Page 1

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Summer | h

af 2017

www.aberystwythartscentre.co.uk | 01970 62 32 32


Welcome Croeso SATURDAY 21 OCTOBER | NOS SADWRN 21 HYDREF | 8PM, £25 - £75

ELAINE PAIGE FRIDAY 3 NOVEMBER NOS WENER 3 TACHWEDD 8PM, £20 - £75

It’s an upbeat creative summer this year at the Arts Centre with a range of exciting possibilities to appeal to all tastes and ages. From the UK dance and music sensation of our summer musical Flashdance to Flown, a daring and beautifully choreographed ariel theatre performance. We’re kicking off our shoes and getting outdoors with our annual Mid Mad music extravangza and our first ever community fun day and picnic with creative activities and performances including MEET THE GIANT DINOSAUR! and a spectacular acrobatic show for adults and children alike from circus specialists Acrojou with their moving wheel. Later in August we’ve a doublebill of Shakespeare performed outdoors too, so grab your picnic and a blanket and enjoy the unique experience. The radical Craft Exhibition continues the theme of creativity whilst the exhibition Maid / Mother / Crone celebrates two local artists. Not forgetting a feast of performances from our talented youth and community groups, young performers with Musicfest and lots of opportunities to have fun and learn new skills with our creative summer courses. There’s plenty more music and drama to enjoy – all the details are in the following pages with extra info on our website too.

Edrychwn ymlaen at haf creadigol hwyliog eleni yng Nghanolfan y Celfyddydau gydag amrediad o bosibiliadau cyffrous a fydd y apelio at ddant pawb. Yn amrywio o’n sioe haf wych sy’n llawn dawnsio a cherddoriaeth, Flashdance, i Flown, perfformiad theatr awyrol beiddgar a throwiadol. ‘Rydym yn edrych ymlaen at fod allan yn yr awyr agored gyda’n achlysur cerddorol blynyddol sef Hwyl Haf, a’n diwrnod cymuned a phicnic cyntaf erioed, gyda gweithgareddau creadigol a pherfformiadau yn cynnwys CYFARFOD Â’R DEINOSOR ENFAWR! a sioe acrobatig ysblennydd ar gyfer oedolion a phlant fel ei gilydd oddi wrth yr arbenigwyr syrcas Acrojou gyda’u holwyn symudol. Yn hwyrach ym mis Awst mae gennym fil dwbwl o Shakespeare a berfformir allan yn yr awyr agored hefyd, felly trefnwch bicnic a blanced a mwynhewch brofiad unigryw! Mae’r Arddangosfa Grefftau radicalaidd yn parhau’r thema o greadigedd tra bod yr arddangosfa Morwyn / Mam / Hen Wrach yn dathlu gwaith dau artist lleol. Heb anghofio gwledd o berfformiadau gan ein grwpiau ieuenctid a chymuned talentog, perfformwyr ifanc MusicFest a digonedd o gyfleoedd i gael hwyl a dysgu sgiliau newydd gyda’n cyrsiau haf creadigol. Ac mae ‘na lawer mwy o gerddoriaeth a drama i fwynhau - gweler yr holl fanylion yn y tudalennau canlynol, gyda gwybodaeth ychwanegol ar ein gwefan hefyd.

Enjoy a fun and creative summer with us!

Mwynhewch haf hwyliog a chreadigol gyda ni! 1


eating and shopping bwyta a siopa

Craft & Design Shop | Siop Grefft a Dylunio Mon – Sat | Llun – Sadwrn 10am – 8.15pm Sun | Sul 12 – 5.30pm

If you’re organising an event the Arts Centre’s cafes and bar can accommodate both professional and personal occasions. For further details or an informal chat contact Sarah or one of our catering team on 01970 622992 or email aaestaff@aber.ac.uk | Os ‘rydych yn trefnu gweithgaredd sydd angen digon o barcio ac sy’n agos at ganol tref Aberystwyth, gall caffis a bar y Ganolfan ddarparu’r arlwyo ar gyfer gweithgareddau proffesiynol a phersonol. Am ragor o fanylion neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sarah neu un o’n tîm arlwyo ar 01970 622992 neu e-bostiwch aaestaff@aber.ac.uk

Bookshop / Siop Lyfrau ----------------------------------------------

Mon–Sat / Llun–Sadwrn 10am–6pm 01970 628697 / bookshop@aber.ac.uk We are Aberystwyth’s premier bookshop when it comes to range in academic and non-academic titles, stocking an eclectic mix for all tastes! Plus we offer a speedy ordering service for any special requests. Summer Sales now on – many titles reduced. Prices from £1 | Dyma siop flaenllaw Aberystwyth o safbwynt yr amrediad o deitlau academiadd ac eraill, yn stocio cymysgedd eclectig at ddant pawb! Hefyd mae gennym wasanaeth archebu prydlon ar gyfer unrhyw ofynion arbennig. Sêl Haf ymlaen nawr – llawer o deitlau wedi eu gostwng. Prisiau o £1. The bookshop regularly hosts book launches and poetry events. Events are FREE and all are welcome | Cynhelir lansiadau llyfrau a darlleniadau barddoniaeth yn rheolaidd yn y siop lyfrau. Mae’r gweithgareddau hyn yn RHAD AC AM DDIM 2

The Craft & Design Shop offers an excellent selection for all occasions, whether you’re looking to treat yourself or for that special present for a friend or family. Studio ceramics, prints from local artists, Aberystwyth souvenirs plus an excellent range of contemporary homeware, stationery, cards and jewellery. | Mae’r siop grefftau a dylunio yn cynnig dewis ardderchog ar gyfer pob achlysur, os ‘rydych am sbwylio’ch hun neu’n edrych am yr anrheg arbennig honno ar gyfer ffrindiau a theulu. Mae’r siop yn stocio serameg stiwdio, printiau gan artistiaid lleol, swfenirau o Aberystwyth yn ogystal ag amrediad gwych o lestri cyfoes, deunyddiau ysgrifennu, cardiau a gemwaith. Collectorplan: an interest free (0% APR) credit service to help you buy contemporary art and craft in Wales | Collectorplan: gwasanaeth credyd di-log i’ch helpu i brynu celf a chrefft gyfoes yng Nghymru..

Cafés / Caffis ----------------------------

Mon – Sat 9.30am – 8pm, Sunday 12 – 5pm. Hot food served 12 – 2pm and 5 – 7.30pm Mon to Sat. Our award winning cafes offer a selection of home-made salads, hot meals and snacks, plus a range of drinks. | Llun– Sadwrn 9.30am–8pm, Sul 12–5pm. Prydau poeth ar gael 12–2pm a 5–7.30pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn.

Arts Centre Gift Vouchers – a perfect gift for an art or theatre lover | Tocynnau Anrheg Canolfan y Celfyddydau – yr anrheg berffait A great gift for your friend or a loved one – available for any sum in multiples of £1, £5 or £10 and can be purchased on our on-line ticketing system, our eshop, or in person at the Box office, Craft and Design shop or Bookshop. Can be redeemed at the Box office, Craft & Design shop, Bookshop and Gallery. Look out for the Aber gift card! | Anrheg ddelfryfol ar gyfer ffrindiau a theulu – ar gael fel tocynnau £1, £5 neu £10 a gellir eu prynu ar ein system tocynnu ar-lein, ein e-siop, neu mewn person yn y Swyddfa Docynnau, y Siop Grefft a Dylunio neu’r Siop Lyfrau. Gellir eu defnyddio yn y Swyddfa Docynnau, y ddwy siop a’r Oriel.

Mae’n caffis poblogaidd yn cynnig dewis da o saladau, prydau poeth a byrbrydau ffres, a gwahanol fathau o ddiodydd.

Bar -------

Mon–Fri 12 til late / Sat 5pm til late. You don’t have to be a theatregoer to enjoy our Theatr y Werin bar. Call in any time to enjoy one of our world beers and delicious toasties. | Dydd Llun–Gwener 12 tan hwyr / Sadwrn 5pm tan hwyr. ‘Does dim rhaid i chi fod yn fynychwr theatr i fwynhau noson wych yn awyrgylch hyfryd bar Theatr y Werin.

Welsh Ladies by Jude Brett

3


Friends of the Arts Centre Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau

contents | cynnwys Eating and Shopping | Bwyta a Siopa (2) Friends of the Arts Centre | Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau (4) Performances | Perfformiadau (6) Coming Soon | Yn Dod yn Fuan (25) Cinema and Live Screenings | Sinema a Darllediad Fyw (26)

Friends of the Arts Centre is a community driven organisation which seeks to support the arts centre with various initiatives including funding campaigns and promotional activity. Membership of the organisation is free. The organisation was created from a desire in the community of Aberystwyth to recognise the Arts Centre as a worldclass institution with a huge impact on the local community and beyond Friends of Aberystwyth Arts Centre seeks to support the arts centre in any way imaginable and feasible. Its patrons include Taron Egerton, Jacob Ifan, Gillian Clarke, John Metcalf, Shani Rhys James, David Russell Hulme, Neil Brand, Professor John Andrews and Stephen West. Friends of Aberystwyth Arts Centre is a registered charity. If you would like to become a Friend of Aberystwyth Arts Centre then please sign up at artscentrefriends.co.uk 4

Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn fudiad a yrrir gan y gymuned. Ei bwrpas yw cefnogi Canolfan y Celfyddydau gydag amryw fenter gan gynnwys ymgyrchoedd codi arian a gweithgareddau hyrwyddo. Mae aelodaeth yn ddi-dal. Crewyd y mudiad gan ddymuniad ar ran y gymuned yn Aberystwyth i gydnabod Canolfan y Celfyddydau fel sefydliad o’r safon uchaf gyda dylanwad enfawr ar y gymuned leol a thu hwnt. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn chwilio I gefnogi’r Ganolfan mewn unrhyw ffordd bosibl y gellir ei dychmygu. Mae’r noddwyr yn cynnwys Taron Egerton, Jacob Ifan, Gillian Clarke, John Metcalf, Shani Rhys James, Yr Athro John Andrews a Stephen West. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn elusen gofrestredig. Os hoffech ddod yn Gyfaill Canolfan y Celfyddydau, ewch artscentrefriends.co.uk

Arts and Crafts Summer Holiday Workshops 2017 (36) Special Workshops & Community Project | Gweithdai Arbennig & Phrosiectau Cymunedol (37) Creative Development | Datblygiad Creadigol (39) Creative Studios | Stiwdios Creadigol (40)

Exhibitions | Arddangosfeydd (27)

Information | Gwybodaeth (41)

Creative Learning | Summer Courses (32)

Diary | Dyddiadur (44)

Aberystwyth Arts Centre is a Department of Aberystwyth University. -----------------------------------------------------------------Aberystwyth Arts Centre is recognised as a Regional Performing Arts Centre by the Arts Council of Wales. -----------------------------------------------------------------The Arts Centre gratefully thanks the following for their financial support: Ceredigion County Council and Aberystwyth Town Council. Aberystwyth Arts Centre is a member of Creu Cymru.

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth. -----------------------------------------------------------------Cydnabyddir Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau Perfformio. -----------------------------------------------------------------Mae Canolfan y Celfyddydau’n ddiolchgar i’r canlynol am eu cymorth ariannol: Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Tref Aberystwyth. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn aelod o Chreu Cymru.

Aberystwyth Arts Centre, as part of Aberystwyth University, conforms to the Data Protection Act 1998 and is committed to upholding the Data Protection principles of good practice. When processing your booking we will ask you for your name, address, email and telephone number. This is essential for processing all non-cash bookings. We will also ask you if you would like to be kept informed about forthcoming events and campaigns at Aberystwyth Arts Centre. We retain personal information for administration, advertising, marketing and fundraising purposes. Aberystwyth Arts Centre is registered with Aberystwyth University under the 1998 Data Protection Act, registration no Z6483435 Mae Canolfan y Celfyddydau, fel rhan o Bifysgol Aberystwyth, yn cydymffurfio â’r Ddeddf Amddiffyn Data 1998 ac mae’n ymrwymedig at gynnal egwyddorion ymarfer da Amddiffyn Data. Wrth brosesu eich archeb byddwn yn gofyn am eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn. Mae hyn yn hanfodol er mwyn prosesu archebion nad ydynt trwy arian parod. Byddwn hefyd yn gofyn i chi a hoffech dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn y dyfodol. ‘Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol at bwrpasau gweinyddu, hysbysebu, marchnata a chodi arian. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn gofrestredig gyda Phrifysol Aberystwyth o dan Ddeddf Amddiffyn Data 1998, rhif cofrestru Z6483435.

