Page 1


‫عنوان‬

‫پیشگفتار‬

‫صفحه‬

‫آبگینه‬

‫‪..............................................................................................................‬‬

‫‪1‬‬

‫تازه های مدرسه ‪..........................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬

‫لحظه ها‬

‫‪.............................................................................................................‬‬

‫‪4‬‬

‫زندگی نامه‬

‫‪.............................................................................................................‬‬

‫‪5‬‬

‫پارسی را پاس بداریم ‪..................................................................................................‬‬

‫‪7‬‬

‫‪...........................................................................................................‬‬

‫‪8‬‬

‫یادبود ها‬

‫‪............................................................................................................‬‬

‫‪11‬‬

‫سرگرمی‬

‫‪...........................................................................................................‬‬

‫‪12‬‬

‫داستانک‬

‫‪............................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫رویش انقالب ( مصاحبه) ‪..........................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫دانستنی ها‬

‫‪..........................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫ماه نوشته‬

‫‪...........................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫گنجینه‬

‫‪..........................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫دل نوشته ها‬

‫‪A3222b.m11‬‬


‫پیشگفتار‬ ‫هب انم خالق پاکی و مهربانی‬

‫بارالها ؛‬ ‫دست نیازمان همىاري ربآستان تى بلىد است و دیدگان غبار گرفتً مان ویپستً رد ااظتنر رحمت تىست ‪.‬‬ ‫قلبمان را چىن دفتری می گشامیی هک باران پاکی و صفای تى صفحات تیري اش را بشىید ‪.‬‬ ‫مفتخریم هک ربای سىمیه بار ورد فضای سپید و سنگیه فصل زیبای زمستان ماهىاهم ی آبگینً را رونق دوباري بخشیدیم ‪.‬‬ ‫باشد هک تىانستً باشیم گرمایی را هب خىانىدگان آن هدهی دهیم ‪.‬‬ ‫مش‬ ‫و هب راستی هک رهم دستان یاریگر زعزیان‪ ،‬عل امیدمان را ویپستً روشه وگً می دارد ‪.‬‬ ‫روزگاراتن چىن ربف پاک و سپید باد‬ ‫‪1‬‬

‫بهمه ماي یکهزارو سیصدو هشتاد و هن خىرشیدی ‪ .‬سردبیر‬


‫تازه ها‬ ‫دس تاسیخ ‪ 99 / 10 /9‬داًش آهَصاى هقغع اتتذایی ّوشاُ تا آهَصگاساى خَد تِ تاصدیذ آکَاسیَم ٍ هحلّ ًگْذاسی هاّیاى دس آًکاسا سفتٌذ ٍ ضوي‬ ‫تاصدیذ اص ایي هکاى‪ ،‬فیلن کاستًَی هشتَط تِ هاّیاى سا ًیض دیذًذ ‪.‬‬

‫دس تاسیخ ‪ 99 /11 /11‬تِ خاعش ًضٍل سحوت خذاًٍذ ٍ تشف ٍیخثٌذاى هقغع اتتذایی تعغیل گشدیذ ‪ .‬الصم تِ رکش است کِ داًش آهَصاى هقاعع‬ ‫ساٌّوایی ٍ دتیشستاى سٍصی شاد ٍ هفشّح سا تا تشف تاصی گزساًذًذ ‪.‬‬

‫دس تاسیخ ‪ ٍ 99/11 /12‬تا ششٍع ایّام دِّ ی فجش‪ ،‬داًش آهَصاى هقغع اتتذایی ًوایشگاّی اص کاسّای دستی ٍ فعالیّت ّای آهَصشی خَدسا دس‬ ‫ًواصخاًِ هجتوع‪ ،‬دس هعشض دیذ ّوگاى قشاس دادًذ ‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫دس سٍص ‪ 99 /11 /12‬تِ هٌاسثت سالشٍص ٍسٍد تٌیاى گزاس جوَْسی اسالهی‪ ،‬حضشت اهام خویٌی ٍ آغاص دِّ ی فجش‪ ،‬هشاسوی اص جولِ شعش‪،‬‬ ‫سشٍد ٍ ًَاختي صًگ اًقالب دس صثحگاُ اجشا گشدیذ ‪.‬‬

‫دستاسیخ ‪ 99 /11 /19‬داًش آهَصاى هقغع ساٌّوایی‪ ،‬جشٌَاسُ غزایی تشتیة دادًذ ‪ .‬کِ عالٍُ تش آشٌایی تا غزاّای سٌتّی ٍ ایشاًی‪ ،‬تشاّویّت‬ ‫تغزیِ هٌاسة تأکیذ گشدیذ ‪ .‬دس پایاى تا سأی داًش آهَصاى سِ غزا تِ عٌَاى ًوًَِ اًتخاب شذ ‪.‬‬

‫دس هَسخِ ی ‪ 99 /11 /19‬جشي سی ٍ دٍّهیي سالگشد اًقالب اسالهی‪ ،‬تَسظ داًش آهَصاى هجتوع دس سایضًی فشٌّگی جوَْسی اسالهی دس‬ ‫آًکاسا تشگضاس شذ ‪ .‬کِ شاهل اجشای سشٍد دس هقاعع اتتذایی ٍ ساٌّوایی ٍ دتیشستاى ‪ ،‬شعش ٍ دکلوِ ٍ هساتقِ ٍ اّذای جَایض تشتشیي ّای‬ ‫جشٌَاسُ غزایی تَد ‪ّ .‬وچٌیي داًش آهَصاى ٍ اٍلیا آًْا اص سخٌاى سفیش هحتشم ‪،‬آقای حسیي پَس ‪ ،‬تِ ّویي هٌاسثت استفادُ ًوَدًذ ‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫لحظه ها‬

‫‪4‬‬


‫صًذگی ًاهِ آلای فشّاد ضیشخاًی‬ ‫دتیش هحتشم هدتوغ آهَصضی ‪ 22‬تْوي‬ ‫آًىاسا‬ ‫‪ .1‬ضمه معرفی خًدتان سال ي محلّ تًلّذ خًد‬ ‫را بگًییذ‪.‬‬ ‫ هي فشّاد ضیشخاًی ّستن ‪ .‬هتَلّذ سال ‪ ٍ 3164‬دس سٍستای ضیشخاى اص تَاتغ ضْش سثضٍاس تِ دًیا آهذم‪.‬‬‫فشصًذ چْاسم خاًَادُ ی ضص ًفشی ّستن ‪.‬‬ ‫‪ .2‬از ديران تحصیل خًد بگًییذ‪.‬‬ ‫ تا پٌدن اتتذایی دس سٍستا تحصیل هی وشدم‪ .‬سپس تشای اداهِ تحصیل تِ سثضٍاس آهذم ٍ یىی دٍ سال اٍّل‬‫دس خاًِ ی الَام ًضدیه صًذگی هی وشدم ٍ اص سال سَّم ساٌّوایی تِ تؼذ ‪ ،‬تا دٍستاى صًذگی وشدُ ٍ دسس‬ ‫هی خَاًذین‪.‬پس اص پایاى دٍسُ ی دتیشستاى دس هدتوغ ضْیذ خَسضیذی هطْذ لثَل ضذم ‪ .‬پایاى سال اٍّل‬ ‫تَد وِ تِ خثِْ سفتن ‪ .‬هذّت صیادی عَل ًىطیذ وِ تِ خاعش هدشٍحیّتن ‪ ،‬دس یىی اص تیواسستاى ّای تْشاى‬ ‫تستشی ضذم ‪ .‬خاعشُ ی تَدى تا ّن سصهاًن سا ّیچگاُ اص یاد ًوی تشم ‪ .‬هخصَصاً تْتشیي دٍستن وِ دس وٌاسم‬ ‫تِ ضْادت سسیذ ‪ .‬دس سال دٍّم تِ تشتیت هؼلّن سثضٍاس تشگطتن‪ .‬پس اص اتوام دٍسُ ی تشتیت هؼلّن ٍ ضشٍع تِ‬ ‫واس دس سٍستاّای تَاتغ سثضٍاس ‪ ،‬دس داًطگاُ پیام ًَس دس سضتِ هذیشیّت آهَصضی لثَل ضذُ ٍ اداهِ تحصیل‬ ‫دادم ٍ هذسن واسضٌاسی سا گشفتن ‪.‬‬ ‫‪ .3‬از فعالیّت َای َىری تان بگًییذ‪.‬‬ ‫ دس سال ّفتادٍ یه ‪ ،‬یؼٌی سال چْاسم‬‫خذهت دس آهَصش ٍ پشٍسش ضشٍع تِ خَش‬ ‫ًَیسی وشدم ٍ دس ّواى سال وِ اًدوي‬ ‫خَش ًَیساى سثضٍاس تأسیس ضذ‪ً ،‬ام‬ ‫ًَیسی وشدم ٍ فؼالیّت خذّی هي دس ایي‬ ‫صهیٌِ آغاص ضذ‪ .‬حذٍد پٌح ضص سال عَل‬ ‫وطیذ وِ هذسن هوتاص سا دسیافت ًوَدم ‪.‬‬ ‫ٍپس اص آى تِ ػٌَاى هذسّس‪ ،‬دس اًدوي‬ ‫خَضٌَیساى تِ تذسیس خَضٌَیسی هطغَل‬ ‫ضذم ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫دٍ سال پیص ّن هَفّك تِ اخز هذسن فَق هوتاص‬ ‫گشدیذُ ٍ دس ایي سِ سال ًیض تالش وشدم اص حضَس‬ ‫خَضٌَیساى تشن دس استاًثَل استفادُ وٌن ‪.‬‬ ‫ٍ ّذفن اص ایي فؼالیّت ‪،‬وسة تداسب اساتیذ عشاص اٍّل‬ ‫خَضٌَیسی ٍ تا تَفیك الْی ‪ ،‬اًتمال آى تِ خاهؼِ ی‬ ‫ٌّشی ایشاى است ‪.‬‬ ‫هي دس سال ّفتاد اصدٍاج وشدم ٍ هؼتمذم صًذگی‬ ‫هطتشن ًِ تٌْا هاًؼی تشای اداهِ ی تحصیل ٍ فؼالیّت‬ ‫ّای ٌّشی ام ًثَدُ ‪ ،‬حتّی ضایذ تِ تالش دس فؼالیّت ّاین ًیض افضٍدُ است‪.‬‬ ‫سضتِ اصلی فؼالیّت هي خغَط ًسخ ٍ ثلث است ٍ تا تِ حال دس حذٍد سی خطٌَاسُ ‪ ،‬ستثِ ّای ًخست تا‬ ‫سَّم سا وسة وشدُ ام؛ وِ آخشیي آى ّا ستثِ دٍّم خطٌَاسُ ی خَش ًَیسی تیي ا لوللی لضٍیي است وِ‬ ‫اهسال تشگضاس ضذ‪ًْ .‬ایتاً ًیّت هي اص ایي واس ایي است وِ اگش خذا تخَاّذ هَفّك تِ وتاتت لشآى هدیذ ضَم‪.‬‬ ‫‪ .4‬آیا ديست داریذ فرزوذاوتان َم مثل شما آمًزگار شًوذ؟‬ ‫ هي هی خَاّن وِ فشصًذاًن تا تَخِّ تِ استؼذاد ّا ٍ تَاًایی ّایطاى تِ دسخاتی دس ضأى خَدضاى تشسٌذ ٍ‬‫هَفك ضًَذ ٍ ّیچ ٍلت ًظش خَدم سا تش آى ّا تحویل ًوی وٌن ٍلی آى ّا سا دس سسیذى تِ اّذافطاى‬ ‫ساٌّوایی هی وٌن‪.‬‬ ‫‪ .5‬آیا معتقذیذ عذد ‪ 13‬وحس است؟‬ ‫ خیش‪ ،‬ػذد سیضدُ ػذدی است هثل تمیِ اػذاد‪.‬‬‫‪ .6‬آیا بٍ فال اعتقاد داریذ؟‬ ‫ تِ فال ّن اػتماد ًذاسم‪ .‬فىش هی وٌن تیطتش اتفالاتی وِ دس صًذگی هی افتذ ًاضی اص سفتاس خَد هاست ٍ حتّی‬‫ها هی تَاًین تا سفتاس خَد تا حذٍدی تمذیشات الْی سا تغییش دّین‪ ،‬هثل صذلِ‪ .‬تِ ًظشم اسادُ اًساى دس‬ ‫سشًَضت خَدش تأثیش صیادی داسد‪.‬‬ ‫‪ .7‬بسرگتریه آرزيیتان چیست؟‬ ‫ تضسگتشیي آسصٍین وِ ػالثت تِ خیشی است ‪ٍ .‬لی یىی اص آسصٍ ّای ضخصی خَدم‪ّ ،‬واى عَسوِ گفتن‬‫وتاتت لشآى هدیذ است‪.‬‬ ‫‪4‬‬


‫‪ .8‬بٍ وظر شما علم بُتر است یا ثريت؟‬ ‫ اسصش راتی ػلن تیطتش است ٍلی ّواًغَسوِ هی داًیذ تِ استفادُ آى ّن تستگی داسد‪.‬‬‫‪ .9‬وظر شما دربارٌ ی مذرسٍ مان چیست؟ بسرگتریه مشکل ي بسرگتریه مسیّت مذرسٍ مان چیست؟‬ ‫ هذسسِ ها هحذٍدیّت ّای صیادی داسد‪ ،‬هثل فضای آهَصضی‪ ،‬اهىاًات آهَصضی ٍ ٍسصضی ٍ ًذاضتي تشًاهِ ّای‬‫خاًثی هتٌَع‪ .‬هضیّت هذسسِ ها ‪،‬آهاس ون داًص آهَصاى ٍ اگش حول تش خَدستایی ًثاضذ‪ٍ ،‬خَد هؼلّواًی هاّش ٍ‬ ‫هتخصّص دس حَصُ ی واسی خَدضاى است ‪.‬‬ ‫‪ .11‬چٍ تًصیٍ ای برای داوش آمًزان داریذ؟‬ ‫ داضتي پطت واس ٍ تالش تشای دسس خَاًذى ٍ ایٌىِ لذس ٍ اسصش صهاى سا تذاًٌذ ٍ تذاًٌذ وِ ایي دٍسُ اص‬‫ػوشضاى دٍسُ عالیی است‪.‬‬ ‫‪ .11‬ي سخه آخر ‪. . .‬‬ ‫ ًظش ضخصی هي ایي است وِ صشفاً داضتي َّش صیاد تِ هؼٌی هَفمیّت دس صًذگی ًیست‪ ،‬تلىِ پطتىاس ٍتالش‬‫هی تَاًذ ًمص هْوتشی سا داضتِ تاضذ‪.‬دًیای اهشٍص ها تیطتش اص آى وِ ساختِ ی دست ًَاتغ تاضذ‪ ،‬ساختِ ی‬ ‫دست اًساى ّای تا اسادُ است‪ .‬پس ًثایذ اًساى ّایی وِ داسای َّش هتَسظ ٍ هؼوَلی اًذ‪ً ،‬گشاى آیٌذُ خَد‬ ‫تاضٌذ ‪ .‬تلىِ آى ّا ّن هی تَاًٌذ تا تالش ٍ پطتىاس دس آیٌذُ آدم ّای تسیاس هَفّمی گشدًذ ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫پارسی را پاس بدا ریم‬ ‫«رد شب فرجامیه سال‪ ،‬هک روز آن همراه است با آغاز نىروز و سال نى؛ پیری کههسال هک با بانىروز یا عمى نىروز خىا نده میشىد‪ ،‬هب دیدا ر زالی‬ ‫فرتىت و زمانْفروىد میرود هک گاهی او را ننو سر ما انمیدهاند و هبگىهنای بانىی بابانىروز شمرده میشىد‪».‬‬ ‫افساهنی با با نىروز یا عمى نىروز‪ ،‬پیشینوای بسیار کهه دارد‪ .‬رد ایه افساهن‪ ،‬بابانىروز‪ ،‬نماد زمان‪ ،‬و هبگىهنای یادآور زروان باستانی یا زال شاهناهم‬ ‫است‪ .‬هم از ایه روست هک پیری است بسیار سالخىرده با گیسىان و ریشی بلند و انبىه و سپید‪ .‬بانىی او ننو سرما است‪.‬‬ ‫ایه هک زمان یا با بانىروز _ زالِ زمان یا پیرِ زمان _ رد آن شب فرجامیه سال‪ ،‬هب دیدا ر ننو سر ما میآید‪ ،‬نشاهنای است از ایه هک سرما با ایه‬ ‫نخ‬ ‫دیدا رِ بدرود هب پایان میرسد و زمان‪ ،‬دیگربار نى میشىد‪ .‬روشه است هک نىروز همراه است با ستیه روز بهار و با طرازمندی بهاری هک رد آن‪ ،‬روز‬ ‫هم‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫شن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫آ‬ ‫و شب‪ ،‬تیرگی و روشنی‪ ،‬سرما و گرما هب رباربی و ی یر ند‪ .‬از ن س‪ ،‬رب روز و رو ی و رما ی رد ی یا زاید و از ب و ر ی و رما‬ ‫کاستو میشىد‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫دل ًَشتِ ی هعلّن‬ ‫عذهن تی ٍجَد تَست‬

