Page 1

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

www.aberystwythartscentre.co.uk 01970 62 32 32

Spring | Gwanwyn

January - April | Ionawr - Ebrill 2018 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 1

12/12/2017 23:14


Welcome Croeso

Welcome to a great mix of arts events for all. Spring fun includes the annual panto, Cinderella, Castaway’s Are You Being Served and some great comedians. Treats for dance fans include the astounding Motionhouse and National Dance Company of Wales. Our varied music programme includes Belle and Sebastian, the Simon and Garfunkel story, a new acoustic platform and many more events. For classical fans there’s Swansea City Opera’s The Barber of Seville, and Mid Wales Opera with Eugene Onegin plus our regular concert programme. Children of all ages have plenty of opportunities, including magical animal puppet shows, toddler dance and the swashbuckling Captain Flinn and the Pirate Dinosaurs for half term. Theatre for Change returns with a year long strand of artistic work looking at issues of social and political justice including In the Absence of Silence, Trainspotting, and Cardboard Citizen’s Cathy. We commemorate the end of World War I with the Torch Theatre’s The Wood and Jeremy Deller’s We’re Here Because We’re Here exhibition. Other exhibition highlights include a Biennial Welsh Arts Prize, Richard Downing’s mesmerising Fractal Clock, At The Edge of the Sea, Swimming and the popular Royal Photographic International Photography Exhibition. Plus talks, courses and much more. Full details of these and all the other inspiring things you can do this Spring are at aberystwythartscentre.co.uk.

Croeso i gymysgedd gwych o ddigwyddiadau celfyddydol i bawb. Mae hwyl y Gwanwyn yn cynnwys y panto blynyddol, Cinderella; Are You Being Served gan gwmni Castaway a rhestr o ddigrifwyr talentog. Mae ‘na wledd ar gyfer y sawl sy’n mwynhau dawns yn cynnwys y Motionhouse syfrdanol a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae’n rhaglen gerddoriaeth amrywiol yn cynnwys Belle a Sebastian, stori Simon a Garfunkel, platfform acwstig newydd a llawer o ddigwyddiadau eraill. Ar gyfer ein cynulleidfa glasurol ceir Opera Dinas Abertawe gyda The Barber of Seville ac Opera Canolbarth Cymru gyda Eugene Onegin yn ogystal â’n rhaglen reolaidd o gyngherddau. Mae ‘na gyfleoedd i blant o bob oedran gan gynnwys sioeau pyped hudolus, dawnsio i blant bach a’r sioe gyffrous Captain Flinn and the Pirate Dinosaurs yn ystod hanner tymor. Mae Theatre for Change yn dychwelyd gyda rhaglen flwyddyn o waith artistig sy’n edrych ar themâu cyfiawnder cymdeithasol a gwleidyddol yn cynnwys In the Absence of Silence, Trainspotting a Cathy gan gwmni Cardboard Citizen. ‘Rydym yn coffáu diwedd y Rhyfel Byd cyntaf gyda The Wood a gyflwynir gan Torch Theatre ac arddangosfa Jeremy Deller We’re Here Because We’re Here. Uchafwyntiau eraill yn y rhaglen arddangosfeydd yw Gwobr Gelf Gymreig Eilflwydd newydd, y Fractal Clock swynol a grëwyd gan Richard Downing, At The Edge of the Sea, Swimming a’r Arddangosfa Ffotograffiaeth Ryngwladol Frenhinol boblogaidd. Yn ogystal ag anerchiadau, cyrsiau a llawer mwy. Am fanylion llawn o’r uchod a’r holl bethau ysbrydoledig eraill y gallwch wneud y Gwanwyn hwn ymwelwch ag aberystwythartscentre.co.uk.

2 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 2

12/12/2017 23:14


contents | cynnwys Eating and Shopping | Bwyta a Siopa (4)

Creative Learning | Dysgu Creadigol (44)

Friends of the Arts Centre | Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau (6)

Special Workshops & Community Project | Gweithdai Arbennig & Phrosiectau Cymunedol (54)

Performances & Events | Perfformiadau & Digwyddiadau (7) Cinema and Live Screenings | Sinema a darllediadau byw (38)

Creative Development | Datblygiad Creadigol (56) Creative Studios | Stiwdios Creadigol (57)

Exhibitions | Arddangosfeydd (39)

Information | Gwybodaeth (58)

Wales Festival of Architecture 2018 | Gŵyl Bensaernïaeth Cymru 2018 (42)

Diary | Dyddiadur (61)

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University and part of the Institute of Arts and Humanities. -----------------------------------------------------------------Aberystwyth Arts Centre is recognised as a Regional Arts Centre by the Arts Council of Wales. -----------------------------------------------------------------The Arts Centre gratefully thanks the following for their financial support: Arts Council Wales, Aberystwyth University and Ceredigion County Council. Aberystwyth Arts Centre is a member of Creu Cymru.

The Arts Centre is situated at the heart of the campus of Aberystwyth University. The turning onto campus is from the A487 as you head North out of the main Aberystwyth town centre and is well signposted. Car parking is free from 5pm in the evenings and all weekends. During the day a small fee is charged. | Lleolir Canolfan y Celfyddydau yng nghanol campws Prifysgol Aberystwyth. Rydych yn troi i mewn i’r campws oddi ar yr A487 ar y ffordd i’r gogledd o ganol tref Aberystwyth. Ceir arwyddion clir. Gellir parcio ger y Ganolfan am ddim o 5pm ymlaen gyda’r nos a thrwy’r amser ar benwythnosau.Codir tâl bychan yn ystod y dydd.

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth ac yn rhan o Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau. -----------------------------------------------------------------Cydnabyddir Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau. -----------------------------------------------------------------Mae Canolfan y Celfyddydau’n ddiolchgar i’r canlynol am eu cymorth ariannol: Cyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn aelod o Greu Cymru.

1 3

Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 3

12/12/2017 23:14


eating and shopping bwyta a siopa If you’re organising an event the Arts Centre’s cafes and bar can accommodate both professional and personal occasions. For further details or an informal chat contact Sarah or one of our catering team on 01970 622992 or email aaestaff@aber.ac.uk | Os ‘rydych yn trefnu gweithgaredd sydd angen digon o barcio ac sy’n agos at ganol tref Aberystwyth, gall caffis a bar y Ganolfan ddarparu’r arlwyo ar gyfer gweithgareddau proffesiynol a phersonol. Am ragor o fanylion neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sarah neu un o’n tîm arlwyo ar 01970 622992 neu e-bostiwch aaestaff@aber.ac.uk

Bookshop / Siop Lyfrau ----------------------------------------------

Mon–Sat / Llun–Sadwrn 10am–6pm 01970 628697 / bookshop@aber.ac.uk This is Aberystwyth’s premier bookshop when it comes to range in academic and non-academic titles, stocking an eclectic mix for all tastes! Plus, a speedy ordering service for any special requests | Dyma siop flaenllaw Aberystwyth o safbwynt yr amrediad o deitlau academiadd ac eraill, yn stocio cymysgedd eclectig at ddant pawb! Hefyd mae gennym wasanaeth archebu prydlon ar gyfer unrhyw ofynion arbennig. The bookshop is available in the evening to host events such as book launches, poetry events, talks and socials. For further details please contact Hannah Poland bookshop@aber.ac.uk | Mae’r siop lyfrau ar gael yn ystod y noson i gynnal digwyddiadau megis lansio llyfrau, nosweithiau barddoniaeth, anerchiadau a nosweithiau cymdeithasol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah Poland bookshop@aber.ac.uk University staff and students - 10% off RRP on all academic books | Staff a Myfyrwyr y Brifysgol - Gostyngiad o 10% ar bris llawn pob llyfr academaidd

Cafés / Caffis ----------------------------

Mon – Sat 9.30am – 8pm, Sunday 12 – 5pm. Hot food served 12 – 2pm and 5.30 – 7.30pm Mon to Sat. Our lovely cafes offer a selection of homemade salads, hot meals and snacks, plus a range of drinks. Llun–Sadwrn 9.30am–8pm, Sul 12–5pm. Prydau poeth ar gael 12–2pm a 5.30– 7.30pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn. Mae’n caffis poblogaidd yn cynnig dewis da o saladau, prydau poeth a byrbrydau ffres, a gwahanol fathau o ddiodydd.

Bar -------

Mon–Fri 12 til late / Sat 5pm til late. You don’t have to be a theatregoer to enjoy our Theatr y Werin bar. Call in any time to enjoy a drink or try a delicious toasty. | Dydd Llun–Gwener 12 tan hwyr / Sadwrn 5pm tan hwyr. ‘Does dim rhaid i chi fod yn fynychwr theatr i fwynhau noson wych yn awyrgylch hyfryd bar Theatr y Werin. Happy Hour Monday to Friday 4-6pm Awr Hapus Llun i Gwener 4-6yh

4 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 4

12/12/2017 23:14


Craft & Design Shop | Siop Grefft a Dylunio Mon – Sat | Llun – Sadwrn 10am – 8.15pm Sun | Sul 12 – 5.30pm The Craft & Design Shop offers an excellent selection for all occasions, whether you’re looking to treat yourself or for that special present for a friend or family. Studio ceramics, prints from local artists, Aberystwyth souvenirs plus an excellent range of contemporary homeware, stationery, cards and jewellery. | Mae’r siop grefftau a dylunio yn cynnig dewis ardderchog ar gyfer pob achlysur, os ‘rydych am sbwylio’ch hun neu’n edrych am yr anrheg arbennig honno ar gyfer ffrindiau a theulu. Mae’r siop yn stocio serameg stiwdio, printiau gan artistiaid lleol, swfenirau o Aberystwyth yn ogystal ag amrediad gwych o lestri cyfoes, deunyddiau ysgrifennu, cardiau a gemwaith. Collectorplan: an interest free (0% APR) credit service to help you buy contemporary art and craft in Wales | Collectorplan: gwasanaeth credyd di-log i’ch helpu i brynu celf a chrefft gyfoes yng Nghymru..

Arts Centre Gift Vouchers – a perfect gift for an art or theatre lover | TOCYNNAU ANRHEG CANOLFAN Y CELFYDDYDAU – YR ANRHEG BERFFAITH I RYWUN SY’N MWYNHAU CELF A’R THEATR A great gift for your friend or a loved one – available for any sum in multiples of £1, £5 or £10 and can be purchased on our on-line ticketing system, our eshop, or in person at the Box office, Craft and Design shop or Bookshop. Can be redeemed at the Box office, Craft & Design shop, Bookshop and Gallery. Look out for the Aber gift card! | Anrheg ddelfryfol ar gyfer ffrindiau a theulu – ar gael fel tocynnau £1, £5 neu £10 a gellir eu prynu ar ein system tocynnu ar-lein, ein e-siop, neu mewn person yn y Swyddfa Docynnau, y Siop Grefft a Dylunio neu’r Siop Lyfrau. Gellir eu defnyddio yn y Swyddfa Docynnau, y ddwy siop a’r Oriel.

January Sale Sêl Ionawr Bookshop & Craft and Design Shop Starts 6 January.

Siop Lyfrau & Siop Grefft a Dylunio Yn dechrau 6 Ionawr

Come and see our selection of gifts for special occasions... Dewch i weld ein detholiad o anrhegion ar gyfer achlysuron arbennig... Dydd Santes Dwynwen, Thursday, 25 January | Dydd Iau, 25 Ionawr St Valentine’s Day, Wednesday, 14 February | Dydd Mercher, 14 Chwefror Mothers’ Day Sunday, 11 March | Sul Y Mamau, 11 Mawrth 5 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 5

12/12/2017 23:14


Friends of the Arts Centre Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau

Friends of the Arts Centre is a community driven organisation which seeks to support the Arts Centre with various initiatives including funding campaigns and promotional activity. Membership of the organisation is free. The organisation was created from a desire in the community of Aberystwyth to recognise the Arts Centre as a worldclass institution with a huge impact on the local community and beyond. Friends of Aberystwyth Arts Centre seeks to support the Arts Centre in any way imaginable and feasible. Its patrons include Taron Egerton, Jacob Ifan, Gillian Clarke, John Metcalf, Shani Rhys James, David Russell Hulme, Neil Brand, Professor John Andrews and Stephen West. Friends of Aberystwyth Arts Centre is a registered charity. If you would like to become a Friend of Aberystwyth Arts Centre then please sign up at artscentrefriends.co.uk

Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn fudiad a yrrir gan y gymuned. Ei bwrpas yw cefnogi Canolfan y Celfyddydau gydag amryw fenter gan gynnwys ymgyrchoedd codi arian a gweithgareddau hyrwyddo. Mae aelodaeth yn ddi-dal. Crewyd y mudiad gan ddymuniad ar ran y gymuned yn Aberystwyth i gydnabod Canolfan y Celfyddydau fel sefydliad o’r safon uchaf gyda dylanwad enfawr ar y gymuned leol a thu hwnt. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn chwilio I gefnogi’r Ganolfan mewn unrhyw ffordd bosibl y gellir ei dychmygu. Mae’r noddwyr yn cynnwys Taron Egerton, Jacob Ifan, Gillian Clarke, John Metcalf, Shani Rhys James, Yr Athro John Andrews a Stephen West. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn elusen gofrestredig. Os hoffech ddod yn Gyfaill Canolfan y Celfyddydau, ewch artscentrefriends.co.uk

6 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 6

12/12/2017 23:14


january ionawr

WARDENS THEATRE COMPANY

CINDERELLA Saturday 6 – Saturday 20 January | Dydd Sadwrn 6 – Dydd Sadwrn 20 Ionawr 2018 | £16 (£14) Family of 4 £48, Groups of 20+ £13 / ticket Richard Cheshire directs the Wardens in Britain’s best loved pantomime ‘Cinderella’ and it promises to be a real treat for the whole family. Full of magic, spectacle, enchantment and fun, this rags-to-riches tale is joyously and lovingly told. | Unwaith eto Richard Cheshire sy’n cyfarwyddo’r Wardens ym mhantomeim mwyaf poblogaidd y genedl, ‘Cinderella’, sy’n addo i fod yn wledd arbennig i’r teulu i gyd. Yn llawn hudoliaeth, ysblander, cyfaredd a hwyl, cyflwynir y stori ‘garpiau i gyfoeth’ hon mewn modd llawen a thyner.

IDOLRICH THEATREROTTO

BOLSHOI BALLET

LEAPING FROG

ROMEO AND JULIET

2pm, Sunday 21 January Dydd Sul 21 Ionawr | £6 (£4) This puppet adventure follows the journey of GOGGLES - a jaunty wood frog - who leaps unsuspectingly from Little Pond into Big Pond! Here on a hair-raising ride down Running River she encounters Beardo the Bullrush, Mr Fisher the Heron and Honk the Spotted Skunk in Wide Awake Wood where icy winter lurks. A charismatic and visual show directed by Samuel Dutton, with live music and percussion from Chris Embury and storytelling and puppets by Julia Dunbar McLean. LEAPING FROG takes children on a natural history journey in a series of tantalising visual scenes created by Peter Quinnell. Puppet workshop available | Anturiaeth byped newydd yw LEAPING FROG sy’n dilyn hynt a helynt broga bach bywiog sy’n neidio o’r Pwll Bach tawel i fewn i’r Pwll Mawr lle mae ‘na bob math o anturiaethau a chyffro yn ei ddisgwyl. Mae’r sioe yn cynnwys cerddoriaeth fyw ac yn cyflwyno plant i fyd natur mewn cyfres o olygfeydd gweledol. theatrerotto.co.uk

3pm, Sunday 21 January | Dydd Sul 21 Ionawr £15 (£13) | £10 children (Live Screening / Darllediad Byw) Prokoviev - Ratmansky Alexei Ratmansky, former artistic director of the Bolshoi Ballet, stages the company’s premiere of his production with dramatic urgency and a fresh re-telling of Shakespeare’s beloved classic. Approx. runtime 2hrs 30mins | Alexei Ratmansky, cyn gyfarwyddwr artistig cwmni’r Bolshoi, sy’n llwyfannu perfformiad cyntaf y cwmni o’i gynhyrchiad gyda thaerineb dramatig ac ailadroddiad ffres o glasur poblogaidd Shakespeare. Yn fyw ar y sgrîn fawr. Yn para tua 2awr 30munud.

7 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 7

12/12/2017 23:15


january ionawr

SCIENCE CAFÉ | CAFFI GWYDDONIAETH 7.30pm, Monday 22 January | Nos Lun 22 Ionawr | Free entry / Mynediad am ddim A forum for people to meet, drink and chat about the latest ideas in science. Subjects to be covered this spring will include the science of robots, diet, virtual reality and exercise. Welcome to all! 22 January | Ionawr Otar Akanyeti (Robot Fish | Pysgod Robotaidd) 19 February | Chwefror Rachel Hubbard (Exercise Science I Gwyddor Ymarfer) 19 March | Mawrth Helen Miles (Virtual Reality | Realiti Rhithwir) 23 April | Ebrill Sid Thomas (Turf Wars | Rhyfel y Tywyrch) Fforwm i alluogi pobl i gyfarfod, cael diod a sgwrsio am y syniadau diweddaraf ym myd gwyddoniaeth. Bydd y pynciau a drafodir y gwanwyn hwn yn cynnwys robotiaid, deiet, realiti rhithwir ac ymarfer. Croeso i bawb!

PLAYPEN

CHICKENSHED

SPACE ODDITY

IN THE ABSENCE OF SILENCE

7.45pm, Tuesday 23 January | Nos Fawrth 23 Ionawr | £5 Written by Katharina Hone Directed by James Baker While humanity celebrates the first successful round-trip to Mars, it takes three slightly deranged employees of the Mars Odyssey company – an astronaut, a theoretical physicist, and a space engineer – to raise serious questions about the future of humanity. Scriptography Productions was created in 2012. It supports and develops writers, finds new platforms for text based work to be produced and encourages cross disciplinary collaborations. PlayPen is curated and produced by Sandra Bendelow, Richard Hogger and Tom’O Malley. Playpen is a Scriptography Productions in association with Aberystwth Arts Centre Fform production. | Tra bod pawb yn dathlu’r daith lwyddiannus gyntaf i ‘r blaned Mawrth ac yn ôl, mae tri o gyflogedigion anghyffredin braidd yn codi cwestiynau difrifol ynglyn â dyfodol dynoliaeth. Crewyd Scriptography Productions yn 2012 ac mae’n cefnogi ac yn annog ysgrifenwyr i ymestyn a datblygu eu gwaith.

7.45pm, Wednesday 24 January | Nos Fercher 24 Ionawr | £5 A powerful drama of hope and survival. Five women meet on the beach in a seaside town for a picnic lunch. As the day progresses their friendship and shared experiences reveal devastating truths from the hidden corners of their lives – but through their heartache and pain has come an unbreakable bond of strength, love and hope. This optimistic and powerful drama, co-produced with Creu Cymru and developed with South Gwynedd Domestic Abuse Services, is inspired by interviews conducted with women as part of their outreach project, Survivors. Contains strong language with content and themes which some audiences may find upsetting. Recommended for age 15+. | Drama bŵerus am obaith a goroesi a ysbrydolwyd gan gyfweliadau gyda merched sydd wedi dioddef camdrin domestig. Yn cynnwys iaith a themâu a all beri gofid i rai aelodau o’r gynulleidfa. Yn addas ar gyfer oed 15+. 7

8 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 8

12/12/2017 23:15


january ionawr

MUSIC CLUB

LITTLE WANDER

HAKA ENTERTAINMENT

VIV MCLEAN (PIANO)

COMEDY CLUB

HAKOUSTIC

8pm, Thursday 25 January Dydd Iau 25 Ionawr | £10

7.45pm, Friday 26 January | Nos Wener 26 Ionawr | £10

Kiri Pritchard-Mclean (MC) “Powerhouse Stand-up” The Guardian

Aberystwyth based HAKA Entertainment are delighted to present, in collaboration with Aberystwyth Arts Centre, a night of quality acoustic entertainment. As well as performances from locally based acts Three Legg’d Mare, Sorela, Gwi Jones and Kedma, the evening will include guest performances from other artists such as acclaimed singer/ songwriter Anin Rose. The evening will be an intimate celebration of acoustic music whilst at the same time being an opportunity for HAKA owners Huw Bates and Kedma Macias, to introduce this exciting new project to their home town. | Mae’n bleser gan brosiect HAKA, mewn cydweithrediad â’r Ganolfan, gyflwyno noson o adloniant acwstig o ansawdd uchel. Yn ogystal â pherfformiadau gan artistiaid talentog lleol nodweddir hefyd nifer o artistiaid gwâdd a dyma gyfle i gyflwyno’r prosiect newydd cyffrous hwn i gynulleidfaoedd Aberystwyth.

8pm, Thursday 25 January | Nos Iau 25 Ionawr | £12 (£10) Students £3. Season tickets £50 (£42) The Arts Centre Chamber Music Concert Series is organised by the Aberystwyth Music Club and features Viv McLean this January. Viv McLean has been a regular performer in Aberystwyth for many years and his concerts are always received with great enthusiasm. After a tremendous performance of the Diabelli Variations in his last concert, he will be returning to the variation form with Bach’s Goldberg Variations, Brahms’ Variations on a Theme of Handel and Beethoven’s light-hearted Variations on God Save the King. | Un o gyfres Cyngherddau Cerddoriaeth Siambr Canolfan y Celfyddydau a drefnir gan Glwb Cerdd Aberystwyth, yn nodweddu y pianydd poblogaidd Viv McLean.

Bisha K Ali Funny Women Finalist “Tender and self-effacing” EdFest Magazine Gein’s Family Giftshop “Intense, inventive sketch comedy” Mail on Sunday Little Wander, the team behind the Machynlleth Comedy Festival, bring their much-loved comedy club to the Arts Centre each month. Catch some of the UKs finest stand up stars at fantastic value on stage in the Studio. www.littlewander.co.uk | Mae’r tîm y tu ôl i Ŵyl Gomedi Machynlleth yn dod â’r clwb comedi hynod boblogaidd i Ganolfan y Celfyddydau pob mis. Dewch i wrando ar rai o ddigrifwyr ar-eu-sefyll mwyaf talentog y DU yn perfformio yn agosatrwydd y Stiwdio Gron.

9 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 9

12/12/2017 23:15


january ionawr

HANDSHAKE GROUP

CASTAWAY

NY MET LIVE

MAX BOYCE

ARE YOU BEING SERVED?

TOSCA

8pm, Friday 26 January | Nos Wener 26 Ionawr | £25 Max Boyce has been entertaining people all over the world for more than 40 years with his ability to paint pictures in word and song. A huge new young audience has recently discovered this exceptional entertainer, taking him into their hearts and making him a true modern day folk hero. Max’s live performances need no introduction; the audience’s reactions and standing ovations speak for themselves. Don’t miss out on the unique experience of seeing Max Boyce live in concert, and being able to say, “I Was There!” | Mae Max Boyce wedi bod yn difyrru cynulleidfaoedd ledled y byd ers dros 40 mlynedd efo’i ddawn arbennig i greu darluniau mewn gair a chân. Peidiwch â methu’r cyfle i fwynhau’r profiad unigryw o’i weld yn perfformio’n fyw ar y llwyfan.

7.30pm, Friday 26 & Saturday 27 January | Nos Wener 26 & Nos Sadwrn 27 Ionawr | Saturday Matinee 2.30pm | £12 (£10), £8 (groups) By Jeremy Lloyd and David Croft. Lovers of innuendo and British humour, and seekers of laughs – look no further than this uproarious play. To the delight of fans everywhere, this popular British television comedy is now a stage show that revels in nonstop double entendres. When the motley crew of the Grace Brothers department store prepare for a sale of German goods and then depart for a staff holiday in Spain, they survive their stay in the tropics at a one star establishment and their encounters with everything from a Spanish crumpet to randy revolutionaries. Recommended for ages 12+ | Theatr Gymuned dalentog y Ganolfan yn cyflwyno noson yn seiliedig ar y gomedi deledu Brydeinig hynod boblogaidd. Dewch i fwynhau sioe llawn gwiriondeb, hwyl a chwerthin! Yn addas ar gyfer 12 oed +.

