ABFnyt nr 4, 2019

Page 1

NR. 4, NOVEMBER 2019

NYT BLA MEDLEMS

DELSH D FOR AN

AV E R E

TEMA

Det frivillige arbejde

FOKUS

Udskydelse af den offentlige vurdering

ANDELSLIV

100 år med fællesskab og dialog


leder

Andelsboliger skal ikke rammes Boligministeren har nu offentliggjort den ventede rapport fra ekspertgruppen, der har undersøgt politikernes muligheder for at bremse udenlandske kapitalfonde, der gennem en særlig paragraf i boligreguleringsloven i årevis har kunne skrue op for huslejen ved at istandsætte lejemål i gamle udlejningsejendomme. ABF har løbende gjort en stor indsats for at gøre såvel ekspertgruppen som politikerne opmærksomme på, at et indgreb kan have negative konsekvenser for andelsboligforeninger. Med rapporten bliver det tydeligt, at ABF’s bekymringer ikke har været uden grund. Hvis man går ind og ændrer regelsættet, og det får den konsekvens, at priserne på udlejningsejendomme falder, vil det også få betydning for den enkelte andelsboligforening. Det kan især ramme andelsboligejere med valuarvurderinger hårdt. Rapporten lægger op til forskellige modeller, men ligegyldigt hvilken model, man anvender, kan det have betydning. Jeg vil derfor opfordre den socialdemokratiske regering og de øvrige partier i forhandlingerne til hurtigst muligt at få afdækket, alt efter hvilken løsning man vil gå videre med, hvor mange andelshavere, det vil få betydning for, så man kan finde en holdbar løsning for andelshaverne.

ABF har sympati for, at man vil gribe politisk ind over for udenlandske kapitalfonde, men det er ikke rimeligt, at en ændring et sted i lovgivningen vil ramme vilkårligt i forhold til andelshaverne. ABF har sympati for, at man vil gribe politisk ind over for udenlandske kapitalfonde, men det er ikke rimeligt, at en ændring ét sted i lovgivningen vil ramme vilkårligt i forhold til andelshaverne. Vi skal jo huske på, at det også er almindelige danskere, som bor i andelsbolig. I ABF har vi noteret os, at et bredt politisk flertal på forhånd har tilkendegivet, at man ikke ønsker, at ændringer i boligreguleringslovens § 5, stk. 2 skal have negative effekter for andelsboligforeninger. Det vil ABF i den kommende tid holde partierne op på. Når det kommer til at forhindre boligspekulation, har ABF det klare budskab, at et vigtigt skridt på vejen er, at der gives bedre muligheder for, at lejere kan overtage deres ejendom på andelsbasis. n LÆS MERE SIDE 6

Hans Erik Lund LANDSFORMAND

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

FORSIDEN: A/B HESTIA 9210 AALBORG SØ

KONTAKT REDAKTØR LISE CLEMMENSEN (DJ) TELEFON: 33 86 28 50 LC@ABF-REP.DK LAYOUT: ROBERT HAREN

FOTO: HELENE BAGGER

ABF'S SEKRETARIAT & MEDLEMSRÅDGIVNING VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL 1606 KØBENHAVN V TELEFON: 33 86 28 30 WWW.ABF-REP.DK ABF@ABF-REP.DK

TRYK: DATAGRAF COMMUNICATIONS

DU MODTAGER DIT NÆSTE MEDLEMSBLAD I JANUAR 2020

SK

MILJØMÆ R

ING

2 ABFnyt 4 - 2019

ANNONCER: ABFNYT MARTIN BORREGAARD TELEFON: 33 86 28 30 ABF@ABF-REP.DK.DK

MEDLEMSRÅDGIVNING MAN. - FRE. 9.00 - 14.00 TELEFON: 33 86 28 30

OPLAG 99.864 MEDLEM AF DANSKE MEDIER KN

REDAKTION JAN HANSEN (ANSVARSHAVENDE) LISE CLEMMENSEN (REDAKTØR) ISAAC ABELLA APPELQUIST

EFTERTRYK AF ARTIKLER OG BILLEDER I ABFNYT MÅ KUN FINDE STED EFTER FORUDGÅENDE AFTALE.

N OR D I

NR. 4, NOVEMBER 2019 UDGIVET AF ABFNYT APS

5041-0004 TRYKSAG


11

TEMA

DIN EFTERFØLGER MÅ IKKE LIGNE DIG / OTTE HAVEDAGE OM ÅRET / PILEN PEGEDE PÅ OLE

5 UDSKYDELSE AF DE OFFENTLIGE VURDERINGER OG ANDELSBOLIGER 11 DIN EFTERFØLGER MÅ IKKE LIGNE DIG 13 OTTE HAVEDAGE OM ÅRET

4

Fokus UDSKYDELSE AF DE OFFENTLIGE VURDERINGER

15 PILEN PEGEDE PÅ OLE 18 KORT NYT

16

20 100 ÅR MED FÆLLESSKAB OG DIALOG 24 KRYDS OG TVÆRS 4 AKTIVITETSKALENDER 2 6 ABFNYT 2 31 SPØRG EKSPERTEN

31

Andelsliv

100 ÅR MED FÆLLESSKAB OG DIALOG

Spørg eksperten FORANDRINGER

www.abf-rep.dk

3


HVAD VED I

OM FRITID OG FORENINGSADMINISTRATION Newsec tilbyder Let Administration - et online-system, som holder styr på alle foreningens dokumenter, håndterer huslejeopkrævning og bogføring, kvartals- og årsrapportering. I kan f.eks. godkende og betale foreningens regninger elektronisk og afholde generalforsamling digitalt. Foreningen får sin egen hjemmeside med adgang til selvbetjening 24/7. Bestyrelseslivet bliver meget lettere, og I kan nyde jeres fritid med endnu bedre samvittighed. Få mere at vide på newsec.dk


fokus

TEKST LISE CLEMMENSEN

UDSKYDELSE AF DE OFFENTLIGE

VURDERINGER OG

ANDELSBOLIGER Nye boligskatteregler er udskudt fra 2021 til 2024 og de offentlige vurderinger fra 2021 til tidligst 2022. I oktober 2019 meddelte Skatteministeriet, at de nye boligskatteregler udskydes fra 2021 til 2024. Formålet med et nyt boligskattesystem er at få mere retvisende skatteopkrævninger uden alt for store afvigelser. Samtidigt skal landets boligejere, herunder andelsboligforeninger, også have nye og mere retvisende offentlige vurderinger, som ca. 35% af landets andelsboligforeninger bruger til at værdiansætte ejendommen.

Foreningens skattebillet Det danske boligskattesystem består af to typer skatter: ejendomsværdibeskatning og grundskyld, også kaldet ejendomsskat. Skatternes størrelse beregnes ud fra netop den offentlige vurdering. Andelsboligforeninger betaler ikke skat af ejendomsværdien. Andelsboligforeninger betaler derimod grundskyld. Grundskylden beregnes ud fra grundværdien. En udskydelse af nyt boligskattesystem har derfor kun betydning for beregningen af foreningens grundskyld, og en evt. ændring i grundskylden vil ifølge Skatteministeriet først blive opkrævet i 2023 via efterregulering. Forsinkelsen betyder dog ikke, at de nye offentlige vurderinger også

bliver udskudt i tre år, fortæller ABF’s juridiske chef Anne Kristensen: – ABF er løbende i dialog med Vurderingsstyrelsen, og meldingen er, at udarbejdelsen af de offentlige vurderinger for andelsboligforeninger kommer som hidtil planlagt. Dog med det forbehold, at processen for de nye offentlige vurderinger for ejerboliger formentlig kommer til at strække sig til 2022, hvorefter processen for andelsboligforeninger går i gang. Med andre ord er nye offentlige vurderinger for andelsboligforeninger kun udskudt fra tidligst 2021 til 2022 på nuværende tidspunkt, forklarer Anne Kristensen.

Andelsværdi En udskydelse af de offentlige vurderinger kan have betydning for de foreninger, som bruger den offentlige vurdering og som sælger til maksimalprisen. Her kan der være foreninger, som fremover vælger at overgå til en valuar for at få den aktuelle pris på ejendommen, fx i forbindelse med større vedligeholdelsesprojekter. I foreninger, som opnår en stigning ved at overgå fra den offentlige vurdering til valuarvurdering, giver det god mening at friholde et bufferbeløb i årsregnskabet som modvægt til eventuelle frem-

Anne Kristensen JURIDISK CHEF

ABF er løbende i dialog med Vurderingsstyrelsen, og meldingen er, at udarbejdelsen af de offentlige vurderinger for andelsboligforeninger kommer som hidtil planlagt. tidige konjunkturudsving, forklarer ABF’s direktør, Jan Hansen: – Hvis andelskronen løbende holdes på et stabilt niveau med en buffer i årsregnskabet, er foreningen klædt godt på ved markedsudsving. Og jo større buffer en forening har, jo mindre konjunkturfølsom er foreningens økonomi, og dermed andelskronen, siger Jan Hansen.

God ledelse Foreningens økonomi er motoren i alle andelsboligforeninger. Derfor er det god ledelse at være skarp på de økonomiske valg, man foretager. Og der er mange elementer, man skal være

www.abf-rep.dk

5


fokus TEKST ANNE KRISTENSEN

opmærksom på, fortæller Jan Hansen: – Bestyrelser bør tænke på en stabil andelskrone. De skal overveje, om der er større vedligeholdelsesprojekter på tegnebrættet. Har vi en vedligeholdelsesplan? Har vi de rigtige lån? Hvad har vi af henlæggelser, hvis markedet ændrer sig? Er vi klar til konjunkturudsving? Spørgsmål, som bestyrelser løbende skal stille sig selv, forklarer Jan Hansen. Foreningens økonomi er ikke kun et bestyrelsesansvar, men alle andelshaveres ansvar, forklarer Jan Hansen: – Det er alle andelshaveres opgave på foreningens årlige generalforsamling at få truffet de rigtige valg om bl.a. foreningens henlæggelser og fastsættelse af andelskronen. n

Boligskat og andelsboliger Andelsboligforeninger betaler ikke ejendomsværdibeskatning. Andelsboligforeninger betaler grundskyld (ejendomsskat).

Tre metoder Din andelsboligforenings ejendom kan værdiansættes efter tre metoder: • Den offentlige vurdering • Valuarvurdering • Anskaffelsessummen. Det fremgår af foreningens regnskab, hvilken metode I bruger i din forening. Valuarvurderinger skal udføres i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Læs mere på: WWW.ABF-REP.DK > LOVE & REGLER > ANDELSVÆRDIBEREGNING

6 ABFnyt 4 - 2019

KAPITALFONDE OG

ANDELSBOLIGER Den seneste tids mediedækning af et eventuelt indgreb i boligreguleringslovens § 5, stk. 2, der er tiltænkt at hindre blandt andet udenlandske kapitalfondes muligheder for at hæve huslejen i moderniserede lejeboliger, giver bekymringer for andelshaverne. En ekspertgruppe har netop udgivet sin rapport, der peger på flere mulige indgreb i bestemmelsen, som alle vil få betydning for vurderingerne af andelsboligforeningers ejendomsværdi. De politiske forhandlinger er nu gået i gang og forventes først at være afsluttede i februar 2020. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at konkludere, om der vil blive foretaget et indgreb som beskrevet i rapporten, men ABF har noteret sig, at et bredt politisk flertal vil arbejde for, at et eventuelt indgreb ikke skal påvirke andelsboligforeningerne negativt.

