Page 1

Cynadleddau ac Achlysuron


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Gyda golygfeydd hyfryd ar draws Bae Ceredigion, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw’r ganolfan gelf fwyaf a phrysuraf yng Nghymru, gan gynnig rhaglen gyffrous ac amrywiol o theatr fodern, dawns, perfformiad arbrofol, sinema, comedi, cerddoriaeth fyw, cyrsiau ac arddangosfeydd.

Mae gofod perfformio, rihyrso ac arlwyo helaeth y Ganolfan ar gael hefyd ar gyfer cynadleddau ac achlysuron, gan gynnig cyfleusterau llawn yn unol â’ch gofynion - yn amrywio o gyfarfodydd bach o 5 i gynadleddau mawr hyd at 1,000. Mae’r Ganolfan yn cynnwys neuadd gyngerdd, theatr, orielau, sinema 3D, theatr stiwdio, gweithdai (gan gynnwys crochendy, ystafell dywyll, stiwdio recordio, labordy digidol/stiwdio cyfrwng newydd a stiwdio 2D), caffi, Siop Grefft a Dylunio, Siop Lyfrau a gwasanaeth arlwyo poblogaidd - yn sicr, dyma’r lle delfrydol i gynnal eich cynhadledd! Cynadleddau ac Achlysuron yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

g: www.aber.ac.uk/artscentre

ff: 01970 622884


Pecynnau sydd ar gael Pecyn Diwrnod

£25 y person

(gan gynnwys TAW)

- Ystafell ar gyfer y cyfarfod - Lluniaeth ysgafn wrth gyrraedd - te, coffi & bisgedi masnach deg - Lluniaeth ysgafn canol bore - te, coffi & bisgedi masnach deg - Bwffe canol dydd - gellir ymateb i unrhyw ofynion arbennig - Lluniaeth ysgafn yn y prynhawn - te, coffi & chacennau masnach deg - Poteli o ddŵr & losin - Papur & phinnau ysgrifennu - Taflunydd, sgrîn & siartfflip

Pecyn Hanner-diwrnod

£12.50 y person

(gan gynnwys TAW)

- Ystafell ar gyfer y cyfarfod - Lluniaeth ysgafn wrth gyrraedd - te, coffi & bisgedi masnach deg - Lluniaeth ysgafn canol bore - te, coffi & bisgedi masnach deg - Poteli o ddŵr & losin - Papur & phinnau ysgrifennu - Taflunydd, sgrîn & siartfflip

Gellir addasu’r uchod yn ôl eich gofynion. Byddwn yn hapus i drafod eich anghenion a dyfynnu pris fel bo’n addas.

Cynadleddau ac Achlysuron yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

g: www.aber.ac.uk/artscentre

ff: 01970 622884


Mannau Cyfarfod Neuadd Gyngerdd Mae prif neuadd gyngerdd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn dal dros 900 o bobl. Gellir addasu lleoliad y seddi yn ôl yr angen a dyma le delfrydol i gynnal cynadleddau, ffeiriau masnach a phrydau bwyd ffurfiol. Defnyddir y neuadd hon i drefnu darllediadau byw megis Côr Cymru - y gystadleuaeth i ddod o hyd i gôr gorau Cymru a ddarlledwyd ar S4C. Gwyliwch y rownd derfynol ar-lein yma: http:// www.s4c.co.uk/corcymru Theatr Gyda seddi ar gyfer 312 o bobl, mae theatr y Ganolfan yn cynnig lle cyfforddus ar gyfer cyfarfodydd yn ogystal â chyfleusterau goleuo a sain da. Sinema Mae’r sinema gyda 125 o seddi yn lle gwych ar gyfer cynadleddau. Mae’r lleoliad hwn yn cynnig cyfleusterau AV rhagorol, gan gynnwys taflunydd 3D diffiniad-uchel digidol o’r safon uchaf, taflunydd 35mm gyda sain cwmpasol, yn ogystal â mynediad i’r rhyngrwyd.

