àå£À£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÉÆgÀUÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀ°®è. ¸Àħâ£À D¸É PÉÊUÀÆqÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. CA¢¤AzÀ ¸Àħâ¤UÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÁoÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ ¸À® ºÉýPÉÆlÖgÉ CzÀÄ CªÀ¤UÉ PÀÆqÀ&Éà §gÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ £ÁUÀ¸ÀégÀªÀÅ £ÀÄrAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CªÀ£À C¥Àà£À £ÁUÀ¸ÀégÀzÀAvÉ C¼ÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ C¼ÀÄ«£À »£Éß&ɬĮè¢zÀÝgÉ £ÀUÀĪÀÅ w½AiÀÄĪÀÅzÉÃ? ¨ÉÃgÉ ²"ÀågÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸Àħâ£ÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è PÀ°vÀÄ ªÀÄÄV¹zÀ£ÀÄ. ¦¼ÉîAiÀÄÄ £ÀªÉÇÃvÁìºÀ¢AzÀ F ²"Àå¤UÉ gÁUÀ ¥ÀæPÀgÀtªÉ®èªÀ£ÀÆß PÀ°¹zÀ£ÀÄ. vÉÆÃr, ¨sÉÊgÀ«, PÀ&ÁåtÂ, ±ÀAPÀgÁ¨sÀgÀt ªÀÄÄAvÁzÀ gÁUÀUÀ¼À°è UÀÄgÀIJ"ÀågÀÄ D&Á¥À£É ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ ºÉZÀÄÑ, AiÀiÁgÀÄ PÀrªÉÄ JAzÉà w½AiÀÄÄwۢݮè. ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀzÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV PÉüÀĪÁUÀ CªÀ£Éà GvÀÛªÀÄ£ÉAzÀÄ C¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. E§âgÀÆ MnÖUÉ ¨Áj¸ÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄ«£ÀzÀÄ KPÀjÃwAiÀÄ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉ; ²"Àå£ÀÄ £ÉgÀ½£ÀAvÉ »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ, MªÉÄä KgÀĸÀégÀzÀ°è MªÉÄä vÀUÀÄÎ ¸ÀégÀzÀ°è ¨Áj¸ÀÄvÀÛ PÉüÀĪÀªÀgÀ°è D£ÀAzÉÆÃ&Áè¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÁ°£À ºÉƼÉAiÀÄ°è - F JgÀqÀÆ zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ «Ä±ÀæªÁUÀĪÀÅ¢®è - DzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À «Ä±Àæt ªÀÄzsÀÄgÀ, »vÀPÀgÀ, D£ÀAzÀPÀgÀ. ºÉÃUÀÆ ¸ÀégÀ¥Àæ¸ÁÛgÀzÀ°è (ºÁr£À ªÀÄzsÉå ¸ÀjUÀªÀÄ¥ÀzÀ¤UÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ) UÀÄgÀÄ«£ÀzÉà ªÉÄîÄUÉÊ DVvÀÄÛ. »ÃUÉ LzÁgÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÄ ¸À®ÄèªÁUÀ ¸Àħâ£ÀÄ - ¸ÀħæºÀätå ¦¼Éî - UÀÄgÀÄ«£À «zÉå, ¥ÁArvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀA¥Á¢¹, vÀ£Àß ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÆß CzÀPÉÌ JgÀPÀ ºÉÆAiÀÄÝ£ÀÄ. FUÀ EªÀj§âgÀ £ÁUÀ¸ÀégÀUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀªÀgÀÄ ²"Àå£Éà GvÀÛªÀÄ J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ºÀ¼À§gÀÄ “J"ÁÖzÀgÀÆ ªÀÄĤ¸Áé«ÄAiÀÄzÀÄ ºÀ¼Éà PÉÊ. CªÀ£Éà ªÉÄîĔ JAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄvÀ£ÀPÉÌ ±ÀgÀtĺÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «zÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÁUÀ ¸Àħâ£ÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀA¥ÀÇtð vÀ£ÀäAiÀÄ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¼À D&ÉÆÃZÀ£É §AzÁUÀ&É®è ªÀÄ£À¸ÀÄì “ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄ, ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÀ” JAzÉà ºÉüÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ J"ÀÄÖ ªÀ"Àð »ÃUÉ, CªÀjUÉ vÁ£ÀÄ K£ÁzÉ JAzÀÆ, §zÀÄQzÉÝãÉÆà ¸ÀwÛzÉÝãÉÆà JAzÀÆ w½AiÀÄzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ? FUÀ CªÀgÀÄ ºÉÃVzÁÝgÉÆÃ? FUÀ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ PÀ°vÁ¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ ¸À®ªÁzÀgÀÆ HjUÉ ºÉÆÃV C¥Àà, CªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸Àħâ¤UÉ §®ªÁV D¸É


!

12!

»r¬ÄvÀÄ. vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÀiÁgÀÆ E®èªÉAzÀÄ CAzÉà UÀÄgÀÄ«UÉ w½¹zÀÄÝzÀjAzÀ F «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ «ZÁj¸À&Éà E®è. vÀ£Àß ªÀÄUÀ£Éà EªÀ£ÀÄ JAzÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸Àħâ£À ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀiÁvÀæ C¥Àà, CªÀÄä, zÉÆqÀØtÚ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr - ¨ÉÃPÉAzÀÄ C®è - vÁ£ÀÄ Nr§AzÀÄzÀÄ F J®è avÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. vÀ£ÀߣÀÄß £É£ÉzÀÄ C¥Àà£É"ÀÄÖ PÉÆgÀUÀÄvÁÛ£ÉÆÃ? CªÀÄä£É"ÀÄÖ ºÀA§°¸ÀÄvÁÛ¼ÉÆÃ? DzÀgÉ J"ÀÄÖ zÀÆgÀªÉÇà K£ÉÆà ªÀÄrPÉÃj. C°èUÉ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ? DzÀgÉ ºÉÆÃUÀ&Éà ¨ÉÃPÀÄ. UÀÄgÀÄ«UÉ F «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àħâ£ÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. MAzÀÄ ¸À®ªÁzÀgÀÆ HjUÉ ºÉÆÃV§gÀ¨ÉÃPÉA§ vÀ£Àß C¥ÉÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄĤ¸Áé«Ä ¦¼ÉîUÉ ¤d¸ÀAUÀw w½zÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÉà D¬ÄvÀÄ - vÀAzÉvÁ¬Ä EgÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ JAzÀÄ. DzÀgÉ vÀ£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀ£À®è JAzÀÄ ªÀå¸À£ÀªÀÇ D¬ÄvÀÄ. “£À£ÀUÉ ¥ÁæAiÀĪÁUÀÄvÁÛ §A¢vÀÄ. E£ÀÄß F ªÀ"Àð ¥ÀÅ£ÀB ¸ÀħæºÀätåPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GAlÄ. F ¸À® ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. £ÁªÉ®è ºÉÆÃUÀĪÀ, ªÀÄvÉÛ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀÄ. ªÀÄÄgÀÄWÀ ¤£ÀߣÀÄß £À£ÀUÉ zÀAiÀÄ¥Á°¹zÀ. CªÀ£À&Éèà ¤£ÀߣÀÄß ©lÄÖ §gÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ ¦¼ÉîAiÀÄÄ vÀ«Ä½£À°è ºÉýzÀ£ÀÄ. ªÀÄÄA¢£À K¼ÉAlÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ¸ÀħæºÀätå "À¶×AiÀÄÄ §gÀĪÀÅzÀgÀ°èvÀÄÛ. JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ, ªÀÄĤ¸Áé«Ä ¦¼ÉîAiÀÄ ¥ÀAUÀqÀ ºÉÆgÀnvÀÄ. DgÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼À »AzÉ §AzÀAvÉAiÉÄà ¸ÁVzÀgÀÄ. FUÀ ¦¼ÉîAiÀÄÄ ¸Àé®à §®PÀÄA¢zÀªÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£À dvÉAiÀÄ°è CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÀAvÉ, ¥ÀæwgÀÆ¥À£ÀAvÉ EzÀÝ, zÉúÀzÀ°è §®ªÁV ¨É¼É¢zÀÝ, «zÉåAiÀÄ°è ¸ÀA¥ÀÇtð ¥ÁArvÀå ¥ÀqÉ¢zÀÝ ¸Àħâ£ÀÄ EzÀÝ£ÀÄ. eÁvÉæUÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ ªÉÆzÀ&Éà EªÀgÀÄ ¸ÀħæºÀätåªÀ£ÀÄß vÀ®¦zÀgÀÄ. zÀÆgÀzÀÆgÀzÀ AiÀiÁwæPÀgÀÄ DUÀ&Éà C°èUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃgÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. ¥Àæw ¢£ÀªÀÇ d£À¸ÀªÀÄƺÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ&Éà EvÀÄÛ. ¦¼ÉîAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ £ÁUÀ¸ÀégÀ ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ¨É¼ÀUÉÎ ¸ÀAeÉ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. J"ÉÆÖà d£ÀgÀÄ “DgÀÄ ªÀ"ÀðzÀ »AzÉ EªÀ£À£ÀÄß PÉýzÉݪÀÅ. E"ÀÄÖ ZÉ£ÁßV ¨Áj¸ÀĪÀªÀ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄvÉÛ PÉüÀ°®è. FUÀ CªÀ£À"ÉÖà PÀ°vÀ «zÁéA¸À£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ vÀA¢zÁݣɔ JAzÀÄ C°è ¤AvÀÄ ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. §ºÀĪÀÄA¢, “ªÁ®UÀ ºÉÃUÀÆ EgÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÉÔ JAzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¨Áj¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆÃqÀzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Àħâ¤UÉÆAzÉà aAvÉ: ¤AUÀ£ÀÄ ªÀ"Àð ªÀ"ÀðzÀAvÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À®Ä F ªÀ"ÀðªÀÇ §AzÁ£ÉÆÃ, §AzÀgÉ C°èAiÉÄà £ÉÆÃr ªÀÄrPÉÃjUÉ MnÖUÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀ®è JAzÀÄ. ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀÄ vÀAUÀ®Ä PÀlÄÖwÛzÀÝ bÁªÀtÂUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ°è FUÀ ºÉƸÀ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ J¢ÝzÀÄݪÀÅ. E£ÀÆß zÀÆgÀzÀ°è CªÀ£ÀÄß PÀlÄÖwÛzÀÝgÀÄ. C°èUÉ ¥Àæw ¢£ÀªÀÇ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸Àħâ£ÀÄ M§â£Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃr §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÉæ AiÀiÁgÀÆ C°èUÉ §A¢gÀ°®è. ¸Àħâ¤UÉ »A¢£À avÀæªÉ®èªÀÇ £É£À¥ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÉÆAzÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀzÀ «"ÀAiÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£À ¥ÁæxÀð£ÉAiÉÆAzÉà “ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ¸ËRåªÁVgÀ°” JAzÀÄ. "À¶×AiÀÄ »A¢£À gÁwæAiÀÄÆ ¸Àħâ£ÀÄ D bÁªÀtÂUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. C£ÉÃPÀ ºÉÆ&ÉAiÀÄgÀÄ C°è ¸ÉÃjzÀÝgÀÆ CªÀ£À ¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀĪÀgÁgÀÆ §A¢gÀ°®è. §ºÀÄ"ÀB vÀqÀªÁV §gÀÄvÁÛgÉÆà K£ÉÆÃ? gÁwæ zÉêÀgÀ ¸ÉêÉUÉ, ¸ÀtÚ gÀxÉÆÃvÀìªÀPÉÌ £ÁUÀ¸ÀégÀ ¨Áj¸À®Ä UÀÄgÀIJ"ÀågÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ. ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ §A¢zÀÝ £ÁUÀ¸ÀégÀzÀªÀ£ÀÄ F PÉÆAiÀĪÀÄvÀÆÛj£À «zÁéA¸ÀgÀ ¥ÁArvÀå £ÉÆÃr, vÀ£Àß ªÁ®UÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆ&ÉAiÀÄ°èlÄÖ EªÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤AwzÀÝ£ÀÄ. ²æÃgÁUÀzÀ°è D&Á¥À£É £ÀqÉ¢vÀÄÛ. Q«¬ÄzÀݪÀgÀÄ EzÉãÀÄ CzÀÄãvÀªÀ¥Áà JAzÀÄ zÀAUÀħrzÀÄ C°èAiÉÄà ¤AvÀÄ PÉýzÀgÀÄ. F UÀÄgÀIJ"Àå ¸ÀAªÁzÀªÀ£ÀÄß, ªÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß. D&Á¥À£ÉAiÉÄà J"ÉÆÖà ºÉÆvÀÄÛ, ªÀÄvÉÛ `JAzÀÄgÉÆà ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀŮĒ JA§ vÁåUÀgÁdgÀ ¥ÀAZÀgÀvÀß QÃvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ ªÁ®UÀªÀ£ÀÄß KgÀĸÀégÀzÀ°è, E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß vÀUÀÄÎ ¸ÀégÀzÀ°è (²"Àå£ÀzÀÄ) ¨Áj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ¸ÀÄSÁAvÀ £ÁlPÀªÀ£Áßr vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ, MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ avÀæªÀ£ÀÄß C£ÁªÀgÀt ªÀiÁr vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ D ¸ÀAVÃvÀ«vÀÄÛ. Q«¬Ä®è¢zÀݪÀgÀÆ EzÉãÀÄ «±ÉÃ"ÀªÀ¥Áà F ªÀ"Àð JAzÀÄ ¤AvÀÄ D°¹zÀgÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ FUÀ D&Á¥À£É, ¥À®è«, ¸ÀégÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°èAiÀÄÆ UÀÄgÀÄ«VAvÀ®Æ MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÀÝ£ÀÄ. ªÉÄʪÀÄgÉvÀÄ CªÀj§âgÀÆ D ºÁqÀ£ÀÄß ¨Áj¹zÀgÀÄ. qÉÆð£ÀªÀgÀÄ C¢éwÃAiÀĪÁV ªÁf¹zÀgÀÄ. gÀxÀªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. d£ÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß £ÀÆQzÀgÀÄ, ºÁUÉAiÉÄà EªÀgÀÆ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÀÄ. £ÁUÀ¸ÀégÀzÀ°è °Ã£ÀgÁV vÁåUÀgÁdgÀ «zÀévÀìªÀÄÄzÀæzÀ°è ²æÃgÁUÀzÀ ªÀiÁzsÀÄAiÀÄð²æÃAiÀÄ£ÀßgÀ¸ÀÄvÁÛ CªÀgÀÄ ¨ÁºÀå eÁÕ£ÀªÀ£Éßà ªÀÄgÉvÀgÀÄ. d£À¥ÀæªÁºÀzÀ°è ¸ÀAVÃvÁªÀÄÈvÀªÁ»¤ «Ä±ÀæªÁV ¢UÀAvÀPÉÌ ºÀj¬ÄvÀÄ. ¸ÁAzÀæ vÀªÀĹìUÉ eÉÆåÃw¸ÀégÀÆ¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. gÀxÀªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÁUÀ&ÉÃ, “¸Àħâ, ¸Àħâ, £À£Àß ¸Àħâ, §AzÁå ªÀÄUÉßÔ JAzÀÄ QjZÀÄvÀÛ, D d£ÀgÀ£ÀÄß £ÀÆPÀÄvÀÛ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÄAzÉ NrzÀgÀÄ. DvÀä±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÃgÉ®è ±ÀQÛUÀ¼ÀÆ £ÉøÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÉÆqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ; ¤AUÀ£ÀÄ »ÃUÉ NrzÁUÀ d£ÀgÉ®ègÀÆ CqÀØ ¸ÀjzÀÄ zÁj ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¤AUÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃV ªÀÄUÀ£À£ÀÄß D°AV¹zÀgÀÄ. ¸Àħâ£ÀÄ ¨sÁªÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü¬ÄAzÀ


!

13!

¥sÀPÀÌ£É E½zÀÄ “C¥Áà §AzÁå?” JAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß C¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ªÁ®UÀ PɼÀUÉ ©vÀÄÛ, ºÀwÛgÀ«zÀÝ d£ÀgÀÄ EzÉãÀÄ JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «"ÀAiÀÄ w½¢zÀÝ UÀÄgÀÄ«UÉ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ D£ÀAzÀ ¨Á"Àà ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ. “ªÀÄÄgÀÄWÁ PÀȥɱÉÊzÉAiÀiÁ!” JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ D gÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ£ÀÄ. »A¢£À d£ÀjUÉ gÁUÀ vÀÄAqÁzÀÄzÉà w½AiÀÄ°®è. `JAzÀÄgÉÆà ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀŮĒ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. D ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀjUÉ&Áè ªÀAzÀ£É!


!

14!

»ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ? (JgÀqÀ£Éà PÀvÉ-1948) Vj²RgÀzÀ £ÉgÀ½£À°è, ªÀÄgÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ºÉÆA§tÚzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ CqÀUÀÄwÛzÁÝ£É. ZÀ½UÁ½AiÀÄÄ DUÀ&Éà ©Ã¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ. MAzÀÄ ¸À® ¥ÀæªÁºÀzÀAvÉ CzÀÄ ©Ã¹ ªÀÄvÉÛ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ±ÁAvÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. a£ÀßzÀ ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀiÁV ºÁ¹zÀAvÉ EgÀĪÀ Erà UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ DUÀ vÀ&ÉzÀÆV, §vÀÛzÀ ¥ÀjªÀļÀªÀ£ÀÄß UÁ½UÉ ¨Égɹ ±ÁAvÀªÁUÀĪÀŪÀÅ. J°è £ÉÆÃrzÀgÀÆ UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ, Cw zÀÆgÀzÀ°è ¨ÉlÖzÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ. CªÀÅ ¸ÀAeÉAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À gÀ²äAiÀÄ°è zsÀƽ£À ¥ÀgɬÄAzÀ ªÀÄÄaÑzÀAvÉ vÉÆÃgÀĪÀŪÀÅ. F UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ ªÉÄlÖ®Ä ªÉÄlÖ&ÁV, MAzÀÄ PÀqÉ £ÉÆÃrzÀgÉ E½AiÀÄÄvÁÛ ¸ÁVgÀĪÀŪÀÅ. ¥Àæw UÀzÉÝAiÀÄÆ §vÀÛzÀ PÀ¢gÀÄUÀ½AzÀ vÀÄA© vÀļÀÄPÀÄwÛzÉ. CzÉà ºÀÄvÀÛjAiÀÄÄ (¥ÀÅ¢AiÀÄ Cj ¥ÀÅvÀÛj, ºÉƸÀ CQÌ §gÀĪÀ ±ÀĨsÀ¸ÀÆZÀPÀªÁzÀ MAzÀÄ ºÀ§â) PÀ¼É¢gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. E£ÉßãÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀ, JgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼À°è CªÉ®è PÀmÁ«UÉ ¹zÀÞªÁUÀĪÀŪÀÅ. “F ¢£À F UÀzÉÝ, £Á¼É D UÀzÉÝ” JAzÀÄ J®è UÀzÉÝUÀ¼ÀÆ PÉÆAiÀÄÄÝ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀŪÀÅ. vÉ£É vÀÄA© ¨ÁV ¤AwgÀĪÀ §vÀÛzÀ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ, ºÀwÛgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á&ÁV UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÀgÀqÀÄvÁÛgÉ. DUÀ zÀÆgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ&ÉÆà MAzÀÄ UÀÄqÀØzÀ vÀÄ¢¬ÄAzÀ&ÉÆà F UÀzÉÝUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¸ÀÄgÀÄ §mÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ&É CgÀ¹£ÀzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà £ÀÄjvÀ avÀæPÁgÀ£ÀÄ PÀÄAa¹zÀAvÉ ZɮĪÁV vÉÆÃgÀĪÀŪÀÅ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ ¥Àæw IÄvÀÄ«£À°èAiÀÄÆ £ÀªÀgÀÆ¥À zsÀj¹ £ÀªÀÄä£ÀÄß DºÁèzÀ¥Àr¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É. CzÀÆ F ªÀ"ÀðzÀ ¨É¼ÉAiÉÄAzÀgÉ ªÀÄÈUÀ wAzÀgÀÆ C½AiÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÀ½îUÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ªÀļÉAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀiÁV PÁ®PÁ®PÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ. ©¹®Ä ¨ÉÃPÁzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÀÆ«ÄvÁ¬Ä a£ÀߪÀ£Éßà ºÀqÉzÀ¼ÀÄ. F PÁëªÀĸÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §vÀÛzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁ¼ÀÆ CvÀåªÀÄÆ®åªÁzÀÄzÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ gÉÊvÀ¤UÀÆ ºÀ"Àð AiÀiÁjUÉ vÁ£Éà DUÀzÀÄ? Erà ªÀ"ÀðzÀ UÉʪÉÄAiÀÄ ¥sÀ® DUÀ PÁtĪÀÅzÀÄ. CgÉ ºÉÆmÉÖ GAqÀÄ, PÁ¬Ä&ÉUÀ½AzÀ ¦ÃrvÀ£ÁV, ¸Á®zÀ°è ªÀÄļÀÄV CAvÀÆ GvÀÄÛ ©vÀÄÛªÀ£ÀÄ. ªÀļÉUÁ® ªÀÄÄVzÀÄ, PÁ¬Ä&ÉUÀ¼É®è C½zÀÄ, ºÉÆmÉÖ vÀÄA§ - £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ w£Àß®Ä zsÁ£Àå zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ D£ÀAzÀPÉÌ ¥ÁgÀªÉà E®è. §qÀvÀ£À, CgɺÉÆmÉÖ, Gt¸ÀÄ EªÉà CªÀ¤UÉ ªÁå¢üUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀ ªÀÄÄRå ¸ÉÆÃAPÀÄUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ F ªÀ"Àð ºÁUÀ®è; D£ÀAzÀ, vÀȦÛUÀ¼ÀÄ J®è PÀqÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ vÀÄA©zÀÄݪÀÅ. wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀzÉÝAiÀÄ KjAiÀÄ ªÉÄÃ&É £ÀqÉzÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖUÉUÉ PÀÆr¹ D¬ÄvÀÄ. “E£ÉßãÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀ vÀqÉzÀgÉ F UÀzÉÝUÀ¼À£Éß&Áè PÉÆAiÀÄ姺ÀÄzÀÄ. F ªÀ"Àð zÀ馅 vÁUÀĪÀAvÉ ¥ÉÊgÀÄ §A¢zÉ. zÉêÀgÀ zÀAiÀÄ¢AzÀ E£ÀÄß MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÀrªÉÄ JgÀqÀÄ ªÁgÀ, ªÀÄ¼É ¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ F ªÀ"ÀðzÀ ¸ÀÄ©üPÀëPÉÌ CAvÀåªÉà E®è. PÀ¼ÉzÀ ªÀ"Àð UÀzÉÝUÀ½UÉ ¤Ãj®èzÉ ºÉÆwÛ ºÉÆÃV DzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ PÁqÀÄ ºÀA¢AiÀÄ PÁl «¥ÀjÃvÀªÁVzÉ. FVÃUÀ CªÀÅUÀ½UÉãÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ&É E"ÀÄÖ ºÉÆmÉÖQZÀÄÑ? EzÀĪÀgÉUÉ DUÀ¢zÀÝ"ÀÄÖ ºÁ¤ CªÀÅUÀ½AzÀ F ªÀ"ÀðªÁ¬ÄvÀÄ. gÁwæ Erà UÀzÉÝAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. F £Á¬ÄAiÉÆà ºÉt ¥ÁgÀPÁAiÀÄ°PÀÆÌ ºÀjAiÀÄzÀÄ! `MAzÀÄ PÉÆë vÉUÉzÀÄPÉÆr’ ¸Áé«ÄAiÀĪÀjUÉ J"ÀÄÖ ¸À® ºÉýzÉ. `DUÀ°, DUÀ°’ JAzÉà CªÀgÀÄ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. E°è PÉÆë §gÀĪÀªÀgÉUÉ ºÀA¢ PÁAiÀÄÄvÀÛzÉÆÃ? DUÀ&Éà D PÀgÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ §nÖ §vÀÛªÀ£ÀÄß wAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrvÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ §nÖ JAzÀgÉ FUÀ PÀrªÉÄ ªÀÄƪÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä £À"ÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀjUÉãÀÄ! §AzÀzÀÝgÀ°è ¸ÀªÀÄ CzsÀð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä PÀ"ÀÖ w½AiÀÄÄvÀÛzÉÆÃ? D ¨ÉÆägÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆ£Éß MAzÀÄ ºÀA¢UÉ UÀÄAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹zÀ. F ¥ÁuÁ&É ²ªÀtÚ£ÀÄ MAzÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ wAzÉà ©lÖ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¥ÉlÄÖ ©Ã¼ÀĪÀ ºÀA¢ £À£Àß UÀzÉÝUÉà §AzÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¨Á¬Ä §rzÉà ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ” JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ KjAiÀÄ ªÉÄÃ&É wgÀÄUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. “gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ zÀÄrzÀÄ, ¨ÉøÀUÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀÄvÁÛgÉ” JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV UÁæªÉÆÃzÁÞgÀPÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÀÄ¼É »rAiÀÄĪÁV¤AzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÁÛAiÀÄ vÀÄA§ÄªÀÅzÀgÀªÀgÉUÉ CªÀgÀÄ J"ÀÄÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ EªÀgÀÄ ®Që¸ÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄUÉ DgÀÄ ¢ªÀ¸À CzÀÆ ¤²ÑvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÉ K¼À£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À gÀeÉ ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÉÛ ªÀ"ÀðPÉÆÌAzÁªÀwð ºÀQÌ£À gÀeÉ ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀ®¨sÉ J©â¸ÀÄvÉÛêÉ. gÉÊvÀjUÉ «±ÁæAw ¨ÉÃqÀªÉÃ? ¨É¼ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀUÀ®Æ gÁwæAiÀÄÆ UÀzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁqÀĺÀA¢UÀ½AzÀ, £ÁqÀÄ (¸ÁQzÀ) ºÀA¢UÀ½AzÀ, PÀ¦UÀ½AzÀ ¥ÉÊgÀÄ gÀQë¸À¨ÉÃPÀÄ. PÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ gÁwæ §gÀĪÀŪÀÅ, PÀ¦ £ÁqÀĺÀA¢UÀ¼ÀÄ ºÀUÀ®Ä §gÀĪÀŪÀÅ. zÀ£À, PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀð¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ! ªÀÄvÉÛ E°, ºÉUÀÎt, ºÀQÌUÀ½AzÀ DUÀĪÀ £À"ÀÖªÉ"ÉÆÖÃ! E"ÉÖ®è DzÀ ªÉÄÃ&É, PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ CxÀªÁ PÉÆAiÀÄÄè UÀzÉÝAiÀÄ&Éèà ºÁ¹gÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É ¸ÀÄjzÀgÉ CzsÀðPÀÌzsÀð £À"ÀÖ. F J®è PÀpt ¸ÉÆÃ¥Á£ÀUÀ¼À£ÀÄß


!

15!

GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ CzÀÆ PÀqÀħqÀvÀ£ÀzÀ°è, C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ°è. F ªÀĺÁ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁzÀ C£ÀAvÀgÀ MAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à «gÁªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÉàÃ? wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ£ÀÄ. ©¹®Ä UÀzÉÝUÀ½AzÀ ªÉÄîPÉÌ KgÀÄvÁÛ EvÀÄÛ. C&Éèà zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÀ¥ÁàV K£ÉÆà ¤AwzÀÄÝzÀ£ÀÄß wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ ¥sÀPÀÌ£É PÀAqÀÄ, “EzÀgÀ ¸ÁªÀÅ, ªÀÄtÄÚ wAzsÉÆÃUÀ!” JAzÀÄ ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ D PÀqÉUÉ NrzÀ£ÀÄ. C°è JgÀqÀÄ ¸ÁQzÀ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÒ ¨sÀvÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. EªÀÅ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¥Á&ÁzÀgÉ ªÉÄnÖ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥Á®Ä. ºÀA¢UÀ¼ÀÄ wªÀÄäAiÀÄå£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ºÀÄZÀÄѺÀÄZÁÑV NrºÉÆÃzÀĪÀÅ. D ºÀA¢UÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀ£À ªÀÄ£É ¹AUÀ¥Àà£ÀªÀÅ JAzÀÄ wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ w½¢vÀÄÛ. »A¢£À ¢£ÀªÀÇ §A¢zÀÄݪÀÅ. DUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Nr¹, ¹AUÀ¥Àà£À°èUÉ ºÉÆÃV zÀÆgÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ ¹AUÀ¥Àà£ÀÄ ¸Àé®à oÉÃAPÁj. “§AzÀgÉ §AvÀÄ, CªÀ£ÉßãÀÄ ¥ÁgÀ PÁAiÀÄĪÀÅzÉà £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀªÉÇÃ?” JA¢zÀÝ£ÀÄ UÀqÀĸÀÄ zÀ¤AiÀÄ°è. “ºÁUÉ ºÉýzÀgÉ DUÀĪÀÅzÉÃ? ¸Àé®à UÀÆqÉƼÀUÉ PÀnÖ ºÁQ!” ¹AUÀ£ÀÄ ªÀÄÄR wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ vÉÆÃlzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£ÀªÀÇ CªÉà ºÀA¢UÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ AiÀiÁjUÉ vÁ£É PÉÆÃ¥ÉÇÃzÉæÃPÀªÁUÀĪÀÅ¢®è? wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ “EªÀ£À ªÀÄ£É ºÁ¼ÁUÀ. ªÀÄAiÀiÁðzÉ° ºÉýzÀgÉ EªÀ¤UÉ w½AiÉÆâ®è” JAzÀÄ ±À¦¸ÀÄvÀÛ ¹AUÀ¥Àà£À°èUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. “¤ªÀÄä ºÀA¢UÀ¼ÀÄ EªÀvÀÄÛ PÀÆqÀ §A¢zÀÄݪÀÅ; ®ÆnAiÉÄà ®Æn.” “M¼ÉîÃzÁAiÀÄÄÛ, »rzÀÄ zÉÆrØUÉ ºÁPÀ§ºÀÄzÀ®è!” JAzÀ£ÀÄ ¹AUÀ¥Àà. “¤ÃªÀÅ ºÁUÉ®è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀiÁvÁrzÀgÉ £ÀrðQÌ®è. ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÁQ, PÀÄwÛUÉUÉ §rUÉ PÀnÖ” (wæPÉÆÃuÁPÁgÀªÁV PÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆgÀ½UÉ PÀlÄÖvÁÛgÉ. DUÀ ºÀA¢UÉ ¨Éð ¸ÀA¢£ÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ UÀzÉÝAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è). “£À£ÀUÉ ºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁPÀĪÀ «"ÀAiÀÄ ¤Ã£ÉãÀÄ §Ä¢Þ ºÉüÀ¨ÉÃPÁV®è.” “ºÁUÁzÉæ, E£ÉÆßAzÀì® §gÀ°. PÁ&ÉÆíqÉzÀÄ ªÀÄÄjÃzÉà EzÉæ.” “K£ÀzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J"ÀÖzÀÄ ¤£Àß eÉÆÃgÀÄ? £Àrà ºÉÆgÀUÉ!” JAzÀÄ C§âj¹zÀ£ÀÄ, ¹AUÀ¥Àà£À ¥ÁæAiÀÄzÀ ªÀÄUÀ ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ. “¤ªÀÄUÉ ¥ÁoÀ PÀ°¸ÀzÉà EzÉæ £ÉÆÃr.” “§ºÀ¼À PÀ°¸ÀĪÀ£ÀAvÉ. PÉ®¸À £ÉÆÃqÀÄ, ºÉÆÃUÉÆÃUÀÄ” JAzÀgÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̽§âgÀÆ vÁvÁìgÀ¢AzÀ. wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À¢AzÀ®Æ ¹nÖ¤AzÀ®Æ »AwgÀÄVzÀ£ÀÄ. “E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® §AzÀgÉ, D ºÀA¢UÀ¼À ºÀÄnÖzÀ ºÀ§âªÀ£Éßà ªÀiÁr©qÀÄvÉÛãÉ. EªÀ¤UÉ AiÀiÁ®QÌ ªÀiÁj ¸Àé®à ºÀt dªÉÄAiÀiÁVzÉAiÉÄAzÀÄ E"ÀÄÖ PÉÆÃqÀÄ! ªÀÄÆgÀÄ ªÀ"ÀðzÀ »AzÉ ªÀÄ¼É »rzÁUÀ, £À¤ßAzÀ zÀªÀÄäAiÀÄå ºÁQ §vÀÛ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C®à¤UÉ FUÀ J"ÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ C§â!” JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ CªÀqÀÄ PÀaÑzÀ£ÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ªÀÄļÀÄVzÀ£ÀÄ. ZÀ½UÁ®zÀ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ §ºÀ¼À ¨ÉÃUÀ NqÀĪÀÅzÀÄ. ¨ÉÃUÀ Hl ªÀiÁr UÀzÉÝUÉ UÀ¸ÀÄÛ wgÀÄUÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ, PÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß ClÄÖªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¸À§ºÀÄzÀÄ, ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. £ÁqÀÄ ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀgÀÆ D ºÀA¢UÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀ vÀ&ÉUÀ¼À°è ºÀA¢AiÀÄ ®¢ÝAiÉÄà vÀÄA©zÀÝgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉãÀÄ? CªÀgÀÄ ¤"ÀÄ×gÀªÁV dUÀ¼ÀPÉÌ E½AiÀÄÄvÁÛgÉ. wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀnÖzÀ ClÖtÂUÉAiÀÄ°è (ºÀÄ®Äè ªÀiÁqÀÄ, UÉÆÃqɬĮè. JvÀÛgÀzÀ°è £Á®ÄÌ ºÀ®UÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹, C°è ªÀÄ®UÀ®Ä K¥ÁðqÀÄ. CrAiÀÄ°è ¨ÉAQ GjAiÀÄ®Ä MAzÀÄ M&É) ¨ÉAQ ºÁQ n£ÀÄß §rAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ºÀUÀ®Æ gÁwæAiÀÄÆ MAzÉà ¸ÀªÀ£É zÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ AiÀiÁjAzÀ vÁ£Éà ¸ÁzsÀå? ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ C£ÀAvÀgÀ, D ±ÁAvÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄzsÀåzÀ ¢éÃ¥ÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ ¤zÉæ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÉÆgÀUÉ®è ZÀ½AiÀÄÄ ªÀÄƼÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÀÄV¸ÀĪÀ"ÀÄÖ EvÀÄÛ. ¨ÉAQAiÀÄ G"ÀÚªÀ£ÀÆß &ÉQ̸ÀzÀÄ D ZÀ½. C¨sÁå¸À §®¢AzÀ&Éà wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ C°è ªÀÄ®VzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ EzÉãÀÄ? ¥ÀÅ£ÀB CªÉà ºÀA¢UÀ¼ÀÄ §AzÀÄ, ¨ÉÃgÉ UÀzÉÝUÀ¼À£ÀÄß wAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀĪÀÅ! ºÀoÁvÁÛV wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ F ¸Àé¥Àß PÀAqÀÄ JZÀÑgÀªÁ¬ÄvÀÄ. zÀtÂzÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝzÀjAzÀ ¤zÉæAiÀÄÄ §®ªÁVAiÉÄà »r¢vÀÄÛ. PÀtÄÚ vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÆ PÀ"ÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÀÆ §&ÁvÁÌgÀ¢AzÀ JzÀÄÝ PÀtÄÚfÓ ¸ÀÄvÀÛ®Æ £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. PÀÈ"ÀÚ ¥ÀPÀë ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ZÀAzÀæ£ÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¢UÀAvÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀ½zÀÝ£ÀÄ. ªÀÄAzÀ ¥ÀæPÁ±À D UÀzÉÝAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ªÉÄÃ&É ºÀ©âvÀÄÛ. DPÁ±À ¸ÀéZÀÒ, ¥ÀǪÀð ¢UÀAvÀ ¥Àæ¨sÁªÀÄAiÀÄ. n£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ UÀ&ÁmÉ J©â¹zÀ£ÀÄ wªÀÄäAiÀÄå. dvÉAiÀÄ°èzÀÝ §qÀPÀ®Ä £Á¬Ä ªÀÄ®VzÀ°èAzÀ&Éà “ªË ªË” JAzÀÄ §UÀĽvÀÄ. CªÀ£ÀÄ vÀÈ¥ÀÛ£ÁUÀzÉà £ÀqÀÄUÀÄvÀÛ UÀzÉÝUÉ E½zÀ£ÀÄ. »A¢£À ¸ÀAeÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀ UÀzÉÝUÉà ¹ÃzÁ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÉà ºÀA¢UÀ¼ÀÄ K£À£ÀÆß w½AiÀÄzÀªÀÅUÀ¼ÀAvÉ §PÀ§PÀ£É ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. J"ÀÄÖ wAzÀĪÉÇà E£Éß"ÀÄÖ ºÁ¼ÀĪÀiÁrzÀĪÉÇà MAzÀÄ ¨sÁUÀ«rà ¨ÉÆüÁVzÉ. £ÀR²SÁAvÀ wªÀÄäAiÀÄå £ÀqÀÄVzÀ£ÀÄ. NqÀ®Ä


!

16!

vÉÆqÀVzÀ ºÀA¢UÀ¼À »AzÉAiÉÄà vÁ£ÀÆ NqÀÄvÀÛ, PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ&Éà ©Ã¹ ©Ã¹ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. MAzÀÄ ºÀA¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆìÄvÀÄ. ¥ÉlÄÖ vÀUÀ°zÀ E£ÉÆßAzÀÄ NqÀ&ÁgÀzÉà NqÀÄwÛvÀÄÛ. “ºÉt, E£ÀÄß §gÀÄwÛAiÀiÁ?” JAzÀÄ CzÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÄAlÄPÁ®£ÀÄß ªÀÄÄjzÉà ©lÖ£ÀÄ. ºÀA¢AiÀÄÄ £ÉÆë¤AzÀ «PÁgÀªÁV PÀÆUÀÄvÀÛ - ºÀj±ÀÑAzÀæ£À£ÀÄß §&ÉUÉ PÉqÀ« «±Áé«ÄvÁæ±ÀæªÀÄPÉÌ vÉgÀ½zÀAvÉ UÀÆr£ÉqÉUÉ vɪÀ¼ÀÄvÁÛ ºÉÆìÄvÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ&ÁgÀzÉà C&Éè PÀĹzÀÄ©vÀÄÛ. PÀPÀð±ÀªÁV, Erà ±ÁavÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀÄAlgÀUÁ½AiÀÄÄ JzÀÝAvÉ CgÀZÀÄvÀÛ, D UÀzÉÝAiÀÄ ªÉÄÃ&É ©zÀÄÝ ºÉÆgÀ¼ÀÄwÛvÀÄÛ. vÀ£Àß UÀzÉÝAiÀÄ°è UÀ¸ÀÄÛ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝ ¹AUÀ¥Àà¤UÉ F ºÀA¢AiÀÄ DvÀð¸ÀégÀ PÉý¹vÀÄ. PÀÆqÀ&Éà »A¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ zÀȱÀå ºÉƼɬÄvÀÄ. PÉÆæÃzsÀ¢AzÀ £ÀqÀÄUÀÄvÀÛ, MAzÀÄ zÉÆuÉÚAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ, D ºÀA¢AiÀÄÄ PÀÆUÀĪÀ PÀqÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ, wªÀÄäAiÀÄå£À ClÖtÂUÉAiÉÄqÉUÉà NrzÀ£ÀÄ CªÀ£À£Éßà PÉÆAzÀÄ©qÀĪÀªÀ£ÀAvÉ. “£À£Àß ºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¤Ã£ÁgÉÆÃ?” “£À£Àß UÀzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìÄvÀÄ, ºÉÆqÉzÉ.” E°èAzÀ ªÀiÁvÀÄ C²èîQ̽¬ÄvÀÄ. ºÉArgÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß, ºÀÄnÖzÀªÀgÀ£ÀÄß, ºÀÄlÖzÀªÀgÀ£ÀÄß J®ègÀ£ÀÆß «zsÀ«zsÀªÁV §AiÀÄÄÝPÉƼÀÄîvÁÛ ¥ÁævÀUÁð£À ¸ÁVvÀÄ. PÉ®ªÉà ¤«Ä"ÀzÀ°è ¹AUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀPÀÛzÀ UÀªÀðzÀ ¨É¼Àå¥Àà£ÀÆ C°èUÉ PÀwÛ ¸ÀªÉÄÃvÀ §AzÀ£ÀÄ. ºÉÆqÉzÁlªÉÇà RƤAiÉÆà DUÀĪÀÅzÀgÀ°èzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉgÉPÀgÉAiÀĪÀgÀÄ, F UÀ&ÁmÉ PÉý ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ vÀ¦à¹zÀgÀÄ. ¹AUÀ¥Àà£ÀzÉà vÀ¥ÀÅöà. CªÀ£ÀÄ wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ £À"ÀÖzÀ ¥Á&ÉAzÀÄ MAzÀÄ §nÖ §vÀÛ vÉgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀÄ «¢ü¹zÀgÀÄ. “£À"ÀÖ PÉÆqÉÆâgÀ°; £À£Àß ºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ dÄ&Áä£ÀÄ vÉgÀ¨ÉÃPÀÄ. £Á£ÀÄ PÉÆÃnðUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãɔ JAzÀ£ÀÄ AiÀiÁ®QÌ ªÀÄzÀzÀ ¹AUÀ¥Àà. “C"ÉÖ®è zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr UËqÉæ. E"ÀÄÖ aPÀÌ «"ÀAiÀÄUÀ½UÉ PÉÆÃlÄð PÀbÉÃj ºÀwÛ, zÁªÁ dÄ&Áä£ÀÄ JAzÀÄ AiÀiÁPÉ PÀÆUÀÄwÛÃj” JAzÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ. ¥ÁævÀBPÁ®zÀ vÀAUÁ½AiÀÄÄ ©Ã¹, F eÁé&ÉAiÀÄ£ÀÄß DUÀ ±ÁAvÀ ªÀiÁrvÀÄ. PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀ ºÀA¢AiÀÄÄ ªÀiÁvÀæ “QgÉÆæÔ JAzÀÄ ¢VãwÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¸ÀĪÀAvÉ CgÀZÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. ¨É¼Àå¥Àà¤UÉ F CªÀªÀiÁ£À vÀqÉAiÀÄ&ÁUÀ°®è. «Ä°ljUÉ ºÉÆÃV §AzÀªÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ MAzÉà wAUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ «ÄÃ¸É ºÉÆvÀÛ UÀAqÀÄ. EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ D wªÀÄäAiÀÄå J"ÀÖgÀªÀ£ÀÄ! ±ÀÄzÀÞ ¥ÉÇQð. E"ÀÄÖ ¸ÉÆQ̤AzÀ dUÀ¼ÁrzÀ£À&Áè. F ªÀÄÆgÀÄ PÁ¹£À ªÀÄ£ÀÄ"Àå¤UÉ F ªÀ"Àð £Á®ÄÌ PÁ¼ÀÄ §vÀÛ ºÉZÀÄÑ §A¢zÉAiÉÄAzÀÄ ¦vÀÛ vÀ&ÉUÉ KjzÉ. EªÀ¤UÉ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ¥ÁoÀ PÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ, PÀwÛ ©Ã¹ ¥ÀÅlÖ ¸À¹AiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ&É vÀ£Àß §® ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. D VqÀªÀÅ §¼ÀÄQ, ¸ÀgÀæ£É eÁj fêÀ G½¹PÉÆArvÀÄ. ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁQzÀÝ, ¨É¼Àå¥Àà£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¢£ÀzÀ OvÀtPÉÌAzÀÄ «ÄøÀ®Ä EnÖzÀÝ ºÀA¢AiÀÄÄ MAzÉà ¸ÀªÀ£É QjZÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ¸À® CgÀZÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¨É¼Àå¥Àà£À PÉÆæÃzsÀ £ÀƪÀÄðrAiÀiÁV, ZÀAqɧrzÀAvÉ zÉêÀgÀÄ ºÉÆvÀÛªÀ¤UÉ DªÉñÀ §gÀĪÀAvÉ KgÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ°è wªÀÄäAiÀÄå£À UÀzÉÝAiÉÄ®èªÀ£ÀÆß PÉÆAiÀiÁݬÄvÀÄ. PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ EvÀgÀ UÀzÉÝUÀ¼ÀªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §gÀĪÀgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà EªÀ£ÀÄ CªÀgÀ UÀzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ PÀÆqÀÄUÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. D ¢£À AiÀiÁgÀ UÀzÉÝAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄåªÀgÉÆà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀªÀjUÉ®è PÉÆýAiÀÄ ªÉÄÃ&ÉÆÃUÀgÀ OvÀt. zÉêÀgÀ ¸ÀA¥ÀÇtð zÀAiÉĬÄAzÀ, ªÀļÉà §gÀĪÀÅ¢gÀ°, MAzÀÄ ºÀƪÉÆÃqÀ PÀÆqÀ D ¢£ÀUÀ¼À°è DPÁ±ÀzÀ°è ¸ÀĽAiÀÄ°®è. ¥ÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÝAvÉAiÉÄà MtUÀ&ÉAzÀÄ UÀzÉÝUÀ¼À°è UÀÄA¥ÀÅUÀÄA¥ÁV ºÀgÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MAzÉgÀqÀÄ ¢£À F jÃw MtVzÀ gÁ²UÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀPÉÌ (PÀ¼ÀPÉÌ) ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F »AqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀzÀ°è D£ÉAiÀÄ"ÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ ªÉÄzÉUÀ¼À£ÁßV MlÄÖvÁÛgÉ. F PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ&É MPÀÌ®Ä ºÁPÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁqÀĪÀgÀÄ. (JAzÀgÉ §vÀÛzÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄ°è¤AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¸À®Ä ¥ÉÊgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀzÀ°è ¸ÀªÀĪÁV ºÁ¹, CzÀgÀ ªÉÄÃ&É JªÉÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ ZÀ&Á¬Ä¸ÀĪÀgÀÄ.) ªÉÄzÉ MnÖ DzÀ ªÉÄÃ&É ªÀÄ¼É §AzÀgÀÆ vÉÆAzÀgɬĮè. wªÀÄäAiÀÄå£À UÀzÉÝAiÀÄ ªÀÄÄPÁÌ®Ä CA±À D gÁwæUÉ ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. E£ÀÄß½zÀ ¨sÁUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°èAiÉÄà G½¬ÄvÀÄ. PÉÆAiÀiÁÝV¢ÝvÀÄÛ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ®PÉÌ CªÀ£À ºÉaqÀwAiÉƧâ½AzÀ&Éà J®èªÀÇ ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÄV¢ÃvÀÄ. ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À CªÀ£ÀÄ PÀÆqÀÄUÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃgÉƧâgÀ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÉÄÃ&É MPÀÌ®Ä ºÁPÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ°èAzÀ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ §gÀºÉüÀ®Ä (¸ÉÆêÀĪÁgÀªÁzÀÄzÀjAzÀ) £ÁrzÀÄÝ ¸ÀAvÉ ¢£À ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ, vÀȦ۬ÄAzÀ wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ ¤¢æ¹zÀ£ÀÄ. E£ÀÄß UÀzÉÝAiÀÄ°è ªÀÄgÀUÀlÄÖªÀ DªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀ¢zÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÀ£ÀÄ.


!

17!

ºÀA¢AiÀÄ ªÀÄÄjzÀ PÁ®Ä PÉƼÉvÀÄ, CgÀa ¨É¼Àå¥Àà£À PÉÆÃ¥ÁVßUÉ PÉƧâ£ÀÄß JgÀa ¸ÀvÀÄÛºÉÆìÄvÀÄ. ¨É¼Àå¥Àà¤UÉ PÉÆÃ¥À vÀqÉAiÀÄ&ÁUÀ°®è. ªÀÄ®VzÀgÉ ¤zÉæ §gÀ&ÉÆ®èzÀÄ. “F ©üPÁjUÉ E"ÀÄÖ ¸ÉÆPÉÌÃ? CªÀ¤UÉ ¥ÁoÀ PÀ°¸À&ÉèÉÃPÀÄ. ºÉÃUÉ, ºÉÃUÉ” JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ ºÉÆgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¥Àæw ¤«Ä"ÀªÀÇ CªÀ¤UÉ “ºÉÃUÉ ºÉÃUÉ” JAzÀÄ ªÉÄÊUÉ ªÀÄļÀÄî ZÀÄaÑzÀAvÉ J¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. dvÉUÉ D ºÀA¢AiÀÄ MgÀ®Ä«PÉ DUÁUÀ Q«AiÀÄ°è PÉý¹zÀAvÉ DV, CªÀ¤UÉ ±ÁAwAiÉÄà E®èzÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄzÀĪÉVlÖ ºÀA¢ PÉƼÉvÀÄ ¸ÀwÛvÀ®è, E£ÀÄß ªÀÄ®VzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÉÄà vÀ&ÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É ©¢ÝÃvÀÄ. ºÀÄZÀÄÑ »r¢ÃvÀÄ JAzÀÄ CAUÀ¼ÀPÉÌ NrzÀ£ÀÄ ¨É¼Àå¥Àà. ZÀAzÀæ vÀ&ÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É vÉîÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CAUÀ¼ÀzÀ°èzÀÝ £Á¬ÄAiÀÄÄ ¨Á® C&Áèr¸ÀÄvÀÛ ºÀwÛgÀ §A¢vÀÄ. ZÀ½AiÀÄÄ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ºÉ¥ÀÅöàUÀnÖ¸ÀĪÀ¶ÖvÀÄÛ. DzÀgÉ zÉúÀzÉƼÀUÉ PÉÆÃ¥Á£À®«zÉAiÀÄ"ÉÖ! ¨ÉAQ PÀrØ VÃj ©Ãr ºÉÆwÛ¹zÀgÉ CzÀÄ ±ÁR ¸ÁPÁUÀzÉ vÀtÚUÁ¬ÄvÀÄ. ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ CAUÀ¼À ©lÄÖ NrzÀ£ÀÄ. £Á¬ÄAiÀÄÄ »A¨Á°¹vÀÄ. “¸ÀÆ” JAzÀÄ CzÀPÉÌgÀqÀÄ MzÀÄÝ, GUÀĽ ªÀÄ£ÉUÉ CnÖzÀ£ÀÄ. CzÀÄ “PÀÄAAiÀiï PÀÄAAiÀiï” JAzÀÄ CgÀZÀÄvÀÛ »AzÀPÉÌ fV¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ UÀĺÉAiÉƼÀUÉ ºÀÄUÀĪÀªÀ£ÀAvÉ, ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ G¢éUÀß ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ wªÀÄäAiÀÄå£À PÀ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ zsÁ«¹zÀ£ÀÄ. ¨ÉAQ PÀrØVÃj D ºÀÄ°èUÉ »rzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ©ÃrAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwÛ¸À®Ä £ÁazÀ D ¨ÉAQAiÀÄÄ FUÀ E§â¤¬ÄAzÀ vÀtÚUÁzÀ MtºÀÄ°èUÉ PÀÆqÀ&Éà »r¬ÄvÀÄ. ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ »AzÉ ºÁjzÀ£ÀÄ, Nr ºÉÆÃV ¥ÀÅ£ÀB ªÀÄ®VzÀ£ÀÄ. DzÀgÀÆ vÀȦ۬Įè; CAvÀÆ ¨É¼ÀV£À gÀhiÁªÀÄPÉÌ ¸Àé®à eÉÆA¥ÀÅ »r¬ÄvÀÄ. D ¨ÉAQAiÀÄÄ ºÀ©â C°èAzÀ ºÁjzÀ MAzÀÄ QrAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁr£À ºÀÄ°èUÉ ¹r¬ÄvÀÄ. Erà ªÀÄ£ÉAiÉÄà GjAiÀÄÄwÛzÉ. “CAiÉÆåà J°èUÉ ºÉÆÃUÀ°, »ÃUÉ DUÀ¨ÉÃPÉÃ?” K¼À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É, DUÀĪÀÅ¢®è. PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà ªÀÄAZÀPÉÌ PÀnÖ ºÁQzÁÝgÉ. “£Á£ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÉ, §zÀÄQ¹” JAzÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ£É. wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ C°è F ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀUÀÄvÁÛ£É. “CAiÉÆåà »ÃUÉ ªÀiÁrzÉ£À®è, »ÃUÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÔ UÁ§j¬ÄAzÀ®Æ GzÉéÃUÀ¢AzÀ®Æ ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀÄÝ ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ K¼ÀÄvÁÛ£É. ¨É¼ÀPÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°èvÀÄÛ. zÀÆgÀ¢AzÀ K£ÉÆà MAzÀÄ UÀ®¨sÉ PÉý¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ ªÀÄAPÀ£ÀAvÉ PÀÄPÀÌj¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ£À ¸ÀtÚ vÀªÀÄä£À ºÉÆgÀvÁV AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. Mt ºÀÄ°èUÉ ¨É¼Àå¥Àà »rzÀ D ¨ÉAQAiÀÄÄ, MAzÀÄ PÀëtzÀ°è CUÀ®UÀ®ªÁV ªÁ妹vÀÄ. E£ÉßgÀqÀÄ ¤«Ä"ÀUÀ¼À°èAiÉÄà eÉÆÃgÁV ºÀ©âvÀÄ. ZÀ½AiÉÄAzÀÄ D ºÀÄ°è£À §tªÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀÄj ªÀÄ®VzÀÝ ºÉt£Á¬ÄAiÀÄÄ ºÉzÀj £ÉUɬÄvÀÄ, CwÛvÀÛ NrvÀÄ, MAzÉà G¸ÀÄjUÉ §UÀļÀ®Ä ºÉÆgÀnvÀÄ; ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀªÉà ¤AvÀÄ §UÀĽvÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀªÉà PÀ¼À. ¥ÀvÁÛAiÀÄzÉƼÀUÉ (PÀtd) §vÀÛ vÀÄA§ÄªÀÅzÀgÀªÀgÉUÀÆ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¤zÉæ¬Ä®è. wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ £Á¬Ä §UÀļÀĪÀ ±À§Ý PÉý PÀÆqÀ&Éà JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ£ÀÄ zÀ£ÀªÉÇà K£ÁzÀgÀÆ §AzÀÄ PÀ¼À¢AzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄßwÛzÉAiÉÆà JAzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä. DzÀgÉ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ zÀȱÀå. F CVßgÁPÀë¸À£À gÀÄzÀæ vÁAqÀªÀ £ÉÆÃr C&Éèà JzÉAiÉÆqÉzÀÄ PÀĹzÀÄ ©zÀÝ£ÀÄ. MAzÉÆAzÀÄ PÀëtªÀÇ ¨ÉAQAiÀÄÄ eÉÆÃgÀÄeÉÆÃgÁV ºÀ§ÄâwÛvÀÄÛ. ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß §rzÀÄ J©â¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ £ÉgɪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä CnÖzÀ£ÀÄ. GzÀÝzÀ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ, Erà ªÉÄzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀÄZÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ D£ÉAiÉÄvÀÛgÀzÀ ºÀÄ®Äè gÁ² ¨sÁgÀªÁVAiÉÄà PÀĽwvÀÄÛ. §vÀÛzÀ PÀtUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQ vÁQzÀAvÉ CgÀ¼ÁV £Á®ÆÌ PÀqÉUÉ ZÀmï ¥Àmï JAzÀÄ ¹rAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. ¨ÉAQAiÀÄÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è »rvÀPÉÌ §gÀĪÀ ºÁVgÀ°®è. ¥ÉÃmÉ ¥ÀlÖtUÀ¼À°ègÀĪÀAvÉ ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀĪÀ AiÀÄAvÀæ C°è E®è. CAvÉAiÉÄà ¨ÉAQ ©zÁÝUÀ ®PÀëUÀlÖ&É gÀÆ¥Á¬Ä £À"ÀÖªÀÇ E®è. “E£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ »rAiÀÄ¢zÀÝgÉ ¸ÁPÀÄ zÉêÀgÉÔ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉVzÀÝ ºÀÄ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ zÀÆgÀ J¸ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C"ÀÖgÀ°è £ÉgÉPÀgÉAiÀĪÀgÀÄ C°è ¸ÉÃjzÀgÀÄ. ¨ÉƨÉâAiÉÄà ¨ÉƨÉâ. ¤ÃgÀÄ vÀAzÀÄ, Kt »rzÀÄ ºÀwÛ ¨ÉAQAiÀÄ ªÉÄÃ&É ¸ÀÄjzÀgÀÄ. ¤Ãj£À°è C¢ÝzÀ ºÀ¼Éà ºÀÄ®Äè PÀAvÉUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAQAiÀÄ ªÉÄÃ&É J¸ÉzÀgÀÄ. ¨Á¼Éà ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¸ÉÆ¥ÀÅöà gÉA¨ÉUÀ¼À£ÀÆß (¥ÀnÖ) J¸ÉzÀgÀÄ. ªÀÄtÚ£ÀÄß CUÉzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ ªÉÄÃ&É JgÀazÀgÀÄ. F ºÀ«¸ÀÄìUÀ¼À£Éß®è £ÀÄAV ²SÁgÁPÀë¸À£ÀÄ vÀ£Àß GzÀgÀA¨sÀgÀuÉ ªÀiÁrAiÉÄà ©lÖ£ÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð ¸ÀjAiÀiÁV PÁtĪÀªÀgÉUÀÆ F AiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉzÉà EvÀÄÛ. D ºÀÄ®Äè ªÉÄzÉ ªÀÄÄPÁÌ®Ä ¥Á°VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ¨ÉAzÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁvÀæ ¨ÉAQ »rzÀÄ ¸ÀªÀð£Á±ÀªÁUÀ°®èªÉA§ MAzÉà vÀȦÛ. ªÀÄtÄÚ, PÀ¸À, ªÀĹ, CgÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ½AzÀ vÀÄA© D ¸ÀܼÀªÀÅ AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀAvÉ ©üÃPÀgÀªÉà DVvÀÄÛ. E£ÀÆß £ÀAzÀÄvÀÛ°zÀÝ ¨ÉAQAiÀÄÄ «"À (ºÉÆUÉ) PÁgÀÄwÛvÀÄÛ. wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ ºÀÄZÀÄÑ »rzÀªÀ£ÀAvÉ, zɪÀé §rzÀªÀ£ÀAvÉ ªÀÄAPÀÄ PÀ«zÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄÆ&ÉAiÀÄ°è PÀÄPÀÌj¹zÀ£ÀÄ. “K£Á¬ÄvÀÄ, ºÉÃUÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ?” JAzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ªÀiÁvÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¹AUÀ¥Àà£ÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÆ C°èUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. “»ÃUÁUÀ¨ÁgÀ¢vÀÄÛ,” “CAiÉÆåà ¥Á¥À, M¼Éîà ¨É¼É,” “ªÀÄÄRå zÉêÀjUÉ zÀAiÀÄ«®è” JAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ, PÉÆ£ÉUÀÆ PÁtzÀ zÉêÀgÀ ªÉÄÃ&É D ¨ÉAQAiÀÄ vÀ¥Àà£ÀÄß ºÉÆj¹zÀgÀÄ. ºÀ½îAiÀÄ°è MAzÀÄ §gÉ (PÀrzÁzÀ ¸ÀܼÀ) djzÀgÉ, MAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ©zÀÝgÉ, MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ²ÃvÀdégÀ¢AzÀ ¸ÀvÀÛgÉ, CzÀPÉÌ PÁgÀtªÀ£ÀÄß zɪÀé CxÀªÁ zÉʪÀzÀ°è £ÉÆÃqÀĪÀgÉà ºÉÆgÀvÀÄ, ¨ÉÃgÉ K£ÁzÀgÀÆ PÁgÀt«gÀ§ºÀÄzÉ JAzÀÄ «ZÁj¸ÀĪÀÅzÉà E®è. “AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÉƽî zɪÀézÀ PÁl EzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ


!

18!

D ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄÄ, ªÀĺÁ¤zsÁðgÀPÉÌ D C±ÀĨsÀ ¥ÁævÀBPÁ®zÀ°è §A¢vÀÄ! D ¦ÃqÉAiÀÄ G¥ÀzÀæªÀ E£ÀÆß DUÀzÀAvÉ, ºÀ½îAiÀÄ zÉʪÀPÉÌ JgÀqÀÆ PÁtÂPÉ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÀÄAdzÀ (UÀAqÀÄPÉÆý) ºÀgÀPÉAiÀÄ£ÀÄß wªÀÄäAiÀÄå¤AzÀ ºÉý¹zÀgÀÄ. “£ÉÆÃrzÉAiÀiÁ ¨É½îÃ, wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ »ÃUÁUÀ¨ÁgÀ¢vÀÄÛ” JAzÀ¼ÀÄ vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀé. ¨É¼Àå¥Àà¤UÉ ZÉüÀÄ PÀrzÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. “CAiÉÆåà ¥Á¥À. JAxÁ ªÀÄÄwÛ£ÀAvÀºÀ ¨É¼É” ¨É¼Àå¥Àà¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ J®Ä§£Éßà PÀÄ®ÄQzÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. “MA¢"ÁÖzÀgÀÆ G½AiÀĨÉÃqÀªÁ?” JAzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ¼ÀÄ, UÀAf ¨ÉìĸÀ®Ä ªÀÄrPÉAiÀÄ£ÀÄß M&ÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É EqÀÄvÁÛ ¤Ã®ªÀé. ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ&É PÀĽwzÀݪÀ£ÀÄ JzÀÄÝ CAUÀ¼ÀPÉÌ £ÀqÉzÀ£ÀÄ. ¹AUÀ¥Àà£ÀÄ UÀÄzÀÝ°AiÀÄ PÁªÀ£ÀÄß ¸ÀjªÀiÁqÀÄvÀÛ C°è ©¹®Ä PÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. “wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ »ÃUÁUÀ¨ÉÃPÁ? JAxÁ ºÉÆqÉvÀ ¨sÀÆvÀzÀÄÝ!” JAzÀÄ CªÀ¤AzÀ®Æ ºÉÆgÀnvÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ ¨Át. ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ C°è ¤®è®Æ DUÀzÉ, PÀÆgÀ®Æ DUÀzÉ ªÀÄAvÀæ ªÀÄÄUÀÞ£ÀAvÉ UÀzÉÝUÉ E½zÀ£ÀÄ. D UÀzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ ¥ÉÊgÀ£ÀÄß ¸Á&ÁV UÀzÉÝAiÀÄ&Éèà ºÁ¹zÀÝgÀÄ. ¨É¼Àå¥Àà£À£ÀÄß £ÉÆÃr “CAiÉÆåÔ JAzÀÄ CªÀÅ ºÉzÀjzÀĪÀÅ. C°èAzÀ&Éà wªÀÄäAiÀÄå£À UÀzÉÝ PÁtÄwÛvÀÄÛ. PÉÆAiÀÄÝ UÀzÉÝ ¸ÀvÀÛ÷é»Ã£ÀªÁV ¤AwzÉ. “£À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÁQzÉAiÀiÁ?” JAzÀÄ C°èAzÀ PÉý¸ÀĪÀÅzÀÄ! F PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ CtQ¸ÀÄvÀÛ PÀtÄÚ PÀÄPÀÄÌwÛzÁÝ£É. UÀzÉÝAiÀÄ°è ¤®è®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ¨sÀÆ«ÄAiÉÄà ©jAiÀÄĪÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ. ©jzÀÄ F ¥Á¦AiÀÄ£ÀÄß £ÀÄAVzÀÝgÉ DUÀÄwÛvÀÄÛ. vÀgÀPÁj vÉÆÃlPÉÌ £ÀÄVÎzÀ£ÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ HlPÉÌAzÀÄ ¨É¼Àå¥Àà£Éà £ÉlÄÖ ¨É¼É¹zÀ ªÉÆmÉÖUÉÆøÀÄ, CªÀgÉ, aä, PÀÄA§¼À ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆQÌ ¨É¼É¢zÀÄݪÀÅ. “CAiÉÆåÃ, £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §gÀ¨ÉÃqÁ” JAzÀÄ CªÀÅ ªÉÄʪÀÄÄzÀÄjzÀĪÀÅ. ¸ÉÆQÌ ¨É¼É¢zÀÝ, ZÀ¥ÀàgÀ¢AzÀ £ÉîÄwÛzÀÝ aäPÁ¬ÄAiÀÄ vÉÆlÖ£Éßà PÁUÉAiÉÆAzÀÄ PÉÆqÀ« PÀvÀÛj¹vÀÄ. CzÀÄ zsÀqÁgÀ£É ©zÀÄÝ gÀnÖvÀÄ. “PÁ PÁ” JAzÀÄ PÀPÀð±ÀªÁV CzÀÄ PÀÆUÀÄvÀÛ ºÁjºÉÆìÄvÀÄ. “»ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ?” JAzÀÄ vÀgÀPÁj vÉÆÃlzÀ ¨Éð PÉüÀÄvÀÛzÉ. C°èAiÀÄÆ ¤®è&ÁgÀzÉ ªÀÄÄAzÉ NrzÀ£ÀÄ. UÀzÉÝ zÁn UÀÄqÀØ ºÀwÛ NrzÀ£ÀÄ. “¨É½îÃ, ¨É½îà vÀgÀPÁjà vÉÆÃlPÉÌ ªÀÄvÉÛ ¤ÃgÀÄ ºÉÆAiÀÄ姺ÀÄzÀÄ. UÀAf GtÚPÉÌ ¨ÁgÉÆÔ JAzÀÄ PÀÆUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¹AUÀ¥Àà. “JAxÀ ¨ÉAQ, ªÀÅAiÀiï. EzÀgÀ ¸ÁªÀÅ!” JAzÀÄ C&Éèà ¨ÉÃgÉ E§âgÀÄ UËqÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¸ÁVzÀÝgÀÄ. “»ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ, »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ?” ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÀÛªÉ. £É®zÀ ªÉÄÃ&É ©¢ÝzÀÝ vÀgÀUÉ&ÉUÀ¼ÀÄ UÁ½¬ÄAzÀ ¢PÁÌ¥Á&ÁV ZÀzÀj “£ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄqÀ¨ÉÃqÀ. »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ?” J£ÀÄßvÀÛªÉ. “»ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÔ JA§ ¸Á«gÀ PÀoÁjUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÛ°AzÀ®Æ EjAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. “F PÀqÉ §gÀ¨ÉÃqÀ, F PÀqÉ §gÀ¨ÉÃqÀ” JAzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀÇ ªÉÄÊ ªÀÄÄzÀÄgÀÄwÛvÀÄÛ. ©Ã¼ÀÄvÀÛ, K¼ÀÄvÀÛ ¢PÀÄÌ UÀÄj¬Ä®èzÉà “»ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ?” JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ PÉüÀzÀ ±ÁAw¤®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ zsÁ«¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ “»ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ?” ªÀiÁvÀæ CªÀ£À ¨É£ÀÄß »rzÉà EvÀÄÛ. gÁwæAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. zÀt«¤AzÀ, ºÀ¹ªÉ¬ÄAzÀ, vÁ£ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀ¹gÀÄ §AiÀÄ°£À°èAiÉÄà PÀĹzÀÄ©zÀÝ£ÀÄ. C&Éèà CªÀ¤UÉ UÁqsÀ ¤zÉæAiÀÄÄ ºÀwÛvÀÄ. DUÀ CªÀ¤UÉ ¸Àé®à ±ÁAw zÉÆgÉvÀAwvÀÄÛ - ±ÁAw K£ÀÄ, ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ&É ±ÀæªÀÄ¢AzÁV MAzÀÄ ¥ÀgÉ PÀ«¢vÀÄÛ. ¨É¼ÀVΣÀ vÀAUÁ½UÉ CªÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁ¬ÄvÀÄ. ºÀ¹ªÀÅ «¥ÀjÃvÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ¹Û«ÄvÀPÉÌ §A¢vÀÄÛ. “»ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÃ?” DUÀ EjAiÀÄÄwۢݮè. »AzÉ £ÀqÉzÀÄzÀ£Éß®è CªÀ£ÀÄ PÀĽvÀ°èAiÉÄà aAw¹zÀ£ÀÄ “...wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ £À¤ßAzÁV L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀiÁzÀgÀÆ ®ÄPÁì£ÁVzÉ. £À£ÀUÉ zÉêÀgÀÄ D PÉlÖ AiÉÆÃZÀ£É AiÀiÁPÉ PÉÆlÖ£ÉÆÃ? FUÀ £Á£ÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß wÃj¸À&ÉèÉÃPÀÄ. £Á£ÀÄ D ºÀt ¸ÀA¥Á¢¹AiÉÄà ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ... DzÀgÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉ... ªÀÄzÀĪÉUÉ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀ! £Á£ÀÄ L£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA¥Á¢¹AiÉÄà ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ” JAzÀÄ ¤±ÉÑöʹ JzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß ªÀÄÄaÑzÀÝ MAzÀÄ vɼÀÄ ªÉÆÃqÀªÀÅ zÀÆgÀ ¸Àj¬ÄvÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ £ÀªÀ¥Àæ¨sɬÄAzÀ ¥Àædé°¹zÀ£ÀÄ. ºÀ¸ÀÄgÀÄ ºÀÄ°è£À ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ªÉÄÃ&É “¨Á®¢£ÉñÀ£À PÉÆêÀÄ® °Ã&É” PÀtÂÚUÉ ºÀ§âªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£Á «zsÀzÀ ªÀÄtÂUÀ¼À §tÚzÀ°è gÀAf¸ÀÄwÛzÀÝ E§â¤UÀ¼ÀÄ DUÀ DgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. MAzÀÄ vÀA¥ÀÅ, MAzÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁzÀ ¥ÀjªÀļÀ, MAzÀÄ G&Áè¸À C&Éè®è vÀÄA© ºÀjAiÀÄÄwÛ¢ÝvÀÄ. ¨É¼ÀQ£À PÀqÀ°£À°è «ÄAzÀÄ, ZÉÊvÀ£ÀåzÀ ªÀÄr §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß GlÄÖ, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ ¢£ÀPÀgÀ£À£ÀÄß DgÁ¢ü¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ “NªÉÇêÉÇà ºÉÆÃAiÀiï ºÉÃ...” PÀÆUÀÄ PÉüÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. zÀ£ÀUÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÀnÖzÀ vÀmÉÖUÀ¼ÀÄ (ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ «zsÀªÁzÀ UÀAmÉ) “vÀl¥Àl” JAzÀÄ, zÀ£À CwÛvÀÛ NqÁqÀĪÁUÀ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÀgÀÄUÀ¼À PÉÆgÀ½£À QgÀÄUÀAmÉUÀ¼À QAQt£ÁzÀªÀÅ F ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ±ÀÄæw «ÄrAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß zÀÈqsÀ ¤±ÀÑAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÉà EzÀÝ£ÀÄ!


!

19!

ªÀÄĤzÀÄ ¥ÉÇqÀ« £ÀÄAUÀĪÀqÉ (ªÀÄÆgÀ£Éà PÀvÉ - 1945) §ºÀ¼À »AzÉ PÉÆqÀUÀÄ gÁdgÀ D½éPÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è PÉÆqÀªÀgÀ ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÉA§ªÀ£ÀÄ C¢éwÃAiÀÄ ±ËAiÀÄð ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀÄzÀPÉÌ GA§½AiÀiÁV gÁd£ÀÄ CVßPÀÄAqÀzÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄ. ¸ÉÊ£Àå¢AzÀ ¤ªÀÈvÀÛ£ÁzÀ ªÉÄÃ&É, F ¤dð£À ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èAiÉÄà £É®¸ÀĪÀ ¤±ÀÑAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÉÆqÀ£É C°èUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. UÉÃtUÀ® ¨sÀƫĬÄAzÀ®Æ ºÉÆ£ÀߪÀÄ¼É PÀgɸÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À £ÀA©PÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ°èAiÉÄà ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀÄzÀjAzÀ zÉÊ»PÀ PÀ"ÀÖUÀ½UÉ »AdjAiÀÄÄwÛgÀ°®è. CªÀ¤UÉ ¥ÁæAiÀĪÀÇ §ºÀ¼ÀªÁVgÀ°®è. ¥ÁæAiÀÄzÀ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÆ EzÀÝ£ÀÄ. EªÀgÀÄ DAiÀÄPÀlÄÖ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß Dj¹PÉÆAqÀÄ C°è ªÁ¹¸À®Ä MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß C°èUÉ ¸ÁV¹ UÀzÉÝ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ºÉƸÀvÁV UÀzÉÝAiÀÄ£ÁßUÀ°Ã vÉÆÃlªÀ£ÁßUÀ°Ã ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåzÀ PÉ®¸ÀªÀ®è. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è E°è MAzÀÄ PÀzÀ£ÀªÉà £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ±ËAiÀÄð ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀ ¥ÀǪÀAiÀÄå£À ¸ÀvÀÛ÷é¥ÀjÃPÉë E°è D¬ÄvÀÄ. ¢£À¤vÀå ¤¸ÀUÀðzÉÆqÀ£É ºÉÆÃgÁr, PÁzÁr CªÀ¤UÉ ¸ÁPÁ¬ÄvÀÄ. «WÀßUÀ¼ÀÄ MAzÉgÀqÉÃ? UÉÆAqÁgÀtå, ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ. ªÀÄzsÉå EªÀgÀ ªÀ¸Àw ªÀiÁvÀæ. £ÀqÀÄ ºÀUÀ°£À°èAiÉÄà ªÀÄ£É ¸ÀÆgÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¨ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÆ £ÉÆÃqÀĪÀªÀj®è, PÉüÀĪÀªÀj®è. ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ D£ÉUÀ¼ÀÄ EvÀgÀ PÀÆægÀ ªÀÄÈUÀUÀ¼ÀÄ C¸ÀASÁåvÀ. PÉÆnÖUɬÄAzÀ&Éà zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ. ªÉÄÃAiÀÄ°PÉÌ ºÀUÀ°£À°èAiÀÄÆ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤²ÑAvɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀAw®è. ¸ÀzÁ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀºÀgÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÆýUÀ¼À£ÀÆß ºÀA¢ªÀÄjUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà PÀzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ £ÀjUÀ¼ÀÄ, £Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ®VzÀ°èAzÀ&Éà eÁj¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ £Á¬ÄºÀÄ°UÀ¼ÀÄ, EªÀ£Éß®è JzÀÄj¹ ¤AvÀgÉ ªÀÄvÉÛ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¨ÉÃgÉ vÉgÀ£ÁVAiÉÄà ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ: dégÀªÉÇà ²ÃvÀªÉÇà EvÀgÀ SÁ¬Ä&ÉAiÉÆÃ. F ªÀ"Àð ªÀiÁrzÀ ºÉƸÀUÀzÉÝUÉ ªÀļÉUÁ®zÀ°è «¥ÀjÃvÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ §AzÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄtÆÚ vÀÄA© ªÀiÁrzÀ ±ÀæªÀÄªÉ®è ªÀåxÀðªÁUÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¨Á¼É CxÀªÁ PÀ©â£À vÉÆÃlªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ CzÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ªÉÄÃ&É §gÀĪÀ ªÉÆzÀ&Éà PÁqÀÄPÉÆÃt, PÁqÀÄ ºÀA¢ CxÀªÁ D£ÉAiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ vÀÄvÀÄÛ. DzÀgÀÆ ±ÀÆgÀ ¥ÀǪÀAiÀÄå, CªÀ£À ªÀÄUÀ ¢üÃgÀ ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå ºÉzÀgÀ°®è, C¼ÀÄPÀ°®è. PÉ®¸ÀzÀ D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ zÀÄrzÀgÀÄ. ©®Äè, ¨Át, PÀwÛ ¨sÀaðUÀ½AzÀ PÀÆægÀ ªÀÄÈUÀUÀ¼À£ÀÄß CnÖzÀgÀÄ. PÁqÀ£ÀÄß £ÁqÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä §zÀÞ PÀAPÀtgÁzÀgÀÄ. PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÉ JAzÉAzÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ"ÀÄÖ ¸ÀܼÀ«vÀÄÛ. CVßPÀÄAqÀªÀÅ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨ÉlÖUÀ½AzÀ DªÀÈvÀªÁzÀ, vÀUÁÎzÀ, «¸ÁÛgÀªÁzÀ ¥ÀæzÉñÀ. C°è ¤ÃgÀÄ «¥ÀÅ®, JAvÀºÀ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀªÀÄÈ¢Þ. PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ¨É¼ÉzÀÄ ¸ÉÆQÌ ¤AwªÉ. ¥ÀǪÀAiÀÄå¤UÉ F ¸ÀܼÀªÀÅ GA§½ zÉÆgɬÄvÉAzÁUÀ £ÀPÀ̪ÀgÉà ºÁ¸Àå ªÀiÁrzÀªÀgÉà ºÉZÀÄÑ. “gÁd¤UÉ D¸É; a£Àß, ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄÄAvÁzÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà D UÉÆAqÁgÀtåªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÁݣɔ JAzÀÄ UÉð ªÀiÁrzÀgÀÄ. “C°èUÉ, D PÉÆA¥ÉUÉ, ºÉÆÃV £É®¸ÀĪÀ ªÀÄÆRðvÀ£ÀªÉà F ¥ÀǪÀAiÀÄå¤UÉ” JAzÀgÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ. “AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ±ËAiÀÄð ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä «ÄzÀļÀÄ ¨ÉÃPÁV®è. E®èªÁzÀgÉ D PÁr£À £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV £É®¸ÀĪÀgÉà F ¥ÁæAiÀÄzÀ°è?” JAzÀgÀÄ G½zÀªÀgÀÄ. DzÀgÉ UÉÃtUÀ® ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÆ ¸ÀjAiÀiÁV GvÀÄÛ ©vÀÛ°è gÁ² ºÉÆ£ÀÄß ¸ÀÄj¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¥ÀǪÀAiÀÄå£À zÀÈqsÀªÁzÀ £ÀA©PÉ. CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ PÀ"ÀÖPÀÆÌ ºÉzÀgÀzÀ PÉÆqÀV£À «ÃgÁAUÀ£ÉAiÀiÁVzÀݼÀÄ. ªÀÄUÀ ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå£ÀAvÀÆ C¢üPÉÆÃvÁìºÀ¢AzÀ F £ÀªÉÇÃzÀåªÀÄzÀ°è zsÀĪÀÄÄQzÀ£ÀÄ. »ÃUÉ F ªÀÄƪÀgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ®Æ CvÀÄ® «±Áé¸À¢AzÀ®Æ CVßPÀÄAqÀzÀ ªÀĺÁgÀtåªÀÅ G¹gÁqÀvÉÆqÀVvÀÄ. D PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ EªÀgÀ PÀÄnÃgÀªÉà ªÀÄt¢åÀªÁ¬ÄvÀÄ. d£ÀwÃxÀð«®èzÉà §wÛzÀ D CVßPÀÄAqÀ ¸ÀgÉÆêÀgÀPÉÌ EªÀgÀ DUÀªÀÄ£À¢AzÀ £ÀªÀd®ªÉÇzÀ«zÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ±Àä±Á£À¸ÀzÀȱÀ PÁAvÁgÀzÀ°è fêÀPÀ¼É ¸ÀàA¢¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. PÁqÀÄ £ÁqÁ¬ÄvÀÄ. ©üÃPÀgÀvÉ C½AiÀÄÄvÁÛ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀÅ £É&É©nÖvÀÄ. ¥ÀǪÀAiÀÄå£À D±ÀAiÀÄ ªÀĺÀvÁÛVvÀÄÛ. CªÀ¤UÉ JzÀÄgÁzÀ PÀ"ÀÖUÀ¼ÀÄ C«ÄvÀ. DzÀgÉ CªÀ£À GvÁìºÀªÀÇ C«ÄvÀ. Erà CVßPÀÄAqÀªÀ£Éßà ªÁ¸ÀAiÉÆÃUÀåªÁV ªÀiÁr C°è «¸ÀÛgÀªÁzÀ UÀzÉÝUÀ¼À£ÀÆß QvÀÛ¼É, PÁ¦ü ªÀÄÄAvÁzÀ vÉÆÃlUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ CªÀ£À PÀ£À¸ÀÄ. ¥ÀæPÀÈwAiÉÆA¢V£À ¢£ÀzÀ ºÉÆÃgÁl ªÀÄÄVzÀ£ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¢§âzÀ ªÉÄÃ&É CªÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£ÉÆqÀ£É ºÉÆÃV PÀĽvÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀgÀ°è vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆÃ"À ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸À¸Àå±ÁåªÀÄ® ¥ÀÅtå¨sÀÆ«Ä. ¸ÀAeÉAiÀÄ £ÉøÀgÀÄ ªÀÄgÀVqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ C«vÀÄ C«vÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ. DAiÀiÁ¸À ¥ÀjºÁgÀPÀ £ÀªÉÇÃvÉÛÃdPÀ ¸À«ÄÃgÀ£ÀÄ ªÀÄAzÀªÁV wÃqÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ. PɼÀUÉ £ÉÆÃrzÀ°è PÀtÂÚUÉ ºÀ§âªÁUÀĪÀAvÉ, ¸ÀĪÀtð ªÀ"Àð PÀgÉAiÀÄĪÀAvÉ CªÀgÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÁzÀ CzÀgÀ ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ, w¢ÝzÀ vÉÆÃqÀÄUÀ¼ÀÄ, UÉƣɬÄlÄÖ ¨ÁV ¤AwgÀĪÀ ¨Á¼ÉAiÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ EªÉ®è


!

20!

gÁgÁf¸ÀÄwÛgÀĪÀŪÀÅ. EªÀgÀ UÀÄr¸À®Ä ºÀ¸ÀÄgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄzsÀåzÀ ¢éÃ¥ÀzÀAvÉ, ¸ÀgÀ¹ì£À°è vÉîĪÀ CgÀ¸ÀAZÉAiÀÄAvÉ PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. D UÀzÉÝAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¤¸ÀUÀðzÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ - ¤©qÀ vÀgÀĤZÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ DeÉÕ PÉÆmÉÆÖqÀ£ÉAiÉÄà ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀÄ zsÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞgÁV ¤AvÀAvÉ QQÌjzÀÄ ¨É¼É¢gÀĪÀŪÀÅ. “£ÉÆÃqÀÄ ¨ÉÆÃ¥ÀÇ, £À£ÀUÉ ¥ÁæAiÀĪÁUÀÄvÁÛ §A¢vÀÄ. DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀÆ«ÄvÁ¬ÄUÉ £ÉÆêÀÅ ªÀiÁqÀzÉà CªÀ½UÉ «zsÉÃAiÀÄ£ÁV ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. F PÀtªÉAiÀÄÄ AiÀiÁ®QÌ vÉÆÃlPÉÌ CvÀÄåvÀÌöÈ"ÀÖªÁzÀÄzÀÄ. ªÀÄvÉÛ D ¨ÉlÖzÀ°è PÁ¦üAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ. D UÀzÉÝUÀ¼À CAa£À PÁqÀ£ÀÄß ¸ÀªÀjzÀgÉ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ, zÉÆqÀØzÁzÀ QvÀÛ¼Éà vÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸À§ºÀÄzÀÄ. F ¨sÁUÀzÀ&Éè®è MPÀÌ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ¸À§ºÀÄzÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É £ÉÆÃqÀÄ, £ÁªÀÅ PÀĽwgÀĪÀ F ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÀlÖ®àqÀ¨ÉÃPÀÄ. E°è ¤ÃjUÉãÀÆ vÉÆAzÀgɬĮè. UÁ½ ¨É¼ÀPÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒ. C®èzÉà F J&Áè vÉÆÃl, UÀzÉÝUÀ¼À£ÀÄß E°èAzÀ&Éà £ÉÆÃr D£ÀAzÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ zÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ. J"ÉÖà zsÀ¤PÀgÁzÀgÀÆ zÀÄrzÀÄ CzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀgÀ°èAiÉÄà ¤dªÁzÀ D£ÀAzÀ” JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå¤UÉ §qÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ, PÀ"ÀÖªÀjvÀgÀªÀgÀ PÀÄlÄA§¢AzÀ ºÉtÄÚ vÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. zÉÆqÀتÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ C°èUÉ D PÁr£À £ÀqÀÄ«UÉ vÀªÀÄä §tÚzÀ ©Ã¸ÀtÂUÉUÀ¼ÀAvÀºÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä M¥ÀÅöàwÛgÀ°®è. ¥ÁæAiÀÄPÁ®zÀ°èAiÉÄà C°è £É®¹, vÀAzɬÄAzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ ¸ÀA¥ÀÇtð C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ §°"À× PÁAiÀÄzÀ ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå¤UÉ AiÉÆÃUÉåAiÀiÁzÀ ¸ÀºÀzsÀ«ÄðtÂAiÉÄà zÉÆgÉvÀ¼ÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £Á®Ì£ÉAiÀĪÀ¼ÀÄ §AzÀÄ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÆß PÁqÀ£ÀÆß ¨É¼ÀVzÀ¼ÀÄ. E"ÀÖgÀ°èAiÉÄà C°èUÉ MAzÉgÀqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀUÀ¼ÀÄ MPÀÌ®ÄUÀ¼ÁV §AzÀÄ £É®¹zÀªÀÅ. ªÀÄ&ÉAiÀiÁ¼À¢AzÀ C£Àß«®èzÉ C°èUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÀ C¥ÀÅöà£ÁAiÀÄgÀ£ÉA§ªÀ£ÀÄ CªÀgÀ°è ªÀÄÄRå£ÁzÀªÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÆ CªÀ£À DgÀÄ ªÀ"ÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÀÆ C°èUÉ §AzÀ ¸ÀAUÀw «avÀæªÉà EzÉ. ªÀÄ&ÉAiÀiÁ¼ÀzÀ°è ªÀiÁj gÉÆÃUÀ §AzÁUÀ, ¨ÉøÁAiÀÄUÁgÀ C¥ÀÅöà £ÁAiÀÄgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. G½zÀªÀ£ÀÄ DgÀÄ ªÀ"ÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÉƧâ£ÉÃ, C°è E£ÀÄß G½zÀgÉ G½UÁ®«®èªÉAzÀÄ §UÉzÀÄ PÀuÁÚ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV PÉÆqÀV£À UÀrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀ£ÀÄ. C°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV AiÀiÁgÀ MPÀÌ&ÁVAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÉÃgÉÆÃtªÉAzÀÄ. MAzÀÄ gÁwæ ¤zÉæAiÀÄ°è EªÀ¤UÉ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ §ºÀ¼À ¸Àà"ÀÖªÁV PÀArvÀAvÉ. C°èUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃgÀÄ J£ÀÄߪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ±ÀQÛ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrvÀAvÉ. C°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¸Àà"ÀÖªÁV PÀArvÀAvÉ. EzÉãÀÄ CzÀÄãvÀ! vÁ£ÀÄ PÀArgÀzÀ, PÉýgÀzÀ ¸ÀܼÀªÉÇAzÀÄ CzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ°gÀĪÀ zÁjAiÀÄÆ PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ «ªÀgÀªÁV vÉÆÃgÀÄwÛzÉ. ºÁUÁzÀgÉ zÉêÀgÀ E"ÀÖzÀAvÉAiÉÄà £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. C°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀ£À¹£À°è PÀAqÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ£ÀÄ. ºÉÆÃV vÀ®¦zÀÄzÉà CVßPÀÄAqÀPÁÌVvÀÄÛ. ¥ÀǪÀAiÀÄå¤UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹, C¥ÀÅöà £ÁAiÀÄgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÀAqÀ ¸Àé¥ÀߪÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀ£ÀÄ. F MAzÀÄ CªÀiÁ£ÀÄ"ÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉý ¥ÀǪÀAiÀÄå¤UÉ «¸ÀäAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. PÁªÉÃj ªÀiÁvÉAiÀÄ M®ªÀÅ vÀ£Àß PÀqÉVzÉ, E®è¢zÀÝgÉ CAiÀiÁavÀªÁV D ±ÀQÛ »ÃUÉ M§â£À£ÀÄß E°èUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ AiÉÆÃa¹zÀ£ÀÄ. C¥ÀÅöà £ÁAiÀÄgÀ£ÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ PÉüÀĪÀÇ C°è £É®¹zÀgÀÄ zÀÄrªÉÄUÁV. C¥ÀÅöàªÀÅ zsÀ¤AiÀÄ «±Áé¸ÀPÉÌ ¥ÁvÀæ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. ºÉƸÀ ºÀÄgÀĦ¤AzÀ vÀ£Àß ¸ÀܼÀªÉA§ C©üªÀiÁ£À¢AzÀ CªÀ£ÀÄ C°è UÉAiÀÄåºÉÆgÀl£ÀÄ. ¥ÀǪÀAiÀÄå, ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå CVßPÀÄAqÀzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ JAzÀgÉ C¥ÀÅöà£ÁAiÀÄgÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ gÀÆ¥À &ÁªÀtåUÀ¼À£ÀÄß EvÀÛªÀ£ÀÄ J£ÀߨÉÃPÀÄ. F ªÀdæªÀ£ÀÄß R¤VAzÀ vÉUÉzÀªÀgÀÄ CªÀgÁzÀgÉ EzÀ£ÀÄß PÀAqÀgÀ¹ ºÉƼÀ¥À¤ßvÀÛªÀ£ÀÄ C¥ÀÅöà £ÁAiÀÄgÀ£ÀÄ. ¥ÀǪÀAiÀÄå, ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå C¥ÀÅöà F ªÀÄƪÀgÀ ¸ÀvÀvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ CVßPÀÄAqÀzÀ ©üÃPÀgÀ CgÀtåªÀÅ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀAzÀ£ÀªÀ£ÀzÀAvÉ CgÀ½ PÀAUÉƽ¸À&ÁgÀA©ü¹vÀÄ. J®èªÀÇ »ÃUÉAiÉÄà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ J"ÀÄÖ ZÉ£ÁßVgÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀªÀðªÀ£ÀÆß £ÀÄAUÀĪÀ PÁ®£ÀÄ ¥ÀǪÀAiÀÄå£À£ÀÆß £ÀÄAVzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÆß CªÀ£À AiÀıÀB±ÀjÃgÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁvÀæ ¸ÁéºÁPÀj¸À&ÁUÀ°®è. G½¢§âgÀÆ - ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå, C¥ÀÅöà ªÀĺÀvÁÌAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ. ¥ÀǪÀAiÀÄå£À ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÀÄ£ÀÄß, PÀ£À¸À£ÀÄß vÀ£Àß PÁ®zÀ°èAiÀiÁzÀgÀÆ £À£À¸ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, £ÉgÀªÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÉà ªÀÄÈvÀ£À DvÀäPÉÌ ±ÁAwAiÀĤßÃAiÀħ®ÄèzÀÄ JA§ÄzÀÄ ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå£À zÀÈqsÀ £ÀA©PÉ. CªÀjUÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ vÉÆAzÀgɬÄzÀÄÝzÀÄ d£À§®. PÁrUÉ AiÀiÁgÀÆ §gÀ&ÉÆ¥Àà&ÁgÀgÀÄ. DzÀgÉ PÁ®ªÀÇ §zÀ&ÁUÀĪÀÅzÀ"ÉÖ? ªÀÄÄAzÉ ©æn±ÀgÀÄ PÉÆqÀUÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¹ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÁUÀ, £ÉgÉ Hj¤AzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ PÉÆqÀV£À°è £É®¹zÀgÀÄ. CVßPÀÄAqÀPÉÌ, EzÉÆAzÀÄ ºÉƸÀ ¸ÀܼÀ, £ÉÆÃqÉÆÃtªÉAzÀÄ ªÀ®¸É ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå£ÀÄ §AzÀªÀjUÉ®è UÀÄr¸À®£ÀÆß PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß MzÀV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. D «¸ÁÛgÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä ºÉÆgÀl£ÀÄ. C¥ÀÅöà £ÁAiÀÄgÀ£ÀAvÀÆ ¸ÀvÀvÀ GvÁìºÀzÀ §ÄUÉÎAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. ¥ÀǪÀAiÀÄå£À C£ÉÃPÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊUÀÆrzÀĪÀÅ. ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå¤UÉ LªÀvÀÄÛ ªÀ"Àð ¥ÁæAiÀÄ zÁlĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è PÁ¦üvÉÆÃlªÀÅ «±Á®ªÁV ºÀĮĸÁV ªÉÄÃ&É §gÀÄwÛvÀÄÛ. F ¨sÁUÀzÀ PÀtªÉAiÀÄ°è, vÀA¥ÁzÀ vÀVΣÀ°è AiÀiÁ®QÌ VqÀUÀ¼ÀÄ vÀ&ÉAiÉÄwÛ ¸ÀÄUÀAzsÀªÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÀ"ÀðPÉÌ MAzÀÄ ¸Á«gÀ §nÖ §vÀÛ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ"ÀÄÖ UÀzÉÝAiÀÄÆ gÀƦvÀªÁVvÀÄÛ. F UÀzÉÝ, vÉÆÃlUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁPÁUÀĪÀ"ÀÄÖ MPÀÌ®ÄUÀ¼ÀÄ C°è £É&É«nÖzÀÝgÀÄ. CªÀjUÁV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ


!

21!

¨sÁUÀUÀ¼À°è UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ vÀ&ÉAiÉÄwÛzÀÄݪÀÅ. ¸ÀAzÀ¨sÀðªÉÇzÀVzÀAvÉ ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå£ÀÄ vÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß «¸ÁÛgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F jÃw CVßPÀÄAqÀªÀÅ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄRªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ gÀÄzÀæ PÁ£À£ÀªÀÅ vÉÆÃlUÀ½AzÀ®Æ ¸ÉÆQÌ ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwgÀĪÀ ¥ÉÊj¤AzÀ vÀ&É ¨ÁUÀĪÀ §vÀÛzÀ vÉ£ÉUÀ½AzÀ®Æ ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛ d£ÀUÀ½AzÀ®Æ PÀÆr MAzÀÄ ¸ÀéUÀðzÀAvÉAiÉÄà EvÀÄÛ. ¸ÀAvÉÆÃ"À ¸ÀAvÀȦÛUÀ¼ÀÄ C°è ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀÄݪÀÅ. ºÁUÉAzÀÄ ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå£ÁUÀ°Ã CªÀ£À C£ÀAvÀgÀzÀ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°Ã ¸ÀévÀB zÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀ&Éà E®è. ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ ¨ÉÆâü¹zÀ ªÉÃzÀ ªÀÄAvÀæ: “J"ÉÖà zsÀ¤PÀ£ÁzÀgÀÆ zÀÄrzÀÄ CzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀgÀ°èAiÉÄà ¤dªÁzÀ D£ÀAzÀ” ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå£ÀÄ CªÀ£À ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¨ÉÆâü¹zÀ£ÀÄ. EvÀÛ C¥ÀÅöà £ÁAiÀÄgÀ£À ªÀA±ÀdgÀÆ CVßPÀÄAqÀzÀ MqÉAiÀÄjUÉ «zsÉÃAiÀÄgÁVAiÉÄà ¤AvÀgÀÄ. »ÃUÉ F JgÀqÀÄ ªÀÄÆ®¥ÀÅgÀÄ"ÀgÀ ¸ÀAvÀwUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ C¥ÀÅöà £ÁAiÀÄgÀ£ÀzÀÄ, MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ, §½îUÀ¼ÀAvÉ ºÉuÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CVßPÀÄAqÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀĪÀÅ. F jÃwAiÀÄ C£ÉÆåãÀåvÉAiÀÄ°è DwäÃAiÀÄvÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ vÀ&ɪÀiÁgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀĪÀÅ. ¨ÉÆÃ¥ÀAiÀÄå£À ¸ÀAvÀwAiÀĪÀgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽®èzÉà wÃjºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆgÀlĺÉÆÃzÀgÀÄ. »ÃUÁV £Á®Ì£ÉAiÀÄ vÀ&ÉAiÀĪÀ£ÀÄ M§â£Éà CVßPÀÄAqÀzÀ UÀzÀÄÝUÉAiÀÄ£ÉßÃjzÀ£ÀÄ. EªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àw. EªÀ£ÀÄ 1920gÀ°è CVßPÀÄAqÀzÀ UÀzÀÄÝUÉAiÀÄ£ÉßÃjzÀ£ÀÄ. CVßPÀÄAqÀ«ÃUÀ ¸ÀA¥ÀwÛ£À ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄÆ®¥ÀÅgÀÄ"À ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÀ G£ÀßvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀt¥ÀwAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ¥Àæ±À¸ÀÛ ¸ËzsÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÝ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ UÁr ºÉÆÃUÀ®Ä K¥ÁðqÁVvÀÄÛ. ºÀÄ°è£À eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼É®èªÀÇ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀAZÀÄ ºÉÆzɹzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÁVzÀÄݪÀÅ. CVßPÀÄAqÀzÀ UÉÆAqÁgÀtåªÀÅ FUÀ CVßPÀÄAqÀ J¸ÉÖÃmï JA§ «&Á¬Äwà £ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ¢AzÀ ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. PÉÆqÀV£À aÃ¥sï PÀ«Ä"À£Àgï ªÀÄÄAvÁzÀ zsÉÆgÉUÀ¼ÀÄ J¸ÉÖÃmï ªÀgÉUÉ ¸ÀªÁjUÉÊzÀÄ DzÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¥ÁzÀ(±ÀÆ) zsÀƽ¬ÄAzÀ C°èAiÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀ£ÀUÉƽ¹, vÀªÀÄä ±ÉéÃvÀ, ªÀgÀzÀ ºÀ¸ÀÛ¢AzÀ ºÀgÀ¹ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D vÁ£Éà £ÀªÀ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ DAUÀè «zÁå¨sÁå¸À PÉÆqÀV£À°èAiÀÄÆ ºÀ§ÄâwÛvÀÄÛ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ MAzÀÄ EAVè"ï PÀ°¸ÀĪÀ ºÉʸÀÆÌ&ï EvÀÄÛ. PÉÆqÀªÀgÀÄ vÀÄA§ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ¸ÁºÉéà d£ÀgÀ ªÀÄfðAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀvÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. ¥sÀgÀAVAiÀĪÀgÀ d§Äð, ¥ÉÇÃ"ÁPÀÄ, zË®vï EªÀ£Éß®è £ÉÆÃr UÀt¥ÀwUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÀÆ D «zÁå¨sÁå¸À PÉÆr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ D¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÁV ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄj zsÀ¤UÉ MAzÀÄ aPÀÌ §AUÉèAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹PÉÆlÄÖ C°è Hl ªÀ¸ÀwUÉ K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr¹ ±Á&ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄj zsÀ¤ ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ ©VAiÀiÁzÀ ZÀrØ PÉÆÃlÄ zsÀj¹ PÁ°UÉ ¥ÁzÀgÀPÉë vÁV¹ vÀ&ÉUÉ vÉƦà vÉÆr¹ ±Á&ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ pëAiÉÄà pë. CªÀ¤UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀŸÀÛPÀ »rzÀÄPÉƼÀî®Ä M§â ªÀÄ®AiÀiÁ½Ã ºÀÄqÀÄUÀ EªÀ£ÀÄ C¥ÀÅöà«£À ªÀA±Àd. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä F ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®. UÉÆÃ¥Á®¤UÉ £ÀqÀĺÀgÀAiÀÄ «ÄÃjvÀÄÛ. EªÀ¤UÉ zsÀ¤AiÀÄ ªÀA±ÀzÀªÀgÀ°è C¥ÁgÀ ¨sÀQÛ, «±Áé¸À. EªÀ£ÀÆ UÀt¥ÀwAiÀÄÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå MAzÉà ¥ÁæAiÀÄzÀªÀgÀÄ. C¥ÀÅöà£ÁAiÀÄgÀ£À PÀÄ®zÀ°è CVßPÀÄAqÀzÀ°è G½zÀªÀ£ÀÄ EªÀ£ÉƧâ£É. G½zÀªÀgÀÄ CqÀØ ºÁ¢ »rzÀÄzÀjAzÀ C°è ¤®è&ÁèUÀzÉà eÁgÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. UÉÆÃ¥Á® ªÀiÁvÀæ ¸ÀA¥ÀÇtð «±Áé¸À £ÀA©PÉUÀ½UÉ ¥ÁvÀæ£ÁV, «zsÉÃAiÀÄ£ÁVAiÉÄà EzÀÄÝzÀjAzÀ, wÃPÀë÷ÚªÀÄw UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°èAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ£À£Éßà EgÀ®Ä £ÉëĹzÀ£ÀÄ. UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄjzsÀ¤ ¥ÀǪÀAiÀÄå£À£ÀÄß UËgÀªÀ¢AzÀ, ªÀĪÀÄvɬÄAzÀ, ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ PÁtÄwÛzÀÝ£ÀÄ. wAUÀ½UÉÆAzÀÄ ¸À® UÀt¥ÀwAiÀÄÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr »VÎ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ E®èzÀ UÀt¥ÀwUÉ ¥ÀǪÀAiÀÄå£Éà fêÀ£À ¸ÀªÀð¸Àé£ÁVzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄUÀ£ÀÄ EeÁgÀÄ ºÁQ, PÉÆÃlÄ ºÉÃlÄ zsÀj¹ EAVè"À£ÀÄß ®l¥Àl£É ZÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁgÉʹ vÀAzÉ gÉÆêÀiÁAZÀ£À ºÉÆAzÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄj zsÀ¤AiÀÄÄ ªÀiÁvÀæ DAUÀè «zÉåVAvÀ®Æ CzÀgÀ zÀÄUÀðAzsÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¸Éë¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. ºÀt«gÀĪÀªÀ¤UÉ §Ä¢Þ §°AiÀÄ¢gÀĪÀªÀ¤UÉ vÀ¥ÀÅöà zÁjAiÀÄÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ¹PÀÄ̪ÀÅzÀÄ; zÀÄ"ÀÖgÀ ¸ÀAUÀ ²ÃWÀæªÁV DUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ vÀAzÉAiÀÄ HºÉAiÀÄAvÉ ¥ÀæªÀzsÀðªÀiÁ£ÀPÉÌ §gÀ°®è. ºÀvÀÄÛ ªÀ"ÀðUÀ¼À ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ªÁ¸À CªÀ£À£ÀÄß &ÉÆêÀgï ¸ÉPÉAqÀj zÁn¸À°®è DzÀgÉ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼À ªÁvÀì®åzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄPÀ̼À «"ÀAiÀÄzÀ°è PÀĸÀĪÀÄPÉÆêÀÄ®. ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£Éà ªÀiÁrzÀgÀÆ


!

22!

