Page 1

Dziś w gazecie:

Świąteczny Poradnik Handlowy

D N IK PORA TECZNY Œ W I¥

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 92 (2040) 28.11-01.12.2008 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Chce znów chodzić

Fot. E.Baldys

Michał Cypryan z Krajewic jeździ na wózku, bo latem skoczył na główkę do jeziora i złamał kręgosłup. Terapeuci ze Wschodu stawiają go na nogi. str. 16-17

Nowy Rynek 31, Leszno, 065 529-38-64 ul. Westerplatte 12, Leszno 0 509 199 004

NOWE W LESZNIE Strzyżewice, ul. Balonowa 55 065 520-30-46

PATRZ str. 31

Nr indeksu 35077X

ZAPRASZAMY!!!

Narkotyki w więzieniu

Fot. J.Witczak

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 25

karnisze, firanki

Nauczyciel z Jerki został zamordowany?

56-letni mężczyzna, którego ciało odnaleziono w niedzielę w mieszkaniu przy ul. Bączkowskiego w Kościanie, mógł paść ofiarą morderstwa str. 7

Po lekcjach do kuchni Uczniowie z Gimnazjum w Krzycku Wielkim na zajęciach pozalekcyjnych uczą się gotować. Wójt gminy urządził im przy szkole kuchnię z prawdziwego zdarzenia. str. 8

Samochód do wygrania

CENTRUM DZIECIĘCE

SEZAM Leszno, ul. Balonowa 49 (Strzyżewice) tel. 0-65 533-10-36

MEBLE

DZIECIĘCE

40-letni pracownik Zakładu Karnego w Rawiczu, mieszkaniec miasta, sprzedał narkotyki więźniowi skazanemu na dożywocie za zabójstwo. W celi mężczyzny policja znalazła kapsułki ekstazy i woreczki amfetaminy, które były ukryte w... opakowaniach z płatkami owsianymi. Kolejną porcję środków odurzających wykryto w innym więziennym pomieszczeniu. Czy w więzieniu kwitł narkobiznes? str. 6

• łóżeczka • krzesełka • wózki • foteliki samochodowe • pościele

Organizatorzy konkursu:

str. 5


AKTUALNOŒCI

2

Jessa i Mi³ek – sposób na sukces

Henryk Jessa by³ za granic¹, kiedy najpierw „Puls Biznesu”, a potem lokalne media napisa³y, ¿e swoj¹ najwiêksz¹ inwestycjê – Galeriê Goplana w Lesznie – wybuduje razem z Dariuszem Mi³kiem, znanym biznesmenem z Lubina. Dziœ leszczyñski przedsiêbiorca zdradza nam szczegó³y tej wspó³pracy. Obu panów skojarzy³ Maciej Mazur, w³aœciciel firmy Lambert Smith Hampton, który szuka najemców zarówno dla Galerii Goplana, jak i centrum handlowego Cuprum, które Mi³ek buduje w Lubinie. D.

sti¿owych nagród gospodarczych. Zosta³ Przedsiêbiorc¹ Roku 2007 w uznawanym konkursie firmy doradczej Ernst&Young. – Bardzo szybko doszliœmy do porozumienia, bo rozmowy by³y bardzo

Fot. J. Kuik s Henryk Jessa, leszczyñski przedsiêbiorca prezentuje wizjê Galerii Goplana. Zapewnia, ¿e bêdzie to nowoczesny obiekt zdobi¹cy miasto, raj dla klientów.

Mi³ek jest twórc¹ znanej marki obuwniczej CCC, a obecnie prezesem spó³ki gie³dowej NG2, zajmuj¹cej siê dystrybucj¹ butów, z siedzib¹ w polkowickiej strefie inwestycyjnej. Jest laureatem wielu pre-

konkretne – mówi Henryk Jessa. – Zdecydowaliœmy siê, ¿e Goplanê wybudujemy wspólnie – spó³ka NG2 i Jespol i równo podzielimy siê udzia³ami. Jednak w czasie realizacji inwestycji decyduj¹ce zdanie bêdzie

mia³ NG2. Wszystko po to, ¿eby ewentualna ró¿nica stanowisk obu inwestorów nie opóŸni³a budowy. Dziêki po³¹czeniu interesów NG2 z Jespolem Galeria Goplana ma byæ budowana z jeszcze wiêkszym rozmachem, ni¿ zapowiada³ wczeœniej sam Henryk Jessa. Ma mieæ powierzchniê wiêksz¹ ni¿ 30.000 m kw. i wiêcej atrakcji dla klientów. Na pewno w galerii bêdzie kino, którego nie ma w Lesznie od dobrych kilku lat. Budowa ma kosztowaæ oko³o 200.000.000 z³. Pieni¹dze po po³owie wy³o¿¹ obie firmy. – Nie chcemy stawiaæ obiektu, który w przysz³oœci bêdziemy chcieli sprzedaæ – zapewnia leszczyñski przedsiêbiorca. – To ma byæ nasza galeria i my mamy na niej zarabiaæ. Dla H. Jessy pozyskanie tak powa¿nego partnera z doœwiadczeniem w budowie du¿ych obiektów handlowych jest bardzo wa¿ne (centrum rozrywkowo-handlowe D. Mi³ka w Lubinie ma zostaæ otwarte w maju 2009 roku i mieæ oko³o 80.000 m kw. powierzchni). – Gwarantujemy, ¿e zrobimy inwestycjê szybciej, ni¿ ja planowa³em i na jak najwy¿szym poziomie, ¿e nie bêdzie problemów z jej sfinansowaniem. Na pewno ³atwiej bêdzie te¿ z pozyskaniem najemców sklepów i punktów us³ugowych. Wielu z nich interesuje siê miejscem i s¹ zdania, ¿e lokalizacja przysz³ej galerii jest znakomita – t³umaczy H. Jessa. W przysz³ym roku na terenie, gdzie ma powstaæ galeria, bêd¹ prowadzone prace rozbiórkowe i przygotowawcze do budowy. Budowa ca³ego obiektu mia³aby siê rozpocz¹æ w 2010 i zakoñczyæ w 2012 roku. – Dwa lata to okres niezbêdny, ¿eby powsta³a taka inwestycja – mówi szef Jespolu. T³umaczy te¿, ¿e gdyby nie pojawi³ siê D. Mi³ek, szuka³by innego wspólnika dla Goplany. Zapewnia, ¿e teraz na przeszkodzie inwestycji stan¹æ mo¿e tylko procedura uchwalania studium i planu zagospodarowania przestrzennego terenu, gdzie ma powstaæ Goplana. lm

PREKURSOR

Sierakowo, ul. Morelowa 1 63-900 Rawicz

L

Kurs nauki jazdy kat. B

Liceum szuka przyjació³

Powsta³o Stowarzyszenie Przyjació³ I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Lesznie. Tworzy je na razie grupka ludzi zwi¹zanych emocjonalnie ze szko³¹, a prezesem zosta³ Tadeusz Feliczak, matematyk, wieloletni wicedyrektor liceum. Organizacja chce zaj¹æ siê promocj¹ I LO, organizowaæ kole¿eñskie zjazdy, spotkania, pomagaæ szkole w ka¿dy mo¿liwy sposób. Do udzia³u w aktywnym ¿yciu stowarzyszenia zaproszeni s¹ wszyscy absolwenci i nauczyciele. Pierwsze otwarte spotkanie odbêdzie siê w auli szko³y w czwartek, 4 grudnia o godz. 19. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹. (a)

Kalendarz dla czytelników

J TURYSTYKA. 28 listopada, pi¹tek, godz. 18, aula LO nr 1 w Lesznie – Ko³o Turystyczne zaprasza na pokaz przezroczy z cyklu „Portrety Ziemi”. Temat spotkania: Pañstwo Œrodka – najpiêkniejsze, najstarsze, najwiêksze. Poprowadz¹ je Tomasz Stankowiak i Mateusz Gbiorczyk ze Œmigla. Sponsorem pokazów jest MPWiK w Lesznie. J TURYSTYKA. 28 listopada, pi¹tek, godz. 16.30, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – spotkanie z Tomaszem Rzeczyckim w cyklu Wokó³ Globusa, poœwiêcone podziemnym trasom turystycznym Polski, obejmuj¹cym m.in.: kopalnie, sztolnie, jaskinie, obiekty strategiczne i pomilitarne. JHISTORIA. 3 grudnia, œroda, godz. 17, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – z cyklu Bli¿ej Dzie³a pokaz XVIII-wiecznej mapy Wielkopolski autorstwa Georgiusa Freudenhammera, astronoma urodzonego we Wschowie. J WYSTAWA. Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie (dawna synagoga) – wystawa poœwiêcona 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Czynna we wtorki w godz. 9-17, œrody-pi¹tki 9-14, niedziele 10-14. (JAC), lm

Zapraszamy Barbary We wtorkowym wydaniu „ABC” znajdziecie Pañstwo kalendarz œcienny na 2009 rok. Estetycznie wydany, w porêcznym formacie, zawiera wykaz wszystkich œwi¹t i imion. Potrzebny w domu, biurze, warsztacie.

Restauracja Stara Spi¿arnia w Lesznie organizuje wieczorek taneczny z okazji imienin Baœ. Zabawa odbêdzie siê 4 grudnia, a do tañca zagra Edward Baldys. Zg³oszenia i informacje dodatkowe tel. 0601818138 i 065 529-40-90.

Wielebnemu Księdzu Kanonikowi, wszystkim Osobom i Delegacjom, które uczestniczyły w modlitwach i uroczystościach pogrzebowych oraz zamówiły intencje mszalne o spokój duszy

śp.

Jerzego SOŁTYSIAKA

Zajęcia praktyczne na samochody:

Renault Clio Toyota Yaris Zgłoszenia: 065 546-13-27 0 603 408 050 0 693 708 301

serdeczne podziękowania składa żona z rodziną


INFORMACJE Z LESZNA DY¯URY RADNYCH

NR 48 (751) 28.11.2008

Nasze 272 miliony

Prezydent Tomasz Malepszy w terminie wymaganym ustaw¹ przed³o¿y³ Radzie Miejskiej projekt bud¿etu Leszna na przysz³y rok. Teraz nad projektem bêd¹ dyskutowaæ wszystkie kluby radnych, potem komisje. Spodziewaæ siê mo¿na wielu nowych propozycji zg³aszanych przez samych radnych. Ostatecznie bud¿et zostanie przyjêty w formie uchwa³y na ostatniej tegorocznej sesji, w grudniu. Bud¿et jest rekordowy. Rekordowe s¹ zaplanowane dochody miasta, rekordowe wydatki, rekordowe inwestycje. Dochody miasta maj¹ osi¹gn¹æ poziom 252.858.000 z³otych. Wyliczono je na podstawie wykonania tegorocznego bud¿etu, ale te¿ wziêto pod uwagê wskaŸniki otrzymane z Ministerstwa Finansów, a dotycz¹ce inflacji, szacowanego bezrobocia i wzrostu gospodarczego, wreszcie zapowiadanych dotacji i subwencji. Wy¿sze ani¿eli w tym roku bêd¹ dochody w³asne i dochody obce. Wœród tych pierwszych przewidziano: wzrost podatków od nieruchomoœci o 4,2 proc., wzrost udzia³u miasta w podatku PIT o 17 proc., wzrost op³at

lokalnych i wiêksze dochody ze sprzeda¿y mienia miasta. Wiêksze bêd¹ te¿ wp³ywy obce. Wynika to z ró¿nych przyczyn, m.in. z zapowiadanej przez rz¹d podwy¿ki p³ac dla nauczycieli czy choæby z przewidywanych dotacji unijnych dla inwestycji podejmowanych przez miasto. Wydatki miasta osi¹gn¹ niemal 272 mln z³otych. Wzrost wynika z inflacji, rosn¹cych kosztów funkcjonowania miasta, ale te¿ z zapowiadanych podwy¿ek p³ac dla nauczycieli, urzêdników i zak³adów bud¿etowych. Rekordowe bêd¹ inwestycje. Zachêty w postaci du¿ych dop³at z funduszy Unii Europejskiej sprawi³y, ¿e miasto podjê³o ambitne wyzwania. W przysz³ym roku rozpocznie siê grun-

towna przebudowa ci¹gu ulic: Okrê¿nej, Leœnej, 1 Maja, Górowskiej. Kolejnymi du¿ymi inwestycjami bêd¹: przebudowa Alei Konstytucji 3 Maja, przebudowa ulicy Wilkowickiej, budowa wielu gruntowych dróg osiedlowych, a ponadto budowa sali gimnastycznej i Gimnazjum nr 9 na Zatorzu, zespo³u boisk w Zaborowie, bloków mieszkañ socjalnych w Gronowie. Realizowana bêdzie nasza sztandarowa inwestycja, czyli nowy zak³ad utylizacji œmieci w Trzebani. Rozpocznie siê uzbrajanie w infrastrukturê nowej strefy przemys³owej IDEA. Na inwestycje miasto chce wydaæ w sumie 66 mln z³otych. Z porównania liczb wynika, ¿e wydatki znacznie przewy¿szaj¹ dochody miasta. Ten deficyt wynosi 18.900.000

Fot. E. Baldys ▲ Medale „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” otrzymali: Jadwiga i Czes³aw Anderszowie, Cecylia i Józef Szczepaniakowie, Danuta i Tadeusz Hibszerowie, Józefa i Stanis³aw Wajszczakowie, Agnieszka i Eligiusz Rosolscy, Halina i Wiktor Rajdowie, Janina i Kazimierz Adamczakowie, Emilia i Józef Zieliñscy.

Trzeba siê szanowaæ i wspieraæ

Osiem par z Leszna œwiêtowa³o w ratuszu jubileusz zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego. Pobrali siê 60, 55 i 50 lat temu. – Nie mamy ¿adnej szczególnej recepty na wspólne ¿ycie. Przede wszystkim trzeba siê szanowaæ i wspieraæ w trudnych sytuacjach. Czasem tak¿e ustêpowaæ – mówi¹ Jadwiga i Czes³aw Anderszowie, którzy œlub wziêli 60 lat temu. Poznali siê na lekcjach religii w Œwierczynie. Mimo ¿e na jakiœ czas roz³¹czy³a ich

wojna, ¿yj¹ razem do dziœ. Doczekali siê czwórki dzieci, piêciorga wnuków i dwóch prawnuków. To od nich, pary z najd³u¿szym sta¿em, prezydent Leszna Tomasz Malepszy zacz¹³ wrêczanie medali „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. Serdeczne gratulacje i ¿yczenia dalszej pomyœlnoœci z³o¿y³ in-

29

dywidualnie wszystkim parom. – Niech wam siê dalej darzy. Niech towarzyszy wam radoœæ ¿ycia w gronie najbli¿szych – mówi³ do jubilatów. Zaproszeni goœcie wznieœli uroczysty toast. Kiedy zabrzmia³ marsz Mendelssohna, na wielu twarzach pojawi³ siê uœmiech i ³zy wzruszenia. (kin)

z³otych, a dodaj¹c do niego wielkoœæ obligacji, które miasto musi w przysz³ym roku wykupiæ z banków, wyniesie 28.500.000 z³otych. W³aœnie na tak¹ kwotê prezydent zamierza wyemitowaæ nowe obligacje i w ten sposób uzyskaæ pieni¹dze na zaplanowane wydatki. an

Dotacje dla mikroprzedsiêbiorstw

Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego og³osi³ nabór wniosków o dofinansowanie projektów, ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Dzia³ania 1.1 Rozwój mikroprzedsiêbiorstw. Mikroprzedsiêbiorstwa, które rozpoczê³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie wczeœniej ni¿ 24 miesi¹ce przed dniem z³o¿enia wniosku, mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie na nastêpuj¹ce rodzaje projektów: „Projekty inwestycyjne”, „Specjalistyczne projekty doradcze”. Oferty mo¿na sk³adaæ od 17 listopada 2008 r. do 8 stycznia 2009 r. Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania, sk³adania oraz oceny wniosków znajduj¹ siê w Regulaminie konkursu dostêpnym na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl. Dodatkowe informacje mo¿na równie¿ uzyskaæ w Wydziale Promocji i Rozwoju UM Leszna, ul. Karasia 15, pok. 1C, tel. 065 529-81-24.

3

Radni dy¿uruj¹ w godzinach 14.30-15.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 28 listopada – Kazimierz Jêcz, 2 grudnia – Bernardyna KaŸmierczak, 3 grudnia – Zenon Kurt, 4 grudnia – Stanis³aw Miko³ajczyk. 1 grudnia w godzinach 16-17 w Biurze Rady Miejskiej (I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Wojciech Rajewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

URODZENIA 29.10.2008 Emilia Radoñ 30.10.2008 Kacper Niedziela Wojciech Wajgiel 1.11.2008 Zuzanna Drebot 9.11.2008 Miko³aj Spycha³a 14.11.2008 Agata Gorczyñska 15.11.2008 Pola Wróbel Oliwia Matuszak 16.11.2008 Oliwia Przygoda Alicja Szproch 17.11.2008 Nadia Lorke 21.11.2008 Nicola WoŸniak

ZMARLI Zbigniew BOBKO ur. 16.11.1941; zm. 18.11.2008 Zdzis³aw BANDURA ur. 7.02.1921; zm. 19.11.2008 Ignacy £YSKAWA ur. 28.01.1927; zm. 20.11.2008 Aleksandra ŒMIERZCHALSKA ur. 4.07.1935; zm. 20.11.2008 Piotr MATYKIEWICZ ur. 30.04.1927; zm. 25.11.2008

IMPREZY SPORTOWE 29-30.11.2008 r., godz. 10, Trapez – Puchar Œwiata we florecie do lat 20 kobiet i mê¿czyzn.

Pod¹¿¹ œladami powstañców

Sesjê popularnonaukow¹ dotycz¹c¹ 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego organizuj¹ I Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Muzeum Okrêgowe w Lesznie. Sesja, nad któr¹ patronat honorowy obj¹³ prezydent Tomasz Malepszy, odbêdzie siê w dniach 3-4 grudnia. Pierwszego dnia od godz. 9 w Galerii Sztuki Muzeum Okrêgowego zaplanowano wiele ciekawych wyk³adów, m. in. dotycz¹cych Grupy Leszno, bitwy pod wiatrakami i zrywu na ziemi rawickiej. Odczyty bêd¹ urozmaicone pokazami multimedialnymi, zaprezentowane zostan¹ Ÿród³a archiwalne. Uczestnicy zwiedz¹ ponadto wystawê traktuj¹c¹ o tamtych

wydarzeniach. Z kolei drugiego dnia sprzed siedziby liceum wyjedzie wycieczka, która pod¹¿y œladami Powstania Wielkopolskiego w Osiecznej, Paw³owicach i okolicach Rawicza. Konferencja zosta³a poprzedzona konkursami, które mia³y zainspirowaæ uczniów do zg³êbiania tematyki powstañczej. W I LO do koñca lutego 2009 roku mo¿na ogl¹daæ wystawê najlepszych prac plastycznych.

„Wiadomoœci Miasta Leszna” – cotygodniowa wk³adka dziennika „ABC”. O materia³ach dziennikarskich i og³oszeniach zamieszczanych na stronach „Wiadomoœci Miasta Leszna” decyduje Rada Programowa.

(kin)


INFORMACJE Z LESZNA

4

Niech przychodz¹, pisz¹, dzwoni¹… Jest œroda, 19 listopada. Przygl¹damy siê pracy stra¿ników miejskich w Lesznie. Czekamy, co przyniesie dzieñ.

Godz. 7.40. Dy¿urny Stra¿y Miejskiej odbiera telefon informuj¹cy o tym, ¿e na ³awce przy ul. Lipowej le¿y cz³owiek o kulach. Najprawdopodob-

skiego i Opaliñskich. S³u¿by porz¹dkowe nie mog¹ ich opró¿niæ, bo kierowcy Ÿle zaparkowali swoje auta. Stra¿nicy jad¹, by ich poszukaæ. Na

Fot. E. Baldys ▲ Tutaj – na dy¿urkê stra¿y – zg³aszane s¹ wszystkie interwencje.

niej bezdomny. Wprawdzie mrozu nie ma, ale natychmiast zostaje tam skierowany patrol. Okazuje siê, ¿e mê¿czyzna ma w³asny dom, tu¿ za plecami. Jest trzeŸwy. Zostaje pouczony i idzie do mieszkania. Godz. 8. Na terenie dawnych magazynów CPN przy ul. Œniadeckich ktoœ rozpali³ ognisko ze œmieci. Ludzie skar¿¹ siê na uci¹¿liwy smród. Stra¿nicy sprawdzaj¹, co siê tam dzieje. Zagro¿enia nie ma. Daj¹ pouczenie. Godz. 8.05. Do centrali dociera informacja, ¿e zablokowane s¹ trzy kontenery na œmieci przy ul. D¹brow-

masce jednego z aut znajduj¹ kartkê o treœci: „S³abo parkujesz, mocno p³acisz. Fotka gotowa. Nagroda przyjdzie do domu”. Jeden z kierowców w miêdzyczasie odje¿d¿a. Drugi zostaje ustalony i pouczony. Problem zostaje rozwi¹zany, œmieci mog¹ zostaæ wywiezione. Godz. 8.25-10.20. Funkcjonariusze zak³adaj¹ 11 blokad na ko³a samochodów zaparkowanych w niedozwolonych miejscach. Wszystkie z wyj¹tkiem jednego w okolicy targowiska na Nowym Rynku. Telefony siê urywaj¹. – Sk¹d ta blokada? – ze zdziwie-

niem pyta jeden z ukaranych. Trzeba czekaæ. Stra¿nicy wróc¹ i zdejm¹ blokady. Skoñczy siê pouczeniem, mandatem albo s¹dem. Godz. 9-10. Pracownicy Stra¿y Miejskiej opró¿niaj¹ parkomaty i przywo¿¹ z miasta cztery kasetki z pieniêdzmi. W towarzystwie kasjerki przesypuj¹ monety do worków, plombuj¹ je i spisuj¹ protokó³. Zabieraj¹ worki i asystuj¹ dwom miejskim kasjerkom w drodze do banku. Dziêki ich pomocy miasto nie musi wynajmowaæ agencji ochrony. Godz. 10.10. Telefon z opieki spo³ecznej. To odzew na porann¹ interwencjê z ul. Lipowej. Stra¿nicy zajm¹ siê kolporta¿em ulotek informuj¹cych o tym, gdzie mo¿na znaleŸæ schronienie i strawê. Sprawdz¹ te¿ pustostany i inne miejsca, w których mog¹ przebywaæ bezdomni. Godz. 10.15. Dy¿urny przynosi komendantowi dwa pisma. Bo praca w stra¿y to równie¿ robota papierkowa. Œrednio – godzina dziennie na ka¿dego funkcjonariusza. – Jeœli stra¿nik siedzi w biurze, to nie znaczy, ¿e on nic nie robi. Nasza praca musi zostaæ udokumentowana – t³umaczy Miros³aw Fr¹tczak, komendant Stra¿y Miejskiej w Lesznie. Ka¿dego dnia, od poniedzia³ku do pi¹tku, o godz. 7 zaczyna siê odprawa, podczas której wyznaczane s¹ zadania na ca³y dzieñ. Ale zazwyczaj ¿ycie uk³ada w³asny scenariusz. – Zg³aszaj¹ siê do nas ludzie z ró¿nymi sprawami. I dobrze: niech przychodz¹, pisz¹, dzwoni¹. To my wszyscy jesteœmy gospodarzami w mieœcie. Od naszej spo³ecznej wra¿liwoœci zale¿y porz¹dek na tym terenie – twierdzi M. Fr¹tczak.

Pracê swoich funkcjonariuszy ocenia dobrze. – To, co nam trochê nie wychodzi, to karanie w³aœcicieli psów, którzy nie sprz¹taj¹ po swoich pupilach. A tych namierzyæ bardzo ciê¿ko. Ludzie nie chc¹ byæ œwiadkami takich zdarzeñ – przyznaje komendant. Jego podw³adni nie tylko reaguj¹ na zg³oszenia. Chodz¹c w patrolach wiele rzeczy wychwytuj¹ sami. Nie pracuj¹ do godz. 15. Popo³udniami – od godz. 14 do 22 – ma s³u¿bê druga zmiana. Nie maj¹ wolnego w weekendy ani noc¹. Mimo ¿e centrala jest zamkniêta, dy¿uruj¹ razem z policj¹.

Oprócz tego wykonuj¹ zaplanowane dzia³ania. Ostatnio przez dwa tygodnie kontrolowali stan oœwietlenia ulic na terenie Leszna. Godz. 10.25. Komendant pokazuje raport, który dziœ trafi do Urzêdu Miasta Leszna. Wynika z niego, ¿e blisko 90 lamp nie œwieci. Podana jest dok³adna ich lokalizacja. Po wymianie ¿arówek i drobnych naprawach bêdzie jaœniej. Godz. 10.40. Dzwoni kobieta. Rusztowanie postawione przez firmê budowlan¹ przy ul. Narutowicza utrudnia wejœcie do jej sklepu i zas³ania okno wystawowe. Patrol jedzie we wskazane miejsce i rozmawia z budowlañcami. Sprawa koñczy siê pomyœlnie. Po po³udniu jest ju¿ spokojnie. Stra¿nicy patroluj¹ miasto, ale dziœ nie karz¹ nikogo. KINGA ZYDOROWICZ

Fot. J. Kuik ▲ W œrodê obchodzono w Lesznie Dzieñ Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystego spotkania w ratuszu czêœæ pracowników leszczyñskich placówek opieki socjalnej otrzyma³a nagrody i wyró¿nienia. Za wzorow¹ pracê podziêkowali im prezydenci Tomasz Malepszy i Zdzis³aw Adamczak. Grupa wyró¿nionych pracowników Miejskiego Oœrodka Pomocy Rodzinie to: Bizukojæ Agnieszka, Juœkiewicz Mateusz, Perek Krzysztof, Krokoszyñska Gra¿yna, Okoñski Krzysztof, Po³etek Ma³gorzata, Urych Ewa, Glapiak Irmina, Stankowiak Wies³awa, Szakiel Pawe³, Œmigielski Jaros³aw, Gardynik Renata, Kattner Maria, Kmieækowiak Teresa, Til Zofia, Zendran-Rutkowska Oksana, Kukla Jolanta, Tertoñ Teresa, Wojciechowska Agnieszka, Dziemdziela Wioletta, Matuszewska Hanna, Smoczyk Witos³aw, Sucholiñska Magdalena, Szaba³a Bo¿ena i Szabel Ireneusz.

O bezpieczeñstwie w Internecie

W jaki sposób chroniæ m³odych ludzi przed szkodliwymi treœciami p³yn¹cymi z Internetu? Problem ten urasta do coraz wiêkszej wagi w momencie, gdy dostêpnoœæ sieci staje siê powszechna, a umiejêtnoœci kontrolowania przegl¹danych przez dzieci i m³odzie¿ treœci nie pod¹¿aj¹ za tym. Fot. J. Kuik ▲ ODZNACZENIA DLA KRWIODAWCÓW. Z okazji 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Galerii Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie odby³o siê spotkanie krwiodawców i dzia³aczy czerwonokrzyskich z prezydentem Tomaszem Malepszym. Prezydent wraz z prezesem Zarz¹du Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Lesznie Wojciechem Otto wrêczyli szereg odznaczeñ i wyró¿nieñ. Odznakê HDK – Zas³u¿ony dla Zdrowia Narodu – otrzymali Andrzej Piórkowski i Czes³aw Wojtkowiak. Te same odznaczenia podczas spotkania z wojewod¹ wielkopolskim w Poznaniu wrêczono: Jerzemu Ca³ujkowi, Krzysztofowi Mroziñskiemu, Romanowi Miko³ajczakowi i Hieronimowi Dudziakowi. Za wieloletni¹ dzia³alnoœæ propaguj¹c¹ ideê honorowego oddawania krwi medalami 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa uhonorowano: Alojzego Andrzejewskiego, Jerzego Ca³ujka, Zdzis³awa Gnaciñskiego, Jacka Kolañczyka, Wojciecha £aszczyñskiego, Krzysztofa Mroziñskiego, Stanis³awa P³onkê, Andrzeja Piórkowskiego, Tadeusza Nowaka, Bonifacego Siekierkê i Czes³awa Wojtkowiaka. Za efektywne wspieranie leszczyñskiego krwiodawstwa medal ten otrzyma³ tak¿e prezydent Tomasz Malepszy. Muzyczn¹ niespodziankê dla krwiodawców przygotowali uczniowie leszczyñskiej Pañstwowej Szko³y Muzycznej. Spotkanie w Galerii Lochy zakoñczono symboliczn¹ lampk¹ szampana.

O zagro¿eniach p³yn¹cych z internetu m³odzie¿ bêdzie mia³a okazjê porozmawiaæ z Jakubem Œpiewakiem, prezesem fundacji Kidprotect.pl, by³ym dziennikarzem m.in. tygodnika „The Warsaw Voice”, wspó³pracownikiem wielu organizacji pozarz¹dowych. Jakub Œpiewak odwiedzi Leszno w dniach 3 i 4 grudnia. Spotka siê z m³odzie¿¹ Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Zespo³u Szkó³ Technicznych, a tak¿e bêdzie rozmawia³ z wychowawcami z leszczyñskich œwietlic socjoterapeutycznych w klubie rodzinnym przy ul. Czarnoleskiej. – Konflikty czy przemoc w Internecie nie s¹ zjawiskiem rzadkim – mówi Jakub Œpiewak. – Pojawi³y siê krótko po powstaniu Internetu. Mo¿e na pocz¹tku by³y tylko mniej nag³aœniane. Teraz agresja wystêpuje w sieci czêœciej, bo, powiedzmy sobie

szczerze, wiêkszoœæ wolnego czasu m³odzie¿ spêdza w³aœnie tam. Zagro¿eniem dla m³odych ludzi nie jest korzystanie z Internetu, gdy¿ jest on tylko narzêdziem, które mo¿na wykorzystaæ w dobry lub z³y sposób. – Rodzice czêsto nie s¹ w stanie kontrolowaæ tego, w jaki sposób dziecko korzysta z sieci – dodaje Jakub Œpiewak. – Wynika to z wielu przyczyn. G³ówn¹ jest oczywiœcie brak czasu. Poza tym osoby starsze nie zawsze nad¹¿aj¹ za postêpem technologicznym i nie poruszaj¹ siê w sieci tak sprawnie jak m³odzie¿. A m³odzie¿ wszystkie nowinki „³apie” bardzo szybko i potrafi je wykorzystaæ. Dzia³alnoœæ fundacji Kidprotect.pl zaowocowa³a wzrostem œwiadomoœci m³odzie¿y oraz rodziców, dotycz¹cym bezpiecznego korzystania z In-

ternetu. Dziêki zaanga¿owaniu wolontariuszy fundacji oraz internautów wiele kontrowersyjnych treœci jest usuwanych z witryn. Przypadki molestowania przez Internet s¹ kierowane na drogê postêpowania karnego. – Dzieci nie powinno siê straszyæ zagro¿eniami p³yn¹cymi z Internetu, nie mówiæ im „nie rób tego”, bo zazwyczaj odniesie to odwrotny skutek – mówi Jakub Œpiewak. – Staramy siê raczej mówiæ im o bezpieczeñstwie w sieci – na co powinny zwracaæ uwagê i co powinno budziæ w nich niepokój. Tylko taki sposób podejœcia do nich wywo³uje po¿¹dane efekty. Z dzia³aniami fundacji mo¿na zapoznaæ siê na stronie internetowej www.kidprotect.pl. Tam tak¿e mo¿na zdobyæ wiele informacji na temat bezpiecznego korzystania z sieci. (and)


AKTUALNOŒCI

Jarmark Adwentowy w Lesznie Ju¿ 6 grudnia w Lesznie otwarty zostanie Jarmark Adwentowy. Na rynku stan¹ drewniane kramy. Bêdzie pachnia³o œwi¹tecznymi potrawami i œwierkiem. Atrakcji bêdzie co niemiara. Jarmark, podobny do tych, jakie przed Bo¿ym Narodzeniem odbywaj¹ siê w wielu miastach Europy Zachodniej, organizowany jest w Lesznie po raz pierwszy. Potrwa a¿ do 23 grudnia. Czynny bêdzie codziennie od godz. 12 do wieczora.

Pierogi i grzane wino

Na rynku stanie 20 drewnianych domków i inne stoiska, gdzie bêdzie mo¿na kupiæ œwi¹teczne potrawy, ³akocie i upominki. Bêdzie m.in. grzane wino, strucle, serniki i pierniki, gor¹ca czekolada, pierogi, gofry i placki ziemniaczane, ser z ¿urawin¹, ró¿ne rodzaje chleba. Kupiæ bêdzie mo¿na ryby ¿ywe, grillowane lub wêdzone. Nie zabraknie choinek, stroików, ozdób.

Wyst¹pi Arka Noego

Wielkie otwarcie Jarmarku Adwentowego planowane jest na sobotê, 6 grudnia o godz. 16. Na rynek przybêdzie Œwiêty Miko³aj, wyst¹pi grupa ¿ongluj¹ca œwiat³em, po raz pierwszy zaprezentowane zostanie nowe logo Leszna, odbêdzie siê pokaz laserowy, uroczyœcie odpalone zostan¹ bo¿onarodzeniowe iluminacje, chór bêdzie œpiewaæ kolêdy. O godz. 18 rozpocznie siê koncert zespo³u Arka Noego.

Codziennie wystêpy

Ka¿dego dnia od godz. 16 na scenie na rynku prezentowaæ siê bêd¹ zespo³y z leszczyñskich przedszkoli i szkó³, grupy z Miejskiego Oœrodka Kultury oraz klubów: Na Piêtrze, Kwadrat i Alternatywa.

Konkurs rysunkowy dla dzieci

LSH Starówka zaprasza wszystkie dzieci, tak¿e przedszkola i szko³y, do udzia³u w œwi¹tecznym konkursie rysunkowym, którego temat brzmi „Œwiêta w Twoim domu” . Jest on przeznaczony dla dzieci do lat 9. Technika i wymiar prac s¹ dowolne. Nale¿y je dostarczaæ do naszej redakcji przy ul. S³owiañskiej 63 do 12 grudnia. Najlepsze prace bêd¹ nagrodzone, a wszystkie zostan¹ wyeksponowane podczas jarmarku.

Weso³e miasteczko przy ratuszu

Najm³odsi codziennie bêd¹ mogli korzystaæ z lunaparku pañstwa Zamelków, który stanie przy ratuszu. Wœród atrakcji bêd¹ m.in.: autodrom, 12-metrowa wie¿a, kolejka i karuzela.

Œwi¹teczna witryna

O tytu³ naj³adniejszej œwi¹tecznej witryny bêd¹ rywalizowaæ sklepy na Starówce. Wystawy bêdzie oceniaæ specjalna komisja. Nagrody ufundowali: przewodnicz¹cy Rady Miejskiej oraz Leszczyñskie Stowarzyszenie Handlowców Starówka.

Logo miasta

Podczas uroczystego otwarcia jarmarku zaprezentowane zostanie nowo logo Leszna. Nasi czytelnicy maj¹ szansê uczestniczenia w konkursie przygotowanym na tê okazjê. Wystarczy wype³niæ kupon, który drukujemy obok, wyci¹æ go i wrzuciæ do urny na rynku. Do wygrania gad¿ety z nowym znakiem Leszna.

Uwaga! Wielkie losowanie nagród!!! Atrakcyjne gadżety z nowym logo Leszna! Jarmark adwentowy, 6 grudnia 2008 r. Rynek w Lesznie Imię:……………………………………………………………………... Nazwisko:……………………………………………………………….. Adres:……………………………………………………………………. Telefon:………………………………………………………………….. Mail:………………………………………………………………………. Wypełnij kupon i wrzuć do pojemnika ustawionego na małej scenie na Rynku, 6 grudnia w godz. 16.00-17.00. Losowanie odbędzie się o godzinie 17.55.

Przyjdź i wygraj!!! Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o imprezach w regionie drogą elektroniczną. [wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie ustawą z dnia 29.08. 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883, ze zm.)]

Dodatkowe parkingi

Podczas jarmarku nie bêdzie czynny parking na rynku. W zamian kupcy ze Starówki przygotowali inne miejsca, gdzie bêdzie mo¿na zostawiæ auto. Dodatkowe parkingi bêd¹ przy Al. Krasiñskiego – na terenie by³ych warsztatów stra¿y po¿arnej i przy Królowej Jadwigi – na

…………………………….. (podpis)

placu przy dawnym Metalplaœcie. Op³ata za parkowanie bêdzie symboliczna. Wyznaczone zostan¹ osoby do pilnowania tam porz¹dku. xxx Organizatorami Jarmarku Adwentowego s¹: Urz¹d Miasta Lesz-

na i Leszczyñskie Stowarzyszenie Handlowców Starówka. Inicjatorem imprezy jest Piotr Olejniczak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Leszna. Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³ Miejski Oœrodek Kultury. Zapraszamy! lm

Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie

Niekulturalni kontrolerzy

– Czêsto je¿d¿ê autobusami Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Lesznie i nierzadko spotykam w nich kontrolerów biletów. Kiedyœ byli to starsi ludzie, wykonywali swoje obowi¹zki kulturalnie. Teraz s¹ m³odsi, silni panowie, widaæ, ¿e czêsto korzystaj¹ z si³owni. Do ich pracy mam zastrze¿enia. Jestem zbulwersowana tym, co wydarzy³o siê tydzieñ temu w czwartek w porannym autobusie linii 4. Trzech kontrolerów dos³ownie rzuci³o siê na m³odzie¿. Najpierw przyczepili siê do ch³opaka, bo mia³ rozmazany podpis na legitymacji. Tego ranka mocno pada³ deszcz, ch³opak mia³ mokre ubranie, rêce, widocznie, jak wyjmowa³ dokument, to go pomoczy³. Kontroler chcia³ mu wypisaæ mandat. Wtedy my, pozostali pasa¿erowie, ujêliœmy siê za ch³opakiem i zaniecha³ swoich czynnoœci. Mandat dosta³a jednak dziewczyna, bo mia³a rozmazan¹ piecz¹tkê przy zdjêciu. Przypuszczam, ¿e tak¿e z powodu deszczu. Ja rozumiem, ¿e zadaniem kontrolerów jest sprawdzanie, czy pasa¿erowie maj¹ bilety, ale s¹ jakieœ granice przyzwoitoœci, których powinni przestrzegaæ. Kiedyœ by³am te¿ œwiadkiem, jak wypisywali mandat 7-latkowi. Nawet nie wiem, czy maj¹ do tego prawo? Sta³a pasa¿erka linii 4 El¿bieta Dworzañska, kierownik leszczyñskiego oddzia³u firmy kontrolerskiej Weksel z £odzi: – Zarzuty tej pani wobec kontrolerów uwa¿am za przesadzone. Czasami zdarza siê, ¿e kwestionuj¹ oni wa¿noœæ dokumentu okazanego przez pasa¿era autobusu, ale dochodzi do tego wtedy, gdy jest on nieczytelny lub zniszczony. Kontrolerzy wystawiaj¹ wówczas tak zwan¹ op³atê dodatkow¹, a nie mandat. Zawsze mo¿na siê od niej odwo³aæ. Przys³uguje na to 7 dni i w tym czasie nale¿y siê zwróciæ do biura naszej firmy. Je¿eli chodzi o kontrolowanie 7-latków, to mogê zapewniæ, ¿e od 15 marca ubieg³ego roku ¿adne dziecko w tym wieku tak zwanej op³aty dodatkowej nie otrzyma³o. Opr. (luk)

Fot. E. Baldys

Samochód do wygrania

Bulwersuje ciê jakaœ sprawa, z czymœ siê nie zgadzasz, widzisz coœ, czego nie powinno byæ? Napisz lub zadzwoñ do naszej redakcji. Zajmiemy siê tym.

