Page 1

‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

‫ ﺭﻳﺎﻻﻥ‬/ ‫ ﺻﻔﺤﺔ‬24 ISSUE NO:30 - 2nd YEAR-SAT.14 Apr. 2012

‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

AMLAK 2012 ‫ ﺃﺑﺮﻳﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬- (30) ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

á«ÑW êGôHCG áKÓK Oƒ≤Y ™«bƒJ πØM ≈Yôj ¢VÉjôdG ÒeCG • ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

øWGƒe 2000 2 èeÉfôH øe GhOÉØà°SG z øeÉ°V { áªgÉ°ùe 398 ó°UQ 4 á«Ø°üJ êÉà– ájQÉ≤Y

á«bô°ûdG á≤£æŸG ᫪æàd áMƒªW ájôjƒ£J èeGôHh §£N …Èc á«Yƒf á∏≤f …QÉ°†◊G ˆGóÑY ∂∏ŸG õcôe

kÉjQGOEG kGõcôe 15 ÚWƒàH ¢VÉjôdG áæjóe á∏µ«g • …QÉ≤©dG ¢Vô≤dG ≈∏Y ICGôŸG ∫ƒ°ü◊ •ô°T z Ú©HQC’G { ƃ∏H •


AMLAK 2

QÉ`Ñ`NCG

I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

êGôHCG áKÓK Oƒ≤Y ™«bƒJ πØM ≈Yôj ¢VÉjôdG á≤£æe ÒeCG ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 697 øe ÌcCÉH á≤£æŸG ‘ á«ÑW

v�OF�« e�eF�«b��

¥ƒ≤Mh .. IÌ©àŸG äɪgÉ°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG

X�d��ù« l�«u�Ë Âö�ù« …eN�√ w� Y�b(« d�� ¨ ŸUO{Ë ¨…d�F�*« UL�U�*« s� f�U�*« w�Ë wC1 Ê√ qIF� qN� ¨5L�U�*« ‚uI� bOL& Ë√ vKF� ø U�U� 5�ö� s� d��√  UL�U�*« iF� vK� V�J� WL�U�� ö�� „UM� ¨ dB(« ô ‰U�*« qO�� Í√ ¨ ?�1400 a�—U�� X�U� w��« Í—UIF�« ‰«eG�« ÷—√ WL�U�� p�c�Ë U�U� Êu�ö�Ë WF�—√ cM� © ÷U�d�U� UO�U� …uHB�« jD�� ® UI�U� dODF�« ¨ …dO�� WK��_«Ë  2003 uO�u� w�  √b� w��« ¨o(« »U�√ ÊuL�U�*«Ë ÆvB% ôË bF� ô d�ü« iF��«Ë ”QO�« WK�d* qË b� rNCF� pK1 ô t�_ ¨ dE��«Ë v�UF� tK�« v�≈ …d�√ q�Ë√ «b� Ê≈ d�UA�« ‰u� œœd� u�Ë ¨—UE��ô« dO� …d�F�� WL�U�� 400 ?�« W�«d� ÆV�d� Ád�UM� qOKI�« ô≈ WOHB� r�� r� ¨ ‰uN�Ë dO�� r�— «c� vK� ‰b�  UL�U�*« d�F� …d�J� ¨ Êü« v�� UNM� w� qK� U0— ¨ Z�UF� Ê√ wG�M� U� öK� „UM� Ê√ U�K� fJF�« UN��UA�Ë ¨ W�—UIF�«  UF�dA��« »U�√Ë 5L�U�*« 5� W�öF�« Õu{Ë Âb� vK� WM' UN� ÂuI� …—bI� œuN� „UM� Æ  UL�U�*« cM� ¨ nJF� w��«Ë …—U���« …—«“u�  UL�U�*« –U��ô ¨ …d�F�*«  UL�U�*« WF�«d� vK� ¨ …d�� U�dB�� X�U� Ê√ bF� ¨ U�U& W�“ö�«  «¡«d�ù« iF� ÁU& W�—U  «¡«d�≈ qFH�U�  c��«Ë WOCI�U� ¨ WM�K�« Êu� w� tK�« ÊU�Ë ¨ UL�U�*« w�  UN� …b� q�«b�� W��� ¨ …bIF�Ë WJzU� WOK�«b�«  «—«“Ë q�� ¨…d�F�*«  UL�U�*« U�UC� W�U{ùU� ¨ W�ËdI�«Ë W�bK��« ÊËRA�«Ë ¨ ‰bF�«Ë Ê√ UL� ¨ ¨ÍœuF��« w�dF�« bIM�« W��R� v�≈ Ë√ ¨ r�U;« W�Ë—√ q�«œ  UL�U�*« iF� œu�Ë qF�� b� WJKL*« œËb� ×U� w� WL�U�*« œu�Ë Æö�u� U��Ë c�Q� WOHB��« …b� rN�«u�√ …œUF��« w� 5L�U�*« q�√ lDIM� r� WM' s� ÊËdE�M� rN�_ ¨ …d�F�*«  UL�U�*« s� ¨ rN�uI� rN� bOF� Ê√ …—U���« …—«“u�  UL�U�*« ¨dB� Ë√ s�e�« ‰U� ULN� lOC� ô ‚uI� w�Ë ©UN�u� w� tK�« ÊU� ® UN��U� ‚u� qLF� WM�K�«Ë ¨ dO�� qL� U�dE�M�Ë ¨s�e�« l� ‚U�� w� wN� Æ ÊuL�U�*« UC�√ U�dE�M�Ë

ôjôëàdG ¢ù«FQ

azizes@amlakmail.net

Æ d�d� 500 WF�� W�ULO�« vHA��0 w�D�« Ãd��«Ë ¨ w�UF� b�√ WO�Ë_« WO�B�« W�U�d�« U�b� ‰U�� w�Ë WO�B�« W�U�d�« e�«d� ¡UA�≈ WD� Ê√ W�B�« d??�“Ë o�Ë ÷U�d�« WIDM�  UE�U��Ë Êb� lOL� wDG� WO�Ë_« ¨ UNM� WO�U��«Ë v�Ë_« 5�K�d*« “U$≈ - q�«d� WF�—√ ‰UL�√ ¡UN��U� Ϋe�d� 256 v�≈ e�«d*« œb� w�UL�≈ qBO� iF� Ê√ v�≈ «dOA� ≠ v�UF� tK�« W�OA0 ≠ WF�«d�« WK�d*« —bB� r� ÂUF�« «c� WO�«eO� w� U�œUL��« - w��« l�—UA*« Æ U�¡UA�≈  «¡«d�≈ w� ¡b�K� w{«—√ hOB��  «—«d� ÁcN� WO�UL�ù« WHKJ��« Ê≈ ¢∫ W�B�« d�“Ë w�UF� ‰U�Ë ¨ ¢ ‰U??�— ÊuOK� 96Ë  «—UOK� 6 “ËU??&  U�ËdA*« rN�� ·u�  U�ËdA*« s� dO�J�« œbF�« «c� Ê√ ÎU�{u� nOH��Ë ¨ WO�B�« W�U�d�«  U�b� …œu�� ¡UI�—ô« w� dO�O�Ë ¨ ÷U�d�« WM�b0 W�e�d*«  UOHA��*« vK� jGC�« W�U�d�«  U�b� vK� ÷U�d�«  UE�U��Ë Êb� ¡UM�√ ‰uB� Æ WLUF�« v�≈ ‰UI��ô« ¡UM� qL% ÊËœ WO�B�«

÷U�d�« WIDM� UE�U��Ë Êb??� ¡UM�√ W�b) W�œUI�« ‰UL� vHA��� qLA� l�—UA*« Ác� Ê√ v�≈ ΫdOA� ¨ WO�HM�« W�B�« vHA���Ë d�d� 300 WF�� ÷U�d�« d�b� W�u� vHA���Ë ¨ d�d� 200 WF�� Ãd)U� WF�� i�dF�« WC�Ë— vHA���Ë «d�d� 150 WF�� Æ «d�d� 50 w��« Èd�_« l�—UA*« s� œb� „UM� Ê√ tO�UF� `{Ë√Ë Í—U'« ÂUFK� W�B�« …—«“Ë WO�«eO� sL{ U�œUL��« e�eF�«b�� s� ÊUDK� dO�_« vHA��� UNM� ¨ ?�1433 ¨ ÷U�d�« WM�b0 WK�U� …œUO� 15Ë ¨ d�d� 500 WF�� vHA���Ë ¨ d�d� 300 WF�� ÂUF�« Ãd)« vHA���Ë ÂUF�« nOH� vHA���Ë ¨ d�d� 200 WF�� qOK��« ÊU�K� vHA���Ë ÕU�— vHA���Ë ¨ d�d� 200 WF�� ÷«d�ú� ¡U??�ù« —«œË ¨ «d�d� 50 ULNM� q� WF�Ë d�d� 500 WF�� ÷U�d�« »d� vHA���Ë ¨ WO�HM�« d�d� 500 WF�� ÷U�d�U� WO�HM�« W�B�« vHA���Ë

„ö�√ ≠÷U�d�« e�eF�«b�� s� ÂUD� dO�_« wJK*« uL��« V�U q�I��« ÂuO�« rJ(« dBI� ÁuL� V�J� w� ÷U�d�« WIDM� dO�√ ÆWFO�d�«e�eF�«b��s�tK�«b��—u��b�«W�B�«d�“Ëw�UF� W�B�« d�“Ë w�UF� l� ÁuL� g�U� ¡UIK�« W�«b� w�Ë w��« l�—UA*«Ë ¨ W�B�« …—«“Ë rN� w��« U�u{u*« Æ ÷U�d�« WIDM� w� UN��U�≈ …—«“u�« ÍuM� lO�u� qH� ÷U�d�« WIDM� dO�√ uL� v�— p�– bF� œuF� pK*« WM�b� w� WO�� ëd??�√ W�ö� ¡UA�≈ œuI� ¨ e�eF�«b�� s� ÊULK� dO�_« vHA���Ë ¨ WO�D�« U�—b� WHKJ�� ÷U�d�U� WM�b0 ÂUF�« ÊU1ù« vHA���Ë 800 s� b�e� W�d�d� WF��Ë ‰U�— 697.529.076 Æ  ôËUILK� Ê«“uH�« W�d� l� UNFO�u� - w��« d�d� œb� vK� Íu��� Íc�« ÷dF*« vK� ÁuL� lK�« p�– d�≈ Æ ÷U�d�« WIDM� w� …b�b'« WO�B�«  U�ËdA*« s� Ê√ v�≈ ÷dF�« ‰ö� WFO�d�« —u��b�« w�UF� —U??�√Ë l�—UA*« s� d�«Ë VOB� vK� XKB� ÷U�d�« WIDM� l� V�UM�� U0 ¨ w�öF�«Ë wzU�u�« UNOIA� WO�B�«  UE�U��Ë Êb??� lOL� w� w�UJ��« uLM�«  ôbF� Ác� œb� s� ÎUOKF� ¡UN��ô« Ê√ v�≈ dEM�« ÎU��ô ¨ WIDM*« dO�_« vHA��� q�� ¨ ÎUOKF� UNKOGA� ¡b�Ë l�—UA*« d�d� 500 WF�� ÷U�d�« WM�b0 e�eF�«b�� s� bL�� 200 WF�� qBO� s� sL�d�«b�� ÂU??�ù« vHA���Ë d�d� 200 WF�� ÂUF�« WOF�uI�« vHA���Ë d�d� ¨ d�d� 200 WF�� Ãd)U� …œôu�«Ë ¡U�M�« vHA���Ë ÷U�d�« WIDM0 WO�B�« ÊËRAK� W�UF�« W�d�b*« vM��Ë vHA���Ë ¨ «d�d� 50 WF�� ÂUF�« W�œU���« vHA���Ë ÂUF�« W�ËU�—ô« vHA���Ë «d�d� 50 WF�� U�d{ Æ WOL�«e*« vHA���Ë «d�d� 50 WF�� Í—U'« WO�B�« l�—UA*« v�≈ W�B�« d�“Ë w�UF� ‚dD�Ë WKOKI�« —uNA�« ‰ö� W�b)« q�b� Ê√ —dI*«Ë ¨ U�cOHM�

GhOÉØà°SG øWGƒe 2000 πeÉc ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áHƒ∏£ŸG QÉàeC’G ¢†«ØîJ z…QÉ≤©dG{ ¢Vôb zøeÉ°V { èeÉfôH øe „ö�√≠÷U�d�« Ê√ ¨W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM w� lKD� —bB� ‰ nA� ‚ËbMB�« tIK�√ Íc�« s�U{ Z�U�d� s� s�bOH��*« œb� l� lO�u��« bF� ¨Êü« v�� s�«u� wH�√ u�� mK� «dO�√ ÆÍ—UI� d�uD� U�d�Ë „uM� vK� ‰uB(« rN� ÕU�O� s�c�« 5�bI�*« ÊS� ¨—bB*« o�ËË  UI�«u*« rN�  —b w��«  UF�b�« s� «u�U� ¨w�U{≈ q�u9 o�UM� nK��� w� rz«uI�« sL{ r�ƒUL�√  —bË «dO�√ n�√ 600 r�œb� m�U��« 5I�U��« 5�bI�*« s� Í√ ¨WJKL*« WO�Ëd�J�ù«  U�b)« d�� «u�bI� s2 «u�O�Ë ¨h�� Æs�«u� ÊuOK� 1.7 u�� r�œb� mK� s�c�«Ë »U�_ WdH�« W�U�ù ¡U� Z�U�d��« Ê√ v�≈ —UA�  U�d� Ë√ „uM��« q�u9 s� …œUH��ö� WO�U*« …¡ö??*« vK� œb�� Ê√ vK� ¨w�U{≈ mK�� vK� ‰uB�K� d�uD��« o� vK� ‚ËbMB�« s�— w� hMO� YO� ¨ «uM� dA� ÆjI� ‚ËbMB�« vK� s�d�« dBI� ÊU� Ê√ bF� Y�U��« ·dD�« v�≈ pM� s� w�U{ù« ÷dI�« vK� …bzUH�« V�� nK���Ë Æd�¬

‚«u�_U� ÎUO�U� …d�u�*« w�U�*« w� W��UM� —UF�Q� V�UM�� U�® ‚u��« w� ÎUO�U� ÷ËdF*« rEF� Ê«Ë o�«u�� ô ©5M�«u*« ÃUO��« WO��U� l� ΫdF�Ë ÎUL�� vK� ‰uB�K� ‚ËbMB�« s� …bL�F*« U�D�*« l� —UF�√ vK� √d� Íc�« ŸUH�—ô« W�O�� ÷dI�« q�U� v�≈ W�U{≈ ¨ WK�UF�« Íb�_« —UF�√Ë WO�«dLF�« œ«u*« ÆdO�� ŸUH�—« s� w{«—_« —UF�√ tAOF� Íc�« l�«u�« ÎUFO�A� UC�√ w�Q� WI�«u*« Ác� Ê√ w�«b�F�« b�√Ë WOMJ�  «b???�Ë ¡U??M??� vK� 5�—UIF�« s�—uDLK� W��UM� —UF�Q�Ë …dOG  U�U�0 W�œUB��« œËb(U� sJ�*« vK� ‰uB(« s� 5M�«u*« sJ9 …—«œù« WF�«d0 5�—UIF�« s�—uD*U� ÎU�ON� ¨W�uIF*« ‚ËbMB�« V�UJ�Ë ŸËd� Ë√ ‚ËbMB�U� WO�bMN�« Æ÷dG�« «c??� oOI��� W�uKD*«  UH«u*« W�dF* ‚ËbMB�« Ê√ vK� ÁbO�Q�� t��dB� w�«b�F�« r���«Ë WHB�t�UL�√d�uD�ËWF�«d�vK�’d(«q� h�d� r�—u�√ qN��Ë 5M�«u*« Âb�� U� q� .bI�� W�—Ëœ Æ‚ËbMB�« ÷Ëd� s� …œUH��ô« s� rNMJ1Ë

„ö�√ ≠÷U�d�« ÂU???� d???�b???� s???K???�√ W??O??L??M??�??�« ‚Ëb???M??? s� bL�� W�—UIF�« s� w??�«b??�??F??�« w??K??� ÊUJ�ù« d�“Ë WI�«u� …—«œ≈ fK�� fOz— —u��b�« ‚Ëb??M??B??�« œuF� s??� g??�u??� v??K??� w???�???�u???C???�« w��uC�« g�u� —u��b�« • —U???�???�_« i??O??H??�??� ÷d� q�U� vK� ‰uB�K� U�cOHM� »uKD*« W�D�*« ¡UM� UH«u� cOHM� l� Ϋd�� 240 `�B�� ‚ËbMB�« Ϋd��280 Ë WD�u�*«  UH«uLK� Ϋd�� 250Ë WO�U� w��« WI�U��«  U�D�*« s� ôÎ b� W�œUF�«  UH«uLK� ÆÎUF�d�Ϋd�� 390 mK�� X�U� WOM� W??�«—b??� ÂU??� ‚Ëb??M??B??�« Ê√ w�«b�F�« 5??�Ë WHKJ� Ê√ b??�ËË WI�U��«  U�D�LK� WOKOK%Ë UNOK� ‰uB(« VFB�Ë WFH�d� X��√ U�cOHM�


I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

π°üa z ô≤j iQƒ°ûdG { á∏≤à°ùe IQGRh ‘ záYÉæ°üdG{

„ö�√ ≠÷U�d�«

È—uA�« fK�� œb??� Á—«d???� v??K??� b??O??�Q??�??�« ÈœU??L??� w??� —œU???B???�« ÊQA� 1429ÂU�…d�ü« s� W??�U??M??B??�« q??B??� vK� bO�Q��«Ë …—U���« WKI��� …—«“Ë ¡U??A??�≈ È—uA�« fK�� fOz— aOA�« ‰¬ bL�� s� tK�« b�� Æœ • W�U� r??C??� W�UMBK� ÂuI�� WBB��*« WOMH�« —œ«uJ�U� UNL�œË W�UMB�« ŸUDI� WIKF�*« UN'«Ë  U�ON�« ÆW�UMBK� WOM�u�« WO�O�«d��ù« qOFH�Ë ŸUDI�« WOLM�� WIKF�*« ÊËRA�« W�UJ� WOu� fK�*« d�√ ¨w�UL�ù« "UM�« w� ’U)« ŸUDI�« WL�U�� …œU�“ ·bN�Ë oOI% vK� qLF�«Ë WODHM�« dO�  «—œUB�« WOLM�  U�uF� b�b% W�«—œ ¢vK� hM� WOMH�« —œ«uJ�« d�uD�� V�UD� Èd�√Ë ¢ WOLM��« WD� W�UN� w� UN� W�bN��*« V�M�« ÆWK�U� …—uB� ‚«d�ù« W��UJ�Ë WO*UF�« …—U���« WLEM� WF�U�� ‰UL�Q� ÂUOIK� W�cOHM�  UO�¬ œU��≈ vK� 5M�ô« f�√ UNOK�  u w��« È—uA�«  «—«d�  œb�Ë ‰ö� s� ¨Í—U���« gG�« W��UJ* WO*UF�« »—U���«Ë  U�—UL*« qC�√ oO�D�Ë ZzU�� oOI% s� XMJ9 w��« ‰Ëb�« w� WF��*« WOMI��« WLE�_«Ë  U�—UL*« W�«—œ ÆÎUOK�� UNIO�D�Ë Í—U���« gG�« …d�U� W��UJ� ‰U�� w� …eOL��

QÉÑNCG

3 AMLAK

™e πªY ¢TQh ø°Tój ájQÉ≤©dG ᫪æàdG ¥hóæ°U ÚjQÉ≤Y øjQƒ£eh ∑ƒæH s� ÎU�öD�« w�Q� U/≈ Àb(« «cN� pM��« r�œ w� WL�U�*« WOL�_ UOKF�« pM��« …—«œ≈ „«—œ≈ Z�«d�K� UO�¬ l{ËË WOK�u9 ‰uK� œU��≈ WOLM��« ‚ËbMB� WU)« …b�b'« WOK�uL��« ÆW�—UIF�« «—UJ�√ XA�U� qLF�« W??�—Ë Ê« ·U??{√Ë w�U{ù« q�uL��«Ë s�U{ Z�«d�� …b�b� WOK�u9 ‰uK� œU��≈ ·bN� q�F*« ÷dI�«Ë p�–Ë s�—uD*«Ë „uM��« q�� s� ‚ËbMB�« ◊Ëd� l� oH�� œuIF�« W�UO w� …b�U�LK� w�u�UI�« —UA��*« œu�u� ÆoO�D��« l�dA�Ë fOz—Ë fOzd�« ‰Ë√ VzU� dO��U� œuF� `{Ë√ t�N� s�Ë Z�«d��« Ê√ wK�_« pM��U� ŸËdH�« WJ�� d�� q�uL��« …—«œ≈ s� s�bOH��LK� ÷«d��ô« WK�� l�d�� w� rN��� …b�b'« ÆW�—UIF�« ÷ËdI�« …œU�“ w� rN��� UL� ¨‚ËbMB�« ÷Ëd� w� ¡b�K� ¨v�Ë√ …uD� bF�Ô ¢s�U{¢ Z�U�d� Ê√ v�≈ —UA�Ô W�—UIF�« ÷ËdI�« `M� qON��� ‚ËbMBK� Èd??�√ WLE�√ ¢w??�U??{ù« q�uL��«¢ w��U�d� w??� q�L��Ë 5M�«uLK� r�� ¢s�U{¢ Z�U�d�  UO�UH�« Ê« YO� ¨¢q�F*« ÷dI�«¢Ë WI�«u*« rN�  —b s� `M0 „uM��« l� UNFO�u� ‰U� UNKOFH� Æ…d�U�� rN{Ëd� vK�

„ö�√ ≠÷U�d�«

Ϋd�R� W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM s??�œ „uM��«Ë ‚ËbMB�« 5� v�Ë_« qLF�« W�—Ë s�—uD*«Ë q�uL��« U��R�Ë WOK;« W�U�d� ¨w�u�UI�« —UA��*«Ë 5�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM d�b� —uC�Ë wK�_« pM��« w�u��� s� œb�Ë w�«b�F�« bL�� W�—UIF�« WOKBOH�« ‚bMH� q�uL��«  U��R�Ë „uM��« Æ÷U�d�U� ÂU� d�b� b�U�� w�O�e�« n�u� ”bMN*« qLF�« W�—Ë —«œ√Ë ‚ËbMB�« Z�«d� ÕdA� ÂU� Íc�« WOMH�« Êu�AK� ‚ËbMB�« ¨¢q�F*« ÷dI�«Ë ¨w�U{ô« q�uL��«Ë ¨s�UC�«¢ …b�b'« ÕdD� ÂU�Ë UN�u� s�d{U(«  «—U�H��« vK� »U�√ UL� Æ UOu��« œ«b�≈ ΫdO�√Ë ÎU�U�� W�—u�« —ËU�� 5M�«u*«  «—UO� lO�u�� ‚ËbMB�« wF� —U�≈ w� p�– w�Q�Ë d�u� s� …œUH��ö� rN{«d�≈ vK� WI�«u*«  —b s�c�« WOK�I��*«Ë WO�U(«  U�dA�« l�—UA� w� WOMJ�  «b�Ë ÂUF�« 5�UDI�« 5� W�«dA�« —U�≈ w�  «b�u�« pK� pK9Ë ÆW�—UIF�« WOLM��« ‰U�� w� ’U)«Ë ŸUD� fOz— ¨ÍcOHM��« fOzd�« ‰Ë√ VzU� —«u(« ‰œU� —U�√Ë pM�K� WO�dA�«Ë vD�u�« WIDM*U� ‰Ë_« ‰u��*«Ë œ«d�_« Ê√ v�≈ ¨W�—u�« w� 5�—UA*« ‰U�I��« w� ÊU� Íc�« wK�_«

¿Éµ°SEGh (2) AÉ°ùMC’G ¿Éµ°SEG »Yhô°ûe ™bƒJ ¿Éµ°S’G IQGRh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 218 øe ÌcCÉH (2) áeôÿG