§ºÀıÀB D ¥ÁæAiÀÄzÀ°è ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀgÉÆà K£ÉÆÃ. §ºÀıÀB £ÀªÀÄä°èAiÉÄà vÀ¥ÀÅöà EgÀĪÀÅzÉÆà K£ÉÆÃ. §ºÀıÀB £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁvÀæ »ÃUÉ PÁtĪÀÅzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥ÀlÄÖPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ºÀ¢£ÉAlgÀ UÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀǪÀAiÀÄå zÁnzÀ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÀÄzÉÊðªÀªÀ±Ávï UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ºÀoÁvÁÛV £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À dégÀ¢AzÀ wÃjºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¥ÀǪÀAiÀÄå£À ¨sÀ«"ÀåzÀ ºÉÆAUÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁAiÀĪÁzÀĪÀÅ. vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ&Éà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ CªÀ£ÀÄ §AzsÀÄUÀ½®èzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀtÂÚÃgÀÄUÀgÉzÀ£ÀÄ. “DAUÀè ¨sÁ"ÉAiÀÄ°è M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀArvÀ£ÁUÀÄ ªÀÄUÀ£ÉÔ JAzÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ¨ÉÆÃzsÀvÀ¥ÀÅöàªÀ ªÉÆzÀ&Éà ºÉýzÀÄzÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À°è £ÁnvÀÄÛ. UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ EvÀgÀ MPÀÌ®ÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ a£ÀßzÀAvÀºÀ zsÀ¤AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqɪÀ®è JAzÀÄ zÀÄBT¹zÀgÀÄ. PÉ®ªÀÅ ªÁgÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉAiÉÄà ¸ÀAzÀĪÀÅ. ªÀÄvÉÛ DAUÀè ¨sÁ"Á ¥ÁgÀAUÀvÀ£ÁUÀ®Ä ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤zsÁðgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀl£ÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¥ÀArvÀgÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è JAzÀÄ CªÀ£À £ÀA©PÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ªÀÄjzsÀ¤AiÀÄ «±ÉÃ"À ¥ÀjZÀAiÀÄ«®èzÀ MPÀÌ®ÄUÀ¼É®ègÀÆ EªÀ£À PÁgÀ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GvÀÄìPÀvɬÄAzÀ EzÀÝgÉ EªÀ£ÀÄ ¹ÃzÁ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ vÉgÀ½zÀ£ÀÄ. “E£ÀÄß E°èAiÉÄà £É®¸ÀĪÀ, C°èUÉ ºÉÆÃV K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ zsÀ¤UÀ¼ÉÃ?” JAzÀÄ UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ ¥ÁæAiÀÄzÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ PÉüÀ°®è. “J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ"ÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ” JA§ÄzÉà ¥ÀǪÀAiÀÄå£À C¥ÀàuÉ UÉÆÃ¥Á®¤UÉ. LªÀvÀÄÛ ¥ÁæAiÀÄ «ÄÃjzÀ UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ ªÀÄgÀĪÀiÁw®èzÉà ¸ÀªÀÄäw¬Ä®è¢zÀÝgÀÆ F DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÀ ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÉÆà CAvÀÆ CªÀ¤AzÀ DUÁUÀ 100 - 200 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¸À®Ä UÉÆÃ¥Á®¤UÉ ºÀÄPÀÄA §gÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ ªÀiË£ÀªÁV F DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀ¤UÉ ¥Àæw¸À®ªÀÇ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ½¸ÀĪÁUÀ, »A¢£À zsÀ¤ UÀt¥Àw “UÉÆÃ¥Á® ¥ÀǪÀ£À£ÀÄß ºÀÆ«£À ºÁUÉ £ÉÆÃrPÉÆÔ JAzÀ ªÀiÁvÀÄ £É£À¦UÉ §gÀÄwÛvÀÄÛ. “ªÀÄ£ÉUÉ MAzÀÄ ¸À®ªÁzÀgÀÆ ¥ÁzÀ ¨É¼ÉøÀĪÀ PÀ鴃 ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. MPÀÌ®ÄUÀ¼É®è vÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DvÀÄgÀ¢AzÀ EzÁÝgÉ” JAzÀÄ K£ÀÄ §gÉzÀgÀÆ ¥ÀǪÀAiÀÄå£À GvÀÛgÀ«®è. ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ºÀt ªÀiÁvÀæ KgÀÄvÀÛ&Éà EvÀÄÛ. MAzÀÄ ªÀ"ÀðªÁ¬ÄvÀÄ, JgÀqÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼ÁzÀĪÀÅ. ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ FUÁUÀ&Éà 10,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄr ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. &ÉPÀ̪À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ UÉÆÃ¥Á®¤UÉ ªÉÄÊ ¨ÉªÀjvÀÄ. K£ÉÆà C£ÁºÀÄvÀªÁUÀÄwÛzÉ. zsÀ¤ PÉlÖ ºÁ¢ »r¢gÀ§ºÀÄzÉÃ? F ¸À® ºÀt ªÀiÁvÀæ RArvÀ PÀ½¸À¨ÁgÀzÀÄ. CªÀgÉà E°èUÉ §gÀ° JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ zÀÈqsÀ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. vÉÆÃlzÀ MPÀÌ®ÄUÀ¼ÀÄ zsÀ¤AiÀÄÄ E®èzÉà EgÀĪÁUÀ PÉÆÃqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃ¥Á®£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀzÀAvÉ DVzÀÝgÀÄ. UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÉÆAzÀÄ CªÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÆAzÀÄ. UÉÃtÂAiÉÄ"ÉÆÖà ¨ÁQ. »ÃUÁV ºÀÄlÄÖªÀ½ E½AiÀÄ&ÁgÀA©ü¹vÀÄÛ. ¸Àj, JA¢£ÀAvÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ°è 200 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ zsÀ¤¬ÄAzÀ PÁUÀzÀ §A¢vÀÄ. UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ ªÉÆzÀ&Éà ¤±ÀѬĹzÀAvÉ GvÀÛgÀ §gÉAiÀÄzÉà ºÀt PÀ½¸ÀzÉà PÀĽvÀÄ ©lÖ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ MAzÀgÀ ¨É£Àß »AzÉ E£ÉÆßAzÉA§AvÉ JgÀqÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ §AzÀĪÀÅ. DzÀgÀÆ UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ ZÀ°¸À°®è. ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ ªÁgÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÄ CVßPÀÄAqÀPÉÌ zsÁ«¹ §AzÀ£ÀÄ. ªÉÆzÀ°£À ¸ÀÄAzÀgÀ §°"À× gÀÆ¥À FUÀ ¥ÉæÃvÀ PÀ¼ÉUÉ JqÉ PÉÆnÖvÀÄÛ. UÉÆÃ¥Á®¤UÉà ªÉÆzÀ®Ä CªÀ£À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À&ÁUÀ°®è. ºÉÃmï, §Æmï, ¹UÁgï EªÀÅUÀ½AzÀ®Æ CzÉà eÁwAiÀÄ ¸ÉßûvÀ ¸ÉßûvÉAiÀÄjAzÀ®Æ MqÀUÀÆr §AzÀ ¥ÀǪÀAiÀÄå£À ¥ÀjªÁgÀ AiÀĪÀÄzÀÆvÀgÀAvÉ MPÀÌ®ÄUÀ½UÉ®è PÁt¹PÉÆArvÀÄ. CªÀjUÉ®è ¢UÀãçªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. §AzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà UÉÆÃ¥Á®¤UÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ “ªÀÄÆRð, ¤£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀgÀÆ ºÀt PÀ½¸À®Ä ¸ÉÆPÉÌÃ? ¤£ÀߥÀà ªÀiÁrlÖ ºÀtªÉÃ? £Á¤®èªÉAzÀÄ J"ÉÖ®è wAzÀÄ vÉÃV ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÉAiÉÆÃ? E£ÀÄß ¤Ã¤°ègÀ¨ÉÃqÀ, £ÀqÉ” JAzÀÄ ¥ÀǪÀAiÀÄå£À DqÀðgï D¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛ EAV趣À°è ¸ÉßûvÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁvÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. PÀlÖqÀ ºÁgÀĪÀAvÉ CªÀgÀÄ ºÁj ºÁj £ÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛãÀÄ £ÀqɬÄvÉÆà w½AiÀÄzÀÄ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À M§â PÀj zsÉÆgÉAiÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ J®ègÀÆ C°èAzÀ »AzÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. ¥ÀǪÀAiÀÄå£ÀÆ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ. UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ D »jAiÀÄgÀ §AUÉè¬ÄAzÀ ºÉÆgÀzÀÆqÀ®àlÖªÀ£ÁV vÉÆÃlzÀ MPÀÌ®ÄUÀ¼À°è ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉÆAqÀ£ÀÄ. d£Àä PÉÆlÄÖ C£Àß«vÀÛ D ¸ÀܼÀzÀ IÄtªÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä zÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ FUÀ ªÉÆzÀ°£À GvÁìºÀ«®è. ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ §AzÀ §½îUÀ¼ÀÄ FUÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀĪÀÅ. MAzÀÄ PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß »r¬ÄvÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÄgÀÄnvÀÄ. UÉÆÃ¥Á®£À ªÀÄUÀ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj RZÉÃjAiÀÄ°è dªÁ£À£ÁV ¸ÉÃjPÉÆAqÀ£ÀÄ. ºÉƸÀ PÀjzsÉÆgÉ CVßPÀÄAqÀzÀ ªÉÄ£ÉÃdgÀAvÉ. CªÀ£À £ÁAiÀÄPÀ¸Á¤AiÀÄgÀÄ, EªÀgÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ±ÀÈAUÁgÀ, D¼ÀÄUÀ¼À°è EªÀgÀ PÀptvÉ, ¤zÁðQëtå ªÀvÀð£É EªÀÅUÀ½AzÀ MPÀÌ®ÄUÀ¼É®è §ºÀ¼À gÉÆù ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÉÆAzÀgÀÄ, ¹nÖUÉzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ºÀtPÁ¹£À ªÀ»ªÁlÄ K£Á¬ÄvÉAzÀÄ UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ MAzÀÄ wAUÀ½UÉÆAzÀÄ ¸À® ¥ÀǪÀAiÀÄå£À ºÁdj EgÀÄwÛvÀÄÛ. ¥Àæw¸À®ªÀÇ ¹UÁj£À PÀÈ"ÀÚ zsÀƪÀÄ¢AzÀ®Æ PÀj ©½ ¸ÉßûvÀ ¸ÉßûvÉAiÀÄjAzÀ®Æ DªÀÈvÀ£ÁVgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁj£À°èAiÉÄà EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. PÉ®ªÀÅ ªÀ"ÀðUÀ¼À°èAiÉÄà C£ÉÃPÀ PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß &ÁjUÀlÖ¼É ¸ÁV¹zÀgÀÄ. MAzÀÄ ¸À® ¥ÀǪÀAiÀÄå §AzÀªÀ£ÀÄ CªÀ£À ¥ÀjªÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ §AUÉèAiÀÄ »A¢gÀĪÀ ¨ÉlÖªÀ£ÀÄß (E°è UÉÆAqÁgÀtå) Kj ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À


!

23!

C£ÀAvÀgÀ »AwgÀÄVzÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀ PÉÆAiÀÄÄåªÀªÀgÀÄ, ºÉÆgÀĪÀªÀgÀÄ, D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ MAzÀÄ ¸ÉÊ£ÀåªÉà D PÁqÀ£ÀÄß zsÁ½ªÀiÁrvÀÄ. &ÁjUÀ¼ÀÆ MAzÀgÀ »AzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÀĸÀÄUÀÄlÄÖvÀÛ §AzÀĪÀÅ. C£ÉÃPÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ Erà PÁqÀÄ JgÀqÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼À°èAiÉÄà ¨ÉÆüÁ¬ÄvÀÄ, ¸ÀÆgÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ, ¤¸ÀUÀð §gÀqÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄgÀzÀ vÉÆ&ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¥Àæw MPÀÌ®Æ ¸ÀĬÄåUÀÄlÄÖªÀªÀ£ÉÃ. UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ ªÀÄÆPÁ±ÀÄæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄj¹zÀÄzÀÄ ¸ÀÄj¹zÀÄzÉÃ. MAzÉÆAzÀÄ ªÀÈPÀëªÀÇ ZÀlZÀmÁgÀ£É GgÀĽ©zÀÝAvÉ ºÀ¼À§jUÉ®è G¹gÀÄ PÀnÖzÀAvÉ, ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ&É ¸ÀÄjzÀAvÉ DUÀÄwÛvÀÄÛ. ¨ÉAQAiÀÄ ºÉÆUÉ, zsÀƼÀÄ DPÁ±ÀzÀªÀgÉUÉ KgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÆ F C£ÁåAiÀÄ ªÀ¸À£À¢AzÀ DZÁÒ¢vÀ£ÁV ªÀĨÁâUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ PÉÆ&É - ¹ÖêÀiï gÉÆîègï PÀæªÀĪÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ J®è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÆß ºÀÄr ªÀiÁr ¸ÀªÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ zÀ¨Áâ½PÉAiÀÄÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ¨ÉùUÉ PÁ®zÀ°èAiÀÄÆ vÀA¥ÁV »vÀPÀgÀªÁV EgÀÄwÛzÀÝ CVßPÀÄAqÀªÀÅ ¸ÉPÉAiÀÄ oÁªÁ¬ÄvÀÄ. CVßAiÉÄà GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ£ÉÆà JAzÁ¬ÄvÀÄ. §ÄqÀzÀ PÀtªÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁ®QÌ ¥ÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ MtVzÀĪÀÅ. PÁ¦üAiÀÄ VqÀUÀ¼ÀÄ £ÉgÀ½®èzÉà ¸ÁAiÀÄvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. ªÀ£ÀådAvÀÄUÀ¼À ®Æn ºÉÃgÀ¼ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀÅUÀ½UÉ ªÁ¸À¸ÁÜ£À«®èzÉ ¤vÀåªÀÇ £ÉlÄÖ ¨É¼É¹zÀ vÉÆÃlUÀ½UÉ £ÀÄVÎ «¥ÀjÃvÀ ºÁ¤ªÀiÁqÀ&ÁgÀA©ü¹zÀĪÀÅ. JAzÀÆ DgÀzÉà EzÀÝ ¨Á«UÀ¼ÀÄ, vÉÆÃqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁZïð wAUÀ¼À CAvÀåPÁÌUÀĪÁUÀ ¤Ãj£À ¥À¸ÉAiÀÄÆ E®èzÉ zsÀƼɩâ¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. CVßPÀÄAqÀzÀ zÉÆqÀØ ¨ÉlÖ ¨ÉÆüÁ¬ÄvÀÄ, ¸ÁuÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÀÄAqÉAiÀÄAvÁ¬ÄvÀÄ. zsÀƼÀÄ ºÁj¸ÀÄvÀÛ ºÁ¼ÀÄ PÀgɬÄvÀÄ. ¥ÀæPÀÈwAiÉÆqÀ£É C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV PÀzÀ£ÀªÉ¸ÀV ¤"ÀÄ×gÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀ£ÀÄ ¥ÀǪÀAiÀÄå. ºÀtPÁ¹UÁV «Äw¬Ä®èzÉ zÀĪÀåð¸À£ÀUÀ½UÁV ¤¸ÀUÀðzÀ zÉéÃ"À ¸ÀA¥Á¢¹zÀ£ÀÄ; ¨ÉÆPÀ̸ÀªÀ£ÀÄß §jzÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀ£À ºÀ¹ªÉ »AUÀ°®è. PÀĽvÀÄ w£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ PÉÆ¥ÀàjUÉ ºÉÆ£ÀÄß ¸Á®zÀÄ. EzÀÄ PÀĽvÀÄ w£ÀÄߪÀÅzÀÆ C®è! NqÁqÀÄvÀÛ ºÀt ZÉ®ÄèªÀÅzÀÄ, zÀĪÀåðAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. F vÀgÀºÀzÀªÀ¤UÉ PÀĨÉÃgÀ£À ¨sÀAqÁgÀªÀÇ ¸Á®zÀÄ. ¥ÀǪÀAiÀÄå£À zÀÄ"ÁÌAiÀÄðUÀ½UÉ ºÀt ºÉÃUÀÆ ¸ÁPÁUÀ°®è. F PÉÆ¥ÀàjUÉAiÀÄÆ §jzÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀÇgÁ ºÀt CªÀ¤UÉ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. CªÀ£À »A¨Á®PÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß UÁ½¹AiÉÄà CªÀ¤UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. E£ÀÄß PÉÆ£ÉUÉ CªÀ¤UÉ G½¢gÀĪÀÅzÀÄ MAzÉà ªÀiÁUÀð CVßPÀÄAqÀªÀ£Éßà «PÀæ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. F «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ FUÀ MA§vÀÄÛ ªÀ"ÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà eÁ»ÃgÁvÀÄ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. ¥ÀǪÀAiÀÄå£À CªÀ£ÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܽPÀgÀÄ EzÀÄ »ÃUÉAiÉÄà ¥ÀAiÀÄðªÀ¸Á¬ÄAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤lÄÖ¹UÀðgÉzÀgÀÄ. DzÀgÉ CAvÀåªÀÅ Cw ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV »AzÉAzÀÆ PÉüÀzÀAvÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ. CVßPÀÄAqÀzÀ ªÀiÁgÁlzÀ «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½zÀÄ MPÀÌ®ÄUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ zÀÄBT¹zÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ F ¤gÀAPÀıÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀé C½zÀÄ ºÉƸÀvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÀgÀÆ §A¢ÃvÀ®è JAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®¢A¢zÀÝgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ §AzÀgÀÆ vÀªÀÄUÉ zÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ vÀ¦àzÀÝ®è, K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ DUÀ° JAzÀÄ ¤gÀÄvÁìºÀ¢AzÀ EzÀÝgÀÄ. EªÀgÉ®èjVAvÀ®Æ ºÉaÑ£À zÀÄBR UÉÆÃ¥Á®¤UÉ. CVßPÀÄAqÀzÀ ªÀiÁgÁlzÀ «"ÀAiÀÄ w½zÉÆqÀ£ÉAiÉÄà CªÀ£ÀÄ UÉÆüÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÁV vÁæt«®èzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ°è, ºÀAVUÀ£ÁV EzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ E£ÀÄß §zÀÄPÀ§ºÀÄzÉà JAzÀÄ §ºÀĪÁV PÉÆgÀVzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ «¢ü °TvÀ ¨ÉÃgÉà EvÀÄÛ. ªÀÄÄA¢£À dÄ&ÉÊ wAUÀ¼À ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è drªÀļÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ PÁgÀÄ £Á¥ÉÇÃQèUÁV NrvÀÄ. CzÀgÀ°è ¥ÀǪÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉÆà ©½AiÀÄgÀÄ EzÀÝgÀÄ. §ºÀıÀB CVßPÀÄAqÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÁVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £Á¥ÉÇÃPÀÄè "ÀºÀj£À £ÁUÀjPÀgÀÄ ¤±ÉÑöʹzÀgÀÄ. D ºÉƤߣÀ UÀtÂAiÀÄ£ÀÄß PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ «&Á¬Äw¬ÄAzÀ §AzÀªÀgÉà DUÀ¨ÉÃPÀ"ÉÖà JAzÀÄ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¤dªÁVAiÀÄÆ D ¥sÀgÀAVAiÀĪÀgÀÄ CVßPÀÄAqÀzÀ PÀæAiÀÄaÃnUÁV C°èUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ. PÀvÀÛ&É PÀnÖPÉÆAqÀÄ JqɬĮèzÉà ªÀÄ¼É ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÉ®ègÀÆ D ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AUÉèAiÀÄ°è ©ÃqÀÄ ©lÖgÀÄ. ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀļÉAiÀÄ°èAiÉÄà J¸ÉÖÃl£ÀÄß £ÉÆÃr 50000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ PÉÆ£ÉAiÀĸÀ®ªÉAzÀÄ zsÉÊAiÀÄð ªÀiÁr §AUÉèUÉ £ÀqÉAiÀÄ&ÁgÀzÉà £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀgÀÄ DUÀ PÀæAiÀÄaÃn£À «&ɪÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. “zsÀ¤UÀ¼Éà F ªÀÄÄwÛ£ÀAvÀºÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀ¨ÉÃr, ªÀiÁgÀ¨ÉÃr” JAzÀÄ CvÀÛ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß C¤"ÀÖ, ªÀAZÀPÀ£ÉAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ D ¸ÀܼÀ¢AzÀ&Éà £ÀÆQ¹zÀ£ÀÄ ¥ÀǪÀAiÀÄå. zÀÄBT¸ÀÄvÀÛ UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ C°èAzÀ »AwgÀÄVzÀ£ÀÄ. D §AUÉèAiÀÄ ºÀwÛgÀªÉ°èAiÀÄÆ CªÀ£À UÁ½ PÀÆqÀ ¸ÉÆÃAPÀ PÀÆqÀzÉAzÀÄ ¥ÀǪÀAiÀÄå£À DeÉÕAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÀæAiÀÄaÃlÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. CVßPÀÄAqÀªÀÅ, ¤dð£À¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¤«ÄðvÀªÁzÀ D ¥ÀÅtå¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ, ªÀÄÆ® ¥ÀÅgÀÄ"À ¥ÀǪÀAiÀÄå£À C©üªÀiÁ£ÀzÀ ºÉUÀÄÎgÀÄvÁzÀ D ¸À¸Àå ±ÁåªÀÄ® £ÀAzÀ£ÀªÀ£ÀªÀÅ ªÉÄèÃZÀÒgÀ PÉÊUÉ zÁnvÀÄ. ©üÃPÀgÀ PÁ£À£ÁAvÀgÀzÀ°è GzÁå£ÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÈf¹zÀ, «±Á® ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÀÄAzÀgÀ ¢éÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀ, ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ vÀA¥ÁzÀ ¥sÀ®ªÀvÀàçzÉñÀªÀ£ÀÄß «gÀa¹zÀ D ¥ÀǪÀAiÀÄå£É°è? MAzÀÄ ¤«Ä"ÀzÀ°è CzÀ£Éß®è ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ F ªÀÄÆRð ¥ÀǪÀAiÀÄå£É°è? CVßPÀÄAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁjzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¥ÀÇuÁðºÀÄwAiÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ ¹éÃPÁgÀªÀ£ÀÄß «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ&Éà £ÉgÀªÉÃj¸À®Ä ¥ÀǪÀAiÀÄå, zsÉÆgÉUÀ¼ÀÄ ªÉÄ£ÉÃdgï, £ÁAiÀÄPÀ¸Á¤AiÀÄgÀÄ J®ègÀÆ ºÉÆgÀlgÀÄ. ºÉÆgÀUÉ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ ¸ÀºÀ E®è. F C£ÁåAiÀÄ £ÉÆÃqÀ&ÁgÀzÉ JA§AvÉ «¥ÀjÃvÀ ªÀļÉAiÀÄÄ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¨Á£ÀÄ ºÀj¬ÄvÉÆà ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÀUÀ£ÀPÉÌ £ÉUÉzÀÄ C°èAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ&É vÀļÀÄQvÉÆà JA§AvÉ ¤gÀUÀð¼À ªÀ"ÀðzÀ ªÀÄĸÀ&ÁWÁvÀªÀÅ


!

24!

£ÀqɬÄvÀÄ. »ÃUÁV EªÀgÀ ClÖºÁ¸À, D£ÀAzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ D §AUÉèUÉà ¥Àj«ÄvÀªÁzÀĪÀÅ. ºÉÆgÀV£ÀªÀjUÉ AiÀiÁjUÀÆ EªÀgÀ C§âgÀ ¨ÉƨÉâUÀ¼ÀÄ ªÀļÉAiÀÄ zɸɬÄAzÀ PÉüÀÄwÛgÀ°®è. «zÉòà ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ, «zÉòà qÀ¨Áâ wArUÀ¼ÀÄ RZÁðzÀÄzÀPÉÌ &ÉPÀ̪Éà E®è. ¹UÁgï, ¹UÀgÉÃmï EªÀÅUÀ¼À §Æ¢AiÉÄà ¨ÉlÖzÀ"ÁÖ¬ÄvÀÄ. E¹àÃmï, qÁå£ïì J®èªÀÇ ªÉÄgÉzÀĪÀÅ. ºÉÆgÀUÉ ªÀļÉUÁ½UÀ¼À wÃPÀë÷ÚvÉ ¥ÀævÁ¥À ¤«Ä"À ¤«Ä"ÀPÉÌ KgÀÄvÀÛ&Éà EzÀÄݪÀÅ. C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà ¨sÉÆà JAzÀÄ «PÀlªÁV zsÀªÀĤUÀ¼ÀÄ ©jAiÀÄĪÀAvÉ vÀ&ɧÄgÀÄqÉAiÉÄà MqÉAiÀÄĪÀAvÉ ±À§Ý PÉý¹vÀÄ. K£ÉAzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄ°®è. ¸ÀÄgÁ¥Á£ÀzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÝgÀÆ §rzÉ©â¹zÀªÀgÀAvÁV CªÀgÀÄ K£Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄ&ÁgÀzÉà ¢PÀÄÌ PÁtzÀªÀgÁzÀgÀÄ. CªÀjUÉ G¹gÀÄ PÀlÄÖªÀAvÁ¬ÄvÀÄ. §AUÉèAiÉƼÀUÉà ¹QÌzÀ PÀqÉUÉ Nr ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä J¼ÉzÀgÀÄ. C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà CªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß CªÀgÀ §AUÉèAiÀÄ£ÀÆß £ÀÄAVPÉÆAqÀÄ ¨ÉlÖªÀÅ GgÀĽvÀÄ. F wÃPÀë÷Ú ±À§Ý »AzÉAzÀÆ PÉý¸ÀzÀAvÀºÀ UÀqÀ¹¤AzÀ, PÀptvɬÄAzÀ, «PÀlvɬÄAzÀ C£ÉÃPÀ ªÉÄÊ®ÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÉƼÀV C£ÀÄgÀtÂvÀªÁ¬ÄvÀÄ. £Á¥ÉÇÃPÀÄè, PÀPÀÌ¨É ¥ÉÃmÉAiÀĪÀgÀÆ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ UÁæªÀĪÁ¹UÀ¼ÀÆ J°è ¥Àæ¼ÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹vÉÆà K£ÀÄ GvÁàvÀªÁ¬ÄvÉÆà JAzÀÄ D C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è ºÉÆgÀUÉ NrzÀgÀÄ. CVßPÀÄAqÀzÀ MPÀÌ®ÄUÀ¼ÀÄ UÀÄr¸À®ÄUÀ½AzÉzÀÄÝ, K£Á¬ÄvÉAzÀÄ UÉÆvÁÛUÀzÉà K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½AiÀÄzÉà fêÀzÁ¸ÉUÁV ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ D ¹PÁ̧mÉÖ ªÀļÉAiÀÄ°è CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄAvÀºÀ gÁwæAiÀÄ°è NrzÀgÀÄ. C£ÉÃPÀgÀ£ÀÄß «®AiÀÄgÀÄzÀæ£ÀÄ ¥ÀÅgÀÄ"ÁªÀÄÈUÀzÀ ªÉÃUÀ¢AzÀ ¨É£ÀßnÖ ªÀÄÄV¹©lÖ£ÀÄ. D gÀÄzÀæ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ PÁ¼ÀgÁwæAiÀÄ PÀÆægÀ zÀA"ÀÖçUÀ½AzÀ ¥ÁgÁV G½zÀªÀgÀÄ FUÀ®Æ D ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀĪÁUÀ £ÀqÀÄUÀÄvÁÛgÉ. ¨É¼ÀUÁzÀ ªÉÄÃ&É £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉãÀ£ÀÄß? CVßPÀÄAqÀzÀ Vj²RgÀªÉà PÀ¼Àa CzÀgÀ CzsÀð ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß PÉwÛPÉÆAqÉà £É®¸ÀªÀĪÁVvÀÄÛ. §AUÉè, PÁ¦ü AiÀiÁ®QÌ vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ, J"ÉÆÖà MPÀÌ®Ä ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ, UÀzÉÝ J®èªÀÇ F ªÀÄtÂÚ£À gÁ²AiÀÄ UÀ¨sÀðzÉƼÀUÉ! D ¨ÉlÖzÀ G½zÀ ¨sÁUÀªÀÅ KgÀÄ vÀUÁÎV gÀPÀÛªÀtð¢AzÀ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀªÁVvÀÄÛ. PɸÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÀjzÀÄ J®è PÀqÉAiÀÄ®Æè PÉA¥ÀÅ. ¢UÀAvÀªÀÅ gÀPÀÛgÁUÀ¢AzÀ EzÉà PɤßÃgÀÄ C°èUÉ ¹r¬ÄvÉÆà JA§AvÉ EvÀÄÛ. ¹PÁ̧mÉÖ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄݪÀÅ. ¨sÁj ¨sÁj §AqÉUÀ¼ÀÄ §ÄqÀ PÀ¼Àa £ÀÆj£ÀÆßgÀÄ UÀd zÀÆgÀ GgÀĽ £É®PÀaÑzÀÄݪÀÅ. C½zÀĽzÀ MPÀÌ®ÄUÀ¼É®è ¤ÃgÀªÀ. UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ ªÀiÁvÀæ “CAiÉÆåà £À£ÀߣÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ EAvÀºÀ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrzÉAiÀiÁ zÉêÀgÉÔ JAzÀÄ C¼ÀÄvÀÛ F zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ&ÁgÀzÉà PÀÄPÀÌj¹zÀ£ÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß C°èAzÀ zÀÆgÀ ¸ÁV¹zÀgÀÄ. ªÀÄ¼É ªÀiÁvÀæ EzÉÆAzÀÆ w½AiÀÄzÀAvÉ CxÀªÁ E£ÀÆß ºÀUÉvÀ£À G½¢gÀĪÀAvÉ ¢éUÀÄtÂvÀ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ §rAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄÛ. “£À£Àß MqÀ°UÉ WÁ¹ªÀiÁrzÀÄzÀPÉÌ £ÉÆÃqÀÄ ¥Àæw¥sÀ®” JAzÀÄ D PÉA¥ÀÅ ªÉÄÊ UÀºÀUÀ»¹ £ÀUÀĪÀAvÉ PÁtÄwÛvÀÄÛ. ¹r®Ä ºÉÆqɪÉÇqÉ »rzÀ PÉÆqÉ PÁªÀŪÉà ªÀÄĤzÀÄ ¥ÉÇqÀ«£ÀÄAUÀĪÀqÉ ªÀÄ£É vÁAUÀĪÀÅzÉ PÀ«zÀÄ ºÉUÀÎqÀ®ÄQÌ dUÀªÀ ªÉÆUɪÀqÉ ªÉļÉUÀ¼ÀqÀØ §ºÀªÉÃ... - gÁWÀªÁAPÀ


!

25!

¥ÀAdgÀzÀ CgÀV½ (£Á®Ì£Éà PÀvÉ -1948) FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÉʪÀvÀÄÛ ªÀ"ÀðUÀ¼À »A¢£À ¸ÀAUÀw PÁªÉÃj¬ÄAzÀªÀiÁ £ÉÃvÁæªÀwªÀgÀ«ÄzÀð £ÁqÀzÁ PÉÆqÀUÀÄ. EzÀgÀ C¢ü¥Àw «ÃgÀ±ÉʪÀ ¥ÀAxÀzÀ °AUÀgÁd£ÀÄ. EªÀ£ÀÄ J"ÀÄÖ PÀÆæjAiÉÆà C"ÉÖà GzÁjAiÀÄÆ ºËzÀÄ. PÉêÀ® ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ vÀ¥ÀÅöàUÀ½UÀÆ ªÀÄgÀt zÀAqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¹, D ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß Cw ©üÃ"Àt jÃw¬ÄAzÀ £ÉgÀªÉÃj¹ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr D£ÀA¢¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. gÁeÁ¹Ãn£À §AqÉUÀ¼À ªÉÄðAzÀ £ÀÆQ¸ÀĪÀÅzÀÄ, D£É¬ÄAzÀ vÀ&É vÀĽ¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸É¼À«gÀĪÀ ºÉƼÉAiÀÄ ªÀÄqÀÄ«UÉ PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ EªÉà ªÀÄÄAvÁzÀ CªÀiÁ£ÀÄ"À jÃwUÀ½AzÀ vÀ¦àvÀ¸ÀÜgÀ£ÀÄß PÉÆ°è¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà C&ÉÆàÃ¥ÀPÁgÀUÀ½UÉ CªÀ¤UÉ ªÉÄaÑUÉAiÀiÁzÀgÉ dºÀVÃgÀÄ, GA§½, dªÀÄäUÀ½AzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DV£À PÁ®zÀ J&Áè gÁdgÀAvÉ ªÉʨsÀªÀ±Á°AiÀÄÆ ¤gÀAPÀıÀ ¥Àæ¨sÀĪÀÇ GzÁjAiÀÄÆ DzÀªÀ£ÀÄ °AUÀgÁd. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé«®è¢zÀÝgÀÆ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄR ¸ÀAvÀĶ֬ÄAzÀ&Éà EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÁd£À PÀpt ²PÉëUÉ ºÉzÀj d£ÀgÀÄ ¸ÀzÁ ¸À£ÁäUÀðzÀ°èAiÉÄà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ zÉÆqÀتÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÆì, ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ C&ÉUÀ¼ÀÆ wÃgÀ C¹ÜgÀ. ºÁUÁV DUÁUÀÎ C£ÉÃPÀgÀÄ gÁd£À PÀÆægÀ ²PÉëUÉ FqÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. °AUÀgÁd£À gÁdzsÁ¤ ªÀÄrPÉÃj. ¥ÀÅgÀ ªÀÄzsÀåzÀ G£ÀßvÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è gÁdªÉʨsÀªÀPÉÆÌ¥ÀÅöàªÀ CgÀªÀÄ£É. E°è gÁd£À, CªÀ£À CAvÀB¥ÀÅgÀzÀªÀgÀ, ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀ ªÁ¸À. PÉÆÃmÉAiÀÄ ¥ÁæPÁgÀUÀ½AzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ Erà ªÀÄrPÉÃjAiÀÄÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÀ©âgÀĪÀÅzÀÄ, MAzÀÄ avÀæ¥ÀlzÀ°è awæ¹zÀAvÉ, ¸ÀÄAzÀgÀªÁV vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. gÁeÁ¹ÃlÄ CªÀ£À PÉýà ±ÉÊ®. ¨ÉlÖzÀ CAa£À°è ¥Àæw ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÀÇ gÁd£ÀÄ §AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝzÀjAzÀ D ¸ÀܼÀPÉÌ (¥sÀgÀAV «zÉå PÉÆqÀVUÉ §AzÀ C£ÀAvÀgÀ) gÁeÁ¹ÃlÄ J£ÀÄߪÀ ¥À«vÀæ £ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ zÉÆgɬÄvÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¥ÀlÖtzÀ J&Áè ¨sÁUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ CªÀ¤UÉ ¸ÀAZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ZÉ£ÁßV ¹AUÀj¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÉÆQÌ ¨É¼ÉzÀ ©½ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É PÀĽvÀÄ, pë¬ÄAzÀ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀÄÆ&ÉUÀÆ CªÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÀ½îUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅ¢vÀÄÛ. F ªÁAiÀÄÄ«ºÁgÁ£ÀAvÀgÀ gÁeÁ¹ÃnUÉ ºÉÆÃV C°è MAzÀÄ CzsÀð UÀAmÉ PÀĽvÀÄ ºÀÄPÁÌ ¸Éâ »AwgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁd£À ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV vÀªÀÄä CºÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÆß PÀ"ÀÖUÀ¼À£ÀÆß ºÉýPÉƼÀÀÄzÁVvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ EªÀ£Éß®è ¸ÀºÀ£É¬ÄAzÀ PÉý ¸Àj¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. dvÉUÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀPÀÆ£À¤UÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÉà PÉ®¸À. gÁeÁ¹Ãn£À°è gÁd£ÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ vÀAUÁ½AiÀÄ£ÀÄß AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV ¸Éë¹, ºÀÄPÁÌzÀ ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀPÉÌ ¸ÀĽ¸ÀĽAiÀiÁV «Ä²æ¹, ¥ÀæPÀÈwAiÉÆqÀ£É vÀ£ÀäAiÀÄ£ÁUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. gÁdåzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÆß ±ÀvÀÄæUÀ¼À QÃl&ÉAiÀÄ£ÀÆß D ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄgÉvÀÄ, ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÀéZÀÒAzÀªÁV vÀgÀAUÀ vÀgÀAUÀªÁV ºÀ©âgÀĪÀ ¨ÉlÖ PÀtªÉUÀ¼À°è ºÀjAiÀÄ®Ä ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. gÁeÁ¹Ãn£À zÀȱÀå C£ÀÄ¥ÀªÀÄ C¢éwÃAiÀÄ. zÉêÀ ²°à vÀ£Àß ¸ÀPÀ® ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀðUÀ¼À£ÀÆß F MAzÀÄ CzÀÄãvÀ zÀȱÀåªÀ£ÀÄß, ¥ÀªÁqÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä ªÉaѹzÀ£ÉÆà PÀÈw ¸Á¥sÀ®åªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ£ÉÆà JA§AvÉ EzÉ E°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zÀȱÀå, ¸À馅 ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ ¨ÉgÀUÀÄ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À °AUÀgÁd£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¸ÀAeÉAiÀÄ ºÉÆvÀÄÛ PÀÄzÀÄgÉ ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨ÁæºÀätgÀ CUÀæºÁgÀzÀ PÀqÉUÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C&Éèà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ºÀÄ®ÄèUÁªÀ°£À°è DqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ gÁd£ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DlªÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸Á&ÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. gÁd£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÁzsÁgÀt ªÁgÀPÉÆÌAzÁªÀwð D PÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ F zÀȱÀå DPÀ"ÀðtÂÃAiÀĪÁVvÀÄÛ. C®APÁgÀ ¥ÀÅgÀÄ"À, ªÉʨsÀªÀ¢AzÀ gÁd£ÀÄ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ªÉÄÃ&ÉÃj d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ zË®wÛ¤AzÀ ºÁUÉ CqÀغÁAiÀÄĪÁUÀ zÉÆqÀتÀgÉà ¨ÉgÀUÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁVgÀĪÁUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl ¤°è¹ £ÉÆÃrzÀÄzÀgÀ°è D±ÀÑAiÀÄðªÉãÀÄ? gÁd£ÀÄ £Á®ÄÌ PÀqÉUÀÆ zÀ馅 ©ÃgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ C¦ð¸ÀĪÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß zÀ¥Àð¢AzÀ®Æ pë¬ÄAzÀ®Æ ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÁd£ÀÆ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ºÁUÉAiÉÄà M§â¼ÀÄ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ gÁd£À zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß DPÀ¶ð¹zÀ¼ÀÄ. gÁd£ÀÄ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ D ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß §½UÉ §gÀĪÀAvÉ PÀgÉzÀ£ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À »AzÉ CqÀVzÀ¼ÀÄ. gÁd£ÀÄ ªÀÄÄUÀļÀßUÀÄvÀÛ


!

26!

vÁ£Éà PÀÄzÀÄgɬÄAzÀ E½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, “£À£Àß dvÉAiÀÄ°è §gÀĪÉAiÀiÁ ªÀÄUÀÆ?” JAzÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁV PÉýzÀ£ÀÄ. JAlÄ ªÀ"ÀðzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÀÄÄR PÉA¥Á¬ÄvÀÄ. G½zÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ, ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ zÀÆgÀ ¸ÀjzÀÄ K£ÉAzÀÄ w½AiÀÄzÉ K£ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ UÉÆvÁÛUÀzÉ PÀtÚgÀ½¹ ¤AvÀgÀÄ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ ªÀiÁvÁqÀ°®è. “¤£ÀUÉ M¼ÉîAiÀÄ «ÄoÁ¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, ZÀAzÀzÀ ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ¨ÁªÀiÁä ¨Á!” gÁd£ÀÄ £À¸ÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ £ÀÄrzÀ£ÀÄ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ PÀtÚ£ÀÄß CUÀ®ªÁV ©lÖ¼ÀÄ. wArUÀ¼ÀÄ DlzÀ ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ, gÁd£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀ¸À£ÀÄäR¢AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ EªÉ®è CªÀ½UÉ MAzÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀPÀgÀ ¸Àé¥ÀßzÀAvÉ vÉÆÃjzÀĪÀÅ. C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà C°è ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ¸ÉÃjzÀݪÀgÀÄ D ©Ã¢AiÀÄ d£ÀgÀÄ, C°è §AzÀÄ ¸ÀÄzÀÆgÀzÀ°è D±ÀÑAiÀÄð¢AzÀ ¤AvÀgÀÄ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÀÄÄR¨sÁªÀ¢AzÀ CªÀ¼ÀÄ §gÀ®Ä M¦àzÀ¼ÉAzÀÄ gÁd£ÀÄ CjvÀ£ÀÄ. C°è ¸ÉÃjzÀÝ ¨ÁæºÀätgÉÆqÀ£É “F ºÀÄqÀÄV AiÀiÁgÀÄ?” JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ. “CªÀ¼ÀÄ ºÀÄdÆgÀgÀ PÀgÀtÂÃPÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ” JAzÀ£ÀÄ C°èzÀÝ «¥Àæ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ£ÉƧâ£ÀÄ. “NºÉÆà £ÀªÀÄä ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÉÃ? GvÀÛªÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ¨ÁªÀiÁä £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÉÆÃt” JAzÀÄ gÁd£ÀÄ D ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ »rzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. vÀ£Àß PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É PÀĽîj¹ CgÀªÀÄ£ÉUÉà ¹ÃzÁ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ºÀÄqÀÄVÀA©üÃgÀªÁV, C®ÄUÁqÀzÉÃ, PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É gÁd£À ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ gÁd£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ JªÉ¬ÄPÀÌzÉà ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “zÉë JAvÀºÀ CzÀÈ"ÀÖªÀAvÉ” JAzÀ¼ÀÄ M§â¼ÀÄ. “F! C®è PÀuÉÃ! gÁdgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß D PÁ½PÁ zÉëUÉ §°PÉÆqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ.” “CªÀgÀÄ £ÀUÀÄwÛgÀ°®èªÉÃ! ºÁUÉ §°PÉÆqÀ®Ä DVzÀÝgÉ PÉÊ »rzÀÄ ªÉÄ®è£É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÉÃ?” »ÃUÉ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÆ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÆ ªÁåSÁå£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÀ®ªÀjUÉ F WÀl£É¬ÄAzÀ MAzÀÄ CªÀåPÀÛ C¸ÀÆAiÉÄ ªÀÄÆrvÀÄ. DzÀgÉ PÁ½UÉ §°PÉÆqÀ®Ä zÉëAiÀÄ£ÀÄß gÁd£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£É JA§ HºÉ¬ÄAzÀ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ PÀÆægÁ£ÀAzÀªÀÇ D¬ÄvÀÄ. zÉÆqÀتÀgÀÄ “EzÉãÀ¥Áà! gÁd£À zÀ馅 F ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÉÄÃ&É ©vÀÄÛ! gÁd¤UÉ ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ. DzÀgÉ zÉëAiÀÄÄ ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ UÀtÂAiÀÄAvÉ F ¸ÀtÚ ¥ÁæAiÀÄzÀ°èAiÉÄà EzÁݼÉ. EAxÀªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄ° JAzÀÄ gÁd£À GzÉÝñÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀgÀÄ. “¨ÁæºÀät ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀÝgÀÆ ªÀ¸ÀAvÀ PÁ&Éà ¸ÀA¥Áæ¥ÉÛà PÁPÀB PÁPÀB ¦PÀB ¦PÀB” JAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀ£ÀÄ E£ÉÆߧ⠧ÄzsÀªÀgÉÃtå. “±ÀÆzÀæ gÁd£ÀÄ ¨ÁæºÀätgÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß F jÃw PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄ®PÉÌà CªÀÄAUÀ¼À”ªÉAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ºÉzÀjzÀgÀÆ zÀ馅 ZÁAZÀ®å¢AzÀ®Æ ¨sÀÆæ¨sÀAV¬ÄAzÀ®Æ ºÁUÉ ¸ÀÆa¹zÀ£ÀÄ E£ÉÆߧ⠨sÀƸÀÄgÉÆÃvÀÛªÀÄ£ÀÄ. F ZÀÄZÀÄÑ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄÄ ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ Q«UÉ ªÀÄÄlÖ®Ä §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ »rAiÀÄ°®è. C&Éèà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è CªÀgÀ ªÀģɬÄvÀÄÛ. ¢£À ¤vÀåzÀ gÁdåzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹ §AzÀÄ ¨ÁæºÀätgÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ &ÉPÀÌ¥ÀvÀæ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄUÀßgÁVzÀÝ CªÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÁd£ÀÄ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝ£ÀÄ J£ÀÄߪÀ ¸ÀÄ¢Ý ¹r®Ä §rzÀAvÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁqÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ&É PÀ¼Àa ©zÀÝAvÉ D¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ ¤«Ä"À ªÀÄ£ÉAiÉÄà ¸ÀÛ§ÞªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀĺÁªÀ"ÁðWÁvÀzÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀÈw ±ÁAvÀªÁVgÀĪÀAvÉ, ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀģɬÄrà ¤±Àê§ÝªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ J®ègÀÆ FUÁUÀ&Éà C°è ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ºÉüÀĪÀAw®è. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ºÀÄ°«ÄøÉUÀ¼ÀÄ vÀPÀ¥ÀPÀ£É PÀÄtÂzÀĪÀÅ. PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ PÉAqÀªÀ£ÀÄß PÁgÀĪÀAvÉ UÀgÀUÀgÀ£É wgÀÄVzÀĪÀÅ. ¥ÀǪÀð PÁ®zÀ IĶUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåð ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ E¢ÝzÀÝgÉ E"ÀÖjAzÀ&Éà °AUÀgÁd£ÀÄ GjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ w½UÉÃrAiÀÄ®è, zÀÄqÀÄPÀĪÀªÀgÀ®è. DzÀgÀÆ CªÀgÀ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ “CAiÉÆåà ªÀÄÆRð, K£À£ÀÄß ªÀiÁrzÉ” JA§ GzÁÎgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀlªÀÅ. DzÀgÉ C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà CªÀjUÉ vÁ£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀlÄvÀézÀ CjªÁV £Á®UÉAiÀÄ£ÀÄß ©V»rzÀgÀÄ. °AUÀgÁd£À D½éPÉAiÀÄ°è UÉÆÃqÉUÀ½UÀÆ Q«¬ÄzÀÄݪÀÅ JAzÀÄ d£ÀgÀÄ DrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. »AzÉ C£ÉÃPÀ d£ÀjUÉ F jÃw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà DzÀgÀÆ »rvÀ vÀ¦à, gÁd«gÀÄzÉÆÞÃQÛUÀ¼À£ÀÄß DrzÀÄzÀgÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÁV PÀÆægÀ ²PÉëUÀ¼ÀÄ «¢ü¸À®ànÖzÀÄݪÀÅ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ MAzÀÄ ªÀiÁvÁUÀ°Ã CªÀgÀ PÉÆÃ¥ÀzÀ ¸ÀĽªÁUÀ°Ã gÁd¤UÉ vÀ®¦zÀgÉ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀ UÀw gÁeÁ¹Ãn£À ¥ÁvÁ¼À UÀºÀégÀ ZÀÄA§£ÀªÉÃ. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÀÆ ¨Á¬Ä©qÀ®Ä zsÉÊAiÀÄð«®è. »ÃUÉ J®ègÀÆ PÀ¼ÀªÀ¼À¢AzÀ PÀĽwzÀÝgÀÄ. ¸ÀAeÉ ªÀĸÀPÁV PÀvÀÛ&Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¥Àwß UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ MAzÀÄ «ÄtÄPÀÄ ºÀtvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ZÁªÀrAiÀÄ°èqÀĪÀÅzÀÆ gÀ¨sÀ¸ÀzÀ UÁ½ ©Ã¹ CzÀÄ Dj ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀªÀĪÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ&Éà gÁd£À N&ÉÃPÁgÀ£ÀÄ zsÁ«¹ PÀgÀtÂÃPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀ£ÀÄ. UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀ JzÉ ©jAiÀÄĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ; DPÁ±ÀªÉà PÀ«zÀÄ ©zÀÝAvÉ C¤ß¹vÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ ºÉÆvÀÄÛ C¥À±À§ÝUÀ¼ÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ºÉÆgÀngÀĪÀŪÀÅ, ¢Ã¥À £ÀA¢ ºÉÆìÄvÀÄ. DUÀ&Éà AiÀĪÀÄgÁd£À PÀgÉAiÀÄAvÉ gÁdzÀÆvÀ£À DUÀªÀÄ£À. C¥À±ÀPÀÄ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉPÀÄÌUÀ¼ÉgÀqÀÄ dUÀ¼ÀªÁr «PÁgÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ DvÀð£ÁzÀ ªÀiÁr, AiÀiÁjAzÀ&ÉÆà ClÖ®àlÄÖ zÀÆgÀ Nr, C°èAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄlÄÖwÛzÀÄݪÀÅ. PÀpt zÀÄBR ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀ¼ÀªÀļÀUÉÆArgÀĪÁUÀ, F vÀgÀºÀzÀ AiÀÄBPÀ²Ñvï «"ÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÁUÀgÀ ªÉʱÁ®åªÀ£ÀÆß zÀAqÀPÁgÀtå ©üÃPÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÆß vÁ½ PÁqÀĪÀŪÀÅ. zÀÆvÀ£ÀÄ “vÁªÀÅ FVAzÀ&Éà CgÀªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀlÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀªÀgÀÄ C¥ÀàuÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ” JAzÀ£ÀÄ. KPÉ, K£ÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ«ÃAiÀÄ®Ä CªÀ¤UÉ w½¢gÀ°®è. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ&Éà ¹Û«ÄvÀªÀÄ£À¸ÀÌgÁV, JA¢£À GqÀÄ¥À£ÀÄß zsÀj¹, dj gÀĪÀiÁ®Ä, ¥ÉÇÃ"ÁPÀÄUÀ½AzÀ C®APÀÈvÀgÁV gÁeÁ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ vÉgÀ½zÀgÀÄ.


!

27!

vÁ¨ÉÃzÁjPÉAiÀÄ°è MAzÉÆAzÀÄ ªÀvÀð£ÉAiÀÄÆ ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁAUÀ®åzÀ G½«UÉ, AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ gÀPÀëuÉUÉ, ªÀÄUÀ¼À C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÉÌ J®èzÀPÀÆÌ J&Áè zÉêÀ zÉʪÀUÀ½UÉ ºÀgÀPÉ ºÉýPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ&É £ÉgÉPÀgÉAiÀĪÀgÀÄ M¨ÉÆâ§âgÉà ¦¸ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ eÁjzÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ, EvÀgÀ D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÁªÀrAiÀÄ°èAiÉÄà K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½AiÀÄzÉà G½zÀgÀÄ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ §gÀªÀ£Éßà JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ gÁd£ÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀ ¥ÁæPÁgÀzÀ°è ¤AwzÀÝ£ÀÄ. G¢éUÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß½zÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀÄÄR ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, gÁd¤UÉ £À«Ä¹zÀgÀÄ. CªÀjUÉ D±ÀÑAiÀÄð, ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ¸ÀAvÉÆÃ"ÀUÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ £ÀA§®Æ DUÀ¢gÀĪÀAvÉ, gÁd£ÉAzÀ£ÀÄ, “§gÀ¨ÉÃPÀÄ, §gÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ!” JAzÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ&É PÉʺÁQPÉÆAqÉà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M¼À ºÉÆPÀÌ£ÀÄ. §°PÉÆqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß C®APÁgÀ ªÀiÁr, ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÉÄÊzÀqÀªÀÅvÁÛgÀ®èªÉÃ, ºÁUÁ¬ÄvÀÄ PÀgÀtÂÃPÀjUÉ. M¼ÀV£À «±Á® ¸Á&ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ªÀÄAr¹zÀgÀÄ. gÁd£Éà ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. “PÀgÀtÂÃPÀgÉÃ, F CªÉüÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß KPÉ §gÀºÉýzÉ£ÉAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ w½¢gÀ&ÉèÉÃPÀÄ. ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀAvÉ CªÀ¼ÀÄ, £Á£ÀÄ F ¸ÀAeÉ CUÀæºÁgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ PÀAqÉ£ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß gÀÆ¥À¢AzÀ®Æ ªÀZÀð¹ì¤AzÀ®Æ £À£Àß ¸ÀA¥ÀÇtð «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ¸É¼É¢zÁݼÉ. EAxÀ AiÉÆÃUÀåvÉ EgÀĪÀ ºÀÄqÀÄV ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÉý vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÁ¬ÄvÀÄ.” ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ PÀuÉÚà ¸ÀªÀð¸ÀéªÁV £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “CªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀÄ°. gÁdgÀ CAvÀB¥ÀÅgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀ®Ä AiÉÆÃUÀå¼ÁzÀ PÀ£Éå CªÀ¼ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ «ÃgÀ£ÀÄ FUÀ E£ÀÆß ºÀÄqÀÄUÀ. E§âgÀÆ ¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌgÁzÁUÀ CªÀgÀ°è «ªÁºÀªÉ¸ÀUÀ¨ÉÃPÉAzÉà £À£Àß EZÉÒ” JAzÀ£ÀÄ. gÁd£À EZÉÒ JAzÀgÉ zÀAqÀzÀ DzÉñÀ JA§ zsÀé¤ PÀgÀtÂÃPÀjUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀ°®è. DzÀgÉ ZÁuÁPÀë£ÁzÀ gÁd¤UÉ F ¨ÁæºÀät£À ªÀÄÄR¨sÀAVUÀ½AzÀ&Éà CªÀgÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À CjAiÀÄ®Ä PÀ"ÀÖªÁUÀ°®è. “¤ªÀÄä C¸ÀAvÀÄ¶Ö K£ÀÄ? ¨ÁæºÀätgÀ ºÀÄqÀÄV £ÀªÉÆäqÀ£É ¸ÀA§AzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄoÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀªÀÄävÀ«®èªÀ®èªÉÃ? DzÀgÉ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄVUÉà CzÀÄ E"ÀÖ«zÀÝgÉ? ¤ªÀÄUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ&É vÀÄA¨Á ¥ÉæêÀÄ«zÉ. CªÀ¼À£Éßà PÉüÉÆÃt. CªÀ½UÉ E°è EgÀ®Ä E"ÀÖªÉà CxÀªÁ ¤ªÉÆäqÀ£É »AwgÀÄV §gÀ®Ä E"ÀÖªÉà JAzÀÄ. DUÀ¨ÁgÀzÉÃ?” gÁd£ÀÄ ºÀ¸À£ÀÄäTAiÀiÁVAiÉÄà EzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ°è D±ÉÆÃeÉÆåÃwAiÉÆAzÀÄ «ÄAavÀÄ. D PÀëtzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉëAiÀÄ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄĢݹzÀÄzÀÄ, “C¥Áà, C¥Áà PÀxÉ ºÉý” JAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀxÉ PÉüÀ®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ, »AzÉƪÉÄä CªÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀĪÁVgÀĪÁUÀ CªÀ¼ÀÄ K£ÉÆà MAzÀÄ ºÀoÀ¢AzÀ CvÀÄÛ CvÀÄÛ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁUÀzÉà EzÁÝUÀ, vÁ£ÀÄ PÀZÉÃj¬ÄAzÀ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ¸À® JwÛ Dr¸ÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÀÄzÀÄ F ªÀÄÄAvÁzÀ avÀæUÀ¼ÀÄ «zÀÄåwÛ£À ªÉÃUÀ¢AzÀ «ÄAa ªÀiÁAiÀĪÁzÀĪÀÅ. “DUÀ§ºÀÄzÀÄ, ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÔ JAzÀÄ £ÀªÀÄævɬÄAzÀ ©£ÉßöʹzÀgÀÄ. gÁd£Éà JzÀÄÝ zÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ vÀgÀ®Ä M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ¼ÁUÀ&Éà ºÉƸÀ GqÀÄUÉUÀ½AzÀ C®APÀÈvÀ¼ÁV ¸ÀÄgÀPÀ£ÉßAiÀÄAvÉ ±ÉÆéü¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. §qÀ ¨ÁæºÀät ºÀÄqÀÄVAiÀÄAvÉ fqÀÄØ »rzÀ ºÀuɬÄAzÀ®Æ, ¹PÁÌzÀ ºÀgÀrzÀ PÀÆzÀ®ÄUÀ½AzÀ®Æ, ªÀiÁ¹ªÀÄ°£ÀªÁzÀ §mÉÖ¬ÄAzÀ®Æ C¼ÀĪÀAwgÀ°®è. PÉÊAiÀÄ°è ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼ÉãÀÄ, GqÀĦ£À ¸ËAzÀAiÀÄðªÉãÀÄ, £ÉÆÃlzÀ°è ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÉãÀÄ! JAvÀºÀ §zÀ&ÁªÀuÉ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ vÁ¸ÀÄUÀ¼À°è. D ¥ÁæAUÀtPÉÌ ¨É¼ÀPÉà §AzÀAvÉ £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ zÉëAiÀÄÄ §AzÀ¼ÀÄ. vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr “C¥Áà ¤ÃªÀÅ E°èAiÉÄà EgÀÄwÛÃgÁ? JAxÁ ZÀAzÀzÀ ªÀÄ£É EzÀÄ. J"ÀÄÖ zÉÆqÀØzÀÄ! £À£ÀUÉ DlªÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ"ÀÄÖ ¨ÉÆA¨É¬ÄzÉ, MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÉÆÃuÉ vÀÄA¨Á §mÉÖ £À£ÀßzÉà DVzÉ. ¤ÃªÀÇ, CtÚ, CªÀÄä J®ègÀÆ E°èUÉà §AzÀÄ©qÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ¥Àæ±ÉßAiÉÄà G½AiÀÄ°®è. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄÄR ªÀÄÄzÀÄjvÀÄ. gÁd£Éà ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄvÀÛ “ªÀÄUÀÆ, ¤Ã£ÀÄ C¥ÀàAiÀÄå£ÉÆqÀ£É ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÀiÁ? CxÀªÁ ¤£ÀßzÉà DzÀ F zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛÃAiÀiÁ?” JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ. “£Á£ÀÄ E°èAiÉÄà EgÀÄvÉÛãÉ. CªÀgÉà E°èUÉ §A¢gÀ°” JAzÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄV ªÀÄÄUÀÝvɬÄAzÀ, ZÀ¥À®vɬÄAzÀ. gÁd£ÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ PÀ½¹zÀ£ÀÄ. “PÀgÀtÂÃPÀgÉà ºÀÄqÀÄVAiÀÄ E"ÀÖ, £ÀªÀÄä E"ÀÖ J®è »ÃUÉAiÉÄà EªÉ. ¤ÃªÀÅ E£ÀÄß F «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ CvÀåAvÀ «±Áé¸À¢AzÀ, ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. £ÀªÀÄUÉ F ºÀÄqÀÄV, GvÀÛªÀÄ PÀÄ®¸ÀA¨sÀÆvÉ zÉÆgÀQzÀÄzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ «"ÀAiÀÄ. gÁdPÀÄ®zÉÆqÀ£É ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤ªÀÄUÀÆ UËgÀªÀzÀ «"ÀAiÀĪÀ®èªÉÃ? ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ AiÀiÁªÁUÀ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ E°èUÉ §AzÀÄ F ¤ªÀÄä ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ, DUÀ§ºÀÄzÀ®èªÉÃ?” gÁd£ÀÄ JzÀÝ£ÀÄ. PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ «"ÀAiÀĪÀ£ÀßjvÀªÀgÀÄ, vÁ£ÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÉ DUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß w½zÀªÀgÀÄ. ªÀiË£ÀªÁVAiÉÄà gÁd¤UÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉÆgÀlgÀÄ. ºÉÆgÀlgÉÆÃ


!

28!

ºÉÆgÀr¸À®àlÖgÉÆà CAvÀÆ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ Cj«®èzÉà ¤zÉæAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀAvÉ ¸ÁVzÀgÀÄ. ZÁªÀrAiÀÄ°è PÁzÀÄ PÁzÀÄ ¨ÉøÀvÀÛ UËgÀªÀÄä CªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀÄ »AwgÀÄVzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤lÄÖ¹gÀÄ ©lÖgÀÄ C"ÀÄÖ ºÉÆvÀÆÛ G¹gÀ£ÀÄß »¢zÀÄPÉÆAqÉà EzÀÝgÉÆà JA§AvÉ. ºÉÆÃzÀ GzÉÝñÀªÉãÀÄ, ¥ÀjuÁªÀĪÉãÀÄ JAzÀÄ UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀ aAvÉAiÀÄ®è, ªÀiÁAUÀ®å¸ÀÆvÀæ PÀrAiÀÄzÉà G½¬ÄvÀ®è JAzÉà ¸ÀAvÉÆÃ"À. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀÄ£ÀzÀ zÀÄUÀÄqÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀUÉqÀ«zÀgÀÄ. ¨sÁgÀªÁzÀ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄ®è£É PɼÀV½¸ÀĪÀAvÉ “gÁd£ÀÄ D¸É vÉÆÃj¹, §tÚ §tÚzÀ ¨ÉÆA¨ÉUÀ¼À¤ßvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀ£ÀÄ. E£ÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÆ ¸ÁzsÀå«®è” JAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ. DUÀ&Éà PÀA§¤AiÀÄ ©AzÀĪÉÇAzÀÄ CªÀgÀj«®èzÉà dUÀĽvÀÄ. ºÀtzÀ gÁ²AiÀÄ£Éßà °Ã&ÁeÁ®ªÁV &ÉQ̹ CAQvÀzÀ°èqÀĪÀ PÀgÀtÂÃPÀjUÉ F ºÀ¸ÀļÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÉßqÉUÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ&ÁUÀ°®èªÀ&Áè JAzÀÄ vÀÄA§ ªÀåxÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. gÁd£ÀÄ “¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£Éßà ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÉüÉÆÃt” JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ºÉýzÁUÀ vÁ£ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀzÉÝà ªÉÆøÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛ gÁd£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DPÉUÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄà ¨ÉÆâü¹ PÀgÉzÀÄ vÀA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. CxÀªÁ vÁ£ÀÄ »A¢£À ¢ªÀ¸À K£ÉÆà PÀÄëzÀæ PÁgÀtPÁÌV ¹mÁÖzÀÄzÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ CªÀ¼ÀÄ ºÁUÉ ºÉýzÀ¼ÉÃ? CAvÀÆ PÀ£Àßr MqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀzÉÝÃ; ºÁ®Ä ZÉ°è ºÉÆÃzÀzÀÄÝ E£ÀÄß zÉÆgÉAiÀÄĪÀAw®è. ¸ÀAzÀ¨sÀð PÉÊ «ÄÃjvÀÄ JAzÀÄ zÀÄBT¹zÀgÀÄ PÀgÀtÂÃPÀ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ. ªÀÄoÁ¢üPÁj PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ, ¹AºÀªÁt¬ÄAzÀ CzsÀªÀÄð ªÀiÁVðUÀ¼À£ÀÄß ²Që¸ÀĪÀ ¢üÃgÉÆÃzÁvÀÛ PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ, gÁd£À ªÀÄÄAzÉ vÀ&ɨÁUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ, ªÀÄ£À¹ìUÉ M¦àUɬĮè¢zÀÝgÀÆ gÁdªÁtÂUÉ vÀxÁ¸ÀÄÛ J£ÀߨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ C£ÉÃPÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀĪÀÅ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝgÀÄ. gÁd£À ºÉzÀjPÉUÁV CªÀ£ÀÄ C£ÀåxÁ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÀ&Áè JA§ CAfPɬÄAzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr§gÀ®Ä MAzÉgÀqÀÄ ¸À® CªÀgÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÆ CgÀªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. zÉëUÉ C°è AiÀiÁªÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄÆ EgÀ°®è. ºÉ¸ÀjUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV zÉëAiÀÄAvÉAiÉÄà C°è CªÀ¼ÀÄ ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ, ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. PÀgÀtÂÃPÀ zÀA¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß gÁdPÀÄlÄA§zÀ ¨sÁ«Ã ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß, gÁd ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀÄ §ºÀ¼À «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ, ªÀÄAiÀiÁðzɬÄAzÀ JzÀÄgÀÄUÉÆAzÀÄ G¥ÀZÀj¹ ªÀÄ£ÀßuÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¨sÁgÀzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ F ¨ÁºÉÆåÃ¥ÀZÁgÀUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ¨sÁgÀªÀ£Éßà ºÉÆj¹zÀAvÉ DUÀĪÀŪÀÅ. ¨ÉÃPÉAzÉà UÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄvÉÛ £ÉÆêÁ¬ÄvÉà JAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁvÀÄ DrzÀgÉ ºÉÃUÁUÀ§ºÀÄzÀÄ? ¤ªÁðºÀ«®è. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀjUÉ E£ÉÆßAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£É ºÉƼɬÄvÀÄ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÉÆìĸÀgÀÆ ¥ÀÇeÁjUÀ¼ÀÆ gÁd¤UÉ ¥ÀÅgÉÆûvÀgÀÆ DzÀ UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¥ÉæÃgÉæ¹zÀgÉ F PÁAiÀÄðªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ aAw¹zÀgÀÄ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀjUÉ UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÀÄ £ÉAlgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ agÀ¥ÀjavÀgÀÄ. ¨sÀlÖjUÉ PÀgÀtÂÃPÀgÀ°è ¨sÀQÛ UËgÀªÀ C¥ÁgÀ EªÀgÀÄ »jAiÀÄgÀÄ, GZÀÑ GzÉÆåÃUÀzÀ°ègÀĪÀªÀgÀÄ, C®èzÉà UÀÄgÀĪÀÄoÀzÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ. eÉÆìĸÀjUÉ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¢üPÀ ¥Àæ¨sÁªÀ«vÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ zÉëUÉ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §ºÀ¼À UÀÄmÁÖV §Ä¢Þ ºÉý¹, »AwgÀÄUÀĪÀAvÉ ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÁgÀzÉà JAzÀÄ ºÀA§°¹zÀgÀÄ PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ. ¨sÀlÖgÀÄ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß zÀPÀëvɬÄAzÀ £ÉgÀªÉÃj¹zÀgÉ DUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀAzÉAiÀÄ°èUÉà ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀoÀ »rzÀgÉ, gÁd¤UÉ CzÀ£ÀÄß C®èUÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ&ÁgÀzÀÄ. zÉëAiÀÄÄ »AwgÀÄV §gÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ PÀgÀtÂÃPÀgÀ vɼÀĪÉÆÃqÀzÀAvÀºÀ D±ÀAiÀÄ. ºÀA§®, zÀÄBR ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è MAzÉà D±ÁQgÀtªÀ£ÀÄß §ÈºÀ¢ÃPÀj¹ ¸ÀÆAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ±ÀQÛ ªÀÄ£À¹ìVzÉ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ EzÀÄ »ÃUÉà DUÀĪÀÅzÀÄ RArvÀ JAzÀÄ £ÀA©zÀgÀÄ. MAzÉgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À vÀ&É wgÀÄV ºÁVzÀÝgÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ E£Éß°è G½zÁ¼ÀÄ? DzÀgÉ eÉÆìĸÀgÀÄ F ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀPÉÌ ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀ£Éßà ¤ÃqÀ°®è. ¹AºÀzÀ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ, PÉÊ&Á¸À ¥ÀªÀðvÀªÀ£ÀÄß C®ÄUÁr¹ CzÀgÀ vÀ¼À¢AzÀ ¤¢üAiÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ, WÉÆÃgÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÀ¨sÀð¢AzÀ gÀvÀߪÀ£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÉà §gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ °AUÀgÁd£ÉÆqÀ£É eÁé&ÁªÀÄÄTAiÉÆqÀ£É - ¸Ét¸Ál ¨ÉÃqÀ, ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ eÉÆìĸÀgÀÄ §ºÀĪÁV ºÉýzÀgÀÄ. »vÀªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄrzÀgÀÄ. F J®è PÁgÀtUÀ¼ÀÆ ¥À槮ªÉAzÉà PÀgÀtÂÃPÀjUÉ CjªÁVzÀÝgÀÆ vÀªÀÄä HºÉ, PÁgÀt EzÀQÌAvÀ wæUÀÄtÂvÀ ¥À槮ªÉAzÀÄ zÀÈqsÀªÁV £ÀA©zÀÝgÀÄ. “EzÉÆAzÀÄ £À£Àß zÀÆgÀzÀ D¸É. zÉëAiÀÄÄ C&Éèà G½zÀÄ ±ÀÆzÀæ PÀÄ®zÀ ¸ÀA§AzsÀªÁzÀgÉ £Á£ÀÄ G½AiÀÄĪÀAvÉAiÉÄà E®è. eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ¤ÃªÀÅ £ÀqɹzÀgÉ dAiÀĪÀÅ RArvÀ. zÉëAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃUÀÄt £À£ÀUÉ UÉÆwÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤ÃªÀÅ F GzÀåªÀÄzÀ°è AiÀıÀ¹éUÀ¼ÁUÀzÉà EzÀÝgÀÆ gÁd¤UÉ F «"ÀAiÀĪÀÅ w½AiÀÄĪÀÅ¢®è.” PÉÆ£ÉUÉ UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÀÄ PÀpuÁ¥ÁAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀPÉÌ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ°è PÁ°qÀ®Ä M¦àzÀgÀÄ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÀÄ zÉêÀgÀ ¥ÀÇeÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, AiÀiÁjUÀÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¨ÁgÀzÀAvÉ zÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. zÉêÀgÀªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, AiÀiÁjUÀÆ ¸ÀAzÉúÀ §gÀ®Ä CªÀPÁ±À«®è. C°è ªÉÄÊAiÉÄ®è Q«AiÀiÁV, PÀuÁÚV Cw eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä ºÉÆgÀlÄ »AdjzÀgÀÄ; £ÀqÀÄVzÀgÀÄ. D PÀqÉUÉ gÁd£À ªÀÄUÀ¼ÉƧâ¼ÀÄ Nr §AzÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ D ¢ªÀ¸À PÁAiÀÄð £ÉgÀªÉÃgÀ°®è. DvÀÄgÀ¢AzÀ JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀ PÀgÀtÂÃPÀjUÉ


!

29!

¨sÀlÖgÀÄ C¤ªÁAiÀÄð ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄvÀÛgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¢£À »A¢£À ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉAiÉÄà ¸ÀAzÀ¨sÀð. ¥ÀÅgÉÆûvÀgÀÄ eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ zÉëUÉ ¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ. ¥ÀÇtð ¨ÉÆâü¹zÀgÉÆà E®èªÉÇà ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«gÀ°®è. gÁd£ÀÄ ¥ÀÇeÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä DPÀ¹äPÀªÁV §AzÉà ©lÖ£ÀÄ. §AzÀ£ÉÆà eÉÆìĸÀjUÉ AiÀĪÀÄ£À£Éßà vÀAzÀ£ÉÆÃ! UÀqÀUÀqÀ£É £ÀqÀÄVzÀgÀÄ ¨sÀlÖgÀÄ. zÉëAiÀÄÄ °AUÀgÁd£À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ Cj«®èzÉÃ, ¨Á°±À ¸Àé¨sÁªÀ¢AzÀ, “zÉÆqÀØ¥Áà, £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÉÆâ®è E&Éèà EvÉÃð£É” JAzÀ¼ÀÄ. ²ªÀ°AUÀªÉÇqÉzÀÄ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ gÀÄzÀæ£ÀÄ CªÀvÀj¹zÀ£ÉÆà JAzÀÄ JzÉAiÉÆqÉzÀÄ UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÀÄ ¤AvÀgÀÄ, “K£ÀÄ ªÀÄUÀ¼Éà CªÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ?” JAzÀÄ °AUÀgÁd£ÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀ£ÀÄ. ºÀÄqÀÄV ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ UÀ©üÃgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄzÉà “zÉÆqÀØ¥Àà, £À£ÀߣÀÄß C¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ EªÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ E°èAiÉÄà EgÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ E°èAiÉÄà EgÀ®Ä ¸ÀAvÉÆÃ"À” JAzÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ. UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÀÄ PÀĹzÀÄ PÀÄPÀÌj¹zÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À ¨sÁgÀPÉÌ. vÀ&ɨsÁgÀªÁzÀ ºÀÄ®Äè ªÀÄÄAqÀ PÀĹAiÀÄĪÀAvÉ PÀĹzÀgÀÄ. DV£À CªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ zÉÊ£Àå¨sÁªÀ, C¸ÀºÁAiÀÄ ¹Üw, PÀtÄÚUÀ¼À°è PÀgÀÄuÁd£ÀPÀ zÀÄBR¸ÀÆZÀPÀ aºÉßUÀ¼É®è gÁd£À gËzÀævÉ, PÉÆæÃzsÉÆâÝævÁPÀÄëUÀ½UÉ §zÀÞ «gÉÆÃzsÀªÁVzÀÄݪÀÅ. gÁd£ÀÄ UÀÄqÀÄVzÀ£ÀÄ “NºÉÆà ªÀÄÆRð ¨ÁæºÀäuÁ! ¤Ã£ÀÄ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÉAiÀiÁ? £À£Àß C£Àß GAqÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÞ M¼À¸ÀAZÀÄ. PÀgÀtÂÃPÀjV®èzÀ ¥ÀjªÉ ¤Ã£ÀUÉÃPÀAiÀiÁå? ¤£ÀßAxÀ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁgÀĪÀ §zÀÄQgÀĪÀÅzÀÄ ¸À®èzÀÄ.” gÁd¸ÉêÀPÀgÀÄ C&Éèà ¹zÀÞªÁVzÀÝgÀÄ. eÉÆìĸÀgÀ£ÀÄß DUÀ&Éà vÀÄgÀAUÀzÉqÉUÉ MAiÀÄå&Á¬ÄvÀÄ. zÉëAiÀÄÄ M¼À ¸ÁjzÀ¼ÀÄ, K£Á¬ÄvÀÄ, KPÉ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄzÉÃ. ºÀtvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄ®Äè ªÀiÁrUÉ »rzÀÄ ªÀÄÄUÀÝvɬÄAzÀ ªÀÄUÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ ¹Üw CªÀ¼ÀzÁ¬ÄvÀÄ. gÁd¤UÉ D ¸ÀAeÉ MAzÀÄ gÀÄzÁæ£ÀAzÀzÀ zÀȱÀå ¸À¤ß»vÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÁeÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹AiÉÄà ©lÖgÀÄ, ¥ÀÅgÉÆûvÀgÀÄ JAzÀÄ »AdjAiÀÄ°®è. gÁd£À PÉÆÃ¥À, £ÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ, PÁ½ÎZÀÄÑ EªÉ®è vÀÄA§ C¥ÁAiÀÄPÁjUÀ¼ÀÄ. gÁeÁ¹Ãn£À ²RgÀ¢AzÀ PɼÀV£À ¥ÁvÁ¼ÀPÉÌ eÉÆìĸÀgÀ£ÀÄß vÀ¼Àî&Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄ¢ ¨ÁæºÀät ªÉÆzÀ&Éà fêÀZÀÒªÀzÀAvÉ DVzÀݪÀgÀÄ gÁd£À ºÀÆAPÁgÀ¢AzÀ&Éà ¥ÀÇtð fêÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ ±ÀªÀ¸ÀzÀȱÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß C°èzÀ £ÀÆPÀĪÀÅzÉÆAzÉà D gÁd¨sÀljUÉ EzÀÝ PÉ®¸À. gÁd¤UÉ F «"ÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ¦mï C£ÀÄߪÀAwgÀ°®è. ºÉýzÀªÀjUÀÆ CzÉà zÀÄUÀðw. PÀgÀtÂÃPÀjUÉ F ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ w½AiÀÄĪÁUÀ ¨sÀlÖgÀ ºÀvÉåAiÀiÁV ºÉÆÃVvÀÄÛ. CªÀgÀÄ D ¢ªÀ¸À ªÀÄoÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV «ZÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä, ºÀt PÀÆr¸À®Ä ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. »AwgÀÄUÀĪÁUÀ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ d£ÀgÉ®ègÀÆ F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£Éßà UÀÄdÄUÀÄdÄ ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ®è §UɺÀjAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÄAzÀgÉ D ªÀÄÄzÀÄPÀ ¨ÁæºÀät£ÀÄ K£ÀÄ gÁdzÉÆæúÀªÀ£ÀÄß §UÉ¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ. ªÀeÁæWÁvÀzÀAvÉ F «"ÀAiÀÄ ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀjUÉ w½¬ÄvÀÄ. ¨sÀÆ«Ä vÀ£ÀߣÀÄß KPÉ £ÀÄAUÀ&ÉÆ®èzÀÄ, DPÁ±ÀzÀ MAzÀÄ £ÀPÀëvÀæ vÀ£Àß ªÉÄÃ&É PÀ¼Àa©zÀÄÝ KPÉ £Á±ÀªÀiÁqÀ&ÉÆ®èzÀÄ, JAvÀºÀ zÀÄWÀðl£É ¸ÀA¨sÀ«¹ ºÉÆìÄvÀÄ. vÁ£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è¢ÝzÀÝgÉ gÁd£À §½UÉ ºÉÆÃV CqÀØ ©zÀÄÝ ¤d ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄßgÀÄ», vÁ£Éà §°AiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ. FUÀ vÀ£Àß vÀ¦àUÉ D ªÀÈzÀÞ ¨ÁæºÀät£ÀÄ §°AiÀiÁUÀĪÀAvÉ D¬ÄvÀ&Áè JAzÀÄ ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV ¥ÀjvÀ¦¹zÀgÀÄ, zÀÄBT¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁAwæPÀªÁV gÁeÁ¹Ãn£À PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀªÀÇ E®èzÉà £ÀqÉAiÀĺÉÆgÀlgÀÄ. DzÀgÉ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¨É£ÀßnÖ §AzÀAvÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ©üÃPÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÆß G¢éUÀßvÉAiÀÄ£ÀÆß CjvÀ UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ ¥ÀwzÉêÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ F zÀÄ"ÀÖ WÀl£ÉAiÀÄ «"ÀAiÀÄ w½zÀÄ C£ÁºÀÄvÀªÁUÀ¨ÁgÀzÀ®è JAzÀÄ ¸ÉêÀPÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ §gÀĪÀ zÁjAiÀÄ PÀqÉUÉ CnÖzÀÝgÀÄ. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀpuÁeÉÕUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß C®Që¹ D¼ÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. UËgÀªÀªÀÄä£ÀªÀgÀ zÀÆgÀzÀ馅 E®è¢zÀÝgÉ ¥Àj¹Üw §ºÀıÀB ©üÃPÀgÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ, C¥ÁAiÀÄzÁÝUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÉ PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ ¸ÀÄR«®èªÉAzÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ gÀeÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ CªÀgÀ D¹ÛUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä, EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÁeÁeÉÕAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ZÁuÁPÀë gÁd£ÀÄ PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ vÀ£Àß gÁdåªÀ£Éßà ©lÄÖ ºÉÆÃzÁgÉÆà JAzÀÄ ±ÀAQ¹zÀÝ£ÀÄ. CªÀgÀAvÀºÀ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀ£ÀÆß wÃPÀë÷ÚªÀÄwUÀ¼À£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî®Ä gÁd¤UÉ E"ÀÖ«gÀ°®è. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀjUÉ ªÀÄ£À¹ì£À°è®èzÀ ±ÁAw ºÉÆgÀUÉ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ? Vj¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ, UÀzÉÝ §AiÀÄ®ÄUÀ¼ÀÄ, ºÉÆ¼É PÉƼÀUÀ¼ÀÄ EªÉ®èªÀÅUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À°ègÀĪÀ ¸ÀAvÉÆÃ"À ¸ÀAvÀȦÛUÀ¼À£ÀÄß ¢éUÀÄtÂvÀ wæUÀÄtÂvÀªÁV C£ÀÄgÀt£É ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀQÛAiÀÄļÀîªÀÅ. ªÀÄÆ®vÀB CvÁåªÀ±ÀåPÀªÁzÀ ±ÁAw vÀȦÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÉÆä¼ÀUÉ E®è¢zÀÝ°è EªÉ®è PÀÈvÀPÀªÁUÀĪÀŪÀÅ. ºÁ°£À ºÉÆ¼É ºÀjzÀgÀÆ eÉä£À ªÀļÉUÀgÉzÀgÀÆ fºÉéÃA¢æAiÀĪÉà E®èzÀªÀ¤UÉ EªÀÅUÀ½AzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÉãÀÄ? §zÀ®Ä EªÀÅ G¹gÀÄ PÀnÖ¸À§ºÀÄzÀÄ, UÀzÉÝUÀ¼À KjAiÀÄ°è C&ÉzÀgÀÆ MAzÉà CrPÉ vÉÆÃlzÀ vÀA¦£À°è wgÀÄVzÀgÀÆ MAzÉÃ. §&ÉèÃj ¨ÉlÖªÀ£ÀÄß ºÀwÛ E½zÀgÀÆ MAzÉÃ. J°èAiÀÄÆ ±ÁAw¬Ä®è. ºÉÃUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ? UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÀÄ


!

30!

±ÁAwAiÀÄ PÀ®±ÀªÀ£Éßà ¸É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. eÉÆìĸÀgÀ PÉÆ&É ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½AzÁVgÀ§ºÀÄzÉà JAzÀÄ PÀgÀtÂÃPÀjUÉ MªÉÆäªÉÄä ¸ÀAzÉúÀ ªÀÄÆqÀÄwÛvÀÄÛ. zÉëAiÀÄÄ D vÀ¥Àà£ÀÄß ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀjUÉ H»¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. JAvÉAvÀºÀ ¨sÀÆPÀA¥À£ÀzÀ, £ÉgÉAiÀÄ, AiÀÄÄzÀÞzÀ GzÉæÃPÀ, GvÁàvÀ, ¸ÀÆgÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁqÀĪÀ, ªÀiÁ¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ&É ºÉƸÀ avÀæ §gÉAiÀÄĪÀ ¤vÀå PÀıÀ°, C£ÀÄ¥ÀªÀÄ PÀ&ÁªÀAvÀ PÁ®£À ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ PÀgÀtÂÃPÀgÀÆ ºÉÆgÀUÁUÀ°®è. zÀÄzsÀðgÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÉÇAzÀgÀ G¢éUÀßvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£À¸ÀÄì K£À£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ vÁåUÀªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ¢£ÀªÀ½zÀAvÉ F C©ü¥ÁæAiÀÄ §zÀ&ÁV, §ºÀıÀB CzÀÄ ºÁUÉà DUÀ¨ÉÃPÁV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ, §æºÀä¸ÀAPÀ®à ºÁVzÀÝgÉ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ&ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ. F jÃwAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÀÈw ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÁªÀ£É ªÀÄ£ÀÄ"ÀågÀ°è®è¢zÀÝgÉ AiÀiÁjUÀÆ §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÀħâAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ CzÀÆ ªÀÄÄVzÀ C£ÀAvÀgÀ ªÀÄrPÉÃjUÉ »AwgÀÄVzÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁVAiÉÄà EzÀÝgÀÄ. ¤vÀåPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß JA¢£ÀAvÉAiÉÄà £ÉgɪÉÃj¸À&ÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ. gÁeÁ¹Ãn£À PÀqÉUÉ ªÀiÁvÀæ ºÉÆÃUÀĪÀ zsÉÊAiÀÄðªÀiÁqÀ°®è. gÁd£ÀÄ JA¢£ÀAvÉAiÉÄà ªÀÄÈzÀÄ ¨sÁ¶AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ, PÀoÉÆÃgÀ PÀÆæjAiÀÄÆ DVzÀÝ£ÀÄ. PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ gÁd£À£ÀÄß PÀAqÁUÀ «"À ¸À¥ÀðzÀAvÉ ºÉzÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀiÁgÉà C°èzÀÝgÀÆ D ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄ£ÀßuÉ ¸À®è¨ÉÃPÀ"ÉÖ! »ÃUÉ MAzÀÄ ªÀ"ÀðªÉà PÀ¼É¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À gÁd£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÄÄSÁ¢üPÁjUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀ£ÀÄ. PÀgÀtÂÃPÀgÀÆ CzÀPÉÌ DªÀÄAwæ¸À®ànÖzÀÝgÀÄ. gÁd£À ªÀÄÄRzÀ ªÀÄAzÀºÁ¸À DUÀ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÀiÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. CzÉà »A¢£À MAzÀÄ wAUÀ½£À®èAvÀÆ CªÀ£ÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÀ"Àð ¥ÁæAiÀĪÉÃjzÀªÀ£ÀAvÉ PÁtÄwÛzÀÝ£ÀÄ. gÁdåPÉÌ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgɬÄgÀ°®è. ±ÀvÀÄæUÀ½AzÀ K£ÀÆ ¨ÁzsɬÄgÀ°®è. vÉÆÃgÀĪÀAvÉ gÁd¤UÉ DgÉÆÃUÀåªÀÇ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ, E£ÉßÃPÉ »ÃUÉ aAvÉ JAzÀÄ gÁd£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÀÄ D&ÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀÝjAzÀ F ¸À¨sÉUÉ J®ègÀÆ K£ÉÆà «±ÉÃ"À «"ÀAiÀÄ«gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ±ÀAPÉ PÀÄvÀƺÀ®UÀ½AzÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ. EªÀgÀ HºÉ ¸ÀjAiÀiÁVvÀÄÛ. gÁd£ÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV ¸ÀÆPÀë÷äªÁV ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀ£ÀÄ. “FUÀ £Á&ÉÌöÊzÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ ±ÁAw¬Ä®è, HlªÀiÁqÀĪÁUÀ C£ÀߪÉAzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ vÉUÉzÀgÉ CzÀÄ ¸ÉUÀtÂAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ CzÀÄ C£ÀߪÉAzÉà ºÉüÀĪÀgÀÄ. ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀUÀ°£À°èAiÀÄÆ MAzÀÄ «zsÀªÁzÀ ¨sÀAiÀÄ, AiÀiÁgÉÆà £À£ÀߣÀÄß J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, UÀÄzÀÄݪÀÅzÀÄ, MzÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ J&Áè ªÀiÁrzÀ ºÁUÁUÀĪÀÅzÀÄ. gÁwæ ¥À®èAUÀzÀ ªÉÄÃ&É ¥ÀªÀr¹zÀgÉ ¨É¼ÀUÁUÉüÀĪÁUÀ §ZÀÑ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £É®zÀ ªÉÄÃ&É ©¢ÝgÀÄvÉÛãÉ. E£ÀÆß F vÀgÀºÀzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ±ÁAwAiÉÄA§ÄzÉà E®è. AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀÄR«®è JAzÁVzÉ” JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. PÀ®ÄègÀÄn, ªÉÆû¤, ¦±Áa ªÀÄÄAvÁzÀ zÀÄ"ÀÖ ±ÀQÛUÀ¼À ¦ÃqÀ£É¬ÄAzÀ, ªÀiÁl czÀæUÀ¼À zÉÆÃ"À¢AzÀ F jÃw DUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉýzÀ, PÀAqÀ PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ ªÀiÁAwæPÀgÀ£ÀÄß PÀgɹ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. J®ègÀÆ EzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÉÄAzÀÄ ¸ÀªÀÄäw¹zÀgÀÄ. DVAzÁUÀ&Éà ªÀÄ&ÉAiÀiÁ¼ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀÄAvÀæªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¤Ã&ÉñÀégÀ vÀAwæUÀ½UÉ PÀgɺÉÆìÄvÀÄ. CªÀgÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÀÆ gÁd¤UÀÆ F ¥ÀæªÀÄÄRjUÀÆ vÀȦ۬Įè. MAzÀÄ ªÁgÀzÀ°èAiÉÄà vÀAwæUÀ¼À DUÀªÀÄ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ gÁd£À eÁvÀPÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, J&Áè ¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ®APÀ"ÀªÁV «ZÁgÀªÀiÁr, ªÀÄAvÀæªÉ¸ÀV, PÀªÀqÉUÀ¼À£Éßt¹ MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. ªÀÄAvÀæªÁ¢UÀ¼À ªÀiÁvÀÄ: “¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀÄ FUÀ JgÀqÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ §æºÀä ºÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÁÝgÉ. D ¨ÁæºÀät£ÀÄ FUÀ §æºÀägÁPÀë¸À£ÁVzÉzÁÝ£É.” gÁd£ÀÄ ªÀiË£À, ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ ªÀiË£À, PÀgÀtÂÃPÀgÀ zÀ馅 ZÀAZÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ. vÀAwæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ “EzÀ£ÀÄß UÀwUÁt¸ÀzÉà ©lÖgÉ vÀÄA§ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ.” “ºÁUÁzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ?” gÁd£À ªÀiÁvÀÄ. “F §æºÀä gÁPÀë¸À¤UÉ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¹ C°è CzÀ£ÀÄß ¥Àæw"Áצ¸À¨ÉÃPÀÄ. C°è F±ÀégÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ F gÁPÀë¸À£ÀÄ EgÀĪÀ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¥Àæ¨sÀÄUÀ½UÉ G¥ÀzÀæªÀªÀÅ vÀ¥ÀÅöàªÀÅzÀÄ.” “CzÀ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪɪÀÅ. C°èAiÀĪÀgÉUÀÆ §æºÀägÁPÀë¸À£À vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?” “¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀÄ E"ÀÖ¥ÀlÖgÉ EAzÀÄ ªÀÄAvÀæzÀ vÁ¬ÄvÀ PÀnÖ vÁvÁÌ°PÀªÁV §æºÀägÁPÀë¸À¤AzÀ G¥ÀzÀæªÀ«®èzÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EzÀÄ ±Á±ÀévÀªÁzÀ gÀPÉëAiÀÄ®è.” gÁd£ÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄäw¬ÄvÀÛ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÀ"ÀðzÀ°èAiÉÄà UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÀ ªÀģɬÄzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è, vÀAwæUÀ¼À ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÀªÀå F±ÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ¤«ÄÃðvÀªÁ¬ÄvÀÄ. zÉñÀzÀ £Á£Á ¨sÁUÀUÀ½AzÀ GvÀÛªÀÄ ²&ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹ zÉêÀ¤®AiÀĪÀ£ÀÄß PÀnÖzÀgÀÄ. gÁd£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¸ÀévÀB C°èUÉ ºÉÆÃV ªÉÄðéZÁgÀuÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. G£ÀßvÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥ÁæPÁgÀ¢AzÁªÀÈvÀªÁV, £Á®ÄÌ ¢PÀÄÌUÀ¼À£ÀÆß


!

31!

¢nÖ¹ £ÉÆÃqÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄÄUÀ½¬ÄAzÀ®APÀÈvÀªÁzÀ zÉêÁ®AiÀÄ. JzÀÄj£À°è «±Á®ªÁzÀ PÉƼÀ. CzÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄAl¥À. J®èªÀÇ PÀ&ÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀUÀ¼ÁVzÀÄݪÀÅ. zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÉÆgÀV£À ZÁªÀr, PÉgÉ PÀmÉÖ J®èzÀPÀÆÌ ªÀÄÄgÀPÀ®Äè ºÁ¹zÀgÀÄ. ²ªÀ°AUÀªÀ£ÀÄß PÁ²¬ÄAzÀ gÁd£À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ vÀAzÀgÀÄ. MAzÀÄ ±ÀĨsÀ ¢ªÀ¸ÀzÀ°è F±ÀégÀ °AUÀ ¥Àæw"Á×¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß C°è ªÀiÁr, ²æà NAPÁgÉñÀégÀ£ÉAzÀÄ CzÀPÉÌ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀPÀ® PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÆ ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛªÁV ªÉÃzÁUÀªÀÄUÀ¼À°è ¤gÀƦvÀªÁVgÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀĪÀÅ. °AUÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ£ÀAvÀgÀ MA§vÀÛ£Éà ¢£ÀzÀ°è §æºÀägÁPÀë¸À£À£ÀÄß C°è ¥Àæw"É× ªÀiÁr zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ°è £ÀÄUÀÄΪÁUÀ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ. gÁd£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀUÀÄgÀªÁ¬ÄvÀÄ. ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄ. zÉêÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ªÉʨsÀªÀ¢AzÀ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¹zÀ£ÀÄ. ¨ÁæºÀät ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ, C£ÀßzÁ£À, ¤vÀå¥ÀÇeÉ, GvÀìªÀUÀ¼ÀÄ EªÉ®è AiÀÄxÁAiÉÆÃUÀåªÁV £ÉgÀªÉÃgÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ"ÀÄÖ ¨sÀÆ«Ä UÀzÉÝUÀ¼À£ÀÄß zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ dºÀVÃgÁV EvÀÛ£ÀÄ. ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ªÀÄzsÁåºÀß gÁwæ ¥ÀÇeÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV§gÀĪÀÅzÀÄ °AUÀgÁd£À zÉÊ£ÀA¢£À PÁAiÀÄðUÀ¼À°è MAzÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÀPÉÌ §æºÀägÁPÀë¸À£À G¥ÀzÀæªÀ gÁd¤UÉ EgÀ°®è. DzÀgÉ ºÉ¨ÁâV®£ÀÄß zÁlĪÁUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀ¤UÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀÅPÀ¥ÀÅPÀ JAzɤ߸ÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À CªÀ£ÀÄ ¥ÀÇeÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉ¨ÁâV°£À°è AiÀiÁgÉÆà DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ »AzÉ vÀ½îzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. »AzÉ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÀÆ PÁt°®è. PÀÆqÀ&Éà gÁd¤UÉ CjªÁ¬ÄvÀÄ. vÁ£ÀÄ D ¢ªÀ¸À ±ÀÄaAiÀiÁV §gÀ°®èªÉAzÀÄ, ªÉÄÊ°UÉAiÀiÁVvÉÛAzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà »AwgÀÄVzÀ£ÀÄ. gÁd¤UÉ §ºÀıÀB D gÁPÀë¸À ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉÆÃj¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß, ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀzÉà ¨sÀQ۬ĮèzÉà ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß, §æºÀägÁPÀë¸À£ÀÄ MzÉzÀÄ »AzÀlÄÖwÛzÀÝ£ÀÄ! EAvÀºÀ PÁgÀtÂPÀªÀżÀî ²æà NAPÁgÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæwAiÉƧâ£À°èAiÀÄÆ ¨sÀQÛ±ÀæzÉÞAiÀÄ£ÀÆß ©ÃgÀÄvÀÛ vÀ£Àß ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¥À¸Àj¸ÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀgÀ zÁégÀ¥Á®PÀ£ÀAvÉ ¤vÀåfêÀAvÀ §æºÀägÁPÀë¸À¤zÀÝ£ÀÄ. ²æà NAPÁgÉñÀégÀ£ÀÄ UÀ¨sÀðUÀÄr¬ÄAzÀ&Éà &ÉÆÃPÀ PÀ&ÁåtªÉ¸ÀUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. E£ÀÄß½¢gÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «"ÀAiÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÄ GgÀļÀĪÁUÀ ªÀÈzÀÞ °AUÀgÁd£ÀÄ ªÀĺÀzÉëAiÀĪÀÄä¤UÀÆ (zÉëAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð £ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ) vÀ£Àß ªÀÄUÀ «ÃgÀgÁd¤UÀÆ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ «ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀzÀ d£ÀgÉ&Áè wAzÀÄAqÀÄ £ÀªÀ gÁdzÀA¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀgÀÄ. PÀgÀtÂÃPÀgÀ£ÀÆß CªÀgÀ ¥ÀwßÃ¥ÀÅvÀægÀ£ÀÆß «±ÉÃ"À ªÀÄAiÀiÁðzɬÄAzÀ UËgÀªÀ¢AzÀ ¸ÁéUÀw¸À&Á¬ÄvÀÄ. °AUÀgÁd£ÀÄ ¸ÀévÀB CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀßuÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. PÀlÄÖPÀlÖ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀ&ÁgÀzÀªÀgÁV, gÁeÁªÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À®Ä zsÉÊAiÀÄð«®èzÀªÀgÁV PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ AiÀiÁAwæPÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¨sÁVUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. GZÀÑPÀÄ®¸ÀA¨sÀÆvÉ vÀªÀÄä ¥ÀÅwæ ¤ÃZÀPÀÄ® ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀªÀðxÁ ªÀiÁ£Àå«gÀ°®è. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄRå ªÀiÁUÀðUÀ¼À°è »AzÉAzÀÆ DUÀzÀ"ÀÄÖ ªÉʨsÀªÀ¢AzÀ ªÉÄgɬÄvÀÄ. MAzÀÄ aPÀÌ ªÀiÁUÀðªÀ£Éßà EzÀPÁÌV «±Á®¥Àr¹ CzÀ£ÀÄß vÀ½gÀÄvÉÆÃgÀtUÀ½AzÀ ¹AUÀj¹zÀÝgÀÄ. D ªÀiÁUÀðPÉÌ gÁd¥ÀwßAiÀÄ UËgÀªÁxÀðªÁV ªÀĺÀzÉêÀ¥ÉÃmÉ JAzÀÄ °AUÀgÁd£ÀÄ ºÉ¸ÀjlÖ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀĪÀÅ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀgÁd£ÀÄ wÃj ºÉÆÃV «ÃgÀgÁd£ÀÄ PÉÆqÀV£À UÀzÀÄÝUÉAiÀÄ£ÉßÃjzÀÝ£ÀÄ. EªÀ£ÀÄ ¸ÀvÁÌAiÀÄðªÉÇAzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀ°®è. ¦vÁæfðvÀªÁzÀ gÁdPÀÄ®UÀ½UÉ ¸ÀºÀdªÁzÀ zÀÄUÀÄðtUÀ¼ÀÆ ¸ÀéAiÀiÁfðvÀªÁzÀ zÀÄ"ÀÖ ZÉÃ"ÉÖUÀ¼ÀÆ EªÀ£À°è ªÀģɪÀiÁrzÀÄݪÀÅ. °AUÀgÁd¤UÉ ªÀÄUÀ£À zÀħÄð¢ÞAiÀÄ CjªÀÅ EvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀ£À ¸ÀPÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÆ F ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀoÀªÁ¢AiÀÄ£ÁßV ªÀiÁrzÀÄݪÀÅ. vÀAzÉAiÀÄ OzÁAiÀÄð zsÁgÁ¼À §Ä¢Þ AiÀiÁªÀÅzÀÆ EªÀ£À°ègÀ°®è. CgÀ¸À£ÁzÀ ªÉÄîAvÀÆ «ÃgÀgÁd£ÀÄ ¸ÀéZÀÒAzÀ ªÀÄ£ÀB¥ÀæªÀÈwÛAiÀĪÀ£ÁzÀ£ÀÄ. EªÀ£À PËæAiÀÄð, ¤gÀAPÀıÀ ¥Àæ¨sÀÄvÀé, «"ÀAiÀÄ®A¥ÀlvÉ EªÀÅUÀ½UÉ «ÄwAiÉÄà EgÀ°®è. d£ÀgÉ®è £ÉÆAzÀgÀÄ, RwUÉÆAqÀgÀÄ. DzÀgÉ JzÀÄgÀÄ ¤®ÄèªÀ zsÉÊüAiÀÄð AiÀiÁjVzÉ? J"ÉÆÖà d£ÀgÀÄ PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀªÀ£Éßà ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä£À£ÀßAvÀÆ CªÀ£ÀÄ PÀ¸ÀzÀAvÉ PÁtÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¥Á¥À, D ¥ÀÅuÁåvÀäVwÛ, °AUÀgÁd£À ªÀÄĢݣÀ ¸ÉƸÉ, PÀgÀtÂÃPÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀªÀÇ F ¥ÀwzÉêÀ¤AzÀ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀ°®è. EªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÉÄà MAzÀÄ zÀÄ"ÀÖgÀ ¥Á¼ÉAiÀĪÉà EvÀÄÛ. VqÀÄUÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¹QÌzÀ ¥ÁjªÁ¼ÀzÀAvÉ CªÀ¼À ¹ÜwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. D ºÉtÄÚ fêÀ PÀ¹«¹UÉÆArvÀÄ. ¤vÀåzÀÄBT¤ ºÀvÀ¨sÁUÉåAiÀiÁzÀ¼ÀÄ ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä. vÀ£Àß


!

32!

¨Á®åzÀ £É£À¥ÀÅ PÀ£À¹£À ¸ÀägÀuÉAiÀÄAwvÀÄÛ PÀ£ÀßrAiÉƼÀV£À PÉÆ¥ÀàjUÉAiÀÄAwvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ zÀÄBT¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. ªÀÈzÀÞgÁzÀ PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ vÀªÀÄä gÁeÁ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß JA¢£ÀAvÉ DzÀgÉ ¤gÀÄvÁìºÀ¢AzÀ ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄUÀ¼À ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ CjªÀÅ CªÀjVvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? °AUÀgÁd¤gÀĪÁUÀ ¨ÉÃPÁzÁUÀ ºÉÆÃV ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀiÁvÁr §gÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ ªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÆß gÁd£À JzÀÄgÀÄ ºÉý ¥Àæ¸ÁÛ«¸ÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð«gÀ®è. ºÁj ºÁj ©Ã¼ÀÄwÛzÀ£ÀÄ. UÉÆAqÁgÀtåzÀ°è ¹Q̺ÉÆÃzÀ ªÀÈzÀÞ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀj§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ zÁj vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ¢QÌ®èzÉà UÀÄj¬Ä®èzÉà C&ÉAiÀÄĪÀAvÉ PÀgÀtÂÃPÀ zÀA¥ÀwUÀ¼À ¹ÜwAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÉÆAzÀ PÀgÀtÂÃPÀgÀ ªÀÈzÀÞ ºÀÈzÀAiÀÄ, CªÀgÀ ªÀÄqÀ¢AiÀÄ ¨ÉAzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ EªÀÅ MAzÀ£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¸ÀÄvÁÛ ªÀÄUÀ¼À zÀÄBRªÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄvÁÛ EzÀÄݪÀÅ. ªÀÄÄA¢£À ¨ÉøÀUÉAiÀÄ CAvÀåzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà PÀgÀtÂÃPÀgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄÆ §A¢vÀÄ. MAzÉgÀqÀÄ ªÀÄ¼É ¸ÀÄjAiÀÄĪÁUÀ&Éà dégÀ »rzÀÄ CzÀÄ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ KjvÀÄ. ºÉAqÀw ªÀÄUÀ ¸ÉÆ¸É DgÉÊPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÉAlgÀÄ E"ÀÖgÀÄ §AzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. MAzÀÄ gÁwæ ¥Àj¹Üw «PÉÆÃ¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. eÁÕ£À ªÀiÁvÀæ CªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁVvÀÄÛ. C"ÀÖgÀªÀgÉUÉ CªÀgÀÄ ¨Á¬Ä©lÄÖ ºÉüÀ¢zÀÝ MAzÀÄ EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß DUÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀgÉ DUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. CAiÉÆåÃ, F «"ÀªÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅzÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀå«®èªÀ®è JAzÀÄ zÀÄBT¹zÀgÀÄ UËgÀªÀÄä. ªÀÄUÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ gÁd£ÉÆqÀ£É «£ÀAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄAiÀiÁðzɬÄAzÀ ªÀiÁvÁr £ÉÆÃqÀĪɣÀÄ JAzÀÄ ºÉÆgÀl£ÀÄ. C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ C¤jÃQëvÀ WÀl£É ºÀoÁvÁÛV ¸ÀA¨sÀ«¹vÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨ÁV°¤AzÀ PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¹Ã½PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ §AzÀ¼ÀÄ gÁdªÀÄqÀ¢, PÀgÀtÂÃPÀgÀ D ºÀA§®ªÉà gÀÆ¥ÀŪÀqÉzÀÄ §AzÀAvÉ §AzÀ¼ÀÄ ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä, ¸ÁzÁ ºÉAUÀ¹£ÀAvÉ §AzÀ¼ÀÄ. ªÀ"ÀðPÁ®zÀ PÁªÉÆÃðqÀUÀ¼ÉqɬÄAzÀ MªÉÄäUÉà ZÀAzÀæ£ÀÄ vÉÆÃj »ªÀiÁA±ÀĪÀ£ÀÄß ©ÃgÀĪÀAvÉ §AzÀ¼ÀÄ ªÀiÁè£ÀZÀAzÀæªÀzÀ£É. PÀgÀtÂÃPÀjUÉ vÁ£É°ègÀĪɣÉA§ CjªÉà ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ. ¢UÁãçAvÀgÁV ¢nÖ¸ÀÄvÁÛ “AiÀiÁgÀÄ zÉëAiÉÄÃ, AiÀiÁgÀÄ £À£Àß zÉëAiÉÄà ¨ÁªÀiÁä!” JAzÀÄ PÀÆVzÀgÀÄ. J®èjUÀÆ D±ÀÑAiÀÄð, PÀ¼ÀªÀ¼À, UËgÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ ¨ÉgÀUÁV CªÀ¼À£Éßà £ÉÆÃrzÀgÀÄ. ¥Á¥À, J"ÀÄÖ QëÃt¹ ºÉÆÃVzÁݼÉ, £ÉÆAzÀ fêÀ JAzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ vÁ¬Ä UËgÀªÀÄä. “F ºÉÆwÛUÉ ºÉÃUÉ §AzÉAiÀĪÀiÁä? £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÉß aAw¸ÀÄwÛzÉÝ, ¸ËRåªÉÃ?” “C¥ÀàAiÀÄå, £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ¥Á°UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉëAiÉÄÃ. ¤ªÀÄä C¸Àé¸ÀÜ ¹ÜwAiÀÄÄ w½¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆgÀqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÉà E®è. UÀÄmÁÖV ºÉÆgÀlħA¢zÉÝãÉ; AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃr.” “CAvÀÆ §AzÉAiÀiÁ ªÀÄUÀ¼ÉÃ, §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÁ¬ÄvÀªÀiÁä ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr.” “£À£ÀUÉ MAzÉÆAzÀÄ PÀëtªÀÇ MAzÉÆAzÀÄ AiÀÄÄUÀzÀAvÉ DUÀÄwÛzÉ. CVßPÀÄAqÀzÀ ªÉÄÃ&É ¤AvÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ ¨ÉÃUÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀÄ §Ä¢Þ¬Ä®èzÉ ¥ÀAdgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆPÀÄÌ CgÀV½AiÀÄAvÉ ¨É¼ÉzÉ£ÀÄ, EAzÀÄ ¨ÉÆä£À°ègÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀĻãÀ ¹A»tÂAiÀÄAvÁVzÉÝãÉ. £À£ÀUÉ fêÀ£ÀªÉà ¨ÉÃqÀªÉAzÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÀÄä£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB £ÉÆÃqÀĪÀ ¨sÁUÀå GAmÉÆà E®èªÉÇà £À£ÀUÉ! £Á£ÀÄ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛãÉ. ¤ÃªÀÅ ºÀÄ"ÁgÁV!” DPÁ±ÀªÀÅ ¥ÀÅ£ÀB ªÉÄÃWÁªÀÈvÀªÁ¬ÄvÀÄ. »A¨ÁV°¤AzÀ&Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. CzÉà zÁjAiÀÄ£ÀÄß »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ PÀgÀtÂÃPÀgÀÄ “gÁªÀÄ gÁªÀÄ” JAzÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ ¤«Ä"ÀzÀ°èAiÉÄà CªÀgÀ DvÀä ²æÃgÁªÀÄ£À°è LPÀåªÁVvÀÄÛ.