‫خذایا ٍجَدم زٍصال تَست‬

‫ای خذا‪ ،‬ای خالك کْکشاى ّا‪ ،‬ای آگاُ از ًْاى ّا ٍ سرّّا‪ ،‬ای کِ تی ٍجَدت ًیست آى کِ تایذ تاشذ‪ .‬ای تکیِ گاُ اتذی ها‪.‬‬ ‫ای کِ توام زیثایی ّای ّستی ترگرفتِ از تَست‪ .‬ای تایذ ّای توام ًثایذّا ٍ ای ّست ّای توام ًیست ّا‪ .‬ای چراغ راُ ضاللت تیچارگاى‬ ‫در تٌْایی شة ‪ .‬ای ٍفادارتریي ٍ ای عاشك تریي ‪ .‬ای تیٌاتریي ٍ ای شٌَاتریي ‪.‬ای پرهعٌاتریي ٍاژُ ی زهاى ٍ ای دلیك تریي ‪.‬‬ ‫ای لحظِ ّا ًرٍیذ از پی ّن؛ آُ ای دل عثرت تیي کجایی ؟کِ تثیٌی توام رگ ّای تٌن را تِ ّن هی تافن تا تثیٌن ٍجَد تی پایاًت را !‬ ‫چرا ًوی خَاًیذ آى چِ را کِ تایذ تخَاًیذ ؟!‬ ‫هٌن؛ هرا تثیي‪ .‬هٌن؛ تٌذُ ی شرهسار ٍ سر تا پا گٌاُ تَ‪ .‬رٍ تِ سَی تَ آٍردُ ام‪ ،‬تا کٌن جثراى هافات ‪ّ .‬ر رٍز هی آین ٍ پشت در ٍصالت هی‬ ‫ًشیٌن ‪.‬از صثح تِ اًتظار ًگاّی ًِ تلکِ گَشِ چشوی ‪.‬‬ ‫خذایا ! هوٌَى تَأم تِ خاطر توام پاکی ّا ٍ توام صذالت ّا ‪ .‬دلن را صیمل دادُ ام از توام غثارّا ٍ زًگارّا ی تی دیٌی ٍ تی تَجّْی از یار ‪.‬‬ ‫ای هعثَد ٍ ای هعشَق ازلی ٍ اتذی ! رٍ تِ سَی تَ آٍردُ ام‪ .‬تِ اهیذ دست هذدی ‪ ! .‬هي کِ از ًفخ فی صَر تَ سر ترآٍردُ ام ‪ٍ .‬لی چرا ًیستن‬ ‫آًچِ تایذ تاشن ؟‬ ‫خذایا ! لذرتی عطا فرها‪ ،‬تا دل ّاهاى طعن رأفت ًسثت تِ ّن را تچشذ‪ .‬گَیی حلمِ ّای زًجیر کِ در ّن فرٍ رفتِ اًذ کِ اگر از ّن تاز شًَذ‬ ‫تایذ تِ اصل تَدًش تردیذ کرد‪.‬‬ ‫خذایا ! اًذر گریثاى خَد سرترآٍردُ ام تا تچشن فمط ررُّ ای از دریای هعرفت کثریایی ات ٍ سیراب کٌن رائمِ ام را از ٍجَد پر ترکت‬ ‫فرستادگاًت !‬ ‫خذایا !کوکواى کي ‪،‬کِ ررُّ ای از کارّای ًیک ّن ‪ ،‬کَّی شَد در ًظرهاى ٍ کَّی از خطاّا یواى خاری کَچک ‪.‬‬ ‫تَ خشٌَد تاشی ٍ هارستگار‬

‫خذایا چٌاى کي سراًجام کار‬

‫زّرُ زًذیِّ ‪ .‬دتیر هجتوع‬

‫‪9‬‬


‫صذای اًمالب‬ ‫صذای اهلل ٍ اکثررا کِ شٌیذ ‪ً ،‬تَاًست تحوّل کٌذ تالفاصلِ آهادُ شذ ٍ تیرٍى رفت ًسیک خیاتاى تَد کِ ًاگْاى تَی خَشی تِ هشاهش‬ ‫رسیذ‪ .‬کِ ّیچگاُ حسش ًکردُ تَد‪ .‬تَی آزادی‪ ،‬تَی اللِ ّای پرپر شذُ در کَچِ ّا ٍ خیاتاى ّا‪.‬‬ ‫عجیة تَد‪ .‬گرهی َّا در زهستاى سرد‪ .‬چرا کِ ًفس ّای هلّت ّوِ جا را گرم کردُ تَد ‪ً .‬فس ّای گرم ًشاًی از ٍجَد عشك تِ اهام ٍ‬ ‫ٍطي تَد ‪ .‬زهیي هی لرزیذ ‪ .‬اها ًِ دیگر از ٍحشت ٍ خَى ‪ ،‬ایي تار هی لرزیذ از گام ّای هحکن ترای رسیذى تِ آزادی‪ ،‬استمالل ٍ‬ ‫پیرٍزی‪ .‬چِ زیثا تَد گل تاراى آى رٍز ترای ٍرٍد اهام خویٌی تِ هیْي عسیس‪ ،‬ایراى‪ .‬چِ اشک ّا تر رٍی گًَِ ّای هادراى شْیذ اى‬ ‫جاٍیذاى جاری تَد ٍ ایي اشک ّا تِ اهیذ دیذى اهام تثذیل تِ اشک شادی خَاّذ شذ‪ .‬دل ّا ترای دیذى ّرچِ زٍدتر چْرُ ی ًَراًی اهام‬ ‫‪ ،‬تِ تپش افتادُ تَد ٍ اکٌَى ّوِ هٌتظر آهذى اهام تِ هیْي تَدًذ‪ .‬اهام آهذ ٍ آزادی ٍ استمالل را تِ ارهغاى آٍرد‪.‬‬

‫هحوذ صادق سثط الشیخ – سَم راٌّوایی‬

‫تازگی زندگی‬

‫زًذگی ّیچ ٍلت تکرار ًوی شَد ‪ .‬ترای ّویي است کِ زیثاست ‪ .‬الثتِّ اگر چشن زیثا تیي داشتِ تاشی‪ ٍ !.‬زیثایی ّای زًذگیت را تثیٌی ٍ‬ ‫تا زشتی طاق ًسًی !‬ ‫ایي سختی ّا ّستٌذ کِ هسُ ی خَشی ّا را شیریي تر هی کٌٌذ ‪ ٍ .‬اگر چاشٌی تَکّل را تر آى تیافسایی ‪ ،‬آییٌِ ی للثت جَال هی یاتذ ٍ هی‬ ‫تَاًی ّوِ چیس را در آى درخشاى تٌگری ‪.‬‬ ‫تِ یاد داشتِ تاشین کِ ها ًیس تا طثیعت ًَ شَین ‪ .‬درخت ّیچ گاُ یک لثاس را تِ تي ًوی کٌذ ٍ ایي ظاّر اهر است کِ در ًْاد چیسی‬ ‫تیش از ایي است ‪.‬‬ ‫‪01‬‬

‫انسیه نکو زاده – اوّل دبیرستان‬


‫یبدثَد هعلّن‬

‫ثْتشیي خبطشُ ی هي ثِ ثْوي سبل ‪ 98‬هجتوع آهَصضی ‪ 22‬ثْوي دس آًکبسا ثشهی گشدد کِ ثشای داًص آهَصاى هقطع ساٌّوبیی هی خَاستن‬ ‫جطي غزایی تشتیت ثذّن ‪.‬‬ ‫اص آى جبیی کِ ثشای ثشپبیی جطي ًیبص ثِ هقذهِ چیٌی داضتین‪ ،‬ثچِّ ّب چِ اص قجل ٍ چِ دس حیي ٍ اتوبم هشاسن آًچٌبى ّوکبسی کشدًذ کِ‬ ‫ثشًبهِ ی هب تجذیل ثِ ضیشیي تشیي خبطشُ ی خَش دس یک سٍص صهستبًی ضذ ‪.‬‬ ‫چشا کِ دس آى سٍص ّوِ خَضحبل ثَدًذ ‪ ٍ .‬هطوئي ّستن کِ ّش سبل دِّ ی فجش اًقالة اسالهی فشا ثشسذ ثِ یبد ‪ 89‬ثْوي ‪ 98‬دس هجتوع‬ ‫آهَصضی ‪ 22‬ثْوي آًکبسا هی افتن؛ کِ ثچِّ ّب تب اًذاصُ ای ضبیستِ هشا هسبعذت ٍ یبسی دادًذ ٍ ایي سٍص ضیشیي‪ّ ،‬ویطِ دس رٌّن ًقص خَاّذ‬ ‫ثست ‪.‬‬