5.55pm, Saturday 27 January | Dydd Sadwrn 27 Ionawr | £18 (£12) (Live screening / Darllediad byw) Emmanuel Villaume conducts a new staging of Puccini’s dramatic tragedy, directed by Sir David McVicar. Kristine Opolais and Vittorio Grigolo star as the heroine Tosca and her lover Cavaradossi, with Bryn Terfel as the villainous Scarpia. Approx. runtime: 3hrs 18mins. (Please note that Vittorio Grigolo replaces Jonas Kaufman as previously billed) | Andris Nelsons sy’n arwain llwyfaniad newydd o drasiedi ddramatig Puccini, gyda Syr David McVicar yn cyfarwyddo. Kristine Opolais a Vittorio Grigolo sy’n chwarae’r prif rolau fel yr arwres Tosca a’i chariad Cavaradossi, gyda Bryn Terfel fel y Scarpia anfad. Yn fyw ar y sgrîn fawr. Yn para tua 3awr 18munud.

10 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 10

12/12/2017 23:15


january ionawr

SIOE BRIODAS ABERYSWYTH WEDDING SHOW Sunday 28 January | Dydd Sul 28 Ionawr | 10am-3pm | Free | Am ddim Meet some of the area’s most talented companies in the wedding industry, each one ready to assist with your dream day. Bridal couples will be welcomed with a beautiful red rose and a cocktail, exhibitors, fashion shows, live entertainment, advice from professional Wedding Coordinators – and more! Trefnwyr | Organisers: Calon Wedding Planning Noddwyr | Sponsors: Nanteos Cefnogwyd gan | Supported by: Expressions Wedding Florists, Steilio dots… Styling. | Dewch i Sioe Briodas Aberystwyth i gwrdd rhai o gwmnïau mwyaf talentog yr ardal yn y byd priodasol, pob un yn barod i’ch helpu gyda threfniadau’ch diwrnod arbennig. Bydd rhosyn coch a coctel yn croesawu parau priodasol i’r Sioe gyda degau o stondinau, sioeau ffasiwn, adloniant byw, cyngor gan Gynllunwyr Priodas proffesiynol – a mwy! 07870 387563 info@ calonweddingplanning.com

MOTIONHOUSE

JEZ DANKS AS

CHARGE

DAI LEMUR

7.30pm, Tuesday 30 January | Nos Fawrth 30 Ionawr | £12 (£10) | Post Show Talk & Q+A | Sgwrs ar ôl y sioe & C+A

7.45pm, Wednesday 31 January | Nos Fercher 31 Ionawr | £7 (£5)

Electrifying new dance-circus from Motionhouse. Charge, Motionhouse’s incredible new multimedia show is inspired by the role of electricity in the human body. From the electrical charge that sparks human life, to the beating of our hearts and the memories we make, six performers use dance and acrobatics to delve deep into the human body, tracing the incredible story of energy in our lives. Digital projections create a world on stage where dancers and images interact seamlessly, bringing to life stories of energy in our own bodies and humans as energy manipulators. In an exciting fusion of art and science, Kevin Finnan worked with Professor Frances Ashcroft and her team at the University of Oxford to to inspire the show. | Ysbrydolir y sioe aml-gyfrwng newydd anhygoel hon gan rôl trydan yn y corff dynol. Mae chwech o berfformwyr yn defnyddio dawns ac acrobateg i ddilyn stori syfrdanol egni yn ein bywydau - a’r canlyniad yw cyfuniad cyffrous o gelf a gwyddoniaeth.

Dai is getting on in years, and not as nimble as he once was. Following an accident on his lonely hill farm, he regains consciousness in unfamiliar circumstances: is it the A & E department of the local hospital – or somewhere else? It soon becomes apparent that he is being faced with an almost impossible choice: does he want to go back in time and try to change the direction his life has taken – or will he take his chances and pass on to ‘another place’? Truly a terrifying ‘DaiLemur’ – Don’t miss it! | Noson ddifyr arall yng nghwmni’r Jez Danks hynod boblogaidd. Yn dilyn damwain ar ei fferm anghysbell mae’n dod at ei hun mewn lle anghyfarwydd - yr ysbyty lleol neu rywle arall? A fyddai’n well iddo geisio mynd yn ôl mewn amser neu symud ymlaen? Peidiwch â methu’r cyfle i ffeindio allan!

11 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 11

12/12/2017 23:15


February chwefror

CWMNI PENDRAW – 2071 Prosiect Amgylcheddol Cwmni Pendraw Cwmni Pendraw’s Environment Project

11am (school groups) & 7.45pm, Thursday 1 February | Dydd Iau 1 Chwefror | £8 (£6) £5 ysgolion/schools. Cynhyrchiad sy’n cwmpasu materion amgylcheddol llosg yr oes - llygredd awyr, gwastraff plastig, colled rhywogaethau, dadgoedwigo, diflaniad gwenyn ac wrth gwrs newid hinsawdd. Sioe llawn caneuon, cerddoriaeth, geiriau dramatig a delweddau fideo. Y tîm creadigol yw Wyn Bowen Harries (actor), Angharad Jenkins (Cerddor - Calan), Gwilym Bowen Rhys (Cerddor - Plu) a Siôn Eirwyn Richards (Fideo), ac Aled Hughes (fideo a Sain - Cowbois). Pam 2071? - “yn y flwyddyn honno bydd wyres yr Athro Chris Rapley yr un oed ag yw ei thaid heddiw. Sut fyd fydd o’i blaen?” | A production outlining some of the environmental issues of the day - air pollution, plastic waste, loss of species, deforestation, loss of bees and of course climate change. A Welsh language show with songs, words, music and video.

GWASANAETH THE LADY OF THE CERDD CEREDIGION CAMELLIAS MUSIC SERVICE 3pm, Sunday 4 February | BOLSHOI BALLET

Dydd Sul 4 Chwefror | £15 (£13, £10) (Screening/ Darllediad - recorded as live)

Chopin - Neumeier Alexandre Dumas’ novel comes to life, with prima Svetlana Zakharova as the ailing Margeurite seeking love and redemption from her life as a courtesan. Approx. runtime: 3hrs 5mins. | Mae nofel Alexandre Dumas yn dod yn fyw, gyda’r prima Svetlana Zakharova fel y Margeurite fregus ei hiechyd sy’n chwilio am gariad a rhyddhad o’i bywyd fel putain llys. Wedi’i recordio. Yn para am 3awr 5munud.

7.30pm, Monday 5 February | Nos Lun 5 Chwefror Senior Ensembles Concert. Schools’ Symphonic Wind Band, Senior String Orchestra and Harp Ensemble Playing a variety of music for all tastes. | Cyngerdd Ensemblau Hyn. Band Chwyth Symffonig,Cerddorfa Linynnol Hŷn ac Ensemble Telynau yn chwarae cerddoriaeth i bawb.

COMING SOON

Shazia Mirza 24.05.2018

12 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 12

12/12/2017 23:15


February chwefror

Exeter Northcott Theatre in association with the University of Exeter presents

BEYOND MY CONTROL

EXETER NORTHCOTT THEATRE & UNIVERSITY OF EXETER

BEYOND MY CONTROL 7.30pm, Friday 9 February | Nos Wener 9 Chwefror | £10 (£8), £5 schools / ysgolion Science meets theatre in this interactive modelling performance about epilepsy, excitability and all things neurological. Can the logical world of mathematics and the unpredictable world of theatre come together to help us see what’s really going on inside our heads? Why not come and see for yourself as Beyond My Control combines improvised scenes, verbatim testimony and top mathematical research in a unique theatrical experience engaging with epilepsy. Audience members will be invited to offer feedback and the chance to interact with the performance, as we explore just how much control we have over our brains. Recommended for age 12+ | Byd gwyddoniaeth yn cyfarfod â byd y theatr mewn perfformiad rhyngweithiol ar thema epilepsi a phopeth niwrolegol. Cyfunir golygfeydd byrfyfyr, tystiolaeth air am air ac ymchwil fathemategol flaenllaw mewn profiad theatraidd unigryw. Yn addas ar gyfer 12 oed+

ABERYSTWYTH STUDENTS’ UNION

THE VAGINA MONOLOGUES 7.45pm, Friday 9 February | Nos Wener 9 Chwefror | £8 (£6) Aberystwyth Students’ Union performs ‘The Vagina Monologues’. A series of monologues designed to raise awareness for women everywhere experiencing violence and sexual abuse purely because of their gender. 1 in 5 women experience some form of sexual assault or violence in their lives and 1 in 4 women will experience some form of domestic abuse. This performance is dedicated to all those women experiencing violence in their lives. We need change. #BeLikeBob (Content warning, some scenes audiences may find distressing). Recommended for age 14+ | Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn perfformio cyfres o fonologau sy’n anelu at godi ymwybyddiaeth o ferched ym mhobman sy’n dioddef trais a chamdrin rhywiol. Noder: Gall rhannau o’r cynnwys beri gofid i rai aelodau o’r gynulleidfa. Yn addas ar gyfer oed 14+.

NY MET LIVE

L’ELISIR D’AMORE 5pm, Saturday 10 February | Dydd Sadwrn 10 Chwefror | £18 (£12) (Live screening/ Darllediad byw) Donizetti’s comic gem L’Elisir d’Amore, staged by Bartlett Sher and conducted by Domingo Hindoyan, stars Pretty Yende as the spirited Adina, with Matthew Polenzani as Nemorino, the simple peasant who falls in love with her. Domingo Hindoyan makes his company debut conducting. Approx. runtime: 2hrs 59mins. | Mae perl comig Donizetti, a lwyfennir gan Bartlett Sher ac a arweinir gan Domingo Hindoyan, yn serennu Pretty Yende fel yr Adina nwyfus, gyda Matthew Polenzani fel Nemorino, y gwerinwr syml sy’n syrthio mewn cariad â hi. Dyma’r tro cyntaf i Domingo Hindoyan arwain y cwmni. Yn fyw ar y sgrîn fawr. Yn para tua 2awr 59munud.

13 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 13

12/12/2017 23:15


February Chwefror

THE TARANTINOS 8pm, Saturday 10 February | Nos Sadwrn 10 Chwefror | £20 (£18) One of the most exciting productions to hit theatres for years! Embrace the action and magic of an all new theatre spectacular as The Tarantinos heads to Aberystwyth Arts Centre. Performed by an Incredible 7 piece band the show brings the songs, movies, style, sound and attitude of Tarantino movies to life. From Reservoir Dogs, Pulp Fiction & Kill Bill to Deathproof, From Dusk Till Dawn & Django Unchained, witness and behold your favourite Tarantino moments... Live on stage & in your face! You won’t want to miss it. | Mwynhewch hwyl ac hudoliaeth sioe theatr newydd ysblennydd wrth i’r Tarantinos ddod i Ganolfan y Celfyddydau. Yn cael ei pherfformio gan fand 7 darn anhygoel, mae’r sioe yn rhoi bywyd newydd i ganeuon, ffilmiau, steil, sain a themâu Tarantino.

SPEAKERS FROM THE EDGE

PLAYPEN

ANDY KIRKPATRICK:

BLINDS

PSYCHOVERTICAL: A HIGHER EDUCATION 7.30pm, Saturday 10 February | Nos Sadwrn 10 Chwefror | £14 Top British mountaineer, big-wall climber and winter expedition specialist, Andy has soloed the most difficult routes in the world. A leading expert on climbing gear, Andy is also an awardwinning writer and film-maker with an ability to captivate any audience with his unique brand of humorous and motivational story-telling. In his new show, Psychovertical: A Higher Education, Andy Kirkpatrick looks back at forty years of climbing and adventures, from the Alps to Patagonia, Yosemite to Greenland, a story all the things that make life amazing. Please note that this show is likely to contain strong language. | Y mynyddwr Prydeinig blaenllaw yn edrych yn ôl ar ddeugain mlynedd o ddringo ac anturiaethau gyda’i frand unigryw o hiwmor a’i ddawn arbennig i adrodd straeon am y pethau sy’n gwneud bywyd yn syfrdanol.

7.45pm, Tuesday 13 February | Nos Fawrth 13 Chwefror | £5 Written by Caroline Clark. Directed by Roger Boyle Sisters Margaret and Emily find their lives in turmoil when their mother has a breakdown and their father is nowhere to be found. Scriptography Productions was created in 2012. It supports and develops writers, finds new platforms for text based work to be produced and encourages cross disciplinary collaborations. PlayPen is curated and produced by Sandra Bendelow, Richard Hogger and Tom’O Malley. Playpen is a Scriptography Productions in association with Aberystwth Arts Centre Fform production. | Mae dwy chwaer yn ffeindio eu hunain mewn sefyllfa gythryblus pan mae eu mam yn dioddef gwaeledd nerfol a ‘does dim sôn am eu tad. Crewyd Scriptography Productions yn 2012 ac mae’n cefnogi ac yn annog ysgrifenwyr i ymestyn a datblygu eu gwaith.

14 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 14

12/12/2017 23:15


February Chwefror

SEABRIGHT PRODUCTIONS, KING’S HEAD THEATRE AND IN YOUR FACE THEATRE

RSC LIVE

TRAINSPOTTING

TWELFTH NIGHT

7pm & 8.45pm, Tuesday 13 – Wednesday 14 February | Dydd Mawrth 13 – Dydd Mercher 14 Chwefror | £12 (£10) | Post Show Talk & Q+A | Sgwrs ar ôl y sioe & C+A

7pm, Wednesday 14 February | Nos Fercher 14 Chwefror | £15 (£13, £10) (Live screening/ Darllediad byw)

This punchy production recaptures the passion and controversy of the famous novel and globally successful film, and repackages it into an immersive production – the audience are literally part of the show, including the notorious “Worst Toilet in Scotland” scene. Trainspotting is the story of Mark Renton and his friends, living through the Edinburgh heroin scene of the 80s. Harry Gibson’s original stage adaptation was instantly successful and controversial and won the Sunday Times Award for Best New Play. For this 21st anniversary production, In Your Face Theatre’s Scottish cast have created a snappy and vibrant affirmation of the power and humour of the piece. This is a no-holdsbarred immersive, in-yer-face theatre production: this is your ticket to a ride you won’t soon forget. Choose life. WARNING: This immersive production contains nudity, strong language, sex, violence, drug/needle use, and lots of mess. May induce claustrophobia. Recommended for ages 16+. | Mae’r cynhyrchiad bachog hwn ar gyfer y llwyfan yn ail-greu angerdd a natur ddadleuol y nofel enwog a’r ffilm hynod lwyddiannus a ddilynodd. Dyma berfformiad pŵerus a chynhwysol ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain lle mae’r gynulleidfa yn llythrennol yn rhan o’r sioe. Noson i’w chofio yn sicr! Yn addas ar gyfer oed 16+.

Twelfth Night is a tale of unrequited love – hilarious and heartbreaking. Two twins are separated in a shipwreck, and forced to fend for themselves in a strange land. The first twin, Viola, falls in love with Orsino, who dotes on OIivia, who falls for Viola but is idolised by Malvolio. Enter Sebastian, who is the spitting image of his twin sister... Christopher Luscombe, Director of the ‘glorious’ (Daily Telegraph) Love’s Labour’s Lost and Much Ado About Nothing (2014 and 2016), returns to the Royal Shakespeare Company to tackle Shakespeare’s greatest comedy, a brilliantly bittersweet account of “the whirligig of time”. Approx. runtime TBC | Stori am serch nas cydnabydddir yw Twelfth Night - sy’n hynod doniol ac yn dorcalonnus. Mae Christopher Luscombe yn dychwelyd i’r cwmni i gyfarwyddo comedi enwocaf Shakespeare mewn stori chwerwfelys ddisglair. Yn fyw ar y sgrîn fawr.

15 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 15

12/12/2017 23:15


February Chwefror

RONDO

LES PETITS THEATRE

BAND CYMRU 2018

CAPTAIN FLINN AND THE PIRATE DINOSAURS 2: THE MAGIC CUTLASS

Saturday 17 – Sunday 18 February Dydd Sadwrn – Dydd Sul 18 Chwefror Goreuon bandiau pres, chwyth a jazz Cymru yn brwydro am le yn rownd derfynol y gystadleuaeth deledu Band Cymru 2018. Dewch i wrando ar 12 band amrywiol yn perfformio rhaglenni adloniannol. Mynnwch eich sedd yn y gynulleidfa i brofi gwefr y cystadlu a mwynhau seiniau godidog byd y bandiau. Tocynnau am ddim ar gael o 10.00 ar fore Llun 15.01.18. Ffoniwch 029 2022 3456 neu ebostio bandcymru@rondomedia.co.uk Dydd Sadwrn | Saturday 17.02.18 2.30pm Nos Sadwrn | Saturday Night 17.02.18 8.00pm Dydd Sul | Sunday 18.02.18 2.30pm Nos Sul | Sunday Night 18.02.18 8.00pm The best jazz, brass and wind bands from Wales compete for a place in the grand final of the televised competition, Band Cymru 2018. Come along and listen to twelve bands performing entertaining and varied programmes. Take your seat in the audience to enjoy the excitement of this competition and the rich sounds of the band world. Free tickets available from 10.00am on Monday 15.01.18. Please telephone 029 2022 3456 or email bandcymru@rondomedia.co.uk

2pm, Wednesday 21 February | Dydd Mercher 21 Chwefror | £10(£8), £32(family of 4), £7 groups of 8+. Flinn is back! Les Petits theatre company return to the high seas after their hugely successful and award winning shows David Walliams’ The First Hippo on the Moon and Captain Flinn and the Pirate Dinosaurs. The Magic Cutlass is the hugely anticipated sequel based on the book by Giles Andreae and Russell Ayto. When Flinn is in the middle of his school play his old nemesis, Mr T the T-Rex, appears and kidnaps his friends forcing them to hunt for the Magic Cutlass; a sword that grants any wish! The children are whisked away for another fantastic adventure to a world of devious dinosaurs, deep sea dangers and smelly sausages! Recommended for age 3+ | Sioe llawn hwyl a sbri i blant. Pan mae Flinn ar ganol ei ddrama ysgol mae ei ffrindiau yn cael eu herwgipio a’u gorfodi i chwilio am y cleddyf hudolus sy’n gwireddu unryw ddymuniad. Mae’r plant yn ymgymryd ag anturiaeth wych i fyd y deinosoriaid cyfrwys, peryglon y môr dwfn a selsig drewllyd! Yn addas ar gyfer 3 oed+

16 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 16

12/12/2017 23:15


February Chwefror

NT LIVE

BOMBARDA AGENCY

SWANSEA CITY OPERA

CAT ON A HOT TIN ROOF

BRINSLEY FORDE MBE

7pm, Thursday 22 February | Nos Iau 22 Chwefror | £15 (£13, £10) (Recorded as live, screening / darllediad)

8pm, Thursday 22 February | Nos Iau 22 Chwefror | £16 (£14)

THE BARBER OF SEVILLE BY ROSSINI

Tennessee Williams’ twentieth century masterpiece Cat on a Hot Tin Roof played a strictly limited season in London’s West End in 2017. Following his smash hit production of A Streetcar Named Desire, Benedict Andrews’ ‘thrilling revival’ (New York Times) starred Sienna Miller alongside, Jack O’Connell and Colm Meaney. On a steamy night in Mississippi, a Southern family gather at their cotton plantation to celebrate Big Daddy’s birthday. The scorching heat is almost as oppressive as the lies they tell. Brick and Maggie dance round the secrets and sexual tensions that threaten to destroy their marriage. Approx. runtime TBC | Adfywiad gwefreiddiol Benedict Andrews o gampwaith ugeinfed ganrif Tennessee Williams yn serennu Sienna Miller ochr yn ochr â Jack O’Connell a Colm Meaney. Ar noson chwilboeth ym Mississippi, mae teulu yn dod at ei gilydd i ddathlu penblwydd. Mae’r gwres bron mor llethol â’r celwyddau sy’n cael eu dweud. Gyda dyfodol y teulu yn y fantol, pa fersiwn o’r gwirionedd sy’n real? Yn fyw ar y sgrîn fawr.

Now a solo artist, after a successful career as the founding member, lead vocals and songwriter of Aswad, Brinsley Forde has recently released his long awaited debut album Urban Jungle with three further works in progress. Double time grammy nominee, Brinsley scored a British number one chart hit with Don’t Turn Around, followed by another top 20 chart hit, Give A Little Love. The band continued to feature in the top 20 British charts with the Distant Thunder album and tracks ‘On and On’ and ‘Next to You’ & ‘Shine’. Brinsley will perform with a live band. | Yn dilyn gyrfa lwyddiannus fel sefydlydd a phrif ganwr y band Aswad, mae Brinsley Forde bellach yn artist solo sydd newydd ryddhau ei albwm cyntaf hir ddisgwyliedig gyda nifer o weithiau eraill ar y gweill. Bydd Brinsley yn perfformio gyda band byw.

7.30pm, Thursday 22 February | Nos Iau 22 Chwefror | £20 (£18) Swansea City Opera present a revival of their hugely successful 2011 production of the Barber of Seville, Rossini’s most famous opera - razor-sharp and full of twists and turns. From Figaro’s famous entrance aria ‘Largo al factotum’ to the frenzy of the Act I finale, The Barber of Seville makes for a rollicking evening’s entertainment. Swansea City Opera is known across the UK for its high-quality and engaging performances of comic Opera and this sparkling performance will be no exception. There will be a pre-performance talk about the opera and production at 6.15pm, given by the Artistic Director of Swansea City Opera, Brendan Wheatley. Sung in English | Opera Dinas Abertawe yn cyflwyno adfywiad o’u cynhyrchiad 2011 hynod lwyddiannus o opera enwocaf Rossini. Mae’r cwmni yn adnabyddus ledled y DU am ei berfformiadau ansawdd uchel a dengar o opera gomig ac ni fydd y perfformiad disglair hwn yn eithriad.

17 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 17

12/12/2017 23:15


February Chwefror

LITTLE WANDER

COMEDY CLUB 8pm, Thursday 22 February | 22 Chwefror | £10 Simon Munnery “Convention defying, innovative stuff. Simon Munnery is a brilliant comedian.” The Times “A genuine innovator in the land of the samey... a must-see for any comedy connoisseur.” The Guardian George Rigden “Very funny stuff.” Chortle “George Rigden had the audience in his hands... great comedic timing” Leicester Mercury Little Wander, the team behind the Machynlleth Comedy Festival, bring their much-loved comedy club to the Arts Centre each month. Catch some of the UKs finest stand up stars at fantastic value on stage in the Studio. www.littlewander.co.uk | Mae’r tîm y tu ôl i Ŵyl Gomedi Machynlleth yn dod â’r clwb comedi hynod boblogaidd i Ganolfan y Celfyddydau pob mis. Dewch i wrando ar rai o ddigrifwyr ar-eu-sefyll mwyaf talentog y DU yn perfformio ar lwyfan y Stiwdio Gron.

ABERRATION 7.45pm, Friday 23 February | Nos Wener 23 Chwefror | £10 (£8) Take a trip back in time with Aberration. This fun and informative evening about lesbian, gay, bi and trans lives is part of LGBT History Month UK. It will include the Mid Wales launch of historian Norena Shopland’s new book, Forbidden Lives; and an appearance by the Ladies of Llangollen. Plus a few surprises! All welcome. ‘Be part of the queer arts scene that’s taking Mid Wales by storm’ – Diva magazine. Aberration is organised by SpringOut and Enfys Aber. For updates visit: www.aberration. org.uk | Noson ddifyr o hwyl hoyw sy’n cynnwys amrywiaeth o adloniant yn ogystal ag ychydig o syrpreisys! Croeso i bawb.

