Page 1

2020

Verksamhetsberättelse ABF Södertörn


TEXT: Samtliga texter är författade av ABF Södertörn. FOTO: ABF Södertörn / ABF där inget annat anges. Omslag Sam Moqadam, Unsplash. TRYCKERI: Haninge kommun.

2


ABF

- en föreningarnas förening, idérörelse och samhällsaktör

ABF Södertörn är ditt lokala studieförbund i Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Med engagemang för folkbildning, kultur och demokrati skapar vi gemenskap, delaktighet och solidaritet. ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, är Sveriges ledande studieförbund; en föreningarnas förening bildad 1912, med rötter i arbetarrörelsen och kooperationen. ABF finns i alla Sveriges kommuner med avdelningar på lokal och regional nivå, samt en förbundsexpedition på nationell nivå. ABF utgörs av en mångfald föreningar, förenade av grundläggande värderingar om människovärde, jämlikhet, demokrati och rätten till lärande. Vårt engagemang sträcker sig från den enskilda människans vardag till ett gemensamt arbete för en hållbar värld. ABF ser levande och lärande folkrörelser som grunden till en levande och vital demokrati. Vi är en förändringskraft för ökad jämlikhet och en mer deltagande demokrati. ABF har flera uppgifter. Vi är en bred folkbildningsorganisation, en radikal idérörelse och en självständig samhällsaktör. ABF är en gemensam mötesplats för medlems- och samverkande organisationer. Föreningarna är en ömsesidig resurs för varandra, samtidigt som ABF i sig är en gemensam pedagogisk resurs. ABF strävar efter ett samhälle som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. Ett samhälle där människovärdet är viktigare än marknadsvärdet och där demokratin är överordnad marknaden. Ett samhälle och en värld med en hållbar och solidarisk utveckling som kan möta dagens och framtidens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Innehåll Året som gått – 2020.................... 4 Mål och prioriteringar ................... 6 Samarbeten / föreningar................ 7 Verksamhet i egen regi ............... 12 Projektverksamhet...................... 14 Lokal förankring ......................... 15 Pedagogiskt stöd till föreningar och ledare ................................. 16 Kvalitets- och utvecklingsarbete... 18 Året i siffror................................ 20 Vi är med i ABF Södertörn............ 21 Organisation / lokaler.................. 22 Slutord...................................... 23

UR ABFs IDÉPROGRAM, GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

3


Året som gått – 2020 2020 kom att bli året då hela världen blev varse hur oförutsedda händelser kan få tillvaron att skakas om i sina grundvalar. Två nya ord kom att sjunka in i allas medvetande, bli ett stående samtalsämne och dominera nyhetssändningarna. Orden corona och covid-19 fick i samband med antalet insjuknade och dödsfall en kuslig innebörd. För ABF Södertörn blev den framrusande coronapandemin en brutal påminnelse om att den traditionella folkbildningen i mångt och mycket bygger på mellanmänskliga möten som sker fysiskt. Att från en dag till en annan försöka ställa om kulturevenemang, studiecirklar och andra folkbildningsaktiviteter har inte låtit sig göras i en handvändning. ABFs förbundsexpedition var tidigt ute med att ta fram en arsenal med verktyg och manualer som skulle underlätta omställningen och devisen var från början: Vi ställer inte in – vi ställer om! I början av pandemin fanns förhoppningar om att det skulle räcka med att skjuta fram startdatum för olika arrangemang, men ju längre tiden gick stod det klart att det bara fanns två alternativ: avblåsa aktiviteten eller försöka göra om den till folkbildning på distans. 2020 utmärktes av en högst ofrivillig ryckighet i planeringen och ständiga omprövningar och beslut utifrån Folkhälsomyndighetens nya rön och rekommendationer. Mycket tid fick läggas på att hantera alla nya direktiv och kommunicera dess påverkan för vår verksamhet. Merparten av all den verksamhet som genomförs inom ramen för ABFs folkbildningsuppdrag sker genom de föreningar och fria grupper som på olika sätt samarbetar med ABF Södertörn. Av den anledningen kan föreningarna sägas vara ABFs ryggrad. Denna mosaik av engagerade aktörer består av allt från kulturföreningar, fackliga och politiska organisationer, till PRO och funktionshinderrörelsen. För att uppmuntra dem, och möjliggöra en övergång till aktiviteter på distans, sattes tidigt olika insatser in. Redan i mars, när beslutet togs att personalen skulle gå över till distansarbete, påbörjades en process med interna kompetenshöjande insatser och utvecklande av nya arbetssätt. Vi behövde själva lära oss att hantera digitala verktyg, som exempelvis Teams, och lära oss mer om hur studiecirklar kan bedrivas på distans, med bibehållen kvalitet och en pedagogisk röd tråd. Sedan kunde vi börja komma igång med egen verksamhet på distans och stötta föreningar och grupper.

4

ÅRET SOM GÅTT – 2020

” Är det något som 2020 har visat är det att rätten till livslångt och livsvitt lärande måste värnas och försvaras varje dag – oavsett om det råder en pandemi eller inte. ” Med facit i handen går det att konstatera att omställningen har varit kantad med svårigheter av skilda slag. Alla som har deltagit i ett videomöte vet att vissa centrala delar av det sociala samspelet riskerar att gå förlorat. Det kan vara svårt att skapa delaktighet och hålla den kreativa glöden vid liv. Många cirkelledare, liksom deltagare, ställde sig tveksamma till att bedriva studiecirklar i ett digitalt format. Det kan upplevas som ljusår mellan att agera som cirkelledare i ett fysiskt sammanhang och att hålla igång ett levande samtal, engagera och entusiasmera framför en datorskärm. Här kan nämnas att även tekniken har uppfattats som ett hinder i sig. Personer med datorvana har haft lättare att anamma nya digitala mötesformer och har känt sig mer bekväma i att testa vad som är möjligt att göra på distans. Pandemin har således satt fingret på den digitala klyfta som funnits under lång tid. I ABF Södertörns fyraåriga verksamhetsplan är ett av målen just att vi ska verka för minskade digitala klyftor och det målet har verkligen genomsyrat 2020. Genom olika stödjande åtgärder till föreningar och fria grupper, gick en stor del av personalens arbetstid åt till att sprida inspirerande exempel och ge verktyg och vägledning i det nya digitala landskapet. Ett av ABF Södertörns verksamhetsmål som fick sig en ordentlig törn under 2020 är det som säger att vi ska stärka vår lokala förankring. Det målet har överskuggats av kraven på social distansering som i vårt fall bland annat ledde till att vi höll våra expeditioner stängda.


Men här ska samtidigt sägas att coronapandemin också har lämnat positiva avtryck som kommer att följa med oss in i framtiden. Omställningsarbetet har gett viktiga lärdomar och nya perspektiv. Många av dem som har testat att köra cirklar på distans har säkert fått mersmak och skaffat nya och berikande erfarenheter till gagn för det fortsatta folkbildningsarbetet. Vi har sett att det går att genomföra studiecirklar på distans och vi har lärt oss att många möten inte kräver ett rumsligt deltagande. Dessa erfarenheter och nyvunna kunskaper gör att det inte är aktuellt att återgå till ett tidigare stadium efter pandemin. Istället har vi fått ytterligare ett ben att stå på och den digitala folkbildningen är utan tvivel här för att stanna – som ett komplement till traditionella fysiska träffar. Genom en fortsatt satsning på digitala folkbildningsaktiviteter stärker vi vår digitala kompetens och kan nå ut till helt nya målgrupper vilket breddar vår bas. Pandemin har också bekräftat hur viktig folkbildningen är för många människor och samhället i stort. Det finns en stark lust att fördjupa sig i olika ämnen, och viljan att tillsammans med andra få utvecklas, känna samhörighet och styrka är uppenbar. I tider av svåra prövningar är det också många som söker tröst och stimulans genom kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Det är inte svårt att föreställa sig att karantänstillvaron och dess sociala isolering har inneburit att många har blivit påminda om vilken betydelse kulturen har ifråga om livskvalitet, meningsfullhet och som språngbräda för en personlig utveckling.

bund utbildar vi våra anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle, samt skapar förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla människor. Men vad händer i ett samhälle där möjligheterna att ägna sig åt en fri och frivillig bildningsverksamhet försämras på grund av krav på social distansering? Vad blir följden om ett aktivt deltagande i en demokratisk samhällsomdaning kompliceras? I ett samhälle där värnandet om de mänskliga rättigheterna och de demokratiska idealen försvåras kan följden bli att mer ljusskygga och destruktiva krafter försöker vinna terräng, inte minst genom sociala medier. I en tid av isolering kan redan befintliga filterbubblor och så kallade alternativa fakta få en bättre jordmån. Allt detta riskerar att underminera demokratin och ge bränsle åt konspirationsteorier och ett öppet motstånd mot folkbildningens själva kärna. Är det något som 2020 har visat så är det att rätten till livslångt och livsvitt lärande måste värnas och försvaras varje dag – oavsett om det råder en pandemi eller inte.