„ö�√ ≠÷U�d�«

ó«°ûj »µjôeC’G …Oƒ©°ùdG ∫ɪYC’G ¢ù∏› øjôªãà°ùŸG Üò÷ áµ∏ªŸG äGƒ£îH „ö�√≠…b� s�dO� œ—«Ëœ« wJ�d�_« ≠ ÍœuF��« ‰UL�_« fK�* ÍcOHM��« fOzd�« œU�√ ÊËUF��« e�eF� w� fK�*« —ËœË ¨WOJ�d�_« ≠ W�œuF��« U�öF�« Èu��0 Èu��� l�—Ë 5I�bB�« s�bK��« w� ‰UL�_« »U�√ 5� „d�A*« ÍœUB��ô« WJKL*« UN�c��« w��« W�Ë—b*«Ë WI�«u�«  «uD)« q� w� ULNMO� Í—U���« ‰œU���« l�u� l� W�œUB��« WK�U�  U�«d� ¡UM�Ë WO�M�_« ‰«u�_« ”˃— »UDI��ô Æo�UM*« nK��� w� W�œUB��ô« Êb*« ¡UA�≈ w� WJKL*« t�U��≈ ÎU�b�� UNO�ËR�� ¡UI�Ë ¨ «d�R� ¨ …b� W�dG� t�—U�“ g�U� vK� p�– ¡U� ‰ö� s� W�dG�« UN�M�� w��« W�œUB��ô« Z�«d��«Ë WO�O�«d��ô« ·«b�_U� ’dH�U� WO*UF�«  U�dA�« n�dF�� ÂU� q� tLEM� Íc�« ÍœUB��ô« …b� Èb�M� ÆWJKL*« w� W�—UL���ô« —ôËœ —UOK� 55 UJ�d�√Ë WJKL*« 5� Í—U���« ‰œU���« r�� “ËU��� s�dO� sL� UL� …b��*«  U�ôuK� 5�—U���« ¡U�dA�« d��√ b�√ WJKL*« Ϋd��F� w{U*« ÂUF�« ‰ö� W�œuF� W�d� 41 „UM�Ë lK��« …—U& w� …dA� WO�U��« W��d*« XK��« YO� 5� qLF�«  U�«d� X�F� YO� ßß500 UO�«—√ßß WLzU� w� W�bI�� e�«d� XII� ÆW�œUB��ô«  U�öF�U� eHI�« w� ÎU�Oz— Ϋ—Ëœ s�bK��« w� ‰UL�_« »U�√

ŸËdA� cOHM� bI� ÊUJ�ù« …—«“Ë XF�Ë W�dJ*« WJ� WIDM0 © 2 ® W�d)« ÊUJ�≈ V�U� v??�≈ WOMJ� …b??�Ë 260 ¡U??A??�ù U�b� qB� © 200 ® t�F� b��� ¨‰U�— 130.776.725 mK�� WHKJ�� o�«d�Ë ŸËdA� cOHM� bI� …—«“u???�« XF�Ë UL� 172 cOHM�� ©2® ¡U��ù« WE�U�� ÊUJ�≈  ôËUILK� qOI(« W�d� l� WOMJ� …b�Ë Æ ‰U�— © 87.689.350® WHKJ�� vK� ŸËdALK� WODOD���« …dJH�« bL�F�Ë ŸËdA*« nB�M� w�  U�b� e�d� œU��≈ W�uKD*« WO�Ozd�«  U�b)« w� e�dL�� w�uJ� o??�«d??�Ë l??�U??'«Ë b??�U??�??*« ® rC� YO� ¨ W�œuF��« …d�_«  U�UO��« w�K� WI�dD� WLLB� 5I�U� s� WOMJ��« …b�u�« ÊuJ��˨ © Í—U& e�d�Ë oz«b�Ë ÆW�œU�K� W�d�Ë ÁUO�  «—Ëœ l�—√Ë a�D�Ë WAOF� W�d�Ë ÂUF� W�d�Ë ‰U�— fK��Ë Âu� ·d� l�—√ 8 bF�� YO� ¡U��_« —UD� v�≈ ÍœR*« o�dD�« vK� WO�dA�« WIDM*« »uM� lI� ¡U��_« ŸËdA� Ê√ ÊUJ�ù« …—«“Ë X�{Ë√Ë s�b��� rC�Ë WOMJ� …b�Ë 328 UO�U� ÁcOHM� Í—U'« ©1® ¡U��_« ÊUJ�≈ ŸËdA� qLA�Ë ÆWM�b*« e�d� s�  «d�� uKO� ULO� ¨oz«b� 3 V�U� v�≈ w�b� o�d�Ë Í—U& e�d�Ë 5M�K� WOz«b��« W�—b�Ë qB� 1500 t�F� l�U�Ë qB� 200 WF� 200 ‰ l��� b��� rC�Ë UF�d� «d�� © 272 ® w�U��  U�D�0 WOMJ� …b�Ë 172 © 2 ® ¡U��_« ÊUJ�≈ ŸËdA� qLA� ‰uu�« r�� WOMJ�  U�uL�� Àö� w� tDD�� l{Ë ŸËdA*« Ê√ …—«“u�« XMO�Ë Æ WI�b�Ë  UM�K� WOz«b��« W�—b�Ë qB� Ÿ—«uA�« WJ�A� w�dN�« ×b��U� WOMJ��«  U�uL�LK� s�_«Ë WOuB� dO�u�Ë ¨ w(« q�«œ W�Oz— —ËU�� o�d� s� UNO�≈ UDD�� ÊuJO� jD�*« W�U�� s� % 46 W��� dO�A��«Ë  U�b)«Ë ‚dD�«Ë …UA*«  «d2 XKJ� ULO�  UF�UI��« s� qOKI��«Ë Íu��� ¡U��_« WE�U�� w� dO�� ŸËdA* ÊUJ�ù« …—«“Ë bF�Ë Æ 5M�U��«  UFKD� v�≈ WO�UL��ô« t��O�Ë t�U�b�� wI�d� t�U�b� q�UJ� w�«d� WO�U� WOM�  UH«u0 tLOLB� - ¨ l�d�d�� ÊuOK� 1.4 W�U�� vK� U��dI� WOMJ� …b�Ë 1600 W�d�� W�UMF�« l� ÁdO�Ë w�b� ŸU�œË W�—U&Ë WO�UL��« o�«d�Ë oz«b�Ë b�U��Ë ”—«b� s� tI�«d�Ë WOMJ��« t�«b�ËË Æ 5M�U�K� W�K� W�d� —U�≈ w� …UA*«


AMLAK 4

QÉ`Ñ`NCG

I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∫ jI� UNM� 78 WOHB�

ájQÉ≤Y áªgÉ°ùe 398 ó°UQ á«Ø°üJ êÉà–

„ö�√ ≠ ÷U�d�« YO� ¨WOHB� v�≈ ÃU�% WL�U�� 398 …—U���« …—«“u� UL�U�*« WM'  b— Ê√ bF� …d�F�*«  UL�U�*« ‰UO� W�“ö�«  «¡«d�ù« –U��« vK� UOÎ �U� WM�K�« nJF� ¨Êü« v�� WL�U�� 78 WOHB� X9 b� t�√ v�≈ d�—UI��« dOA�Ë ÆU�dB�� X�U� ¨’UB��ô« ×U� 57Ë ¨¡«d�ù« X% WL�U�� 219Ë ¨wHB*« v�≈ 44 W�U�≈Ë ÆWJKL*« œËb� ×U� w� WL�U�*« œu�Ë Ë√ ¨r�U;« WO�ö s� UN�√ V��� U�√ w� l�d���« q�√ s� qL� WO�¬ ÂdBM*« ÊUC�— w� d�√ b� ¡«—“u�« fK�� ÊU�Ë ÊuHKJ� Ë√ W�UF�« r�U;« w� …UC� m�dH� ‰ö� s� …d�F�*«  UL�U�*« WOHB�  UL�U�*U� WIKF�*« U�UCI�« w� X��« W�d� q�√ s� wL�d�« «Ëb�« X�Ë Ã—U� …—U���« d�“Ë l� oO�M��« bF� ≠ ¡UCIK� vK�_« fK�*« fOz— c���Ë ¨W�—UIF�« WM' v�u��Ë ¨p�– ‰UO� ÂeK� U� ≠W�—UIF�«  UL�U�*« WM' fOz— W�UMB�«Ë »U�√ ‰«u�√ vK� cOHM��« ÊQ� w� W�“ö�«  «—«dI�« —«b≈ W�—UIF�«  UL�U�*« cOHM��« …UC� v�≈ UN��U�≈Ë 5L�U�*« ‚uI� wDG� U0 W�uIM*«Ë W��U��«  UL�U�*« W��R�Ë ¨WOK�«b�« …—«“Ë ® WOMF*«  UN'« vK� Ê√ UL� ÆU�cOHM�� W�UF�« r�U;« w� W�d� ©W�ËdI�«Ë W�bK��« ÊËRA�« …—«“ËË ¨‰bF�« …—«“ËË ¨ÍœuF��« w�dF�« bIM�« s� 5�u��√ U�UB�√ …b� ‰ö� W�—UIF�«  UL�U�*« WM'  U�K� l� »ËU���« vK� i�I�« W�d� o�UM*« ◊d� w� Íd���«Ë Y���«  «b�Ë vK�Ë ¨VKD�« a�—U� Æ rNOK� i�I�« W�—UIF�«  UL�U�*« WM' VKD� s�

É«dhO ÉfƒfÉb ø°ùJ »HO áeƒµM …QÉ≤©dG ôªãà°ùŸG »ªëj

„ö�√ ≠ w�œ ‰ö� —uD*«Ë Í—UIF�« dL���*« 5� W�öF�« `{u� b�b� Êu�U� —«bù w�œ bF��� W�UL( hB�� t�u� s� ‰Ë_« d��F� l�dA� w�Ë ¨q�I*« uO�u� w� ¨l�—UA*« bOOA� Æt�uI� ÊUL{ vK� eO�d��U� s�dL���*« s� …œb�� W��d� s� X�d� …dz«b�« Ê≈ w�œ w� „ö�_«Ë w{«—_« …dz«œ ÂU� d�b� Êd�� s� ÊUDK� ‰U�Ë ¡b��«Ë Êu�UI�« —«d�≈ ÎUF�u�� ¨Í—UIF�« dL���*« W�UL� Êu�U� …œu�* WOzUNM�« WGOB�« œ«b�≈ Æq�I*« uO�u� dN� W�UNM� tIO�D� w� Í—UIF�« ŸËdALK� WO�U�_« q�«d*« lOL� wDG� Êu�UIK� WOzUNM�« WGOB�« Ê√ ·U{√Ë —uD*« WO�u�u� s� b�Q��« ‰ö� s� Í—UIF�« ŸËdA*U� ¡b��« WOKL� Êu�UI�« rEM� YO� Î C� ¨w�u�UI�« l{u�« oO�b� v�≈ W�U{≈ ¨ŸËdA*U� ÂUOIK� t�OK�√Ë W�—UIF�« W��«d� s� ö s� 20% “U$≈ q�� lO��« WOKL� w� ŸËdA�U� ÕUL��« r�� ô YO�� ¨¡UM��« UOKL� cOHM� XBK� ¨w�œ w� W�—UIF�« ‚u��« s� WK�U� W�«—œ  e$√ …dz«b�« Ê√ v�≈ «dOA� ¨ŸËdA*« ¨Í—UIF�« —uD*« W�UL� vK� e�d� WLzUI�«  UF�dA��« Ê√ U�“d�√  UOu�Ë ZzU�� …b� v�≈ ÆÍ—UIF�« dL���*« W�UL( WK�U2  UF�dA� b�u� ô ULO�

—ôËœ ÊuOK� 500 WLOI�

áMÉ«°ùdG ‘ Qɪãà°SÓd »HôY ¥hóæ°U

„ö�√≠…b� s� `�U W�Uzd� W�UO�K� WO�dF�« WLEM*U� vK�_« Í—UA��ô« fK�*« bI� —u��b�« W�UO�K� WO�dF�« WLEM*« fOz— —uC�Ë fK�*« fOz— w�d��« wK� w�dF�« ‚ËbMB�« fO�Q� t�ö� g�U� ¨ «d�R� U�UL��« ¨bON� ‰¬ bN� s� —bM� WO�öF�« W�UO��« W�d�Ë WO�UO��« WO�dF�« W�dI�« W�d�Ë WO�UO��« WOLM�K� ¨—ôËœ ÊuOK� 500 s� d��Q� —UL���ô« «c� r�� —bI� YO� UO�d� l� ÊËUF��U� Ád�bI�Ë ÁdJ� bON� ‰¬ Âb�Ë ÆWO�d� ‰Ëœ …b� w� »U���ö� bF� ULO� ÕdD��Ë rN�ËUF�Ë W�UFH�« rN�L�U�� vK� ¡UC�_« W�UJ�Ë w�d��« `�U fK�*« fOzd� ÕuL�Ë WO�O�«d��≈Ë Èƒ— p�– oI�� Ê√ ÎUFKD�� W�UO�K� WO�dF�« WLEM*« l� eOL�*« W�«dA�« Ê√ «b�R� ¨»dF�« W�UO��« ¡«—“Ë fK�� ‰ö� s� w�dF�« ’U)« ŸUDI�« r�U�� »dF�« W�UO��« ¡«—“Ë fK��Ë W�UO�K� WO�dF�« WLEM*« U�UM��� w��« WK�UH�« ÆÂUN�« ÍuO(« ŸUDI�« «c� WOLM� w� WK�U� WL�U��

∫ ‰U�dK� W�U�*« ‚ËbMB�« Z�«d� fH� UNKL�

…QÉ≤©dG ¢Vô≤dG ≈∏Y ICGôŸG ∫ƒ°ü◊ •ô°T z Ú©HQC’G{ ƃ∏H Æ ‚UI���ô« Èb� —«d�ù …b� vK� W�U� q� W�«—b� ÂuI� ‚ËbMB�« …—«œ≈ Ê≈ v�≈ —U�√Ë b�R� ÷dI�« VKD� 5�bI�*« ÂU��ú� ‚ËbMB�« ◊Ëd??� Ê√ ·U??{√Ë s� …œUH��ô« t� o�� b� ÷dI�« V�UD� s�b�«u�« b�« ÊuJ� ô√ vK� »_« W�u� U�UO� ‰U�œ≈ ‰ö� s� .bI��« r�� Ê«Ë ¨ ‚ËbMB�« ÷Ëd� w��« WLO�O�« s� ‚ËbMB�« VK� ULO� ¨WM� 21 rO�O�« dL� “ËU��� ô√Ë ÆëËe�« Âb�  U��≈ —UC�≈ UN�eK� WM� 21 s� q�«Ë WM� 18  “ËU& …—Ëd{ vK� l�u*« ‰ö� s� Í—UIF�« WOLM��« ‚ËbM b�√ d�√ V�U� s� t�Ëd� b�√ Ë√ ‚ËbMBK� ÂU��_«Ë …√d*U� WU)«  U�U��ù« lOL� rK�� Ê√ ÆdN�√ W�� …b� ‰ö� ÍœuF��« b�d��« o�d� s� q�d� Ë√

„ö�√ ≠ ÷U�d�« ‚ËbMB� WO�bMN�« Êu�A�« …—«œ≈ ÂU� d�b� w�O�e�« n�u� ”bMN*« b�√ ¨ ¡U�MK� ‰U�d�« vK� WI�D*« ◊ËdA�« fH� oO�D� - t�√ Í—UIF�« WOLM��« UNKL� YO�¨ W�œuF��« …√d*« ÷«d�ù …bL�F*« ◊ËdA�«Ë WO�ü« ‰ö� s� ÷dI�«Ë q�R*« ÷dI�«Ë s�UC� ‰U�dK� W�U�*« ‚ËbMB�« Z�«d� fH� Æq�F*« WM� 40 s??� ÷dIK� W�bI�*« …√d???*« dL� qI� ô√ vK� b???�√ ◊Ëd??A??�« Ê√ 5??�Ë ÃËe�� r??� w??�??�« W??K??�—_«Ë d��Q� ÊU�M� UN�ö� vK� vC� w??�??�« WIKD*« p??�c??�Ë qzUF�« UN�Q� …d???�√ ‰u??F??� U??N??�√ bM� X??% ◊Ëd??A??�« Ác??� Êu??J??� Ê√ ◊d�A� YO�� Æ‚Ëb??M??B??�« s??� …œU??H??�??�ô« Ë√ ÷d??� VK� rN�uF� s??2 Í_ o��� r??�Ë b??O??�u??�«

¬›ÉfôH ≥∏£j ICGôª∏d ¿É£∏°S ÒeC’G ¥hóæ°U z»àbÓ£fG{ »ÑjQóàdG

w��« «dOG��«Ë  UMO����« WKL� Ê√ k�öO�  U�UO��« l� v�UL�� d�uD� ô≈ w� U�  √d� vK� …—œU� W�bI�*« `�B� YO� ¨qLF�« ‚u� ÆŸËdALK� W�cOHM� WD� qL� WOL�√ ‰u??� w�u�« dA� Ê√ vK�  b??�√Ë  U�bI�*«  «—UN� WOLM�Ë W��UM�« l�—UA*« W�«b��« ÊuJ� Ê√ WOL�√ ‰u� e�d�� sNHOI��Ë Ê_ Í—U���« qLF�« fO�Q� w� W�O� WOLM� vK� WLzUI�« W�dF*« vK� wM�� Ÿ«b�ù« vK� b�U�� d�_« «c�Ë ¨WOB�A�« V�«u'« v�≈ W�U{≈ ¨WOz«uA� ÊËb� ŸËdA*« rOEM� WK�U�  U��R*« `�B�� wK�I��*« d�uD��« ·b??N??�«¢ WHOC� ¨WF�d� …—u??B??� uLMK� ¨dO�Q�  «– ŸËdA*« W��U ÊuJ� Ê√ u� ’dH�« œU��≈ w� UL�U� «—Ëœ VFK� …œU�d�U� Æ¢W�œUB��ô«

…œUOI�« l� ‰UL�_« …œU�— Z�œ ‰Ë_« bM��« w� l�—UA*« U��UB� WO�U�√ WL� U�—U���ô vK�Ë ¨‚ËbMB�« s� …œUH��ö�  U�bI�*« Ë√ WK�U� WO��—b� W�OI( œ«b�ù« - p�– ¡u{ w� 5BB���Ë s�—UA��� ·«d??�S??� r�O�Ë ¨‰UL�_« …œU??�—Ë …dOGB�« l�—UA*« —U�Ë ¨÷dIK� W�bI�*« WOB�� vK� eO�d��« UNO� WLN� V�«u� Y��Ë U�d�uD� vK� qLF�« ÆqLF�« ‚u� v�≈ UNKO�Q��  U�—b� qO�Q� UO�U� r�� t�√ dO�e�« X�U�√Ë U�Ë ¨W�œUI�« W�öD�ö�  U�bI�*« V�—b��

„ö�√ ≠ ÷U�d�« e�eF�«b�� s� ÊUDK� dO�_« ‚ËbM Ÿd� W�d�uD� WK�d* œ«b???�ù« w??� …√d???*« WOLM�� r�O� w��«Ë ¢w��öD�«¢ w��—b��« t��U�d�� u�U� nB�M� w� UNM� Êö??�ù«Ë U�œUL��« 3_« Z�U�d� l� oO�M��U� p??�–Ë ¨ q�I*« WK�U� W??�ƒ— ÂbIO� Íc??�« wzU/ù« …b��*« ÆWK�dLK� ¡UM� ‚ËbMBK� ÂUF�« 5??�_« VzU� XHA�Ë vK� √dD�� w��« «dOOG��« Ê√ s� dO�e�« ¨UN��«—œ X9 ¢w��öD�«¢ w��—b��« Z�U�d��« wzU/ù« …b��*« 3_« Z�U�d� l� —ËUA��«Ë w��«Ë ¨ULNMO� ULO� WLzUI�« WO�UH�ô« sL{ q�«d*«w�W�—UA*«Ëw��—b��«V�U'« sLC�� Èu��� s� l�d�« UN�Q� s� w��« ¨W�d�uD��« ¨ÍœUB��ô« R�UJ��« oI%Ë l�—UA*« …œu� r�O� YO� W�d�uD��« WK�d*« tMLC�� U� «c�Ë

øW ¿ƒ«∏e 14.5 ¤G â檰SC’G äÉcô°T äÉ©«Ñe ´ÉØJQG ∫hC’G ™HôdG ‘ Æ2003 ÂU� cM� w� bOOA��«Ë ¡UM��« ŸUD� w� W�uML*« œuIF�« WLO� ŸUH�—« ÂU�—_« —bI�Ë ÂUF�« ‰ö� wJ�d�√ —ôËœ —UOK� 36.5 m�U��« w�U(« U�«u��� s� WJKL*« ¨2013 ÂUF�« ‰uK�� wJ�d�√ —ôËœ —UOK� 43.8 s� »dI� U� v�≈ 2011 e�U� q�1 U� WzU*« w� 20 t���� V�d� ÍuM� ‰bF0 «u/ q�1 U0 ÆWIDM*« w� XML�_« wFMB* w�O�«d��≈

„ö�√ ≠ ÷U�d�« W��M� ÎU�UH�—« W�œuF��« XML�ô« U�d�  UFO�� XII� s� …d�H�« fHM� W�—UI� ¨w�U(« ÂUF�« s� ‰Ë_« l�d�« ‰ö� % 16 ‰ö� s� ÊuOK� 12.5 » ÎU�UO� ¨s� ÊuOK� 14.5 XGK�Ë w{U*« ÂUF�« Æ2010 ÂU� s� …d�H�« fH� W�d� 13 q√ s� UN�UFO�� UN�UFO�� w� ÎU�UH�—«  U�d� 10 XK��Ë UN�UFO�� w� ÎU�UH�—« XK�� YO� ¨¢W�œuF��« XML�«¢ W�d� UN�—bB� W��M� w{U*« ÂUF�« s� …d�H�« fHM� W�—UI� 2012 ‰Ë_« l�d�« ‰ö� XML�«¢Ë ¨% 30 X�U� W��M� ¢tO�ULA�« XML�«¢ UNOK� ¨% 47 X�U� Æ% 27 W��M� ¢ t�ULO�«  —bB� YO� ‰Ë_« l�d�« ‰ö� UN�UFO�� w� UF�«d� ÊU��d� XK��Ë W�d� UNOK� ¨% 13 t���� l�«d�� ¢Ê«d$ XML�«¢ W�d� WLzUI�« Æ% 5 W��M� ¢„u�� XML�«¢ W�—UI� % 44 W��M� ”—U� dN� W�UNM� dJMKJ�«  U�Ëe�� XF�«d�Ë dAF� dJMKJ�«  U�Ëe�� XF�«d� YO� ¨o�U��« ÂUF�« s� dNA�« fHM� Æ U�d� Àö�� dJMJ�«  U�Ëe�� ŸUH�—« q�UI�  U�d� d��_« d��F� WJKL*U� XML�ô« —UF�√ Ê√ v�≈ ‚u��«  UODF� dOA�Ë XML�_« s� dF� j�u�� ÕË«d� –≈ ¨ZOK)« ‰Ëœ WIDM� w� «—«dI��« vB�√ b�� UOJ�d�√ «—ôËœ 68 v�≈ v�œ√ b�� UOJ�d�√ «—ôËœ 48 5� U�


I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

Ihóf ¿Gó≤©j ⁄ɶŸG ¿GƒjOh ¢VÉjôdG áaôZ á«FÉ°†≤dG ÒZ ¥ô£dÉH äÉYRÉæŸG ájƒ°ùJ „ö�√ ≠ ÷U�d�«

