Page 1

஢றறு஬ணர் ஥ற்றும் வ஬பி஦ிடுத஬ர் ஡றபே. அப்துல் கரீம் வ஡ரட்னடரனற, ஋ம்.஋ஸ்மற, ஋ம்.தில்., (தி.஋ச்டி.), வகரங்கு஢ரடு கதன அநற஬ி஦ல் கல்லுரி, னகர஦ம்தத்தூர், ஡஥றழ் ஢ரடு ப௃஡ன்த஥ ஆசறரி஦ர் ப௃தண஬ர். கு.ப௃த்துக்கு஥ரர். ஋ம்.஌., ஋ம்.஌., ஋ம்.தில்., தி.஋ச்டி., வகரங்கு஢ரடு கதன அநற஬ி஦ல் கல்லுரி, னகர஦ம்தத்தூர், ஡஥றழ் ஢ரடு திந வ஥ர஫ற இ஡ழ் ப௃஡ன்த஥ ஆசறரி஦ர்கள் யறந்஡ற : ப௃தண஬ர். ஆப௅ஷ் கன஧, ஋ம்.஋ஸ்மற, தி.஋ச்டி.,

஋ன், ஍, டி, ஧ரய்பூர்.

஥தன஦ரபம் ஥ற்றும் ஆங்கறனம் : ஡றபே. அப்துல் கரீம் வ஡ரட்னடரனற ,஋ம்.஋ஸ்மற, ஋ம்.தில்., (தி.஋ச்டி.), வகரங்கு஢ரடு கதன அநற஬ி஦ல் கல்லுரி, னகர஦ம்தத்தூர், ஡஥றழ் ஢ரடு

த௃ண்ணுனகம் இந்஡ற஦ர஬ினறபேந்து கு஫ந்த஡களுக்கரக ஢ரனணர அநற஬ி஦னறல் வ஬பி஬பேம் ப௃஡ல் இ஡ழ் ஡஥றழ் ,஥தன஦ரபம் ,இந்஡ற ,ஆங்கறனம் ஆகற஦ வ஥ர஫றகபில் வ஬பி஬பேகறநது.

இ஡ழ் 2 சூன் 2011

ஆனனரசதணக் குள௃ ப௃தண஬ர். தி஧஬ன் ீ சற ஧ர஥ப௄ர்த்஡ற, ஋ம்.஋ஸ்மற, தி.஋ச்டி.,

஍ ஍ ஋ஸ் சற , வதங்களூபே.

ப௃தண஬ர். ஡றனணஷ் னக சர்஥ர, ஋ம்.஋ஸ்மற, ஋ம். வடக்., தி.஋ச்டி.

னே ஋ன் ப௅, புது வடல்னற

ப௃தண஬ர். ஋ம். ஌ . ஭ர., ஋ம்.஋ஸ்மற, தி.஋ச்டி.,கறங் அப்துல்அசறஸ் தல்கதனக் க஫கம்,ேறத்஡ர,சவு஡ற அன஧தி஦ர

சறநற஦ உனகறன் தி஧஥ரண்டம்

ப௃தண஬ர் .இ஧ர. சத்஡ற஦ ப௄ர்த்஡ற ஋ம்.஋ஸ்மற, ஋ம்.தில்., தி.஋ச்டி.,தி ேற டி மற ஌ வகரங்கு஢ரடு கதன அநற஬ி஦ல் கல்லுரி, னகர஦ம்தத்தூர், ஡஥றழ் ஢ரடு.

ப௃தண஬ர். ஋ அனுகல்஦ர஠ி, ஋ம்.஋ஸ்மற, ஋ம்.தில்., தி.஋ச்டி., வகரங்கு஢ரடு கதன அநற஬ி஦ல் கல்லுரி, னகர஦ம்தத்தூர், ஡஥றழ் ஢ரடு

ப௃தண஬ர். தி.சந்஡ற஧னசகர் ஋ம்.஋ஸ்மற, ஋ம்.தில்., தி.஋ச்டி., வகரங்கு஢ரடு கதன அநற஬ி஦ல் கல்லுரி, னகர஦ம்தத்தூர், ஡஥றழ் ஢ரடு துதந ஬ல்லுணர்

ப௃தண஬ர். சுந்஡஧ம் வசந்஡றன஧சு , ஋ம்.஋ஸ்மற, ஋ம்.தில்., தி.஋ச்டி., இங்கறனரந்து. ஆசறரி஦ர் குள௃ ஡றபே. தி ஥ரன஡ஸ்஬஧ன், ஋ம்.஋ஸ்மற, ஋ம்.தில்., (தி.஋ச்டி.), வகரங்கு஢ரடு கதன அநற஬ி஦ல் கல்லுரி, னகர஦ம்தத்தூர், ஡஥றழ் ஢ரடு

வசல்஬ி. னக ஥னகஸ்஬ரி, ஋ம்.஋ஸ்மற, ஋ம்.தில்., (தி.஋ச்டி.), வகரங்கு஢ரடு கதன அநற஬ி஦ல் கல்லுரி, னகர஦ம்தத்தூர், ஡஥றழ் ஢ரடு

஡றபே. தி. ேற. சனேஷ், , ஋ம்.஋ஸ்மற, தி.஋டு., ஋ம், ஋டு, தரங் அ஧சற஦ல் உ஦ர் கல்஬ி, ஥னப்பு஧ம்,னக஧பர. ஡றபே. அசர் அஹ்஥து, ஋ம்.஋ஸ்மற, (தி.஋ச்டி.), ஍. ஍. டி., கரன்பூர். ஡றபே, தங்கஜ் கு஥ரர் வகௌ஡ம், ஋ம்.஋ஸ்மற, (தி.஋ச்டி.), ஬ட ஥யர ஧ரஷ்ட்஧ தல் க஫கம், ஥யர ஧ரஷ்ட்஧ ஡றபே஥஡ற. சசறன஧கர, ஋ம்.஌., ஋ம்.தில்., வகரங்கு஢ரடு கதன அநற஬ி஦ல் கல்லுரி, னகர஦ம்தத்தூர், ஡஥றழ் ஢ரடு சட்ட ஆனனரசகர்

஡றபே தி சுகு஥ர஧ன் தி ஋ஸ் மற, ஋ல் ஋ல் தி ஬஫க்கநறஞர் ஬டி஬த஥ப்பு ஡றபே . அப்துல் கரீம் வ஡ரட்னடரனற, ஋ம்.஋ஸ்மற, ஋ம்.தில்., (தி.஋ச்டி.), ப௃தண஬ர் .ஆர் . சந்஡ரண கறபேஷ்஠ன் , ஋ம்.஋ஸ்மற, தி.஋ச்டி.,

஡றபே஥஡ற. னக . தல்கல ஸ், தி.வடக்., ஋ம்.தி.஌.,

வ஡ரடர்புக்கு: Thamizhosai B-57 Cheran Colony Thudiyalur, Coimbatore 641 034, Tamilnadu, India Email: kunhanlogam@gmail.com http://www.nunnulagam.blogspot.com http://www.kunhanlogam.blogspot.com http://nanhiduniyaa.blogspot.com http://nanoulagam.blogspot.com

இ஦ற்தக஦ின் ஢ரனணர வ஡ர஫றற் த௃ட்தம்


இ஦ற்தக஦ின் ஢ரனணர வ஡ர஫றற் த௃ட்தம்

஋ன்ணிடப௃ம் இனட்ச

க஠க்கரண

஢ரனணர கரல்கள்

இத஡ப்னதரனன஬

இபேந்஡ரல் ஢ரனும் சறனந்஡ற

இ஦ற்தக

஦ிட஥றபேந்து கற்றுக்

஥ணி஡ணரன஬ன்

வகரண்டு பு஡ற஦

஢ரனணரப் வதரபேட்கதபப௅ம் அப஬ினரண

஢ரனணர

கபே஬ிகதபப௅ம்

உபே

஬ரக்கனரம்.

இத஡ப்னதரனன஬

பூச்சற஦ின் (தட்டரம் பூச்சற) ஬ி஦ப்பு஥றகு ஬ண்஠ங்கள், எபிர்஡ல், ஡ண்஠ர்ீ

இ஦ற்தக஦ரகன஬

அத஥ந்

துள்ப ஢ரனணரப் வதரபேட்கள் ஢ம்த஥ச் சுற்நறலும் ஌஧ரப஥ரக உள்பண.

஬ண்஠த்துப்

஢றநம்

஥றன்஥றணிப் ஡ர஥த஧

஥ரறு஬து,

அன்புக் கு஫ந்த஡கனப, ப௃஡ல்

஥ற஡஥ரண ஬ிஞ்ஞரணி ப௃டிப௅ம்.

஢ரனணர

னதரது

தண்புகதபக் இந்஡

இ஦ற்தக

அதரி

஢றநம்

வச஦ல்தரடுகள், ஥க்கரச்

னசரபப் த஦ிர் ஋ல்னர இடங்கபிலும் வ஬ப்தத்த஡ ஌ற்று ஬பர்஡ல் னதரன்று இன்னும் ஌஧ரப஥ரண

வச஦ல்தரடுகள்

இ஦ற்தக ஢ரனணரத் வ஡ர஫றல் த௃ட்தத் ஡றற்குச்

சரன்றுகள்.

அக஧ ப௃஡ன ஋ள௃த்வ஡ல்னரம் ஆ஡ற தக஬ன் ப௃஡ற்னந உனகு.

– குநள் 1

஢ீங்கள் சறனந்஡ற ஥ணி஡தணப்னதரன ஢டக்க ன஬ண்டு஥ர?

கர஠ ஢ரனணரப்

உங்களுக்குத் வ஡ரிப௅஥ர? வதரபேட்கள் தத்஡றனறபேந்து த௄று ஬த஧

஦ரவ஧ன்று

஦ினரண ப௄னக்கூறுகதபக் வகரண்டு

இ஦ற்தக அன்தணன஦஡ரன். ஢஥து

உடனறன்

உ஦ிரி஦க்

கத்த஡ ஢டத்தும் பு஧஡ப௃ம் ப௄னக்கூறு களும்஡ரன்

இ஦ற்தக

஢ரனணரப்

வதரபேட்கள்.

கரட்டரக

வச஦னரற்றும்

தரனறன்

஥ற்றும் அ஡ன் ஡ன்த஥, ஢஧ம்பு

஢ரனணரப் வதரபேட்கள் ஢ீர், எபி ஥ற்ந -ந்து

இதன஦ில்

எட்டர஡றபேத்஡ல், தச்னசரந்஡ற

இந்஡

வதரபேட்கள் ஆகற஦஬ற்றுடன் இத஠

பூச்சற

஥ண்டனச்

஢஥து

அணுக்கபில்

அன்தண஦ின்

குபே஡ற஦ில்

ஆக்சறேதண

யீன஥ரகுனபரதின் ஢ரனணர ஥ீ ட்டர்கனப.

