Page 1

മുഖ്യ പത്രാധിപര്‍ : ഡ ാ. എം.എ.ഷാ, എം. എസ്. സി., പി.എച്ച്. ി.,കിംഗ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് സര്‍വകലാശാല, സൗദി അഡേബ്യ,(ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്) ഡ ാ.ആയുഷ് ഖ്രെ,എം.എസ്.സി.,എം.ഫില്‍,പി.എച്ച്. ി., എന്.ഐ.ടി., ോയ്പൂര്‍ (ഹിന്ദി പതിപ്പ്) ഡ ാ. രക. മുത്തുകുമാര്‍, എം.എ., എം.എ.,എംഫില്‍, പി.എച്ച്. ി, രകാങ്കുനാട് ആര്‍ടസ് ആന് ് സയന്സ് ഡകാഡേജ്, ഡകായമ്പത്തൂര്‍ (തമിള്‍ പതിപ്പ്) ശ്രീ അബ്ദുല്‍ കെീം ഡതാഡടാേി എം.എസ്.സി., എം.ഫില്‍,(പി.എച്ച്. ി) (മലയാേം പതിപ്പ്) ഉപഡദശക സമിതി: ഡ ാ. പ്രവീണ്‍ സി ൊമമൂര്‍തി, എം. എസ്. സി., പി.എച്ച്. ി., ഐ.ഐ.എസ്.സി., ബ്ംഗളുരു ഡ ാ. എം.എ.ഷാ, എം. എസ്. സി., പി.എച്ച്. ി.,കിംഗ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് സര്‍വകലാശാല, സൗദി അഡേബ്യ, ഡ ാ. അനിമാ നന്ദ, പി.എച്ച്. ി.,എഫ്.എന്.ആര്‍.എസ്.,സതയ ഭാമ സര്‍വകലാശാല,തമിഴ് നാട് ഡ ാ. ആര്‍. സതയമൂര്‍തി, എം. എസ്. സി., എം.ഫില്‍, പി.എച്ച്. ി., രകാങ്കുനാട് ആര്‍ടസ് ആന് ് സയന്സ് ഡകാഡേജ്, ഡകായമ്പത്തൂര്‍ ഡ ാ. എ. അനു കലയാണി, എം. എസ്. സി., എം.ഫില്‍, പി.എച്ച്. ി., രകാങ്കുനാട് ആര്‍ടസ് ആന് ് സയന്സ് ഡകാഡേജ്, ഡകായമ്പത്തൂര്‍ ഡ ാ. പി. ചന്ദ്ര ഡശകര്‍, എം. എസ്. സി., എം.ഫില്‍, പി.എച്ച്. ി., രകാങ്കുനാട് ആര്‍ടസ് ആന് ് സയന്സ് ഡകാഡേജ്, ഡകായമ്പത്തൂര്‍ ഡ ാ. സുന്ദെം രസന്തിലെസു, എം. എസ്. സി., എം.ഫില്‍, പി.എച്ച്. ി., എ ിന്ബ്ഡോ സര്‍വകലാശാല, ഇംഗ്ലണ്ട്

കുഞ്ഞന്‍ ല ോകം കുട്ടികള്‍ക്കോയി ഇന്ത്യയില

ആദ്യലെ നോലനോ ശോസ്‌ത്ര മോസിക

ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, രമിഴ്, മ യോളം എന്നീ

ഭോഷകളില്‍ പരിപ്പ

ഭയമോണ്

3 ജനുവര്ി 2012

വ ിയ കോര്യങ്ങളുലെ ലെറിയ ല ോകം

പത്രാധിപ സമിതി ശ്രി. പി. മാരതസവെന്, എം. എസ്. സി., എം.ഫില്‍, പി.എച്ച്. ി., രകാങ്കുനാട് ആര്‍ടസ് ആന് ് സയന്സ് ഡകാഡേജ്, ഡകായമ്പത്തൂര്‍ ശ്രിമതി. രക. മഡഗശവെി, എം. എസ്. സി., എം.ഫില്‍, പി.എച്ച്. ി., രകാങ്കുനാട് ആര്‍ടസ് ആന് ് സയന്സ് ഡകാഡേജ്, ഡകായമ്പത്തൂര്‍ ശ്രി. പി. ജി. സഡജഷ്. എം.എസ്.സി.എം.എ ്.,പാങ്ങ് ഹയര്‍രസക്കണ്ടേി സ്കൂള്‍,മലപ്പുേം, ഡകെേ ഡ ാ. അസര്‍ അഹമദ്, എം. എസ്. സി., പി.എച്ച്. ി., ഐ. ഐ. ടി. കാന്ൂര്‍ ശ്രീ. പങ്കജ് കുമാര്‍ രഗൗതം, എം. എസ്. സി., (പി.എച്ച്. ി.), ഡനാര്‍ത് മഹാൊഷ്ട്ര സര്‍വകലാശാല, മഹാ ൊഷ്ട്ര. ശ്രീ.അജയ് കുമാര്‍ കുശവാഹ, (പി.എച്ച്. ി.), ഐ. ഐ. ടി., മുംബബ് ലീഗല്‍ അബ വസര്‍ അ വക്കറ്റ്. പി. സുകുമാെന്, ബ്ി. എസ്.സി., എല്‍. എല്‍. ബ്ി. ിബസന് : ശ്രീ അബ്ദുല്‍കെീം ഡതാഡടാേി എം.എസ്.സി., എം.ഫില്‍,(പി.എച്ച്. ി ), സഹായികള്‍: ശ്രീമതി ബ്ല്‍കീസ്.രക., ബ്ി. രടക്., എം. ബ്ി. എ., കൂരട ഡ ാ. സന്താന കൃഷ്ണന്, എം.എസ്.സി., പി.എച്ച്. ി. പ്രസിദ്ധീകെണം, വിവെങ്ങള്‍എഴുതിയത് : ശ്രീ അബ്ദുല്‍ കെീം ഡതാഡടാേി എം.എസ്.സി., എം.ഫില്‍,(പി.എച്ച്. ി ) സൗജനയമായി വെിക്കാൊവാന്സന്ദര്‍ശിക്കുക :www.nanoscool.com അല്ലങ്കില്‍നിങ്ങളുരട വിലാസം അയച്ചു തെിക : kunhanlogam@gmail.com

ഒര്ു െി ന്ത്ി വ യില്‍ എന്ത്ോണിത്ര കോര്യം?


