Page 1

Ogłoszenia drobne przez SMS-y

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

Tragicznie na drogach

Dwoje młodych ludzi zginęło na drodze w gminie Piaski (na zdjęciu). W wypadkach śmierć poniosły także cztery inne osoby. str. 8

Samochód do wygrania str. 5

Organizatorzy konkursu:

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 89 (2037) 18.11-20.11.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Fot. E.Curyk-Sierszulska

str. 19

str. 6

Zwalniają ludzi w SEWS-ie

Nagroda za Atlasa Kobiety na torze

Od nowego sezonu żużlowego panie będą mogły nie tylko trenować, ale też rywalizować w zawodach ligowych. str. 24

Fot. E.Baldys

Prezydent Leszna ufundował 5000 zł nagrody za wskazanie miejsca pobytu pomnika Atlasa, który kiedyś stał na placu Kościuszki. str 5

Od 100 do 180 osób straci pracę w leszczyńskiej firmie SEWS Polska. W związku ze światowym kryzysem gospodarczym część produkcji przeniesiona zostanie do Egiptu. str. 2


AKTUALNOŒCI Zawirowania na europejskich rynkach nie omijaj¹ leszczyñskich przedsiêbiorstw, w tym jednego z najwiêkszych pracodawców na lokalnym rynku – firmy SEWS Polska. Czêœæ za³ogi wkrótce straci pracê.

2

Zwalniaj¹ ludzi w SEWS-ie

– Na dzieñ dzisiejszy przewidujemy zwolnienie od 100 do 180 osób do koñca stycznia 2009 roku. W miniony czwartek do Powiatowego Urzêdu Pracy w Lesznie wp³ynê³o pismo informuj¹ce o zamiarze zwolnieñ grupowych – przyznaje Andrzej Czarnul, dyrektor zak³adu SEWS Polska w Lesznie.

siaj nie mogê nic wiêcej powiedzieæ – komentuje krótko Grzegorz Krzy¿anowski, szef zwi¹zku zawodowego Solidarnoœæ. Poniewa¿ sprawa jest bardzo œwie¿a, niewiele wiêcej uda³o dowiedzieæ siê w Urzêdzie Pracy. W tym tygodniu maj¹ odbyæ siê spotkania, podczas których doprecyzowane zo-

Fot. E.Baldys s SEWS produkuje wi¹zki kabli do samochodów. Kryzys w œwiatowym przemyœle motoryzacyjnym dotknie wielu zak³adów.

Liczba osób, które strac¹ stanowiska pracy, nie jest jeszcze dok³adnie znana, poniewa¿ firma nie otrzyma³a jeszcze od producentów samochodów planów produkcji i sprzeda¿y na 2009 rok. Wiadomo, ¿e bêd¹ to g³ównie ludzie z dzia³u produkcyjnego. Redukcja w mniejszym stopniu dotknie pracowników obs³ugi oraz administracji. Wszystko odbywa siê w porozumieniu z dzia³aj¹cym w firmie zwi¹zkiem zawodowym. – Jesteœmy w trakcie omawiania warunków z dyrekcj¹ zak³adu. Dzi-

Piotr i Pawe³ zaprasza

Nowy supermarket spo¿ywczy sieci „Piotr i Pawe³” zostanie w najbli¿szy czwartek otwarty w Centrum Handlowym Nasze Leszno przy ul. Narutowicza. Na potrzeby supermarketu dobudowano w obiekcie du¿e skrzyd³o. Sklep ma powierzchniê 1800 m kw. i bardzo nowoczesne elektroniczne systemy sprzeda¿y. Sklepy „Piotr i Pawe³” wypracowa³y sobie bardzo dobr¹ markê. S¹ znane z wysokiej jakoœci towarów i ogromnego asortymentu dostosowanego do kieszeni ka¿dego klienta. an

PREKURSOR

Sierakowo, ul. Morelowa 1 63-900 Rawicz

L

Kurs nauki jazdy kat. B

Zajęcia praktyczne na samochody:

Renault Clio Toyota Yaris Zgłoszenia: 065 546-13-27 0 603 408 050 0 693 708 301

stan¹ szczegó³y pomocy tym, którzy strac¹ pracê. Na koniecznoœæ zmniejszenia produkcji w Lesznie ma wp³yw ogólnoœwiatowy zastój na rynku samochodowym. Kryzys zacz¹³ siê kilka miesiêcy temu, kiedy wzros³a cena ropy naftowej. Wówczas spad³a produkcja samochodów z silnikiem typu diesel. Na to na³o¿y³a siê obecna sytuacja ekonomiczna na œwiecie.

– W czasie kryzysu gospodarczego nowe samochody nie s¹ towarem pierwszej potrzeby. Ponadto banki ograniczaj¹ iloœæ przyznawanych kredytów konsumpcyjnych – zaznacza A. Czarnul. Poniewa¿ liczba sprzedawanych aut maleje, koncerny samochodowe oraz ich podwykonawcy musz¹ zaciskaæ pasa. Dlatego czêœæ produkcji SEWS-a, której rentownoœæ znacz¹co spad³a, zostanie przeniesiona do Egiptu. Tam koszty produkcji bêd¹ mniejsze. Dowodem na to s¹ dzia³aj¹ce ju¿ dwa zak³ady w Maroku. – Takie decyzje nie zapadaj¹ z dnia na dzieñ i nie s¹ podyktowane kryzysem ostatnich tygodni. Od kilku miesiêcy dbaliœmy o to, by jak najd³u¿ej zatrzymaæ doœwiadczonych pracowników w Lesznie. Dziewiêædziesi¹t osób przenieœliœmy do pracy w zak³adzie rawickim. Dla 120 osób zapewniliœmy pracê, która do tej pory by³a wykonywana poza fabryk¹ na zasadzie podwykonawstwa przez firmy zewnêtrzne. Czêœæ za³ogi zosta³a przekwalifikowana i skierowana do innych dzia³ów – podkreœla dyrektor zak³adu w Lesznie. W tej chwili w Lesznie zatrudnionych jest 1180 osób. Od 1995 roku nie by³o ¿adnych zwolnieñ grupowych i systematycznie przyjmowani byli nowi pracownicy. W zak³adzie rawickim zwolnienia nie s¹ na razie planowane, ale w przysz³oœci nie mo¿na ich wykluczyæ.

Pieni¹dze dla rolników

Leszczyñskie Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczê³o wysy³anie decyzji o przyznaniu bezpoœrednich p³atnoœci do gospodarstw rolnych za 2009 rok. Wczoraj zosta³y wys³ane do rolników pierwsze decyzje. Pieni¹dze bêd¹ wyp³acane ju¿ od pocz¹tku grudnia. W agencji trwa intensywna praca. – Wiemy, ¿e rolnicy czekaj¹ na pieni¹dze, dlatego staramy siê przygotowaæ dokumenty jak najszybciej – powiedzia³ nam kierownik biura Jacek Kryœ. – Wydaliœmy ju¿ 2553 decyzje o dop³atach bezpoœrednich i 1228 decyzji o dop³atach za gospodarowanie na obszarach o niekorzystnych warunkach. W ci¹gu najbli¿szych dni dokumenty trafi¹ do rolników. Wszystko wskazuje na to, ¿e przelewy pieniêdzy dokonane zostan¹ w grudniu, choæ agencja ma na to czas do czerwca przysz³ego roku. W samym powiecie leszczyñskim jest do wydania 3200 decyzji o p³atnoœciach bezpoœrednich i 2100 decyzji za niekorzystne warunki gospodarowania. To oznacza, ¿e agencja wyda³a ju¿ 80 procent dokumentów. Reszta jest w opracowywaniu, s¹ te¿ gospodarstwa, w których nale¿y wyjaœniæ w¹tpliwoœci, a to musi potrwaæ. W porównaniu z ubieg³ym rokiem wysokoœæ wyp³at bêdzie podobna. Identyczne prace trwaj¹ we wszystkich powiatowych biurach ARiMR-u.

JPOWSTANIE WLKP. 18 listopada, wtorek, godz. 18, Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie – spotkanie „W 90. rocznicê powstania wielkopolskiego”. Wstêp wolny. JRODZINNE WIECZORY. 19 listopada, œroda, godz. 17, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – w ramach cyklu Rodzinne Wieczory spotkanie z Paw³em Berêsewiczem, autorem opowiadañ, powieœci i wierszy dla dzieci. J KONCERT. 20 listopada, czwartek, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – koncert Micha³a Bajora. Bilety w cenie 40 z³ mo¿na kupiæ: w MOK, Informacji Turystycznej oraz Galerii LeART. JKONCERT. 21 listopada, pi¹tek, godz. 16, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – koncert z okazji 30lecia Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II Stopnia. Wyst¹pi¹ uczniowie, absolwenci i nauczyciele. Wstêp wolny. J TURYSTYKA. 21 listopada, pi¹tek, godz. 18 – Ko³o Turystyczne przy LO nr 1 w Lesznie zaprasza na pokaz przezroczy z cyklu „Portrety Ziemi”. Krzysztof Lisowski z Opola opowie o Kubie – wyspie jak wulkan gor¹cej.

an

JKABARET. 13 grudnia, sobota, godz. 17 i 20, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – Kabaret Ani Mru-Mru. Bilety w cenie 35 z³ do nabycia w MOK i Informacji Turystycznej. Mo¿liwoœæ zamówieñ grupowych.

Spó³ka zbuduje Galeriê Goplana

J WYSTAWA. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie – wystawa Romana Kowalika, „Traktat o grafice”. Czynna do 28 listopada.

KINGA ZYDOROWICZ

Inwestorem du¿ej galerii handlowej Goplana w Lesznie bêdzie spó³ka, któr¹ tworz¹ firmy: Jespol nale¿¹ca do leszczyñskiego przedsiêbiorcy Henryka Jessy i NG2 nale¿¹ca do Dariusza Milka z Polkowic. Jak poda³o Radio „Elka”, Henryk Jessa odsprzeda³ 51 procent udzia³ów w tym przedsiêwziêciu. Przyjêcie drugiego partnera mo¿e oznaczaæ tylko jedno – galeria powstanie szybciej ni¿ pierwotnie zak³adano. NG2 to potê¿ne przedsiêbiorstwo dysponuj¹ce kapita³em. Jego w³aœcicielem jest twórca ogromnej wytwórni obuwia, gie³dowej spó³ki CCC (CCC wchodzi w sk³ad grupy kapita³owej NG2). Wed³ug deklaracji chce w Goplanê zainwestowaæ 200 mln z³. – Dariusz Milek to najpowa¿niejszy przedsiêbiorca w regionie Lubina i Polkowic – powiedzia³a nam Magda Rygiel, szefowa telewizji „Odra”. – Bardzo go tutaj wszyscy ceni¹. W samym Lubinie realizuje w³aœnie du¿¹ galeriê handlow¹. Budowa jest znakomicie zorganizowana i wszystko wskazuje na to, ¿e bêdzie ukoñczona ju¿ w przysz³ym roku. Z pewnoœci¹ to doœwiadczenie przyda siê podczas budowy galerii w Lesznie. Henryk Jessa przebywa obecnie za granic¹, ale powiedzia³ nam, ¿e budowa Goplany zostanie na pewno zrealizowana szybciej ni¿ samodzielnie planowa³. Przypomnijmy, ¿e galeria ma powstaæ na terenach dawnej fabryki cukierków Goplana i dawnego zak³adu Metalplast w rejonie ulic D¹-

browskiego i Królowej Jadwigi. Mury dawnych fabryk od lat stoj¹ puste, zakupi³ je w³aœnie Henryk Jessa i zaplanowa³, ¿e w tym miejscu zbuduje du¿¹ galeriê handlow¹. Mia³o tam byæ kilkadziesi¹t dobrych sklepów, restauracje, bowling, kino i podziemny parking. Opracowa³ ju¿ koncepcjê architektoniczn¹. Wed³ug niej mia³ powstaæ imponuj¹cy, nowoczesny obiekt, który móg³ byæ wizytówk¹ miasta.

Plany te oburzy³y kupców, którzy twierdzili, ¿e taki obiekt w bezpoœrednim s¹siedztwie Starówki zniszczy ich sklepy, bo zabierze klientów. Po wielu burzliwych dyskusjach Rada Miejska podjê³a jednak uchwa³ê o przyst¹pieniu do zmian planistycznych umo¿liwiaj¹cych powstanie galerii. Prawne przeszkody wiêc zostan¹ pokonane. Na now¹ dobr¹ galeriê czekaj¹ wszyscy mieszkañcy Leszna. an

Fot. E. Baldys s Mury dawnej Goplany i dawnego Metalplastu w sercu Leszna na razie strasz¹. Ale ju¿ nied³go rozpocznie siê ich rozbiórka.

J WYSTAWA. Galeria Sztuki Muzeum Okrêgowego w Lesznie (dawna synagoga) – wystawa poœwiêcona 90. rocznicy powstania wielkopolskiego. Czynna we wtorki w godz. 9-17, œrody-pi¹tki 9-14, niedziele 10-14. (JAC), lm

Wybieramy Basiê

Zbli¿a siê 4 grudnia, dzieñ, w którym Barbary obchodz¹ swoje œwiêto. To popularne imiê szczególnie czczone jest na Œl¹sku, gdzie œw. Barbara od wieków patronuje górnikom. Proponujemy, by ten dzieñ sta³ siê okazj¹ do spotkania pañ nosz¹cych to popularne imiê. Niech przy muzyce i weso³ej zabawie wspólnie œwiêtuj¹ imieniny. Maj¹ coœ takiego Krystyny, to dlaczego nie Barbary. Impreza po³¹czona z wyborem najbardziej sympatycznej Baœki planowana jest 4 grudnia w leszczyñskiej restauracji Stara Spi¿arnia, mieszcz¹cej siê w galerii Zak¹tek przy ul. Narutowicza w Lesznie. Mo¿na tu przyjœæ solo lub z przyjació³mi. Rozrywkowo-taneczn¹ imprezê poprowadzi Edward Baldys. Bli¿sze informacje i rezerwacja pod numerem tel. 0-601118138 i 065 529-40-90. ed


AKTUALNOŒCI

Papie¿ w Wilkowicach

3

W pi¹tek w Wilkowicach poœwiêcony zostanie pomnik Jana Paw³a II.

Fot. E. Baldys s Ola Szyd³owska wiele razy prezentowa³a psy tak¿e na wystawach w Lesznie.

Obroni³a tytu³

Aleksandra Szyd³owska, 13-latka z K³ody, po raz drugi zosta³a najlepszym w Polsce M³odym Prezenterem czworonogów i reprezentowaæ bêdzie Polskê na œwiatowej wystawie psów w Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy po mistrzowski tytu³ Ola siêgnê³a przed rokiem. Kilka dni temu powtórzy³a swój sukces na Miêdzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Poznaniu. Startowa³a tam z chartem rosyjskim Victorem, z którym ju¿ wiele razy siêga³a po nagrody i wyró¿nienia. Dziêki sukcesowi w stolicy Wielkopolski Ola w marcu pojedzie na wysta-

wê do Birmingham, gdzie bêdzie mog³a sprawdziæ i porównaæ swoje umiejêtnoœci. – Bêdzie rywalizowaæ z trzydziestoma najlepszymi prezenterami psów z ca³ego œwiata – mówi Anna Szyd³owska, mama Oli. Wystawa w Anglii odbêdzie siê w marcu. lm

Ocal¹ od zapomnienia

Fot. archiwum

s Projekt wilkowickiego pomnika.

godz. 17. Po niej uczestnicy przejd¹ pod drugi koœció³, gdzie bêdzie obelisk. Tam odœpiewana zostanie tak¿e „Barka”, ulubiona pieœñ Papie¿a Polaka.

21 listopada dla Wilkowic bêdzie dniem szczególnym jeszcze z innego powodu. Tego dnia miejscowa szko³a otrzyma imiê Powstañców Wielkopolskich. lm

Altana na ¿wirowni

Spo³ecznoœæ Brenna od czwartku cieszy siê z nowej inwestycji. Tym bardziej ¿e powsta³a z oddolnej inicjatywy, a w jej budowê zaanga¿owa³o siê wielu mieszkañców wioski. Chodzi o du¿¹ drewnian¹ altanê, która stanê³a na miejscu dawnej ¿wirowni. – Chcemy, ¿eby s³u¿y³a nam do urz¹dzania okolicznoœciowych imprez: osiemnastek, zjazdów rodzinnych, spotkañ towarzyskich i zebrañ – wyjaœnia Józef Pukacki, so³tys Brenna. Pomys³ zyska³ akceptacjê w³adz gminy, które za³atwi³y wszelkie formalnoœci, wyda³y zgodê na wyciêcie kilku topoli przy jeziorze i zakupi³y

gonty z papy na dach. Projekt wzorowany na altanie z arboretum w Krzy¿owcu sporz¹dzi³ Waldemar D¹browski z Krzana w gminie Koœcian, a g³ównym wykonawc¹ by³a firma Stanis³awa Wolniczaka z Brenna. Roboty ruszy³y wiosn¹, trwa³y trochê d³u¿ej ni¿ planowano, ale dzie³o jest pokazem ciesielskiego mistrzostwa. Obiekt o powierzchni

Fot. Z. Korona s P³omieñ ognia, jak przed wiekami, skupia wokó³ siebie wspólnotê. Fot. J. Kuik Grodzisko jest malowniczo po³o¿on¹ wsi¹ na wzgórzu nad jeziorem Grodzisko. Jednak podczas obfitych opadów sp³ywaj¹ca jedn¹ ze stromych dróg woda nanosi³a piasek na drogê publiczn¹ wiod¹c¹ w kierunku Œwierczyny. Gmina postanowi³a za¿egnaæ ten problem, dlatego podjêto decyzjê o wybudowaniu 390 metrów kanalizacji burzowej. Zadanie realizuje w³asnymi si³ami brygada remontowa Urzêdu Miasta i Gminy w Osiecznej. Praca nie jest ³atwa, gdy¿ grunt jest bardzo zakamieniony.

s

wydawnictwa. W drugiej czêœci broszury opisane zostan¹ przydro¿ne kapliczki znajduj¹ce siê w gminie Osieczna. Poszanowanie dla miejsc pamiêci narodowej w szko³ach w Osiecznej i K¹kolewie ma szczególny wymiar. Patronem obu s¹ Powstañcy Wi e l k o p o l scy. Wspóln¹ uroczystoœæ pod osieckimi wiatrakami spo³ecznoœæ obu szkó³ wraz z dzia³aczami Towarzystwa Ziemi Osieckiej przygotowuje na 12 grudnia. Rozpocznie j¹ Fot. J. Kuik u r o c z y s t a s Osieccy uczniowie uczestnicz¹ w ka¿dej patriotycznej msza œwiêta o uroczystoœci. We wrzeœniu przygotowali powtórne ods³o- godz. 16 w klasztorze Ojniêcie tablicy przy osieckich wiatrakach. ców FranciszNad wydawnictwem pracuje po- kanów. Tam te¿ zaprezentowana zonad 40-osobowa grupa uczniów pod stanie czêœæ artystyczna przygotowaopiek¹ Stanis³awa Lenartowicza i na przez dzieci i m³odzie¿. O godz. Teresy Rosiñskiej. Uczniowie stara18 uczniowie i ich goœcie stan¹ w li siê zgromadziæ jak najwiêcej in- szyku marszowym wspólnie z Komformacji o danym miejscu. Szukali pani¹ Reprezentacyjn¹ 69. Leszich nie tylko w Ÿród³ach pisanych, czyñskiego Pu³ku Przeciwlotniczeale równie¿ korzystali z wiedzy naj- go, Orkiestr¹ Dêt¹ OSP Osieczna, starszych mieszkañców. Niektóre z miejscowymi stra¿akami i szwadromiejsc bêd¹ w ksi¹¿ce szerzej opi- nem u³anów. Przemarsz przez miasane. sto zakoñczy siê pod wiatrakami, – To ostatni czas, ¿eby zewiden- gdzie odbêdzie siê apel poleg³ych. cjonowaæ te obiekty i zebraæ dodat- Tego dnia otwarta zostanie te¿ wykowe informacje od najstarszych stawa w Miejsko-Gminnym Oœrodœwiadków wydarzeñ – mówi Stani- ku Kultury. Wyeksponowane zostas³aw Lenartowicz, wiceprezes To- n¹ powstañcze pami¹tki ze szkolwarzystwa Ziemi Osieckiej, który nych izb tradycji i zbiorów prywatwspólnie z Adamem Podsiad³ym nych. pracuje nad koñcowym kszta³tem (JAC) Uczniowie z zespo³ów szkó³ w Osiecznej i K¹kolewie wspólnie z Towarzystwem Ziemi Osieckiej przygotowuj¹ broszurê dokumentuj¹c¹ wszystkie, pomniki, obeliski i tablice pami¹tkowe znajduj¹ce siê w gminie.

Granitowy obelisk, na którym umieszczona zostanie p³yta z popiersiem Papie¿a, stanie przed koœcio³em Œwiêtego Marcina. To bêdzie pierwszy pomnik Ojca Œwiêtego w gminie Lipno. Z inicjatyw¹ jego postawienia wyszli: ksi¹dz Alfred Wittke, proboszcz wilkowickiej parafii oraz radny Mariusz Homski. Powo³ano spo³eczny komitet jego budowy, w którym zasiad³y 22 osoby, m.in. so³tys wsi, cz³onkowie Rady Parafialnej i So³eckiej. Przewodnicz¹cym zosta³ M. Homski. Koszt postawienia pomnika szacuje siê na oko³o 9000 z³. Z³o¿yli siê na niego mieszkañcy Wilkowic i Karolewka, nale¿¹cy do wilkowickiej parafii. Poœwiêcenia pomnika dokona ksi¹dz biskup Marek Jêdraszewski. Uroczysta msza œwiêta, podczas której 46 m³odych ludzi otrzyma bierzmowanie, rozpocznie siê w koœciele pod wezwaniem Œwiêtej Edyty o

ponad 70 m kw. ma brukowan¹ posadzkê, otwierane okienka, elektryczne oœwietlenie i wydzielony aneks kuchenny, a poœrodku miejsce na palenisko z okapem w powale. Przy dêbowych sto³ach wygodnie mo¿e zasi¹œæ co najmniej 60 osób. Wszystkie prace wykonali miejscowi rzemieœlnicy i przedsiêbiorcy. Ziemiê nawióz³ i betonowe krêgi wstawi³ Szymon Jêœkowiak, posadzkê u³o¿y³ Piotr Schmidt, a firma Walkowiak udzieli³a wysokich upustów przy zakupie okuæ, œlusarki budowlanej, impregnatów i farb. Inicjatorem budowy by³a Rada So³ecka Brenna w sk³adzie: Józef Rimke, Mariola R¹k, Mieczys³aw Furmañczak, Stanis³aw Kubicki, Zbigniew Lis, Kazimierz Wolniczak i Przemys³aw Miœ, których w dzia³aniach wspierali wijewscy radni – Józef Pukacki, Urszula Rimke, Rados³aw Wojcieszyk i Alojzy Wolniczak. Zanosi siê na to, ¿e wiejska altana d³ugo bêdzie s³u¿yæ ludziom, bo na „dzieñ dobry” zyska³a podwójn¹ rekomendacjê. Podczas uroczystego otwarcia i poœwiêcenia proboszcz parafii ksi¹dz kanonik Kazimierz Pachciarz powierzy³ j¹ Bogu i... uwadze miejscowej policji. KZ


AKTUALNOŒCI Wczoraj przypada³o wspomnienie œwiêtej El¿biety. Z tej okazji Siostry El¿bietanki z Leszna zgromadzi³y siê na uroczystej liturgii i podzieli³y siê chlebem, który niegdyœ ich patronka, królewna wêgierska, rozdawa³a potrzebuj¹cym.

4

Ludzie z ziemi Chleb symbolem mi³oœci nieludzkiej Od powojennych czasów nie by³o we Wschowie tak podnios³ej i wzruszaj¹cej uroczystoœci. W sobotê przy skwerze na ul. Zielony Rynek ods³oniêto pomnik poœwiêcony poleg³ym, zamordowanym i wypêdzonym z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 193945.

Na t¹ chwilê d³ugo czekali ich potomni i coraz mniejsza grupa ludzi, którzy prze¿yli dramatyczne wydarzenia, a potem osiedli na Ziemi Wschowskiej. Jednym z nich by³ 12letni wówczas Witold Ko³odyñski. Ciê¿ko ranny ch³opiec cudem ocala³ z pierwszej zbiorowej rzezi dokonanej przez ukraiñskich nacjona-

udzia³ kompanii honorowej 69. Pu³ku Przeciwlotniczego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Autorem projektu pomnika jest Miros³aw Patecki z Przybyszowa, a wykonawc¹ – Marian Gajda z Czernicy. Na tablicach wokó³ coko³u wyryto nazwy 161 miejscowoœci, w których mieszkali kiedyœ wschowscy

▲ Pomnik Kresowian, nad którym dziœ pochyli³y siê sztandary.

listów 9 lutego 1943 roku we wsi Paroœla, powiat Sarny. Zginê³o wówczas 173 Polaków. Potem zap³on¹³ ca³y Wo³yñ, Podole i reszta kresów. W sobotê na podnios³¹ uroczystoœæ przybyli przedstawiciele wszystkich szczebli samorz¹du, rz¹du, kancelarii Prezydenta RP, organizacji pañstwowych, spo³ecznych, politycznych i koœcielnych. Nie zabrak³o cz³onków Rady Ochrony Walk, Pamiêci i Mêczeñstwa oraz Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK okrêgu Wo³yñ. Licznie stawili siê wiekowi ju¿, schorowani kresowianie, wielu z nich p³aka³o nie kryj¹c ³ez. Leszczyñskim akcentem by³

Fot. autor

kresowianie. Ca³ej bryle nadano kszta³t p³omienia, bo ogieñ to symbol ofiary, ale równie¿ si³y i wiary. To moc drzemi¹ca w ka¿dym cz³owieku, czekaj¹ca, aby rozb³ysn¹æ. – Wschowianie doskonale zrozumieli s³owa naszego papie¿a Jana Paw³a II wyg³oszone w czerwcu 2001 roku podczas mszy œwiêtej we Lwowie, gdzie powiedzia³ „Wy¿ej stawiajcie, co jednoczy, a nie dzieli”. I dowiedli przy tym, ¿e po 65 latach mo¿na wybaczyæ, ale nie zapomnieæ – powiedzia³ nam ksi¹dz dr Adam Dyczkowski, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. ZBIGNIEW KORONA

w sobotę, 13 grudnia, o godz. 17 i 20 W Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie wystąpi:

K ABARE T

Ani Mru-Mru Bilety w cenie 35 zł

można kupić w MOK oraz Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej. Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia na kabaret. Rozlosujemy je wśród osób, które przyślą SMS-y na nr 7238, a w treści wpiszą: ABC.ANIMRU oraz swoje imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Na SMS-y czekamy do 3 grudnia. Koszt jednej wiadomości to 2,44 zł z VAT.