W�u��” …Ëb� WO�u�UI�« ÊËRAK� W�UF�« …—«œùU� WK�2 WO�UMB�«Ë W�—U���« ÷U�d�« W�d� rEM� aOA�« r�UE*« Ê«u�œ fOz— w�UF� W�U�d� ÂœUI�« 5M�ô« Âu� “WOzUCI�« dO� ‚dD�U� U�“UM*« rOJ���« o�d� fOz—Ë 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� —UA��� —uC��Ë —UBM�« bL�� s� e�eF�«b�� Æ bL�� s� ÊULK� s� —bM� dO�_« uL��« V�U ÍœuF��« vK� «b�R� ¨ W�dG�U� …ËbM�« bIF� w��d'« sL�d�«b�� ÷U�d�« W�d� …—«œ« fK�� fOz— V�—Ë rOJ���« w� ¡«d�)«Ë 5B��*« s� W��� W�—UA0 …ËbM�« UN�ËUM�� ·u� w��«  U�u{u*« WOL�« Æ  U�“UM*« W�u��Ë d�u� U0  U�“UM*« W�u�� w� d�U�� —Ëœ UN� w��«  U�u{u*« r�√ b�√ Y���� …ËbM�« Ê≈ ∫ ‰U�Ë Æ  U�u���« s� ŸuM�« «c� w� l�u��« u� ‰u�Q*«Ë ·«d�ô« W�U� vK� bN'«Ë X�u�« ¨`KB�« ∫ U�“UM*« W�u��� WOzUCI�« dO� ‚dD�« v�Ë_« ‰ËUM�� 5��K� …ËbM�«  UO�UF� sLC��Ë ·UM���ô« WLJ�� fOz— bO�d�« ÊULOK� s� rO�«d�≈ aOA�« W�Uzd� oO�u��« ¨W�U�u�« ¨rOJ���« .dJ�«b�� s� b�“ —u��b�« ÂbI� ULO� Í—«œù« ¡UCI�« fK�� uC�Ë WO�dA�« WIDM*« w� W�—«œù« tK�«b�� s� sL�d�« b�� —u��b�« ÂbIO� p�c�Ë rOJ���« qL� W�—Ë ¡UCIK� w�UF�« bNF*« s� b�e�« ÆoO�u��«Ë W�U�u�«” Ê«uMF� qL� W�—Ë ÷U�d�U� ÂuKF�« —«œ WF�U� w� Êu�UI�« –U��√ w�O�B�« WOzUCI�« dO� ‚dD�« r�œ w� WOzUCI�«Ë WOF�dA��«  UN'« —Ëœ WO�U��« W�K'« ‰ËUM��� UL� uC�Ë ¡ULKF�« —U�� W�O� uC� 5M� ‰¬ bL�� s� tK�«b�� aOA�« w�UF� W�Uzd�  U�“UM*« W�u��� “rOJ���« vK� ¡UCI�« W�U�—” Ê«uMF� qL� W�—u� UNO� „—UAO�Ë ¡U��ù«Ë Àu��K� WLz«b�« WM�K�« WO�U*« ‚«—Ë_«  U�“UM� w� qBH�« WM' fOz— w�Ë“d*« tK�«b�� s� bL�� —u��b�« ÂbIO� ULO� ‰ËUM�O� p�c�Ë “ U�«eM�« q� w� WK�b��« qzU�u�« r�œ w� WOF�dA��«  UN'« —Ëœ” Ê«uMF� W�—Ë r�œ w� ¡UCI�« —Ëœ ‰bF�« …—«“Ë w� —UA��*«Ë w{UI�« ëdH�« e�eF�«b�� s� n�u� aOA�« Æ U�«eM�« q� w� WK�b��« qzU�u�«

QÉ`Ñ`NCG

5 AMLAK

ôjƒ£àd ÉgOƒ¡L ∞ãµJ á«é«∏ÿG á«MÉ«°ùdG áæé∏dG É«LQÉNh É«∏NGO ≥jƒ°ùàdGh áMÉ«°ùdG áYÉæ°U U�uF� dB�Ë ¨ œU%ö� W�UF�« W�U�_« ‰ö� s� ‰Ëb� W�UO��« ‰U�� w� W�d�A*« WO�OK)« ‚u��« Æ w�OK)« ÊËUF��« fK�� WM�K�« UN�bI� w��«  «“U$ù« “d�√ Ê√ oKD*« d�–Ë ÊËUF��« WM' ¡UC�√ l� ‰Ë_« „d�A*« ¡UIK�« u� q�� ÊËUF��« fK�* W�UF�« W�U�_U� w�UO��« Y�� tO� - YO� ¨÷U�d�U� W�U�_« dI0 5�U� ÂUF�« 5�UDI�« 5� W�d�A*« lO{«u*« s� b�bF�« w� W�—UA*«Ë ¨ ŸUDI�« «c� WOLM�Ë r�b� ’U)«Ë —UL���ô«Ë W�UO�K� l�«d�« w�OK)« vI�K*« rOEM�  «—U�ùU� …dO�H�« …—U�S� ÂœUI�« d�L�u� dN� w� …Ëb� rOEM� w� W�—UA*« UC�√Ë ¨ …b��*« WO�dF�« ¨dNA�« fH� w� “ W�UM W�UO��« “ Ê«uMF� W�U�_U� w�UO��« ÊËUF��« WM' l� ÊËUF��U�  bI� WM�K�« Ê√ v�≈ W�U{≈ ¨ ÊËUF��« fK�* W�UF�« w�UO��« ÊËUF��« WM' ¡UC�√ l� „d�A� ¡UI�  U�uKF*«Ë ¡UB�ô« d�b� X�UC��«Ë ¨W�U�_U� …—U�“Ë ¨ÊUL� WMDK�� W�UO��« …—«“u� WO�«dG'« ÆdDI� W�UO�K� W�UF�« W�ON�« vM�� WM�K�« UN�{d� w��«  U�uF*« “d�√ oKD*« œb�Ë W�uC� ¡UH�≈ Ë ¨  U�UL��ô« œb� b�b% w�Ë œUIF�« …d�� ¡UM�√ WM�K�« w� uCF�« W�dG�« q�2 Æt� q�b� `O�d� Âb�Ë ¨…—Ëb�«

„ö�√ ≠ ÷U�d�«

WF�U��« WO�OK)« W�UO��« WM' fOz— `??{Ë√ ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ ·d� œU%ù W�UF�« W�U�ú� WF�U�� WM�K�« ·«b�√ r�√ Ê√ ¨oKD*« qBO� w�OK)« ‰Ëœ 5� o�u���«Ë W�UO��« W�UM d�uD�Ë Í—UC(« t�u�« “«d�≈Ë ¨w�—U)« r�UF�«Ë fK�*« 5� w�UO��« ‚u���« ’d� p�c� ¨w�UO��«Ë WD��d� …b??�«Ë …b�u� UNO� n�dF��«Ë ¨fK�*« lO�A�Ë d�uD�Ë ¨ UO�UL�Ë U??�œd??� `�UB*« ÆW�UO��« ŸUD� w� qLF�« fK�*U� 5M�«u*« w�OK)« fK�*« ‰Ëœ ŸUL��« ‰ö??� p??�– ¡U??� w��u�√ w� bI�Ë ¨WO�U��« t??�—Ëœ w� ¨ÊuF�—_« Æ W�UMB�«Ë …—U���« ·d� œU%« ö�2 ¨ Ϋd�R� vK� qLF�« u� p�c� WM�K�« ·«b�√ Ê√ oKD*« 5�Ë W�UO��« WOL�Q� fK�*« wM�«u� 5� w�u�« dA� WO�UO��« W�U�b�«Ë Âö�ù« «Ëœ√ dO�u�Ë ¨ WOK�«b�« q�U;«Ë ÷—UF*« w�Ë ¨ÎUO�—U�Ë ÎUOK�«œ WO�UJ�« Âö�ô« qzU�Ë ‰Ëœ UNO� „—UA� w��« WO�Ëb�« ¨ WO�OK)« W�UO��« o�u��Ë n�dF�� WHK��*« WO�OK)« ‰«u�ô« ”˃— lO�A� w� WL�U�*«Ë Ë W�UO��« W�UM w??� —UL���ö� WO�M�_«Ë W�UMB� WU)« 5�«uI�« W�UO w� W�—UA*« l� oO�M��U� U�bO�u� vK� qLF�«Ë W�UO��« WO�dF�« ZOK)« ‰Ëb� ÊËUF��« fK�* W�UF�« W�U�_«


AMLAK 6

ôjô≤J

I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

äÉYhô°ûe óªà©j ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (900) `H ájó∏H „ö�√ ≠ ÷U�d�«

…—«“u�U� ÁuL� V�J� w� W�ËdI�«Ë W�bK��« Êu�A�« d�“Ë e�eF�« b�� s� VF�� s� —uBM� —u��b�« dO�_« wJK*« uL��« V�U bL��« Î œb� l� ôU�— ©893.480.585® Á—b�Ë w�UL�≈ mK�0 WJKL*« UE�U��Ë o�UM� s� œb� w� W�bK�  U�ËdA� tO�d� d{U�� «Î d�R� ∫ w�U��« u�M�« vK� p�–Ë ¨ WBB��*« WOM�u�«  U��R*«Ë  U�dA�« s�

VF�� s� —uBM� dO�ô«

: á«bô°ûdG á≤£æŸG : kÉ°ùeÉN

l� ÂU??�b??�« w??� —U??D??�_« ÁUO� n�dB� ŸËd??A??� • Á—b�Ë mK�0 ôËUILK� WO����« WOM��« —UL�« W�d� Æ ÊU�M� bIF�« …b�Ë ‰U�— ©19.151.000® —UD�_« ÁUO� n�dB�  UD�� qO�Q� …œU�≈ ŸËdA� •  ôËUILK� …d�e'« œUL� W��R� l� ÂU�b�« WM�b0 Æ ÊU�M� bIF�« …b�Ë ‰U�— ©8.790.000® Á—b�Ë mK�0 WK�d*«® Ê«dNE�« w� —UD�_« ÁUO� n�dB� ŸËdA� • mK�0  ôËUI*«Ë …—U��K� d�u� W�d� l� ©WO�U��« Æ WM� bIF�« …b�Ë ôÎ U�— ©7.813.073® Á—b�Ë

: AÉ°ùMC’G á¶aÉ : kÉ°SOÉ°S

w??�ü« V??�U??(« q??O??G??A??�Ë W??�U??O?? ŸËd??A??� • bL�� W??�d??� l???� ¡U???�???�_« W??E??�U??�??� W??�U??�Q??� Á—b??�Ë mK�0 ôËU??I??*«Ë …—U��K� `O�d�« —uBM� Æ nB�Ë WM� bIF�« …b??�Ë ôÎ U???�— ©4.370.760® ÈdI�«Ë ÊuOF�« WM�b0 ÁUO*« Õe�Ë W�UEM�« ŸËdA� • mK�0 W�UF�«  ôËUILK� wH�dD�« W��R� l� UN� WF�U��« Æ  «uM� 5 bIF�« …b�Ë ‰U�— ©53.333.333® Á—b�Ë ¡U��_« WE�U�� W�U�_ WF�U� WO�d� W�bK� vM�� ¡UA�≈ ŸËdA� • mK�0  ôËUILK� tJ�d�Ë ÍdHF'« bL� e�eF�« b�� W�d� l� Æ ÊU�M� bIF�« …b�Ë ôÎ U�— ©4.958.488® Á—b�Ë

Æ «uM� Àö� cOHM��« …b�Ë ‰U�— ©16.999.200® l�«u*« WM�UF�Ë rOOI�Ë oO�u�Ë dB� ŸËdA� • —UL���ö� ËdLF�« W�uL�� l� ÷U�d�« WM�b0 W�d(« …b�Ë ‰U??�— ©3.883.200® Á—b??�Ë mK�0 WO�bMN�« Æ ÊU�M� cOHM��« WO�d�  UJ��Ë WO�Oz—  «uM� ¡UA�≈ ŸËdA� • W�d� l� ÷U�d�« WM�b0 —uM�« w�� ‰uO��« n�dB�� ôÎ U�— ©118.637.985® Á—b�Ë mK�0 WC�UI�« ‰ULM�« Æ ÊU�M� cOHM��« …b�Ë

: IóL á¶aÉ : kÉ©HGQ

bI�® ŸËdA� W��UM* ÷ËdF�« h�� ŸËdA� • qOGA��« l??�—U??A??� …—«œù ·«d????�ù« Í—U??A??�??�« Á—b�Ë mK�0 WO�dF�« e�u�—U� W�d� l� W�UOB�«Ë Æ «uM� Àö� bIF�« …b�Ë ‰U�— ©99.412.200® ‰UL� Ÿ—«u??� …—U???�≈Ë t??H??—√Ë t�KH� ŸËdA� •  ôËUI*«Ë W�UF�«  öO�u��« W�d� l� …b� WE�U�� Æ ÊU�M� bIF�« …b�Ë ôÎ U�— ©62.948.143® Á—b�Ë mK�0 …b� ‚d� Ÿ—«u� …—U�≈Ë WH—√Ë W�KH� ŸËdA� • Á—b�Ë mK�0  ôËUI*«Ë W�UF�«  öO�u��« W�d� l� Æ ÊU�M� bIF�« …b�Ë ôÎ U�— ©74.702.579®

Á—b�Ë mK�0 …œËb??;« ôËUILK� rOFM�« W�d� l� Æ ÊU�M� ŸËdA*« cOHM� …b�Ë ‰U�— ©58.553.100® ¡U??A??�ù« …—«œ≈ vK� ·«d???�ù« WO�d� ŸËd??A??� • e??�u??�—U??� W???�d???� l???� …b????� W??E??�U??�??� W??�U??�Q??� ©160.552.377® Á—b??????�Ë m??K??�??0 W??O??�d??F??�«  «u??M??� Àö????� ŸËd???A???*« c??O??H??M??� …b?????�Ë ôÎ U?????�—

: ¢VÉjôdG á≤£æe : kÉãdÉK

÷U�d�« WM�b� »uM� Ÿ—«u??� W�KH� ŸËdA� • Á—b??�Ë mK�0 ôËUILK� qOA� d�U� W��R� l� ƉU�— ©25.651.000® l�«u0  UF�UI�Ë o�d� rOLB�Ë W�«—œ ŸËdA� • Êu�œuF��« ÊuOMI��« W�d� l� ÷U�d�« WM�b0 W�dH�� …b�Ë ôÎ U�— ©8.961.120® Á—b�Ë mK�0 ©p� ÍœuF�® Æ  «uM� Àö� ŸËdA*« cOHM�  U�«—b�«  U�d�* …œu'« bO�Q� oO�D� ŸËdA� • W�—UA��ô« W�uL�*« l� ÷U�d�« WM�b0 rO�UB��«Ë ©7.620.000® Á—b�Ë mK�0 WO�bMN�«  «—UA��ö� Æ ÊU�M� ŸËdA*« cOHM� …b�Ë ôÎ U�— o??�«d??*« s??� œb???� rOLB�Ë W????�«—œ ŸËd??A??� • V�J� l??� ÷U??�d??�« WM�b0 W�dH�� l??�«u??0 W�UF�« Á—b�Ë mK�0 WO�bMN�«  «—UL���ö� ‚dA�« e�d�

: áeôµŸG áµe : ’k hCG

ÊU�dN� sL{ W�dJ*« WJ� XO� eON& ŸËdA� • „uJ W��R� l??� ÷U??�d??�« WM�b0 W??�—œU??M??'« bIF�« …b�Ë ‰U�— ©807.000® Á—b�Ë mK�0 q�I��*« Æ b�«Ë dN� l� l�«d�« Ídz«b�« o�dD�« l�UI� cOHM� ŸËdA� • …œËb;« WO�dF�« …d�e'« W�d� l� .bI�« …b� o�d� ÊU�M� bIF�« …b�Ë ôÎ U�— ©80.337.478® Á—b�Ë mK�0 Æ nB�Ë Ÿ—U� l� qO��« nzUD�« o�d� l�UI� cOHM� ŸËdA� • ‚d� —u�� ŸËdA� sL{ —uM�« q�� WIDM0 ¡«d� …—U��K� …œËb;« WO�dF�« W�dA�« l� W�dJ*« WJ� »d� ©69.999.999® Á—b�Ë mK�0 ôËUI*«Ë W�UMB�«Ë Æ ÊU�M� bIF�« …b�Ë ‰U�— W�U�_« vM�0  «—«œù« iF� eON& ŸËdA� • ¡UA�û� 5�d(« ¡UM�√ W��R� l� ©WO�U� tK�d�® bIF�« …b�Ë ôÎ U�— ©5.998.550® Á—b�Ë mK�0 dOLF��«Ë Æ dN�√ 8

:IQƒæŸG áæjóŸG : kÉ«fÉK

—UD�_« n�dB�Ë ‰uO��« —UD�√ ¡—œ ŸËdA� • …—uM*« WM�b*« w??� UN� WF�U��« U�bK��«Ë W�U�ú�

»ë°üdG ±ô°üdGh √É«ª∏d ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (286) `H GOƒ≤Y ™bƒj Ú°ü◊G

5B(« tK�«b�� ”bMN*« • ‰U�— ©648.000® mK�0 W�UF�« ôËUILK� lO�d�« —«b??*« 5�Q� dA� l�U��« bIF�«Ë «d??N??� ©12® cOHM��« …b???�Ë WIDM0 ÕU??H??B??�« e??�d??� Èd??I??� »d??A??K??� W??(U??B??�« ÁU??O??*«  ôËUILK� ÊU�O� ‰« bL�� b??L??�√ W��R� l??� Ê«d???$ Æ«dN� ©12®cOHM��« …b??�Ë ‰U??�— ©583.200® mK�0 W�UF�« Ϋ–UH�≈  U�ËdA*« ÁcN� ¡U�dNJ�«Ë ÁUO*« …—«“Ë cOHM� w�Q�Ë s� tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� W�uJ�  UNO�u�� dO�u� vK� rz«b�« td�Ë ≠ tK�« tEH� ≠ œuF� ‰¬ e�eF�«b�� WJKL*« ¡U�—√ lOL� w� s�«uLK� W�—ËdC�«  U�b)« lOL� Ϋ¡U�Ë 5M�«uLK� UN�U�b� —«dL��Q� …—«“u??�« s� ΫbO�Q�Ë ¨ b�«e��«Ë w�«dLF�« l�u��« WN�«u* WK�I*« WK�d*«  U�KD�0 ÆWJKL*«  UE�U��Ë Êb� w� l�d��« w�UJ��«

WD�� cOHM� s�U��« bIF�«Ë «uM� ©3® cOHM��« …b??�Ë ôÎ U??�— W�d� l� …—uM*« WM�b*« WIDM0 `O��« WIDM� —U�¬ ÁUO� WOIM� …b�Ë ôÎ U??�— ©8.787.876® mK�0 …œËb??;« W�œuF��« 5�Q� qI� WE�U�� w�U�√ UOI� l�U��« bIF�«Ë «dN� ©24® cOHM��« W�—U���« wM�u�« dL���*« W�uL�� l� „u�� WIDM0 U�«d�Ë Æ Î«d??N??� ©12® cOHM��« …b???�Ë ‰U???�— ©7.171.200® mK�0 W�uL�*«® W�Ëb� d�� dA� UM�« dH� vK� d�UF�« bIF�« Íu���Ë i�U;« l�U� bL�� W��R� l� dO�� WIDM0 © W��U��« «dN� ©24® cOHM��« …b�Ë ‰U�— ©4.782.900® mK�0  ôËUILK� l� qzU� WIDM0 œËb��« W�UOË qOGA� dA� ÍœU(« bIF�«Ë …b�Ë ‰U�— ©4.591.100® mK�0  ôËUILK� hO�d�« W��R� WO�u��√ —U�¬ W�ö� dH� dA� w�U��« bIF�«Ë ΫdN� ©36® cOHM��« qO�Q�Ë ©ÊU�KI�« Â√ ≠ÊUMA�« ≠jO�Ë® s� q� w� …b�U�� —U�ü« dH( ÊU�uN�« W��R� l� qzU� WIDM0 …dOF��« d�� Æ dN�√ ©10® cOHM��« …b�Ë ‰U�— ©3.228.800® mK�0 W�“«u�—ù« ¡ULO� WE�U�� w??�U??�√ UOI� dA� Y�U��« bIF�« qLA� UL� e�eF�«b�� bN� w{U� W��R� l??� „u�� WIDM0 U??�«d??�Ë Î«dN� ©36® cOHM��« …b??�Ë ‰U??�— ©1.998.000® mK�0 oKD�« VO�d�Ë WO�eM�  öOu� cOHM� ŸËdA� dA� l�«d�« bIF�«Ë —«b??*« W��R� l� Ê«d??$ WIDM0 WHK��� l�«u0  «œ«b???� ©12® cOHM��« …b�Ë ‰U�— ©990.000® mK�0  ôËUILK� lO�d�« »dAK� W(UB�« ÁUO*« 5�Q� dA� f�U)« bIF�«Ë «dN�  ôËUILK� ‚«d�� W��R� l� Ê«d$ WIDM0 Ê«uF� w�U�_ Æ «dN� ©12® cOHM��« …b??�Ë ‰U??�— ©966.000® mK�0 W�UF�« »dAK� W(UB�« ÁUO*« 5�Q� dA� ”œU��« bIF�« sLC��Ë W��R� l� Ê«d??$ WIDM0 n�d(«Ë lL�*« e�d� ÈdI�

l� U??N??�—«œ≈Ë ÁUO*« œ—«u??* W�«b��� WOLM� q??�√ s� «—b??I??�« Æ ôÎ U??�— ©24.887.092® mK�0 wzU/ù« …b��*« 3_« Z�U�d� »dA�« ÁU??O??�  UJ�� ŸËd??A??� l??�«d??�« bIF�« sLC�� ULO� WK�d*«® W�U��« WM�b0 UN� …—ËU�*« ÈdI�«Ë WO�ULA�« ¡UO�ú� mK�0  ôËU??I??*«Ë …—U��K� s??�u??�« —U??�œ W�d� l??� ©WO�U��« bIF�«Ë «d??N??�©24® cOHM��« …b???�Ë ‰U???�— ©21.976.300® U�UJ� WM�b0 w�B�« ·dB�«  UJ�� cOHM� ŸËdA� f�U)« bN� e�eF�«b�� W��R� l� ©W��U)« WK�d*«® ·u'« WIDM0 cOHM��« …b??�Ë ôÎ U??�— ©20.260.850® mK�0 g�dN�« tK�«b�� œËb� W�UOË qOGA� ”œU??�??�« bIF�« w�Q�Ë «dN� ©20®  ôËUI*«Ë …—U��K� —UL��« —«œ W��R� l� Ê«“U??� WIDM� Æ «dN� ©36® cOHM��« …b??�Ë ‰U??�— ©12.035.000® mK�0 l�U��« bIF�« U�√ W�UO sLC�O� W�O� q??O??G??A??�Ë  U�uKF*« WOMI�  ôU?????B?????�ô«Ë ≠ Â2012® w??� ©Â2015 W�UF�« W??�d??�b??*« WIDM0 ÁU??O??L??K??� W�d� l??� „u�� V??�U??(« W??L??E??�√ w??�d??F??�« w?????�_« mK�0 ÍœuF��« ©11.255.724®

„ö�√ ≠ ÷U�d�« s� tK�«b�� ”bMN*« ¡U�dNJ�«Ë ÁUO*« d??�“Ë w�UF� l??�Ë U�ËdA� cOHM�� œuIF�« s� Ϋœb??� 5B(« sL�d�«b�� WJKL*« o�UM� s??� œb??� w??� w�B�« ·d??B??�«Ë ÁUOLK� Æ ‰U???�— ÊuOK� ©286® s??� d??�??�√ XGK� WO�UL�≈ WHKJ�� »uM�� ÁUOLK� 5�«e� ¡UA�≈ ŸËdA� ‰Ë_« bIF�« qLA�Ë l� Ê«e� qJ� 3 n�√ 250 WF�� UN�UI�K�Ë …—uM*« WM�b*« ©129.942.808® mK�0 …œËb;«  ôËUILK� wK�d� W�d� WOKL� w�U��« bIF�«Ë ΫdN� ©36® cOHM��« …b??�Ë  ôU??�— —«œ W��R� l� Ê«d??$ WM�b� v??�≈ »dA�« ÁUO� ‰UB�≈ d�O�« W��R� l� s�UC��U� W�UF�«  ôËUILK� WO�dF�« ôÎ U??�— ©32.705.649® mK�0 W�UF�«  ôËUILK� WO�dF�« ¡UM� Y�U��« bIF�« qLA� ULMO� «dN� ©24® cOHM��« …b??�Ë