ഒരു ചിലന്തി

വലയില്‍ എന്താണിത്ര കാെയം?

കുഞ്ഞന് ഡലാകതിരെ കഴിഞ്ഞ ലക്കതില്‍ നമ്മള്‍ പ്രകൃതിയുരട നാഡനാ സാഡങ്കതിക വിദയരയ കുേിച്ച് പഠിച്ചു. ഈ ലക്കം നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രകൃതിയിരല ഒരു നാഡനാ എഞ്ചിനീയരേ പെിചയരപ്പടുത്തുന്നു. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മള്‍ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ചിലന്തി തരന്ന. അവരെ വലിപ്പം കണ്ടിട് അവരനയങ്ങു രകാച്ചാക്കാരനാന്നും

ഡനാഡക്കണ്ട.

അവനാണ് ഈ ഡലാകതിരല ഏറ്റവം കടുപ്പമുള്ള വസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്നത്,

അതായത്

അവന്

വല

രനയ്യാന്

ഉപഡയാഗിക്കുന്ന നൂല്‍. അതിരന നമുക്ക് ഇനി ചിലന്തി സില്‍ക്ക്

എന്ന്

വിേിക്കാം.

നിങ്ങള്‍ക്ക്

വിശവസിക്കാന്

ചിലന്തി അതിരെ വലയുണ്ടാക്കാന് സില്‍ക്ക്

ബലന്

സ്റ്റീലിരനക്കാളും

സില്‍ക്കിന് അഞ്ചിെടി

ബനഡലാണിരനക്കാളും േബ്ബേിരെയത്ര

ഡപ്രാടീന്

നാരുകോണ്

രനയ്രതടുക്കുന്നത്. ചിലന്തിയുണ്ടാക്കുന്ന നാരുകേില്‍രപ്പട

അരത

ഏകഡദശം

സാധാെണ പറ്റുന്നതാണന്നും,

നനയാതതുമാണന്നും, എന്നാല്‍ അരത അഞ്ചിെടി

കൂടാരത

വലിയാനുള്ള

വലിയാന്

സ്റ്റീലിരനക്കാളും

വലിപ്പതിലുള്ള

കടുപ്പമുരണ്ടന്നും,

െണ്ടിെടി

കഴിവരണ്ടന്നും,അതായത്

സാന്ദ്രത

വലുപ്പതിലുള്ള കുേവാണന്നും

കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കഴിവ് എത്ര തണുപ്പിലും ( −40 °C) ചൂടിലും (220 °C) നില നിര്‍താന് അവയ്ക്ക് കഴിയുമന്നു പെീക്ഷണങ്ങള്‍ രതേിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രഡതയക സവഭാവ സവിഡശഷതകോണ്

പറ്റുന്നുഡണ്ടാ ഇതിെിക്കുഞ്ഞരെ ഈ മിടുക്ക്? അടിസ്ഥാനമായുള്ള

ഡ്രാഗ്

ചിലന്തിയുരട

ഡ്രാഗ്

ബലന്

സില്‍ക്കിന് പ്രകൃതി നിര്‍മിത വസ്തുക്കേില്‍ നിന്നും, ഇത് വരെയുള്ള

മനുഷയ

നിര്‍മിത

വസ്തുക്കേില്‍

നിന്നും

വയതയസ്തമാക്കുന്നത്.

എന്താണ് ചിലന്തി സില്‍ക്കിരന ഡലാകതിരല ഏറ്റവം കടുപ്പഡമേിയതും, വലിച്ചു നീടാന് പറ്റുന്നതും ഉടയാതതുമായ ഒരു വസ്തുവാക്കുന്നത്? പരിപ്പ

3 ജനുവര്ി 2012

ലപജ് 2

പരിപ്പ

3 ജനുവര്ി 2012

ലപജ് 3


കാെണം

അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള

ഡപ്രാടീനുകളുരട

ക്കുള്ളിരല

ഘടനയും അതുഡപാരല

തന്മാത്രകള്‍

ഡചാദയതിന്

വേരെ

ശിലകള്‍;

ഗ്ല്യസ്ിന്,

അലബനന്

എളുപ്പതിലുള്ള ഉതെം ഒഡന്നയുള്ളൂ,

എന്നീ െണ്ടു അമിഡനാ ആസിഡുകള്‍

അതായത്, ബമഡരാ അേവിലുള്ളതും

ആണ്.

രപാതുവില്‍,

നാഡനാ അേവിലുള്ളതുമായ അതിരെ

വലിച്ചു

നീടാന്

രൂപ

വസ്തുവാണ്.