Det globala viruset har därtill fungerat som ett varningens finger för ABF som genom en fri och frivillig bildningsverksamhet grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer, vill främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Som studieför-

ÅRET SOM GÅTT – 2020

5


Mål och prioriteringar Nuvarande verksamhetsplan sträcker sig över fyra år, 2019-2022, och är baserad på ABFs nationella idéprogram och riktlinjer, samt vår egen vision för ABF Södertörn. Vi planerar verksamheten efter tre övergripande målområden, med tillhörande konkreta mål och delmål. MÅL 1: För ett starkt och demokratiserande ABF ABF ska motverka klassamhället genom en stark lokal närvaro och verksamhet som når dem som behöver det mest. ABF ska arbeta för jämlikhet, människors rätt till ett livslångt och livsvitt lärande och för att stärka människors egenkraft. Vi ska också stärka folkrörelserna och vara en kunnig och tillgänglig utvecklingsresurs.

ABF Södertörn ska stärka sin lokala förankring och finnas i fler kommundelar. Delmål: Starta verksamhet på nya platser i kommunerna.

ABF Södertörn ska stärka sin ekonomi genom höjd projektkompetens. Delmål: Öka kunskap om projekt och projektfinansiering.

ABF Södertörn ska vara en stark röst för demokratin och bidra till ökad delaktighet och inflytande i samhället. Delmål: Folkbilda om demokrati.

MÅL 2: För ett inkluderande och tillgängligt ABF Vi ska vara ett ABF för alla och spegla bredden och mångfalden inom våra medlemsorganisationer och vår verksamhet. ABF ska stärka cirkelledarnas ställning och delaktighet i utvecklingsarbetet. Vi ska också arbeta aktivt med process- och ledarutveckling inom hela organisationen och verka för ett tillgängligt ABF.

ABF Södertörn ska nå fler unga (13-30 år). Delmål: Öka verksamheten med unga jämfört med 2019.

ABF Södertörn ska verka för minskade digitala klyftor. Delmål: Öka digital medvetenhet i samhället.

ABF Södertörn ska öka sin digitala tillgänglighet. Delmål: Skapa en plattform för digital tillgänglighet.

MÅL 3: För ett ABF som folkbildar om folkbildning Vi ska folkbilda om folkbildningens idé, betydelse och praktik både internt i organisationen bland personal, förtroendevalda, föreningar, cirkelledare och deltagare, och externt gentemot samarbetspartners, politiker och andra beslutsfattare.

6

MÅL OCH PRIORITERINGAR

ABF Södertörn ska öka kunskapen om folkbildning. Delmål (1): Folkbilda styrelse, personal och cirkelledare om folkbildning. Delmål (2): Opinionsbilda om folkbildning i kommunerna.


Samarbeten / föreningar Vår syn på samarbeten sammanfaller med vad som uttrycks i ABFs idéprogram: ABF ser levande och lärande folkrörelser och föreningar som grunden för en levande och vital demokrati. Vi är själva som studieförbund en föreningarnas förening. I enlighet med idéprogrammet vill ABF Södertörn vara en pedagogisk resurs för folkrörelseutveckling för föreningar, grupper och rörelser som delar värderingar om människovärde och jämlikhet. POLITISKA OCH FACKLIGA FÖRENINGAR

Under 2020 har vi haft ett fortsatt nära samarbete med de politiska organisationerna. En större utbildningssatsning var planerad, men när pandemin bröt ut i mars fick vi istället satsa på att snabbt ställa om verksamheten. Flera styrelseutbildningar och medlemsutbildningar kunde styras om och genomfördes under våren digitalt. Till hösten hade flera föreningar blivit varma i kläderna och planerade in föreläsningar, medlemsträffar och utbildningar via flera olika digitala plattformar. Inom de fackliga föreningarna ställde man in all verksamhet enligt centrala direktiv tills i mitten av augusti. Därefter gjordes ett omställningsarbete med fokus på medlemsutbildningar på distriktsnivå, medan planerade studiecirklar och seminarier sköts fram till 2021. Kommunal anordnade en medlemsutbildning i Haninge i början på mars. Den skulle även ha genomförts i Nynäshamn och Tyresö men fick skjutas upp.

Exempel på verksamhet under året: •

Socialdemokraterna i Haninge: Livesända samtal via Facebook, där Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, pratade kommunpolitik med olika företrädare. Socialdemokraterna i Tyresö: Studiecirkeln ”Samtal om politik” hade fysiska träffar under våren och ställde sedan om till distans. Socialdemokraterna i Nynäshamn: Föreläsning om Nynäshamn i förändring, inom ramen för föreningens samhällsbyggnadsprogram. Vänsterpartiet i Haninge: Besök av Jonas Sjöstedt i Jordbro kultur- och föreningshus samt föreläsning om klimat och miljö i Haninge kulturhus. Vänsterpartiet i Haninge: Genomförde en feministisk styrelse- och ledarskapsutbildning, såväl fysiskt som digitalt.

”2020 blev ett intensivt och aktivt år för vår förening. Vi var snabba på bollen med att ställa om verksamheten till digitalt och det gav ett mycket bra resultat. De digitala mötena som vi anordnade var välbesökta. Framåt planerar vi att fortsätta med att komplettera våra fysiska möten med digitala möten för att nå fler.”

FOTO: PRIVAT

BARBRO NORDGREN, STUDIEANSVARIG, SOCIALDEMOKRATERNA I HANINGE:

Att folkbilda tillsammans med de politiska och fackliga organisationerna går hand i hand med ABFs värdegrund och frågor som jämställdhet, demokrati, samt att motverka rasismen och orättvisor i samhället.

FUNKTIONSHINDERRÖRELSEN Inom ramen för samarbetet med funktionshinderrörelsen ska vi möjliggöra delaktighet, tillgänglighet och allas lika värde utifrån allas egna förutsättningar. Genom folkbildning, eget lärande och kultur, ska vi stötta föreningarna och deras medlemmar att aktivt kunna delta i föreningslivet genom exempelvis styrelseutbildningar. 2020 blev ett tufft år för våra medlemmar och samverkansparter inom funktionshinderrörelsen. Pandemin slog hårt när man blev tvungen att ställa om till digitala möten och aktiviteter. Deltagarbortfallet blev stort på grund av såväl smittorisken som faktumet att många tillhör en socioekonomiskt utsatt grupp och ofta inte har råd med den tekniska utrustningen.

Exempel på verksamhet under året: •

Hörselskadades Riksförbund Haninge-Tyresö: Hann i februari med att arrangera en föreläsning i ABFs lokal i Nynäshamn, inom ramen för sin planerade föreläsningsserie. Projektsamarbete i Tyresö, ”VIP – Viktig Intressant Person”: ABF har sedan 2019 haft ett samarbete med Tyresö kommun inom projektet VIP – ”Viktig Intressant Person”; ett program som är speciellt framtaget för personer med intellektuella och/eller psykiska funktionsnedsättningar med syftet att förebygga våld i nära relationer. Deltagarna får lära

SAMARBETEN / FÖRENINGAR

7


FOTO: PRO TYRESÖ

sig att bli medvetna om sina känslor, träna på att sätta gränser och att göra bra val i olika situationer, samt ges möjlighet att arbeta med sin självkänsla och att lära sig bli tydliga med vad de vill och inte vill. VIP var planerat att starta i mitten av mars, men fick tyvärr ställas in p g a corona. Vi hoppas på en fortsättning under 2021 istället. Reumatikerföreningen i Haninge-Tyresö: Ställde in sin verksamhet under 2020, men tog innan årsskiftet beslutet att ställa om till ett digitalt 2021. RSMH Gläntan (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Tyresö: Hann genomföra en målericirkel och en poesiafton i början av året, men fick från och med mars ställa in övrig planerad verksamhet. Under hösten kunde man ställa om och genomförde ett par guidade turer utomhus.

PRO Tyresö bjöd in till uppskattade medlemsträffar utomhus vid Bollmoradalens kyrka under sommaren 2020.

Exempel på verksamhet under året: •

CHRISTEL LUNDGREN, KANSLIST, RSMH GLÄNTAN I TYRESÖ: ”Året var frustrerande. Det mesta som planerades fick vi ställa in men vi kunde ha vissa utomhusaktiviteter när vädret var bra, och det har varit uppskattat. För att hålla kontakten med medlemmarna skickade vi ut vårt nyhetsbrev varje månad som vanligt och vi ringde även runt regelbundet. Det är något vi kommer att fortsätta med framåt, då våra medlemmar inte är digitala.”

ÄLDREORGANISATIONER Samarbetet med våra äldreorganisationer syftar till stor del att genom folkbildning vara med och skapa en meningsfull fritid för våra äldre, samt inte minst att verka för att minska den digitala klyftan i vårt samhälle. Dessa organisationer – Pensionärernas Riksorganisation (PRO) i våra tre kommuner och Träffpunkterna i Haninge – står för den enskilt största andelen av vår verksamhet, både vad gäller antalet studiecirklar och kulturprogram, och utifrån antalet deltagare. Året startade upp som vanligt, men all planerad verksamhet fick avbrytas i samband pandemiutbrottet i mars. Några PRO-föreningar återupptog verksamheten till viss del efter sommaren, medan andra inte har haft någon egentlig verksamhet alls efter mitten av mars månad. Haninge kommuns Träffpunkter stängde igen helt i mars. Bara de mötesplatser som haft möjlighet att ha verksamhet utomhus har haft det (Tallhöjden), i övrigt ställdes all verksamhet in. För att möta den digitala klyfta som blev så tydlig under året beslutade PRO och ABF Distriktet i Stockholms län om en gemensam utbildningssatsning från 2021 med inriktning på digitala möten och studiecirklar.