5


June Mehefin

June Mehefin

TAKE THAT: Wonderland Live from the O2 GLYNDEBOURNE ABERCYCLEFEST FILM SCREENING | ABERCYCLEFEST SGRINIAD FFILM

La Traviata

JANAPAR (15)

Thursday 8 June | Nos Iau 8 Mehefin | 6pm / £15 (£13) Children £10.

Thursday 25 May | Dydd Iau 25 Mai 6.30pm £3 Janapar is a true story of one man on a bicycle filmed over four years. Aberystwyth Cycle Festival is a celebration of cycling in Mid Wales, including town centre criterium racing, downhill mountain biking and a mass participation ride - the Continental Welsh Wild West Sportive, covering all the best roads in Ceredigion. | Dathliad o seiclo yng Nghanolbarth Cymru yw Gŵyl Seiclo Aberystwyth sy’n cynnwys rasio yng nghanol y dref, beicio mynyddig a reidio ar y cyd. 6

One of the world’s best-loved operas, captured live in 2014, returns to cinemas. Verdi’s masterpiece tells the story of Violetta, played by Bolshoi-star Venera Gimadieva. The production is directed by Tom Cairns and ‘exquisitely conducted’ (The Daily Telegraph) by Mark Elder who leads the London Philharmonic Orchestra. Live screening.

Approx. running time 2hrs 51 mins, including 30 min interval. | Mae campwaith Verdi,

un o operâu mwyaf poblogaidd y byd, yn dychwelyd i sinemâu gyda Tom Cairns yn cyfarwyddo a Mark Elder, arweinydd Cerddorfa Ffilharmonig Llundain, yn arwain. Darllediad fyw.

Friday 9 June | Nos Wener 9 Mehefin | 8pm / £15 (£13) £10 children Celebrating the release of their eighth studio album Wonderland, for one night only, cinema audiences will be able to experience this show up close and personal, from the best seats in the house. For the first time ever, Gary, Mark and Howard will perform in the round at the O2 arena, giving fans a unique and unbeatable cinematic experience. Walls of water, enormous holograms, circus performers, aerialists, a custom made flying machine and a huge ball of fire have all graced their stages and the Wonderland Live concert will be no less spectacular - get ready for it! 150mins approx. Live screening. | I ddathlu rhyddhau eu hwythfed albwm stiwdio Wonderland, am un noson yn unig, bydd cynulleudfaoedd sinema yn medru mwynhau’r sioe hon a berfformir yn arena’r O2 o foethusrwydd y seddi gorau yn y tŷ! Profiad sinematig unigryw heb ei ail yng nghwmni Gary, Mark a Howard. Yn para tua 150 munud. Darllediad fyw.

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE STAGE SCHOOL | YSGOL LWYFAN CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH

Thoroughly Modern Millie Friday 9 June 7.30pm Saturday 10 June 2.30pm and 7.30pm | Nos Wener 9 Mehefin 7.30pm Dydd Sadwrn 10 Mehefin 2pm a 7.30pm £10 (£8) It’s 1922 and Millie Dillmount has arrived in new York City from Salina, Kansas. She is scared and excited to be there. Surrounded by ‘moderns,’ Millie is a fish out of water. Determined to make it, she raises her skirt length, bobs her hair and joins the ‘thoroughly modern’ crowd of New York. Book by Richard Morris and Dick Scanlan, New Music by Jeanine Tesori and New Lyrics by Dick Scanlan. With special thanks to Musical Theatre International and Musical Theatre International Europe. | Ysgol Lwyfan y Ganolfan yn cyflwyno hanes Millie Dillmount sy’n cyrraedd dinas Efrog Newydd ym 1922. Er bod popeth yn estron iddi mae’n benderfynol o lwyddo ac yn ymuno gyda brwdfrydedd â chriw ‘gwbl fodern’ y ddinas. 7


June Mehefin

SATURDAY 17 JUNE | DYDD SADWRN 17 MEHEFIN 11AM-10PM / FREE | AM DDIM

is going back to its roots! yn mynd yn ôl at ei gwreiddiau!

NT LIVE

Peter Pan Saturday 10 & 11 June | Dydd Sadwrn 10 & 11 Mehefin | 2.30pm / 2.00pm / £15 (£13) Children £10 All children, except one, grow up… Captured live at the National Theatre, a recorded performance of JM Barrie’s much-loved tale screens in our cinema. When Peter Pan, leader of the Lost Boys, loses his shadow, headstrong Wendy helps him to reattach it. In return, she is invited to Neverland, where Tinker Bell the fairy, Tiger Lily and the vengeful Captain Hook await. A riot of magic, music and makebelieve ensues. A delight for children and adults alike, Sally Cookson (NT Live: Jane Eyre) directs this wondrously inventive production, a co-production with Bristol Old Vic theatre. Live screening. 170mins | Wedi’i recordio’n fyw yn Theatr Genedlaethol Lloegr, dyma berfformiad ar y sgrîn fawr o stori hynod boblogaidd JM Barrie. Bydd y cynhyrchiad dyfeisgar hyfryd hwn, a gyfarwyddir gan Sally Cookson, yn apelio at blant ac oedolion fel ei gilydd. Darllediad fyw. 8

John Owen Jones & Special Guests Friday 16 June | Nos Wener 16 Mehefin

8pm, £18

John is an award-winning and recordbreaking West End and Broadway actor & singer - best known for his performances as Jean Valjean in Les Miserables and as The Phantom in The Phantom of the Opera. After a string of hugely successful sold out shows to thousands of fans in Japan and South Korea, UK audiences will finally get to see John perform the same exciting live show this summer when he tours Wales in June. He plays four dates across Wales to promote his new album Bring Him Home: A Musical Collection and will perform with a full band under the musical direction of John Quirk. | Mae John yn actor ac yn ganwr hynod boblogaidd, sydd wedi ennill sawl wobr, ac sy’n adnabyddus am ei berfformiadau yn y West End a Broadway.

Our annual music festival returns for another fantastic day of live music and fun for all the family! Plus… Face Painting & Circus Skills Workshops, the Arts Centre’s popular barbeque, real ale and more at the bars, local ice-cream and lots more still to be confirmed! It’s a great day, everyone welcome, bring your friends, family and neighbours and have a good time! | Mae ein gŵyl gerddoriaeth flynyddol, sy’n rhad ac am ddim, yn dychwelyd ar gyfer diwrnod ffantastig arall o gerddoriaeth fyw ac hwyl ar gyfer y teulu i gyd! Yn ogystal â… Phaentio Wynebau a Gweithdai Sgiliau Syrcas, barbeciw poblogaidd y Ganolfan, cwrw go iawn a rhagor yn y barrau, hufen iâ lleol a llawer mwy! Croeso i bawb, dewch â’ch ffrindiau, teulu a chymdogion ac ymunwch yn yr hwyl!

Featuring Yn Cynnwys:

RIC LLOYD (BANGRA BAND)

& The Boogilators


June Mehefin

WARDENS THEATRE SOCIETY

Fall seven times, stand up eight

Fall seven times Doorways through life... stand up eight

Friday 23 - Saturday 24 June | Nos Wener 23 – Nos Sadwrn 24 Mehefin 7.45pm / £10 NT LIVE

Salomé (15) Thursday, 22 June | Nos Iau 22 Mehefin 7pm / £15 JAMES SEABRIGHT PRESENTS

Black is the Color of My Voice + Soul Sessions Double Bill Wednesday 21 June | Nos Fercher 21 Mehefin 7.30pm / £10 (£8) Written and performed by Apphia Campbell. Inspired by the life of Nina Simone, this follows the journey of a successful jazz singer and civil rights activist. The second half is Apphia’s ‘Soul Sessions’ cabaret, celebrating Simone’s brilliant music. ‘Her performance goes beyond The Times | Mae’r impersonation’ sioe hon, a ysbrydolwyd gan fywyd Nina Simone, yn dilyn cantores jas lwyddiannus a gweithredwraig hawliau dynol sy’n ceisio gwaredigaeth yn dilyn marwolaeth cynamserol ei thad. Stori gymhellol a theimladwy sy’n cynnwys pytiau o ganeuon.

****

10

An occupied desert nation. A radical from the wilderness on hunger strike. A girl whose mysterious dance will change the course of the world. The story has been told before, but never like this. An occupied desert nation. A radical from the wilderness on hunger strike. A girl whose mysterious dance will change the course of the world. This charged retelling turns the infamous biblical tale on its head, placing the girl we call Salomé at the centre of a revolution. Internationally acclaimed theatre director Yaël Farber (Les Blancs) draws on multiple accounts to create her urgent, hypnotic production which will be broadcast live from the stage of the National Theatre. 200mins approx. ‘Epic. A near-perfect production.’ Guardian (on Les Blancs). Please note: Salomé contains nudity. Live screening | Ailadroddiad hypnotig o’r stori feiblaidd ddrwgenwog sy’n gosod y ferch Salomé yng nghanol chwyldro. Mae’r gyfarwyddwraig Yaël Farber a adnabyddir yn rhyngwladol yn tynnu ar amrywiaeth o darddiadau i greu’r cynhyrchiad unigryw hwn. Darllediad fyw.

Doorways through life... The Wardens present ‘Fall seven times, stand up eight’, a collection of pieces discovering how relationships intertwine. Carl Ryan leads a company on a journey that explores the dynamics between people, through a series of monologues, duologues, solos and duets. | Cwmni poblogaidd y Wardens yn cyflwyno casgliad o ddarnau sy’n darganfod sut mae cydberthynasau yn plethu. Ystyrir y ddeinameg rhwng pobl trwy gyfres o fonologau, ymddiddanion, unawdau a deuawdau.

LITTLE WANDER

Comedy Club Thursday 29 June | Nos Iau 29 Mehefin 8pm / £10 SPENCER JONES “Joyful, inoffensive silliness which could tickle the coldest of hearts.” The Skinny

****

MARK SIMMONS “Fiendishly clever” Evening Standard BRENNAN REECE “Powerfully entertaining. Unstoppable force” Chortle Our superb monthly comedy club returns! Little Wander (the team behind the Machynlleth Comedy Festival) present some of the UKs finest stand-up stars in the intimate surroundings of the studio. | Mae ein clwb comedi misol gwych yn ôl! Mae Little Wander (y tîm tu ôl i Ŵyl Gomedi Machynlleth) yn cyflwyno rhai o ddigrifwy areu-sefyll gorau’r DU yn awyrgylch agos atoch y stiwdio gron. Noson wych o gomedi a gwerth ffantastig am eich arian! 11


july gorffennaf

7pm Friday 30 June - Sunday 2 July | 7pm Nos Wener 30 Mehefin - Dydd Sul 2 Gorffennaf Weekend Pass £140, £130 NWP/SWP members, Students / Under 18 £95, Saturday £90, Sunday £80 | Pas Penwythnos £140, aelodau Crochenwyr £130, Gogledd Cymru/Crochenwyr De Cymru £130 ; Myfyrwyr / o dan 18 oed £95, Dydd Sadwrn £90, Dydd Sul £80 The 16th International Ceramics Festival, the UK’s leading festival of ceramics, returns to Aberystwyth Arts Centre with a host of international ceramicists demonstrating their work. The well-established event has become a highlight on the crafts’ calendar, offering something for everyone, from hobbyists who potter in pottery to serious ceramicists, teachers, artists and collectors. The 2017 ICF features ceramicists from all over the world, it is a unique opportunity to see notable international ceramicists demonstrate their techniques and discuss their ideas and processes. Demonstrators include David Frith (Wales), Anabelí Díaz (Sweden), Huang Fei (China), Eddie Curtis (UK), Paul Young (UK), Zahed Taj Eddin (Syria), Charles Bound (UK), Sabine Classen (Germany), Jason Walker (USA), Ostinelli&Priest (UK), Antonella Cimatti (Italy), Harm van der Zeeuw (Netherlands) The festival features demonstrations, kiln firings, talks and discussions, films, exhibitions, performances, hands-on activities, and plenty of other activities over an exciting weekend. For more details visit www.internationalceramicsfestival.org