!

33!

±ÀA¨sÀÄ«£À PÀxÉ (LzÀ£Éà PÀvÉ -1947) ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¸ÀÄAPÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ°è §¸ÀÄì dPÀÄÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß vÀÄA© ©jªÀ ¸ÀgÀPÀ£ÀÄß §gÀSÁ¸ÀÄÛ ªÀiÁrzÁUÀ £Á£ÀÆ ºÉÆgÀPÉÌ gÀnÖzÉ. F ªÀĺÁWÀl£ÉAiÀÄ£Éßà PÁAiÀÄÄwÛvÉÆÛà JA§AvÉ DUÀ PÉÆÃmÉ UÀrAiÀiÁgÀ £ÀnÖgÀļÀ 12£ÀÄß qsÀuÁgÀuÉ §eÁ¬Ä¹ C£ÀÄgÀt¹ «gÀ«Ä¹vÀÄ. PÀÆ°UÀ½gÀ°, vÉÆArzÀ£À £Á¬Ä PÀÆqÀ EgÀzÀ ±Àä±Á£À ©üÃPÀgÀvÉ, CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄ PÀgÁ¼À gÁwæ. ªÀÄƼÉAiÉƼÀUÀt £Ét ªÀÄeÉÓUÀ¼À£Éßà gÀhiÁr¸ÀĪÀAwvÀÄÛ ZÀ½. £ÀqÀÄVzÉ ZÀ½UÉ, «ÄV&ÁV J°è D¸ÀgÉ CgÀ¸À° D CPÁ® JAzÀjAiÀÄzÉÃ. DzÀgÉ E¥ÀàvÉÆÛAzÀgÀ ºÀgÉAiÀÄ. PÉZÀÄÑ, CzÀlÄ, dA§UÀ¼Éà ªÉÄʪÉvÀÛ AiÀi˪À£À. PÀmÁÖ¼ÀÄ, »A¢£À ºÀvÀÄÛ wAUÀ¼ÀÆ ªÀÄzÁæ¹£À°è PÀqÁØAiÀĪÁV eÁÕ£ÀvÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁr CAwªÀÄ JA.J (UÀtÂvÀ) AiÀÄÄzÀÞ ªÀÄÄV¹ vÀªÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ ¢üÃgÀ AiÉÆÃzsÀ. ¨Át a«ÄäzÀAvÉ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÉUÉzÀAvÉ vÀAzÉ vÁ¬Ä EgÀĪÉqÉUÉ £ÉÃgÀ zsÁ«¸À¨ÉÃPÉA§ vÀªÀPÀ. DUÀ CªÀjzÀÄÝzÀÄ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ £Á®ÄÌ ºÀgÀzÁj zÀÆgÀzÀ PÁgÀÄUÀÄAzÀ JA§ ªÀÄrPÉÃj-¨sÁUÀªÀÄAqÀ® ºÁ¢§¢AiÀÄ MAn §AUÉè ªÀĺÁUÁæªÀÄzÀ°è. £Á£ÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ ¨É¼ÉzÀzÀÄÝ ¥ËæqsÀ±Á&É N¢zÀÄÝ J®èªÀÇ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ&ÉèÃ. ¸ÀÄAPÀzÀPÀmÉÖ¬ÄAzÀ PÉêÀ® LzÀÄ «Ä¤lÄUÀ¼À E½ºÁ¢ £ÉÃgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÆ® ªÀÄ£ÉUÉà MAiÀÄÄåwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV FUÀ C°èzÀݪÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄƪÀgÀÄ CfÓAiÀÄA¢gÀÄ, aPÀÌ¥Àà, aPÀ̪ÀÄä. EªÀgÉ®ègÀÆ AiÀiÁªÀ ºÉÆwÛUÀÆ £À£ÀߣÀÄß CvÀåAvÀ ¦æÃw ¸ÀA¨sÀæªÀÄUÀ½AzÀ §gÀªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. F J®èªÀÅUÀ¼À CjªÀÇ £À£ÀVvÀÄÛ. DzÀgÉ DVAzÁUÀ&Éà UÀÄj vÀ®¥ÀŪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÉÆÃ, ªÀÄgÀĪÀÄÄAeÁ£É vÀ£ÀPÀ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÉÆÃ? ªÀÄzsÀågÁwæ ¤dð£À ªÀiÁUÀðzÀ°è KPÁAVAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÁºÀ¸À ¦æAiÀÄPÀgÀªÉÇà ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄvÉÛ ¥ÀæAiÀiÁt vÉÆqÀUÀĪÀ ªÀiÁªÀÄÆ°Ã PÀæªÀÄ ¦æAiÀÄPÀgÀªÉÇÃ? JgÀqÀ£ÉAiÀÄ AiÉÆÃZÀ£ÉUÉ CªÀPÁ±À«®èzÀAvÉ D PÀëtªÉà £Á£ÀÄ PÁgÀUÀÄAzÁ©üªÀÄÄRªÁV zÁ¥ÀÅUÁ®Ä ©ÃjAiÉÄà ©ÃjzÉ: vÉÆlÖ ¨Át ªÀÄgÀÄvÉÆqÀzÀªÀ£À KPÁUÀævɬÄAzÀ, ElÖUÀÄj §zÀ&Á¬Ä¸ÀzÀªÀ£À avÀÛ¸ÉÜöÊAiÀÄð¢AzÀ PÀqÀ®Ä zÁl®Ä ¨Á¤UÀqÀjzÀªÀ£À ¥ÀgÀªÀĤ"É׬ÄAzÀ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ UÀr gÁeÁ¹Ãmï - ¨ÉlÖzÀ ªÉÄîAZÀÄ. C°èAzÁZÉUÉ D¼ÀzÀ°è UÀzÉÝ PÀt廃 vɪÀÄgÀÄ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C&É C&ÉAiÀiÁV ºÀgÀr ºÉÆÃVªÉ ¢UÀAvÀzÀªÀgÉUÀÆ. D ¸ÁAzÀæ vÀªÀĹì£À PÀqÀ&Á¼ÀzÀ&Éè&ÉÆèà ºÀÄzÀÄVzÉ £ÀªÀÄä£É «ÄPÀÄÌzÉ®è ¸ÀĪÀÄä£É! PÉÊAiÀÄ°è ¨É¼ÀQ®è, ¨Á£À°è ZÀÄQÌUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ, PÁr£À ªÀiÁqÀÄ UÁqsÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄÆqï? C£ÀAvÀzÀ CRAqÀvÉ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ gÀÄzÀæ UÁA©üÃAiÀÄð. F ªÉÄÃgÉ EgÀzÀ UÀĺÉAiÀÄ°è zÁj AiÀiÁªÀÅzÀAiÀiÁå ªÉÊPÀÄAoÀPÉ? DzÀgÉ £Á£ÀÄ D ¥Àj¸ÀgÀzÀ PÀƸÀÄ, D ¤¸ÀUÀðzÀ PÀÄr, D ¨ÉlÖzÀ E°. gÁeÁ¹Ãn¤AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ WÀ£Àw«ÄgÀUÀ¨sÀðzÀ°è ºÀÄzÀÄVvÀÄÛ PÀÄAzÀÆgÀĪÉÆmÉÖAiÀÄ E½eÁgÀÄ. E½zÉ zsÀqÀ zsÀqÀ£É. vÀ¼ÀzÀ°è vÁ¼ÀvÀÛªÀÄ£É. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ EgÀÄPÀ®Ä NtÂ. CzÀ£ÀÄß CqÀØ ºÁAiÀÄÄÝ ªÉÄÃPÉÃj zÁj ¸ÉÃjzÉ. PÁlPÉÌÃj ºÉƼÉzÁnzÉ. F ªÉÊvÀgÀtÂà £À¢AiÀÄ£ÀÄß GvÀÛj¹zÉÆqÀ£É JzÀÄgÁUÀĪÀÅzÀÄ GqÀĪÀvÀÄÛªÉÆmÉÖAiÀÄ ZÀqÁªÀÅ. ¨ÉlÖ E½AiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ KgÀĪÀÅzÉà ¸ÀÄ®¨sÀ. §zÀÄPÀÆ ºÁUÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÁUÀ £À£ÀUÀ¤ß¹vÀÄÛ. ¸ÀªÁ®Ä JzÀÄgÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä bÀ® ¥ÀÅnAiÀÄĪÀÅzÀ®èªÉÃ? GqÀĪÀvÀÄÛªÉÆmÉÖAiÀÄ PÉÆr vÀ®¦zÉ. C°è ºÁ¢ ºÀoÁvï §®PÉÌ ºÉÆgÀ½ PɼÀPÉÌ dUÀļÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ ªÀj¸ÉUÀ¼Éà ºÁUÉ - ¤jÃPÀëuÉUÉ «ÄÃjzÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, «¸ÀäAiÀÄUÀ¼ÀÄ, &Á¨sÁA±ÀUÀ¼ÀÄ, zÀAqÀUÀ¼ÀÄ J®èªÀÇ. D E½eÁj£À°è JqÀ« ©Ã¼ÀzÀAvÉ §®Ä JZÀÑjPɬÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. UÀAmÉà MAzÀÄ zÁngÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀºÀ£À PÁAvÁgÀ. UÀUÀ£À zÀ±Àð£À«®è.


!

34!

“¸ÁAzÀævÀªÀÄAzsÀ¢ ªÀÄļÀĪÀÄļÀÄAUÀÄvÀ PÀgÀAVzÉÆðzÉ gÁwæ.” UÀƨÉUÀ¼À WÀÆPÁgÀ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà JgÉ ¥ÁætÂAiÀÄ aÃvÁÌgÀ. J&ÉÆèà K£ÉÆà NrzÀ CxÀªÁ ºÁjzÀ ¸ÀzÀÄÝ, J®èPÀÆÌ »£Éß&ÉAiÀiÁV UÉÆAqÁgÀtåzÀ CªÀåPÀÛ ¤£ÁzÀ - ¨sÁªÀUÀªÀÄå ºÀÈzÀAiÀĸÀAªÁzÀ. PÉÆA¨ÉgÉA¨ÉUÀ¼À ¤PÀl ºÀAzÀgÀzÀ°è ZÀPÀZÀQ¸ÀÄwÛzÀÝ «ÄãÀÄA§¼ÀUÀ¼À ¸ÀgÀªÀiÁ&É PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ AiÀĪÀ¤PÉUÉ PÀÄAzÀtzÀ avÁÛgÀ ¥ÉÇÃt¹zÀAwvÀÄÛ. J® J® EzÉãÀÄ - ¨ÉªÀgÀÄwÛzÉÝãÉ? £ÀrUÉAiÀÄ gÀ¨sÀ¸À PÁgÀtªÉÃ? zɪÀéUÀ¼À CªÀåPÀÛ CxÀªÁ ¸ÀÄ¥ÀÛ ¨sÀAiÀÄ PÁgÀtªÉÃ? PÀ¼ÀîPÁPÀgÀÄ ºÉÆAZÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ºÉzÀjPÉ PÁgÀtªÉÃ? ºÀÄ°AiÉÆà ºÁªÉÇà ¥sÀPÀÌ£É JzÀÄgÀÄ DUÀ§ºÀÄzÉA§ ©üÃw PÁgÀtªÉÃ? AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è, C®è. £Á£ÀÄ ºÉzÀgÀĪÀ PÀļÀ SÁwæ C®è JAzÀÄ ªÉÄîä£À¸ÀÄì d¦¸ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ªÉÄÊ dĪÉÄäA¢vÀÄ ZÀ½dégÀ §gÀĪÁV£À ¦ÃpPÉAiÀÄAvÉ. EzÀgÀ PÁgÀtªÉãÀÄ? AiÀiÁªÀ UÀtÂvÀ ¸À«ÄÃPÀgÀt F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ºÀÆgÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉqÀªÀ§®èzÀÄ? ªÀÄ£À¸ÀÄì £À£Àß ¨Á®åzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆPÀzÀȱÀåªÁV ªÀÄ£ÀB¥Àl®zÀ ªÉÄÃ&É ¥ÀæPÉëæ¹vÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ ªÀAiÀĸÀÄì LzÀÄ CxÀªÁ DgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¥ÀªÀðPÁ®ªÀ£ÀÄß PÁªÉÃj wÃgÀzÀ ºÀj±ÀÑAzÀæzÀ°è DZÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. »A¢£À gÁwæ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnvÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆÃqÉwÛ£À ¸ÀªÁj §Ar. ¸ÀªÁgÀgÀÄ £À£Àß CfÓAiÀÄj§âgÀÄ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ. zɪÀé ¨sÀÆvÀ ¦±ÁaUÀ¼À ªÀiÁAiÀÄ, ªÀiÁl, vÀAvÀæ czÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀ"ÀÄÖ PÉýzÉÝ. PÉý £ÀqÀÄVzÉÝ. £À£ÀUÉ DUÀ £ÉÃgÀ ¨sÀÆvÀUÁæªÀĪÀ£Éßà ºÉÆPÀÌ C£ÀĨsÀªÀªÁ¬ÄvÀÄ. UÁrAiÀÄ ªÀÄÆQ¬ÄAzÀ £ÉîÄwÛzÀÝ &ÁAzÀæzÀ ªÀħÄ⠨ɼÀQ£À°è, »AzɪÀÄÄAzÉ J°è £ÉÆÃrzÀgÀÆ «PÀgÁ¼À bÁAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÉ. ²ÃvÀ® ¨ÉªÀj¤AzÀ vÉÆAiÀÄÄÝ vÉÆ¥ÉàAiÀiÁzÉ. ªÀÄ»¼ÁªÀÄtÂAiÀÄjAzÀ®Æ UÁrºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ZÀ£ÀߤAzÀ®Æ ¸ÀÄgÀQëvÀ£ÁVzÀÝ £Á£ÀÄ UÀgÀ§rzÀªÀ£ÀAvÉ PÀtÄÚªÀÄÄaÑ PÀĽwzÉÝ. GqÀĪÀvÀÄÛªÉÆmÉÖAiÀÄ ZÀqÁªÀÅ Kj ªÀÄÄA¢£À E½eÁj£À°è UÁr MAzÀ"ÀÄÖ zÀÆgÀ GgÀĽzÀAvÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ JvÀÄÛ ¢rüÃgÀ£É £É®PÉÌ £ÉÆUÀ¸À»vÀ ©vÀÄÛ. D UÀ½UÉ ZÀ£Àß “CªÀiÁä! PÉnÖvÀÄ PÉ®¸À” JAzÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ ºÁj, ©zÀÝ JwÛ£À ZÁazÀ PÁ°£À ªÉÄÃ&É GgÀĽ ºÁAiÀħºÀÄzÁVzÀÝ ZÀPÀæPÉÌ CqÀتÁV ªÀÄ®V, CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀ PÀtð£ÀAvÉ. “ZÀPÀæPÉÌ CqÀتÁV PÀ°èr, PÀ°èr PÀÆqÀ&ÉÔ JAzÀÄ QgÀÄazÀ. F ªÉÆgÉAiÀÄ PÉý ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÈ"ÉÚAiÀÄgÀÆ UÁr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀPÉÌ zÀĪÀÄÄQ PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀr PÉÊUÉ ¹PÀÌ PÀ®Äè d°è ¨ÉÃgÀÄ £ÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®UÁ°AiÀÄ CqÀØ MnÖzÀgÀÄ. £ÁgÁAiÀÄt£ÁzÀ £Á£ÀÄ UÁrAiÉƼÀUÉà xÀgÀxÀgÀ £ÀqÀÄUÀÄwÛzÉÝ. ZÀ£Àß JzÀÝ, £ÉÆUÀ¢AzÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©r¹zÀ. JqÀ JvÀÛ£ÀÄß ªÉÄÊzÀqÀ« ªÀiÁ°Ã¸ÀÄ ªÀiÁr J©â¹zÀ - ¸ÀzÀå CzÀgÀ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀ°®è. “£ÉÆÃr CªÀiÁä! D ªÀÄÄA¢£À wgÀÄUÁ¹£À°è ¨É¼ÀîUÉ zɪÀé ¸ÀĽzÀzÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀAqÉ. F JvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV ©vÀÄÛ £É®PÉÌ. £À£ÀUÉà £ÉÃgÀ §rAiÀÄ°®è D ¦±Áa” »ÃUÉ ZÀ£Àß zɪÀé ¸ÁPÁëvÁÌgÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß «ªÀj¹zÀ. zɪÀéUÀ¼À ©ÃqÀÄ GqÀĪÀvÀÄÛªÉÆmÉÖAiÀÄ E½eÁgÀÄ! CAzÀ ºÁUÉ F gÁwæ £Á£ÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼À C£ÀAvÀgÀ, CzÉà D¸ÀÄ¥Á¹£À°è MAnAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. ±ÁQ¤ qÁQ¤ ®AQt QAQt PÀxÉUÀ¼À ¥ÀÅ"À̼À UÁæ¸À GAqÉà £Á£ÀÄ ¨É¼É¢zÀÝgÀÆ CªÉ®è ¸ÀĽî£À PÀAvÉUÀ¼ÀÄ, PÀ®à£Á«&Á¸ÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ FUÀ £À£ÀUÉ UÉÆwÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà §UÉAiÀÄ CwÃA¢æAiÀÄ CxÀªÁ C£ÉʸÀVðPÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ E¤vÀÆ £ÀA©PÉ EgÀzÀ vÀgÀÄtzsÀªÀĤ £Á£ÀÄ, DzÀgÀÆ ªÉÄÊdĪÉÄä£ÀÄßwÛzÉ. £À£ÀUÉãÁVzÉ? C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà »A¢¤AzÀ zÁ¥ÀÅUÁ®Ä £ÀrUÉAiÀÄ ¸À¥ÀÅöà¼À PÉý¹vÀÄ - £À£Àß ªÉÄÊ MgɸÀÄvÀÛ JA§AvÉ MAzÀÄ ªÀåQÛ £À£ÀߣÀÄß »AzÉ ºÁQ ªÀÄÄAzÀPÉÌ a«ÄävÀÄ. “AiÀiÁgÀÄ? AiÀiÁgÀ°è?” vÀĸÀÄ UÀnÖAiÀiÁVAiÉÄà MzÀjzÉ. KPÉ F vÁgÀ¸ÁܬÄ? “£Á£ÀÄ ±ÀA¨sÀÄ. ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ?” D ªÀåQÛAiÀÄ GvÀÛgÀ. “£Á£ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt, PÁgÀUÀÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÉ. ¤ÃªÉ°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝÃj F CªÉüÉAiÀÄ°è?” ±ÀA¨sÀÄ ºÉýzÀ “N ¤ÃªÀÅ! £ÀªÀÄä PÁgÀÄUÀÄAzÀzÀ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄUÀ. ªÀÄzÁæ¹£À°è NzÀÄwÛgÀÄ«gÀ®è? £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV UÉÆwÛzÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß.” “¸Àj ±ÀA¨sÀÄ, ¤ªÀÄä «ªÀgÀ?” “CzÉà ¨ÉÃAUÀ£ÁqÀÄ ¥ÀÅgÉÆûvÀ PÀÈ"ÀÚ ¨sÀlÖgÀ ªÀÄUÀ £Á£ÀÄ. E°è ¥ÀÇgÀ PÀvÀÛ&É, E®èªÁzÀgÉ ¤ÃªÉà £À£ÀߣÀÄß UÀÄgÀÄw¹gÀÄwÛ¢Ýj.” ±ÀA¨sÀÄ £À£ÀVAvÀ £Á&ÉÌöÊzÀÄ ªÀ"Àð QjAiÀÄ. N¢£À°è §®Ä eÁt. D ªÀ"Àð ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è PÁ&ÉÃeï ¸ÉÃjzÀÝ. gÀeÉAiÀÄ°è ÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£ÀÄ PÁgÀÄUÀÄAzÀ zÁn ªÀÄvÀÆÛ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.


!

35!

£ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄPÀxÉ zÁjAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀĪÀÅ. »ÃUÁV ºÁ¢ ¸ÀªÉzÀzÉÝà Cj«UÉ §gÀ°®è. PÁgÀÄUÀÄAzÀ ºÀwÛgÀªÁzÀAvÉ £Á£ÀªÀ¤UÉ ¸ÀÆa¹zÉ “F gÁwæ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ&Éèà vÀAVzÀÄÝ £Á¼É ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV ¤ªÀÄä°èUÉ ºÉÆÃUÀÄ.” “E®è FUÀ&Éà ªÀÄ£É vÀ®¥À¨ÉÃPÀÄ. C°è £À£ÀߣÀÄß PÁAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. £Á¼É ªÀÄÄAeÁ£É MAzÀÄ vÀÄvÀÄð dA§æ GAlÄ. CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ EzÉÝà wÃgÀ¨ÉÃPÀÄ...” £ÀªÀÄä MAn §AUÉè ºÀwÛgÀªÁzÀAvÉ ±ÀA¨sÀÄ E£Àß"ÀÄÖ ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ MqÀ°£À°è °Ã£ÀªÁVAiÉÄà ºÉÆÃzÀ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀzÀ §rzÁUÀ UÀAmÉ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÆgÀÄ zÁnvÀÄÛ. C¤jÃQëvÀªÁV wÃgÀ CPÁ®zÀ°è `AiÉÆÃzsÀ£À ¥ÀÅ£ÀgÁUÀªÀÄ£À.’ ¸ÀºÀdªÁV J®èjUÀÆ ¸ÀAvÉÆÃ"À, ¥ÀgÀªÀiÁ±ÀÑAiÀÄð, vÀĸÀÄ UÁ§j ¸À»vÀ. ªÀÄgÀÄ¢£À »ÃUÉAiÉÄà ºÀgÀmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ £À£Àß £ÀrUÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ, GqÀĪÀvÀÄÛªÉÆmÉÖ¬ÄA¢ÃZÉUÉ ±ÀA¨sÀÄ«£À eÉÆvÉ `¸ÀºÀUÀªÀÄ£À’ J®è «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÉ. “AiÀiÁgÀÄ? £ÀªÀÄä ¨ÉÃAUÀÄ£ÁqÀÄ ±ÁAwPÁgÀ PÀÈ"ÀÚ¨sÀlÖgÀ ªÀÄUÀ ±ÀA¨sÀÄ«£À eÉÆvÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀqÉzÀÄ §AzÉAiÀiÁ?” vÁ¬Ä PÀtÚgÀ½¹ PÉýzÀgÀÄ. “EzÀÄ ¤dªÉÃ?” vÀAzÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß. ±ÀA¨sÀÄ«£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¬Ä ºÉýzÀgÀÄ. ¥ÀÅgÉÆûvÀ PÀÈ"ÀÚ ¨sÀlÖgÀzÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ ¨Á¼ÀÄ. ªÀÄUÀ ±ÀA¨sÀÄ aPÀÌA¢¤AzÀ&Éà §®Ä ¸ÀÄnAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ Dl, ¥ÁoÀ, Nl J®èzÀgÀ®Æè. FdÄ«PÉAiÀÄ°è ¤¹ìêÀÄ. CzÉà »A¢£À ªÀ"Àð PÁªÉÃj ºÉÆ¼É vÀÄA§Ä ºÉÆ£À°£À°è ºÀjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß F¹ zÁnzÀÝ. J¸Éì¸Éì°ì ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀĸÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ «zÁåyðªÉÃvÀ£À UÀ½¹zÀÝ. vÀAzÉ ¸Á® ªÀiÁr ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è PÁ&ÉÃeï ¸ÉÃj¹zÀgÀÄ. “FUÀ JAlÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ K£Á¬ÄvÀÄ UÉÆvÁÛ?” vÁ¬Ä ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ. ±ÀA¨sÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è G¼Áî®zÀ PÀqÀ® Q£ÁgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝ. J®ègÀÆ ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ: PÀqÀ®WÉÆÃ"ÀªÀ£ÀÄß «ÄÃj¸ÀĪÀAwzÀÄݪÀÅ F GvÁìºÀzÀ PÁgÀAfUÀ¼À £ÀUÀÄ, PÉÃPÉ, G°vÀ. ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÉÆÃtªÉAzÀÄ E½zÀgÀÄ ¤ÃjUÉ. §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ PÀqÀ®Aa£À vÉmÉÖ ¤Ãj£À&Éèà ¤ÃgÁlªÁrzÀgÀÄ. DUÀ ¨sÀgÀvÀ KgÀÄwÛzÀÝ ºÉÆvÀÄÛ. UÀdUÀvÀæzÀ C&ÉAiÉÆAzÀgÀ°è ªÀÄƪÀgÀÄ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀjUÉ F¸ÀÄ ¨ÁgÀzÀÄ, ¸ÀªÀÄÄzÀægÁd£À ®ºÀj w½AiÀÄzÀÄ. zÀqÀ ¸ÉÃgÀĪÀ §UÉ ºÉƼÉAiÀÄzÀÄ. ±ÀA¨sÀÄ £ÉÆÃrzÀ. PÁªÉÃj¥ÀÇgÀªÀ£ÀÄß d¬Ä¹zÀ «ÃgÀ, PÀqÀ&Á¼ÀPÉÌ ¸É¼ÉAiÀÄ®àqÀÄwÛzÀÝ UɼÉAiÀÄgÀvÀÛ bÀAUÀ£É a«ÄäzÀ. CªÀgÀ£ÀÄß zÀAqÉAiÀÄvÀÛ zÀÆrzÀ. DzÀgÉ ±ÀA¨sÀÄ ªÀiÁvÀæ »AzÉ §gÀ°®è. “CAzÀ ºÁUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt£Éà ºËzÀ"ÉÖ?”


!

36!

ºÀÄ°AiÀÄ ¥ÉæêÀÄ (DgÀ£Éà PÀvÉ -1946) ¸À«zÀÄ ªÉÄzÀÝgÉÆ AiÀiÁgÀÄ ¥ÀǪÀ𢠺ÀÄ°AiÀÄ ºÁ°£À ªÉÄêÀ£ÀÄ? PÀ«²"Àå. ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ LzÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ°è ºÀÄ°vÁ¼ÀªÉ£ÀÄߪÀ MAzÀÄ ºÀ½î¬ÄzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀæSÁåvÀ ¸ÀܼÀzÀ »£Éß&ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ ¥ÀÅgÁt«gÀĪÀAvÉ EzÀgÀ »£Éß&ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ MAzÀÄ zÀAvÀ PÀxɬÄzÉ. J&Áè ºÀ½îUÀ½UÀÆ ©ÃqÀÄUÀ½UÀÆ F jÃwAiÀÄ EwºÁ¸ÀUÀ½zÀÝgÀÆ CªÉ®è ¸ÁPÀ"ÀÄÖ ¥ÀæZÁgÀ«®èzÉ, PÉüÀĪÀªÀj®èzÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄ°vÁ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÀÄ°AiÀÄÄ vÁ¼À ºÁPÀĪÀ ¸ÀܼÀªÉAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÉ, CzÀÄ ºÀÄ&ïvÀD¼À CAzÀgÉ D¼ÀªÁV ºÀÄ®Äè ¨É¼É¢gÀĪÀ ¸ÀܼÀªÉAzÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ CxÀð ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. EzÉÆAzÀÆ ¸ÀjAiÀÄ®è, ¨ÉÃgÉãÉÆà ¤UÀÆqsÁxÀð EzÀgÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ CxÀð«»Ã£ÀªÁzÀ C£ÉÃPÀ ±À§ÝUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà EzÀÆ MAzÀÄ JAzÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÉÄà PÁqÀÄ; E£ÀÄß CzÀgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÀ½îAiÉÄAzÀgÉ CzÀÄ UÉÆAqÁgÀtåªÉAzÉà w½AiÀĨÉÃPÀÄ. F ªÀĺÁgÀtåzÀ ªÀÄzsÉå ªÀÄ£ÀÄ"Àå ¤«ÄðvÀªÁzÀ UÀzÉÝ §AiÀÄ®ÄUÀ¼ÀÄ CAa£À°è C®è°è zÀÆgÀzÀÆgÀzÀ°è MAzÉgÀqÀÄ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ EªÉ. EªÀÅUÀ¼Éà F ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄÄRå ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀªÀ¸ÀwAiÀÄ £É&ÉUÀ¼ÀÄ. PÉ®ªÀÅ ªÀ"ÀðUÀ¼À »AzÉ F ºÀ½îAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉƧâgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqɬÄvÀÄ. CzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ºÀÄ°vÁ¼ÀzÀ «"ÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß GvÁìºÀ PÉzÀjvÀÄ. ªÀÄAl¥ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ M§â ªÀÈzÀÞ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄgÀ£ÀÄß, D ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀgÀ£ÀÄß, EzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¥Àæ²ß¹zÉ. CªÀgÉAzÀgÀÄ, “HlªÁVè; D ªÉÄÃ&É MAzÀÄ eÁUÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃt. C°è PÀxÉ ºÉüÀĪɣÀÄ.” EzÀÄ £À£Àß PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß E£ÀÆß ºÉaѹvÀÄ. ªÀiÁvÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÀj¬ÄvÀÄ. ¨sÉÆÃd£Á£ÀAvÀgÀ D ªÀÄÄzÀÄPÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£ÀzÀ°è £Á£ÀÆ £À£Àß PÉ®ªÀÅ UɼÉAiÀÄgÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. UÀzÉÝUÉ E½zÀÄ PÀgÉAiÀÄ ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®£ÀÄß Kj ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzɪÀÅ. ¸Àé®à zÀÆgÀ ¸ÁUÀĪÀ"ÀÖgÀ°è PÁqÀÄ ¤©qÀªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ªÀÄzsÉå zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄ £ÀqÉzÀÄ ªÀiÁrzÀ eÁr£À°è ªÀÄÄAzÀĪÀjzɪÀÅ. K¦æ&ï wAUÀ½£À ¸ÀÄqÀĪÀ ©¹®Ä. ªÀÄgÀUÀ¼À ªÀÄgɬÄAzÀ ¸ÀÆAiÀÄðQgÀtUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀÄPÀÄÌwÛzÀÄݪÀÅ. F QgÀuÁ£ÀĨsÀªÀ vÀgÀtÂzÀ±Àð£ÀQÌAvÀ »vÀPÀgÀªÁVvÀÄÛ. Erà PÁqÀÄ ¤±Àê§Ý, £ÀªÀÄä £ÀrUÉAiÀÄ ±À§Ý, vÀgÀUÉ&ÉUÀ¼À ZÀgÀUÀÄlÄÖ«PÉ C®èzÉ ¨ÉÃgÉãÀÆ E®è. E®èªÉ£ÀÄߪÀAvÉAiÀÄÆ E®è C¥ÀgÀÆ¥ÀPÉÌ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÀÄnÖUÀ£À ºÀQÌ PÀÄA§Ä ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀÄlÄÖªÀ ¸ÀzÉÆÝÃ, MAzÀÄ fÃgÀÄAqÉAiÀÄÄ fÃgÀĪÀ ¸ÀzÉÆÝà PÉý¸ÀÄwÛvÀÄÛ. «²"ÀÖ UÁA©üÃAiÀÄð C&Éè®è ºÀ©â ªÁ妹vÀÄÛ. £ÁªÀÅ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ zÀÆgÀªÀ£ÀÄß UÀ«Ä¹zÉݪÀÅ. DUÀ zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Á¼ÀÄ©zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀ¼À PÀAqÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. ºÀwÛgÀ ¸ÀjzÀAvÉ CzÉÆAzÀÄ PÀ®Äè PÀnÖzÀ ¥ÁAiÀÄ, CzÀgÀ ªÉÄÃ&É K£ÉÆà MAzÀÄ PÀ°è£À «UÀæºÀ«zÉ JAzÀÄ «ªÀgÀ w½¬ÄvÀÄ. ªÀÄgÀĤ«Ä"ÀzÀ°è zÀ¼ÀzÀ ªÉÄÃ&ÉÃjzÉݪÀÅ. D «UÀæºÀ ºÀÄ°AiÀÄzÀÄ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¤©qÀªÁV ¨É¼É¢gÀĪÀ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ. F zÀ¼ÀzÀ §ÄqÀ¢AzÀ®Æ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄgÀ ¨É¼ÉzÀÄ DPÁ±ÀzÀ°è ªÁ妹zÉ. zÀ¼ÀzÀ ªÉÄÃ&É ºÀÄ°AiÀÄ «UÀæºÀªÀ¤ßqÀ&ÁVzÉ. CzÀÄ ºÀÄ°AiÉÄAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV w½¬ÄvÁzÀgÀÆ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «±ÉÃ"À ¸ËAzÀAiÀÄðªÀÇ CzÀgÀ°ègÀ°®è. dPÀuÁZÁjAiÀÄ ªÀgÀzÀºÀ¸ÀÛ¸Àà"Àð CzÀQÌgÀ°®è. vÁdªÀĺÀ°£À £ÁdÆPÀÄ C°è ±ÀÆ£Àå. DzÀgÀÆ ºÀ½îUÀgÀ ªÀÄÄUÀÝ ºÁr£ÀAvÉ ¸ÀÄAzÀgÀ fêÀ£ÀzÀAvÉ CzÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVvÀÄÛ. AiÀiÁgÉÆà M§â ¥ÀÅuÁåvÀä¤UÉ K£ÉÆà MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ºÀÄ°AiÀÄ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß PÉwÛ¹ ¸Áܦ¸À¨ÉÃPÉAzÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀ£À GzÉÝñÀPÉÌ K£ÁzÀgÀÆ PÁgÀt E¢ÝgÀ&ÉèÉÃPÀÄ. CzÀÄ E°è gÀÆ¥ÀŪÀqÉ¢zÉ. vÀÄA§Ä ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ CªÀ¤zÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀÝ£ÁVgÀ§ºÀÄzÁzÀgÀÆ D PÁ®zÀ ²®àPÀ&ÉAiÀÄÄ E"ÀÖ£Éßà PÀqÉAiÀÄ®Ä ±ÀPÀåªÀżÀîzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ºÉÃUÀÆ EgÀ°, ºÀÄ°vÁ¼ÀzÀ°è PÁr£À ªÀÄzsÉå F ºÀÄ°AiÀÄ «UÀæºÀ EªÀÅUÀ¼À°è K£ÉÆà PÀÄvÀƺÀ®d£ÀPÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ«gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÀ¤ß¹vÀÄ. ªÀÄÄzÀÄPÀgÀÄ DUÀ&Éà ¨ÁAiÉÄÛgÉ¢zÀÝgÀÄ. “PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À&ÉÃ?” £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀzÀÆÝ CzÉÃ. ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ C°èAiÉÄà PÀĽvÀÄPÉÆAqɪÀÅ.


!

37!

DgÉüÀÄ ªÀ"ÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ zÀ£ÀPÁAiÀÄÄvÀÛ §AiÀÄ°£À°è C&ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀiÁUÀð²gÀ ªÀiÁ¸ÀªÁzÀÄzÀjAzÀ DUÀ UÀzÉÝUÀ¼À°è ¥ÉÊgÀÄ ºÀuÁÚUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. zÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ&É ¸ÁPÀ"ÀÄÖ JZÀÑgÀ«®è¢zÀÝgÉ CªÀÅ UÀzÉÝUÀ½UÉ £ÀÄVÎ ¸ÀÆgɪÀiÁqÀĪÀŪÀÅ. §AiÀÄ°£À°è ¨ÉÃPÁzÀ"ÀÄÖ ºÀÄ°èzÉ. ©¹&Á¬ÄvÉAzÀgÉ PÀgÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀUÀ¼À £ÉgÀ½zÉ. ºÉêÀÄAvÀ IÄvÀÄ«£À°è PÉÆqÀV£À°è ¸ÉPÉAiÉÄ°èAzÀ §AvÀÄ? JªÉÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤²ÑAvɬÄAzÀ C&ÉAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÉ®ªÀÅ ªÉÄÃzÀĪÉÄÃzÀÄ vÀȦ۬ÄAzÀ £ÉgÀ½£À°è ªÀÄ®V CzsÀð PÀtÄÚªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄwzÀÄݪÀÅ. MªÉÆäªÉÄä Q«UÀ¼À£ÀÄß ¥Àl¥Àl£É §rzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ&É JgÀVzÀ £ÉÆtUÀ¼À£ÀÄß Nr¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ zÀ£ÀUÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÀnÖzÀÝ ªÀÄgÀzÀ vÀmÉÖUÀ¼ÀÄ vÀl¥ÀlªÉAzÀÄ vÁ¼À UÀwAiÀÄ ºÀAUÀÄvÉÆgÉzÀÄ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. J¼ÉUÀgÀÄUÀ¼À PÉÆgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ PÀnÖzÀÝ QgÀÄUÀAmÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀªÁV QtÂQt JAzÀÄ ±ÀÄæw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. C&ÉzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ºÀwÛ ºÀQÌAiÀÄ ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ ¸ÁºÀ¸ÀzÀ°è GzÀÄåPÀÛ£ÁzÀ£ÀÄ. PÉÆA¨ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀ¸ÀgÀ£É Kj ºÀQÌAiÀÄ UÀÆr£À ºÀwÛgÀ vÀ®¦zÀ£ÀÄ. vÁ¬Ä ºÀQÌAiÀÄÄ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ aÃvÁÌgÀªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÁj ºÉÆÃV ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸ÀÄvÀÛvÉÆqÀVvÀÄ. C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà CªÀ£À ®PÀë÷åªÀ£ÀÄß £ÀªÀzsÀé¤AiÉÆAzÀÄ ¸É¼É¬ÄvÀÄ. “UÀÄgï UÀÄgï UÀÄgï” JAzÀÄ PÁr£À M¼ÀV¤AzÀ PÉý¹zÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. D ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ, ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ Q« ¤UÀÄj¹zÀĪÀÅ; PÉ®ªÀÅ JzÀÄݪÀÅ. “UÀÄgï UÀÄgï UÀÄgï” ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÆ Q«UÉÆlÄÖ D°¹zÀ£ÀÄ. ºÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ C°èAzÀ zÀÆgÀPÉÌ Nr UÁ§j¬ÄAzÀ D ¢PÀÌ£Éßà £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ¥ÀÅ£ÀB “UÀÄgï UÀÄgï UÀÄgï” JAzÀÄ eÉÆÃgÁVAiÉÄà PÉý¹vÀÄ. EzÉãÉÆà ºÉƸÀ ¸ÀégÀ PÉý¸ÀÄwÛzÉ, £ÉÆÃr §gÉÆÃtªÉAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®¥ÀÇjvÀ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄgÀ¢AzÀ fVzÀÄ D PÀqÉUÉ NrzÀ£ÀÄ. UÀÄgï UÀÄgï ±À§Ý PÉý¸ÀÄvÀÛ&Éà EvÀÄÛ. D zsÀé¤AiÀÄÄ §AzÉqÉUÉ CAzÁf¤AzÀ £ÀqÉzÀ£ÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ D±ÀÑAiÀÄðªÉà D±ÀÑAiÀÄð! CªÀ£ÀÄ CzÀĪÀgÉUÀÆ £ÉÆÃrgÀ¢zÀÝ MAzÀÄ zÀȱÀå C°è PÀtÂÚUÉ ©vÀÄÛ. zÉÆqÀØ ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÀiÁrzÀ UÁrAiÀÄ ªÉÄîĨsÁUÀ ªÀiÁvÀæ«zÉ. ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ CzsÁðA±À ªÀÄtÂÚ£À°è ºÀÆvÀĺÉÆÃVªÉ. JvÀÄÛUÀ½®è. EzÀgÀ ªÀÄÆQ ¨sÁUÀzÀ°è PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÀiÁrzÀ PÀlPÀmÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä EzÉ, ªÉÄÃ&É ªÀiÁqÀÄ. Erà UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ&É £Á£Á «zsÀzÀ ºÀA§ÄUÀ¼ÀÄ ºÀ©â ¨É¼É¢ªÉ. ªÀÄgÀUÀ¼À CrAiÀÄ°è D £ÉgÀ½£À°è £ÉÆÃqÀĪÁUÀ UÁrAiÀÄÄ C°èAiÉÄà ºÀÄnÖ ¨É¼É¬ÄvÉÆà JA§AvÉ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. CzÀgÀ M¼ÀV¤AzÀ UÀÄgï UÀÄgï ±À§Ý ºÉÆgÀqÀÄwÛvÀÄÛ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄÆQAiÀÄ ªÉÄÃ&É PÀlPÀmÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤AvÀÄ EtÄQzÀ£ÀÄ, ¨ÁV® M¼ÀUÉ K¤zÉAiÉÄAzÀÄ £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. MAzÀÄ zÉÆqÀØ £Á¬ÄAiÀÄÄ CzÀgÉƼÀUÉ D ¸ÀtÚ eÁUÀzÀ°è «±ÁæAw¬Ä®èzÉ »AzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAzÀPÀÆÌ C&ÉAiÀÄÄwÛzÉ. “UÀÄgï UÀÄgï” JAzÀÄ PÀÆUÀÄwÛzÉ. D £ÉgÀ½£À°è CzÀgÀ ªÉÄÊ §tÚ ¸Àà"ÀÖªÁUÀĪÀÅ¢®è. CAvÀÆ £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÉƼÀUÉ PÀÆrºÁQzÀÄzÀÄ ¤±ÀÑAiÀÄ. ¥ÁætÂAiÀÄÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀlPÀmÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀr¬ÄvÀÄ. CzÀÄ PÀl¥Àl£É ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁrvÀÄ. ªÀÄvÉÛ CªÀ£À£Éßà zÀÄgÀÄUÀÄnÖ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ “UÀÄgï UÀÄgï” JA¢vÀÄ. »AzÉ NrvÀÄ, ªÀÄÄAzÉ §A¢vÀÄ. ¥ÀÅ£ÀB UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV zÀȶֹvÀÄ. EzÉãÀÄ F £Á¬Ä F jÃw ¹QÌ©¢ÝzÉ JAzÀÄ D J¼É CtÄUÀ¤UÉ w½AiÀÄ&ÁgÀzÀÄ. CªÀ£ÀÄ ªÀÄÆQ¬ÄAzÀ ªÀÄÆAzÉ £ÀqÉzÀÄ “¨Á ¨Á zÀƪÉÇà zÀƪÉÇÔ JAzÀÄ PÉÊ ZÁazÀ£ÀÄ. £Á¬ÄAiÀÄÄ £Á®UÉ ¤Ãr EªÀ£À PÉÊ £ÉQÌvÀÄ. PÀAzÀÄ §tÚzÀ F vÀgÀºÀzÀ £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß CzÀĪÀgÉUÀÆ CªÀ£ÀÄ £ÉÆÃrgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß ¸ÉgɬÄAzÀ ©r¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¸Áì¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ&É PÀ©âtzÀ ¨ÁV®£ÀÄß J¼ÉzÀÄ £ÀÆQ vÉgÉzÉà ©lÖ£ÀÄ. £Á¬ÄAiÀÄÄ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ zÀĪÀÄÄQvÀÄ. D ªÉÃUÀPÉÌ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ £É®zÀ ªÉÄÃ&É GgÀĽzÀ£ÀÄ, vÀvïPÀëtªÉà JzÀÄÝ “zÀƪÉÇà zÀƪÉÇà ¨Á ¨Á” JAzÀÄ CzÀ£ÀÄß »A¨Á°¹zÀ£ÀÄ. NqÀÄwÛzÀÝ £Á¬ÄUÉ K£Á¬ÄvÉÆ, CzÀÄ ¥sÀPÀÌ£É »AwgÀÄV UÀt¥ÀwAiÀÄ PÀqÉUÉ ¹ÃzÁ §A¢vÀÄ. “UÀÄgï UÀÄgï PÀÄAAiÀiï” J£ÀÄßvÀÛ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄƹ £ÉÆÃr £ÉQÌ ªÀÄvÉÛ NrºÉÆìÄvÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ¥ÀÅ£ÀB CzÀgÀ »AzÉ NrzÀ£ÀÄ. “¨Á ¨Á” JAzÀÄ PÀgÉzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ D zÉÆqÀØ £Á¬ÄAiÀÄÄ ªÀÄvÉÛ°èAiÀÄÆ PÁt¹UÀ°®è. ºÀvÁ±À£ÁV »AzÀPÉÌ zÀ£À PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ D±ÀÑAiÀÄðPÉÌ ªÉÄÃgÉ EgÀ°®è. PÁr£À°è ¨É¼É¢gÀĪÀAvÀºÀ UÁrAiÉƼÀUÉ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ £Á¬Ä. CzÀÄ ºÁUÉÃPÉ C°è E¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ? ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÉÃPÉ NrºÉÆìÄvÀÄ? ¥ÀÅ£ÀB »AwgÀÄV§gÀ§ºÀÄzÉÃ? ªÀÄvÉÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÉÃ? CzÀgÀ «"ÀAiÀÄzÀ°è F ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ PÀÄvÀƺÀ®ªÀÅ ºÉZÁѬÄvÀÄ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹzÀ£ÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® CzÉà ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV “UÀÄgï UÀÄgï” JAzÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. “¨Á ¨Á” JAzÀÄ PÀgÉzÀ£ÀÄ. CzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¢QÌ£À°èAiÉÄà ¸ÁVzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ zÉÆqÀØ £Á¬ÄAiÀÄÄ J°èAiÀÄÆ E®è. CªÀ£ÀÄ ºÀvÁ±À£ÁUÀ°®è. E£ÉÆߪÉÄä D ZÀAzÀzÀ £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĹ ¥Àæw¢£ÀªÀÇ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©lÄÖ PÁr£À°è C&ÉAiÀÄĪÀ£ÀÄ. “UÀÄgï UÀÄgï” JAzÀÄ J°è ºÉýzÀgÀÆ £Á¬ÄAiÀÄÄ ªÀiÁvÀæ PÁtĪÀÅ¢®è. »ÃUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ JA¢£ÀAvÉ PÁr£À°è C&ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¥sÀPÀÌ£É ¸À«ÄÃ¥À¢AzÀ CªÀ¤UÉ ¥ÀjavÀ ¸ÀégÀ, AiÀiÁªÀ ¸ÀégÀªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ F MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ PÉüÀ®Ä ºÁgÉʸÀÄwÛzÀ£ÉÆà CzÀÄ. PÉý ¨ÉaÑ©zÀÝ£ÀÄ. “¨Á ¨Á” JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ PÀgÉzÀ£ÀÄ. ¥ÉÇzÀj£ÉqɬÄAzÀ £ÉUÉzÀÄ §A¢vÀÄ £Á¬Ä. CzÀgÀ ªÉÄÊzÀqÀ«zÀ£ÀÄ, ¨É£ÀߣÀÄß ¸ÀªÀjzÀ£ÀÄ. zÉÆqÀØ £Á¬ÄAiÀÄÄ CªÀ£ÉÆqÀ£É DlªÁrvÀÄ. CªÀ£À ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß £ÉQÌvÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°è Q«¤UÀÄj¹ Nr ºÉÆìÄvÀÄ. zÀÆgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¸ÀzÀÄÝ PÉý¸ÀÄwÛvÀÄÛ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ


!

38!

vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½zÀ£ÀÄ. CA¢¤AzÀ ¥Àæw ¢£ÀªÀÇ £Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀt¥ÀwAiÀÄ ¨sÉnÖ PÁr£À°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ DUÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀA§&ÁUÀzÀ"ÀÄÖ ªÉÄÊwæ ¦æÃw CªÀgÀ°è ¨É¼ÉzÀĪÀÅ. M§â ºÀÄqÀÄUÀ, PÉÆêÀÄ® ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÀÄ. J¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì DzÀÝjAzÀ ¥À«vÀæ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÁætÂ. CzÀÆ ¸ÀºÁ J¼ÉAiÀÄ ¥ÁæAiÀÄzÀÄÝ. ªÀ£ÀåªÀÄÈUÀªÁzÀgÀÆ PÀÈvÀdÕvɬĮèzÀ"ÀÄÖ »Ã£À ¸Àé¨sÁªÀzÀÝ®è. EªÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀzÉÝãÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÀ®èzÉÝãÀÄ? ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ E®è. DzÀgÉ ¸ÉßúÀ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À Cj«®èzÉà CjvÀªÀÅ, ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ JgÀPÀªÁ¬ÄvÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ gÉÆnÖ zÉÆøÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ «ÄvÀæ¤UÉ PÉÆqÀĪÀ£ÀÄ. MAzÉà vÀÄwÛUÉ CªÀ£ÀÄß CzÀÄ UÀ§PÀÌ£É £ÀÄAUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄgÀ¢AzÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ PÉÆlÖgÉ CªÀ£ÀÄß ªÀÄƹ ºÁUÉAiÉÄà ©lÄÖ©qÀĪÀÅzÀÄ. “w£ÀÄß w£ÀÄß” JAzÀÄ CzÀgÀ ¨Á¬Ä ©r¹ ºÁPÀĪÀ£ÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ GUÀļÀĪÀÅzÀÄ. “NºÉÆà ¤£ÀUÉ EzÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀÅ¢®èªÉÇÔ JAzÀÄ vÀªÀiÁ"É ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ CzÀgÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ&É PÀĽvÀÄ “ºÉÆÃUÀÄ £Á¬Ä, £À£ÀߣÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ” JAzÀÄ ZÀ¥Ààj¸ÀĪÀ£ÀÄ. CzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ PÁr£À&Éè®è C&ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. DUÉãÁzÀgÀÆ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý¹zÀgÉ, ªÀÄvÉÛãÁzÀgÀÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀgÉ £Á¬ÄAiÀÄÄ ¥sÀPÀÌ£É Nr ªÀiÁAiÀĪÁV©qÀÄwÛvÀÄÛ. F ¥ÁætÂUÉ E"ÉÆÖAzÀÄ ºÉzÀjPÉAiÉÄãÀÄ JAzÀÄ UÀt¥ÀwUÉ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄwvÀÄÛ. »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀĪÀÅ. UÀt¥ÀwAiÀÄÆ ºÀÄ°AiÀÄÆ ¨É¼ÉzÀgÀÄ. FUÀ CªÀ¤UÉ ZÉ£ÁßV w½¢vÀÄÛ: vÀ£Àß «ÄvÀæ ºÀÄ°, PÀÆægÀ ¥Áæt JAzÀÄ. »A¢£À WÀl£ÉUÀ¼É®èªÀÇ CªÀ£À ¸ÀägÀuÉAiÀÄ°èzÀÄÝzÀjAzÀ EzÀÄ »ÃUÉAiÉÄà EgÀ° JAzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. CzÀĪÀgÉUÉ, PÁr£À°ègÀĪÀ MAzÀÄ £Á¬Ä, K£ÀÄ ªÀĺÁ «±ÉÃ"ÀªÉAzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ F ªÉÄÊwæ «"ÀAiÀÄ w½¸ÀzÉ EzÀÝ CªÀ£ÀÄ FUÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀdªÁV UÀÄlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CAvÀºÀ CzÀÄãvÀ «"ÀAiÀÄ, EzÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAUÀw DzÀgÉ ºÉýPÉƼÀÄîªÀAxÀzÀÝ®è. ºÀÄ°UÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlĪÀiÁrzÀgÉ? zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ FUÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄA¢£À zÉÆqÀØ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀUÀðªÁVvÀÄÛ. UÀzÉÝ vÉÆÃlUÀ¼À PÉ®¸À CªÀ£À ¥Á°UÉ ©¢ÝvÀÄÛ. vÀAzÉAiÀÄÄ PÉ®ªÀÅ ªÀ"ÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjºÉÆÃVzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÆgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. vÁ¬Ä, vÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀÄA¢gÀ£ÀÄß UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÁPÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÉà EgÀ°, ¸ÀAeÉAiÀÄ ªÉÃ¼É UÀt¥ÀwAiÀÄÄ PÁrUÉ NqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÉßûvÀ£À ¨sÉnÖUÉ. ºÀÄ°AiÉÆqÀ£É ZÀPÀÌAzÀªÁr ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼À°è CzÀÄ CªÀ£À ¤vÀåzÀ ¥Àj¥ÁoÀªÁ¬ÄvÀÄ. UÀt¥ÀwAiÉÆqÀ£É ªÀiÁvÀæ CzÀÄ »A¢£À ªÀÄjAiÉÄÃ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À JA¢£ÀAvÉ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ PÁrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. ºÀÄ°AiÀÄ dvÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛªÉ. vÁ¬Ä ºÀÄ°AiÀÄÄ CªÀ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÉPÀÄÌvÀÛ EªÀ£ÉqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢vÀÄ. UÀt¥ÀwUÉ §ºÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À, ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. vÀ£Àß ¸À«ÄÃ¥ÀzÀªÀgÀ°è d£À£ÉÆÃvÀìªÀªÁzÀ"ÀÄÖ D£ÀAzÀªÁ¬ÄvÀÄ. D ¥ÀÅlÄÖ ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÁÝrzÀ£ÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ ¸ÉßûvÀgÀ §¼ÀUÀzÀ°è D ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄjUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀĪÀÅ. ¢£À¢£ÀªÀÇ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wArAiÀÄ£ÉÆßà PÁqÀÄ¥ÁætÂUÀ¼À ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÉÆßà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D ªÀÄjUÀ½UÉ w¤ß¸ÀĪÀ£ÀÄ. vÁ¬Ä ºÀÄ°AiÀÄÄ §ºÀÄ JZÀÑjPɬÄAzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ UÀ¸ÀÄÛ wgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ºÀÄ°AiÀÄ ªÀÄjUÀ½UÉ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ£ÀÄ. F ºÉÆA¢PÉUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß J®è D&ÉÆÃa¹, aAw¹ «¹ävÀ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. PÀÆægÀ dAvÀÄUÀ¼À°è F jÃwAiÀÄ MAzÀÄ «±Áé¸À EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ? ªÀÄ£ÀÄ"ÀågÀ°èAiÀÄ PÀÈvÀWÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß £É£ÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ F ¥ÁætÂAiÀÄÄ J"ÀÄÖ GzÁvÀÛªÁzÀÄzÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ JAzÀÄ CªÀ¤UÉ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. F ºÀÄ° ¤dªÁVAiÀÄÆ WÀ£ÀvÉ EgÀĪÀ ¥ÁætÂ. UÀt¥ÀwUÉ vÁgÀÄtå, §°"ÀÖ£ÁV ¨É¼É¢zÁÝ£É. CªÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÁ¬ÄUÉ D¸É. C&Éèà ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄ£É D PÀqÉ EgÀĪÀ ¨É¼Àå¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀ̪Àé£À PÉÊ»rAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ §AiÀÄPÉ. ºÀÄqÀÄV ZÀlĪÀnPÉAiÀÄļÀîªÀ¼ÀÄ, PÀ"ÀÖªÀjvÀªÀ¼ÀÄ, ®PÀëtªÀAvÉ. §qÀªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀ¼ÁzÀÄzÀjAzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß «ªÁºÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ C¨sÀåAvÀgÀªÀÇ E®è. MAzÉà ºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ, ¸À«ÄÃ¥ÀzÀªÀgÀÄ. MnÖUÉ Dr ¨É¼ÉzÀħAzÀªÀgÀÄ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄÆ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä §AiÀĹzÀݼÀÄ. CªÀ¼À vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄjUÉ F ¸ÀA§AzsÀzÀ°è E"ÀÖ«vÀÄÛ, ¸ÀAvÉÆÃ"À«vÀÄÛ. DzÀgÉ ªÀÄzsÉå D UÁæªÀÄzÀ ¥ÀmÉî£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ZÉ®ÄªÉ CPÀ̪Àé£À£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£Éßà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤±ÉÑöʹzÀ£ÀÄ. vÀAzÉUÉ vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄUÀ£À E"ÀÖ vÀAzÉUÉ ¦æAiÀÄ. ¥ÀmÉî£ÀÄ ¸ÀAzsÁ£ÀªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ F ªÉÆzÀ&Éà DVgÀĪÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÀ¼À£ÀÆß ¤±ÀÑAiÀĪÀ£ÀÆß «ªÀj¹ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¥ÀmÉî£À PÀÄ®zÉÆqÀ£É ¸ÀA§AzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀÅzÀÄ vÀ£ÀUÉ E"ÀÖªÉAzÀÆ CªÀ£ÀÄ ¸ÀÆa¸À¢gÀ°®è. ¥ÀmÉî£ÀÄ ºÉÆgÀqÀÄvÀÛ ºÉýzÀÝ£ÀÄ, “£ÉÆÃr ¨É¼Àå¥Àà UËqÀgÉÃ! ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ «"ÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀÄ, ¨sÁ"É JA¢lÄÖPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. £Á£ÁVAiÉÄà §A¢zÉÝÃ£É - £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉtÄÚ PÉüÀ®Ä, E®èªÉ£ÀߨÉÃr. D&ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr. KvÀ£ÀäzsÉå F £ÉAl¹ÛPÉ ªÀiÁqÀ¢gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÉ £Á£ÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢Þ ºÉüÀÄvÉÛãÉ, £ÉÆÃqÉÆÃt.” ¨É¼Àå¥Àà£À CzsÀð ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄÄzÀÄjvÀÄ. ¥ÀmÉî£ÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì §zÀ®ÄªÀiÁrzÀgÉ? ¥ÀÅ£ÀB F ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÀ£ÀÄß JvÀÛ¢zÀÝgÉ? DUÀ&Éà ªÀiÁvÀÄPÉÆqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ªÀÄgÉAiÀiÁ°¹ PÉýzÀ CPÀ̪Àé£ÀÄ ¹qÀÄPÁrzÀ¼ÀÄ.


!

39!

“¥ÀmÉî£À ªÀÄUÀ, D ªÀÄAUÀ£À ªÀÄĸÀÄr£ÀªÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ¨Á« ºÁj ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ &ÉøÀÄ” JAzÀÄ ¸Àà"ÀÖªÁV ºÉýzÀ¼ÀÄ. vÁ¬Ä vÀAzÉ - ¥ÀmÉî£À ºÀtPÉÌ, zÀ¥ÀðPÉÌ ªÀÄ£À¸ÉÆÃvÀªÀgÀÄ ¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ. “ºÉtÄÚ ºÉvÀÛªÀgÀÄ JZÀÑjPɬÄA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ ºÀÄqÀÄVAiÀÄAvÀÆ E£ÀÆß eÁUÀgÀÆPÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀgÀÄ. ¥ÀmÉî£À ªÀA±ÀzÀ »jªÉÄUÀ¼À£ÀÆß CªÀ£À ªÀÄUÀ£À UÀÄtUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆUÀ½zÀgÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ zÁjzÀæ÷åªÀ£ÀÄß vÉUÀ½zÀgÀÄ. DzÀgÉ CPÀ̪Àé£ÀÄ PÀzÀ®°®è. EvÀÛ&ÁV ¥ÀmÉî£À ªÀÄUÀ »rzÀ ºÀoÀ ©qÀ°®è. vÀ£ÀUÉ CPÀ̪Àé£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪɪÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ vÁ£ÀÄ fêÀ¢A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ gÀA¥À J©â¹zÀ£ÀÄ. ¥ÀmÉî£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À §AzÀÄ «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ ¨ÉÃUÀ DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄ C¨sÀåAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ ºÉzÀj ºÉzÀj ºÉýzÀ£ÀÄ. ¥ÀmÉî£ÀÄ vÁvÁìgÀ¢AzÀ “CzÉ®è ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ºÀÆqÀĪÀ Dl. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ°, ªÀÄvÉÛ J®è ¸ÀjAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ” JAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÁj¹zÀ£ÀÄ. ®UÀß ¨ÉÃUÀ£É EqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ HgÀ ¥ÀæªÀÄÄR, zsÀ¤PÀ ¥ÀmÉî£ÀÄ ºÉý ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ºÀÄqÀÄVAiÀÄ PÀvÀÄÛ PÉÆAiÀÄå®Ä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀÄ ¹zÀÞgÁzÀgÀÄ. UÀt¥ÀwUÉ ¸ÀAUÀw CjAiÀÄ®Ä vÀqÀªÁUÀ°®è. ¥ÀmÉî£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ&Éà CªÀ¤UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢vÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ J®èªÀÇ ¸Àà"ÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀmÉî£ÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è ¥À槮£ÀÄ, ºÀt«gÀĪÀªÀ£ÀÄ. CªÀ£À ªÀÄUÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸Ét¸Ál ºÉÃUÉ? zÀ馅 §Ä¢Þ ªÀÄAPÁzÀĪÀÅ. ªÀÄÄAzÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½AiÀÄ°®è. vÁ¬Ä ºÉýzÀ¼ÀÄ “§qÀªÀgÀ ¨sÁUÀå E"ÉÖ. E£ÉßãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ?” UÀt¥ÀwAiÀÄÄ G¢éUÀßvɬÄAzÀ PÁrUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ C&ÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAUÁtzÉ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ MAiÀÄÝ°èUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. C"ÀÖgÀ°è ºÀÄ°AiÀÄ §¼ÀUÀ JzÀÄgÀħA¢vÀÄ. vÁ¬Ä ºÀÄ°AiÀÄÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ PÁ®£ÀÄß £ÉQÌvÀÄ, ªÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÁj ºÁj PÀÄtÂzÀªÀÅ. DzÀgÉ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ MAzÀÄ PÀ°è£À ªÉÄÃ&É vÀ&ÉUÉ PÉÊPÉÆlÄÖ PÀĽvÀ£ÀÄ. vÁ¬Ä ºÀÄ°AiÀÄ ªÉÆ&É ºÁ®£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀÄjUÀ¼ÀÄ £ÀÄVÎzÀĪÀÅ. MAzÀÄ ªÀÄjAiÀÄÄ »AzÉ G½¬ÄvÀÄ. CzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀ£ÀÄß PÀaÑ J¼ÉzÀÄ CzÀgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¹vÀÄ. D ªÀÄjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀÄVÎvÀÄ. vÁ¬Ä ºÀÄ°AiÀÄÄ ªÀÄjUÀ¼À UÀÄzÁÝlzÀ°è CwÛvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛwÛvÀÄÛ. F zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ UÀt¥ÀwUÉ ¥sÀPÀÌ£É MAzÀÄ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀÄáj¹vÀÄ. D ªÀĺÁ PÁ¼ÀgÁwæAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ D±ÁQgÀt ªÀÄÆrzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. GvÁìºÀ¢AzÀ JzÀÝ£ÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀªÀjzÀ£ÀÄ. CzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÉ¬ÄvÀÄ, ¨Á®ªÀ£ÀÄß C&Áèr¹vÀÄ. PÀÆqÀ&Éà UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ NrzÀ£ÀÄ. E®è, UÁ½AiÀÄ°è vÉðzÀ£ÀÄ. vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉý CªÀ¼ÀÄ ºÉzÀjzÀ¼ÀÄ, »AdjzÀ¼ÀÄ. “CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ?” “CªÀiÁä, £À£Àß «"ÀAiÀÄzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¸ÀAzÉúÀ¥ÀqÀ¨ÉÃqÀ. ¤Ã£ÀÄ F PÀëtªÉà zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ ºÉÆÃV ºÉüÀÄ, DUÀĪÀÅzÀÄ.” ªÀÄUÀ£À ªÉÄð£À ªÉÆúÀ¢AzÀ ªÀÄÄ¢ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¨É¼Àå¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. &ÉÆÃPÀªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÉÇzÀV¹PÉÆAqÀÄ CPÀ̪Àé£À°è UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÀ «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉýzÀ¼ÀÄ. C£ÀAvÀgÀ »A¢gÀÄVzÀ¼ÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ DvÀÄgÀ¢AzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ §gÀªÀ£ÀÄß PÁ¢zÀÝ£ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃzÀ PÁAiÀÄðzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä §AiÀĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CPÀ̪Àé£À ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ¤UÉ D¸É. DzÀgÉ ¨Á¬Ä©qÀ®Ä £ÁaPÉ. vÁ£ÀÄ dAiÀIJî£ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¤±ÀÑAiÀĪÉAzÀÄ CªÀ£À £ÀA©PÉ. vÁ¬Ä vÁ£ÀÄ ºÉýzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹§AzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ºÉýzÀÄzÀ"ÀÖ£ÀÄß Q«AiÀÄgÀ½¹ PÉý, CzÀ£Éßà G©â¹ G©â¹ ¸ÀAvÉÆÃ"À¥ÀlÖ£ÀÄ. ¨sÀ«"ÀåªÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ £É£ÉzÀÄ »VÎzÀ£ÀÄ. ¨É¼Àå¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K£É®è £ÀqɬÄvÉÆÃ! ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎAiÉÄà CªÀ£ÀÄ ¥ÀmÉî£À ªÀÄ£ÉUÉ NrzÀ£ÀÄ. «Ã¼ÀåªÀ£ÀÄß dVAiÀÄÄvÀÛ ¥ÀmÉîgÀÄ dUÀ°AiÀÄ°è ªÀÄAr¹zÀÝ£ÀÄ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÁzÀ£ÀAvÀgÀ “K£ÀÄ E"ÀÄÖ ¨ÉÃUÀ §A¢j?” JAzÀÄ ¥ÀmÉî£ÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀ£ÀÄ. “C®è £ÉÆÃr, £ÁªÀÅ ¤£Éß ªÀiÁvÁrzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼ÀzÉÆÝAzÀÄ ºÀgÀPÉ GAlAvÉ.” PÁAiÀÄð¥Àà£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ£ÀÄ “K£ÀzÀÄ? £ÁªÀzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÉÛêÉ.” “¤ªÀÄUÉ®è CzÉÆAzÀÄ PÀ"ÀÖzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄà C®è. DzÀgÀÆ. . . .” “CzÀÄ K£ÁzÀgÀÆ DUÀ°, ºÉý” JAzÀÄ PÁAiÀÄð¥Àà£ÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ.


!

40!

“CzÀÄ CªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ZËAr ¨sÀÆvÀPÉÌ MAzÀÄ ºÀgÀPÉ ºÉýPÉÆArzÁݼÀAvÉ. ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä MAzÀÄ ¥ÁªÀÅ JgÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ. . .” “NºÉÆà E"ÉÖà vÁ£ÉÃ!” “ºËzÀÄ! CªÀ½UÉ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆlÖgÉ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÁÛ¼ÀAvÉ. ¤£Éß ºÉüÀ°PÉÌ ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃAiÀÄÄÛ. CzÀPÉÌ FUÀ Nr §AzÉ.” “ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®®è, ¹AºÀzÀ ºÁ®Ä ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ C§âj¹zÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ UÀAqÀÄ PÁAiÀÄð¥Àà. ¥ÀmÉî£ÀÄ ªÀÄUÀ£À ¸ÁºÀ¸ÉÆÃQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑzÀ£ÁzÀgÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À°è C¼ÀÄPÀ¢gÀ°®è. “F UÀt¥Àw EzÁÝ£À®è. CªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÆ vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝ£ÀAvÉ. DzÀÝjAzÀ ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃUÀ£É vÀAzÀÄPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.” “FUÀ&Éà ºÉÆgÀmÉ” “CzÀÄ ¸Àj! ¤ªÀÄUÉ&Áè EzÉÆAzÀÄ PÀ"ÀÖªÉÃ!” PÁAiÀÄð¥Àà£ÀÄ PÁrUÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ. ¨É¼Àå¥Àà£ÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄVzÀ£ÀÄ. GvÁìºÀzÀ ©¹ PÁr£À vÀA¦£À°è DjzÁUÀ PÁAiÀÄð¥Àà¤UÉ vÁ£ÀÄ M¦àzÀ PÁAiÀÄðzÀ UÀÄgÀÄvÀé CjªÁ¬ÄvÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä, ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä! fêÀ«gÀĪÁUÀ&Éà ªÀÄj¬ÄgÀĪÀ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀĨÉÃPÀÄ. D&ÉÆÃa¸À®Æ ºÉzÀjPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁ®Ä PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ºÀÄqÀÄV ªÀĺÁ ªÀÄÆSÉðAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÉ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀAa¸À®Ä CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¸À®Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj M¼À¸ÀAZÀÄ ºÀÆrzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀAzÀgÉãÀÄ, ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß PÀgÉzÀAvÉAiÉÄÃ? UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ ºÀ®Äè PÀrzÀ£ÀÄ. D ±ÀvÀzÀqÀØ ºÉÃUÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£ÉÆà £ÉÆÃqÉÆÃtªÉAzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ OqÀÄ PÀZÀÄÑvÁÛ »AwgÀÄVzÀ£ÀÄ. vÀAzÉ PÉtQzÀ£ÀÄ, “ºÉÆÃUÀĪÁUÀ&Éà §jPÉʬÄAzÀ »AwgÀÄUÀÄªÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ CjwzÉÝ.” “EzÉ®è ¤ªÀÄäzÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ. £À£ÀߣÀÄß »ÃUÉÃPÉ. . . .” “£ÉÆÃqÀÄ PÁAiÀÄð¥Áà! ¤£ÀߣÀÄß ªÉÆøÀºÀÆqÀ®Ä ºÀÆrzÀ DlªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÀ°è K£ÉÆà PÀÈwæªÀÄ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ K£ÁzÀgÀÆ PÀ¥Àl ªÀiÁUÀð¢AzÀ EzÀ£ÀÄß GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ.” “ºÁUÉAzÀgÉ?” “£Á£ÀÄ AiÉÆÃa¹zÉÝãÉ. £ÉÆÃqÀÄ! ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÀÄ, PÀgÉzÀªÀgÀAvÀÆ EgÀ° AiÀiÁgÀÆ E®è. ºÀ¸ÀÄ«£À ºÁ°UÉ ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ ºÁQ, ªÁ¸À£É §zÀ&ÁUÀ®Ä ¨ÉÃgÉãÁzÀgÀÆ ¨Égɹ EzÉà ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ&ÉAzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀÄß C®èªÉAzÀÄ ºÉüÀ®Ä AiÀiÁjUÉ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå?” “D UÀt¥ÀwAiÀÄÆ EzÉà jÃw ªÀiÁrzÀgÉ?” “D zÀjzÀæ£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ £ÀA§ÄvÁÛgÉ? ¤£ÀUÉãÉÆà ºÀÄZÀÄÑ. £Á¼É ¨É¼ÀUÉÎAiÉÄà £ÁªÀÅ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®£ÀÄß PÉÆqÉÆÃt!” ªÀÄUÀ¤UÉ »r¸À&ÁgÀzÀ"ÀÄÖ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀAzÉUÀÆ vÀȦÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎAiÉÄà PÁAiÀÄð¥Àà£ÀÄ M§â D½£À vÀ&ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ vÀA©UÉ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®£ÀÄß ºÉÆj¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼Àå¥Àà£À°èUÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®£ÀÄß PÀgÉzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß CjvÀ ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ PÁAiÀÄð¥Àà£À£ÀÄß ºÉÆUÀ¼ÀĪÀªÀ£ÉÃ. CªÀgÉ®ègÀÆ EªÀ£À ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄZÀÄÑvÀÛ »AzÉ £ÀqÉzÀgÀÄ. ¥ÀmÉî£À ªÀÄUÀ, vÀgÀÄt, ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®£ÀÄß PÀgÉzÀÄvÀAzÀªÀ£ÀÄ, ¤dªÁVAiÀÄÆ &ÉÆÃPÉÊPÀ«ÃgÀ JAzÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹zÀgÀÄ. F ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¸À»vÀªÁV PÁAiÀÄð¥Àà£ÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÀÄ£É vÀ®¦, ¨É¼Àå¥Àà¤UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹, pë¬ÄAzÀ D ºÁ®£ÀÄß CªÀ¤UÉ M¦à¹zÀgÀÄ. J®ègÀÆ ¥ÀqÀ¸Á&ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀgÀÄ. ¨É¼Àå¥Àà¤UÉ vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆÃ"À. PÁAiÀÄð¥Àà£À£ÀÄß §ºÀĪÁV C©ü£ÀA¢¹zÀ£ÀÄ. C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà gÁUÀzÀ°è C¥À¸ÀégÀ «ÄrzÀAvÉ, UÀt¥ÀwAiÀÄÆ C°èUÉ §AzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÆ MAzÀÄ ZÀA©£À°è ºÁ®£ÀÄß vÀA¢zÀÝ£ÀÄ. PÁAiÀÄð¥Àà£À PÀtÂÚ¤zÀ «ÄAZÀÄ a«ÄävÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr wgÀ¸ÁÌgÀzÀ £ÀUÀÄ ©ÃjzÀ£ÀÄ. “EPÉÆ½î ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä” JAzÀÄ ¨É¼Àå¥Àà¤UÉ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ D vÀA©UÉAiÀÄ£ÀÄß «£ÀAiÀÄ¥ÀǪÀðPÀªÁV PÉÆlÖ£ÀÄ. “£Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä vÀAzÀzÀÄÝ. ¤£ÀßzÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ&Éà C®è” PÁAiÀÄð¥Àà£À gÉÆÃ"ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ “ºËzÀÄ, ºËzÀÄ!” UÀt¥Àw “¤£ÀßzÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ&É£Àß®Ä K£ÀÄ DzsÁgÀ?” “£À£Àß ªÀiÁvÀÄ. £À£Àß vÀAzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀmÉîgÀ ªÀiÁvÀÄ. ¤£ÀßAvÀºÀ C®à£À£ÀÄß £ÀA©¹ DUÀ¨ÉÃPÁzÀzÉÝãÀÄ? C§â§â! JAvÀºÀ PÀ"ÀÖUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹ £Á¤zÀ£ÀÄß vÀA¢zÉÝãÉ!”


!

41!

“PÁAiÀÄð¥Áà! ¸ÀĪÀÄä£É ºÁj©Ã¼À¨ÉÃqÀ. ¤Ã£ÀÄ ºÁUÉ®è C§âj¹zÀgÉ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä vÀAzÀAvÁUÀ°®è. EzÀÄ ZËArUÉ JgÉAiÀÄ®Ä EgÀĪÀ ºÁ®Ä, UÉÆvÁÛ¬ÄvÉ?” “CzÀjAzÀ K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ?” “¤Ã£ÀÄ zÉëAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ `EzÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä. £Á£Éà PÀgÉzÀÄ vÀAzÀzÀÄÝ’ JAzÀÄ ºÉý ElÄÖ©qÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¤Ã£ÀÄ. . .” “CzÉãÀÄ ªÀĺÁ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä!” JAzÀÄ ¸ÉÃjzÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆVzÀgÀÄ, ºÀÄjzÀÄA©¹zÀgÀÄ. “ªÀÄvÉÛ ¤Ã£ÀÄ CPÀ̪Àé£À PÉÊ»rAiÀÄ®Ä AiÉÆÃUÀå£ÁUÀĪÉ. £Á£ÀÄ CrتÀiÁqÀĪÀÅ¢®è.” ZËArAiÀÄ ºÉ¸Àj¤AzÀ JzÉAiÀÄÄ qÀªÀqÀªÀ£É ºÉÆqÉzÀgÀÆ D MAzÀÄ UÀ½UÉAiÀÄ GvÁìºÀzÀ°è PÁAiÀÄð¥Àà£ÀÄ “DUÀ°” JAzÀÄ ©lÖ£ÀÄ. J®ègÀÆ DUÀ&Éà ZËArAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. PÁAiÀÄð¥Àà£À PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ&ÉÆ®èªÀÅ. PÀgÀļÀÄ UÀAlÄ ºÁQzÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄR PÀ¼ÉUÉnÖvÀÄ. vÀÄnUÀ¼ÀÄ CzÀÄjzÀĪÀÅ. ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ DjvÀÄ. DzÀgÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ dvÉAiÀÄ°è, ºÉÆUÀ¼ÀĨsÀlgÀ £ÀqÀÄ«£À°è ºÉÃUÉÆà £ÀqÉzÀ£ÀÄ. UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «±Àé¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ¥ÀÅ£ÀB zsÉÊAiÀÄð vÀ¼ÉzÀ£ÀÄ. “EzÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä, £Á£Éà £Á£Éà RArvÀªÁVAiÀÄÆ £Á£Éà PÀgÉzÀ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä EzÀÄ” JAzÀÄ C£ÉÃPÀ ¸À® C£ÉÃPÀ «zsÀªÁV ºÉýPÉÆAqÀ£ÀÄ. CzÀÄ ¤dªÉAzÉà £ÀA©zÀ£ÀÄ. UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ J®ègÀÆ ¤AvÀgÀÄ. M¼ÀUÉ PÀ°è£À PÁ½AiÀÄ «UÀæºÀ ¨sÀQÛ, ¨sÀAiÀÄ ¥ÉæÃgÀPÀªÁV ¤AwzÉ. “¸Àj UËqÀgÉÃ! ¤ªÀÄä ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß zÉëAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ Dr vÉÆÃj¹©r” JAzÀÄ ¨sÀl£ÉƧ⠸ÀÆa¹zÀ£ÀÄ. PÁAiÀÄð¥Àà£ÀÄ vÀA©UÉ »rzÀÄ JwÛzÀ£ÉÆà E®èªÉÇÃ! J®è PÀqÉUÀ½AzÀ®Æ «PÁgÀ PÀgÁ¼À ¨sÉÊgÀªÀ ªÀÄÆwð PÁ½AiÀÄÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÀÄAUÀ®Ä PÉÆÃgÉzÁqÉUÀ¼À£ÀÄß ZÁa, ¨ÁAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄ §AzÀ¼ÀÄ. vÀA©UÉAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ CªÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß zÀ»¸ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. «UÀæºÀªÀÅ vÀPÀ¥ÀPÀ£É PÀÄtÂPÀÄtÂzÀÄ CªÀ£À vÀ&ÉAiÀÄ ªÉÄîPÉÌ £ÉUɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄð¥Àà¤UÉ PÀtÄÚ PÀvÀÛ&É ºÉÆìÄvÀÄ. “CAiÉÆåà EzÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®®è. ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä C®èªÉà C®è. £Á£ÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁrzÉ. PÁ½ÃzÉëà £À£ÀߣÀÄß gÀQë¸ÀÄ gÀQë¸ÀÄ” JAzÀÄ WÉÆÃgÀªÁV CgÀZÀÄvÀÛ ªÀÄÆbÁðPÁæAvÀ£ÁV C°è zÉÆ¥Àà£É ©zÀÄÝ©lÖ£ÀÄ. ºÁ®Ä ZÉ°èºÉÆìÄvÀÄ. d£ÀgÀÄ ¸ÀÛ§ÝgÁzÀgÀÄ. K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉAzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄ°®è. ZËArAiÀÄÄ §ºÀ¼À ¥ÀævÁ¥À±Á°AiÀiÁzÀ zÉʪÀªÉAzÀÄ d£ÀjUÉ £ÀA©PɬÄvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ PÁAiÀÄð¥Àà£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄzÀÄ ªÉÆøÀ, ºÉýzÀÄzÀÄ ¸ÀļÀÄî JAzÀÄ CªÀjUÉ ¤±ÀÑAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ vÀtÂÚÃgÉgÀazÀgÀÄ, UÁ½©Ã¹zÀgÀÄ. UÀÄdÄUÀÄdÄ JAzÀÄ ªÀiÁvÁrzÀgÀÄ. “E£ÀÄß UÀt¥ÀwUÉ ªÀiÁvÀæ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁªÀÅUÀĪÀÅzÉÃ? ¤Ã£ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀ®è” JAzÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÀÆQzÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ zÉëUÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ “vÁ¬Äà ZËArzÉë, EzÀÄ £Á£Éà ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀgÉzÀÄ vÀAzÀ ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®Ä. EzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄ” JAzÀÄ £ÀÄrzÀÄ D ZÀA§£ÀÄß zÉëAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ Ej¹ ªÀÄgÀ½zÀ£ÀÄ. zÉëAiÀÄÄ vÀÈ¥ÀÛ¼ÁzÀ¼ÉÆà JA§AvÉ ¢Ã¥ÀªÀÅ MªÉÄä zÉÆqÀØzÁV Gj¬ÄvÀÄ. UÁ½AiÀÄÄ ªÀÄÈzÀĪÁV wÃrvÀÄ. “±ÀÆgÀ ±ÀÆgÀ! JAvÀºÀ zsÉÊAiÀÄð±Á°!” JAzÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ªÀÄAiÀiÁðzɪÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß §ºÀ¼ÀªÁV ±ÁèX¹zÀgÀÄ. ªÉÄîPÉÌwÛ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄzÀÆ KPÉ ªÉÆøÀªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ M©â§âjUÉ ¸ÀAzÉúÀ §AzÀgÀÆ zÉëAiÀÄ ¥ÀævÁ¥ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ »AzÉ"ÉÆÖà ¸À® ¸ÀévÀB PÀArzÀÄÝzÀjAzÀ D ±ÀAPÉ ¤ªÀÄÆð®ªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀPÀ®gÀÆ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑzÀgÀÄ. UÀt¥ÀwUÀÆ CPÀ̪Àé¤UÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqɬÄvÀÄ. CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è d£À ºÉZÁÑzÀgÀÄ. »ÃUÁV fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ PÀ"ÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀÝjAzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj gÁd£À ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¹¥Á¬ÄAiÀiÁV PÉ®¸À ¸ÀA¥Á¢¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À vÀªÀÄäA¢gÉ®ègÀÆ zÉÆqÀتÀgÁVzÀÄÝzÀjAzÀ UÀzÉÝ PÉ®¸ÀzÀ UÉÆqÀªÉ CªÀ¤VgÀ°®è. C®èzÉ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄÄ PÉêÀ® LzÀÄ ªÉÄÊ®ÄUÀ¼À zÀÆgÀzÀ°èzÀÄÝzÀjAzÀ ªÁgÀPÉÆÌAzÁªÀwð ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV »AwgÀÄUÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ: C£ÉÃPÀ ªÀ"ÀðUÀ½AzÀ C£ÀÄ¢£ÀªÀÇ £ÀqÉzÀħAzÀ ºÀÄ°AiÀÄ ¸ÁºÀZÀAiÀÄð C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ªÀåQÛ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¤PÀl ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è UÀt¥ÀwUÉ §ºÀ¼À zÀÄBRªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥ÀqÉzÀ£ÀÄ ªÁgÀPÉÆÌAzÀÄ ¸À® »AwgÀÄUÀĪÁUÀ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÆß CzÀgÀ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄÄzÁÝr §gÀ§ºÀÄzÀ®è JAzÀÄ. EzÀÄ »ÃUÉAiÉÄà £ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄĸÀìAeÉAiÀÄ ºÉÆwÛ£À°è CªÀ£ÀÄ D zÁjAiÀÄ°è §gÀĪÀ£ÀÄ. DUÀ ºÀÄ°AiÀÄÄ CzÀgÀ ªÀÄjUÀ¼ÀÆ JzÀÄgÁUÀĪÀŪÀÅ. CªÀ£ÀÄ CªÀ£ÀÄß JwÛ ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÉÄÊzÀqÀºÀĪÀ£ÀÄ. ªÀiÁA¸ÀzÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß w£Àß®Ä PÉÆqÀĪÀ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¥ÀÅ£ÀB §AzÀÄ CªÀÅUÀ¼ÉÆqÀ£É DlªÁqÀĪÀ£ÀÄ. CzÀgÀ ªÀiÁgÀuÉ ¢ªÀ¸À £À¸ÀÄQ£À°è ªÀÄrPÉÃjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ E£ÉÆߪÉÄä


!

42!

ZÀPÀÌAzÀªÁr ¸ÁUÀĪÀ£ÀÄ. F jÃwAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ªÁgÀ £ÀqɬÄvÀÄ. vÁ¬Ä ºÀÄ°UÀÆ CzÀgÀ ªÀÄjUÀ½UÀÆ EzÀÄ C¨sÁå¸ÀªÁV ºÉÆìÄvÀÄ. ¥Àæw ªÁgÀªÀÇ MAzÀÄ CªÀåPÀÛ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ ¥ÉæÃjvÀªÁV ºÀÄ°AiÀÄÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸À®Ä PÁzÀÄ PÀĽwgÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ£ÀÄ §AzÁUÀ ¥ÉÇzÀj£ÉqɬÄAzÀ £ÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ §A¢vÀÄ, vÀ£ÀߪÀgÀÄ §AzÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ ¸ÀAvÉÆÃ"À UÀt¥ÀwAiÀÄ°è «ÄAZÀÄwÛvÀÄÛ. ¥ÀjavÀ DªÀgÀt, ¥ÀjavÀ fëUÀ¼ÀÄ EªÀÅ C®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÉÄAzÀgÉ ¨ÉÃgÉ K£ÀÄ? PÁAiÀÄð¥Àà¤UÉ CªÀªÀiÁ£À «¥ÀjÃvÀªÁ¬ÄvÀÄ, C¸ÀºÀ¤ÃAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ªÉÆzÀ&Éà ¹zÀÞªÀiÁr zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ zÉëAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀļÀÄî ºÉýzÀ£ÀÄ JAzÀÄ H»¹zÀ£ÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄ ºÁ®£ÀÄß CªÀ£ÀÄ PÀgÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÀ®èzÀ ªÀiÁvÀÄ. DzÀgÉ vÀ£ÀߣÀÄß D jÃw ¨ÉzÀj¹zÀ ZËAr, ¸ÀļÀÄî ºÉýzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÃUÉ ©lÖ¼ÀÄ? EzÉ®è ªÉÆøÀªÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ªÉÆzÀ&Éà ºÉuÉzÀ PÀ¥ÀleÁ®«gÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ£Àß «gÀÄzÀÞ ªÀiÁlªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ ªÉÊjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÀUÉvÀ£À wÃj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ªÉÆøÀUÁgÀ£À£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ ºÀvÀªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ¢QÌ®èzÀ CªÀ£À ºÉAqÀw vÀ£ÀߣÀÄß PÀÆqÁªÀ½AiÀiÁUÀĪÀ¼ÀÄ. F jÃw ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸ÀÆa¹zÀÄzÉà vÀqÀ, CzÀÄ ºÁUÉAiÉÄà DUÀĪÀÅzÀÄ, DVºÉÆìÄvÀÄ JAzÀÄ zÀÈqsÀªÁV £ÀA©zÀ£ÀÄ. EvÀÛ&ÁV ¥ÀmÉî¤UÀÆ C¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ Gj §®ªÁV vÀUÀ°vÀÄ. F «"ÀAiÀÄzÀ°è CªÀ£ÀÄ §ºÀĪÁV ¥ÀjvÀ¦¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ E£ÉßãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? DzÀzÀÄÝ DVºÉÆìÄvÀÄ. ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉà JqɬÄAzÀ L±ÀéAiÀÄðªÀAvÀgÀ°èAzÀ ºÀÄqÀÄV vÀgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ AiÉÆÃa¹zÀ£ÀÄ. PÁAiÀÄð¥Àà¤UÉ EzÉÆAzÀÆ gÀÄa¸À°®è. vÀ£Àß ¤±ÀÑAiÀĪÀ£ÀÄß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉýAiÉÄà ©lÖ£ÀÄ. “ZËArAiÀÄ zÀAiÉÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÉÄÃ&É EzÉAiÉÄAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. zÉëAiÀÄ EZÉÒAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄUÀ£ÉÔ JAzÀ£ÀÄ ¥ÀmÉî. PÁAiÀÄð¥Àà£ÀÄ PÉüÀ°®è. UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÉà ºÀUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄÆRð¤UÉ »rzÀ ¥ÀlÄÖ PÀÄwÛUÉAiÀÄ GgÀļÁUÀĪÀÅzÀÄ fêÀ£À ¤AiÀĪÀÄ. JA¢£ÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀAeÉ, UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ºÀ½îAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÁr£À°è §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. E"ÀÖgÀ°èAiÉÄà CªÀ¤UÉ agÀ¸ÉßûvÀgÀÄ - ºÀÄ°AiÀÄÆ CzÀgÀ ªÀÄjUÀ¼ÀÆ JzÀÄgÁUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. E£ÀÆß §gÀ°®è! EzÉãÀÄ? CªÀPÉÌãÁzÀgÀÆ C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀ§ºÀÄzÉÃ? “UÀÄgï UÀÄgï ¨Á ¨Á” JAzÀÄ PÀgÉzÀ£ÀÄ. Q«UÉÆlÄÖ D°¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ºÀÄ°AiÀÄ ªÀÄÆjAiÀÄÆ E®è, ¸À¢Ý®è. PÁvÀÛ&ɬÄAzÀ PÁqÀÄ ªÀÄAiÀĪÀÄAiÀÄ C£ÀÄߪÀAwvÀÄÛ. UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÀÄÆ PÀvÀÛ&É PÀ«¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ PÁqÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄ®Ä E£ÀÆß zÀÆgÀ«zÉAiÀÄ"ÉÖ. C"ÀÖgÀ°è §A¢ÃvÀÄ JAzÀÄ D¸É. DzÀgÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¨sÉnÖAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀܼÀ §ºÀ¼À »AzÉ G½¬ÄvÀÄ. vÁ£ÀÄ PÀgÉzÀgÀÆ CzÀgÀ ¸ÀĽ«®è. DzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAfPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. vÁ¬ÄUÉãÁ¬ÄvÉÆà AiÀiÁgÀÄ EjzÀÄ PÉÆAzÀgÉÆà ªÀÄjUÀ½UÉãÁ¬ÄvÉÆà J°èUÉ NrºÉÆÃzÀªÉÇÃ, ¥Á¥À JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà UÀt¥ÀwAiÀÄ zÀÄBR PÉÆÃr©j¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀÄ&ÁUÀzÉ C°èAiÉÄà PÀĹzÀÄ PÀĽvÀ£ÀÄ. “¨Á ¨Á UÀÄgï UÀÄgï” JAzÀÄ ¥ÀÅ£ÀB zÀÄBR zsÀé¤UÀ½AzÀ PÀÆVzÀ£ÀÄ. “§gÀ¨ÉÃPÉÆà §AzÉ, §AzÉ £ÉÆÃqÀÄ” JAzÀÄ ¥ÉÇzÀgÀÄUÀ¼ÉqɬÄAzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ RqÀÎUÀ¼À£ÀÄß »jzÀÄ ºÁjzÀgÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß EjAiÀÄ®Ä CªÀ£ÉqÉUÉ a«ÄäzÀgÀÄ. C¥ÁAiÀĪÉãÉÆAzÀ£ÀÆß ¤jÃQë¸ÀzÀ zÀÄBT, JzÀÄݤAvÀÄ PÀgÀªÁ®ªÀ£ÀÄß MgɬÄAzÀ J¼ÉAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ&Éà CªÀgÀÄ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ&É Kj RqÀÎ ©Ã¹zÀgÀÄ. DUÀ&Éà «zÀÄåzÉéÃUÀ¢AzÀ ªÀÄÆgÀÄ£Á®ÄÌ ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ&É £ÉUÉzÀĪÀÅ. ªÀÄÆgÀÄ d£À ±ÀvÀÄæUÀ¼À£ÀÆß ºÀoÁvÁÛV PÉqÀ»zÀĪÀÅ. ¨sÀAiÀĨsÁæAvÀgÁzÀ CªÀgÀÄ ºÀÄ°UÀ¼ÉÆqÀ£É PÁzÁqÀ®Ä ªÉÄÃ&ÉzÀÝgÀÄ. RqÀÎUÀ½AzÀ CªÀ£ÀÄß EjzÀgÀÄ. E"ÀÖgÀ°è ZÉÃvÀj¹PÉÆAqÉzÀÝ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ±ÀvÀÄæUÀ¼À ªÉÄÃ&ÉÃj ¤«Ä"ÀªÀiÁvÀæzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß GgÀĽ¹zÀ£ÀÄ. CPÀ¸Áävï ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ F zÀÄWÀðl£É¬ÄAzÀ CªÀ£ÀÄ ¨sÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ, E£ÀÄß K£ÀÄ C¥ÁAiÀÄ PÁ¢zÉAiÉÆà JAzÀÄ w½AiÀÄzÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÆß PÀÆV PÀgÉzÀ£ÀÄ. ¥Àæw ªÁgÀªÀÇ FUÁUÀ&Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄwÛzÀÝ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ F gÁwæ E£ÀÆß KPÉ §gÀ°®èªÉAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ DvÀÄgÀ¢AzÀ JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F zsÀé¤ PÉý ºÉzÀj, K£ÀÄ C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹vÉÆ JAzÀÄ £ÀqÀÄV, PÀÆqÀ&Éà zÉÆA¢UÀ¼À£ÀÆß zÉÆuÉÚ PÀwÛUÀ¼À£ÀÆß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ±À§Ý §AzÀ°èUÉ zsÁ«¹zÀgÀÄ. UÀt¥ÀwUÉ MAzÉgÀqÀÄ ¸ÀtÚ UÁAiÀÄUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉãÀÆ DVgÀ°®è. zÉÆqÀØ ºÀÄ°AiÀÄÄ C°è vÀ&É CqÀØ ZÁa ©zÀÄÝPÉÆArzÉ. CzÀgÀ ¨É£ÀÄß ¸ÀªÀjzÀ£ÀÄ. “UÀÄgï UÀÄgï” JAzÀÄ PÀgÉzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ¸À¢Ý®è. ªÀÄÆV£À ºÉƼÉîUÀ¼À ºÀwÛgÀ PÉÊ »rzÀÄ £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. G¹j£À bÁAiÉÄ E®è. CxÀªÁ ¸Àé®à EzÉAiÉÆà JAzÀÄ ¨sÀæªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÀwÛgÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄj ºÀÄ°AiÀÄÆ ªÀÄ®VzÉ. ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ ¸À¢Ý®èzÉ PÉqÉ¢zÁÝgÉ. G½zÀ ªÀÄj ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ «PÁgÀªÁV H½qÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÄÛ wgÀÄUÀÄwÛªÉ. UÀt¥ÀwUÉ ±ÉÆÃPÀ GQ̧A¢vÀÄ. ¸ÉÆqÀgÀÄUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À°è J®èªÀÇ ¸Àà"ÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ ¥Áæt«ÄvÀægÀÄ vÁ¬Ä ºÀÄ° ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ MAzÀÄ ªÀÄj gÀPÀÛzÀ°è d¼ÀPÀªÁr ¸ÀvÀÄÛ©¢ÝgÀĪÀŪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÊUÀ¼À°èAiÀÄ C¸ÀASÁåvÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß £ÉvÀÛgÀ£ÀÄß ¸ÀƸÀÄwÛªÉ. CAiÉÆåà JAzÀÄ C¼ÀÄwÛªÉ. vÁ¬Ä ºÀÄ°AiÀÄÄ ±ÁAvÀªÁVzÉ, vÀȦÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ, ¹ÜgÀvÉAiÀÄ£ÉßöÊ¢zÉ. F PÀqÉAiÀÄ°è


!

43!

¸ÀéUÀð²RgÀ¢AzÀ £ÀgÀPÀPÀÆ¥ÀPÉÌ £ÉUÉvÀ. PÁAiÀÄð¥Àà£ÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÆ zÀÄUÀðwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä C¥À«vÀæ, ¥Á¥ÀPÀ®Ä¶vÀ ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀUÉ&ÉUÀ¼À CqÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ºÀÄzÀÄV¹ GgÀĽzÁÝgÉ. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ §ºÀĪÁV ¥ÀjvÀ¦¹zÀ£ÀÄ. vÁ¬Ä ºÀÄ°AiÀÄ vÀ&ÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É vÀ&ɬÄlÄÖ ªÀÄÆPÁ±ÀÄæ ¥ÀæªÁºÀ¢AzÀ CzÀPÉÌ vÀ¥Àðt«vÀÛ£ÀÄ. ªÀÄj ºÀÄ°AiÀÄ vÀ&ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄðj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀªÀjzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ ªÀiË£À. ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ ¨Á®ªÀ&Áèr¸ÀĪÀÅ¢®è, ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ&É £ÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. ©üÃPÀgÀªÁzÀ ©gÀÄUÁ½UÉ ºÀqÀUÉÆqÉzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ d®zÀ ¥Á&ÁzÀªÀ£À ºÁUÁ¬ÄvÀÄ UÀt¥ÀwAiÀÄ ¹Üw. vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÉ ºÀ®Ä©zÀ£ÀÄ. zÀÄBR vÀqÉAiÀÄ&ÁgÀzÉà ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à GgÀĽzÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÁV¹zÀgÀÄ, ±ÉÊvÉÆåÃ¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. UÀt¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ D±ÀÑAiÀÄð, ¨sÀAiÀÄ, ¸ÀAvÉÆÃ"À, PÀÄvÀƺÀ® ¸ÀPÀ® ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À «Ä±Àæt. PÁ¼ÀgÁwæAiÀÄ PÀgÁ¼ÀvÉ ¸ÁA¢æÃPÀj¹vÀÄ. “ªÀÄvÉÛ £ÉÆÃr, CzÀÄ £ÀqÉzÀÄzÀÄ F ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄAvÉ. PÀÈvÀdÕvɬÄAzÀ, ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ºÀÄ°AiÀÄ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß PÀqɬĹ E°è ¥Àæw"Áצ¹zÀ£ÀAvÉ, F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÀÄ°vÁ¼ÀªÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ PÀgÉzÀ£ÀÄ. ¥Àæw¢£ÀªÀÇ CªÀ£ÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ ºÁ&ÉgÉzÀÄ ¨sÁ"ÁàAd° ¤ªÉâ¹ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀAvÉ. FUÀ F UÁæªÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÉà ºÀÄ°vÁ¼ÀªÉAzÁVzÉ.”


!

44!

PÉÊPÉÆqÀzÀ »!ïªÀiÁå£ï (K¼À£Éà PÀvÉ 1967) §¼ÁîjAiÀÄ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ ¨ÉÃUÉ vÀqÉAiÀÄ&ÁUÀzÉ MAzÀÄ ªÁgÀ gÀeÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄrPÉÃjUÉ ªÀÄgÀ½zÉÝ (1964). ¹élì&ÉðAqÀ£ÀÄß AiÀÄÄgÉÆæ£À ªÀÄrPÉÃj JA§ÄzÁV »jAiÀÄgÉƧâgÀÄ §tÂÚ¹zÀÝ£ÀÄß PÉý ºÉªÉÄä vÀ¼É¢zÉÝãÉ. £À£ÀÆßjrà §ÈºÀvÁÛzÀ ²ÃvÀPÁj (gɦüæfgÉÃlgï). ¨ÉlÖUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¨ÉÆÃUÀÄt F ¥ÀÅlÖ ¥ÀlÖt. J&Éè°èAiÀÄÆ PÁqÉÆÃPÁqÀÄ, ºÀ¸ÀÄgÉÆà ºÀ¸ÀÄgÀÄ. «gÀ¼À d£À¸ÀASÉå. ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÀªÀðªÁå¦AiÀÄÆ C®è, ¸ÀªÀðUÁæ»AiÀÄÆ C®è. ¤¸ÀUÀðªÉà E°è DgÁªÀĪÁV ªÉÄÊZÉ°è «±ÁæAw ¸ÀÄR ¸À«AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ PÀƸÀÄUÀ¼ÁzÀ d£ÀjUÉ J°èAzÀ vÁ£Éà vÀÄvÀÄðvÀ£À §A¢ÃvÀÄ! £Á£ÀÄ CfÓ ¸ÁQzÀ ªÀÄUÀÄ. CfÓAiÀÄ UÀÄqÁgÀPÉÌ §A¢zÉÝ. vÁ¬Ä aPÀ̪ÀÄä ¨É¼É¹zÀ PÀƸÀÄ. vÀªÀj£À ©qÁgÀPÉÌ ªÀÄgÀ½zÉÝ. §¼ÁîjAiÀÄ°è »jAiÀÄ ¸ÉãÁ¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝ £Á£ÀÄ CfÓ, vÁ¬Ä, aPÀ̪ÀÄä EªÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è &ÉÆÃPÉÊPÀ «ÃgÀ, ¥ÀævÁ¥À±Á°, ªÀĺÁ¥ÀÅgÀÄ"À. vÀªÀj£À F £À®ÄªÉÄ £À£ÀUÉ »vÀPÀgÀªÁVvÀÄÛ. C°è PÀëtªÉÇAzÀÄ AiÀÄÄUÀªÁV EjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. E°è? AiÀÄÄUÀªÉÇAzÀÄ PÀëtªÁV ¸ÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ªÉÄà wAUÀ¼À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁzÀ. CzÉà ªÀļÉUÁ®zÀ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. »ÃUÁV ¥ÀæPÀÈw ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÄ C¸ÁzsÁgÀt ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ §zÀ&ÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. FUÀ ¸ÉPÉ, ¨É¤ßUÉà ¸ÀÄAiÉÄåAzÀÄ vÀAUÁ½. FUÀ ¤ÃgÀªÀ, MqÀ£É VqÀªÀÄgÀUÀ¼À ºÀ¸ÀÄgÉ&ÉUÀ¼À ZÁªÀÄgÀ ©Ã¹£À ¸ÀgÀ ¸ÀgÀ ¸ÀzÀÄÝ. FUÀ DUÀ¸À ¤ZÀѼÀ, CUÉÆà §AzÉà §AvÀÄ ªÉÆÃqÀUÀ¼À D£É«AqÀÄ. DzÀgÉ ºÀÄAiÀÄå°®è ªÀļÉgÁAiÀÄ, PÉÊPÉÆlÖ. £ÀqÉzÉélÖ. J&Éè®Æè ¥À¸É ¥À¸É, ªÀÄ¼É ªÀÄÆj. ªÀÄvÉÛ ¸ÉPÉ, UÁ½ C&ÉvÀ, ¸ÀÜVvÀ. HgÀªÀjUÉ®è UÉÆvÀÄÛ ªÀļÉgÁAiÀÄ£À §UɧUÉAiÀÄ ªÀj¸ÉUÀ¼À »PÀªÀÄvÀÄÛ. PÀqÀ°¤AzÀ ªÉÄÃ&ÉÃjzÀ CªÀ£ÀÄ PÉÆÃqÀĪÀÄ&ÉUÀ¼À F £ÁqÀ£ÀÄß ºÉÆUÀĪÀÅzÉãÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ¸ÁºÀ¸ÀªÉÃ? ªÉÄÃ&ÉÃjzÀªÀ E¼ÉV½AiÀÄzÉ E£Éß°èUÉ ºÉÆÃzÁ£ÀÄ? £É®zÀ ¤ÃgÀqÀPÉAiÀÄ£ÀÆß VjªÀ£ÀUÀ¼À §AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÆß PÉgÉvÉÆgÉUÀ¼À D¸ÉAiÀÄ£ÀÆß »AV¸À¢gÀĪÀ£ÉÃ? ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ, C®è®è, ¸ÀAeɬÄAzÀ ¸ÀAeÉUÉ, ¨Á£ÀAUÀ¼ÀzÀ°è gÀAUÉÃgÀÄwÛvÀÄÛ. PÉÆðäAa£À ¸ÀÄgÀĸÀÄgÀÄ §wÛAiÀÄ bÀ¼ÀPÀÄUÀ¼ÀÄ «avÁæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄAa¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. UÀÄqÀÄV£À ¤£ÀzÀ ¢VÝUÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¹ ªÉƼÀUÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ vÀAVzÀÄÝzÀÄ £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è. C&Éèà £Á£ÀÄ N¢ ¨É¼ÉzÀªÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݪÀgÀÄ aPÀ̪ÀÄä, CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, CfÓ, PÉ®¸ÀzÀªÀgÀÄ E"ÀÄÖ ªÀÄA¢. aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ »jªÀÄUÀ ¥ÀÅAqÀjÃPÀ UÀw¹ JgÀqÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢zÀÄݪÀÅ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ £ÁgÁAiÀÄt, E¥ÀàvÉÛgÀqÀgÀ ºÀÄgÀĦ£À vÀgÀÄt. PÀȶPÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ. ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ¨sÁUÀªÀÄAqÀ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÁdªÀiÁUÀðzÀ §¢AiÀÄ C¥ÀÅöàPÀ¼À JA§ ºÀ½îAiÀÄ°è CªÀgÀ D¹Û EvÀÄÛ. zÀÆgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 Q«ÄÃ. £ÁgÁAiÀÄt ¥Àæw¤vÀå ªÉÆzÀ® §¹ì£À°è C¥ÀÅöàPÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÀUÀ°rà C°èzÀÄÝ ¸ÀAeÉ PÉÆ£É §¹ì£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ªÁrPÉ. CAzÀÄ ±ÀÄPÀæªÁgÀ, ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀAvÉ. ºÀ½îUÀgÉ®ègÀÆ ¥ÉÃmÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁj, vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß CAUÀrUÀ½AzÀ Rjâ¹ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ ªÁgÀzÀ gÀeÁ ¢£À. EvÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UËgÀªÁ¤évÀ CwyAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ EzÉÝãÉ. »ÃUÁV £ÁgÁAiÀÄt D ªÀÄÄAeÁ£É C¥ÀÅöàPÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ°®è. ¤¸ÀUÀð ¥ÀÇtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¥Àæ¸À£ÀߪÁVvÀÄÛ. ºÀÆ©¹®Ä, ¸ÀéZÁÒPÁ±À, UÁ½AiÉÄà ºÉ¥ÀÅöàUÀnÖ ¨Á£Á¬ÄvÉÆà J£ÀÄߪÀAxÀ £ÉÆÃl. PÀȶgÀAUÀ AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀAvÉ, ¤gÀAvÀgÀ eÁUÀgÀÆPÀvÉAiÉÄà JgÀqÀÆ gÀAUÀUÀ¼À°èAiÀÄ AiÀıÀ¹ì£À UÀÄlÄÖ. £ÁgÁAiÀÄt¤UÉ C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀ°è dgÀÆgÀÄ PÉ®¸À §AvÀÄ, »ÃUÁV CªÀ£ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl ªÀÄÄV¹ CvÀÛ PÀqÉUÉ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ ªÀiÁrzÀ. D CªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ §¸ÀÆì EgÀ°®è. “ºÉÆvÀÄÛ PÀAvÀĪÀ ªÉÆzÀ&Éà §AzÀÄ©qÀÄ” CfÓAiÀÄ §Ä¢ÞªÁzÀ. “ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉãÀÄ ªÀĺÁ ¸ÀÆgɺÉÆÃUÉÆÃzÀÄ? £Á¼É ºÉÆÃzÀgÁ¬ÄvÀÄ” vÁ¬ÄAiÀÄ PÁ¼Àf £ÀÄr. “ªÀļÉgÁAiÀÄ£À ªÀÄÆqï £ÀA§¨ÉÃqÀ” £À£Àß C£ÀĨsÀªÉÇÃQÛ. “PÉÆ£É §¹ì£À°è §AzÉà §gÀÄvÉÛãÉ. MnÖUÉà Hl ªÀiÁqÉÆÃt” £ÁgÁAiÀÄt£À ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶. ¸Àj, CvÀÛ CªÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ, EvÀÛ £Á£ÀÄ ¤zÉæ ºÉÆÃzÉ.