– Ten chleb jest symbolem mi³oœci mi³osiernej, której poœwiêci³a siê œwiêta El¿bieta – t³umaczy siostra Jana, prze³o¿ona Domu Sióstr El¿bietanek przy ul. Niepodleg³oœci w Lesznie. – Nale¿y siê nim dzieliæ, dlatego czêstujemy swoich przyjació³ i dobrodziejów. Chcemy, by zabrali go do swoich domów i prze³amali siê nim z najbli¿szymi – dodaje. Chlebki zosta³y poœwiêcone podczas liturgii odpustowej, która w minion¹ niedzielê odby³a siê w kaplicy domowej sióstr. O³tarz i pieczywo nie przez przypadek by³y udekorowane ró¿ami. To wspomnienie cudu, jaki dokona³ siê podczas dworskiego ¿ycia œw. El¿biety. Kiedy jej otoczenie ze zdumieniem i niepokojem szepta³o o tym, ¿e królewna pomagaj¹c biedakom roztrwania maj¹tek, jej m¹¿, ksi¹¿ê Ludwik, postanowi³ sprawdziæ, co wynosi pod p³aszczem. Wówczas zamiast jedzenia spod ubrania œwiêtej wysypa³y siê ró¿e. Dla biednych, chorych i samotnych robi³a bardzo wiele. Osobiœcie siê nimi opiekowa³a. Kiedy ma³¿onek wyje¿d¿a³ na wyprawy krzy¿owe, do w³asnego ³o¿a k³ad³a trêdowatych i cierpi¹cych. – W tych osobach widzia³a Chrystusa – podkreœla siostra Jana. Siostry, które obra³y œwiêt¹ El¿bietê za swoj¹ patronkê, kontynuuj¹ dzie³o pomocy bliŸniemu. Sprowadzone do miasta w 1872 roku, zajê³y siê pielêgnowaniem chorych, wychowywaniem dzieci w przedszkolu oraz prac¹ w koœciele. Widz¹c ogromne potrzeby, rozbudowa³y

Fot. E. Baldys ▲ Mszê œwiêt¹ w kaplicy domowej sióstr odprawi³ ojciec Arnold, franciszkanin ze Wschowy, wraz ze swymi postulantami.

swój dom przy dzisiejszej ul. Niepodleg³oœci i w 1903 roku uruchomi³y tam szpital, potem skonfiskowany przez komunistyczne w³adze pañstwowe. W 1998 roku odzyska³y swoj¹ w³asnoœæ i po kapitalnym remoncie obiektu otwar³y dom dla starszych, schorowanych zakonnic. Drugi dom mieœci siê przy ulicy Paderewskie-

go. W obu mieszka obecnie 45 sióstr. Prowadz¹ jedno z leszczyñskich przedszkoli i modlitw¹ wspieraj¹ potrzebuj¹cych. – Nasza patronka nauczy³a nas, ¿e jeœli ju¿ nic nie mo¿emy dla cierpi¹cych zrobiæ, to powinniœmy siê za nich modliæ – podsumowuje siostra Jana. KINGA ZYDOROWICZ

Œw. El¿bieta urodzi³a siê w 1207 roku. By³a córk¹ króla Wêgier, Andrzeja. W m³odym wieku poœlubi³a Ludwika, landgrafa Turyngii. Mieli troje dzieci. Po œmierci mê¿a zostawi³a dwór i wst¹pi³a na drogê franciszkañskiego ubóstwa. Z w³asnych funduszów zbudowa³a przytu³ek, w którym osobiœcie pos³ugiwa³a chorym. Zmar³a w Marburgu w 1231 roku. Zosta³a og³oszona patronk¹ III zakonu franciszkañskiego. Za³o¿ycielki Zgromadzenia Sióstr Œw. El¿biety z racji jej pos³ugi chorym i cierpi¹cym, obra³y j¹ za swoj¹ patronkê.

u Od œrody do soboty leszczyñski Klub Kwadrat obchodzi³ swoje doroczne œwiêto – Dni Kwadratu. Podczas cyklu imprez, prócz zespo³ów i solistów zaprzyjaŸnionych z klubem, wyst¹pili zaproszeni goœcie – Kabaret S³uchajcie, Gra¿yna £obaszewska (na zdjêciu) i Jacek Wójcicki. Na kameralnej widowni brakowa³o miejsc. Sponsorem koncertów obok Leszczyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej by³ Urz¹d Miasta Leszna. Tekst i fot. J. KUIK t Firmy produkuj¹ce maszyny do wykopu i za³adunku buraków cukrowych prezentowa³y swoje urz¹dzenia na polu w Drobninie, nale¿¹cym do Oœrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie. Prezentacja odby³a siê w minionym tygodniu. Jego organizatorem by³a cukrownia. Pokaz obejrza³o 86 ma³ych i du¿ych plantatorów. Nowoczesne maszyny s¹ bardzo wydajne. – W ci¹gu godziny mo¿na za³adowaæ od 250 do 300 ton buraków – mówi Jan Szkudlarczyk, wiceprezes OHZ Garzyn. Zmieni³ siê te¿ sposób wykopu buraków. Teraz plantatorzy musz¹ bardziej dbaæ o to, aby do cukrowni trafi³y jak najmniej uszkodzone. lm, fot. E. Baldys


Atlas poszukiwany!

Prezydent Leszna ufundowa³ 5000 z³ nagrody dla osoby, która wska¿e miejsce pobytu pomnika Atlasa, który sta³ kiedyœ na placu Koœciuszki w Lesznie. W Lesznie pojawi³y siê ju¿ pla- Atlasa spodoba³ siê prezydentowi katy informuj¹ce o akcji poszuki- Tomaszowi Malepszemu, który powawczej i o nagrodzie, jak¹ otrzy- stanowi³ ufundowaæ nagrodê dla ma znalazca. Wisz¹ m.in. w sklepach znalazcy. To a¿ 5000 z³. Ka¿dy, kto na rynku i na ma wiedzê o dalprzystankach auszych losach potobusowych. mnika lub wie na W lipcu jako pewno, gdzie siê pierwsi napisalion znajduje, ma œmy o inicjatyszansê na te piewie dwóch m³oni¹dze. Zg³oszedych leszczyñnia przyjmowane skich radnych bêd¹ w Urzêdzie Grzegorza RuMiasta Leszna do sieckiego i Markoñca roku. cina B³aszkowGrzegorz Ruskiego. Postanosiecki zapewnia, wili oni na po¿e nawet gdy nie wrót postawiæ w uda siê znaleŸæ mieœcie pomnik oryginalnego poAtlasa. Monumnika, to i tak ment podarowa³ Atlas w Lesznie Lesznu w³aœcistanie. NajpewFot. archiwum niej na rynku i ciel Paw³owic hrabia Krzysztof ▲ W Lesznie pojawi³y siê ju¿ takie byæ mo¿e bêdzie Miel¿yñski. W plakaty. Ich autorem jest Bogdan pe³ni³ tak¿e rolê 1929 roku stan¹³ Winkiel. fontanny. na placu Koœciuszki. Wiadomo, ¿e – Chcielibyœmy, aby pomnik poprzetrwa³ tam wojnê, ale kilka lat jawi³ siê na rynku w przysz³ym roku, póŸniej znikn¹³ i do tej pory nie wia- kiedy przypadaæ bêdzie 80. rocznica domo, gdzie jest. Atlas zyska³ sobie jego ustawienia na placu Koœciuszsympatiê mieszkañców miasta. Jest ki – dodaje radny. na wielu starych pocztówkach i arWkrótce uruchomiona zostanie chiwalnych rodzinnych zdjêciach. strona internetowa www.atlas.lesz– Byæ mo¿e ktoœ wie, co siê z nim no.pl, gdzie znaleŸæ mo¿na bêdzie sta³o – mówi Grzegorz Rusiecki. – wiêcej informacji na ten temat. Czekamy na zg³oszenia od takich Patronat medialny nad akcj¹ pow³aœnie osób. szukiwawcz¹ Atlasa objê³y: „ABC” Pomys³ radnych na przywrócenie i Telewizja Leszno. lm

AKTUALNOŒCI 5 Zaniedbaliœmy tê czêœæ Wielkopolski – przyznaje Piotr Kantecki, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, który w pi¹tek uroczyœcie zainaugurowa³ dzia³alnoœæ terenowego oddzia³u w Lesznie.

Kontroluj¹ transport Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu mia³ dot¹d zaledwie trzy oddzia³y w: Pile, Koninie i Ostrowie. Od pocz¹tku paŸdziernika czterech inspektorów pracuje te¿ w Lesznie, a wkrótce kolejne biuro powstanie te¿ w GnieŸnie. – Tu by³a luka na mapie województwa w naszej dzia³alnoœci. Dociera³o do nas coraz wiêcej informacji o zaniedbaniach. A na ile my pozwalaliœmy, kierowcy to wykorzystywali – mówi Piotr Kantecki, obiecuj¹c, ¿e dziêki powstaniu w Lesznie oddzia³u inspektoratu zwiêkszy siê bezpieczeñstwo na tutejszych drogach.

Bilety na koncert

Wœród osób, które nades³a³y SMS-y do naszej redakcji rozlosowaliœmy bilety na koncert Micha³a Bajora, który odbêdzie 20 listopada o godz. 19.00 w Sali Miejskiego Oœrodka Kultury w Lesznie. Otrzymuj¹ je: Anna Henzel z Bojanowa, Rados³aw Mróz z Borku Wlkp oraz Izabela Raszkowska z Leszna. Bilety odebraæ mo¿na w redakcji ABC, ul. S³owiañska 63 w Lesznie. (and)

Fot. E. Baldys ▲ Ekipa leszczyñskiego oddzia³u Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

WITD kontroluje czas pracy kierowców zawodowych, sprawdza wagê pojazdów transportowych, usi³uje wykryæ wszelkie naruszenia, których dopuszczaj¹ siê przewoŸnicy. Kierownikiem leszczyñskiego oddzia³u zosta³ Bogus³aw Pietrucha, doœwiadczony inspektor transportu ruchu drogowego z Pi³y, a jego podw³adnymi – trzech przeszkolonych w Legionowie funkcjonariuszy. Leszczyñscy inspektorzy

korzystaj¹ z nowoczeœnie wyposa¿onego radiowozu, a do koñca roku zostan¹ wyposa¿eni w broñ paln¹. – Bêdziemy sprawdzaæ pojazdy na drogach, bazy transportowe i logistyczne – mówi Bogus³aw Pietrucha. Pierwsi inspektorzy transportu pojawili siê na drogach w 2002 roku. W ca³ej Wielkopolsce jest ich w tej chwili 35. Ka¿dy z nich dziennie przeprowadza od 2 do 5 szczegó³owych kontroli pojazdów. MIW

Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie

Samochód do wygrania Bulwersuje ciê jakaœ sprawa, z czymœ siê nie zgadzasz, widzisz coœ, czego nie powinno byæ? Napisz lub zadzwoñ do naszej redakcji. Zajmiemy siê tym.

– Coraz trudniej p³ynnie przejechaæ przez alejê Jana Paw³a II w Lesznie. Tak zwana zielona fala ustawiona jest tam zgodnie z maksymaln¹ prêdkoœci¹ na tym odcinku, czyli 70 km/h. Tylko ¿e spore natê¿enie ruchu zazwyczaj nie pozwala tam na osi¹ganie takiej prêdkoœci. To sprawia, ¿e na ka¿dym kolejnym skrzy¿owaniu kierowcy natykaj¹ siê na czerwone œwiat³o. Naprawdê trudno zd¹¿yæ na zielone. Czy nie mo¿na by zmieniæ ustawieñ w sygnalizacjach? W³adys³aw z Leszna Rafa³ Bukowski, kierownik Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji w Lesznie: – Ju¿ w ubieg³ym tygodniu prowadziliœmy badania natê¿enia ruchu na alejach Konstytucji 3 Maja i Jana Paw³a II. Na pewno dojdzie w zwi¹zku z tym do jakichœ zmian. Zastanawiamy siê równie¿, czy zielonej fali nie dostosowaæ do prêdkoœci 60 km/h. Opr. MIW

Hot Oil jest polsk¹ mark¹ odzie¿y dzieciêcej, nawi¹zuj¹c¹ do aktualnych trendów mody. Odzie¿ tej marki jest barwna, ró¿norodna, z pomys³em, czasem te¿ odwa¿na. Bazuje na odzie¿y dla doros³ych. Szeroki asortyment nadaje siê zarówno do szko³y, na wakacje, na dyskotekê, ale i tak¿e na uroczystoœci rodzinne i szkolne. Dostêpne przedzia³y rozmiarowe: Maluszek od 98 do 116 cm oraz starsze dzieci – „Ubranie na dorastanie” od 122 do 164 cm dla dziewczynki i od 122 do 170 cm dla ch³opca. Zapraszamy! *** CH Manhattan, dealer salonu samochodowego marki Hyundai w Lesznie – firma HDL AUTO (salon zostanie wkrótce otwarty) i gazeta „ABC” przygotowali konkurs dla klientów centrum. Do wygrania bêdzie 80 nagród, w tym g³ówna, któr¹ jest samochód Hyundai i10. Zasady konkursu s¹ proste. Wystarczy wyci¹æ kupon z naszej gazety, wype³niæ go i wrzuciæ do urny, która stoi w CH Manhattan. Kupony drukowaæ bêdziemy przez 3 miesi¹ce. Ka¿dy mo¿e wrzuciæ dowoln¹ ich iloœæ. Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób doros³ych. W losowaniu nagród wezm¹ udzia³ wy³¹cznie oryginalne kupony wyciête z gazety. Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie www.gazetaabc.pl oraz u pozosta³ych organizatorów konkursu.


NA RYBY Redaguje ARTUR GROBECKI • tel. 0 605 138 648

O puchar prezesa

KALENDARZ BRAŃ LISTOPAD 1+ 2+ 3+ 4~ 5~ 6+ 7+ 8- 9- 10- 11-12~ 13~ 14+ 15+ 16~ 17-18- 19+ 20+ 21 22~ 23~ 24+ 25+ 26- 27- 28~ 29~ 30+ LEGENDA: + dobre brania ~ zmienne brania - słabe brania

Czterdziestu dziewięciu spinningistów rywalizowało o puchar prezesa koła Strumyk w Górze. Zawody stały pod znakiem szczupaków, których komplet najszybciej złowił Krzysztof Jurewicz. Tradycją tegorocznych rozgrywek spinningowych jest niesprzyjająca zawodnikom Odra. Nie inaczej było podczas zawodów zorganizowanych przez koło Strumyk. Nie dość, że w ciągu doby miało miejsce wahnię-

cie ciśnienia, także rzeka dołożyła swoje. Woda w Odrze gwałtownie spadała i od początku było wiadomo, że o drapieżnika nie będzie łatwo. Wędkarze generalnie podzielili się na dwie grupy – tych, którzy

ście tym samym wygraną w całej imprezie. Poranna mgła sprzyjała połowom i praktycznie tak długo, jak tylko utrzymywała się ona nad wodą, ryby reagowały na przynęty. Kiedy rozproszyło ją ostre słońce, brania ustały. Drugi okres żerowania nastąpił tuż przed zakończeniem rywalizacji, około godz. dwunastej. Generalnie do wagi trafiały pojedyncze esoxy oraz kilka okoni. Oprócz nagród dla zwycięzców postanowiono także uhonorować łowców największych ryb. Największego okonia złowił Mariusz Kiełbus, a największego szczupaka Daniel Karliński. Nad sprawnym przebiegiem czuwał sędzia Jerzy Walijewski. Zwycięzcy otrzymali nagrody i puchary z rąk prezesa Strumyka, a całość zakończyła wspólna biesiada. Zawody były jednymi z ostatnich w naszym regionie. Jeśli aura okaże się sprzyjająca, spinningiści z pewnością spotkają się jeszcze nieraz na wspólnym wędkowaniu nad Odrą.

▲Triumfatorzy zawodów w asyście sędziego Jerzego Walijewskiego.

W nowym miejscu Jednym z najstarszych w Lesznie sklepów wędkarskich jest Sportfan. Dotychczas amatorzy wędkarstwa odwiedzali stoisko przy ul. Brackiej. Od niedawna jednak sklep mieści się w Centrum Handlowym Manhattan, gdzie miłośnicy łowienia ryb mogą znaleźć nowe stoisko z miłą i fachową obsługą. Oferuję ono sprzęt wędkarski dla każdej kieszeni. Tradycyjnie sklep ufundował dla naszych czytelników zanętę. Trzy pierwsze osoby, które pojawią się z dzisiejszym wydaniem naszej gazety, otrzymają opakowanie zanęty Lorpio gratis. O promocję pytajcie obsługę sklepu lub prowadzącego stoisko Tomasza Burlagę.

nastawili się na łowienie okoni i tych, którzy od początku szukali szczupaków. Najszybciej do punktu sędziowskiego wrócił Krzysztof Jurewicz, który poszukiwał okoni łowiąc na paprochy bez przyponu. Jak się okazało, na przeznaczoną dla garbusów przynętę znakomicie reagowały szczupaki. Dwa zębacze trafiły już po godzinie od rozpoczęcia zawodów na wagę, dając spinningi-

Klasyfikacja końcowa 1. Krzysztof Jurewicz (Okoń Góra) 2. Daniel Karliński (PZW Strumyk Góra) 3. Tomasz Buchar (PZW Strumyk Góra)

▲Najczęściej poławianą na trolling rybą jest szczupak.

Czas trollingu Jesień jest okresem intensywnych połowów drapieżników. Wśród stosowanych przez wędkarzy metod na pierwszy plan wysuwa się spinning, ale coraz częściej można zauważyć łowiących na trolling. Trolling jest w naszym kraju metodą stosunkowo młodą, ponieważ przez wiele dziesięcioleci był u nas zakazany. Obecnie święci triumfy na wielu wodach, jako najskuteczniejsza metoda. Staje się coraz powszechniejszy przede wszystkim dzięki dostępowi do silników elektrycznych. To dzięki nim bez wysiłku można holować przynętę za łodzią. Najlepszymi przynętami dla trollingu są głęboko nurkujące woblery. Ciągnięcie za łodzią przynęty jest bardzo skutecznie ze względu na spenetrowanie bardzo dużego obszaru. Po zacięciu ryby w miejscu połowu warto zatrzymać się w pasie brań i

Kończą zmagania

Zarybią Zaborowo!

Ostatnie zawody sezonu spinningowego 2008 odbędą się16 listopada w Bełczu nad Odrą. Impreza jest kontynuacją Pucharu Drapieżnika, zawodów, które odbywały się w Głobicach. Niestety, problemy organizacyjne sprawiły, że dotychczasowi organizatorzy nie byli w stanie kontynuować cyklu. Zawody przejął klub Czakuszka. Impreza zakończy cykl Grand Prix ZO PZW Leszno i będzie zarazem ostatnią zaliczaną do klasyfikacji punktowej. Wszyscy zainteresowani startem mogą zgłaszać swój akces u prezesa klubu Juliana Dudzińskiego pod numerem telefonu 603-796-534. Zbiórka w Bełczu nad Odrą ▲Atrakcją pobliskiej zatoki w Bełczu są o godz. 7. okazałe okonie.

W listopadzie zbiornik żwirowni w leszczyńskim Zaborowie będzie zarybiany pstrągami tęczowymi. W związku z tym przez jakiś czas będzie niedostępny do wędkowania. Decyzję o zamknięciu zbiornika w celu ochrony wpuszczonych ryb podjęto na posiedzeniu prezydium Zarządu Okręgu PZW Leszno. W tym czasie będzie on pod kontrolą strażników i pracowników ochrony. Wokół zbiornika zostaną umieszczone tabliczki informacyjne o czasie, w jakim akwen nie będzie czynny. Po udostępnieniu do wędkowania należy pamiętać o tym, że limit dzienny poławianych pstrągów ustalono na 3 sztuki. Niestosowanie się do tego limitu będzie grozić konsekwencjami karnymi. Informacje te – jak powiedziano nam w biurze ZO PZW Leszno – zostały przekazane także policji, która będzie kontrolować wędkujących nad zbiornikiem wędkarzy.

po prostu obrzucać je tradycyjnymi przynętami spinningowymi. Czasem taka strategia owocuje namierzeniem dużego skupiska ryb. Można zatem przeżyć wspaniałe chwile, holując duże esoxy, sandacze i okonie. Przy połowach warto założyć w przejrzystej wodzie fluorocarbon zamiast zwykłych przyponów z wolframu. Z pewnością zwiększy to liczbę brań, a fluorocarbon ochroni nas przed zębami szczupaka.

Taaaka ryba

Karp olbrzym Piękny okaz złowił Tadeusz Bator, który podczas zasiadki nad jeziorem Wonieść nastawił się na łowienie karpi. W ruch poszły kulki proteinowe, po których podaniu nastąpiło branie. Ryba musiała dać się wędkarzowi solidnie we znaki. Po wyholowaniu jej na brzeg okazało się, że karp waży 9,5 kg przy 80 cm długości. Gratulujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy. Przesyłajcie zdjęcia złowionych przez was okazów i dzielcie się swoimi emocjami z holu. Zdjęcia wraz z opisem możecie przesłać emailem pod adres art.g@interia.pl lub pozostawić w jednym z leszczyńskich sklepów wędkarskich.


PODRÓ¯E

Leszno na dachu Ameryki 29-letnia Kamila Andrzejewska jest na dobrej drodze do zdobycia Korony Ziemi. Kolejnej jej wyprawie na po³udniowoamerykañsk¹ Aconcaguê patronowaæ bêdzie miasto Leszno. Na co dzieñ nauczycielka wychowania fizycznego w leszczyñskim IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym, zawodniczka klubu Satori i medalistka mistrzostw Europy w karate, czas wolny wykorzystuje na wspinanie. Na swoim koncie ma ju¿ Mount Blanc (4810 m n.p.m.) i Kilimand¿aro (5895 m n.p.m.) – najwy¿sze szczyty Europy i Afryki. Teraz wybiera siê do Argentyny, by wspi¹æ siê na „dach” Ameryki Po³udniowej. – Jak wspania³e jest wspinanie, odkry³am ca³kiem niedawno w Tatrach. Pokocha³am góry, robiê to dla przyjemnoœci, ale przy okazji zdobywania kolejnych szczytów chcia³abym te¿ propagowaæ zasady aktywnego i zdrowego trybu ¿ycia wœród leszczyñskiej m³odzie¿y – opowiada. Dlatego na kolejn¹ wyprawê wybiera siê pod oficjalnym patronatem prezydenta Leszna. Na najwy¿szym szczycie Ameryki Po³udniowej chce umieœciæ flagê i

herb naszego miasta. Aconcagua (6962 m n.p.m.) to szczyt w argentyñskich Andach, po raz pierwszy zdobyty przez cz³owieka w 1897 roku. Pierwsza polska wyprawa dotar³a tam w 1934 roku, wytyczaj¹c now¹ drogê przez miejsce do dziœ nazywane Lodowcem Polaków. Wspina³o siê na niego wiele alpinistycznych s³aw, m.in. Wanda Rutkiewicz. Ze wzglêdu na charak-

KORONA ZIEMI: AZJA – Mount Everest – 8850 m n.p.m. AMERYKA PD. – Aconcagua – 6959 m n.p.m. AMERYKA P£. – McKinley – 6194 m n.p.m. AFRYKA – Kilimand¿aro – 5895 m n.p.m. EUROPA – Mount Blanc – 4811 lub Elbrus –5642 m n.p.m. AUSTRALIA – Góra Koœciuszki – 2228 lub OCEANIA – Jaya – 4884 m n.p.m. ANTARKTYDA – Mount Vinson – 4892 m n.p.m.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

„EDYTOR” Waldemar Hajnsz 64-100 Leszno ul. Kilińskiego 4 tel. 065 529-56-01, 0 510 237 155, 0 509 808 340

przyjmuje zapisy na kurs dla osób chcących uzyskać uprawnienia

Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę podestów ruchomych przejezdnych (samojezdnych i wolnobieżnych) oraz żurawi samochodowych.

ADR DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonów: 065 5295601 lub kom. 510237155 lub 509808340

terystyczne warunki atmosferyczne trenuje siê tam przed zdobyciem Mount Everestu. Oba szczyty ciesz¹ siê powodzeniem wœród wspinaczy z jeszcze jednego wzglêdu: tworz¹ tzw. Koronê Ziemi, czyli grupê najwy¿szych

s Kamila Andrzejewska w bazie i na szczycie Mount Blanc.

szczytów na poszczególnych kontynentach. Po zdobyciu Aconcaguy leszczyniankê czekaæ bêdzie jednak trudne zadanie. – Ka¿dy ze szczytów Korony Ziemi wydaje siê dostêpny – opowiada. – Z wyj¹tkiem jednego: to himalaj-

ski Mount Everest. I nie chodzi tu tylko o trudnoœæ wspinaczki, bo najwy¿szy szczyt Azji pokonuje coraz wiêcej osób. Przeszkod¹ s¹ raczej pieni¹dze, bo zorganizowanie tam wyprawy kosztuje krocie. Dlatego leszczynianka marzenia o najwy¿szym szczycie œwiata odk³ada na lepsze czasy. Po Aconcagui kolejna wyprawa odbêdzie siê raczej na Elbrus (5642 m n.p.m.), który, choæ le¿y na Kaukazie, przez wielu, m.in. przez s³ynnego himalaistê Reinholda Messnera, uwa¿any jest za najwy¿szy szczyt Europy.