஋டுத்துக் சற஬ப்பு

கட்டத஥ந்து கட்டத஥ப்பு) 100

஢ரனணர

ப௄னக்கூறு அப஬ினரண(1-

஢ரனணர ஥ீ ட்டர்) ஬டி஬ங்கதபக்

வகரண்டுள்பண. தல்னற

கடத்தும் ஋஡ற஧ரக

அபவு

(சுப்஧ர

பு஬ி஦ீர்ப்பு

சு஬ரிலும்

஍ந்து ஢டப்த஡ற்குக்

கர஧஠஥

஬ிதசக்கு

கூத஧஦ிலும் இ஦ற்தக

஢ரனணரத் வ஡ர஫றல் த௃ட்தம்஡ரன்.

஢ரனணர ஥ீ ட்டர் ஋ன்தது ஋வ்஬பவு சறநற஦து?

எபே ஥ீ ட்டத஧ த௄று னகரடி஦ரகப்

திரித்஡ரல் கறதடக்கும் அனகு எபே ஢ரனணர ஥ீ ட்டர் ஆகும். எபே ஢ரனணர ஥ீ ட்டர் ஋ன்தது ஢ரம் ஋ள௃தும் (தந்து ப௃தணப்) னதணர஬ின் ப௃தணத஦஬ிட எபே இனட்சம் (100000 ) ஥டங்கு சறநற஦து. (஬ிபக்கத்஡றற்கு ப௃஡ல் இ஡ழ் கரண்க) த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

தக்கம் 2

சு஬ர்க்

கடிகர஧ம்

அடித்து

஌ன்

ஆ஠ி஦ில்

஥ரட்டப்தடுகறநது

஋ன்று

஋ப்னதர஡ர஬து ஢றதணத்஡துண்டர? த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

கூத஧஦ில் ஥றன் ஬ிசறநற ஌ன் ஬தப ஦ம் அடித்து ஥ரட்டப்தடுகறநது? ஢ீங்கள் கூத஧஦ில்

சறனந்஡ற

஥ணி஡தணப்

னதரன ஢டக்க ஆதசப்தட்டதுண்டர? தக்கம் 3


தல்னற

சு஬ரிலும் கூத஧஦ிலும்

஢டப்தது ஋ப்தடி? அது ஡ணது கரனறல் ததச ஌஡ர஬து த஬த்துள்ப஡ர? அப்தடி ஌஡ர஬து த஬த்஡றபேந்஡ரல் அது ஢டக் கும்னதரது ஈ஧ம் வ஡ரி஦ ன஬ண்டு ஥ல் ன஬ர?

அல்னது

஌஡ர஬து

வகரக்கற

னதரன

த஦ன்தடுத்துகறந஡ர? அப்தடி

஦ிபேந்஡ரல் வ஥ன்த஥஦ரண சு஬ரிலும், கூத஧ ஦ிலும் ஋ப்தடி ஢டக்க ப௃டிப௅ம்? தல்னற ஢டக்கும் னதரது ஢ரம் கூர்ந்து க஬ணித்஡ரல்

ன஥ற்கண்ட

களுக்கு

஬ிதட

அப்தடி

தரர்க்கும்

கரல்கபின்

஬ிணரக்

கர஠

ப௃டிப௅ம்.

னதரது

தள்பி஦ின்

தர஡ங்கபில்

஢றதந஦

ப௃கடுகள் ஥ற்றும் வச஡றல்கள் கர஠ப் தடுகறன்நண.

(தடம்

வச஡றல்கள்

கரண்க).

னனவ஥ல்னன

஋ணப்தடும்.

சக்஡ற஥றகு

த௃ண்ன஠ரக்கற஦ில்

கும்னதரது

இந்஡

னட்சம்

஢ரனணர

வசட்டர

஋ன்ந

த஫கதபக்

இந்஡ தரர்க்

னனவ஥ல்னன ஥ீ ட்டர்

எபே

஢ீபப௃ள்ப

வ஥ன்த஥஦ரண த௄னற வகரண்டுள்பது.

ஸ்னதச்சுனர

எவ்வ஬ரன்றும்

த௄று

஢ரனணர

஥ீ ட்டர்

஡டி஥ன்

வகரண்ட

஡ரகும்.

இந்஡

அபவு

஢ரனணர

த௃ண்஠ி஦

கு஫றகபிலும்

வகரள்கறநது.

அப்திக்

இவ்஬ரறு

க஠க்கரண

ஸ்னதச்சுனரக்கள்

஥றன்ணரற்நனரணது தன஬ண஥ரண஡ரக ீ

அப஬ின் உச்ச அப஬ரகும். என்நறனற

அதணத்தும் சு஬ர் த஧ப்தில் எட்டி஦ி

இபேப்தினும்

பேந்து

பேக்கும். சு஬ர் ன஥ற்த஧ப்பு வ஥ன்த஥

ணரற்நல் னசபேம்வதரள௃து பு஬ி஦ீர்ப்பு

஦ரக

஡ட்தட஦ரண஡ரகத்

வ஡ரிந்

஬ிதசத஦ப௅ம் ஋஡றர்த்துச் வச஦ல்தட

஡ரலும்

த௃ண்஠ி஦

ன஥டு

ப௃டிப௅ம். இவ்஬ரறு தல்னற஦ின் கரல்

இபேக்கும்.

கபில் உள்ப ஥றல்னற஦ன் க஠க்கரண

த௄று

னரண

வதரபேட்கதபப்

அநற஬ி஦னன ஦ல்

஢ரனணர

கபிலும்

தற்நற஦ரண

தல்னற஦ின்

உள்ப

அநற஬ி

இவ்஬ிடத்஡றல்

கூநனரம்.

தரர்த்஡ரல்

அப஬ி

அபவு

஋ன்தத஡

஢றதணவு

தடும்

஢ரனணர஥ீ ட்டர்

இ஡ன்தடி ஢ரன்கு

஬ி஧ல்கபில்

கர஠ப்

஌஧ரப஥ரக

தல்னற எட்டிக் வகரள்ப இந்஡ ன஥டு

஢ரனணர

தள்பங்கள்

அப஬ினரண

஥ட்டும்

தத்த஡க்

தத்து இனட்சம் வசட்டரக்கள் உள்பண.

வ஡ர஫றற்

எவ்வ஬ரபே

஬ரல்ஸ் ஆற்நனரகும்.

வசட்டர஬ிலும்

ஆ஦ி஧ம்

த௄று

ஸ்னதச்சுனரக்கள்

உள்பண. ஆக வ஥ரத்஡ம் எபே தல்னற ஦ின்

கரல்கபில்

ஸ்னதச்சுனரக்கள் ஸ்னதச்சுனரக்கதபக்

த௄று

னகரடி

உள்பண.

இந்஡ வகரண்ட

வசட்டர சு஬ர்ப்த஧ப்தில் உள்ப

கர஧஠஥ல்ன.

எபே ஬ித்஡ற஦ரச஥ரண வ஡ர஫றற்

வ஥ரத்஡ம்

ப௃஡ல்

னனவ஥ல்னனகபில்

கரல்

தள்பங்கள்

அப஬ில்

தக஦ரளுகறநது. த௃ட்தம்஡ரன்

த௃ட்

அந்஡த் ஬ரண்டர்

஬ரண்டர்஬ரல்ஸ்

ஆற்ந

னரணது ஢ரனணர அப஬ில் ஥ட்டுன஥ வச஦ல்தடும்.

இவ்஬ரற்நல்

வச஦ல்

தடும்஬ி஡ம் ஆச்சரி஦஥ரணது. ஢ரனணர அப஬ினரண ஥றன்

ப௄னக்கூறுகள்

஡ன்த஥ப௅டனணர,

ன஢ர்

஋஡றர்஥றன்

஡ன்த஥ப௅டனணர அல்னது இ஧ண்டும்

எவ்

குத்

சறநற஦஡ரக

வசட்டர

ப௄னக்கூறுகள்

஋஡றர்

கறதபகபரகப்

கூறுகதபப௅ம்

இ஧ண்டு

திரிந்துள்பது. கதடசறக் கறதப஦ரணது

த஥ப௅டணரண

ப௄னக்கூறுகதபப௅ம்

அ஡ன்

ஈர்க்கும்

ப௃டி஬ில்

஢ரனணர

஥ீ ட்டர்

இபேக்கும்

க஧ண்டி

னதரனன஬஡ரன்

னதரன்று

அத஥ந்துள்பது.

இ஡ற்கு

கூறுகள்

஥றன் ப௄னக்

஥றன்

஡ன் இது

ப௄னக்

ப௄னக்கூறுகதப

ப௅ம் இ஧ண்டு ஥றன்஡ன்த஥ப௅டணரண

஋ன்று வத஦ர். இந்஡

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

஥றன்

஋஡றர்஥றன்

ன஢ர்஥றன்

஢஥க்

ன஢ர்

஡ன்த஥ப௅தட஦ண.

஡ட்தட஦ரகக்

ஸ்னதச்சுனர

஋ன்தது

வ஡ரிப௅஥ல்ன஬ர?

அப஬ில்

தக்கம் 4

஋ண்஠ற்ந

த஧ப்புத்

வகரண்டிபேப்த஡ரல் ஡ன்த஥ப௅டன் ஦ிலும்

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

ததசத்

வச஦ல்தட்டு

தல்னறகபரல்

என஧

இன஡

஢ீரின்

ப௃டிகறநது.

அ஡றக

வ஡ரடர்ததக்

அ஡றக

கூத஧஦ிலும்

஦ில்஡ரன்

இன஡

஡த஧ ஥ர஡றரி ப௃தந

அடி஦ில்கூட

஢டக்கவும்

ஆற்நதனப் னடப்

஥றன்

ஸ்னதச்சுனரக்கள்

஢டக்கப௃டிகறநது.

ப௃டித஦஬ிட தத்து ஥டங்கு அப஬ில் தல்ன஬று

஡ன்

த஥ப௅தட஦ண. இவ் ஬ரறு ஈர்க்கும்

னசர்ந்ன஡ர

஬ரணது

ஈர்க்கும்

இனட்சக்

வ஬ரபே வசட்டரவும் ஢஥து எபே ஡தன இபேக்கறநது.