8

SAMARBETEN / FÖRENINGAR

PRO Handen: Startade upp efter sommaren och körde i princip på som vanligt i början av höstterminen. Föreningen har ett eget hus med stora lokaler där det har gått att sitta med föreskrivet avstånd. Man kunde även arrangera medlemsträffar utomhus i trädgården så länge vädret tillät. En digital studiecirkel i släktforskning genomfördes under höstterminen, med digitalt stöd av ABF. PRO Västerhaninge: Ställde in den mesta verksamheten, förutom en del utomhusträffar i trädgården vid det egna föreningshuset. PRO Tyresö: Hann genomföra en del aktiviteter fram till mars, därefter ställdes i princip allt in. Styrelsen ställde om till digitala möten och föreningen arrangerade regelbundna medlemsträffar utanför Bollmoradalens kyrka under sommaren, samt på Kulturcentrum Kvarnhjulet under hösten. PRO Nynäshamn och PRO Ösmo: Kunde genomföra fysiska träffar i begränsad omfattning under året, bl.a. på Kontakten i Nynäshamn och på Träffpunkten i Ösmo, där samlingssalarnas utformning medgav att träffar kunde genomföras i överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

BERIT ÅBERG, ORDFÖRANDE, PRO NYNÄSHAMN: ”Vår förening tappade en hel del medlemmar under året, både på grund av corona och för att folk inte kunde delta lika mycket i aktiviteterna. Vi fortsatte med vissa aktiviteter utomhus under hela hösten, och bytte även lokal för att kunna genomföra en del saker inomhus, med stort avstånd mellan deltagarna. Vad gäller kontakten med medlemmarna använde vi oss av vår Facebookgrupp för att skicka ut meddelanden både från oss i lokalföreningen och från distriktet. Vi fortsatte även att hålla vår expedition öppen på onsdagar, vilket var bra för de fåtal medlemmar som kom dit. Alla stora möten ställdes in. Vi ser nu framåt och planerar vidare, med förhoppningar om att det snart ska bli bättre.”


FOTO: LENA VALLBERG

KULTURFÖRENINGAR OCH KÖRER Kulturen utgör en viktig och rik del av folkbildningen, och området spänner över allt från teater, musik, konst, hantverk, körsång och mycket mer. ABFs uppgift är att demokratisera kulturen och stärka kulturens roll i demokratin. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och andra samverkansparter ska vi ge många människor fler möjligheter till både eget skapande och kulturupplevelser. Många kulturföreningar drabbades hårt med inställda evenemang, men försökte anpassa verksamheten där det var möjligt till rådande restriktioner. En del flyttade viss verksamhet utomhus, man anpassade lokalstorleken och begränsade besöksantalet för att säkerställa avstånd. I vissa fall försökte man också med digital omställning, där det var möjligt. Körerna hade särskilt starka restriktioner under året, men försökte i flera fall att fortsätta träffas i mindre grupper.

ANNIKA ALM, CIRKELLEDARE I SKULPTERA I LERA, FÖRENINGEN HANINGEKONSTNÄRER: ”2020 var ett omvälvande år, men för vår keramikcirkel fungerade det oväntat bra. I våras kunde vi sitta utomhus och arbeta med lera i föreningens vackra äppelträdgård. När vi flyttade in i utställningslokalen, där vi satt med långt avstånd vid ett jättelångt träbord, var det några som slutade tillfälligt p g a corona, men som gärna vill komma tillbaka när vädret tillåter att vi är utomhus igen. Den här gruppen har varit så oerhört viktig för oss alla under denna tid. Vi har roligt tillsammans och lär mycket av varandra. Vi har jobbat med lera, patinerat och bränt keramik så det stått härliga till!”

Exempel på verksamhet under året: •

• •

Föreningen HaningeKonstnärer: Pausade sin utställningsverksamhet från april till september, då man startade igen i begränsad skala med gallerivärdar som höll koll på avstånd och antalet gäster i lokalen. Från november och resten av året ställdes verksamheten in igen. Under året hade ett antal medlemmar en studiecirkel, Skulptera i lera, som träffades utomhus eller i det rymliga galleriet. Handens museum och smedja: Kunde genomföra en Vikinga- och Medeltidsfestival utomhus med coronasäkert upplägg (max 50 pers gällde då), första helgen i oktober. Hantverksgårdens Vänner (Tyresö): Hann genomföra två studiecirklar och tre workshopar i vävning innan verksamheten fick pausas för resten av året. Medlemmarna kunde dock fortsätta med att komma och väva i lokalen eftersom aktiviteterna anpassades efter de rådande restriktionerna. Konstpoolen / Konstartera (Nynäshamn): Vårterminens målericirklar hann så gott som avslutas innan coronautbrottet i mars. Utställningsverksamheten fick dock i stort ställas in. Man försökte anpassa efter rådande restriktioner så länge max 50 personer gällde, men med väldigt få besökare. Verksamheten återupptas när pandemin släpper. Kulturföreningen RoJ (Haninge): Hann precis ha premiär på sin föreställning Oliver Twist, men fick sedan ställa in resterande spelperiod och sikta på 2021 istället. Året ägnades åt att renovera huset och man kunde även ha ett par digitala kulturcaféer med allsång via Facebook. Kören Babords Halsar (Nynäshamn): Hann komma igång med repetitioner i våras innan coronapandemin slog till. De startade sedan upp under hösten

och träffades med halva gruppen varannan vecka, tills nya restriktioner kom i november. Årsmötet genomfördes utomhus och i december bjöd man in till en digital årsavslutning via Teams. Tyresö Jazz & Blues Club: Kunde endast genomföra två konserter på vårterminen. Hela sju stycken planerade spelningar fick ställas in, plus hela höstens verksamhet också. Eftersom föreningen hyr lokal per tillfälle har de inga större fasta kostnader, som tur är, och man ser fram emot att kunna starta igen så småningom. Tyresökören: Verksamheten startade som vanligt i början av året, men föreningen beslöt att pausa repetitionerna i början av mars och de ställdes sedan in helt under resten av vårterminen. Under hösten hade man sammankomster med halva stämman / gruppen åt gången. Samtidigt kunde man då också repa med alla stämmor tillsammans. Det fungerade att ses på plats då man har tillgång till en stor lokal med möjlighet att hålla avstånd med begränsat antal deltagare. Från november, då nya restriktioner kom, ställde man in verksamheten resten av året.

SAMARBETEN / FÖRENINGAR

9


MUSIKVERKSAMHETEN

Förintelsens Minnesdag i Nynäshamn

Musiken fortsatte flöda i våra kommuner under året, dock under något annorlunda former än vad vi är vana vid. Flera av våra musikgrupper använde sig av de digitala möjligheter som erbjöds och repade på distans. Andra fortsatte i möjligaste mån med fysiska träffar, bland annat utomhus så länge vädret tillät. Många av våra band livestreamade sina konserter för att på så sätt kunna fortsätta nå ut till sin publik. ABF Södertörn drog sitt strå till stacken genom att tillsammans med trubaduren Brian Marston genomföra en liten socialt distanserad utomhusturné, där vi under sommaren besökte 6 särskilda boenden i Haninge och Nynäshamn.

ABF Södertörn ingår sedan många år i den programgrupp som arbetar med uppmärksammandet av “Förintelsens Minnesdag” i Nynäshamn. Övriga medlemmar är Nynäshamns kommun, Kulturskolan, Biblioteket, Svenska kyrkan Nynäshamns församling, Folkets Hus, Nynäshamns Scoutkår och Konstpoolen.

Exempel på verksamhet under året: •

Haninge: Vi har haft en stabil musikverksamhet i kommunen, och det gångna året till trots såg vi en fortsatt uppåtgående trend när det gäller nya musikgrupper som söker sig till ABF. Tyresö: Här har vi haft en fortsatt stadig grund med flera musikföreningar och fria musikgrupper, och ett löpande samarbete med musikkollektivet Måndalsverket. Nynäshamn: Vårt musikhus Musikverket fick under året nya ägare. Vi såg en viss ökning av nya musikgrupper i de yngre åldrarna och vår utrustade replokal i Musikverket användes flitigt. Det årligen återkommande musiklägret, som vi arrangerar i samarbete med Nynäshamns kommun, gick av stapeln under juni och lockade till sig ett tiotal deltagare som under tre dagar fick prova på musik i olika former. Vid flera tillfällen lånade vi ut vår utrustning till artister och till Ung Fritid, Nynäshamns kommuns mötesplats för ungdomar, för att på så sätt möjliggöra spelningar utomhus.

I år genomfördes evenemanget på olika platser i kommunen mellan den 25 januari och den 2 februari. Bland annat arrangerades en vernissage på Konstpoolen med invigningstal av Maria Gard Günster, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden,och ett musikframträdande av Lena Lundgren. Temat för konstutställningen, där skolor och allmänhet bidrog med verk, var demokrati och allas lika värde. På Nynäshamns bibliotek visades skärmutställningen “Jag kom ensam”, som handlade om de judiska flyktingbarn som kom till Sverige på 1930-talet. Filmerna “Förintelsens ögonvittnen” och “Jojo Rabbit” visades och följdes av samtal. På minnesdagen den 27 januari arrangerades det som vanligt ett fint fackeltåg och en manifestation i Nynäshamns kyrka. Musik, dans, tal, sång och dikter för demokrati och människovärde blandades med uppträdanden av deltagare från Ösmos dansskola.