12

Mae’r unfed ar bymtheg Ŵyl Serameg Ryngwladol, gŵyl serameg flaenllaw’r DU, yn dychwelyd i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth gyda llu o seramegyddion rhyngwladol yn arddangos eu gwaith. Mae’r digwyddiad poblogaidd hwn erbyn hyn yn uchafbwynt ar galendr y byd crefft, gan gynnig rhywbeth at ddant pawb, yn amrywio o’r sawl sy’n ymddiddori mewn crochenwaith fel hobi, i seramegyddion proffesiynol, athrawon, artistiaid a chasglwyr. Mae Gŵyl 2017 yn nodweddu seramegyddion o bob rhan o’r byd. Mae’n gyfle unigryw i weld seramegyddion rhyngwladol nodedig yn arddangos eu technegau ac yn trafod eu syniadau a phrosesau. Mae’r arddangoswyr yn cynnwys David Frith (Cymru), Anabelí Díaz (Sweden), Huang Fei (Tsieina) Eddie Curtis (y DU), Paul Young (y DU), Zahed Taj Eddin (Syria), Charles Bound (y DU), Sabine Classen (yr Almaen), Jason Walker (UDA), Ostinelli&Priest (y DU), Antonella Cimatti (yr Eidal) ac Harm van der Zeeuw (yr Iseldiroedd). Mae’r ŵyl yn nodweddu arddangosiadau, tanio odynau, anerchiadau a thrafodaethau, ffilmiau, arddangosfeydd, perfformiadau, gweithgareddau y gellir cymryd rhan ynddynt, a digonedd o weithgareddau eraill dros benwythnos llawn a chyffrous. Am ragor o fanylion ymwelwch â www.internationalceramicsfestival.org

Hamlet

Proms Ysgolion Cynradd Ceredigion Primary Schools Proms

Thursday 6 July | Nos Iau 6 Gorffennaf | 6pm / £15 (£13) Children £10. Live screening.

Thursday 6 July | Nos Iau 6 Gorffennaf 7pm

This brand new opera receives its world premiere during Glyndebourne 2017. Brett Dean, one of the most important composers of our time, re-stages Shakespeare’s best known tragedy and will cast the familiar story of intrigue and revenge in a brand new light. The title role will be sung by Allan Clayton, who previously captivated Glyndebourne audiences in Albert Herring and The Rape of Lucretia. Live screening. Approx. running time 3 hours, including 30 min interval | Opera newydd sbon a berfformir yn ystod cyfres Glyndebourne 2017. Brett Dean, un o gyfansoddwyr pwysicaf ein hamser, sy’n ail-lwyfannu trasedi fwyaf adnabyddus Shakespeare gan gyflwyno’r stori gyfarwydd am gynllwyn a dial mewn golau gwbl wahanol. Darllediad fyw.

An orchestra of 120 pupils, choir of over 300 pupils, Schools Harp Ensemble and the Urdd Eisteddfod Winners. Plus, for one performance only, the ‘Ail Wynt’ Orchestra – Members made up of Welsh Celebrities from TV, Radio, Opera and the Arts! Don’t miss this once in a lifetime performance!

GLYNDEBOURNE LIVE

Tickets available from Cerdd Ystwyth or on the door | Cerddorfa o dros 120 o ddisgyblion,

Côr o dros 300 o ddisgyblion. Ensemble Telynau Ysgolion ac Enillwyr Eisteddfod yr Urdd. Ac ar gyfer un perfformiad yn unig Cerddorfa’r ‘Ail Wynt’ – Aelodau yn cynnwys Enwogion o Gymru o fyd y Teledu, Radio, Opera a’r Celfyddydau! Peidiwch colli’r perfformiad unigryw hwn! Tocynnau ar gael o Gerdd Ystwyth, neu ar y drws. 13


july gorffennaf

july gorffennaf

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE DANCE SCHOOL SHOW | YSGOL DDAWNS CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH

The World is Our Oyster Friday 7 July 7pm, Saturday 8 July 2pm and 7pm | Nos Wener 7 Gorffennaf 7pm, Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2pm a 7pm. £10 (£8) Performed by the Classical students of the Dance School in an adaptation of The Little Mermaid by Hans Christian Anderson. Join Ariel and her friends on a discovery of love and friendship in this underwater adventure. | Sioe a berfformir gan ddisgyblion Clasurol Ysgol Ddawns y Ganolfan mewn addasiad o The Little Mermaid gan Hans Christian Anderson. Ymunwch ag Ariel a’i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod cariad a chyfeillgarwch yn yr anturiaeth danddwr hon. 14

Cerddoriaeth y Chwe Sir | Six Counties Music Concert Monday 10 July | Nos Lun 10 Gorffennaf 6.30pm Concert with the Six Counties Brass Band and Big Band. Tickets available from Cerdd Ystwyth or on the door | Cyngerdd gan Fand Pres a Band Mawr y Chwe Sir. Tocynnau ar gael o Gerdd Ystwyth, neu ar y drws.

TICKLEDOM PRODUCTIONS LIMITED PRESENT

Tickledom: the family musical Thursday 13 – Friday 14 July | Dydd Iau 13 – Dydd Gwener 14 Gorffennaf | Thurs / Iau 7pm, Fri / Gwener 10am & 7pm | £12 (£8) £7 groups, £5 schools. A blooming good show for the summer! Enter the wonderful world of Tickledom where you’ll find a show full of song and laughter — ideal for kids aged 3 – 103. You’ll meet a host of colourful characters including Princess Violet and her companions Marigold, Dan D Lion, Snapdragon and Doc Leaf as they go on their mission to find the Forget-me-Nots — the only flower that can break the curse put on Tickledom by the evil ice witch, Fluella. Created by Welsh writers John Manders and the award-winning composer Matthew Brind, Tickledom will bring a smile to your face this summer. | Sioe gerdd deuluol sy’n ddelfrydol ar gyfer yr haf! Ymunwch â byd hudolus Tickledom sy’n llawn canu a chwerthin ac sy’n cynnig rhywbeth at ddant pawb o 3 - 103 oed! 15


july gorffennaf

Saturday 22 – Sunday 30 July Dydd Sadwrn 22 – Dydd Sul 30 Gorffennaf Artistic Director | Cyfarwyddwr Artistig

David Campbell

NT LIVE

Angels in America Part 1

Millennium Approaches (15) Thursday 20 July | Nos Iau 20 Gorffennaf | 7pm, £15 (£13) £24 for both parts | am y dau ran.

Angels in America Part 2 Perestroika (15)

Thursday 27 July | Nos Iau 27 Gorffennaf | 7pm, £15 (£13) Live Screening / Darllediad Fyw. America in the mid-1980s. In the midst of the AIDS crisis and a conservative Reagan administration, New Yorkers grapple with life and death, love and sex, heaven and hell. Andrew Garfield (Silence, Hacksaw Ridge) plays Prior Walter along with a cast including Denise Gough (People, Places and Things), Nathan Lane (The Producers), James McArdle (Star Wars: The Force Awakens) and Russell Tovey (The Pass). This new staging of Tony Kushner’s multi-award winning two-part play, Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes, is directed by Olivier and Tony award winning director Marianne Elliott (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time and War Horse). 255mins each part. | Llwyfaniad newydd gan Theatr Genedlaethol Lloegr o ddrama ddwy-ran Tony Kushner sydd wedi ennill sawl wobr. America yng nghanol y 1980au. Ar adeg yr argyfwng AIDS a gweinyddiaeth geidwadol Reagan, mae trigolion Efrog Newydd yn brwydro gyda bywyd ac angau, cariad a rhyw, nefoedd ac uffern. 16

MusicFest will be celebrating its 30th anniversary with its largest ever festival of concerts, courses, talks, showcases and fringe performances. Amongst the many highlights this year are: the Vivaldi Concerto for Two Cellos with Nicholas Jones and Kari Ravnan; the Dvorak Piano Quintet with the Sacconi Quartet and Tom Poster followed by the Mendelssohn Octet in which the Sacconis will be joined by the Solem Quartet. Orion Orchestra’s Wednesday concert features Elgar’s wonderful Introduction and Allegro Op 47 and Brahms’s powerful Double Concerto for violin and cello. The final concert features Mozart’s sublime Piano Concerto No 23 in A with Tom Poster as soloist. The 30th anniversary will feature an exhibition of memorabilia, stories and performances including a performance by the Johannes Trio. FREE fringe performances will be taking place throughout the town offering traditional, folk, classical music and jazz with storytelling including Elfen, Ffynnon, Sianed Jones, Chris Grooms, Peter Stevenson, Deuair, Ailsa Mair Hughes and Harriet Earis. The Gold Pass, a week-long pass for all events, is available until 1st June for £140 (full cost of tickets £241). To book tickets visit www. aberystwythartscentre.co.uk or call 01970 623232 For a full programme of events including Fringe and Summer School visit www. musicfestaberystwyth.org or contact musicfest@aber.ac.uk

| Bydd MusicFest yn dathlu ei Dengmlwyddiant ar Hugain gyda’r Ŵyl fwyaf uchelgeisiol erioed o gyngherddau, cyrsiau, anerchiadau a pherfformiadau ymylol. Ymysg yr uchafbwyntiau eleni yw: Concerto Vivaldi ar gyfer Dau Sielo gyda Nicholas Jones a Kari Ravnan; Pumawd Piano Dvorak gyda Phedwarawd Sacconi a Tom Poster gydag Wythawd Mendelssohn yn dilyn pryd yr ymunir â’r Sacconis gan Bedwarawd Solem. Orion Bydd cyngerdd nos Fercher gyda Cherddorfa Orion yn nodweddu Cyflwyniad ac Allegro Op 47, Elgar a Choncerto Dwbwl pŵerus Brahms ar gyfer feiolin a sielo. Mae’r cyngerdd terfynol yn nodweddu Concerto Piano Rhif 23 mewn A gan Mozart, gyda Tom Poster fel unawdydd. Bydd y dengmlwyddiant ar hugain yn nodweddu arddangosfa o eitemau cofiadwy, straeon a pherfformiadau gan gynnwys Triawd Johannes. Cynhelir perfformiadau ymylol AM DDIM ledled y dref yn cynnig cerddoriaeth draddodiadol, werin, glasurol a jas gydag adrodd straeon yng nghwmni Elfen, Ffynnon, Sianed Jones, Chris Grooms, Peter Stevenson, Deuair, Ailsa Mair Hughes ac Harriet Earis. Mae’r Pas Aur, sy’n rhoi mynediad i holl weithgareddau’r wythnos, ar gael tan 1af Mehefin am £140 (cost lawn y tocynnau £241); I archebu tocynnau ymwelwch â www. aberystwythartscentre.co.uk neu ffoniwch 01970 623232 Am raglen lawn gan gynnwys manylion yr Ŵyl ymylol a’r Ysgol Haf ymwelwch â www. musicfestaberystwyth.org neu gysylltwch â musicfest@aber.ac.uk 17


july gorffennaf

august awst

GLYNDEBOURNE LIVE

La Clemenza di Tito Thursday 3 August | Nos Iau 3 Awst | 6pm / £15 (£13) Children £10. Live Screening / Darllediad Fyw PIRATES OF THE CARABINA

flown TBC | TBC - Check the website for details or contact the Ticket Office. | Ymwelwch â’n gwefan am fanylion neu cysylltwch y Swyddfa Docynnau. FLOWN is the award-winning show from internationally acclaimed contemporary circus company Pirates of the Carabina, known for their daring and beautifully choreographed aerial theatre performances. Irreverent, bold and breathtaking, FLOWN tells the tale of this motley crew of incredible acrobats, aerialists, musicians and stuntmen trying to get the show on the road. Things go right and plenty more goes wrong – disagreements, fear and exhaustion threaten to sabotage the spectacle, and catastrophe is just one move away. Mixing comedy and chaos with bold physicality and live music, FLOWN bares all – pulling back the curtain, and giving the rigging and technicalities of circus centre stage. FLOWN Invites audiences to come inside, look backstage and delight in the absurdity of a life in the air and swinging off rafters. Rightly feted as a great achievement for British circus, FLOWN will turn whatever you think you know about circus on its head, and is a captivating show for the whole family. And of course, in the end, everything is FLOWN. Even the band. | Sioe arobryn yw FLOWN oddi wrth gwmni syrcas cyfoes sydd ag enw da yn rhyngwladol ac sy’n adnabyddus am eu perfformiadau theatr awyrol beiddgar a thrawiadol. Mae’r sioe yn adrodd stori criw anhygoel o acrobatau, awyrgampwyr, cerddorion a styntwyr sy’n wynebu pob math o drafferthion tra’n ceisio cael y sioe ar y ffordd! Yn cyfuno comedi ac annibendod gyda theatr ddyfeisgar a cherddoriaeth fyw dyma sioe syrcas sy’n wir unigryw ac sy’n cynnig rhywbeth at ddant pawb. 18