!

45!

UÀrAiÀiÁgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ 5 UÀAmÉ. DzÀgÉ ¸ÀÄvÀÛ®Æ zÀlÖªÁV ºÀ©âzÀÝ ªÉÆÃqÀUÀ¼À zÀ¥Àà ªÀÄĸÀÄPÀÄ DUÀ&Éà ªÀÄrPÉÃjUÉ PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ PÀjUÀªÀ¸ÀÄ vÉÆr¹vÀÄÛ. £Á£ÀÄ JzÉÝ. ªÀļÉAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¸ÀÄvÀÄÛ E£ÉßãÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ°èvÀÄÛ. PÉÆðäAa£À DgÀw, UÀÄqÀÄV£À £ÀUÁj, PÀ¥Éà ©©æUÀ¼À ªÀÄAvÀæ ¥ÀoÀt, VqÀªÀÄgÀUÀ¼À vÉÆ£ÉvÀ, ºÉƸÀ ªÀÄtÂÚ£À »vÀPÀgÀ ¥ÀjªÀļÀ EªÉ®èªÀÇ £À£ÀUÉ C¥ÁåAiÀĪÀiÁ£ÀªÉÃ. DzÀgÉ £ÁgÁAiÀÄt C¥ÀÅöàPÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀ£À®è. ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄgÀ¼À° JA§ aAvÉ ªÀÄ£À¹ì£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ°è PÀ®PÀÄwÛvÀÄÛ. D°PÀ®ÄèUÀ¼À ºÉÆqÉvÀ ©gÀĸÁVAiÉÄà EvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À ¨É¤ßUÉ ªÀļÉAiÀÄ vÉÆÃgÀ ºÀ¤UÀ¼À wêÀæ PÀÄlÖuÉAiÀÄÆ vÉÆqÀVvÀÄÛ. PÉêÀ® ¤«Ä"ÀUÀ¼À&Éèà ZÀgÀAr vÉÆÃqÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA© GQÌzÀĪÀÅ. ¥ÀæPÀÈwAiÉÄà PÀgÀV ¤ÃgÁV ºÀjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. DUÀ¸ÀªÉà ©jzÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ&É PÉqÉ¢vÀÄÛ. UÀrAiÀiÁgÀzÀ &ÉÆîPÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV DAzÉÆð¹vÀÄ. CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ËzÉ M&ÉAiÀÄ ¨ÉZÀÑV£À ªÀÄÆ&ÉAiÀÄ°è PÁ®Ä ZÁa PÀĽvÀÄ ¸ÀÄlÖ ºÀ®¹£À ¨ÉüÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄA PÀÄlÄA dVAiÀÄÄvÀÛ PÉÆqÀV£À WÀªÀÄWÀ«Ä¸ÀĪÀ ¸ÀÄqÀÄ ¸ÀÄqÀÄ PÁ¦üAiÀÄ£ÀÄß vɼÀÄ ¥ÉÇgÉAiÀÄ°è »ÃgÀÄvÀÛ ¥ÀgÀ¤AzÉ ºÁUÀÆ DvÀä±ÁèWÀ£É JA§ CvÀÄåvÁìºÀzÁAiÀÄPÀ «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß J¼É J¼ÉAiÀiÁV ©r¹ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÁ®¸ÀªÉzÀzÁݬÄvÀÄ. gÁwæ UÀAmÉ JAmÁzÀgÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ §¸ï ªÀÄrPÉÃj ¤&ÁÝt vÀ®¦ MAzÀÄ UÀAmÉAiÉÄà ¸ÀAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÆ £ÁgÁAiÀÄt §gÀ°®è. aAvÉ PÁvÀgÀvÉAiÀiÁV ¨sÀAiÀÄgÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉ¥ÀÅöàUÀnÖvÀÄ. “zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀ©zÀÄÝ §¸ï ¸ÀAZÁgÀ §Azï DVgÀ§ºÀÄzÀÄ.” “¸ÉÃvÀÄªÉ PÀĹzÀÄ §¸ï D PÀqÉ ¤AvÀĺÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ.” “§¸ï NrAiÉÄà EgÀ&ÁgÀzÀÄ.” “§AzÉà §gÀĪɣÉAzÀ. ªÀĺÁ ºÀoÀªÀiÁj, £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉà ºÉÆgÀngÀ§ºÀÄzÀÄ.” “ºÁUÁzÀgÉ AiÀiÁPÉ CAªÀ §gÀ°®è?” E£ÀÆß AiÀiÁPÀ §gÀ°è&ÁèAªÁ C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÁAªÁ? ªÀÄÄA¢£À HºÁ¥ÉÇúÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉÃPÁVgÀ°®è. aPÀ̪ÀÄä£ÀªÀgÀ PÀ¼ÀªÀ¼À ªÁåPÀÄ®ªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀļÉUÁ½UÀ¼ÀÄ VAiÀÄgï Kj¹ E£ÀÆß gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ ¥ÀævÁ¥À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀvÉÆqÀVzÀĪÀÅ. gÁPÀë¸À ±ÀQÛUÀ¼Éà ºÁUÉ. gÁwæ ªÉÃ¼É CªÀPÉÌ ºÉaÑ£À ºÀĪÀÄä¸ÀÄì ¢üªÀiÁPÀÄ. ¸ÉãÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ £Á£ÉÆAzÀÄ «Ä°lj D¥ÀgÉÃ"À£ï AiÀÄÄzÀÞ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¸ÀÆa¹zÉ. aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ ºÀ¼É PÁgï 1930gÀ ªÉÆqÉ&ï »&ï ªÀiÁå£ï «ÄAPïì ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉgÁf£À°èzÀÝzÀÄÝ (PÁgÀÄPÉÆnÖUÉ) £À£ÀUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ. JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £ÁgÁAiÀÄt CzÀ£ÀÄß ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ EPÀÌlÄÖ ©Ã¢UÀ¼À°è Nr¹zÀÝ. £Á£ÀzÀgÉƼÀUÉ ªÀÄAr¹zÉÝ. “FUÀ £Á£ÀÄ D PÁgÀ£ÀÄß qÉæöÊªï ªÀiÁr C¥ÀÅöàPÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV K£ÁVzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ §gÀÄvÉÛãɔ JAzÉ. aPÀ̪ÀÄä£ÀªÀgÀ DV£À ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ°è F ¸ÀÆZÀ£É CªÀÄÈvÉÆÃ¥ÀªÀĪÁ¬ÄvÁzÀgÀÆ MqÀ£É CªÀjUÉ £À£Àß AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄzÀ §UÉÎ aAvÉ PÀ«¬ÄvÀÄ. EAxÀ J®è ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ Cw PÁ¼ÀfAiÀÄ ªÁzÀ«ªÁzÀªÁzÀ §½PÀ aPÀ̪ÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ E§âgÀÆ PÁj£À°è C¥ÀÅöàPÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉA§ M¥ÀàAzÀPÉÌ §AzɪÀÅ. PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ UÀĺÉAiÉƼÀUÉ ºÀÄzÀÄVzÀÝ »&ï ªÀiÁå£À£ÀÄß ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃr CjvÉ. ZÁ®PÀ£À D¸À£ÀzÀ PÀqÉVzÀÝ PÀzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÀiÁ¸À¢AzÀ vÉgÉzÉ. CzÀÄ QgÉÆÃgÉÆÃgÉÆÃgÀPï JAzÀÄ CgÀa ºÀoÁvÁÛV ¤AvÁUÀ ¥ÁvÁ¼ÀzÁPÀ½PÉAiÉÆà PÀÄA¨sÀPÀtð£À ¸ÉmÉvÀªÉÇà JA§ ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆrzÀĪÀÅ. M¼ÀºÉÆPÉÌ, PÀĽvÉ, §rzÀÄ PÀzÀ«QÌzÉ. ¹éZï QðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀr vÀÆvÀPÉÌ ¹Q̹zÉ, wgÀÄV¹zÉ. ¥sÀ®PÀzÀ°è ¨É¼ÀPÀÄ «Ä£ÀÄUÀ°®è. ©j MwÛ PÀèZï CªÀÄj¹ VAiÀÄgÀ£ÀÄß vÀl¸ÀÜ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀ½î ¸ÁÖlðgÀ£ÀÄß J¼ÉzÉ, ZÉÆÃPï PÉÆmÉÖ. HºÀÆA, fêÀ ¸ÀàA¢¸À°®è. ¸ÀàAzÀ£À ±ÀÄæwAiÀÄÆ £Á¹Û. ¨Áålj qË£ï, £À£ÀßzÀÆ ºÁUÉ. ªÀÄ£É ªÀÄA¢ ¸ÉÃj PÁgÀ£ÀÄß gÉÆ¥Àà¢AzÀ GvÀÍ£À£À ªÀiÁrzÁݬÄvÀÄ. FUÀ CzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉgÉ eÁUÀzÀ°è ¤AwgÀĪÀ ®oÁj ªÀiÁ®Ä. CzÀgÀ ªÉÄÃ&É ªÀļÉAiÀÄ M£ÀPÉ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ JqÀ©qÀzÉ §rzÀÄ C¨sÀåAd£À ªÀiÁr¸ÀÄwÛªÉ. mÁZïð &ÉÊn¤AzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ©Ãj PÁj£À M¼À¨sÁUÀªÀ£ÀÄß MªÉÄä


!

46!

¥Àj²Ã°¹zÉ. EzÉãÀÄ PÁgÉÃ? UÀvÀAiÀÄÄUÀzÀ ¨sÀªÀå ¸ÁägÀPÀªÉÃ? ¥ÁæZÀå ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á®AiÀÄzÀ°è EqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ «±ÉÃ"ÀªÉÃ? aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ Cw«zsÉÃAiÀÄ ¥ÀÅ"ÀàPÀªÁVzÀÝ F PÁgï vÀ£Àß DvÀäªÀ£ÀÄß CªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀgÀ&ÉÆÃPÀPÉÌ gÀªÁ¤¹©nÖgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzɤ¹vÀÄ £À£ÀUÉ. ºÀgÀPÀÄ ªÀÄÄgÀÄPÀÄ, dAUÀÄ »rzÀ F dAPÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ZÁ®Æ ªÀiÁqÀ§&Éè£ÉÃ? DzÀÉ £ÁgÁAiÀÄt C°è, aPÀ̪ÀÄä E°è. £ÀqÀÄªÉ £Á£ÀÄ! £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀ&ÉèÉÃPÀÄ. £ÉÆÃrAiÉÄà ©qÉÆÃt MAzÀÄ PÉÊ JAzÀÄ dmÁÌ ¸ÁÖmïð ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. PÁgÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV vÀ½î¹ CzÀÄ NqÀÄwÛzÀÝAvÉ VAiÀÄgÀ£ÀÄß ®UÁ¬Ä¹ JAf£ÀߣÀÄß ZÁ®Æ ªÀiÁqÀĪÀ G&ÁÖ «zsÁ£À«zÀÄ. £À£Àß F »PÀªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ® ¤ÃrvÀÄ. qÉÆgÀqÉÆgÀqÉÆgÀ oÀ¥ï §ÆægÉÆà JA§ PÀuÁð£ÀAzÀPÀgÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀÄzsÀÄgÀ ¤£ÀzÀzÉÆqÀ£É PÁgï fêÀ ¥ÀqÉzÉà ¥ÀqɬÄvÀÄ. ¨sÀ&Éà »&ï ªÀiÁå£ï AiÀÄÆ Dgï J ªÀiÁå£ï! (CxÀªÁ £Á£ÉÆÃ?) ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¹éZï ºÁQzÉ, eÉÆåÃw ¨É¼ÀUÀ°®è. JAf¤ß£À £ÁzÀªÉãÉÆà ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸ÀĪÀAwzÉ. DzÀgÉ ¨É¼ÀQ®èzÉ D C¥ÀgÁwæ ªÀļÉUÉÆÃqÉ ¨sÉâ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄ&É£Ár£À UÉÆAqÁgÀtåzÀ ¸À¥Àð ªÀiÁUÀðzÀ°è F ZÀgÀ¸ÁägÀPÀªÀ£ÀÄß Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? E£ÀÆß MAzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÁ¢vÀÄÛ. ZÁ®PÀ¤UÉ JzÀÄgÁV CRAqÀ PÀ£Àßr ZËPÀlÄÖ - UÁ½vÉgÉ («Aqï ¹Ìçãï), EzÉAiÀÄ"ÉÖ. CzÀgÀ ºÉÆgÀªÉÄÊ ªÉÄÃ&É ZÁªÀÄgÀ ©Ã¹ ¤ÃgÉÆgɸÀĪÀ ªÉÊ¥ÀgÀÄUÀ¼Éà EgÀ°®è. »ÃUÁV gÀ¸ÉÛ MA¢"ÀÆÖ PÁtÄwÛgÀ°®è. ºÁUÁzÀgÉ PÁgÀ£ÀÄß »AwgÀÄV¸ÀĪÀÅzÉÃ? DzÀgÉ £ÁgÁAiÀÄt C°è, aPÀ̪ÀÄä E°è, £ÀqÀÄªÉ £Á£ÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀ&ÉèÉÃPÀÄ. ¥ÁæaãÀ PÁ®zÀ AiÀÄAvÉÆæÃzÀåªÀÄzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁzÀ »&ï ªÀiÁå£À£À UÁ½vÉgÉAiÀÄ wgÀÄ¥À£ÀÄß ¸Àr®UÉƽ¹ PÉÊ »rAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄV¹zÉ. UÁ½vÉgÉ ºÉÆgÀPÉÌ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á£ÉnÖUÉ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁV ¤AwvÀÄ. C°èUÉ £À£ÀUÀÆ ºÁ¢UÀÆ £ÀqÀÄ«£À CqÀZÀuÉ E®èªÁzÀAvÁ¬ÄvÀÄ, ¤d. DzÀgÉ FUÀ ªÀļÉAiÀÄ £ÉÃgÀ ºÉÆqÉvÀPÉÌ CzÀÆ PÁgï NqÀĪÁUÀ ºÉaÑ£À §rvÀPÉÌ £Á£ÀÄ vÀÄvÁÛUÀÄwÛzÉÝ. ªÀļÉAiÀÄÆj£ÀªÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ F ºÉÆqÉvÀ §rvÀUÀ½UÉ CAdĪÀ ªÀiÁt C®è. ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀªÀgÉV£À ºÁ¢ PÀAqÀÄzÁzÀgÉ ºÉÃUÀÆ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. JPïìQgÀt £ÉÃvÀæUÀ½gÀ¨Á¢vÉÛà £À£ÀUÉ? D ºÁ¢AiÀÄ MAzÉÆAzÀÄ wgÀĪÀÅ ªÀÄÄgÀĪÀÅ, K¼ÀĩüÀÄ, NgÉPÉÆÃgÉ J®èªÀÇ £À£ÀUÉ PÀAoÀ¥ÁoÀ, C®è®è ¥ÁzÀ¥ÁoÀ. ºÁ¢§¢AiÀÄ VqÀUÀAn, ¥ÉÇzÉ PÀÄgÀÄZÀ®Ä, §gÉ PÉÆgÀPÀ®Ä J®èªÀÇ DwäÃAiÀÄ MqÀ£ÁrUÀ¼ÀÄ. ºÁVzÀÝgÀÆ w½AiÀÄzÀ PÁgÀ£ÀÄß PÁtzÀ ºÉÆwÛ£À°è, CjAiÀÄzÀ UÀÄjAiÉÄqÉUÉ, D ºÁ¢AiÀÄ°è MAiÉÄÝãÉA§ zsÉÊAiÀÄð ªÀÄÆqÀ°®è. PÁj£À mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁzÀUÀ¼À®èªÀ"ÉÖ. ºÁUÁzÀgÉ PÁgÀ£ÀÄß &ÁAiÀÄzÉƼÀPÉÌ £ÀÄVθÀĪÀÅzÉÃ? DzÀgÉ £ÁgÁAiÀÄt C°è, aPÀ̪ÀÄä E°è, £ÀqÀÄªÉ £Á£ÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀ&ÉèÉÃPÀÄ. aPÀ̪ÀÄä¤UÉ ºÉýzÉ, “¤ÃªÀÅ ªÀÄÄA¢£À D¸À£ÀzÀ°è JqÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉƽî. ªÀļɤÃj¤AzÀ vÉÆÃAiÀÄzÀAvÉ PÀA§½ ºÉÆzÀÄÝPÉƽî. JqÀUÉÊAiÀÄ°è mÁZïð »rzÀÄ CzÀgÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß qÁªÀÄgÀÄ zÁjAiÀÄ JqÀ CAZÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £À£ÀUÉ PÁtĪÀAvÉ ©ÃgÀÄwÛj. D CAzÁf£À ªÉÄÃ&É £Á£ÀÄ PÁgï ZÁ°¸ÀÄvÉÛãÉ. ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÉÆÃt.” PÀÄgÀÄqÀZÁ®PÀ PÀÄAl¥ÀAiÀÄtÂUÀ CªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ¢AzÀ §Ar GgÀĽvÀÄ. zÁj ¸Àj¬ÄvÀÄ. zÀÆgÀ wÃgÀPÉ? PÁgÀ£ÀÄß MAzÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄjUÉ ¸Àj¹ JAf£ï £ÁzÀ KjzÀAvÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄjUÉ §zÀ&Á¬Ä¹zÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dļÀÄdĽ¸ÀÄwÛzÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß EPÉÌ®UÀ½UÀÆ ZÉÃ¥ÀÅvÀÛ JgÀqÉgÀqÀÄ wgÀÄUÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAzÀUÀw¬ÄAzÀ zÁlÄvÀÛ PÁgï ¸ÁVvÀÄ. FUÀ ¨ÁæºÀätPÉÃjAiÀÄ §®Ä PÀrzÁzÀ ZÀqÁªÀÅ KgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄjUÉ D vÁPÀvÀÄÛ ¨ÁgÀzÉAzÀÄ C¤¹zÀÝjAzÀ, eÉÆvÉUÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀqÀÄ ZÀqÁ«£À°è ªÉÃUÀ vÀVÎzÀgÉ VAiÀÄgÀ£ÀÄß JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀPÉÌ E½¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ JzÉUÁjPÉ DUÀ £À£ÀUÉ E®èzÀÝjAzÀ - ºÉƸÀ ¤ÃgÀÄ, ºÉƸÀ PÁgÀÄ, §®Ä ºÀÄ"ÁgÀÄ AiÀÄxÁ¹ÜwAiÀÄ£Éßà ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÉ. HgÀ M¼ÀV£À Nt PÉÃjUÀ¼À£ÀÄß »AzÉ ºÁQ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ UÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀÄAPÀzÀ PÀmÉÖ vÀ®¦zɪÀÅ. ¥ÉmÉÆæ&ï ¥ÀA¦¤AzÀ PÁjUÉ CªÀÄÈvÀ Hr¹zÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ 7 Q«ÄÃUÀ¼À"ÀÄÖ zÀÆgÀ UÉÆAqÁgÀtåzÀ £ÀqÀĪÉ, ¨ÉlÖzÀ ªÀÄUÀÄή£ÀÄß PÉÆgÉzÀÄ ªÀiÁrzÀÝ §¼À¸ÀÄzÁjAiÀÄ ªÉÄÃ&É, ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛ §¼ÀÄPÀÄvÀÛ E½AiÀÄÄvÀÛ KgÀÄvÀÛ vɪÀ¼À¨ÉÃPÀÄ. ªÀļÉgÁAiÀÄ VAiÀÄgï Kj¹ E£ÀÆß wêÀæªÁV drAiÀÄvÉÆqÀVzÀ. £Á£ÉãÀÄ PÀrªÉÄ? £Á£ÀÄ VAiÀÄgï Kj¹ C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀ ºÁ¢UÉ, UÀºÀ£À w«ÄgÀzÀ ¨Á¬ÄUÉ, CeÁÕvÀ ¨sÀ«"ÀåzÀ PÀÆ¥ÀPÉÌ, PÁgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ½¹AiÉÄà ©mÉÖ. PÁj£À ©jUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV®è. DzÀÝjAzÀ £Á®Ì£ÉAiÀÄ (mÁ¥ï) VAiÀÄgï ¥ÀÇtð ªÀdåð. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ


!

47!

VAiÀÄj£À°è ºÉÆÃUÉÆÃtªÉÃ? CzÀgÀ°è eÁjPÉ, JAzÀgÉ VAiÀÄj£À ¸ÀgÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ°è ¤®èzÉ vÀl¸ÀÜ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ eÁj ©Ã¼ÀĪÀ L§Ä. DUÀ JAf£ï ZÁ®Æ EzÀÝgÀÆ §Ar NqÀzÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°èAiÉÄà Erà ¥ÀAiÀÄt ªÀiÁqÉÆÃtªÉÃ? UÀw Cw ªÀÄAzÀ. JAf£ï vÀÄA§ ©¹AiÀiÁV PÁzÀÄ MqÉzÉà ºÉÆÃrÃvÀÄ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄgÉà ±ÀgÀtÄ. ¸ÀgÀ¼À£ÀÄß JqÀUÉʬÄAzÀ CªÀÄj¹ ©V»rzÀÄ §®UÉʬÄAzÀ ZÀÄPÁÌtÂÃZÀPÀæ (¹ÖÃAiÀÄjAUï «Ã&ï) wgÀÄV¸ÀĪÀ PÀtð£ÁzÉ. PÁgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÀj¬ÄvÀÄ, C®è, gÀ¸ÉÛ »AzÉ »AzÉ eÁjvÀÄ. PÀtÄÚUÀ½UÉ ªÀļɺÀ¤UÀ¼ÀÄ §rzÀÄ JªÉÄ ªÉÄÃ&É «Ä¤ ¨sÀÆvÀUÀ£ÀßrUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀĪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÀAqÀ £ÉÆÃlªÉà ¨ÉÃgÉ. EvÀÛ qÁªÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ ¤ÃgÀ ºÉÆ£À°£À°è ¥Àæw¥sÀ®UÉÆAqÀ mÁZïð ¨É¼ÀPÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ&ÉÆÃPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤«Äð¹vÀÄÛ. zÁj AiÀiÁªÀÅzÀAiÀiÁå w½AiÀÄzÉ ¨sÀAiÀÄUÉÆAqÉ. §®UÀqÉUÉ §gÉ, JqÀUÀqÉUÉ zÀgÉ, JzÀÄjUÉÆà ªÀļɻªÀÄUÀ¼À zÀlÖ vÉgÉ, £ÀqÀÄªÉ F «Ä°lj zÉÆgÉ! mÁað£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¨É¼ÀQ£À ªÀħÄâ eÉÆA¥É, CzÀjAzÁZÉUÉ UÀ©üÃgÀ ±ÀÆ£Àå. aPÀÌ PÀ°è£À ªÉÄÃ®Æ ZÀPÀæ GgÀĽzÁUÀ, ¥ÀÅlÖ ºÉÆAqÀªÀ£ÀÆß CzÀÄ zÁnzÁUÀ, ¸ÀtÚ PÀtªÉAiÀÄ£ÀÆß CzÀÄ CqÀØ ºÁAiÀiÁÝUÀ ZÀÄPÁÌtÂZÀPÀæ C®ÄUÀÄwÛvÀÄÛ. £À£Àß UÀÄArUÉ §rvÀ vÁgÀPÉÌ fVAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. JAf£ï £ÁzÀ ªÀÄAzÀæPÉÌ PÀĹAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CwÛvÀÛ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄAmÉÃ? gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ CAZÉÆAzÉà £À£Àß zsÀÄæªÀ vÁgÉ. DzÀgÉ JqÀ CAZÉà £À®ÄV PÀgÀV ¤ÃgÁV ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛzÉ. aPÀ̪ÀÄä JªÉ ªÀÄÄZÀÑzÉ ºÁ¢ ¢nÖ¸ÀÄvÀÛ £À£ÀUÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. C¼Éîò CdÄð£À£À mÉƼÀÄî JzÉUÉ PÉZÀÄÑ vÀÄA§ÄwÛzÁÝgÉ. CAxÀzÀÝgÀ®Æè £À£ÀUÉ SÁwæ EzÉ, £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À PÉÃgɺÁ«£ÀAvÉ CAPÀÄqÉÆAPÁVAiÉÄà vɪÀ½gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ. LzÀÄ Q«Äà GzÀÝzÀ E½eÁgÀÄ ºÁ¢ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. zÁjUÉ CqÀØ ªÀÄgÀ ©¢ÝgÀ°®è. ©¢ÝzÀÝgÉ CzÉà £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹gÀÄwÛvÀÄÛ. ªÉÆÃj ¸ÉÃvÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ PÀĹ¢gÀ°®è. PÀĹ¢zÀÝgÉ CªÉà £ÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄÄUÀÎj¹ PÀÄPÀÌj¸ÀĪÀAvÉ «¢ü¹gÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. FUÀ §A¢zÉ ¤dªÁzÀ ¥ÀjÃPÁë PÁ®. £À£ÀÆßj£À £À£ÀUÉ §®Ä ZÉ£ÁßV UÉÆwÛgÀĪÀ, JAzÀÆ §zÀ&ÁUÀ¢gÀĪÀ ºÁ¢AiÉÆAzÀÄ, ¸À¤ßªÉñÀzÀ §zÀ&ÁªÀuɬÄAzÀ JAxÁ ¸ÀªÁ&Á¢ÃvÉA§ÄzÀ£ÀÄß AiÉÆÃa¹ £ÀqÀÄVzÉ. ©V ¸ÀjUÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É ¸ÀªÀÄvÉÆî vÀ¥ÀàzÉ £ÀqÉzÀÄ UÀÄj vÀ®¥ÀŪÀ CzÀlÄ £À£ÀUÀÄAmÉÃ? ªÀÄÆgÀÄ Q«Äà GzÀÝzÀ GqÀĪÀvÀÄÛªÉÆmÉÖ ZÀqÁªÀ£ÀÄß £Á«ÃUÀ KgÀ¨ÉÃPÁVzÉ. CzÉAxÀ ZÀqÁªÀÅ? KgÀÄzsÁnAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛvÀÛ ºÀvÀÄÛvÀÛ §¼ÀÄPÀÄvÀÛ ºÉÆÃV PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è £ÉÃgÀ £ÉwÛUÉà £ÉUÉzÀÄ §®PÉÌ ®A§ PÉÆãÀzÀ°è MªÉÄäUÉà wgÀÄV ¢rüÃgÀ£É E½AiÀÄ®Ä vÉÆqÀUÀĪÀ PÁ®£À PÉÆÃt£À eÁqÀÄ. EzÀgÀ §ºÀĨsÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°è ¤¨sÁ¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ. ¤d, DzÀgÉ VAiÀÄgï eÁjPÉUÉ ªÀÄzÀÄÝ? ZÀqÁªÀÅ KgÀĪÁUÀ ZÀÄPÁÌt ZÀPÀæzÀ ªÉÄÃ&É ©Ã¼ÀĪÀ MvÀÛqÀ eÁ¹Û. DzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÆ CzÀgÀ ªÉÄðgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ. F PÁgÀtPÁÌV JgÀqÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°è ºÉÆÃUÀ&Á¢ÃvÉÃ? CwAiÀiÁV PÁzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ JAf£ï AiÀiÁªÀ UÀ½UÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÉÆáÃlUÉƼÀÀÄzÁzÀ ±Á±ÀévÀ C¥ÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸Ét¸Ál. ¸Àj, »A¢£ÀAvÉAiÉÄà JqÀUÉÊAiÀÄ°è VAiÀÄgï ¸ÀgÀ¼ÀÄ, §®UÉÊAiÀÄ°è ZÀÄPÁÌt ZÀPÀæ »rzÀÄ, ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°è §Ar ZÁ®Æ ªÀiÁrzÉ. KjzɪÀÅ, ªÀÄ¼É vÁqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß &ÉQ̸ÀzÉ KjzɪÀÅ, JAf¤ß£À £ÁzÀ vÁgÀPÉÌÃjzÀAvÉ PÁr£À UÀĺÁAvÀgÀ¢AzÀ CzÀgÀ ¥ÀæwzsÀé¤ ©üÃPÀgÀªÁV C£ÀÄgÀt¹zÀAvÉ ªÉÄÃ&É ªÉÄÃ&É KjzɪÀÅ. §®UÀqÉAiÀÄ §gÉUÉ ºÉlÖzÉ, JqÀUÀqÉAiÀÄ PÉÆgÀPÀ°UÉ ©Ã¼ÀzÉ KjzɪÀÅ. FUÀ §AzÉà §AvÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ «ÄÃlgÀÄUÀ¼À CVߥÀjÃPÁë ¸ÀܼÀ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄj£À°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÉÃ? E®è, JAf£ï ºÀĬİqÀÄwÛzÉ “£Á¤£ÀÄß J¼ÉAiÀÄ&ÁgÉ.” CzÀgÀ ªÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß C®Që¹ “ºÉÆÃVAiÉÄà ºÉÆÃUÀÄ” JAzÀÄ «¢ü¸À&ÉÃ? CzÀÄ £ÀqÀÄ ZÀqÁ«£À°è zÀÄqÀÄA ¸ÀA¥ÀÅ ºÀÆr ¤AvÉà ºÉÆÃzÀgÉ? MqÀ£É VAiÀÄgï ¥ÉnÖUÉ MqÉzÉà ºÉÆâÃvÀÄ, CxÀªÁ PÁgï »AzÀPÉÌ zÀqÀzÀqÀ£É zsÁ«¹ÃvÀÄ. zÀħ𮠩jUÀ¼ÀÄ F »£ÀìjvÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ&ÁgÀªÀÅ. “£ÀÆål£ï ªÀĺÁ±ÀAiÀiÁ! ¤Ã£ÀÄ zÀÆgÀzÀ EAUÉèAr£À°è ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼Éà ¸ÀA¢zÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÁr£À F ¸ÀA¢£À°è PÀÆqÀ UÉÆüÀÄ ºÀÄAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß E¤vÀÆ PÀrªÉÄ ªÀiÁr®èªÀ®è!” JAzÀÄ CªÀ¤UÉ ªÀÄ£À¹éà ±Á¥À ºÁQzÉ. AiÉÆÃZÀ£ÉUÉ FUÀ ¥ÀÅgÀĸÉÆwÛ®è. QæAiÉÄ, C¢üPÀ QæAiÉÄ, PÁgï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ&ÉèÉÃPÀÄ. ¥ÀªÀð ©AzÀĪÀ£ÀÄß GvÀÛj¸À&ÉèÉÃPÀÄ. dAiÀÄ ®©ü¸À&ÉèÉÃPÀÄ. PÀèZï MwÛzÉ. VAiÀÄgÀ£ÀÄß CzÉà PÀët vÀl¸ÀÜ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ J¼ÉzÉ. PÀèZï ©mÉÖ, DQì®gÉÃlgï MwÛzÉ. JAf£ï §Ä¸ï UÀÄAAiÀiï JA¢vÀÄ. DQì®gÉÃlgï ©mÉÖ. PÀèZï MwÛzÉ CzÉà PÀët VAiÀÄgÀ£ÀÄß §®¥ÀæAiÉÆÃV¹ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ J¼ÉzÉà ©mÉÖ. ¤zsÁ£ÀªÁV PÀèZÀÑ£ÀÄß ¸Àr®UÉƽ¸ÀÄvÀÛ DQì®gÉÃlgÀ£ÀÄß MvÀÛvÉÆqÀVzÉ. EªÉ®è QæAiÉÄUÀ¼ÀÆ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀÄzÀÄ ¸ÉPÉAr£À C&ÁàA±À CªÀ¢üAiÀÄ°è. D ªÉÃ¼É £Á£Éà VAiÀÄgï, £Á£Éà PÀèZï, £Á£Éà DQì®gÉÃlgï. £Á£Éà J®èªÀÇ : “CºÀA PÀævÀÄgÀºÀA AiÀÄdÕ.” MªÉÄä PÁgï »AzÉ ¸ÀjzÀAvÁ¬ÄvÀÄ, zÉêÀgÉà UÀw (CAzÀ ºÁUÉà ±ÀvÀ£Á¹ÛPÀ£ÁzÀ £Á£ÀÄ zÉêÀgÉà UÀw JAzÀÄ ªÀÄgÉvÀÆ C£ÀÄߪÀAw®è!). §®UÀqÉUÉ


!

48!

ºÉÆÃV §gÉUÉ §rzÀÄ ¤®è°, JqÀUÀqÉUÉ ¸ÁV zÀgÉUÉ ©zÀÄÝ £ÀÄZÀÄÑ£ÀÄj DUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ JAzÀÄ §UÉzÀÄ ZÀÄPÁÌtÂZÀPÀæªÀ£ÀÄß §®UÀqÉUÉ wgÀÄV¹zÉ. »&ï ªÀiÁå£ï PÉÊPÉÆqÀ°®è. ºÀ¸ÁÛ°AUÀ£À ¤ÃrvÀÄ! JAf£ï JgÀqÀ£ÉAiÀÄ VAiÀÄgÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀÄ WÉÆÃgÀ UÀdð£É ¸À»vÀ J¼ÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. `¤ÃgÉƼÀVzÀÄð ¨ÉªÀÄzÀð’ £Á£ÀÄ D PÀët UÁ½AiÀÄAvÉ ºÀUÀÄgÁzÉ, «ÄAa£ÀAvÉ ZÀÄgÀÄPÁzÉ, ªÀÄ¼É ºÀ¤AiÀÄAvÉ ªÀÄÄPÀÛ£ÁzÉ. ZÀqÁ«£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄd®£ÀÄß PÁgï AiÀıÀ¹éAiÀiÁV GvÀÛj¹ wgÀÄUÁ¹£À°è gÀ"ÀåzÀ ¨Áå&Éà £ÀvÀðQAiÀÄAvÉ §¼ÀÄQ wgÀÄV ªÀÄÄA¢£À E½eÁgÀÄ ºÁ¢AiÀÄ°è NqÀ®Ä ¹zÀÞªÁVvÀÄÛ. C°è CzÀ£ÀÄß PÀëtPÁ® ¤°è¹PÉÆAqÀÄ, DzÀgÉ JAf£ÀߣÀÄß ZÁ®Æ ¹ÜwAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆAqÀÄ, PÉÊ ªÀÄĸÀÄqÀÄ MgɹPÉÆAqÀÄ ¤qÀÄ G¹gÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, “ºÉÆÃV£ÀÄß ¸À°Ã¸ÁV” JAzÀÄ »&ï ªÀiÁå£À¤UÉ CwäÃAiÀÄvɬÄAzÀ G¸ÀÄjzÉ. CZÀÑj JAzÀgÉ FUÀ vÉÃf ªÀÄ¼É ¥ÀÇwð §Azï DVvÀÄÛ. PÁr£À ºÉªÀÄägÀUÀ¼À PÉÆA¨É gÉA¨É J¼É ºÀÆUÀ¼À ªÉÄÃ&É Ml֬ĹzÀÝ ¤ÃgÀÄ vÉÆlÄÖ vÉÆmÁÖV f£ÀÄUÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä mÁað£À ¥ÀæPÁ±ÀzÀ°è (FUÀzÀÄ Cw ¥ÀæRgÀªÁVvÀÄÛ) D ¤ÃgÀ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ vÉÆÃgÀ ¨ÉAQ GAqÉUÀ¼ÀAvÉ ¥Àædé°¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÉÆÃqÀUÀ¼À JqɬÄAzÀ wAUÀ¼À ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄAzÀªÁV M¸Àj VqÀªÀÄgÀUÀ¼À J&É CqÀgÀÄUÀ¼À dgÀr ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÆÃj C&Éè®è vɼÀÄ Cj¹£À ºÀÄr ZÉægÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. PÉêÀ® MAzÀÄ UÀ½UÉ »AzÉ PÁr£À KPÁAVà ©üÃPÀgÀvɬÄAzÀ ©üÃvÀ£ÁVzÉÝ. FUÁzÀgÉÆà CzÀgÀ gÀÄzÀægÀªÀÄtÂÃAiÀÄvɬÄAzÀ G®è¹vÀ£ÁVzÉÝãÉ. DzÀgÉ £ÁgÁAiÀÄt? `£ÁgÁAiÀÄtA £ÀªÀĸÀÌöÈvÀåA...’ PÁgÀÄ zËqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÉ. C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀ ±ÀºÀgÀÄ JgÀqÀAUÀrUÀ¼À »j ¸Á®Ä. E£ÉßãÀÄ JzÀÄgÀUÀ°zÉ. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ gÁdªÀiÁUÀð ©lÄÖ JqÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PɸÀgÀÄ gÁr ¸ÉUÀt gÉÆZÉÑ vÀÄA©gÀĪÀ ºÀ½îºÁ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄä d«ÄäUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. C°è PÁgï NrÃvÉÃ? ºÀÆvÀÄ ºÉÆÃUÀzÉÃ? ªÉƸÀ¼É »rzɼÉzÁUÀ PÀjAiÀÄ ªÉÆgÉ PÉý ºÀj§AzÀÄ gÀPÀëuÉ ¤ÃrzÀ£ÀAvÉ. DzÀgÉ PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ°è CzÉ®è £ÀqÉ¢ÃvÉÃ? zÁ¸ÀªÁt ªÉƼÀVvÀÄ, “J°ègÀĪÀ£ÉÆà ºÀj JA§ ¸ÀA±ÀAiÀĪÉÃPÉ?” »ÃUÉ JtÂPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà C¥ÀÅöàPÀ¼ÀzÀ ±ÀºÀgÀÄ §AzÉà §AvÀÄ. D vÀ£ÀPÀ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ vÁ¸ÀÄ, JqÉ©qÀzÉ «Är¢zÀÝ JAf£ï C°è EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¤±Àê§ÝªÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÆß E½eÁgÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ dmÁÌ ¸ÁÖmïð ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ. ¸ÁÖlðgï J¼ÉzÉ. ZÉÆÃPï PÉÆmÉÖ, ¹éZï Qð ªÉÄÃ&É PÉÊ ¥ÀgÀrzÉ. DzÀgÉ JAf¤ßUÉ fêÀ §gÀ°®è. PÁj¤AzÀ E½zÉ. £À£ÀUÉ ¸ÉÆAl«zÉ, ªÀÄArQîÄUÀ¼ÀÆ EªÉ JAzÀÄ ZÉ£ÁßV w«zÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ CªÀÅ £ÉÆÃAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÁj£À ¨Á£Émï ªÀÄÄnÖzÉ. CzÀÄ PÁzÀÄ PÀgÀUÀ®Ä ¸À£ÀßzÀÞªÁVzÀÝ PÀ©âtªÁVvÀÄÛ. ªÀļÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ C©ü"ÉÃPÀªÀÇ CzÀgÀ PÁªÀ£ÀÄß vÀVιgÀ°®è. G½¢zÀÝ zÀÆgÀ PÉêÀ® CzsÀð Q«Äà ªÀiÁvÀæ. £ÀqÉzÉà ºÉÆÃzɪÀÅ. C°èAiÀÄ ªÀoÁgÀzÀ°è £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄ®VzÀÝgÉ ¸Àj, E®èªÁzÀgÉ? F AiÉÆÃZÀ£É ¨ÉÃPÁUÀ°®è. £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ §UÀĽzÀĪÀÅ, PÉÆýUÀ¼ÀÄ PÉÆPÉÆÌPÉÆÌPÉÆÌà PÀÆV gÀA¥À J©â¹zÀĪÀÅ, ºÀA¢UÀ¼ÀÄ qÀÄgÀÄPÀÄvÀÛ JqÀØ wqÀØ NrzÀĪÀÅ. PÁ®ßqÉUÀ¼ÀÄ WÀÆPÁgÀ ªÀiÁr ªÀÄ&ÉvÀĪÀÅ. MPÀÌ°£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ &ÁAzÀæ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨ÉƨÉâ C§âj¹zÀgÀÄ. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀA¢ PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸À®Ä §A¢gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀ HºÉ. aPÀ̪ÀÄä PÀÆV ºÉýzÀgÀÄ vÁªÀÅ AiÀiÁgÉAzÀÄ. “N CªÀiÁä ¤ÃªÁ? K£ÀÄ F ºÉÆwÛ£À°è? ªÀÄ£ÉÃ&É&Áè ZÉ£ÁßVzÁÝgÁ?” “£ÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«ÄÃ. . .?” PÀÆgÀ®V£À ªÉÄÃ&É ¤AwzÉÝêÉ. AiÀıÀ¹éAiÀiÁV zÁlÄvÉÛêÉÇÃ? ¹VzÀÄ GzÀÄgÀÄvÉÛêÉÇÃ? MPÀÌ°£ÀªÀgÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. “£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«ÄÃ? §AUÉèAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®VzÁÝgÀ®è!” C¼ÀĪÀ PÀqÀ&ÉƼÀÄ vÉð §gÀÄvÀ°zÉ £ÀUÉAiÀÄ ºÁ¬ÄzÉÆÃt D±É §Æ¢ vÀ¼ÀzÀ®Äè PÉgÀ¼ÀÄwªÉ QrUÀ¼É¤vÉÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÝ ªÀÄ£ÀzÀ PÉÆgÀqÉƼÀÆ ºÀƪÀÅ ºÀƪÀÅ CgÀ½ 1964gÀ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ WÀl£É

- UÉÆÃ¥Á®PÀÈ"ÀÚ CrUÀ


!

49!

£ÁåAiÀÄ ¥Àj¥Á®£É (JAl£Éà PÀvÉ -1951) °AUÀgÁd£À «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß »AzÉƪÉÄä (¥ÀAdgÀzÀ V½) ºÉüÀ&ÁVzÉ. M°zÀgÉ ±ÀAPÀgÀ£ÀÆ ªÀÄĤzÀgÉ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ£ÀÆ DVzÀÝ °AUÀgÁd£ÀÄ Cw aPÀÌ ¥ÁæAiÀÄzÀ°è PÉÆqÀV£À ¹AºÁ¸ÀªÀ£ÉßÃjzÀÝ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ DUÀ E£ÀÆß ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀ"Àð vÀÄA©gÀ°®è DUÀ&Éà CªÀ£À vÀAzÉ «ÃgÀgÁd£ÀÄ ²ªÁ¢üãÀ£ÁzÀ£ÀÄ, gÁdPÀÄlÄA§ zÀÄBR¸ÁUÀgÀzÀ°è ªÀÄļÀÄVvÀÄÛ. £ÀqÀĤÃj£À°è ©gÀÄUÁ½AiÀÄ wêÀævÉ KjzÁÝUÀ ºÀqÀV£À PÀƪɪÀÄgÀ MqɬÄvÀÄ. C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀÄAvÀgÁdgÀÄ «ÃgÀgÁd£À PÀªÀiÁðAvÀgÀUÀ½UÉ §AzÀÄ ¨sÁ«Ã gÁd£ÁzÀ QjAiÀÄ °AUÀgÁd¤UÉ vÀªÀÄä UËgÀªÀ, «zsÉÃAiÀÄvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. DzÀgÉ D O¥ÀZÁjPÀªÁzÀ «£ÀAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ »AzÉAiÉÄà vÉgÀ½zÀĪÀÅ. PÉ®ªÀÅ GzÀÞvÀ ¸ÁªÀÄAvÀ ¨sÀÆ¥Á®gÀÄ F MAzÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃj¸À°®è. «ÃgÀgÁd£À ªÀÄgÀtªÁvÉð PÉýzÁUÀ&Éà vÁªÉà CgÀ¸ÀgÉAzÀÄ ¸Áj ºÁUÉ ªÀwð¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. gÁdPÀÄ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁjAiÀÄ°è £ÀqɬĸÀĪÀ ¢üÃgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®èªÉ£ÀÄߪÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. C£ÀĨsÀ«UÀ¼ÁzÀ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ, ªÀÈzÀÞgÀÄ EgÀ°®è. gÁdåzÀ gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ J¼É ºÀgÉAiÀÄzÀ °AUÀgÁd£À ªÉÄÃ&É ©zÀÄݪÀÅ. D PÁ®zÀ°è PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀÅ ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÉñÀzÀ ºÀ®ªÀÅ f&ÉèUÀ½AzÀ®Æ £ÉÃvÁæªÀwà £À¢AiÀĪÀgÉUÉ ªÁ妹zÀÝ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f&Éè¬ÄAzÀ®Æ PÀÆr¢ÝvÀÄ. «ÃgÀgÁd£ÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ªÉÄʸÀÆj£À ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ f&ÉèAiÀÄ D²ævÀ gÁdåUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁzÀĪÀÅ. PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀzÀ ¥ÀǪÀð UÀrAiÀÄ°è ªÉÄʸÀÆj£ÀªÀgÀÆ ¥À²ÑªÀÄzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f&ÉèAiÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀgÀÆ ¥À槮gÁV zÀAUÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ gÁd¨sÀPÀÛgÀÄ gÁdPÀÄ®ªÉà C½zÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉÆà JAzÀÄ ºÉzÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÁdPÀÄ®zÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÁÌV °AUÀgÁd£À PÉëêÀÄPÁÌV ¤vÀåªÀÇ gÁd¨sÀPÀÛgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀÇeÉ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀĪÀÅ. zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀĺÁ©ü"ÉÃPÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À&Á¬ÄvÀÄ. gÁdªÀiÁvÉ - ¢ªÀAUÀvÀ «ÃgÀgÁd£À ªÀÄqÀ¢ ªÀÄUÀ£À PÉëêÀÄaAvÀ£ÉAiÀÄ°è PÉÆgÀUÀÄwÛzÀݼÀÄ. C£ÀĨsÀ«AiÀÄÆ wÃPÀë÷ÚªÀÄwAiÀÄÆ DzÀ D ªÀĺÁ¸ÀwAiÀÄÄ PÀgÀtÂPÀ ¸ÀħâAiÀÄå ªÀÄÄAvÁzÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀUÀ½AzÀ PÉÆqÀUÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ¼ÀÄ. °AUÀgÁd£ÀÄ QjAiÀĪÀ£ÁzÀgÀÆ D ¥ÁæAiÀÄzÀ°èAiÉÄà gÁdAiÉÆÃUÀå ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄ. ±À¸ÀÛçPÀ&É, ¸ÉÊ£Àå ¤ªÀðºÀt «zÉå, gÁdå¨sÁgÀ PÀæªÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼À°è vÀ£Àß ¦æÃwAiÀÄ ¦vÀȪÀAiÀÄðgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥Àj±Àæ«Ä¹ ¹¢Þ¥ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄ. vÀAzÉAiÀÄ CPÀ¸Áävï ªÀÄgÀt, D PÁgÀt¢AzÀ GAmÁzÀ zÀÄBR ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÆ£ÀåvÉUÀ½®è¢zÀÝgÉ °AUÀgÁd£ÀÄ ErAiÀÄ «±Á® PÉÆqÀUÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀ"ÀÄÖ zÀPÀëvÉ ZÁuÁPÀëvÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀªÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. «ÃgÀªÀiÁvÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁd»vÉʶUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ °AUÀgÁd£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀzÀ gÀPÀëuÉ ¨sÀzÀævÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ£ÀÄ. °AUÀgÁd£ÀÄ zÀPÀë£ÀÆ ¸ÀªÀÄxÀð£ÀÆ DzÀ ¥Àæ¨sÀÄ JAzÀÄ CjªÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà CªÀ£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ C£ÉÃPÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹zÀgÀÄ. ¸ÉÊ£ÀåªÀÅ £ÀªÉÇÃvÉÛÃd£À¨sÀjvÀªÁV JAvÀºÀ ±ÀvÀÄæªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Æ ±ÀPÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. PÀæªÉÄÃt °AUÀgÁd£ÀÄ PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀzÀ°è ±ÁAwAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀĪÀåªÀ¹ÜvÀªÁzÀ DqÀ½vÉAiÀÄ£ÀÆß ¸Áܦ¹zÀ£ÀÄ. gÁdPÀÄ®zÀ UËgÀªÀ ¥ÀÅ£ÀB ²RgÁ©üªÀÄÄRªÁV KgÀvÉÆqÀVvÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ gÁd¤UÉ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÆ vÀÄA©gÀ°®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸Á¢ü¹zÀÄzÀÄ ªÀĺÁPÁAiÀÄð ©üêÀÄPÁAiÀÄð JAzÀÄ ºÉüÀ&ÉèÉÃPÀÄ. ªÀÄÄAzÉ MAzÉgÀqÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼À°èAiÉÄà CªÀ£ÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f&ÉèAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB CAPÉAiÀÄ°è vÀAzÀ£ÀÄ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ WÉÆÃgÀ PÀzÀ£ÀªÉ¸ÀUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀ±ÀªÁzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f&ÉèAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÁUÀ°®è. C°èAiÀÄ £Á&ÉÌöÊzÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆr °AUÀgÁd£À ªÉÄÃ&É vÁªÁVAiÉÄà PÀwÛUÀnÖzÀgÀÄ. PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÁéºÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀ ºÀA§®ªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÀÄ £ÀÄAUÀ&ÁgÀzÀ vÀÄvÁÛV CªÀgÀ UÀAl°£À°è G½zÀÄ CªÀgÀ ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄß vÀA¢vÀÄ. »ÃUÉ ¥À槮 AiÀÄÄzÁÞ£ÀAvÀgÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ£ÀB PÉÆqÀUÀÄ gÁd£À bÀvÀæ bÁAiÉÄUÉ C¢üãÀªÁ¬ÄvÀÄ. °AUÀgÁd£À F ¢VédAiÀÄ AiÀiÁvÉæUÀ¼À°è CªÀ£À §®UÉÊ §Al£ÀAwzÀݪÀ£ÀÄ ©lÖAUÁ®zÀ PÀÄlÖ¥Àà. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹¥Á¬ÄAiÀiÁV ¸ÉÃjzÀÝ PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀgÁPÀæªÀÄ, zÀÄjÃtvÀé, gÁd¤"É×UÀ½AzÀ&Éà gÁd£À zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀ UÀtåªÀåQÛAiÀiÁzÀ£ÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ£À «gÀÄzÀÞzÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è MAzÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÁ¼ÁV PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ D ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ¤UÉ «¥ÀjÃvÀ £À"ÀÖªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. UÉÆj®èAiÀÄÄzÀÞ, F ºÉ¸Àj¤AzÀ w½¢gÀ¢zÀÝ D ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ PÀÄlÖ¥Àà£À ¥ÀqÉ UÉÆj®è AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁrvÀÄ. EzÉà AiÀÄÄzÀÞ PÀæªÀÄ¢AzÀ PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ f&ÉèAiÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀgÀ°è M§â£À£ÀÄß ¸ÀzɧrzÀ£ÀÄ. ¸ÀļÀåzÀ ¸À«ÄÃ¥À WÉÆÃgÀ PÀzÀ£À dgÀUÀ®Ä CtÂAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ zÀÆgÀzÀ²ðvÀé¢AzÀ, ¸Àé¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÀ vÀ£Àß ¥ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÀªÀÄPÀ®Äè


!

50!

zÁjAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±ÀvÀÄæªÀ£ÀÄß C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è »A¢¤AvÀ £ÀĸÀĽ EjzÀ£ÀÄ, vÀjzÀÄ ©¸ÀÄl£ÀÄ. »ÃUÉ zsÀÈwUÉlÖ ±ÀvÀÄæªÀ£ÀÆß ±ÀvÀÄæ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÆß ¸ÀzɧrzÀÄ CnÖ ¸ÉgÉ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ °AUÀgÁd¤UÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. “PÀÄlÖ¥Àà£ÀAvÀºÀ ¸Áé«Ä¨sÀPÀÛ ¸ÁªÀÄxÀåð¥ÀÇjvÀ ¸ÉãÁ£ÁAiÀÄPÀ¤®è¢zÀÝgÉ °AUÀgÁd£ÀÄ ºÉ¸Àj®èzÁUÀÄwÛzÀ£ÀÄ” JAzÀÄ gÁd£ÀÄ ¸ÀévÀB ªÀÄÄPÀÛPÀAoÀ¢AzÀ D£ÀAzÉÆÃzÁÎgÀªÉwÛzÁUÀ PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ ªÀiË£À¢AzÀ «zsÉÃAiÀÄvɬÄAzÀ vÀ&ÉvÀVιzÀ£ÀÄ. gÀt©üÃ"Àt£ÁzÀ ±ÀvÀÄæ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ£ÁzÀ PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ gÁd£À ªÉÄaÑ£À §Al£ÁzÀ£ÀÄ. zÀQët PÀ£ÀßqÀ f&Éè ¸ÁªÀÄAvÀgÁdåªÀ£ÀÄß ±ÀvÀÄægÀ»vÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä gÁd¤UÉ PÀÄlÖ¥Àà£Éà £ÉgÀªÁzÀ£ÀÄ. D ¥ÀæzÉñÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀĪÀåªÀ¹ÜvÀªÁzÀ DqÀ½vÉAiÀÄÄ K¥ÀðnÖvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ JAzÉAzÀÆ zÀAUÉPÉÆÃgÀgÀÄ vÀ&ÉAiÉÄvÀÛzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §°"À×£ÁzÀ PÀÄlÖ¥Àà£À£Éßà gÁd£ÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f&ÉèAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ£À£ÁßV £ÉëĹzÀ£ÀÄ. “PÀÄlÖ¥Áà! ¤£Àß gÁd¤"É×UÉ AiÉÆÃUÀåvÉUÉ £Á£ÀÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÁzÀ zÉÆqÀØ §ºÀĪÀiÁ£À«zÀÄ. ¤Ã£ÀÄ gÀtgÀAUÀzÀ°è JAvÀºÀ ©üÃPÀgÀ PÀqÀÄUÀ°AiÉÆà C"ÉÖà PÀgÀÄuÁªÀÄAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀiÁV F ¥ÀæzÉñÀzÀ DqÀ½vÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄ. ¤£Àß°è £À£ÀUÉ ¸ÀA¥ÀÇtð «±Áé¸À«zÉ. PÉÆqÀUÀÄ gÁdPÀÄ®zÀªÀgÀ WÀ£ÀvÉ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÀ¼ÀÄ ªÀ¢üð¸ÀĪÀAvÉ £ÁåAiÀÄ ¥Àj¥Á®£ÉªÀiÁqÀÄ. gÁdå¨sÁgÀ PÁAiÀÄPÀzÀ°è zÀPÀëvÉ £ÁåAiÀÄ¥ÀPÀë¥ÁvÀvÉ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw EgÀ°. ¤£Àß ¸ÉʤPÀgÀ »vÀªÉà ¤£Àß »vÀªÉAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÀjUÀt¹zÉAiÉÆà ºÁUÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤£Àß d£ÀgÀ »vÀªÉà ¤£Àß »vÀªÉAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¨sÁ«¹ gÁdå¥Àj¥Á®£É ªÀiÁqÀÄ. ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðzÀ IÄdĪÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß JAzÀÆ ¤gÁPÀj¸À¨ÉÃqÀ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£ÀÄ ªÉÄZÀÄѪÀAvÉ £ÉgÀªÉÃj¸ÀÄ” JAzÀÄ °AUÀgÁd£ÀÄ ºÀgÀ¹zÀ£ÀÄ. QjAiÀÄ °AUÀgÁd£À°è JAvÀºÀ G£ÀßvÀ, GzÁvÀÛ UÀÄtUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À! JAvÀºÀ OzÁAiÀÄð! O£ÀßvÀåzÀ°è OzÁAiÀÄðªÀÅ DzÀ±Àð. PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ vÀ&ɨÁV ªÀA¢¹ D£ÀAzÀ¥ÀżÀQvÀ£ÁV ¥Àæ¨sÀÄ«£À DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ²gÀ¸ÁªÀ»¹zÀ£ÀÄ. CA¢¤AzÀ ©lÖAUÁ®zÀ PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ PÀÄlÖ¥Àà£ÁzÀ£ÀÄ. °AUÀgÁd¤UÉ PÀÄlÖ¥Àà£ÁVAiÀÄÆ EvÀgÀjUÉ PÀÄlÖgÀ¸À£ÁVAiÀÄÆ D ¢üÃgÀ ¸ÉʤPÀ£ÀÄ «dÈA©ü¹zÀ£ÀÄ. PÀÄlÖ¥Àà£À£ÀÄß zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ£À£ÁßV ¥ÀÅvÀÆÛj£À°è ¥Àæw"Á×¥À£É ªÀiÁr °AUÀgÁd£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjUÉ ªÀÄgÀ½zÀ£ÀÄ. PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ ¸ÀA¥ÁeÉAiÀĪÀgÉUÀÆ gÁd£ÉÆqÀ£É §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ©Ã¼ÉÆÌlÖ£ÀÄ. £ÉaÑ£À ¥Àæ¨sÀÄ, ¦æÃwAiÀÄ gÁd£ÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ WÀlÖªÉÃjºÉÆÃzÀAvÉ PÀÄlÖ¥Àà¤UÉ UÀAl®Ä vÀÄA©§A¢vÀÄ. D MAzÀÄ PÀët CªÀ£ÀÄ ¸ÉãÁ£ÁAiÀÄPÀ PÀÄlÖ¥Àà£ÁVgÀ°®è, ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀÈzÀ¬Ä PÀÄlÖ¥Àà£ÁVzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄÄA¢£À UÀ½UɬÄAzÀ gÁdå¨sÁgÀ PÁAiÀÄðªÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ §®ªÁV ¨sÀzÀæªÁV ¥ÀÅvÀÆÛj£À°è vÀ¼ÀªÀÇjzÀ£ÀÄ. ºÀ¼ÉAiÀÄ zÀAUÉPÉÆÃgÀ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzɧrzÁV¢ÝvÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ÀÆ CªÀgÀ ¥ÀgÀ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw EgÀĪÀªÀgÀÆ ºÉÃgÀ¼ÀªÁV PÀ£ÀßqÀ f&ÉèAiÀÄ°è ªÁ妹zÀÝgÀÄ. F vÀÄAqÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀgÀ£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀzÉ «¢ü¬ÄgÀ°®è. PÁqÀÄ £É®¸ÀªÀĪÀiÁrzÀ ªÉÄÃ&É G½AiÀÄĪÀ ªÉÆÃlÄUÀ¼ÀAvÉ CªÀjzÀÝgÀÄ. ªÉÊjªÀ£ÀªÀÅ £Á±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ PÁ°UÉ C®è°è vÀUÀ®ÄªÀ UÀÄwÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ C"ÉÖà ±ÀæªÀĸÁzsÀå PÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ F jÃwAiÀÄ ªÉÆAqÀÄ ±ÀvÀÄæUÀ¼À£ÀÄß »r¹ PÉÆ°è¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. zÀQët PÀ£ÀßqÀ f&Éè¬Ärà PÀÄlÖgÀ¸À£À D¥ÀÛgÀÄ CªÀgÀ »A¨Á®PÀgÀÄ ªÁ妹zÀgÀÄ. UÀÆqsÀZÁgÀgÀÄ J®è PÀqÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ UÀÄ¥ÀÛªÁV ºÀgÀrzÀgÀÄ. C£ÉÃPÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁzÀ ©ÃqÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ&É §&ÁvÁÌgÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄt ªÀiÁr C°èAiÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆâü¸À&Á¬ÄvÀÄ. gÁdzÉÆæúÀ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÃUÉ ºÀÄzÀÄVgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀAQÃtð PÁAiÀÄð. ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥Á¼ÉÃUÁgÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÁ¢¹zÀªÀgÀ UÀÄlÄÖ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÆqsÀZÁgÀgÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁ°¹ PÉ®ªÀÅ ¸À® JzÀÄj¤AzÀ&Éà ªÀAa¹ ¥Àæ²ß¹ CjvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄlÖgÀ¸À¤UÉ CgÀÄ»zÀgÀÄ. UÀȺÀ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À°è gÁdzÉÆæúÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀÄ D ¥ÀvÀæ §gÉzÀªÀgÀÆ CªÀgÀ §AzsÀÄUÀ¼ÀÆ «ZÁgÀuÉUÉƼÀUÁzÀgÀÄ. gÁdzÉÆæúÀ ¤ªÀÄÆð®£À PÁAiÀÄð ¥Àj"ÁÌgÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ£À ¤®AiÀĪÀ£ÀÄß ±ÉÆâü¸ÀÄwÛzÁÝUÀ C°è MAzÀÄ ¥ÀvÀæªÀÅ zÉÆgɬÄvÀÄ. CzÀgÀ MPÀÌuÉ »ÃVvÀÄÛ: ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À ¥ÁzÁgÀ«AzÀUÀ½UÉ °AUÀgÁd£À MAzÀÄ ¥ÀqÉ PÀqÀªÀÄPÀ®Äè ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½¢zÉÝãÉ. ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀªÀgÀÄ D zÁjAiÀÄ°è gÀPÀëuÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®¥Àr¸À¨ÉÃPÁV ¸ÉêÀPÀ£À £ÀªÀÄæ «£ÀAw. ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À ¥ÁzÀ¸ÉêÀPÀ GUÀÎ¥Àà±ÉnÖ


!

51!

PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ F ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §ºÀĪÁV PÉgÀ½zÀ£ÀÄ. F GUÀÎ¥Àà ±ÉnÖAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Éû£ÀªÀ£À®è. vÁ£ÀÄ Cw UÀÄ¥ÀÛªÁV ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß PÀqÀªÀÄPÀ®Äè ªÀiÁUÀðªÁV vÀAzÀgÀÆ CªÀ¤zÀ£ÀÄß CjvÀÄ vÀ£Àß ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ¤UÉ ªÀgÀ¢ªÀiÁrzÁÝ£É. DzÀgÉ ±ÀvÀÄæ«UÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ C¨sÁªÀªÉÇà vÀ£Àß ZÁPÀZÀPÀåªÉÇà vÀ£ÀUÉ zÉʪÀzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÉÇà vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÀ£ÀÆß JzÀÄj¸ÀzÉà D ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ£À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸À®Ä ±ÀPÀÛ£ÁzÉ£ÀÄ. GUÀÎ¥Àà ±ÉnÖAiÀÄ zÉÆæúÀ UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀÄzÀÄ. ¥ÀgÀªÀĤÃZÀ£ÁzÀ D ¸Áé«ÄzÉÆæûAiÀÄ£ÀÄß FUÀ&Éà ¸ÉgÉ»rzÀÄ avÀæ»A¸É¬ÄAzÀ ¸ÀAºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ D&ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄy¹zÀ£ÀÄ. PÉÆæÃzsÀ¢AzÀ CªÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀÄ¢¬ÄvÀÄ. D PÀëtzÀ°è ±ÉnÖAiÀÄÄ PÀÄlÖgÀ¸À£À JzÀÄj¢ÝzÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ CgÀ¸À£À PÉÆæÃzsÁV߬ÄAzÀ ¨sÀ¹äèsÀÆvÀ£ÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À wÃPÀë÷Ú ªÁPÀåUÀ½AzÀ £ÀÄZÀÄÑ£ÀÆgÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÀzÀæ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ªÉÄÃfUÉ PÀÄnÖ JzÀÝ gÀ¨sÀ¸ÀzÀ°è D ªÉÄÃf£À ºÉƸÀ ºÀ®UÉAiÀÄÆ MqÉzÀÄzÀgÀ°è D±ÀÑAiÀÄð«®è. GUÀÎ¥Àà ±ÉnÖAiÀÄ£ÀÄ CgÀ¸À®Ä ZÁgÀgÀ£ÀÆß ClÖ&Á¬ÄvÀÄ. AiÀiÁªÀ GUÀÎ¥Àà ±ÉnÖ? CªÀ£À ªÁ¸À¸ÁÜ£ÀªÉ°è? CªÀ£À£ÀÄß ºÉÃUÉ CgÀ¸ÀĪÀÅzÀÄ? ZÁgÀgÀÄ J&Éè°èAiÉÆà C&ÉzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ GUÀÎ¥Àà±ÉnÖUÀ½zÀÄÝzÀjAzÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¸ÉgÉ »rzÀÄ vÀgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄzÉà ºÀvÁ±ÀgÁV CgÀ¸À£À°èUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄß CgÀÄ»zÀgÀÄ. “F ¥ÁvÀQ ±ÉnÖAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ »rzÀÄ vÀgÀĪɣÀÄ. CªÀ£À PÁgÀ¸ÁÛ£À £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÀzÀÄ” JAzÀÄ ¸ÀܽPÀ ¸Áé«Ä¤"À×£ÉƧâ£ÀÄ CgÀÄ»zÀ£ÀÄ. “¨ÉÃUÀ ºÉÆÃUÀÄ” JAzÀÄ PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß CnÖzÀ£ÀÄ. CªÀ£À »AzÉAiÉÄà £Á®ÄÌ d£À gÁdzÀÆvÀgÀÆ ºÉÆÃzÀgÀÄ, PÉÊ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉgÉ»rzÀÄ vÀgÀ&ÉAzÀÄ. ¥ÀÅvÀÆÛj£À°èAiÉÄà EzÀÝ GUÀÎ¥Àà ±ÉnÖAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ vÀgÀ®Ä «¼ÀA§ªÁUÀ°®è. “ªÀĺÁgÁdgÉÃ! F PÀÈwæªÀÄ fëAiÉÄà F «"À dAvÀĪÉà D PÁUÀzÀ §gÉzÀªÀ£ÀÄ” JAzÀ£ÀÄ ¸Áé«Ä¤"À× ªÀiÁ¬Ä® gÉÊ. “K£ÀAwAiÉÆÃ?” CgÀ¸À£À ¥Àæ±Éß. “AiÀiÁªÀ PÁUÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ?” GUÀÎ¥Àà ±ÉnÖAiÀÄÄ ºÉzÀj ¥Àæ²ß¹zÀ£ÀÄ, £ÀÄr £ÀqÀÄUÀÄwÛvÀÄÛ. “PÁUÀzÀ §gÉzÀÆ §gÉzÀÆ AiÀiÁªÀ PÁUÀzÀªÀAvÉÃ!” “F ¢Ã£À£ÀÄ AiÀiÁªÀ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ°®è...” “¸ÀļÀÄî ºÉüÀ®Ä ªÉƼÀzÀÄzÀÝ £Á®UÉAiÀÄÄAmÉãÉÆà ¤£ÀUÉ? ªÀÄvÉÛ ºÉÃUÉÆà ªÀiÁ¬Ä® gÉÊ ¤£ÀߣÀÄß »rzÀÄ vÀAzÀ?” ªÀiÁ¬Ä® gÉÊ ªÉÄÃ&É CgÀ¸À¤UÉ CvÀÄ® «±Áé¸À, C©üªÀiÁ£À. “£À£ÀUÉÆAzÀÆ w½¢®è ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ! ªÀiÁ¬Ä® gÉÊ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA¢zÀÝ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß. . .” “¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ, CªÀ£ÀÄ PÀÈwæªÀÄ ªÀÄ£ÀÄ"Àå£ÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ&Éà CgÀĺÀ°®èªÉÃ? FUÀ £À£Àß ªÉÄÃ&É «ÄxÁågÉÆÃ¥À. PÀĤßAiÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ §AiÀĸÀÄvÉÛãÉAiÉÄÃ?” ªÀiÁ¬Ä® gÉÊ »ÃUÉ ºÉüÀzÉ ¤ªÁðºÀ«gÀ°®è. “GUÀÎ¥Àà ¤Ã£ÀÄ ¨Á¬ÄªÀÄÄZÀÄÑ. ¤£Àß ªÉÄÃ&É gÁdzÉÆæúÀzÀ ¥Àæ§&ÁgÉÆÃ¥ÀuÉ ºÉÃgÀ®ànÖzÉ. CzÀPÉÌ £ÀªÀÄUÉ DzsÁgÀ«zÉ. ¤Ã£ÉãÀ£ÀÄߪÉAiÉÆÃ?” “£Á£ÀÄ §qÀªÀ ¸Áé«Ä. zÉÆæúÀªÉAzÀgÉãÉAzÉà w½AiÀÄzÀªÀ£ÀÄ.” “¤£Àß ªÀAZÀ£É D ªÉÆøÀzÀ ¸ÉÆÃUÀÄ ¨ÉÃqÀ. PÀÄlÖgÀ¸À£À ªÀÄÄAzÉ CªÀÅ £ÀqÉAiÀÄ&ÁgÀªÀÅ. FUÀ £ÉÆÃqÀÄ F PÁUÀzÀ” JAzÀÄ CgÀ¸À£ÀÄ D PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß ±ÉnÖUÉ PÉÆlÖ£ÀÄ. ±ÉnÖAiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß N¢ £ÀqÀÄUÀĪÀ PÉÊUÀ½AzÀ »AzÉ PÉÆlÖ£ÀÄ. ªÀÄÄUÀÝvÉAiÀÄ£Éßà ªÀÄÄRªÀÅ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄÛ. CgÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä¤"À×£À ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ D PÀëtzÀ°è gÀAV£À°è KjzÀĪÀÅ. ±ÉnÖAiÀÄ «ªÀtð ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ&ÉAiÀÄÆ MAzÀÄ ªÀÄÈzÀÄ&Á¸Àå ªÀÄÆrvÀÄ. “K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛÃAiÉÆà zÉÆæûÃ? PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£À®èªÉãÉÆÃ?” “£Á£À®è ªÀĺÁ¸Áé«ÄÔ QgÀÄ £ÀUÀÄ ±ÉnÖAiÀÄ vÀÄnUÀ¼À°è ªÀÄÆr CgÀ¸À£À zÀ馅 ¥ÀæRgÀvɬÄAzÀ C°èAiÉÄà »AVvÀÄ. “¤£Àß PÀÄëzÀævÉAiÀÄ £ÀUÀÄ FUÀ&Éà DgÀĪÀÅzÀÄ. ¤Ã£ÀÄ §gÉzÀªÀ£À®èªÀAvÉ. ªÉÄÃ&É ªÉÆøÀzÀ £ÀUÀÄ. ¤Ã£ÀÄ §gÉzÀªÀ£À®èªÉ£Àß®Ä ¤£Àß&ÉèãÀÄ DzsÁgÀ«zÉAiÉÆÃ?” CgÀ¸À£ÀÄ wÃPÀë÷Ú zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ©ÃjzÀ£ÀÄ. “ªÀĺÁ¸Áé«ÄÃ! E°è AiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á¤°è EgÀ&Éà E®è.” “ªÀÄvÉÛ°è ¸ÀwÛ¢ÝAiÉÆà PÀvÉÛ?” “DUÀ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¥Àæ¨sÀÄUÀ½UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄAeÉñÀégÀzÀ°è £À£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÉÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAqÀºÉAqÀw ¥ÀÅvÀÆÛjUÉ §AzÀÄ wAUÀ¼ÀÆ ¸ÀA¢gÀĪÀÅ¢®è.” PÀÆæjAiÀiÁzÀ CgÀ¸À£À°è K£ÉÆà PÀgÀÄuÉAiÀÄ QrAiÀÄÄ ¨É¼ÀVvÀÄ. “¤£Àß ºÉýPÉUÉ gÀÄdĪÁvÉãÀÄ?” “£À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¥Àæ²ß¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ F PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀ£À®è.” vÀȦÛAiÀÄ DvÀ䫱Áé¸À£À QgÀÄ£ÀUÀÄ ±ÉnÖAiÀÄ vÀÄnUÀ¼À°è «Ä£ÀÄVvÀÄ. “£Á£ÀÄ «ZÁj¸ÀÄvÉÛãÉ. EªÀ£À£ÀÄß FUÀ vÀÄgÀAUÀPÉÌ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÉÆÃ.”


!

52!

¸Áé«Ä¤"À×£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ¨Á¬Ä vÉgÉAiÀÄĪÁUÀ&Éà PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ “ªÀiÁ¬Ä® gÉÊ, ¤Ã£ÀÄ FVA¢ÃUÀ&Éà F GUÀÎ¥Àà ±ÉnÖAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß E°èUÉ «ZÁgÀuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á” JAzÀÄ C¥ÀàuÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸Áé«Ä¤"À×£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä zsÉÊAiÀÄð«®èzÉ, CvÀȦ۬ÄAzÀ, gÁeÁeÉÕ ¥Á°¸À®Ä ¸ÁVzÀ£ÀÄ. UÀAqÀ£ÀÄ gÁdzÀÆvÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃzÁUÀ&Éà CPĄ̀ÉâAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄÄzÀÄj ºÉÆÃV¢ÝvÀÄÛ. D J¼ÉAiÀÄ fêÀ, ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀĪÁV PÁ°nÖzÀÝ D ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÅ"Àà ddðjvÀªÁVvÀÄÛ. UÀAqÀ£À°è AiÀiÁªÀ zÉÆÃ"ÀªÀ£ÀÆß AiÀiÁªÀ gÁdzÉÆæúÀ ¨sÁªÀªÀ£ÀÆß CªÀ¼ÀÄ PÀArgÀ°®è. »ÃUÉ®è aAw¸ÀÄvÀÛ ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV zÀÄBT¸ÀÄvÀÛ UÀAqÀ£À PÉëêÀĪÀzsÀð£ÉUÁV J&Áè zÉêÀgÀ°èAiÀÄÆ ªÉÆgɬÄqÀÄwÛzÁÝUÀ&Éà ¥ÀÅ£ÀB zÀÆvÀgÀ DUÀªÀÄ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄzsÉå vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ¥ÀÅvÀÛ½¬Ä®èzÉ PÀĹzÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ gÁeÁeÉÕ. ¥ÀwzÉêÀ£À gÀPÀëuÉ vÀ¤ßAzÀ DUÀĪÀÅzÁzÀgÉ DUÀ° JAzÀÄ zsÉÊAiÀÄð ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁr zÀÆvÀgÉÆqÀ£É ºÉÆgÀl¼ÀÄ. zÀÆvÀgÀ eÉÆvÉ PÁt¹PÉƼÀîzÉ C£ÀAvÀgÀ »A¨Á°¸ÀÄvÀÛ §AzÀ ªÀiÁ¬Ä® gÉÊAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄR ªÀÄÄjzÀ¼ÀÄ. F ±À¤AiÀÄ PÁlªÉà F ¦vÀÆj JAzÀÄ §UÉzÀ¼ÀÄ. zÀÄBR¢AzÀ ¸ÉÆgÀV £ÁaPɬÄAzÀ PÀĹzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ©¹°£À gÀhļÀ¢AzÀ ¨Ár PÀAUÁ&ÁzÀ CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ PÀÄlÖgÀ¸À£À ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ E£Àß"ÀÄÖ PÀAUÉlÖ¼ÀÄ. gÁdzÀ¥ÀðzÀ ªÀÄÄAzÉ, «ÃgÀ ¸ÉʤPÀ£À UÀAqÀÄzÀ¤AiÀÄ JzÀÄgÀÄ F ªÀÄÄUÉÝ PÉÆêÀÄ&É zsÀÈwUÉlÖ¼ÀÄ. CªÀ½UÉ PÀtÄÚ PÀvÀÛ&ɺÉÆìÄvÀÄ. C°èAiÉÄà PÀĽvÀĺÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ªÀÄgÀĤ«Ä"À ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀA©üÃgÀvÉAiÀÄ, ¥Àj¹ÜwAiÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀvÉAiÀÄ CjªÁV JzÀÄÝ ¤AvÀ¼ÀÄ. ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ ºÉÃVzÀÝgÀÆ ZÀAzÀ. CzÀgÀ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ ««zsÀ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ. PÉÆêÀÄ&É, ¸ÀÄgÀ¸ÀÄAzÀj CPĄ̀ÉâAiÀÄ ªÀÄÈzÀÄvÀé, ¸ËAzÀAiÀÄð CAUÀ¸Ë"ÀתÀ «ÃQë¹zÀ PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ MAzÀÄ PÀët vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀÄgÉvÀ£ÀÄ. D gÀPÀëuÁ»Ã£À PÀgÀÄuÁd£ÀPÀ ¥Àj¹Üw CªÀ¼À£ÀÄß E£Àß"ÀÄÖ ¸ÀÄAzÀjAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁrzÀÄݪÀÅ. PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ gÁdzÀAqÀzÀ ªÀÄzÀ¢AzÀ PÉÆ©âzÀªÀ£ÀÄ D ¤«Ä"À ¸ÉêÀPÀgÀ£ÀÆß ¸Áé«Ä¤"À×£À£ÀÆß C°èAzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃUÀ®Ä DeÉÕ UÀÄqÀÄVzÀ£ÀÄ. ¹AºÀªÀÅ vÀ£Àß PÉƼÉîAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ £ÀjUÁUÀĪÀ ºÀvÁ±ÉAiÀÄ ªÀÄÄR¨sÀAV¬ÄAzÀ ¸Áé«Ä¤"À×£ÀÄ C°èAzÀ PÀzÀ°zÀ£ÀÄ. “¤£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ&É UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀ gÁdzÉÆæúÀzÀ DgÉÆÃ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆj¸À&ÁVzÉ. CzÀPÉÌ £ÀªÉÆäqÀ£É §®ªÁzÀ ¥ÀÅgÁªÉ¬ÄzÉ. £ÁªÀÅ PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀ¢AzÀ E°èUÉ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ®Æ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.” “SÁªÀAzÀgÀÄ PÀë«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. E°è AiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAeÉñÀégÀzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝvÀÄ. CªÀgÀÄ JAzÉAzÀÆ gÁdzÉÆæúÀ §UÉAiÀÄzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß PÀë«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀĺÁ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ.” “¤Ã£ÀÄ UÀAqÀ£À ¥ÀgÀ ªÁ¢¸ÀzÉà K£ÀÄ ªÀiÁrAiÉÄÃ? DzÀgÉ £ÀªÀÄä°è CzÀPÉÌ §®ªÁzÀ PÁgÀt«zÉ.” “EgÀ&ÁgÀzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ.” “ªÀÄÄZÀÄÑ ¨Á¬Ä ºÀÄZÀÄÑ ºÉAUÀ¸ÉÃ. F ¥ÁvÀPÀPÉÌ ²PÉëAiÀiÁV £Á¼ÉAiÀÄ ¢£À ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß vÀÆV PÉÆAzÀÄ©qÀ&ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¤Ã£ÉãÀ£ÀÄßwÛÃAiÀiÁ?” PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ PÀpt£ÁzÀ£ÀÄ. CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ ºÀ®Ä©zÀ¼ÀÄ. “£À£Àß fêÀªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ zÁ£À ªÀiÁr©r ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ. CªÀgÀÄ vÀ¦àvÀ¸ÀÜgÀ®è” ºÉzÀjzÀ ¥ÁjªÁ¼ÀzÀAvÉ £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. “¤£Àß fêÀ ¤£ÀUÉ zÁ£À PÀÄëzÀæ ºÉAUÀĸÉÃ. . . ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¤£ÀUÉ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ. . .” F ¸ÀAvÉÆÃ"ÀzÀ QgÀt¢AzÀ CPĄ̀ÉâAiÀÄ ªÀÄÄRPÀªÀÄ® C¥ÀǪÀð ¸ËAzÀAiÀÄð vÁ½ xÀ¼ÀxÀ½¹vÀÄ. D PÀÆægÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è F ¢ªÀå ¥Àæ¨sɬÄAzÀ ±ÁAwAiÀÄÄ «ÄAazÀAvÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ E£Àß"ÀÄÖ ªÉÆûvÀ£ÁV PÁªÀiÁAzsÀ£ÁzÀ PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ “DzÀgÉ ¸ÀÄAzÀjÃ. . .”JAzÀÄ CªÀ¼ÉqÉUÉ ªÀÄÄUÀļÀßUɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ£ÀÄ. CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ ºÉzÀj “£Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀߣÀÄß PÀ½¹©r” JAzÀÄ gÉÆâ¸ÀÄvÀÛ ¨ÁV°£ÉqÉUÉ zsÁ«¹zÀ¼ÀÄ. “ªÀÄÆRð ºÉAUÀĸÉÃ, £Á¼É ¨É¼ÀUÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤£Àß UÀAqÀ £ÉÆÃqÀ&ÁgÀ” JAzÀÄ C§âj¹zÀ£ÀÄ PÀÄlÖgÀ¸À. D D¨sÀðmÉAiÀÄ vÀgÀAUÀªÉÇAzÀÄ CPĄ̀ÉâAiÀÄ£ÀÄß PÀÆægÀªÁV ©Ã¢AiÉÄqÉUÉ zÀ©âvÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À wÃPÀë÷ÚvÉ, ªÀÄ£À¹ì£À GzÉéÃUÀzÀ wêÀævÉ, C¥ÀªÀiÁ£À, aAvÉ, zÀÄBRUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢.ü CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ £ÀqÉzÀ¼ÉÆà vÉðzÀ¼ÉÆà NrzÀ¼ÉÆà PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß vÀÄgÀAUÀzÉqÉUÉ M¬ÄÝzÀÄݪÀÅ. vÀÄgÀAUÀ¥Á®PÀ£ÉÆqÀ£É vÁ£ÀÄ GUÀÎ¥Àà±ÉnÖAiÀÄ ¥ÀwßAiÉÄAzÀÆ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£ÀߣÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ CjPÉ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. ¥Á®PÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©lÄÖ ºÉÆgÀUÉ UÀ¸ÀÄÛ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. AiÀiÁgÀÄ §AzÁgÀÄ, ºÉÃUÉ «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀiÁ¢ÃvÀÄ, ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß PÀAqÉãÉà JAzÀÄ Cw aAvÁV߬ÄAzÀ zÀUÀÞ£ÁVzÀÝ ±ÉnÖAiÀÄÄ F ºÉƸÀ ¸ÀzÀÝ£ÀÄß PÉýzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà ¨ÁV&ÉqÉUÉ zsÁ«¹ §AzÀ£ÀÄ. CPĄ̀ÉâAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀPÀÆqÀ&Éà “N zÉëÃ, £À£Àß zÉë §AzÉAiÀiÁ” JAzÀÄ G£ÀävÀÛ£ÀAvÉ ºÁj §AzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß C¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. CPĄ̀Éâ C°è PÀAqÀÄzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ£Àß®è, vÀ£Àß ªÀÄĢݣÀ ªÀÄ£ÀzÀ£ÀߣÀ®è. ¥ÉæÃvÀ PÀ¼É¬ÄAzÀ fêÀZÀÒªÀªÁVzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄ£ÀÄ"Àå ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß. D PÉ®ªÀÅ UÀAmÉUÀ¼À°è ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÀÄ ¨sÀAiÀÄ, ¸Á«£À C¸Àà"ÀÖ, PÀgÁ¼À ¸Àà±Àð ±ÉnÖAiÀÄ ¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß 80 ªÀ"ÀðUÀ½UÉ Kj¹zÀÄݪÀÅ. ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ £À°zÀÄ°AiÀÄĪÀ GUÀÎ¥Àà C°ègÀ°®è. fêÀzÁ¸ÉUÁV ºÁvÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¥ÉlÄÖ wAzÀ


!

53!

ªÀÄÄ¢ £Á¬Ä C°è¢ÝvÀÄ. ªÀÄÈzÀÄ &Á¸Àå¢AzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀªÁV vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ CªÀ£À CzsÀgÀUÀ¼ÀÄ FUÀ PÀ¥ÁàV D ªÀħÄ⠨ɼÀQ£À vÀÄgÀAUÀzÀ°è «PÁgÀªÁV vÉÆÃgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ UÀÄArV½zÀÄ vÀ&ÉUÀÆzÀ®Ä £ÀgÉvÀÄ CªÀ£ÁUÀ&Éà ªÀÄÈwºÉÆA¢zÀAwzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄgÀtzÀ vÁAqÀªÀ. “NzÉëà N zÉëÔ J£ÀÄߪÀ CªÀ£À agÀ¥ÀjavÀ, FUÀ ¨sÀAiÀÄ«ºÀé® ªÀÄvÀÄÛ PÀtð PÀoÉÆÃgÀ PÀAoÀ D°¹ CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ CzsÀð fêÀ¥ÀqÉzÀ¼ÀÄ. ¥ÀwAiÀÄÄ §zÀÄQgÀĪÀ£ÉAzÀÄ vÀȦÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. “£À£ÀߣÀÄß ¤"ÁÌgÀtªÁV £Á¼É ¨É¼ÀUÉÎ PÉÆAzÀÄ©qÀÄvÁÛgÉ zÉëà ºÉÃUÉ §zÀÄPÀ°, ºÉÃUÉ G½AiÀÄ°?” “¤ÃªÀÅ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£À®èªÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÉ, DzÀgÉ. . .” “CAiÉÆåà £Á£ÀÄ ¤zÉÆÃð¶. £Á¼É ¨É¼ÀUÉÎ vÀÆV PÉÆAzÀÄ©qÀĪÀgÀAvÉ. F PÀÄwÛUÉAiÀÄ £ÀgÀªÀ£ÀÄß vÀÄAqÀĪÀiÁr PÉÆ®ÄèªÀgÀAvÉ. . . £À£ÀUÉ G½UÁ®«®èªÉà zÉëÃ?” vÀÄgÀAUÀzÀ ¨ÁV°£ÀªÀgÉUÉ CPĄ̀ÉâAiÀÄ£ÀÄß ¥Á®PÀ£ÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CPĄ̀ÉâAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è K£ÉÆà ºÉƼɬÄvÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ PÀët vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆqÀ£É ªÀiÁvÀ£Ár §gÀ®Ä C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁa¹zÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À zÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀÄgÀAUÀ¥Á®PÀ£ÀÄ PÀÆqÀ&Éà ªÀÄgÀ¼À¨ÉÃPÉAzÀÄ DeÁÕ¦¹ PÀ½¹zÀ£ÀÄ. “ºÁUÁzÀgÉ £À£ÀUÉ G½UÁ®«®èªÉà zÉë?” “GAlÄ £À£Àß zÉêÀgÉÃ. . . DzÀgÉ. . .” “CAiÉÆåà ºÁUÁzÀgÉ £À£ÀߣÉßÃPÉ ¤Ã£ÀÄ ©r¸À°®è?” “DzÀgÉ. . . DzÀgÉ. . .” “CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ §zÀÄPÀ¨ÉÃqÀªÉÃ? £ÀªÀÄä D¹ÛAiÉÄ®èªÀÇ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁ E®è. £Á£ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀ ªÉÄÃ&É ¸ÀAzÁ¬Ä¹AiÉÄãÀÄ!” “DzÀgÉ. . .” “ªÀÄvÉÛãÀÄ DzÀgÉ? £ÀªÀÄä ªÀÄ£É CªÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî°, £ÀªÀÄä ºÀtªÉ®èªÀÇ CªÀ£À ¨ÉÆPÀ̸À ¸ÉÃgÀ°. £Á£ÀÄ §zÀÄQzÀgÉ CªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ¸ÀA¥Á¢¸À§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß fêÀPÉÌ «ÄV&ÁzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅ¢zÉ?” “CzÀÄ UÉÆwÛzÉ £À£Àß zÉêÀgÉÃ. DzÀgÉ ¤ªÀÄä ¥Áæt G½AiÀÄ®Ä £Á£ÀÄ vÉgÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ EªÉ®èªÀÅUÀ½VAvÀ®Æ ºÉaÑ£ÀzÀÄ.” “K£ÀÄ ¤£Àß fêÀªÉÃ?” “¤ÃªÀÅ G½AiÀÄĪÀÅzÁzÀgÉ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉgÀ®Ä ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ M¥ÀÅöàwÛzÉÝ. £À£Àß fêÀQÌAvÀ®Æ ¦æAiÀĪÁzÀ...” “£À£Àß fêÀ G½AiÀÄĪÀÅzÁzÀgÉ £ÁªÀÅ K£À£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ vÁåUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤Ã£ÉÃPÉ »AdjAiÀÄÄwÛÃAiÉÄ? CzÉãÀÄ ¨ÉÃPÀAvÉ D £ÀgÀ±Áé£ÀPÉÌ?” “£À£Àß ¥À«vÀæªÁzÀ ²Ã®ªÀ£ÀÄß D £ÀgÁzsÀªÀĤUÉ M¦à¹zÀgÉ...” E"ÀÄÖ ºÉüÀĪÁUÀ CPĄ̀ÉâUÉ ªÀiÁvÀĺÉÆgÀqÀ°®è, ¨sÁªÉÇÃzÉéÃUÀ¢AzÀ G¹gÀÄPÀnÖvÀÄ, ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ªÀiË£À. “CzÀPÁÌzÀgÀÆ M¦à ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÀgÀtªÀ£ÉßÃPÉ G½¸À¨ÁgÀzÀÄ?” vÀÄA©zÀ ¥ÀæªÁºÀzÀ°è PÉÆaÑ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ ªÀÄgÀzÀ CqÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀAvÀºÀ ªÀiÁvÀÄ ±ÉnÖAiÀÄzÀÄ. PÁ®¥ÀÅgÀÄ"À£À PÀgÁ¼À zÀA"ÀÖçzÉƼÀUÉ ¹QÌ §zÀÄPÀ®Ä «Ä°«Ä°UÀÄlÄÖwÛgÀĪÀ ¥ÁætÂUÉ ¤ÃwAiÀÄÄ ºÉÃUÉ CxÀðªÁ¢ÃvÀÄ? vÀ£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÁPÀå¢AzÀ vÀ£Àß ¦æAiÀÄ ¥ÀwAiÀÄÄ ¨sÁªÀ¥ÀgÀªÀ±À£ÁV “¨ÉÃqÀ, ¨ÉÃqÀ. ¸ÀA¨sÁ«vÀjUÉ ªÀiÁ£ÀªÉà zÉÆqÀØzÀÄ. £À£Àß fêÀ ºÉÆÃzÀgÀÆ vÉÆAzÀgɬĮè. ¤Ã£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ £À£ÀߣÀÄß G½¸À¨ÉÃPÁV®è” JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¢üÃgÉÆÃzÁÎgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¤jÃQë¹zÀÝ CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ FUÀ ¤dªÁVAiÀÄÆ ddðjvÀ¼ÁVzÀݼÀÄ. PÀÄlÖgÀ¸À£À PÀlÄ CªÀªÀiÁ£ÀPÀgÀ £ÀÄrUÀ½AzÁUÀzÀ UÁ¹ CªÀ½UÉ ¥ÀwAiÀÄ F ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÁ¬ÄvÀÄ. §zÀÄPÀ®Ä ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ fêÀzÁ¸ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ J®èªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉwzÀÝ GUÀÎ¥Àà ±ÉnÖAiÀÄ°è CAvÀºÀ £ÉÊwPË£ÀßvÀåªÀ£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ ¤jÃQë¹zÀÄzÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ? “£À£Àß ¥Áæt¥ÀzÀPÀªÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÉÃUÁzÀgÀÆ G½¸ÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀå. ¤ÃªÀÅ ºÀUÀÄgÀªÁVj. £Á¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ AiÀiÁAwæPÀªÁV £ÀÄrzÀÄ vÀÄgÀAUÀ¢AzÀ ¸ÁVzÀ¼ÀÄ. “ºÁUÁzÀgÉ £Á£ÀÄ §zÀÄPÀÄvÉÛãÉAiÉÄÃ?” JAzÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ ¥ÀwAiÀÄÄ ºÉýzÀÄzÀÄ D «zsÉÃAiÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ Q«UÀ¼À°è C£ÀÄgÀtÂvÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÉüÉAiÀÄÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À«Äæ¹vÀÄ. CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀzÀrºÉÆÃV¢ÝvÀÄ. MAzÀÄ PÀqÉ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ¥À«vÀæªÁzÀ ºÉÆuÉ; ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ vÀ£Àß ¥Áæt¸ÀªÀð¸Àé£À fêÀgÀPÀëuÉAiÀÄ zsÀªÀÄð. AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉaÑ£À ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀÄÝ? J"ÉÆÖà ºÉÆvÀÄÛ CªÀ¼ÀÄ PÉÆëèsɬÄAzÀ CwÛvÀÛ CqÁØrzÀ¼ÀÄ. PÁ®«ÄÃgÀÄwÛvÀÄÛ. aAw¹ aAw¹ PÉÆ£ÉUÉ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ£À°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ¼ÀÄ. E"ÀÄÖ aAw¸ÀĪÁUÀ CªÀ¼À ªÀÄ£À¹ì£À°è DUÁUÀ «ÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ zÀÄBRzÀ ±ÀÄæw CªÀ¼À ¥ÀwzÉêÀ£À ªÁPÀå “CzÀPÁÌzÀgÀÆ M¦à ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÀgÀtªÀ£ÉßÃPÉ G½¸À¨ÁgÀzÀÄ?”


!

54!

gÁwæ ZÉ£ÁßV PÀ«¢vÀÄÛ. ¸ÀÄAzÀjAiÀÄ®è, ªÀÄÄUÉÞAiÀÄ®è, C©ü¸ÁjPÉAiÀÄ®è, GzÉÝñÀ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥Á¥ÀPÀÆ¥ÀPÉÌ zÀĪÀÄÄPÀĪÀ ¹ÛçÃ. DzÀgÉ CzÀÄ ¥Á¥ÀPÁAiÀÄðªÀ®è. CªÀ¼À ªÀÄAzÀºÁ¸À ªÀiÁAiÀĪÁV¢ÝvÀÄ. CªÀ¼À PÉÆêÀÄ®vÉ C½zÀĺÉÆÃV¢ÝvÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ¼ÁVzÀݼÀÄ. CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ PÀÄlÖgÀ¸À£À ¥Á¥ÀPÀ®Ä¶vÀ ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀ¼ÀÄ. zÁégÀ¥Á®PÀ¤AzÀ «"ÀAiÀĪÀjvÀ CgÀ¸À£ÀÄ PÉƼÉîAiÀÄÄ C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV vÀ£Àß §&ÉUÉ ©¢ÝvÉAzÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¥ÀlÖ£ÀÄ. CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ ªÀiË£ÀªÁV ªÀÄAzÀUÀªÀÄ£À¢AzÀ zÀÈqsÀvɬÄAzÀ §AzÀ¼ÀÄ. zÀȶÖAiÀÄÄ £É®ªÀ£ÀÄß EjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. “¥ÀÅ£ÀB KPÉ §AzÉ? DUÀ C£ÁUÀjPÀ¼À ºÁUÉ £ÉÃgÀ NrºÉÆÃVzÉÝAiÀÄ®è?” “ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ&Éà C¥ÀàuÉPÉÆr¹¢gÀ®è MAzÀÄ "ÀgÀwÛ£À ªÉÄÃ&É £À£Àß ¥ÀwzÉêÀgÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ.” “UÀÄgÀÄvÀgÀªÁzÀ gÁdPÁAiÀÄð«zÉ. ¤ÃªÉ®è E°èAzÀ ºÉÆÃV” ¸ÉêÀPÀgÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÄ. “ºËzÀÄ ¸ÀÄAzÀjà D "ÀgÀwÛUÉ M¥ÀÅöàªÉAiÀiÁ?” “£À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ. .” ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄAUÀ¼ÁªÁgÀ. CªÀÄAUÀ¼ÀPÀgÀªÁV ¨É¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ E®è, E£ÀÆß ªÀħÄâUÀvÀÛ&É. vÉÃeÉÆë»Ã£À ±ÀªÀ¸ÀzÀȱÀ CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ CgÀ¸À£À ¤®AiÀÄ¢AzÀ vÀÄgÀAUÀzÉqÉUÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄzÀÄ zsÁ«¹zÀ¼ÀÄ. F ªÀÄ°£ÀªÀzÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ¸Àà²ð¸À®Ä £ÁaAiÉÆà K£ÉÆà ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ªÉÆÃqÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ±Àä±Á£À gÀÄzÀævÉ ©üÃPÀgÀªÁV ªÁ妹¢ÝvÀÄ. ªÀÄgÀĽ£ÀAvÉ CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ UÀAqÀ£ÉqÉUÉ ¸ÁVzÀ¼ÀÄ. vÀÄgÀAUÀ¥Á®PÀjUÉ F PÁUÀzÀ«vÀÛ¼ÀÄ. “F ¹ÛçÃAiÀÄ ¥Àw GUÀÎ¥Àà±ÉnÖAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À ªÀ±ÀPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ PÀÄlÖgÀ¸À.” CgÀ¸À£À CPÀëgÀzÀ F ¥ÀvÀæªÀ£ÉÆßâ vÀÄgÀAUÀ¥Á®PÀ£ÀÄ ¤qÀĸÀÄAiÀÄÝ£ÀÄ; ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è, ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CªÀ½UÉ »AzÉ PÉÆlÖ£ÀÄ. “J°è £À£Àß ¥Àw?” CPĄ̀ÉâUÉ PÀuÉÚà ¸ÀªÀð¸ÀéªÁ¬ÄvÀÄ. DvÀ ¤ÃgÀªÀ. “J°è £À£Àß ¥Àw? M¼ÀV®èªÉÃ?” ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä D gÀPÀëPÀ zÁj vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ. «zÀÄåzÉéÃUÀ¢AzÀ CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ ¥Àw¬ÄzÉÝqÉUÉ a«ÄäzÀ¼ÀÄ. ªÀÄ®VzÀÝ CªÀ£À£ÀÄß JwÛ PÀĽîj¹zÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ PÀĹzÀÄ C°èUÉ zÉÆ¥Àà£É ©zÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À UÉÆÃtÄ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. “EUÉÆà ¤ªÀÄUÁV ºÀvÀ¨sÁUÉå §A¢zÉÝãÉ. ªÀiÁvÁr £À£Àß zÉêÀgÉÃ. ¤ªÀÄä ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ¥ÀvÀæ vÀA¢zÉÝãÉ. K½ £ÀUÁr” CªÀ£À PÀ¼ÉçgÀ JwÛzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀÄ DUÀ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ UÀAmÉ ¸ÀA¢zÀÄݪÀÅ. CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV ºÀ®Ä©zÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À ªÀÄ£ÀzÀ£Àß ¤ÃgÀªÀ. CªÀ£ÀÄ CzÀȱÀågÀÆ¥À¢AzÀ ªÀÄÆPÁ±ÀÄæ ¥ÀæªÁºÀ ºÀj¸ÀÄwÛ¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÀÄaÑAiÀÄAvÉ CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ ¸ÉgɪÀģɬÄrà vÀ£Àß ªÀ®è¨sÀ£À fêÀªÀ£ÀÄß CgÀ¹ CgÀ¹ CªÀ¤UÁV ºÀ®Ä© ºÀ®Ä© £ÉÆAzÀĺÉÆÃzÀ¼ÀÄ, ¸ÉÆgÀVºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. PÀæªÉÄÃt ¨sÁªÉÇÃzÉéÃUÀzÀ ªÉÄÃ&É ¥ÀÅ£ÀB §Ä¢ÞAiÀÄ C¢üPÁgÀ £ÀqÉAiÀÄ&ÁgÀA©ü¹vÀÄ. “£À£Àß ¸Áé«ÄAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÃUÉ vÀÆVPÉÆA¢j?” DªÉñÀ¢AzÀ ¥Àæ²ß¹zÀ¼ÀÄ. “E®è vÁ¬ÄÃ. £ÀªÀÄUÉ gÁeÁeÉÕ¬ÄvÀÄÛ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°èAiÉÄà vÀÆV PÉÆAzÀÄ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ” ¥Á®PÀ¤UÀÆ zÀÄBRªÁVvÀÄÛ. “®A¥Àl, ¤ÃZÀ, ¥ÁvÀQ, zÉÆæû” CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ CgÀ¸À£À£ÀÄß PÉlÖgÀ¸À£À£ÀÄß «zsÀ«zsÀªÁV ±À¦¹ ¥ÀÅ£ÀB CªÀ¤zÉÝqÉUÉ NrzÀ¼ÀÄ. “K£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ ¹QÌzÀ£ÉÆà CxÀªÁ D UÀAqÀªÉà ¤£ÀUÉ vÀ¦àºÉÆìÄvÉÆà ¸ÀÄAzÀjÔ CgÀ¸À£À PÉÆAPÀÄ£ÀÄr. “¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÁUÁÝ£ÀzÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄ°®è.” “NºÉÆà ºÉÆà K£ÀÄ £À£Àß ªÀĺÁ ªÁUÁÝ£À? D PÁUÀzÀ°ègÀĪÀAvÉ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¤£ÀUÉ PÉÆr¹gÀĪɣÀ®è. E£ÀÄß CªÀ£À vÉÆAzÀgÉAiÉÄà E®è. £À£Àß CAvÀB¥ÀÅgÀ ¸ÉÃj©qÀÄ” CgÀ¸À£À «PÀmÁlÖºÁ¸À. “«±Áé¸ÀWÁvÀQUÉ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ AiÀiÁªÀ «zsÀzÀ°èAiÀiÁzÀgÀÆ ²PÉë «¢ü¸ÀzÉà EgÀ&ÁgÀ£ÀÄ” JAzÀÄ CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ UÀfð¹ C°èAzÀ NrºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ CPĄ̀ÉâAiÀÄ£ÀÄß DUÀ&Éà ªÀÄgÉvÀ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ gÁdåzÀ PÁAiÀÄð JA¢£ÀAvÉ PËæAiÀÄð¢AzÀ zÀPÀëvɬÄAzÀ ¸ÁVvÀÄ. °AUÀgÁd£ÀÄ ªÉʨsÀªÀ±Á°AiÀiÁzÀ CgÀ¸ÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥Àæw ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÀÇ CªÀ£ÀÄ gÁdpëUÉÆ¥ÀÅöàªÀ G£ÀßvÀ C±ÀéªÀ£ÉßÃj ªÁAiÀÄÄ«ºÁgÁxÀð ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. D¥ÀÛ d£À¥ÀjªÉöÖvÀ£ÁV ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ F AiÀÄĪÀPÀ ªÀĺÁgÁd£À ¥ÀjªÁgÀ, ¥ÀlÖtzÀ »jAiÀÄgÀ°è gÁd£À «"ÀAiÀÄ UËgÀªÁ©üªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÆß QjAiÀÄgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÀ¼À£ÀÆß ©ÃgÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. MAzÀÄ ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÁd£ÀÄ gÁeÁ¹Ãn£À°è (FV£À £ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ) PÀĽvÀÄ ¢ªÀå ¸ÀéVÃðAiÀÄ zÀȱÁåªÀ&ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¥À²ÑªÀÄzÀ°è ¨ÉlÖUÀ¼À ¸Á°£À ªÉÄÃ&É ¸ÀAeÉAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ «ÄgÀ«ÄgÀ£É «ÄgÀÄUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ZÉA¨É¼ÀQ£À gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß


!