ÖVRIGA SAMARBETEN Föreningen Barnens Träd Föreningen Barnens träd, som startades och drivs av Jonas Paulman, uppmärksammar FN:s barnkonvention genom att plantera träd, hålla föreläsningar och arrangera utställningar runt om i Sverige. Träden symboliserar alla barns rätt till en värdig barndom. I Haninge kommun har Barnens träd ett lokalt samarbete med ABF Södertörn och Rädda Barnen Haninge. Syftet med samarbetet är att stötta föreningarnas arbete med att lyfta barns rättigheter och sprida kunskap om Barnkonventionen. I september invigde vi gemensamt ett nytt träd på Västra Ekoskolans skolgård med presentation av initiativet och bandklippning tillsammans med barnen. Vi påbörjade även ett projekt med att, genom foto och film, dokumentera Jonas Paulmans resa genom Sverige. Detta arbete fick skjutas upp p g a pandemin.

10

SAMARBETEN / FÖRENINGAR

Kim Loeld (Haninge kvinnojour), Alexandra Pascalidou, Helena Norström (ABF Södertörn) och Carolina Sinisalo vid föreläsningen om boken ”Mammorna” i Jordbro kyrka.

Haninge kvinnojour Kvinnojouren i Haninge verkar för att kvinnor och barns mänskliga rättigheter och livsutrymme ska respekteras. ABF Södertörn har under flera år haft ett nära samarbete med Haninge kvinnojour, framförallt kring deras utbildning ”Mäns våld mot kvinnor och barn” som vi hjälper till att sprida inom vårt studieprogram Öppna torget. Under höstterminen genomförde föreningen även en bokcirkel kring Alexandra Pascalidous bok “Mammorna”. Bokcirkeln avslutades med en uppskattad föreläsning med författaren och en av de mammor som medverkar i boken. Föreläsningen skedde i Jordbro kyrka.


Ny medlemsförening: Nuova Arte Nuova Arte är en ideell förening som har sitt säte i Haninge. Föreningen har som målsättning att främja nya konstnärliga yttringar inom musik, litteratur, bild, skulptur, dans, teater och andra konstformer. ”Jag ser fram emot att hitta gemensamma beröringspunkter, så att vi tillsammans med ABF Södertörn kan jobba med att göra mer kultur för vår publik och våra invånare. Jag hoppas också att vi kan stärka kulturens roll genom samarbetet”, säger Marsel Nichan, föreningens konstnärliga ledare. Vi på ABF Södertörn ser fram emot många spännande samarbeten framöver!

Jordbro Tillsammans Jordbro Tillsammans är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som sedan 2019 verkar för att skapa förutsättningar för att föreningar och invånare i Jordbro ska kunna uppleva gemenskap genom aktiviteter och olika initiativ. ABF Södertörn finns representerade i nätverket för att bidra med vårt kontaktnät och våra erfarenheter av folkbildning och föreningsverksamhet. I september arrangerade vi gemensamt en trevlig och lyckad guidad promenad genom bl.a. Jordbro gravfält och Gullringskärrets naturreservat. Aktiviteten var även ett samarbete med föreningen Kompis Sverige; en ideell förening som arbetar med att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar.

Södertörns Radioamatörer Södertörns Radioamatörer samlar radiointresserade i alla åldrar och arbetar för kunskapsförmedling, gemensam trevnad och socialt umgänge över alla gränser. Året inleddes med föreläsningar på olika teman, och föreningen hann starta upp sin terminsvisa studiecirkel i Amatörradiocertifikat. Denna försökte man ställa om till digitalt när pandemin bröt ut, men tyvärr gick det trögt och cirkeln fick avslutas på grund av deltagarbortfall. Under hösten fokuserade föreningen istället på att finna sätt att hålla kontakten på distans, och man hittade en digital plattform där man under hösten hade digitala styrelsemöten. Under 2021 planerar man för att hålla såväl årsmötet som annan verksamhet på distans.

CARL-GUNNAR HOLM, ORDFÖRANDE, SÖDERTÖRNS RADIOAMATÖRER: ”Det blev ett märkligt år för oss som för alla andra. Alla planerade aktiviteter stängdes ner från mitten av mars. Det fanns en viss förhoppning om att det efter sommaren kunde vara möjligt att återuppta flera aktiviteter. Så blev det inte. För att kunna fortsätta träffas har vi haft styrelsemöten först via telefon och sedan digitalt via Jitsi. I samband med våra veckoutsändningar har vi lagt till en Quiz med teknik och allmänna frågor som har varit uppskattad. Våra ca 240 medlemmar har fått information via hemsidan och mailutskick. Framöver ser vi det digitala som ett komplement till de viktiga fysiska mötena. Det gäller att vara öppen för annorlunda lösningar och att våga pröva något nytt.”

Nynäshamns Släktforskarförening Föreningen har sedan starten 2012 haft studiecirklar varje termin i bl.a. släktforskningens grunder och handskriftsläsning. Under våren kunde verksamheten delvis fortgå men cirklarna fick kortas ner och avslutades tidigare. Till höstterminen gick man, med stöd av ABF, över till att hålla digitala styrelsemöten via Teams, och planerar att från 2021 ha såväl medlemsmöten och föreläsningar, släktforskarcaféer och årsmöte digitalt.

FRIA GRUPPER / ”KAMRATCIRKLAR”

Nätverket Rädda Haninges Kulturpark

Fria grupper består av personer som vill lära sig något nytt eller utveckla ett intresseområde tillsammans, utan att vara en förening. Genom ABF kan dessa t.ex. få hjälp med att boka lokaler, lägga upp arbetsplaner, få förslag på studiematerial och delta i cirkelledarutbildningar. Ämnesområdena sträcker sig över allt från textilhantverk, personlig utveckling och språk, till musik och klimat- och hållbarhetsfrågor.

ABF Södertörn sitter med i Nätverket Rädda Haninge Kulturpark sedan bildandet 2013. Övriga medlemmar är Kulturföreningen Levande Zon, Kulturföreningen RoJ, Handens museum och smedja samt BRF Folkparken. Syftet med nätverket är att gemensamt arbeta för att bevara och utveckla kulturparken och verksamheten som bedrivs i den. Frågor som lyftes under året gällde lokalhyror, underhållet av lokalerna och parken samt arrangerandet av Kulturparksfestivalen som är nätverkets främsta årliga publika arrangemang. Denna fick under 2020 tyvärr ställas in på grund av coronapandemin, för första gången sedan starten 2014.

Under 2020 kunde de flesta av våra fria grupper ha verksamhet i början av året och sedan i omgångar samt i anpassad form under hösten. En grupp i fransk konversation i Tyresö flyttade utomhus under våren och fortsatte på så sätt att träffas fram till juni, samt under hösten tills vädret blev för kallt. Samtalscirkeln i klimat och hållbarhet i Tyresö testade att gå över till att träffas digitalt under höstterminen, efter att cirkelledaren hade varit med på våra utbildningar under hösten. Nu har gruppen startat en ny cirkel med ett något mindre antal deltagare och ett nytt studiematerial.

SAMARBETEN / FÖRENINGAR

11


Verksamhet i egen regi Studie- och programverksamheten i egen regi utgör en betydande del av ABF Södertörns utåtriktade folkbildningsarbete i våra tre kommuner. Genom att arrangera studiecirklar, föreläsningar och kulturprogram kan vi öka synligheten för ABF som lokal aktör och samtidigt stärka samarbetet med föreningar, kommuner och andra samverkansparter. FÖRELÄSNINGAR, MUSIK OCH KULTURPROGRAM 2020 blev ett minst sagt utmanande år präglat av ett intensivt omställningsarbete inom hela verksamhetsområdet. Vi kunde genomföra ordinarie evenemang fram till mitten av mars, då pandemin bröt ut och kastade all vidare planerad verksamhet över ända. Resterande delen av våren ägnades åt att ställa om från fysiska program till distans i de fall det var möjligt utifrån målgrupper och innehåll. Vi satsade även på att genomföra arrangemang utomhus, bl.a. ett uppskattat program med musikspelningar utanför äldre- och LSS-boenden, som togs fram som ett svar på det behov som fanns av att erbjuda kulturprogram till grupper som relativt snabbt blev isolerade i början av pandemin.

Ur programmet 2020: HANINGE: • • • • • • • • • •

Inför höstterminen hade vi en beredskap i planeringsarbetet, vilket gjorde det möjligt att i flera fall tämligen enkelt ställa om till ett digitalt format med samma föreläsare, när smittoläget gjorde att restriktionerna skärptes på nytt. Det var också möjligt att arrangera program på plats i kommunerna under början av terminen, utifrån en riskbedömning och anpassning av upplägget. På grund av restriktionerna och smittorisken med att samlas fysiskt blev det ett kämpigt år för våra musikprogram och verksamheten riktad till äldre. Vi hann genomföra två musikkvällar med Klassiska hits på Vegabaren i början av 2020 samt två Jazzcaféer i Haninge, innan resten av årets planerade program fick ställas in. Även sommarens stora evenemang Kulturparksfestivalen fick ställas in helt, för första gången sedan premiären 2014. Detsamma gällde för Lunchakademierna, våra föreläsningar för äldre och daglediga, där vi under våren hann med att arrangera en föreläsning i Tyresö och en i Haninge, innan resterande program fick ställas in. I och med den äldre målgruppen var en digital omställning inte ett alternativ i detta fall.