Since its beginning Glyndebourne has been synonymous with Mozart, introducing many of the composer’s operas to the UK for the first time. The 2017 cinema season concludes with a new production of La Clemenza di Tito, not performed at Glyndebourne since 1999, which will see celebrated German director Claus Guth make his Glyndebourne debut. Running time 3 hours, including 30 min interval | Mae tymor sinema 2017 Glyndebourne yn dod i ben gyda chynhyrchiad newydd o La Clemenza di Tito, opera sydd heb ei pherfformio yno ers 1999. Bydd y cyfarwyddwr Almaenaidd enwog Claus Guth yn ymddangos yn Glyndebourne am y tro cyntaf.

CELEBRATING 30 YEARS OF ANDRÉ AND THE JOHAN STRAUSS ORCHESTRA:

André Rieu’s 2017 Maastricht Concert Saturday 5 August | Nos Sadwrn 5 Awst 7pm / £15 (£13) £10 Children. Screening | Sgriniad. Set against the stunning medieval backdrop of the town square in André’s Dutch hometown, the spectacular Maastricht concert features the maestro in his element, along with his 60-piece Johann Strauss Orchestra, sopranos, tenors and very special guests. This legendary annual Maastricht concert delivers an unforgettable musical experience full of humour, fun and emotion for all ages. This year is very special year because it is exactly 30 years ago that André Rieu started his Johann Strauss Orchestra in his home town of Maastricht. From a small group of musicians rehearsing in the classroom of André’s son’s primary school to stadiums and concert halls around the world. Enjoy backstage access, interviews with André and his special guests, musical favourites and much, much more, exclusive to this cinema event. Recorded “as live” from the July concert.185mins approx. | Mae ‘na 30 mlynedd ers i André Rieu sefydlu Cerddorfa Johan Strauss yn ei dref enedigol sef Maastricht. Erbyn hyn mae’r gerddorfa yn ymddangos mewn neuaddau cyngerdd a chanolfannau ledled y byd ac mae’r cyngerdd blynyddol enwog hwn yn sicrhau profiad cerddorol bythgofiadwy yn llawn hiwmor, hwyl ac emosiwn ar gyfer pob oedran. Mwynhewch gip y tu ôl i’r llenni, cyfweliadau gydag André a’i westeion arbennig, ffefrynnau cerddorol a llawer mwy. Wedi’i recordio ym mis Gorffennaf ac yn dangos ar y sgrîn fawr yn ein sinema. Tua 185 munud. 19


august awst

august awst

SUMMER COMMUNITY DAY DYDD CYMUNEDOL YR HAF

DINOSAURS AND ACROBATS DEINOSORIAID AC ACROBATAU Wednesday 9 August | Dydd Mercher 9 Awst From 11am | O’r 11am | Pay what you decide! Talwch beth y penderfynwch!

Join us on the grass for games, workshops, surprising performances and a dinosaur picnic. All ages 1-100 welcome. WORKSHOPS – Be Inspired, Get Creative! See what classes the Arts Centre has to offer. MEET THE DINOSAUR – For the first time since the cretaceous era, Los Kaos invite you to meet their great big friendly dinosaur and show him what you know about all things dinosaur related. Science meets the imagination in Meet the Dinosaur, a fern-filled live dinosaur show for people of all ages.

20

Ymunwch â ni ar y porfa am gemau, gweithdai, perfformiadau annisgwyl a phicnic deinosor. Croeso i bob oedran o 1-100. GWEITHDAI - Dewch i gael eich Ysbrydoli, Byddwch yn Greadigol ! Dewch i weld pa ddosbarthiadau sydd gan Ganolfan y Celfyddydau i gynnig. CEWCH GYFARFOD Â’R DEINOSOR - Am y tro cyntaf ers y cyfnod cretasig, mae Los Kaos yn eich gwahodd i gyfarfod â’n deinosor mawr cyfeillgar a dangos iddo beth ‘rydych yn gwybod am bopeth sy’n gysylltiedig â deinosoriaid. Mae gwyddoniaeth yn cyfarfod â’r dychymyg yn ‘Meet the Dinosaur’, sioe ddeinosor fyw hwyliog ar gyfer cynulleidfa o bob oedran.

ACROJOU present The Wheel House - an acrobatic promenade show, which unfolds inside and around a circular set as it rolls with the audience walking alongside. Everyone from families to grown-up circus fans will love this short show.

MAE ACROJOU yn cyflwyno ‘The Wheel House’ - sioe bromenâd acrobatig, sy’n datblygu tu mewn ac o gwmpas set gron wrth iddi rolio gyda’r gynulleidfa yn cerdded wrth ei hochr. Bydd pawb, o deuluoedd gyda phlant ifanc i oedolion sy’n ffans o’r syrcas, wrth eu bodd efo’r sioe fer hon.

DINOSAUR PICNIC – bring your own or buy our special dinosaur picnic from our café. Come dressed for the occasion – face-painting available!

PICNIC DEINOSOR - dewch â’ch picnic eich hun neu brynwch ein picnic deinosor arbennig o’r caffi. Gwisgwch yn addas ar gyfer yr achlysur paentio wynebau ar gael!

RSC LIVE

Titus AndronicuS (12a) Wednesday 9 August | Nos Fercher 9 Awst 7pm / £15 (£13) Children £10 The decay of Rome reaches its violent depths in Shakespeare’s bloodiest play. Titus is a ruler exhausted by war and leaves Rome in disarray, with rape, cannibalism and brutality filling the moral void at the heart of a corrupt society. Live screening | Drama fwyaf gwaedlyd Shakespeare yn cael ei darlledu’n fyw o’r RSC ar y sgrîn fawr yn ein sinema. Darllediad fyw.

Martha Reeves and the Vandellas Friday 11 August | Nos Wener 11 Awst 8pm / £27.50 (£25) When you talk of Motown legends they don’t come much bigger than Martha Reeves & The Vandellas, so it’s a great privilege to have the all-girl group and their iconic hits. When looking for the perfect presentation of the Motown sound and style, few fit the bill as well as Martha Reeves & The Vandellas. It was 1963 when they moved from being Marvin Gaye’s original backup singers to stars in their own right with ‘Come and Get These Memories’, ‘Heat Wave’, and ‘Quicksand’. One of Motown’s most enduring and beloved stars, Reeves and her Vandellas – her sisters, Lois (who joined the group in 1967) and Delphine (who came aboard in 1980) – remain in high demand, heating up clubs, casinos, concert stages, colleges and music festivals across the globe. | Yn un o sêr mwyaf poblogaidd a pharhaol Motown, mae Reeves a’i Vandellas - ei chwiorydd, Lois (a ymunodd â’r grŵp ym 1967) a Delphine (a ymunodd ym 1980) yn dal i ddenu cynulleidfaoedd helaeth, yn ymddangos mewn clybiau, casinos, cyngherddau, colegau a gwyliau cerddoriaeth ledled y byd. 21


august awst

Flashdance Wednesday 16 August – Saturday 2 September | Dydd Mercher 16 Awst – Dydd Sadwrn 2 Medi | Performances Tuesdays to Saturdays at 7.30pm | Matinees Weds, Thurs, Sat at 2.30pm | BSL signed performance Saturday 19th August matinee | £30 (£28) Groups £26 Dance like you’ve never danced before! Flashdance - The Musical tells the inspiring and unforgettable story of 18 year old Alex, a welder by day and ‘flashdancer’ by night, who dreams of going to the prestigious Shipley Dance Academy and becoming a professional dancer. When a romance complicates her ambitions, she harnesses it to drive her dream. Based on the Paramount Pictures film (Screenplay by Tom Hedley and Joe Eszterhas, story by Tom Hedley) Flashdance is an inspiring musical about the power of holding onto your dreams and love against all the odds. Prepare to be blown away with an astonishing musical spectacle and phenomenal choreography to this iconic score including the smash hits Maniac, Manhunt, Gloria, I Love Rock & Roll and the sensational title track Flashdance... What a Feeling. Produced by the award winning team at Selladoor Productions - producers of Footloose, Avenue Q and Little Shop of Horrors and Runaway Entertainment – producers of In The Heights, Guys and Dolls and Lazarus, Flashdance - The Musical is not to be missed! Age guidance: 11+

Dawnsiwch fel na fuoch yn dawnsio erioed o’r blaen! Mae ‘Flashdance - The Musical’ an adrodd stori ysbrydoledig a bythgofiadwy Alex 18 oed, sy’n weldwraig yn ystod y dydd, yn ‘ddawnswraig fflach’ gyda’r nos ac sy’n breuddwydio am fynd i’r Academi Ddawns uchel ei bri yn Shipley i hyfforddi fel dawnswraig broffesiynol. Pan mae rhamant yn cymhlethu ei huchelgeisiau, mae hi’n ei defnyddio i gadw ei breuddwyd yn fyw. Yn seiliedig ar ffilm Paramount Pictures (sgript gan Tom Hedley a Joe Eszterhas, stori gan Tom Hedley) mae Flashdance yn sioe gerdd ysbrydoledig am y pŵer o ddal ymlaen i’ch breuddwydion a chariad er gwaethaf popeth. Byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan sioe gerdd ysblennydd a choreograffi anhygoel i sgôr eiconig yn cynnwys y caneuon poblogaidd Maniac, Manhunt, Gloria, I Love Rock & Roll a thrac gwych y teitl sef Flashdance... What a Feeling. Cynhyrchir gan y tîm arobryn yn Selladoor Productions - cynhyrchwyr Footloose, Avenue Q a Little Shop of Horrors, a Runaway Entertainment – cynhyrchwyr In The Heights, Guys and Dolls a Lazarus. Ni ddylid methu Flashdance - The Musical! Yn addas ar gyfer: 11oed+

THEATR GYMUNEDOL CASTAWAY COMMUNITY THEATRE

People Friday 25 - Saturday 26 August | Nos Wener 25 - Nos Sadwrn 26 Awst | 7.45pm / £10 (£8) Castaway are proud to present Alan Bennett’s ‘People’. People spoil things; there are so many of them and the last thing one wants is them traipsing through one’s house. But with the park a jungle and a bath on the billiard table, what is one to do? Dorothy wonders if an attic sale could be a solution. | Mae’n bleser gan Theatr Gymunedol Castaway gyflwyno drama Alan Bennett, ‘People’. Mae pobl yn difetha pethau; mae ‘na gymaint ohonynt a’r peth olaf ‘dach chi isho ydi pobl yn ymlwybro trwy’r tŷ. Ond beth gallwch wneud i ddatrys y broblem?

22

MERELY THEATRE | SHAKESPEARE DOUBLE BILL

Twelfth Night Romeo and Juliet Tuesday 29 August | Dydd Mawrth 29 Awst 2pm, Twelfth Night | 6.30pm, Romeo and Juliet £10 (£5) Performed outside. Merely are touring Twelfth Night and Romeo & Juliet around the UK this spring in association with The Production Exchange. “Absolutely explodes with energy and the excitement that the cast project is infectious” Everything Theatre, Henry V.