NY MET LIVE

LA BOHÈME 5.30pm, Saturday 24 February | Dydd Sadwrn 24 Chwefror | £18 (£12) (Live screening/Darllediad byw) An exciting young cast stars in Franco Zeffirelli’s classic production of La Bohème, the most performed opera in Met history. Sonya Yoncheva stars as Mimì opposite Michael Fabiano as the passionate writer Rodolfo. Susanna Phillips reprises the role of the flirtatious Musetta and Lucas Meachem sings the role of her lover, the painter Marcello. Approx. runtime: 3hrs 16mins | Mae cast ifanc cyffrous yn perfformio yng nghynhyrchiad clasurol Franco Zeffirelli o La Bohème, yr opera a berfformwyd amlaf yn hanes y Met. Sonya Yoncheva sy’n canu’r brif rôl fel Mimì cyferbyn â Michael Fabiano fel yr ysgrifennwr angerddol Rodolfo. Susanna Phillip sy’n dychwelyd i rôl y Musetta fflyrtiog a Lucas Meachem sy’n canu rhan ei chariad, y paentiwr Marcello. Yn fyw ar y sgrîn fawr. Yn para tua 3awr 16munud.

18 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 18

12/12/2017 23:15


February Chwefror

CHINESE CULTURE SOCIETY

CHINESE NEW YEAR 6pm, Saturday 24 February | Nos Sadwrn 24 Chwefror As part of Aberystwyth University’s One World Week, the Chinese Culture Society will showcase their rich Chinese culture through the 2018 Spring Festival Gala. The Gala will include traditional music, dance, modern cultural development and will involve an interactive performance for all the audience. You will have the opportunity to win a secret Chinese New Year gift if you participate in this special performance. Join them as they will unravel what their new performance will be and how to get the GIFTS! | Fel rhan o Wythnos Un Byd Prifysgol Aberystwyth, bydd y Gymdeithas Ddiwylliant Dsieineaidd yn arddangos gwahanol agweddau o’i diwylliant gyfoethog yn ystod Gala’r Ŵyl Wanwyn 2018. Bydd y Gala eleni yn cynnwys mwy nag erioed o’r blaen a bydd cyfle i ennill anrheg Blwyddyn Newydd Dsieineaidd gyfrinachol os ydych yn cymryd rhan mewn perfformiad rhyngweithiol. Dewch i ymuno yn yr hwyl!

NATIONAL YOUTH JAZZ ORCHESTRA

MUSIC CLUB

8pm, Saturday 24 February | Nos Sadwrn 24 Chwefror | £15 (£10), £8 (students and schools)

3pm, Sunday 25 February | Dydd Sul 25 Chwefror | £12 (£10) Students £3

NYJO is a glittering showcase for the UK’s finest young professional jazz musicians, combining a hardswinging rhythm section and a raft of hugely talented soloists. Under the Artistic Direction of Mark Armstrong, the 23-piece orchestra perform around 40 concerts a year both nationally and internationally. Over its 52year history, NYJO has helped launch the careers of many of the country’s most renowned jazz musicians including Guy Barker, Amy Winehouse, Mark Nightingale and Laura Jurd. Tonight’s Great American Songbook programme explores the very best jazz standards from the 1920s to the 1950s, with classics from Cole Porter, Hoagy Carmichael and George Gershwin. | Mae’r Gerddorfa Jas Ieuenctid Genedlaethol yn nodweddu cerddorion jas proffesiynol ifanc gorau’r DU, yn cyfuno adran rythm drawiadol ac amrediad o unawdwyr hynod dalentog. Bydd y rhaglen a gyflwynir heno yn ystyried y caneuon jas gorau oll o’r 1920au hyd at y 1950au, gyda chlasuron oddi wrth enwogion y byd jas.

ROBIN GREEN PIANO QUINTET

This Cardiff-based group includes Rosie Biss and Maia Broido from the Welsh National Opera, Rebecca Jones from the BBC NOW, and Robin Green and Cerys Jones from the Royal Welsh College of Music and Drama. They will be playing Schumann’s much loved piano quintet along with the Brahms piano quintet and Mozart’s piano quartet K478. | Cyflwyniad gan bumawd talentog sy’n cynnwys Rosie Biss a Maia Broido o Opera Genedlaethol Cymru, Rebecca Jones o Gerddorfa Genedlaethol y BBC , a Robin Green a Cerys Jones o Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru.

19 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 19

12/12/2017 23:15


February Chwefror

THEATR PENA / TALIESIN CO-PRODUCTION

WOMAN OF FLOWERS 7.30pm, Tuesday 27 February | Nos Fawrth 27 Chwefror | £12 (£10) In autumn 2015 Theatr Pena commissioned multi awardwinning Welsh writer Siôn Eirian to write a new English language play for the Company drawing on two iconic Welsh literary sources. Based on the Mabinogi legend of Blodeuwedd, Siôn has skilfully combined Saunders Lewis’s Welsh language verse drama of the same name with original material to create a strikingly poetic re-imagining of the ancient tale of the woman made of flowers. In a world where gods and mortals exist side by side, there’s a new conflict brewing between the vindictive, shapeshifting wizard Gwydion and his estranged, embittered sister, the goddess Arianrhod. | Yn 2015 comisiynwyd y dramodydd arobryn Siôn Eirian i ysgrifennu drama Saesneg newydd. Yn seiliedig ar hanes Blodeuwedd o’r Mabinogi, mae Siôn wedi cyfuno’n gywrain drama enwog Saunders Lewis o’r un enw gyda deunydd gwreiddiol er mwyn creu ail-ddychmygiad barddol trawiadol o chwedl hynafol y ddynes a grewyd o flodau.

MR PRODUCER

MID WALES OPERA

STIFYN PARRI CAU DY GEG!

EUGENE ONEGIN TCHAIKOVSKY

7.45pm, Wednesday 28 February | Nos Fercher 28 Chwefror | £10 (£8)

7.30pm, Wednesday 28 February | Nos Fercher 28 Chwefror | £20 (£18)

Heriol, hyderus a hilariws. Mae hon yn sioe un dyn, gan un o gegau mwya’r wlad sydd wedi gweithio hefo rhai o sêr mwya’r byd. Sioe di-flewyn ar dafod, di-sgript a chydig bach yn ddigywilydd! Casgliad doniol a drygionus o hanesion bywyd showbiz, clecs gefn llwyfan, y West End, sêr Hollywood, y teulu frenhinol, dod allan yn hoyw ar deledu cenedlaethol, y gorau a’r gwaetha’ o’r straeon mawr y dyle fo gadw at y fo ei hun. Dychmygwch Stand-up, hunangofiant a chylchgrawn clecs yn gymysg oll. Bryshiwch cyn iddo gael ei gagio! | A hilarious, one-man comedy show in Welsh based on stories from the world of showbiz!

Eugene Onegin combines Pushkin’s compelling and heart-breaking story with Tchaikovsky’s sweeping lyricism in a stunning exploration of love, death, life and convention. A fabulous cast includes rising new stars and internationally recognised performers. Led by MWO’s Artistic Directors Richard Studer and Jonathan Lyness, and accompanied by the brilliant Ensemble Cymru, this new production will ensure audiences are left enthralled and deeply moved. | Cyfuna Eugene Onegin hanes nerthol a thorcalonnus Pushkin gyda thelynegiaeth ysgubol Tchaikovsky mewn ymchwiliad syfrdanol o gariad, marwolaeth, bywyd a chonfensiwn. Mae’r cast gwych yn cynnwys sêr newydd a pherfformwyr rhyngwladol cydnabyddedig. O dan arweiniad Cyfarwyddwyr Artistig OCC, Richard Studer a Jonathan Lyness, gyda chyfeiliant yr Ensemble Cymru disglair, bydd y cynhyrchiad newydd hwn yn sicrhau bod cynulleidfaoedd yn cael eu swyno a’u cyffroi i’w craidd.

20 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 20

12/12/2017 23:15


March mawrth

ABERYSTWYTH LION’S CLUB CHARITY CONCERT WITH SHAN COTHI 7.30pm, Thursday 1 March | Nos Iau 1 Mawrth | £16 (£14) An Aberystwyth Lion’s Club charity concert, in aid of Blood Bikes Wales and local charities. The concert will feature Shân Cothi, Aberystwyth Male Voice Choir, Meibion y Mynydd and the Aberystwyth Tenovus Choir | Cyngerdd elusen Clwb Llewod Aberystwyth, er budd Blood Bikes Cymru ac achosion da lleol. Bydd y cyngerdd yn nodweddu Siân Cothi, Côr Meibion Aberystwyth, Meibion y Mynydd a Chôr Tenovus.

LURKING TRUTH

UNIVERSITY SINGERS

LAND OF MY FATHERS

ABERFAN A TRAGIC ANNIVERSARY

7.30pm, Friday 2 & Saturday 3 March | Nos Wener 2 & Nos Sadwrn 3 Mawrth | £10 (£8) | Post Show Talk & Q+A | Sgwrs ar ôl y sioe & C+A ‘What exactly are we loyal to? And why?’. Written and directed by David Ian Rabey. Land of My Fathers puts you on the runway with three undercover agents: shot out through a cannon into white-knuckle exploits, posing as security contractors in Afghanistan and Iraq, facing the threats with bold, earthy humour. In a bid to discover the truth about their assignment, and each other, they reach the edge of a dreamlike landscape, and the shattering demands of murderous love. A fastmoving, hilarious and harrowing story, played out by athletic performers against startling digitally projected images and original music. Come on in. We’ve been expecting you... Recommended for age 15+ | Dyma stori ingol, hynod doniol a chyflym ei symudiad a gyflwynir gan berfformwyr talentog ac athletaidd yn erbyn delweddau syfrdanol a daflunir yn ddigidol, a cherddoriaeth wreiddiol. Yn addas ar gyfer oed 15+.

8pm, Saturday 3 March | Nos Sadwrn 3 Mawrth | £9.50 (£8.50) Balconies £7.50, £6.50 Students / Under 18s £2 Karl Jenkins - Cantata Memoria (For the Children). Mendelssohn As the Hart Pants, The University Singers & Sinfonia Cambrensis. Conductor – David Russell Hulme. Commissioned to commemorate the fiftieth anniversary of the Aberfan Disaster in 1966, Karl Jenkins’s deeply moving new work also encompasses other recent mass tragedies involving children. The university’s impressive large choir combines with young voices from local schools, baritone soloist Paul Carey Jones and its regular professional orchestra Sinfonia Cambrensis, to present one of the first performances in Wales since the BBC premiere in 2016. | Mae côr sylweddol y brifysgol yn cyfuno gyda lleisiau ifanc o ysgolion lleol, yr unawdydd bariton Paul Carey Jones a’i gerddorfa broffesiynol reolaidd, Sinfonia Cambrensis, i gyflwyno un o’r perfformiadau cyntaf yng Nghymru ers perfformiad cyntaf y BBC yn 2016.

21 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 21

12/12/2017 23:15


March Mawrth

LITTLE BLUE MONSTER PRODUCTIONS

DOGS DON’T DO BALLET 2pm, Sunday 4 March | Dydd Sul 4 Mawrth | £8 (£7) The funny tail of a little dog with a very big dream! Biff is not like other dogs. He likes moonlight and music and walking on his tiptoes. You see, Biff doesn’t think he’s a dog. He thinks he’s a ballerina! Based on the award-winning children’s book by Anna Kemp and Sara Ogilvie, this fabulous feel-good show features music, songs, handcrafted puppets and Biff, the ballet-dancing dog! Brought to the stage by acclaimed Blunderbus, this happy, funny tale will have you laughing out loud and dancing in the aisles. The perfect treat for little pups aged 3+ and their grown-ups. | Sioe hyfryd i blant yn nodweddu cerddoriaeth, caneuon, pypedau a grefftir â’r llaw a chi hoffus sy’n credu ei fod yn ddawnsiwr bale! Yn seiliedig ar y llyfr poblogaidd, dyma’r wledd berffaith i blant bach 3 oed a throsodd a’u teuluoedd.

BOLSHOI BALLET

THE FLAMES OF PARIS 3pm, Sunday 4 March | Dydd Sul 4 Mawrth | £15 (£13, £10) (Live screening / Darllediad byw) Asafiev – Ratmansky Very few ballets can properly depict the Bolshoi’s overflowing energy and fiery passion as can Alexei Ratmansky’s captivating revival of Vasily Vainonen’s The Flames of Paris. Approx. runtime 2hrs 15mins. | Ychydig iawn o berfformiadau bale sy’n medru portreadu’n gywir egni gorlifol ac angerdd tanbaid y Bolshoi fel yr adfywiad cyfareddol hwn gan Alexei Ratmansky o waith Vasily Vainonen. Yn fyw ar y sgrîn fawr. Yn para 2awr 15munud.

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE YOUTH THEATRE

THE CEASEFIRE BABIES 7.45pm, Monday 5 & Tuesday 6 March | Nos Lun 5 & Nos Fawrth 6 Mawrth | £10 (£8) How do we form our allegiances and beliefs? The Ceasefire Babies by Fiona Doyle is about a group of young people growing up under the shadow of a past conflict. The play explores intergenerational transmission of trauma and how the problems faced by a war torn country can still lurk beneath the surface, long after the arrival of peace. Home performances for the National Theatre Connections’ festival. | Theatr Ieuenctid y Ganolfan yn cyflwyno perfformiad fel rhan o’r Ŵyl NT Connections. Drama am griw o bobl ifanc yn tyfu i fyny o dan gysgod gwrthdaro yn y gorffennol. Ystyrir sut mae trawma yn cael ei drosglwyddo ar draws y cenedlaethau a sut mae’r problemau a wynebir gan genedl yng nghanol rhyfel yn medru parhau i fodoli o dan yr wyneb ymhell ar ôl cyrhaeddiad heddwch.

22 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 22

12/12/2017 23:15


March Mawrth

CWMNI’R FRÂN WEN

THE DEVIL’S VIOLIN

ŴY, CHIPS A NAIN

STOLEN

1pm + 6pm, Tuesday 6 March | Nos Fawrth 6 Mawrth | £12 (£10), £8 i grwpiau o 8+ Stori deuluol a gwirioneddol hyfryd sy’n dathlu’r berthynas unigryw rhwng Nain a’i ŵyr. Mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain. Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant yn selsig! Ond mae’r antur fwyaf eto i ddod… Wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn, mae Ŵy, Chips a Nain yn ddarlun gonest o bwysigrwydd cariad, cyfeillgarwch a hwyl rhwng dwy genhedlaeth wrth wynebu bywyd gyda dementia. Cynhyrchiad ar y cŷd rhwng Frân Wen a Galeri, Caernarfon gyda chefnogaeth gan Academi Gofal Cymdeithasol Pendine. | A truly heart-warming family tale celebrating the unique relationship between grandparent and grandchild. Ŵy, Chips a Nain is a Welsh language co-production.

7.30pm, Wednesday 7 March | Nos Fercher 7 Mawrth | £12 (£10) Nothing is as detailed and rich as the world we can create within our own minds Daniel Morden transports you to the Land of No Return, his storytelling enhanced by the hypnotic string accompaniment of Sarah Moody and Oliver Wilson-Dickson. The ensemble take you on an epic journey, through a dreamlike land where you will encounter a king turned to stone, an old woman living in the claw of a giant cockerel and a glass man filled with wasps. The Devil’s Violin weave traditional stories into epic narratives. Stolen is a tale of lost loves, bravery and above all else, hope. | Mae dynes ifanc yn mynd ar goll. Mae’r chwilio amdani yn datgelu cyfrinachau sy’n bygwth dinistrio ei theulu. Dyma stori afaelgar a adroddir yn wych trwy gyfuniad cyfareddol o’r gair ar lafar a cherddoriaeth fyw.

ORCHARD ENTERTAINMENT

BELLE AND SEBASTIAN 8pm, Friday 9 March | Nos Wener 9 Mawrth | £35 Belle & Sebastian, the legendary indie-pop band, have announced a new tour in support of their forthcoming album ‘How to Solve our Human Problems’ and will stop off at Aberystwyth Arts Centre on the 9th of March 2018. The Glasgow band, who found fame in the late 90s with their debut album Tigermilk, caused a shock at the BRIT Awards in 1999 by winning Best Newcomers whilst being on an independent label when breaking through with the critically acclaimed album ‘The Boy with the Arab Strap’. | Mae’r band indie-pop o Glasgow, a ddaeth i’r amlwg yn y 90au hwyr efo’u halbwm cyntaf Tigermilk, yn ymweld ag Aberystwyth fel rhan o’u taith i hyrwyddo’u halbwm newydd a ryddheir yn fuan. Peidiwch â methu’r cyfle i’w gweld!

SOLD OUT 23 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 23

12/12/2017 23:15


March Mawrth

Brand Guidelines

NT CONNECTIONS FESTIVAL Saturday 10 March | Dydd Sadwrn 10 Mawrth |

£7 (£5)

Connections is the National Theatre’s annual festival of new plays for youth theatres and schools. It gives young people experience of professional theatre-making. Their experience mirrors that of a company producing a new play in any theatre in the country. They create marketing campaigns, design sets and costumes, operate lighting and sound boards, stage-manage their performances. Each year the Connections team travels the length and breadth of the country to support and encourage the participants – the drama teachers and youth theatre directors who take on the challenge of staging a new play, and the young theatre companies. Each year we are thrilled by the skill, creativity, commitment and passion that go into each production, often on a shoestring budget and a rehearsal schedule carved out around school commitments. 5.30pm Ysgol Aberconwy: THE CHANGING ROOM by Chris Bush. 6.15pm Aberystwyth Arts Centre Youth Theatre: CEASEFIRE BABIES by Fiona Doyle. 7pm Christ College Brecon: THESE BRIDGES by Phoebe Éclair Powell | Gŵyl flynyddol Theatr Genedlaethol Lloegr o ddramâu newydd ar gyfer theatrau ieuenctid ac ysgolion yw Connections. Mae’n rhoi i bobl ifanc brofiad o greu theatr broffesiynol. Maent yn creu ymgyrchoedd marchnata, yn dylunio setiau a gwisgoedd, yn gweithredu goleuo a bordiau sain ac yn rheoli eu perfformiad ar y llwyfan. Pob blwyddyn mae tîm Connections yn teithio ledled y wlad i gefnogi ac annog y cyfranogwyr - yr athrawon drama a chyfarwyddwyr y theatrau ieuenctid sy’n ymateb i’r sialens o lwyfannu drama newydd, a chwmnïau’r theatrau ieuenctid. Pob blwyddyn ‘rydym yn ymfalchïo yn y sgiliau, creadigedd, ymrwymiad ac angerdd sy’n mynd i fewn i bob cynhyrchiad, yn aml ar gyllideb denau iawn ac amserlen ymarfer sy’n gorfod troi o gwmpas ymrwymiadau ysgol.

NY MET LIVE

SEMIRAMIDE 5.55pm, Saturday 10 March | Dydd Sadwrn 10 Mawrth | £18 (£12) (Live screening/ Darllediad byw) Angela Meade makes her Met role debut as the title character in Semiramide. Rossini’s opera, which has not been seen at the Met in 25 years, will be conducted by Maurizio Benini and feature Elizabeth DeShong as the Commander of the Assyrian army Arsace, Javier Camarena as an Indian king Idreno, Ildar Abdrazakov as the prince Assur, and Ryan Speedo Green as the high priest Oroe. Approx. runtime: 3hrs 50mins. | Angela Meade yn ymddangos efo’r Met am y tro cyntaf fel cymeriad y teitl , Semiramide. Arweinir opera Rossini gan Maurizio Benini a nodweddir Elizabeth DeShong fel Arsace, Javier Camarena fel y brenin Indiaidd Idreno, Ildar Abdrazakov fel y tywysog Assur, a Ryan Speedo Green fel yr uwch offeiriad Oroe. Yn fyw ar y sgrîn fawr. Yn para am 3awr 50munud.

24 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 24

12/12/2017 23:15


March Mawrth

PLAYPEN

DEATH COMES TO ST MICHAELS NATIONAL DANCE COMPANY WALES

TERRA FIRMA 7.30pm, Tuesday 13 March | Nos Fawrth 13 Mawrth | £14 (£12) Choreography by Caroline Finn, Marcos Morau and Mario Bermudez Gil Terra Firma tells stories drawn from the very ground on which we build our communities; Folk is a vintage fairy-tale, set in a rich fantastical world under the boughs of an upside-down tree, as darkly whimsical as it is enchanting. Tundra is a barren landscape where ultra-modern creativity blinks into life and tears pages from Russian folk dance and revolution. Atalaÿ is a watch tower from which far off lands can be seen from four points; a contagious dance influenced by the warmth of the Mediterranean. Workshops available, go to aberystwythartscentre.co.uk/take-part | Mae Terra Firma yn adrodd straeon wedi eu codi o’r union dir yr ydym yn adeiladu ein cymunedau arno; Stori dylwyth deg glasurol yw Folk, wedi ei gosod mewn byd ffantasïol cyfoethog o dan ganghennau coeden ben-i-waered, sydd yr un mor dywyll ryfeddol ag yw hi’n hudolus. Tirwedd ddiffaith yw Tundra lle mae creadigedd hynod fodern yn dod yn fyw ac yn rhwygo tudalennau o ddawnsfeydd gwerin a chwyldro Rwsiaidd. Tŵr gwylio yw Atalaÿ y mae modd gweld tiroedd pell i ffwrdd ohono o bedwar pwynt; dawns hudolus a ddylanwedir gan gynhesrwydd Môr y Canoldir. Gweithdau ar gae, ewch i aberystwythartscentre.co.uk/cy/take-part.

7.45pm, Tuesday 13 March | Nos Fawrth 13 Mawrth | £5 Written by Tom O’Malley. Directed by Caroline Clark. A dinner party at the Roberts’ in a sleepy seaside town is followed by an untimely death. It is left to the new vicar, Andrew Hart, the reporter, Gladys Spike and Inspector Connolly of Portside CID to unravel the truth about what happened when death came to St Michael’s. Scriptography Productions was created in 2012. It supports and develops writers, finds new platforms for text based work to be produced and encourages cross disciplinary collaborations. PlayPen is curated and produced by Sandra Bendelow, Richard Hogger and Tom’O Malley. | Ceir marwolaeth annisgwyl yn nhref lan môr gysglyd a rhaid i’r ficer newydd, y newyddiadurwr lleol ac Arolygydd yr heddlu ymddatod y gwirionedd ynglyn â beth ddigwyddodd. Crewyd Scriptography Productions yn 2012 ac mae’n cefnogi ac yn annog ysgrifenwyr i ymestyn a datblygu eu gwaith.

25 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 25

12/12/2017 23:15


March Mawrth

THE LLANARTH GROUP PRESENTS

RICHARD III REDUX 7.45pm, Wednesday 14 & Thursday 15 March | Nos Fercher 14 & Nos Iau 15 Mawrth | £8.50 | Post Show Talk & Q+A | Sgwrs ar ôl y sioe & C+A Richard III: Bogeyman. Villain. Evil incarnate. Or is he? What if he is she? What if the ‘hideous…. deformed…hunchbacked cripple’ is portrayed by someone funny, female, feminist, and with the same form of scoliosis? How might the story change, the body change, the acting change, the character change when explored by a disabled actress with deadly comic timing and a dislike for horses? Following their critically acclaimed collaboration on Cosy, Sara Beer takes on Richard III with award-winning playwright Kaite O’Reilly, director Phillip Zarrilli, & filmmaker Paul Whittaker. | Golwg gwbl wahanol a dadleuol ar hanes Richard III. Yn dilyn eu cydweithrediad hynod lwyddiannus yn y gorffennol mae Sara Beer yn cydweithio gyda’r dramodydd arobryn Kaite O’Reilly, y cyfarwyddwr Phillip Zarrilli, a’r gwneuthurwr ffilm Paul Whittaker.

26 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 26

BBC NATIONAL ORCHESTRAL OF WALES | CERDDORFA GENEDLAETHOL CYMREIG Y BBC

HAYDN & MOZART 7.30pm, Thursday 15 March | Nos Iau 15 Mawrth | £15£20 Haydn - Symphony No. 8 in G major “Le Soir”; Mozart - Violin Concerto No. 1 in B-flat major; Mozart - Adagio in E major for Violin and Orchestra; Haydn Sinfonia Concertante in B-flat major for violin, cello, oboe and bassoon Rachel Podger joins BBC NOW in Aberystwyth as soloist and director, leading the orchestra on a journey through some of her favourite late baroque and early classical works; including a performance Mozart’s first violin concerto, and his melodic and emotional Adagio in E. Alongside, musicians from the orchestra join Rachel in the spotlight for a performance of Haydn’s dainty Sinfonia Concertante. | Mae Rachel Podger yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC yn Aberystwyth fel unawdydd a chyfarwyddwraig, yn arwain y gerddorfa ar daith trwy rai o’i hoff ddarnau baroc a chlasurol yn cynnwys perfformiad o goncerto feiolin cyntaf Mozart a’i Adagio yn E emosiynol. Hefyd cyflwynir perfformiad o Sinfonia Concertante Haydn.