12

VERKSAMHET I EGEN REGI

Kulturcafé på RoJ – luffarslöjd och trådarbete. Klassiska Hits musikkvällar med Johan Blidell Band och Brian Marston Band. Jazzcaféer med Oddjob och JazzMaTazz. Lunchakademi: Rysshärjningarna på Södra Södertörn. Feministvecka i Haninge. Sverige-finnarnas dag. Sång och musik utomhus vid LSS-boenden. Samtal/föreläsning med Alexandra Pascalidou om boken ”Mammorna”. Regnbågsveckan i Haninge: Spoken word med Niklas Mesaros och konsert med Jan Hammarlund. Författarbesök med bl.a. Karin Smirnoff och Nina Wähä. Guidad promenad i Jordbro i samarbete med Jordbro Tillsammans och Kompis Sverige.

TYRESÖ: • • •

Författarbesök med Anna Takanen om boken ”Sörjen som blev”. Föreläsning ”Ta tåget” med Per J Andersson. Lunchakademi: Om Drottning Katarina Jagellonica och hennes renässansdräkt.

NYNÄSHAMN: • •

Författarbesök med Göran Greider. Flera musikspelningar utomhus utanför äldre- och LSS-boenden i kommunen.

PÅ DISTANS / DIGITALT: • • • • •

Föreläsning med Calle Brunell, ”Man – i ljuset av #metoo”. Föreläsning med Klimatklubben, ”Gör skillnad – från klimatångest till handlingskraft”. Boksamtal i samarbete med Handens bibliotek. Kulturcafé på RoJ – sjung med oss! Digitala filosoficaféer i samarbete med Tyresö bibliotek och Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis.


FOTO: CASIA BROMBERG

ÖPPNA TORGET – STUDIECIRKLAR OCH KURSER FÖR ALLMÄNHETEN Genom vårt kursprogram för allmänheten, Öppna torget, arbetar vi för att med folkbildning som verktyg erbjuda möjligheter för människor att mötas lokalt i våra kommuner, bilda sig och utvecklas tillsammans med andra. Programmet omfattar ett brett utbud inom ämnen som samhälle och demokrati, litteratur och kreativt skrivande, till språk, foto, konst och musik.

Verksamhetsområdet förstärktes med en medarbetare på 50% från augusti. Förutom en välbehövlig avlastning resulterade denna satsning även omedelbart i förbättrade möjligheter för oss att satsa på en strategisk utveckling framåt, att rekrytera nya ledare och ta in nya ämnen, samt stärka vår marknadsföring och synlighet lokalt i alla våra tre kommuner.

Det blev en tvär inbromsning i verksamheten i mars, då alla cirklar och kurser fick sättas på paus i samband med pandemiutbrottet. Under vårterminen genomförde vi sedan en inventering av programmet för att undersöka möjligheterna att ställa om till distans- eller utomhusaktiviteter.

Utöver cirklar och kurser i vår egen regi fortsätter vi inom Öppna torget med satsningen på att lyfta fram studiecirklar hos medlemsföreningar och samverkansparter som är öppna för allmänheten. Dessa bidrar till studieprogrammets bredd, samtidigt som de erbjuder föreningarna ytterligare en marknadsföringskanal och möjlighet att engagera nya medlemmar. Exempel på denna typ av samarbeten är läsecirklar och boksamtal med Handens bibliotek, studiecirkeln Mäns våld mot kvinnor med Haninge kvinnojour, Släktforskningens grunder med Nynäshamns släktforskarförening, samt diskussionscirkeln Tankar om politik med Socialdemokraterna i Tyresö.

Omställningsarbetet fortsatte inför hösten, och vi arbetade med riskbedömningar och anpassningar i uppläggen, för att försöka komma igång med ett urval av grupperna. Vi satsade även på att erbjuda en större andel digitala kurser från och med höstterminen.

Hur resonerade du kring att ställa om till digital cirkel, när frågan kom i våras? ”Jag var lite tveksam i början, eftersom det var något helt nytt. Jag hade inga erfarenheter av att leda eller vara med på distans. Men det verkade kul att träffa folk genom datorn!” Upplevde du stor skillnad mot att leda en vanlig cirkel? ”Det är stor skillnad. Den största är att den nära kontakten med deltagarna saknas, det känns lite

”kallare”. Men eftersom den här gruppen känner varandra sedan tidigare så har det ändå funkat bra.”

FOTO: PRIVAT

VERÓNICA FLORES, CIRKELLEDARE I SPANSKA, ÖPPNA TORGET:

Hur var responsen från deltagarna när ni kom igång med den digitala cirkeln? ”Den var positiv! De tycker det är skönt att inte behöva gå ut och ha resväg till cirkeln efter jobbet, det är bara att sätta sig. Extra skönt är det att inte behöva gå ut när det är dåligt väder.” Vad tar du och gruppen med er för erfarenheter framåt? ”Att vi testat något nytt tillsammans, att det går att göra

grejer genom datorn också, och att det kan funka även om man inte är nära varandra.”

VERKSAMHET I EGEN REGI

13


Projektverksamhet SVERIGEFINSKA BOKPROJEKTET

FOTO: JOHNÉR BILDBYRÅ

Under hösten 2019 tillfrågades ABF Södertörn om att ingå i ett bokprojekt tillsammans med Haninge kommun. I samband med att Haninge fyller 50 år 2021, vill kommunen uppmärksamma och ge en historiebeskrivning av de sverigefinnar som flyttade till och har levt i kommunen mellan åren 1971-2021. Projektet genomförs av Haninge kommun och finska förvaltningsområdet i samarbete med sverigefinnar i Haninge, ABF Södertörn och Verbal förlag. ABFs roll har varit att stötta insamlandet av material samt bidra med studiecirklar och kulturprogram som anknyter till projektets tema. Under året hann vi ha en informationsträff och påbörja en skrivarkurs på finska, innan coronapandemin gjorde att vi fick ställa in och flytta fram övriga planerade aktiviteter. Bokprojektet fortsätter trots corona och boken beräknas vara färdig i september 2021. Så fort pandemin släpper sitt grepp om oss kommer vi att återuppta planerade skrivarkurser, berättarkaféer, föreläsningar mm.

FREEZONE I början av 2018 ingick ABF Södertörn i ett så kallat ”Idéburet offentligt partnerskap” (IOP) tillsammans med Haninge kommun och Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län. IOP-projektet som har gått under namnet ”FreeZone Haninge” har sedan starten velat ge personer mellan 15-25 år möjligheter att utveckla förmågor inom konst och kultur, som kan bidra till att påverka deras eget liv och samhället i positiv riktning. ABF Södertörn har haft följande ämnesinriktningar i FreeZone: konst och hantverk, foto, e-sport, kreativt skrivande och teater/drama. 2020 kännetecknades verksamheten av både med- och motgångar. Året började hoppfullt, med invigning av nya attraktiva och mer tillgänglighetsanpassade lokaler i Handenterminalen. Det främsta skälet till flytten var den planerade rivningen av Jordbros Kultur- och föreningshus som tidigare utgjorde hemvist för FreeZone. Inte långt efter invigningen försämrades dock villkoren, när spridningen av covid-19 kastade om spelplanen. ABFs FreeZone-personal uppmanades tidigt att ställa om till att försöka få igång folkbildningsaktiviteter på distans. Precis som i fallet med avdelningens övriga egna kultur- och folkbildningsaktiviteter var det problematiskt att ställa om fysiska sammankomster till distansträffar. Men många olika typer av distanscirklar arbetades fram och sammantaget rekryterades ett stort antal nya

14 14

PROJEKTVERKSAMHET

cirkelledare inom alla ämnesområden under 2020. En satsning som gjordes under året var att se över och vässa marknadsföringen av FreeZone Haninges utbud. Närvaron i sociala medier förbättrades, och en helt ny hemsida och logga togs fram. Under hösten lades grunden för ett mer formaliserat samarbete med Haninge kulturhus. I denna utvecklingsprocess bjöds ungdomar in till dialogmöten för att ge FreeZone-ledare och anställda inom Kultur- och demokratiförvaltningen input och uppslag till nya kulturaktiviteter för unga. Tyvärr fick de workshopar och evenemang som skulle ske under hösten och vintern ställas in med anledning av pandemin, men arbetet fortsätter under 2021. I enlighet med IOP-överenskommelsen genomfördes en större projektutvärdering under året. En extern utvärderare, knuten till Mångkulturellt Centrum, anlitades för uppgiften. Hon tog fram en utvärdering som till en stor del byggde på djupintervjuer av ledare och deltagare samt en genomlysning av IOP-projektets syfte, mål och resultat. I december beslutade Kultur- och demokratinämnden att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett förslag till nytt IOP-avtal för 2021-2023 och att det gamla avtalet ska förlängas till att gälla fram till 31 mars 2021.