Hvad skal foreningerne gøre nu? Mediernes massive omtale af sagen har som beskrevet skabt usikkerhed i andelsboligforeninger, og blandt bestyrelserne, som ringer til ABF’s medlemsrådgivning for at få hjælp til, hvad de skal gøre her og nu. Først

og fremmest mener ABF ikke, at foreningerne bør handle overilet, da vi som beskrevet endnu ikke kender til det politiske indgrebs art og konkrete konsekvenser for andelsboligforeninger. Medlemsrådgivningen fastholder sin generelle rådgivning om, at foreningerne løbende bør sørge for at henlægge midler, fortæller ABF’s juridiske chef Anne Kristensen: – Vi anbefaler, at der henlægges dels til vedligeholdelse, som det er beskrevet i § 30, stk. 3 i ABF’s standardvedtægter, og dels til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen. På den måde er andelsværdierne mindre påvirkelige, fx som følge af vedligeholdelsesprojekter og fald i ejendommens værdi. Om den aktuelle situation rådgiver ABF til, at køber og sælger bliver orienteret om de politiske forhandlinger, særligt i foreninger med valuarvurdering som værdiansættelsesmetode, der har praksis for at fastsætte andelskronen til det maksimalt lovlige, dvs. uden en ”buffer” i form af henlæggelser i regnskabet. n


Ring i dag:

7678 4736

Vi er en erfaren leverandør af rådgivning til ABFs medlemmer ENERGIMÆRKNING OBH-Gruppen er en af Danmarks største udbydere af energimærker, og vi har et meget stort erfaringsgrundlag med energimærkning inden for alle typer ejendomme.

VEDLIGEHOLDELSESPLANER Der er god økonomi i at lave en plan for drift og vedligeholdelse frem for at vedligeholde efterhånden som problemer og fejl opstår - dermed undgås følgeskader på andre bygningsdele.

MILJØ & SUNDHED OBH Gruppens afdeling for Miljø & Sundhed er et team af specialister, som rådgiver og udfører bygningsundersøgelser inden for asbest, PCB, tungmetaller, skimmelsvamp, trænedbrydende svamp og insekter.

Rådgivende ingeniørfirma siden 1965 . www.obh-gruppen.dk

Hold dig opdateret med istaNyt!

ista er din varmeregnskabsleverandør, der holder dig opdateret med, hvad der sker i branchen. I istaNyt besvarer vi spørgsmål og giver dig indsigt i nye tiltag, love og regler indenfor forbrugsmåling. Tilmeld dig gratis på www.ista.dk

ista Danmark A/S  Telefon 77 32 32 32  www.ista.dk

- og få et uforpligtende tilbud


annoncer

Forsikringer gennem ABF Bestyrelsesansvarsforsikring eller den kombinerede bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring beskytter andelshavere, som sidder i foreningens bestyrelse mod at skulle dække eventuelle tab personligt. Kun for medlemmer Årlig præmie for en bestyrelsesansvarsforsikring Kr. 820 pr. selvadministrerede forening. Kr. 530 pr. administrerede forening. Årlig præmie for kombineret bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring Kr. 1.270 for selvadministrerede foreninger. Kr. 790 for administrerede foreninger.

Læs mere på: ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > FORSIKRINGER NB. Priser genforhandles årligt.

8 ABFnyt 4 - 2019

eder:

uligh Nye m

Installér en indeklima-måler i hver lejlighed til:

• Dokumentation af om boligerne er sunde og miljørigtige • Retfærdig fordeling af afdelingens samlede varmeudgifter

Kontakt os: IC-Meter - telefon 23 25 75 77 - info@ic-meter.com - www.ic-meter.com


- En fantastisk mulighed at komme ud i det fri

30 ĂĽr

Efter 30 ür og mere end 120.000 monterede altaner tillader vi os at sige, at vi er specialister i altaner. Kontakt os allerede i dag sü din drøm kan blive til virkelighed. balco@balco.dk, tlf. 57 83 13 50.


SPECIALISEREDE RÅDGIVERE I:

• Tagboliger • Altaner • Drifts- og vedligeholdsplaner • Tagterrasser • Vinduesudskiftning • Tagudskiftning • Gårdprojekter • Trapperenovering • Byfornyelse • Facaderenovering

Plan1 - Cobblestone Architects Gammel Køge Landevej 57, 3. sal 2500 Valby Tlf.: +45 7022 7715 E-mail: www.plan1.dk

Nedgravede affaldssystemer designet til kundens behov

Spar op til 30% på driften Rigtig mange boligforeninger, vælger nedgravede affaldsløsninger fra Be-low A/S, hvor de minimerer restaffald og sikrer genanvendelse af andre sorterede fragmenter, herunder bioaffald. Hermed opnår man både en miljømæssig og en økonomisk gevinst. Væk med det tunge arbejde Med en nedgravet affaldsløsning fra Be-low A/S tømmes containerne med kraner. Der er mulighed for at nedsætte gebyret, ved at overgå til 14-dages tømninger for restaffald. Fordele: Pænt og hygiejnisk system, hvor lugtgener mindskes og overfyldte containere er fortid. Ring efter en fagmand på 9838 5800 Få gratis råd og vejledning fra Be-low A/S. Vores konsulenter bidrager med viden og erfaring- og vi slipper ikke en opgave, før den er afleveret hos en tilfreds kunde. Be-low A/S Jellingvej 19 · 9230 Svenstrup Telefon: 9838 5800 Web: www.be-low.dk · Mail: marianne@be-low.dk


TEKST JAKOB KEHLET

tema

ILLUSTRATION NIELS POULSEN

DET FRIVILLIGE ARBEJDE En af hjørnestenene i andelsboligforeningen er det frivillige arbejde. ABFnyt går bag om de mange måder at være frivillig på, og får eksperternes bud på, hvordan I kan forny jeres rekruttering. Kom også med på besøg i A/B Tornhøj i Viby og i A/B Hestia i Aalborg; to foreninger og to forskellige måder at være frivillig på.

Din efterfølger må ikke ligne dig Mangfoldighed styrker bestyrelsens arbejde og kan være svær at huske, når hverdagen ruller. Tre eksperter giver dig tips, tricks og gode råd til jeres frivillige indsats. Alle andelsboligforeninger har oplevet det: Generalforsamlingen nærmer sig, og nye medlemmer skal findes til bestyrelsen som erstatning for dem, der har valgt at trække sig. I den situation er det vel nærliggende, at formanden opfordrer dem, han eller hun svinger godt med, til at stille op? Nej, lyder det enstemmigt fra tre eksperter i foreningsarbejde, som ABFnyt har bedt om at forholde sig til emnet. – I mange bestyrelser prikker de siddende medlemmer andelshavere på skulderen, som ligner dem selv. I stedet bør bestyrelsen sende opfordringen til nogen med andre ressourcer end dem, som den siddende bestyrelse selv besidder, og man skal ikke være bange for, om det kan føre til konflikter i bestyrelsen, for der kan faktisk ligge et potentiale i at være uenig. Hvis man vel at mærke forstår at styre processen, siger Lisette Rasmussen, der har eget coachingfirma og har været på rundtur til ABF´s kredsgeneralforsamlinger med sit oplæg om frivillighed og bestyrelsesarbejde. Seniorkonsulent i Center for Fri-

villigt Socialt Arbejde Kristian Krogh Hansen hylder også princippet om at rekruttere forskellige personligheder til bestyrelsesarbejdet. – Ofte består en bestyrelse af fire-fem personer med samme profil, men hvis der skal mere dynamik ind i arbejdet, skal man satse på mangfoldighed i forhold til køn, alder og etnicitet, siger han. Nu vil der måske sidde en læser eller to med erfaring fra bestyrelsesarbejde, der mener, at det kan være svært overhovedet at rekruttere medlemmer til bestyrelsesarbejde. Men den præmis accepterer Kristian Krogh Hansen ikke. – Hvis medlemmerne føler det som en sur pligt at gå til generalforsamling, må bestyrelsen arbejde for at gøre generalforsamlingen til en festdag i demokratiets navn. Den må overveje, hvordan den kan ændre praksis og gøre sig attraktiv over for medlemmerne, siger han.

Skab en vision Når generalforsamlingen er overstået, bør bestyrelsen fortsætte de gode

I mange bestyrelser prikker de siddende medlemmer andelshavere på skulderen, som ligner dem selv. I stedet bør bestyrelsen sende opfordringen til nogen med andre ressourcer end dem, som den siddende bestyrelse selv besidder.

Lisette Rasmussen COACH OG KONSULENT

takter med at udvikle andelsboligforeningen, så den bliver et spændende sted at bo, mener foreningskonsulent i DGI Flemming Mølgaard. - Enhver foreningsbestyrelse bør have en vision, som den arbejder hen imod. Visionen kan for eksempel være at skabe et bedre udemiljø for andelshaverne. Hvis det er et seniorbofælles-

www.abf-rep.dk 11


tema

skab, kan bestyrelsen for eksempel føre visionen ud i livet ved at arbejde for, at der bygges en petanquebane. Er der mange børnefamilier, kan det være en legeplads, der skal satses på. Det vigtige for bestyrelsen er, at den hele tiden skal stille sig selv udfordringen: Vi har en bestyrelse i andelsboligforeningen, fordi…, siger foreningskonsulent i DGI Flemming Mølgaard. Desuden bør bestyrelsesmedlemmerne hele tiden have som opmærksomhedspunkt, hvem der skal følge efter dem, mener Flemming Mølgaard. – Bestyrelsen skal holde øje med, om der blandt de andeshavere, der gerne vil yde et stykke frivilligt arbejde, findes nogen, som kan modnes til at træde ind i bestyrelsen, når der er behov for udskiftning, men nye medlemmer skal udvælges meget nøje. Det er ikke alle mennesker, der besidder de kvalifikationer, der kræves af et bestyrelsesmedlem. En person med masser af entusiasme i løsningen af praktiske opgaver er ikke nødvendigvis velegnet til bestyrelsesarbejde. Flemming Mølgaard mener, at bestyrelsesmedlemmer skal have lyst til at udøve ledelse. – Især bestyrelsesformanden skal være villig til at træffe beslutninger, og bestyrelsen som helhed kunne definere, planlægge og uddelegere opgaver.

Små bestyrelser Mange bestyrelser lukker sig om sig selv med selvforståelsen af, at ”det er nok kun os, der kan løse opgaven”, siger Flemming Mølgaard. Han opfordrer foreninger til at sammensætte små, skarpe bestyrelser med kun tre medlemmer. – Hvis der er syv eller ni medlemmer i en bestyrelse, skal alle have lov til at sige deres mening. Tiden går, og det tager lang tid at træffe beslutninger. En bestyrelse med kun tre medlemmer er mere dynamisk, og den kommer ud over dilemmaet med, at den selv vil løse alle opgaver – det er der simpelthen ikke kapacitet til, og den vil blive tvunget til at uddelegere, siger Flemming Mølgaard. For at kunne dele ud af opgaverne,

12 ABFnyt 4 - 2019

må bestyrelsen vide, hvilke kompetencer der er til stede i andelsboligforeningen. – Bestyrelsen skal være nysgerrig på, hvad andelshaverne kan byde ind med, og i den forbindelse kan det være en god ide at udpege en med særligt gode relationskompetencer til at stemme dørklokker og få en samtale med andelshaverne for at finde ud af, hvad de hver især kan byde ind med, eller hvad de har af ønsker for foreningen, siger Lisette Rasmussen.

