Page 1

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

hydref | Autumn 2017 www.aberystwythartscentre.co.uk | 01970 62 32 32


contents | cynnwys

Welcome Croeso

We’re looking at the world this autumn, with a particular focus on Europe. We’ve plays about the First World War, an evening of short performances from across Europe, cooking from Andalucía and an evening in a traditional Jewish bathhouse. Our Euro-visions include our exhibitions. Hanes: tales/stories/legends/myths weaves narrative through the work of over 17 artists, both contemporary and work from the School of Art Collections, The Surrealist Murmuration unlocks doors on European surrealism, and award-winning artist Rhi Moxon explores food and folklore from across the continent. Further around the world there’s a welcome return of breathtaking Kathak-inspired dance from Aakash Odedra, an evening of Kathakali, an exploration of migration from Gwyn Emberton, a season of world dance films from Migrations, music from Canada and of course our special autumn treat, a touring production of Around the World in 80 days.. There’s much, much more to enjoy as well as the nights get longer, great comedians like Rich Hall and some musical highlight, not least Elaine Paige and the great Rhydian, Richard and Adam. We end the season with a real Victorian feel with a clutch of Christmassy concerts and our own pre-christmas family show, The Little Matchgirl, a gorgeous magical musical. 2

Eating and Shopping | Bwyta a Siopa (4)

Creative Learning | Dysgu Creadigol (46)

Friends of the Arts Centre | Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau (6)

Special Workshops & Community Project | Gweithdai Arbennig & Phrosiectau Cymunedol (53)

Performances & Events | Perfformiadau & Digwyddiadau (7) Coming Soon | Yn Dod yn Fuan (41) Cinema and Live Screenings | Sinema a Darllediad Fyw (42)

‘Rydym yn edrych ar y byd yr hydref hwn, gyda ffocws arbennig ar Ewrop. Mae gennym ddramâu am y Rhyfel Byd Cyntaf, noson o berfformiadau byrion o bob rhan o Ewrop, coginio o Andalucía a noson mewn baddondy traddodiadol Iddewig. Mae ein thema Ewropeaidd yn cynnwys ein harddangosfeydd. Mae Hanes: straeon/ chwedlau/mythau yn creu naratif trwy waith dros 17 o artistiaid, yn rhai cyfoes ac yn cynnwys gwaith o Gasgliadau’r Ysgol Gelf; Mae’r Murmuriad Swrrealaidd yn datgloi drysau ar swrrealaeth Ewropeaidd, ac mae’r artist Rhi Moxon yn ystyried bwyd a llên gwerin o bob rhan o’r cyfandir. O rannau pellach o’r byd ‘rydym yn croesawu’n ôl dawnsio ysblennydd Aakash Odedra, a ysbrydolir gan y traddodiad Kathak; noson o Kathakali; ystyriaeth ar thema ymfudiad gan Gwyn Emberton; tymor o ffilmiau dawns ledled y byd oddi wrth Migrations; cerddoriaeth o Ganada ac wrth gwrs ein gwledd arbennig ar gyfer yr hydref, cynhyrchiad twrio o Around the World in 80 days.. Mae ‘na lawer mwy hefyd i fwynhau wrth i’r dyddiau fyrhau - digrifwyr gwych fel Rich Hall ac uchafbwyntiau cerddorol megis Elaine Page a Rhydian, Richard ac Adam. Mae’r tymor yn dod i ben gyda chyffyrddiad Fictoraidd cynhesol, gyda nifer o gyngherddau Nadoligaidd a sioe deulu Nadolig y Ganolfan sef ‘The Little Matchgirl’, sy’n sioe gerdd hudol hyfryd.

Exhibitions | Arddangosfeydd (43)

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University and part of the Institute of Arts and Humanities. -----------------------------------------------------------------Aberystwyth Arts Centre is recognised as a Regional Arts Centre by the Arts Council of Wales. -----------------------------------------------------------------The Arts Centre gratefully thanks the following for their financial support: Arts Council Wales, Aberystwyth University and Ceredigion County Council. Aberystwyth Arts Centre is a member of Creu Cymru.

The Arts Centre is situated at the heart of the campus of Aberystwyth University. The turning onto campus is from the A487 as you head North out of the main Aberystwyth town centre and is well signposted. Car parking is free from 5pm in the evenings and all weekends. During the day a small fee is charged. | Lleolir Canolfan y Celfyddydau yng nghanol campws Prifysgol Aberystwyth. Rydych yn troi i mewn i’r campws oddi ar yr A487 ar y ffordd i’r gogledd o ganol tref Aberystwyth. Ceir arwyddion clir. Gellir parcio ger y Ganolfan am ddim o 5pm ymlaen gyda’r nos a thrwy’r amser ar benwythnosau.Codir tâl bychan yn ystod y dydd.

Creative Development | Datblygiad Creadigol (55) Creative Studios | Stiwdios Creadigol (56) Information | Gwybodaeth (57) Diary | Dyddiadur (60)

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth ac yn rhan o Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau. -----------------------------------------------------------------Cydnabyddir Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau. -----------------------------------------------------------------Mae Canolfan y Celfyddydau’n ddiolchgar i’r canlynol am eu cymorth ariannol: Cyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn aelod o Greu Cymru.

1 3


eating and shopping bwyta a siopa

Craft & Design Shop | Siop Grefft a Dylunio Mon – Sat | Llun – Sadwrn 10am – 8.15pm Sun | Sul 12 – 5.30pm

If you’re organising an event the Arts Centre’s cafes and bar can accommodate both professional and personal occasions. For further details or an informal chat contact Sarah or one of our catering team on 01970 622992 or email aaestaff@aber.ac.uk | Os ‘rydych yn trefnu gweithgaredd sydd angen digon o barcio ac sy’n agos at ganol tref Aberystwyth, gall caffis a bar y Ganolfan ddarparu’r arlwyo ar gyfer gweithgareddau proffesiynol a phersonol. Am ragor o fanylion neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sarah neu un o’n tîm arlwyo ar 01970 622992 neu e-bostiwch aaestaff@aber.ac.uk

Bookshop / Siop Lyfrau

Collectorplan: an interest free (0% APR) credit service to help you buy contemporary art and craft in Wales | Collectorplan: gwasanaeth credyd di-log i’ch helpu i brynu celf a chrefft gyfoes yng Nghymru..

Cafés / Caffis ----------------------------

Arts Centre Gift Vouchers – a perfect gift for an art or theatre lover | TOCYNNAU ANRHEG CANOLFAN Y CELFYDDYDAU – YR ANRHEG BERFFAITH I RYWUN SY’N MWYNHAU CELF A’R THEATR

Our lovely cafes offer a selection of homemade salads, hot meals and snacks, plus a range of drinks.

A great gift for your friend or a loved one – available for any sum in multiples of £1, £5 or £10 and can be purchased on our on-line ticketing system, our eshop, or in person at the Box office, Craft and Design shop or Bookshop. Can be redeemed at the Box office, Craft & Design shop, Bookshop and Gallery. Look out for the Aber gift card! | Anrheg ddelfryfol ar gyfer ffrindiau a theulu – ar gael fel tocynnau £1, £5 neu £10 a gellir eu prynu ar ein system tocynnu ar-lein, ein e-siop, neu mewn person yn y Swyddfa Docynnau, y Siop Grefft a Dylunio neu’r Siop Lyfrau. Gellir eu defnyddio yn y Swyddfa Docynnau, y ddwy siop a’r Oriel.

Mon – Sat 9.30am – 8pm, Sunday 12 – 5pm. Hot food served 12 – 2pm and 5.30 – 7.30pm Mon to Sat.

----------------------------------------------

Llun–Sadwrn 9.30am–8pm, Sul 12–5pm. Prydau poeth ar gael 12–2pm a 5.30– 7.30pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn.

This is Aberystwyth’s premier bookshop when it comes to range in academic and non-academic titles, stocking an eclectic mix for all tastes! Plus, a speedy ordering service for any special requests | Dyma siop flaenllaw Aberystwyth o safbwynt yr amrediad o deitlau academiadd ac eraill, yn stocio cymysgedd eclectig at ddant pawb! Hefyd mae gennym wasanaeth archebu prydlon ar gyfer unrhyw ofynion arbennig.

Mae’n caffis poblogaidd yn cynnig dewis da o saladau, prydau poeth a byrbrydau ffres, a gwahanol fathau o ddiodydd.

The bookshop is available in the eventing to host events such as book launches, poetry events, talks and socials. For further details please contact Hannah Poland bookshop@aber.ac.uk | Mae’r siop lyfrau ar gael yn ystod y noson i gynnal digwyddiadau megis lansio llyfrau, nosweithiau barddoniaeth, anerchiadau a nosweithiau cymdeithasol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Hannah Poland bookshop@aber.ac.uk

Mon–Fri 12 til late / Sat 5pm til late. You don’t have to be a theatregoer to enjoy our Theatr y Werin bar. Call in any time to enjoy a drink or try a delicious toasty. | Dydd Llun–Gwener 12 tan hwyr / Sadwrn 5pm tan hwyr. ‘Does dim rhaid i chi fod yn fynychwr theatr i fwynhau noson wych yn awyrgylch hyfryd bar Theatr y Werin.

Mon–Sat / Llun–Sadwrn 10am–6pm 01970 628697 / bookshop@aber.ac.uk

4

The Craft & Design Shop offers an excellent selection for all occasions, whether you’re looking to treat yourself or for that special present for a friend or family. Studio ceramics, prints from local artists, Aberystwyth souvenirs plus an excellent range of contemporary homeware, stationery, cards and jewellery. | Mae’r siop grefftau a dylunio yn cynnig dewis ardderchog ar gyfer pob achlysur, os ‘rydych am sbwylio’ch hun neu’n edrych am yr anrheg arbennig honno ar gyfer ffrindiau a theulu. Mae’r siop yn stocio serameg stiwdio, printiau gan artistiaid lleol, swfenirau o Aberystwyth yn ogystal ag amrediad gwych o lestri cyfoes, deunyddiau ysgrifennu, cardiau a gemwaith.

Bar -------

5


september medi

Friends of the Arts Centre Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau

PRESTON REED Wednesday 6 September Nos Fercher 6 Medi | 8pm / £12 (£10)

Friends of the Arts Centre is a community driven organisation which seeks to support the Arts Centre with various initiatives including funding campaigns and promotional activity. Membership of the organisation is free. The organisation was created from a desire in the community of Aberystwyth to recognise the Arts Centre as a worldclass institution with a huge impact on the local community and beyond. Friends of Aberystwyth Arts Centre seeks to support the Arts Centre in any way imaginable and feasible. Its patrons include Taron Egerton, Jacob Ifan, Gillian Clarke, John Metcalf, Shani Rhys James, David Russell Hulme, Neil Brand, Professor John Andrews and Stephen West. Friends of Aberystwyth Arts Centre is a registered charity. If you would like to become a Friend of Aberystwyth Arts Centre then please sign up at artscentrefriends.co.uk 6

Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn fudiad a yrrir gan y gymuned. Ei bwrpas yw cefnogi Canolfan y Celfyddydau gydag amryw fenter gan gynnwys ymgyrchoedd codi arian a gweithgareddau hyrwyddo. Mae aelodaeth yn ddi-dal. Crewyd y mudiad gan ddymuniad ar ran y gymuned yn Aberystwyth i gydnabod Canolfan y Celfyddydau fel sefydliad o’r safon uchaf gyda dylanwad enfawr ar y gymuned leol a thu hwnt. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn chwilio I gefnogi’r Ganolfan mewn unrhyw ffordd bosibl y gellir ei dychmygu. Mae’r noddwyr yn cynnwys Taron Egerton, Jacob Ifan, Gillian Clarke, John Metcalf, Shani Rhys James, Yr Athro John Andrews a Stephen West. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn elusen gofrestredig. Os hoffech ddod yn Gyfaill Canolfan y Celfyddydau, ewch artscentrefriends.co.uk

After a whirlwind year performing in China, USA, Canada and Europe and an appearance on Sky Arts ‘Guitar Star’, Preston is set to perform in Aberystwyth Arts Centre! The power and depth of Preston’s timeless, imageryevoking compositions are as unique as his execution. Blues, rock, metal, funk, jazz and classical styles are distilled into a breath-taking musical and visual experience. Recognised internationally as one of the greatest guitarists in the world, and as a ground-breaking innovator, Reed revolutionised the way the acoustic guitar is played. He has inspired generations of musicians and enchanted audiences the world over. | Ar ôl blwyddyn gyffrous yn perfformio yn Tsieina, UDA, Canada ac Ewrop ac ymddangosiad ar ‘Guitar Star’ Sky Arts, mae Preston yn barod i berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth!

JOHN LE CARRE: DAVID GILMOUR AN EVENING WITH LIVE AT POMPEII GEORGE SMILEY Wednesday 13 September Thursday 7 September | Nos Iau 7 Medi | 7.45pm / £10 Live Screening / Darllediad Byw Broadcast live from London’s Royal Festival Hall, join us for a celebration of one of the world’s greatest writers as he shares the secrets behind the creation of his most beloved character. Also with a unique Q&A session, this is an unmissable opportunity to experience one of the foremost chroniclers of our age, direct and in his own words. 120 mins approx. | Yn darlledu’n fyw o’r Royal Festival Hall yn Llundain, ymunwch â ni i ddathlu un o ysgrifenwyr mwyaf enwog y byd wrth iddo rannu’r cyfrinachau y tu ol i greadigaeth ei gymeriad mwyaf poblogaidd. Yn para tua 120 munud.

Nos Fercher 13 Medi | 8.15pm / £15 (£13 / £10) Screening / Darllediad 45 years after Pink Floyd’s David Gilmour filmed ‘Live At Pompeii’ in the legendary Roman Amphitheatre, he returned for two spectacular shows, part of a year-long tour in support of his No.1 album ‘Rattle That Lock’. ‘David Gilmour Live At Pompeii’ is an audio-visual spectacle, featuring lasers, pyrotechnics and a huge circular screen on which specially-created films complement selected songs, but paramount above all is the astonishing music and stellar performances from an all-star band. Recorded as live. 120mins | 45 mlynedd ar ôl i David Gilmour o Pink Floyd ffilmio ‘Live At Pompeii’ yn yr Amffitheatr Rufeinig enwog yno, dychwelodd ar gyfer dwy sioe ysblennydd, rhan o’i daith hyd blwyddyn i hybu ei albwm Rhif.1 ‘Rattle That Lock’.

7


september medi

september medi

BLACK SABBATH: THE END OF THE END

PLAYPEN ‘GET TO THE END’

IN MOTHER’S FOOTSTEPS

Thursday 28 September | Nos Iau 28 Medi | 8.15pm / £15 (£13 / £10) / Live Screening / Darllediad Byw

Tuesday 19 September | Nos Fawrth 19 Medi | 7.45pm / £5 / (£30 season ticket) By Roger Boyle. An ancient English country church in spring … an idyllic scene. A large motorbike is parked outside. Within, ancient and well-crafted fittings; a perfect scene lit by sun through stained glass, only slightly disturbed by two crash helmets and leather jackets on the front pew. And some very audible grunting and heaving somewhere behind the pulpit. Some people have outrageous hobbies. A generation later the scene is replayed – some characters reappear. What happens second time round, with what consequences? After their successful run of ‘Playpen - Beginnings’, Playpen are back to deliver 7 full length plays as a rehearsed reading, followed by a Q&A. A great opportunity for the audience to help the writers get to the end! | Hen eglwys gefn gwlad yn Lloegr yn y gwanwyn … golygfa eidylig. Mae beic modur mawr wedi’i barcio’r tu allan. Ar ôl cyfres lwyddiannus Playpen sef ‘Get to the End’, maent yn ôl i gyflwyno 7 drama lawn-hyd fel darlleniad wedi’i rihyrso, gyda sesiwn C&A yn dilyn. Cyfle gwych i’r gynulleidfa helpu’r ysgrifenwyr i gyrraedd y diwedd! Fform performance night / work in progress.

8

ELIS JAMES Wednesday 20 September Nos Fercher 20 Medi | 8pm / £10 Yn dilyn llwyddiant “Rhacs Jibiders”, bydd Elis James yn mynd a sioe stand-yp Gymraeg newydd ar daith ym 2017. Ar ôl ymateb eithriadol i’w sioe gyntaf ym 2015, bydd Elis yn perfformio’r math o ddeunydd sydd wedi ei dywys i frig y diwydiant comedi. Dyma gyfle i weld un o brif ddigrifwyr Prydain o flaen cynulleidfa fyw, a hynny yn Gymraeg. Enwebwyd Elis fel Best Club Comic yng Ngwobrau Chortle 2014. Fe’i gwelwyd ar “Crims” (BBC3), 8 Out Of 10 Cats (Channel 4) a sitcom y BBC, “Josh”. | Following the success of “Rhacs Jibiders”, Elis James will be touring his brand new Welsh language stand-up show in 2017. Performed in Welsh.

The End of The End chronicles the final tour from the band who forged the sound of metal - Black Sabbath. After nearly 50 years together, the Birmingham band took to the stage for the last time in their home city, bringing down the curtain on their final tour ever. They performed generation-spanning songs that have defined a genre in front of a sold-out arena and, in exclusive new interviews, the band themselves tell it how they lived it. 120mins approx. | Mae ‘The End of The End’ yn croniclo taith olaf y band a luniodd y sain metel - Black Sabbath. Ar ôl hanner canrif, dyma’ch cyfle i glywed y gair terfynol oddi wrth y band metel mwyaf enwog erioed. Tua 120 munud.

LITTLE WANDER

AUDIENCEWARE

COMEDY CLUB

ELO-AGAIN

Thursday 28 September | Nos Iau 28 Medi 8pm / £10

Saturday 30 September | Nos Sadwrn 30 Medi | 8pm / £23 (early bird £20.50)

JEN BRISTER ‘Bold sketches, surreal ideas and slick banter. Keep an eye out’ The Sunday Times

Celebrating the 40th Anniversary of ELO’s iconic album ‘Out of the Blue’. ELO AGAIN really do give you a dramatic taste of what the classic ELO were like in their heyday. The whole experience is a professional re-enactment of an ELO concert with a great sound reproduction light show and visual effects. ELO AGAIN provide the full effect of ELO’s orchestrations, full of depth and tone and they certainly know how to entertain, as the hits just keep on coming. Live cellos and the infamous blue violin make this show the best ELO tribute out there and certainly the most musically authentic. | Yn dathlu 40fed Benblwydd albwm eiconig ELO sef ‘OUT OF THE BLUE’. Mae ELO AGAIN yn rhoi i chi flas dramatig o sut oedd yr ELO clasurol yn swnio pan ‘roeddent ar eu gorau.

PAUL CURRIE ‘Pure stuff. Inspiring and totally stupid and random’ Dr Brown, Winner Edinburgh Fringe Best Comedy Award PHIL ELLIS ‘Much cleverer and much more stupid than you might think’ Chortle Little Wander (the team behind Machynlleth Comedy Festival) present some of the UK’s finest stand-up stars in the intimate surroundings of the studio. | Mae Little Wanderer (y tîm tu ôl i Ŵyl Gomedi Machynlleth) yn cyflwyno rhai o ddigrifwyr ar-eu-sefyll gorau’r DU yn awyrgylch agos atoch y stiwdio gron.