BLACKEYED THEATRE, IN ASSOCIATION SOUTH HILL PARK

TEECHERS 7.30pm, Friday 16 March | Nos Wener 16 Mawrth | £12 (£10) Blackeyed Theatre revives its highly-acclaimed production of John Godber’s classic comedy about life at a struggling ‘academy’ for Mr Nixon, an unsuspecting new drama teacher. Featuring breathtaking ensemble performances and a bang-up-to-date soundtrack, Teechers brings to life an array of terrifying teachers and hopeless pupils through the unique eyes of Salty, Gail and Hobby; three Year 11 students about to leave school for good. Crammed full of unforgettable characters, political left-hooks and razor-sharp comedy, a modern classic with something vital to say about education for the ‘haves’ and ‘have nots’. Recommended for age 11+. | Adfywiad o’r gomedi glasurol am fywyd mewn ysgol sy’n stryglo. Yn llawn cymeriadau bythgofiadwy, sylwadau gwleidyddol a chomedi finiog, mae’r cynhyrchiad hwn yn fwy perthnasol heddiw nag erioed o’r blaen, yn glasur modern gyda rhywbeth hanfodol bwysig i dweud am ein system addysg. Yn addas ar gyfer oed 11+.

12/12/2017 23:15


March Mawrth

WOW FILM FESTIVAL GŴYL FFILM CYMRU A’R BYD YN UN Thursday 15 to Wednesday 21 March | Dydd Iau 15 i Dydd Mercher 21 Mawrth The much-loved WOW Film Festival returns in March for its sixteenth edition to take you on a journey across the world from the comfort of your cinema seat. One of this year’s highlights is the hugely powerful, stunningly beautiful Aboriginal tale Sweet Country directed (and filmed) by Warwick Thornton who made the memorable Samson & Delilah. Also not to be missed is the outrageously funny satire of art world pretensions, The Square that won the top prize at Cannes Film Festival. WOW’s special focus for 2018 is ‘Tales from the Silk Road’, a cinematic journey across the heart of the world. Following the ancient trade networks from China through Mongolia and Central Asia to the Mediterranean, this programme presents some outstanding films that have won festival awards across the world. So far confirmed are the delightful Heavenly Nomadic from Krygyzstan about a family of horse breeders. And the visually striking The Gulls set on the shores of the Caspian Sea amongst the striking cultural mix of Kalmkyia, the only country in Europe where Buddhism is the national religion. | Mae’r Ŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un hynod boblogaidd yn dychwelyd ym mis Mawrth am ei hunfed episod ar bymtheg i fynd â chi ar daith ledled y byd o foethusrwydd eich sedd sinema. Un o’r uchafbwytiau eleni yw’r stori frodorol

brydferth, bŵerus Sweet Country a gyfarwyddir (ac a ffilmwyd) gan Warwick Thornton a oedd yn gyfrifol am y ffilm fythgofiadwy Samson & Delilah. Hefyd ni ddylid methu’r ffilm ddychanol hynod ddoniol ar thema honiadau’r byd celf, The Square a enillodd y brif wobr yng Ngŵyl Ffilm Cannes. Ffocws arbennig yr Ŵyl yn 2018 yw ‘Straeon o’r Llwybr Sidan’, taith sinematig ar draws canol y byd. Yn dilyn y rhwydweithiau masnach hynafol o Tsieina trwy Mongolia a Chanol Asia i ardaloedd Môr y Canoldir, mae’r rhaglen hon yn cyflwyno ffilmiau eithriadol sydd wedi ennill gwobrau mewn gwyliau ledled y byd. Wedi eu cadarnhau hyd yma yw’r Heavenly Nomadic hyfryd o Krygyzstan am deulu o fridwyr ceffylau. A’r ffilm The Gulls, sy’n hynod drawiadol yn weledol, wedi’i gosod ar lannau’r Môr Capsiaidd yng nghanol cymysgedd diwylliannol nodedig Kalmkyia, yr unig wlad yn Ewrop lle Bwdïaeth yw’r crefydd cenedlaethol.

27 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 27

12/12/2017 23:15


March Mawrth

RBM PRESENTS BY ARRANGEMENT WITH IMWP

PHILOMUSICA OF ABERYSTWYTH

MITCH BENN: I’M STILL HERE

FROM RUSSIA TO IRELAND

7.45pm, Friday 16 March | Nos Wener 16 Mawrth | £12 Congratulations! It’s 2018 and you’re still here! So is Mitch, (“the country’s leading musical satirist” Times) looking backwards, forwards and sideways trying to make the world a better place, one silly song at a time. Join him as he looks back over what for the lack of a better word he still refers to as his “career” and ponders where he - and indeed all of us - might be going next. WINNER of BBC 2’s Celebrity Mastermind “Song after song of exquisitely crafted satire” The Scotsman. “Well crafted, well sung, his songs are just plain funny” The Guardian. | Noson ddifyr o ganeuon yng nghwmni “dychanwr cerddorol blaenllaw’r wlad” wrth iddo edrych yn ôl, ymlaen ac i’r ochr wrth geisio gwneud y byd yn lle gwell, un gân wirion ar y tro.

8pm, Saturday 17 March | Nos Sadwrn 17 Mawrth | £9.50 (£8.50), £6.50 (balcony), £3.50 (side balcony), £3 (students) Conductor – David Russell Hulme. Aberystwyth’s awardwinning symphony orchestra performs Harty’s sweeping, richly romantic and tuneful Irish Symphony – a wonderfully varied and colourful showpiece. International piano virtuoso Samantha Ward returns to play with Philomusica, this time in Prokofiev’s first concerto. In 1912 the work was regarded as frighteningly progressive. Now it’s one of the most popular and accessible twentieth century piano concertos. Come and enjoy some of the best live music on offer! | Mae cerddorfa symffoni boblogaidd a llwyddiannus Aberystwyth yn perfformio Symffoni Wyddelig felodaidd a rhamantus Harty – campwaith sy’n hynod amrywiol a lliwgar. Os nad ydych yn gyfarwydd â’r darn, dyma’ch cyfle! Ni chewch eich siomi!

MALAYSIAN CULTURE SOCIETY

MALAYSIAN EVENING 6pm, Saturday 17 March | Nos Sadwrn 17 Mawrth As part of Aberystwyth University’s One World Week, the Malaysian Student Society always put on a magnificent evening of entertainment, to showcase the rich Malaysian culture. We are sure that the 2018 Malaysian Evening will be no different and as ever will provide a wealth of traditional music, dance and cuisine to give us all a taste of Malaysia! Food 6pm. Performance 7.30pm | Fel rhan o Wythnos Un Byd Prifysol Aberystwyth mae’r Myfyrwyr Maleisaidd yn cyflwyno noson ddifyr o adloniant yn seiliedig ar eu diwylliant cyfoethog. Ceir cerddoriaeth a daws draddodiadol yn ogystal â bwyd hynod blasus! Bwyd 6pm. Perfformiad 7.30pm.

28 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 28

12/12/2017 23:15


March Mawrth

MUSIC CLUB

OSCAR WILDE SEASON LIVE

LIVERPOOL’S ROYAL COURT

MARY HOFMAN LADY JUDY & LIZA (VIOLIN) WINDERMERE’S FAN 7.30pm, Tuesday 20 March | AND RICHARD Nos Fawrth 20 Mawrth | £20 7.15pm, Tuesday 20 March | (£15) ORMROD (PIANO) Nos Fawrth 20 Mawrth | 3pm, Sunday 18 March | Dydd Sul 18 Mawrth | £12 (£10) Students £3 Mary Hofman is a renowned chamber musician who has performed with the Endellion Quartet and the Edinburgh Quartet as guest leader. Mary’s husband, Richard Ormrod, is also a well-known soloist, who has performed Beethoven piano concertos with the Philharmonia Orchestra at the Barbican Centre. The couple live in north Wales. Their programme will include the violin sonata by the Welsh composer Grace Williams, as well as Mozart’s violin sonata K454 and works by Beethoven and Enescu. | Y Clwb Cerdd yn cyflwyno Mary Hofman, y gerddores siambr adnabyddus, ar y feiolin, a’i gŵr Richard Ormrod, sydd hefyd yn unawdydd uchel ei barch, ar y piano. Bydd eu rhaglen yn cynnwys gwaith gan y gyfansoddwraig o Gymru Grace Williams yn ogystal â gweithiau gan Mozart, Beethoven ac Enescu.

£15 (£13, £10) (Live screening / Darllediad byw) A new production of Oscar Wilde’s social comedy, Lady Windermere’s Fan, directed by award-winning writer, actor and director Kathy Burke, will be broadcast live to cinemas from the Vaudeville Theatre in London’s West End. This is the second play from the Oscar Wilde Season, a year-long celebration of the brilliant Victorian playwright being staged by Classic Spring, a new theatre company led by Dominic Dromgoole, former Artistic Director of Shakespeare’s Globe. Lady Windermere’s Fan explores the ambiguity of upper class morality and the fragile position of women in society in the late Victorian era. Approx. runtime 2hrs 30 mins TBC | Cynhyrchiad newydd o gomedi gymdeithasol Oscar Wilde yn cael ei gyfarwyddo gan yr awdures, actores a chyfarwyddwraig arobryn Kathy Burke. Dyma’r ail ddrama yn y Tymor Oscar Wilde hynod lwyddiannus. Un o ddramâu mwyaf poblogaidd a ffraeth Wilde. Yn fyw ar y sgrîn fawr. Yn para am 2awr 30munud.

Created for Stage By Emma Dears. Judy Garland and Liza Minnelli are back together again thanks to the new musical experience, Judy and Liza. Set against a background of photographs and movie clips of the two women, this production features performances of all of your favourite hits including Cabaret, Maybe This Time and The Man That Got Away. We discover the uncanny parallels between some of Judy and Liza’s most iconic songs and their own personal lives. Spend an evening with the mother and daughter who really did put the ‘show’ into showbiz. | Noson i ddathlu a mwynhau cerddoriaeth a chaneuon mam a merch hynod boblogaidd a llwyddiannus y byd adloniant, Judy Garland a Liza Minnelli. Wedi’i osod yn erbyn cefndir o ffotograffau a chlipiau ffilm yn dynodi gwaith a bywydau’r ddwy, dyma brofiad cerddorol heb ei ail.

29 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 29

12/12/2017 23:15


March Mawrth

GWASANAETH CERDD CEREDIGION MUSIC SERVICE 7pm, Tuesday 20 March | Nos Fawrth 20 Mawrth | Mynediad am ddim | Admission Free Ensemblau cynradd gogledd Ceredigion a chor canolradd | North Ceredigion Primary Ensembles and Intermediate Choir

10% off food in the Arts Centre & Brynamlwg on production of any Arts Centre event ticket | 10% o ostyngiad ar fwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau a Brynamlwg os ydych yn dangos tocyn digwyddiad o’r Canolfan y Celfyddydau.

PETER STEVENSON & AILSA MAIR HUGHES

THE MOON-EYED PEOPLE AND THE WHITE RAVENS 7.45pm, Wednesday 21 March | Nos Fercher 21 Mawrth | £7 (£5) Encounters between the Welsh and native American cultures through folk tales, music and visual art, pieced together from visits to the Appalachian Mountains, conversations with storytellers, and birdsong carried on the wind across boundaries. Including; The well known legend of Prince Madoc, John Evans’s search for the Mandan, Morgan Morgan o Morgannwg and the founding of West Virginia, Lone Man and the trickster coyote, Wil Cefn Goch and his bruised testicle, Buffalo Bill’s visit to Aberystwyth in 1904, and the current ‘war’ over the oil pipeline. Storytelling, crankies, and projections from Peter Stevenson; Voice, cello and more from Ailsa Mair Hughes. | Cyfarfyddiadau rhwng diwylliannau Cymru a’r America Gynhenid trwy straeon gwerin, cerddoriaeth a chelf gweledol yng nghwmni’r adroddwr straeon adnabyddus Peter Stevenson a’r gerddores dalentog Ailsa Mair Hughes.

SWEETSHOP REVOLUTION

BEAUTIFUL 7.30pm, Wednesday 21 March | Nos Fercher 21 Mawrth | £10 (£8) | Post Show Talk & Q+A | Sgwrs ar ôl y sioe & C+A Beautiful is a new dance theatre work choreographed and directed by the award-winning Sally Marie, Artistic Director of Sweetshop Revolution. Five extraordinary female dancers lead us through their own experiences of sexuality and love which are contrasted with an exploration of the history of women’s sexuality over the last 300 years. We live in a time of gender fluidity, polyamory, new moves away from identity and stereotyping. BeautifuL’ is a doorway into a dialogue about how women and men are experience relationships, sexuality and the body…at the heart of it lies a question: how do we love and how has it changed? | Gwaith theatr ddawns newydd gyda phum dawnswraig eithriadol yn ein harwain trwy eu profiadau nhw o rywioldeb a serch, ac yn cyferbynu’r profiadau hynny gydag ystyriaeth o hanes rhywioldeb merched dros y 300 mlynedd diwethaf.

30 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 30

12/12/2017 23:15


March Mawrth

NT LIVE

HALF-LIGHT PRODUCTIONS

TORCH THEATRE COMPANY

JULIUS CAESAR

RUN FOR YOUR WIFE

THE WOOD

7pm, Thursday 22 March | Nos Iau 22 Mawrth | £15 (£13, £10) | (12a) | (Live screening / Darllediad byw)

7.45pm, Thursday 22 & Friday 23 March | Nos Iau 22 & Nos Wener 23 Mawrth | £7 (£5)

Caesar returns in triumph to Rome and the people pour out of their homes to celebrate. Nicholas Hytner’s production will thrust the audience into the street party that greets Caesar’s return, the congress that witnesses his murder, the rally that assembles for his funeral and the chaos that explodes in its wake. Broadcast live from The Bridge Theatre, London. Approx. runtime TBC | Mae cynhyrchiad Nicholas Hytne yn nodweddu Ben Whishaw a Michelle Fairley fel Brutus a Cassius, David Calder fel Caesar a David Morrissey yw Mark Antony. Mae Caesar yn dychwelyd i Rufain yn fuddugoliaethus a daw’r bobl allan i ddathlu. Yn cael eu dychryn gan boblogrwydd yr awtocrat, mae’r élite addysgiedig yn cynllwynio i’w ddymchwel. Ar ôl iddo gael ei ladd, mae rhyfel cartref yn dechrau ar strydoedd y ddinas. Yn fyw ar y sgrîn fawr.

John Smith is your average run of the mill taxi driver. He lives in Wimbledon with his wife Mary… and in Streatham with his wife Barbra. After a heroic act of bravery (and an unfortunate beating from an octogenarian) John, with the help of his deadbeat neighbour Stanley, must successfully evade the enquiries of two local policemen and make sure his wives continue to live in blissful ignorance. This hilarious farce is brought to you by Half-light Productions: Marcus Dobson, Paula Gallagher, Emma Sims, Alex Neil, Darren O’Connell and Jason Philpot. Everything catches up to you in the end… | Hanes dyn cyffredin sy’n byw’n hapus efo dwy wraig ar wahân. Ond mae popeth yn dal i fyny efo chi yn y diwedd... Ffars hynod doniol a gyflwynir i chi gan y cwmni talentog Half-light Productions.

7.30pm, Friday 23 March | Nos Wener 23 Mawrth | £10 (£8) Written by Owen Thomas, directed by Peter Doran and based on an idea by Ifan Huw Dafydd. From Owen Thomas, writer of the award winning ‘Grav’, comes a brand-new play written to commemorate the centenary of the end of World War I. It is July 1916, and as the Battle of the Somme rages, Mametz Wood echoes to the sounds of war as the 38th Welsh Regiment face the ferocity of the German army. Dan and Billy, two young soldiers, forge a friendship in the heat of the build up to the infamous battle. A tale of friendship, love and sacrifice set against the backdrop of world in flames. | Drama newydd sbon gan awdur y ddrama arobryn ‘Grav’ i goffáu canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd cyntaf. Stori am gyfeillgarwch ac aberth rhwng dau filwr ifanc, wedi’i gosod yn erbyn cefndir o fyd mewn fflamau.

31 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 31

12/12/2017 23:15


March Mawrth

ABERYSTWYTH SILVER BAND PRESENTS

CORY BAND IN CONCERT 7pm, Saturday 24 March | Nos Sadwrn 24 Mawrth | £12 (£10), 18 & under £6 Ranked the number 1 brass band in the world, the Cory Band from the Rhondda Valley will once again be visiting Aberystwyth as part of their spring tour of Wales. They will be putting on a programme of exciting brass band music for all tastes. | Yn cael ei ystyried y band pres gorau yn y byd, bydd Band Cory o Gwm Rhondda yn ymweld ag Aberystwyth fel rhan o’i daith gwanwyn o gwmpas Cymru. Gellir disgwyl rhaglen o gerddoriaeth band pres gyffrous gyda rhywbeth at ddant pawb.

SCOTTISH DANCE THEATRE

FOLKUS

INNOCENCE

JOHN KIRKPATRICK

11am & 3pm, Sunday 25 March | Dydd Sul 25 Mawrth | £8 (£6) By Fleur Darkin. A unique playroom performance, Innocence invites little ones (and their adults), to explore William Blake’s imagination and enter a realm of mystery, fun and adventure. Innocence is a magical theatrical journey led by Scottish Dance Theatre’s captivating dancers, with live music, songs, giggles and animal noises by Paul Bradley. A beautiful and engaging dance experience for young ones, their families and friends. ‘Fleur Darkin has conjured a show that captures all ages’ ***** The Sunday Express ‘Dazzling… an infectious sense of fun and excitement’ **** The Times Recommended for age 3+. | Dyma daith theatraidd hudolus yng nghwmni dawnswyr cyfareddol gyda cherddoriaeth fyw, caneuon, chwerthin a synau anifeiliaid. Profiad dawns hyfryd a dengar ar gyfer plant bach, eu teuluoedd a’u ffrindiau. Yn addas ar gyfer 3 oed+.

7.45pm, Wednesday 28 March | Nos Fercher 28 Mawrth | £8 (£6) John is one of the most prolific figures on the English folk scene, performing solo, in duos, acoustic groups and electric bands, and has established an enviable reputation as an instrumental virtuoso (melodeon, Anglo concertina and button accordion), as well as a leading interpreter of English folk music. He has been a member of the Albion Country Band, Magic Lantern, The Richard Thompson Band, Umps and Dumps, Steeleye Span, Brass Monkey, Trans-Europe Diatonique, and Band of Hope, as well as numerous ceilidh bands. “Kirkpatrick’s buoyant presence and lust for this music sounds more rampant than ever” fRoots Magazine 2009 | Dyma un o’r cerddorion mwyaf gweithgar ar y sîn cerddoriaeth werin yn Lloegr, yn perfformio fel unawdydd, mewn deuawdau, grwpiau acwstig a bandiau trydan. Mae ef hefyd wedi ennill enw da fel arbenigwr ar amrywiaeth o offerynnau ac fel dehonglwr cerddoriaeth werin Seisnig.

32 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 32

12/12/2017 23:15


April Ebrill

LITTLE WANDER LTD

COMEDY CLUB 8pm, Thursday 29 March | Nos Iau 29 Mawrth | £10 Ivo Graham As seen on Mock the Week and Live at the Apollo “Cleverly constructed comic timing” **** Edinburgh Evening News Allyson June Smith “Can play any crowd and always has them laughing their heads off. She’s gonna be a huge star.” Jason Manford James Meehan “More than great comedy, it is a call to stand up for others and ourselves.” ***** EdFestMag “A smart and honest comic, Meehan is fast becoming one of this city’s favourite stand ups.” Manchester Wire Little Wander, the team behind the Machynlleth Comedy Festival, bring their much-loved comedy club to the Arts Centre each month. Catch some of the UKs finest stand up stars at fantastic value on stage in the Studio. www.littlewander.co.uk | Mae’r tîm y tu ôl i Ŵyl Gomedi Machynlleth yn dod â’r clwb comedi hynod boblogaidd i Ganolfan y Celfyddydau pob mis. Dewch i wrando ar rai o ddigrifwyr ar-eu-sefyll mwyaf talentog y DU yn perfformio yn agosatrwydd y Stiwdio Gron.

MAPLE TREE ENTERTAINMENT

THE SIMON AND GARFUNKEL STORY (50TH ANNIVERSARY TOUR) 8pm, Thursday 29 March | Nos Iau 29 Mawrth | £22 (£21) Direct from its success at London’s Lyric Theatre, Shaftesbury Avenue, a SOLD OUT Worldwide tour and standing ovations at every performance, The Simon & Garfunkel Story is back! Using huge projection photos and original film footage, this 50th Anniversary Celebration also features a full live band performing all the hits including ‘Mrs Robinson’, ‘Cecilia’, ‘Bridge Over Troubled Water’, ‘Homeward Bound’ and many more. Get your tickets fast as this is an evening not to be missed! | Yn syth o’i llwyddiant yn y Lyric Theatr yn Llundain a thaith ledled y byd, mae’r sioe hon sy’n dathlu hanner canmlwyddiant y deuawd byd-enwog yn cyrraedd Aberystwyth! Yn defnyddio tafluniadau trawiadol o ffotograffau a film wreiddiol, mae’r sioe hefyd yn nodweddu band byw llawn yn perfformio’ch holl hoff ganeuon. Noson na ddylid ei methu!

NY MET

COSI FAN TUTTE 5.55pm, Saturday 7 April | Dydd Sadwrn 7 Ebrill | £18 (£12) (Recorded as live on 31st March, screening/darllediad) Phelim McDermott returns to the Met staging Mozart’s comedy Così fan tutte, led by David Robertson. Set in the 1950s on Coney Island, the cast features Amanda Majeski as the conflicted Fiordiligi; Serena Malfi as her sister, Dorabella; Tony Award winner Kelli O’Hara as their feisty maid, Despina; Ben Bliss and Adam Plachetka as the sisters’ fiancés, Ferrando and Guglielmo; and Christopher Maltman as the cynical Don Alfonso. Così fan tutte is a coproduction with the English National Opera. Approx. runtime: 3hrs 56mins. Recorded as live. | Mae Phelim McDermott yn dychwelyd i’r Met i lwyfannu comedi Mozart o dan arweiniad David Robertson. Wedi’i gosod yn y 1950au mae’r cast yn cynnwys Amanda Majeski fel Fiordiligi; Serena Malfi fel ei chwaer, Dorabella; Kelli O’Hara fel eu morwyn, Despina; Ben Bliss ac Adam Plachetka fel cariadon y chwiorydd, Ferrando a Guglielmo; a Christopher Maltman fel y Don Alfonso sinigaidd. Wedi’i recordio. Yn para tua 3awr 56munud.

33 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 33

12/12/2017 23:15


April Ebrill

LEJAZZETAL

BOLSHOI BALLET

THE DIME NOTES

GISELLE

8pm, Saturday 7 April | Nos Sadwrn 7 Ebrill | £12 (10)

3pm, Sunday 8 April | Dydd Sul 8 Ebrill | £15 (£13, £10) (Recorded as live, screening/ Darllediad)

The Dime Notes – small band, huge swing! Blues-drenched sounds of clarinet-driven 1920’s New Orleans jazz with London’s hard-swinging vintage jazz band. Hot swinging jazz, stomps, blueses, and forgotten gems of the era. Featuring Chris Barber’s long-time clarinetist David Horniblow, U.S pianist and Morton specialist Andrew Oliver, and the unstoppable pulse of London’s knockout rhythm section, guitarist Dave Kelbie of Evan Christopher’s Django a la Creole fame, and bassist Tom Wheatley. ‘Inspired!’ Sunday Times | Noson o jas yng nghwmni band sy’n mynd yn ôl at Jas New Orleans y 1920au ac yn cyflwyno repertoire bythgofiadwy o’r cyfnod euraidd hwnnw.

