Page 1

‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

‫ ﺭﻳﺎﻻﻥ‬/ ‫ ﺻﻔﺤﺔ‬24 ISSUE NO:23 - 2nd YEAR-SAT.28 MAY. 2011

‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

AMLAK 2011 ‫ ﻣﺎﻳﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬- (23) ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

᫪æàdG ™jQÉ°ûe ò«ØæJ ‘ ´Gô°SE’ÉH ¬Lƒj ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

´ô°ûJ ¿Éµ°SE’G IQGRh 4 IóMh 4000 AÉæH ‘ áµÃ äÉÄØdG ™«ª÷ AÉæÑd IójóL •hô°T 8 á«æµ°ùdG äÉ©ªéŸG á≤∏¨ŸG

IÒeC’G á©eÉL íààØj ∂∏ŸG ⁄É©dÉH á«FÉ°ùf á©eÉL ÈcCÉc IQƒf ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y ¥ÉØfE’ÉH §°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hO Qó°üàJ áµ∏ªŸG • Ú«ŸÉYh ÚjOƒ©°S AGÈN ácQÉ°ûà ¢VÉjôdÉH äGAÉ°ûfEÓd ájOƒ©°S áªb •


AMLAK 2

QÉ`Ñ`NCG

I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

RÉ‚EÉH ¬Lq ƒj ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN Oóq ëŸG É¡àbh ‘ ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG „ö�√≠÷U�d�«

v�OF�« e�eF�«b��

ä’hÉ≤ŸG ´É£b äÉ«Ñ∏°Sh πcÉ°ûe d�J� U�bM� sJ�Ë ¨ UO�K�Ë q�UA� s� ŸUD� Í√ uK�� ô ÊS� ¨ qLF�« W�U�≈ v�≈ ÍœR� YO�� ¨  UO�K��«Ë q�UA*« v�≈ —dC�« qI�M� ô v�� WK�U� ‰uK� l{Ë VKD�� d�_« Æ Èd�√  U�UD�  UO�K��«Ë q�UA*« s� dO�J�« t� WJKL*U�  ôËUI*« ŸUD�Ë WO�u�UI�« dO�Ë q� ¨ W��U)«  U�—UL*« v�≈ W��� p�–Ë ¨  U��R�Ë  U�d� iF�Ë 5�ËUI*« iF� UNO� lI� w��« ¨ W�UF�« l�—UA*« cOHM� v�u�� v��«  «¡UA�ù«Ë  ôËUI*« Ë√ ¨ …d�F�*« l�—UA*« s�  U�*« —uN� b$ p�c� W�O��Ë ŸUD� WFL� t�uA� w� XLN�√ W�O� …œu�� UNCF� cOHM� WOM�u�«  U��R*«Ë  U�dA�« WFL��  d{√Ë ¨  ôËUI*« ÆW�e�K*« ¨ WK�«b��Ë ¨ …dO��  ôËUI*« ŸUD� q�UA�Ë  UO�K� sLJ� UNCF�Ë ¨ W��U�  U�—UL* W�O�� QAM� UNCF��  UO�UH�ôU�  ôËUI*«  U�d� iF� «e��≈ Âb� w� “d�√ s�Ë ¨d��√ V�UJ� oI��� UN�u� ·UH��ô« W�ËU��Ë  «–  U��R� vK� Èd�J�« l�—UA*« iF� WO�d� q�UA*« U�b�U�� —œ«u� pK�1 ô UNCF�Ë q� ¨…œËb��  UO�UJ�« ÂuI� p�c� W�O��Ë ÆW�uKD*« …—uB�U� l�—UA*« cOHM� vK� Ë√  U�dA� l�—UA*« Ác� cOHM� œUM�≈ v�≈  U�dA�« Ác� …œu�� cOHM��« r�� w�U��U�Ë …¡UH� q�√ ¨s�U��« s� ‰ËUI� nB�M� w� Ë√ ÁcOHM� W�«b� w� ŸËdA*« d�F�� U0— Ë√ ¨q�√ b�UF�*« fOzd�« ‰ËUI*« ÂeK� œuIF�« Ê√ r�— p�–Ë ¨o�dD�« Á—œU�Ë tL�U� WD�«u� ŸËdA*« cOHM�� WO�uJ(« WN'« l� WN'« s� bL�F� s�U��« s� ‰ËUI� «b���« Ë√ ¨wMH�« W�—b� UHMB� ÊuJ� YO��¨ŸËdA*« WJ�U�¨ WO�uJ(« ÆŸËdA*« r�� l� V�UM��  U�d� s� dO�� œbF� W�—«œù« …¡UHJ�« nF{ ÊS� p�c�Ë w��« »U��_« r�√ b�√ s� d��F�  ôËUI*«  U��R�Ë WI�dD� U�cOHM� Ë√  ôËUI*« l�—UA� qA� v�≈ ÍœR� ÆWO�bMN�«  UH«uLK� WH�U��Ë W�uA� WO�u�UI�« dO�Ë W��U)«  U�—UL*«Ë  UO�K��«Ë q�UA*« Ê≈ v�≈ ÃU�%  ôËUI*«  U�d�Ë  U��R� s� dO�� œbF� W��UD*«  «u_« XFH�—« b�Ë ¨œU� —«u�Ë iOH��� ‘UI� vDFÔ� Ê√ vK� ¨W�UF�« l�—UA*« cOHM� vK� ·dA� UOK� W�ON� ö�U� U�—Ëb� ŸöD{ù« s� UNMJ9  UO�ö W�ON�« Ác� W�d� oOF� w��«  «¡«d�ù« …d��Ë WO�«d�ËdO��« s� «bOF�¨ w�UF� w� «dO�� b�U�O� W�ON�« Ác� ÂUO�˨ «—«dI�« –U��« œUB��ô« r�œ w� dO�� —bI� r�U�� Íc�«  ôËUI*« ŸUD� ÆwM�u�«

ôjôëàdG ¢ù«FQ azizes@amlakmail.net

U�Ë_« w� WJKL*« o�UM� nK��� w� W�uLM��« l�—UA*« “U$≈ WOL�Q� 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� t�Ë Ò Æs�«u*«Ë s�uK� dO)« UNO� qF�� Ê√ ?? ö�Ë q� ?? tK�« öÎ zU� ¨dO�Q� ÊËœ UN� …œbÒ ;« Âe� WJKL*« tO�  dJM��« w��«Ë 2011 u�U� 23 5M�ô« Âu� ¨¡«—“u�« fK�� W�K� t�ƒd� ‰ö� p�– ¡U�  U�UO�K� Ϋ—«dL��« p�–  bÒ �Ë ¨WO�dA�« ”bI�« w� WO�UDO��« …b�Ë 1500 ¡UM� WOKOz«d�ù« W�uJ(« ·UM���ô Wd� W�√ ÂU�√ »«u??�_« lOL' ÎU�ö�≈Ë ¨Âö��«  U�UI���« s� qBM��« w� WOKOz«d�ù« ÆwMOD�KH�« V�U'« l� …d�F�*«  U{ËUH*«

¢ù∏› ´ÉªàLG ¢SCGôj π°ü«ØdG ódÉN :¿Éª∏°S øH ¿É£∏°S ÒeC’G OQGƒª∏d »æWƒdG ´hô°ûŸG πjƒ– IóL á¶aÉ ôjƒ£Jh ᫪æJ »æWh õcôŸ ájô°ûÑdG „ö�√ – ÷U�d�«

ÊUDK� dO�_« wJK*« uL��« V�U ‰U� W�ON�« fOz— e�eF�« b�� s� ÊULK� s� W�UO��« W�O� Ê≈ ò —U�ü«Ë W�UO�K� W�UF�« WOLM�� wM�u�« ŸËdA*« q�u% œbB� wM�u�« e�dLK� åq�UJ�ò W�dA��« œ—«u*« lO�u�� ¨WO�UO��« W�dA��« œ—«u*« WOLM�� W�dA��«œ—«u*«WOLM�V�U�w�qLF�«‚UD� ÆwM�u�« Èu��*« vK� WO�UO��« e�eF�«b�� s� ÊULK� s� ÊUDK� dO�_« dI� w� tzUI� VI� .dJ�« ÁuL� ·U{√Ë qIOF� ‰¬ bN� s� rO�«d�≈ ÷U�d�U� W�ON�« Ê√ ò ¨t� o�«d*« b�u�«Ë å·b�ò W�dA��« œ—«u*« WOLM� ‚ËbM ÂU� d�b� s� WU� W�UM�Ë r�œ v�≈ ÃU�% w�UO��« ŸUDI�« w� …b�«u�« qLF�« ’d� ¨V�U'« «c� w� UO�O�«d��« UJ�d� d��F� Íc�«Ë W�dA��« œ—«u*« ‚ËbM qLA�Ë lL��*« `z«d� lOL� VDI��� X�U� WO�UO��« sN*« Ê√ v�≈ «dOA� s� W�ON�« fOz— uL� »d�√Ë ¨WJKL*« w� ÈdI�«Ë UE�U;«Ë o�UM*« W�U� Z�«d� w� W�ON�« l� eOL*« t�ËUF�Ë tL�œ vK� ‚ËbMBK� ’U)« Ád�bI� s� bF� ‚ËbMB�«Ë W�ON�« W�«d� Ê√ vK� «b�R� ¨WO�UO��« sN*« 5�u� Æ…œbF�� ZzU�� XII� w��« …eOL*«  U�«dA�« t�√ vK� W�UO��« ŸUD� v�≈ dEM� UM�≈ åqIOF� ‰¬ rO�«d�≈ ‰U� t�N� s�Ë qLF�« ’d� dB� w� W�ON�« WO�NM�Ë …œu�Ë ¨qLF�« ’dH� d�u� ŸUD� sN*« r�b� ‚ËbMBK� e�U� w�UO��« V�—b��«Ë rOKF�K� WO����« vM��« œU��≈Ë wM�u�« bd*« ¡UA�≈ vK� qLF� ‚ËbMB�« Ê√ UMO�� ¨Íu� qJA� WO�UO��« ÆUNM� …œUH��ô« v�≈ UO�«œ ¨WO�Ëd�J�ô« W�«u��«Ë w� WOHO�u�« ’dH�« r�œ U�“d�√ s�Ë ÊËUF��«  ôU�� vK� ¡UIK�« e�—Ë —U���U� ¨nO�u��«Ë qO�Q��«Ë V�—b��« Z�«d� r�œ ‰ö� s� WO�UO��« sN*« ÆqLF�« ’dH� «dO�u� W�œUB��ô«  U�UDI�« d��√ s� W�UO��« ŸUD� r�œ w� q�UH�« ‚ËbMB�« —Ëœ vK� ÊULK� s� ÊUDK� dO�_« uL� vM�√Ë w� rN�√ å·b�åË W�ON�« ÊËUF� Ê√ v�≈ U�uM� ¨WO�UO��« sN*« 5�u�Ë ÆWO�UO��« sN*« s� …dO�� W��� 5�u� v�≈ …—U??�“ 5K�I*« 5�u��_« ‰ö� W�UO��« W�O� s� o�d� Íd�O�Ë ‰œU��Ë 5�dD�« rN� w��« —u??�_« W�U� Y��� ¨W�dA��« œ—«u??*« ‚ËbM wK�I��*« ÊËUF��«  ôU�� d�uD� vK� qLF�«Ë  «d�)«

„ö�√≠…b� b�U� d??O??�_« wJK*« uL��« V??�U?? bI� fOz— W�dJ*« WJ� WIDM� dO�√ qBOH�« wK;« fK�LK� U�UL��« WIDM*« fK�� —uC�� p�–Ë …b� WE�U�� d�uD�Ë WOLM�� b�U� s� qFA� dO�_« wJK*« uL��« V�U fK�*« fOz— …b??� k�U�� e�eF�«b�� s� b�U�Ë …b� WE�U�� d�uD�Ë WOLM�� wK;« dB� ZzU�M� Ϋe�u� ÎU{d� —uC(«Ë ÁuL� œuN'«Ë Á1432 ÂUF� —UD�_« ‰uO� —«d{√ ZzU�� v??�≈ W�U{≈ Æ U??N??'« s� X�c� w��« …d�H�« ‰ö� U�cOHM� - w��« l�—UA*« WF�U�� W�dJ*« WJ� WIDM� dO�√ qBOH�« b�U� dO�_« ÂUFK� …bL�F*« l�—UA*«Ë ©Á14301432® iF�Ë WOK�I��*« l�—UA*«Ë ©Á14321433® ¨ÂU� qJA� …b� w� l�—UA*« ŸUL��ô« ‰ö� ÁuL� ÷dF��«Ë ÆU�cOHM� d�F�*« l�—UA*« qLF�« Í—U'« l�—UA*«Ë ÎU�ËdA� 128  U�b)« W�U� w� …cHM*« l�—UA*« œb� mK� YO� ÂUF�« WO�«eO� w� …bL�F*« l�—UA*«Ë ÆÆÎU�ËdA� 62 …d�F�*« l�—UA*«Ë ÆÆÎU�ËdA� 167 UN� UN�U�% w��« l�—UA*« œb� Ê√ ŸUL��ô« ‰ö� s� `C�«Ë ÎU�ËdA� 74 Á1433≠1432 Æ U�b)« W�U� w� ÎU�ËdA� 83 w� w�U(« X�u�« w� WE�U;« w� ÎUBI� UNO� w�UF�Ë WE�U;« UN�U�% w��« l�—UA*« d��√ ÊQ� ŸUL��ô« `{Ë√Ë ÎU�ËdA� 135 v�≈ UNO� wK�I��*« ÃUO��ô« qË YO� ¨ UM��«Ë 5M��« ”—«b� l�—UA� w� ÃUO��ô« «c� s� bL�F*« “ËU��� r� ULMO�  UM��« rOKF�� ÎU�ËdA� 422Ë 5M��« rOKF�� Æ UM�K� U�ËdA� 15Ë 5M�K� l�—UA� 6 UNM� jI� ÎU�ËdA� ©21® Á1433 1432≠ WO�«eO� s� UN�ö��« -Ë WE�U;« w�  cH� w��« WO�B�« ÊËRA�« l�—UA� Ê√ ŸUL��ô« 5�Ë qËË l�—UA� 10 UN� qLF�« Í—U'« l�—UA*«Ë ÎU�ËdA� 30 XGK� Á1433≠1430 ÂU� l�—UA� iF� v�≈ W�U{≈ ÎU�ËdA� 28 WO�B�«  U�b)« w� U�cOHM� d�F�*« l�—UA*« œb� Æ…b� w� …d�F�*« l�—UA*« s� W��� d��« Ác� bF�Ë ÆÆWO�B�« e�«d*« ÂUF�« WO�«eO� w� bL�F� r� ULMO� ÎU�ËdA� 63 WO�B�« l�—UA*« s� WE�U;« ÃUO��« mK�Ë ÆjI� b�«Ë ŸËdA� dO� WM�bLK� w�U(« U�cOHM� Èd�� w��«Ë …cHM*« l�—UA*« qL�� fK�*« ¡UC�√ l� ÁuL� ÷dF��«Ë w� WU)« o�«d*« W�U� w� q�I��*« w� l�—UA� s� WE�U;« t�U�% U�Ë …d�F�*«Ë ·dB�«Ë WO�O��«  U�b)«Ë WO�UL��ô« ÊËRA�«Ë ¡U�dNJ�«Ë qIM�«Ë ‚dD�U�  U�b)« 48 Á1432≠1430 ÂU� cM� UNM� cH� U� mK� w��«Ë W�U�_« w� WU)« l�—UA*«Ë w�B�« U�cOHM� d�F�� w��« l�—UA*«Ë d�√ U�ËdA� 84 cOHM� ‰ULJ��« w� qLF�« Íd��Ë U�ËdA� ÆU�ËdA� 19 W�U�_U� WU)«  U�b�K�

‫ﻹﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻣﻼﻙ‬

059 34 777 80


‫‪3 AMLAK‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (23‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳــﻮ ‪I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1‬‬


AMLAK 4

QÉ`Ñ`NCG

I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

WJ� »uM� UF�u� UNLK�� bF�

IóMh 4000 »æÑJ ¿Éµ°SE’G IQGRh áµÃ äÉÄØdG ™«ª÷

„ö�√ ≠ WJ� ÊUJ�ô« …—«“Ë XLK�� WJ� »uM� w� UF�u� ©4000® W�U�ô W�dJ*« Íd��Ë ¨ WOMJ� …b�Ë œ«b???�ô U??O??�U??� q??L??F??�« pK�� W�“ö�« rO�UB��« Æ «b�u�« —bB� p??�– `??{Ë√ …—«“Ë w??� ‰ËR??�??� o�Ë 5M�«u*« W�UF� q� WMOF� W�H� X�O� U�ƒUA�« l�e*«  «b�u�« Ê≈ ‰U�˨ ÊUJ�ô« W�bI*« WLUF�« 5�√ b�√Ë UO�U� U�œ«b�« vK� …—«“u�« qLF� w��« WO�ü«Ë rOEM��« XF{Ë W�öF�«  «–  UN'« l� oO�M��U� t�—«œ« Ê√ —U��« qC� s� W�U�√ —u��b�« s�U�LK� X�Ë Ÿd�√ w�  U�b)« ‰UB�≈ WO�¬ X���Ë ŸËdA*« cOHM�� W�UF�« ◊uD)« Æ…dO�� WOL�« ŸËdA*« «c� v�u� …œUOI�« Ê√ v�≈ «dOA� ÆÊUJ�ô« …—«“Ë U�cHM�� v��« n�dA�« W�dJ*« WJ0 WO�UMB�« W�—U���« W�dG�U� W�—UIF�« WM�K�« fOz— l�u�Ë W�Ëb�« W�UH��« q� w� —UF�ô« w� UF�«d� wMJ��« ŸUDI�« bNA� Ê« ‘U�— u�« —uBM� WK�I*«  «uM� dAF�« —«b� vK� ¡wD� q� UF�d� ÊuJ� s� t�« v�« «dOA� ÊUJ�ö� ÷UH��« UF�u�� WOMJ� …b�Ë n�« ©50® v�« W�U�� W�dJ*« WJ� Ê√ v�≈ «dOA� ¨ …—«“u� XLK� W�bI*« WLUF�« W�U�« X�U�Ë l�—UA*« Ác� vN�M� U�bM�  «—U��ô« »uM� ©4® r�— bNF�« w�Ë jD�0 l�d� d�� 5�ö� 4 W�U�0 5F�u� ÊUJ�ô« Æ5M�«u*«  U�K� V�u��� WO�U�  UH«u0 WOMJ�  «b�Ë ¡UA�ù W�dJ*« WJ�

‰U�— ÊuOK� ¥ππ UN�LO� mK��

»ë°U ±ô°Uh √É«e ™jQÉ°ûe ò«Øæàd Oƒ≤Y ™«bƒJ áµ∏ªŸG ≥WÉæe ∞∏àîà ∏Æ∏π mK�0 …œËb;« ÁœôË√Ë ÍœUL(« bN� W�d� l� ÷U�d�« WIDM0 WO�eM� ÁUO� öOu�Ë ◊uD� ŸËdA� s�U��« bIF�«Ë ¨‰U�— 5�ö� …—U��K� wF�dOB*« bL�� ÊULOK� W�uL�� l� …—uM*« WM�b*« WIDM0 —U�ü« Âœ— cOHM� ŸËdA� l�U��« bIF�«Ë ¨‰U�— 5�ö� ∂Æ∑µ mK�0  ôËUILK� w�UG�« l�d�« …d�u� W��R� l� Ê«d$ WIDM0 W�uAJ*« ‰ULJ��« ŸËdA� d�UF�« bIF�«Ë ¨‰U�— 5�ö� ∂Æ∂± mK�0 W�UF�« mK�0 lO�d�« —«b??*« W��R� l� Ê«d$ WM�b� ¡UO�√ »d�  UJ�� w�U�d)« e�U(« ŸËdA� dA� ÍœU(« bIF�«Ë ¨‰U�— 5�ö� ¥Æ≥µ W��R� l� rOBI�« WIDM0 ”d�« WE�U�0 w�B�« ·dB�« WD; w�U��« bIF�«Ë ¨‰U�— 5�ö� ≥Æ≥¥ mK�0  ôËUILK� w�d(« wC� bF� Ê«d$ WIDM0 ‘U�� w�U�_ »dAK� W(UB�« ÁUO*« 5�Q� ŸËdA� dA� Y�U��« bIF�«Ë ¨‰U�— n�√ π∑πÆ≤ mK�0 i�U;« l�U� bL�� W��R� l� l� Ê«d$ WIDM� j�Ë Èd� w�U�_ »dAK� W(UB�« ÁUO*« 5�Q� dA� ·ô¬ ∏¥∞ mK�0 W�UF�«  ôËUILK� r�U� ‰¬ ”ö� wK� ÍbN� W��R� w�U�_ »dAK� W(U ÁUO� 5�Q� ŸËdA� dA� l�«d�« bIF�«Ë ¨‰U??�—  ôËUILK� r�U� ‰¬ ”ö� wK� ÍbN� W��R� l� Ê«d$ WIDM0 W�UDK� W(UB�« ÁUO*« 5�Q� dA� f�U)« bIF�«Ë ƉU�— ·ô¬ ∏±∞ mK�0 W�UF�« ‰¬ bL�� bL�√ W��R� l� Ê«d$ WIDM0 ö�uG�« ‚d� w�U�_ »dAK� dA� ”œU��« bIF�«Ë ¨‰U�— n�√ ∑∑∑Æ∂ mK�0 W�UF�«  ôËUILK� ÊU�O� WIDM0 n�d(« lL�*« w�U�_ »dAK� W(UB�« ÁUO*« 5�Q� ŸËdA� ƉU�— n�√ ∑µ∂ mK�0 W�UF�«  ôËUILK� ‰cN*« W��R� l� Ê«d$

„ö�√ ≠÷U�d�« e�eF�«b�� s� tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� UNO�u�� Ϋ–UH�«  U�b)« W�U� dO�u� vK� rz«b�« td�Ë ≠ tK�« tEH� ≠ œuF� ‰¬ ¡U�dNJ�«Ë ÁUO*« d�“Ë l�Ë ¨WJKL*« ¡U�—√ lOL� w� s�«uLK� W�—ËdC�« cOHM�� œuIF�« s� Ϋœb??� 5B(« sL�d�«b�� s� tK�«b�� ”bMN*« WHKJ�� WJKL*« s� WHK��� o�UM� w� w�B�« ·dB�«Ë ÁUOLK� l�—UA� ŸËdA� ‰Ë_« bIF�« qLA�Ë ¨‰U�— ÊuOK� ¥ππ s� d��√ XGK� WO�UL�« WIDM0 ÂuO�U� VFJ� d�� n�√ 5��� WF� WO�ö��« W'UF*« WD�� mK�0  ôËUI*«Ë …—U��K� rK�u��« wKF�« bL�� W�d� l� …—uM*« WM�b*« w�D�� s� WK�UM�« ◊uD)« ¡UA�≈ w�U��« bIF�«Ë ¨‰U�— ÊuOK� ≤π∏Æ≤µ Íd�uG�« oKD� W�d� l� rOBI�« WIDM0 …d�UF�«Ë WF�U��« WOIM��« dH� Y�U��« bIF�«Ë ¨‰U�— ÊuOK� π≥Æ≥π mK�0 …œËb;«  ôËUILK� WIDM0 WFL�*« WE�U�0 W�ËU�—_« ÁUO� ŸËdA0 W�—u�M� —U�¬ WF�—√ ≤≥Æππ mK�0  ôËUI*«Ë …—U��K� XJ�u��« W��R� l� ÷U�d�« WE�U�0 w�B�« ·dB�«  UJ�� cOHM� l�«d�« bIF�«Ë ¨‰U�— ÊuOK� W�œuF��« 5�Q� W�d� l� ©WF�«d�« WK�d*«® ÷U�d�« WIDM0 wH�e�« W�UOË qOGA� f�U)« bIF�«Ë ƉU�— ÊuOK� ±πÆπ∑ mK�0 …œËb;« …—U���«Ë l�—UA*« W�d� l� qzU� WIDM0 w�B�« ·dB�« l�—UA� ‰ULJ��« ”œU��« bIF�«Ë ¨‰U�— ÊuOK� ±µÆπ≤ mK�0 …œËb;« W�UF�« ©v�Ë_« WK�d*«® …—uM*« WM�b*U� w�B�« ·dBK� WO�eM*«  öOu��« ¨‰U�— ÊuOK� ±≥Ƶ∂ mK�0 …œËb??;«  ôËUILK� wK�d� W�d� l� wH�e�«Ë ◊UG�« w�E�U�0 ÁUO*«  UJ�� ‰«b���«Ë cOHM� l�U��« bIF�«Ë