9


october hydref

BARROWLAND BALLET

MUSIC CLUB

GWYN EMBERTON DANCE

HALF LIGHT PRODUCTIONS

POGGLE

PHILLIP ATTARD (SAXOPHONE) CHRISTINE ZERAFA (PIANO)

RAFT

ONE-HOUR HAMLET

Sunday 1 October | Dydd Sul 1 Hydref | 2pm & 4.30pm | £8 (£6) Poggle is the story of Vince, who wants to explore the forest but is too scared, until one day he meets Poggle, a friendly creature. Together they go on an adventure through the forest where they discover the magical musical tree. A warm hearted sensory dance theatre piece with live music, clapping rhythms and comedy throughout in an imaginatively changing world which the children have the chance to explore. Especially good for children aged 6 months+ | Efo’i gilydd maent yn mynd ar anturiaeth trwy’r fforest lle maent yn darganfod y goeden gerddorol hudol. Darn theatr-ddawns synhwyraidd calonogol gyda cherddoriaeth fyw, rhythmau bywiog a chomedi trwyddo, mewn byd newidiol dychmygus lle mae’r plant yn cael y cyfle i archwilio. Yn addas yn benodol ar gyfer plant bach 6 mis+ 10

october hydref

Sunday 1 October | Dydd Sul 1 Hydref | 3pm | £12 (£10), Students £3 (Season Ticket: £50 (£42), Student £10) Christine Zerafa hails from Malta and Philp Attard from the neighbouring island of Gozo. Both studied in Malta before coming to the UK for postgraduate studies. They have since made their name as a duo playing at major chamber music venues all over Britain and Europe. This concert is supported by the Countess of Munster Musical Trust as part of its Recital Scheme | Daw Christine Zerafa o Malta a Philp Attard o’r ynys gyfagos, Gozo. Bu’r ddau yn astudio ym Malta cyn dod i’r DU i ddilyn astudiaethau ôl-raddedig. Maent wedi ennill enw da ers hynny fel deuawd yn chwarae mewn canolfannau siambr blaenllaw ledled Prydain ac Ewrop.

Tuesday 3 October | Nos Fawrth 3 Hydref | 7.30 | £10 (£8) Five people, each with a different heritage and background, find themselves in a world far away from home, in a land they do not recognise, hearing a language they do not understand. As they realise their own otherness, against a backdrop of questionable politics, a half-hearted curiosity, and sincere compassion, the question about who they are is turned on its head. Bringing together five of the company’s extraordinary dancers with a local cast, this powerful work combines searing choreography with a new soundtrack by sound artist Siôn Orgon, exquisite lighting by Aideen Malone and surprising design by Becky Davies. | Mae pump o bobl, bob un gyda threftadaeth a chefndir gwahanol, yn ffeindio eu hunain mewn byd ymhell o gartref, mewn byd nad ydynt yn ei adnabod, yn clywed iaith nad ydynt yn ei deall.

Wednesday 4 - Thursday 5 October | Nos Fercher 4 - Nos Iau 5 Hydref | 7.45pm | £7 (£5)

LE NAVET BETE, IN ASSOCIATION WITH EXETER NORTHCOTT THEATRE

DRACULA; THE BLOODY TRUTH Wednesday 4 October | Nos Fercher 4 Hydref | 7.30 | £12 (£10) This brand new comedy theatre show will take audiences on a journey across Europe from the dark and sinister Transylvanian Mountains to the awkwardly charming seaside town of Whitby whilst the frantic Van Helsing and his three amateur actors try to stage a life-changing, factual theatrical production of the events of Dracula. Directed by one of the UK’s most exciting comedy directors, John Nicholson (Peepolkus), Dracula; The Bloody Truth promises to have the vampires back in the ground and leave audiences flying high. | Gydag un o gyfarwyddwyr comedi mwyaf cyffrous y DU, John Nicholson (Peepolkus), yn cyfarwyddo a Phil Eddolls (Mark Bruce Company, Improbable Theatre), yn dylunio mae Dracula; The Bloody Truth yn addo i gael y fampiriaid yn ôl yn y ddaear a chynulleidfaoedd yn hedfan i’r uchderau!

‘All that lives must die.’ His father’s dead. His mother’s married his uncle - a man he despises. The grief feels toxic. And he’s beginning to see things he can’t be sure are there... This sleek new adaptation of Shakespeare’s best-known tragedy compresses the plot to ramp up the pressure on a family about to implode. An accessible production - perfect for those coming to Shakespeare for the first time. Half-light Productions is a new, Aberystwyth-based company. | Mae’r addasiad newydd graenus hwn o drasiedi fwyaf adnabyddus Shakespeare yn crynhoi’r plot er mwyn ychwanegu at y pwysau ar deulu sydd ar fin mewnffrwydro. Cynhyrchiad hawdd ei ddeall - yn ddelfrydol ar gyfer y sawl sy’n profi gwaith Shakespeare am y tro cyntaf. Fform Performance night.

11


october hydref

BLACKHOUSE Saturday 7 October | Nos Sadwrn 7 Hydref 9pm | £10 Earlybirds, £15 Advance, £20 Standard Mid Wales’ biggest night of the year returns to Aberystwyth Arts Centre for another multi-stage, multi-floor and multi-genre musical mashup! 5 stages over all 3 floors of the Arts Centre, each with their own unique musical and visual theme, celebrating dance music from across the board. Showcasing the best local up and coming artists, DJs and performers from all genres as well as internationally acclaimed headline artists. Expect mind blowing production, set design, decor, visuals and musical madness, stalls from local independent businesses, live art, fun attractions, performers and so much more - an indoor festival wonderland like no other! | Gallwch ddisgwyl cynhyrchiad anhygoel o safbwynt dylunio’r setiau, y decor, effeithiau gweledol a gwallgofrwydd cerddorol, stondinau gan fusnesau annibynnol lleol, celf fyw, atyniadau hwyliog, perfformwyr a llawer mwy gŵyl hwyliog dan do heb ei hail! 12

october hydref

NY MET LIVE

NORMA Sunday 8 October | Dydd Sul 8 Hydref | 2pm / £18 (£12) | Screening / Darllediad The season opens with a new production of Bellini’s bel canto tragedy Norma, starring Sondra Radvanovsky in the title role, which she has sung to acclaim at the Met in 2013. Joyce DiDonato co-stars as Norma’s colleague and rival, Adalgisa, opposite Joseph Calleja as Pollione and Matthew Rose as Oroveso. Approx. runtime: 209 mins. Recorded as live. Season pass available. | Mae’r tymor hwn yn agor gyda chynhyrchiad newydd o drasedi bel canto Bellini, Norma, yn serennu Sondra Radvanovsky yn y brif rôl, rhan a ganwyd ganddi yn y Met yn 2013 pryd y cafodd dderbyniad brwd.

SCIENCE CAFÉ

REBECA ORTEGA Y MARTÍN REVUELO

9 October | Hydref: Earth’s magnetic field (Heather McCreadie)

AN EVENING OF FLAMENCO

20 November | Tachwedd: RSC Chemistry Week lecture (Liam Thomas) 11 December | Rhagfyr: Climate change and human evolution (Henry Lamb) A forum for people to meet, drink and chat about the latest ideas in science. All events take place in the theatre bar on Mondays from 7.30pm. Entry is free, all welcome! | Fforwm i alluogi pobl i gyfarfod, cael diod a sgwrsio am y syniadaau diweddaraf ym myd gwyddoniaeth. Cynhelir yr holl weithgareddau ym mar y theatr ar Nos Lun o 7:30pm - mynediad am ddim, croeso i bawb!

Tuesday 10 October | Nos Fawrth 10 Hydref 7.45pm | Workshop/Gweithdy £10 (£8) 5pm, Performance/ Perfformaid £10 (£8), both/ ddau £15 (£12) Charisma, sensuality, passion, rhythm and elegance are some of their major qualities; straight from Sevilla, dancer, Rebeca Ortega together with guitarist and singer, Martín Revuelo Jr. bring us their fresh flamenco; simple, old, innovative, performative and comical. The show makes you dream and feel involved, Rebeca and Martín take you on a train journey through the palos of flamenco interpreting the colours, airs, grace and rythme of alegrías, tangos and bulerías. | Carisma, cnawdolrwydd, angerdd, rhythm a cheinder yw rhai o’u prif nodweddion - yn syth o Sevilla, mae’r ddawnswraig Rebeca Ortega a’r gitarydd a chanwr Martín Revuelo Jr. yn cyflwyno i ni eu fflamenco hyfryd; syml, hen, dyfeisgfar, trawiadol a doniol.

JAMES WILTON DANCE

THE SURREALISTS

LEVIATHAN

POETRY AND MUSIC: SURREALIST MURMURATION

Wednesday 11 October | Nos Fercher 11 Hydref | 7.30pm | £12 (£10) LEVIATHAN follows Ahab, a ship captain hell-bent on capturing the white whale: Moby Dick, a beast as vast and dangerous as the sea itself, yet serene and beautiful beyond all imagining. Ahab’s crew are drawn into the unhinged charisma of their captain, blindly following him on his perilous adventure towards almost certain destruction. Featuring a cast of 7, Wilton’s trademark blend of athletic dance, martial arts, capoeira and partner-work, LEVIATHAN will have you on the edge of your seat. | Yn nodweddu cast o 7, mae cyfuniad arferol Wilton o ddawns athletaidd, crefftau ymladd, capoeira a gwaith-partner yn LEVIATHAN yn eich cadw ar bigau drain. Bydd yn eich gadael yn dyhefod am wynt o dan ffyrnigrwydd pur y symudiad, y cyfan yn erbyn trac sain roc-electro pŵerus gan Lunatic Soul.

Wednesday 11 October Nos Fercher 11 Hydref 7.45pm / £5 An evening in connection with the Surrealist Mumuration exhibition. Talented artist Silvano Levy presents an illustrated lecture on the British surrealist artist Conroy Maddox (1912-2005), followed by the film Conroy Maddox: Surreal Enigmas (1995). | Bydd yr artist talentog Silvano Levy yn cyflwyno anerchiad theatr yn seiliedig ar Farddoniaeth a Cherddoriaeth.

13


october hydref

RSC LIVE

CORIOLANUS Wednesday 11 October | Nos Fercher 11 Hydref 7pm / £15 ( £13 / £10) / Live Screening / Darllediad Byw A full-throttle war play that revels in the sweat of the battlefield, Coriolanus transports us back to the emergence of the republic of Rome. Caius Martius Coriolanus is a fearless soldier but a reluctant leader. His ambitious mother attempts to carve him a path to political power, but he struggles to change his nature and do what is required to achieve greatness. In this new city state struggling to find its feet, where the gap between rich and poor is widening every day, Coriolanus must decide who he really is and where his allegiances lie. Run time: 210 mins approx | Yn ddrama ryfel bŵerus sy’n portreadu’n eglur realiti maes y gad, mae Coriolanus yn mynd â ni’n ôl at adeg sefydlu gweriniaeth Rhufain. Rhaid i Coriolanus benderfynu pwy yw ef o ddifrif, a lle mae ei deyrngarwch yn gorwedd. 14

ONE

october hydref

MAN, TWO

GUVNORS

OFF THE KERB PRODUCTIONS

PHILL JUPITUS: JUPLICITY Thursday 12 October | Nos Iau 12 Hydref | 8pm / £15 Join stand-up comedian, poet, improviser, and TV stalwart Phill Jupitus for over an hour of tales, laughs and diversions. Watch in delight and/or horror as this experienced funny man drags laughs out of the chaos of his own life and the uncertain world that surrounds it. Adult themes and situations, but delivered childishly. 14yrs+ | Ymunwch â’r digrifwr, bardd, dyfeisiwr, a seren y teledu, Phill Jupitus, am dros awr o straeon, chwerthin a difyrrwch. Gwyliwch gyda phleser a/ neu arswyd wrth i’r digrifwr profiadol hwn lwyddo i ffeindio hwyl yng nghanol llanast ei fywyd ei hun a’r byd ansicr sydd o’i gwmpas. Themâu a sefyllfaoedd i oedolion, ond yn cael eu cyflwyno’n blentynnaidd.

BLACK RAT PRODUCTIONS

NY MET LIVE

ONE MAN, TWO GUVNORS

DIE ZAUBERFLOTE

Friday 13 October | Nos Wener 13 Hydref | 7:30pm / £14 (£12) Directed by Richard Tunley. Black RAT Productions present this deliriously funny, original version of Richard Bean’s fast-paced, riotous farce. This brand new production of the West End and Broadway smash-hit (originally featuring James Corden), is a glorious celebration of comedy. A Black RAT Productions, Blackwood Miners’ Institute and RCT Theatres co-production supported by Arts Council Wales | Mae Black RAT Productions yn cyflwyno’r fersiwn wreiddiol hynod doniol o ffars reiatlyd, gyflym Richard Bean. Mae’r cynhyrchiad newydd sbon hwn o sioe hynod boblogaidd y West End a Broadway (a nodweddodd James Corden yn wreiddiol),yn ddathliad gogoneddus o gomedi.

Saturday 14 October | Dydd Sadwrn 14 Hydref | 5.55pm | £18 (£12) / Live Screening / Darllediad Byw Met Music Director Emeritus James Levine conducts Tony Award winner Julie Taymor’s production of Mozart’s masterpiece, Die Zauberflöte. Golda Schultz makes her Met debut as Pamina with Kathryn Lewek as the Queen of the Night. The holiday presentation of The Magic Flute, an abridged staging sung in English for families, was the first Live in HD performance to be transmitted. This is the first time the full-length German opera will be seen in the series. Approx. runtime: 209 mins | Mae Cyfarwyddwr Cerdd y Met Emeritus James Levine yn arwain cynhyrchiad Julie Taymor, sy’n enillydd Gwobr Tony, o gampwaith Mozart, Die Zauberflöte. Mae Golda Schultz yn ymddangos gyda’r Met am y tro cyntaf fel Pamina gyda Kathryn Lewek fel Brenhines y Nos.

THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

HOLLTI Monday 16 - Tuesday 17 October | Nos Lun 16 - Nos Fawrth 17 Hydref | 7.30pm / £12 (£10) Mae datblygiadau ar y gweill i greu atomfa newydd ar Ynys Môn. Ond pa effaith gaiff yr Wylfa Newydd ar ei chymdogion agosaf wrth i beiriant mawr cyfalafiaeth geisio llyncu fferm sydd wedi bod yng ngofal yr un teulu ers cenedlaethau? Oes gennymni ddewis? Sut arall fedrwn ni ofalu na fydd y golau’n diffodd? Ac onid oes gwir angen y swyddi? Dyma ddrama air-am-air newydd a beiddgar am hawl ein cymunedau i lunio’u dyfodol eu hunain. Gyda sgript wedi’i chreu o gyfweliadau gyda thrigolion lleol, daw cast o wynebau cyfarwydd â’r dadleuon yn fyw. #HOLLTI Mynediad ar gyfer y di-Gymraeg drwy gyfrwng SIBRWD – lawrlwythwch yr ap. | A bold new verbatim play about a community’s right to shape its own future. #HOLLTI English language access via SIBRWD – please download the app. Post-show talk / Sgwrs ar ôl y sioe: 16 October / 16 Hydref

PLAYPEN ‘GET TO THE END’

AN AS YET UNTITLED PLAY ABOUT TWO PEOPLE IN A BUNKER Tuesday 17 October | Nos Fawrth 17 Hydref | 7.45pm / £5 (£30 season ticket) By James Baker. Two conspiracy theorists wait in an underground bunker, a small theatre company rehearses a work none of them believe in, and an unstable playwright tries to work out why they’re bothering while the world collapses around them. After their successful run of ‘Beginnings’, Playpen are back to deliver ‘Get to the End’: 7 full length plays as a rehearsed reading, followed by a Q&A. A great opportunity for the audience to help the writers get to the end! | Mae dau ddamcaniaethwr cynllwyn yn aros mewn byncer tan y ddaear tra bod y byd yn dymchwel o’u cwmpas. Mae Drama sydd Heb Deitl hyd yma am Ddau Berson mewn Byncer tan y Ddaear yn ystyried themâu megis ystyr, iselder, cariad, brwydr a methiant.

15


october hydref

THE EASTPOINTERS

LITTLE WANDER

NT LIVE

IMITATING THE DOG

COMEDY CLUB

HAMLET

NOCTURNES

Wednesday 18 October Nos Fercher 18 Hydref 8pm / £12 (£10)

Thursday 19 October Nos Iau 19 Hydref | 8pm / £10

Thurday 19 October Nos Iau 19 Hydref | 7pm / £15 (£13 / £10) / Screening / Darllediad

Thursday 19 October Nos Iau 19 Hydref | 7.30pm / £10 (£8)

Formed in 2014, each member of The East Pointers – banjoist/vocalist/stepdancer Koady Chaisson, fiddle player/vocalist Tim Chaisson, and guitarist/ vocalist Jake Charron – is an accomplished musician in his own right, and their union produces a blend of Celtic tunes, songs and step-dances molded into something uniquely Canadian through a history which goes back generations. | Wedi eu ffurfio yn 2014, mae pob aelod o’r East Pointers - y chwaraewr banjo/canwr/ dawnsiwr-step Koady Chaisson, y ffidlwr/canwr Tim Chaisson, a’r gitarydd/ canwr Jake Charron - yn gerddor talentog yn ei rinwedd ei hun, ac efo’i gilydd maent yn cynhyrchu cyfuniad o donau, caneuon a dawnsiau-step Celtaidd sy’n cael eu mowldio’n rhywbeth Canadaidd unigryw trwy hanes sy’n mynd yn ôl cenedlaethau. 16

october hydref

DANE BAPTISTE ‘Observational comedy at its finest’ The Independent FERN BRADY ‘Appealingly acidic... a great comic sensibility with moments of sparkling verve’ The Guardian CLINT EDWARDS ‘Fantastic observational humour, he is a master of brilliant storytelling and his larger-than-life movements and exaggerations are ones of comic geniality.’ Carmarthen Journal Little Wander (the team behind Machynlleth Comedy Festival) present some of the UK’s finest stand-up stars in the intimate surroundings of the studio. | Mae Little Wanderer (y tim tu ol I Wyl Gomedi Machynlleth) yn cyflwyno rhai o ddigrifwy ar-eu-sefyll gorau’r DU yn awygylch agos atoch y stiwdio gron.

Academy Award® nominee Benedict Cumberbatch takes on the title role of Shakespeare’s great tragedy. As a country arms itself for war, a family tears itself apart. Forced to avenge his father’s death but paralysed by the task ahead, Hamlet rages against the impossibility of his predicament, threatening both his sanity and the security of the state. Directed by Lyndsey Turner and produced by Sonia Friedman Productions. Recorded as live. 205 mins approx | Mae Benedict Cumberbatch a enwebwyd ar gyfer Gwobr Academy®, yn ymgymryd â phrif rôl trasiedi fwyaf Shakespeare. Wedi’i weld bellach gan dros 750,000 people ledled y byd, mae’r darllediad NT Byw 2015 gwreiddiol yn dychwelyd i sinemâu.

Two operatives holed up in a Berlin apartment in the Russian Zone await instructions. As time passes their relationship to each other and to the orders they receive from their superiors falls apart. Performed on what appears to be a film soundstage, two actors voice a film they can’t see and never acknowledge. Nocturnes asks important questions about truth and free will and about how we understand what’s real in this post-truth era. 14yrs+ | Daw’r cwmni rhyngwladol adnabyddus’ Imitating the dog’ i Aberystwyth gyda’i gynhyrchiad diweddaraf. Tro aml-gyfrwng ar ffilm ias y chyffro ysbïo o’r 50au yw Nocturnes, wedi’i osod yn ystod y cyfnod pan ‘roedd y rhyfel oer ar ei uchaf. Post-show talk / Sgwrs ar ôl y sioe: October 19th 2D Room

THE KALA CHETHENA KATHAKALI COMPANY

KATHAKALI Friday 20 October Nos Wener 20 Hydref | 7.30pm / £12 (£10) KATHAKALI is a masterpiece of sacred theatre that erupts on stage with striking visual images that expose the magical world of South India. Nurtured for centuries by the remarkable people of Kerala, Kathakali leads the audience into the entrancing world of storytelling. Celebrating 30 years of touring the UK The Kala Chethena Kathakali Company is back in Wales in 2017 with unforgettable Kathakali performances performed by top international performers, superb singers, rhythmic drummers and highly skilled make-up artists. | Yn dathlu 30 mlynedd o dwrio yn y DU mae cwmni Kala Chethena Kathakali yn ôl yng Nghymru yn 2017 gyda pherfformiadau Kathakali bythgofiadwy a gyflwynir gan berfformwyr rhyngwladol blaenllaw, cantorion gwych, drymwyr rhythmig ac artistiaid colur hynod fedrus.