7

– Przede wszystkim liczy siê przyjemnoœæ wspinania, rekordy pobijali ju¿ inni – zaznacza Kamila, która podczas planowanej na pocz¹tek przysz³ego roku wyprawy bêdzie jedyn¹ kobiet¹ w grupie. – Dotychczas mieliœmy sporo szczêœcia – opowiada. – W Alpach czy Pirenejach pogoda dopisywa³a nam. W Andach czeka nas mroŸna i zmienna pogoda oraz wielodniowa aklimatyzacja. Na szczêœcie ka¿dy z nas wypoczywa czynnie, biegamy w maratonach, trenujemy w Tatrach. A mi we wspinaczce pomaga tak¿e karate, dziêki któremu nie mam problemów z gibkoœci¹. Kamila Andrzejewska szuka sponsorów. Zale¿y jej, by na jej wyprawach skorzystali te¿ jej uczniowie. Dlatego wraz z geografem chc¹ w przysz³oœci stworzyæ w IV LO kó³ko podró¿nicze. Zapraszaæ na spotkania interesuj¹ce postacie, promowaæ geografiê i zwiedzanie œwiata. – Na razie uczniowie nie id¹ jeszcze w moje œlady – mówi. – Bardzo mi jednak kibicuj¹ i kto wie, czy to zainteresowanie nie prze³o¿y siê kiedyœ na ich dalekie wyprawy. MIROS£AW WLEK£Y


8

OBOK PRAWA

Wyłapywał dzikie kaczki Piętnaście dzikich kaczek znaleziono w zagrodzie mieszkańca powiatu gostyńskiego. Męşczyzna wyłapywał ptaki nielegalnie, uşywając do tego niedozwolonych narzędzi. 42-letni Jerzy L. zabierał kaczki z ogrodzonego stawu i przylegającej do niego ostoi dla zwierząt w Šęce Małej w gminie Poniec. Uşywał do tego specjalnie skonstruowanych „sideł�. Ptaki, które w nie wpadały, zabierał do domu i wpuszczał do zagrody. Na trop kłusownika wpadł straşnik łowiecki. Zgłosił to policji, a ta zatrzymała Jerzego L. – Męşczyzna przyznał się do

popełnienia przestępstwa i wyjaśnił, şe wyłapywał dzikie kaczki, bo chciał prowadzić hodowlę na własne potrzeby – mówi Sebastian Myszkiewicz z KPP w Gostyniu. Policja przeszukała pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze naleşące do kłusownika. W jednym z nich znaleziono 15 şywych kaczek krzyşówek. Po wykonaniu przez policjantów wszystkich czynności, ptaki zostały wypuszczone w rejonie ostoi dla zwierząt. Kłusownikowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. ES

Okradli trzy domy Sprzęt elektroniczny i pieniądze zginęły w niedzielę z trzech sąsiadujących ze sobą domów na osiedlu Przyjaźni w Lesznie. Złodzieje grasowali w dzień. Z pierwszego domu zabrali laptop za 6200 zł, 600 zł w gotówce, a takşe wart 300 zł łańcuszek. Efektem drugiego włamania było zniknięcie metalowej cięşkiej kasetki, w której znajdowały się czyste druki recept. W tym przypadku straty to 500 zł. – Złodziej lub złodzieje zapewne myśleli, şe w środku znajdują się

pieniądze – przypuszcza Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Z trzeciego domu zniknęło 300 euro. – Kradzieşy dokonała najprawdopodobniej ta sama grupa. Za kaşdym razem sprawcy wchodzili do domów wypychając drzwi balkonowe od strony tarasu – wyjaśnia P. Rosiński. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców. (luk)

Tragedie na drogach Sześć osób zginęło w weekend na drogach regionu leszczyńskiego. Śmierć poniosło między innych dwoje nastolatków z Pępowa. Gdzie doszło do tych tragedii?

Tanecznica koło Piasków

W piÄ…tek okoĹ‚o godz. 12.40 na drodze powiatowej pomiÄ™dzy Grabonogiem a Bodzewem w gminie Piaski, na wysokoĹ›ci miejscowoĹ›ci Tanecznica, doszĹ‚o do zderzenia opla vectry z seatem cordoba. W wypadku zginÄ…Ĺ‚ na miejscu 19-letni Ĺ ukasz R., kierujÄ…cy seatem. Jego pasaĹźerkÄ™, 18-letniÄ… AgatÄ™ G., z cięşkimi obraĹźeniami ciaĹ‚a odwieziono do szpitala. Niestety, lekarzom nie udaĹ‚o siÄ™ uratować dziewczyny. W wyniku odniesionych obraĹźeĹ„ zmarĹ‚a okoĹ‚o godziny 1 w nocy. Do szpitala, z ogĂłlnymi potĹ‚uczeniami, traďŹ Ĺ‚a teĹź 26 – letnia Urszula Ĺš. z powiatu rawickiego, ktĂłra kierowaĹ‚a oplem. Para nastolatkĂłw jechaĹ‚a seatem z PÄ™powa w kierunku Gostynia. Na Ĺ‚uku drogi kierowca prawdopodobnie nie zapanowaĹ‚ nad pojazdem, auto ustawiĹ‚o siÄ™ w poprzek jezdni i w takiej pozycji wyszĹ‚o z Ĺ‚uku. W bok seata, od strony pasaĹźera, uderzyĹ‚ nadjeĹźdĹźajÄ…cy z przeciwka opel. – Policja, pod nadzorem proku-

Nie byli z gazowni Nie pomagają apele policji do starszych ludzi, aby nie wpuszczali obcych do domów. Ofiarą nieznajomych oszustów padła w czwartek 82-letnia mieszkanka Leszna. Straciła 3000 zł. Po południu leciwą kobietę odwiedziło w domu przy ul. Sienkiewicza dwóch męşczyzn, podających się za pracowników gazowni. Oświadczyli, şe przyszli sprawdzić szczelność instalacji. – Właścicielka mieszkania wyjaśniła im, şe taka kontrola była juş przeprowadzana. Wtedy weszli do jej mieszkania prawie siłą twierdząc, şe ta kontrola jest obowiązkowa – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy POLICJA

997

KMP w Lesznie. Kiedy jeden z nieproszonych gości dokonywał rzekomych pomiarów, drugi odwrócił uwagę kobiety i zwinął jej z torebki 3000 zł. 82-latka zauwaşyła kradzieş, więc panowie szybko ulotnili się z mieszkania. Z podanego rysopisu wynika, şe obaj byli w wieku 25-35 lat. Jeden z nich był łysy, szczupły i nosił okulary. Był dobrze ubrany. Drugi był nieco nişszy, grubszy i miał krótkie ciemne włosy. *** Poniewaş podobnych oszustw jest coraz więcej kościańscy policjanci razem ze Starostwem Powiatowym przeprowadzają wśród starszych

osĂłb akcjÄ™ uĹ›wiadamiajÄ…cÄ… o niebezpieczeĹ„stwie. – Odwiedzamy ludzi, ktĂłrzy mogÄ… stać siÄ™ potencjalnymi oďŹ arami oszustĂłw. WyjaĹ›niamy im mechanizmy dziaĹ‚ania przestÄ™pcĂłw i informujemy, w jaki sposĂłb powinni siÄ™ przed nimi bronić. WrÄ™czamy im rĂłwnieĹź specjalne magnetyczne podkĹ‚adki, na ktĂłrych znajdujÄ… siÄ™ numery telefonĂłw do najpopularniejszych instytucji w KoĹ›cianie. DziÄ™ki nim moĹźna szybko potwierdzić, czy osoba podajÄ…ca siÄ™ np. za pracownika energetyki rzeczywiĹ›cie nim jest – zaznacza Mateusz Marszewski, oďŹ cer prasowy KPP w KoĹ›cianie. (luk)

Policja zanotowała

LESZNO. W piÄ…tek po poĹ‚udniu w markecie przy Al. Konstytucji 3 Maja policja zatrzymaĹ‚a 39-letniÄ… mieszkankÄ™ WaĹ‚brzycha. Kobieta ukradĹ‚a artykuĹ‚y chemiczne za ponad 260 zĹ‚. LESZNO. Z piÄ…tku na sobotÄ™ nieznany sprawca skradĹ‚ ďŹ ata ducato z niestrzeĹźonego parkingu na osiedlu Wieniawa. Straty to 65.000 zĹ‚. LESZNO. W sobotÄ™ wieczorem na basenie „Akwawituâ€? nieznany sprawca okradĹ‚ mieszkaĹ„ca StÄ™szewa. WykorzystujÄ…c jego nieuwagÄ™ siÄ™gnÄ…Ĺ‚ do kieszeni jego kurtki pozostawionej na parapecie, zabierajÄ…c z niej portfel z dokumentami i 200 zĹ‚. LESZNO. PomiÄ™dzy czwartkiem a piÄ…tkiem nieznany sprawca wĹ‚amaĹ‚ siÄ™ do jednej z ďŹ rm przy ul. Granicznej. UkradĹ‚ laptopa, a takĹźe telefaks, ktĂłry wĹ‚aĹ›ciciel przedsiÄ™biorstwa odnalazĹ‚ 50 m od ďŹ rmy. Straty to 1700 zĹ‚.

GOSTYĹƒ. W czwartek, w tyĹ‚ jadÄ…cego ul. Jana PawĹ‚a II cinquecento uderzyĹ‚ dostawczy mercedes, ktĂłrym kierowaĹ‚ 25-letni Ĺ ukasz S., mieszkaniec powiatu gostyĹ„skiego. Fiat, na skutek uderzenia, najechaĹ‚ na tyĹ‚ jadÄ…cego przed nim citroena berlingo. W wypadku poszkodowany zostaĹ‚ kierowca cinquecento, 49-letni Eugeniusz W., mieszkaniec gminy Piaski Wlkp. Ze zĹ‚amanÄ… koĹ›ciÄ… goleniowÄ… prawej nogi traďŹ Ĺ‚ do szpitala. STRZELCE WIELKIE . W piÄ…tek tuĹź przed godz. 22, 18letni mieszkaniec gminy Borek Wielkopolski, kierujÄ…c renault clio wyprzedzaĹ‚ volkswagena golfa, nie zapanowaĹ‚ nad pojazdem, zjechaĹ‚ na pobocze i uderzyĹ‚ w drzewo. DoznaĹ‚ niegroĹşnych obraĹźeĹ„. Policja uznaĹ‚a zdarzenie za kolizjÄ™. GOSTYĹƒ. W sobotÄ™ w nocy nieznany sprawca uszkodziĹ‚ bmw zaparkowane przed blokiem na osiedlu Mieszka I. WybiĹ‚ przedniÄ…

szybę i uszkodził przednie drzwi od strony kierowcy wgniatając w nich blachę i zarysowując lakier. Właściciel wycenił straty na 600 zł. RAWICZ. W sklepie na osiedlu Westerplatte zatrzymano dwóch 7-latków, którzy skradli samochód zabawkę i klocki za około 8 zł. Policjanci przekazali ich rodzicom. RAWICZ. Nieznany sprawca włamał się do lokalu gastronomicznego przy ul. Saperskiej. Wyłamał drzwi, później sforsował zabezpieczenia automatów do gier zręcznościowych, kradnąc z nich 1000 zł. JUTROSIN. Na rynku volkswagen golf, kierowany przez 44letniego mieszkańca miasta nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 26-letniemu rowerzyście ze Szkaradowa. Męşczyzna doznał złamania kręgu. Kierowca auta odpowie za spowodowanie wypadku. (luk), ES, J.W.

ratora, prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić jak doszło do wypadku – mówi Sebastian Myszkiewicz z KPP w Gostyniu.

Droga nr 5 – Dębno Polskie

W sobotę kilkanaście minut po godz. 4 na krajowej ,,piątce’’ w poblişu Dębna Polskiego potrącony został 36-letni mieszkaniec Rawicza. Na męşczyznę najechał peugeot kierowany przez 55-letniego mieszkańca

Fot. E.Baldys ▲61-letni męşczyzna został śmiertelnie potrącony na przejściu przez ul. Dąbrowskiego w Lesznie.

Świdnicy. Pieszy poniósł śmierć na miejscu. Kierowca peugeota był trzeźwy. Twierdził, şe nie widział pieszego, gdyş tuş przed zderzeniem został oślepiony przez samochód jadący z przeciwka. Policja ustala okoliczności tragedii. Na razie wiadomo, şe peugeot jechał w stronę Wrocławia. Funkcjonariusze wyjaśniają, czy rawiczanin szedł prawidłowo, a więc lewą stroną drogi oraz czy znajdował się na poboczu, czy juş na jezdni. Od tego zaleşy ewentualne postawienie zarzutu mieszkańcowi Świdnicy. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która wykaşe, czy męşczyzna, który zginął, był trzeźwy.

Sielce Stare-Jutrosin

Około godz. 21.30 w sobotę, do

śmiertelnego wypadku doszło między Sielcem Starym i Jutrosinem. Kierujący mercedesem 23-letni mieszkaniec Dłoni stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Męşczyzna doznał złamania şeber i ran ciętych głowy. Na skutek cięşkich obraşeń wewnętrznych śmierć poniosła pasaşerka, 27-letnia mieszkanka Śląskowa. Kobieta zmarła w drodze do szpitala.

Leszno, ul. DÄ…browskiego

W sobotę po godz. 22, kierujący volkswagenem golfem 20-letni leszczynianin, tuş przed przejściem dla pieszych na ul. Dąborowskiego podjął manewr wyprzedzania hyundaia. Najprawdopodobniej nie zauwaşył, şe w tym czasie przez pasy przechodził 61-letni męşczyzna. – Potrącony przejechał na masce kilkanaście metrów. Dopiero później hamujący samochód zatrzymał się – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Obraşenia, jakich doznał pieszy były na tyle rozległe, şe lekarze nie mogli mu juş pomóc. 61-letni leszczynianin zmarł ponad godzinę po wypadku.

Droga nr 5 – Głuchowo

W niedzielę po godz. 5 rano na rogatkach Głuchowa nieznany samochód dostawczy, jadący w kierunku Poznania potrącił 68-letniego mieszkańca okolic Czempinia. Uderzenie okazało się na tyle mocne, şe męşczyzna zmarł zanim pomocy zdąşyła udzielić mu załoga karetki pogotowia. Policja poszukuje osób, które wiedzą coś na temat tego nieszczęśliwego zdarzenia. W tej sprawie moşna kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Kościanie pod nr tel. (065) 511-62-62. ES, J.W., (luk)

Na placu zabaw W niedzielę na placu zabaw w Kobylinie dwóch 15-latków pobiło 19-letniego mieszkańca miasta. Wypadki rozegrały się popołudniu na placu przy ul. Leszczyńskiej. 19-latek przebywał tam razem z 16letnim kolegą i dwoma koleşankami. Na placu pojawiła się takşe grupka chłopaków, wśród nich obaj 15latkowie: jeden z Kobylina, drugi z Krotoszyna. W pewnym momencie krotoszynianin podbiegł od tyłu do 19-latka i kopnął go w plecy. Napadnięty młody męşczyzna chciał pójść do domu, ale napastnik dopadł do znowu. Uderzył chłopaka w twarz. Po chwili do nastolatka z Krotoszyna dołączył 15-latek z Kobylina. Obaj zaczęli zadawać 19-latkowi ciosy

pięściami, a kiedy ten przewrócił się na ziemię, jeszcze go skopali. – Pokrzywdzony doznał między innymi złamania şuchwy – mówi Mariusz Polny, kierownik Posterunku Policji w Kobylinie. – Sprawcę z naszego miasta zatrzymaliśmy tego samego dnia. Drugi napastnik, uczeń pierwszej klasy OHP, zdąşył odjechać do Krotoszyna. On teş zostanie rozliczony za udział w pobiciu. Obaj odpowiedzą przed sądem dla nieletnich. Zarówno jeden, jak i drugi są znani z chuligańskich zachowań. Powodem pobicia były prawdopodobnie jakieś dawne nieporozumienia między ofiarą a jednym ze sprawców. J.W.

Ktoś podpalił stóg? Na około 15.000 zł oszacowano straty spowodowane poşarem stogu słomy, który spalił się na prywatnym polu w Czechnowie koło Bojanowa. Ogień zauwaşono w czwartek kilkanaście minut po godz. 17. Z dymem poszło około 370 balotów.

Poşar gasiła jednostka OSP z Bojanowa. Stóg znajdował się z dala od zabudowań, ogień nie zagraşał innym obiektom. Nieznana jest przyczyna poşaru. Straşacy i policja nie wykluczają celowego podpalenia. J.W.


OBOK PRAWA Nawet 5 lat pozbawienia wolnoœci grozi inspektorowi poznañskiego oddzia³u Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który u³atwi³ wy³udzenie dotacji unijnej rolnikowi z Trzebosza pod Bojanowem.

Inspektor w tarapatach

Oszustwo wykryli funkcjonariusze zajmuj¹cy siê przestêpczoœci¹ gospodarcz¹. Ustalili, ¿e rolnik wyst¹pi³ do ARiMR o dotacjê na dostosowanie swojego gospodarstwa do standardów Unii Europejskiej. Zg³osi³ wniosek dotycz¹cy wybudowania p³yty obornikowej i zbiornika na gnojówkê. Przed³o¿y³ w agencji zaœwiadczenie o zrealizowaniu inwestycji zgodnie ze z³o¿onym projektem. Z funduszy unijnych otrzyma³ prawie 100.000 z³. W œledztwie ustalono, ¿e nie spe³ni³ warunków przyznania dotacji. Wprawdzie p³ytê obornikow¹ wybudowa³ zgodnie z projektem, ale zbiornik na gnojówkê by³ mniejszy ni¿ w dokumentacji. Zamiast wymaganych trzech komór mia³ tylko dwie. Rolnikowi za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolnoœci oraz zwrot wy³udzonej kwoty pieniêdzy. – W tê sprawê zamieszany jest 56letni Wojciech S. z Poznania, inspektor ARiMR zajmuj¹cy siê odbiorem inwestycji, na które przyznawane jest dofinansowanie unijne – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Prowadz¹c œledztwo przeciwko rolnikowi z Trzebosza, przyjrzeliœmy siê bli¿ej pracy urzêdnika. Okaza³o siê, ¿e odbioru inwestycji wykonanej przez gospodarza dokona³ sam. Tymczasem powinno byæ przy tym dwóch inspektorów. Wojciech S. jad¹c skontrolowaæ prawid³owoœæ zrealizowania inwestycji, mia³ ju¿ ze sob¹ protokó³ odbioru opatrzony podpisem drugiego kontrolera, którego na miejscu w ogóle nie by³o. Drugi inspektor, jego kolega, zrobi³ mu przys³ugê, zatwierdza-

j¹c swoim podpisem zgodnoœæ inwestycji z projektem objêtym dofinansowaniem unijnym. W rzeczywistoœci ¿aden z nich nie sprawdzi³ prawid³owoœci wykonania inwestycji. Œledztwo nie wykaza³o natomiast, ¿eby Wojciech S. dzia³a³ w porozumieniu z rolnikiem, który otrzyma³ dotacjê. Policja nie ma dowodów na to, ¿e za potwierdzenie odbioru inwestycji przyj¹³ od gospodarza jak¹œ korzyœæ maj¹tkow¹. Inspektorowi agencji, jako funkcjonariuszowi publicznemu, poza niedope³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych i przekroczeniem uprawnieñ zarzucono tak¿e poœwiadczenie nieprawdy. Za pierwsze przestêpstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolnoœci, za drugie od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoœci. J.W.

Œmiertelny wypadek w Mas³owie

Sprzeczne wersje tragedii

Policjantom uda³o siê przes³uchaæ mamê 6-letniej dziewczynki, która zginê³a w Mas³owie potr¹cona przez samochód. Zeznania kobiety s¹ zupe³nie inne od wersji podanej przez 26-letniego kierowcê, mieszkañca Rawicza. Do wypadku dosz³o kilka tygodni temu wieczorem w pobli¿u marketu Dino, kilkadziesi¹t metrów od przejazdu kolejowego. Mama z córk¹ przechodzi³y przez jezdniê. Mitsubishi jecha³o od strony torów. Miejsce to jest dobrze oœwietlone, trudno wiêc zrozumieæ, jak mog³o dojœæ do tragedii. Tu¿ po wypadku kierowca mitsubishi zezna³, ¿e kobieta z córk¹ wysz³y nagle zza mercedesa sprintera, którego mija³. T³umaczy³, ¿e zauwa¿y³ je w ostatniej chwili i nie mia³ szans na unikniêcie zderzenia. Policja ustali³a kierowcê mercedesa, który jednak zezna³, ¿e mija³ siê z mitsubishi na torach, a wiêc kilkadziesi¹t metrów przed miejscem, gdzie dosz³o do potr¹cenia. Policja poszukuje jeszcze jednej osoby, która by³a œwiadkiem wypadku. Liczy, ¿e jej zeznania rzuc¹ wiêcej œwiat³a na okolicznoœci wypadku. – Do tej pory opieraliœmy siê na

Z³odziej, co kocha traktory

Mieszkaniec okolic Miejskiej Górki odpowie przed s¹dem za kradzie¿ ci¹gnika z ³adowaczem. Pojazd podprowadzi³ z gospodarstwa w Przysiece ko³o Koœciana. 59-latek dokona³ skoku w nocy, kiedy domownicy spali. Przeszukuj¹c posesjê natkn¹³ siê na ci¹gnik i próbowa³ go odpaliæ. Zrezygnowa³ z kradzie¿y, bo w pobli¿u zauwa¿y³ traktor z ³adowaczem. Zanim go skrad³, przeszed³ siê po pobliskich gospodarstwach i z innych pojazdów pospuszcza³ olej. Z pe³nym bakiem odjecha³ w kierunku Rawicza. – Zaparkowa³ traktor u znajomego w jednej z podrawickich wsi –

mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Koœcianie. Policjanci wkrótce ustalili personalia z³odzieja i zatrzymali go na krótko przed prób¹ sprzeda¿y ci¹gnika wartego 22.000 z³. – W przesz³oœci prowadziliœmy przeciwko temu mê¿czyŸnie postêpowania dotycz¹ce miêdzy innymi usi³owania kradzie¿y dwóch ci¹gników rolniczych, konia, prasy, opryskiwacza, a nawet kopacza ziemniaków – zaznacza M. Marszewski. Teraz grozi mu do 5 lat wiêzienia. Widaæ mi³oœæ do traktorów jest silniejsza ni¿ strach przed wiêzieniem. (luk)

Nie tylko dla ofiar przemocy

W Gostyniu od niedawna dzia³a Stowarzyszenie Parites. Za³o¿y³a jej Marzena Turz, socjolog i doradca zawodowy. Chce pomagaæ zarówno dzieciom, jak i doros³ym. – Chcê prowadziæ zajêcia terapeutyczne dla dzieci, które wykazuj¹ podwy¿szony stopieñ agresji – wyjaœnia Marzena Turz. – Z moich obserwacji wynika, ¿e jest zapotrzebowanie na tego typu zajêcia. Bêdê odwiedzaæ szko³y, rozmawiaæ z dyrektorami i pedagogami, tworzyæ grupy problemowe i prowadziæ z dzieæmi terapiê. Stowarzyszenie ma swoje niewielkie lokum w siedzibie LOK przy ul. Wroc³awskiej w Gostyniu. – Na razie nie mamy du¿o pieniêdzy na swoj¹ dzia³alnoœæ – przyznaje M. Turz. – Piszemy projekt o dofinansowanie z programu Kapita³ Ludzki Wielkopolskiego Urzêdu Pracy w Poznaniu. Gdy uzyskamy fundusze, poszerzymy swoj¹ dzia³alnoœæ. Jeden z projektów o dofinansowanie trafi³ ju¿ do gminy Gostyñ. – Jest to program dla dzieci z problemami wychowawczymi, ale te¿ dla doros³ych– dla sprawców przemocy

i dla ofiar przemocy – wyjaœnia pani Marzena. – Ofiarami przemocy s¹ najczêœciej kobiety. Dla nich przewidujemy zajêcia, które maj¹ podnieœæ ich poczucie wartoœci, pomóc im

s Marzena Turz

Fot. archiwum

9

wdro¿yæ siê w rynek pracy, ¿eby znalaz³y swoje miejsce w spo³eczeñstwie i wiedzia³y, ¿e nie s¹ pozostawione same sobie. Stowarzyszenie zamierza œciœle wspó³pracowaæ z policj¹, Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹ i s¹dem. – Niektórzy ludzie s¹ bardzo zagubieni w ¿yciu i potrzebuj¹ kogoœ, kto wska¿e im drogê, która pozwoli im wyjœæ na prost¹ – twierdzi socjolo¿ka. – Niektórzy rodzice uwa¿aj¹, ¿e dzieci s¹ ich w³asnoœci¹, a tak naprawdê s¹ one czêœci¹ spo³eczeñstwa. Te, które w dzieciñstwie maj¹ skrzywion¹ psychikê, mog¹ w przysz³oœci krzywdziæ innych, dlatego trzeba im pomóc. Wszystkie zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych bêd¹ bezp³atne. Marzena Turz zamierza je prowadziæ razem z socjoterapeutk¹ Monik¹ Prêtk¹.