5

MONNARI to lider na polskim rynku eleganckiej i markowej odzie¿y dla kobiet po 30. roku ¿ycia. Kolekcje tej fimy projektowane s¹ kompleksowo na poszczególne sezony, a mianowicie jesieñ-zima, wiosnalato. Panie, które s¹ zwolenniczkami tej marki, bêd¹ w pe³ni usatysfakcjonowane – wystarczy przyjœæ do CH Manhattan w Lesznie. ¯yczymy udanych zakupów. *** CH Manhattan, dealer salonu samochodowego marki Hyundai w Lesznie – firma HDL AUTO (salon zostanie wkrótce otwarty) i gazeta „ABC” przygotowali konkurs dla klientów centrum. Do wygrania bêdzie 80 nagród, w tym g³ówna, któr¹ jest samochód Hyundai i10. Zasady konkursu s¹ proste. Wystarczy wyci¹æ kupon z naszej gazety, wype³niæ go i wrzuciæ do urny, która stoi w CH Manhattan. Kupony drukowaæ bêdziemy jeszcze przez listopad i grudzieñ. Ka¿dy mo¿e wrzuciæ dowoln¹ ich iloœæ. Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób doros³ych. W losowaniu nagród wezm¹ udzia³ wy³¹cznie oryginalne kupony wyciête z gazety. Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie www.gazetaabc.pl oraz u pozosta³ych organizatorów konkursu.


OBOK PRAWA

6

40-letni pracownik wiêzienia, mieszkaniec Rawicza, sprzedawa³ narkotyki mê¿czyŸnie skazanemu na do¿ywocie za zabójstwo.

Rawicki ³¹cznik

Narkotyki do skazanych odsiaduj¹cych wyroki w rawickim Zak³adzie Karnym próbuje siê przemyciæ ró¿nymi drogami. Albo poprzez krewnych przyje¿d¿aj¹cych na widzenia z wiêŸniami, albo w przesy³anych do nich paczkach. Tym razem historia jest o tyle niecodzienna, ¿e œrodki odurzaj¹ce jednemu ze skazanych dostarcza³... cywilny pracownik wiêzienia. Do tego prawie hurtem... – Ustaliliœmy, ¿e 40-letni pracownik Zak³adu Karnego, mieszkaniec Rawicza, sprzeda³ wiêŸniowi skazanemu na do¿ywocie przynajmniej æwieræ kilograma narkotyków, za które otrzyma³ 400 z³otych – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. Podczas realizacji sprawy przeszukano celê, w której odbywa karê do¿ywocia 33-letni mê¿czyzna skazany za zabójstwo. Policjanci znaleŸli w niej 216 kapsu³ek ekstazy i 2 woreczki amfetaminy o ³¹cznej wadze oko³o 250 g. Narkotyki by³y ukryte w... opakowaniach z p³atkami owsianymi. Podejrzanym w sprawie jest pracownik Gospodarstwa Pomocniczego przy Zak³adzie Karnym. Pracowa³ w oddziale introligatorni i us³ug. Na co dzieñ mia³ kontakt ze skazanymi. W Gospodarstwie Pomocniczym przepracowa³ 17 lat. Po zatrzy-

maniu przez policjê i przedstawieniu zarzutu zosta³ natychmiast zwolniony z pracy. Mê¿czyzna przyzna³ siê do sprzeda¿y narkotyków. S¹d zastosowa³ wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesiêcy. Za drug¹ stron¹ krat mo¿e spêdziæ znacznie wiêcej czasu, grozi mu do 10 lat wiêzienia. Z kolei skazany, który kupi³ narkotyki, odpowie przed Temid¹ za

Wiêzieñ, u którego znaleziono narkotyki, móg³ je sprzedawaæ innym skazanym i na tym zarabiaæ. Czy w rawickim Zak³adzie Karnym kwit³ narkobiznes? posiadanie œrodków odurzaj¹cych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja ustala, sk¹d 40-latek mia³ narkotyki oraz czy ju¿ wczeœniej nie sprzedawa³ ich skazanym. Wyjaœnia, w jaki sposób przekaza³ amfetaminê i ekstazy wiêŸniowi skazanemu na do¿ywocie, czy by³a to jednorazowa ,,dostawa’’, czy te¿ kontaktowa³ siê z nim czêœciej. Po wykryciu narkotyków w Zak³adzie Karnym zawrza³o. Nieoficjalnie wiemy, ¿e przeprowadzono przeszukanie wielu cel. Sprawdzono tak¿e, co potwierdza policja, stanowisko introligatorskie w Gospo-

Podpalacz schwytany!

Policja z³apa³a 24-letniego koœcianiaka podejrzanego o spowodowanie w paŸdzierniku groŸnych po¿arów w blokach przy ul. Szkolnej w Koœcianie. – Zebrany materia³ dowodowy pozwala nam z du¿ym prawdopodobieñstwem stwierdziæ, ¿e zatrzymany jest zamieszany w podpalenie stogu s³omy w Kobylnikach ko³o Koœciana, do którego dosz³o w 2006 roku. Na koncie mo¿e mieæ równie¿ szereg tegorocznych podpaleñ. Oprócz pod³o¿enia ognia w blokach przy ulicy Szkolnej podejrzewamy go POLICJA

997

o podpalenie stodo³y, siana i ¿yta na pniu w Rogaczewie Ma³ym, gara¿u przy ulicy Uczniowskiej w Koœcianie, a tak¿e wózka dzieciêcego i fiata cinquecento – mówi Przemys³aw Mieloch z KPP w Koœcianie. Mê¿czyzna przyzna³ siê do wiêkszoœci stawianych mu zarzutów, ale – jak zaznacza policja – nie potrafi³ wskazaæ powodu, dla którego podpala³. Podkreœli³ jedynie, ¿e dzia³a³ pod wp³ywem impulsu. W czwartek s¹d aresztowa³ piromana na 3 miesi¹ce. Grozi mu do 10 lat wiêzienia. (luk)

Policja zanotowa³a

FKRZYWIÑ. W poniedzia³ek oko³o godz. 6 rano na ul. Koœciañskiej policja zatrzyma³a 63-letniego mieszkañca Krzywinia, który jecha³ rowerem, maj¹c 0,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 10 minut póŸniej na ul. Strzeleckiej wpad³ kolejny nietrzeŸwy. Tym razem by³ to 57-letni mieszkaniec miejscowoœci. Kierowa³ oplem meriva, maj¹c 0,7 promila alkoholu. FLESZNO. W nocy z wtorku na œrodê nieznany sprawca wybi³ szybê w budynku firmy znajduj¹cej siê przy ul. Œwiêciechowskiej, dosta³ siê do biura i z metalowej kasetki skrad³ 50 z³. FLESZNO. W œrodê przed pó³noc¹ na ul. Dworcowej policjanci z Sekcji Prewencji KMP zatrzymali do kontroli 24-letniego mieszkañca Leszna. Mê¿czyzna kierowa³ rowerem, maj¹c 0,57 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci przebadali go równie¿ narkoteste-

rem, który wskaza³, ¿e móg³ byæ pod wp³ywem narkotyków. Pobrano mu krew do badañ. FKONARY. 23-letni mieszkaniec Cio³kowa, kieruj¹cy oplem calibr¹, wjecha³ do rowu. W organizmie mia³ 1,8 promila alkoholu. Zosta³ lekko ranny, trafi³ na obserwacjê do szpitala. Czeka go sprawa s¹dowa za jazdê w stanie nietrzeŸwym. FK¥TY. Ze skrzyni na dzia³ce nieznany sprawca ukrad³... sprê¿arkê dentystyczn¹ wartoœci 200 z³. FANNOPOL. 44-letni mieszkaniec Wroc³awia, kieruj¹cy citroenem jumperem, zderzy³ siê z oplem astr¹, kierowanym przez 30-letniego mieszkañca Rawicza. Sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem w wysokoœci 200 z³. FRAWICZ. Nieznany sprawca ukrad³ antenê CB od opla vectry zaparkowanego na ul. Buszy. W³aœciciel auta wyceni³ stratê na 250 z³. (luk), J.W.

darstwie Pomocniczym, gdzie pracowa³ skazany na do¿ywocie wiêzieñ. Znaleziono tam kolejne narkotyki – oko³o 1000 kapsu³ek z bia³ym proszkiem, prawdopodobnie metamfetamin¹ oraz 300 g amfetaminy luzem. – Znajdowa³y siê w szczelnie owiniêtych paczuszkach – dodaje B. Jarczewska. – By³y ukryte, a konkretnie zanurzone w wiaderkach z klejem introligatorskim. W opakowaniach by³y tak¿e jednorazowe ig³y i strzykawki. Wszystko wskazuje na to, ¿e ukry³ je ten sam skazany. Ustalamy, czy ten ,,towar’’ otrzyma³ równie¿ od aresztowanego pracownika Zak³adu Karnego oraz ile za niego zap³aci³. Zabezpieczone woreczki i kapsu³ki zostan¹ przekazane do szczegó³owej ekspertyzy, która wyka¿e dok³adnie, jakie œrodki odurzaj¹ce w nich siê znajduj¹. Tak du¿a iloœæ narkotyków znalezionych w tej sprawie mo¿e wskazywaæ, ¿e skazany na do¿ywocie mê¿czyzna nie kupowa³ ich tylko na w³asne potrzeby. Trudno podejrzewaæ, ¿e robi³ sobie zapas na dalsz¹ odsiadkê. Niewykluczone, ¿e rozprowadza³ je lub – co bardziej prawdopodobne – odsprzedawa³ innym wiêŸniom i uczyni³ sobie z tego Ÿród³o dochodu. Czy zatem miêdzy skazanymi w Zak³adzie Karnym kwit³ narkobiznes? Byæ mo¿e odpowiedŸ na to pytanie przyniesie dalsze postêpowanie policji. J.W.

Upozorowa³ kradzie¿ tira

W rêkach policji jest 21-letni w³aœciciel firmy transportowej, który na pocz¹tku listopada zg³osi³ kradzie¿ ci¹gnika siod³owego z naczep¹ pe³n¹ cukru. Tak naprawdê tê kradzie¿ sam zaaran¿owa³. Auto z 24 tonami s³odkiego ³adunku zniknê³o z parkingu w Lipnie 3 listopada w godzinach nocnych. Skradzione mienie wyceniono na 150.000 z³. Sprawa od pocz¹tku by³a dziwna, bo tak potê¿ny pojazd nie zapada siê niepostrze¿enie pod ziemiê w ci¹gu tak krótkiego czasu. Zdarzenie zaczêli badaæ leszczyñscy kryminalni. Przyjêli kilka wersji wydarzeñ. Jedn¹ z nich by³o fikcyjne zg³oszenie kradzie¿y. – Przeanalizowaliœmy wszystkie fakty dotycz¹ce tej sprawy i zebraliœmy odpowiedni materia³ dowodowy. Ustaliliœmy, ¿e 21-latek, pochodz¹cy z okolic Leszna, przyw³aszczy³

Nawet 10 lat pozbawienia wolnoœci grozi 34-letniemu diagnoœcie z powiatu gostyñskiego, który w zamian za ³apówkê dopuœci³ do ruchu samochód bez sprawdzenia jego stanu technicznego. Taka sama kara czeka mê¿czyznê, który wrêczy³ mu pieni¹dze za tê przys³ugê.

Prus. Z. by³ œcigany na podstawie trzech listów goñczych. Poszukiwano go od 8 lat. Z prokuratorskich ustaleñ wynika, ¿e Pawe³ Z. pojawi³ siê w banku nieprzypadkowo. Dzieñ wczeœniej kupi³ firmê paliwow¹ i chcia³ dope³niæ formalnoœci w tej sprawie. – Podczas wizyty u notariusza okaza³ siê tym samym fa³szywym dowodem osobistym, co w banku. Akt notarialny, który uzyska³, jest wiêc niewa¿ny. Paw³owi Z. zarzuciliœmy przestêpstwo przeciwko dokumentom, za co grozi do 5 lat wiêzienia. Sprawdzamy równie¿, czy ju¿ wczeœniej nie wykorzystywa³ tego dowodu do podobnych transakcji – wyjaœnia M. Mazur-Prus. Razem z podejrzanym do Leszna przyjecha³ Jakub D. z podwarszawskich Z¹bek. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e mo¿e on mieæ zwi¹zek ze sto³ecznym œwiatem przestêpczym. – Pe³ni³ jedynie rolê szofera Z., któremu w drodze do Leszna rzekomo popsu³ siê samochód – zaznacza rzecznik. (luk)

W³amywacz zatrzymany

Policjanci zatrzymali sprawcê w³amania do poloneza zaparkowanego na rynku w Gostyniu. – W³aœciciel auta twierdzi³, ¿e ktoœ w³ama³ siê do jego samochodu i skrad³ radioodtwarzacz. Straty wyceni³ na 250 z³otych – mówi Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu.

(luk)

Wzi¹³ ³apówkê

Nieudany interes

Prokuratura bada sprawê Paw³a Z., który pos³uguj¹c siê fa³szywymi dokumentami, kupi³ w Lesznie firmê z bran¿y paliwowej. Œledczy sprawdzaj¹ w³aœnie, czy nie ma on na koncie podobnych przekrêtów. Mê¿czyznê zatrzymano w pi¹tek przed tygodniem w jednym z leszczyñskich banków. Okazuj¹c siê m.in. dowodem osobistym, chcia³ dokonaæ operacji finansowej. – Pracownik banku stwierdzi³, ¿e przedstawiony dokument jest fa³szywy i o wszystkim powiadomi³ leszczyñsk¹ policjê. Przypuszczaliœmy, ¿e mo¿e chodziæ o powa¿ne przestêpstwo – mówi Magdalena MazurPrus, rzecznik prasowy Prokuratury Okrêgowej w Poznaniu. Mê¿czyzna nie mia³ przy sobie prawdziwych dokumentów, ale przedstawi³ siê jako Pawe³ Z. Zosta³ tymczasowo aresztowany na 3 miesi¹ce. – Zweryfikowaliœmy podane przez niego personalia. Okaza³o siê, ¿e s¹ prawdziwe – podkreœla M. Mazur-

sobie przewo¿ony cukier, a dla zatarcia œladów zg³osi³ fikcyjn¹ kradzie¿ samochodu. Rzekomo skradziony ci¹gnik siod³owy podstawi³ na jednej z dróg w powiecie górowskim i dla uprawdopodobnienia przestêpstwa podpali³ go. Pusta naczepa by³a ukryta na terenie województwa dolnoœl¹skiego – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. W³aœciciel przedsiêbiorstwa przewozowego przyzna³, ¿e upozorowa³ kradzie¿. Wyzna³ te¿, ¿e przyw³aszczone 24 tony cukru sprzeda³ innej firmie. Mo¿e za to trafiæ do wiêzienia nawet na 5 lat.

Do kradzie¿y z w³amaniem przyzna³ siê 44-letni Ryszard S., mieszkaniec Gostynia i wskaza³ miejsce ukrycia skradzionego radioodtwarzacza. Policjanci ustalili, ¿e mê¿czyzna ukrad³ te¿ rower górski z zak³adu WIX FILTRON. Skradziony radioodtwarzacz samochodowy i rower odzyskano. ES

Do zdarzenia dosz³o 25 sierpnia. – W wyniku prowadzonej pracy operacyjnej policjanci z Referatu do Walki z Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹ w gostyñskiej komendzie ustalili i zatrzymali dwóch mê¿czyzn, którzy dopuœcili siê przestêpstwa ³apownictwa – wyjaœnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Policjanci ujawnili, ¿e w jednej ze stacji diagnostycznych na terenie powiatu gostyñskiego 34-letni Roman P., pracownik tej stacji, pe³ni¹c funkcjê publiczn¹ jako diagnosta uprawniony do wykonywania przegl¹dów technicznych pojazdów, przyj¹³ korzyœæ maj¹tkow¹ w wysokoœci 263 z³otych od 35-letniego Piotra K., mieszkañca powiatu gostyñskiego, w zamian za wystawienie zaœwiadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego audi A4 i dopuszczenie go do ruchu bez faktycznych badañ pojazdu. Obu mê¿czyznom, zarówno temu, który wzi¹³, jak i temu, który przyj¹³ ³apówkê, grozi od roku do 10 lat wiêzienia. Policja prowadzi œledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gostyniu. Prokurator zastosowa³ wobec Romana P. porêczenie maj¹tkowe w wysokoœci 2000 z³ i zawiesi³ go w wykonywaniu czynnoœci diagnosty. Policja sprawdza te¿, czy w przesz³oœci nie dochodzi³o do podobnych nadu¿yæ. ES

Po¿ar w kominie

Stra¿acy z OSP w Rawiczu-Sarnowie gasili po¿ar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego. Przyczyn¹ wybuchu ognia by³o prawdopodobnie zbyt du¿e nagromadzenie siê sadzy. Ogieñ nie rozprzestrzeni³ siê na mieszkanie. – W³aœciciela domu zobowi¹zaliœmy do przedstawienia dokumentów potwierdzaj¹cych okresowe czyszczenie przewodu kominowego – mówi Krzysztof Skrzypczak z Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu. – Jeœli ich nie dostarczy, grozi mu mandat. J.W.


OBOK PRAWA

7

Nauczyciel zosta³ zamordowany? Podpalacz z ¯egrówka

£ukasz M. oskar¿ony o to, ¿e w lutym cztery razy podpala³ rodzinne gospodarstwo w ¯egrówku, zosta³ skazany na 2 lata wiêzienia w zawieszeniu na 5 lat.

56-letni mê¿czyzna, którego cia³o odnaleziono w niedzielê w mieszkaniu przy ulicy B¹czkowskiego w Koœcianie, móg³ zostaæ zamordowany. O zdarzeniu informowaliœmy w poprzednim numerze gazety „ABC”. S¹siadka mê¿czyzny zawiadomi³a stra¿ po¿arn¹, ¿e od dwóch dni nie wychodzi on z domu, nie odbiera komórki, nie u¿ywa auta. Inne osoby dzwoni³y, ¿e w budynku siê dymi. Po tych telefonach stra¿ po¿arna pojecha³a na miejsce razem z policj¹. Mieszkanie na parterze by³o zamkniête na klucz. Ratownicy weszli do œrodka wywa¿aj¹c drzwi. – Pierwsze pomieszczenia, które przeszukiwali stra¿acy, nie by³y zadymione. Nie by³o w nich te¿ ¿adnych oznak po¿aru. Okopcone by³y dopiero drzwi pokoju, w którym znajdowa³ siê 56-latek. Jego cia³o le¿a³o czêœciowo przykryte ko³dr¹. By³o nadpalone – mówi Andrzej Ziegler z Komendy Powiatowej PSP w Koœcianie.

Sprawa £ukasza M. toczy³a siê przed koœciañskim s¹dem od koñca wrzeœnia. Mê¿czyzna nie chcia³ zeznawaæ na sali rozpraw, wiêc prowadz¹ca sprawê sêdzia Agnieszka Olszewska odczyta³a jego wyjaœnienia z³o¿one w œledztwie. Wynika³o z nich, ¿e rodzinne gospodarstwo podpala³ bez konkretnego powodu. W procesie zeznawali tak¿e biegli, którzy badali poczytalnoœæ piromana. Prokurator Przemys³aw Rajch w czwartek przed tygodniem za¿¹da³ dla £ukasza M. kary 2 lat wiêzienia w zawieszeniu na 5 lat i oddania go w okresie próby pod dozór kuratora s¹dowego. T³umaczy³, ¿e £ukasz M. nie by³ dotychczas karany i ¿e przyzna³ siê do pope³nie-

To nie zaczadzenie?

Sprawa jest bardzo tajemnicza. Z informacji, do których dotarliœmy, wynika, ¿e stra¿acy wchodz¹cy do pokoju nie odczuwali wystêpuj¹cej po po¿arze wysokiej temperatury. To mog³oby wskazywaæ, ¿e ogieñ wybuch³ w mieszkaniu nawet kilkanaœcie godzin przed zg³oszeniem. Wstêpne hipotezy zak³ada³y zaczadzenie. Zanim do niego dosz³o, mê¿czyzna móg³ zasn¹æ albo z nieznanych przyczyn zas³abn¹æ i wypu-

▲ S¹siedzi twierdz¹, ¿e w mieszkaniu od kilku dni by³o cicho.

Dziwna cisza

Mê¿czyzna by³ nauczycielem.

nia zarzucanego mu przestêpstwa. Wyrok zosta³ og³oszony we wtorek i by³ dok³adnie taki, jakiego chcia³ oskar¿yciel. S¹d wymierzaj¹c karê wzi¹³ pod uwagê m. in. zagro¿enie, jakie £ukasz M. spowodowa³ nie tylko dla w³asnej rodziny, ale tak¿e dla s¹siadów i ich mienia. – S¹d postanowi³ zawiesiæ karê na okres piêciu lat próby w celu sprawdzenia, czy oskar¿ony bêdzie przestrzega³ porz¹dku prawnego – uzasadnia³a wyrok sêdzia A. Olszewska. We wtorek na sali rozpraw nie by³o ani £ukasza M., ani jego obroñcy. Wyrok jest nieprawomocny. (luk)

Bezrobotny szanta¿ysta

Fot. autor ▲ Kamienica przy ul. B¹czkowskiego.

œciæ z rêki tl¹cego siê papierosa. Nowe œwiat³o na niedzielne zdarzenie rzuci³y jednak wyniki sekcji zw³ok. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e w œmieræ zamieszane s¹ osoby trzecie. Mo¿liwe, ¿e 56-latek móg³ zostaæ zamordowany. Od wtorkowego poranka w budynku przy ul. B¹czkowskiego pracowali technicy kryminalistyczni i bieg³y do spraw po¿arnictwa. Na tê okolicznoœæ zostali sprowadzeni specjalnie z Poznania. W rozwik³aniu zagadki bior¹ udzia³ równie¿ koœciañscy kryminalni, a nad ca³oœci¹ czuwa Prokuratura Rejonowa w Koœcianie. – Przyznajemy, ¿e to mog³o byæ przestêpstwo – mówi tajemniczo Romuald Chudziñski z KPP w Koœcianie.

dostanie kuratora

Zdaniem s¹siadów by³ spokojnym samotnikiem. – Znaliœmy siê od zawsze, mieszka³am z nim przez œcianê. Uczy³ w szkole w Jerce i Starych Oborzyskach. Widywa³am go rano, gdy wyje¿d¿a³ samochodem do pracy. Za-

wsze siê uœmiechn¹³, powiedzia³ „dzieñ dobry”. Szkoda cz³owieka – mówi jedna z s¹siadek – By³ dobrym nauczycielem fizyki i matematyki. Zawsze po godzinie 22 mia³ g³oœniej w³¹czone radio lub telewizor, ale od kilku dni by³a cisza. Myœleliœmy, ¿e mo¿e by³ zmêczony, skoro tak ca³ymi dniami przebywa³ w szkole – dodaje jej syn. To ju¿ drugi w tym roku po¿ar w budynku przy ul. B¹czkowskiego. Wczeœniej pali³a siê piwnica, a tak¿e pobliski gara¿.

£UKASZ DOMAGA£A

Naci¹gaj¹ na sprzêt

W Rawiczu i okolicy pojawili siê naci¹gacze próbuj¹cy namówiæ osoby starsze lub niepe³nosprawne na zakup sprzêtu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przestrzega przez jego nabywaniem t³umacz¹c, ¿e sprzêt jest kiepskiej jakoœci. – Osoby sprzedaj¹ce takie przedmioty przychodz¹ do mieszkañ i po-

daj¹ siê za przedstawicieli firm zajmuj¹cych siê ich rozprowadzaniem – mówi Ewa Szczepaniak, kierownik PCPR w Rawiczu. – Nie wiemy do koñca, czy faktycznie s¹ ich akwizytorami. Dotar³y do nas tak¿e informacje, ¿e niekiedy powo³uj¹ siê na wspó³pracê z PCPR. Nie jest to prawd¹, nie wspó³pracujemy z takimi firmami. J.W.

Policjanci z Leszna zatrzymali 18-latka, który szanta¿uj¹c by³ego pracodawcê chcia³ wymusiæ od niego 10.000 z³ okupu. Anonim trafi³ do jednego z lokalnych przedsiêbiorców w ubieg³ym tygodniu. Jego autor zawar³ w liœcie ¿¹dania finansowe i zagrozi³ mê¿czyŸnie, ¿e jeœli nie zostan¹ one spe³nione, to ujawni opinii publicznej informacje „uw³aczaj¹ce jego godnoœci”. Biznesmen nie da³ siê zastraszyæ i zg³osi³ siê na policjê. Kryminalni zatrzymali szanta¿ystê w momencie, gdy mia³ podj¹æ okup.

– To 18-letni mê¿czyzna, który kiedyœ pracowa³ w firmie nale¿¹cej do przedsiêbiorcy. Do tej pory by³ niekarany – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Zatrzymany przyzna³, ¿e nigdy nie popad³ w ¿aden konflikt ze swoim dawnym pracodawc¹. Zaznaczy³ równie¿, ¿e informacje, którymi chcia³ go zaszanta¿owaæ, s¹ wyssane z palca. – Wszystko wymyœli³, bo chcia³ zarobiæ trochê pieniêdzy – dodaje P. Rosiñski. Mo¿e za to trafiæ do wiêzienia nawet na 3 lata. (luk)


SPRAWY

8

Po lekcjach do kuchni Gimnazjaliœci z Krzycka Wielkiego po lekcjach ucz¹ siê gotowaæ. Do zajêæ chêtnie garn¹ siê zarówno dziewczyny, jak i ch³opacy. To by³ pomys³ wójta gminy W³oszakowice Stanis³awa Waligóry. Z gminnej kasy da³ pieni¹dze na remont pomieszczenia w ma³ym budynku przy Zespole Szkó³ i na urz¹dzenie w nim kuchni z prawdziwego zdarzenia. Wyposa¿enia mog³aby jej pozazdroœciæ niejedna gospodyni. S¹ w niej gustowne meble, nowoczesny sprzêt i efektowna zastawa. Zajêcia dla uczniów odbywaj¹ siê w œrody popo³udniami i trwaj¹ 3 godziny. Korzystaj¹ z nich uczniowie z klasy trzeciej gimnazjum. Na razie pierwsza grupa, po feriach pozostali. W klasie jest zdecydowanie wiêcej ch³opaków, wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e to oni rz¹dz¹ w szkolnej kuchni. A wszystkimi kieruje Irena Michalewicz, która prowadzi zajêcia. – Jestem mi³oœniczk¹ gotowania – mówi o sobie. Od niedawna jest na emeryturze. Pracowa³a w Gminnym Oœrodku Kultury, a wczeœniej w s³u¿bie rolnej, gdzie prowadzi³a kursy ¿ywienia dla kó³ gospodyñ wiejskich. – M³odzi maj¹ zapa³ do gotowania – t³umaczy pani Irena. A ona chêtnie im w tym pomaga. Uczy ich m.in., jak obs³ugiwaæ sprzêt kuchenny, jak dobrze siê od¿ywiaæ, jak uk³adaæ jad³ospis, jak zrobiæ coœ z niczego. Adam i Sandra sma¿¹ w³aœnie placki z bia³ego sera. Wolno rumieni¹ siê na patelni i wygl¹daj¹ naprawdê apetycznie. Gotowe bêd¹

podawaæ z cukrem pudrem lub polewaæ sokiem. – Zdarza siê, ¿e w domu robiê coœ do jedzenia, jak jest taka koniecznoœæ – œmieje siê Adam

– A ja chêtnie przygotowujê rodzinie te potrawy, których siê tutaj uczymy – dodaje Sandra. W ostatni¹ œrodê tematem zajêæ by³o mleko i przetwory mleczne.

Gimnazjaliœci przygotowywali: zupê nic (z mleka), pierogi leniwe, napój mleczny z czarnych porzeczek, sa³atkê z papryki i sera ¿ó³tego oraz placuszki z sera bia³ego na s³odko. Wszystko, co ugotuj¹, musz¹ te¿ zjeœæ. Przy okazji ucz¹ siê, jak nakryæ do sto³u, jakich naczyñ

u¿ywaæ do poszczególnych potraw. Po jedzeniu sprz¹taj¹. To zadanie nie jest takie trudne, bo do swojej dyspozycji uczniowie maj¹ zmywarkê do naczyñ. Za produkty u¿ywane podczas zajêæ równie¿ p³aci gmina. W przysz³oœci kuchnia ma byæ wykorzystana tak¿e na zajêcia dla doros³ych. Tylko przyklasn¹æ takiemu pomys³owi! LIDIA MATUSZEWSKA

Przepisy na niektóre potrawy przygotowywane przez gimnazjalistów: Zupa nic

Fot. E. Baldys s W œrodê w kursie gotowania uczestniczyli (od lewej): Maurycy Adamczak, opiekunka Irena Michalewicz, Hubert Szyszka, Tomek Andrzejewski, Waldemar Thiel, Ola Konieczna, Miron Sztor, Aneta Marciniak, Sandra Skopiñska, Mateusz Ratajczak, Sebastian Trojanowski, £ukasz Raubo, Mariusz Lipowy i Adam Lokœ.

1,5 litra mleka, 4 jajka, 10 ³y¿ek cukru, wanilia, cynamon. Jajka rozbiæ, oddzielaj¹c ¿ó³tka. Z bia³ek ubiæ pianê, a gdy bêdzie sztywna, dodawaæ stopniowo 2 ³y¿ki cukru. Mleko zagotowaæ z wanili¹ i odrobin¹ cynamonu. Na wrz¹ce mleko k³aœæ ³y¿k¹ porcje piany i obgotowaæ z obu stron. Gor¹cym mlekiem zalaæ ¿ó³tka utarte z reszt¹ cukru, intensywnie mieszaj¹c. Podawaæ na zimno lub gor¹co (z ry¿em), k³ad¹c na wierzch porcje ugotowanej piany.

Placuszki z sera bia³ego

50 dag sera twarogowego, 15 dag m¹ki pszennej, 3 dag m¹ki ziemniaczanej, 2 jajka, t³uszcz do sma¿enia. Ser starannie utrzeæ, dodawaæ ¿ó³tka, wsypaæ m¹kê pszenn¹ i ziemniaczan¹, wymieszaæ lekko z ubit¹ na sztywno pian¹. Formowaæ ma³e placuszki i sma¿yæ na t³uszczu. Podawaæ polane sokiem lub posypane cukrem pudrem.

Rozebrali Piêkn¹ Helenê

Gratka dla mi³oœników kolei – w sobotê bêdzie mo¿na zwiedzaæ niedostêpn¹ na co dzieñ lokomotywowniê w Lesznie. To jeden z punktów odchodów Dnia Kolejarza. Z peronu 3 dworca kolejowego o godz. 10, 11,12 i 13 bêd¹ odje¿d¿a³y autobusy szynowe, które zabior¹ chêtnych do lokomotywowni. Atrakcja to tym wiêksza, ¿e stoj¹ w niej 4 parowozy, które s¹ teraz w naprawie. To m.in. Piêkna Helena i angielski parowóz GWR 5521. Zwiedzanie z przewodnikiem potrwa oko³o 40 minut. Oprócz tego w godz. 10-14 bêdzie mo¿na zobaczyæ inne lokomotywy i tabor pomocniczy oraz obejrzeæ okolicznoœciow¹ wystawê z pokazem filmów o tematyce kolejowej. Imprezê organizuje Leszczyñskie Stowarzyszenie Sympatyków Kolei przy udziale spó³ek z grupy PKP SA. (kin)


WYDARZENIA

9

Nowe ¿ycie w starej stodole W pi¹tek uroczyœcie oddano do u¿ytku star¹ stodo³ê w Paw³owicach. Obiekt z pewnoœci¹ stanie siê now¹ atrakcj¹ turystyczn¹ miejscowoœci. Bêd¹ w nim prezentowane sprzêty, których u¿ywano dawniej na wielkopolskiej wsi. Remont starej stodo³y trwa³ kilka miesiêcy. – Wydaliœmy na te prace wiêcej pieniêdzy, ni¿ siê spodziewaliœmy, ale by³o warto – przyzna³ Andrzej Pietrula, wójt Krzemieniewa. Tê opiniê z pewnoœci¹ potwierdziliby wszyscy uczestnicy ceremonii otwarcia. A by³o ono bardzo zaskakuj¹ce.

a panowie trudnili siê prac¹ przy stole stolarskim i przy wyplataniu wiklinowego kosza. PokaŸn¹ liczbê starych maszyn rolniczych, maj¹cych ponad 100 lat, przekaza³ na wystawê hodowca koni Franciszek Kozak. Stara stodo³a bêdzie czêœci¹ istniej¹cej ju¿ w Paw³owicach Izby Regionalnej. Za to przedsiêwziêcie samorz¹dowi gminy Krzemieniewo

Fot. 2x J. Kuik s Seniorzy z Paw³owic pokazuj¹, jak przed laty wygl¹da³o ¿ycie na wsi i jakie sprzêty sta³y w izbach.

s Franciszek Kozak (z prawej) przekaza³ na wystawê w stodole stare maszyny rolnicze.

W stodole na goœci czekali paw³owiccy seniorzy. Ka¿dy z nich mia³ dla siebie zajêcie. W pomieszczeniu urz¹dzonym na wzór wiejskiej izby panie dar³y pierze, przêd³y na ko³owrotku, szy³y na starodawnej maszynie, robi³y na drutach, bawi³y dziecko w wózku sprzed kilkudziesiêciu lat. Klimatu dodawa³o ma³¿eñskie ³o¿e, a nad nim charakterystyczny dla wielkopolskiego domostwa obraz „Œwiêtej Rodziny”. Po drugiej stronie kolejna z seniorek u¿ywa³a wiekowej maglownicy,

nale¿y siê szczególne uznanie. Jest ono te¿ wielk¹ zas³ug¹ prowadz¹cych izbê Moniki Bartkowiak i Bogumi³y Forszpaniak oraz paw³owickich seniorów, którzy podczas comiesiêcznych spotkañ regionalnych staraj¹ siê wskrzeszaæ dawne zwyczaje, doskonale siê przy tym bawi¹c. Stodo³a bêdzie ciekawym miejscem do organizowania lekcji historii. Pierwsze grupy szkolne zwiedzi³y j¹ jeszcze przed oficjalnym otwarciem.

, blachy trapezowe

od 368,80 zł netto

- dachówki PRIMA – 19,90 zł netto/m2 SYSTEM RATALNY

(JAC)


SPRAWY / POLITYKA

10

Czy droga S5 powstanie do Euro 2012?

Książka na dziś

Cztery lata na cud

Odziedziczone marzenia

Wiceminister infrastruktury Zbigniew Rapciak spotkał się we wtorek w Racocie z leszczyńskimi samorządowcami. Zapewniał, że wybudowanie drogi ekspresowej S5 do Euro 2012 wciąż jest realne, choć na pewno nie będzie łatwe. Na spotkanie z wiceministrem zjechali samorządowcy z powiatów i gmin, przez które ma przebiegać droga S5. Zainteresowanie inwestycją jest spore, bo w prasie co rusz pojawiają się informacje, że trasa wypadła z rządowych planów budowy dróg. Zbigniew Rapciak przestrzegał, aby tym doniesieniom nie wierzyć. Zapewnił, że program budowy S5 jest aktualny. Jego zdaniem to, czy ekspresówka powstanie do roku 2012, nie zależy tylko od administracji rządowej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale też od samorządów, które mogą pomagać w rozwiązywaniu części problemów. – Średni czas przygotowania inwestycji drogowych to siedem lat. My mamy program na cztery lata i to jest naprawdę cud – mówił wiceminister. Tłumaczył, że rząd zrobił wiele, aby nowe trasy powstawały szybciej. Zmieniono specustawę, prawo środo-

wiskowe i prawo o zamówieniach publicznych. Trwa też reorganizacja GDDKiA, tak aby dyrektorzy oddziałów mogli podejmować ważne dla inwestycji decyzje, a nie musieli czekać, aż zrobi to centrala w Warszawie. Marek Napierała, dyrektor oddziału poznańskiego GDDKiA, przypomniał, że droga S5 ma mieć 168 km długości. Omawiał też poszczególne jej fragmenty Na odcinku przebiegającym przez powiaty, kościański, leszczyński i rawicki najszybciej mają być zrealizowane obwodnice Bojanowa i Rawicza. Z kolei obecna droga krajowa nr 5 do końca roku 2011 ma mieć nową nawierzchnię oraz poprawione kwestie bezpieczeństwa. – Na mapie i z ust dy- ▲Zbigniew Rapciak zapewniał, że S5 znajduje się w rektora wygląda to optymi- rządowym programie budowy dróg.

