__MAIN_TEXT__

Page 1

exposicionsab2 febrer - febrero - february ‘11 octubre - october ‘11


Totes les imatges i textos de tot el contingut de la revista està protegit per la Llei de la Propietat Intel·lectual i els © pertanyen als respectius autors. Per tant no està permesa la utilització del seu contingut sense l´autorització dels respectius propietaris del ©.

Todas las imágenes y textos de todo el contenido de la revista está protegido por la Ley de la Propiedad Intelectual y los © pertenecen a los respectivos autores. Por lo tanto no está permitida la utilización de su contenido sin la autorización de los respectivos propietarios del ©.

All the images and texts of all the content of the magazine is protected by the Law of the Intellectual Property and be © belong them to the respective authors. Therefore it is not allowed the utilisation of his content without the authorisation of the respective owners of the ©.


contingut contenido content AB Galeria d’Art Agustí Vinyamata, 55 08402 Granollers, Barcelona.

1 art madrid’11 5 inpas 7 núria guinovart

Web www.abgaleriadart.com Facebook www.facebook.com/abgaleriadart

9 base paper az

Twitter @abgaleriadart Mail abgaleriadart@abgaleriadart.com

15 draps d’artista


15.2.11 - 19.2.11 Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.

Del 15 al 19 de febrer AB Galeria d’Art va assistir a la sisena edició de la fira d’art contemporani celebrada a Madrid.

From February 15th to 19th, AB Galeria d’Art attended the sixth edition of the contemporary art fair celebrated in Madrid.

En aquesta edició vam presentar obres inèdites de Josep Bofill, Carme Albaiges, Pep Bofill i vam comptar també amb les fotografies de Xavi Mañosa, en la seva primera participació en una fira d’art internacional.

In this edition we present unpublished works of Josep Bofill, Carme Albaiges Pep Bofill and also photos of Xavi Mañosa, in his first participation in an international art fair.

Aquest any es va presentar l’exposició en torn del vinil organitzada per la Tardor de l’Art a Catalunya. La mostra que es composava de 35 peces i és una iniciativa de les quatre associacions de galeries de Catalunya. La galeria i va participar amb l’obra Música Silenciada de Josep Bofill. Del 15 al 19 de febrero AB Galeria d’ Art asistió a la sexta edición de la feria de arte contemporáneo celebrada en Madrid. En esta edición presentamos obras inéditas de Josep Bofill, Carme Albaiges, Pep Bofill y contamos también con las fotografías de Xavi Mañosa, en su primera participación en una feria de arte internacional. Este año se presentó la exposición acerca del vinilo organizada por la Tardor de l’Art en Cataluña. La muestra que se componia de 35 piezas y es una iniciativa de las cuatro asociaciones de galerías de Cataluña. La galería y participó con lo obra Música Silenciada de Josep Bofill.

1

This year was presented the exhibition organized by la Tardor de l’Art a Catalunya, where the main topic was the vinyl. The exhibition consisted of 35 pieces and it was an initiative of the four galleries associations in Catalonia. The gallery participated with the artwork Música Silenciada of Josep Bofill.


Pep Bofill 4-3 2011 110x110cm

Carme Albaiges Dos caminant cap alla 2010 110x110cm

Xavi Mañosa Filum IV 2011 90x90cm

Josep Bofill Automàts 2010 89x116cm

2


Josep Bofill 2010 Música Silenciada 110x110cm Obra presentada a la Tardor de l’Art