ES

relacjach kierowców mitsubishi i mercedesa – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Mama szeœciolatki, która by³a jej jedynym dzieckiem, od chwili wypadku znajduje siê ciê¿kim stanie psychicznym. Z tego powodu wczeœniej nie by³o mo¿liwe jej przes³uchanie. Uda³o nam siê to dopiero teraz. Kobiecie podczas przes³uchania towarzyszy³ m¹¿. Mieszkanka Mas³owa zezna³a, ¿e przed wejœciem na jezdniê upewni³a siê, czy nikt nie nadje¿d¿a od strony torów. Z jej relacji wynika, ¿e prowadzi³a córkê za rêkê i ¿e samochód uderzaj¹c w dziewczynkê, wyrywa³ j¹ z jej rêki. Zeznania kobiety i kierowcy mitsubishi s¹ ca³kowicie sprzeczne. Jeœli droga by³a wolna, samochód nie móg³ siê pojawiæ w jednej chwili. Z drugiej strony, bior¹c pod uwagê, ¿e matka z córk¹ nie wysz³y nagle zza busa, kierowca carismy powinien widzieæ je ju¿ z pewnej odleg³oœci. – Dla wyjaœnienia okolicznoœci potr¹cenia, w tym tego, z jak¹ prêdkoœci¹ jecha³ samochód, konieczne bêdzie powo³anie bieg³ego zajmuj¹cego siê rekonstrukcj¹ przebiegu

wypadków drogowych. Jego opinia mo¿e mieæ decyduj¹ce znaczenie dla ustalenia, kto doprowadzi³ do wypadku – dodaje B. Jarczewska i wyjaœnia kontrowersje zwi¹zane z tym, ¿e kobieta z córk¹ przechodzi³y przez jezdniê w miejscu niedozwolonym. – Ko³o marketu Dino nie ma przejœcia dla pieszych, ale przechodzenia w tym miejscu przez jezdniê nie mo¿na traktowaæ jako niedozwolone. W myœl Kodeksu Ruchu Drogowego przechodzenie przez jezdniê nie jest traktowane jako wykroczenie, jeœli w odleg³oœci przynajmniej stu metrów nie ma oznakowanego przejœcia dla pieszych. Jeœli takie przejœcie jest bli¿ej, nale¿y z niego skorzystaæ. W Mas³owie, od miejsca, w którym dosz³o do wypadku, do oznakowanego przejœcia dla pieszych jest natomiast dalej ni¿ sto metrów. Przechodzenie przez jezdniê przy markecie Dino jest zatem dozwolone. W przypadku postawienia zarzutu kierowcy mitsubishi, za spowodowanie wypadku ze skutkiem œmiertelnym groziæ mu bêdzie do 8 lat pozbawienia wolnoœci. J.W.

Kradli ubrania ze sklepów W ubieg³ym tygodniu leszczyñska policja zatrzyma³a grupê z³odziei z Bydgoszczy, wyspecjalizowan¹ w kradzie¿ach odzie¿y. W ci¹gu kilkunastu godzin obrobili cztery sklepy. Zabrali z nich rzeczy warte w sumie 5600 z³. Szajka wpad³a po informacji z pewnego leszczyñskiego marketu, sk¹d nieznane osoby wynios³y 4 kurtki za 2217 z³. Policjanci podjêli obserwacjê okolic kilku leszczyñskich centrów handlowych i na tej podstawie wytypowali podejrzanych o dokonanie tego przestêpstwa. Ich auto zatrzymali na ul. Osieckiej. W œrodku jecha³o trzech mê¿czyzn i kobieta. Wszyscy maj¹ od 40 do 46 lat. – W baga¿niku nissana, którym siê poruszali, znaleziono odzie¿. By³y tam tak¿e skradzione kurtki – mówi

Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Towarzystwo trafi³o do policyjnego aresztu. Tymczasem leszczyñscy kryminalni ustalili, ¿e odnaleziony towar pochodzi z czterech skoków, dokonanych jednego dnia na terenie Leszna i Œremu. Podczas przes³uchania wysz³o na jaw, ¿e szajka dopuœci³a siê ponad 40 kradzie¿y w ca³ej Polsce. – Podczas przeszukania mieszkañ nale¿¹cych do cz³onków zatrzymanej przez nas grupy w jednym z nich funkcjonariusze zabezpieczyli mnóstwo odzie¿y pochodz¹cej z przestêpstw, a tak¿e wiêksz¹ iloœæ gotówki – dodaje P. Rosiñski. Leszczyñska prokuratura zastosowa³a wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Za kradzie¿e grozi do 5 lat wiêzienia. (luk)


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Komiksy ku przestrodze

Marta Andrzejak z Podborowa, pierwszoklasistka z Gimnazjum w Pakos³awiu, zwyciê¿y³a w zorganizowanym przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Rawiczu konkursie plastycznym pod nazw¹ ,,HIV/AIDS nie zna granic’’. Konkurs o randze wojewódzkiej poœwiêcony jest zagro¿eniom zwi¹zanym z HIV i AIDS. Jego uczestnicy wykonywali na ten temat komiksy, które najlepiej trafiaj¹ do œwiadomoœci i wyobraŸni m³odzie¿y. – W konkursie towarzysz¹cym ogólnopolskiej kampanii ,,Wróæ bez HIV’’ wziêli udzia³ uczniowie z pierwszych i drugich klas gimnazjów – powiedzia³a Maria Machowiak, zajmuj¹ca siê w rawickim sanepidzie oœwiat¹ zdrowotn¹ i promocj¹ zdrowia. – Prace by³y skierowane przede wszystkim do m³odych osób, które wyje¿d¿aj¹ z Polski b¹dŸ podró¿uj¹ po kraju. Autorzy komiksów zachêcali ich do zainteresowania siê tematyk¹ HIV i AIDS. Zwyciê¿czyni powiatowego etapu konkursu narysowa³a o³ówkiem historyjkê dotycz¹c¹ niebezpieczeñstw zara¿enia siê wirusem HIV. – To scenki o dziewczynie zara¿onej wirusem na skutek przypadkowej zamiany strzykawek przez lekarza oraz o jej rodzinie, przyjacio³ach i znajomych, którzy podpowiadaj¹ jej, jak dalej ¿yæ i pomagaj¹ pogodziæ siê z tragedi¹ – wyjaœnia Marta Andrzejak. – Tak to sobie wymyœli³am. Praca pakos³awskiej gimnazjalistki zosta³a wys³ana na fina³ wojewódzki konkursu. W powiatowym etapie wyró¿niono: Agnieszkê Wojtyœ, Martê Chudzik, Kingê Gêstwê, Karolinê Szczepaniak, Konrada Kowalskiego, Monikê Poprawê, Joannê £ukowiak, Alicjê Kempê, Annê

Wojciechowsk¹ i Amadeusza Naskrêta z Gimnazjum w Pakos³awiu i Gimnazjum w Miejskiej Górce. Oficjalne og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi

podczas VIII Powiatowej Konferencji z okazji Œwiatowego Dnia AIDS, która odbêdzie siê 1 grudnia o godz. 10 w rawickim kinie Promieñ. J.W.

s Dziewczyny z Arabeski.

Dziewczyny gór¹

Sukcesy odnios³y leszczynianki na III Ogólnopolskim Przegl¹dzie Piosenki ¯o³nierskiej, który odby³ siê w Lesznie.

Fot. J. Witczak s Marta Andrzejak z Mari¹ Leciejewsk¹ – nauczycielk¹ biologii i chemii w Gimnazjum w Pakos³awiu, koordynuj¹c¹ w szkole dzia³ania prozdrowotne, opiekunk¹ uczennicy podczas udzia³u w konkursie.

Sen na urodê

Kiedyœ panie d³ugo sypia³y, a i dziœ zapewne jest takich wiele, bo wiedzia³y i wiedz¹, ¿e sen jest wspania³ym, niezast¹pionym kosmetykiem. Potwierdzaj¹ to zreszt¹ amerykañscy naukowcy. Z ich badañ wynika, ¿e przynajmniej raz na miesi¹c nale¿y

sobie zaaplikowaæ senny maraton trwaj¹cy po 12 godzin na dobê i to przez kilka dni po rz¹d. Taka kuracja sprawi, ¿e bêdziemy wypoczêci, m³odsi, ³adniejsi. Zatem – kto mo¿e, nich œpi i to jak najd³u¿ej. (esr)

Nasz wypiek regionalny

Dziœ kolejny przepis na ciasto przygotowany przez panie z kó³ gospodyñ wiejskich regionu leszczyñskiego. Smako³yków mo¿na by³o skosztowaæ podczas pikniku turystycznego w Smyczynie. Kruche ciasto z jab³kami

Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Wilkowic Wilkowickie ko³o zajê³o drugie miejsce w konkursie na wypiek re-

Fot. J. Kuik

gionalny w Smyczynie. Nie zdziwi³o to wcale w³aœcicielki tego przepisu Gra¿yny Szturo, w której rodzinnym domu kruche ciasto z jab³kami to prawdziwy hit.

s Gospodynie z Wilkowic i ich wypiek.

Fot. J. Kuik

– Od zawsze takie piekliœmy. Robi³a je moja babcia, potem mama, a teraz ja – mówi gospodyni. Sk³adniki ciasta: 1/2 kg m¹ki krupczatki 1/2 proszku do pieczenia kostka margaryny 5 ¿ó³tek ukrêconych z 6 ³y¿kami cukru ³y¿ka kwaœnej œmietany lub jogurtu Pozosta³e sk³adniki: 2 litrowe s³oiki musu jab³kowego 2 ³y¿eczki m¹ki ziemniaczanej lukier M¹kê i proszek wymieszaæ. Dodaæ resztê sk³adników. Wyrobiæ ciasto. Podzieliæ je na pó³. Jedn¹ czêœæ u³o¿yæ na blasze. Przykryæ musem jab³kowym z dwóch s³oików, który mo¿na zmieszaæ z 2 ³y¿kami m¹ki ziemniaczanej. Przykryæ drug¹ warstw¹ ciasta. Piec w temperaturze 160 st. C przez 30 min w piekarniku z termoobiegiem lub odpowiednio d³u¿ej w nieco bardziej rozgrzanym piekarniku tradycyjnym. Po upieczeniu polaæ lukrem. MIW

Bardzo dobrze wypad³ dziewczêcy zespó³ wokalny Arabeska z Klubu na Piêtrze, który w kategorii wiekowej 14-18 lat wywalczy³ sobie drugie miejsce. Równie¿ na drugiej pozycji, ale w starszej grupie, ¿o³niersk¹ rywalizacjê zakoñczy³a Katarzyna Ciszak z Miejskiego Oœrodka Kultury. Ch³opcy te¿ spisali siê nieŸle. Trzecie miejsce w najm³odszej gru-

py wiekowej wywalczy³ Nikodem Hromada ze Szko³y Podstawowej nr 2. Wyró¿nienie zdoby³ z kolei Szymon Katarzyñski z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Lesznie, który startowa³ w grupie uczestników powy¿ej 18 lat. Jury wyró¿ni³o tak¿e Zespó³ Wokalny ze Szko³y Podstawowej nr 9 w Lesznie. Grand Prix przegl¹du pojecha³o daleko, a¿ do Rzeszowa. lm

Polecamy „Œwiadectwo”

To filmowa opowieœæ o ¿yciu Jana Paw³a II. Opowieœæ wieloletniego sekretarza i przyjaciela Papie¿a, najbli¿szego œwiadka najwa¿niejszych wydarzeñ Wielkiego Pontyfikatu – ks. kard. Stanis³awa Dziwisza. „Œwiadectwo” zaistnia³o najpierw w 2007 roku jako ksi¹¿ka – zapis rozmów, jakie odby³ z ks. kard. Dziwiszem w³oski dziennikarz watykanista Gian Franco Svidercoschi. Teraz ta niezwyk³a opowieœæ trafi³a na ekrany, bogatsza od ksi¹¿ki o wiele nowych faktów – m.in. z lat m³odzieñczych Karola Wojty³y. Ukazu-

je tak¿e przejmuj¹ce, a nieznane chwile z prywatnego ¿ycia Papie¿a, jest uzupe³niona o kolejne interpretacje. Film zbudowany jest z materia³ów dokumentalnych, a tak¿e fabularyzowanych rekonstrukcji wydarzeñ. Oba plany spaja postaæ narratora, po mistrzowsku zagrana przez wybitnego aktora Michaela Yorka. – To jest film o cudach – twierdz¹ jego twórcy. Na „Œwiadectwo” dzisiaj i jutro, we wtorek i œrodê o godz. 18 i 20 zaprasza kino Promieñ w Rawiczu. (j), fot. Internet

Piosenka dla ciebie Janusz Panasewicz Serce jak g³az

Nie widzia³em ciebie znowu jakiœ czas I naprawdê nie wiem jak na imiê masz I tak up³ywa sobie czas Tak tak up³ywa obok nas Ju¿ wiem nie dajê sobie szans Tak wiem bo serce masz jak g³az Co ty tam masz W sercu jak g³az Komu wiêc dasz Serce jak g³az

Powiedzia³em sobie ¿e ju¿ wiêcej nie Nie zadzwoniê nigdy nie odezwê siê No có¿ up³yn¹³ jakiœ czas Tak tak dzwoni³em jeszcze raz Ju¿ wiem nie dajesz dla nas szans Tak wiem bo serce masz jak g³az Tak naprawdê nic nie sta³o siê ¯yjesz sobie nie wiem jak i gdzie To ¿art na pewno g³upi ¿art Tak tak a tyle serca skrad³ Ju¿ wiem nie by³o ¿adnych szans Tak wiem bo serce masz jak g³az! (j)


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Posag dla panny Jeszcze dwadzieścia lat temu w każdym niemal domu w Pawłowicach darto pierze. Potem zwyczaj, kultywowany przez pokolenia, zanikł. W piątek mieszkańcy wsi mogli go sobie przypomnieć podczas spotkania, jakie zorganizowano w Izbie Regionalnej. Kiedy obok dorastającej panny zaczęli kręcić się adoratorzy, dla rodziców był to znak, że trzeba powoli pomyśleć o posagu. A znaleźć się w nim niemal koniecznie musiały poduszki i dwie pierzyny. Gospodarze powiększali stada gęsi, których pierze miało wypełnić przyszłą pierzynę. Były one podskubywane trzy razy w roku. Przedtem ptaki wypuszczane były na staw, aby dobrze wyczyściły sobie piórka. Z dziesięciu gęsi trzykrotnie podskubanych można było uzyskać 5 kg pierza, które po podarciu i oddzieleniu koduchów wystarczało na jedną pierzynę. Dobra gęś miała bardzo dużo kwapu – puchu, który nie wymagał już darcia. Wyskubane pierze gromadzono aż do zimy, wtedy odbywało się darcie. Gospodarze zapraszali na nie sąsiadów. Bywało, że do wspólnego stołu siadało nawet 20 osób. Panowie starali się liczebnie dorównać paniom, bo w sobotę na zakończenie każdego tygodnia pracy robiono małą potańcówkę. Darcie pierza zajmowało sporo czasu i towarzystwo spotykało się w jednym miejscu nawet przez 3 lub 4 tygodnie. – W czasie wojny trzeba było uzyskać pozwolenie na powrót do domu po godzinie policyjnej

– wspomina Jan Nowak, jeden z najstarszych mieszkańców Pawłowic. – Na darciu pierza spędzało się całą zimę. Człowiek po pracy zjadł tylko coś i szedł pierze drzeć. Nie było wtedy świetlicy, a ludzie chcieli się

spotykać, pośpiewać i pożartować. Pan Jan namówiony przez sąsiadkę przyszedł na spotkanie w izbie po raz pierwszy i był jednym mężczyzną przy stole. Jednak jego pełne humoru usposobienie wystarczyło za tuzin

mężczyzn. Kawałami rzucał jak z rękawa, a monolog „Równouprawnienie”, opowiadający o relacjach między kobietami a mężczyznami okazał się szlagierem wieczoru. Pierza podarto tylko tyle, aby starczyło na jasiek, który postanowiono przekazać parze narzeczonych. Po godzinie ze stołu zniknęło pierze, a pojawiły się placki, kawa i herbata, gdyż zawsze w ostatnim dniu darcia odbywał się tzw. „pępek”. Biesiada trwała do późnego wieczora. Spotkania w pawłowickiej Izbie Regionalnej odbywają się raz w miesiącu. Podczas grudniowego przygotowana zastanie wigilia ze wszystkim jej tradycyjnymi elemen(JAC) tami.

BARAN (21.03 -19.04) Po trudnych nadchodzą lepsze dni. Będziesz mógł odpocząć, odreagować stresy w domowym zaciszu. Ponadto doradzam więcej dystansu do siebie, bo bywasz pompatyczny. BYK (20.04 -20.05) Wszystko cię denerwuje, wybuchasz bez powodu gniewem i doprawdy trudno z tobą wytrzymać. Zatrzymaj się na chwilkę, by zastanowić się, gdzie leży przyczyna i zmień się szybko. BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Niewiele możesz zdziałać, po prostu zaczekaj na rozwój wypadków i poszukaj sobie czym prędzej sojuszników, którzy cię wesprą w realizacji twoich ambitnych zamierzeń. RAK (22.06 -22.07) Spokojnie, bez nerwów i przykrych niespodzianek. Będziesz więc miał sporo czasu na przyjemności. Wykorzystaj go, spotkaj z przyjaciółmi, powesel się. To ci się od dawna należy. LEW (23.07 - 22.08) Nie spiesz się, raczej działaj wolno, systematycznie. Zastanów się też, czy zmiany są ci potrzebne. Przecież sytuacja nie jest najgorsza i może nie warto niczego zmieniać. PANNA (23.08 -22.09) Pora na zajęcie się tym, co do tej pory odkładałaś na później. Masz sporo do zrobienia zarówno w domu jak i firmie. Byłoby też znakomicie, gdybyś znalazła więcej czasu dla najbliższych.

Fot. 2 x J. Kuik V Darcie pierza było dla mieszkańców Pawłowic ważnym zajęciem, dlatego co roku w listopadzie będą sobie przypominali na czym ta praca polegała.

Znajomi mówią, że jestem jak ta przysłowiowa sójka, która ciągle wybierała się za morze, ale nigdy nie odleciała. I coś w tym chyba jest. Bardzo szybko zapalam się do różnych pomysłów. Umawiam się na wyjazdy, towarzyskie wypady i spotkania, ale gdy przychodzi czas realizacji tych planów, wycofuję się. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie potrafię się zmobilizować. Nie zawsze tak było. Kiedyś byłam wulkanem energii. Biegałam z imprezy na imprezę. Nie opuszczałam żadnego spotkania towarzyskiego, sama inicjowałam najbardziej zwariowane wyprawy. Zarwana przez babskie spotkanie nocka nie stanowiła problemu. Łatwo regenerowałam siły. Starałam się być wszędzie, gdzie coś sie działo, bo bałam się że coś mi umknie, coś mnie ominie. Dziś jest zupełnie inaczej. Wynajduję tysiące powodów, dla których powinnam zostać w domu. Usprawiedliwiam własne lenistwo. Tylko, czy to rzeczywiście jest lenistwo? Może po prostu moja energia się wyczerpała? Może źle gospodarowałam moim biologicznym akumulatorem? Dziś przedkładam spokój mojego mieszkania nad kawiarniany gwar. I właściwie jest mi z tym dobrze, tylko przyjaciele ciągle nie potrafią się przestawić i zaakceptować mojego nowego wcielenia. Próbują za wszelką cenę wyciągnąć mnie z domu. Więc dla świętego spokoju przystają na ich propozycje, a później wycofuję się z nich. Bo tak na prawdę odczuwam tylko potrzebę wyciszenia. Mój czas płynie teraz wolniej niż kiedyś i to mi odpowiada. Być może kiedyś znowu zatęsknię za szybkim, szalonym, pełnym wrażeń życiem. Ale na razie delektuję się spokojem. Gabi

Natalia Kukulska miała ostatnio mały problem. – Z racji tego, że jedna osoba przepadła na razie w „Fabryce Gwiazd”, a druga wyjechała za granicę, musiałam skompletować na nowo swój chórek – wyznała Natalia. W związku z tym szybko zorganizowała casting na chórzystów. – Jestem podbudowana faktem, że jest tak wiele świetnie śpiewających dziewczyn i chłopaków – przyznała. Teraz chórek musi się sprawdzić w akcji – w grudniu Natalia planuje bowiem sporo koncertów.

Dla wrażliwej skóry dziecka Skóra noworodków, niemowląt i małych dzieci jest bardzo delikatna i łatwo ulega podrażnieniom. Dlatego mamy powinny zwracać szczególną uwagę, by produkty stosowane do jej pielęgnacji miały odpowiedni skład. Dotyczy to także środków do prania, których pozostałości na tkaninach mogą powodować bolesne podrażnienia. Lovela to rodzina preparatów przeznaczonych specjalnie do prania pieluszek, bielizny niemowlęcej oraz ubranek dziecięcych. Zawierają one starannie dobrane, łagodne składniki. Dobrze wypłukują się z tkanin, nie wywołując podrażnień wrażliwej skóry niemowląt. To pierwsze produkty do prania, które otrzymały pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Ostatnio seria Lovela wzbogaciła się o nowy produkt - delikatny płyn do płukania. Nowy płyn ma subtelny, świeży zapach. Sprawia, że ubrania stają się miękkie i miłe w dotyku. Cena jednej butelki (750 ml) ok. 7.50 zł. LL

Joanna Trzepiecińska, jeżeli miałaby jeszcze raz wybierać zawód, to nie jest taka pewna, czy zdecydowałaby się na aktorstwo. Uważa, że mogłaby w życiu robić wiele innych ciekawych rzeczy. – Na przykład kiedyś powiedziałam, że mogłabym być ogrodnikiem i cały czas wydaje mi się, że mogłabym nim być – mówi ze śmiechem aktorka. Ponadto widzi się też w roli idealnej pełnoetatowej mamy swoich dwóch synów. AKPA

Dla kurażu

Kilkaset lat temu, w XVI wieku, Paracelsus przepisywał swoim pacjentom napój łagodzący stany lękowe. Brało się pięć listków szałwi, pięć płatków malwy, dziesięć listków mięty i kawałek korzenia pokrzywy. Zalewało wrzątkiem i odstawiało do naciągnięcia. Jedna filiżanka naparu dodaje sił, optymistycznego spojrzenia na świat, a podobno po trzech miesiącach kuracji nawet Herkules nas nie wystraszy. (esr)

WAGA (23.09 - 22.10) Nie odkładaj w nieskończoność rozmowy z szefem. Zdecyduj się nareszcie, by wyłożyć mu swoje plany i uwagi. Wysłucha cię życzliwie i w niejednym przyzna rację, a twoje akcje pójdą w górę. SKORPION (23.10 -21.11) Samotna walka bywa trudna, a czasem niemożliwa do wygrania. Aby wprowadzić swoje plany w życie, potrzeba ci wspólników. Zanim ruszysz do boju, wszystko starannie zaplanuj. STRZELEC (22.11 - 21.12) Ambicje owszem, ale przede wszystkim liczy się kasa i teraz pora skupić się na zarabianiu pieniędzy zwłaszcza, iż oszczędność nie jest twoją mocną stroną, a przyjemności kosztują. Zacznij liczyć każdy grosz, bo czekaja cię nieplanowane wydatki. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) W sprawach finansowych bądź rozważny i ostrożny, bo łatwo o błąd, który wiele cię może kosztować. A na bezsensowne straty nie możesz sobie teraz pozwolić. Może warto się poradzić fachowca? WODNIK (20.01 -18.02) Jeśli w twoim związku zgrzyta, po prostu usiądź z partnerem do poważnej i rzeczowej rozmowy. Wszystko da się naprawić, wystarczy byś wysłuchał co go boli i postarał się unikać błędów. RYBY (19.02 – 20.03) Miły tydzień. Wiele przyjemnych chwil w doborowym towarzystwie. Ponadto sporo satysfakcji w robocie, bo nareszcie uda ci się zakończyć sprawę, z którą dotąd było sporo problemów. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


SPRAWY

12 , blachy trapezowe

od 368,80 zł netto

- dachówki PRIMA – 19,90 zł netto/m2 SYSTEM RATALNY

Krew zmieszana z des ¯o³nierze radzieccy pl¹drowali w Gier³achowie domy, pili na umór i zabili dwóch Niemców. Ich zw³oki kazali zakopaæ ch³opom w pobliskim lesie. Pamiêta o tym niewiele osób. By³ koniec stycznia 1945 roku, gdy do niewielkiego Gier³achowa nieopodal Bojanowa zbli¿ali siê pierwsi ¿o³nierze nios¹cej wyzwolenie Armii Czerwonej. Niemieccy gospodarze, którzy prze¿yli we wsi prawie 6 lat w³aœnie przygotowywali siê do ucieczki. Tymczasem hitlerowcy postanowili na po¿egnanie pozabijaæ wszystkich mieszkaj¹cych we wsi polskich mê¿czyzn. – Ustawili ich w jednym rzêdzie pod obor¹ na skraju Gier³achowa. Jeden z Niemców zada³ jeszcze pytanie, czy wol¹ zgin¹æ odwróceni twarz¹, czy plecami do muru. Stanêli twarz¹ – wspomina 88-letnia pani Helena, dawna mieszkanka wioski. – Pamiêtam tylko tyle, ¿e p³aka³am. Kiedy palce niemieckich z³oczyñców spoczywa³y na spustach karabinów, jeden z ich zwiadowców zerkn¹³ w stronê pobliskiego Kawcza i krzykn¹³: Nie strzelajcie, zbli¿aj¹ siê Sowieci!

rzy zostali zemszcz¹ siê na nas – mówi kobieta.

Dwa trupy

Po tym zdarzeniu w Gier³achowie

Zw³oki mieli zakopaæ polscy ch³opi. Obojêtnie gdzie, byleby siê ich pozbyæ. Za³adowali wiêc cia³a na wóz zaprzêgniêty w konia, pojechali z nimi do m³odego lasu po³o¿onego oko³o 100 metrów od wioski i tam pochowali.