Fiat się Zmienia Pol-Car na Topie W dobre ręce trafił leszczyński salon Fiata, Lancii i Alfy Romeo, który w połowie ubiegłego roku przejęła poznańska spółka Pol-Car. Firma kierowana przez prezesa Zygmunta Garsteckiego (na zdjęciu) znalazła się na 12. miejscu listy 50 największych dealerów w Polsce. Ranking TOP 50 – wzorem rozwinięt y c h r y n k ó w, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i we Włoszech – opracował Instytut Badań Rynku Samochodowego Samar oraz firma doradcza DCG Consulting pod patronatem Polskiej Izby Motoryzacji. Wyniki sprzedaży aut osobowych i dostawczych do 3,5 t liczone były w okresie 12 miesięcy – od 1 września 2007 do 31 sierpnia 2008 r. Sukces tym większy, że organizatorzy uwzględnili tylko 2 punkty Pol-Caru, zlokalizowane w Poznaniu, a czołówkę rankingu tworzą wielomarkowe konsorcja dealerskie posiadające salony w największych aglomeracjach: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku i Bydgoszczy. W stosunku do ubiegłorocznego rankingu poznańska firma z wynikiem 3099 aut awansowała o jedno miejsce i okazała się lepsza nawet od przedsiębiorstwa Sobiesława Zasady, posiadającego placówki handlowe w 6 dużych miastach. Niedawno, podczas premiery Lancii Delta, prezes Garstecki nie krył przed dziennikarzem „ABC”, że jest zadowolony z serwisowej działalności leszczyńskiego salonu, ale liczy na zwiększenie dynamiki sprzedaży. My też!

stycznie. Być może życie to zweryfikuje – podsumował poseł Wojciech Ziemniak. Spotkanie z samorządowcami odbyło się z inicjatywy posła i senator Małgorzaty Adamczak. Na zakończenie padały pytania ze strony samorządowców. Wójt Lipna Janusz Chodorowski chciał wiedzieć, jakie są szanse na wybudowanie wiaduktu nad torami kolejowymi w Klonówcu. Od dyrektora Napierały usłyszał, że z tą sprawą trzeba zwrócić się do kolei. Poseł Ziemniak zobowiązał się, że w ciągu 3 miesięcy zorganizuje spotkanie z odpowiedzialnym za te sprawy wiceministrem infrastruktury Juliuszem Engelhardtem. Tekst i fot. DARIUSZ BOROWSKI

To szczera i osobista książka Baracka Obamy, w której opowiada o swoim życiu i politycznej karierze. Obama urodził się w 1961 roku w Honolulu na Hawajach. Jego ojciec był Kenijczykiem, a matka Amerykanką. W styczniu zostanie pierwszym czarnoskórym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zanim w listopadzie wygrał wybory, był jedynym czarnoskórym senatorem. Jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Harvarda. Roman Imielski „Gazeta Wyborcza”: – Każdy, kto interesuje się światową polityką, autobiografię Baracka Obamy przeczytać musi (…), bo to książka niezwykle odważna, w której Obama bez cenzury opowiada o swojej drodze na szczyt. Dla naszych czytelników Wydawnictwo Media Rodzina ufundowało 2 egzemplarze książki. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze dziś (w piątek) o godz. 13 zadzwonią do naszej redakcji , tel. 065 529-25-40. (and)

testy • nowinki • promocje Redaguje: Zbigniew Korona

Brawo dla Fiata Samochód jest jak kobieta – musi się podobać! Włoscy styliści znów zagrali na emocjach, stworzyli kolejne bravo, także... w obłych kształtach. Poprzednie wersje: bravo i brava w 1996 roku zdobyły tytuł Car of the Year .

Jako eks-użytkownik sieny sceptycznie przyjąłem propozycję Grzegorza Radajewskiego, kierownika leszczyńskiego salonu PolCaru, aby ocenić walory użytkowe nowego modelu. I popełniłem błąd w założeniu, bo to dwie odmienne jakości. A skusił mnie przede wszystkim, i nie zawiódł pokładanych nadziei, dopracowany w konstrukcyjnych szczegółach silnik 1,9 l multijet o optymalnej dla tego auta mocy 120 KM. Jak na diesla jest dobrze wyciszony, elastyczny, dynamiczny i oszczędny. W cyklu mieszanym według katalogu spala 5,3 l/100 km i dane te niewiele odbiegają od wskazań pokładowego komputera. Bravo posiada jednak wiele innych zalet: * Jak w większości fiatów lekko pracującą przekładnię, choć przy tak sprawnym dieslu przydałby się 6. bieg. * Doskonale „leżącą” w rękach kierownicę z grubym i dobrze wyprofilowanym wieńcem. * Przyjazne dla pasażerów zawieszenie. Auto nie buja się

na zakrętach, przód nie nurkuje przy hamowaniu, nic nie stuka na większych nierównościach. * 16-calowe koła, którym dziury w jezdni niestraszne.

* W przemyślany sposób zagospodarowany tunel środkowy. Jest miejsce na telefon komórkowy, drobne, papierosy i puszki z napojami. * Regulację wysokości obu przednich foteli. * Doświetlające w zakrętach halogeny przeciwmgielne. * Spory w tej klasie bagażnik o poj. 400 l. * Przyjazną ofertę handlową „1-2-3”, czyli: 1 rok pełnego

* Głęboko wyprofilowane, a przy tym miękkie i wygodne fotele. * Ładne obłości w kabinie z miękką, imitującą karbon, górną częścią deski rozdzielczej. * Czytelne zegary elegancko osadzone w głębokich tubusach.

ubezpieczenia gratis, 2 lata kredytu bez odsetek, 3 lata gwarancji z limitem przebiegu do 1.000.000 km. * Aktualnie obowiązujące rabaty, sięgające nawet 6000 zł cen katalogowych, a oferta zaczyna się od 44.990 zł.

Nowe bravo ma kilka drobnych wad: (-) Skrytka pasażera jest bardzo głęboka, ale nisko położona. Trzeba się mocno pochylić, aby zobaczyć co tam jest. (-) Wysoko zadarta dolna krawędź tylnej szyby zwiększa sztywność nadwozia, ale ogranicza widoczność wstecz. Dobrze, że lusterka boczne są duże. (-) W automatycznej klimatyzacji nie można ustawić nawiewu na nogi. Co najwyżej, pozamykać wloty boczne lub centralne. Jest za to skuteczny nawiew (poprzez tunel środkowy) na tylną kanapę. (-) Pokrywę bagażnika można otworzyć tylko po naciśnięciu firmowego znaczka i uniesieniu w górę zabrudzonej klapy. (-) Drobiazg, ale czujniki temperatury były lekko rozbieżne. Wyświetlacz przy zegarach pokazywał 0, na wyświetlaczu klimatyzacji -1. (-) Zbędne jest „parkingowe” wsparcie układu kierowniczego. Nawet w normalnym trybie pracy wspomaga za bardzo. (-) Nad tylną szybą przydałby się spojler, szybko ulega zabrudzeniu. Więcej grzechów nie pamiętam! I proszę o rozgrzeszenie, bo w moich oczach Fiat odzyskał honor.


SPRAWY I LUDZIE

11

Najpiękniejsze zdjęcie pogrzebowe Bogdan Marciniak, jeden z najlepszych fotografików w regionie, w niedzielę obchodzić będzie 50. urodziny. Zapowiadał, że z tej okazji przygotuje wielką wystawę. Jedno wydarzenie sprawiło, że zmienił plany. – Chyba nie jestem jeszcze do tego gotowy – mówił tuż przed wylotem do Irlandii, gdzie swoje urodziny świętować będzie z mieszkającą tam córką. Powód odwołania wystawy jest też inny i ma swoje źródło w ciemni dawnego zakładu Foto Kosmos we Wschowie.

W Kosmosie Zanim znalazł w Lesznie pracę, był tu zaledwie dwa razy. Pierwszy raz, gdy się tu urodził – zupełnie przez przypadek, bo rodzina pochodziła z Niechłodu, mieszkała we Wschowie, a na zakupy jeździła do Głogowa. Drugi raz, kiedy ojciec założył mu odświętne ubranie i powiedział: – Synu, jedziemy do dużego miasta, zobaczysz mnóstwo koni i samochodów. – Strasznie wtedy byłem rozczarowany, bo w niedzielę Leszno świeciło pustkami – wspomina. W tamtym czasach, mając zaledwie 5 lat, wywoływał swoje pierwsze zdjęcia w ciemni ojca, który pasjonował się fotografią. Później, kiedy trafił do Foto Kosmosu, zakładu Mariana Adamczaka, fotografa z Kaszczoru, a potem ze Wschowy, od razu rzucony został na głębokie wody. Pierwsze lekcje zawodu pobierał na rozkrzyczanych weselach na 150 osób i dramatycznych pogrzebach, gdzie przy grobach śpiewano pieśni z Syberii. – Zdjęcia musisz robić całym sobą, pamiętaj, że aparat to tylko maszyna. Rozmawiaj, miej dobry kontakt z fotografowanym, bo najważniejsza jest atmosfera – powtarzał mu Marian Adamczak. Ale ówczesne władze Wschowy za nic miały, że młody Marciniak zapowiadał się na świetnego fotografa.

Zdecydowały, że w mieście nie może być czwartego zakładu, więc Bodzio wyruszył po raz trzeci do Leszna, tym razem w poszukiwaniu pracy. Znalazł ją w Muzeum Okręgowym, a potem w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. Zatrudniono go w 1976 roku, a już rok później robił fotoreportaż z dożynek. Wciąż mieszkał we Wschowie i ani myślał o przeprowadzce do Leszna. Ale kiedy zaczął się rozglądać za mieszkaniem, usłyszał: – Pracujesz dla Krzyżaków, u Krzyżaków mieszkaj.

Tysięczna sekundy – Opowiadam to wszystko swojej drugiej córce, kilkuletniej Zuzi, a ona patrzy na mnie z byka i nic nie rozumie – śmieje się Marciniak. – Ona robi już naprawdę fajne foty, w kadrze ujmuje to, co dla niej najważniejsze. Bo zdjęcie musi być robione z serca i z duszy. Lubię porównywać fotografię do butów. Najpierw trzeba w nich trochę pochodzić, by iść na pielgrzymkę, choćby do Górki Duchownej. W przeciwnym razie już w Lipnie będą obcierać. Tak samo jest z fotografowaniem: będę swoich modeli męczył tyle, żeby wiedzieć, jacy są naprawdę. Właśnie z tego powodu Bogdan Marciniak, kiedy był już o krok od podpisania umowy z tygodnikiem „Wprost”, uznał, że nie dla niego jest praca fotoreportera, na skinienie szefa biegającego od tematu do tematu. – Zdjęcie to tylko jedna tysięczna sekundy, ale jakże ważna – twierdzi. – Gdzieś na ścianie może zawisnąć na kilkadziesiąt lat, a od tego krótkiego momentu zależeć będzie, jak daną osobę postrzegać będą kolejne

Fot. E. Baldys

Studenci dzieciom 150 dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych wzięło udział w baliku andrzejkowym. Imprezę w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizowała Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koło Naukowe Młodych Pedagogów przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Studenci przygotowali liczne zabawy i konkursy. Oczywiście nie mogło zabraknąć andrzejkowych

Aby chwila stała się nieśmiertelna, szef Foto Kosmosu wysyłał go na pogrzeby. – To najlepsza szkoła fotografii. Na weselu wszyscy są sztuczni, a na pogrzebie od razu widać, kto się kochał, a kto nie – mawiał.

pokolenia. Dlatego swoje fotografie dedykuję dzieciom i wnukom moich modeli. Dzięki nim dowiedzą się, skąd pochodzą. Godzinami mógłby opowiadać o swoich zdjęciach dzieci, rodzin, zakochanych par, wreszcie pięknych kobiet, z których fotografowania jest najbardziej znany, chociaż niewielu miało okazję widzieć te wspaniałe ujęcia. – To moja zasada – podkreśla Marciniak. – Wiele zdjęć obejmuje tajemnica zawodowa. Nie wysyłam ich więc na konkursy, nie mam nawet strony inFot. E. Baldys ternetowej. Moim V Bogdan Marciniak jest znany z fotografowania sukcesem jest, że pięknych kobiet. mam przyjaciół i – Tam nauczyłem się wrażliwości klientów, którzy wciąż chcą oglądać – wspomina Marciniak. Tego lata i zamawiać u mnie zdjęcia. Artystą odwiedził Mariana Adamczaka po się bywa, ja jestem tylko fotografem – podkreśla zbyt skromnie. I marzy, raz ostatni. Pokazał mu swoje zdjęcia: o modzie, o kobietach, o rodziby zorganizować wystawę pt. „Zanach. Opowiedział o scenariuszu pach kobiety” – taką o prawdziwych swoich urodzin i o tym, że marzy, ludziach, bez względu na ich wiek. by zrobić podczas nich wystawę – Fotografowanie to zostawianie śladu – przekonuje. – To zapis miejsca zdjęć swojego nauczyciela. Na pożegnanie Adamczak odprowadził go i czasu. Że ten kochał Kasię, a tamdo szpitalnych drzwi. Powiedział, ten jest taki lub owaki. Same ważne że chce zobaczyć, jak idzie. Bo forzeczy. Niestety, fotografia cyfrowa to pisanie po piasku: przychodzi fala i napis znika. Dlatego każdą ważną chwilę uwiecznioną choćby telefonem komórkowym warto zaraz przesłać do swojego komputera i wydrukować.

Krew w Niechłodzie Klub Honorowych Krwiodawców przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechłodzie już po raz piąty organizuje akcję oddawania krwi. Odbędzie się ona w niedzielę w godz. 9-14 przy Sali Wiejskiej. – W poprzedniej akcji krew oddało około 50 osób – informuje Krzysztof Mroziński, prezes Klubu HDK przy OSP w Niechłodzie. W niedzielę przed salę w Niechłodzie podjedzie specjalny ambulans z czterema stanowiskami do pobierania krwi. Zanim krwiodawca zajmie jedno z nich, będzie musiał wypełnić deklarację dotyczącą stanu zdrowia i poddać się badaniu lekarskiemu, które przeprowadzane będzie w Sali Wiejskiej. Przypomnijmy, że krwiodawcą może zostać osoba w wieku od 18 do 65 lat, ciesząca się dobrym stanem zdrowia. – Kolejne zbiórki krwi zamierzamy zorganizować z okazji Dnia Kobiet oraz na powitanie lata, gdyż w sezonie urlopowym występują największe niedobory krwi w szpitalach – mówi K. Mroziński. (JAC)

Order od mistrza

wróżb. – Staramy się, aby żadne dziecko nie wróciło do domu bez upominku. Pomagają nam sponsorzy: sklepy, firmy, media – podkreśla Maria Fiedko, przewodnicząca Koła Naukowego. – Takie spotkanie daje dzieciom mnóstwo radości, ale i nam sprawia wielką przyjemność. To dla nas świetna praktyka i wyzwanie, które uczy organizacji i współpracy – dodaje M. Fiedko. (kin)

tograf powinien iść wyprostowany, uśmiechnięty, krok mieć żwawy. Bo musi być wzorem dla innych. Miał jeszcze jedno życzenie: – Myślę, że nauczyłem cię tyle, że jak ja umrę, to zrobisz mi ładne zdjęcie. Może nikt go nie będzie potrzebował, ale będzie to podsumowanie naszej współpracy. Trzy dni później zmarł. – A ja zrobiłem mu zdjęcie pogrzebowe najpiękniejsze, jakie kiedykolwiek udało mi się wykonać – opowiada Marciniak. – Nauczył mnie tego, że model musi chcieć, bo nie jestem żadnym paparazzim, który fotografuje z ukrycia. Że nawet do zmarłego trzeba mówić. Już wcześniej zdarzało mi się na pogrzebach próbować robić zdjęcia wbrew woli nieboszczyków i nagle aparat odmawiał posłuszeństwa. Ale teraz miałem pozwolenie. „Szefie, uśmiechnij się, bo będzie ładne zdjęcie” – powiedziałem, dyskretnie przyciskając spust migawki. I rzeczywiście był uśmiechnięty. Śmierć tego człowieka odebrała mi ochotę do robienia wystawy, do świętowania. Na to przyjdzie kiedyś pora. Na razie czuję, że otrzymałem najwspanialszy order. Bo jeżeli mistrz prosi swojego ucznia o ostatnią przysługę, to więcej już mi nie trzeba. W ten sposób dał mi ostateczny podpis w moim fotograficznym indeksie. MIROSŁAW WLEKŁY

Z okazji urodzin Bogdana Marciniaka kolekcję jego kilkunastu zdjęć pt. „Women” można obejrzeć w sklepie fotograficznym przy ul. Królowej Jadwigi w Lesznie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie informuje, że realizuje projekt pt. „Daj Sobie Szansę”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu „Daj Sobie Szansę” jest podniesienie poziomu i jakości życia poprzez wsparcie i danie szansy na usamodzielnienie przy pomocy kontraktu socjalnego. Osiągnięcie jego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych: – Podniesienie aktywności zawodowej uczestników projektu. – Wzrost poziomu zatrudnienia uczestników projektu. – Zmniejszenie ograniczeń i barier, powodujących utrudnienia. w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej. – Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. – Wsparcie finansowe uczestników projektu. – Integrację społeczną uczestników projektu. – Objęcie wsparciem psychologicznym, doradztwem zawodowym oraz pracą socjalną uczestników projektu. Projektem są objęte osoby korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, które są bezrobotne i poszukują zatrudnienia, uzależnione, bezdomne, niepełnosprawne oraz z problemami rodzinnymi. Osoby te pochodzą z terenu miasta Leszna, z rejonów szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czasie realizacji projektu z każdym jego uczestnikiem został podpisany kontrakt socjalny, który pomoże w rozwiązaniu problemów oraz w ich usamodzielnieniu. Ponadto w ramach projektu obok prowadzonej pracy socjalnej są realizowane spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. REALIZATOR PROJEKTU: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LESZNIE UL. KORCZAKA 5, 64 – 100 LESZNO tel. 065 520 70 46, fax 065 529 96 12, e-mail: mopr@leszno.pl


LUDZIE

12

Mia³o byæ cicho, spoko Zdjêcie powiêkszone do rozmiarów du¿ego obrazu, oprawione w antyramê, wisi na frontowej œcianie biura, w którym przyjmuje siê goœci. Pochodzi z czasów, gdy jeszcze Kaszczor nazywa³ siê Altkloster, czyli Stary Klasztor. S¹ na nim: budynek tartaku, grube bale drewna, konie i robotnicy. Tartak za³o¿y³ Kazimierz Metzler. Czy jest na fotografii wœród swoich robotników? Kazimierz Metzler pod koniec XIX wieku wyjecha³ do Westfalii, tam siê dorobi³, ale nie chcia³ mieszkaæ wœród Niemców. Przyjecha³ do Altkloster, za³o¿y³ tartak i przedsiêbiorstwo budowlane. Kiedy Lucyna Teresa Metzler, ¿ona jego wnuka, robi³a porz¹dki na strychu, znalaz³a dokumenty dziadka. Jego dyplom mistrzowski Meister-Brief zachowa³a i w³o¿y³a za szk³o. Jest datowany na 1901 rok. Z dawnego budynku tartacznego zachowa³y siê tylko fragmenty fundamentów, które dŸwigaj¹ ju¿ nowe mury, ale po okolicznych wsiach stoj¹ jeszcze domy przez Kazimierza budowane. W Altkloster mia³ znaleŸæ spokój i ciszê. Ale Europa nie by³a spokojna. Wybuch³a wojna œwiatowa. Po niej koniec zaboru pruskiego, krótki okres dziwnej efemerycznej Republiki Œwiêtno, kiedy to wieœ nie nale¿a³a ani do Polski, ani do Niemiec, ale z okolicznymi wsiami tworzy³a jakby osobne mikroskopijne pañstewko. Gdy przyszli powstañcy wielkopolscy, dziadek Kazimierz da³ im pieni¹dze na zakup karabinów, sam nale¿a³ do Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ. Powstanie da³o ukochan¹ Polskê. We wszystkich nadgranicznych wsiach mieszka³o wielu Niemców, znali patriotyzm Kazimierza Metzlera, kiedy wiêc nadszed³ trzydziesty dziewi¹ty, by³ ju¿ wpisany na czarn¹ listê. Przyszli i zabrali go do Fortu VII w Poznaniu. Nie pomog³o mu nawet to, ¿e jego druga ¿ona by³a Niemk¹. Zamêczyli go w 1940 roku. Lucyna Teresa Metzler znalaz³a na strychu kopertê z adresem, któr¹ Kazimierz wys³a³ z obozu. Ostatnia pami¹tka. W czasie okupacji Kaszczor znowu by³ Altkloster, tartak do koñca

ne opakowania na owoce i wina. Sprzedawali za poœrednictwem centrali handlu zagranicznego Remex, inaczej byæ nie mog³o. – Tamte kontakty z zachodnimi odbiorcami uœwiadomi³y mi gorzk¹ prawdê – wspomina Kazimierz Metzler. – ¯e nasza technologia jest opóŸniona o 35 lat. Eksport dawa³ jednak ogromne przywileje – odpisy dewizowe. Przedsiêbiorca móg³ 20 procent zap³aty za wyeksportowany towar pobraæ w walucie. Jeœli tak, to istnia³a te¿ mo¿liwoœæ kupna nowych mate-

spodarkê z ram socjalizmu. To wtedy ruszy³ na wielk¹ skalê eksport, z roku na rok ros³a wielkoœæ produkcji, dobudowywano kolejne obiekty, instalowano maszyny. Kazimierz Metzler z dum¹ oprowadza mnie po zak³adzie. Najnowoczeœniejsze bloki suszarnicze do drewna, gdzie komputery steruj¹ temperatur¹ i wilgotnoœci¹ w taki sposób, by drewno mia³o 9 procent i nie pêka³o. Bezobs³ugowy piec na trociny, który daje wodê do suszarni, a ciep³o do hal, biur i domu. Pe³na ekologia, z komina nie wydoby-

Fot. i repr. E. Baldys IKaszczorski tartak 100 lat temu. Tych robotników, koni i belek ju¿ nie ma, ale pozosta³ klimat szacunku dla pracy, jaki przed wiekiem stworzy³ za³o¿yciel firmy Kazimierz Metzler.

prowadzi³a ¿ona Kazimierza. Zmar³a w 1945 roku, a maj¹tek przejê³o pañstwo polskie. Uznali, ¿e to mienie poniemieckie, bo w³aœcicielka by³a Niemk¹. Nikt nie chcia³ s³yszeæ, ¿e Kazimierz by³ polskim patriot¹, ¿e zgin¹³ za Polskê, ¿e zosta³y polskie dzieci. Syn Kazimierza Edmund by³ przez lata kierownikiem ojcowego pañstwowego tartaku. Dopiero w 1950 roku s¹downie wyprocesowa³ zwrot zak³adu. W rzeczywistoœci po wyroku s¹du pozwolono mu odkupiæ obiekt „jako mienie nieu¿yteczne dla pañstwa”. Odkupi³. Tartak by³ mocno zubo¿a³y. Niemcy, a potem Rosjanie wywieŸli, zniszczyli i rozkradli wiêkszoœæ maszyn i narzêdzi. W 1968 roku tartak obj¹³ Kazimierz Metzler (imiê dosta³ po dziadku), syn Edmunda. Ukoñczyli z ¿on¹ studia pedagogiczne w Opolu, mieszkali i pracowali w mieœcie, ale w niespokojnych czasach szukali ci-

chego miejsca. Mieli nadziejê, ¿e spokój jest w Kaszczorze. Ale i tutaj, jak by³o trzeba, to ich znaleŸli i zadawali pytania. Nie od razu weszli w rytm kapitalistycznej firmy dzia³aj¹cej w socjalistycznym kraju. Tartak funkcjonowa³ wœród lasów, mimo to drewno na traki w³adza rygorystycznie wydziela³a. Przydzia³ dwudziestu metrów drewna wystarcza³ na dzieñ, a nie na miesi¹c, jak wed³ug urzêdników mia³o byæ. Do dziœ pamiêtaj¹ wizyty inspektorów skarbowych kontroluj¹cych kwitariusze i zwyczajne „przyjacielskie” odwiedziny panów w prochowcach, którzy dziwnym trafem zawsze znajdowali czas przed œwiêtami, by przyjechaæ z pust¹ teczk¹, a wyjechaæ z pe³n¹. W latach 70. zaczêli eksportowaæ pierwsze wyroby. Pó³fabrykaty parkietowe, skrzynki, palety, drewnia-

IW 1968 roku tartak przej¹³ Kazimierz Metzler, wnuk za³o¿yciela firmy Kazimierza. Linia technologiczna, któr¹ kupi³, kosztowa³a 350.000 euro. Wiêkszoœæ parkietowych klepek z Kaszczoru trafia do Niemiec.

ria³ów i maszyn za granic¹. To umo¿liwi³o proces modernizacji firmy. W 1976 roku rozpoczêli produkcjê parkietu mozaikowego. Od tej pory te niewielkie klepki wyznaczaj¹ g³ówny kierunek firmy. Prawdziwy boom nast¹pi³ w latach 80. i 90., kiedy uwolniono go-

Fot. archiwum IIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Lesznie otrzyma³o nagrodê im. Simona Snopkowskiego, przyznawan¹ przez Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Tradycji ¯ydowskiej. Dosta³o j¹ za realizowany wspólnie z niemieck¹ szko³¹ Gustaw-Walle-Schule/Würzburg projekt Socrates Comenius pod nazw¹ „Ocaliæ od zapomnienia”, promuj¹cy historiê i kulturê ¿ydowsk¹. Wrêczenie nagrody odby³o siê w Monachium. III LO reprezentowali nauczyciele: Ma³gorzata Zieliñska, Pawe³ Andrusiuk oraz uczniowie – Sandra Przybylska i Adam Wiœniewski – na zdjêciu stoj¹ z prawej strony. Patron nagrody by³ urodzonym na Górnym Œl¹sku niemieckim lekarzem, wiêŸniem obozu w RogoŸnicy, zwolennikiem pojednania polsko-niemieckiego, który swoje ¿ycie poœwiêci³ te¿ walce z antysemityzmem. lm

wa siê dym, a taczka popio³u, któr¹ wywozi siê raz na dwa tygodnie, to dobry nawóz. Te automaty s¹ polskiej produkcji, choæ oczywiœcie mo¿na by³o kupiæ niemieckie, dro¿sze. Ale nasze nie ustêpuj¹ ju¿ jakoœci¹. S¹ niezawodne. Kiedy ogl¹da³ je niemiecki odbiorca parkietu, powiedzia³: – Teraz wiem, dlaczego jedna po drugiej upadaj¹ nasze fabryki.

IPrzedszkole Miejskie nr 5 w Lesznie naw Miejsk¹ Policji. Policjanci co jakiœ czas bêd¹ poruszaæ siê po drogach i chodnikach. Podc waniem maluchów cieszy³ siê policyjny pies.


jnie

Bo w Niemczech zbankrutowa³y niemal wszystkie wytwórnie parkietów. Towar na rynek niemiecki dostarczaj¹ polskie firmy, takie jak Metzlera z Kaszczoru i Wolanina z Ponieca. Najwy¿sza jakoœæ. Linia technologiczna do obróbki parkietu kosztowa³a 350.000 euro. Ale warto by³o. Zak³ad w Kaszczorze produkuje rocznie 170.000 m kw. parkietu. Wywo¿¹ go w wiêkszoœci do Danii, Niemiec, Austrii, Szwecji i na £otwê. Magazyny rzadko s¹ zape³nione. Prawdziwi specjaliœci zamawiaj¹ parkiet ozdobny. Na kwadratowych p³ytach klepki uk³adane s¹ w mozaikê, szachownicê, w wiele ró¿nych wzorów, a poszczególne odmiany drewna mieni¹ siê kolorami. Takie parkiety mo¿na potem ogl¹daæ w pa³acach, muzeach, w najbardziej wytwornych rezydencjach. Czasami przychodz¹ zupe³nie nietypowe zamówienia. Bywa, ¿e partnerzy ze Stanów czy Kanady chc¹ parkiet z wiœni amerykañskiej, klonu kanadyjskiego, orzecha. Przysy³aj¹ drewno i odbieraj¹ klepki. Zadowoleni. Czterdziestu piêciu ludzi, którzy u Metzlerów pracuj¹, to – jak mówi¹ w³aœciciele – dobra i stabilna za³oga. S¹ tu od 15-20 lat. Znaj¹ siê na drewnie, maszynach, s¹ szanowani i doceniani. Sama firma powoli przechodzi na nastêpne pokolenie. Wspólnikami s¹ ju¿ dzieci Teresy i Kazimierza, zreszt¹ syn pracuje w firmie. Tradycja to jakieœ mistyczne zobowi¹zanie. Nikt sobie nie wyobra¿a, by zak³ad nie by³ w rodzinie. Ze starych zdjêæ powiêkszonych i zawieszonych na œcianach patrz¹ dawni robotnicy. I trochê pilnuj¹. ANTONI NECZYÑSKI

Fot. archiwum wi¹za³o wspó³pracê z leszczyñsk¹ Komend¹ odwiedzaæ dzieci i uczyæ je, jak bezpiecznie czas ostatniego spotkania du¿ym zainteresolm

LUDZIE

13

– Mo¿na zarobiæ i ¿yæ na przyzwoitym poziomie bez liczenia ka¿dej z³otówki. Ale na pocz¹tku trzeba zap³aciæ „frycowe” – tak o swojej pracy mówi kierowca tira Tadeusz Nowacki z Leszna.

Na okr¹g³o za kó³kiem

Pierwsze trasy by³y szczególnie trudne. JeŸdzi³ do Rumunii, która nie by³a jeszcze cz³onkiem Wspólnoty Europejskiej. – Tam panowa³y zupe³nie inne zwyczaje. ¯eby wszystko dobrze posz³o, trzeba by³o „posmarowaæ” celnikowi albo daæ w kieszeñ policjantowi. To by³o bardzo stresuj¹ce – opowiada T. Nowacki. Niebezpiecznie by³o te¿ na drogach.

Grzegorz pracowa³ w dolnoœl¹skich firmach transportowych. Nie mia³ szczêœcia. Samochody by³y stare. O ile radzi³ sobie z brakiem klimatyzacji w upalnej Hiszpanii czy ogrzewania podczas mrozów, o tyle awariom starych samochodów nie móg³ zapobiec. Kiedyœ na po³udniu Francji rozsypa³a mu siê turbina. – Szef nie pozwoli³ naprawiaæ tego auta w miejscowym warsztacie, gdy¿ stwierdzi³, ¿e to za drogi inte-

res. Po trzech dniach inny kierowca przywióz³ mi turbinê, rzuci³ klucze, instrukcjê monta¿u i odjecha³. Musia³em radziæ sobie sam. Wymiana zajê³a mi dwa dni. Niestety, w warunkach polowych i bez odpowiedniego sprzêtu nie Fot. 2x E. Baldys oraz archiwum da³o siê tego I Tadeusz Nowacki z Leszna: – Najwa¿niejszy jest zrobiæ dobrze. punktualny przyjazd. Przejecha³em – Nieoœwietlona furmanka ci¹tylko 100 kilometrów, po czym utkn¹gniêta przez konia w œrodku nocy to ³em na dobre – opowiada Grzegorz. nie by³o nic nadzwyczajnego. TrzePrzez pó³tora tygodnia sta³ w góba by³o bardzo uwa¿aæ, bo kultura rach, na zupe³nym odludziu. Do najjazdy by³a tam zupe³nie inna – bli¿szego sklepu mia³ 15 km. Poszed³ wspomina. tylko raz. Czu³ przede wszystkim Dwa lata pracowa³ na to, by wystrach, bo w okolicy krêci³y siê porobiæ sobie dobr¹ pozycjê. Nie by³o dejrzane osoby. Skoñczy³o siê dogo w domu po dwa tygodnie i wiê- brze, ale pracodawca za ten czas nie cej. Niczego nie móg³ zaplanowaæ, da³ mu ani z³otówki. nigdy nie wiedzia³, czy i kiedy bê– P³aci³ nam od przejechanego kidzie mia³ wolne. Trasy by³y ³¹czo- lometra, co zreszt¹ by³o niezgodne z ne. Wyje¿d¿a³ z Polski, bra³ towar przepisami Unii Europejskiej, bo za we Francji i przerzuca³ go do An- ka¿dy dzieñ spêdzony za granic¹ glii. Wszystko na czas. Non stop w nale¿a³a nam siê dieta – przyznaje. nerwach. Bo w pracy kierowcy nie Jego znajomy mia³ jeszcze mniej jest tak, ¿e zatrzaskujesz za sob¹ szczêœcia. Po dwóch tygodniach spêdrzwi i spokojnie jedziesz w œwiat. dzonych zim¹ w zepsutym aucie zoMimo ¿e szef zosta³ w bazie, od sta³ w stanie skrajnego wyczerpania chwili wyjazdu jesteœ szefem sam przewieziony do szpitala. Interwesobie. Ka¿dy objazd, awaria samo- niowa³a niemiecka policja, bo prachodu, zatrzymanie przez policjê codawca zostawi³ kierowcê bez piepotêguje stres. niêdzy i bez ¿adnej pomocy. – Firmy zarabiaj¹ przede wszyst– Na szczêœcie takich przypadkim na terminach dostaw. Najwa¿ków jest coraz mniej, bowiem przeniejszy jest punktualny przyjazd – pisy skutecznie zaciskaj¹ pêtlê na przyznaje T. Nowacki. A to bywa nieuczciwych pracodawcach – karko³omne. twierdzi Grzegorz.

W tej chwili kierowcy zarabiaj¹ miesiêcznie oko³o 4000-5000 z³ na rêkê. Wysokie dochody warunkuj¹ w³aœnie diety. To oko³o 40 euro dziennie. Pracownicy mog¹ te pieni¹dze przeznaczyæ na hotel albo jedzenie, ale w praktyce jest inaczej. Zapasy ¿ywnoœci bior¹ z domów i zawsze œpi¹ w kabinach. – ¯aden kierowca nie wynajmuje hotelu. Kabiny s¹ dobrze wyposa¿one, jest ciep³o, a z prysznica mo¿na

– Kierowca musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e ci¹gnie 40-tonow¹ masê. Jeœli podpity wsiada do auta, mo¿e spowodowaæ wielk¹ tragediê. Zazwyczaj jemu nie dzieje siê nic, bo siedzi wysoko… – mówi Kazimierz Ambro¿ak, kierowca z Osiecznej. Ta grupa zawodowa jest ze sob¹ bardzo z¿yta. Nawet jak jad¹ innymi autami, non stop ze sob¹ rozmawiaj¹. Umo¿liwia im to CB-Radio. Znaj¹ swoje imiona, bo zazwyczaj wypisuj¹ je na dodatkowych tablicach rejestracyjnych, które maj¹ za przedni¹ szyb¹. – Jesteœmy jak jedna wielka rodzina. Pozdrawiamy siê, pytamy o drogi, pogodê, rozmawiamy praktycznie o wszystkim. Dziêki temu ca³y czas mamy kontakt z cz³owiekiem – podkreœla K. Ambro¿ak. Radio umo¿liwia te¿ ratunek w potrzebie. – Niedawno zjecha³em z trasy, bo jeden z kierowców rozpaczliwie szuka³ klucza, który akurat mia³em – mówi pan Kazimierz. Innym razem poratowa³ w biedzie ch³opaka, daj¹c mu pó³ chleba, dwie konserwy i 10 euro. Sam nie narzeka ani na stan techniczny samochodów, ani na pracodawcê. Tak samo zreszt¹ jak pan Tadeusz. Zazwyczaj maj¹ wolne weekendy i mi³e wspomnienia po wyjazdach. Adrenaliny dostarczaj¹

IKazimierz Ambro¿ak z Osiecznej: – Kierowca musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e ci¹gnie 40-tonow¹ masê.

skorzystaæ na stacjach benzynowych lub w firmach, do których jedzie siê z towarem. Zawsze s¹ tam pomieszczenia socjalne dla pracowników – t³umaczy T. Nowacki. Podczas postojów czyta prasê lub ksi¹¿ki. Lubi te¿ wypiæ piwo do poduszki. – To pomaga odreagowaæ stres i zasn¹æ. Nie przeszkadzaj¹ wtedy ani œwiat³a, ani ha³as dobiegaj¹cy z parkingu – podkreœla. Ale prawd¹ jest, ¿e spotkania kierowców przeradzaj¹ siê w libacje. – Za kó³kiem pracuj¹ nawet na³ogowi alkoholicy. Tak naprawdê jesteœmy s³abo kontrolowani przez policjê pod wzglêdem spo¿ycia alkoholu. Nawet jeœli dochodzi do kolizji, to kierowca rzadko kiedy dmucha w balonik – chyba ¿e wyraŸnie widaæ albo czuæ, ¿e jest na rauszu – twierdzi T. Nowacki. Ka¿dy z nich indywidualnie bierze na siebie ryzyko i odpowiada za to, co mo¿e staæ siê na drodze.

im piêkne widoki. Przejechali wzd³u¿ i wszerz ca³¹ Europê. Im siê udaje, ale niektórzy rezygnuj¹ po kilku latach wyczerpuj¹cej pracy. – Kawa, papieros i alkohol pity z kolegami to jedyne rozrywki na trasie. Oczywiœcie rekompensuj¹ to piêkne widoki. Czujesz siê jak na wiecznej wycieczce, poznajesz nowe kraje, kulturê, mentalnoœæ, jêzyki. Nigdy nie jest nudno, ci¹gle s¹ emocje. I w³aœnie to – oprócz zarobków – poci¹ga w tej pracy najbardziej. Jednak o stabilizacji nie ma mowy. Ta praca mo¿e siê wydawaæ atrakcyjna, ale po zweryfikowaniu wszystkich plusów i minusów okazuje siê, ¿e ¿ycie ci ucieka i jesteœ sam, tak samo zreszt¹ jak twoi najbli¿si – komentuje Grzegorz. Kiedyœ powiedzia³ swojemu szefowi tak: – Wiesz co? To œwietna praca! Przynajmniej nie trzeba do niej wstawaæ. Bo jest siê w niej na okr¹g³o. KINGA ZYDOROWICZ


14

Niedaleko pada jab³ko

LUDZIE

Saga rodu Fabisiaków Ojciec, dziadek, a nawet pradziadek Mariana Fabisiaka byli leœnikami. Tak¿e starszy brat Ryszard. On sam w tym zawodzie pracuje prawie 30 lat. Jego syn B³a¿ej ukoñczy³ w³aœnie szko³ê leœn¹, a bratanek ju¿ pracuje w jednym z podpoznañskich leœnictw. Czêsto bywa, ¿e dzieci leœników wybieraj¹ zawód ojca i kontynuuj¹ rodzinn¹ tradycjê. W rodzie Fabisiaków ju¿ pi¹te pokolenie pracuje w lesie. Drzewa, które teraz przeznacza do wycinki pan Marian, sadzi³ jego dziad. Te, które on posadzi³, bêdzie móg³ wyci¹æ dopiero jego wnuk.

twie Dobrapomoc, potem Czerwona Ró¿a. – Z opowiadañ wiem, ¿e mój pradziadek i dziadek pracowali w lasach – opowiada pan Maryœ. – Wtedy lasy nie by³y pañstwowe. Rodzice opowiadali, ¿e dziadek Jan pracowa³ jeszcze u hrabiego. Wtedy praca leœnika wygl¹da³a inaczej. Zajmowa³ siê niewielkim obszarem, mia³ oko³o

s Ród leœników Fabisiaków: dziad Jan, ojciec Wojciech, jego dwaj synowie – Ryszard i Marian oraz B³a¿ej, syn Mariana.