3


vistas del stand views of the stand 4


INPAS JAUME GENOVART // 09.02.11 - 22.02.11

vistas de l’exposició vistas de la exposición views of the exhibiton 5


6


núria guinovart 23.02.11 -01.04.11

“El ciment és per a mi el meu llenguatge, la meva eina d’expressió. Em sento molt identificada amb aquest material perquè puc expressar el que vull i no deixen de sorprendre’m les possibilitats que em dóna. Darrera la seva aparença aspra i freda, s’hi amaga un món ple de rics matisos i textures d’infinites possibilitats. La meva obra pot donar la sensació de ser dura, difícil i poc atractiva. Això succeeix perquè fujo del que és s…uperflu. El que jo faig no és bonic ni queda bé, el que jo mostro és passió, és dolor, és vida i és mort. El resultat estètic no és la fi, és el contingut, el missatge íntim, el que té la veu i parla per qui el vol escoltar. És el meu coixí, on es filtren tots els meus somnis, on reposen els meus sentiments, on la meva imaginació es desputlla i corre inconscient, deixant rastres inesborrables . I jo sento el risc quan la meva mà fa cada traç i, al darrera del traç, la satisfacció d’haver sigut capaç d’abocar allò íntim, profund, silenciós, perquè després tinc la possibilitat de gaudir-ho i compartir-ho.” “El cemento es para mí mi lenguaje, mi herramienta de expresión. Me siento muy identificada con este material porque puedo expresar el que quiero y no dejan de sorprenderme las posibilidades que me da. Detrás su apariencia áspera y fría, se esconde un mundo lleno de ricos matices y texturas de infinitas posibilidades. Mi obra puede dar la sensación de ser dura, difícil y poco atractiva. Esto sucede porque huyo del que es superfluo. El que yo hago no es bonito ni queda bien, el que yo muestro es pasión, es dolor, es vida y es muerto. El resultado estético no es el fin, es el contenido, el mensaje íntimo, el que tiene la voz y habla por quién lo quiere escuchar. Es mi almohada, donde se filtran todos mis sueños, donde reponen mis sentimientos, donde mi imaginación se desnuda y corre inconsciente, dejando rastros imborrables . Y yo siento el riesgo cuando mi mano hace cada trazo y, al última del trazo, la satisfacción de haber sido capaz de abocar aquello íntimo, profundo, silencioso, porque después tengo la posibilidad de disfrutarlo y compartirlo.” 7

“Cement is for me my language, my tool of expression. I feel very identified with this material because I can express what I want and never cease to amaze me the possibilities that have. Behind his cold and rough appearance, lies a world full of rich hues and textures of infinite possibilities. My work may appear to be hard, difficult and unattractive. This is because they fled the superfluous. What I do is not pretty or fit, I show passion, pain, life and death. The aesthetic result is not the end, content, intimate message, which has the voice and speech for who wants to listen. It is my pillow where my dreams are filtered, where reset my feelings, where my imagination runs naked and unconscious, leaving indelible traces. And I feel the risk when my hand makes each stroke and at the last stroke, the satisfaction of being able started tackling that intimate, deep, silent, since then I have the chance to enjoy and share it. “ Núria Guinovart 2011


NĂşria Guinovart 2011 Joc de Finestres 100x165cm

8


base

paper AZ

Una nova cursa per l’apropament vers l’art. El motiu de Base Paper AZ, no és altre que dinamitzar les visites a les galeries d’art. Per això volem donar al paper el crèdit que és mereix. Proposem un seguit de canvis i inauguracions quinzenals d’artistes que utilitzen aquest suport sempre o en aïllades propostes.

base paper az vol.1 06.04.11 -– 27.04.11 base paper az vol.2 28.04.11 – 19.05.11

Una nueva carrera por el acercamiento hacia el arte. El motivo de Base Papel AZ, no es otro que dinamizar las visitas a las galerías de arte. Por eso queremos dar al papel el crédito que se merece. Proponemos una serie de cambios e inauguraciones quincenales de artistas que utilizan este soporte siempre o en aisladas propuestas.

base paper az vol. 3 20.05.11 – 10.06.11 base paper az vol.4

A new project for the approachment to art. The reason for Base Paper AZ, is none other than revitalize visits to art galleries. We want to give to the paper the credit that it deserves. We propose a series of changes and biweekly openings of artists using this medium always or into isolated proposals.