WINTER CRAFT AND GIFT FAIR FFAIR GREFFTAU AC ANRHEGION Y GAEAF 20 October – 23 December 20 Hydref – 23 Rhagfyr Find the unusual and discover the unexpected. The Arts Centre’s annual extravaganza – over 80 stalls selling a wonderful array of crafts and gifts, many produced by local makers from Ceredigion and mid Wales. Open from 10am to 8pm Monday to Saturday and 12 to 5.30pm on Sundays. And don’t forget the Christmas Food Fair – come and visit both on Saturday 25th November. | Ffeindiwch yr anghyffredin a darganfyddwch yr annisgwyl. Strafagansa flynyddol Canolfan y Celfyddydau – dros 80 o stondinau yn gwerthu amrywiaeth wych o grefftau ac anrhegion, llawer ohonynt wedi eu cynhyrchu yng Ngheredigion a Chanolbarth Cymru. Ar agor 10am tan 8pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn a 12 tan 5.30pm ar Ddydd Sul. A pheidiwch ag anghofio’r Ffair Fwyd Nadolig – dewch i ymweld â’r ddwy ffair ar Ddydd Sadwrn 25ain Tachwedd.

17


october hydref

october hydref

MAC’S ARCADIAN AND LIGHTHOUSE

GREAT ODDS

DARKSIDE: THE PINK FLOYD SHOW Saturday 21 October | Nos Sadwrn 21 Hydref | 7.30pm / £18 Darkside, the Pink Floyd Show, return to the Aberystwyth Arts Centre in their 12th year of touring to take you on a journey through the huge back catalogue of iconic psychedelic and progressive rock music under the show title of Any Colour You Like. This promises to be an evening to remember including classic tracks from Dark Side of the Moon, Wish You Were Here and Animals all performed with passion and empathy, complete with spectacular laser light show and projected images to capture the essence of Floyd at their best. | Mae Darkside, sioe Pink Floyd, yn dychwelyd i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ei 12fed flwyddyn o dwrio i fynd â chi ar daith trwy’r ôl-gatalog enfawr o gerddoriaeth roc eiconig seicedelig a blaengar o dan y teitl sioe Any Colour You Like. Mae hon yn addo i fod yn noson i’w chofio yn cynnwys traciau clasurol o Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ac Animals, y cyfan yn cael eu perfformio gydag angerdd ac empathi, ynghyd â sioe laser ysblennydd a delweddau tafluniedig sy’n mynegi hanfod Floyd ar eu gorau.

18

A NEW PLAY BY ESTHER MCAULEY

HANDSHAKE

RHYDIAN, RICHARD AND ADAM Saturday 21 October | Nos Sadwrn 21 Hydref | 8pm / £25 (VIP, £75) Welsh stars Rhydian, Richard & Adam come together with their live band to bring you a truly magical evening of classical arias and contemporary songs. Classically trained Rhydian has carved out a successful career both as a recording artist and in musical theatre – most recently starring in the national tour of Little Shop Of Horrors. Brothers Richard and Adam shot to fame in 2013 when they reached the finals in Britain’s Got Talent, and have gone on to be one of the most successful acts to emerge from the competition. | Mae’r sêr o Gymru, Rhydian, Richard & Adam yn dod at ei gilydd gyda’u band byw i gyflwyno i chi noson wir hudolus o ariâu clasurol a chaneuon cyfoes. Treuliodd eu halbwm cyntaf, The Impossible Dream, bedair wythnos yn olynol ar dop y siartiau ac mae eu halbymau ers hynny i gyd wedi cyrraedd y 10 uchaf.

Sunday 22 October | Dydd Sul 22 Hydref | 2pm / £8 (£6) What does it mean to follow a dream, when you don’t fit in and the odds are stacked against you? Exploring ambition, communication and friendship, the story follows the Great Odds; Marco, Grouch and Jewels, on an exciting and sometimes wobbly journey... Integrating visual storytelling, British Sign Language, live music, sound and puppetry, its first play, in co- production with Lighthouse Poole, supported by Improbable. Perfect for a 6-11 year old audience and their families. | Yn cyfuno adrodd straeon gweledol, Iaith Arwyddion Brydeinig, cerddoriaeth fyw, sain a phypedwaith, mae cwmni Mac’s Arcadian yn cyflwyno Great Odds, ei ddrama gyntaf, mewn cydgynhyrchiad gyda Lighthouse Poole, gyda chefnogaeth Improbable. Yn ddelfrydol ar gyfer cynulleidfa 6-11 oed a’u teuluoedd.

BOLSHOI BALLET LIVE

LEEWAY PRODUCTIONS

LE CORSAIRE

10 MINUTE MUSICALS SIOEAU CERDD CWTA

Sunday 22 October | Dydd Sul 22 Hydref | 4pm / £15 (£13 / £10) / Live Screening / Darllediad Byw Amidst a bustling market, the pirate Conrad falls in love at first sight with the beautiful Medora, the ward of the slave merchant Lankedem’s bazaar. Conrad kidnaps Medora when Lanquedem decides to sell her to the Pasha. Inspired by Lord Byron’s epic poem and reworked by Alexei Ratmansky from Petipa’s exotic 19th century classic, this miracle of the repertoire is one of the Bolshoi’s most lavish productions. Complete with a magnificent awe-inspring shipwreck and dramatic scenery, this grand romance allows enough dancing for nearly the entire company and made especially for those who seek miracles in theatre. Running time 215 mins. Season passes available. | Wedi’i ysbrydoli gan gerdd epig Lord Byron ac wedi’i ail-weithio gan Alexei Ratmansky o glasur egsotig Petipa o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, dyma un o gynyrchiadau mwyaf moethus cwmni’r Bolshoi.

Sunday 22 October | Dydd Sul 22 Hydref | 6pm / £6 Love musicals? Love new writing? 10 Minute Musicals is an opportunity to see 5 new musicals in development. Join Leeway Productions for a fun evening as they present brand-new musical theatre ideas written and composed by 10 aspiring musical theatre creators. In association with The Other Room, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, supported by Arts Council of Wales. | Mewn cysylltiad â The Other Room, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. Wrth eich bodd efo sioeau cerdd? Wrth eich bodd efo ysgrifennu newydd? Mae Sioeau Cerdd 10 Munud yn gyfle i weld 5 sioe gerdd newydd yn cael eu datblygu. Ymunwch â Leeway Productions am noson hwyliog wrth iddynt gyflwyno syniadau newydd sbon am sioeau cerdd, wedi eu hysgrifennu a’u cyfansoddi gan 10 o grewyr theatr gerddorol uchelgeisiol.

19


october hydref

october hydref

GRACE JONES: BLOODLIGHT THE HARTLEPOOL & BAMI - LIVE MONKEY WITH FRIENDS Tuesday 24 - Wednesday 25 (15) FUEL THEATRE IN ASSOCIATION WITH STRATFORD CIRCUS ARTS CENTRE

October | Nos Fawrth 24 - Nos Fercher 25 Hydref | 7:30pm, 10am & 7.30pm (25 October/ Hydref ) / £14 (£12), £8 Schools, £10 groups over 8 A French ship runs aground off the coast of England. Only a cabin girl and the ship’s mascot, a chimpanzee, survive and make it to shore. But the townsfolk mistake the monkey, in its military uniform, for a spy, and condemn him to a life-or-death trial. What will the verdict be – and can the local children save the day? For adults and children, families and schools. Age: 10+ | Mae criw bywiog yn adrodd y stori hyfryd hon trwy ganeuon môr sionc a phypedwaith direidus oddi wrth Gyre & Gimble, y pypedwyr gwreiddiol ar War Horse a’r tîm y tu ôl i Running Wild. Ar gyfer oedolion a phlant, teuluoedd ac ysgolion. Oedran: 10+. Post-show talk / Sgwrs ar ôl y sioe: 24th October – (the first night of two)

20

Wednesday October 25 | Nos Fercher 25 Hydref | 7:15pm / £10 / Live Screening / Darllediad Byw Grace Jones and Friends Live promises to be a thrilling and enlightening evening with the inimitable icon, as she discusses her life and work with some of her closest collaborators, from the worlds of music, fashion, art and film, following an exclusive preview of Sophie Fiennes’ highly anticipated new film Grace Jones: Bloodlight and Bami. Running Time: 3hrs. | Mae Grace Jones a’i Ffrindiau’n Fyw yn addo i fod yn noson gyffrous a gwahanol gyda’r eicon unigryw, wrth iddi drafod ei bywyd a’i gwaith gyda rhai o’i chydweithwyr agosaf o fyd cerddoriaeth, ffasiwn, celf a ffilm.

FOLKUS

DYLAN & SAM Wednesday 25 October | Nos Fercher 25 Hydref | 7.45pm / £7 (£5) Dylan Cairns-Howarth and Sam Mabbett are well known locally, their first performance at Aberystwyth Arts Centre was as “Infinite Cherries” in 2011 when they were 14 years old. They have since gained a wide national audience and a wealth of experience on the British Festival and Club scene. They have won a number of national and international awards and they reached the semi-final of the BBC Radio 2 Young Folk Awards in 2014. Both now live in Glasgow and study traditional music at the Royal Conservatoire of Scotland. They perform traditional music from the British Isles, Europe and Scandinavia on a variety of instruments including fiddle, melodeon and guitar. Local fingerstyle guitarist and guitar maker Andy Cairns, will provide support. | Mae Sam a Dylan yn adnabyddus yn lleol, Eu perfformiad cyntaf yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth oedd fel “Infinite Cherries” yn 2011 pan ‘roeddent yn 14 oed. Maent yn perfformio cerddoriaeth draddodiadol o’r Ynysoedd Prydeinig, Ewrop a Sgandinafia ar nifer o wahanol offerynnau yn cynnwys ffidil, melodeon a gitâr. Fform performance night.

GENERATIONS

A WORDS& LITERARY FESTIVAL Friday 27 - Saturday 28 October | Dydd Gwener 27 - Dydd Sadwrn 28 Hydref / 3 events £8 (£6) each / 3 digwyddiadau £8 (£6) yr un The Words& poetry reading series, in collaboration with the Institute of Arts and Humanities, brings you a festival celebrating our literary family tree, linking emerging and established poets and authors with multilingual readings, films, workshops, discussions and music. Featuring Jacob Polley, Richard Beard, Zoe Skoulding, Eurig Salisbury and more. See website for full programme: https://wordsandwordpoetry. wordpress.com | Mae’r gyfres ddarllen Geiriau a Barddoniaeth, mewn cydweithrediad â Chanolfan y Celfyddydau, yn cyflwyno i chi ŵyl sy’n dathlu ein coeden deulu lenyddol, yn cysylltu beirdd ac awduron sefydledig a newydd gyda darlleniadau, ffilmiau, gweithdai, trafodaethau a cherddoriaeth aml-ieithog.

KOTATSU JAPANESE ANIMATION FESTIVAL Saturday 28 October | Dydd Sadwrn 28 Hydref / £20 A day long celebration of Japanese animation, featuring a selection of feature films showing on the big screen: Napping Princess, Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale, Genocidal Organ and Mind Game. Also an opportunity to win some unique prizes. Please visit www.kotatsufestival.com for more information. | Dathliad am ddiwrnod cyfan o animeiddiad Siapaneaidd, yn nodweddu casgliad o ffilmiau byrion yn dangos ar y sgrîn fawr. Ymwelwch â http:// www.kotatsufestival.com am ragor o wybodaeth.

FLYING BRIDGE THEATRE COMPANY AND SEABRIGHT PRODUCTIONS IN ASSOCIATION WITH PLEASANCE AND NEWPORT LIVE

NOT ABOUT HEROES Monday 30 October | Nos Lun 30 Hydref | 7.30pm / £12 (£10) Stephen Macdonald’s Fringe First winning play about the unique friendship between celebrated World War One poets Wilfred Owen and Siegfried Sassoon. They met at Craiglockhart Hospital in 1917, and bonded over a mutual hatred of war and love of poetry. This production won a Best Actor accolade at the Wales Theatre Awards for Daniel Llewelyn Williams, who reprises his role here as Sassoon. The show is on the first part of a world tour commemorating the centenary of both the meeting depicted in the play, and of the Armistice. Presented by acclaimed Welsh company Flying Bridge and Olivier Award winning producers Seabright Productions. | Dyma ddrama arobryn Stephen Macdonald am y cyfeillgarwch unigryw rhwng beirdd enwog y Rhyfel Byd Cyntaf Wilfred Owen a Siegfried Sassoon. Buont yn cyfarfod yn Ysbyty Craiglockhart ym 1917, a datblygodd eu perthynas yn sgil casineb y naill a’r llall tuag at ryfel a’u cariad tuag at farddoniaeth.

21


october hydref

NETT UK

MILKSHAKE! LIVE Tuesday 31 October | Dydd Mawrth 31 Hydref | 11am & 3pm / £15 (13.50), Family £52 Starring Milkshake! favourites; Bob the Builder, Little Princess, Noddy, Fireman Sam, Shimmer & Shine, Pip from Pip Ahoy!, Winnie and Wilbur, Wissper, Milkshake’s very own Milkshake! Monkey and two Milkshake! presenters. This all singing, all dancing, musical masterpiece, will take audiences on a journey through the world’s favourite fairy tales. Set amongst Milkshake’s magical bookcase, this brand new live show is sure to amaze and delight! The cast will be singing songs and sharing stories that audience members, young and old, will know and love. | Wedi’i gosod yn erbyn cwpwrdd llyfrau hudolus Milkshake! mae’r sioe fyw newydd sbon hon yn siwr o syfrdanu a difyrru! Bydd cast Milkshake! yn canu caneuon ac yn rhannu straeon a fydd yn gyfarwydd ac yn boblogaidd gydag aelodau ifanc ac hŷn y gynulleidfa. 22

november tachwedd

ÁINE FLANAGAN PRODUCTIONS, SEIRIOL DAVIES AND THE YOUNG VIC PRESENT

HOW TO WIN AGAINST HISTORY Tuesday 31 October Wednesday 1 November Nos Fawrth 31 Hydref - Nos Fercher 1 Tachwedd | 7.45pm / £10 (£8) Henry Cyril Paget, 5th Marquis of Anglesey, was one of the Earth’s wealthiest men, until he lost it all by being too damn fabulous. Seiriol Davies’s fierce, hilarious, tragi-gorgeous, ripped-up new musical about being too weird for the world (but desperately not wanting it to forget you) was the hit of the 2016 Edinburgh Fringe. In association with Pontio, Bangor, supported by Arts Council England and The Arts Council of Wales. | Roedd Henry Cyril Paget yn un o ddynion cyfoethoca’r byd, tan iddo golli’r cyfan am fod yn rhy ddiawledig o ffabiwlys. Bu sioe gerdd ffyrnig, ddoniol, drasigysblennydd, gyhyrog, newydd Seiriol Davies sydd am fod yn rhy rhyfedd ar gyfer y byd yn fuddugoliaeth euraid a llachar-ddiemwntog yng ngwyl y Fringe yng Nghaeredin yn 2016.

WELSH NATIONAL OPERA, TALIESIN ARTS CENTRE, ECHO FOREST AND THE MAVRON QUARTET

THE WORLD’S WIFE Wednesday 1 November | Nos Fercher 1 Tachwedd | 7.30pm / £14 (£12) From Mrs Darwin to Queen Kong, Carol Ann Duffy’s The World’s Wife is a poetry collection that takes a swipe at the famous men of history and myth from their spouses’ perspective. Composer Tom Green has transformed these firework poems in to a 21st century opera for solo soprano and string quartet and loop pedals. Join us for the debut of a radical new operatic voice, as five onstage musicians construct disembodied choirs and armies of string quartets to tell a story we all share. Running time 70 minutes with no interval | Ymunwch â ni ar gyfer perfformiad cyntaf llais operatig newydd radicalaidd, wrth i bum cerddor ar y llwyfan lunio corau di-gorff a lluoedd o bedwarawdau llinynnol i adrodd stori yr ydym i gyd yn rhannu.

MUSIC CLUB

PETER HARRIS (TENOR) HAMISH BROWN (PIANO) Thursday 2 November | Nos Iau 2 Tachwedd | 8pm / £12 (£10), Students £3, Season tickets £50 (£42) Students £10 One of the winners at the Oxford Lieder Festival in 2015. The concert is sponsored by Oxford Lieder as part of its Young Artists Platform Scheme. | Un o enillwyr Gŵyl Lieder Rhydychen yn 2015. Noddir y cyngerdd gan Lieder Rhydychen fel rhan o’i Gynllun Llwyfan Artistiaid Ifanc.

ORCHARD ENTERTAINMENT

ELAINE PAIGE Friday 3 November | Nos Wener 3 Tachwedd 8pm / £20-£45 (VIP £75) The First Lady of Musical Theatre Elaine Paige is set to bring the West End and Broadway hits which made her famous to Aberystwyth this November. Elaine, who won a Lawrence Olivier award for her performance in Evita, has starred in more smash hit musicals than anyone else of her generation. Elaine will perform many of the songs that made her a global star. | Bydd Prif Gantores y Theatr Gerddorol Elaine Paige yn dod â chaneuon y West End a Broadway a’i gwnaeth yn enwog i Aberystwyth ym mis Tachwedd eleni. Mae Elaine, a enillodd wobr Lawrence Olivier am ei pherfformiad yn Evita, wedi serennu mewn mwy o sioeau cerdd llwyddiannus nag unrhyw un arall o’i chenhedlaeth. Bydd Elaine yn perfformio llawer o’r caneuon a’i gwnaeth yn seren fyd-eang.

23


november tachwedd

november tachwedd

ENSEMBLE CYMRU YOUTH THEATRE DEBS NEWBOLD 1 ACTS FESTIVAL KING LEAR RETOLD Sunday 5 November | Dydd Sul 5 Tachwedd | 3pm / £10 (£3)Early bird £8 until 13 Oct

Bydd prif ensemble cerddoriaeth siambr Cymru, Ensemble Cymru, yn dathlu ei ben-blwydd yn 15 oed eleni, gyda chyngerdd estynedig ac arbennig iawn yn Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn yr hydref. 90 munud (yn cynnwys egwyl 15 munud) | Wales’s leading chamber music ensemble, Ensemble Cymru, will mark its 15 year anniversary with a very special and extended concert at Aberystwyth Arts Centre this autumn. Bringing together world-class musicians with a passion for sharing rare chamber music from Wales and the world. Ensemble Cymru will put Welsh composers in the spotlight with a performance of John Metcalf’s Not the Stillness and the work of an emerging young Welsh composer, Claire Roberts. It’s also a rare opportunity to hear a live performance of Martinu’s Chamber Music No. 1 which has the unusual combination of harp and piano. Approx 90 minutes (including 15 min interval) 24

Monday 6 - Tuesday 7 November | Nos Lun 6 – Nos Fawrth 7 Tachwedd | 7.30pm / £10 (£8) Join us for an evening of entertainment as our two Aberystwyth Arts Centre Youth Theatre groups come together to perform in a one acts festival. Directed by Barrie Stott and Anna Sherratt. | Ymunwch â ni am noson o adloniant wrth i ddau grŵp Theatr Ieuenctid Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ddod at ei gilydd i berfformio mewn gŵyl ddrama un act. Cyfarwyddir gan Barrie Stott ac Anna Sherratt.