– Najwiêksz¹ satysfakcjê i zadowolenie sprawiaj¹ leœnikowi drzewa, które sadzi – uwa¿a Marian Fabisiak. – Widzê, jak rosn¹ i wiem, ¿e po mnie zostan¹. To, co mój dziad posadzi³, ja teraz zbieram. Sam g³ównego ¿niwa po sobie nie zbiorê. Las roœnie bardzo d³ugo. Potrzeba na to dwóch pokoleñ. Marian Fabisiak jest podleœniczym w Leœnictwie Smogorzewo w Nadleœnictwie Piaski. Pracê w lesie rozpocz¹³ w 1980 roku. Las zna od urodzenia. Mieszka³ w nim z rodzicami i braæmi – najpierw w Leœnic-

stu hektarów lasu. Na zimê wycinali z morgê lasu, a przez pozosta³y czas przygotowywa³ polowania, nagonki, ogniska dla hrabiego i jego goœci. Dzisiaj leœnik ma pod opiek¹ kilkaset hektarów lasu (Leœnictwo Smogorzewo liczy prawie 1100 ha, w którym pracuj¹ leœniczy i podleœniczy) i… zajêcie na okr¹g³o. – Wycinka trwa ca³y rok – mówi pan Marian. – Ochrona lasu te¿. Zim¹ prowadzone s¹ zrêby: sprzedajemy drewno, nadzorujemy jego wywóz z lasu. Wiosn¹ przygotowujemy

glebê, realizujemy zalesienia, wykaszanie, pielêgnujemy m³odniki. Na bie¿¹co prowadzimy trzebie¿e i monitoring drzewostanu – kontrolujemy, czy nie pojawiaj¹ siê szkodniki, czuwamy w czasie suszy, zajmujemy siê melioracj¹. Przygotowujemy plany na nastêpny rok, cechujemy negatywne drzewa przeznaczone do usuniêcia. Prowadzimy te¿ nadzór nad gospodark¹ ³owieck¹. Pan Maryœ, jak wielu leœników, jest tak¿e myœliwym. Tego bakcyla po³kn¹³ ju¿ we wczesnym dzieciñstwie. Z tego okresu zapamiêta³ dok³adnie przygodê, która mog³a zakoñczyæ siê dla niego tragicznie. Jako kilkuletni ch³opiec poszed³ przypatrywaæ siê polowaniu. Przypadkowa kula ze sztucera rykoszetem utkwi³a w jego nodze. Przygoda zakoñczy³a siê pobytem w szpitalu, ale nie zniechêci³a go do pozostania ani myœliwym, ani leœnikiem. – Ojciec by³ gajowym, ca³e ¿ycie mieszka³ i pracowa³ w lesie – t³umaczy. – Ja i moi bracia wychowaliœmy siê wœród drzew i zwierz¹t. Z piêciu braci dwóch zosta³o leœnikami. Zawód ten wybra³o tak¿e ich dwóch synów. Wojciech pracuje w leœnictwie ko³o Poznania. B³a¿ej, syna pana Mariana, ukoñczy³ w³aœnie sta¿. – To nie tylko podtrzymanie tradycji, ale przede wszystkim zami³owanie do lasu i tego zawodu – ci¹gnie opowieœæ M. Fabisiak. – ¯eby byæ leœnikiem, trzeba przede wszystkim kochaæ las. To bardzo trudny zawód. Mamy nienormowany czas pracy, ale pracujemy g³ównie na œwie¿ym powietrzu – w upale, s³oñcu, deszczu, b³ocie, siarczystym mrozie.

Fot. 2x autor s Marian Fabisiak w biurze leœnictwa przebywa tylko z rana. Resztê dnia spêdza w lesie.

Jeœli latem wystêpuje zagro¿enie po¿arowe, musimy byæ na posterunku na okr¹g³o. Nara¿eni jesteœmy na owady i kleszcze. Jako dziecko chodzi³em z ojcem po lesie, pozna³em go dok³adnie o ka¿dej porze roku i o ka¿dej porze dnia i nocy. Podobnie mój syn B³a¿ej. Niestety, nie ma tyle szczêœcia co ja, ukoñczy³ szko³ê, ale nie ma pracy. Bardzo bym chcia³, ¿eby kontynuowa³ nasz¹ rodzinn¹, pokoleniow¹ tradycjê. Przykro, ¿e nie mo¿e robiæ tego, co ukocha³ od dziecka. A w tym zawodzie to bardzo wa¿ne. Marian Fabisiak ani przez chwilê nie waha siê z odpowiedzi¹ na pytanie, czy ponownie zosta³by leœnikiem. – Nigdy nawet nie myœla³em o innym zawodzie – przyznaje. – Syna te¿ do niego nie namawia³em. To by³a jego samodzielna decyzja. Wspominam czasem ojca, który w pocz¹tkach mojej pracy czêsto doradza³ mi i podpowiada³ w wielu sprawach. Mia³ ogromne doœwiadczenie, w lesie przepracowa³ ca³e swoje ¿ycie.

Leœnik zna swój las jak w³asny dom. Rozpoznaje poszczególne drzewa, zna miejsca zalegania zwierzyny, jej mateczniki, miejsca bytowania. Wie, gdzie szukaæ grzybów. Najbardziej bol¹ go przejawy wandalizmu u ludzi i brak poszanowania przyrody. – Walaj¹ce siê œmieci, wpuszczanie psów bez uwiêzi i p³oszenie zwierzyny s¹ na porz¹dku dziennym – ubolewa leœnik. Rekompensat¹ za trudy pracy w lesie s¹ jego uroki. – Najpiêkniejsza pora to wiosna, kiedy przyroda budzi siê do ¿ycia. Wówczas zieleñ jest najczystsza, widaæ m³od¹ zwierzynê, s³ychaæ m³ode ptactwo – mówi z rozmarzeniem M. Fabisiak. – Piêknie jest te¿ zim¹, gdy las pokryje œnie¿na okrywa. Przepiêkne s¹ równie¿ barwy z³otej jesieni. Najgorszy okres to póŸna jesieñ, gdy nastaje ch³ód i s³ota, a w lesie strasz¹ go³e ga³êzie drzew. Ale dla leœnika las to drugi dom. I zdarza siê, ¿e spêdza z nim wiêcej czasu ni¿ z rodzin¹. E. CURYK-SIERSZULSKA

w sobotę, 13 grudnia, o godz. 17 i 20 W Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie wystąpi:

K ABARE T

Ani Mru-Mru Bilety w cenie 35 zł

można kupić w MOK oraz Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej. Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia na kabaret. Rozlosujemy je wśród osób, które przyślą SMS-y na nr 7238, a w treści wpiszą: ABC.ANIMRU oraz swoje imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Na SMS-y czekamy do 3 grudnia. Koszt jednej wiadomości to 2,44 zł z VAT.

Fot. J. Kuik s Ranczo Smyczyna staje siê znacz¹cym oœrodkiem jeŸdzieckim w regionie. W tegorocznym hubertusie uczestniczy³o blisko 30 jeŸdŸców oraz oko³o 10 bryczek i wozów. Na trzygodzinn¹ przeja¿d¿kê po malowniczej okolicy poprowadzi³ goœci Marek Grzeœkowiak. Po tradycyjnej pogoni za lisem wszyscy spotkali siê w wybudowanej przez górali karczmie, gdzie serwowano tradycyjny bigos myœliwski i wiele innych potraw.


Królewskie insygnia

Weź dealera w obroty!

General Motors świętuje! Przed tygodniem opel insignia zdobył zaszczytny tytuł Car of the Year 2009. W finałowej rozgrywce insignia o „włos” pokonała forda fiestę. W sumie od 59 dziennikarzy motoryzacyjnych z 23 krajów otrzymała łącznie 321 pkt, a kolejni pretendenci zdobyli: ford fiesta – 320 pkt, volkswagen golf VI – 223, citroen C5 – 198, alfa romeo MiTo – 148, skoda superb – 144, a renault megane – 121. Każdy z jurorów tylko jednemu autu mógł przydzielić maksymalną notę 10 pkt. Z zakulisowych przecieków wiemy, jak typowali nasi

na to zasługuje. Oprócz nienagannie skrojonego nadwozia prezentuje szczytowe osiągnięcia techniki motoryzacyjnej. Już w standardowej wersji posiada między innymi: 6 poduszek powietrznych, układ ABS i ESP, automatyczną klimatyzację i minimum 16-calowe alufelgi. Lecz prawdziwym hitem są nie tylko skręcające, ale też samoczynnie regulujące się reflektory, i to na 9 różnych sposobów. W zależności

żurnaliści. Doświadczony Wojciech Sierpowski z „Auto Moto” (ma w Lesznie najbliższą rodzinę) aż 9 pkt postawił na opla, a dużo młodszy Maciej Ziemek z „Auto Moto i Sport” zaledwie 5 pkt przydzielił citroenowi C5. Zdobyty tytuł jest dla Opla ogromną szansą na rynkowy sukces, a w klasie aut segmentu premium naprawdę trzeba się wykazać, żeby zostać zauważonym. Topowy model w pełni

od pogody i warunków drogowych biksenony z diodami LED do jazdy dziennej inaczej świecą na ulicy w mieście, inaczej na autostradzie, w deszczu, podczas jazdy serpentyną pod górę, a inaczej w dół. Na dokładkę układ ten posiada funkcję automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie. W opcji można zamówić zaawansowany, adaptacyjny układ jezdny, który optymalizuje twardość zawie-

szenia do prędkości oraz stylu jazdy, rodzaju nawierzchni i warunków drogowych. I te zalety głównie, czyli nowoczesność i priorytet dla bezpieczeństwa, zyskały uznanie większości jurorów CotY 2009. Zaszczytny tytuł (22 lata temu podobnym laurem ozdobiono omegę) jest ogromną szansą Opla na rynkowy sukces. Tym bardziej że ostatnio nie wiedzie mu się najlepiej, zarząd koncernu zabiega o pozyskanie rządowego wsparcia u kancelarz Angeli Merkel. Insignia występuje w wersji liftback, tourer (kombi) i sedan, który ma prawie 5 m długości. Jest zatem większy od bezpośrednich konkurentów: nowego forda mondeo, volkswagena passata i citroena C5. Posiada osie rozstawione na 2,83 m i bagażnik o pojemności 500 l. Auto oferowane będzie w gamie silników benzynowych od 1,6 l i mocy 115 KM do 2,8 l V6 turbo 280 KM, który pozwala przyśpieszać do setki w 6,3 sekundy! Rodzinę diesli oparto na bazie jednego silnika 2,0 l, ale o zróżnicowanej mocy od 110 do 190 KM. O komentarz do wygranego Car of the Year 2009 poprosiliśmy Wojciecha Krężelewskiego, szefa leszczyńskiego salonu Opel AutoMróz: – Z tym modelem wiążemy duże nadzieje. Bardzo wymagający klienci na Zachodzie chyba też, bo na razie ze względu na zwiększony popyt insignia nie jest dostępna u polskich dealerów. Egzemplarze demonstracyjne mamy otrzymać za 2-3 tygodnie. Cena podstawowej wersji wyniesie około 80.000 zł, czyli będzie zbliżona do schodzącej z taśmy produkcyjnej vectry, ale są to przecież dwa zupełnie inne auta, które dzieli technologiczna przepaść.

Mistrzostwo dla Herbiego Często w tym sezonie na sportowych stronach gościliśmy Piotra Rudzkiego. Z dobrym wyczuciem, bo w minioną sobotę kierowca Automobilklubu Leszczyńskiego z Bartłomiejem Holdenmayerem na Rajdzie Cieszyńskiej Barbórki wywalczyli tytuł mistrza Polski Pucharu PZM 2008 w klasie opla astry. Ostatnią z siedmiu rund rozegrano w skrajnych warunkach atmosferycznych. – Przed prologiem w piątek spadła ogromna ilość mokrego śniegu, który zamarzł w

nocy. Szklanka zrobiła się taka, że nie wystartował nawet Leszek Kuzaj, a nam dwa pierwsze OS-y polecono tylko przejechać, bez pomiaru czasu. Nigdy w życiu nie jechałem w tak trudnych warunkach – relacjonuje Piotr Rudzki. Ostatecznie w swojej klasie na Barbórce zajął 5. miejsce, choć do zwycięstwa w cyklu pucharu PZM wystarczyło mu 7. miejsce. Sukces tym większy, że „Herbi” nie brał udziału w jednej z rund. Poza tym przez cały sezon mocno odstawał sprzętowo od 17 rywali.

Jedni obniżają, inni już podnoszą ceny. Obserwując, co dzieje się na rozchwianym rynku nowych aut, oryginalną ofertę znaleźliśmy u koreańskiego giganta – koncernu Hyundai-Kia. Niespotykaną, bo cenowe opusty, dodatkowe wyposażenie lub darmowe pakiety ubezpieczeniowe są obecnie dość powszechne, ale KIA poza tym oferuje coś więcej. Możliwość targowania się przy zakupie przez indywidualnego nabywcę. Akcji nadano prowokujący tytuł „Weź dealera w obroty”, a jak ona wygląda w praktyce, pojechaliśmy sprawdzić do firmowego salonu w Rydzynie. – Tak, to prawda, choć jest pan pierwszym, który o to pyta. Możliwość indywidualnego negocjowania

ceny dotyczy wszystkich modeli, także egzemplarzy z rocznika 2008 i roku modelowego 2009 już objętych atrakcyjnymi promocjami. – wyjaśnia Mariusz Rakowski. – Złamałbym jednak dobre kupieckie zasady, gdybym zdradził, o ile i komu mogę taniej sprzedać wybrane przez niego auto. Każdego klienta chcemy bowiem traktować indywidualnie, przyjaźnie, na miarę jego potrzeb, a naszych możliwości. Będzie przecież naszym partnerem przez długi okres nawet 7-letniej gwarancji. Nie boję się więc, że ktoś „weźmie mnie w obroty”, bo bardzo lubię tańczyć. – A ja mam to po ojcu, więc zapraszamy! – dodała Agnieszka Rakowska, która w rodzinnie prowadzonej firmie za sprzedaż koreańskich aut odpowiada.

Inspekcja bliżej ludzi Jest szansa, aby uporać się z piratami drogowymi na dużych kołach. Od soboty, 22 listopada, Inspekcja Transportu Drogowego oraz TVP Info rozpoczęły ogólnopolską akcję pt. „Sprawa dla ITD”, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Inicjatywa ma duże szanse na sukces, bo będzie realizowana przez powszechnie dostępny Internet. – Jeśli jeździcie do pracy niesprawnym autobusem lub wasze dzieci dowozi do szkoły niesprawny gimbus, traficie na nierzetelnego przewoźnika podczas zagranicznej wycieczki, przez wasze osiedle mieszkaniowe pomimo zakazu przejeżdżają ciężarówki, lokalne drogi są niszczone przez przeładowane pojazdy albo widzicie niewłaściwie transportowane towary, zwierzęta lub niebezpieczne ładunki, to wyślijcie informację pod adres e-mailowy: interwencje@gitd.gov.plHYPERLINK „mailto:interwencje@gitd.

gov.pl” – wytłumaczyli nam organizatorzy akcji. Aby rzecz uwiarygodnić, zgłaszający zobowiązani są podać swoje personalia i telefon kontaktowy, ale mają pełne prawo do zastrzeżenia danych osobowych. Najbardziej rażące przypadki patologii na drogach i sposoby rozwiązania problemu będą przedstawiane w audycjach TVP Info i na antenie Radia Truck w programie 1 Polskiego Radia. Razem widzimy więcej, nie wszędzie przecież kontrolerzy ITD dotrą, a wspólne bezpieczeństwo warte jest naszej uwagi i odrobiny zaangażowania. Dlatego też akcję gorąco popieramy i z pomocą inspektorów leszczyńskiego oddziału będziemy propagować. A spotykamy ich coraz częściej. Nawet podczas jesiennej szarugi, jak w ostatni czwartek na krajowej „5” przed Rydzyną, gdy w trakcie czynności służbowych zastaliśmy Tomasza Matyję i Grzegorza Siemkiewicza.


16

LUDZIE

Zdrowie tkw Micha³ Cypryan z Krajewic jeŸdzi na wózku inwalidzkim. Ale wierzy, ¿e bêdzie chodziæ Micha³ ma 25 lat. Od dwóch lat jest inwalid¹. Podczas wakacji niefortunnie skoczy³ z pomostu do jeziora w Górznie. Po³ama³ dwa krêgi szyj-

Æwiczenia po³¹czone s¹ z medytacj¹ i akupunktur¹. – To nie jest tak, ¿e zahipnotyzujemy cz³owieka i uczynimy zdrowym. To

cz³owiek musi uwierzyæ w siebie – wyjaœnia Larysa. Micha³ z pomoc¹ terapeutki próbuje wstaæ. Dzisiaj siê nie udaje, ale

ne i uszkodzi³ rdzeñ krêgowy. Nie mia³ czucia prawie w ca³ym ciele – od klatki piersiowej po rêce i nogi. I wydawaæ by siê mog³o, ¿e w jednej chwili przekreœli³ swoje plany i marzenia. – Miesi¹c przed wypadkiem chcia³em zmieniæ swoje ¿ycie i braæ z niego to, co najlepsze. No i zmieni³em… – opowiada Micha³ Cypryan . Na pocz¹tku lekarze mówili, ¿e jeœli uda mu siê usi¹œæ na wózku, to ju¿ bêdzie du¿y sukces. Tymczasem on siedzi za biurkiem, pracuje na komputerze, sam potrafi siê najeœæ, napiæ i ogoliæ. Na razie – bo wierzy w to, ¿e nied³ugo zacznie chodziæ. – My mo¿emy mu pomóc tylko w 20 procentach. Reszta to kwestia jego œwiadomoœci – t³umaczy Larysa Sokur, terapeutka Micha³a. Razem z mê¿em objêli go kompleksow¹ opiek¹. Dwa razy dziennie odwiedzaj¹ go w bursie miêdzyszkolnej w Lesznie, gdzie ch³opak wynaj¹³ pokój na potrzeby rehabilitacji.

▲ Larysa Sokur wierzy, ¿e æwiczenia pomog¹ Micha³owi w odzyskaniu spraw


LUDZIE

i w g³owie i czerpaæ z ¿ycia ca³ymi garœciami. Pomagaj¹ mu terapeuci ze Wschodu. do celu jest coraz bli¿ej. – Postêpy s¹ kolosalne. Jeszcze kilka miesiêcy temu le¿a³ plackiem i wymaga³ sta³ej opieki – komentuje Kazi-

noœci.

Fot. 3x E. Baldys

mierz Kostrzewski, dziadek ch³opaka. Nie przyjmuje ¿adnych leków. Æwiczenia s¹ wyczerpuj¹ce, ale skuteczne. Ich podstaw¹ s¹ skrêty, opar-

inaczej. Micha³ wstanie i pójdzie – twierdz¹ terapeuci. Leczyli ju¿ podobne przypadki i uda³o siê. Tym razem ma byæ tak samo. Wszyscy wie-

te na uk³adach tai-chi. I uœmiech. Aby o nim pamiêtaæ, Micha³ æwiczy przed lustrem. – Trzeba pokonywaæ w³asne s³aboœci – podkreœla L. Sokur. Tu¿ po zakoñczeniu æwiczeñ zaczyna siê akupunktura, która pomaga zregenerowaæ chory rdzeñ. Wykonuje j¹ neurolog, prywatnie m¹¿ Larysy. Ig³y wbija w d³oñ Micha³a. To mapa ca³ego cia³a. – Co czujesz? – pyta Wo³odymyr Sokur. – Ciep³o w ³opatkach i triceps, jakby by³ spuchniêty. To oznacza, ¿e przez te miejsca przechodz¹ impulsy przygotowuj¹ce miêœnie i koœci ch³opaka do tego, by wsta³. – Nie ma szans na to, by sta³o siê

rz¹: oni, pacjent, rodzina. – Kiedy medytujê, widzê siebie, jak chodzê, biegam, gram w pi³kê – mówi Micha³. Ma swoje plany: chce siê rozwijaæ zawodowo w kierunku gastronomicznym, podró¿owaæ i poznawaæ œwiat. Tak jak obieca³ sobie przed wypadkiem, bêdzie czerpa³ z ¿ycia maksymalnie du¿o radoœci. Jeœli ktoœ chce mu pomóc w dalszej, kosztownej rehabilitacji, mo¿e przekazaæ 1 procent podatku lub inn¹ kwotê na konto Fundacji Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹” : PKO BP 15 O/ Warszawa nr 50 1020 1156 0000 7902 0007 7248, z dopiskiem: na leczenie i rehabilitacjê Micha³a Cypryana. KINGA ZYDOROWICZ

Ma³¿eñstwo Sokurów mieszka w Lesznie ju¿ drugi rok. Ona jest Rosjank¹, on pochodzi z Ukrainy. Do osiedlenia siê w³aœnie tutaj zachêci³ ich jeden z pacjentów, którego leczyli we Wroc³awiu. Prowadz¹ w³asny gabinet. Od czasu do czasu widaæ ich, jak æwicz¹ tai-chi na skwerze przy Urzêdzie Miasta. S¹ obecni w lokalnym ¿yciu. O swojej pracy i terapii uœmiechem opowiedzieli niedawno studentom podczas spotkania w bursie miêdzyszkolnej.

17

® s e r w i s

KSEROKOPIARKI KOMPUTERY PROJEKTORY DRUKARKI FAKSY MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (dowóz do klienta)

ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno tel./fax 065 529-20-81 www.biurimex.pl


SZKOŁA

18

Jak inwestować, żeby nie stracić Gimnazjum nr 1 w Rawiczu zostało najbardziej przedsiębiorczą szkołą w Polsce, działający w niej Klub Przedsiębiorczości Argonauci – najlepszym klubem w kraju, a prowadząca go Jadwiga Dworecka – najlepszym nauczycielem przedsiębiorczości. Rawiczanie zgarnęli wszystkie nagrody w ogólnopolskim konkursie ekonomicznym organizowanym przez NBP. Jadwiga Dworecka uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Należy do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls, który powstał w 2006 roku z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dzięki temu może bezpłatnie poszerzać swoją wiedzę z ekonomii i wie, jak przekazać ją uczniom.

Klub Przedsiębiorczości Argonauci działa w Gimnazjum nr 1 od dwóch lat. Należy do niego 14 uczniów, drugo- i trzecioklasistów. Młodsi też się nim interesują. – Zajęcia mają formę warsztatów, podczas których wykorzystujemy komputery, internet, różne techniki multimedialne, czy też gry o tematyce ekonomicznej – tłumaczy Jadwiga

Dworecka. – Dla uczniów to z jednej strony zabawa, z drugiej dobra nauka na dorosłe życie, kiedy będą musieli podejmować decyzje ekonomiczne, planować wydatki, gospodarować pieniędzmi. To ważne, żeby już w młodym wieku nabywali takich umiejętności, uczyli się przedsiębiorczości. Być może niektórzy z nich za kilka lat założą własne firmy.

Fot. autor V Grupa uczniów z Klubu Przedsiębiorczości Argonauci z czekiem na 3000 zł. Jadwiga Dworecka (z lewej) za tytuł najlepszego w Polsce nauczyciela przedsiębiorczości otrzymała m.in. pamiątkową statuetkę.

Książka na dziś

Na szczycie góry Książka dziennikarzy „Gazety Wyborczej” Dariusza Kortko i Judyty Watoły „Na szczycie stromej góry. Opowieści o transplantacjach” zawiera wzruszające historie ludzi żyjących z przeszczepionymi organami, jak i dramatyczne losy dawców organów i ich rodzin. Jednym z jej bohaterów jest Amerykanin, który oddał swój szpik polskiemu biorcy. To właśnie on nazywa transplantację wspinaczką na szczyt stromej góry. Na fotografiach można obejrzeć, jak wygląda przeszczep wątroby. Książkę wydało Wydawnictwo Znak. Kosztuje 29 zł. Dla naszych czytelników mamy 2 egzemplarze. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze dziś o godz. 14 zadzwonią do naszej redakcji, te. 065 529-47-27. lm

Młodzież uczy się, jak inwestować na giełdzie papierów wartościowych i jak tworzyć biznesplany. Poznaje reguły ekonomii, sposoby i zalety oszczędzania. Na konkretnych przykładach uczniowie uczą się, jak zarobić, a nie stracić. Dostają np. wirtualne 100.000 zł, które muszą jak najkorzystniej zainwestować w ciągu 6 tygodni i pomnożyć. Biorą też udział w wielu konkursach. – Tematykę zajęć dostosowujemy często do aktualnych wydarzeń związanych z finansami, ekonomią – dodaje opiekunka klubu. – Omawialiśmy na przykład nadzieje i obawy związane z planami wprowadzenia w Polsce euro. Gościmy w Urzędzie Skarbowym zapoznając się z progami i zmianami podatkowymi, składaniem deklaracji podatkowych. W październiku, miesiącu oszczędzania, dyskutowaliśmy dlaczego warto oszczędzać. Uczniowie pisali nawet esej na ten temat. Nagrody w ogólnopolskim konkursie przedstawiciele Gimnazjum nr 1 odebrali podczas uroczystej Gali Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls zorganizowanej przez NBP. Ceremonia z udziałem prezesa NBP Sławomira Skrzypka odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie. – Na uroczystość będącą podsumowaniem całorocznej pracy nauczy-

cieli realizujących projekty edukacyjne NBP udaliśmy się kilkuosobową grupą – mówi Elżbieta Dudek, dyrektor Gimnazjum nr 1. – Uczniami reprezentującymi nasz klub byli: Natalia Śmiełowska, Martyna Bandura, Agnieszka Matuszewska,, Natalia Górska i Sebastian Kowarski. Wiedzieliśmy, że jedziemy po nagrodę w kategorii szkół gimnazjalnych, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie ich kilka i to najwyższej rangi. Za tytuł ,,Najlepsza szkoła przedsiębiorczości 2008’’ rawickie Gimnazjum nr 1 otrzymało czek na 3000 zł oraz kamerę cyfrową. Klub Argonauci został ,,Najlepszym Szkolnym Klubem Przedsiębiorczości 2008’’ i dostał mp4 oraz wiele upominków. Jadwiga Dworecka odebrała tytuły najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości w Wielkopolsce i kraju. Otrzymała okazałą statuetkę, palmtopa i dyktafon cyfrowy. – Główna nagroda była dla mnie olbrzymim zaskoczeniem – zaznaczy J. Dworecka. – Jest mi przyjemnie, że moja praca została w ten sposób doceniona, ale jednocześnie jest to ogromna motywacja. Tego sukcesu nie byłoby bez uczniów uczęszczających na zajęcia klubu. Tworzą fajną, pracowitą, niezwykle chętną grupę młodzieży. Znakomicie mi się z nimi pracuje. JACEK WITCZAK


RELAKS

Synek dresiarza wraca do domu po ostatnim dniu nauki w szkole: – Jakie masz oceny? – inteligentnie zagaił ojciec dresiarz. – Pięć pał... – ze smutkiem mówi mały. – PIĘĆ? Będzie lanie, oj duuuże lanie! Na to synek ucieszony: – Wiem tatko, mam ich adresy...

xxx

Na grobie informatyka napisano: „kowalski.zip”

xxx

Na lekcji religii nauczyciel oma-

wia z 6-latkami 10 przykazań. Właśnie omówili przykazanie o szanowaniu rodziców i nauczyciel spytał: – A czy jest jakieś przykazanie, które mówi o tym, jak traktować braci i siostry? Mały chłopiec zgłasza się i mówi: – Nie zabijaj.

xxx

Polak, Rosjanin i Niemiec wędrują po pustyni i spotykają wielbłąda. Niemiec siada na jeden garb, Polak na drugi. – A gdzie ja? – pyta się Rosjanin. Polak podnosi ogon wielbłąda i mówi: – A ty Wania do kabiny! Zebrała LL 20.20 – Eagle Eye – thriller prod. USA

Leszno DKF ODLOT przy CKiS, ul. Narutowicza 69 sobota

17.30 – Obiecaj mi! – komedia obyczajowa prod. serb.-fr.

niedziela

15.00 – Happy wkręt – animowany/komedia prod. niem.-USA

Gostyń POD KOPUŁĄ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

18.00 – Kobiety – komediodramat prod. USA

Krobia SZAROTKA piątek, sobota, niedziela

17.00 – Garfield: Festyn humoru – animowany/komedia prod. USA-Korea Płd. 19.00 – Świadectwo – dokument fabularyzowany prod. pol.-wł.

Rawicz PROMIEŃ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

18.00 – Wyspa Nim – familijny/przygodowy prod. USA 20.00 – Babylon A.D. – akcja/s.f. prod. fr.-USA

(j)

19

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 20 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 92.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu bonu wartości 50 zł (do wykorzystania w Restauracji), ufundowanego przez Restaurację i Kawiarnię STARA SPIŻARNIA. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji w ciągu 14 dni. SK Rozwiązanie krzyżówki nr 88 Hasło: „U NAS SMACZNA KUCHNIA I UMIARKOWANE CENY” Pogotowie Ratunkowe - 999 Nagrodę otrzymuje: Karolina Wojtkowiak, Leszno, ul. Holenderska 17/2 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 piątek Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) LESZNO – SANITAS, ul. Marcinkowskiego 14, tel. 065 520-20-90 Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 KOŚCIAN – MEDYK, ul. Wolności 27, tel. 065 511-72-17 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 GOSTYŃ – NASZA, ul. Graniczna 4, tel. 065 572-50-53 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 GÓRA – ZDROWIE, pl. B.Chrobrego 9, tel. 065 543-24-29 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 WSCHOWA – IRIDIS, ul. Niepodległości 19, tel. 065 540-10-65 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) sobota Informacja PKP - 94-36 LESZNO – PASCAL, ul. Zwycięstwa 1, tel. 065 520-36-35 Informacja PKS - 0 300 200 123 (1,28 zł z VAT), KOŚCIAN – NA DEPTAKU, ul. Wrocławska 22, tel. 065 512-21-40 dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) GOSTYŃ – NASZA, ul. Graniczna 4, tel. 065 572-50-53 Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 WSCHOWA – IRIDIS, ul. Niepodległości 19, tel. 065 540-10-65 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 niedziela ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) LESZNO – PASCAL, ul. Zwycięstwa 1, tel. 065 520-36-35 ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 KOŚCIAN – PHARMAKON, os. Jagiellońskie 51a, tel. 065 512-01-66 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) GOSTYŃ – NASZA, ul. Graniczna 4, tel. 065 572-50-53 TAXI HABA BIS - 0-65 529-70-10, 1 km - 1,20 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84 JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) WSCHOWA – IRIDIS, ul. Niepodległości 19, tel. 065 540-10-65 TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) poniedziałek TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) LESZNO – PASCAL, ul. Zwycięstwa 1, tel. 065 520-36-35 TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 KOŚCIAN – PIASTOWSKA, os. Piastowskie 74, tel. 065 511-73-55 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 GOSTYŃ – ŚW. ŁUKASZA, ul. Graniczna 6e, tel. 065 572-33-50 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) WSCHOWA – OSIEDLOWA, ul. Zielona 21, tel. 065 540-49-94 Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, całodobowo 0609 205 982 (całodobowo) RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 065 545-62-35 LL Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805

TELEFONY ALARMOWE

DYŻURY APTEK


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

NieFAScynuj¹cy alkohol Badania naukowe dowodz¹, ¿e – wbrew opinii niektórych lekarzy – wypicie choæby lampki wina w czasie ci¹¿y mo¿e zakoñczyæ siê tragicznie dla p³odu. Kampaniê informacyjn¹ na ten temat rozpoczynaj¹ w³aœnie leszczyñskie gimnazja. FAS (Fetal Alcohol Syndrome), czyli Zespó³ Alkoholowy P³odu, by³ do niedawna w Polsce ca³kowicie lekcewa¿ony. Tymczasem, jak wynika z najnowszych badañ, wypicie choæby lampki czerwonego wina w okresie ci¹¿y spowodowaæ mo¿e u dziecka: deformacje twarzy, problemy ze wzrostem oraz trwa³e uszkodzenia mózgu. Pierwsza grupa leszczyñskich nauczycieli odby³a ju¿ szkolenia wspó³finansowane przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego i do koñca roku przeka¿e swoj¹ wiedzê gimnazjalistom. – Bêd¹ to zajêcia dla przysz³ych matek i ojców – mówi Urszula Sytnik, nauczycielka biologii w Gimnazjum nr 7 w Lesznie. – Zaprezentujemy film, bêdzie pogadanka, a w przysz³ym roku zagadnienie to na sta³e w³¹czymy do programu biologii. Zaczniemy od trzecich klas, ale z czasem zajêcia obejm¹ wszystkich uczniów. Zorganizujemy te¿ spotkanie z ich rodzicami. O FAS w Polsce coraz g³oœniej mówi siê dopiero od niedawna. Nawet teraz kufel piwa wielu ciê¿arnym kobietom wci¹¿ wydaje siê ca³kowicie niegroŸny. – By³am zszokowana tym, o czym dowiedzia³am siê na szkoleniu – twierdzi jednak U. Sytnik.

dziecko zdrowe

– Bêd¹c w ci¹¿y nieraz s³ysza³am od lekarza, ¿e z powodu niedoboru krwi powinnam piæ czerwone wino – opowiada kieruj¹ca Miejsk¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Bo¿ena Moksiewicz. Zreszt¹ niektórzy ginekolodzy, tak¿e w Lesznie, do dziœ zachêcaj¹ ciê¿arne kobiety do siêgniêcia po lampkê czerwonego napoju. – Niemowlakowi kielicha nie dajemy, dlaczego podajemy go wiêc

Wielki powrót?

Ania Przybylska, która d³ugi czas przebywa³a za granic¹, nieoczekiwanie pojawi³a siê na premierze filmu „Lekcje Pana Kuki”, w którym zagra³a ma³¹, ale bardzo œmia³¹ rolê. Towarzyszy³ jej oczywiœcie m¹¿ (oboje na zdjêciu). Ania tak bardzo by³a zaskoczona oœlepiaj¹cym b³yskiem fleszy, ¿e nie mog³a trafiæ do sali, w której odbywa³a siê projekcja. Aktorka zdradzi³a nam, ¿e przyjecha³a do Polski s³u¿bowo. Na pytanie, czy potwierdza plotki, jakoby mia³a wróciæ z Turcji do Polski na sta³e, odpowiedzia³a: – Na pewno pojawiê siê ponownie w „Z³otopolskich”, ju¿ w styczniowych odcinkach serialu. To by³ pracowity rok dla Anny Przybylskiej. Na wiosnê na du¿ym ekranie poka¿e siê bowiem w filmach Olafa Lubaszenki „Z³oty œro-

dek” oraz „Izolator”. Obraz o kulisach zabójstwa Jacka Dêbskiego wyre¿yserowa³ Christopher Doyle, znany i ceniony na ca³ym œwiecie operator filmów Wong Kar Waia.

I P L

CENTRUM DEPILACJI LASEROWEJ

dziecko z FAS/E

p³odowi? – pyta Ewa Misiak, zastêpczyni ordynatora Oddzia³u Dzieciêcego w leszczyñskim szpitalu. Alkohol bardzo szybko przenika przez ³o¿ysko, dostaj¹c siê do krwiobiegu dziecka. Po up³ywie zaledwie 40 minut od siêgniêcia po kieliszek przez matkê stê¿enie alkoholu w krwiobiegu p³odu jest takie samo jak we krwi matki. – To, co bierze matka, mo¿e mieæ

A¿ 30 proc. polskich kobiet pije alkohol w czasie trwania ci¹¿y – wynika z badañ Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Wiele z nich siêga po kieliszek w pierwszych jej tygodniach, nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e s¹ w ci¹¿y. A w³aœnie we wczesnym jej okresie rozwijaj¹cy siê mózg dziecka jest najbardziej nara¿ony na alkoholowe uszkodzenia. Tak¿e wtedy bardzo ³atwo uszkodziæ serce, nerki i inne narz¹dy.

GABINET KOSMETYCZNY

„BELISSIMA” ul. Więzienna 4 64-100 Leszno tel. 516 083 709 NOWOCZESNE I PROFESJONALNE ZABIEGI PRZY UŻYCIU IPL (LASEROTERAPIA)

- TRWAŁE USUWANIE ZBĘDNEGO OWŁOSIENIA - ZAMYKANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - FOTOODMŁADZANIE - USUWANIE PRZEBARWIEŃ - LIKWIDOWANIE RUMIENIA - LECZENIE TRĄDZIKU CENY KONKURENCYJNE

Godz. przyjęć: pn.-pt. 11-17, sob. 9-12

wp³yw na dziecko. Pewnie myœlicie o amfetaminie, heroinie, marihuanie. Ale najbardziej toksyczny jest alkohol – mówi w filmie „Wieczne dziecko” dr Simon Rowley ze Szpitala Pediatrii Neonatalnej w nowozelandzkim Aucland. W³aœnie „wiecznymi dzieæmi” z powodu nieodpowiednich zachowañ spo³ecznych i wiecznej niedojrza³oœci okreœlane s¹ osoby z FAS. Alkohol spo¿yty przez matkê mo¿e jednak spowodowaæ o wiele wiêcej defektów u rozwijaj¹cego siê w jej ciele dziecka. Uszkadza narz¹dy, w szczególnoœci mózg i zaburza wszelkie procesy neuro- i biochemiczne, prowadz¹c do wiêkszych uszkodzeñ embrionu i p³odu ni¿ u¿ywanie jakichkolwiek narkotyków. FAS ma wiele objawów, chocia¿ nie wszystkie pojawiaj¹ siê u obarczonych nim osób naraz. Dzieci z Zespo³em Alkoholowym P³odu charakteryzuj¹ siê nisk¹ wag¹ urodze-

niow¹, ma³¹ wag¹ w stosunku do wieku, niewielk¹ g³ow¹, niedoborem wzrostu. Spotyka siê te¿ deformacje twarzy: ma³e, szeroko rozstawione oczy, skrócone szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, du¿e lub Ÿle ukszta³towane uszy czy w¹skie czo³o. Wiêkszoœæ z dzieci nie jest te¿ w stanie normalnie komunikowaæ siê ze spo³eczeñstwem, miewa problemy w nauce i ³atwo popada w depresjê. Czêsto maj¹ s³ab¹ pamiêæ, k³opoty z koncentracj¹, s¹ nadaktywne i podatne na manipulacjê. Wed³ug danych Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych czêstotliwoœæ wystêpowania FAS jest zbli¿ona do zespo³u Downa, jednak liczba dzieci z innymi zaburzeniami alkoholowymi ni¿ FAS jest nawet dziesiêciokrotnie wiêksza. Zespo³u Alkoholowego P³odu nie da siê wyleczyæ, a unikn¹æ go mo¿na tylko w jeden sposób: kobieta w ci¹¿y musi powstrzymaæ siê od picia nawet niewielkiej iloœci alkoholu, choæby mia³a to byæ tylko niewinna szklaneczka piwa czy kieliszek wina. MIROS£AW WLEK£Y

Polecamy „Obiecaj mi!”