ப௄னக்கூறுகதபப௅ம்

ஏடவும்

஬ரண்டர்஬ரல்ஸ் த஦ன்தடுத்஡றத்஡ரன்

஋ணப்தடும்

எட்டும்

கரகற஡ம்

஡஦ரரிக்கப்தடுகறநது. இ஡றல் அள௃க்கு னசபேம்

னதரது

எட்டும்

஡ன்த஥

குதநந்து஬ிடும். ஆணரல் தல்னற஦ின் கரல்கபில் உள்ப வசட்டரக்கபிலும் ஸ்னதச்சுனரக்கனறலும் அள௃க்கரணரல் சறன

அடிகள்

ன஦ரடு

஢டக்கும்

அள௃க்குகள்

னதரது

அடி

கர஠ர஥ல்

னதரகறன்நண. ஡த஧த் வ஡ரடர்பு அ஡றக ரிக்க

அ஡றகரிக்க

எட்டும்

஡ன்த஥

அ஡றகரிக்கறநது.எவ்வ஬ரபே தல்னற஦ின் கரல்கபிலும் உள்ப எபே ஥றல்னற஦ன்

தக்கம் 5


வசட்டரக்கள் த஥க்ன஧ர த஦த்

எவ்வ஬ரன்றும் ஢றபெட்டன்கள்

஡ரங்க

180

பு஬ி஦ீர்ப்பு

஬ிதச

ப௃டிப௅ம்.

஬ிதசத஦த்஡ரங்க

஢஥து

சு஥ரர்

2.2

தககளுக்கும் கரல்களுக்கும்

இந்஡ ஆற்நன இபேப்தின் ஢ம்஥ரலும்

ப௃டி

சறனந்஡ற ஥ணி஡தணப் னதரன கூத஧

ப௅ம். சர஡ர஧஠஥ரக எபே தல்னற஦ின் ஋தட

எட்டும் (ததசக்) கரகற஡ப௃ம் தல்னற஦ின் கரல் தர஡ப௃ம்

஋஡றர்த்து

஢டக்க 12000 வசட்டரக்கனப னதரதும்.

஋ல்னர

வசட்டரக்களும் னசர்ந்து 180 ஢றபெட் டன்கள்

஬ிதசத஦

஦ிலும் சு஬ரிலும் ஢டக்க ப௃டிப௅ம்.

஢றபெட்டன்கள்

ப௄னக்கூறுகபிதடன஦

உள்ப

஥றன்ணரற்நல்஡ரன்

(ப௄னக்கூறு

களுக்கறதடன஦ உள்ப ஥றன்கரந்஡ ஆற்நன) எட்டும் (ததசக்) கரகற஡ம் ஥ற்றும் தல்னற஦ின்

கரகற஡த்஡றல்

கரல்

தர஡ம்

ஆகற஦஬ற்நறன்

வச஦ல்தட்டிற்குக்

கர஧஠ம். ததசக்

உள்ப ஧ப்ததத஧ப் னதரன்ந னசர்஥த்஡றன் ப௄னக்கூறுகள் ஡ற஧஬த்஡றன்

஡ன்த஥த஦ எத்஡றபேக்கும். இத்஡ன்த஥ன஦ ததசக் கரகற஡ம் ஏட்டும் த஧ப்னதரடு ஢ன்கு

வதரபேந்துகறநது. ஆகன஬

ப௄னக்கூறுகபிதடன஦

உள்ப

஥றன்ணரற்நல்

அ஡றகரித்து ஈர்ப்புத்஡ன்த஥த஦ ஌ற்தடுத்஡ற த஧ப்தில் எட்டிக்வகரள்கறநது.

(224.4 கற஧ரம்) ஋ன்று வகரண்டரல்

இந்஡ப் ததச஦ில் உள்ப ஆற்நல் இம் ப௄னக்கூறுகபிதடன஦ உள்ப ன஢ர் ஥றன்துகள் ஥ற்றும் ஋஡றர் ஥றன் துகள் (தடனதரல் ஬ிதபவு) ஆகற஦஬ற்நறன் ஈர்ப்தில்

஋ப்வதரபேள் ஦ரர்஦ரர் ஬ரய் னகட்தினும் அப்வதரபேள்

இபேந்து வதநப்தட்ட஡ரகும். இந்஡ ஬ிதபவு஡ரன் ஥ரண ஬ரண்டர் ஬ரல்ஸ் ஆற்நல்)

வத஦ப்வதரபேள் கரண்தது அநறவு.

(தன஬ண஥ரண ீ ஥ற்றும் ஡ற்கரனறக

தல்னற ஡ணது கரல்

தர஡ங்கபில் ன஡த஬

஌ற்தடும் னதரது உபே஬ரக்கறக் வகரள்ளும் ஡றநன் வதற்நறபேக்கறநது.

ன஡஧ரன் வ஡பிவும் வ஡பிந்஡ரன்கண் ஍ப௅நவும் ஡ீ஧ர இடும்தத ஡பேம். கு஠ம்஢ரடி குற்நப௃ம் ஢ரடி அ஬ற்றுள் ஥றதக஢ரடி ஥றக்கக் வகரபல் – குநள்

஬ரசகர் “ப௃஡ல்

கபேத்து இ஡ழ்

஥றக

஢ன்நரகவும்

வசய்஡றகள்

஡ரங்கறப௅ம்

஬ந்துள்பது. த஠ி வ஡ரட஧ ஬ரழ்த்துகள்” – பூத஡ற , ஈன஧ரடு, ஡஥றழ் ஢ரடு “஢ல்ன

ப௃஦ற்சற.

இபம்

ஆசறரி஦஧ரக

இ஡ழ்

உள்பது.

அதண஬பேக்கும்

ஆய்஬ரபர்களுக்கு இப்த஠ி

வசன்நதட஦வும்

னகர஦ம்புத்தூர் , ஡஥றழ் ஢ரடு .

எபே

வ஡ரட஧வும்

஬ரழ்த்துக்கள்.”

஢ல்ன

இவ்஬ி஡ழ் -

அதி஧ர஥ற,

஬ரண்டர் ஬ரல்ஸ் ஆற்நல் அணுக்கபிலும் ப௄னக்கூறுகபிலும்

உள்ப ஋வனக்ட்஧ரன் ஏட்டத்஡றன்

கர஧஠஥ரக அத஬கள் கரந்஡த்஡றன் இபே துபே஬ ஈர்ப்ததப் னதரன்று ஡ன்த஥த஦

வதற்நறபேக்கறன்நண.

இத்஡ன்த஥

஬ரய்ந்஡

கரந்஡த்஡றல் ஬ட வ஡ன் துபே஬ ஈர்ப்ததப் னதரன்று ன஢ர் ஋஡றர் ஥றன்ணரற்நல் அணுக்கள் ஥ற்றும் ன஢ர் ஋஡றர் ஥றன்ணரற்நல்

ப௄னக்கூறுகள்

ஈர்க்கறன்நண. இந்஡ ஢றதன ஥றன்ணரற்நல் ஈர்ப்னத

தக்கம் 6

அணுக்களும்

ப௄னக்கூறுகளும் ன஢ர் ஥றன் ஡ன்த஥ப௅ம் ஋஡றர் ஥றன் ஡ன்த஥ப௅ம் வதற்நறபேக்கும்.

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

஡ங்களுக்குள்

஬ரண்டர் ஬ரல்ஸ் ஆற்நல்

஋ணப்தடுகறநது. த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

தடனதரல்

தக்கம் 7


சறனந்஡ற ஋வ்஬ரறு ஢டக்கறநது ?

த஧ப்தில் எட்டிக்வகரள்கறநது. இ஬ரர்ச்சர

கூத஧஦ிலும்

ஆர்கு஬ரடர

624000

வசட்பெல்கள்

சு஬பேக்கும்

தூக்கற வகரண்டு

ஆணரல்

173

சறனந்஡றகதபத்

கறநது.

தல்னற஦ின்

வச஦ல்தட்ட

கரல்கபில்

வ஡ர஫றல்

த௃ட்தம்

஡ரன் சறனந்஡ற஦ின் கரல்கபிலும் த஦ன்தடுகறநது. தடத்

஡றல்

ன஥ற்கண்ட

கர஠ப்தடும்

கும் சறனந்஡ற஦ின்

கு஡றக்

(இ஬ரர்ச்சர

ஆர்கு஬ரடர) கரனறன் கல ழ் தகு஡ற ஦ில்

வகரத்துக்

வகரத்஡ரக

ஸ்னகரப்புனர ஋ணப்தடும் ஥஦ிர் கள்

கர஠ப்தடுகறன்நண.

வ஬ரபே

ஸ்னகரப்புனர

எவ் ஬ிள௃ம்

அன஡ னதரன

வகரத்துக் வகரத்

஡ரக வசட்டர

஋ணப்தடும் ஥஦ிர்

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

எவ்வ஬ரபே

ப௃டிப௅ம். ஥ற்றும்

வதரறுத்து

஬ரண்டர்

஬ரல்ஸ்

஬ிதச

஥ரறுதடரது.

இவ்஬ிதச

இடத்஡றன்

வதரபேத்து

஥ரறுதடும். ஬ிதசப௅டன்

த௃ண்஠ி஦

எட்டி஦

தல்னறன஦ர

டுள்பண.

இந்஡

சறனந்஡ற

கூத஧஦ிலும்

கல ன஫ கறன்நண.

வசட்

஬ி஫ர஥ல்

பெல்கள்஡ரன்

஢டக்க

இத஬கள்

உ஡வு

எவ்வ஬ரபே

வசட்டர஬ிலும் அடர்த்஡ற஦ரக இபேப்த துடன் ப௃தணத஦ ன஢ரக்கற ஥ரக இபேந்து

அகன

ப௃டி஬ில் ப௃க்னகர஠

஬டி஬ில் கர஠ப்தடும். இந்஡

வசட்

இவ்஬ரறு த஧ப்தில் சறனந்஡றன஦ர

஋வ்஬ரறு ஢க஧ ப௃டிகறநது?

சு஬ரிலும்

அ஬ற்நறன் உள்ப றும்

வசட்பெல்கள்

த஧ப்புத்

உங்க

வ஡ரடர்தத

஌ற்தடுத்஡

கரல்கனபர

஢ரனணர

஥஦ிர்கனபர இல்னர஡து஡ரன் கர஧஠ம். இ஬ற்தந

஢ரம்

வச஦ற்தக஦ரக

உபே

஬ரக்க ப௃டிப௅ம்.

