Page 1

evelyn g r ant


evelyn g r ant

multiples

Born in Ontario and raised in Alberta, Evelyn Grant is an established Canadian ceramicist who has recently completed her Masters in Ceramic Design at Staffordshire University: “Stoke-on-Trent was a natural choice... I wanted to explore the techniques utilized in industrial manufacturing, and combine these techniques with the traditional craft techniques I use in the production of my work.” Evelyn Grant’s ceramics are created using a combination of hand building techniques and slip cast forms. The works often include a narrative element, and objects or images she has found in markets and museums can appear, often in unexpected combinations. Evelyn spent three months as Ceramic Artist in Residence at Aberystwyth Arts Centre in summer 2009, pursuing her work and also speaking at the International Ceramics Festival 2009.


Wedi’i geni yn Ontario a’i magu yn Alberta, mae Evelyn Grant yn seramegydd sefydledig o Ganada sydd wedi cwblhau Gradd Uwch mewn Dylunio Serameg ym Mhrifysgol Swydd Stafford yn ddiweddar: “Roedd Stoke-on-Trent yn ddewis naturiol... roeddwn yn awyddus i archwilio’r technegau a ddefnyddir mewn cynhyrchu diwydiannol, a chyfuno’r technegau hyn gyda’r technegau crefft traddodiadol yr wyf yn defnyddio wrth gynhyrchu fy ngwaith.” Mae darnau serameg Evelyn Grant yn cael eu creu trwy ddefnyddio cyfuniad o dechnegau gwneuthur â’r llaw a ffurfiau cast slip. Mae’r gwaith yn aml yn cynnwys elfen o naratif, a gall eitemau neu ddelweddau y daethpwyd o hyd iddynt mewn marchnadoedd neu amgueddfeydd ymddangos, yn aml mewn cyfuniadau annisgwyl. Treuliodd Evelyn dri mis fel Artist Preswyl mewn Serameg yng Nghanolfan y Celfyddydau ^ Aberystwyth yn ystod yr haf 2009, yn datblygu ei gwaith ac hefyd yn siarad yn yr yl Serameg Ryngwladol 2009.


“I have always worked in the cross field between art, craft and design, preferring to create work which reinterprets the traditional aesthetics of craft. I take a conceptual approach to my work where storytelling, reflection and critical commentary are prominent. Equal emphasis is placed upon the narrative and the form. While in the UK, I have viewed a number of ceramic collections which will continue to inform my work. I was also fortunate in being selected for an artist residency in Aberystwyth, Wales. Here I was able to spend time viewing collections, develop my computer graphic skills, and view collections both in Aberystwyth, and throughout Wales. The work I was able to do here served me well in refining my ideas for future production works. I strongly feel Craft is moving into a new area of development. The rise in new craftsmanship combines centuries old traditional techniques with modern high tech approaches. This combination springing from the craft movement, has led to innovative projects in industrial design, and the art world.


I believe the things we own should be unique, and contain a narrative, not only in themselves, but also in regard to the consumer who selects them. I am interested in confronting the prejudices inherent to the medium in terms of methodology, functionalism, content and form. My work for this exhibition represents the development of a series of original works as well as artistic prototypes for functional craft/art/design pieces, which push the traditional boundaries of the medium. By utilising innovative form in combination with two-dimensional imagery to create a narrative on both functional and sculptural pieces, I hope to create work that functions within this synthesized arena: art, craft and design. I am honoured to have been invited to Aberystwyth Art Centre to exhibit this new work!�


“‘Rwyf wedi gweithio erioed mewn maes sy’n croesi rhwng celf, crefft a dylunio, ac mae’n well gennyf greu gwaith sy’n ail-ddehongli estheteg draddodiadol crefft. Mae gennyf agwedd gysyniadol tuag at fy ngwaith lle mae adrodd straeon, myfyrio a sylwebu beirniadol yn aml yn dod i’r wyneb. Rhoddir yr un pwyslais ar y naratif ac ar y ffurf. Yn ystod fy nghyfnod yn y DU, gwelais nifer o gasgliadau serameg a fydd yn parhau i ddylanwadu fy ngwaith. Hefyd cefais y fraint o fod yn artist preswyl yn Aberystwyth. Treuliais amser yn gweld casgliadau yn Aberystwyth a lleoliadau eraill yng Nghymru ac yn datblygu fy sgiliau graffeg ar y cyfrifiadur. Mae’r gwaith a wnaethpwyd yma wedi bod o fudd mawr o safbwynt ffurfio syniadau newydd ar gyfer y dyfodol. Teimlaf yn gryf fod Crefft yn symud i fewn i faes newydd o ddatblygiad. Mae’r cynnydd mewn gwaith crefft newydd yn cyfuno canrifoedd o hen dechnegau traddodiadol gyda sgiliau technolegol modern. Mae’r cyfuniad hwn wedi arwain at brosiectau dyfeisgar mewn dylunio diwydiannol a’r byd celf.


