Page 1

MEDICAL WRITER Αθανασία Μπενέκου Προτάσεις Εκπαίδευσης Επιστημόνων Υγείας

14/2/2011


Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ για Επιςτιμονεσ Υγείασ (ΕΥ)

ΣΤΟΧΟΣ

Προςφζροντασ καινοτόμεσ υπθρεςίεσ medical writing ςτουσ επιςτιμονεσ υγείασ ςτθρίηουμε τθν επαγγελματικι ανάπτυξι τουσ και επιτυγχάνουμε διαφοροποίθςθ τθσ εταιρείασ ζναντι του ανταγωνιςμοφ


Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ για Επιςτιμονεσ Υγείασ (ΕΥ)

Για ποιό λόγο; • • • • •

Ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ επιςτθμόνων υγείασ κζλει να εκπαιδευτεί ςτθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ Ο επιςτιμονασ υγείασ που ζχει δθμοςιεφςει κλινικζσ μελζτεσ ενιςχφει ςθμαντικά τθν υποψθφιότθτά του για κζςεισ ςε ανϊτερεσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ Οι επιςτθμονικοί φορείσ ορίηουν τα κζματα medical writing ωσ απαιτοφμενεσ εκπαιδεφςεισ για τθν ολοκλιρωςθ του βιογραφικοφ του επιςτιμονα υγείασ Η εκπαίδευςθ ςε κζματα medical writing δεν παρζχεται από κανζναν «επίςθμο» φορζα Οι επιςτιμονεσ υγείασ δεν ζχουν κεωρθτικι υποςτιριξθ / εκπαίδευςθ παρά μόνο εάν κάποιοι κακθγθτζσ ιατρικισ εντάξουν ςτα μεταπτυχιακά τουσ προγράμματα λίγεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ για τθν μεκοδολογία τθσ ζρευνασ


Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ για Επιςτιμονεσ Υγείασ (ΕΥ)

Σε ποιοφσ;

Ποφ;

• • • • •

• Σε εκπαιδευτικά προγράμματα ιατρικϊν εταιρειϊν • Σε εκπαιδεφςεισ νοςοκομειακϊν κλινικϊν • Στα μεταπτυχιακά πανεπιςτθμιακά προγράμματα • Σε δορυφορικά ςυμπόςια ςυνεδρίων

Ιατρικζσ εταιρείεσ Νοςοκομειακζσ κλινικζσ Πανεπιςτιμια Ιδρφματα Συλλόγουσ αςκενϊν


Ενδεικτικζσ προτάςεισ


Πρόταςθ 1 Εκπαιδευτικι θμερίδα How to Write a Paper 08.30 – 09.00: Προςζλευςθ 09.00 – 10.00: Ειςαγωγι ςτθ Δθμοςίευςθ Κλινικών Μελετών 10.00 – 10.30: Παρουςίαςθ και κατανόθςθ του CONSORT Statement 10.30 – 10.45: Διάλειμμα 10.45-11.15: 11.15-12.00:

Πώσ επιλζγουμε το κατάλλθλο Ιατρικό Περιοδικό Πώσ γράφουμε το Cover Letter Πώσ γράφουμε το τμιμα Methods

12.00 – 13.00: Διάλειμμα 13.00 – 13.30: Πώσ γράφουμε το τμιμα Results 13.30 – 14.00 : Πώσ γράφουμε το τμιμα Introduction 14.00 – 14.30 : Πώσ γράφουμε το τμιμα Discussion 14.30 – 14.45 : Διάλειμμα 14.45 – 15.15: Πώσ επιλζγουμε τον Τίτλο του Άρκρου Πώσ γράφουμε το Abstract 15.15 – 16.00: Πώσ ανταποκρινόμαςτε ςτα ςχόλια των Reviewers Θ Θκικι των Δθμοςιεφςεων & Ηθτιματα Authorship


Πρόταςθ 2 Evidence Based Medicine, Κριτικι Αξιολόγθςθ Δθμοςίευςθσ (How to Read a Paper)

08:30 – 09:00: Προςζλευςθ 09:00 – 09:45: Ειςαγωγι ςτθ Δθμοςίευςθ Κλινικών Μελετών 09:45 – 10:15: Ιατρικι βαςιςμζνθ ςτθν τεκμθρίωςθ (evidence based medicine) 10:15 – 11:15: Κριτικι αξιολόγθςθ δθμοςίευςθσ (πώσ διαβάηουμε μία δθμοςίευςθ) 11:15 – 11:45: Διάλειμμα 11:45 – 12:15: Σχθματιςμόσ ομάδων εργαςίασ για τθν κριτικι αξιολόγθςθ δθμοςίευςθσ Το κοινό κα χωριςτεί ςε ομάδεσ που κα αναλάβουν να κάνουν κριτικι αξιολόγθςθ δθμοςιεφςεων. Θα δοκοφν οδθγίεσ βάςει των οποίων κα εργαςτοφν οι ομάδεσ.