Lokal förankring För att möjliggöra att så många som möjligt ska kunna delta i kultur- och folkbildningsaktiviteter i sin närmiljö eftersträvar ABF Södertörn att ha en lokal förankring i de tre kommuner som ingår i avdelningens geografiska område. Genom att finnas tillgängliga i människors vardag kan nya behov och önskemål kartläggas och spännande samarbeten och projekt uppstå. För oss är det väldigt prioriterat att skapa lokala arenor där människor i olika åldrar och med skiftande bakgrunder kan mötas, och där både en kunskapstörst och ett engagemang kan växa sig starkare. En förutsättning för att kunna verka lokalt är att det finns lokaler som kan användas för exempelvis studiecirklar och föreningsutbildningar. Av förklarliga skäl kom 2020 att leda till att mycket av det lokala förankringsarbetet och nätverksbyggandet hamnade i frysen. I vanliga fall deltar ABF Södertörn varje år vid en mängd utåtriktade evenemang som vi arrangerar själva eller i samverkan med andra. Men 2020 kom att bli ett väldigt speciellt år eftersom den sociala distanseringen olyckligtvis blev den nya normen. De expeditioner som finns i Haninge, Tyresö och Nynäshamn tvingades med hänsyn till risken för smittspridning hållas stängda en stor del av året. Även om covid-19 satte käppar i hjulet gjordes ändå en hel del nämnvärda lokalsatsningar under 2020. Här är några av dem:

HANINGE •

Albatrossvägen: I januari fick vi tillgång till en ny studielokal på Albatrossvägen i Vendelsömalm som ligger vägg i vägg med den lokal som ABF Södertörn har haft vävverksamhet i sedan lång tid tillbaka. Den nya studielokalen lämpar sig bra för studieverksamhet med mindre grupper men också för föreningsträffar och liknande. Under året gjordes en del mindre renoveringsarbeten i lokalen och brandskyddet sågs över både i den nya studielokalen och i den del där vävningen sker.

FreeZone i Handenterminalen: I februari invigdes FreeZones nya lokaler i Handenterminalen i Haninge. Invigningen var välbesökt och förutom FreeZones primära målgrupp deltog politiker och tjänstemän i kommunen. ABF har hyrt ett rum som redan från början ställdes iordning för framförallt e-sportaktiviteter men med målet att även användas för andra studiesyften.

Den nyrenoverade keramiksalen i Hantverksgården, Tyresö.

TYRESÖ •

Nytt expeditionsrum: I början på året flyttade vi om i de befintliga expeditionslokalerna på Björkbacksvägen, som delas av ABF, PRO och Socialdemokraterna. ABF och S delar numera expeditionsrum och vårt tidigare kontor fräschades till och omvandlades till ett nytt bokningsbart studierum. Hantverksgården: 2020 startade det stora renoveringsprojektet i Hantverksgården, i centrala Tyresö. Fokus har legat på att få till en tilltalande, modern och ändamålsenlig keramiksal, men även entréhallen har omfattats av renoveringen. En projektledare anlitades som tog fram konkreta förslag på lokaldisponering och inköp av möbler och utrustning. En rad olika fackkunniga yrkesgrupper kopplades in: målare, golvläggare, rörmokare, elektriker, ventilationstekniker, glasmästare och snickare. I samband med renoveringen utvecklades också ett nära samarbete med hyresvärden Tyresö Bostäder, som ställt sig mycket positiva till våra planer och har bidragit både med kunskap och diverse resurser. Det har inte varit en lätt resa, där kreativiteten, uthålligheten och problemlösningsförmågan ställts på prov mer än en gång. Nu har vi äntligen kommit fram till själva iordningställandet av lokalen, som vi hoppas ska bli helt färdig under vårterminen 2021.

NYNÄSHAMN I Nynäshamn påbörjades ett arbete med att se över möjligheterna att hyra en stor och centralt belägen före detta butikslokal, med stor potential för evenemangsoch studieverksamhet. En kostnadskalkyl och beslutsunderlag kommer att presenteras för styrelsen under 2021.

LOKAL FÖRANKRING

15


Pedagogiskt stöd till föreningar och ledare ABF Södertörn erbjuder kompentensutveckling inom ledarskap, studiecirkelpedagogik och föreningsverksamhet för cirkelledare, föreningsaktiva och förtroendevalda i våra tre kommuner. Detta pedagogiska stöd är en central del inom vårt folkbildningsuppdrag gentemot anslutna föreningar, fria grupper och cirkelledare. LEDAR- OCH FÖRENINGSUTVECKLING Under året har vi inom ABF Södertörn lagt ett stort fokus på att ta fram och erbjuda utbildningar som bidrar till och kan underlätta omställningen till digital verksamhet för föreningar, ledare, deltagare och personal. Bland annat genomförde vi följande digitala utbildningar: •

Att göra bra digitala möten i Teams: För cirkelledare och föreningar som ville lära sig mer om vad skillnaden mellan fysiska och digitala möten är, och hur man har ett strukturerat och inkluderande möte på distans i verktyget Microsoft Teams.

Den digitala studiecirkeln: En fortsättningsutbildning för cirkelledare med fokus på tips och stöd för digital pedagogik, och där man får bekanta sig med att hålla cirklar i den digitala miljön.

Digital fika med ABF Södertörn: Våra digitala fikor togs fram som en ny aktivitet riktad till digitalt ovana cirkelledare och föreningsaktiva. Under hösten arrangerade vi tre fikatillfällen, där deltagarna fick en möjlighet att prova på hur det går till att vara med i ett digitalt möte, kunde ställa frågor till ABFs personal och umgås över en fika på distans.

Cirkelledarguide i Microsoft Teams: Ledare som var på gång att starta upp digitala cirklar fick här en guide till hur man använder Teams och leder cirklar med hjälp av den digitala plattformen, samt en genomgång i de tekniska grunderna för digitala möten.

Utöver utbildningarna lade vi också ner många timmar på att individuellt stötta och hjälpa cirkelledare och föreningar som ville komma igång digitalt. Vid årets slut hade vi ca 30 ledare som hade fått konton i Teams och hade planer på, eller redan hade dragit igång, digital verksamhet. Det vanligaste var att ha studiecirklar och styrelsemöten på distans.

Ordinarie ledarutbildningar: •

Introduktion, godkänd cirkelledare: Ett längre introduktionssamtal som hålls mellan avdelningspersonalen och den nya ledaren, inför den första cirkelstarten. Dessa introduktionssamtal är studieförbundens minimikrav för att en person ska bli godkänd som cirkelledare.

Cirkelledarutbildning GRUND: Den grundläggande utbildningen (9 studietimmar) arrangeras för nya cirkelledare eller ledare som varit verksamma en tid men som ännu inte har deltagit i någon cirkelledarutbildning hos oss.

Introduktion till e-listan: En genomgång av hur digital rapportering av folkbildningsverksamhet, studier och kulturprogram går till.

Medarbetare från ABF Södertörn har digital utbildningsplanering via Teams.

16

PEDAGOGISKT STÖD TILL FÖRENINGAR OCH LEDARE


ÖVRIG FORTBILDNING OCH PEDAGOGISKT STÖD ABFs utbildningsdagar för cirkelledare ABFs utbildningsdagar för cirkelledare är ett mångårigt samarrangemang med ABF Stockholm som vi genomför två gånger per år, i januari och september. Programmet riktar sig till verksamma cirkelledare inom våra respektive avdelningar, och består av fortbildande och inspirerande workshopar, föreläsningar och prova på-aktiviteter inom ämnen som ledarskap, pedagogik och folkbildning. Under 2020 genomfördes januariveckan som vanligt på plats i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm, medan vi i september pga omständigheterna ställde om till att erbjuda en heldag med aktiviteter på distans. Exempel ur programmet var workshopar i bl.a. ”Folkbildning tillgänglig för alla” och ”Lärande i digital miljö”, samt föreläsningar om ”Spoken Word – Att skriva och framföra text” och ”Hållbart engagemang”.

Ny utbildningsbroschyr från ABF-distriktet

Poeten och författaren Niklas Mesaros föreläste om ”Spoken Word - att skriva och framföra text” under utbildningsdagarna för cirkelledare i januari 2020.

STÖDPAKET FÖR FOLKBILDNING I CORONATIDER

ABF Distriktet i Stockholmsregionen kom under 2020 ut med en kursfolder för att komplettera de lokala avdelningarnas egna kurser. Utbildningarna riktade sig till anställda, cirkelledare eller förtroendevalda inom ABF, samt till anställda, aktiva medlemmar eller förtroendevalda inom någon av ABFs medlemsorganisationer eller samarbetsorganisationer på lokal och distriktsnivå. I utbudet ingick kurser i föreningsdemokrati, pedagogik, ledarutveckling och folkbildningens idétradition. Broschyren finns tillgänglig på abf.se/sodertorn under ”Förenings- & ledarutveckling” och kan även beställas direkt från oss.

ABFs budskap har varit tydligt under hela coronaåret 2020: att det är viktigt att inte ställa in, utan att ställa om – att möjliggöra mötesplatser för kultur, bildning och engagemang även i kristid. Människor behöver kunna mötas och samtala om det som händer i tider av oro och osäkerhet. För att göra omställningen smidig för så många som möjligt, lanserade ABF i slutet av mars ett stödpaket bestående av:

Utbildningssatsning med PRO

Folkbildning i coronatider: En kunskapsbank och webbsida med syfte att tillgängliggöra olika verktyg och metoder för exempelvis digitala studiecirklar och kulturarrangemang. På abf.se/corona samlades guider, material, tips och inspiration för att hjälpa ABFare och andra folkbildare att ställa om arbetet med exempelvis studiecirklar, arrangemang och möten i samband med coronakrisen.

Mötesakuten: En hjälplinje som ABF redan tidigt under pandemin öppnade som stöd för alla ideella krafter – inte bara medlemmar och egna samverkansparter – som behövde hitta lösningar för att mötas under rådande coronarestriktioner. Målet var att minska antalet inställda möten och få fler att välja olika digitala lösningar för att verksamheten skulle kunna fortsätta. Mötesakuten var en insats som fanns tillgänglig från mars till november.