‫زهره زودیه ‪ .‬دبیر مجتمع‬

‫سبل ‪ 8899‬ثَد ٍ هي دس کالس اٍّل اثتذایی دس هذسسِ ای خبسج اص هشصّبی کطَسم هطغَل ثِ اًجبم ٍظیفِ ثَدم ‪.‬‬ ‫هعوَالً ثچِّ ّبی کالس اٍل اص هبُ اسفٌذ ثِ ثعذ عالقوٌذ ّستٌذ کتبة ّبی هختلف دست ثگیشًذ ٍ سطح سَاد خَد سا هحک ثضًٌذ ٍ اص‬ ‫خَاًذى جوالت کتبة ّب ٍ سٍصًبهِ ّب ثِ ٍجذ هی آیٌذ ‪.‬‬ ‫هي ًیض اص ثچِّ ّب خَاستِ ثَدم کِ ّش کذام یک کتبة غیش دسسی اص هٌضل ثِ کالس ثیبٍسًذ ٍ آى سا ثخَاًٌذ ‪ .‬فشدای آى سٍص ‪،‬هحوّذ پبسسب‪ ،‬یکی‬ ‫اص داًص آهَصاًن‪ ،‬یک کتبة قطَس ٍ سٌگیي اص کتبة ّبی پذسش سا کِ هطبلت علوی ثب اصطالحبت التیي داضت ّوشاُ خَد آٍسدُ ثَد ‪.‬‬ ‫آى قذس کتبة ثشایص سٌگیي ثَد کِ ثِ سختی آى سا دس دست ًگِ داضتِ ثَد ‪ .‬ثب توبم ایٌْب هطتبقبًِ یک صفحِ اص کتبة سا ثبص کشد ٍ تٌذ تٌذ‬ ‫ضشٍع ثِ خَاًذى ًوَد ‪ .‬آى سٍص ثچِّ ّب حسبثی خٌذیذًذ ٍ چْشُ ی هعصَم ٍ ثب ًطبط آًْب ّیچ گبُ اص خبطشم هحَ ًوی ضَد ‪ .‬هخصَصبً هحوّذ‬ ‫پبسسب‪ ،‬ثب آى قذ ٍ قَاسُ کَچک ٍ آى کتبة ثضسگ ‪.‬‬

‫سوسه مهربان ‪ .‬آموزگار مجتمع‬

‫‪11‬‬


‫یادبَد داًص آهَس‬ ‫سیمیتفروش‌‬ ‫‌‬ ‫دقیقاً ًویداًن‪ٍ .‬لی فکز هیکٌن ّنسي خَدم باضد‪ .‬خیلی ٍقت است کِ اٍ را هیضٌاسن‪ .‬یعٌی خیلی ٍقت است کِ اٍ را ّز‬ ‫رٍس هیبیٌن‪ .‬صبح خیلی سٍد‪ ،‬سیٌی بشرگص را رٍی سزش هیگذارد ٍ اس باالی ضیب تٌد خیاباى سزاسیز هیضَد‪ .‬با صدای‬ ‫خیلی سیز‪ ،‬داد هیسًد ٍ ًاىّایی را کِ طبقِطبقِ ٍ بِتزتیب رٍی ّن چیدُ‪ ،‬هیفزٍضد‪ .‬تابستاى ٍ سهستاى‪ ،‬باراًی ٍ بزفی‪ ،‬چِ‬ ‫تعطیلی باضد ٍ چِ رٍسّای ّفتِ‪.‬‬ ‫اهزٍس داضتن اس هدرسِ بزهیگطتن کِ دیدم صَرت هعصَهص اس گزیِ خیس ضدُ ‪ .‬سیٌی بشرگص در پیادُرٍ ٍاصگَى ضدُ ٍ‬ ‫ًاى ّای گزهص پیادُ رٍ سزد را گزفتِ است ‪ .‬با صدای بلٌد هیًالید ٍ بقایای ًاىّایص را اس جلَی ّجَم کبَتزّا جوع‬ ‫هیکزد‪ً .‬ویتَاًستن چیشی بگَین‪ .‬یعٌی بلد ًبَدم کِ چِ باید بگَین‪ .‬فقط جلَ رفتن تا بزای جوع کزدى خزدًُاىّا کوکص‬ ‫کٌن‪ .‬آقایی اس راُ رسید‪ٍ .‬ضع آضفتِی اٍ را کِ دید‪ ،‬اس جیبص یک اسکٌاس بیزٍى آٍرد ٍ بِ طزفص گزفت‪ .‬پسز دستّایص‬ ‫را بِ پطت کوزش بُزد ٍ تَی ّن قفل کزد‪ .‬سزش را ّن اًداخت پاییي‪ .‬اس ّقّق‪ ،‬دیگز ًفسص باال ًویآهد‪ .‬خسارت سیادی‬ ‫بِ اٍ ٍارد ضدُ بَد‪ٍ .‬لی ًویخَاست دستص را بزای گزفتي اسکٌاس دراس کٌد‪ .‬اٍ گدا ًبَد‪.‬‬ ‫هزد جلَتز رفت ٍ باسٍی پسز را گزفت ٍ اٍ را اس رٍی سهیي بلٌد کزد ‪ .‬با هْزباًی هطت اٍ را باس کزد‪ .‬پَل را گذاضت کف‬ ‫دستص ٍ آرام رٍی ضاًِاش سد‪ .‬پسز اسکٌاس را تَی جیبص گذاضت‪ .‬سیٌیاش را بزداضت ٍ یکدفعِ ضزٍع کزد بِ دٍیدى‪.‬‬ ‫سز تقاطع کِ رسید‪ ،‬سزعتص را بیطتز کزد‪ .‬گزیِاش را ّن بلٌدتز‪ .‬گزیِّای بلٌد‪ ،‬سبکص کزدًد‪ .‬سبک ٍ سبکتز‪ .‬آىقدر کِ‬ ‫کیسان مختارزاده‪ -‬اول دبیرستان‬ ‫اس رٍی سهیي بلٌد ضد‪ .‬ضٌاٍر ضد‪ .‬آرام اٍج گزفت ٍ البِالی ابزّای خیلی دٍر گن ضد‪.‬‬ ‫‌‬

‫‪21‬‬


‫هعوبی اًیشتیي‬ ‫آیب شوب در زهرُ دٍ درصذ افراد ثبَّش در دًیب ّستیذ؟ پس هسألِ زیر را حل کٌیذ ٍ دریبثیذ در هیبى افرادُ ثبَّش جْبى قرار داریذ یب خیر!‬ ‫ّیچگًَِ کلک ٍ حقِّ ای در ایي هسألِ ٍجَد ًذارد‪ ٍ ،‬تٌْب هٌطق هحض هی تَاًذ شوب را ثِ جَاة ثرسبًذ‪$ .‬هَفق ثبشیذ‪#‬‬ ‫‪ -1‬در خیبثبًی‪ ،‬پٌج خبًِ در پٌج رًگ هتفبٍت ٍجَد دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در ّر یک از ایي خبًِ ّب یک ًفر ثب هلیتی هتفبٍت از دیگراى زًذگی هی کٌذ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایي پٌج صبحجخبًِ ّر کذام ًَشیذًی هتفبٍت هی ًَشٌذ‪ ،‬سیگبر هتفبٍت هی کشٌذ ٍ حیَاى خبًگی هتفبٍت ًگْذاری هی کٌٌذ‪.‬‬ ‫سئَالۺ کذاهیک از آًْب در خبًِ‪ ،‬هبّی ًگِ هی دارد؟‬ ‫راٌّوبیی‪:‬‬ ‫‪ #1‬هرد اًگلیسی در خبًِ قرهس زًذگی هی کٌذ‪.‬‬ ‫‪ #۲‬هرد سَئذی‪ ،‬یک سگ دارد‪.‬‬ ‫‪ #۳‬هرد داًوبرکی چبی هی ًَشذ‪.‬‬ ‫‪ #۴‬خبًِ سجس رًگ در سوت چپ خبًِ سفیذ قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ #۵‬صبحجخبًِ خبًِ سجس‪ ،‬قَُْ هی ًَشذ‪.‬‬ ‫‪ #۶‬شخصی کِ سیگبر ‪ Pall Mall‬هی کشذ پرًذُ پرٍرش هی دّذ‪.‬‬ ‫‪ #۷‬صبحت خبًِ زرد‪ ،‬سیگبر ‪ Dunhill‬هی کشذ‪.‬‬ ‫‪ #۸‬هردی کِ در خبًِ ٍسطی زًذگی هیکٌذ‪ ،‬شیر هی ًَشذ‪.‬‬ ‫‪ #۹‬هرد ًرٍشی‪ ،‬در اٍلیي خبًِ زًذگی هی کٌذ‪.‬‬ ‫‪ #1۱‬هردی کِ سیگبر ‪ Blends‬هی کشذ در کٌبر هردی کِ گرثِ ًگِ هی دارد زًذگی هی کٌذ‪.‬‬ ‫‪ #11‬هردی کِ است ًگْذاری هی کٌذ‪ ،‬کٌبر هردی کِ سیگبر ‪ Dunhill‬هی کشذ زًذگی هی کٌذ‪.‬‬ ‫‪ #1۲‬هردی کِ سیگبر ‪ Blue Master‬هی کشذ‪ ،‬آة هیَُ هی ًَشذ ‪.‬‬ ‫‪ #1۳‬هرد آلوبًی سیگبر ‪ Prince‬هی کشذ‪.‬‬ ‫‪ #1۴‬هرد ًرٍشی کٌبر خبًِ آثی زًذگی هی کٌذ‪.‬‬ ‫‪ #1۵‬هردی کِ سیگبر ‪ Blends‬هی کشذ ّوسبیِ ای دارد کِ آة هی ًَشذ‪.‬‬