I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

QÉ`Ñ`NCG

7 AMLAK

øgôdG äÉHÉ£N º«∏°ùJ ó«YGƒeh ¢VÉjôdÉH Qó°U ºbQ ôNG ÚÑj ¢VÉjôdÉH ájQÉ≤©dG ᫪æàdG ∫ ÷U�d�« WM�b0 WO�U��« U�KD�« »U�_ s�d�«  U�UD� rOK�� bO�«u� ‰Ëb� wK� ULO�Ë

—UC�≈ tE�ö� ÷—_« pK9 p q« ≠ 1 ©—UIF�« ® ¡UM��« WB�— q« ≠ 2 ‰«u�_« W�UD� q« ≠ 3 WO�dA�« W�U�u�« q« ≠ 4 ©b�Ë Ê≈ ® qO�uK�

‫ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ‬

‫ﻣــــﻦ ﺭﻗﻢ‬

‫ﺗﺎﺭﻳـﺦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ‬

‫ﺍﻟﻴﻮﻡ‬

150150

150100

1433/5/18

‫ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ‬

150200 150250 150300 150400

150150 150200 150250 150300

1433/5/19 1433/5/22 1433/5/23 1433/5/24

‫ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺖ‬ ‫ﺍﻷﺣﺪ‬ ‫ﺍﻻﺛﻨﲔ‬

150500 150600 150700 150800

150400 150500 150600 150700

1433/5/25 1433/5/26 1433/5/29 1433/6/1

‫ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺖ‬ ‫ﺍﻷﺣﺪ‬

150900 151000 151100 151200 151300 151400

150800 150900 151000 151100 151200 151300

1433/6/2 1433/6/3 1433/6/4 1433/6/7 1433/6/8 1433/6/9

‫ﺍﻻﺛﻨﲔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺖ‬ ‫ﺍﻷﺣﺪ‬ ‫ﺍﻻﺛﻨﲔ‬

151500 151616

151400 151500

1433/6/10 1433/6/11

‫ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ‬

„ö�√ ≠ ÷U�d�« Ÿd� ÂU� d�b� 5�(« e�eF�«b�� s� rO�«d�≈ ”bMN*« b�√ WO�U��« ÷ËdI�« WF�œ Ê√ ÷U�d�U� W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM ‚ËbMB�«ÂU�d�b�U�bL��«w��«?�1434 Ø1433w�U*«ÂUFK� XKL� w{U*« X���« w�«b�F�« wK� s� bL�� –U��_« ©151616 ® r?�— VK?D�« v�� ÷ËdI�« U�KD� 5�bI�*« WI�«u*«  —b s� WF�«d� …—Ëd{ v�≈ 5�(« —U�√Ë Ê√ ÎUMO�� ¡U�ö��« Ϋb� Âu� s� ¡«b��« ŸdH�« rN{«d�≈ vK� Ác� rN�KL� s� WF�«d� bO�«u� W�Ëb�� X�U� ŸdH�« …—«œ≈ Ê√ …—Ëd??{ ÎU�{u� WI�d*« ÂU??�—_« ‰Ëb??' ÎUI�Ë WF�b�« ¨WOJK*« p q√Ë ¨‰«u�_« W�UD� q√ ® rNM� q� dC�� 5M�«u*« W�«— vK� tM� Ud� p�–Ë ©¡UM��« WB�— q√Ë W�uN�Ë d�� qJ� rN�«¡«d�≈ ¡UN�ù rNOK� dO�O��«Ë X���« Âu� bL��≈ b� ‚ËbMB�« ÂU� d�b� Ê« d�c�U� d�b'« ¡UM�� ÎU{d� 12052 .bI� vK� qL�A� …b�b� ÷Ëd� WF�œ WJKL*« e�«d�Ë  UE�U��Ë Êb0 WOMJ� …b??�Ë 14462 V���Ë ‚ËbMB�«  U�b�� W�uLA*« W�œuF��« WO�dF�« Æ ‰U�— ÊuOK� 5897 XGK� WLOI� ¨÷dI�« .bI� W�u�Ë√

0591031701 :‫ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻪﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﺕ‬4288141 :‫ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻪﻃﺮﻳﻖﺍﳌﺪﻳﻨﻪ ﺕ‬2480013:‫(ﺕ‬11) ‫ ﺍﻟﺮﻭﺿﻪﻣﺨﺮﺝ‬4453068 :‫ ﺃﺣﻤﺪﺑﻦﺣﻨﺒﻞ ﺕ‬2250916 :‫ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺕ‬0593182523 :‫ ( ﺕ‬9)‫ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ ﻣﺨﺮﺝ‬ 0555116967 :‫ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺕ‬0593471555 :‫ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺕ‬072575434 :‫ ﺍﺑﻬﺎ ﺕ‬063622955 :‫ ﻋﻨﻴﺰﻩ ﺕ‬063232600 :‫ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺕ‬038969118 :‫ ﺍﳋﺒﺮ ﺕ‬026606174:‫ﺟﺪﻩ ﺕ‬


AMLAK 8

ôjô≤J

I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

kÉjQGOEG kGõcôe 15 ÚWƒàH ¢VÉjôdG áæjóe á∏µ«g

„ö�√ ≠ ÷U�d�«

rC� W�—«œ≈ e�«d� W�U�ù ¨UÎ F�u� 15 q√ s� UÎ F�u� 11 b�b% s� ÷U�d�« WIDM� W�U�√ XN��« W�U�� ≠ dJM*« s� wNM�«Ë ·ËdF*U� d�_« W�O� ≠ W�U�_« ≠ …—U�ù« ® ∫w� ¨WO�uJ� …—«œ≈ 14 q�9 UÎ �Ëd� ≠ ôUB�ô« ≠ b�d��« ≠ w�b*« ŸU�b�« ≠ —Ëd*« ≠ WO�b*« ‰«u�_« ≠  «“«u'« …—«œ≈ ≠ W�dA�« ≠ ‰bF�« Æ© W�B�« …—«“Ë ≠ ÁUO*« W�d� ≠ ¡U�dNJ�« W�d� q�J� s� nH�� W�—«œ≈ o�UM� v�≈ ÷U�d�« WM�b� rO�I� ·bN��� …dJ�� …uD� w� p�–Ë Æ «—«œù« W�e�d� hOKI�Ë ¨Í—Ëd*« ÂU�e�« iH�Ë ¨WO�uJ(« dz«Ëb�« w� 5F�«d*«

¢VÉjôdG ܃æL õcôe ·

Í—«œù« e�d*« bOOA� WB�UM� Õd� vK� W�U�_« p�u�Ë ‰UL�≈ v�≈ lKD��Ë ÆÆUHA�« w� w� ÷U�d�« »uM� w�U��« WBB�*« WO�U*« œUL��ô« d�u� ‰U� e�«d*« w�U� WO�d� ÆWO�U*« …—«“Ë q�� s� UN� VI� ÷U�d�« WM�b� w� W�—«œù« e�«d*« …dJ� QA�Ë wK�I��*«Ë w�U(« uLM�« r��Ë WM�bLK� WO��� W�«—œ Â2012 ÂU� WL�� 5�ö� 5.3 s� lH�d� Ê√ l�u�� Íc�« ÆÂ2030 ÂU� WL�� 5�ö� 8.1 v�≈

´hô°ûŸG QhÉ ·

s� rO�«d�≈ —u��b�« ÷U�d�« WIDM� 5�√ b�U�� ‰uI�Ë »UO� q� w�Ë dJ�� X�Ë cM� UM�—œ« ¢∫w�D��« bL�� v�≈ 5M�«u*« qIM�Ë W�d� Ê√ ≠ Êü« v�� ≠ ÂUF�« qIM�« ¨bN'«Ë X�u�« s� dO�J�« nKJ� WO�uJ(« UN'« iF� s� W�KB*« V�U ÊU� «–≈ WU� `�UB*« qODF�Ë

»∏°ùdG êPƒ‰ ·

wF�«Ë Öu/ ‰Ë√ W�U�_« √b� Íc�« l�“u��« «c� r�d�Ë ÷U�d�« ‚d� »uM� wK��« e�d� u�Ë ©‰Ëô« e�d*«® t� q�1 Íc�« ¨l�d� d�� n�√ 120 vK� b�e� W�U�� vK� W�ƒd� ÎUIOI%Ë W�e�d�ö�« u�� W�U�_«  «uD� v�Ë√ v��Ë ¨w�UJ�ù«Ë ¨w�UJ��« uLM�« l�“u�� …b�b� …b�b� ’d� oK� ‰ö� s� ÆÆWLUFK� Í—UL���ô« qIM��« v�≈ W�U(« ÊËœ e�«d*« pK� w� —UL���ô«Ë qLFK� W�Ozd�« WO�uJ(«  «—«œù« l�«u� v�≈ Í—Ëœ qJA� Æ÷U�d�« j�Ë ÂuNH� “eF� Í—«œ≈ e�d� ‰Ë√ wK��« e�d� bF�Ë W�U�_ W�ƒd�« Ác� oI��Ë WM�b*« …—«œ≈ w� W�e�d�ö�« s� % 30 w�«u� bOOA� W�U�_« X9√Ë ¨÷U�d�« WIDM� WO�dA�« WO�uM'« WN'« w� l�«u�« e�dLK� ¡UM��« ‰UL�√ s� …bO�� w�« o�d� l� w�dA�« Ídz«b�« l�UI� s� Æ…d�e'« ÊUJ�≈ »uM� ≠ Õ«d'«

IQƒ£àe ájDhQ ≥ah ájõcôeÓdG äGƒ£N ¤hCG πã“ Iójó÷G á∏µ«¡dG

Òaƒàd ±ó¡J ájQGOEG õcGôŸ ᪰UÉ©dG º«°ù≤J • ÚæWGƒª∏d äÉeóÿG WO�«dG'« ULO�I��« vK� bL�F� ©dO�F��« “U� Ê≈® vL�� UNM� q� ¨ÎULO�I� 15 l�«u� ¨WO�dH�«  U�bK�K� √b�� e�eF� v�≈ ·bN� rO�I� u�Ë ÆÆÍ—«œù« e�d*U� ‰uËË WM�b*« …—«œ« Èu��� s� l�dK� W�e�d�ö�« lOL� v�« ©WO�uJ� WN� 14 vK� W�“u*«®  U�b)« ÆrNKL� Ë√ rNMJ� l�«u� »d� ¨5M�«u*« l�«u� ¨W�—«œù« e�«d*« s� e�d� q� l�u� sLC��Ë s� WO�b)«  UN'« iF�� hB��� W�—UL���«  «–Ë ¨5M�«uLK� UN�U�b� ÂbI� w��« ¨’U)« ŸUDI�« WO�uJ(«  UN'U� …d�U�� dO� Ë« …d�U�� W�ö� Æe�d*« sL{ WF�«u�« pK� WU� ≠ …b�b'« W�—«œô« e�«d*« oK�� Ê√ l�u��Ë ‰u� wL�«d� u/ ≠ ÎUO��� W��b� u/ o�UM� w� WF�«u�« WOMJ��« UN�«u�Q� W�—UIF�«  «—UL���ö� © e�d*« WDI� ® ¨W�d�Ë ¨‰ULA�« W�bK� q�� ªW�—UL���ô«Ë W�—U���«Ë uLMK� b�b� œ«b��« d��F� o�UM� w�Ë ÆÆ—U/Ë ¨dzU(«Ë Æ÷U�d�« WM�b* w�«dLF�«

¨WO�b)« WU)« Ë√ WO�uJ(« UN'« Èb�« w�u�M� WM�b� UN�«u� w��« WO�U(«  U�b���« h�K� Ê√ sJ1Ë ∫WO�Oz— —ËU�� W�ö� w� V�U'« «c� w� ÷U�d�« ÎU��dI� WL�� n�√ 160 v�« qB� ‰bF0 ÊUJ��« œb� œU�œ“«≠ 5F�«d*U�  UN'« iF� ÂU�œ“«Ë ¨÷U�d�« WM�b� w� ÎU�uM� ÆWO�b*« ‰«u�ô«Ë ¨ «“«u'«Ë —Ëd*« q�� ¨UN� ŸËd� d�u� ÂbF� w� b�1 Íc�« WM�b*« W�U�� w� dO�J�« wI�_« ŸU��ô«≠  U�b)« .bI� f�U& Âb�Ë ¨ÎU��dI� l�—ô«  UN'« q� Æo�UM*« iF� w� ÊUJ��« W�U�� l� …d�U�*« W�öF�«  «– WO�uJ(«  UN'« s� dO�� e�d�≠ s� b�e� b� w��« WLUF�« s� …œb�� l�«u� w� s�«u*U� vK� Àœ«u(« W��� œU�œ“« w�U��U�Ë Í—Ëd*« ÂU�e�« r�� Æ U�dD�«

ÉjQGOEG ᪰UÉ©dG º°ù≤J ·

rO�I� u�Ë ¨ÎU�{«Ë ÎUN�u� W�U�_« c��« UM� s� w�«uC�«Ë√ …dOGB�« Êb*U� ÊuJ�U� t��√ v�≈ WLUF�«


I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

9 AMLAK

ôjô≤J

ö�I��� s� 5�ö� 5 UN�U��≈ b�e� pO��ö��« U�d�

øW ¿ƒ«∏e 111`d ∂«à°SÓÑdG øe »é«∏ÿG êÉàfE’G ´ÉØJQÉH äÉ©bƒJ

„ö�√ ≠ ÷U�d�«

U�U) ÍuM��« ÃU��ù« r�� u/ v�≈ «d�R�  —b w��«  «d�bI��«Ë d�—UI��«  —U�√ s� UÎ FH�d� ¨2015 ÂU� ‰u�b� WO�U(« t�U�u��� s� % 73 W��M� ZOK)« w� pO��ö��« …œU�e�« Ác� s� W�œuF��« l�UB*« WB� ÊuJ��Ë ¨s� ÊuOK� 23.6 v�≈ s� ÊuOK� 13.6 Æs� 5�ö� 5 u��

w�UD� w� W�b���*« WOJO��ö��« œ«u??*«Ë WOJO��ö��« 5�UDI�« s�c� „öN��« qJA� YO� ¨ «¡UA�ù«Ë ¡UM��« ÃU��≈ w� WBB��� W�d� 1200 s� »—UI� U* t���� U� Ò ÆWFMB*« WOJO��ö��«  U��M*« lOMB�Ë

ájOƒ©°ùdG êÉàfE’G ·

⁄É©dGh è«∏ÿG ·

ÆWO�OK)« WO�U��ù« Íœ—u� d��√ b�√ w�dF�« ZOK)« WIDM� W�«—b�« d���«Ë mK� pO��ö��« s� ZOK)« ‰Ëœ ÃU��« v�UL�≈ Ê« X�{Ë√Ë Â«b�≈ w�UM� X�Ë w� r�UFK�  U�ËULO�Ëd���«Ë pO��ö��« w�UL�≈ lH�d� Ê√ XF�u�Ë ¨2011 ‰ö� s� ÊuOK� 62 w� UN�UOKL� d�uD�Ë UN�«—UL���« e�eF�� WO*UF�«  U�dA�« s� ÊuOK� 111 W�U� v�≈ 2012 ÂU� ZOK)« l�UB� ÃU��≈ Æ‚u��« Ác� UN� rFM� w��« WO�UF�« WO��dK� W�O�� ZOK)« ÆWzU*U� 72 W��M�Ë

s� W�œuF��« l�UB*« ÃU��≈ —bB�� Ê« W�«—œ XF�u�Ë 64 mK�� Ê«Ë WO�OK)« UN�öO�� 2012 ‰ö� pO��ö��« Æs� ÊuOK� w�OK)« ÃU��ô« —bB� ÍœuF��« ÃU��ô« Ê« v�« —U�√Ë W�d� UN�K�√ Z�M� ¨s� ÊuOK� 40 mK�Ë ¨2011 ÂUF�« ‰ö� l�UB*« Ê« v�« X�u�Ë ¨å p�U�ò WO�U�_«  U�UMB�«  U�UD�« w�UL�≈ s� WzU*U� 64 u�� vK� –u���� W�œuF��«

á«HÉéjEG äÉ©bƒJ ·

U�U) wKJ�« ÃU��ù« s� WJKL*« WB� iH�M� Ê√ l�u�*« s� ‰uK�� % 66 v�≈ d{U(« X�u�« w� % 75 s� pO��ö��« l�UB* WO�U��ù« W�UD�« w� …œU??�“ q�UI� ¨2015 ÂUF�« ¨ÂUF�« w� s� 5�ö� 4.2 v�≈ s� 5�ö� 3 s� ¨w��u�√ w� vK�_« u�Ë ¨% 71 W��M� ÎU��d� ÎU�uM� Ϋu/ q�Ò 1 U� ÆWIDM*« ô≈ ¨ U�b���U� W�OK*« WO*UF�« W�œUB��ô« ·ËdE�« r�d�Ë Î �I��� WOLOK�ù« pO��ö��« ÃU��≈  U�d� ¡«œ√  UF�u� Ê√ ö  U�U) ÍuM��« „öN��ô« u/ lÒ�u� l� ¨WO�U��≈ ‰«e� ô 5.4 v�≈ s� 5�ö� 3.6 s� % 50 W��M� ¨pO��ö��« ÆWK�I*« fL)«  «uM��« ‰ö� s� 5�ö�  U�ËULO�Ë d��K� w�OK)« œU???%ô«  UF�u� bOH�Ë W��F��«Ë nOKG��«  U��M� vK� VKD�« œU�œ“√  U�ËULOJ�«Ë


A M L A K 10

ôjô≤J

I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

WO�ËœË WOK�� W�d� 150 s� d��√ W�—UA0

äRhÉŒ äÉ≤Ø°üH 2012¢ùcó∏«H ¢Vô©e äÉ«dÉ©a ΩÉààNG ¿ƒ«∏e200

„ö�√ ≠ÂU�b�«

2012 f�bKO� ≠¡UA�ô«Ë ¡UM�K� dA� l�«d�« w�Ëb�« ÍœuF��« ÷dF*« UO�UF� XL���√ ·ô¬ 10 s� d��√ —uC�� ¨ ÂU�b�« w� WO�Ëb�« Ê«dNE�« ÷—UF� e�d� ÷—« vK� rO�√ Íc�« ¨ UJ�d�√ ¨ UO�U*√ ¨ UO�UD�≈ ¨ UO�U��≈ W�œuF��« s� ¨WO�ËœË WOK�� W�d� 150 W�—UA0Ë ¨ dz«“ X�uJ�« ¨ UO�d� ¨ ‰UG�d��« ¨ bMN�« ¨ UO�Ë— ¨ UO�UD�d� ¨ U��d� ¨ ÊU�UO�« ¨ 5B�« ¨ ÊUM�� ¨ dB� Æ dD� ¨ s�d���«

¢Vhô©dGh äÉcô°ûdG ´ƒæJ ·

¡UM�K� w�Ëb�« ÍœuF��« ÷dF*«Ë ¨d�œe*«Ë ÍuO(« b�«Ë bF� dA� wM�ô« t�«uM� Èb� vK� ¡UA�_«Ë w� WO�UFH�Ë W�—UA*« `O�� w��« ’dH�« r�« s� WO*UF�« U�dA�« Èd�� lL� o�d� s� WCNM�« Ác� ‰UL�_« ‰U�— ÂU�« WdH�« U�O�� ¨U�uM� WOK;«Ë —uC�K� —«Ëe??�« s� 5BB��*«Ë s�dL���*«Ë ¡UA�ô«Ë ¡UM��« ŸUDI� W�ö� t�U� q� vK� ·dF��«Ë  U�UL(« ¨b�d���«Ë nOOJ��« ¨—uJ�b�«Ë rOLB��« ¨ …e�U'«  uO��« ¨WO�B�«  «b�bL��«Ë a�UD*«Ë Æ ULO�*«Ë oz«b(«  «bF�Ë

ÆW�—UIF�« WOLM��« UuB�Ë tOK� U�UDI�« s� b�bF�«

äGAÉ°ûfE’G Qó°üàJ áµ∏ªŸG ·

W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« Ê√ wMO�(« ·U??{«Ë fK�� ‰Ëœ d��« WLzU� —bB�� w��« ‰Ëb�« s� …b�«Ë bF� WU� ¡UA�ô«Ë ¡UM��« ŸUD� w� w�OK)« ÊËUF��« w� «dO�� U�uM� …dO�ô« «uM��« w� bNA�  √b� Ê« b�bF�« ÂU�« ‰U�*« `�� U2¨ W�—U���«  «—UL���ô« v�« ‰u�bK� WO�√ s� Y���« WO*UF�«  U�dA�« s� ŸUDI�« «c� WCN� w� W�—UALK� ÍœuF��« ‚u��«

fOzd�« wMO�(« bL� s� bL�� d??�– ¨t�N� s� f�bOK� Ê√ WO�Ëb�« Ê«dNE�« ÷—UF� W�dA� ÍcOHM��« ¡UM��U� WBB��*« WO�Ëb�« ÷—UF*« r??�√ s� bF� Àb�«Ë r�√ vK� U�uM� ¡uC�« jK�� YO� ¡UA�_«Ë rOLB��«Ë ¡U??A??�ô«Ë ¡UM��« W�UM tO�« XKËU� ÂUF�« «c� ÷dF� w�Ë ¨…eN�√Ë «bF� s� wK�«b�« ¡UM��« ŸUD� w� …bz«d�«  U�dA�« s� b�bF�« X�b� bOOA� w� UN�b���� w��«  «bF*«Ë …eN�ô«Ë ¡UA�ù«Ë  «—UO)« œbF� Ê« UL� ¨sJ2 X�ËË bN� q�U� w�U�*« `O�� ÷dF*« W�M�√ q�«œ b�«Ë nI� X% …œu�u*« YO� s� t��U� V�UM�U� —UO��ô dz«e�« ÂU�« WdH�« ¡UA�ù«Ë ¡UM��« ŸUD� Ê« v�« «dOA� ¨dF��«Ë WO�uM�« œUL��_ «dE� WHKM�*« t�ôU�0 «dO�� «—uD� bNA�

¢Vô©ŸG äÉ≤Ø°U ¿ƒ«∏e 200 ·

ÊuOK� 200 s� d��√ ÷dF*« UIH r�� mK� s� W�uL�� 5� WO�O�«d��«  UH�U% W�O�� ‰U�— Æ÷dF*« w� W�—UA*« WO*UF�«Ë WOK;«  U�dA�« w� W�b���*«  U��M*« vK� ¡uC�« ÷dF*« jK�Ë  «dOOG��«Ë W�O��« rzö� WLE�«Ë œ«u� s� w�U�*« rOLB� ¨W�UMB�« w� Âb���*« XML�ô«Ë —U��_U� WO�UM*« ‚—ËË  U�U�œ s� W�b���*«  UOMI��« d�¬ v�« W�U{≈ ¨wFO�D�«VA)«s�WFMB*«tO�—U��«  UO{—√ËÊ«—b� ‰UJ�≈Ë rO�UB� s� …¡U{ù« UO�u�uMJ� d�¬ Âb� UL� Ë√ wK�«b�« ¡«u� rOLB��« dUM� r�√ s� X�U� w��«Ë qLF� w��«  U�dA�« s� W�uL�� v�« W�U{≈ ¨ w�—U)« s� ΫdO�� ôU��« b& w��«Ë …e�U'«  uO��« ‰U�� w� Æw�U(« X�u�« w� ÍœuF��« pKN��*«

ΩÉ©dG ÜÉààc’G á«£¨Jh IQGOEG ó≤Y ™bƒJ z¿Gô‚ â檰SCG{ ácô°T z∫Éà«HÉc »°ùfôØdG …Oƒ©°ùdG{™e