Cynadleddau ac Achlysuron yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

g: www.aber.ac.uk/artscentre

ff: 01970 622884


Mannau Cyfarfod Stiwdio Gron Mae’r theatr stiwdio yn cynnig lleoliad llai, mwy personol. Gyda seddi ar gyfer 80 o bobl ar ffurf theatr, neu hyd at 100 ar ffurf stiwdio gron, dyma’r lle delfrydol i gynnal cynadleddau a chyfarfodydd llai, neu sesiynau trafod sy’n rhan o achlysur mwy. Stiwdios Ymarfer Mae pob un o’r chwe stiwdio ymarfer, gan gynnwys cyfleusterau newydd sbon yr Ysgol Ddawns, yn gwneud ystafelloedd cyfarfod a mannau trafod ardderchog. Gellir addasu’r mannau hyn i ymateb â’ch gofynion. Barrau & Chaffis Mae’n cyfleusterau bar a chaffi ar gael ar gyfer achlysuron corfforaethol, unai fel mannau cyfarfod ymlaciol, anffurfiol neu fel lle cyfforddus i fwyta. Gallwch fwynhau cyfarfod amser brecwast yn edrych allan dros y môr, neu bryd min nos yn gwylio machlud yr haul!

Cynadleddau ac Achlysuron yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

g: www.aber.ac.uk/artscentre

ff: 01970 622884


Bwyd a Diod Bar y Theatr Wedi’i leoli yng nghyntedd deniadol y theatr, mae Bar y Theatr yn cynnig lle golau a chyfforddus i ymlacio. Ceir yn y cyntedd ddewis o soffas a chadeiriau, mae croeso i blant, a gallwch hefyd eistedd allan ar y patio os yw’r tywydd yn caniatau. Caffi Mae caffi poblogaidd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnig dewis blasus o saladau ffres, prydau poeth a byrbrydau - y cyfan yn cael eu paratoi ar y safle - yn ogystal â dewis gwych o gacennau cartref! Gellir darparu bwyd ar gyfer cynadleddau ac achlysuron o unrhyw faint, a gellir addasu’r fwydlen i ateb â’ch gofynion. Caffi’r Piazza Mae caffi’r Piazza yn cynnig golygfeydd bendigedig ar draws Bae Ceredigion ac amrediad o fwydydd ffres gan gynnwys pizzas, rholiau, bagels, cacennau te wedi eu tostio, cacennau cartref heb eu hail a phob math o de a choffi arbenigol. Dewis o fwydlenni cynhadledd ar gael ar gais.

Cynadleddau ac Achlysuron yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

g: www.aber.ac.uk/artscentre

ff: 01970 622884


Ynglyn â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Yn adran o Brifysgol Aberystwyth, mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn croesawu dros 750,000 o ymwelwyr y flwyddyn gan gynnwys dros 100,000 yn mynychu’r celfyddydau perfformio a gweithgareddau sy’n nodweddu gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; 236,000 yn mynychu’r arddangosfeydd a thros 100,000 yn cymryd rhan yn ein rhaglen addysg a chelfyddydau cymuned unigryw. Mae gan y ganolfan raglen artistig eang, yn cynhyrchu yn ogystal â chyflwyno, ym mhob agwedd o’r celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, y cyfryngau newydd a’r celfyddydau cymunedol, ac fe’i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol flaenllaw ar gyfer datblygu’r celfyddydau. Yn 2000 bu Canolfan y Celfyddydau yn cwblhau prosiect ail-ddatblygu sylweddol gwerth £4.3 miliwn. Yn 2009 ymgymerwyd â datblygiad ychwanegol gwerth £1.75 miliwn i greu stiwdios newydd ar gyfer artistiaid a’r diwydiannau creadigol, sydd hefyd yn gartref i’r artistiaid sy’n cymryd rhan yn ein rhaglen Artistiaid Preswyl sylweddol. Mae hyn yn golygu bod gan y Ganolfan amrediad o gyfleusterau sydd heb eu hail yn y rhan fwyaf o’r DU. Cynadleddau ac Achlysuron yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

g: www.aber.ac.uk/artscentre

ff: 01970 622884


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch 창: Maris Davies Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Penglais Aberystwyth Ceredigion SY23 3DE ff: 01970 622884 e: gld@aber.ac.uk w: www.aber.ac.uk/artscentre

Cynadleddau ac Achlysuron  

Cynadleddau ac Achlysuron

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you