Page 1

‫רשומות‬

‫ספר החוקים‬ ‫י"א בתמוז התשע"א ‬

‫‪ 2304‬‬

‫‪ 13‬ביולי ‪2011‬‬ ‫עמוד‬

‫חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם‪ ,‬התשע"א‪972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011-‬‬ ‫חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על–תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון)‪,‬‬ ‫  התשע"א‪973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011-‬‬ ‫תיקון טעויות דפוס‬


‫חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‏*‬ ‫הגדרה‬

‫‪.1‬‬

‫בחוק זה‪" ,‬חרם על מדינת ישראל" ‪ -‬הימנעות במתכוון מקשר כלכלי‪ ,‬תרבותי או אקדמי‬ ‫עם אדם או עם גורם אחר‪ ,‬רק מחמת זיקתו למדינת ישראל‪ ,‬מוסד ממוסדותיה או אזור‬ ‫הנמצא בשליטתה‪ ,‬שיש בה כדי לפגוע בו פגיעה כלכלית‪ ,‬תרבותית או אקדמית‪.‬‬

‫חרם ‪ -‬עוולה‬ ‫אזרחית‬

‫‪.2‬‬

‫(א) המפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל‪ ,‬ועל פי תוכנה של‬ ‫הקריאה והנסיבות שבהן פורסמה יש אפשרות סבירה שהקריאה תביא להטלת החרם‪,‬‬ ‫והמפרסם מודע לאפשרות כאמור‪ ,‬עושה עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין [נוסח‬ ‫חדש]‏‏‪ 1‬יחולו עליו‪.‬‬

‫הוראות בדבר‬ ‫הגבלת השתתפות‬ ‫במכרז‬

‫‪.3‬‬

‫שר האוצר‪ ,‬בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪,‬‬ ‫רשאי לקבוע הוראות לעניין הגבלת השתתפותו במכרז של מי שפרסם ביודעין קריאה‬ ‫פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל או של מי שהתחייב להשתתף בחרם כאמור‪,‬‬ ‫לרבות התחייבות שלא לרכוש מוצרים או שירותים המיוצרים או מסופקים במדינת‬ ‫ישראל‪ ,‬במוסד ממוסדותיה או באזור הנמצא בשליטתה; בסעיף זה‪" ,‬מכרז" ‪ -‬מכרז‬ ‫שיש לערוך לפי חוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪1992-‬‏‪.2‬‬

‫הוראות בדבר‬ ‫מניעת הטבות‬

‫‪.4‬‬

‫(א) שר האוצר‪ ,‬בהתייעצות עם שר המשפטים‪ ,‬רשאי להחליט לגבי מי שפרסם ביודעין‬ ‫קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל או לגבי מי שהתחייב להשתתף בחרם‬ ‫כאמור כי ‪-‬‬

‫(ב) לעניין סעיף ‪(62‬א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] לא יראו מי שגרם להפרת חוזה‬ ‫מחייב כדין על ידי קריאה להטלת חרם על מדינת ישראל כמי שפעל מתוך צידוק‬ ‫מספיק‪.‬‬ ‫(ג) מצא בית המשפט כי נעשתה עוולה לפי חוק זה בזדון‪ ,‬רשאי הוא לחייב את עושה‬ ‫העוולה בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה ‪ -‬פיצויים לדוגמה); בבואו‬ ‫לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה‪ ,‬יתחשב בית המשפט‪ ,‬בין השאר‪ ,‬בנסיבות ביצוע‬ ‫העוולה‪ ,‬חומרתה והיקפה‪.‬‬

‫(‪ )1‬‬

‫לא יראו בו מוסד ציבורי לעניין סעיף ‪ 46‬לפקודת מס הכנסה‏‪;3‬‬

‫(‪ )2‬הוא לא יהיה זכאי לקבל כספים מהמועצה להסדר ההימורים בספורט לפי‬ ‫סעיף ‪ 9‬לחוק להסדר ההימורים בספורט‪ ,‬התשכ"ז‪1967-‬‏‪ ;4‬הפעלת הסמכות לפי‬ ‫פסקה זו טעונה את הסכמת שר התרבות והספורט;‬ ‫(‪ )3‬הוא לא ייחשב כמוסד ציבור לפי סעיף ‪3‬א לחוק יסודות התקציב‪ ,‬התשמ"ה‪-‬‬ ‫‪1985‬‏‪ ,5‬לעניין קבלת תמיכה לפי סעיף תקציב; הפעלת הסמכות לפי פסקה זו טעונה‬ ‫את הסכמת השר שקבעה הממשלה כממונה על אותו סעיף תקציב‪ ,‬כאמור‬ ‫בפסקה (‪ )2‬להגדרה "ממונה על סעיף תקציב" שבחוק האמור;‬ ‫(‪ )4‬הוא לא יהיה זכאי לערבות לפי חוק ערבויות מטעם המדינה‪ ,‬התשי"ח‪-‬‬ ‫‪1958‬‏‪;6‬‬