„ö�√ ≠ÂU�b�«

W�d� l??� WODG��U� bNF��«Ë »U??�??�??�ô« …—«œ≈ WO�UH�« ¢Ê«d???$ XML�« W??�d??�¢ X??F??�Ë Æ fOzd�« WODG��« bNF��Ë »U���ô« d�b�Ë w�U*« —UA��*« ¢‰U�O�U� w��dH�« ÍœuF��«¢ b� «œ«bF��ô« lOL� Ê√ qO�e�« bL�√ —u��b�« Ê«d$ XML�√ W�dA� ÍcOHM��« fOzd�« `{Ë√Ë »U���ö� Ê«d$ XML�« W�d� rN�√ s� U�œU� ULN� ©85¨000¨000® vK� »U���ô« ¡«d�ù  c��« ‰U�— ©1¨700¨000¨000® »U���ô« bF� mK�O� Íc�« W�dA�« ‰UL�√— s� % 50 q�9¨ ÂUF�« ÆrN�K�  ôU�— …dA� ©10® U�—b� WOL�≈ WLOI� ÍœU� rN� ©170¨000¨000® v�≈ WL�I� ÍœuF� «b�R�¨?�1433Ø6Ø1 b�_« Âu� W�UNM� dL���Ë 5M�ô« b� bF� √b�� »U���ô« Ê√ qO�e�« —u��b�« 5�Ë WOLM��« W�d� s� …œUH��ô« s� UNMJ9 w��« WO�O�«d��ù« jD)« s� W�e� pK�9 W�dA�« Ê√ Æ WJKL*« w� …—uD�*« W�uO(«Ë WO�U�_« WO�UMB�«  U�UDI�« s� bF� XML�ô« ŸUD� Ê√Ë WK�UA�«  UN'« l� l�U�� W�dA�« Ê√ ÊUO�d�« d�U� ‰U�O�U� w��dH�« ÍœuF�K� ÍcOHM��« fOzd�« `{Ë√Ë pM��« ¨WO�U*« U��U� W�uL�� ¨WO�U*« »U� W�uL�� ¨w��dH�« ÍœuF��« pM��« w�Ë WLK��*« WO�U*«  U�O�d��« –U��« w� ÷U�d�« pM�Ë ¨WO�dB*« w��«d�« W�d� ¨wM�u�« w�dF�« pM��« ¨Í—U���« wK�ô« 5���JLK� `O��� w��«  «—bI�«Ë  U�UJ�ù« lOL� dO��� vK� qLF� UL� ¨»U���ô« ÕU$ù W�“ö�« ¨WJKL*« ¡U��√ lOL� w� …dA�M*«Ë ¨WLK��*«  UN'« ŸËd� W�U� d�� W�uN�Ë d�O� »U���ô« “U$≈ »U���ôU� WU)«  ULOKF��«Ë ◊ËdA�« lOL� vK� ·dF��« …—Ëd{ v�≈ 5L�U�*« s� 5���J*« —uNL� t�√ v�≈ «dOA� ¨ »U���ô« …d�� ‰«u� W�U��« —«b� vK� W�U�*«Ë …œbF�*« WO�Ëd�J�ù« UNKzU�Ë d�� Ë√ Æ»U���ô« WOLK� ÂU9≈ q�� rN�_« w� ÎUO�«œ ¨ »U���ô« WOKL� dO�� WIKF�*« w�«uM�« W�U� s� nAJ� »U���ô« …d�� ‰ö�  U�UO� —«b≈ r�O�


‫‪11 A M L A K‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (30‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 14‬ﺃﺑﺮﻳــﻞ ‪I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2‬‬


A M L A K 12

ôjô≤J

I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

á«MÉ«°Sh á«eóNh á«fGôªY äÉYhô°ûe πª°ûJ

᫪æàd áMƒªW ájôjƒ£J èeGôHh §£N á«bô°ûdG á≤£æŸG

„ö�√ ≠ÂU�b�«

·bN� W�d�uD��« Z�«d��«Ë jD)« s� œb� l{Ë s� WO�dA�« WIDM*« W�U�√ XN��« rO�UB�Ë U�«—œ œ«b�≈Ë cOHM� ‰ö� s� ¢ Ê«dNE�«Ë d�)«Ë ÂU�b�« ¢ Êb� 5�% l�L�� U* ¨WONO�d�Ë WO�UO�Ë WO�b�Ë WO�«dL�  U�ËdA�Ë WO�% vM�  U�ËdA* Æ U�ËdA*« Ác� cOHM� vK� W�U�_« b�U�� W�uLM� U�«e�Ë  U�uI� s� Êb*« Ác� t� —uD��« V�UM� …b�b� UDD� W�—ULF*«  U�ËdA*« d�uD�� UN��U�d� w� W�U�_«  d�√Ë Æ ¢ Ê«dNE�«Ë d�)«Ë ÂU�b�« Ø ÂU�b�« …d{U� Êb� ¢ ¨ Êb*« pK� ÁbNA� Íc�« dO�J�«

á«æµ°S §£N ·

KING ABDULLAH CIVIC CENTER DAMMAM, KINGDOM OF SAUDI ARABIA

π≤ædGh ¥ô£dG áµÑ°T ·

Ÿ—«uA�« ÁcN� dO�A��«Ë qOL���«Ë 5����« «—U�ù« WLE�Q� U�b�Ëe�Ë W�—Ëd*« UN�¡UH� l�—Ë 5�% w� —Ëd*«Ë qIM�« Z�«d� —ËU�� h�K��Ë W�d�c���«Ë W�œU�—ù«  U�uK�«Ë W��b(« W�—Ëd*« ¨‚dD�« WJ�A� WO�Ozd�« q�«b*«Ë —ËU;« rOEM�Ë s� ÂeK� U� q�Ë —UD�ù« ÁUO� n�dB�  UJ��Ë ÈdI�«Ë  U�bK��«Ë W�U�ú� …—U�≈Ë WH—√Ë W�KH�Ë ÆWO�b)«Ë W�—Ëd*«  U�KD�*« —u��Ë  UF�UI��« rOEM�Ë 5�%Ë ¨WF�U��«  UF�UI��« rOEM�Ë5�%vK�W�U�_«Xd�UL� qzU�Ë Z�U�d�Ë ¨ÂU�b�« …d{U� Êb0 …UA*« p�Ë ÂU�e�«  öJA* ÍbB�K� U��U�d�  b�√ YO� d�uD��« ‰UL�√ vK� qL�A*« W�—Ëd*« W�ö��« The Dammam Waterfront WO�Ozd�« Ÿ—«uA�«  UF�UI�� W�—Ëd*«  U�UM��ô« —ËU�LK� Íd��uO'« Í—Ëd*« w�bMN�« 5����«Ë EXISTING CONDITIONS  «d? ?L??*«Ë —u??�??'« cOHM� ‰U??L??�√ vK� qLA�Ë ‚d�Ë ‚dDK� WO�U�_«  «—U�*« ö Î �U� q�«b*«Ë ÆÂU�b�« …d{U� Êb� sL{  UF�UI��U� WOKH��« …—U�ù«Ë WH—_«Ë  «—UO��« n�«u�Ë W�b)« 5�%  U�ËdA� WO�dA�« WIDM*« W�U�√ qHG� r�Ë  U??�«—b??�« V���Ë Íd??�« WJ��Ë dO�A��«Ë YO� ¨d�)«Ë ÂU�b�« w� q�«b*«Ë —ËU;« rOEM�Ë ‰UL�√ s� ÂeK� U� q� W�U{≈Ë …bF*« WOLOLB��«

UDD�*« d�uD�� WO�O�«d��« W??�U??�_«  b??�√ W1bI�« ¡UO�_« d�uD�Ë 5�%Ë WOLM�Ë WOMJ��« 5�%  U�ËdA*« Ác� sLC�� ¨ Àö��« Êb*« w� o�UM*« sL{  «—UO��« n�«u�Ë Ÿ—«uA�« rOEM�Ë UN�UFO��« …œU???�“Ë WOMJ��« ¡UO�_U� WHK��*«  «d2 n—Ë …UA*« W�d� rOEM�Ë ¨ Í—Ëd??*«  U�uK�«Ë …—U???�ù« ‰U??L??�√Ë W??H??—_«Ë …U??A??*« Æ  «—U??O??�??�« n??�«u??�Ë ¨ W??�—Ëd??*«Ë W??�œU??�—ù« v�≈ —Ëd??*«Ë qIM�« Z�«d� s� W�U�_« X�b� UL� Èb*« vK� W�U�_«  UO�O�«d��«Ë jD� cOHM� W�dBF�«Ë WLzö*« ‰uK(« l{u� bOF��«Ë V�dI�«  U�UM��ô« pH� …d{U(« Êb0 W�—Ëd*«  öJALK� W�d� WO�UO��«Ë o�b� W�uN� vK� qLF�«Ë W�—Ëd*« qzU�ËË WO�«dLF�« W�O��« Èu��� l�—Ë —Ëd??*« UN�d� - w��«  U�ËdA*« œb� mK� YO� ¨W�ö��« tLOI� U�ËdA� Ø152Ø ?�1426 ÂU� WO�«eO� cM� - bI� ¨‰U�— —UOK� Ø3.3Ø s� d��√ XGK� WO�UL�≈ WO�UL�≈ tLOI� U�ËdA� Ø107Ø cOHM� s� ¡UN��ô« w�UL�≈ Ê√ 5� w� ¨‰U�— —UOK� Ø1.9Ø u�M� —bI� Ø1.3Ø UN�HKJ� qB� cOHM��« X%  U�ËdA*« tLOI� Êü« v�� U�cOHM� - ‰UL�√ UNM� ‰U�— —UOK� ƉU�— ÊuOK� Ø996Ø ‚uH� WO�UL�≈

KING ABDULLAH CIVIC CENTER

¿óŸG πNGóe ôjƒ£J ·

WO�b)« w�U�*« vK� Íd�uD��« Z�U�d��« qLA� ¨T�«uA�«Ë W�d���« UN�«u�«Ë ¨W�UF�« o�«d*«Ë oz«b(«Ë ¨s�œUO*«Ë q�«b*« qOL&Ë 5�%Ë v�≈ W??�U??{ùU??� ¨W??�U??F??�«  U??�e??M??�??*«Ë W??�e??�d??*« UNM� W�UF�« o??�«d??*«Ë w�U�*«  U�ËdA� cOHM� e�«d*«Ë W�UF�« ÁUO*«  «—ËœË  U�bK��« w�U�� UL� ¨WO�b)« o??�«d??*« s??� U�dO�Ë W�—UC(«  U�ËdA� d�uD�� U��U�d� W??�U??�_« XF{ Ë qO�Q� …œU???�≈Ë T�«uA�«Ë W�d���«  UN�«u�« ÆÂU�b�« …d{U� Êb0 W1bI�« W�d���«  UN�«u�« ÂU� s� W�U�ú� W�uLM��«  U�ËdA*« œb� mK�Ë ÎU�ËdA� Ø256Ø ????�1432 v??�??�Ë ????�1426 ¨ ‰U�—  «—UOK� ©5® u�� v�≈ qB� WO�UL�≈ WLOI� —u�'U� WU� U�ËdA� Ø13Ø Ê√ v�≈ W�U{ùU� w�UL�≈ mK�Ë ¨Êü« W�«—b�« X% WOKH��«  «dL*«Ë 35 Ø …cHM*« W�d���«  UN�«u�«  U�ËdA� ‰«u�√ mK�O� cOHM��« X% w��« U�√ ¨ w�u� d�� uKO� Ø w�UL�≈ qËË ¨ w�u�  «d�� uKO� Ø9Ø UN�«u�√ Ø110Ø W�«—b�« X% W�d���«  UN�«u�« ‰«u�√  U�«—b�« œ«b�≈ ŸËdA� qLA� ¨ w�u�  «d�� uKO� v�≈ W�U{ùU� ¨dLI�« nB� T�U� WIDM� WOLM�� Æ d�)«Ë ÂU�b�U� W�d���«  UN�«u�«


I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

ôjô≤J

13 A M L A K

±ó¡j …QÉ°†◊G ˆGóÑY ∂∏ŸG õcôe ´hô°ûe • ÅWÉ°ûdG á≤£æe ôjƒ£àd oOLF��« ‰UL�√Ë Ê«—b??'«Ë W�d�(« U�UL(« WK�d*« U�√ ¨e�d*U� WU)« w�U�*« ¡UA�≈Ë Íd���« ·œ«d*« o�dDK� oKF*« d�'« ¡UA�≈ qLA� W��U��« tK�«b�� pK*« o�d� s� b�L*« w�dF�« ZOK)« o�dD� s� q� l� U�d� tzUI��« v��Ë T�UA�« w� ‚d� Æ UNO� —«ËœË ÂU�b�« gO�—u�

G ABDULLAH CIVIC ¬«aÎdG h áMÉ«°ùCENTER dG ·

AM, KINGDOM OF SAUDI ARABIA rO�UB��«Ë U�«—b�« œ«b�≈ w� W�U�_« X�d� UL� nB� T�U� WIDM� —UL���«Ë WOLM�Ë d�uD�� w�UO��« e�d*« —Ëœ VFK� …b�b� WM�bL� dLI�« jD�� œ«b??�≈ UNM� o��M�Ë WIDMLK� wNO�d��«Ë w�K� WIDMLK� q??�U??�Ë w�O�«d��« ÍœU???�—≈ WM� s� ÂU� Ø30Ø …d�H� WOK�I��*« UN�U�UO��« WODOD���«  U�«—b�« œ«b�≈ - bI� ¨ W�«—b�« ‰UL�√ nB� T�U� WIDM� q�U� WOLM�Ë d�uD�� W�“ö�« d�� uKO� Ø 250Ø mK�� WO�UL�≈ W�U�� vK� dLI�« Æ ÎUONO�d�Ë ÎUO�UO� Ϋe�d� `�B�� ¨ l�d�

œ«b�≈ v�≈ W�U{ùU� ¨Àö��« Êb*U� qIM�« WJ�A� Æ ÂU�b�« …d{U�� WO�c�« qIM�« WLE�√ U??�«—œ qË Íc�« tK�«b�� pK*« e�d� ŸËdA� ·bN�Ë qOK%Ë lL� WK�d� v�Ë W��U��« t�K�d� tO� qLF�« W�b� v�≈ q�«d� WF�—√ w�UL�≈ s�  U�uKF*« w�UI��«Ë wLKF�«Ë ÍœUB��ô«Ë w�UL��ô« V�U'« e�d*« w�U��Ë ¨WO�dA�« w� w�b)«Ë wNO�d��«Ë WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù«Ë WOK;«  «—UC(«Ë  U�UI��« ÎULKF�Ë Î«e??�— ÊuJ� YO�� q�UJ�� ZO�� w� Æ ÎUOLK�Ë UO�UL��«Ë ÎUO�UI� ÎU�d��Ë ÎUO�UO� vK� Í—U??C??(« tK�«b�� pK*« e�d� Íu���Ë n�U��Ë W�U� W��J�Ë ÷«d�_« …œbF��  ôU s� œb??� v??�≈ W�U{ùU� ¨w�UI�Ë wLK� ÍœU??�Ë U�œU�Ë ‰UL�_« ‚bM�Ë UM�—U*« ‚bM� qLA�  U�b)« W�U�  U�U�Ë oz«b�Ë s�œUO�Ë «b���Ë UO{U�— W�U�_« X�U�Ë ¨ «—UO� n�«u�Ë ‚«u�√ lL��Ë ÊU�u�% ÊU�K�« WO�U��«Ë v�Ë_« WK�d*« X�d� b� ‰UL�√Ë ŸËdALK� ÂUF�« l�u*« œ«b�≈Ë eON& vK�

X�u�« w� s�cHM� 5F�UI� „UMN� ¨d�)« w�Ë X% Ë√ tLzU� œuI� sL{ UF�UI� Ø3ØË ¨w�U(« e�U�Ë ”Ë—b??� b??�«Ë l�UI� „UM�Ë ¨WO�d��« ÆW�«—b�« X%  UF�UI� Ø5Ø V�U� v�≈ ¨ÕdDK� …UA*« —u��  U�ËdA0 WO�dA�« W�U�√ XL��«Ë ¨Êü« …cHM�  U�ËdA� Ø3Ø b�u� YO� ¨ÂU�b�U� Í—U� Ë√ tLzU� œuI� sL{ Èd�√  U�ËdA� Ë W�d�I*« l�«u*« U�√ ¨ÊU�ËdA� U�œb� l�u*« rOK�� ¨5F�u� wN� ÂœUI�« ÂUF�« WO�«eO� sL{ cOHM�K� Í—U??�Ë ULN��� - 5�ËdA� v??�≈ W�U{ùU� W�Ë—b�  U�ËdA� Ø10Ø „UM�Ë ¨ULN�d� …œU�≈ ƉU�—ÆUO�U� ÕdDK� …e�U�Ë

ˆG óÑY ∂∏ŸG õcôe ·

s� b�bF�« d�uD� vK� WO�dA�« W�U�√ Xd�Ë e�d� ŸËdA� UN��bI� w� W�uO(« U�ËdA*« T�U� WIDM� d�uD�Ë Í—UC(« tK�«b�� pK*« w�O�«d��« jD��  U�«—œ œ«b�≈ ¨ dLI�« nB�

uKO� Ø 26 Ø ‰uD� …—uD� —ËU�� ÂU�b�« w� b�u� uKO� Ø50Ø ‰uD� WLzU� œuI� sL{ —ËU��Ë ¨d�� Æd��

IòØæe äÉYhô°ûe ·

—ËU;« rOEM�Ë 5�% U�ËdA0 oKF�� ULO� U�√ Ø25Ø ‰uD� …cHM� —ËU�� qLA�� d�)U� q�«b*«Ë Ø14Ø ‰uD� WLzU� œuI� sL{ —ËU��Ë d�� uKO� cOHM�K� W�d�I*« —ËU;« v�≈ W�U{ùU� ¨d�� uKO� WODG��« W��� XGK� YO� ¨d�� uKO� Ø20Ø ‰uD� …—U�ù«  U�ËdA* WODG��« W��� XGK�Ë ¨% 37 v�≈ d�)« w� XKË 5� w� ¨ % 92 ÂU�b�« w�  «dL*«Ë —u�'«  U�ËdA� h�� ULO�Ë ¨ % 93 ¨Êü« …cHM�  UF�UI� Ø7Ø „UMN� ¨ÂU�b�U� WOKH��« X% Ë√ tLzU� œuI� sL{  UF�UI� v�≈ W�U{ùU�  UF�UI��« U�√ ¨ UF�UI� Ø8Ø U�œb� m��Ë WO�d��« V�U� v�≈ Ø5Ø U�œbF� ÕdDK� …e�U'«Ë W�Ë—b*« ¨ UF�UI� Ø8Ø U�œb�Ë W�«—b�« X%  UF�UI��«

á∏≤f çó– ájôjƒ£àdG äÉYhô°ûŸG • á«bô°ûdG ¿óe ‘ …Èc á«Yƒf


‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (30‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 14‬ﺃﺑﺮﻳــﻞ ‪I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫‪A M L A K 14‬‬


I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

IôNCÉàeh IÌ©àe ™jQÉ°ûe øY ∞°ûµJ OÉ°ùØdG áëaɵe áÄ«g l�—UA*« vK� k�ö� U� d��√ Ê√ œU??�√Ë lI� cOHM��« W�O� Ë√ …d�Q�*« Ë√ …d�F�*« WOzUM�« Èd??I??�«Ë e??�«d??*«Ë  UE�U;« w�  UN�K� WO�Ozd�« e�«d*« s� U�bF� rJ�� W�U�d�« s� U�bF� w�U��U�Ë ¨WO�uJ(« Æ…d�U�*« —Ëœ nF{ XE�ô UN�√ v�≈ W�ON�«  —U�√Ë  UN� X�U� ¡«u� ¨W�dA*«  UN'« iF� nF{Ë ¨UN�«–  UN'« s� Ë√ ¨WO�—U� U�« ¨wzUNM�«Ë wz«b��ô« Âö??�??�ô« ÊU??' ÂbF� Ë√ ¨UNO� 5OM� ¡UC�√ œu??�Ë ÂbF� wBI��«Ë h�H�« w� W�uKD*« W�UMF�« ‰c� Æ’ö�≈Ë W�U�Q�  UH«u*« oO�D�Ë

XE�ô UN�√ X�U{√Ë ÆWLE�_« t� wCI� UH«uLK� ÎUI�Ë cHM� ô l�—UA*« iF� Ê√ ÎUHF{ „UM� Ê√Ë ¨UN�QA� Âd�� w��« œuIF�«Ë ◊u�N�«Ë  UIIA��«Ë  U�bB��U� cOHM��« w� s� VKD�  ôU(« Ác� w�Ë ¨ UO{—_« w� V���*« qOL% l�—UA*« UNF��� w��«  UN'« Í—UA��ô« Ë√ ‰ËUI*« ÊU� ¡«u� ‰UL�ù« w� s� Ê√Ë ¨nO�UJ� s� Õöù« vK� V�d�� U� iF� W�U� ¡u� W�ON�« dE� XH� U� sL{ ¡UN��«Ë UN�O�b�« V��� w�U�*«Ë o??�«d??*« œu??�Ë v??�≈ W??�U??{≈ ¨w??{«d??�??�ô« U�dL� s� UNzö�≈ »u�ËË ¨UN�—uD� b�R� d�—UI� ÆqLF��� X�«“U� p�– l�Ë ¨ÊUJ��«

„ö�√ ≠÷U�d�«

s� œU�H�« W��UJ* WOM�u�« W�ON�« XHA� W�UF�« U�b)« l�—UA� s� dO�� œb??� …d�H� U�“U$« bO�«u� s� …d�Q�� Ë√ …d�F�� e�«d*«Ë ¨ UOHA��*«Ë ‚dD�« ∫UNM� ¨WK�u� ÁUO*« l�—UA�Ë ¨W�bK��«  U�b)«Ë ¨WO�B�« ÊËUF� ‰ö� s� p�–Ë ¨w�B�« ·dB�«Ë Æl�—UA*« pK� s� W�ON�« ⁄ö�S� 5M�«u*« UN�≈ ¨ «d�R� t�—b√ ÊUO� w� W�ON�« X�U�Ë UNOA�H� WD�«u� p�– s� oI���U� ÂuI�  UN'« l� q«u��U� Ë√ ¨5�«bO*« UNO��U�Ë UNF{Ë s� UN�«R�Ë l�—UA*« UNF��� w��« UNM� VKD�Ë ¨U�d�Q� Ë√ U�d�F� »U��√Ë U� oO�D�� ΫbON9 p�– s� ‰ËR�*« b�b%

QÉÑNCG

15 A M L A K

åëÑJ á«bô°ûdG áaô¨H ä’hÉ≤ŸG áæ÷ ó««°ûàdG áYÉæ°U ó¡©e ™e ´É£≤dG ôjƒ£J

„ö�√ ≠ÂU�b�« W�UM bNF� l� ÊËUF��« e�eF� q�� WO�dA�« W�dG� ôËU??I??*« WM' X��� Á¡UA�≈ vK� WI�«u*« - Íc??�« ÊœU??F??*«Ë ‰Ëd��K� bN� pK*« WF�U�� bOOA��« ÂU�b�U� W�dG�« dI0 ÂuO�« bI� Íc??�« UN�UL��≈ w� WM�K�« X�ËUM�Ë Æ«d??�R??� bNFLK� W�cOHM��«  U??O??�ü« bO��« tK�«b�� s??� `??�U?? WM�K�« f??O??z— W�Uzd� Æ o�ô X�Ë w� t�ö�≈ l�u�� Íc??�« bNF*« U�cHMO� w��« Z�«d��«Ë  UO�UFH�«Ë UOzd� U{d� bOOA��« W�UM bNF� s� ‘U� wK� —u��b�« Âb� ŸUL��ô« ‰ö�Ë 5� Ϋ—«u� ŸUL��ô« bN� UL� ¨  ôËUI*« ‰UL�√ d�uD� w� t�UN�≈ Èb�Ë bNF*« ‰u� UNOM�O� w��« ZzU�M�«Ë tLOEM�Ë t�UO�¬Ë bNF*« ‰u� ‘U� —u��b�«Ë WM�K�« ¡UC�√ Æt� «e�d� ÊœUF*«Ë ‰Ëd��K� bN� pK*« WF�U� s� c��� Íc�« bNF*« s�  ôËUI*« ŸUD� l�e� Íc�« 5�ËUI*« vI�K�  «b���� d�¬ ŸUL��ô« ‰ö� ¡UC�ô« ÷dF��« UL� e�eF�«b�� pK*« WM�b� l� ÊËUF��U� qL� W�—Ë rOEM�� WM�K�« œ«bF��«Ë tLOEM� WM�K�« s� WOHOI�� …d{U��Ë ¢w�U�*« w� bO�d��« ’d� ¢ Ê«uM� X% WOMI��«Ë ÂuKFK� Æl�—UA*« W�Ëb� Ë jOD���«