Wednesday 8 November | Nos Fercher 8 Tachwedd | 7.45pm / £8 (£6) “One unfeasibly talented woman” - Views from the Gods. Tell me my daughters...which of you shall we say doth love us most? Dark and challenging, epic and shocking, human and uplifting. In this explosive retelling of the legend of Lear, King of the Britons, Debs Newbold channels her love of Shakespeare’s language to whip up a great storm that will snatch you from your seat and send you hurtling into its bloody centre. Created for a sell-out show at The Hay Festival, toured internationally and performed to acclaim at Shakespeare’s Globe, this is a storytelling event you cannot miss. | Wedi’i greu ar gyfer sioe hynod lwyddiannus yng Ngŵyl y Gelli, wedi’i gyflwyno ar daith ryngwladol a’i berfformio o flaen cynulleidfa frwd yn theatr y Globe, dyma achlysur adrodd straeon na fedrwch ei fethu! Post-show talk / Sgwrs ar ôl y sioe: November 8th

A THEATR MWLDAN | MINTAKA MUSIC

DOUG SCOTT

OMAR SOSA & SECKOU KEITA

Thursday 9 November | Nos Iau 9 Tachwedd | 7.30pm / £14 (£12)

Wednesday 8 November | Nos Fercher 8 Tachwedd | 8pm / £20 Transparent Water is an exquisitely beautiful new collaboration between the seven-time GRAMMYnominated pianist, composer and bandleader Omar Sosa from Cuba, and the awardwinning Senegalese kora master and singer Seckou Keita. Following the worldwide release of their debut album Transparent Water, the pair are taking to the road in together this November with percussionist Gustavo Ovalles to give UK audiences a thrilling live experience of their new recording. | Mae Sosa a Keita yn anturiaethwyr cerddorol adnabyddus gyda threftadaeth fyd-eang gyfoethog sy’n pontio dylanwadau jas, lladinaidd ac Affricanaidd, ac mae’r cyfuniad o’r ddau artist ar y llwyfan efo’i gilydd yn addo noson arbennig iawn.

Forty years ago Doug Scott CBE and that other icon of mountaineering, Chris Bonington, made the first ascent of The Ogre (7285 m) in the Karakoram. Their climb extended the boundaries of what had been achieved before at that altitude. But it was the subsequent descent from the summit in the dark, turning a catalogue of disasters that would have defeated most people, into an epic which has since entered mountaineering folklore. With the aid of newly discovered photographs and diaries, legendary mountaineer, Doug Scott will be telling a thrilling tale of hard climbing, team work and survival against all odds, in his famously laconic and humorous style. | Gyda chymorth ffotograffau a dyddiaduron sydd wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar, bydd y mynyddwr enwog Doug Scott yn adrodd straeon cyffrous am ddringo heriol, gwaith tîm a goroesi er gwaethaf pob disgwyl, yn ei steil cryno ac hwyliog arferol.

FESTIVAL OF REMEMBRANCE Friday 10 November | Nos Wener 10 Tachwedd | 7.30pm / £16 (includes programme / yn cynnwys rhaglen) This year, The Royal British Legion marks the 100th Anniversary of the third Battle of Ypres – The Battle of Passchendaele. The Aberystwyth branch of the Royal British Legion present a special concert featuring local singing sensations Sgarmes, Aberystwyth Silver Band and ‘Forces Sweetheart’ Kirsten Osborn. | Eleni, mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn nodi Canmlwyddiant trydedd Frwydr Ypres – Brwydr Passchendaele. Cyngerdd arbennig yn nodweddu grŵp poblogaidd Sgarmes, Band Arian Aberystwyth a ‘Cariad y Lluoedd’ Kirsten Osborn.

25


november tachwedd

november tachwedd ABERTOIR THE INTERNATIONAL HORROR FESTIVAL OF WALES / GŴYL ARSWYD RHYNGWLADOL CYMRU

HIKAPEE THEATRE

BOLSHOI BALLET LIVE

PLAYPEN ‘GET TO THE END’

MOONFALL

THE TAMING OF THE SHREW

FAT LOTTA GOOD

Sunday 12 November Dydd Sul 12 Tachwedd | 2pm / £8 (£6) A theatrical story told with aerial circus. Join a princess like no other as she embarks on the biggest journey of her life – to the Moon! With two performers and many more characters, this brilliantly comical non-verbal performance uses a rope, a hoop and bags of imagination. Created for families and children aged 4+. | Gyda dau berfformiwr a llawer mwy o gymeriadau, mae’r perfformiad mud hynod doniol hwn yn defnyddio rhaff, cylch a phentwr o ddychymyg! Ar gyfer teuluoedd a phlant 4 oed+. Cefnogir gan | Supported by Arts Council England, Jacksons Lane, Circus Futures and Theatre Delicatessen.

26

Sunday 12 November | Dydd Sul 12 Tachwedd | 3pm / £15 (£10) / Live Screening / Darllediad Byw Baptista struggles to marry off his tempestuous daughter Katharina, a shrew who denies that any man could possibly be her match. However when she meets Petruchio, who is as ill-tempered as she, the two forces of nature ignite an unexpected and explosive encounter. Captured live on Jan 24, 2016. Running time 125mins | Mae’r prif ddawnswyr Ekaterina Krysanova a Vladislav Lantratov yn gwrthdaro, yn herio ac yn y pendraw yn rhoi eu hunain i’w gilydd mewn cynhyrchiad hynod difyr gan gwmni’r Bolshoi. Recordwyd yn fyw ar Ionawr 24, 2016.

Tuesday 14 November | Nos Fawrth 14 Tachwedd | 7.45pm / £5 (£30 Season ticket) By Rachel McAdam. Abandoned by her unfaithful Guardian reading husband and her beloved son, empty-nester Sharon receives an invitation to her son’s school prizegiving evening and is spurred into action. With only the voices in her head and her bitchy boss to guide her Sharon embarks on a diet-based mission to show her man what he’s been missing. However, as she counts the calories fate prepares the cruellest of reckonings. After their successful run of ‘PlayPen - Beginnings’, Playpen are back to deliver 7 full length plays as a rehearsed reading, followed by a Q&A. A great opportunity for the audience to help the writers get to the end! | Ar ôl i’w gŵr anffyddlon (sy’n darllen y Guardian) a’r mab y mae’n ei garu, gefnu arni, mae’r Sharon unig yn derbyn gwahoddiad i noson wobrwyo yn ysgol ei mab ac yn cael eisbarduno i weithredu.Fform performance night / work in progress.

Tuesday 14 - Sunday 19 November Dydd Mawrth 14 - Dydd Sul 19 Tachwedd This year Abertoir celebrates its 12th year with another fantastic six days of premieres, classic films, presentations, special guest Q&As, offsite screenings, music, live commentaries and anything else we can possibly think of! Our main theme this year is the ‘giallo’, the brutal and stylish Italian crime thrillers that made a sinister icon of the black leather glove. As part of this, we are extremely honoured to be bringing to Aberystwyth two of Italian genre cinema’s most famous directors, Lamberto Bava and Sergio Martino, who will be presenting some of their best known films and discussing their careers exclusively with the festival audience. Full details will be revealed closer to the time, and six day passes will cost just £60, so please visit www. abertoir.co.uk for more information. | Eleni mae Abertoir yn dathlu ei 12fed flwyddyn gyda chwe dydd ffantastig arall o sgriniadau cyntaf, ffilmiau clasurol, cyflwyniadau, sesiynau C&A gyda gwesteion arbennig, sgriniadau ar safleoedd eraill, cerddoriaeth, sylwebaethau byw ac unrhyw beth arall y gallwn feddwl amdano! Cyhoeddir manylion llawn yn nes at yr amser, a bydd Pas am yr ŵyl gyfan yn costio jyst £60, felly ymwelwch â www.abertoir. co.uk am ragor o wybodaeth.

27


Othnovember er Fi tachwedd

res

Scenes from Radical THE INTERNATIONALIST LIGHTHOUSE THEATRE European Theatre THEATRE ENSEMBLE

OTHER FIRES Wednesday 15 November | Nos Fercher 15 Tachwedd | 7.45pm / £8 (£6)

nalist A cast of four present an evening of scenes from major modern European playwrights including George Tabori, Dario Fo, Bernard-MarieKoltès & Henrik Von Kleist. Banish the Brexit blues with this cutting edge selection of radical voices from our continental neighbours. | Cast o bedwar yn cyflwyno noson o olygfeydd gan ddramodwyr Ewropeaidd modern blaenllaw yn cynnwys George Tabori, Dario Fo, Bernard-MarieKoltès a Henrik Von Kleist. Anghofiwch am bryderon Brexit gyda’r detholiad arloesol hwn o leisiau radicalaidd oddi wrth ein cymdogion cyfandirol. Ffrorm performance night.

28

november tachwedd

HARD TIMES

Wednesday 15 November Nos Fercher 15 Tachwedd 7.30pm / £12 (£10) In Coketown, callous businessmen Thomas Gradgrind and Josiah Bounderby have created a logical, heartless world. While these monsters prosper, children endure a cold and loveless life. But their unhappy world is transformed when Sleary’s circus comes to town… Lighthouse brings its unique theatrical style to this compelling tale of cold hearts and blazing humanity. Dickens’ masterful language, clear moral insight and vibrant colourful characters come to life in this many-layered theatrical tour de force. | Daw cwmni Lighthouse â’i steil theatraidd unigryw i’r stori gymhellol hon am galonnau oer a chreulondeb tanbaid. Daw iaith feistrolgar Dickens, ei fewnwelediad moesol clir a’i gymeriadau lliwgar a bywiog i’r amlwg yn y tour de force theatraidd aml-haenog hwn.

SOFIE HAGAN: DEAD BABY FROG Thursday 16 November | Nos Iau 16 Tachwedd | 7.45pm / £10 Sofie Hagen is unquestionably one of the most talked-about comics of the moment. A modern legend in her native Denmark, she burst onto the British scene by winning Best Newcomer at Edinburugh Festival 2015; her 2016 follow-up, ‘Shimmer Shatter’, was a second total sell-out. She’s spoken to millions as former host of ‘Guilty Feminist’ and current host of ‘Made of Human’ podcasts, and appeared on ‘The One Show’, ‘The Now Show’ and Live From The BBC’. This, her biggest national tour to date, is a brand new show packed with brilliant, offbeat observation, passionate argument, and jokes. Also: one parable. | Sofie Hagen yn ddiamau yw un o’r artistiaid mwyaf cyffrous ym maes comedi ar hyn o bryd. Mae hon, ei thaith genedlaethol fwyaf hyd yma, yn sioe newydd sbon llawn arsylwadau gwreiddiol a chlyfar, dadleuon angerddol, a jôcs. Hefyd: un ddameg.

OPRA CYMRU

BBC NATIONAL OCHESTRA OF WALES

WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD

Thursday 16 November | Nos Iau 16 Tachwedd 7.30pm / £5 - £20

Friday 17 November | Nos Wener 17 Tachwedd 7.30pm / £14 (£12)

Carl Maria von Weber Oberon – Overture Pyotr Ilyich Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme for Cello and Orchestra, op. 33 Pezzo capriccioso, Op 62 Ludwig van Beethoven Symphony No 7 in A major

Y perfformiad cyntaf erioed. Gwireddir gweledigaeth Islwyn Ffowc Elis am ddyfodol ei famwlad – yn rhannol iwtopaidd, ac yn rhannol ddystopaidd - ar y llwyfan operatig mewn fersiwn gyffrous wedi’i dyfeisio gan ddau artist mwyaf creadigol Cymru, sef y cyfansoddwr Gareth Glyn a’r Prifardd Mererid Hopwood. 60 mlynedd ers cyhoeddi’r nofel, daw‘r unig gwmni opera iaith Gymraeg yn y byd â chast disglair o gantorion ynghyd, i adfywio’r stori rybuddiol hon am gariad, colled, cymuned a pherthyn drwy gyfrwng cerddoriaeth. | The world’s only Welsh-language opera company brings together a stellar cast of native singers to breathe musical life into this famous cautionary tale of love, loss, community and belonging. The opera is written in Welsh, but thanks to the Sibrwd mobile phone app., performances will be wholly accessible for non-Welsh speakers.

BBC NOW’s Principal Guest Conductor Xian Zhang conducts Beethoven’s seventh symphony, as part of a wider Beethoven series around Wales. | Mae Prif Arweinydd Gwadd Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC, Xian Zhang, yn arwain seithfed symffoni Beethoven fel rhan o gyfres Beethoven ehangach o gwmpas Cymru.

29


HHHHH

november tachwedd

‘A magnificently preposterous romp’ The Independent

HHHH

‘Highly entertaining!’ The Times

HHHH ‘Terrific!’ The Guardian

CABERRATION BACH Friday 17 November | Nos Wener 17 | 7.45pm / £10 (£8) It’s cabaret, but not as you know it. Our radical queer performance night gets up close and personal in the intimate space of the Studio with ‘Caberration Bach’. Join compere Helen Sandler for an evening of comedy, circus, spoken word and song with an LGBT theme. Everyone’s welcome, whether you’re gay, bi, straight, trans… or whatever! This event is supported by Aberystwyth University, who are holding an afternoon of talks and workshops about transgender and non-binary lives on the same date – details to be announced. ‘A rich and varied programme’ – Cambrian News | Dyma gabare, ond yn wahanol i’r arfer. Ymunwch â’r cyflwynydd Helen Sandler am noson o gomedi, syrcas, y gair ar lafar a chân gyda thema LGBT. Croeso i bawb, beth bynnag eich tuedd. ‘Rhaglen gyfoethog ac amrywiol’ - Cambrian News

30

EMERGING MUSIC

PEGGY SEEGER: FIRST EVER TOUR Saturday 18 November | Nos Sadwrn 18 Tachwedd | 7.30pm / £12 (£10) Concerts will feature Peggy and family members performing her and Ewan MacColl’s most treasured songs from a career spanning over 60 years interspersed with readings from her memoir and plenty of whip-smart banter. Peggy has always had the ability to take an audience from laughter to tears and back again in the space of a few songs. Her memoir achieves the same in just a few paragraphs. Put the two together and it’s guaranteed to be a memorable night. | Bydd y cyngherddau’n nodweddu Peggy ac aelodau o’i theulu yn perfformio ei hoff ganeuon hi ac Ewan MacColl o yrfa sydd wedi ymestyn dros 60 mlynedd, ynghyd â darlleniadau o’i hunangofiant a digonedd o hiwmor ffraeth.

ELFAIR GRUG DYER Sunday 19 November Dydd Sul 19 Tachwedd | 2pm / £10 (£7) Fantaisie sur un Theme de l’opera Eugene Onegin par Peter Tchaikovsky - Ekaterina Walter Küne Yr Hydref / Autumn from The Seasons - John Thomas Andante from Violin Sonata No.2 - J.S.Bach, Transcribed for Harp by Marcel Grandjany (Etude No.6) Elfair has embarked on a professional career as a Welsh harpist; she is a Live Music Now! and Music in Hospitals artist, performing regularly around the UK. | Mae Elfair yn brysur ar hyn o bryd yn hyrwyddo ei albwm unawdol cyntaf wedi ei recordio ar label SAIN, mae’r CD Perlau Pefriol / Scintillationyn cynnwys rhai o hoff ddarnau Elfair o’r repertoire i’r delyn glasurol, gan gynnwys sawl gwaith gan gyfansoddwyr Cymreig.

KENNY WAX FAMILY ENTERTAINMENT AND SIMON FRIEND PRESENT THE NEW VIC THEATRE PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH THE ROYAL EXCHANGE THEATRE MANCHESTER

JULES VERNE’S

AROUND THE WORLD IN 80 DAYS ADAPTED BY LAURA EASON

Tuesday 21 - Saturday 25 November | Nos Fawrth - Nos Sadwrn 25 Tachwedd | 7pm & 2pm. Matinees on the 22 & 25 / Weekday: £20 (£16); Family £66; £18 groups. Weekend: £22 (£18); Family £70; Group £20. Schools £10, Students £5

The mysterious and fabulously wealthy Phileas Fogg wagers his life’s fortune that he can circumnavigate the globe in just 80 days. Join Fogg and his loyal valet, Passepartout, as they voyage from the misty alleys of Victorian London to the exotic subcontinent and the Wild West in a race against the clock. This high-speed, globe-trotting comedy sees a hugely talented cast of 8 play over 125 characters in this imaginative, high-spirited escapade including six trains, five boats, four fights, three dances, two circus acts and an elephant! | Yn dilyn taith lwyddiannus o’r DU, mae Kenny Wax Productions yn dod i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth i gyflwyno’r clasur, Around the World in 80 Days. Mae’r gomedi fywiog a chyflym hon yn gweld cast hynod dalentog o 8 yn chwarae dros 125 o gymeriadau mewn anturiaeth wych llawn dychymyg sy’n cynnwys chwe thrên, dwy act syrcas ac eliffant. 31


november tachwedd

DOPPELGANGSTER

november tachwedd

NT LIVE

MICHAEL MEARS

EVERYBODY LOSES: THE FOLLIES THIS EVIL THING DEATH DIARY OF KARL Thursday 23 November | Friday 24 November | Nos PATTERSON SCHMIDT Nos Iau 23 Tachwedd | 7pm Wener 24 Tachwedd | 7.45pm Thursday 23 November | Nos Iau 23 Tachwedd | 7.45pm / £7 (£5) Phone signals have been blocked, doors locked, Karl is shooting up venom, and nobody is leaving until he knows what it is to die. Drawing on the true, self-documented death of world famous herpetologist Dr K. Patterson Schmidt, historical accounts of the religious ritual of Snake Handling, reptilian myths of genesis and the coming apocalypse, EVERYBODY LOSES interrogates eternal youth, eternal life, and the destruction of our planet. Feat. Dr Tom Payne (Doppelgangster) | Perfformiad yw Everybody Loses o farwolaeth yn sgil brathiad neidr. Yn y sioe undyn hon mae’r Dr Tom Payne (Doppelgangster) yn hysbysu ei gynulleidfa bod signalau ffôn wedi eu blocio, mae’r drysau ar glo, mae’n saethu i fyny gwenwyn, a ‘does neb yn gadael nes eu bod yn gwybod beth yw marw. Fform Performance night.

32

/ £15 (£13 / £10) / Screening / Darllediad

/ Pay what you decide / Talwch beth y penderfynwch

Stephen Sondheim’s legendary musical is staged for the first time at the National Theatre and broadcast live to cinemas. New York, 1971. There’s a party on the stage of the Weismann Theatre. Tomorrow the iconic building will be demolished. Thirty years after their final performance, the Follies girls gather to have a few drinks, sing a few songs and lie about themselves. Tracie Bennett, Janie Dee and Imelda Staunton play the magnificent Follies in this dazzling new production. Recorded as live. | Mae sioe gerdd enwog Stephen Sondheim yn cael ei llwyfannu am y tro cyntaf yn Theatr Genedlaethol Lloegr ac yn cael ei darlledu’n fyw i sinemâu. Mae’r cynhyrchiad newydd disglair hwn yn nodweddu cast o 37 a cherddorfa o 21. Recordiwyd fel petai’n fyw.