I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

QÉ`Ñ`NCG

‰U�— «—UOK� 5 UNHO�UJ� mK��

™jQÉ°ûe ó≤Øàj äÉæ«eCÉàdG á°ù°SDƒe ßaÉ ájQÉéàdGh á«æµ°ùdGh äGQɪãà°S’G á°ù°SDƒŸG

„ö�√≠÷U�d�« WOMJ� …b�Ë ·ô¬ 4.382 5�u� XKL�√ bI� UMO�Q�K� W�UF�« W��R*« k�U�� bIH� œb� v??�≈ W�U{≈ ¨WJKL*« Êb??� nK��� w� l�—UA� ªbOL(« ÊULOK� –U��ô« WO�UL��ô« ‰UL�√ ‰ULJ��« —U??� WOMJ� …b??�Ë 700 q�«d� vK� tO�UF� n??�Ë YO� ¨ W��R*« qO�'« WM�b� w� U�cOHM� w� ¡b��«Ë UNLOLB� W�—UL���ô«Ë WOMJ��« l�—UA0 qLF�« dO� d�uD�� W�«—b� W��R*« ÂuI� UL� ¨WO�UMB�« UO�U� U�cOHM� W��R*« Íd& w��« W�—U���«Ë W�U{≈ ¨UNJK�9 w��« Èd�_« l�«u*« iF� Æl�«u*« s� œbF� d�uD��«  U�d� s� œb� w� UN�L�U�� v�≈ Ê√ l�—UA*« ÁbIH� VI� ¢ bOL(« ¢ b??�√Ë ŸUDI�« Èu��� vK�ËÆÍ—UIF�« q�uL��«Ë bOL(« ÊULOK� –U��ô« sL{ ÊUO�Q� ªW�U�d�Ë UOKF�« ëd�« w�ËdA� ŸËdA� cOHM� vK� W��R*« nJF� ªw�UO��« ÂœU� UNM�œ w��« W�œUB��ô« WOLM��« l�—UA� WM�b*U� W�e�d*« WIDM*U� f�U)« Í—UL���ô«  UMO�Q��« tK�« tEH� e�eF�«b�� s� tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ‚bM� v�≈ W�U{≈ ÆWO�bM� W�d� 540 rC� Íc�«Ë …—uM*« ”U�_« d�� l{ËË 5�b� qH� tH�dA� ‰ö� ÁU�—Ë oI�Ë ÕUM�Ë W�d� 830 s� n�Q�� Íc�« ÷U�d�« Êu�KO� V�UB� Ád�bI�Ë ÁdJ� U�b�� ¨÷U�d�« WIDM� l�—UA* ÆÂ2013 s� l�«d�« l�d�« w� t�U���« l�u��Ë WO�bM� s� ÊULK� d??O??�_« ÷U??�d??�« WIDM� dO�√ wJK*« uL��« —UL���ô« ‰U�� w� ÎU�u�K� Ϋ—Ëœ W��RLK� Ê√ v�≈ —UA� l�—UA* ULNL�b� ÷U�d�« WIDM� 5�√ uL��Ë e�eF�«b�� ¨W�—U���« Ë√ WO��J*« Ë√ WOMJ��« ¡Î «u� W�—UIF�« l�—UA*U� cOHM��« bI� WLO� Ê√ 5�Ë ¨÷U�d�« WM�b� w� W��R*« W�L� s� d��√ W�—UIF�« UNF�—UA� nO�UJ� w�UL�≈ mK�� –≈ —UOK� mK� WO��J*«Ë WOMJ��« w�U�LK� W�U�d� W�«Ë ŸËdA* ªWJKL*«  UE�U��Ë o�UM� s� œb� w� W�“u� ‰U�—  «—UOK� UOKF�« ëd�« U�√ ¨‰U�— ÊuOK� s�dA�Ë W�L�Ë W�L�L�Ë d�uD��«  U�d� s� œb� ‰«u??�√ ”˃— w� r�U�� UL� ƉU�— ÊuOK� Êu��Ë W�L�Ë W�� ÊUL� cOHM��« bI� WLOI� ÆÍ—UIF�« q�uL��«Ë ªw�UJ�ô« 5�u��« WOL�Q� «—UFA��«Ë W��R*« Ê≈ ‰U�Ë

᪫≤H kGójóL kÉ°Vôb 10227 óªà©j …QÉ≤©dG ∫ÉjQ äGQÉ«∏e á°ùªN

„ö�√≠÷U�d�« W�—UIF�« WOLM��« ‚ËbM …—«œ≈ XMK�√ tK�« tEH� e�eF�«b�� s� tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� UNO�u�� ΫcOHM� Ø1432 Í—U'« w�U*« ÂUFK� WF�«d�«Ë 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� r�œ s� W��U��« WF�b�« rN�KL� s�c�« 5M�«u*« ¡UL�√ ©10227® .bI� sLC��Ë ”UDF�« bL�� s� s�� ”bMN*« nKJ*« ‚ËbMB�« ÂU� d�b� U�bL��« w��«Ë ?�1433  U�b�� W�uLA*« WJKL*« e�«d�Ë  UE�U��Ë Êb0 WOMJ�  «b�Ë ¡UM�� ÎU{d� s�dA�Ë WF��Ë 5���Ë ·ô¬ …dA� ƉU�— © «—UOK� W�L�® W�«d� XGK� WLOI� ÷dI�« VK� .bI� W�u�Ë√ V���Ë ‚ËbMB�« ‚ËbMB�« V�UJ�Ë ŸËd� WF�«d� rN{«d�≈ vK� WI�«u*«  —b s�c�« 5M�«u*« lOL�� ‚ËbMB�« …—«œ≈ X�U�√Ë ?�1432Ø6Ø25 X���« Âu� s� Ϋ—U���« p�–Ë ¡UM��« …d�U��Ë œuIF�« lO�u�Ë s�d�«  «¡«d�≈ ¡UN�ù

AÉæH äÉMƒ°ùa QGó°UEG ™æe ócDƒJ äÉjó∏ÑdG ∫ƒ«°ùdG …QÉ› ‘

„ö�√≠÷U�d�« lOL� W�ËdI�«Ë W�bK��« ÊËRA�« …—«“Ë X�� W'UF� …—Ëd??{ vK� U�bK��«Ë  U??�U??�_« Í—U�� vK� WE�U;«Ë ‰uO��«  öJA� —U�� q�u% ‰ö??� s� UN�«d�√Ë W??�œË_« W�«b� s� ÊUJ��U� WK�ü« l�«u*« s� »UFA�« s� 5M�U��« wI� d�¬ Ϋ—U�� ÊuJ�� U�«d�� ƉuO��« d�U�� w� …—«“u???�« t??�—b??√ rOLF� w??� p??�– ¡U??� Õ«Ë—√ vK� WE�U;« v�≈ W�œUN�« UN�D� —U�≈  U�U�_« ÂUO� ‰ö� s� rN�UJK�2Ë 5M�«u*« œbN� w��« ‰uO��«  öJA� W'UF0 …—œUB�«  ULOKF��«Ë WO�U��« d�«Ë_« vC�I0 bOI��«  «¡«d�≈ oO�D��  U�bK��«Ë b�bA�Ë UN�«d�√Ë W�œË_« Í—U�� vK� WE�U;« »u�Ë l� U�d�U�� ¡—b� WMJL*« ‰uK(« l{ËË WO�«dLF�« o�UM*« `�� Í√ —«b≈ s� ŸUM��ô«Ë tMO� w� UNOK� lI� ¡«b��« Í√ W�«“ù WB��*«  UN'« l� oO�M��«Ë UNOK� …dL��*« W�U�d�« n�dB� ôË UN�«—U�� q�u% sJ1 ô »UF�Ë W�œË√ —U�� w� t�u�Ë 5��� l�u� Í√ wK� ¡UM��U� `�dB� Ë√ ·dB��U� WLE�ú� ÎUI�Ë „uJB�« pK� l{Ë Z�UF� l�«u*« pK� q�� vK� WO�d� „uJ œu�Ë ‰U� w� t�√ v�≈ ΫdOA� UN�uO�  ULOKF��«Ë

5 AMLAK

œ«b�K� UÎ O�dB� UÎ JO� X�d��«

ÉgQÉ©°T ΩGóîà°SG øe Qò– IQÉéàdG IQGRh ôµÑŸG ™«ÑdG èjhÎd Æ©»U�(« 5�√ UNK�I� l�œ WKO�Ë W�√ Ë√ ÊUL�z« W�UD�� W�—UI� «b�Ë lO�� WB�d*«  U�dA�« lOL� vK� ÊU� «c�Ë WF�b�« œ«b� VKD� s�bOH��*« W��U�� bM� W�—U)« vK� o�d� s� WF�b�« œ«b� VK� r�� Ê√ ¨s�d�A*« s� WI���*« ÆÊULC�« »U�� w� Ÿ«b�ù«Ë w�dB� pO� qL� W�U�� W�—UI�  «b�Ë ¡«d� w� 5��«d�« …—«“u�« qO�Ë Y�Ë ¨…—«“u�« s� t� h�d*« ŸËdA*« s� b�Q��« W�—U)« vK� ¡«u� ¡«dA�« bI� w� UNOK� oH�*« m�U�*« Ÿ«b�≈ s� b�Q��«Ë W�U�*« …b�u�« WLO� q�U� Ë√ WI����  UF�œ qJ� vK� 5�Ë tMO� l�u*« bIF�« w� tL�— œb;« ÊULC�« »U�� w� ÆŸËdALK� WJ�U*«Ë W�—U)« vK� lO��U� UN� h�d*« W�dA�« lO�K� b�b� rOEM� vK� Ϋd�R� o�«Ë ¡«—“u�« fK�� ÊU�Ë b�b'« rOEM��« ÂeK�Ë ¨W�œuF��« w� W�—UIF�«  «b�uK� dJ�*« ¨U�d�uD� œ«d*« ÷—_« „ö��« Í—UIF�« d�uD��«  U�d� ŸËdA*« r�U� UN� h�d*« ·—UB*« b�√ w� »U�� `��Ë ÆW�—U)« vK� ÊËd�A*« UNF�b� w��«  UF�b�« ‰U�I��ô W�—UIF�«  «b�uK� dJ�*« lO�K� b�b'« ÂUEM�« s� ¡U??�Ë w��« ªWO�OK)«Ë WOK;«  U�dA�« s� œb� qL� b�«e� VI� UNM� iF��« ÁU&«Ë ¨W�—UIF�«  «b�uK� dJ�*« lO��U� ÂuI� Ác� s�  «b�u� UNFO� ‰ö� s� ‰«u�_« lL� v�≈ ©WO�OK)«® sLC� U� „UM� fO�Ë ¨W�—U)« vK� ‰«e� ô w��« l�—UA*« q�� ŸËdA*« v�≈ ‰ËRO� ‰«u�√ s� ÁuF�œ U� Ê√ s�d�ALK� w� ‰«u??�_« pK� Âb���� bI� ªW�dA�« 5�Ë rNMO� bIF�« Ë√  «—UIF�« w� Ë√ rN�_« w�  U�—UC� s� WHK��� qzU�Ë Æ…—U��K� s�d�A*« ‰«u�√ ÷dF� b� U2 U�dO� w�

„ö�√≠÷U�d�« U�ö�≈ sL{ U�—UF� «b���« s� …—U���« …—«“Ë  —c� XKB� w��«  U�dA�« q�� s� W�—UIF�« l�—UALK� Z�Ëd��« ÆW�—U)« vK� lO��« hO�d� vK� lO�� WB�d*«  U�dA�« lOL� vK� UN� ÊUO� w� …—«“u�«  b�√Ë VKD� s�bOH��*« W��U�� bM� W�—U)« vK� W�—UI�  «b�Ë WF�b�« œ«b� VK� r�� Ê√ ¨s�d�A*« s� WI���*« WF�b�« œ«b� ÆÊULC�« »U�� w� Ÿ«b�ù«Ë w�dB� pO� qL� o�d� s� s� ÊU�� WOK�«b�« …—U��K� …—U���« …—«“Ë qO�Ë ‰U??�Ë W�—U)« vK� W�—UIF�«  «b�u�« lO� WM' fOz— qOI� qC� ÂUO� s� WOK;« n�B�« Èb�≈ w� …—«“u�« t�E�ô U� ÊQA� Êö�ù« vK� …—«“u�« —UF� l{u� W�—UIF�«  U�dA�« iF�  «b�Ë lO�� …—«“u�« s� WB�d*« UNF�—UA� s� —uAM*« «cN�  ULOKF��« n�U�� p�– Ê√ YO�Ë W�—U)« vK� W�—UI�  «b�u�« ¡«d� w� 5��«d�« Èb� f�K�« l�u�Ë ’uB)« W�—UIF�«  U�dA�« lOL� vK� ÊU� «c� ¨W�—U)« vK� W�—UIF�« Ë√ UN�U�ö�≈ w� …—«“u�« —UF� «b���« Âb�Ë p�– WE�ö� dB�I� Ê«Ë Æ UNF�—UA� s� WOI�u���«  «—u�Ëd��« w� Êö�ù« w� U�{u� jI� t� h�d*« ŸËdA*« s� Êö�ù« ÆÊULC�« »U�� r�—Ë hO�d��« r�—  «b�u�« lO�� WOLOEM��« W�zö�« Ê√ …—«“u??�« qO�Ë 5�Ë 983 r�— Í—«“u�« —«dI�U� …—œUB�« W�—U)« vK� W�—UIF�« Ê√® vK� ©15® …œU??*« w� hM� ¨ ????�1431Ø2Ø2 a�—U�Ë …b�Ë qJ� s�d�A*« s� W�u�b*« WO�U*« m�U�*« lOL� Ÿœu� s�  UF�b�« ‰u�� r�� YO�� ¨ÊULC�« »U�� w� W�U�� Ë√ w�Ëd�J�≈ q�u��� Ë√ W�bÒ B�  UJOA� Ë√ ΫbI� s�d�A*«

AÉ°ûfE’ á°SGQO ó©j ±ô¨dG ¢ù∏› QÉ≤©∏d É«∏Y áÄ«g

„ö�√≠÷U�d�« ¡UA�S� WIKF�*« W�«—b�« ÊQ� W�œuF��« ·dG�« fK�0 W�—UIF�« WOM�u�« WM�K�« b�√ fK�� v�≈ …d�U�� UNF�— r�O�Ë s�dN� ÊuC� w� …e�U� ÊuJ�� —UIFK� UOK� W�O�  «—UA��ô« V�UJ� qC�√ b�« —UO��« - t�Q� WÎ �{u� ¨UN�u� t�UOzd� ¡«b�ù È—uA�« ZzU�M� ÃËd�K� p�–Ë U�œ«b�ù X�bI� w��« V�UJ*« s� W�uL�� 5� s� W�«—b�« “U$ù ÆÆŸUDI�U� WDO;« ·ËdE�«Ë V�UM�� W�ON�« ¡UA�≈ WO�¬ ‰u� oO�D�K� WK�U�  UOu�Ë s�dL���*«Ë W�—UIF�« WOM�u�« WM�K�« s� …dL��� œuN�Ë  U��UD� ‚UO� w� p�– w�Q� WOF�d� bO�u�� WLN*« V�UD*« b�« U�—U���U� —UIFK� UOK� W�O� œU��ù WJKL*U� 5�—UIF�« dF�uA�« bL� …œUOI�«  UN�u� oOI%Ë WOLM��« WOKL� w� ‰u�Q*« Á—Ëb� t{uN�Ë Í—UIF�« ŸUDI�« WOM�u�«  «—UL���ô« »UFO��ô WHK��*« W�œUB��ô«  U�UDI�« rOEM� w� …bO�d�« UOK� W�O� ¡UA�≈ ÊU� dF�uA�« bL� W�œuF��« ·dG�« fK�0 W�—UIF�« WOM�u�« WM�K�« fOz— ‰U�Ë ÆWO�M�_«Ë W�UM w� lL��*« `z«d� lOL� tO�≈ u�B� U� oI��Ë 5�—UIF�« s�dL���*«Ë s�—uD*«  UFKD� w�KO� —UIFK� ÊU� W�ON�« ¡UA�≈ ÊQ� U�{u� ¨ W�—UIF�«  U��M*« s� WHK��*« rN�U�UO��« w�K� …—uD��Ë ¡«œ_« …eOL�� W�—UI� ÷U�d�« ÷dF� U�d�¬Ë  UFL���«Ë  U��UM*« q� w� …d{U� XK� w��«Ë  UOu��«Ë V�UD*« r�√ b�« ‰«e� U�Ë œU��≈ vK� WB�d� WM�K�« ÊQ� dF�uA�« `{Ë√ W�ON�« ¡UA�ù WM�K�« UN� l�b� w��«  U�u�*« ‰u�Ë Æ «—UIFK� oKF�� ULO� dO�� —Ëb� lKDC�� w��« W�ON�« Ác� ¡UA�≈ ‰ö� s� r�O� p�– oOI% ÊQ�Ë WLEM� W�—UI� W�UM WO�uJ(« t��Ë WO�uJ(«  UN'« b�b% ¨ W�UMB�« vK� …d�R*« WLE�_« WF�«d� ¨ —UIF�« W�UM rOEM�Ë 5�u�� UL� —UIF�« W�UM w� —UL���ö� ‰«u�_« ”˃— lO�A� ¨  UF�dA��«Ë WLE�_U� Í—UIF�« ŸUDIK� UNL�œ »uKD*« dO�� d�√ t� ÊuJO� W�ON�« ¡UA�≈ Ê√ UHOC�¨ WOK;« ‚u��U� —UIF�« W�UMB� ö�U�  U�uKF� e�d� W�ON�« q�L�� dF�uA�« »d�√Ë ÆÆ—UIF�« WLE�√ oO�D�� WOMF*«  UN'«Ë  «—«“u�« q�U� s� ¡VF�« l�—Ë œuN'« ‰«e��« w� w� UN��öD�« Í—UIF�« ŸUDI�« w� ÊuK�UF�*« rAF�� w��« W�ON�« ¡UA�S� WU)« W�«—b�« wE% ÊQ� tK�√ s� ÊuJ�� UN�Q� Ϋb�R� wzUN� qJA� U�—«d�ù ΫbON9 WOMF*«  UN�K� UNF�—Ë È—uA�« fK�� ÂUL��U� q�UF�« V�dI�« U� q� w�  UF�dA�Ë t�LE�√ bO�u�Ë t���«d�Ë tOK� ·«d�ù«Ë ŸUDI�« ‰UL�√ rOEM�� …dO�� …bzU�  «– WOF�d� ÆWJKL*U� ÍœUB��ô« uLM�« WK�� l�œ w� “—U� —Ëœ s� ŸUDI�« t� lKDC�


AMLAK 6

ôjô≤J

I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

GôKCÉJ ÌcC’G áMÉ«°ùdGh äGQÉ≤©dG äÉYÉ£b »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏éŸ ¿OQC’G Ωɪ°†fÉH „ö�√ ≠ w�œ fK�� ‰Ëœ Êö�S� «d�Q� d��_« ÊuJ�� WO����« WOM��«Ë W�UO��«Ë «—UIF�«  U�UD� Ê√ Y�b� Í—UI� d�dI� b�√ w�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ W�uEM� v�≈ ÂULC�ô« WOL�UN�« WO�œ—_« WJKL*« VK� w� UN�O�d� s� w�OK)« ÊËUF��« w�œ—_« œUB��ô« ‘UF�S� WKOH� w�Ë WL�{ W�œUB��«Ë WO�U� iz«uH� l�L�� w��« ¨X��« w�dF�« ZOK)« ‰Ëœ rC� Íc�« Æ’U� qJA� UNMOF�  U�UD�Ë ¨ÂU� qJA�

UL� Êœ—_« d?????�“Ë Èd??????� wM�d���« WO�—U)« d��F� Êœ—_« Ê√ s� WHOK� ‰¬ bL�√ s� b�U� aOA�« Ê«Ë ¨`O�B�« w�UO��« —uD��«Ë bO�d�« rJ�K� ôU�� ◊U��—ô« w� WOIOI� W�KB� w�OK)« ÊËUF��« fK�* ÆÊœ—_« l�

ájOÉ°üàbG ÉjGõe •

U�öF� l�L�� Êœ—_« Ê√ WC�UI�« U�«e*« d�dI� k�ôË …—U���« WO�UH�« ‰ö� s� Èd�J�« ‰Ëb�« l� W�œUB��« YO� ¨WO�Ë—Ë_« W�«dA�«Ë …b��*«  U�ôu�« l� …d(« cM� w�Ë—Ë_« œU%ô« l� ◊U��—ô« v�≈ ZOK)« ‰Ëœ vF�� Ê√ WC�UI�« U�«e*« d�dI� b�√ ¨qB�� V�U� w�Ë Æ «uM� ÊËUF��« fK�� w� Êœ—_« ‰u�� Y�� s� Êö�ù« œd�� WO�U�_« WOM��« w� WO�OK)«  «—UL���ô« s� “eFO� l�—UA� ‰U�*« qO�� vK� UNM�Ë Èd�J�«  U�ËdA*«Ë ‰ËœË ‚«dF�« l� Êœ—_« j�d�� w��« …b�b(« pJ��« «—Ëd� “U�(« s� b�L*« Í“U�(« j)« qO�Q�Ë ZOK)« Êb*« 5�  «—UDI�« l�—UA� p�c� ¨U�—u� v�≈ Êœ—_U� —«d� vK� Èd�J�« W�—UIF�«  U�ËdA*« d�uD�Ë WO�œ—_« ÆU�dO�Ë ¡U�—e�« w� tK�« b�� pK*« WM�b�

p�c�Ë WO�OK)« ‰Ëb�« w� 5O�œ—_« 5�d�G*U� j��d*« w�UO��« ‚UH�ù« U�UD� jOAM� s� «b� ¨5O�OK)« ÕUO��«Ë  U�b)«Ë W�UO��« q�� ZOK)U� WD��d� W�œUB��« U�«e*« s� —œUB�« d�dI��« ‰U�Ë ÆrOKF��«Ë WO�D�« Ë√ Êu�—b� 5O�OK)« s� ·ôü«  «dA� Ê≈ WC�UI�« W�UO��«Ë ·UODö� Êœ—_« ÊË—Ëe� Ë√ ÃöF�« ÊuIK�� ÆnOB�« w� UuB�Ë ¨ÂUF�« —«b� vK�  ö�u% w�UL�≈ Ê√ w�œ—_« Íe�d*« pM��« sK�√ p�– v�≈ UF�«d� XK�� ×U)U� 5K�UF�« 5O�œ—_« 5�d�G*« Í—U'« ÂUF�« s� ◊U��Ë w�U��« Êu�U� ÍdN� ‰ö�  ö�u���« w�UL�≈ Ê√ pM��« ·U??{√Ë Æ0.7% W��M� 535 ‰œUF� U� Ë√ —UM�œ ÊuOK� 379.3 w�«u� mK� ‰œUF� U� Ë√ —UM�œ ÊuOK� 382 l� W�—UI� —ôËœ ÊuOK� XKJÒ �Ë Æ2010 s� …d�H�« fHM� —ôËœ ÊuOK� 539 2010 W�UN� w� 5O�œ—_« 5�d�G*«  ö�u% WLO� w�UL�ù« wK;« "UM�« s� 13.4% w�«u� t���� U� —UM�œ —UOK� 2.6 UN�LO� XGK�Ë W�—U'« —UF�_« V�� WOL�—  «d�bI� V��Ë Æ—ôËœ —UOK� 3.6 ‰œUF� U� Ë√ n�√ 600 u�� ×U)« w� 5K�UF�« 5O�œ—_« œb� mK�� Æw�dF�« ZOK)« ‰Ëœ w� rNLEF� qLF� h�� ‰uL� t�«u� w��«  U�IF�« Ê√ WC�UI�« U�«e*« d�dI� b�√Ë U� w� UuB� WKN� X�O� WO�OK)« WKE*U� Êœ—_« W�bIM�« …b�u�«Ë ¨w�dL'« œU%ô« q�� U�UCI� oKF�� ©…b�u*« WKLF�« s� U�����«  «—U�ù«Ë ÊUL� Ê√ r�—® W�d�Ë b�UI��«Ë W�B�«Ë rOKF��« q�� Èd�√ U�UC�Ë ÆÈd�_« ‰Ëb�« l� W�œUB��ô«  U�öF�«Ë —UL���ô« ÂULC�« w� W�KB� Èd� w�OK)« w�UO��« —«dI�« sJ�

s� b�e� lO�A� v�≈ ÍœRO� «c� ÊS� Êœ—_U� WDO;« w�Ë ÆUNJK9Ë Êœ—_« w� «—UIF�« ‰œU�� w� W�d(« Ê√ 5�  «—UIFK� uJO��« W�dA� d�dI� ÊU� ¨‚UO��« l�d�« ‰ö� Á—«dI��« q«Ë Êœ—_« w�  «—UIF�« ŸUD� w�UO��« »«dD{ô« ‰U� j�Ë Í—U'« ÂUF�« s� ‰Ë_« ÆW�—UIF�« ‚u��« ◊UA� w� R�U�� À«b�≈ v�≈  œ√ w��« Âu�— s� ¡UH�ù« …d�� ¡UN��« WOC� ÎUC�√ d�dI��« —U�√Ë w� XN��« w��«  «—UIF�«  UFO�� vK� W{ËdH*« q�u���« q�d�√ lKD� l� t�√ v�≈ ΫdOA� ¨2011 —«–¬Ø”—U� 31 w��«  «—UIF�« q�u% Âu�— s� ‰“UM��« ÊS� ¨w{U*« iOH���« W���Ë ¨ÎUF�d� Ϋd�� 150 s� UN��U�� qI� UN��U�� ÕË«d� w��«  «—UIF�« vK� W�*« w� 5 WG�U��« oI�Ë ÆUN�uFH� vN��« b� ¨l�d� d�� 300Ë 150 5� —UOK� 2.5 mK� UO�UL�≈ ö�œ Êœ—_« w� W�UO��« ŸUD� ÂU� s� % 17 ŸUH�—« W��M� w{U*« ÂUF�« ‰ö� —UM�œ Æ2009 Êœ—_« w� Âö??�≈ qzU�Ë X��— ¨qB�� ‚UO� w�Ë ©»dG*«Ë® Êœ—_« VK� s� T�UH*« Êö??�ù« ZOK)«Ë r�� mK�� w��« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ v??�≈ ÂULC�ô« X�Ë w� ¨—ôËœ ÊuOK�d� s� b�e� U� WFL��� U�œUB��« Æ—ôËœ —UOK� 120 s� d��√ Êœ—_«Ë »dG*« qJA� ô w�UL�ù« wK;« "UM�« mK� w�Ëb�« pM��« ÂU�—√ V���Ë mK�� 5� w� ¨—UOK� 28 v�≈ qB� U� 2010 w� w�œ—_« Æ—ôËœ —UOK� 90 w�dG*« œUB��ô« r��

á«MÉ«°S óFGƒa •

ájQɪãà°SG ≥jOÉæ°U ¥ÓWG •

ÂULC�« Ê√ WC�UI�« U??�«e??*« W�d� d�dI� k??�ôË ’d� s� “eFO� ©w��—b� qJA� - u� v��® Êœ—_« ‚ËbMB�« —«d� vK� d�uD�Ë —UL���« ‚ËbM ‚ö�≈ t�Ë Íc??�« ¨—ôËœ —UOK� 20 tL�� m�U��« w�OK)« s�d���« WJK2 s� q� w� W�uO� l�—UA� d�uD�� ‚ËbMB�« q�� ÊS� w�U��U�Ë ¨—uN� q�� ÊUL� WMDK�Ë w� UN�b�U�* Êœ—ú� ULN� U�u� qJAO� Í—UL���ô« —UL���ô« W�UG� »uKD*« q�uL��« dO�u� V�UB� wD�� Êœ—_« w� Èd�� WO�U�√Ë W�uO� l�—UA� d�uD�Ë v�≈ »dA�« ÁUO� d�® w��b�« ÁUO� qI� ŸËdA� q�� ©XO*« ≠ dL�_« d���«® s�d���« …UM�Ë ©ÊUL� WLUF�« ÊUL� WLUF�« w� U�dO�u�Ë WO�U�_« WOM��« d�uD�Ë ÆÊœ—ô« Êb� w�U�Ë jOAM� v�≈ ÍœR??� Ê√ «c� ÊQ� s� Ê√ d�dI��« b??�√Ë s� b�e� `M� ‰ö� s� Í—u� qJA� «—UIF�« ŸUD� v�≈ W�U{ùU� ¨Êœ—_« w� 5O�OK)« pKL��  öON���« l� W�«dA�U� Èd�� W�—UI� l�—UA� ‚ö??�≈ lO�A� Èu��� vK�Ë ZOK)« ‰ËœË Êœ—_« w� …œbF�� ·«d�√ ŸUDI�« qO� q� w� p??�–Ë ¨’U??)«Ë ÂUF�« 5�UDI�« ÷UH��ö� qzU*« —«dI��ô« v�≈ Êœ—_« w� Í—UIF�« «d�Q�� WO{U*« …d�H�« ‰ö� w��� œu�d� »d�_« u�Ë s�dL���*« ëe�Ë WOM�_«Ë WO�UO�uO'« À«b�_U� ÆÊœ—_« w� WOK�u9Ë WOK�«œ ·Ëd� v�≈ W�U{ùU�

äGQÉ≤©dG ∂∏“ •

‰Ëb�« d��√ s� bF� Êœ—_« Ê√ WC�UI�« U�«e*« d�dI� b�√Ë s� WO�U��ô« U��dB��« Ê√ d�dI��« d���« p�– l�Ë ¨ZOK)« ‰Ëœ w� W�œUB��ô« ·ËdE�U� «d�Q� WO�dF�« Êœ—_«Ë w�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ w� —«dI�« ŸUM 5K�UF�« ·ô¬  U��  ö�u��� oKF�� U� w� UuB� ‰Ëb�« w� WOM�√Ë WO�UO�  «—uD�Ë À«b�√ q� w�Ë


‫‪7 AMLAK‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (23‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳــﻮ ‪I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1‬‬


AMLAK 8

QÉÑNCG

I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

WIDM*« w� WE�U��18 qLA�

¿Éµ°SE’G ™jQÉ°ûŸ 2Ω ¿ƒ«∏e 19 øe ÌcCG ¢ü°üîJ ¢VÉjôdG w��« «uD)« lOL� r�œË ÷U�d�« WIDM�Ë b�U�� U2 ¨ÊUJ�ù« l�—UA� ÂUO� s� Ÿd�� vK� ‰uB(« W�d� s� s�bOH��*«  «T??� ÂUL��«Ë ’d� UML�� ¨WO�UJ�ù«  «b�u�« ŸUD� r�b� ≠ tK�« UNEH� ≠ …bO�d�« …œUOI�«  UO�¬ l???{ËË œu??N??'« b??O??�u??�Ë ÊU??J??�ù« w� rN�� U2 ¨ŸUDI�« «c� e�eF� w� …b�U�*« Ÿd��Ë Êb*« W�U� w� WO�UJ�ù« l�—UA*« ¡UM� œU��≈ w� ≠ tK�« UNEH� ≠ W�Ëb�« œuN� s� Æs�u�«  UM�Ë ¡UM�_ W��UM*« WOMJ��«  «b�u�« W�Ëb�« bN� “eF� Ê√ ÷U�d�« WIDM� 5�√ l�u�Ë uLM�« w� U�ƒUM� —dI*« ÊUJ�ù« l�—UA� w� oK��Ë Í—UIF�«Ë w�UJ�ù« ŸUDIK� w�U��ù« ¨VKD�«Ë ÷dFK� WOIOI�Ë …œU??� W��UM� ÷dF�«  U�u��� Ê“«u??� w� rN�� b� U2 l�A�Ë W�œUB��ô«  U�UDI�« eH��Ë VKD�«Ë ÆÊUJ�ù« ŸUD� w� 5�ËUI*«Ë s�dL���*«

„ö�√≠÷U�d�« s� bL�� s� e�eF�« b�� —u��b�« dO�_« t�Ë Ò WB��*« UN'« ÷U�d�« WIDM� 5�√ ·UO� 19.523.749 W�U�� hOB��� W�U�_« w� qLA�Ë ÊUJ�ù« …—«“Ë l�—UA* UF�d� «d�� WM�b* l�d� d�� 6¨200¨000 hOB�� p�– «d�� 13¨323¨749 ?� —bI� W�U��Ë ÷U�d�« ¨÷U�d�« WIDM� w� WE�U�� 18 qLA�Ë ¨UF�d� WE�U�� ©WKO�'«Ë WMOOF�«® WO�—b�« WE�U�� w� ¨WFL�*« WE�U�� ¨w�œ«Ëb�« WE�U�� ¨Ãd??)« WE�U�� ¨¡U�d{ WE�U�� ¨o�d(« WE�U�� Íœ«Ë WE�U�� ¨Ãö????�_« WE�U�� ¨qOK��« ¨‚œU??� WE�U�� ¨¡ö1d� WE�U�� ¨d??�«Ëb??�« WE�U�� ¨WOL�«e*« WE�U�� ¨¡«dI� WE�U�� WE�U�� ¨◊UG�« WE�U�� ¨wH�e�« WE�U�� ¨nOH� Æ©ÕU�— WE�U�� ¨rO9 wM� W�u� vK� WB�d� W�U�_« Ê√ ·UOF�« dO�_« b�√Ë WM�b� w� WO�UJ�«Ë W��UM*« w{«—_« dO�u�

IójóL ÉWhô°T ≥Ñ£J ¢VÉjôdG áfÉeCG á≤∏¨ŸG á«æµ°ùdG äÉ©ªéŸG AÉæÑd „ö�√≠÷U�d�«

w� WOMF*« UN'« l� oO�M��U� ¨÷U�d�« WIDM� W�U�«  √b�

WIKG*« WOMJ��« UFL�*« ¡UM�� …b�b� j�«u{ oO�D� WIDM*«

vK� UNIO�D� V�� W�U� U�KD�0 WLzU� sLC��Ë ª©b�ËU�LJ�«® ∫w� q�L��Ë U�ƒUA�« œ«d*« WOMJ��«  UFL�*«

bL�F*« jD�*U� ÊUJ�û� ÎUBB�� lL�*« l�u� ÊuJ� Ê√ •

U�U�_« Èb� …bL�F*« ¡UM��« WLE�√Ë  ULOKF� oO�D� r�� Ê√Ë ÆtOK� WOMJ��«  UFL�*U� WU)«  U�bK��«Ë

Æt� WDO;« o�«d*«Ë l�«u*« vK� ÎU�U�œ“« V��� ô YO�� lL�LK� V�UM*« l�u*« —UO��« •

ÆWOM�_« W��«d*« qON���Ë t�O�öI��« ÊULC� UN'« lOL� s� lL�*U� Ÿ—«uA�« jO% Ê√ •

WOMJ� …b�Ë qJ� n�u� s� qI� ô ‰bF0 s�dz«e�«Ë 5M�U��« «—UO�� WO�U� n�«u� dO�u� • ÆW�ËdI�«Ë W�bK��« ÊËRA�« …—«“Ë s� …—œUB�«  «—UO��« n�«u* WOMH�«  U�«d��ô« oO�D�Ë

Ë√ U�bB�« qL���  UH«u0Ë `K�*« XML�_« s� lL�LK� w�—U)« —u��« ÊuJ� Ê« • ‚Ëc�«Ë WOuB)« …U�«d�Ë ÂUF�« dNE*« vK� ÿUH�K� j�«uC�« Ác� ·bN�Ë ÆUNM� qOKI��« Æ‚dD�«Ë ¡UO�_« ×U��Ë q�«b0 ‰ö�ù« Âb�Ë ÂUF�« s�_« kH� p�c�Ë ÂUF�«

á«ŸÉY äÉcô°T ™e ™bƒJ z ¿óe{ øcÉ°ùe ≈∏Y Ö∏£dG ójGõJ ≥«Ñ£J ‘ ´ô°ûJ ¢VÉjôdG áfÉeCG IójóL á«YÉæ°U ¿óe §«£îàd ¢VÉjôdG ‘ á≤∏¨ŸG AÉ«MC’G π∏Ø∏d ájQƒØdG á°üNôdG Ωɶf „ö�√ ≠ ÷U�d�« qM�“ bL�√ s� tK�«b�� WOMI��« o�UM�Ë WO�UMB�« Êb*« W�O� …—«œ≈ fK�� fOz— l�Ë W�UMBK� d�b� WM�b* WO�U��« WK�d*« ∫w�Ë ¨WO�UM Êb� l�—√ jOD�� UO�UH�« W��U��« WO�UMB�« WM�b*«Ë ¨Ãd)U� WO�UMB�« WM�b*« rOLB� ‰ULJ��«Ë ¨‰UL�_«Ë mK��Ë ‰U�— ÊuOK� 61 U�—b� WHKJ�� p�–Ë …b�� W��U��« WO�UMB�« WM�b*«Ë ¨ÂU�b�U� jD�� r� 65Ë ÂU� jD�L� r� 167 UNLOLB� r�O� w��« w{«—_« W�U�� w�UL�≈ ÆwKOBH� ËdJ�U� W�uL�� q�� Èd�� WOK��Ë WO*U�  U�d� l� ¢Êb??�¢  b�UF� b??�Ë W�d� ¨©Mouchel® qO�u� W�d� ¨©Monitor® —u�O�u� W�uL�� ¨©Halcrow® « u� g�« w� W�d� ¨©Atkins® eMJ�√ W�d� ¨©Buro Happold® b�u�U�ËdO� UO*U�Ë UOK�� U�—UA��« U��J� 28 s� d��√ ÂbI�Ë ©IBI® ͬ w� ͬ W�d� ¨©CH2M® Æl�—UA*« Ác� cOHM� vK� W��UMLK�  √b� W�ON�« Ê√ ¨WFO�d�« Ê«“u� s� oO�u� Æœ WO�UMB�« Êb*« W�O� ÂU� d�b� ÕdË WO�UM Êb� ¡UA�≈ r�O� YO� ¨WO�UMB�« Êb*« a�—U� w� WF�u� d��_ jOD���« w� v�≈ WO�UMB�« ÊbLK� WO�U(« W�U�*« n�UC��� «cN�Ë ¨WLzU� Êb*  UF�u�Ë …b�b� U�d�uD� - l�d� d�� ÊuOK� 74 s� ¨W�œUI�«  «uM� fL)« ‰ö� nFC�« s� d��√ Æ¢ Æl�d� d�� ÊuOK� 150 v�≈ ¨WM� 40 Èb� vK� Íb�UG�« `�U s� fOL� ”bMN*« W�ON�U� l�—UA*« …—«œ≈ d�b� `{Ë√ t��U� s�Ë w� WBB��*«  UN'« l� rOLB��«Ë jOD���« dO�UF� vK�√ oO�D�� W�ON�« ÂUL��« WO����« WOM��« Èu��0 ¡UI�—ô« ÊULC� Èd�J�« l�—UA*«Ë WO�UMB�« Êb*« jOD�� „öN��« qOKI� UN�Q� s� W�«b��� WOLM� oOI%Ë ¨WO�UMB�« Êb*« q�«œ  U�b)«Ë oK) WK�UJ�� WO�O�  U�«—œ qL� ‰ö� s� …—UC�«  U�uK*« ÀUF��« iH�Ë W�UD�« ÆWO�UMB�« Êb*« q�«œ W��UM� qL� W�O� sLC�� qLF�« ‚UD� ÊQ� ÂUBH�« bN� s� tK�«b�� ”bMN*« ŸËdA*« d�b� œU�√ UL� w��«Ë W�UC*« WLOI�«  «–  U�UMB�« —UO��« WMLC�*«Ë W�œUB��ô«  U�«—b�« lOL� ÂUF� 20% W��M� wK;« w�uI�« "UM�« w� W�UMB�« ŸUD� W�—UA� …œU�“ UN�Q� s� s� …b�U�*«  U�b)« b�b��� W�U{ùU� ÆWIDM� qJ� WO��M�« U�«e*« …U�«d� l� Â2020 ÎUO�U� ·dA� WO�UMB�« Êb*« W�O� Ê√ v�≈ —UA� ÆÆWO���u�Ë WOMJ�Ë W�—U& o�UM� …b� ¨WO�U��«Ë v�Ë_« ÷U�d�«® WJKL*« o�UM� nK��� w� WLzU� WO�UM WM�b� 20 vK� ¨¡U��_« ¨rOBI�« ¨…—uM*« WM�b*« ¨W�dJ*« WJ� ¨WO�U��«Ë v�Ë_« ÂU�b�« ¨WO�U��«Ë v�Ë_« WM�b� v�≈ W�U{ùU� ¨d�d�Ë Ãd)« ¨Ê«“U� ¨Ê«d$ ¨qzU� ¨„u�� ¨·u'« ¨dO�� Æ©pO��ö��«  UOMI�� m�«— lL��Ë ¨‰UL�_«Ë W�UMBK� d�b�

„ö�√≠÷U�d�«

ôU��« W�œuF��« d�_« s� dO�� Èb� wMJ��« VKD�« bN�

w��« ©b�ËU��uJ�«® WIKG*« WOMJ��« UFL�*« vK� U�{«Ë w�UJ�ô« d�uD��«  U�d� ÁU&« UNOK� ‰U��ô« s� “e� Æw�UM�*« VKDK� WO�K� U�bOOA��

v�≈ p�– Í—UIF�« ‚u��« w� —œUB*« iF� e??�Ë

oK� w� W��d�«Ë ªw�UL��ô« l{u�«Ë ªWOM�_« W�U(«

s� dO�J� XF�œ w��« w� ªW��U��� WO�UJ�≈ UFL&

sL{ pKL��« w� W�b'« W��d�« v�≈ W�œuF��« d�_« ÆWIKG� WOMJ� UFL��

W�dA� ÍcOHM��« d�b*« qOI(« b�U� ‰U� ¨t�N� s�

X�C�« ‚u�K� UM�¡«d� Ê√ ¢Í—UIF�« d�uD�K� ‰U??�«—

ªUM� WIKG� WOMJ� WO�U{ ‰Ë√ bOOA� VI� dO�� qJA� r�� UM�√—Ë ªtK�«b�� pK*« w� w� WO�MK� WO�U{ w�Ë

w� W��d�« vK� W�œuF��« d??�_« s� dO�J�« ‰U��ô« lL��*« V�UM� WOuB�� l�L�� UFL�� w� sJ��«

s�_« u�Ë rN� dBM� oI% X�u�« «– w�Ë ªÍœuF��«

UN�bI� w��« WU)« s�ô« U�b� ‰ö� s� “eF�� Íc�« ¢ÊUJ�K� lL�*« «c�

Õd� v�≈ …uI� UMN&« UM� s�Ë ¢qOI(« ¢ ·U??{√Ë

qLF�« √b� YO� ¨åWO�«d�«ò WO�U{ u�Ë w�U��« ŸËdA*« WOMJ� …b�Ë 225 s� …—U�� ÊuJ��Ë ¨bL(« tK�Ë UNO�

U�D�*« ÓU9 l� qOL� dJH�Ë w�O�«d��« l�u� w� l�—UA*« U�√ ¨tK�« ‰u�� UN� U�¡öL� dN�M� ¨¡«dC)«

¨5�IKG� 5�OMJ� 5�O�U{ s� …—U�� wN� ¨W�œUI�«

‰UL� UNF�u� ÊuJO�Ë ¨W�«—b�« X% ‰«e� ô UNMJ�Ë

dO�_« l�d�U� UNO� qLF�« l�u�*« s�Ë ¨tK�«b�� pK*« w� ÆÆWOMJ� …b�Ë 350 V�u����Ë ¨2011 ÂU� s�

„ö�√≠÷U�d�« ÷U�d�« WIDM� W�U�√ X�d� WB�d�« ÂU??E??� oO�D� w??� UN�«u�Q� WOMJ��« qKHK� W�—uH�« ≠6≠1 s� «—Î U���« UOÎ ��—b� UOÎ �«e�≈ ÊuJ� Ê√ vK� ?�1432 ≠1 s� «—Î U���« 5M�«u*« vK� UNO�u� o�Ë ????�1432≠7 Æ·UO� s� bL�� s� e�eF�«b�� —u��b�« dO�_« ÷U�d�« WIDM� 5�√ uL� s� bL�� ”bMN*« l�—UA*«Ë dOLF�K� ÷U�d�« WIDM� 5�√ qO�Ë `{Ë√Ë WOMJ��« qKH�« vK� W�—uH�« WB�d�« ÂUE� oO�D� ¡b� Ê√ ÊUF�C�« `�U W�«u� d�� h�d�« Ác� —«bS� WO�bMN�« V???�UJ*« «e�≈Ë UN�«u�√ nK��0  U�KD�* WOK�I��*« W�ƒd�« s??� UÎ�öD�« w�Q� WO�Ëd�J�ù«  U�b�K� W�U�_« W�Ëc�*« œuN�K� U??��u��Ë W�œUI�« WK�d*« ‰ö� W�bK��«  U�b)« d�uD� Î d�uD��« ZNM� qLF� X��� U� w��« w�«dLF�« jOD��K� W???�UF�« …—«œù« w� U0Ë W�uKD*« WOMH�« dO�UF*«Ë b�«uI�« V�� UN�UL�√Ë UN�LE�√ w� dL��*« W�uKD*«  U�b)« vK� rN�uB�  «¡«d�≈ qON��Ë 5M�«u*«  U�UO��« w�K� vK� v�U��ù« ÁœËœd� p�– v�≈ n{√ lOL'«  UFKD� w{d� Íc�« Èu��*U� w� ÂUN�ù«Ë UNz«œ√ …¡UH� l�—Ë oO�D��« WO�¬ v�u��� w��« WO�bMN�« V�UJ*« uL� tO�u� Ê√ «bÎ �R� ¨ÂU� qJA� ÷U�d�« w� v�«dLF�« d�uD��« W�uO�Ë ¡U/ ‚öD�« q�1 WOMJ��« qKHK� W�—uH�« WB�d�« ÂUE� oO�D�� ÷U�d�« WIDM� 5�√ s�«u*«  U�KD�* W�U���ô«Ë W�bK��«  U�b)« d�uD� …dO�� w� …b�b� WK�d� .dJ�« ÁuL� tIOI% vK� ’d�� U� «c�Ë ¨s�u�« W�KB� w� VB� w��« WOMJ��« qKHK� W�—uH�« h�d�« ÂUE� W�b�  «eO2 r�√ ‰u�Ë Æ«Ëb�« vK� V�d�O� Íc�« ÂUEM�« «c� oO�D� Ê√ ÊU�√ 5M�«u*« vK� v�U��ù« U�œËœd�Ë ¡«d�ù« V�� 5M�«u*« s� h�d�« Ác� —«b≈  U�K� ‰U�I��« ·UI�≈ tOK� p� dO� s� œuFO� ¨rNM� W�UO� WO�bMN�« V�UJ*« U�ôu��� ¨w�U(« ÍbOKI��« d��  ö�UF*« ¡UN�≈ W�d�Ë  «¡«d�ù« jO��� w� W�uLK� WO�U��≈ ZzU�M�  «—«œ≈ WF�«d� ¡UM� 5M�«u*« q�U� s� l�d�Ë WO�U�uKF*«  UOMI��« Àb�√ ¡UN�≈ dO�Q� bM�  UF�«d*« —«dJ�Ë WO�dH�«  U�bK��«Ë W�U�_« w� ¡UM��« h�— tIO�D� √b� Íc�« W�—uH�« WB�d�« ÂUE� Ê√ v�≈ UÎ��ô rN�UL�√ qODF�Ë  ö�UF*« ÖULM�« lOL� vK� Íu��� qL�J� nK� .bI� WO�bMN�« V�UJ*« ÂeK� «d�R�  U�bK��«Ë W�U�_U� ¡UM��« h�—  «—«œ≈ v�≈ W�uKD*«  UDD�*«Ë ozU�u�«Ë  U�KD�*«Ë ozU�u�« W�UJ� t??zUHO��« s� b�U��« bF� s�«u*« s� W�UO� WO�dH�« V�J*« q�� s� ¡UM��« WB�— —«b??≈ r� s�Ë t�ö��«Ë nK*« ‰u�� r�O� ÆW�U�ú� WO�Ëd�J�ù«  U�b)« W�«u� d�� Í—u� qJA� v�bMN�«