55!

¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÉÄÃWÀ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¸ÀÆAiÀÄðQgÀt PÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉò¹ CªÀÅUÀ½UÉ ¥Àj¥ÀjAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀtðUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÆß §½¢zÀÄݪÀÅ. ªÀ£ÀgÁ² eÉÆåÃw¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÆPÁ£ÀAzÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛvÀÄÛ. gÁd£ÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ F ¢ªÀå ¸À¤ßzsÁ£ÀzÀ°è F gÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è vÁzÁvÀä÷å ºÉÆA¢ ¥ÁgÀªÀ±ÀåªÀ£ÉßöÊ¢zÀÝ£ÀÄ. gÁdPÁAiÀÄðªÉ®èªÀÇ D PÀët CªÀ¤AzÀ zÀÆgÀªÁVzÀÄݪÀÅ. C£ÀAvÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¸ÀÄì CgÀ¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. F ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ £É&É JAvÀºÀÄzÀÄ EAvÀºÀ zÉâåÀåªÀiÁ£À ZÉÊvÀ£Àå«gÀĪÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ gÀºÀ¸ÀåªÉAvÀºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì D&ÉÆÃa¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. E®è, D&ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄÆ MAzÀÄ PÁAiÀÄð. ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ºÁUÉAiÉÄà ªÉÆÃqÀUÀ¼ÉqÉAiÀÄ°è vÉîÄvÀÛ PÁAvÁgÀ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÁ妸ÀÄvÀÛ F jÃwAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸ÉéÃZÉÒAiÀiÁV «ºÀj¸ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV PÉA¥ÀÅ §tÚªÀÅ ªÀiÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. gÁd£ÀÄ ¨sÁªÀ¸ÀªÀiÁ¢ü¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½zÀ£ÀÄ CgÀªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀqÀ®Ä C£ÀĪÁzÀ£ÀÄ. E£ÉßãÀÄ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀ§ÄQ¸À¨ÉÃPÀÄ. DUÀ&Éà ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌ£À ¨ÉlÖzÀAa¤AzÀ “gÁeÁ ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÆ! £ÁåAiÀÄ¥Àj¥Á®£ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ PÀÆUÀÄ PÉývÀÄ. gÁd£ÀÄ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ®UÁªÀÄÄ dVÎ D PÀqÉUÉ - JqÀUÀqÉUÉ, wgÀÄVzÀ£ÀÄ. ¸ÀAeÉUÀvÀÛ°£À »£Éß&ÉAiÀÄ°è zÉúÀ¥ÀÇtð ªÀ¸ÁÛçZÁÒ¢vÀ ªÀåQÛAiÉÆAzÀÄ gÁd£À PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ §ÄqÀzÀ°è §AzÀÄ ©zÀÄÝ “£ÁåAiÀÄ¥Àj¥Á®£ÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ MgÀ°vÀÄ. ¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀégÀ, PÀgÀÄuÁd£ÀPÀªÁVzÉ. “£ÁåAiÀÄ PÉýzÀªÀjUÉ °AUÀgÁd£ÀÄ E®èªÉAzÉ£ÀÄߪÀÅ¢®è. DzÀgÉ zÁjAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä »AzÉAiÉÄà CgÀªÀÄ£ÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¨Á” gÁd£À ¤zsÁðgÀ¥ÀÇjvÀ ¸Àà"ÀÖªÁtÂ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è °AUÀgÁd£ÀÄ ºÀvÀ¨sÁUÉåAiÀÄ PÀvÉ «ZÁj¹zÀ£ÀÄ. CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ £ÀqÉzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉýzÀ¼ÀÄ. °AUÀgÁd£À ºÀÈzÀAiÀÄ PÉÆëèsÉUÉÆArvÀÄ. ºÀħÄâ UÀAnQÌ “EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉÃ? PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉÔ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. “¤d ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄ. C£ÁxÉAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸À¨ÉÃPÀÄ. £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÀÄ.” CPĄ̀ÉâAiÀÄ ¢Ã£ÀªÀzÀ£À, CªÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À, CªÀ¼À PÀxÀ£ÀjÃw EªÀÅUÀ½AzÀ °AUÀgÁd£ÀÄ CªÀ¼À ºÉýPÉAiÀÄ §UÉUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀ°®è. DzÀgÉ ¸Áé«Ä ¨sÀPÀÛ CvÀļÀ ¥ÀgÁPÀæ«Ä PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ MAzÀÄ ºÉAUÀĹUÉ F jÃwAiÀÄ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉÃ? gÁd£À CAvÀgÁvÀä PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ zÉÆöAiÀiÁVgÀ&ÁgÀ JAzÉ£ÀÄßwÛ¢ÝvÀÄ. zÀ馅 CAvÀªÀÄÄðRzÉÆqÀ£É PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁrgÀ&ÁgÀ£ÉAzÀÆ CzÀÄ ¨ÁºÀåªÀÄÄTAiÀiÁV F ¸ÀºÁAiÀĻãÀ ¹ÛçÃAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁrgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÆ gÁd¤UÀ C¤ß¹vÀÄ. F ¸ÀA¢UÀÝ ¥Àj¹Üw¬ÄAzÀ «ªÉÆÃZÀ£É ºÉÃUÉ? gÁd¤UÉ ªÀiÁUÀð ºÉƼɬÄvÀÄ. “C¢gÀ°, ¤£Àß°è K£ÁzÀgÀÆ gÀÄdĪÁwzÉAiÉÄÃ?” PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ vÀÄgÀAUÀ¥Á®¤UÉ ¸ÀéºÀ¸ÀÛ¢AzÀ §gÉzÀÄ gÁdªÀÄÄzÉæ ¸À»vÀªÁV PÉÆlÖ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ gÁd¤UÉ M¦à¹zÀ¼ÀÄ. CzÀ£ÀÄß N¢zÀAvÉ gÁd£À DPÉÆæñÀ «Äw«ÄÃjvÀÄ. D vÁgÀÄtåzÀ zÀÄAqÀĪÉÆUÀªÀÅ ¸ÀAeÉAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀAvÉ PÉA¥ÁV ©jAiÀÄĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. “¤ÃZÁ CzsÀªÀiÁ ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁr©mÉÖAiÉÆÃ? £ÀªÀÄä PÀÄ®PÉÌ zÉñÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß C©üªÀiÁ£ÀPÉÌ zsÀPÉÌ §A¢vÀÄ” J£ÀÄߪÀ PÀÆgÀÄ£ÀÄrUÀ¼ÀÄ gÁd£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ¨sÉÆÃAPÀ£É GzÀÄjzÀĪÀÅ. “F ¥ÀvÀæªÀÅ £À£Àß°èAiÉÄà EgÀ°. ¤£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÀ. ¤£ÀߣÀÄß E£ÉÆߪÉÄä PÀgɬĸÀĪÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀ dvÉAiÀÄ°è CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄ” JAzÀÄ gÁd£ÀÄ DeÁÕ¦¹zÀ£ÀÄ. ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ PÀÄlÖgÀ¸À¤UÉ °AUÀgÁd£À PÀgɧAzÁUÀ CªÀ¤UÉ §ºÀ¼À ºÉªÉÄäAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. E£ÀÆß §ºÀĪÀiÁ£À gÁd¤AzÀ vÀ£ÀUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. vÁ£ÀÄ zÀPÀëvɬÄAzÀ gÁdå¥Àj¥Á®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÄaÑ CªÀ£ÀÄ ¥ÁjvÉÆöPÀªÀ¤ßÃAiÀÄĪÀ£ÀÄ. CAvÀºÀ ¸ÀĸÀAzÀ¨sÀðªÉãÉÆà FUÀ §A¢gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"ÉÆÃvÁìºÀUÀ½AzÀ PÉÆqÀVUÉ ºÉÆgÀlÄ ®UÀħUɬÄAzÀ ¸ÁVzÀ£ÀÄ. vÀ£ÀUÉãÉÆà ¤¢üAiÀÄÄ PÁ¢zÉ JAzÀÄ wêÀæUÀw¬ÄAzÀ §AzÀ£ÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ ¸ÉÃj gÁd¤UÉ vÀ£Àß «£ÀAiÀÄ¥ÀǪÀðPÀ ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¹, vÀ£Àß D½éPÉAiÀÄ ¸ÁxÀðPÀåªÀ£ÀÄß «ªÀj¹ ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ£ÀÆß GqÀÄUÉÆgÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀqÉzÉãÀÄ JAzÀÄ CvÀÄåvÀÄìPÀvɬÄAzÀ zsÁ«¹§AzÀ£ÀÄ. D dA§zÀ ºÀÄAd UÀªÀð¢AzÀ vÀ&ÉAiÉÄwÛ ©ÃUÀÄvÀÛ §A¢vÀÄ. PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà CªÀ£À£ÀÄß gÁd£ÉqÉUÉ ªÀÄAiÀiÁðzɸÀ»vÀ MAiÀÄÝgÀÄ. F MAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ¢AzÀ CªÀ¤UÉ E£Àß"ÀÄÖ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÁ¬ÄvÀÄ. gÁd¤UÉ ¥ÀæuÁªÀĪÀ¦ð¸ÀĪÁUÀ&Éà “PÀÄlÖ¥Áà! F ºÉAUÀĸÀ£ÀÄß PÀAr¢ÝÃAiÀiÁ?” JAzÀÄ °AUÀgÁd£ÀÄ UÀfð¹zÀ£ÀÄ WÉÆÃgÀ ¥Àj¹Üw! EAvÀºÀ MAzÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß J&Éè°èAiÀÄÆ JAzÉA¢UÀÆ PÀ£À¹£À°èAiÀÄÆ £À£À¹£À°èAiÀÄÆ £É£É¹gÀzÀ H»¹gÀzÀ PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ, UÀ«ð"À×£ÀÄ, gÁd£À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ pë¬ÄAzÀ zsÀ餬ÄAzÀ ¨ÉaÑ zsÀPÉÌUÉÆAqÀÄ ¸ÀÛA©üvÀ£ÁzÀ£ÀÄ, ªÀÄÆPÀ£ÁzÀ£ÀÄ. CªÀ£À zÀÄgÀ©üªÀiÁ£ÀPÉÌ ¨sÀAiÀÄAPÀgÁWÁvÀ ©¢ÝvÀÄ. gÁd£ÀߣÉßà CªÀ£ÀÄ ¢nÖ¹zÀ£ÀÄ. gÁd£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ UÀgÀUÀgÀ£É wgÀÄVzÀĪÀÅ “ºÉüÀÄ £Á¬ÄÃ! ¤Ã£ÀÄ F ºÉAUÀĸÀ£ÀÄß JAzÁzÀgÀÆ PÀArgÀĪÉAiÀiÁ? D PÀqÉ wgÀÄV £ÉÆÃqÀÄ zÉÆæûÃ.” C¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ UÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃ&É ¤AzÀ£ÉÆÃQÛAiÀÄ §gÉ.


!

56!

PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ §&ÁvÁÌgÀ¢AzÀ »AwgÀÄV CPĄ̀ÉâAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉaÑzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß vÉÆÃ¥Àðr¸À°®è. CªÀ£ÉãÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛAiÀÄ®è. ªÀĺÁ ªÀĺÁ ¸ÀªÀÄgÀUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV dAiÀĸÀA¥Á¢¹zÀªÀ£ÀÄ. ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ PÀptvÉAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉÆzÀ°zÀ £Á®UÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ “ªÀĪÀĪÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄUÀ½UÉ ¢Ã£À ¸ÉêÀPÀ£À ªÉÄÃ&É K£ÉÆà PÉÆÃ¥À §A¢gÀĪÀ ºÁVzÉ. . .” “ªÀÄÄZÀÄÑ ¨Á¬Ä. £À£Àß ¥Àæ±ÉßUÉ £ÉÃgÀ GvÀÛgÀPÉÆqÀÄ. F ºÉAUÀĸÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆÃrgÀĪÉAiÀiÁ?” “E®è ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ, RArvÀªÁVAiÀÄÆ E®è.” “¤¤ßAzÀ D GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¹zÉÝ. £ÉÆÃqÀ°®èªÀAvÉ ªÀAZÀPÀ F PÁUÀzÀ £ÉÆÃqÀÄ” gÁd£ÀÄ CPĄ̀Éâ¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÝ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß PÀÄlÖ¥Àà¤UÉ PÉÆlÖ£ÀÄ. PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ ¢YÆäqsÀ£ÁzÀ£ÀÄ. ¤ÃgÀªÀ. “ºÉüÀÄ £Á¬Äà EªÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ¤£ÀVÃUÀ&ÁzÀgÀÆ D¬ÄvÉÃ?” CgÀ¸À£ÀÄ GQÌ£À zÀȶ֬ÄAzÀ PÀÄlÖ¥Àà£À£ÀÄß EjAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. “ºËzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ. CªÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À §zÀ&ÁV ºÉÆÃVzÉ. £À£ÀUÉ w½AiÀÄ°®è.” “PÁgÀt AiÀiÁgÉÆà ªÀÄqÉAiÀiÁ? ¤"ÁÌgÀtªÁV CªÀ¼À fêÀ£ÀªÀ£Éßà ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÉ.” “gÁdPÁgÀtzÀ ªÀĺÁ «ZÁgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÉgÀqÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £Á±ÀªÁzÀgÀÆ gÁdåzÀ »vÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¨ÁgÀzÀÄ.” “PÀÄlÖ¥Áà! ¤£Àß £Á®UÉ §ºÀ¼À ºÀjvÀªÁVzÉ. ¤£ÀߣÀÄß £ÁåAiÀÄ¥Á®£É ªÀiÁqÀ®Ä C°è ©lÄÖ §AzÀgÉ F jÃw ¤Ã£ÀÄ ¤Ãw£ÁåAiÀĨÁ»gÀ£ÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÉÃ? gÀPÀëuÁ»Ã£ÀgÀ zÀÄgÀªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉÃ? ¤£Àß ºÉÃAiÀÄ PÁªÀiÁVßUÉ ªÀÄÄUÀÞ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ£ÀÄß §°UÉÆqÀĪÀÅzÉÃ? ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀÄ£ÀÄ"Àå£ÉÆà ¥À±ÀĪÉÇà CxÀªÁ ±À¤AiÉÆÃ? ¤£Àß gÀPÀÛzÀ&ÉèãÀÄ «"À ºÀjAiÀÄÄwÛzÉAiÉÄÃ? ¥ÀjUÀt¸À¨ÁgÀzÀAvÉ gÁdåzÀ »vÀzÀȶÖAiÀÄ°è MAzÉgÀqÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À £Á±ÀªÀ£ÀÄß. ¤£ÀßAvÀºÀ CzsÀªÀÄ £ÀgÀQÃlUÀ¼À £Á±À¢AzÀ gÁdåzÀ »vÀªÀÅ ªÀ¢üð¸ÀĪÀÅzÀÄ.” PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ £É®£ÉÆÃqÀÄvÀÛ OqÀÄUÀaÑzÀÝ£ÀÄ. £É®ªÀ£ÀÄß PÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÀiË£À. “FPÉAiÀÄ ¥ÀwAiÀÄÄ C¥ÀgÁ¢üAiÉÆà ¤gÀ¥ÀgÁ¢üAiÉÆà D ¥Àæ±Éß E°è C¸ÀªÀÄAd¸À. CªÀ£À ©qÀÄUÀqÉUÉ ¤Ã£ÀÄ CvÀåAvÀ ºÉÃAiÀĪÁzÀ ¥Á¥ÀPÀgÀªÁzÀ ¥Àæw¥sÀ®ªÀ£ÀÄß C¥ÉÃQë¹zÉ, CzÀÆ ¤£ÀUÉ zÉÆgɬÄvÀÄ. DzÀgÉ ¤£Àß ¥Á°£À PÀvÀðªÀå, D "ÀgÀvÀÛ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ¥Á°¹zÉAiÉÆÃ?” “£Á £Á £Á. . £ÀÄ MAzÀÄ ªÀÄ ªÀiÁUÀð...” “¨ÉÆUÀ¼ÉÆà ¤£ÀUÉ fêÀzÀ ªÉÄÃ&É D¸É¬ÄzÀÝgÉ EzÀPÉÌ ¥ÀjºÁgÀ GAmÉãÉÆÔ? gÁd£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ w½zÉÆà w½AiÀÄzÉAiÉÆà ¥ÀjºÁgÀ J£ÀÄߪÀ ±À§Ý ºÉÆgÀlÄ©nÖvÀÄ. PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ ªÀÄgÀÄPÀëtzÀ°è ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀ£ÀÄ. ¤ÃwAiÀÄ ¸ÀÆPÀë÷äªÀ£ÀßjAiÀÄzÀ zÀ¥ÀàvÀ&ÉAiÀÄ PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. “£Á£ÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÀÆa¸À§&Éè ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÆ.” “NºÉÆà ¥ÀjºÁgÀ, CzÉãÉÆà ¥ÀjºÁgÀ? CªÀ¼À UÀAqÀ¤£ÀÄß §zÀÄPÀĪÀ£ÉãÉÆÃ?” “£Á£Éà CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁUÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀßAvÀºÀ...” “¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ DvÀäºÀvÉåAiÀÄ£ÁßzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄĪɣÀÄ” CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ gÉÆÃzÀ£À zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆVzÀ¼ÀÄ. gÁd£ÀÄ CªÀ½UÉ C°èAzÀ ºÉÆgÀlĺÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÉêÀPÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. “¤Ã£ÀÄ CªÀ½UÉ UÀAqÀ£ÁzÀgÉ?” °AUÀgÁd£À PÉAqÀzÀAvÀºÀ ªÀÄÄR ®WÀĺÁ¸ÀåzÀ vÀĸÀÄ£ÀUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¼É¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ zsÉÊAiÀÄðUÉÆAqÀ PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ “ªÀĺÁgÁdgÉÃ! £À£ÀUÉ ºÉÃUÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. CªÀ¼À£Éßà £Á£ÀÄ ªÀj¸ÀĪɣÀÄ. ºÉÆÃzÀ UÀAqÀ¤VAvÀ®Æ AiÉÆÃUÀå GvÀÛªÀÄ ¥Àw CªÀ½UÉ zÉÆgÉvÀAvÁ¬ÄvÀÄ ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ!” JAzÀÄ «eÁÕ¦¹zÀ£ÀÄ. °AUÀgÁd£À ªÀÄÄR¥ÀjªÀvÀð£É CvÀåzÀÄãvÀªÁV¢ÝvÀÄ. D PÀët CªÀ£ÀÄ ºÀ¸À£ÀÄäR¢AzÀ “CzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ G¥ÁAiÀÄ PÀÄlÖ¥Àà. ¤Ã£ÀÄ F ¢£À ºÉÆÃV «±ÁæAw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃ. £Á¼ÉAiÀÄ ¢£À £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ £ÉgÀªÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ DUÀ§ºÀÄzÉÃ?” “ªÀĺÁgÁdgÀ avÀÛ... F §qÀªÀ£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ f&ÉèAiÀÄ°è ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¹ÜgÀªÁUÀĪÀAvÉ K£É®è PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝ£ÉAzÀÄ vÁªÀÅ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ©£Àß«¸À&ÉÃ?” “±ÀĨsÀ PÁAiÀÄð ªÉÆzÀ®Ä £ÉgÀªÉÃgÀ°. D ªÉÄÃ&É D «ªÀgÀªÀ£ÀÆß w½AiÉÆÃt. FUÀ ºÉÆÃUÀÄ” JAzÀÄ gÁd£ÀÄ M¼À £ÀqÉzÀ£ÀÄ. gÁd¤UÉ £ÀªÀĸÀÌj¹, vÀ£Àß §Ä¢ÞªÀAwPɬÄAzÀ ¥ÀÅ£ÀB gÁd£À PÀÈ¥ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹zÉ£ÉAzÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ ªÀÄgÀ½zÀ£ÀÄ. vÀ£ÀUÉ EAvÀºÀ «¥ÀvÀÛ£ÀÄß vÀAzÉÆrØzÀ D AiÀÄBPÀ²Ñvï ¹ÛçÃAiÀÄ ªÉÄÃ&É ªÀÄ£À¹ì£ÉƼÀUÉ §ºÀ¼ÀªÁV gÉÃUÁrzÀ£ÀÄ. ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ°. ªÀÄÄAzÉ D ºÉAUÀĹ£À £Á±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV UÀÄ¥ÀÛªÁV ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÀ®ÌrzÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ£ÀÄ.


!

57!

CPĄ̀ÉâAiÀÄÄ D £ÀgÀ¥À±ÀÄ, WÁvÀQ PÀÄlÖgÀ¸À£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä ¸ÀªÀÄäw¸ÀĪÀ¼ÉÃ? JAzÉA¢UÀÆ E®è. °AUÀgÁd£À D±Áé¸À£É ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ¼À ªÉÄÃ&É ¨sÁgÀºÁQ ¨sÁgÀªÁzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ zÀÄBR¥ÀÇjvÀªÁzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ F PÀÈwæªÀÄ «ªÁºÀPÉÌ ¸ÀªÀÄäw¬ÄvÀÛ¼ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À gÁdzsÁ¤ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀqÀUÀgÀªÉà ¸ÀqÀUÀgÀ. °AUÀgÁd£À §®UÉÊ §Al PÀÄlÖ¥Àà¤UÉ gÁd£Éà ¸ÀévÀB CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ£ÀAvÉ. D²ævÀjUÉ zÁvÁgÀ, gÁd¤"À× ¸ÉêÀPÀjUÉ ¸ÁPÁëdÓ£ÀPÀ ªÀĺÁgÁd F °AUÀgÁd JAzÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÉÆAqÁrzÀgÀÄ. ªÀĺÁ«ªÁºÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄPÉÌ DªÀÄAwævÀgÁV gÁd£À C¢üPÁjà ªÀUÀðzÀªÀgÀÆ ¥ÀÅgÀzÀ EvÀgÀ DqsÀå ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÆ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀPÀgÀ ¥ÁævÀBPÁ® ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ CgÀªÀÄ£É. ªÁzÀå WÉÆÃ"ÀzÀ ªÉʨsÀªÀ. ¸ÀĪÀÄAUÀ&ÉAiÀÄgÀÄ £Á£Á «zsÀªÁV ¹AUÀj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÀ¨ÁðgÀÄ ¥ÉÇÃ"ÁQ¤AzÀ §AzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£Àß®APÀj¹zÀgÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ CAa£À°è PÉÆÃmÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄAvÉ ¸Á&ÁV ¤AvÀÄ ¸À¨sÉUÉ PÀ¼ÉUÉÆlÖgÀÄ. “PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ CzÀÈ"ÀÖ±Á°. gÁd£À PÀ鴃 CªÀ£À ªÉÄÃ&É ZÉ£ÁßVzÉ” JAzÀÄ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÆ “£ÀªÀªÀzsÀÄ JAvÀºÀ ¸ÀÄgÀ¸ÀÄAzÀjAiÉÆÔ JAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¸À¨sÁªÀÄzsÀåzÀ°èzÀÄÝzÀÄ G£ÀßvÀªÉâPÉ, ±ÀÈAUÀj¹zÀ «ªÁºÀªÀÄAl¥À. ªÁzÀåWÉÆÃ"À ¢VÝUÀAvÀUÀ¼À°è C£ÀÄgÀtÂvÀªÁV ¨Á£ÉqÉUÉ ¥ÀæªÀ»¸ÀĪÁUÀ PÀÄlÖ¥Àà CPĄ̀ÉâAiÀÄgÀ «ªÁºÀªÀÅ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. gÁd£Éà ªÀzsÀÄ«£À PÀqɬÄAzÀ CªÀ½UÉ vÀAzÉAiÀÄÆ vÁ¬ÄAiÀÄÆ »vÉʶAiÀÄÆ DV zsÁgÉAiÉÄgÉzÀÄPÉÆlÖ£ÀÄ. “¸ÀĪÀÄĺÀÆvÁð ¸ÁªÀzsÁ£À ¸ÀÄ®UÁß ¸ÁªÀzsÁ£À” ªÉÃzÀ ªÀÄAvÀæªÀÅ «ªÁºÀ§AzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ±Á±ÀévÀUÉƽ¹ ºÀgÀ¹vÀÄ. ¥Àæ±ÁAvÀ UÀA©üÃgÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÀzÀ£É CPĄ̀ÉâAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÀ® ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ wæ¥ÀÅgÀ ¸ÀÄAzÀj JAzÀÄ ºÉÆUÀ½zÀgÀÄ. PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ D£ÀAzÀªÁj¢üAiÀÄ°è vÉîÄwÛzÀÝ£ÉÆà ¸ÀÄR¸ÁªÀiÁædåzÀ GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è «ºÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÉÆà EAzÁæ¸À£ÀªÀ£Éßà C®APÀj¹zÀ ¸ÀAvÉÆ"ÀªÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄÄwÛzÀÝ£ÉÆà ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå«gÀ°®è. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ «¢üUÀ¼ÀÄ ¸ÁAUÀªÁV ªÀÄÄVzÀĪÀÅ. gÁd£ÀÄ ªÀÄAzÀºÁ¸À¢AzÀ PÀÄlÖ¥Àà£À ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV “PÀÄlÖ¥Áà! EA¢¤AzÀ F ¹ÛçÃAiÀÄÄ ¤£Àß ªÀÄqÀ¢, zsÀªÀÄð¥Àwß,” “ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À PÀÈ¥É.” “EªÀ¼Éà ¤£Àß ¥ÀlÖzÀgÀ¹.” “¤±ÀÑAiÀĪÁVAiÀÄÆ ªÀĺÁ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ.” “EA¢¤AzÀ ¤£Àß CvÀļÉʱÀéAiÀÄðPÀÆÌ ¤£Àß ¹ÜgÀZÀgÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ½UÀÆ EªÀ¼Éà GvÀÛgÁ¢üPÁjtÂ.” “CzÀgÀ&ÉèãÀÆ ¸ÀAzÉúÀ«®è ªÀĺÁgÁdgÉ.” “CzÉà «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß F PÁUÀzÀzÀ°è §gÉAiÀÄ&ÁVzÉ. CzÀgÀ CrAiÀÄ°è F ¸À¨sÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¤Ã£ÉÆAzÀÄ gÀÄdĺÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.” “ºÁUÉAzÀgÉ?” ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. “EzÀgÀ°è K£ÀÆ PÀÈwæªÀÄ«®è PÀÄlÖ¥Áà! ªÀÄ£ÀÄ"Àå ¹Üw AiÀiÁªÀUÀ®Æ C¹ÜgÀ, £ÀA©PÉAiÀÄzÀ®è. ºÁUÁV ¨sÀzÀævÉUÁV ªÀiÁvÀæ F ¥ÀvÀæ. ªÀÄ£À¹ì®è¢zÀÝgÀÆ PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ gÀÄdĺÁQAiÉÄà ©lÖ£ÀÄ. D MAzÀÄPÀëtzÀ°è °AUÀgÁd£À ªÀÄÄRbÁAiÉÄ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ºÉÆA¢zÀÄzÀÄ CªÀtð¤ÃAiÀÄ. ªÉʱÁRzÀ £ÀqÀĺÀUÀ®Ä PÁªÉÆÃðqÀ PÀ«zÀÄ drªÀļÉà ¸ÀÄjzÀAvÀºÀ ¥ÀjªÀvÀð£É. »ªÀiÁ®AiÀÄ ²RgÀzÀ O£ÀßvÀå¢AzÀ ±ÁAvÀ ¸ÁUÀgÀzÀ UÀ©üÃgÀ ¥Àæ¥ÁvÀPÉÌ £ÉUÉvÀ. “PÀÄlÖ¥Áà, ¤£Àß RqÀΪÀ£ÀÄß F PÀqÉ PÉÆqÀÄ” gÁd£À ¹r®Ä zÀ¤AiÀÄ PÀoÉÆÃgÁeÉÕ. PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ ¸ÀÛA©üvÀ£ÁzÀ£ÀÄ. JgÀqÀÄ ºÉeÉÓ »A¢lÖ£ÀÄ CªÀ£À C©üªÀiÁ£ÀPÉÌ UÁAiÀĪÁvÀÄÛ. ¸À©üPÀgÉ®ègÀÆ ºÉzÀj ¤±ÀÑ®ªÁV JªÉªÀÄÄZÀÑzÉ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “¥Á¦AiÉÄÃ! D RqÀÎ ¤£Àß°ègÀ®Ä AiÉÆÃUÀåªÀ®è. CzÀ£ÀÄß E°è PÉÆqÀÄ” gÁd£ÀÄ ªÀdæ PÀoÉÆÃgÀ£ÁzÀ£ÀÄ. ¢UÁãçAvÀ£ÁzÀ PÀÄlÖ¥Àà£ÀÄ PÉÆæÃzsÀ¢AzÀ £ÀqÀÄVzÀ£ÀÄ. RqÀÎ »jAiÀÄ®Ä PÉÊ ¸É¼ÉAiÀÄĪÁUÀ&Éà gÁdzÀÆvÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §®ªÁV »r¢zÀÝgÀÄ. zÀÆvÀ£ÉƧâ£ÀÄ RqÀΪÀ£ÀÄß MgɬÄAzɼÉzÀÄ gÁd¤UÉ PÉÆlÖ£ÀÄ. “zÉÆæûAiÀÄ ¥Á¦AiÀÄ PÀÈvÀåUÀ½AzÀ PÀ®Ä¶vÀªÁVgÀĪÀ F RqÀÎ G½¢gÀ®Ä AiÉÆÃUÀåªÀ®è” JAzÀÄ gÁd£ÀÄ C§âj¹, CzÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr £É®zÀ ªÉÄÃ&É J¸ÉzÀ£ÀÄ. D ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ PÀ®Äè ºÁ¹zÀ £É®zÀ ªÉÄÃ&É gÀhÄtgÀhÄtvÁÌgÀ¢AzÀ ©zÀÄÝ GgÀĽzÁUÀ PÀÄlÖ¥Àà¤UÉ ¥ÁætªÀÈPÀëzÀ vÁ¬Ä¨ÉÃgÀÄ ¸Àr°zÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. “¤£Àß ¥ÁvÀPÀPÉÌ ªÀÄgÀtzÀAqÀ£ÉAiÉÄà ²PÉë £Á¬ÄÃ. CzÉà ¥ÀjºÁgÀ. EªÀ£À£ÀÄß PÀ®Äè§AqɬÄAzÀ PɼÀUÉ £ÀÆQ ¸ÀAºÀj¹©r” gÁeÁeÉÕAiÀÄÄ ©üÃPÀgÀªÁV¢ÝvÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ gÁªÀÄd¥À ªÀÄrzÀgÀÄ. ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ JzÉUÀ¼À°è »j ºÉÆAiÀiÁÝl DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀÄlÖgÀ¸À£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀÄUÀΨÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ&Éà gÁdzÀÆvÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVAiÉÄà ©lÖgÀÄ. (DzsÁgÀ: By Order of the Duke by Rafael Sabatini)


!

58!

ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀÎ (MA§vÀÛ£Éà PÀvÉ - 1952) UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À ªÉÄÃ&É ¥ÀtåUÁæªÀĤªÁ¹UÀ½UÉ®è CvÀÄ®ªÁzÀ ¨sÀQÛ UËgÀªÀ. CªÀ£À ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀAiÀÄå JA¢zÀÝgÀÆ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ CªÀ£À°è vÀªÀÄVzÀÝ C©üªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉUÀ¼À PÀÄgÀĺÁV CªÀ£À£ÀÄß UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå£ÀÄ ¥ÀtåUÁæªÀÄzÀ°è UÀtå ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À CRAqÀ KPÁAVà fêÀ£ÀzÀ°è UÁæªÀĸÀÜgÉ®ègÀÆ, »jAiÀÄgÀÄ QjAiÀÄgÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀåvÁå¸À«®èzÉ, CªÀ£ÀÄ §AzsÀÄUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ, §¼ÀUÀªÁVzÀÝgÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV¢ÝvÉÆà E®èªÉÇÃ, CªÀ¤UÉ D¥ÀÛ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀgÉÆà E®èªÉÇà AiÀiÁjUÀÆ w½¢gÀ°®è. CAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¥Àtå UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀªÀ£ÁVgÀ°®è. KPÁAVAiÀiÁV ²ªÀzsÁå£À¢AzÀ dAUÀªÀÄgÀAvÉ zÉñÀ¥ÀAiÀÄðl£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀ£ÀÄ C°è §AzÀÄ £É®¹zÀ£ÀÄ. £É®¹zÀªÀ£ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ ²ªÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà G½AiÀÄĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÀuɬÄvÀÛ£ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÁ¸ÀÛ«PÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£Éà MAzÀÄ ¸À® D C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉýzÀÝ£ÀÄ, CªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À zsÁå£Á¸ÀPÀÛ£ÁV zÉñÀzÀ wÃxÀðPÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛ ²ªÀ±ÀgÀtgÀ zÀ±Àð£À ¸ÉêÉUÀ¼À°è DAiÀÄÄ"Àå ¸ÀªÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÄtå PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¹ ªÀÄÄAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ²æà ¸ÀħæºÀätå zÉêÀgÀ PÀ鴃 D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉAiÀÄ&ÉAzÀÄ ¸ÀħæºÀätå PÉëÃvÀæPÉÌ zÀAiÀĪÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ WÀlÖªÀ£ÉßÃj PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ®¦zÀ£ÀÄ. F ¥ÀÄtå¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß DUÀ zÉÆqÀØ «ÃgÀgÁd£ÀÄ D¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. gÁdPÀÄ® ²ªÀ¨sÀPÀÛgÀ ¥ÀAUÀqÀªÁV¢ÝvÀÄ. ±ÀAPÀgÀ QAPÀgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀPÉÌ §gÀzÉà gÁdzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀzÉà ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è. ºÁUÉ §¸ÀªÀAiÀÄå£ÀÄ PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀPÉÌ Kj §AzÀ£ÀÄ, §gÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà - gÁdzsÁ¤ ªÀÄrPÉÃj vÀ®Ä¥ÀĪÀ ªÉÆzÀ&Éà - §¸ÀªÀAiÀÄå£À£ÀÄß C¢üPÀ vÀÈ"ÉÚAiÀÄÆ ºÀ¹ªÀÇ ¨Á¢ü¹zÀĪÀÅ. ¤gÁºÁgÀ, PÀpt ¥ÀæAiÀiÁtzÀ DAiÀiÁ¸À. ¨ÉÆüÀÄ UÀÄqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ&É ¨ÉøÀUÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÁ® CªÀ£ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ºÉeÉÓAiÀÄ£ÀÆß EqÀ&ÁUÀ°®è. “²ªÀ£ÉÃ! F ¢Ã£À£À ¸ÉÃªÉ ¸ÁPÁ¬ÄvÉà ¤£ÀUÉ?” JAzÀÄ ªÉÆgɬÄlÖ£ÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà C°èAiÉÄà £É®zÀ ªÉÄÃ&É PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀ½zÀÄ ªÀÄ®VzÀ£ÀÄ. §¸ÀªÀAiÀÄå¤UÉ PÀ£À¸ÀÄ. ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀÄRPÀgÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸Àé¥Àß. ¸ÁPÁëvï PÉÊ&Á¸À¥ÀwAiÀÄÄ dmɬÄAzÀ ¥ÀæªÀ»¸ÀĪÀ UÀAUÁwÃxÀðªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨ÉÆUÀ¸É¬ÄAzÀ §¸ÀªÀAiÀÄå£À ¨Á¬ÄUÉ zsÁgÉAiÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. ¨sÀPÀÛ£À°è £ÀªÀ±ÀQÛ GzÀ¬Ä¹vÀÄ. ºÀ"Àð¨sÀQÛ¥ÀļÀQvÀ£ÁV ¥Àæ¨sÀÄ«UÉ £ÀªÀĸÀÌj¸ÀÄvÁÛ£É. ¥ÁzÀzsÀƽAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ²gÀ¹ì£À ªÉÄÃ&É ºÀgÀrPÉÆAqÀÄ PÀtÄÚUÀ½UÉ ¸Àà²ð¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. “¨sÀPÀÛ£Éà ! ¤Ã¤£ÀÄß £À£ÀߣÀÄß HgÀÆj£À°è C&ÉzÀÄ CgÀ¸À¨ÉÃPÁV®è. F UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà £É®¸ÀÄ. E°èAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À d£ÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁqÀÄ. CzÉà £À£Àß ¸ÉêÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ” JAzÀÄ ¥ÀgÀ²ªÀ£ÀÄ ºÀgÀ¹zÀ£ÀÄ. D£ÀAzÉÆÃvÁìºÀ«zÀÄåvÀìAZÁgÀ¢AzÀ §¸ÀªÀAiÀÄå£À°èzÀÝ GPÀÄÌ DAiÀĸÁÌAvÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£À°è ¢ªÀå ¥Àæ¨sÉ «Ä£ÀÄVvÀÄ. §¸ÀªÀAiÀÄå£ÀÄ PÀuÉÛgÉzÀÄ K¼ÀĪÁUÀ zÀÆgÀzÀ°è, §ºÀÄzÀÆgÀzÀ°è PÉAeÉqÉAiÀÄ ²ªÀ£ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð¸ÀégÀƦAiÀiÁV ¥À²ÑªÀÄ¢UÀ©üªÀÄÄTAiÀiÁV ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. MAzÀgÀ ªÉÄÃ&ÉÆAzÀÄ ªÉÄlÖ®Ä ªÉÄlÖ&ÁV Kj ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀ¸ÀÄgÀÄ §tÚ ªÉÄwÛzÀAwzÀÝ ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ D ¨sÀUÀªÀvÀì÷égÀÆ¥À¤UÉ ¸ÀAzsÁå ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ CWÀåðªÀ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. vÀAUÁ½ ªÀÄÈzÀĪÁV »vÀPÀgÀªÁV wÃrzÀÄzÀÄ. D £ÀªÀ¥Àæ¨sÉAiÀÄ°è D ZÉÊvÀ£ÀåªÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è vÁzÁvÀäöåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ §¸ÀªÀAiÀÄå£ÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è °Ã£À£ÁzÀ£ÀÄ. ¸ÀªÀiÁ¢ü ºÉÆA¢zÀ£ÀÄ. ¸ÀÄAzÀgÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è LPÀågÁUÀĪÀªÀgÉà ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀgÀÄ, ¸ÀgÀ¼À ºÀÈzÀ¬ÄUÀ¼ÀÄ. ZÉÊvÀ£ÀåzÀ PÀqÀ°£À°è «ÄAzÀÄ K¼ÀĪÁUÀ §¸ÀªÀAiÀÄå¤UÉ £ÀªÉÇÃvÁìºÀ ªÀÄÆr§A¢¢ÝvÀÄ. ¸ÀAzsÁåUÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁqÀÄwÛzÀÝ «ºÀAUÀªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁAiÀĪÁzÀAvÉ, ¥ÀæPÀÈwzÉëUÉ gÁwæAiÀÄ°è ¢UÀݱÀðPÀUÀ¼ÀÆ gÀPÀëPÀUÀ¼ÀÆ DVgÀĪÀ £ÀPÀëvÀæªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ MAzÉÆAzÁV ªÀÄÆrzÀAvÉ §¸ÀªÀAiÀÄå£ÀÄ JzÀÄÝ ²ªÀzsÁå£À ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀ£ÀÄ. ¥ÀtåUÁæªÀÄzÀ°è CªÀ¤UÉ ªÀ¸Àw zÉÆgÉAiÀÄ®Ä PÀ"ÀÖªÁUÀ°®è. ¨sÀPÀÛjUÉ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÁÛ£É. CA¢¤AzÀ §¸ÀªÀAiÀÄå£ÀÄ ¥ÀtåzÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÁzÀ£ÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ¤UÉ ¥ÀæZÁgÀzÀ D¸É¬ÄgÀ°®è. gÁd£À PÀÈ¥ÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀ°®è. ºÁUÁV CªÀ£À EgÀĪÀÅ ²ªÀ¨sÀPÀÛ «ÃgÀgÁd¤UÉ w½AiÀÄ&Éà E®è. w½¢zÀÝgÉ F ¨sÀPÀÛ£À KPÁAvÀvÉUÉ §ºÀıÀB ¨sÀAUÀ§gÀÄwÛ¢ÝvÉÆà K£ÉÆÃ!


!

59!

¥ÀtåUÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ QgÀÄvÉÆgÉAiÀÄ zÀqÀzÀ°è §¸ÀªÀAiÀÄå£À PÀÄnÃgÀªÀÅ J¢ÝvÀÄ. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ&Éèà MAzÀÄ D®zÀ ¸À¹. CzÀgÀ £ÉgÀ½£À°è ²ªÀªÀÄA¢gÀ. vÉÆgÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀzÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ. ¨sÀPÀÛgÀ°è ²ªÀ¨sÀQÛ C¥ÁgÀ, ±ÀĨsÀæªÁzÀ ±ÀÄzÀÞªÁzÀ ¸À°® §Ä¼ÀħļÀ£É ºÀjzÀĺÉÆÃUÀĪÀ ¸ÉƧUÀÄ CªÀtð¤ÃAiÀÄ. ²ªÀA ¸ÀÄAzÀgÀA. CzÀgÀ°è «ÄAzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt¤UÉ CWÀåð«vÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀtðPÀÄnÃgÀ ¤ªÁ¹ PÉÊ&Á¸À¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß Cað¸À®Ä §¸ÀªÀAiÀÄå£ÀÄ ¸ÁVzÀ£ÉAzÀgÉ ²ªÀ£Éà F gÀÆ¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ£ÉÆà JAzÀÄ d£ÀjUÉ C¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ: ¢ÃWÀðªÁzÀ dmÉ, «±Á®ªÁzÀ £ÉƸÀ°£À ªÉÄÃ&É wæ¥ÀÄAqÀæzsÁgÀuÉ, zÉúÀzÀ ªÉÄÃ&ÉAiÀÄÆ C®è°è ±ÉÆéü¸ÀÄwÛgÀĪÀ «¨sÀÆwAiÀÄ ¥À«vÀæ gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ. ¥Àæw¢£ÀªÀÇ zÉêÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èUÉ §AzÀÄ zÉêÀgÀ ¢ªÀåeÉÆåÃw¬ÄAzÀ ¨É¼ÀV¸À®àlÄÖ ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ¥ÀĤÃvÀgÁV ¸ÁUÀĪÀÅzÀÄ D ºÀ½îUÀgÀ ¥Àj¥ÁoÀªÁ¬ÄvÀÄ. §¸ÀªÀAiÀÄå£ÁzÀgÀÆ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À gÀÆ¥ÀªÀ£Éßà D ¨sÀPÀÛgÀ°è PÁtÄvÀÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ®Æ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ®Æ £ÉgÀªÉÃj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¥ÀÄgÀÄ"ÀgÀÆ¥À¢AzÀ ¥ÀÄtå«Ã ¥ÀtåUÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £É®¹zÉ JAzÀÄ §¸ÀªÀAiÀÄå£À DUÀªÀÄ£Á£ÀAvÀgÀ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¸Àà"ÀÖªÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CA¢¤AzÀ CªÀgÀ zÀ£À JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ »rzÀÄzÁUÀ°Ã, CPÁ® ªÀÄÈvÀÄå«UÉ C°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ vÀÄvÁÛzÀÄzÁUÀ°Ã, CwªÀȶ֬ÄAzÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ £Á±ÀªÀÅAmÁzÀÄzÁUÀ°Ã EgÀ°®è. ¸À¸Àå ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀiÁV ¥ÉÊgÀÄ ¥ÀÄ"À̼ÀªÁV d£ÀgÀÄ ºÀ"Áð£ÀAzÀ¨sÀjvÀgÁzÀgÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ zÉêÀ¨sÀPÀÛ£ÁVzÀÝAvÉAiÉÄà PÁAiÀÄPÀ"ÀÖªÀ£ÀÄß CjvÀªÀ£ÀÆ DVzÀÝ£ÀÄ. D®zÀ ªÀÄgÀzÀrAiÀÄ°è PÁtÄwÛzÀÝ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À£ÀÄß CªÀ£ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èAiÀÄÆ d£ÀgÀ°èAiÀÄÆ zÀ£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÁtÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EAvÀºÀ ¥ÀÄtå¥ÀÄgÀÄ"À£À ¸Á¤ßzsÀå ®©ü¹ ¥ÀtåUÁæªÀĪÀÅ ªÀ¢üð¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. ¥ÀÄtå¥ÀÄgÀÄ"ÀgÀ ¸ÀAUÀªÉà ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ DgÁzsÀ£É, CzÉà ¸À¢ézÁå¨sÁå¸À. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ D ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è £ÀqÉzÀAvÉAiÉÄà d£ÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÁPÁëvï ¥ÀgÀªÀIJªÀ£Éà zÀAiÀĪÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ JAzÀÄ ¨sÀPÀÛöå©üªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ C©üªÀA¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀÄ£É ¥ÀÄtåªÀAvÀgÀ ©ÃqÁUÀÄwÛvÀÄÛ, CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄ°è ºÀĪÀÄä¸ÀÄì GPÀÄÌwÛvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ ¸ÀAzÀ²ð¸ÀzÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÁqÀzÀ ªÀåQÛ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà EgÀ°®è. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæ ¥ÀtåUÁæªÀÄPÉÌà ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀ°®è. MAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®. CªÀ£ÀÄ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À PÀqÉUÉ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ©Ãj ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀħæºÀätå PÉëÃvÁæ©üªÀÄÄRªÁV ¸ÁVzÀ£ÀÄ. ¸ÀAeÉAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À a£ÀßzÀ ºÉÆ£À®Ä C&Éè®è vÀÄA© ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. vÉîÄwÛzÀÝ JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ ©½AiÀÄ ªÉÆÃqÀUÀ½UÉ «ÄgÀ«ÄgÀ£É «ÄgÀÄUÀĪÀ ¨É½îAiÀÄ CAZÀ£ÀÄß PÀ&Á«zÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ QgÀt PÀÄAZÀUÀ½AzÀ ©r¹zÀÝ£ÀÄ. Vj²RgÀUÀ½UÉ £ÀªÀPÁAwAiÀÄ£ÀÄß ©ÃjzÀÝ£ÀÄ. ¨sÀUÀªÀAvÀ£À °Ã&ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÀÄgÉvÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ ºÁUÉAiÉÄà CªÀ£À KPÁUÀævÉUÉ ¨sÀAUÀ§A¢vÀÄ. zÀÆgÀzÀ°è ¢UÀAvÀzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è zÉÆqÀØzÁV UÀ®¨sÉ PÉý¸À&ÁgÀA©ü¹vÀÄ. “ºÉÆÃAiÀiï ºÉÆr ¨ÁgÉÆÃ...” JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉ®ªÀÅ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ D ªÀĺÁ UÀ®¨sÉAiÀÄ°è ¸Àà"ÀÖªÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ PÀÄvÀƺÀ® zÀȶ֬ÄAzÀ D PÀqÉUÉ £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. PÀ¥ÁàV ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV zÀlÖªÁV ºÉÆUÉAiÀÄÄ ªÉÄÃ&ÉÃgÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀ£ÀÄ. ¸ÀĽ ¸ÀĽAiÀiÁV vÉgÉ vÉgÉAiÀiÁV «¸ÁÛgÀªÁV ªÁ妸ÀÄvÀÛ ªÉÄÃ&É ªÉÄÃ&É ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ D zsÀƪÀĸÀªÀÄƺÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀÆqÀ&Éà K£ÉÆà C£ÁºÀÄvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ JAzÀÄ ²ªÀ¨sÀPÀÛ£ÀÄ ¤±ÀѬĹzÀ£ÀÄ. D PÀqÉUÉ wêÀæUÀw¬ÄAzÀ NrzÀ£ÀÄ. Nr Nr C°èUÉ vÀ®Ä¦zÀ£ÀÄ. £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉãÀ£ÀÄß? MAzÀÄ ºÀÄ®Äè ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQAiÀÄÄ ©¢ÝzÉ, ¸ÁªÀðwæPÀªÁV ªÁ妹gÀĪÀ CVß ¥ÀÆuÁðºÀÄwAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀîvÉÆqÀVzÉ. ©¢gÀÄ UÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ an&ï al®è£É ¹rzÀÄ MqÉzÀÄ ªÉÄÃ&É ºÁj CVßfºÉé¬ÄAzÀ ¸É¼ÉAiÀÄ®àlÄÖ C°èAiÉÄà ©zÀÄÝ GjzÀÄ ¨sÀ¸ÀäªÁUÀÄwÛªÉ. ªÀiÁrUÉ ºÉÆzɹzÀ ºÀÄ®Äè kgÀ kgÀ£É ºÉÆwÛ §Æ¢AiÀiÁUÀÄwÛzÉ. d£ÀgÀ PÀÆUÉà PÀÆUÀÄ. ¨ÉøÀUÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀÄ J°èAzÀ? ¨Á«¬ÄAzÀ ¸Éâ ¸Éâ PÉʬÄåAzÀ PÉÊUÉ ©A¢UÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¹ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀgÀÄ. DzÀgÉ J°èUÉ? ¸ÀªÀðªÀ£ÀÆß &ÉðºÀåªÀiÁ£ÀªÁV ¸ÁéºÁ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ CVß gÁPÀë¸À¤UÉ D ©A¢UÉ ¤ÃgÀÄ &ÉPÀ̪Éà EgÀ°®è. DzÀgÀÆ ¸ÀÄjzÀgÀÄ. ¨Á¼ÉAiÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrPÀrzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ ªÉÄÃ&É ©¸ÁrzÀgÀÄ, CjªÉUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄvÉÛãÉãÀÄ zÉÆgɬÄvÉÆà CªÀÅUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß ¤Ãj£À°è MzÉݪÀiÁr ªÉÄÃ&ɸÉzÀgÀÄ.


!

60!

ªÀÄtÚ£ÀÄß CUÉzÀUÉzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ ªÉÄÃ&ÉgÀazÀgÀÄ. AiÀiÁjUÀÆ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ EgÀĪɪɣÀÄߪÀ ¥ÀjªÉ¬ÄgÀ°®è. D zÀÄzsÀðgÀ PÀpt ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ gÀÄzÉÆæÃvÁìºÀ¢AzÀ ¥ÉæÃjvÀªÁV wêÀæUÀw¬ÄAzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ¤UÉ ²ªÀ£À vÁAqÀªÀ £ÀÈvÀå PÀAqÀÄ UÀAl®Ä G©â §A¢vÀÄ. ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨ÉAQAiÀÄÄ GjzÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. “N ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£Éà F jÃwAiÀÄ®Æè ¤Ã£ÀÄ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÉÃ? ¤£Àß °Ã&ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆÃ?” JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄà zÉêÀgÀ°è ªÉÆgɬÄlÖ£ÀÄ. PÀvÀðªÀå ªÉÆzÀ®Ä. “ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ EgÀĪÀgÉÃ?” EzÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À ªÉÆzÀ°£À ¥Àæ±Éß. F MAzÀÄ DUÀAvÀÄPÀ ªÀåQÛAiÀÄ «avÀæ ¸ÀégÀÆ¥À, C¥ÀjavÀ ªÀÄÄR. ¥Àæ±ÉßAiÀÄ UÀA©üÃgÀvÉ EªÀÅUÀ½AzÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ¤AvÀÄ K£ÉAzÀÄ ªÀÄgÀÄ¥Àæ±Éß ºÁQzÀgÀÄ. “F GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ d£ÀgÀÄ EzÁÝgÉÆÃ?” JAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ. “D ºÉAUÀ¹£À ¸ÀtÚ ªÀÄUÀÄ GAlAvÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁjUÀÆ F ¨ÉAQAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ CzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÀgÀ®Ä DUÀ°®è” JAzÀgÀÄ ºÀvÉÛAlÄ d£ÀgÀÄ MnÖUÉ. ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ&Éà UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÄ£ÀÄßVÎ D CVß PÀÄAqÀPÉÌ zÀĪÀÄÄQ©nÖzÀÝ£ÀÄ. C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ EªÀ¤UÉãÀÄ ªÀÄgÀļÉà JAzÀÄ ¢UÁãçAvÀgÁV £ÉÆÃrzÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzɼÉAiÀÄ®Æ ºÉÆÃzÀgÀÄ. DzÀgÉ C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß D CVßgÁ²AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹AiÀiÁV¢ÝvÀÄ. “¨ÉAQAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ ¹ÜwAiÀÄ°èAiÉÄà £ÀªÀÄUÉ £ÀÄUÀÎ&ÁUÀ°®è. FUÀ EªÀ£ÉƧâ C«ªÉÃQ ¸ÁVzÀ. ¸Àj, MAzÀÄ ¸ÀtÚ fêÀzÀ dvÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ zÉÆqÀØ fêÀ” JAzÀÄ GzÁÎgÀªÉ¼ÉzÀ£ÀÄ M§â PÉÆqÀ¥Á£À ºÉÆvÀÛªÀ£ÀÄ. “ªÀÄÄzÀÄPÀgÀÆ ºÀÄZÀÑgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÆ MAzÉà JAzÀÄ ºÉýPɬÄzÉ. FUÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀÆ ºËzÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀÆ ºËzÀÄ. M¼ÀUÉ ªÀÄUÀÄ«zÉ CAvÀÆ EªÀjUÉ CV߸ÀªÀiÁ¢ü. £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÄqÀĪÀ vÁ¥ÀvÀæAiÀÄ«®è” JAzÀÄ D ©üÃPÀgÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°èAiÀÄÆ MAzÀÄ £ÀUÀÄ«£À gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÉÆߧâ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ «¥sÀ®£ÁzÀ£ÀÄ. EªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄgÀĪÀiÁvÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ&Éà UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ J"ÀÄÖ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ CVßUÀ¨sÀðPÉÌ zÀĪÀÄÄQzÀÝ£ÉÆà C"ÉÖà gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ »AzÀPÉÌ £ÉUÉ¢zÀÝ£ÀÄ. ªÀÄUÀĪÀÅ, MAzÀÄ ªÀ"ÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ, CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀÄRªÁV ªÀÄ®VPÉÆArvÀÄÛ. CVߥÀÆvÀ£ÁzÀ F ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ£À£ÀÄß J®ègÀÆ D PÀët DªÀj¹zÀgÀÄ. AiÀiÁgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß D »A¢£À UÀ½UÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀļÀ£ÉAzÀÄ PÉÆAPÀÄ£ÀÄr £ÀÄr¢zÀÝgÉÆà CªÀgÉ®è CvÀå¢üPÀ C©üªÀiÁ£À UËgÀªÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÀ½AzÀ F ªÀÈzÀÞ£À£ÀÄß DªÀj¹zÀgÀÄ. ºÉƸÀ§£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÁjzÀÄzÀÆ C°èAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄzÀÆ J®èjUÀÆ PÀAr¢ÝvÀÄ. CAvÀºÀ gÀÄzÀæ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°èAiÀÄÆ F ¸ÀAvÉÆÃ"ÀzÀ UÀ½UÉAiÀÄÄ §AzÁUÀ J®ègÀÆ CªÀgÀªÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄgÉvÀħAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀAiÀÄå£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀÄÄwÛzÀgÀÄ. ªÀÄUÀÄ«UÉ JZÀÑgÀªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄ PÉÊPÁ®Ä §rzÀÄPÉÆAqÀÄ “ªÉà ªÉà ªÉÔ JAzÀÄ C¼ÀÄwÛvÀÄÛ. CVßAiÀÄÄ, vÀ£Àß UÁæ¸ÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹zÀgÉAzÀÄ PÉÆÃ¥Á£À®¢AzÀ E£Àß"ÀÄÖ ¥Àædé°¹ ¹r«ÄrUÉÆAqÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV GjAiÀÄ&ÁgÀA©ü¹vÀÄ. UÀÄgÀÄ §¸ÀªÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÈzÀĪÁV JwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¸ÀÄvÀÛ D ±ÁR GjUÀ½AzÀ zÀÆgÀºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀgÀPÀÄ §mÉÖAiÀÄ°zÀÝ ¨ÉAQAiÀÄ QrUÀ¼À£ÀÄß »A¨Á®PÀgÀÄ »rzÀÄ Dj¹zÀgÀÄ. ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß ¥ÀÄlÖ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß CgÀ½¹ ºÉƸÀ§£À£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉzÀj E£ÀÆß UÀnÖAiÀiÁV aÃjvÀÄ: PÉÊPÁ®Ä §rzÀÄ §rzÀÄ PÀÆVvÀÄ. “²ªÀ, ¤Ã£ÀÄ ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÀ” JAzÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¸À®Ä vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ©zÁÝUÀ DUÀ¢zÀÝ zÀÄBR GzÉéÃUÀ GªÀÄä¼À UËgÁAUÀ£ÉUÉ vÀ£Àß ¥ÀÄlÖ PÀAzÀªÀÄä£ÀÄ G½AiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀÄ w½zÁUÀ D¬ÄvÀÄ. ¨ÉAQ©zÁÝUÀ CªÀ¼ÀÄ ºÀnÖAiÀÄ°èzÀݼÀÄ. AiÀiÁgÉÆà ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ©¢ÝvÀÄ JAzÀÄ PÀÆV ºÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ zsÁ«¹§AzÀ¼ÀÄ. DUÀ&Éà ¨ÉAQAiÀÄÄ ¥ÀgÁPÁ"É×AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀgÀ°èvÀÄÛ. “£À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß gÀQë¹ gÀQë¹” JAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ ªÉÆgɬÄlÖ¼ÀÄ. vÁ£Éà ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉâ¹ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀ먀 zsÁ«¹zÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ C°è ¸ÉÃjzÀÝ d£À CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃUÀUÉÆqÀ°®è. »rzÀÄ »AzÉ PÀÆj¹zÀgÀÄ. PÉ®ªÀÅ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄUÀ먀 ºÁjzÀgÀÄ. DzÀgÉ CVßgÁPÀë¸À£À ¥ÀæºÁgÀUÀ½AzÀ ddðjvÀªÁV »AzÉ £ÉUÉzÀgÀÄ. ªÀÄUÀĪÀÅ G½AiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀÄ w½¢zÀÝ UËgÁAUÀ£ÉUÉ C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà ªÀÄÆbÉðAiÀÄÄ §A¢¢ÝvÀÄ. ªÀÄUÀÄ«UÉ CAvÀºÀ C¥ÀªÀÄÈvÀÄå. CzÀ£ÀÄß½zÀ D vÁ¬Ä fêÀ D MAn fêÀ ºÉÃUÉ G½AiÀħ®èzÀÄ? ¨ÉAQAiÀÄ ±ÁR ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀzÀ PÁªÀÅ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ vÀAUÁ½ ªÀÄvÀÄÛ UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ §zÀÄQ G½zÀ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀUÀ½AzÀ PÉÆ£ÉUÀAqÀĪÀÅ. ªÀÄUÀÄ«£À gÉÆÃzÀ£À ªÀiÁvÀæ KgÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. “F ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä vÀAzÉUÀ¼É°è?” JAzÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ±Àß¹zÀ£ÀÄ.


!

61!

FUÁUÀ&Éà CªÀ£ÀÄ D d£ÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ªÀĺÁªÀÄ»ªÀiÁ¤évÀ ¥ÀÄgÀÄ"À£ÁVzÀÝ£ÀÄ. £ÉgÉ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÉgÀqÀÄ ¸À® CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr CjwzÀÝ PÉ®ªÀgÀAvÀÆ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÁ¢üPÀªÁV ªÀtÂð¹ CªÀ£À ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ªÀĺˣÀßvÀåPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÝgÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÉ®ªÀgÀÄ NrzÀgÀÄ. ºÉAUÀĸÀgÀ ±ÉÊvÉÆåÃ¥ÀZÁgÀ¢AzÀ UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ DUÀ&Éà ªÀÄÆbÉð¬ÄAzÀ eÁUÀævÁªÀ¸ÉÜUÉ §A¢zÀݼÀÄ. DzÀgÉ CªÀ¼À ºÀA§® MAzÉà “£À£Àß PÀAzÀªÀÄä£É°è?” JAzÀÄ. »ÃUÉ ºÀ®§ÄwÛzÁÝUÀ&Éà CªÀ¼À ¥ÀÄlÖ ªÀÄUÀÄ«£À PÀÆV£À ¦æÃwAiÀÄ PÀgÉ CªÀ½UÉ §A¢vÀÄ. CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ CªÀ½UÉ D ªÀÄUÀÄ §zÀÄQ G½¢gÀĪÀ D£ÀAzÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÁUÀ CªÀ½UÁzÀ ¸ÀAvÉÆÃ"À PÀÈvÀdÕvÉ C¥ÁgÀ. UÁ½AiÀÄ°è vÉð ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀÄAzÀ¥ÀæPÁ±ÀzÀ°è ¥À¸Àj¹ CªÀ¼ÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ ¸À¤ßzsÁ£ÀPÉÌ vÀ®Ä¦zÀ¼ÀÄ. ªÀÄUÀĪÀÅ vÀ£Àß ¥ÀÄlÖ ¥ÀĶÖAiÀiÁzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ZÁa ZÁa CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹vÀÄ. PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß §rzÀ gÀ¨sÀ¸ÀzÀ°è CzÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À PÉʬÄAzÀ eÁj ©zÀÄݺÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀĪÀgÉUÉ MAzÉà ±ÀÄwæAiÀÄ°èzÀÝ CzÀgÀ C¼ÀÄ FUÀ zÀÆjqÀĪÀ gÁUÀªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄ £À°«£À ªÀj¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. PÀtÂÚ£À°è ¤ÃgÉƸÀgÀzÀ PÀÆUÁ¬ÄvÀÄ. vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ ¸ÉÃj G°zÀÄ CªÀ¼À ºÉUÀ°¤AzÀ EvÀgÀgÀ£ÀÄß EtÄQ £ÉÆÃr zÀAvÀ«»Ã£À £ÀUÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹vÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉUÀ°UÉ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß §rzÀÄ §rzÀÄ vÀ£Àß ºÀ"ÀðªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹vÀÄ. “CªÀiÁä, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß G½¹zÀ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀgÀÄ EªÀgÉÔ JAzÀÄ ºÀwÛgÀzÀªÀgÀÄ ºÉýzÁUÀ ªÀÄUÀĪÀÅ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À PÀqÉUÉ wgÀÄV PÉÊZÁavÀÄ. CªÀ£ÀÄ CzÀgÀ PÉÊAiÀÄå£ÀÄß »rzÀÄ “K£ÀÄ ¥ÀÄlÖA¨É! §gÀÄwÛÃAiÀiÁ?” JAzÀÄ PÉÊZÁazÁUÀ CzÀÄ ZÀļÀî£É wgÀÄV vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉUÀ® ªÉÄÃ&É ªÀÄÄR«lÄÖ PÉÊUÀ½AzÀ §®ªÁV ZÀl¥Àl£É CªÀ½UÉ ºÉÆqɬÄvÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉUÉ D ¥ÀjZÀAiÀÄ CUÀvÀå«gÀ°®è, DV£À ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ°è CªÀ¼À PÀÈvÀdÕvÁ¥ÀÆtð ªÀÄ£À¸ÀÄì UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À ¸ÀvÀÌøvÀåªÀ£ÀÄß UÀ滹¢ÝvÀÄ. ªÀÄUÀĪÀ£ÉßwÛPÉÆAqÉà CªÀ¼ÀÄ ªÀÈzÀÞ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À ¥ÁzÁgÀ«AzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À PÀtÄÚUÀ½AzÀ dUÀĽzÀ ¨Á"ÁàA§ÄªÉà D ¥ÀÄtå ¥ÁzÀAiÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄĪÀ d®ªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀÄAUÀ¼ÀPÀgÀªÁzÀ ¸ÀAzsÉåAiÀÄÄ ªÀÄAUÀ¼ÀPÀgÀªÁV PÉÆ£ÉUÉÆArvÀÄ. vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è PÀÈvÀdÕvÁ¸À°®ªÀÅ vÀÄA© ¥ÀæªÀ»¸À&ÁgÀA©ü¹vÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ UËgÁAUÀ£É AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀ£ÀÄ. D J¼É ºÀgÉAiÀÄzÀ ¸Á¢üéAiÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ UÀÄgÀĪÀAiÀÄð¤UÉ w½zÀ «"ÀAiÀÄ«"ÀÄÖ: CªÀ¼ÀÄ ²ªÀ¨sÀPÀÛgÀ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ. C£ÁxÉ. aPÀÌA¢£À°èAiÉÄà d£ÀäzÁvÀgÀÄ wÃjºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ¨É¼ÉzÀ¼ÀÄ. «ªÁºÀAiÉÆÃUÀå ¥ÁæAiÀÄzÀ°è ¸ÀvÀÄÌ® ¥Àæ¸ÀÆvÀ zÉêÀ¨sÀPÀÛ£ÉƧâ£ÉÆqÀ£É DPÉAiÀÄ «ªÁºÀªÁVvÀÄÛ. CzÀÄ £ÀqÉzÀÄzÀÄ FUÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼À »AzÉ. CA¢¤AzÀ UÀAqÀ£ÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ°è vÀ£ÀäAiÀÄgÁV vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄR¸ÀAvÉÆÃ"ÀUÀ½AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ PÉÆgÀvɬÄgÀ°®è. ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ¸ÀPÀ® ¸Ë¨sÁUÀåUÀ¼À£ÀÄß CªÀjUÉ CªÀjUÉ zÀAiÀÄ¥Á°¹zÀÝ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ UËgÁAUÀ£ÉUÉ §AiÀÄPÉAiÀÄÄAmÁ¬ÄvÀÄ. UÀAqÀ ºÉArgÀÄ ²ªÀ£À£ÀÄß DgÁ¢ü¹zÀgÀÄ. ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ºÉeÉÓä£À JjAiÀÄ£ÀÄß w£ÀߨÉÃPÉ£ÀÄߪÀ vÀ£Àß C©ü&Á"ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Áæt¦æAiÀÄ£ÉÆqÀ£É ªÀåQÛ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ. CªÀ£ÀÄ D gÁwæAiÉÄà PÁr£ÉqÉUÉ £ÀqÉzÀ£ÀÄ. zÉÆqÀØ MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ JvÀÛgÀzÀ PÉÆA¨ÉAiÀÄ°è ºÉeÉÓä£À UÀÆqÀÄ E¢ÝvÀÄ. ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ºÀwÛ ¨ÉAQAiÀÄ ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÆrUÉ ©ÃjzÀ£ÀÄ. eÉãÀÄÝ«ÄâUÀ¼ÀÄ ¹PÁ̧mÉÖ ºÁj ºÉÆÃzÀĪÀÅ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÀÈAUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃzÀªÀÅ. D PÉÆA¨ÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀ£ÀÄ. eÉãÀÄUÀÆrUÉ PÉʺÁQ JjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝ ºÁUÉAiÉÄà CªÀ¼À ªÀiÁAUÀ®å ©j¬ÄvÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄgÀĤ«Ä"À £É®zÀ ªÉÄÃ&É ¥ÁvÁ¼ÀzÀ UÀºÀégÉAiÀÄ°è PÉqÉzÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄgÀzÀ ±ÁSÉAiÀÄÄ vÀÄAqÁV¢ÝvÀÄ. ¥ÀwßAiÀÄ EZÉÒAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆwðUÉƽ¸ÀĪÀ GvÁìºÀzÀ°è CªÀ£ÀÄ PÉÆA¨ÉAiÀÄ «ÄwAiÀÄ£ÀÄß ®Që¹gÀ°®è. CzÀÄ CªÀ£À fêÀªÀ£Éßà »Ar¢ÝvÀÄ. »ÃUÉ C¥ÀªÀÄÈvÀå«UÉƼÀUÁzÀ ¥ÀwAiÀÄ ¥À«vÀæ ¸ÁägÀPÀªÁV CªÀ¼À ¥Á°UÉ G½¢zÀÄÝzÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼À C£ÀAvÀgÀ d¤¹zÀ D UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ. D ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß CªÀ½UÉ ªÀÄÈvÀÄå«£À PÀgÁ¼ÀzÀA"ÀÖç¢AzÀ gÀQë¹ PÉÆlÖ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA© C©üªÀA¢¹zÀ¼ÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ fêÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ¤UÉ PÀgÀÄuÉAiÀÄÄ vÀÄA© §A¢vÀÄ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ fëUÀ½UÉÃQ"ÀÄÖ PÀ"ÀÖ PÉÆqÀĪÀ£ÉÆà JAzÀÄ D PÀët CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À°è ¥Àæ±ÉßAiÀÄÄ ªÀÄÆrvÀÄ. ªÀÄgÀÄPÀët “J®èªÀÇ ¤£Àß °Ã&É. E®èªÁzÀgÉ F ºÀ¸ÀļÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ gÀQë¹PÉÆqÀÄwÛzÉÝ£ÉÃ? ²ªÀ£Éà £À£Àß zÉúÀzÀ°è DUÀ ¥ÀæªÉò¹zÀÄÝzÀjAzÀ »ÃUÁ¬ÄvÀÄ” JAzÀÆ ºÉýPÉÆAqÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉãÀÄ? UËgÁAUÀ£ÉUÉ ¢PÀÄÌ AiÀiÁgÀÆ E®è. EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ GjzÀÄ ºÉÆìÄvÀÄ. CªÀ¼ÀÄ J°ègÀ¨ÉÃPÀÄ? AiÀiÁgÀ°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ? vÀgÀÄt¥ÁæAiÀÄzÀ ¹ÛçÃ. ºÁUÉ J°è ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ EgÀĪÀAvÉ E®è. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ¤UÉ F±ÀégÀ£ÀÄ zÁj vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ. D £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¸ÁQëAiÀiÁV, D ¥ÀæPÀÈw zÉëAiÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁV, D ²±ÀĺÀÈzÀ¬Ä UÁæªÀĸÀÜgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è CªÀ£ÀÄ UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀ¼ÁV ¥ÀjUÀ滹zÀ£ÀÄ. “¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÆ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ°®è. ¤Ã£ÀÆ CªÀ£À ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀÄlÖ zÉêÀgÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ°è G½zÀ DAiÀÄÄ"ÀåªÀ£ÀÄß ¸À¢é¤AiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄ. £À£Àß UÀÄr¸À°£À°è EgÀÄ” JAzÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ £ÀÄrzÀ£ÀÄ.


!

62!

CzÀÄ ¸ÁPÁëvï F±ÀégÀ£À DeÉÕ JAzÀÄ UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ D ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß ²gÀ¸ÁªÀ»¹zÀ¼ÀÄ. D gÁwæ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ F ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÉÆqÀ£É ¥ÀtåPÉÌ ªÀÄgÀ½zÁUÀ C°è CªÀ¤UÉ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÁzÀ ¸ÁéUÀvÀ ¹zÀÞªÁVvÀÄÛ : UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À ¸ÁºÀ¸ÉÆÃzÀåªÀĪÀÅ DUÀ&Éà D UÁæªÀĤªÁ¹UÀ½UÉ w½¢vÀÄÛ. ¸ÀPÀ®gÀÆ F £ÀÆvÀ£À ¥ÀjªÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ JzÀÄUÉÆðAqÀgÀÄ. ªÀĺÁ«dÈA¨sÀuɬÄAzÀ D gÁwæ¬Ärà ²ªÁZÀð£É ¥ÀÆeÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀĪÀÅ. vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¤ÃªÉ ²ªÀ §AzsÀħ¼ÀUÀªÀÅ ¤ÃªÉ ²ªÀ JAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀÄ ²ªÀ¸ÀÄÛwAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀf¹zÁUÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ “²ªÉÇúÀA ²ªÉÇúÀA” JAzÀÄ d¦¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F ªÉÄüÀzÀ°è UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ KPÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀݼÀÄ. ªÉÆzÀ&Éà ¸ÀAVÃvÀUÁwð, ¸ÀAVÃvÀ¥ÉæëÄAiÀiÁVzÀÝ CªÀ¼À ªÀÄzsÀÄgÀ PÀAoÀPÉÌ FUÀ ±ÉÆèsÉ §A¢vÀÄ. CªÀ¼À ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥Àæw¨sÉ PÀÄzÀÄjvÀÄ. ºÁqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà CªÀ¼ÀÄ ¨sÁªÀ¥ÀgÀªÀ±À¼ÁzÀ¼ÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀgÀÄ. CªÀ¼À ¸ÀéVðÃAiÀÄ PÀAoÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ ºÉƪÀÄÄäwÛzÀÝ ²ªÀ¸ÀÄÛwAiÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß D°¸ÀÄvÀÛ vÀ£ÀäAiÀÄvÉ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. UÀAUÁ vÁ¬ÄAiÀÄ dqÉAiÀÄ° zsÀj¹zÀ ªÀÄAUÀ¼À ©ÃgÀĪÀ ²ªÀ¤UÉ £À«Ä¸ÉÆà JAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ ¥À®è« PÀÆr¹zÁUÀ ¥ÀgÀªÀIJªÀ£Éà C°èUÉ E½zÀÄ §AzÀAvÉ d£ÀgÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÀÄ. d£ÀgÀ zsÀé¤ ±ÀA¨sÉÆà ±ÀAPÀgÀ ¸ÁA§ ²ªÁ ºÀgÀ ºÀgÀ ±ÀAPÀgÀ ¸ÁA§ ²ªÁ - ¨ÉlÖ PÁqÀÄ PÀAzÀgÀUÀ¼À&Éè®è ªÁ妹 C£ÀÄgÀtÂvÀªÁ¬ÄvÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËj CªÀ¼À ªÀÄUÀ ²ªÀ EªÀgÀÄ ºÀ½îAiÀÄ PÉÃAzÀæªÁV ºÀ½îAiÀÄ fêÀªÁV ºÀ½îAiÀÄ ¸ÁgÀ¸ÀªÀð¸ÀéªÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ D ºÀ½îAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð ±ÀæzÉÞ «±Áé¸À¢AzÀ £ÉgɪÉÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀÄAl CtÄUÀ ²ªÀ¤UÉ CdÓ£À ªÉÄÃ&É C¢üPÀ ªÁåvÀì®å. ²ªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ"ÀÆÖ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ¤UÉ vÀȦ۬Įè. CªÀ£À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ PÁqÀÄ PÁqÀÄ C&ÉzÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ Dj¹PÉÆqÀĪÀªÀ£ÀÄ. ªÁgÀPÉÆ̪ÉÄäAiÀiÁzÀgÀÆ vÁ£Éà CªÀ£À£ÀÄß «ÄìĸÀĪÀ£ÀÄ. “²ªÁ” JAzÀÄ PÀgÉzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄr°¤AzÀ®Æ JzÀÄÝ Nr §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ¤UÉ vÁ£É°èzÉÝÃ£É JAzÉà ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. CdÓ£À ºÉ®UÀªÉÄÃ&É MAzÉÆAzÀÄ PÁ®£ÀÄß MAzÉÆAzÀÄ PÀqÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄ vÀ&ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ dÄlÖ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ “ºÉÃAiÀiï ZÀÄdÄgÉ ºÉÃAiÀiï” JAzÀÄ C§âj¸ÀĪÀ£ÀÄ. D PÀÆqÀ&Éà D “PÀÄzÀÄgÉ”AiÀÄÄ eÉÆÃgÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. “²ªÁ ! ¤AUÉãÀÄ ¨ÉÃPÉÆÃ?” CdÓ£À ¥Àæ±Éß. “QZÀÑkÕ CdÓ!” JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÁUÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ PÁqÀÄ PÁqÀÄ C&ÉzÀÄ ºÀÄqÀÄQ QvÀÛ¼É ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ vÀAzÀÄPÉÆqÀĪÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ºÀĽ ¸ÉÆüÉUÀ¼À£ÀÄß wAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ¨Á¬Ä ZÀ¥Ààj¸ÀĪÁUÀ CdÓ¤UÉ C«ÄvÁ£ÀAzÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. kkÕkÕ ºÉÆZÉÆÌAqÀÄ eÉÆÃdÄ NdeÁÓ!” JAzÀÄ ªÀÄUÀĪÉAzÀgÉ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ¤UÉ vÀ£Àß ¥ÁæAiÀĪÉà ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. CªÀ£ÀÄ ¥ÀtåzÀ §AiÀÄ°£À°è NqÀĪÀ£ÀÄ. ±ÀAPÀgÀ£Éà F ªÀÄUÀÄ«£À gÀÆ¥À¢AzÀ ¨sÀPÀÛ£À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ w½¢zÀÝ£ÀÄ. ªÀÄUÀĪÉà F±ÀégÀ vÁ£ÀÄ £ÀA¢ JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ £ÀA©zÀÝ£ÀÄ. MAzÀÄ ¢£À £ÀqÀĺÀUÀ®Ä. zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ J&Éè°èAiÀÄÆ ¥ÉÆzÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆêÀĪÁgÀzÀ ºÀtÄÚ, UÉÆmÉÖ ºÀtÄÚ, ªÀÄfÓUÉ ºÀtÄÚ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÁV CgÀ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÉÆzÉAiÀÄÆ CªÀgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ MAzÀÄ ±ÀvÀÄægÁdå. CzÀgÀ ªÉÄÃ&É EªÀgÀÄ zsÁ½ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ, zsÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀAvÉ EªÀgÀÄ £Àn¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÉ ¸ÉÆÃvÀ gÁdå EªÀjUÉ PÀ¥Àà PÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. F PÀ¥Àà PÁtÂPÉUÀ¼Éà CªÀgÀÄ w£ÀÄßwÛzÀÝ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ. EAvÀºÀ zsÁ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼À°è CqÀVgÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ® PÀA¢°UÀ¼ÀÄ ºÉzÀj £ÉUÉzÀÄ Nr©qÀÄwÛzÀݪÀÅ. ºÀ¸ÀÄgÀÄ ºÁªÀÅUÀ¼ÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ CqÀgÀÄUÀ½UÉ £ÉÃvÀÄPÉÆAqÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ N&ÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. CªÀUÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄå ªÉÄÃ&É DUÀ PÀqÀĺÀ¸ÀÄj£À UÀļÉîUÀ¼ÀÄ K¼ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. EªÀgÀ F DPÀæªÀÄt £ÀqÉzÀAvÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D PÀqÉ vÀªÀÄäzÉà DPÀæªÀÄt - vÉÆÃl UÀzÉÝUÀ½UÉ DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ - ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. C"ÀÖgÀ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀtÄÚUÀ¼À ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ EvÀÛPÀqÉ “NºÉÆúÉÆà ºÉÊ ºÉÊ” JAzÀÄ C§âj¸ÀÄvÀÛ NqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F jÃw £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÉÆzÀj£ÉqÉAiÀÄ°è vÀgÀUÀ&ÉUÀ¼À ªÀÄzsÉå ºÉƼÉAiÀÄĪÀ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ £É®¢AzÀ MAzÀÄUÀÄ® ªÀiÁvÀæ ªÉÄÃ&É PÁtÄwÛzÀÝ £ÀÆvÀ£À ªÀ¸ÀÄÛ D J&ÉUÀ¼À ªÉÄÃ&É®è ¨É¼ÀPÀÄ ©ÃgÀĪÀ"ÀÄÖ ¥ÀæPÁ±ÀAiÀÄÄvÀªÁV¢ÝvÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉzÀjzÀ£ÀÄ- CzÀÄ UÀqÀ¸ÁV¢ÝvÀÄ. CªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ&Éà ¸ÀAvÉÆÃ"Á±ÀÑAiÀÄðUÀ½AzÀ EvÀgÀgÀ£ÀÄß PÀÆV PÀgÉzÀ£ÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ Nr Nr §AzÀgÀÄ. §AzÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄtÚ£ÀÄß PÉgÉzÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ MQÌ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀgÀÄ. ºÁUÉ ªÀÄtÚ£ÀÄß §UÉzÀAvÉAiÉÄà D ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ £É®zÉƼÀUÉ D¼ÀªÁV ºÀÄVzÀÄPÉÆArzÀÝAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. C¢üPÀ


!

63!

PÀÄvÀƺÀ®¥ÀÆjvÀgÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ®UÀħUɬÄAzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß CUÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ D ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß £É®¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ¸É¼ÉzÉà ©lÖgÀÄ. CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £É®¢AzÀ, D UÀÄAr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUɼÉzÁUÀ CzÀgÀ ºÉƼÀ¥ÀÄ ªÀiÁAiÀĪÁVºÉÆìÄvÀÄ. CzÉÆAzÀÄ PÀ¥ÁàV vÀÄPÀÄÌ »rzÀAvÀºÀ RqÀÎzÀAvÉ E¢ÝvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁ±ÀªÉãÁ¬ÄvÉAzÀÄ CzÀÄ ºÉÃUÉ ªÀiÁAiÀĪÁV ºÉÆìÄvÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ «¸ÀäAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀªÉÆä¼ÀUÉAiÉÄà “ £ÉÆÃqÀĪÀ £ÉÆÃqÀĪÀ” JAzÀÄ D PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. ¨Á¼ÀÄPÀwÛAiÀÄÄ eÁj©¢ÝvÀÄ. ºÁUÉ £É®PÉÌ ©zÀÝ PÀwÛAiÀÄ gÀÆ¥À D PÀëtªÉà ªÀiÁ¥ÁðqÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¥À¼À¥À¼À£É ºÉƼÉAiÀÄ&ÁgÀA©ü¹vÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀgÉ®ègÀÆ CzÀ£ÀÄß JvÀÛ&ÉAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ §VÎzÀgÀÄ. M§â£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £É®¢AzÀ ªÉÄÃ&É vÉUÉzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ&Éà CzÀgÀ ºÉƼÀ¥ÀÄ C½¬ÄvÀÄ. EzÉãÁ±ÀÑAiÀÄðªÉAzÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß £É®zÀ ªÉÄÃ&É ºÁQzÀgÀÄ - ¥Àæ¨sÉAiÀÄÄ ¥Àædé°¹vÀÄ. »ÃUÉ CªÀgÀÄ D PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß £É®zÀ ªÉÄðqÀĪÀÅzÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁr CzÀgÀ ¥ÀæPÁ±À «ÄAZÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃr £ÉÆÃr ¨ÉPÀ̸À¨ÉgÉUÁzÀgÀÄ. vÀªÀÄä £ÀÆvÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ »jAiÀÄjUÉ CgÀĺÀ&ÉAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ½îAiÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÁVzÀgÀÄ. «"ÀAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀªÁzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà C°è UÁæªÀĸÀÜgÀ ¸ÀAvÉ ¸ÉÃjvÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÆ D PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ £É®zÀ ªÉÄðqÀĪÀÅzÀÆ »ÃUÉ PÀæªÀiÁ£ÀÄUÀvÀªÁV ªÀiÁr £ÉÆÃr CzÀÈ"ÀÖ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀ&Á¬ÄvÀÄ. PÀwÛAiÀÄÄ ªÉÆzÀ°£ÀAvÉAiÉÄà ªÀwð¸ÀÄwÛvÀÄÛ.... £É®zÀ ªÉÄðgÀĪÁUÀ ªÉÄgÀUÀÄ, ªÉÄÃ&ÉwÛzÁUÀ PÀ¥ÀÄà PÀ©ât. UÀÄgÀÄzÉêÀ¤UÉ ¸ÀĢݺÉÆìÄvÀÄ - E®è CªÀ£À°èUÉ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. PÀjPÀ©ât, ¸ÁzÁ PÀvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß £É®zÀ ªÉÄðlÖ£ÀÄ. D zÉâåÀåªÀiÁ£À ¥ÀæPÁ±À¢AzÀ «¸ÀäAiÀĨsÀjvÀ£ÁzÀ£ÀÄ. RqÀΪÀ£ÀÄß ªÉÄÃ&ÉwÛ ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥ÀjÃQë¹zÀ£ÀÄ. CzÀgÀ »rAiÀÄ°èzÀÝ PÉvÀÛ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À CzÀgÀ JgÀPÀ J®èªÀÇ ¥Àj"ÁÌgÀªÁVzÀÄݪÀÅ. CzÀgÀ C®UÀÄ ºÀjvÀªÁV¢ÝvÀÄ. RqÀΪÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV vÉƼÉzÀÄ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉýzÀ£ÀÄ. M§â£ÀÄ CzÀ£ÀÄß C°èAiÀÄ vÉÆgÉAiÀÄ°è ZÉÆPÀÌlªÁV vÉƼÉzÀÄ vÀAzÀ£ÀÄ. CAnPÉÆArzÀÝ ªÀÄtÄÚ ºÁªÀiÁ¸ÀÄ J®è ºÉÆÃzÀĪÀÅ. DzÀgÀÆ RqÀΪÀÅ ªÉÆzÀ°£ÀAvÉAiÉÄà - ºÉƼÉvÀ«®è. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ RqÀÎzÀ »rAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥ÀjÃQë¹zÀ£ÀÄ. CzÀgÀ°è “ZÀAzÀæªÀªÀÄð” JAzÀÄ aPÀÌ CPÀëgÀUÀ¼À°è PÉwÛPÉÆArzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÉÆêÀiÁAZÀ£À ºÉÆA¢zÀ£ÀÄ. PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸Áܦ¹zÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ SÁåwªÉvÀÛ, PÉÃgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ v˼ÀªÀ gÁdåUÀ¼À C¢ü¥ÀwAiÀiÁV ªÉÄgÉ¢zÀÝ zsÀªÀiÁðvÀä «ÃgÀZÀPÀæªÀwð ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀΪÉà EzÀÄ JAzÀÄ D£ÀAzÀ¢AzÀ vÀÄA¢®£ÁzÀ£ÀÄ. “EzÀÄ ªÀĺÁ¥ÀÄgÀÄ"À ªÀĺÁvÀä ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀÎ. ºÁUÁV EzÀPÉÌ EAvÀºÀ ªÀÄ»ªÉÄ. ¥ÁªÀÄgÀgÀ PÉÊAiÀÄå°è EzÀÄ PÀ¥ÁàUÀĪÀÅzÀgÀ°è D±ÀÑAiÀÄðªÉãÀÆ E®è” JAzÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁjzÀ£ÀÄ. ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À ¥À«vÀæ £ÁªÉÆÃZÁÑgÀuɬÄAzÀ d£ÀgÉ®ègÀÆ ºÀ"Àð ¥ÀļÀQvÀgÁzÀgÀÄ. “F ¥À«vÀæ RqÀÎ ²ªÀªÀÄA¢gÀzÀ°èAiÉÄà EgÀ®Ä AiÉÆÃUÀåªÁzÀÄzÀÄ. EzÀPÀÆÌ £ÁªÀÄ ¥ÀÆeÉ £ÉʪÉÃzÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRAqÀ£ÁzÀ - ¥ÀmÉî£ÀÄ «¢ü¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀPÀ®gÀÆ F ªÀiÁwUÉ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀÎ ²ªÀªÀÄA¢gÀzÀ°è ¥Àæw"ÁצvÀªÁ¬ÄvÀÄ. F «avÀæ «¸ÀäAiÀÄPÁgÀPÀ RqÀÎzÀ gÀºÀ¸Àå UÀÆqsÀªÁV G½¬ÄvÀÄ. ¢£À¤vÀå UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ C©ü"ÉÃPÀPÁÌV CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÁUÀ CzÀÄ PÀ¥ÁàUÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. ¸Àé¸ÁÜ£À ¥Àæw"Á×¥À£É AiÀiÁzÉÆqÀ£É ªÉÆzÀ°£ÀAvÉAiÉÄà ºÉƼÀ¦¤AzÀ PÀÆr D ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀÄwÛvÀÄÛ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ ºÁqÀÄUÁjPÉAiÀÄÄ ¥ÀtåUÁæªÀÄzÀ°è J®èªÀgÀ£ÀÆß ªÀÄgÀļÀÄUÉƽ¹vÀÄÛ. C®èzÉà CªÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÁV £ÉgÉAiÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀjUÀÆ ¥ÀtåzÀªÀjUÀÆ ¤PÀl¸ÉßúÀ §¼ÀPÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀĪÀÅ. C°èAzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢ ¨sÀPÀÛgÀÄ DUÁUÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ ²ªÀ¥ÀÆeÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉêÉAiÀĦð¹ UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ±ÀæªÀuÁ£ÀAzÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹ PÀÈvÁxÀðgÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ PÀAoÀªÀiÁzsÀÄAiÀÄð CzÀÄãvÀªÁV¢ÝvÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ºÁqÀĪÁUÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÉÄà CªÀ¼À fºÉéAiÀÄ°è CªÀvÀj¹gÀĪÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¨sÀPÀÛgÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀ¼ÀÄ PÁ®¨sÉÊgÀªÀ£À vÁAqÀªÀ £ÀÈvÀåzÀ ªÀtð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀĪÁUÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ C°è gÀÄzÀæ£À£ÀÄß PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀ&ÉzÀÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁAqÀªÀ £ÀÈvÀåªÁrzÀ ±ÀAPÀgÀ ZÀAqÀ ¥ÀæZÀAqÀ£ÀÄ gÀÄzÀæ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ vÀ ¢Þ vÉÆÛA £ÀßA vÀ¼ÁAUÀÄ vÀjQl vÀPÀ¢ü«Ä vÀjQl JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ªÀtÂð¹ gÁUÀªÉ¼ÉzÁUÀ CªÀgÀÄ PÀAqÀzÀÄÝ UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ£Àß®è. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À®è - ¥sÀt£ÉÃvÀæ£À£ÀÄß, ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄvÀÛ£ÀA¢ªÁºÀ£À ¤Ã® PÀAoÀ ±ÀA¨sÉÆ ±ÀAPÀgÀ zÉêÀ ¥ÉÆgÉAiÉÆ - JAzÉ£ÀÄߪÁUÀ D PÁ®gÀÄzÀæ£ÀÄ D ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ gÀƦAiÀÄÄ ¸ËªÀÄå ¸ÀégÀÆ¥À¢AzÀ ±ÀAPÀgÀ£ÁV ±ÀĨsÀPÀgÀ£ÁV CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄAzÀºÁ¸À ©ÃgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ:


!

64!

±ÀAPÀgÀ ±ÀĨsÀPÀgÀ ¥ÁªÀðw gÀªÀÄuÁ QAPÀgÀ d£ÀªÁ ¥ÀÆgÉAiÀÄĪÀ zÉêÁ UËgÁAUÀ£ÉUÉ vÁ£ÀÄ K£ÀÄ ºÁqÀÄwÛgÀĪɣÉߣÀÄߪÀÅzÀgÀ ¥ÀjªÉ¬Ä®èzÉà D ¸ÀAVÃvÁªÀÄÈvÀªÁ»¤AiÀÄ°è MAzÁV ºÀjAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ºÁqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà gÁUÀUÀ¼ÀÆ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÆ CªÀ½UÉ vÁªÁVAiÉÄà M°zÀÄ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EAvÀºÀ ¢ªÀå ¸ÀAVÃvÀ, F ªÀĺÁ¨sÀPÀÛgÀ PÀÄlÄA§, dvÉUÉ CvÁå±ÀÑAiÀÄðPÀgÀªÁzÀ ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀÎ- F «"ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ, gÀ¸ÀzÀ UÀnÖUÀ¼ÀÄ J"ÀÄÖ ¢£À ¥ÀtåzÀ°èAiÉÄà G½AiÀħºÀÄzÀÄ? ¸ÀÆAiÀÄð ¥Àæ¨sÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÆr£À°è CqÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå. ¥ÀtåzÀ ¥ÀjªÀļÀzÀ UÁ½AiÀÄÄ ªÀÄrPÉÃjUÉ ©Ã¹vÀÄ. ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀtåPÉÌ PÉêÀ® £Á®ÄÌ ªÉÄ樀 zÀÆgÀ. »A¢£À PÁ®zÀ°è MAzÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ d£À¸ÀAZÁgÀ PÀrªÉÄ. DzÀgÀÆ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ §ºÀ¼À ªÀÄA¢ d£ÀgÀÄ - ¨sÀPÀÛgÁVAiÉÆà GvÀÄìPÀvɬÄAzÀ PÀÆrzÀªÀgÁVAiÉÆÃ, RqÀΪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ&ÉAzÉÆà - UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå£À D±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAzÀ²ð¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. §AzÀªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À ¥ÀÄtå¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÀÆeÉUÁzÀgÀÆ vÀAVzÀÄÝ ¨sÀPÀÛgÀ¸À¥ÀÆjvÀgÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀΪÀ£ÀÄß »rzÀÄ £ÉÆÃr CzÀgÀ ªÉÊavÀæöåPÉÌ ¨ÉgÀUÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ ¨sÀd£ÉAiÀÄ VÃvÉUÀ½AzÀ ªÀÄÄUÀÞgÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ°è M§â vÉÃd¹é zÀÈqsÀPÁAiÀÄzÀ AiÀÄĪÀPÀ£ÀÆ EzÀÝ£ÀÄ. d£ÀgÀ ªÀÄzsÉå ªÀÄÄAzÉ £ÀÄVÎ RqÀΪÀ£ÀÄß »rzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß CªÀ£ÉãÀÆ ªÀiÁqÀ°®è. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀzÀ gÁdPÁgÀtzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ vÀ&ÉzÉÆÃjzÀÄݪÀÅ. zÉÆqÀØ «ÃgÀgÁd£ÀÄ E£ÀÆß AiÀi˪Àé£ÀzÀ°èAiÉÄà ²ªÁ¢üãÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À ªÀÄUÀ °AUÀgÁd PÉêÀ® J¼ÉAiÀÄ vÀgÀÄt£ÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ zÀPÀë£ÁVzÀÄÝzÀjAzÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÁjzÀÝ ¸ÁªÀÄAvÀ gÁdgÀ£ÀÄß ¸ÀzɧrzÀÄ PÉÆqÀUÀÄ gÁdgÀ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB¸Áܦ¹zÀÝ£ÀÄ. EAvÀºÀ vÀgÀÄt ¥Àæ¨sÀÄ«£À ªÉÄÃ&É PÉÆqÀUÀgÀ ¦æÃvÁåzÀgÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ¨É¼ÉzÀĪÀÅ. AiÉÆÃUÀå ¥Àæ¨sÀĪÁzÀ °AUÀgÁd¤UÉ ¥Àæw UÁæªÀÄzÀªÀgÀÆ vÀªÀÄä £ÀdgÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¦ð¹ CªÀ¤UÉ «zsÉÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÆß £ÀªÀÄævÉAiÀÄ£ÀÆß ¸Áj AiÉÆÃUÀå ¸À£Áä£À ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ £ÀdgÉƦà¸ÀĪÁUÀ PÁtÂPÉAiÉÆqÀ£É «±ÉÃ"ÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÉÆßà ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÉÆßà gÁd¤UÉ C¦ð¸ÀĪÀÅzÀÄ gÀÆrüAiÀiÁVvÀÄÛ. £Á¥ÉÆÃPÀÄè UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ dj¥ÀvÀÛ®ªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÉ ªÀÄzÉ£Ár£ÀªÀgÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ gÀvÀßUÀA§½AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉAiÀĪÀgÀÄ gÀvÀßRavÀªÁzÀ MAzÀÄ QjAiÀÄ ¹AºÁ¸À£ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÉâ¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀtåUÁæªÀÄzÀ ¥ÀmÉî£À£ÀÄ D UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRAqÀ£ÁV gÁd£À zÀ¨ÁðjUÉ ¸ÁVzÀ£ÀÄ. ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀΪÀ£Éßà D ±ÀĨsÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁd¤UÉ C¦ð¸ÀĪÀÅzÀÄ GavÀ, ªÀÄAiÀiÁðzÉ JAzÀÄ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀÝgÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ D RqÀΪÀ£ÀÄß ¥ÀmÉî¤UÉ PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄ. gÁeÁ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ©£ÀߪÀvÀÛ¼É ªÀÄAiÀiÁðzÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀ §½PÀ ¥ÀmÉî£ÀÄ MgɬÄAzÀ F £ÀÆvÀ£À RqÀΪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ °AUÀgÁd£À ¥ÁzÀvÀ®zÀ°èqÀ®Ä PÉʤÃrzÀ£ÀÄ. “¤°è ¥ÀmÉîgÉÃ! F RqÀÎzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?” gÁd£À ¥Àæ±Éß. “EzÉÆAzÀÄ ªÀĺÁªÀÄ»ªÉÄ, «±ÉÃ"ÀvÉ EgÀĪÀ RqÀÎ ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ. EzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ »jªÉĬÄgÀĪÀAvÀºÀzÀÄ - ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀΪÉAzÀgÉ EzÉà ªÀĺÁgÁdgÉÃ!” “£É®zÀ°èlÖgÉ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ, PÉÊAiÀÄ°è »rzÀgÉ ºÉƼÉAiÀÄ¢gÀĪÀ RqÀΫzÀ®èªÉÃ?” “¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÁxÀðªÀ£Éßà £ÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀgÀÄ.” “EAvÀºÀ ¥À«vÀæ RqÀΪÀ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀî®Ä £Á£ÀÄ AiÉÆÃUÀå£À®è. ¥ÀmÉîgÉÃ! EzÀÄ C°èAiÉÄà ²ªÀªÀÄA¢gÀzÀ°ègÀ°” JAzÀÄ «£ÀAiÀÄ¢AzÀ gÁd£ÀÄ DeÁÕ¦¹zÀ£ÀÄ. ¥ÀmÉî£ÀÄ gÁeÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ²gÀ¸ÁªÀ»¹ »AzÉ vÉgÀ½zÀ£ÀÄ. PÀÄnÃgÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ, UÁæªÀÄzÀ eÉÆåÃw »AzÉ §A¢vÀÄ. CzÀÄ gÁeÁ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß C®APÀj¹zÀÝgÉ AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉøÀgÀªÁUÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ FUÀ D ¥À«vÀæ RqÀÎ AiÀÄxÁ¸ÁÜ£À ¥Àæw"ÁצvÀªÁzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀ®jUÀÆ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÁ¬ÄvÀÄ. LzÀÄ ªÀ"ÀðzÀ ²ªÀ£ÀÄ £À°zÀ. £À°zÀÄ PÉÃPÉ ºÁQzÀ. ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÀAqÀ ªÉÃUÀ¢AzÀ UÀw¹zÀĪÀÅ. ªÀļÉUÁ® PÀ¼ÉzÀÄ ZÀ½UÁ® §A¢vÀÄ. ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄj¹zÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀîUÁV vɼÀîUÁV ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄgÉAiÀiÁzÀĪÀÅ. ºÀ¸ÀÄgÀĺÀZÀÑqÀ zÀlÖªÁV ªÁ妹vÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è °AUÀgÁd£À ¸ÉʤPÀgÀÄ ¥ÀtåUÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÁåAiÀiÁªÀÄUÀ½UÁV ¥Á¼ÉAiÀÄ ©lÖgÀÄ. C°èAiÀÄ «±Á®ªÁzÀ §AiÀÄ°£À°è CzÀgÀ CAa£À PÁqÀĨÉlÖUÀ¼À°è CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ ªÁåAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä JqɬĢÝvÀÄ. ºÁUÉ ²PÀëtªÀÅ PÉ®ªÀÅ ªÁgÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÁVvÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ©qÀĪÉüÉAiÀÄ°è UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ zÉêÀgÀ ¥ÀÆeÉ ¨sÀd£ÉUÀ¼À°è ¨sÁVUÀ¼ÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀªÀÅ ¸ÀzÁ CªÀgÀ PÀtðPÀĺÀgÀUÀ¼À°è C£ÀÄgÀtÂvÀªÁUÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. »ÃUÉ ¸ÉʤPÀjAzÀ PÀæªÉÄÃt C¢üPÁgÀUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ CªÀ¼À UÁ£ÀªÀÄ»ªÉÄAiÀÄÄ ªÁ妹vÀÄ. ²©gÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À. ¸ÉʤPÀgÀ°è ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÉà ¸ÀAvÉÆÃ"À. D ¢£À ªÀÄÄVzÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½£À CªÀgÀ ¢ÃWÀð KPÁAvÀªÁ¸À ªÀÄÄVzÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀªÀA¢UÀgÁ§ºÀÄzÀÄ. D ¢£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉʨsÀªÀ¢AzÀ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ


!

65!

£ÉgÀªÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉÆzÀ&Éà ¤±ÀÑAiÀĪÁVvÀÄÛ. °AUÀgÁd£Éà CA¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® C°èUÉ zÀAiÀĪÀiÁr¹ ¸ÉʤPÀgÀ ¥ÀæuÁªÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ¹éÃPÀj¸ÀĪɣÉAzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀzÀAw¬ÄvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉãÉÆà vÀéjvÀzÀ gÁdPÁgÀt«zÀÄÝ¢AzÀ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆgÀqÀ&Éà DUÀ°®è. EAvÀºÀ ªÀĺÁ¢£ÀzÀAzÀÄ ¸ÀAVÃvÀUÁwð UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ, CªÀ¼À ºÁqÀ£ÀÄß PÉý D£ÀA¢¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ ²©gÁ¢ü¥ÀwAiÀÄÄ ¤±ÀѬĹzÀ£ÀÄ. C¢ü¥ÀwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV «£ÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀ ¥ÀæuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DªÀÄAvÀæt UËgÁAUÀ£ÉUÉ ªÉÆzÀ&ÁVAiÉÄà §A¢vÀÄ. “£Á£ÀÄ zÉêÀgÀ ¸À¤ßzsÁ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ºÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÃgÉ°èAiÀÄÆ ºÁqÀĪÀÅ¢®è. E°èAzÀ J°èUÀÆ PÀzÀ®ÄªÀÅzÀÆ E®è JAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ ¤zsÁðgÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ºÉýPÀ¼ÀÄ»¹zÀ¼ÀÄ. C¢üPÁjAiÀÄÄ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý vÁ£Éà ¸ÀévÀB MAzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV ¥Áæyð¹zÀ£ÀÄ. “C°èAiÀÄÆ zÉêÀgÀ £ÁªÀĸÀAQÃvÀð£É ªÀiÁr vÁ¬ÄÔ JAzÀÄ CªÀ£ÉAzÁUÀ, ¥ÁæAiÀıÀB CªÀ£À «£ÀAiÀÄ ¸Ëd£ÀåUÀ½UÉ ªÀiÁgÀĺÉÆÃV UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ M¥ÀÄàwÛzÀݼÉÆà K£ÉÆÃ! DzÀgÉ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ DUÀ ¸Àà"ÀÖªÁV RArvÀªÁV ºÉýzÀ£ÀÄ “K£ÀÄ UËj? ¤£ÀUÉ C°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄ£À¸Éì? ¤£ÀUÉÃPÉ F zÀħÄð¢ÞAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ£ÉÆà ¨sÀUÀªÀAvÀ.” UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¸Àà"ÀÖªÁV ºÉýAiÉÄà ©lÖ¼ÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ ºÀvÁ±À£ÁV ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ C¥ÀªÀiÁ¤vÀ£ÁV »AwgÀÄVzÀ£ÀÄ. vÁ£ÉƧâ gÁd£À §®UÉÊ §Al£ÉA¢gÀĪÁUÀ F ªÀĺÁ¸ÉãÉAiÀÄ C¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÁUÀ vÀ£ÀUÉ EAvÀºÀ ªÀiÁvÀÄ. vÁ£ÀÄ zÁj ©lÄÖ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß ¥Áæyð¹PÉÆAqÀgÀÆ C¥ÀªÀiÁ£ÀPÀgÀªÁzÀ ©gÀÄ£ÀÄr. ¸ÉãÁ¤AiÀÄ°è ºÀvÁ±ÉAiÀÄÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀgÉÆÃ"ÀUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆArvÀÄ. CªÀ£ÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÆ, §&ÁvÁÌgÀ¢AzÁzÀgÀÆ, UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄvÀj¹ ºÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤±ÀÑAiÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ&Éà CªÀ£À ¸ÉʤPÀgÀÄ ºÀvÀÄÛªÀÄA¢ ¸À±À¸ÀÛçAiÉÆÃzsÀgÀÄ D C§&ÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ vÀgÀ®Ä UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À PÀÄnÃgÀzÉqÉUÉ zsÁ«¹zÀgÀÄ. “£Á£ÀÄ §gÀ&ÁgÉ £Á£ÀÄ §gÀ&ÁgÉ” JAzÀÄ D ¸Á¢üéAiÀÄÄ ªÉÆgɬÄlÖ¼ÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ ²ªÀ£À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀªÉ°èAiÉÆà ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉgÉAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉʤPÀgÀÄ vÉgÀ½AiÉÄà ©lÖgÀÄ. C§&ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸À±À¸ÀÛç ¸ÉʤPÀgÀ ¥ÀævÁ¥À - UÀÄ©âAiÀÄ ªÉÄÃ&É §æºÁä¸ÀÛç! DzÀgÉ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAiÀiÁðzɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÉãÁ£ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ UËgÀªÀ«vÀÄÛ vÀªÀÄä C¤ªÁAiÀÄð CPÀÈvÀåPÁÌV PÀëªÀiÁAiÀiÁZÀ£É ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. “zÉêÀgÀ£ÀÄß PÀzÀÄÝ vÀgÀĪÀÅzÀÄ ¥Á¥ÀPÀgÀªÀ®è. D GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä£ÀÄß E°èUÉ PÀgɹPÉÆArzÉÝÃªÉ vÁ¬ÄÃ! ¤ÃªÀÅ PÉÆæ¸À¨ÁgÀzÀÄ. ¤ªÀÄä zÉêÀgÀ £ÁªÀÄUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß C£ÀÄUÀ滸À¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ §®Ä «£ÀAiÀÄ¢AzÀ £ÀÄrzÀ ¸ÉãÁ¤AiÀÄ £ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ UËgÁAUÀ£ÉUÉ DUÀzÀ ªÀiÁvÁ¬ÄvÀÄ. zÉêÀgÀ UÀÄtUÁ£À ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ¼ÀÄ J"ÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ ºÁrzÀ¼ÉÆà AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄ°®è. PÁ&ÁwÃvÀªÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ D ¥ÀæzÉñÀ«rà ªÁ妹 ¸ÀªÀðªÀÇ ²ªÀªÀÄAiÀĪÁV¢ÝvÀÄ. ²ªÀ£ÁªÀĸÀägÀuÉ ªÀiÁqÉÆà ¨sÀªÀ §AzsÀ£ÀªÀ vÉÆqÉzÀÄ ºÁPÉÆà J£ÀÄߪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ VÃvÀ ºÁrzÁUÀ®AvÀÆ ¸ÉʤPÀgÀÄ ²ªÀ£ÁªÀĪÀ£Éßà d¦¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀ°è, d£ÀgÀ°èzÀÝAvÉ, zÉêÀ¨sÀQÛ ¤Ãw ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀzÀÄÎtUÀ¼ÀÄ ¨sÀjvÀªÁVzÀÝ PÁ®ªÀzÀÄ. ºÁUÁzÀÄzÀjAzÀ EAvÀºÀ ¸ÀAVÃvÀ CªÀjUÉ §®Ä ªÉÄaÑPÉAiÀiÁV¢ÝvÀÄ. ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÁUÀ D ¨sÁªÀ¸ÀªÀiÁ¢ü¬ÄAzÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ w½zÉüÀĪÁUÀ UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB ¨sÀÆ&ÉÆÃPÀPÉÌ ±ÀAPÀgÀ¥ÁzÀvÀ®¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀĪÁUÀ ¥ÀƪÀð ¢UÀAvÀzÀ°è £ÀªÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀĪÁUÀÄwÛvÀÄÛ. F ¸ÀAVÃvÀ ¸ÉÆæÃvÀ¸ÀÄì ¢VÝUÀAvÀUÀ¼À°è ºÀjzÀÄ ¥À¸Àj¹ C&Éè®è ªÀÄAUÀ¼ÀPÀgÀ gÁUÀªÀÅ «ÄrAiÀÄÄwÛ¢ÝvÀÄ. ¥ÀQëUÀ¼À UÁ£À, ¨É¼ÀQ£À ªÉʨsÀªÀ; ¸ÀÆAiÀÄðzÉêÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ¥ÀļÀQvÀ£ÁV ZÉÊvÀ£Àå¨sÀjvÀ£ÁV ªÉÄÃ&ÉzÀÄÝ §AzÀ£ÀÄ. ¸ÉãÁ¢ü¥ÀwAiÀÄÄ vÁ£Éà ¸ÀévÀB UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À D±ÀæªÀÄzÀªÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è CªÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄgÀ½zÀ£ÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ DV£À ªÀÄ£ÀB¹ÜwAiÀÄÄ ºÉÃV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ? UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À PÀmÁÖtwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ CªÀ¼ÀÄ ²©gÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. DeÉÆÕîèAWÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁr¢Ý®èªÁzÀgÀÆ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ ºÁUÁV¢ÝvÀÄ. CªÀ¼À M¦àUɬĮèzÉà CªÀ¼À£ÀÄß C°èUÉ M¬ÄÝzÀÝgÀÄ. FUÀ UÀÄgÀÄ«£À ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ? ªÀÄUÀ£ÀÄ J°è? gÁwæ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÁtzÉà J"ÀÄÖ ºÀ®Ä§ÄwÛzÀÝ£ÉÆÃ? “²ªÁ ! aPÀÌ¥Áà!” JAzÀÄ PÉgÉAiÀÄÄvÀÛ CªÀ¼ÀÄ PÀÄnÃgÀzÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹zÀ¼ÀÄ. ¸Àé®à ºÉzÀjPɬÄAzÀ&Éà PÁ°lÖ¼ÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½gÀĪÀ ºÉÆvÀÛzÀÄ. M¼ÀV¤AzÀ CªÀ£À zsÀé¤AiÀÄÄ UÀÄqÀÄVvÀÄ. “¤£ÀV°è ¥ÀæªÉñÀ«®è. ¸ÀéZÀÒAzÀ ¹ÛçÃ! ¤Ã£ÀÄ J°èUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ.”


!

66!

²ªÀ£ÀÄ ¦æÃw vÀÄA©zÀ gÉÆÃzÀ£À zsÀ餬ÄAzÀ “CªÀiÁä CªÀiÁä” JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÀÛ Nr§gÀ®Ä ºÉÆgÀl£ÀÄ. CdÓ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ©VAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÀÄݧAzÀ£ÀÄ. “£À£Àß DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ G®èAX¹ £Á¤°è E®èzÁUÀ ºÉÆÃzÉ. ¤¤ß"ÀÖ §AzÁUÀ ºÉÆÃzÉ. gÁwæAiÉÄ®è ºÉÆÃVzÉÝ. J°èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ? ²©gÀPÀÌ®èªÉ?” “DzÀgÉ £Á£ÁVAiÉÄà ºÉÆÃUÀ°®è.” “ªÀÄvÉÛ ¤Ã£ÁVAiÉÄà ºÉÆÃUÀzÉ CªÀgÉãÀÄ ¤£ÀߣÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀÄUÀĪÉ?” “£À£ÀßzÀÄ vÀ¦à®è aPÀÌ¥Àà.” “CªÀiÁä CªÀiÁä” JAzÀÄ ²ªÀ£ÀÄ J¼ÉzÁqÀºÉÆgÀl£ÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ gÁwæ¬Ärà vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÁtzÉ ªÀÄgÀÄ¢£À PÀAqÁUÀ ªÉÄÃgÉ «ÄÃgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÁVvÀÄÛ. vÁ¬ÄAiÀÄ PÀqÉUÉ zsÁ«¹zÀ£ÀÄ - CdÓ£À£ÀÄß §®ªÁV »rzÀÄ J¼ÉzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ CdÓ£À »rvÀ E£ÀÆß ²y®ªÁVgÀ°®è. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ PÀtÄÚUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA© eÁjvÀÄ. CªÀ¼ÀÄ K£ÀÆ ºÉüÀ°®è. CzsÉÆêÀzÀ£ÉAiÀiÁzÀ¼ÀÄ. “¤£ÀV¤ß°è ¥ÀæªÉñÀ«®è. J°èUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ. ¤£Àß ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀiÁqÀÄ” JAzÀÄ UÀÄqÀÄVzÀ£ÀÄ. UÀÄr¸À°£À PÀzÀªÀ£ÀÄß CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ&ÉAiÉÄà §rzÀ£ÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ¸Á«ÄÃ¥ÀåPÁÌV ºÉÆqÉzÁrzÀ£ÀÄ CvÀÛ£ÀÄ. ¤gÀ¥ÀgÁ¢ü. C¥ÀªÀiÁ¤vÀ ¹ÛçÃ. AiÀiÁgÀ vÀ¦àUÉ AiÀiÁjUÉ ²PÉë? WÉÆÃgÀ ²PÉë. ¸ËªÀÄå ªÀÄÆwð UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£À°è JAvÀºÀ PÀoÉÆÃgÀvÉ, ¤"ÀÌgÀÄuÉ ? ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ£ÁzÀ, UËgÁAUÀ£ÉUÉ ¨sÀAiÀÄAPÀgÁWÁvÀ, «zsÀªÉ, ¥ÀÄvÀæ¸ÀÄRªÀAavÉ. ¤UÀðwPÀ ¹ÛçÃ, ¤®è®Ä JqɬĮè. DzÀgÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÀÈzÀAiÀÄ zÉúÀ ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁVªÉ. ¸ÁwÛ÷éPÀ UÀÄt¢AzÀ C¢üPÀ ªÀÄ£ÉÆÃzÁqsÀåð ¸ÁªÀÄxÀåð EgÀĪÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ CªÀ¼ÁVzÀݼÀÄ. ¸ÀvÀÛ÷é ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ²ªÀ£À °Ã&É ªÀÄgÉAiÀÄ°. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ zÀÈqsÀ ¤zsÁðgÀ¢AzÀ C°èAzÀ ¸ÁVAiÉÄà ©lÖ¼ÀÄ. zÀÆgÀ zÀÆgÀ ºÉÆÃVAiÉÄà ©lÖ¼ÀÄ. D ¤zsÁðgÀ¥ÀƪÀðPÀªÁzÀ £ÀrUÉAiÀÄ°è CªÀ¼À PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄļÀÄî ZÀÄaÑzÀAvÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ªÀÄUÀ£À “CªÀiÁä CªÀiÁä” PÀgÉ. DzÀgÉ CzÉà ªÀÄUÀ£À GdÓ÷é® ¨sÀ«"ÀåzÀ ºÀA§®ªÉà CªÀ½UÉ zsÉÊAiÀÄðªÀ£ÀÆß ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃqÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ¥ÀtåzÀ agÀ ¥ÀjavÀ VqÀªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ J®ègÀÆ J®ègÀÆ ªÀiË£ÀªÁV ¤AvÀÄ CªÀ¼À ¤UÀðªÀÄ£ÀªÀ£Éßà ¤nÖ¹zÀªÀÅ, ¤nÖ¹zÀgÀÄ. ªÀdæzÀÈqsÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ¼ÀÄ, ¤¢ð"ÀÖªÁzÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj £ÀÆvÀ£À ¸ÁºÀ¸À PÁAiÀÄðzÀ°è GzÀÄåPÀÛ¼ÁzÀ¼ÀÄ - gÁdzsÁ¤ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀ¼ÀÄ. C°èAiÀÄ ²ªÀªÀÄA¢gÀzÀ°è CªÀ¼ÀÄ £É®¹zÀ¼ÀÄ. ¸ÀÄAzÀgÀ ¸Ë¸ÀªÀ¥ÀÆjvÀ ¥ÀÄ"Àà J°èzÀÝgÀÆ ¨sÀPÀÛ¨sÀÈAUÀUÀ¼ÀÄ CgÀ¹ §gÀĪÀŪÀÅ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ UÁ£ÀªÁ»¤ ²ªÀªÀÄA¢gÀ°è vÀÄA© ºÀj¬ÄvÀÄ. D PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ°è «ÄAzÀÄ ¨sÀPÀÛgÀÄ PÀÈvÁxÀðgÁzÀgÀÄ. CA¢¤AzÀ ²ªÀªÀÄA¢gÀPÉÌ SÁåw PÀ¼É KjzÀĪÀÅ. DUÀ«Ä¸ÀĪÀ ¨sÀPÀÛ ¸ÀªÀÄƺÀ KgÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. ¥ÀtåzÀ D±ÀæªÀÄzÀ ¨sÀPÉÛAiÀÄÄ E°èUÉ §AzÀÄ £É®¹gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¨sÁUÀå JAzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ ¥Àæw¨sÉ, ¸ÀAVÃvÀ PÀ&ÉAiÀÄ°è ¥Àj±ÀæªÀÄ, PÀAoÀ ªÀiÁzsÀÄAiÀÄð, ¨sÀQÛUÀ¼ÀÄ °AUÀgÁd£À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ²ÃWÀæªÁV §AzÀĪÀÅ. »AzÉƪÉÄä ªÉÃ"À¥À®èl£À ªÀiÁr CªÀ£ÀÄ ¥ÀuÁå±ÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV F gÀªÀÄtÂêÀÄtÂAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ±ÀæªÀt ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. UÀÄt¥ÀPÀë¥Áw gÁd¤UÉ CªÀ¼À AiÉÆÃUÀåvÉ CjAiÀÄ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨ÉÃPÁVgÀ°®è. MAzÀÄ ¢£À CªÀ½UÉ gÁeÁ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DªÀÄAvÀætªÀÅ §A¢vÀÄ. °AUÀgÁd£Éà ¸ÀévÀB ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ ªÀÄAwæAiÀÄ PÉÊAiÀÄå°è CzÀ£ÀÄß UËgÁAUÀ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ DºÁé£ÀªÀ£ÀÄß ªÀĤ߹zÀ¼ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À gÁd¸À¨sÉAiÀÄ°è UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ. D ¢£À CªÀ¼À ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄlÖ ¥ÀgÀªÉÆÃvÀÌø"ÀÖªÁVvÀÄÛ. C¥ÀƪÀðªÁzÀ CzÀÄãvÀªÁzÀ PÀ&ÁP˱À®å¢AzÀ, ¥Àæw¨sɬÄAzÀ, ²æÃPÀAoÀ¢AzÀ ¸ÀAVÃvÀ ºÁr ¸À©üPÀgÀ£ÀÄß gÀAf¹zÀ¼ÀÄ. zÉÊ«PÀªÁzÀ MAzÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ ªÀ±À¼ÁV CzÀgÀ°è vÁzÁvÀäöåºÉÆA¢ ºÁqÀÄwÛzÀÝAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. ºÁrzÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀQÌAvÀ®Æ D zÉÊ«PÀ ±ÀQÛ CªÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÉÆæÃvÀ¸Àì£ÀÄß ¥ÀæªÀ»¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÉà ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAd¸À. ¥ÀæwºÁqÀÆ ²ªÀ£À ¥ÀgÀªÁzÀÄzÉÃ. ¹AºÁ¸À£ÀgÀÆqsÀ£ÁVzÀÝ gÁd£ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ±ÀæªÀtªÀ£ÀÄß E£ÀÆß ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä C°èAzÀ PɼÀV½zÀÄ ¸À©üPÀgÀ dvÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¹zÀ£ÀÄ. ²ªÀzsÁå£ÀªÁUÀĪÁUÀ gÁd ¥ÀæeÉAiÉÄ£ÀÄߪÀ ¨sÉÃzÀ«zÉAiÉÄ? J®ègÀÆ ²ªÀ£À°è LPÀåªÁVzÀÝgÀÄ. ²ªÀ£ÉAzÀgÉ ¸ÀAVÃvÀ, ¸ÀAVÃvÀªÉAzÀgÉ ²ªÀ. UÁ£À¦æAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ£À£ÀÄß UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ UÁ£ÁgÁzsÀ£É ªÀiÁr ªÉÄaѹzÀ¼ÀÄ, M°¹zÀ¼ÀÄ. ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄAzÁ¤®ªÀÅ PÉÊ&Á¸ÀVj ²RgÀªÉÃj C°èAiÀÄ PÀA¥À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½vÀÄ. ¸ÀzÁ²ªÀ¤UÉ ªÀÄAUÀ¼À ºÁr D ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÁUÀ gÁd£À ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÁ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAvÉÆÃ"À dAiÀÄWÉÆÃ"À¢AzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ©jAiÀÄĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. °AUÀgÁd£À£ÀÄ zsÀ£Àå£ÁzÀ£ÀÄ. ±ÉÆæÃvÀÈUÀ¼ÀÄ D£ÀAzÀ¨sÀjvÀgÁzÀgÀÄ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¥À«vÀæªÁ¬ÄvÀÄ.


!

67!

“ªÀĺÁ¸Á¢üéAiÉÄà ! ¨sÀPÀÛ ²gÉÆêÀÄtÂAiÉÄÃ! UÁ£À PÀ&Á¤¢üAiÉÄÃ! ¤£ÀUÉãÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÆ CzÀÄ CvÀå®à. ¥ÀgÀªÉÄñÀéjUÉ £ÁªÉãÀÄ vÁ£Éà PÉÆmÉÖêÀÅ? CzÀÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉÃPÁVzÉAiÉÄÃ? DzÀgÉ £ÀªÀÄä DvÀä vÀȦÛUÁV £ÀªÀÄUÉ Cw¦æAiÀĪÁzÀÄzÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ C¦ð¸ÀÄvÉÛêÉ. EAvÀºÀ «¤ÃvÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. ¤£ÀUÉãÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉÆqÀ° ? ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ.” UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ “ªÀĺÁgÁdgÉÃ! ¤ªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÉ £Á£ÀÄ PÀÈvÀdÕ¼ÁVzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ ªÀĺÁgÁdjAzÀ §ºÀĪÀiÁ£À ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁUÀåªÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. KPÉAzÀgÉ vÁªÀÅ ²ªÀ¸ÀégÀÆ¥ÀgÀÄ. £Á£ÀÄ C¥ÉÃQë¸ÀĪÀ GqÀÄUÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ JzÀÄgÀÄ CgÀĺÀ®Ä E"ÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. vÁªÀÇ £Á£ÀÆ EgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß ©£Àß«¹PÉƼÀÄîvÉÛãɔ JAzÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ. °AUÀgÁd£À EAVvÀªÀjvÀÄ d£ÀgÉ®ègÀÆ gÁd¤UÀÆ UËgÁAUÀ£ÉUÀÆ ¥ÀæuÁªÀĪÀ¦ð¹ vÉgÀ½zÀgÀÄ. FUÀ G½zÀªÀgÀÄ gÁd ªÀÄvÀÄÛ UËgÁAUÀ£É. ¸ÉêÀPÀgÀÆ ¸À«ÄÃzÀ°ègÀ°®è. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ RArvÀªÁtÂAiÀÄ°è °AUÀgÁd£À ¸ÉʤPÀgÀ CPÀÈvÀå¢AzÀ CªÀ½UÉ MzÀVzÀ «¥ÀvÀàgÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÀ¼ÀÄ. “ªÀĺÁgÁdgÉà ! ¤gÀ¥ÀgÁ¢üAiÀiÁzÀ £À£ÀUÉ EAvÀºÀ zÀÄgÀªÀ¸ÉÜ vÀ¥ÀÄà AiÀiÁgÀzÀÄ?” “¸Á¢üéAiÉÄÃ! ¤Ã£ÀÄ ºÉýzÀÄzÀÄ CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. vÀ¥ÀÄà £À£Àß ¸ÉʤPÀgÀzÀÄ. DzÀgÉ CAvÀåzÀ°è CªÀgÀ vÀ¥ÀÄà M¥ÀÄàUÀ½UÉ £Á£Éà ºÉÆuÉUÁgÀ£ÀÄ. ¤£ÀUÉ £À¤ßAzÀ ªÀĺÁ¥ÀgÁzsÀªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ M¥ÀÄàvÉÛãÉ. CzÀPÉÌãÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ.” “K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ PÉÆqÀÄ«gÁ ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÉÃ?” “RArvÀªÁVAiÀÄÆ °AUÀgÁd£À ªÀiÁwUÉ JgÀr®è.” “ºÁUÁzÀgÉ ¥ÀtåzÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå£ÀªÀjUÉ FUÀ&Éà «£ÀAw PÀ¼ÀÄ»¹- CªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆqÀ£É ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀΪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E°èUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ. £Á¤°ègÀĪÀ «"ÀAiÀÄ w½¸À¨ÉÃr. CªÀgÀÄ §AzÀ ªÉÄÃ&É £À£ÀUÉãÀÄ ¥ÀjºÁgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CgÀĺÀĪɣÀÄ ªÀĺÁgÁdgÉÃ.” ªÀiÁvÀÄ £ÀqÉzÁUÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄÄ «ÄÃj¢ÝvÀÄ. gÁd£ÀÄ PÀÆqÀ&Éà ZÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀuÁå±ÀæªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÆ gÁd£ÀÆ C°èAiÉÄà PÀĽwzÀÝgÀÄ. ªÀiÁw®è. PÉ®ªÀÅ UÀAmÉUÀ¼À C£ÀAvÀgÀ. CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁ®. UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ §A¢gÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ ¸ÉêÀPÀjAzÀ ¸ÀÄ¢Ý §A¢vÀÄ. gÁd«£ÀAwAiÀÄ CxÀð UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå¤UÉ DVgÀ°®è. zÉêÀgÀ CªÀvÁgÀ gÁd£À DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ªÀĤ߹ CªÀ£ÀÄ ²ªÀ£ÉÆqÀUÀÆr §A¢zÀÝ£ÀÄ. ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀÎ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è PÀ¥ÁàV vÉÆÃgÀÄwÛ¢ÝvÀÄ, CzsÀð ¤zÉæAiÀÄ°èzÀÝ ²ªÀ£ÀÄ CdÓ£À ºÉUÀ® ªÉÄÃ&É MgÀV ¤¢æ¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. gÁd£À D¸ÁÜ£À. UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå£ÀÄ UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÄRzÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄÆ PÁt°®è. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ ªÀiË£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹zÀ¼ÀÄ : “ªÀĺÁgÁdgÉÃ! F RqÀÎzÀ AiÉÆÃUÀåvÉ vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉAiÉÄÃ?” “ZÉ£ÁßV UÉÆwÛzÉ, vÁ¬ÄÃ!” “FUÀ £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ªÀÄä fêÀ - ¤ªÀÄä fêÀ £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃªÀÅ F RqÀ΢AzÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀAºÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.” “UËjÃ! K£ÀÄ ªÀiÁvÀÄ, K£ÀÄ ªÀiÁvÀÄ?” JAzÀ£ÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ. “£Á£ÀÄ ¸ÀéZÀÒAzÀ ¹ÛçÃ. CzÀÄ £À£Àß E"ÀÖ” JAzÀ¼ÀÄ zÀÈqsÀªÁV. “¥ÀgÀªÀĸÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ ¤£Àß PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀÄvÉÛãÉ. ²ªÁ¥ÀðuÉAiÀiÁUÀ° F fêÀ” JAzÀÄ gÁd£ÀÄ ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À RqÀΪÀ£ÀÄß UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå£À PÉʬÄAzÀ ¸É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¤ÃgÀªÀ. gÁd£ÀÄ ²ªÀzsÁå£À ªÀiÁr RqÀΪÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ¥ÀÆf¹zÀ£ÀÄ. zÀ馅 PÉÊ&Á¸À¥ÀªÀðvÀzÉqÉUÉ. RqÀΪÀ£ÀÄß »jzÀÄ PÀAoÀªÀ£ÀÄß EjzÀÄPÉƼÀî®Ä »AzÉ ©Ã¸ÀĪÁUÀ&Éà D ¥À«vÀæ RqÀΪÀÅ ªÀĺÁ¥ÀæPÁ±À¢AzÀ ¥ÀædÓ÷é°¹vÀÄ! gÁdªÀÄA¢gÀ«rà ±ÀvÀPÉÆÃn ¸ÀÆAiÀÄð¥Àæ¨sɬÄAzÀ zÉâåÀåªÀiÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ DUÀ&Éà - gÁd£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É RqÀÎzÀ C®UÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ªÉÆzÀ&Éà - ªÀÄÄAzÉ zsÁ«¹ gÁd£À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß §®ªÁV »rzÀÄ RqÀÎzÀ ¥ÀæºÁgÀªÀ£ÀÄß vÀ¦à¹zÀ¼ÀÄ, “ªÀĺÁgÁdgÉà ¤°è ¤°è” JAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ PÀÆVzÀ¼ÀÄ. “K£ÀÄ ¸Á¢üéÃ! £Á£ÀÄ fêÀ C¦ð¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjzÉÆÃgÀ°®èªÉÃ?” gÁdPÀgÀzÀ°èzÀÝ ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À PÀgÀªÁ®ªÀÅ GdÓ÷é® ¥Àæ¨sɬÄAzÀ dé°¸ÀÄvÀÛ&Éà E¢ÝvÀÄ. “gÁeÁ! ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ!” JAzÀÄ GzÁÎgÀªÉ¼ÉzÀ£ÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå. “£À£ÀUÉ ¥ÀjºÁgÀ zÉÆgɬÄvÀÄ ¸ÀvÀå¸ÀAzsÀ ªÀĺÁgÁdgÉÔ JAzÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ UËgÁAUÀ£ÉAiÀÄÄ £ÀÄrzÀ¼ÀÄ.


!

68!

vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¤ÃªÉ ²ªÁ §AzsÀÄ §¼ÀUÀªÀÅ ¤ÃªÉ ²ªÁ JAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ ²ªÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß C£À£Àå ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ºÁqÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. F ¸ÀĪÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è ¤zÉæ¬ÄAzÉzÀÝ ¥ÀÄlÖ ²ªÀ£ÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ£ÉßÃj vÁ¼ÀºÁPÀ®Ä vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀAiÀÄå£À £ÉÃvÀæ¢AzÀ D£ÀAzÀ¨Á"ÀàUÀ¼ÀÄ GzÀÄjzÀĪÀÅ. °AUÀgÁd£À GvÀÛªÀÄPÀgÀªÀ£Àß®APÀj¹zÀÝ ¥À«vÀæPÀgÀªÁ®ªÀÅ ¢ªÁåvÀļÀ PÁAw¬ÄAzÀ ¸ÀPÀ®gÀ ªÉÄÃ&ÉAiÀÄÆ eÁÕ£À¥Àæ¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃjvÀÄ. ¥ÉæêÀÄZÀAzÀgÀ «PÀæªÀiÁ¢vÀå£À RqÀÎ PÀxÉAiÀÄ ¨sÁªÁAvÀgÀt


!

69!

DvÀäAiÀÄdÕ (ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ PÀvÉ – 1951) ¹j¨Á¬Ä «ÃgÀgÁd¤UÉ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ: »jAiÀĪÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd, JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ²ªÀgÁd. «ÃgÀgÁd£À D½éPÉAiÀÄ°è PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀÅ §ºÀ¼ÀªÁV «¸ÀÛj¸À®ànÖvÀÄ. EAvÀºÀ «±Á® gÁ"ÀÖçzÀ°è CªÀ£ÀÄ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀÝ£ÀÄ. zÀPÀë£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ F gÁdå vÀ£Àß C£ÀAvÀgÀªÀÇ ªÀA±À¥ÁgÀA¥ÀAiÀÄðªÁV »ÃUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. ªÀåQÛPÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVzÀÝ C¢üPÁgÀ, zÀ¥Àð ºÁUÉAiÉÄà ¸ÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝgÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ¢üPÀ AiÉÆÃUÀåvÁ ¸ÀA¥À£ÀßgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. gÁd¥ÀÄvÀævÀéªÉÇAzÉà ¹AºÁ¸À£ÀªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è - ¥ÁæAiÀıÀB zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ; DzÀgÉ C°èAiÉÄà agÀPÁ® ªÀÄAr¹gÀĪÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. CAvÀºÀ AiÉÆÃUÀåvÉ ¹¢Þ¸ÀĪÀÅzÀÄ §Ä¢Þ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀ±ÀQÛUÀ¼À ²æêÀÄAwPɬÄAzÀ. EzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV CjwzÀÝ gÁd£ÀÄ vÀ£Àß PÀĪÀiÁgÀjUÉ CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ ±ÀjÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢Þ ²PÀët zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. gÁd ¥ÀÄvÀægÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåUÀ¼À ¸À«AiÀÄÄAqÀgÀÄ. PÁªÀåUÀ¼À°è, gÁdå¨sÁgÀ ±Á¸ÀÛçzÀ°è, ¥ÀæeÁgÀAd£ÉAiÀÄ°è CªÀjUÉ ²PÀët zÉÆgɬÄvÀÄ. ¥ÀÆgÀPÀ CA±ÀªÁV CAUÀ¸ÁzsÀ£É¬ÄAzÀ, ªÁåAiÀiÁªÀÄUÀ½AzÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ"ÀÖªÀ£ÁßVj¹zÀgÀÄ. zÀÈqsÀPÁAiÀÄgÁV DgÉÆÃUÀå¸ÀA¥À£ÀßvɬÄAzÀ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀÄ C²é¤zÉêÀvÉUÀ¼ÀAvÉ ±ÉÆéü¹zÀgÀÄ. AiÀÄÄzÀÞ PÀ&É, ZÁtPÀåvÀAvÀæ, ±À±ÁÛç¸ÀÛç ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ¥ÀjtÂvÀgÁzÀgÀÄ. »ÃUÉ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ªÀ¢üð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀA±ÀzÀ PÀÄrUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr £ÉÆÃr «ÃgÀgÁd¤UÉ ¸ÀAvÉÆÃ"À GPÀÄÌwÛvÀÄÛ. CªÀgÀ ¸ÁºÀ¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸Á»vÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß PÉý PÉý gÁd£ÀÄ ºÀ"Àð ºÉÆAzÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ½UÉ F vÀgÀÄuÉèsÀzÀéAiÀÄgÀ£ÀÄß ¤vÀåªÀÇ PÁtĪÀ ¨sÁUÀå. gÁd£À ¸ÀÄPÀÈvÀ¢AzÀ £Ár£À ¸Ë¨sÁUÀå¢AzÀ EAvÀºÀ AiÉÆÃUÀå gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀÄ d¤¹ C¨sÀÄåzÀAiÀÄ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. »jAiÀĪÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «"ÀAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ vÀªÀÄä¤VAvÀ MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉ. CªÀ£ÀÄ ElÖ UÀÄj JAzÉA¢UÀÆ vÀ¥ÀàzÀÄ. RqÀÎzÀ°è CªÀ£À ºÀ¸ÀÛ&ÁWÀªÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀzÀÄ §gÀ&ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀ ±À¸ÁÛç¸ÁÛçZÁAiÀÄðgÉà ªÀÄÄPÀÛPÀAoÀ¢AzÀ ºÉÆUÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸Á»vÀåUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À C¥ÀƪÀð ªÉÄÃzsÁ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß, PÁªÀåUÀ¼À°èAiÀÄ zsÀé¤ gÀ¸ÀUÀ¼À ¸ÀÆPÀëöävÉAiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæªÁV UÀ滹 «ªÀj¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄ CªÀ¤UÉ ¢£À¤vÀå ¥ÉÆæÃvÁìºÀ«ÃAiÀÄÄwzÀÝgÀÄ. ºÁUÉAzÀÄ ²ªÀgÁd£ÀÄ PÀrªÉÄAiÉÄAzÀÄ CxÀðªÀ®è. CtÚ¤UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV CªÀ£ÀÆ EzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÀÆ w½zÀªÀgÀÄ, DZÁAiÀÄðzÀéAiÀÄgÉà C£ÀÄßwÛzÀÝAvÉ, §¸ÀªÀgÁd£Éà MAzÀÄ vÀÆPÀ ªÉÄîÄ. «ÃgÀgÁd¤UÉ F ªÀÄPÀ̼À C¨sÀÄåzÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÉý C«ÄvÁ£ÀAzÀ. £ÁqÀ PÀtätÂAiÀiÁVzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À gÁd£ÁUÀĪÀ §¸ÀªÀgÁd£À ªÉÄÃ&É gÁd£ÀzÀÆ gÁd ªÀÄqÀ¢AiÀÄzÀÆ ªÁvÀì®å C¥ÁgÀ. §¸ÀªÀgÁd£À ¸Àé¨sÁªÀ §®Ä PÉÆêÀÄ®. CªÀ£ÀÄ AiÀÄÄzÀÞ PÀ&ÉAiÀÄ£ÀÄß, ±À¸ÀÛç¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀĪÁUÀ ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è ¥Áæyð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ: “£Á£ÉAzÉAzÀÄ fêÀºÀvÉåUÉ F «zÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀiÁqÀĪÀAvÉ DUÀ¢gÀ°” JAzÀÄ. «zÉåAiÀÄ£ÀÄß «zÉåUÁV CªÀ£ÀÄ C¨sÀ幸ÀÄwÛzÀÝ£Éà ºÉÆgÀvÀÄ CzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉ K£ÁzÀgÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁ¢ÃvÉ£ÀÄߪÀ D±ÀAiÀÄ¢AzÀ®è. ºÁUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀ zÉÆgÉvÀgÉ, CzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ w½¢zÀÝ£ÀÄ. PÁªÀå¤Ãw±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À£À ªÀiÁr aAw¹ C¢üPÁ£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è CªÀ¤UÉ C«ÄvÁ¸ÀQÛ. UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ°èAiÀÄÆ zÉêÀgÀ°èAiÀÄÆ C«ÄvÀ ±ÀæzÉÞ ªÀÄvÀÄÛ C«ZÀ® ¨sÀQÛ¥ÀÆjvÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¸ËªÀÄåªÀÄÆwðAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ ¸Àé®à ZÀ¥À®avÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ PÀÄjvÁUÀ°Ã UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ°è ¨sÀQÛ PÀÄjvÁUÀ°Ã JAzÀÆ D&ÉÆÃa¹zÀªÀ£À®è. PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝ «zÉåAiÀÄ°è CªÀ¤UÉ C¥ÁgÀ D¸ÀQ۬ĢÝvÀÄ. PÁªÀåUÀ½VAvÀ®Æ CªÀ£À M&Éä zÉÊ»PÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À PÀqÉUÉ ºÉZÁÑV¢ÝvÀÄ, ªÉʨsÀªÀ zÀ¥Àð ªÉÄgÉvÀ EªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ §®ÄªÁV ªÉÄaÑzÀÝ£ÀÄ. CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ MmÁÖV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ «£ÀAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀæuÁªÀĪÀ¦ð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è CtÚ£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ «gÀ¼À. DzÀgÉ ²ªÀgÁd£ÀÄ DUÉ®è ¸ÀÄvÀÛ®Æ £Á&ÁÌgÀÄ PÀqÉUÉ PÀtÚgÀ½¹ £ÉÆÃr gÁdpë¬ÄAzÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÁåAiÀiÁªÀÄ ±À¸ÀÛç¸ÁzsÀ£É EªÀÅUÀ¼À°è CtÚ¤VAvÀ MA¢"ÀÄÖ ºÉZÁÑVAiÉÄà vÀªÀÄä£ÀÄ ¤gÀvÀ£ÁVgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÀÆ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥Àæ±ÀA¸É EªÀ¤UÉ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è. CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁVgÀÄwÛzÀÝ CtÚ¤UÉ ¥Àæ±ÀA¸É¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀÇ DUÀÄwÛgÀ°®è. §»ªÀÄÄðTAiÀiÁV ¥Àæ±ÀA¹¸À¨ÉÃPÀÄ ºÉªÉÄä¥ÀqÀ¨ÉÃPÀÄ JA¢gÀÄwÛzÀÝ ²ªÀgÁd¤UÉ CzÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è. J¼É¥ÁæAiÀÄzÀ D gÁd PÀĪÀiÁgÀ£À°è EzÀjAzÀ E£Àß"ÀÄÖ GvÁìºÀ PÉzÀgÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀàzsÁðªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ PÉgÀ¼ÀÄvÀÛ®Æ EvÀÄÛ. »ÃUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀÄ, »jAiÀĪÀ£ÀÄ ¨sÁªÀfëAiÀiÁV, QjAiÀĪÀ£ÀÄ §Ä¢ÞfëAiÀiÁV, ªÀ¢üð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ºÀ¢£ÁgÀÄ ªÀ"Àð, ²ªÀgÁd¤UÉ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀ"Àð ¥ÁæAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. MAzÀÄ ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ºÉÆwÛUÉ ªÀÄzÉ£Ár£À gÉÊvÀjAzÀ «ÃgÀgÁd¤UÉ MAzÀÄ ©£ÀߺÀ §A¢vÀÄ - MAzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀUÁvÀæzÀ


!

70!

ºÉ§Äâ°AiÀÄÄ C£ÉÃPÀ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ CªÀgÀ ºÀ½îAiÀÄ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀiÁqÀÄwÛzÉ; ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢ £ÀÄjvÀ ¨ÉÃmÉUÁgÀgÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ ¥ÀævÁ¥ÀzÀ JzÀÄgÀÄ vÀªÀÄä Dl ¸ÁUÀzÉà »AzÉ NrzÁÝgÉ, ºÀÄ°AiÀÄÄ £Á±ÀªÀiÁrgÀĪÀ JªÉÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C¸ÀASÁåvÀ. ªÀĺÁgÁdgÀÄ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAºÀj¹ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß gÀQë¸À¨ÉÃPÀÄ - E"ÀÄÖ D ©£ÀߺÀzÀ ¸ÁgÀ, zÀÆgÀÄ §AzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ²ªÀgÁd£ÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ£ÀÄ. PÀÆqÀ&Éà vÁ£ÀÄ ºÉÆÃV D PÀÆægÀ ªÁåWÀæzÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV CvÀÄåvÁìºÀ¢AzÀ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. gÁd£ÀÄ £ÀPÀÄÌ “CzÉãÀÄ ºÀÄqÀÄUÁnPÉAiÉÄÃ? ¤Ã¤£ÀÆß ªÀÄUÀÄ” JAzÀ£ÀÄ. ²ªÀgÁd£À C©üªÀiÁ£À ¨sÀAUÀªÁ¬ÄvÀÄ. “£Á£ÀÄ ¥ÁæAiÀÄzÀ°è ¸ÀtÚªÀ£ÁzÀgÀÆ £À£Àß ¥ÀævÁ¥À £ÉÆÃr ¦vÁfÔ JAzÀ£ÀÄ. “¤£ÀߣÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä £Á£ÀÄ ¹zÀÞ¤®èªÀ®è¥Àà” JAzÀÄ £À¸ÀÄ £ÀUÀÄvÀÛ gÁd£ÀÄ ªÀÄUÀ£À vÀ&É ¸ÀªÀjzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ²ªÀgÁd£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ°®è. gÁd£ÀÄ D PÀqÉ ºÉÆÃzÉÆqÀ£ÉAiÉÄà EªÀ£ÀÄ DAiÀÄÄzsÀ¸ÀªÉÄÃvÀ£ÁV AiÀiÁjUÀÆ w½¸ÀzÉ PÀÄzÀÄgÉAiÉÄÃj ªÀÄzÉ£ÁrUÉ ºÉÆÃVAiÉÄà ©lÖ£ÀÄ. PÁUÁð®zÀ ªÉÆÃqÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA© ¨sÁgÀªÁV ªÀļÉUÀgÉAiÀÄ®Ä UÀ½UÉ PÁAiÀÄĪÀAvÉ CªÀ£À ¥ËgÀÄ"À«¢ÝvÀÄ. ¢£À¤vÀå UÀÄjºÉÆqÉzÀÄ zÀt¢zÀÝ CªÀ¤UÉ ªÉÊ«zsÀå CUÀvÀåªÁVvÀÄÛ. F ¸ÁºÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ ºÀ¹zÀªÀ¤UÉ ªÀÄÈ"ÁÖ£Àß zÉÆgÀQzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ¥Àæ±ÀA¸ÉUÁV ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ&Éà ªÀÄzÉ£ÁrUÉ zsÁ«¹zÀÄzÀÄ D±ÀÑAiÀÄðªÀ®è. vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ&Éà ¨ÉÃgÉAiÀiÁgÁzÀgÀÆ D ºÉ§Äâ°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ vÀ£Àß AiÀıÀB²æÃAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¸À¨ÁgÀzÀ®è JAzÀÄ ¢éUÀÄtÂvÀªÉÃUÀ¢AzÀ zËqÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄ. ²ªÀgÁd¤UÉ GvÁìºÀªÉ¶ÖzÀÝgÀÆ ±À¸ÀÛçPÀ&ÉAiÀÄ°è £ÉÊ¥ÀÄtåªÉ¶ÖzÀÝgÀÆ ¨ÉÃmÉAiÀÄ°è C£ÀĨsÀªÀ ¸ÁPÀ¶ÖgÀ°®è. ªÀÄgÀzÀ ªÉÄð£À ªÀiÁ«£À ºÀtÚ®è ºÀÄ°AiÀÄ PÀtÄÚ, ¤±ÀÑ®ªÁV ¤AvÀ ªÀÄgÀzÀ PÉÆgÀqÀ®è ºÀÄ°AiÀÄ PÉÆgÀ¼ÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄÄ ºÁUÉ £ÉÃgÀªÁV JzÀÄgÀÄ ¹PÀÄ̪ÀÅzÀÆ E®è; ¹QÌzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÀÇ C®è C¥ÁAiÀÄgÀ»vÀªÀÇ C®è. ²ªÀgÁd£ÀÄ ªÀÄzÉ£ÁrUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ°è «ZÁj¹zÀ£ÀÄ. gÁd ¥ÀÄvÀæ£ÀÄ DUÀ«Ä¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ K£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½AiÀÄzÉà EzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß «"ÀAiÀĪÁV CªÀgÀÄ K£ÉÆAzÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀPÀÆqÀzÉAzÀÄ PÀlÖ¥ÀàuÉ «¢ü¹zÀ£ÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄÄ »A¢£À gÁwæ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAzÀĺÁQzÀ MAzÀÄ PÉÆÃt C°èAiÉÄà PÁr£À ªÀÄzsÉå EzÉAiÉÄAzÀÆ D gÁwæ CzÀÄ C°èUÉ ¥ÀÄ£ÀB §gÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉAiÉÄAzÀÆ ²ªÀgÁd£ÀÄ w½zÀ£ÀÄ. ¨É¼À¢AUÀ¼À gÁwæ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ E§âgÀÄ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß dvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀºÀgÉ PÀĽvÀ£ÀÄ. ªÀÄzÉ£Ár£À gÀÄzÀæªÀ£ÁAvÀgÀzÀ°è fÃgÀÄAqÉUÀ¼À fÃgï ±À§ÝªÀÇ C½¬ÄvÀÄ. PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¸À&ÁgÀzÉ PÀ¼ÉUÉlÄÖ zsÀÈwUÉlÄÖ ZÀAzÀæ£ÀÄ E½AiÀÄ®Ä vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÁzÀÄ PÁzÀÄ ¨ÉøÀvÀÛ ªÀÄƪÀgÀ ¤lÄÖ¹gÀÄUÀ¼ÀÄ wêÀæªÁzÀĪÀÅ. DzÀgÀÆ ¤ªÁðºÀ«®è. PÉÆÃt£À ±ÀªÀ gÁwæAiÀÄ PÀ¦à£À°è «PÀgÁ¼ÀªÁV «PÁgÁPÁgÀ¢AzÀ PÉqÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. ªÀÄvÀÆÛ MAzÉgÀqÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ. D ¤lÄÖ¹j£À ªÉÆvÀÛ ªÉÄÊzÀ¼ÉzÀÄ ¤jÃPÉëAiÉÄà gÀÆ¥ÀĪÀqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢vÀÄ - ªÀÄgÀĤ«Ä"À ±À§ÝgÀ»vÀªÁV §A¢vÀÄ PÀÆægÀªÁåWÀæ. D PÀqÉ F PÀqÉ £ÉÆÃr Q«¤«Äj¹ ©¸ÀĸÀÄAiÀÄÄÝ PÉÆÃtzÀ ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃ&É ¨Á¬Ä ºÁQvÀÄ. ªÀiÁA¸ÀzÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀaÑ J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è CzÀÄ vÀ£ÀäAiÀÄvÉ ºÉÆA¢zÁPÀët gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ RqÀÎ gÀhļÀ¦¹ ºÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ&É zÀÄ«ÄäQÌzÀÝ£ÀÄ. C£ÀĨsÀªÀ±ÀÆ£Àå GvÁìºÀ. ªÀiÁUÀð vÀ¦à ºÉÆìÄvÀÄ. RqÀ΢AzÀ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß EjzÀ£ÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV PÁAvÁgÀªÀÅ £ÀqÀÄUÀĪÀAvÉ UÀfð¹ vÀ£Àß ±ÀvÀÄæªÀ£ÀÄß PÉʬÄåAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÀÌ¥Àཹ NrºÉÆìÄvÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁj ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß EjAiÀÄ¢gÀÄwÛzÀÝgÉ CzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß ¸ÀAºÀj¹AiÉÄà ©qÀÄwÛvÀÄÛ. gÁd¥ÀÄvÀæ£ÀÄ £ÉÆë¤AzÀ ªÀÄÆbÉð vÀ¦à £É®zÀ ªÉÄÃ&É PÉqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÉêÀPÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÈzÀĪÁV JwÛPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉÄqÉUÉ ¸ÁVzÀgÀÄ. NrºÉÆÃzÀ ºÀÄ°UÉ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄgÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è AiÀĪÀÄzsÀªÀÄðgÁAiÀÄ£ÀÄ PÁzÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ - E®è, CªÀ£ÁUÀ vÁ£Éà §¸ÀªÀgÁd£À gÀÆ¥ÀzÀ°è C°èUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ ªÀÄzÉ£ÁrUÉ zsÁ«¹zÀÄzÀÄ gÁd¤UÉ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà w½¬ÄvÀÄ. ªÀÄUÀ£À F CZÁvÀÄAiÀÄðPÉÌ CªÀ£ÀÄ £ÉÆAzÀÄ ºÉzÀj PÀÆqÀ&Éà CªÀ£À gÀPÀëuÉUÁV PÉ®ªÀÅ ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ UÀA©üÃgÀvÉ C¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀßjvÀÄ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ vÁ£ÀÆ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ£ÀÄ. gÁd£ÀÄ EzÀ£ÀÄß ®Që¸À°®è. §¸ÀªÀgÁd£À RqÀÎzÀ ºÉÆqÉvÀ¢AzÀ, vÀªÀÄä£À ºÉÆqÉvÀ¢AzÀ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ PÁAiÀÄð, ªÀÄÄVzÀĺÉÆìÄvÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆìÄvÀÄ. ²ªÀgÁd£À£ÀÄß ªÀÄrPÉÃjUÉ ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÀj¹zÀgÀÄ. CªÀ¤UÉ «±ÉÃ"Á¥ÁAiÀĪÉãÀÆ DVgÀ°®è. CªÀ£ÀÄ ²ÃWÀæªÁV UÀÄt ºÉÆA¢zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ vÀ¤ßAzÀ DUÀzÀ PÁAiÀÄð vÀ£Àß CtÚ¤AzÀ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ J£ÀÄߪÀ MAzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À CªÀ£À J¼ÉAiÀÄ «ÄzÀļÀ£ÀÄß PÀzÀr¢ÝvÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀvÀ£À ºÉÆÃV vÁgÀÄtå G¥À¬Ä¸ÀĪÀ PÁ®. ¥Àæ±ÀA¸É ¥ÀæSÁåwUÀ½UÁV ºÁvÉÆgÉAiÀÄĪÀ PÁ®. ¸ÀªÀðgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¥ÀævÁ¥À±Á° ªÉʨsÀªÀ±Á° JAzÀÄ ªÉÄgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ D¸É¬ÄgÀĪÀ PÁ®. D PÁ®zÀ°è ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAºÀj¸À®Ä ºÉÆÃV CzÀgÀ ¥ÉnÖUÉ ²ªÀgÁd£ÀÄ GgÀĽzÀ£ÀÄ. ¥ÀgÁfvÀ£ÁzÀ£ÀÄ; C°èUÉà ªÀÄÄVAiÀÄ°®è. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆA¢zÀÝ£ÀÄ. F WÀl£É¬ÄAzÀ ºÀÄ°¬ÄAzÁUÀzÀ UÁAiÀÄ C©üªÀiÁ¤ ²ªÀgÁd¤UÁV¢ÝvÀÄ, ªÁåWÀæ£ÀRUÀ¼À UÁAiÀĪÀÅ UÀÄtªÁzÀAvÉ CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ&É ªÀÄÆrzÀ UÁAiÀÄ §®ªÁ¬ÄvÀÄ.


!

71!

gÁd£ÀÆ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÆ §¸ÀªÀgÁd£À ¥Àæ±ÀA¸É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÀgÁd£À ªÀÄ£À¹ì£À UÁAiÀÄ ©jAiÀÄĪÀAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀ¤UÉ CªÀÅUÀ¼À £ÉÆêÀÅ ¸À»¸À®±ÀPÀåªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. gÁd¥ÀÄvÀæ¤UÉ ¸À®è¨ÉÃPÁVzÀÝ ªÀÄ£ÀßuÉ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ ªÉÆzÀ°£ÀAvÉAiÉÄà zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. DzÀgÉ ªÀÄ£À¹ì£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ°è CªÀ¤UÉãÉÆà MAzÀÄ CvÀÈ¦Û C¸ÀªÀiÁzsÁ£À. EzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²ªÀgÁd¤UÉ «ÃgÀgÁd£À C¢üPÁjAiÉƧâ£À ªÀÄUÀ zÉêÀAiÀÄå£À°è ªÉÄÊwæAiÀÄÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. zÉêÀAiÀÄå£ÀÄ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è C¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. ²ªÀgÁd£À JgÀqÀgÀ"ÀÄÖ ¥ÁæAiÀÄ CªÀ¤UÁVzÀÝgÀÆ EªÀj§âgÀ°è §¼ÀPÉ ¸ÉßúÀ ºÉZÀÄÑ ºÉZÁÑV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. zÉêÀAiÀÄå£À ¸ÀAUÀzÀ°è QjAiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À zÉÆgÉAiÀÄÄwÛ¢ÝvÀÄ. EªÀj§âgÀÆ PÀÆr zÉñÀ¸ÀAZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÉÊ£ÀåzÀ PÉ®¸ÀzÀ°è ©qÀÄ«zÁÝUÀ zÉêÀAiÀÄå£ÀÆ ²ªÀgÁd£ÀÆ ¨ÉÃmÉUÉ CxÀªÁ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÁxÀðªÁV CxÀªÁ vÀªÀÄä ±À¸ÀÛç&ÁWÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À&ÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. zÉêÀAiÀÄå£À PÀÄn® ªÀÄvÀÄÛ wÃPÀë÷ÚªÀÄw, J¼ÉºÀgÉAiÀÄzÀ ºÀ¢£ÁgÀgÀ UÀrAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ gÁd¥ÀÄvÀæ£À ªÉÄÃ&É ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄwÛvÀÄÛ. ²ªÀgÁd£À ªÀÄ£À¹ì£À UÁAiÀÄPÉÌ zÉêÀAiÀÄå£À ªÀiÁw£À &ÉÃ¥À ¸ÀÄRPÀgÀªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ©ÃgÀÄwÛvÀÄÛ. E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀĺÁgÁd£À zÀȶÖAiÀÄ°è §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄAwæ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀÆ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß JwÛ ºÉÆUÀ½ ªÀiÁvÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÉAzÀÄ CªÀgÀÄ ²ªÀgÁd£À£ÀÄß vÉUÀ¼À°®è; wgÀ¸ÀÌj¸À°®è. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²ªÀgÁd£À ¸ÀÄ¢Ý §gÀ°®è, C"ÉÖ. DzÀgÉ ²ªÀgÁd£À PÀ»ªÀĪÀÄ£À¸ÀÄì D ºÉÆUÀ½PÉUÉ C¥ÁxÀð PÀ°à¹vÀÄ. UÁ¹UÉÆAqÀ, zÀÄUÀÄqÀ¢AzÀ ¨sÁgÀªÁzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ »vÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄrzÀÄ ±Á±ÀévÀªÁzÀ C»vÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ. £Á®ÄÌ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À, ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¸ÁAvÀé£À£ÀÄrUÀ½AzÀ zÀÄBRzÀ DªÉÃUÀ PÀrªÉÄAiÀÄUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀ®èzÉ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄߪÀ¢üð¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ GvÉÛÃd£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ vÁvÁÌ°ªÁV zÀÄUÀÄqÀªÀÅ G¥À±ÀªÀÄ£ÀªÁzÀAvÉ vÉÆÃjzÀgÀÆ CzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÀ®è. DzÀgÉ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀiÁwVAvÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÁzÀªÉà ¸ÀªÀð¸ÁzsÁgÀtªÁV »vÀPÀgÀ JAzɤ߸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÁå¢üUÀæ¸ÀÛ¤UÉ O"À¢üVAvÀ®Æ ¨Á¬Ä§AiÀĹzÀ wArAiÉÄà GvÀÛªÀĪɤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£Éßà PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ zÉêÀAiÀÄå. F vÀgÀzÀ ¸À¤ßªÉñÀPÁÌV CªÀ£ÀÄ ²ªÀgÁd£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ PÀæªÀħzÀÞªÁV ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄ. ªÀÄAwæ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà¤UÉ M§â¼Éà M§â¼ÀÄ ªÀÄUÀ½zÀݼÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ¥ÁªÀðw. F PÀĪÀj ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ ¤¢üAiÀiÁVzÀݼÀÄ. CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV EªÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀÄÎt¨sÀjvÉAiÀiÁV ¸ÁwÛ÷éPÀ UÀÄt¢AzÀ ±ÉÆéü¸ÀĪÀ gÀªÀÄtÂêÀÄtÂAiÀiÁVzÀݼÀÄ. ¸ÀÄAzÀj, UÀÄt¨sÀjvÉ, CªÀiÁvÀå£ÀA¢¤ - AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ PÀrªÉÄ? a£ÀßzÀ ¥ÀÄ"Àà - ¸Ë¸ÀªÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ ¥ÀÄ"Àà AiÉÆÃUÀåvÉ, »jªÉĬÄgÀĪÀ ²æêÀÄAvÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀÅzÉà «£Á ©üPÁjUÀ¼À£Àß®è. EAvÀºÀ ZÉ®ÄªÉ ¥ÁªÀðwUÀÆ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ ¨É¼ÉzÀÄ §A¢vÀÄÛ ¢ªÀå ¥ÉæêÀÄ. aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ ¥ÀjavÀgÁV Dr Nr F ªÀÄƪÀgÀÆ - gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAwæ¸ÀÄvÉ - ¨É¼É¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ PÉêÀ® aPÀ̪ÀgÁVgÀĪÁUÀ, §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ºÀvÀÄÛ ªÀ(Àð ªÀAiÀĸÀÄì, ¥ÁªÀðw PÉêÀ® LzÀÄ ªÀ"ÀðzÀ ªÀÄUÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlzÀ ¸ÀéAiÀÄAªÀgÀ K¥Àðr¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ ²ªÀgÁd£À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ªÀiÁ&É ºÁQzÀݼÀÄ. »ÃUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ DlUÀ¼ÀÄ J"ÉÆÖà ¸À® £ÀqÉ¢zÀÄݪÀÅ. DUÉ®è ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ §¸ÀªÀgÁd£À ªÀÄqÀ¢AiÉÄAzÉà PÀgÉAiÀÄ®àqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ªÀĺÁgÁd¤UÀÆ ªÀÄAwæUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀºÀzsÀ«ÄðtÂAiÀÄjUÀÆ F MAzÀÄ §¼ÀPɬÄAzÀ, ºÉÆA¢PɬÄAzÀ C¥ÁgÁ£ÀAzÀ MzÀUÀÄwÛvÀÄÛ. “£ÀªÀÄä ªÉÄÊwæAiÀÄ£ÀÄß F gÀPÀÛ ¸ÀA§AzsÀ¢AzÀ ªÀÈ¢Þ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÉÆÃqÀÄ ªÀÄAwæÃ! D ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAvÉÆÃ"À!” JAzÀÄ ªÀĺÁgÁd£ÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁl £ÉÆÃr ¸ÀAvÉÆÃ"ÀUÉÆAqÀÄ ºÉýzÁUÀ ªÀÄAwæAiÀÄÄ D£ÀAzÀ, PÀÈvÀdÕvÁ¥ÀƪÀðPÀªÁzÀ ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. »ÃUÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÁªÀðwAiÀÄgÀ ºÀÄqÀÄUÀvÀ£ÀzÀ ¸ÉßúÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. vÁgÀÄtåzÀ KjPÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è EªÀgÀ DlUÀ¼ÀÄ «£ÉÆÃzÀUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀªÁzÀªÀÅ. ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀºÀdªÁVgÀÄwÛzÀÝ §¼ÀPÉAiÀÄÄ FUÀ £ÁaPÉAiÀÄ ¥ÀgÀzɬÄAzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ, PÀ®ä"ÀgÀ»vÀªÁzÀ J¼ÉAiÀÄvÀ£ÀzÀ ¸ÉßúÀ ¥À«vÀæ ¥ÉæêÀĪÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄ. ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ ªÀiÁw®è, ZÀPÀÌAzÀ«®è, MqÀ£Ál«®è. DzÀgÉ ªÉÆzÀ°VAvÀ®Æ ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀªÁVzÀÄݪÀÅ. ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄRzÀ±Àð£À¢AzÀ&Éà ¸ÀéUÀð¸ÀÄR ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ²ªÀgÁd£ÀÄ MAzÀÄ gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß CjvÀ£ÀÄ. CzÀÄ CªÀ£À ªÀĹì£À D¼ÀzÀ D¼À¢AzÀ ¤zsÁ£ÀªÁV DzÀgÀÆ ¸Àà"ÀÖªÁV «ÄrzÀ MAzÀÄ C¥À¸ÀégÀ - CªÀ¤UÉ ¥ÁªÀðwAiÀÄ°è C¥ÁgÀ C£ÀÄgÁUÀ D«¨sÀð«¹vÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß CjAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ F C¥À¸ÀégÀzÀ CxÀðªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ §ºÀ¼ÀPÁ® »r¬ÄvÀÄ. ºÀÄ°AiÀÄ ¥ÉnÖ¤AzÀ UÁ¹UÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ C°èAiÀÄÆ UÁAiÀÄ. §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß M°zÀ ºÉtÄÚ CªÀ¼ÀÄ. ªÀĺÁgÁd¤UÀÆ EzÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ. E£ÉßãÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀ"ÀðUÀ¼À ªÀiÁvÀÄ - ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ £ÀqÀzÉà ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ, CzÀÄ DUÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀÄRfêÀ£À £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ vÀgÀÄt£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄArUÉ ªÉÄ®ÄèwÛzÀÝ£ÀÄ. F J®è ªÀiÁ£À¹PÀ vÀĪÀÄÄ®UÀ¼À ¥ÀjuÁªÀĪÁV ²ªÀgÁd£ÀÄ CtÚ£À ¸Á«ÄÃ¥ÀåªÀ£ÀÄß zÀÆgÀªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÀ½AiÀÄvÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. CtÚ¤gÀĪÀ°è vÀªÀÄä¤zÀÝgÉ vÀªÀÄä¤UÉ UÀ°©°AiÀÄÄAmÁUÀÄwÛvÀÄÛ, ªÀÄ£À¹ì£À°è MAzÀÄ «zsÀzÀ PÉëÆèsÉAiÉÄüÀÄwÛvÀÄÛ. ²ªÀgÁd£À ªÀÄ£À¹ì£À°è EAvÀºÀ vÀĪÀÄÄ® vÀ¼ÀªÀĽ¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ¤UÉ ±ÁAwgÀ¸ÀªÀ£ÉßgÉzÀªÀ£ÀÄ zÉêÀAiÀÄå. zÉêÀAiÀÄå¤UÉ ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ®Ä ²ªÀgÁd£À PÀ¼ÀªÀ¼À w½¢gÀ°®è. DzÀgÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀzÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ MAzÀÄ «zsÀªÁzÀ


!

72!

¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÉ PÀæªÉÄÃt ¨É¼ÉzÀ CªÀgÀ ªÉÄÊwæAiÀÄ°è ²ªÀgÁd£À ªÀÄ£À¹ì£À CAvÀgÁ¼ÀzÀ°èzÀÝ gÀºÀ¸Àå zÉêÀAiÀÄå¤UÉ w½¬ÄvÀÄ. CAvÀºÀ CvÀȦÛUÉ »vÀPÀgÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÉÆÃQÛUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀAiÀÄå£ÀÄ ºÉý gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À PÉëÆèsÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉĪÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÁzÀgÀÆ ¥ÀqÉzÀÄ, CUÀvÀåªÉAzɤ߹zÀgÉ HgÀÄ©lÄÖ NrºÉÆÃVAiÀiÁzÀgÀÆ, fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ CvÀåªÀ±Àå JAzÀÄ ²ªÀgÁd£ÀÄ aAw¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. zÉêÀAiÀÄå£ÀÆ EªÀ£ÀÆ EzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆAzÀĪÀ PÀĺÀPÀªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß aAw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÄ ¨sÀgÀ¢AzÀ GgÀĽzÀªÀÅ. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ P˪ÀiÁAiÀÄð PÀ¼ÉzÀÄ AiÀÄĪÀPÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄݪÀÅ. ªÀÄÄA¢£À ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ«£À°è §¸ÀªÀgÁd - ¥ÁªÀðwAiÀÄgÀ «ªÁºÀªÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀĺÁgÁd£ÀÄ ¤zsÀðj¹zÀÝ£ÀÄ. EzÀÄ J®èjUÀÆ w½¢vÀÄÛ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À «ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ, §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ, «ÄvÀægÀÄ ¸ÀPÀ®gÀÆ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwzÀÝgÀÄ. ªÀļÉUÁ®zÀ zÀĨsÀðgÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄĪÁUÀ d£ÀjUÉ D ªÀÄÄA¢£À, gÁdåzÀ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀzÀ ºÀ§âªÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ GvÁìºÀªÀÅ PÀÄzÀÄgÀÄwÛvÀÄÛ. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼À ¥Á°£À ¥ÀÆtð zÉêÀvÉAiÀiÁV CªÀgÀ ¥ÀÄtåzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÁzÀgÀÆ D ºÀ"ÀðzÁAiÀÄPÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß CvÀåAvÀ PÀÄvÀƺÀ&Á£ÀAzÀUÀ½AzÀ ¤jÃQë¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ²ªÀgÁd£À ªÀÄ£À¹ì£À F"ÉåðAiÀÄÄ ªÉÄÃgÉ «ÄÃgÀĪÀAvÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÀÄ CªÀ¤UÀÆ zÉêÀAiÀÄå¤UÀÆ ºÉÆgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÀÆ w½¢gÀ°®è. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ »vÀ£ÀÄrUÀ½AzÀ ªÁvÀì®å¢AzÀ vÀªÀÄä£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ CtÚ£À ¸ÀªÀÄÄäRªÀ£ÀÄß K£ÁzÀgÀÆ ©gÀÄ£ÀÄrzÀÄ ªÀÄÄRªÀÄÄjzÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ¦à¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. vÀªÀÄä£À F £ÀÆvÀ£À ªÀvÀð£É §¸ÀªÀgÁd¤UÉ CxÀðªÁUÀzÀ D±ÀÑAiÀÄðªÀ£ÀÄß MqÀÄØwÛ¢ÝvÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ CzÀgÀ UÉÆqÀªÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ°®è. aPÀÌ¥ÁæAiÀÄzÀ°è ©ÃdgÀÆ¥ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄvÀìgÀªÀÅ PÀæªÉÄÃt CAPÀÄj¹ FUÀ ªÀÄgÀªÁV ²ªÀgÁd£À ªÀÄ£À¸Àì¤ßrà DPÀæ«Ä¹¢ÝvÀÄ. DUÀ C¸Àà"ÀÖªÁVzÀÝ PÀĺÀPÀªÀiÁUÀð FUÀ ¸ÀĸÀà"ÀÖªÁV¢ÝvÀÄ. E£ÀÄß½¢gÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® PÉ®ªÉà wAUÀ¼ÀÄ. D ªÉÆzÀ&Éà vÀ£Àß E"ÀÖ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ ªÀÄvÉÛ CªÀ¤UÀÆ vÀ£ÀUÀÆ MzÀUÀĪÀ CAvÀgÀ ¸ÀéUÀð£ÀgÀPÀUÀ¼À CAvÀgÀ. zÉêÀAiÀÄå£À ªÀÄAvÁæ&ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß zÀÄ"ÀÖªÁzÀ ºÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ£ÀÄ. PÁ&ÉÆÃavÀªÁV zÉêÀAiÀÄå£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ zÀĨsÁðªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ²ªÀgÁd£À ªÁå¢üUÀæ¸ÀÛ «ÄzÀĽ£À°è ©wÛzÀ£ÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀªÀð«zsÀzÀ°èAiÀÄÆ gÁd£ÁUÀ®Ä CºÀðvÉ zÀPÀëvÉUÀ½gÀĪÀªÀ£ÁzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ JAzÉAzÀÆ gÁd£ÁUÀĪÀAvÉ E®è. »jAiÀÄtÚ£À ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV J°èAiÀiÁzÀgÀÆ EgÀ¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ gÁd£ÁUÀĪÀAvÉ E®è. vÀAzÉAiÀÄÆ §zÀÄQgÀĪÀªÀgÉUÉ vÁ£ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÉA¢gÀ§ºÀÄzÀ"ÉÖ. CªÀ£À C£ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ «¥ÀvÀàgÀA¥ÀgÉ PÁ¢zÉ JAzÀÄ ²ªÀgÁd£ÀÄ aAw¸ÀÄvÀÛ ¨sÀAiÀÄUÉÆAqÀ£ÀÄ. ¨sÀAiÀĪÀÅ §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß PÉr¹ ªÀÄ£ÀB¥Àl®zÀ ªÉÄÃ&É E®è¸À®èzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ©r¹vÀÄ. D ¥ÀæPÁgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀAvÉAiÀÄÆ, CtÚ£ÀÄ PÀÆægÀªÁV vÀ£ÀߣÀÄß ²Që¸ÀÄwÛgÀĪÀAvÉAiÀÄÆ PÀAqÀÄ ºÉzÀj £ÀqÀÄVzÀ£ÀÄ. F avÀæzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀAiÀÄå£À ºÀ¸ÀÛ&ÁWÀªÀ, PÀÄAZÀP˱À® ¸ÁPÀ"ÀÄÖ EvÉÛAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÁV®è. MAzÀÄ PÀqÉ F vÀgÀzÀ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ avÀæ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄzÀÄr¹zÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ ¸ÀÄAzÀj ¥ÁªÀðwAiÀÄ ¸ÀºÀªÁ¸À¸ÀÄR ¹AºÁ¸À£ÁgÉÆúÀtzÀ ¸ÀéUÀð¸ÀÄR EªÀÅUÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀavÀæ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¥Àæ¥sÀÄ°èvÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃUÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ªÀÄĶÖAiÀÄÄzÀÞzÀ°è ²ªÀgÁd£ÀÄ £ÀªÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, QëÃt¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ²ªÀgÁd zÉêÀAiÀÄå EªÀgÀ PÀÄvÀAvÀæ ¥sÀ°¸ÀĪÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. UËjêÀævÀzÀ ±ÀĨsÀ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄAwæ¸ÀÄvÉ D¥ÀÛd£À ¥ÀjªÉöÖvÉAiÀiÁV ªÀĺÁPÁ½AiÀÄ ¢ªÀåªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV zÉëAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀªÀĨsÀQÛ¬ÄAzÀ ¥ÀÆf¹zÀ¼ÀÄ. E"ÁÖxÀð¥Áæ¦ÛUÁV, vÀ£Àß ¥Áæt¦æAiÀÄ£À ¨sÁ«ÃªÀ®è¨sÀ£À GvÀÌ"ÉðAiÀiÁV ªÀĺÁªÀiÁAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß Cað¹zÀ¼ÀÄ. ¥ÀÆeÉAiÀÄ°è zÉÆÃ"À«¢ÝvÉÆÃ, PÀªÀÄðªÀÅ ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁVgÀ°®èªÉÇÃ, ¨sÀQÛAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁVgÀ°®èªÉÇà ¥ÁªÀðwAiÀÄ §®UÀtÄÚ C¢jvÀÄ. DgÀwAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ UÁ½ £ÀA¢ ºÉÆìÄvÀÄ. ¸ÀAvÉÆÃ"À¸ÀUÀgÀzÀ°è gÀhÄgÀhiÁªÁvÀªÉüÀĪÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. DzÀgÉ zÉëAiÀÄ E"ÀÖ ºÉÃVzÉAiÉÆà §®èªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ºÉÆvÀÄÛ «ÄÃjvÀÄ JAzÀÄ CªÀiÁvÀå£ÀA¢¤ ®UÀħUɬÄAzÀ JzÀÄÝ »AzÉ ºÉÆgÀqÀ®Ä C£ÀĪÁzÀ¼ÀÄ. ¸ÀAeÉAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ E£ÀÆß ªÀÄAzÀªÁV ¥À¸Àj¹PÉÆArvÀÄÛ. ¥ÁªÀðwAiÀÄÆ CªÀ¼À ¥ÀjªÁgÀªÀÇ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¥sÀPÀÌ£É £Á®ÄÌ d£À bÀzÀäªÉöUÀ¼ÁzÀ C±ÁégÉÆûUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß §AzÀÄ ªÀÄÄwÛzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß »rzÉwÛ vÀ£Àß PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ ªÉÄÃ&É PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ zËqÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ NrAiÉÄà ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. G½zÀ gÁªÀÅvÀgÀÄ CªÀ£À »AzÉAiÉÄà zsÁ«¹zÀgÀÄ. F DPÀ¹äPÀ WÀl£É¬ÄAzÀ ªÀÄAPÀħrzÀ ¸ÀTAiÀÄgÀÄ w½zÉüÀĪÁUÀ CªÀgÀ ¥ÁætzÀAwzÀÝ CªÀgÀ ¸ÁgÀzÀAwzÀÝ ªÀÄAwæ¥ÀÄwæ C°è EgÀ&Éà E®è. AiÀiÁjUÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ? K£ÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ? ªÀĺÁgÁd¤UÀÆ ªÀÄAwæUÀÆ zÀÆgÀÄ vÀ®¥À®Ä ºÉZÀÄÑ ªÉÃ¼É »rAiÀÄ°®è. ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ²ªÀgÁd£Éà JAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÉüÀ¨ÉÃPÁV®è. ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ wêÀævÉAiÀÄ UÁ¹¬ÄAzÀ w½zÉzÀÄÝ, §Ä¢Þ GzÉéÃUÀªÀ£ÀÄß »ªÉÄänÖ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ, ¥ÁªÀðwUÉ D zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄ CxÀð ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV D¬ÄvÀÄ. PÀÄzÀÄgÉAiÀÄÄ ¥ÀƪÀð¢UÀ©üªÀÄÄRªÁV NqÀÄvÀÛ&Éà E¢ÝvÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß §®ªÁV J¼ÉzÀÄ »r¢zÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À D §°"À× »rvÀ¢AzÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä vÀgÀ¼ÉUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. CªÀ£À£ÀÄß D ®A¥Àl£À£ÀÄß D zÀÄ"ÀÖ£À£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀªÁV ºÀ½zÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ ²ªÀgÁd£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåzÀ°è - ¥ÀqÉzÀÄzÀ£ÀÄß zÀQ̹PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è ªÀÄUÀߣÁVzÀÝ£ÀÄ. C£ÀÄZÀgÀgÀÄ - zÉêÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀjêÀðgÀÄ - CªÀ£À »AzÉAiÉÄà zsÁ«¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.


!

73!

±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄAwæ¸ÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹gÀĪÀgÉ£ÀÄߪÀ PÁ½ÎZÀÄÑ ¸ÀÄ¢Ý ¨sÀÄV&ï ¨sÀÄV&ï JAzÀÄ ºÀ©âvÀÄ. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ£ÉßAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ªÀÄÄAzÁzÀ£ÀÄ. E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÀÄA¢ ¸À±À¸ÀÛçgÁªÀÅvÀjAzÀ ¥ÀjªÀÈvÀ£ÁV CªÀ£ÀÄ zsÁ«¹zÀ£ÀÄ. DUÀAvÀÄPÀ PÀÆæjUÀ¼ÀÄ ¥ÀƪÀð ¢QÌUÉ fV¢zÀÝgÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ d£ÀjAzÀ w½zÀÄzÀjAzÀ D ¢QÌUÉà zËqÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄ. ¹Ûçà C¥ÀºÁjUÀ¼À »AzÉ F ¥ÀqÉAiÀÄÄ ¢éUÀÄtÂvÀ ªÉÃUÀ¢AzÀ NrvÀÄ. ¸ÀvÁÌAiÀÄðPÉÌ zÉêÀgÀ ¨ÉA§®«gÀĪÀÅzÀÄ. F ¨ÉA§® ªÀÄ£À¹ì£À GvÁìºÀzÀ°è, zÉúÀzÀ ±ÀQÛAiÀÄ°è, ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®vÉAiÀÄ°è JzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ. zÀÄ"ÁÌAiÀÄðPÉÌ «WÀßUÀ¼ÀÄ C«ÄvÀ. CªÀÅUÀ¼À°è MAzÉà MAzÀÄ «WÀߪÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀÈwPÁgÀ£ÀÄ JzÀÄj¸À¢zÀÝgÉ CzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁr ©qÀĪÀÅzÀÄ. ²ªÀgÁd£À ¥ÀjªÁgÀ §¸ÀªÀgÁd£À ¥ÀqɬÄAzÀ ²ÃWÀæªÁV DªÀj¸À®ànÖvÀÄ. CªÀgÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ E¥ÀàvÁÛgÀÄ d£ÀgÀÄ. CªÀgÀzÀÄ zÀÄ"ÁÌAiÀÄð, EªÀgÀzÀÄ ¥À«vÀæ PÀvÀðªÀå. £Á®ÄÌ d£ÀgÀÆ ¸ÉgɹQÌzÀgÀÄ. ¥ÁªÀwðAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À ºÀÈ£ÀäA¢gÀzÀ DgÁzsÀ£Á zÉëAiÀÄÄ, ¸ÀÄgÀQëvÀ¼ÁzÀ¼ÀÄ. PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛ; ZÀAzÀæ£À ªÀÄAzÀ¥ÀæPÁ±ÀªÀÇ ªÉÆÃqÀUÀ½AzÁV PÀrªÉÄAiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ²ªÀgÁd£À£ÀÆß zÉêÀAiÀÄå£À£ÀÆß UÀÄgÀÄw¸À®Ä vÀqÀªÁUÀ°®è. »jAiÀĪÀ£ÀÄ ¢UÁãçAvÀ£ÁzÀ£ÀÄ. EAvÀºÀ »Ã£À PÁAiÀÄðzÀ°è ¥ÀæªÀÈvÀÛ£ÁzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ. ¸ÉʤPÀjAzÀ §®ªÁV »rAiÀÄ®ànÖzÀÝ ²ªÀgÁd £É®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ vÀgÀUÉ&ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. zÉêÀAiÀÄå£ÀÄ zÀÆgÀzÀ ¨ÉlÖzÀ CAZÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. G½zÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ ¤ÃgÀªÀ. K£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁvÀÄ ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ? ªÀÄÄAzÉãÀÄ? ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ ¨sÀgÀ¢AzÀ ZÀAzÀæ£À£ÀÄß £ÀÄAUÀ®Ä zsÁ«¹ ªÀÄÄAzÉ £ÀÄVÎzÀĪÀÅ. UÁ½AiÀÄ ZÀ®£É¬Ä®è. UÀƨÉAiÀÄ WÀÆPÁgÀ CªÀÄAUÀ¼À ªÀZÀ£À £ÀÄr¬ÄvÀÄ. OzÁAiÀÄðzÀ ªÀÄÆw𠧸ÀªÀgÁd £ÀÄrzÀ£ÀÄ : “vÀªÀÄä! DzÀzÀÄÝ DVºÉÆìÄvÀÄ. ¤£ÀߣÀÄß PÀë«Ä¸ÀĪÀAvÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ. »AzÉ ºÉÆÃUÉÆÃt.” vÀªÀÄä£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀ°®è. “F ¸ÀAUÀw E°ègÀĪÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁvÀæ w½¢zÉ. G½zÀ AiÀiÁjUÀÆ ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹zÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÉAzÀÄ UÉÆwÛ®è”_ CtÚ£ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ£ÀÄ - “¤Ã£ÀÄ £Á®ÄÌ£ÁrUÉ ºÉÆÃVzÀݪÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EgÀÄ«AiÉÄAzÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÀÆ J®èjUÀÆ £ÀA©PÉ. ¤Ã£ÀÄ FVA¢ÃUÀ&Éà C°èUÉ ºÉÆÃUÀÄ. ¤zsÁ£ÀªÁV, ¢£ÀªÉAlÄ PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ&É, ¸ÀºÀdªÁV ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆgÀlÄ ¨Á. ¤£Àß PÀÈvÀåPÉÌ ¥À±ÁÑvÁÛ¥À ¥ÀlÄÖ ¨Á.” ²ªÀgÁd£À G¹gÀÄ wêÀæªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ªÉÃUÀ¢AzÀ £É®ªÀ£ÀÄß PÉzÀPÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. “zÀÄgÀzÀÈ"ÀÖ¢AzÀ gÁdPÀÄ®zÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ¬Ä°è «Ä±ÀæªÁV ºÉÆÃVzÉ. ¤ªÀÄä°è AiÀiÁjAzÁzÀgÀÆ F ¸ÀÄ¢Ý ºÉÆgÀUÉ §AzÀgÉ CªÀjUÉ ªÀÄgÀt ²PÉë, w½¬ÄvÉÃ?” §¸ÀªÀgÁd£À ªÀiÁwUÉ ¸ÀPÀ® ¸ÉʤPÀgÀÆ ¸ÀªÀÄäw¬ÄvÀÛgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀªÀÅzÁV RqÀÎUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖ ¥ÀæweÉÕªÀiÁrzÀgÀÄ. “¤Ã«£ÀÄß ºÉÆÃV” JAzÀÄ ²ªÀgÁd£À ªÉÄÊzÀqÀ« CªÀ£À£ÀÄß ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ PÀzÀ®&Éà E®è. “ªÀÄ£ÀÄ"Àå£À ±ÀQÛVAvÀ®Æ ªÉÄÃ&Éà CzÀÈ"ÀÖ ±ÀQÛAiÉÄAzÉÆA¢zÉ. CzÉà £ÀªÀÄä£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ zÉêÀgÀÄ. D zÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¤Ã£ÀÄ ¸À£ÁäUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄ vÀªÀiÁä!” JAzÀÄ §Ä¢Þ ²æêÀÄAvÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ »vÀ£ÀÄrzÀ£ÀÄ C°èAzÀ vÉgÀ½zÀ£ÀÄ. ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÆ zÉêÀAiÀÄå£ÀÆ CªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ&É J"ÉÆÖà ºÉÆvÀÄÛ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ¸ÀºÀZÀgÀ ¸ÉʤPÀgÀÆ ºÁUÉAiÉÄà ¤±ÀÑ®gÁVzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£À¹ì£À C¥ÀªÀiÁ£À, zÀÄUÀÄqÀ gÁwæAiÀÄÄ KjzÀAvÉ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀªÀÅ. ²ªÀgÁd£ÀÄ CgÀtåªÀÅ ©jAiÀÄĪÀAvÉ UÀºÀUÀ»¹ £ÀPÀÄÌ “£ÉÆÃrzÉAiÀiÁ zÉêÀAiÀÄå! CzÀÈ"ÀÖªÀ£ÀÄß £ÀA§¨ÉÃPÀAvÉ! £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¸ÁPÁUÀ°®è JAzÀÄ F WÀl£É vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÉà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀÄ£ÀÄ"Àå ±ÀQÛAiÀÄ C®àvÉAiÀÄ£Àß®è.” “ºËzÀÄ gÁdgÉÃ.” FZÉUÉ JgÀqÀÄ ªÀ"ÀðUÀ½AzÀ zÉêÀAiÀÄå£ÀÄ ²ªÀgÁd£À£ÀÄß gÁd JAzÉà ¸ÀA¨ÉÆâü¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ²ªÀgÁd¤UÉ vÀÄA§ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÁUÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. “E£ÀÄß ªÀÄrPÉÃjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ gÁd£ÁV, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄAwæAiÀiÁV. F PÀëªÉÄAiÉÄ£ÀÄߪÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ C¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÉÃqÀÄ £Á£ÀÄ wÃj¹PÉÆAqÉà wÃgÀĪɣÀÄ.” “ºÁUÉAiÉÄà ¸Àj gÁdgÉÔ zÉêÀAiÀÄå£ÀÄ GavÀªÁV GvÀÛj¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ²ªÀgÁd£ÀÄ gÁd£ÁV ªÀÄrPÉÃjUÉ ªÀÄgÀ¼À°®è - gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÁVAiÉÄÃ, MAzÀÄ wAUÀ½£À C£ÀAvÀgÀ, zÉêÀAiÀÄå£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ½zÀ£ÀÄ. ¨ÉÃgÉãÉÆà zÀÄgÁ&ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ&ÉÆà zÀÆgÁ&ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ&ÉÆà »A¢£À ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß ªÀåvÀå¸ÀÛ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄ. zÉñÀ¸ÀAZÁgÀªÀiÁr MAzÀÄ wAUÀ¼À C£ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½zÀ QjAiÀĪÀÄUÀ¤UÉ «ÃgÀgÁd£ÀÄ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¸ÁéUÀvÀ«vÀÛ£ÀÄ. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ D GvÀìªÀzÀ°è ¥ÀÆtð ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. »A¢£À zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ


!

74!

¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀÄgÉvÀAvÉ ªÀwð¹zÀ£ÀÄ. vÀªÀÄä£À£ÀÄß CªÀ£ÀÄ CAzÉà PÀë«Ä¹zÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ ²ªÀgÁd¤UÉ CtÚ£À zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä zsÉÊAiÀÄð §gÀ°®è. ²ªÀgÁd£ÀÄ ªÉÆzÀ°VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ KPÁAvÀ¥ÉæëÄAiÀiÁV zÉêÀAiÀÄå£À ¸ÀAUÀzÀ°è E£Àß"ÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ºÀÄvÀÛjAiÀÄÄ ªÀÄÄVzÀÄ ¸ÀÄVÎAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÇ zÁnvÀÄ. ªÀ¸ÀAvÁUÀªÀÄ£À¢AzÀ £ÁrUÉ £ÁqÉà ºÀ"ÀðzÀ ©ÃqÁ¬ÄvÀÄ. D ±ÀĨsÀ PÁ®zÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ ªÀÄAwæPÀĪÀiÁj ¥ÁªÀðwUÀÆ «ªÁºÀªÀÅ ªÀĺÁªÉʨsÀªÀ¢AzÀ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. ¥ÀÄ"ÀàªÀÅ zÉêÀ¸À¤ß¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjvÀÄ. ¸ÀA¸ÁÜ£À«rà F ¥ÁtÂUÀæºÀt ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁV gÁdzÀA¥ÀwUÀ¼À D£ÀAzÀzÀ°è D£ÀAzÀ ¥ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄrPÉÃjAiÀÄÄ ¹AUÁgÀzÀ £ÀUÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀAvÉÆÃ"À ¸ÀAvÀȦÛUÀ¼ÀÄ vÀÄA© vÀļÀÄPÀĪÀ ¥ÀlÖtªÁ¬ÄvÀÄ. vÀgÀÄt gÁdzÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ CvÀÄå&Áè¸À¢AzÀ, ¥ÀgÀªÀĸÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ, DvÀ䤪ÉÃzÀ£É¬ÄAzÀ UÀȺÀ¸ÀÜ fêÀ£ÀzÀ°è Cr¬ÄlÖgÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ AiÀiÁAwæPÀªÁV - J"ÀÄÖ CUÀvÀåªÉÇà CzÀQÌAvÀ®Æ PÀrªÉÄAiÀiÁV _ F GvÀìªÀzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. D£ÀAzÀgÀ¸ÀzÀ ZÀ"ÀPÀ vÀÄA©zÁÝUÀ&Éà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£ÀÄ ªÀÄĤzÀ£ÀÄ, E®è «ÃgÀgÁd£À ªÉÄÃ&É vÀ£Àß C¢üPÀ ªÁvÀì®åªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ªÀļÉUÁ®, CAzÀgÉ zÀQëuÁAiÀÄ£À ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è, «ÃgÀgÁd£ÀÄ ²ªÀ¥ÁzÀ¥ÀzÀäUÀ¼À°è °Ã£À£ÁVzÀÝ£ÀÄ. gÁd ªÀÄqÀ¢ zÉêÀ gÁdªÀÄätÂÚAiÀÄÄ ªÉÆzÀ&Éà ªÁå¢üUÀæ¸ÀÛ¼ÁVzÀݪÀ¼ÀÄ ¥Àw«AiÉÆÃUÀ¢AzÀ JzÉAiÉÆqÉzÀÄ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ¢£À vÀÄA§ÄªÀ ªÉÆzÀ&Éà ¥Àw¥ÁzÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è LPÀå¼ÁVzÀݼÀÄ. C£ÀAvÀgÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÁ AiÉÆÃUÀåªÁV £ÀqÉzÀĪÀÅ. gÁdåzÀ PÁAiÀÄð ¸ÁUÀ&ÉèÉÃPÁVvÀÄÛ. ªÀåQÛPÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVzÀÝ DqÀ½vÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄAvÀgÁdgÀ «zsÉÃAiÀÄvÉ, gÁdåzÀ°èAiÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä ¹AºÁ¸À£ÀªÀÅ MAzÀÄ PÀëtªÀÇ QæAiÀiÁ±ÀÆ£ÀåªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. CAvÀªÀÄÄðT §¸ÀªÀgÁd, UÀȺÀ¸ÀÜ fêÀ£ÀzÀ, ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¸ÀÄRzÀ ªÉÆzÀ°£À ¸ÉÆÃ¥Á£ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀiÁvÁ¦vÀÈ«AiÉÆÃUÀ¢AzÀ PÀ¼ÉUÀÄA¢ ddðjvÀ£ÁV K£ÀÄ PÁAiÀÄð £ÀqɸÀ®Æ w½AiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ£ÀÄ. ªÀÈzÀÞªÀÄAwæ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀÄ zÀPÀë£ÁVzÀÝ£ÀÄ, DzÀgÉ ªÀÄÄRå ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß gÁd£Éà »rAiÀĨÉÃPÀÄ. £ÀªÀgÁd£À «¢ü¥ÀƪÀðPÀ ¥Àæw"Á×¥À£É, «zsÀÄåPÀÛ ¹AºÁ¸À£ÁgÉÆúÀtªÁUÀ®Ä ¢ªÀAUÀvÀgÀ ªÀ"Áð©ÝPÀ ªÀÄÄVAiÀĨÉÃPÀÄ. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ²ªÀgÁd£À£ÀÄß gÁdåzÀ gÀPÀëuÉ ¥Àj¥Á®£É ªÀiÁqÀ®Ä ¤AiÀīĹzÀ£ÀÄ. ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀåvÉUÀ¼À°è ²ªÀgÁd£ÀÄ JAzÀÆ PÀrªÉÄAiÀĪÀ£ÁVgÀ°®è. vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÉgÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉlÖPÀ£À¸ÀÄ PÁtÄwÛzÀÝ ²ªÀgÁd£ÀÄ CtÚ£À F OzÁAiÀÄðzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄZÁÑgÀuɬÄAzÀ ¸ÀAvÉÆÃ"À¨sÀjvÀ£ÁzÀ£ÀÄ. C¢üPÁgÀ ªÀÄ£ÀÄ"Àå£À §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆúÀUÉƽ¹ PÉr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀªÁð¢üPÁgÀ CªÀ£À eÁÕ£ÀªÀ£ÀÆß «ªÉÃPÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £Á±À¥Àr¹©qÀĪÀÅzÀÄ. zÀÄ"ÀÖgÀ PÉÊUÉ C¢üPÁgÀ §AzÀgÉ »ÃUÁUÀĪÀÅzÀÄ. JgÀqÀÄ ¸À® ²ªÀgÁd£À ªÀÄ£À¹ìUÉ UÁAiÀĪÁV¢ÝvÀÄ. zÉêÀAiÀÄå£À O"À¢üAiÀÄ &ÉÃ¥À£À«®è¢zÀÝgÉ, ªÀÄAvÁæ&ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ «"ÀgÀ¸À Hr¸À®àqÀ¢¢ÝzÀÝgÉ D UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀıÀB ªÀiÁ¬ÄÝgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ aPÀÌA¢£À°è EzÀÝAvÉ C£ÉÆåãÀåvɬÄAzÀ ¨Á½gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ zÉêÀAiÀÄå£À ¢UÀAvÀ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀ£À¸ÀÄ £À£À¸ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ²ªÀgÁd£Éà gÁd£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁAiÀÄðgÀAUÀzÀ°è gÁd£ÁVzÀÝ ²ªÀgÁd CªÀ£À ªÀÄAwæ zÉêÀAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄAvÁæ&ÉÆÃZÀ£É UÀÄ¥ÁÛ&ÉÆÃZÀ£É PÀĺÀPÁ&ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CªÁåºÀvÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀĪÀÅ. ªÀÄÄA¢£À PÁwðPÀ ªÀiÁ¸À. ªÀļÉAiÀĽzÀÄ ºÉƸÀaUÀÄgÀÄ £ÀªÀºÀ"Àð¢AzÀ ¸À®PÀgÀ£ÀÆß ZÉÃvÀ£ÀªÀÄÄUÀÞUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®. gÁd zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ£ÁqÀÄ CgÀªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV MAzÉAlÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ C°è EzÀÄÝ §AzÀgÉ ¥ÀæeÁgÀAd£ÉAiÀÄÆ DUÀĪÀÅzÀÄ; D ¢ªÀå¥ÀæPÀÈwAiÀÄ gÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸À¤ßzsÁ£ÀzÀ°è §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ±ÁAvÀ£ÁV EzÀÄÝ ªÀÄ£ÀB¸Áé¸ÀÜöåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀAvÉAiÀÄÆ DUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ²ªÀgÁd£ÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ£ÀÄ. §¸ÀªÀgÁd¤UÉ vÀªÀÄä£À ªÀiÁvÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÉAzɤ¹vÀÄ. ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ±ÀĨsÀ¢ªÀ¸À gÁd¥ÀjªÁgÀ £Á®ÄÌ£ÁqÀÄ CgÀªÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ½vÀÄ. vÀÄA© ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁªÉÃjà £À¢AiÀÄ£ÀÄß zÉÆÃtÂUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁn ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVzÀgÀÄ. PÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå G£ÀßvÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀÄAzÀgÀªÁV UÀA©üÃgÀªÁV ¤AwgÀĪÀ D ¨sÀªÀå gÁdªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß gÁdzÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀgÀÄ. vÀrAiÀÄAqÀªÉÆüÀÄ ¥ÀªÀðvÀzÀ §ÄqÀzÀ°è CgÀªÀģɬÄvÀÄÛ. CzÀgÀ «±Á®ªÁzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÄ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃ&É ZÁazÀgÉ DPÁ±ÀzÀ »£Éß&ÉAiÀÄ°è ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¨ÉlÖzÀ CAZÀÄ ¸Àà"ÀÖªÁV vÉÆÃgÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. gÁd£À DeÉÕAiÀÄAvÉ C°è - ¨ÉlÖzÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è - ¥ÀæwgÁwæ gÀhiÁªÀÄgÀhiÁªÀÄPÉÌ ªÀĺÁ¸ÉÆáÃl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¨ÉAQ Gj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ zÀÆgÀzÀÆgÀzÀ ºÀ½îUÀ¼À d£ÀjUÉ®è PÁ®zÀ CjªÁUÀÄwÛvÀÄÛ.


!

75!

gÁwæAiÀÄ CAvÀºÀ zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ CªÀÅUÀ½VAvÀ PÉÆÃn ¥Á®Ä «ÄV&ÁzÀ zÉêÀgÀ ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸ÀÄvÀÛ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ C°è ±ÁAwAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. gÁdzÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ C°è MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÁ® »ÃUÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ¸À¢é¤AiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀjUÉ C°è AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ PÉÆgÀvɬÄgÀ°®è. ªÀÄÄAzÉ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ C°èAzÀ ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆgÀqÀĪÀ EZÉÒ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ²ªÀgÁd£À C¥ÉÃPÉë ¸Àé®à vÀqÀªÁV CªÀgÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ, ¸ÀzÀåªÉà §AzÀgÉ CªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA¢vÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÉÄÃ&É §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ºÉÆgÀqÀ®ÄzÀåPÀÛ£ÁzÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ JqÀgÀ£ÀÄß JzÀÄjqÀ&Á¬ÄvÀÄ. »ÃUÉAiÉÄà ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉAiÀÄĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸Àà"ÀÖªÁ¬ÄvÀÄ - vÁ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAw®è; E°è CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¥Àæw§A¢üvÀ£ÁVzÉÝãÉ, JAzÀÄ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨sÀzÀæªÁzÀ §®Ä JvÀÛgÀªÁzÀ UÉÆÃqÉUÀ¼À DªÀgÀt¢AzÀ ºÉÆgÀUɺÉÆÃUÀ®Ä CªÀjUÉqɬÄgÀ°®è. vÀªÀÄä£À ªÉÆøÀPÀÈwæªÀÄvÉUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ «¢vÀªÁzÀĪÀÅ ¸ÀºÁAiÀĻãÀ ¹AºÀ¹A»tÂAiÀÄgÀÄ PÉÆæÃzsÁw±ÀAiÀÄ¢AzÀ UÀfð¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÆ ¥Ë½AiÀÄ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÆ C®ÄUÀ°®è. ªÀÄÄAzÉgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÁUÀ ªÉʨsÀªÀ¥ÀÆjvÀ£ÁV zÀ¥Àð¢AzÀ UÀªÀð¢AzÀ ²ªÀgÁd£Éà CgÀªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ£ÀÄ. “ºÉÃV¢ÝÃj CtÚ£ÀªÀgÉà CwÛUÉAiÀĪÀgÉÃ?” ²ªÀgÁd£ÀÄ PÉÆAPÀÄ £ÀÄrzÀ£ÀÄ. §¸ÀªÀgÁd£À PÉÆÃ¥ÀªÀ½¢vÀÄÛ. ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁVAiÉÄà ªÀiÁvÁrzÀ£ÀÄ. “vÀªÀiÁä! ¨Á PÀĽvÀÄPÉÆÃ. ¤£ÀUÉãÀÄ gÁdå¨ÉÃPÉAzÀÄ D¸ÉAiÉÄÃ?” ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ ºÀ®ÌrAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. “¥ÀÄgÀÄ"À ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉÇà CzÀÈ"ÀÖªÉÇà ªÉÄîÄ? FUÀ £ÉÆÃqÀuÁÚ!” ²ªÀgÁd£ÀÄ PÀoÉÆÃgÀªÁV PÀlĪÁV £ÀÄrzÀÄ PÀlÖqÀªÀÅ ©jAiÀÄĪÀAvÉ £ÀUÁr C°èAzÀ vÉgÀ½zÀ£ÀÄ. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ “EzÉà £À«ÄäêÀðgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£À” JAzÀÄ AiÀĪÀÄzÀÆvÁUÀªÀÄ£ÀzÀ D±Áé¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. §¸ÀªÀgÁd¤UÉ F ªÀiÁvÀÄ PÉý¸À°®è. ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ PÉý ¨sÀAiÀÄ «ºÀ鮼ÁzÀ¼ÀÄ. UÀAqÀ¤UÉ «"ÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀ¼ÀÄ. “ºÁUÉ ºÉýgÀ&ÁgÀ£ÀÄ. ºÉýzÀgÀÆ zÉêÀgÀÄ CªÀ¤UÉ M¼ÉîAiÀÄ §Ä¢Þ¬ÄÃAiÀÄĪÀAvÉ ¥Áæyð¸ÉÆÃt” JAzÀÄ »vÀ£ÀÄrzÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd. D gÁwæ PÁ¼ÀgÁwæ. zÀÄ"ÀÖgÁwæ. ªÀÄ£ÀÄ"Àå£À zË"ÀÖöåªÉ®èªÀÇ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀÄ PÀPÀð±À PÀÈ"ÀÚªÀtðªÀ£ÀÄß ©ÃjzÀAvÉ EzÀÝ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ gÁwæ. vÁgÉUÀ¼À «Ä£ÀÄV®è. £Á¬ÄUÀ¼À zÀ¤¬Ä®è. UÀƨÉUÀ¼À WÀÆPÁgÀªÀÇ E®è. PÁrUÉ PÁqÉà ªÀiË£ÀªÁV ªÀÄÄRªÀÄgɹPÉÆAqÀAvÉ EvÀÄÛ. PÀÈ"ÀÚPÁgÀ¸ÁÛ£ÀªÀÅ PÀgÀV ºÀjzÀAvÉ PÀUÀÎvÀÛ&ÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛ ªÀÄAiÀĪÀÄAiÀĪÁV §æºÁäAqÀªÀ£Éßà £ÀÄAV CgÀV¹PÉÆArvÀÄÛ. MAzÀÄ G&ÉÌ ªÉÆÃqÀUÀ¼À JqÉAiÀÄ°è ¥Àædé°¹ GjzÀÄjzÀÄ D ¨sÀAiÀÄAPÀgÀvÉUÉ ©Ã¨sÀvÀìvÉAiÀÄ£ÀÄß ©Ãj zÀQët ¢UÀ©üªÀÄÄRªÁV dUÀĽºÉÆìÄvÀÄ. UÀƨÉAiÉÆAzÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr WÀÆPÁgÀ ªÀiÁr vÀªÉÆÃUÀ¨sÀðzÀ gÀÄzÀæªÀiË£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹ CzÀQÌ£Àß"ÀÄÖ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÉÄwÛvÀÄÛ. F C¥À¸ÀégÀ ¥ÀªÀðvÀ ±ÉæÃtÂUÀ¼À°è PÁ£À£ÁAvÀgÀUÀ¼À°è vÀgÀAUÀ vÀgÀAUÀªÁV ªÁ妹 «®AiÀÄgÀÄzÀæ£À vÁAqÀªÀ £ÀÈvÀåzÀ ¥ÀzÀºÀwAiÀiÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄ. ¸ÁAzÀævÀªÀĸÀÄì ªÀÄvÀÛ"ÀÄÖ WÀ¤Ã¨sÀ«¹ «Ä°«Ä°UÀÄnÖvÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ «zsÀªÉ, «gÀ»tÂ, gÁdªÀÄqÀ¢ ¥ÁªÀðw ªÀiË£À zÀÄBR¢AzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄÄ PÀgÀUÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ½UÉ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ&É ¸Àäøw¬ÄgÀ°®è. ªÀÄ£ÀzÀ£ÀߣÀ£ÀÄß M°zÀÄ §AzÀªÀ£À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ D fêÀ E£ÀÄß §zÀÄQ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉãÀÄ? DzÀgÉ fêÀ ºÉÆÃUÀ&ÉÆ®èzÀÄ. ¢£ÀUÀ¼ÀÄgÀĽzÀAvÉ, CªÀ¼À ¦æAiÀÄ ¥ÀwUÀÆ CªÀ½UÀÆ EzÀÝ CAvÀgÀ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ DzÀAvÉ, CªÀ¼ÀÄ G£ÀävÀÛ¼ÁUÀĪÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. zÁ¹AiÀÄgÀ G¥ÀZÁgÀ, ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw ¤"ÀàçAiÉÆÃd£À. CªÀ½UÀAvÀºÀ PÀ"ÀÖªÀ£ÀÄß vÀAzÉÆzÀV¹zÀ ¸ËAzÀAiÀÄð FUÀ ¥ÉæÃvÀPÀ¼ÉUÉ JqÉ PÉÆnÖ¢ÝvÀÄ. ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ FUÀ J®Ä©£À UÀÆqÀÄ, fêÀZÀÒªÀªÁVzÀݼÀÄ. ºÀvÀ¨sÁUÉåAiÀÄ zÀÄBRªÀ£ÀÄß ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£Éà D°¸À¨ÉÃPÀ"ÉÖ. vÀrAiÀÄAqÀªÉÆüÀÄVjAiÀÄ ªÉÄÃ&É «ºÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ gÁd zÀA¥ÀwUÀ¼À PÁ®Ä eÁj Cw ©üÃPÀgÀªÁzÀ D¼ÀªÁzÀ PÀAzÀgÀzÀ°è ©zÀÄÝ zÀĪÀÄðgÀtQÌÃqÁzÀgÉ£ÀÄߪÀ ©üÃ"ÀtªÁvÉð ªÀÄrPÉÃjUÉ §A¢vÀÄ. ²ªÀgÁd£À ±ÉÆÃPÀzÀ £Àl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄAiÉÆÃavÀªÁV¢ÝvÀÄ. ªÀÄAwæ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C½AiÀÄA¢gÀ F zÀĪÀÄðgÀtPÉÌ CwAiÀiÁV zÀÄBT¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ GzÉÆåÃUÀ¢AzÀ ¤ªÀÈvÀÛ£ÁUÀ®Ä CzÉà ¦ÃpPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÆ £ÀÆvÀ£ÀªÀÄAwæ zÉêÀAiÀÄå£ÀÆ vÀrAiÀÄAqÀªÉÆüÀÄ«£À ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ ¥Àæ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄPÀgÀ¨Á"ÀàUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄj¹zÀgÀÄ. gÁdzÀA¥ÀwUÀ¼À GvÀÛgÀQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß £Á®ÄÌ£ÁqÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ EUÀÄÎvÀ¥Àà ¨ÉlÖzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀħæºÀätå zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è ²ªÀgÁd£ÀÄ £ÉgÀªÉÃj¹zÀ£ÀÄ. MAzÉà ªÀ"ÀðzÀ°è ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ £Á®ÄÌ ªÀdæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ ±ÉÆÃPÀ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è ªÀÄļÀÄVzÀgÀÄ. PÁ®ªÀÅ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ gÁd£ÁV C©ü¶PÀÛ£ÁzÀ£ÀÄ. zÉêÀAiÀÄå¤UÉ ªÀÄAwæ¥ÀzÀ«AiÀÄÄ ®©ü¹vÀÄ. gÁdå¨sÁgÀªÀÅ PÀpt zÀPÀëvɬÄAzÀ ¸ÁVvÀÄ. ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀeÁæWÁvÀ¢AzÀ ¥ÁgÁzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À £Á®ÄÌ d£À ¸ÉêÀQAiÀÄgÀÄ PÀgÀÄuɬÄAzÀ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ CªÀ¼À ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²ªÀgÁd£Éà CªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹzÀÝgÀÆ ¥ÁªÀðwAiÀÄ ¸ÀzÀÄÎt¢AzÀ&ÉÆà CzÀÈ"ÀÖ±ÀQÛAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ&ÉÆà CxÀªÀ EªÉgÀqÀgÀ ºÉÆA¢PɬÄAzÀ&ÉÆà D ¸ÉêÀQAiÀÄgÀÄ CªÀ½UÉ Cw¦æAiÀÄgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀ¼À zÀÄBRzÀ°è ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw¬ÄgÀĪÀªÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¥ÁªÀðwAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀAvÉ ¹Û«ÄvÀ¹ÜwUÉ §gÀ®Ä vÉÆqÀVvÀÄ. ¥ÀwAiÀÄ ¨sËwPÀ


!

76!