ഘടനയാണ്

സില്‍ക്കിന്

ഇത്രയ്ക്കു

ചിലന്തി ഡമന്മ

നല്‍കുന്നത്. അടിസ്ഥാന പെമായി

ഡപ്രാടീന്

കനം

കുേഞ്ഞ

ചിലന്തി

തരന്ന

നാരുകള്‍ക്ക്

ഇതില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു

കാെയം

വയക്തമാണ്,

ബലന്

ചിലന്തി സില്‍ക്കിരെ അടിസ്ഥാന

(രമക്കാനിക്കല്‍ )

3 ജനുവര്ി 2012

ഒരു

ഇലാസ്റ്റിക് സവഭാവം നല്‍കുന്നു.

നീേതിലുള്ള ഡപ്രാടീന് നാരുകോണ്.

പരിപ്പ

പറ്റുന്ന

അതിനാല്‍

ചിലന്തി സില്‍ക്ക് എന്നതു ചിലന്തി നിര്‍മിക്കുന്ന

ഡപ്രാടീന്

സില്‍ക്കിരെ

ഡ്രാഗ്

യാന്ത്രിക

കടുപ്പതിനു ലപജ് 4

തമ്മിലുള്ള പ്രഡതയക

അറ്റാച്രമെ്

സില്‍ക്ക്

(പിെി ഡഫാം ഗ്രന്ഥി) എന്നീ

തെതിലുള്ള ഉണ്ടാക്കാന്

ഏഴു

സില്‍ക്കുകള്‍ കഴിയും.

ചിലന്തി

തെതിലുള്ള രമീകെണവമാണ്.

വലയുരട ഭൂെിഭാഗവം ഡ്രാഗ് ബലന്

ചിലന്തിസില്‍ക്ക് ഉണ്ടാക്കാന് ഓഡൊ

സില്‍ക്ക്

ചിലന്തിയിലും

നിര്‍മിക്കുക. പ്രായൂര്‍തിയായ ഒരു

ആഡോ

ഏഡഴാ

ഗ്രന്ഥികളുരട കൂടങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓഡൊ

രനഫില

ഗ്രന്ഥികളും

രസക്കന്

സില്‍ക്ക്

ചിത്രം 1. a)മനുഷയരെ ഒരു മുടിയും ചിലന്തി സില്‍ക്ക് നാരും b) ചിലന്തി സില്‍ക്ക് നാരുകളുരട ഒരു കൂടം (കടപ്പാട്: േഫേന്സ് 3)

തന്മാത്രകള്‍

ഗ്രന്ഥി),

വയതയസ്തങ്ങോയ നാരുകള്‍

നിര്‍മിക്കുന്നു.

ഡ്രാഗ്

നാരുകള്‍

രകാണ്ടാണ്

ചിലന്തി

ഒരു

ില്‍ ഒരു രസെി മീറ്റര്‍ ബലന്

സില്‍ക്ക്

നാെ്

ചിലന്തി(എട്ടുകാലി)വല തരന്ന പല

നിര്‍മിക്കുന്നു. അത് താഡഴാട്ടു വീഴുന്ന

തെതില്‍

സമയതാണങ്കില്‍

ഉണ്ട്.

സാധാെണമായി

കണ്ടു

അതില്‍ വരുന്നത്

ഓര്‍ബ്് രവബ്് (വൃതാകൃതി വല)

രൂപതിലുള്ളതാണ്. വല

രനയ്യുന്ന

വൃതാകൃതി ചിലന്തികള്‍ക്ക്

ഇതിരെ

പതിെടി ഡവഗതില്‍ അതിനു നൂല്‍ രനയ്രതടുക്കാന് പറ്റും.

ഡ്രാഗ് ബലന് സില്‍ക്ക് എന്നത് ഏകഡദശം

ഒരു

ബമഡരാ

മീറ്റര്‍

അവയുരട ഏഴു ഗ്രന്ഥികള്‍ രകാണ്ട്

മുതല്‍ പത്തു ബമഡരാ മീറ്റര്‍ വരെ

ഡ്രാഗ്

വണ്ണമുള്ള സവര്‍ണം ഡപാരല മഞ്ഞ

ബലന്

(ഡമജര്‍

അമ്പുല്ലറ്റ്

ഗ്രന്ഥി), ബമനര്‍ (ബമനര്‍ അമ്പുല്ലറ്റ്

നിേതിലുള്ള

ഗ്രന്ഥി), വിസ്സിട് സില്‍ക്ക് (രെരജല്ലീ

അതിരെ വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കാന്

ഡഫാം ഗ്രന്ഥി ), ഒട്ടുന്ന സില്‍ക്ക്

മനുഷയരെ

(അഗ്രിഗറ്റ്

താെതമയം രചയ്ത ആ ചിത്രം ഒന്ന്

സില്‍ക്ക്

ഗ്രന്ഥി ), രകാക്കൂണ്‍ (സിലിണ്ട്രിക്കല്‍ ഗ്രന്ഥി),

നാരുകോണ്.

ഒരു

മുടിയുമായി

ഡനാക്കൂ (ചിത്രം 1).

ോപ്പിംഗ് സില്‍ക്ക് (അസിനി ഡഫാം പരിപ്പ

3 ജനുവര്ി 2012

ലപജ് 5


ഒരു

ഇടയില്‍ ഡചര്‍ത പാതി രിസ്റ്റല്‍

അേവിലുള്ള)

നാരു രകാഡണ്ടാ അല്ലങ്കില്‍ ഒരു

ഘടനയുള്ള ഡപാേിമര്‍ രൂപങ്ങള്‍

അവയവങ്ങള്‍

കൂടം

രകാണ്ടാണ്

ചിത്രതിഡലക്ക്

ചിലഡപ്പാള്‍ ചിലന്തിസില്‍ക്ക്

നാരുകള്‍

രകാഡണ്ടാ

നിര്‍മിച്ചതായിെിക്കും.