To pe³na temperamentu, nieposkromionej ba³kañskiej energii i absurdalnego humoru opowieœæ o poszukiwaniu prawdziwej mi³oœci. Twórca takich filmów, jak: „Underground”, „Czarny kot, bia³y kot” czy „Arizona Dream” przedstawia komediê o inicjacji, a tak¿e o zderzeniu tradycji z nowoczesnoœci¹. Emir Kusturica, dwukrotny zdobywca Z³otej Palmy, powraca na

ekrany niezwykle ¿yciow¹, pe³n¹ mocy i wyj¹tkowego humoru baœni¹ filmow¹. To opowieœæ o ch³opaku ze wsi Tsane, którego dziadek przed swoj¹ œmierci¹ wysy³a do miasta z misj¹ – m³odzieniec ma powróciæ do domu z ikon¹, podarunkiem i narzeczon¹. „Obiecaj mi!” jutro, w sobotê o godz. 17.30 proponuje kino Odlot w Lesznie. (j), fot. Internet

Piosenka dla ciebie D¿em Wehiku³ czasu

Pamiêtam dobrze idea³ swój Marzeniami ¿y³em jak król Siódma rano to dla mnie noc Pracowaæ nie chcia³em w³óczy³em siê Za to do „puszki” zamykano mnie Za to zwykle zamykano mnie Po knajpach grywa³em za piwko i chleb Na szyciu bluesa tak mija³ mi dzieñ Tylko noc¹ do klubu Puls Jam session do rana – tam królowa³

blues To ju¿ minê³o ten klimat ten luz Ci wspaniali ludzie nie powróc¹ Nie powróc¹ ju¿ Lecz we mnie zosta³o coœ z tamtych lat Mój ma³y intymny muzyczny œwiat Gdy tak wspominam ten miniony czas Jak dobrze ¿e to nie posz³o w las Du¿o bym da³ by prze¿yæ to znów Wehiku³ czasu – to by³by cud Mam jeszcze wiarê odmieni siê los Znów kwiatek do lufy wetknie mi ktoœ (j)


ŚWIAT BAB

Andrzejkowy wieczór

swiatbab@gazetaabc.pl

BARAN (21.03 -19.04) Nadprogramowe zajęcie? Nie narzekaj, zobacz, ilu ludzi nie ma pracy, a dodatkowe pieniądze bardzo się przydadzą. Wszak za chwilę trzeba będzie kupić prezenty gwiazdkowe dla rodziny.

Wigilia imienin świętego Andrzeja, czyli popularne andrzejki, ma długą tradycję. Święty Andrzej jest opiekunem panien na wydaniu, stąd stare, polskie przysłowie: „Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. Niegdyś andrzejki były świętem obchodzonym tylko przez panny. Dziewczyny zbierały się 29 listopada, czyli w wigilię imienin Andrzeja, by wywróżyć sobie imię małżonka. Tego wieczoru panny próbowały także dowiedzieć się, co je czeka w przyszłości. Dziś andrzejki zyskały uniwersalny charakter. Bawią się wszyscy, bez względu na płeć czy stan cywilny. Nadal jednak jest to doskonała okazja, by zorganizować babski wieczorek i spędzić czas w miłym kobiecym towarzystwie. Oto kilka propozycji na urozmaicenie tego szczególnego wieczoru.

Wróżby Stanowią nieodłączną część andrzejkowego wieczoru. By się

bawić, potrzebne będą rekwizyty do wróżenia: świeczka woskowa, klucz, serca z imionami, zapałki, szpilki, monety, jabłko, pierścionek i buty. Polecamy też naukę andrzejkowego zaklęcia, które powtarza się po każdej wróżbie: „Oj dadaże, oj babaże, niechaj przyszłość się ukaże, czary-mary, wosku lanie, co ma stać się, niech się stanie”. Najpopularniejsze jest wróżenie z wosku przez dziurkę od klucza. Kształt woskowej figurki może wydawać się nieczytelny, ale po obejrzeniu jej cienia na ścianie łatwiej będzie właściwie odczytać, co przygotowuje dla nas nadchodzący rok. Wróżba „Obieranka” – obraną skórkę od jabłka rzucamy za siebie i spoglądamy, jaką przypomina li-

V Zwycięski zespół i jego przystrojony stół na osiemnastkę.

Stoły na osiemnastkę W Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie do tradycji weszły przeprowadzane dwa razy w roku konkursy na najpiękniej przystrojone stoły. Takie rywalizacje organizują nauczycielki z działu żywienia i gospodarstwa domowego. Biorą w nich udział głównie dziewczęta, przystrajając stoły na przykład na święta lub na inne, szczególne okazje. – Zawsze zmieniamy temat przewodni konkursu – mówi Mirosława Biegała, nauczycielka przedmiotów zawodowych w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. – Tym razem uczniowie przygotowywali nakrycia i dekoracje stołów na osiemnaste urodziny. W rywalizacji wzięło udział sześć klas. Każda z nich przystrajała stół według własnej koncepcji. Młodzież jak zwykle wykazała się ogromną inwencją i po-

Konkurs

Naszych czytelników zapraszamy do wspólnej zabawy. Jeszcze do niedzieli, 30 listopada, czekamy na wasze SMS-y pod nr 7238. Ich treść powinna brzmieć: ABC. PRYMAT. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

mysłowością. Elementami dekoracji były piękne naczynia, świece, kwiaty, torty, butelki szampana, serpentyny, baloniki czy też prezenty oddające klimat uroczystości z okazji osiemnastki. Mieliśmy nie lada kłopot z wytypowaniem zwycięzcy. Pierwsze miejsce zajęły trzecioklasistki z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego: Marta Sławęcka, Karolina Rudyńska, Dorota Stachowiak i Natalia Hofman. W nagrodę – dla całej swojej klasy – zdobyły... jeden dzień wolny od nauki oraz darmową, jednodniową wycieczkę szkolnym autobusem. Drugie miejsce przypadło klasie czwartej TŻiGD, a trzecie klasie pierwszej z tego technikum. Nagrodą dla tych klas jest zwolnienie z odpytywania w uzgodniony z nauczycielami dzień. Tekst i fot. J.W.

Wśród osób, które je nadeślą, rozlosujemy 5 zestawów ufundowanych przez producenta Przyprawy do piernika PRYMAT. Każdy zestaw zawiera: komplet przypraw, rękawicę kuchenną, drewnianą szpatułkę oraz publikację pt. „Romans kulinarny”, 25 niezwykłych przepisów, które połączyły dwoje ludzi. Cena SMS-a – 2,44 zł z VAT. LL

terę. Będzie początkiem imienia naszej sympatii. Wróżba „Rzucanie butem” – wszyscy rzucają butem w kierunku drzwi, czyj but odwróci się noskiem w stronę drzwi, ta osoba pierwsza zmieni stan cywilny. Wróżba „Serce z imionami” Kłujemy szpilką w papierowe serce z imionami mężczyzn, by poznać imię przyszłego męża. Wróżba z filiżanki – potrzebne są 4 filiżanki. Pod trzy wkładamy obrączkę – symbol miłości, różaniec – symbol modlitwy, monetę – symbol bogactwa. Czwarta zostaje pusta. Wróżba ta odkryje naszą przyszłość. I tak, gdy wyjdzie nam obrączka – czeka nas miłość, różaniec – zakon, moneta – da nam pieniądze, pusta filiżanka oznacza, że nadchodzący rok niczego nam nie przyniesie.

BYK (20.04 -20.05) Czy nie za wiele bierzesz na swoje barki? Przecież masz wokół siebie współpracowników, a w domu rodzinę i nie musisz ze wszystkim borykać się sam. Poproś o pomoc. I w domu, i w robocie.

Coś dla ciała Żeby zabawa była weselsza, warto zadbać także o ciało. Pomogą w tym koktajle owocowe. Wieczór uświetni prosta w przygotowaniu kompozycja Frise de Luxe. Do dużej szklanki (np. szklanicy barmańskiej) z lodem wlewamy 30 ml Czystej de Luxe (Żołądkowej Gorzkiej), 20 ml syropu truskawkowego i tyle samo soku ze świeżo wyciśniętej cytryny, 30 ml soku wiśniowego. Wszystko mieszamy i przelewamy do kieliszka koktajlowego. Dekorujemy ćwiartką cytryny. Humor murowany! LL

Jaki jest szczyt naiwnośći? Wyjechać i zostawić narzeczoną pod opieką najlepszego przyjaciela. Ja okazałem się meganaiwniakiem. Z Olą zaczęliśmy się spotykać pod koniec gimnazjum. Mieszkaliśmy w tej samej miejscowości, mieliśmy grono wspólnych znajomych. Po ukończeniu szkoły średniej zostałem powołany do wojska. Nie zamierzałem się uchylać. Chciałem odbębnić swoje i mieć ten obowiązek z głowy. Wiedziałem, że mając uregulowany stosunek do służby wojskowej łatwiej mi będzie znaleźć pracę. Po wojsku mieliśmy pomyśleć o ślubie. W końcu chodziliśmy ze sobą już kilka lat, kochaliśmy się i chcieliśmy być razem. Ta rozłąka miała być ostatnim sprawdzianem dla naszych uczuć. Nigdy wcześniej nie rozstawaliśmy się na dłużej. To było dla nas nowe doświadczenie. Nie chciałem, żby Ola czuła się samotna. Poprosiłem Piotra, mojego najlepszego przyjaciela, żeby pomógł jej jakoś przetrwać ten trudny okres. Miał pomagać, wspierać, a przy okazji mieć na wszystko oko. Ale on chyba za bardzo przejął się rolą. Tak zatroszczył się o moją dziewczynę, że zajął moje miejsce. O wszystkim dowiedziałem się dopiero po wyjściu do cywila. Wcześniej razem odwiedzali mnie w jednostce. Zachowywali pozory, gdy przyjeżdżałem na przepustki. Powinienem był zauważyć, że coś jest nie tak. Ale ja byłem zakochany, zaślepiony i stęskniony. Jak to zwykle bywa, wiedzieli wszyscy wokół, tylko nie ja. Kiedy wreszcie prawda wyszła na jaw, byłem wściekły. Na Piotra za to, że okazał się nielojalny, na Olę, że jest płytka i niestała w uczuciach i na siebie, że byłem taki głupi i naiwny. Zerwałem z nimi wszelkie kontakty. Nie potrafiłem i nie zamierzałem im wybaczać. Minęło kilka miesięcy. Emocje opadły. Dziś podchodzę do tego spokojnie i myślę, że dobrze się stało. Widać nie byliśmy sobie pisani. Teraz układam sobie życie. Moja nowa dziewczyna jest wspaniała. Chcemy zamieszkać razem, by sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Ale jednego jestem pewien. Nigdy nie zostawiłbym jej pod opieką żadnego przyjaciela. Doświadczenie nauczyło mnie, że w życiu trzeba stosować zasadę ograniczonego zaufania. Wojtek

BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Pełen optymizm i uczucie, że nie ma zadania, któremu byś nie podołał. Koncentracja na najwyższym poziomie. Słowem, świat stoi przed tobą otworem, ruszaj na jego podbój. RAK (22.06 -22.07) Nie odmawiaj. Przyjmij zaproszenie na imieninową kolację, bo nie tylko fantastycznie spędzisz ten wieczór, ale może też poznasz kogoś, kto całkowicie odmieni twoje życie. LEW (23.07 - 22.08) Praca, praca i jeszcze raz praca. Być może trzeba będzie posiedzieć po godzinach, ale premię masz niemal w kieszeni. To ładny kawałek grosza. Na pewno ci się przyda. PANNA (23.08 -22.09) Może zagrasz w totka? Nie obiecuję najwyższej wygranej, ale kto nie gra, nigdy nie wygrywa. W każdym razie spróbuj. Poza tym spokój, w pracy bez kłopotów, a w domu relaks. WAGA (23.09 - 22.10) Nie daj się tak wykorzystywać, bo nawet nie masz czasu na zjedzenie śniadania. Praca owszem, ale nie do utraty tchu. Za to po godzinach miłe chwile w domu, bo nareszcie wszystko się pięknie ułożyło. SKORPION (23.10 -21.11) Staraj się myśleć pozytywnie, a wszystko ci się uda. Wobec rodziny bądź wyrozumiały, wszak nie wszyscy są chodzącymi ideałami, choć bardzo się starają. Doceń to. STRZELEC (22.11 - 21.12) Rozmowa z szefem wiele może zmienić w twoim życiu zawodowym. Wysłuchaj go bez emocji, a na decyzję pozostaw sobie więcej czasu. Warto przecież niejedno przemyśleć. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Wyraźny przypływ sił witalnych, zatem przed południem rozładuj się w pracy, a po południu na siłowni. Nie wchodź w konflikty z rodziną i znajomymi, bo niczemu nie są winni. WODNIK (20.01 -18.02) Nareszcie odprężenie i więcej wolnego czasu dla siebie. Dobrze go wykorzystaj. I choć twoje plany ktoś będzie chciał pokrzyżować, nie uda mu się. Od ukochanej osoby miła niespodzianka. RYBY (19.02 – 20.03) Pora zwrócić uwagę na to, co ci w duszy gra, bo w gonitwie za pieniędzmi zupełnie się zagubiłeś, a przecież masz piękną duszę. Spotkaj się ze znajomymi, pogadaj o poważnych sprawach. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


OGŁOSZENIA

22

Niechlów, dnia 28.11.2008 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie: 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu określonego w Uchwale Nr XXIII/94/08 Rady Gminy Niechlów z dnia 16 października 2008 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Niechlów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

Wójt Gminy Niechlów na podstawie: - art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2009.

I. RODZAJ ZADANIA: 1.Wspieranie i promocja kultury fizycznej i sportu, a w szczególności: prowadzenie sekcji sportowych w następujących dyscyplinach sportu: - piłka nożna - judo II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU: 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Gmina Niechlów przeznaczy środki w wysokości 75.000,00 złotych*

.___________________________________________________________________________________________________________ * * wysokość kwot przeznaczonych na zadania może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu Gminy Niechlów na rok 2009 W roku 2008 zadanie było realizowane przez ULKS „VICTORIA” Siciny, ULKS „Sokół” Niechlów wysokość dotacji przeznaczonej na zadanie 75.000,00- zł. (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI 1. Termin realizacji zadania : od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2009 roku. 2. Zadania mają promować działania sportowe. 3. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207 ). 4. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny: a) spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy, b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, c) wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania .

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać osobiście, przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 29 grudnia 2008 roku, do godziny 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, w sekretariacie Urzędu. 2. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207 ). 4. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Gminy Niechlów, z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu w ramach, którego ubiegamy się o środki. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

V. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 30 grudnia 2008 r. o godz. 9.00 w sali nr 8 Urzędu Gminy Niechlów. VI. INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT 1. Do oferty należy dołączyć: a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności, ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ), b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z całości działalności za rok 2008 - sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać informacje zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 rok w sprawach ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz.U. Nr 50, poz. 529 z dnia 22 maja 2001 r. ) - sprawozdanie finansowe powinno zawierać informacje zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z 30 listopada 2001 r.), - jeśli działalność nie była prowadzona stosowne oświadczenie. c) aktualny statut.

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne Rewelacyjny kredyt

dla rolników!

- mieszkaniowe - hipoteczne - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1.Wójt Gminy Niechlów zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie. 2.Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronie bip.wokiss.pl/niechlow i na tablicy ogłoszeń urzędu. 3.W sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 4.Wójt Gminy Niechlów zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Wójt Gminy Niechlów as1724/k /-/ Jan Głuszko

Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl Rawicz, ul. I.Buszy 2A tel. 0 511 104 521, 0 500 103 784 www.marpolplus.com.pl

ODDAMY W NAJEM MIESZKANIE o powierzchni 59,70 m2 • Położenie: Rawicz, ul. Kopernika 2, III piętro (2 pokoje, kuchnia, łazienka). • Czynsz minimalny: 550 PLN + media. • Przetarg ustny: 10 grudnia 2008 r. (środa), godz. 11 w siedzibie RSM, Rawicz, ul. Sucharskiego 15 • Wadium: w kwocie 500 PLN płatne bezpośrednio przed przetargiem w kasie RSM. • Informacje: RSM, ul. Sucharskiego 15, tel. 065 546-22-41 wew. 39 (pokój nr 20) as1716

BURMISTRZ GMINY RAWICZ 63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21 tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 6 i n f o r m u j e, że

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela ( w przypadku kopii dokumentu, za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę ). 2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem. 3. Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Niechlów. 4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Niechlów. 5. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria: a) celowość i zasadność zadania, - zakres rzeczowy zadania, - cel zadania, - zakładane rezultaty zadania, - liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania, b) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym: - kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, - kosztorys ze względu na źródło finansowania, - pozafinansowy wkład własny w realizację zadania, c) inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym: - posiadane zasoby kadrowe, - posiadane rodzaje zasobów rzeczowych, - dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju, - informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną. 6. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi. 7. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy: a) oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania; b) środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Wójta Gminy Niechlów, po zatwierdzeniu wyników konkursu; c) kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.

i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych.

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.Piłsudskiego nr 21 zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami ) zostały wywieszone na okres 21 dni następujące wykazy:

- w dniu 24 listopada 2008r. wykaz nieruchomości, położonej w Rawiczu przy ul. Rolniczej nr 3, stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 28,07 m2, położony na parterze budynku, składający się z jednego pokoju i kuchni, WC na korytarzu do wspólnego użytkowania , do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze, położone w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 11,61 m2 , wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczony do sprzedaży na własność w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

- w dniu 24 listopada 2008r. wykaz nieruchomości, położonej w Ugodzie, stanowiącej działkę gruntu nr 23/2 o pow. 0. 1789 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 218,50 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 69,31 m2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

as1731/k


PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA • PRACA 23 Wykaz ofert pracy wg zawodów zgłoszonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie - stan na dzień 26.11.2008 r. - asystent projektanta - barman - bibliotekarz - cieśla - cukiernik - dekarz- blacharz - elektryk - fizjoterapeuta - fryzjer - kasjer handlowy - kelner - kierowca taxi - kierowca samochodu ciężarowego - kierownik piekarni - kosmetyczka - koniuszy - krawcowa - krojczy - kucharz - kucharz- kelner

Firma usługowa

zatrudni osobę ze znajomością zagadnień z zakresu

Zamówień Publicznych CV+list motywacyjny prosimy przesyłać pod adresem: ksiegowoscmichalski@op.pl

Kontakt tel.: 065 520-74-43

- lakiernik samochodowy - malarz - malarz- szpachlarz - meliorant - monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - monter konstrukcji aluminiowych - murarz - nauczyciel j. niemieckiego - operator maszyn pikujących - piekarz - pomocnik piekarza - pracownik biurowy (wymagana znajomość programu Płatnik) - pracownik fizyczny - pracownik ochrony - pracownik produkcji - pracownik serwisu ogumienia - projektant wnętrz - robotnik budowlany - rzeźnik - sprzedawca - sprzedawca- florysta - specjalista ds. marketingu - sprzedawca na stacji benzynowej - stolarz - stolarz budowlany - szwaczka - ślusarz-monter - tapicer Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych: - dozorca - monter rusztowań (robotnik budowlany) - portier (umiarkowany stopień niepełnosprawności) - sprzedawca

Firma zatrudni do Zakładu w Prusicach osoby na stanowiska:

MECHANIK-SPAWACZ wymagane uprawnienia MIG elektryczne i gazowe ELEKTRYK wymagane uprawnienia SEP do 1 kV Firma ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. zatrudni również do Zakładu w Rawiczu osobę na stanowisko:

ELEKTRYK wymagane uprawnienia SEP do 1 kV

as1730/k

Informacja sekretariat: tel. 065 546-71-40 Podania można przesyłać na adres: rawicz@zpbkaczmarek.pl lub składać osobiście w siedzibie firmy.

Jesteśmy renomowaną w świecie i odnoszącą sukcesy grupą przedsiębiorstw zatrudniającą ponad 1.100 pracowników w kraju i zagranicą, która jest liderem w zakresie techniki dla gazownictwa. Odbiorcami naszych technicznie wysokowartościowych produktów są przedsiębiorstwa energetyczne, producenci instalacji i zakłady przemysłowe. W celu wzmocnienia naszego zespołu zapewnienia jakości w zakładzie w Rawiczu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Technicznej Kontroli Procesów Produkcyjnych Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

min. średniego wykształcenia technicznego doświadczenia w branży metalowej lub motoryzacyjnej umiejętność czytania dokumentacji technicznej znajomości zagadnień związanych z kontrolą jakości półwyrobów i wyrobów gotowych bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office) znajomość zagadnień spawalniczych będzie dodatkowym atutem komunikatywności, asertywności i umiejętności pracy w zespole gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych preferowane osoby ze znajomością języka niemieckiego i/lub angielskiego

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja procesów kontroli jakości międzyprocesowej, obsługa i nadzór nad narzędziami, przyrządami i urządzeniami kontrolno - pomiarowymi oraz współpraca przy doskonaleniu sytemu jakości. Ponadto osoba ta będzie aktywnie i twórczo uczestniczyć w projektach jakościowych realizowanych przez inne działy i spółki koncernu. Oferujemy: ¾ ¾ ¾ ¾

ciekawą pracę w stabilnej rozwijającej się firmie i międzynarodowej grupie pracę w młodym i dynamicznym zespole możliwości rozwoju zawodowego i awansu szkolenia w kraju i zagranicą

Osoby spełniające ww. wymagania oraz zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych ze zdjęciem w formie elektronicznej na adres e-mail s.lyskawa@gazomet.pl lub pisemnej pod adresem: Dział Kadr i Płac, GAZOMET Sp. z o.o., ul. Sarnowska 2, 63-900 Rawicz. 065 545 0238. Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert. Zapewniamy całkowitą poufność podczas procesu rekrutacji. Nadesłanych dokumenas1719/k tów nie zwracamy.

AUSTRIA 1 393/2007 Operator maszyn CNC do odwołania 2 28/2008 Specjalista ds. sprzedaży do odwołania BELGIA 1 435/2008 Szlifierz kamieni do odwołania 2 336/2008 Marynarz i/lub kapitan do odwołania 3 324/2008 Monter do odwołania 4 325/2008 Koordynator/Tłumacz do odwołania 5 326/2008 Elektromechanik do odwołania 6 327/2008 Spawacz do odwołania CZECHY 1 368/2008 Tokarz do odwołania 2 367/2008 Spawacz do odwołania 3 366/2008 Spawacz CO2 do odwołania 4 365/2008 Operator żurawia do odwołania 5 318/2008 Przedstawiciel handlowy do odwołania DANIA 1 306/2008 Piekarz do odwołania 2 12/2008 Elektryk/inżynier w przemyśle morskim do odwołania 3 3499/2008 Ubojowy 31.12.2008 ESTONIA 1 298/2008 Garbarz do odwołania FINLANDIA 1 433/2008 Blacharz do odwołania ZOBACZ 2 432/2008 Spawacz rur do odwołania 3 313/2008 Spawacz MIG do odwołania 4 309/2008 Spawacz rur, monter do odwołania 5 308/2008 Spawacz MIG do odwołania 6 449/2008 Spawacz TIG / MAG 30.11.2008 7 243/2008 Inżynier spawalnictwa do odwołania 8 491/2008 Szlifierz metali 29.11.2008 FRANCJA 1 493/2008 Kinezyterapeuta do odwołania 2 471/2008 Sprzedawca do odwołania 3 470/2008 Recepcjonista / Recepcjonistka do odwołania 4 469/2008 Kucharz / Kucharka do odwołania 5 468/2008 Kelner / Kelnerka do odwołania 6 467/2008 Sprzedawca w barze szybkiej obsługi do odwołania 7 466/2008 Pracownik kasy biletowej do odwołania 8 465/2008 Barman do odwołania 9 464/2008 Pracownik ds. organizacji i obsługi bankietów do odwołania 10 463/2008 Bagażowy 11 462/2008 Ankieter do odwołania 12 461/2008 Animator rozrywki do odwołania 13 390/2008 Technik do kontroli i nadzoru aparatury radiologicznej do odwołania 14 334/2008 Kucharz/kucharka do odwołania HISZPANIA 1 473/2008 Pielęgniarka do odwołania 2 472/2008 Pielęgniarka do odwołania 3 406/2008 Spawacz MIG/MAG, pracownik do obróbki metalu do odwołania 4 405/2008 Biotechnolog do odwołania 5 404/2008 Przedstawiciel biznesowy do odwołania 6 383/2008 Inżynier elektronik do odwołania 7 311/2008 Księgowy do odwołania 8 297/2008 Lekarze do odwołania

9 274/2008 Animator kultury do odwołania 10 636/2007 Inżynier koordynator robót do odwołania 11 95/2008 Programista maszyn CNC do odwołania 12 496/2008 Animator czasu wolnego 31.03.2009 HOLANDIA 1 500/2008 Hydraulik do odwołania 2 494/2008 Pielęgniarka / Pomoc pielęgniarki do odwołania 3 427/2008 Główny elektryk do odwołania 4 393/2008 Mechanik maszyn rolniczych do odwołania 5 392/2008 Inżynier mechanik do odwołania 6 319/2008 Opiekun do odwołania 7 344/2007 Spawacz MIG / MAG (CO 2) do odwołania 8 542/2007 Elektromonter szaf sterowniczych do odwołania 9 541/2007 Elektryk do odwołania IRLANDIA 1 394/2008 Marketing & Klient Relationship Database Specialist do odwołania 2 382/2008 Wiertacz obrotowej aparatury rdzeniowoliniowej do odwołania 3 374/2008 Senior Quantity Surveyor/Cost Manager do odwołania 4 321/2008 Monter linii elektrycznych do odwołania 5 323/2008 Rzeźnik do odwołania 6 00/2007 Kierowca/operator koparki do odwołania 7 434/2007 Fryzjer męski do odwołania LITWA 1 429/2008 Kierowca-spedytor do odwołania 2 355/2008 Kierowca C+E do odwołania 3 456/2008 Kierowca C+E do odwołania 4 166/2008 Pracownik budowy dróg do odwołania 5 165/2008 Pracownik budowy dróg do odwołania 6 167/2008 Inżynier budowy dróg do odwołania 7 168/2008 Inżynier budowy dróg II do odwołania 8 281/2008 Krawiec -cowa 01.04.2009 MALTA 1 498/2008 Składacz / Pracownik drukarni do odwołania 2 300/2008 Informatyk - oprogramowanie sieciowe do odwołania 3 299/2008 Informatyk do odwołania NIEMCY 1 428/2008 Inżynier konstruktor do odwołania 2 424/2008 Inżynier do odwołania 3 423/2008 Inżynier mechanik do odwołania 4 422/2008 Projektant oprogramowania – informatyk do odwołania 5 419/2008 Inżynier-konsultant do odwołania 6 418/2008 Spawacz do odwołanie 7 412/2008 Robotnik drogowy do odwołania 8 411/2008 Operator maszyny (wiercenie płuczkowe) do odwołania 9 410/2008 Kierownik budowy - inżynier do odwołania 10 377/2008 Kierowca ciężarówki / pojazdu czyszczącego do odwołania 11 376/2008 Kierowca maszyn budowlanych / operator koparki do odwołania 12 26/2008 Technik dentystyczny do odwołania 13 154/2008 Kierownik budowy do odwołania

NORWEGIA 1 335/2007 Inżynier elektryk do odwołania 2 3512008 Inżynier hydraulik/mechanik konstrukcji centralnych 3 350/2008 Inżynier mechanik/projektant 4 349/2008 Inżynier SŁOWACJA 1 460/2008 Pomoc kucharza do odwołania SŁOWENIA 1 375/2008 Kucharz do odwołania 2 320/2008 Kucharz do odwołania 3 292/2008 Kucharz, osoba do produkcji pizzy do odwołania 4 285/2008 Kelner do odwołania 5 273/2008 Kucharz do odwołania SZWECJA 1 415/2008 Opiekun osoby niepełnosprawnej do odwołania 2 388/2008 Modelarz odlewniczy do odwołania 3 387/2008 Formierz/Rdzeniarz do odwołania 4 386//2008 Pracownicy do oczyszczalni odlewów/ wykańczalni odlewów/działu maszynowego do odwołania 5 34/2007 Operatorzy maszyn CNC/obrabiarek manualnych, spawacze doodwołania WIELKA BRYTANIA 1 492/2008 Opiekun osób starszych do odwołania 2 474/2008 Kierowca minibusa do odwołania 3 434/2008 Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych do odwołania 4 420/2008 Opiekun osoby niepełnosprawnej do odwołania 5 403/2008 Kucharz/ asystent kucharza do odwołania 6399/2008 Inżynier ds. badań i rozwoju (ang. Research & Development Engineer (CFD) do odwołania 7398/2008 Inżynier ds. badań i rozwoju (ang. Research & Development Engineer (CO2) do odwołania 8 396/2008 Średnio-wykwalifikowany wykrawacz do odwołania 9 395/2008 Wykwalifikowany wykrawacz do odwołania 10 385/2008 Food Service Assistant do odwołania 11 384/2008 Pomoc kuchenna do odwołania 12 379/2008 Ślusarz narzędziowy do odwołania 13 380/2008 Brygadzista do odwołania 14 373/2008 Pokojowa / pokojowy do odwołania 15 370/2008 Blacharz/Lakiernik do odwołania 16 344/2008 Kierowca furgonetki - Dostawca do odwołania 17 312/2008 Inspektor weterynaryjny do odwołania 18 296/2008 Starszy opiekun do odwołania 19 295/2008 Opiekun do odwołania 20 294/2008 Szef kuchni do odwołania 21 175/2008 Pracownik obsługi parku rozrywki dla dzieci do odwołania 23 301/2007 Programista do odwołania 24 163/2008 Kierowca kat. C+E do odwołania WŁOCHY 1 337/2008 Opiekun osób starszych do odwołania 2 648/2007 Pielęgniarka do odwołania


OGŁOSZENIA

24

Fitness Klub Megal przy Gimnazjum nr 5 w Lesznie, ul Gronowska 45

poprawiające sylwetkę i sprawność fizyczną.

Więcej szczegółów pod telefonem: 664 722 426

W ogłoszeniu o przetargu umieszczonym w Gazecie „ABC” z dnia 7 listopada 2008 r. błędnie podano wysokość wadium

atis! asz gr

Sprostowanie

173 zł roczną półroczną 85,40 zł kwartalną 42,70 zł (I kwartał)

c czyt

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i wykwalifikowaną kadrą.

ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2009 ROK

Miesią

zaprasza Panie na zajęcia fitness

dotyczącego jednej z działek przeznaczonych do sprzedaży : • Działka nr 187/42 o powierzchni 4484 m2 – cena wywoławcza 87.600 ,- zł podano wadium 88.00,- zł winno być 8.800,- zł. as1732/k Fot. Stars for Europe

bal sylwestrowy w Akwawicie

hotel akwawit

Muzyka na żywo

Zespół będzie uwodził tanecznymi rytmami i konkursami przez całą noc. Na przybyłych Gości czekać będzie wiele niespodzianek, wśród nich zaproszenia do SPA Akwawit. oraz nagroda główna: VOUCHER na pobyt w jednym z hoteli Polish Prestige Hotels dla najlepiej tańczącej pary!

Bal w cenie 175 zł/osobę Centrum Konferencji i Rekreacji AKWAWIT, ul. Św. Józefa 5, 64-100 Leszno

Rezerwacje: tel. 065 529-58-30, 065 529-37-81 (24 h) www.akwawit.pl hotel@akwawit.pl

styczeń 2009 — 13,70 zł

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18


25

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne przez SMS Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

OPUŻYWANE NY i NOWE

FELGI STALOWE I ALUMINIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

U nas wybierzesz strop do własnego domu. DORADZIMY • ZAPROJEKTUJEMY • SKALKULUJEMY

PRZENIESIONO

września od 15 Kosmonautów na ul.

NOWY

´ (też teren lotniska) WARSZTAT LOTNISKO

Głogów

STACJA PALIW

ęciechowa

TRANSPORT HDS

WARSZTAT OPONY

i Św

)PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE )PŁYTY STROPOWE FILIGRAN )NADPROŻA )GOTOWE ZBROJENIA, STRZEMIONA )KRĘGI I PRZYKRYWY )BETON TOWAROWY + POMPA

Najniższe ceny usług: montaż + wyważanie 7,50 zł/1 koło

RATY + WYSOKIE RABATY

STROP TERIVA 4.01

W ciągłej sprzedaży szeroki wybór opon

­

BETONIARNIA PARTNER OFERUJE:

czynne 9-18

­

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o. o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno tel. 065 529-59-78

Leszno, ul. Dożynkowa 7 • tel./fax (0-65) 527-14-10 www.profis.new.pl

Leszno, ul. Szybowników (Lotnisko) tel. 0 504 058 643

Okna Drzwi Rolety

dla wymagających

558 zł + VAT

272 zł + VAT 5-komorowy

143

206

143

86


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

MEDYCZNE ABC...

OPEL ASTRA 697615244.

1,6 / 1992.

Tel. 0mk7916

OPEL ASTRA 1999 1,6 + gaz. 0510297237. mk7787 OPEL ASTRA KOMBI DTI 2001, klimatyzacja, 4xpp. 0-691061463. mk7847 OPEL ASTRA / 2000 benzyna, gaz. 0692496868. mk7881 OPONY zimowe, mało uz˙ywane 175⁄65⁄14. Tel. 0-601790536. mk8965

KREDYT konsolidacyjny - 1 kredyt zamiast wszystkich dotychczasowych, jedna niska rata. (065) 512-61-10, 0-609749363, 0669882570. mk7701 KREDYT na dowo´d do 20.000 zł bez zas´wiadczen´ o zarobkach i zbe˛dnych formalnos´ci. (065) 512-61-10, 0-609749363, 0669882570. mk7702 KREDYTY goto´wkowe, konsolidacyjne, hipoteczne. Biuro Usług Finansowych, Leszno, Słowian´ska 55 wejs´cie D lok. 3, 0660486257. mk7397 LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0-510913577. mk7222

TRANSPORT bus 9 oso´b + laweta, wynajem. 0-663269966. mk7543

OKAZJA: Kredyty, karty kredytowe + dojazd do domu. 0-506154436. mk7821

TRANSPORT, 695356602.

USŁUGI

ATRAKCYJNA fotografia s´lubna www.michalwisniewski.net 0-605624851. mk7781

BANKOWY kredyt samochodowy na os´wiadczenie. 0-602362970, 0-602362971. mk7358

PEUGEOT 2005 1,4 HDI - zamiana na tan´szy. 0-605225583. mk7790

BMW 520i / 1988. 0-600619883. mk7855

PEUGEOT 206 2,0 HDI / 2001. Tel. 0695195573. mk7914

BMW E36 KOMBI 2,0 / 1997, benzyna. 0-601871841. mk7897

˙ SPRZEDAZ 2 fotele, stan dobry, 50 zł. (065) 529-24-64. mk7877 DACHY blaszane tanio, blachodacho´wka i trapez. (065) 520-11-33. mk7281 FREZARKA do drewna. 0-693442608. mk7923

˙ E blaszane z dowozem i monGARAZ taz˙em. (065) 520-11-33. mk7282 ´ KAMIEN

na

skalniaki.

CINQUECENTO 0,7 kat, 1996. Tel. 0792612111. mk7883 CITROEN C3 1,1 2003. Cena do uzgodnienia. 0-603920199. mk7894

PEUGEOT 307 granat HDI XT 2003, salon, I włas´ciciel, przebieg 172.000, bogate wyposaz˙enie. (065) 546-13-27, 0-603408050. mk7844

CITROEN EVISION 1996, klimatronic 1,9 TDI, 7-osobowy. 0-510051495 mk7868

POLO. 0-666730431.

DAEWOO NUBIRA KOMBI / 1998, pełne wyposaz˙enie, do rejestracji, 4300 zł. (065) 520-89-86. mk7848 ESCORT 94 / 95, 0-691124626.

mk7902

0-603604001. mk7873

FIAT PUNTO 1,8 / 2000. 0-782666306, 0663970120. mk7854

SPRZEDAM suknie˛ s´lubna˛, spo´dnica, gorset, halka, roz.38 / 40, biała. Cena 650 zł. Tel. 0-693736794

FIAT PUNTO 2001, przebieg 60 tys. km. Tel. 0-692202340. mk8921

DOCHODOWY BIZNES, SKLEP (CHEM.GOSP.LUZEM), LESZNO, CENA DO NEGOCJACJI. TEL. 0-791150829 KANAPOTAPCZAN, 80 zł. 0-603583101. mk7876 KOMPUTER + monitor LCD, gwarancja. 0-661972017. mk7811 OKNA, drzwi, podłogi, parapety. Tanio, (065) 520-11-33. mk7283 PIECE pleszewskie miałowe - nowos´c´!!! Automatyczne kotły miałowe-groszkowe. Nawia˛z˙emy kontakty handlowe. (062) 75113-01, 0-509506802. mk7346 PŁOTY kute, bramy, ogrodzenia. (065) 520-11-33. mk7284 SPRZEDAM blache˛ dacho´wkowa˛ ,,AmaBalex’’ 140 m2, bra˛z. 0-603079208. mk7874 TANIE, uz˙ywane zestawy komputerowe, monitor gratis, drukarka dodatkowo, moz˙liwy transport, 0-515279503. mk7904 WINDA dekarska 12m. 0-603079208. mk7893

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ AUDI 80 2,0 benzyna / 1994. 0-604906832. mk7743

PEUGEOT 307 2,0 benzyna 2003, automatyka, pełna elektryka, klimatronik. 0510051495. mk7864

FIESTA 1,3 / 1997, 605225390.