Overskuelige opgaver Hun har på sin rundtur til kredsgeneralforsamlingerne mødt frustrerede bestyrelsesmedlemmer, der brokkede sig over, at for få meldte sig frivilligt til at løse opgaver i andelsboligforeningerne. – Det er vigtigt, at bestyrelsen ikke hælder sine frustrationer ud over de menige andelshavere, for der vil næppe være nogen, der melder sig til frivillige opgaver på baggrund af en omgang skældud, siger Lisette Rasmussen. Hun mener at bestyrelsen skal forsøge at opbygge positive forventninger til, at andelshaverne gerne vil yde en frivillig indsats, og desuden er det vigtigt, at opgaverne i foreningen gøres overskuelige. – Det er vigtigt at få opgaverne delt op, så alle kan være med. Hvis man

er dårligt gående og ikke kan køre en trillebør med haveaffald, kan det være, at man i stedet kan servere kaffe og øl på rollatoren eller sidde med en balje vand og vaske skærmene til de udendørs lamper, siger Lisette Rasmussen.

Hvorfor siger de nej? I enhver andelsboligforening vil der være medlemmer, der for det meste siger nej til at påtage sig en frivillig opgave. I de situationer er det bestyrelsens opgave at stille nysgerrige spørgsmål. – Vend afvisningen til noget positivt. Spørg dem, hvorfor de siger nej hver gang. Er det fordi de er bange for at række en lillefinger med risiko for at få trukket hele armen ind i arbejdet, så må man finde en løsning, så de ikke tilbydes en tidskrævende opgave, slutter Kristian Krogh Hansen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. n

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udgivet publikationen ”At lede en sag”. Den er gratis og kan hentes på deres hjemmeside. Download på: W W W.FRIVILLIGHED.DK > VIDEN > PUBLIK ATIONER > AT LEDE EN SAG


TEKST JAKOB KEHLET

tema

FOTO HELENE BAGGER

Formand Kirsten Kristensen foran foreningens fælleshus, som ligger i veltrimmede omgivelser.

Otte havedage om året A/B Gug Alper i Aalborg har masser af udvalg og hele otte havedage. Det skaber en velfungerende forening. Andelsboligforeningen Hestia ligger i et kuperet grønt terræn op og ned ad området, som i folkemunde kaldes ”Gug Alper” i Aalborgs sydøstlige udkant. De skønne omgivelser kræver pleje, og derfor har andelshaverne vedtaget, at det er nødvendigt at afsætte otte havedage om året til at trimme arealerne. Hver andelsbolig skal stille med en repræsentant til mindst fire af de otte havedage.

Varierende interesse Andelshaverne i de 42 andele tager i varierende grad del i at løse de mange opgaver, der knytter sig til at holde en andelsboligforening kørende. Hvert år har de i forbindelse med generalforsamlingen mulighed for at vælge et af de udvalg, de har lyst til at arbejde i. Hestia har aktivitetsud-

valg, haveudvalg, fælleshusudvalg og vedligeholdelsesudvalg. Aktivitetsudvalget står for den årlige sankthansaften, derudover har andelshaverne arrangeret morgenmad i forbindelse med havedagen og fejring af andelsboligforeningens 30-års jubilæum. Haveudvalget står for alle havedagene og beslutter inden hver havedag, hvad der skal laves. Fælleshusudvalget står for hovedrengøring af fælleshuset tre gange om året. Vedligeholdelsesudvalget kigger på, hvad der trænger til reparation og almindelig vedligeholdelse. Tidligere har andelsboligforeningens bestyrelse forsøgt at fremme interessen for at yde en frivillig indsats for fællesskabet ved at stemme dørklokker og spørge andelshaverne, om de ikke kunne tænke sig at deltage i et udvalg.

– Vi holdt op med det igen, for det havde ikke rigtig nogen effekt, siger Kirsten Kristensen. Hun vurderer, at cirka tre fjerdedele af andelshaverne melder sig til opgaver ud over de obligatoriske havedage, og det er tilfredsstillende. – Der er selvfølgelig en flok Tordenskjolds soldater, som næsten altid melder sig, siger Kirsten Kristensen, der selv er en af dem. Hvis kommunen varsler varmestigninger, påtager hun sig gerne opgaven at kommunikere det ud på en ordentlig måde, og når andelsboligforeningens brugerhåndbog skal opdateres, melder hun sig til at få den rettet til. Hun deltager også med interesse i møder med de to grundejerforeningen, som andelsboligforeningen er en del af. Indtil videre ser det ikke ud til, at de andre andelshavere har planer om at fravriste hende opgaverne.

www.abf-rep.dk 13


tema

Der er masser af grønne områder omkring AB Hestia. Derfor er det nødvendigt med otte havedage om året.

– Formanden er på valg hvert år, og så vidt jeg husker, er jeg i gang med min sjette periode. Hidtil har der ikke været nogen, der har ønsket at stille op til kampvalg, så andelshaverne må vel være tilfredse med min indsats, siger Kirsten Kristensen med et smil i stemmen. Bag sig har hun en solid erfaring med bestyrelsesarbejde. Inden hun flyttede til Gug, var hun i 10 år formand for en stor andelsboligforening med 38 andele inde i Aalborg.

Suppleanterne modnes til at træde til Foruden Kirsten Kristensen består bestyrelsen af fire bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer både erfarne andelshavere med mangeårig adresse i Hestia, og nytilkomne, der ser på bestyrelsesopgaverne med friske øjne. Desuden deltager bestyrelsens to suppleanter i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. – På den måde kan de få indsigt i

14 ABFnyt 4 - 2019

bestyrelsesarbejdet, så de kan modnes og nemt glide ind i bestyrelsen, hvis der bliver behov for det, siger Kirsten Kristensen. Bestyrelsesmedlemmerne har hver især kontakt til et eller flere af andelsboligforeningens udvalg, og på de månedlige bestyrelsesmøder giver de en statusrapport. – Det kan være, der skal købes nye haveredskaber eller lignende, siger Kirsten Kristensen, der selv har påtaget sig opgaven at styre udlejning af andelsboligforeningens fælleshus – en opgave hun også påtog sig, inden hun blev formand for bestyrelsen. – Man skal gide at bruge tid på arbejdet, men det skal selvfølgelig ikke blive et knokkel, og vi har skam også plads til fest og hygge, siger Kirsten Kristensen.

En sjov opgave For nylig havde andelsboligforeningen 30-års jubilæum, og det skulle

markeres med en fest. Der blev købt mad udefra, men for at holde udgifterne lidt nede tog Kirsten Kristensen initiativ til at skaffe sponsorstøtte fra de lokale håndværkere og andre samarbejdspartnere, som har deres gang i Andelsboligforeningen Hestia. – Jeg var rundt i forskellige butikker og hos den lokale VVS-mand. Sidstnævnte støttede for eksempel vores fest med fire flasker rødvin, siger Kirsten Kristensen. Hun brugte tid og energi på opgaven, selv om hun hele tiden vidste, at hun ikke selv kunne deltage i jubilæumsfesten, fordi hun skulle noget andet den dag. – Det var selvfølgelig ærgerligt, men jeg tilbød at gøre det, fordi jeg synes, den slags opgaver er sjove at udføre, siger Kirsten Kristensen. n


TEKST JAKOB KEHLET

tema

FOTO HELENE BAGGER

Pilen pegede på Ole Efter kun ti måneder som andelshaver i Andelsboligforeningen Tornhøj blev Ole Thestrup Schmidt valgt som formand. – Jeg syntes, det var lidt underligt, at jeg skulle vælges til formand, da den gamle formand i andelsboligforeningen ønskede at holde op. Jeg havde jo kun boet i andelsboligforeningen i kort tid, og der var andre andelshavere, der havde boet der i mange år, erindrer Ole Thestrup Schmidt om sin reaktion i forbindelse med generalforsamlingen for halvandet år siden, hvor han lod sig overtale til at overtage rollen. Men det var måske ikke så underligt endda, at pilen netop pegede på ham. Ole Thestrup Schmidt, der er

pensioneret korrekturlæser på Århus Stiftstidende, har nemlig en del erfaring med bestyrelsesarbejde fra sin erhvervsaktive tid. Han var i en årrække i bestyrelsen for fagforeningen HK’s mediegrafiske afdeling og havde derfor en naturlig tilgang til opgaven. – Det er ikke svært for mig at træde ind i rollen som formand. Jeg ved jo, hvordan man afholder et bestyrelsesmøde og en generalforsamling, og jeg har fornemmelse for at træffe beslutninger”, siger Ole Thestrup Schmidt, der dog ikke vil tage hele æren for, at Andesboligforeningen Tornhøj i dag er velfungerende.

– Vi har en meget aktiv og kompetent bestyrelse, så det er ikke mig, der sidder med hele arbejdsbyrden. Jeg kan for eksempel nævne, at da de nye persondatabestemmelser (GDPR) skulle implementeres, sørgede sekretæren i bestyrelsen for at udforme et skema, som gjorde arbejdet meget nemmere, siger Ole Thestrup Schmidt. Andelsboligforeningen Tornhøj får ofte rosende omtale af gæster, der første gang ser de 29 røde huse, der ligger i Aarhusforstaden Stavtrup tæt på den naturskønne Brabrand Sø. Andelsboligforeningen er et seniorbofællesskab for personer over 40 år. Den råder blandt andet

over et stort fælleshus og har for eksempel et grov- og et finværksted. Hver tredje måned er der såkaldte kvartalsmøder, hvor det er muligt at supplere andelsboligforeningens mange udvalg op, hvis enkelte medlemmer af den ene eller anden grund ønsker at trække sig. I forbindelse med kvartalsmødet i oktober fastsætter andelsboligforeningens medlemmer, hvilke udvalg der skal være det kommende år - Andelshaverne er meget aktive og interesserede i at yde en indsats. 31 af andelsboligforeningens 36 andelshavere sidder i et eller flere af de 15 udvalg, som vi

A/B Tornhøj er veludstyret med både et fin- og et grovværksted, som også bruges på foreningens arbejdsdage.

www.abf-rep.dk 15


tema Kage skal der til. Her er Hanne Hougaard Henriksen og Hans Guldmann Henriksen i gang med skære hjemmebag ud, som er lavet i foreningens fælleshus.

i øjeblikket har, forklarer Ole Thestrup Schmidt.

Udvalg for afkalkning af kaffemaskine Tornhøj har som de fleste andre andelsboligforeninger et haveudvalg, der arrangerer to arbejdsdage om året. Ligeledes har andelsboligforeningen et særligt udvalg, der holder øje med den udvendige vedligeholdelse. Små opgaver klarer udvalgets medlemmer selv, mens større opgaver overlades til professionelle håndværkere. Opgaverne i udvalgene varierer i omfang, hvilket gør det muligt for de mindre mobile andelshavere at byde ind. Et udvalg har som opgave at sørge for, at kaffemaskinen i fælleshuset bliver afkalket. Et andet udvalg sørger for, at

der altid er vaskemidler nok i vaskehuset, hvilket er en mere omfattende opgave, end man umiddelbart skulle tro. Der skal nemlig tages hensyn til de enkelte andelshaveres særlige ønsker om vaskemidler med og uden parfume og med og uden blegemidler. Et tredje udvalg skal sørge for, at blomsterne i fælleshuset bliver vandet. På de to årlige arbejdsdage bliver der ryddet op og eventuelt malet i fælleshuset, og der er indlagt en god frokost i arrangementet. Kan en andelshaver ikke møde op til arbejdsdagen, finder man en opgave, som den pågældende kan løse på et senere tidspunkt. Bestyrelsen mødes i udgangspunktet en gang om måneden, og det mener Ole

Thestrup Schmidt er en overkommelig opgave, også selv om mødefrekvensen ikke altid kan overholdes. – Da vi skulle revidere vores vedtægter var vi oppe på at mødes en gang om ugen,

men så længe alle bestyrelsesmedlemmer bakker op, har jeg ikke noget imod at yde en ekstra indsats, slutter Ole Thestrup Schmidt. n

A/B Tornhøj har 15 udvalg, som også varetager små rengøringsopgaver. På den måde har alle mulighed for at byde ind. Her er Marie Frank Pors i gang med rengøringen i fælleshuset.