13.06.11 – 01.07.11 base paper az imatge vs imatge 05.07.11 – 29.07.11

9


base paper az vol.1

Antoni CLAVÉ – CESC – Jaume GENOVART – Joan VILAJOANA – Josep UCLÈS

Joan Vilajoana Parella 120x120cm

Antoni Clavé 1968 Trefle Et Flan de Journal 56x76cm

10


base paper az vol.2

Xavi MAÑOSA – CESC - Jaume GENOVART – Joan VILAJOANA – Josep UCLÈS

Josep Uclès S/N 40x40cm

11

CESC 1984 xemeneies,fums i finestres 27x20cm


base paper az vol.3

Xavi MAÑOSA – CESC - Jaume GENOVART – Silvia LERÍN- Josep UCLÈS

Siliva Lerín S/N

Jaume Genovart S/N

12


base paper az vol.4

Xavi MAÑOSA – CESC -Montserrat GUDIOL – Silvia Lerín- Josep UCLÈS

Montserrat Gudiol S/N

13


base paper az imatge vs imatge Georgia Porredón - Xavi Mañosa

Georgia Porredón Detrás de los Saris

Xavi Mañosa 2011 Filum II 90x90cm .

14


draps d’artista pere galera

15.09.11 - 21.10.11

Fa uns quants anys, vaig trobar una tovallola brodada amb les lletres D.A. Eren les inicials del nom i cognom de la meva mare, Dolors Agudo, que ella mateixa havia brodat per l’aixovar de les seves noces. Em vaig emportar la tovallola a l’estudi i la vaig fer servir com a drap per netejar els pinzells usats. Més tard, un dia, aquelles lletres van adquirir de cop dos nous significats: Deixalla Artística i Dignitat Anònima. Establia d’aquesta manera una analogia simbòlica entre la feina ignorada a l’estudi i la feina ignorada de les mares. Això va succeir l’any 1997 i des de llavors fins ara he anat col·leccionant alguns draps tacats de pintura. Ara tinc una petita col·lecció de draps bruts i he de reconèixer que els tinc un afecte especial. He escollit alguns d’aquests draps que s’han anat acumulant durant aquests anys a Barcelona, Oslo i Roma i els presento amb la intenció de conferir-los caràcter d’objectes artístics. Aquesta és la meva manera de retre un homenatge a la feina ignorada i silent de les mares, o dit amb altres paraules, dignificar el caràcter anònim i indispensable de la feina domèstica.

Some years ago, I found a towel embroidered with the letters D.A. They were my mother, Dolores Agudo´s, initials. She had embroidered them on some of her personal possessions for her wedding. I took the towel to the studio and I used it to clean used brushes with. After some months, these letters suddenly acquired new meanings: “Desecho Artístico” (Artistic Waste) and “Dignidad Anónima” (Anonymous Dignity). From that moment, a symbolic analogy between the hidden artistic work that happens in the studio and the unacknowledged work of mothers was established. Since 1997 I have been collecting stained painting clothes. I now have a small collection and have to admit that I have a special affection for them. I have chosen some of these garments from years working in Barcelona, Oslo and Rome, intentionally conferring upon them the status of artistic objects. In this way, I pay tribute to the unacknowledged work of mothers and dignify the anonymous and indispensable character of domestic work.

Pere Galera, 2011. Hace unos cuántos años, encontré una toalla bordada con las letras D.A. Eran las iniciales del nombre y apellido de mi madre, Dolors Agudo, que ella misma había bordado por el ajuar de su boda. Me llevé la toalla al estudio y la usé como trapo para limpiar los pinceles usados. Más tarde, un día, aquellas letras adquirieron de golpe dos nuevos significados: Desecho Artístico y Dignidad Anónima. Establecía de este modo una analogía simbólica entre el trabajo ignorado al estudio y el trabajo ignorado de las madres. Esto sucedió en 1997 y desde entonces hasta ahora he ido coleccionando algunos trapos manchados de pintura. Ahora tengo una pequeña colección de trapos sucios y tengo que reconocer que los tengo un afecto especial. He escogido algunos de estos trapos que se han ido acumulando durante estos años en Barcelona, Oslo y Roma y los presento con la intención de conferirlos carácter de objetos artísticos. Esta es mi manera de rendir un homenaje al trabajo ignorado y silencioso de las madres, o dedo con otras palabras, dignificar el carácter anónimo e indispensable del trabajo doméstico.

15


Pere Galera Drap d’Artista

16


Profile for AB Galeria d'Art

Exposicons AB 2  

AB Galeria d'Art. March - October Exhibitons.

Exposicons AB 2  

AB Galeria d'Art. March - October Exhibitons.

Advertisement