I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A1 R -4/17/11 S A T . 2 8 5:53 M A YPM. 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

New MORTGAGE -Amlak NP.26.2x32.pdf

9 AMLAK

¿ÓYEG

∑QÉÑe ∫õæe h

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

»æµ°ùdG …QÉ≤©dG »∏gC’G πjƒ“ ™e …Oƒ©°S ∫ÉjQ

ÉgQób IõFÉL ≈∏Y Öë°ùdG ‘ ∫ƒNódG á°Uôa ≈∏Y π°üMG . kÉjô¡°T øjõFÉa á°ùªÿ 2011 ƒ«fƒj 8 ‘ ¢Vô©dG »¡àæj

á∏¡°S äGƒ£N çÓãH …QÉ≤©dG ∂∏jƒ“ ≈∏Y π°üMG

‫ﻋﺮ‬ ‫ﻟ ضﺧ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻘﻄﺎ ص‬ ‫ﻋﻲ‬

‫اﻟ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻠ‬ ‫واﻟ ﻴﻢ‬ ‫ﺼﺤﺔ‬

ÒLCÉàdG QÉ≤©dG º«∏°ùJh

QÉ≤©∏d ∂æÑdG AGô°T

π«gCÉJ


A M L A K 10

QÉÑNCG

I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

5O*U�Ë 5�œuF� ¡«d�� W�—UA0 ¢VÉjôdG áaô¨H ájQÉ≤©dG áæé∏dG á∏MôŸG ôjƒ£àd ∫ÉjQ ÚjÓe 5 ï°†J z¿óe{ AGô≤°ûH á«YÉæ°U áæjóŸ ¤hC’G ¢TÉ≤f á≤∏M äÉ«°UƒJ óªà©J πÑ≤ŸG ô¡°ûdG ¢VÉjôdÉH äGAÉ°ûfEÓd ájOƒ©°S áªb »°VGQC’G äÉMÉ°ùŸ Ö°SÉæŸG ó◊G

„ö�√≠÷U�d�« UOu��« ÷U�d�« W�dG� W�—UIF�« WM�K�«  bL��« »—U& ÷—_«  U�U�* V�UM*« b(« ò ‘UI� WIK� „ö�√≠÷U�d�« dI0 «d�R� UN�LE� b� WM�K�« X�U� w��«Ë ò ‰uK�Ë ‚«—Ë√Ë ¡«—ü« s� b�bF�« WA�UM� UNO� - YO� ¨W�dG�« WO�U�*« W�U�*« v�≈ ‰uu�« ÷dG� p�–Ë ¨qLF�« ¨WOMJ��« …b�u�« WLO� »U�� W�œUF� w� ÷—ú� W�—UIF�«  U��M*« s� WOMJ��« l�—UA*« d��F� YO� U�d�Q�� WO�U��  «–Ë s�«d�« X�u�« w� W�uKD*« ÆWO�U�Ë WODOD��Ë WO�bM�Ë W�œUB��« q�«u� …bF� W�d� fK�� uC� b�e�« wK� ”bMN*« `??{Ë√Ë w��«  UOu��« Ê√ W�—UIF�« WM�K�« fOz— ÷U�d�« w��«  U�u{u*«Ë U�UCI�« XD� WIK(« UN�—b√ w��« qLF�« ‚«—Ë√ w� ¡U� UL��� WIK(« UN��ËUM�  UA�UM�Ë  ôË«b??* XFC�Ë WIK(« w� X�b� ÆWIK(« w� 5�—UA*« q�� s� WCOH���  UN�K� UN� l�d�« r�O�  UOu��« Ác� Ê√ ·U{√Ë ÆtUB��« ‰U�� w� q� UNM� …œUH��ö� WOMF*« Í—UIF�« ŸUDI�« eOH% v�≈ X�œ  UOu��« Ê≈ ‰U�Ë YO� ¨WOMJ��«  «b??�u??�« W�U�� dOGB� vK� jK� ¨Â 200 s� ÷—_« W�U�� √b�� ÊQ�  d??�√ ¨jD�*« s� ¡«e�√ w� W�U�J�« …œU??�“Ë Â«b���ô« Í—uD*  «eH�� l{Ë v�≈ UC�√ X�œ UN�√ UHOC� dOGB�Ë w�U�*« Í—uD* d��√  «eH��Ë w{«—_« s� iH��  U�UH�—ô« …œU�“Ë w{«—_«  U�U�� UC�√ XMLC�  UOu��« Ê√ UMO�� ¨÷—_« WLO� UL� ¨UN�uM�Ë jD�*« w� WO�UJ��« W�U�J�« …U�«d�Ë  UDD�*U� WU�  UOu� „UM� ÊuJ� ÊQ�  œU�  UDD�*U� WU�  UOu�Ë WLzUI�« WOMJ��« Æb�b'« WOMJ��«

ájƒÄŸG ¥hóæ°Uh ¢SôdG áaôZ ¿hÉ©J Iôcòe ¿É©bƒj „ö�√ ≠”d�« …d�c� ”d�« WE�U�0 W�—U���« W�dG�« XF�Ë ÕU���« sLC�� W�u�*« ‚ËbM l� ÊËUF�Ë r�UH� ÁdI� ÊuJ� Ê√ vK� ”d�U� W�u�*« ‚ËbM Ÿd� 5� WO�UH�ô« lO�u�� ÂU� YO� ÆW�—U���« W�dG�« ÍdOD*« œuL� s� e�eF�« b�� —u��b�« 5��U'« w�UM(« bL�� s� b�U�Ë ¨‚ËbMB�« ÂU??� d�b� fOz— —uC�� W�dG�« s� WÎ �—U���« W�dG�« 5�√ d�b�Ë w�UM(« sL�d�«b�� ”d�U� w�U�_« WM' ÂU���« rO�«d�≈ s� bL�√ rOBI�« WIDM0 ‚ËbMB�« ƉUL�_« ‰U�— s� b�bF�«Ë W�dG�« 5??�√ w�UM(« b�U� `??{Ë√ ¨t��U� s??� w� w�Q� WO�UH�ô« Ác� Ê√ ”d�« WE�U�0 W�—U���« ŸUD� W�U�— w� ”d�« W�d� Ác��� Íc�« ZNM�« —U�≈ WL�«b�« o�œUMB�« l� ÊËUF��« »U� `��Ë ‰UL�_« WE�U;« ¡UM�√ Y�Ë WD�u�*«Ë …dOGB�« PAMLK� qL� ’d� dO�u�Ë ¨‰UL�_« ŸUD� w� ◊«d��ô« vK� Æ rN�«b�√ oI% W�uM��

„ö�√≠¡«dI� WO�UMB�« WM�b*« d�uD� ŸËdA� w� åÊb�ò WOMI��« o�UM�Ë WO�UMB�« Êb*« W�O� √b� qLF� W�ON�« Ê√ åÊb�ò ÂU� d�b� WFO�d�« Ê«“u� s� oO�u� —u��b�« ‰U� YO� ¨¡«dIA� œU��≈Ë WIDM*« WOLM�� Èd�J�« Êb*« s� «bOF�  UE�U;« w� WO�UM Êb� ¡UA�≈ vK� l�—UA� »UDI��ô …«u� WO�UMB�« WM�b*« ÊuJ��Ë ¨ UE�U;« ÊUJ�� WOHO�Ë ’d� ÂU� d�b� l�Ë b�Ë ¨W�—U���«Ë WOMJ��«Ë WO���uK�« l�—UA*U� …b�U�� W�—UL���« mK�� WHKJ�� WOM�u�«  U��R*« Èb�≈ l� d�uD��« bI� WFO�d�« oO�u� —u��b�« W�ON�« mK�� ¡«dIA� WO�UMB�« WM�bLK� v�Ë_« WK�d*« W�U�� Ê√ WFO�d�« 5�Ë Æ‰U�— 5�ö� 5 ¡UA�≈ ¨j�— ‚d� ¡UA�≈ ¨WO�«d��« W�u���« ‰UL�√ d�uD��« sLC��Ë l�d� d�� ÊuOK� ‰UL�√ ¨◊ö�Ë WH—√  «—ËbK� cOHM� ¨r� 7 pL� WO�KH�≈ WI�� cOHM�Ë WOK�«œ ‚d� ¨W�dH�� ‰UL�√ v�≈ W�U{ùU� ¨pO�«dO�Ë jD� ÊuO� VO�d�Ë Ÿ—«uA�« jOD�� ÊU�œ w{«—_« VKD� ÂbI��« 5O�UMBK� sJ1Ë ¨«dN� 15 ‰ö� ŸËdA*« cHMO� YO� WO�UL�ù« W�U�*« mK��Ë ¨d�uD��« ‰UL�√ l� s�«e��U� rNF�—UA� ¡UA�≈Ë WO�UMB�« Æl�d� d�� ÊuOK� v�Ë_« WK�d*« W�U�� UF�d� «d�� 9¨603¨983 vK� W��u�Ë W��� o�d� vK� lI� ¡«dIA� WO�UMB�« WM�b*« Ê√ WFO�d�« d�– l�u*« s�Ë »uM'« ÁU&U� W��� o�d� l� l�UI�*« ©“U�(«® w�œ«Ëb�« ≠ ¡«dI� o�d� œ«b��«

„ö�√≠÷U�d�« W�œuF��« WLI�« ¢ 2011 uO�u� 22≠19 5� U� …d�H�« ‰ö� ÷U�d�« WM�b� bNA� WFO�— UOB�� g�UM� YO� ¨Æ÷U�d�« w� …d� ‰Ë_ bIF� w��« ¢ 2011  «¡UA�û� WO�B�« l�—UA*« ¡UN�«  UOKL� qO�Q� w� rN�� b� w��« U�UCI�« ×U)«Ë WJKL*« s� œ«b� ¨ «dO�Q��« ¨`�—UB��« `M0 WIKF�*« WO�«d�ËdO��«  «¡«d??�ô« q�� WLN*« ÆWBB��*«  «bF*«Ë  «eON���« œ«dO��«Ë  UI���*« W�œuF��« WLI�« rEM� w��« ©w� w� uO� ͬ® w� WLIK� ÍcOHM��« d�b*« ÊULOK� —u� ‰U�Ë Ÿd�« bNA�Ë w�OK� œUB��« d��« bF� w��« ¨W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« Ê« ∫ «¡UA�û� q�I*« bIF�« ‰ö� WO�B�« W�U�d�« vK� VKD�« w� «œU� «b�«e� bNA�� ¨w�UJ� u/  ôbF� b�«e�Ë bO�«uLK� WO�UF�«  ôbF*« q�� ¨q�«uF�« s� b�bF�« Ê« UL� ÆÁbF� U�Ë s� U�dO�Ë 5�«dA�«Ë VKI�« ÷«d�√Ë ÊU�d��«Ë ÍdJ��« q�� W�bF�ö�« ÷«d�ô« WO�B�« W�U�d�«  U�b� vK� jGC�« s� b�e�� ¨W�«b��U� WIKF�*« ÷«d�ô« ŸUH�—«Ë w�UJ��« uLM�« d��F� ¨Í—U���« wK�ô« pM��« s� —œU Y�b� d�dI�� UI�ËË w� WO�B�« W�U�d�« vK� VKD�« l�b� w��« WO�U�ô« q�«uF�« s� —UL�ô« j�u�� Áu/ q«uO� W�dLF�« `z«dA�« lOL� d�� w�UJ��« uLM�« Ê« d�dI��« b�ËË ÆWJKL*« «uKË s�c�« ÊUJ�K� dO�J�« œbF�« v�« tM� ¡e� w� p�– œuF�Ë U�uM� % 3 s� d��Q� Æ©U�U� 29≠20® ëËe�« s��

äÉbƒ©e åëÑj ¢VÉjôdG áaô¨H äGó«°ùdG ´ôa ∫ɪYC’G äGó«°S ™jQÉ°ûe πÑ≤ŸG ƒ«fƒj ájQÉ≤©dG IóL áªb äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG

„ö�√≠÷U�d�« «d�R� ÁbI� Íc�« t�UL��« w� ÷U�d�« W�dG� «bO��« ŸdH� ÍcOHM��« fK�*« Y�� ¨ «bO��« ŸdH� ÍcOHM��« fK�*« W�Oz— w��d'« Èb� …–U��_« W�Uzd� ŸdH�« dI0 U�Ë W�—UL���ô« ‰UL�_«  «bO� l�—UA0 oKF�� w��«  U�u{u*« s� «œb� Y�� oOLF� v�≈ WO�«d�« fK�*« jD� Y�� v�≈ W�U{≈ ¨ U�uF� s� l�—UA*« Ác� tN�«u� rOLF��« ‰ö� s� WJKL*« ¡U��√ nK��� w� ‰UL�_«  «bO� l� q«u��«Ë j�«d��« WK ÆŸdH�« UNLEM� w��«  UO�UFH�« w� W�—UALK� …u�b�«Ë  «bO� qO�9 W{UH��U� g�U� ŸUL��ô« Ê√ w��d'« Èb� …–U��_« X�{Ë√Ë  U�u{u*«Ë U�UCI�« Y�� v�≈ W�U{ùU� W�dG�« ‰UL�√ w� s�b�«u� oOI%Ë ‰UL�_« X�U�Ë ¨sN(UB� oI�� U0 WKB�«  «–  UN'« l� ÊËUF��«Ë ‰UL�_«  «bO� rN� w��« W�dG�«  U�b� d�uD� w�  «bO��« Ÿd� ÂUN�≈ WA�UM� v�≈ UC�√ ‚dD� ŸUL��ô« Ê≈ vK� b�U�� U0 sN�PAM� d�uD�Ë WOLM� vK� qLF�«Ë ‰UL�_«  «bO� `�UB� oI�� U0 ÆwM�u�« œUB��ô« r�œ w� sN�L�U��Ë Í—UL���ô« qLF�« ‰U�� w� sN�UFKD� oOI% w�  «bO��« Ÿd� —U��_ WO�Ëd�J�≈ …dA� œ«b�S� vË√ ŸUL��ô« Ê√ X�{Ë√Ë »UDI��«Ë »c� ÷dG� p�–Ë ¨w�Ëd�J�ô« b�d��U�  U�d�A*« vK� UNLOLF�Ë n�B�« WHK��*«  UO�UFH�« rOLF� WOL�√ vK� p�c� b�√ ŸUL��ô« Ê√ X�U{√Ë ‰UL�_«  «bO� ‰UL�_«  «bO� W�—UA* WdH�« W�U�ù ÷U�d�« W�dG�  «bO��« Ÿd� UNLEM� w��« oOI% vK� b�U�� U0Ë W�—UL���ô« sNF�—UA0 ÷uNM�« w� sN�b�U�* WOK�UH� UNO� ÆWJKL*« Èu��� vK� ‰UL�_«  «bO� l� r�ö��«Ë q«u��« oOLF� w� ŸdH�« ·«b�√

IójóL ™jQÉ°ûe áØ∏µJ ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 70 áµe iôb ‘

„ö�√≠ W�dJ*« WJ� l�—UA*« œuI� s� «œb� —U��« qC� s� W�U�√ —u��b�« W�bI*« WLUF�« 5�√ l�Ë o�«d� d�uD� w� W�U�_« WD� sL{ p�–Ë W�dJ*« WJ* WF�U��« ÈdI�« w� …b�b'« ® s� d��√ œuIF�« ÁcN� WO�UL�ù« WLOI�« XGK� b�ËÆUN� WHK��*« U�b)« ‰UB�≈Ë ÈdI�« W�U{ùU� nd�«Ë …—U�ù«Ë W�KH��« XKL� l�—UA� W�� w�Ë ‰U�— ©70.000.000 w�u� W�U�_« Ê≈ ¢—U��«¢ ‰U�Ë Æ‰uO��« —UD�√ ¡—œ l�—UA�Ë d�UI*« iF� d�u�� v�≈ w�U�_  U�b)« s� Èu��� vK�√ oOI% ·bN� p�–Ë Î«dO�� ÎU�UL��« ÈdI�« l�—UA� s� b�bF�« Ϋd�R�  e$√ b� W�U�_« Ê√ v�≈ ΫdOA� W�UF�« o�«d*« d�uD�Ë ÈdI�« pK� w��« l�—UA*«Ë U�cOHM� Í—U'« l�—UA*« v�≈ W�U{ùU� UN� WF�U��« ÈdI�« w� l�—UA*« d�uD� w� tK�« Ê–S� dO�� d�√ UN� ÊuJO� w��«Ë W�œUI�«  «d�H�« ‰ö� U�cOHM� r�O� dO�� ÂUL��« s� l�—UA*« Ác� t� vE% U0 W�bI*« WLUF�« 5�√ Áu�Ë Æ U�b)« ÊËRA�« d�“Ë VF�� s� —uBM� dO�_« wJK*« uL��« V�U q�� s� …d�U�� WF�U��Ë WLUF�« —«Ë“Ë ÊUJ�Ë w�U�_  U�b)« qC�√ .bI� vK� td�Ë W�ËdI�«Ë W�bK��« Ær�b�«u� s�U�√ nK��� w� rN�O�U�—Ë rN��«— vK� qLF�«Ë U�«d�Ë W�bI*«

„ö�√≠…b� sL{ …bIFM*« W�—UIF�« …b� WL� 2011 uO�u�13 11≠s??� …d�H�« ‰ö� oKDM� ©VOJ� w�O�® ≠Í—UIF�« —UL���ô«Ë Êb*« d�uD�� w�Ëb�« …b� ÷dF� UO�UF� ‰u�bK� V��_«  UO�O�«d��ô« ∫UNM� W�K*« U�UCI�« s� Ϋœb� W�—UIF�« WLI�« g�UM��Ë ’d�Ë ¨l�—UALK� W�«b��*« WOK�uL��« ’dH�« “UN��«Ë ¨…b�«u�« W�œuF��« ‚u��« w� q��Ë ¨ÂUF�«Ë ’U)« 5�UDI�« 5� W�«dA�« q�I��� v�≈ W�U{≈ ¨Í—UIF�« —UL���ô« U�Î b� WLI�« Ác� d��F�Ë ÆWO����« vM��«Ë W�œUB��ô« Êb*« q�I���Ë ¨WLE�_« d�uD� d��√ lL��� YO� ¨ «d�)« ‰œU��Ë q«u��« Wd� tK�UJ� Í—UIF�« lL��LK� `O�� Î OK% Êu�bIO� ¨UOK� W�cOHM� VUM� ÊuKGA� ¨Èu��*« wFO�— ÎU�b��� 35 s� ö Æw*U�Ë wLOK�≈ —uEM� s� W�œUI�« …d�H�« UN�O��� w��« WLOÒ I�« W�—UL���ô« ’dHK�

¥GQhCG ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ´ô°ûJ záµe áMGh { á«æµ°ùdG ≥≤°û∏d Úë°TôŸG

„ö�√≠W�dJ*« WJ� ¨Íd�uD��« ©WJ� W�«Ë® ŸËdA0 WOMJ��« «b�u�« ¡UM� vK� W�dA*« WM�K�« X�d� w�Ëd�J�ô« “dHK� ÎUI�Ë r�—UO��« - s�c�«Ë ¨2332 ‰« 5��d*« ‚«—Ë√ ‰U�I��« w� W�U�d� w{U*« ¡UF�—_« ŸËdA*« UN�U�√ w��« WOL�d�« WO�UH��ô« w� - Íc�« d�U�*« 5�u��*« s� œb� W�—UA�Ë —uC��Ë ¨W�bI*« WLUF�« 5�√ —U��« W�U�√ —u��b�« ÆÂö�ù«Ë ‰UL�_« ‰U�—Ë wJ*« lL��*« ÊUO�√Ë X���« s� ¡«b��« 5�u��√ …b* dL���� w��« 5��d*« ‰U�I��«  «uD�  √b�Ë bO�«u*« V��� WJ0 WO��c�« l�UM� ‚bM� v�≈ 5�bI�*« —uC�� 2011 u�U� 14 5�M'« s� »U�� 5F� - YO� ¨UOÎÒ �u� ÂbI�� 200 œbF� p??�–Ë ¨rN� …œb??;« s� √b�� w��«Ë ¨qO����«  «¡«d�≈ w� rN�b�U��Ë  U��d*«Ë 5��d*« ‰U�I��ô ¨UNIO�b�Ë UN�F�«d�Ë ‰u_«Ë  «bM��*« vK� Ÿö�ô« ÷dG� ©Âö��ô« WM'® d�b*« ¨Íd�d� Íb�� —u��b�« ‰U� ¨t�N� s� ÆW�bI*«  U�uKF*« 5�Ë UNMO� W�—UI*«Ë Âö��«  UOKL�  d�U� W�dA*« WM�K�« Ê≈ò ∫©5J� s�UC� W�d�® w� nKJ*« ÂUF�« W�ö��«Ë s�_« V�«u� dO�u�� ¨W�dJ*« WJ� …—U�≈ W�d� l� oO�M��  «bM��*« ‰u�� w� v�Ë_« q�L�� ¨.bI��«  UOKLF�  ôU� Àö� „UM� Ê√ v�≈ —U�√Ë ¨å5F�«dLK�  «¡«d�ù« ‰ULJ��ô WF�«d� …d�c� `�d*« `M1 tOK�Ë ¨‚«—Ë_« W�e�U' VKD�« `�d*« `M1 UNMO�Ë ¨‚«—Ë_« w� h�«u� œu�Ë w� WO�U��« W�U(« q�L�� ULO� ¨WOI��*« s� U�Î u� 15 ‰ö� h�«uM�« ‰UL�S� —«d�ù« Öu/ W��F�� p�–Ë ¨‰ULJ��ö� Wd� ÂU9≈ vK� …—bI�« t�b� fO� Íc�« `�d*« w� sLJ�� W��U��« W�U(« U�√ ¨…d� ‰Ë_ .bI��« ¨t�U�UO� qO���� ÂU� s2 d�¬ s�«u* Wd� ÕU��Ë t� —«c��ô« r�� «c�Ë ¨◊ËdA�« Æn�√ 23000 r�œb� “ËU& s�c�«Ë


‫‪11 A M L A K‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (23‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳــﻮ ‪I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1‬‬


A M L A K 12

ôjô≤J

I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

∫ 2d�� 5�ö� 8 W�U�� vK�Ë ‰U�— —UOK� 20 s� d��√ WHKJ��

IÒeC’G á©eÉL íààØj Úeô◊G ΩOÉN ⁄É©dÉH á«FÉ°ùf á©eÉL ÈcCÉc IQƒf

„ö�√fl÷U�d�« XM� …—u� …dO�_« WF�U� 2011 u�U�15 o�u*« b�ô« Âu� e�eF�«b�� s� tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� `���« UNzUA�S� Ád�√ —Ëb s� nB�Ë 5�U� bF� p�–Ë ¨ r�UF�« w� WOzU�� WF�U� d��√ d��F� w��«Ë¨ ÷U�d�« WM�b0 ¨ ¢sL�d�«b�� ¨WJKLLK� WO����« W�«u��« WOMI��«Ë ÂuKFK� tK�«b�� pK*« WF�U� X�U� Ê√ bF� ¨W�œuF��« …√dLK� WO1œU�_« W�«u��« ÊuJ�� ƉU�— —UOK� s�dAF�« ‚uH� WO�UL�≈ WHKJ��Ë ¨l�d� d�� 5�ö� 8 W�U�� vK� …—u� …dO�_« WF�U� lI� YO�

öO� 1440 s� ÊuJ��Ë WOMJ��« WIDM*« v�≈ W�U{≈ ¨qB� U��UDK� sJ�Ë ¨f�—b��« W�O� ¡UC�_ WOMJ� …b�ËË UNO� w??�Ë— W��U� 200Ë UH�√ 12 s� d��√ V�u��� ÆWU)«  U�UO��ô«  «Ë–  U�KD��

äÉØ°UGƒŸG çóMCG ·

Àb??�_ U??I??�Ë W??M??�b??*« rOLB� - t??�√ ·U??�??F??�« 5??�Ë 5��� ÂUE� p�– s�Ë W�UD�« dO�u�Ë WO�O��« UH«u*«

5OMH�«Ë 5??K??�U??F??�« s??� ÎUO�u� «uKL� 5�bMN*«Ë w� W�U� 24 Èb??� vK� ¡UN��ö� cOHM��« q�«d� Íc�« X�u�« w� qLF�« s� 5??�d??(« ÂœU????� Áœb????� t�dL� X�U�Ë ¨5H�dA�« WF�U'« UNLC� WOK� 15 ¨WO�� U??O??K??� 5 U??N??M??� WF�� wLOKF� vHA���Ë e??�d??�Ë ¨d???�d???� 700  «—UN*« WOLM�� e�d�Ë ¨qzU�u�« Àb�Q� eN�� ÀU��ú� qL�A�Ë ¨r�UF�« Èu��� vK� d��_« bF� YO� ¨W�d�d��« ƉU�*« «c� w� rKF�« UN� qu� w��«  UOMI��« Àb�√ vK� …—«œù« vM�� s� ÊuJ�� W�—«œù« WIDM*« Ê√ d�“u�« ·U{√Ë ’U� t� o�K� d�¬ vM��Ë ¡U�M�U� ’U� u�Ë ¨fOzd�« d��_ l���  «d9RLK� e�d�Ë ¨W�e�d� W��J�Ë ¨‰U�dK� ·ô¬ WF�—_ l��� l�U� b���Ë ¨h�� ·ô¬ WF�—√ s�

áÑdÉW ∞dCG 40 ÖYƒà°ùJh á«∏c 15 º°†J á©eÉ÷G ·

vHA��*« v�≈ W�U{≈ ¨WO1œU�_« WIDM*«Ë «d9RLK� WOMJ��«  «b�u�«Ë ÀU��_«Ë  «d���*« l� wLOKF��« sJ� l� f�—b��« W�O� ¡UC�√Ë WF�U'« w�u�M� d�_ ÆWONO�d� o�«d�Ë l�U�Ë  U��UDK� ’U�

áÑdÉW ∞dCG 40 ·

sKJA� W��U� n�√ 40 w�«u� V�u��� w��« rK(« WF�U'« XOE� WJKL*« w� W�u�U��« U��d� s� % 60 s� d��√ WHK��� WK�d� sKF�� ¨W�u�_« WOJK*« …—U�e�« ·dA� ÆW�œuF��« …√d*« U�bNA� …b�b�Ë

∂ª∏d á«°üî°T á©HÉàe ·

t�LK� w� ·U�F�« rO�«d�≈ —u��b�« WO�U*« d�“Ë b�√ ¨Á—Ëb� UNO�u��U� œb;« X�u�« w� ŸËdA*« ¡UN�≈ Ê√ ¨qH(U� ÂœU� q�� s� …dL��� WOB�� WF�U�� t�I�«— ¨WOJK*« vK� d�U�� Y�  «dO�U� l{u� d�√ t�≈ v�� ¨5�d(« t�«d�S� ŸËdA*« w� qLF�« dO� WF�U�* W�U� 24 Èb� s�dN�Ë 5�M� bF� e$√ ŸËdA*« Ê√ ÎUMO�� ¨wB�A�« ŸËdA� d��√ p�c� ÊuJO� ¨5�ËUILK� l�«u*« rOK�� s� Íc�« ¨ U�uJ*«Ë r�(« YO� s� r�UF�« Èu��� vK� Æ…eO�u�« …b*« Ác� w� tM� vN�M�

É¡JÉ≤ë∏eh á©eÉ÷G äÉ°ü°üîJ ·

h�� n??�√ 75 s??� d��√ Ê√ WO�U*« d??�“Ë `???{Ë√Ë

èjRÉg’ÉH ∫ÉÑ≤à°SG ·

«d{U(« ·ô¬ XK�I��« ¨oOHB��«Ë Z�“U�_U� e�eF�«b�� s� tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU??� XM� …—u� …dO�_« WF�U' WOF�U'« WM�b*« ÕU���« ¡UM�√ WHKJ�� r�UF�« w� WOzU�� WF�U� d��√ UIKD� ¨sL�d�«b�� Ád�√ —Ëb?? s� 5�U� bF� ¨‰U??�— —UOK� 20  “ËU??& ÆÎUO*U� ‚öD�ö� W�œuF��« …√d*« W�«u� ÊuJ�� ¨UNzUA�S� ·bN� 5�{«Ë vL�*«Ë W�U�d�« X�U� qH(« w�Ë …√d*« rOKF� —uD� q�«d� s� WO��—U� WK�d� 5�b� ÆlL��*« W�b�Ë WOLM��« w� WO�U��ù« UN��—UA* «e�eF� WF�U'« dI� t�uË Èb� tK�«b�� pK*« ‰U�I��« w� ÊU�Ë V�U ÷U�d�« WIDM� dO�√ —UD*« o�d� vK� b�b'« WO�U*« d�“ËË ¨e�eF�«b�� s� ÊULK� dO�_« wJK*« uL��« rOKF��« d�“ËË ¨·U�F�« e�eF�«b�� s� rO�«d�≈ —u��b�« ÆÍdIMF�« bL�� s� b�U� —u��b�« w�UF�«

ábÓªY á©eÉL ·

- ¨2008 d�u��√ 29 w� «b�b%Ë nB�Ë 5�U� cM� WF�«u�« W�U�*« XKG�Ë ÆWF�U'« ”U�√ d�� l{Ë b���� ¡UM��« «bF0 ÷U�d�« w� —UD*« o�d� »d� WK�U� l�d� d�� 5�ö� WO�UL� vK� UF�«Ë WOJK*« W�ƒd�« «e�d�Ë W�e�d*« W��J*«Ë WF�U'« …—«œù  «eON&Ë w�U��

É¡ÑYƒà°ùj áÑdÉW ∞dCG 12 øe ÌcCG · .»æµ°ùdG á©eÉ÷G ™ª›


I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

ôjô≤J

§°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hO Qó°üàJ áµ∏ªŸG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y ¥ÉØfE’ÉH

13 A M L A K

„ö�√– ÷U�d�« w� UOI�d�√ ‰UL�Ë j�Ë_« ‚dA�« WIDM� ‰œ …—«b W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« XK��« W��M�Ë —ôËœ «—UOK� 10 XGK� WB�� 2011 ‰Ë_« YK��« ‰ö� W�uLM��« l�—UA*« cOHM� ÆWIDM*« l�—UA� qL�� s� % 31 XGK�

™jQÉ°ûŸG ´QÉ°ùJ ·

dO�� b� v�≈ W��U� UN�LO� X�«“ U� WIDM*« w� U�cOHM� Í—U'« Ë√ …—dI*« l�—UA*« Ê√ v�≈ hB��� d�dI� —U�√Ë X�uJ�« ¡UM���U� U��dI� t�U� vK� ‰«“ U� w�OK)« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ q� w� ÁU&ô« Ê√Ë ¨—ôËœ ÊuOK�d� 1.9 bM� Ë√ ¡UG�ù« V��� …—dI*« Ë√ U�cOHM� Í—U'« l�—UALK� ÍuM��« R�U���« w� …œU�“ d��« U�bN� 5�K�« «—U�ù«Ë Æl�—UA*« bOL&Ë ¡UG�≈ w� % 8 UN���� W�uM� …œU�“ q�UI� ¨WO�U�K� % 35Ë v�Ëú� % 43 ?� bOL���« ‰UL�Ë j�Ë_« ‚dA�« WIDM� w� WOLM��« l�—UA� s� UN� d�dI� w� åWO*UF�« ‚«u�ú� »Ëd� w�O�ò X�U�Ë ”—U� w� UNKO�Q� - l�—UA� v�≈ w�U�√ qJA� œuF� W�œuF��U� bOL���«Ë ¡UG�ù« w� …œU�e�« Ác� ∫UOI�d�√ U�—U�� l�—UA*« cOHM� bNAO� ÁU&ô« fJFM� Ê√ XF�u� UNMJ� ¨WIDM*« UN�bN� w��«  U�«dD{ô« V��� ¨w{U*« Æ WK�I*« …d�H�« w� l�u�*« s� d��«

Q’hO äGQÉ«∏e 5 `H ™jQÉ°ûe ·

mK�*« qJA�Ë ¨UOI�d�√ ‰UL�Ë j�Ë_« ‚dA�« w� —ôËœ «—UOK� 5 WLOI� U�ËdA� 22 cOHM� - w{U*« q�d�« w�Ë u/ sJ� ¨WIDM*« U�bNA� w��«  U�«dD{ô« v�≈ «dE� T�UH� d�√ u�Ë ¨wL�«d� ”U�√ vK� % 1.7 W��M� …œU�“ Æ% 6.4 bM� 2010 fD��√ cM� tK��� Íc�« w��—U��« ÍdNA�« ‰bF*« s� dO�J� v�œ√ wI� l�—UA*« `M�  «—UOK� 10 ?� …—«bB�« w� X�U� W�œuF��« ∫d�dI��« ‰U� ¨q�d�« w� UNM� Êö�ù« - w��« l�—UA*U� oKF�� ULO�Ë ÆUOI�d�√ ‰UL�Ë j�Ë_« ‚dA�« WIDM� w� l�—UA� s� tM� Êö�ù« - U� qL�� s� % 58 qJA� —ôËœ  «uM��« —«b� vK� —ôËœ  «—UOK� 107 ‚UH�S� UN�«—UL���« …œU�“ WJKL*« tO� Âe�F� Íc�« X�u�« w� p�– w�Q� Æ “UG�«Ë ‰Ëd��K� o�u���«Ë W'UF*«Ë d�dJ��« ŸUD�Ë ÃU��ù«Ë VOIM��« ‰U�� w� W�œUI�« fL)«

á«æµ°S IóMh1440 áÄ«g AÉ°†YC’ â°ü üq° No á©eÉ÷G ¢ùjQóJ sLC�� ULMO� ¨WF�U'« q�«œ W�uN�Ë d�O� U��UD�« ¨»U�� 5�ö� 5 s� d��√ rC� WL�{ W��J� o�«d*« ÃU��«Ë Æq�I��*« w� UNM� b�e*U� UN��cG� r�� ·u� d��√ ¨‰ULF�« s� ÎUH�√ 75 v�≈ W�U{ùU� r�C�« ŸËdA*« ÆWF�«— 225Ë ¨¡UM� W��d� 5000 s�

Àb�√ UNO� XI�� UL� ¨WO�LA�« W�UD�« o�d� s� ÁUO*« WU)« U�UO��ô«  «Ë–Ë ÍËc� WI�b UNKF' dO�UF*« Íc�« w�ü« »U�d�« qI� —UD� p�– w� U0 UNzU�—√ lOL� w� - t�≈ ‰U�Ë ÆWO�O��« V�«u'« tKOGA�Ë tzUA�≈ w� w�Ë—  U��R�Ë  U�d� q�� s� ŸËdA*« eON&Ë cOHM� r�œb� “ËU& 5�œuF� s�œ—u�Ë W�œuF� l�UB�Ë Æœ—u�Ë W�d� wH�√

º«∏©àdG ôjRh áª∏c ·

ÍdIMF�« b�U� —u��b�« w�UF�« rOKF��« d�“Ë 5� ¨t��U� s� s� tK�«b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU??� «e�M� Ê√ W�dA��« 5�OM��« XKL� wLOKF��« ‰U�*« w� e�eF�«b�� ÆdBF�«  U�KD�� V�«u�  «—«d�Ë  «e�M� w�Ë ¨W�œU*«Ë WOLOKF��« WCNM�« …dO�� w�  «uD)« v�Ë√ Ê√ v�≈ —U�√Ë UL� ¨W�œuF��«  UF�U�K� WO�UFO��ô« …—bI�« …œU�“ w� nK���Ë ‰Ëb??�« nK��� w� »öD�« ·ô¬ ÀUF��« bF� UN�U�√ w��« W�dA��« WOM��« W�U�— t�Ë√ r�√  UBB���« 120 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� Z�U�d� qL� –≈ ¨s�«u*« ÆW��U�Ë V�U� n�√

á©eÉ÷G Iôjóe áª∏c ·

…—u��b�« …—u� …dO�_« WF�U� …d�b� XN�Ë ¨p�– v�≈ X�U� 5�d(« ÂœU� v�≈ WLK� qOLF�« bL�� XM� Èb� ”—œ UM�Ë UMO� “eF� ¨rJ�UM� ÁU& qO�M�« r�“U$≈ Ê≈ ∫UNO� q�UF��«Ë ¨…√d??*« rOKF�� w�d�« w� ¨WL�C�« WO�ËR�*« ÆW�œUB��ô«Ë WO�UL��ô« WOLM��« w� p�dA� UNF� Æ¢wLOKF��«Ë Íu�d��« U�—Ëb� ÈbB�� Ê√ vK� r�b�UF�Ë ÕU���« qH� ‰ö� ÷d� Íc�« wIzU�u�« rKOH�« V���Ë ÊuJO� rK� 14 ‰uD� —U�� vK� Ϋ—UD� ÊS� ¨WF�U'« qIM� WOKL� qON��� ¨WF�U'« o�«d� 5� qu�« WIK�


‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (23‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳــﻮ ‪I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫‪A M L A K 14‬‬


´Ó£à°SG 15 A M L A K ∫ÊUJ�ù«Ë —UIF�« vK� WOJK*« d�«Ë_« d�√ ‰u� ¢„ö�√ ¢?� ŸöD��« w�

I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

ÉæMƒªW øe äOGR ᫵∏ŸG ôeGhC’G :¿ƒæWGƒe øµ°ùdG ∂∏“ ‘

É¡d ∂∏ŸG ôeGhCG :º∏jƒ°ùdG • πÑ≤à°ùe ≈∏Y »HÉéjG ôKCG QÉ≤©dGh øµ°ùdG ΩOÉÿ Qó≤f :¿Éæ°ùdG • ÒaƒàH ¬eɪàgG Úeô◊G .ÚæWGƒª∏d øµ°ùdG QòMh ÖbôJ ∑Éæg :Éæ¡ŸG • QÉ≤©dG ‘ É°VÉØîfG ™bƒàfh ÉædDhÉØJ OGORG :ágõædG • ô≤à°ùeh ôgGR πÑ≤à°ùà QÉ≤©dG ¥ƒ°S :QÉ«°ùdG • ‘ É°VÉØîfG ó¡°ûà°S äGƒæ°S 5 ó©H QÉ©°SC’G

t�uL�Ë s�«u*« UFKD� Ê√ ·U??{√Ë ¨ÁU??&ô« Ác� Æ…dO�_« WOJK*« d�«Ë_« bF� WU� Âu� bF� U�u� œ«œe�

≥≤°ûdG ≈∏Y Ö∏£dG •

oIA�« vK� …uI� VKD�« ŸUH�—« t�eM�« bO�Ë Ø–U��_« l�u�Ë ÆëËe�« r�u� »d� l� UuB�Ë ¨WK�I*« WK�d*« w� WOMJ��« U� U�u� ¨…dI��� —UF�ô« Ê√ v�≈ t�eM�« bO�Ë —U�√Ë WOMJ��« oIA�« —UF�√ w� UHOH� ôËe� „UM� Ê√ Èd�˨ WK�I*« tK�d*« bNA� Ê√ l�u�Ë ¨—U��ö� WBB�*« d�«Ëô« bF� UuB�Ë —UIF�« —UF�√ w� U{UH��« —Ëd� l� UN�zU�� `C��� w��«Ë …dO�ô« WOJK*« q�I��0 UM�ƒUH� …œU�“ v�≈ Èœ√ p�– Ê√ UHOC� ¨ X�u�« ÆdI���Ë d�«“

„ö�√≠÷U�d�« ¨ÊUJ�û� …—«“Ë ÂUO� w� U�“d�√ q�9 w��«Ë ¨ …dO�ô« WOJK*« d�«Ëô« —Ëb bF� ULO� ô ¨U�u� U�«d� WO�U(« …d�H�« w� «¡UA�ù«Ë —UIF�« ‚u� bNA� ÆnOK���« pM�Ë Í—UIF�« pM��« ‰UL�√— …œU�“ ¨‰U�— n�√ 500 v�≈ Í—UIF�« ÷dI�« l�— …d�H�« ‰ö� ≠tK�« tEH�≠e�eF�« b�� s� tK�« b�� pK*« 5H�dA�« 5�d(« ÂœU� ÂU� YO� ¨ ÊUJ�ù« W�“√ q( WL�«b�«  «uD)«Ë  «—«dI�« X�«u�Ë w{«—_« s� WF�d*« —U��_« s� 5�ö� …b� œbB�« «c� w� …—«“u�« XLK�� UL� ¨ÊUJ�ù« …—«“u� WU)« WOMJ��«  «b�u�« rOUB� œUL��U� WO{U*« ÆWOMJ��« UN�«b�Ë UNOK� rOI�� ¡UCH�«  bN� UL� ¨ qKH�« Ë√ WOMJ��« oIA�« ¡«d� o�d� s� ÊU� ¡«u� t�UJ�√ W�UJ� —UIF�« vK� 5M�«u*«Ë 5�—UIF�« ‰U��« vK�  b�U�  «uD)« Ác� q� ŸUH�—« UC�√ p�– l��Ë ¨`K�*« b�b(«Ë XML�_« —UF�√ w� ÿu�K� ŸUH�—« tF�� Íc�« TA�« ¨WOMJ�  «b�Ë W�U�ù ¡«dA�« vK� ôU��« ¡UCO��« w{«—_« ÆWJKL*« o�UM� s� œbF� w{«—_« WLO� w� U� b� v�≈ ÆÍ—UIF�« ÊQA�U� 5L�N*«Ë 5M�«u*« s� œbF� UMOI��« YO� ¨ Ÿu{u*« «c� ‰u�  «b���*« d�√¬ vK� ·u�uK� WF�«Ë  U�öD��« ¢„ö�√ ¢  d�√ b�Ë

—UIF�« —UF�√ Ê√ v�≈ «dOA� ¨ ¨UO�U� —UF�_« ŸUH�—« WIDM� s� ËUH�� UNMJ�¨XFH�—« ¡UCO��« w{«—_«Ë X�u�« w� `{«Ë dO� ‚u��« Ê_ p�–Ë Èd�√ v�≈  «uM� 5 bF� —UIF�« ‚u� bNA� Ê√ l�u�Ë ¨w�U(« Æo�UM*« iF� w� —UF�_« w� U�u�� U�u� —UF�_« l�d� ÂU� b� iF��« ¢—UO��« ¢ ‰U�Ë q�I��*« w� d��√ UN�UH�—« s� rK�u��« e�eF�«b��bL�� t�eM�« bO�Ë Ê√ YO� ¨oIA�« —UF�« ŸUH�—« p??�– vK� qO�b�«Ë  «uM� 8 q�� öO� dF� ÍËU�� ÂuO�« WIA�« WLO� » Â366 UN��U�� öO� ö�� ¨X�d��« b� XM� «–≈˨ 샪£dGh ᫵∏ŸGôeGhC’G • ÊuOK� s� Êü« U�dF� qI� sK� ¨ …d�� q�� ¨n�« 720 WOJK*« d�«Ë_« Ê√ b�√ bI� ¨ ÊUM��« bL�√ 5�� U�√ Æ ‰U�— n�√ 300Ë —UIF�« pK9 w� 5M�«u*« ÕuL� s�  œ«“ b� …dO�_« ÖbôJh QòM • ÷dI�« ‰ö??� s� ¡«d??A??�« o�d� s� ÊU??� ¡«u??� ¨ WIDM*« ® UMN*« b??L??�√ b??�U??� Ø–U??�??�_« `???{Ë√Ë vK� VKD�« …œU??�“ UF�u�� ¨ jO�I��« Ë√ Í—UIF�« ¨ …dI��� WO�dA�« WIDM*U� —UIF�« —UF�√ Ê√ ©WO�dA�« ôb� ¡«dA�« w� ”UM�« Èb� W��— „UM� Ê_¨ —UIF�« U�√¨  «—U��ù«Ë oIAK� W��M�U� WU� ¨ U� b� v�≈ 5�d(« ÂœU) Ád�bI�Ë ÁdJ� l�—Ë ¨—U��ù« s� sJ� ¨ nOH� œU???�œ“« w??� wN� w??{«—ú??� W��M�«U� Æ5M�«uLK� V�UM*« sJ��« dO�u�� ÂUL��ô 5H�dA�« d��Ë ¨—UF�_« œU??�œ“« s� U�u�¨ —c�Ë V�d� „UM� QÉ©°SC’G ‘ ´ÉØJQG•  «b�u�«Ë w{«—ô« —UF�√ bNA� Ê√ w� t�UOM�« s� s� tIK� —UO��« tK�«b�� wK�Ø s??�«u??*« Èb???�√Ë r�b� WOJK*« d�«Ë_« Ê_ ¨ —UF�_« w� «—«dI��« WOMJ��«

—UO��« tK�«b�� wK�

ÊUM��« bL�√ 5��

Ö∏£dGh ¢Vô©dG ´ÉØJQG•

w� U�UH�—« „UM� Ê≈ rK�u��« e�eF�«b��bL�� ‰uI� ≠ w� dNE�ô Ád�√ sJ� ¨—UIF�« ‚u� w� VKD�«Ë ÷dF�« ‰u�√ …b� v�≈ ÃU��� p�– Ê√ l�u�√˨ …dOBI�« …d�H�« ÷—√ vK� r�d�� Ê√ b�ö� l�—UA� „UM� Ê√ WU�¨ Æ q�I��*« w� w�U��≈ dO�Q� UN� ÊuJO� YO� l�«u�« ¨ ‰ƒUH��« s� —b� „UM� Ê√ ¢ rK�u��« ¢ ·U??{√Ë ≠tK�« tEH�≠pK*« UN� d�√ w��« l�—UA*« Ê_ p�–Ë ¨—UF�_« vK� p�– fJFMO�Ë w�U��≈ d�√ UN� ÊuJO� pK9 WOKL� qN��Ë iH�M� Ê√ l�u�*« s� UN�√ YO� Æ—UIF�«Ë


‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (23‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳــﻮ ‪I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫‪A M L A K 16‬‬


‫‪17 A M L A K‬‬

‫‪öTDƒŸG‬‬

‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (23‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳــﻮ ‪I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1‬‬

‫‪IQƒæŸG áæjóŸGh ΩÉeódGh ¢VÉjôdG ‘ kÉ°VÉØîfG πé°ùj …QÉ≤©dG ô°TDƒŸG‬‬

‫«�‪„ö�√ ≠÷U�d‬‬ ‫��‪?� ±¥≥≤Ø∂ر± o�«u*« X���« s� …d�H�« ‰ö� ‰bF�« …—«“Ë s� —œUB�« w�u��_« d�dI��« V�� …—uM*« WM�b*«Ë ÂU�b�U� v�Ë_« ‰bF�« w��U�� w� t{UH��« ÎUC�« q�� UL� ÷U�d�U� v�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� ÎU{UH��« Í—UIF�« d�R*« q‬‬ ‫≈�‪WLOI� • ≤≤[πµ W��M� ÂU�b�U� v�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� ÎU{UH��« d�R*« q�� UL� Æ ÎôU�— ≤∞≥∂±≥∞≤∞≤ WO�UL�≈ WLOI� • ≤≥[≤ t���� ÷U�d�U� v�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� ÎU{UH��« Í—UIF�« d�R*« q�� YO�Æ ?�±¥≥≤Ø∂رµ ¡UF�—_« v‬‬ ‫≈�‪∫ WO�U��« ‰Ë«b'« V�� p�–Ë ÎôU�— ≥µ≥∞±∞≤∑∂ XGK� WO�UL�≈ WLOI� •±π[≤± t���M� …—uM*« WM�b*U� v�Ë_« ‰bF�« W�U�� w� ÎU{UH��« d�R*« q�� UL�Æ ÎôU�— ≥∑µ¥¥µµ∂µ XGK� WO�UL‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪١٤٣٢/ ٦/ ١١‬ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ‪١٤٣٢/ ٦ / ١٥‬ﻫـ‬ ‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ(‬