‘For God’s sake, this protest of yours - is it really worth losing your lives over?’January 1916: Bert Brocklesby is a schoolteacher and preacher at his Methodist chapel; Bertrand Russell is one of the greatest philosophers of his time. With the advent of military conscription their worlds are turned upside down. This Evil Thing is the compelling, shocking and inspiring story of the men who said no to war, told by Michael Mears in a breath-taking display of vocal and physical dexterity. | Mae This Evil Thing, a gafodd dderbyniad brwd yng Ngŵyl Caeredin y llynedd, yn stori ysbrydoledig, brawychus a chymhellol am y dynion a ddywedodd Na i ryfel, yn cael ei hadrodd gan Michael Mears mewn sioe anhygoel o ddeheurwydd lleisiol a chorfforol. Post-show talk / Sgwrs ar ôl y sioe: 24th November

CHRISTMAS FOOD FAIR

NY MET LIVE

MUSIC CLUB

FFAIR FWYD NADOLIG

THE EXTERMINATING ANGEL

SEREN WIND QUINTET

Saturday 25 November | Dydd Sadwrn 25 Tachwedd | 10am-4pm / Free Entry/Am Ddim The very best of Welsh produce with cheese, meats, fish, wine, cider, pastries, puddings, jams and much, much more. The perfect place to stock up on a few gastronomic goodies in the run up to Christmas. | Y gorau oll o gynnyrch Cymreig gyda chawsiau, cigoedd, pysgod, gwin, seidr, pwdins, jams a llawer llawer mwy. Y lle perffaith I stocio I fyny ar ddanteithion blasus yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig.

Saturday 25 November | Nos Sadwrn 25 Tachwedd | 5.55pm / £18 (£12) / Screening / Darllediad The Exterminating Angel has its Met premiere this season, conducted by the composer, Thomas Adès. The 2016 opera, co-commissioned by the Met and sung in English, is based on the screenplay by Luis Buñuel and Luis Alcoriza for the acclaimed 1962 Buñuel film. Recorded as live from 16th November. Approx. runtime: 172 mins. | Pedrfformir The Exterminating Angel yn y Met am y tro cyntaf y tymor hwn, o dan arweiniad y cyfansoddwr, Thomas Adès. Seilir yr opera 2016, a gomisiynwyd ar y cyd gan y Met ac a genir yn Saesneg, ar y sgript ffilm gan Luis Buñuel a Luis Alcoriza ar gyfer ffilm boblogaidd Buñuel yn 1962. Darllediad Byw.

Sunday 26 November | Dydd Sul 26 Tachwedd | 3pm / £12 (£10), Students £3 (Season Ticket: £50 (£42), Student £10) Seren Winds is a Cardiff-based wind quintet, formed in January 2015 and made up of Masters graduates from the Royal Welsh College of Music and Drama. They regularly perform in Cardiff and around Wales, including engagements in the Wales Millennium Centre and St David’s Hall, as well as being regular visitors to the festival Les Musicales de Quiberon in France. | Pumawd chwyth o Gaerdydd yw Seren Winds, a ffurfiwyd ym mis Ionawr 2015 ac sy’n cynnwys ôlraddedigion Meistr o Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. Maent yn perfformio’n rheolaidd yng Nghaerdydd a ledled Cymru, gan gynnwys perfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a Neuadd Dewi Sant, yn ogystal ag ymweld yn rheolaidd â’r Ŵyl Les Musicales de Quiberon yn Ffrainc. 33


november tachwedd

december rhagfyr

RISING “THE DANCE EXQUIVALENT OF A RED CARPET EVENT” THE GUARDIAN (LONDON)

“AAKASH ODEDRA IS

SIMPLY BREATHTAKING” THE GLOBE & MAIL (TORONTO)

CWMNI MEGA

CULHWCH AC OLWEN Tuesday 28 November | Dydd Mawrth 28 Tachwedd | 10am & 1pm / plant & bobol ifanc £8, athrawon am ddim

34

WORDS & WORDS & WORDS

ROYAL WELSH COLLEGE BIG BAND | BAND MAWR COLEG BRENHINOL CYMRU

Wednesday 29 November | Nos Fercher 29 Tachwedd | 7.45pm / £5

AMSER JAZZ TIME: DUKE ELLINGTON NUTCRACKER SUITE

This month, Words& innovative poetry and spoken word series brings you poets working with Poetry and Mae Cwmni Mega wedi creu panto Place. Caroline Clark has lived llawn hwyl a sbri yn seiliedig ar in Ceredigion for almost 40 stori Culhwch ac Olwen. Mae years and has written poems Cullhwch, mab y Brenin, yn inspired by its history and ffeindio’i hun wedi’i ddiarddel landscape in the collection o’r deyrnas ar ôl i felltith gael ‘Out at the Bright Edge’. Ann ei rhoi arno sy’n gwneud iddo Matthews is a wordsmith fod yn benderfynol o briodi and musician interested in Olwen, merch y cawr echrydus memory and place and who Ysbaddaden Bencawr. Yn fuan endeavours to challenge mae’n ffeindio’i hun ar ymgyrch the boundaries between the i ddod o hyd i Olwen a’i phriodi. written and spoken word. As A fydd Culhwchyn llwyddo? A always, there will be open fydd y felltith yn cael ei thorri? mic slots, so please sign up Dewch i weld y sioe i ffeindio for the open mic at 6:30pm allan. | Cullhwch, son of the King in the Theatre Foyer. See finds himself banished from the the website for more details kingdom after a curse was put https://wordsandwordspoetry. on him that made him only want wordpress.com/ | Y mis hwn, to marry Olwen, the daughter mae’r gyfres Geiriau & of the terrible giant Ysbaddaden barddoniaeth ddyfeisgar Bencawr. He soon finds himself yn cyflwyno i chi feirdd sy’n on a quest to find Olwen and gweithio gyda Barddoniaeth win her hand in marriage. a Lleoliad. Fel arfer, ceir slotiau meic agored felly rhowch eich enw i lawr am y meic agored am 6:30pm yng Nhgyntedd y Theatr.

Wednesday 29 November | Dydd Mercher 29 Tachwedd | 8pm / £12 (£10) Join the Royal Welsh College Big Band this Christmas for American pianist, composer and bandleader Duke Ellington and Billy Strayhorn’s jazz interpretation of Tchaikovsky’s The Nutcracker. We continue celebrating the world of Ellington in the second half with a shift of focus to some of his great vocal numbers, paying homage to some of his great vocalists such as Ella Fitzgerald and Mahalia Jackson. Supported by the Arts Council of Wales | Ymunwch â Band Mawr Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru y Nadolig hwn ar gyfer dehongliad jas y pianydd, cyfansoddwr ac arweinydd band Americanaidd Duke Ellington a Billy Strayhorn o The Nutcracker gan Tchaikovsky.

LITTLE WANDER

PARK PROMOTIONS

COMEDY CLUB

STEELEYE SPAN

Thursday 30 November | Nos Iau 30 Tachwedd | 8pm / £10

Thursday 30 November | Nos Iau 30 Tachweddd | 8pm / £20

DAVID TRENT ‘A creator of bold, category-defying comedy.’ Stage

Folk rock pioneers Steeleye Span are touring with a new live show. Maddy Prior - the voice of the band - leads a line-up featuring faces old and new. Having just released the album “Dodgy Bastards” to great critical acclaim, their 2017 performances will see them perform new gems alongside classics that have made them one of the most successful British Folk Rock bands ever. ‘Don’t miss them...’ - The Independent | Mae’r arloeswyr roc gwerin Steeleye Span yn twrio gyda sioe fyw newydd sbon. Mae Maddy Prior llais y band - yn arwain criw sy’n nodweddu wynebau hen a newydd. Maent newydd ryddhau’r albwm “Dodgy Bastards” a gafodd dderbyniad brwd.

MARK SMITH ‘Gleeful wordplay…obvious talent…a keen eye for untapped sources of funny’ Chortle NICOLA MANTALIOSLOVETT ‘A delightful mix of dark wit peppered with silliness’ Chortle Little Wander (the team behind Machynlleth Comedy Festival) present some of the UK’s finest stand-up stars in the intimate surroundings of the studio. | Mae Little Wanderer (y tim tu ol I Wyl Gomedi Machynlleth) yn cyflwyno rhai o ddigrifwy ar-eu-sefyll gorau’r DU yn awygylch agos atoch y stiwdio gron. Noson wych o gomedi a gwerth ffantastig am eich arian!

AAKASH ODEDRA | SARAH TRIST MANAGEMENT

RISING Saturday 2 December Nos Sadwrn 2 Rhagfyr | 7.30pm / £12 (£10) Aakash performs solos choreographed by Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan and Himself, which features lighting by Michael Hulls and Willy Cessa. All use Aakash’s background in Kathak and Bharatanatyam to create a new flavour of contemporary dance. Aakash also presents a contemporary Kathak solo choreographed by himself. The production has won numerous awards including ‘Audience Award’ at Dance Week (Croatia) and ‘Most Original Exploration of One Segment of Theatrical Language’ at the Novi-Sad Festival (Serbia). | Rising yw cynhyrchiad cyntaf Cwmni Aakash Odedra. Yn syndod o lwyddiannus, mae’n noson o waith a berfformir gan Aakash Odedra, yn ystyried gwahanol brosesau ac esthetig er mwyn creu iaith bersonol newydd.

35


december rhagfyr

PHILOMUSICA OF ABERYSTWYTH Saturday 2 December | Nos Sadwrn 2 Rhagfyr | 8pm / £9.50 (£8.50); Balcony £6.50; Side Balcony £3.50; Student £3 Bernstein - Richard Strauss Horn Concerto No 2. Shostakovitch - Festive Overture Soloist – Helen MacDougall. Conductor – David Russell Hulme Philomusica, Aberystwyth’s own symphony orchestra, in a full-scale live performance of Bernstein’s electric orchestral showpiece. Australian horn virtuoso, Helen MacDougall, joins the orchestra for Strauss’s magnificent late second concerto – and there will be much more besides. Philomusica’s concerts are always great live events – showcasing the finest of West-Wales orchestral musicians in vivid and hugely enjoyable performances | Philomusica, cerddorfa symffoni boblogaidd Aberystwyth, mewn perfformiad byw graddfa-lawn o gampwaith cerddorfaol trydan Bernstein. Mae cyngherddau Philomusica bob amser yn achlysuron byw gwych. 36

december rhagfyr

BOLSHOI BALLET LIVE

BALLET CYMRU

PLAYPEN

THE NUTCRACKER

THE LIGHT PRINCESS

JUST THINGS

Sunday 3 December | Nos Sul 3 Rhagfyr | 7pm / £14 (£12), £6 Student

Tuesday 5 December | Nos Fawrth 5 Rhagfyr | 7.45pm / £5 (£30 season ticket)

Featuring ground breaking video projections and stunningly vibrant costumes The Light Princess will transport you to a world of laughter, beauty and wonder. George MacDonald’s quirky and timeless tale takes on a new life, interpreted in dance by some of the finest dancers in the world to the haunting and lyrical music of Catrin Finch. Using powerful and timeless stories the company challenges its dancers to interpret some of the finest characters in literature. Under the Artistic Direction of Darius James, the company continues to develop its relationship with audiences through accessible outreach work and exceptional, stylish performances. | Mae stori fympwyol a thragwyddol George MacDonald yn ymgymryd â bywyd newydd, yn cael ei dehongli mewn dawns gan rai o ddawnswyr gorau’r byd i gyfeiliant cerddoriaeth hiraethus a thelynegol Catrin Finch.

By Catrin Fflur Huws. This is a play about truth. Is it better to know the truth or is it better sometimes simply to let sleeping dogs lie? Is it better to speak or forever to remain silent? Truth or gin? After their successful run of ‘Get to the End’, Playpen are back to deliver 7 full length plays as a rehearsed reading, followed by a Q&A. A great opportunity for the audience to help the writers get to the end! | Dyma ddrama ar thema gwirionedd. Ydio’n well i wybod y gwir neu ydio’n well weithiau i adael pethau i fod? Ydio’n well i siarad neu i gadw’n ddistaw? Y gwir neu jin? Fform Performance Night / work in progress.

Sunday 3 December Dydd Sul 3 Rhagfyr | 3pm / £15 (£13 / £10) / Screening / Darllediad As the clock strikes midnight on Christmas Eve, Marie’s wooden nutcracker doll comes to life and transforms into a prince! Soon, joined by her other toys that have also come to life, Marie and her prince embark on a dreamy unforgettable adventure. A holiday tradition for the whole family. The Nutcracker remains a treasure not to be missed! Recorded as live on Dec 21, 2014. Running time 135 mins | Yn draddodiad gwyliau ar gyfer y teulu i gyd, mae The Nutcracker yn ysgubo llwyfan y Bolshoi am ddwy awr o swyn ac hudoliaeth. Ynghyd â sgôr hyfryd Tchaikovsky a rhai o artistiaid mwyaf talentog y Bolshoi, mae The Nutcracker yn drysor na ddylid ei fethu!

NICK CASSENBAUM

BUBBLE SCHMEISIS Wednesday 6 December | Nos Fercher 6 Rhagfyr / 7.45pm / Pay what you decide / Talwch beth y penderfynwch Bubbemeises is Yiddish, it translates as a grandmother’s story, a tall story, an old wives’ tale. Writer and street performer Nick Cassenbaum invites you into the warmth of the Canning Town Schvitz, East London’s last authentic bath house. Amongst the steam and ritual Nick will take you on a journey to find the place he belongs. Schlaping through summer camps, barber shops and Spurs games. Will he find what he was looking for? Bubble Schmeisis is full of intimate and personal true stories about identity, home and getting schmeised (washed) by old men. The show changes depending on who is in the audience and how they respond, leaving no performance the same. | Mae Bubble Schmeisis yn llawn straeon gwir personol a phreifat am hunaniaeth, cartref a chael eich schmeise (golchi) gan hen ddynion. Mae’r sioe yn amrywio yn dibynnu ar bwy sydd yn y gynulleidfa a sut y maent yn ymateb, fel nad yw’r un perfformiad yr un peth.

NT LIVE

YOUNG MARX Thursday 7 December | Nos Iau 7 Rhagfyr | 7pm / £15 (£10) / Live Screening / Darllediad Byw 1850, and Europe’s most feared terrorist is hiding in Dean Street, Soho. Broke and restless, the thirty-two-year-old revolutionary is a frothing combination of intellectual brilliance, invective, satiric wit, and child-like emotional illiteracy. Creditors, spies, rival revolutionary factions and prospective seducers of his beautiful wife all circle like vultures. His writing blocked, his marriage dying, his friend Engels in despair at his wasted genius, his only hope is a job on the railway. But there’s still no one in the capital who can show you a better night out than Karl Heinrich Marx. 220mins TBC | Yn methu ysgrifennu, ei briodas yn pylu, ei gyfaill Engels yn isel ei ysbryd, ei unig obaith yw cael gwaith ar y rheilffordd. Ac eto ‘does neb yn y brifddinas a all mwynhau ei hun yn well ar noson allan na Karl Heinrich Marx. 220munud. I’w gadarnhau.

37


december rhagfyr

38

december rhagfyr

OFF THE KERB PRODUCTIONS

BRS ENTERTAINMENT

LITTLE BLUE MONSTER

RICH HALL’S HOEDOWN

JIVE TALKIN’

THE MAGIC TOYSHOP

Friday 8 December | Nos Wener 8 Rhagfyr | 7.30pm / £17

Saturday 9 December | Nos Sadwrn 9 Rhagfyr | 8pm / £21.50

Sunday 10 December | Dydd Sul 10 Rhagfyr | 2pm / £8.50 (£7)

Rich Hall’s critically acclaimed new show begins its second leg of touring. Hall’s precision dismantling of the tenuous relationship between two countries is as freewheeling and deadly accurate as ever. His BBC Four documentaries, most recently Rich Hall’s Countrier Than You and Rich Hall’s Presidential Grudge Match have built him a new legion of followers, as have appearances on Have I Got New For You and QI. But if you’ve only ever seen Hall on TV, you’ve short-changed yourself. | Mae sioe newydd Rich Hall, a gafodd dderbyniad brwd, yn ail ddechrau twrio. ‘Does erioed wedi bod amser gwell i fod yn ddigrifwr Americanaidd yn y DU. Mae sylwadau craff Hall am y berthynas fregus rhwng y ddwy wlad yr un mor ddoniol a chlyfar ag erioed.

Featuring stunningly convincing vocals, the three leading men create a truly emotional musical journey. Career highs include starring in London’s West End, numerous worldwide TV appearances and performing live with the Bee Gees themselves! Accompanied by a live String Section the Bee Gees Greatest Hits are brought incredibly back to life and features a stunning acoustic medley of some of the Bee Gees earlier hits. The uncanny voices of the three lead singers create a truly emotional musical journey in this amazing concert! | Yn nodweddu lleisiau sy’n syfrdanol o argyhoeddiadol, mae’r tri phrif ganwr yn creu taith gerddorol sy’n wir emosiynol. Gyda chyfeiliant Adran Linynnau fyw rhoddir bywyd newydd i ganeuon mwyaf poblogaidd y Bee Gees yn y cyngerdd anhygoel hwn!

This show has all the fun of a pantomime with a never seen before storyline featuring Candy the Christmas Fairy who has magic to use only on Christmas Eve to bring 4 toys to life out of the toy box in time to meet Santa! But she needs the children to give her a little help with saying her magic spell - do you know some children who are up to the challenge? Packed with live singing, dancing, games, and followed by the chance to meet all 6 on stage characters for photos, and a visit for children to Santa & Mrs Claus for photos and a gift. | Yn llawn canu, dawnsio a gemau, gyda’r cyfle wedyn i gyfarfod â’r 6 cymeriad sy’n ymddangos ar y llwyfan ar gyfer ffotograffau, a chyfle i’r plant ymweld â Santa & Mrs Claus ar gyfer ffotograffau ac anrheg.

ABERYSTWYTH CHORAL SOCIETY Saturday 16 December | Nos Sadwrn 16 Rhagfyr | 8pm / £12 (£11); Balcony £9 (£8); Student £3.50; Children £2 Aberystwyth’s thriving choral society will be joined by four brilliant soloists to perform one of the world’s great masterpieces. A favourite with Arts Centre audiences, the powerful and unforgettable Mozart Requiem is the centerpiece of an exciting concert featuring favourite choral and solo classics, supported by the choir’s regular professional orchestra, Sinfonia Cambrensis. | Yn ffefryn gyda chynulleidfaoedd Canolfan y Celfyddydau, mae Galargerdd bŵerus a bythgofiadwy Mozart yn ganolog i gyngerdd cyffrous sy’n nodweddu hoff glasuron corawl a solo, gyda chefnogaeth cerddorfa broffesiynol reolaidd y côr, Sinfonia Cambrensis.

39


coming soon Yn dod yn Fuan

WARDENS THEATRE COMPANY

CINDERELLA Saturday 6 – Saturday 20 January 2018 | Dydd Sadwrn 6 – Dydd Sadwrn 20 Ionawr 2018 / £16 (£14) Family of 4 £48, Groups of 20+ £13 / ticket Richard Cheshire directs the Wardens in Britain’s best loved pantomime ‘Cinderella’ and it promises to be a real treat for the whole family. Full of magic, spectacle, enchantment and fun, this rags-to-riches tale is joyously and lovingly told. | Richard Cheshire sy’n cyfarwyddo’r Wardens ym mhantomeim mwyaf poblogaidd Prydain, ‘Cinderella’, ac mae’n addo i fod yn wledd arbennig i’r teulu i gyd. Yn llawn hudoliaeth, ysblander, cyfaredd a hwyl, cyflwynir y stori ‘garpiau i gyfoeth’ hon mewn modd llawen a thyner.

