Page 1

நுண்ணுயகம் இது ஒம௅ பள்ரிக் குறந்தைகளுக்கான அமிலி஬ல் இதை஬ இைழ்... இைழ் 1 ஜனலரி 2011 தை ைி.பி.2042

நானனா ஫ீ ட்டர் என்பது எவ்லரவு பபரி஬து? நானனா அரவு ஏன் சிமப்புதட஬ைாகக் கம௅ைப்படுகிமது?


நானனா : நாம் எழுதும் (பந்து முதனப்) னபனாலின் முதனத஬லிட ஒம௅ இயட்சம் (100000 ) ஫டங்கு சிமி஬து. இனி

நானனாதலப்

அடிப்பதட஬ியிம௅ந்து பசால்

குள்ரன்

ஆ஭ம்பிப்னபாம்.

என்ம

பபாம௅ள்

பற்மி஬

நானனா

பகாண்ட

என்ம

கின஭க்கச்

பசால்யிம௅ந்து பிமந்ைது. ஒம௅ பபாம௅ரானது பய மூயக் கூறுகரின்

கயதல.

மூயக்கூறுகள்

னபான்ம

துகள்கரின்

கயதல஬ாகும்.

பில்யி஬னில்

ஓர்

லத஭஬றுக்கயாம்.

அயகாக

(10 )

இவ்லரதல

நானனாதல நானனா

஫ையில்

லினாடிகள் என்று னந஭த்தைம௃ம் பகாள்ரரதல நானனா யிட்டர்

என்றும்

நானனா

(எதட அரதலம௃ம்)

கி஭ாம்

என்று நிதமத஬ம௃ம்

நீர அரதலகதர நானனா ஫ீ ட்டர்

என்றும் ப஬ன்படுத்ையாம். இம௅ப்பினும் நானனா என்பது பபாதுலாக

நீர

ைற்னபாது

ப஬ன்படுத்ைப்படுகிமது. அைிலும் குமிப்பாக

நானனா

஫ீ ட்டர்

அரதலகதரக் என்பது

குமிக்க

அணுக்கரின்

஫ட்டுன஫

அரலிற்குச்

ச஫஫ானது என்று பசால்யயாம். அணுக்கரின் அரலான 0.1 நானனா ஫ீ ட்டரியிம௅ந்து உள்ர

100 நானனா ஫ீ ட்டர் லத஭

அரதலகளுடன்

பபாம௅ட்கதர பபாம௅ள்கள்

நானனா

என்றும்

அதட஬ாரப்படுத்தும்

அரதல஬ியான

லடிலங்கதர

நானனா

நானனாப் அத஫ப்பு

என்றும் லதகப்படுத்ையாம்.

உங்களுக்குத் பைரிம௃஫ா? நாம் ப஬ன்படுத்தும் 10

நண்பர்கனர!

பசன்டி ஫ீ ட்டர் அரவு னகாரின் நீரம் நூறு னகாடி

உ஬஭ம்னு

நானனா ஫ீ ட்டர் ஆகும். அைாலது ஒம௅ ஫ீ ட்டத஭ நூமால்

லகுத்ைால்

஫ீ ட்டர்.

அதைன஬

஫ில்யி஫ீ ட்டர்

கிதடப்பது

ஒம௅

ஆ஬ி஭த்ைால்

கிதடக்கிமது.

மாங்க.

பசன்டி

எங்க

ஆனா

ஒம௅

஫ீ ட்டர்

அம்஫ா

பசால்

நான்

(ஒம௅

஫ீ ட்டத஭

பத்து

பிரிக்கும்னபாது

இயட்சம்

ந஫க்கு

பத்து

஫ில்யி஬ன்

஫ீ ட்டர்

நானனா

லிதர஬டுகினமாம்

என்பது எங்களுக்குப்

பபம௅த஫.

100 னகாடி

ந஫து

஫ீ ட்டர்

அைாலது

ஒம௅

஫ீ ட்டத஭

னகாடி஬ாகப்

பிரித்ைால்

ஒம௅

நானனா

கிதடக்கும். அமிலி஬யில் இது

அப்படின஬ாவ்

சின்னது!!!

பபாம௅ள்கள்

நானனாப்

நானனா ஫ீ ட்டர் என்பது

஬ாளும்

காை

எவ்லரவு பபரி஬து?

500 -800 நானனா

கண்ணுக்குத்

சாைா஭ை

முடி஬ாது.

஫ீ ட்டர்

என்பது

஫ீ ட்டர்

ைான்.

பபாம௅ட்கதரப்

நாற்பைா஬ி஭ம்

நானனா

அரவு நான்கா஬ி஭ம்

நம் ல஬ிற்றுப்னபாக்தக உண்டாகுகின்ம இனகாதய- பாக்டீரி஬ாக்கரின்

ந஫து

அரவு னைா஭ா஬஫ாக ஆ஬ி஭ம் நானனா ஫ீ ட்டர் உள்ரது.

