Page 1

dolce belleza


dolce belleza Sanat eserini andıran mobilyalar… Modernizm ak›m›yla sanatsal bak›fl› günlük yaflam›n içinde buluflturup sade bir estetik anlay›fl› yaratan Do¤tafl Avant Garde Serisi sayesinde ev hayat› hem güzellefliyor hem de zenginlefliyor. Do¤tafl’a özel bir “Exclusive Design” tasar›m›na sahip olan Avant Garde ürün grubu, yatak odas›, yemek ve oturma odas› mobilyalar›n›n yan› s›ra TV ünitesinden olufluyor. Klasik mobilya çizgisinin modern bir gözle sadelefltirilmesiyle ortaya ç›kan bu modeller, minimalist ve senelere meydan okuyan bir görünüm tafl›yor. Dolce Belleza ismini tafl›yan bu Avant Garde mobilyalar, evinize benzerine zor rastlan›r bir hava ve zarafet katmak için ideal, elit bir seçenek…

Furniture reminding of pieces of art… Do¤tafl Avant Garde Product Line which creates a subtle aesthetics understanding by marrying modernist movement and artistic viewpoint within the everyday life beautifies and enriches any home life. A member of special Do¤tafl Exclusive Design Series, Avant Garde Line is consisted of furniture for bedroom, living and dining rooms as well as a TV unit. The models being a product of the simplifying and modernist reinterpretation of classical furniture style feature a minimalist look that defies the forces of time. Dolce Belleza model of the Avant Garde Furniture Line is the ideal choice to create an unraveled, elite and elegant atmosphere in your home.


dolce belleza

yatak odas› - bedroom


dolce belleza

yatak odas› - bedroom

‘soylu ve konforlu bir yatak odası’ ‘a royal and comfortable bedroom’

Karyola Bedstead W 2040 D 2240 H 1355

Bir Do¤tafl “Exclusive Design” tasar›m›

Sektörde ilk kez 7 y›l garantili

A Do¤tafl Exclusive Series Design

7-year warranty for the first time in the sector

Renk: Beyaz Color: White


1

2

4

3

1

Gard›rop ask› bölümlerine yerlefltirilmifl fotoselli ›fl›klar

1

Wardrobe hanging sections equipped with photocell light function

2

Sürme ayna kapakl›, mekân› büyüten dolap

2

Wardrobe with mirror covered sliding doors which enlarges the space

3

Zarif görünümlü lukens ayaklar

3

Elegant looking “lukens” style legs

4

Özgün tasarlanan ve di¤er modüllerle bütünlük tafl›yan kulplar

4

Original handle design which ties the modules together


dolce belleza yatak odas› - bedroom


1

1 Asil bir hava tafl›yan, özel tafll›, kapitoneli kadife karyola bafll›¤›

1 Headboard tufted with rhinestones offering a royal look

3 Kapılı Sürme Kapakl› Dolap 3 Doors Wardrobe With Sliding Doors W 2255 D 720 H 2315

fiifoniyer Dresser W 1270 D 525 H 865

Ayna Mirror W 860 D 30 H 860

Komodin Nightstand W 660 D 455 H 484


dolce belleza yatak odas› - bedroom


dolce belleza

yemek odas› - dining room


dolce belleza yemek odas› - dining room

‘her öğünde bir kez daha içinizi açacak bir tarz’ ‘a style to make you feel better at every single meal’

Bir Do¤tafl “Exclusive Design” tasar›m›

Sektörde ilk kez 7 y›l garantili

A Do¤tafl Exclusive Series Design

7-year warranty for the first time in the sector

Renk: Beyaz Color: White


Vitrin Display Cabinet W 1270 D 515 H 1615

Konsol Console W 2070 D 515 H 1015

Dressuar Dressuar W 995 D 400 H 800

Yemek Masas覺 Dining Table W 1995 D 995 H 800

Sandalye Chair


dolce belleza yemek odas› - dining room

Mdf üzeri lake kaplama beyaz ve sade bir model

Klasik çizgilerle moderni buluflturan yarat›c› bir yorum

Konforlu ve fl›k sandalyelere efllik eden elegan k›vr›ml› formlar

Lukens ayak tasar›m›

A subtle and white model with Mdf covered lacquer

A creative interpretation marrying classical and modern lines

Elegant and curvy forms complementing the comfy and chic chairs

Lukens style leg design


dolce belleza tv ünitesi - tv unit

‘ekranda göreceklerinizden daha güzel bir tasarım ‘its' design challenges any beauty that might appear on that screen’ •

Bir Do¤tafl “Exclusive Design” tasar›m›

Sektörde ilk kez 7 y›l garantili

A Do¤tafl Exclusive Series Design

7-year warranty for the first time in the sector

Tv Ünitesi Tv Unit W 1255 D 555 H 1440


dolce belleza salon tak覺m覺 - living room


‘hem modern hem klasik, üstelik romantik’ ‘modern and classic plus it is romantic’


Josephine W 1775 D 910 H 710

Üçlü Koltuk Three Seater W 2000 D 910 H 710

‹kili Koltuk Two Seater W 1630 D 910 H 710

Berjer Bergere W 815 D 740 H 910


dolce belleza salon takımı - living room

Bir Do¤tafl “Exclusive Design” tasar›m›

Üçlü, ikili koltuk, berjer ve Josephine ad›ndaki Kleopatra koltu¤undan

Tüm modüllerde bulunan Lukens tipi ayaklar

Tak›m› daha da fl›klaflt›ran kapitoneli kadife kullan›m›

Evinize uygun, birbirinden özel kumafl ve renk alternatifleri

A Do¤tafl Exclusive Series Design

Comfortable and eye catching set consisting of a three seater,

Every module comes with Lukens style legs

Tufted velvet enriching the chic look of the set

Several special fabric and color alternatives to perfectly compliment your place

oluflan konforlu ve göz okflayan bir tak›m

two seater, bergere and a Cleopatra chair named Josephine


Orta Sehpa Table W 1095 D 695 H 410

Orta Sehpa Table W 895 D 695 H 410

Orta Sehpa Table W 515 D 515 H 420


© Do¤tafl Mobilya A.fi. ‹stanbul 2012 Katalog tasar›m Catalog Design: A Graphic Design www.agrafik.net

444

DGTS 3487

‹stanbul Ofis - Head Office Tel - Phone: +90 212 - 438 23 36 - 39

Fabrika - Factory: Biga / Çanakkale Tel - Phone: +90 286 - 316 98 60 (5 Line)

www.dogtas.com

http://www.facebook.com/dogtas

http://twitter.com/dogtaskurumsal


Dolce belezza 2012