5-drzwiowy. 0mk7851

FORD FIESTA 1,3 / 1997. 0-691515925. mk7721 FORD FOCUS 2004 TDCI KOMBI. 0510297237. mk7788

mk7872

POMOC w załatwieniu formalnos´ci celnych, skarbowych, tłumaczenia, rejestracja pojazdo´w. Agencja Celna Intra-Sad Leszno, ul. Dekana 4. 0-506059295 www.rejestrowaniepojazdo´w.pl U nas odbierzesz tablice rejestracyjne. mk7673 RENAULT ESPASE 2000 2,2 DTI klimatyzacja, 7-osobowy. 0-510051495. mk7867 RENAULT 661771552.

MEGANE

1,6

1996. 0mk7766

SKODA FABIA 2002 + gaz. 0-602478580. mk7817 VECTRA B 601871841.

1,6 / 1996,

benzyna. 0mk7898

VECTRA TDI. 0-691914712.

mk7815

FORD FOCUS 2001 1,4. 0-510297237. mk7789

VITO

FORD FOCUS / 2000, benzyna, gaz. 0667645792. mk7880

VW GOLF III TD 1,9 / 1992, stan bdb. 0-607982895. mk7922

FORD GALAXY 1,9 TDI / 2001. 0603980443. mk7885 FORD MAVERIC 1996 2,7 TDI, klimatyzacja, el. szyby. 0-510051495. mk7869 FORD MONDEO KOMBI 1,8 TDI / 1998. 0-606720796. mk7778 GOLF II 1,8 / 1990, 0-518055876.

mk7907

GOLF IV 1999, PEUGEOT 206 2001, sprowadzone. 0-510297237. mk7786 IVECO 2,8TD / 1996, max długi, prawo jazdy B. 0-692496868. mk7882 ŁADA SAMARA z gazem, tanio. 0661439478. mk7861 MAZDA 121 1,2 16V⁄1999, wspomaganie, 2xpp., klima, alufelgi, bezawaryjna, tania w eksploatacji. Tel. 0-609333366.

AUDI A4 AVANT 1,9 TDI / 1996. 0601644166. mk7587

MAZDA 323 C / 1995, MAZDA 323 F / 1997, OPEL VECTRA Kombi / 1998, OPEL ASTRA / 1995. Tel. 0-695432338. mk7915

AUTO KOMIS ’’ART’’ . 0-888134665. mk7280

MAZDA 323F HATCHBACK 1,6 16V / 2001, klima. 0-608401948. mk7858

AUTOKOMIS (AGROMA) SZAŁ, Leszno, Poznan´ska 1. Kredyty, leasingi. Przyjmowanie ogłoszen´ internetowych: www.autokomis-w.pl. (065) 529-35-06, 0-601853724. mk6533

MERCEDES A140 / 1999, pełne wyposaz˙enie. 0-601779752. mk7859 MERCEDES VARIO 614 / 1997 kontener z winda˛. 0-604906832. mk7744

110

CDI / 2000.

0-601779752. mk7860

BALUSTRADY, 694003658

stal

TRANSPORT laweta - 1 zł / km, kraj, zagranica. 0-505545182. mk7827 przeprowadzki. 0mk7063

TYNKI maszynowe. 0-661722707.

ADAPTACJA budynko´w, tynki maszynowe, rigipsy, płytkarstwo, remonty, ocieplenia, wykon´czenia, brukarstwo, nadzo´r budowlany. 0-783512619. mk7736

OPEL OMEGA 2,0 ⁄ 1994, niebieski metalik, pełna elektryka, stan bdb, po duz˙ym przegla˛dzie. Tel. 0-501938772. mk7832

TRANSPORT 1,5t, Bus Long, kraj - zagranica, faktura Vat, 0-502220453. mk7275

nierdzewna. 0mk7209

TYNKI maszynowe. 0-605906363.

mk7183 mk7522

TYNKI maszynowe, szpachlowanie, malowanie. 0-607211883. mk7546 TYNKI maszynowe - niskie ceny, wolne terminy. 0-661968549. mk7717 TYNKI, posadzki. 0-600695045. mk7345

CYKLINOWANIE, układanie parkieto´w, lakierowanie. Tel. 0-607672111. mk7895

UKŁADANIE paneli - tanio, solidnie. 0607436873. mk7828

FIRMA Ogo´lnobudowlana Dawid Zeh przyjmie rezerwacje na docieplenia budynko´w oraz tynki maszynowe na nowy sezon po starych cenach. 0-721288330. mk7667

UKŁADANIE płytek, szpachlowanie, malowanie, adaptacja poddaszy. 0-693085358. mk7709

FIRMA BUDOWLANA DAWID ZEH PRZYJMIE ZLECENIA NA PRACE WY´ CZENIOWE. TEL. 0-721288330 KON HYDRAULIK - tanio, profesjonalnie. 0608144370. mk7628

UKŁADANIE płytek i wykon´czenia wne˛trz. Tel. 0-609394456. mk7896 USŁUGI stolarskie: szafy rozsuwane, sufity podwieszane, s´cianki gipsowo-kartonowe. Tel. 0-792612111. mk8822 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691

KARCHER 0-697708297.

mk7371

KARCHER 0-65 / 520-95-92.

mk7909

KARCHER 0-669177449.

mk7072

KARCHER. 0-509511107.

mk6616

KARCHER. 0-665195914.

mk7594

USŁUGI remontowo-wykon´czeniowe wne˛trz. Solidnie i fachowo. 0-691616119. mk7703

KARCHER. Codziennie. Dojazd do klienta. 0-601790449. . mk7849

USŁUGI transportowe, bus 15m3. 0607807572. mk7318

´ KSIE˛GOWOS´ C poprowadze˛, 0509118832, 0-880229389. mk7431

VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0609461247. mk4836

˙ sufito´w MONTAZ 785719138.

podwieszanych. 0mk7764

WOZBUD - tynki maszynowe wewne˛trzne i zewne˛trzne, docieplanie budynko´w. 0507119553. mk7824

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. mk4187

´ CZANIE wne˛trz: gipsowanie, maWYKAN lowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd506

´ LNOBUDOWLANE, remonty, solidOGO nie. 0-667481308. mk7064 OPIERZENIA dekarskie, parapety. (065) 520-11-33. mk7286

´ CZANIE wne˛trz - płytki, rygipsy, WYKAN szpachlowanie - fachowo, solidnie. 0784223814. mk7383

KUPNO

PŁYTKI solidnie remonty. 0-600540312. mk7838

´ CZENIA wne˛trz, remonty buWYKON mk7803 dynko´w, 0-501701778.

AUTO kupie˛ do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. mk6588

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. mk7344

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 536-72-76, 0-696545600. ap763 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0-668002883. mk2711 SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0-725048874. mk6532

´ Z˙ NE RO ´ WIA˛TECZNY Z PREZEN0 ’’KREDYT S TEM’’ pytaj nas tel. 0-661972000 SZYBKA ´ WKA W INTERMARCHE LESZGOTO NO, Narutowicza 143. mk7899

POSADZKI

maszynowe.

0-785719138. mk7765

POSPRZA˛TAM biura, mieszkania, domy. 0-500809734. mk7845 PRZEPROWADZKI 603290719.

-

PRACA ZATRUDNIE˛ BIURO rachunkowe Leszno, prowadzenie KPiR, KH, poszukuje˛ che˛tnych do wspo´łpracy. 0-693807113. mk7837

meblowo´z. 0mk7327

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0509879801. mk4185 REMONTY, malowanie, szpachlowanie, płytki, rigipsy. 0-665504018. mk7887 REMONTY, szpachlowanie, podwieszanie sufito´w. 0-669333603. mk7182 STAL, wyroby hutnicze - tanio. (065) mk7285 520-11-33.

DEKORATOR wne˛trz z wykształcenia lub zamiłowania. Tel. 0-601544114 po 19.00. mk7742 ELEKTRYKA z tytułem majster, minimum 2 lata dos´wiadczenia. 0-601198805. mk7929

˙ agiel 9,9%, dojez˙AKTUALNIE Kredyt Z dz˙amy. 0-603289393. mk7396

STOLARSTWO budowlane, instalacje elektryczne, wykon´czenia wne˛trz. Tel. 0669521688

ATRAKCYJNE kredyty: konsolidacyjne duz˙e kwoty do 30x docho´d, minimum formalnos´ci, kredyty goto´wkowe - docho´d juz˙ od 600 zł, Leszno, ul. Jagiellon´ska 16, tel. 0-65 / 520-05-77, 0-603312674. Włoszakowice tel. 0-65 / 537-09-90, 0-691748195. mk7509

˙ ENIE i piele˛gnacja pso´w. Leszno, STRZYZ 0-668501215. mk7853

´ migielski zatrudni do działu handFIRMA S lowego osobe˛ ze znajomos´cia˛ je˛zyka czeskiego. CV prosze˛ kierowac´: praca s´migielski.net.pl. mk7810

SYLWESTER GOK Lipno zespo´ł FAMILY BAND 250 zł / para. (065) 534-02-57 mk7475

FIRMA ogo´lnobudowlana zatrudni instalatoro´w wod.-kan. i c.o. oraz spawacza. Wysokie wynagordzenie. 0-608027262. mk7675


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ INSTALATORA wod.-kan., duz˙e zarobki. 0-669414844. mk7835

KAMIENICA centrum, ul. Słowian´ska ’’KD’’ 0-516146701. mk7690

KWIACIARNIA zatrudni pracownika. 0607650520. mk7541

KAMIENICA w Rydzynie ’’KD’’ 0516146701. mk7691

PANIA˛ do zbioru pieczarek dorywczo Leszno. 0-505789525. mk7856 ’’POL-LEIM-HOLZ’’ przyjmie do pracy: stolarzy, lakierniko´w i operatoro´w maszyn CNC. Leszno, ul. Usłgowa 10, plh plh.com.pl mk7823 PUB Cegła zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka. Nie jest wymagane dos´wiadczenie. Wymagana dyspozycyjnos´c´. Tel. 0-509803509, e-mail: pub.cegla wp. pl. mk2144 PRACA w Holandii dla pano´w z prawem jazdy. 0-504262976. mk7535 PRACOWNIKA produkcji i pracownika działu wysyłek. 0-609602640. mk7782 PRZYJME˛ kobiety do zbioru pieczarek oraz me˛z˙czyzn do pracy w pieczarkarni. Zapewniamy transport z okolic Leszno, Kos´ciana, Wschowy, Włoszakowic. Tel. 0-663270740, (065) 529-77-20. mk7769 WWW.LESZCZYNIAK.PL

mk7223

´ konsultantka˛ Avon. Tel. 0ZOSTAN 691224150 ZATRUDNIE˛ cies´le˛ szalunkowego. 0609945353. mk7634 ZATRUDNIMY handlowca w branz˙y narze˛dziowej. 0-607395650. mk6500

SZUKAM PRACY 24-LATEK dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B, dobra obsługa komputera i urza˛dzen´ biurowych, wykształcenie s´rednie + matura, dos´wiadczenie - szuka pracy biurowej w Lesznie. 0-603851109. mk7741 32-LETNI kierowca kat. BCE, uprawnienia ADR na cysterny, 4-letni staz˙ w przewozach mie˛dzynarodowych podejmie prace˛, najche˛tniej na wanne˛ lub cysterne˛. 0-723802692. mk7712 BIEGŁY rewident wyła˛cznie we Wrocławiu, bez pos´redniko´w. Moz˙e byc´ AUDYT wewne˛trzny. Wynagrodzenie minimum 6000 zł. (065) 520-46-91. mk7719

˙ CZYZNA, grupa inwalidzka, po stuMEZ diach administracyjnych szuka pracy w biurze. 0-513066087. mk5131 ˙ CZYZNA lat 44 poszukuje stałej praME˛Z cy. 0-603922687. mk7784 PANI 32 lata, poszukuje pracy w szkole, biurze rachunkowym lub jako pracownik biurowy. Ukon´czona Wyz˙sza Szkoła Pedagogiczna i podyplomowo Akademia Ekonomiczna - rachunkowos´c´. 0-607050055. mk7888 STUDENT zaoczny, uczciwy, odpowiedzialny podejmie prace˛. che˛tnie jako kierowca. Prawojazdy kat. ABCT, dos´wiadczenie. Tel. 0-507609135. bd501 SZUKAM pracy dodatkowej - po 16.00, studia wyz˙sze, je˛zyk angielski, 0601534913. mk7808 UCZCIWA para zaopiekuje sie˛ starsza˛ osoba˛ w zamian za mieszkanie - Leszno lub okolice. 0-667715615. mk7813 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛osoba˛. (065) 52914-25. mk7879

´ CI NIERUCHOMOS 116 / 500 nowy dom - Zatorze ’’KD’’ 0509660842. mk7692 138 / 550 nowy bliz´niak - Gronowo, ’’KD’’ 0-509660842. mk7696

BOSZKOWO działka 400m ’’KD’’ 0509660842. mk7695 DOM 170m2 - Lipno, stan surowy zamknie˛ty. 0-603138055. mk7159 DZIAŁKA budowlana 7400m2 Nieta˛z˙kowo. 0-601644270. mk7724 DZIAŁKE˛ 665771314.

budowlana˛

-

Lipno. 0mk7901

JARDOM nieruchomos´ci - sprzedaz˙, kupno, kredyty hipoteczne. Leszno, Bracka 10, (065) 520-74-25. mk6679

MIESZKANIE 508072801.

-

os.

Wieniawa. 0mk7267

´ CI ’’KREDYT DOM’’ NIERUCHOMOS kupno, sprzedaz˙, wynajem, kredyty. Leszno, Słowian´ska 17, (065) 520-77-57, 0509660842. mk7155

MIESZKANIE 2-pokojowe, 46m2 + garaz˙ 16m2 - Wieniawa. Doste˛pne od zaraz. 0607284945. mk7843

KUPIE˛ działke˛ w centrum Leszna lub dom z działka˛ do remontu. 0-510148210. mk7133

MIESZKANIE 53m2 - tanio, Leszno, Sułkowskiego. 0-602488782, 0-65 / 528-81-99 (Apartament). mk7932

KUPIE˛ ziemie˛ - okolice Leszna. 0504178090. mk7268

MIESZKANIE 58m w Lesznie, po remoncie. 0-669414844. mk7836

OKAZJA - sprzedam grunt pod działalnos´c´ gospodarcza˛ 1ha. Zduny. Tel. 0-723018125. mk7927

PILNE TANIEJ 63m2 parter, Zamenhofa, do uzgodnienia, 0-693542876. mk7900

OKAZJA- sprzedam grunt pod działalnos´c´ gospodarcza˛ 2ha. Zduny. Tel. 0-723018125. mk7926 SPRZEDAM atrakcyjna˛ działke˛ przemysłowa˛, 3000m2 - Ka˛kolewo. 0-665929548. mk7884

´ migiel, tanio. 0SPRZEDAM dom - S 602327771. mk6891

2

SPRZEDAM kawalerke˛ 2-pokojowa˛ 33m2. 0-602488782, Apartament. mk7857 SPRZEDAM mieszkanie 54m2 - os. Rejtana, I pie˛tro, raty do IX 2009. 0-602488782, Apartament mk7862 SPRZEDAM mieszkanie własnos´ciowe w bloku 63m2 (III pie˛tro). Rawicz, tel. 0-668341021. mk7883 2

NIEMIECKI 607952230.

dla

przedszkolako´w. 0mk7759

PRACE maturalne. 0-669278076. mk7924 TANIEC - fachowe i solidne lekcje indywidualne. Tel. 0-503379455. mk7404

ROLNICZE BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. mk7526 BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. mk7527 BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. mk7528 BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0-509954478. mk6015 CIA˛GNIK 355 i rozrzutnik dwuosiowy. Słupia 48. mk7816

ODDAM darmo w dobre re˛ce kotki 3miesie˛czne, Rawicz, 0-668966652. mk7908 ODDAM małe kotki w dobre re˛ce. 0724096663. mk7840

´ ZEK inwalidzki, uz˙ywany. Tel. 0WO 502195829. mk7911

´ ZADZWON DO FACHOWCA BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. mk1032 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0502954307, www.elita.prv.pl. mk7067 CIESIELSTWO, dekarstwo. 0-609109004. mk2702

mk7820

CYKLINOWANIE i układnaie parkieto´w. 0-663836822. mk3617

CIA˛GNIK Lamborgini 80KM, I włas´ciciel, stan idealny, słoma-baloty, 0-697610925. mk7544

CYKLINOWANIE, układanie parkieto´w, paneli. 0-606812325. mk4742

´ wierczyna 60. JAŁOWICA na wycielenie. S mk7850

DOMOFONY - montaz˙, naprawa, gwarancja. 0-607392298. mk4800

CIA˛GNIK C-355. 0-783616754.

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk7699

SPRZEDAM mieszkanie 100 m , I pie˛tro Czernina. Tel. 0-501547126. mk7890

SPRZEDAM działki budowlane. Chojno, Łaszczyn. 0-691746785. mk7728

SPRZEDAM mieszkanie 53m2, 3-pokojowe, tanio, ul. Sułkowskiego, wolne od zaraz. 0-602488782, 528-81-99 Apartament. mk7891

KLACZ - cena 2500 zł, tel. 600354718, 0-65 5185217. mk7690

ELEKTRYK - instalacje - 0-609270126, karcher - 0-664433970 mk5011

KUPIE˛ prosie˛ta, warchlaki. 0-65 / 536-0374. mk7919

ELEWACJE, malowanie, szpachlowanie, regipsy. 0-693537890. mk4209

TANIO sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 60,5m2, IV pie˛tro - Bułgarska. 0-889188465, (065) 520-03-48. mk7684

MAKI - skup macior, knuro´w - (065) 529-47-36, tuczniko´w - 0-601894222. mk4431

DO WYNAJE˛CIA

OKNA pcv do pomieszczen´ gospodarczych, inwentarskie. 0-515241917. mk6614

SPRZEDAM dom 180 m + warsztat 100 m. ´ rodkowa 2. Tel. 0- 602755169 Rawicz, ul. S

´ miglu, 700 m kw. SPRZEDAM działke˛ w S Tel. 0-518573617. bd505 SPRZEDAM działki budowlane 1000m2, 1400m2 - Krzycko Wielki, blisko lasu. (065) 533-14-26. mk7730 SPRZEDAM działki budowlane w Rawiczu na osiedlu XXX-lecia w cenie 55 zł / m2. Tel. 0-600443176, 0-607601357. mk7818

´ migla. SPRZEDAM działke˛ w centrum S 0-604996427 mk7875 SPRZEDAM garaz˙ - Al. Konstytucji 3 Maja. 0-605454854. mk7822 SPRZEDAM garaz˙ przy Al. Konstytucji 3 Maja. Tel. 0-603943113. mk7845 SPRZEDAM garaz˙ z kanałem, ul. Dekana. 0-604917858. mk7611 SPRZEDAM garaz˙ - ul. Luksemburska. 0-609462175. mk7806 SPRZEDAM garaz˙ ul. Jagiellon´ska-Prochownia. 0-691503092. mk7910 SPRZEDAM garaz˙ - Ogrody. 0-602488782, 0-65 / 528-81-99 (Apartament). mk7931 SPRZEDAM nieruchomos´c´ w Krzemieniewie (lokal uz˙ytkowy na działalnos´c´ + adaptacja pie˛tra na mieszkanie). 0-602488782 Apartament mk7863 SPRZEDAM owocuja˛cy sad jabłkowy opłotowany, 3 ha w okolicach Leszna. Cena 220.000 zł. 0-601550865. mk7674

˙ domo´w w Da˛bczu (w sa˛siedztSPRZEDAZ wie lasu i zalewu wodnego). Wysoki standard 108m2 + poddasze uz˙ytkowe. Cena 1990 zł / m2 + 690m2 działka. Rata ok. 1300zł / miesia˛c. 0-510148210, www.smigielski.net.pl mk7134 ˙ domo´w pod lasem. Leszno SPRZEDAZ Grzybowo 108m2 + poddasze uz˙ytkowe. Wysoki standard. Cena 1990 zł / m2 netto + działka 500m2. Rata od 1490zł / miesia˛c. 0-510148210, www.smigielski.net.pl mk7158 WWW.KREDYT-DOM.PL WWW.LESZCZYNSKIE.PL

mk7156 mk5960

LOKALE

´ wierczyna dom wolno stoja˛cy 160 / 822 S ’’KD’’ 0-691741437. mk7694 ATRAKCYJNY dom pod lasem - Da˛bcze ’’KD’’ 0-509660842 mk7693

KAWALERKE˛ 40,2m2, ul. Zamenhofa, parter. 0-602488782, 0-65 / 528-81-99 (Apartament). mk7930

27

47M2 Grunwaldzka ’’KD’’ 0-691741437. mk7686 53M2 ul. Niemiecka. 0-604917858. Ip.

mk7612

’’KD’’ 0mk7685

77M2 Długie Stare ’’KD’’ 0-509660842. mk7687 2

84M kamienica, 509660842.

centrum. 2

WYNAJEM ´ NOWYCH MIESZKAN OD STYCZNIA 2009 ´ CIOWO CZE˛S UMEBLOWANYCH

´ NIADECKICH 41 UL. S 41m2 I 56 m2 CENA OD 850 ZŁ + KAUCJA ZA 3 MIESIA˛CE 065 529-37-28 0-605979768 as1655⁄k 70M2 lokal, 503096082.

Leszno,

Kos´cielna. 0mk7819

DO wynaje˛cia mieszkanie - Ostroroga, Zamenhofa, Rejtana oraz domek. 0-602488782, 528-81-99 Apartament. mk7892

˙ E eleganckie biuro z parkingiem. DUZ mk7801 0-502754571. KAWALERKA 791172661.

do

wynaje˛cia. 0mk7871

’’KD’’ 0mk7688

ATRAKCYJNE 49m Ogrody. ’’KD’’ 0509660842. mk7689

SKUP bydła. 0-605693339.

mk7613

mk7812

WYNAJME˛ pomieszczenie fryzjerce, 0600957667. mk7905

SPRZEDAM jałowice˛ wysoko cielna˛ - styczen´, klacz kara 5 lat, klacz szpaczka 4 lata. 0-605216035. mk7925 SPRZEDAM ZIEMNIAKI

słome˛.

0-65 / 536-03-74. mk7920

jadalne.

0-607807572. mk7319

MIESZKANIA 2-pokojowego. Tel. 0691484103. mk7913

NAUKA

DZIEWCZYNY. 0-603701639.

˙ anten: TV-POLSAT, CANAL+. MONTAZ 0-669913111. mk7832

mk7254

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. mk7255 NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 20.00-5.00, 0-663899072 SUPER dziewczyny. mk7417 SEKSOWNE panie. 0-609522988. mk7737

MEDYCZNE

ALERGIE - bezbolesne testy (bez odkładania leko´w, bez nakłuwan´). Odczulanie bez leko´w. BIOSTYL Gostyn´, Rawicz, 0602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. mk7523 GRONKOWIEC ZŁOCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne usuwanie zakaz˙en´ dro´g moczowych i oddechowych (ro´wniez˙ u niemowla˛t). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. mk7524

MOTOCYKLE, skutery - napawa, sprzedaz˙. 0-516030050. mk6835 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0783608080. mk5829 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. mk5837 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. mk7009 OGRODZENIA ro´z˙ne - kompleksowo. 0506078751. mk6150 PŁOTY - balustrady. Tanio, 0-696453914. mk5230 PRODUKCJA, montaz˙ siatki ogrodzeniowej, 0-697-260-040. mk3898 SIATKI ogrodzeniowe - producent - montaz˙. 0-604715425. mk3483 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779

0-781747205. mk7251

˙ , renowacja wypoczynko´w sko´SPRZEDAZ rzanych. 0-600182139. mk4229

NAŁOGI: tytoniowy, alkoholowy - skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛t ki . mk7525

STOLARSTWO, ogo´lnobudowlane, wykon´czeniowe. (065) 520-19-50, 0661255537. mk6279

Tel.

POTENCJA.

JEZYK angielski dla dzieci, 0-601534913. mk7809

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0-609089401. mk7903

ANGIELSKI. Tel. 0-607952230.

mk6364

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. mk4038

0-783907979 zadzwon´! Spełnie˛ Twoje marzenia!. mk7416

NERWICE, depresje, oparzenia - szybko i skutecznie leczy aparat Viofor JPS System, stosowany w gabinecie fizjoterapii. 065 52053-84. mk7906

FIZYKA. 0-603369774.

transport, mk6988

MALOWANIE, tapetowanie, penele. 0692877337. mk4617

A1 - angielski, niemiecki, inne. 0-65 / 52910-83. mk5799 mk7760

KOPARKO-ŁADOWARKA, z˙wir, ziemia. 0-663139317.

TOWARZYSKIE

˙ leczniczy. MASAZ

POSZUKUJE˛ do wynaje˛cia kawalerki w Lesznie. Tel. 0-609333366. mk1263

KARCHER - tanio, szybkie terminy, 0508104523. mk4213

KOMINKI, płytki, rygipsy, ocieplenia. 0661391378. mk3120

ZDROWIE

´ J. 0-603328577. POKO

0-506068289, mk1213

˙ zboz˙a: pszenz˙yto, je˛czmien´ SPRZEDAZ i inne. Duz˙e ilos´ci. Tel. 0-605340902. mk7833

LOKALE - centrum 36-165m2, parter, mk7800 parking. 0-502754571.

PODNAJME˛ stanowisko fryzjerskie przy gabinecie kosmetycznym i solarium. Tel. 0-602495098

INSTRUKTOR tan´ca, www.taniec-reklama.pl

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0603249603. mk6035

WOLODYMYR SOKUR lekarz specjalista akupunktury. Bezoperacyjne leczenie z˙ylako´w. Tel. 0-698536456. mk7825

MIESZKANIE umeblowane, garaz˙ lub bez, Przylesie, 0-609939387. mk7802

mk6520

SPRZEDAM byczka i jało´wke˛, mie˛sne. (065) 534-26-48. mk7842

LESZNO centrum, wynajme˛ lokal handlowy, biurowy. 0-605225623. mk7548

POSZUKUJE˛

SPRZEDAM

60M2 Sułkowskiego 691741437.

30M2 lokal na działalnos´c´ biurowo-usługowa˛, Słowian´ska, 0-668335504, 0601543400. mk7644

HYDRAULIK. Tel. 0-691626468.

Leszno,

0-697454739. mk7276

SZAFY, kuchnie. Pomiar, wycena gratis. 0-601153378, www.perfektmeble.com mk6054 TELEFONY komo´rkowe - profesjonalny serwis, simlocki. (065)520-55-66. mk6505

ODDAM DARMO

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6506

ODDAM darmo w dobre re˛ce małego kotka. Tel. 0-507086645. mk7785

TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0609197699. mk7107


28

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA MOTORYZACJA

ALUFELGI z oponami letnimi 195 / 50 / R-15, 750 zł. 0-721687281. al4296 BMW 525 TDS / 1998, pełna opcja, opłacony, zarejestrowany, bezwypadkowy, I włas´ciciel, stan idealny, cena 21.500 zł. Tel. 0-664728692. al4245 BMW 525 kombi 2,5TDS / 1997, zarejestrowany, bezwypadkowy, 20.500 zł. 0-782649525. al4302 BMW 530 3,0 / 1999 diesel, granat, wspomaganie, c.z., ABS, EPS, klimatronic, 26.000 zł. 0-660233568. al4257 CITROEN ZX 1,4 / 1993, wspomaganie, gaz, zarejestrowany, 2300 zł. 0607805362. al4308 CITROEN ZX 1997, 2000 zł. 065 573-66-40. al4309 CITROEN BERLINGO 2003 ⁄ 1,9D, cie˛z˙arowo-osobowy FAKTURA VAT. Cena 19.300 zł. 0-601089917. mk7794 CITROEN BERLINGO / 1997, cie˛z˙arowy, FAKTURA VAT, 7500 zł. 0601089917. mk7795 FIAT DUCATO 14 max 2,5D / 1998, przebieg 200.000 km, zarejestrowany, 16.500 zł. 0-697730215 mk7886 FORD MONDEO 2,0 ⁄ 2002 130KM, bogate wyposaz˙enie. Cena 21.300 zł. 0-601089917. mk7793 ESCORT 1,4 / 1995, 5200 zł. 0508104516. al4262 FIAT PUNTO 1,2 / 1996, 4-drzwi, wspomaganie, c.z., el. szyby, 6500 zł. 0-609115545. al4269 FORD FOCUS kombi 1,8TDDI ⁄ 2001, srebny, 145 tys. km, abs, wspomaganie, el. szyby, radio CD, klimatyzacja, alarm + centralny zamek, 4xpp., alufelgi + koła zimowe, zarejestrowany, garaz˙owany. Cena 20.600 zł. Tel. 0-603301198. al4089 FORD ESCORT kombi 1997 ⁄ 1,8TD, 2xpp., wspomaganie, immobiliser, c.z., klimatyzacja, el. szyby, 7500 zł. 0501373868. al4303 FORD FIESTA 1,1 / 1990, 750 zł. 0661427918. al4266 FORD FOCUS 1,8TDCI / 2004, srebrny, 4xpp., klima, 2 komplety opon, ABS, 23.900 zł. 0-506135308. al4287 GOLF III 1,8 / 1992, granat metalik, 6000 zł. 0-691206167. al4315 MAZDA 121 1,3 KAT. 1992, srebrny metalik, 4 drzwi, centralny zamek, alarm, el. dach, aluminiowe felgi, RO, nowe opony, zarejestrowany w kraju od 2004, zadbany, stan techniczny bardzo dobry. Cena 6000 zł. Leszno, tel. 0667098351. bd4776 MAN 24-232 1991, ładownos´c´ 14 ton, winda, 21 euro palet, pp., 24.000 zł. 0-601333422. al4285 MERCEDES C-280 1994, 9000 zł. 0-698382332. al4304 OPEL ASTRA 1,4 sedan / 1993, lekko uszkodzony błotnik, 2900 zł. 0691206167. al4314 OPEL ASTRA II 1,7 CDTI / 2003, bogate wyposaz˙enie, 24.000 zł. 0784650256. al4279 OPEL ASTRA kombi 2001 / 2,0DTI diesel, niebieski, klimatyzacja, 4xpp., 16.800 zł. 0-691061463. al4301 OPEL FRONETRA Limited 2,2 DTI / 2000, klima, 4xpp., granat, 26.200 zł. 0-606675307. al4290

OPEL ASTRA II KOMBI 1,7 D / 1999, 4 poduszki, ABS, centralny zamek, el. szyberdach, aluminiowe felgi. Cena 12.500 zł + opłaty. 0601306413. mk7624 OPEL VECTRA 1,6 16V / 1998 / 99, bogate wyposaz˙enie bez sko´ry, klimatyzacja, aluminiowe felgi, 112.000 km. Cena 11.500 zł + opłaty. 0-601306413. mk7623 PEUGEOT 307 2,0HDI / 2002, 2xpp., klimatyzacja, ABS, ESP, wspomaganie, c.z., zielony, 5-drzwi, 22.500 zł. 0-506198431. al4312 PODNOS´ NIK do szyb, lusterko lewe GOLF II, od 20 zł. 0-694395086. al4307 PUNTO 1,2 / 1998, ciemnozielony, 6900 zł. 0-691906070. al4282 RENAULT CLIO 1,5 DCI / 2002, 5drzwiowy, uszkodzony. Cena 10.500 zł. 0-503017042. mk7852 RENAULT ESPACE 2,0 / 1997, benzyna. Cena 13.000 zł do negocjacji. Tel. 0-698651784. mk7777 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, z˙o´łty, 4xpp., c.z. + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9000 zł. 0-667098351. mk424 ROVER 418 GSD 1,8 TD / 1993, zielony metalik, 4-drzwiowy, wspomaganie, c.z., el. szyby, el. lusterka, el. dach, radio CD, hak, welurowa tapicerka, auto alarm, zadbany, zarejestrowany. Cena 8500 zł. Tel. 0-501109747. am1237 RENAULT CHAMADE 19 1,7 / 1995, c.z. + pilot, el. szyby, hak, 2500 zł. 0-661510146. al4274 SCENIC 1,6 / 1999, gaz, bezwypadkowy, zielony matalik, 15.200 zł. 0605397150. al4313 SKUTER ZIPP 2008, 1700 zł. 0782638261. al4280 TOYOTA YARIS 2000 / 2001, czarny metalik, 3-drzwiowy, 2xpp., c.z., wspomaganie, 14.000 zł + opłaty. 0516105129. al4284 VOLVO 440 1,7 TURBO 1994, zielony metalik, klima, sko´ra, elektryczne szyby x 4, elektryczne lusterka, halogeny, podgrzewane lusterka i szyby, alufelgi. Cena 5000 zł do negocjacji. Tel. 0-606701358. mk7729 VW BORA kombi 1,9TDI 1999 / 2000, 6-biegowy, 22.200 zł. 0691956768. al4292 VW PASSAT 2,5TDI / 2001 V6 kombi, czarny metalik, wspomaganie, c.z., ABS, EPS, klimatronic, 4xpp., 29.500 zł. Tel. 0-665252496. al4258

´ CI NIERUCHOMOS DZIAŁKA 3500m2 w Strzyz˙ewicach przy drodze asfaltowej Strzyz˙ewice Henrykowo, 60 zł / m2. 0-601565406, 0-605302666. al3905 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0-667098351. mk6793 DZIAŁKA budowlana na Osiedlu w Krzemieniewie, 60 zł / m2, 0695948790. al3965

˙ ul. Luksemburska, 14.000 zł. GARAZ 0-609462175. al4310 ˙ ul. Ostroroga 57, Leszno, GARAZ 21.000 zł. 0-693899598. al4273

OPONY zimowe 2003 145 / 80R / 13, 2 szt. 50 zł. 0-784650256. al4281

GRONOWO - działka budowlana na działalnos´c´ 2500m2, opłotowana, pra˛d, woda, budynek - 220m2 (mury, konstrukcja dachu, kanalizacja, cena 199.000 zł. Tel. 0-502210732. al4244

OPONY letnie z felgami, 4 sztuki, mało uz˙ywane, 175⁄70 R13. Cena 50 zł sztuka. Tel. 0-600186122. mk7821

MIESZKANIE 2-pokojowe 34m2, balkon, IV pie˛tro, Jagielon´ska, 110.000 zł. 0-664769708. al4267

RAWICZ, nowe, ładne mieszkanie, 48m2, bezczynszowe, dobra lokalizacja, 174.000 zł. 0-601820008. al4293 Strona okazyjnych ogłoszen´ drobnych ukazuje sie˛ w kaz˙dym wydaniu ,,ABC’’. Ogłoszenia (musza˛ miec´ podana˛ cene˛) drukujemy za darmo. Przyjmujemy je we wszystkich naszych Biurach Ogłoszen´, a takz˙e telefonicznie i faxem 0-65 529-25-40, za pomoca˛ SMS-o´w (0-695584696) i przez internet (abc-marketing gazetaabc.pl). Do wiadomos´ci redakcji nalez˙y podac´ nazwisko i adres zamawiaja˛cego. Pierwszen´stwo druku maja˛ ogłoszenia nadesłane na kuponie wycie˛tym z gazety. MIESZKANIE 3-pokojowe 62,5m2 Kos´cian. 173.000 zł. 0-660802804. al4286 MIESZKANIE 63m2, parter Rejtana, 187.000 zł. 0-65 526-60-02. al4305

DLA DZIECKA ALBA dla chłopca 30 zł, buciki czarne 20 zł, alba dla dziewczynki 30 zł, 0-601157514. al4259 DWA kombinezony dziecie˛ce, rozm., 3-6 miesie˛cy i 5-9 miesie˛cy, 15 zł / szt. 0-668815860. al4283

KOSIARKA dyskowa CLAAS / 1999, szer. 3m, stan bdb, cena 9000 zł. Tel. 0-502058174. al4252 KRZESŁA do kuchni 6 szt. 80 zł, krzesła tapicerowane do salonu 4 szt. 80 zł. 0-695652130. al4311 LAMPA 3 klosze (z˙o´łte) 50 zł. 0609568650. al4319 LAMY (kuchenna i pokojowa), cena 30 zł / szt. Tel. 0-601272752. al4256 ŁAWA owalna, kolor ciemny, 200 zł. 0-65 520-42-23. al4275 MAŁO uz˙ywany wypoczynek, 3+2+1, w sko´rze ekologicznej, kolor pomaran´czowy, 1360 zł. Tel. 0-502284124. al4271 MASZYNA do szycia domowa, elektryczna, na stoliku, 100 zł. 0-65 538-0766. al4317 MIESZALNIK do pasz sypkich, ładownos´c´ 800kg, sprowadzony z Niemiec, stan bdb, cena 2000 zł. Tel. 0502058174. al4247 KOSTKA granitowa, ro´z˙ne wymiary 260 zł tona, rudo-szara - 240 zł tona, odpady granitowe 60 zł tona, powyz˙ej 5 ton 50 zł tona. 0-501769271, 0603393490, 065 549-61-07. mk7445

FOTELIK samochodowy z atestem 150 zł, ło´z˙eczko drewniane z materacem 120 zł. 065 520-94-49. mk1476

KURTKA ze sko´ry, damska, z podpinka˛, na szczupła˛osobe˛ - cena 110 zł. Tel. 0-609333366. al1392

TUBA do wo´zka 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1477

KOMBAJN do ziemniako´w GRIMME, jednorze˛dowy, stan bdb, cena 6200 zł. Tel. 0-502058174. al4250

KOJEC dziecie˛cy 80 zł. 0-510688730. al4298

MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk6134

MEBLE dziecie˛ce 3m, z biurkiem, jasne z niebieskim dodatkiem, 280 zł. 0-65 526-60-02. al4306

ROWER 3-kołowy dla inwalidy - cena 1000 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1414

´ ZEK Inglesina 3-funkcyjny, graWO natowy, 350 zł. Tel. 0-502254820. al4295

´ Z˙ NE RO AGREGAT pra˛dotwo´rczy wojskowy 2kW, odpalany na rozrusznik, 550 zł. 0-602833938. al4289 BRYKIETY ze słomy, 30 kg / 11 zł. 065 543-83-12. al4268

PIELUCHY dla dorosłych, rozm. L 1,50 zł / szt. Tel. 0-65 520-94-49. mk1473 SPRZEDAM jało´wke˛ cielna˛, 2800 zł. 0-691863199, 0-606858973. mk7630 SPRZEDAM nowy fotel do rehabilitacji firmy B.E.C.K. Cena 6200 zł. Tel. 0-691863199, 0-606858973. mk7631

MYJKA cis´nieniowa Karcher 620m cis´nienie 140 bar, 550 zł. 0-602833938. al4288 PASEK klinowy do pralki Amica, nowy, 25 zł. 0-505068341. al4299 PŁASZCZ zimowy z kapturem roz. 38 / 40, 164 cm, 80 zł. 0-609291957. al4263 PROGRAMATOR do pralki Amica z sysemem Aqua Spray, 50 zł. 0505068341. al4300 PRZYCZEPA samozbieraja˛ca KRONE, ład. 4,5 tony, stan bdb, cena 3500 zł. Tel. 0-502058174. al4248 RADIO ,,Szarotka’’ ze wzmacniaczem, sprawne, nie przestrojone, pierwsze wydanie, 200 zł, 0-65 526-33-72. al3827 ROZRZUTNIK obornika STRAUMANN, ład. 3,5 tony, stan bdb, cena 3500 zł. Tel. 0-502058174. al4253 ROZRZUTNIK obornika polski, 1osiowy, 1-tas´ma, 3000 zł. 0783487137. al4270 STEPPER 50 zł. 0-691559781. al4297

´ Ł okra˛gły, rozkładany, s´rednica STO 110cm, ciemny, 065 520-42-23. al4276 SYPIALNIA, dwa tapczany ze skrzyniami, 2 nocne stoliki, toaletka, 350 zł. 0-65 520-42-23. al4277 SZAFA 2-drzwiowa, dwie komody, dwa regały - cena 500 zł. Tel. 0601272752. al4255 SZNAUCER miniaturowy 350 zł. 0662622480. al4291 S´ RYTOWNIK bijakowy 11 KW 1200 zł. 0-669015768. al4318 TAPCZAN 1-osobowy, cena 250 zł. Tel. 0-601272752. al4254 TELEFON Motorola E 365 50 zł, Sony Ericsson T610 50 zł. 0665722577. al4316 TELEFON Nokia N70, uz˙ywany, bez simlocka, 320 zł. 0-601157514. al4261 TELEFON Samsung D 900i, uz˙ywany, bez simlocka, 320 zł. 0-601157514. al4260 TELEWIZOR kolorowy METZ 29 cali, 150 zł. 0-609291957. al4264 TYNK akrylowy (bez˙) 75 kg + podkład Baumit 50 kg - 400 zł. 0-609568650. al4320

KARTON rzeczy damskich, rozm. 3840, 50 zł. 0-609291957. al4265

SPRZEDAM prase˛ hydrauliczna˛ do płytek lastrykowych wymiar 30 x 30 o nacisku 120 ton. Cena 5300 zł. Tel. 0-501769271, 0-603393490, 065 54961-07. mk7446

KOSIARKA do trawy 2-be˛bnowa, stna bdb, cena 3000 zł. Tel. 0502058174. al4251

SPRZEDAM przekładnie˛ dwustronna˛ wraz z silnikiem. Cena 450 zł. 065 549-62-38. mk7444

ZGRABIARKA do siana karuzelowa szer. 2,2m, firmy KUHN, stan bdb, cena 3500 zł. 0-502058174. al4249

DRZWI pokojowe z szyba˛, szer. 80 zł. 0-607050055. al4294

WYPOCZYNEK rozkładany + 2 fotele 450 zł. 0-609568650. al4321


OG£OSZENIA MIASTA LESZNA

29 OBWIESZCZENIE

PRZETARGI

WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

Prezydent Miasta Leszna uprzejmie zaprasza do sk³adania ofert w pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Leszna na kwotê 22.000.000 z³. Termin wykupu obligacji – do 31 grudnia 2018 r. Specyfikacjê warunków przetargu mo¿na uzyskaæ w siedzibie zamawiaj¹cego w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 25 (II piêtro) lub pobraæ ze strony internetowej www.bip.leszno.pl Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zamawiaj¹cego, pok. 25, w terminie do dnia 15 grudnia 2008 r., do godz. 12.. Publiczne otwarcie ofert nast¹pi w dniu 15 grudnia 2008 r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiaj¹cego. Osob¹ uprawnion¹ do kontaktów z oferentami jest Waldemar Wojtkowiak, Skarbnik Miasta Leszna, tel. 0-65 529-81-20.