ഡ്രാഗ്

സില്‍ക്ക്

ചിലന്തിസില്‍ക്ക്

ബലന് ചിലന്തി

രൂപരപ്പടുതിരയടുക്കുന്നത്.

പീെങ്കികള്‍ ഡപാരല

നൂല്‍

നൂല്‍പ്പു

രകാണ്ടാണ്. ആ ഒന്ന്

ഡനാക്കൂ,

നിെയായി

വച്ച

ഡതാന്നുന്നിരല്ല?

രിരബ്രല്ലറ്റ എന്ന ചിലന്തിക്ക്

ആയിെക്കണക്കിന് രകാണ്ട്

ദവാെങ്ങള്‍

നിേഞ്ഞതാണ്

രിരബ്ല്ലം.

ഒരു

രിരബ്രല്ലറ്റ

നാെിനു പത്തു മുതല്‍ നൂറു നാഡനാ മീറ്റര്‍

വരെ

വണ്ണമുണ്ട്. അതു

ഡപാഡലാത

ആയിെക്കണക്കിന്

ചിത്രം 1. b) കാണുക. ചിലന്തി

രിരബ്രല്ലറ്റ

നാരുകള്‍

രനയ്രതടുക്കുന്ന

രകാണ്ടാണ് ഒരു സില്‍ക്ക് നൂല്‍

നാരുകളുരട ഒരു കൂടരത കാണാന്

സില്‍ക്കിരെ

അതിരെ

വണ്ണതിനു

രൂപരപ്പടുത്തുന്നത്.

‘ചിലന്തിസില്‍ക്കിരെ’ കടുപ്പം

ചിലന്തിയുരട ഭാെവമായി രചേിയ അേവിലങ്കിലും ഒഡെ

ഒരു

ചിലന്തിയുരട

ബ്ന്ധമുണ്ട്.

വണ്ണമുള്ളതും

ഭാെം

കൂടുന്നതനുസെിച്ച് കൂടുന്നു, കൂടാരത

ഒഡെ

ഡെഖ്യിലുള്ളതുമായ െണ്ടു നാരുകള്‍

ഒരു

ഒടിഡച്ചര്‍ന്നിടാണ്

സാധെണ

സില്‍ക്കിന് ആ ചിലന്തിയുരട ഭാെ

ബലന്

രതക്കാള്‍ ആറു മടങ്ങ് വരെ ഭാെം

സില്‍ക്കുകള്‍ കാണുന്നത്. ചിലന്തി

താങ്ങാന് കഴിയുന്നു. ഒരു ഡപാേലും

ഗതിയില്‍

ഡ്രാഗ്

സില്‍ക്കിരെ സാന്ദ്രത ഏകഡദശം 1.33 ഗ്രാം/കുബ്ിക് രസെി മീറ്റര്‍

ചിത്രം 2.a) നൂല്‍ നൂല്‍പ്പു അവയവങ്ങളുരട ഒരു കൂടം b) ഒരു നൂല്‍ നൂല്‍പ്പു അവയവം

രപാടലുഡമല്‍ക്കാരത

സില്‍ക്കിരന

1.35 ഗ്രാം/കുബ്ിക് രസെി

ചിലന്തി, വല രനയ്യാനുള്ള അതിരെ

മാത്രമായി

മീറ്റര്‍

വരെയാണ്, ഇത് മരറ്റാരു

സില്‍ക്ക്

കടിയുള്ള രതാലിയില്‍ നൂല്‍ നൂല്‍പ്പു

ചുരുക്കാനും സില്‍ക്കിരെ

രൂപരപ്പടുതി

വയേിരെ

ചിലന്തി

വേരെ

ബ്ലമുപഡയാഗിച്ചു

മുതല്‍

അവയുരട

ചിലന്തിയുണ്ടാക്കുന്ന

പറ്റും.

വലിയ

വലിക്കാനും ചിലന്തി കംപ്രസ്സിവ്

ഡപ്രാടീന് നാൊയ പട്ടുനൂലിരെതിനു

പുേരതടുക്കുന്നത് ബപപ്പ് ഡപാരല

അവയവകൂടങ്ങളുരട

തുലയമാണ്.

പുേഡതക്കു

പെന്ന പാത്രം ഡപാരലത രിരബ്ല്ലം

ഡമാഡുലസ് 0.58 ജിഗാ പാകല്‍

എന്ന

ആണന്നു

എഴുപതു

മുതല്‍

തള്ളി

നില്‍ക്കുന്ന,

ചലിക്കാന്

കഴിയുന്ന

അഞ്ഞൂേ് നാഡനാ മീറ്റര്‍ വലുപ്പമുള്ള

സവയം

രിസ്റ്റലുകളുരട

വേരെരചേിയ (ബമഡരാ രകാപിക്

പരിപ്പ

3 ജനുവര്ി 2012

(പെലുകളുരട)

ലപജ് 6

ഒരു

അടുതായി

അവയവം

അധികമായുണ്ട്. വേരെ രചേിയ പരിപ്പ

3 ജനുവര്ി 2012

കൂടി

കണ്ടതിയിട്ടുണ്ട്.

പരക്ഷ ഇരതാരക്കയാണങ്കിലും ലപജ് 7


തുണി

നാരുകോയ

ഡകവ്ലാര്‍

29,

കുേവാണ്.