Credaf y dylai’r pethau yr ydym yn berchen arnynt fod yn unigryw, ac yn cynnwys naratif, dim yn unig ynddynt eu hunain ond hefyd o safbwynt y defnyddiwr sy’n eu dewis. Mae gennyf ddiddordeb mewn wynebu’r rhagfarn sy’n bodoli yn y cyfrwng mewn termau methodoleg, defnyddioldeb, cynnwys a ffurf. Mae fy ngwaith ar gyfer yr arddangosfa hon yn cynrychioli datblygiad cyfres o ddarnau gwreiddiol yn ogystal â phrototeipiau artistig ar gyfer darnau crefft/celf/dylunio defnyddiol, sy’n gwthio yn erbyn ffiniau traddodiadol y cyfrwng. Trwy ddefnyddio ffurfiau dyfeisgar mewn cyfuniad â delweddau dau-ddimensiwn i greu naratif ar ddarnau defnyddiol a cherfluniol, gobeithiaf greu gwaith sy’n gweithredu o fewn yr arena gyfunol hon: celf, crefft a dylunio. Mae’n fraint i gael fy ngwahodd i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth i arddangos y gwaith newydd hwn!”


Education: Alberta College of Art & Design: Ceramics Diploma; University of Calgary: Bachelor Of Arts Degree; Red Deer College: Clay & Print diploma ; Staffordshire University, UK: Master of Arts degree in Ceramic Design. Evelyn has exhibited her ceramics throughout Canada and the USA for over twenty years, at galleries including: University of Calgary Art Gallery, Alberta; Craft Council Gallery, Alberta; Grossmont College, San Diego; Gardiner Museum of Ceramic Art, Toronto; the Canadian Embassy in Washington and many others. Evelyn Grant’s work is in many collections including: Arizona State University Museum; Alberta Art Foundation; Burlington Arts Centre Ceramics Collection and the Federal Government of Canada. She was Artist in Residence at Aberystwyth Arts Centre’s Creative Arts Units in summer 2009.


Addysg: Coleg Celf a Dylunio Alberta: Diploma mewn Serameg; Prifysgol Calgary: Gradd mewn Celf; Coleg Red Deer: Diploma Clai ac Argraffu; Prifysgol Swydd Stafford, y DU: Gradd Uwch mewn Dylunio Serameg. Bu Evelyn yn arddangos ei gwaith serameg ledled Canada ac UDA ers dros ugain mlynedd, mewn orielau sy’n cynnwys: Oriel Gelf Prifysgol Calgary, Alberta; Oriel y Cyngor Crefftau, Alberta; Coleg Grossmont, San Diego; Amgueddfa Celf Serameg Gardiner, Toronto; Llysgenhadaeth Canada yn Washington a llawer mwy. Ymddengys gwaith Evelyn Grant mewn llawer o gasgliadau gan gynnwys: Amgueddfa Prifysgol Talaith Arizona; Sefydliad Celf Alberta; Casgliad Serameg Canolfan y Celfyddydau Burlington a Llywodraeth Ffederal Canada. Bu’n Artist Preswyl yn Unedau Creadigol Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ystod yr haf 2009.


Aberystwyth Arts Centre Residencies take place in the award-winning Creative Arts Units designed by Thomas Heatherwick. Evelyn Grant was Ceramics Artist in Residence in summer 2009.

Aberystwyth yn yr Unedau Creadigol, sydd wedi eu gwobrwyo, a ddylunwyd gan Stiwdio Thomas Heatherwick. Bu Evelyn Grant yn Artist Preswyl yn Unedau Creadigol Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ystod yr haf 2009.

Design Stephen Paul Dale Design

Cynhelir Cyfnodau Preswyl Canolfan y Celfyddydau

Evelyn Grant  

Find out more about our artist in residence. See our other artists in residence or apply to become for an artist residency here: http://www....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you