Adam - Grigorovich Prima ballerina Svetlana Zakharova personifies this ultimate ballerina role in the classical repertoire, alongside the sensational Sergei Polunin as Albrecht. Recorded as live. Approx. runtime 2hrs 20mins | Mae’r brif ddawnswraig Svetlana Zakharova yn personoli’r rôl enwog hon yn y repertoire clasurol, ochr yn ochr â’r Sergei Polunin penigamp fel Albrecht. Wedi’i recordio. Yn para am 2awr 20munud.

AND FINALLY... PHIL COLLINS 8pm, Friday 13 April | Nos Wener 13 Ebrill | £20 Now in its eleventh year, the hugely successful And Finally... present the ‘Phil Collins Collection’ 2018 Tour. All the classics are included - In the Air Tonight, Sussudio, Another Day in Paradise, Against All Odds, as well as a selection from his Genesis archive. Proud to be twice awarded ‘The UK’s Number 1 Tribute to Phil Collins’ by the Agents Association of Great Britain. Prepare for an evening of reminiscing with outstanding musicians who adore the music they perform. Be warned, after two hours spent with this energetic band, we guarantee you’ll be dancing in the aisles! | Sioe deyrnged i un o hoff gantorion/cyfansoddwyr y DU, Phil Collins. ‘Does dim amheuaeth bod y gerddoriaeth a grewyd gan Phil wedi cael effaith ar fywydau bob un ohonom, felly dewch i fwynhau noson o gerddoriaeth wych ac atgofion di-rif!

Theatr y Werin will be closing from April through to September for a major electrical re-fit. During this time the Arts Centre will be looking to operate ‘business as usual’ but possibly in slightly different spaces to usual, so please be patient with us whilst the work is underway. The theatre will be opening up again ready for the main autumn season in 2018. | Bydd Theatr y Werin ar gau o fis Ebrill tan mis Medi ar gyfer gwaith trydanol sylweddol. Yn ystod y cyfnod hwn bydd Canolfan y Celfyddydau yn ceisio gweithredu polisi “busnes fel arfer” ond efallai mewn ffordd ychydig yn wahanol o safbwynt lleoliadau perfformio, felly gobeithiwn y byddwch yn amyneddgar gyda ni tra bod y gwaith yn cael ei wneud. Bydd y theatr ar agor eto ar gyfer tymor yr Hydref 2018.

34 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 34

12/12/2017 23:15


April Ebrill

NY MET LIVE

THEATRE FIDERI FIDERA

LUISA MILLER

OSKAR’S AMAZING ADVENTURE

5.30pm, Saturday 14 April | Dydd Sadwrn 14 Ebrill | £18 (£12) (Live screening/ Darllediad byw) Plácido Domingo adds yet another chapter to his legendary Met collaboration with this rarely performed Verdi gem, a heartwrenching tragedy based on Friedrich Schiller’s novel Intrigue and Love. The young maiden Luisa loves Rodolfo, unaware that he is actually the son of the local lord. An unscrupulous rival for her affections tells her father of Rodolfo’s true identity, turning the old man against him. Jealousy, suspicion, and betrayal tear the lovers apart, but Luisa remains loyal to her father to the last. In the first Met performances of the opera in more than ten years, Sonya Yoncheva sings the title role opposite Piotr Beczała as Rodolfo, with Domingo as Luisa’s stern-yet-loving father. | Mae Plácido Domingo yn ychwanegu pennod arall at ei waith adnabyddus gyda’r Met gyda’r perl hwn gan Verdi nad yw’n cael ei berfformio’n aml. Dyma drasiedi deimladwy sy’n seiliedig ar nofel Friedrich Schiller ar themâu Cynllwyn a Serch gyda Sonya Yoncheva yn canu rôl y teitl cyferbyn â Piotr Beczała fel Rodolfo, gyda Domingo fel tad di-ildio ond cariadus Luisa.

2pm, Sunday 15 April | Dydd Sul 15 Ebrill | £8 (£6) An original, heartwarming and entertaining play for young children and their families, full of good humour, adventure, music and song. Desperate for some fun, Oskar leaves the snowbound little house on top of the mountain to try to find a friendly animal to play with. But where are all the animals? And why does Oskar have to wait till spring to play his favourite game again? This original play for young children uses a rich mix of storytelling, physical theatre, clowning, puppetry and music & song to tell the tale of a puppy’s search for friendship in the wilderness of the Alps. | Drama wreiddiol, galonogol a difyr i blant bach a’u teuluoedd yn nodweddu cymysgedd cyfoethog o adrodd straeon, theatr gorfforol, clownio, pypedwaith, cerddoriaeth a chân.

BLOOD, SWEAT & TEA PRODUCTIONS

HAMLET 7pm, 16 & 17 April | 16 & 17 Ebrill | £7 (£6) Blood, Sweat and Tea Productions present a contemporary setting of Shakespeare’s classic revenge tragedy. Hamlet, Prince of Denmark, returns home to find his father dead and his mother remarrying to his corrupt uncle, the new King. After a supernatural revelation, he is compelled to avenge the murder of his father. However, the path to exacting his vengeance does not run smooth… Using contemporary events in Trump’s America as a source of influence, this accessible production brings the fairy-tale grandeur of Shakespeare’s vision into the 21st Century, showcasing a state of corruption, fading glamour and family loyalty. | Trasedi enwog Shakespeare yn cael ei chyflwyno yn erbyn cefndir modern. Yn defnyddio digwyddiadau yn yr America gyfoes o dan Trump fel ysbrydoliaeth, mae’r cynhyrchiad hwn yn dod ag ysblander gweledigaeth Shakespeare i fewn i’r unfed ganrif ar hugain, yn arddangos stad o lygredd, glamor sy’n pylu a ffyddlondeb teuluol.

35 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 35

12/12/2017 23:15


April Ebrill

TYLER KEEVIL & JONATHAN KEEVIL

THE NO GOOD BROTHER(S) TOUR 7.45pm, Wednesday 18 April | Nos Fercher 18 Ebrill | £7 (£5) Tyler Keevil is an award-winning novelist, screenwriter, and short story author from Vancouver; his brother Jonathan Keevil is a musician and filmmaker who composed the soundtrack for the indie hit film Bellflower, an official selection at the Sundance Film Festival. To celebrate the UK launch of Tyler’s new novel, No Good Brother (HarperCollins, 2018), the two brothers are touring a performance centred around the novel. The story is a rip-roaring tale of ‘loyalty, love, danger and family’ – and the show blends music, dramatized readings, and discussion. | Nofelydd, sgriptiwr ac awdur straeon byrion o Vancouver yw Tyler Keevil. I ddathlu lansiad ei nofel newydd yn y DU, mae ef a’i frawd Jonathan, sy’n gerddor ac yn wneuthurwr ffilm, yn mynd ar daith gyda pherfformiad sy’n seiliedig ar y nofel. Sioe lenyddol ddifyr sy’n cyfuno cerddoriaeth, darlleniadau a thrafodaeth.

JON BODEN THE AFTERGLOW TOUR

WORDS&

8pm, Thursday 19 April | Nos Iau 19 Ebrill | £20

7.45pm, Wednesday 25 April | Nos Fercher 25 Ebrill | £5

Jon Boden, former lead-singer of Bellowhead, will perform at the Arts Centre as part of the second leg of his “Afterglow” album tour - his first new release since leaving Bellowhead in May 2016. In the solo leg of the tour audiences can enjoy a close-up, intimate performance with Jon showcasing his infectious new material in a stripped-down, high-octane, very personal show. Using fiddle, guitar, concertina and his trade mark stomp box Boden also draws on material from throughout his fifteen year career including hits from Bellowhead, selections from his www.afolksongaday.com project and music form the Afterglow album. | Daw Jon Boden, cyn brif-ganwr gyda’r band Bellowhead, i’r Ganolfan fel rhan o’i daith i hyrwyddo’i albwm cyntaf ers iddo adael y band ym mis Mai y llynedd. Bydd Jon yn cyflwyno deunydd newydd yn ogystal ag hen ffefrynnau, ac yn arddangos ei ddoniau ar y ffidl, gitâr, consertina a’i flwch stomp nodweddiadol.

Words& innovative poetry and spoken word evening built up a poetry buzz last year and is back for a third season in 2017-18. Words& features invited guest poets in conjunction with literary journals such as New Welsh Review. To perform at the open mic, please sign up at the Performance Studio at 6:30. All types of poetry are welcome, including Welsh, English and other languages. For more information, please see https://wordsandwordspoetry. wordpress.com/contact-form/. | Sbardunodd ‘Words&’, noson arloesol o farddoniaeth a’r gair ar lafar, weithgarwch barddonol y llynedd ac mae hi’n ôl am drydydd dymor yn 2017-18. Mae’n nodweddu beirdd gwâdd mewn cysylltiad â chylchgronau llenyddol megis New Welsh Review. Os ydych am berfformio wrth y meic agored, cofrestrwch am 6.30pm yn y Stiwdio Gron os gwelwch yn dda. Croesewir pob math o farddoniaeth gan gynnwys y Gymraeg, y Saesneg ac ieithoedd eraill. Am ragor o wybodaeth, ewch at https://wordsandwordspoetry. wordpress.com/contact-form/

WORDS& POETRY READING

36 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 36

12/12/2017 23:15


April Ebrill

NY MET LIVE

CENDRILLON 5.55pm, Saturday 28 April | Dydd Sadwrn 28 Ebrill | £18 (£12) (Live screening/ Darllediad byw) Massenet’s enchanting opera Cendrillon, based on Cinderella, premieres at the Met conducted by Bertrand de Billy and directed by Laurent Pelly, whose Met credits include staging Donizetti’s La Fille du Régiment and Massenet’s Manon. Joyce DiDonato adds another role to her Met repertory as the title character, a role she has sung to acclaim at the Grand Teatre del Liceu, Santa Fe Opera, and Royal Opera, Covent Garden. Approx. runtime: 3hrs 12mins | Perfformir opera hudolus Massenet, sy’n seiliedig ar hanes Sinderela, am y tro cyntaf yn y Met o dan arweiniad Bertrand de Billy a gyda Laurent Pelly yn cyfarwyddo. Joyce DiDonato sy’n chwarae cymeriad y teitl. Yn fyw ar y sgrîn fawr. Yn para tua 3awr 12munud.

ABERYSTWYTH CHORAL SOCIETY

DIRTY PROTEST IN CO-PRODUCTION WITH CHAPTER AND TORCH THEATRE

DVORAK – STABAT MATER

LIGHTSPEED FROM PEMBROKE DOCK

8pm, Saturday 28 April | Nos Sadwrn 28 Ebrill | £12 (£11); Balcony £9 (£8); Student £3.50; Children £2 Conductor: David Russell Hulme. Aberystwyth’s large and thriving Choral Society comes together with its regular professional orchestra, Sinfonia Cambrensis, and four international soloists to perform Dvorak’s powerful and richly romantic masterpiece. A favourite with the choir, the Stabat Mater is a rich and deeply moving work, fired by the composer’s personal loss as he coped with the death of his three young children. This is choral music that has everything – fine solo sections, wonderfully varied choral writing and masterly orchestration. | Mae Cymdeithas Gorawl lewyrchus Aberystwyth yn ymuno â’i cherddorfa broffesiynol reolaidd, Sinfonia Cambrensis, a phedwar unawdydd rhyngwladol i berfformio campwaith rhamantus a phŵerus Dvorak. Dyma waith cyfoethog a theimladwy sy’n ffefryn gan y côr.

7.45pm, Saturday 28 April | Nos Sadwrn 28 Ebrill | £8 (£6), £5 (youth) By Mark Williams. Never mind saving the galaxy, sometimes you just have to save your own world! Lightspeed from Pembroke Dock explores what happens when Hollywood’s best-loved spaceship lands on your doorstep. This is a story of hope, courage, and how to be a family when it seems the universe is against you. Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery. | ‘Does dim ots am achub y bydysawd, weithiau rhaid achub eich byd chi eich hun! Mae’r perfformiad hwn yn ystyried beth sy’n digwydd pan mae hoff longofod Hollywood yn glanio ar stepen eich drws. Dyma stori am obaith, dewrder, a sut i fod yn deulu pan ymddengys fod y bydysawd yn eich erbyn. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

37 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 37

12/12/2017 23:15


Cinema and Live Screenings Sinema a Darllediadau Byw The Arts Centre’s busy cinema showcases a mix of new releases, world cinema, classics, 3D, arthouse cinema and live links to leading arts events from around the world! Our programme is announced monthly so we can access the latest releases – full details are on our website, or pick up our special cinema leaflets. Screenings are daily with regular matinees including our popular Silver Screenings as well as regular Parent & Baby screenings and Relaxed screenings. We are also pleased to offer audio description, HOH screenings and relaxed screenings for customers with additional access needs. Our exciting ‘Live Links’ to productions from the National Theatre, Royal Shakespeare Company, Bolshoi Ballet and New York Met are proving to be a real hit with audiences – early booking strongly recommended! | Mae sinema brysur y Ganolfan yn arddangos cymysgedd o ffilmiau newydd, sinema’r byd, clasuron, 3D, sinema gyfoes a dolenni byw i weithgareddau celf blaenllaw o bedwar ban y byd! Cyhoeddir ein rhaglen yn fisol fel y gallwn gael mynediad i’r ffilmiau diweddaraf – gwelir manylion llawn ar ein gwefan, neu codwch un o’n taflenni sinema arbennig. Dangosir ffilmiau bob dydd gyda ffilmiau prynhawn rheolaidd yn cynnwys ein Sgriniadau Arian poblogaidd a Sgriniadau Rhieni a Babis rheolaidd. Rydym hefyd yn hapus i gynnig disgrifiadau clywedol, sgriniadau ar gyfer y sawl sydd trwm eu clyw a sgriniadau ymlaciol ar gyfer cwsmeriaid sydd ag anghenion mynediad ychwanegol. Mae ein ‘Dolenni Byw’ cyffrous i gynyrchiadau o Theatr Genedlaethol Lloegr, y Cwmni Shakespeare Brenhinol, Bale’r Bolshoi a’r Met yn Efrog Newydd yn boblogaidd iawn gyda’n cynulleidfaoedd – fe’ch cynghorir i archebu’n gynnar!

BOLSHOI BALLET Romeo and Juliet 3pm, Sunday 21 January | Dydd Sul 21 Ionawr (p.7) The Lady of the Camellias (recorded as live) 3pm, Sunday 4 February | Dydd Sul 4 Chwefror (p.12) The Flames of Paris 3pm, Sunday 4 March | Dydd Sul 4 Mawrth (p.22) Giselle (recorded as live) 3pm, Sunday 8 April | Dydd Sul 8 Ebrill (p.34) NY MET LIVE Tosca 5.55pm, Saturday 27 January | Dydd Sadwrn 27 Ionawr (p.10) L’Elisir D’Amore 5pm, Saturday 10 February | Dydd Sadwrn 10 Chwefror (p.13) La Bohème 5.30pm, Saturday 24 February | Dydd Sadwrn 24 Chwefror (p.18) Semiramide 5.55pm, Saturday 10 March | Dydd Sadwrn 10 Mawrth (p.24) Cosi Fan Tutte (recorded as live) 5.55pm, Saturday 7 April | Dydd Sadwrn 7 Ebrill (p.33)

Luisa Miller 5.30pm, Saturday 14 April | Dydd Sadwrn 14 Ebrill (p.35) Cendrillon 5.55pm, Saturday 28 April | Dydd Sadwrn 28 Ebrill (p.37) RSC LIVE Twelfth Night 7pm, Wednesday 14 February | Nos Fercher 14 Chwefror (p.15) NT LIVE Cat on a Hot Tin Roof 7pm, Thursday 22 February | Nos Iau 22 Chwefror (p.17) Julius Caesar (12A) 7pm, Thursday 22 March | Nos Iau 22 Mawrth (p.31) OSCAR WILDE SEASON LIVE Lady Windermere’s Fan 7.15pm, Tuesday 20 March | Nos Fawrth 20 Mawrth (p.29) WOW FILM FESTIVAL 2018 Thursday 15 to Wednesday 21 March | Dydd Iau 15 i Dydd Mercher 21 Mawrth (p.27)

38 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 38

12/12/2017 23:15


exhibitions Arddangosfeydd Photo/ ffoto: David Hockney

Photo/ ffoto: AJ Stockwell

GALLERY 1 | ORIEL 1

Hanes: tales, stories, legends & myths Until 16 January Tan 16 Ionawr This exhibition which runs across two of the Arts Centre’s gallery spaces, explores three main themes: Wales and Legends, Folk and Fairy Tales, and Mythology. The show features important works by internationally renowned artists David Hockney and Bedwyr Williams, as well as an enormous 25 feet tall giant, Bendigeidfran, made by Small World Theatre. | Bydd yr arddangosfa, a gynhelir mewn dwy o orielau’r Ganolfan, yn ystyried tair prif thema sef: Cymru a Chwedlau, Straeon Gwerin a Thylwyth Teg, a Mytholeg. Mae’r sioe yn nodweddu gweithiau pwysig gan yr artistiaid a adnabyddir yn rhyngwladol David Hockney, a Bedwyr Williams. Uchafbwynt arall bydd y cawr enfawr 25 troedfedd o uchder, Bendigeidfran, a wnaethpwyd gan ‘Small World Theatre’ yn Aberteifi, a fydd yn ymddangos yn y brif oriel.

GALLERY 1 | ORIEL 1

Nova 2017 26 January – 21 March 26 Ionawr – 21 Mawrth Nova is a biennial arts prize open to submission for all Welsh visual artists aged 35 and under. It aims to support and promote excellence in emerging Welsh art and offers a range of prizes and bursaries. The selection panel for Nova 2017 includes Bedwyr Williams, Alfredo Cramerotti, Hannah Firth, Bruce Haines, Emily Weiner, Susan Liggett. This exhibition is produced by Royal Cambrian Academy. nova.cymru | Gwobr gelf a gyflwynir bob dwy flynedd yw Nova sy’n agored i geisiadau oddi wrth artistiaid gweledol Cymreig hyd at 35 oed. Mae’n anelu at gefnogi ac hyrwyddo rhagoriaeth mewn celf sy’n ymddangos o’r newydd yng Nghymru ac mae’n cynnig amrediad o wobrau a bwrsarïau. Mae’r panel dethol ar gyfer Nova 2017 yn cynnwys Bedwyr Williams, Alfredo Cramerotti, Hannah Firth, Bruce Haines, Emily Weiner a Susan Liggett. Cynhyrchir yr arddangosfa hon gan yr Academi Gambriaidd Frenhinol. nova.cymru

39 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 39

12/12/2017 23:15


exhibitions Arddangosfeydd Photo/ ffoto: Chris Stewart

GALLERY 1 | ORIEL 1

The Fractal Clock 6 April- 5 May | 6 Ebrill – 5 Mai With The Fractal Clock, created by Richard Downing, seeing is believing as 81 rotating triangles of glass make a delicate journey of shifting patterns towards a moment of resolution, once every sixty minutes. ‘A dance of holes across the stage of an hour’, The Fractal Clock offers a gentle and mesmerising re-encounter with time, space, place and perspective. | Rhaid gweld y Fractal Clock i’w gredu, wrth i 81 o drionglau gwydr cylchdroadol greu taith gywrain o batrymau symudol tuag at ennyd o eglurdeb, unwaith pob trigain munud. ‘Yn ddawns ar draws llwyfan awr’, mae’r Fractal Clock yn cynnig ail-gyfarfyddiad tyner a swynol gydag amser, gofod, lle a phersbectif.

Photo/ ffoto: Kenji Lim

GALLERY 2 | ORIEL 2 GALLERY 1 | ORIEL 1

At the Edge of the Sea A’r Lan y mor 15 May – 8 July | 15 Mai- 8 Gorff A mixed group show celebrating all aspects of the sea. | Sioe grŵp cymysg yn dathlu pob agwedd ar y môr.

Mwy Hanes: Tales,Stories, Legends and Myths Until 21 January | Tan 21 Ionawr Additional work exploring legendary narrative. The exhibition features work from Aberystwyth School of Art Collections and contemporary artists. | Gwaith ychwanegol yn ystyried naratif chwedlonol. Mae’r arddangosfa yn nodweddu gwaith o Gasgliadau Ysgol Gelf Aberystwyth ac artistiaid cyfoes.

40 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 40

12/12/2017 23:15


exhibitions Arddangosfeydd GALLERY 2 | ORIEL 2

RPS International Photography Exhibition 160 27 January – 10 March 27 Ionawr – 10 Mawrth

Photo / Ffoto: Poem Baker

This exhibition reflects the varying interests and vibrant aesthetics of photography today, presenting work that demonstrates photographic skill and technique, alongside images exploring ideas and narratives rich in meaning and message. It encompasses single images and series work across all genres. The work is executed in many ways from alternative processes to contemporary approaches. | Mae’r arddangosfa hon yn adlewyrchu gwahanol ddiddordebau ac estheteg fywiog y maes ffotograffiaeth heddiw, gan gyflwyno gwaith sy’n dangos sgiliau a thechnegau ffotograffig, ochr yn ochr â delweddau sy’n ystyried syniadau a naratifau cyfoethog mewn ystyr a neges. Mae’n cynnwys delweddau unigol a gwaith cyfresi ar draws pob genre. Cyflawnir y gwaith mewn llawer o wahanol ffyrdd, yn amrywio o brosesau amgen i ddulliau cyfoes. Photo/ ffoto: Deborah Teakle

GALLERY 2 | ORIEL 2

Swimming | Nofio 17 March – 26 May 17 Mawrth – 26 Mai A mixed show including work by Becky Knight, Deborah Teakle, Branwen Jones and Joanna Croft | Sioe cymysg yn cynnwys gwaith gan Becky Knight, Deborah Teakle, Branwen Jones and Joanna Croft.

Photo/ ffoto: Vicky Wade

CAFÉ GALLERY | ORIEL CAFFI

First Contact 11 Jan – 3 March | 11 Ionawr – 3 Mawrth The work in this exhibition has been produced by members of the Arts Centre’s very popular Black & White Photography classes and users of the open access darkroom facility. Tutors: Stephen Bailey, John Cable | Cynhyrchwyd y gwaith yn yr arddangosfa hon gan aelodau dosbarthiadau Ffotograffiaeth Ddu a Gwyn poblogaidd y Ganolfan a’r sawl sy’n defnyddio’r ystafell dywyll yn rheolaidd. Tiwtoriaid: Stephen Bailey, John Cable

41 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 41

12/12/2017 23:15


Wales Festival of Architecture 2018 GŴyl Bensaernïaeth Cymru 2018

Photo/ ffoto: Guggenheim New York, Jonathan

Adams/Huw Walters

April - May | Ebrill - Mai The Wales Festival of Architecture returns to Aberystwyth in April and May for a programme of talks, films, exhibitions and workshops on the subject of architecture, design and the environment. Highlights include: be an architect for a day, a celebration of Welsh architecture in photographs and words, and the 150th Anniversary of the birth of Frank Lloyd Wright. See www.architecture. com/wales for the evolving programme or email rsaw@riba.org to register for details. Organised by the Royal Society of Architects in Wales and RSAW Mid-Wales Branch in partnership with Aberystwyth Arts Centre. | Mae Gŵyl Bensaernïaeth Cymru yn dychwelyd i Aberystwyth ym mis Ebrill a Mai gyda rhaglen o anerchiadau, ffilmiau, arddangosfeydd a gweithdai ar bwnc pensaernïaeth, dylunio a’r amgylchedd. Mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys: byddwch yn bensaer am ddiwrnod; dathliad o Bensaernïaeth Cymru mewn ffotograffau a geiriau; dathliad 150 mlynedd ers geni Frank Lloyd Wright. Gweler www.architecture.com/wales am y rhaglen wrth iddi ddatblygu ac e-bostiwch rsaw@riba.org i gofrestru i dderbyn manylion. Trefnir gan Gymdeithas Frenhinol Penseiri Cymru a Changen Canolbarth Cymru’r Gymdeithas, mewn partneriaeth â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

CAFÉ GALLERY | ORIEL CAFFI

Haul: The Art and Friendship Group 10 March – 13 May | 10 Mawrth – 13 May Works by participants of Art and Friendship group run by Martine Ormerod. The group meets weekly during term time to explore different ways to make art from painting to collage and using digital cameras. No previous experience is required and it is a relaxed and fun class which runs on Tuesdays, 10.30- 12.30 | Gwaith gan aelodau’r grŵp Celf a Chyfeillgarwch o dan arweiniad Martine Ormerod. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn wythnosol yn ystod y tymor i archwilio gwahanol ffyrdd i greu celf, o baentio i collage a defnyddio camerâu digidol. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ac mae hwn yn ddosbarth ymlacoiol ac hwyliog a gynhelir ar ddydd Mawrth 10.30- 12.30.