12:15 – 13:15: Εργαςία κατά ομάδεσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 13:15 – 14:15: Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων από κάκε ομάδα και ςυηιτθςθ Ενδεικτικά, για κοινό ςαράντα ατόμων μποροφν να δθμιουργθκοφν οκτϊ ομάδεσ των πζντε ατόμων.


Πρόταςθ 3 Κλινικζσ μελζτεσ: Θ χρθςιμότθτα, ο ςχεδιαςμόσ και θ δθμοςίευςι τουσ 08:30 – 09:00: Προςζλευςθ 09:00 – 09:45: Ειςαγωγι ςτισ κλινικζσ μελζτεσ 09:45 – 10:45: Σχεδιαςμόσ κλινικών μελετών και πρωτοκόλλων Πειραματικζσ μελζτεσ και μελζτεσ παρατιρθςθσ Κλινικι ςθμαςία και ςτατιςτικι ςθμαςία Υπολογιςμόσ του μεγζκουσ του δείγματοσ, ιςχφσ τθσ μελζτθσ Χριςθ ερωτθματολογίων και κλιμάκων αξιολόγθςθσ Καταχϊρθςθ των τυχαιοποιθμζνων κλινικϊν δοκιμϊν ςε δθμόςια βάςθ δεδομζνων (clinical trial registry)

10:45 – 11:00: Διάλειμμα 11:00-12:00: Ειςαγωγι ςτθ δθμοςίευςθ κλινικών μελετών Η ςθμαςία τθσ δθμοςίευςθσ- τι είναι θ δθμοςίευςθ και ποιζσ οι ςυνζπειζσ τισ. ‘Καλι’ και ‘κακι’ δθμοςίευςθ Δομι Consort πίνακασ και διάγραμμα Χρόνοσ ζωσ τθ δθμοςίευςθ Η χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ Επιλογι του περιοδικοφ ςτο οποίο κα κατακζςουμε

12:00 – 12:45: Δθμοςίευςθ κλινικισ μελζτθσ I Συγγραφι του τμιματοσ methods Συγγραφι του τμιματοσ results

12:45 – 13:45: Διάλειμμα 13:45 – 15:00: Δθμοςίευςθ κλινικισ μελζτθσ II Συγγραφι του τμιματοσ introduction Συγγραφι του τμιματοσ discussion Συγγραφι abstract και τίτλοσ

15:00 – 15:30: Διάλειμμα 15:30 – 16:30: Δθμοςίευςθ κλινικισ μελζτθσ III Απαντιςεισ ςτουσ reviewers Δεοντολογικά ηθτιματα


Πρόταςθ 4 Σχεδιαςμόσ κλινικισ μελζτθσ Στατιςτικι ςτισ κλινικζσ μελζτεσ 08.30 – 09.00: Προςζλευςθ

11:00-12:00:

09:00 – 09:45: Σχεδιαςμόσ κλινικών μελετών

Ζλεγχοσ υποκζςεων Επιλογι τθσ υπόκεςθσ

Μεκοδολογία: επιςτθμονικι, δεοντολογικι και

Κφριεσ και δευτερεφουςεσ μεταβλθτζσ

ποιοτικι διάρκρωςθ πρωτοκόλλου

Post hoc αναλφςεισ

Χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ τθσ μελζτθσ

Στόχοι και τελικζσ εκβάςεισ

Κριτιρια ζνταξθσ και αποκλειςμοφ

Ζλεγχοσ υποκζςεων

09:45 – 10:45: Διαφορετικοί τφποι κλινικών μελετών Πειραματικζσ μελζτεσ & μελζτεσ παρατιρθςθσ

Διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ, p value Τφποι ςφαλμάτων

Επιδθμιολογικζσ μελζτεσ (cohort, case-control) 12:00 – 13:00: Πλθκυςμόσ τθσ μελζτθσ Μελζτεσ cross-over, factorial

10:45 – 11:00: Διάλειμμα Το τμήμα του προγράμματοσ που αφορά ςε ςτατιςτική υλοποιείται από καθηγητή ςτατιςτικήσ. Το πρόγραμμα μπορεί να ςυμπληρωθεί με εκπαίδευςη ςτη χρήςη ςτατιςτικοφ πακζτου (SPSS) για την ανάλυςη των δεδομζνων μιασ κλινικήσ μελζτησ και απαιτεί τη χρήςη ηλεκτρονικοφ υπολογιςτή και παρακολοφθηςη 12 ωρών κατ’ ελάχιςτο.

Ανάλυςθ ιςχφοσ Μζγεκοσ δείγματοσ Μζγεκοσ δείγματοσ και Proportions Στρωματοποίθςθ

Σφγκριςθ ομάδων Επιλογι κατάλλθλθσ δοκιμαςίασ


Πρόταςθ 5 Δίωρεσ εκπαιδεφςεισ Παράδειγμα Α

Παράδειγμα Β

09:00 – 10:00: Σχεδιαςμόσ κλινικών μελετών

09:00-10:00: Οδθγίεσ ςυγγραφισ άρκρου

Μεκοδολογία: επιςτθμονικι, δεοντολογικι

Δομι & απαραίτθτα ςυςτατικά

και ποιοτικι διάρκρωςθ πρωτοκόλλου

Απαιτιςεισ περιοδικών

Χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ τθσ μελζτθσ

H γλώςςα τθσ δθμοςίευςθσ

Κριτιρια ζνταξθσ και αποκλειςμοφ

Χρονοδιάγραμμα Βοθκιματα ςτθ ςυγγραφι

10:00 – 11:00: Οδθγίεσ ςυγγραφισ άρκρου Δομι & απαραίτθτα ςυςτατικά

10:00 – 11:00: Κριτικι αξιολόγθςθ δθμοςίευςθσ*

Απαιτιςεισ περιοδικών

Κρίςιμα ςθμεία ελζγχου ποιότθτασ

H γλώςςα τθσ δθμοςίευςθσ

Ο ρόλοσ τoυ τμιματοσ “methods”

Χρονοδιάγραμμα

Αξιολόγθςθ άρκρου από μθ

Βοθκιματα ςτθ ςυγγραφι

ςτατιςτικοφσ

Σθμεία προςοχισ ςτουσ πίνακεσ και Όλεσ οι προτάςεισ είναι ενδεικτικζσ. Το περιεχόμενο και η διάρκεια του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ διαμορφώνεται από τισ εκάςτοτε ανάγκεσ. *Μπορεί να ςυνδυαςτεί με workshop κριτικήσ ανάγνωςησ paper.

ςτα γραφιματα Σθμεία ενδιαφζροντοσ ςε όλα τα «μικρά» & τα «μεγάλα» τμιματα ενόσ


Στισ επόμενεσ δφο (2) ςελίδεσ μπορείτε να δείτε το ςφνολο των κεματικϊν ενοτιτων - παρουςιάςεων που ζχω αναπτφξει μζχρι τϊρα.

Ευζλικτεσ κεματικζσ ενότθτεσ

Συνδυάςτε μεταξφ τουσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλφτερα ςτισ ανάγκεσ ςασ.


Ωσ medical writer ςχολοφμαι πρωτίςτωσ με τθ ςυγγραφι άρκρων που αφοροφν κλινικζσ μελζτεσ, και τα οποία προορίηονται για δθμοςίευςθ ςτον επιςτθμονικό τφπο, διεκνι και ελλθνικό.

Ακαναςία Μπενζκου κφριεσ δραςτθριότθτεσ Παράλλθλα όμωσ με το ςυγγραφικό ζργο, δραςτθριοποιοφμαι ςε ζναν εξίςου ςθμαντικό τομζα, αυτόν τθσ εκπαίδευςθσ επιςτθμόνων υγείασ που ενδιαφζρονται να βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτουσ τομείσ του ςχεδιαςμοφ, τθσ ςυγγραφισ άρκρων και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ.


Αςκϊ αυτό το διπλό ζργο, αντλϊντασ εμπειρία από μία πορεία ζντεκα ετϊν ςτο χϊρο των κλινικϊν μελετϊν.

Στθ διάρκεια αυτϊν των ετϊν εργάςτθκα ωσ: • medical writer • medical research and information manager • medical science liaison • clinical research associate • study site coordinator Ζχω ςυντάξει πρωτόκολλα κλινικϊν μελετϊν και υπιρξα υπεφκυνθ για τθν εφαρμογι των κανόνων ορκισ κλινικισ πρακτικισ (ICH/GCP).

Επαγγελματικι πείρα Ζχω υλοποιιςει εκπαιδεφςεισ: Σε ειδικζσ θμερίδεσ, ςεμινάρια, και ςε πολυάρικμεσ κλινικζσ ανά τθν Ελλάδα, ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν ςυνολικά περιςςότεροι από 1200 επιςτιμονεσ υγείασ, κυρίωσ ιατροί. Σε επιςτθμονικά ςυμπόςια ςτο πλαίςιο ςθμαντικϊν ελλθνικϊν ςυνεδρίων. Σε μεταπτυχιακά προγράμματα ιατρικϊν ςχολϊν των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων.


MEDICAL WRITER Αθανασία Μπενέκου http://abenekou.net medical.papers@abenekou.net

Τηλ. 6974800731

medical writing training proposals  

Five proposals for medical writing seminars in Greece

Advertisement