எனனல

ஆற்மய

பகாண்டுைான்

நானனா

னைா஭ா஬஫ாக இ஭ண்டு நானனா ஫ீ ட்டர் அரனல உள்ர டி.என்.ஏ–

(அடுத்ை

லில்ைான்

பார்க்கமுடிம௃ம். இைறில்

பவுடர்

முைல் ஆமா஬ி஭ம் நானனா ஫ீ ட்டர் லத஭ உள்ரது.

நுன்னனாக்கி

கா஭ைம்

முகப்

஫னிை இ஭த்ை அணுக்கரின்

எலலனரா

பைரிம௃ம் ஒரி஬ின் அதய நீரம்

கம௅லிகதரக்

நுண்ணுயகம்

ப஬ன்படுத்துகின்ம

஫ீ ட்டர் அரவுதட஬ைாக இம௅க்கின்மது.

10-9 ஫ீ ட்டர் என

குமிப்பிடப்படுகிமது. கண்ைாலும்

நாம்

நூறு

இது

பற்மிப்

னபசுனலாம்.

ந஫து லாழ்லின் ஭கசி஬ங்கள் எழுைப்பட்டுள்ரது. கரிம௃தட஬ அறுபது அணுக்கள் னசர்ந்ை பக்கி பந்து ரு.7

சரி஬ா?)

நானனா ஫ீ ட்டர் அரவுதட஬து.

0.1 ஫ில்யி ஫ீ ட்டர் ைடி஫ன் உள்ர இந்ைத்ைாள்

ஒம௅ பபன்சீன் லதர஬த்ைின் லிட்டம்

(காகிைம்) ஒம௅ இயட்சம் நானனா ஫ீ ட்டர் ைடி஫னாக உள்ரது எனக் கூமயாம்.

0. 28 நானனா

஫ீ ட்டர் அரவுதட஬து. ஓர் அணுலின் அரவு னைா஭ா஬஫ாக 0.1 நானனா

ருரு0.2 ஫ில்யி ைதய

஫ீ ட்ட஭ாக

஫ீ ட்டர் அரவுதட஬ ஫னிைனின்

முடி஬ானது

இ஭ண்டு

இயட்சம்

பக்கம் 2

உள்ரது.

10 தைட்஭ஜன் அணுக்கதர ஒம௅ லரிதச஬ாக தலத்ைால் அைன்

நானனா ஫ீ ட்டர் உள்ரது எனக் கூமயாம்.

நீரம் ஒம௅ நானனா ஫ீ ட்டர் ஆகும்.

இைழ் 1

ஜனலரி 2011

தை ைி.பி. 2042

)

லிட்டமுள்ர

பகுைிகராக

ஒம௅

கிதடக்கும்.

பலறும்

ஜனலரி 2011 தை ைி.பி.2042

ஆனா

அரவு னகாரிய காண்கினமாம். சரி, ஒம௅ ஫ில்யி

லாய்ந்ை

இைழ் 1

஫ில்யி

நானனா ஫ீ ட்டர் உ஬஭஫ாக்கும்!!.

லகுக்கும்னபாது

இதைத்ைான்

நான்

ஒம௅

லிதர஬ாடமது

நானனா

இலற்தம

தலத்து

பசால்யமாங்க.

இயட்சம்

ப஬ல்யாம் அரலிடஒம௅ நூறு னகாடி஬ில் அைாலது ஒம௅ -9

அரவு

஫ீ ட்டர்னு நாங்க

அணுக்கரின்

கயதல. அணுக்கள் எபயக்ட்஭ான், புன஭ாட்டான், நிம௄ட் ஭ான்

஫ையின்

பக்கம் 3


லி஬ப்பான பசய்ைிகள் !!

இன்பனாம௅ லறி஬ாகவும் இதை நாம் கற்பதன பசய்து

75.4 னகாடி ட்஭ான்சிஸ்ட்டர்கள்

நானனா அரதல ஒப்பிடயாம். உனது உ஬஭஫

உள்ர இந்ை ந்லிடி஬ா கி஭ாபிக்

஫ீ ட்டர்

ப்஭ாசசிங் ம௄னிட்

55

இம௅க்கும் ைங்க நதக஬ில் உள்ர முத்து ஒம௅ பசன்டி

஫ீ ட்டர் அரலில்

ப஬ன்படுத்ை

நானனா

என்று

஫ீ ட்ட஭ாகவும் உனது

படுகிமது.

தலத்துக்பகாண்டால்

உங்கள்

லி஭ல்

பநாடிக்கு

ஒம௅

நகம்

ஒம௅

நானனா

஫ீ ட்டர்

ஆட்கட்டி

ஆண்கள் னபாது

உன்

ஆட்காட்டி

ைாடித஬

இ஭த்ை முடிம௃ம்.