ABF och PRO har beslutat om en gemensam satsning på distriktsnivå för att utbilda PRO:s medlemmar och cirkelledare i att leda och delta i digital studieverksamhet och föreningsmöten. Det gemensamma planeringsarbetet inleddes under hösten 2020, med målet att erbjuda och genomföra utbildningar med fokus på den digitala plattformen Teams från och med våren 2021, bl.a. via ABF Södertörn.

Digitalt årsmöte och halvårsmöte ABF Södertörns årsmöte blev uppskjutet pga pandemin och hölls slutligen tillsammans med halvårsmötet den 1 december 2020. För första gången någonsin blev det ett digitalt möte, som genomfördes med pedagogiskt stöd och teknisk handledning till alla ombud och deltagare via medarbetare på ABF Södertörn och ABFs centrala IT-support.

PEDAGOGISKT STÖD TILL FÖRENINGAR OCH LEDARE

17


Kvalitets- och utvecklingsarbete Liksom alla andra studieförbund arbetar ABF Södertörn efter de villkor som är framtagna av Folkbildningsrådet. Det finns också studieförbundsgemensamma överenskommelser samt interna styrdokument som exempelvis ABFs idéprogram och riktlinjer. ABF Södertörn arbetar löpande med kvalitetsfrågor och utveckling inom verksamheten. Under 2020 blev vi utöver de vanliga riktlinjerna tvungna att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens ständigt uppdaterade rekommendationer och föreskrifter kring coronapandemin. Även ABFs förbundsexpedition gav interna rekommendationer under en stor del av året. I samband med den inledande omställningen till arbete på distans, uppstod ett behov inom personalgruppen av att införa ytterligare ett veckomöte för att få till frekventa avstämningar och tillfällen för uppföljning. Om det inte fanns några covid19-relaterade frågor på dagordningen användes mötena åt verksamhetsplanering, att diskutera olika förbestämda teman eller utveckla nya strategier. Sedan några år tillbaka finns olika arbetsgrupper inom ABF Södertörn. De består av personal som ansvarar för liknande arbetsuppgifter eller vars uppgifter överlappar varandra. Under året har vi haft arbetsgrupper för följande verksamhetsområden: • • • • •

Programplanering Marknadsföring Föreningsansvariga Utbildningar för ledare och föreningar Projekt.

Utöver dessa har det också funnits arbetsgrupper som har utgjorts av både personal och representanter från styrelsen, bland annat inom: • •

Politisk påverkan Jubileum 2021 (med uppgift att planera ABF Södertörns 20-årsfirande).

De två sistnämnda grupperna träffades endast enstaka gånger på grund av pandemin och andra mer prioriterade arbetsuppgifter. Som en följd av pandemin beslutades det att ställa in jubileumsfirandet 2021 för att istället satsa på ett ordentligt 25-årsfirande 2026. I normala fall brukar en personal- och styrelsekonferens genomföras på hösten. Men det rådande coronaläget omöjliggjorde en sådan träff under 2020. Istället har personalgruppen vid ett antal tillfällen haft lite längre

18

KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

strategidagar, varav en fysisk träff på RoJteatern, där det är gott om plats. I början av året tillsattes en ny ledningsgrupp bestående av den nya tillförordnade ombudsmannen, den biträdande ombudsmannen (tillika ekonomichef) och avdelningens ordförande. Tanken med ledningsgruppen var bland annat att skapa ett forum där organisations- och personalfrågor samt aktuella verksamhetsfrågor kunde lyftas. På grund av pandemin ägde majoriteten av ledningsgruppens möten rum via plattformen Teams. Medarbetarsamtal ägde rum på distans strax innan sommaruppehållet och under hösten. Ett nytt samtalsunderlag togs fram som ett stöd och med syftet att systematisera samtalen och för att underlätta arbetet med att följa upp resultaten. I oktober 2020 fattade Folkbildningsrådet beslut om att nio av tio studieförbund skulle göra en fördjupad granskning av inrapporterad verksamhet för åren 2017– 2019. Det tionde studieförbundet uppmanades redan tidigare att göra en utökad särskild kontroll av all verksamhet och omfattades därför inte av denna begäran. Bakgrunden till granskningen var de felaktigheter som ABF Stockholm upptäckte i rapportering och underlag för kostnadsersättning för verksamhet på Järvafältet. En snabb och väl organiserad studieförbundsgemensam kontrollgrupp tillsattes och avslöjade under hösten 2019 en härva med omfattande systematiskt fusk, felrapportering samt eventuellt också kriminell verksamhet inom föreningar som rapporterat verksamhet till flera olika studieförbund. ABFs förbundsexpedition sammanställde en rapport för den utökade särskilda kontrollen, som skulle lämnas in till Folkbildningsrådet i januari 2021. Granskningen, som genomfördes utifrån ett antal på förhand identifierade riskfaktorer, gjordes möjlig tack vare ett helt nytt verktyg för samkörning av data mellan studieförbunden. På ett övergripande nationellt plan kunde ABF-förbundet konstatera att den allra största delen av verksam-


heten håller en hög kvalitet, men att det finns förbättringspotential inom några områden. Man konstaterade också att en mindre del (1,57 procent) av förbundets verksamhet inte håller måttet. Den verksamhet som inte godkändes kommer att återrapporteras och de felaktiga offentliga bidragen ska återbetalas. En stor del av den verksamhet som ströks berodde på att musikgrupper eller föreningar hade rapporterat samma verksamhet till mer än ett studieförbund, vilket naturligtvis strider mot statsbidragets kriterier. Liksom alla ABF-avdelningar var också ABF Södertörn föremål för granskningen och följden av den blev att vi fick ett kvitto på att vår verksamhet kännetecknas av en bra internkontroll och väl fungerande rutiner. Här är det på sin plats att tacka alla cirkelledare som har hanterat närvarorapporteringen på ett föredömligt sätt.

ra sina nya villkor för folkbildningen och givetvis är det något som vi måste beakta och implementera inom vår avdelning. Ett sätt att säkra kvaliteten i vår egen verksamhet är att öka personalgruppens samlade kompetens. Därför uppmuntras alla medarbetare till egen kompetensutveckling och deltagande på förbundsgemensamma utbildningsdagar, nätverksträffar och liknande. I vilka sammanhang och grupper som personalen, ombudsmännen och avdelningens ordförande har varit representerade exemplifieras på sidan 22.

Men även om granskningen föll väl ut för ABF Södertörn kommer arbetet med ett internt förbättrat kontroll- och kvalitetsarbete att fortsätta och prioriteras högt under nästa år. Då kommer Folkbildningsrådet även presente-

KOMMUNIKATIONS- OCH MARKNADSFÖRINGSKANALER •

Kultur- & studiemagasinet: ABF Södertörns programtidning kommer ut två gånger per år med aktuella kurser, föreläsningar och kulturprogram under kommande termin. Magasinet finns tillgängligt i digitalt format på vår hemsida, samt i tryckt version som går att beställa alternativt hämta på bibliotek, kulturhus, Folkets hus och liknande. Därtill skickar vi en uppsättning till medlemsföreningar och samverkansparter i början av varje vår- och hösttermin. Hemsidan – abf.se/sodertorn: På vår webbplats finns hela kurs- och evenemangskalendern tillgänglig tillsammans med nyheter och information om olika delar av vår verksamhet. Här finns även resurser för föreningar, såsom tips och verktyg för att bedriva möten och cirklar på distans, blanketter för ledare och studieorganisatörer, samt information om aktuella förenings- och ledarutbildningar.

Affischer och anslag: Vi tar fram och skriver ut affischer och anslag för ett urval av de arrangemang som planeras inom programverksamheten och Öppna torget. Dessa sätts upp på anslagstavlor i alla tre kommuner.

Sociala medier: Närvaron i sociala medier är ett viktigt komplement till vår hemsida och andra traditionella kanaler, för att nå ut på en bredare front med information om vår verksamhet. Vi fokuserar i första hand på avdelningens Facebook-sida, då denna plattform har visat sig ha ett större genomslag bland våra främsta målgrupper.

Nyhetsbrev: Två olika digitala nyhetsbrev skickas ut 2-3 gånger per termin. Ett riktat till cirkelledare, förtroendevalda, samarbetsparter, personal och styrelse med verksamhetsrelaterad information och nyheter från kontoret, medan det andra nyhetsbrevet består av mer renodlade evenemangstips.

Kurser.se: Sedan 2019 finns ett löpande urval av våra kurser inom Öppna torget med på utbildningssöktjänsten kurser.se, vilket har ökat vår exponering för att nå ut till potentiella kursdeltagare.

KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

19


Året i siffror I tabellen presenteras ett antal nyckeltal för de tre verksamhetsformer som ABF Södertörn arbetar med: studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. En mer detaljerad sammanställning finns att läsa i ABF Södertörns årsredovisning. Totalt genomfördes under 2020:

Nyckeltal – 2020 i jämförelse med 2019:

19 921 studietimmar fördelat på 634 arrangemang och 3 926 deltagare i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet

Studiecirklar: 64 % (antal arrangemang) / 62 % (antal studietimmar)

294 kulturprogram med 7 658 deltagare

Kulturprogram: 28 %

Antalet unika deltagare minskade från 3 082 till 1 843 jämfört med 2019.