പ്രതിഡൊധ

ആവ-

അര്‍ദ്ധ

അനിയത

രൂപങ്ങളും

നാഡനാ

രിസ്റ്റലുകളുരട

ബനഡലാണ്‍ 5 , ഡപാേിസ്റ്റര്‍, വൂള്‍

ശയതിനും ബവദയ ശാസ്ത്ര ആവ-

(രസമി അഡമാര്‍ ഫസ് ) അതായത്

ശക്തിയാണ്. തീര്‍ച്ചയായും ബ്ീറ്റാ-

എന്നിവരയക്കാളും

ശയതിനും

മൃദു – ഡകന്ദ്രവം

മൂന്നു

ഷീറ്റ് നാഡനാ രിസ്റ്റലുകളുരട ശക്തി

നാഡനാ മീറ്റര്‍വരെ വരെ വലുപ്പമുള്ള

അവയുരട വലുപ്പവമായി ബ്ന്ധ-

ബ്ീറ്റാ-ഷീറ്റ് നാഡനാ രിസ്റ്റലുകളും.

രപ്പടിെിക്കുന്നു. ചിലന്തി സില്‍ക്കി-

നമ്മള്‍

രെ ദൃ

ചിലന്തി

സില്‍ക്കിന് വിലങ്ങരനയുള്ള ബ്ലം താങ്ങാനുള്ള

കഴിവ്

ഡ്രാഗ് ബലന് നാരുകള്‍

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

വേരെ

ഒരു വസ്തുവിനു ഉടയാരത നില്‍ക്കാനുള്ള കഴിവിരെ അേവിരനയാണ് കടുപ്പം എന്ന് വിേിക്കുന്നത്.

ചിലന്തി സില്‍ക്കിരെ ഘടന

വലിക്കുഡമ്പാള്‍ കാെണം അര്‍ദ്ധ

മരറ്റാന്ന്

(േബ്ബര്‍

സില്‍ക്കിരന അത്

നീോന്

ഡപാരല)

അനിയത ഭാഗം ( രസമി

അഡമാര്‍ ഫസ് ) ആണ്.

തയും ശക്തിയും

അതി

വിശിഷ്ടമായ

തലതില്‍

എതിഡച്ചൊന്

ബ്ീറ്റാ-ഷീറ്റ്

നാഡനാ

രിസ്റ്റലുകള്‍ക്ക്

പെമപ്രധാനമായ പങ്കുണ്ട് എന്ന

കരണ്ടതല്‍

വേരെ

പ്രാധാനയമര്‍ഹിക്കുന്നു.

കാെണം,

ഈ രചേിയ പെല്‍ (രിസ്റ്റല്‍) വയവസ്ഥ ആവശയമുള്ള പെസ്പെ ബ്ന്ധന

ബ്ലരത

വരുത്തുന്നു. അര്‍ദ്ധ

രൂപങ്ങരേ

അധികഠിന

സംഡയാജക എതിഡച്ചൊനും

ചിത്രം

3ല്‍

നിന്നും

വേരെ

അേവിലുള്ള

ചിലന്തി സില്‍ക്ക്

വയക്തമായി ചിലന്തി സില്‍ക്കിരെ

നാെില്‍

ഘടന

ഘടകങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന്

പരിപ്പ

മനസ്സിലാക്കാം.

3 ജനുവര്ി 2012

നാഡനാ

െണ്ടു

പ്രധാനരപ്പട

ലപജ് 8

ബ്ന്ധന ചിലന്തി

സില്‍ക്കിരെ

അനിയത

ൂര്‍ണമായി

വലിയാനും

ചിത്രം 3. ചിലന്തി സില്‍ക്കിരെ ഘടന (കടപ്പാട് : േഫേന്സ് 2 & 5)

ഉേപ്പു

ബ്ലം

സഹ

ഘടനയില്‍ ഈ

പെസ്പെ

വേരെഡയരേ

സഹായിക്കുന്നു.

പെമമായ വലിവ് ബ്ലവം വലിയ രൂപമാറ്റ

യാന്ത്രിക

ഗുണങ്ങളും

നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബ്ീറ്റാ-ഷീറ്റ് പരിപ്പ

3 ജനുവര്ി 2012

ലപജ് 9


“നാഡനാ ശാസ്ത്ര വിദയാഭയാസം പള്ളിക്കൂടങ്ങേില്‍ അവതെിപ്പിക്കുക എന്നത് ഈ കാലഘടതിരെ ആവശയമാണ്, കുേഞ്ഞത് പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകേിരലങ്കിലും ഇതിരെ പാഠങ്ങള്‍ പഠിപ്പിഡക്കണ്ടിയിെിക്കുന്നു. നാഡനാ സാഡങ്കതികവിദയ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതയാശ നല്‍കുന്നുണ്ട്, പ്രഡതകിച്ച് നമ്മുരട ൊജയതിന്. കാെണം, നമ്മുരട ൊജയതിന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുരട സിദ്ധാന്തങ്ങേിലും നല്ല അടിതേയുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ നമ്മള്‍ നമ്മുരട കുടികരേ ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖ്യിലും പ്രാപ്തൊക്കിയാല്‍ ഭാവി നമ്മുഡടതാകും ”.

നാ

അതി ഡനാ

രടഡനാേജി

വയതയസ്തമായതും

പ്രാധാനയമ-

ര്‍ഹിക്കുന്നതുമായ ശാഖ്യാണ്. ശാസ്ത്ര

ശാഖ്

െസതന്ത്രം,

വേരെ

ഒരു

ശാസ്ത്ര

പ്രധാനമായും രഭൗതിക ജീവ

ഈ ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രം,

എഞ്ചിനീയേിംഗ് അതുഡപാരല മറ്റു ശാസ്ത്ര

ശാഖ്കളുമായി

ഇഴകി

ഡചര്‍ന്നാണ് നില്‍ക്കുന്നത്. മരറ്റാരു വിധതില്‍

ഇതിരന

തന്മാത്ര

തലതിലുള്ള നിര്‍മാണ സാഡങ്കതിക വിദയ എന്ന് തരന്ന പേയാം. ഈ സാഡങ്കതിക പരിപ്പ

വിദയ

ഉപഡയാകിച്ചു

3 ജനുവര്ി 2012

സൂക്ഷ്മ

ഇലഡരാണിക്

സര്‍കുട്ടുകളും,

യാന്ത്രിഡകാപക-

െണങ്ങളും,

ബദനം

ബഫന്മാന്

െിക്കുന്നു.