ABERYSTWYTH ARTS CENTRE COMMUNITY COMPANY

THE LITTLE MATCH GIRL

MOTIONHOUSE

Charge

Thursday 21 December - Saturday 23 December Nos Iau 21 Rhagfyr- Nos Sadwrn 23 Rhagfyr 7.30pm / £10 (£8) Family: £35 Matinee 2pm, Friday & Saturday Nos Wener & Nos Sadwrn

Tuesday 6 February Nos Fawrth 6 Chwefror | 7.30pm

This delightful musical is a retelling of the famous Hans Christian Andersen story. On a cold New Year’s Eve The Little Match Girl tries to sell matches in the street so her family can afford food and warmth in the winter’s night. The Little Match Girl tries her best to sell her matches but unfortunately none of the townspeople walking past will buy a match off her. Too afraid to go home she settles in an alley and begins to light the matches to warm herself, as the frost begins to creep further into her bones. As the matches begin to glow and flicker The Little Match Girl sees visions of happier times reflected in the light of her matches. Join The Little Match Girl as she remembers these marvellous memories through song, dance and drama set in Victorian London. Box office/Swyddfa With catchy songs like ‘Mistletoe and Wine’ this performance is sure to be a treat for all ages in the run up to Christmas Day itself. | Cyflwynir y stori Nadoligaidd hon gan Gwmni Cymuned Canolfan y Celfyddydau. Gyda chaneuon cofiadwy megis ‘MistletoeTel: and Wine’, dawns a 01970 623232 drama, yn erbyn cefndir Llundain Fictoraidd: Gwledd ar gyfer pob oedran yn y cyfnod cyn   Box Office/Swyddfa Docynnau y Nadolig.

JAMES SEABRIGHT, THE KING’S HEAD THEATRE & IN YOUR FACE THEATRE

Docynnau

Trainspotting 13 & 14 February 13 & 14 Chwefror | 7.30pm

Matinee and evening performances available

www.aberystwythartscentre.co.uk

Tel: 01970 623232 40

www.aberystwythartscentre.co.uk

Perfformiadau prynhawn a gyda’r nos ar gael

41


exhibitions Arddangosfeydd

Cinema and Live Screenings Sinema a Darllediadau Byw The Arts Centre’s busy cinema showcases a mix of new releases, world cinema, classics, 3D, arthouse cinema and live links to leading arts events from around the world! Our programme is announced monthly so we can access the latest releases – full details are on our website, or pick up our special cinema leaflets. Screenings are every day with regular matinees including our popular Silver Screenings and regular Parent and Baby Screenings. Our exciting ‘Live Links’ to productions from the National Theatre, Royal Shakespeare Company, Bolshoi Ballet and New York Met are proving to be a real hit with audiences – early booking strongly recommended! | Mae sinema brysur y Ganolfan yn arddangos cymysgedd o ffilmiau newydd, sinema’r byd, clasuron, 3D, sinema gyfoes a dolenni byw i weithgareddau celf blaenllaw o bedwar ban y byd! Cyhoeddir ein rhaglen yn fisol fel y gallwn gael mynediad i’r ffilmiau diweddaraf – gwelir manylion llawn ar ein gwefan, neu codwch un o’n taflenni sinema arbennig. Dangosir ffilmiau bob dydd gyda ffilmiau prynhawn rheolaidd yn cynnwys ein Sgriniadau Arian poblogaidd a Sgriniadau Rhieni a Babis rheolaidd. Mae ein ‘Dolenni Byw’ cyffrous i gynyrchiadau o Theatr Genedlaethol Lloegr, y Cwmni Shakespeare Brenhinol, Bale’r Bolshoi a’r Met yn Efrog Newydd yn boblogaidd iawn gyda’n cynulleidfaoedd – fe’ch cynghorir i archebu’n gynnar! 42

JOHN LE CARRE: AN EVENING WITH GEORGE SMILEY 7.45pm,

Thursday 7 September / Nos Iau 7 Medi DAVID GILMOUR LIVE AT POMPEII 8.15pm,

Wednesday 13 September / Nos Fercher 13 Medi

BLACK SABBATH: THE END OF THE END 8.15pm,

Thursday 28 September / Nos Iau 28 Medi GRACE JONES: BLOODLIGHT & BAMI LIVE WITH FRIENDS (15)

THE EXTERMINATING ANGEL 5.55pm, Saturday

25 November / Dydd Sadwrn 25 Tachwedd RSC LIVE CORIOLANUS 7pm,

Wednesday 11 October / Nos Fercher Hydref NT LIVE HAMLET 7pm, Thursday

19 October / Nos Iau 19 Hydref FOLLIES 7pm, Thursday 23 November / Nos Iau 23 Tachwedd YOUNG MARX 7pm, Thursday 7 December / Nos Iau 7 Rhagfyr

7.15pm, Wednesday 25 October / Nos Fercher 25 Hydref

BOLSHOI BALLET LIVE LE CORSAIRE 4pm,

NY MET LIVE NORMA 2pm, Sunday 8

THE TAMING OF THE SHREW 3pm, Sunday 12

October / Dydd Sul 8 Hydref DIE ZAUBERFLOTE

5.55pm, Saturday 14 October / Dydd Sul 14 Hydref

Sunday 22 October / Dydd Sul 22 Hydref

November / Dydd Sul 12 Tachwedd THE NUTCRACKER

3PM 3pm, Sunday 3 December / Dydd Sul 3 Rhagfyr

‘SPUN FROM WITHOUT 2’, KENJI LIM

Hanes tales, stories, legends & myths 15 September – 16 January | 15 Medi – 16 Ionawr | Gallery 1 | Oriel 1 The exhibition which runs across two of the Arts Centre’s gallery spaces, will explore three main themes, which are; Wales and Legends, Folk and Fairy Tales, and Mythology. The show features important works by internationally renowned artists David Hockney and Bedwyr Williams, shortlisted for the Artes Mundi prize in 2017, winner of the Eisteddfod gold medal, and who has represented Wales at the Venice Biennale twice. Another major focal point will be an enormous 25 feet tall giant, Bendigeidfran, made by Small World Theatre in Cardigan, who will inhabit the main gallery space. | Bydd yr arddangosfa, a gynhelir mewn dwy o orielau’r Ganolfan, yn ystyried tair prif thema sef: Cymru a Chwedlau, Straeon Gwerin a Thylwyth Teg, a Mytholeg. Mae’r sioe yn nodweddu gweithiau pwysig gan yr artistiaid a adnabyddir yn rhyngwladol David Hockney, a Bedwyr Williams a roddwyd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Artes Mundi yn 2017, enillydd medal aur yr Eisteddfod, ac sydd wedi cynrychioli Cymru yn Arddangosfa Eilflwydd Fenis dwywaith. Uchafbwynt arall bydd y cawr enfawr 25 troedfedd o uchder, Bendigeidfran, a wnaethpwyd gan ‘Small World Theatre’ yn Aberteifi, a fydd yn ymddangos yn y brif oriel. 43


exhibitions Arddangosfeydd

exhibitions Arddangosfeydd

The EYE | y Llygad Adam Buick: Place of seven August - September | Awst - Medi

Rhi Moxon: Food and Folklore The Surrealist Murmuration 30 September – 25 November | 30 Medi – 25 Tachwedd | Gallery 2 | Oriel 2 Exhibition Launch: Friday 29 September, 2pm. The works selected provide evidence not only of contemporary surrealist activity from around the world, but of the continuing relevance of the surrealist critique of Miserbalism, uncovering a deeper, hidden reality, one that reveals a tantalising glimpse of the Marvellous! | Mae’r gweithiau a ddetholir yn cynnig tystiolaeth nid yn unig o weithgaredd swrrealaidd cyfoes o bob rhan o’r byd, ond o berthnasedd parhaus sylwadau swrrealaidd Miserbalism, yn dadorchuddio realiti cudd, dyfnach, realiti sy’n datgelu cipolwg pryfoclyd ar yr hyn sy’n Rhyfeddol! 44

2 September – 23 December | 2 Medi – 23 Rhagfyr | Café Gallery | Oriel Caffi ‘Gorsedd’, Marian Delyth

Mwy Hanes tales, stories, legends & myths 2 December – 21 January | 2 Rhagfyr – 21 Ionawr | Gallery 2 | Oriel 2 Additional work exploring legendary narrative. The exhibition features work from Aberystwyth School of Art Collections and contemporary artists. | Gwaith ychwanegol yn ystyried naratif chwedlonol. Mae’r arddangosfa yn nodweddu gwaith o Gasgliadau Ysgol Gelf Aberystwyth ac artistiaid cyfoes.

Traditions are flexible, constantly changing and evolving as migration and external influences affect the way we eat, cook and gather. This work explores the wealth of flavours and food traditions that surround us, through illustration and print making. It represents travels across Spain, Eastern Europe, Poland, and at home in Wales, and the rural traditions that, though varied, connect us all in ways we may not realise. | Mae traddodiadau’n hyblyg, yn newid ac yn datblygu o hyd wrth i ymfudiad a dylanwadau allanol effeithio ar y ffordd yr ydym yn bwyta, yn coginio ac yn ymgynnull. Mae’r gwaith hwn yn ystyried y cyfoeth o flasau a thraddodiadau bwyd sydd o’n cwmpas, trwy ddarluniadau a chreu print. Mae’n cynrychioli teithiau ar draws Sbaen, Dwyrain Ewrop, Gwlad Pwyl, ac adref yng Nghymru, a’r traddodiadau gwledig sydd, er yn amrywiol, yn cysylltu ni i gyd â’n gilydd mewn ffyrdd nad ydym efallai yn sylweddoli.

A film documenting Buick’s innovative Ceramics project based on the story of seven Irish princesses sent across the sea to land at Tresaith and marry Welshmen. | Ffilm yn dogfennu prosiect Serameg dyfeisgar Buick wedi’i seilio ar stori saith tywysoges Gwyddelig a anfonwyd dros y môr i lanio yn Nhresaith a phriodi â Chymry.

-----------------

Dance Season October - December | Hydref - Rhagfyr

‘Migrations’

Migrations brings international contemporary dance to Wales through live performances, film and photographic exhibition. This is a selection of dance films from 2017 | Daw ‘Migrations’ â dawns gyfoes ryngwladol i Gymru trwy berfformiadau byw, ffilm ac arddangosfa ffotograffig. Dyma ddetholiad o ffilmiau dawns o 2017.

‘Cascade’

Slideshow of rehearsal images from Cascade Dance Theatre’s residency in the Arts Centre creating their latest production Frankenstein | Sioe sleidiau o ddelweddau rihyrso o gyfnod preswyl Theatr Ddawns Cascade yn y Ganolfan wrth iddynt greu eu cynhyrchiad diweddaraf Frankenstein. 45


CREATIVE LEARNING Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol dysgu creadigol CLASS TIME AGE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------monday NEW! Animation 4 – 6pm 8-12yrs Youth Theatre Two 4.30 – 6.30pm Ages 14+ Samba Drumming 6.30 – 8.30pm Ages 14+ NEW! Animation 6.30 – 8.30pm Ages 13+ Pottery for Beginners 6.30 – 9pm Adults Castaway Community Theatre 7 – 9pm Adults -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tuesday Haul: The Art and Friendship Group 10:30am – 12:30pm 50+ Pottery For All 12:30 – 3pm Adults Youth Theatre One 4.30 – 6.30pm 12-13yrs Adult Ballet 6 – 7pm Adults NEW! Belly Dancing 6.30 – 8pm Adults NEW! Creative Writing: Starting from Scratch 6.30 – 8pm 16+ Pottery – All Levels 6:30 – 9pm Adults Heartsong Community Choir 7.15 – 9.30pm Adults -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wednesday NEW! Student Dance Street Dance 2.15 – 3.15pm Ballet 2.30 – 3.30pm Open access to the Arts Centre Digilab 3 – 6pm All Ages Open access to the dark room with John Charles (Drop in session) 5 – 8pm All ages Bollywood Dancing 6.30 – 8pm Adults Poetry Group – FREE! 6.30 – 8pm Adults -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.30am – 12.30pm Adults thursday Experimentation in Painting and Drawing Screen Printing 1 – 4pm Adults Creative Writing (2): Growing the work 6.30 – 8pm Adults Black & White Photography 6.30 – 8.30pm Adults Pottery – Advanced Class 6.30 – 9pm Adults -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------friday Clwb 1-2-3 Club 11am – 12pm Toddlers 1.30 – 2.30pm Babies Adult Ballet 12.30 – 1.30pm Adults -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------saturday The Poetry Experience (1st Saturday of each month) 2 – 5pm Adults The Word Distillery (3rd Saturday of each month) 2 – 5pm Adults Clay Modelling 10am – 12pm 9 – 15yrs 12.30 – 2.30pm 5 – 8yrs Life Drawing 10am – 12pm Adults Guitar 2.15 – 3.15pm 8yrs+ Photography for young people 3.30 – 5.30pm 10 – 16yrs 46

CREATIVE LEARNING Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol dysgu creadigol All classes run for 10 weeks unless stated otherwise. For further information on our courses please contact Amanda Trubshaw on 01970 621609 / amj@aber.ac.uk | Holl ddosbarthiadau yn rhedeg am 10 wythnos oni dyweder yn wahanol. Am ragor o wybodaeth am ein cyrsiau cysylltwch ag Amanda Trubshaw ar 01970 621609 / amj@aber.ac.uk

DANCE SCHOOL Monday 4 September Dydd Llun 4 Medi Aberystwyth Arts Centre Dance School aims to provide an enjoyable dance experience for pupils of all ages. Highly qualified teachers offer classes in ballet, modern, tap and street dance with the aim to develop an appreciation and love of dance. Former pupils have won places at professional dance schools and colleges. The Dance School follows the graded system of the Royal Academy of Dance (RAD) for Ballet, Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) for Modern and Tap and UDO for Street Dance. Examinations provide a useful yard stick of achievement and are designed to be within the scope of virtually all pupils, but are not compulsory. For further information, contact takepart@ aber.ac.uk or 01970 622888

Mae Ysgol Ddawn Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn anelu at ddarparu profiad dawns pleserus ar gyfer disgyblion o bob oedran. Mae athrawesau â chymwysterau uchel yn cynnig dosbarthiadau mewn bale, modern, tap a dawnsio stryd gyda’r bwriad o ddatblygu gwerthfawrogiad a brwdfrydedd tuag at ddawns. Mae cyn-ddisgyblion wedi ennill llefydd mewn ysgolion a cholegau dawns proffesiynol. Mae’r Ysgol Ddawns yn dilyn system graddio’r Academi Ddawns Frenhinol (RAD) ar gyfer Bale, Chymdeithas Imperialaidd yr Athrawon Dawns (ISTD) ar gyfer Modern a Tap a Sefydliad Dawns Unedig (UDO) ar gyfer Dawnsio Stryd. Mae arholiadau yn fodd defnyddiol o fesur cyflawniad ac fe’u cynllunir i fod o fewn gallu’r rhan fwyaf o ddisgyblion, ond nid ydynt yn orfodol. Cysylltwch â cymrydrhan@ aber.ac.uk neu 01970 622888 am fanylion pellach. 47


---------------------------------------------------------------------

NEW! BELLY DANCING

--------------------------------------------------------------------

STAGE SCHOOL

Saturday 30 September Dydd Sadwrn 30 Medi A structured approach to drama training with separate classes in acting, musical theatre singing and stage dance. Through individual classes and group workshops entirely led by theatre professionals, pupils progress as they follow a syllabus designed to lead them through the different skills in learning to perform and will also be prepared to audition for productions. For further information please e-mail takepart@aber.ac.uk – or to join the waiting list, please visit www.aber.ac.uk/artscentre -----------------------------------

YOUTH THEATRE

Youth Theatre One Tuesday 26 September Dydd Mawrth 26 Medi 4.30 – 6.30pm / £80 Ages 12 -13yrs Youth Theatre Two Monday 25 September Dydd Llun 25 Medi 4.30 – 6.30pm / £80 / Ages 14+ The vibrant and popular Arts Centre Youth Theatre offers weekly sessions focussing on actor and performance training. 48

CASTAWAY COMMUNITY THEATRE

2 October | Dydd Llun 2 Hydref 7.00 - 9.00pm, £85 (£75) for a 15 week term Adults (18+) Castaway is the Art Centre’s well established community theatre group. New members and complete beginners are welcome to join the group- no theatrical experience necessary! Just Enthusiasm! -----------------------------------

POTTERY FOR BEGINNERS

Monday 2 October | Dydd Llun 2 Hydref 6.30 – 9.00pm, £95 (£85) + materials Tutor Laura Hughes Fun and friendly classes which cover all the main making techniques you’ll need to progress in ceramics. Suitable for all levels. -----------------------------------

SAMBA DRUMMING

Monday 25 September | Dydd Llun 25 Medi 6.30 – 8.30pm The Samba a go-go band meets on Monday evenings. For more information or to enquire about joining please email takepart@ aber.ac.uk

-----------------------------------

NEW! ANIMATION

Monday 2 October | Dydd Llun 2 Hydref 4.00 – 6.00pm Ages 8-12 6.30 – 8.30pm Ages 13+ £70 Tutor: Holden Holcombe Want to make your own cartoons? This class will teach the basics of stop motion animation using a wide range of analogue and digital materials. You can animate even if you can’t draw! The emphasis will be on developing characters and storyboards to create your animations. You can then add sound effects, music and graphics to add the finishing touches to your final masterpiece. -----------------------------------

HEARTSONG COMMUNITY CHOIR

Tuesday 19 September | Dydd Mawrth 19 Medi 7.15 – 9.30pm Adults An informal choir of local people singing a mix of world, gospel, modern and traditional music. All are welcome – even if you can’t sing! No need to read music. For further information contact takepart@aber.ac.uk

Tuesday 3 October | Dydd Mawrth 3 Hydref 6.30 – 8.00pm, £55 Tutor: Barbara Matthews Belly Dance is a fascinating, expressive dance form with a long and venerable history; its many styles have a defined technique and a distinctive feel. There is much to learn in this ancient, woman centred art form, this combined with low impact, toning exercise, brain boosting choreographies and social elements make it a perfect way to stay or get fit while having a lot of fun. It can open up a whole new world of music and percussion or you can dance to your favourite tunes, it’s up to you. Taught by Barbara Matthews, an affiliated member of The JTA (JWAAD Teachers Association) and specializes in dancing with drums. -----------------------------------

HAUL: THE ART AND FRIENDSHIP GROUP

Tuesday 3 October | Dydd Mawrth 3 Hydref 10.30am – 12.30pm, £5 per session or £40 for 10 weeks Tutor: Martine Ormerod Are you 50+ feeling isolated and would like to meet new people and try something different? The art and friendship group offers you a chance to explore different ways to make art, from painting to using new technologies such as digital cameras. No previous art experience necessary, come along and join in the fun. Perhaps you have some art or craft ideas you have not had a chance to do, this could be the opportunity. Contact Martine Ormerod on martine_arts@ me.com for more information.

POTTERY FOR ALL

Tuesday 3 October | Dydd Mawrth 3 Hydref 12.30 – 3.00pm, £85 (£75) + materials Tutor: John Reading Children at school? Take some time for yourself; expand your skills and creativity in the Tuesday afternoon Ceramics Class. All that’s needed is enthusiasm and the class finishes in time to still collect the children from school! -----------------------------------

POTTERY – ALL LEVELS

Tuesday 3 October | Dydd Mawrth 3 Hydref 6.30 – 9.00pm, £95 (£85) + materials Tutor: Laura Hughes Fun and friendly classes which cover all the main making techniques you’ll need to progress in ceramics. Suitable for all levels. -----------------------------------

NEW! CREATIVE WRITING: Starting from Scratch

Tuesday 3 October | Dydd Mawrth 3 Hydref 6.30 – 8.00pm, £70 Adults 16 + Tutor: Damian Gorman If you’ve ever had an itch to do some writing but have done little or nothing about it, then “Starting from Scratch” is the thing for you. In a friendly, encouraging environment - and with others in the same boat - you’ll be helped towards the writing of whatever is on your mind or in your heart - be that poems, stories or memoir. The course will be taken by the poet and playwright Damian Gorman, a very experienced tutor and multi-award-winning writer. He says that “the accent will be on fun and friendly learning”, so what’s to lose?

-----------------------------------

ADULT BALLET

Tuesday 3 October | Dydd Mawrth 3 Hydref 6.00 – 7.00pm, £55 Adults. Tutor: Philippa Gilbert A fun and informative class. You will gain a good understanding of ballet steps enabling you to develop classical ballet technique. This is an intermediate level class with an emphasis on developing technique. RAD ballet classes for adults - some dance experience is required. -----------------------------------

NEW! STUDENT DANCE

Wednesday 4 October | Dydd Mercher 4 Hydref Street Dance: 2.15 – 3.15pm Ballet: 2.30 – 3.30pm Just £1 per session! Tutors: Various Classes available in Street Dance and Ballet. Come and have a go, no experience needed. Funded by Aberystwyth University Alumni through | Wedi’i ariannu gan Alumni Prifysgol Aberystwyth drwy:

-----------------------------------

WEDNESDAY POETRY GROUP 6.30 - 8.00pm, FREE! Adults (18+) The Poetry Workshop meet every Wednesday throughout the year. A relaxed and informal discussion of creative work produced by individuals in the group each week. This group has places for new poets to workshop their poetry. 49


-----------------------------------

-----------------------------------

Wednesday 4 October | Dydd Mercher 4 Hydref Drop in between 5.00 – 8.00pm, £3 per hour Revisit the joys of B&W film in the Arts Centre’s fully equipped darkroom. Users should have previous darkroom experience and be familiar with basic darkroom processes and etiquette. There is no teaching but friendly advice is available on request. Less experienced users may wish to attend a refresher or beginners course before or whilst attending the open access sessions. For information or to confirm your attendance contact John: johncharles864@gmail. com/01970 626808 -----------------------------------

Thursday 5 October | Dydd Iau 5 Hydref 6.30 - 8.00pm, £70 Adults. Tutor: Damian Gorman This is a course for any writers wanting to write a bit more and to take their work that bit further. It is a course now well established in the Arts Centre, and has at its core an existing group of talented and committed writers from the local community who have been meeting with Damian Gorman for months. However in this new term new members - writers who wish to grow their body of work and learn new skills in a very relaxed atmosphere are warmly welcome. Damian Gorman is a very experienced creative writing mentor whose own work has garnered awards as diverse as an MBE and a GOLDEN HARP. -----------------------------------

OPEN ACCESS TO THE DARKROOM WITH JOHN CHARLES

NEW! BOLLYWOOD DANCING

Wednesday 4 October | Dydd Mercher 4 Hydref 6.30 – 8.00pm, £55 Tutor: Kavita Chauhan Learn to dance Bollywood style and enjoy this vibrant and colourful form of dance. Bollywood dance classes are energetic and different. The substance of these classes will be learning a Bollywood style of dancing with a twist of Indian classical and folk genres. Bollywood dances are bursting with vitality, and the music used in the dances are primarily a development of film music and traditional Indian folk music. Aimed at adults of all ages and abilities.

50

CREATIVE WRITING (2): Growing the Work

EXPERIMENTATION IN PAINTING AND DRAWING

Thursday 5 October | Dydd Iau 5 Hydref 9.30am -12.30pm, £100 (£90) for term or £15 per class Tutor: Gerwyn Jones/Elizabeth Hale The title and intention of this class is aimed and designed to be experimental. It encourages its members to explore and use a wide range of mixed media techniques and applications, both in ideas and materials. Suitable for all levels but especially for those with some experience. Cost includes materials.

-----------------------------------

SCREEN PRINTING

Thursday 5 October | Dydd Iau 5 Hydref 1.00 – 4.00pm, £100 (£90) Tutor: Becky Knight Learn how to print your own designs on fabric, t-shirts, tablecloths - whatever takes your fancy! This class concentrates on screenprinting onto fabric using non-toxic water-based inks. No experience necessary. A daytime class suitable for all abilities, which finishes in time to collect the children from school! -----------------------------------

OPEN ACCESS TO THE ARTS CENTRE DIGILAB

Thursday 7 September | Dydd Iau 7 Medi 3.00 – 6.00pm, FREE! Digilab is a computing suite which offers users access to multi-media computers with both Windows and iMac available for general use. They come with open-source and commercial graphic design and animation packages, such as Adobe’s Photoshop, Premiere Elements and Lightroom; DragonFrame and Gimp, as well as free internet access, printing and scanning facilities. So if you are having problems sending an email or would like to try your hand at Photoshop, pop on in, there will always be someone on hand for some friendly advice or help where needed. -----------------------------------

POTTERY – ADVANCED CLASS

Thursday 5 October | Dydd Iau 5 Hydref 6.30 – 9.00pm, £95 (£85) + materials. Tutor: Laura Hughes A more advanced class for those wanting to take their ceramic skills to a higher level.

-----------------------------------

BLACK & WHITE PHOTOGRAPHY

Thursday 5 October | Dydd Iau 5 Hydref 6.30 – 8.30pm, £95 (£85) + materials. Tutor: Stephen Bailey Learn how to take and develop your own black & white photographs using the Arts Centre’s darkroom facilities. Open to all levels, these popular classes focus on the principles of composition and the traditional technique of developing and printing your own images. Note: Whilst this course works with Black and White film and the darkroom, the photographic techniques covered in these classes should help anyone who wants to learn how to take better photographs with a digital camera. -----------------------------------

CLWB 1-2-3 CLUB

Friday 8 September | Dydd Gwener 8 Medi 11.00am -12.00pm and 1.30 – 2.30pm, £4 per child per session. Tutor: Hannah Goodchild. A friendly, bilingual session for babies, toddlers and their adults. Music, movement and creative games. Due to popular demand Clwb 1-2-3 now runs alongside the school term! -----------------------------------

ADULT BALLET

Friday 29 September | Dydd Gwener 29 Medi 12.30 – 1.30pm, £55 Adults (25+) Tutor: Hannah Goodchild. A fun and informative class. You will gain a good understanding of ballet steps enabling you to develop classical ballet technique. This is a mixed level class with an emphasis on enjoyment. RAD ballet classes for adults taught by Dance School ballet teacher Hannah Goodchild.

-----------------------------------

-----------------------------------

The group meet on the first Saturday of every month from 2:00pm to 5:00pm. Free session open to all to share your poetry in a friendly and supportive environment. -----------------------------------

Saturday 30 September | Dydd Sadwrn 30 Medi 10.00am – 12.00pm, £100 (£90), or £15 per class Tutor: Paul Webster / Karen Pearce. In the life drawing class you will be working directly from the life model. This is suitable for all levels; if you haven’t drawn directly from the figure before or perhaps you’ve had a big break from drawing this class will give you the opportunity to familiarize yourself with some of the techniques and processes required to draw from life. If you simply want take the advantage of working from a life model this class is also for you and you can work in any way that fits with your own project or ideas. You’ll receive one to one friendly tuition in a relaxed but focused environment. All materials and equipment provided, but feel free to bring your own favourite items. -----------------------------------

THE POETRY EXPERIENCE

THE WORD DISTILLERY

Third Saturday of each month 2.00 – 5.00pm, FREE! Adults (18+) A workshop for local poets giving an opportunity for local poets to discuss their work. -----------------------------------

GUITAR

Saturday 30 September | Dydd Sadwrn 30 Medi 2.15 – 3.15pm, £55 Tutor: Brian Swaddling Electric, Acoustic and Bass classes covering repertoire from 1950’s Rock’n’Roll to the present day. Please bring your own guitar, and amp if required. An adult may remain with each child under 12. -----------------------------------

PHOTOGRAPHY FOR YOUNG PEOPLE 10 – 16yrs

Saturday 30 September | Dydd Sadwrn 30 Medi 3.30 – 5.30pm, £70 Tutor: Brian Swaddling Fun and lively photography sessions – learn how to take, edit and print your own photographs (digital and B&W). Also suitable for those studying Photography or Art at GCSE level or above.

LIFE DRAWING

CLAY MODELLING

Saturday 30 September | Dydd Sadwrn 30 Medi 10.00am – 12.00pm 9 - 15yrs £75 + materials 12:30 – 2:30pm 5 - 8yrs £75 + materials Tutor: Suzanne Lanchbury From sculptures to teapots, children can try out all aspects of ceramics and feel like a professional! All work that children make is put through the magical process of glazing and firing.

51


Special Workshops & Community Projects Gweithdai Arbennig & Phrosiectau Cymunedoll -----------------------------------

ZEST: GWANWYN CLUB SHOWCASE

-----------------------------------

52

HWYL GREADIGOL I’R TEULU 2017

-----------------------------------

Bydd yr Oriel Cerameg yn cynnal sesiynau celf a chrefft i deuluoedd, wedi eu seilio ar themâu ac arddangosfeydd sydd yng Nghasgliad Cerameg nodedig yn yr Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth. Fel arfer cynhelir y gweithgareddau hyn ar Ddydd Sadwrn olaf y mis yn yr Oriel Cerameg ar lawr gwaelod Canolfan y Celfyddydau. Does dim angen archebu lle dim ond galw heibio rhwng 10am a 1pm. Codir tâl gwirfoddol bychan am gostau’r deunydd (fel arfer £1 y plentyn, am ddim i oedolion) a bydd digwyddiadau yn rhedeg am 30-45 munud ac yn addas i deuluoedd a phlant o 3 oed a hŷn. Sad 30 Medi – Gwneud eich pen 3-D eich hun. Sad 28 Hydref - Chwyrliadau a Llinellau (Crochenwaith Slip Buckley) Sad 25 Tachwedd – Tai Cacen Sunsur. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Louise Chennell, loc@aber.ac.uk, Ffôn: 01970 622192. http://tinyurl.com/ nlpmzfs

The Ceramic Gallery run arts and craft sessions for families, based on themes and exhibitions within the impressive Ceramic Collection of the School of Art, Aberystwyth University). Activities take place in the Ceramic Gallery downstairs in the Arts Centre usually on the last Saturday of the month from September until March. No booking required, drop in between 10am and 1pm. There is a voluntary small charge for materials (£1 per child, adults free) and events last 30-45 minutes and are suitable for families and children aged 3 and over. Babies are welcome in the gallery. Sat 30th September - Make your own 3-D Head. Sat 28th October - Swirls and Lines (Buckley Slipware). Sat 25th November - Gingerbread Houses. For further information, please contact: Louise Chennell, loc@aber.ac.uk, Tel: 01970 622192

CREATIVE FAMILY FUN 2017

Thursday 12 October | Dydd Iau 12 Hydref Join the Arts Centre, Gwanwyn and Age Cymru Ceredigion as we celebrate the work of Wales’ first ever Gwanwyn club. With an array of exhibition and performances, please do join us to celebrate the wealth of creativity by older people from the local area. The Gwanwyn club is a full day arts club for the over 50s that offers a programme of weekly events to create opportunities for people to meet new friends and try out a whole range of new creative activities and experiences. Inspired by other clubs across the UK such as Meet Me at the Albany in London; described as ‘the kind of stereotypesmashing thing that sticks two knitting needles up at anyone who dares assume a day centre for older people is about flower arranging and endless cups of tea.’ Gwanwyn has offered this refreshing attitude to older people in and around Aberystwyth since May and ZEST is a culmination of their work created over the past six months. If you are interested in finding out more please contact Gwanwyn on gwanwyn@ agecymru.org.uk www.gwanwyn.org.uk Gwanwyn Clubs are supported by Welsh Government and Arts Council of Wales

UK MUSIC REHEARSAL SPACES We are pleased to announce that from May 2017 Aberystwyth Arts Centre joined UK Music’s Rehearsal Space scheme. The scheme aims to assist young people across the UK access the right equipment and expertise to help them make music. Oliver Morris Director of Education & Skills for UK Music - said: “I remember growing up in Aber and the problems we used to have trying to find places to rehearse. I’m really glad that UK Music can help my hometown by providing equipment to revitalise the Arts Centre’s rehearsal space and in turn help young local musicians to follow their passion. We are also keen to integrate the equipment into worthwhile projects locally such as the great work being done by Chris Robinson and the Ceredigion Youth Service and Debra Croft with the Summer University and are of course are looking forward to getting involved in workshops with young musicians in the space ourselves.” Watch this space for more news! UK Music is the trade body for the music industry and members are: AIM, BASCA, BPI, FAC, MMF, MPA, MPG, MU, PPL, PRS for Music and the Live Music Group. Further information can be found at: http://www. ukmusic.org/ and for more information on the Rehearsal Space scheme or UK Music’s other work please contact oliver.morris@ukmusic. org

Scriptography Productions in association with Aberystwyth Arts Centre presents PLAYPEN 2017 : GET TO THE END The project is produced by Richard Hogger, Tom O’Malley and Sandra Bendelow As part of the project, through a series of workshops, we support writers to achieve the one thing that so often alludes writers - Get to the End. Through the Autumn of 2017 and into Spring 2018. PlayPen will offer an ongoing, open and inclusive project that welcomes involvement from anyone interested in acting, directing and playwriting. As part of the project we arrange workshops in acting, directing and writing geared towards the skills needed to write and present new plays for everyone from the complete novice to the long-in-the-tooth verging-on professional who might just want a fresh approach. If you are interested in being involved contact playpenaberystwyth@ gmail.com INTO FILM FESTIVAL A free film festival aimed at pupils in schools and colleges, with resources to support curriculum topics. Wednesday 8 – Friday 10 November | Dydd Mercher 8 – Dydd Gwener 10 Tachwedd: • • •

The Eagle Huntress Revolting Rhymes Dunkirk

For more information and to book a place go to www.intofilm.org GALLERY EDUCATION PROGRAMME FOR SCHOOLS We run an extensive programme of activities for schools including discussion and practical Gallery Education sessions for all key stages working with our exhibition programme; practical and theory Ceramics sessions run in conjunction with the University Ceramics collection; Art Days where schools can bring up to 100 children to the Arts Centre to take part in a variety of activities and shorter sessions designed specifically for Key Stage 1 & 2 pupils. For details of sessions and activities available this term, please contact Amanda Trubshaw on 01970 621609 / amj@aber.ac.uk 53


creative development Datblygiad Creadigol RHAGLEN ADDYSG ORIEL I YSGOLION Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal rhaglen helaeth o weithgareddau i ysgolion gan gynnwys trafodaethau a sesiynau Addysg Oriel ymarferol i bob cyfnod allweddol gan weithio â’n rhaglen arddangosfeydd; mae sesiynau cerameg ymarferol a theori’n cael eu cynnal ar y cyd â Chasgliad Cerameg y Brifysgol; Diwrnodau Celf lle y gall ysgolion ddod â hyd at 100 o blant i Ganolfan y Celfyddydau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau byrrach a fwriedir yn benodol ar gyfer disgyblion cyfnod allweddol 1 & 2. Am fanylion ynglŷn â’r sesiynau a’r gweithgareddau sydd ar gael yn ystod y tymor hwn, cysylltwch â Amanda Trubshaw ar 01970 621609 / amj@aber.ac.uk

fform Associate Artists | Artistiaid Cyswllt fform YOUTH JUSTICE

We are pleased to be working with Ceredigion County Council Youth Justice & Preventions Service to hold our weekly Rock School for young people. ----To arrange schools visits, resources and workshops contact Rachael Taylor rmt@aber.ac.uk 01970 622163.

TEACHERS NOTES We have a downloadable teachers’ pack on how to get the most out of a Gallery visit. These notes provide information, project ideas and suggest questions teachers might ask pupils in the Gallery. NODIADAU I ATHRAWON Mae gennym becyn i athrawon y gellir ei lawrlwytho ar sut i fanteisio i’r eithaf ar ymweliad Oriel. Mae’r nodiadau hyn yn cynnig gwybodaeth, syniadau am brosiectau ac awgrymiadau am gwestiynau y gellir gofyn i’r disgyblion yn yr Oriel. DOWNLOADABLE NOTES FOR ENGLISH AND DRAMA | ADNODDAU Y GELLIR EU LAWRLWYTHO AR GYFR SAESNEG A DRAMA Education resources are available on our website for the following: Mae adnoddau addysgiadol ar gael ar ein gwefan: • The Merchant of Venice • The Government Inspector • Wuthering Heights • Kindertransport • Under Milkwood • Y Fenyw Ddaeth o’r Mor 54

The Arts Centre offers space and resources to a number of associate performing artists and companies. We invite a number of professionals to join us for collaborations, rehearsal spaces, platforms of work, performance opportunities, advice and support. If you’re developing interesting new performance work or writing let us know and we’ll see if we can help. Contact Gill Ogden ggo@ aber.ac.uk. | Mae’r Ganolfan yn cynnig lle ac adnoddau i nifer o artistiaid a chwmnïau cyswllt. ‘Rydym yn gwahodd nifer o artistiaid proffesiynol i ymuno â ni ar gyfer gweithiau ar y cyd, gofod rihyrso, cyfleodd i lwyfannu gwaith, cyfleoedd perfformio, cyngor a chefnogaeth. Os ydych yn datblygu gwaith perfformio neu sgriptio newydd diddorol, gadewch i ni wybod a gwnawn ein gorau i helpu. Cysylltwch â Gill Ogden ggo@aber.ac.uk. Current fform associates include:

ARTISTS IN SCHOOLS Set Text GCSE & A Level Workshops | Testun Gosod. A day long workshop working on set text GCSE and A Level drama texts for English and drama. Tailored to meet your school’s needs. | Gweithdy am ddiwrnod llawn yn gweithio ar destunau gosod ar gyfer TGAU a Lefel A. Bydd y gweithdai yn ymateb i ofynion ysgolion unigol. BACKSTAGE TOURS A free session for theatre studies students with Arts Centre creative and technical staff to explain how theatre works both front and backstage. We are pleased to be working in partnership with Ceredigion County Council Youth Justice & Preeventions Service to hold our weekly Rock School for young people. To arrange schools visits, resources and workshops contact takepart@aber.ac.uk or cymrydrhan@aber.ac.uk

Gwyn Emberton Dance will be working in the theatre on their new touring contemporary dance work Raft, to premier in October prior to a UK tour.

Fern Smith joins us for a week as part of her Creative Wales research residency. Fern is looking at different aspects of place, people and belonging.

Choreographer Phil Williams joins us with his company of dancers for an intensive week of creation developing their new dance show based on Frankenstein. The work will be performed here next Spring.

We are partners to Leeway Productions in their 30 Minute Musicals project. The Experimental Performance Group continue their research and experimentation into new forms of theatre and performance. The Arts Centre’s Creu Cymru dance buddies are Gwyn Emberton, Eddie Ladd and Sean Tuan John. SURVIVORS PROJECT The Arts Centre is please to be working creatively with West Wales Women’s Aid, Creu Cymru and Chickenshed Theatre Company on a project for survivors of Domestic Abuse. The project is supported by the Big Lottery. | Mae’n fraint gan y Ganolfan weithio’n greadigol gyda Chymorth Menywod Gorllewin Cymru, Creu Cymru a Chwmni Theatr Chickenshead ar brosiect er budd goroeswyr camdrin domestig.

HIJINX ACTING ACADEMY The Arts Centre is pleased to be working in partnership with Hijinx Theatre to provide a structured programme for emerging actors with learning disabilities to enter the theatre profession or to gain life skills through drama. For further details or if you are interested in joining contact: Jon.kidd@hijinx.org. uk | Mae’n bleser gan y Ganolfan weithio mewn partneriaeth gyda Theatr Hijinx i ddarparu rhaglen hyfforddiant i gynorthwyo actorion newydd gydag anableddau dysgu i ddilyn gyrfa yn y theatr neu i ennill sgiliau bywyd trwy ddrama. 55


Creative Studios Stiwdios Creadigol

Information Gwybodaeth

er of Winn ard Aw RIBA 0 201

Great hall | Neuadd Fawr

AUDITORIUM SEATING BALCONY SEATING WHEELCHAIR SPACE DOOR

If you are interested in renting one of the Creative Studios please contact Louise Amery on 01970 622889 / lla@aber.ac.uk

hynt Art and culture is for everyone. But if you have an impairment or a specific access requirement, often enjoying a visit to a theatre or an arts centre can be more complicated than just booking tickets and choosing what to wear. Hynt is a national scheme that works with theatres and arts centres across Wales to make things clear and consistent. Hynt cardholders are entitled to a ticket free of charge for a personal assistant or carer at the Arts Centre and all the theatres and arts centres participating in the scheme. Visit www.hynt.co.uk or www.hynt.cym to find a range of information and guidance about the scheme. You can also find out whether you or the person you care for are eligible to join the scheme and complete an application form. | Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson. Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd yn y Ganolfan y Celfyddydau a phob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Ewch i www.hynt.co.uk neu www.hynt.cym am wybodaeth ac arweiniad am y cynllun. Gallwch hefyd gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i ymuno â’r cynllun a chwblhau ffurflen gais. 56

37

38

39

40

41

42

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

35

36

37

38

39

40

41

42

36

37

38

39

40

41

42

Y

F

34

34

33

33

33

32

32

32

31

31

31

31

30

30

30

30

29

29

29

29

28

28

28

28

27

27

27

26

26

25

Y

43

44

45

46

47

48

49

50

43

44

45

46

47

48

49

50

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

V

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

U

CENTRE BALCONY BALCONI CANOL

X

W U

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

V

58

59

60

61

62

63

64

U

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

65

58

59

60

61

62

63

64

X

W U

65

D 69

69

69

70

70

70

71

71

71

72

72

30

73

29

29

28

28

28

27

27

27

27

26

26

26

26

26

25

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

24

23

23

23

23

23

23

22

22

22

22

22

22

22

21

21

21

21

21

21

21

20

20

20

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

18

18

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

14

13

13

13

13

12

12

12

12

11

11

11

11

10

10

10

10

9

9

9

8

8

7

7

6

34

34

34

33

33

33

33

32

32

32

32

31

31

31

30

30

29

B

T

S

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

24

1

2

3

4

5

6

23

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

R

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

74

74

74

74

74

74

75

75

75

75

75

75

75

76

76

76

76

76

76

76

77

77

77

S T U

77

77

77

V W X Y

77

78

78

78

78

78

78

78

79

79

79

79

80

80

80

80

81

81

81

81

82

82

82

82

83

83

83

83

84

84

84

84

85

85

85

85

86

86

86

86

87

87

87

87

88

88

88

88

89

89

89

89

90

90

90

90

91

91

91

91

92

92

92

92

93

93

93

93

21

22

23

24

25

26

21

22

23

24

25

26

79

79

79

21

22

23

24

25

26

80

80

80

21

22

23

24

25

26

81

81

81

21

22

23

24

25

26

82

82

82

83

83

83

21

22

23

24

25

26

84

84

84

21

22

23

24

25

26

85

85

85

86

86

86

87

87

87

15

88

88

88

14

14

89

89

89

13

13

13

90

90

90

12

12

12

91

91

91

11

11

11

92

92

92

10

10

10

93

93

93

S T U

V W X Y

9

9

9

9

94

94

94

94

94

94

94

8

8

8

8

8

95

95

95

95

95

95

95

7

7

7

7

7

96

96

96

96

96

96

96

6

6

6

6

6

6

97

97

97

97

97

97

97

5

5

5

5

5

5

5

98

98

98

98

98

98

4

4

4

4

4

4

4

99

99

99

99

99

99

99

3

3

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

2

2

101

101

101

101

101

101

101

1

1

1

1

1

1

1

102

102

102

102

102

102

102

H

9

73

74

26

6

8

A

73

25

5

7

R

73

24

4

20

73

23

3

19

73

22

2

18

72

73

21

1

17

72

26

I

16

72

25

J

15

72

24

K

14

71

72

23

L

13

70

71

22

N

12

69

70

71

21

M

11

69

70

71

26

O

10

69

70

25

U T S

9

69

24

P

8

S

C

23

Q

7

T

22

Y X W V

2

44

21

Y X W V

1

43

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Q P

O N

M L

K J I

H

S

R

Q

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

M

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

H

2 1

3 2

L 1

J

3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

L

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

1

2

4 3

4

3 1

5 5

4 2

6 6

5 3

7 7

6 4

8 8

7 5

9 9

8 6

10 10

9 7

11 11

10 8

12

11 9

13 12 12

10

14 13 13

11

15 14 14

12

16 15 15

13

17 16 16

14

18 17 17

15

19 18 18

16

20 19 19

17

21 20 20

18

22 21 21

19

22

23 23

22 21

24

J 24

23

20

O

22

1 3

P

23

2

2

F

4

98

1

Q

22

1

G

26

R

22

N

1

25

CINEMA | SINEMA

1

O

I

24

4

P

K

23

STAGE LWYFAN

theatre | theatr

1

22

U T S

3

M

21

EAST BALCONY BALCONI DWYREINIOL

The Creative Studios project was designed to develop Aberystwyth Arts Centre’s role as a creative hub for arts businesses, arts development agencies, artists and craft workers. The Creative Studios Project designed by Heatherwick Studio, worth £1 million, has been made possible by support from Aberystwyth University, the Arts Council of Wales Lottery Fund and the Welsh Assembly Government. | Bwriad yr unedau oedd datblygu swyddogaeth Canolfan y Celfyddydau fel man creadigol ar gyfer busnesau celf, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiad a chrefftwyr. Gwnaethpwyd y Prosiect Unedau Creadigol, sy’n werth £1 miliwn, yn bosibl yn sgil cefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth, Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth y Cynulliad.

Greenweeds Web Development, Design & Digital Marketing Wardens Dramatic Company MusicFest International Music Festival and Summer School Tim Walley, Designer / Maker Honno Welsh Women’s Publishers HAUL Arts in Health Trioni Architects Angela Goodridge, artist / maker AMP Media, film makers

36

35

E 34

34

WEST BALCONY BALCONI GORLLEWINOL

Resident Artists and Companies | Artistiaid a Chwmnïau Preswyl

35

K

25 24 24

F

2

H

G

I

F E D

G

H

H

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

1

C

C

B

13 12

A

12 11

11 10

9

10 9

8

9 8

7

8 7

6

7 6

5

6 5

4

5 4

3

4 3

2

3 2

1

2 1

A

B

F E D

SCREEN SGRIN

STAGE LWYFAN

57


INFORMATION Gwybodaeth

RESERVATIONS | ARCHEBU TOCYNNAU Tickets reserved in your name can be held for four days, after which point they will be released for sale. Tickets cannot be reserved on the actual day of the event/screening, but must be paid for in full at time of booking. Any tickets not paid for by the day of the event/screening will be released. | Gallwn gadw tocynnau a archebir yn eich enw am bedwar diwrnod. Ar ôl hynny, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. Os byddwch yn archebu tocynnau ar ddiwrnod y digwyddiad/ ffilm, bydd yn rhaid i chi dalu’n llawn wrth archebu. Os byddwch wedi archebu tocynnau a heb dalu amdanynt erbyn diwrnod y digwyddiad/ ffilm, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. REFUNDS AND EXCHANGES | AD-DALU A CHYFNEWID If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to two days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you at no additional charge (although this cannot be guaranteed). This does not apply to courses. | Os na allwch ddod iberfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar eu cyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at ddau ddirwnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau i chi heb gost ychwanegol (ond ni allwn addo gwneud hyn). 58

Information Gwybodaeth

If you would like a copy of this brochure in large print, please call 01970 623232. Pe hoffech gopi o’r llyfryn hwn mewn print mawr, ffôniwch 01970 623232. CONCESSIONS | PRISIAU GOSTYNGOL Rates are shown in brackets throughout this brochure. The rate is available for: 60+ in full time retirement, under 16s, full time students, unemployed, and disabled people. Babies are welcome at events that have a child’s concession price as advertised. | Nodir y prisiau gostyngol mewn cromfachau trwy’r daflen hon. Mae’r pris hwn ar gael i bobl 60+ sydd wedi ymddeol yn llwyr, pobl ifanc o dan 16 oed, myfyrwyr amser llawn, pobl ddi-waith a phobl anabl. Croesewir babis i sioeau lle cynigir gostyngiad ar y pris i blant. LATECOMERS | HWYRDDYFODIAID In order to minimise disturbance to other customers and performers, latecomers may be asked to wait until a convenient moment before being allowed into an auditorium. No refund will be given for customers who miss parts of performances due to lateness. Please note - it is often not possible to admit latecomers to the studio at all once the performance is underway. | Er mwyn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar gwsmeriaid eraill a pherfformwyr, gellir gofyn i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr aros tan y bydd yn gyfleus cyn mynd i mewn i awditorium. Ni fydd pobl sy’n colli rhannau o berfformiadau am eu bod yn hwyr yn cael ad-daliad.

Aberystwyth Arts Centre, as part of Aberystwyth University, conforms to the Data Protection Act 1998 and is committed to upholding the Data Protection principles of good practice. When processing your booking we will ask you for your name, address, email and telephone number. This is essential for processing all non-cash bookings. We will also ask you if you would like to be kept informed about forthcoming events and campaigns at Aberystwyth Arts Centre. We retain personal information for administration, advertising, marketing and fundraising purposes. Aberystwyth Arts Centre is registered with Aberystwyth University under the 1998 Data Protection Act, registration no Z6483435 | Mae Canolfan y Celfyddydau, fel rhan o Bifysgol Aberystwyth, yn cydymffurfio â’r Ddeddf Amddiffyn Data 1998 ac mae’n ymrwymedig at gynnal egwyddorion ymarfer da Amddiffyn Data. Wrth brosesu eich archeb byddwn yn gofyn am eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn. Mae hyn yn hanfodol er mwyn prosesu archebion nad ydynt trwy arian parod. Byddwn hefyd yn gofyn i chi a hoffech dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn y dyfodol. ‘Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol at bwrpasau gweinyddu, hysbysebu, marchnata a chodi arian. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn gofrestredig gyda Phrifysol Aberystwyth o dan Ddeddf Amddiffyn Data 1998, rhif cofrestru Z6483435.

Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffeg na fideo mewn unrhyw berfformiad.

ACCESS FOR DISABLED VISITORS | CYFLEUSTERAU AR GYFER YMWELWYR ANABL If you would like to check on any access issues before you visit the Arts Centre please call 01970 623232. Parking is reserved next to the main entrance approach for drivers with limited mobility. Two spaces are also available at the rear of the theatre, with level access into the main foyer. Wheelchair access is possible to all auditoria and workshop spaces in the venue. Access at ground level to main foyer and box office, by lift up to the theatre foyer and by stair lift down to the lower level. Guide dogs and assistance dogs are welcome. Toilet facilities are accessible on all levels except the lower foyer. Hearing loops are installed in the Great Hall, Theatre and Cinema.

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 623232. Mae lle wedi’i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy’n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â’r prif gyntedd. Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai’r Ganolfan. Mae’r prif gyntedd a’r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â’r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i’r lefel is. Mae croeso i gwn tywys a chwn cymorth. Gellir mynd mewn cadair olwyn i’r toiledau ar bob lefel ag eithrio’r cyntedd isaf. Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a’r Sinema. 59


Diary Dyddiadur C/S Cinema / Sinema T Theatre / Theatr GH/NF Great Hall / Neuadd Fawr S Studio / Stiwdio B Bar Check the website or monthly film leaflet for details of our daily film screenings. | Ymwelwch â’n gwefan neu’r daflen ffilm fisol am fanylion ynglyn â’n sgriniadau ffilm dyddiol.

SEPTEMBER / MEDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 PRESTON REED 8PM GH/NF p.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 JOHN LE CARRE: AN EVENING WITH GEORGE SMILEY 7.45PM C/S p.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 DAVID GILMOUR LIVE AT POMPEII 8.15PM C/S p.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 IN MOTHER’S FOOTSTEPS (PLAYPEN) 7.45PM S p.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 ELIS JAMES 8PM S p.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 BLACK SABBATH: THE END OF THE END 8.15PM C/S p.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 COMEDY CLUB 8PM S p.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 ELO-AGAIN 8PM GH/NF p.9

OCTOBER / HYDREF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 POGGLE (BARROWLAND BALLET) 2&4.30PM T p.10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 PHILLIP ATTARD AND CHRISTINE ZERAFA (MUSIC CLUB) 3PM GH/NF p.10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 RAFT (GWYN EMBERTON DANCE) 7.30PM T p.10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 DRACULA: THE BLOODY TRUTH (LE NAVET BETE) 7.30PM T p.11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-5 ONE-HOUR HAMLET (HALF LIGHT PRODUCTIONS) 7.45PM S p.11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 BLACKHOUSE 9PM p.12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 NORMA (NY MET LIVE) 2PM C/S p.12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 SCIENCE CAFÉ 7.30PM 7.30PM B p.12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 AN EVENING OF FLAMENCO 7.45PM S p.13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 LEVIATHAN (JAMES WILTON DANCE) 7.30PM T p.13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 POETRY AND MUSIC: SURREALIST MURMURATION 7.45PM S p.13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 CORIOLANUS (RSC LIVE) 7PM C/S p.14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 PHILL JUPITUS: JUPLICITY 8PM T p.14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 ONE MAN, TWO GUVNORS (BLACK RAT PRODUCTIONS) 7.30PM T p.14

60

14

DIE ZAUBERFLOTE (NY MET LIVE) 5.55PM C/S p.15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16-17 HOLLTI (THEATR GENEDLAETHOL CYMRU) 7.30PM p.15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 AN AS YET UNTITLED... (PLAYPEN) 7.45PM S p.15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 THE EASTPOINTERS 8PM GH/NF p.16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 COMEDY CLUB 8PM S p.16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 HAMLET (NT LIVE) 7PM C/S p.16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 NOCTURNES (IMITATING THE DOG) 7.30PM T p.17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 KATHAKALI 7.30PM T p.17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/10 - WINTER CRAFT AND GIFT FAIR 23/12 FFAIR GREFFTAU AC ANRHEGION Y GAEAF p.17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 DARKSIDE: THE PINK FLOYD SHOW 7.30PM T p.18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 RHYDIAN, RICHARD AND ADAM 8PM GH/NF p.18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 GREAT ODDS (MAC’S ARCADIAN AND LIGHTHOUSE) 2PM T p.19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 LE CORSAIRE (BOLSHOI BALLET LIVE) 4PM C/S p.19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 10 MINUTE MUSICALS (LEEWAY PRODUCTIONS) 6PM S p.19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24-25 THE HARTLEPOOL MONKEY (FUEL THEATRE) 7.30PM &10AM & 7.30PM p.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 GRACE JONES: BLOODLIGHT & BAMI - LIVE WITH FRIENDS 7.15PM C/S p.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 DYLAN & SAM (FOLKUS) 7.45PM S p.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27–28 GENERATIONS LITERATURE FESTIVAL p.21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 KOTATSU JAPANESE ANIMATION FESTIVAL C/S p.21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 NOT ABOUT HEROES (FLYING BRIDGE) 7.30 T p.21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 MILKSHAKE! 11AM & 3PM T p.22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 – 1/11 HOW TO WIN AGAINST HISTORY (AINE FLANAGAN) 7.45PM S p.22

NOVEMBER / TACHWEDD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 THE WORLD’S WIFE (WELSH NATIONAL OPERA) 7.30PM T p.22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 MUSIC CLUB 8PM GH/NF p.23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ELAINE PAIGE 8PM GH/NF p.23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ENSEMBLE CYMRU 3PM GH/NF p.24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-7 1 ACTS FESTIVAL (YOUTH THEATRE) 7.30PM T p.24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 KING LEAR RETOLD (DEBS NEWBOLD) 7.45PM S p.24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 OMA SOSA & SECKOU KIETA 8PM GH/NF p.25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 DOUG SCOTT 7.30PM T p.25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 FESTIVAL OF REMEMBRANCE 7.30PM T p.25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 MOONFALL (HIKAPEE THEATRE) 2PM T p.26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 THE TAMING OF THE SHREW (BOLSHOI) 3PM C/S p.26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 FAT LOTTA GOOD (PLAYPEN) 7.45PM S p.26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14–19 ABERTOIR C p.27

61


Diary Dyddiadur p.27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 OTHER FIRES (INTERNATIONALIST THEATRE ENSEMBLE) 7.45PM S p.28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 HARD TIMES (LIGHTHOUSE) 7.30PM T p.28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 SOFIA HAGAN: DEAD BABY FROG 7.45PM S p.28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 BBC NATIONAL OCHESTRA OF WALES 7.30PM GH/NF p.29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD (OPRA CYMRU) 7.30PM T p.29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 CABERRATION BACH 7.45PM S p.30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 PEGGY SEEGER 7.30PM T p.30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 ELFAIR GRUG DYER 2PM GH/NF p.30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 SCIENCE CAFÉ 7.30PM B p.30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21–25 AROUND THE WORLD IN 80 DAYS 7PM/2PM T p.31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 EVERYBODY LOSES (DOPPLEGANGSTER) 7.45PM S p.32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 FOLLIES (NT LIVE) 7PM C/S p.32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 THIS EVIL THING (MICHAEL MEARS) 7.45PM S p.32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 CHRISTMAS FOOD FAIR FFAIR FWYD NADOLIG 10AM -4PM GH/NF p.33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 THE EXTERMINATING ANGEL (NY MET LIVE) 5.55PM C/S p.33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 MUSIC CLUB 3PM GH/NF p.33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 CULHWCH AC OLWEN (CWMNI MEGA) 10AM/1PM T p.34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 WORDS& 7.45PM S p.34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 ROYAL WELSH COLLEGE BIG BAND 8PM GH/NF p.34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 COMEDY CLUB 8PM S p.35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 STEELEYE SPAN 8PM GH/NF p.35

RUSSELL WATSON

FRIDAY 23 MARCH | NOS WENER 23 MAWRTH | 8PM

Canzoni d’Amore

DECEMBER / RHAGFYR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 RISING (AAKASH ODEDRA | SARAH TRIST MANAGEMENT) 7.30PM T p.35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 PHILOMUSICA 8PM GH/NF p.36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 THE NUTCRACKER (BOLSHOI BALLET LIVE) 3PM C/S p.36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 THE LIGHT PRINCESS (BALLET CYMRU) 7PM T p.36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 JUST THINGS (PLAYPEN) 7.45PM S p.37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 BUBBLE SCHMEISIS (NICK CASSENBAUM) 7.45PM p.37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 YOUNG MARX (NT LIVE) 7PM C/S p.37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 RICH HALL’S HOEDOWN 7.30PM T p.38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 JIVE TALKIN’ (BRS ENTERTAINMENT) 8PM GH/NF p.38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 THE MAGIC TOYSHOP (LITTLE BLUE MONSTER) 2PM T p.39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SCIENCE CAFÉ 7.30PM B p.39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 ABERYSTWYTH CHORAL SOCIETY 8PM GH/NF p.39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21–23 THE LITTLE MATCHSTICK GIRL 7.30PM T p.40

62

SATURDAY 10 MARCH | NOS SADWRN 10 MAWRTH | 8PM / £27.50


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Prifysgol Aberystwyth Aberystwyth University SY23 3DE

Tickets / Tocynnau: 01970 62 32 32 www.aberystwythartscentre.co.uk aberystwytharts @aberystwytharts @aberystwytharts

01970 62 32 32 artstaff@aber.ac.uk Dylunio / Design: Paddy O’Malley Llun clawr / Cover Photography: www.manonhouston.com

Mon - Sat / Llun - Sad - 10am - 8pm Sun / Sul - 1.30 - 5.30pm

Aberystwyth arts centre autumn 2017 brochure  

Autumn 2017 Brochure

Aberystwyth arts centre autumn 2017 brochure  

Autumn 2017 Brochure

Advertisement