*****

Age 10 yrs +. The tour is supported using public funding by Arts Council England. Perfformiad tu allan. Mae cwmni theatr Merely yn twrio dwy o ddramâu mwyaf adnabyddus Shakespeare, Twelfth Night a Romeo & Juliet, o gwmpas y DU yn ystod y gwanwyn. Dyma berfformiadau sy’n llawn egni a chyffro ac ni ddylid eu methu! Yn addas ar gyfer cynulleidfa 10 oed +. Cefnogir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. 23


august awst

NT LIVE

Yerma (15) Thursday 31 August | Nos Iau 31 Awst 7pm £15 (£13). Live Screening The incredible Billie Piper (Penny Dreadful, Great Britain) returns in her Evening Standard Best Actress award-winning role. A young woman is driven to the unthinkable by her desperate desire to have a child in Simon Stone’s radical production of Lorca’s achingly powerful masterpiece. The unmissable theatre phenomenon sold out at the Young Vic and critics call it ‘an extraordinary theatrical triumph’ (The Times) and ‘stunning, searing, unmissable’ (Mail on Sunday). Billie Piper’s lead performance is described as ‘spellbinding’ (The Evening Standard), ‘astonishing’ (iNews) and ‘devastatingly powerful’ (The Daily Telegraph). Set in contemporary London, Piper’s portrayal of a woman in her thirties desperate to conceive builds with elemental force to a staggering, shocking, climax. Please note this broadcast does not have an interval. 120mins. Live screening | Mae’r Billie Piper anhygoel yn dychwelyd i’r rôl a enillodd iddi wobr yr Evening Standard am Actores Orau. Wedi’i osod yn y Llundain gyfoes, mae portread Piper o ddynes yn ei thridegau sy’n daer am gael babi yn adeiladu gyda grym elfennol i uchafbwynt ysgytiol, syfrdanol. Noder na cheir egwyl yn ystod y darllediad hwn. Darllediad fyw. 24

coming soon Yn dod yn Fuan

John Le Carre: An Evening with George Smiley Thursday 7 September | Nos Iau 7 Medi | 7.45pm, £10. Live Screening Broadcast live from London’s Royal Festival Hall, join us for a celebration of one of the world’s greatest writers as he shares the secrets behind the creation of his most beloved character. From his extraordinary Cold War novels such as The Spy Who Came in from the Cold and Tinker Tailor Soldier Spy, to his powerful descriptions of the War on Terror, the writing of John le Carré has come to define the last half century. Also with a unique Q&A session, this is an unmissable opportunity to experience one of the foremost chroniclers of our age, direct and in his own words. 120mins approx. Through this event John le Carré and the producers The Ink Factory are raising money for Médicins Sans Frontières / Doctors without Borders (MSF), and are donating their proceeds to the charity. | Yn darlledu’n fyw o’r Royal Festival Hall yn Llundain, ymunwch â ni i ddathlu gwaith un o awduron mwyaf enwog y byd wrth iddo rannu’r cyfrinachau y tu ôl i greadigaeth ei gymeriad mwyaf poblogaidd. Mewn ymddangosiad cyhoeddus prin, mae John le Carré yn trafod ei yrfa ddisglair sy’n ymestyn dros bum degawd, ac yn myfyrio ar stori barhaol ei greadigaeth fwyaf enwog, yr ysbïwr hoffus George Smiley. Bydd ef hefyd yn darllen o’i nofel newydd sy’n ail-gyflwyno ei gymeriadau Rhyfel Oer mwyaf eiconig. Gyda sesiwn C&A unigryw dyma gyfle na ddylid ei fethu. Yn para tua 120 munud.

Ellis James Wednesday 20 September Nos Fercher 20 Medi | 8pm

BARROWLAND BALLET

Poggle Sunday 1 October Dydd Sul 1 Hydref | 2pm & 4pm

LE NAVET BETE, IN ASSOCIATION WITH EXETER NORTHCOTT THEATRE

Dracula: The Bloody Truth Wednesday 4 October Nos Fercher 4 Hydref | 7.30pm FUEL THEATRE

The Hartlepool Monkey Tuesday 24 October Nos Fawrth 24 Hydref | 7.30pm 25


exhibitions Arddangosfeydd

Cinema and Live Screenings Sinema a Darllediadau Byw The Arts Centre’s busy cinema showcases a mix of new releases, world cinema, classics, 3D, arthouse cinema and live links to leading arts events from around the world! Our programme is announced monthly so we can access the latest releases – full details are on our website, or pick up our special cinema leaflets. Screenings are every day with regular matinees including our popular Silver Screenings on Wednesday afternoons and regular Parent and Baby Screenings. Our exciting ‘Live Links’ to productions from the National Theatre, Royal Shakespeare Company, Bolshoi Ballet and New York Met are proving to be a real hit with audiences – early booking strongly recommended! | Mae sinema brysur y Ganolfan yn arddangos cymysgedd o ffilmiau newydd, sinema’r byd, clasuron, 3D, sinema gyfoes a dolenni byw i weithgareddau celf blaenllaw o bedwar ban y byd! Cyhoeddir ein rhaglen yn fisol fel y gallwn gael mynediad i’r ffilmiau diweddaraf – gwelir manylion llawn ar ein gwefan, neu codwch un o’n taflenni sinema arbennig. Dangosir ffilmiau bob dydd gyda ffilmiau prynhawn rheolaidd yn cynnwys ein Sgriniadau Arian poblogaidd ar brynhawn dydd Mercher a Sgriniadau Rhieni a Babis rheolaidd. Mae ein ‘Dolenni Byw’ cyffrous i gynyrchiadau o Theatr Genedlaethol Lloegr, y Cwmni Shakespeare Brenhinol, Bale’r Bolshoi a’r Met yn Efrog Newydd yn boblogaidd iawn gyda’n cynulleidfaoedd – fe’ch cynghorir i archebu’n gynnar! 26

TAKE THAT: Wonderland Live from the O2 | 8pm, Friday 9 June | Nos Wener 9 Mehefin (p7) André Rieu’s 2017 Maastricht Concert: Celebrating 30 Years of André and the Johan Strauss Orchestra | 7pm, 5 August | 5 Awst (p19)

NATIONAL THEATRE LIVE Peter Pan 2.30pm/2.00pm, 10 & 11 June | 10 & 11 Mehefin (p8) Salomé (15) 7pm, Thursday, 22 June | Nos Iau 22 Mehefin (p10)

John Le Carre: An Evening with George Smiley | 7.45pm, Thursday 7 September | Nos Iau 7 Medi (p24)

Angels in America: Millennium Approaches (15) | 7pm, Thursday 20 July | Nos Iau 20 Gorffennaf (p16)

Glyndebourne

Angels in America: Perestroika (15) | 7pm, Thursday 27 July / Nos Iau 27 Gorffennaf (p16)

La Traviata 6pm, Thursday 8 June | Nos Iau 8 Mehefin (p6) Hamlet 6pm, Thursday 6 July | Nos Iau 6 Gorffennaf (p13) La Clemenza di Tito 6pm Thursday 3 August | Nos Iau 3 Awst (p19)

Yerma (15) 7pm, Thursday 31 August | Nos Iau 31 Awst (p24)

RSC LIVE

Titus Andronicus (12A) 7pm, Wednesday 9 August | Nos Fercher 9 Awst (p21)

2a Earth Core: The Hominin Project 20 May – 10 June | 20 Mai – 10 Mehefin Gallery 1 | Oriel 1 Artist Julian Ruddock explores the relationship between art, scientific and climate change. This collaboration with HSPDP, The Hominin Sites and Paleolakes Drilling Project focuses on science research in Ethiopia that explores how climate change has driven human evolution. http://cargocollective.com/artscienceclimatechange/ | Mae’r artist Julian Ruddock yn ystyried y berthynas rhwng celf, gwyddoniaeth a newid yn yr hinsawdd. Mae’r gwaith hwn ar y cyd gyda Phrosiect Drilio Safleoedd Hominin a’r Paleolakes (HSPDP) yn ffocysu ar ymwchil gwyddoniaeth yn Ethiopia sy’n edrych ar sut mae newid yn yr hinsawdd wedi gyrru esblygiad dynol. 27


exhibitions Arddangosfeydd

Mark Borgions, ‘Game & Watch’

Julia Kraus-Harder Stegosaurus

Radical Craft: Alternative Ways of Making | Crefft Radicalaidd: Ffyrdd Amgen o Greu 24 June – 2 September | 24 Mehefin - 2 Medi Gallery 1 | Oriel 1 Artworks by historically renowned artists associated with Outsider Art and contemporary self-taught artists who see themselves as facing barriers to the art world for reasons including health, disability, social circumstance or isolation; 21 of whom have been selected from open submissions. Radical Craft “communicates the dynamic of living and making, of using transformative potential of craft to enter other visionary worlds…craft becomes a process of resistance and method of adaptation” Alice Kettle. A Craftspace and Outside In touring exhibition | Gweithiau celf gan artistiaid sy’n adnabyddus yn hanesyddol am eu cysylltiad gyda Chelf Allanwyr ac artistiaid hunanddysgedig cyfoes sy’n gweld eu hunain yn wynebu rhwystron i’r byd celf am resymau yn cynnwys iechyd, anabledd, amgylchiadau cymdeithasol neu unigedd; detholwyd 21 ohonynt o geisiadau agored. Mae Crefft Radicalaidd yn “cyfathrebu’r ddeinameg o fyw a chreu, o ddefnyddio potensial trawsffurfiol crefft i gyrraedd bydoedd gweledigaethol eraill …daw crefft yn broses o wrthsafiad a modd o gyfaddasiad” Alice Kettle. 28

World Illustration Awards 2016 | Gwobrau Darluniadau’r Byd 2016 29 May – 9 July | 29 Mai - 9 Gorffennaf Gallery 2 | Oriel 2 The World Illustration Awards presents a unique snapshot of contemporary international illustration by emerging and established talent. The exhibition recognises the exceptional work produced by illustrators internationally and promoting illustration as an essential contributor to global visual culture. Featuring work from the UK to USA, and South Korea to France, and covering a wide breadth of practice, including books, design and editorial, to reflect the diverse disciplines within the industry. The AOI’s World Illustration Awards 2016, in partnership with Directory of Illustration | Mae Gwobrau Darluniadau’r Byd yn cyflwyno ciplun unigryw o ddarlunio rhyngwladol cyfoes gan artistiaid dawnus newydd a sefydledig. Mae’r arddangosfa yn cydnabod y gwaith eithriadol a gynhyrchir gan ddarlunwyr yn rhyngwladol ac yn hybu darlunio fel cyfrannwr hanfodol at ddiwylliant gweledol byd-eang. Cynhwysir gwaith o’r DU i UDA, o Dde Corea i Ffrainc, a nodweddir amrediad eang o ymarfer gan gynnwys llyfrau, dylunio a golygyddol, er mwyn adlewyrchu’r disgyblaethau amrywiol o fewn y diwydiant.