கரதன ஋ள௃ந்஡வுடன் தடிப்பு –தின்பு கணிவு வகரடுக்கும் ஢ல்ன தரட்டு

஥ரதன ப௃ள௃தும் ஬ிதப஦ரட்டு-஋ன்று ஬஫க்கப்தடுத்஡ற வகரள்ளு தரப்தர -

தர஧஡ற஦ரர்

கரல்கபில் எவ்

வ஬ரன்

வ஡ரடர்ச்சற஦ரக ஡த஧ப் த஧ப்தி

னறபேந்து த஬க்க

஋டுத்து சறநற஦

அடுத்஡

஬ிதசன஦

அடி னதரது

஥ரணது.

பெல்கபின் ப௃க்னகர஠ ஬டி஬ின் ஡ட்

இன஡ வ஡ர஫றல் த௃ட்தத்த஡ப்

தட஦ரண தகு஡ற ஬ரண்டர் ஬ரல்ஸ்

த஦ன்தடுத்஡றத்஡ரன் ஈக்கள், ன஡ண ீக்

஬ிதச஦ின்தடி ன஢஧டி஦ரக சு஬ர்ப்

கள், ஬ண்டுகள் னதரன்நத஬

தக்கம் 8

஢டக்க

வச஦ல்

தூ஧த்த஡ப்

அ஡றக

சூ஫ப்தட்

஬ள௃

இடத்த஡ப்

வசட்டரவும் வசட்பெல்கள் ஋ணப்தடும் ஥஦ிர்கபரல்

ஈ஧

கூத஧஦ில்

ளுக்கு இ஡ற்கு த஡றல் வ஡ரிந்஡றபேக்கும். ஢஥க்கு ஢ரனணரக்

வசல்ன

இபேக்கறநது.

஌ன்? ஡ற்னதரது

஬ி஫ர஥ல்

தடும் கர஠ப்தடுகறன்நண.

ப௃டி஬஡றல்தன

஬ரண்டர்

தககளுக்கும்

இதட஦ில்

஢ம்஥ரல்

சு஬ரில்

இந்஡

஢஥து

அ஡றக

஬ள௃ப்தரண

கள்

஬ிதச

தூக்கறக் வகரண்டு கூத஧஦ில் கல ன஫ ஥ரண, ஬நட்சற஦ரண

஬ரல்ஸ் ஬ிதச஦ில் ஡ரன் ஢டக்

஡ன்தணப்

தககதப னதரது

வ஡ரங்கும்னதரது ஋த்஡தண னதத஧த்

னதரனன஬

஬ரண்டர்

த஬க்கும் ஬ரல்ஸ்

ப௅ம்? இச்சறனந்஡ற஦ரணது

சறனந்஡றப௅ம்

஢ரம்

( கரல்கள் ) உள்பண. ஢ீ கூத஧஦ில் வ஡ரங்க ப௃டி

஢டக்கவும்

ஏடவும் வசய்கறன்நண.

஋ன்ந சறனந்஡ற சு஬ர்ப் த஧ப்தில் எட் டு஬஡ற்கு

சு஬ரிலும்

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

அநத்஡ரன் ஬பே஬ன஡ இன்தம் ஥ற்வநல்னரம் புநத்஡ புகள௃ம் இன. -

குநள்.

தக்கம் 9


இ஦ற்தகப் வதரபேட்கபின் ஡ற்தூய்த஥த் வ஡ர஫றல் த௃ட்தம்

஢ீங்கள் இந்஡ இ஡஫றன்

அட்

தடப்தடத்த஡ உன்ணிப்தரகக் க஬ ணித்஡ீர்கபர?

உங்கதபச்

சுற்நற

லும் உள்ப இ஦ற்தகப் வதரபேட் கள் ஡ற்தூய்த஥த் வ஡ர஫றல் த௃ட் தத்த஡ப் த஦ன்தடுத்து஬த஡ அநற ஬ர்கபர? ீ ஋டுத்துக்கரட்டரக த஬கபின் இதன,

இநகுகள்,

஬ரத஫஦ிதன

தந

஡ர஥த஧ னதரன்

நத஬. ஌ன் இ஬ற்நறன் த஧ப்தில் ஢ீர்

எட்டு஬஡றல்தன?

இ஦ற்தக஦ின் வ஡ர஫றல் த௃ட்தம்.

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

இதுன஬ ஢ரனணரத்

஢ரம் இந்஡

கரண்தது

இதனகள்

னதரன வ஥ன்த஥

஦ரணத஬ அல்ன. உன்ணிப்தரகக் க஬ணித்஡ரல்

இத஬கபின்

த஧ப்

தில் ன஥ற்கண்ட தடத்஡றல் கரண் தது

னதரன்று

த஥க்ன஧ர

அப஬ினரண

஥ீ ட்டர்

உ஦஧ப௃தட஦

தரப்தில்ன ஋ணப்தடும் ப௃கடுகள் உள்பண ஋ன்தத஡ ஢ம்த ப௃டிகற ந஡ர?

இந்஡

தரப்தில்னகபிலும் கறதபகள் கபில்

உள்பண.

எவ்வ஬ரபே ஋ண்஠ற்ந இக்கறதப

எவ்வ஬ரன்தநப௅ம்

஢ரனணர ஥ீ ட்டர் அப஬ினரண தக்கம் 10

எபே

வ஥ள௃குப்

தடிகங்கள்

சூழ்ந்து

இந்஡

஡ர஥த஧

ள்பண. இம் வ஥ள௃குப் தடிகங்கள்

஡ண்஠ ீர்

தயட்ன஧ர

஋ணப்தடும்

஥றல்னற஥ீ ட்டர்

஢ீர் ஬ினக்கும் ஡ன்த஥ப௅தட஦து.

஢ீர்த்துபித஦

இத்஡ன்த஥வகரண்ட

உபேட்டி

னதரதிக்

வ஥ள௃குப்

இதனத்

஬ிதபவு஡ரன்

எபே

அபவுள்ப தந்து

஬டி஬ில்

இதன஦ின்

த஧ப்தில்

தடிகங்கள் ஡ம் ஥ீ து தடும் ஢ீர்த்

உள்ப வ஥ல்னற஦ துகள்கதபப௅ம்

துபித஦ ஬ினக்கற ஢ீர் எட்டர஥ல்

அள௃க்குகதபப௅ம் அகற்நச் வசய்

வசய்கறன்நண.

கறநது.

இது

஥ட்டும்஡ரன்

இத்஡ற்

தூய்த஥த஦க்

கர஧஠஥ர? இல்தன. இந்஡ வ஥ள௃

வகரண்டிபேப்த஡ரல்஡ரன்

குப்

த஦த்

தடிகங்கள்

஥ட்டு஥ல்னரது

தூய்த஥஦ின்

஢ரனணர அப஬ினரண ஥ற்ந ஬டி

஢ரம்

஬ங்களும்

வ஡ர஫றல்

த஥க்ன஧ர஥ீ ட்டர்

஬ினரண

஢ீர்த்துபி஦ின்

கூறுகள்

இதன஦ின்

அப

ப௄னக் த஧ப்ததத்

஡ர஥த஧

சறன்ண஥ரக

கபேதுகறனநரம்.

இந்஡த்

த௃ட்தம்஡ரன்

புற்கள்

,ப௃ட்தடக்னகரசு

னதரன்ந஬ற்

நறலும்

஬ண்஠த்து

தநத஬கள்,

வ஡ரட அனு஥஡றப்த஡றல்தன. ஢ீர்த்

பூச்சற, தும்தி ஆகற஦஬ற்நறன் இநகு

துபி஦ின்

கபிலும் கர஠ப்தடுகறநது.

஦ின்

அபத஬஬ிட

த஧ப்பு

ஆணரலும்

஥றகப்

இதன வதரி஦து.

ஈ஧஥ர஬஡றல்தன.

இதனகபில் ன஥ற்த஧ப்தில் உள்ப னகரடிக்க஠க்கரண

த௃ண்஠ி஦

இணி஦ உப஬ரக இன்ணர஡ கூநல் கணி஦ிபேப்த கரய்க஬ர்ந் ஡ற்று.

வ஡ரடர்பு ப௃தணகள் இதன஦ின் த஧ப்திற்கும்

஢ீர்த்

துபிக்கும்

இதட஦ில் உண்டரண வ஡ரடர்புக் னகர஠ அபவு

஢ீரின் த஧ப்பு இள௃

஬ிதசத஦க் குதநக்கும் அபத஬

஬஧ர஥ல்

வகரள்கறநது.

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

னகர஠ தரர்த்துக்

வசய்஦ர஥ல் வசய்஡ உ஡஬ிக்கு த஬஦கப௃ம் ஬ரணகப௃ம் ஆற்நன அரிது.

எள௃க்கம் உடத஥ குடித஥ இள௃க்கம் இ஫றந்஡ திநப்தத ஬ிடும். -

குநள் தக்கம் 11


அநறஞர் கபேத்து

இந்஡ப் தட்டரம் பூச்சறக்கு இவ்஬பவு

தள்பிக் கு஫ந்த஡களுக்கு ஢ரனணர அநற஬ி஦தனக் கற்தித்஡ல்.

஬ண்஠த்த஡க் வகரடுத்஡஬ர் ஦ரர்?

“கு஫ந்த஡கள்

஥ரர்னதர ஋ன்னும் ஢ீன ஬ண்஠ தட் டரம்

பூச்சறத஦ப்

தற்நற

கபர? அ஡னுதட஦ கரகவும்

இநகுகள்

஥றன்னும்

ஆர்஬த்த஡

அநறந்஡றபேக்கறநீர் ஥றக

஡ங்கபின் உனகத்஡றல் அ஬ர்களுக்கரண அநற஡னறன்

஢ரம்

தூண்டி஬ிடத்

஡஬நறணரலும்

அந்஡

உனகம்

஥ணி஡னணரடு வகரண்டுள்ப வ஡ரடர்தத உ஠ர்த்஡த் ஡஬நறணரலும்

அ஫

஥ணி஡ சப௄கம் அ஬ர்கதப இ஫ந்து஬ிடும்.”

஢ீன஢றநத்துடனும்

இபேக்கும். இவ்஬தகப் தட்டரம் பூச்சறகள் ஢ீன

த஥த஦ப்

பூசற஦து

னதரல்

கர஠ப்

ேூடித் தனட் தீ஡ர்

தடும்.

஡தன஬ர்,

஢னணரத் வ஡ர஫றல்த௃ட்தப் தன்ணரட்டுக் குள௃஥ம், அவ஥ரிக்கர.

தள்பிக் கு஫ந்த஡கள் ஢ரனணர அநற஬ி஦தன ஌ன் கற்க ன஬ண்டும்?

கடந்஡ த஡றதணந்து ஆண்டு கபரக

இந்஡

அ஡றல்

ன஠ரக்கற஦ில்

த஥

இல்தன.