Tañce, hulanki, swawole

Tymczasem, gdy do wioski dotar³ front radziecki, czerwonoarmiœci przy-

Ucieczka

Na wieœæ o tym wiêkszoœæ niemieckich gospodarzy zaczê³a uciekaæ kamienist¹ drog¹ w kierunku Bojanowa. Pozostali w pop³ochu biegli do stodó³, by tam przeczekaæ przejœcie radzieckiego frontu. – Baliœmy siê, bo nie wiedzieliœmy, co przyniesie Armia Czerwona – opowiada pani Helena. Pierwsi sowieccy ¿o³nierze wjechali do wsi na motocyklach. Byli to jedynie wyprzedzaj¹cy front zwiadowcy, którzy dokonywali rozpoznania w terenie. – Rozpytywali nas, czy nie chowaj¹ siê tu przypadkiem jacyœ Niemcy. Odpowiadaliœmy, ¿e nie, bo obawialiœmy siê, ¿e po przejœciu frontu ci, któ-

▲ Cia³a Niemców le¿¹ w lesie oko³o 100 metrów od wsi.

zrobi³o siê jakby spokojniej, a niemieccy gospodarze, którzy siedzieli pochowani w stodo³ach odetchnêli z ulg¹. Myœleli, ¿e front ju¿ przeszed³ i ¿e nic ju¿ im nie grozi. Pomylili siê. Kilku radzieckich ¿o³nierzy przeje¿d¿aj¹cych akurat przez wieœ dopad³o dwóch z nich. – Kazali im po³o¿yæ siê na ziemiê, a póŸniej rozstrzelali ich – relacjonuje 72-letni pan Stanis³aw, który jako dziecko mimo zakazu swoich rodziców wszystko podgl¹da³.

st¹pili do pl¹drowania domów. Kradli to, co wpad³o im w rêce. Proœci ¿o³nierze ze wschodnich rubie¿y Zwi¹zku Radzieckiego brali nawet budziki, które uwa¿ali za towar luksusowy. – Przez oko³o cztery dni ich obecnoœci by³o s³ychaæ strza³y. Wieczorami bawili siê w domach, pij¹c gorza³kê i graj¹c na harmonii – wspomina pan Stanis³aw. Niemieccy ¿o³nierze dobrze wiedzieli, jak siê maj¹ sprawy. Przyje¿d¿ali wiêc do wsi i ostrzeliwali bu-


SPRAWY

szczem Bardziej kochane

Dziecko z zespo³em Downa to sama mi³oœæ. Chêtnie daje i wspaniale odwzajemnia uczucia. Jest najukochañszym na œwiecie przytulakiem. Zawsze szczere i radosne.

dynki, w których œwiêtowali Sowieci. Po kilkudniowej wymianie ognia biegn¹ca przez wieœ ulica sp³ywa³a krwi¹ wymieszan¹ z wiosennym deszczem.

Zabili Hitlera

Kiedy brakowa³o alkoholu, czerwonoarmiœci wchodzili do domów i nieraz gro¿¹c œmierci¹ kazali Polakom za³atwiaæ gorza³kê. Jedn¹ z takich sytuacji wspomina pani Helena: – Kiedyœ pojecha³am z bratem do gospodarstwa w pobliskim Kawczu, gdzie przed wyzwoleniem pracowa³ u Niemców. Chcieliœmy napaœæ œwinie. Nagle do drzwi domu zapukali ¿o³nierze i za¿¹dali alkoholu. Wziêli brata do pokoju na górê i kazali mu go poszukaæ. Nagle rozleg³y siê strza³y. Wtedy pomyœla³am, ¿e pewnie nic nie znalaz³ i go zabili za to. A¿ nogi siê pode mn¹ Fot. autor ugiê³y. Ale po chwili wszyscy zeszli na dó³. Okaza³o siê, ¿e ¿o³nierze po pijanemu strzelali do wisz¹cego w tamtym pokoju wielkiego portretu Hitlera. Stwierdzili, ¿e musieli go zabiæ...

Julia urodzi³a siê w czerwcu 2004 roku. Jest pierwszym, d³ugo wyczekiwanym dzieckiem swoich rodziców. Oczko w g³owie tatusia. Spokojna, pogodna dziewczynka. Uwielbia tañczyæ, pluskaæ siê w basenie, bawiæ lalkami. Lubi jak jej siê czyta ksi¹¿eczki, sama na razie czyta w sobie tylko znanym jêzyku. Najlepsi rehabilitanci Julki to jej o 2 lata m³odszy brat Hubert i labradorka Adela. Dominik urodzi³ siê w marcu 2004 roku. Tak, jak Julia jest pierwszym wymarzonym dzieckiem swoich rodziców. Tak, jak ona ma o 2 lata m³odszego braciszka, który wiele go uczy i jest jego najlepszym przyjacielem. Dominik jest uparty, sprytny, ciekawski, trudno mu jest skupiæ siê d³u¿ej na jednej czynnoœci. Lubi ogl¹daæ ksi¹¿eczki, chodziæ na spacery, uwielbia zwierzêta, zw³aszcza psy. Od wrzeœnia chodzi do przedszkola Adaœ zachwyca bystrym spojrzeniem, mi³oœci¹ do ksi¹¿ek i wielk¹ wra¿liwoœci¹. Jest spokojnym, grzecznym, trochê upartym blondynkiem. Kochany synek i brat. Tak jak Julia i

spotkañ w poradniach, u terapeutów. Na pocz¹tku by³y rozmowy przyjacielskie – w domach, przy kawie i ciasteczkach. Dzieciaki siê bawi³y, a rodzice mieli czas, by przegadaæ co ich nurtuje. Zim¹ 2006 roku zdecydowali siê zawi¹zaæ stowarzyszenie. Na pocz¹tku spotykali siê w pomieszczeniach udostêpnionych przez Szko³ê Podstawow¹ w Rydzynie, dziêki uprzejmoœci dyrektora szko³y Jerzego Stró¿yckiego. – W tej chwili mamy charakter stowarzyszenia zwyk³ego. Nie mo¿emy ubiegaæ siê o dodatkowe pieni¹dze. Dzia³alnoœæ finansujemy ze sk³adek cz³onkowskich – dodaje pani Ma³gorzata. – W przysz³oœci jednak zamierzamy staæ siê organizacj¹ po¿ytku publicznego. Planujemy wyjazdowe spotkania integracyjne oraz turnusy rehabilitacyjne dla naszych dzieci. Nie jesteœmy bogaci w kasê, ale jesteœmy bogaci doœwiadczeniami. Naszym marzeniem jest, aby nasze dzieci sta³y siê jak najbardziej samodzielne. Obecnie w stowarzyszeniu dzia³aj¹ rodzice 9 dzieci. Ich pociechy maj¹ od 2-9 lat. Spotykaj¹ siê co miesi¹c – ostat-

Zapomniani

O zw³okach dwóch Niemców zakopanych w gier³achowskim lesie dziœ ju¿ chyba nikt nie pamiêta. Zreszt¹ nawet ponad 60 lat temu wiedzia³o o tym zaledwie kilku nie¿yj¹cych ju¿ miejscowych ch³opów. Nam miejsce tamtego pochówku wskaza³ pan Stanis³aw, syn jednego z nich. – Ostatni raz by³em tu ponad 50 lat temu – przyznaje. Cia³a spoczywaj¹ na skraju lasu tu¿ przy jednym z pól. Nikt dok³adnie nie wie, na jakiej g³êbokoœci mog¹ siê znajdowaæ. Tylko ziemia jest w tym miejscu jakaœ inna, przykryta stert¹ ga³êzi. I drzewa znacznie wy¿sze ni¿ wtedy... £UKASZ DOMAGA£A

Fot. A. PrzewoŸny ▲ Julia Radomska jest radosnym, pe³nym ¿ycia dzieckiem.

Dominik jest ju¿ przedszkolakiem. Ma 5 lat i jest chyba najbardziej rozgadanym dzieckiem ze Stowarzyszenia. O swych dzieciach rodzice mówi¹ z najwiêksz¹ radoœci¹. S¹ dla nich prawdziwym skarbem. Wada genetyczna na któr¹ cierpi¹ – zespó³ Downa – jest w obliczu wzajemnej mi³oœci niewiele znacz¹cym faktem. Jednak o wiele ³atwiej jest radziæ sobie z przeciwnoœciami losu, gdy obok znajduj¹ siê inni rodzice, zmagaj¹cy siê z podobnymi sytuacjami. Dla nich powsta³o w Lesznie Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci z zespo³em Downa „Tacy sami” – Gdy urodzi³a siê Julka, nie od razu zdiagnozowano u niej zespo³u Downa. Mia³a wadê serca. Na szczêœcie szybko j¹ zoperowano. To by³ g³ówny problem, z którym siê zmagaliœmy – mówi Ma³gorzata Radomska z Wilkowic, inicjatorka i za³o¿ycielka stowarzyszenia. – Wiadomoœæ, ¿e nasza córka ma zespó³ Downa, przyjêliœmy spokojnie, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e bêdzie trzeba z ni¹ wiêcej pracowaæ. A to przynosi z dnia na dzieñ coraz wiêcej radoœci – szczególnie gdy obserwujemy, jak doskonale radzi sobie w przedszkolu, jak wielk¹ ma chêæ poznawania œwiata. Kontakt z innymi rodzicami dzieci z zespo³em Downa nawi¹za³a podczas

nio w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie, gdzie dziêki uprzejmoœci dyrekcji maj¹ udostêpnion¹ salê. Na tym siê jednak nie koñczy: ca³e grono pedagogiczne i uczniowie anga¿uj¹ siê wszechstronnie w dzia³ania stowarzyszenia. – Temat zespo³u Downa jest wci¹¿ – z niewiadomych przyczyn – przemilczany – mówi Ma³gorzata Radomska. – Rodzice nie chc¹ o tym mówiæ, staraj¹ siê chroniæ swoje dziecko. Lecz przecie¿ ono potrzebuje kontaktu z rówieœnikami, jest szczêœliwe bêd¹c z innymi ludŸmi. A my chcemy siê wymieniaæ doœwiadczeniami, wzbogacaæ siê tym, co prze¿ywamy. Najbli¿sze spotkanie cz³onków stowarzyszenia bêdzie mia³o charakter miko³ajkowy i odbêdzie siê 4 grudnia o godz. 16.30 w SP nr 2 w Lesznie. Bêdzie kawa, ciasto i drobne upominki dla dzieci. Ka¿dy, kto chcia³by wzi¹æ udzia³ w tym spotkaniu mo¿e zg³osiæ siê telefonicznie – 0697 089 282 i uzyska na ten temat wyczerpuj¹ce informacje. Cz³onkowie stowarzyszenia zapraszaj¹ równie¿ rodziców starszych dzieci. Wiêcej informacji na temat stowarzyszenia mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej www.tacysami.witryna.info (and)

13


ROZMAITOŚCI

14

Fot. (2x) archiwum VW Dzień Seniora uroczyście obchodzono w rydzyńskim Kole nr 11 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uczestniczyło w nim 95 osób, w tym goście, którymi byli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny Stefan Szmania, burmistrz Grzegorz Jędrzejczak oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Emilia Konieczna i Dorota Winiarska. Dla seniorów wystąpiły dzieci z Przedszkola w Rydzynie oraz Zespół Śpiewaczy Rydzyniacy. Po występach i kawie ze słodyczami członkowie Koła zabrali się do tańca. Przygrywał im Rysio z Nowej Wsi. Szczególnie życzenia podczas spotkania otrzymała Franciszka Bladocha, która przez 23 lata była przewodniczącą Koła, a teraz obchodziła 90. urodziny. lm

V Wspólnym odśpiewaniem „Barki” rozpoczęły się uroczystości z okazji 5-lecia nadania leszczyńskiemu Gimnazjum nr 7 imienia Jana Pawła II. Przy okazji pasowano na uczniów młodzież z czterech klas pierwszych: trzech integracyjnych i sportowej.

Fot. E. Baldys

Fot. archiwum f – To był bardzo udany wieczór – mówili członkowie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Krzemieniewa. Spotkali się na Sali Wiejskiej w Belęcinie Nowym, by wspólnie świętować Dzień Seniora. Sali bezpłatnie użyczył im sołtys wsi Tadeusz Wojtkowiak. Seniorzy posili się smacznym posiłkiem i chętnie zabrali się do tańca. Stefan Spławski, przewodniczący Koła, w swoim wystąpieniu mówił, że emeryci i renciści wciąż są przez rząd niedoceniani. – Ciężko pracowaliśmy, a nasze emerytury i renty graniczą z ubóstwem – tłumaczył. Do Koła w Krzemieniewie należy 90 osób. W tym roku wpisało się 17 nowych członków. Jeżdżą na wycieczki, korzystając bezpłatnie z autobusu udostępnianego przez wójta gminy Andrzeja Pietrulę, mogą też liczyć na pomoc Anny Weber, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, która nie odmawia im gościny, gdy trzeba zorganizować posiedzenie zarządu lub okolicznościowe spotkania. Najważniejszym zadaniem, jakie stanie przez Kołem w przyszłym roku będzie organizacja Powiatowego Festynu Seniora, który odbędzie się 28 czerwca nad jeziorem w Górznie. lm

Fot. archiwum V W Przedszkolu Miejskim nr 5 w Lesznie zorganizowano Dzień Malucha. Najmłodsze dzieci zostały pasowane na prawdziwych przedszkolaków. Potem był czas na tańce, konkursy i piosenki. Maluchy bawiły się wspólnie ze swoimi paniami. Na pamiątkę tego szczególnego dnia starsi przedszkolacy przygotowali prezenty dla młodszych kolegów. lm

Fot. E. Baldys V W leszczyńskim ratuszu odbyło się podsumowanie projektu „Warsztaty artystyczne” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza Korczaka we Włoszakowicach. Projekt adresowany był dla dzieci w wieku od 5 do16 lat i trwał od lipca do października. W zajęciach uczestniczyło 35 osób - podopiecznych z powiatu leszczyńskiego, wolsztyńskiego, kościańskiego, rawickiego, wschowskiego i miasta Leszna. Zajęcia odbywały się głównie w plenerach: w leśniczówce Koczury, Galerii Ptaków w Górsku, gospodarstwie agroturystycznym „Stara Chata u Kowola”, w Kluczewie, Ośrodku Rekreacji Konnej „Kalumet” nad jeziorem Dominickim w Boszkowie oraz w „Leśnej szkole” przy Nadleśnictwie Włoszakowice. Warsztaty artystyczne sfinansowane zostały z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wojewody wielkopolskiego. (and)


OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA MOTORYZACJA ALUFELGI z oponami zimowymi, 205 / 55 / 16 PASSAT B6, 1800 zł, 0693871991. al4047 ASTRA kombi 1994, 2000 zł, 0695618946. al4058 BMW 316 sedan, 1995, 200 tys.km, 4-drzwiowy, wis´niowy metalik, pełne wyposaz˙enie, sprowadzony z Niemiec, 5800 zł, 0-663269966, 0-693954906. al4088 BMW 525 kombi 2,5TDS / 97, zarejestrowany, bezwypadkowy, 20.500 zł, 0-782649525. al4099

OPEL ASTRA 1,4 sedan 1993, 3900 zł, 0-518101587. al4097 OPEL CORSA 1,2 / 1996 benzyna, 3 drzwi, 2xpp., alufelgi, grafit, 6700 zł, 0-609801305. al4048 OPEL CORSA B 1,2 / 1993, benzyna, do rejestracji, 3100 zł, 0-607799161. al4060 OPEL VECTRA cossmo 1,9CDTI / 2006, 6 biego´w, kombi, nowy model, szary metalik, 2xklimatronik, Navi Sat, DVD, 44.800 zł, 0663269966, 0-693954906. al4084

DOLNA cze˛s´c´ przedniego zderzaka (hokej) od AUDI A3, stan bdb, 40 zł, 0-669031872. al4041

OPEL VECTRA kombi 1,9CDTI / 2005, nowy model, 107 tys.km, szary metalik, 2xklimatronik, ABS, ESP, pp., pełne wyposaz˙enie, 38.800 zł, 0663269966, 0-693954906. al4085

FIAT CENTRA 1996 ⁄ 1,9TD, składak, 1200 zł. 0-665047812. al4035

OPEL VECTRA sedan 2,0 + LPG, 12.500 zł, 0-603468847. al4082

FIAT CINQUECENTO, granatowy, 900 / 1996, 3000 zł, 0-605179829. al4067

OPONA 9,5x32, 500 zł, 0-607306504. al4078

FIAT PUNTO 1,2 benzyna, 4 drzwi, 1996, wspomaganie, c.z., el. szyby, 6800 zł do uzgodnienia, 0-609115545. al4036 FIAT PUNTO 1,2 benzyna, 1996, 4 drzwi, zielony, wspomaganie, c.z., el. szyby, 6500 zł do uzgodnienia, 0609115545. al4089 FIAT PUNTO 2002 r., klimatyzacja, ABS, pełna elektryka, 13.000 zł, 0501309676. al4073 FIAT SEICENTO 900 / 1999, benzyna, 3 drzwi, niebieski, 5650 zł do uzgodnienia, 0-609801305. al4046 FIAT SEICENTO 1,1, złoty metalik, el. szyby, airbag, immobiliser, 7500 zł, 0-65 / 533-83-85. al4064 FORD FIESTA 1,1 / 90, 1000 zł, 0661427981. al4037 FORD FIESTA 1,1 / 95, stan dobry, 3000 zł, 0-606776410. al4056 FORD FOCUS kombi 1,8TDDI ⁄ 2001, srebny, 145 tys. km, abs, wspomaganie, el. szyby, radio CD, klimatyzacja, alarm + centralny zamek, 4xpp., alufelgi + koła zimowe, zarejestrowany, garaz˙owany. Cena 20.600 zł. Tel. 0-603301198. al4089

OPONY letnie z felgami, 4 sztuki, mało uz˙ywane, 175⁄70 R13. Cena 50 zł sztuka. Tel. 0-600186122. mk7821 OPONY zimowe 155⁄70 R13, komplet, 4 szt. + felgi Ford Fiesta. Cena 190 zł. Tel. 0-609208513. mk8843 OPEL ASTRA II KOMBI 1,7 D / 1999, 4 poduszki, ABS, centralny zamek, el. szyberdach, aluminiowe felgi. Cena 12.500 zł + opłaty. 0601306413. mk7624 OPEL VECTRA 1,6 16V / 1998 / 99, bogate wyposaz˙enie bez sko´ry, klimatyzacja, aluminiowe felgi, 112.000 km. Cena 11.500 zł + opłaty. 0-601306413. mk7623 PEUGEOT 205 km, el. szyby, c. radioodtwarzacz, wych, czerwony. 0-697813671.

1,4 ⁄ 1991, 170 tys. zamek, szyberdach, komplet ko´ł zimoCena 2000 zł. Tel. mk7833

PEUGEOT 406 kombi 2,0HDI ⁄ 2000, srebrny, el. szyby i lusterka, klima, abs, 2xpp., zarejestrowany, cena 12.500 zł do negocjacji. Tel. 0-516105130, 0601811982. mk7821 QUAD ATU 110, czerwony, 1600 zł, 0-607325496. al4075 RENAULT CLIO / 1995, cena 4800 zł. Tel. 0-503081611. mk7511

FORD MONDEO 1,8TDI / 1996, klima, ABS, pp, el. lusterka i szyby, podgrzewane fotele, 6800 zł, 0667303556. al4079

RENAULT ESPACE 2,0 / 1997 benzyna. Cena 13.000 zł do negocjacji. Tel. 0-698651784. mk7583

HYOSUNG SF 50 Rally 2003 / 2005, 49ccm, zarejestrowany, czerwono-srebrny, 2000 zł, Leszno, 0-661452682. al4081

RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, z˙o´łty, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9000 zł. 0-667098351. mk7434

KLAPA PUNTO I z szyba˛, 150 zł, 0501309676. al4072 MAZDA 121 1,3 KAT. 1992, srebrny metalik, 4 drzwi, centralny zamek, alarm, el. dach, aluminiowe felgi, RO, nowe opony, zarejestrowany w kraju od 2004, zadbany, stan techniczny bardzo dobry. Cena 6000 zł. Leszno, tel. 0667098351. mk7435 MERCEDES VITO 108D / 1996, 5osobowy, tapicerka kratka, wspomaganie, alufelgi, 15.800 zł, 0-503555158. al4057 MITSHUBISHI COLT 1,3 / 1995, bogate wyposaz˙enie, klima, 7200 zł, 0694395086. al4039 NISSAN MICRA 1,0 / 16V / 1994, biały, immobiliser, radio, stan techniczny bdb, zarejestrowany, 4200 zł, 0-502554875. al4083 NISSAN PRIMERA 1,6 / 16V / 1995, gaz, klima, el. szyby, wspomaganie, c.z., ABS, 7500 zł, 0-697475838. al4049 OPEL ASTRA II 1,7TDI / 1999, kombi, granatowy, 16.200 zł, 0505006936. al4091 OPEL ASTRA II kombi 2,0D / 1999, czerwony, klimatyzacja, 16.800 zł, 0505006936. al4092

ROVER 418 GSD 1,8 TD / 1993, zielony metalik, 4-drzwiowy, wspomaganie, c. zamek, el. szyby, el. lusterka, el. dach, radio CD, hak, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biego´w, auto alarm, zarejestrowany. Cena 8500 zł. Tel. 0501109747. mk7436 RENAULT MEGANE 1996, zarejestrowany w Polsce, stan bdb, 7200 zł. 0-781325511. al4074 RENAULT MEGANE 6000 zł, 0-782649525.

1,6 / 1996, al4098

SEAT AROSA 1,7SDI / 1999, czarny, 12.400 zł, 0-505006936. al4093 SEAT IBIZA 1996, 3-drzwiowy, zielony, zarejestrowany, Leszno, 6200 zł, 0692970359. al4080 SKODA FABIA kombi, 1,2 / 2003 benzyna, 150 tys.km, ciemnozielony metalik, zarejestrowany w kraju, uszkodzony, 8800 zł, 0-663269966, 0693954906. al4086 S´ CIGACZ HONDA HORNET 650, 2000 r., z˙o´łta, cena 7000 zł (do negocjacji) - tel. 608539232. mk1475 VW T4 CARAVELLE long 2,5TDI / 2002, 9-osobowy, czerwony, wersja długa, ABS, airbag, c.z.,komputer pokładowy, bezwypadkowy, 47.800 zł, 0-663269966. al4087

VW GOLF III, 1,4 + gaz, stan bdb, wis´niowy metalik, 4200 zł, 0517389153. al4068 VW GOLF kombi 1,9TDI / 1997, elektryka, alufelgi, zarejestrowany, 11.500 zł, 0-502659641. al4045 Strona okazyjnych ogłoszen´ drobnych ukazuje sie˛ w kaz˙dym wydaniu ,,ABC’’. Ogłoszenia (musza˛ miec´ podana˛ cene˛) drukujemy za darmo. Przyjmujemy je we wszystkich naszych Biurach Ogłoszen´, a takz˙e telefonicznie i faxem 0-65 529-25-40, za pomoca˛ SMS-o´w (0-695584696) i przez internet (abc-marketing gazetaabc.pl). Do wiadomos´ci redakcji nalez˙y podac´ nazwisko i adres zamawiaja˛cego. Pierwszen´stwo druku maja˛ ogłoszenia nadesłane na kuponie wycie˛tym z gazety. VW PASSAT 1,9D / 1992, kombi, wspomaganie, c.z., el. szyby, hak, 2500 zł, 0-607450745. al4070 VW PASSAT 1,9TD / 1993, kombi, wspomaganie, c.z., pilot, relingi, biały, 6000 zł, 0-667799871. al4066

´ CI NIERUCHOMOS ´ migiel / Poladowo, 50.000 5 ha ziemi S zł / ha do uzgodnienia, 0-664047531. al4095 DOM wolnostoja˛cy, stan surowy zamknie˛ty, Leszno, 259.000 zł, 0601868400. al4050 DZIAŁKA 3500m2 w Strzyz˙ewicach przy drodze asfaltowej Strzyz˙ewice Henrykowo, 60 zł / m2. 0-601565406, 0-605302666. al3905

15 DLA DZIECKA

DZIECIE˛CY Keyboard SK-530 w bardzo dobrym stanie, srebrny, duz˙o funkcji, 150 zł, 0-601734646. al4094 FOTELIK szmochodowy kołyska, nosidełko, 70 zł, 0-660350237. al4063

´ Z˙ ECZKO Bartek z szuflada˛, 150 ŁO zł, 0-695618946. al4044 FOTELIK samochodowy z atestem 150 zł, ło´z˙eczko drewniane z materacem 120 zł - tel. 065 520-94-49. mk1476 DO wo´zka torba 25 zł, parasolka 10 zł, budka przeciwdeszczowa 20 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1477

KOSTKA granitowa, ro´z˙ne wymiary 260 zł tona, rudo-szara - 240 zł tona, odpady granitowe 60 zł tona, powyz˙ej 5 ton 50 zł tona. 0-501769271, 0603393490, (065) 549-61-07. mk7445 SPRZEDAM jało´wke˛ cielna˛, 2800 zł. 0-691863199, 0-606858973, mk7630 SPRZEDAM nowy fotel do rehabilitacji firmy B.E.C.K. Cena 6200 zł. 0691863199, 0-606858973. mk7631 SPRZEDAM prase˛ hydrauliczna˛ do płytek lastrykowych wymiar 30 x 30 o nacisku 120 ton. Cena 5300 zł. Tel. 0-501769271, 0-603393490, (065) 549-61-07. mk7446

´ ZEK głe˛boki spacero´wka, wypoWO saz˙enie, po jednym dziecku, 150 zł, 0-660350237. al4062

SPRZEDAM przekładnie˛ dwustronna˛ wraz z silnikiem. Cena 450 zł. (065) 549-62-38. mk7444

´ Z˙ NE RO

SPRZEDAM siano ze stodoły w balotach (cena 30 zł / balot), słome˛ ze stogu (15 zł / balot). (065) 549-62-59 p0 16.00. mk7633

2-MIESIE˛CZNE owczarki niemieckie czarne podpalane (suczki), 60 zł, 0-725656167. al4042 BUTY s´lubne ecru rozm. 36, 45 zł, 0-669031872. al4043

RADIO Philips i Blaupunkt 150 zł / szt, 0-607306504. al4076

FOXTERIER 130 zł, aktualne szczepienia, 0-605107164 po 16.00. al4090

RADIO ,,Szarotka’’ ze wzmacniaczem, sprawne, nie przestrojone, pierwsze wydanie, 200 zł, 0-65 526-33-72. al3827

FOXTERIER szczenie˛ta 90 zł / szt., 0-65 572-25-93. al4038

˙ brykietu ze słomy, 370 SPRZEDAZ zł / tone˛, 0-65 / 543-38-12. al4069

KURTKA ze sko´ry, damska, z podpinka˛, na szczupła˛osobe˛ - cena 110 zł. Tel. 0-609333366. al1392

STARY zegar wisza˛cy, 640 zł, 0601868400. al4052

KOTŁY pleszewskie niskie ceny, 900 zł, 0-693463794. al4053

STARY zegar ,,Gustav Becker’’, linkowiec - z˙yłkowiec, elektryczny, 1900 zł, 0-601868400. al4055

NOWE domy w stanie deweloperskim - Da˛bcze. Cena 2300 zł / m2. 0514906914. mk7682

MALARSTWO z całego s´wiata, znaczki, bloczki, 4 duz˙e klasery, 500 zł / klaser, 0-601683556. al4061

STARY zegar stoja˛cy, secesja, 2650 zł, 0-601868400. al4051

NOWE mieszkania 2- i 3-pokojowe. Cena od 190.000 zł. 0-514906914. mk7681

MEBLOS´ CIANKA 3,62x2,33, 400 zł, sofa, 500 zł, tel. 0-603036838. al4033

´ Ł rozkładany, 6 krzeseł, stan bdb, STO 850 zł, maszyna do szycia, szafkowa, 150 zł, ładowarka do baterii, 50 zł, 0-65 520-66-70. al4032

MEBLOS´ CIANKA 3-cze˛s´ciowa, 300 zł, 0-508719088. al4059

S´ RUTOWNIK Ba˛k 7,5kW, stan bdb, 900 zł, 0-504937534. al4065

POMPA leszczyn´ska 180 / 60, 3-biegowa, wydajnos´c´ 18m3 wody na godz., nowa, 3-fazowa, 1000 zł, 0-693463794. al4054

S´ RUTOWNIK Ba˛k 1000 zł, wentylator - s´rednica 40 cm, 380 zł, 0607306504. al4077

ROWER 3-kołowy dla inwalidy - cena 1000 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk1414

WYPRAWIONE sko´ry z rudego lisa, 80 zł / szt. (duz˙e), 0-601595035. al4034

DZIAŁKA budowlana na Osiedlu w Krzemieniewie, 60 zł / m2, 0695948790. al3965

PIELUCHY dla dorosłych, rozm. L 1,50 zł / szt. Tel. 0-65 520-94-49. mk1473

NOWE mieszkanie w Rawiczu, 48m2, dobra lokalizacja, 174.000 zł, 0609264327. al4071

MEBLE stylowe - 1500 zł - tel. 0-65 520-94-49. mk6134

ZNACZKI, bloczki, arkusiki, kasowniki, koperty, kartki pocztowe polskie i zagraniczne Jan Pawel II na kartach wystawowych, 10 zł / karta, 0601683556. al4040

SPRZEDAM dom z warsztatem, działka 1580m2 w tym ok. 500m2 działki budowlanej - Zaborowo, 500.000 zł. 0-691576552. mk7588 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0-667098351. mk7437

KIOSK z lokalizacja˛, 6000 zł, 0668140448. mk7442

GARNKI z kuchenka˛ indukcyjna˛, na gwarancji - 1600 zł. 0-888887322. mk7601

˙ YRANDOL, 5 z´ro´deł s´wiatła, 50 zł, Z maglownica elektryczna 190 zł, odwaz˙nik 50 kg, 75 zł, 0-65 520-66-70. al4031


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ FUTRO - srebrny lis 607875346.