‫‪2036130202‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 23.2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪1796‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 61‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪(٢‬‬

‫‪)2804267‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 46.14‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻔـﻘــﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫‪106854998.46‬‬

‫ﺑﻨﺒﺎﻥ‬

‫‪521579.08‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ‪-‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪1208716570‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 98‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪ 1520‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 1.67‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪٢‬‬

‫‪)1323899‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 29‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪827413630‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫‪% 43.1‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪ 276‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 11.54‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ )ﻡ‪٢‬‬

‫‪)1480368‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 150.41‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪١٤٣٢/ ٦/ ١١‬ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ‪١٤٣٢/ ٦ / ١٥‬ﻫـ‬ ‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ(‬

‫‪ 375445565‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 22.95‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪ 476‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 19.73‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪(٢‬‬

‫‪) 434543‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 11.59‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻔـﻘــﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ‬

‫‪11686500‬‬

‫ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ‬

‫‪50000.9‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ‪-‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪285672235‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 24.37‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪ 385‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 18.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 266326‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 11.88‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪89773330‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫‪18.03%‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪91‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 24.17‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ )ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 168217‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 92.99‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪١٤٣٢/ ٦/ ١١‬ﻫـ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ‪١٤٣٢/ ٦ / ١٥‬ﻫـ‬ ‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ(‬

‫‪353010276‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 19.21‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪ 580‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 3.73‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪(٢‬‬

‫‪)1080298‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 23.2‬‬

‫‪+‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﻔـﻘــﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟــﺤـــﻲ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﳉﺼﺔ‬

‫‪39357019‬‬

‫ﺍﳉﺼﺔ‬

‫‪245981.37‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ‪-‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪230005621‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪% 3.33‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪451‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 6.77‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 696110‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 37.28‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻡ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ )ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪123004655‬ﺭﻳﺎﻝ‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫‪% 42.61‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪ 129‬ﺻﻔﻘﺔ‬

‫‪% 8.63‬‬

‫‪+‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ )ﻡ‪٢‬‬

‫‪) 384188‬ﻡ‪(2‬‬

‫‪% 3.9‬‬

‫‪+‬‬


‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ) ‪- (23‬ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ -‬ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳــﻮ ‪I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1‬‬

‫‪¿ÓYEG‬‬

‫‪A M L A K 18‬‬


I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

ôjQÉ≤J

19 A M L A K ‰U�— ÊuOK� 264 WHKJ�

∫ƒ∏◊G äÉYhô°ûe ≥∏£j áµe ÒeCG IóL ∫ƒ«°S AQód á∏LÉ©dG

„ö�√≠…b� —UD�_« ÁUO� W'UF* WO�dH�« WM�K�« fOz— W�dJ*« WJ� WIDM� dO�√ qBOH�« b�U� dO�_« oK�√ W�d� “u� sK�√ YO� ¨‰uO��« —UD�√ ¡—b� WK�UF�« ‰uK�K� W�cOHM��« ‰UL�_« ¨ ‰uO��« n�dB�Ë ÆŸËdA*« cOHM� …b� U�u� 197 bL��«Ë ¨U�œuF� ôU�— 264.757.727 WLOI� bIF�« WO�d�� w�U�*«

á∏µ°ûª∏d ºFGO πM ·

ÆÎUM�«u� 99 Í—Ëb�« ŸUL��ô« X�Ë v�� ‰UL�_U� ÂUOI�«Ë ŸËdA*« …—«œù U�b)« lOL� ÚæWGƒŸG ÜhÉŒ · cOHM� vK� ·«d??�ù«Ë W�dOC���« WOzb�*« WO�bMN�« s�c�« 5M�«uLK� Ád�bI�Ë ÁdJ� s� …b� 5�√ »d�√Ë 642.714.690 t�LO� bIF� ¨WLz«b�«Ë WK�UF�« ‰uK(« W�U�_« «uF�«—Ë 5�ËdA*« l� U�O�Ë UF�d� U�ËU& «Ëb�√ r��  «uM� Àö� v�≈ qB� Z�U�d��« …b�Ë ¨U�œuF� ôU�— WOM�u�« WO�ËR�*U� rNM� U�U��≈ rN�«¡«d�≈ ¡UN�ù UNM� ¡UN��ô«Ë «—u� WK�UF�« ‰uK(« cOHM�� ¡b��« UN�ö� ”U�_« w� u� ŸËdA*« «c� Ê√ U�{u� ¨W�UF�« WFHM*«Ë cOHM�� l�—UA*« Õd�Ë ¨dN�√ W�� “ËU��� ô …b� w� Ê√Ë ¨d�U��«Ë dO)« Â√ w�IDM� w�U�√Ë 5M�«u*« W�b) ÆdN�√ W�L� bF� …cHM*«  U�dA�« vK� WLz«b�« ‰uK(« UO�u� l�U�� W�dJ*« WJ� WIDM� dO�√ qBOH�« b�U� dO�_« á°ü°üîàe ¥ôa · Æ UC�uF��«Ë  UOJK*« Ÿe� ‰UL�√ ‚UD� w� r�� U� W�U� s� WBB��� U�d� …b� W�U�√ XKJ� ¨UN�N� s� 5�ËdA*« cOHM� vK� WIDM*« dO�√ ’d� ”«— u�√ b�√Ë W�d� q�√ s� b�«Ë o�dH� qLFK� WOMF*«  «—«œù« ¨ U�uF� Í√ w�ö� vK� qLF�U� tNO�u�Ë ULN�b�u� w� tM� ¡UN��ö� ŸËdALK� W�uKD*« ‰UL�_« s� ¡UN��ô« “U$≈ W�d� vK� qLF�U� 5FL��*« 5�_« t�Ë b�Ë XN�Ë UL� ¨q�I*« —UD�_« r�u� q�� t� jD�� u� UL� Æ UC�uF��«  «¡«d�≈ p�c�Ë  UOJK*« Ÿe�  ö�UF�  U�uKF*«Ë r�b�« q� .bI�� W�U�_« w�  «—«œù« lOL� s� —b?? U0 «e??�??�ô« …—Ëd??{ qLF�« o�dH� 5??�Ë ÕU$ vK� ’d�K� qLF�« o�d� UNO�≈ ÃU��� w��« Ø6Ø22 u�Ë œb;« ¡ö??�ù« b�u� ÊQA�  UNO�u� ÆfO�UI*«Ë  UH«u*« qC�_ UI�Ë ÁcOHM�Ë ŸËdA*« qBH� œb;« b�u*« t�H� X�u�« w� u�Ë ¨???�1432 ŸUL��ô« «dO�√ …b� 5�√ ”«— u�√ w�U� ”√d� b�Ë lOL� Ê√Ë ¨…œb???;« l??�«u??*« s� wzU�dNJ�« —UO��« d�U��« w� w�ËdA� cOHM� ‰UL�√ WF�U�* Í—Ëb??�« ÊQ� w� UNF� oO�M��« r�� …b� w� WO�b)« …eN�_«  U�U���« ÷«dF��« - YO� ¨dO)« Â√ jD��Ë Æl�«u*« pK� w� UN�U�b� ·UI�≈ W�U�_« l�«— s� œb� mK�Ë ¨W�U�_« WF�«d* 5M�«u*«

q�� o�� Íc??�« ¨rz«b�« q(« u�Ë d??�ü« ŸËdA*«Ë W�«—b�« qLF� ¨WO*UF�« W�dA�« l� ÁbI� lO�u� lO�U�√ Æ—dI*« U�b�u� w� wN�M��Ë √b� w��« ¨¡b��U�‰u�√ô¨UFOL�qH���òqBOH�«b�U�dO�_«‰U�Ë UNCF� Ê_ ¨WK�UF�« l�—UA*« w� qLF�« —«dL��« U/≈Ë U�√ ¨œËb��« iF� ¡UA�S� W�U�_« q�� s� qFH�U� √b�  «uM� `�H� ¨¡UO�_« iF� q�UA� Z�UF� U� uN� ÂuO�« l��� U�Ë …b� WM�b� w� WLzUI�«  «uMI�U� UND�—Ë UNO� ÕdD� W�U�_« X�U�Ë ¨Èd�√ l�—UA� s�  «uD)« Ác� vK� ŸËdA*« U�— b�Ë ¨t��«—œ bF� ŸËdA*« «c� WLOI� ŸËdA*« cOHM�� Êu�U� Êu�ËUI� w�U�*« W�d� u�d� ¨U�u� 197 ŸËdA*« …b� ôU�— 264.757.727 U� ŸËdA*« w� ÊuJ� Ê√ ≠ v�UF�Ë t�U��� ??? tK�« s� r�u*« w� U�U�ö�� Ê_ vF�� w��« À—«uJ�« nH�� Æå—UD�ú� ÂœUI�« dL��� ÊQ� W�{«Ë …œUOI�« s�  UNO�u��« Ê√ `{Ë√Ë qJ� ÂuI� ·u�Ë ¨¡UD�_« Ác� w�ö�� Ϋ—UN�Ë öÎ O� qLF�« Æ¡w� Í√ s� d��√ tK�« …—b� sJ�Ë t� ÂUOI�« lOD��� U� W�dJ*« WJ� WIDM� dO�√ sK�√ Ê√ bF� …uD)« Ác� w�Q�Ë .bI�� W�UF�« WB�UM*U� ÂuJ�√ W�d� “u� ¨ÂU�√ q��

´hô°ûŸÉH IOÉ«≤dG ΩɪàgG ·

VI� t�U��dB� w� W�dJ*« WJ� WIDM� dO�√ b??�√Ë ôULJ��« w�Q� ¨ l�u*« ŸËdA*« Ê√ ‰UL�_« tMO�b� n�dB� V�U� w� l�—UA� s� …b� W�U�√ t�√b� U* ¨œËb��« iF� o�U� X�Ë w� cH� YO� ¨‰uO��« W'UF� w� q�L�� w�U(« ŸËdA*« Ê√ v??�≈ «dOA� n�dB�  «uM� `�H� WO�dA�« ¡UO�_« iF� ŸU{Ë√ Æ…b� WM�b� w� WLzUI�«  «uMI�U� UND�—Ë UNO� wE� ŸËdA*« Ê√ vK� qBOH�« b�U� dO�_« œb??�Ë  d� w��« WF�UHK� ‰Ë_« ÂuO�« cM� …œUOI�« ÂUL��U� w�U� w� UNOK� X��UJ� w��« ‰uO��« ¡«d� s� …b� UN� ·U{√ËÆUN�U�UF� ¡UN�≈ q??�√ s� ¨1431Ë 1430 5�d(« ÂœU� ÍbO� W�Uzd� …œUOI�«  UNO�u� X�U�  U�IF�« W�U� q�c� ÊQ??� WOK�Ë W�{«Ë 5H�dA�« l�—UA� cOHM�Ë W'UF�Ë W�«—b� q���« lOL� qN��Ë Æ…b� w� —UD�_«Ë ‰uO��« n�dB� v�≈ r�I�« ŸËdA*« w� qLF�« Ê√ v�≈ ÁuL� —U�√Ë UNM� q�Q� w��« ¨WK�UF�« l�—UALK� U�b�√ ¨5L�� ‰ö� WM�b*« vK� U�—UD�√Ë ‰uO��« Ác� "U� nOH�� Ác� ÂuI�� s�e�« l� ‚U�� w� UMKL� b�Ë ¨q�I*« r�u*« ÆsJ2 X�Ë Ÿd�√ w� l�—UA*«

…QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN áµ∏ªŸG ‘ Òª©àdGh äGAÉ°ûfE’G ´É£≤d ÒÑc ƒ‰ …œU�e�« q«u�� Ê√ l�u� v�≈ p�– dOA�Ë ª2009 w� nBM�« v�≈ qB� ULMO� œuIF�« WLO� w� W�b�UB��« WO�«eO� X�Ë√ bI� ¨p�– vK� …Ëö� ¨ÂUF�« s� w�U��« WO�B�« W�UMF�« e�«d� s� b�b� ¡UA�ù WOL�√ 2011 b�b� WO�d� r�� Ê√ `�d� w��« ¨WOLOKF��« «eON���«Ë Æ2011 s� w�U��« nBM�« ‰ö� U�œuI� s�

á«Hô¨dGh á«bô°ûdG ¥ƒØJ ·

WB� X�U� WO�dA�« WIDM*« Ê√ d�R*« `??{Ë√Ë w� UN�O�d� X9 w��« œuIF�« WLO� qCH� WO�K�_« X�U�Ë ÆÁUO*«Ë ¨¡U�dNJ�«Ë ¨“UG�«Ë jHM�« U�UD� œuIF�« s� WzU*« w� 16 WB� W�dJ*« WJ� WIDM� bI� v�≈ ÎU�U�√ p�– l�d�Ë ¨UN�O�d� X9 w��« s� ¡e�� t�M� - Íc??�« …dO�J�« W�b�b(« WJ��« ÆW�d��« WO�U� 5�d(« b�b� WJ� j� ŸËdA� W��� vK�√ vK� WO�dA�« WIDM*« k�U% Ê√ l�u��Ë W�O�� ¨ÂUF�« œ«b��« vK� UN�O�d� r�� w��« œuIF�« s� ÆUNO� “UG�«Ë jHM�« ‰uI� œu�u�

w��« ¨w{U*« ÂUF�« s� UN�H� …d�H�« Èu��0 W�—UI� 2011 WO�«eO� œb� b�Ë Æ‰U�— —UOK� 8.8 “ËU��� r� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« WO����« vM��« WOLM�  U�u�Ë√ ¨ÍuI�« Áu/ WK«u� s� ¡UA�ù« ŸUD� sJ� U� ¨WJKLLK� W�O�� UN�O�d� X9 w��« œuIF�« WLO�  ¡U� YO�  U�UDI�« s� œb� w� W�öLF�« l�—UA*« s� b�bF� qJ�Ë Æ¡U�dNJ�«Ë ¨“UG�«Ë jHM�«Ë ¨qIM�«  U�UD� UNM� WLO� w�UL�≈ s� WzU*« w� 38 Áb�Ë “UG�«Ë jHM�« ŸUD� w�B�� ¨W�UMB�« ŸUD� r� qIM�« ŸUD� tOK� ¨œuIF�« œuI� d�R� qË UL� Æw�«u��« vK� WzU*« w� 10Ë 18 W�UN� bM� WDI� 187.6 v�≈ UN�O�d� X9 w��« ¡UA�ù« Íc�« ¨2010 ÂU� s� ‰Ë_« l�d�U� W�—UI� ‰Ë_« l�d�« ÆWDI� 79.02 Èu��� d�R*« qO��� bN� d�«d��w�t�Èu���vK�_ ¡UA�ù«œuI� d�R�lH�—«Ë œuIFK� WO�UF�« WLOI�« v�≈ dEM�U�Ë ÆWDI� 225.5 öÎ ��� ¨2011 s� ‰Ë_« WM��« l�— ‰ö� UN�O�d� X9 w��« Á¡«œ√ öÎ �U2 W�u� W�«b� ÂUF�« ¡UA�ù« œuI� d�R� √b�

„ö�√≠…b� ÂUF�« √b� YO� ¨t�UA� ¡UA�ù« ŸUD� WK«u� œuIFK� wK�_« pM��« d�R* ÍœUB��« d�dI� b�√ nBM�« ‰ö� UN�O�d� X9 w��« œuIF�« WLO� l�«d� r�— ¨2010 ?� W�—UI� Íu� ¡«œQ� Í—U'« «d�≈ Èu��� w� …œU�“ v�≈ Èœ√ W�uJ(« V�U� s� ‚UH�ù« r�� d�� Ê√ ô≈ ¨2011 ÂUF�« s� w�U��« ÆWL�C�« œuIF�« 5� w� ¨2011 s� ‰Ë_« l�d�« W�UNM� WDI� 187.6

UN�O�d� X9 w��« œuIFK� WO�UL�ù« WLOI�« XGK� …b�«Ë W�«b� v�≈ WLOI�« pK� dOA�Ë ¨‰U�— —UOK� 49.7 w� UF�«d� XK�� 5� w� ? d�dI��« V��� ? 2011 ?� —UOK� 16.4 WO�UL�ù« UN�LO� XGK� YO� ¨”—U� dN� ¨W�UMB�«Ë “UG�«Ë jHM�« U�UD� U�—bB�Ë ¨ÎU��dI� ‰U�— —UOK� 26.2 u�� v�≈ d�«d�� w� eH� Íc�« X�u�« w� ULMO� ¨jHM�«Ë “UG�«Ë qIM�« U�UD� U�—bB�Ë ¨‰U??�— U�—bB� ¨ÎU��dI� ‰U�—  «—UOK� WF�� d�UM� w� XGK� ÆÁUO*«Ë ¡U�dNJ�« U�UD�

᫵∏ŸG äGQGô≤dG ôKCG ·

ÂœU� UN�b� w��« WOJK*« «—«dI�« Ê√ d�dI��« `{Ë√Ë ÂUF�« s� ‰Ë_« l�d�« ‰ö� tK�« b�� pK*« 5�d(« ¨w�U*« r�bK� ‰U�— —UOK� 500 »—UI� U� hOB��� W�UM vK� oLF�« m�U� w�U��≈ œËœd� UN� ÊuJO� …b�Ë n�√ 500 bOOA�  «d�R*« “d�√ s�Ë Æ¡UA�ù« hOB�� v�≈ W�U{≈ ¨‰U�— —UOK� 250 mK�0 WOMJ� s� b�b� WF�u�Ë cOHM�� W�B�« …—«“u� ‰U�— —UOK� 16 œuIF�« WLO� ‰U�— ÊuOK� 39¨088Ë WO�B�« l�—UA*« Ê√ r�d�« vK�Ë Æ U�UDI�« nK��0 l�—UA*« s� œbF� äGAÉ°ûfE’G Oƒ≤Y · ‰ö� ¡UA�ù« œuIF� öBH� «d�dI� d�R*« `{Ë√Ë ŸUD� ‚U�¬ Ê√ ô≈ ¨q�uD�« Èb*« ·bN��� l�—UA*« Ác� Æd�dI��« V��� ? W�UGK� …b�«Ë Ëb�� ¡UA�ù« w��« œuIF�« WLO� XGK� YO� 2011 s� ‰Ë_« l�d�« …dO�� …eH� q�9 ‰U??�— —UOK� 49.7 UN�O�d� X9 ¡UA�ù« œuIF� Í—U���« wK�_« pM��« d�R� mK�Ë


A M L A K 20 äÉcöT QÉÑNCG

I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

WO�Ëœ W�d� 300 W�—UA0

z2011 ábÉ£∏d …Oƒ©°ùdG ¢Vô©ŸG{ óMC’G kGóZ ¢VÉjôdG ‘ ≥∏£æj W�UD�« …—«œù ÃU��ù«Ë „öN��ô« w��U� W�«—b� UNO� U0 W�U�*« …œbF�*« œ—«u*« ‰öG��«Ë W�œuF��« ÷dF*« rN��Ë ¨WOzU*«Ë WO�LA�«Ë W�ËuM�« W�UD�« W�uJ(« 5� q«u��« e�eF� w� W�UDK� ÍœuF��« wK;« VKD�« WO�K� q�� WA�UM* ’U??)« ŸUDI�«Ë v�≈ qB� Ê√ l�u�� Íc�«Ë ¨W�UD�« vK� b�«e�*« Æå2032 ‰uK�� ◊«ËUGO� 120 ÷d??F??�Ë Èb??�??M??�ò b??I??F??�Ë å¡U??�d??N??J??�« b??O??�d??�Ë …¡U??H??� b??O??�d??�??� w????�Ëb????�« d???9R???*« ÷dF*«ò l� s�«e��U� ¡U�dNJ�« ·bN� p�–Ë ¨åW�UDK� ÍœuF��« UF�dA��« r??�Q??� n??�d??F??�??�« “d�√Ë WK�UH�«  UO�O�«d��ù«Ë WO�U�*« ‚dD�«Ë ¡U�dNJ�« „öN��« bO�d� l�—UA� Î C� ¨ÎUO�ËœË ÎUOK�� UN�«b���« …¡UH� e�eF�� s� ö b�K� W�b���*«  UOMI��« Àb�√ vK� ¡uC�« jOK�� W�UF�«  PAM*« w� ¡U�dNJ�« „öN��«  ôbF� s� —uD� vK� ‰uK(« Ác??� oO�D� dO�Q�Ë W??U??)«Ë ÷d� v�≈ ·bN� UL� ¨W�O��« W�UL�Ë W�UD�« W�UM —œUB� nO�u� ‰U�� w� W��UM�« WO*UF�« »—U���« s� w��« WK�UH�« q���«Ë …œb��*« W�UD�«  UOMI�Ë qC�√ WA�UM� v�≈ W�U{≈ ¨—œUB*« pK� W�UL� UN�Q� —ËœË WOzU�dNJ�« W�UDK� q��_« „öN��ö� ‰uK(« V��_« qJA�U� ‰uK(« Ác� cOHM� w�  U�UDI�« W�U�

„ö�√– ÷U�d�« ÍœuF��« ÷dF*«ò b�_« Ϋb� ÷U�d�« w� oKDM� ¡U�dNJK� dA� l�«d�« w�Ëb�« ÷dF*« å2011 W�UDK� W�uN��«Ë W��b��«Ë ÁUO*« UOMI�Ë W�UD�« bO�u�Ë ÷«dF��ô W�d� 300 W�—UA0 ¨¡«uN�« nOOJ�Ë q??C??�√Ë  U???�b???)«Ë  «b??F??*« Àb???�√ W�UO w� rN�� w��«  U�—UL*«  U�b% WN�«u* W�UFH�« ‰uK(« ÆW�UD�« ŸUD� WO�U(« …—Ëb????�« nOC���Ë ÁUO*« d�“Ë W�U�d� bIF� w��« tK�«b�� ”bMN*« ¡U�dNJ�«Ë s� W{—U�  U�d� ¨5B(« WO�dF�«  «—U??�ù« ¨5B�« s� q� ¨UO�U��≈ ¨…b��*« WJKL*« ¨…b��*« ¨U�—u� ¨pOA��« W�—uNL� ¨«b??M??� ¨bMN�« ¨Ê«u??�U??� ¨UO�U*√ ¨UO�d� ¨«d��u� ¨…—u�UGM� ¨ÊU���U� ¨U�eO�U� e�d� w� ÂU�√ 3 ‰ö� p�–Ë ¨U�dO�Ë W�œuF��«Ë Æ «d9RLK� w�Ëb�« ÷U�d�« ÷—UF� W�d� ÂU� d�b� VzU� wMO�(« bL�� ‰U�Ë w� W�UD�« „öN��«  ôbF� bNA�ò …œËb;« ÷U�d�« v�≈ w�Oz— qJA� p�– œuF�Ë ¨Î«dL��� Ϋu/ WJKL*« rN��Ë UN�uM�� eOL�� w��« ¨…dO�J�« WO�UMB�« …b�UI�« W�U{ùU� ¨wK;«"UM�«w�UL�≈s�WzU*U� 61.9W��M� n�UC�� Ê√ l�u�� Íc�« w�UJ��« œ«bF��« ŸUH�—« v�≈ W�U*« W�U(« d�_« p�– fJF�Ë ¨2032 ÂUF�« ‰uK��

∫ó©J z∫Éà«HÉc Iôjõ÷G »à«bÉØJG ™bƒJ …ô°†ÿG QGO »àcô°ûd É¡JÉ©bƒJ 1.3 øe ÌcCÉH áëHGôe ∫ÉjQ QÉ«∏e á«FGhódGh ¿ÉcQC’G „ö�√≠÷U�d�« …d�e'«ò WO�U*« ‚«u�ú� …d�e'« W�d� XMK�√ s� œb� s� W�b�� d�—UI� —«b≈ s� å‰U�O�U� w��« W�œuF��« ‚u��« w� W�—b*« U�dA�« p�–Ë WOz«Ëb�«Ë ÊU�—_« —«œ w�Ë UN�ODG�� ÂuI� ‰Ë_« l�d�« ZzU��Ë w{U*« ÂUF�« ZzU�� vK� ¡UM� —U���ô« 5F� U�c�_ W�U{ùU� ¨ÂUF�« «c� s� vK� …dO�_«  «—uD��« s� WK�«b�� W�uL�* ÆÍœUB��ô«Ë w�UO��« s�bOFB�« kH�% ÂU� qJA�Ë ‰U�O�U� …d�e'« ‰«e� U�Ë ÁcN� wK�I��*« ¡«œ_« ÁU& WO�U��≈ …dEM� Èd� sJ� ¨q�uD�«Ë j�u�*« 5�b*« w�  U�dA�« w�  U�dA�« Ác� ÂU�√  U�b% „UM� Ê√ W�dA�« d�Q�Ë WO�M�_« W��UM*U� q�L�� dOBI�« Èb*« vK� nO�UJ��« …œU�“Ë l�—UA*« iF� cOHM� WO�—U)«  U�b��K� W�U{≈ ¨wK�«b�« bOFB�« ‰Ëb�« ‚«u�√ w� WO�UO��«  U�«dD{ôU� WK�L�*« WF�U��«  U�dA�« ¡«œ√ vK� p�– dO�Q�Ë …—ËU�*« Ê√ o�� U� vK� ¡UM� ¨wLOK�ù« l�u��« ‚U�¬Ë UN�UF�u� w� dEM�« …œU�S� ‰U�O�U� …d�e'« X�U� WOK�I��*« ÕU�—_«Ë WO�UL�ù«  «œ«d�û� W��M�U� ‰ö�  U�dA�« Ác� rN�_ W�bN��*« —UF�_«Ë ÆW�œUI�« ΫdN� 12?�«

„ö�√≠÷U�d�« ÍdC)« s�;«b�� tK�«b�� ¡UM�√ W�d� XF�Ë ¨ W��«d*« ÂUEM� WOJM� öON�� b�b& w�O�UH�« WO�UH�« w��dH�« ÍœuF��« pM��« l� XF�Ë YO� Êu�UL�ËWF��ËWzUL��®‰U�— 687.816.000WLOI� l�Ë Æ©‰U�— n�√ dA� W��Ë WzU/UL�Ë ÎU�uOK� ‰U�— 643.678.178 WLOI� WO�U*« U��U� W�uL�� WO�UL�Ë WzUL��Ë ÊuOK� 5F�—«Ë W�ö�Ë WzUL��® Æ©‰U�— ÊuF��Ë WO�UL�Ë WzU�Ë n�√ ÊuF��Ë Â«e��≈ dO�u� v�≈ WO�UL�zù«  öON���« Ác� ·bN�Ë ‰U*« ”√—Ë ‰U*« ”√—  U�UO��≈ q�u9Ë ¨s�U{ ‰UL�√ ·«b�_Ë W�dAK� …œb��  U�ËdA* q�UF�« sLC��  öON���« Ác� ÊQ� ÎULK� ¨ÂU� qJA� W�dA�« …œbF��  U�UL{Ë dO�«u� rB�Ë ‚—u�  öON�� ÆW��«d� q�u9Ë W�bM���  «œUL��≈Ë ¨÷«d�_« d�_ bM� ÊULC� 5�O�UH�ù« 5�U� X�d�√ b�Ë l�—UA*« œuI� bz«u� s� ‰“UM��« v�≈ W�U{ùU� pM��« l� W�d�*«  öON���« WO�UH�≈Ë ÆW�uL*« b�u� bM� b�b��K� WK�U� w��dH�« ÍœuF��« WO�UH�≈ Ê√ UL� Æ 31Ø7Ø2011 a�—U�� UNzUN��≈ wN�M� WO�U*« U��U� W�uL�� l� W�d�*«  öON���« t�√ d�c�U� d�b'« s�Ë Æ30Ø11Ø2011 a�—U�� wN�M� ·u��  U�ËdA*« q�uL�� oKF�� ULO� ÆWHK��*« W�uL*«  U�ËdA*« œb* ÎUI�Ë 5�O�UH�ù«

ÌcCÉH É°VQCG …ΰûJ ¥OÉæØ∏d ájOƒ©°ùdG ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 50 øe

„ö�√≠÷U�d�« WIFK�*« «¡«d�ù« W�U� WO�UO��« o�UM*«Ë ‚œUMHK� W�œuF��« W�dA�« XN�√ ÂUF�« UOKF�« o�d� vK� ÷U�d�« WM�b0 ÷—UF�« w� w� ÷—√ ¡«d� WOKLF� WO�UL�Ë WzUL�L�Ë U�uOK� 5�L� WHKJ��Ë 2©49.680® WO�UL�≈ W�U�0 pK� vK� Í—UL���« ŸËdA� W�U�≈ W�«—b� W�dA�« ÂuI��Ë ¨‰U�— ·ô¬ Æ÷—_«

zájOƒ©°ùdG QÉ°üfC’G Qɪãà°S’G Ωõà©J ¿Éµ°SE’Gh ábóæØdG ‘ ¿GOƒ°ùdÉH „ö�√ – Âu�d)« W��— W�œuF��« —UB�_« W�uL�� b�√ Âu$ fL� W�� ‚œUMH�« ‰U�� w� —UL���ö� ¨Âu�d)« WO�«œu��« WLUF�« w� ÊUJ�ù«Ë ‰uB(« q�√ s�  U{ËUH� w� ‰u�b�U� p�–Ë WOMJ� …b�Ë ·ô¬ fL� cOHM�� ¡UD� vK� Æ WM�b*U� W�ôË w�«Ë dC)« sL�d�«b�� —u��b�« V�—Ë UN���d� U�UO�—« Èb�√Ë ¨W�uL�*U� Âu�d)« ÆÍ—UIF�« —UL���ô« ‰U�� w� qLF�«  U�ËdA� Ê≈ W�uL�*« b�Ë tzUI� ‰ö� ‰U�Ë WJ� w� W�bI*« w{«—_« ‰u� —UB�_« W�uL�� ‰u�bK� t��uJ� XF�� …—uM*« WM�b*«Ë W�dJ*« Æ Ê«œu�K� W�uL�*« W�d& qIM� œU� —«u� w�

πé©ŸG áYƒª› áÑîædG ≈∏Y Pƒëà°ùJ ä’hÉ≤ª∏d á«é«∏ÿG „ö�√≠÷U�d�«

W�U� ¡UN�≈ q�F*« bL�� W�uL�� b�√ W�d� vK� –«u���ö� WO�UEM�«  «¡«d�ù« W�d� ¨W�UF�«  ôËUILK� WO�OK)« W��M�« WO�UL�≈ WLOI� p�–Ë ¨…œËb�� WO�ËR��  «– pK9 YO� ÆÍœuF� ‰U�— ÊuOK� ©46® mK�� qB� WK�u� …d�� WO�OK)« W��M�« W�d�  ôËUI*« ‰UL�√ ‰U�� w� ÎU�U� 5�ö� v�≈ WOJO�UJO*«Ë WOzU�dNJ�« ‰UL�_« cOHM�Ë Æw�B�« ·dB�«Ë ÁUO*«Ë ‚dD�« ‰UL�√Ë …b�b'« W�dA�« q�9 Ê√ l�u�*« s�Ë W�uL��  UOKLF� ÎU�«—–Ë ÎU�Oz— ΫdBM� WOM��«Ë WO�b*« ‰UL�_« w� q�F*« bL�� W��M�« W�d� ‰UL�√— mK��Ë «c� ÆWO����« lI� ULO� ÍœuF� ‰U�— ÊuOK� WO�OK)« ÆÂU�b�« WM�b� w� w�Ozd�« U�e�d�

πjƒªà∏d ¬à∏ªM ≥∏£j AɉE’G ±ô°üe …QÉ≤©dG

„ö�√≠÷U�d�« Í—UIF�« q�uL�K� WKL� ‚ö�« s� ¡U/ù« ·dB� sK�√ v�� dL���Ë Â2011 u�U� 9 5M�ô« Âu� s� ¡Î «b��« .bI� w� WKL(« Ác� q�L��Ë ¨ Â2011 uO�u� dN� W�UN� ÍœuF��« w�dB*« ‚u��« w� …d� ‰Ë_ ÂbI� ÷Ëd� ÷dF�« «c� w�Q� YO� ¨Í—UIF�« q�uL��« U��M� vK� ÂUJ�ú� UN�I�«u� l� U�d��√Ë ‚dD�« qN�Q� rN�U�UO��« W�U� dO�u�� tzU�dA� Ϋd�bI�Ë ·dB*« W�U�d� Ϋe�eF� ÆWO�dA�« j�«uC�«Ë ÷dF�« «c� ÊQ� ·U{√Ë ¡U/ù« ·dB* ÍcOHM��« fOzd�« ”—UH�« e�eF�«b�� s� s�;«b�� p�c� `{Ë√ U�u� 180 bF� j�� ‰Ë√ l�œ l� W�bI� WF�œ œu�Ë Âb� w�Ë qC�_« bF� w��«  «eOL*« s� b�bF�U� w�Q� 5�œuF��« qLA� ÷dF�« ÊQ� ÎULK� ¨ÎU�U� 30 v�� œ«b� …d��Ë ÍœuF� ‰U�— 5�ö� 7 v�≈ qB� q�u9 mK�0Ë W�«dI�« ◊«d��« ÊËœ 5B�� Í√ 5� s�UC��« vK� …—bI�« v�≈ W�U{ùU� qOH� œu�Ë ◊«d��« ÊËœ 5LOI*«Ë Ϋœ«b��« w�Q� ÷dF�« «c� Ê√ v�≈ «dOA� ÆÍœuF��« w�dB*« ‚u��« w� …eO*« Ác� ÕdD� ·dB� ‰ËQ� ULNMO� 5��«d�« UMzU�dA� Wd� ÷dF�« «c� ÊuJO� YO� tzU�dA� W��UM*« ÷ËdF�« .bI� w� ¡U/ù« ·dB� t�u�� dN� W�UN� v�� ’U)« ÷dF�« «c� dL��� YO� lOL�K� qCH*« w�U*« p�dA�« ÊuJM� V�UM*« sJ�*« pKL�� ÆÂ2011 uO�u� WJKL*« o�UM� w� dA�M� ¡U�M�«Ë ‰U�dK� ÎU�d� 50 d�� Êü« ¡U�dAK� t�U�b� ÂbI� ¡U/ù« ·dB� Ê√ v�≈ —UA� ÆW�œuF��« WO�dF�« WJKL*U� o�UM*« rEF� w� ¡UA�ù« X% Èd�√ ŸËd� W�uL�� v�≈ W�U{≈ W�œuF��« WO�dF�« —«b� vK� WO�dB*«  UOKLF�« cOHM�Ë rN�U�U�� l� q«u��« ¡U�dAK� `O�� …œbF�� WO�Ëd�J�≈  U�b� V�U� v�≈ v�≈ W�U{ùU� ¡U/ù« ‰«u�Ë wwwÆalinmaÆcom ¡U/ù« X�d��≈ WO�«c�« WO�dB*«  U�b)« ‰ö� s� W�U��« ÆÎU�«d 277 “ËU��� w�ü« ·«dB�« …eN�√ s� WF�«Ë WJ��

»MÉ«°ùdG Qɪãà°S’G äÉeƒ≤e ∂∏à“ πFÉM •


I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

äÉcöT QÉÑNCG

21 A M L A K

ôjƒ£J á«bÉØJG ™bƒJ zá«dÉŸG Ö°ùc{ »æµ°S ™ª› ´hô°ûe ∫ɪYCG

„ö�√ – ÷U�d�«

400 RhÉéàJ ¥ô°ûdG á«YÉæ°U äÉ©«Ñe ..∫ÉjQ ¿ƒ«∏e

„ö�√– ÷U�d�« “ËU��� UFO�� W�—UIF�« v�Ëú� „uKL*« ‚dA�« WO�UM ŸËdA� oI� s� ÂU� ‰ö� ¨WzU*« w� 25 mK� Í—UL���« bzUF�Ë ¨‰U�— ÊuOK� 400 WO�dA�« WIDM*« w� w�UM ≠ Í—UI� œ«e� r�{√ w� ¨ŸËdA*« d�uD� ÊuOK� 1.6 w�«u� œ«e*« q��  U�U� fL� ‰ö�Ë ÆÂ2009 ÂU� cM� WJ�U� v�Ë_« W�dA�« X�UD��« ¨WO�U��« w� ‰U�— n�√ 27Ë WIO�b�« w� ‰U�— 1.270 u�M� —bI� WO�UL�≈ W�U�� vK� WFD� 245 lO� wNM� Ê√ ŸËdA*« sJ�Ë  U�œu��*«Ë WHOH)«  U�UMBK�Ë ‘—uK� hB�*« w�UMB�« UNM� W�uM��  U�«b���U�Ë ¨d�� ÊuOK� Èd�√Ë W�—UI�  U�uL�* ÎUH�J� Ϋ—uC� œ«e*« bN� w��—b��«Ë w�bMH�«Ë Í—«œù«Ë Í—U���« «b���ô«Ë W�ULF�« WFDI�U� XFO� w��« ŸËdA*« w{«—√ vK� –«u���ô« w� «u��UM� ÷U�d�« s�Ë ¨WO�dA�« WIDM*« s� WO�UM Î U�— 330 5� X�Ë«d� WF�A� —UF�Q� lO��« œ«e*« bN�Ë Æ„uK��«Ë „uK��« nB�Ë Àö��«Ë 5�FDI�«Ë 620Ë ô Î U�— WOLOLB��« t�dJ�Ë tF�u� vK� U�UO� ŸËdA*« ÷—√ w� pKL�K� s�dL���*« s� dO�J�« XF�œ ¨l�d*« d�LK� ô n�dB�Ë ¨w�B�« ·dB�«Ë ¨…—U�ù«Ë ¨nOd��«Ë ¨W�KH��« w�Ë ŸËdA*« w� …d�u�*« WO����« WOM��«  U�b�Ë ÆWO�UMB�« ÁUO*« v�≈ W�U{≈ ¨…ö;« ÁUO*«Ë ¨n�UN�«Ë ¨¡U�dNJ�«  UJ��Ë ¨—UD�_« ÁUO� X�UD��« W�dA�« ÊS� v�Ë_« W�dAK� nKJ*« ÍcOHM��« fOzd�« w�U�OA�« e�eF�«b�� ”bMN*« `{Ë√¨ t�N� s� s�dL���*« l{u� l�uM��« X�«— w��« lO��« WI�d�Ë …dO�J�« t��U�� vK� ÎU�UO� b�«Ë ÂÌ u� w� ¨ŸËdA*« q�U� lO� WO�dA�« WIDM*« WOL�√ fJF� ŸËdA*« UNII� w��«  UFO�*« Ê√ 5�Ë ÆW�—UL���ô«  «—UO)« s� WKL� ÂU�√ w� ŸËdA*« q�U� lO� s�  dL�√ w��« WOI�u���«Ë W�cOHM��«Ë WODOD���« UN�ËdH� v�Ë_«  —b�Ë W�—UL���ô« Î U��≈  bN� ¨ U�U� fL� ‰ö�Ë b�«Ë Âu� Wd� ŸËdA*« w�  b�Ë w��« WO�UMB�«  U�dA�« s� œb� s� ô ¨…b�«Ë WIDM� w� UN�Ëd� lOL� j�d�Ë WOF�u��« UN�«b�√ oOI��� WO�UM w{«—√ ¡«dA� W�e�e� œ«e� bF� ¨Í—U'« ÂUF�« ‰ö� W�dAK� w�U��« œ«e*« bF� ‚dA�« WO�UM œ«e� Ê√ v�≈ w�U�OA�« —U�√Ë ÂU�b�« w� WM�«e�� l�—UA� W�ö� cOHM�� UO�U� ÂuI� W�dA�« Ê√ UMO�� ¨s�dN� u�� q�� rO�√ Íc�« v�Ë_« Ê√ ¨ŸËdA*« —uD� œ—«u� v�Ë_« W�dAK� ÍcOHM��« fOzd�« wCOL(« bL�� ”bMN*« b�√ t��U� s� ÷U�d�«Ë w� w�UMB�« —UL���ô« WO�–U� fJF� tOK� bO'« ‰U��ù«Ë ŸËdA*« p�U� åv�Ë_« W�dA�«ò t�LE� Íc�« œ«e*« ÆWO�dA�« WIDM*«

W�d� l� ŸËdA*« …—«œ≈Ë d�uD�K� WO�UH�« WO�U*« V�� W�uL�� XF�Ë u�Ë ÂœUI�« Í—UIF�« V�� ŸËdA� ‰UL�√ cOHM�� d�uD�K� Ê«dLF�« ‚U�¬ Æ÷U�d�« WLUF�« ‚d� ‰UL� lI� åb�ËU�L� ò s� …—U�� Ê√ WO�U*« V�� W�uL�* ÍcOHM��« fOzd�« dIB�« dI –U��_« `{Ë√Ë Í—UIF�« ŸËdA*« fO�Q�� ‰Ë_« d�(« W�U�0 u� WO�UH�ô« Ác� lO�u� ò ÷U�d�« WM�b� w� b�ËU�L� ò s� …—U�� u�Ë V�� W�uL�* ÂœUI�« ÂUN�« ÕU�M�« U�uI� W�U� V�� t� X�c� Íc�«Ë ¨ ‰U�— ÊuOK� 200 ?�« ‚uH� w�U� —UL���U� WLUF�« ‚d� ‰UL� w� lI� ÆWO�U*« ‚u��« W�O� s� t� hO�d��« `M�  «¡«d�≈ UO�U� r��Ë ¨WL�«d�*« …eOL�*«  «d�)«Ë qLA� d�uD�K� Ê«dLF�« ‚U�¬ W�d� l� t�«d�≈ - Íc�« WO�UH�ô« bI� Ê√ WO�U*« V�� W�uL�* ÍcOHM��« fOzd�« ÊU�√Ë ‚UH�ô« hM� UL� p�– WF�U��Ë ŸËdA*« ÂU9≈ WK�d* wM�“ ‰Ëb� l{u� ¡b��U� p�–Ë tK�«d� W�UJ� ŸËdA*« …—«œ≈ rOK���«Ë w��d���« qOGA��«Ë —U���ô«Ë VO�d��«Ë b�—u��«Ë bOOA��« ‰UL�√ vK� ·«d�ù« Ê«dLF�« ‚U�¬ w�u� vK� qL% WO�U*« V�� Ê√ dIB�« dI b�√Ë Æ iF��« rNCF� l� s�œ—u*«Ë 5�ËUI*« qL� oO�M�Ë wzUNM�«Ë wz«b��ô« l�—UA*« w� —UL���ô« UNL�√ s� w��«Ë —UL���ô«  ôU�� W�U� w� eOL��« u�� «e��ô«Ë WO�ËR�*« UNI�U� vK� Æ—UL���ô« s� Èd�_« Ÿ«u�_U� W�—UI� …d�U�*« s� iH�M� Èu��� l� tII% w��« …eO�*« bz«uFK� p�–Ë W�—UIF�« ÈËb�  «– W�—UI� o�œUM ‚ö�≈ vK� UN�—b� ‰ö� s� d�ü X�Ë s� œ«œe� V�� ¡öL� WI� Ê√ vK� b�√ b�Ë qC�√ …ezU� s� tOK� XKB� U� p�– b�R�Ë ¨p�– q�� Ë√ …œb;« UN�U�Ë√ w� UN�OHB�� «e��ô« s� W�—UL���« XGK� ÕU�—√ W��� oI� Íc�«Ë å»U�d�« qK� V�� ‚ËbMò s� 2010 ÂUF� ÍœuF� Í—UI� Í—UL���« ‚ËbM s� 2009 ÂUF� Í—UI� —UL���« ‚ËbM qC�_ UNIOI��� W�U{ùU� ¨«dN� 21 mK� w�UO� X�Ë w� WzU*« w� 40 ÍcOHM��« fOzd�« dIB�« dI –U��_« WO�U*« V�� W�uL�� s� WO�UH�ô« l�Ë ÆÍ—UIF�« W�O� jD�� V�� ‚ËbM ‚Ëd�« bL�� ”«d� ”bMN*« Ê«dLF�« ‚U�¬ W�d� s� UNF�ËË ¨ V�bN�« b�U�Ë Ê«uKF�« rO�«d�« –U��_« t�zU� —uC�� UMN*« —b� –U��_« —uC��Ë W�dAK� ÍcOHM��« fOzd�«

É¡Yhô°ûe ¥ƒ°ùJ ™jQÉ°ûŸG IQGOE’ âjƒc ájOƒ©°ùdG ‘ IƒØ°üdG á°VhQ

„ö�√– X�uJ�« WJKL*« w� ©…uHB�« W{Ë—® b�b'« UN�ËdA� UNI�u�� s� W�—UIF�« l�—UA*« …—«œù X�u� W�d� XMK�√ ÷—UF� …b� w� UN�U�—UA� d�� p�–Ë ÍœuF� ‰U�— ÊuOK� W�� u�� v�≈ t�HKJ� qB� W�œuF��« WO�dF�« UFO�*« …—«œ≈ d�b� ‰U�Ë ÆWO��uJ�« ¡U��_« W�U�Ë  œ—Ë√ UL��� ¨WO�OK)« ‰Ëb�« WOI�Ë X�uJ�« w� W�—UI� W�ËdD*« l�—UA*« “d�√ s� ©…uHB�« W{Ë—® ŸËdA� Ê« f�√ w�U� ÊUO� w� ÍdOD*« `�U� W�dA�« w� ÊuJ��Ë n�dA�« Âd(« W�U� vK� lI� ‚bMH� q�L��Ë W�œuF��«  U�ËdA0 WU)«Ë w��uJ�« ‚u��« w� ·U{√Ë Æl�d� d�� wH�√ v�≈ qB� t��U��Ë wJK�Ë ©u�b��«® 5�U� …b�Ë 24 o�U� q� o�«u� 10 s� d�� W�� œËb�� Âd(«Ë ‚bMH�« 5� W�U�*« —bI�Ë  ô«“ô« s� WO�U)« WO�uM'« WIDM*« w� lI� ŸËdA*« Ê« ŸUH��ô« „uJ ÂUE� o�Ë ŸËdA*« o�u��� ÂuI� W�dA�« Ê« U�{u� ¡U�M�« vKB� s� V�d� u�Ë U��dI� w� ŸËdA*« o�u��� ÂuI�� W�dA�« Ê« d�–Ë ÆqOGA��«Ë …—«œù«Ë „uJB�« ÂUE�Ë U�U� 19 …b* pOKL��«Ë ÆX�uJ�«Ë UO�O�Ëb�«Ë U�eO�U�Ë w��u�√Ë dD�Ë s�d���« UNMO�Ë W�U� WO�ö�ù« ‰Ëb�«

å ÕU�—√Ë ”U�√òË åW�—UIF�« uL�ò U��d� t�—«œ√

∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 400 øe ÌcCÉH äÉ©«Ñe ≥≤ëj z¿ÉahQ{ OGõe

Æ…eOL�� WI�U� U�ËdA� Õd� w� UM�$ YO� ¨uL� W�d� l� ¨w� ·d s�  U�b)« q�UJ�� åÊU�Ë—ò jD�� Ê√ v�≈ —UA� ¨…—U�ù« …bL�√ ¨‚d� W�KH� ¨n�U� WJ�� ¨¡U�dN� WJ�� ¨ÁUO� WJ�� Æ—UD�_« ÁUO� n�dB�

l�u� w� ö�L�� W�—UIF�« rOI�« l�«Ë s� UI���� «eO9 s�bOH��LK� jD�*« Ê√ v�« «dOA� ¨ U�b)« W�U� d�u�Ë w�O�«d��ô« jD�*« …—uD�� W�—UI�  U��M� .bI� w� Í—UIF�« ‚u��«  U�uLD� Z�u�� ¨…uI� t�U���J� vK� k�U�� Í—UIF�« ‚u��« Ê√ U�{u� ÆWK�UJ��Ë v�« U�uM� ¨d�ü« bF� U�U� b�«e�� w��«  «—UL���ô« s� «b�e� »c��Ë YO� ¨WK�I*« …d�HK�  U�ËdA*« s� œb� cOHM� vK� qLF� uL� W�d� Ê√ Æ5�—UIF�« 5JKN��*«  UFKD� w�K�Ë ‚u��« r�b� WLN�  P�UH� ÕdD� W�d� …—«œ≈ fK�� fOz— dLF*« .dJ�«b�F�« bF� s� ÂUB� b�√ UL� eO�u�« X�u�«Ë dO�J�« —uC(« l�«Ë s� œ«e*« ÕU$ ÕU�—√Ë ”U�√ ÁeO9Ë jD�*« WOL�√ vK� ‰b� p�– Ê√ v�« «dOA� ¨œ«e*« tOK� vN��« Íc�« Æt��«u� lOL� w� vK�« v�« ¡UI�—ô«Ë s�dL���*« ¡U{—≈ v�« vF��å∫dLF*« ‰U�Ë WK�UJ��Ë WO�u� W�—UI�  U�ËdA� Õd� ‰ö� s� …œu'«  U�u��� UMH�U% WLO� b�R� p�–Ë ¨jD�*« «c� t� UM�d� Íc�« ‚UO��«  «– vK�

„ö�√– ÂU�b�« ¨ÂU�b�« WM�b0 w{U*« Ÿu��_« rO�√ Íc�« åÊU�Ë—ò jD�� œ«e� `$ WO��UM� ¡«u�√ j�Ë p�–Ë ¨‰U�— ÊuOK� 440 XGK� UFO�� oOI% w� uL�ò U��d� X�$Ë ¨jD�LK� …dO�J�« WO�uM�« WLOI�«  b�√ WM�U� l�«Ë s� eOL�� lO��« WOKL� …—«œ≈ w� åÕU�—√Ë ”U�√åË åW�—UIF�« w��« lDI�« lOL� lO� - YO� ¨Í—UIF�« d�uD��« w� WC�dF�« ULN�«d�� “ËU��� r� …eO�Ë …d�� w� UF�d� d�� n�« 455 U�—b� W�U�� XKJ� ÆWKOK�  U�U� Èu� 5� f�UM��« ‰UF�≈ w� dO�� —Ëœ jD�LK� w�O�«d��ô« l�uLK� ÊU�Ë ¡U��√ lOL� s� Í—UI� WzUL�L�Ë n�« r�œb� “ËU& s�c�« 5�—UIF�« ÷d�  UOMI� tO� X�b���Ô√ …eOL�� WI�dD� œ«e*« Âb� b�Ë ÆWJKL*« ¨jD�*« nOu� w� …b�b� W�d� …—«œ≈ fK�� fOz— w�UD�I�« ÊU�d� s� i�U� œU�√ ¨t�N� s� Í—UI� ŸËdAL� jD�*« WLO� b�√ Íc�«Ë ¨œ«eLK� dO�J�« —uC(U� uL� d�Ë Íc�«Ë dN�√ WO�UL� ‰ö� p�–Ë …dOB� WOM�“ …d�� w� ÁcOHM� -


A M L A K 22

¿ÓYEG

I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

Advertising & publishing

we designing & printing: magazines newspapers brochures flayers signes gifts Tel.: 01 46 31750 Mob.: 059 34 79 777 stickers guides


I S S U E N O : 2 3 - 2 n d Y E A R - S A T . 2 8 M A Y . 2 0 1 1 ‫ ﻣﺎﻳــﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴــﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‬- (23 ) ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ‬

QGƒ``M

?� Êö�� ‰¬ wK� ÊUDK� ¢‰UL�ô« V�UJ� ¢?� ÍcOHM��« d�b*«

23 A M L A K

øWGƒŸG áë∏°üe ‘ Ö°üJ ᫵∏ŸG äGQGô≤dG ÉfRGƒàe ÉjQÉ≤Y Ébƒ°S ≥∏îà°Sh äÉ«ÁOÉcG ΩÉ«≤H ÖdÉWCG ¢ù°SCG ≈∏Y ájQÉ≤Y ’É«LCG êôîàd ᫪∏Y kÉjQÉ≤Y Ú∏gDƒe OƒLh ΩóY Üô¨à°SG • ájQÉ≤Y á«eƒµM äÉÄ«g "IÎ∏a" ≈∏Y πª©J ¥ƒ°ùdÉH Ú∏eÉ©dG äÉ¡L ™e πeÉ©àf• áµ∏ªŸG πNGO á«∏jƒ“ ÉæFÓªY áeóÿ É¡LQÉNh É¡d ¢ù«d á«ÑæLC’G ÖJɵŸG• Éææ«fGƒbh ÉæJÉ«£©Ã ájGQO á«∏ëŸG ÷dF*« s�dz«e� W�dA�« WDA�U� n�dF��« UNM� 5� ’d� oK� p�c�Ë rN� UM�U�b� ÷d�Ë U�öF�« e�eF�Ë ÷dF*« w� …b�«u�*«  U�dA�« Ë« WO�uJ�  UN� ¡«u� UNzöL� W�dA�« 5� „uM��«Ë q�uL��«  U�d�Ë ’U)« ŸUDI�«  U�d� ¢ WHO�d�� UNNO�u� ÊËœu� …dO�√ WLK� • ¢„ö�√ …dL��*« rJ�UF�U��Ë rJ�UL��« rJ� dJA� ≠ q�� WHO� vK� »dG��� dO� «c�Ë ‚u�K� WF�U�*«Ë ÂUL��ô««c� rJM� UM�* YO�¨rJ�HO� Æ—«dL��ô«Ë eOL��« s� b�e*« rJ� vML��Ë

„ö�√– ÷U�d�« qLA� w��«Ë ¨t�Ëd� nK��0Ë —UIF�« ‰U�� w� WK�UF�« WOM�u�« V�UJ*«Ë U��R*«Ë  U�dA�« lKDC� lKDC� ¨ „ö�_« o�u��Ë …—«œ≈ ¨Í—UIF�« 5L���« ¨ ÈËb'«  U�«—œ ¨Í—UIF�« d�uD��« ¨ WO�bMN�« rO�UB��« ¢‰UL�_« V�UJ� ¢W�d� d��F�ËÆWOM�Ë  «¡UH�Ë —œ«u� s� tJK�9 U0 p�–Ë ¨ r�UF*« W�{«Ë W�ƒ— o�Ë dO�� —Ëb� W�U{ùU� ¨ „ö�_«Ë —UIF�« o�u��Ë …—«œ≈ w� W��b(« ‚dD�« dO�u�� ÂuI� w��« WOM�u�«  U��R*« Ác� Èb�≈ ¢‰UL�_« V�UJ� ¢ pK�9 YO� ¨ ÈËb'«  U�«—œË WOMH�«Ë WOzUA�ù«  U�«—b�«Ë W�œUB��ô«  U�«—b�« v�≈ V�UJ*«Ë  U��R*« s� qzUN�« rJ�« j�Ë ¨…œbF�*« ÂUN*«Ë —«Ëœ_« ÁcN� lKDC� ÊQ� UN�K�√ WOM�Ë  «¡UH�Ë —œ«u� U�d�b� l� w�U��« —«u(« UM�d�√ ¢‰UL�ô« V�UJ� ¢ W�d� WDA�« vK� ¡uC�« ¡UI�≈ s� b�e*Ë ÆW�—UIF�« V�UJ� ¢  ôU�� s� W�«dË Õu{Ë qJ� UM� Àb% Íc�«¨ Êö�� ‰¬ wK� ÊUDK� Ø–U��_« ÍcOHM��« ÆÍ—UIF�« ÊQA�U� WIKF�*« lO{«u*« s� œb� s� Àb% UL� ¨ WOK�I��*« UNDD�Ë ¢‰UL�ô«

„uM��«Ë U�dA�« l� ÊËUF�  U�ö� rJ�b� q� • øsJ��«Ë —UIF�« q�u9 ‰U�� w� qLF� w��« ¡«u� WOK�u9  UN� l�  ö�UF� …b� UM�b� rF� ≠ œuIF�« ‰ö� s� p�–Ë UN�—U� Ë√ WJKL*« q�«œ W�—UIF�«  U�«—b�«Ë rOOI��« …—«œ≈ l�Ë rNF� W�d�*« Æ UM�b� r��—U� w��«  UO�UFH�«Ë ÷—UF*« “d�√ w� U� • øUNO�  «—UIFK� ÷U�d�« ÷dF� w�  dB��« UM��—UA� ≠ 2011 ÂUF�«Ë 2009 ÂUFK� fJ�U���— V�UJ*« iF� œUL��« w� q�L�� ÂUN�« „UM� • W�—UIF�«  U�«—b�« w� WBB��*«  U��R*«Ë WO�M�√ V�UJ� vK� WO�bMN�« rO�UB��«Ë œ«b�≈ w� UN�—U� Ë√ WJKL*« q�«œ X�U� ¡«u� UNFO� r� WKOK� m�U�0 rO�UB��«Ë  U�«—b�« ør�œ—U� ¨WO�U� —UF�U� qOLFK� t��� …Î œU� qOLF�« Ê_ `O� dO� Âö� «c�≠ t� ÂbI� ·u� UN�Q� t�UM��_ WO�M�_« V�UJLK� UN� fO� WO�M�_« V�UJ*« sJ�Ë W�O� W�«—œ tMO�«u�Ë wK;« UM�u�  UODF0 WO�UJ�« W�«—b�« WO�M�_« V�UJ*« t�u� ‰ö� s� p�– UM�* bI�Ë ¡öLFK� UN1bI�Ë UN� W�«—b�« qLF�¨ UM�b� W�dAK� Æ‚u��« w� W�ËdD*« —UF�_« s� vK�√ dF�� ø rJKL� ‰U�� oOF� w��«  U�IF�« “d�√ w�U� • ‚uI� kH% w��« WO�UJ�« WLE�_« œu�Ë Âb� ≠ W�—UI� WO�uJ�  U�O� œu�Ë Âb� p�c�Ë …d�UL��« œu�Ë vML�� UL� ¨‚u��U� 5K�UF�« …d�K� vK� qLF� WOLK� f�√ vK� WLzU� ÊuJ� W�—UI�  UO1œU�√ Æ ÎU�—UI� 5K�R� ôUO�√ UM� Ãd���¨ WMLO� —UIF�« ‰U�� w� 5K�UF�« iF� bI�M� • w� WK�UF�« WO�M�_«  UN'«Ë V�UJ*« iF� ørJIOKF�U� ¨ t�U�«—œË Ád�uD�Ë —UIF�« ‰U�� «u�L�� r� ¡öLF�« w� sLJ� WKJA*«Ë `O� «c� ≠ „UM�Ë WOK;« V�UJ*«Ë  U�dA�« W�d��� rN�H�_ q�* WK�R� dOG�«  U�dA�« vK� lI� WKJA*« s� ¡e� Æ ‰UL�_« Ác� —UIF�« ÷dF� w� rJ��—UA� s� UM�b� • Æ fJ�U���— bz«u� …b� ÷—UF*« w� W�—UA*« oI% U� ULz«œ ≠

œb�� «c� q�Ë WOM� W�«—œË WOzUA�≈ W�«—œË ÆqOLF�« ÃUO��≈ V�� ÊË—uD*« Ë ÊuJ�U*« rJ�«d�� s� bOH��� nO� • øÊu�—UIF�« oKF�� o�¨ 5LN� 5I� s� ÊuJ� ‰«R� «c� ≠ „ö*« WO�U� sL� ¨s�—uD*U� oKF�� o�Ë „ö*U� ¡UA�≈ WHKJ�Ë l�uLK� «b���≈ qC�√ rN�U�√ lC� U�√ ¨tM� l�u�*« bzUF�«Ë Á“U$≈ …d��Ë ŸËdA*« UM�«—UA��≈ ‰ö� s� rN�œUH��≈ sLJ�Ë ÊË—uD*« q�� V�«u� …b� w� ÊuJ�Ë rN� UN�bI� w��« W�—UIF�« «b���≈ qC�√Ë —UL���û� l�u� qC�√ b�b% ¡UA�≈ WHKJ�Ë WO����« WOM�K� d�uD��« WHKJ� b�b%Ë r�˨ UNM� l�u�*« bzUF�«Ë U�“U$≈ …d��Ë l�—UA*« ÷d�Ë ŸuM� j��d� «c�Ë ‰U*« ”√— œ«œd��≈ …d�� Æ ŸËdA*« WJOK*« «—«dI�« dO�Q� ÊËd� Èb� Í√ v�≈ • n�√ µ∞∞ ¡UM�Ë ÊUJ�û� …—«“Ë ¡UA�S� WU)« øtK�I���Ë —UIF�« ‚u� vK� WOMJ� …b�Ë s�«u*« W�KB� w� VB� WO�U��≈ …uD� Ác� ≠ Á—UF�√ w�¨ U�“«u�� U�—UI� U�u� oK�� ·u� UN�_ Æt�U�UO��≈ w�K� W�—UI� ÷Ëd� dO�u�� p�–Ë ŸËdA� …“U�S� «d�R� È—uA�« fK�� ÂU� • w�U��≈ —Ëœ p�c� ÊËd� q� ¨Í—UIF�« s�d�« …—uB�  «¡UA�ù«Ë —UIF�« ‚u� q�I��� vK� øW�U� W�uO��« d�u� w� b�U�� ·u� —«dI�« «c� ≠ WOMJ��« l�—UA*« ¡UA�≈ w� r�U�� w��« W�bIM�« ÆW�—U���«Ë

UM�b� ¨ Êö�� ‰¬ vK� ÊUDK� Ø –U��_« • UN�u�bI� w��« WB?B��*« U�b)« Ÿ«u�√ s� ørJzöLF� ∫w�U��U� w�Ë ◊UI� …b� w� UM�U�b� q�L�� ≠ Æ o�u��K� W��b(« ‚dD�« dO�u� ≠ ‰ö� s� qOLFK� W��UM*« WO�U*« ‰uK(« dO�u� ≠ Æ p�c� d�_« Âe� «–≈ WOK�uL��«  UN'« Æ —UIF�« l�u�Ë …œu' W�—UIF�« …—uA*« .bI� ≠ q� qON��Ë ¡öLF�«  U�UO��≈ vK� ·u�u�« ≠ ÆrNN�«u� w��«  U�IF�«

Íd�A*« ÂUO� Âb� vK� rJ�—b� s� Êu�b��� • ¨—UIFK� W�œUF�« WO�u��« WLOI�« s� d��√ l�b� ¢ w� rJMJ9 w��« UO�_« Ë√  U�ULC�« w�U� øp�– s� ¢ ‰UL�_« V�UJ�  U�«—b�«Ë rOOI��« …—«œ≈ ‰ö� s� p�– ÊuJ� ≠ q�� —UIF�« WM�UF0 ÂuI� w��«Ë W�dA�U� W�—UIF�« Æ —UIFK� W�œUF�« WLOI�« b�b%Ë WB��Ë ¡«dA�« w� r�L�U� w��« l�—UA*« “d�√ w�U� • øU�“U$≈ q�� l�—UA*« iF� o�u�� w� w� UML�U� ≠ -Ë tK�«b�� pK*« o�d� w�  ôUB�« ŸËdA� rOOI� w� UML�U� p�c�Ë ÂU�√ …dA� w� UNI�u�� t��  U�d� UNCF�Ë  U�dA�« ‰u√ iF� Æ dB(« ôË d�c�« qO�� vK� Ác�Ë WO�uJ� W�—UA��ô«  U�«—b�« WFO��Ë Ÿ«u�√ w�U� • ørJzöLF� UN�u�bI� w��« UNM� «dJ�« UMzöLF� UN�bI�  U�«—œ …b� „UM� ≠ WOM�“ W�«—œË W�œUB��≈ W�«—œË WO�U� W�«—œ


‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬

‫ﻹﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻣﻼﻙ‬

AMLAK ‫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ‬:‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

1658-5585 :‫ ﺭﺩﻣﺪ‬1431/7092 : ‫ ﺇﻳﺪﺍﻉ‬INFO@AMLAK.NET.SA ISSUE NO:23 - 2nd YEAR - SAT.28 MAY.

¢†©H …OÉ“ ¢ûbÉæj ziQƒ°ûdG{ Oƒ≤Y á«°SôJ ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ájƒ«M äÉYhô°ûe

„ö�√– ÷U�d�«

«¡«d�≈ w� UN�œU9 w� WO�uJ�  UN� —«dL��« È—uA�« fK�* W�UF�« W��«d*« Ê«u�œ nA� WHB� …œb��  UN� vK� …dO�J�«Ë W�uO(«  U�ËdA*« iF� cOHM� œuI� WO�d�Ë d�U�*« 5�Q��« w� W��U�  U�—U2 s� p�– s� Z�M� U�Ë WO�uJ(«  U�d�A*« 5�Q� WLE�√ s� ¡UM���« …d�U�� œuIF�« pK� vK� W��UM*« s� WOM�u�«  U��R*«Ë  UN'« iF� ÊU�d�Ë —UF�_« w� …ôUG*« Æs�U��« s� 5�Q��« œuI�Ë  UH«u*U� V�ö��« p�c�Ë ¡U�ö��« Âu� t�UE�ö�Ë Ê«u�b�« ÊQA� U�d�dI� ÷dF� È—uA�« fK�0 WO�U*« WM�K�« ÂuI��Ë d�U�*« bOLF��«Ë 5�Q��«  «¡«d�≈ s� b(« vK� œbA� U� t�ML{ b�Ë ‰UL�_« ‰Ëb� V�� q�I*« 5�Q��« s� b(«Ë W�ËbK� W�UF�« WO�«eO*« Âu�d0 WO�uJ(« …eN�_« bOI� vK� bO�Q��U� XË√Ë Æåd�U�*«

‫ﺍﻟﻮﺍﺡ ﻛﻼﺩﻧﺞ‬

‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ ﻟﻮﻥ‬٢٩ ‫ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬

‫ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬

‫ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‬ ‫ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ‬ ٠٥٥٤٣٨٠٠٦٦ ‫ ﺟﻮﺍﻝ‬٠١/ ٤٤٧٤١٥٤ – ‫ﺕ‬ ٠١/ ٤٤٨٤٤٤٧ – ‫ﻑ‬ ‫ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳋﻀﺮﻳﺔ‬ ٠٣/ ٨٣٨٤٤٤٩ ‫ﺗﻠﻔﺎﻛﺲ‬

2011 ‫ ﻣﺎﻳﻮ‬28 ‫ ﺍﻟﺴﺒﺖ‬-‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬-(23) ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

059 34 80 777

ÉjÉ°†b ¢ûbÉæj ¢VÉjôdG …ó∏H ¢ù∏› »ë°üdG ±ô°üdGh √É«ŸG WO{d� V�� v�≈ U�KD�« cOHM� …b� iOH�� Æs�«uLK� qL� W�—u� ¡U�dNJ�«Ë ÁUO*« …—«“Ë X�—U�Ë „öN��« bO�d� ‰u� wHK�*« w�d�Æ UN�b� w� UNO� ¡U� U� “d�√ ¨W�UF�«  U�UDI�U� ÁUO*« «b���« ¡«d??� ÁUO*« w� oI��*« d�u�« W��� Æ25%XGK� bI� ¨bO�d��« qzU�Ë œuF� pK*« WF�U� s� b�«“ bO�ËÆœ ÷dF��«Ë œb�Ë ¨w�B�« ·dB�« ÁUO* WO�O��«  «dO�Q��« w�O��« rOOI��« ÊU��(U� c??�_« …—Ëd??{ vK� Âb� ULO� Æw�B�« ·dB�« l�—UA� lOL� w� «—uB� bN� pK*« WF�U� s� Í—U�� s�b�« ¡ö�Æœ «b���« …œU�ù W�d�I� WO�O�«d��«® Ê«uMF� r�√ UNO� d�– ©W'UF*« w�B�« ·dB�« ÁUO� W�«—e�U� W'UF*« ÁUO*« s� …bOH��*«  U�UDI�« …œU�≈ …—Ëd{ vK� b�√Ë ¨UL�dO�Ë W�UMB�«Ë W'UF*« w�B�« ·dB�« ÁUO� «b���« rOOI�  «—U���ô«Ë l�UM*« ”U??�√ vK� oO�œ qJA� ÆW�œUB��ô« fK�*« fOz— VzU� d�� W�—u�« ÂU�� w�Ë vK� W�dA*« WM�K�« fOz— ÷U�d�« WM�b* ÍbK��« w�BI�« ÊUL�� s� ‚—U� ”bMN*« —u;« «c� ‰ö� s� ¨ UN'« nK��� q�UH�� t�œUF� s� w��« W�uM�*« qLF�« ‚«—Ë√Ë eOL*« W�—UA*« r�� q(« ¡U??�—≈ u�� U�O� «bN� tK�« Ê–S� ÂbI�� Æw�B�« ·dB�«Ë ÁUO*« WOCI� w�O�«d��ô« 5D�U��« sL�d�« b�� s� tK�« b�� ”bMN*« —U�√Ë ÂU??�_« ‰ö??� UN�UOu� ÂbI�� W??�—u??�« ÊQ??� –U��ô fK�*« vK� UN{dF� W�œUI�« Ê√ v�≈ —U�√ r� ¨UN�QA� V�UM*« —«dI�« —ËU�� WK�K� w� ‰Ë_« u� —u;« Ác� W�U� fLK�� w��« ¨W�K*« U�UCI�« W�—Ë w��« W�uLD�« l�—UALK� ÷U�d�« WM�b� ÆrNO�U�√Ë 5M�«u*«  UFKD� v�≈ wI�d� bF� bIFMO� w�U��« —u;« Ê√ v�≈ Áu�Ë ÁUO� n�dB�� h���Ë ¨WKOK� lO�U�√ ƉuO��«Ë —UD�_«

„ö�√ ≠÷U�d�«

Ÿu��_« ÷U�d�« WM�b0 ÍbK��« fK�*« g�U� w��« W�K*« U�UCI�« qL� W�—Ë —ËU�� w{U*« ¨w�B�« ·dB�«Ë ÁUO*« U�UC� ‰u� e�d�� Âu� —«b??� vK� b��« w��« W�—u�«  eO9Ë vK� XH�Ë WBB��� qL� ‚«—ËQ� ¨q�U� qL� ¨w�B�« ·dB�«Ë ÁUO*« WOC� w� ‰U(« l�«Ë jD)« iF� ‰ö� s� q�I��*« X�dA��« UL� ÆWOM�u�« ÁUO*« W�dA� WO�O�«d��ô« Ác� w� 5B��*« q�UH� W�—u�«  dN�√Ë X�—U� –≈ ¨eOL*« —uC(« ‰ö??� s� ÊQA�« …—«“u� UNO�u�M� s� bO� œbF�  UN'« iF� W�dA�«Ë ¨÷U??�d??�« WIDM� W??�U??�√Ë ¨W??�«—e??�« œb� s� öC� W�—U���« W�dG�«Ë ¨ÁUOLK� WOM�u�« Æ5L�N*«Ë  UF�U'« …c�U�√ s� W�U� wDG� YO�� W??�—u??�« W�Ëb� X9 b??�Ë W�d� s� q�A�« d/ ”bMN*« ÂbI� ¨V�«u'«  U�b) rzUI�« l{uK� U{d� ªWOM�u�« ÁUO*« ÆÁUO*« ∆—«u� jD�Ë w�B�« ·dB�«Ë ÁUO*« W�dA�« qL� vK�  √d� WO�u� WKI� Ê√ b�√ YO� qC�√ oO�D� v�≈  bL� –≈ hOB���« ¡b� l� “d�√ s�Ë ¨cOHM��«Ë …—«œù« w� WO*UF�«  U�—UL*« Íc�« WJ�A�« w� b�UH�« r�� u� tO�≈ —U�√ U� Ÿu{u� w�Ë ¨WOK%  UD�� 9 ÃU��≈ ‰œUF� WJ�A�« WODG� r�� Ê√ œU�√ w�B�« ·dB�« W�dA�« `LD�Ë ¨55%“ËU��� ô ÷U�d�« WM�b* Æ2014 ÂU� w� 80% v�≈ ‰uu�U� W�dA�« ‰UL�√ s� ¡öLF�« U{— Ê√ v�≈ —U�√ UL� UNL�√ q�«uF�« s� œbF� p�–Ë ¨85%ÂUF�« «c� mK�

صحيفة أملاك العقارية  
صحيفة أملاك العقارية  

اول صحيفة عقارية متخصصة في المملكة العربية السعودية °°تحليل واخبارة ومتابعة وتغطية شاملة للشأن العقارية °°

Advertisement