தரர்க்கும்னதரது

த௃ண் இந்஡ப்

தட்டரம் பூச்சற஦ின் இநகுகபில் வ஢பேக் க஥ரண ஬ரிதச஦ில் வச஡றல்கள் கர஠ப் தடுகறன்நண. எவ்வ஬ரபே ஬ரிதசப௅ம் 62 ஢ரனணர

஥ீ ட்டர்

பேப்ததுடன் 207

வ஬பி஡ரன் எபி஧க்

வகரண்டி

எவ்வ஬ரன்நறற்கு஥ரண

இதடவ஬பி 207 இந்஡

஡டி஥ன்

஢ரனணர ஥ீ ட்ட஧ரகும்.

஢ரனணர இவ்஬ரறு

கர஧஠஥ரக

஥ீ ட்டர் ஢ீன

஢றநத்஡றல்

அத஥கறன்நது.

இந்஡ இதடவ஬பித஦ ஥ரற்நறக் த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

இதட

வகரள்ளும்னதரதும் ஌ற்தடும்

எபி

னதரதும்

஬ினகல் ஬ண்஠ம்

த஡ற

஥ர஠஬ர்களுக்குப்

னதர஧ரட்ட஥ரக

உள்பது

஋ன்றும்

லுக்கு ஢ரன் ஬ிதட கர஠ ப௃டிந்

இபம் ஬஦஡றல் இந்஡ அநற஬ி஦தனப்

஡ரலும்

புரிந்து

஢஥து

஋஡றர்ப்தரல் ஆணரல்

னகள்஬ிக்கரண

வதறு஬ன஡

பேக்கறனநன். தள்பி

கல்஬ி஦ரபர்கபின்

ன஡ரல்஬ின஦ ஢ரனணர

கல்஬ி஦ின்

கண்டி

அநற஬ி஦தன

தடி஢றதனகபில்

஋ன்றும்

கடிணம்

இ஬ர்கள் வசரல்கறநரர்கள்.

இபேக்கும் தரடம்

஥றகவும்

தரடத்஡றட்டத்஡றனனன஦

஢டத்஡ற

ன஡ர்வுகள்

த஬த்து

஥ரறுகறநது. இந்஡ ஢ரனணர அப஬ினரண

அநறப௃கப்தடுத்஡

அத஥ப்தில்

உள்பண. ன஥ல்஢றதனக் கல்஬ி஬த஧

த஠ிப்தளு

கற்திக்கும்

ஆசறரி

எபே

உள்ப

வசரல்னறக் வகரடுப்தது ஋ன்தது ஥றகப்

எபி

஌ற்தடுத்தும்

஬ிதபவு஡ரன் இந்஡ப் தட்டம் பூச்சற஦ின் இநகுகள் தன ஬ண்஠ங்கபில் எபி஧க் கர஧஠஥ரகறநது. தச்னசரந்஡றப௅ம்

஢ரம் இந்஡த்

கரணும்

வ஡ர஫றல்

த௃ட்

தத்த஡க் வகரண்டு஡ரன் ஡ன்தணப் தரது கரத்துக்வகரள்ப

஡ணது

஢றநத்த஡ ஥ரற்நறக் வகரள்கறநது.

தக்கம் 12

ன஡ரனறன்

஦ர்கள்

தன஡தடகள்

வகரள்஬து

வதபேம்தரனரண

தரடத்஡றட்டத்஡றல்

அலு஬னகப் த஠ி அ஧சுப் த஠ி ஋ன்று உள்ப

அநற஬ி஦ல்

தரடங்கதப ஥ட்டுன஥ ஢டத்஡றணரல்

வதரி஦

னதரதும்

கபேதுகறநரர்கள்.

஋ன்று

கற்திக்கறநரர்கள்.

னதரது

பு஡ற஡ரக

தரடத்த஡க்

சுத஥஦ரக

கற்று

ஆசறரி஦ர்கள்

இந்஡

஢ரனணர

தரடத் ஡றட்டத்஡றல் உள்ப க஠ி஡ம்

அநற஬ி஦தன தரடத்஡றட்டத்஡றல் ஋ங்கு

அடிப்ததட அநற஬ி஦ல் இனக்க஠ம்

னசர்ப்தது

னதரன்ந஬ற்நறல் தடித்துத்

கு஫ந்த஡களுக்கு ஌ற்ந ஬தக஦ில்

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

ன஡ர்ச்சற

஋ன்ததும்

தக்கம் 13

தள்பிக்


இந்஡ப்

தரடத்த஡ப்

க஫கங்கள்

தல்கதனக்

஡஦ரரிக்கரத஥ப௅ம்஡ரன்

஋ன்று

஬குப்பு

஬த஧

இல்தன. ஋ட்டரம்

சறன

தரடன஥

஥ரகர஠ங்கபில்

஬குப்பு஬த஧

஡தன஬ர்

஋பித஥ப்தடுத்஡ற ன஡ர்ச்சற

஥ர஠஬ர்கபின்

஬ிகற஡த்த஡

தடுத்து஬ன஡

ப௃ன்

அ஡னுள்

ஆற்நல்கதப

இபேக்கும் தரடத்஡றட்டத஡ன஦

஢ரன்கரம்

அநற஬ி஦ல்

அ஧சற஦ல்

களுக்கும் வ஡ரி஦ரது.

கர஧஠ம் ஋ன்றும் கூறுகறநரர்கள். அவ஥ரிக்கர஬ில்

஋ந்஡

அபவு

஡தன

அநற஬஡ற்கு

஢ரனணர

அநற஬ி஦னரணது

த஦ன்

தடுகறநது.

அ஡றகப்

இ஬ர்கபின்

வதர஡றந்துள்ப

இந்஡ ஢ரனணர அநற஬ி஦தனப் தள்பிக்

கு஫ந்த஡களுக்குக்

அநற஬ி஦ல்

஦ர஦ப் த஠ி஦ரக இபேக்கறநது. ஬ரழ்க்

கும்

ப௃தநன஦

தக஦ில் ஋஡றர்கரனத்஡றற்குத் ன஡த஬

வதரபேள்கனபரடு

இல்னர஥ல் இபேந்஡து. ஆணரல் அ஧சு

஦ரண ஞரணகதபக் கற்று அநறத஬ப்

கபின் அபத஬ப் புரி஦ த஬க்கனரம்.

2010 ஆம் ஆண்டினறபேந்து அதணத்து

வதபேக்கற

ப௃டிவு

இத஡

இ஦ற்தக஦ின்

஬குப்புகபிலும்

வசய்஬து

கல்஬ி஦ில்஡ரன்.

஋ன்ந

தரடத்஡றட்டத்஡றல்

தரடங்களுக்குத்

஡றற்கு

ன஡ர்வு

அநற஬ி஦ல்

ன஡ர்வுப௃தநத஦

தடுத்஡றப௅ள்பது. ன஡சற஦

அநறப௃க

அவ஥ரிக்கர஬ின்

ஆ஧ரய்ச்சறக்

அநற஬ி஦தனப்

தரடத்

க஫க஥ரணது

துதநத஦

தள்பிக்

கு஫ந்த஡கள்

஡ங்கபின்

அ஬ர்களுக்கரண ஬த்த஡

஢ரம்

உனகத்஡றல்

அநற஡னறன் தூண்டி஬ிடத்

ஆர் ஡஬நற

கண்ணுக்குத் எப்திட்டு

வகரடுக்கனரம். ஢஥க்குப்

அணுக்

அடிப்ததட கற்றுக்

இது

பு஡ற஦

தற்நற஦ரணது.

வ஡ரிப௅ம்

என்றும்

தரட஥ல்ன. அன்நரட

஢றகழ்வு

ணரலும் அந்஡ உனகம் ஥ணி஡னணரடு

கபிலும்

வகரடுப்த஡ற்கு

வகரண்டுள்ப வ஡ரடர்தத உ஠ர்த்஡த்

இ஦ற்தகப௅டணரண

உநவுகதப

தள்பிக் கு஫ந்த஡களுக்கரண அநற஬ி

஡஬நறணரலும்

஢஥க்குக்

வகரடுக்கும்

஦தனத் ஡஧ப்தடுத்தும் குள௃ என்தந

கதப இ஫ந்து஬ிடும்.

கற்றுக்

஡ற்னதரது

஌ற்தடுத்஡றப௅ள்பது.

இவ்

஬ரறு இபேந்தும் ஢ரனணர அநற஬ி஦ல் பு஡ற஦

தரடத்

கப்தடும்

஋ன்று

஡றட்டத்஡றல் உறு஡ற஦ரக

னசர்க் கூந

ப௃டி஦ரது. சர஡ர஧ண஥ரக ஋ந்஡ எபே தரடத்஡றட்ட

஥ரற்நப௃ம்

களுக்குச்

வசன்நதட஦

஥ர஠஬ர் தத்து

ஆண்டுகபரகும். தரடத்த஡ப் புரிந்து ன஡ர்வு ஋ள௃஡ற அந்஡ அநறத஬ப் வதந ன஥லும்

எபே

தத்஡ரண்டுகள்

ன஡த஬ப்தடும். ஦ரபேக்கரகவும் இந்஡ ஢ரனணரப் பு஧ட்சற கரத்஡றபேக்கரது த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

஥ணி஡ சப௄கம் அ஬ர்

஢ம்த஥ச்

அபவு

கு஫ந்த஡

களுக்குக்

தள்பிக்

஡ணது

னதரது

கற்திக்

கற்றுக்

கர஧஠ி஡ரன்

இ஦ற்தகப௅ம் அது ஋வ்஬ரறு கடந்஡

இபேதது

ஆண்டுகபரக

த௃ண்ன஠ரக்கற஦ில்

ஆகன஬ குத்

வகரண்டு

அணுக்கதபக்

஢ரனணர

அப஬ினரண

஢கர்வு

஥ற்றும்

இ஦ற்தகக்கு

திந

தற்நறப௅ம்

துதநகபிலும் வதபேத்஡ ஥ரற்நத்த஡

ப௅ம்

஌ற்தடுத்஡றப௅ள்பண.

களுக்கும்

அணுக்களும்

ப௄னகூறுகளும் வதரபேட்கபர஬஡ற்கு

தக்கம் 14

அபவு

வதரபேட்கதபக்

அணுக்கள்

அணுக்கதபக் கட்டுப்தடுத்து஬஡றலும் அநற஬ி஦னறன்

இந்஡

வ஡ரிப௅ம்

உ஦ர்஢றதனப்

தள்பி

஥ர஠஬ர்

களுக்குத்

஡ணிப் தரட஥ரக த஬க்க

ப௃஦ற்சற

஋டுத்து

஬பேகறன்நண.