‫آلجرت اًیشتیي ایي هعوّب را در قرى ًَزدّن هیالدی ًَشت‪ ،‬ثِ گفتِ ٍی "‪ ۹۸‬از هردم جْبى ًوی تَاًٌذ ایي هعوّب را حل کٌٌذ! شوبچطَر؟‬

‫‪1۳‬‬


‫داستان کوتاه طنس به زبان ترکی‬ ‫بخوانیذ و لذّت ببریذ‬ Komşusu: -Hocam bu nasıl iş? Eşek evdeymiş ve sen bana, eşek evde yok diye yalan söylüyorsun, der. Nasrettin Hoca, kaşlarını çatarak adama çıkışır: Nasrettin Hocanın kapısını çalar bir komşusu. -Hocam, der, bana bugünlük eşeğini verir misin? Pazara kadar gidip geleceğim de… Nasrettin Hoca eşeğini komşusuna vermek istemediğinden: -Eşek evde yok, der. Olsaydı hemen verirdim sana… Tam o sıra da eşek uzun uzun. anırmaya başlar ahırda. -Yahu, der, sen ne saygısız bir adamsın? Benim sözüme inanmıyorsun da, tutup bir eşeğin sözüne inanıyorsun… Yazıklar olsun sana, der. . ‫ديستان می تًاوىد ترجمٍ ی فارسی ایه مته را در يبالگ مجلٍّ مشاَدٌ ومایىد‬

41


‫رؤیای اًقالب‬ ‫صذای اهلل اکثز را کِ ضٌیذ‪ً ،‬تَاًست تحوّل کٌذ‪ .‬تالفاصلِ آهادُ ضذ ٍتِ تیزٍى رفت ‪ً .‬شدیک خیاتاى تَد کِ ًاگْاى جوعّیتی اس خیاتاى‬ ‫تغلی تِ سَی ّواى خیاتاًی کِ اٍ ایستادُ تَد رٍاًِ ضذًذ‪ . .‬آًْا ّوِ سفیذ پَضیذُ تَدًذ ٍ تا چْزُ ّای ًَراًی ضعاری را فزیاد هی‬ ‫کطیذًذ‪.‬‬ ‫آٌّگ سیثای اهلل اکثز ٍ ریتن یکٌَاختی کِ در گاهْای پز صالتت آًْا تَد‪ ،‬تَّجِ پسزک را کاهالً تِ خَد جلة کزدُ تَد‪ .‬آًچٌاى هحَ‬ ‫تواضای سیل سفیذ پَش ضذُ تَد؛ کِ ًظاهیاى رصین ضاٌّطاّی را کِ ّوِ هسلّح تَدًذٍ لثاسْای تیزُ ای تِ تي داضتٌذ ٍ تِ طزف اٍ هی‬ ‫آهذًذ ‪ً ،‬وی دیذ ‪.‬‬ ‫گارد ضاٌّطاّی کِ اس پطت تَدُ ی هزدهی در حال حزکت تَدًذ‪ ،‬کن کن تِ آًْا ًشدیک هی ضذًذ‪ .‬در حالیکِ سفیذ پَضاى اًقالتی‬ ‫هتَجِّ آًْا ًثَدًذ ٍ ایي فزصت تسیار خَتی تَد تزای سزتاساى ضاُ‪ .‬آًْا سعی هی کزدًذ اس ایي هَقعیّت استفادُ کزدُ ٍ اس پطت‪ ،‬هزدم حق‬ ‫جَ را تِ گلَلِ تستِ ٍ کار خَد را یک سزُ کٌٌذ‪ .‬تذیي هٌظَر در چٌذ هتزی آًْا رٍی ساًَ ًطستِ ٍ اسلحِ ّایطاى را آهادُ کزدًذ ‪ .‬پسزک‬ ‫ًیش هتَجِّ آًْا ًثَد ‪ .‬در ایي لحظِ چطن پسزک تِ خَاّز کَچکص کِ چٌذ هاُ پیص در اثز تیواری ال عالج چطن اس دًیا فزٍ تستِ تَد‬ ‫افتاد ‪ .‬تا پطت دست چطواًص را هالص داد تا اس رؤیای خَاّزش تیزٍى آیذ‪ ًِ .‬ایي حقیقت ًذاضت ! خَاّزش تا دٍ چزخِ ی قزهش رًگص‬ ‫اس آًجا رد هی ضذ ٍ سزٍد ّویطگی اش را تا آٌّگ کَدکاًِ ی خَد سهشهِ هی کزد‪ .‬پسزک داضت دیَاًِ هی ضذ ‪ .‬در یک لحظِ صف‬ ‫هٌظّن سزتاساى در رٍتزٍی اٍ ‪ ،‬خَاّز ًاسًیٌص ٍ جلَتز اس اٍ ّوَطٌاى قْزهاًص را هی دیذ‪ .‬خذایا چِ کار کٌذ؟ ! تا سزعتی ٍصف ًاپذیز ٍ‬ ‫تا پزضی کِ ّزگش تصَّر آى را ًوی تَاًست تکٌذ‪ ،‬خَد را تِ رٍی خَاّزش اًذاخت ٍ ّوشهاى ًعزُ ای سْوٌاک اسعوق ٍجَدش تز‬ ‫خاست کِ ایي فزیاد تَجِّ اًقالتیَى را تِ پطت سز جلة کزد‪ .‬اُ‪ ...‬دیگز خَاّزش ًثَد‪ .‬سفیذ پَضاى تاصذای پز طٌیي پسزک تَاًستٌذ‬ ‫خَد را اس داهی کِ تزای آًاى پْي ضذُ تَد"ًجات دٌّذ" اهّا یکی آى کفي پَضاى کِ گَیی در اثز گلَلِ سخوی ضذُ تَد‪ ،‬کطاى کطاى خَد‬ ‫را تِ پسزک ًشدیک کزد ٍ دست اٍ را گزفت ٍ تلٌذ کزد ٍ پسزک تار دیگز تا پطت دست چطواًص را هالص داد ‪ٍ .‬لی ایي تار خَد را تِ‬ ‫جای خیاتاى در رختخَاتص یافت !‬ ‫آری رٍح اًقالتی پسزک اٍ را تِ سی ٍ دٍ سال قثل تزدُ تَد" پسزک قصِّ ی ها چْارُ سالِ است ‪ .‬اٍ تا ایٌکِ اًقالب اسالهی ایزاى را تِ‬ ‫چطن خَد ًذیذُ‪ٍ ،‬لی عالقِ ٍ ایواًی کِ در درٍى اٍ ضعلِ هی کطذ‪ ،‬هی تَاًذ طعن رؤیای اًقالب ٍ اًقالتی تَدى را تِ کاهص ریختِ ٍ‬ ‫رٍحص را تا آى دٍراى عجیي کٌذ ٍ فزضتِ ای راکِ پسزک اس دست دادُ تَد ‪،‬گَیا آهذُ تَد تا صذای اهلل اکثز اٍ را تزای ًواس تیذار کٌذٍ آى‬ ‫فزضتِ کسی ًثَد جش پذر ضْیذش کِ در اٍایل اًقالب جاى خَد را فذای هیْي اسالهی خَد کزدُ تَد‪.‬‬ ‫یاد ضْیذاى گزاهی ٍ رٍحطاى ضاد تاد‬ ‫دلٌاس صالحی – سَم اٌّوایی‬