முத்துக்கராகவும்

ஒம௅முதம

அரவுள்ர

஫றித்ைவுடன் முடி ஒம௅ நானனா

லி஭யில்

அணுக்கள்

பசய்து நதக஬ின்

பாக்டீரி஬தலம௃ம்

அனை

ச஫஬ம்

உன்தன

உ஬஭஫ாகக்

மூயக்கூறுகதரம௃ம் பகாண்டால்

ஒம௅

நுண்ைி஬

என்று உள்ர

கற்பதன

லி஭யில்

பாக்டீரி஬ாலின்

புன஭ாடீன்கதரம௃ம்

பசய்ம௃ம்

உன்தன

முத்ைாகவும்

பார்க்க

தலக்கமுடிம௃ம்

ஆட்காட்டி

பகாண்டால்

அந்ை முச்சல஭ம்

லி஭யில்

உன்

அரலாக

தலத்துப்

லரர்கிமது.

ஒம௅

அைிந்து

ஒம௅ ஫ில்யி ஫ீ ட்டர் அரவுள்ர ஫ைய

பகாள்னலாம். ஫ையின

நீ

பகாண்டு நதக஬ின்

நானனா

஫ீ ட்டர்

மூயகூறுகதரம௃ம்

அணுக்கதரம௃ம் காைமுடிம௃ம்.

஫ீ ட்டர் லlரர்கிமது.

பபரிதுபடுத்ைப்பட்ட

ஒம௅

஫னிை

முடிம௃ம்

ைனித்ை

சுலர் கார்பன் நானனா குறாய்களும் (ஒப்புத஫க்காக)

ஏன் நானனா ஫ீ ட்டர் அரதலகள் சிமப்புதட஬தல? இந்ை

துகள்கரின்

அைி

நுண்ைி஬

பச஬ல்படும்

நானனாத்

ஆற்மய

மூயக்

கூறுகரின்

஫ாறுபட்டு

லயித஫ம௃ம் லரி஬மு஫ ீ

ைாக

இம௅க்கிமது.

அமிலி஬யில்

பபரி஬

ைன்த஫஬ியிம௅ந்து

இதைச்

பகாண்டு

அதனத்துப்

பபாம௅த்ைிப்

பார்த்து

உள்ர

சிமப்பம்ச஫ாகக் பபாம௅ட்களுக்கும்

ப஭ந்துபட்ட

நானனா

அமிலி஬ல்) முதம஬ின் நானனா

அரலியானது. ஫ாறுபடுகிமது. லாழ்க்தக஬ில்

அரதல

அைனால் இந்ை பபரி஬

அரதல

சிமப்பு என்ன? என்பது

அைன்

஫ிக

(நானனா நுண்ைி஬

இ஬ல்புத்ைன்த஫஬ில்

லிைி஬ினால் ஫ாற்மத்தை

நம்

அன்மாட

உம௅லாக்கும்

ஆற்மயாக நாம் உை஭முடிம௃ம்.

நிதய஬ில்

ஆய்வு பசய்஬ப்படுகிமது. நானனாத் துகள்கள் பற்மிம௃ம் கதரப்

அைதன பற்மிம௃ம்

லடிலத஫க்கும் கற்கும்

இ஬னய

பைாறில் நுட்பலி஬ல் எனப்படுகிமது.

கூறு நானனா பபான்னின்(ைங்கத்ைின்) நிமம் அதை நானனா துகள்கராக ஫ாற்றும் னபாது ஫ாற்ம஫தடகிமது. கதயச் பசாற்கள்

1.. நானனாப் பபாம௅ட்கள்- Nano materials

4. நானனா பைாறில் நுட்பலி஬ல்-Nano technology

2. நானனாத் துகள்கள் – Nano particles

5. நானனா கம்பிகள்-Nano rods

3. நானனா அரதல – Nano scale

6. நானனா குறாய்கள்- Nano tubes 7. பந்து முதனப் னபனா –Ball point pen

http://www.nunnulagam.blogspot.com பலரி஬ிடுபலர் ஫ற்றும் நிர்லாக ஆசிரி஬ர் அப்துல் கரீம் பைாட்னடாயி, எம்.எஸ்ஸி, எம்.பில்., (பி.எச்டி.)

பபாறுப்பு ஆசிரி஬ர்கள்

ை஫ிழ் : முதனலர். கு.முத்துக்கு஫ார், எம்.ஏ., எம்.ஏ., எம்.பில்., பி.எச்டி., ஫தய஬ாரம் : ைிம௅.பி.ஜி.சனஜஷ் எம், எஸ்ஸி., எம்.எட்.,

துதம லல்லுனர்கள்:

முதனலர். சுந்ை஭ம் பசந்ைிய஭சு, எம்.எஸ்ஸி, எம்.பில்., பி.எச்டி., (இங்கியாந்து), முதனலர். பி.சந்ைி஭னசகர், எம்.எஸ்ஸி, எம்.பில்., பி.எச்டி., (இந்ைி஬ா) லடிலத஫ப்பு :

முதனலர் .ஆர் . சந்ைான கிம௅ஷ்ைன் , எம்.எஸ்ஸி, பி.எச்டி.,

ைிம௅஫ைி. னக . பல்கீ ஸ், பி.படக்., எம்.பி.ஏ.,

Nunnulagam Issue 1  

Nano Science Magazine in Tamil

Nunnulagam Issue 1  

Nano Science Magazine in Tamil