16 ABFnyt 4 - 2019


tema

TRÆNGER JERES ANDELSBOLIGFORENING TIL ET LØFT? Vi har stor ekspertise i renovering, fornyelse og vedligehold af andelsboligforeninger.

• Tag og tagterrasser • Facader • Vinduer • Altaner • Badeværelser

Ring for et uforpligtende tilbud: 33 25 44 00

• Trappeopgange • Gårdanlæg • Tilstandsrapporter • Vurderinger af andelsboliger

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG +OG LASSEN A/S p o s t @ f r i b o r g - l a s s e n . d k • w w w. f r i b o r g - l a s s e n . d k

Forny dit køkken ved at udskifte til DANSKproducerede låger, skuffer, bordplader mv. Alt efter mål – passer til ALLE køkkener

Nye låger efter mål

GDPR-pakke

- monteret på 1 dag

Download ABF’s gratis GDPRpakke til andelsboligforeninger, som indeholder: • Andelsboligforeningers håndtering af persondata (Vejledning) • Privatlivspolitik • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter • Samtykkeerklæring. (Kun for medlemmer)

Før

OK

Ring og bestil tid til et GRATIS hjemmebesøg!

KØKKENRENOVERING

KØKKEN · BAD · GARDEROBE Find din OK Ekspert på www.okkr.dk eller ring til 30 12 13 14

Danmarks eneste landsdækkende kæde - Din garanti for tryghed og kvalitet!

Download her: WWW.ABF-REP.DK > STANDARDDOKUMENTER

Vedtægtsgennemgang ABF’s jurister tilbyder vedtægtsgennemgange. Pris for medlemmer: 3.000 kr. inkl. moms. Pris for ikke-medlemmer: 12.000 kr. inkl. moms.

NORDSJÆLLANDS

STØRSTE TEKNIKHUS

Vi har stolte traditioner i det gode håndværk og yder service og leverer totalløsninger inden for EL, VVS og blikkenslagerarbejde. Vi har kompetencer og stor erfaring inden for alle serviceopgaver. Ingen opgave er for stor eller lille.

Vores målsætning er tilfredse kunder. Det får vi ved et tæt, løbende samarbejde med vores kunder og stile mod at levere den bedste service og højeste kvalitet.

KOMPETENCER VVS EL BLIKKENSLAGER EL- OG VVS TJEK DØGNVAGT ENERGIOPTIMERING TEKNISKEJENDOMSDRIFT

Læs mere på: WWW.ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > VEDTÆGTSGENNEMGANG K l i n t e h ø j V æ n g e 7 • 3 4 6 0 B i r k e r ø d • P S N . D K • T L F. 4 5 8 1 5 5 7 7

www.abf-rep.dk 17


t y n t r ko

Når sneen falder Vi nærmer os den tid på året, hvor den første sne er på trapperne. Derfor sætter vi lige spot på den tilbagevendende opgave at rydde sne.

Prisindeks på administratorydelser

I en andelsboligforening er det foreningen, der har snerydningsforpligtelsen. Foreningen er derfor ansvarlig for snerydning af indkørsler, trapper, fortove, stier med offentlig adgang, og at sne og istapper er fjernet fra tagene. Foreningen er erstatningspligtig, hvis der opstår faldskader. Sne skal ifølge kommunale regler være ryddet inden klokken syv på hverdage og lørdage og inden klokken otte på søndage og helligdage. Derudover skal der som minimum ryddes om morgenen, eftermiddagen og aftenen indtil kl. 22. Læs mere på: WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > SNERYDNING

Danmarks Statistik tilføjer løbende nye emner, som du kan søge tal og data på. Fra maj 2019 har det været muligt at se indekstal (procentvise ændring) for prisudviklingen på ”Administration af fast ejendom på kontrakt”. Indekstallene er ex moms. Danmarks Statistik oplyser til ABFnyt, at det er lovpligtigt for virksomheder, der tilbyder ”Administration af fast ejendom på kontrakt” at informere Danmarks Statistik om deres priser. De første to indekstal er: 2019K1: 98.6 2019K2: 99.6 Der er tale om en kvartalsstatistik og næste tal offentliggøres 15. november 2019.

Se statistikken på: WWW.DST.DK > PRISER OG FORBRUG > ERHVERVSLIVETS PRISER > PRODUCENTPRISINDEKS FOR TJENESTER > “ADMINISTRATION AF FAST EJENDOM PÅ KONTRAKT” (INDEKSNUMMER 68.32.10)

18 ABFnyt 4 - 2019

ANNONCE

VALUARVURDERING Er jeres ejendom opført efter 1963?

Så giver vi SÆRPRIS på udarbejdelse af valuarvurdering!

Kr. 14.900,- incl. moms 25% rabat ved genvurdering!

Valuarvurderinger.dk ej@valuarvurderinger.dk Tlf. 32555900

Valuarvurderinger siden 1992!


Mere hæder til A/B Elleparken

A/B Halvtolv opretter

klimagruppe

I 2017 blev A/B Elleparken i København kåret til ”Årets Andelsboligforening” pga deres klimatiltag. Og der er faldet mere hæder af på den københavnske forening. A/B Elleparken er blevet udvalgt som et succeseksempel på, hvordan borgere kan hjælpe den grønne omstilling på vej. Det er miljøorganisationen Det Økologiske Råd, der har undersøgt en række succesfulde grønne omstillingseksempler fra hele Danmark for at dokumentere, hvad der er kendetegnet ved de projekter, som får succes.

Andelsboligforeningen A/B Halvtolv i København med 156 andele har nedsat en klimagruppe, som skal have fokus på klima, energieffektivisering og miljø.

På www.grønsucces.dk (Det Økologiske Råd) kan du læse mere om A/B Elleparken og se både fotos og video fra foreningen. Obs: Se side 26, hvis din forening skal være med i kapløbet om at blive Årets Andelsboligforening 2019 - og vinde et års gratis medlemskab af ABF.

Foreningen vil meget gerne i kontakt med andre foreninger, som har fokus på energirenoveringer, så man kan give inspiration og konkrete forslag til løsninger. På ABF’s Facebookside kan du læse lidt mere om klimagruppen og finde kontaktinformationer til A/B Halvtolv, hvis du ønsker at være en del af et klimanetværk. Hvis du ikke er på Facebook, kan du skrive til abf@abf-rep.dk, så skal vi nok videreformidle kontakten. Find ABF’s Facebookside på: WWW.FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK

ANNONCE

STOP KALKEN - GARANTERET VIRKNING

Spar penge, tid og vedligehold - Godt for miljø og mennesker Aflastning af miljø ved brug af mindre energi og ingen kemi

Stopper og nedbryder kalkaflejringer i ejendommen

LEJE fra 628 kr. / måned Ingen binding - Ingen risiko

(ex. moms)

10 års produktgaranti ved køb

En ejendom med 40 lejligheder kan typisk spare 36.000 kr. årligt. (jf. undersøgelse fra Cowi / 2015)

Længere levetid og mindre vedligehold af pumper, ventiler, armaturer, cisterner m.m.

Tlf. 70 60 56 00

Ingen service eller vedligeholdelsesudgifter

Et reduceret vandtryk forøges

Gå ind på lagur.dk, og se hvad din andelsboligforening kan spare ved at implementere Lagur. Du bliver overrasket!

Vi ses i 2020 Vejle & Viborg

www.abf-rep.dk 19


andelsliv TEKST MIKKEL BÆKGAARD

FOTO JACOB NIELSEN

100 ÅR MED FÆLLE

Et festskrift fortalte om andelsboligliv gennem hundrede år - i en forening, hvor flere generationer og mange forskellige typer mennesker bor side om side.

20 ABFnyt 4 - 2019


andelsliv

ESSKAB OG DIALOG Fællesskab, dialog og et godt mix af forskellige størrelser lejligheder har præget A/B Venneminde siden stiftelsen i 1919. ABFnyt var med, da foreningen fejrede sit 100-års jubilæum. At tolke ud fra vejret har A/B Venneminde opført sig overordentligt godt. Det er høj sensommersol og god varme, da foreningen en lørdag i august slår porten op til en fejring af foreningens 100-års fødselsdag. Her er store smil, balloner, bobler og et overdådigt kagebord, hvor flere kreative stykker bagværk er udformet som de 100 år gamle bygninger, der i 1919 faktisk blev bygget med det formål, at det skulle være en andelsboligforening. Ingen nulevende i foreningen husker helt tilbage til åbningen, men det er tæt på. 99-årige Elly Altmann flyttede nemlig som fireårig ind i en lejlighed i Venneminde, og her - dog i skiftende lejligheder - har hun boet lige siden. – Det var jo meget anderledes dengang hernede i gården. Der var jo ikke alt det her at sidde på og ingenting af komfort. Det er først kommet til her de senere år. Gården var i stedet fyldt med cykelskure og tørrestativer. Men ellers løb vi rundt og legede, ligesom man gør i dag - også selvom vi ikke havde alle de remedier, børnene har i dag, siger Elly Altmann, der altså har boet i A/B Venneminde i 95 år.

Plads til alle livsfaser Fællesskabet i foreningen har dog altid været fremtrædende, forklarer Elly Altmann, der selv deler forening med en hel håndfuld familiemedlemmer rundt i de forskellige lejligheder i vidt forskellige størrelser. Og netop de mange forskellige

En udstilling i porten til gården i Venneminde viste foreningens historie gennem 100 år.

størrelser af lejligheder er en central del af Vennemindes succes som forening, mener Nina Binne, der er med i det festudvalg, som organiserer fødselsdagen i foreningen. – Der er rigtigt mange andelsboligforeninger, hvor man slår lejligheder sammen. Men vi har netop valgt, at vi også har mange små lejligheder. Vi er mange forskellige mennesker i forskellige livsfaser, der bor her - lige fra de studerende i små lejligheder til børnefamilier i de lidt større boliger. Og vi kan se, at rigtigt mange

rykker frem og tilbage i ejendommen. De starter i de små, så rykker de op i noget større, og så tilbage igen i de små, når de bliver ældre, forklarer Nina Binne, der selv har boet i A/B Venneminde siden 2009.