‫‪51‬‬


‫مصاحبه‬

‫‪ .1‬چشا هشدم ایشاى اًمالة وشدًذ؟‬ ‫فشثذ هحفَظی ‪ :‬ثشای آصادی اص ضشّ ضیطبى ٍ آصادی اص دست دضوي اسالم ٍ صٍسگَیی آهشیىب‪.‬‬ ‫سشاج تَهشایی‪ :‬صیشا اص ظلن ٍ ستن ضبُ ٍ اص ایٌىِ ثِ جبی ًَس ٍ گشهبی دیبًت ٍ اسالم‪ ،‬دس سلطِ ی سشهب ٍ تبسیىی ظلن ٍ ستن حىَهت ثَدًذ‪،‬‬ ‫خستِ ضذُ ثَدًذ‪.‬‬ ‫سیبٍش ججبسی‪ :‬چَى هشدم ایشاى خَاّبى عذالت ثَدًذ‪ ٍ .‬هشدم ایشاى فْویذًذ حىَهت آى صهبى یه حىَهت استجذادی ٍ ضبٌّطبّی ثَد‪.‬‬ ‫علیشضب راوشی‪ :‬ثشای ایٌىِ اص آى حىَهت ظبلن ٍ ستوگش ٍ استجذادی آى صهبى ًب ساضی ثَدًذ‪ ٍ.‬خَاستبس ًبثَدی حىَت ضبُ ضذًذ‪.‬‬ ‫یگبًِ احوذی‪ :‬هشدم ایشاى دس ثشاثش ظلن ٍ جَسّبی ستن ضبّی ثِ پب خَاستٌذ‪ّ .‬ذف آًبى ثشلشاسی ًظبهی عبدالًِ‪ ،‬ثش پبیِ ی دیي اسالم دس‬ ‫جبهعِ ثَد‪.‬‬ ‫ضیوب اًصبسی‪ :‬ثِ دلیل ایٌىِ هی خَاستٌذ آیٌذگبى صًذگی ثْتشی داضتِ ثبضٌذ‪.‬‬ ‫عطیِ وبضبًی‪ :‬صیشا اص اٍضبع هولىت ساضی ًجَدًذ‪.‬‬ ‫فبئضُ سیّذ یعمَثی‪ :‬ثِ دلیل ایٌىِ اص ظلن ٍ ستن سّبیی پیذا وٌٌذ‪.‬‬ ‫وَثش پَس فیض‪ :‬ثِ دلیل ایٌىِ آصادی خَد سا ثِ دست آٍسًذ اًمالة وشدًذ‪ ،‬آصادی دص یه وطَس ثشای هشدم خیلی هْن است ٍ هشدم ایشاى ثشای‬ ‫ثِ دست آٍسدى ایي اسصش وِ حكّ ّش وسی است اًمالة وشدًذ‪.‬‬

‫‪ -2‬عَاهل پیشٍصی هلّت ایشاى دس صهبى اًمالة چِ ثَد؟‬ ‫فشًبص هحوّذی‪ٍ :‬حذت ٍ یىپبسچگی هشدم‪ ،‬هشدم اص صهبى اًمالة ثِ ثعذ ثِ آصادی دست یبفتٌذ‪.‬‬ ‫صْجب هْشاثی‪ :‬دس ثشاثش ظلن ٍ ستن ضبُ ایستبدگی وشدًذ ٍ ّوجستگی داضتٌذ‪.‬‬ ‫‪.‬هبئذُ ّبضوی‪ :‬اتّحبد ّوجستگی ٍ ّوذلی ثبعث ضذُ ثَد ثِ پیشٍصی ثشسٌذ‪.‬‬ ‫دلٌبص صبلحی‪ :‬اًسجبم ٍ اتّحبدی وِ هشدم داضتٌذ ٍ اعتمبد لَی وِ ثِ خذا داضتٌذ‪.‬‬ ‫ویسبى هختبسصادُ‪ :‬اتحّبد‪ ، ،‬دیي هطتشن اسالهی‪ ،‬پطتىبس هشدم‪ ،‬ایي ّب عَاهل اصلی پیشٍصی هلّت ایشاى ثَد‪.‬‬ ‫آسهبى ضىَّی ساد‪ :‬هتحّذ ثَدى هشدم ایشاى ٍ داضتي یه ّذف‪ ،‬وِ آى ًبثَدی ظلن ٍ استىجبس ثَد‪.‬‬ ‫‪16‬‬


‫علیشضب راوشی‪ :‬عَاهل وَثٌذُ ای چَى اتحّبد هشدم ‪ ،‬ایوبى ثِ خذا‪ ،‬سّجش فمیْی چَى اهبم خویٌی(سُ)‪.‬‬ ‫هحوذ صبدق سجط الطیخ‪:‬سّجشی اهبم ‪ّ ،‬ذف هطتشن هشدم ثشای دست یبفتي ثِ آصادی‪.‬‬

‫‪ -3‬اگش ضوب دس صهبى اًمالة ثَدیذ چِ هی وشدیذ؟‬ ‫سشاج تَهشایی‪ :‬دس خیبثبى ّب علیِ ضبُ تظبّشات هی وشدین ٍ ثِ دسس خَد اّویّت الصم سا هی دادین ‪،‬اعالهیِ ّبی ضذ حىَهت‬ ‫ضبٌّطبّی سا پخص هی وشدین‪.‬‬ ‫ویسبى هختبسصادُ‪ :‬سعی هی وشدم ثِ هشدم ووه وٌن وِ اًمالة پیشٍص ضَد‪ .‬آصادی ثشای هشدم ثش لشاس ضَد‪ .‬سعی هی وشدم ًمطی دس‬ ‫آصادی هشدم داضتِ ثبضن‪.‬‬ ‫آسهبى ضىَّی ساد‪:‬دس خیبثبى ّب سفتِ ٍ ثب هلّت ّوىبسی هی وشدم ٍ تب فذای جبى اص ّذف ثبص ًوی ایستبدم‪.‬‬ ‫علیشضب راوشی‪:‬دس تظبّشات هشدهی ضشوت هی وشدم ٍ ثب ضعبس ّبی اًمالثی چَى ثختیبس ًَوش ثی اختیبس سخٌن سا آضىبس هی وشدم‪.‬‬ ‫یگبًِ احوذی‪ّ :‬وگبم ٍ ّوشاُ ثب هشدم ثب ظلن ٍ جَس هجبسصُ وشدُ ٍ دس ساّپیوبیی ّب ضشوت هی وشدم‪.‬‬ ‫سپیذُ فیضی‪ :‬دس ثشاثش ظلن ٍ ستن ّبی ضبُ ثش هی خبستن ٍ ضبیذ ضْیذ ّن هی ضذم‪.‬‬ ‫فشًبص هحوّذی‪ّ :‬وبًٌذ هشدم دیگش دس تظبّشات ضشوت هی وشدم ٍ ثشای هیْي خَد هجبسصُ هی وشدم‪.‬‬ ‫صیٌت سبٍججالغی‪ :‬ثشای ایٌىِ اًمالة اسالهی ثِ پیشٍصی دست یبثذ تالش هی وشدم‪.‬‬