±ÀjÃgÀ £Á±ÀªÁVzÀÝgÀÆ CªÀ£À fêÀ vÀ£ÀߣÀÄß ¥ÀæªÉò¹ ªÉÆzÀ°VAvÀ zsÉÊAiÀÄð ¸ÀºÀ£É ±ÀQÛ ¤ÃrgÀĪÀAvÉ CªÀ½UÉ C¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ²ªÀgÁd£ÀAvÀºÀ WÉÆÃgÀ ¥ÁvÀQAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÉÃrUÁV CªÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄ ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ¹AºÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ&É ¨sÀzÀæªÁV ªÀÄAr¹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À±À¸ÀÛç ¸ÉÊ£ÀåzÀ ¨ÉA§®«gÀĪÀ ²ªÀgÁd - ¸ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀgÀ¼ÀÄwÛgÀĪÀ C§&É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀAiÀÄ«ºÀé&É ¹ÛçÃ. AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ? DzÀgÉ ªÀÄ£ÀB±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÀÈqsÀ¤zsÁðgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¹AºÁ¸À£ÀUÀ¼ÀÆ GgÀļÀ&ÉèÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¹ÜgÀªÀ®è. ²ªÀgÁd£ÀÄ gÁd£ÁV JgÀqÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀĪÀÅ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® ¥ÁªÀðwAiÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ C°è CªÀ¤UÉ w®ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÉñÀªÀÇ zÉÆgÉAiÀÄ°®è. C®èzÉà CªÀ£À «gÀÄzÀÞ zÉéÃ"ÁVßAiÀÄ£Éßà CªÀ¼ÀÄ PÁgÀÄwÛzÀݼÀÄ. E£ÀÆß ªÀÄĺÀÆvÀð ¥ÀPÀéªÁV®è JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÉêÀQAiÀÄjUÉ, ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß M°AiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CªÀ£À DeÉլĢÝvÀÄ. gÁd£À JzÀÄgÀÄ CªÀgÀÄ F ¸ÀÆZÀ£ÉUÉ M¥ÀÄàwÛzÀÝgÀÆ D ¸Á¢üéêÀÄtÂAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£Éßà DqÀÄwÛgÀ°®è. ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ zÉêÀgÀzsÁå£À ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀägÀuÉUÀ¼À°è vÀÄgÀAUÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì PÁ® ¢UÀAvÀªÀ£ÀÄß ¸À«ÄÃQë¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. MAzÀÄ ¢£À ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀ. E£ÀÆß ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÀPÀÄ ºÀj¢gÀ°®è. JA¢£ÀAvÉ gÁdªÀÄqÀ¢AiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉêÀQAiÀÄgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀQ̽zÀÄ D ¥ÁæPÁgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä EzÀÝ MAzÉà MAzÀÄ zÁégÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃzÀgÀÄ. vÀÄgÀAUÀzÀ ¥Á®PÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¥ÀÄ£ÀB CªÀ£À C£ÀÄgÁUÀzÀ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß GzÀÄj¹zÀ£ÀÄ. “CzÁåPÉà UËjà ºÁAUÉÆíÃVÛAiÀiÁ? KlÄ ¢ªÀì £Á¤£Àß Qæ¥É PÁAiÉÄâÃPÉÆÃ?” vÀ&ÉUÁV ¸ÉgÀUÀÄ ºÉÆzÉ¢zÀÝ UËjAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ ZÀAZÀ®vÉ ªÀÄÆrvÀÄ. ¸ÉgÀUÀªÀ£ÀÄß E£ÀÆß J¼ÉzÀÄ vÀ&ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå¤AzÀ zÀÆgÀ wgÀÄV¹ “ºÀÆÕ” JAzÀÄ ºÉý ¸ÁVzÀ¼ÀÄ. “¸ÀjAiÀÄ¥Àà AiÀiÁªÁUÀÆß EªÀAzÉÆAzÉà ªÀiÁvÀÄ, ¸ÉÆ¥Àà ¸ÀÄ«ÄÌgÉÆÃ!” JAzÀ¼ÀÄ dvÉAiÀÄ GªÀÄäªÀé. “£ÉÆÃqËÎj ¨ÁåPÉß ªÀÄ£À¸ÁäqÀÄ” JAzÀÄ D±ÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UËjAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄ£Éßà £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. “F ¢£À EªÀÅî¨Á¼À ZÀ&ÉéãÀÆ ZÀzÉæãÀÆ DUÀªÉî” JAzÀÆ CªÀ£ÀÄ ºÉýPÉÆAqÀ£ÀÄ. UËj ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ! UËjAiÉÄãÀÄ ¥ÁªÀðwAiÉÄãÀÄ? ºÉ¸Àj£À&ÉèäzÉ? UËjAiÀÄ ¸ÉgÀV£À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ ¤UÀð«Ä¹zÀ¼ÀÄ. ºÀQÌAiÀÄÄ UÀÆr¤AzÀ ºÁjºÉÆìÄvÀÄ. zÁégÀ¥Á®PÀgÀÄ ¢ªÀ¸ÀPÉÌgÀqÀÄ ¸À® §zÀ&ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå£À ¸ÀgÀ¢ ªÀÄÄVzÀÄ ªÀÄÄA¢£ÀªÀ£ÀÄ §AzÁUÀ G½zÀ ¸ÉêÀQAiÀÄgÀÆ CgÀªÀģɬÄAzÀ ¥ÁgÁV ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UËjAiÀÄ zÁj PÁzÀÄ PÁzÀÄ ¨ÉøÀvÀÛ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀߪÁzÀgÀÆ CªÀ¼À ¸ÀĽ«®è, AiÀiÁgÀzÀÆ E®è. CªÀ£ÀÄ G¢éUÀßvɬÄAzÀ zÁégÀzÀ PÀzÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß »AzÉ ªÀÄÄaÑ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀgÉzÀ£ÀÄ, ºÀÄqÀÄQzÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ºÁ¼ÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄÄ CtQ¹vÀÄ. CzÀgÀ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß Kr¸ÀĪÀAvÉ UÉÆAUÉÆA JAzÀĪÀÅ. ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå£À ªÀÄÄR ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ZÉÃ"ÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹vÀÄ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄÄ CªÀ£À£ÀÄß «PÀlªÁV bÉÃr¹vÀÄ. ²ªÀgÁd¤UÉ ¸ÀÄ¢Ý w½zÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® «ÄÃj¢ÝvÀÄ. CAzÀgÉ DUÀ ºÀQÌUÉ ¸ÁévÀAvÀæöå zÉÆgÉvÀÄ MAzÀƪÀgÉ ¢ªÀ¸À «ÄÃjºÉÆÃV¢ÝvÀÄ. ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼É®èªÀÇ «¥sÀ®ªÁzÀªÀÅ. ¸À£ÁäUÀðzÀ°èzÀÝ CªÀ¼À£ÀÄß zÉêÀgÀÄ gÀQë¹zÀÝ£ÀÄ. ºÉÆÃzÀgÉ ºÉÆÃUÀ°, vÉÆ®V ºÉÆÃUÀ° J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ²ªÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. AiÀi˪À£ÀzÀ zÀÄgÁ±É, D zÀÄgÁ±ÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀiÁr¹zÀ §¸ÀªÀgÁd£À PÉÆ&É, ¥ÁªÀðwAiÀÄ ªÉÄð£À zÀÄ"ÀÖ ªÁåªÉÆúÀ - EªÀÅUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ ²ªÀgÁd£ÀÄ AiÉÆÃUÀå£ÁVzÀÝ£ÀÄ. F zÀÄUÀÄðtUÀ¼ÉãÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÀ®è. DzÀgÉ ºÉÃUÉÆà PÁ&ÁAvÀgÀzÀ°è ²ªÀgÁd£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀ£ÀÄ, ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ DªÀ±ÀåPÀªÁ¬ÄvÀÄ - §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ G½¢gÀ°®è, ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ PÀtägÉAiÀiÁVzÀݼÀÄ, ²ªÀgÁd£Éà gÁd£ÁVzÀÝ£ÀÄ. ²ªÀgÁd£À fêÀ£ÀUÀæAxÀzÀ ¥ÀæxÀªÀiÁzsÁåAiÀÄ »ÃUÉ zË"ÀÖöå¢AzÀ PËæAiÀÄð¢AzÀ PÀÆr¢ÝvÀÄ. DzÀgÉ »A¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è EAvÀºÀ PÉÆ&É ¦vÀÆjUÀ¼ÀÄ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼À°è, ²æêÀÄAvÀgÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À°è ¸Áé¨sÁ«PÀªÁVzÀÄݪÀÅ. gÁdå¨sÁgÀzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁV vÀ£ÀäAiÀÄ£ÁVzÀÝ ²ªÀgÁd£ÀÄ GzÁjAiÀÄÆ AiÉÆÃUÀå£ÀÆ DzÀ ¥Àæ¨sÀÄ JAzɤ߹PÉÆAqÀ£ÀÄ. PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß E£Àß"ÀÄÖ AiÉÆÃUÀåvɬÄAzÀ D¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£À D½éPÉAiÀÄ°è ¦vÀÆjUÁgÀgÀ, gÁdzÉÆæûUÀ¼À ¨ÉÃ¼É ¨ÉÃAiÀÄĪÀAwgÀ°®è, £ÉgÉ gÁdåUÀ¼À gÁdgÀÄ CªÀ£À ¸ÉßúÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀgÀÄ. ªÁtÂdå ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV ¸ÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÀ¼ÀîgÀ zÀgÉÆÃqÉUÁgÀgÀ Dl PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÉÄà £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è. ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀÄ ©ÃqÀÄ PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀªÁ¬ÄvÀÄ. ²ªÀgÁd¤UÉ £É®zÀ ºÀA§® JAzÀÆ »AUÀÄwÛgÀ°®è. CªÀ£À gÁdåªÀÅ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ «¸ÁÛgÀªÁzÀAvÉ, CªÀ¤UÉ ªÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀÄAvÀ ¨sÀÆ¥ÀQÃlUÀ¼ÀÄ C¢üPÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀAvÉ CªÀ£À zÀÄgÁ±ÉAiÀÄÆ »UÀÄÎwÛvÀÄÛ. «±Á® PÉÆqÀV£À PÀ£À¸À£ÀÄß CªÀ£ÀÄ PÁtÄwÛzÀÝ£ÀÄ. “PÁªÉÃj¬ÄAzÀªÀiÁ£ÉÃvÁæªÀwªÀgÀ«ÄzÀð £ÁqÀzÁ” PÉÆqÀUÀ£ÀÄß “PÁªÉÃj¬ÄAzÀ ªÀiÁUÉÆÃzÁªÀj”ªÀgÉUÀÆ «¸ÀÛj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£À GvÀÌmÉÃZÉÒAiÀiÁV¢ÝvÀÄ, EAvÀºÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀëUÉƽ¸À®Ä vÀPÀÌ ¸ÁªÀÄxÀåð vÉÆüÀ§&Éä gÀuÉÆÃvÁìºÀ ¸ÉÊ£À姮 J®èªÀÇ CªÀ£À°èzÀÄݪÀÅ.


!

77!

¥ÀƪÀð, GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ ¢PÀÄÌUÀ¼À°è PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀªÀÅ E£ÀÄß ªÁ妸ÀĪÀAwgÀ°®è. zÀQëtzÀ ¨sÁUÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄ&ÉAiÀiÁ¼À ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¹ ¥ÀqÀÄPÀgÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ gÁd£ÀÄ ¤zsÀðj¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è ¢VédAiÀÄ AiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ºÉÆgÀnvÀÄ. ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ¸ÉʤPÀjAzÀ, gÁªÀÅvÀjAzÀ, ªÀiÁªÀÅvÀjAzÀ ¥À槮ªÁzÀ ªÀĺÁ¸ÉãÉAiÀÄÄ ªÀÄ&ÉAiÀiÁ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁVvÀÄ. D ¸ÉʤPÀgÀ PÀæªÀħzÀÞªÁzÀ £ÀrUɬÄAzÀ, D £ÀrUɬÄAzÀ ªÉÄÃ&ÉzÀÝ zsÀƽ¤AzÀ, CzÀgÀ WÉÆÃ"À¢AzÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £À¢AiÀÄÄ ¥ÀæªÁºÀzÀ°è ºÀjzÀÄ §gÀÄwÛzÉAiÉÄà CzÀgÀ vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ UÀUÀ£Á©üªÀÄÄRªÁV ZÁZÀÄwÛªÉAiÉÄà JAzÀÄ d£ÀgÀÄ ¨sÀæ«Ä¹zÀgÀÄ. ¸ÉÊ£ÀåªÀÅ ¸ÁVºÉÆÃzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À d£ÀgÉ®ègÀÆ gÁd¤UÉ ¸ÁéUÀvÀªÀ£ÀÄß §AiÀĹzÀgÀÄ. «dAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄAUÀ®£ÁqÀ£ÀÄß zÁn ¸ÉãÉAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¬ÄvÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀÄ D£ÀAzÀWÉÆÃ"À¢AzÀ ¢VãwÛUÀ¼ÀÄ ©jAiÀÄĪÀAvÁzÀĪÀÅ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀvÀÄæ F WÉÆÃ"À¢AzÀ&Éà ºÉzÀj ±ÀgÀuÁUÀvÀ£ÁUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄ&ÉAiÀiÁ¼ÀzÀ CgÀ¸ÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÁVgÀ°®è. CAvÉAiÉÄà ²ªÀgÁd£ÀÄ C"ÀÄÖ zÉÆqÀØ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß C"ÀÄÖ PÀæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄ£Àßqɹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÁVvÀÄÛ. ªÀÄ&ÉAiÀiÁ®zÀ CgÀ¸À£ÀÄ PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄðgÁªÀÄ. CªÀ£ÀÄ C¸ÁªÀiÁ£Àå «ÃgÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ PÉÆqÀV£À CgÀ¸ÀjUÀÆ PÉÃgÀ¼ÀzÀ CgÀ¸ÀjUÀÆ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ §A¢vÀÄÛ. DzÀgÉ PÉÃgÀ¼À zÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°èAiÀÄ PÀptvÉUÀ¼À£ÀÄß CjvÀ PÉÆqÀUÀÄ gÁdgÀÄ D PÀqÉ ºÉÆÃVgÀ°®è. ªÀÄ&ÉAiÀiÁ¼ÀzÀ CgÀ¸ÀgÀ°è LPÀªÀÄvÀå E®è¢zÀÄÝzÀjAzÀ®Æ, PÉÆqÀUÀÄ zÉñÀ ¨ÉlÖUÀÄqÀØ PÀtªÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ ªÀ"ÀðzÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è zÀÄUÀðªÀĪÁVzÀÄÝzÀjAzÀ®Æ CªÀgÀÄ F PÀqÉUÉ AiÀÄÄzÀÞPÁÌV ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀħgÀÄwÛgÀ°®è. PÁ®PÀæªÉÄÃt ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ªÀ¢üð¸ÀÄvÀÛ&Éà §A¢vÀÄÛ. UÀrAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ, PÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ DUÁUÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÀÄ£À¹ì£À ºÀļÀÄPÀÄ »ÃUÉ MªÉÆäªÉÄä ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£Á¢ü¥Àw DzÁUÀ PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð£ÀÄ ªÀÄ&ÉAiÀiÁ¼ÀzÀ gÁd£ÁVzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ErAiÀÄ PÉÃgÀ¼À zÉñÀªÀ£ÀÄß KPÀZÀÒvÁæ¢ü¥ÀvÀåzÀ°è vÀA¢zÀÝ£ÀÄ. £ÉgÉAiÀÄ gÁdjUÉ JAzÀÆ ªÀÄtÂAiÀÄzÀ ¢lÖ£ÀÆ ¢üÃgÀ£ÀÆ DVzÀÝ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ ²ªÀgÁd£À AiÀÄÄzÀÞ AiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ¸ÁéUÀvÁºÀðªÁzÀ DªÀÄAvÀætªÁ¬ÄvÀÄ. EªÀ£ÀÆ ¸ÉÊ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀdÄÓUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄ&ÉAiÀiÁ½UÀ¼À ±ÀQÛ ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß F PÉÆqÀUÀjUÉ vÉÆÃj¹©qÀ¨ÉÃPÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ CnÖ©qÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀiÁvÀæªÀ®è CªÀgÀ ¨ÉA§wÛ ¸ÁV D zÉñÀªÀ£ÀÆß DPÀæ«Ä¹ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð£ÀÄ §UÉ¢zÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ ²ªÀgÁd£À ¸ÉÊ£ÀåzÀ GvÁìºÀªÉÃgÀÄvÀÛ KgÀÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀAvÉ PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð£À CzÀlÆ GPÉÌÃgÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. JgÀqÀÄ ¸ÉÊ£ÀåUÀ½UÀÆ ªÉÊ£Ár£À «±Á®ªÁzÀ §AiÀÄ°£À°è qsÀPÁÌrüQÌAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. AiÀÄÄzÀÞ PÀºÀ¼ÉAiÀÄÄ ªÉƼÀV ªÀĺÁºÀªÀ vÁAqÀ«¹vÀÄ. PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð£À ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ wÃPÀë÷ÚªÁV¢ÝvÀÄ. AiÀÄÄzÀÞªÀÅ MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ® ©üÃPÀgÀªÁV Cw ©üÃ"ÀtªÁV £ÀqɬÄvÀÄ. EAvÀºÀ ¥À槮 ±ÀvÀÄæªÀ£ÀÄß ²ªÀgÁd£ÀÄ CzÀĪÀgÉUÉ J°èAiÀÄÆ JzÀÄj¹gÀ°®è. PÉÆqÀUÀÄgÁd£ÀÄ PÀqÉAiÀÄ°è LzÁgÀÄ ¸Á«gÀ AiÉÆÃzsÀgÀÄ FUÁUÀ&Éà ºÀvÀgÁV ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀÆj£ÀÆßgÀÄ D£ÉUÀ¼ÀÆ ¸Á«gÀzÀ"ÀÄÖ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼ÀÆ ªÀÄr¢zÀÄݪÀÅ, PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð¤UÉ EzÀgÀ EªÀÄär £À"ÀÖªÁV¢ÝvÀÄ ªÀÄrzÀ ¸ÉʤPÀgÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä »A¢¤AzÀ ºÉƸÀ ¸ÉÊ£Àå ¹zÀÞªÁV §gÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀgÀºÀvÉå ªÀiÁvÀæ CªÁåºÀvÀªÁV ¸ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÁ®£À PÀÆægÀ ZÀPÀæ¥Àw DªÀvÀð£ÀzÀ°èAiÀÄÆ £ÀÆgÁgÀÄ fêÀUÀ¼À£ÀÄß §°vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ «ÄÃjzÀgÀÆ «dAiÀIJæà AiÀiÁjUÉ M°AiÀÄÄvÁÛ¼É JA§ÄzÀÄ EvÀåxÀðªÁVgÀ°®è. gÀtgÀAUÀPÉÌ CªÀ¼À ¥ÀæªÉñÀªÉà E£ÀÆß DVgÀ°®èªÉÇÃ, CªÀ¼À DªÁºÀ£ÉUÉ vÀPÀÌ"ÀÄÖ gÀPÀÛ¥ÀæªÁºÀ ºÀj¢gÀ°®èªÉÇà JAzÀÄ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À°èAiÀÄÆ GvÁìºÀ dUÀΰ®è. ªÀÄrzÀªÀgÀÄ ªÀÄrzÀgÀÄ. £À±ÀégÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzɸÉzÀÄ «ÃgÀ¸ÀéUÀðzÀ°è ±Á±ÀévÀ ±ÀjÃgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀgÀÄ. G½zÀªÀgÀ ¥À«vÀæ PÀvÀðªÀå D ºÉÆÃzÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁ¢üUÀ¼À ªÉÄÃ&É «dAiÀÄzÀ ¥ÀvÁPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀÄÄzÀÞªÀÅ JqÉ©qÀzÉ ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛªÀiÁ£ÀzÀ vÀ£ÀPÀ ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV £ÀqɬÄvÀÄ. AiÀiÁªÀ EvÀåxÀðªÀÇ DUÀzÉ ªÀÄgÀ¼À¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÉÆà JAzÀÄ ²ªÀgÁd£ÀÄ aAvÁPÁæAvÀ£ÁzÀgÉ ±ÀvÀÄæ«£À ¨É£ÀßnÖ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ C±ÀPÀå, DzÀgÉ CªÀ¤UÉ ±Á±ÀévÀªÁzÀ ¥ÁoÀ PÀ°¹ E£ÉßAzÉAzÀÆ F PÀqÉ EtÂQAiÀÄÆ £ÉÆÃqÀzÀAvÉ ªÀiÁr©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð£ÀÄ bÀ®vÉÆnÖzÀÝ£ÀÄ. PÁ¼ÉUÀªÀÅ ªÀÄgÀt PÀPÀð±ÀªÁV gÀÄzÀæ©üÃ"ÀtªÁV ªÀÄÄ£ÀßqɬÄvÀÄ. AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÉʤPÀjUÉ ¸ÁAiÀÄ®Ä ©¢ÝzÀÝ «ÃgÀAiÉÆÃzsÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀĪÀiÁqÀ®Ä ±ÁAw ²©gÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄAzÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀ§AzsÀ£ÀªÀÄÄPÉÛAiÀÄgÁzÀ «ÃgÀªÀ¤vÉAiÀÄgÀÄ, PÉÃgÀ¼ÀzÉòAiÀÄgÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁzÀ ¸ÀgÀ¼À ±ÀĨsÀæ ±ÉéÃvÀ ªÀ¸ÀÛç zsÀj¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ°è ¤©üðÃw¬ÄAzÀ CqÁØqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀÄÄzÀÞ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ ©zÀÝ ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß ¸ÁV¸À®Ä CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D gÀªÀÄtÂêÀÄtÂAiÀÄgÀÄ »ÃUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ G¨sÀAiÀÄ ¥Á±ÀéðUÀ¼À ¸ÉʤPÀgÀÆ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄAiÀiÁðzɬÄAzÀ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ, ¨sÀUÀªÀAvÀ£À zÀÆvÀgÀAvÉ - CAvÀPÀ£À zÀÆvÀgÀAvÉ C®è - CªÀgÀÄ ªÀÄgÀuÉÆãÀÄäR ¸ÉʤPÀgÀvÀÛ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀ¢AzÀ zÀÆgÀzÀ ²©gÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ. £ÉvÀÛj£À PÀ&ÉUÀ½AzÀ E£Àß"ÀÄÖ PÉA¥ÁV vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ D ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ±ÉéÃvÁA§gÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉʤPÀgÀ ªÀÄzsÉå C&ÉzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÀhÄAgÀhiÁªÁvÀ¢AzÀ PÉëÆèsÉUÉÆArgÀĪÀ ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ ªÉÄÃ&É vÀgÀAUÀUÀ¼ÉÆqÀ£É MAzÁV ªÉÄÃ&ÉÃj PɼÀV½zÀÄ ±ÁAvÀªÁV vÉîĪÀ gÁd ºÀA¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀÄwÛzÀÄݪÀÅ.


!

78!

±ÁAw ²©gÀzÀ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÀQAiÀÄgÉ®ègÀÆ PÉÃgÀ¼À ¹ÛçÃAiÀÄgÁVzÀÝgÀÆ CªÀjUÉ PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð£À ¸ÉʤPÀgÀÄ, ²ªÀgÁd£À ¸ÉʤPÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ ¨sÉÃzÀ«gÀ°®è. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À zÀȶÖAiÀÄ°è F ¨sÉÃzÀ«®è. CªÀgÀ F ¤¸ÀàøºÀªÀvÀð£É¬ÄAzÀ CªÀgÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À PÀÈvÀdÕvÉUÀÆ ¥ÁvÀægÁVzÀÝgÀÄ. CvÀåAvÀ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ CªÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÁéxÀðgÀ»vÀ ¹ÛçÃAiÀÄjUÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¢ªÀå ªÀiÁvÀȨsÁªÀ¢AzÀ®Æ ¥À«vÀæ ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ®Æ CªÀgÀÄ £ÉgÀªÉÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. J°è zÁjzÀæöå«zÉAiÉÆà J°è zÀÄBR«zÉAiÉÆà C°è ±ÁAw ²©gÀzÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ¸ÉêÉUÁV ¹zÀÞgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀÄÄzÀÞªÀÅ J"ÉÖà wgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀgÀÆ AiÀÄÄzÀÞzÀ «"ÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ CªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ gÁd£ÀÆ ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛgÀ°®è. AiÀÄÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄĪÀ°è CªÀgÀ ¥À«vÀæ PÁAiÀÄð«zÉÝà EzÉ. F GzÁgÀzÀȶ֬ÄAzÀ ±ÁAw²©gÀªÀÅ AiÀÄÄzÀÞgÀAUÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ©ÃqÀÄ ©nÖvÀÄÛ. ±ÁAw ²©gÀzÀ CzsÀåPÉë, ¸ÀA¸ÁܦPÉ ªÀĺÁªÀiÁvÉAiÉÄAzÀÄ J®èjUÀÆ UÉÆwÛvÀÄÛ. CzÀÄ CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ®è. ªÀiÁzÉÊ (ªÀĺÁvÁ¬Ä, ªÀiÁzÁ¬Ä, ªÀiÁzÉÊ) JAzÀÄ J®ègÀÆ CªÀ¼À£ÀÄß UËgÀªÀ ¦æÃwUÀ½AzÀ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¹ÜgÀvÉAiÀÄÄ, ±ÁAwAiÀÄÄ, ¸ÀºÀ£ÉAiÀÄÄ, PÀgÀÄuÉAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀiÁVzÀÝ ªÀiÁzÉÊAiÀÄÄ D ²©gÀzÀ fêÀ£Ár, fêÁ¼À. CªÀ½AzÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀÄzÀÄ ²©gÀ. CªÀ¼À ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀ£ÀzÀ°è ²©gÀ CAvÀºÀ AiÉÆÃUÀå PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß C"ÀÄÖ ¥Àj"ÁÌgÀªÁV ¤ªÀð»¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀ ±ËAiÀÄðzsÉÊAiÀÄðUÀ½AzÀ, ©®Äè¨ÁtUÀ½AzÀ, RqÀÎ ¨sÀfðUÀ½AzÀ DUÀzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²©gÀzÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁAvÀé£À QæAiÉÄUÀ½AzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÉʤPÀgÀzÀÄ £Á±ÀPÁAiÀÄð. F ¹ÛçÃAiÀÄgÀzÀÄ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ PÁAiÀÄð. ªÀiÁzÉÊAiÀÄÄ ©®ÄèUÀ½AzÀ aªÀÄÄäªÀ ¨ÁtUÀ½VAvÀ wêÀæUÀw¬ÄAzÀ G¨sÀAiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛ ²©gÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄß ¢UÀݲð¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÁAiÀÄĪÀ ¸ÉʤPÀ¤UÉ ªÀiÁzÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀgÉ ¸ÀÄRPÀgÀªÁzÀ ¸ÁªÀÅ MzÀUÀÄwÛvÀÄÛ. JAvÀºÀ ªÉÃzÀ£É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀĪÀ ¸ÉʤPÀ£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁzÉÊ §AzÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁV ªÀiÁvÁr ªÉÄÊzÀqÀ«zÀgÉ CªÀ£ÀÄ D £ÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ºÀ¸À£ÀÄäRAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DPÉAiÀÄ ¢ªÀå ±ÀjÃgÀ«rà ¸ÀºÀ£É ¥ÉæêÀÄUÀ½AzÀ PÀqÉzÀÄ ªÀiÁrzÀAwvÀÄÛ. ±ÁAw ²©gÀzÀ CzsÀåPÉëUÉ JgÀqÀÄ §tUÀ¼À gÁdgÀÄUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÁUÀ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¥ÀæªÉñÀ«¢ÝvÀÄ; CªÀ¼ÀÄ F AiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð gÁd¤UÀÆ ²ªÀgÁd¤UÀÆ ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV ¨ÉÆâü¹zÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀÄ"Àå£À ºÀoÀ«zÉAiÀÄ®è, UÀAqÀ¸ÀÄvÀ£À J£ÀÄߪÀ zÀÄgÀ©üªÀiÁ£À, AiÀÄÄzÀÞ«£ÀÆß PÀÆægÀªÁV J®èjUÀÆ UÀgÀ §rzÀAvÉ ¸ÁVvÀÄ. MAzÀÄ wAUÀ½£À AiÀÄÄzÀÞ FUÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîªÀAvÉ vÉÆÃgÀ°®è. JgÀqÀÄ ¸ÉÊ£ÀåUÀ¼À ªÀÄÈvÀgÀ ¸ÀASÉå ¸ÉÃj¹zÀgÉ CzÀÄ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀªÀ£ÀÄß «ÄÃgÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ «ªÉÃPÉÆÃzÀAiÀÄ AiÀiÁªÀ gÁd¤UÀÆ ªÀÄÆrzÀAvÉ vÉÆÃgÀ°®è. ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ AiÀÄÄzÀÞ ¸ÀÄgÁ¥Á£À¢AzÀ CªÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ G£ÀävÀÛgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ®. ¢£ÀzÀ AiÀÄÄzÀÞ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀ®Ä E£ÀÄß ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ªÀiÁvÀæ«vÀÄÛ. PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð£À ¸ÉÊ£ÀåzÀ MAzÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ ±ÀvÀÄæ«£À ¨Át JzÉUÉ vÀUÀÄ°, PÀÄzÀÄgɬÄAzÀ ©zÀÝ£ÀÄ. ©zÀݪÀ£À ªÉÄÃ&É ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ ¨ÁtUÀ¼ÀÄ ©zÀÄݪÀÅ. CªÀ¤UÉ K¼À&ÁUÀ°®è. C°èUÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁzÉÊAiÀÄÄ CªÀ£À£ÀÄß ±ÁAw²©gÀPÉÌ ¸ÁV¸À®Ä K¥ÁðqÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. CªÀ¤V£ÀÆß ¥ÁætºÉÆÃVgÀ°®è. D ¥ÁæuÁAwPÀ ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ Gr¬ÄAzÀ K£À£ÉÆßà vÉUÉzÀÄ ªÀiÁzÉÊAiÀÄ PÉÊUÉ PÉÆlÖ£ÀÄ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ K£À£ÉÆßà ºÉüÀ®Ä vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ “PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð gÁdjUÉ....” JAzÀÄ PÉý¹vÀÄ, C"ÀÖgÀ°èAiÉÄà CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈwºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄ. PÉÊUÉ zÉÆgÉvÀ PÁUÀzÀzÀ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁzÉÊAiÀÄÄ ¨sÀzÀæªÁV GrAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀ¼ÀÄ. CA¢£À AiÀÄÄzÀÞªÀÅ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. D ¢£ÀzÀ ªÀÄnÖUÉ vÀªÀÄä DAiÀÄÄ"ÀåªÀÅ ¹ÜgÀªÁzÀÄzÀPÉÌ ¸ÉʤPÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ²©gÀUÀ½UÉ ªÀÄgÀ½zÀ¼ÀÄ. ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV ªÀiÁzÉÊAiÀÄÄ D PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß N¢zÀ¼ÀÄ. N¢ ¸Àé®à C¹ÜgÀ¼ÁzÀ¼ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB CzÀ£ÀÄß N¢ ¸ÀjAiÀiÁV CxÀð«¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ. §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ aAw¹ aAw¹ PÉÆ£ÉUÉÆAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ §AzÀ¼ÀÄ. ªÀiÁzÉÊAiÀÄÄ ¹ÃzÁ ²ªÀgÁd£À ²©gÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ¸ÉʤPÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ®V ¤¢æ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÁd£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉãÁ¢ü¥Àw C¢üPÁjUÀ¼ÉÆqÀ£É ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß aAw¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀiÁzÉÊ §AzÀ ¸ÀÄ¢Ý ¸ÉêÀPÀjAzÀ w½zÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉ PÀgɹPÉÆAqÀ£ÀÄ. UËgÀªÀ¢AzÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀ£ÀÄ. “¤ªÉÆäqÀ£É KPÁAvÀªÁV £Á®ÄÌ ªÀiÁvÁqÀvÀPÀÌ¢ÝzÉ” JAzÀÄ ªÀiÁzÉÊAiÀÄÄ ªÀÄ&ÉAiÀiÁ½Ã ¨sÁ"ÉAiÀÄ°è £ÀÄrzÀ¼ÀÄ. gÁd£À §¼ÀUÀ C°èAzÀ zÀÆgÀ ¸Àj¬ÄvÀÄ. ªÀiÁzÉÊAiÀÄÄ ªÀÄ&ÉAiÀiÁ½Ã ¨sÁ"ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ¼ÀÄ: “ªÀĺÁgÁdgÉÃ! ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ K£ÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀPÀÆqÀzÀÄ. ¤ÃªÀÅ F gÁwæ £À£ÀߣÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ&É ªÀÄ®UÀ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃgÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉƽî.” gÁd¤UÉ D±ÀéAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀiÁzÉÊAiÀÄ ªÀiÁw£À zsÀé¤AiÀÄ CjªÁ¬ÄvÀÄ. “KPÉ vÁAiÉÄÃ! F gÁwæ K£ÁzÀgÀÆ C¥ÁAiÀÄ«zÉAiÉÄÃ?” “ªÀĺÁgÁd ! KPÉ K£ÀÄ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß ¨ÉÃqÀ. F gÁwæ ¤ÃªÀÅ J°èUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV. £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄAZÀzÀ°è ªÀÄ®UÀ®Ä C¥ÀàuÉ PÉÆr. F «"ÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄPÀÆqÀzÀÄ.”


!

79!

¸ÁwÛ÷éPÀ ²gÉÆêÀÄtÂ. ¥À«vÀæ ¹ÛçÃ. gÁd¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä DUÀ°®è. ªÀiÁzÉÊAiÀÄ PÉÆÃjPÉ FqÉÃj¸À®ànÖvÀÄ. ²ªÀgÁd£À ±ÀAiÀiÁåUÀȺÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ JA¢£ÀAvÉ ¥ÀºÀgÉAiÀĪÀjzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ªÀiÁzÉÊ CzÀgÉƼÀUÉ, gÁd¤®è. «"ÀAiÀĪÀjvÀªÀgÀÄ CªÀj§âgÉÃ. gÀºÀ¸ÀåªÀÅ CwUÀÆqsÀªÁV¢ÝvÀÄ. gÁwæAiÀÄÄ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ PÉÆý PÀÆUÀĪÁUÀ JzÀÝ£ÀÄ. gÁwæAiÀÄ°è K£ÀÄ «±ÉÃ"À ¸ÀA¨sÀ«¹zÉAiÉÆà JAzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀjªÁgÀzÉÆqÀUÀÆr ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ±ÀAiÀiÁåUÀȺÀzÉƼÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. C°èAiÀÄ gÀÄzÀæzÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÛA©üÃvÀ£ÁzÀ£ÀÄ. MAzÀÄ ºÉeÉÓ »ªÉÄänÖ ¤AvÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀÄ ºÉÆgÀqÀ°®è. ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA© G¹gÀÄ PÀlÄÖªÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. PÀÄwÛUÉAiÀÄ UÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ ©jAiÀÄĪÀAvÁzÀªÀÅ. ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄZÀQvÀgÁV ¸ÀªÀĸÁåvÀäPÀªÁV PÉÆÃuÉAiÀÄ£Éßà zÀȶָÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥À®èAUÀzÀ ªÉÄÃ&É RqÀÎzÀ ¥ÀæºÁgÀUÀ½AzÀ ddðjvÀPÁAiÀļÁV gÀPÀÛzÀ ¥ÀæªÁºÀzÀ°è ªÀiÁzÉÊAiÀÄÄ ©¢ÝzÁݼÉ. CªÀ¼À c£Àß«aÒ£Àß ±ÀjÃgÀ agÀ±ÁAvÀªÁV PÉqÉzÀÄ ©¢ÝzÉ. E£ÀÄß ªÀiÁzÉÊAiÀÄÄ ±ÁAwªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àp¸ÀĪÀAw®è. ±ÁAw²©gÁzsÀåPÀëvÉAiÀÄÄ ¤vÀå ±ÁAw ²©gÀzÉqÉUÉ ¸ÁVºÉÆÃVzÁݼÉ. CªÀ¼À ¢ªÀåvÀ£ÀÄ«£À ªÉÄð£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ UÁAiÀĪÀÇ vÀ£Àß zÀÄBRzÀ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀAvÉ E£ÀÆß gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ¸À櫸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. D ±ÉéÃvÁA§gÀ gÀPÀÛ¹AavÀªÁV ªÀÄ°£ÀªÁV¢ÝvÀÄ. CªÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÉå CzsÀð¤«ÄðvÀ £ÀAiÀÄ£ÀUÀ½AzÀ £À¨sÉÆêÀÄAqÀ®ªÀ¤ßÃQë¸ÀÄvÀÛ ±ÁAvÀ ªÀÄÄRªÀÄÄzÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁzÉÊ ªÀÄ®VzÀݼÀÄ. “ªÀĺÁvÁ¬ÄÃ! ªÀĺÁvÁ¬ÄÃ! £À£Àß ¥ÁætªÀ£ÀÄß½¹zÀ ªÀĺÁvÁ¬ÄÔ JAzÀÄ ²ªÀgÁd£ÀÄ D ¥ÀÆdå¹ÛçÃAiÀÄ ¥ÁzÀvÀ¼ÀzÀ°è ©zÀÄÝ ºÉÆgÀ¼ÁrzÀ£ÀÄ. ¥À®èAUÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À PÁ®ÄªÀÄuÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÉãÁ¢ü¥ÀwAiÀÄÄ gÁd¤UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆlÖ£ÀÄ. CzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°èvÀÄÛ, ²ªÀgÁd¤UÉ §gÉAiÀÄ®ànÖvÀÄÛ! ²ªÀgÁd F gÁwæ ¤£Àß ¸ÀAºÁgÀªÀÅ UÀÄ¥ÀÛjÃwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉAzÀÄ £À£ÀUÉ w½¬ÄvÀÄ. £Á£ÁVAiÉÄà ¤£Àß «gÀÄzÀÞ ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ §ºÀ¼À ªÀ"Àð ¸À¥ÀðzÀAvÉ ¨sÀĸÀÄUÀÄlÄÖwÛzÉÝ. DzÀgÉ PÀëªÉÄAiÉÄà ¸ÀªÀð±ÉæÃ"ÀתÉAzÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ £ÀÆvÀ£À d£ÀäªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. FUÀ zÉʪÀªÉà ¤£ÀUÉ ¥ÀæwÃPÁgÀ §UÉ¢vÀÄÛ; £À£Àß ªÉÊgÀªÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä ¸À£ÁߺÀ ªÀiÁrvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ; ªÀÄ£À¸ÀÄì M¥Àà°®è. PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£À gÁdgÀ»vÀªÁV PÉëÆèsÉUÉƼÀUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÉ. E£ÁßzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸À£Àäw ¤ÃqÀ°. F WÉÆÃgÀAiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄð£ÉÆqÀ£É ¸ÀA¢üªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉßúÀ¢AzÀ »AzÉ vÉgÀ¼ÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀiÁvÀæ £À£Àß ¦æAiÀÄ¥ÀwUÀÆ £À£ÀUÀÆ agÀ±ÁAw ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. CzÀÈ"ÀÖ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀªÉÆÃvÀÌø(ÀÖ ±ÀQÛAiÉÄAzÀÄ w½zÀÄ D ±ÀQÛAiÀÄ DUÁgÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À°è C¥ÁgÀ ¨sÀQÛ¬ÄlÄÖ ¸À£ÁäUÀðUÁ«ÄAiÀiÁV PÉëêÀÄ¢AzÀ ¥ÀæeÁ¥Á®£É ªÀiÁqÀÄ. ¤ªÀÄUÉ®èjUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁUÀ°. ¥ÁªÀðw (ªÀiÁzÉÊ) ²ªÀgÁd£ÀÄ Cw ¢ÃWÀðªÁzÀ G¹gÀ£ÀÄß ¸ÀÄAiÀÄÝ£ÀÄ. £ÀAiÀÄ£ÉÆÃzÀPÀ zsÁgÉAiÀÄÄ D ¥ÀgÀªÀÄ ¥À«vÀæ ¥ÀvÀæPÉÌ C©ü"ÉÃPÀ ªÀiÁrvÀÄ. G¨sÀAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ¸ÉʤPÀgÀÆ gÁdgÀÆ ¸ÀºÀPÀj¹ ªÉÄÊwæ¬ÄAzÀ - CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ, ¸ÀªÀiÁ£ÀzÀÄBR¢AzÀ - PÀ&ÉvÀÄ ªÀiÁzÉÊAiÀÄ ªÀÄÈvÀ±ÀjÃgÀPÉÌ CV߸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²ªÀgÁd£ÀÄ §zÀÄQ G½AiÀÄ°. AiÀÄÄzÀÞªÀÅ ¤AvÀÄ ±ÁAwAiÀÄÄ £É&ÉUÉƼÀî° JAzÀÄ DvÀäAiÀÄdÕ ªÀiÁrzÀ ªÀÄ»ªÀiÁ¤évÀ ¢ªÀå ¥ÀÆdå ¥À«vÀæ DzÀ±Àð¹ÛçÃAiÀÄ avÁVß ¸ÁQëAiÀiÁV ²ªÀgÁd PÉÃgÀ¼ÀªÀªÀÄðgÁdgÀÄ PÉÆqÀUÀÄ PÉÃgÀ¼À ¸ÀA¸ÁÜ£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÉßúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸Áܦ¹zÀgÀÄ. AiÀÄÄzÀÞ ªÀÄÄVzÀ D ªÀÄAUÀ¼À ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è AiÀıÀBPÁAiÉÄ ªÀiÁzÉÊ vÉÃeÉÆñÀjÃgÉAiÀiÁV ©½ªÉÆÃqÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À, Vj§£ÀUÀ¼À, ºÀ¸ÀÄj£À PÉgÉvÉÆgÉUÀ¼À ¥Àæ¨sÉAiÀÄ gÀƦ¤AzÀ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. MAzÀÄ »A¢Ã PÀvÉAiÀÄ bÁAiÉĬÄzÉ


!

80!

PÁªÉÃjà ªÀiÁvÉ (ºÀ£ÉÆßAzÀ£ÉAiÀÄ PÀvÉ -1952) EzÀÄ CUÀ¸ÀÛöå£À vÀ¥ÀzÀªÀÄuÉ PÁªÉÃj vÁAiÀÄ vÀªÀªÀÄð£É - PÀ«²"Àå

PÀzÀ£À¹jUÀÄAiÀiÁå&É vÀÆVzÀ¤°è ZÀA¢gÀªÀªÀÄð£É !

PÉÆqÀUÀÄzÉñÀ¢ d¤¹ PÉÆqÀV£À ¨ÉqÀUÀ ªÀ¢üð¹ ¸ÀqÀUÀgÀ¢ vÁ £ÀqɪÀ¼ÉÆÃqÀĪÀ½Ã PÀªÉÃgÀ£À ¸ÀÄvÉAiÀÄÄ PÁªÉÃj dqÀgÀ ¥Á¥ÁA§Ä¢üAiÀÄ ¤ÃUÀÄvÀ PÀqÀħqÀªÀjUÉ ¥ÀÄt夢üAiÀÄA PÉÆqÀÄvÀ ºÀjªÀ¼ÀÄ ¥ÀwvÀ¥ÁªÀ£É zÉë PÁªÉÃj PÀªÀÄ®d PÀÄzsÀgÀzÀ «ªÀÄ®vÀmÁPÀ¢ vÀªÀĪÀA vÉÆgÉAiÀÄĪÀ d¤¸ÀĪÀ¼ÀÄ gÀ«Ä¸ÀÄvÀ £À°zÀÄ ªÀ¸ÀĪÀÄwUÉ ºÀ¸ÀÄgÀÄqÉ £ÀªÀÄ£ÀªÀ¸À°è¹ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀ¼ÀÄ §æºÀäVjAiÀÄÄ PÉÆqÀUÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¥À«vÀævÀªÀÄ ¥ÀªÀðvÀ. &ÉÆÃPÀ ¥ÁªÀ£ÉAiÀiÁzÀ PÁªÉÃjà ªÀiÁvÉAiÀÄÄ F ±ÉÊ®zÀ°è £À¢ÃgÀÆ¥ÀvÀ¼ÉzÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¥ÀæzÁ¬Ä¤AiÀiÁV ¥ÀæªÀ»¹ AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÁAvÀgÀUÀ½AzÀ UÀA©üÃgÀªÁV vÀ&ÉAiÉÄwÛ¤AwgÀĪÀ ¥ÀªÀðvÀªÀÅ £ÉÆÃlPÀgÀ°è D±ÀÑAiÀÄðªÀ£ÀÆß ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÆß ©ÃgÀĪÀÅzÀÄ. §ÈºÀvÁÛzÀÄzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ MAzÀÄ PÉëÃvÀæ ªÁ妹gÀĪÀÅzÀÄ - CAiÀĸÁÌAvÀ ²&ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ DPÀ"Àðt PÉëÃvÀæªÀÅ EgÀĪÀAvÉ. §æºÀäVjAiÀÄÄ EAvÀºÀ ¥À«vÀæªÁzÀ DPÀ"Àðt PÉëÃvÀæ. EzÀÄ ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀªÀÄÄäRPÉÌ ¸É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¨sÀPÀÛªÀÈAzÀ zÁjAiÀÄÄzÀÞPÀÆÌ ¸À馅 ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ gÀ¸ÀzÀÆl GtÄÚvÀÛ ¥ÀĤÃvÀgÁV §æºÀäVjAiÀÄ zÀ±Àð£ÀPÉÌ AiÉÆÃUÀåvÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÄÃ&É §gÀĪÀgÀÄ. D ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ ¸ËzsÀPÉÌ PÀ¼À±ÀªÀ£ÉßÃj¸ÀĪÀAvÉ ¢üÃgÀUÀA©üÃgÀªÁV, ¹ÜgÀvÉAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁV, UÀUÀ£À ZÀÄA©AiÀiÁV, ¨sÀªÀåªÁV ¤AwgÀĪÀ §æºÀäVjAiÀÄ£ÀÄß FQë¹ ¸À«ÄÃQë¹ ¥ÀļÀQvÀPÁAiÀÄgÁUÀĪÀgÀÄ. ªÀĺÁvÀägÀ zÀ±Àð£ÀªÉà ¥ÀgÀªÀĸÀÄR. §æºÀäVjAiÀÄ vÀ¼ÀzÀ°è vÀ®PÁªÉÃjAiÉÄ£ÀÄߪÀ ¥À«vÀæ PÉëÃvÀæ«zÉ. C°èAiÉÄà PÁªÉÃjà ªÀiÁvÉAiÀÄÄ d£À£À vÁ¼ÀĪÀÅzÀÄ; ªÀ"ÀðPÉÆ̪ÉÄä vÀÄ&ÁªÀiÁ¸ÀzÀ°è C°è wÃxÉÆðÃzÀãªÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀAUÁªÀiÁvÉAiÀÄÄ D ±ÀĨsÀªÀÄĺÀÆðvÀzÀ°è vÀ®PÁªÉÃjUÉ CzÀȱÀå¼ÁV DUÀ«Ä¹ wÃxÀðd®zÀ°è «ÄAzÀÄ vÁ£ÀÄ ¨sÀPÀÛd£ÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ¥Á¥À¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃV ¥Àj¥ÀÆvÉAiÀiÁV ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀÄgÁuÉÆQÛ. vÀ®PÁªÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉƼÀzÀ°è ¨sÀPÀÛgÀÄ ¸ÁߣÀªÀiÁr, PÁªÉÃjà wÃxÀð¢AzÀ ¥Á¥ÀgÀ»vÀªÁV VjAiÀÄ£ÉßÃgÀĪÀªÀgÀÄ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¸ËAzÀAiÀÄð ºÀ¸ÀÄgÁV PÁqÁV ¨Á£ÁV ¥ÀªÀðvÀ ±ÉæÃtÂAiÀiÁV ºÀ©âgÀĪÀÅzÀÄ. C°è AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ «Äw¬Ä®è, PÉÆgÀvɬĮè. ªÀÄ£ÀÄ"Àå£À «Äw¬ÄAzÀ «ÄwAiÀÄ PÀ®à£ÉAiÀiÁUÀ ¨ÉÃPÉà «£Á C£ÀåxÁ C®è. zÉêÀgÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ zsÁgÁ¼ÀªÁVAiÉÄà PÉÆqÀĪÀ£ÀÄ. D¼ÉvÀÛgÀ ¨É¼É¢gÀĪÀ vÀÈuÁ½UÀ¼À ªÀÄzsÉå zÁjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²RgÁUÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. D ¥À«vÀæ AiÀiÁvÉæAiÀÄ°è UÁ½AiÀÄÄ ªÀÄÈzÀĪÁV wÃr ºÀÄ®ÄèUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀyPÀjUÉ ZÁªÀÄgÀ ©Ã¸ÀĪÀÅzÀÄ. PɼÀV£À PÀtªÉAiÀÄ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀjªÀļÀ¢AzÀ vÀÄA©gÀĪÀ UÁ½AiÀÄÄ CvÀåAvÀ DºÁèzÀPÀgÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁævÀBPÁ®zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÉÄÃ&ÉÃgÀÄwÛzÀÝgÉ ºÀÄ°è£À J¼ÉUÀ¼À CAa¤AzÀ »ªÀĪÀÄtÂUÀ¼À ¥Àæw¥sÀ®£À¢AzÀ ±ÀvÀPÉÆÃn ¸ÀÆPÀëöä¸ÀÆAiÀÄðgÀÄ «Ä£ÀÄV zÁjUÀjUÉ G&Áè¸À ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀºÁUÉ £ÀqÉzÀħAzÀ zÁjAiÀÄ ¹AºÁªÀ&ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁ°£À vÀ¼ÀzÀ°è, PɼÀUÉ, vÀ®PÁªÉÃjAiÀÄ PÉƼÀ, zÉêÁ®AiÀÄ


!

81!

QjzÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁzÀ ¥Àæ¥ÁvÀzÀ°è PÁr£À gÁ². »AzÉƪÉÄä ºÀ¸ÀÄgÀÄPÀgÀV ¸ÀªÀÄÄzÀæªÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ; D ¸ÀªÀÄÄzÀæ £ÉÆgÉ £ÉÆgÉAiÀiÁV C&ÉUÀ¼À£ÀÄß ZÁa §æºÀäVjAiÀÄ ¥ÁzÀ¸Àà±Àð ªÀiÁqÀ®Ä §A¢¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ; DUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀȶÖgÀºÀ¸Àå PÁgÀt¢AzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ºÁUÉAiÉÄà ¥sÀPÀÌ£É WÀ¤Ã¨sÀ«¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. D jÃw ¢UÀAvÀzÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä PɼÀUÉ ZÁagÀĪÀ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀÈPÀëUÀ¼À ¥Àtð¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼ÀÄ UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀŪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ&É ºÀUÀÄgÀªÁV UÁ½AiÀÄAvÉ MAiÉÆåAiÀÄå£É §¼Àħ¼ÀÄQ ¸ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀÄRPÀgÀªÉªÀÄzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì H»¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÉÛ zÀÆgÀzÀ°è, §®ÄzÀÆgÀzÀ°è, ¨Á£ÀÄ §Ä«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀ°è, ©½ ªÉÆÃqÀUÀ½UÀÆ vɼÀÄ ¨Á¤UÀÆ ªÀåvÁå¸À vÉÆÃgÀzÉ ¤Ã°AiÉÄà D«¨sÀð¹gÀĪÀAvÉ PÁtĪÀ°è ¥À²ÑªÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁæ¢ü¥ÀwAiÀÄÄ vÀgÀAUÀPÀgÀUÀ½AzÀ DPÁ±ÀzÉëAiÀÄ CZÀð£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÆ PÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÉ ¤nÖ¸ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄÃ. zÀȶÖAiÀÄÄ C¸Àà"ÀÖªÁV, ¨Á¤£À ¤Ã°PÀgÀV ¤ÃjUÉ ¸ÀÄjzÀÄ D ¤ÃgÀÄ £ÀªÉÄäqÉUÉ ºÀjzÀÄ §gÀÄvÀÛ ºÀ¸ÀÄgÁV PÁqÁV ¨ÉlÖªÁV §gÀĪÀAvÉAiÀÄÆ ¨sÁ¸ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀƪÀð¢QÌUÉ wgÀÄVzÀgÉ ¨ÉlÖªÀÅ E½¢½zÀÄ ºÀÄ®ÄèUÁªÀ&ÁV ªÀÄgÉAiÀiÁUÀĪÀ zÀȱÀå PÁtĪÀÅzÀÄ. EAvÀºÀ §æºÀäVjAiÀÄ£Éßà »AzÉ §æºÀäzÉêÀ£ÀÄ vÀ¥À¹ìUÁV D±Àæ¬Ä¹zÀ£ÀÄ JAzÀgÉ D±ÀÑAiÀÄð«zÉAiÉÄÃ? ¸ÀȶÖPÀvÀð §æºÀä£ÀÄ CvÀåAvÀ PÀıÀ°AiÀiÁzÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ£ÁzÀ ²°à ªÀÄvÀÄÛ PÀ«. ¨sÀÆ&ÉÆÃPÀªÉà CªÀ£À PÀÈwAiÀiÁzÀgÀÆ F §æºÀäVjAiÀÄgÀ°èAiÀÄ JgÀPÀºÉÆAiÀÄÝ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ §®Ä ªÉÄaÑzÀ£ÀÄ. ºÁUÁV ²æêÀÄ£ÁßgÁAiÀÄt£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §æºÀäzÉêÀ£ÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV §AzÁV F ¥ÀªÀðvÁUÀæzÀ°è ªÀÄAr¹zÀÝ£ÀÄ JAzÀÄ ¥ÀæwÃw EzÉ. »ÃUÉ ¸ÁPÁëvï§æºÀä£À ¥ÁzÀPÀªÀÄ®UÀ½AzÀ, §æºÀä£À vÀ¥À¹ì¤AzÀ ¥Á«vÀæöåUÀ½¹ C¢üPÀ ¥ÀÆdåvÉ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀªÀðvÀ CA¢¤AzÀ §æºÀäVjAiÉÄAzÉà PÀgÉAiÀÄ®ànÖvÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §æºÀäVjAiÀÄ vÀ¥Àà°£À°è «¸ÁÛgÀªÁzÀ PÉƼÀªÉÇAzÀ®èzÉà ¨ÉÃgÉ K£ÀÆ EgÀ°®è PÁªÉÃjêÀiÁvÉAiÀÄAvÀÆ d£ÀävÁ½gÀ°®è. ZÀAzÀæªÀªÀÄð£ÀÄ zsÀªÀiÁðvÀä£ÁzÀ gÁd. zÀQët¨sÁgÀvÀzÀ zÀQëuÁzsÀð ¨sÁUÀ«rà CªÀ£À D½éPÉAiÀÄ°è¢ÝvÀÄ. ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À gÁdå¨sÁgÀzÀ°è ªÀÄ¼É ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁ®zÀ°è DV ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄR¸ÀAvÀȦÛAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. zsÀªÀÄðªÀÅ £É®¹gÀĪÀ gÁdåzÀ°è ¸ÀAvÀĶÖAiÀÄÆ ©ÃqÀÄ ©nÖgÀĪÀÅzÀÄ. ZÀAzÀæªÀªÀÄð£ÀÄ vÀ£Àß «±Á® gÁdåzÀ°è DUÁUÀ ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÀÛ ¥ÀæeÉUÀ¼À PÉëêÀĪÀ£ÀÆß »vÀªÀ£ÀÆß PÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÀ"ÀÖ ¸À»"ÀÄÚUÀ¼ÀÆ zsÀªÀÄðªÀiÁVðUÀ¼ÀÆ DzÀ ¥ÀæeÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ gÁdåªÀÅ ªÀ¢üð¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. ªÀÄÄA¢£À PÉ®ªÀÅ ªÀ"ÀðUÀ¼À°è PÁ® ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ «¥ÀjÃvÀªÁ¬ÄvÀÄ. CzsÀªÀÄðzÀ KjPÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ D¬ÄvÉÆÃ, zÉêÀzÉêÀvÉUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ CWÀåð £ÉʪÉÃzÀåUÀ¼ÀÄ ¸À®è°®èªÉÇà K£ÉÆà ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁzÀ gÁdåzÀ°è ªÀļÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀÄjAiÀÄzÉ d£ÀgÀ°è ºÁºÁPÁgÀ GAmÁ¬ÄvÀÄ. «±ÉÃ"ÀªÁV, vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è PÉëÆèsÉ «¥ÀjÃvÀªÁ¬ÄvÀÄ. JgÀqÀÄ ªÀ"Àð ªÀļɬĮè; ªÀÄÆgÀÄ ªÀ"ÀðUÀ¼ÁzÀĪÀÅ ; £Á®ÄÌ ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÆ ªÀÄÄVzÀĪÀÅ - ªÀļÉAiÀÄ ¸ÀĽªÉà E®è. ¥ÀæwªÀ"ÀðªÀÇ ªÀļÉUÁ®zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÉÊvÀgÀÄ DPÁ±ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÉÆÃr ¨ÉøÀvÀÛgÀÄ. ©½ ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CtQ¹ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ¸ÀÆAiÉÆðÃ"ÀÚ ¥ÀæRgÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÀƫĪÁ¹UÀ¼À ªÉÄÃ&É CwAiÀiÁzÀ PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ dé°¸ÀÄwÛgÀĪÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. CªÀ£À QgÀtªÀ"ÀðzÀ ¥ÀæwºÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸À»¸À&ÁgÀzÉ d£ÀgÀÄ UÁæªÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ CqÀ«UÀ½UÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ «±Á® PÁ£À£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀļɬĮèzÉ MtUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÀ£Àå dAvÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉPɬÄAzÀ ºÀÄZÀÄÑ ºÀÄZÁÑV Nr Nr zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. gÁ"ÀÖçzÀ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ½AzÀ DzÀ"ÀÄÖ ²ÃWÀæUÀw¬ÄAzÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ d£ÀjUÉ ºÀAZÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ&Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÉãÀÄ UÀw? ªÀÄ¼É ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ J"ÉÆÖà ¸À® ¢£ÀUÀlÖ!É ªÁgÀUÀlÖ!É PÀÆr PÀÆr UÀÄqÀÄ UÀÄqÀÄ ¸ÀzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀiÁr MAzÉgÀqÀÄ ºÀ¤PÀgÉzÀÄ ºÁUÉAiÉÄà UÁ½AiÀÄ°è ZÀzÀj ªÀiÁAiÀĪÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. zÀÄBTvÀ d£ÀgÀ°è EzÀjAzÀ E£Àß"ÀÄÖ ¸ÀAPÀlªÁ¬ÄvÀÄ. C£ÁgÉÆÃUÀå ¸ÁªÀðwæPÀªÁV ªÁ妹vÀÄ. zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀÆeÉ ¥ÁæxÀð£ÉUÀ¼ÀÄ CºÀ¤ð±É £ÀqÉzÀĪÀÅ. C£Àß ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV gÁd£À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°èAiÉÄà £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÀºÀ¸Àæ ±ÀvÀ¸ÀºÀ¸Àæ ªÀgÀÄtd¥ÀªÀÇ ¤"À᮪Á¬ÄvÀÄ. ªÀgÀÄt AiÀÄdÕ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀĺÁAiÀÄdÕUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀªÉÄð£À ºÉÆêÀÄUÀ¼ÁzÀĪÀÅ - ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ°®è. E(ÁÖUÀĪÁUÀ LzÀ£ÉAiÀÄ ªÀ"ÀðvÀÄðªÀÇ PÁëªÀÄvÀÄðªÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄ. J"ÉÆÖà ªÀ"ÀðUÀ½AzÀ ¸ÀA¥ÀvÀìªÀÄÈzÀÞªÁV ¥ÀÄ"À̼ÀªÁV £ÀAzÀ£ÀªÀ£ÀzÀAvÉ PÀuÉÎqÀتÁVzÀÝ £ÁqÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ zÀÄBR¢AzÀ vÉÆgÉzÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ªÀ®¸ÉºÉÆÃUÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ. ZÀAzÀæªÀªÀÄð gÁd¤UÉ «¥ÀjÃvÀ aAvÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. d£À¸ÀASÉå PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÝ D ¢£ÀUÀ¼À°è d£ÀgÀÄ MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉUÉ ©ÃqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ gÁ"ÀÖçPÉÌ «±ÉÃ"À vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀ°®è. DzÀgÉ CAvÀºÀ zÀĪÀÄÄðºÀÆvÀð MzÀV §AzÀgÉ CzÀÄ gÁd¤UÉ gÁ"ÀÖçPÉÌ C¤"ÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ J®ègÀÆ w½¢zÀÝgÀÄ. zÉêÀvÉUÀ¼À DPÉÆæñÀ »ÃUÉÃPÉ JAzÀÄ ZÀAzÀæªÀªÀÄð¤UÉ w½AiÀÄ°®è. zsÀªÀÄð¢AzÀ CªÀ£ÀÄ gÁdå¨sÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÆ EAvÀºÀ zÀÄzÉÊðªÀ KPÉ JAzÀÄ CªÀ¤UÉ CxÀðªÁUÀ°®è. eÉÆåÃw"Àå £ÉÆÃqÀĪÀªÀgÀÄ UÀæºÀUÀtÂvÀªÀ£ÀÄß CrªÉÄÃ&É ªÀiÁr K£ÀÆ ºÉüÀ&ÁgÀzÀªÀgÁzÀgÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð ¹zÁÞAvÀ¢AzÀ, zÀÈUÀÎtÂvÀ¢AzÀ K£ÀÆ w½AiÀÄ°®è. ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæRgÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. UÀæºÀUÀ¼À ¸ÀAPÁæAwAiÉÆà £ÀPÀëvÀæUÀ¼À°è GvÁÌçAwAiÉÆà CAvÀÆ d£ÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ¨sÁæAwUÀ¼ÀÄ «¥ÀjÃvÀªÁzÀªÀÅ. MAzÀÄ PÉƼÀUÀ, £Á®ÄÌ PÉƼÀUÀ, ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄj¸À¨ÉÃPÁzÀ


!

82!

ªÉÄÃWÀgÁdgÀÄ UÀdð£É ªÀiÁr Nr¸À®àlÖªÀgÀAvÉ ¢PÁÌ¥Á&ÁV NrºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ZÀAzÀæªÀªÀÄð£ÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼À PÉëêÀÄPÁÌV ªÀļÉAiÀÄ CªÀÄÈvÀ ªÀ"ÀðPÁÌV K£À£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ, vÀ£Àß fêÀªÀ£Éßà ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ, vÉÆgÉzÀÄ ©qÀ®Ä ¹zÀÞ£ÁVzÀÝ£ÀÄ. aAvÁæPÁæAvÀ£ÁVzÀÝ gÁd£À D¸ÁÜ£ÀPÉÌ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À vÉÃd¹éAiÀiÁzÀ IĶAiÉƧâ£ÀÄ §AzÀ£ÀÄ. gÁd£ÀÄ CªÀ¤UÉ GavÀªÁzÀ ¸ÁéUÀvÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ¸ÀvÁÌgÀ ªÀiÁr ªÀÄAiÀiÁðzɬÄAzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. IĶªÀAiÀÄð£Éà ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ : “gÁd£ÉÃ, ¤£Àß gÁdåzÀ°è GAmÁVgÀĪÀ PÉëÆèsÉAiÀÄÄ ¨ÉÃUÀ£É PÉÆ£ÉUÁtĪÀÅzÀÄ.” gÁd£ÀÄ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. “DzÀgÉ ¤Ã£ÀzÀPÁV PÀ"ÀÖ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ.” “JAvÀºÀ vÁåUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Æ JAvÀºÀ PÀ"ÀÖªÀ£ÀÄß ¥ÀqÀ®Æ £Á£ÀÄ ¹zÀÞ£ÁVgÀĪɣÀÄ, ¸Áé«ÄÃ!” “§æºÀäzÉêÀ£À£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤Ã£ÀÄ KPÁUÀæªÁV ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ vÀ¥À¸Àì£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ¤£Àß E"ÁÖxÀð ¹¢Þ¸ÀĪÀÅzÀÄ.” “²gÀ¸ÁªÀ»¹zÉ£ÀÄ ¤ªÀÄä C¥ÀàuÉ. §æºÀäzÉêÀ£Éà F jÃw ¤ªÀÄä ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ DeÉÕ PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ.” IĶªÀgÉÃtå£ÀÄ ZÀAzÀæªÀªÀÄð ªÀĺÁgÁd£À£ÀÄß ºÀgÀ¹ ¸ÁVzÀ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ±ÀĨsÀªÀÄƺÀðvÀzÀ°è ZÀAzÀæªÀªÀÄð gÁd£ÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ªÀÄAwæAiÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¹ vÀ¥À±ÀÑAiÉÄðUÁV ªÀ£ÁAvÀgÀPÉÌ ¤UÀð«Ä¹zÀ£ÀÄ. d£Àd¤vÀªÁVzÀÝ, C£ÉÃPÀ ¥ÀÄtå±ÉÆèÃPÀgÀ IĶUÀ¼À vÀ¥À¹ì¤AzÀ ¥Á«vÀæöå ºÉÆA¢ zÉêÀvÀé ¥ÀqÉ¢zÀÝ §æºÀäVjAiÉÄqÉUÉ ZÀAzÀæªÀªÀÄð£ÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¥ÀæPÀÈw zÉëAiÀÄ ¸ÀĪÀÄÄäR, «±Á®ªÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ KPÁAvÀªÁzÀ ¥ÀæzÉñÀ. CAvÀºÀ §æºÀäVjAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C®èzÉ ¨ÉÃgÉ J°è vÁ£Éà ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ M°zÁ£ÀÄ? CZÉÆÒÃzÀ ¸ÀgÀ¹ì£À°è «ÄAzÀÄ ¥Àj¥ÀÆvÀ£ÁV DvÀä £ÉʪÉÃzÀåªÀ£ÀÄß §æºÀäzÉêÀ¤UÉ ªÀiÁr ±ÀÄzÁÞAvÀBPÀgÀt¢AzÀ zÉêÀzÉêÀ£À£ÀÄß ¸ÀÈ"ÀÖöå¢üñÀ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì DZÀj¸À®Ä ZÀAzÀæªÀªÀÄð£ÀÄ vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. D ¤zsÁðgÀ¥ÀƪÀðPÀ ¤gÀAvÀgÀ ªÀævÀ¢AzÀ gÁd£À ±ÀjÃgÀ QëÃtªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£À DAiÀiÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀÈwzÉëAiÉÄà ªÀiÁvÀȺÀ¸ÀÛzÀ ¥ÉæêÀÄ¢AzÀ ¥ÀjºÀj¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. zÉúÀªÀÅ QëÃtªÁzÀAvÉ DvÀä±ÀQÛAiÀÄÄ ªÀ¢üð¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. ªÀÄ£ÀÄ"Àå±ÀQÛ, CAzÀgÉ DvÀä±ÀQÛ, zÀÄzsÀðgÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è ªÀĺˣÀßvÀåªÀ£ÉßÃj GvÀÛj¸À®Ä ±ÀPÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ZÀAzÀæªÀªÀÄð£À vÀ¥À¹ì£À GUÀævÉÃPÁUÀævÉUÀ¼ÀÄ KjzÀĪÀÅ. ¥ÀgÀ§æºÀä¤UÉ ¨sÀPÀÛ£À C©üÃ"ÀÖzÀ UÀ©üÃgÀvÉ, ¨sÀQÛAiÀÄ zÀÈqsÀvÉ CjªÁzÀĪÀÅ. ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ ªÉÄÊzÉÆÃj ¨sÀPÀÛ£À£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀªÀð±ÀPÀÛ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À°è K£ÀÄ ªÀgÀªÀ£ÀÄß vÁ£Éà vÀÈt ªÀÄ£ÀÄ"Àå£ÀÄ ¨ÉÃrAiÀiÁ£ÀÄ? “gÁdåPÉÌ, ¥ÀæeÉUÀ½UÉ PÉëêÀĪÁUÀĪÀAvÉ C£ÀÄUÀ滸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä” JAzÀÄ PÀgÀªÀÄÄVzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀ£ÀÄ. “CzÀÄ £ÀqÉ¢zÉ. CzÀÆ C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁrgÀĪÀ F ¥À«vÀæ ¸ÀܼÀzÀ°è £À£Àß ªÀiÁ£À¸À¥ÀÄwæ &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ £À¢AiÀiÁV d£ÀävÁ½ ¤£Àß gÁdåPÁÌV ºÀjzÀÄ CzÀ£ÀÄß ±Á±ÀévÀªÁzÀ £ÀAzÀ£ÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀ¼ÀÄ” JAzÀÄ §æºÀäzÉêÀ£ÀÄ D²ÃªÀð¢¹zÀ£ÀÄ. gÁd£ÀÄ C«ÄvÁ£ÀAzÀ¢AzÀ PÀÈvÀdÕvɬÄAzÀ ²æà ªÀĺÁ«"ÀÄÚ£Á©ü PÀªÀÄ® ¸ÀA¨sÀÆvÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄÛw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¸À馅 PÀvÀÈðªÀÅ ¸À馅 ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ°è PÀgÀPÀgÀV °Ã£À£ÁV ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ZÀAzÀæªÀªÀÄð£ÀÄ vÀ¥À¹ìUÉ ºÉÆÃzÁUÀ&Éà zÉñÀzÀ°è ªÀļÉAiÀÄÄ CªÀÄÈvÀ zsÁgÉAiÀiÁV ¸ÀÄjAiÀÄ®Ä vÉÆqÀVvÀÄ. ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁgÁd£À£ÀÄß ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ JAzÀÄ ¸ÀÄÛw¹zÀgÀÄ. HgÀÄ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½§AzÀÄ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¸À¸ÀåPÉÆÃnUÀ¼ÀÄ aUÀÄj ºÀƪÀ£ÀÄß ©lÄÖ£ÁqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ ©ÃqÁ¬ÄvÀÄ, gÁd£ÀÄ vÀ¥À¹ì¤AzÀ ¥À«vÀæ£ÁV zÉêÀzÀ±Àð£À¢AzÀ PÀÈvÁxÀð£ÁV »AwgÀÄUÀĪÁUÀ CªÀ£À PÀtä£ÀUÀ¼À£ÀÄß F ¸ÀéVðÃAiÀÄ zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆgÉUÉÆAqÀªÀÅ. C¥ÁgÀ ºÀ"Àð¢AzÀ CªÀ£ÀÄ £À°zÀÄ°zÀÄ gÁdå¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. C¥ÀƪÀð ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À zÀȱÀå J"ÉÆÖà ªÀ"ÀðUÀ¼À C£ÀAvÀgÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DUÀ ªÀĺÁgÁd¤UÉ LªÀvÀÄÛ ªÀ"Àð¥ÁæAiÀÄ «ÄÃj¢ÝvÀÄ. E£ÀÄß ªÁ£À¥Àæ¸ÁܱÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ D&ÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ®. §æºÀäVjAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ¥Ár¨ÉlÖ«zÉ. CzÀgÀ vÀ¥Àà°£À°è PÀªÉÃgÀ ªÀĺÀ¶ðAiÀÄ D±ÀæªÀÄ«¢ÝvÀÄ. CªÀ£À CRAqÀ §æºÀäZÁjêÀævÀPÉÌ D ¸ÀܼÀ CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀ KPÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆnÖvÀÄÛ. zÉêÀaAvÀ£ÉUÉ D ¥ÀæzÉñÀªÀÅ ¸ÀªÀð «zsÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥Àæ±À¸ÀÛªÁV¢ÝvÀÄ. C£ÉÃPÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹zÀ IĶªÀAiÀÄð£ÀÄ D ¸ÀܼÀzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀ£À KPÁAvÀvÉUÉ ªÀiÁgÀĺÉÆÃV C°èAiÉÄà £É&ɸÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤±ÀѬĹzÀ£ÀÄ. ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄwÛzÀÝ ¥ÀgÀªÀiÁvÁägÁzsÀ£ÉAiÀÄÄ ºÉÆvÀÄÛ KgÀĪÀªÀgÉUÀÆ CRAqÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝvÀÄ. C£ÀAvÀgÀ IĶAiÀÄÄ ªÀ£ÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¹ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 zÉêÀjUÉ £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¨sÀÄAf¹ «±ÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÀÇ EzÉà jÃw G¥Á¸À£É ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÆ PÀªÉÃgÀ£ÀÆ KPÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ »ÃUÉ ¨sÀUÀªÀvÉìêÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¢£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ®. ªÀÄĤ¥ÀÄAUÀªÀ£ÀÄ ¥sÀ®¸ÀAUÀæºÁxÀðªÁV PÁqÀÄUÀ¼À°è C&ÉAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ wgÀÄUÁr ¨ÉÃPÁzÀ"ÀÄÖ ºÀtÄÚºÀA¥À®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ »AwgÀÄVzÀ£ÀÄ. D±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß


!

83!

¥ÀæªÉò¸ÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ D±ÀÑAiÀÄðzÀ ªÉÄÃ&É ¥ÀgÀªÀiÁ±ÀÑAiÀÄð. CªÀ£À PÀÄnÃgÀzÉƼÀUÉ MAzÀÄ QjAiÀÄ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ªÉÄÃ&É £ÉÆÃqÀÄvÀÛ PÉÊPÁ®Ä §rzÀÄPÉÆAqÀÄ C¼ÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀgÀ gÉÆÃzÀ£ÀzsÀ餬ÄAzÀ PÀªÉÃgÀ£ÀÄ «¸ÀäAiÀĨsÀjvÀ£ÁzÀ£ÀÄ. ¤dð£À ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÀÄ C£ÁxÀ ²±ÀÄ! ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EgÀ°®è. FUÀ §A¢zÉ! AiÀiÁgÉÆà zÉêÁA±À¸ÀA¨sÀÆvÀgÀÄ vÀAzÀÄ ªÀÄ®V¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. K£ÀzÀÄãvÀ! D ²±ÀĪÀ£ÉßÃ, D ¸ÀªÁðAUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄ£ÀÄ"Àå ©A§ªÀ£ÉßÃ, IĶAiÀÄÄ zÀȶֹ £ÉÆÃrzÀ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß JwÛPÉƼÀî®Ä ®UÀħUɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ªÀÄĤ±ÉæÃ"À×£À ºÉUÀ®ªÉÄÃ&É ²±ÀĪÀÅ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀºÉÆA¢vÀÄ. CzÀÄ ±ÁAvÀªÁV PÀtÚgÀ½¹ ¸ÀÄvÀÛ®Æ £ÉÆÃqÀÄwÛvÀÄÛ. IĶAiÀÄ D±ÀÑAiÀÄð ªÉÄÃgÉ «ÄÃjvÀÄ. D±ÀæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ D ªÀÄUÀÄ«£À vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÀÄ EgÀĪÀgÉà JAzÀÄ OvÀÄìPÀå¢AzÀ ¥ÀjÃQë¹zÀ£ÀÄ. ¤¸ÀUÀðªÀÅ vÁ£Éà ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÉÄ£ÀÄߪÀAvÉ UÁ½ ©Ã¹ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀAdzÀ ªÀÄgÀ¢AzÀ ºÀvÉÛAlÄ gÀAdzÀ ºÀƪÀÅUÀ¼À£ÀÄß D ªÀÄUÀÄ«£À ªÉÄÃ&É ©ÃjvÀÄ. PÀªÉÃgÀ£ÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄĢݤAzÀ &Á°¹¥Á°¹ gÀQë¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄUÀĪÀÅ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ¢ÝvÀÄ. vÀ£Àß ¨Á®°Ã&ÉUÀ½AzÀ PÀªÉÃgÀ£À£ÀÄß ¸ÀAvÉÆÃ"À¥Àr¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢ªÀ¸À D ªÀiÁUÀðªÁV GvÀÛgÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄt¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ±Àå¥À IĶAiÀÄÄ PÀªÉÃgÁ±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ «±Àæ«Ä¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ F ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À «"ÀAiÀÄ w½zÀÄ «¹ävÀ£ÁzÀ£ÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄà aAw¹ AiÉÆÃUÀzÀȶ֬ÄAzÀ gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß w½zÀÄ PÀªÉÃgÀ¤UÉ »ÃUÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ: “§æºÀä£À ªÀiÁ£À¸À ¥ÀÄwæAiÀiÁzÀ FPÉ CªÀvÁgÀ¹ÛçÃ. WÀ£ÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è d£À£À ¥ÀqÉ¢zÁݼÉ. EªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæ. DzÀgÀÆ ¤£Àß ¦æÃwAiÀÄ ¸ÁPÀĪÀÄUÀ¼ÁzÀÄzÀjAzÀ PÁªÉÃjAiÉÄ£ÀÄߪÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ &ÉÆÃPÀ¥ÀæSÁåvÀ¼ÁUÀĪÀ¼ÀÄ.” ¸Áé¨sÁ«PÀªÁVAiÉÄà &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄ°è PÀªÉÃgÀ¤VzÀÝ ¥ÉæêÀÄ F £ÀÆvÀ£À eÁÕ£À¢AzÀ DwäÃAiÀÄvÉAiÀiÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄ. DwäÃAiÀÄvÉUÉ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀÇ ¸ÉÃjvÀÄ. D ªÀÄUÀÄ CªÀ¤UÉ E£Àß"ÀÄÖ ¦æAiÀĪÁzÀÄzÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ JAlÄ ºÀvÀÄÛ ªÀgÀÄ"ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀĪÀÅ. &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ PÀªÉÃgÀ ªÀĺÀ¶ðAiÀÄ PÀtätÂAiÀiÁV, CªÀ¤UÉ ¸ÀªÀð«zsÀzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀºÁAiÀÄQAiÀiÁV, CªÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ PÀëtªÀÇ CUÀ®zÉà ¨É¼ÉzÀ¼ÀÄ. vÀAzÉ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Ár ¨ÉlÖPÉÌ fêÀPÀ¼É vÀÄA§vÀÄÛ vÀªÀÄä ¢ªÁåzÀ±Àð fêÀ£À¢AzÀ D ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀ£ÀUÉƽ¹zÀÝgÀÄ. IÄ"Áå±ÀæªÀĪÀÅ C£ÉÃPÀ fëdAvÀÄUÀ¼À ©qÁgÀªÁV¢ÝvÀÄ. fAPÉUÀ¼À Dl, PÁqÀÄPÉÆÃtUÀ¼À Nl, ºÀÄ°UÀ¼À UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¸ÉßúÀªÀÄAiÀĪÁzÀ £ÀrUÉ, D£ÉUÀ¼À ¸ÉêÉ, zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁvÀì®åzÀ PÀgÉAiÀÄÄ«PÉ EªÀÅUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ D±ÀæªÀĪÀÅ MAzÀÄ QjAiÀÄ ¸ÉßúÀ¥ÀÆjvÀ dUÀvÉÛà DVvÀÄÛ. ¥ÀQë¸ÀAPÀÄ®UÀ¼ÀÄ ¤vÀåªÀÇ ¸ÀéVðÃAiÀÄUÁ£ÀªÀ£ÀÄß ««zsÀ gÁUÀUÀ¼À°è ºÁr D±ÀæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÀ£ÀÄß ªÀ¢üð¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ºÀ¹ÛzÀAvÀUÀ¼À ¸ÁgÀ¢AzÀ®Æ, ®vÉUÀ¼À PÉÆêÀÄ®vɬÄAzÀ®Æ, ¥ÀÄ"ÀàUÀ¼À ¸ËgÀ¨sÀå¢AzÀ®Æ, «ºÀAUÀªÀÄUÀ¼À EAZÀgÀ¢AzÀ®Æ, ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀAiÀÄð ¸ÀªÀð¸Àé¢AzÀ®Æ PÀAqÀgÀ¹ ¤«ÄðvÀªÁzÀ ¢ªÀå ªÀÄÆwðAiÀÄAwzÀÝ &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ D ªÁvÁªÀgÀtzÀ fêÀªÁVzÀݼÀÄ, G¹gÁVzÀݼÀÄ. IĶ PÀ£ÉåAiÀÄ ¢ªÀå¥ÉæêÀÄ¥ÀÆjvÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw fêÀdAvÀĪÀÇ ¥Àæw¤vÀåªÀÇ §AiÀĸÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. ªÀ¸ÀAvÀªÀiÁ¸ÀzÀ ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀ. ¢£ÀªÀÄtÂAiÀÄÄ ¨É¼ÀQ£À ºÀÄrUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĤZÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ&ÉgÀa DlªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, gÁgÁf¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F ºÀÄrUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ MAzÁV ¸ÉÃj ºÀƪÀÅUÀ¼ÁVzÀÝAvÉ ªÀÄgÀUÀ¼À ªÉÄÃ&É CAnPÉÆArzÀÄݪÀÅ. D£ÀAzÀ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÀÄ°è VjªÀ£ÀUÀ¼À°è vÀ°èãÀvÉ ºÉÆA¢zÀÄݪÀÅ. «ºÀAUÀªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁævÀUÁð£ÀªÀ£ÀÄß ºÁqÀÄvÀÛ £Á£Á ¢UÀ©üªÀÄÄRªÁV ºÁgÁr £À°AiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ZÉÊvÀ£Àå ¸ÉÆæÃvÀ¸ÀÄì J&Éè°èAiÀÄÆ vÀÄA© ¥ÀæªÀ»¸ÀÄwÛvÀÄÛ. D ªÀÄAUÀ¼À ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è ªÀĺÀ¶ðAiÀÄÄ zÉêÁZÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÁUÀævɬÄAzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ¥ÀjªÁgÀzÀ fAPÉUÀ½AzÀ DªÀÈvÀUÀ¼ÁV ªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, £Á®ÄÌ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄåªÀ¼ÀÄ, JgÀqÀ£ÀÄß ºÀjt²±ÀÄUÀ½UÉ w¤ß¸ÀĪÀ¼ÀÄ, E£ÉßgÀqÀ£ÀÄß ºÀ¸ÀÄ«£À PÀgÀÄUÀ½UÉ w¤ß¸ÀĪÀ¼ÀÄ. DUÀ J¼ÉAiÀÄ UÀjPÉ ºÀÄ®Äè aUÀÄjgÀĪÀÅzÀÄ PÁtĪÀÅzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥À®èªÀPÉÆêÀÄ®ªÁzÀ CªÀ¼À PÉʨÉgÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ aªÀÅn PÉÆAiÀÄÄÝ D QjAiÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ½UÉ PÉÆqÀĪÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ½UÉ®è §AzsÀÄgÀ ¸ÉßúÀ¢AzÀ vÁ¬ÄAiÀiÁV »jAiÀÄPÀÌ£ÁV &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀPÉÌ VqÀ¢AzÀ VqÀPÉÌ C&ÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. UÁ½AiÀÄ ¸ÀéZÀÒAzÀvɬÄAzÀ C"ÉÖà ¥Á«vÀæöå ¥Áj±ÀÄzÀÞöåUÀ½AzÀ C&Éè®è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¥ÀæPÀÈwzÉëAiÉÄà ªÉÄÊvÀ¼ÉzÀÄ §AzÀAvÉ CqÁØqÀÄwÛzÀݼÀÄ. C°è MAzÀÄ £ÉÃj¼ÉAiÀÄ ªÀÄgÀ«¢ÝvÀÄ. CzÀgÀ ¸Àé®à JvÀÛgÀzÀ PÉÆA¨ÉAiÀÄ°è PÀjzÁzÀ zÉÆqÀØ ªÀÄtÂUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃt¹zÀAvÉ vÀÄA§ ºÀtÄÚUÀ½zÀÄݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MAzÀÄ CqÀj£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ PÉÆA¨ÉAiÀÄÄ PÉÊUÉ JlÄPÀ°®è. ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀæAiÀÄvÀß, ¥ÀÄ£ÀB «¥sÀ®. »ÃUÉ £Á&ÉÌAlÄ ¸À® ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ¼ÀÄ. MAzÉgÀqÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼À PɼÀUÉ GzÀÄj©zÀÄÝ vÀgÀUÉ&É ºÀÄ®ÄèUÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÀiÁAiÀĪÁzÀªÀÅ. ¥sÀ®¸ÀAPÀÄ® &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄ£ÀÄß CtQ¸ÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrvÀÄ. ªÀÄĤ¸ÀÄvÉAiÀÄÄ ¨ÉªÉvÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ±ÀæªÀÄ, CzÀQÌAvÀ®Æ ºÉZÁÑV C©üªÀiÁ£À¨sÀAUÀ. CªÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ°è PÁt¹PÉÆAqÀ ¸ÉéÃzÀ©AzÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ PÁAw©ÃjzÀ£ÀÄ. C¼ÀPÀzÀ PÉƣɬÄAzÀ MAzÉgÀqÀÄ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ dUÀĽzÀĪÀÅ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉAzÀÄ ºÁj ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ PÉÆA¨ÉAiÀÄÄ §¼ÀÄQ vÀ¦à¹PÉÆArvÀÄ. E£ÀÄß D PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zÀtÂzÀÄ ¤AwzÁÝUÀ “£Á£ÀÄ PÉÆAiÀÄÄÝ PÉÆqÀĪɣÀÄ” JA§ UÀAqÀÄ D±ÀjÃgÀªÁtÂAiÀÄÄ CªÀ½UÉ ¥sÀPÀÌ£É PÉý¹vÀÄ. &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ ¨ÉaÑ ¨ÉzÀj PÀPÁÌ©QÌAiÀiÁV £ÁgÀÄqÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zsÀé¤AiÀÄÄ §AzÀ ¢QÌUÉ wgÀÄV £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. C°è M§â vÀgÀÄt IĶªÀAiÀÄð£ÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV ¤AwzÀÝ£ÀÄ. §æºÀäZÀAiÀÄðzÀ, vÀ¥À¹ì£À vÉÃd¹ì¤AzÀ CªÀ£ÀÄ C&Éè®è


!

84!

¥Àæ¨sÉ©ÃgÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ°è zÉêÀvÀéªÉà C¢üPÀªÁV¢ÝvÀÄ. ¸ÀaÒî, ¸ÀZÁÑjvÀæöåUÀ½UÉ CªÀ£ÀÄ ¥ÀæwÃPÀzÀAwzÀÝ£ÀÄ. D ¢ªÀågÀÆ¥À¢AzÀ ¨sÀæ«Ä¹ &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ CªÀ£À£Éßà ¢nÖ¹ £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß ºÉtÛ£ÀzÀ CjªÁV vÀ&ÉvÀVιzÀ¼ÀÄ. IĶAiÀÄÄ ªÀÄÄAzɸÁV D £ÉÃj¼ÉAiÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÉÆAiÀÄÄÝ &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæUÉ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÁUÀ PÀÈvÀdÕvÉVAvÀ®Æ C¢üPÀªÁV ®eÉÓ C¼ÀÄPÀÄUÀ½AzÀ CªÀ¼À ªÀÄÄRªÀÅ PÉA¥ÁV ©jAiÀÄĪÀAvÁVvÀÄÛ. zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀÄ"À IĶAiÀÄÄ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ£ÀÄ: “¨sÀzÉæÃ! £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CUÀ¸ÀÛöå£ÉAzÀÄ.” CUÀ¸ÀÛöå£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉý &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄ°è K£ÉÆà MAzÀÄ ¨sÁªÀ£É ¸ÀÄáj¹zÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄ D£ÀAzÀ«gÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ GzÉÝñÀzÀ ¸ÀägÀuɬÄgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀ¼À £ÀAiÀÄ£ÀzÀéAiÀÄUÀ¼À°è PÁAwAiÀÄÄ «ÄAavÀÄ. CªÀ¼ÀÄ IĶAiÀÄ£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä ¢nÖ¹ £ÉÆÃr CzsÉÆêÀzÀ£ÉAiÀiÁzÀ¼ÀÄ. PÉʨÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÀĽ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. PÁ&ÉâgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ £É® PÉgÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. IĶAiÀÄÄ ªÀiÁvÁrzÀ£ÀÄ “PÀªÉÃgÁ±ÀæªÀÄPÉÌ £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀªÀ£ÀÄ. CªÀ£À ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß «ªÁºÀªÁUÀ®Ä §A¢zÉÝãÉ.” &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæUÉ ¸ÀÄáj¹zÀ ¥ÀƪÀð¸ÀägÀuÉ ¸Àà"ÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. “FUÀ ¤Ã£Éà D PÀĪÀj J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ°è £À£ÀUÉãÉãÀÆ ¸ÀAzÉúÀ«®è. ¸ÀjAiÉÄÃ?” &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄ ªÀiË£À ¸ÀªÀÄäwAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹vÀÄ. “¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¸ÀºÀzsÀ«ÄðtÂAiÀiÁV £À£ÀߣÀÄß zsÀ£Àå£À£ÁßV¸À¨ÉÃPÀÄ.” &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ C¼ÀÄPÀ°®è; CªÀ¼ÀÄ ¸ÁwÛ÷éPÀ UÀÄt¸ÀA¥À£ÉßAiÀiÁzÀ IĶPÀ£Éå, AiÀiÁjUÀÆ ºÉzÀgÀ¨ÉÃPÀzÀ DªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀ°®è. “¥ÀÆdågÉà ! ¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄ ¸Àj. DzÀgÉ £Á£ÀÄ d£ÀävÁ½gÀĪÀ GzÉÝñÀ ¨ÉÃgÉAiÉÄà EzÉAiÉÄAzÀÄ £À£ÀVÃUÀ CjªÁUÀÄwÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß «ªÁºÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÀ®èzÀ ªÀiÁvÀÄ.” “¹Ûçà d£ÀäzÀ GzÉÝñÀ ¸ÀvÀÄÌ®¥Àæ¸ÀÆvÀ£ÁzÀ ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ zÉêÀPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £Àqɹ ¥ÀwªÀævÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀvÀÄàvÀæ ¥ÀÄwæAiÀÄgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ ¥ÀgÀ&ÉÆÃPÀªÀ£ÉßöÊzÀĪÀÅzÀÄ. ¨ÉÃgÉ K¤zÉ?” CUÀ¸ÀÛöå£ÀÄ ¸Àà"ÀÖªÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. “CzÀÄ ¸Àj. DzÀgÉ £Á£ÀÄ £À¢AiÀiÁV ºÀjzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAvÀȦÛUÉƽ¸À®Ä d£ÀävÁ½zÀªÀ¼ÀÄ §æºÀäzÉêÀ£À DeÉÕ ºÁVzÉ.” “£À£ÀߣÀÄß «ªÁºÀªÁVAiÀÄÆ D GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ¸À¥sÀ®UÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. D&ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr £ÉÆÃqÀÄ.” &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ aAw¹zÀ¼ÀÄ. “DUÀ°, £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÀºÀzsÀ«ÄðtÂAiÀiÁVgÀĪÁUÀ ¤ÃªÀÅ JAzÀÆ £À£ÀߣÀÄß CUÀ° ºÉÆÃUÀPÀÆqÀzÀÄ. ºÁUÉ°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃzÀzÁÝzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß JqÉ©qÀzÉ ªÀÄÆgÀĸÀ® ¥ÀwzÉêÀ - ¥ÀwzÉêÀ- ¥ÀwzÉêÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ"ÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ ªÀiÁvÀæ CUÀ°gÀ§&Éè£ÀÄ. C"ÀÖgÀ°è ¤ÃªÀÅ ¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ £À¢AiÀiÁV ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀĪɣÀÄ.” CUÀ¸ÀÛöå£ÀÄ ¥ÀgÀªÀĸÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ F ¤§AzsÀ£ÉUÉ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ CªÀjUÉ PÀªÉÃgÀªÀĺÀ¶ðAiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è CV߸ÁQëAiÀiÁV «ªÁºÀªÀÅ £ÉgɪÉÃjvÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀVÃvÀªÀ£ÀÄß ºÀQÌUÀ¼ÀÄ ºÁrzÀĪÀÅ. fAPɪÀÄjUÀ¼ÀÄ ºÀ¸ÀÄ«£À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EvÀgÀ ªÀ£ÀåªÀÄÈUÀUÀ¼ÀÄ £ÀvÀð£À ªÀiÁr vÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀĪÀÅ. D£ÉUÀ¼ÀÄ XýlÄÖ F ªÀÄAUÀ¼À «ªÁºÀ§AzsÀªÀ£ÀÄß ¢VÝUÀAvÀUÀ½UÉ ¸ÁjzÀĪÀÅ. vÀAUÁ½ »vÀPÀgÀªÁV ©Ã¹ ªÀzsÀƪÀgÀjUÉ ZÁªÀÄgÀ ©Ã¹vÀÄ. VqÀªÀÄgÀUÀ½AzÀ ¥Àj¥ÀjAiÀÄ ¥ÀÄ"ÀàUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ&É GzÀÄj©zÀÄÝ ¸ÉÃ¸É JgÀazÀĪÀÅ. PÀªÉÃgÀ ªÀĺÀ¶ðAiÀÄÄ D£ÀAzÁw±ÀAiÀÄ¢AzÀ, vÀÄA©§A¢zÀÝ UÀAl°¤AzÀ ªÀiÁvÀÄ ºÉÆgÀqÀ¢zÀÝgÀÆ, UÀzÀÎzÀ PÀAoÀ£ÁV vÀgÀÄtzÀA¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀ¹zÀ£ÀÄ. “CUÀ¸ÀÛöå£Éà ! F PÉÆêÀÄ® ¥ÀÄ"ÀàªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ¥À«vÀæ PÁAiÀÄð E£ÀÄß ªÉÄÃ&É ¤£ÀßzÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÁgÁzsÀ£É ¤«ðWÀߪÁV ¸ÁUÀ°, ªÀÄUÀ¼ÉÃ! ¥ÀwzÉêÀ£À M®ªÉà ¤£Àß M®ªÉAzÀÄ w½zÀÄ C£ÀÄPÀÆ&ÉAiÀiÁVzÀÝ CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÁ ¸À£ÁäUÀðUÁ«ÄAiÀiÁVgÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄ. ¤ªÀÄUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁUÀ°.” ºÀÈzÀAiÀĪÀÅ ¥ÀÆtðªÁzÁUÀ fºÉéUÉ PÉ®¸À«®è. CUÀ¸ÀÛöå PÁªÉÃjAiÀÄgÀÄ ¥Ár¥ÀªÀðvÀ¢AzÀ CUÀ¸ÁÛöå±ÀæªÀÄzÉqÉUÉ vÉgÀ½zÀgÀÄ. CUÀ¸ÁÛöå±ÀæªÀÄ §æºÀäVjAiÀÄ vÀ¥Àà°£À ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ±ÉÆéü¸ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. £ÀÆvÀ£À zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ C°è D£ÀAzÀ¢AzÀ zÉêÀPÁAiÀÄðzÀ°è GzÀÄåPÀÛgÁV ¸ÀÄR¸ÀA¸ÁgÀ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ²"ÀåjUÉ CªÀgÉà vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÁVzÀÝgÀÄ. UÀÄgÀÄ ¸ÁPÁëvï ¥ÀgÀ§æºÀä£ÁzÀ ªÉÄÃ&É ¨ÉÃgÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁVzÉ ²"ÀåjUÉ? CUÀ¸ÀÛöå£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁw£À ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ PÀët PÁ®ªÀÇ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß CUÀ®zÉà EzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ zÀÆgÀzÀ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ AiÀiÁvÉæ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁzÀgÉ DUÀ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß dvÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝ£ÀÄ. EªÀgÀ F UÀȺÀ¸ÁܱÀæªÀÄfêÀ£À ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀgÀÄ"À »ÃUÉ ¸ÀÄRªÀÄAiÀĪÁV ¸ÁVvÀÄ.


!

85!

VjAiÀÄÄ ªÀĺÁvÀ¥À¹é, agÀvÀ¥À¹é. CzÀgÀ vÀ¥À¹ì£À ¥ÀÄtå¥Àæ¨sÁªÀ£ÀÄß Vj¬ÄAzÀ ¸ÀAd¤¹ ¥ÀæªÀ»¸ÀĪÀ £À¢AiÀÄ°è PÁt¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀÄgÀÄ"À£À ¥ÀæwÃPÀ ¥ÀªÀðvÀªÁzÀgÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀ £À¢. ¥ÀæPÀÈw ¥ÀÄgÀÄ"À£À PÀÈw; ºÁUÉ £À¢ ¥ÀªÀðvÀzÀ PÀÈw. ¥ÀÄgÀÄ"À ¥ÀæPÀÈwUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÀ C«¨sÁdåUÀ¼ÉÆà ºÁUÉà ¥ÀªÀðvÀ £À¢. §æºÀäVjAiÀÄ ±ÀvÀPÉÆÃn ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À vÀ¥À¸ÀÄì ¹¢Þ¸ÀĪÀ ¥ÀªÀðPÁ® ¸À¤ß»vÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ZÀAzÀæªÀªÀÄð¤UÉ §æºÀäzÉêÀ¤vÀÛ ªÀgÀªÀÅ d®gÀÆ¥À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀÄtåPÁ® ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÁªÉÃjAiÀÄÄ ¸ÀªÀðd£À ¦æAiÉÄAiÀiÁV £À¢AiÀiÁV ºÀjAiÀÄĪÀ ¸ÀÄPÁ® ¸À«ÄÃ¥ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄ CªÀvÁgÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÁªÉÃjãÁªÀÄ¢AzÀ ¥ÀæªÀ»¸ÀĪÀ ¸ÀĸÀAzÀ¨sÀð §AzÉÆzÀVvÀÄÛ. MAzÀÄ gÁwæ. ¤±ÉAiÀÄÄ PÀ¥ÁàV VjªÀ£ÀUÀºÀégÀUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ ¨É¸ÉzÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁr ºÀ©âvÀÄÛ. CRAqÀ §æºÁäAqÀªÀÅ ¸ÁAzÀævÀªÀĹì£À ºÀZÀÑqÀ¢AzÀ DªÀÈvÀªÁV¢ÝvÀÄ. F DªÀgÀt¢AzÀ vÁªÀÅ ªÀiÁvÀæ ¨ÉÃgÉ J£ÀÄߪÀ ¥ÀævÉåÃPÀvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ vÁgÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀĹì£À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¸À&ÁgÀzÉ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß «ÄlQ¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÀiË£ÀªÀÅ PÀgÀV ¤ÃgÁV ºÀjzÀÄ C&Éè®è ±ïê ±ïê J£ÀÄߪÀ CªÀåPÀÛ C¸Àà"ÀÖ ¤£ÀzÀªÀ£ÀÄß ¥À¸Àj¹vÀÄÛ. EAvÀºÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ ¤±ÀÑ®vÉAiÀÄ£ÀÄß, ¤ÃgÀªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆPÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹ ©jzÀÄ MAzÀÄ ªÀĺÁPÀæAzÀ£À¸ÀégÀ CUÀ¸ÀÛöåªÀĺÀ¶ðAiÀÄ PÀtð¥Àl®ªÀ£ÀÄß §r¬ÄvÀÄ. §rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß J©â¹vÀÄ: “UÀÄgÀÄUÀ¼Éà gÀQë¹ gÀQë¹” JAzÀÄ PÉý¹zÀ D ¢Ã£ÀªÁt PÀtðPÀoÉÆÃgÀªÁVvÀÄÛ. ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB CzÉà PÀgÀÄuÁd£ÀPÀ ¸ÀégÀ, ¦æAiÀÄ ²"Àå ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÉÆûvÀ£À DvÀðzsÀé¤. ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ ±ÁAwAiÀÄÄ ¨sÀAUÀªÁV, ªÀiË£À¸ÀªÀÄÄzÀæ PÉëÆèsÉUÉÆArvÀÄ. CUÀ¸ÀÛöå£À ªÀÄ£À¸ÀÄì CzÀgÀ JgÀqÀgÀ"ÀÄÖ C±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¼É¬ÄvÀÄ. ¸ÀÄRªÁV ¤¢æ¹zÀÝ ²"Àå¤UÉ FUÀ K£Á¬ÄvÉÆÃ? AiÀiÁªÀ zÀÄ"ÀÖ ±ÀQÛ CªÀ£À£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉAiÉÆÃ? ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CzÉà zÀÄBTvÀ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß D°¹ IĶAiÀÄÄ ²"ÀågÀPÀëuÉUÁV JzÀÄÝ, ±ÁAvÀªÁV ¤¢æ¸ÀÄwÛzÀÝ ¦æAiÀÄ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä £ÉÆÃr, D±ÀæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ zsÁ«¹ NrzÀ£ÀÄ. gÉÆûvÀ£À PÀgÀÄuÁd£ÀPÀ ¸ÀégÀ CUÀ¸ÀÛöå¤UÉ ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀªÁ¬ÄvÀÄ. D ¸ÀégÀ §AzÀ ¢PÀÌ£ÀßgÀ¹ CªÀ£ÀÄ «ÄAa£À ªÉÃUÀ¢AzÀ NqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CUÀ¸ÀÛöå£ÀÄ ªÀÄÄAzɪÀÄÄAzÉ zsÁ«¹zÀAvÉ D ¸ÀégÀªÀÇ zÀÆgÀ PÁr£À°è fVAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. gÁwæAiÀÄ°è PÀ®ÄèªÀÄĽîrzÀ zÁjAiÀÄ°è §½îºÀA§ÄUÀ¼À£ÀÄß zÁl&ÁgÀzÉ ©zÀÄÝ JzÀÄÝ UÀÄgÀĪÀÅ ²"ÀågÀPÀëuÉUÁV NqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PɸÀj£À ªÉÄÃ&É ¨É¼ÉzÀ ºÀÄ®è£ÀÄß ªÉÄnÖ eÁj ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ©Ã¼ÀĪÁUÀ PÉÊ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄĽî£À VqÀªÀ£ÀÄß, »ÃUÉ PÉÊ ªÉÄÊ J®è UÁAiÀÄ. zÉúÀzÀ ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀzÉà ²"ÀåªÀvÀ쮣ÀÄ PÀAUÉlÄÖ §¼À° vÉƼÀ°zÀ£ÀÄ. ¤©qÁgÀtåzÀ £ÀqÀÄªÉ PÁUÀðvÀÛ&ÉAiÀÄ MqÀ¼ÉƼÀUÉ gÉÆûvÀ£À£ÀÄß PÀÆV PÀgÉzÀÄ D±Áé¸À£É¬ÄvÀÛ£ÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄvÉÛ gÉÆûvÀ£À PÀgÉ PÉý¸À°®è. CUÀ¸ÀÛöå£À ¨sÀgÀªÀ¸É CgÀtågÉÆÃzÀ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ²"Àå£À ¸ÀĽ«®è, zsÀ餬Įè. E£ÉßãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½AiÀÄzÉ MAzÀÄ ¤«Ä"À ZÉÃvÀj¹PÉƼÀî®Ä IĶAiÀÄÄ ¤AvÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ KPÁAVAiÀiÁV D±ÀæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ§A¢zÀÝ ¦æAiÀÄ¥ÀwßAiÀÄ £É£À¥ÁV GzÉéÃUÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ"ÀÄÖ GªÀÄä½¹vÀÄ. ¨ÉlÖªÀ¤ß½zÀÄzÀQÌAvÀ®Æ wæUÀÄtÂvÀ ªÉÃUÀ¢AzÀ D±ÀæªÀÄzÉqÉUÉ Kj Kj NrzÀ£ÀÄ. ²"ÀågÀÄ D±ÀæªÀÄzÀ°ègÀĪÀgÀ®è K£ÀÆ ¨sÀAiÀÄ«®è JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À MAzÀÄ ¨sÁUÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉüÀÄwÛzÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁUÀ ¥ÀæweÉÕUÉ ¨sÀAUÀ §A¢vÀ®è, PÁªÉÃjAiÀÄÄ EzÀ£ÀÄß ¸À»¹ G½AiÀÄĪÀAw®è JAzÀÄ ¸Àà"ÀÖªÁV £ÀÄrAiÀÄÄwÛ¢ÝvÀÄ. D±ÀæªÀÄ¢AzÀ PÀÆUÀ¼ÀvÉ zÀÆgÀzÀ°èzÁÝUÀ&Éà CUÀ¸ÀÛöå£À ¨sÀAiÀÄ PÁªÉÃjAiÀÄ PÀÆUÁV ¥Àjt«Ä¹ CªÀ£À£ÀÄß w«¬ÄvÀÄ - £Á®ÄÌ ºÉeÉÓ ElÄÖ ªÀÄÄV¸ÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ, GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß £ÀÄrAiÀÄ®Ä G¹gɼÉzÀÄ UÀAl®Ä ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀîªÀ ªÉÆzÀ&Éà ªÀÄÆgÀÄ ¸À® &ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ “¥ÀwzÉêÀ!” JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ ªÀÄÄV¹zÀݼÀÄ. eÁÕ¤AiÀiÁVzÀÝ IĶAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß D PÀÆgÀÄzÀ¤ PÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ£À «ÄzÀļÀ£ÀÄß PÀzÀrvÀÄ. ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À vÀĪÀÄÄ®AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ªÀÄÄAUÁtzÀªÀ£ÁV, C°è ¤®è®Ä ¸ÁzsÀå«®èzÀªÀ£ÁV, NqÀ®Ä ±ÀQ۬ĮèzÀªÀ£ÁV, C°èAiÉÄà IĶAiÀÄÄ PÀĹzÀÄ PÀÄPÀÌj¹zÀ£ÀÄ. C°èAzÀ PÀÆqÀ&Éà ¨ÉAQAiÀÄ ªÉÄÃ&É PÀĽvÀªÀ£ÀAvÉ JzÀÄÝ D±ÀæªÀÄzÉqÉUÉ £ÉUÉzÀÄ fVzÀÄ NrzÀ£ÀÄ - ±ÀQÛ¥ÀÆjvÀªÁzÀ Nl CzÀ®è, GzÉéÃUÀzÀ ¸ÉÆáÃl : §Ä¢ÞAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ CzÀgÀ°ègÀ°®è, gÁUÀzÀ »£Éß&É D NlQÌvÀÄÛ. CUÀ¸ÀÛöå£ÀÄ PÀÄnÃgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃjzÁUÀ CzÀÄ ±ÀÆ£ÀåªÁVvÀÄÛ - zÉʪÀ ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À&ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÀÄ"Àå ¸ÀAPÀ®à ¸ÉÆÃvÀĺÉÆÃVvÀÄÛ. PÁªÉÃjAiÀÄÄ PÀgÀV ¤ÃgÁV ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. ¸ÀgÉÆêÀgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ C±ÀévÀܪÀÈPÀëzÀ §ÄqÀzÀ°è, CUÀ¸ÀÛöå£ÀÄ zsÁå£ÀªÀÄUÀߣÁV ªÀÄAr¸ÀÄwÛzÀÝ ¥À«vÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è, MAzÀÄ QjAiÀÄ PÀÄArPÉAiÀiÁV¢ÝvÀÄ. CzÀgÀ°è ¤ÃgÀÄ ªÉÄÃ&É PɼÀUÉ C®ÄUÁqÀÄwÛvÀÄÛ. CUÀ¸ÀÛöå£ÀÄ D PÉëÆèsÉUÉÆArzÀÝ PÀÄArPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr “PÁªÉÃjÃ! ¦æAiÀÄ PÁªÉÃjÃ! ºÉÆÃzÉAiÀiÁ?” JAzÀÄ zÀÄBT¹zÀ£ÀÄ. ¨ÉlÖzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¥Á±Àéð¢AzÀ KzÀÄvÀÛ G§â¸À©qÀÄvÀÛ gÉÆûvÀ£ÀÆ CUÀ¸ÀÛöå£À EvÀgÀ ²"ÀågÀÆ §AzÀgÀÄ. UÀÄgÀÄ«£À zÀÄBRzÀ°è CªÀgÀÆ ¨sÁVUÀ¼ÁzÀgÀÄ. “UÀÄgÀÄUÀ¼ÉÃ! ¤ÃªÉ°è ªÀiÁAiÀĪÁV ºÉÆÃV¢Ýj? ªÀiÁvÉAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ¸À® PÀgÉzÀgÀÄ” gÉÆûvÀ£Éà ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÁrzÀ. “¤£Àß DPÀæAzÀ£À ¸ÀégÀ¢AzÀ £Á£ÀÄ ¨sÁUÀªÀÄAqÀ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¤Ã£ÀÄ PÉëêÀĪÉÃ?” UÀÄgÀÄ«£À ªÀÄgÀÄ¥Àæ±Éß. “£Á¤°èAiÉÄà ¤¢æ¸ÀÄwÛzÉÝ£À®è! ªÀiÁvÉAiÀĪÀgÉzÀÄÝ ‘¥ÀwzÉêÀ£É°è?’ JAzÀÄ ¨sÁªÁªÉñÀ¢AzÀ ¥Àæ²ß¸ÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉãÀÆ GvÀÛgÀ ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. £ÁªÀÅ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¸À®Ä AiÀÄwß¹ «¥sÀ®gÁzɪÀÅ.” “gÉÆûvÀ£ÉÃ! zÉʪÀªÀÅ £À£ÀߣÀÄß ªÀAa¹vÀÄ. DUÀ¨ÉÃPÉA¢zÀÄÝzÀÄ DVºÉÆìÄvÀÄ. PÁªÉÃjAiÀÄÄ ªÀÄvÉÛãÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ ºÉüÀ¥Àà.”