‫* ‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 6‬‬

‫‪972‬‬

‫התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"א (‪ 11‬ביולי ‪ ;)2011‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬ ‫הכנסת ‪ ,373 -‬מיום כ"ו באדר א' התשע"א (‪ 2‬במרס ‪ ,)2011‬עמ' ‪.112‬‬ ‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,10‬עמ' ‪.266‬‬ ‫ס"ח התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪.114‬‬ ‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,6‬עמ' ‪.120‬‬ ‫ס"ח התשכ"ז‪ ,‬עמ' ‪.142‬‬ ‫ס"ח התשמ"ה‪ ,‬עמ' ‪.60‬‬ ‫ס"ח התשי"ח‪ ,‬עמ' ‪.139‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2304‬י"א בתמוז התשע"א‪13.7.2011 ,‬‬


‫השקעות‪1‬‏‪,7‬הון‪ ,‬התשי"ט‪1959-‬‏‪,7‬‬ ‫התשי"ט‪959-‬‬ ‫לעידוד‬ ‫חוקהון‪,‬‬ ‫השקעות‬ ‫להטבות לפי‬ ‫זכאילעידוד‬ ‫יהיהחוק‬ ‫להטבות לפי‬ ‫זכאי הוא לא‬ ‫(‪ )5‬הוא לא יהיה (‪ )5‬‬ ‫הסמכות‪1‬‏‪ ;8‬הפעלת הסמכות‬ ‫התשמ"ד‪984-‬‬ ‫בתעשייה‪,‬הפעלת‬ ‫התשמ"ד‪1984-‬‏‪;8‬‬ ‫מחקר ופיתוח‬ ‫בתעשייה‪,‬‬ ‫לעידוד‬ ‫ופיתוח‬ ‫לפי חוק‬ ‫מחקר‬ ‫או לפי חוק לעידודאו‬ ‫והתעסוקה‪".‬המסחר והתעסוקה‪".‬‬ ‫שר התעשייה‬ ‫המסחר‬ ‫הסכמת‬ ‫התעשייה‬ ‫טעונה את‬ ‫הסכמת שר‬ ‫אתפסקה זו‬ ‫לפי פסקה זו טעונהלפי‬ ‫בהתאם לתקנות שיתקין‬ ‫האוצרשיתקין‬ ‫לתקנות‬ ‫בהתאםשר‬ ‫(א)‪ ,‬יפעל‬ ‫האוצר‬ ‫סעיף קטן‬ ‫יפעל שר‬ ‫(א)‪ ,‬לפי‬ ‫סמכותו‬ ‫סעיף קטן‬ ‫בהפעלת‬ ‫סמכותו לפי‬ ‫(ב) ‬ ‫(ב) בהפעלת‬ ‫ומשפט של הכנסת; ואולם‬ ‫הכנסת; ואולם‬ ‫החוקה חוק‬ ‫ומשפט של‬ ‫ובאישור ועדת‬ ‫החוקה חוק‬ ‫המשפטים‬ ‫ובאישור ועדת‬ ‫בהסכמת שר‬ ‫המשפטים‬ ‫לעניין זה‬ ‫לעניין זה בהסכמת שר‬ ‫בסמכות לפי סעיף קטן (א)‪.‬‬ ‫לפגוע קטן (א)‪.‬‬ ‫לפי סעיף‬ ‫בסמכותכדי‬ ‫לפגועאין בכך‬ ‫כדיכאמור‪,‬‬ ‫תקנות‬ ‫הותקנו בכך‬ ‫כאמור‪ ,‬אין‬ ‫לא הותקנו תקנות לא‬ ‫ממונה על ביצוע חוק זה‪.‬‬ ‫המשפטיםחוק זה‪.‬‬ ‫שר על ביצוע‬ ‫‪ .5‬ממונה‬ ‫ביצוע שר המשפטים‬ ‫‪.5‬‬

‫ביצוע‬

‫זה‪.‬פרסומו של חוק זה‪.‬‬ ‫מיום‬ ‫ימיםחוק‬ ‫פרסומו של‬ ‫מיום תשעים‬ ‫סעיף ‪4‬‬ ‫ימים‬ ‫תשעים של‬ ‫סעיף ‪4‬תחילתו‬ ‫תחילה תחילתו של ‪.6‬‬ ‫‪.6‬‬

‫תחילה‬

‫ב ני מ י ן נ ת ני ה וב ני מ י ן נ ת ני ה ו‬ ‫ראש הממשלה ראש הממשלה‬ ‫שמעון פרס‬ ‫נשיא המדינה‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 8‬‬

‫שמעון פרס‬ ‫נשיא המדינה‬

‫יעקב נאמן יעקב נאמן‬ ‫שר המשפטים שר המשפטים‬

‫ר א וב ן ר י ב ל י ן ר א וב ן ר י ב ל י ן‬ ‫יושב ראש הכנסתיושב ראש הכנסת‬

‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪.234‬‬ ‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪.234‬‬ ‫ס"ח התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.100‬‬ ‫ס"ח התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.100‬‬