POLONEZ / 1981. 3 / 4, 0mk7697

GILOTYNA do cie˛cia blachy 0-3 mm, szerokos´c´ cie˛cia 1600 mm. Tel. 0604379714. mk1365 PIASEK, z˙wir, torf, ziemia, podsypka. 0-602113697. mk7205 PLAY STATION 2. Tel. 0-607740237. mk8921 SPRZEDAM kuchenke˛ elektryczna˛ z piekarnikiem i roz˙nem. 0-782667099 po godz. 15.00. mk7572 SPRZEDAM kuchenke˛ elektryczna˛ z piekarnikiem. 0-782667099 po godz. 15.00. mk7573 SPRZEDAM rury 2-, 1,5-, 1-calowe i szyne˛ 10. 0-605693358. mk7635 SZNAUCERKI miniaturki - 8 tygodni. Zaszczepione i odrobaczone, 300 zł. Tel. 0-798075209

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ ALMERA / 2001, 504285562.

16.000

zł. 0mk7426

0-601976988. mk7570

RENAULT CLIO 2000. 0-600313474. mk7647 RENAULT KANGOO 1999, DIESEL, zadbany. Cena brutto 13.900 zł. 0-603746434. mk7617 RENAULT LAGUNA 1996 / 97, klimatyzacja. 0-601852530. mk7706 RENAULT ESPACE III 2,0 ⁄ 1997, benzyna. Cena 13.000 zł do negocjacji. Tel. 0-698651784. mk7832

KREDYT na dowo´d do 20.000 zł bez zas´wiadczen´ o zarobkach i zbe˛dnych formalnos´ci. (065) 512-61-10, 0609749363, 0-669882570. mk7702 LOMBARD - komis - natychmiastowe poz˙yczki pod zastaw RTV, AGD, GSM, komputero´w, złota, aut. Rawicz, ul. Piłsudskiego 29, (065) 545-40-49, 0-510913577. mk7222

USŁUGI BALUSTRADY, stal nierdzewna. 0694003658 mk7209

TRANSPORT bus 9 oso´b + laweta, wynajem. 0-663269966. mk7543 TRANSPORT laweta - 1 zł / km. 0505545182. mk7642 TRANSPORT, 695356602.

przeprowadzki. 0mk7063

TYNKI maszynowe. 0-661722707. mk7183 TYNKI maszynowe. 0-605906363. mk7522 TYNKI maszynowe, szpachlowanie, malowanie. 0-607211883. mk7546

RENAULT MEGANE 1,9D / 1997. 0605124445. mk7463

TYNKI,

RENAULT MEGANE 1996, I włas´ciciel, st. bardzo dobry, zarejestrowany w Polsce. Cena 7200 zł. 0-781325511. mk7672

USŁUGI transportowe, bus 15m3. 0607807572. mk7318

ROVER 214 1,4 benzyna / 1997, 4 drzwi. 4700 zł. 0-503988972. mk7698 SEAT IBIZA 1,9D / 1995, 4400 zł. 0-609165889. mk7664 SEICENTO SPORTING 1,1 + gaz ⁄ 1999 ⁄2000, z˙o´łty, el. szyby, centralny zamek, alarm, alufelgi, 4 nowe opony, stan bdb. Tel. 0-661427981. mk8211

,,BUMERANG’’ wypoz˙yczalnia sprze˛tu ogrodniczego, budowlanego, usługi danym sprze˛tem. 0-609657318. mk7586 DOCIEPLANIE domko´w, rigipsy, sufity podwieszane, tanio. 0-510670354. mk7536

posadzki.

0-600695045. mk7345

USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691

´ J OGRO´ D - projektowanie, urza˛TWO dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539232. bd504

SKODA OCTAWIA kombi 1,9TDI, 2002r., 0-888643799. mk7470

FIRMA ogo´lnobudowlana Dawid Zeh przyjmie zlecenia na prace wykon´czeniowe ba˛dz´ remontowe. 0-721288330. mk7666

SPRZEDAM CINQUECENTO 900 1993 / 94. 0-662069937. mk7646

HYDRAULIK - tanio, profesjonalnie. 0-608144370. mk7628

SPRZEDAM opony 8.25x20. Tel. 0663061892

INSTALACJE c.o. wod.-kan. Tel. 0603309265. mk7337

SPRZEDAM TOYOTE˛ CAMRY z gazem 1992, 3900 zł. 0-601709832. mk7679

KARCHER 0-697708297.

mk7371

KARCHER 0-669177449.

mk7072

FORD ESCORT 1,4 / 1990. (065) 51856-61. mk7683

TOYOTA 667108123.

KARCHER. 0-509511107.

mk6616

´ CZANIE wne˛trz - płytki, riWYKAN gipsy, szpachlowanie - fachowo, solidnie. 0-784223814. mk7383

FORD ESCORT 1,4 / 1992, 2700 zł. 0-787400995. mk7707

KARCHER. 0-665195914.

mk7594

PRACA

VECTRA TDI 691914712.

FORD SCORPIO 2,0 + gaz / 1996. 0-782164242.

VW

BANKOWY kredyt samochodowy na os´wiadczenie. 0-602362970, 0602362971. mk7358 CITROEN C-15 1,8D⁄1998 - 5 oso´b + 750 kg. Tel. 0-604379714. mk1842 CITROEN C-3 1,4 HDI 2002. 0502630429. mk7602 FORD ESCORT 505018953

1,6 / 1997. 0mk7621

benzyna mk7593

GOLF II 1,6 1991, PEUGEOT 306 1994. 0-693511081. mk7606 GOLF II 1,8 gaz. 0-693997995. mk7574 GOLF

III / 1992.

0-601852530. mk7582

FIAT PUNTO 2001, przebieg 60 tys. km. Tel. 0-692202340. mk8921 FIAT PUNTO 1,2SX KAT, 2001, błe˛kitny, 3-drzwiowy, z salonu. Tel. 0661693485. mk8754 FORD MONDEO 1,8⁄1993. Tel. 0888614389. mk1162 MAZDA 121 1,2 16V⁄1999, wspomaganie, 2xpp., klima, alufelgi, bezawaryjna, tania w eksploatacji. Tel. 0609333366. MERCEDES 666730431.

E-CLASSA. 0mk7599

NEXIA 1,5 KAT / 1997, salon. 0693851894. mk7591 PEUGEOT 206 1,4SW kombi, zielony metalik, polski salonowy, 54 tys.km, stan bdb, 17.900 zł, 0-508212359. mk7665 OPEL VECTRA 1,8 16V 2002, 78 tys. km. Tel. 0-784072348. mk8739 POLO 1997 601852530.

lub

zamienie˛. 0mk7580

POLONEZ TRUCK 1999, 5-osobowy, stan bardzo dobry. Cena brutto 6900 zł. 0-603746434. mk7618

BORA

YARIS

2003. 0mk7393

11.000

2003.

zł, 0mk7413

0-693113899. mk7392

VW GOLF IV 1,4 16V / 2000, salon, biały, 14.600 zł. 0-661055505. mk7632

KUPNO AUTO kupie˛ do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. mk6588 ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 53672-76, 0-696545600. ap763 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0668002883. mk2711 SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0725048874. mk6532 ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport. Autocze˛s´ci, (065) 545-7304, 0-606982046. mk2725

´ Z˙ NE RO ATRAKCYJNE kredyty: konsolidacyjne duz˙e kwoty do 30x docho´d, minimum formalnos´ci, kredyty goto´wkowe - docho´d juz˙ od 600 zł, Leszno, ul. Jagiellon´ska 16, tel. 0-65 / 520-05-77, 0-603312674. Włoszakowice tel. 065 / 537-09-90, 0-691748195. mk7509 KREDYT konsolidacyjny - 1 kredyt zamiast wszystkich dotychczasowych, jedna niska rata. (065) 512-61-10, 0609749363, 0-669882570. mk7701

´ poprowadze˛, 0KSIE˛GOWOS´ C 509118832, 0-880229389. mk7431 MALOWANIE, szpachlowanie, płytki - tanio, solidnie. 0-889965935. mk7576 ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. mk4187

´ LNOBUDOWLANE, remonty, OGO solidnie. 0-667481308. mk7064 ´ LNOBUDOWLANE - najtaniej OGO w Lesznie. Tel. 0-782593190 ´ LNOBUDOWLANE wykan´OGO czanie wne˛trz. TANIO sprawdz´ sam. Tel. 0-782593190 PŁYTKARZ. 0-609569496. mk7600 PŁYTKI i poddasza. 0-721818465. mk7585 PŁYTKI solidnie, 600540312.

remonty. 0mk7532

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. mk7344 PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0-509879801. mk4185 REMONTY, szpachlowanie, podwieszanie sufito´w. 0-669333603. mk7182 RENOWACJA, naprawa mebli. 0669040982. mk7640 SYLWESTER GOK Lipno zespo´ł FAMILY BAND 250 zł / para. (065) mk7475 534-02-57 TRANSPORT 1,5t, Bus Long, kraj zagranica, faktura Vat, 0-502220453. mk7275

´ CZANIE wne˛trz: gipsowaWYKAN nie, malowanie, płytki, panele, rigipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0608539232. bd506 VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0-609461247. mk4836

ZATRUDNIE˛ DO docieplen´. 0-601543346. mk7349

FIRMA BUDOWLANA W LESZNIE ZATRUDNI WYKWALIFIKOWANYCH BRUKARZY. GWARANTUJEMY NAJWYŻSZE ZAROBKI. 0 603 184 124 DO zbioru pieczarek. Wysokie wynagordzenie. 0-603199797. mk7661 DODATKOWA.

0-723839949. mk7409

FIRMA ogo´lnobudowlana zatrudni instalatoro´w wod.-kan. i c.o. oraz spawacza. Wysokie wynagordzenie. 0608027262. mk7675 HANDEL odziez˙a˛ na targowiskach. 0-605634319. mk7520 KSIE˛GOWA˛. Tel. 0-605304804, email:mariuszszczepaniak wp.pl mk7418 NIEMIECKI gospodarz poszukuje oso´b do zbioru truskawek w sezonie 2009. Praca legalna, na umowe˛ o prace˛ sezonowa˛. Kontakt tel. 0-518698601. mk7708 ,,POL-LEIM-HOLZ’’ przyjmie do pracy: stolarzy, lakierniko´w i operatoro´w maszyn CNC (me˛z˙czyz´ni uregulowana słuz˙ba wojskowa) Podania: ul. Usługowa 10, 64-100 Leszno, plh plh.com.pl mk7479 PUB Cegła zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka. Nie jest wymagane dos´wiadczenie. Wymagana dyspozycyjnos´c´. Tel. 0509803509, e-mail: pub.cegla wp.pl. mk2144


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ OPIEKUNKA dziecie˛ca - Rawicz. 0607447535. mk7547 PRACA na targowisku. 0-601790525. mk7406 PRACODAWCA Roku McDonald’s Polska oferuje prace˛ w restauracji w Lesznie. Wysokie wynagrodzenie, dogodne godziny pracy, sympatyczna atmosfera. Bardzo mile widziane osoby z duz˙a˛ dawka˛ pozytywnej energii. Tel. 0-662142545. mk7584 PRZYJME˛ dziewczyne˛ na targowisko. 0-504524545. mk7622 S´ LUSARZA, montera stolarki. 0602650939. mk7533 ZATRUDNIE˛ cies´le˛ szalunkowego. 0609945353. mk7634 ZATRUDNIE˛ dojarza lub osobe˛ do przyuczenia. 0-691716677. mk7497 ZATRUDNIE˛ instalatora C.O. 0601572324. mk7093 ZATRUDNIE˛ osoby ucza˛ce sie˛ do pracy na stanowisku ze słodyczami w INTERMARCHE Leszno. Tel. 0793672737 lub 0-500200988. mk7704

´ CI NIERUCHOMOS 116 / 500 nowy dom - Zatorze ’’KD’’ 0-509660842. mk7692 138 / 550 nowy bliz´niak - Gronowo, ’’KD’’ 0-509660842. mk7696

´ wierczyna dom wolno sto160 / 822 S ja˛cy ’’KD’’ 0-691741437. mk7694

kolwiek prace˛, 0-603922687. mk7502

˙ CZYZNA, grupa inwalidzka, po MEZ

studiach administracyjnych szuka pracy w biurze. 0-513066087. mk5131 22-LATEK podejmie prace˛ jako pomocnik budowlany - posiadam ubezpieczenie KRUS - ok. Leszna. Tel. 0663147918

ZAOPIEKUJE˛ SIE˛ DZIECKIEM W WIEKU: 6M.-1,5R. Z OKOLIC RAWICZA. Tel. 0-667943323

60M2 Sułkowskiego Ip. ’’KD’’ 0691741437. mk7685

64M2, Ip - Rejtana. 0-665959538. mk7657

-

Ostroroga.

2

0-665959538. mk7659

ATRAKCYJNY mały domek w Osiecznie. KRUK, 0-665959538. mk7648

77M Długie 509660842.

BOSZKOWO działka 400 m ’’KD’’ 0-509660842. mk7695

78M2, 3-pokojowe, ul. Matejki. 0692373525. mk7482

DOMY wolno stoja˛ce - Zatorze. KRUK, 0-665959538. mk7651

84M2 kamienica, centrum. ’’KD’’ 0509660842. mk7688

DZIAŁKA 1700m2, rozpocze˛ta budowa, moz˙liwos´c´ działalnos´ci - Leszno. 0-609564981. mk7655

ATRAKCYJNE 49m2 Ogrody. ’’KD’’ 0-509660842. mk7689

DZIAŁKA budowlana w Wilkowicach, 0-697800865. mk7668

DZIAŁKI 665959538.

˙ CZYZNA 44 lata podejmie jaka˛MEZ

54M2 I i IVp. - Sułkowskiego. 0665959538. mk7658

ATRAKCYJNY dom pod lasem - Da˛bcze ’’KD’’ 0-509660842 mk7693

ZATRUDNIMY lakiernika lub malarza po szkole (wiek do 30 lat). Tel. 0-509828233, (065) 526-67-90. mk7619

KIEROWCA, prawo jazdy kat. ABCE + uprawnienia. Najche˛tniej na 8-10 h. 0-669086419. mk7677

53M2 ul. Niemiecka. 0-604917858. mk7612

64M2

DZIAŁKA w Lesznie w strefie przemysłowej. 0-609564981. mk7653

FRYZJERKA podejmie prace˛, Leszno i okolice, 0-661361145. mk7466

’’KD’’ 0mk7686

ATRAKCYJNE działki Wilkowice. 0-514287083, (065) 534-13-63. mk7395

ZATRUDNIE˛ pracownika na stacje˛ paliw. 0-603480607. mk7531

SZUKAM PRACY

47M2 Grunwaldzka 691741437.

w

Lasocicach. 0mk7654

˙ przy Al. Konstytucji 3 Maja. GARAZ Tel. 0-603943113. mk7844 GRUNT

Miecho´w.

0-607893379. mk7391

Stare

MIESZKANIA 609449485.

w

’’KD’’ 0mk7687

Go´rze. 0mk7529

MIESZKANIE - os. Wieniawa. 0508072801. mk7267 MIESZKANIE 2-pokojowe, 39m2, Ip. - Leszno. 0-601250866, (065) 549-0289 mk7629 MIESZKANIE w s´ro´dmies´ciu - Głogo´w, 59,5m2, 3 pokoje, s´liczne po remoncie. Cena 3160 zł za m2. Tel. 0-510269110. mk8932

17

POSZUKUJE˛ lokalu handlowego ok. 20m2 w s´cisłym centrum Rawicza, 0888643799. mk7468

NAUKA CHEMIA. 0-606767564.

mk7221

TANIEC - fachowe i solidne lekcje indywidualne. Tel. 0-503379455. mk7404

ROLNICZE BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. mk7526 BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-1058. mk7527 BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-1058. mk7528 BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0509954478. mk6015 ELEKTRYCZNY rozdrabniacz burako´w. 0-601852530. mk7581 JAŁOWICE wysoko cielne hodowlane, 5 sztuk. 065 573-66-77. mk7678 KONIE, kuce, kucyki. 0-695491909. mk7217 MAKI - skup macior, knuro´w - (065) 529-47-36, tuczniko´w 0601894222. mk4431 SKUP bydła. 0-605693339.

mk7613

2

KAMIENICA centrum ul. Słowian´ska ’’KD’’ 0-516146701. mk7690 KAMIENICA w Rydzynie ’’KD’’ 0516146701. mk7691 KAMIENICE w centrum Leszna. KRUK, 0-665959538. mk7649 KUPIE˛ ziemie˛ - okolice Leszna. 0504178090. mk7268 NOWY dom szeregowy, Zatorze. 0603373523. mk7481 OKAZJA! Bezczynszowy segment Zatorze. Kruk, tel. 0-665959538. mk7650

PILNIE 63m , parter - os. Zamenhofa. Cena do uzgodnienia. 0-693542876. mk7669 SPRZEDAM mieszkanie własnos´ciowe 53,23m2, parter. Go´ra, os. Kazimierza Wielkiego. (065) 536-83-74. mk7625 TANIO sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 60,5m2, IV pie˛tro - Bułgarska. 0-889188465, (065) 520-03-48. mk7684

DO WYNAJE˛CIA 30M2 lokal na działalnos´c´ biurowousługowa˛, Słowian´ska, 0-668335504, 0-601543400. mk7644

SPRZEDAM słome˛. (065) 536-03-74. mk7671

˙ zboz˙a: pszenz˙yto, je˛czSPRZEDAZ mien´ i inne. Duz˙e ilos´ci. Tel. 0605340902. mk7833 ZIEMNIAKI jadalne. 0-607807572. mk7319

TOWARZYSKIE 0-783907979 zadzwon´! Spełnie˛ Twoje marzenia! mk7416 DZIEWCZYNY.

0-603701639. mk7254

,,ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. mk7255

SZUKAM pracy - sprza˛tanie na obiektach. Tel. 0-669859302

OKAZJA! Segment w zabudowie bliz´niaczej - Zaborowo. KRUK, 0665959538. mk7652

HALA - magazyn, produkcja, 0693887263. mk7539

SPRZA˛TANIE biur lub inne. 0603405786. mk7575

´ Ł domu w S´ wie˛ciechowie, 80.000 PO zł. 0-503028652. mk7663

KAWALERKI, pokoje. 0-600310752. mk7165

NIGHT CLUB ,,STODOŁA’’, ul. Piloto´w 20.00-5.00, 0-663899072 SUPER dziewczyny. mk7417

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ Glono´wiec. Tel. 0-781553360

KAWALERKI, pokoje. 0-609859703. mk7616

PAN dla pan´. 0-782145310. mk7410

SPRZEDAM dom w 120m2. 0-602257543.

Zaborowie mk7451

LOKAL 30m2 na biuro itp - Słowian´ska. 0-609564981. mk7676

˙ MASAZ

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk7699

LOKAL handlowy 50m2 + 200m2 gruntu przy Albercie, 0-601861234. mk7449

LAKIERNIK z dos´wiadczeniem, mechanik po powrocie z Irlandii podejmie prace˛ - tel. 0-608539232. bd510 MŁODY, sumienny, z silna˛ motywacja˛ podejmie prace˛, che˛tnie w branz˙y instalatorskiej. Prawo jazdy kat. B, s´rednie. Tel. 0-661989107. bd510 STUDENT zaoczny, uczciwy, odpowiedzialny podejmie prace˛, che˛tnie jako kierowca. Prawo jazdy kat. ABCT, dos´wiadczenie. Tel. 0-507609135. bd501 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ osoba˛starsza˛, dzieckiem powyz˙ej 3 lat. 0-505735913. mk7639 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ dzieckiem 2-5 lat. 0-505017288. mk7670

KUPNO KUPIE˛ szklarnie˛ do rozbio´rki. 0605693358. mk7637

MATRYMONIALNE WDOWA, 54 lata pozna uczciwego, kulturalnego pana do 60 lat. 0664173455. mk7662

SPRZEDAM garaz˙ z kanałem, ul. Dekana. 0-604917858. mk7611 SPRZEDAM nowy dom z wyposaz˙eniem, Leszno - Wilkowice, o pow. 180m2 + 2 garaz˙e na działce 1300m2. Tel. (065) 520-31-77. mk7615 SPRZEDAM ziemie˛ 7 ha - Boguszyn. 0-605693358. mk7636 WWW.LESZCZYNSKIE.PL mk5960

LOKALE SPRZEDAM 3-POKOJOWE, ul. Powst. Wlkp. Leszno, 0-692373525. mk7480 34M2 - Rejtana. 0-665959538. mk7660

MIESZKANIA 665959538. POKOJE 1691576552.

2-pokojowe. 0mk7656 i

2-osobowe. 0mk7589

POSZUKUJE˛ POSZUKUJE lokalu do wynaje˛cia 15 - 30m2 na działalnos´c´ handlowa˛ w Rawiczu, Lesznie, Go´rze, Gostyniu, Krotoszynie, tel. 0-609963000. mk7467 POSZUKUJE˛ do wynaje˛cia kawalerki w Lesznie. Tel. 0-609333366. mk1263 POSZUKUJE˛ do wynaje˛cia lokalu biurowego o pow. 20-30m2 z niezalez˙nym we˛złem sanitarnym i wejs´ciem Leszno. 0-600047176. mk7638

ZDROWIE leczniczy.

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elita.prv.pl. mk7067 CIESIELSTWO, 609109004.

dekarstwo. 0mk2702

CYKLINOWANIE i układnaie parkieto´w. 0-663836822. mk3617 CYKLINOWANIE, układanie parkieto´w, paneli. 0-606812325. mk4742 DOMOFONY - montaz˙, naprawa, gwarancja. 0-607392298. mk4800 ELEKTRYK - instalacje - 0609270126, karcher - 0-664433970 mk5011 ELEWACJE, malowanie, szpachlowanie, regipsy. 0-693537890. mk4209 HYDRAULIK. Tel.

0-691626468. mk6520

INSTRUKTOR tan´ca, 0-506068289, www.taniec-reklama.pl mk1213 KARCHER - tanio, szybkie terminy, 0-508104523. mk4213 KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6035 KOMINKI, płytki, rygipsy, ocieplenia. 0-661391378. mk3120 KOPARKO-ŁADOWARKA, transport, z˙wir, ziemia. 0-663139317. mk6988 MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. mk4038 MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie. 0-661188165. mk6761 MALOWANIE, tapetowanie, penele. 0-692877337. mk4617 MOTOCYKLE, skutery - naprawa, sprzedaz˙. 0-516030050. mk6835 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. mk5829 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. mk5837 NAPRAWA telewizoro´w. (065) 52935-42, 0-606142575. mk7009

´ LNOBUDOWLANE, malowaOGO nie, szpachlowanie, regipsy. 0693854774. mk3130 OGRODZENIA ro´z˙ne - kompleksowo. 0-506078751. mk6150 PŁOTY 696453914.

balustrady.

Tanio, 0mk5230

0-781747205. mk7251

PRODUKCJA, montaz˙ siatki ogrodzeniowej, 0-697-260-040. mk3898

MEDYCYNA tybetan´ska specjalis´ci stawiaja˛ diagnoze˛ na podstawie badania te˛czo´wki oka i pulsu. Pe˛powo straz˙nica OSP, ul. St.Nadstawek dnia 23.XI.2008 (niedziela) godz. 14 do ostatniego pacjenta. 0-697586108. mk7545

SIATKI ogrodzeniowe - producent montaz˙. 0-604715425. mk3483

POTENCJA. Leszno, 0-697454739. mk7276

ODDAM DARMO ODDAM duz˙a˛ 600606693.

ilos´c´

gruzu, 0mk7432

W dobre re˛ce 5-miesie˛czne kotki. Tel. (065) 534-00-12. mk7700

´ ZADZWON DO FACHOWCA BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0mk1032 601769619.