നാഡനാ സാഡങ്കതിക വിദയ എന്നാ

ദിന

അസംസ്കൃത

ജീവിതതിനാവശയമായ

വേരെ

രസന്സാറുകളും, സ്മാര്‍ട് വസ്തുക്കളും

ഉപഡയാഗിച്ച്

രൂപ

അനുഡയാജയമായ

കല്‍പന

നിര്‍മിക്കാനും

രചയ്യാനും സാധിക്കുന്ന-

1959 –ല്‍ ആണ്

രവല്ലുവിേികളും തുേന്നു രകാടുതിപദാര്‍ഥങ്ങള്‍

ആശയം ആദയമായി അവതെിപ്പി-

അേവില്‍

ച്ചത്. പരക്ഷ നാഡനാ സാഡങ്കതിക

കുേഞ്ഞ

പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവം െീതിയില്‍

വിദയ

എന്ന

പദം

ആദയമായി

ഉപഡയാഗിച്ചത് 1974 ല്‍ ജപ്പാനീസ്

ഇന്നുപഡയാഗിക്കുന്ന വലുതും വില-

ശാസ്ത്രഞ്ജനായ

ഡതാരടാപ്പം , നമ്മുരട ശെീെതില്‍

ഡയേിയതുമായ

രനാേിഡയാ

മരുന്നിരെ വയാപനതിനും

വേരെ തുച്ഛമായ വിലയില്‍ രചേിയ

അഡമെിക്കന് എഞ്ചിനീയറും ഡഫാര്‍

ഉപകെണങ്ങോക്കി

മാറ്റുവാന്

ബസറ്റ് നാഡനാ രടക് ഇന്സ്റ്റിറ്റൂടിരെ

വസ്തുക്കളും

സ്ഥാപകനുമായ രക. എേിക് രെക്സ്

മരുന്നുകളുരട പഠിക്കാനും

പുതിയ

പ്രവര്‍തനങ്ങള്‍ സാധിക്കും.

വസ്തുക്കളുരട

നാഡനാ

നാഡനാ

ഡലാകം

നാഡനാ കമ്പികളും നാഡനാ കുഴലുകളും

ലര്‍

നരമ്മ പ്രപ്തൊക്കുന്നു.

നാഡനാ

െസതന്ത്രജ്ഞനും, ഭൗതിക-ബജവപതാര്‍ഥ

ശാസ്ത്രജ്ഞന്

വിതയസ്തങ്ങോയ

ഉപകെണങ്ങരേ

മാര്‍ക്കും

അവസെങ്ങളും ലപജ് 10

വലുപ്പമുള്ള

അഡമെിക്കന് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പരിപ്പ

േിച്ചാര്‍

രഭൗതിക ്

രപ്രാഫസര്‍ തനിഗുച്ചിയാണ്.

1986 ല്‍ ഡലാകതിനു തന്മാത്ര സാഡങ്കതികവിദയയും

പെിചയരപ്പടുതി.

പി

3 ജനുവര്ി 2012

ലപജ് 11


നാഡനാ കയില്‍

അേവ്:

നാഡനാ

രൂപങ്ങള്‍

ൊസ

പ്രവര്‍തന-

ഉപഡയാകിച്ചു

നമ്മള്‍

ങ്ങേില്‍

ഏര്‍പ്പടുന്നു.

മരറ്റാരു

അടുത

കാലതായി

ഡതനിച്ച

കൂടിരെ

രൂപതില്‍

കെിയുരട

ബദനം

ദിന

ജീവിത-

വിധതില്‍ പേഞ്ഞാല്‍, വസ്തുക്കളു-

കണികകരേ

അേന്നാല്‍ ഹിമാലയ പര്‍വതരത

രട വലുപ്പം

യുരട മരറ്റാരു രൂപമായ ഗ്രാഫീന്

യിലും,

കാര്‍ഷിക

ഡമഖ്ലയിലും,

നാം സ്കൂേില്‍ ഉപഡയാഗിക്കുന്ന അെ

യാല്‍

ഷീറ്റുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടുപിടി-

ബവദയ

ശാസ്ത്ര

ഡമഖ്ലയിലും,

അടി

സാധാെണ

വലുപ്പമുള്ള

ച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിഡൊധ

േില്‍

നിന്നും

കയില്‍

ഉപഡയാഗിച്ച്

അേക്കുന്ന ഡപാരലയിെിക്കും. നാഡനാ അേവില്‍ വസ്തുക്കളുരട ഉപെിതല

വിസ്തീര്‍ണ്ണം

അധികെിക്കുന്നതിനാല്‍ കളുരട

രഭൗതികവം

അവകള്‍

വയതസ്തങ്ങോയ

വസ്തുക്കവേരെ

സവഭാവ ഗുണ-

ങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു.

അവ,

അവകളുരട

നാം

ഷീറ്റുകളുരട

തിരെ ഭാഗമായ ഊര്‍ജ ഡമഖ്ല-

സമൂഹരത

പ്രവര്‍തിക്കുന്നു എന്നതിലും ഈ

ആശ്ചെയരപ്പടുത്തുന്നു.