Annan folkbildningsverksamhet: 72 % (antal arrangemang) / 47 % (antal studietimmar)

För samtliga verksamhetsformer redovisas antalet arrangemang och deltagare. För studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet används även måtten: timmar (en studietimme = 45 minuter) och unika deltagare. Med unik deltagare menas att en person bara räknas en gång oavsett hur många cirklar eller arrangemang personen i fråga har deltagit i.

2020

2019

Antal arr

Deltagare

Timmar

Unika delt

Antal arr

Deltagare

Timmar

Unika delt

544

3 176

19 185

1 302

844

5 660

30 879

2 104

90

750

736

541

125

1 582

1 581

978

294

7 658

1 058

58 264

220

1 508

8 243

625

373

2 789

14 244

1 141

60

465

460

237

82

993

978

518

242

5 825

752

39 908

TOTAL Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram HANINGE Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram NYNÄSHAMN Studiecirkel

191

951

6 126

320

256

1 525

8 243

494

Annan folkbildningsverksamhet

15

126

157

107

30

364

270

233

Kulturprogram

27

1 131

151

11 229

TYRESÖ Studiecirkel

133

717

4 816

315

215

1 346

8 392

460

Annan folkbildningsverksamhet

15

159

119

114

13

225

333

175

Kulturprogram

25

702

155

7 127

20

ÅRET I SIFFROR


Vi är med i ABF Södertörn MEDLEMSFÖRENINGAR •

Byggnads Stockholm-Gotland

Nynäshamns Finska förening

Sorunda S-förening

Brf Nynäshamnshus 4

Nynäshamns Släktforskarförening

SSU Tyresö

Folkets Hus Nynäshamn

Personskadeförbundet RTP

SRF Södertörn

DHR Nynäshamn/Haninge

Stockholms läns distrikt

SSU Haninge

Handels avd 20

PRO Dalarö

Tyresö finska förening

Hjärt- & Lungsjukas förening i

PRO Handen

Unga Örnar Södertörn

Haninge

PRO Nynäshamn

Ung Vänster Haninge

HSB Södertörn

PRO Sorunda

Ung Vänster i Tyresö

HRF Haninge-Tyresö

PRO Tyresö

Vänsterpartiet i Haninge

Hyresgästföreningen i Haninge

PRO Västerhaninge

Vänsterpartiet i Nynäshamn

Hyresgästföreningen Nynäshamn

PRO Ösmo

Vänsterpartiet i Tyresö

Hyresgästföreningen Tyresö

Reumatikerföreningen Haninge-

Ösmo S-förening

Kommunal sektion Sydost

Kommunal Stockholms län

RSMH Gläntan

Konsumentföreningen i Stockholm

RSMH Havsbandet

LO-facken i Haninge

Seniorklubben-S Nynäshamn

LO-facken i Nynäshamn

S-kvinnor i Nynäshamn

LO-facken i Tyresö

Socialdemokraterna i Haninge

Målarettan sektion Södertörn

Socialdemokraterna i Tyresö

NEURO-förbundet Haninge-Tyresö

Solidaritet – Socialdemokraterna i

NEURO-förbundet Nynäshamn

Tyresö

Nynäshamn

FÖRENINGAR MED SAMVERKANSAVTAL •

Aktiespararna Haninge/Nynäs-

Konstpoolen

Södertörns Radioamatörer

hamn/Tyresö

Kulturföreningen Ormen

TUFF, Tyresö Utlands- och

Babords Halsar

Kulturföreningen RoJ

Brandbergens KDK

Medveten Konsumtion Haninge-

Tongångarna

Dragspelsklubben Tyresöbälgarna

Tyresö

Transsammans Nynäshamn

Flottans män avd 11 i Nynäshamn

Nattvandrarna i Nynäshamn

Tyresö Islamska Informations

Föreningen Brandbergsfestivalen

Nynäshamns Konstförening

Föreningen HaningeKonstnärer

Prima Mathilda sång och musik

Tyresö Jazz & Blues Club

Handens Museum och Smedja

Rädda Barnen Haninge

Tyresö Teaterförening

Haninge Jazzklubb

Serbiska barn- och ungdoms-

Tyresökören

Haninge Kvinnojour

föreningen ”Nikola Tesla”

Västerhaninge Röda Korskrets

Haningekören

Serbisk-svenska kvinnoföreningen

Haninge Pensionärsförening

Somaliska Föreningen i Haninge

REIPAS

SRF Stockholm och Gotlands län

Haninge Riksteaterförening

Stockholm-Nynäs Järnvägars

Hantverksgårdens vänner

Jazzens vänner i Tyresö

Stockholms läns Radioamatörer

JIN Jazz i Nynäshamn

Sällskapet Trädgårdsamatörerna -

Konstartera

Fredsförening

Center

kamratförening (SNJk)

Nynäshamnskretsen

VI ÄR MED I ABF SÖDERTÖRN

21


Organisation FÖRTROENDEVALDA Avdelningsstyrelse Ordinarie ledamöter: Inger Andersson, ordförande Gunnar Borg, vice ordförande Bo Carlberg, sekreterare Anita Jonsson Börje Eneroth Kathe Nilsson Ninni Jernberg Myrén

Ersättare: Anders Engström, Anders Nordlund, Christoffer Holmström

Adjungerad medarbetarledamot: Gunnel Karlén.

Verkställande utskott (VU)

REPRESENTATION ABF Södertörn har varit representerat på distriktsnivå i ABF Stockholms län genom en ledamot i styrelsen. Ombudsmannen har deltagit i ABF-distriktets ombudsmannagrupp och varit närvarande vid distriktets regionala konferens. Ordförande och ombudsman har deltagit på ABF-förbundets ordförande- och ombudsmannakonferens. Personal har medverkat i nationella och lokala nätverk och grupper såsom Studieförbundens Gustavansvariga, Fackliga utbildningskommittén (FUK), Föreningsrådet i Haninge, ABFs nätverk för föreningsansvariga för funktionshinderrörelsen, samt nätverket för folkbildning och forskning.

Det verkställande utskottet har utgjorts av ordförande Inger Andersson, vice ordförande Gunnar Borg och sekreterare Bo Carlberg.

Lokaler

Revisorer

Lokaler för expedition och administration

Jan Andersson, sammankallande, Maria Landin, ordinarie, Ingvar Högström, ersättare.

Haninge: Alphyddan, Folkparken 23 Tyresö: Björkbacksvägen 37 Nynäshamn: Konstpoolen, Vikingavägen 39.

Valberedning Bror Perjus, sammankallande, Carina Röjdner, ordinarie, Hans-Peter Stülten, ordinarie.

ANSTÄLLD PERSONAL

Verksamhetslokaler Haninge: • • •

Ledning: Patrick Stockhammar, tf. ombudsman Mia Bergbacken, ekonomichef och bitr. ombudsman

Verksamhetsansvariga: Anne-Catrin Eneroth Gunnel Karlén Hedda Björkman Sjöberg Joel Jorquera Susanna Ahlqvist Vivianne Simonsen

Verksamhetsutvecklare: Helena Norström Peter Karlsson Björn Hasselgren

Vaktmästare: Alejandro Guevara Lima.

22

ORGANISATION / LOKALER

Villa Rudan: blandad studieverksamhet Handenterminalen 2: FreeZone/ungdomsverksamhet Albatrossvägen – vävlokal och studierum för blandad studieverksamhet.

Tyresö: • •

Hantverksgården: konst och keramik Sikvägen: blandad studieverksamhet.

Nynäshamn: • • •

Musikverket: replokaler, inspelningsstudio och scen Konstpoolen: konstcirklar, utställnings- och evenemangssal Skolgatan – blandad studieverksamhet.

Tillfälliga förhyrningar Utöver ovanstående lokaler har tillfälliga förhyrningar skett i samarbete med PRO Handen, Haninge kulturhus, RoJteatern, Socialdemokraterna i Haninge, Vegabaren, Tyresö bibliotek, Kulturcentrum Kvarnhjulet i Tyresö, Folkets hus i Nynäshamn och PRO Nynäshamn.


Slutord När vi nu lägger 2020 till handlingarna kommer det att gå till historien som det år då en pandemi återigen rasade över världen. Coronapandemin har ännu inte stannat av och vi väntar nu otåligt på vaccinet. Det som ska ge oss möjligheten att åter få träffas. ABF Södertörns verksamhet har präglats av att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Ställa om istället för att ställa in, och bli allt duktigare på digitalisering. En stor utmaning för den framtida folkbildningen blir att bygga broar över den breda digitala klyftan som finns i samhället idag. Digitalisering i all ära men det fysiska mötet människor emellan är helt ovärderligt. Låt oss hoppas att det snart kan bli verklighet igen! Vi vill härmed uttala vårt allra varmaste tack till personal, cirkelledare och föreningar som under tuffa omständigheter har lyckats hålla så mycket som möjligt av vår verksamhet vid liv.

” En stor utmaning för den framtida folkbildningen blir att bygga broar över den breda digitala klyftan som finns i samhället idag. ”

Med dessa slutord ställer styrelsen sina platser till förfogande och önskar ABF Södertörn ett framgångsrikt 2021. Nynäshamn, 2021-02-23

SLUTORD

23


ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF Södertörn Folkparken 23 136 40 Handen Telefon: 08-556 520 30 E-post: info.sodertorn@abf.se www.abf.se/sodertorn

Profile for ABF Södertörn

ABF Södertörns verksamhetsberättelse 2020  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded