Page 1

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Spring / Gwanwyn 01/17-– 05/17

aberystwythartscentre.co.uk 01970 62 32 32


General Information Gwybodaeth Gyffredinol

2

Bookshop / Siop Lyfrau

Cafés and Bars / Caffis a Barrau

Mon–Sat / Llun–Sadwrn 10am–6pm 01970 628697 / bookshop@aber.ac.uk We are Aberystwyth’s premier bookshop when it comes to range in academic and non-academic titles, stocking an eclectic mix for all tastes! Plus we offer a speedy ordering service for any special requests. ___

Café Mon–Sat 9.30am–8pm, Sunday 12–5pm Hot food served from 12–2pm and 5–7.30pm Mon to Sat Our award winning cafes offer a selection of home-made salads, hot meals and snacks, plus a range of drinks. Bar Mon–Fri 12 til late / Sat 5pm til late You don’t have to be a theatregoer to enjoy our Theatr y Werin bar. Call in any time to enjoy one of our 16 world beers and delicious panini. If you’re organising an event, with loads of parking and close to the centre of Aberystwyth, your Arts Centre cafes and bar can accommodate both professional events and personal occasions. For further details or an informal chat contact Sarah or one of our catering team on 01970 622992 or email aaestaff@aber.ac.uk ___

Dyma siop flaenllaw Aberystwyth o safbwynt yr amrediad o deitlau academiadd ac eraill, yn stocio cymysgedd eclectig at ddant pawb! Hefyd mae gennym wasanaeth archebu prydlon ar gyfer unrhyw ofynion arbennig. The bookshop regularly hosts book launches and poetry events. Events are FREE and all are welcome. Cynhelir lansiadau llyfrau a darlleniadau barddoniaeth yn rheolaidd yn y siop lyfrau. Mae’r gweithgareddau hyn yn RHAD AC AM DDIM

Aber Gift Card / Cerdyn Anrheg Aber Stuck for a gift idea? Discover the Aber Gift Card, perfect for any occasion. Valid in the Arts Centre, Sports Centre, Shops, Restaurants, Café’s and Bars across campus. ____ Os am anrheg wahanol beth am Gerdyn Anrheg Aber, sy’n berffaith ar gyfer unrhyw achlysur. Yn ddilys yng Nghanolfan y Celfyddydau, y Ganolfan Chwaraeon, Siopau, Bwytai, Caffis a Barrau ar draws y campws.

Caffi Llun–Sadwrn 9.30am–8pm, Sul 12–5pm Prydau poeth ar gael 12–2pm a 5–7.30pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn Mae’n caffis poblogaidd yn cynnig dewis da o saladau, prydau poeth a byrbrydau ffres, a gwahanol fathau o ddiodydd. Bar Dydd Llun–Gwener 12 tan hwyr / Sadwrn 5pm tan hwyr ‘Does dim rhaid i chwi fod yn fynychwr theatr i fwynhau noson wych yn awyrgylch hyfryd bar Theatr y Werin. Os ‘rydych yn trefnu gweithgaredd sydd angen digon o barcio ac sy’n agos at ganol tref Aberystwyth, gall caffis a bar y Ganolfan ddarparu’r arlwyo ar gyfer gweithgareddau proffesiynol a phersonol. Am ragor o fanylion neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sarah neu un o’n tîm arlwyo ar 01970 622992 neu e-bostiwch aaestaff@aber.ac.uk


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

3

SHOP ONLINE! aberartscentreshop.co.uk aberartshop@aber.ac.uk 01970 622895

Craft & Design Shop

Siop Grefft a Dylunio

Mon–Sat 10am–8.15pm Sun 12 – 5.30pm The Craft & Design Shop offers an excellent selection for all occasions, whether you’re looking to treat yourself or for that special present for a friend or family. Studio ceramics, prints from local artists, Aberystwyth souvenirs plus an excellent range of contemporary homeware, stationery, cards and jewellery.

Llun–Sadwrn 10am–8.15pm Sul 12–5.30pm Mae’r siop grefftau a dylunio yn cynnig dewis ardderchog ar gyfer pob achlysur, os ‘rydych am sbwylio’ch hun neu’n edrych am yr anrheg arbennig honno ar gyfer ffrindiau a theulu. Mae’r siop yn stocio serameg stiwdio, printiau gan artistiaid lleol, swfenirau o Aberystwyth yn ogystal ag amrediad gwych o lestri cyfoes, deunyddiau ysgrifennu, cardiau a gemwaith.

Collectorplan: an interest free (0% APR) credit service to help you buy contemporary art and craft in Wales.

Collectorplan: gwasanaeth credyd di-log i’ch helpu i brynu celf a chrefft gyfoes yng Nghymru.

Arts Centre Gift Vouchers – a perfect gift for an art or theatre lover

Tocynnau Anrheg Canolfan y Celfyddydau – yr anrheg berffaith

A great gift for your friend or a loved one – available for any sum in multiples of £1, £5 or £10 and can be purchased on our on-line ticketing system, our eshop, or in person at the Box office, Craft and Design shop or Bookshop. Can be redeemed at the Box office, Craft & Design shop, Bookshop and Gallery. Look out for the Aber gift card!

Anrheg ddelfryfol ar gyfer ffrindiau a theulu – ar gael fel tocynnau £1, £5 neu £10 a gellir eu prynu ar ein system tocynnu ar-lein, ein e-siop, neu mewn person yn y Swyddfa Docynnau, y Siop Grefft a Dylunio neu’r Siop Lyfrau. Gellir eu defnyddio yn y Swyddfa Docynnau, y ddwy siop a’r Oriel.

Performances / Perfformiadau Wales Festival of Architecture / Gwˆ yl Bensaernïaeth Cymru

4–39 39

Cinema / Sinema 40 Exhibitions / 42–47 Arddangosfeydd Friends of the Arts Centre / Chyfeillion Canolfan y Celfyddydau

47

Weekly Classes / Dosbarthiadau Wythnosol

48–54

Special Workshop & Community Projects / Gweithdai Arbennig & Phrosiectau Cymunedol

55–57

Creative Studios / Stiwdios Creadigol

59

Information / Gwybodaeth

60–61

Diary / Dyddiadur

62–63


January Ionawr

4

People’s Stories / Straeon Pobl This Spring and Summer we’re presenting our People’s Stories season. We’ve chosen a range of work that looks at and celebrates many different personal stories – from the large-scale play Pink Mist about the stories of young men and their families returning from Afghanistan, and the studio show from Paine’s Plough Every Brilliant Thing, a surprisingly upbeat show about families and depression - a huge hit at the Edinburgh Festival, to George Monbiot’s evening of songs and discussion about being lonely. Alongside this there’s the major exhibition Stitched Voices showing textiles produced through conflict and for peace, and Yma o Hyd – photographs and words about the people and place of Borth. In the Cinema the WOW Film Festival showcases stories of personal resistance across the world. From the lives of those overcoming conflict to heart-warming stories of everyday life there’s plenty in People’s Stories to make us think, laugh and cry. All events in the People’s Stories season are listed with page numbers for further details and accompanying talks, or see our website for details. ___ Yn ystod y Gwanwyn a’r Haf eleni ‘rydym yn cyflwyno ein tymor Straeon Pobl. ‘Rydym wedi dewis amrediad o waith sy’n ystyried ac yn dathlu llawer o wahanol straeon personol - yn cynnwys y ddrama gynhwysfawr Pink Mist am straeon dynion ifanc a’u teuluoedd yn dychwelyd o Afghanistan; y sioe stiwdio gan gwmni Paine’s Plough Every Brilliant Thing, sy’n sioe annisgwyl o galonogol am deuluoedd ac iselder, a gafodd dderbyniad brwd iawn yng Ngŵyl Caeredin - a noson George Monbiot yn cyflwyno caneuon a thrafodaeth ynglyn â bod yn unig. Ynghyd â’r sioeau hyn ceir yr arddangosfa sylweddol Stitched Voices yn arddangos tecstiliau a gynhyrchwyd trwy wrthdaro ar gyfer heddwch, ac Yma o Hyd – ffotograffau a geiriau am bobl a thref y Borth. Yn y Sinema mae Gŵyl Ffilmiau Cymru a’r Byd yn Un (WOW) yn cyflwyno straeon am wrthsafiad personol ledled y byd. Yn amrywio o fywydau’r sawl sy’n goresgyn gwrthdaro i straeon calonogol am fywyd bob dydd, mae ‘na ddigon yn Straeon Pobl i wneud i ni feddwl, chwerthin a chrio. Rhestrir holl weithgareddau’r tymor isod – ymwelwch â’n gwefan am ragor o fanylion.

My Body Welsh, Invertigo Theatre 25 January / Ionawr p7. Pink Mist, Bristol Old Vic 31 January / Ionawr– 1 February / Chwefror p8. A Regular Little Houdini, Flying Bridge Theatre Company 4 February / Chwefror p10. Breaking the Spell of Loneliness George Monbiot and Ewan McLennan 11 February /Chwefror p10. F.E.A.R. Mr Clark 8 March / Mawrth p18. Give Me Your Love, Ridiculusmus 15 March / Mawrth p22. Meet Fred, Hijinx Theatre 4 April / Ebrill p29. Every Brilliant Thing, Paine’s Plough 16 May / Mai p34. Yma O Hyd, Bruce Cardwell 1 February / Chwefror – 25 May / Mai p45. WOW Film Festival 24–30 March / Mawrth p41. Stitched Voices, various artists 25 March / Mawrth – 23 May / Mai p43. ‘Writing For Me’ course Starts / dechrau 26 January / Ionawr p52


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

5

Saturday 7 – Saturday 21 January Dydd Sadwrn 7 – Dydd Sadwrn 21 Ionawr £16 (£14), £13 groups, £48 family ticket (7+8 January only)

Saturday 7 January Nos Sadwrn 7 Ionawr 5.55pm / £18 (£12 children)

Wednesday 11 January Nos Fercher 11 Ionawr 7pm / £15 (£13) £10 children

NY MET Live

RSC Live

Nabucco

The Tempest

Wardens Theatre Company

The legendary Plácido Domingo brings another new baritone role to the Met under the baton of his longtime collaborator James Levine. Liudmyla Monastyrska is Abigaille, the warrior woman determined to rule empires, and Jamie Barton is the heroic Fenena. Dmitri Belosselskiy is the stentorian voice of the oppressed Hebrew people.

Simon Russell Beale returns to the RSC after 20 years to play Prospero in this groundbreaking production directed by Artistic Director Gregory Doran. On a distant island a man waits. Robbed of his position, power and wealth, his enemies have left him in isolation. But this is no ordinary man, and this no ordinary island. Prospero is a magician, able to control the very elements and bend nature to his will. When a sail appears on the horizon, he reaches out across the ocean to the ship that carries the men who wronged him. Creating a vast magical storm he wrecks the ship and washes his enemies up on the shore. When they wake they find themselves lost on a fantastical island where nothing is as it seems.

Jack and the Beanstalk Join the Wardens for their annual traditional panto – last year was a complete sell-out so early booking strongly recommended! Great entertainment and lots of fun for all ages. This year join the Wardens team as they present ‘Jack and the Beanstalk’, but watch out for the giant! ___ Ymunwch â’r Wardens ar gyfer eu panto traddodiadol blynyddol – bu pob sioe yn gwerthu allan y llynedd felly fe’ch cynghorir yn gryf i archebu’n gynnar! Eleni mae tîm y Wardens yn cyflwyno ‘Jack and the Beanstalk’ – ond gwyliwch allan am y cawr! Performances / Perfformiadau: Sat 7th, 3pm, 7.30pm Sun 8th, 1pm, 4.30pm Weds 11th – Fri 13th, 7.30pm Sat 14th – 11am (BSL signed performance), 3pm, 7.30pm Sun 15th, 1pm, 4.30pm Weds 18th – Fri 20th, 7.30pm Sat 21st – 11am, 3pm, 7.30pm

Live screening / 3hrs approx.

___

Mae Plácido Domingo yn dod â rôl bariton newydd arall i’r Met o dan arweiniad ei hen gydweithredwr James Levine. Gyda Liudmyla Monastyrska yn chwarae rhan Abigaille a Jamie Barton yw’r Fenena arwrol. Darllediad byw.

Live screening.

___

Mewn partneriaeth unigryw gydag Intel, bydd y cynhyrchiad hwn yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf oll mewn fersiwn feiddgar o ddrama hudolus Shakespeare, yn creu profiad theatraidd bythgofiadwy. Darllediad byw


January Ionawr

6

Wednesday 18 January Nos Fercher 18 Ionawr 7.45pm, £8 (£7)

Saturday 21 January Dydd Sadwrn 21 Ionawr 5.55pm / £18 (£12 children)

Sunday 22 January Dydd Sul 22 Ionawr 3pm / £15 (£13) £10 Children

FOLKUS

NY MET Live

Bolshoi Ballet Live

Harvesters

Roméo et Juliette

Old Time and Good Time songs and tunes, coupled with dynamic dancing. With authentic Appalachian sounds intimately intertwined with redhot instrumental integrity. Blending the strong rhythms of Mountain Music with Blues, Bluegrass is a must hear experience. The soundscape changes effortlessly as Guitars and Banjos combine with Dobro, Slide Steel Guitar, Fiddle, Mandolin, Octave Mandola and Concertina. Their easy rapport with audiences of all musical persuasions puts The Harvesters in a class of their own and promises a memorable performance. ___

When Diana Damrau and Vittorio Grigolo starred opposite each other in Manon at the Met in 2015, the New York Times said, “the temperature rises nearly to boiling every time Damrau and Grigolo are on stage together.” Now they’re back as opera’s classic lovers, in Gounod’s lush Shakespeare adaptation. The production, by director Bartlett Sher, has already won acclaim for its vivid 18th-century milieu and stunning costumes during runs at Salzburg and La Scala. Gianandrea Noseda conducts the sumptuous score.

The Sleeping Beauty

Caneuon a thonau cyfarwydd a newydd, ynghyd â dawnsio deinamig ac amrywiaeth egnïol o offerynnau. Mae’r Harvesters yn rhan hanfodol o’r sîn Gwerin Prydeinig gyda phrofiad helaeth o berfformio ledled y DU a thramor. Noson i’w chofio yn sicr! www.harvestersmusic.com

Live screening / 3.5hrs approx.

___

Addasiad gwych Gounod o gampwaith rhamantus Shakespeare. Mae’r cynhyrchiad eisoes wedi cael derbyniad brwd am ei setiau llachar, gwisgoedd syfrdanol a’i sgôr foethus. Darllediad byw. Yn para tua 3.5 awr.

On her 16th birthday, a curse by the evil Carabosse causes the beautiful Princess Aurora to fall into a deep slumber for 100 years. Only the kiss of a prince could awaken her… In this resplendent and magical classic, the Bolshoi dancers take us on a dream-like journey through this classic fairytale complete with jewel fairies, a magical kingdom, a youthful princess and a handsome prince in this purest style of classical ballet. The Bolshoi’s sumptuous staging with its luxurious sets and costumes gives life to Perrault’s fairy tale unlike any other. A must-see! Live screening. Music: Tchaikovsky. 2hrs 50mins approx.

___

Mae llwyfaniad cyfoethog cwmni’r Bolshoi gyda’i setiau a gwisgoedd moethus yn rhoi bywyd newydd unigryw i’r stori dylwyth teg enwog hon. Ni ddylid ei methu! Darllediad byw. Yn para tua 2 awr 50 munud.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

7

Wednesday 25 January Nos Fercher 25 Ionawr 7.45pm, £10 (£8)

Thursday 26 January Nos Iau 26 Ionawr 8pm, £25

Sunday 29 January Dydd Sul 29 Ionawr 10am – 3pm Free / Am ddim

Pontio, Invertigo Theatre Company & The Conker Group

Ross Noble

My Body Welsh

Everybody’s favourite randomist is back. As always Ross has lots of stuff backing up in his head and it’s time to let it all out. Famed for his super quick freewheeling style and highly imaginative flights of fancy, a Ross Noble show is always an unmissable event. Noble started in comedy 25 years ago, at the age of 15, and has established a loyal audience as one of the world’s best live stand-ups. Come and be part of this truly unique live experience. Join Ross as audience and performer come together for a massive Brain Dump.

Sioe Briodas Aberystwyth Wedding Show

One tall, skinny Welshman with an agenda of national importance: there’s a truth behind every good story. Accompanied by a live soundscape artist, join performer Steffan Donnelly on a watery lyrical thriller as he guides you through Llanfair¬pw llgwyngyll¬gogery¬chwyrn¬dro bwll¬llan¬tysilio¬gogo¬goch. A vibrant, part-bilingual piece of contemporary theatre. Part of People’s Stories Season. Supported by Arts Council Wales, London Welsh Centre, and Pontio.

___

Un Cymro tal, tenau gyda agenda o bwysigrwydd cenedlaethol: mae gwir i’w ddarganfod tu ôl i bob stori. Yng nghwmi artist seinwedd byw yn creu afon o sain o flaen eich llygaid, ymunwch â’r perfformiwr Steffan Donnelly ar anturiaeth delynegol ddyfriog wrth iddo eich tywys drwy Llanfair¬pwll gwyngyll¬gogery¬chwyrn¬dro bwll¬llan¬tysilio¬gogo¬goch, heibio ffynnon o chwedlau i’w fyd llithrig, brodorol.

BRAIN DUMP

“Beautifully twisted thoughts” The Times Recommended 15+

___

Dechreuodd Ross Noble ar ei yrfa ym myd comedi 25 mlynedd yn ôl pan ‘roedd yn 15 oed, ac mae wedi sefydlu cynulleidfa ffyddlon fel un o’r digrifwyr ar ei sefyll gorau yn y byd. Dewch i fod yn rhan o’r profiad byw gwbl unigryw hwn. Cymeradwywir 15 oed+

Meet some of the area’s most talented companies in the wedding industry, each one ready to assist with your dream day. Bridal couples will be welcomed by a drink and beautiful red rose, exhibitors, fashion shows, live entertainment, advice from professional Wedding Coordinators – and more! Trefnwyr / Organisers:

Calon Wedding Planning Noddwyr / Sponsors: Expressions Wedding Florists, Pretty Seats and Bows, Steilio dots… Styling.

___

Dewch i Sioe Briodas Aberystwyth i gwrdd rhai o gwmnïau mwyaf talentog yr ardal yn y byd priodasol, pob un yn barod i’ch helpu gyda threfniadau’ch diwrnod arbennig. Bydd diod a rhosyn coch yn croesawu parau priodasol i’r Sioe gyda degau o stondinau, sioeau ffasiwn, adloniant byw, cyngor gan Gynllunwyr Priodas proffesiynol – a mwy! 07870 387563 info@calonweddingplanning. com


January / February Ionawr / Chwefror

Tuesday 31 January – Wednesday 1 February Nos Fawrth 31 Ionawr – Nos Fercher 1 Chwefror 7.30pm, £14 (£12)

Bristol Old Vic

Pink Mist Pink Mist tells the story of three young men deployed to Afghanistan. As the physical and psychological aftershocks of war take their toll on the loved ones they left behind, Arthur, Hads and Taff find their journey home is their greatest battle. Pink Mist was inspired by 30 interviews with returned servicemen and first staged at Bristol Old Vic in 2015. ‘Eyeopening and brilliantly vivid’ (The Times) this ‘beautifully performed’ (Guardian) production matches haunting verse with dynamic movement.

‘Pink Mist may be the most important play of the year. It is certainly one of the best.’Whatsonstage 14yrs / oed + / Post Show talk Part of the People’s Stories Season.

___

8

Thursday 2 February Nos Iau 2 Chwefror 7pm / £15 (£13) £10 children

Thursday 2 February Nos Iau 2 Chwefror 8pm, £12 (£10) Students £3

NT LIVE

Music Club

Amadeus Music. Power. Jealousy. Lucian Msamati plays Salieri in Peter Shaffer’s iconic play, broadcast live from the National Theatre, and with live orchestral accompaniment by Southbank Sinfonia. Wolfgang Amadeus Mozart, a rowdy young prodigy, arrives in Vienna, the music capital of the world – and he’s determined to make a splash. Awestruck by his genius, court composer Antonio Salieri has the power to promote his talent or destroy his name. Seized by obsessive jealousy he begins a war with Mozart, with music, and ultimately, with God. After winning multiple Olivier and Tony Awards when it had its premiere at the National Theatre in 1979, Amadeus was adapted into an Academy Award-winning film. Live screening. Runtime 210mins.

___

Sioe a ysbrydolwyd gan gyfweliadau gyda milwyr yn dychwelyd o ardaloedd rhyfel – cynhyrchiad teimladwy sy’n cyfuno barddoniaeth atgofus gyda symudiad deinamig.

Lucian Msamati sy’n chwarae rhan Salieri yn y ddrama eiconig gan Peter Shaffer a ddarlledir yn fyw o Theatr Genedlaethol Lloegr gyda chyfeiliant cerddorfaol byw gan Sinffonia’r Southbank.

Sgwrs ar ôl y sioe.

Darllediad byw.

Shiry Rashkovsky (viola) and Robin Green (piano) Brahms (Sonata Op. 120 No. 1), Kreisler (Liebeslied), Schumann (Fantasiestücke), Britten (Lachrymae) and scenes from Prokofiev’s Romeo and Juliet. When Shiry Rashkovsky came to Aberystwyth with the Globe Ensemble in January 2016, her playing was received so enthusiastically that we felt we should invite her back, this time with her duo partner Robin Green. ___ Brahms (Sonata opus 120 rhif 1), yn ogystal â detholiad o ddarnau gan Britten, Kreisler, Scinn a Prokofiev Daeth Shiry Rashkovsky i Aberystwyth gydag Ensemble Globe yn Ionawr 2016. Cafodd ei pherfformiad dderbyniad mor frwd fel yr oedd rhaid I ni ei gwahodd yn ôl, y tro hwn gyda’i phartner deuawd Robin Green.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

9

Thursday 2 February Nos Iau 2 Chwefror 8pm, £10

Sunday 5 February Sul 5 Chwefror 3pm, £15 (£13) £10 children

Wednesday 8 February Nos Fercher 8 Chwefror 7.45pm, £8 (£7)

Little Wander

Bolshoi Ballet Live

FOLKUS

Mike Bubbins: Solid Gold

Swan Lake

The Flaky Tarts

At moonlight on the banks of a mysterious lake, Prince Siegfried meets the bewitched swanwoman Odette. Completely spellbound by her beauty, he swears his faithfulness to her. However, the Prince realizes too late that Fate has another plan for him…. A ballet of ultimate beauty and a Tchaikovsky’s score of unparalleled perfection was born at the Bolshoi in 1877. Classical ballet at its finest.

The Flaky Tarts are a very impressive acoustic trio, playing various styles of guitars to make their unique sound of close harmonies and exciting musical sounds. They perform Folk through to Country and Rock. Self penned material is mixed with sing along classics which makes for compulsory foot tapping. Humour through quips and observations compliment the well played music, so be prepared for laughter. You can look forward to a very entertaining evening from these three experienced entertainers. Local folk group, Brenig, provide support. ___

Mike Bubbins, “one of Wales’ finest comedians” (Wales Online) heads out on tour for the first time with an unmissable 90 minute crowd-pleasing compilation of his best bits so far. The “hilariously gifted, truly funny” (Rhod Gilbert) Bubbins can regularly be heard on BBC Radio Wales and is the star of hit radio show and podcast The Unexplainers (with GLC’s Eggsy). Mike’s observational style combined with a natural flair for storytelling will make for a fantastic night of comedy.

“A true raconteur and a fine observational comedian… regales his fans with the sublime and the surreal” Wales Online ___

Mae Mike Bubbins, un o ddigrifwyr newydd gorau Cymru, yn mynd ar daith am y tro cyntaf gyda sioe a fydd yn siwr o’ch difyrru. Mae ei ddull naturiol a’i ddawn arbennig wrth adrodd straeon yn sicrhau noson wych o gomedi na ddylid ei methu.

Live screening. Captured live on Jan 25, 2015. Running time 3hrs.

___

Cynhyrchiad hynod brydferth gyda sgôr heb ei hail gan Tchaikovsky, Bale clasurol ar ei orau. Darllediad byw. Yn para tua 3 awr.

Triawd acwstig talentog yn chwarae gwahanol ddulliau o gitâr i greu cyfuniad unigryw o harmonïau agos a synau cerddorol cyffrous. Gyda’n grŵp gwerin lleol Brenig yn cefnogi. www.theflakytarts.co.uk


February Chwefror

Thursday 9 February Nos Iau 9 Chwefror 7.45pm, £8 (£6)

Flying Bridge Theatre Company

A Regular Little Houdini Harry Houdini is so famous, he’s become a verb- Houdinisemeaning to release or extricate one’s self from confinement, bonds or the like.Houdini toured Britain twice and both times, his special affection for Newport was to forge a love/ hate relationship with the police and common people of that trailblazing industrial hub. In those booming but bleak working-class docklands of Edwardian South Wales, an unusual young boy, obsessed with Houdini, is affected more than most by the arrival of his childhood hero. An extremely moving and thrilling one-manshow about tenacity and hope in the face of adversity. Part of the People’s Stories Season.

___

Stori yn seiliedig ar Houdini lle mae dychymyg ac egni ieuenctid yn brwydro yn erbyn sinigiaeth y mwy profiadol. Sioe un-dyn hynod gyffrous a theimladwy am ddycnwch a gobaith yn wyneb anawsterau ac adfyd.

10

Friday – Saturday 10-11 February Nos Wener – Nos Sadwrn 10–11 Chwefror 7.30pm, £12 (£10)

Saturday 11 February Nos Sadwrn 11 Chwefror 8pm, £14 (£12)

Castaway Theatre Company

Breaking The Spell of Loneliness

Great Expectations Great Expectations follows the life of Pip, a young orphan, on his journey from a child to an adult. Dickens creates such great characters, including, Pip’s sister Mrs Joe and the terrifying convict Magwitch, and of course the eccentric Miss Havisham and her beautiful but proud ward Estella. Pip has the opportunity to better himself when he inherits a fortune from a mysterious benefactor. He goes to London, leaving his life and family behind, to become a ‘gentleman’, but there he discovers his true self and who his benefactor is. Neil Bartlett ignites Dickens work, in real electrifying style, with the use of an ensemble cast and dramatic imagery. ___ Cynhyrchiad trawiadol llawn egni o waith enwog Dickens, yn defnyddio cast ensemble a delweddaeth ddramatig.

George Monbiot & Ewan McLennan

About a year ago, author and journalist George Monbiot wrote an article for The Guardian on the personal and social effects of loneliness that quickly went viral. His first inclination, to write a book on the subject, soon gave way to the idea that the topic might be better conveyed through song. With this in mind he approached folk singer and songwriter Ewan McLennan and suggested a collaboration. Ewan will sing ‘a cappella’ with guitar and banjo, which will be interspersed with George’s depiction of the human stories behind the songs. Expect a unique and one-off interplay of songs and stories. Part of the People’s Stories Season.

___

Noson yng nghwmni’r awdur a’r newyddiadurwr George Monbiot a’r canwr gwerin Ewan McLennan. Gallwch ddisgwyl cyfuniad unigryw ac ysbrydoledig o ganeuon a straeon sy’n deimladwy ac eto’n gyffrous.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

Sunday 12 February Nos Sul 12 Chwefror 3pm, £10 (£3 under 18s and students)

Ensemble Cymru Chamber music group, Ensemble Cymru, return to Aberystwyth with the second instalment of their 2016-17 Concert Series. Violinist Florence Cooke and Richard Ormrod on piano join forces with Principal Clarinettist, Peryn ClementEvans for an exciting and diverse programme including Mozart’s Sonata for Piano and Violin in B flat. Also featured is Béla Bartók’s Eastern European folk-inspired Contrasts, and the delightfully energetic Suite for Clarinet, Violin and Piano by the highly original 20th-century French composer Darius Milhaud. ___ Grŵp cerddoriaeth siambr, Ensemble Cymru, yn dychwelyd i Aberystwyth yn 2017 Chwefror 2017 gyda ail randaliad eu cyfres cyngerdd 2016-17.

11

Monday 13 February Nos Lun 13 Chwefror 7.45pm, £8 (£6)

Tuesday 14 February Nos Fawrth 14 Chwefror 7.15pm, £13 (£10)

Gwyn Emberton, Eddie Ladd and ilDance

Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Cadw gyda chefnogaeth gan Chapter

Babulus Babulus brings together Gwyn Emberton and Eddie Ladd once again, in this intimate dance theatre production. They are joined by choreographers Lee Brummer and Israel Aloni from Swedish dance company ilDance and Finnish choreographer Johanna Nuutinen as part of iCoDaCo 2016 (International Contemporary Dance Collective). With dance, song and storytelling across multiple languages, Babulus questions the how and why of communication and what we do when we have no words to hide behind. It asks what happens when our means to communicate is taken away from us and if censorship and self-censorship are one in the same. ___ Noson wych arall o theatr ddawns yng nghwmni Gwyn Emberton, Eddie Ladd a thri choreograffydd rhyngwladol.

Macbeth Darllediad Byw o Castell Caerffili Mae brenin yr Alban wedi gwobrwyo ei filwr mwyaf disglair yn hael am ei wrhydri. Ond mae bodau goruwchnaturiol wedi darogan i Macbeth anrhydedd lawer mwy. Pan fo ei wraig ddidostur yn gwirioni ar addewid o bŵer di-ben-draw, gan annog uchelgais cythreulig ei gŵr, mae ar ben arno, ac mae cynllun dieflig y ddau yn troi’n gyflafan waedlyd. Cynhyrchiad saflebenodol Theatr Genedlaethol Cymru – yn fyw o Gastell Caerffili – o glasur Shakespeare wedi ei gyfieithu o’r newydd i’r Gymraeg gan y diweddar Gwyn Thomas. Cast yn cynnwys Richard Lynch fel Macbeth, a Ffion Dafis fel ei wraig ddi-drugaredd. Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd. Ail-ddangosiad i ysgolion 10am, 28 Mawrth £5 (gydag is-deitlau Saesneg).

___

Theatr Genedlaethol Cymru present a site-specific production, screened live from Caerphilly Castle, of Shakespeare’s brutal tragedy. Encore screening with English sub-titles 10am, 28 March.


February Chwefror

Wednesday – Thursday 15–16 February Nos Fercher – Nos Iau 15–16 Chwefror 7.45pm, £8 (£6)

Jo Welcome

Marilyn ‘Marilyn’ brings to life the real woman behind the mask of one of the best known & loved film stars of the Twentieth Century. Although her fame rests largely on her image as the ‘sexy, dumb blonde’, in this starkly confessional one woman show she tells of her struggle to reconcile herself, her craft and her genius to the demands made by lovers, teachers, directors and her fellow actors. ___ Dyma sioe sy’n cyflwyno’ r ddynes go iawn y tu ôl i fasg un o sêr mwyaf adnabyddus a phoblogaidd byd ffilm yr ugeinfed ganrif. Mae’r sioe un-ddynes deimladwy hon yn adrodd hanes ei brwydr i geisio goroesi yn sgil gofynion cariadon, athrawon, cyfarwyddwyr a’i chyd actorion.

12

Thursday 16 February Nos Iau 16 Chwefror 7pm / £15 (£13) £10 children

Thursday 16 February Nos Iau 16 Chwefror 7.30pm, £15

NT LIVE

Kendal Mountain Festival

Saint Joan Gemma Arterton is Joan of Arc, broadcast live from the Donmar Warehouse. Bernard Shaw’s classic play follows the life and trial of a young country girl who declares a bloody mission to drive the English from France. As one of the first Protestants and nationalists, she threatens the very fabric of the feudal society and the Catholic Church across Europe. Director Josie Rourke. Live screening. Runtime 240mins approx.

___

Josie Rourke sy’n cyfarwyddo’r cynhyrchiad gwefreiddiol hwn o ddrama glasurol Bernard Shaw gyda Gemma Arterton yn chwarae’r brif rôl. Darllediad byw.

Share the Adventure with Kendal Mountain Festival on Tour! Kendal’s award-winning Mountain Festival is on tour around the UK, bringing you the latest from the world of adventure. An evening packed full of inspirational and adrenaline-packed films, guest speakers and athletes. Check out the latest outdoor gear, and take some home with you if you’re lucky enough to win a prize on the night! Join us and get inspired to explore and enjoy the mountains, wilderness and their cultures. Find out more at kendalmountaintour.com ___ Dyma weithgaredd sydd wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y blynyddoedd ar gyfer y sawl sy’n mwynhau’r awyr agored.  Daw miloedd at ei gilydd bob blwyddyn i rannu anturiaethau a dathlu’r gorau oll ym maes diwylliant yr awyr agored a chwaraeon anturus.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

Friday 17 – Sunday 19 February Dydd Mercher 17 – Dydd Sul 19 Chwefror

Côr Cymru 2017

13

Wednesday 22 February Dydd Mercher 22 Chwefror 2pm, £10 (£7) £30 families

Wednesday 22 February Nos Fercher 22 Chwefror 7.45pm, £5

Les Petits Theatre Company

Words & Words & Words

Semi-Finals/Rowndiau Cynderfynol

The First Hippo On The Moon

Mae cystadleuaeth gorawl S4C yn dychwelyd i Aberystwyth. Mynnwch eich sedd yn y gynulleidfa i brofi gwefr y cystadlu a mwynhau gwledd o ganu corawl. Tocynnau ar gael am ddim o 10.00 ar fore Llun 23.01.17 trwy ffonio 029 2022 3456 neu ebostio corcymru@ rondomedia.co.uk ___

From Number One bestselling children’s author David Walliams comes an explosively funny space adventure for children of 3 and up. Two big hippos. One ENORMOUS dream. Who can make it to the moon first? 3...2...1... BLAST OFF! Featuring puppetry, music and a giant space race to the moon! ___

The popular S4C choral competition returns to Aberystwyth. Take your seat in the audience for a weekend feast of top class choral singing. Free tickets available from 10.00am on Monday 23.01.17. Please telephone 029 2022 3456 or email corcymru@rondomedia.co.uk

Yn seiliedig ar waith David Walliams, yr awdur poblogaidd i blant, dyma anturiaeth ofod ffrwydrol a doniol ar gyfer plant 3 oed a throsodd. Yn nodweddu pypedwaith, cerddoriaeth a ras ofod anferthol i’r lleuad!

Words&Words&Words innovative poetry and spoken word evening built up a poetry buzz last year and is back for a second season in 2017. Organised by Mary Jacob in association with the Arts Centre, Words&Words&Words features invited guest poets in conjunction with literary journals such as Poetry Wales, New Welsh Review, Planet, and more. To perform at the open mic, please sign up at the Performance Studio at 6:30. All types of poetry are welcome, including Welsh, English and other languages. ___ Noson ddyfeisgar o farddoniaeth a’r gair ar lafar yn nodweddu beirdd gwâdd a slotiau arbennig mewn cydweithrediad â gwahanol gylchgronau llenyddol. wordsandwordspoetry. wordpress.com/contact-form


February Chwefror

14

Thursday 23 February Nos Iau 23 Chwefror 8pm, £10

Friday 24 February Nos Wener 24 Chwefror 7pm, £10 (£8)

Saturday 25 February Nos Sadwrn 25 Chwefror 5.55pm / £18 (£12 children)

Little Wander

Circomedia

NY MET Live

Comedy Club

Ten

Rusalka

Our superb monthly comedy club returns! Little Wander (the team behind the Machynlleth Comedy Festival) present some of the UKs finest stand up stars up to the intimate surroundings of the studio. A great night of comedy at fantastic value!

After three years of training together at Circomedia in Bristol a new group of performers are ready to enter the real world. Now it is time for the last ten standing to make their mark. Ten is a combination of acrobatics, aerial, juggling and Physical theatre presented with a twist. Join us for an evening of contemporary circus, laughs and possibly some tears as we celebrate one journey coming to an end and many more only just beginning. ___

Kristine Opolais stars in the role that helped launch her international career, the mythical Rusalka, who sings the haunting “Song to the Moon.” Mary Zimmerman brings her wondrous theatrical imagination to Dvořák’s fairytale of love and longing, rejection and redemption. Brandon Jovanovich, Jamie Barton, Katarina Dalayman, and Eric Owens complete the all-star cast, and Mark Elder conducts.

Liam Williams ‘Voice of a generation’ The Independent Lou Sanders ‘Refreshingly different stand-up’ FestMag ‘Something new is happening in comedy’ The Independent George Lewis BBC New Comedy Award Finalist 2016 ___ Noson arall o gomedi wych a gyflwynir gan y tîm y tu ôl i Ŵyl Gomedi Machynlleth. Archebwch yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi!

Dyma gyfuniad o acrobateg, sgiliau awyrol, jyglo a theatr gorfforol, y cyfan yn cael eu cyflwyno mewn ffordd gwbl wahanol. Ymunwch â ni ar gyfer noson o syrcas cyfoes, chwerthin ac o bosib ychydig o ddagrau.

Live screening. 4hrs approx.

___

Mary Zimmerman sy’n dod â’i dychymyg theatraidd rhyfeddol i stori hudolus Dvořák am serch a dyhead, gwrthodiad a gwaredigaeth. Gyda chast o enwogion o dan arweiniad Mark Elder. Darllediad byw. Yn para tua 4 awr.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

15

Saturday 25 February Nos Sadwrn 25 Chwefror 8pm, £14.50 (£13)

Sunday 26 February Dydd Sul 26 Chwefror 3pm, £12 (£10) Students £3

Tuesday 28 February Nos Fawrth 28 Chwefror 7.30pm, £12 (£10)

Blowin’ in the Wind

Music Club

Reckless Sleepers

When Joan Baez, Bob Dylan and friends sang songs of peace and love, the times certainly were a-changin’... From “Mr Tambourine Man” to “Sound of Silence”, from Joni Mitchell’s “Both Sides Now” to John Lennon’s “Imagine”, international vocalists, and multiinstrumentalists Andante featuring Vee Sweeney and Mark Rowson bring vibrant new interpretations to these timeless tunes and wonderful words. All these great songwriters told us to make love, not war. Now once again we need these songs more than ever. Come on a wonderful musical journey through some of the greatest songs of our time. ___

Beethoven’s Hammerklavier sonata and other pieces.

Noson atgofus yng nghwmni cantorion ac aml-offerynwyr rhyngwladol wrth iddynt gyflwyno dehongliadau newydd bywiog o ganeuon poblogaidd cofiadwy a diamser.

Shuann Chai (piano)

The Chinese-American pianist Shuann Chai has proved immensely popular with Aberystwyth Music Club. The main work in her programme will be the Everest of the Beethoven sonatas, the Hammerklavier. ___ Sonata Hammerklavier gan Beethoven a darnau eraill. Hwn fydd pedwerydd ymddangosiad pianydd Tsieindeg-Americanaidd Shaunn Chai I Glwb Cerdd Aberystwyth. Wedi dangos ei thalent yn sonata Appassionata a sonata op 109, y tro hwn bydd yn taclo’r Everest o sonatâu Beethoven, sef y Hammerklavier.

Negative Space To begin, Reckless Sleepers built a room-sized wooden frame and lined it with plasterboard. For several weeks they started smashing it up, smashing it down, then piecing together the fragments of their destruction back together. The result is this show, Negative Space. From a blank architectural canvas, something fantastical emerges. It’s a love story. It’s a slapstick comedy. It’s slasher, action, melodrama...and not a single word is spoken. Soon different possible stories are spiralling around, hurtling towards an ending. Age / Oed 12+ / Post Show talk.

___

Sioe gwbl unigryw, yn seiliedig ar set sydd wedi cael ei ddinistrio ac a roddir yn ôl at ei gilydd. Mae rhywbeth rhyfeddol yn datblygu allan o ddim. Mae’n stori serch, yn gomedi slapstic, yn felodrama… ac ni ddywedir yr un gair. Sgwrs ar ôl y sioe.

reckless-sleepers.eu


February / March Chwefror / Mawrth

16

Friday 3 March Nos Wener 3 Mawrth 7.45pm, £7.50

Aberration

Thursday / Nos Iau 2 March 7.30pm £14 (£12) Friday / Dydd Gwener 3 March 1pm £8 Schools Matinee / Perfformiadau Prynhawn Ysgolion

National Dance Company Wales

Profundis | The Green House National Dance Company Wales presents an evocative double bill of new work. Profundis Playful, vibrant and provocative. Profundis dares us to ask questions about what things are, and what they are not. Roy Assaf’s thoughtful movement is accompanied by whimsical wordplay and an exotic soundtrack featuring Egypt’s Umm Kulthum. The Green House What happens when we prune ourselves to perfection? Caroline Finn takes us on a nostalgic journey, asking us to peer into The Green House. On a twisted TV set, characters discover the fine line between fantasy and reality.

‘a feast for the eyes and ears’ Dance Europe ___

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno bil dwbwl cynhwysfawr ac atgofus o waith newydd. Gallwch ddisgwyl noson o ddawns arloesol a dyfeisgar oddi wrth y cwmni gwych hwn.

The latest of our popular Aberration nights will take the past and blast it right into the present. Join us for an entertaining evening about lesbian, gay, bi and trans lives, for LGBT History Month. All welcome.

‘Be part of the queer arts scene that’s taking Mid Wales by storm’ Diva Aberration is organised by SpringOut and Enfys Aber in partnership with Aberystwyth Arts Centre. Updates: www.aberration.org.uk ___ Bydd y diweddaraf o’n nosweithiau Aberration poblogaidd yn cymryd y gorffennol ac yn ei hyrddio i fewn i’r presennol! Ymunwch â ni am noson arall o hwyl hoyw. Croeso i bawb.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

Saturday 4 March Nos Sadwrn 4 Mawrth 6.30pm, Early Bird £10 (before 31st January 2017), Standard £12, VIPs £15

Saturday 4 March Nos Sadwrn 4 Mawrth 8pm, £21.50

Malaysian Cultural Night 2017

Killer Queen have been performing their tribute to Queen’s concert since 1993. Their expert musicianship, extraordinary energy and accurate portrayal of the world’s greatest live band have rightfully earned Killer Queen the title of Queen tribute royalty. Thrilling sell-out audiences across the globe from the UK to Moscow, Killer Queen recreates the high energy, powerful phenomenon that was Queen live.

Jiwa, The Soul of Malaysia As part of Aberystwyth University’s One World Week, the Malaysian Student Society always put on a magnificent evening of entertainment, to showcase the rich Malaysian culture. We are sure that the 2017 Malaysian Evening will be no different and as ever will provide a wealth of traditional music, dance and cuisine to give us all a taste of Malaysia! ___ Cymdeithas Myfyrwyr Maleisia yn cyflwyno noson wych o adloniant sy’n adlewyrchu’r diwylliant Maleisaidd cyfoethog. Dyma wledd o gerddoriaeth, dawns a bwyd traddodiadol a fydd yn rhoi blas o Faleisia i ni i gyd!

Killer Queen

“This guy is not to be missed” – Editor, Official Brian May ___

Mae’r band teyrnged gwych hwn wedi bod yn perfformio eu fersiwn nhw o gyngherddau Queen ers 1993. Sioe sy’n nodweddu doniau cerddorol arbennig, egni anhygoel a phortread manwl iawn o fand byw gorau’r byd. Noson hwyliog na ddylid ei methu yn sicr!

17

Sunday 5 March Dydd Sul 5 Mawrth 12pm+3pm, £12 (£10) Family £40

LP Creatives

Treasure Island With the stars of CBeebies ‘JUSTIN’S HOUSE’ and ‘SPOTBOTS’ This hilarious trio are the stars of the popular hit CBeebies TV show ‘SPOTBOTS’ and also recently ‘Justin’s House’! This laugh a minute show is jampacked with swashbuckling, cheering, booing, puppets, lots of colourful costumes, slapstick fun and maybe even a monkey or two - as this story is given a lively (and very child friendly) modern twist. Ideal for all the family! The only question is… ‘Aaaargh you ready?!?’

‘A triumph – delightful!’ The Stage ___

Sioe hynod doniol llawn hwyl a sbri, pypedau bywiog, gwisgoedd lliwgar, digon o slapstic ac efallai mwnci neu ddau – fersiwn fodern o’r stori boblogaidd hon sy’n ddelfrydol ar gyfer y teulu i gyd!


March Mawrth

18

Tuesday 7 March Nos Fawrth 7 Mawrth 7.30pm, £20 (£18)

Wednesday 8 March Nos Fercher 8 Mawrth 7.30pm, £10 (£8)

Thursday 9 March Nos Iau 9 Mawrth 7pm, £15 (£13) £10 children

Mid Wales Opera

Mr Clark

NT LIVE

Magic Flute

(F.E.A.R.)

Hedda Gabler

Conductor / Arweinydd: Jonathan Lyness Director / Cyfarwyddwr: Richard Studer

Written and Performed by Gareth Clark, (F.E.A.R.) is a one-man show about constructed fear that asks directly if the world wants us to feel safe. (F.E.A.R.) is a brave, revealing and at times hilarious one-man tour of early child hood memories to midlife identity crisis delivered in an intimate manner. In this life story, that encapsulates early childhood memories and public information films, a clear and ever more fevered narrative unearths the fears of a middle aged man plagued with the news of Islamic State attacks, the revelations of Edward Snowden, Brexit and of a growing concern for the signs of physical decay.

“I’ve no talent for life.” Just married. Bored already. Hedda longs to be free... Hedda and Tesman have just returned from their honeymoon and the relationship is already in trouble. Trapped but determined, Hedda tries to control those around her, only to see her own world unravel. Tony Award-winning director Ivo van Hove returns to National Theatre Live screens with a modern production of Ibsen’s masterpiece starring Ruth Wilson.

Mozart’s fantastical opera, with its glorious mix of myth, ritual and pantomime, tells its tale of magic, power and love with music as enchanting and spectacular as the plot is mysterious. A true testament to Mozart’s genius, The Magic Flute is packed with some of the composer’s most imaginative and recognisable music, from heartfelt duets and comic exchanges to one of opera’s most formidable and memorable arias, that of The Queen of the Night. Sung in English by a stella cast of young professionals and accompanied by MWO’s own brilliant orchestra. ___ Mae opera ryfeddol Mozart, gyda’I chyfuniad godidog o chwedl, defod a phantomeim, yn dweud hanes hud, pŵer a chariad drwy gerddoriaeth sydd mor swynol a syfrdanol â rhyfeddod y plot. Yn The Magic Flute, sy’n brawf pendant o athrylith Mozart, y clywir cerddoriaeth fwyaf adnabyddus y cyfansoddwr.

Part of the People’s Stories Season.

___

Sioe un-dyn am ofn saerniedig sy’n gofyn yn uniongyrchol a yw’r byd am i ni deimlo’n ddiogel. Perfformiad dewr, dadlennol ac weithiau’n hynod ddoniol yn seiliedig ar atgofion plentyndod ac yn symud ymlaen i greisis canol-oed, a gyflwynir i’r gynulleidfa mewn modd ystyrlon a theimladwy.

Live screening.

___

Mae’r cyfarwyddwr arobryn Ivo van Hove yn dychwelyd i raglen ddarllediadau byw Theatr Genedlaethol Lloegr gyda chynhyrchiad modern trawiadol o gampwaith Ibsen. Ruth Wilson sy’n chwarae’r brif rôl yn y fersiwn newydd hon gan Patrick Marber. Darllediad byw.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

Thursday 9 March Nos Iau 9 Mawrth 7.45pm, £10

Saturday 11 March Dydd Sadwrn 11 Mawrth 5.55pm, £18 (£12 children)

Scottish Falsetto Puppet Theatre

NY MET Live

Socks Do Shakespeare Earth’s funniest footwear return with a brand new show of songs, sketches, socks and violence, taking on The Bard of Avon himself. Howl at their Hamlet, roar at their Romeo and Juliet and peer into their Coriolanus. Plus all the usual satirical nonsense from the two gentlesocks of verrucca.

‘Had every single audience member... laughing until they cried’ ***** Edinburgh Evening News. 12yrs+

___

Mae’r hosanau mwyaf doniol yn y byd yn dychwelyd gyda sioe newydd sbon o ganeuon, sgetshis, hosanau a thrais! Yn ogystal â’r holl nonsens dychanol arferol.

La Traviata Sonya Yoncheva sings one of Verdi’s most beloved heroines, the tragic courtesan Violetta, a role in which she triumphed on the Met stage in 2015, opposite Michael Fabiano as her lover, Alfredo, and Thomas Hampson as his father, Germont. Carmen Giannattasio sings later performances of the title role opposite Atalla Ayan, with the great Plácido Domingo as Germont. Nicola Luisotti conducts. Live screening. 3hrs approx.

___

Sonya Yoncheva yn canu rôl un o arwresau mwyaf poblogaidd Verdi gyda Michael Fabiano fel ei chariad a Thomas Hampson fel ei thad. O dan arweiniad Nicola Luisotti. Darllediad byw. Yn para tua 3 awr.

19

Saturday 11 March Nos Sadwrn 11 Mawrth 7.30pm, £12/£10 / Storytelling Fest pass

Adverse Camber Productions

Dreaming the Night Field This spellbinding new storytelling and music performance evokes the ancient Welsh legend of The Fourth Branch of The Mabinogion. Gwydion, a magician and storyteller, provokes a war between North and South Wales and unleashes a chaos of consequences. Blodeuwedd, a woman conjured from flowers Engaging storytellers, Michael Harvey and the haunting music of Lynne Denman and Stacey Blythe. Welsh and English are artfully woven together. Suitable for 12+ ___ Mae’r cynhyrchiad newydd swynol hwn, sy’n nodweddu adrodd straeon a cherddoriaeth, yn seiliedig ar yr hen chwedl Gymreig, Pedwaredd Gangen y Mabinogion. Yn gyffrous, yn ddoniol, yn bwerus ac yn farddonol, plethir y Gymraeg a’r Saesneg yn grefftus gyda’i gilydd er mwyn rhoi bywyd newydd i’r hen leisiau a thirweddau hynafol. Co-commissioned by Adverse Camber, Felin Uchaf, Aberystwyth Arts Centre and Cardiff University School of Welsh with support from Beyond the Border and Aberystwyth Storytelling Festival.


March Mawrth

20

Thursday – Sunday 9–12 March / Dydd Iau – Dydd Sul 9–12 Mawrth / £35

Gwˆ yl Chwedleau Aberystwyth / Aberystwyth Storytelling Festival

Pumed Gainc / The Fifth Branch Aberystwyth Storytelling Festival returns with a weekend of tales, films, exhibitions, talks, and music inspired by Y Mabinogi Project 2015; featuring Dreaming the Night Field, with Michael Harvey, Lynne Denman and Stacey Blythe; Cath Little tells Enid and Geraint; Guto Dafis entertains with the tale of Manawydan; Jez Danks and Dafydd Davies Hughes speak with two tongues; Phil Okwedy and Mikey Price present the Dance of the Stick-Fighting Warriors; Gwilym Morus weaves new cloth from old thread; Fiona Collins and Sian Parry follow the Dream of Macsen Wledig; Tamar Williams tells The Girl Who Came In From The Sea; Bethan Mascarenhas delves into dark tales from Wales; a special gathering of the Young Storytellers of Wales; Maria Hayes will be drawing live; an exhibition of illustrators’ art inspired by contemporary themes in the old tales; linguistic art and wordplay with Naomi Heath; a free showing of ‘Eldra,’ an evocative film about the North Welsh Gypsies; a day-long symposium of talks and films blending academia and creativity; two new History Press book launches; and in the unlikely event that it rains old women with sticks, there will be conversation, cake and coffee in the cafe!

Image / llun: Maria Hayes Oriel 2: Pumed Gainc p44, The Eye p46

Mae Gwyl Adrodd Straeon Aberystwyth yn dychwelyd gyda phenwythnos o straeon, ffilmiau, arddangosfeydd, anerchiadau a cherddoriaeth a ysbrydolwyd gan Brosiect Y Mabinogi 2015; yn nodweddu Dreaming the Night Field, gyda Michael Harvey, Lynne Denman a Stacey Blythe; bydd Cath Little yn adrodd hanes Enid a Geraint; Guto Dafis yn difyrru gyda hanes Manawydan; Jez Danks a Dafydd Davies Hughes yn siarad gyda dwy dafod; Phil Okwedy a Mikey Price yn cyflwyno Dance of the Stick-Fighting Warriors; Gwilym Morus yn gwehyddu deunydd newydd o hen edau; Fiona Collins a Sian Parry yn dilyn Breuddwyd Macsen Wledig; Tamar Williams yn adrodd hanes Y Ferch a Ddaeth i fewn o’r Môr; Bethan Mascarenhas yn archwilio hanesion tywyll o Gymru; cynulliad arbennig o Adroddwyr Straeon Ifanc Cymru; Maria Hayes yn arlunio’n fyw; arddangosfa o gelf darlunwyr a ysbrydolwyd gan themâu cyfoes mewn hen straeon; celf ieithyddol a chwarae ar eiriau gyda Naomi Heath; dangosiad am ddim o ‘Eldra’, ffilm atgofus am Sipsiwn Gogledd Cymru; symposiwm undydd o anerchiadau a ffilmiau’n cyfuno academia a’r byd creadigol; lansio dau lyfr Hanes newydd; ac os ydio’n digwydd bwrw hen wragedd a ffyn, ceir sgwrsio, cacen a choffi yn y caffi!


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

21

Saturday 11 March Nos Sadwrn 11 Mawrth 8pm, £19

Handshake Ltd

Showaddywaddy Showaddywaddy has lived up to the title of ‘The Greatest Rock & Roll Band In The World’ for the last four decades, selling over 20 million records and touring internationally. A dynamic and uplifting show featuring hits including Under The Moon Of Love, Three Steps To Heaven, Pretty Little Angel Eyes, Hey Rock & Roll and many more. Back by popular demand! ___ Mae Showaddywaddy wedi sefydlu enw da fel Band Roc a Rôl mwya’r Byd ers pedwar degawd bellach, gan werthu 20 miliwn o recordiau ac yn twrio’n rhyngwladol. Sioe ddeinamig a chalonogol.

Tuesday 14 March Nos Fawrth 14 Mawrth 7.30pm, £12 (£10)

Cwmni Theatr Bara Caws

Y Fory Gan Sion Eirian Pennaeth Staff y Tŷ Gwyn yn nhymor cynta Barack Obama oedd Rahm Emmanuel ac ef a ddwedodd “never let a good crisis go to waste”. Ei bwynt oedd bod argyfwng annisgwyl yn gyfle i dreio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried dan amgylchiadau arferol. Dyna fyrdwn y ddrama newydd hon am sefyllfa gwleidyddiaeth yng Nghymru ar ôl lecsiwn y Cynulliad yn 2016. Mae hi’n greisis yn y Cynulliad a’r blaid Lafur fwyafrifol yn methu pasio ei chyllideb flynyddol. Mae’r consensws bregus yn y Bae yn chwalu. Daw Gwyn Davies, arweinydd ifanc Plaid Cymru nôl o ymweliad tramor i fanteisio ar chwalfa’r hen drefn. Rhwng cyfnos a gwawr, mae ef a’i wraig danllyd a hudolus Ellie yn cynllunio cyfeiriad newydd i’w plaid ac i wleidyddiaeth Cymru. Ond yn ystod yr un noson dyngedfennol daw dau ymwelydd i’r fflat yn y Bae ac mae’r ddau yn fygythiad annisgwyl i ddyfodol gwleidyddol a phersonol Gwyn ac Ellie. ___ Rahm Emmanuel was the White House Chief of Staff during Barack Obama’s first term and he coined the maxim “never let a good crisis go to waste”. A new play dealing with the political make-up of the Welsh Assembly following the 2016 elections.


March Mawrth

22

Wednesday 15 March Nos Fercher 15 Mawrth 7.30pm, £12 (£10)

Ridiculusmus

Give Me Your Love Theatre legends Jon Haynes and David Woods of Ridiculusmus are back with a funny, fragile and profound fable based on groundbreaking medical research and real-life war testimonies. Ex-soldier and budding rock star Zach has withdrawn into a cardboard box in a kitchen in West Wales. His friend Ieuan arrives offering recovery - in the form of a capsule containing 3,4 methylenedioxymethamphetamine. Parachuted into their recently fractured pasts, Zach and Ieuan swing between dreamboat heroism and woozy enlightenment via a head warping exchange on patriotism, conflict and supermarket shopping that will tickle, move and appal you in equal measure. Age 14+ Post Show talk / Part of the People’s Stories Season.

___

Croeso’n ôl i enwogion y theatr Jon Haynes a David Woods gyda stori ddoniol, fregus a dofn yn seiliedig ar ymchwil meddygol arloesol a thystiolaethau rhyfel go iawn. Oed 14+ / Sgwrs ar ôl y sioe

Thursday 16 March Nos Iau 16 Mawrth 7.30pm, £15 - £22

BBC National Orchestra of Wales

Mendelssohn’s Violin Concerto Janáček – Lachian Dances Mendelssohn – Violin Concerto Smetana – The Bartered Bride: Overture Dvořak – Symphony No. 7 Conductor – Otto Tausk Violin – Simone Lamsma As well as being a master musician. Czech composer Antonin Dvořak was an enthusiastic train spotter, spending hours at Prague’s railway stations most days; rumour has it that one such visit provided the inspiration for his seventh symphony where the sight of troops arriving for a patriotic concert resonated with the composer’s strong patriotism – leading to his greatest symphony. Mendelssohn’s Violin Concerto is firmly established as one of the best loved and popular of all concertos, – to perform it in Aberystwyth BBC NOW welcome superb Dutch violinist Simone Lamsma. ___ Rhaglen yn cynnwys gwaith y cyfansoddwr Tsiecaidd meistrolgar Antonin Dvořak, a Choncerto Feiolin poblogaidd Mendelssohn yn nodweddu’r feiolinydd gwych o’r Iseldiroedd, Simone Lamsma.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

23

Thursday – Friday 16–17 March Nos Iau – Nos Wener 16 –17 Mawrth 7.45pm, £8 (£6) for one night £14 (£10) to attend both nights

Playpen Playpen is an opportunity for writers to have their plays supported through development and writing into a full length play. The project is developed by Scriptography Productions and Aberystwyth Arts Centre working with the Writing for Performance Group. If you are interested in submitting then send the first twenty minutes of the play to scriptographyproductions@ gmail.com by 6th January 2017. The selected short plays will be presented in two evenings of diverse and highly entertaining theatre. www.specialevents/ playpen2017 Workshops: Saturdays 8th April, 13th May & 17th June 10.30am – 4.30pm ___ Mae prosiect Playpen yn cynnig cyfle i awduron sy’n byw yng Ngheredigion i gael cefnogaeth i ddatblygu a llwyfannu eu gwaith. Ar 16 a 17 Mawrth cyflwynir detholiad o ddramâu byrion gan yr awduron hyn a gofynnir i’r gynulleidfa bleidleisio i ddewis pa ddramâu y dylid eu datblygu ymhellach. Dwy noson o theatr ddifyr ac amrywiol.

Friday 17 March Nos Wener 17 Mawrth 7pm, £15 (£13) £10 students / children

Carol Ann Duffy and Gillian Clarke

The Map and The Clock A special event to mark publication of The Map and the Clock, an anthology of fourteen centuries of verse curated by the Poet Laureate Carol Ann Duffy and former National Poet of Wales Gillian Clarke. They will be joined by fellow poets Imtiaz Dharker, Ifor ap Glyn and other guests for an evening of poetry that has moulded our languages, examined our worlds, and shaped our islands through time. ___ Noson arbennig o farddoniaeth yng nghwmni’r Bardd Llawryfog Carol Ann Duffy a chyn Fardd Cenedlaethol Cymru Gillian Clarke ynghyd â’u gwesteion.


March Mawrth

Saturday 18 March Nos Sadwrn 18 Mawrth 8pm, £9.50 (£8.50) Balconies £7.50, £6.50 Students / Under 18s £2

University Singers Puccini Messa di Gloria Vaughan Williams: Five Mystical Songs Handel: The King Shall Rejoice The University Singers with Sinfonia Cambrensis Conductor David Russell Hulme Three great favourites performed by a wonderful choir, mixing strong young voices with some of our most experienced singers. ___ Cantorion poblogaidd y Brifysgol yn perfformio tri o’ch hoff ddarnau, yn cyfuno lleisiau ifanc cryfion gyda rhai o’r cantorion mwyaf profiadol.

24

Sunday 19 March Dydd Sul 19 Mawrth 2pm, £8 (£6)

Sunday 19 March Dydd Sul 19 Mawrth 3pm, £15 (£13) £10 children

Taliesin Theatre

Bolshoi Ballet Live

Follow Me

A Contemporary Evening

The Pied Piper re-told by Mike Kenny, performed by Jason Lusted with live music from Chris Preece. Directed by Phil Clark Browning’s classic poem about the disappearing children of Hamelin is reimagined for our time. What happened to the children of Hamelin? Did they disappear? Or did they return to create a new society? The Lame Boy - the Sole Survivor - performed by Jason Lusted, retells that epic story whilst standing for the post of Lord Mayor for the new town of Hamelin. Will you follow him? Will you support democracy? With music, humour and innovative soundscape. A new play by awardwinning writer, Mike Kenny, one of the country’s most acclaimed writers for children. Suitable for age 7+. ___ Drama newydd gyffrous gan y dramodydd arobryn Mike Kenny, un o’r awduron mwyaf poblogiadd i blant. Gyda cherddoriaeth, hiwmor a sain dyfeisgar, mae’n gofyn cwestiynau ynglyn â chwant, newid cymdeithasol a’r ffordd i symud ymlaen yn y byd heddiw. Yn addas ar gyfer plant 7 oed+.

For one evening, the Bolshoi takes on a new challenge with audacity in Hans Van Manen’s Frank Bridge’s Variations, Sol León and Paul Lightfoot’s Short Time Together and Alexei Ratmansky’s Russian Seasons. This encounter between some of the best dancers in the world and masters of contemporary choreography results in an outstanding synthesis of bringing Van Manen’s formal beauty, León and Lightfoot’s intensity, and Ratmansky’s witty brilliance to a new level. Music by Britten, Max Richter, Beethoven and Desyatnikov Live screening. 2hrs 40mins approx.

___

Noson o ddawnsio bale cyfoes yng nghwmni’r Bolshoi, yn nodweddu rhai o ddawnswyr a choreograffwyr mwyaf blaenllaw’r byd. Darllediad byw. Yn para tua 2 awr 40 munud.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

25

Wednesday 22 March Nos Fercher 22 Mawrth 7.30pm, £10 (£8)

Wednesday 22 March Nos Fercher 22 Mawrth 8pm, £8 (£7)

Thursday 23 March Nos Iau 23 Mawrth 8pm, £12 (£10) Students £3

It’s An Act

FOLKUS

Music Club

Perfect Pitch

Martyn WyndhamRead / Iris Bishop

Albion String Quartet

Martyn Wyndham-Read has been involved with folk music for fifty years. He headed off to Melbourne and became part of the folk song revival there and throughout Australia during the early 1960’s. Back to England in 1967 Martyn was asked by Bert Lloyd to be part of the album ‘Leviathan’ with Martin Carthy, Dave Swarbrick and Trevor. With his golden voice and stunning accompaniment from Iris Bishop this is a very rare chance to see the ‘Master’ at work and is must see/hear concert. Iris is acclaimed as the best accompaniment artist in the folk world. Iris and Martyn will be running a workshop in the afternoon before the concert on ‘accompanying songs’ a must for all you musicians out there. ___

Quartets by Haydn (The Lark), Ravel and Walton. The Albion Quartet is a recently formed quartet made up of four distinguished chamber musicians, led by the outstanding young violinist Tamsin Waley-Cohen. Their reputation for exciting, imaginative performances is growing at festivals and concert halls across the UK. They will be playing quartets by Haydn (‘Lark’), Ravel and William Walton. ___

In this hilarious John Godber comedy, we meet Ron, a snobby prematurely retired headteacher and his would-be marathon running wife Yvonne, who are looking forward to a life of relaxing after stressful careers, with a trial run at a seaside campsite in Wales. But what they imagined would be an uneventful time to themselves is interrupted when seasoned caravanners Grant, a bull-terrier breeding former miner and his partner 30 year old Steph roll alongside in their battered old bird. It’s safe to say that Ron and Yvonne’s lives will never be the same again! ___ Dyma gomedi hynod doniol John Godber sy’n ffocysu ar y berthynas rhwng dau gwpwl gwahanol iawn. Pan mae prifathro sydd wedi ymddeol a’i wraig, sy’n edrych am fywyd tawel ac ymlaciol, yn dod ar draws cyn-gloddiwr swnllyd a’i bartner, ceir canlyniadau diddorol ac hwyliog sy’n newid bywydau!

Mae Martyn Wyndham-Read wedi bod yn rhan o’r byd cerddoriaeth werin ers hanner can mlynedd. Gyda’i lais euraidd ef a chyfeiliant syfrdanol Iris Bishop, dyma gyfle prin i weld y ‘Meistr’ wrth ei waith mewn cyngerdd bythgofiadwy. martynwyndhamread.com

Gweithiau gan Haydn (Yr Ehedydd), Ravel a Walton. Ffufiwyd Pedwarawd Albion yn ddiweddar gan bedwar cerddwr siambr adnabyddus, o dan arweiniad feiolinydd Tamsin WaleyCohen. Y meant yn cael enw am berfformiadau cyffrous a chreadigol yng ngwyliau a neuaddau cyngerdd. Bydd y pedwarawd yn chwarae gweithiau gan Haydn (‘Yr Ehedydd’), Ravel a Walton


March Mawrth

Friday 24 March Nos Wener 24 Mawrth 7.30pm, £14 (£12)

Gerardo Núñez & Carmen Cortés Quartet Famed guitar master Gerardo Núñez is known for his amazing speed and cross-cultural collaborations. His soulful performances “show brilliancy of means and beguiling charm” (Financial Times) and recordings encompass traditional flamenco with innovative jazz and latin inspired rhythms. Núñez will be joined on stage by the electrifying gypsy dancer Carmen Cortés renowned for her performances of flamenco puro – the style of flamenco most in touch with its roots and traditions. ___ Noson yng nghwmni’r meistr ar y gitâr Gerardo Núñez a’r ddawnswraig wych Carmen Cortés sy’n enwog am ei pherfformiadau o ddawnsio fflamenco traddodiadol.

26

Friday – Saturday 24–25 March Nos Wener – Nos Sadwrn 24–25 Mawrth 7.45pm, £10 (£8)

Monday – Tuesday 27–28 March Nos Lun – Nos Fawrth 27–28 Mawrth 6pm + 8pm £10 (£8.50)

Youth Theatre Plus

Light Ladd & Emberton

FOMO

Caitlin

by Suhayla El-Bushra

Gwraig y bardd Dylan Thomas oedd Caitlin Thomas. Ym 1973 dechreuodd Caitlin fynychu cyfarfodydd Alcoholigion Anhysbys. Wyneba Caitlin ei hoes dymhestlog hir. Eistedda ugain aelod y gynulleidfa gyda’r perfformwyr yn y cylch. Mae gan y seddi gweigion eu rhan hefyd… Cynhyrchiad Dawns Gorau, Gwobrau Theatr Cymru 2015.

Dani and Josh are the perfect high school couple. Their friends look on in envy as their love story unfolds on social media. But when the government switches off the internet for resons of national security, the truth of their relationship is revealed. Told almost entirely through tweets, texts and status updates, FOMO takes a light, humorous look at the futility of comparing your own life to someone else’s Instagram feed. Home performances for the National Theatre Connections Festival See page 28 for info.

___

Cyflwyniad sy’n cymryd golwg ysgafn, doniol ar y sicrwydd nad oes unrhyw bwynt cymharu eich bywyd eich hun gyda manylion Instagram rhywun arall.

Age 14+

___

Caitlin was the wife of poet Dylan Thomas. In 1973 Caitlin started attending Alcoholics Anonymous. The audience sits with Caitlin in the circle of chairs as she revisits her tempestuous life with Dylan, and the unoccupied chairs becoming part of the action in this physical and powerful duet. Best Dance Production, Wales Theatre Awards 2015. Oed 14+


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

27

Wednesday 29 March Nos Fercher 29 Mawrth 8pm, £21

Wednesday 29 March Nos Fercher 29 Mawrth 7.45pm, £5

Thursday 30 March Nos Iau 30 Mawrth 8pm, £10

Off The Kerb

Words & Words & Words

Little Wander

Jon Richardson: The Old Man The British Comedy Award nominee and star of Live At The Apollo and 8 Out Of 10 Cats is embarking on a nationwide tour to complain about the state of the world and offer no solutions. Since his last show he has become a husband and father, seen the UK vote to leave the EU and watched the rise of Donald Trump, all of which leaves him asking one question, why does it seem that no one else alive can correctly load a dishwasher? Come and see what Jon Richardson can do with words when he has more than thirty seconds to work with. Or should that be “with which to work”?

‘one of our most individual and interesting stand-ups’ **** The Times ___

Noson ddifyr yng nghwmni’r digrifwr poblogaidd Jon Richardson, a enwebwyd ar gyfer y Wobr Gomedi Brydeinig, sy’n adnabyddus am ei ymddangosiadau niferus ar radio a theledu.

Words&Words&Words innovative poetry and spoken word evening built up a poetry buzz last year and is back for a second season in 2017. Organised by Mary Jacob in association with the Aberystwyth Arts Centre, Words&Words&Words features invited guest poets in conjunction with literary journals such as Poetry Wales, New Welsh Review, Planet, and more. To perform at the open mic, please sign up at the Performance Studio at 6:30. All types of poetry are welcome, including Welsh, English and other languages. For more information, please see wordsandwordspoetry. wordpress.com/contact-form ___ Noson ddyfeisgar o farddoniaeth a’r gair ar lafar yn nodweddu beirdd gwâdd a slotiau arbennig mewn cydweithrediad â gwahanol gylchgronau llenyddol.

Comedy Club Our superb monthly comedy club returns! Little Wander (the team behind the Machynlleth Comedy Festival) present some of the UKs finest stand up stars up to the intimate surroundings of the studio. A great night of comedy at fantastic value! Bilal Zafar 2016 Edinburgh Comedy Awards – Best Newcomer: Nominee ‘Witty and absorbing… highly entertaining. I look forward to whatever Zafar cooks up next’ The Times Ian Smith ‘Fantastically funny’ The Times ‘Proper star quality’ The Guardian ‘You’d do well to catch him now before his inevitable jump to the big time’ The Telegraph Headline tbc ___ Noson arall o gomedi wych a gyflwynir gan y tîm y tu ôl i Ŵyl Gomedi Machynlleth. Archebwch yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi!


March / April Mawrth / Ebrill

28

Saturday 1 April Nos Sadwrn 1 Ebrill 8pm, £9.50 (£8.50) Balconies £7.50, £6.50, £3.50 Students/ Under 18s £2

Aberystwyth Philomusica Conductor David Russell Hulme Saturday 1 April Nos Sadwrn 1 Ebrill £7 (£5)

NT Connections The National Theatre Connections festival is a celebration of young people, theatre-making and the importance of access to the arts. Each year the NT commissions ten new plays for young people to perform, bringing together some of the most exciting writers with the theatre-makers of tomorrow. With 28 local festivals taking place across the country, Connections is an unforgettable feast of theatre made by and for young people. ___ Pob blwyddyn mae gŵyl NT Connections yn comisiynu deg drama newydd i gael eu perfformio gan bobl ifanc, gan ddod â rhai o’r awduron cyfredol mwyaf cyffrous, a pherfformwyr a gweithwyr theatr y dyfodol, at ei gilydd. Dyma wledd fythgofiadwy o theatr a greuir gan, ac ar gyfer, pobl ifanc. Prestatyn High School: THE MONSTRUM by Kellie Smith Aberconwy High School EXTREMISM by Anders Lustgarten Aberystwyth Arts Centre Youth Theatre Plus: FOMO by Suhaya El-Bushra

Aberystwyth’s award-winning symphony orchestra’s concerts are always spectacular highlights of the Aber scene. Guest soloist for their spring performance is the brilliant young pianist Duncan Honeybourne playing Moeran’s Rhapsody in F sharp. Richness, brilliance and wonderful tunes – the ultimate piano rhapsody. And, of course – much more! Check out the Arts Centre website for details. ___ Noson arall o gerddoriaeth wych yng nghwmni Cerddorfa Symffoni breswyl Aberystwyth sy’n adnabyddus am ei pherfformiadau bywiog a’i rhaglenni dyfeisgar. Bydd ‘na rywbeth yma at ddant pawb ymwelwch â gwefan y Ganolfan am ragor o fanylion.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

29

Sunday 2 April Dydd Sul 2 Ebrill 2pm, £8 (£6)

Tuesday 4 April Nos Fawrth 4 Ebrill 7.30pm, £10 (£8.50)

Wednesday 5 April Nos Fercher 5 Ebrill 7.45pm, £8 (£7)

Blunderbus

Hijinx Theatre in association with Blind Summit

FOLKUS

Lily and the Little Snow Bear Lily lives with Grandpa in a pretty little cottage somewhere in the countryside. There are just two more sleeps until Christmas and it’s snowing already! Lily loves SNOW! So, she pops on her coat and sets off to explore. But when she discovers a trail of soft little footprints, she’s in for a very big SURPRISE! For at the bottom of the garden, she finds a lost little SNOW BEAR. This funny, heartwarming tale of friendship is the perfect treat with ex-quisite puppets, enchanting music and a magical snowy setting. Little people aged 3+

___

Mae’r stori ddoniol, galonogol hon am gyfeillgarwch yn wledd berffaith, yn nodweddu pypedau prydferth, cerddoriaeth swynol a set hudolus sy’n eira i gyd. Ar gyfer plant 3 oed a throsodd a’u teuluoedd.

Meet Fred A cloth puppet fights prejudice every day. Fred just wants to be part of the real world, to get a job and meet a girl, but when threatened with losing his PLA (Puppetry Living Allowance), Fred’s life begins to spiral out of his control. This Edinburgh Festival Fringe 2016 sell out show is ‘Sharp, funny and vastly entertaining’ (Lyn Gardner, The Guardian). Contains strong language and puppet nudity.

‘Meet Fred is an ingeniously conceived, hilarious and truly unmissable piece of theatre.’ Broadway Baby Post Show talk / Part of the People’s Stories Season.

___

Â’i Lwfans Byw Pypedwaith dan fygythiad, mae Fred yn dechrau colli gafael ar ei fywyd. Yn sioe hynod boblogaidd yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2016, gallwch ddisgwyl iddi fod, yng ngeiriau Lyn Gardner o The Guardian yn ‘Sharp, funny and vastly entertaining’. Yn cynnwys iaith gref a noethni pyped. Sgwrs ar ôl y sioe.

Carolyn Robson and Moira Craig Join Folkus for a night of enjoyable folk music. Carolyn Robson is a traditional folk song and dance specialist. Earlier this year she released a CD with Moira Craig, ‘Both Sides the Tweed’, featuring songs mainly from Scotland and the north of England. Moira Craig has long been recognised by club and festival goers for her superb interpretations of Scottish, Irish and English songs and ballads. She has a solo album ‘On Ae bonny Day’ as well as three albums with Craig Morgan and Robson. Look out for the Wednesday afternoon workshop on ‘The Singing Voice’ which is a must for all singers. ___ Noson ddifyr yng nghwmni Carolyn Robson sy’n arbenigwraig ar ganu a dawnsio gwerin traddodiadol a Moira Craig sy’n adnabyddus am ei dehongliadau gwych o ganeuon a baledi gwerin. Cynhelir gweithdy canu yn ystod y prynhawn cyn y sioe.


April Ebrill

30

Wednesday 6 April Mercher 6 Ebrill 7pm, £15 (£13) £10 children

Saturday 8 April Dydd Sadwrn 8 Ebrill 4.55pm, £18 (£12 children)

Sunday 9 April Dydd Sul 9 Ebrill 4pm, £15 (£13) children £10

NT Live

NY MET Live

Bolshoi Ballet Live

Twelfth Night

Idomeneo

Tamsin Greig is Malvolia in a new twist on Shakespeare’s classic comedy of mistaken identity. A ship is wrecked on the rocks. Viola is washed ashore but her twin brother Sebastian is lost. Determined to survive on her own, she steps out to explore a new land. So begins a whirlwind of mistaken identity and unrequited love. Simon Godwin (NT Live: Man and Superman, NT Live: The Beaux’ Stratagem) directs this joyous new production with Tamsin Greig (Friday Night Dinner, Black Books, Episodes) as a transformed Malvolia and an ensemble cast that includes Daniel Rigby (Flowers, Jericho), Tamara Lawrence (Undercover), Doon Mackichan (Smack the Pony) and Daniel Ezra (The Missing, Undercover).

Mozart’s first operatic masterpiece returns to the Met in the classic Jean-Pierre Ponnelle production, conducted by Music Director Emeritus James Levine. The superb ensemble includes Matthew Polenzani as the king torn by a rash vow; mezzo-soprano Alice Coote in the trouser role of his noble son Idamante; soprano Nadine Sierra as Ilia; and soprano Elza van den Heever as the volatile Elettra, who loves Idamante to the bounds of madness. Recorded from March 25th.

A Hero of Our Time

Live screening.

___

Tamsin Greig sy’n chwarae rhan Malvolia mewn tro newydd ar gomedi glasurol enwog Shakespeare. Gyda Simon Godwin yn cyfarwyddo. Darllediad byw.

Live screening. 4.5hrs approx.

___

Pechorin, a young officer, embarks on a journey across the majestic mountains of the Caucasus, on a path set by his passionate encounters. Disillusioned and careless, he inflicts pain upon himself and the women around him… This brand new production by choreographer Yuri Possokhov is a tragic poetic journey that can only be seen at the Bolshoi. Music by Ilya Demutsky Live screening. 2hrs 45mins approx.

___

Campwaith operatig cyntaf Mozart yn dychwelyd i’r Met yng nghynhyrchiad clasurol Jean-Pierre o dan arweiniad y Cyfarwyddwr Cerdd Emeritus James Levine.

Mae’r cynhyrchiad newydd sbon hwn gan y coreograffydd Yuri Possokhov yn daith farddonol drasig a gyflwnyir mewn dull unigryw’r Bolshoi. Cerddoriaeth gan Ilya Demutsky.

Darllediad byw. Yn para tua 4.5 awr.

Darllediad byw. Yn para tua 2 awr 45 munud.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

31

Saturday – Sunday 8-9 April Dydd Sadwrn – Dydd Sul 8-9 Ebrill

Saturday – Sunday 8-9 April Dydd Sadwrn – Dydd Sul 8-9 Ebrill

Côr Cymru Cynradd 2017

Côr Cymru 2017 Y Rownd Derfynol The Grand Final

Rownd derfynol y gystadleuaeth i gorau ysgolion cynradd Cymru. Mynnwch eich sedd yn y gynulleidfa i fwynhau goreuon ysgolion cynradd Cymru yn perfformio ac yn cystadlu am deitl Côr Cymru Cynradd 2017. Tocynnau ar gael am ddim o 10.00 ar fore Llun 06.03.17 trwy ffonio 029 2022 3456 neu ebostio corcymru@rondomedia.co.uk ___ The final of the choral competition for primary schools in Wales. Take your seat in the audience to enjoy the best of Welsh primary schools performing and competing to win the title of Côr Cymru Cynradd 2017. Free tickets available from 10.00am on Monday 06.03.17. Please telephone 029 2022 3456 or email corcymru@rondomedia.co.uk

Pinacl y cystadlu a gwledd o ganu corawl a holl gyffro y rownd derfynol wrth i enillwyr y corau plant, ieuenctid, merched, meibion a chymysg frwydro am deitl Côr Cymru 2017 a gwobr o £4,000. Tocynnau ar gael am ddim o 10.00am ar fore Llun 06.03.17 trwy ffonio 029 2022 3456 neu ebostio corcymru@rondomedia.co.uk Rhoir blaenoriaeth tocynnau i aelodau o’r gynulleidfa fydd yn bresennol yn y rowndiau cyn-derfynol Chwefror 17eg – 19eg 2017. ___ The exciting pinnacle of this year’s competition and a feast of choral singing as the winners of the children’s, youth, female, male and mixed choirs compete for the Côr Cymru 2017 title and a prize of £4,000. Tickets available from 10.00am on Monday 06.03.17 by telephoning 029 2022 3456 or emailing corcymru@rondomedia.co.uk. Priority will be given to audience members who have attended the semi-final weekend of February 17th – 19th 2017.


April / May Ebrill / Mai

Saturday 22 April Dydd Sadwrn 22 Ebrill 5.55pm, £18 (£12 children)

32

NY MET Live

Saturday 22 April Nos Sadwrn 22 Ebrill 8pm, £12 (£11) Balcony: £9 (£8) £3.50 Student, £2.00 Children

Eugene Onegin

Aberystwyth Choral Society

Tchaikovsky’s setting of Pushkin’s timeless verse novel is presented on the Met stage in Deborah Warner’s moving production, starring Anna Netrebko and Dmitri Hvorostovsky as Tatiana and Onegin. Alexey Dolgov sings the role of Lenski, and Robin Ticciati conducts. Live screening. 4hrs approx.

___

Cyflwynir gosodiad Tchaikovsky o nofel farddonol ddi-amser Pushkin ar lwyfan y Met yng nghynhyrchiad teimladwy Deborah Warner o dan arweiniad Robin Ticciati. Darllediad byw. Yn para tua 4 awr.

A Child of Our Time Conductor David Russell Hulme A full-scale performance of Tippett’s powerful masterpiece, performed by Aberystwyth’s highly acclaimed choral society, the splendid Sinfonia Cambrensis and four international soloists. 1938. In Paris a young Polish Jew, whose parents had been deported, shot a German diplomat. The German Nazi government’s reaction was devastating. One of the great choral works of the twentieth century, A Child of Our Time is inspired by Bach’s Passions, Handel’s Messiah and the American spirituals that form the cornerstones of this wonderful work. ___ Perfformiad graddfa-lawn o gampwaith grymus Tippett a gyflwynir gan Gymdeithas Gorawl hynod boblogaidd Aberystwyth, y Sinffonia Cambrensis campus a phedwar unawdydd rhyngwladol.

Friday 28 – Saturday 29 April Nos Wener 28 – Nos Sadwrn 29 Ebrill 7.30pm, £10 (£8)

Youth Theatre 2

Our Day Out by Willy Russell Youth Theatre Two proudly present ‘Our Day Out’ By Willy Russell. Some underprivileged schoolchildren are taken on a day’s outing by their teachers. The children boisterously rampage through a roadside café, a zoo, Conway Castle and a beach. A joyous celebration of the joys and agonies of growing up, but also a sharp pointer to the depressing present and empty future, for a day out is as much as these children can expect! ___ Theatr Ieuenctid y Ganolfan yn cyflwyno stori deimladwy am griw o blant difreintiedig sy’n mynd ar wibdaith o’r ysgol. Dyma ddathliad o bobl ifanc yn tyfu i fyny, ond hefyd mae’n ein hatgoffa o broblemau’r oes gyfoes ac ansicrwydd y dyfodol.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

33

Wednesday 3 May Nos Fercher 3 Mai 7.30pm, £12 (£10)

Thursday 4 May Nos Iau 4 Mai 8pm, £14 (£12)

Friday 5 May Nos Wener 5 Mai 7.45pm, £8 (£6)

Mappa Mundi

Cerddorfa WNO Orchestra

Hollow Log

The Trials of Oscar Wilde Merlin Holland and John O’ Connor Thursday 14 February 1895 was the triumphant opening night of The Importance of Being Earnest and the zenith of Oscar Wilde’s career. Less than 100 days later he found himself a common prisoner and bankrupt, sentenced to two years hard labour. But what happened during the trials and what did Wilde say? Was he harshly treated or the author of his own downfall? Using the actual words spoken in court, we can feel what it was like to be in the company of a flawed genius – as this less than ideal husband was tragically reduced to a man of no importance. Suitable for ages 14+.

___

Drama’n seiliedig ar dreialon Oscar Wilde. Beth ddigwyddodd yn union ac a gafodd ei drin yn deg? Yn defnyddio’r union eiriau a ddywedwyd yn y llys, gall y gynulleidfa synhwyro sut yr oedd yn teimlo i fod yng nghwmni’r cymeriad athrylithgar, ond amherffaith, hwn.

Soloists: Rebecca Evans and Paul Charles Clarke Join us for an evening of operatic and orchestral favourites as WNO Orchestra perform a programme of popular classics. They are joined by soloists Rebecca Evans and Paul Charles Clarke who are hugely popular with WNO audiences, and will be performing lead roles in the Company’s Spring and Summer opera seasons. ___ Ymunwch a ni am noswaith o ffefrynnau operatig a cherddorfaol wrth I Gerddorfa WNO perfformio rhaglen o glasuron poblogaidd. Ymunwyd gan unawdwyr Rebecca Evans a Paul Charles Clarke, sy’n boblogaidd dros ben gyda chynulleidfa WNO, a bydd yn perfformio prif rannau yn dymhorau Gwanwyn a Haf y cwmni.

Blues with a feeling, poetry with a beat. An evening with Hollow Log – Richard Marggraf Turley (slide guitar), Dilwyn RobertsYoung (harmonica) and John Barnie (guitar). Down-south acoustic blues you’d hear in a juke joint or at a Mississippi barbecue, syncopated with poems from Barnie and Marggraf Turley in a unique blend of words and music. As heard on Adam Walton’s BBC Wales late-night music show. ___ Noson yng nghwmni Richard Marggraf Turley (gitâr sleid), Dilwyn Roberts-Young (harmonica) a John Barnie (gitâr) yn cyflwyno cyfuniad unigryw o farddoniaeth a cherddoriaeth.


May Mai

Saturday 6 May Nos Sadwrn 6 Mai 8pm, £12 (£10)

Cwmni Theatr Maldwyn & Ysgol Theatr Maldwyn

Cadw’r Fflam yn Fyw Cyfle i fwynhau Cyngerdd Theatrig yng nghwmni aelodau Cwmni Theatr Maldwyn ac Ysgol Theatr Maldwyn. Cyngerdd yn llawn amrywiaeth, yn cynnwys caneuon allan o sioeau adnabyddus y Cwmni, megis ‘Pum Diwrnod o Ryddid’, ‘Heledd’ ac ‘Ann’, yn ogystal a chaneuon newydd. ___ An opportunity to enjoy a Theatrical Concert from the members of Cwmni Theatr Maldwyn and Ysgol Theatr Maldwyn. The concerts will include many songs from well known musicals, ‘Pum diwrnod o Ryddid’, ‘Heledd’ and ‘Ann’, together with new material.

34

Wednesday 10 – Thursday 11 May Nos Fercher 10 – Nos Iau 11 Mai 7.30pm, £26 (£24.50)

Somewhere In Time With Ian Waite and Natalie Lowe Strictly’s favourite couple are back with a bang after their first successful UK Tour. Ian and Natalie have developed a whole new show with newly choreographed routines of their favourite Ballroom and Latin dances. New music developed to accompany these dances and give you a feel good factor with pure romance. The dance showcase spectacular will give full on entertainment with a romantic feel and will transport you away to a place of wonderful moments, with lots of laughs and stories along the way. ___ Mae hoff gwpwl Strictly yn ôl eto yn dilyn eu taith lwyddiannus gyntaf o’r DU. Mae Ian a Natalie wedi datblygu sioe newydd sbon gyda choreograffi newydd a dyfeisgar o’u hoff ddawnsiau Neuadd Ddawns a Lladinaidd.

Saturday 13 May Nos Sadwrn 13 Mai 5.30pm / £18 (£12 children)

NY MET Live

Der Rosenkavalier The dream cast of Renée Fleming as the Marschallin and Elīna Garanča as Octavian star in Strauss’s grandest opera. In his new production, Robert Carsen, the director behind the Met’s recent Falstaff, places the action at the end of the Habsburg Empire, underscoring the opera’s subtext of class and conflict against a rich backdrop of gilt and red damask, in a staging that also stars Günther Groissböck as Baron Ochs. Sebastian Weigle conducts the sparklingly perfect score. Live screening. 5hrs approx.

___

Dyma gynhyrchiad newydd sbon o opera fwyaf ysblennydd Strauss gyda chast gwych a sgôr ddisglair berffaith . Darllediad byw. Sgriniad byw yn para am dua 5 awr.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

Sunday 14 May Nos Sul 14 Mai 3pm, £10, (£3 under 18s and students)

Ensemble Cymru Ensemble Cymru have saved the best for last with this final offering from their 2016-17 Concert Series. Royal harpist Anne Denholm, alongside principal flautist Jonathan Rimmer and violist Lucy Nolan, take us through evocations of the natural world with Sally Beamish’s Between Earth and Sea, and From the Song of Amergin by Welsh composer Hilary Tann. This Debussystyle trio will also capture the reflective and poignant lyricism of Arnold Bax’s Elegiac Trio. Violinist Elenid Owen and Heather Bills on cello, join us for a performance of Mozart’s exquisite Flute Quartet No. 1 in D major. ___ Dyma’r olaf yng nghyfres cyngherddau gwych Ensemble Cymru ar gyfer 2016-17 gyda’r delynores frenhinol Anne Denholm ymysg eraill yn ein cyflwyno i ryfeddodau’r byd naturiol. Noson o gerddoriaeth atgofus, fyfyrgar a theimladwy yng nghwmni offerynwyr o’r safon uchaf.

35

Tuesday 16 May Nos Fawrth 16 Mai 7.45pm, £10 (£8)

Saturday 20 May Dydd Sadwrn 20 Mai 10yb – 5yh

Paines Plough

BEDWEN LYFRAU 2017

Every Brilliant Thing “You’re six years old. Mum’s in hospital. Dad says she’s ‘done something stupid’. She finds it hard to be happy. So you start to make a list of everything that’s brilliant about the world. Everything that’s worth living for. You leave it on her pillow. You know she’s read it because she’s corrected your spelling. Soon, the list will take on a life of its own.” A new play about depression and the lengths we will go to for those we love. Based on true and untrue stories. Part of the People’s Stories Season.

___

Drama newydd deimladwy am iselder ysbryd a’r hyn a wnawn er mwyn helpu a chefnogi’r sawl yr ydym yn eu caru. Yn seiliedig ar straeon gwir ac anwir. EVERY BRILLIANT THING is supported by Anne McMeehan and Jim Roberts and was developed with the support of nabokov and the Jersey Arts Trust.

Gwˆ yl Lyfrau i’r Holl Deulu Dathliad o’r gorau o’r byd cyhoeddi Cymraeg efo digwyddiadau o bob math i oedolion a phlant gydol y dydd. Bydd cyfle i weld rhai o gewri’r byd cyhoeddi, i fwynhau lansiadau o nofelau newydd sbon danlli a gweithgareddau amrywiol eraill gan brif gyhoeddwyr Cymru. Y cyfan, ynghyd â siop lyfrau ragorol dan yr un to. Mynediad am ddim a rhywbeth at ddant pawb! Trefnir y Fedwen Lyfrau gan Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru. ___ A day-long Festival of Welshlanguage publishing featuring book launches and other events for readers of all ages.


May Mai

36

Wednesday 24 May Nos Fercher 24 Mai 7pm, £15 (£13) £10 children

RSC Live

Tuesday 23 May Nos Fawrth 23 Mai 7.30pm, £14 (£12)

Music Theatre Wales + Theatr Genedlaethol Cymru

Y Twˆr Gan / By Guto Puw Libreto gan / Libretto by Gwyneth Glyn Yn seiliedig ar y ddrama gan /Based on the play by Gwenlyn Parry Premier Byd / World Premiere “Tyrd. Mi awn ni i fyny, chdi a fi, law yn llaw hefo’n gilydd, heb ofn, heb ddifaru.” O ieuenctid i henaint, o gariad i anobaith, o chwant i ddadrithiad, dyma opera ddwys a threiddgar, gan gwmni opera newydd mwyaf blaenllaw y DU a’r cwmni theatr cenedlaethol iaith Gymraeg. Yn seiliedig ar waith un o ddramodwyr pwysicaf Cymru, mae Y Tŵr yn astudiaeth craff ar berthynas rhwng dau wrth iddynt ymrafael a chyfnodau allweddol eu byw a’u bod. Personol a byd-eang. Neilltuol a thragwyddol. Cennir yn Gymraeg gydag uwch-deitlau Saesneg. ___ “We’ll go up, you and me, Together, hand in hand, No fear, no regrets.” Y Tŵr explores the journey of two people bound together through life’s all too brief struggle, from youth to old-age, from love to despair, from desire to disillusionment. An intense and searching opera from the UK’s leading new opera company and the Welsh-language national theatre, based on the work of one of Wales’ most important playwrights. Personal and universal. Particular and timeless. Sung in Welsh with English surtitles. A Music Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru production presented by Sherman Theatre and the Vale of Glamorgan Festival 2017 / Cynhyrchiad Music Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru wedi ei gyflwyno’n wreiddiol gan Theatr y Sherman a Gŵyl Bro Morgannwg 2017.

Antony & Cleopatra Iqbal Khan directs Shakespeare’s tragedy of love and duty, picking up the story where Julius Caesar ends. Following Caesar’s assassination, Mark Antony has reached the heights of power. Now he has neglected his empire for a life of decadent seduction with his mistress, Cleopatra, Queen of Egypt. Torn between love and duty, Antony’s military brilliance deserts him, and his passion leads the lovers to their tragic end. ___ Iqbal Khan sy’n cyfarwyddo trasiedi Shakespeare ar themâu cariad a dyletswydd, yn cario’r stori ymlaen o le mae drama Julius Caesar yn dod i ben.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

Friday – Saturday 26 – 27 May Nos Wener – Nos Sadwrn 26 – 27 Mai 7.45pm, £10 (£8)

Youth Theatre 1

Jane Eyre Youth Theatre One proudly presents ‘Young Jane Eyre’ adapted by Marisha Chamberlain from the novel by Charlotte Bronte. Though an orphan, Jane Eyre is a spirited girl who loves learning and is determined to make her way in the world. At the age of 10, she finds herself sent away from her uncaring aunt’s home and thrust into the strange and harsh world of Lowood School. At first, she only finds joy in school books, but then she comes to know a kind teacher, Miss Temple, and a gentle classmate, Helen. It is through these companions that young Jane Eyre’s life is enriched. Many joys are discovered in her friendships. But above all, Jane learns to cherish life and look without fear towards her future. ___ Mae’n bleser gan Theatr Ieuenctid Un y Ganolfan gyflwyno addasiad newydd yn seiliedig ar nofel boblogaidd Charlotte Bronte.

37

Friday 26 May Nos Wener 26 Mai 7.30pm, £10 (£8)

Saturday 27 May Nos Sadwrn 27 Mai 7.30pm, £15

Khamira

Off The Kerb

Khamira is a new World Music band, featuring musicians from India and Wales fusing elements of Welsh folk, Indian Classical, jazz and rock – a truly unique World Music experience! Four musicians from Wales join three of India’s genre-breaking musicians to create Khamira. Suhail Yusuf Khan’s virtuosic Serengi and vocals dovetails with Tomos Williams’ trumpet, Vishal Nagar’s tabla joins in a feast of rhythms and syncopations with Mark O’Connor’s drum kit, while Aditya Balani’s soaring guitar solos are supported by Dave Jones’ keyboard and Aidan Thorne’s bass. Part of a prestigious week long tour of Wales. ___ Mae Khamira yn fand newydd sydd yn uno cerddoriaeth werin Cymru, cerddoriaeth o’r India, jazz a roc mewn un cyfuniad hudolys. khamira.net

Andy Parsons: PEAK BULLSH*T Worried about your job? Worried about your family? Worried about yourself? Worried about the health service? Education? Climate change? World War 3? Worried about worrying? S*d it! Come and have a laugh about it. It’s one of the things we do best. Or is it? Was it something we did best but like everything else has now gone West. Or South. Or East. Ah - go on. Take a risk. Put on your lucky pants and your party shoes – and get yourself on a night out. Or maybe come out dressed in a binbag, top hat and clogs. We could all use a laugh. As seen on Mock the Week, Live at the Apollo, Q.I. etc. – and repeated on Dave.

‘Cracking adlibbing… a joke-rich rallying call for a better Britain’ The Guardian ___

Noson hwyliog yn nghwmni’r digrifwr adnabyddus a phoblogaidd Andy Parsons.


May Mai

38 Coming Soon / Dod yn Fuan

Wednesday 31 May Dydd Mercher 31 Mai 11am & 2pm, £12 (£10) £40 Families

Chris and Pui CBeebies’ favourite double act is coming to town! See Chris & Pui from ‘Show Me Show Me’ in their very own stage show with the toys & characters from their hit TV programme.Incy Wincy, Twinkle, Old MacDonald, Humpty, Granny Humpty and many more of your favourite Chris & Pui characters will be dropping in along with the toys – Tom, Momo, Teddington, Stuffy and Miss Mouse. Bring your character toy along too but please look after it! With songs, comedy sketches, a dash of magic and heaps of joining in, this is a family show for children aged two to a hundred and two. ___ Mae hoff act dwbwl CBeebies yn ymweld â’r Ganolfan! Dewch i weld Chris a Pui yn eu sioe lwyfan eu hunain gyda’r teganau a’r cymeriadau o’u rhaglen deledu boblogaidd. Dyma sioe a fydd yn apelio at bawb yn y teulu!

Science Café Events

John OwenJones & Special Guest 16 June / Mehefin

A forum for people to meet, drink and chat about the latest ideas in science. All events take place in the theatre bar on Mondays from 7.30pm. Entry free, all welcome! Fforwm i bobl cyfarfod, cael diod a sgwrsio am y syniadau diweddaraf ym myd gwyddoniaeth. Rhad ac am ddim – croeso i bawb! January 23 Maire Neilson Gorman Are we alone in the Universe: studying exoplanet atmospheres February 20 Huw Jones Tailored genes for smarter agriculture: editing the crop genome March 13 Pippa Moore Observed and future impacts of climate change on marine ecosystems

31 July – 2 August 2017 31 Gorffennaf – 2 Awst 2017

Babe

The Sheep Pig UK Tour

April 3 Chris Creevey The Tree of Life

www.chrisandpui.com On Sale Now! Ar Werth Nawr!


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

39

April – May / Ebrill – Mai

Wales Festival of Architecture 2017 Gwˆ yl Bensaernïaeth Cymru 2017 The Wales Festival of Architecture returns in April and May, with Aberystwyth Arts Centre once again the main hub of activity, hosting a programme of talks, films and exhibitions exploring the positive impact that good architecture has on people’s experience. The main Festival exhibition features the work of photographer James Morris and poet Elis Dafydd, who were invited to respond to awardwinning buildings in Wales on the theme of ‘For the People’, at the 2016 National Eisteddfod. To coincide with Visit Wales’s 2017 Year of Legends cultural programme, the Festival includes a discussion about the legends of Wales’s rich built heritage and landscape, as well as an update on a competition to design a ‘pop-up’ mobile hotel – using Welsh materials to create unique glamping units. With satellite events across Wales, we hope the 2017 Festival of Architecture will have something of interest for everyone who cares about the places and spaces around us.

Mae Gŵyl Bensaernïaeth Cymru yn dychwelyd ym mis Ebrill a Mai, gyda Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth unwaith eto wrth wraidd y gweithgareddau, yn cynnal rhaglen o anerchiadau, ffilmiau ac arddangosfeydd yn ystyried yr effaith bositif y mae pensaernïaeth dda yn cael ar brofiad pobl. Mae prif arddangosfa’r Ŵyl yn nodweddu gwaith y ffotograffydd James Morris a’r bardd Elis Dafydd, a gafodd eu gwahodd i ymateb i adeiladau arobryn yng Nghymru ar y thema ‘Ar gyfer y Bobl’, yn Eisteddfod Genedlaethol 2016. I gydfynd â rhaglen ddiwylliannol Blwyddyn Chwedlau ‘Ymweld â Chymru’ 2017, mae’r Ŵyl yn cynnwys trafodaeth ynglyn â chwedlau treftadaeth a thirwedd adeiledig cyfoethog Cymru, yn ogystal â diweddariad ar gystadleuaeth i ddylunio gwesty symudol sydyn - gan ddefnyddio deunyddiau Cymreig i greu unedau ‘glampio’ unigryw. Gyda gweithgareddau cysylltiedig ledled Cymru, gobeithiwn y bydd gan Ŵyl Bensaernïaeth 2017 rywbeth at ddant pawb sy’n ymddiddori yn y llefydd a’r gofod o’n cwmpas.


Cinema and Live Screenings Sinema a Darllediadau Byw The Arts Centre’s busy cinema showcases a mix of new releases, world cinema, classics, 3D, arthouse cinema and live links to leading arts events from around the world!

Our programme is announced monthly so we can access the latest releases – full details are on our website, or pick up our special cinema leaflets. Screenings are every day with regular matinees including our popular Silver Screenings on Wednesday afternoons and regular Parent and Baby Screenings. Our exciting ‘Live Links’ to productions from the National Theatre, Royal Shakespeare Company, Bolshoi Ballet and New York Met are proving to be a real hit with audiences – early booking strongly recommended! ___

Mae sinema brysur y Ganolfan yn arddangos cymysgedd o ffilmiau newydd, sinema’r byd, clasuron, 3D, sinema gyfoes a dolenni byw i weithgareddau celf blaenllaw o bedwar ban y byd!

Cyhoeddir ein rhaglen yn fisol fel y gallwn gael mynediad i’r ffilmiau diweddaraf - gwelir manylion llawn ar ein gwefan, neu codwch un o’n taflenni sinema arbennig. Dangosir ffilmiau bob dydd gyda ffilmiau prynhawn rheolaidd yn cynnwys ein Sgriniadau Arian poblogaidd ar brynhawn dydd Mercher a Sgriniadau Rhieni a Babis rheolaidd. Mae ein ‘Dolenni Byw’ cyffrous i gynyrchiadau o Theatr Genedlaethol Lloegr, y Cwmni Shakespeare Brenhinol, Bale’r Bolshoi a’r Met yn Efrog Newydd yn boblogaidd iawn gyda’n cynulleidfaoedd – fe’ch cynghorir i archebu’n gynnar!

40

2017 sees the cinema getting an overhaul with brand new seats being installed. We look forward to sharing our exciting new look with our loyal customers and hope you enjoy the added comfort of our new seats! ___

Edrychwch allan am y sinema ar ei newydd wedd yn 2017!

NATIONAL THEATRE LIVE Amadeus

2 February / Chwefror, 7pm See page 8

Saint Joan

16 February / 16 Chwefror, 7pm See page 12

Hedda Gabler

9 March / Mawrth, 7pm See page 18

NY MET LIVE Nabucco

7 January / Ionawr, 5.55pm See page 5

Roméo et Juliette

21 January / Ionawr, 5.55pm See page 6

Rusalka

25 February / Chwefror, 5.55pm See page 14

La Traviata

11 March / Mawrth, 5.55pm See page 19

Idomeneo

8 April / Sadwrn 8 Ebrill, 4.55pm See page 30

Eugene Onegin

22 April / Ebrill, 5.55pm See page 32

Der Rosenkavalier

13 May / Mai, 5.30pm See page 35

THE BOLSHOI BALLET The Sleeping Beauty

22 January / Ionawr, 3pm See page 6

Swan Lake

5 February / Chwefror, 3pm See page 9

A Contemporary Evening 19 March / Mawrth, 3pm See page 24

A Hero of Our Time

Sunday 9 April / Sul 9 Ebrill, 4pm See page 30

RSC LIVE The Tempest

11 January / Ionawr, 7pm See page 5

Julius Ceasar

26 April / Ebrill, 7pm

Antony & Cleopatra 24 May / Mai, 7pm See page 37


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

Cult Film Night

WOW Film Festival

The Cult Film Night is a collaboration between the Arts Centre and the University’s Theatre, Film & Television Department. Each session will feature a specially prepared 10min introduction by one of the experts, shining a brand new light on a recognisable cult classic. ___

Friday 24 – Thursday 30 March / Dydd Gwener 24 – Dydd Iau 30 Mawrth

Mae’r Noson Ffilm Gwlt yn gydweithrediad rhwng y Ganolfan ac Adran Theatr, Ffilm a Theledu’r Brifysgol. Bydd pob sesiwn yn nodweddu cyflwyniad 10 munud a baratowyd yn arbennig, yn taflu golau newydd sbon ar un o’r clasuron cwlt. 23 Jan, 8.15pm Spirited Away (PG) 20 Feb, 8.15pm Fantastic Voyage (U) 20 Mar, 8.15pm Mulholland Drive (15) 08 May, 8.15pm Trainspotting (18)

41

Covering the globe from Chile to Nepal, this amazing and intriguing festival of world cinema returns with films such as Neruda, The Black Hen, The Salesman and Shadow World. WOW opens in Aberystwyth on Friday 24 March with an event to honour the UN’s International Right to Truth Day, which promotes truth, justice and reconciliation for human rights victims. Exploring the experiences of communities resisting oppression around the world and with a particular focus on women’s experiences, WOW’s ‘Voices of Resistance’ season is a collaboration with Aberystwyth International Politics department, whose textile exhibition ‘Stitched Voices of Resistance’ will be on show in the gallery. Including films such as The Colours of the Mountain (Colombia), Tempestad (Mexico), Ambulance (Palestine), Clash (Egypt), the season continues beyond the end of the festival with regular cinema screenings throughout April and May. ___ Yn cynnwys ffilmiau o bedwar ban y byd, o Chile i Nepal, mae’r ŵyl syfrdanol ac unigryw hon o sinema’r byd yn dychwelyd gyda ffilmiau megis Neruda, The Black Hen, The Salesman a Shadow World. Mae’r Ŵyl yn agor yn Aberystwyth ar ddydd Gwener 24 Mawrth gyda gweithgaredd i anrhydeddu Diwrnod Rhyngwladol Hawl i’r Gwirionedd y Cenhedloedd Unedig, sy’n hyrwyddo gwirionedd, cyfiawnder a chymodiad ar gyfer y sawl sy’n dioddef yn sgil diffyg hawliau dynol. Yn ystyried profiadau cymunedau sy’n gwrthsefyll gorthrwm ledled y byd a gyda phwyslais penodol ar brofiadau menywod, mae tymor ‘Lleisiau Gwrthwynebiad’ yr Ŵyl yn gydweithrediad gydag adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol y Brifysgol yn Aberystwyth, a bydd ei harddangosfa decstiliau ‘Stitched Voices of Resistance’ yn dangos yn yr oriel. Yn cynnwys ffilmiau megis The Colours of the Mountain (Colombia), Tempestad (Mecsico), Ambulance (Palesteina), Clash (yr Aifft), mae’r tymor yn parhau ymlaen ar ôl i’r ŵyl ddod i ben gyda sgriniadau sinema rheolaidd gydol mis Ebrill a Mai. www.wowfilmfestival.com


Exhibitions – Gallery 1 Arddangosfeydd – Oriel 1

42

19 Novenber – 21 January 2017 / 19 Tachwedd – 21 Ionawr 2017

Dave Ball: Searching for the Welsh Landscape Searching for the Welsh Landscape is a body of new work by Dave Ball exploring the (questionable) notion that national identity subsists in the landscape. Based on a survey of five distinct hilly regions in Wales, the exhibition exhaustively attempts to address the question of whether there is such a thing as a perfect, archetypal Welsh mountain. ___ Corff o waith newydd gan Dave Ball yw Searching for the Welsh Landscape sy’n ystyried y cwestiwn (dadleuol) bod hunaniaeth genedlaethol yn bodoli yn y dirwedd. Yn seiliedig ar arolwg o bump o ranbarthau bryniog penodol yng Nghymru, mae’r arddangosfa yn ceisio ystyried yn drylwyr y cwestiwn a oes y math beth â mynydd Cymreig archdeipaidd, perffaith.

28 January – 18 March / 28 Ionawr – 18 Mawrth

Edgelands Edgelands takes its inspiration from the overlooked areas of land on the borders between the town and the countryside; often the outskirts of cities that hardly receive our attention. This collection of contemporary painting celebrates these forgotten margins of our landscape and considers how we perceive the world, not just in terms of what we see, but also how we feel and behave as a developing civilisation.

Image / llun: Barbara Howey. Car park. 30 x 40 cm. Oil on board

Ysbrydolir Edgelands gan y darnau o dir a esgeulusir ar yr ymylon rhwng trefi a chefn gwlad; yn aml cyrion dinasoedd nad ydym yn talu unrhyw sylw iddynt. Mae’r casgliad hwn o baentiadau cyfoes yn dathlu’r ymylon anghofiedig hyn o’n tirwedd ac yn ystyried sut yr ydym yn sylwi ar y byd, nid yn unig mewn termau yr hyn yr ydym yn gweld, ond hefyd sut yr ydym yn teimlo ac yn ymddwyn fel gwareiddiad sy’n datblygu.


Exhibitions – Gallery 1 Arddangosfeydd – Oriel 1

43

25 March – 13 May / 25 Mawrth – 13 Mai

Stitched Voices In many countries across the world textiles are traditionally used to voice injustices and human rights violations. This exhibition brings together a selection of arpilleras, wall hangings, quilts and memorabilia from the international Conflict Textiles collection as well as Mexican handkerchiefs produced by the Embroidering for Peace movement and a collection of Welsh quilts and banners made by local artists and activists. Welsh contributors include Ceredigion Museum, textile artists Eileen Harrison and Becky Knight and peace activists Ian and Thalia Campbell. An associated programme of activities such as textile workshops and roundtable discussions will take place from March to May 2017. Special film screenings will take place during the WOW Festival. Part of the People’s Stories Season Curated by Roberta Bacic and assisted by Breege Doherty - Conflict Textiles - in cooperation with Dr Berit Bliesemann de Guevara, Christine Andrä, Lydia Cole, and Danielle House from the Department of International Politics, Aberystwyth University and Aberystwyth Arts Centre.

Image / llun: Anya Gallaccio

Mewn llawer o wledydd ledled y byd, defnyddir tecstiliau’n draddodiadol i dynnu sylw at anghyfiawnderau ac ymyriad â hawliau dynol. Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno detholiad o arpilleras, baneri, cwiltiau ac eitemau o’r casgliad Conflict Textiles rhyngwladol yn ogystal â chadachau poced Mecsicanaidd a gynhyrchwyd gan y mudiad Embroidering for Peace a chasgliad o gwiltiau a baneri Cymreig a wnaethpwyd gan artistiad a gweithredwyr lleol. Mae cyfranwyr Cymreig yn cynnwys Amgueddfa Ceredigion, yr artistiaid tecstiliau Eileen Harrison a Becky Knight a’r gweithredwyr heddwch Ian a Thalia Campbell. Cynhelir rhaglen gysylltiedig o weithgareddau megis gweithdai tecstiliau a thrafodaethau o amgylch y bwrdd rhwng mis Mawrth a mis Mai 2017. Cynhelir sgriniadau ffilm arbennig yn ystod Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un (WOW). Curadwyd gan Roberta Bacic gyda chymorth Breege Doherty - Conflict Textiles – mewn cydweithrediad â’r Dr Berit Bliesemann de Guevara, Christine Andrä, Lydia Cole, a Danielle House o Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.


Gallery 2 Oriel 2

To 14 January / Tan 14 Ionawr

British Wildlife Photography Awards 2016 Britain’s best amateur and professional wildlife photographers continue to offer a rare glimpse of animals in their natural habitat. These stunning photographs are a true celebration of the beauty and diversity of British wildlife. ___ Mae ffotograffwyr bywyd gwyllt proffesiynol ac amatur gorau Prydain yn parhau i gynnig golwg prin ar anifeiliad yn eu cynefin naturiol. Mae’r ffotograffau syfrdanol hyn yn wir ddathliad o harddwch ac amrywiaeth bywyd gwyllt Prydeinig.

44

21 January – 25 March / 21 Ionawr – 25 Mawrth

1 April – 24 May / 1 Ebrill – 24 Mai

The Fifth Branch / Y Pumed Cainc

Stephen Bailey: Walking the Dog

The illustrators of Ceredigion uncover the dark secrets within the Mabinogi, the lost folk tales of Wales. This exhibition is organised by Peter Stevenson and coincides with the Aberystwyth Storytelling Festival 9 –12 March (see page 20) There will also be short films featuring local folk tales showing in The Eye These are made by Jacob Whittaker and Peter Stevenson with music of Deuair, Elsa Davies, Ceri OwenJones and more. ___

Photographs taken along the Ceredigion coastal path between Poppit Sands and Ynyslas. Looking beyond the magnificent views of land and sea, Steve Bailey shows us that there’s more to see than meets the eye. Beauty, drama, the unexpected… and, of course, Spot the dog. ___

Mae darlunwyr Ceredigion yn dadorchuddio’r cyfrinachau tywyll o fewn y Mabinogi, hanesion gwerin colledig Cymru. Trefnir yr arddangosfa hon gan Peter Stevenson i gydfynd â Gŵyl Adrodd Straeon Aberystwyth 9-12 Mawrth (gweler tudalen 20) Hefyd dangosir ffilmiau byrion yn nodweddu straeon gwerin lleol yng nghaban Y Llygad. Gwnaethpwyd y rhain gan Jacob Whittaker a Peter Stevenson gyda cherddoriaeth gan Deuair, Elsa Davies, Ceri Owen-Jones ac eraill.

Image / llun: Maria Hayes

Ffotograffau a gymerwyd ar hyd llwybr arfordir Ceredigion rhwng Poppit Sands ac Ynyslas. Yn edrych y tu hwnt i’r golygfeydd ysblennydd o’r tir a’r môr, mae Steve Bailey yn dangos i ni fod na mwy i weld na’r hyn sy’n amlwg. Harddwch, drama, yr annisgwyl… ac, wrth gwrs, Edrychwch am y ci.


Café Gallery Oriel y Caffi 19 November – 28 January 2017 / 19 Tachwedd – 28 Ionawr 2017

Haul: The Art and Friendship Group Works by participants of Art and Friendship group run by Martine Ormerod. The group meets weekly during term time to explore different ways to make art from painting to collage and using digital cameras. No previous experience is required and it is a relaxed and fun class which runs on Tuesdays, 10.30–12.30 ___ Gwaith gan aelodau’r grŵp Celf a Chyfeillgarwch o dan arweiniad Martine Ormerod. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn wythnosol yn ystod y tymor i archwilio gwahanol ffyrdd i greu celf, o baentio i collage a defnyddio camerâu digidol. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ac mae hwn yn ddosbarth ymlacoiol ac hwyliog a gynhelir ar ddydd Mawrth 10.30–12.30. 1 February - 25 March / 1 Chwefror – 25 Mawrth

Bruce Cardwell: Yma o Hyd On a shingle bank on the Ceredigion coast, surrounded by water on three sides, the village of Borth supports a defiantly individualistic, vibrant community. The photography of Bruce Cardwell, beautifully augmented by the insightful wordcraft of Elin ap Hywel and the evocative palette of painter Rhodri Evans, has created an intriguing portrait show. Part of the People’s Stories Season

___

Ar draeth graeanog ar arfordir Ceredigion, gyda dŵr ar dair ochr, mae pentref y Borth yn cynnal cymuned fywiog, unigryw. Mae ffotograffiaeth Bruce Cardwell, ynghyd â thestun craff Elin ap Hywel a thalentau paentio Rhodri Evans, yn creu sioe bortreadau llawn diddordeb.

45 1 April – 20 May / 1 Ebrill – 20 Mai

James Morris: For the People exhibition Good architecture has a positive impact on people’s experience, creating comfortable spaces which are easy to use and contribute towards well-being. The photographs of James Morris capture new buildings or renovations that were recognised by architectural juries in Wales in 2016. From Cardigan Castle’s sleek new visitor centre to the imposing National Sailing Academy in Pwllheli, the projects have breathed new life into towns and villages across Wales. This is an extended version of the original exhibition commissioned for the 2016 Eisteddfod, by the Design Commission for Wales, the Eisteddfod and the Royal Society of Architects in Wales working in partnership. This exhibition also continues in the Great Hall Foyer ___ Mae pensaernïaeth dda yn cael effaith bositif ar brofiad pobl, yn creu llefydd cyfforddus sy’n hawdd eu defnyddio ac sy’n cyfrannu at les unigolion. Mae ffotograffau James Morris yn dangos adeiladau newydd neu adnewyddiadau a gydnabyddwyd gan reithgorau pensaernïol yng Nghymru yn 2016. Yn amrywio o ganolfan ymwelwyr newydd raenus Castell Aberteifi i’r Academi Hwylio Genedlaethol urddasol ym Mhwllheli, mae’r prosiectau wedi rhoi bywyd newydd i drefi a phentrefi ledled Cymru. Dyma fersiwn estynedig o’r arddangosfa wreiddiol a gomisiynwyd gan Gomisiwn Dylunio Cymru ar gyfer Eisteddfod 2016, gyda’r Eisteddfod a Chymdeithas Frenhinol Penseiri Cymru yn gweithio mewn partneriaeth. Mae’r arddangosfa hon yn parhau hefyd yng Nghyntedd y Neuadd Fawr.


The Eye / Ceramics Gallery Y Llygad / Oriel Serameg

46

2 January – 18 March 2 Ionawr – 18 Mawrth

Spring Season Tymor y Gwanwyn The season will include short films featuring local folk tales. These are made by Jacob Whittaker and Peter Stevenson with music of Deuair, Elsa Davies, Ceri Owen-Jones and more. ___ Bydd y tymor yn cynnwys ffilmiau byrion yn nodweddu chwedlau gwerin lleol. Gwnaethpwyd y ffilmiau gan Jacob Whittaker a Peter Stevenson gyda cherddoriaeth Deuair, Elsa Davies, Ceri Owen-Jones ac eraill.

4 January – 25 March 4 Ionawr – 25 Mawrth

Earth, Fire and Salt: pots by Micki Schloessingk Micki Schloessingk is based at Bridge Pottery on the Gower Peninsula in south Wales where she has made a range of thrown and hand-built pots since 1987. All the work is wood-fired and salt-glazed. The exhibition is a chance for us to appreciate and share Micki’s work with new audiences as it tours to venues across Wales, accompanied by a variety of engagement activities. An exhibition in The Language of Clay: Part One initiative, Mission Gallery National Touring Exhibitions, curated by Ceri Jones ___ Daear, Tân a Halen: potiau gan Micki Schloe Mae Micki Schloessingk yn gweithio yng Nghrochendy’r Bont ym Mro Gŵyr yn ne Cymru lle mae wedi bod yn cynhyrchu amrediad o botiau tafledig a rhai a wnaethpwyd â’r llaw ers 1987. Mae’r holl waith wedi tanio â choed ac wedi gwydro â halen. Mae Daear, Tân a Halen yn gyfle i ni werthfawrogi a rhannu gwaith Micki gyda chynulleidfaoedd newydd wrth i’r arddangosfa dwrio i ganolfannau ledled Cymru. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau cysylltiedig i gydfynd â’r arddangosfa. mickischloessingk.co.uk www.ceramics-aberystwyth.com


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

47

Friends of the Arts Centre Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau Friends of the Arts Centre is a community driven organisation which seeks to support the arts centre with various initiatives including funding campaigns and promotional activity. Membership of the organisation is free. The organisation was created from a desire in the community of Aberystwyth to recognise the Arts Centre as a world-class institution with a huge impact on the local community and beyond. Friends of Aberystwyth Arts Centre seeks to support the arts centre in any way imaginable and feasible. Its patrons include Taron Egerton, Jacob Ifan, Gillian Clarke, John Metcalf, Shani Rhys James, David Russell Hulme, Neil Brand, Professor John Andrews and Stephen West. Friends of Aberystwyth Arts Centre is a registered charity. If you would like to become a Friend of Aberystwyth Arts Centre then please sign up at artscentrefriends.co.uk

Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn fudiad a yrrir gan y gymuned. Ei bwrpas yw cefnogi Canolfan y Celfyddydau gydag amryw fenter gan gynnwys ymgyrchoedd codi arian a gweithgareddau hyrwyddo. Mae aelodaeth yn ddi-dal. Crewyd y mudiad gan ddymuniad ar ran y gymuned yn Aberystwyth i gydnabod Canolfan y Celfyddydau fel sefydliad o’r safon uchaf gyda dylanwad enfawr ar y gymuned leol a thu hwnt. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn chwilio i gefnogi’r Ganolfan mewn unrhyw ffordd bosibl y gellir ei dychmygu. Mae’r noddwyr yn cynnwys Taron Egerton, Jacob Ifan, Gillian Clarke, John Metcalf, Shani Rhys James, Yr Athro John Andrews a Stephen West. Mae Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau yn elusen gofrestredig. Os hoffech ddod yn Gyfaill Canolfan y Celfyddydau, ewch artscentrefriends.co.uk

Come down to the Bandstand on Saturday 22 April for a free fun art day with Friends of the Arts Centre! All welcome.

Dewch i lawr i’r Bandstand ar ddydd Sadwrn 22 Ebrill am ddiwrnod celf hwyliog, yn rhad ac am ddim, gyda Chyfeillion Canolfan y Celfyddydau! Croeso i bawb.


Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol THURSDAY / DYDD IAU

DAILY Arts Centre Dance School Classes in ballet, streetdance, modern and tap. Sessions run from 4–9pm Monday to Friday, and from 9am–4pm on Saturdays.

MONDAY / DYDD LLUN Youth Theatre 2 4.30–6.30pm Pottery for Beginners 6.30–9pm Castaway 7–9pm Community Theatre Samba Drumming 6.30–8.30pm Student Ballet 8–9pm

14–21yrs Adults Adults (18+)

Adults (18+)

TUESDAY / DYDD MAWRTH Haul Art and 10.30–12.30pm Adults Friendship Group Pottery – all levels 12.30–3pm Adults Youth Theatre (YT1) 4.30-6.30pm 12–13yrs Solo Dance 7pm 6yrs+ Acrobatic Arts 6.30–7.30pm 12–16yrs Pottery 6.30–9pm Adults Heartsong 7.15–9.30pm Adults Community Choir Writing for 7.30–9.30pm Adults Performance Singing Lessons 5–18 yrs with Rachel Blair Age Musical Theatre 6.30–7.30pm 12–18yrs Singing

WEDNESDAY / DYDD MERCHER Darkroom Open Access Wednesday Poetry Adult Street Dance

48

5–8pm

Adults

6.30–8pm 8–9pm

Adults Adults (18)

Fit For Life 2–3pm All Ages Vocal Coaching 6.30–8.30pm Adult Tap Writing for Me 6.30–8pm Adults (16+) Experimentation in 9.30am–12.30pm Adults Painting and Drawing Adult Ballet 12.30–1.30pm Adults (25+) Screen Printing 1–4pm Adults Open Access Digilab 3–6pm All ages (during school term time only) B&W Photography 6.30–8.30pm Adults Pottery (Advanced) 6.30–9pm Adults Acrobatic Arts 4–4.30pm 3-4yrs0, 4.30–5.30pm 5-8yrs

FRIDAY / DYDD GWENER Adult Jazz 12.30–1.30pm (18yrs+) Adult Acrobatic Arts 1.30–2.30pm Clwb 1-2-3 Club 11am-12noon 0–5yrs Beginners Adult 12.30–1.30pm Adults (25+) Ballet Clwb 1-2-3 Club 1.30–2.30pm 0-5yrs Acrobatic Arts 4–5pm level 1 Acrobatic Arts 5–6pm Primary Group 1 Acrobatic Arts 6–7pm Primary Group 2 Acrobatic Arts 7–8pm Level 2 Acrobatic Arts 8–9pm Level 3&4

SATURDAY / DYDD SADWRN Stage School 9am–5pm 5–11yrs Life Drawing 10am-12noon Adults Children’s Clay 10am–12noon 10–15yrs Modelling 12.30–2.30pm 5–9yrs Guitar 2.15–3.15pm 8-18yrs (Children’s Beginners) Guitar 3.15–4.15pm 8-18yrs (Children’s Improvers) The Word Distillery 2–5pm Adults (3rd Sat of month) The Poetry 2–5pm Experience Photography for 3.30–5.30pm 10-16yrs Young People


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232 Places on all courses can be booked through the ticket office. If courses have already started when you receive this brochure, but you would like to attend, please contact the ticket office as there are often places available.

Gellir archebu llefydd ar yr holl gyrsiau trwy’r swyddfa docynnau. Os yw’r cwrs eisoes wedi dechrau pan ‘rydych yn derbyn y llyfryn hwn, ond yr hoffech ymuno, mae croeso i chi gysylltu â’r swyddfa docynnau i weld a oes lefydd ar gael.

Contact / Cysylltwch â: 01970 622888 / 01970 621609 takepart@aber.ac.uk / cymrydrhan@aber.ac.uk

Ysgol Ddawns

Dance School Aberystwyth Arts Centre Dance School aims to provide an enjoyable dance experience for pupils of all ages. Highly qualified teachers offer classes in ballet, modern, tap and street dance with the aim to develop an appreciation and love of dance. Former pupils have won places at professional dance schools and colleges. The Dance School follows the graded system of the Royal Academy of Dance (RAD) for Ballet, Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) for Modern and Tap and UDO for Street Dance. Examinations provide a useful yard stick of achievement and are designed to be within the scope of virtually all pupils, but are not compulsory. Classes will start on Tuesday 3rd January.

Mae Ysgol Ddawn Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn anelu at ddarparu profiad dawns pleserus ar gyfer disgyblion o bob oedran. Mae athrawesau â chymwysterau uchel yn cynnig dosbarthiadau mewn bale, modern, tap a dawnsio stryd gyda’r bwriad o ddatblygu gwerthfawrogiad a brwdfrydedd tuag at ddawns. Mae cynddisgyblion wedi ennill llefydd mewn ysgolion a cholegau dawns proffesiynol. Mae’r Ysgol Ddawns yn dilyn system graddio’r Academi Ddawns Frenhinol (RAD) ar gyfer Bale, Chymdeithas Imperialaidd yr Athrawon Dawns (ISTD) ar gyfer Modern a Tap a Sefydliad Dawns Unedig (UDO) ar gyfer Dawnsio Stryd. Mae arholiadau yn fodd defnyddiol o fesur cyflawniad ac fe’u cynllunir i fod o fewn gallu’r rhan fwyaf o ddisgyblion, ond nid ydynt yn orfodol. Bydd Dosbarthiadau yn cychwyn ar Ddydd .

49 Aberystwyth Arts Centre Stage School Spring Term starts Saturday 28 January Summer term starts Saturday 29th April 2017 (10 Week term) Saturdays A structured approach to drama training with separate classes in acting, musical theatre singing and stage dance. Through individual classes and group workshops entirely led by theatre professionals, pupil’s progress as they follow a syllabus designed to lead them through the different skills in learning to perform and will also be prepared to audition for productions. For further information please e-mail takepart@aber. ac.uk – or to join the waiting list, please visit www.aber.ac.uk/ artscentre

Aberystwyth Arts Centre Youth Theatre Youth Theatre One Spring term starts Tuesday 24 January 4:30–6:30pm Ages 12–13yrs Youth Theatre Two Starts Monday 23rd January 2017 Monday 24th April 2017 4:30–6:30pm Ages 14–21yrs £70 per 10 week term (£60 If paid for before January 3rd) The vibrant and popular Arts Centre Youth Theatre offers weekly sessions focussing on actor and performance training


Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol Monday Dydd Llun Arts Centre Castaway Community Theatre Starts January 9th Summer Term Starts June 5th £55 (£50) For the Term Adults (18+) Castaway is the Art Centre’s well established community theatre group. New members and complete beginners are welcome to join the groupno theatrical experience necessary! Just Enthusiasm! This term Castaway will be working towards their spring production of ‘Great Expectations’ by Charles Dickens

Samba Drumming January 16th 6:30–8:30 The Samba a go-go band meets on Monday evenings. For more information or to enquire about joining please email takepart@ aber.ac.uk

Student Ballet Starts January 23rd Summer Term Starts April 24th 8–9pm £50 10 sessions Adults 18+ This special RAD ballet class welcomes Aberystwyth University students, from beginners to more experienced dancers. Taught by Dance School ballet teacher Hannah Goodchild.

50

Pottery for Beginners

Solo Dance lessons

Starts January 23rd Summer Term Starts April 24th 6.30–9pm £93 (£82) + materials Tutor Laura Hughes Fun and friendly classes which cover all the main making techniques you’ll need to progress in ceramics. Suitable for all levels.

Bookable dance sessions for adults and children aged 6+ £12 per 30 minute session One to one tuition improving technique and performance. From Jazz to contemporary and musical theatre, build confidence and style with IDTA qualified teacher Megan West.

Tuesday Dydd Mawrth Heartsong Community Choir Starts January 17th Summer Term Starts April 25th 7.15–9.30pm Pay on the door Adults (18+) An informal choir of local people singing a mix of world, gospel, modern and traditional music. All are welcome – even if you can’t sing! No need to read music. For further information contact takepart@aber.ac.uk or cymrydrhan@aber.ac.uk

Acrobatic Arts Starts January 10th for 12 weeks Summer Term Starts April 25th for 12 weeks Level 2 and 3 (12yrs+) 6:30–8:00 £85 for a block Acrobatic Arts is a fusion of classic dance technique and the precision and athleticism of acrobatic elements. You will learn techniques such as balance, limbering, tumbling and partnering, flexibility, contortion and strength. Taught by Megan West, a certified Acrobatic Arts teacher.

Aberystwyth Arts Centre Writing for Performance Group 2nd Tuesday of every month 7.30–9.30pm Free Adults (18+) The group meets to share work, ideas and includes practical exercises. A positive and supportive environment to develop writing for performance. For all levels from beginners to experienced writers. New members welcome any time. Contact takepart@ aber.ac.uk or cymrydrhan@ aber.ac.uk if you are interested in joining the group.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232 HAUL: The Art and Friendship Group Starts January 24th Summer Term Starts April 25th 10.30am–12.30pm £5 per session or £40 for 10 weeks Tutor: Martine Ormerod Are you 50+ feeling isolated and would like to meet new people and try something different? The art and friendship group offers you a chance to explore different ways to make art, from painting to using new technologies such as digital cameras. No previous art experience necessary, come along and join in the fun. Perhaps you have some art or craft ideas you have not had a chance to do, this could be the opportunity. Contact Martine Ormerod on martine_arts@ me.com for more information. Organised in collaboration with Aberystwyth Arts Centre.

Singing Lessons with Rachel Blair Bookable sessions for children (5–18yrs) £12 for a 30 minute session These half hour sessions with Rachel Blair focus on singing, delivery and performance. To arrange a session contact takepart@aber.ac.uk or cymrydrhan@aber.ac.uk

Pottery for All Starts January 24th Summer Term Starts April 25th 12.30–3pm £85 (£75) + materials Tutor John Reading Children at school? Take some time for yourself; expand your skills and creativity in the Tuesday afternoon Ceramics Class. All that’s needed is enthusiasm and the class finishes in time to still collect the children from school!

Musical Theatre Singing Starts January 24th Summer Term Starts April 25th 6.30-7.30pm Ages 12-18 £50 for 10 sessions Learn musical theatre songs, improve your performance and develop your voice in these sessions with Stage School voice tutor Rachel Blair.

Pottery – All Levels Starts January 24th 6.30–9pm Summer Term Starts April 25th Tutor Laura Hughes Fun and friendly classes which cover all the main making techniques you’ll need to progress in ceramics. Suitable for all levels.

51 Wednesday Dydd Mercher Dydd Mercher Adult Street Dance Starts January 25th Spring term Starts April 26th / 8.00–9.00pm £50 10 sessions Adults (18+) By popular demand! Street Dance classes with Aberystwyth Arts Centre Dance School teacher Rebecca Thomas for adults. Fun, friendly classes suitable for all levels.

Wednesday Poetry Group Start Dates 6.30-8pm / Free Adults (18+) Wednesday Poetry Workshop. A relaxed and informal discussion of creative work produced by individuals in the group each week.

Open Access to the Darkroom with John Charles Spring term starts January 25th / Summer Term Starts April 26th Drop in between 5–8pm (contact John in advance to confirm) / £3 per hour Revisit the joys of B&W film in the Arts Centre’s fully equipped darkroom. Users should have previous darkroom experience and be familiar with basic darkroom processes and etiquette. There is no teaching but friendly advice is available on request. Less experienced users may wish to attend a refresher or beginners course. For information contact John: johncharles864@gmail. com / 01970 626808


Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol Thursday Dydd Iau Fit For Life Starts January 26th Summer Term Starts April 27th 2:00–3:00pm £3.50 per Session or £30 for a block of 10 sessions. £3 per session if a Cinema Silver Screening ticket is purchased for the same day. Over 50s gentle exercise led by Megan West. Following on from the success of these sessions at Gwanwyn, come and join us for some light exercises and have some fun, all abilities welcome.

Vocal Coaching with Kedma Macias Bookable sessions for all ages. £20 per session These hour long sessions with Kedma Macias focus on singing, delivery and performance. To arrange a session contact takepart@aber. ac.uk or cymrydrhan@aber. ac.uk

Adult Tap Starts January 26th Summer Term Starts April 27th 6–7pm Beginners 7–8pm Improvers 8–9pm Intermediate £50 10 sessions Adults (18+) Come and learn tap dancing techniques, keep fit and have fun. A warm welcome to complete beginners!

52

Adult Ballet Starts Thursday 26th and Friday 27th January Summer Term Starts Thursday 27th and Friday 28th April 12:30–1:30pm £50 10 sessions £85 for both classes Adults (25+) RAD ballet classes for adults taught by Dance School ballet teacher Hannah Goodchild. Some previous knowledge of ballet is essential for this class.

Writing for Me Starts January 26th Summer Term Starts April 27th 6.30-8pm £65 10 sessions Adults 16 + From sheer enjoyment to acts of self-discovery, there is something in the craft of creative writing for everyone. “Writing for Me” is a ten-week course designed to focus on the first principles of writing in a manner applicable to beginners and seasoned professionals alike. The tone will be friendly and supportive, and the accent will be on learning and fun. DAMIAN GORMAN has been writing and encouraging other writers for well over thirty years. In that time his own work has garnered awards as diverse as a Better Ireland Award and an MBE, a Golden Harp and a BAFTA. Part of the People’s Stories Season

Experimentation in Painting and Drawing Starts January 26th Summer Term Starts April 27th 9.30am–12.30pm Cost £100 (£90) for term or £13 per class Tutor Roy Marsden The title and intention of this class is aimed and designed to be experimental. It encourages its members to explore and use a wide range of mixed media techniques and applications, both in ideas and materials. Suitable for all levels but especially for those with some experience. Cost includes materials.

Screen Printing Starts January 26th Summer Term Starts April 27th 1–4pm Cost £100 (£90) for term Tutor Becky Knight Learn how to print your own designs on fabric, t-shirts, tablecloths - whatever takes your fancy! This class concentrates on screenprinting onto fabric using non-toxic water-based inks. No experience necessary. A daytime class suitable for all abilities, which finishes in time to collect the children from school!


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232 Open Access to the Arts Centre Digilab – FREE!! Starts January 12th Summer Term Starts April 27th 3–6pm Digilab is a computing suite which offers users access to multi-media computers with both Windows and iMac available for general use. They come with open-source and commercial graphic design and animation packages, such as Adobe’s Photoshop, Premiere Elements and Lightroom; DragonFrame and Gimp, as well as free internet access, printing and scanning facilities. So if you are having problems sending an email or would like to try your hand at Photoshop, pop on in, there will always be someone on hand for some friendly advice or help where needed.

Pottery – Advanced Class Starts January 26th Summer term starts April 27th 6.30–9pm £93 (£82) + materials Tutor Laura Hughes A more advanced class for those wanting to take their ceramic skills to a higher level.

53

Black & White Photography

Friday Dydd Gwener

Starts January 26th Summer Term Starts April 27th 6.30–8.30pm £93 (£82) + materials Tutor: Stephen Bailey Learn how to take and develop your own black & white photographs using the Arts Centre’s darkroom facilities. Open to all levels, these popular classes focus on the principles of composition and the traditional technique of developing and printing your own images. Note: Whilst this course works with Black and White film and the darkroom, the photographic techniques covered in these classes should help anyone who wants to learn how to take better photographs with a digital camera.

Adult Jazz

Acrobatic Arts Starts January 12th for 12 weeks Summer Term Starts April 27th for 12 weeks – 3+4yrs (Primary) 4:00–4:30 £36 per block – Beginners 5-8yrs 4:30–5:30 £60 per block Acrobatic Arts is a fusion of classic dance technique and the precision and athleticism of acrobatic elements. You will learn techniques such as balance, limbering, tumbling and partnering, flexibility, contortion and strength. Taught by Megan West, a certified Acrobatic Arts teacher.

Starts January 27th Summer Term Starts April 28th 12:30–1:30pm £50 for 10 sessions Adults (18+) A fun and energetic dance class that focuses on all styles of jazz dance, from creative movement to jazz technique and themed routines such as 80’s, Charleston, musical theatre. With Megan West.

New Adult Acrobatic Arts Starts January 27th Summer Term Starts April 28th 1:30–2:30pm £50 per session Acrobatic Arts is a fusion of classic dance technique and the precision and athleticism of acrobatic elements. You will learn techniques such as balance, limbering, tumbling and partnering, flexibility, contortion and strength. Taught by Megan West, a certified Acrobatic Arts teacher.


Weekly Classes Dosbarthiadau Wythnosol

54

Acrobatic Arts

The Word Distillery

Life Drawing

Starts January 13th for 12 weeks Summer Term Starts April 28th for 12 weeks Level 1 - 4:00-5:00pm Primary Group 1 - 5:00-6:00pm Primary Group 2 - 6:00-7:00pm Level 2 - 7:00-8:00pm Level 3 and 4 – 8:00-9:00pm £60 block Acrobatic Arts is a fusion of classic dance technique and the precision and athleticism of acrobatic elements. You will learn techniques such as balance, limbering, tumbling and partnering, flexibility, contortion and strength. Taught by Megan West, a certified Acrobatic Arts teacher.

Third Saturday of each month 2–5pm Free Adults (18+) A workshop for local poets giving an opportunity for local poets to discuss their work.

Starts January 28th Summer Term Starts April 29th 10am – 12 noon Cost 100 (£90) for term or £13 per class Tutor: Paul Webster / Jude Macklin In the life drawing class you will be working directly from the life model. This is suitable for all levels; if you haven’t drawn directly from the figure before or perhaps you’ve had a big break from drawing this class will give you the opportunity to familiarize yourself with some of the techniques and processes required to draw from life. If you simply want take the advantage of working from a life model this class is also for you and you can work in any way that fits with your own project or ideas. You’ll receive one to one friendly tuition in a relaxed but focused environment. All materials and equipment provided, but feel free to bring your own favourite items.

Clwb 1-2-3 Club Starts January 27th Summer Term Starts April 28th 11–12 and 1.30–2.30pm £3.50 per session A friendly, bilingual session for babies, toddlers and their adults. Music, movement and creative games with Hannah Goodchild. Due to popular demand Clwb 1-2-3 now runs alongside the school term!

Saturday Saturday Dydd Dydd Sadwrn Sadwrn The Poetry Experience The group meet on the first Saturday of every month from 2:00pm to 5:00pm. Free session open to all to share your poetry in a friendly and supportive environment.

Guitar Starts January 28th Summer Term Starts April 29th Children’s Beginners [8+]: 2.15–3.15pm Children’s Improvers [8+]: 3:15–4:15pm £50 for 10 weeks Electric, Acoustic and Bass classes covering repertoire from 1950’s Rock’n’Roll to the present day. Please bring your own guitar, and amp if required. An adult may remain with each child under 12. Check online for further details.

Photography for Young People 10–16yrs Starts January 28th Summer Term Starts April 29th 3:30–5:30pm 10 weeks £70 Tutor: Brian Swaddling Fun and lively photography sessions – learn how to take, edit and print your own photographs (digital and B&W). Also suitable for those studying Photography or Art at GCSE level or above.

Clay Modelling Starts January 28th Summer Term Starts April 29th 10am–12noon, 9–15yrs £72 + materials 12.30–2.30pm 5–8yrs, £72 + materials Tutor: Laura Hughes From sculptures to teapots, children can try out all aspects of ceramics and feel like a professional! All work that children make is put through the magical process of glazing and firing.


Special Workshops & Community Projects Gweithdai Arbennig & Phrosiectau Cymunedol Zu Aerial Back by popular demand! Come and learn to fly with Zu Aerial! You will learn skills on various pieces if aerial equipment. Zu have been teaching the joy of flight for 12 years and are now based in Powys. See class listings for further details and book early as places are limited. Tuesday 21st Feb 10.30–12:00pm Age 8–14 / (£18) This class will be a combination of aerial dance with ground based dance exploration. Aerial work will focus on silk/ rope and trapeze work. Tuesday 21st Feb 1:00–2:30pm Age 15+ and Adults / (£18) In response to feedback we have made this a purely aerial experience. Participants will be led through a thorough warm up and then learn skills on silk/ rope/ trapeze and aerial hoop.

Easter Courses with Lisa Young Pottery for Children ages 5-12 10am-12pm £10 for each session. Monsters & Robots ...and even Robot Monsters! Monday 10th April Critters, Butterflies & Bugs Tuesday 11th April Ugly Mugs & Crazy Cups Wednesday 12th April IMAGE TRANSFER ON POTTERY MASTERCLASS Saturday 22nd and Sunday 23rd April 12–5pm £80 (£75) (For Adults) Early Bird discount if you book before the 1st of February: £65 Create your own decals and transfer onto your own glazed work or we can supply bone china whiteware for purchase. Advance booking by 21st March essential.

Acro Arts

Gwanwyn Festival 2017

Acro Arts Taster 5+ 10am–1pm Thursday 23rd February £25 Acro Arts Intensive (Current Students ONLY) 1:30pm-4:30pm Thursday 23rd February £25 Acrobatic Arts is a fusion of classic dance technique and the precision and athleticism of acrobatic elements. You will learn techniques such as balance, limbering, tumbling and partnering, flexibility, contortion and strength. Taught by Megan West, a certified Acrobatic Arts teacher.

Wednesday 3rd May 10am-5pm/ FREE Get Inspired and Involved! A free Arts and Well Being Day at Aberystwyth Arts Centre open to anyone aged 50 and over; the emphasis will be on having fun and trying something new. Come along and join in one of our many activities. Note: There will be limited places on some activities, so advanced booking is essential. For more information contact the Box Office on 01970 623232 or takepart@aber.ac.uk We work closely with the Youth justice team offering afterschool classes in Photography, a Homework Club and our very own Rock School.

55

Family Learning Programme 2017 Creative Family Fun! The Ceramic Gallery will run arts and craft sessions for families, based on themes and exhibitions within the impressive Ceramic Collection of the School of Art, Aberystwyth University. Activities take place in the Ceramic Gallery downstairs in the Arts Centre. No booking required, drop in between 10am and 1pm. There is a voluntary small charge for materials (£1 per child, adults free) and events last 30-45 minutes and are suitable for families and children aged 3 and over. Babies are welcome in the gallery. 28 Ionawr Tebotau Ffantasïol 25 Chwefror Cwpanau a Soseri Cardfwrdd 25 Mawrth Gwneud Dysgl Dlysau January 28th Fantasy Teapots Feb 25th Cardboard Cups and Saucers March 25th Make a Trinket Dish For further information, please contact Louise Chennell: loc@aber.ac.uk 01970 622192

LAMDA This year, the Arts Centre will be entering students into the LAMDA Acting examination. The exams will take place on Sunday 23rd April. If you are interested in entering your child for the exam, please contact Laura on 01970 62 2888 or lao8@aber.ac.uk before January 14th.


Special Workshops & Community Projects Gweithdai Arbennig & Phrosiectau Cymunedol UK Music Rehearsal Spaces We are pleased to announce that in 2017 Aberystwyth Arts Centre will be joining UK Music’s Rehearsal Space scheme. The scheme aims to assist young people across the UK access the right equipment and expertise to help them make music. Oliver Morris - Director of Education & Skills for UK Music - said: “I remember growing up in Aber and the problems we used to have trying to find places to rehearse. I’m really glad that UK Music can help my hometown by providing equipment to revitalise the Arts Centre’s rehearsal space and in turn help young local musicians to follow their passion. We are also keen to integrate the equipment into worthwhile projects locally such as the great work being done by Chris Robinson and the Ceredigion Youth Service and Debra Croft with the Summer University and are of course are looking forward to getting involved in workshops with young musicians in the space ourselves.” Watch this space for more news! UK Music is the trade body for the music industry and members are: AIM, BASCA, BPI, FAC, MMF, MPA, MPG, MU, PPL, PRS for Music and the Live Music Group. Further information can be found at: http://www.ukmusic.org/ and for more information on the Rehearsal Space scheme or UK Music’s other work please contact oliver.morris@ukmusic. org

GALLERY EDUCATION PROGRAMME FOR SCHOOLS We run an extensive programme of activities for schools including discussion and practical Gallery Education sessions for all key stages working with our exhibition programme; practical and theory Ceramics sessions run in conjunction with the University Ceramics collection; Art Days where schools can bring up to 100 children to the Arts Centre to take part in a variety of activities and shorter sessions designed specifically for Key Stage 1 & 2 pupils. For details of sessions and activities available this term, please contact Amanda Trubshaw on 01970 622888 / amj@aber.ac.uk

RHAGLEN ADDYSG ORIEL I YSGOLION Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal rhaglen helaeth o weithgareddau i ysgolion gan gynnwys trafodaethau a sesiynau Addysg Oriel ymarferol i bob cyfnod allweddol gan weithio â’n rhaglen arddangosfeydd; mae sesiynau cerameg ymarferol a theori’n cael eu cynnal ar y cyd â Chasgliad Cerameg y Brifysgol; Diwrnodau Celf lle y gall ysgolion ddod â hyd at 100 o blant i Ganolfan y Celfyddydau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau byrrach a fwriedir yn benodol ar gyfer disgyblion cyfnod allweddol 1 & 2. Am fanylion ynglŷn â’r sesiynau a’r gweithgareddau sydd ar gael yn ystod y tymor hwn, cysylltwch â Amanda Trubshaw ar 01970 622888 / amj@aber.ac.uk

56

Teachers Notes We have a downloadable teachers’ pack on how to get the most out of a Gallery visit. These notes provide information, project ideas and suggest questions teachers might ask pupils in the Gallery.

Nodiadau i Athrawon Mae gennym becyn i athrawon y gellir ei lawrlwytho ar sut i fanteisio i’r eithaf ar ymweliad Oriel. Mae’r nodiadau hyn yn cynnig gwybodaeth, syniadau am brosiectau ac awgrymiadau am gwestiynau y gellir gofyn i’r disgyblion yn yr Oriel.

Downloadable Notes for English and Drama / Adnoddau y Gellir eu Lawrlwytho ar Gyfr Saesneg a Drama Education resources are available on our website for the following / Mae adnoddau addysgiadol ar gael ar ein gwefan: ––– T he Merchant of Venice ––– T he Government Inspector ––– W uthering Heights ––– Kindertransport ––– U nder milkwood ––– Y Fenyw Ddaeth o’r Mor


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

57 ff

fform

Artists in Schools Set Text GCSE & A Level Workshops / Testun Gosod A day long workshop working on set text GCSE and A Level drama texts for English and drama. Tailored to meet your school’s needs. Gweithdy am ddiwrnod llawn yn gweithio ar destunau gosod ar gyfer TGAU a Lefel A. Bydd y gweithdai yn ymateb i ofynion ysgolion unigol.

Backstage Tours A free session for theatre studies students with Arts Centre creative and technical staff to explain how theatre works both front and backstage. We are pleased to be working in partnership with Ceredigion County Council youth activities team and the Friends of Aberystwyth Arts Centre to hold our weekly Rock School for young people. To arrange schools visits, resources and workshops takepart@aber.ac.uk or cymrydrhan@aber.ac.uk

The Arts Centre’s new restyled artist project – a place to meetwork-create. Are you creating work locally and looking for a place to create/show your work/ meet other artists? fform Associates We invite a limited number of young professionals to join us for collaborations, rehearsal space, platforms for your work, advice and support. If you’re developing interesting new performance work in any genre let us know and we’ll see if we can help. The Music Room A small simple space you can hire to practise musical instruments, hold read-throughs, develop ideas. Contact us if you’re interested.fform Performance Nights A programme designed to present and support new and emerging companies as part of our regular programme. Just contact us with a proposal. Meet the artists after the show in our lively bar. fform Scratch Nights A chance to try-out ideas and new work, discuss, meet and get feedback. fform Residencies We receive occasional funding to support funded residencies. Join the fform info list and we’ll let you know about these.

Llun / photo: Keith Morris

Prosiect artist diwygiedig newydd y Ganolfan – lle i gyfarfod-gweithio-creu. A ydych chi’n creu gwaith yn lleol ac yn edrych am rywle i greu/ dangos eich gwaith/cyfarfod ag artistiaid eraill? Cyd-ymgymerwyr fform Gwahoddir nifer cyfyng o bobl broffesiynol ifanc i ymuno â ni ar gyfer cydweithrediadau, gofod rihyrso, llwyfan i’ch gwaith, cyngor a chefnogaeth. Os ydych yn datblygu gwaith perfformio newydd diddorol mewn unrhyw genre gadewch i ni wybod ac efallai y gallwn helpu. Yr Ystafell Gerdd Ystafell fach syml y gallwch hurio i ymarfer offerynnau cerddorol, cynnal darlleniadau, datblygu syniadau. Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb. Nosweithiau Perfformio fform Rhaglen sy’n anelu at gyflwyno a chefnogi cwmniau newydd a’r rhai sy’n dod i’r amlwg fel rhan o’n rhaglen reolaidd. Cysylltwch â ni gyda’ch syniadau. Gallwch gyfarfod â’r artistiaid yn ein bar bywiog ar ôl y sioe. Nosweithiau Sgraffinio fform Cyfle i roi cynnig ar syniadau a gwaith newydd, trafod, cyfarfod a chael adborth. Cyfnodau Preswyl fform ‘Rydym yn derbyn arian yn achlysurol i gefnogi cyfnodau preswyl. Ymunwch â rhestr wybodaeth fform i dderbyn manylion.


Creative Development Datblygiad Creadigol

fform Associate Artists Artistiaid Cyswllt fform The Arts Centre offers space and resources to a number of associate artists and companies, some of whom will be performing and touring: ___ Mae’r Ganolfan yn cynnig lle ac adnoddau i nifer o artistiaid a chwmnïau cyswllt; bydd rhai ohonynt yn perfformio ac yn teithio: James Baker Bold Productions Joanna Bond Dopplegangster The Experimental Acting Studio Gwyn Emberton Dance Eddie Ladd Pendulum Theatre Awakennyn Productions Scriptography Productions Peter Stevenson Josey Welcome

Creu Cymru Dance Buddies Gwyn Emberton Siriol Joyner Eddie Ladd Sean Tuan John

58

Survivors Project The Arts Centre is pleased to be working creatively with West Wales Women’s Aid, Creu Cymru and Chickenshed Theatre Company on a project for survivors of domestic abuse. Theroject is supported by the Big Lottery. ___ Mae’n fraint gan y Ganolfan weithio’n greadigol gyda Chymorth Menywod Gorllewin Cymru, Creu Cymru a Chwmni Theatr Chickenshed ar brosiect er budd goroeswyr camdrin domestig.

Hijinx Acting Academy The Arts Centre is pleased to be working in partnership with Hijinx Theatre to provide a structured training programme for emerging actors with learning disabilities to enter the theatre profession or to gain life skills through drama. For further details or if you’re interested in joining contact: Jon.kidd@hijinx.org.uk ___ Mae’n bleser gan y Ganolfan weithio mewn partneriaeth gyda Theatr Hijinx i ddarparu rhaglen hyfforddiant i gynorthwyo actorion newydd gydag anableddau dysgu i ddilyn gyrfa yn y theatr neu i ennill sgiliau bywyd trwy ddrama.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

59

Creative Studios Stiwdios Creadigol The Creative Studios project was designed to develop Aberystwyth Arts Centre’s role as a creative hub for arts businesses, arts development agencies, artists and craft workers. The Creative Studios Project designed by Heatherwick Studio, worth £1 million, has been made possible by support from Aberystwyth University, the Arts Council of Wales Lottery Fund and the Welsh Assembly Government. ___ Bwriad yr unedau oedd datblygu swyddogaeth Canolfan y Celfyddydau fel man creadigol ar gyfer busnesau celf, asiantaethau datblygu’r celfyddydau, artistiad a chrefftwyr. Gwnaethpwyd y Prosiect Unedau Creadigol, sy’n werth £1 miliwn, yn bosibl yn sgil cefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth, Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth y Cynulliad.

Winner of RIBA Award 2010

Resident Artists and Companies Artistiaid a Chwmnïau Preswyl ––– G reenweeds Web Development Design & Digital Marketing ––– W ardens Dramatic Company ––– M usicFest International Music Festival and Summer School ––– T im Walley – Designer / Maker ––– H onno Welsh Women’s Publishers ––– B ecky Knight, Textile artist ––– H AUL Arts in Health ––– T rioni Architects ––– Angela Goodridge If you are interested in renting one of the Creative Studios please contact Louise Amery on 01970 622889 / lla@aber.ac.uk

Hynt Art and culture is for everyone. But if you have an impairment or a specific access requirement, often enjoying a visit to a theatre or an arts centre can be more complicated than just booking tickets and choosing what to wear. Hynt is a national scheme that works with theatres and arts centres across Wales to make things clear and consistent. Hynt cardholders are entitled to a ticket free of charge for a personal assistant or carer at the Arts Centre and all the theatres and arts centres participating in the scheme. Visit www.hynt.co.uk or www.hynt.cym to find a range of information and guidance about the scheme. You can also find out whether you or the person you care for are eligible to join the scheme and complete an application form.

Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson. Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd yn y Ganolfan y Celfyddydau a phob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Ewch i www.hynt.co.uk neu www.hynt.cym am wybodaeth ac arweiniad am y cynllun. Gallwch hefyd gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i ymuno â’r cynllun a chwblhau ffurflen gais.


Information Gwybodaeth

60

Great Hall / Neuadd Fawr

31 30 29

28 27 26

Y

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Y

58 59 60 61 62 63 64 65

35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

X

58 59 60 61 62 63 64 65

WHEELCHAIR SPACE

X

35 36 37 38 39 40 41 42

W

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

W

58 59 60 61 62 63 64 65

DOOR

35 36 37 38 39 40 41 42

V

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

V

58 59 60 61 62 63 64 65

U

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

U

34 33 32 31 30 29

28 27 26

34 33 32 31 30 29

28 27 26

34 33 32 31 30 29

X W V

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

Y

18 17 16 15

18 17 16 15

18 17 16 15

X W V

9 8 7 6

9 8 7 6

9 8 7 6

9 8 7 6

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

34 33 32 31 30 29

28 27 26

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

F

E

28 27 26

U

34 33 32 31 30 29

28 27 26

T

25 24 23 22 21 20 19

25 24 23 22 21 20 19

14 13 12 11 10

14 13 12 11 10

18 17 16 15

U

18 17 16 15

T

34 33 32 31 30 29

28 27 26

U

CENTRE BALCONY BALCONI CANOL

U

58 59 60 61 62 63 64 65

35 36 37 38 39 40 41 42

T

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

T

58 59 60 61 62 63 64 65

35 36 37 38 39 40 41 42

S

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

S

58 59 60 61 62 63 64 65

Q B

S

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

S

9 8 7 6

9 8 7 6

9 8 7 6

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

D

35 36 37 38 39 40 41 42

1

2

3

4

5

6

R

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

Q

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Q

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

P

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

O

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

N

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

N

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

M

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

L

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

L

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

K

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

J

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

J

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

I

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I

21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

H

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

H

21 22 23 24 25 26

A Q

STAGE LLWYFAN

69 70 71

69 70 71

69 70 71

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

72 73

S

72 73

T

U

78 79 80 81

78 79 80 81

78 79 80 81

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93

S

94 95 96 97 98 99 100 101 102

90 91 92 93

T

94 95 96 97 98 99 100 101 102

C

72 73

90 91 92 93

U

94 95 96 97 98 99 100 101 102

69 70 71

69 70 71

69 70 71

69 70 71

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

74 75 76 77

72 73

EAST BALCONY BALCONI DWYREINIOL

Y

35 36 37 38 39 40 41 42

BALCONY SEATING

WEST BALCONY BALCONI GORLLEWINOL

34 33 32

AUDITORIUM SEATING

72 73

72 73

72 73

V

W X 78 79 80 81

78 79 80 81

Y

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

82 83 84 85 86 87 88 89

V

W X

Y

94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

94 95 96 97 98 99 100 101

78 79 80 81

90 91 92 93

102

90 91 92 93

102

90 91 92 93

94 95 96 97 98 99 100 101 102

78 79 80 81

90 91 92 93

102

Reservations

Concessions

Archebu tocynnau

Prisiau gostyngol

Tickets reserved in your name can be held for four days, after which point they will be released for sale. Tickets cannot be reserved on the actual day of the event/screening, but must be paid for in full at time of booking. Any tickets not paid for by the day of the event/screening will be released.

Rates are shown in brackets throughout this brochure. The rate is available for: 60+ in full time retirement, under 16s, full time students, unemployed, and disabled people. Babies are welcome at events that have a child’s concession price as advertised.

Gallwn gadw tocynnau a archebir yn eich enw am bedwar diwrnod. Ar ôl hynny, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu. Os byddwch yn archebu tocynnau ar ddiwrnod y digwyddiad/ ffilm, bydd yn rhaid i chi dalu’n llawn wrth archebu. Os byddwch wedi archebu tocynnau a heb dalu amdanynt erbyn diwrnod y digwyddiad/ffilm, cânt eu rhyddhau i’w gwerthu.

Nodir y prisiau gostyngol mewn cromfachau trwy’r daflen hon. Mae’r pris hwn ar gael i bobl 60+ sydd wedi ymddeol yn llwyr, pobl ifanc o dan 16 oed, myfyrwyr amser llawn, pobl ddi-waith a phobl anabl. Croesewir babis i sioeau lle cynigir gostyngiad ar y pris i blant.

Refunds and Exchanges If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to two days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you at no additional charge (although this cannot be guaranteed). This does not apply to courses.

Latecomers In order to minimise disturbance to other customers and performers, latecomers may be asked to wait until a convenient moment before being allowed into an auditorium. No refund will be given for customers who miss parts of performances due to lateness. Please note - it is often not possible to admit latecomers to the studio at all once the performance is underway.

If you would like a copy of this brochure in large print, please call 01970 623232.

Ad-dalu a Chyfnewid Os na allwch ddod iberfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar eu cyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at ddau ddirwnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau i chi heb gost ychwanegol (ond ni allwn addo gwneud hyn).

Hwyrddyfodiaid Er mwyn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar gwsmeriaid eraill a pherfformwyr, gellir gofyn i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr aros tan y bydd yn gyfleus cyn mynd i mewn i awditorium. Ni fydd pobl sy’n colli rhannau o berfformiadau am eu bod yn hwyr yn cael ad-daliad.

Pe hoffech gopi o’r llyfryn hwn mewn print mawr, ffôniwch 01970 623232.


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

61 Theatre / Theatr 3 R Q 1

O

Q 1

Look out for the 03 Bus Service

GWASANAETH BWS Edrychwch allan am y Gwasanaeth Bws 03 Term time only / Yn ystod y tymor yn unig

Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffeg na fideo mewn unrhyw berfformiad.

4

5

6

7

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Q

2 2

3 3

2

4 4

3

5 5

4

6 6

5

7 7

6

8 8

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

S

P

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

O

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

M

L K

1

2

1

H

1

G

1

3 3

1 2

8

8 6

7

K

J

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

H

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

G

8

2 Q

L

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8

7 5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

7 8

7

6 4

8 8

6 7

6

5 3

7 7

5 6

5

4 2

6 6

4 5

4

3 1

5 5

3 4

3

2

4 4

2 3

2

F

BUS SERVICE

3

4

1

J

Lleolir Canolfan y Celfyddydau yng nghanol campws Prifysgol Aberystwyth. Rydych yn troi i mewn i’r campws oddi ar yr A487 ar y ffordd i’r gogledd o ganol tref Aberystwyth. Ceir arwyddion clir. Gellir parcio ger y Ganolfan am ddim o 5pm ymlaen gyda’r nos a thrwy’r amser ar benwythnosau. Codir tâl bychan yn ystod y dydd.

2

3

M

I

The Arts Centre is situated at the heart of the campus of Aberystwyth University. The turning onto campus is from the A487 as you head North out of the main Aberystwyth town centre and is well signposted. Car parking is free from 5pm in the evenings and all weekends. During the day a small fee is charged. ___

1

2

1

P

4

S 1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I

F

STAGE LLWYFAN WHEELCHAIR SPACE DOOR

Access for Disabled Visitors Cyfleusterau ar gyfer Ymwelwyr Anabl If you would like to check on any access issues before you visit the Arts Centre please call 01970 623232. Parking is reserved next to the main entrance approach for drivers with limited mobility. Two spaces are also available at the rear of the theatre, with level access into the main foyer. Wheelchair access is possible to all auditoria and workshop spaces in the venue. Access at ground level to main foyer and box office, by lift up to the theatre foyer and by stair lift down to the lower level. Guide dogs and assistance dogs are welcome. Toilet facilities are accessible on all levels except the lower foyer. Hearing loops are installed in the Great Hall, Theatre and Cinema. ___ Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 623232. Mae lle wedi’i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy’n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â’r prif gyntedd. Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai’r Ganolfan. Mae’r prif gyntedd a’r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â’r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i’r lefel is. Mae croeso i gwn tywys a chwn cymorth. Gellir mynd mewn cadair olwyn i’r toiledau ar bob lefel ag eithrio’r cyntedd isaf. Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a’r Sinema.


Diary Dyddiadur

62

January / Ionawr 7-21 7 11 18 21 22 23 25 25 29 31

March / Mawrth

Jack and the Beanstalk T 5 Wardens Nabucco NY Met Live 5.55pm C 5 The Tempest RSC Live 7pm C 5 Harvesters Folkus 7.45pm S 6 Roméo et Juliette 5.55pm C 6 NY Met Live The Sleeping Beauty 3pm C 6 Bolshoi Ballet Live Science Café 7.30pm 38 My Body Welsh 7.45pm S 7 Brain Dump Ross Noble 8pm GH 7 Sioe Briodas Aberystwyth 10am 7 Wedding Show Pink Mist Bristol Old Vic 7.30pm T 8

February / Chwefror 2

Amadeus NT Live

7pm

C

2 Music Club 8pm GH 2 Mike Bubbins: Solid Gold 8pm S 5 Swan Lake 3pm C Bolshoi Ballet Live 8 The Flaky Tarts Folkus 7.45pm S 9 A Regular Little Houdini 7.45pm S Flying Bridge Theatre Company 10-11 Great Expectations 7.30pm Castaway 11 George Monbiot & 8pm GH Ewan McLennan 12 Ensemble Cymru 3pm GH 13 Babulus 7.45pm S Gwyn Emberton, Eddie Ladd & iDance 14 Macbeth 7.15pm C Theatr Genedlaethol Cymru 15-16 Marilyn Jo Welcome 7.45pm S 16 Saint Joan NT Live 7pm C 16 Kendal Mountain Festival 7.30pm T 17-19 Côr Cymru Semi-Finals / Rowndiau Cynderfynol 20 Science Café 7.30pm 22 The First Hippo 2pm T On The Moon Les Petits Theatre Company 22 Words & Words & Words 7.45pm S 23 Comedy Club 8pm S 24 Ten Circomedia 7pm T 25 Rusalka NY Met Live 5.55pm C 25 Blowin’ in the Wind 8pm T 26 Music Club 3pm GH 28 Negative Space 7.30pm T

8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 38 13

2-3 National Dance 7.30pm T Company Wales 1pm

3 Aberration 7.45pm S 16 4 Malaysian Evening 6.30pm 17 4 Killer Queen 8pm GH 17 5 Treasure Island 12pm T 17 LP Creatives +3pm 7 Magic Flute 7.30pm T 18 Mid Wales Opera 8 F.E.A.R. Mr Clark 7.30pm T 18 9 Hedda Gabler NT Live 7pm C 18 9 Socks Do Shakespeare 7.45pm S 19 11 La Traviate NY Met Live 5.55pm C 19 11 Dreaming the Night Field 7.30pm T 19 9-12 Gwyl Chwedleau / 20 Storytelling Festival 11 Showaddywaddy 8pm GH 21 13 Science Café 7.30pm 38 14 Y Fory Theatr Bara Caws 7.30pm T 21 15 Give Me Your Love 7.30pm T 22 Ridiculusmus 16 BBC NOW 7.30pm GH 22 16-17 Playpen 7.45pm S 23 17 The Map and The Clock 7pm T 23 Carol Ann Duffy and Gillian Clarke 18 University Singers 8pm GH 24 19 Follow Me Taliesin Theatre 2pm T 24 19 A Contemporary Evening 3pm C 24 Bolshoi Ballet Live 22 Perfect Pitch It’s An Act 7.30pm T 25 22 Martyn Wyndham Read / 8pm GH 25 Iris Bishop Folkus 23 Music Club 8pm GH 25 24 Gerardo Núñez & 7.30pm T 26 Carmen Cortés Quartet 24-25 FOMO Youth Theatre Plus 7.45pm S 26 27-28 Caitlin Light, Ladd 6pm, 8pm 26 & Emberton 29 Jon Richardson: 8pm GH 27 The Old Man 29 Words & Words & Words 7.45pm S 27 30 Comedy Club 8pm S 27

13 14 14 14 15 15 15

Theatre / Dance & Physical Theatre / Music / Comedy / Spoken Word / Family / Special Events / Cinema/Live Screenings All tickets and discounts subject to availability. All information in this brochure was correct at time of going to press.

16


aberystwythartscentre.co.uk 01970 623232

63

April / Ebrill

May / Mai

April Wales Festival of Architecture 2017 39 – May

3

1 NT Connections 28 1 Aberystwyth Philomusica 8pm GH 28 2 Lily and the Little 2pm T 29 Snow Bear Blunderbus 3 Science Café 7.30pm 38 4 Meet Fred Hijinx Theatre 7.30pm T 29 5 Carolyn Robson & 7.45pm S 29 Moira Craig Folkus 6 Twelfth Night NT Live 7pm C 30 8-9 Côr Cymru Cynradd, Y Rownd Derfynol / The Grand Final 8 Idomeneo NY Met Live 4.55pm C 30 9 A Hero of Our Time 4pm C 30 Bolshoi Ballet Live 22 Eugene Onegin 5.55pm C 32 NY Met Live 22 A Child of Our Time 8pm GH 31 Aberystwyth Choral Society 26 Julius Caesar RSC Live 7pm C 40 28-29 Our Day Out 7.30pm T 31 Youth Theatre 2

The Trials of Oscar Wilde Mappa Mundi

7.30pm T

4 WNO Orchestra 8pm GH 5 Hollow Log 7.45pm S 6 Cadw’r Fflam yn Fyw 8pm GH Theatr Maldwyn 10-11 Somewhere in Time 7.30pm T 13 Der Rosenkavalier 5.30pm C NY Met Live 14 Ensemble Cymru 3pm 16 Every Brilliant Thing 7.45pm S Paines Plough 20 Bedwen Lyfrau 2017 10am 23 Y Tw ˆ r Music Theatre Wales 7.30pm T & Theatr Genedlaethol Cymru 24 Antony & Cleopatra 7pm C RSC Live 26-27 Jane Eyre Youth Theatre 1 7.45 S 26 Khamira 7.30pm T 27 Peak Bullsh*t 7.30pm GH Andy Parsons 31 Chris and Pui 11am T & 2pm

32 32 32 33 33 35 34 34 34 35 35 36 36 36 37

Aberystwyth Arts Centre is a Department of Aberystwyth University.

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth.

Aberystwyth Arts Centre is recognised as a Regional Performing Arts Centre by the Arts Council of Wales.

Cydnabyddir Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau Perfformio.

The Arts Centre is part of the Creu Cymru Emergence project: developing the environmental, social and economic sustainability of theatres and arts centres in Wales, in a partnership with Julie’s Bicycle and Cardiff University. Funded by the Welsh Government SSL scheme, delivered by Environment Wales and Cynnal Cymru-Sustain Wales.

Mae Canolfan y Celfyddydau yn rhan o brosiect Egin Creu Cymru, sy’n datblygu cynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru, mewn partneriaeth â Julie’s Bicycle a Phrifysgol Caerdydd. Ariennir y gwaith hwn gan Gynllun Grant Llywodraeth Cymru i Gefnogi Byw’n Gynaliadwy a gyflenwir gan Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru.

The Arts Centre gratefully thanks the following for their financial support: Ceredigion County Council and Aberystwyth Town Council. Aberystwyth Arts Centre is a member of Creu Cymru.

Mae Canolfan y Celfyddydau’n ddiolchgar i’r canlynol am eu cymorth ariannol: Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Tref Aberystwyth. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn aelod o Chreu Cymru.


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Prifysgol Aberystwyth Aberystwyth University SY23 3DE

Tickets / Tocynnau: 01970 62 32 32 www.aberystwythartscentre.co.uk aberystwytharts @aberystwytharts

01970 62 32 32 artstaff@aber.ac.uk

Mon–Sat / Llun–Sad – 10am–8pm Sun / Sul – 1.30–5.30pm

Dylunio a llun clawr / Design and cover photography: elfen.co.uk

Aberystwyth Arts Centre Spring 2017 brochure  

Spring 01/17-05/17 Read through the exciting range of events this spring.2017 starts with the ever popular Wardens Theatre Company's panto '...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you