‫‪ -4‬وذام سٍص اص دِّ ی فجش اّویّت ثیطتشی ثشایتبى داسد؟ چشا؟‬ ‫هشین ضیخ االسالهی‪12 :‬ثْوي‪ ،‬صیشا اهبم خویٌی (سُ) ثِ ایشاى ثبصگطتٌذ ٍ ایي آسصٍی هشدم ایشاى ثَد‪.‬‬ ‫ًیلَفش سلیوٌیبى‪ 22 :‬ثْوي‪ ،‬صیشا ایشاى ثِ پیشٍصی دست یبفت‪.‬‬ ‫فشًبص هحوّذی‪ :‬توبم ایّبم دِّ ی فجش اسصضوٌذ است ‪.‬‬ ‫سیٌب حىین پَس‪ :‬هسلوبً سٍص ‪ 22‬ثْوي ‪ .‬صیشا دس ایي سٍص ایشاى اص ظلن ٍ ستن حىَهت استجذاد گش ضبُ آصاد ضذ‪.‬‬ ‫سیبٍش ججبسی‪ 12 :‬ثْوي صیشا اهبم خویٌی دس ایي سٍص ثِ ایشاى ثبصگطت‪.‬‬ ‫هحوذ صبدق سجط الطیخ‪ 12 :‬ثْوي صیشا اهبم آهذ ٍ آصادی ٍ استمالل سا ثِ اسهغبى آٍسد‪.‬‬ ‫آسهبى ضىَّی ساد ‪ 22 :‬ثْوي چَى هلّت ایشاى ثِ ّذف ٍ خَاستِ ای وِ داضتٌذ سسیذًذ ٍ ایشاى اص ظلن ٍ فسبد آصاد ضذ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫‪ -5‬اًمالة ایشاى سا ثب اًمالة ّبی وطَس ّبی دیگش چگًَِ اسصیبثی هی وٌیذ؟‬ ‫صبلح خلج هٌفشد ‪ :‬اًمالة ایشاى دس همبیسِ ثب اًمالة ّبی اهشٍصی ثسیبس سخت ٍ دضَاس ثَد صیشا دس آى صهبى استجبطبت ٍ خجش سسبًی ثسیبس‬ ‫ضعیف ثَد ٍ هشدم ایشاى ثب سبل ّب همبٍهت ٍ جبًفطبًی اًمالة خَد سا ثِ ثوش سسبًذًذ ٍلی دس اًمالة ّبی اهشٍصی ثِ دلیل فطبس اطّالع‬ ‫سسبًی ٍ خجشگضاسی ّب ‪ ،‬اخجبس ثِ سشعت دس سشاسش جْبى پخص هیطَد ٍ ایي ثبعث آسبى ضذى اًمالة ّبی هشدهی هی ضَد‪.‬‬ ‫سیٌب حىین پَس‪ :‬ثِ ًظش هي هْن تشیي ًىتِ دس اًمالة ایشاى‪ ،‬داضتي یه ّذف هعیي وِ آى سّجشی اهبم خویٌی ثشای آصادی ثَد‪.‬‬ ‫دلٌبص صبلحی‪ :‬سالح وطَسّبی دیگش تَح ٍ تفٌگ است ٍلی سالح وطَس هشدم ایشاى اعتمبد هحىوی است وِ ثِ خذا داسًذ‪.‬‬ ‫ضیوب اًصبسی‪ :‬دس اًمالة ایشاى هشدم تب پبی جبى جٌگیذًذ ٍلی دس اًمالة وطَسّبی دیگش هشدم ثِ ساحتی اص وٌبس هسئلِ گزضتٌذ‪.‬‬ ‫وَثش پَس فیض‪ :‬ایٌىِ توبم هشدم ایشاى ّش تالش ٍ وَضص سا ثب ًبم خذا ضشٍع وشدًذ ٍ ثیطتش اص ّش وطَسی ثب ّن هتّحذ ثَدًذ‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫تاسیخچِ ی خالی تٌذی‬ ‫دس صهاى سضا شاُ تِ دالیلی اٍضاع اقتصادی کشَس خَب ًثَد ٍ تِ ّویي دلیل دٍلت‬ ‫ًوی تَاًست توام گضهِ ّا ٍ ًگْثاًاى سا هجْض تِ سالح کٌذ‪.‬‬ ‫ًگْثاًاى ٍ گشتی ّای شثاًِ تشای گوشاُ کشدى دصداى ٍ اسارل فقط غالف خالی سا تِ‬ ‫کوش هی تستٌذ‪.‬تؼذ اص هذتی کِ دصداى تِ ایي حقِّ ی هأهَساى پی تشدُ تَدًذ‪،‬تِ‬ ‫یکذیگش خثش هی دادًذ کِ آى هأهَس خالی تستِ ٍ ایٌگًَِ خالی تٌذی دس تیي هشدم سٍاج یافت‪.‬‬

‫چگًَِ اص خطشات الهپ کن هصشف دس اهاى تواًین ؟‬ ‫هْوتشیي ػاهل خطش آفشیي دس ایي الهپ ّا جیَُ ی دسٍى آى ّاست ‪ .‬جیَُ هادُّ ای سوّی است ٍ اًتشاس آى اثشات ًاهطلَتی تشهغض ٍ‬ ‫جٌیي هی گزاسد ‪ّ.‬وچٌیي هی تَاًذ تِ ػقین شذى ‪ ،‬سشدسد ٍ کاّش حافظِ ی اًساى تیاًجاهذ‪.‬‬ ‫اص ساّکاسّای کاّش خطشات ایي است کِ دس هکاى ّایی کِ افشاد تِ صَست طَالًی هذّت دس آى جا ّستٌذ هثل اتاق ّای کاس یا‬ ‫ًشیوي اص ایي الهپ ّا استفادُ ًشَد ٍ ایي کِ اص ایي الهپ ّا دس کٌاس الهپ ّای هؼوَلی استفادُ گشدد ‪ .‬کوتشیي فاصلِ اص ایي الهپ‬ ‫ّا تایذ تیي ‪ 05‬تا ‪ 05‬ساًتی هتش تاشذ ‪ً .‬ثایذ اص الهپ ّای کن هصشف تشای چشاؽ ّای هطالؼِ استفادُ کشد ‪ّ .‬وچٌیي هحیط ّایی کِ‬ ‫داسای سطَتت تاال ّستٌذ هاًٌذ گل فشٍشی ّا ‪ ،‬حوام ٍ سًَا تِ ّیچ ػٌَاى ًثایذ اص ایي الهپ ّا استفادُ کشد ‪.‬‬ ‫اگش الهپ کن هصشف شکست ‪ ،‬اتتذا هحیط سا تایذ ‪ 50‬دقیقِ تشک کشد ٍ پٌجشُ ّا سا تایذ تاص کشد تا َّا جشیاى یاتذ ٍ هقذاسی اص تخاسات‬ ‫جیَُ خاسج شَد ٍ ًْایتا ایي کِ ًثایذ اص جاسٍ تشقی تشای جوغ کشدى رسّات سیختِ شذُ ی الهپ استفادُ شَد چَى سثة پخش تیشتشرسّات‬ ‫جیَُ دس هحیط هی شَد ‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫انقالب اسالمی‬ ‫بزرگترین تحوّل قرن بیستم‬