BUDOWA ULICY

Urz¹d Miasta Leszna z siedzib¹ w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, ¿e zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na: „Budowê ul. Karola Olszewskiego oraz ul. Witolda Lutos³awskiego na odcinku od ul. Karola Szymanowskiego do ul. Henryka Dembiñskiego w Lesznie wraz z kanalizacj¹ deszczow¹”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6 Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czêœciowych i wariantowych. Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena. Termin wykonania zamówienia – 90 dni od dnia przekazania placu budowy. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: I. O zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy, którzy: 1. Posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy). 2. Posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹ potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi¹ pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.: a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegaj¹ce na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia ³amanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o ³¹cznej powierzchni 2000 m2 oraz na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o d³. minimum 100 m.b., b) dysponuj¹ niezbêdn¹ kadr¹ techniczn¹, przy czym za minimum uznaje siê 1 osobê z uprawnieniami do kierowania robotami bran¿y drogowej oraz 1 osobê z uprawnieniami do kierowania robotami bran¿y kanalizacyjnej, posiadaj¹c¹ wa¿ne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa. 3. Znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za minimum uznaje siê dysponowanie kwot¹ (œrodki w³asne lub zdolnoœæ kredytowa) w wysokoœci 30% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy). 5. Z chwil¹ z³o¿enia oferty akceptuj¹ bez zastrze¿eñ warunki przetargu okreœlone w niniejszej specyfikacji. 6. Zobowi¹zuj¹ siê do udzielenia 4-letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materia³y. Termin sk³adania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 16 grudnia 2008 r. do godz. 9. Termin wp³aty wadium w wysokoœci 10.000,00 z³ wyznaczono do dnia 16 grudnia 2008 r. do godz. 9. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 16 grudnia 2008 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji. Termin zwi¹zania wykonawcy z ofert¹ wynosiæ bêdzie 30 dni. Og³oszenie w dniu 21 listopada 2008 r. zosta³o zamieszczone w Biuletynie Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

BUDOWA ŒCIE¯KI ROWEROWEJ

Urz¹d Miasta Leszna z siedzib¹ w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, ¿e zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na: „Budowê œcie¿ki rowerowej w ul. Do¿ynkowej pomiêdzy torami PKP w Lesznie”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.62-2 Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czêœciowych i wariantowych. Kryterium wyboru stanowi w 100 % cena. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania placu budowy. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: I. O zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy, którzy: 1. Posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy). 2. Posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹ potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi¹ pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpniania potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.: a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegaj¹ce na: – wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia ³amanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego o ³¹cznej powierzchni 1000 m2, – wykonaniu nawierzchni w technologii z mas mineralno-asfaltowych o powierzchni 2000 m2, b) dysponuj¹ niezbêdn¹ kadr¹ techniczn¹, przy czym za minimum uznaje siê 1 osobê z uprawnieniami do kierowania robotami bran¿y drogowej, posiadaj¹c¹ wa¿-

ne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa. 3. Znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy), przy czym za minimum uznaje siê dysponowanie kwot¹ (œrodki w³asne lub zdolnoœæ kredytowa) w wysokoœci 30% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), 5. Z chwil¹ z³o¿enia oferty akceptuj¹ bez zastrze¿eñ warunki przetargu okreœlone w specyfikacji. 6. Zobowi¹zuj¹ siê do udzielenia 4-letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materia³y. II. Ocena spe³niania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formu³¹ „spe³nia — nie spe³nia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 9 SIWZ. Z treœci za³¹czonych dokumentów musi wynikaæ jednoznacznie, i¿ ww. warunki wykonawca spe³ni³. III. Niespe³nienie chocia¿by jednego z ww. warunków skutkowaæ bêdzie wykluczeniem wykonawcy z postêpowania, a oferta uznana bêdzie za odrzucon¹. Termin sk³adania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 16 grudnia 2008 r. do godz. 9. Termin wp³aty wadium w wysokoœci 15.000,00 z³ wyznaczono do dnia 16 grudnia 2008 r. do godz. 9. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 16 grudnia 2008 r. o godz. 10 w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji, pok. 32. Termin zwi¹zania wykonawcy z ofert¹ wynosiæ bêdzie 30 dni. Og³oszenie w dniu 21 listopada 2008 r. zosta³o zamieszczone w Biuletynie Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

BUDOWA PRZY£¥CZA CIEPLNEGO

Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Spó³dzielcza 12, 64-100 Leszno, tel. 065 525-60-00, fax 065 525-60-73 og³asza przetarg sektorowy na: „Budowê przy³¹cza cieplnego w technologii rur preizolowanych z instalacj¹ alarmow¹ Dn 2x219,1/315 na odcinku o d³. ok. 523 m.b. do CH Galeria Leszno przy Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie”. Termin realizacji: do 30 marca 2009 r. Materia³y przetargowe mo¿na pobraæ ze strony internetowej: www.mpec.leszno.pl, otrzymaæ w siedzibie zamawiaj¹cego w Dziale Rozwoju i Inwestycji, pok. 3 w cenie 30,50 z³ lub przesy³k¹ pocztow¹ za zaliczeniem pocztowym z doliczeniem kosztów przesy³ki. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami w pn.-pt. w godz. 7-15: a) w sprawach technicznych: Zygmunt Maniaczyk, tel. 065 525-60-61, b) w sprawach formalnych: Beata Raburska, tel. 065 525-60-36. Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie MPEC Sp. z o.o. do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 10. Otwarcie ofert w dniu 12 grudnia 2008 r. o godz.10. 30 w sali konferencyjnej budynku A. Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêœciowych i wariantowych. Termin zwi¹zania ofert¹ 30 dni. Kryteria oceny ofert: cena – 100%. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy spe³niaj¹ wymagania okreœlone w materia³ach przetargowych.

KOMUNIKATY

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 24 listopada 2008 r. wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej wraz z oœwietleniem boisk treningowych i dróg pieszych na stadionie sportowym przy ul. Górowskiej w Lesznie. W zwi¹zku z powy¿szym informujemy strony, ¿e w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 208-209 w godz. 7.30-15.30, a w pon. w godz. 8.30-17 w terminie 14 dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿onym wnioskiem oraz zg³aszaæ swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrze¿enia. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 21 listopada 2008 r. wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i nn oraz kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie ul. £owieckiej i Billewiczówny w Lesznie. W zwi¹zku z powy¿szym informujemy strony, ¿e w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 208-209 w godz. 7.30-15.30, a w pon. w godz. 8.30-17 w terminie 14 dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿onym wnioskiem oraz zg³aszaæ swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrze¿enia. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 24 listopada 2008 r. wydana zosta³a decyzja Nr 38/Ip/2008, koñcz¹ca postêpowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycz¹ca przebudowy urz¹dzeñ elektroenergetycznych w rejonie skrzy¿owania Al. Krasiñskiego i ul. Marcinkowskiego w Lesznie. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 18 listopada 2008 r. wydana zosta³a decyzja Nr 37/Ip/2008, koñcz¹ca postêpowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycz¹ca budowy linii kablowej nn w ulicach: Hasiora, Brandta, Kudelli i Dudy-Gracza w Lesznie. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

PREZYDENT MIASTA LESZNA

informuje, ¿e w dniu 20 listopada 2008 r. zosta³ wywieszony na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, wykaz nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta Leszna, po³o¿onej w Lesznie przy ul. Mierniczej, oznaczonej wg ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 62/11 na ark. m. 128 o powierzchni 0,0031 ha, dla której w S¹dzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksi¹g Wieczystych prowadzona jest ksiêga wieczysta KW Nr PO1L/00023018/6 oraz nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej, stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta Leszna, po³o¿onej w Lesznie przy ul. Mierniczej, oznaczonej wg ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 62/22 o powierzchni 0,0031 ha, nr 62/23 o powierzchni 0,5510 ha na ark. m. 129, dla której w S¹dzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksi¹g Wieczystych prowadzona jest ksiêga wieczysta KW Nr 31491, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany – stosownie do Zarz¹dzenia Nr 413/2008 z dnia 17 listopada 2008 r.

PREZYDENT MIASTA LESZNA

informuje, i¿ w dniu 18 listopada 2008 r. zosta³ wywieszony na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, wykaz w sprawie wydzier¿awienia nieruchomoœci, stanowi¹cej dz. nr 117/ 2; 118/3; 118/4; 95/1; 96/5 ark. m. 63; 87, po³o¿onej w Lesznie przy ul. Lipowej, z przeznaczeniem pod stacjê paliw w likwidacji – Zarz¹dzenie Prezydenta Miasta Leszna Nr 414/2008 z dnia 18 listopada 2008 r.

SZKOLENIA W CENTRUM!

Wojewódzki Urz¹d Pracy w Poznaniu Oddzia³ Zamiejscowy w Lesznie zaprasza chêtnych do wziêcia udzia³u w szkoleniach organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie: AUTOPREZENTACJA W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Termin: 2-3 grudnia 2008 r. W programie przewidziano: przedstawienie nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji zawodowej stosowanych przez pracodawców, zaprezentowanie sposobu przygotowania siê do rozmowy kwalifikacyjnej, omówienie elementów autoprezentacji, tj.: komunikacja niewerbalna – znaczenie mowy cia³a, komunikacja werbalna – radzenie sobie z najczêœciej zadawanymi pytaniami oraz symulacje rozmów kwalifikacyjnych. METODY POSZUKIWANIA PRACY ORAZ REDAGOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH Termin: 4-5 grudnia 2008 r. W programie przewidziano: omówienie przydatnych Ÿróde³ informacji o wolnych miejscach pracy, analizê og³oszeñ prasowych pod k¹tem z³o¿enia aplikacji, zapoznanie z zasadami redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz napisanie przez uczestników swojego ¿yciorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Zajêcia rozpoczynaj¹ siê w godzinach przedpo³udniowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie, ul. Œniadeckich 5. Osoby zainteresowane udzia³em w proponowanych szkoleniach prosimy o kontakt osobisty (WUP Oddzia³ Zamiejscowy w Lesznie, ul. Œniadeckich 5, I piêtro) lub telefoniczny z pracownikami Centrum, tel. 0-65 529-90-81.


SPORT

30 ¯U¯EL

Ekstraligowy hit na pocz¹tek Dru¿yna Caelum Stali Gorzów bêdzie pierwszym rywalem Unii Leszno w przysz³orocznych rozgrywkach CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi. We wtorek w Toruniu odby³o siê Zgromadzenie Wspólników CenterNet Speedway Ekstraligi. Jednym z punktów obrad by³o losowanie terminarza rozgrywek na sezon 2009. W inauguracyjnej kolejce spotkañ, któr¹ wyznaczono na 5 kwietnia, Unia Leszno zmierzy siê na swoim torze z Caelum Stal¹ Gorzów. W pozosta³ych pojedynkach Wybrze¿e Gdañsk jeŸdziæ bêdzie z Unibaksem Toruñ, Polonia Bydgoszcz z Atlasem Wroc³aw i ZK¯ Zielona Góra z W³ókniarzem Czêstochowa. – Uwa¿am, ¿e trafiliœmy bardzo dobrze – powiedzia³ Józef Dworakowski, prezes leszczyñskiego klu-

bu. – Stal to atrakcyjny i mocny przeciwnik, który przyci¹gnie zapewne na trybuny wielu kibiców. Z wylosowania Unii Leszno zadowoleni s¹ tak¿e dzia³acze gorzowskiego klubu. – Moi zawodnicy dobrze czuj¹ siê na torze w Lesznie. Ten obiekt im odpowiada, a to wró¿y ciekawy pojedynek. Emocji na stadionie Smoczyka na pewno nie zabraknie – twierdzi W³adys³aw Komarnicki, prezes Caelum Stali Gorzów. Z informacji uzyskanych od Józefa Dworakowskiego wynika, ¿e podczas Zgromadzenia Wspólników wiele miejsca poœwiêcono

TENIS

Zapatrzony w Nadala

Tenisowy talent roœnie w Koœcianie. Dziesiêcioletni Franek Dudek marzy o karierze Rafaela Nadala. W opinii wielu trenerów 10-letni Franek zaliczany jest do najwiêkszych nadziei polskiego tenisa. Jego wielkim atutami s¹: techniczny bekhend, wszechstronnoœæ i finezja w grze. Potwierdzeniem tego s¹ tegoroczne wyniki m³odziutkiego zawodnika w kortach. Zdoby³ mistrzostwo Wielkopolski, wygra³ ogólnopolski turniej skrzatów w Pobiedziskach i ogólnopolski turniej krasnali w Krakowie, by³ drugi w ogólnopolskim turnieju krasnali w Poznaniu oraz trzeci w miêdzynarodowym turnieju krasnali w Sierakowie i wielkanocnym turnieju krasnali w Lesznie. Ponadto doszed³ do trzecich rund ogólnopolskich turniejów skrzatów w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Poznaniu, a tak¿e do æwieræfina³u miêdzynarodowego turnieju w Popradzie na S³owacji. – Œrednio w roku Franek zalicza oko³o piêtnastu imprez. Do tego dochodz¹ mecze sparingowe – powiedzia³ Krzysztof Dudek, ojciec zawodnika. Doda³ te¿, ¿e tych wyników nie by³oby bez wsparcia firmy Coccodrillo, która pomaga m³odemu tenisiœcie.

Mimo ogromnego zaanga¿owania w sport zawodnik doskonale radzi sobie z nauk¹. Jest wzorowym uczniem. Uprawia nie tylko tenis, ale tak¿e wiele innych dyscyplin m.in. gimnastykê, akrobatykê czy kolarstwo prze³ajowe. Æwiczy cztery godziny dziennie pod okiem swojego taty. – Idolem Franka, a zarazem wzorcem do naœladowania, jest Rafael Nadal. Zna jego biografiê, najwiêksze osi¹gniêcia, zbiera plakaty i gad¿ety zwi¹zane z tym zawodnikiem. Marzy o autografie Hiszpana – doda³ K. Dudek. Podczas sierpniowej wyprawy do s³owackiego Popradu mia³ okazjê odbyæ dwa zajêcia z trenerem znakomitej tenisistki Danieli Hantuchowej. Z kolei w paŸdzierniku uczestniczy³ w Krakowie w treningu Urszuli Radwañskiej. Wykorzysta³ okazjê i zrobi³ sobie pami¹tkowe zdjêcie z siostr¹ Agnieszki, naszej najlepszej tenisistki. Frankowi ¿yczymy kolejnych udanych startów i spe³nienia sportowych marzeñ. (ceg)

Fot. archiwum s Franek (w œrodku) w towarzystwie Uli Radwañskiej i swojego taty.

TERMINARZ I RUNDY ROZGRYWEK CENTERNET SPEEDWAY EKSTRALIGI

2. KOLEJKA (13 kwietnia) Wroc³aw – Gdañsk Gorzów – Bydgoszcz Czêstochowa – LESZNO Toruñ – Zielona Góra 3. KOLEJKA (19 kwietnia) Wroc³aw – Czêstochowa LESZNO – Zielona Góra Gdañsk – Gorzów Bydgoszcz – Toruñ

5. KOLEJKA (10 maja) Wroc³aw – Toruñ Gorzów – Czêstochowa Gdañsk – LESZNO Bydgoszcz – Zielona Góra 6. KOLEJKA (24 maja) Zielona Góra – Gorzów LESZNO – Wroc³aw Gdañsk – Bydgoszcz Toruñ – Czêstochowa 7. KOLEJKA (31 maja) Wroc³aw – Zielona Góra Gorzów – Toruñ Czêstochowa – Gdañsk Bydgoszcz – LESZNO

Amatorskie granie W Niet¹¿kowie odbywaj¹ siê mecze kolejnej edycji ligi amatorów. Jej uczestnicy maj¹ za sob¹ trzeci¹ seriê spotkañ. Oto komplet wyników i aktualna tabela: Legiony – Ferajna 0:7 GMB – Mekintosz 0:1 Marta – Timber-Pol 1:1 Mir-Team – Z³omex 0:2 FCH. Eda-Trans – Alvo 1:3 Art&Nemo – VITO 2:2 Koszanowo – DH-Trans 2:3 Eleven Team – MPWiK 2:6

1. KOLEJKA (5 kwietnia) Zielona Góra – Czêstochowa LESZNO – Gorzów Gdañsk – Toruñ Bydgoszcz – Wroc³aw

4. KOLEJKA (3 maja) Zielona Góra – Gdañsk Gorzów – Wroc³aw Czêstochowa – Bydgoszcz Toruñ – LESZNO

PI£KA NO¯NA

Fot. E. Baldys s Tomasz Gollob i jego Stal bêd¹ pierwszym rywalem Unii Leszno w nowym sezonie.

sprawie KSM i zastopowania wyœcigu cenowego przy kontraktowaniu zawodników. Runda rewan¿owa rozpocznie siê 14 czerwca, natomiast play-offy wystartuj¹ 16 sierpnia. (ceg)

Tabela 1. VITO 3 7 12:6 2. Timber-Pol 3 7 9:4 3. AIVO 3 6 12:7 4. Koszanowo 3 6 9:6 5. DH-Trans 3 6 9:7 6. FCH. Eda-Trans 3 6 8:5 7. Marta 3 5 5:4 8. MPWiK 3 4 8:7 9. Ferajna 4 3 7:2 10. GMB 3 3 5:6 11. Eleven 3 3 5:9 12. Z³omix 3 3 4:10 13. MIR-TEAM 3 3 3:5 14. Mekintosz&Porabiantus 3 3 3:11 15. Art&Nemo 3 2 4:6 16. Legiony Pyzy 3 0 3:13

(ceg)

KOP

Andrzejkowe rozdania

Po raz pi¹ty odby³ siê w Ziemnicach turniej andrzejkowy w kopa. Zwyciê¿y³ w nim Mariusz Ratajczak z Drzeczkowa. Tu¿ za nim uplasowali siê: Walenty Krajs z Drzeczkowa, Marek Niwczyk z Ziemnic, Zbigniew Grad z Karmina, Jerzy KaŸmierczak z Popowa Wonieskiego i Tadeusz Kolberg z Drzeczkowa. (ceg)

KOSZYKÓWKA

Nie zwalniaj¹ tempa

Obra Koœcian kroczy od zwyciêstwa do zwyciêstwa w Wielkopolskiej Lidze Seniorów. W sobotê wygra³a po raz ósmy, gromi¹c przed w³asn¹ publicznoœci¹ Basket Pi³a Obra – Basket 102:59

W zasadzie ju¿ po pierwszej kwarcie, wygranej przez gospodarzy 30:8, mo¿na by³o wytypowaæ triumfatora tego spotkania. Gospodarze grali bardzo skutecznie w ataku. W defensywie pocz¹tkowo przytrafia³y siê pojedyncze indywidualne b³êdy, ale od 6. min Obra postawi³a tak szczeln¹ obronê, ¿e goœcie nie zdobyli punktu do koñca kwarty, nie mog¹c nawet wypracowaæ pozycji do rzutu. Druga kwarta by³a ju¿ bardziej wyrównana. W trzeciej, kiedy trener Witold Ratajczak wystawi³ te¿ zawodników rezerwowych, przewagê uzyska³ Basket. W koñcówce Obra ponownie jednak dyktowa³a warunki gry. – Szczególnie zadowolony jestem z szybkich ataków. Du¿o punktów zdobyliœmy z kontry. Przeciwnicy mieli praktycznie dwóch strzelców, wystarczy³o ich odci¹æ od pi³ki, ¿eby nie mieli si³y ataku – powiedzia³ trener Witold Ratajczak. Obra: Przygocki 23, Ratajczak

17, Ci¹¿kowski 17, Kabat 17, Fikert 12, Konieczny 6, Oczkowski 5, Sa³acki 5.

Rawia – Polonia 92:72

Gospodarze zagrali tym razem w sali OSiR-u, która bardziej im s³u¿y. Derby zaczêli jednak kiepsko. Szwankowa³a gra w obronie oraz skutecznoœæ w ataku. W po³owie pierwszej kwarty goœcie prowadzili 15:5. PóŸniej Rawia przesz³a metamorfozê, oddaj¹c 6 celnych rzutów za 3 punkty. W efekcie rawiczanie wygrali tê kwartê 22:19. Druga ods³ona by³a wyrównana. W Polonii skutecznoœci¹ imponowali Janiszewski, ¯eleŸniak i Zachacz. W Rawii kolejne ,,trójki’’ do³o¿yli Staœkowiak (2) i Matuszewski. Po trzeciej kwarcie, wygranej 29:21, gospodarze prowadzili ró¿nic¹ 17 punktów. Polonia w drugiej po³owie zastosowa³a obronê strefow¹, co przy bardzo dobrej skutecznoœci Rawii w rzutach z dystansu nie by³o najlepszym rozwi¹zaniem. W ostatniej kwarcie rawi-

czanie kontrolowali przebieg gry i nie dali sobie wydrzeæ zas³u¿onego zwyciêstwa. – Ca³y zespó³ zas³u¿y³ na pochwa³ê – oceni³ Maciej Szymkowiak, trener Rawii. – Kolejny raz gr¹ dru¿yny i m³odszymi kolegami kierowali najbardziej doœwiadczeni zawodnicy. Do tego œwietna skutecznoœæ. Piêciu zawodników rzuci³o powy¿ej 10 punktów. No i celne ,,trójki’’, których by³o a¿ piêtnaœcie. Rawia: Matuszewski 24, Pietraszek 18, Macio³ek 15, Kasperczak 14, Staœkowiak 12, Piotrowski i Sty³a po 4, Rak 1. Polonia: Janiszewski 22, Zachacz i ¯eleŸniak po 17, Imieliñski 9, Samól 4, Markiewicz 2, Pawlak 1. xxx Wczoraj wieczorem, ju¿ po zamkniêciu tego wydania gazety, w Lesznie odby³ siê derbowy pojedynek pomiêdzy Poloni¹ a UKKS WSH. Relacjê zamieœcimy w najbli¿szym „ABC”.

(dab), J.W., (ceg)


SPORT

31

¯U¯EL

Unia Leszno w komplecie

Wicemistrzowie Polski skompletowali ju¿ sk³ad. W poniedzia³ek kontrakty przed³u¿yli Krzysztof Kasprzak i Damian Baliñski, a w tygodniu uczyni³ to Leigh Adams. Popularny „Kasper” ju¿ kilkanaœcie dni temu uzgodni³ warunki nowej umowy. Oficjalnie parafowa³ j¹ w miniony poniedzia³ek. W tym dniu podpis z³o¿y³ te¿ Damian Baliñski. – Obaj bêd¹ naszymi zawodnikami przez kolejne dwa sezony – poinformowa³ nas S³awomir Kryjom, dyrektor sportowy Unii Leszno. Roczny kontrakt z „Bykami” podpisa³ natomiast Leigh Adams. – Ca³¹ zwi¹zan¹ z tym dokumentacjê Australijczyk otrzyma³ do podpisu poczt¹. T¹ sam¹ drog¹ wróci³a

ona do klubu – powiedzia³ S. Kryjom. Sta³o siê tak, gdy¿ Adams – wbrew wczeœniejszym zapowiedziom – nie dotar³ ostatecznie do Leszna. W miniony weekend polecia³ ju¿ do kraju. W Australii spêdzi kilka najbli¿szych miesiêcy. Jak siê dowiedzieliœmy nie wystartuje jednak w ¿adnych zawodach. – W mistrzostwach Australii pojedzie natomiast inny nasz zawodnik, Troy Batchelor, który tak¿e odlecia³ ju¿ na antypody. Na Wyspach zosta³

tylko Shields – doda³ dyrektor sportowy leszczyñskiego klubu. Na pocz¹tku tego tygodnia poznaliœmy te¿ terminarz ¿u¿lowy na nowy sezon. Najwa¿niejsza zawarta w nim informacja dotyczy tego, ¿e rozgrywki ligowe rozpoczn¹ siê 5 kwietnia a zakoñcz¹ 18 paŸdziernika. Poza ekstralig¹ kibice ¿u¿la w Lesznie obejrz¹ jeszcze: Grand Prix (9 maja), bara¿ i fina³ Dru¿ynowego Pucharu Œwiata (16 i 18 lipca), fina³ M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw Polski (7 sierpnia) i fina³ Mistrzostw Polski Par Klubowych (17 wrzeœnia). Z kolei fanów speedwaya w Rawiczu czekaj¹ oprócz ligi: pó³fina³ MMPPK (17 czerwca) i pó³fina³ IMP (1 lipca). (ceg)

BOKS

W nowej hali

Fot. E. Baldys ▲ Zwyciêstwem m³odzie¿owej reprezentacji Polski zakoñczy³ siê œrodowy mecz towarzyski z Gruzj¹. Bia³o-czerwoni pokonali w leszczyñskiej hali Trapez seniorsk¹ dru¿ynê tego kraju 34:30 (14:19). Dla podopiecznych trenera Ryszarda Skutnika by³ to kolejny sprawdzian przed turniejem kwalifikacyjnym do m³odzie¿owych mistrzostw œwiata, który w kwietniu odbêdzie siê w Polsce. W czwartek oba zespo³y zmierzy³y siê w W¹growcu, a w sobotê w Kaliszu z Gruzinami zagra nasza pierwsza reprezentacja, prowadzona przez Bogdana Wentê. (ceg)

Rydzyna goœciæ bêdzie w ten weekend uczestników fina³u Pucharu Polski kadetów w boksie. Zawody stanowiæ bêd¹ jednoczeœnie XVI Turniej im. Jana Pawlaka. W nowej rydzyñskiej hali zaprezentuje siê oko³o 100 zawodników. – Bêd¹ wœród nich mistrzowie Polski, a tak¿e reprezentanci kraju na ostatnie mistrzostwa Europy – powiedzia³ Albin Pudlicki, szkoleniowiec leszczyñskiego klubu. Uroczyste otwarcie imprezy nast¹pi dzisiaj, w pi¹tek o godzinie 15.45. Bezpoœrednio po nim rozpoczn¹ siê walki eliminacyjne. Na sobotê zaplanowano pó³fina³y – pierwsza tura od 11, a druga od 16 – a w niedzielê odbêd¹ siê fina³owe pojedynki. Pocz¹tek o godzinie 10.

Fot. E. Baldys ▲ Hala Trapez znów bêdzie aren¹ floretowego Pucharu Œwiata.

SZERMIERKA

Œwiatowo w Trapezie

Ju¿ po raz czternasty odbêd¹ siê w Lesznie zawody m³odzie¿owego Pucharu Œwiata we florecie. Turniej rozgrywany w hali Trapez zgromadzi na starcie prawie 200 szermierzy do lat 20. – Mamy potwierdzenia od 84 zawodniczek i 91 zawodników. Bêd¹ oni reprezentowaæ a¿ dwanaœcie pañstw – poinformowa³ nas Zdzis³aw Fogt, szkoleniowiec Polonii Leszno. Zawody rozpoczn¹ siê w sobotê o godzinie 9 od zmagañ pañ. Nazajutrz, tak¿e o 9, do rywalizacji przyst¹pi¹ panowie. Fina³y ka¿dego dnia zaplanowano na godzinê 18. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ – wstêp wolny.

W miniony weekend leszczyñscy szermierze uczestniczyli w zawodach Pucharu Polski do lat 20. W Toruniu nasza m³odzie¿ walczy³a ze znacznie starszymi do siebie rywalami. W zmaganiach kobiet 58. miejsce zajê³a Barbara Miêtka z Polonii Leszno, a jej klubowa kole¿anka Aleksandra Gospodarowicz by³a 66. W turnieju mê¿czyzn Patryk Kolak by³ 54., Kajetan D³u¿yñski – 63. (obaj z IKS-u Leszno), a £ukasz Niedzielski z Polonii – 66. (ceg)

(ceg)

Opony nowe prawie wszystkich marek Opony do maszyn rolniczych i budowlanych Opony do samochodów ciężarowych Felgi stalowe i „Alu” Maszynowe mycie kół Komputerowe wyważanie kół Sezonowe przechowywanie kół Hala obsługowa TIR-ów Naprawa opon (wulkanizacja) Montaż do 24 cali Pompowanie kół azotem Czynne: pon.-pt. w godz. 8-18, sob. w godz. 8-12

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport LEKKOATLETYKA

Przeskoczyłem sam siebie Rozmowa z Szymonem Ziółkowskim, reprezentantem Polski w rzucie młotem, złotym medalistą igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 roku. – Muszę myśleć. U nas cykl przy– Młociarz na konkursie skoku gotowań jest cyklem czteroletnim wzwyż? Nie pomylił pan dyscyi właśnie igrzyskom w 2012 roku plin? podporządkowane będą czekające – Chętnie skorzystałem z zapromnie w najbliższych latach zawoszenia działaczy Astromalu-Krokus dy. W przyszłym roku będą to mii przyjechałem do Leszna. W sezostrzostwa świata w Berlinie, w 2010 nie startowym nie mam praktycznie mistrzostwa Europy w Barcelonie, czasu na udział w takich spotkaa rok później mistrzostwa świata niach. Zawody gonią zawody, a w Korei. do tego dochodzą zgrupowania i – Do Leszna przyjechał pan treningi. Inna sprawa, że takie prosto ze Szklarskiej Poręby. imprezy jak ta leszczyńska, – Przebywam tam na zgruz udziałem młodzieży, powaniu, które rozpoczyna są rzadkością. Wielprzygotowania do nowego ka szkoda, bowiem sezonu. Niebawem czeka warto zachęcać mnie kolejny obóz, tym młodych ludzi do razem nad morzem, we uprawiania lekkiej Władysławowie. atletyki. W nich – Przed igrzytkwi potencjał, skami w Pekinie który będzie rozstał się pan nam potrzebny białoruskim trena kolejnych nerem Piotrem igrzyskach, Zajcewem. Kto abyśmy mieli jest obecnie pańkogo oklaskiskim szkoleniowwać. cem? – Skok – Od maja współprawzwyż nie jest cuję z Krzysztofem Kaliszewpanu jednak zupełskim. Wcześniej to był mój nie obcy. sparingpartner, a obecnie szko– Zgadza się. Sam kiedyś Fot. E. Baldys leniowiec kadry młodzieżowej skakałem. W wieku dwudziestu lat uzyskiwałem prawie V Szymon Ziółkowski już teraz myśli o igrzy- i juniorów. On zajął się naszą dwa metry. Mój rekord ży- skach olimpijskich w 2012 roku. Za cztery lata w grupą, gdyż razem ze mną trenuje także Kamila Skolimowciowy to 198 centymetrów. Londynie chce ponownie stanąć na podium. ska. Myślę, że na tę chwilę to Można zatem powiedzieć, że To był jeden z niewielu startów w dojest optymalne rozwiązanie, choć przeskoczyłem sam siebie, bo mierzę tychczasowej karierze, gdzie byłem wszystko zweryfikują dopiero starty niespełna metr dziewięćdziesiąt. lepszy w eliminacjach niż w finale. w zawodach. – Jak z perspektywy kilku mieNa pewno mogło być lepiej, choć w – Czy to prawda, że młociarze sięcy ocenia pan swój występ na przekroju całego minionego sezonu to straszne obżartuchy? igrzyskach w Pekinie i zajęte tam uzyskany w Pekinie wynik nie był – Zdziwi się pan, ale nie. Z moich siódme miejsce? najgorszy. Obiecuję, że poprawię się obserwacji wynika, że to raczej dłu– Jeszcze nie wiem czy skończy za cztery lata. godystansowcom należy przyznać się na siódmym miejscu. To się wy– Kolejne igrzyska odbędą się w palmę pierwszeństwa. Ci, to potrafią jaśni niebawem, gdyż w toku jest zjeść. sprawa dopingu dwóch Białorusi- Londynie. Czy już teraz myśli pan DARIUSZ CEGIELSKI o tym starcie? nów. Z tego co wiem na 99 procent obaj zostaną zdyskwalifikowani, jeden dożywotnio, a drugi na dwa lata. Tym samym przesunę się w klasyfikacji olimpijskiej na piąte miejsce. A co do oceny mojego występu, na pewno nie był on najlepszy.

Sobotnim, wyjazdowym meczem z PTK Pabianice, leszczyńskie koszykarki zainaugurują rundę rewanżową Ford Germaz Ekstraklasy. KOSZYKÓWKA

Walka o życie Drużyna PKM Duda-Super Pol rozpocznie tę część sezonu od pojedynków z trzema najsłabszymi zespołami w lidze – najpierw w Pabianicach z PTK, później u siebie z ŁKS-em Łódź, wreszcie w Brzegu z Cukierkami. – Dla nas to mecze o życie – twierdzi Jarosław Krysiewicz, szkoleniowiec leszczyńskiego zespołu. – Jeżeli chcemy jeszcze marzyć o awansie do czołowej ósemki, to te spotkania musimy wygrać. Trudno się nie zgodzić z opinią trenera. Strata choćby jednego punktu w potyczkach z Pabianicami, Łodzią i Brzegiem będzie w praktyce oznaczać wypadnięcie z ósemki i walkę o ligowy byt. Ewentualne porażki będą też zapewne przysłowiowym „gwoździem do trumny” dla trenera Krysiewicza. Trudno bowiem przypuszczać, aby zarząd nie podjął wówczas decyzji o odwołaniu szkoleniowca. – Szczerze przyznam, że nie dopuszczam do siebie myśli o porażkach w trzech najbliższych spotkaniach, ale musimy być przygotowani na każdą ewentualność – uważa Stefan Pielech, prezes klubu. Szczególnie ważne wydaje się najbliższe, sobotnie spotkanie z PTK. Rywalki pokonały przed tygodniem u siebie ŁKS i tracą do leszczynianek

PA R T N E R Z Y M E D I A L N I

już tylko jeden punkt. Zrobią zapewne wszystko, by jeszcze powiększyć swój dorobek i zrównać się w tabeli z naszymi koszykarkami. – PTK i ŁKS to zespoły grające dużo strefą. Na to musimy być przygotowani i pod tym kątem będziemy trenować – mówił szkoleniowiec drużyny. W pozostałych spotkaniach XIII kolejki Wisła Karków zmierzy się z ŁKS-em Łódź, Finepharm Jelenia Góra z MUKS Poznań, Lotos Gdynia z KSSSE Gorzów, Cukierki Brzeg z ROW-em Rybnik i CCC Polkowice z Energą Toruń. (ceg)

Fot. E.Baldys V – Przed nami mecze o życie – twierdzi trener Krysiewicz.

