Page 1

< <ê‰^‰ù]<Üé×ÃjÖ]<Üj}<ì^ã<á^vjÚ]

< <íéŠÞçjÖ]<íè…çãÛ¢] < <<íéeÖ]<ì…]‡æ

<1998<ì…æ<

á^{{{{{{{{{{{{{{{{{jÂ^‰<V<í’£]

l^é•^è†Ö]<V<…^fj}÷]

3<V<h…^–Ö]

< <D<½^ÏÞ<5<E<V<Ùæù]<àè†ÛjÖ] < 2x − 3 = 0 ‫ ا د‬ℝ <<»<Øu D1 J<êÏéÏu<‚Â<< x <<oéu<<< 4x − 9 <<<ì…^fÃÖ]<ØÚ]çÂ<ð]„q<±]<ÔÓÊ<<I_ D2 < < 4x 2 − 9 = 0 ‫ ا د‬ℝ <<»<Øu<<Ih <sjßj‰]< Üm< < êÏéÏu< ‚Â< < x < < oéu< ( 4x 2 − 9 ) − ( 2 x − 3 ) < < ì…^fÃÖ]< ØÚ]çÂ< ð]„q< ±c< ÔÓÊ< D3 2

. ℝ <íÂçÛ]<»

( 4x

2

− 9 ) = ( 2x − 3 ) <íց^ù]<Ùç×u<íÂçÛ¥

< <D<½^ÏÞ<4<E<V<êÞ^nÖ]<àè†ÛjÖ] < < b = 2 + 3 <<æ<<< a = 2 − 3 << :

‫و‬

b

a <°éÏéÏ£]<<àè<‚ÃÖ]<jÃÞ

b <‚ÃÖ]<hç×ÏÚ<çâ<< a <<<‫أن ا د‬ ‫ ا‬a . b <ð]„¢]<gŠu_ (1 b 2 = 7 + 4 3 <<æ<<< a 2 = 7 − 4 3 <<<á_<<°e<< (2 a b + <<<V<gŠu_ (3 b a

< <D<½^ÏÞ<3<E<V<oÖ^nÖ]<àè†ÛjÖ] < << (OJ ) <<î×Â<ëçÛÂ< (OI ) <<oéu<<ëçjŠ¹]<»<^ßéÃÚ<< (O , I , J ) <àÓéÖ <<<< B ( 0,3) <<æ<<< A ( 4,0 ) <<<°jŞÏßÖ]<܉…_< (1 ! "# OACB ‫نا‬ C <íŞÏßÖ]<܉…_ (2

< <‫ ؟‬C <<íŞÏßÖ]<l^ém]‚u]<êâ^Ú<<.

S O (C ) = E

‫و‬

E <<æ<< D <<<°jŞÏßÖ]<<܉…_<< (3

S (OJ ) (C ) = D

< <‫ ؟‬E <<æ<< D <

( !) ‫( ا‬# *‫ ا ت آ‬-‫ـــ ه إ‬#

< <D<Ûéjß’Ö]<êâ<‹éÏÖ]<ì‚uæ<E<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<D<½^ÏÞ<8<E<V<í{{{{{{{{{{{{Ö`Š¹] AC = 6 ‫ و‬AB = 8 - A <»<íèæ]ˆÖ]<Üñ^Î<< ABC <<^n×nÚ<܉…_< < ( BC ) <<ÜéÏjŠ¹]<î×Â< A <íŞÏß×Ö< H <<ëçÛÃÖ]<¼ÏŠ¹]<܉…_<Üm<< . CH ‫ و‬AH <<æ<< BC <<<<<àÚ<øÒ<<<gŠu_< D1

[ AC ]

./ #

K

[ BC ]

./ #

J <<

. ‫ از ن‬#

( AC )

‫و‬

‫و‬

[ AB ] ./ # I <àÓjÖ< ( IJ ) <°ÛéÏjŠ¹]<á_<°e I_< ‫و‬

< <<<. * ! "# AIJK < <. HE

7"-‫ أ‬. 1

( IH )

‫و‬

( AC )

(

‫( أن ا‬

D2

<Ih < HJ <<gŠu_<<I_ D3 < << IH = 4 ‫ ( أن‬-‫ب‬ ) " ‫ ا‬34 )5 !)6 E <àÓjÖ D4

Math 1998  
Math 1998  
Advertisement