‫«اًقالة اػالهی‪ ،‬دگشگًَی بٌیبدی دس ػبختبس کلّی خبهؼِ ٍ ًظبم ػیبػی آى‪ ،‬هٌطبق بش خْبىبیٌی ٍ هَاصیي ٍ اسصؽّبی اػالهی ٍ ًظبم اهبهت‬ ‫ٍ بش اػبع آگبّی ٍ ایوبى هشدم‪ً ٍ ،‬یض حشکت پیـگبم صبلحبى ٍ قیبم قْشآهیض تَدُّبی هشدم اػت ‪.‬‬ ‫بب پیشٍصی اًقالة اػالهی دس ایشاى‪ ،‬بضسگتشیي تحَّل خْبًی قشى بیؼتن بِ ٍقَع پیَػت‪ .‬بٌیبى گزاس ایي اًقالة بب قیبم خَد‪ ،‬غشٍس هلّتّبی‬ ‫هؼتضؼفی سا کِ ػبلیبًی هذیذ هَسد ظلن قشاس گشفتِ بَدًذ‪ ،‬بِ آًبى ببص گشداًذ ‪.‬‬ ‫پیشٍصی اًقالة اػالهی‪ ،‬چِ دس داخل ٍ چِ دس خبسج اص کـَس‪ً ،‬بظشاى سا بب پذیذُای تبصُ دس صحٌِ ػیبػی خْبى سٍبِسٍ ػبخت‪ .‬ایي پذیذُ بٌب‬ ‫بِ هبّیّت‪ ،‬اّذاف ٍ ػشًَؿت خَد‪ ،‬دس ّیچیک اص هؼیبسّبی ػیبػی خْبى ًویگٌدذ ‪.‬‬ ‫اًقالة اػالهی ایشاى بش خٌبؾّبی ػیبػی ـ اػالهیِ هؼبصش تأثیش گزاؿت؛ صیشا هَاسد هـتشک فشاٍاًی بیي اًقالة اػالهی ایشاى ٍ ایي خٌبؾ‬ ‫دیذُ هیؿَد کِ ایي تأثیش سا فشاّن آٍسد‪ .‬ایي صهیٌِّب کِ اص آًْب بِ ػٌَاى ػبهل ّوگشایی یب ػٌبصش ّوؼَیی ٍ ّوشًگی ًیض هیتَاى یبد کشد‪،‬‬ ‫ػببست اػت اص ػقیذُ هـتشک‪ ،‬دؿوي هـتشک‪ّ ،‬ذف هـتشک‪ٍ ٍ ،‬حذتطلبی ‪.‬‬ ‫یکی اص هْنتشیي دػتبٍسدّبی اًقالة اػالهی ایشاى‪ ،‬تدذیذ حیبت اػالم دس خْبى اػت بِ بیبى دیگش‪ ،‬ػوش دٍسُای کِ اػتوبد بِ ًفغ دس هیبى‬ ‫هؼلوبًبى اص بیي سفتِ ٍ خَاّبى ّضن ؿذى دس َّیّت خْبًی بَدًذ‪ ،‬بِ پبیبى سػیذ ٍ اًقالة اػالهی آى اػتوبد بِ ًفؼی کِ سٍصگبسی پـتَاًِ‬ ‫ی توذّى بضسگ اػالهی بَد‪ ،‬احیب ٍ ببسٍس کشد ‪.‬‬ ‫ایي تدذیذ حیبت اػالم‪ ،‬آثبس هختلفی سا بشای خٌبؾّبی اػالهی بِ اسهغبى آٍسد‪ .‬یکی اص ایي آثبس‪ ،‬اًتخبة اػالم بِ ػٌَاى بْتشیي ٍ کبهلتشیي‬ ‫ؿیَُ هببسصُ اػت‪ .‬چٌیي سٍیکشدی‪ ،‬بِ هؼٌبی کٌبس گزاؿتي اًذیـِّبی غیشهزّبی اػت کِ ّوگی دس ًدبت هلّتّبی اػالهی اص چٌگبل‬ ‫اػتبذاد داخلی ٍ خبسخی ًبتَاى ظبّش ؿذًذ ‪.‬‬ ‫اًقالة اػالهی ایشاى‪ّ،‬وچٌیي اسصؽّبی فشٌّگی خذیذی سا دس هببسصُ ػیبػی خٌبؾّبی اػالهی هطشح کشد‪ .‬یکی اص ایي اسصؽّب‪ ،‬گشایؾ‬ ‫بِ خْبد اػت‪ .‬خٌبؾّبی اػالهی پغ اص اًقالة اػالهی ایشاى‪ ،‬خْبد‪ ،‬ؿْبدت ٍ ایثبس سا بِ ػٌَاى اصَل اػبػی پزیشفتِاًذ ‪.‬‬ ‫هشدهی بَدى کِ یکی اص ٍیظگیّبی اًقالة اػالهی ایشاى اػت‪ ،‬دس خٌبؾّبی ػیبػی اػالهی ساُ یبفتِ اػت‪ .‬ایي خٌبؾّب دسیبفتِاًذ کِ‬ ‫اػالم‪ ،‬تَاًبیی بؼیح تَدُّبی هشدم سا داسد ‪.‬‬ ‫ًْضتى کِ ایوبى ٍ ایذئَلَطى دس آى حشف اٍل سا هى صًذ‪ ,‬گش چِ اص تـأثیش ػَاهل اقتـصبدى بـش کٌبس ًخَاّذ هبًذ‪ ,‬اهب تْبخن فشٌّگى بـشًذُ‬ ‫تـشیي ػالح دس قطغ سیـِ ّبى آى خَاّذ بَد ‪.‬‬ ‫هب دس بشابش تَطئِ ّبیى کِ دس کویي اًقالة هب ًـؼتِ اػت ٍ ساّْبى اًـحشافى کـِ دس بشابش ایي اًقالة ببص کشدُ اًذ ‪ ,‬هتَخِّ ایي ًکتِ ببؿین‬ ‫کِ َّیّت اػالهى اًقالة فشاهَؽ ًـَد‪.‬‬ ‫ویژگیهاى انقالب‬ ‫‪ – ۱‬حبکویت اهلل ‪ – ۲‬قذست ٍ ًفَر هؼٌَى سّبش‪ – ۳‬سٍحبًیّت‪ٍ – ۴‬حذت ٍ ّوبؼتگى ّوِ ی اقـبس‪ – ۵‬پبیگبُ اًقالة ‪ّ – ۶‬ذف‬ ‫اًقالة‪ – ۷‬خَدکفبیى اًقالة‪ – ۸‬تؼخیش استؾ‪ – ۹‬ؿْبدت طلبى‬ ‫‪۱۹‬‬


‫گنجینه‬ ‫پس اگشّوِ اصتَ سٍي ثشگشداًٌذ‪ ,‬ثگَ خذاًٍذ هشاثس است ‪ً ,‬يست خذاًٍذي جضاٍ ‪ ,‬فقط ثش اٍ تَكل كشدم كِ اٍ پشٍسدگبس عشش عظين است‪.‬‬ ‫آيِ ‪ 219‬سَسُ تَثِ‬

‫دس تحصيل علن ثكَشيذ كِ آهَختي آى حسٌِ‪ ,‬تكشاسش تسجيح‪ ,‬كبٍش دس آى جْبد‪ ,‬تعلين آى ثِ ديگشاى صذقِ ٍ ًشش آى هَجت قشثت است‪.‬‬ ‫اص فشهبيشبت سسَل اكشم‬

‫كتبة صًذگی گزشتگبى ‪ ،‬جبى تبسيک سا سٍشٌی هی ثخشذ ‪.‬‬ ‫اي دل عجث هخَس غن دًيب سا‬

‫فشدٍسی خشدهٌذ‬

‫فكشت هكي ًيبهذُ فشدا سا‬

‫پشٍيي اعتصبهی‬

‫الصهِ ي هَفقيّت دس تَاًبئی‪ ،‬توشكض اًشطي رٌّی ٍ جسوی ٍثذٍى ٍقفِ ثشسٍي يک هسئلِ است ‪ ،‬ثی آًكِ احسبس خستگی كٌی‬ ‫تَهبس اديسَى‬ ‫پيشٍصي ٍاقعی جبى آدهی‪ ،‬فكشكشدى است‪.‬‬

‫ٍيكتَس َّگَ‬

‫كبس تجسّن عشق است‪.‬‬

‫ججشاى خليل ججشاى‬

‫چْبس چيض است كِ ًوی تَاى آًْب سا ثشگشداًذ‪:‬‬ ‫‪ 2‬حشف پس اص گفتي ‪ . 1‬صهبى پس اص گزشتي ‪ . 3‬سٌگ پس اص سّب شذى ‪ . 4‬هَقعيّت پس اص پبيبى يبفتي‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫(ص)‬


‫سردبیر ‪:‬‬

‫وبزیال بیُقی‬

‫عکبس ‪:‬‬

‫سیىب حکیم پًر – یگبوٍ احمذی – کیسبن مختبرزادٌ‬

‫وقبشی ‪:‬‬

‫محمّذ رضب سبط الشیخ‬

‫خبر ي مصبحبٍ ‪:‬‬

‫سیىب حکیم پًر – سیمیه حکیم پًر – سیىب اکبر زادٌ‬

‫طرح جلذ ‪:‬‬

‫سعیذٌ آقبیی خرازی – داوش قُرمبوی‬

‫سرگرمی ‪:‬‬

‫صبلح خلج مىفرد – محمّذ رضب سبط الشیخ – کیسبن مختبر زادٌ‬ ‫سیذ صذرا سیذ یعقًبی‬

‫تبیپ ‪:‬‬ ‫يیرایش صفحبت ي مطبلب ‪:‬‬ ‫وًیسىذگبن يبالگ ‪:‬‬ ‫َیئت تحریریٍ ‪:‬‬

‫وبزیال بیُقی‬ ‫سُىذ اکبر زادٌ – عطیٍ کبشبوی – زَرا شیخ االسالمی‬ ‫خبوم مُرببن – خبوم زوذیٍ – دلىبز صبلحی‪ -‬کًثر پًرفیض – اوسیٍ وکًزادٌ ‪-‬‬ ‫آریه مستعلی – سُىذ اکبر زادٌ – سراج تًمرایی – علی اکبر تجلی‬ ‫محمذ صبدق سبط الشیخ‬

‫آدرس يبالگ‪:‬‬

‫‪www.mahnameabgine. Blogfa.com‬‬

‫شمبرٌ مبَىبمٍ ‪:‬‬

‫‪a2233b.m11‬‬


Abgineh 3  

3rd number of abgineh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you