Twój dostawca Internetu

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

„EDYTOR” Waldemar Hajnsz 64-100 Leszno ul. Kilińskiego 4 tel. 065 529-56-01, 0 510 237 155, 0 509 808 340

przyjmuje zapisy na kurs dla osób chcących uzyskać uprawnienia

Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę podestów ruchomych przejezdnych (samojezdnych i wolnobieżnych) oraz żurawi samochodowych.

ADR DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonów: 065 5295601 lub kom. 510237155 lub 509808340


Dziś w gazecie:

Świąteczny Poradnik Handlowy

D N IK PORA TECZNY Œ W I¥

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 92 (2040) 28.11-01.12.2008 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Chce znów chodzić

Fot. E.Baldys

Michał Cypryan z Krajewic jeździ na wózku, bo latem skoczył na główkę do jeziora i złamał kręgosłup. Terapeuci ze Wschodu stawiają go na nogi. str. 16-17

Nowy Rynek 31, Leszno, 065 529-38-64 ul. Westerplatte 12, Leszno 0 509 199 004

NOWE W LESZNIE Strzyżewice, ul. Balonowa 55 065 520-30-46

Narkotyki w więzieniu

Fot. J.Witczak

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 25

GOS

ZAPRASZAMY!!!

PATRZ str. 31

E I K S TYŃ

karnisze, firanki

Nauczyciel z Jerki został zamordowany?

56-letni mężczyzna, którego ciało odnaleziono w niedzielę w mieszkaniu przy ul. Bączkowskiego w Kościanie, mógł paść ofiarą morderstwa str. 7

Po lekcjach do kuchni Uczniowie z Gimnazjum w Krzycku Wielkim na zajęciach pozalekcyjnych uczą się gotować. Wójt gminy urządził im przy szkole kuchnię z prawdziwego zdarzenia. str. 8

Samochód do wygrania

CENTRUM DZIECIĘCE

SEZAM Leszno, ul. Balonowa 49 (Strzyżewice) tel. 0-65 533-10-36

MEBLE

DZIECIĘCE

40-letni pracownik Zakładu Karnego w Rawiczu, mieszkaniec miasta, sprzedał narkotyki więźniowi skazanemu na dożywocie za zabójstwo. W celi mężczyzny policja znalazła kapsułki ekstazy i woreczki amfetaminy, które były ukryte w... opakowaniach z płatkami owsianymi. Kolejną porcję środków odurzających wykryto w innym więziennym pomieszczeniu. Czy w więzieniu kwitł narkobiznes? str. 6

• łóżeczka • krzesełka • wózki • foteliki samochodowe • pościele

Organizatorzy konkursu:

str. 5


Redaguje Elżbieta Curyk - Sierszulska e-mail: abcela@wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

28 listopada – GOK Hutnik „Andrzejkowy Bal Ekologa”. Organizator – Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu. godz. 16.30 – impreza dla dzieci w wieku 3 - 5 lat, które nie uczęszczają do żadnego przedszkola. Organizowana jest ona w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zabawę uświetni zespół Calypso. Biletem wstępu jest minimum jedna puszka aluminiowa po napojach i gazeta.

29 listopada – GOK Hutnik – koncert zespołu Lady Pank godz. 20 – początek imprezy. Przed gwiazdami, jako support, zaprezentuje się lokalna grupa Crash. Bilety można nabyć w sekretariacie GOK lub w kinie Pod Kopułą. Cena 40 zł. 30 listopada – sala GOK Piaski finał VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego godz. 13 – rozpoczęcie imprezy. Uczestnikami będą finaliści eliminacji szkolnych w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie oraz osoby niepełnosprawne. W przerwie wystąpi zespół mandolinowo- gitarowy. ES

Nowy pawilon w Grabonogu Wcześniej niż planowano rozpoczęta zostanie budowa nowego pawilonu przy Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. Powiat otrzyma prawie 3.172.000 złotych dofinansowania na tę inwestycję. – Złożyliśmy wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który znalazł się na dziesiątym miejscu na liście rankingowej do dofinansowania – tłumaczy starosta Andrzej Pospieszyński. – Na uwagę zasługuje fakt, że tylko jedenastu beneficjentów ze 153 zgłoszonych będzie mogło składać wniosek końcowy. Powiat konsekwentnie realizuje plan modernizacji ZSR w Grabonogu. Od przyszłego roku szkolnego przeniesione zostaną zajęcia z Kosowa do Grabonoga. – Przeprowadziliśmy już zmianę systemu ogrzewania centralnego w szkole, wyremontowaliśmy park, składamy też wniosek na renowację

muzeum – wyjaśnia starosta. Budowa pawilonu miała się rozpocząć dopiero po uzyskaniu środków zewnętrznych. Zarząd powiatu nie przypuszczał, że uda się je pozyskać już teraz. – Zakładaliśmy, że budowa pawilonu rozpocznie się po wybudowaniu hali widowiskowo – sportowej przy LO w Gostyniu – mówi starosta. – Nadarzyła się jednak szansa na zdobycie pieniędzy na budowę pawilonu, dlatego złożyliśmy wniosek i teraz będziemy prowadzić obie inwestycje jednocześnie. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 4.228.932 złote. 85 procent kosztów pokryje dofinansowanie z WRPO. Powiat musi dołożyć do budo-

wy około 1,5 mln złotych. W budżecie na przyszły rok zaplanowano dochody ze sprzedaży budynków w Kosowie. – Teraz musimy tylko uzupełnić wniosek, szczególnie dokumentację zagospodarowania wokół pawilonu – wyjaśnia wicestarosta Janusz Sikora. – Na to mamy czas do 1 maja przyszłego roku. Budowę pawilonu rozpoczniemy wiosną. W nowym budynku znajdzie się sześć klas do praktycznej nauki zawodu wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Prawdopodobnie do końca kadencji, czyli do 2010 roku, gotowy będzie budynek przy ZSR w Grabonogu i hala sportowa w LO w Gostyniu. ES

Kolejny sukces Marty ▲ Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczyła zwycięzcom przedstawicielka Stowarzyszenia Dziecko Violetta Kolendowicz. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

Podsumowali konkurs Rozstrzygnięto VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”, skierowany do osób niepełnosprawnych. Na tegoroczną edycję wpłynęły 52 prace wykonane różnymi technikami i o różnorodnej tematyce. Jury konkursowe stwierdziło, że prace były bardzo ciekawe i dojrzałe artystycznie. W kategorii dzieci i młodzież pierwsze miejsce zajął Albert Gruchociak (Stowarzyszenie Kasia), drugie Hubert Wujczak i Dawid Dominiczak (Zespół Szkół w Brzeziu), trzecie Magdalena Musielak i Martyna Antkowiak (Ze-

spół Szkół w Brzeziu). W kategorii dorosłych pierwsze miejsce przyznano Joannie Żelichowskiej z ŚDS w Gostyniu, drugie Marzenie Lucerek z DPS w Rogowie, trzecie Izabeli Kotus z ŚDS w Gostyniu. Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli: Stowarzyszenie Dziecko, PCPR w Gostyniu oraz MGOK w Pogorzeli. Tekst i fot. ES

Jubileusz hodowców Hodowcy i producenci bydła z gminy Krobia obchodzili jubileusz 35 – lecia istnienia związku. W ich intencji odbyła się msza święta w kaplicy w Sułkowicach, a po niej uroczystość w miejscowej Świetlicy Wiejskiej. Hodowcy zaprosili na swój jubileusz władze samorządowe z powiatu i gminy, delegacje zaprzyjaźnionych kół hodowców z sąsiednich gmin oraz honorowych gości, wśród nich m.in.: Franciszka Ratajczyka, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu i Jana Olejniczaka, honorowego przewodniczącego, a także wiceprezesa zarządu Zdzisława Paszkiera. – Działalność związku ma na celu nie tylko wymianę poglądów i doświadczenia w zakresie hodowli, ale również umożliwienie producentom udziału w wystawach, wycieczkach, organizowanie spotkań z ekspertami, producentami pasz i maszyn rolniczych – wyliczył Dariusz Wawrzyniak, przewodniczący Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krobi, który przybliżył zebranym historię związku. – A dzisiejszy jubileusz jest także okazją do nagrodzenia najlepszych hodowców.

W ilości wyprodukowanego mleka na pierwszym miejscu znalazł się Jan Toporowicz z Ziemlina, za nim uplasowali się Andrzej Grzywaczyk z Wymysłowa i Józef Andrzejewski z Ziemlina. W konkursie odchowu cieliczek nie miał zaś sobie równych Waldemar Dolata. Jubileusz 35 – lecia Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła był również okazją do podziękowania za dotychczasową pracę zarządowi poprzedniej kadencji. Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. Janusz Bogdański z Gogolewa oraz Jan Łapawa z Sułkowic. J. Łapawa otrzymał szereg podziękowań za swoją dotychczasową działalność nie tylko na rzecz producentów i hodowców bydła, ale całego środowiska rolniczego. Uroczystość uświetnił występ zespołu Młodzi Biskupianie. Imprezę zakończył wspólny posiłek przygotowany przez organizatorów ES i KGW w Sułkowicach.

Wysoką lokatę zajęła Marta Kusak z Gostynia w VIII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Adamus”, który odbył się w Górze. Recytatorka, na co dzień związana z GOK Hutnik, wywalczyła tam drugie miejsce. Konkurs tematycznie związany jest z literaturą Adama Mickiewicza. Uczestniczyło w nim 34 najlepszych recytatorów z całego kraju. Zazwyczaj są to przyszli adepci szkół teatralnych.

Jurorom przewodniczył Zbigniew Waleryś, aktor Teatru Polskiego w Poznaniu i Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Marta Kusak zajęła w Górze drugie

miejsce ex aequo z Karoliną Lech z Wrocławia. Zwycięzcą został Sebastian Dudała ze Szczecina. Marta jest najbardziej utalentowaną recytatorką w GOK Hutnik. W tym roku zwyciężyła w cyklu gostyńskich „Spotkań z literaturą”, dotarła do finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce, wygrywając po drodze finał rejonowy w Kościanie i finał wielkopolski w Poznaniu ES

►Ponad 200 zawodników z całej Wielkopolski uczestniczyło w IV Wojewódzkiej Paraspartakiadzie Halowej w Gostyniu. 16 reprezentacji parasportowców rywalizowało w konkurencjach drużynowych: slalom, bieg sprinterski, rzuty do kosza, strzały do bramki, sztafeta oraz przeciąganie liny. Puchar paraspartakiady zdobył zespół z Domu Pomocy Społecznej w Pakówce. Paraspartakiadę Halową zorganizowali: Stowarzyszenie Szewa, Stowarzyszenie Nie Sami, PCPR i Centrum Sportowe Szewa. Zawody odbyły się dzięki dofinansowaniu przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki, wojewodę wielkopolskiego, marszałka wielkopolskiego, powiat gostyński i gminę Gostyń. ES

Koniec gminnych eliminacji W większości gmin odbyły się już eliminacje do V Powiatowego Konkursu Piosenki „Śpiewać każdy może”, który odbędzie się 7 grudnia w Krobi. W Gostyniu eliminacje przeprowadził GOK Hutnik. Przystąpiło do nich 29 wykonawców. Do finału zakwalifikowali się laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych: Krzysztof Tomaszewski, Karolina Konopka i Damian Szymański, Patrycja Dolata oraz Lidia Kosmacińska. W Gminnym Centrum Kultury w Poniecu do finału zakwalifikowano: Zofię Woźną, Magdalenę Wojciechowską, Agnieszkę Bernaś oraz Joannę Wojciechowską, która otrzymała wyróżnienie w kategorii

▲ Laureaci eliminacji gminnych w Krobi.

szkół ponadgimnazjalnych. W Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach w eliminacjach wzięło udział kilkunastu uczestników. Jury wyłoniło zwycięzców: Michała Radołę, Zofię Nowak i Zosię Wicher, którzy reprezentować będą gminę

Piaski w finale konkursu w Krobi. Także w Ośrodku Kultury w Krobi przeprowadzono eliminacje gminne. Uczestniczyło w nich 20 wykonawców. Ośmioro z nich zakwalifikowało się do finału. Tekst i fot. ES


Dziś w gazecie:

Świąteczny Poradnik Handlowy

D N IK PORA TECZNY Œ W I¥

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 92 (2040) 28.11-01.12.2008 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Chce znów chodzić

Fot. E.Baldys

Michał Cypryan z Krajewic jeździ na wózku, bo latem skoczył na główkę do jeziora i złamał kręgosłup. Terapeuci ze Wschodu stawiają go na nogi. str. 16-17

Nowy Rynek 31, Leszno, 065 529-38-64 ul. Westerplatte 12, Leszno 0 509 199 004

NOWE W LESZNIE Strzyżewice, ul. Balonowa 55 065 520-30-46

Narkotyki w więzieniu

Fot. J.Witczak

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 25

KOŒ

ZAPRASZAMY!!!

PATRZ str. 31

E I K S CIAÑ

karnisze, firanki

Nauczyciel z Jerki został zamordowany?

56-letni mężczyzna, którego ciało odnaleziono w niedzielę w mieszkaniu przy ul. Bączkowskiego w Kościanie, mógł paść ofiarą morderstwa str. 7

Po lekcjach do kuchni Uczniowie z Gimnazjum w Krzycku Wielkim na zajęciach pozalekcyjnych uczą się gotować. Wójt gminy urządził im przy szkole kuchnię z prawdziwego zdarzenia. str. 8

Samochód do wygrania

CENTRUM DZIECIĘCE

SEZAM Leszno, ul. Balonowa 49 (Strzyżewice) tel. 0-65 533-10-36

MEBLE

DZIECIĘCE

40-letni pracownik Zakładu Karnego w Rawiczu, mieszkaniec miasta, sprzedał narkotyki więźniowi skazanemu na dożywocie za zabójstwo. W celi mężczyzny policja znalazła kapsułki ekstazy i woreczki amfetaminy, które były ukryte w... opakowaniach z płatkami owsianymi. Kolejną porcję środków odurzających wykryto w innym więziennym pomieszczeniu. Czy w więzieniu kwitł narkobiznes? str. 6

• łóżeczka • krzesełka • wózki • foteliki samochodowe • pościele

Organizatorzy konkursu:

str. 5


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Dostrzegani przez władze

V Młodzież wysłuchała wystąpienia Małgorzaty Kankowskiej z Powiatowego Urzędu Pracy.

Biznes przy tablicy Taką nazwę nosiło spotkanie, które odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie. Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami dzielili się przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnych instytucji. Spotkanie zorganizowano w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W tym roku Polska po raz pierwszy włączyła się do jego organizacji. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorców była to okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Uczniowie natomiast zyskali kolejną możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach, przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy. Przez dwie godziny ,,Biznesu przy tablicy’’ młodzież poznawała specyfikę lokalnego rynku pracy i historie podejmowania decyzji o uruchomieniu własnego biznesu, a przedsiębiorcy zaznajomili się z oczekiwaniami potencjalnych przyszłych pracowników. Zajęcia miały charakter otwarty.

Z zaproszenia do udziału w projekcie skorzystali między innymi: Małgorzata Kankowska z Powiatowego Urzędu Pracy, Ewa Szymczak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Damian Łakomy ze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Maciej Matysiak z Komendy Powiatowej Policji, Bartosz Kasprzak z filii Młodzieżowego Biura Pracy, Krystyna Przybylska z Przedsiębiorstwa Produkcji Spożywczej Frykas, Marietta Szkudlarska z Przedsiębiorstwa Budowlanego Budomont, Piotr Ruszkiewicz z firmy Ruszkiewicz-Ruszkiewicz Sp.C. i Jarosław Bednarczyk z firmy transportowej. Starostwo Powiatowe reprezentowała Sylwia Sałacka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. W projekcie uczestniczyli również nauczyciele uczący przedmiotów związanych z przedsiębiorczością i ekonomią: Barbara Klóskowska, Anna Ruszkiewicz, Walentyna Zep oraz szkolny doradca zawodowy Alicja Kopienka. W organizacji projektu pomogli Krzysztof Klóskowski i Andrzej Wrzesiński. Tekst i fot. (dab)

– Był to jeden z najtrudniejszych sezonów w ostatnim dziesięcioleciu – powiedział Jacek Kasprzak, prezes kościańskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, podczas podsumowania tegorocznego sezonu lotów. Hodowcy ponieśli bardzo duże straty w populacji gołębi młodych. Gośćmi spotkania, które miało miejsce w restauracji Finezja w Kościanie, byli Tadeusz Gidaszewski, prezes Okręgu Leszno PZHGP i wicestarosta kościański Edward Strzymiński. W tym roku zorganizowano 16 lotów gołębi dorosłych o łącznej długości ponad 6500 km. Gołębie młode, czyli tegoroczne, wzięły udział w czterech lotach o łącznej długości około 750 km. Dla nich fatalny okazał się pierwszy lot, ze Słubic, kiedy to zginęło prawie 2000 z ponad 3300 ptaków, biorących udział w zawodach. – Gołębie zostały wypuszczone w normalnych warunkach pogodowych, jednak później na trasie lotu nastąpiło załamanie pogody. Deszcz padał aż przez trzy dni. Tego nie przewidzieliśmy – powiedział ,,ABC’’ prezes Kasprzak. Dodał, że powody do zadowolenia daje natomiast zacieśniająca się współpraca z władzami samorządowymi, które w ostatnim czasie okazują hodowcom gołębi pocztowych zainteresowanie oraz fundują puchary dla laureatów w najbardziej prestiżowych kategoriach. Ptaki hodowców z kościańskiego oddziału zajmowały wysokie lokaty także w rywalizacji o szerokim zasięgu. Na podsumowaniu Mistrzostw Polski Regionu VI, obejmującego Wielkopolskę i ziemię lubuską, w kategorii maratonu gołąb z hodowli Pawła i Łukasza Kurzawskich ze Śmigla został sklasyfikowany na piątej pozycji. Natomiast gołąb Witolda Koniecznego z Kościana zajął ósme miejsce w najdłuższym locie z

Ostendy (Belgia), na dystansie ponad 1050 km. W najbardziej prestiżowych klasyfikacjach w oddziale Kościan: Liga 3/50, liga 5 z całości, mistrzostwo gołębi typowanych i mistrzostwo oddziału w kategorii D, w pierwszej trójce za każdym razem plasowały się ptaki z hodowli Pawła i Łukasza Kurzawskich oraz Kazimierza i Piotra Mikołajczaków. W dwóch z tych

Spartakiada w Śmiglu W minioną sobotę w Śmiglu odbyła się II Spartakiada Sportowa. Wzięli w niej udział uczniowie klas I z czterech szkół podstawowych: Czacza, Starej Przysieki Drugiej, Starego Bojanowa i Śmigla. Każda drużyna składała się z 5 dziewczynek i 5 chłopców. Konkurencje wymagały sprytu i sprawności fizycznej. Były skoki na piłce hophop na czas, strącanie puszek piłką i rzuty woreczkiem do koszy, tor przeszkód i inne zabawy. Rywalizacji sportowej towarzyszyła świetna zabawa. Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli

gospodarze turnieju, drugie przypadło drużynie z SP w Czaczu, trzecie pierwszoklasistom z SP w Starej Przysiece Drugiej, a czwarte zawodnikom ze Starego Bojanowa. Puchary i medale wręczył Zygmunt Ratajczak, kierownik Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji. Gratulacje złożył zawodnikom burmistrz Śmigla Jerzy Snela. Śmigielski OKFiR, który był organizatorem imprezy, dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w jej przygotowanie, a szczególnie opiekunom dzieci oraz uczennicom Gimnazjum w Śmiglu. LL

V Kazimierz i Piotr Mikołajczakowie wygrali aż dwie prestiżowe klasyfikacje. Na zdjęciu z z Jackiem Kasprzakiem (z lewej) i Mariuszem Matysiakiem (drugi z prawej).

Starego Lubosza (19) i Piotr Staroń z Borowa (18). Zawodnikom puchary wręczył Grzegorz Ratajczak, koordynujący rozgrywki w ramach Grand Prix. Nagrody od organizatorów otrzymało dziesięciu najlepszych zawodników. Puchar sołtysa wsi Kokorzyn Krzysztofa Jankowskiego dla najlepszego gracza z tej miejscowości otrzymał Roman Taczkowski, sklasyfikowany w turnieju na siódmym miejscu. Zawody zorganizował Krzysztof Jankowski. Sędzią głównym był Leszek Baranowski. Drugi z cyklu pięciu turniejów,

Schronisko na medal Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu zajęło drugie miejsce w organizowanym co roku Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych Województwa Wielkopolskiego. Do współzawodnictwa zgłosiło się 17 placówek. Oceniano stan techniczny baz noclegowych, ich wyposażenie, warunki sanitarne i socjalne oraz stopień wykorzystania. Śmigiel zajął miejsce ex aequo ze schroniskiem w Osiecznej. W tym roku śmigielskie schronisko przesunęło się w rankingu o

Tekst i fot. (dab)

V Bracia Kurzawscy odebrali wiele trofeów; na zdjęciu z Jackiem Kasprzakiem (z lewej), Edwardem Strzymińskim (w środku) i Mariuszem Matysiakiem wiceprezesem O/Kościan ds. finansowych (drugi z prawej).

Zainaugurowali Grand Prix Turniejem w Kokorzynie zainaugurowano rozgrywki Grand Prix w Kopa. Wzięły w nim udział 92 osoby, w tym dwie panie – Barbara Skórzewska z Kobylnik i Danuta Kuraszyk z Nowego Lubosza. Pierwsza z nich zajęła w turnieju wysokie, ósme miejsce. Z dorobkiem 24 dużych punktów zwyciężył Wiesław Brzóska z Kościana. Drugie miejsce z 23 pkt zajął Mirosław Wojciechowski z Karśnic, a trzecie Eugeniusz Ratajszczak z Gryżyny (21 pkt). Następne lokaty zajęli: Józef Ciszewski z Nowego Dębca (20 pkt), Zbigniew Humski ze

klasyfikacji czołowe lokaty zajmowały gołębie Jana Stróżyńskiego, a po jednym razie były to ptaki Roberta i Teodora Starkbauerów oraz Mariusza Michalaka. Dodajmy, że Oddział Kościan PZHGP ma swoją stronę internetową: www.pzhgpkoscian.republika.pl . Tam można znaleźć bieżące informacje, wyniki lotów i zdjęcia.

jedną pozycję wyżej w stosunku do roku ubiegłego, no co wpływ miały z pewnością dokonane w nim remonty i modernizacje. Zakupiono nowe meble, zmodernizowano centralne ogrzewanie, doposażono kuchnię. Dzięki temu poprawiła się nie tylko estetyka, ale także standard placówki. Nagrodę odebrała Wanda Jakubowska, kierownik schroniska. Warto dodać, że placówka czynna jest przez cały rok i dysponuje 48 miejscami noclegowymi, z których w ubiegłym roku skorzystało 1016 gości. LL

zaliczanych do Grand Prix, odbędzie się w sobotę, 6 grudnia w sali bankietowej Złota Kaczka w Kiełczewie. Zgłoszenia przyjmuje Marek Jagodziński – tel. 603 581 105. (dab)

Zaproszenie na turniej

W sobotę, 29 listopada, Klub Sportowy Polonia Arsenał zaprasza do udziału w otwartym Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego, organizowanym z okazji Święta Niepodległości. Zawody rozpoczną się o godz. 10 w średniej sali gimnastycznej Samorządowego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Śmiglu (wejście boczne od strony boiska). Zapisy uczestników przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 8.30. Zawodnicy zostaną podzieleni na pięć kategorii: młodzików, kadetów, juniorów, seniorów i niezrzeszonych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 509 866 468. LL


Dziś w gazecie:

Świąteczny Poradnik Handlowy

D N IK PORA TECZNY Œ W I¥

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

RA

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 92 (2040) 28.11-01.12.2008 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł (w tym 7% VAT)

Chce znów chodzić

Fot. E.Baldys

Michał Cypryan z Krajewic jeździ na wózku, bo latem skoczył na główkę do jeziora i złamał kręgosłup. Terapeuci ze Wschodu stawiają go na nogi. str. 16-17

Nowy Rynek 31, Leszno, 065 529-38-64 ul. Westerplatte 12, Leszno 0 509 199 004

NOWE W LESZNIE Strzyżewice, ul. Balonowa 55 065 520-30-46

Narkotyki w więzieniu

Fot. J.Witczak

Ogłoszenia drobne przez SMS-y str. 25

ZAPRASZAMY!!!

PATRZ str. 31

E I K WIC

karnisze, firanki

Nauczyciel z Jerki został zamordowany?

56-letni mężczyzna, którego ciało odnaleziono w niedzielę w mieszkaniu przy ul. Bączkowskiego w Kościanie, mógł paść ofiarą morderstwa str. 7

Po lekcjach do kuchni Uczniowie z Gimnazjum w Krzycku Wielkim na zajęciach pozalekcyjnych uczą się gotować. Wójt gminy urządził im przy szkole kuchnię z prawdziwego zdarzenia. str. 8

Samochód do wygrania

CENTRUM DZIECIĘCE

SEZAM Leszno, ul. Balonowa 49 (Strzyżewice) tel. 0-65 533-10-36

MEBLE

DZIECIĘCE

40-letni pracownik Zakładu Karnego w Rawiczu, mieszkaniec miasta, sprzedał narkotyki więźniowi skazanemu na dożywocie za zabójstwo. W celi mężczyzny policja znalazła kapsułki ekstazy i woreczki amfetaminy, które były ukryte w... opakowaniach z płatkami owsianymi. Kolejną porcję środków odurzających wykryto w innym więziennym pomieszczeniu. Czy w więzieniu kwitł narkobiznes? str. 6

• łóżeczka • krzesełka • wózki • foteliki samochodowe • pościele

Organizatorzy konkursu:

str. 5


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

3

Na praktyki do Niemiec

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Rawiczu wchodzi w kolejny miêdzynarodowy projekt wymiany uczniów, a dodatkowo wysy³ania ich na zagraniczne praktyki zawodowe. Pozyska³ ju¿ partnersk¹ szko³ê w Niemczech – BBS Technik w Cloppenburgu. Wstêpnie porozumia³ siê z tamtejszymi firmami, które przyjm¹ m³odzie¿ na praktyki.

Fot. J. Witczak s Podczas warsztatów mówiono m.in. o ryzykownych zachowaniach gro¿¹cych zaka¿eniem wirusem HIV.

Kolejni liderzy zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu zorganizowa³a kolejne, szóste ju¿ szkolenie i warsztaty dla uczniów ze szkó³ œrednich, chc¹cych zostaæ m³odzie¿owymi liderami zdrowia. Przeprowadzono je w ramach projektu pn. ,,Kontra HIV’’, opracowanego przez Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹. Kilkugodzinne szkolenie prowadzi³y Maria Machowiak i Izabela Oliñska, zajmuj¹ce siê oœwiat¹ zdrowotn¹ i promocj¹ zdrowia. W warsztatach wziê³o udzia³ 18 uczniów: z I LO, Zespo³u Szkó³ nr 3, Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Rawiczu, Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Bojanowie oraz Zespo³ów Szkó³ w Miejskiej Górce i Jutrosinie. G³ównym celem projektu jest podniesienie wœród m³odzie¿y wiedzy dotycz¹cej HIV i AIDS, wyrobienie zachowañ chroni¹cych przed zaka¿eniem wirusem HIV, kszta³towanie odpowiednich postaw wobec nosicieli tego wirusa oraz osób chorych na AIDS, a tak¿e wzbudzenie zainteresowania w³asnym zdrowiem i odpowiedzialnoœci za zdrowie partnera oraz przekazanie informacji o miejscach, gdzie mo¿na uzyskaæ pomoc, poradnictwo i opiekê medyczn¹. – Uczestnikom szkolenia przekazaliœmy aktualn¹ wiedzê na temat choroby i zagro¿eñ wirusem HIV – mówi Maria Machowiak. – Rozmawialiœmy na temat podejmowania œwiadomych decyzji zmniejszaj¹cych ryzyko zaka¿enia. Oprócz czêœci teoretycznej by³a tak¿e warsztatowa, w której m³odzie¿ mog³a wykazaæ siê swoj¹ wiedz¹ i inwencj¹. Uczniowie, którzy uczestniczyli w szkoleniu, otrzymaj¹ dyplomy m³odzie¿owych liderów zdrowia. Ich wrêczenie nast¹pi 1 grudnia podczas powiatowej konferencji z okazji Œwiatowego Dnia AIDS. W tej roli bêd¹ przekazywaæ zdobyt¹ wiedzê o HIV i AIDS rówieœnikom w swoim œrodowisku, pomagaæ im w rozwi¹zywaniu problemów, wspó³pracowaæ z nauczycielami w prowadzeniu zajêæ, konkursów, happeningów i innych imprez na ten temat. Podczas szeœciu dotychczasowych szkoleñ sanepid ,,wykszta³ci³’’ oko³o 120 m³odzie¿owych liderów

zdrowia. Takie przedsiêwziêcia wpisuj¹ siê w ogólnopolsk¹ kampaniê profilaktyki HIV i AIDS. W tym roku kampania przebiega pod has³em „Wróæ bez HIV”. Kolejny raz uœwiadamia, ¿e problem HIV i AIDS mo¿e dotyczyæ ka¿dego z nas, bez wzglêdu na wiek, status spo³eczny, miejsce zamieszkania, przekonania czy te¿ p³eæ. Ma sk³oniæ do refleksji nad w³asnym postêpowaniem. Krajowe Centrum ds. AIDS od kilku lat obserwuje wyraŸny wzrost liczby zaka¿eñ HIV w grupie wiekowej 18-39 lat. W zwi¹zku z tym kampania skierowana jest przede wszystkim do osób doros³ych, aktywnych seksualnie, które ¿yj¹ w zwi¹zku lub taki zwi¹zek planuj¹. Ma zwróciæ uwagê na konsekwencje, jakie mo¿e nieœæ za sob¹ czêsta zmiana partnerów. W ramach kampanii funkcjonuje ca³odobowy telefoniczny punkt informacyjny o HIV i AIDS (swego rodzaju telefon zaufania): 022 692-82-26 oraz tzw. zielona linia: 022 621-33-67. J.W.

Cloppenburg le¿y niedaleko Osnabrücka, gdzie znajduje siê szko³a, z któr¹ rawicki ZSZ od kilku lat prowadzi kulturowo-jêzykow¹ wymianê uczniów. Nowy projekt zawarty jest natomiast w programie pod nazw¹ ,,Uczenie siê przez ca³e ¿ycie’’, finansowanym tak¿e z funduszy unijnych. W Polsce ich przyznawaniem i prowadzeniem programu zajmuje siê Agencja Narodowa Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji. W szkole w Cloppenburgu, która wyrazi³a chêæ wspó³pracy w programie, goœci³o dwoje nauczycieli przedmiotów zawodowych z rawickiego ZSZ – Renata UŸniak i Grzegorz Balcerek oraz germanistka Patrycja Stelmaszyk. – Program ,,Uczenie siê przez ca³e ¿ycie’’ zawiera kilka projektów tematycznych – mówi Renata UŸniak. – Jednym z nich jest projekt Leonarda da Vinci, który kiedyœ funkcjonowa³ jako samodzielny program edukacyjny. Wybraliœmy w³aœnie ten projekt. Dotyczy on kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Jego celem jest miêdzy innymi promowanie mobilnoœci pracowników, zw³aszcza m³odych ludzi na europejskim rynku pracy, rozwijanie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie jakoœci kszta³cenia zawodowego oraz podnoszenie warsztatu pracy nauczycieli. Program wspiera rozwi¹zania zwiêkszaj¹ce przejrzystoœæ i uznawalnoœæ kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich. Poprzez nawi¹zywanie wspó³pracy miêdzynarodowej daje mo¿liwoœæ organizowania wyjazdów na zagraniczne sta¿e, k³adzie te¿ nacisk na naukê jêzyków obcych. Nasza szko³a zdecydowa³a siê przede wszystkim na prowadzenie wymiany uczniów i odbywanie przez nich praktyk zawodowych. Tygodniowy pobyt rawickiej grupy u naszych zachodnich s¹siadów sfinansowa³ Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji. Nauczyciele poznali tamtejszy model kszta³cenia zawodowego. Zwiedzili trzy szko³y zawodowe, zapoznaj¹c siê z ich wyposa¿e-

Wiceliderzy zremisowali

W trzeciej kolejce spotkañ amatorskiej ligi halowej pi³ki no¿nej, rozgrywanej w Sarnowie, w I lidze kolejne zwyciêstwo odniós³ lider I.J. Wojtaszek, gromi¹c tym razem Tomax 10:1. Niespodziewanie zremisowa³ dotychczasowy wicelider Fire Rawicz, dziel¹c siê punktami z ni¿ej notowanym Transcarem Szybaj (2:2). W pozosta³ych meczach Azymut pokona³ 3:2 Salus Golinkê, Magma wygra³a 4:2 z Pizz¹ Club, a Hajduk£apawa zwyciê¿y³ 6:2 El-Ces. W tabeli z kompletem punktów prowadz¹ Wojtaszek i Hajduk. Trzeci jest Fire – 7 pkt. O jedno ,,oczko’’ mniej ma Azymut. Po 3 pkt zgromadzi³y: Magma, Pizza Club i Salus. Kolejne miejsca zajmuj¹: Transcar – 2, El-Ces – 1 i Tomax – 0. W tabeli najskuteczniejszych strzelców prowadzi Marcin Chudy z I.J. Wojta-

szek – 8 goli. O dwa trafienia mniej na koncie ma jego kolega z zespo³u Krystian Wenzel i Kacper Hajduk z Hajduka. W II lidze pauzowa³ lider Szeha Sarnowa. Wicelider PW Pieprzyk tylko zremisowa³ 3:3 z Rolgosem Sowiny, który do tej pory by³ bez punktów. To najwiêksza niespodzianka tej kolejki spotkañ. Wyniki pozosta³ych meczów: Paloma Pub – ZPB Kaczmarek 2:1, Widmet – Chemioland 3:1, Pearl – Galaxy Krotoszyn 4:1. W tabeli prowadz¹ Paloma Pub i PW Pieprzyk – po 7 pkt, wyprzedzaj¹c Szehê i Widmet – po 6, Pearl – 4, Chemioland – 3, Rolgos – 1 oraz ZPB Kaczmarek i Galaxy – bez punktów. Najwiêcej goli zdobyli: Andrzej Nowak z Szehy – 6 oraz Rafa³ Drewniak z Widmetu i Albert Kempa z Palomy – po 5. J.W.

niem, nowinkami technicznymi, metodami kszta³cenia, warsztatami praktyk zawodowych. Odwiedzili tak¿e piêæ zak³adów pracy. Trzy z nich s¹ sk³onne przyj¹æ na praktyki rawickich uczniów kszta³c¹cych siê na mechanika samochodowego, technika ¿y-

duszu Rozwoju Systemu Edukacji o sfinansowanie wyjazdów naszych uczniów na praktyki do Niemiec. Chcielibyœmy, ¿eby takie wyjazdy oraz dodatkowa wymiana m³odzie¿y rozpoczê³y siê w przysz³ym roku i trwa³y przez trzy lata. Szko³a w Cloppenbur-

Fot. archiwum s Nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Rawiczu podczas wizyty w jednej z niemieckich szkó³.

wienia i gospodarstwa domowego czy technika budownictwa. – By³a to wstêpna wizyta, s³u¿¹ca przygotowaniu projektu przez obie szko³y, okreœleniu ról i zadañ partnerów – t³umaczy R. UŸniak. – Ju¿ teraz przygotowujemy wniosek do Fun-

gu jest z kolei zainteresowana przys³aniem swoich uczniów na praktyki do rawickich zak³adów, na przyk³ad do wspó³pracuj¹cego z niemieckimi kontrahentami Ferrpolu czy te¿ firmy braci Kowalskich produkuj¹cej drzwi i okna. J.W.

Powiat na p³ycie

Starostwo Powiatowe w Rawiczu zaakcentowa³o 10-lecie samorz¹dów powiatowych wydaniem p³yty DVD pt. ,,Goœcinny powiat rawicki’’. Prezentacja multimedialna zawiera najwa¿niejsze informacje spo³eczno-gospodarcze o powiecie. Materia³ zawarty na p³ycie podzielony jest na 10 czêœci tematycznych, dotycz¹cych m.in.: historii, sportu, kultury, turystyki, gospodarki, pomocy spo³ecznej, bezpieczeñstwa w powiecie rawickim. Na DVD znajduje siê tak¿e czytana przez lektora krótka charakterystyka powiatu oraz obszerna galeria zdjêæ ukazuj¹cych walory turystyczno-krajoznawcze powiatu. P³yta zosta³a nagrana tak¿e w jêzyku angielskim. – Wydawnictwo ma na celu przybli¿enie powiatu rawickiego mieszkañcom i goœciom odwiedzaj¹cym nasz teren – powiedzia³a Anna Noga³a z Wydzia³u Promocji w Starostwie Powiatowym w Rawiczu. – Dostarcza wiedzy o naszym regionie, zachêca do jego odwiedzenia i poznania. J.W.

Fot. J. Witczak s W Rawiczu utwardzono kostk¹ brukow¹ ul. £abêdzi¹, Morelow¹ i Wiœniow¹. To ulice nowego osiedla jednorodzinnego. Na odcinkach o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 450 m, dochodz¹cych do ul. Zielonej, u³o¿ono kostkê, krawê¿niki i œcieki przykrawê¿nikowe. Inwestycja kosztowa³a ponad 700.000 z³. Zosta³a sfinansowana przez gminê. Prace zrealizowa³ rawicki zak³ad Eka-Bruk. Kilka miesiêcy wczeœniej w ramach przebudowy tych trzech ulic wykonano kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹.

Gazeta ABC - 28.11.2008  

Gazeta ABC - 28.11.2008

Advertisement