Også et økonomisk fællesskab Mangfoldigheden er sammen med et stærkt fællesskab en vigtig faktor for Vennemindes succes som andelsboligforening, mener Nina Binne: – Vi taler meget sammen og griller sammen på kryds og tværs - og ofte

www.abf-rep.dk 21


andelsliv

spontant. Og så hjælper og støtter vi hinanden. Vi passer hinandens dyr, børn og planter. Og er der nogen, der har det svært, så hjælper vi hinanden, forklarer hun. Samtidig fremhæver Nina Binne dialogen i foreningen som helt central. For efterhånden, som boligpriserne er steget - også i Venneminde - har folk i de enkelte lejligheder haft et vidt forskelligt økonomisk udgangspunkt, alt efter hvornår de er flyttet ind. – Vi skal huske, at vi også er et økonomisk fællesskab, og ikke kun er sjov og relationer og fest og ballade. Det er vigtigt, at man har dialogen. For vi har vidt forskellig økonomi her, og det har en betydning for, hvad man kan tænke på at gøre. Konsekvenserne er forskellige, om du er en gammel andelshaver uden gæld i andelen eller en ny med en helt anden personlig belåningsprofil - og det er vi blevet bedre til her i foreningen,” siger Nina Binne og uddyber: – Vi havde for eksempel sat et forbedringsprojekt til 19 millioner kroner i søen, som førte til en snak om vores individuelle økonomier. For nogle betød det meget at skulle betale 2000 kr ekstra om måneden i boligafgift, samtidig med at andelsværdien ville falde pga den forøgede gæld. Bølgerne gik højt, men vi fik aftalt, at man skulle passe på hinanden, også i den private økonomi. Nu har vi derfor sænket ambitionerne og tidsperspektivet på projekterne. Vi

I gamle dage, fx da 99-årige Elly Altman flyttede ind som fireårig, var børnelivet i gården anderledes end i dag. Her var ikke som mange remedier, som hun udtrykker det.

må prioritere og finansierer måske lidt anderledes i dag og fokuserer mere på løbende vedligehold og opsparing.

En styrke at folk er forskellige Der er masser af liv i gården denne solrige lørdag, hvor der både er taler fra festudvalget selv og fra politisk side, hvor Jonas Bjørn Jensen fra Køben-

havns Borgerpræsentation (soc. dem.) er officiel taler. For ham er det foreninger som A/B Venneminde, der skal til, hvis man fortsat vil sikre et stærkt andelsboligmarked i København. – Det er fantastisk at opleve det fællesskab og den forskellighed, der er her i foreningen. Andelsboligforeninger har jo haft en kæmpe betydning for, at mange forskellige typer mennesker har fået mulighed for at bo i København. Derfor er det vigtigt både at fejre dem, der bliver 100 år, og have fokus på, hvilken fremtidig rolle andelsboligerne skal have på det københavnske boligmarked. Vi skal holde fast i, at andelsboligforeninger skal være steder, hvor helt almindelige mennesker kan bo, slutter Jonas Bjørn Jensen. n

Generationerne samles i andelslivet i Venneminde, hvor fire generationer bor i samme forening, hvor Elly Altmann er den ældste på 99 år.

22 ABFnyt 4 - 2019


Vil du gerne af med lugten af mados og rĂĽb fra trappeopgangen?


krydsord SKIBSSIDE

VILDE

BALTISK STAT

BENE

VALMUEFRØ

HJULDELE

REDSKABER

1

AKTIVITETER

KURSER OG ARRANGEMENTER

UDHOLDELIGE

BYGGERI

5 BETALT TRÆ

8 UDSØGTE

TONE

Drift og vedligeholdelse Roskilde

DRØM

Onsdag

20.11.19

17.00-19.30

RISIKO KLAGE SLALOMUDSTYR GIVE LOV

Airbnb og persondata (GDPR) (2-i-1) MORE SIG

FLØD

LEDELSE

København

2

ER INSEKTGIFT HOLDE MEGET AF

03.12.19

17.00-20.00

25.11.19

17.00-20.00

23.11.19

10.00-16.00

Bestyrelsesansvar

3

RIR FAST

Tirsdag

København

TOPTID FYREN

MINDES

9

Mandag

Bestyrelsesarbejde København

Lørdag

Nyeste viden på andelsboligområdet ERBIUM 10 FORNEMMEDE

KLOKKELYNG

Esbjerg

PIGE

04.12.19

17.00-19.30

SALG

FORVARET

7

BRANCHEN

Forbedringer og løsøre

GIFTE BINDEORD TILSLUTTET HØJSANGE EKSPLODERE

Onsdag

6

4

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

Aud Fogth, 6710 Esbjerg V M. Saabye, 5260 Odense S Maria C. J. Neele, 2635 Ishøj LØSNINGSORD I SEPTEMBER-NUMMERET VAR ”ADMINISTRATOR”. INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST 1. DECEMBER 2019 OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE.

LØSNING:

Odense

Mandag

18.11.19

17.00-20.00

Viborg

Onsdag

27.11.19

17.00-20.00

AKTIVITETER Dialogmøder Vejle

Mandag

18.11.19

17.00-19.30

Odense

Mandag

04.12.19

18.30-20.30

20.11.19

16.00-18.30

Bo brandsikkert Vordingborg Onsdag

Andelsboligdage Vejle

Lørdag

01.02.20

12.00-17.00

Viborg

Lørdag

14.03.20

12.00-17.00

Onsdag

22.04.20

18.30-20.30

Boligmesse Brøndby

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR. OG BY: KUPONEN SENDES TIL: ABF, VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL, 1501 KBH. V. ELLER PER MAIL TIL ABF@ABF-REP.DK.

24 ABFnyt 4 - 2019

TILMELDING Tilmeld jer på abf-rep.dk eller ring til ABF på tlf. 33 86 28 30 eller per mail på: abf@abf-rep.dk.


Vælg en dør, som beskytter mod støj og indbrudstyve. Og naboens stegte bøffer.

En svensk fremstillet sikkerhedsdør fra Daloc er ikke nogen almindelig lejlighedsdør. Det betyder, at det i princippet er umuligt for en indbrudstyv at komme ind. Den modstår giftige brandgasser og brand i mindst 30 minutter. Desuden holder den både lyde og uønskede lugte fra trappeudgangen ude. Læs mere på daloc.dk/trygthjem


t y n abf

ABF i pressen Journalister bruger løbende ABF som ekspertkilde, når andelsboligsektoren skal analyseres. I hvert nummer af dit medlemsblad serverer redaktionen derfor et udvalg af de seneste artikler, hvor vi har stillet organisationens 45 års erfaring til rådighed:

Facebook-hits

29. oktober, dr.dk – ”Hver anden andelsbolig risikerer prisfald: ”Nogle har sat værdien helt til loftet”

Ønsker du information om andelsboligområdet, kan du ”synes godt om” ABF’s Facebookside og få opdateringer med nyheder, information og viden.

7. oktober, Berlingske – ”Politisk indgreb kan udløse prisbombe under andelsboliger”

Tre populære opdateringer har været: • 23. oktober, A/B Halvtolv nedsætter klimagruppe • 11. oktober, Andelsboligforening med rygeforbud (video) • 23. september, Politisk indgreb mod kapitalfonde.

04. Oktober, Bolius – ”Jeg elsker, at jeg bor dør om dør med folk fra alle samfundslag”

23. september, Politiken – ”Et indgreb mod Blackstone risikerer at ramme andelshavere økonomisk”

23. september, JydskeVestkysten – ”Fordele og ulemper ved seniorbofællesskaber”

24. august, Jyllandsposten – ”Ministre vil se på skævvredet andelsboligmarked”.

Følg ABF på: FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK

BLIV ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 2019 Bor du i en forening med et godt naboskab, smukke bygninger, velholdte udearealer eller noget helt fjerde? Send en mail til abf@abf-rep.dk mærket ”Årets andelsboligforening 2019” senest mandag d. 18. november kl. 12 og fortæl os, hvorfor jeres forening skal løbe med prisen. Vi glæder os til at høre fra jer!

Vind 1 års medlemskab af ABF!

26 ABFnyt 4 - 2019


Kontingent og forsikringer I løbet af oktober måned sender ABF’s sekretariat kontingentopkrævning og forsikringsopkrævninger til medlemsforeninger. Når I modtager opkrævningen, må I gerne tjekke om antal andelshavere på opkrævningen også svarer til det faktiske antal. I år stiger kontingentet fra 196 kr. til 204 kr. pr. andel.

Forsikringspriserne på bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikringer er uændrede pr. 1. oktober 2019. Forsikringssummen er tilmed forhøjet fra 1,5 millioner kr. til 2 millioner kr., og derudover er kravet om regnskabsrevision fjernet. Det kan du læse mere om på ABF’s hjemmeside. Læs mere om forsikringer: WWW.ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > FORSIKRINGER GENNEM ABF

Referat fra din

kredsgeneralforsamling ABF’s 11 kredse har afholdt deres årlige kredsgeneralforsamlinger.

Ændret GDPR

vejledning Datatilsynet har ændret sin praksis i forhold til offentliggørelse af billeder på internettet. Når en forening ønsker at dele billeder på sin hjemmeside eller sociale medier, fx fra en arbejdsdag eller en juletræsfest, vil det ofte kunne lade sig gøre uden samtykke.

Her blev andelsboligsektoren og ABF’s fremtidige struktur debatteret, og deltagerne fik indblik i de seneste 12 måneders arbejde i ABF. Nye medlemmer blev valgt ind i kredsbestyrelserne og i ABF’s hovedbestyrelse, mens andre sagde farvel. I løbet af november måned bliver referaterne fra de enkelte kredsgeneralforsamlinger lagt på ABF’s hjemmeside. Læs dit referat på: WWW.ABF-REP.DK > OM ABF > ORGANISATION > KREDSE

ABF’s standarddokumenter om persondata er opdateret i overensstemmelse med den ændrede vejledning, hvor Datatilsynets nye praksis om billeder er uddybet. Her er også en ændring i ABF’s anbefaling om brug af fødselsdagslister også beskrevet. Læs mere på: WWW.ABF-REP.DK > STANDARDDOKUMENTER

www.abf-rep.dk 27


ANNONCE ANNONCE ANNONCE

ANNONCE

GRØN LØSNING HAR REDUCERET FUGTEN I GRØN LØSNING HAR REDUCERET FUGTEN I EFTER ÅR ER MED FUGTEN VORES KÆLDER VORESFEM KÆLDER 72 IPROCENT EFTERREDUCERET 5 ÅR VORES KÆLDER MED 72 PROCENT EFTER 5 ÅR ANDELSBOLIGFORENING PÅ ØSTERBRO OPLEVEDE AF SALPETERUDTRÆK PÅ DERES FACADE, OG EN MED 72 PROCENT, OG LUGTEN SKIMMELSVAMP ER VÆK

ANDELSBOLIGFORENING ANDELSBOLIGFORENING PÅ PÅ ØSTERBRO ØSTERBRO IOPLEVEDE OPLEVEDE SALPETERUDTRÆK SALPETERUDTRÆK PÅ DERES DERES FACADE, FACADE, OG OG EN EN UBEHAGELIG LUGT AF SKIMMELSVAMP KÆLDEREN. DE TROEDE DETPÅ VILLE KRÆVE EN STØRRE ANDELSBOLIGFORENING PÅ ØSTERBRO OPLEVEDE SALPETERUDTRÆK DER ØDELAGDE DERES FACADE, UBEHAGELIG UBEHAGELIG LUGT LUGT AF AF SKIMMELSVAMP SKIMMELSVAMP I I KÆLDEREN. KÆLDEREN. DE DE TROEDE TROEDE DET DET VILLE VILLE KRÆVE KRÆVE EN EN STØRRE STØRRE RENOVATION FOR AT KOMME PROBLEMET TIL LIVS, MEN SÅ FANDT DE EN BILLIG GRØN LØSNING. OG EN UBEHAGELIG AF SKIMMELSVAMP KÆLDEREN. TROEDE DET VILLEGRØN KRÆVE EN STØRRE RENOVATION RENOVATION FOR FOR AT ATLUGT KOMME KOMME PROBLEMET PROBLEMET TIL TILILIVS, LIVS, MEN MEN SÅ SÅ DE FANDT FANDT DE DE EN EN BILLIG BILLIG GRØN LØSNING. LØSNING. RENOVATION FOR AT KOMME PROBLEMET TIL LIVS, MEN SÅ FANDT DE EN SMART OG BILLIG LØSNING.