஢ரனணர அபவு அநற஬ி஦ல் ஋ன்தது அதணத்து அநற஬ி஦ல்

துதநகளும்

னசர்ந்஡ என்நரகும். ஆணரல் இன்று ஬த஧

இ஦ற்தி஦ல்,

ன஬஡ற஦ி஦ல்,

உ஦ிரி஦ல் ஋ன்று ஡ணித் ஡ணி஦ரண தரடத்஡றட்ட஥ரகச்

வசரல்னறக்

வகரடுக்கப்தடுகறன்நது.

த஡஬ரணில்

஥ட்டும் ஆ஧ம்தப் தள்பி஦ிலும் ஢டு ஢றதனப் தள்பி஦ிலும் இந்஡ ஢ரனணர அபவு

அநற஬ி஦ல்

தட஥ரக

த஬க்

கப்தட்டுள்பது. த஡஬ரன் ஢ரட்டில் 2002 ஆம் ஆண்டில்

ஆறு

஥ற்றும்

னத஧ரசறரி஦ர்கள்

இ஧ண்டு

தள்பி

ஆசறரி஦ர்கதபக் வகரண்டு ஢ரனணரத்

வ஡ரடர்தரண அநற஬ி஦தன கண்ணுக்

஢டந்஡ அ஡ற ஢஬ண ீ கண்டுதிடிப்புகள் கண்டநற஬஡றலும்

இந்஡ அபவு வ஡ரடர்

தரண அநற஬ி஦ல் ஆகும்.

இ஦ங்குகறநது ஋ன்தத஡ப௅ம் கற்தன஡ அநற஬ி஦னரகும்.

சுற்நறப௅ள்ப

இ஡ன் ப௃க்கற஦த்து஬த்த஡ உ஠ர்ந்து

தற்நறப௅ம் அணுக்கபின் இத஬஡ரன்

அடிப்ததட

஋ன்தத஡

அதணத்துப் தள்பி ஥ர஠஬ர் அநறப௃கப்தடுத்஡ற஦ரக

ன஬ண்டும். உனகறன் தன ஢ரடுகள்

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

வ஡ர஫றல்

த௃ட்த

஥ணி஡

஬ப

ன஥ம்தரட்டுக் க஫கத்த஡ உபே஬ரக்கற உள்பது. இ஡றல் ஆ஧ம்தத்஡றல் தள்பி இபம்

஥ர஠஬ர்கதபப௅ம்

உள்படக்கற

2002

஬த஧஦ினரண

ப௃஡ல்

2007

கரனகட்டத்஡றல்

஢றதந஦ தரடப் புத்஡கங்களும் ஬த஧ கதன

த௄ல்களும்

஬த஧கதன

எபிப்

஥ர்஥க்கத஡ப்

஢கபேம் தடங்களும் புத்஡கங்களும்

க஠ிணி ஡றத஧ ஬ிதப஦ரட்டுக்களும் தக்கம் 15


஡஦ரர்

வசய்து

2009

ஆம்

வ஥ர஫ற஦ில்

வ஬பி஦ிடப்தட்டண. ஆண்டில்

த஡஬ரன்

உள்ப

இத஬஦

அ஬ர்கபின்

஋஡றர்கரனத்த஡

அநறவு஥஦஥ரக்கு஬஡ற்கு அடித஦

஋டுத்து

க஫கப௃ம்

னயரஸ்டன்

த஧ஸ்

ப௃஡ல்

தல்கதனக் க஫கப௃ம் இந்஡ற஦ர஬ின்

த஬த்துள்பது.

இனரத ன஢ரக்கற்ந கற஧ர஥ ன஥ம்தரடு

தணத்த஡ப௅ம் ஆங்கறனத்஡றல் வ஥ர஫ற

஥ற்ந உனக ஢ரடுகபில் ஡ற்னதரது

஥ற்றும்

கற்நல்

த஥஦ப௃ம்

வத஦ர்ப்புப்

வ஬பி஦ரகும்

஢ரனணர

இத஠ந்து

஡றட்டம்

஡ீட்டிப௅ள்பது.

கல்஬ித஦

஢ம்

த஠ித஦

ஆ஧ம்

தித்துள்பணர்.

஥ற்ந

த஦ன்தடும்

஬தக஦ில்

இத஠஦஡பத்஡றல்

஢ரடுகளுக்கும் இத஡

வ஬பி஦ிடு஬ரர்

கள் ஋ன்று ஢ம்புகறனநன்.

இந்஡தரடத் இபம் தது

஡றட்டத்த஡

஥ர஠஬ர்களுக்குக்

஥றகவும்

அபவு

ப௃க்கற஦ம்.

வ஡ரடர்தரண

஋ன்தது

இ஡ன்

அதணத்துப் வ஡ரடர்புதடுத்஡றப் உ஡வும்.

ஆண்டுகபில்

அதணத்துத் கதபப௅ம்

அது஡ரன்

஡ன்த஥கதப

வதரபேள்கனபரடும் புரிந்துவகரள்ப

வகரடுப்

அநற஬ி஦ல்

஋஡றர்கரனத்஡றல்

தத்து

உபே஬ரக்கற

அடுத்஡

அநற஬ி஦னறன்

வ஡ர஫றல்

த௃ட்தங்

இ஦ற்தக஦ில் வதர஡றந்து

கறடக்கும் இந்஡ அபவு வ஡ரடர்தரண அநற஬ி஦ல்

஥றகவும்

ன஥ம்தடுத்தும்

கர஧஠ி஦ரக இபேக்கும். ஢ரனணர த஦

இந்஡ற஦ப்

களுக்கரக வ஥ர஫ற஦ில்

கல்஬ி

தள்பிக்

கு஫ந்த஡

அ஬஧஬ர்

஡ரய்

வகரடுக்கும்

இந்஡

த௃ண்ணுனகம் ஆசறரி஦ர் குள௃ த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

குதந஬ரண ததும்

வத஦ர்த்துக்

வ஡ர஫றல்

வகரடுத்஡ரல் இபம்

஥ர஠஬ர்களும்

த஦ன்வதநப௃டிப௅ம்.

அண்த஥஦ில்

஬ிதன஦ில்

வ஡ரடர்ந்து

கறதடப்

கறதடக்கும்

த௃ட்தம்஡ரன்

இந்஡ற஦

வதரபேபர஡ர஧த்த஡ ன஥ம்தடச் வசய் ப௅ம்

஋ன்று

த஧ஸ்

தல்கதனக்

சற ஆர் சற தி஧ஸ் வ஬பி஦ிட்டுள்ப

க஫கப்

஢ரனணர அநற஬ி஦ல் கல்஬ி- வச஦ல்

கண்டங்களுக்கு இந்஡ ஥றன் ஋ள௃தும்

ப௃தநப்

தள்பிப்

தனதக ஬஫ங்கும்

த௄னறல்

஡தன஬பே஥ரண

த஦ிற்சறப௅ம்

தரடத்஡றட்டப௃஥ தள்பி

஋ன்ந

ஆசறரி஦ர்களுக்கரண

தரடத்஡றட்டத்த஡ கபே஬ிகள்

ன஥ம்தடுத்தும்

னதரன்நத஬

இடம்

வதற்றுள்பண.

஋஡றர்கரனத்஡றல்

இந்஡ற஦ர஬ில்

஥றன்஬ச஡ற இல்னர஡

இடங்கபிலும் களுக்கு ஡ப

ன஥ற்வசரன்ண

஡஧வுகள்

கறதடக்கும். கபில்

கூட

஥றன்

஥ர஠஬ர் இத஠஦

கறதடக்க

஬஫ற

஡ற்னதரது

இந்஡ற஦ர

஬ச஡ற஦ில்னர

கற஧ர஥ங்

தடிக்கும்

சு஥ரர்

தத்து

னட்சம் தள்பிக் கு஫ந் த஡களுக்கு ஥றன்

஋ள௃து

சறங்கப்பூரின்

புத்஡கம்

஬஫ங்க

஢ரன்஦ரங்

வ஡ர஫றல்

த௃ட்தப் தல்கதனக் தக்கம் 16

னத஧ரசறரி஦பேம்

ப௄ன்று

இத்஡றட்டத்஡றன்

கறபேஷ்஠

தரனம்

கூறுகறநரர்.

இத஠஦ ஡ப ப௃க஬ரிகள் ஡஧வுகள்

஬ில்

அநற஬ி஦ல்

ஆசறரி஦ர்கள்

அ஬஧஬ர் ஡ரய் வ஥ர஫ற஦ில் வ஥ர஫ற அதணத்து

அ஬஧஬ர்கள் ஡ரய் வ஥ர஫ற஦ில்

அநற஬ி஦ல்

஋னும்

உபே஬ரண

இந்஡

தனதகத஦ த௃ட்தப்

தரினசர஡தணக்கு

஍-சறனனட்

஥றன்

஋ள௃தும்

஢ரன்஦ரங்

தல்கதனக்

வ஡ரடர்ச்சற஦ரண

வ஡ர஫றல் க஫கத்஡றல்

உனகத்஡றன் ஋ள௃தும்

ண஧ரண வசரல்கறநரர்.

வசன்ந

னகரதட

஦ில் சறங்கப்பூர் ஢ரன்஦ரங் வ஡ர஫றல் தல்கதனக்

க஫கத்஡றல்

னசர஡தண வசய்஦ப்தட்டு இ஧ண்டரம்

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

உபே஬ரக்கற

இன்தந஦ க஠ிணி

஦ின் ஥றன் சறப்புக்கதப ஬ிட ஥றகக் இ஦ங்கும் இந்஡

஥றன்

஢ரன்஦ரங் கதனக்

சக்஡ற஦ில்

஬ல்னத஥

சறப்தத

வகரண்டது.

உபே஬ரக்கற஦஬ர்கள்

வ஡ர஫றல்

த௃ட்தப்

க஫கத்஡றன்

தல்

வ஡ரடர்ச்சற

஦ரண த஦ன்தரட்டு ஡க஬ல் ஥ரற்நக்

஡ரன்.