A M L A K 16 äÉcöûdG QÉÑNCG

I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

øcÉ°ùŸG ‘ ™°SƒàdG ¢ûbÉæJ zÖ«µ°S »à«°S{ äGAÉ≤d øjΰûŸG äÉ©bƒJh Iô°ù«ŸG ∞«dɵàdG äGP

U�UO��ô« WO�K�� d��√ W�b�� öLF� Ê√ ÂUF�«Ë Æ…b�«e�*« WO�UJ��« ÁU&ô« „«c� WF�«Ë  «uD� W�uJ(« XD� b�Ë l�—UA� ‚ö�≈ w� ‰U�— —UOK� 250 UN�{ d�� ŸUDI�« —Ëœ ÊU�Ë ¨W�uIF*« nO�UJ��«  «– WOMJ�  UODF*« o�Ë ‚u��«  U�UO��« w�K� Ê√ ’U)« ÆWKU(« w��« WJKL*« w� ¡«dA�«Ë ¡UM��« WOKL� Ê« ·U{«Ë —uD� ¡b� l� dOG��  √b� q�uL��« WO�«– vK� bL�F� WIKF�*« dO� WLE�_«Ë Í—UIF�« s�d�« q�u9 WLE�√ «œËb�� „uM��« q�u9 ‰«e� ô ULO� ¨q�uL��« WD�� ÆlL��*« s� WF�«Ë W��dA� ÕU�� dO�Ë UO��� s� % 7.1 ¡UM��«Ë —UIF�«  UO�u�b� XKJ� b�Ë r� ULMO� ¨2010 ÂU??� „uM��«  «œUL��« w�UL�≈ iH�M� ‰bF� u�Ë % 2.8  uO��« ÷Ëd� “ËU��� ÆÈd�_« ZOK)« ‰Ëb� W�—UI� «b� W�œuF��« U�—uH�« W�d� ÂU� d�b� —U�√ t��U� s� ¨U�Ëd� V�œ ¢ÂUF�« «cN� VOJ� w�O� Àb� rEM�¢ ÍuM��« Àb�K� ÍbON9 —Ëb� ÂuI�  «¡UIK�« Ê√ v�≈ uO�u� w� ÂUIO� Íc�« …b� w� ¢VOJ� w�O�¢ ‰  «Ëb�Ë rL�Ë ÷—UF� s� W�uM�*« t�EH�0 ¨ÂœUI�« WO�uJ(« W�ƒd�« r�œ w� UNFOL� VB�  «d9R�Ë ÆWJKL*« w� —UIF�« W�UM d�uD�� qJA� ¢XJ�u� VOJ� w�O�¢  «¡UI� Ê√ d�c� —UIF�« ŸUD� w� s�—uD*«Ë s�dL���LK� ÂbI� «d�M� »UD�√ 5� ULO� q«u��«Ë ·—UF�K� WLO� Wd� ·ËdE� ¡«d�)« s� W��� ÷«dF��« l� ŸUDI�« ÆŸUDI�«

„ö�√ ≠÷U�d�«

e�eF�«b�� v�Ë_« W�dA� ÍcOHM��« fOzd�« b�√ «– s�U�LK� w�U(« hIM�« »U��√ Ê√ w�U�OA�« s� WOKJO�  U�b% v�≈ U�œd� W�uIF*« —UF�_« ÆUNOK� VKG��« sJL*« lO�A� vK� bL�F� W??�Ëb??�« WO�O�«d��« ∫‰U??�Ë sJ� s�U�*« dO�u�� ¨’U)« ŸUDI�« s� s�dL���*« W�uIF� —UF�Q�Ë s�U�*« dO�u� vK� …—bI�« vI�� ÷dF�« 5� Ê“«u??�??�« ‰ö��« V��� WMJ2 dO� WOF�dA�  U�uF� œu�Ë v�≈ W�U{ùU� ¨VKD�«Ë s�—uD*« `�U w� VB� «c� q�Ë ¨UN�'UF� V�� sLC� Ê« lOD��� —uD*U� ¨¡«u� b� vK� ¡öLF�«Ë  «œ«d??�ù« YO� s� —UL���ô« vK� bzUF�« oOI% ÆtMJ�� vK� qB�� Ê√ lOD��� qOLF�«Ë ÕU�—_«Ë w�«—¢ v�Ë_« W�dA� ÍcOHM��« fOzd�« ·U{«Ë —UIF�« ‚u� Ê√ ¢d�)« w� VOJ� w�O�  «¡UI� ÍuI�« uLM�« UNL�√ s� U�«e� …bF� l�L�� wK;« dL� j�u�� dGË WO�UJ��« …b�UI�« V��� ÆÍœuF��« œUB��ô« W�U��Ë œ«d�_«  «—UIFK� WO�dA�« WIDM*«  U�UO��« ‰u??�Ë ÍcOHM��« fOzd�«Ë Í—«œù« d�b*« l�u� ¨WO�UJ��« Ê√ Í«œu??� ÂU�� —u��b�« W�—UIF�« ÊUM� W�dA� …b�Ë n??�√ 150 u�M� WO�dA�« WIDM*« ÃU�% VK� W��� vK�√ w�Ë ¨2014 ÂU� ‰uK�� WOMJ� ÆWJKL*« Èu��� vK�  UOzUB�û� W�UF�« W�KBLK� ÎUI�Ë Í«œu� ·U{√Ë mK�� WJKL*« w� w�UJ��« uLM�« ‰bF� ÊS�  U�uKF*«Ë WJKL*« w� w�UJ��« œ«bF��« s� % 60 Ê√Ë ¨% 3.2 ’U)« 5�UDI�« vK�Ë 5�ö��« s� ÊËœ s� r�

Í—U'« q�d�√ 29 w� oKDM�

á°üæe ≈∏Y É¡©jQÉ°ûe ¢Vô©J ¿Éµ°SE’G IQGRh z15 ¢ùµ«JÉà°ùjQ{

„ö�√ ≠÷U�d�«

ÊU�O� 29 w� ÂUIO� Íc�« ¢15 fJO�U���—¢ w�«dLF�« d�uD��«Ë «—UIFK� ÷U�d�« ÷dF� w�Q� p�– œuF� ¨WO{U*« «u�_« s� ÎUHK��� ÷—UF*«Ë  «d9RLK� w�Ëb�« ÷U�d�« e�d� w� Í—U'« ©q�d�√® Æ—«Ëe�« v�≈ W�U� WJKL*« o�UM� w� WO�UJ�ù« UNF�—UA� .bI�� ÷dF*« w� ÊUJ�ù« …—«“Ë W�—UA* W�U{≈ ¨ÊUJ�û� WOM�u�« WO�O�«d��ô« WD)«  U�uJ�Ë `�ö* q�U� ÷dF� ÊUJ�ù« …—«“Ë ÂuI��Ë ÆWO�O�«d��ô« Ác� ‰u� d�“u�« l� d�U�� —«u� v�≈  «—UO� …b� ‰ö� s� 5�—UIF�« s�—uD*«Ë ÊUJ�ù« …—«“Ë 5� W�«dA�« ZzU�� Êu��«d*« dE�M�Ë l�u�� YO� ¨…—«“u�« w�ËR��Ë  «œUO� l� vI�K*« w� WU� W�K� w� ’U)« ŸUDI�« UN�dDO� Æ…—«“u�« s� r�b�Ë ¨…d�O�  öON��� ¨‰“UMLK� 5M�«u*« pK9 s� qN�� WO�U��≈ ZzU�� s� dH�� Ê√ ÷U�d�« ÷dF� ‰UL�√ W�öD�« ¨ÊUJ�ù« d�“Ë w��uC�« œuF� s� g�u� —u��b�« W�U�— w�Q�Ë Æ5M�«uLK� WO�UJ�ù« l�—UA*U� …—«“u�« ÂUL��ô ΫbO�Q� w�«dLF�« d�uD��«Ë  «—UIFK� «—uJA� ÂbI� ÊUJ�ù« d�“Ë Ê√ vI�K*«Ë ÷dFLK� ÍcOHM��« fOzd�« ëdH�« 5�� b�√ ¨t��U� s� WK��_« nK��� s� VO��Ë ZzU�M�« qC�Q� Ãd�� Ê√ vK� ’d��Ë t�uLC�Ë vI�K*« «cN� tL�œ q�U� WOK�I��*«Ë…d{U(«UN��ö�ËUNF�—UA�Ë…—«“u�«Z�«d�ËWJKL*«w�ÊUJ�ù«ŸUD� s� «—U�H��ô«Ë ÆÊUJ�ù« vK� dO�J�« VKD�« r�� vK� VKG�K� tF� W�«dA�« q�� qC�√ dO�u�Ë ’U)« ŸUDI�« l� W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM Z�«d�Ë œuN� s� vI�K*« w� WLN� WO�Oz— W�K� UC�√ „UM� Ê≈ ëdH�« ‰U�Ë  U��R� l� ‚ËbMB�«  UO�UH�«Ë W�«d� ‰ö� s� 5M�«uLK� s�U�*« ¡UM�Ë ¡«d� qON��Ë q�uL�� sL{ WLN*«  UA�UM*«Ë  «—«u(« Ác� w�Q�Ë 5�u2Ë s�—uD� s� ’U)« ŸUDI�«  U�d�Ë „uM�Ë ÆW�œuF��« w� d��_« ÍuM��« w�«dLF�«Ë Í—UIF�« Àb(« «c� ÕU$ù WOLOEM��« UM�«œ«bF��«

‰U�— ÊuOK� 250 » «eO� W�d� Á—uD�

zGó¡dG IQGO{ ´hô°ûe ∫ƒÁ Iôjõ÷G ∂æH ¢VÉjôdG ‘ »æµ°ùdG l� ¨wBB���« qBO� pK*« vHA���Ë wJK*« ‚dD�« WJ�� «b���U� tO�≈ ‰uu�« W�uN� ‰u�bK� W�d�Ë W�K� W�d� s�R� w��« WDO;« Æw(« s� ÃËd)«Ë ‰Ë√ VzU� ¨w�ULA�« tK�«b�� ‰U� ¨q�UI*« w� U��R*«Ë U�dA�«W�uL��fOz—ËfOzdK� …d�e'« pM� Ê≈ ¢∫…d�e'« pM� w� WO�dB*« d�uD��«Ë —UL���ô«  U�d� r�œ vK� ל ’dH�« d�«u�� t�I�� …dL��� …—uB� Í—UIF�« U�«Ëb�Ë ŸUDI�« w� WM�UJ�« W�—UL���ô« vK� b??�«e??�??*« VKD�« WO�K��Ë ¨W??�œU??B??�??�ô«  «eO� W�d� Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨WO�UJ�ù«  U��M*« l�—UA*« cOHM� w� WO�U� …d�� pK�9 d�uD�K� ¢«bN�« …—«œ¢ ŸËdA* UMK�u9 dNE�Ô Ë ÆWOMJ��« w� …d�e'« pM� ·«b�√ ¢ «eO�¢ W�d� l� W�—UIF�« d�uD��«  U�d� l� UN�«d��« oOLF� —Ëœ e�eF� w??� Á—Ëb???� r�U�� Íc??�« d??�_« W��UM*« s�U�*« dO�u� w� …bO�d�« UM��uJ� ¢Æ5M�«uLK� fOz— U���« bL�� ”bMN*« ‰U� t��U� s� Ác� Ê√ ¨d�uD�K�  «eO� W�d� …—«œ≈ fK�� W�U�≈ w� W�dA�« ÂUL��« Èb� fJF� WO�UH�ô«  U�dA�«Ë „uM��« l� WO�O�«d��«  U�ö� b�& W�—UI�  U��M� —UJ��ô WOLOK�ù«Ë WOK;« V�«u�Ë ¡öLF�«  UFKD� w{d� w��« ȃd�« d��H� ¢∫ ÎUHOC� ¨W�dAK� U�u�Ë√ w��« WI��« Ϋ¡e� …d�e'« pM� ÊuJ� ÊQ�  «eO� W�d� Íc�«Ë ¢«bN�« …—«œ¢ ŸËdA� d�uD� WOKL� s� c�QM�Ë W�d�uD��« UMF�—UA� Àb�√ s� bF� ‰U�� w�  UOMI��« qC�√ nO�u� UMI�U� vK� WO�UF�« dO�UF*« —U���ô« w� s�c�¬ ¨ «¡UA�ù« ¢ÆW�dA�« UN� eOL�� w��«

„ö�√≠÷U�d�«

q�u9 WO�UH�« d�uD�K� «eO� W�d� X�d�√ Î �u9 pM��« UN��u0 ÂbI� …d�e'« pM� l� ö ¨ «eO� W�dA� WF�dA�« ÂUJ�√ l� ÎUI�«u�� UN�ËdA� d�uD�� W�dA�« WD� sL{ p�–Ë …—«œ ŸËdA�ßß ÷U�d�« WM�b� w� wMJ��« 250 WO�UL�ù« t�LO� “ËU��� Íc�« ßß«bN�« ƉU�— ÊuOK� b�� ”bMN*« s� q� WO�UH�ô« lO�u�� ÂU??�Ë W�dA� ÍcOHM��« fOzd�« Íd��u��« rO�d�« ¨w�ULA�« tK�« b�� bO��«Ë ¨d�uD�K�  «eO�  U�dA�« W�uL�� fOz— Ë fOzdK� ‰Ë√ VzU� Æ…d�e'« pM� w� WO�dB*«  U��R*« Ë ÍcOHM��« fOzd�« ¨Íd��u��« ”bMN*« ‰U�Ë wMJ��« ŸËdA*« Ê≈ ¨d�uD�K�  «eO� W�dA� v�—√ b�√ ¨÷U�d�« »d� «bN�« w� w� lI� Íc�« WO�UL�ù« t��U�� “ËU��� ¨WOMJ��« ¡UO�_« ÊuJ�� ¨5�K�d� vK� cHM�Ë 2 n??�√ 40 lD� vK� WOMJ� …b�Ë 48 s� v�Ë_« WK�d*« ULO� ¨2 665 ≠ 325 5� UN�U�U�� ÕË«d�� Í√ ¨WOMJ� …b�Ë 50 s� WO�U��« WK�d*« ÊuJ�� ÆŸËdA*« q�UJ� WOMJ� …b�Ë 98 w�UL�S� q� XF{Ë d�uD�K�  «eO� W�d� Ê√ b??�√Ë l�L�� Íc�« w�bMN�«Ë Í—«œù« UNI�d�  «d�� ŸËdA� d�uD�� WOMN*«Ë WOBB���« …¡UHJ�U� …eOL�� WO�u� W�U{≈ q�LO� ¨¢«b??N??�« …—«œ¢ t�UO�UL� “d�� ÷U�d�« WM�b� w� Ê«dLFK� …UO� »uK�√ d�u� W�uM�� rO�UB� ‰ö� s� tO� b����Ë WMO�QLD�«Ë W�«d�« s�Ò R� W�dB� ÆW�dA�« UN��M� w��« w�d�«Ë …œu'« dUM� t�d�Ë ÍuO(« tF�u0 eOL�� ŸËdA*« Ê√ ‰U�Ë q�� WLN*« o??�«d??*«Ë  U�UDI�« s� dO�� s� Ê«u�b�«Ë  «d9R*« dB�Ë w�U�uK�b�« w(«


‫‪17 A M L A K‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (30‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 14‬ﺃﺑﺮﻳــﻞ ‪I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2‬‬


‫‪A M L A K 18‬‬

‫‪öTDƒŸG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (30‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 14‬ﺃﺑﺮﻳــﻞ ‪I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2‬‬

‫‪ΩÉeódG ‘ kÉYÉØJQG πé°ùj …QÉ≤©dG ô°TDƒŸG‬‬ ‫‪∞«£≤dGh ¢VÉjôdÉH ¢†Øîæjh øWÉÑdG ôØMh IQƒæŸG áæjóŸG h‬‬

‫«�‪„ö�√ ≠÷U�d‬‬ ‫��‪o�«u*« X���« s� …d�H�« ‰ö� ‰bF�« …—«“Ë s� —œUB�« w�u��_« d�dI��« V�� nODI�«Ë ÷U�d�U� v�Ëô« ‰bF�« W�U�� w� W{UH��« q��Ë s�U��« dH�Ë …—uM*« WM�b*«Ë ÂU�b�U� v�Ë_« ‰bF�« U�U�� w� ÎU�UH�—« Í—UIF�« d�R*« q‬‬ ‫∂≤‪W��M� nODI�« ‰b� W�U�� w� ÎU{UH��« Í—UIF�« d�R*« q�� UL� ¨ ÎôU�— ≤∞≥≥±∂µ±∞∑ WO�UL�≈ WLOI� •±µ[∑∂ W��M� ÷U�d�U� v�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� ÎU{UH��« Í—UIF�« d�R*« q�� YO� Æ ?�±¥≥≥Ø≥Ø≥∞ ¡UF�—_« v�≈ ?� ±¥≥≥Ø≥Ø‬‬ ‫≤‪…—uM*« WM�b*U� v�Ëù« ‰bF�« W�U�� w� t�UH�—« d�R*« q�� Ë ¨ ÎôU�— ∂¥∏¥µ≥µ≥≤ XGK� WO�UL�≈ WLOI� •≤π[≤µ W��M� ÂU�b�U� v�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� ÎU�UH�—« Í—UIF�« d�R*« q�� ULO� Æ ÎôU�— ±∏≤π≤µπµ∞ XGK� WO�UL�≈ WLOI� •≥∑¥[¥‬‬ ‫�‪∫ WO�U��« ‰Ë«b'« V�� p�–Ë ¨ ÎôU�— ¥∂∑¥µ≥∂¥XGK� WO�UL�≈ WLOI� • µ[±≥ W��M� s�U��« dH� ‰b� W�U�� w� ÎU�UH�—«Ë ¨ ÎôU�— ∂∞≤∑∑π∏∏∞XGK� WO�UL�≈ WLOI� •∑∏[≤ W��M‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪١٤٣٣/ ٥/ ٨‬ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ‪١٤٣٣/ ٥ / ١٢‬ﻫـ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ(‬

‫‪1441009247‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 64.73‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪790‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 17.56‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪(٢‬‬

‫‪) 37310947‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 5300.41‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻔـﻘــﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ‬

‫‪465.000.000‬‬

‫ﺍﻟﻨﻈﻴﻢ‬

‫‪15.000.000‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ‪-‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪618501742‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 11.59‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪644‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 13.58‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 30365220‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 6606.2‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪822507505‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫‪+‬‬

‫‪% 156.62‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪146‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 39.05‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ )ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 6945730‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 2817.17‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪١٤٣٣/ ٥/ ٨‬ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ‪١٤٣٣/ ٥ / ١٢‬ﻫـ‬ ‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ(‬

‫‪678964582‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 203.21‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪262‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 63.75‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪(٢‬‬

‫‪) 1610163‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 1351.25‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻔـﻘــﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ‬

‫‪74169701‬‬

‫ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ‬

‫‪1023445.5‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ‪-‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪412247673‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 224.81‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪219‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 61.03‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 407830‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 534.82‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪266716909‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫‪+‬‬

‫‪% 174.95‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪43‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 79.17‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ )ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 1202333‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 2474.2‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪١٤٣٣/ ٥/ ٨‬ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ‪١٤٣٣/ ٥ / ١٢‬ﻫـ‬ ‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ(‬

‫‪349025549‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 31.28‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪464‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 64.54‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪(٢‬‬

‫‪) 1068536‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 11.87‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻔـﻘــﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﳉﺼﺔ‬

‫‪36.000.000‬‬

‫ﺍﳉﺼﺔ‬

‫‪272345.42‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ‪-‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪244666633‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 38.44‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪343‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 93.79‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 859340‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪24.34%‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ(ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪104358916‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫‪% 17.08‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪121‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 15.24‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ )ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 209195‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 20.76‬‬

‫‪-‬‬


‫‪19 A M L A K‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (30‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 14‬ﺃﺑﺮﻳــﻞ ‪I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2‬‬


A M L A K 20

äÉcöT QÉÑNCG

IõFÉéH êƒàJ ájOƒ©°ùdG ä’É°üJ’G AÓª©dG äÉeóN ‘ õ«ªàdG

„ö�√ ≠w�œ

W�œuF��« ôUB�ô« W�d� X�$ ‚dA�« …ezU� bNF� …ezU�� “uH�« w� ¡öLF�« W�b�� W�UMFK� eOL�K� j�Ë_« tO�u� U* Ϋd�bI� ¨ ôUB�ô« ŸUD� w� q«u�� ÂUL��«Ë r�œ s� W�dA�« Æ¡öLF�« W�b��  UO�UF� ‰ö� w�b� »dF�« Ãd� ‚bMH� «d�R� rO�√ qH� w� p�– ¡U� ¡«œ_« ”UO�Ë ¨¡öLF�« W�b�� W�UMF�«  UO�O�«d��« d�uD�� l�U��« d9R*« Æw�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëb� WU)«Ë WO�uJ(«  U��R*« w� ÕU�M� U�“UO��« bF� …ezU'« ÁcN� ¢W�œuF��«  ôUB�ô«¢ Z�u�� w�Q�Ë s� W�u� W��UM� j�Ë ¨…ezU'U� WU)« ◊ËdA�«Ë dO�UF*« W�U� dO�� …ezU�K� UN�U�b� `O�d�� X�bI� WU�Ë WO�uJ� WN�Ë W��R� 2000 w� UN�II� w��« Èd�J�« WKIM�«Ë W�dA�« W�œU�— “uH�« «c� Ϋb�R� ¨ÂUF�« «c� ÆrN� UN�bI� w��« …—uD�*«  U�b)«Ë ¨¡öLF�U� W�UMF�« ‰U�� ¡öLF�U� W�UMF�« e�«d� ÂU� d�b� ÃULF�« œuL� s� bN� ”bMN*« b�√ ¨t�N� s� b�R� WLO= I�« …ezU'« ÁcN� W�œuF��«  ôUB�ô« “u� Ê√ …ezU'« tLK�� VI� W�œU*« UN�U�UJ�≈ W�UJ� U�dO���Ë ¨¡öLF�U� W�UMF�« w� W�dA�« jD� ÕU$ WO{U� W�dA�« Ê√ ÎUMO�� ¨r�U{— ‰UM� WK�UJ��  U�b� dO�u�� W�dA��«Ë d��√ »«d��ö� U�UM��� w��« ¡öLF�« ‰u� e�dL��« WO�O�«d��≈ cOHM� w� …¡UH�Ë …œu�  «–  U�b� dO�u�� UN�O�K�Ë rN�UFKD� fLK�Ë ¨UNzöL� s� ¡uC�« UN�ö� s� jK� d9R*« w� qL� W�—Ë Âb� t�√ v�≈ ΫdOA� ¨5�O�U� ‰ö� s� ¡öLF�U� W�UMF�« e�«d� d�uD�Ë 5�% w� W�dA�« W�d& vK� Æ¡öLF�U� W�UMF�« ‰U�� w� W��U�Ë …b�b� ÖU/Ë dO�UF� —UJ��«