Den sommergule facade på en andelsboligforDen Densommergule sommergule facade på påknap en enandelsboligforandelsboligforening på Østerbrofacade strålede så smukt tilbage Den sommergule facade på en andelsboligforening på på Østerbro Østerbro strålede strålede knap knapog så sågråt smukt smukt tilbage tilbage iening 2013, som den gør i dag. Hvidt salpeterening på Østerbro strålede knap så smukt tilbage iudtræk i2013, 2013,som somden dengør gør dag.Hvidt Hvidt og oggråt gråtfacade, salpetersalpeterødelagde deniidag. glatte og smukke i 2013, som den gør i dag. Hvidt og gråt salpeterudtræk udtrækbestyrelsen ødelagde ødelagdeden den glatte glatteog ogsmukke smukkefacade, facade, hvorfor i andelsboligforeningen beudtræk ødelagde den glatte og smukke facade, hvorfor hvorforbestyrelsen bestyrelsen iiandelsboligforeningen andelsboligforeningen besluttede at gøre noget ved sagen. De ville af bemed hvorfor bestyrelsen i andelsboligforeningen besluttede sluttede at atgøre gøre noget ved ved sagen. sagen. De ville villeaf afmed med den usunde fugt,noget der var skyld i detDe irriterende sluttede at gøre noget ved sagen. De ville af med den denusunde usundefugt, fugt,og der der var varskyld skyld iidet deti irriterende irriterende salpeterudtræk, sætte facaden stand. Derudden usunde fugt, der var skyld i det irriterende salpeterudtræk, salpeterudtræk, og sætte facaden facaden iistand. stand.lugt DerudDerudover ville de ogsåog afsætte med den ubehagelige af salpeterudtræk, og sætte facaden i stand. Derudover overville villede deogså også af afmed med den den ubehagelige ubehagelige lugt lugtaf af skimmelsvamp, som fugten i bygningen forårsager. over ville de også af med den ubehagelige lugt af skimmelsvamp, skimmelsvamp,som somfugten fugteniibygningen bygningenforårsager. forårsager. skimmelsvamp, som fugten i bygningen forårsager. ”Vi talte om, at vi ville lave omfangsdræn, fordi det ”Vi ”Vi talte talteom, om,den at at viviløsning, ville ville lave lave omfangsdræn, omfangsdræn, fordi det det ligesom var man umiddelbartfordi tænker ”Vi talte om, at vi ville lave omfangsdræn, fordi det ligesom ligesom var var den den løsning, man umiddelbart umiddelbart tænker på, når man talerløsning, om fugtman i kælderen. Men tænker får du ligesom var den løsning, man umiddelbart tænker på, på, når når man man taler taler om om fugt fugtii kælderen. kælderen. Men Menden får får du du lagt omfangsdræn omkring din bolig, skal på, når man taler om fugt i kælderen,” fortæller lagt lagt omfangsdræn omfangsdræn omkring omkring din dinop, bolig, bolig, skal den den omkringliggende grund graves og skal du skal Bent Hjorth, der er medlem af bestyrelsen og har omkringliggende omkringliggende grund grund graves op, og og du du skal skal betale for, at jorden skalgraves flyttes,op, hvilket også boet i andelsboligforeningen i syv år. betale betale for, for, at at jorden jorden skal skal flyttes, flyttes, hvilket hvilket også også kræver unødvendigt CO2-forbrug og forurening.” kræver kræver unødvendigt unødvendigt CO2-forbrug og og forurening.” forurening.” fortæller Bent Hjorth,CO2-forbrug der er medlem af bestyrelsen Men Bent ville alligevel lige undersøge mulighefortæller fortæller Bent Bent Hjorth, Hjorth, der derer ermedlem medlemi af af bestyrelsen bestyrelsen og har boet i andelsboligforeningen syv år. derne på markedet. Han tog fat i et firma, hvor og og har har boet boet ii andelsboligforeningen andelsboligforeningen ii syv syv år. år. man kunne få tre håndværkertilbud. To af tilbudBent ville derfor undersøge markedet for en billig dene var tilbud på omfangsdræn. En løsning, der Bent Bent ville ville derfor derforHan undersøge undersøge foren en billig billig og grøn løsning. tog fat markedet imarkedet et firma, for hvor man ville kræve omkring 750.000 kroner og en masse og og grøn grønfåløsning. løsning. Han Han tog tog fat fat ii et etfirma, firma, hvor hvor man man kunne tre håndværkertilbud. To af tilbuddene gravearbejde omkring ejendommen. Det sidste kunne kunne få få tre tre håndværkertilbud. To Toaf af tilbuddene tilbuddene var tilbud på håndværkertilbud. omfangsdræn. En løsning, der ville tilbud var fra firmaet Drytech. De tilbød noget, der var var tilbud tilbud på på omfangsdræn. omfangsdræn. En En løsning, løsning, der der ville ville kræve omkring 750.000 kroner og en masse hed Drymat System. kræve kræveomkring omkring 750.000 750.000 kroner kroner og og en enDet masse masse gravearbejde omkring ejendommen. sidste gravearbejde gravearbejde omkring omkring ejendommen. ejendommen. Det sidste sidste tilbud var fra firmaet Drytech. De tilbødDet noget, der ”Jeg fik besøg af en medarbejder fra Drytech. Han tilbud tilbud var var fra fraSystem. firmaet firmaet Drytech. Drytech.De Detilbød tilbød noget, noget, der der hed Drymat sagde til mig: ’Bent, I skal slet ikke lave omfangshed hed Drymat Drymat System. System. dræn. Jeres ejendom er bygget på en gammel, ”Jeg fik besøg af en medarbejder fra Drytech. Han fugtig strandeng. Den fugt, I har i væggene, det ”Jeg ”Jeg fik fiktilbesøg besøg af af en en medarbejder fra Drytech. Drytech. Han Han mig: ’Bent, Imedarbejder skal slet ikkefra lave omfangssagde er grundfugt, der bliver suget op nedefra, så til til mig: mig: ’Bent, ’Bent, II skal skal slet slet ikke ikke lave lave omfangsomfangssagde sagdeJeres dræn. ejendom er bygget på en gammel, omfangsdræn vil slet ikke løse jeres problem’. Det dræn. dræn.strandeng. Jeres Jeres ejendom ejendom erbygget bygget på en en gammel, gammel, fugtig Den er fugt, I harpå i væggene, det er var hans forklaring,” beretter Bent. fugtig fugtig strandeng. strandeng. Den Den fugt, fugt,op II har har ii væggene, væggene, det er er grundfugt, der bliver suget nedefra, så det grundfugt, grundfugt, der derbliver bliver suget op op nedefra, nedefra, så så omfangsdræn vil sletsuget ikke løse jeres problem’. Det Ny løsning omfangsdræn omfangsdræn vil vil slet sletberetter ikke ikkeløse løse jeres jeres problem’. problem’. Det Det var hans forklaring,” Bent. Medarbejderen fra Drytech fortalte ham om deres var var hans hans forklaring,” forklaring,” beretter beretter Bent. Bent. metode og gav ham en hjemmeside til Drymat Grøn løsning Systems forhandler i Tyskland, hvor man har Grøn Grøn løsning løsning Drytech fortalte om deres metode og gav en arbejdet med systemet i over 20 år. Drytech Drytech fortalte fortalte om om deres deres metode metode og og gav gav en eni hjemmeside til Drymat Systems forhandler hjemmeside hjemmeside til tilman Drymat Drymat Systems forhandler ii i Tyskland, hvor harSystems arbejdetforhandler med systemet ”Jeg blev lidt fascineret af det. Jeg syntes, det Tyskland, Tyskland, hvor man man har har arbejdet arbejdet med systemet over 20 år.hvor Derudover fortalte demed også,systemet at de gårii så rigtig godt ud. Vi fik et tilbud fra Drytech på over over 20 20 år. Derudover Derudover fortalte de defor også, også, de går går meget opår. i miljøet. "Detfortalte er vigtigt os, at at de vores 275.000 for det hele – omkring en tredjedel af, meget meget op op i miljøet. miljøet. "Det "DetHvis er er vigtigt vigtigt for for os, os, at aten vores vores løsning er iklimavenlig. man kan lave grøn hvad omfangsdræn koster. Plus der blev stillet løsning løsning er er klimavenlig. klimavenlig. Hvis Hvis man man kan kan lave en en grøn grøn løsning, skal man jo altid gøre det. Vi lave skal bevare garanti om, at hvis ikke fugten i væggen var mindløsning, løsning, skal skal man man jo altid gøre gøre det. det. Vi Vitil”. skal skal bevare bevare vores jord frem forjo ataltid svine naturen sket med en tredjedel efter omkring et halvt år, så vores vores jord jord frem frem for forat at svine svine naturen naturen til”. til”. ville vi få pengene tilbage. Hvad er der så at være ”Jeg blev lidt fascineret af det. Jeg syntes, det i”Jeg tvivlblev om?lidt Hvis man kommer sådan tilbud, ”Jeg blev lidt fascineret fascineret aftilbud det. det.med Jeg Jeg syntes,et det det så rigtig godt ud. Vi fik etaf fra syntes, Drytech på så detgodt jo fordi nogetfra at Drytech have detpå i.” så såer rigtig rigtig godt ud. ud.man Vi Vi fik fik–har et et tilbud tilbud fra 275.000 for det hele omkring enDrytech tredjedelpåaf, 275.000 275.000 for for det det hele hele –– omkring omkring en tredjedel tredjedel af, af, hvad omfangsdræn koster. Plus en der blev stillet Da Bent præsenterede løsningen for resten af hvad hvad omfangsdræn omfangsdræn koster. koster. Plus Plus der der blev blevvar stillet stillet garanti om, at hvis ikke fugten i væggen mindbestyrelsen, var der masser af interesse at spore. garanti garanti om, om, at hvis hvis ikke ikke fugten fugten ii væggen væggen var var mindmindsket med enat tredjedel efter omkring et halvt år, så Den nemme installation, den overskuelige pris og sket sketvi med med en en tredjedel tredjedel efter efterHvad omkring omkring et etså halvt halvt år, år, så såi ville få pengene tilbage. er der at være garantien var især noget af det, der klingede godt i ville ville vi vi få få pengene pengene tilbage. Hvad Hvad ersådan der der så såetat attilbud, være være ii tvivl om? Hvis mantilbage. kommer meder bestyrelsens ører. tvivl tvivl om? Hvis Hvis man man kommer kommer med med sådan et et tilbud, tilbud, så erom? det jo fordi man har noget atsådan have det i.” så så er er det det jo jofordi fordi man man har harnoget nogetat at have havedet det i.” i.” ”De skulle bare lige fræse en rille ind hele vejen ”De skulle bare lige fræse en rille ind hele vejen rundt, lægge ledningen ind og så mure til igen. Så ”De ”Deskulle skulle bare bare lige lige fræse fræse en rille ind ind hele hele vejen vejenSå rundt, lægge ledningen inden ogrille så mure til igen. det var jo nemt og hurtigt arbejde. Og prisen var rundt, rundt, lægge ledningen ledningen ind ind og og så så mure mure til til igen. igen. Så det varlægge jo nemt og hurtigt arbejde. Og prisen varSå det det var varjo jo nemt nemt og og hurtigt hurtigt arbejde. arbejde. Og Og prisen prisen var var

”Vi fik installeret systemet – og det ”Vi ”Vi fik fik installeret installeret systemet og ogog det det fungerer. Vi kørersystemet på femte––år, på ”Vi fik installeret – og det fungerer. fungerer. Vi Vitidspunkt kører kørersystemet på på femte femte år, år, og og på på nuværende er fugten i murfungerer. Vi tidspunkt kører på femte år, og nuværende nuværende tidspunkt er er fugten fugten ii murmurværket dernede formindsket med tre på nuværende tidspunkt er fugten værket værket dernede dernede formindsket med tre tre fjerdedele. Altsåformindsket lige godt 72 med procent. ifjerdedele. murværket dernede formindsket fjerdedele. Altså Altså lige lige godt godt 72 72 procent. procent. Derudover er det en grøn løsning, der med trefor fjerdedele. lige 72 Derudover Derudover er er det det en en grøn grøn løsning, løsning, der er god miljøet. SåAltså det er engodtder procent. Derudover er den slemme er er god god for for miljøet. miljøet. Så Så det det er er en en succeshistorie.” lugt af skimmelsvamp også væk. Så succeshistorie.” succeshistorie.”