஍-சறனனட்

தரனம்

இ஦ற்தகன஦ரடு

இத஦ந்஡துடன்

தல்கதனக்க஫க

த௃ட்தப்

இத஡

஦ிபேப்தது

வ஡ர஫றல்

ப௃஡ல்

஥ரற்நக்

கறபேஷ்஠

உபே஬ரக்கற வகரண்டுள்பது. த஧ஸ்

஬டி஬

஡க஬ல்

஦ரண

கல்஬ி ஢றறு஬ணத்஡றன் எபே இ஦க்கு

னரந்து

உபே஬ரக்கற஦

தல்கதனக்

வ஡ரடர்ச்சற

த஦ன்தரட்டு

஡க஬ல் ஥ரற்நக் கல்஬ி ஢றறு஬ணம்

஥ர஠஬ர்கள்

஍-

஢ரன்஦ரங்

த௃ட்தப்

க஫கத்஡றன்

஥றன்

இந்஡

஋ன்று

வ஡ர஫றல்

கல்஬ி

தட்ட஡ரரி

ப௃஡ல்

தனதக

சறனனட்஡ரன்

த஦ன்தரட்டு

ப௄ன்று

இந்஡ற஦ர

஬஧ இபேக்கறநது.

குதந஬ரண

கறபேஷ்஠ தரனம் அ஬ர்கபின் ப௄தப஦ில்

கட்ட

஢றறு஬ணப௃ம் ஥றன்ணி஦ல்

த஦ன்தடும்

சு஬ிட்சர்

஥ற்றும்

த௃ட்த஬ி஦ல் தக

த௃ண்

த஥஦ப௃ம்

க஠ிப்தரணில்

சறநற஦ சூரி஦ எபி஡ட்டு

ஆற்நனறனனன஦ இந்஡ சறப் ன஬தன வசய்ப௅ம். ஍-சறனனட்

஋னும்

இந்஡

஋ள௃தும் தனதகப௅ம் இந்஡ற஦ப் தக்கம் 17

஥றன்


தள்பிக்கு஫ந்த஡களுக்கு பு஡ற஦ ஢ரனணர அநற஬ி஦ல் தரடத் வ஥ர஫ற஦ில்

வகரடுக்கும்

த௃ண்ணுனகம் ஦ர஬ின்

஡றட்டத்த஡

஋ன்த஡றல்

஋வ்஬ி஡

உனகறல்

கற்கபரக

வ஬பி஦ரகும்

அநற஬ி஦ல்

கற்திக்கும்

அதணத்தும்

஬குப்பு

஥ர஠஬ர்கதப ஡றட்டம்

இபேப்

தபே஬த்஡றல்

஬த஧஦ிலும்

வ஥ர஫ற஦ில்

ஆகற஦

வ஡ரடர்பு

ஆங்கறனத்஡றல்

தள்பிப்

ஆநரம்

஡ணது

஡ரய்

அ஬ர்களுக்குக்

கண்ணுக்குத் வ஡ரிப௅ம் வதரபேள்கதபப் த஦ன்தடுத்஡றப௅ம் ஬ிதப஦ரடிப௅ம்

4

5

Helen R. Quinn, PhD (NAS), Chair, NRC Committee to Develop Conceptual Framework for New Science Standards, Chair, NRC Board on Science Education Light Feather, Judith, The 1st International Collaboration in U.S. On K-12 nanoscience courses, 2009, http://www.tntg.org/documents/52.html Light Feather, Judith, Aznar, Miguel F., Nanoscience Education, Workforce Training and K-12 Resources. CRC Press, ISBN: 978-1-4200-5394-4 Press Release: Rice University, November 8, 2010, http://www.tntg.org/documents/47.html University of Virginia, Virtual Nano Lab K-12. , http://www.virlab.virginia.edu/Nanoscienc e_class/Nanoscience_class.htm

கதனச் வசரற்கள்: த஧ப்பு இள௃ ஬ிதச–Surface

tension

னசர்ந்து இத஠஦

஡பத்த஡ப்

த஦ன்தடுத்஡ற ஢ரனணர ஆய்஬கச் வச஦ல் ப௃தந

3

இ஡ழ்கள்,

உனகத்

வ஥ர஫ற஦ரண

2

அத஥ப௅ம்

கபேத்஡஧ங்குகள்,

தல்கதனக் க஫கங்கள் ஥ரற்நறக்

஥றக

஍஦ப௃ம் இல்தன.

஢டக்கும்

1

இந்஡ற

ப௃ன்னணற்நத்஡றற்கு தடிக்

தினும்

இந்஡

இ஡ழ்களும்

ப௃க்கற஦

஡ரய்

த஦ிற்சறப௅ம் ஢ீங்கள்

வகரடுத்து஡ரன் தள்பி

களுக்கு

஌ன்

ன஡த஬

஋ன்தத஡ப் புரிந்து வகரண்டு

உங்கள்

஢ரட்டிலும்

கதப

஢ரனணர

஥ர஠஬ர்

அ஥ல்தடுத்஡

஋ன்று ஢ம்புகறனநன்.

அநற஬ி஦ல்

இந்஡த்

஡றட்டங்

ப௃஦ற்சறப்தீர்கள்

surface

த஧ப்புத் வ஡ரடர்பு-

contact

கற்திக்க ன஬ண்டும். இவ்஬ி஡ழ் ஬ரசக ர்கபரகற஦

஬ல்லுணர் தரர்த஬

சரன்நர஡ர஧ங்கள்

஥றன் ஋ள௃து புத்஡கம்

self cleaning

பு஬ி஦ீர்ப்பு –gravity

பூந்ன஡ரட்டம் ப௃தண஬ர். ஋ம். ஌ . ஭ர. இ஦ற்தி஦ல் துதந, அநற஬ி஦ல் புனம், கறங் அப்துல் அசறஸ் தல்கதனக் க஫கம், ேறத்஡ர, சவு஡ற அன஧தி஦ர

஢ரனணரத்

வ஡ர஫றல்த௃ட்தம்

வ஡ர஫றல்த௃ட்தத்த஡ ன஥ம்தடுத்஡வும்

஋ன்னும் அ஫கற஦ பூந்ன஡ரட்டத்஡றல்

ஊக்கு஬ிக்கவும்

(இ஦ற்தக)

வ஡ர஫றல்

அநற஬ி஦ல்

(஥஧க்கறதப஦ில்) த஦ச்

உள்ப

஋ன்னும் தனதுதந

னசர்ந்஡ ஆ஧ரய்ச்சற஦ரபர்கள்

ஈடுதரடு

வசலுத்஡றணரல்

உனகறல்

இந்஡

த௃ட்தம்

஋஡றர்

஢ரனணரத்

த஦ன்தடுகறநது.

கரனத்஡றல்

஢ரனணரத்

வ஡ர஫றல்த௃ட்தம் தல்ன஬று ஦ிலும்

வ஡ரடர்ந்துப்

துதந

த஦ன்தடுத்

உள்ப அதணத்து ஬ி஡஥ரண தி஧ச்சற

஡ப்தட உள்பது. இன்னும் சறன ஬பே

தணகபரகற஦

டங்கபில்

஢ீர்

ஆற்நனறன்த஥, குடி

தற்நரக்குதந,

சுற்றுப்புநச்

சூ஫ல்,

தசற,

஬றுத஥,

஡ீ஬ி஧஬ர஡ம்,

ன஢ர஦ின்த஥ ஆகற஦஬ற்நறற்கு ஬஫ற

அதணத்து

஬ி஡஥ரண

வ஡ர஫றற்சரதனகபிலும்

வ஡ர஫றற்

பு஧ட்சற

஋ன்ந

஢ரனணரத்

தல்ன஬று

துதநகபரகற஦

஡றற்கு

஥பேத்து஬ம், உ஦ிர் வ஡ர஫றற்த௃ட்தம்,

இது

வதரநற஦ி஦ல், அநற஬ி஦ல்

கபில்

஡க஬ல் ஬ற்நறல்

஬தக஦ில்

வ஡ர஫றல்த௃ட்தம் பு஡ற஡ரக

஥ற்றும் ஆகற஦

கண்டுதிடிக்

஢ரனணர

எபே அங்க஥ரக ஬ிபங்கும்.

கறதடக்கும்.

–electronic note pad

஡ற்தூய்த஥-

஢ரனணர வ஡ர஫றல்த௃ட்தம்: (இ஦ற்தக) அநற஬ி஦னறல் எபே

஋ல்தன

வ஡ர஫றற் ஋ன்தது

ப௃க்கற஦஥ரக

தன

஬டி஬த஥ப்தரக

஡க஬ல்

வ஡ர஫றல்

னதரனன஬ கபிலும்

த஦ன்

஬ரழ்஬ில் த஦ன்தடும் ஬தக஦ில்

஡஦ர஧ரகும்

இல்தன. வதரபேட் உள்பது.

த௃ட்தத்த஡ப்

அத஠த்துப்

கப்தட்டுள்ப அதணத்தும் அன்நரட

த௃ட்த

வதரபேள்

தடுத்஡ப்

வதரபேள்கள்

தடும்.

அதணத்

தும் ஢ரனணரத் வ஡ர஫றல் த௃ட்தத்஡றல் த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

தக்கம் 18

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

தக்கம் 19


஡஦ர஧ர஬ன஡ரடு

஥ட்டு஥ல்னரது

஢ரனணர இ஦ந்஡ற஧த்த஡ப௅ம் உபே஬ரக்க ப௃டிப௅ம். ஢஥து

அண்டம்

அணுக்கபரல்

ப௃ள௃஬தும்

கட்டத஥க்கப்தட்

டுள்பது. அது ஥ட்டு஥ல்னர஥ல் ஢஥து உடலும் கபரல்

தன஬தக஦ரண

அணுக்

அத஥க்கப்தட்டுள்பது.

஡஦ரரிக்கும்

அதணத்து

வதரபேட்களும்

கறநது.

஬ி஡஥ரண

அணுக்கபரனரணது.

அணுக்கபின் வதரறுத்ன஡

஡ன்த஥த஦ப் அ஡ன்

஡ன்த஥

஋டுத்துக்கரட்டரக

஦ில் உள்ப னதரது

஢ரம்

இபேக்

஢றனக்கரி

அணுக்கதப ஥ரற்றும்

த஬஧஥ரகக்

கறதடக்கறநது

.இன்வணரபே அ஡றச஦ம்

இது

னதரன

஥஠னறல் உள்ப அணுக்களுடன் சறன ஡ணி஥ங்கதபச் கரண

னசர்த்து

சறப்புக்கதபத்

னறத஦த்)

ப௃டிகறநது.

இது஥ட்டு஥ல்னரது அள௃க்கு, ஡ண்஠ர்ீ ஥ற்றும் கரற்நறல் உள்ப அணுக்கதப ஥ரற்நற஦த஥க்கும் உபேதபக் ப௃டிப௅ம்.