THE EYE 10 March – 13 May | 10 Mawrth – 13 May A selection of short films made by the New Media Students at Aberystwyth School of Art. This exhibition features works created in the New Media Art Techniques Module at Aberystwyth University’s School of Art. Students were allowed and encouraged to create narrative and conceptual videos, animations, digital images, and sound works for their final pieces. The student artists featured in this exhibition are Irene Gardnier, Ailis CrossGorman, Joanna Bonarek-Gnat, Carolina Morales, Maddie Sullivan, and Louise Chennell. The module was taught by Holden Holcombe. | Detholiad o ffilmiau byrion a wnaethpwyd gan Fyfyrwyr y Cyfryngau Newydd yn Ysgol Gelf Aberystwyth. Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys gwaith myfyrwyr a grewyd yn ystod Modiwl Technegau Celf y Cyfryngau Newydd yn Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth. Anogwyd y myfyrwyr i greu fideos cysyniadol a naratif, animeiddiadau a gweithiau sain ar gyfer eu darnau terfynol. Yr artistiaid a nodweddir yn yr arddangsfa hon yw Irene Gardnier, Ailis Cross-Gorman, Joanna BonarekGnat, Carolina Morales, Maddie Sullivan, Mike Kirton a Louise Chennell. Dysgwyd y modiwl gan Holden Holcombe.

42 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 42

12/12/2017 23:15


exhibitions Arddangosfeydd

Photo/ ffoto: Keith Morris

THE PIAZZA WINDOW THE PIAZZA WINDOW

We’re Here Because We’re Here 20 January – 14 April | 20 Ionawr – 14 Ebrill An exhibition that documents ‘We’re here because we’re here’, an event that took place on 1st July 2016, where thousands of volunteers participated in a UK-wide contemporary memorial to mark the centenary of the Battle of the Somme. Commissioned by 14-18 NOW, the UK’s arts programme for the First World War centenary, the work was conceived and created by Turner Prize-winning artist Jeremy Deller in collaboration with Rufus Norris, Director of the National Theatre. Produced by Birmingham Repertory Theatre and the National Theatre, in collaboration with 23 UK theatres. | Arddangosfa sy’n dogfennu ‘We’re here because we’re here’, gweithgaredd a ddigwyddodd ar 1af Gorffennaf 2016, pryd y bu miloedd o wirfoddolwyr ledled y DU yn cymryd rhan mewn achlysur cyfoes i nodi canmlwyddiant Brwydr y Somme. Wedi’i gomisiynu gan 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydau’r DU ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, dyfeiswyd a chrewyd y gwaith gan yr artist Jeremy Deller, enillydd y Wobr Turner, mewn cydweithrediad â Rufus Norris, Cyfarwyddwr Theatr Genedlaethol Lloegr. Cynhyrchwyd gan Theatr Gwmni Birmingham a Theatr Genedlaethol Lloegr, mewn cydweithrediad â 23 o theatrau yn y DU.

Suzie Larke – In the Mind’s Eye 21 April – 22 July | 21 Ebrill – 22 Gorffenaf “My project is an attempt to visualise depression and anxiety through conceptual photography. One of the problems with mental illness is that the symptoms are often not outwardly apparent. My work is inspired by personal experience, creating imagery as a means of translating feelings that are difficult to put into words. I hope to raise awareness of depression and promote a greater understanding of the spectrum of experiences.” This project is for those who have been affected by mental health issues and those who might be in the future – in effect for everyone. | Ymdrech yw fy mhrosiect i ddarlunio iselder a phoen meddwl trwy ffotograffiaeth gysyniadol. Un o’r problemau gyda salwch meddyliol yw nad yw’r symptomau bob tro yn amlwg o’r tu allan. Ysbrydolwyd fy ngwaith gan brofiad personol, yn creu delweddaeth fel ffordd o ddehongli teimladau sy’n anodd i’w rhoi mewn geiriau.

CERAMIC GALLERY | ORIEL SERAMEG

Billy Adams Transitions 3 February - 22 April | 3 Chwefror - 22 Ebrill Ceramist Billy Adams’ work is held in numerous private collections around the word. He is a Fellow of the Craft Potters Association. His work deals with exploring and experimenting with aspects of landscape: “My main inspiration is the countryside and the standing stones of my native Ireland and West Wales. I would like to think that my work forms a material link to /with our elusive mystical ancestry.”Billy Adams will give a talk and demonstration during the exhibition period please check the Arts Centre diary or www. ceramics-aberystwyth.com for notifications. | Cynhwysir gwaith y seramegydd Billy Adams mewn nifer o gasgliadau preifat ledled y byd. Mae’n Gymrawd o Gymdeithas y Crochenwyr Crefft. Mae ei waith yn ymwneud ag ystyried ac arbrofi gydag agweddau o’r dirwedd. “Fy mhrif ysbrydoliaeth yw cefn gwlad a meini hirion fy mamwlad, Iwerddon, a Gorllewin Cymru. Hoffwn feddwl bod fy ngwaith yn ffurfio dolen faterol â’n hynafiaid cyfriniol anniffiniol.”Bydd Billy Adams yn cyflwyno anerchiad ac arddangosiad yn ystod cyfnod yr arddangosfa. Cymerwch olwg ar ddyddiadur Canolfan y Celfyddydau neu ymwelwch â www.ceramicsaberystwyth.com am ragor o fanylion.

43 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 43

12/12/2017 23:15


CREATIVE LEARNING Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol dysgu creadigol All classes run for 10 weeks unless stated otherwise. For further information on our courses please contact Amanda Trubshaw on 01970 621609 / amj@aber.ac.uk | Holl ddosbarthiadau yn rhedeg am 10 wythnos oni dyweder yn wahanol. Am ragor o wybodaeth am ein cyrsiau cysylltwch ag Amanda Trubshaw ar 01970 621609 / amj@aber.ac.uk

wednesday

tuesday

monday

CLASS TIME AGE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baby Bird Music/ Cerdd Cyw Bach 10.00 - 10.45am Toddlers 11.00 – 11.45am Babies Gwanwyn Club 10.30– 3.30pm Adults 50+ Animation 4.00 – 6.00pm 8-12yrs Youth Theatre Two (Break a Leg) 4.30 – 6.30pm Ages 14+ Samba Drumming 6.30 – 8.00pm Ages 14+ Animation 6.30 – 8.30pm Ages 13+ Pottery for Beginners 6.30 – 9.00pm Adults Castaway Community Theatre 7.00 – 9.00pm Adults -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art and Friendship Group 10:30am – 12:30pm Adults 50+ Pottery for All 12:30 – 3.00pm Adults Youth Theatre One (Fourth Wall) 4.30 – 6.30pm 12-13yrs Adult Ballet 6.00 – 7.00pm Adults Belly Dancing 6.45 – 8.00pm Adults Creative Writing: Starting from Scratch 6.30 – 8.00pm 16+ Pottery – All Levels 6:30 – 9.00pm Adults Heartsong Community Choir 7.15 – 9.30pm Adults -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Early Morning Zen Yoga 7.45 – 8.45am Adults Student Dance Bollywood Dance 2.30 – 3.30pm Students Student Dance Ballet 2.30 – 3.30pm Students Dance for Older Beginners 4.00 – 5.00pm Ages 10+ Adult Tap 5.00 – 6.00pm Adults 16+ Ready for Radio! 5.00 – 6.30pm Ages 13+ Open access to the dark room 5.00 – 8.00pm Adults Bollywood Dancing 6.30 – 8.00pm Adults Poetry Group – FREE! 6.30 – 8.30pm Adults

44 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 44

12/12/2017 23:15


saturday

friday

thursday

CLASS TIME AGE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Experimentation in Painting and Drawing 9.30am – 12.30pm Adults Yogance 1.00 – 2.00pm Adults Screen Printing 1.00 – 4.00pm Adults Open access to the Arts Centre Digilab 3.00 – 6.00pm All Ages Acro Arts 4.00 - 8:15pm Age 3+ Creative Writing (2): Growing the work 6.30 – 8.00pm Adults Mixed Media Art Class 6.30 – 8.30pm Adults Black & White Photography 6.30 – 8.30pm Adults Pottery – Advanced Class 6.30 – 9.00pm Adults -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clwb 1-2-3 Club 11am – 12pm Toddlers & babies 1.30 – 2.30pm Toddlers & babies NEW!! Family Arts & Crafts sessions 12.00 – 2.00pm Families Adult Ballet 12.30 – 1.30pm Adults Bollywood Dance for young people 6.15 – 7.15pm 8-15yrs Urban Dance & Afrobeats Workout 7.30 – 8.30pm Adults -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stage School 9 – 4pm Ages 5-11yrs Life Drawing 10am – 12pm Adults Clay Modelling 10am – 12pm 9 – 15yrs 12.30 – 2.30pm 5 – 8yrs Clwb Theatr i Sêr Bach / Little Stars Theatre Club

1.15 – 2pm 3-4yrs The Poetry Experience (1st Saturday of each month) 2 – 5pm Adults The Word Distillery (3rd Saturday of each month) 2 – 5pm Adults Guitar 2.15 – 3.15pm 8yrs+ Photography for young people 3.30 – 5.30pm 10 – 16yrs 45 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 45

12/12/2017 23:15


Classes for Children and Young People | Dosbarthiadau i Blant a Phobl Ifanc -----------------------------------

DANCE SCHOOL

Aberystwyth Arts Centre Dance School aims to provide an enjoyable dance experience for pupils of all ages. Highly qualified teachers offer classes in ballet, modern, tap and street dance with the aim to develop an appreciation and love of dance. Former pupils have won places at professional dance schools and colleges. The Dance School follows the graded system of the Royal Academy of Dance (RAD) for Ballet, Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) for Modern and Tap and UDO for Street Dance. Examinations provide a useful yard stick of achievement and are designed to be within the scope of virtually all pupils, but are not compulsory. For further information, contact takepart@aber.ac.uk or 01970 622888 Mae Ysgol Ddawn Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn anelu at ddarparu profiad dawns pleserus ar gyfer disgyblion o bob oedran. Mae athrawesau â chymwysterau uchel yn cynnig dosbarthiadau mewn bale, modern, tap a dawnsio stryd gyda’r bwriad o ddatblygu gwerthfawrogiad a brwdfrydedd tuag at ddawns. Mae cynddisgyblion wedi ennill llefydd mewn ysgolion a cholegau dawns proffesiynol. Mae’r Ysgol Ddawns yn dilyn system graddio’r Academi Ddawns Frenhinol (RAD) ar gyfer Bale, Chymdeithas Imperialaidd yr Athrawon Dawns (ISTD) ar gyfer Modern a Tap a Sefydliad Dawns Unedig (UDO) ar gyfer Dawnsio Stryd. Mae arholiadau yn fodd defnyddiol o fesur cyflawniad ac fe’u cynllunir i fod o fewn gallu’r rhan fwyaf o ddisgyblion, ond nid ydynt yn orfodol. Cysylltwch â cymrydrhan@aber.ac.uk neu 01970 622888 am fanylion pellach.

-----------------------------------

YOUTH THEATRE

‘Fourth Wall’ Youth Theatre Company -----------------------------------

ACROARTS

Spring Term: Thursday 11 January Summer Term: Thursday 26 April Tutor: Miss Rebecca Thomas Acrobatic Dance, or acro as it is commonly referred to by dancers and dance professionals, is the beautiful fusion of classic dance technique and the precision and athleticism of acrobatic elements. Often defined by unique choreography, acro dancers seamlessly blend musicality, emotional expression, line and extension with acrobatic movements in a dance context.

-----------------------------------

STAGE SCHOOL

Spring Term: Saturday 13 January Summer Term: Saturday 28 April A structured approach to drama training with separate classes in acting, musical theatre singing and stage dance. Through individual classes and group workshops entirely led by theatre professionals, pupils progress as they follow a syllabus designed to lead them through the different skills in learning to perform and will also be prepared to audition for productions. For further information please e-mail takepart@aber.ac.uk – or to join the waiting list, please visit www. aber.ac.uk/artscentre

Spring Term: Tuesday 9 January Summer Term: Tuesday 24 April 4.30 – 6.30pm, £80 Ages 12 -13yrs ‘Break a Leg’ Youth Theatre Company Spring Term: Monday 8 January Summer Term: Monday 23 April 4.30 – 6.30pm | £80 Ages 14+ The vibrant and popular Arts Centre Youth Theatre offers weekly sessions focussing on actor and performance training.

-----------------------------------

LAMDA

Every year the Arts Centre enters a group of students into the LAMDA Acting examinations. This year’s exams will take place on Sunday 29th April. If you are interested in entering your child for the exam, please contact Laura on 01970 622888 or lao8@aber. ac.uk before January 14th.

-----------------------------------

ARTS AWARD

The Arts Centre is a registered Arts Award Centre and we can offer young people an Arts Award training scheme as part of their course here. Arts Award is a nationally recognised accredited qualification Please contact Laura on 01970 622888 or lao8@aber. ac.uk for further information.

46 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 46

12/12/2017 23:15


-----------------------------------

-----------------------------------

NT CONNECTIONS

READY FOR RADIO!

Connections is the National Theatre’s annual festival of new plays for youth theatres and schools. It gives young people experience of professional theatre-making. Their experience mirrors that of a company producing a new play in any theatre in the country. They create marketing campaigns, design sets and costumes, operate lighting and sound boards, stage-manage their performances. For the third year in a row, Aberystwyth Arts Centre will play host to the NT Connections Festival on March 10th. Aberystwyth Arts Centre’s Home performances will be on Monday 5th and 6th of March at 7:45pm.

Spring Term: Wednesday 10 January Summer Term: Wednesday 25 April 5-6.30pm | 13+

-----------------------------------

Tutor: Jake Goddard Would you like to present your own radio show? This fun course will supply you with the skills you need, ranging from script writing, audio recording and editing, presenting skills, interviewing skills and confidence building. This course is perfect for anyone looking to build a career in media, for those with a love of radio, or for those looking to have some fun in an educational environment!

-----------------------------------

NATIONAL YOUTH THEATRE AUDITIONS Friday 23rd and Saturday 24th February Whether you’re looking for a place you can finally be yourself, or you’ve always loved escaping and being somebody else, we can help you find your next stage. From January 2018 we’ll be heading to over 40 arts venues & schools across the UK to meet undiscovered young talent to join our celebrated company of talented individuals. Join us. The National Youth Theatre of Great Britain is a world leading youth arts organisation. We were established in 1956 as the first youth theatre in the world and since then we have nurtured the talent of hundreds of thousands of young people. For more information visit http://www.nyt. org.uk/auditions

-----------------------------------

DANCE FOR OLDER BEGINNERS

Spring Term: Wednesday 10 January Summer Term: Wednesday 25 April 4.00-5.00pm | £45 For Ages 10+ Tutor: Charlotte Davies Want to learn to dance? These sessions are specifically designed for older beginners to try out different styles of dance.

-----------------------------------

GUITAR

Spring Term: Saturday 13 January Summer Term: Saturday 28 April 2.15 – 3.15pm | £55 Tutor: Brian Swaddling Electric, Acoustic and Bass classes covering repertoire from 1950’s Rock’n’Roll to the present day. Please bring your own guitar, and amp if required. An adult may remain with each child under 12.

BOLLYWOOD DANCE FOR YOUNG PEOPLE

-----------------------------------

Spring Term: Friday 12 January Summer Term: Friday 27 April 6.15 – 7.15pm £45 8yrs+ Tutor: Kavita Chauhan Learn to dance Bollywood style and enjoy this vibrant and colourful form of dance. Bollywood dance classes are energetic and different. You will learn a mix of Indian classical dance and folk genres. Bollywood dances are bursting with vitality, and the music used in the dances is primarily a development of film music and traditional Indian folk music.

-----------------------------------

CLAY MODELLING

Spring Term: Saturday 13 January Summer Term: Saturday 28 April 10.00am – 12.00pm 9 - 15yrs | £75 + materials

12:30 – 2:30pm 5 - 8yrs | £75 + materials

Tutor: Suzanne Lanchbury From sculptures to teapots, children can try out all aspects of ceramics and feel like a professional! All work that children make is put through the magical process of glazing and firing.

PHOTOGRAPHY FOR YOUNG PEOPLE 10 – 16yrs Spring Term: Saturday 13 January Summer term: Saturday 28 April 3.30 – 5.30pm | £70

Tutor: Brian Swaddling Fun and lively photography sessions – learn how to take, edit and print your own photographs (digital and B&W). Also suitable for those studying Photography or Art at GCSE level or above.

-----------------------------------

ANIMATION

Spring Term: Monday 15 January Summer Term: Monday 4 June (6 weeks only) 4.00 – 6.00pm Ages 8-12 6.30 – 8.30pm Ages 13+ £70 (£42 for the Summer Term) Tutor: Holden Holcombe Want to make your own cartoons? This class will teach the basics of stop motion animation using a wide range of analogue and digital materials. You can animate even if you can’t draw! The emphasis will be on developing characters and storyboards to create your animations. You can then add sound effects, music and graphics to add the finishing touches to your final masterpiece.

47 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 47

12/12/2017 23:15


-----------------------------------

CREATIVE FAMILY FUN 2018

Classes for preschoolers and families | Dosbarthiadau ar ----------------------------------gyfer plant dan oed NEW!! DISCOVER CREATE PLAY! ysgol a theuluoedd -----------------------------------

BABY BIRD MUSIC CERDD CYW BACH

Spring Term: Monday 8 January Summer Term: Monday 23 April 10-10.45am - toddler class (for children aged 16 months to 4 years) | 11-11.45am - baby class (6 weeks to 15 months old) £4 per family per session Tutor: Annie Yiangou Bilingual songs and rhymes in a fun and relaxed setting, with the help of my little Robin Mimi the classes are very laid back and full of laughter and create the ideal environment for little ones to learn effortlessly.

-----------------------------------

CLWB 1-2-3 CLUB

Spring Term: Friday 12 January Summer Term: Friday 20 April 11.00am -12.00pm and 1.30 – 2.30pm | £4 per family per session Tutor: Hannah Goodchild A friendly, bilingual session for babies, toddlers and their adults. Music, movement and creative games. Due to popular demand Clwb 1-2-3 now runs alongside the school term!

FAMILY ARTS & CRAFTS SESSIONS WITH LOUISE CHENNELL

Spring Term: Friday 12 January Summer term: Friday 20 April 12 – 2pm – drop in sessions £3 per child per session Adults go FREE! Come along and get creative with your little ones every Friday in Gallery 2 in the Arts Centre. These arts and crafts sessions will be themed around the exhibitions in the Art Centre but will be informal, fun and probably quite messy! Together you will be able to make something every week which you can take home and show off to your friends and families. We provide all the materials and do all the clearing up, so just turn up and enjoy yourselves.

-----------------------------------

CLWB THEATR I SÊR BACH LITTLE STARS THEATRE CLUB Spring Term: Saturday 13 January Summer Term: Saturday 28 April 1.15 – 2pm | 3-4yrs | £4 per session or £35 for 10 weeks

New class within our Stage School aimed at younger children, to develop their communication skills and confidence in a safe and fun environment.

The Ceramic Gallery run arts and craft sessions for families, based on themes and exhibitions within the impressive Ceramic Collection of the School of Art, Aberystwyth University). Activities take place in the Ceramic Gallery downstairs in the Arts Centre. No booking required, drop in between 10am and 1pm. There is a voluntary small charge for materials (£1 per child, adults free) and events last 30-45 minutes and are suitable for families and children aged 3 and over. Babies are welcome in the gallery. January 27th Elephants & Fish! | February 24th Coil Pot Sculpture | March 24th Landscape Bowls

-----------------------------------

HWYL GREADIGOL I’R TEULU Bydd yr Oriel Cerameg yn cynnal sesiynau celf a chrefft i deuluoedd, wedi eu seilio ar themâu ac arddangosfeydd sydd yng Nghasgliad Cerameg nodedig yn yr Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth. Fel arfer cynhelir y gweithgareddau hyn ar Ddydd Sadwrn olaf y mis yn yr Oriel Cerameg ar lawr gwaelod Canolfan y Celfyddydau. Does dim angen archebu lle dim ond galw heibio rhwng 10am a 1pm. Codir tâl gwirfoddol bychan am gostau’r deunydd (fel arfer £1 y plentyn, am ddim i oedolion) a bydd digwyddiadau yn rhedeg am 30-45 munud ac yn addas i deuluoedd a phlant o 3 oed a hŷn. Ionawr 27 Eliffantod & Pysgod! Chwefror 24 Cerflun Pot Coil Mawrth 24 Powlenni Tirwedd Am ragor o wybodaeth cysylltwch â | for further information, please contact: Louise Chennell: loc@aber.ac.uk Tel: 01970 622192 http://tinyurl. com/nlpmzfs

48 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 48

12/12/2017 23:15


Classes for Adults | Dosbarthiadau i Oedolion -----------------------------------

GWANWYN CLUB Spring term: Monday 15 January (Ten Weeks) 10.30-3.30pm | FREE Tutor: Martine Ormerod, Becky Knight and Damian Gorman (plus guest tutors). The Gwanwyn club is a full day arts club for the over 50s that offers a programme of weekly events to create opportunities for people to meet new friends and try out a whole range of new creative activities and experiences. Inspired by other clubs across the UK such as Meet Me at the Albany in London; described as ‘the kind of stereotype-smashing thing that sticks two knitting needles up at anyone who dares assume a day centre for older people is about flower arranging and endless cups of tea.’ Gwanwyn has offered this refreshing attitude to older people in and around Aberystwyth since May 2017. If you are interested in finding out more please contact Gwanwyn on amj@aber.ac.uk. This series of sessions has been supported by the Friends of Aberystwyth Arts Centre.

-----------------------------------

POTTERY FOR BEGINNERS Spring Term: Monday 8 January Summer Term: Monday 23 April 6.30 – 9.00pm | £95 (£85) + materials Tutor: Laura Hughes Fun and friendly classes which cover all the main making techniques you’ll need to progress in ceramics. Suitable for all levels.

-----------------------------------

SAMBA DRUMMING Spring Term: Monday 8 January Summer Term: Monday 16 April 6.30 – 8.00pm The Samba a go-go band meets on Monday evenings. For more information or to enquire about joining please email zoecryer@ fastmail.fm

-----------------------------------

CASTAWAY COMMUNITY THEATRE Summer Term: Monday 23 April 7.00 - 9.00pm | £85 (£75) for a 15 week term | Adults (18+) Tutor: Lindsay Blumfield Castaway is the Art Centre’s well established community theatre group. New members and complete beginners are welcome to join the group- no theatrical experience necessary! Just Enthusiasm! Castaway are currently working towards their spring production of ‘Are you being served’, which will be performed on Friday 26th and Saturday 27th January at 7:30pm. Tickets are £12 (£10).

-----------------------------------

THE ART AND FRIENDSHIP GROUP Spring Term: Tuesday 9 January Summer Term: Tuesday 24 April 10.30am – 12.30pm | £5 per session or £40 for 10 weeks Tutor: Martine Ormerod Are you 50+ feeling isolated and would like to meet new people and try something different? The art and friendship group offers you a chance to explore different ways to make art, from painting to using new technologies such as digital cameras. No previous art experience necessary, come along and join in the fun. Perhaps you have some art or craft ideas you have not had a chance to do, this could be the opportunity. Contact Martine Ormerod on martine_arts@me.com for more information.