‘Punishment / Cosb’ Teresa Jenellen

Maid/Mother/ Crone Morwyn/ Mam/Hen Wrach 15 July – 23 September | 15 Gorffennaf – 23 Medi Gallery 2 | Oriel 2 Through a series of portraits and imagined precious objects, Teresa Jenellen and Sarah Byfield investigate the enduring appeal of the female characters of the Mabinogion and their resonance with the notion of the modern woman. | Trwy gyfres o bortreadau ac eitemau gwerthfawr a ddychmygwyd, mae Teresa Jenellen a Sarah Byfield yn ystyried apêl eang cymeriadau benywaidd y Mabinogion a’r ffordd y maent yn atseinio’r syniad o’r fenyw fodern. 29


exhibitions Arddangosfeydd

The Experimentalists Yr Arbrofolwyr 27 July – 26 August | 27 Gorffenaf – 26 Awst Cafe Gallery | Oriel Caffi

Ben Boswell, David and Margaret Frith

Work by the students of our popular Experimental Painting and Drawing class, led by Roy Marsden. By exploring a wide range of mixed media techniques, applications and ideas, they have each developed their individual practices as shown in the work on display. | Gwaith gan aelodau ein dosbarth Paentio ac Arlunio Arbrofol poblogaidd o dan arweiniad Roy Marsden. Trwy ystyried amrediad helaeth o dechnegau cyfrwng cymysg, cymwysiadau a syniadau, maent i gyd wedi datblygu eu hymarfer unigol fel y dangosir yn y gwaith a arddangosir. FOYER | CYNTEDD

CERAMICS IN CONTEXT SERIES | CYFRES SERAMEG MEWN CYDDESTUN

Ben Boswell: David and Margaret Frith 27 May – 23 July | 27 Mai – 23 Gorffennaf | Cafe Gallery | Oriel Caffi Ben Boswell has been photographing potters David and Margaret Frith since the 1980s. This is the first exhibition in the Ceramics in Context series. The exhibition coincides with the International Ceramics Festival 30 June-2 July | Mae Ben Boswell wedi bod yn ffotograffu’r crochenyddion David a Margaret Frith ers y 1980au. Dyma’r arddangosfa gyntaf yn y gyfres Serameg mewn Cyd-destun. Mae’r arddangosfa yn cydfynd â’r Ŵyl Serameg Ryngwladol a gynhelir 30 Mehefin -2 Gorffennaf. 30

Rhi Moxon: Food and Folklore | Bwyd a Llên gwerin 2 September – 23 December | 2 Medi - 23 Rhagfyr Cafe Gallery | Oriel Caffi Rhi Moxon is the 2017 Eirian Llwyd Memorial Print Award winner. | Rhi Moxon yw enillydd Gwobr Print Coffa Eirian Llwyd 2017.

MusicFest 30th Anniversary Exhibition | Arddangosfa Dengmlwyddiant ar Hugain MusicFest

THE EYE | Y LLYGAD

19 June – 5 August | 19 Mehefin - 1 Awst MusicFest is an enticing fusion of Music Festival and Summer School; of experience and learning; of performance and appreciation. The history of the festival is explored through archive and artefacts. | Mae MusicFest yn gyfuniad dengar o Ŵyl Gerddoriaeth ac Ysgol Haf; o brofiad a dysgu; o berfformiad a gwerthfawrogiad. Ystyrir hanes yr ŵyl trwy archifau ac arteffactau.

June and August | Mehefin ac Awst A season of Ceramic films to coincide with the International Ceramics Festival 2017 | Tymor o ffilmiau Serameg i gydfynd â Gŵyl Serameg Ryngwladol 2017

ORIEL PIAZZA GALLERY Opening this Summer: We are developing new exhibition spaces outside the Ceramics Collection Galleries in the Lower Foyer. | Yn agor yn ystod yr Haf: ‘Rydym yn datblygu gofod arddangos newydd y tu allan i Orielau’r Casgliad Serameg yn y Cyntedd Isaf.

Ceramic Season Tymor Serameg

MUSICFEST SEASON | TYMOR MUSICFEST July | Gorffennaf A season of films from the MusicFest archive | Tymor o ffilmiau o archif MusicFest

EMERGING ARTISTS | ARTISTIAID EGIN September | Medi Showcasing work by emerging artists | Yn arddangos gwaith gan artistiaid sy’n ymddangos o’r newydd 31


CREATIVE LEARNING summer courses Cyrsiau Haf Dysgu Creadigol

CREATIVE LEARNING summer courses Cyrsiau Haf Dysgu Creadigol On Your Toes

Zu Aerial Acro Arts Acro Arts Taster - 5+ 1:30-2:30pm

Monday 24th July | Dydd Llun 24ain Gorffennaf | £5 Acro Arts Intensive- (Current Students ONLY 6+)

Monday 24th – Wednesday 26th July | Dydd Llun 24ain Dydd Mercher 26ain Gorffennaf 10:00am-1:00pm. £40 (£35) (£45 (£40) if paid after 1st July)

Acrobatic Arts is a fusion of classic dance technique and the precision and athleticism of acrobatic elements. You will learn techniques such as balance, limbering, tumbling and partnering, flexibility, contortion and strength. Taught by Megan West, a certified Acrobatic Arts teacher. -----------------------------------

Under The Lights Monday 31st July-Saturday 5th August | Dydd Llun 31ain Gorffennaf - Dydd Sadwrn 5ed Awst 10am-4pm £90 (£60 Second Child) (£100 if paid after 1st July) Ages 6-16yrs

Do you love Musical Theatre? Then this is the course for you. This musical theatre course offers an exciting week of rehearsals where students will dance, act and sing. These numbers will be performed in 32

10.30-12:30pm (£18)

Breakin’ Taster Wednesday 2nd August | Dydd Mercher 2il Awst

10am-3pm / Age 8-16 / £15 A fun, energetic taster day in breakdance and hip-hop with Rosa Carless. Learn some cool moves with style! -----------------------------------

Intensive Digital Photography workshops Thursday 3rd August | Dydd Iau 3ydd Awst

10am-4pm / Ages 10+ / £20 materials included We will be taking a look at all the many different types of digital camera available and demystifying the jargon! We will decode as many acronyms and icons as your camera can throw at us, and use them to improve the results you get allowing you to feel more in control of your image making. Once we’ve had a look at the cameras we will take and edit images using the digilab facilities and explore the

Monday 21st August- Saturday 26th August | Dydd Llun 21ain Awst - Dydd Sadwrn 26ain Awst

Tuesday 8th August | Dydd Mawrth 8fed Awst | Age 8-16.

a showcase at the end of the week for family and friends. Students shall have classes in Singing, Acting and Dance, including an Audition Workshop where students will work on a Monologue and Solo of their choice in smaller groups. -----------------------------------

many possibilities available for digital editing. By the end of the day we should have delved deep into the inner workings of your cameras and emerged the other side, ready to capture anything that falls in front of your viewfinder!’ -----------------------------------

10am - 4pm. Age 9+ £90 (£60 Second Child) (£100 if paid after 24th July with £70 SCD) Max 20 children per group.

This class will be a combination of aerial dance with ground based dance exploration. Aerial work will focus on silk/ rope and trapeze work. Come and learn to fly with Zu Aerial! You will learn skills on various pieces of aerial equipment. Zu have been teaching the joy of flight for 12 years and are now based in Powys. -----------------------------------

Miss Gilbert and Miss Hannah from the Arts Centre Dance School will be holing a Senior & Junior Summer School focusing on Ballet, Pointe, Contemporary and Repertoire. -----------------------------------

Guitar Intensive Workshop for intermediate students.

THE SOFA: Young people’s Devised Theatre Course

Performing Shakespeare

Thursday 10th August | Dydd Iau 10fed Awst

Monday 7th-Tuesday 8th August | Dydd Llun 7ed Dydd Mawrth 8ed Awst 10am-4pm | Ages 12+ £45

‘A day to get to really get to grips with your guitar! We will be learning some exercises and basic theory for the first part, moving on to easy jamming and improvising. Then we will be looking songs and breaking down the techniques and tricks that make them work. By the end of the day you will have gained a thorough insight into the working practice of professional musicians, taking home everything you need to continue your own mastery of the instrument. You must bring your own guitar.

Monday 14th August- Friday 18th August | Dydd Llun 14eg Awst – Dydd Gwener 18fed Awst

Phil Croskin, a RADA trained actor and Equity Registered Fight Director, leads a fun two day course with short scenes from Shakespeare to engage and excite. Working with physical theatre and short pieces of text the participants will learn how to move and speak Shakespeare together with a few simple stage fight techniques.

10am-4pm / Ages 8+ / £18

10am-3pm. Early Bird Price £65 (£70 if paid after 24th July). Ages 10-14 Imagine that I put a manky old sofa in the middle of an empty studio and told you to start creating drama. What would you do? Using devised theatre techniques in conjunction with dramatic storytelling you will work on a short performance which will be presented to family and friends. Everyone is welcome as long as you enjoy telling stories and are willing to bring them alive on stage.

Intermediate Animation With Holden Holcombe Tuesday 22nd – Thursday 24th August | Dydd Mawrth 22ain Dydd Iau 24ain £45 (£40) / 1-5pm / Age 10-16

Intermediate Animation is an intensive course featuring three 4-hour afternoon sessions. We will be learning in-depth animation techniques for both stop motion and hand-drawn animation using the Adobe programs. We will also be exploring basic computer-generated animation using Adobe Flash. Once completed, students will have a fundamental understanding of animation techniques, as well as a completed animation project. New and experienced animators are welcome. 33


CREATIVE LEARNING summer courses Cyrsiau Haf Dysgu Creadigol

CREATIVE LEARNING summer courses Cyrsiau Haf Dysgu Creadigol

Throwing Workshop with Deiniol Williams Lifedrawing Masterclass with Paul Webster

Musical Theatre Show Wednesday’s 4:30-6:30 beginning 6th September 2017 | (8 week course, plus an

intensive week from Monday 30th October to Saturday 4th November) Children must be available to attend every rehearsal. Ages 8-18 / £80 | Dydd Mercher 4:30-6:30 yn dechrau 6ed Medi 2017. (Cwrs 8 wythnos gydag wythnos ddwys o ddydd Llun 30ain Hydref i ddydd Sadwrn 4ydd Tachwedd). Bydd yn rhaid i’r plant fod ar gael ar gyfer pob ymarfer. Act! Sing! Dance! Have Fun! Over a 9 week period, you’ll learn all that it takes to perform in a musical. Rehearsing on a weekly basis, followed by an intense rehearsal period in the October half term, all coming together in a fantastic musical theatre performance on Saturday 4th November! 34

Summer Courses for Adults Cyrsiau Haf i oedolion

Adult Tap Summer Sessions Thursday 27th July and Thursday 7th September | Nos Iau 27ain Gorffennaf a Nos Iau 7fed Medi 6pm-8pm / £10 for one session Come and learn tap dancing techniques, keep fit and have fun over the summer, ready for the new term. Each workshop you will learn two different routines from two different shows.

Sat 29th - Sunday 30th July / Sat 5th - Sunday 6th August | Dydd Sadwrn 29ain- Dydd Sul 30ain Gorffennaf / Dydd Sadwrn 5ed - Dydd Sul 6ed Awst 10am-5pm / £80 each weekend (£75 concs) / Early Bird Discount! £65 by 1st July A not to be missed opportunity for those of you who like to draw directly from the figure. In this workshop the emphasis will be on line drawing, using dry media like pencil, charcoal, conte crayon and pastel. We will be working from a number of models that will include trained ballerinas and experienced male and female models working both singly and also together. Materials will be provided but please feel free to bring your own. Places are limited to 14, so please book soon to avoid disappointment.

Painterly Landscapes in AcryliC: Acrylic Masterclass with Karen Pearce

Saturday 5th –Sunday 6th August | Dydd Sadwrn 5ed – Dydd Sul 6ed Awst 10am-5pm / £80 each weekend (£75 concs) / Early Bird Discount! £65 by 1st July Throwing course, aimed at beginners and intermediates, taught by Deiniol Williams. The workshop will focus on throwing, mugs, bowls, bottles, jugs and how to pull and attach handles. -----------------------------------

Zu Aerial Tuesday 8th August | Dydd Mawrth 8fed Awst | Age 17+

(and Adults) 2:00-4:00pm (£18) In response to feedback we have made this a purely aerial experience. Participants will be led through a thorough warm up and then learn skills on silk/ rope/ trapeze and aerial hoop. Come and learn to fly with Zu Aerial! You will learn skills on various pieces if aerial equipment. Zu have been teaching the joy of flight for 12 years and are now based in Powys.