§£ AGô°T 2 ᪫≤H z ¢ùeGôdG áfGO { ∞«£≤dÉH ∫ÉjQ QÉ«∏e wF�b'« W�uL��Ë t�«u�≈Ë Êö�� W�d� rC� Í—UI� n�U% `$ ‰¬ b�“ s� tK�« b��Ë rOMG�« ‰ö� W�uL��Ë W�—UIF�« Õu� ‰¬ W�uL��Ë —UOK� 2 WLOI� nODI�« w� f�«d�« W�«œ jD�� ¡«d� w� W�—UIF�« ÊULOK� ƉU�— Êö�� W�d� …—«œ≈ fK�� fOz— Êö�F�« e�eF�«b�� s� Êö�� ‰U�Ë d��√ s� WIOI(« w� d��F� ÷—√ ¡«dA� q�J��« «c� s�uJ� w� UM�$ò t�«u�≈Ë b�«e�� w�UJ� uLM� eOL�� w��« nODI�« w� Í—U���«Ë w�UJ��« »c'« l�«u� bNA*« ÂuL� vK� WK�I*« WK�d*« U�KD�� ΫbO� „—b� å∫·U{√Ë ¨ådO��Ë s� n�U���«Ë  ö�J��« e�eF� v�≈ WIOI(« w� ÃU�% WK�d*« Ác� ¨Í—UIF�« vK�XFL�√ÍœUB��ô«bd�« «d�R�Ê≈YO�¨ÂU)«w{«—ô«d�uD�q�√ oI�� d�ô« «c� ÆÆUN�«u�√ qJ� ¨w{«—_« s� Í—UIF�« ÊËe�*« l�— …—Ëd{ ÆåÍ—UL���ô« d�uD��«p�c�˨œ«d�ô«Ë¨w�UJ�ô«d�uD��« U�d� U�KD�� d��F�Ë l�d� d�� ÊuOK� 3.7 t��U�� mK�� Íc�« f�«d�« jD�� Ê√ v�≈ —UA� ZOK)« q�U� vK� WO�«—u�U� W�ö�S� eOL��Ë ¨WIDM*«  UDD�� d��√ s� wDD�� ‰UL� lI�Ë UNL�√Ë d�� ·ô¬ 4 w�«u� UN�u� WN�«u� w�dF�« X�U�Ë ¨‰bF�376Ø3 r�d� bL�F�Ë ¨nODI�« WM�b� w� ¡«d�e�«Ë …dUM�« q�J��« qLFO� 5� w� ¨ «uM� …b� q�� Ád�uD��  √b� b� —UI�u�� W�d� ·dB�« q�� W�—ËdC�« o�«d*« lOL�� jD�*« d�uD� ‰UL�« vK� b�b'« UN��KH�Ë Ÿ—«uA�« …—U�≈Ë n�UN�«Ë ¡U�dNJ�« WJ�� Ë ÁUO*« WJ��Ë w(« ÆqOL���«Ë dO�A��« ‰UL�√ iF�Ë

I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 400 ∫Ée ¢SCGôH á«FÉHô¡c ácô°T ¥ÓWEG á«bô°ûdÉH

b�—u�Ë Á¡UHJ�« …œU�e� UMO�—u�K� b�d��  UD�� ¡UM� o�d� s� 5O*U� ¡U�d� s� œ«dO��ù« ‰ö� s� —UOG�« lD�Ë  «bF*« W�—UA*«Ë W�dAK� WO�O�«dO��≈ WD�� lOMB��« ’d� Y��Ë ÆqI��*« ¡U�dNJ�« ÃU��≈ l�—UA� w� pKL��U� W�dA�« fO�Q� - t�« v�≈ wH� `�dB� w� qO�b�« —U�√Ë ¨ U�dA�« s� ŸuM�« «cN� …b�«e�*« W�U(«Ë qzUN�« uLMK� W�U���« ŸUDI�« „«d�ô ¡U�dNJ�« W�d� s� dO�J�« lO�A��« v�≈ W�U{≈ W�dA�« Ê« UHOC� ¨lOMB��«Ë qIM�«Ë bO�u��« ŸUD� w� ’U)« d��F� ‚u�� WK�UJ�*« W�UD�«Ë ¡U�dNJ�« ‰uK� w� WBB��� ¡U�dNJ�« ŸUD� w� WIDM*« w� r�{_«

„ö�√ ≠ÂU�b�«

U�O�d��« ¡«d�≈ s� ÊuO�UM ‰UL�√ ‰U�—Ë ÊËdL���� ⁄d� ‰U� ”√d� ¡U�dNJ�« ‰U�� w� WL�U�� W�d� ‚ö�ù W�“ö�« W�dA�« tO� XF�Ë Íc�« X�u�« w� ¨‰U�— ÊuOK� ¥∞∞ v�≈ qB� ‰U�� w� qLF� WOJ�d�√Ë WO�Ë—Ë«  U�d� l�  UO�UH�« …b� WJKL*« w� ¡U�dNJ�« W�UM 5�u� w� UNM� …œUH��ö� ¡U�dNJ�« WK�UJ�*« UH�≈¢ W�dA� W�O�Q��« WM�K�« fOz— VzU� ‰U??�Ë cOHM� w� qLF� W�dA�« Ê≈ qO�b�« wK� s� `�U WL�U�*«¢ l�—UA� cOHM�Ë ¨WO�dH�« qIM�«  UD��Ë qIM�« ◊uD� l�—UA� ¡UA�S� ÂuI� W�dA�« Ê√ UL� W�UOB�« ‰UL�√Ë l�“u��«  UJ�� bO�u��«  UD; qO�Q��« …œU�≈Ë bO�u��«Ë l�“u��«Ë qIM�«  UD��

Iójó÷G ájƒ¡dG Ú°TóJ ∫ÉjôdÉH áëHGôª∏d ôªãà°ùŸG ¥hóæ°U ôªædG áYƒªéŸ ájƒæ°S ìÉHQCG áÑ°ùf ≈∏YCG ≥≤ëj Êu�«dOA� Èd�J�« ôUH��ô« W�U�  bN� ÊU�G� …b�b'« W�uN�« 5�b� qH� ÂU�b�« W�uL�*« fOz— dLM�« ÊU�� b�√Ë ¨WC�UI�« W�U�� ‰UH��ô« W�«b� w� U�UI�√ w��« t�LK� w� W�U� WN�«u� vK� t�—b�Ë WJKL*« œUB��«  U�UO��«Ë  UNO�u��« q� w�  U�b���« tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU) WLOJ(« ÊËUF��« ÕË— «b�R� ¨tK�« tEH� e�eF�«b�� s� WK�K� w� W�Ë«e�« d�� w� w��« œU%ô«Ë rz«b�« wF��« «b�R� WC�UI�« ÊU��  U�U$ l�u��« s� b�e*« q�√ s� WC�UI�« ÊU�G� Æ  «—UL���ô« l�uM�Ë d�uD��«Ë ÍcOHM��« fOzd�« dLM�« rO�«d�« Áu� t�N� s� …—b�Ë wM�u�« U�œUB��« …uI� WC�UI�« ÊU�G� q�uL��« dO�u� vK� ÍœuF��« w�dB*« ÂUEM�« U� WHK��*« l�—UA*«Ë œUB��ô« r�b� “ö�« ‰UL�ô«Ë ‰U*« ŸUDI� «d�U�� UFO�A� q�1 v�« eOL�*« ¡«œ_« …ezU� .bI� -Ë ¨WJKL*U� qH( WLEM*« W�dA�«  —«u�Ëd� W�d� …b�b'« W�uN�« rOLB�� X�U� w��«Ë 5�b��« UN�U�M�Ë UNz«œ_ Ϋd�bI� WC�UI�« ÊU�G� Æ ÆWC�UI�« ÊU��  U�d� Èb�S�

øe ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 300 á«YÉæ°üdG ᫪æàdG ¥hóæ°U zπFÉM â檰SG{ `d

„ö�√ ≠÷U�d�«

WOLM��« ‚ËbM WI�«u� qzU� XML�« W�d� b�√ ÊuOK� 300 mK�0 ÷d� vK� ÍœuF��« WO�UMB�« qzU� XML�« lMB� ¡UA�≈ ‰UL�ù p??�–Ë ‰U??�— ÷dI�« lC��Ë ¨ qzU� WIDM0 W�d� WM�b� w� W�UF�« W�ON�« s� w�UMB�« hO�d��« q�bF� ◊dA� s� d�;« WB�— vK� ‰u??B??(«Ë —UL���ö� ÊULC�« ÊuJO�Ë Æ WO�bF*« …Ëd��«Ë ‰Ëd���« …—«“Ë ÊQ� ÎULK� ¨ ŸËdALK� W��U��« ‰u??_« W�U� s�— bF� √b�O� W�dAK� WO�U*« rz«uI�« vK� ÷dI�« d�√ Æ ÷dI�« vK� ‰uB(«

„ö�√ ≠÷U�d�«

W�uM� ÕU�—√ W��� ¢ÍœuF��« ‰U�d�U� W��«dLK� dL���*« ‚ËbM¢ oI� W�dA� l�U��« ÍœuF��« ‰U�d�U� …—U���« q�u9 ‚ËbM Áö� ¨% 1.8 XGK� Æ% 1.49 W��M� ‰U�O�U� U��U� 5� W�—UI� U�UO� o�Ë ©‰Ë«b�® W�œuF��« WO�U*« ‚u��« l�u� dN�√ b�Ë s�U�� s� W�—UL���ô«  U�dA�« s� œbF� ÍœuF��« ‰U�d�U� W��«d*« o�œUM dL���*« ‚ËbMò oOI% s� nA� YO� ¨ÂdBM*« w�U*« ÂUF�« ‰ö� UNz«œ√ w� åWO�U*« ‚«—Ëú� dL���*«ò W�d� q�� s� —«b*« åÍœuF��« ‰U�d�U� W��«dLK� WN�UA*« o�œUMB�U� W�—UI� W�uM� ÕU�—√ W��� vK�√ w�«u��« vK� Y�U��« ÂUFK�Ë ÆWO�ö�ù« WF�dA�« ÂUJ�√ l� WI�«u�*«Ë W�—UL���ô«  U�dA�« iF� …—b� ÎUOK� dN� bI� ÎUO*U� …bzUH�« —UF�√ w�b� r�—Ë …d�«u�*« W��«d*« œuI� ÕU�—√ 5� W�U�*« ÍdF��« s�U���« Wd� s� …œUH��ô« vK� ÆwJ�d�_« —ôËb�U� UN�KL� WD��d*« WO�OK)« „uM��«Ë ¨WOK;« „uM��« Èb� ‚«—Ëú� dL���*« W�d� w� ‰u_« …—«œ≈ d�b� “u�MD�« n�U� ‰U� ¨ t�N� s� w� 5��«d�« W�dA�« ¡öLF� WdH�« Ác� .bI� w� `$ ‚ËbMB�« Ê≈ ∫WO�U*« ¡ö�� d�U�*« s� iH�M� Èu��� l� bz«uF�« s� W��M�« Ác� vK� ‰uB(« Æ‚ËbMB�« WFO�� l�

zá«ŸÉ©dG ∑ÓeCG{ ÚH ájQÉ≤Y á«bÉØJG z…QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d ᫪cÉ◊G {h

„ö�√ ≠÷U�d�« WOL�U(« W�d�Ë Í—UIF�« q�uL��«Ë d�uD�K� WO*UF�« „ö�√ W�d� s� q� XF�Ë ÍdB� wMJ� lL�� ¡UA�ù ·bN� „d�A� —UL���« WO�UH�« Í—UIF�« d�uD�K� U�KD�� w�«d� …eOL�� WOMJ�  «b�Ë dO�u�� ¨WO�dA�« WIDM*U� d�)« WM�b� w� ÂUJ�√ l� WI�«u�� …d�O� WOK�u9 ‰uK� o�ËË ¨lL��*« w� j�u�*« q�b�« ÍË– ÆWO�ö�ù« WF�dA�« g�uN�« tK�«b�� Ø–U��_« s� q� UNOK� lO�u��U� ÂU� w��« WO�UH�ô« w�Q�Ë w�UL�≈ s� W�—UL���ô« UN�B� XGK� w��« WO*UF�« „ö�√ W�dA� »b�M*« uCF�« Í—UIF�« d�uD�K� WOL�U(« W�d� fOz— g�Ëb�« Êœ— –U��_«Ë ¨% 70 ŸËdA*« W�d�*«  UO�UH�ô« WK�K� sL{ ¨% 30 XGK� W�—UL���« WB�� XL�U� w��« vK� w�UM�*« VKD�« w�ö� …bz«— W�—UI� l�—UA� d�uD� ‰U�� w� ¨5�dD�« 5� tOK� oK�√ Íc??�«Ë b�b'« ŸËdA*« eOL�� YO� ¨WJKL*« w� W�—UIF�«  «b�u�« q�L�� ÍdB� rOLB�� d�)« w� W�e�eF�« w� w� ÂUI*«Ë ¢ …“«Ë—b�« ¢ ŸËdA� WO��UM� —UF�Q� pKL�K� W�U��Ë ¨  UH«u*«Ë  U�b)« WK�UJ�� WOMJ� W�O� w�  U��M*« WLzU� d�� WO*UF�« „ö�√ W�d� U�d�u� …d�O� WOK�u9 ‰uK� o�Ë ¨ ÆdLF�« XO� pKL�� 5��«d�« UNzöL� ÂU�√ UN�O�� w��« …dJ��*«


‫‪21 A M L A K‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (30‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 14‬ﺃﺑﺮﻳــﻞ ‪I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2‬‬


A M L A K 22 äÉcöûdG QÉÑNCG

I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

…ò«ØæJ ¢ù«FQ π°†aCG z ¿GƒjG {`d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áµ∏ªŸÉH »æµ°ùdG …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG ´É£≤d

„ö�√≠÷U�d�«

fOzd�« Ÿu??D??*« bN� ”b??M??N??*« “U??� ÊUJ�û� WO*UF�« Ê«u�√ W�dA� ÍcOHM��« w�UJ�ô« d�uD��« U�d� Èd�� Èb�«– ÍcOHM� fOz— qC�√ …ezU�� – WJKL*« w� sL{ wMJ��« Í—UIF�« d�uD��« ŸUD� w� ¡U�ƒdK� j�Ë_« ‚dA�« CEOez«u� ÍœuF��« ‰UL�_« ŸUD� w� 5�cOHM��« Æ2012 ÂUF� tLK�� VI� ŸuD*« bN� ”bMN*« ‰U�Ë Ê«u�√ W�d� w� d�H� s�� ¢∫…ezU'« WO�O�«d��ô« d�uD��« jD� s� «dO�� Ê√ s� Ϋd�bI� vIK� WOI�u���«Ë W??�—«œô«Ë t�u��« u�Ë ¨WO*UF�« rOJ���«  U��R� W�ƒ— b�& ÂuO�« «c� …ezU� ÊS� bO�Q��U�Ë ¨WOLOK�≈Ë WO*U� ez«u�� “uH�«U� ≠bL(« tK�Ë – Ãu� Íc�« vK� fJFM� w��«Ë W�d�uD��« UNDD) U�cOHM� w�¢…—«œô« dO�UF� qC�Q� c�_« ‰ö� s� Ê«u�« W�d� Æ WO�UJ�ô« UNF�—UA� ¨dAMK� ITP W�uL�� t��U�√ Íc�« qH(« ‰ö� ÍcOHM� fOz— qC�√ …ezU� ŸuD*« ”bMN*« rK��Ë ¡U�ƒd�« .dJ� bN� ¨‰UL�_« ‰U�—Ë 5�u��*« s� dO�� bA� —uC�� ¨÷U�d�U� WOKBOH�« ‚bM� w� ÆrOJ���« WM' q�� s� rN�O�d� - ¨ WJKL*« w� ‰UL�_«  U�UD� s� ÎU�UD� 16 w� 5K�UF�« 5�cOHM��« …—œU�0 UN�O�Q� - ¨WKHI� WL�U�� W�œuF� W�d� w� ÊUJ�û� WO*UF�« Ê«u�« W�d� Ê√ v�≈ —UA� ƉUL�_« ‰U�—Ë  U�dA�«Ë  U��R*« s� œb�

á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ áMƒªW kÉ££N ≈æÑàJ »µ°ùæ«Ñªc äGƒæ°S 3 ∫ÓNh ¿óe 3 ‘ ¥OÉæa 3 ∫ÓN øe ájOƒ©°ùdG „ö�√ ≠ ÷U�d�«

3 ÕU���ô UN�D� Ê√ wJ�MO�L� ‚œUM� W�uL�� XMK�√ o�dD�« w� dO�� W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« w� ‚œUM� wJ�MO�L� ‚bMH� dE�M*« ÕU���ô« s� Ϋ¡b??� ¨`O�B�« ‚œUM� ‰Ë√ bF� Íc�«Ë ¨ÂUF�« «c� ÎUI�ô d�)« w� ÊUL�FÔ �« ÆWJKL*« w� W�uL�*« w� ‰U??�«— Ãd??� ‚bM� s� ö?Î ?� W�uL�*« `��H�� UL� WO�dF�« WJKL*« w� Ãd� ‰u�√ sL{ lI� Íc�« ¨÷U�d�« ‚bM�Ë ¨2013 ÂUF�« nB�M� w� t� jD�*«Ë ¨W�œuF��« Æ2014 ÂU� w� t�U���« l�u�*«Ë …b� wJ�MO�L� WOLOK�ù« wJ�MO�L� W�u� ‰ö??� Êö??�ù« «c??� ¡U??�Ë …b� w� ÂUF�« «c??� bIF� w��« ¨WIDM*« w� W�uM��« X�uJ�«Ë dD�Ë s�d���« r� s�Ë ¨d�)«Ë ÷U�d�«Ë …QAM� 17 s� ÊuK�2 …b� w� b�«u�Ë ¨ «—U???�ù«Ë WIDM* WBB�� ÷Ëd� .bI�� r�UF�« ¡U��√ s� WO�bM� pO� wJ�MO�L� —Ëœ«dO� w�¢ ‚œUM� s� j�Ë_« ‚dA�« wJ�MO�L�¢Ë ¢ÊbM� ≠ œ—u�U��¢Ë ¢nOM� ≠ nOM� Æ¢‰u�MD�≈ – ÊU�«dO� dB�¢Ë ¢qAO� —e� wJ�MO�L� l��M�¢Ë ¢UO�—U� – UO�U� ∫wJ�MO�L� ‚œUM� W�uL�� w� j�Ë_« ‚dA�U�  UFO�LK� wLOK�ù« d�b*« ¨g�u� dA�√ ‰U�Ë ‚«u�_« Èb�≈ bF� w��«Ë ¨WJKL*« w� wJ�MO�L� ‚œUM� ‰Ë√ ÊUL�F�« wJ�MO�L� ‚bM� ÊuJO�¢ Æ¢5IOL� ÎULN�Ë ÎU�UL��« VKD�� w��«Ë W�UN�« Î zU� ¨tIOKF� g�u� l�U�Ë Y��� YO� ¨r�œe� W�bMH�«Ë W�UOC�« ‰U�� w� w�U(« bNA*« Ê≈¢ ∫ö V�� WO�U{≈  U�b� rN� ÂbI�Ë rN�U�UO��« rNH� w��« ‚œUMH�« s� dL��� qJA� ·uOC�« r�√ b�Q� U�eO9 e�eF� w�U��U�Ë UN� UMLN� W�uI� w� WIDM*U� q�uD�« U�b�«u� rN�√ b�Ë ¨rN�U�KD�� WO�UO��«  UN�u�« v�≈ WIDM*« w� W�UOCK� UM�uNH� qI� v�≈ W�U{ùU� ¨W�UOC�« ‰U�� w� 5K�UF�« Æ¢UNO� ”UMK� WKCH*«

(BOO) ó≤Y ™bƒJ ábÉ£dG äGOGóe’ á«æWƒdG ácô°ûdG ábÉ£dÉH ∫ÉaGQ êôH á«MÉ°V ójhõàd á£ AÉ°ûf’

„ö�√ ≠ ÷U�d�«

≠ W�UDK� w�ö��« ÃU��ö� WOM�u�« W�dA�« q�� s� t�uKL*«Ë ≠ t�UD�« «œ«b�ô WOM�u�« W�dA�« XF�Ë qOGA�Ë VO�d�Ë b�—u�� Í—UIF�« d�uD�K� ‰U�«— W�d� l� ‰U�— ÊuOK� 240 ÍËU�� t�d�bI� WLOI� «bI� bN� pK*« o�d� vK� WKD*« ‰U�«— Ãd� WO�U{ œËe� w��«Ë t�UDK� w�ö��« bO�u�K� WD�� ©BOO® pK9Ë …b�Ë sLC��Ë Æt�“ö�« W�UD�« s� tI�«d� lOL�Ë Ãd��«  U�UO��U� ÷U�d�« WM�b0 W�U�B�« w� w� …—bI� ¡U�dNJ�«  «b�u� s� «œb�Ë s� 3830 …—bI� b�d�� WD�� UNOK� b�UF�*« W�UDK� w�ö��« œ«b�ô« w�ö��« œ«b�ô« WOMI�� UI�� b�d���«Ë qOGA�K� W�“ö�« W�UD�« s� Ãd��« W�U� WODG��  «ËU�O� 1.85 W�—«d(« W�UD�«Ë ôÎ Ë√ WOzU�dNJ�« W�UDK� s�«e�*« ÃU��ô« vK� bL�F� w��« Ë ©Tri≠generation® W�UDK� ¡U�dNJ�« bO�u�  UD�� s� …—bN*« …—«d(« V��� ’UB��ô«  «œd�� «b���U� …œd�*« ÁUO*« ÃU��ô ÎUO�U� ÆÁQAM*« w�U�� b�d�� w� UN�«b���ô …œd�� ÁUO� ÃU��ô ÍcOHM��« fOzd�« ≠ o�UHF�« e�eF�«b�� s� Õö ”bMN*« »d�√ ¨bIF�« lO�u� r�«d� s� ¡UN��ô« VI�Ë Ãd� WO�U{ —U���U� bIF�« lO�u�� t�œUF� s� W�UDK� w�ö��« ÃU��ö� WOM�u�« W�dAK� »b�M*« uCF�«Ë eON���«Ë VODA��«Ë ¡UM��« w� W��b�  UOMI� vK� bL�F� w��« W�öLF�« w�U�*« Àb�√Ë r�√ b�√ ‰U�«— WM�b� w� UNJK9 w��« w�U�*« b�Ëe�� Èd�√  U�d� s� œb� l� —Ëb�  U��U�� s� `B�√Ë ¨qOGA��«Ë Æt�UD�« s� UN�U�UO��U� ÷U�d�« s� Í—UIF�« d�uD�K� ‰U�«— W�dA� ÍcOHM��« d�b*« qOI(« tK�«b�� s� b�U� Ø –U��_« »d�√ t��U� s�Ë  «œ«b�ô WOM�u�« W�dA�« —UO��« Ê√ b�√ UL� ¨W�UD�«  «œ«b�ô WOM�u�« W�dA�« l� bIF�« lO�u�� t�œUF� ¡UA�≈ w� W�dA�« UN��u� w��« W�ö��« dO�UF�Ë WOMI��«Ë WO�O��« dO�UF*« l� r�UM�� bIF�« cOHM�� W�UD�« t�UH�—« mK��Ë ¨÷—_« X% UNM� ÊUI�U� ¨«ÓUI�U� 70 s� ÊuJ*« Ãd��« vM�� Ê√ ·U{√Ë ¨‰U�«— Ãd� WO�U{ 350Ë …d�U� WOMJ� …b�Ë 440 rC� uN� ¨÷U�d�« WM�b� r�UF� s� U�Oz— ÎULKF� ÊuJO� rL —U��√ 308 w��« o�«d*« s� «œb�Ë ¨Âu$ W�L)« ‚uH� W�b�� wJ�MO�L� ‰U�«— Ãd� ‚bM� s� d�U� ÕUM�Ë W�d� ÆW�œuF��« WO�dF�« WJKL*U� …d� ‰Ë_ b�u�

