Page 1


Alternatif Enerji Nedir?

Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?

Günümüzde dünya enerji üretiminde öncelikli kaynaklar petrol, doğlagaz ve kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Özellikle doğalgazın çevreyi daha az kirletmesinden dolayı enerji üretimindeki payı gün geçtikçe artmaktadır. Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, dünyanın en çok kullanılan enerji kaynağı petroldür. İkinci sırada kullanımı gittikçe azalan maden kömürü ve üçündü sırada üretim ve tüketimi hızla artan doğalgaz bulunmaktadır. Her dönem belirli bir enerji kaynağı önem kazanmıştır. Kömürün yerini zamanla petrol almış ve sonraki yıllarda doğalgaz önem kazanmıştır. Önümüzdeki yıllarda ise alternatif enerji kaynakları değer kazanacaktır. Bu kaynaklar klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan kaynaklardır. Güneş, rüzgar, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Doğada sürekli var olan faktörlere dayalı olan bu kaynakların en önemli özelliği ise yenilenebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleridir.


1-)Güneş Enerjisi


2-)Rüzgar Enerjisi

Rüzgar ile enerji edilen bir kaç rüzgar gülü

Dünya genelinde 95-2006 arası kurulu olan Rüzgar gülü ve üretilen enerjiye ait bir grafik. Türkiyede ise 98 yılında ilk olarak çeşmede kullanılmıştır.


3-)Jeotermal Enerji

e

D

enizlerde rüzgarların etkisiyle oluşan dalgalardan enerji elde edilmektedir. Dalga enerjisi suya yerleştirilen tribünlerle veya dalgaların kıyıya çarptıkları yerlerde kullanılan merceklerle elde edilir. Bütün dünyada dalgalardan 200 milyon ton taşkömürünün vereceği enerjiyi karşılayacak enerji elde edilebilir. Okyanusların kıyı şeridi yaklaşık 100.000km’dir. Bu kıyı şeridinin ortalama potansiyel gücü 4 milyar kWh’yi bulmaktadır. Bu da dünyadaki bütün su gücünden 7 kat fazladır.

Üretilmesindeki zorluklar:


Gel-git olayından üretilen enerji için olan bir türbin modeli.


B

arajlarda veya göllerde birikmiş olan sular Yerçekimi Potansiyel Enerjisine sahiptir. Birikmiş olan bu sular, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre sularda var olan Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da türbin çarklarına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla Potansiyel elektrik Enerjisi’ ne dönüşür. Çeşitli enerji kaynakları içerisinde hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu olmaları ve düşük potansiyel risk taşımaları sebebiyle bütün dünyada tercih edilmektedir. Hidroelektrik santraller; çevreye uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, enerji fiyatlarında sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü, işletme gideri çok düşük dışa bağımlı olmayan yerli bir enerji kaynağıdır.

Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan GAP projesinden bir baraj görüntüsü.


Nükleer Santraller enerji elde etmek için çok alternatif bir yol olsa bile santrallerden çıkabilecek facialar olması bazı ülkelerde önplana çıkarmayabilir örnek olarak Çernobil ve Fukuşima facialarında çok büyük sıkıntılar yaşanmıştır.


ile elde edilmektedir. Bazı organik bazlı atıkların oksiyensiz ortamdaki fermantasyonu (mayalanma) sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, mavi bir alevle yanan gazdır. Çin ve Hindistan’da biyogaz üretimi

Çin’de hayvan ve insan atıklarının kullanıldığı yedi milyon biyogaz üretim ünitesi bulunmaktadır. Biyogaz enerjisi için bitkiler de kullanılmaktadır. Bitki atıkları arasında şeker kamışı , mısır, kauçuk ve kavak vardır. Bu bitkilerin atıklarındaki çürüme bazı yakıtların meydana gelmesine yol açar.