னதரது

கற஫ங்குகதப ஢ரனணரத்

஋ன்தது வ஡ரடர்தரண

தபப௅ம்஥ரற்நற

அத஥த்து

பு஡ற஦

வதரபேட்கதப

உபே஬ரக்கவும்

஌ற்க

ணன஬

வதரபேட்கதப

உள்ப

டுத்஡வும் ஢ரனணரத் த஦ன்தடுகறநது.

஢ரம்

உபே஬ரக்க

வ஡ர஫றல்த௃ட்தம்

அணுக்கதபப௅ம் உனகத்த஡ப௅ம்

அது தற்நற

தடிப்தது ஋ன்தது ஢஥க்குத் வ஡ரிப௅ம்.

ன஥ம்த

வ஡ர஫றல்த௃ட்தம்

இது

஡ணி஥ங்கள்

அடிப்ததட஦ில் ஋வ்஬ரறு கட்டத஥க் கப்தட்டுள்பது ஋ன்றும் ஥ணி஡ப் த஦ன் தரட்டிற்கு

அத஡

஥ரற்நற

அத஥த்து

த஦ன்தடுத்஡வும் கற்றுக்வகரடுக்கறநது. இது எபே வதரநற஦ி஦ல் புனம். அணுக் கதப சரி஦ரண ஬ிகற஡த்஡றல் சரி஦ரண இடத்஡றல் த஬த்து பு஡ற஦ கபே஬ிகதப உபே஬ரக்கு஬ன஡

இ஡ன்

வதரதுப் த஦ன்தரட்டு

குநறக்னகரள். வதரபேள் தண்

தரட்டுத் வ஡ர஫றல் த௃ட்தத்஡றல் ப௄னக் கூறு

ச஥ன்தடுத்஡ற஦

஢ரம் ஡ற்னதரது த஦ன்தடுத்தும் வதரபேட்கபின்

஬டி஬த஥ப்தத

஢ரனணர

சறநற஡ரக்கறணரல்

அ஡ன்

அப஬ில் த஦ன்தரடு

அப஬ில்

஥றகப்

வதரி஦

த஦னுள்ப஡ரக இபேக்கும்.

எபே

வதரபேதப

கும்

னதரது

வ஥ரத்஡ப்த஧ப்தபவு கு஬ரண்டம்

அப஬ில்

அ஡ன்

க஠

சறநற஡ரக் அப஬ில்

அ஡றகரிப்த஡ரலும்

஬ிதப஬ிணரலும்

வதரபேட்களுக்கு ஥றன்கடத்தும் த஥ எபி

அப் ஡ன்

கடத்தும் ஡ன்த஥ இ஦ந்

஡ற஧த்஡ன்த஥ பு஡ற஡ரக கறதடக்கறநது. த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

தக்கம் 20

ட்஧ரன்ஸ்டர் கண்டுதிடித்஡ திநகு

஡ரக்கம்

஥றன்ணணு஬ி஦ல் துதந஦ில் எபே

துதந

பு஧ட்சற ஌ற்தட்டது. இ஡ணரல் ஥றன்

த஦ன்

ணணு஬ி஦ல் கபே஬ிகபின் அபவு

ஆ஧ம்தித்து஬ிட்டது.

குதநந்஡துடன்

஬டி஬த஥ப்புத்

஬ிலும்

குதநந்஡

குதநந்஡

த௃கர்஬ிலும் கறதடக்க

வசன

஥றன்

ஆற்நல்

஢றதநந்஡

த஦ன்

஬஫ற

த஥஦ரகவும்

கறதடத்஡து.

இந்஡த்

த஦ன்தடுத்஡ற

த௃ட்தப் வதரபேட்கபின்

஢ரனணர

வதரபேட்கபின்

஬஥ரண

தண்புகள்

஡ணித்து

ஆய்஬ரபர்

கதப ஊக்கு஬ிக்கறநது. சர஡ர஧஠ ஢ரனணரத் வ஡ரடர்பு

வ஡ர஫றற் இல்னர஡து

த௃ட்தம் ஋ன்றும்

஬ிஞ்ஞரணிகளுக்கும் ஦ரண

ஆய்வுத்

஥ட்டுன஥

கடுத஥

஡றட்டங்களுக்கும்

உரி஦து

஋ன்றும்

஡஬

நரண ஋ண்஠஥ உள்பது. ஆணரல் இத்

வ஡ர஫றற்

தரட்டிற்கு

த௃ட்தம்

஬பேம்

னதரது

த஦ன் சர஡ர

஧஠ ஥ணி஡ர்களுக்கரணது. இ஡ற்கு இந்஡

அநற஬ி஦தன

உடணடி஦ரக

இது சரர்ந்஡ வ஡ர஫றற் த௃ட்தத்஡றற்கு ஥ரற்நப்தட ன஬ண்டும். ஡ற்னதரது சந்த஡஦ில் ஌ற்கணன஬ இ஡ன் த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

த஦தண

த௃க஧ ஆதட

வ஡ர஫றற்சரதன து஠ிகதப

ப௄னம் ஡஦ரரிக்கனரம்.

஬டி஬த஥ப்புத்

வ஡ர஫றற்

த௄னறத஫஦ில்

துகள்கதபச்

஢ரனணரத்

னசர்த்து

அள௃க்குப்

திடிக்கர஡ கரக்கறத் து஠ித஦ ஡஦ரரிக் கறன்நண. ஋பித஥஦ரண கண்டுதிப்தரக இபேப்தினும்

இ஡ணரல்

து஠ித஦ப்

஥ணி஡ர்களுக்கு

த௃ட்தத்த஡

இ஦ந்஡ற஧த்

஢ரனணர பூச்சு சரதனகள்

஢ரனணர

ேவுபித்

வ஡ர஫றல்த௃ட்தத்த஡ப்

வ஡ர஫றற்

உபே஬ரக்கு஬஡ற்கு

அ஡ன்

஢ரனணர

ப௃க்கற஦஥ரண

அத஥ப்தத

வ஡ர஫றற்

தடுத்஡ற

ஆதட

லும்

குதநந்஡

஋பி

஌ற்தட்டு஬ிட்டது.

வசன஬ி

஬னறத஥஦ரண

வதரபேட்கதப உபே஬ரக்க ப௃டிப௅ம்.

க஠ிணிக் (த௃ன்வச஦

஡஦ரரிக்க

அணுக்கதபப௅ம் ப௄னக்கூறுக

கரக்கறத்

த஦ன்தடுத்து஬ர்களுக்கு

஥ட்டு஥ல்னரது

சனத஬

வ஡ர஫றனரபர்கள்

னசரப்பு

வசய்஦ ஆகற஦த஬

ன஡த஬஦ில்தன. எபே சட்தடத் து஠ி த஦ கற்ததண வசய்து வகரள்ளுங்கள் அது

குபிர்

கரனத்஡றல்

தரகவும், னகரதடக் குளுவ஬ண

வ஬துவ஬துப்

கரனத்஡றல்

குளு

இபேப்தன஡ரடு

஥ட்டு

஥ல்னர஥ல் அ஡றக வ஬ப்த ஢றதன஦ில் ஢றநம்

஥ங்கறப௅ம்,

஢றதன஦ில் ஥ரறும் ஥ண

கபேப்பு

஡ன்த஥ ஡றற்கும்

குதநந்஡

வ஬ப்த

஢றந஥ரகவும்

வகரண்டது. உடல்

இது

஢னத்஡றற்கும்

இ஡஥ரண உ஠ர்த஬ உண்டரக்குகறநது. வசன்மரர் துதந஦ில் இக்கண்டு

தக்கம் 21


திடிப்புக்கள்

ப௃க்கற஦ப்

஬கறக்கறநது. கபின்

தங்கு

இத஡ இ஧ரணு஬ ஬஧ர் ீ

சலபேதட஦ில்

வதரபேத்஡றணரல்

அ஬ர்கபின் ஢றதன தற்நற அ஬ர்கபின் ஡தனத஥க்கு

஡க஬ல்

வகரடுக்கும்.

அது஥ட்டு ஥ல்னரது இந்஡ வசன்மரர் ப௄னம்

அந்஡

஥ற்றும்

஡ட்த

இடத்஡றன் வ஬ப்த஢றதன

஦த஬ குநறத்தும் ப௃டிப௅ம்.

த௃ட்தம்

஥தன஦ின்

எபே

ப஬ிற்குத்஡ரன்

஢ரனணரத் ஋ன்ந

சறநற஦

தணி

ப௃தண஦

஬ி஬ர஡றத்஡றபேக்

கறனநன்.

஬பேங்கரனத்஡றல்

வ஡ர஫றற்

த௃ட்தத்த஡ப்

஡ர஥ல்

ஆகற

அநறந்து வகரள்ப

இது஬த஧

வ஡ர஫றற்

கரற்று

வ஡ர஫றற்சரதனகள்

஢ரனணரத் த஦ன்தடுத் இ஦ங்க

ப௃டி஦ரது.

சரன்நர஡ர஧ங்கள் :

http://www.xs4all.nl/~ednieuw/Spiders/Saltici dae/Salticidae.htm http://www.smartgarmentpeople.com/index.p hp?q=Nanosurfaces http://iopscience.iop.org/09641726/13/3/009/ http://spie.org/x33323.xml?ArticleID=x33323 http://www.sciencephoto.com/images/downl oad_wm_image.html/Z762062-Geckos_footSPL.jpg?id=907620062 Y-T Cheng and D Rodak 2005Appl. Phys. Lett. 86 144101 J. Genzer, A. Marmur, MRS Bulletin 33 (2008) 742-746 http://www.nisenet.org/node/3454 http://www.mcrel.org/nanoleap/ps/index.asp http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004 -04/iop-smb041504.php Antonia B Kesel et al 2004 Smart Mater. Struct. 13,3, 512 doi: 10.1088/09641726/13/3/009 http://www.mpg.de/495111/pressRelease200 40525 Images are reprinted with permission from IOP Publishing Model: Nada Fathima Chemban, Malappuram,kerala

SANTH SCHOOL OF MUSIC For Keyboard & Guitar  Home Classes are also available in Coimbatore Email: krishruk2000@gmail.com Mob: 09843330665 (Santhana Krishnan) த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

தக்கம் 22

X E R O

JEYAM All type of BINDING PROJECT SPIRAL BOOK WRAPPER LAMINATION TYPING PRINTOUTS

35 PAISE ONWARDS Cell: 09894188910

X

11/15D, Thiruvalluvar Street, Opp. Kongunadu Arts and Science College, GN Mills PO, Coimbatore-641029

த௃ண்ணுனகம் இ஡ழ் 2 சூன் 2011

தக்கம் 23

Nunnulagam,Issue 2  

Free Nano Science Magazine in Tamil for Children

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you