- Bent Hjorth, bestyrelsesmedlem det er en succeshistorie.”

-- Bent Bent Hjorth, Hjorth, bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem - Bent Hjorth, bestyrelsesmedlem

jo ingenting i forhold til omfangsdræn – og ved jo jo ingenting ingenting ii forhold forhold til til omfangsdræn omfangsdræn – og og ved ved omfangsdræn stiller de ingen garanti, – ingen efterjo ingenting i forhold til omfangsdræn – og ved omfangsdræn omfangsdræn stiller stillersom de deingen ingen garanti, garanti, ingen ingen eftereftermålinger eller noget helst,” forklarer Bent om omfangsdræn stiller de ingen garanti, ingen eftermålinger målinger eller ellerder noget noget som helst,” helst,” forklarer forklarer Bent Bent om om argumenter, taltesom for løsningen fra Drytech. målinger eller noget som helst,” forklarer Bent om argumenter, argumenter, der der talte taltefor forløsningen løsningen fra fra Drytech. Drytech. argumenter, der talte for løsningen fra Drytech. Bent og andre medlemmer af bestyrelsen var Bent Bent og ogoverbevist. andre andre medlemmer medlemmer af bestyrelsen bestyrelsen var varbestår hurtigt Men somaf navnet antyder, Bent og andre medlemmer af bestyrelsen var hurtigt hurtigt overbevist. overbevist. Men Menaf som som navnet navnet antyder, antyder, består består en andelsboligforening flere parter, der skal hurtigt overbevist. Men som navnet antyder, en en andelsboligforening andelsboligforening af afiflere flere parter, parter, der der skalklar være enige – og ikke alle bestyrelsen var skal lige består en andelsboligforening af flere parter, der være være enige enige –– og og ikke ikke alle alle ii bestyrelsen bestyrelsen var lige lige klar klar på den moderne og grønne løsning fra var Drytech. skal være enige – og ikke alle i bestyrelsen var lige på på den denkunne moderne moderne og grønne grønne løsning løsning fra fra Drytech. Drytech. Nogle ikkeog forstå, hvordan metoden kunne klar på den moderne løsning fra Drytech. Nogle Nogle Noglemens kunne kunneandre ikke ikke forstå, forstå, hvordan hvordan metoden metoden kunne kunne virke, var i tvivl, fordi firmaet stadig var kunne ikke forstå, hvordan metoden kunne virke, virke, virke, mens andre andretilbage var varii tvivl, tvivl, fordi fordi firmaet firmaet stadig stadig var var nye påmens markedet i 2013. mens andre var i tvivl, fordi firmaet stadig var nye nye nye på på markedet markedet tilbage tilbageii 2013. 2013. på markedet tilbage i 2013. En succeshistorie En Ensucceshistorie succeshistorie En succeshistorie Tallene taler for sig selv. Efter et besøg i Tallene Efter et Tallene Tallenetaler taler talerfor for forsig sig sigselv. selv. selv.hvor Efter Efter et etbesøg besøg besøg iii andelsandelsboligforeningen, medarbejderen fra boligforeningen, hvor medarbejderen fra Drytech andelsboligforeningen, andelsboligforeningen, hvor hvor medarbejderen medarbejderen fra fra og Drytech forklarede systemet til hele bestyrelsen forklarede systemetsystemet til hele bestyrelsen og i Drytech forklarede forklarede systemet til til hele hele bestyrelsen bestyrelsen og og iDrytech fællesskab med dem gennemgik kælderen og tog fællesskab med dem kælderen ogogtog imålinger, i fællesskab fællesskab med dem demgennemgik gennemgik kælderen tog varmed et flertal igennemgik bestyrelsenkælderen klar på atog gåtog målinger, var et klar på at gå målinger, målinger, var var et etflertal flertal flertaliiDe ibestyrelsen bestyrelsen bestyrelsen klar klar på på at at gå gå videre med løsningen. ville dog have en videre med løsningen. De ville dog have en sikvidere videre med medDer løsningen. løsningen. De Dei ville ville dog dog have have en sikkerhed: skulle stå kontrakten, aten kerhed: DerDer skulle ståstå i kontrakten, at foreningen sikkerhed: sikkerhed: Der skulle skulle stå ii kontrakten, kontrakten, at at foreningen kunne foretage selv-stændige kunne foretage selvstændige fugtmålinger – en foreningen foreningen kunne kunne foretageDrytech selv-stændige selv-stændige fugtmålinger – en foretage klausul uden tøven klausul Drytech uden tøven skrev ind. fugtmålinger fugtmålinger – – en en klausul klausul Drytech Drytech uden uden tøven tøven skrev ind. skrev skrev ind. ind. ”Så fik vi installeret systemet – og det fungerer. Vi ”Så fik vi installeret systemet – og det fungerer. Vi kører påvivifemte år, ogsystemet på nuværende tidspunkt erVi ”Så ”Så fik fik installeret installeret –– og og det det fungerer. fungerer.er Vi kører på femte år, ogsystemet på nuværende tidspunkt fugten i murværket dernede, formindsket med tre kører kører på på femte femteår, år, og og på på nuværende nuværende tidspunkt tidspunkt er fugten i murværket dernede, formindsket med er tre fjerdedele. Altså ligedernede, godt 72 formindsket procent. Derudover fugten fugten ii murværket murværket formindsket med med tre tre fjerdedele. Altså ligedernede, godt 72 procent. Derudover er er den slemme lugt af skimmelsvamp også væk. er fjerdedele. fjerdedele. Altså lige ligeder godt godt 72 procent. procent. Derudover Derudover det en grønAltså løsning, er72 god for miljøet. Så det er Så det er enløsning, succeshistorie, synes jeg,” Så det deten en ensucceshistorie, grøn grøn løsning, der der er er god god for miljøet. miljøet. Så det det er synes jeg,”for siger bestemt ogsynes fortsætter: er er en enBent succeshistorie, succeshistorie, jeg,” jeg,” siger Bent bestemt ogsynes fortsætter: siger siger Bent Bent bestemt bestemt og og fortsætter: fortsætter: ”Og tvivlerne fra tidligere kan jo bare se på tallene. ”Og tvivlerne fra tidligere kan jo bare se på tallene. De se, at fra dettidligere var godt,kan at vi valgte Drytechs ”Og ”Ogkan tvivlerne tvivlerne jo jovalgte bare barese se på på tallene. tallene. De kan se, at fra dettidligere var godt,kan at vi Drytechs Drymat Jeg synes, det er fantastisk, hvor De De kan kan løsning. se, se, at at det det var varsynes, godt, godt, at at vivier valgte valgte Drytechs Drytechs Drymat løsning. Jeg det fantastisk, hvor godt det er gået.” Drymat Drymat løsning. Jeg synes, synes, det det er er fantastisk, fantastisk, hvor hvor godt detløsning. er gået.”Jeg godt godt det det er er gået.” gået.”

Drytech har siden installationen været på besøg i Drytech Drytechhar harsiden sideninstallationen installationen været været på besøg ii andelsboligforeningen én gang hvert år,på forbesøg at holde Drytech har siden installationen været på besøg i andelsboligforeningen andelsboligforeningen én gang hvert år, år,for forat at holde holde øje med, at alt går somén detgang skal.hvert En service, som andelsboligforeningen én gang hvert år, for at holde øje øjemed, med, at ater alt altnoget går gårsom som det detbedste skal. skal.En En service, service, som som Bent synes af det ved Drytech. øje med, at alt går som det skal. En service, som Bent Bentsynes syneser ernoget nogetaf afdet detbedste bedsteved vedDrytech. Drytech. Bent synes er noget af det bedste ved Drytech. ”Vi aftaler et tidspunkt, og så går Drytechs medar”Vi ”Viaftaler aftaler et ettidspunkt, og ogned så sågår går Drytechs medarmedarbejder og jeg itidspunkt, fællesskab og Drytechs måler fugtni”Vi aftaler et tidspunkt, og så går Drytechs medarbejder bejderog og jeg ifællesskab fællesskab ned og målernede fugtnifugtniveauet. Påjeg et itidspunkt varned derog et måler sted i vores bejder og jeg i fællesskab ned og måler fugtniveauet. veauet.På Pået ettidspunkt tidspunkt var varder der etsted sted nede nedeiivores vores værkstedsrum, hvor tallene gik et lidt for langsomt veauet. På et tidspunkt var der et sted nede i vores værkstedsrum, værkstedsrum, hvor hvortallene tallene giklidt lidtboks for forlangsomt langsomt ned. Så satte teknikeren en gik ekstra op inde i værkstedsrum, hvor tallene gik lidt for langsomt ned. ned.rum Så Såsatte satte teknikeren en ekstra ekstra boks boksop op inde indeder ii det for at teknikeren give det lidten ekstra. Boksen hang ned. Så satte teknikeren en ekstra boks op inde i det rum rum for at give givedet det lidt lidt ekstra. Boksen Boksen hang hangder der idet et år, ogfor såat kunne man se,ekstra. at nu røg fugtniveauet det rum for at give det lidt ekstra. Boksen hang der iiet etår, år,og så sårum kunne kunne man manse, se, at atnu nusom røg røgfugtniveauet fugtniveauet nedad iog det i samme tempo de andre rum. i et år, og så kunne man se, at nu røg fugtniveauet nedad nedad det detrum rumiisamme samme tempo som de deensartet andre andrerum. rum. Så bleviiden pillet ned igen,tempo og detsom kører nedad i det rum i samme tempo som de andre rum. Så Såblev blev den den pillet pilletned nedi,igen, igen, og det detkører kører ensartet ensartet nu. Det er trygheden at deog holder øje med systeSå blev den pillet ned igen, og det kører ensartet nu. nu.Det Det er ertrygheden trygheden at atde denoget, holder holdersom øje øjemed med systesystemet og følger op, hvisi,i,der er jeg godt nu. Det er trygheden i, at de holder øje med systemet metlide. og ogfølger følger op, hvis hvisder der er ernoget, noget,slutter som somjeg jeg godt godt kan Så viop, er meget tilfredse,” Bent. met og følger op, hvis der er noget, som jeg godt kan kanlide. lide.Så Såvivier ermeget megettilfredse,” tilfredse,”slutter slutterBent. Bent. kan lide. Så vi er meget tilfredse,” slutter Bent.