Bring on that Book! A Creative Writing ‘Boot Camp’

Saturday 19th August – Sunday 20th August | Dydd Sadwrn 19eg Awst - Dydd Sul 20fed Awst 10am-5pm / £80 (£75 concs) / Early Bird Discount! £65 by 1st July

Thursday 10th - Saturday 12th August | Dydd Iau 10fed - Dydd This course if for anyone Sadwrn 12 fed Awst interested in developing 10am-3pm / Adults age 18+/ £75 This (fun) three-day workshop is designed to energise creative writers – especially those who have been nursing book ideas for a long time. It is open to adult writers at any level and will be facilitated by Damian Gorman, who has been writing and encouraging other writers for over 30 years. In that time his own work has garnered awards as diverse as a BAFTA and an MBE. That book that you’d like to write ‘some day’? This might be the time to begin it…

their use of acrylic paint as an expressive medium, and would be equally useful to beginners and more experienced painters alike. Working on some small scale landscape motifs and then building up to a larger format on canvas, you will explore aspects of composition, abstraction, texture and colour. You will need to bring your own acrylics, brushes and a canvas, as well as photographs to use for reference. This will be mainly a studio based course, though some time will be spent outside making observations directly from the landscape. (Notes on materials will be given in advance of the course). 35


Arts and Crafts Summer Holiday Workshops Gweithdai Celf a Chrefft Gwyliau’r Haf 2017

Special Workshops & Community Projects Gweithdai Arbennig & Phrosiectau Cymunedoll

Working with a variety of tutors, these popular sessions will take place from 10-12noon on Monday, Tuesday and Wednesdays for ages 5-10yrs and Thursdays 10-16yrs. £10 per session includes basic materials, with t-shirts an additional £2 for Screen Printing with Becky Knight. | Yn gweithio gydag amrywiaeth o diwtoriaid, cynhelir y sesiynau poblogaidd hyn rhwng 10 a hanner dydd ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher ar gyfer plant 5-10 oed a Dydd Iau ar gyfer plant 10-16 oed. £10 y sesiwn yn cynnwys deunyddiau sylfaenol, gyda chrysau-T yn £2 ychwanegol ar gyfer printio sgrîn gyda Becky Knight.

GALLERY EDUCATION PROGRAMME FOR SCHOOLS

UK MUSIC REHEARSAL SPACES

DATES CLASS TUTOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pottery

31st July/Gorffenaf 1st Aug/Awst 2nd Aug/Awst 3rd Aug/Awst

‘Monsters of the Deep’ ‘Seaside Frames’ ‘Fishing Boat’ ‘Cantref Gwaelod’

Alison Hincks

screen printing

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th Aug/Awst 8th Aug/Awst 9th Aug/Awst 10th Aug/Awst

Dragons Becky Knight Celtic Patterns Kings and Queens Anything Goes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pottery

14th Aug/Awst 15th Aug/Awst 16th Aug/Awst 17th Aug/Awst

Welcome to the Jungle African Masks Birds of a Feather / Beautiful Birds Picasso Pots

Suzanne Lanchbury

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------animation

21st Aug/Awst 22nd Aug/Awst 23rd Aug/Awst 24th Aug/Awst 36

Superheros Holden Holcombe Dungeons & Dragons Fast & Furious Outta Space

We are pleased to announce that in 2017 Aberystwyth Arts Centre will be joining UK Music’s Rehearsal Space scheme. The scheme aims to assist young people across the UK access the right equipment and expertise to help them make music. Oliver Morris Director of Education & Skills for UK Music - said: “I remember growing up in Aber and the problems we used to have trying to find places to rehearse. I’m really glad that UK Music can help my hometown by providing equipment to revitalise the Arts Centre’s rehearsal space and in turn help young local musicians to follow their passion. We are also keen to integrate the equipment into worthwhile projects locally such as the great work being done by Chris Robinson and the Ceredigion Youth Service and Debra Croft with the Summer University and are of course are looking forward to getting involved in workshops with young musicians in the space ourselves.” Watch this space for more news! UK Music is the trade body for the music industry and members are: AIM, BASCA, BPI, FAC, MMF, MPA, MPG, MU, PPL, PRS for Music and the Live Music Group. Further information can be found at: http://www. ukmusic.org/ and for more information on the Rehearsal Space scheme or UK Music’s other work please contact oliver.morris@ukmusic. org

We run an extensive programme of activities for schools including discussion and practical Gallery Education sessions for all key stages working with our exhibition programme; practical and theory Ceramics sessions run in conjunction with the University Ceramics collection; Art Days where schools can bring up to 100 children to the Arts Centre to take part in a variety of activities and shorter sessions designed specifically for Key Stage 1 & 2 pupils. For details of sessions and activities available this term, please contact Rachael Taylor rmt@aber.ac.uk 01970 622163.

RHAGLEN ADDYSG ORIEL I YSGOLION

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal rhaglen helaeth o weithgareddau i ysgolion gan gynnwys trafodaethau a sesiynau Addysg Oriel ymarferol i bob cyfnod allweddol gan weithio â’n rhaglen arddangosfeydd; mae sesiynau cerameg ymarferol a theori’n cael eu cynnal ar y cyd â Chasgliad Cerameg y Brifysgol; Diwrnodau Celf lle y gall ysgolion ddod â hyd at 100 o blant i Ganolfan y Celfyddydau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau byrrach a fwriedir yn benodol ar gyfer disgyblion cyfnod allweddol 1 & 2. Am fanylion ynglŷn â’r sesiynau a’r gweithgareddau sydd ar gael yn ystod y tymor hwn, cysylltwch â Rachael Taylor ar rmt@aber.ac.uk 01970 622163. 37


Special Workshops & Community Projects Gweithdai Arbennig & Phrosiectau Cymunedoll

TEACHERS NOTES

We have a downloadable teachers’ pack on how to get the most out of a Gallery visit. These notes provide information, project ideas and suggest questions teachers might ask pupils in the Gallery.

DOWNLOADABLE NOTES FOR ENGLISH AND DRAMA | ADNODDAU Y GELLIR EU LAWRLWYTHO AR GYFR SAESNEG A DRAMA Education resources are available on our website for the following | Mae adnoddau addysgiadol ar gael ar ein gwefan: The Merchant of Venice, The Government Inspector, Wuthering Heights, Kindertransport, Under Milkwood, and Y Fenyw Ddaeth o’r Mor. 38

fform Associate Artists | Artistiaid Cyswllt fform The Arts Centre offers space and resources to a number of associate performing artists and companies. We invite a number of professionals to join us for collaborations, rehearsal spaces, platforms of work, performance opportunities, advice and support. If you’re developing interesting new performance work or writing let us know and we’ll see if we can help. Contact Gill Ogden ggo@aber.ac.uk. | Mae’r Ganolfan yn cynnig lle ac adnoddau i nifer o artistiaid a chwmnïau cyswllt. ‘Rydym yn gwahodd nifer o artistiaid proffesiynol i ymuno â ni ar gyfer gweithiau ar y cyd, gofod rihyrso, cyfleodd i lwyfannu gwaith, cyfleoedd perfformio, cyngor a chefnogaeth. Os ydych yn datblygu gwaith perfformio neu sgriptio newydd diddorol, gadewch i ni wybod a gwnawn ein gorau i helpu. Cysylltwch â Gill Ogden ggo@ aber.ac.uk.

We are pleased to be working in partnership with Ceredigion County Council youth activities team and the Friends of Aberystwyth Arts Centre to hold our weekly Rock School for young people. ----To arrange schools visits, resources and workshops contact Rachael Taylor rmt@aber.ac.uk 01970 622163.

NODIADAU I ATHRAWON

Mae gennym becyn i athrawon y gellir ei lawrlwytho ar sut i fanteisio i’r eithaf ar ymweliad Oriel. Mae’r nodiadau hyn yn cynnig gwybodaeth, syniadau am brosiectau ac awgrymiadau am gwestiynau y gellir gofyn i’r disgyblion yn yr Oriel.

creative development Datblygiad Creadigol

ARTISTS IN SCHOOLS

Set Text GCSE & A Level Workshops | Testun Gosod: A day long workshop working on set text GCSE and A Level drama texts for English and drama. Tailored to meet your school’s needs. | Gweithdy am ddiwrnod llawn yn gweithio ar destunau gosod ar gyfer TGAU a Lefel A. Bydd y gweithdai yn ymateb i ofynion ysgolion unigol.

BACKSTAGE TOURS

A free session for theatre studies students with Arts Centre creative and technical staff to explain how theatre works both front and backstage.

Current fform associates include: Gwyn Emberton Dance will be working in the theatre on their new touring contemporary dance work Raft, to premier in October prior to a UK tour. Buddug Verona James is developing a new play during the summer, Frank, with a work in progress sharing in the Studio. We will be supporting Chris Harris in the development of a new script based on a 19th century novelette as part of the 14-18 WWI anniversary. Lighthouse Theatre have a short residency to revive their immersive promenade experience of Aberystwyth Mon Amour with Menter Aberystwyth. We are partners with Theatr Na Nog in their planned new production of a musical play based on Operation Julie, and with Leeway Productions in their 30 Minute Musicals project. The Experimental Performance Group continue their research and experimentation into new forms of theatre and performance. The Arts Centre’s Creu Cymru dance buddies are Gwyn Emberton, Eddie Ladd and Sean Tuan John.

Mae artistiaid cyswllt presennol fform yn cynnwys: Bydd cwmni Dawns Gwyn Emberton yn gweithio yn y theatr ar ei waith dawns gyfoes newydd Raft, a berfformir am y tro cyntaf ym mis Hydref cyn mynd ar daith o’r DU. Mae Buddug Verona James yn datblygu drama newydd yn ystod yr haf, Frank, gyda gwaith ar y gweill yn rhannu’r Stiwdio. Byddwn yn cefnogi Chris Harris i ddatblygu sgript newydd yn seiliedig ar nofelét o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg fel rhan o ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf 14-18. Bydd Lighthouse Theatre yn treulio cyfnod preswyl byr yma i adfywio eu profiad promenâd rhyngweithiol Aberystwyth Mon Amour gyda Menter Aberystwyth. ‘Rydym yn bartneriaid gyda Theatr Na Nog yn eu cynhyrchiad newydd arfaethedig o ddrama gerddorol yn seiliedig ar Operation Julie, a gyda Leeway Productions yn eu prosiect 30 Minute Musicals. Mae’r Grŵp Perfformiad Arbrofol yn parhau gyda’u hymchwil ac arbrofi i fewn i ffurfiau newydd o theatr a pherfformiad. ‘Ffrindiau dawns’ Creu Cymru yn y Ganolfan yw Gwyn Emberton, Eddie Ladd a Sean Tuan John.

39


Creative Studios Stiwdios Creadigol

Information Gwybodaeth

er of Winn ard Aw RIBA 0 201

Great hall | Neuadd Fawr

AUDITORIUM SEATING BALCONY SEATING WHEELCHAIR SPACE DOOR

If you are interested in renting one of the Creative Studios please contact Louise Amery on 01970 622889 / lla@aber.ac.uk

hynt Art and culture is for everyone. But if you have an impairment or a specific access requirement, often enjoying a visit to a theatre or an arts centre can be more complicated than just booking tickets and choosing what to wear. Hynt is a national scheme that works with theatres and arts centres across Wales to make things clear and consistent. Hynt cardholders are entitled to a ticket free of charge for a personal assistant or carer at the Arts Centre and all the theatres and arts centres participating in the scheme. Visit www.hynt.co.uk or www.hynt.cym to find a range of information and guidance about the scheme. You can also find out whether you or the person you care for are eligible to join the scheme and complete an application form. | Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson. Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd yn y Ganolfan y Celfyddydau a phob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Ewch i www.hynt.co.uk neu www.hynt.cym am wybodaeth ac arweiniad am y cynllun. Gallwch hefyd gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i ymuno â’r cynllun a chwblhau ffurflen gais. 40