‫ממאסרעל–תנאי ממאסר‬ ‫ומשוחררים‬ ‫בערובה‬ ‫משוחררים‬ ‫אלקטרוני על‬ ‫פיקוח‬ ‫חוק‬ ‫על–תנאי‬ ‫ומשוחררים‬ ‫בערובה‬ ‫משוחררים‬ ‫אלקטרוני על‬ ‫‏חוק פיקוח‬ ‫(תיקון)‪2,‬‏*התשע"א‪2011-‬‏*‬ ‫(הוראת שעה)‬ ‫התשע"א‪011-‬‬ ‫(הוראת שעה) (תיקון)‪,‬‬ ‫תיקון סעיף ‪3‬‬ ‫(הוראת‬ ‫ממאסר‬ ‫בערובה‬ ‫בערובהמשוחררים‬ ‫אלקטרוני על‬ ‫בחוקעלפיקוח‬ ‫בחוק פיקוח ‪.1‬‬ ‫סעיף ‪3‬‬ ‫על–תנאיתיקון‬ ‫ומשוחררים(הוראת‬ ‫על–תנאי ממאסר‬ ‫ומשוחררים‬ ‫משוחררים‬ ‫אלקטרוני‬ ‫‪.1‬‬ ‫שעה)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‏‏‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫"תום ‪ 18‬חודשים מיום‬ ‫במילים‬ ‫החל‬ ‫הסיפה‬ ‫במקום‬ ‫‪,3‬‬ ‫בסעיף‬ ‫‪,‬‬ ‫שעה)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‏‏ ‪ ,‬בסעיף ‪ ,3‬במקום הסיפה החל במילים "תום ‪ 18‬חודשים מיום‬ ‫התשע"ב (‪ 15‬ביולי ‪.")2012‬‬ ‫(‪15‬בתמוז‬ ‫כ"ה‬ ‫יבוא "יום‬ ‫תחילתו"‬ ‫ביולי ‪.")2012‬‬ ‫התשע"ב‬ ‫בתמוז‬ ‫תחילתו" יבוא "יום כ"ה‬

‫שמעון פרס‬ ‫נשיא המדינה‬

‫* ‬

‫‪ 1‬‬

‫יצחק אהרונוביץ‬ ‫ב ני מ י ן נ ת ני ה ו‬ ‫יצחק אהרונוביץ‬ ‫ב ני מ י ן נ ת ני ה ו‬ ‫השר לביטחון הפנים‬ ‫ראש הממשלה‬ ‫השר לביטחון הפנים‬ ‫ראש הממשלה‬ ‫ר א וב ן ר י ב ל י ן‬ ‫שמעון פרס‬ ‫ר א וב ן ר י ב ל י ן‬ ‫יושב ראש הכנסת‬ ‫נשיא המדינה‬ ‫יושב ראש הכנסת‬

‫התקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשע"א (‪ 12‬ביולי ‪ ;)2011‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬ ‫הממשלה ‪ ,600 -‬מיום כ"ה בסיוון התשע"א (‪ 27‬ביוני ‪ ,)2011‬עמ' ‪.1276‬‬ ‫ס"ח התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.154‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,2304‬י"א בתמוז התשע"א‪13.7.2011 ,‬‬

‫‪973‬‬


‫תיקון טעויות דפוס‬ ‫(לפי סעיף ‪10‬ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט) התש"ח‪)1948-‬‬ ‫  בחוק הספורט (תיקון מס' ‪ ,)6‬התשע"א‪ ,12011-‬בסעיף ‪- 7‬‬ ‫(‪  )1‬בסעיף ‪17‬א(ב) לחוק הספורט‪ ,‬התשמ"ח‪( 21988-‬להלן ‪ -‬חוק הספורט)‪ ,‬המובא בו‪ ,‬אחת‬ ‫מהפסקאות המסומנות "(‪ ")2‬צריכה להימחק;‬ ‫(‪  )2‬בסעיף ‪17‬ה(א) לחוק הספורט המובא בו‪ ,‬לפני פסקה (‪ )2‬צריך להיות‪:‬‬ ‫"(‪  )1‬התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;";‬ ‫(‪  )3‬בסעיף ‪17‬י לחוק הספורט המובא בו‪ ,‬אחת מהפסקאות המסומנות "(‪ ")4‬צריכה‬ ‫להימחק‪.‬‬ ‫י"ח בסיוון התשע"א (‪ 20‬ביוני ‪)2011‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫יעקב נאמן‬ ‫שר המשפטים‬

‫__________‬ ‫‪  1‬ס"ח התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.674‬‬ ‫‪  2‬ס"ח התשמ"ח‪ ,‬עמ' ‪.122‬‬

‫‪974‬‬

‫המחיר ‪ 1.62‬שקלים חדשים‬

‫ספר החוקים ‪ ,2304‬י"א בתמוז התשע"א‪13.7.2011 ,‬‬ ‫  ‪    3030-ISSN 0334‬סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬

Herem  
Herem  

חוק החרם כפי שמופיע במסמך הכנסת

Advertisement