πjƒªàdG ≈∏Y π°üMG{ ≥∏£j »ëLGôdG ±ô°üe z∂d ¬JOÉYEG øe óØà°SGh »°üî°ûdG

„ö�√ ≠ ÷U�d�«

w� tzöLF� t�u� s� «b�d� U{d� w��«d�« ·dB� oK�√ Âu� q� w� ¡öLF�« b�√ “u� w� h�K�� WJKL*« o�UM� lOL� œb�Ë ¨tO�≈ t�œU�≈ r�O� tOK� qB� Íc�« q�uL��« mK�0 qL� Æq�uL��« œ«œd��ô vK�√ b�� ‰U�— n�√ 85 mK�� ·dB*« u�Ë ¨Â2012 q�d�« 30 ≠ 1 o�«u*« …d�ü« ÈœUL� 9 v��Ë v�Ë_« ÈœUL� 9 s� ÷dF�« «c� dL���Ë VKD�« vK� WI�«u*« X9Ë q�u9 …œU�≈ Ë√ wB�� q�u9 VKD� «u�bI� s�c�« ¡öLF�« lOL� vK� o�DM� Wd� vK� ‰uB�K� w�u� w�Ëd�J�≈ V�� w� …cHM*« U�KD�« lOL� q�b� YO�� ·dB*« q�� s� ÆWKL(« …d�� ‰ö� ΫezU� 22 ŸuL�0Ë qL� Âu� q� b�«Ë ezU� —UO��« r�O�Ë ¨q�uL��« WLOI� “uH�« lOL� s� q�uL��« vK� ‰uB(« rNMJ1 s�c�« tzöLF� ·dB*« UN�bI� w��« U�«eLK� «œ«b��« ÷dF�« d��F�Ë u�Ë WIO�œ 30 ‰ö� rN�U�K� cOHM�Ë WJKL*« w� WO�dB� ŸËd� WJ�� d��√ qJA� w��« ·dB*« ŸËd� ¡öLFK� Âb� w��«d�« ·dB� Ê√ ÂuKF�Ë ÆW�b)« W�d� Èu��� w� ·dB*« tII� Íc�« w�UOI�« r�d�« WKL( ¢„—UE��U� p�uK�¢ WKL� cH� YO� ¨W�e�� WOMOF�«Ë W�œU*« UN�P�UJ� X�U�  UI�U�� W�uL�� oI� Àö� 5O�U��� 5�UF�Ë Âb� UL� ¨WJKL*« ×U� W�ËdB*« m�U�*« …œU�≈ UN��u0 r�� w��«Ë  U�UD��« ‰ö� s�Ë X�$ WU� WI�U��  «bO�K� Âb� UL� ÆWO�UL�zô« w��«d�«  U�UD� WKL( ÂU� q� w� WOMJ� ÆW�e�� W�bI� ez«u�  «ezUHK� ·dB*« Âb�Ë WO�«b�ù«Ë WO�UI��« UN�«b�√ oOI% w� WO�U���  «—Ëœ Àö�


I S S U E N O : 3 0 - 2 n d Y E A R - S A T . 1 4 A p r . 2 0 1 2 ‫ ﺃﺑﺮﻳــﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (30 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

zøeÉ°V{ h z OGó°S{ á«bÉØJG ™bƒj AɉE’G ±ô°üe zájQÉ≤©dG ᫪æàdG{ ™e „ö�√ ≠ d�)«

WO�UH�« «d�R� W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbMË ¡U/ù« ·dB� l�Ë ·dB� o�d� s� W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbMB� ◊U��_« œ«b�� WOLM��« ‚ËbMË ·dB*« s� q� 5� ‚UH�ô« - UL� ¨¡U??/ù« pK9 WOKL� qON�� t�Q� s� Íc�« s�U{ Z�U�d� vK� Í—UIF�« ¡U/ù« ·dB� UN� vF�� w��« W�«dA�« —U�≈ w� p�–Ë rN�U�UO��« l� V�UM�� s�U�* 5M�«u*« r�«d� d� b�Ë ¨s�U�LK� 5M�«u*« pK9 qON��� WOKL� ‰uK� v�≈ ‰uuK� WHK��*«  U�UDI�« l� ·dB* ÍcOHM��« fOzd�« —uC�� ÷U�d�« WM�b� w� ¡U/ù« ·dB* W�UF�« …—«œù« dI0 lO�u��« wK� s� bL�� W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM ÂU� d�b�Ë ¨”—UH�« e�eF�«b�� s� s�;«b�� ¡U/ù« Æ5�dD�« s� 5K�2 v�≈ W�U{≈ ¨w�«b�F�« h�d� ·dB*« Ê√ ”—UH�« e�eF�«b�� s� s�;«b�� ¡U/ù« ·dB* ÍcOHM��« fOzd�« `{Ë√Ë 5M�«uLK� “ö�« q�uL��« dO�u��  U�UDI�« nK��� l� …dL�*«Ë WO�O�«d��ù«  U�«dA�« bI� vK�  U�b� ¡U/ù« ·dB� tO� ÂbI� Íc�« X�u�« w� WJKL*« w� s�U�*« pKL�� ‰uK� œU��ù wF��«Ë ÆWO�dA�« j�«uC�«Ë ÂUJ�_« l� WI�«u��Ë …eO2 WO�dB� Í—UIF�« ‚ËbMB�« ’d� w�«b�F�« wK� s� bL�� W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM ÂU� d�b� b�√ t��U� s�  UO�UH�ô« Ác� Ê√ UMO�� ¨5M�«u*« vK� qON���«Ë dO�O��U� fJFM� U0 qLF�« WO�¬ d�uD� vK� l�u� ·dB� w�U� u� ¡U/ù« ·dB� d��F� Íc�«Ë ¢s�U{¢ WO�UH�« ULN�Ë√ s�d�√ v�≈ ·bN� 5�uL*«Ë ·—UB*«Ë „uM��« W�U� l� lO�u�K� dO�� ’d� UM�b�Ë WO�ü« Ác� oO�D�� ‚ËbMB�« l� ◊U��_« œ«b�  UJO� qOB% WO�UH�« ULNO�U�Ë ¨WO�UH�ô« ÁcN� ‰u�b�« w� 5��«d�« s�—uD*«Ë ÷«d�ù« …dO�� w� rN� r�b� b�«— s� qOB���« tK�1 U* ‚ËbMBK� WLN*« —u�_« s� d��F� w��«Ë Æ—UE��ô« rz«u� vK� r� s2 5M�«u* t{«d�≈ œUF� tKOB% r�� UL�

äÉcöûdG QÉÑNCG

23 A M L A K ‰U�— ÊuOK� 500 WHKJ��

ÈÿGh AÉ°ùMC’G ‘ Úbóæa Å°ûæJ ájô£b ácô°T

„ö�√ ≠ d�)«

fOz— w�U� ‰¬ dU� s� r�U� aOA�« lÒ�Ë l� WO�Ëb�« …d�e'« W�uL�� …—«œ≈ fK�� bI� ©W�bM�d�« W�d� ® eLOK�Ë d�O� bO��« Âu$ fL� ‚bM� ŸËd??A??� ¡U??M??�Ë cOHM� WO�UL�≈ W�U�0 ¡U��_U� Í—U& lL��Ë Ê« ÎUF�u�� l�d� d�� 45.000 v�« qB� —U??�√Ë ¨ dN� 24 ‰ö??� ŸËdA*« wN�M� w� ÊU�UIO� s�cK�« 5�bMH�« WHKJ� Ê√ v�≈ Âu$ W�L� W�� s� UL�Ë d�)«Ë ¡U��ô« Æ ‰U�— ÊuOK� 500 mK�� wH�B�« d9R*« ‰ö� r�U� aOA�« d�–Ë ŸËdA*« Ê√ ¡U��ôU� «d�R� ÁbI� Íc??�« ¡U�M�«Ë ‰U�dK� WU� WO� W�b�«Ë ¨ UH«u*« v�—« vK� Í—U& lL��Ë ÕUM�Ë W�d� 200 s� ÊuJ��  «d9R*«Ë  ôUH��ö� WBB�*«  U�UI�« s� œb� v�≈ W�U{ùU� ¨r�UD*«Ë w�UI*« s� W�uM�� W�uL��Ë Æ`���Ë ‰UL�√ e�d�Ë W��R*« ÂuI� w��« l�—UA*« WK�K� v�≈ rCM� b�b'« ŸËdA*« «c� Ê√ w�U� ‰¬ r�U� aOA�« —U�√Ë w� …dO�� …—u� bNA� Íc�« w�UO��« ŸUDI�« —U�≈ sL{ ×bM� ‚bMH�« «c� Ê≈ ∫‰U�Ë ÆUN�b�U��Ë UNL�b� s� w� W�UO��« Ê√ U�{u� ¨ ’uB)« t�Ë vK� ¡U��_«Ë WO�dA�« WIDM*« w� WU�Ë —UL���ô« ÆWO�bMH�« W�UO��« w� UuB� …b�b'« ’dH�« s� b�bF�« qL% w��« …b�«u�«  U�UDI�« dO�UF*« lCO� ¨ W�bM�d�ô« W�dA�« ÁcOHM�� ÂuI�� Íc�« ŸËdA*« «c� Ê√ w�U� ‰¬ r�U� aOA�« 5�Ë ‚bM� ¡UM� ŸËdA� oKD� ·u� W�uL�*« Ê√ `{Ë√Ë ¨¡U��_« w� WO�bMH�« W�UO��«  U�b) …b�b'« WO�dA�« WIDM*« w� d�¬ Âu$ fL� W�� s� ‚bM�˨ WJKL*« Ãd� q�UI� ÷U�d�« WIDM� w� Âu$ fL� Æ ©d�)«®


‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

AMLAK

‫ﻹﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻣﻼﻙ‬

‫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ‬:‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

1658-5585 :‫ ﺭﺩﻣﺪ‬1431/7092 : ‫ ﺇﻳﺪﺍﻉ‬INFO@AMLAK.NET.SA ISSUE NO:30 - 2nd YEAR - SAT.14 Apr.

2012 ‫ ﺃﺑﺮﻳﻞ‬14 ‫ ﺍﻟﺴﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬-(30) ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

01 - 4649090

…Oƒ©°S ∫ÉjQQÉ«∏e 8.8 ¤EG QÉ«∏e 7.3øe ájOÉ°üàb’GIóLácô°T ∫Ée ¢SCGQ ™aQ

„ö�√≠ …b� WU� WOMJ� «b�Ë v�≈ W�U{ùU� ¨A t�H�« s� V�UJ�Ë WOMJ� oI�Ë WO�bMH�« e�ËeO�—uH�« W�d� …—«œ≈ fK�� fOz— œuF� ‰¬ e�eF�« b�� s� ‰ö� s� bO�u�« dO�_« wJK*« uL��« V�U sK�√ l� Ãd��« ¡UM� bI� lO�u� - b�Ë Æ…b�b� Èd�√  PAM� sLC�� UL� r�UF�« w� W��«d� Ãd� vK�√Ë W�uL�� a{ s� Â2012 q�d�√ 15 o�«u*« ?�1433 v�Ë_« œUL� 23 b�_« ÂuO�« WC�UI�« WJKL*« WHKJ��« mK�� UL� ©—ôËœ —UOK� 1.2® ÍœuF� ‰U�— —UOK� 4.6 ?� …œËb;« W�œuF��« Êœô s� W�uL�� …b� W�d� w� % 16.63 ?� —bI� WB� q�UI� ‰U�— nB�Ë —UOK� …œËb;« W�œuF��« Êœô s� Æ©—ôËœ —UOK� 20® ÍœuF� ‰U�— —UOK� 75 w�«u�� WJKL*« WM�b� ŸËdA* WO�UL�ô« v�Ë_« WK�d*« sL{ p�–Ë r�UF�« w� Ãd� vK�√ sLC�� Íc�« ‚öLF�« …b� ŸËdA* WJ�U*« W�œUB��ô« WJKL*« Ãd� ‰UL��S� t�≈¢ ∫rN�uI� g�� ‰√uL� –U��_«Ë wK��d� s�� sL�d�«b�� –U��_« oK� UL� d�� 1000 s� b�e� ŸUH�—U� W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« w� …b� WM�b0 r�UF�« w� Ãd� vK�√ ¡UA�ù «c� ¨WIDM*« w� qLF�«Ë sJ�K� W�«c'« s�U�_« qC�√ b�√Ë WO*UF�« WO�UO��« r�UF*« b�√ ÊuJO� Jeddah Economic® W�œUB��ô« …b� W�d� XKB� b�Ë Æ‰U�— —UOK� 4.6?� —bI� WO�UL�≈ WHKJ��Ë Æ¢wK;« œUB��ô« e�eF�Ë qLF�« ’d� ·ô¬ À«b���« v�≈ W�U{ùU� ¡U�d� qLA�Ë Ãd��« ¡UA�ù wzUNM�« hO�d��« vK� Â2012 d�«d�� 19 w� Company ©JEC «b�b� U�—UC� UO�«dL� ULKF� q�LO� r�_« u�Ë WJKL*« Ãd� Ê≈¢ ∫ÊULO*« ‰ö� ”bMN*« ·U{√Ë WO*UF�« —«d�√ W�d�Ë % 33.35 W��M� WC�UI�« WJKL*« W�d� s� q� ©JEC® W�œUB��ô« …b� W�d� Ê≈¢ ∫ÊULO*« ”bMN*« ‰U�Ë Æ¢…b� WM�b� w� wK�u���« ŸËdA*« «cN� fOzd�« —u;« u� ÊuJO�Ë sL�d�«b�� –U��_« …œUF�Ë g�� ‰√uL� –U��ô« …œUF� UNK�1 w��« % 33.35 W��M� WC�UI�« WJ* w�U�_« d�F*« d��F� w��« WO��—U��« …b� WM�b� W�UJ* W�U{≈Ë b�b� rKFL� WJKL*« Ãd�� UM��ƒ— lI�Ë ¨% 16.63 W��M� …œËb;« W�œuF��« Êœô s� W�uL��Ë % 16.67 W��M� wK��d� s�� ‰ö� s� bO�u�« dO�ô« rOI��� j� vK� ÊuJ�� WO�ö��« WJKL*« Ãd�� WO�dA�« WO�uM'« …b�UI�« Ê≈¢ ∫t�uI� U�uM� ¨¢W�dJ*« Æd��Ô√ ZOK�Ë dL�_« d���« vK� qD�Ë l�d� d�� ÊuOK� 5.3 W�U�� q���Ë …b� WM�b� ‰UL� ŸËdA*« Æ¢W�dJ*« WJ� w� W�dA*« W�FJ�« l� Æ¢tK�« Ê–S� r�UF�« w� Ãd� vK�√ vK� WJKL*« qB% ÂuO�« s� ΫdN� 63 ¢∫t�uI� bO�u�« dO�_« oÒK�Ë Smith q� Êœ—u�Ë YOL� s�—œ« …œUOI� hB��� Í—ULF� w�bM� o�d� WJKL*« Ãd� rOLB� vK� ·d�√ b�Ë …—«œ≈ fK�� uC�Ë WOK;«  «—UL���ô«Ë d�uD�K� ÍcOHM��« fOzd�« ÊULO*« rO�«d�≈ s� ‰ö� ”bMN*« oÒK� UL� rOLB��« o�d� rC� UL� ÆWOJ�d�_« …b��*«  U�ôu�U� u�UJO� WM�b� w� ÁdI�Ë ¨´ Gordon Gill Adrian WM�b� d�uD�� Â2009 ÂU� w� UNzUA�≈ - w��« W�œUB��ô« …b� W�d� …—«œ≈ fK�� uC�Ë ¨WC�UI�« WJKL*« W�d� W�ö� ‰u�√ sL{ s� ëd�√ W�ö� rOLB� s� ‰ËR�*« ”bMN*« u�Ë Thorton Tomasetti w�O�U�u� Êu�—u� WM�b� w� r�UF�« w� Ãd� ‰u�√ ¡UA�ù ‰ö� s� bO�u�« dO�_« wJK*« uL��« V�U W�ƒ— UN�≈¢ ∫…b� w� WJKL*« WOKL� bF� W�œUB��ô« …b� W�d� q�� s� Smith ´ Gordon Gill Adrian —UO��≈ - b�Ë Ær�UF�« w� ëd�√ d�¬ qO�œ ô≈ u� U� ‚öLF�« ŸËdA*« «c� ¡UM�� —«dI�« W�œUB��ô« …b� W�dA� ¡U�dA�« –U��« Ê≈¢ ∫·U{√Ë Æ¢…b� Kohn Pederson Fox f�u� s�—bO� s�u�Ë Pickard Chilton Êu�KO� œ—UJO� s� q� XKL� W��UM� Æ¢w�UG�« s�u�« «c� w� —UL���ôU� rN�U1≈Ë rN�� vK� ÆrNzU�d�Ë Pelli Clarke Pelli ¶ Foster “d��u�Ë wKO� „—ö� wKO�Ë oI�Ë Four Seasons e�ËeO�—uH�« ‚bM� s� W�uJ� ¨l�d� d�� 500¨000 W�D�*« Ãd��« W�U�� mK��Ë

¤EG ájQÉéàdG äBÉ°ûæŸG Ωɪ°†fG áëF’ Qhó°U Üôb z¢Sƒª°T{ Ωɶf

„ö�√≠ ÷U�d�«

UO�U� Íd�� qLF�« Ê√ U�uKF*« s�_ rKF�« W�dA� wM�_« ”uL� Z�M� d�b� ÍdLF�« bOF� ”bMN*« `{Ë√ vK�  U�uI� ÷dH� «œuM� sLC��� å”uL�ò ÂUE� v�≈ W�—U���«  PAM*« ÂULC�« WOKL� rOEM�� W�zô —«bù ÂUEM�U� …QAM� n�√ 22 j�— - b� t�√ U�{u� UNM� VKD� w��«  U�uKF*« ‰U�—≈ WOKLF� W�e�K*« dO�  PAM*« qJ� ÂeK� å”uL�ò ÂUE� v�≈ ÂULC�ô« Ê√ v�≈ «dOA� WO�U�—≈ ÊuOK� 31 mK� UNM� WK�d*«  UO�U�—ù« œb� Ê«Ë ÊËUF��« d�uD��  U�uKF*« ‰œU��� …UM� Á—U���U� ’U)«Ë ÂUF�« 5�UDIK� W�U� ·«b�√ s� tII�� U* «dE�  PAM*« WM�K�« w� WK�2 ÷U�d�« W�d� t�LE� Íc�« åwM�_« ”uL� ÂUEM� wH�dF��«ò ¡UIK�« w� ‰U�Ë Æ‰UL�_« w� „d�A*« UOL�— ÁU�d� ÂUEM�« Ê« bF'« bL� s� e�eF�«b�� –U��ô« WM�K�« uC� —uC�� X���« f�√ ¡U�� W�—UIF�« ’U)« ŸUDI�«  U�d� j�d� …eO2 WO�Ëd�J�« W�b� s� …—U�� u�Ë Èd�_«  «—«“u�« s� œb�Ë WOK�«b�« …—«“Ë UN�U�% w��«Ë  UN'« pK� l� 5K�UF�*«  U�uKF� sLC�� W�e�d�  U�UO� b�«u� dO�u�� WOM�_«  UN'« l� ÊöF�� s�cK�« —«dI��ô«Ë s�_« dO�u� UNM� ’U)« ŸUDIK� bz«u� …b� oI�� ÂUEM�« Ê√ UHOC� ¨WOM�_«  UN'« ÊU� YO� «dO�� «—uD� UN� dÓ � w��« WHK��*« q�«d*« ‰ö� bN� ÂUEM�« Ê≈ ‰U�Ë Æ «—UL���ô« »c' …QON� W�O��« U�d�uD� r��  UIO�D� WK�d� v�≈ ‰UI��ô« - r� f�UH�« o�d� s� U�Ëb� t��«b� w� ’U)« ŸUDI�« s� ÈcG�� r� wM�u�«  U�uKF*« e�d�  U�UO� b�«u� w� UNFOL& r��Ë ’U)« ŸUDIK� ”uL�  U�b� w�bI� o�d� s� Æ’U)« ŸUDI�« s� d��« W��dA� UN1bI�Ë V�u�« WOMI� «b���U� ”uL� 5�b� UNO� - w��«Ë …dO�_« WK�d*« b�U�� …b� WOMI�  «eO� sLC�� t�«Ë ’U)« ŸUDI�« w� w�u�U(« w�u�« dA� v�≈ ·bN� ÂUEM�« Ê« ·U{√Ë ‰U�—S� …—œU�*« v�≈ ÂUEM�U� WK��*«  U�UDIK� wL�M� w��«  PAM*« UO�«œ UN�UL�√ d�uD� w� tO�≈ W�uCM*«  PAM*« ÿUH(« ‰U�� w� …dO�� bz«u� oI� ÂUEM�« Ê√ ÍdLF�« 5�Ë ¨W�¡U�LK� W{d� «u�uJ� ô v�� ‰ËQ� ôË√ rN�U�uKF� «c� WOL�√ ‰UL�_« »U�√ „—b� Ê√ …—Ëd{ v�≈ —U�ù« «c� w� U�uM� W�«bF�« s� 5�—UN�« j�{Ë s�_« vK� WOK�«b�« …—«“Ë qL��� YO� U�U�� t�U�b� ÂbI� ÂUEM�« Ê≈ ‰U�Ë Æs�«u*«Ë s�uK� bz«u� s� p�– tII�� U�Ë V�U'« »U�√ s� 5KB�LK� wMH�« r�b�«  U�b� .bI�� ÂuO�« —«b� vK� qLF� wM� r�U� tOK� ·dA�Ë WO�U*« ¡U��_« q� V�UJ*« UNM� ÂUEMK� …b�b�  U�UD� W�U{≈  bN� WO{U*« WK�d*« Ê√ UHOC� WOM� q�UA� ÊuN�«u� s�c�«  PAM*« b�bF�« l�  bI� w��« qLF�« ‘—Ë Ê≈ ‰U�Ë ¨WOMJ��«  UFL�*«Ë WOM�_«  U�«d(«Ë X�d��ô« w�UI�Ë W�—UIF�« Æ”uL� ÂUE� d�uD� w� q�U� qJA� XLN�√ …¡UM�  UOu�� X�d� ’U)« ŸUDI�« w�  UN'« s�

q�I*« q�d�√ 18 w� ÂUI� œ«e*«

áªgÉ°ùe øe ájQÉŒh á«æµ°S á©£b 900 ìôW »æ∏Y OGõe ‘ ™«Ñ∏d zè«∏ÿG IQO{

„ö�√≠ Ê«dNE�«

ÊU�O� 18 w� WO�dA�« WIDM*« bNA� vK� wMKF�« œ«e*« W�U�≈ Í—U'« ©q�d�√® ¢ZOK)« …—œ¢ WL�U�� s� WO�U��« WK�d*« W�«u� V�U�� Ê«dNE�« dB� ‚bM� w� p�–Ë Æ2 r�— ¢W�œuF��« uJ�«—√¢ w�Ë œ«e??*« vK� W�dA*« WM�K�« X�U�Ë ¨…d�F�*« W�—UIF�« UL�U�*« WM' e�(« …dz«œ ¨d�)« w� W�UF�« WLJ;« b��—u��b�« w�u�UI�« wHB*«Ë cOHM��«Ë WL�U�LK� ‚u�*« WC�UI�« `O�d�« W�uL�� v�≈ W�U{≈ ¨…U�U;«Ë WO�u�UI�«  «—UA��ö� 5M� s� bOL(« 900 vK� Ÿ“u� l�d� d�� ÊuOK� 1¨417 t��U�� mK�� Íc�«Ë jD�*« s� —uD*« ¡e'« vK� ÂUIO� œ«e*« Ê√ v�≈ 500 s� lDI�«  U�U�� ÕË«d�  U�b)« WK�UJ�� ¨w�b)«Ë Í—U���«Ë wMJ��« sLC�� …—uD� WFD� Æl�d� d�� 2400 v�Ë_« WK�d*« vK� wMK� œ«e� «dO�√ rO�√ YO� ¨ZOK)« …—œ WL�U�� s� WO�U��« WK�d*« Ác� Ê√ WM�K�« XMO�Ë  U�dA�« 5� dO�� f�UM� bF� UNFO� -Ë l�d� d�� n�√ 800 s� d��√ UN��U�� mK�� w��« …—uD*« dO� Æl�d*« d�LK� ôU�— 182 dF�� ‰U�— ÊuOK� 158 u�� XGK� WO�UL�≈ WLOI� œ«e*«  dC� w��« W�—UIF�« ¨wF�� WzU*« w� 2¨5Ë œ«e*« w� ÷—_« WLO� s� WzU*« w� 50 l�œ w�Ë lO��« ◊Ëd� WM�K�«  œb�Ë ÆlO��« a�—U� s� ÂU�√ …dA� …b� w� w�dB� pOA� WLOI�« w�U� œ«b�� «e��ô«Ë

Amlak newspaper  

Amlak newspaper is the first real estate weekly newspaper in Saudi Arabia. It is well known and distrubuited in Saudi Arabia . It is the bes...