37

38

39

40

41

42

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

36

37

38

39

40

41

42

Y

F

34

34

33

33

33

32

32

32

31

31

31

31

30

30

30

30

29

29

29

29

28

28

28

28

27

27

27

26

26

25

Y

43

44

45

46

47

48

49

50

43

44

45

46

47

48

49

50

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

V

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

U

CENTRE BALCONY BALCONI CANOL

X

W U

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

V

58

59

60

61

62

63

64

U

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

X

W U

65

D 69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

30

73

29

29

28

28

28

27

27

27

27

26

26

26

26

26

25

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

24

23

23

23

23

23

23

22

22

22

22

22

22

22

21

21

21

21

21

21

21

20

20

20

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

18

18

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

14

13

13

13

13

12

12

12

12

11

11

11

11

10

10

10

10

9

9

9

8

8

7

7

6

34

34

34

33

33

33

33

32

32

32

32

31

31

31

30

30

29

B

T

S

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

24

1

2

3

4

5

6

23

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

R

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

74

74

74

74

74

74

75

75

75

75

75

75

75

76

76

76

76

76

76

76

77

77

77

S T U

77

77

77

V W X Y

77

78

78

78

78

78

78

78

79

79

79

79

80

80

80

80

81

81

81

81

82

82

82

82

83

83

83

83

84

84

84

84

85

85

85

85

86

86

86

86

87

87

87

87

88

88

88

88

89

89

89

89

90

90

90

90

91

91

91

91

92

92

92

92

93

93

93

93

21

22

23

24

25

26

21

22

23

24

25

26

79

79

79

21

22

23

24

25

26

80

80

80

21

22

23

24

25

26

81

81

81

21

22

23

24

25

26

82

82

82

83

83

83

21

22

23

24

25

26

84

84

84

21

22

23

24

25

26

85

85

85

86

86

86

87

87

87

15

88

88

88

14

14

89

89

89

13

13

13

90

90

90

12

12

12

91

91

91

11

11

11

92

92

92

10

10

10

93

93

93

S T U

V W X Y

9

9

9

9

94

94

94

94

94

94

94

8

8

8

8

8

95

95

95

95

95

95

95

7

7

7

7

7

96

96

96

96

96

96

96

6

6

6

6

6

6

97

97

97

97

97

97

97

5

5

5

5

5

5

5

98

98

98

98

98

98

4

4

4

4

4

4

4

99

99

99

99

99

99

99

3

3

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

2

2

101

101

101

101

101

101

101

1

1

1

1

1

1

1

102

102

102

102

102

102

102

H

9

73

74

26

6

8

A

73

25

5

7

R

73

24

4

20

73

23

3

19

73

22

2

18

72

73

21

1

17

72

26

I

16

72

25

J

15

72

24

K

14

71

72

23

L

13

70

71

22

N

12

69

70

71

21

M

11

69

70

71

26

O

10

69

70

25

U T S

9

69

24

P

8

S

C

23

Q

7

T

22

Y X W V

2

44

21

Y X W V

1

43

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Q P

O N

M L

K J I

H

S

R

Q

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

M

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

H

2 1

3 2

L 1

J

3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

L

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

1

2

4 3

4

3 1

5 5

4 2

6 6

5 3

7 7

6 4

8 8

7 5

9 9

8 6

10 10

9 7

11 11

10 8

12

11 9

13 12 12

10

14 13 13

11

15 14 14

12

16 15 15

13

17 16 16

14

18 17 17

15

19 18 18

16

20 19 19

17

21 20 20

18

22 21 21

19

22

23 23

22 21

24

J 24

23

20

O

22

1 3

P

23

2

2

F

4

98

1

Q

22

1

G

26

R

22

N

1

25

CINEMA | SINEMA

1

O

I

24

4

P

K

23

STAGE LWYFAN

theatre | theatr

1

22

U T S

3

M

21

EAST BALCONY BALCONI DWYREINIOL

The Creative Studios project was designed to develop Aberystwyth Arts Centre’s role as a creative hub for arts businesses, arts development agencies, artists and craft workers. The Creative Studios Project designed by Heatherwick Studio, worth £1 million, has been made possible by support from Aberystwyth University, the Arts Council of Wales Lottery Fund and the Welsh Assembly Government. | Bwriad yr unedau oedd datblygu swyddogaeth Canolfan y Celfyddydau fel man creadigol ar gyfer busnesau celf, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiad a chrefftwyr. Gwnaethpwyd y Prosiect Unedau Creadigol, sy’n werth £1 miliwn, yn bosibl yn sgil cefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth, Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth y Cynulliad.

Greenweeds Web Development Design & Digital Marketing Wardens Dramatic Company MusicFest International Music Festival and Summer School Tim Walley – Designer / Maker Honno Welsh Women’s Publishers Becky Knight, Textile artist HAUL Arts in Health Trioni Architects Angela Goodridge

36

35

E 34

34

WEST BALCONY BALCONI GORLLEWINOL

Resident Artists and Companies | Artistiaid a Chwmnïau Preswyl

35

K

25 24 24

F

2

H

G

I

F E D

G

H

10

9

6

5

2

H

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

1

C

C

B

13 12

A

12 11

11 10

9

10 9

8

9 8

7

8 7

6

7 6

5

6 5

4

5 4

3

4 3

2

3 2

1

2 1

A

B

F E D

SCREEN SGRIN

STAGE LWYFAN

41


INFORMATION Gwybodaeth

RESERVATIONS | ARCHEBU TOCYNNAU Tickets reserved in your name can be held for four days, after which point they will be released for sale. Tickets cannot be reserved on the actual day of the event/screening, but must be paid for in full at time of booking. Any tickets not paid for by the day of the event/screening will be released. | Gallwn gadw tocynnau a archebir yn eich enw am bedwar diwrnod. Ar ôl hynny, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. Os byddwch yn archebu tocynnau ar ddiwrnod y digwyddiad/ ffilm, bydd yn rhaid i chi dalu’n llawn wrth archebu. Os byddwch wedi archebu tocynnau a heb dalu amdanynt erbyn diwrnod y digwyddiad/ ffilm, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. REFUNDS AND EXCHANGES | AD-DALU A CHYFNEWID If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to two days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you at no additional charge (although this cannot be guaranteed). This does not apply to courses. | Os na allwch ddod iberfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar eu cyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at ddau ddirwnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau i chi heb gost ychwanegol (ond ni allwn addo gwneud hyn). 42

Information Gwybodaeth

If you would like a copy of this brochure in large print, please call 01970 623232. Pe hoffech gopi o’r llyfryn hwn mewn print mawr, ffôniwch 01970 623232. CONCESSIONS | PRISIAU GOSTYNGOL Rates are shown in brackets throughout this brochure. The rate is available for: 60+ in full time retirement, under 16s, full time students, unemployed, and disabled people. Babies are welcome at events that have a child’s concession price as advertised. | Nodir y prisiau gostyngol mewn cromfachau trwy’r daflen hon. Mae’r pris hwn ar gael i bobl 60+ sydd wedi ymddeol yn llwyr, pobl ifanc o dan 16 oed, myfyrwyr amser llawn, pobl ddi-waith a phobl anabl. Croesewir babis i sioeau lle cynigir gostyngiad ar y pris i blant. LATECOMERS | HWYRDDYFODIAID In order to minimise disturbance to other customers and performers, latecomers may be asked to wait until a convenient moment before being allowed into an auditorium. No refund will be given for customers who miss parts of performances due to lateness. Please note - it is often not possible to admit latecomers to the studio at all once the performance is underway. | Er mwyn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar gwsmeriaid eraill a pherfformwyr, gellir gofyn i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr aros tan y bydd yn gyfleus cyn mynd i mewn i awditorium. Ni fydd pobl sy’n colli rhannau o berfformiadau am eu bod yn hwyr yn cael ad-daliad.

The Arts Centre is situated at the heart of the campus of Aberystwyth University. The turning onto campus is from the A487 as you head North out of the main Aberystwyth town centre and is well signposted. Car parking is free from 5pm in the evenings and all weekends. During the day a small fee is charged. | Lleolir Canolfan y Celfyddydau yng nghanol campws Prifysgol Aberystwyth. Rydych yn troi i mewn i’r campws oddi ar yr A487 ar y ffordd i’r gogledd o ganol tref Aberystwyth. Ceir arwyddion clir. Gellir parcio ger y Ganolfan am ddim o 5pm ymlaen gyda’r nos a thrwy’r amser ar benwythnosau.Codir tâl bychan yn ystod y dydd.

Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffeg na fideo mewn unrhyw berfformiad.

ACCESS FOR DISABLED VISITORS | CYFLEUSTERAU AR GYFER YMWELWYR ANABL If you would like to check on any access issues before you visit the Arts Centre please call 01970 623232. Parking is reserved next to the main entrance approach for drivers with limited mobility. Two spaces are also available at the rear of the theatre, with level access into the main foyer. Wheelchair access is possible to all auditoria and workshop spaces in the venue. Access at ground level to main foyer and box office, by lift up to the theatre foyer and by stair lift down to the lower level. Guide dogs and assistance dogs are welcome. Toilet facilities are accessible on all levels except the lower foyer. Hearing loops are installed in the Great Hall, Theatre and Cinema.

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 623232. Mae lle wedi’i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy’n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â’r prif gyntedd. Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai’r Ganolfan. Mae’r prif gyntedd a’r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â’r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i’r lefel is. Mae croeso i gwn tywys a chwn cymorth. Gellir mynd mewn cadair olwyn i’r toiledau ar bob lefel ag eithrio’r cyntedd isaf. Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a’r Sinema. 43


Diary Dyddiadur C/S T GH/NF S

Cinema / Sinema Theatre / Theatr Great Hall / Neuadd Fawr Studio / Stiwdio

Check the website or monthly film leaflet for details of our daily film screenings. | Ymwelwch â’n gwefan neu’r daflen ffilm fisol am fanylion ynglyn â’n sgriniadau ffilm dyddiol.

JUNE / MEHEFIN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 La Traviata Glyndebourne 6pm C/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Take That: Wonderland. Live from the 02 8pm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 – 10 Thoroughly Modern Milly Stage School / Ysgol Lwyfan 7.30pm / 2pm T ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 & 11 Peter Pan NT Live 2.30/2pm C/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 John Owen Jones & Special Guests 8pm GH/NF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 Hwyl Haf / MidMad 2017 11am – 10pm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 Black is the Colour of my Voice / Soul Sessions Double Bill Seabright Productions 7.30pm T ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 Salomé (15) NT Live 7pm C/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 – 24 Fall Seven Times, Stand Up Eight Wardens Theatre Society 7.45pm S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 Comedy Club Little Wander 8pm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 – 2/07 Gŵyl Serameg Rhyngwladol International Ceramics Festival 44

JULY / GORFFENNAF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1– 2 Gŵyl Serameg Rhyngwladol International Ceramics Festival ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 Hamlet Glyndebourne Live 6pm C/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 Proms Ysgolion Cynradd Ceredigion Primary Schools Proms 7pm GH/NF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 – 8 The World is our Oyster Dance School / Ysgol Ddawns 7pm / 2pm T ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Cerddoriaeth Y Chwe Sir Six Counties Music Concert 6.30pm GH/NF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 – 14 Tickledom 7pm / 10am T ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 Angels in America Part 1 (15) NT Live 7pm C/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22-30 Musicfest ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 Angels in America Part 2 (15) NT Live 7pm C/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TBC Flown Pirates of the Carabina TBC T

AUGUST / AWST

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 La Clemenza Di Tito Glyndebourne Live 6pm C/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 André Rieu’s 2017 Maastricht Concert 7pm C/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Dinosaurs and Acrobats Day Dydd Deinosoriaid ac Acrobatau 11am – 4pm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Titus Andronicus (12A) RSC Live 7pm C/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Martha Reeves and the Vandellas 8pm GH/NF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 – 2/09 Flashdance Selladoor Productions T ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 – 26 People Castaway Community Theatre 7.45pm S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 Twelfth Night / Romeo and Juliet 2pm + 6pm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 Yerma (15) NT Live 7pm C/S 45


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Prifysgol Aberystwyth Aberystwyth University SY23 3DE

Tickets / Tocynnau: 01970 62 32 32 www.aberystwythartscentre.co.uk aberystwytharts @aberystwytharts @aberystwytharts

01970 62 32 32 artstaff@aber.ac.uk Dylunio / Design: Paddy O’Malley Llun clawr / Cover Photography: www.manonhouston.com

Mon - Sat / Llun - Sad - 10am - 8pm Sun / Sul - 1.30 - 5.30pm

Aberystwyth Arts Centre summer brochure 2017  

It’s an upbeat creative summer this year at the Arts Centre with a range of exciting possibilities to appeal to all tastes and ages. There’s...

Advertisement