˙ , renowacja wypoczynSPRZEDAZ ko´w sko´rzanych. 0-600182139. mk4229 STOLARSTWO, ogo´lnobudowlane, wykon´czeniowe. (065) 520-19-50, 0661255537. mk6279 SZAFY, kuchnie. Pomiar, wycena gratis. 0-601153378, www.perfektmeble.com mk6054 TELEFONY komo´rkowe - profesjonalny serwis, simlocki. (065)520-5566 . mk6505 TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6506 TYNKI maszynowe, tanio, solidnie. 0-609197699. mk7107


OGŁOSZENIA

18

Firma usługowa

Burmistrz Śmigla na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zmianami)

ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Śmigiel w zakresie kultury fizycznej i turystyki, kultury, wspierania osób niepełnosprawnych.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁOSZAKOWICE (Zmiana Studium Nr 1) obejmującej tereny położone w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko, ul. Turystyczna przeznaczone pod planowaną zabudowę rekreacyjną

Forma realizacja zadania: Powierzenie lub wsparcie C. W zakresie działalności kulturalnej : 1. Zadania publiczne obejmujące: a) wspieranie działań propagujących folklor poprzez taniec i muzykę ludową, Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008r. (wysokość przyznanych dotacji) 5 000 zł b) wspieranie działań propagujących taniec nowoczesny. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008r. (wysokość przyznanych dotacji) 0 zł Forma realizacja zadania: Powierzenie lub wsparcie D. W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: 1. Zadania publiczne obejmujące: a) pomoc w rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychicznej osób niepełnosprawnych. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008r. (wysokość przyznanych dotacji) 6 000 zł Forma realizacja zadania: Powierzenie lub wsparcie II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z projektem budżetu Gminy Śmigiel na 2009 rok. A. W zakresie rozwoju kultury fizycznej – 188 000 zł, B. W zakresie turystyki – 2 500 zł C. W zakresie działalności kulturalnej – 7 500 zł D. W zakresie promocji i ochrony zdrowia – 6 500 zł Kwoty powyższe mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. III. Zasady przyznawania dotacji

4. 5. 6.

Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE

Forma realizacji zadań: Powierzenie lub wsparcie B. W zakresie turystyki : 1. Zadania publiczne obejmujące: a) rozwój i utrzymanie sieci szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel, Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008r. (wysokość przyznanych dotacji) 2 000 zł

3.

osobę ze znajomością zagadnień z zakresu

CV+list motywacyjny prosimy przesyłać pod adresem: ksiegowoscmichalski@op.pl Kontakt tel.: 065 520-74-43

I. Rodzaje zadań i formy realizacji. A. W zakresie rozwoju kultury fizycznej: Zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej: 1. Prowadzenie szkolenia sportowego w szczególności dla dzieci i młodzieży polegające na: - prowadzeniu zajęć treningowych, - organizowaniu zgrupowań sportowych, - organizowaniu i udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, - organizowaniu i udziału w innych zawodach i turniejach sportowych, - utrzymaniu bazy sportowo-rekreacyjnej. 2. Zadania związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży. 3. Pozostałe zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008r. (wysokość przyznanych dotacji) 178.000 zł

1. • • • 2.

zatrudni

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 249, poz. 2104 ze zmianami), „Programem współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę. Burmistrz Śmigla może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Śmigla z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice (Zmiana Studium Nr 1) w dniach od 3 grudnia 2008 r. do 5 stycznia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29, w godzinach od 8 00 do 15 00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Studium Nr 1 rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 stycznia 2009 r. w Urzędzie Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29, 64- 140 Włoszakowice o godz. 13 00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Studium Nr 1. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włoszakowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2009 r.

as1679/k

Wójt Gminy Włoszakowice mgr Stanisław Waligóra

IV. Termin realizacji zadania Realizacja zadania następuje w terminie do końca roku 2009, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Śmigiel. V. Oferty i termin składania 1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać do dnia 18.12.2008 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla, w Sekretariacie Burmistrza, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu). 2. Oferty należy składać na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzór oferty będzie również dostępny w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, w Sekretariacie Burmsitrza oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.smigiel.pl. 3. Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w pkt 2, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Podmiotami uprawnionymi do składania oferty są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 5. Do oferty należy załączyć dodatkowo: a) oświadczenie o tym, że wnioskodawca nie jest/albo że jest pozbawiony prawa do otrzymania dotacji budżetowej na skutek przepisu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, b) wypis ze statutu dot. zakresu prowadzonej działalności przez oferenta (cele działalności statutowej), c) jeśli oferent posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę lub wykonywał wcześniej podobne zadania, należy dołączyć dokumenty poświadczające te fakty lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. 6. Oferty składa się odrębnie na każde z realizowanych zadań w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotacje wraz z odpowiednią adnotacją określającą nazwę wybranego zadania: a) w przypadku zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej - KULTURA FIZYCZNA, b) w przypadku zadań z zakresu turystyki - TURYSTYKA, c) w przypadku zadań z zakresu działalności kulturalnej - KULTURA, d) w przypadku zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych – POMOC OSOBOM NIEPOEŁNOSPRAWNYM. 7. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Śmigla, w terminie do 7 dni po upływie terminu składania ofert. 8. Burmistrz Śmigla zastrzega możliwość nierozstrzygnięci konkursu w poszczególnych zadaniach. VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 1. Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi Śmigla oferty, na które proponuje udzielenie dotacji. 2. Burmistrz Śmigla na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowę na realizacje zadań. 3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz w oparciu o następujące kryteria: a) merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania, b) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, c) ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej, d) zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy, e) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, f ) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy). 4. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Śmigla w ciągu miesiąca od ostatniego dnia składania ofert, a następnie poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie przewiduje się postępowania odwoławczego od Decyzji Burmistrza Śmigla. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela: Maciej Wiśniewski, Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. 065 518 01 39

as1663/k

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o. o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno tel. 065 529-59-78

BETONIARNIA PARTNER OFERUJE:

STROP TERIVA 4.01

)PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE )PŁYTY STROPOWE FILIGRAN )NADPROŻA )GOTOWE ZBROJENIA, STRZEMIONA )KRĘGI I PRZYKRYWY )BETON TOWAROWY + POMPA

TRANSPORT HDS U nas wybierzesz strop do własnego domu. DORADZIMY • ZAPROJEKTUJEMY • SKALKULUJEMY


19

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel… ISO 9001:2001

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Centrum Kształcenia Leszno, ul. Krótka 5 Rok założenia 1931

tel. 0-65 520-38-29, 0-65 529-25-21 w. 22 fax 0-65 529-36-59 e-mail: info@ck-leszno.com.pl http:// www.ck-leszno.com.pl

KURSY i SZKOLENIA dające uprawnienia: X spawacza elektrycznego, gazowego w osłonie CO2 i Argonu wg PN-EN 287 X palaczy kotłów CO (wszystkie rodzaje) X drwali – operatorów pił spalinowych X kierowców wózków akumulatorowych i spalinowych X kierowców przewożących towary niebezpieczne wg umowy ADR X prawa jazdy kat. B X załadunku i rozładunku cystern X elektroenergetyczne do 1 kV i powyżej w pełnym zakresie X obsługi stacji Autogaz – LPG X wychowawców kolonii i obozów wypoczynku dla dzieci i młodzieży X pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Prowadzimy nauczanie teoretyczne przedmiotów między innymi w zawodach:

w Osiecznej ul. Kościuszki 36a

wydzierżawi pomieszczenia magazynowe o pow. 700 m2 znajdujące się w Osiecznej przy ul. Leszczyńskiej 4. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnej Spółdzielni w Osiecznej przy ul. Kościuszki 36a, tel. 065 535-01-72, 0 512 110 902. as1654/k

Gwarantujemy: - pracę w miłej atmosferze - atrakcyjne wynagrodzenie - komfortowo urządzone mieszkanie (100 m2). Mile widziany staż w POZ. Tel. 0-602-534-982

Zakład nasz oraz wykładowcy posiadają CERTYFIKATY. Przy naszym zakładzie działają Komisje Egzaminacyjne:

INFORMACJI UDZIELAJĄ I ZAPISY PRZYJMUJĄ NASZE BIURA Leszno, ul. Krótka 5, tel. 0-65 520-38-26, 0-65 529-25-21 w. 22 Gostyń, ul. Energetyka 12, tel. 0-65 572-02-39 Kościan, pl. Wolności 21, tel. 0-65 512-46-81 Rawicz, ul. Rynek 12, tel. 0-65 545-27-64

„Samopomoc Chłopska”

lekarza do pracy w POZ

X kucharz małej gastronomii X sprzedawca X ślusarz X mechanik pojazdów samochodowych X elektryk X cukiernik X piekarz X stolarz

doskonalące i przygotowujące do zawodów: X stosowania i dystrybucji środków ochrony roślin X komputerowe I i II stopnia X sprzedawców i obsługi kas fiskalnych X dobre praktyki sanitarne HCCP X grafiki komputerowej X bukieciarstwa (florystyki) X masażu leczniczego i kosmetycznego

Gminna Spółdzielnia

NZOZ Salus Miejska Górka zatrudni

X nadające kwalifikacje osobom zajmującym się eksploatacją i dozorem urządzeń instalacji i sieci energetycznych – powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie X nadające uprawnienia dla spawaczy – powołana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

B I U R O

EUR

P O D R Ó Ż Y

TOP

Leszno, pl. Metziga 30 tel./fax 0-65 529-24-80

ZAPRASZA DO NOWEGO ODDZIAŁU !!! ul.Wolności 29 w Lesznie tel/fax. 065 / 52-888-99 info@eurotop.leszno.pl wczasy i wycieczki zagraniczne bilety autokarowe i lotnicze PROMOCJE na lato 2009 Rok założenia : 2000.

Ę T A R E M U N E R P W Ó M ZA NA 2009 ROK roczną półroczną kwartalną

173 zł 85,40 zł 42,70 zł (I kwartał) Miesiąc czytasz

gratis!

grudzień 2008 — 12,70 zł


RELAKS

20

DZIECI W FOTOGRAFII

V – Ja tutaj pilnuję! – mówi Dawidek, który w przyszłości chciałby zostać ochroniarzem. Zdjęcie przesyła mama Magdalena Skiba. LL

V Alicja Jędrzejewska w krainie czarów. Zdjęcie nadesłala babcia Renata Bagińska z Rydzyny. LL

Przyprawa do flaków to oryginalna kompozycja przypraw do tradycyjnych, polskich flaków, która doskonale wzbogaca ich smak – nadając charakterystyczną ostrość z delikatną, korzenną nutą. Więcej na stronie www.galeo.pl LL

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 16 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 89.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Leszno DKF ODLOT przy CKiS, ul. Narutowicza 69 środa

19.00 – Ona to on – komedia romantyczna prod. USA

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek

19.00 – Wyścig śmierci – akcja prod. USA

Krobia SZAROTKA wtorek

17.00, 19.00 – Wyspa Nim – familijny/ przygodowy prod. USA

Rawicz PROMIEŃ wtorek, środa

18.00, 20.00 – Świadectwo – dokument fabularyzowany prod. pol.-wł.

czwartek

19.00 – DKF: Pret-a-Porter – komedia obyczajowa prod. USA (j)

Wieczorem w małżeńskim łożu Kowalski całuje żonę. – Kochanie, daj spokój, bardzo boli mnie głowa... – wykręca się ona. – Dobra, to ja tylko skoczę do sąsiadki pożyczyć tabletki, za godzinkę wrócę.

xxx

W warsztacie klient siedzi w fotelu, a na kanale stoi samochód. Przychodzi mechanik i zabiera się za auto: – Przydałoby się wymienić świece stwierdza. – To wymieniaj pan, tylko szybko – zgadza się klient. Spec czuje, że trafił na naiwniaka i kontynuuje: – Pasek rozrządu też... Jeszcze klocki, płyn hamulcowy... – Wymieniaj pan, tylko szybciej, bo nie mam czasu. Mechanik skończył, odstawia samochód i mówi: – No, gotowe. – Świetnie, to teraz bierze się pan za mój!

Zebrała (j)

Rozwiązanie krzyżówki nr 85 Hasło: „ZNIŻKA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW” Nagrodę wylosowała: Stefania Przybylak, Krzemieniewo, ul. Wiejska 135

DYŻURY APTEK wtorek

LESZNO – POD WAGĄ, ul. 55 Pułku Piechoty 30, tel. 065 526-83-61 KOŚCIAN – POD LIPĄ, ul. Nacławska 10/1, tel. 065 512-57-99 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33 WSCHOWA – REMEDIUM, ul. J. Kilińskiego 1a, tel. 065 540-14-44

środa

LESZNO – POD WAGĄ, ul. 55 Pułku Piechoty 30, tel. 065 526-83-61 KOŚCIAN – POD ZŁOTYM MOŹDZIERZEM, al. Kościuszki 6, tel. 065 511-97-61 GOSTYŃ – REMEDIUM, ul. Górna 22, tel. 065 572-13-70 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33 WSCHOWA – REMEDIUM, ul. J. Kilińskiego 1a, tel. 065 540-14-44

czwartek

LESZNO – POD WAGĄ, ul. 55 Pułku Piechoty 30, tel. 065 526-83-61 KOŚCIAN – ŚRÓDMIEJSKA, ul. Kruszewskiego 11, tel. 065 511-71-65 GOSTYŃ – REMEDIUM, ul. Górna 22, tel. 065 572-13-70 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33 WSCHOWA – REMEDIUM, ul. J. Kilińskiego 1a, tel. 065 540-14-44

całodobowo

RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 BOJANOWO – POD KORONĄ, ul. Dworcowa 20, tel. 0-65 545-62-35

LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS – 0 300 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM – 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


SPORT

21

BIEGI

Rekordowy pó³maraton

A¿ dwa rekordy pad³y podczas rozgrywanego w Koœcianie IV Miêdzynarodowego Pó³maratonu im. dra Henryka Florkowskiego. Jego zwyciêzca, Witalij Szafar z Ukrainy, ustanowi³ rekord trasy. Przebieg³ j¹ w czasie 1 godziny 3 minut i 37 sekund. Rekordowa by³a te¿ frekwencja. W biegu g³ównym uczestniczy³y 503 osoby.

▲ Medaliœci turnieju wraz z ekip¹ sêdziów.

Fot. archiwum

KARATE

Puchar Polski

W Wa³czu odby³a siê kolejna edycja Pucharu Polski Karate Shotokan W.S.I (World Shotokan Institute). Z Rawickiego Klubu Karate Surem startowa³ tylko trener Krzysztof Glina. W konkurencji kata zaj¹³ trzecie miejsce.

– Dla mnie turniej w Wa³czu nie nale¿a³ do ³atwych. W konkurencji kata, w dwóch pierwszych rundach, trzeba by³o wykazaæ siê znajomoœci¹ kata uczniowskich, w trzeciej rundzie wymagano form mistrzowskich, natomiast w finale dowolne kata wybrane przez zawodnika. W konfrontacji z tyloma bardzo dobrze wyszkolonymi technicznie zawodnikami,

br¹zowy medal jest dla mnie satysfakcjonuj¹cy – powiedzia³ Krzysztof Glina. Dodajmy, ¿e w konkurencji kata startowali wszyscy zawodnicy razem, pocz¹wszy od rocznika 1993. Z kolei w kumite (od rocznika 1990) nie by³o podzia³u na kategorie wagowe. (ceg)

W zasadzie mo¿na by mówiæ i o trzecim rekordzie – iloœci zwyciêstw. Ten przez najbli¿sze lata na pewno bêdzie dzier¿y³a, ewentualnie go poprawia³a, Dorota Ustianowska z Czêstochowy. Wygra³a bowiem Pó³maraton po raz czwarty, czyli wszystkie jego edycje. Drugie miejsce zajê³a Swiet³ana Stanko z Ukrainy, a na trzecim uplasowa³a siê Ma³gorzata Sobañska (LUKS MGOSKiR Korfantów). Natomiast w rywalizacji panów drugie miejsce zaj¹³ Ukrainiec Michaj³o Iveruk, ubieg³oroczny triumfator koœciañskich zawodów, a trzeci by³ Kenijczyk Mathew Kosgei. Najlepszy z Polaków Adam Dobrzyñski uplasowa³ siê na czwartej pozycji. W klasyfikacji mieszkañców powiatu koœciañskiego najlepszy by³ £ukasz Z³otkowski z UKS Junior Niet¹¿kowo, a na pi¹tej pozycji uplasowa³ siê syn patrona Pó³maratonu, Wojciech Florkowski. Poza biegiem g³ównym swych si³ mo¿na by³o spróbowaæ na krótszym 7 kilometrowym dystansie, nosz¹cym nazwê Biegu Coccodrillo. Najm³odsi, uczniowie gimnazjów i szkó³ podstawowych z terenu powiatu koœciañskiego startowali w biegu na 2 km. Wœród dziewczyn reprezentuj¹-

cych szko³y podstawowe zwyciê¿y³a Patrycja Jakubiak. Najlepszym biegaczem zosta³ Piotr Miko³ajczak (obydwoje SP Racot). Triumfatorami zmagañ gimnazjalistów zostali: Natalia Stró¿yñska (Gimnazjum Czacz) i Krzysztof Szymanowski (Gimnazjum nr 4 Koœcian). Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Koœcianie, Urz¹d Miasta Koœciana, Urz¹d Gmi-

ny Czempiñ, Urz¹d Miejski Œmigla, Urz¹d Gminy Koœcian, Urz¹d Miasta i Gminy Krzywiñ, LKS Sana w Koœcianie. Wspó³praca: PS LZS w Koœcianie, WZ LZS w Poznaniu, PSZS w Koœcianie, KS Sztafeta Ateñska, Zespó³ Szkó³ im. Marii Konopnickiej w Koœcianie. G³ównym sponsorem biegu by³ producent, dystrybutor odzie¿y i obuwia, firma Coccodrillo z Koœciana. (dab)

Fot. D. Borowski ▲ W biegu g³ównym wystartowa³o pó³ tysi¹ca uczestników.

LEKKOATLETYKA

Krokus zakwit³ w Poniecu

Astromal-Krokus Leszno zamierza wspomóc m³odzie¿ z Ponieca. Trenerzy i zawodnicy klubu rozpoczêli ju¿ zajêcia lekkoatletyczne w tym mieœcie.

Fot. archiwum ▲ Gimnazjaliœci, którzy startowali w Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski.

JUDO

Z br¹zowym medalem

Zawodnicy UKS Tad-Len Olimp Rawicz startowali w Pucharze Polski Juniorów w Olsztynie i Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski Szkolnego Zwi¹zku Sportowego.

W PP trzecie miejsce w wadze do 44 kg zajê³a Katarzyna Werner. W tym roku to jej kolejny medal w zawodach ogólnopolskich. – Kasia mia³a szansê na lepsz¹ lokatê – powiedzia³ Dawid Szynalski, trener UKS Tad-Len Olimp Rawicz. – W walce o wejœcie do fina³u po b³êdzie przegrywa³a przez yuko, póŸniej stara³a siê odrobiæ stratê, jednak nie wystarczy³o jej czasu. W poznañskich Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski SZS startowali gimnazjaliœci. Miejsca reprezentantów powiatu rawickiego: II

m. Eryk Poraszka – waga 50 kg (Gimnazjum Miejska Górka), Patryk Rutkowski – waga 42 kg (Gimnazjum Konary). III m. Jakub Klima – waga 60 kg (Gimnazjum Sierakowo). Startowali ponadto: Katarzyna Korfanty – V m. – waga 44 kg (Gimnazjum Konary) i Miko³aj Domaniecki – VII m. – waga 73 kg (Gimnazjum Miejska Górka). – Na wyró¿nienie zas³u¿yli zw³aszcza Patryk Rutkowski i Jakub Klima – doda³ D. Szynalski. – Jako zawodnicy najm³odszego rocznika potrafili wygrywaæ ze starszymi od siebie nawet o dwa lata. J.W.

W³adze samorz¹dowe Ponieca i LKS-u zorganizowa³y spotkanie z gimnazjalistami z gminy Poniec. Przyjechali na nie znani sportowcy: Lilianna Zagacka – uczestniczka igrzysk olimpijskich w Atenach, Ewelina Klocek – reprezentantka sztafety 4x100 metrów w Pekinie, Ilona Pazo³a – wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w trójskoku i skoku w dal oraz Pawe³ Ptak – sprinter, reprezentant kraju. Zawodnicy oraz trenerzy Krzysztof Ptak i Zygmunt Adamczak zachêcali m³odzie¿ do uprawiania sportu. Przekonywali ich o dobroczynnym wp³ywie sportu na zdrowie oraz o mo¿liwoœciach, jakie daje jego czynne uprawianie – wyjazdy na zgrupowania i zawody, poznawanie nowych ludzi i miejsc. – Wspó³praca z leszczyñskim klubem to propozycja dla m³odzie¿y, aby wyrwaæ j¹ sprzed komputera. Chcemy stworzyæ m³odym ludziom dogodne warunki do trenowania i uprawiania sportu – t³umaczy Jacek Widyñski, zastêpca burmistrza Ponieca. – Zamierzamy utworzyæ grupê m³odzie¿y, która bêdzie chcia³a æwiczyæ pod okiem profesjonalnych trenerów. W ponieckich szko³ach dobrze rozwiniêta jest pi³ka no¿na. Teraz, dziêki zaanga¿owaniu wiceburmistrza, który sam uprawia³ lekkoatletykê i do dziœ gra w koszykówkê,

bêdzie mog³a dynamicznie rozwijaæ siê królowa sportu. – Zamierzamy prowadziæ zajêcia lekkoatletyczne w Poniecu raz w tygodniu, po zajêciach lekcyjnych – mówi Krzysztof Ptak, trener Astromalu-Krokus. – Mo¿emy je te¿ prowadziæ w pobliskim Bojanowie, gdzie jest sala, si³ownia, sauna, stadion z tartanowymi rozbiegami do skoków. Chcemy pomóc m³odym ludziom. Wierzê, ¿e jest wœród nich wiele sportowych talentów. Ju¿

wkrótce odbêdzie siê zgrupowanie zawodników Krokusa w piêknym oœrodku szkoleniowym w Karpaczu. Byæ mo¿e dwójka najlepszych, najbardziej utalentowanych m³odych sportowców z Ponieca, pojedzie tam z nami. M³odzie¿ otrzyma³a deklaracje przyst¹pienia do klubu. Ju¿ wkrótce zapewne oka¿e siê, czy pomys³ stworzenia filii leszczyñskiego klubu w Poniecu, by³ potrzebny i trafiony. ES

Fot. E. Curyk-Sierszulska ▲ Po spotkaniu gimnazjaliœci d³ugo jeszcze rozmawiali i dyskutowali z przedstawicielami Krokusa.


SPORT

22

PI£KA RÊCZNA

Nocne granie w Obornikach

To by³a udana kolejka dla naszych drugoligowców. Zwyciêstwa zanotowali zarówno leszczynianie, jak i koœcianiacy. Sparta – Arot-Astromal 17:26

s Weronika So³tysiak na Sandro Silver.

Fot. J. Kuik

JEDZIECTWO

Bezkonkurencyjni Duñczycy

JeŸdŸcy z 22 pañstw zjechali do Leszna, by wystartowaæ w trzygwiazdkowych zawodach CSI w hali Wy¿szej Szko³y Marketingu i Zarz¹dzania. Dwa najwa¿niejsze konkursy wygrali reprezentanci Danii. Konkursy rozgrywane by³y od czwartku do niedzieli. W sobotê odby³ siê pierwszy fina³, w którym zawodnicy startowali na m³odych koniach, 6-, 7-letnich. Leszczynianie mieli spory powód do radoœci, gdy¿ po najwy¿szy laur siêgn¹³ Krzysztof Ludwiczak na Boliwii, jeŸdziec wywodz¹cy siê z naszego regionu. – Jest to bardzo dobrze zapowiadaj¹cy siê koñ, ale czas poka¿e, czy w przysz³oœci bêdzie chcia³ skakaæ przeszkody wy¿sze ni¿ 140 centymetrów – skomentowa³ Krzysztof Ludwiczak, który podobne sukcesy na tym koniu odniós³ w tym roku w S³owenii i we W³oszech. W niedzielnym finale „ma³ej rundy” pod koniec licz¹cej 109 par stawki wystartowa³a Weronika So³tysiak z JKS Przybyszewo. Doskonale radz¹c sobie z nie³atwym w prowadzeniu Sandro Silverem, pokona³a bardzo trudny parkur bez zrzutki i awansowa³a, jako ósma zawodniczka, do rozgrywki. Niestety, jedna zrzutka pozbawi³a leszczyniankê wysokiej lokaty.