വസ്തുക്കളും

ഇതുഡപാരല

വേരെ വിതയസ്തങ്ങോയ

സവഭാവ-

വസ്തുക്കള്‍

രവല്ലുവിേികള്‍

ങ്ങള്‍ നാഡനാ അേവിരലത്തുഡമ്പാള്‍

ഇന്തയയില്‍

ന്ത്രപെവം ബജവ പെവം യാന്ത്രിക

അവയുരട ഗ്രബഫറ്റു രൂപതില്‍

കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

വിദയ

പെവമായ

സവഭാവങ്ങള്‍

(നാം

ശെീെതിരല

വേരെയധികം

വയതയാസരപ്പ-

രപന്സില്‍)

മൃതുവായ

നങ്ങളും

നമ്മുരട പല

നാഡനാ

പ്രവര്‍ത-

ശാസ്ത്ര

എങ്ങരന

സാഡങ്കതിക വിദയ ഇഡപ്പാള്‍ ധാൊേം

സ്ഥിെമായി ഉപഡയാഗിക്കുന്ന കെി

വേരെ

നാഡനാ

െസത-

വെയ്ക്കാന് ഉപഡയാഗിക്കുന്ന

ഡമഖ്ലയിലും

വിശിഷ്ടമായ സവഭാവങ്ങള്‍ ശാസ്ത്ര എല്ലാ

അതുഡപാരല

ഗ്രാഫീന്

കെി-

നമ്മുരട

ഉത്പാദനതിലും,

നിെന്തെം ഇടപഴകുന്ന വസ്തുക്കരേ

നാഡനാ അേവിലാ-

അടുക്കിവച്ച

വസ്തുക്കളുരട

നാഡനാ

പഠനവം

ഇഡപ്പാഴും

ഡനെിടുന്നുണ്ട്. സാഡങ്കതിക ഗഡവഷണവം

ബശശവ

നിലയില്‍

പഠന

തരന്ന, അതിരന മുന് നിെയില്‍

ടുന്നതിനാല്‍

നാഡനാ അേവിലുള്ള

ഒന്നാണ്, എന്നാല്‍ ആ കെിയുരട

തിലൂരട മാത്രഡമ മനസ്സിലാക്കാന്

രകാണ്ടുവൊന് ഒരുപാടു ഗഡവഷണ

വസ്തുക്കരേ

കുേിച്ചുള്ള

ആറ്റങ്ങരേ

പറ്റൂ.

സ്ഥാപനങ്ങളും സര്‍വകലാശാലക-

പഠനം

ആവശയമായ ഒന്നാണ്.

ഉദാഹെ-

വേരെ

ഇടുങ്ങിയ

െീതിയില്‍ നാഡനാ അേവില്‍ കുഴല്‍

ഇക്കാെണതാല്‍

ണമായി , രചമ്പ് ഡലാഹം നാഡനാ

രൂപതില്‍

അടുക്കി വച്ച് നമുക്ക്

നാഡനാ

അേവില്‍

അതികഠിന

ഉേപ്പുള്ള

കാര്‍ബ്ണ്‍

സാഡങ്കതികവിദയരയയും കുടികള്‍ക്ക്

അനന്ത സാധയതകളും പ്രഡയാഗ-

ഉണ്ടാക്കാം.

ഇഡപ്പാള്‍ തരന്ന പെിചയരപ്പടുതി

ങ്ങളും

ഡപാരല കാെയമാണ്

സുതാെയമാണ്.

അത്

നമുക്കേിയാവന്ന

ഒരു

കുഴലുകള്‍

നാഡനാ

ങ്ങള്‍

നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്തയയിരല

ഇതിരെ എഞ്ചിനീ-

കാര്‍ബ്ണ്‍

നാഡനാ

കുഴലുകരേ

രകാടുതാല്‍ അവര്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍

യേിംഗ് കുടികള്‍ക്ക് അനന്ത ഡജാലി

സവര്‍ണം ഒരു ൊസ പ്രവര്‍തന-

കുേിച്ച്

നിങ്ങള്‍

ശാസ്ത്ര

ഈ വേര്‍ന്നു വരുന്ന സാഡങ്കതിക

സാധയതകള്‍ തുേന്നു

ങ്ങേിലും

ഡനാവലുകേില്‍

നിന്നും

വിദയരയ

എന്നത് ഒരു സംശയവം ഇല്ലാരത

ഏര്‍പ്പടുകയില്ല

എന്നാല്‍

നാഡനാ

വലുപ്പമുള്ള പരിപ്പ

സാധാെണഗതിയില്‍

നാഡനാ

ശാസ്ത്രരതയും

ളും ഈ ഡമഖ്ലയില്‍ ഗഡവഷണ

എന്ന്,

അേവില്‍

സവര്‍ണതിരെ

3 ജനുവര്ി 2012

രടലിവിഷിന് നിന്നും

പെിപാടികേില്‍ ഡകടിട്ടുണ്ടാവം. ലപജ് 12

വേരെ

ഡവഗതില്‍

സവായതമാക്കാന്

സാധിക്കും.

പേയാം.

നാഡനാ

നാഡനാ

തന്മാത്ര

കൂടങ്ങേില്‍

ഒഡെ

വയാപ്തിയിലുള്ള പരിപ്പ

3 ജനുവര്ി 2012

രകാടുക്കും അേവിലുള്ള ഒേിഞ്ഞു

ലപജ് 13


കിടക്കുന്ന െഹസയങ്ങരേ രവേിച്ചം

കാെണം,

കാണിക്കാന് താത്പെയമുള്ളവര്‍ക്കും

എല്ലാ

ശാസ്ത്രാഭിരുചിയുള്ളവര്‍ക്കും വേരെ -

സിദ്ധാന്തങ്ങേിലും

യധികം

അടിതേയുണ്ട്.