-----------------------------------

POTTERY FOR ALL Spring Term: Tuesday 9 January Summer Term: Tuesday 24 April 12.30 – 3.00pm | £85 (£75) + materials Tutor: John Reading Children at school? Take some time for yourself; expand your skills and creativity in the Tuesday afternoon Ceramics Class. All that’s needed is enthusiasm and the class finishes in time to still collect the children from school!

-----------------------------------

ADULT BALLET Spring Term: Tuesday 9 January Summer Term: Tuesday 24 April | 6.00 – 7.00pm | £55 Adults Tutor: Philippa Gilbert A fun and informative class. You will gain a good understanding of ballet steps enabling you to develop classical ballet technique. This is an intermediate level class with an emphasis on developing technique. RAD ballet classes for adults - some dance experience is required.

-----------------------------------

POTTERY – ALL LEVELS Spring Term: Tuesday 9 January Summer Term: Tuesday 24 April | 6.30 – 9.00pm | £95 (£85) + materials Tutor: Laura Hughes Fun and friendly classes which cover all the main making techniques you’ll need to progress in ceramics. Suitable for all levels.

-----------------------------------

CREATIVE WRITING: Starting from Scratch Spring Term: Tuesday 9 January Summer Term: Tuesday 24 April | 6.30 – 8.00pm | £70 Adults 16 + Tutor: Damian Gorman If you’ve ever had an itch to do some writing but have done little or nothing about it, then “Starting from Scratch” is the thing for you. In a friendly, encouraging environment - and with others in the same boat - you’ll be helped towards the writing of whatever is on your mind or in your heart - be that poems, stories or memoir. The course will be taken by the poet and playwright DAMIAN GORMAN, a very experienced tutor and multi-award-winning writer. He says that “the accent will be on fun and friendly learning”, so what’s to lose?

49 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 49

12/12/2017 23:15


Funded by Aberystwyth Univeristy Alumni through | Wedi’i ariannu gan Alumni Prifysgol Aberystwyth drwy:

NEW! STUDENT YOGA – EXAM RELAXATION SESSIONS – FREE!!

-----------------------------------

Breathe out exam stress in these free sessions for students. These sessions are aimed at combatting stress and anxiety, leaving you with a clear and refreshed mind.

BELLY DANCING

NEW! STUDENT DANCE

Spring Term: Tuesday 9 January Summer Term: Tuesday 24 April | 6.45 – 8.00pm | £50 Tutor: Barbara Matthews Belly Dance is a fascinating, expressive dance form with a long and venerable history; its many styles have a defined technique and a distinctive feel. There is much to learn in this ancient, woman centred art form, this combined with low impact, toning exercise, brain boosting choreographies and social elements make it a perfect way to stay or get fit while having a lot of fun. It can open up a whole new world of music and percussion or you can dance to your favourite tunes, it’s up to you. Taught by Barbara Matthews, an affiliated member of The JTA (JWAAD Teachers Association) and specializes in dancing with drums.

-----------------------------------

HEARTSONG COMMUNITY CHOIR Spring Term: Tuesday 9 January Summer Term: Tuesday 17 April | 7.15 – 9.30pm | Adults An informal choir of local people singing a mix of world, gospel, modern and traditional music. All are welcome – even if you can’t sing! No need to read music. For further information contact takepart@aber.ac.uk

EARLY MORNING YOGA Spring Term: Wednesday 10 January Summer Term: Wednesday 25 April 7.45-8.45am | £4 per session (£3 for students and staff) Tutor: Emily Marsh These classes will focus on Zen yoga and are suitable for complete beginners and experienced yogis alike!

Wednesday 7 February Bollywood Dance: 2.30 – 3.30pm Ballet: 2.30 – 3.30pm Just £1 per session! Tutors: Various Classes available in Bollywood Dance and Ballet. Come and have a go, no experience needed.

ADULT TAP Spring Term: Wednesday 10 January Summer Term: Wednesday 25 April 5.00-6.00pm | £55 | Adults 16+ Tutor: Charlotte Davies A fun and lively class, where all abilities learn technique and style whilst learning routines set to varied music styles. Tap can be gentle and lively making it a fun, rhythmical and enjoyable way to keep fit. All abilities welcome.

-----------------------------------

OPEN ACCESS TO THE DARKROOM WITH JOHN CHARLES Spring Term: Wednesday 10 January Summer Term: Wednesday 25 April Drop in between 5 – 8pm | £3 per hour Revisit the joys of B&W film in the Arts Centre’s fully equipped darkroom. Users should have previous darkroom experience and be familiar with basic darkroom processes and etiquette. There is no teaching but friendly advice is available on request. Less experienced users may wish to attend a refresher or beginners course before or whilst attending the open access sessions. For information or to confirm your attendance contact John: johncharles864@gmail.com | 01970 626808

-----------------------------------

BOLLYWOOD DANCING Spring Term: Wednesday 10 January Summer Term: Wednesday 25 April 6.30 – 8.00pm, £55 Tutor: Kavita Chauhan Learn to dance Bollywood style and enjoy this vibrant and colourful form of dance. Bollywood dance classes are energetic and different. The substance of these classes will be learning a Bollywood style of dancing with a twist of Indian classical and folk genres. Bollywood dances are bursting with vitality, and the music used in the dances are primarily a development of film music and traditional Indian folk music. Aimed at adults of all ages and abilities.

-----------------------------------

WEDNESDAY POETRY GROUP 6.30 - 8.30pm | FREE! | Adults (18+) The Poetry Workshop meet every Wednesday throughout the year. A relaxed and informal discussion of creative work produced by individuals in the group each week. This group has places for new poets to workshop their poetry. For more information call Heather on 01970 612 026

-----------------------------------

EXPERIMENTATION IN PAINTING AND DRAWING Spring Term: Thursday 11 January Summer Term: Thursday 26 April 9.30am -12.30pm | £100 (£90) for term or £15 per class Tutor: Gerwyn Jones, Elizabeth Hale. The title and intention of this class is aimed and designed to be experimental. It encourages its members to explore and use a wide range of mixed media techniques and applications, both in ideas and materials. Suitable for all levels but especially for those with some experience. Cost includes materials.

50 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 50

12/12/2017 23:15


---------------------------------------------------------------------

YOGANCE Spring Term: Thursday 11 January Summer Term: Thursday 26 April 1-2pm | £50 Tutor: Rosa Carless Rosa will be running an exciting new workshop where she combines her dance styles with yoga to create a dynamic workout that will stretch, strengthen and flow. Suitable for all levels of yogis and dancers.

-----------------------------------

SCREEN PRINTING Spring Term: Thursday 11 January Summer Term: Thursday 26 April 1.00 – 4.00pm | £100 (£90) Tutor: Becky Knight Learn how to print your own designs on fabric, t-shirts, tablecloths - whatever takes your fancy! This class concentrates on screen-printing onto fabric using non-toxic water-based inks. No experience necessary. A daytime class suitable for all abilities.

-----------------------------------

OPEN ACCESS TO THE ARTS CENTRE DIGILAB Spring Term: Thursday 11 January Summer Term: Thursday 26 April 3.00 – 6.00pm | FREE! Digilab is a computing suite which offers users access to multi-media computers with both Windows and iMac available for general use. They come with opensource and commercial graphic design and animation packages, such as Adobe’s Photoshop, Premiere Elements and Lightroom; DragonFrame and Gimp, as well as free internet access, printing and scanning facilities.So if you are having problems sending an email or would like to try your hand at Photoshop, pop on in, there will always be someone on hand for some friendly advice or help where needed.

AN INTRODUCTION TO MIXED MEDIA PAINTING AND DRAWING Summer Term: Thursday 7 June for 6 weeks 6.30 – 8.30pm | £55 (£48) Tutor: Karen Pearce The projects on this course explore the possibilities of combining a wide variety of media - including oil and chalk pastels, water soluble pencils, watercolour, ink, acrylic, graphite and collage. Working on landscape themes. Some materials will be provided. Suitable for all levels.

-----------------------------------

CREATIVE WRITING (2): Growing the Work Spring Term: Thursday 11 January Summer Term: Thursday 26 April 6.30 - 8.00pm | £70 | Adults Tutor: Damian Gorman This is a course for any writers wanting to write a bit more and to take their work that bit further. It is a course now well established in the Arts Centre, and has at its core an existing group of talented and committed writers from the local community who have been meeting with Damian Gorman for months. However in this new term new members - writers who wish to grow their body of work and learn new skills in a very relaxed atmosphere - are warmly welcome. Damian Gorman is a very experienced creative writing mentor whose own work has garnered awards as diverse as an MBE and a Goldren Harp.

-----------------------------------

POTTERY – ADVANCED CLASS Spring Term: Thursday 11 January Summer Term: Thursday 26 April 6.30 – 9.00pm | £95 (£85) + materials Tutor: Laura Hughes A more advanced class for those wanting to take their ceramic skills to a higher level.

-----------------------------------

BLACK & WHITE PHOTOGRAPHY Spring Term: Thursday 11 January Summer Term: Thursday 26 April 6.30 – 8.30pm | £95 (£85) + materials Tutor: Stephen Bailey Learn how to take and develop your own black & white photographs using the Arts Centre’s darkroom facilities. Open to all levels, these popular classes focus on the principles of composition and the traditional technique of developing and printing your own images. Note: Whilst this course works with Black and White film and the darkroom, the photographic techniques covered in these classes should help anyone who wants to learn how to take better photographs with a digital camera.

-----------------------------------

ADULT BALLET Spring Term: Friday 12 January Summer Term: Friday 27 April 12.30 – 1.30pm | £55 | Adults (25+) Tutor: Hannah Goodchild A fun and informative class. You will gain a good understanding of ballet steps enabling you to develop classical ballet technique. This is a mixed level class with an emphasis on enjoyment. RAD ballet classes for adults taught by Dance School ballet teacher Hannah Goodchild.

-----------------------------------

URBAN DANCE AND AFROBEATS WORKOUT Spring Term: Friday 12 January Summer Term: Friday 27 April 7.30-8.30pm | £50 (£40 | concessions and £30 students) Tutor: Amanda Ntongono and Rosa Carless. Dance into the weekend with a range of dance styles including azonto, dance hall, coupé-decalé and many more… This fun class is suitable for adults of all abilities.

51 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 51

12/12/2017 23:15


-----------------------------------

APT -----------------------------------

LIFE DRAWING Spring Term: Saturday 13 January Summer Term: Saturday 28 April 10.00am – 12.00pm | £100 (£90), or £15 per class Tutor: Paul Webster, Karen Pearce. In the life drawing class you will be working directly from the life model. This is suitable for all levels; if you haven’t drawn directly from the figure before or perhaps you’ve had a big break from drawing this class will give you the opportunity to familiarize yourself with some of the techniques and processes required to draw from life. If you simply want take the advantage of working from a life model this class is also for you and you can work in any way that fits with your own project or ideas. You’ll receive one to one friendly tuition in a relaxed but focused environment. All materials and equipment provided, but feel free to bring your own favourite items.

-----------------------------------

THE POETRY EXPERIENCE First Saturday of each month 2.00 – 5.00pm | FREE! | Adults (18+) Share poetry you admire in a friendly and supportive environment. Bring copies. For more information call Nigel on 01970 820 636

-----------------------------------

THE WORD DISTILLERY Third Saturday of each month 2.00 – 5.00pm | FREE! | Adults (18+) A long-established workshop for local poets giving an opportunity for feedback on their work in a supportive environment. For more information call Nigel on 01970 820 636

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn gweithio ar y cyd gyda Fforwm Cymuned Penparcau ar brosiect am flwyddyn sy’n dwyn y teitl ‘APT: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Fforwm Penparcau gyda’i gilydd’ a fydd yn gweld trigolion Penparcau yn ‘cymryd drosodd’ y Ganolfan am wythnos gyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddau ym mis Mehefin 2018. Mae’r prosiect APT yn anelu at ddatblygu ‘Partneriaeth Penparcau’ lle y bydd aelodau grwpiau Fforwm Penparcau a thrigolion eraill yr ardal yn dod at ei gilydd i helpu rhaglennu, trefnu, rheoli a rhedeg Canolfan y Celfyddydau am wythnos, gyda chefnogaeth staff y Ganolfan. Ymunwch â ni! ‘Rydym yn gwahodd holl drigolion Penparcau i roi’ch barn ynglyn â beth yr hoffech weld yn digwydd yng Nghanolfan y Celfyddydau yn ystod yr wythnos hon ym mis Mehefin! Eich wythnos chi yw hi ac ‘rydym yn awyddus i glywed oddi wrthych! Am ragor o wybodaeth neu i ymuno yn yr hwyl cysylltwch ag Alaw Griffiths ar alg54@aber.ac.uk | Aberystwyth Arts Centre is joining forces with Penparcau Community Forum for a year-long project called ‘APT: Aberystwyth Arts Centre and Penparcau Forum Together’ which will see a ‘hand over’ of the Arts Centre to Penparcau residents for a week’s worth of events and activities in June 2018. The APT project aims to develop a ‘Penparcau Partnership’ whereby members of Penparcau Forum groups and other Penparcau residents will come together to help to programme, organise, manage and run the venue for a week, with the support of the Arts Centre team. Get involved! We’re calling all Penparcau residents to have your say about what you’d like to see happening at the Arts Centre during this week in June! It’s your week and we want to hear from you! For more information or to get involved contact Alaw Griffiths at alg54@aber. ac.uk

52 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 52

12/12/2017 23:15


-----------------------------------

AN INTRODUCTION TO MIXED MEDIA PAINTING AND DRAWING FOR ADULTS -----------------------------------

Dates for your diary – Half Term & Easter Holiday Classes | Dyddiadau i’w nodi Dosbarthiadau Hanner Tymor a’r Pasg -----------------------------------

A DAY IN DANCE – BALLET WORKSHOPS FOR YOUNG PEOPLE With Miss Philippa Gilbert Monday 19th February, 10-4pm Ages 9-13yrs (Grade 3 RAD Ballet and Up) Tuesday 20th February 10-4pm, Ages 13+ (Intermediate/ Advanced RAD Only) Day of dance offers classical ballet, pointe work and repertoire. The emphasis is on enjoyment and dance.

-----------------------------------

NATIONAL YOUTH JAZZ ORCHESTRA WORKSHOP

Saturday 24 February 11:00 – 13:00 | FREE! | Ages 11-18yrs In partnership with Ceredigion Music Service, this is an open access improvisation session led by Mark Armstrong, Artistic Director of NYJO. The workshop is designed to cater for musicians with a range of technical levels and experience and should enhance musical understanding in general as well as improve specific jazz knowledge. All you need is some proficiency on your instrument and a willingness to rip up the sheet music and use your ears!

-----------------------------------

EASTER POTTERY CLASSES FOR CHILDREN AGES 5-12

ZU AERIAL

10am-12pm | £10 for each session.

Wednesday 21st February Age 8-16, 10.30-12:30pm | (£18)

Monday 9th April Treasure Chests Tuesday 10th April Brilliant Bowls Wednesday 11th April Fierce Fishes

This class will be a combination of aerial dance with ground based dance exploration. Aerial work will focus on silk/rope and trapeze work. Age Adults ages 17+ 2:00-4:00pm | (£18) In response to feedback, we have made this a purely aerial experience. Participants will be led through a thorough warm up and then learn skills on silk/ rope/ trapeze and aerial hoop.

-----------------------------------

BREAKIN’, AFROBEATS AND URBAN DANCE MASTERCLASS Thursday 22nd & Friday 23rd February - For children and young people aged 8+ With Rosa Carless & Amanda Ntongono

Saturday 14th and Sunday 15th April, 10am – 5pm | £80 (£75) Early bird price of £65 if you book before 3rd March 2018. Exciting and expressive - the projects on this course explore the possibilities of combining a wide variety of media - including oil and chalk pastels, water soluble pencils, watercolour, ink, acrylic, graphite and collage. Working on landscape themes. Some materials will be provided. Suitable for all levels.

-----------------------------------

GWANWYN DAY Wednesday 9th May 10am-5pm | FREE Get Inspired and Involved! A free Arts and Well Being Day at Aberystwyth Arts Centre open to anyone aged 50 and over; the emphasis will be on having fun and trying something new. Come along and join in one of our many activities. Note: There will be limited places on some activities, so advanced booking is essential. For more information contact the Box Office on 01970 623232 or takepart@aber.ac.uk

-----------------------------------

LIFELONG LEARNING

-----------------------------------

CA300: Forms From Nature Wednesday 9th May 2018 for 5 weeks, 10.00am - 3.30pm

EASTER LIFE DRAWING MASTERCLASS FOR ADULTS

Tutor: Angharad Taris Fees £150.00 | Concessions: £130.00 | Fee Waiver Fee: £40.00

Saturday 7th and Sunday 8th of April, 10.00 am until 5.00 pm | £80 (£75)

This course is an opportunity to work with award winning tutor, Angharad Taris. Students will source drawings from nature to create an individual vessel made from hand-built ceramics. Suitable for all abilities; you will be guided and encouraged to take risks within a safe and fun teaching environment. You will learn lots of new skills; go on, give it a go!

Early bird price of £65 if you book before 3rd March 2018. In these sessions we will focus on line drawing, mark-making, tonal value, as well as colour. As usual, our models will consist of trained dancers in addition to experienced male and female models working both singly but also together in pairs. All the materials for the exercises will be provided but please don’t let this stop you bringing along your own equipment.

For more information contact: Lifelong Learning Office, P5 Penbryn, Penglais Campus, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UX. Tel: 01970) 621580 Email: learning@aber.ac.uk

53 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 53

12/12/2017 23:15


Special Workshops & Community Projects Gweithdai Arbennig & Phrosiectau Cymunedoll

UK MUSIC REHEARSAL SPACES Aberystwyth Arts Centre joined UK Music’s Rehearsal Space scheme in 2017. The scheme aims to assist young people across the UK access the right equipment and expertise to help them make music. UK Music is the trade body for the music industry and members are: AIM, BASCA, BPI, FAC, MMF, MPA, MPG, MU, PPL, PRS for Music and the Live Music Group. Further information can be found at: http://www. ukmusic.org/ and for more information on the Rehearsal Space scheme or UK Music’s other work please contact oliver.morris@ukmusic. org. FREE rehearsal sessions are available – contact takepart@aber.ac.uk for further details. GREAT ART QUEST This year Aberystwyth Arts Centre will be taking part in the Great Art Quest, offering workshops specifically aimed at key stage 2 in storytelling and ceramics. For more information or to book a place for your school please contact Rachael Taylor on rmt@aber. ac.uk 01970 62 2163

YOUTH JUSTICE AND PREVENTION SERVICE Aberystwyth Arts Centre has a long and proud history of working with the Ceredigion Youth Justice and Prevention Services Structured Activity groups. We run sessions in visual arts, performing arts and new media, as well as a very successful Rock School each week. The groups are open to young people aged 10-17 years and there are opportunities to enrol as a community volunteer to help at the sessions. Contact Jamie Jones-Mead on 01970 633730 for further information. CRIW CELF CEREDIGION Criw Celf Ceredigion is a project for keen and talented young artists aged 11-18. It involves workshops with professional artists at Aberystwyth Arts Centre, Ceredigion Museum and coach visits to galleries and to the University Fine Art Department. See more about Criw Celf by our project partner Oriel Davies at: http://www.orieldavies.org/en/criwcelf. Learners from Ceredigion can apply for a place from June 2018, to begin in October. There are no events during revision/exam periods. Interested? Ask your Art teacher to nominate you, or contact us for more information. rmt@ aber.ac.uk / 01970 622163 CRIW CELF CEREDIGION Prosiect i artistiaid talentog, ifanc rhwng 11-18 oed yw Criw Celf Ceredigion. Mae’n cynnwys gweithdai hefo artistiaid proffesiynol yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, ac ymweliadau ar goets i orielau ac i Adran Gelf Cain Y Brifysgol. Mae mwy am brosiectau ein partner Criw Celf Oriel Davies ar: http://www.orieldavies. org/en/criw-celf Gall dysgwyr o Geredigion wneud cais o fis Mehefin 2018, i gychwyn ym mis Hydref. Does dim digwyddiadau yn ystod adegau adolygu/arholiadau. Diddordeb? Gofynnwch i’ch athro/awes Gelf enwebu chi, neu cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. rmt@aber.ac.uk / 01970 622163

54 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 54

12/12/2017 23:15


TEACHERS NOTES We have a downloadable teachers’ pack on how to get the most out of a Gallery visit. These notes provide information, project ideas and suggest questions teachers might ask pupils in the Gallery. NODIADAU I ATHRAWON Mae gennym becyn i athrawon y gellir ei lawrlwytho ar sut i fanteisio i’r eithaf ar ymweliad Oriel. Mae’r nodiadau hyn yn cynnig gwybodaeth, syniadau am brosiectau ac awgrymiadau am gwestiynau y gellir gofyn i’r disgyblion yn yr Oriel. DOWNLOADABLE NOTES FOR ENGLISH AND DRAMA | ADNODDAU Y GELLIR EU LAWRLWYTHO AR GYFR SAESNEG A DRAMA Education resources are available on our website for the following | Mae adnoddau addysgiadol ar gael ar ein gwefan: • • • • • •

The Merchant of Venice The Government Inspector Wuthering Heights Kindertransport Under Milkwood Y Fenyw Ddaeth o’r Mor

ARTISTS IN SCHOOLS Set Text GCSE & A Level Workshops | Testun Gosod A day long workshop working on set text GCSE and A Level drama texts for English and drama. Tailored to meet your school’s needs. Gweithdy am ddiwrnod llawn yn gweithio ar destunau gosod ar gyfer TGAU a Lefel A. Bydd y gweithdai yn ymateb i ofynion ysgolion unigol.

GALLERY EDUCATION PROGRAMME FOR SCHOOLS We run an extensive programme of activities for schools including discussion and practical Gallery Education sessions for all key stages working with our exhibition programme; practical and theory Ceramics sessions run in conjunction with the University Ceramics collection; Art Days where schools can bring up to 100 children to the Arts Centre to take part in a variety of activities and shorter sessions designed specifically for Key Stage 1 & 2 pupils. For details of sessions and activities available this term, please contact Rachael Taylor on 01970 622163 / rmt@aber. ac.uk RHAGLEN ADDYSG ORIEL I YSGOLION Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal rhaglen helaeth o weithgareddau i ysgolion gan gynnwys trafodaethau a sesiynau Addysg Oriel ymarferol i bob cyfnod allweddol gan weithio â’n rhaglen arddangosfeydd; mae sesiynau cerameg ymarferol a theori’n cael eu cynnal ar y cyd â Chasgliad Cerameg y Brifysgol; Diwrnodau Celf lle y gall ysgolion ddod â hyd at 100 o blant i Ganolfan y Celfyddydau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau byrrach a fwriedir yn benodol ar gyfer disgyblion cyfnod allweddol 1 & 2. Am fanylion ynglŷn â’r sesiynau a’r gweithgareddau sydd ar gael yn ystod y tymor hwn, cysylltwch â Rachael Taylor ar 01970 622163 / rmt@aber.ac.uk BACKSTAGE TOURS A free session for theatre studies students with Arts Centre creative and technical staff to explain how theatre works both front and backstage. We are pleased to be working in partnership with Ceredigion County Council youth activities team and the Friends of Aberystwyth Arts Centre to hold our weekly Rock School for young people. To arrange schools visits, resources and workshops contact takepart@aber.ac.uk or cymrydrhan@aber.ac.uk 55

Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 55

12/12/2017 23:15


creative development Datblygiad Creadigol fform Associate Artists | Artistiaid Cyswllt fform The Arts Centre offers space and resources to a number of associate performing artists and companies. We invite a number of professionals to join us for collaborations, rehearsal spaces, platforms of work, performance opportunities, advice and support. If you’re developing interesting new performance work or writing let us know and we’ll see if we can help. Contact Gill Ogden ggo@ aber.ac.uk | Mae’r Ganolfan yn cynnig lle ac adnoddau i nifer o artistiaid a chwmnïau cyswllt. ‘Rydym yn gwahodd nifer o artistiaid proffesiynol i ymuno â ni ar gyfer gweithiau ar y cyd, gofod rihyrso, cyfleodd i lwyfannu gwaith, cyfleoedd perfformio, cyngor a chefnogaeth. Os ydych yn datblygu gwaith perfformio neu sgriptio newydd diddorol, gadewch i ni wybod a gwnawn ein gorau i helpu. Cysylltwch â Gill Ogden ggo@aber.ac.uk. Current fform associates include: BST Productions Working on their Hamlet production Cascade Dance Developing a new dance performance of Frankenstein Christopher T. Harris Development of The Fox, a bilingual drama based on DH Lawrence Jemima Roberts Writer in residence The Jones Collective Developing and presenting their new West Wales-based drama, Frank We are partners to Leeway Productions in their 30 Minute Musicals project. The Experimental Performance Group continue their research and experimentation into new forms of theatre and performance. The Arts Centre’s Creu Cymru dance buddies are Gwyn Emberton, Eddie Ladd and Sean Tuan John. SURVIVORS PROJECT The Arts Centre is please to be working creatively with West Wales Women’s Aid, Creu Cymru and Chickenshed Theatre Company on a project for survivors of Domestic Abuse. The project is supported by the Big Lottery. | Mae’n fraint gan y Ganolfan weithio’n greadigol gyda Chymorth Menywod Gorllewin Cymru, Creu Cymru a Chwmni Theatr Chickenshead ar brosiect er budd goroeswyr camdrin domestig.