HVORDAN FUNGERER HVORDAN HVORDAN FUNGERER FUNGERER DRYMAT SYSTEM? HVORDAN FUNGERER DRYMAT DRYMAT SYSTEM? SYSTEM? Drymat System fjerner fugt ved hjælp af DRYMAT SYSTEM? Drymat Drymat System System fjerner fjerner fugt fugt ved ved hjælp hjælp af af elektroosmose. Kort forklaret går det ud

elektroosmose. elektroosmose. Kort Kort forklaret forklaret går det detaf ud ud på, at der installeres en strømførende Drymat System fjerner fugt vedgår hjælp på, på, at at der der installeres installeres en en strømførende strømførende ledning, nogle elektroder og en lille elektroosmose. Kort forklaret går detboks, ud ledning, nogle elektroder elektroder og og en en lille lille boks, boks, iledning, den kælder. Boksen sender på, at fugtramte dernogle installeres en strømførende ielektroniske i den den fugtramte fugtramte kælder. kælder. Boksen Boksen sender sender ind i det ledning, nogleimpulser elektroder og en fugtige lille boks, elektroniske elektroniske impulser ind ind ii det det fugtige fugtige så impulser vandet i væggene bliver imurværk, den fugtramte kælder. Boksen senderpomurværk, murværk, så vandet vandet ii væggene væggene bliver blivervæk popositivt ladet.så Dette vand bliver elektroniske impulser ind i dettrukket fugtige sitivt sitivt ladet. ladet. Dette Dette vand vand bliver bliver trukket trukket væk væk fra muren ved hjælp et negativt ladet murværk, så vandet iaf væggene bliver pofra fra muren muren ved ved hjælp hjælp af et et negativt negativt ladet ladet spyd, der er placeret iaf jorden omkring sitivt ladet. Dette vand bliver trukket væk spyd, spyd, der der er er placeret placeret ii jorden jorden omkring omkring ejendommen. Med Drymat System får du fra muren ved hjælp af et negativt ladet ejendommen. ejendommen. Med Med Drymat Drymat System System får får du du installeret løsning fugt i spyd, der erenplaceret imod jorden omkring installeret installeret en en løsning løsning mod mod fugt fugtvirker iifugten kælderen, der ikke forurener, heltfra ejendommen. Systemet fjerner kælderen, kælderen, der der ikke forurener, forurener, virker virkerathelt helt uden kemi, og ikke som reducerer dit muren, og samtidig forhindrer det, ny uden uden kemi, kemi,vej og ogtil som som reducerer reducerer dit dit for varmeforbrug. Alt sammen til fordel fugt finder murværket. varmeforbrug. varmeforbrug. Alt Alt sammen sammen til til fordel fordel for for både dig og miljøet. Læs mere på www.drytech.dk både både dig dig og og miljøet. miljøet. Læs mere på www.drytech.dk Læs Læs mere mere på på www.drytech.dk www.drytech.dk


Ejendomsadministration med nærvær Hos Real Administration får du én fast administrator som tager sig af både overdragelser, regnskaber, budgetter, generalforsamlinger og alt det andet omkring din forening. Denne arbejdsmetode giver os det mest indgående kendskab til din forening, og jo bedre vi kender din forening, jo bedre kan vi udføre de tilbagevendende opgaver og rådgive dig og din bestyrelse bedst muligt.

Vi kalder det ejendomsadministration med nærvær.

ADMINISTRATION

Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside realadmin.dk

Real Administration A/S

Jernbanegade 58 - 4000 Roskilde

Tlf.: 4635 1843

Byggeteknisk rådgivning, så det er til at forstå

e-mail: info@realadmin.dk

FORNY EJENDOMMENS FALDSTAMMER UDEN NEDBRYDNING Utætte faldstammer kan medføre alvorlige skader på bygninger og gener for beboerne. Med vores strømpeforing sikres en ukompliceret og hurtig renovering af faldstammer og kloakrør. Renoveringsarbejdet gennemføres uden nedbrydning eller opgravning, hvilket giver besparelser på budgettet og betyder minimale forstyrrelser for ejendommens beboere.

BygningsRaad er en rådgivervirksomhed, som hjælper andels- og ejerboligforeninger, med vedligeholdelse af deres ejendom.

        

web: www.realadmin.dk

Faldstammesystemer udført i støbejern i danske etageejendomme fra 1970’erne og tidligere står over for en forventet udskiftning eller renovering i nær fremtid.

Tag Facader Vinduesudskiftning Tagterrasser Faldstammer Stigstrenge Tagboliger Trappeopgange Altaner

Vi kan renovere langt de fleste typer faldstammer i boliger, virksomheder og institutioner. Med de nyeste strømpeforingsteknikker kan vi i dag forny køkken-, toilet- og tagvandsfaldstammer – også på selv meget svært fremkommelige steder. TRADITIONEL UDSKIFTNING

STRØMPEFORING BEHOV FOR NEDBRYDNING AF VÆGGE

INSTALLATIONSTID

PLADSBEHOV VED UDFØRSEL

BygningsRaad ApS Nyvej 16 C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: +45 4051 1073 Info@bygningsraad.dk www.bygningsraad.dk

FORSTYRRELSE AF OMGIVELSERNE

HOLDBARHED

CO2 UDLEDNING

www.aarsleffpipe.dk/ydelser/faldstammer

Wantzin Wantzin Ejendomsadvokater Ejendomsadvokater

Vi kan Vi bl.a. kan bl.a. hjælpe hjælpe medmed følgende: følgende:

Wantzin Wantzin Ejendomsadvokater Ejendomsadvokater er et er moderne et moderne advokatkontor. advokatkontor. Vi er Vi eksperter er eksperter indeninden for for boligområdet boligområdet og yder og yder højkvalificeret højkvalificeret rådgivning rådgivning og ejendomsadministration. og ejendomsadministration.

• • • • • •

For os For eros det ervigtigt det vigtigt at møde at møde dig som dig som kunde kunde netop netop der, hvor der, hvor du står, du står, og vores og vores rådgivning rådgivning er derfor er derfor altid altid tilpasset tilpasset dit dit specifikke specifikke behov. behov. Som Som kunde kunde hos os, hoskan os,du kanaltid du altid føle dig følei dig i trygge trygge hænder. hænder.

Ejendomsadministration • Ejendomsadministration Vedtægtsændringer • Vedtægtsændringer Generalforsamlinger • Generalforsamlinger Byggesagsadministration • Byggesagsadministration Økonomisk • Økonomisk og juridisk og juridisk rådgivning rådgivning Retssagsbehandling • Retssagsbehandling

Vi ses ti l ’Andels boligd lørdag den 9. n ag’ ovem på Scan dic Hote ber l, Vester Søgade 6, 1601 K BH V.

Ejendomsadministration Ejendomsadministration og advokat og advokat i ét i ét


Beskyt det vigtige i livet Moderne boliger er ofte så godt isolerede, at fugten ikke kan komme ud. Det kan i værste fald betyde skimmelsvamp, der kan være skadeligt for helbredet og boligen. Med DUKA One kan du få frisk luft døgnet rundt uden at åbne vinduer. Med DUKA One får du • Komplet løsning, der er usynlig i væggen • Nem installation • Op til 27 kvm med en enhed • Nedsætter fugt- og radonniveau • Effektiv genanvendelse af varmen Læs mere om de forskellige modeller på www.dukaventilation.dk

NYT VASKERI UDEN INVESTERING Med Nortec TotalCare™ kan jeres forening få et moderne, brugervenligt og driftsikkert vaskeri stillet frit tilrådighed - I betaler kun for det faktiske forbrug.

R I N G O G H Ø R M E R E PÅ 70 2 56 2 56

Ellehammersvej 16 · 7100 Vejle Søndre Ringvej 49F · 2605 Brøndby

+45 70 256 256 W W W. N O R T E C . D K


spørg eksperten

TEKST JACOB VILHELMSEN

?

Hvordan er det lige med...

forandringer

Anne Kristensen JURIDISK CHEF

Karina Egholm

ØKONOMISK RÅDGIVER (PÅ BARSEL)

Hvad skal du være opmærksom på, når du som andelshaver ønsker at lave forandringer i din bolig?

Maleha Qureshi Ansari JURIST

Jacob Vilhelmsen JURIST

Pernille Vig Arvad JURIST

Mette Ribergaard Mai JURIST

Skal forandringer godkendes? Bestyrelsen skal i mange tilfælde forhåndsgodkende en forandring, inden du går i gang. De nærmere regler for forandringer bør fremgå af foreningens vedtægter. Derudover vil der ved visse forandringsarbejder skulle indhentes forhåndsgodkendelse fra kommunen. Forhåndsgodkendelser bør være skriftlige.

Hvem har ansvaret for forandringen? Det er den andelshaver, der bor i boligen, der har det fulde ansvar for forandringen. Forandringer er betalt af en andelshaver og er derved ikke omfattet af vedligeholdelsesbestemmelsen i foreningens vedtægter, der alene omfatter genstande, som foreningen stiller til rådighed for andelshaverne.

Hvem har ansvaret, hvis forandringen forårsager skade på foreningens ejendom? Det er andelshaveren, som har det fulde ansvar for forandringen, også hvis forandringen forårsager skade på foreningens ejendom.

Hvad sker der, hvis det er en tidligere andelshaver, som har fået lavet en fejlagtig forandring? Hvis bestyrelsen konstaterer, at der er fejl ved forandringen, skal bestyrelsen rette krav overfor den nuværende andelshaver om at reetablere til lovlig stand. Nuværende andelshaver må derefter undersøge, om et krav evt. kan rettes mod den tidligere andelshaver, som den nuværende andelshaver har købt forandringen af. Her gælder forældelseslovens regler.

Afskrivninger ved salg? Ved salg af din andelsbolig, kan du få vurderet den aktuelle værdi af dit arbejde, også kaldet restværdi eller forbedringsværdi og lægge prisen oveni andelsværdien. Hvilken afskrivningsmetode, du skal bruge, afhænger af den enkelte andelsboligforenings afskrivningspraksis. Den bør fremgå af foreningens vedtægter, ellers kan du spørge din bestyrelse. n

www.abf-rep.dk 31


AL HENVENDELSE: ABF, VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL., 1606 KØBENHAVN V

SAVNER I OVERBLIK OG KOMPETENT RÅDGIVNING?

ÆNDRINGER VEDRØRENDE MODTAGER: RING TIL ABF PÅ TLF.: 33 86 28 30

Vidste du, at vi også tilbyder LET administration? Op til 20 enheder: 20.000 kr. inkl. moms

I Newsec står vi for administration af 1.300 andelsog ejerforeninger i hele Danmark, hvor vi sikrer, at den daglige drift er i orden og hjælper med at udvikle foreningen.

Administration der passer jer

Med mange års erfaring ved vi, hvad der er vigtigt for jer som forening.

Tryghed og tilgængelighed

Vi tager os af bilag, regnskaber, indberetninger, opkrævninger, rykkere og mere til – og som forening får du din egen administrator og controller. Hos os er der plads til både store og små andelsboligforeninger, og med kontorer i Lyngby, Næstved og Aarhus dækker vi hele landet.

ABF@ABF-REP.DK

Vi skræddersyr en administrationsaftale i samarbejde med jer, som passer til jeres forening.

Jeres faste ejendomsadministrator og controller sidder klar til at hjælpe jer, når I har brug for det.

Digitale løsninger Vores digitale værktøjer gør bestyrelsens arbejde meget nemmere. Vi sender desuden dokumenter digitalt - direkte til medlemmernes e-Boks.

Vil du høre mere, så ring eller mail til os

Jacob Linvald

24 43 11 44 jal@newsec.dk THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

Newsec Property Asset Management www.newsec.dk