Brezilya’ya mısır ve şeker kamışından alkol elde edilmekte , bu alkol da motor yakıtı olarak kullanılmakta ve %20 oranında da petrole katılabilmektedir. Almanya’nın Münih kentinde kurulan çöp santralinde saatte 70 ton çöp yakılarak büyük enerji .

Biyokütle enerjisinin döngüsünü gösteren bir resim.

Bazı yağlı tohum bitkilerinden( kolza , aspir, ayçiçeği gibi) elde edilen yağların bir katalizör eşliğinde alkol ile reaksiyonu sonucu ortaya çıkan yakıt biyodizeldir. Kızartma yapları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılır.


Neden Alternatif Enerji kullanmalıyız? Bugün dünya enerji tüketim talebinin %85’i fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Talebin büyük çoğunluğunun fosil yakıtlardan karşılanması sebebiyle ısınan dünyada iklim değişimleri yaşanmaktadır. Enerji sorununa çözüm bulunmadığı takdirde ekosistem bozulacak, bitki ve hayvan türleri yok olacaktır. Doğaldır ki yoğun hava kirliliği yaşanan kentlerde de zehirlenme vakaları görülmektedir. Böyle muhtemel sonuçların yarattığı endişe enerji konusuna ilgiyi arttırmış ve bilimsel araştırmalar hız kazanmıştır.

Hükümetlerce desteklenen bu araştırmalarda tükenen fosil yakıtlar yerine enerji problemine çözüm düşüncesiyle; yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılan, güneş, rüzgar, gel-git, jeo-termal enerji sistemleri üzerine çalışmalar yoğunlaşarak devam etmektedir. Özel sektörde enerji konusunda araştırmalarda bulunmaktadır. Shell Petrol Şirketi, 2025 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya enerjisine katkısının, fosil yakıtların bugünkü katkısının yarısı ve hatta üçte ikisi kadar olacağını belirtmiştir.

Bunlara önlem olarak Avrupa Birliği 2010 yılı yenilenebilir enerji kaynakları kullanım hedefi şöyledir;

1.000.000 MW güneş enerjisi dönüşümü 10.000 MW ilave rüzgar enerjisi artışı 10.000 MW enerjiye eşdeğer ilave biyokütle enerjisi artışı

Yenilenebilen enerjilerin önemi gaz emisyonlarıyla daha iyi anlaşılabilir. Avrupa Birliği raporlarına göre; yenilenebilir enerji tüketimi 10 yıl içerisinde iki katına çıkarılabilir ise, Avrupa’da karbondioksit emisyonu her yıl 402 Milyon Ton azalacaktır [1]. Birleşmiş Milletler İklim DeğişikliğiKonferanslarında “temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları tüketim payı tüm enerjiler içerisinde en az %25 olmalıdır” sonucu çıkmıştır. Bu hedefe en geç 30 yıl içerisinde ulaşılması aksi takdirde dünyada yaşanılmayacak bölgelerin oluşacağı ve değişen iklim koşullarının kalıcı olacağı belirtilmiştir.


Alternatif Enerji Sayesinde Yapılan Icatlar Alternatif enerjiyi daha verimli şekilde kullanmak için içimizden bazılarınında aklına güzel şeyler gelebiliryor bunlardan bir kaçını sizlere sunmak istiyoruz. Bu icatlar gelecek zamanlar için elimizde bulunabilecek kullanışlı aletler olma ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyız.

G

üneş enerjisiyle çalışan fenerler, telefonlar, laptoplar… Ancak Kyuho Song & Boa Oh’un ‘taşınabilir güneş enerjili priz’i meseleyi bir adım ileri taşıdı. Güneş enerjisinden yararlanmak için ayrı ayrı güneş enerjisi uyumlu ürün almanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek şey, çantanızdaki güneş pilli prizi güneş gören bir cama yapıştırmak.


Alternatif Enerji Hakkında Küresel Gelismeler Apple, yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkarıyor

Rusya'dan hidrojen yakıtlı ilk denizaltı


Cover2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you