HIJINX ACTING ACADEMY The Arts Centre is pleased to be working in partnership with Hijinx Theatre to provide a structured programme for emerging actors with learning disabilities to enter the theatre profession or to gain life skills through drama. For further details or if you are interested in joining contact: jon.kidd@hijinx.org. uk | Mae’n bleser gan y Ganolfan weithio mewn partneriaeth gyda Theatr Hijinx i ddarparu rhaglen hyfforddiant i gynorthwyo actorion newydd gydag anableddau dysgu i ddilyn gyrfa yn y theatr neu i ennill sgiliau bywyd trwy ddrama.

56 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 56

12/12/2017 23:15


Creative Studios Stiwdios Creadigol

er of Winn ard Aw RIBA 0 201 Resident Artists and Companies | Artistiaid a Chwmnïau Preswyl

The Creative Studios project was designed to develop Aberystwyth Arts Centre’s role as a creative hub for arts businesses, arts development agencies, artists and craft workers. The Creative Studios Project designed by Heatherwick Studio, worth £1 million, has been made possible by support from Aberystwyth University, the Arts Council of Wales Lottery Fund and the Welsh Assembly Government. | Bwriad yr unedau oedd datblygu swyddogaeth Canolfan y Celfyddydau fel man creadigol ar gyfer busnesau celf, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiad a chrefftwyr. Gwnaethpwyd y Prosiect Unedau Creadigol, sy’n werth £1 miliwn, yn bosibl yn sgil cefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth, Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth y Cynulliad.

Greenweeds Web Development, Design & Digital Marketing Wardens Dramatic Company MusicFest International Music Festival and Summer School Tim Walley, Designer / Maker Honno Welsh Women’s Publishers HAUL Arts in Health Trioni Architects Angela Goodridge, artist / maker AMP Media, film makers Cwmni Awakennyn Productions Tom Parry Clocks If you are interested in renting one of the Creative Studios please contact Louise Amery on 01970 622889 / lla@aber.ac.uk

hynt Art and culture is for everyone. But if you have an impairment or a specific access requirement, often enjoying a visit to a theatre or an arts centre can be more complicated than just booking tickets and choosing what to wear. Hynt is a national scheme that works with theatres and arts centres across Wales to make things clear and consistent. Hynt cardholders are entitled to a ticket free of charge for a personal assistant or carer at the Arts Centre and all the theatres and arts centres participating in the scheme. Visit www.hynt.co.uk or www.hynt.cym to find a range of information and guidance about the scheme. You can also find out whether you or the person you care for are eligible to join the scheme and complete an application form. | Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson. Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd yn y Ganolfan y Celfyddydau a phob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Ewch i www.hynt.co.uk neu www.hynt.cym am wybodaeth ac arweiniad am y cynllun. Gallwch hefyd gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i ymuno â’r cynllun a chwblhau ffurflen gais. 57 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 57

12/12/2017 23:15


Information Gwybodaeth Great hall | Neuadd Fawr

AUDITORIUM SEATING BALCONY SEATING WHEELCHAIR SPACE DOOR

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

Y

X

W V

U

E

F

34

34

34

33

33

33

32

32

32

31

31

31

31

30

30

30

30

29

29

29

29

28

28

28

28

27

27

27

26

26

25

Y

43

44

45

46

47

48

49

50

43

44

45

46

47

48

49

50

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

X

W

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

V

58

59

60

61

62

63

64

U

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

U

CENTRE BALCONY BALCONI CANOL

U

58

65 65

D 69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

30

73

29

29

28

28

28

27

27

27

27

26

26

26

26

26

25

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

24

23

23

23

23

23

23

22

22

22

22

22

22

22

21

21

21

21

21

21

21

20

20

20

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

18

18

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

14

13

13

13

13

12

12

12

12

11

11

11

11

10

10

10

10

9

9

9

8

8

7

7

6

34

34

34

34

33

33

33

33

32

32

32

32

31

31

31

30

30

29

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

36

37

38

39

40

41

42

B

T

S

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

24

1

2

3

4

5

6

23

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

R

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

74

75

75

75

75

75

76

76

76

76

76

76

76

77

77

77

S T U

77

77

77

V W X Y

77

78

78

78

78

78

78

78

79

79

79

79

80

80

80

80

81

81

81

81

82

82

82

82

83

83

83

83

84

84

84

84

85

85

85

85

86

86

86

86

87

87

87

87

88

88

88

88

89

89

89

89

90

90

90

90

91

91

91

91

92

92

92

92

93

93

93

93

22

23

24

25

26

79

79

79

21

22

23

24

25

26

80

80

80

21

22

23

24

25

26

81

81

81

21

22

23

24

25

26

82

82

82

83

83

83

21

22

23

24

25

26

84

84

84

85

85

85

86

86

86

87

87

87

15

88

88

88

14

14

89

89

89

13

13

13

90

90

90

12

12

12

91

91

91

11

11

11

92

92

92

10

10

10

93

93

93

S T U

V W X Y

9

9

9

9

94

94

94

94

94

94

94

8

8

8

8

8

95

95

95

95

95

95

95

7

7

7

7

7

96

96

96

96

96

96

96

6

6

6

6

6

6

97

97

97

97

97

97

97

5

5

5

5

5

5

5

98

98

98

98

98

98

4

4

4

4

4

4

4

99

99

99

99

99

99

99

3

3

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

2

2

101

101

101

101

101

101

101

1

1

1

1

1

1

1

102

102

102

102

102

102

102

WEST BALCONY BALCONI GORLLEWINOL

16

75

21

I

15

75

26

H

14

74

25

6

13

74

24

6

12

74

23

5

11

74

22

5

10

74

21

4

9

73

74

26

4

8

A

73

25

3

7

R

73

24

3

20

73

23

2

19

73

22

2

18

72

73

21

1

17

72

26

1

16

72

25

J

15

72

24

K

14

71

72

23

L

13

70

71

22

N

12

69

70

71

21

M

11

69

70

71

26

O

10

69

70

25

U T S

9

69

24

P

8

C

23

Q

7

T

S

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Q P

O N

M L

K J I

H

S

R

Q

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

M

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2 1

3 2

L 1

2

J

3

3

1 2

P

23

O

22

L

22

20

21

22 21

21

19

20

21 20

20

18

19

20 19

19

17

18

19 18

18

16

17

18 17

17

15

16

17 16

16

14

15

16 15

15

13

14

15 14

14

12

13

14 13

13

11

12

13 12

12

10 11

12 11

11

9 10

11 10

10

8 9

10 9

9

7 8

9 8

8

6 7

8 7

7

5 6

7 6

6

4 5

6 5

5

3 4

5 4

4

2 3

4

23

21

22

24

J

22 24

23

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

F

2

K

25

1

F

98

1

2

H

26

R

1

G

26

25

Q

N

1

25

24

CINEMA | SINEMA

1

K

24

23

4

P

O

I

23

22

STAGE LWYFAN

theatre | theatr

1

22

21

U T S

3

M

21

EAST BALCONY BALCONI DWYREINIOL

3

45

44

22

Y X W V

2

44

43

21

Y X W V

1

43

H

G

I

F E D

G

H

H

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

1

C

C

B

13 12

A

12 11

11 10

9

10 9

8

9 8

7

8 7

6

7 6

5

6 5

4

5 4

3

4 3

2

3 2

1

2 1

A

B

F E D

SCREEN SGRIN

STAGE LWYFAN

58 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 58

12/12/2017 23:16


RESERVATIONS | ARCHEBU TOCYNNAU Tickets reserved in your name can be held for four days, after which point they will be released for sale. Tickets cannot be reserved on the actual day of the event/screening, but must be paid for in full at time of booking. Any tickets not paid for by the day of the event/screening will be released. | Gallwn gadw tocynnau a archebir yn eich enw am bedwar diwrnod. Ar ôl hynny, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. Os byddwch yn archebu tocynnau ar ddiwrnod y digwyddiad/ ffilm, bydd yn rhaid i chi dalu’n llawn wrth archebu. Os byddwch wedi archebu tocynnau a heb dalu amdanynt erbyn diwrnod y digwyddiad/ffilm, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. REFUNDS AND EXCHANGES | AD-DALU A CHYFNEWID If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to two days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you at no additional charge (although this cannot be guaranteed). This does not apply to courses. | Os na allwch ddod iberfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar eu cyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at ddau ddirwnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau i chi heb gost ychwanegol (ond ni allwn addo gwneud hyn).

If you would like a copy of this brochure in large print, please call 01970 623232. Pe hoffech gopi o’r llyfryn hwn mewn print mawr, ffôniwch 01970 623232. CONCESSIONS | PRISIAU GOSTYNGOL Rates are shown in brackets throughout this brochure. The rate is available for: 60+ in full time retirement, under 16s, full time students, unemployed, and disabled people. Babies are welcome at events that have a child’s concession price as advertised. | Nodir y prisiau gostyngol mewn cromfachau trwy’r daflen hon. Mae’r pris hwn ar gael i bobl 60+ sydd wedi ymddeol yn llwyr, pobl ifanc o dan 16 oed, myfyrwyr amser llawn, pobl ddi-waith a phobl anabl. Croesewir babis i sioeau lle cynigir gostyngiad ar y pris i blant. LATECOMERS | HWYRDDYFODIAID In order to minimise disturbance to other customers and performers, latecomers may be asked to wait until a convenient moment before being allowed into an auditorium. No refund will be given for customers who miss parts of performances due to lateness. Please note - it is often not possible to admit latecomers to the studio at all once the performance is underway. | Er mwyn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar gwsmeriaid eraill a pherfformwyr, gellir gofyn i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr aros tan y bydd yn gyfleus cyn mynd i mewn i awditorium. Ni fydd pobl sy’n colli rhannau o berfformiadau am eu bod yn hwyr yn cael ad-daliad. 59

Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 59

12/12/2017 23:16


Information Gwybodaeth

Aberystwyth Arts Centre, as part of Aberystwyth University which acts in the capacity of data controller, conforms to the Data Protection Act 1998 and the General Data Protection Regulation (in force from 25 May 2018) When processing your booking we will ask you for your name, address, email and telephone number. This is essential for processing all non-cash bookings. We will also ask you if you would like to be kept informed about forthcoming events and campaigns at Aberystwyth Arts Centre. We retain personal information for administration, advertising, marketing and fundraising purposes. Depending on what you have told us, we will be i) processing your information on the grounds that it is in the ‘legitimate interests’ of the Arts Centre to do this (Article 6(1)(f) of GDPR) in that the Arts Centre requires the information in order to process financial and other transactions and keep a record of these and ii) processing your information on the grounds that you have provided consent for this processing and for associated communications (Article 6(1)(a) of GDPR). Your information will only be accessed and used by Arts Centre staff. Third parties are occasionally used to provide facilities or services to help process data. For further information please contact Aberystwyth Arts Centre or the University Data Protection Officer at infocompliance@aber.ac.uk | Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, fel rhan o Brifysgol Aberystwyth sy’n gweithredu fel rheolwr data, yn cydymffurfio â’r Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a’r Rheoliad Amddiffyn Data Cyffredinol (sy’n dod i rym ar 25 Mai 2018). Pan ‘rydym yn prosesu eich archeb gofynnir am eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn. Mae hyn yn hanfodol er mwyn prosesu eich archeb yn effeithiol. Byddwn hefyd yn gofyn i chi a hoffech dderbyn gwybodaeth am sioeau a digwyddiadau yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn y dyfodol. ‘Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol at bwrpasau gweinyddu, hysbysebu, marchnata a chodi arian. Yn dibynnu ar beth yr ydych wedi dweud wrthym, byddwn yn i) prosesu eich gwybodaeth ar y sail ei bod o ‘fudd dilys’ i’r Ganolfan i wneud hynny (Erthygl 6(1) (f) o’r Rheoliad Amddiffyn Data Cyffredinol) sef bod angen y wybodaeth ar y Ganolfan er mwyn prosesu trafodion busnes ac eraill a chadw cofnod o’r rhain ac yn ii) prosesu eich gwybodaeth ar y sail eich bod wedi rhoi caniatâd ar gyfer y prosesu hwn ac ar gyfer cyfathrebiadau cysylltiol (Erthygl 6(1)(a) o’r Rheoliad Amddiffyn Data Cyffredinol). Defnyddir a phrosesir eich gwybodaeth gan staff Canolfan y Celfyddydau yn unig. Defnyddir trydydd bartïon weithiau i ddarparu cyfleusterau neu wasanaethau i gynorthwyo wrth brosesu data. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth neu Swyddog Amddiffyn Data’r Brifysgol ar infocompliance@aber.ac.uk

Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffeg na fideo mewn unrhyw berfformiad.

ACCESS FOR DISABLED VISITORS | CYFLEUSTERAU AR GYFER YMWELWYR ANABL If you would like to check on any access issues before you visit the Arts Centre please call 01970 623232. Parking is reserved next to the main entrance approach for drivers with limited mobility. Two spaces are also available at the rear of the theatre, with level access into the main foyer. Wheelchair access is possible to all auditoria and workshop spaces in the venue. Access at ground level to main foyer and box office, by lift up to the theatre foyer and by stair lift down to the lower level. Guide dogs and assistance dogs are welcome. Toilet facilities are accessible on all levels except the lower foyer. Hearing loops are installed in the Great Hall, Theatre and Cinema.

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 623232. Mae lle wedi’i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy’n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â’r prif gyntedd. Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai’r Ganolfan. Mae’r prif gyntedd a’r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â’r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i’r lefel is. Mae croeso i gwn tywys a chwn cymorth. Gellir mynd mewn cadair olwyn i’r toiledau ar bob lefel ag eithrio’r cyntedd isaf. Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a’r Sinema.

60 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 60

12/12/2017 23:16


Diary Dyddiadur C/S Cinema / Sinema T Theatre / Theatr GH/NF Great Hall / Neuadd Fawr S Studio / Stiwdio B Bar Check the website or monthly film leaflet for details of our daily film screenings. | Ymwelwch â’n gwefan neu’r daflen ffilm fisol am fanylion ynglyn â’n sgriniadau ffilm dyddiol.

JANUARY | IONAWR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-20 CINDERELLA WARDENS THEATRE COMPANY T p.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 IDOLRICH THEATREROTTO LEAPING FROG 2pm T p.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 BOLSHOI BALLET ROMEO AND JULIET 3pm C/S p.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 SCIENCE CAFÉ | CAFFI GWYDDONIAETH 7.30pm B p.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 PLAYPEN SPACE ODDITY 7.45pm S p.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 CHICKENSHED IN THE ABSENCE OF SILENCE 7.45pm S p.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 MUSIC CLUB 8pm GH/NF p.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 LITTLE WANDER COMEDY CLUB 8pm S p.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 HAKA ENTERTAINMENT HAKOUSTIC 7.45pm S p.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 HANDSHAKE GROUP MAX BOYCE 8pm GH/NF p.10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26-27 CASTAWAY ARE YOU BEING SERVED? 7.30pm T p.10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 NY MET LIVE TOSCA 5.55pm C/S p.10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 SIOE BRIODAS ABERYSWYTH WEDDING SHOW 10am p.11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 MOTIONHOUSE CHARGE 7.30pm T p.11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 JEZ DANKS AS DAI LEMUR 7.45pm S p.11

FEBRUARY | CHWEFROR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 CWMNI PENDRAW – 2071 11am & 7.45pm S p.12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 BOLSHOI BALLET THE LADY OF THE CAMELLIAS 3pm C/S p.12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 GWASANAETH CERDD CEREDIGION MUSIC SERVICE 7.30pm GH/NF p.12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 EXETER NORTHCOTT THEATRE & UNIVERSITY OF EXETER BEYOND MY CONTROL 7.30pm T p.13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ABERYSTWYTH STUDENTS’ UNION THE VAGINA MONOLOGUES 7.45pm S p.13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 NY MET LIVE L’ELISIR D’AMORE 5pm C/S p.13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 THE TARANTINOS 8pm GH/NF p.14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 61

12/12/2017 23:16


Diary Dyddiadur 10 ANDY KIRKPATRICK: PSYCHOVERTICAL 7.30pm T p.14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 PLAYPEN BLINDS 7.45pm S p.14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13-14 JAMES SEABRIGHT TRAINSPOTTING 7pm & 8.45pm T p.15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 RSC LIVE TWELFTH NIGHT 7pm C/S p.15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17-18 BAND CYMRU 2018 p.16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 SCIENCE CAFÉ | CAFFI GWYDDONIAETH 7.30pm B p.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 LES PETITS THEATRE CAPTAIN FLINN AND THE PIRATE DINOSAURS 2pm T p.16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 NT LIVE CAT ON A HOT TIN ROOF 7pm C/S p.17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 BRINSLEY FORDE MBE 8pm GH/NF p.17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 SWANSEA CITY OPERA THE BARBER OF SEVILLE BY ROSSINI 7.30pm T p.17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 LITTLE WANDER COMEDY CLUB 8pm S p.18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 ABERRATION 7.45pm S p.18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 NY MET LIVE LA BOHÈME 5.30pm C/S p.18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 CHINESE NEW YEAR 6pm p.19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 NATIONAL YOUTH JAZZ ORCHESTRA 8pm GH/NF p.19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 MUSIC CLUB 3pm GH/NF p.19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 THEATR PENA / TALIESIN CO-PRODUCTION WOMAN OF FLOWERS 7.30pm T p.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 STIFYN PARRI CAU DY GEG! 7.45pm S p.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 MID WALES OPERA EUGENE ONEGIN 7.30pm T p.20

MARCH | MAWRTH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ABERYSTWYTH LION’S CLUB CHARITY CONCERT WITH SHAN COTHI 7.30pm T p.21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-3 LURKING TRUTH LAND OF MY FATHERS 7.30pm T p.21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 UNIVERSITY SINGERS: ABERFAN - A TRAGIC ANNIVERSARY 8pm GH/NF p.21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 LITTLE BLUE MONSTER PRODUCTIONS DOGS DON’T DO BALLET 2pm T p.22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 BOLSHOI BALLET THE FLAMES OF PARIS 3pm C/S p.22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-6 YOUTH THEATRE THE CEASEFIRE BABIES 7.45pm S p.22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 CWMNI’R FRÂN WEN ŴY, CHIPS A NAIN 1pm & 6pm T p.23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 THE DEVIL’S VIOLIN STOLEN 7.30pm T p.23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 BELLE AND SEBASTIAN 8pm GH/NF p.23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 NT CONNECTIONS FESTIVAL T p.24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 NY MET LIVE SEMIRAMIDE 5.55pm C/S p.24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 NATIONAL DANCE COMPANY WALES TERRA FIRMA 7.30pm T p.25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 PLAYPEN DEATH COMES TO ST MICHAELS 7.45pm S p.25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-15 RICHARD III REDUX 7.45pm S p.26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 BBC NOW HAYDN & MOZART 7.30pm GH/NF p.26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 62

12/12/2017 23:16


Diary Dyddiadur 15-21 WOW FILM FESTIVAL C/S p.27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 BLACKEYED THEATRE TEECHERS 7.30pm T p.28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 MITCH BENN: I’M STILL HERE 7.45pm S p.28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 PHILOMUSICA OF ABERYSTWYTH 8pm GH/NF p.28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 MALAYSIAN EVENING 6pm p.28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 MUSIC CLUB 3pm GH/NF p.29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 SCIENCE CAFÉ | CAFFI GWYDDONIAETH 7.30pm B p.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 LIVERPOOL’S ROYAL COURT JUDY & LIZA 7.30pm T p.29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 OSCAR WILDE SEASON LIVE: LADY WINDERMERE’S FAN 7.15pm C/S p.29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 GWASANAETH CERDD CEREDIGION MUSIC SERVICE 7pm GH/NF p.30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 THE MOON-EYED PEOPLE AND THE WHITE RAVENS 7.45pm S p.30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 SWEETSHOP REVOLUTION BEAUTIFUL 7.30pm T p.30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 NT LIVE JULIUS CAESAR 7pm C/S p.31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22-23 HALF-LIGHT PRODUCTIONS RUN FOR YOUR WIFE 7.45pm S p.31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 TORCH THEATRE COMPANY THE WOOD 7.30pm T p.31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 CORY BAND IN CONCERT 7pm GH/NF p.32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 SCOTTISH DANCE THEATRE INNOCENCE 11am & 3pm T p.32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 FOLKUS JOHN KIRKPATRICK 7.45pm S p.32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 LITTLE WANDER COMEDY CLUB 8pm S p.33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 THE SIMON AND GARFUNKEL STORY 8pm GH/NF p.33

APRIL | EBRILL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 NY MET LIVE COSI FAN TUTTE 5.55pm C/S p.33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 LEJAZZETAL THE DIME NOTES 8pm GH/NF p.34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 BOLSHOI BALLET GISELLE 3pm C/S p.34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 AND FINALLY… PHIL COLLINS 8pm GH/NF p.34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 NY MET LIVE LUISA MILLER 5.30pm C/S p.35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 THEATRE FIDERI FIDERA OSKAR’S AMAZING ADVENTURE 2pm T p.35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16-17 BLOOD, SWEAT & TEA PRODUCTIONS HAMLET 7pm GH/NF p.35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 TYLER KEEVIL & JONATHAN KEEVIL THE NO GOOD BROTHER(S) TOUR 7.45pm S p.36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 JON BODEN - THE AFTERGLOW TOUR 8pm GH/NF p.36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 SCIENCE CAFÉ | CAFFI GWYDDONIAETH 7.30pm B p.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 WORDS& WORDS& POETRY READING 7.45pm S p.36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 NY MET LIVE CENDRILLON 5.55pm C/S p.37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 DIRTY PROTEST LIGHTSPEED FROM PEMBROKE DOCK 7.45pm S p.37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 ABERYSTWYTH CHORAL SOCIETY & SINFONIA CAMBRENSIS 8pm GH/NF p.37

63 Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 63

12/12/2017 23:16


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Prifysgol Aberystwyth Aberystwyth University SY23 3DE

01970 62 32 32 artstaff@aber.ac.uk Dylunio / Design: Paddy O’Malley Llun clawr / Cover Photography: www.manonhouston.com

If you would like to receive, or continue receiving, the brochure through the post please contact the ticket office to join the mailing list. | Pe hoffech dderbyn, neu barhau i dderbyn, ein llyfryn trwy’r post, cysylltwch â’r swyddfa docynnau os gwelwch yn dda i fynd ar y rhestr bost.

Tickets / Tocynnau: 01970 62 32 32 www.aberystwythartscentre.co.uk aberystwytharts @aberystwytharts @aberystwytharts

Mon - Sat / Llun - Sad - 10am - 8pm Sun / Sul - 1.30 - 5.30pm

Arts Centre Brochure Spring 2018.indd 64

12/12/2017 23:16

Arts centre brochure spring 2018  
Arts centre brochure spring 2018  
Advertisement