!

86!

“¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÆgÀĸÀ® PÀgÉzÀgÀÄ. MqÀ£ÉAiÉÄà £ÁªÀÅ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀ J£ÀÄßwÛzÀÝ ºÁUÉAiÉÄà ¤ªÀÄä PÀªÀÄAqÀ®Ä«¤AzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÉÄʪÉÄÃ&É zsÁgÉAiÉÄgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà PÀgÀV £É®zÉƼÀUÉ E½zÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀiÁvÉAiÀĪÀgÀÄ F ¸ÀܼÀzÀ°è E½zÀÄ ºÉÆÃzÀÄzÀÄ” JAzÀÄ PÀÄArPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ. “DUÀ ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁr¢j, ºÉýgÀ¥Àà, F zÀÄBRPÉÌ ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀZÀ£À £ÀÄr¬ÄgÀ¥Áà!” CUÀ¸ÀÛöå£À PÀgÀÄuÁªÁtÂ. E£ÉÆߧ⠲"Àå£ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀ£ÀÄ : “»ÃUÉ E½zÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀiÁvÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ ¨ÉA©qÀzÉ »A¨Á°¹zɪÀÅ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÁt¹PÉƼÀîzÉ £É®zÀrAiÀÄ°è ºÀjzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ J°è ªÉÄÃ&É §gÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è CgÀ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. ºÀvÁ±ÀgÁV ªÀÄgÀ½zɪÀÅ.” CUÀ¸ÀÛöå£À zÀÄBR ªÉÄÃgÉ«ÄÃj ºÀj¬ÄvÀÄ. D PÀÄArPÉAiÀÄ d®zÀ°è F ¨Á"ÁàA§Ä ¸ÉÃj CzÀÄ ªÀÄvÀÛ"ÀÄÖ PÉëÆèsɬÄAzÀ GPÀÌ&ÁgÀA©ü¹vÀÄ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ ªÀÄAUÀ¼ÀVÃvÀªÀ£ÀÄß ºÁrzÀ¼ÀÄ. &ÉÆÃPÀ¥ÁªÀ£É PÁªÉÃjà ªÀiÁvÉAiÀiÁV ºÀjzÀĺÉÆÃzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀævÀÆå"ÀªÀ£ÀÄß &ÉÆÃPÀªÉà ¸ÁéUÀw¹vÀÄ. DzÀgÉ CUÀ¸ÁÛöå±ÀæªÀĤªÁ¹UÀ¼ÀÄ zÀÄBR¦ÃrvÀgÁV zÀÄBRªÀÄAiÀÄ ¥Àæ¨sÁvÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀgÀÄ AiÉÆÃUÀzÀȶ֬ÄAzÀ £ÀqÉzÀ ªÀĺÁWÀl£ÉAiÀÄ£ÀßjvÀ PÀªÉÃgÀ ªÀĺÀ¶ðAiÀÄÄ DUÀ&Éà vÀ®PÁªÉÃjUÉ (CUÀ¸ÁÛöå±ÀæªÀÄzÀ ¸ÀܼÀ) zÀAiÀĪÀiÁr¹ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ªÀĺÁvÀäöåªÀ£ÀÄß CUÀ¸ÀÛöå¤UÉ CgÀÄ» CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¹zÀ£ÀÄ. D UÀ½UÉAiÀÄ°èAiÉÄà CUÀ¸ÀÛöå£ÀÄ vÀ®PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀ£ÀÄ - C°èAiÀÄ DwäÃAiÀÄ zÀȱÀå ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À zÀÄBRªÀ£ÀÄß ªÀ¢üð¸ÀÄwÛzÀÄݪÉà «£Á PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. ¸ÀPÀ®gÀÆ ¨sÁUÀªÀÄAqÀ&Á©üªÀÄÄRgÁV £ÀqÉzÀgÀÄ. C°è §Ä¼À §Ä¼À ¸À¥Àà¼À¢AzÀ QjAiÀÄ vÉÆgÉAiÉÆAzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. VqÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ. F wÃxÀð d®PÉÌ ¨ÁV ºÀƪÉgÀa ¥ÀÆeÉUÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. VjªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiË£À ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àp¸ÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. CUÀ¸ÀÛöå, PÀªÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÀ¸ÀÛöå ²"ÀågÀÄ vÀĸÀÄ zÀÆgÀzÀ°è F zÀȱÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÝgÀÄ. PÀA§¤ vÀÄA©zÀ PÀtÄÚUÀ½AzÀ CUÀ¸ÀÛöå¤UÉ C°èAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀ ªÀĨÁâV PÁtÄwÛvÀÄÛ. vÉÆgÉAiÀÄÄ CzÀgÀ UÀwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ&Á¬Ä¹ PÀªÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÀ¸ÀÛöå IĶ¥ÀÄAUÀªÀgÀÄ ¤AvÉqÉUÁV §AzÀÄ CªÀgÀ ¢ªÀå ¥ÁzÀ¥ÀzÀäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃZÀ£É ªÀiÁr ¥ÀÆf¹ ºÀjzÀĺÉÆìÄvÀÄ. ¸ÁUÀgÀªÀ£Éßà ¸ÁéºÁPÀj¹zÀ CUÀ¸ÀÛöå£ÀÄ F ¥ÀÄuÉÆåÃzÀPÀªÀ£ÀÄß PÀgÀUÀ½AzÀ ¸Àà²ð¹ “¥ÁªÀ£É PÁªÉÃj zsÀ£Éå PÁªÉÃj!” JAzÀÄ ¸ÀÄÛw¹zÀ£ÀÄ. F ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄÄ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀiÁ¬ÄvÉÆà J£ÀÄߪÀAvÉ ºÉƼÉAiÀÄÄ E£Àß"ÀÄÖ PÀ®PÀ®gÀªÀ¢AzÀ ºÀjzÀÄ zÀÆgÀzÀ EgÀÄQ£À°è ªÀÄgÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ZÀAzÀæªÀªÀÄð ªÀĺÁgÁd£ÀÄ ªÁ£À¥Àæ¸ÁܱÀæªÀÄPÁÌV §æºÀäVjUÉ vÉgÀ½zÀ£ÀÄ. vÀ®PÁªÉÃjAiÀÄ ¥À«vÀæ PÀÄArPÉAiÀÄ wÃxÀðd®ªÀ£ÀÄß ¸Éë¸ÀÄvÀÛ PÀÈvÀåPÀÈvÀå£ÁV PÁ&ÁAvÀgÀzÀ°è §æºÀä£À°è LPÀå£ÁzÀ£ÀÄ.


!

87!

gÀPÀÛzÀ D¸É (ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ PÀvÉ -1949) £Á£ÀÄ J¸ïJ¸ïJ&ï¹ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀĽvÀ ªÀ"ÀðªÀzÀÄ (1942 ªÀiÁZïð). ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ&É £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß C°è PÀ¼ÉAiÀÄ&ÉAzÀÄ. CªÀgÀÄ PÁgÀÄUÀÄAzÀ JA§ ºÀ½îAiÀÄ°è ªÉÊzÀågÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ JvÀÛgÀ £É&ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁVAiÀÄÆ DºÁézÀPÀgÀªÁVAiÀÄÆ ¤AwvÀÄÛ. MAzÀÄ §¢AiÀÄ°è ªÀÄrPÉÃj ¨sÁUÀªÀÄAqÀ®zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ £ÉÃgÀªÁV NqÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆAzÀÄ PÀqÉ £Á¥ÉÆÃQèUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj PÀªÀ&ÉÆqÉ¢zÉ. gÀ¸ÉÛUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è MAzÀÄ ¢éÃ¥ÀzÀAvÉ F ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ EzÉ. ºÀUÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ d£ÀgÀ C¨sÁªÀªÉà EgÀ°®è. O"À¢üUÉ §gÀĪÀªÀgÀÄ §®ÄªÀÄA¢ EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ½UÉ E°è ‘zÁPÀÄzÁgÀ’gÀÄ EgÀĪÀÅzÁVvÀÄÛ. E®èªÁzÀgÉ M¼Éî O"À¢ü zÉÆgÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÉÛ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀzÀ ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. aPÀÌ¥Àà PÁgÀÄUÀÄAzÀzÀ°è O"ÀzsÁ®AiÀÄ ¸Áܦ¹ MAzÀÄ wAUÀ¼ÁVvÀÄÛ C"ÉÖ. DzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ¸ÀÄvÀÛ°£À d£ÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ZÉ£ÁßV DVgÀ°®è. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÆ EgÀ°®è. ¸ÉÊPÀ&ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉÆqÀØ zÁjAiÀÄ°è zÀÆgÀ ¸ÀªÁj ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. £Á¥ÉÆÃPÀÄè PÀqÉ ºÉÆÃzÀgÉ MAzÀƪÀgÉ ªÉÄÊ°£À°èAiÉÄà PÁªÉÃj ºÉƼÉAiÀÄÄ ¹UÀĪÀÅzÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀgÀA§Ä (ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¥ÀæªÁºÀzÀ ¤ÃgÀÄ ¤AvÀÄ ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ºÉƼÉAiÀÄ PÀgÉAiÀÄ §AiÀÄ®Ä) «±Á®ªÁV ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ºÀ©âzÉ, C°è ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄV®£ÀÆß ¤©qÀªÁV ¨É¼É¢gÀĪÀ PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÆß £ÉÆÃqÀĪÀzÀÄ; £ÉÃj¼É ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß w£Àß®Ä ºÉÆÃV PÉA¦gÀĪÉUÀ½AzÀ PÀr¹PÉÆAqÀÄ PÉÊ PÀÄqÀÄUÀĪÀÅzÀÄ; E£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀĽvÁUÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆqÀ£É DqÀĪÀÅzÀÄ, PÉtQ C½¸ÀĪÀÅzÀÄ; CqÀÄUɪÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CªÀ®QÌ PÁAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄ®ÄèvÀÛ aPÀ̪ÀÄä£ÉÆqÀ£É ¥ÀmÁÖAUÀ - EªÉà ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðUÀ¼ÁVzÀÄݪÀÅ. MªÉÆäªÉÄä ºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ F ‘¥Àæ¨sÀÈw’AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ aPÀÌ¥Àà £À£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÉÆßqÀ£É PÉ®ªÀÅ ªÀiÁvÁr, D ºÀ½îUÀ£ÀÄ “EA¢UÉ zsÀ£Àå£ÁzÉ” JA§AvÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. £Á£ÀÄ EzÀÄ §ºÀ¼À «£ÉÆÃzÀPÀgÀªÁVzÉAiÀÄAzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÉÃ"ÀAlÄUÀ½®è¢zÀÝgÉ £Á£ÀÆ aPÀÌ¥Àà£ÀÆ ¸Àé®à zÀÆgÀ wgÀÄUÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. DzÀgÉ zÁjAiÀÄ°è PÉ®ªÀgÀÄ “¸Àé®à §¤ß, ¸Áé«Ä” JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV SÁ¬Ä®¸ÀÛgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. C°è PÁzÀÄ PÁzÀÄ ¨ÉøÀgÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ. ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀæ ºÁ®Ä, ¨Á¼ÉúÀtÄÚ, £ÉÃj¼Éà ºÀtÄÚ EªÉ®è w£Àß®Ä zÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀjAiÉÄ£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ D ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÉÝ£ÀÄ. MAzÀÄ gÁwæ £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ®V ¤zÉæªÀiÁrzÉݪÀÅ. £À£ÀUÉ MAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ ©zÀݺÁVvÀÄÛ. “AiÀÄÆgÉÆæ£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ AiÀÄÄzÀÞ £ÀªÀÄä zÉñÀPÀÆÌ §AvÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ ¨ÁA§Ä ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. gÀPÀÛzÀ ºÉÆ¼É ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ.....” £Á£ÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ JzÉÝ£ÀÄ. ºÉÆgÀV£À ¨ÁV®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀqÀ §qÀ JAzÀÄ §rAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. “¸Áé«Ä, ¸Áé«Ä” JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀģɬÄrà PÀvÀÛ&É. PÀ£ÀßrAiÀÄ QlQ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀV£À ¥ÀæzÉñÀ ¸Àé®à ¨É¼ÀîUÉ PÀAqÀºÁUÉ DUÀÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁgÀ¥Àà E"ÀÄÖºÉÆwÛUÉ §gÀĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉzÀjPÉAiÉÄà DAiÀÄÄÛ. PÀ¼ÀîgÀ MAzÀÄ UÀÄA¥Éà §A¢gÀ§ºÀÄzÉÃ? C"ÀÖgÀ&Éèà aPÀÌ¥Àà JzÀÄÝ PÀA¢Ã®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀzÀ vÉgÉzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀzÀ vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÁ¹UɬÄAzÀ&Éà £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. “CAiÉÆåÃ, ºÁUÉ vÉgÉAiÀĨÉÃr, ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀÄ PÉÆ&ÉUÀqÀPÀ£ÁVzÀÝgÉ ? PÀ¼ÀîgÀ MAzÀÄ ¥ÀAUÀqÀªÉà §A¢zÀÝgÉ, ¨ÉÃqÀ, ¨ÉÃqÀ” JAzÀÄ PÀÆUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ C¤¹vÀÄ. DzÀgÉ ¨Á¬Ä ©qÀ°PÉÌ £À£ÀUÉ ºÉzÀjPÉ. C"ÀÖgÀ&Éèà CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ C°èà ¤AvÀÄ, “AiÀiÁgÀ¥Àà, K£ÀÄ?” JAzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ºÉÆgÀUÉ AiÀiÁjzÀÝgÉAzÀÄ PÁt°®è. aPÀ̪ÀÄä£ÀÄ JzÀÄÝ C°èUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÆ zsÉÊAiÀÄðªÀiÁr JzÉÝ£ÀÄ. “£À£Àß CfÓUÉ ¸ÀPÀvÀÄÛ SÁ¬Ä&É, ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ¸À® §A¢zÀÝgÉ DUÀÄwÛvÀÄÛ.” “¸ÀjAiÀiÁAiÀÄÄÛ, FUÀ F gÁwæAiÀÄ°è?” “E®è ¸Áé«Ä, CªÀ½UÉ ¸ÀPÀvÀÄÛ. FUÁUÀ&Éà ¸ÀvÀÛºÉÆÃzÀ¼ÉÆà K£ÉÆÃ.” £Á£ÀÄ ¨ÁV® »AzÉ ¤AwzÉÝ. ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀÄ PÁt°®è. “K£ÁVzÉ CªÀ½UÉ?” “£À£ÀUÉãÀÆ UÉÆwÛ®è, ¸Áé«ÄÃ. CªÀ¼ÀÄ ºÀÄZÀÄÑZÁÑV PÀÆUÀÄvÁÛ¼É. dégÀ PÉAqÀzÀ ºÁUÉ ¸ÀÄqÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ £ÉÆÃr.” “£Á¤ÃUÀ O"À¢ü PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ¨É½UÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ, J°è EgÀĪÀÅzÀÄ ¤Ã£ÀÄ?” “¤ÃªÀÅ FUÀ&Éà §gÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÉÆÃzÉà E®è. E&Éèà PÀrAiÀÄvÀÆÛgÀÄ ºÉƼɬÄAzÁZÉUÉ.” “F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÉãÀÄ vÀªÀiÁ"ÉAiÉÄÃ? dégÀ §gÀĪÁUÀ O"À¢üUÉ §gÀzÉÃ, ¸ÁAiÀÄ®Ä ©Ã¼ÀĪÁUÀ §gÀÄvÁÛgÀ®è.” “¤ÃªÀÅ §gÀzÉà £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉà E®è” JAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀÄVÎ CªÀgÀ PÁ®Ä »rAiÀÄ®Ä §VÎzÀ£ÀÄ. “bÉÃ, bÉÃ, PÁ®£Éß®è »rAiÀĨÉÃqÀ” JAzÀÄ aPÀÌ¥Àà »AzÉ ¸ÀjzÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄ vɪÀ½PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƹۮ ªÉÄÃ&É PÀĽvÀ£ÀÄ.


!

88!

aPÀÌ¥Àà£ÀzÀÄ zÁQëtå ¥ÀæPÀÈw. AiÀiÁjUÀÆ ºÀħÄâ UÀAlĺÁQ eÉÆÃj£À ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ ¸ÁzsÀå«®è. CªÀjUÉ CªÀ£À «"ÀAiÀÄzÀ°è zÀAiÉÄ ªÉƼÉwgÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÉAiÉÄà D gÁwæ ºÉÆgÀlgÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß PÉý D SÁ¬Ä&ÉAiÀÄ «ªÀgÀ w½zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. LzÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ §AzÀ dégÀ PÀÄ¢AiÀÄÄwÛzÉAiÀÄAvÉ. O"À¢üAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀtÚ qÀ©â. EAdPÀë£ï ¥ÉnÖUÉ J®èªÀ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. “F gÁwæ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉãÀÄ ºÀÄqÀÄUÁnPÉAiÉÄÃ? F ¸ÀܼÀUÉÆwÛ®è. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £À£ÀUÉãÉÆà ºÉzÀjPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. FUÀ §gÉÆâ®è JAzÀÄ ºÉý ¥Àr ªÀÄÄaÑzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É?” JAzÀÄ ¦¸ÀÄUÀÄnÖzÀgÀÄ aPÀ̪ÀÄä. £À£ÀUÀÆ EzÀÄ ºËzÉAzÀÄ C¤¹vÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ - UÀĽ©zÀÄÝ PÉA¥ÁzÀ PÀtÄÚ, PÉzÀjzÀ vÀ&É, CzsÀð ¨É¼ÉzÀ UÀqÀØ«ÄøÉ, ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÄR, ºÀgÀPÀÄ §mÉÖ - D ¹ÃªÉÄAiÉÄuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀzÀ PÀÄgÀÄqÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è CªÀ£ÀÄ ¤dªÁV ªÀÄ£ÀÄ"Àå£ÉÆà CxÀªÁ ¨sÀÆvÀªÉÇà JAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉzÀjPÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ£ÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÁV vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ aPÀÌ¥Àà ºÉÆgÀlgÀÄ. CªÀgÀÄ MAzÀÄ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ&É AiÀiÁjAzÀ®Æ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwۢݮè. £ÀqÉzÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ aPÀÌ¥Àà. “CªÀgÀÄ M§âgÉà ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÀ®è. CªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà K£ÉÆÃ? ¤Ã£ÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ £ÁgÁAiÀÄt, eÉÆvÉð” JAzÀgÀÄ £À£ÀUÉ aPÀ̪ÀÄä. aPÀÌ¥Àà£À dvÉAiÀÄ°è J°èUÀÆ J"ÀÆÖ ºÉÆwÛUÀÆ ºÉÆÃUÀ®Ä £Á£ÀÄ ¸ÀtÚªÀ£ÁVgÀĪÀ¤AzÀ&Éà ¹zÀÞ. CªÀjVAvÀ §®±Á°, zsÉÊAiÀÄð±Á° ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ E®èªÉAzÉà £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ. DzÀÝjAzÀ E"ÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉzÀjzÉ£À®è JAzÀÄ £À£ÀUÉ £ÀUÀÄ §A¢vÀÄ. “£ÁgÁAiÀÄt §gÀ° DUÀzÁ?” “¨ÉÃqÀ, CªÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ F gÁwæAiÀÄ°è, ¤zÉæ ªÀiÁqÀ°.” “£À£ÀUÉ ¤zÉæ ªÀiÁrAiÀiÁVºÉÆÃAiÀÄÄÛ. £Á£ÀÆ §vÉðãɔ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÀoÀªÀiÁrzÉ£ÀÄ. “ºÁUÁzÀgÉ ¤¤ß"ÀÖ.” “¤ÃªÁåPÉ aPÁì«ÄÃ, PÁqÀÄ, ºÀ¼Àî.....” CªÀ£ÀÄ ¨Á¬Ä©lÖ PÀÆqÀ&Éà £À£ÀUÉ ªÉÄÊ dĪÉÄäAzÁ¬ÄvÀÄ. §ZÀѨÁ¬Ä, ªÀĺÁ£ÁvÀ, DzÀgÉ aPÀÌ¥Àà EzÁÝgÉ £À£ÀUÉ ºÉzÀjPɬĮè. “CzÉãÀÆ ¥ÀgÀªÁ E®è” JAzÀÄ £Á£ÀÄ CªÀ£À PÀqÉ £ÉÆÃqÀ&ÁgÀzÉ ¨ÉÃgÉPÀqÉ wgÀÄV ºÉýzÉ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ MAzÀÄ WÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ O"À¢üAiÀÄ UÀAl£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ. PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ &ÁAzÀæªÀ£ÀÆß (Lantern) »rzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄä &ÁAzÀæªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ zÁj vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛ CªÀ£ÀÄ, ªÀÄzsÀå ¥ÀgÀªÀÄzsÉÊAiÀÄð¸ÀÜ£ÁzÀ £Á£ÀÄ, »AzÉ aPÀÌ¥Àà »ÃUÉ D PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è £ÀqÉzɪÀÅ. PÀÈ"ÀÚ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæxÀªÀiÁzsÀð. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄÃ&É §A¢vÀÄÛ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ°£À PÁqÀÄUÀ½AzÀ fgÉÆà JAzÀÄ ºÀļÀÄUÀ¼À PÀÆUÀÄ PÉüÀÄwÛvÀÄÛ. dUï dUï JAzÀÄ ªÀÄgÀUÀ¼À ªÉÄÃ&É «ÄãÀÄA§Ä¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MnÖUÉ ¨É¼ÀPÀÄ ©Ãj ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. »AzÀÄUÀqÉ ¨É¼ÀîUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É, PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ PÀqÀ°£À°è MAzÀÄ ¢éÃ¥À. E£ÀÆß zÀÆgÀzÀ°è PÀj ªÀÄĸÀÄPÀ£Éß¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁjà ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ ¤AwzÀÄݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À CAZÀÄ ¢UÀAvÀzÀ »£Éß&ÉAiÀÄ°è ¸Àà"ÀÖªÁV vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ UÀ©üÃgÀvÉ. MAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÁ妹vÀÄÛ, £ÀªÀÄä CxÀªÁ £À£Àß fêÀªÀ£ÀÄß w£ÀÄßwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ aPÀÌ¥Àà EzÁÝgÉ JAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB zsÉÊAiÀÄð. £ÁªÀÅ ªÀģɬÄAzÀ PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ&Éà zÁj¬Ärà PÀvÀÛ&Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¤©qÀªÁV JgÀqÀÄ PÀqÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ºÉuÉzÀÄPÉÆArzÀÄݪÀÅ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÁqÀÄ, §AzÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà »AzÉ £ÉÆÃrzÀgÉ PÁqÀÄ. PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ gÁ² ªÀÄAiÀÄ ªÀÄAiÀÄ C£ÀÄßwÛvÀÄÛ. ªÉÄÃ&É £ÉÆÃrzÀgÉ DPÁ±ÀzÀ bÁAiÉÄ ªÀÄgÀUÀ¼À J&ÉUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ºËzÉÆà C®èªÉÇà JA§AvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «ÄãÀÄA§Ä¼ÀUÀ¼ÀÆ D PÁr£À°è ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÄݪÀÅ. §ºÀıÀB, CªÀÅUÀ¼ÀÆ ªÀÄgÀUÀ¼À ªÉÄÃ&ÁãUÀzÀ°è PÀĽwgÀĪÀŪÉÇà K£ÉÆÃ, PÀvÀÛ&ÉUÉ ºÉzÀj! ¸ÀzÀÄÝ «±ÉÃ"À«®è. £ÀªÀÄä PÁ°£À eÉÆÃqÀÄUÀ¼À ±À§Ý. ªÀÄvÉÛ vÀgÀUÉ&É ªÉÄlÄÖªÁUÀ DUÀĪÀ ZÀgÀ¥ÀgÀ ±À§Ý. &ÁAzÀæzÀ ªÀĸÀPÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è £ÀªÀÄä £ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÆ MªÉÄä GzÀݪÁUÀÄvÀÛ MªÉÄä VqÀتÁUÀÄvÀÛ »AzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAzÀPÀÆÌ D PÀ¥ÀÄà UÉÆÃqÉAiÀĪÉÄÃ&É N&ÁqÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ºÀUÀ®Ä £Á£ÀÄ ¸ÉÊPÀ°è£À°è£À M§â£Éà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ zÁjAiÀÄzÀÄ - PÁªÉÃj ºÉƼÉAiÀÄ ºÁ¢. DUÀ ªÀĺÁ zsÉÊAiÀÄð¸ÀÜ£À ºÁUÉ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀªÀĪÉAzÀÄ ºÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ. DzÀgÉ PÉêÀ® 12 WÀAmÉUÀ¼À CAvÀgÀzÀ°è ¤¸ÀUÀðªÀÅ AiÀiÁªÀ ¥ÁvÁ¼ÀzÀ UÀĺÉAiÀÄ£ÀÄß, AiÀiÁªÀ «®AiÀÄgÀÄzÀæ£À UÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆQÌvÀÄÛ - CzÉAvÀºÀ C¥ÁAiÀÄzÀ £ÉUÉvÀ ! £Á£ÀÄ »ÃUÉ®è DUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ H»¹AiÀÄÆ EgÀ°®è. £Á£ÉƧâ£Éà D zÁjAiÀÄ°è D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆÃVzÀÝgÉ E"ÀÖgÀ M¼ÀUÉà ªÀÄgÀUÀnÖ ºÉÆÃVgÀÄwÛzÉÝ. “FUÀ §AzÉAiÀiÁ? £ÀÄAUÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ ºÀÄ°AiÉÆà ¨sÀÆvÀªÉÇà §æºÀägÁPÀë¸À£ÉÆà ¨Á¬Ä PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AvÀAvÉAiÉÄà £À£ÀUÀ¤ß¸ÀÄwÛvÀÄÛ. DUÁUÀ »AzÉ wgÀÄV £ÉÆÃr aPÀÌ¥Àà EzÁÝgÉAzÀÄ zsÉÊAiÀÄð vÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. “£ÉÆÃqÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉzÀjPÉAiÀÄ®èªÉÃ? §gÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆgÀmÉ?”


!

89!

“ºÉzÀjPÉAiÀÄAvÉ, AiÀiÁPÁV? ºÉzÀjPÉAiÉÄà E®è £À£ÀUÉ” JAzÀÄ UÀnÖAiÀiÁVAiÉÄà MzÀjzÉ, ªÀÄƼÉAiÉÄà £ÀqÀÄUÀÄwÛvÀÄÛ. ºÉzÀj! PÁªÉÃj ºÉƼÉAiÀÄÄ §A¢vÀÄ. CzÀÄ ¨ÉøÀUÉAiÀÄ°è vÉÆÃr£À ºÁUÉ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. eÉÆÃqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß zÁnzɪÀÅ. zÀAqÉAiÀÄ ªÀÄgÀ½£À°è PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¥ÀgÀ JAzÀÄ J¼ÉAiÀÄÄvÀÛ, ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß gÀhiÁr¸À®Ä DUÁUÀ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄqÀÄUÀÄvÀÛ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀgÀA©UÉ ºÀwÛzɪÀÅ. “E£Éß"ÀÄÖ zÀÆgÀ, E&Éèà ºÀwÛgÀªÉAzÉAiÀÄ®è” JAzÀgÀÄ aPÀÌ¥Àà. “D wgÀÄUÁ¹¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ. ºÀwÛgÀªÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ §¤ß” JAzÀ£ÀÄ ‘ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ.’ “E£ÉßãÀÄ MAzÀÄ ¥sÀ&ÁðAUÀÄ GAmÉÆÃ?” “ºÁÕ, C"ÉÖÃ.” DzÀgÉ ¥ÀgÀA©£À°è CqÀØ wgÀÄV J"ÉÆÖà wgÀÄUÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. CªÀ£À ªÀÄ£É §gÀ°®è. ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ£ÁßV ºÀ©âzÀÝ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¥ÀgÀA©£À §AiÀÄ®£ÀÄß ©lÄÖ §AzÀÄ PÁqÉƼÀUÉ £ÀÄVÎzɪÀÅ. “K£ÀÄ ¤£Àß ªÀģɬģÀÆß §gÀ°®è?” “£ÉÆÃr FUÀ §A¢vÀÄ, C&Éèà ªÀÄÄAzÉ.” ºÀ½îAiÀĪÀgÀ MAzÀÄ ¥sÀ&ÁðAUÉAzÀgÉ CzÀÄ ¤dPÀÆÌ MAzÀÄ ªÉÄÊ°UÉ PÀrªÉĬÄgÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ PÉÆA©£À PÀÆUÀ¼ÀvÉ, ºÀwÛgÀ JAzÀgÉ CzÀÄ £Á®ÄÌ ªÉÄÊ&ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÁqÀÄ ªÉÆzÀ°VAvÀ®Æ ©üÃPÀgÀªÁVvÀÄÛ. ªÉÆzÀ°£À PÁqÁzÀgÉ £Á¥ÉÆÃQèUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj PÀqÉAiÀÄzÀÄ. £À£ÀUÉ ºÀUÀ®Ä C°è £ÀqÉzÀÄ w½¢vÀÄÛ. DzÀgÉ CzÀÄ J°èAiÉÆà K£ÉÆà £À£ÀUÉ ¢PÀÄÌ w½AiÀÄzÁ¬ÄvÀÄ. ºÉzÀjPÉ eÉÆÃgÁUÀÄwÛvÀÄÛ. zɪÀéUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÀÄ"ÀågÀ£ÀÄß zÀÆgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è gÁPÀë¸ÁPÁgÀ vÁ½ PÉÆAzÀÄ wAzÀÄ©qÀĪÀŪÉAzÀÄ PÉýzÉÝãÉ. C&Éèà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄRªÁV ªÀÄ®V UÉÆgÀPÉ ºÉÆqÉAiÀħºÀÄ¢vÀÛ®è. E°èUÉÃPÉ §AzÉ aAw¸ÀÄwÛzÉÝ. DzÀgÉ aPÀÌ¥Àà dvÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀ ºÉzÀjPÉ? CzÀÆ C®èzÉ £À£ÀUÉ UÁAiÀÄwæ w½¢zÉ. d¤ªÁgÀzÀ UÀAl£ÀÄß ¨sÀzÀæªÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄà UÁAiÀÄwæà d¥À ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÉ£ÀÄ. ºÉƼɬÄAzÀ MAzÀÄ ¥sÀ&ÁðAUÀÄ JAzÀÄ EzÀÝ zÀÆgÀ, gÀ§âgÀÄ J¼ÉzÁUÀ GzÀݪÁUÀĪÀAvÉ, £ÀqÉzÀAvÉ »UÀÄÎvÀÛ ¸ÁVvÀÄ. CAvÀÆ PÉÆ£ÉUÉ D §qÀ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£É §A¢vÀÄ. PÀ¤"À× ¥ÀPÀë JgÀqÀÄ ªÉÄ樀 zÀÆgÀ ºÉƼɬÄAzÀ C°èUÉ EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £Á£ÀÄ H»¹zÉ. CzÉÆAzÀÄ ºÀÄ®ÄèeÉÆÃ¥Àr. D &ÁAzÀæzÀ ¨É¼ÀQ£À°è, PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ ªÀÄzsÉå MAzÀÄ §Æ¢AiÀÄ gÁ² ¤AvÀ ºÁUÉ PÀAqÉ. “CPÉÆ½î §AvÀÄ ¸Áé«ÄÔ JAzÀ£ÀÄ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄAUÀĪÀAvÉ PÁqÀÄVqÀUÀ¼ÀÄ ºÀ©âzÀÄݪÀÅ. J®è PÀqÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ F zÀÄUÀð C¨sÉÃzÀå. £Á£ÀÄ §AzÀ PÀqÉ £ÉÆÃrzÀgÀÆ PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ PÁqÉÃ. E°èAiÀÄÆ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ EgÀ§ºÀÄzÉà JAzÀÄ £À£ÀUÁ±ÀÑAiÀÄð! ZÀAzÀæ£ÀÄ £ÉwÛ¤AzÀ PɼÀUÉ (AiÀiÁªÀ PÀqÉUÉ JAzÀÄ £À£ÀUÉ w½AiÀÄ°®è) EzÀÝ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ªÉÄÊUÉ vÀtÂÚÃgÀÄ ZÉ°èzÀAvÉ DUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ UÀÄr¸À®Ä ¨ÁV®£ÀÄß £ÀÆQ vÉgÉzÀÄ “CfÓÃ, CfÓÔ JAzÀÄ PÀÆVzÀ£ÀÄ. M¼ÀV¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄAzÀ¥ÀæPÁ±À ºÉÆgÀUÉ §A¢vÀÄ. £ÁªÀÅ CAUÀ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ¤AwzÉݪÀÅ. qÁPÀÖgÀgÀ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£ÀÄ M¼ÀVlÄÖ £ÀªÀÄä£ÀÄß M¼ÀUÉ §gÀ®Ä PÀgÉzÀ£ÀÄ. “§¤ß ¸Áé«ÄÃ, CªÀ¼Éà £À£ÀßfÓ” JAzÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄUÀgÉzÀ£ÀÄ. D ªÀĸÀPÀÄ ¨É¼ÀQ£À°èAiÉÄà CzÉÆAzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄUÀÆqÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤¹vÀÄ. UÉÆÃqÉAiÉÄà E®è. ©¢gÀÄ zÀ¨ÉâAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ zÀĪÁð¸À£É C&Éè®è vÀÄA©vÀÄÛ. £À£ÀUÉ ºÉÆgÀUÉà ¤®è¨ÉÃPÉAzÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ aPÀÌ¥Àà M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀªÉÄÃ&É, £Á£ÀÄ CªÀgÀ ‘CAUÀgÀPÀëPÀ’ ºÉÆgÀUÉ ¤®ÄèªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÉÄÃ? CwÛvÀÛ £ÉÆÃqÀ®Æ £À£ÀUÉ zsÉÊAiÀÄð«®è - PÉA¥ÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÉÆÃ, PÉÆÃgÉzÁqÉAiÀÄ ªÀÄÄRªÀÇ PÀAqÀgÉÃ? ‘ºÁé ¹QÌzÉAiÀiÁ?’ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ? £À£Àß JzÉAiÀÄÄ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆqÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ M£ÀPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄnÖzÀAvÉ £À£ÀUÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ZÀ½AiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀªÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÉÄÊ ¨ÉªÀjvÀÄÛ. CAvÀÆ ºÉÆgÀUÉ ¤®è®Æ DgÀzÉÃ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Æ MUÀÎzÉà aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹zÉ£ÀÄ. £ÀÄVÎzÀ ºÁUÉà JqÀUÀqÉ ºÀgÀPÀÄ ZÁ¥ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀÄQ ªÀÄÄzÀÄj ªÀÄ®VzÀݼÀÄ. CzÉÆAzÀÄ aA¢ §mÉÖAiÀÄ gÁ²AiÉÄAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä H»¹zÉ£ÀÄ. “CfÓà qÁPÀÄÖç §AzÀgÀÄ £ÉÆÃqÀÄ.” aPÀÌ¥Àà ¸ÉÖvÀ¸ÉÆÌÃ¥ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §VÎzÀgÀÄ. ªÀÄÄzÀÄQUÉ ¥ÀæeÉÕAiÉÄà EgÀ°®è. §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄ ªÀÄÆ&ÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. “ªÀÄUÀÆ £Á£ÀÄ §AzÉ, £Á£ÀÄ §AzÉ a£Áß” JAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ aÃjzÀ¼ÀÄ. £À£ÀUÉ UÁ§jAiÀiÁV JzÉAiÀÄÄ MqÉAiÀÄĪÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. “¨ÉÃqÀ¨ÉÃqÀ CfÓÃ, £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ qÁPÀÄÖç §A¢zÁÝgÉ. PÀtÄÚ©lÄÖ £ÉÆÃqÀÄ” JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ C¼ÀÄvÀÛ ºÉýzÀ£ÀÄ. PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä aPÀÌ¥Àà CªÀ¤UÉ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ªÀĹ »rzÀ PÀÄrPÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀAzÀ£ÀÄ. ªÀĢݣÀ ¥ÉnÖUɬÄAzÀ ¹àjmï ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ Gj¹zÀgÀÄ. CªÀ½UÉÆAzÀÄ EAdPÀë£ï (¸ÀÆfªÀÄzÀÄÝ)


!

90!

PÉÆlÖgÀÄ. ªÀÄvÉÛ vÀA¢zÀÝ PÉ®ªÀÅ O"À¢üAiÀÄ ¹Ã¸ÉUÀ½AzÀ O"À¢üAiÀÄ ¥ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÉÆlÖtUÀ¼ÁV (ºÉÆêÉÆåÃ¥Àw ªÀÄzÀÄÝ) ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. “JgÀqÀÄ UÀAmÉUÀ½UÉÆAzÀÄ ¥ÉÆlÚ PÉÆqÀÄ. CQÌ ºÀÄjzÀÄ UÀAf ªÀiÁrPÉÆqÀÄ. ªÀÄvÉÛ vÀ&ÉUÉ vÀtÂÚÃgÀÄ §mÉÖ EqÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀgÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ. CªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ Q«UÀ¼À£ÀßgÀ½¹ PÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À DV£À «PÁgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀUÉ C¸ÀºÀåªÁ¬ÄvÀÄ. “ªÀÄvÉÛ CªÀ¼À ¥ÁætPÉÌ....” “FUÀ K£ÀÄ ºÉüÀ®Æ ¸ÁzsÀå«®è. E£ÉßgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, £Á¼É ªÀÄzsÁåºÀßzÀªÀgÉUÉ ªÀÄzÀÄÝAlÄ, ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á.” CªÀ£À ªÀÄÄR ¸ÀtÚzÁ¬ÄvÀÄ. D £ÉjUÀnÖzÀ UÀqÀØ CzsÀð ºÉgÉzÀ ªÀÄÄR E£ÀÆß ¨sÀAiÀÄPÁgÀPÀªÁV vÉÆÃjvÀÄ. C§â, CAvÀÆ MAzÀÄ ¸À® ªÀÄÄV¬ÄvÀ®è JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©lÄÖ ºÉÆgÀmÉ. DzÀgÉ ºÉÆgÀUÉ ªÀiÁvÀæ ªÉÆzÀ&ÁV PÁ°qÀ®Ä £À£ÀUÉ zsÉÊAiÀÄð«gÀ°®è. “£ÀªÀÄVÃUÀ PÁªÉÃj ºÉƼɪÀgÉUÁzÀgÀÆ zÁj vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀ®è” JAzÀgÀÄ aPÀÌ¥Àà. “¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ §AzÀÄ©qÀÄvÉÛãÉ, ¸Áé«ÄÃ! zÉêÀgÀÄ §AzÀ ºÁUÉ vÁªÀÅ §A¢j. F ¥Á¦AiÀÄ ªÉÄÃ&É E"ÁÖzÀgÀÆ zÀAiÀÄ §A¢vÀ®è!” JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ £ÀqÀÄUÀĪÀ zsÀ餬ÄAzÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä &ÁAzÀæªÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ E½zÉ£ÀÄ. vÀAUÁ½AiÀÄ£ÀÄß GZÀÒ÷é¹¹ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁAiÀÄÄÛ. “CfÓÃ, CfÓÃ, O"À¢ü w£ÀÄß CfÓÔ JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÉüÀÄwÛvÀÄÛ. PÉ®ªÀÅ ¤«Ä"ÀUÀ¼À°èAiÉÄà CªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ£ÀÄ. “K£ÀÄ O"À¢ü w¤ß¹zÉAiÀiÁ?” “w¤ß¹zÀ ºÁUÁAiÀÄÄÛ. £À£ÀߣÀÄß §ZÁªÀÅ ªÀiÁr¢j ¸Áé«Äà F ¢£À ¤ÃªÀÅ” JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀqÀĪÉ, aPÀÌ¥Àà »AzÉ. UÀAl£ÀÄß CªÀ£Éà ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ. ZÀAzÀæ£ÀÄ E£ÀÆß PɼÀUÉ E½¢zÀÝ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ §AzÀÄ vÀ®Ä¦zÁUÀ&Éà ¥À²ÑªÀiÁ©üªÀÄÄTAiÀiÁVzÀÝ CAzÀÄPÉÆAqÉ. “¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÉAzÀÄ w½AiÀÄ°®èªÀ®è. F PÁr£À ªÀÄzsÉå E¢ÝÃAiÀÄ®è. ¤£Àß PÀ¸À¨ÉãÀÄ?” “¸Áé«Äà EªÀvÀÄÛ ¤«ÄäAzÀ zÀAiÉÄ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÉ£ÀÄ.” “CzÉãÀÄ ªÀĺÁ. ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÉAzÀÄ ºÉüÀÄ.” “CzÀ£ÀÄß ºÉýzÀgÉ ¤ÃªÀÅ PÀÆqÀ&Éà ¥ÉưùUÉ ºÉüÀÄwÛÃj. DzÀgÉ D ¥Á¥ÀzÀ CfÓ §zÀÄQgÀĪÀªÀgÉUÉ ºÁUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.” “¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¥ÉưùUÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ? zsÉÊAiÀÄðªÁV ºÉüÀÄ.” “£À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ©zÀ£ÀÆgÀÄ ¹AUÀ¥Àà....” “K£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¹AUÀ¥Àà, PÉÃr ¹AUÀ¥Àà£ÉÆÃ?” “ºËzÀÄ ¸Áé«Äà £Á£Éà PÉÃr ¹AUÀ¥Àà, £ÀgÀgÀPÀÛ »ÃjzÀ ¹AUÀ¥Àà. ºÉzÀgÀÄwÛÃgÁ?” “CAiÉÆåÔ aÃjzÉ£ÀÄ £Á£ÀÄ. ºÉzÀj aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ »AzÉ ¤AvÉ£ÀÄ. “¤ÃªÀÅ £À¤ßAzÀ ºÉzÀgÀ¨ÉÃPÁV®è ¸Áé«ÄÃ. ¤ÃªÀÅ §gÉÆÃzÉà E®è CA¢zÀÝgÉ £ÉÆÃr ¤ªÀÄä gÀPÀÛ »ÃgÀÄwÛzÉÝ. DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ £À£Àß CfÓUÉ O"À¢ü PÉÆlÖªÀgÀÄ....” JAzÀÄ MAzÀÄ ZÀÆjAiÀÄ£ÀÄß eÉé¤AzÀ vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ. D &ÁAzÀæzÀ ¨É¼ÀQ£À°èAiÀÄÆ CzÀÄ ¥sÀ¼À ¥sÀ¼À JAzÀÄ ºÉƼɬÄvÀÄ. “DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ M¼Éîà ªÀÄ£ÀÄ"ÀågÀÄ, £ÀqɬÄj.” CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ aPÀÌ¥Àà£À dvÉAiÀÄ°èAiÉÄà D CUÀ®QjzÁzÀ zÁjAiÀÄ°è PÀ"ÀÖ¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÉ£ÀÄ. “¤Ã£ÀÄ ¹AUÀ¥Àà£Éà ºËzÉÃ? FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ GqÀĪÀvÀÄÛ ªÉÆmÉÖAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ CAZÉ VjAiÀÄ¥Àà£À RƤUÉ ¤£Àß ªÉÄÃ&É UÀĪÀiÁ¤¬ÄAzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÀÝgÀ®è?” “¥Éưù£ÀªÀjUÉãÀÄ? AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¹QÌzÀgÉ CªÀjUÉ bÀr ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÉà CªÀgÀ PÁAiÀÄð. £Á£Éà VjAiÀÄ¥Àà£À£ÀÄß PÉÆAzÀÄ gÀPÀÛ PÀÄrzÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¥ÉưøÀjUÉ £Á£ÀÄ J°èzÉÝãÉAzÀÆ UÉÆwÛ®è. £À£Àß PÀvÉ UÉÆvÀÄÛAmÉÆà ¤ªÀÄUÉ?” “¤Ã£ÀÄ ªÀĺÁ PÉÃrAiÉÄAzÀÄ PÉýzÉÝãÉ. ¤£Àß «"ÀAiÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀgÉ ºÉüÀÄ. DzÀgÉ £À¤ßAzÀ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ PÉÃqÀÆ DUÀ&ÁgÀzÀÄ. EzÀÄ ªÀiÁvÀÄ.” “PÉÃqÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉzÀgÀ&ÁgÉ. £À£Àß gÀPÀÛzÀ D¸É wÃj¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ M¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ. £À£ÀUÉ zÀAiÉÄ vÉÆÃj¹¢j. ¥Éưù£ÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ £À£Àß «"ÀAiÀÄ w½¸À¨ÉÃr. £À£Àß PÀvÉ PÉý. “ªÀÄzÉ£Ár£À°è £Á£ÀÄ ºÀÄnÖzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÉÛ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀiÁvÀæ EzÉݪÀÅ. C¥Àà £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÉ, PÁrUÉ J®è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀzÉÝà EgÀ°®è. DzÀgÉ CªÀé §ºÀ¼À ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ vÀ¦àUÉ bÀr KlÄ ©Ã¼ÀÄwÛ¢ÝvÀÄ. MAzÀÄ ºÉƼÉAiÀÄ°è «ÄAzÉ£ÉAzÀÄ ¨Á¸ÀÄAqÉ §gÀĪÀºÁUÉ


!

91!

§rzÀ¼ÀÄ - DzÀgÉ EªÉ®è C¥Àà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÁUÀ. £À£ÀUÉ CªÀé£À ªÉÄÃ&É §ºÀ¼À ¹lÄÖ §gÀÄwÛvÀÄÛ. ‘zÉÆqÀتÀ£ÁzÀªÉÄÃ&É ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ RArvÀ ¥ÁoÀ PÀ°¸ÀÄvÉÛÃ£É £ÉÆÃqÀÄ’ JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÉÄà ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÉÝ. £À£Àß vÀªÀÄä¤UÀÆ - CªÀ£ÀÄ ªÀÄUÀĪÁVzÀÝ - CªÀ¼ÀÄ vÀÄA§ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ, DzÀgÉ £À£ÀUÉà §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ. vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ&É £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¦æÃw¬ÄvÀÄÛ. “MAzÀÄ ¢ªÀ¸À AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀ§â. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁjà ¨sÁjà MAzÀÄ ºÀA¢ ¨É¼É¢vÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß C¥Àà »rzÀÄPÉÆAqÀ. DUÀ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁ¼À¥Àà£ÀÆ §AzÀ£ÀÄ. E§âgÀÆ ¸ÉÃj D ºÀA¢AiÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß §®ªÁV PÀnÖzÀgÀÄ. CzÀÄ CgÀZÀÄvÀÛ £É®zÀªÉÄÃ&É GgÀļÀÄwÛvÀÄÛ. ºÀ¼Éà ¨ÉÆqÀÄØ ¨Á¼ÀÄ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß CªÀé£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ vÀAzÀÄPÉÆlÖ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ ºÀA¢ PÀÆUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀUÀÄvÀÛ ¤AvÉ. C¥Àà PÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl. PÁ¼À¥Àà D ºÀA¢AiÀÄ ªÀÄĸÀÄqÀ£ÀÄß CªÀÄÄQ »rzÀ£ÀÄ. ¨Á¼ÀÄPÀwÛ JwÛ CzÀgÀ zÀ¥ÀàªÁzÀ PÀÄwÛUÉUÉ MAzÀÄ Kl£ÀÄß C¥Àà£ÀÄ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨sÁjà ¸ÀAvÉÆÃ"ÀªÁ¬ÄvÀÄ. £À£ÀUÉà ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ ¹QÌzÀÝgÉ JAzÁ¬ÄvÀÄ. ¨Á¼ÀÄ PÀwÛ CzÀgÀ PÉÆ©âzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è MAzÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁr »AzÉ a«ÄävÀÄ, ºÀA¢AiÀÄÄ CgÀavÀÄ, GgÀĽvÀÄ, GgÀÄavÀÄ. PÁ¼À¥Àà §®ªÁV »rzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀUÁrzÉ£ÀÄ. C¥Àà£ÀÄ E£ÉÆßAzÉÃlÄ §®ªÁV C°èUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. F UÁAiÀÄ D¼ÀªÁV, C°èAzÀ gÀPÀÛ ºÀj¬ÄvÀÄ. ºÀA¢ ªÀÄ®VzÀ&Éèà ºÉÆgÀ½ CAUÀ¼ÀzÀ D PÀqÉUÉ GgÀĽvÀÄ. CzÀgÀ PÀÆUÀÄ PÀPÀð±ÀªÁVvÀÄÛ. £À£ÀUÉ »vÀPÀgÀªÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ‘ºÉà PÀÆUÀÄwÛÃAiÀiÁ ºÀA¢’ JAzÀÄ CzÀgÀ »AzÉAiÉÄà NrzÉ£ÀÄ. PÁ¼À¥Àà ¥ÀÄ£ÀB »rzÀ£ÀÄ. C¥Àà D UÁAiÀÄzÉƼÀUÉ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄVι PÀgÀPÀgÀ JAzÀÄ CzÀgÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÝ£ÀÄ. ‘J"ÀÄÖ ZÀAzÀ, J"ÀÄÖ ZÀAzÀ, J"ÀÄÖ ZÀAzÀ’ JAzÀÄ £Á£ÀÄ C°èAiÉÄà PÀÄtÂzÁrzÉ£ÀÄ. CAUÀ¼À«rà gÀPÀÛªÀÄAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ, ºÀA¢AiÀÄ vÀ&É vÀÄAqÁV CqÀØ ©¢ÝvÀÄ. £Á£ÀÄ NrºÉÆÃV ¸ÀvÀÛ ºÀA¢AiÀÄ ªÉÄÃ&É PÀÆvÉ. CzÀgÀ PÀÄwÛUɬÄAzÀ gÀPÀÛ a«ÄävÀÄ. C¥Àà ‘K¼ÉÆÃ’ CAzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ C°èAiÉÄà ¤AvÀÄ ‘J"ÀÄÖ ZÀAzÀ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ&Éà E®è’ JAzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß vÀÄ¢ ¨ÉnÖ£À°è ªÀÄÄnÖ aæzÀ£ÀÄ. CzÉ"ÀÄÖ gÀÄa! CzÀgÀ ªÀÄÄaÑzÀÝ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ©r¹ MAzÀÄ PÀrجÄAzÀ ZÀÄZÀÑ®Ä £ÉÆÃrzÉ£ÀÄ. ‘£ÀrÃwÃAiÉÆà E®èªÉÇ ªÀiÁj’ JAzÀÄ CªÀé£ÀÄ PÉÆÃ®Ä vÀAzÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ zÀÆgÀ NrzÉ£ÀÄ. gÀPÀÛzÀ gÀÄa¬ÄAzÀ ¨Á¬Ä ZÀ¥Ààj¸ÀÄvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ CzÀgÀ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ, PÀrzÀÄ ºÉÆüÀÄ ªÀiÁr K£ÉãÉÆà ªÀiÁrzÀgÀÄ. CzÀgÀ PÀÄwÛUÉ PÉÆAiÀÄÄÝzÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB AiÉÆÃa¹PÉÆAqÀÄ JAxÀ CzÀÄãvÀªÉAzÀÄ £Á£ÀÄ D£ÀAzÀ¥ÀqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. D ¢£À £ÀªÀÄUÉ ºÀA¢AiÀÄ GzÀPÀ (ªÉÄÃ&ÉÆÃUÀgÀ) EvÀÄÛ. E£ÀÆß AiÀiÁgÁgÉÆà §A¢zÀÝgÀÄ. ºÀA¢ ªÀiÁA¸ÀzÀ Hl M¼Éîà gÀÄaAiÀiÁVvÀÄÛ. “£Á£ÀÆ MAzÀÄ ºÀA¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ PÉÆAiÀÄå¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀUÉ D¸ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ C"ÀÄÖ zÉÆqÀØ ºÀA¢AiÉÄ°è? C¥Àà CªÀé J®è UÀzÀÝUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÉÝ. CªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ&É £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV PÉÆýªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀÅUÀ¼À PÀÄwÛUÉ ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ºÁUÉ D ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÁUÀ CzÀÄ ¸ÀtÚ gÉPÉÌUÀ¼À£ÀÄß ¥Àl¥Àl£É §rAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. vÁ¬Ä PÉÆýAiÀÄÄ ¨ÉgÀ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. £À£ÀUÉ DUÀ gÀAUÉÃgÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄjAiÀÄ PÀÄwÛUÉ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛ »ÃgÀĪÀÅzÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á RĶAiÀÄ DlªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀ"ÀÄÖ PÉÆýUÀ¼ÀÆ ªÀÄjUÀ¼ÀÆ EzÀÄÝzÀjAzÀ EzÀÄ CªÀé¤UÉ w½AiÀÄ&Éà E®è. ¸ÀvÀÛ ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ zÀÆgÀ J¸ÉzÀÄ ©qÀÄwÛzÉÝ. DzÀgÉ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À CªÀé EzÀ£Éß°èAiÀÄÆ £ÉÆÃrAiÉÄà ©lÖ¼ÀÄ. £À£ÀUÉ ¨ÁgÀÄPÉÆð£À bÀr KlÄ - FUÀ®Æ £À£ÀUÉ ¹lÄÖ KgÀÄvÀÛzÉ - ©vÀÄÛ. ªÉÄÊAiÉÄå®è ¨Á¸ÀÄAqÉ §A¢vÀÄ. C¥Àà£ÀÆ UÀzÀj¹zÀ£ÀÄ. PÉÆýUÀ¼À£Éßà PÉÆAzÀÄ gÀPÀÛ »ÃgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. DzÀgÉ CªÀé PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ©qÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀߣÀÄß CªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ. UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÀ¹ ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß PÁr¤AzÀ ¸ËzÉ ºÉQÌ vÀgÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÉÆßà PÉÆqÀÄwÛzÀݼÀÄ. £À£ÀUÉ ¨sÁjà ¹lÄÖ §gÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀ¼À KlÄ GAl®è. C¥Àà¤UÉ zÀÆgÀÄ ºÉýzÀgÉ? C¥Àà¤UÀÆ £Á£ÀÄ ºÉzÀgÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. J"ÀÄÖ ¢ªÀ¸ÀªÁ¬ÄvÉAzÀÄ £À£ÀUÉ &ÉPÀÌ UÉÆwÛgÀ°®è. DzÀgÉ PÉÆýªÀÄjAiÀÄ gÀPÀÛ »ÃgÀzÉà £À£ÀUÉ vÀqÉAiÀÄ°PÁÌUÀ°®è. ¨Á¼ÉAiÀÄ PÀAzÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀwÛ¬ÄAzÀ PÀrAiÀÄÄwÛzÉÝ. ¨ÉðAiÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ J¸ÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À §gÉAiÀÄ£ÀÄß CUÉzÀUÉzÀÄ ºÁPÀÄwÛzÉ. E°èAiÀÄÆ CªÀé£ÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ £À£ÀUÉ ¨Á¸ÀÄAqÉAiÉÄà UÀw. £Á£ÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆqÀتÀ£ÁVzÉÝ. CªÀé£À"ÉÖà JvÀÛgÀªÁVzÉÝ. C¥Àà£À ºÉUÀ°UÉ §gÀÄwÛzÉÝ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¢£À¢AzÀ zÀ£À PÁAiÀÄ°PÉÌAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¨ÁuÉUÉ PÀ½¹zÀgÀÄ. vÀªÀÄä CªÀé£À eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ. zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À §ºÀ¼À ¨ÉÃeÁgÀzÀÄÝ. ¨É¼ÀUÉÎ zÀ£ÀUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀrèUÉ (§AiÀÄ®Ä) ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÉà »AzÉ §gÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß vÀªÀÄä §ÄwÛ vÀAzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ. gÁwæAiÀiÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ zÀ£ÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà C&ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ PÀgÀÄ »AzÀPÉÌ §gÀ¢zÀÝgÉ, ¨ÉÃgÁªÀÅzÁgÀÆ zÀ£À UÀzÉÝUÉ E½zÀgÉ £À£ÀUÉ ¥ÉlÄÖ. »AzÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¹lÄÖ §gÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ C¥Àà MAzÉÃlÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¢zÀÝgÀÆ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉzÀgÀÄwÛzÉÝ. “D ºÀA¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÝAvÉ MAzÀÄ ºÀ¸ÀÄ«£À PÀgÀÄ«£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÆß PÀvÀÛj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ MAzÀÄ ¢£À £À£ÀUÉ ¥sÀPÀÌ£É ºÉƼɬÄvÀÄ. C"ÀÄÖ ¢£ÀUÀ¼À ¨ÉÃeÁgÀªÉ®èªÀÇ DUÀ ªÀiÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉÆÃ"À GQÌvÀÄ. PÀÆqÀ&Éà MAzÀÄ PÀgÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. £À£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀwÛ¬ÄAzÀ CzÀgÀ PÀÄwÛUÉUÉ §®ªÁzÀ MAzÀÄ Kl£ÀÄß ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÀA¢AiÀÄ ºÁUÉ PÀgÀĪÀÅ MzÁÝqÀ°®è - CzÀgÀ PÀwÛUÉ CzsÀð UÁAiÀĪÁV PÀgÀĪÀÅ zÀÆgÀPÉÌ ºÁjvÀÄ. £Á£ÀÄ C°èUÉ Nr ºÉÆÃV CzÀgÀ


!

92!

PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðªÁV PÀvÀÛj¹zÉ£ÀÄ. £ÉvÀÛgÀÄ ºÁjvÀÄ, PÀrzÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨ÁAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß »ÃjzÉ. PÉÆý, ºÀA¢ gÀPÀÛzÀ"ÀÄÖ EzÀÄ £À£ÀUÉ gÀÄa¸À°®è. DzÀgÉ D PÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸À J"ÀÄÖ ¸ÀAvÉÆÃ"ÀzÀÄÝ! C"ÀÖgÀ&Éèà £À£ÀUÉ CªÀé£À £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. PÀgÀĪÀ£Éß¼ÉzÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ©¢gÀÄ »AqÀ°£À §ÄqÀPÉÌ J¸ÉzÉ£ÀÄ. ºÉƼÉAiÀÄ°è PÀwÛAiÀÄ£ÀÆß £À£Àß PÉÊ ¨Á¬ÄUÀ¼À£ÀÆß vÉƼÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀAeÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ G½zÀ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß CnÖPÉÆAqÀÄ G&Áè¸À¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄVzÉ. ‘UÉÆæ PÀgÀÄªÉ°è’ JAzÀÄ CªÀé PÉýzÀ¼ÀÄ. £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®èªÉAzÀÄ vÀ&ÉAiÀÄ&Áèr¹zÉ. ¸Àj bÀr ©vÀÄÛ. £Á£ÀÄ CªÀé¤VAvÀ GzÀݪÁVzÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¸À»¹zÉ. £À£ÀߣÀÄß ¸ÀtÚ ªÀÄUÀĪÉAzÉà CªÀ¼ÀÄ w½¢zÀݼÉÆà K£ÉÆÃ? C¥Àà §AzÀÄ ºÉaÑUÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝ ¥ÉlÖ£ÀÄß vÀqÉzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ NrºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÁAiÀÄÄÛ. ºÀ¹ªÀÅ eÉÆÃgÁUÀÄwÛvÀÄÛ. HlªÀiÁr, ªÀÄzsÀågÁwæ JzÀÄÝ NrºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ªÀÄ®VzÉ. ªÀÄzsÀågÁwæAiÀiÁ¬ÄvÉAzÀÄ ¥sÀPÀÌ£É JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À ¨É¼ÀUÁVvÀÄÛ. ºÁ¼ÀÄ ¤zÉæ £À£ÀUÉ UÁqsÀªÁV §A¢vÀÄÛ. ªÀÄgÀÄ¢£À C¥Àà CªÀé J®ègÀÆ PÀgÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ zÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÉ. D ©¢gÀĪÉļÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CªÀgÀÄ ¥ÀjÃPÉëªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ zÀÆgÀ¢AzÀ £ÉÆÃrzÉ£ÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ C°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É UÀzÉÝUÉ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. CªÀé £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ §gÀ°®è. ªÀÄvÉÛ £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÁUÀ D PÀgÀÄ«£À CzsÀðzÉúÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥Áæt wAzÀºÁVvÀÄÛ. CAvÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÉnÖ£À ºÉÆqÉvÀ £À£ÀUÉ vÀ¦àvÀÄ JAzÀÄ RĶAiÀÄÆ D¬ÄvÀÄ. E£ÀÆß PÀrzÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ D£ÀAzÀ C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ C¤¹vÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À¢AzÀ&Éà £À£ÀߣÀÄß zÀ£À PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀ©qÀ°®è. £À£Àß vÀªÀÄä D PÉ®¸À ªÀiÁqÀºÉÆgÀl. £Á£ÀÄ UÀÄzÀÝ°¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀÄä¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄtÄÚ CUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, VqÀUÀ¼À vÀ&É PÀvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ®è ªÀiÁqÀÄvÀÛ £À£Àß ¸ÉÃqÀ£ÀÄß wÃj¹PÉƼÀÄîwÛzÉÝ. DzÀgÉ PÉÆýªÀÄjAiÀÄÆ E®è, PÀgÀĪÀÇ E®è, ºÀA¢AiÀÄAvÀÆ E®èªÉà E®è. £Á£ÀÄ CªÀé£À ªÉÄÃ&É ¹nÖ¤AzÀ PÀÄ¢AiÀÄÄwÛzÉ. ºÀ®Äè PÀrAiÀÄÄwÛzÉÝ. “ªÀÄvÉÛ"ÉÆÖà ¢ªÀ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀļÉUÁ® PÀ¼ÉzÀÄ ¨É¼É PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. C¥Àà AiÀiÁªÁUÀ®Æ £À£ÀߣÀÄß vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ zÀÆgÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃzÀgÉ CªÀé£À PÀtÄÚ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £À£Àß ªÉÄÃ&ÉAiÉÄà EgÀÄwÛvÀÄÛ. D ¨É¼É PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è wgÀÄUÀÄwÛzÉÝ. zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄÄwÛvÀÄ. ‘ºÉÆÃUÀÄ CzÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ¸ÀÄ ¹AUÁ’ JAzÀ£ÀÄ C¥Àà. £Á£ÀÄ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÉà NrzÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ NqÀÄwÛzÀÝ ºÁUÉAiÉÄà ºÀ¸ÀÄ C°èAzÀ zsÁ«¹vÀÄ. UÀzÉÝUÀ¼À£ÀÄß vÀĽzÀÄ, ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÁj, ºÉÆgÀUÉ §AiÀÄ°UÉ fV¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀ£Éßà PÀrzÉà ©qÀ¨ÉÃPÀÄ, CxÀªÁ MAzÀÄ Kl£ÁßzÀgÀÆ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ&ÉèÉÃPÉAzÀÄ ºÀoÀ¢AzÀ NrzÉ£ÀÄ. DUÀ&Éà ‘AiÀiÁPÉÆà £ÀªÀÄä zÀ£À ¨ÉgÀ¸ÀÄwÛÃAiÀÄ?’ JAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀÆVzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ D ¥ÉÆÃgÀ ¸ÀtÚ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ‘¤Ã£ÁågÉÆà PÉüÀ°PÉÌ?’ JAzÀÄ GvÀÛgÀ PÉÆmÉÖ£ÀÄ. D ºÉÊzÀ£ÀÄ ‘£ÉÆÃqÀÄ C¥Àà£À ºÀwÛgÀ ºÉüÀÄvÉÛãÉ. £ÀrÃwÃAiÉÆà E®èªÉÇà zÀÆgÀ?’ JAzÀ£ÀÄ. £À£Àß ºÉUÀ°£ÀªÀgÉUÀÆ §gÀzÀ D ¥ÉÆQð ºÉÊzÀ£À zsÉÊAiÀÄð £ÉÆÃr! ‘K£ÁärÛAiÉÆÃ!’ JAzÀÄ £Á£ÀÄ PÉýzÉ£ÀÄ. ‘¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä zÀ£ÀzÀ ªÉÄÊ ªÀÄÄlÄÖ £ÉÆÃqÀĪÀ’ JAzÀ£ÀÄ. ‘ªÀÄÄlÄÖvÉÛãÉ. C®è. PÀrAiÀÄÄvÉÛãÉ. ¨Á £ÉÆÃqÀÄ’ £Á£ÀÄ D zÀ£ÀzÀ »AzÉ NrzÉ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ‘K C¥Áà ¨Á E°è’ JAzÀÄ PÀÆUÀÄvÀÛ £À£ÀUÉ PÀ®è£ÀÄß ©Ã¹ ©Ã¹ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. MAzÉgÀqÀÄ £À£ÀUÉ vÀUÀ°zÀĪÀÅ. £À£ÀUÉ ¹lÄÖ vÀqÉAiÀÄzÁ¬ÄvÀÄ. ‘¨ÁgÉÆà ªÀÄUÀ£ÉÃ’ JAzÀÄ C°èAiÉÄà ¤AvÉ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÀwÛgÀ §AzÀ£ÀÄ, £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀwÛAiÀÄÄ PÀÄt¬ÄvÀÄ, gÀPÀÛzÀ zÁºÀ KjvÀÄ. ‘¤£ÀUÉ §gÀ° §Ä¢Þ’ JAzÀÄ CªÀ£ÉqÉUÉ ºÁj CªÀ£À PÀÄwÛUÉUÉà ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. PÀgïÌ JAzÀÄ ¨Á¼É¢AqÀÄ vÀÄAqÁUÀĪÀAvÉ CzÀÄ vÀÄAqÁV zÀÆgÀ gÀnÖvÀÄ - DºÁ CzÉAxÀ ¢üªÀiÁQ£À PÉ®¸À. CªÀ£À gÀPÀÛªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßVAiÉÄà »ÃjzÉ£ÀÄ. ªÀÄ£ÀÄ"Àå gÀPÀÛ vÀÄA¨Á gÀÄa. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÀÄ"Àå gÀPÀÛ PÀÄrAiÀÄzÉà £À£ÀUÉ ¨ÁAiÀiÁjPÉAiÀiÁVzÉ. ‘¥ÁoÀ PÀ°vÉAiÀiÁ, ºÁUÉ ©¢ÝgÀÄ’ JAzÀÄ £Á£ÀÄ C°èAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ. £À£Àß GvÁìºÀzÀ PÉÆÃr ©j¢vÀÄÛ. ªÉÄÊAiÀÄ, §mÉÖAiÉÄ®è gÀPÀÛªÀÄAiÀĪÁVvÀÄÛ. CªÀé £ÉÆÃr ‘EzÉãÉÆà ¹AUÀ’ JAzÀÄ PÉýzÀÄzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀ°®è. ‘ºÉýÛÃAiÉÆà E®èªÉÇÃ’ JAzÀÄ CªÀ½AzÀ ¥ÉlÄÖ ©vÀÄÛ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÀ"Àð vÀÄA©vÀÄÛ, D ¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ &ÉQ̸À&Éà E®è. ªÀÄ£ÀÄ"Àå gÀPÀÛ J"ÀÄÖ gÀÄa JAzÉà £À£Àß vÀ&ÉUÉ CAn ºÉÆìÄvÀÄ. “DzÀgÉ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ°®è. CªÀvÀÄÛ gÁwæAiÉÄà PÀjçmÉÖ ºÁQPÉÆAqÀªÀgÀÄ - ¥ÉưøÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀÄvÉÛ w½¬ÄvÀÄ - £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ. ‘CªÀ£ÀÄ PÁqÀĺÀA¢Ã£À ºÉÆqÉzÁUÀ ºÁjzÀ gÀPÀÛ EzÀÄ zÉêÀgÀÆ’ JAzÀÄ C¥Àà£ÀÄ CªÀjUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀé, vÀªÀÄä EªÀgÉ®è zÀÆgÀ ¤AwzÀÝgÀÄ. E£ÀÆß AiÀiÁgÁgÉÆÃ, ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÆ C°èUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ EªÉ®è K£ÉAzÀÄ w½AiÀÄ°®è. £À£ÀߣÀÄß J°èUÉ AiÀiÁPÉ D ¥ÉưøÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉAzÀÄ DUÀ w½AiÀÄ°®è. zÀÆgÀzÀ°è M¼Éîà §mÉÖ, ºÁålÄ ºÁQPÉÆAqÀªÀ£ÉƧâ£ÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉýzÀ£ÀÄ ‘¤Ã£ÀÄ ¸ÀtÚtÚ£À£ÀÄß PÉÆAzÉAiÀiÁ?’ ‘ºËzÀÄ, CªÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ gÀPÀÛªÀ£Éßà »ÃjzÉ. C§â CªÀ£À ¸ÉÆPÉÌÃ!’ JAzÀÄ £Á®UÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¥Ààj¹ ºÉýzÉ£ÀÄ. ‘CAiÉÆåà K£ÁärzÉ ¹AUÁ’ JAzÀ£ÀÄ C¥Àà. C¥Àà AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ £À£ÀUÉ w½AiÀÄ°®è. D ¥ÉưøÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀ°®è. “£À£ÀߣÀÄß ªÉÆÃmÁgï PÁj£À°è PÀÆj¹ D gÁwæ ªÀÄrPÉÃjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÀUÀÎvÀÛ&ÉAiÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr ¥Àr¬ÄQÌ ©ÃUÀ drzÀgÀÄ. C°è ªÀÄ®UÀ®Ä K£ÀÆ EgÀ°®è. £À£ÀUÉ ZÀ½AiÀÄÆ DUÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ ¤zÉæ eÉÆÃgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ £É®zÀ ªÉÄÃ&ÉAiÉÄà ªÀÄ®V ¤zÉæ ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. EzÉ®è AiÀiÁPÉ, ¸ÀtÚtÚ£À£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀrzÀgÉ £À£ÀUÉÃPÉ


!

93!

»ÃUÉ PÀ"ÀÖPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ w½AiÀÄ°®è. ¤dPÀÆÌ £ÉÆÃr FUÀ®Æ ºÉüÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀßzÀÄ CzÀgÀ°è K£ÀÆ vÀ¥ÀÄà EgÀ°®è. ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À¢AzÀ £À£ÀUÉ bÀr KlÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁgÀÄPÉÆîÄUÀ½AzÀ ¨Áj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀé ºÉÆqÉzÀ MAzÀÄ ¥ÉlÆÖ C"ÀÄÖ ©gÀĸÁVgÀ°®è. £Á£ÀÄ ‘CAiÉÆåà CAiÉÆåà C¥Áà’ JAzÀÄ CgÀZÀÄwÛzÉÝ. ªÉÄÊAiÉÄAiÀÄ&Áè ºÀÄtÂÚ£À ºÁUÉ £ÉÆÃAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¨Á¸ÀÄAqÉUÀ¼ÉzÀݪÀÅ PÉ®ªÀÅUÀ½AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ&É D gÀPÀÛªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉPÀÄÌwÛzÉÝ. DzÀgÉ £ÉÆÃr, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ"ÀÄÖ £ÀªÀÄä gÀPÀÛ gÀÄa¬ÄgÀĪÀÅ¢®è. J"ÉÆÖà ¢ªÀ¸À »ÃUÉ PÀ¼É¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À £À£Àß PÉÊ PÁ°UÉ ¸ÀgÀ¥À½ PÀnÖ J°èUÉÆà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. C°è vÀÄA¨Á d£ÀjzÀÝgÀÄ. MAzÀÄ PÀlPÀmÉ UÀÆr£À°è £À£ÀߣÀÄß ¤°è¹ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¥À½¬ÄAzÀ £À£ÀߣÀÄß CzÀPÉÌ PÀnÖzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ªÀÄAPÀÄ PÀ«zÀAvÉ DVvÀÄÛ. PÀÆgÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ PÀÆgÀ®Ä DUÀ°®è. ¤AvÀÄ ¤AvÀÄ ºÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃAiÀÄÄwÛzÀÄݪÀÅ. AiÀiÁgÉÆà JvÀÛgÀzÀ°è PÀĽvÀªÀ£ÉƧâ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß K£ÉãÉÆà ¥Àæ±Éß PÉýzÀªÀ£À gÀPÀÛ »ÃjzÀgÉ ºÉÃUÁ¢ÃvÉAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ ¤AwzÉÝ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À ªÉÄÃ&É £À£ÀߣÀÄß E£Éß°èUÉÆà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. zÁjAiÀÄ°è C¥Àà CqÀØ §AzÀÄ ‘K£ÀÄ ªÀiÁrzÉ ¹AUÁ, »ÃUÉ ªÀiÁrzÉAiÀiÁ!’ JAzÀÄ CvÀÛ£ÀÄ. £À£ÀUÀÆ C¼ÀÄ §gÀĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀªÀÇ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ¢gÀ°®è, FUÀ ªÉÄÊAiÉÄ®è ¨Á¸ÀÄAqÉUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ ¥Éưù£ÀªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ.” PÁªÉÃj ºÉƼÉAiÀÄÄ §A¢vÀÄ. eÉÆÃqÀÄ ºÁQPÉÆAqÀ £ÀªÀÄä PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°®è. DUÀ £ÀªÀÄUÉ J°èzÉÝÃªÉ JA§ CjªÁ¬ÄvÀÄ. C°èAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ MAzÀƪÀgÉ ªÉÄ樀 zÀÆgÀ. w½zÀ ºÁ¢. “¤£ÀUÉ ºÉÆvÁÛzÀgÉ ºÉÆÃUÀÄ. C°è D ªÀÄÄzÀÄQ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÁݼÉ. CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀÄ. DzÀgÉ ¤£Àß «"ÀAiÀÄ ¥ÀÆtð w½AiÀĨÉÃPÉAzÀÄ D¸ÉAiÀÄÄAlÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀĪÀÅ¢®è” JAzÀgÀÄ aPÀÌ¥Àà. “£À£ÀUÉ E£ÀÄß ¨ÉÃUÀ »AzÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ ¸Áé«ÄÃ, ¨É¼ÀUÁzÀ ªÉÄÃ&É £Á¤&Éè®è §gÀĪÀAwzÉAiÉÄÃ? E£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉÆà K£ÉÆÃ? ¨ÉÃUÀ ºÉý ªÀÄÄV¹©lÄÖ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. £ÀrÃj ºÉÆÃUÀĪÀ. “£À£ÀߣÀߪÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. D ºÉƸÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á PÀ"ÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. AiÀÄzÁévÀzÁé PÉ®¸À. ºÉÆmÉÖUÉ C£Àß ¸Á®zÀÄ. ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀÄwۢݮè. PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ bÀr KlÄ ©Ã¼ÀÄwÛvÀÄÛ. D ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆAzÀzÀÝPÉÌ F ²PÉë JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀßzÉãÀÄ vÀ¥ÀÄà, ¸Áé«ÄÃ, CªÀ£À£ÀÄß PÉÆAzÀzÀÝgÀ°è? C¥ÀàºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄ姺ÀÄzÀAvÉ, £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉÆà ºÁUÉ J"ÉÆÖà ªÀ"ÀðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀĪÀÅ; J"ÉÖAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. £À£ÀߣÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄrPÉÃjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV. ‘E£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ J°èUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ vÉÆ®V ºÉÆÃUÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆÃ. DgÀÄ wAUÀ½UÉƪÉÄä ¤£Àß ªÁ¸À¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÉưøÀÄ oÁuÉUÉ w½¸À¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄ, ªÉÆzÀ°£À ºÁUÉ’ JAzÀÄ ºÉý ºÉÆgÀUÉ ©lÖgÀÄ. “£À£ÀUÉ UÀqÀØ «ÄÃ¸É ¥ÉÆzÉ ¨É¼É¢vÀÄÛ. ªÀÄAPÀÄ ªÀÄÄaÑzÀªÀ£ÀAvÉ. ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆgÀmÉ. DzÀgÉ J°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ? ‘£Á£ÀÄ K£ÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀzÉà £À£ÀߣÀÄß F jÃw ²Që¹zÀgÀ&Áè. EªÀjUÉ ¥ÁoÀ PÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ £À£ÀUÉ RArvÀªÁVAiÀÄÆ £ÀA©PÉAiÀiÁAiÀÄÄÛ. C°èAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ ¸Àé®à zÀÄqÀØ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃV PËëgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉÆmÉð£À°è Hl wÃj¹ J°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ, K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄzÉà C&ÉAiÀÄÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ‘£À£ÀߣÀÄß F jÃw UÉÆüÀĺÀÄAiÀÄÄÝPÉÆAqÀgÀ®è EªÀjUÉ ¥ÁoÀ PÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉZÉÑZÀÄÑ C¤¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ¹lÆÖ KgÀÄwÛvÀÄÛ, - CzÉãÀÄ ºÉÆqÉvÀ, PÉ®¸À. D ¥Éưù£ÀªÀgÀ UÉÆÃt£Éßà ªÀÄÄjzÀgÉ, CzÀÄ J"ÀÄÖ ZÉ£ÁßV¢ÝÃvÀÄ, D gÀPÀÛªÀ£ÀÄß »ÃgÀ®Ä J"ÀÄÖ gÀÄaAiÀiÁV¢ÝÃvÀÄ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨Á¬Ä ZÀ¥Ààj¹zÉ. FUÀ®Æ £À£ÀUÉ D¸É ºÉÆÃUÀ°®è, ºÉZÁÑUÀÄvÀÛ&Éà GAlÄ. £À£Àß ¹lÖ£ÀÄß ªÀÄgÀzÀ UÉ&ÉÆèAzÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ wÃj¸À®Ä £ÉÆÃrzÉ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÉ. DzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½AiÀÄ°®è. ¥ÉÃmÉUÉ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆÃV MAzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉÆAqÉ. bÀvÀæzÀ°èAiÉÆÃ, zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥Ë½AiÀÄ°èAiÉÆà ªÀÄUÀ®ÄvÀÛ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÉ. PÀÆ°UÉ®¸ÀzÀ°è K£ÀÄ ºÀt zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ? £À£ÀUÉ zÉúÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ vÁætªÀÇ EgÀ°®è. C®èzÉà gÀPÀÛ ¦¥Á¸É «Äw«ÄÃjvÀÄ. gÁwæºÉÆvÀÄÛ ©Ã¢AiÀÄ°è ¹QÌzÀ ¥ÉÆ°Ã £Á¬ÄUÀ¼À PÀÄwÛUÉ PÀrzÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¸À®Ä £ÉÆÃrzÉ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀÄ"Àå gÀPÀÛ PÀÄrAiÀÄzÉà £À£ÀUÉ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ¨ÁAiÀiÁjPÉ KgÀÄwÛvÀÄÛ; ¹lÄÖ ºÉZÀÄÑwÛvÀÄÛ. EzÀÄ £ÉÆÃr FUÀ MAzÀÄ ªÀ"ÀðzÀ »AzÉ JAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ. £Á£ÉÆAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄÄA¢£À zÁj vÉÆÃgÀĪÀÅzÉÆà JAzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. DUÀ D PÁ®ÄºÁ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ UÀAl£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄå°è UÉeÉÓUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ E½¢½zÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ªÉÆzÀ®Ä bÀr ºÉÆqÉzÀ ¥Éưù£ÀªÀ£À ºÁUÉAiÉÄà CªÀ£ÀÄ PÀAqÀ£ÀÄ. £À£Àß PÉÆÃ¥ÀªÉÃjvÀÄ. DzÀgÉ DUÀ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ K£À£ÀÆß ªÀiÁqÀ°®è. ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÉAiÀÄÆ EgÀ°®è. zÀÄqÀÄQzÀÝgÉ ¥ÀÄ£ÀB eÉÊ®Ä, bÀr KlÄ. C°èzÀÝ ¨ÉÃgÉ d£ÀgÉÆqÀ£É CªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ «ZÁj¹zÉ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ªÀÄrPÉÃj¬ÄAzÀ ¨ÉlÖPÉÌÃjUÉ l¥Áà®Ä ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ VjAiÀÄ¥Àà JAzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÛ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝzÀÆ PÉývÀÄ - ‘FUÀ AiÀÄÄzÀÞ ¸ÀªÀÄAiÀĪÁzÀÄzÀjAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÉʤPÀgÀÄ vÀÄA§ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ½¸ÀÄwzÁÝgÉ. EªÀ£ÉƧâ£Éà D aîzÀ°è C"ÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß F PÀqÉ ºÀ½îUÀ½UÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÁÛ£É,” JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀgÀÄ. £À£ÀUÉ PÀÆqÀ&Éà ºÁ¢ºÉƼɬÄvÀÄ. £ÉvÀÛj£À zÁºÀ eÉÆÃgÁ¬ÄvÀÄ. EzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ G¥ÁAiÀĪÉAzÀÄ


!

94!

D&ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §AzÉ£ÀÄ. £À£ÀUÉ vÀAUÀ®Ä UÀÄmÁÖzÀ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤±ÉÑöʹzÉ. ªÀÄvÉÛ £Á¥ÉÆÃPÀÄè, ªÀÄÆ£ÁðqÀÄ, ¨sÁUÀªÀÄAqÀ®zÀ F PÀqÉUÀ¼À°è C&ÉzÉ. ªÀÄzÉ£ÁrUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉÆÃUÀ°®è. F ºÀ½îUÀ¼À°è £À£ÀUÉ Hl ¹PÀÄÌwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ gÀPÀÛ ¹PÀÌ°®è. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¨sÁUÀªÀÄAqÀ®¢AzÀ £Á¥ÉÆÃQèUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ F ªÀÄÄzÀÄQAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ºÉÆwÛUÉ CPÀ¸ÁävÁÛV ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ¤dªÁV £À£Àß CfÓAiÀÄ®è. CªÀ¼À ªÀÄ£É £ÁªÀÅ FUÀ ºÉƼÉzÁnzɪÀ®è, C°èAzÀ MAzÀÄ ªÉÄ樀 D PÀqÉUÉ EvÀÄÛ. CªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. £À£ÀUÉ »ÃUÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀ½UÉƧ⠪ÉƪÀÄäUÀ EzÀÝ£ÀAvÉ. CªÀ£ÀÄ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀvÀÛ£ÀAvÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ºÉüÀÄvÀÛ CvÀÛ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ£À ºÁUÉAiÉÄà CªÀ½UÉ PÀAqÀ£ÀAvÉ. £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ UÀw¬Ä®èªÉAzÀÄ PÉý, vÀ£Àß dvÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀ®Ä CªÀ¼ÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀzÀÆÝ CzÉÃ. £Á£ÀÄ FUÀ ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃrzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÉ£ÀÄ. AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ CzÀ£ÀÄß D PÁr£À D¼ÀzÀ°è £Á£ÉƧâ£Éà ºÉƸÉzÉ£ÀÄ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÁwæ CfÓAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ&Á¬Ä¹ C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛ¼É. C&ÉÆèAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄAmÉAzÀÄ PÀÆqÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ w½AiÀÄzÀÄ. E"ÁÖUÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ GgÀĽzÀªÀÅ. ªÀÄ¼É »rAiÀÄ®Ä vÉÆqÀVvÀÄ. £ÀªÀÄUÉ HlPÉÌ DUÀ¨ÉÃPÀ®è. gÀPÀÛzÀ D¸É ºÉZÀÄÑwÛvÀÄÛ. D l¥Áà®Ä ºÉÆgÀĪÀªÀ£À «&ÉêÁj E£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤±ÀѬĹzÉ£ÀÄ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À PÉÆý PÀÆUÀĪÀ ªÉÆzÀ&Éà £Á£ÀÄ F UÀÄr¸À°¤AzÀ ºÉÆgÀlÄ, ¸ÉÆãɪÀļÉAiÀÄ°è £É£ÉAiÀÄÄvÀÛ GqÀĪÀvÀÄÛ ªÉÆmÉÖUÉ £ÀqÉzÀ£ÀÄ. C°è £ÉÆÃr, CªÀ£ÀÄ §gÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ ¨ÉÃgÉ d£ÀgÀÄ wgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀÅ¢®è. £Á£À°è CqÀV PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÉ. ‘§gÀ° £À£ÀUÉ bÀr ºÉÆqÉzÀ ¥ÉưøÀÄ. FUÀ l¥Áà®Ä ºÉÆgÀÄvÁÛ£ÉÆà §gÀ°’, JAzÀÄ PÀwÛ ªÀĸÉAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ C°èUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÀPÁV¢Ý®è. DzÀÝjAzÀ C°è £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆvÀÛPÁAiÀĨÉÃPÁVvÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ ºÉÆvÀÄÛ J"ÀÄÖ D¬ÄvÉAzÀÆ D ªÀļÉ, ªÉÆÃqÀ, PÁr¤AzÁV w½AiÀÄÄwÛgÀ°®è. §gÀĪÀ£ÉÆà E®èªÉÇà JAzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ C°èzÀÝ VqÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄAqÀÄ ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. E£ÀÄß ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà zÀÆgÀzÀ wgÀÄUÁ¹¤AzÀ CªÀ£ÀÄ E½¢½zÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ£ÀÄ. D ¢£À PÀAqÀAvÉAiÉÄÃ, CªÀ£Éà EªÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁj PÀgÉAiÀÄ ªÀÄgÀzÀ §¢AiÀÄ°è CqÀV ¤AvÉ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ C«vÀÄ PÀĽvÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. D UÀ½UÉ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ zÁjUÉ ºÁj CªÀ£ÀÄ »AwgÀÄV £ÉÆÃqÀĪÀ ªÉÆzÀ&Éà £À£Àß ±ÀQÛ wÃgÀ ¥ÀæAiÉÆÃV¹ CªÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrzÉ£ÀÄ. MAzÉà KnUÉ CzÀÄ vÀÄAqÁV zÀÆgÀ gÀnÖvÀÄ. vÀ&ÉAiÀÄ UÀAlÄ C&Éèà £É®PÉÌ ©vÀÄÛ. zÉúÀ¢AzÀ aªÀÄÄäªÀ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß »Ãj - DºÁ CzÉ"ÀÄÖ gÀÄa - £Á£ÀÄ D UÀAl®£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ PÁqÉƼÀUÉ NrAiÉÄà ©mÉÖ£ÀÄ. £À£ÀUÉ gÀPÀÛ »Ãj ºÉƸÀ ºÀÄgÀÄ¥ÀÄ §A¢vÀÄÛ. ¸ÀAvÉÆÃ"À¢AzÀ ªÀÄļÀÆî PɸÀgÀÄ JAzÀÄ &ÉQ̸ÀzÉ PÁr£ÉƼÀUÉ vÀÆjºÉÆÃzÉ. £Á£ÀÄ gÁwæAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÁUÉ PÁr£À°è PÀ¼ÉzÀ£ÀÄ. ªÀļÉ, ZÀ½, UÁ° EªÁªÀÅUÀ½AzÀ®Æ £À£ÀUÉ PÀ"ÀÖªÁUÀ°®è. gÁwæAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ&É ¨ÉlÖPÉÌÃj - £Á¥ÉÆÃPÀÄè zÁj PÀqÉUÉ CgÀĪÀvÉÆÛQèUÁV £ÀqÉzÀ£ÀÄ. C°è £À£ÀUÉ zÁj ¹PÀÄ̪ÀÅzÀÄ PÀ"ÀÖªÁUÀ°®è. UÀzÉÝUÀ¼À£ÀÄß zÁn, UÀÄqÀØ ºÀwÛ D eÁrUÉ vÀ®Ä¦zÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ GqÀĪÀvÀÄÛ ªÉÆmÉÖUÉà ºÉÆÃVzÀÝgÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¥Éưù£ÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ JAzÀÄ PÁqÀÄ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÀrAiÀÄvÀÆÛjUÉ ºÁ¢ »rzÀÄ £À£Àß eÉÆÃ¥ÀrUÉ ªÀÄzsÀågÁwæAiÉÆà E£Éß"ÀÄÖ ºÉÆvÉÆÛà vÀ®Ä¦zÉ£ÀÄ. £À£Àß §mÉÖAiÉÄ®èªÀÇ aA¢, ºÀjzÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. PÁ®Ä PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄļÀÄî vÀUÀ° gÀPÀÛ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. £Á£É°èUÉÆà ¨ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÉAzÀÄ CfÓUÉ ºÉýzÉ£ÀÄ. £À£Àß §mÉÖ, SÁ° l¥Áà®Ä aî EªÀ£Éß®è ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀ£ÀÄ. D aîzÉƼÀUÉ £À£ÀUÉ ¸Á«gÀzÉÊ£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä zÉÆgÉvÀĪÀÅ. E£ÉßãÁUÀ¨ÉÃPÀÄ £À£ÀUÉ ? CfÓAiÀÄÄ £À£Àß UÁAiÀÄUÀ½UÉ®è ªÀÄzÀÄÝ CgÉzÀÄ ºÀaÑ UÀÄtªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÉÛ £ÉÆÃr JAmÉÆà ºÀvÉÆÛà wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀĪÀÅ. £ÁªÀÅ ¸ÀÄRªÁVAiÉÄà EzÉݪÀÅ. CfÓUÉ FUÉÆAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ dégÀ CAngÀĪÀÅzÀÄ. £À£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀ ºÉzÀjPÉ vÀ¦àgÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ oÁuÉUÀÆ ºÉÆÃV £À£Àß EgÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀ°®è. gÀPÀÛzÀ D¸É ¥ÀÄ£ÀB £À£ÀߣÀÄß ¨Á¢ü¸ÀÄwÛzÉ. “¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀ£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ D¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ AiÀiÁPÉAzÀÄ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅ¢®è. £ÉÆÃr EzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ°®è. CfÓAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃªÀÅ §gÀ®Ä M¥Àà¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä gÀPÀÛ »ÃgÀÄwÛzÉÝ. £À£Àß «"ÀAiÀÄ ¤«ÄäAzÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀgÉ £ÉÆÃr. £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä gÀPÀÛ »ÃgÀzÉ ©qÀ&ÁgÉ. ¤ªÀÄUÉ £À£Àß°èUÉ §AzÀzÀÝPÉÌ K£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ?” “£À£ÀUÉ CzÀPÉÌ K£ÀÆ ¨ÉÃqÀ. DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÁßzÀgÀÆ M¼ÉîAiÀÄ zÁjAiÀÄ°è EgÀÄ.” “¤ÃªÉãÀ£ÀÄßwÛÃj? £Á£ÀÄ PÉlÖ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀ&Éà E®è. £À£ÀUÉ gÀPÀÛzÀ zÁºÀ E£ÀÆß »AV®è. DzÀgÉ ºÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄzÀÄ £É£À¦£À°ègÀ°. ¤ªÀÄä ªÀÄ£É ºÀwÛgÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¤ÃªÀÅ CfÓAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀÄ vÀÄA§ G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁr¢ÝÃj. CªÀ¼ÀÄ §zÀÄQ G½zÀgÉ ¤ªÀÄä°èUÉ gÁwæ O"À¢üUÉ §gÀÄvÉÛãÉ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄzÀÄ eÁÕ¥ÀPÀzÀ°ègÀ°.” CªÀ£ÀÄ &ÁAzÀæªÀ£ÀÄß £ÀA¢¹ »AzÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ. PÀvÀÛ&ÉAiÀÄ MqÀ&ÉƼÀUÉ PÀgÀV ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ£ÀÄ.


!

95!

£Á«§âgÀÆ ªÀiÁvÁqÀzÉà ªÀÄÄ£ÀßqÉzɪÀÅ. K£ÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀªÀ¥Áà, »ÃUÀÆ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÉà JAzÀÄ £À£Àß JzÉAiÀÄÄ £ÀqÀÄUÀÄwÛvÀÄÛ. FUÀ aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ »AzÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä zsÉÊAiÀÄð«®è, ªÀÄÄAzÉ ºÉeÉÓºÁPÀ®Ä PÉaÑ®è. dvÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÀ«®è. CAvÀÆ ¸Àé®à zÀÆgÀ F ªÀÄĽî£À ºÁ¢AiÀÄ ªÉÄÃ&É vɪÀ¼ÀĪÁUÀ&Éà ¥ÀÄtåªÀ±Ávï ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¨É¼ÀîUÉ zÀÆgÀ¢AzÀ PÀArvÀÄ. ZÀAzÀæ£ÀÄ E£ÀÆß PɼÀUÉ E½¢zÀÝ£ÀÄ. ªÀÄAzÀªÁV vÀAUÁ½ ©Ã¸ÀÄwÛvÀÄÛ. £ÁªÀÅ ªÀÄ£É ªÉÄlÖ®Ä ºÀvÀÄÛªÁUÀ&Éà aPÀ̪ÀÄä PÀzÀ vÉgÉzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÆÃzÀªÉÄÃ&É ¤zÉæAiÉÄà ªÀiÁqÀ°®èªÀAvÉ. WÀAmÉ £Á&ÁÌVvÀÄÛ. “K£ÀÄ «"ÀAiÀÄ, K£ÀÄ «±ÉÃ"À?” £Á«§âgÀÆ ¨Á¬Ä ©qÀ°®è. “mÉÊ¥sÁAiÀiïØ dégÀ D ªÀÄÄzÀÄQUÉ, §zÀÄPÀĪÀ ºÁUÉAiÉÄà E®è,” JAzÀÄ PÉÆ£ÉUÉ aPÀÌ¥Àà §&ÁvÁÌgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉýzÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ J¸ï J¸ï J&ï¹AiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁV ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÉÃjzÉ CzÉà DUÀ¸ïÖ (1942) wAUÀ½£À°è ¸ÀvÁåUÀæºÀ, UÉÆýèÁgÀÄ EªÉ®è £ÀqÉzÀĪÀÅ. E£ÀÄß PÁ&ÉÃdÄ «zÁå¨sÁå¸À ¸ÁzsÀå«®è. M¼ÉîAiÀÄzÉà D¬ÄvÀÄ. J®è ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸Àé¸ÀÜ PÀÆgÀĪÀÅzÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ¤±ÀѬĹ ªÀÄrPÉÃjUÉ ºÉÆgÀqÀ®Ä vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrzÉÝ. CzÉà ¢ªÀ¸À aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀ §ºÀ¼À C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÁUÀzÀ §A¢vÀÄ. “.... D gÁwæ £ÀªÀÄUÉÆAzÀÄ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ C£ÀĨsÀªÀªÁAiÀÄÄÛ. £ÉÆÃqÀÄ, D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÉgÉ »rzÀgÀÄ. CªÀ£ÀÄ E£ÀÆß AiÀiÁgÀ£ÉÆßà RƤ ªÀiÁrzÀ£ÀAvÉ. ¥Á²UÉ PÉÆqÀĪÀ ²PÉë CªÀ¤UÉ «¢ü¹zÁÝgÉ. F PÁUÀzÀ ¤£ÀUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀ"ÀÖgÀ°è CªÀ£ÀÄ F &ÉÆÃPÀzÀ°ègÀĪÀÅ¢®è...” DzÀÝjAzÀ £Á¤zÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.


!

96!

¸ÀéUÀvÀ CAzÀÄ £Á£ÉÃPÉ PÀvÉ §gÉzÉ? ¥ÁæAiÀıÀB CA¢£À £À£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ ®ºÀj PÀxÁ&ÉÃR£ÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀPÀªÁVvÀÄÛ, ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÁPÀ"ÀÄÖ GvÉÛÃdPÀªÁVvÀÄÛ, «ÄV&ÁV £À£Àß NgÀUÉAiÀÄ EvÀgÀ ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¸Á¢ü¸ÀzÀ «PÀæªÀÄ £À£ÀßzÁUÀ¨ÉÃPÉA§ PÉZÀÄÑ EvÀÄÛ.

PÀqÀÄ PÀpt.

§gÉzÀzÀÄÝ ªÀÄÄzÀætªÁV D PÁgÀt¢AzÀ £À£ÀUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ‘C¸ÀªÀiÁ£ÀåvÉ’ ¥Áæ¥ÀÛªÁ¬ÄvÀÄ. »jAiÀÄ ¸Á»w ¢UÀÎdUÀ¼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß aUÀÄgÀÄ ¥Àæw¨sÉAiÀiÁV UÀÄgÀÄw¹zÀgÀÄ. E£ÉßãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ, ©gÀqÉ MqÉzÀÄ ¹rzÀ ºÀ¢£ÉAlgÀ UÀrAiÀÄ fãÉÊUÉ! DzÀgÉ O£ÀßvÀå ¸Á¢ü¹zÀ"ÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è CzÀ£ÀÄß zÀQ̹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, C°èAzÀ ªÉÄÃ&ÉÃgÀĪÀÅzÀAvÀÆ

£À£Àß CzsÀåAiÀÄ£Á¸ÀQÛ, C¤ªÁAiÀÄðvÉ, PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦Û §zÀ&ÁzÀAvÉ PÀvÉAiÀÄ ¸É&É §wÛvÀÄ. EzÀÄ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄd®Ä - £Á£ÀÄ PÀvÉUÁgÀ£À®è JA§ CjªÀÅ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄd®Ä? §®Ä »AzÉAiÉÄà EzÀ£ÉßÃjzÉÝ : ºÀ®ªÀÅ ¸Á«gÀ ¸Á«gÀ ¸Á®Ä PÀ«vÉ §gÉzÀÄ £Á£ÀÄ ZÀªÀÄvÁÌgÀ, ®AiÀÄ, ¥Áæ¸À ªÀÄÄAvÁzÀ vÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄlÖQÌAvÀ ªÉÄÃ&ÉÃgÀ&ÁgÉ£ÉA§ ¨É¼ÀPÀÄ PÀAqÁUÀ. DzÀzÉÝ&Áè M½vÉà D¬ÄvÀÄ ! KPÉ UÉÆvÉÛÃ? ªÀåQÛAiÀÄ ºÀÄlÖ£ÀÆß PÀÆrzÀAvÉ DPÀ¹äPÀUÀ¼Éà DvÀ£À §zÀÄPÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ FUÀ ZÉ£ÁßV CjwzÉÝãÉ. DzÀÝjAzÀ ªÀåQÛUÉ ¸ÁévÀAvÀæöå«gÀĪÀÅzÀÄ D DPÀ¹äPÀUÀ¼À vÀgÀAUÀ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¸ÁUÀgÀAiÀiÁ£ÀzÀ°è ‘¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀzÁZÉAiÉÄ&ÉÆèÃ’ PÁ¢gÀĪÀ ‘¸ÀÄ¥ÀÛ¸ÁUÀgÀ’ UÁ«ÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. EAxÀ CªÀPÁ±À £À£Àß ªÀÈwÛ ¤«ÄvÀÛªÁV (UÀtÂvÉÆÃ¥À£Áå¸ÀPÀ) £À£ÀUÉ, ¥ÀÄ£ÀB DPÀ¹äPÀªÁV, PÀÆr §A¢vÀÄ; ¨ÉÆÃzsÀ£À ªÀiÁzsÀåªÀÄ EAVè"ï; DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è «ªÀj¹zÀgÉ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ZÉ£ÁßV ªÀÄ£ÀA§ÄUÀÄvÀÛªÉ; C¼ÀÄPÉãÀÄ vÁAiÀÄßrAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀ®Ä! DzÀgÉ ±Á¸ÀÛç «"ÀAiÀÄ, «eÁÕ£ÀzÀ (CAzÀgÉ CzÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À) EwºÁ¸À, «eÁÕ¤UÀ¼À fêÀ£À ZÀjvÉæ, ¥ÀæZÀ°vÀ «eÁÕ£À - »ÃUÉ F ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ&ÁAUÀÆ® ¨É¼ÉzÉà ¨É¼É¬ÄvÀÄ, £À£Àß G¥À£Áå¸ÀPÀ ªÀÈwÛAiÀÄ (1947) C«¨sÁdå CAUÀªÁV, PÉÆ£ÉAiÀÄ°è F ºÉƸÀ ªÀÈwÛUÉ («eÁÕ£À¸ÀA¥ÁzÀPÀ 1969) ¹AºÁ¦¹AiÀÄÆ ©nÖvÀÄ! »AzÉ PÀ«vÉ, PÀvÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀ®à£Á«ºÁgÀUÀ¼À°è ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, §¼À¹zÀ ªÀj¸ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°vÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ F ºÉƸÀ £É&ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀ°è §AzÉÆzÀUÀĪÀ ¸ÀÄ®¨sÀ C¸ÀÛçUÀ¼ÁzÀĪÀÅ! ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀzÀ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄd®Ä - CAzÀgÉ FUÀ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ «eÁÕ£À ªÁYäAiÀÄ PÉÊAPÀAiÀÄðzÀ §UÉÎ ªÉÊgÁUÀå - JAzÀÄ KgÀĪɣÉÆÃ, JAzÁzÀgÀÆ KjzÀgÉ CAzÀÄ §zÀÄQgÀĪɣÉÆÃ... ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÄà fêÀ£ÀªÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ? ¸Àé¸ÁªÀÄåxÀåð PÀÄjvÀ ¨sÀæªÀĤgÀ¸À£ÀªÉà ªÀĺÁ¤AiÀiÁðtªÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ? 9-5-1993

Kodagina sumagalu  

ಜಿಟಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ೧೯೪೬ ರಿಂದ ೧೯೫೨ರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಆ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಅವರ ವಿದ್ವಾ...

Kodagina sumagalu  

ಜಿಟಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ೧೯೪೬ ರಿಂದ ೧೯೫೨ರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಆ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಅವರ ವಿದ್ವಾ...

Advertisement