ഡയാജിച്ച

ഒരു

നമ്മുരട

ൊജയതിന് ശാസ്ത്രങ്ങളുരട ആയതിനാല്‍

രതാഴിലാണിത്. വിഡദശ ൊജയങ്ങള്‍

നമ്മള്‍

അവരുരട സര്‍വകലാശാലകേിലും

ശാസ്ത്ര

പള്ളിക്കൂടങ്ങേിലും

പ്രാപ്തൊക്കിയാല്‍ ഭാവി നമ്മുഡട-

ഗഡവഷണ

നമ്മുരട

നല്ല കുടികരേ

ശാഖ്യിലും

അകലതിലാണ്. സാധാെണ െീതിയിലുള്ള ഒരു ഡപ്രാടീന്:ഏകഡദശം 10 നാഡനാ മീറ്റര്‍ നീേ മുള്ളതാണ്. സാധാെണ െീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്ാക്ടീെിയ : ഏകഡദശം 200 നാഡനാ മീറ്റര്‍ നീേ മുള്ളതാണ്.

താകും

ശാസ്ത്രാഭിരുചിയുണ്ടാക്കാനും ഡബ്ാ-

നമുക്ക് നമ്മുരട സ്കൂള്‍ കുടികരേ

മനുഷയരെ തലമുടി ഏകഡദശം 10000 നാഡനാ മീറ്റര്‍ വണ്ണമുള്ളതാണ്.

ധവല്‍ക്കെണ പെിപാടികള്‍ നട-

നാഡനാ ഗഡവഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന

സാധാെണ െീതിയിലുള്ള ഒരു കടലാസ് ഏകഡദശം 100,000 നാഡനാ

താനുമായി

സര്‍വകലാശാലകേിഡലക്ക്

ക്ഷ-

മീറ്റര്‍ കടിയുള്ളതായിെിക്കും.

ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിരെ ഒരു

ണിക്കാം,

അത്

പ്രതിഫലനം നമുക്ക് ഡഹാേിവ

കുടികേില്‍ ഈ ശാസ്ത്രരത ക്കുേിച്ച്

സിനിമകേില്‍ തരന്ന കാണാം. നാഡനാ വിദയാഭയാസം

ശാസ്ത്ര

പള്ളിക്കൂടങ്ങേില്‍ എന്നത്

കാലതിരെ

ആവശയമാണ്, പ്ലസ്

േിരലങ്കിലും

ടു

ക്ലാസ്സുക-

ഇതിരെ പാഠങ്ങള്‍

പഠിപ്പിഡക്കണ്ടിയിെിക്കുന്നു. നാഡനാ സാഡങ്കതികവിദയ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതയാശ

നല്‍കുന്നുണ്ട്,

കിച്ചും

നമ്മുരട

പരിപ്പ

തീര്‍ച്ചയായും

ജിജ്ഞാസ വര്‍ധിപ്പിക്കും.

അവതെിപ്പിക്കുക കുേഞ്ഞത്

നിലയില്‍

ഒരു തന്മാത്രയിരല അണുക്കള്‍: ഏകഡദശം 0.15 നാഡനാ മീരറ്റരുകള്‍

സ്ഥാപനങ്ങേിലും കുടികേില്‍ ഈ

ഒരുപാടു പണം

തുടക്കമന്ന

 അണു: 0.1 നാഡനാ മീരറ്റഡൊേം വലുപ്പം ഉണ്ട്.

പ്രഡതയ-

കൂടുതലായി അേിയാന് : 1. കുഞ്ഞന് ഡലാകം മാസിക 2. Nanooze! രവബ്ബസറ്റ് 3. Drexler, Eric. Engines of Creation 2.0: The Coming Era of Nanotechnology. York, PA: WOWIO Books, 2007. 4. Editors of Scientific American. Understanding Nanotechnology. New York: Warner Books, 2002.

ൊജയതിന്.

3 ജനുവര്ി 2012

റഫറന്‍സ്‌‍ 1. Fritz Vollrath, Spider Silk: Thousands of Nano- Filaments and Dollops of Sticky Glue, 6460–6465, PNAS, vol. 99, 2, DOI: 10.1016/j.cub.2006.09.050. 2. Andrea Nova, Sinan Keten,Nicola M. Pugno, Alberto Redaelli, and Markus J. Buehler, Molecular and Nanostructural Mechanisms of Deformation, Strength and Toughness of Spider Silk Fibrils, Nano Lett. 2010, 10, 2626–2634, DOI: 10.1021/nl101341w 3. http://www.optics.rochester.edu/workgroups/cml/opt307/spr07/luke/#top 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Spider_silk#Properties 5. Sinan Keten and Markus J. Buehler, Atomistic model of the spider silk nanostructure, Applied Physics Letters, 2010, http://dx.doi.org/doi:10.1063/1.3385388 6. E. Oroudjev, J. Soares, S. Arcidiacono, J. B. Thompson, S. A. Fossey, and H. G. Hansma, Segmented nanofibers of spider dragline silk: Atomic force microscopy and single-molecule force spectroscopy, 6460–6465,PNAS,2002, 99,2, www.pnas.org_cgi_doi_10.1073_pnas.082526499 7. Cover Image Credited to “John Sullivan/Ribbit Photography”

ഇതിരല എല്ലാ ഡഫാഡടാകളും അതിരെ ഉതെവാദരപ്പടവരുരട അനുവാദഡതാരടയാണ് പ്രസിദ്ധീകെിച്ചിരുക്കുന്നത് ലപജ് 14

പരിപ്പ

3 ജനുവര്ി 2012

ലപജ് 15

KunhanLogam Issue 3  

Free Nano Science Magazine in Malayalam Language