Mi³¹ niespodziankê sprawi³ pracownikom krzemieniewsko-pêpowskiej firmy Debon jej wspó³w³aœciciel Gregory Ruquin z Francji. Startowa³ w tym konkursie na piêknym Hidalgo De L’illon i z jedn¹ zrzutk¹ w podstawowej fazie uplasowa³ siê na 14. miejscu. Konkurs wygra³a Dunka Emilie Martinsen na Guccim przed m³odziutk¹ Polk¹ Alicj¹ Grygier na Candilios Boy. Po tym konkursie wspania³y pokaz wolty¿erki kozackiej da³a grupa kaskaderska Paw³a Apolinarskiego, odbieraj¹c jeszcze wiêcej braw ni¿ najlepsi skoczkowie. W najwa¿niejszym konkursie o Grand Prix Leszna wystartowa³o 56 zawodników. Dziesiêciu z nich, pokonuj¹c parkur bezb³êdnie, awansowa³o do rozgrywki. Tutaj wielki kunszt jazdy zaprezentowa³ na koniu Chicago Andreas Schou z Danii i to on zainkasowa³ nagrodê w wysokoœci 5600 euro. Drugi w tym konkursie by³ Czech posiadaj¹cy leszczyñskie korzenie rodzinne Ales Opatrny na koniu Titan RS, a trzeci nasz reprezentant Stanis³aw Przedpe³ski na Carlonie. Wysoko oceniano organizacjê zawodów, za co gratulacje nale¿¹ siê Lucynie i Janowi So³tysiakom i ich pracowitej ekipie. (JAC)

SZACHY

Œwi¹teczne granie

90. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci by³a okazj¹ do rozegrania turnieju szachowego w Lipnie. By³a to ju¿ ósma edycja imprezy odbywaj¹cej siê zawsze w Gminnym Oœrodku Kultury. Tym razem wziê³o w niej udzia³ 45 uczestników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach. W grupie szkó³ podstawowych, w gronie dziewcz¹t, triumfowa³a Anna Glapa z D³ugich Starych przed Klaudi¹ Mruk z Mas³owa i Agnieszk¹ Szymañsk¹ z Radomicka. Zmagania ch³opców wygra³ Bartosz Godyla przed Adamem Bruderem (obaj z Rawicza) i Kacprem Biernackim z Gogolewa. Zwyciê¿czyni¹ kategorii gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych zosta³a Natalia Myszuk z Lipna

przed Joann¹ Ratajczak z Rawicza i Joann¹ Szymañsk¹ z Radomicka. Wœród ch³opców triumfowa³ Mateusz Miszczyk z Góry przed Miko³ajem Kowalczukiem z Rawicza i Rados³awem Szymañskim z Radomicka. Wyró¿nienia dla najlepszych zawodników z klas I-III otrzymali: Anna Glapa i Wiktor Miedziñski. Organizatorami turnieju byli: UKS Roszada, Urz¹d Gminy Lipno, Gminny Oœrodek Kultury i Starostwo Powiatowe. Mi³a informacja dotar³a do nas z Miñska Mazowieckiego, gdzie rozgrywane by³y mistrzostwa Polski w warcabach 100-polowych w grze b³yskawicznej. Srebrny medal w kategorii kobiet wywalczy³a tam Magda Paw³owska z Roszady Lipno. (ceg)

Mecz w Obornikach rozpocz¹³ siê dopiero o 19.30, a zakoñczy³ kilka minut po 21. Nocny pojedynek przyniós³ pewne zwyciêstwo wicelidera tabeli. Wyrównana gra trwa³a tylko przez kwadrans, kiedy to oborniczanie skutecznie wy³¹czyli z gry liderów Arotu-Astromal. PóŸniej inicjatywa przesz³a w rêce goœci, którzy prowadzili do przerwy 14:10. Po zmianie stron ró¿nica systematycznie ros³a. Od 45. min siêga³a ju¿ 6-8 bramek i wiadomo by³o, ¿e komplet punktów pojedzie do Leszna. – Wynik móg³ byæ korzystniejszy dla nas, ale zmarnowaliœmy kilka naprawdê dobrych sytuacji – powiedzia³ Ryszard Kmiecik, szkoleniowiec Arotu-Astromal. Bramki w prowadzonej przez niego dru¿ynie zdobyli: Matuszewski 6, Giernas 5, Wierucki 4, Becelewski i £uczak po 3, Meissner i Tórz po 2, Kajzer 1. (ceg)

PI£KA NO¯NA

Odrabiali zaleg³oœci

Têcza – Krokus 33:30

Têcza przyst¹pi³a do gry bez kontuzjowanych w poprzedniej kolejce Micha³a Przekwasa i Tomasza B³a¿ejczaka. W 9. min dziêki trafieniom Damiana Krystkowiaka i Piotra Stelmasika gospodarze wygrywali 6:1. Jednak do g³osu doszli goœcie, a zw³aszcza Tomasz Kurasiñski, który dla swojego zespo³u zdoby³ 7 bramek z rzêdu. W 20. min by³o ju¿ 8:11. Koœcianiacy zdo³ali wyrównaæ, ale przed przerw¹ Krokus dorzuci³ jeszcze gola. W drugiej po³owie by³o sporo emocji. Od 40. min gospodarze uzyskali kilkubramkow¹ przewagê. Nieco póŸniej czerwonymi kartkami ukarani zostali Stelmasik i Dawid Nowak. W nerwowej koñcówce ciê¿ar zdobywania goli dla gospodarzy wzi¹³ na siebie Krystkowiak. – Punkty ciesz¹. Graliœmy z przeciwnoœciami losu obiektywnymi i subiektywnymi. Myœlê, ¿e i trener goœci te¿ ma sporo obiekcji do sêdzin. W koñcówce graliœmy bez czterech podstawowych zawodników. Widaæ, ¿e nie mamy dublerów. W tej sytuacji nale¿y cieszyæ siê ze zwyciêstwa

– powiedzia³ po meczu Aleksander Sowa, trener Têczy. Bramki dla Têczy zdobyli: Krystkowiak 13, Sawicki 7, Nowak 4, Haryk 3, Stelmasik 3, Rado³a 2, Komorowski 1. (dab)

Pozosta³e wyniki: MiedŸ II – Orik Olimp – Bór ŒKPR – Szczypiorno Pogoñ – OSiR Zag³êbie II – AZS ŒKPR – Szczypiorno

24:21 42:20 41:38 18:29 30:40 41:38

Tabela 1. AZS Zielona Góra 2. AROT-ASTROMAL 3. OSiR Komprachcice 4. Szczypiorno Kalisz 5. ŒKPR Œwidnica 6. Olimp Grodków 7. Zag³êbie II Lubin 8. TÊCZA KOSCIAN 9. MiedŸ II Legnica 10. Krokus Bystrzyca 11. Sparta Oborniki 12. Orlik Brzeg 13. Pogoñ Oleœnica 14. Bór Oborniki

8 16 8 14 8 13 8 11 8 11 8 11 8 10 87 86 85 84 82 82 80

PI£KA RÊCZNA

W miniony weekend grali nie tylko czwartoligowcy. Zaleg³oœci odrabiali te¿ pi³karze z ni¿szych klas rozgrywkowych. Klasa okrêgowa Rywal-Ewmar – Orkan 3:2 Klasa A Start – Sokó³ W³. 3:7 Orlik – Boguszyn 4:2 Juna-Trans – Gwiazda 0:2 (ceg)

KOSZYKÓWKA

Bez nas

Dobrze w obronie

Kolejne zwyciêstwo w II lidze odnios³y zawodniczki ArotuAstromal. W minion¹ sobotê leszczynianki wygra³y w Bierzwnicy z tamtejsz¹ Reg¹ 28:15. – Trochê obawialiœmy siê efektów dalekiej podró¿y. Okaza³o siê, ¿e niepotrzebnie. Od pocz¹tku uda³o nam siê narzuciæ swój styl gry i systematycznie zwiêkszaliœmy przewagê – powiedzia³ Dariusz Kamieniarz, szkoleniowiec Arotu-Astromal. Ju¿ do przerwy jego podopieczne prowadzi³y 15:8. Po zmianie stron

niewiele siê zmieni³o. Outsider tabeli nie mia³ wiele do powiedzenia. – Zagraliœmy dobrze w obronie. Gorzej by³o w ataku i tego nie uda³o siê ju¿ poprawiæ do koñca spotkania – doda³ trener. Bramki zdoby³y: Pawlak 9, Konieczek 8, Lenarczyk i B¹k po 4, Gbiorczyk 3. W najbli¿sz¹ sobotê leszczynianki podejmowaæ bêd¹ u siebie Poloniê Kêpno. Spotkanie rozpocznie siê o godzinie 15.30. (ceg)

W miniony weekend odby³a siê kolejna seria spotkañ w Ford Germaz Ekstraklasie. Tym razem bez udzia³u leszczyñskich koszykarek, które pauzowa³y. Oto komplet wyników i aktualna tabela. (ceg) £KS – Lotos 60:89 MUKS – Cukierki 54:65 KSSSE – Finepharm 84:72 ROW – PTK 78:51 Wis³a – CCC 58:48 Energa – Inea 87:65 Tabela 1. KSSSE AZS Gorzów 11 22 228 2. Wis³a Kraków 11 21 166 3. Lotos Gdynia 11 20 127 4. CCC Polkowice 11 18 128 5. Energa Toruñ 11 18 113 6. ROW Rybnik 11 18 44 7. Finepharm J. Góra 11 16 -19 8. Inea AZS Poznañ 11 16 -22 9. Cukierki Brzeg 12 15 -121 10. DUDA SUPER-POL 11 14 -137 11. MUKS Poznañ 11 14 -88 12. £KS £ódŸ 11 12 -124 13. PTK Pabianice 11 12 -173

Fot. J. Kuik s W jubileuszowym XV Biegu Niepodleg³oœci w D³ugich Starych wystartowa³o oko³o dwustu uczestników. By³o kilku wytrawnych sportowców, ale wiêkszoœæ to osoby, które na przebiegniêcie 2500 metrów decyduj¹ siê raz w roku, w³aœnie 11 listopada. Niewa¿ny jest wynik sportowy, lecz wspólna zabawa we wspania³ej atmosferze. Ci, którzy w pierwszych edycjach uczestniczyli jako uczniowie, dziœ biegn¹ ju¿ ze swoimi dzieæmi. Na mecie wszyscy traktowani s¹ równo, a ka¿dy ma okazjê wylosowaæ nagrodê ufundowan¹ przez sponsorów.


SPORT

23

PI£KA NO¯NA

Czas na odpoczynek

Pi³karze IV ligi mog¹ wreszcie odpocz¹æ. W sobotê i niedzielê odby³a siê ostatnia tej jesieni seria pojedynków. Z jej wyników mog¹ byæ zadowoleni gracze D¹broczanki Pêpowo i Piasta Kobylin, którzy zainkasowali odpowiednio trzy i jeden punkt. Pozosta³e nasze dru¿yny koñcz¹ rundê z zerowym dorobkiem. resuj¹cym widowiskiem, choæby z strzeli³ Chora³a. W 22. min po rzuKorona – Jankowy 0:2

To by³o s³abe spotkanie, w którym gospodarze nie sprostali dru¿ynie LZS-u. – Mecz siê odby³ i to jest w zasadzie wszystko, co mogê o nim powiedzieæ. Po prostu nie sz³o na to patrzeæ – wyzna³ Zbigniew Kordus, szkoleniowiec Korony, który by³ rozgoryczony postaw¹ swoich podopiecznych. Trudno mu siê dziwiæ. Jego zespó³ stworzy³ kilka znakomitych sytuacji, ale nie potrafi³ ich wykorzystaæ. – To nawet nie by³y „setki”, a jeszcze lepsze okazje. Skoro takich sytuacji nie wykorzystuje siê, to trudno myœleæ o zwyciêstwie – doda³ trener Kordus. Goœcie niczym szczególnym nie zachwycili. Obie bramki zdobyli praktycznie z niczego. Nie stworzyli wielu okazji, ale jak ju¿ je mieli to bezlitoœnie potrafili to wykorzystaæ.

D¹broczanka – GKS 1:0

Derbowy pojedynek nie by³ wielkim widowiskiem. Przez ca³e spotkanie przewaga nale¿a³a do pi³karzy z Pêpowa. Jedyny gol pad³ dopiero w 85. minucie, a jego strzelcem by³ Dariusz Biernat. Gospodarze mieli jeszcze kilka innych sytuacji do zdobycia bramek, ale ich nie wykorzystali. Zespó³ z Krzemieniewa ogranicza³ siê do obrony, a zagro¿enie stwarza³ jedynie ze sta³ych fragmentów gry. – Wynik jest sprawiedliwy. Na pewno zas³u¿yliœmy na to zwyciêstwo. By³ to najni¿szy wymiar kary dla GKS-u – stwierdzi³ Micha³ Roszak, opiekun D¹broczanki.

Centra – Ardi 5:3

Mecz s¹siadów w tabeli by³ inte-

IV liga

Piast – P³omyk Centra – Ardi-Krobianka Korona – Jankowy D¹broczanka – GKS S³upca – Zryw Sparta – Olimpia Victoria – Go³uchów Calisia – Sokó³

Tabela

1:1 5:3 0:2 1:0 0:1 0:3 1:2 2:1

1. Calisia Kalisz 16 36 28:11 2. P³omyk KoŸminiec 17 33 29:17 3. Bia³y Orze³ 16 31 23:15 4. PIAST KOBYLIN 16 28 23:13 5. SKP S³upca 16 26 25:15 6. Centra Ostrów 17 26 27:30 7. Victoria Wrzeœnia 17 25 37:27 8. Sokó³ Kleczew 17 25 25:19 9. LKS Go³uchów 17 23 23:21 10. Olimpia Ko³o 17 21 26:19 11. ARDI-KROBIA. 16 21 18:22 12. LZS Jankowy 17 21 26:36 13. D¥BROCZANKA 17 19 17:24 14. KORONA PIASKI 17 19 17:28 15. Zryw D¹bie 17 17 20:34 16. SPARTA M.G. 17 14 22:36 17. KRZEMIENIEWO 17 10 15:33 (ceg)

powodu wielu goli. Goœcie zagrali os³abieni brakiem pauzuj¹cych za ¿ó³te kartki obroñcy Wies³awa Kendzi i najskuteczniejszego napastnika £ukasza Fabicha oraz kontuzjowanego Romana Gronowskiego. Ardi przegra³o, choæ prowadzi³o ju¿ 3:1. Nasz zespó³ zagra³ bardzo dobrze w I po³owie. Prowadzenie obj¹³ ju¿ w 4. min po woleju z 16 m £ukasza Dudy. Dziesiêæ minut póŸniej po doœrodkowaniu Marcina Bogusza na 2:0 uderzeniem z 11 m podwy¿szy³ Przemys³aw Kaczmarek. W 25. min. gospodarze zdobyli kontaktowego gola z rzutu karnego. Ardi, a w 35. min ponownie na listê strzelców wpisa³ siê P. Kaczmarek. W Ardi kolejne, dogodne sytuacje mieli Kaczmarek i Bogusz, tymczasem gospodarze jeszcze przed przerw¹ zdo³ali doprowadziæ do remisu. Zdobyli gole w 43. i 45. min po b³êdach obrony Ardi. Utrata dwóch goli, przy pewnym wydawa³oby siê prowadzeniu, pod³ama³a goœci. W II po³owie zagrali znacznie s³abiej. W poczynania naszej dru¿yny wkrad³y siê nerwy i gospodarze to wykorzystali.

Sparta – Olimpia 0:3

Gospodarze przegrali g³adko, ale i tak „poprawili” wynik z tym rywalem, gdy¿ na wyjeŸdzie ulegli a¿ 1:7. Sparta pierwsza stworzy³a groŸn¹ sytuacjê. W 9. min tu¿ obok s³upka

cie ro¿nym i zamieszaniu na polu karnym prowadzenie dla goœci uzyska³ Sikorski. W 34. i 42. min wyrównaæ móg³ Chora³a. Po przerwie, w 63. i 65. min, bramkarza goœci próbowali zaskoczyæ strza³ami Kokot i Œwita³a. W 69. min na 2:0 podwy¿szy³ po indywidualnej akcji Stryganek. Ten sam zawodnik ustali³ wynik meczu w 80. min posy³aj¹c z 5 m pi³kê g³ow¹ do siatki.

Piast – P³omyk 1:1

W meczu z wiceliderem Piast ju¿ od 21. min gra³ w dziesi¹tkê, gdy¿ za dwie ¿ó³te kartki pokazane za faule boisko musia³ opuœciæ Jakub Pospiech. Mimo tego gospodarze mieli w I po³owie przewagê, a goœcie tylko sporadycznie atakowali. Po przerwie gra sta³a siê bardziej wyrównana. W 53. min tu¿ obok bramki strzeli³ Rejek. W odpowiedzi, w 70. min Mrowiñski nie wykorzysta³ b³êdu stoperów Piasta. Gospodarze objêli prowadzenie dopiero w 86. min, kiedy pi³kê wyrzucon¹ przez bramkarza P³omyka przej¹³ Nawrot, który kwadrans wczeœniej wszed³ na boisko. Zawodnik Piasta strzeli³ nie do obrony. Gdy wydawa³o siê, ¿e gospodarze zainkasuj¹ komplet punktów, w trzeciej, ostatniej minucie doliczonego czasu gry wyrówna³ Figan.

(ceg), J.W.

¯U¯EL

Zgodne ma³¿eñstwo

– W dobrym ma³¿eñstwie nie ma rozwodów – twierdzi Czes³aw Czernicki, który przez dwa najbli¿sze sezony nadal bêdzie prowadzi³ Uniê Leszno. Do przed³u¿enia dotychczasowego kontraktu z „Bykami” dosz³o w miniony czwartek. – Bardzo szybko dogadaliœmy siê z trenerem – powiedzia³ Józef Dworakowski, prezes leszczyñskiego klubu. Nie mog³o byæ inaczej. Za trenerem Czernickim przemawia³y wyniki uzyskiwane przez jego podopiecznych. Wszak w dwóch Fot. M. Wlek³y ostatnich sezonach Unia zdoby³a mistrzostwo i ▲ Czes³aw Czernicki nadal bêdzie prowadzi³ wicemistrzostwo Pol- Uniê Leszno ski, do tego dosz³y liczne sukcesy tak¿e Leigh Adams i Adam Shields, m³odzie¿y. Nowy kontrakt obowi¹- którzy spodziewani s¹ w najbli¿zywaæ bêdzie przez najbli¿sze dwa szych dniach w Lesznie. – Nowe umowy na pewno bêd¹ sezony. Jeszcze w tym tygodniu mo¿na parafowane do 30 listopada – zasiê spodziewaæ kolejnych podpisów pewni³ nas S³awomir Kryjom, dypod umowami. Z³o¿¹ je zapewne Ja- rektor sportowy Unii. ros³aw Hampel i Damian Baliñski, a (ceg)

KOSZYKÓWKA

Prze³o¿one derby Na ten mecz kibice mêskiego basketu w Lesznie od dawna ostrz¹ sobie apetyty. Mowa o derbowej potyczce Polonii z UKKS WSH 2000, która odbêdzie siê w przysz³y czwartek, 27 listopada, o godzinie 19.30 w Trapezie. Oba zespo³y graj¹ w tym sezonie w tej samej klasie rozgrywkowej,

czyli Wielkopolskiej Lidze Seniorów. Zdecydowanie lepiej radz¹ sobie do tej pory podopieczni Tomasza Grabianowskiego i to oni wyst¹pi¹ w roli faworyta. Derby rz¹dz¹ siê jednak swoimi prawami i w tego typu pojedynkach ka¿dy wynik jest mo¿liwy. (ceg), fot. E. Baldys

LEKKOATLETYKA

Poskacz¹ w Trapezie O tej ciekawej imprezie pisaliœmy ju¿ tydzieñ temu. W czwartek, 20 listopada w Trapezie odbêd¹ siê I Halowe Mistrzostwa Leszna w Skoku Wzwy¿. Zawody, nad którymi patronat prasowy objê³a nasza redakcja, adresowane s¹ do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu Leszna. – Zapraszamy wszystkich chêtnych. Wystartowaæ mo¿e ka¿dy uczeñ. Jedynym warunkiem jest posiadanie obuwia sportowego – zaprasza Krzysztof Ptak, trener Astromalu-Krokus, klubu, który obok Urzêdu Miasta i MOSiR-u jest organizatorem czwartkowej imprezy.

¯U¯EL

Znamy terminarze

W ubieg³ym tygodniu poznaliœmy oficjalne terminarze przysz³orocznego cyklu Grand Prix i Dru¿ynowego Pucharu Œwiata. Pierwsza z tych impreza rozpocznie siê 25 kwietnia w Pradze. Kolejne turnieje odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach i miejscach: 9 maja – Leszno, 30 maja – Goeteborg, 13 czerwca – Kopenhaga, 27 czerwca – Cardiff, 1 sierpnia – Daugavpils, 15 sierpnia – Malilla, 29 sierpnia – Vojens, 12 wrzeœnia – Krsko, 26 wrzeœnia – Terenzano i 17 paŸdziernika – Bydgoszcz. Rywalizacjê w DPŒ otworz¹ rundy kwalifikacyjne: 11 lipca w Vojens i 13 lipca w Wielkiej Brytanii. Bara¿ odbêdzie siê 16 lipca w Lesznie, a fina³ dwa dni póŸniej tak¿e na Stadionie Smoczyka. (ceg)

Rozpocznie siê ona o godzinie 11. Skoki odbywaæ siê bêd¹ na profesjonalnym sprzêcie, przywiezionym do Trapezu ze stadionu lekkoatletycznego. Organizatorzy zapewniaj¹, ¿e nie bêd¹ zwracali uwagi na technikê skoku. – Zaliczona zostanie ka¿da próba, która nie spowoduje str¹cenia poprzeczki – twierdzi Krzysztof Ptak. Doda³ te¿, ¿e czynione s¹ starania, aby œci¹gn¹æ do Leszna jedn¹ z gwiazd polskiej lekkoatletyki. – Na dziewiêædziesi¹t procent bêdzie to Szymon Zió³kowski, nasz mistrz w rzucie m³otem, z³oty medalista igrzysk olimpijskich z Sydney – powiedzia³ szkoleniowiec Astromalu-Krokus. Byæ mo¿e zjawi siê tak¿e ktoœ ze specjalistów od skoku wzwy¿, by przy tej okazji m³odzie¿ pozna³a bli¿ej arkana tej trudnej dyscypliny sportu. (ceg)

JUDO

Pucharowe sukcesy

W Olsztynie odby³y siê zawody Pucharu Polski juniorów i juniorek w judo. Z dobrej strony zaprezentowali siê w nich przedstawiciele UKS Dwunastka Leszno, podopieczni Jaros³awa Regulskiego. Grzegorz Fiutka wywalczy³ pierwsze miejsce w wadze 81 kg, pokonuj¹c w finale – przed czasem – Mieszka Rajdê z klubu Hejna³ Kêty. Na pi¹tej pozycji w wadze +100 kilogramów, uplasowa³ siê £ukasz Ma³ecki, a Mateusz Leœniak zaj¹³ siódme miejsce w wadze do 66 kg. (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


KOSZYKÓWKA ŻUŻEL

Kobiety na torze Od nowego sezonu panie będą mogły nie tylko trenować, ale też rywalizować w zawodach ligowych. Taki zapis ma się pojawić w nowym regulaminie sportu żużlowego. – Z tego co wiem w Polsce jest pierwsze treningi, na razie ogólnoKinga Wachowska, która chce na około dziesięciu dziewczyn, które rozwojowe, a później na crossie, poważnie zająć się żużlem. Na przymierzają się do uprawiania odbędą się jeszcze w tym roku. pewno nie kupię sobie motocykla, sportu żużlowego. Takie sygnały Póki co żadna inna dziewczyna czy kevlaru i nie będę ścigała się docierają do nas z Ostrowa Wiel- w zawodach. Nie kryję jednak, że z Leszna i okolic nie zainteresowała kopolskiego, Częstochowy, Krosna się uprawianiem żużla. chciałabym posmakować trochę – poinformowała nas leszczyńska – Do nas nikt się w tej sprawie dziennikarka Joanna Wojtko. nie zgłosił – poinformował To właśnie ona, wspólnie z Beatą nas Sławomir Kryjom. Juchniewicz, zorganizowała – Poza tym nie ma jeszprzy okazji sierpniowego finału cze żadnej oficjalnej Indywidualnych Mistrzostw decyzji, bo nie ma noPolski w Lesznie spotkanie wego regulaminu sporz przewodniczącym GKSŻ. tu żużlowego. Dotyczyło ono przyszłości Dyrektor sportowy kobiet w polskim speedwayu. Unii Leszno przyznał Piotr Szymański zdeklajednak, że jest bardzo rował wówczas gosceptycznie nastawiony towość podjęcia do pomysłu startów się tego tematu. kobiet w zawodach Jak obiecał, żużlowych. tak zrobił i od – To strasznie sezonu 2009 ciężki sport dla mężpanie mają czyzn, a co dopiero być pełnodla pań. Ja nie wiprawnymi dzę kobiet w żużlu. uczestnikaOd razu jednak mi sportu dodał: żużlowego – Jeżeli jakaś w naszym kraju. Stosowne zapisy mają się znaleźć w nowym Fot: E. Baldys regulaminie, który ▲Czy Kingę Wachowską (z lewej) i Beatę Juchniewicz zobaczymy niebawem w żużlowych kevlarach? zostanie niebawem uchwalony. tego sportu. Mówiąc kolokwialnie, dziewczyna zgłosi się do nas, to na – Niektóre dziewczyny już rozposprawdzić „z czym to się je”. Sądzę, pewno będzie potraktowana, jak częły treningi, na razie ogólnorozwoże łatwiej mi będzie wtedy pisać o każdy inny adept sportu żużlowego. jowe. Tak jest w przypadku Kingi Ważużlu – uważa Beata. Podobnie będzie w przypadku starchowskiej z Ostrowa Wielkopolskiego Jak się dowiedzieliśmy chęć tów na torze. O tym, kiedy i w jakich czy Kamili Latacz z Częstochowy pomocy mieszkance Osiecznej zawodach się pojawi, zdecyduje – twierdzi Beata Juchniewicz, która zadeklarował jeden z młodych zatrener. sama przymierza się do tego, aby wodników Unii Leszno. Być może (ceg) wsiąść na motocykl żużlowy. Beata jest studentką politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i swoją przyszłość chce związać z dziennikarstwem. Współpracuje z „Głosem Wielkopolskim”, a także portalem „Przegląd Żużlowy”. – Nie mam takich aspiracji jak

Gruba kreska Rozmowa ze Stefanem Pielechem, prezesem PKM Duda Super-Pol Leszno. – Nie jest tajemnicą, że ostatnio atmosfera w drużynie była daleka od ideału. I nie chodzi tu tylko o słabe wyniki sportowe, ale też o relacje na linii trener-zawodniczki. Temu było między innymi poświęcone czwartkowe posiedzeniu Zarządu. Jakie są jego efekty? – Spotkaliśmy się najpierw z trenerem Krysiewiczem, a później z całym zespołem. Od nich chcieliśmy usłyszeć o sytuacji panującej w drużynie. Była to bardzo owocna rozmowa. Wyjaśniliśmy sobie wiele spraw i ustaliliśmy, że dotychczasowe błędy, które zostały popełnione odcinamy grubą kreską. Po piątkowym, rannym treningu zawodniczki otrzymały kilka dni wolnego i ponownie mają się stawić w Lesznie na poniedziałkowych, wieczornych zajęciach. Chcieliśmy, aby odpoczęły trochę od koszykówki, od siebie, pobyły z najbliższymi i z nowymi siłami przystąpiły do kolejnych zadań. Myślę, że to wyjdzie wszystkim na dobre, a sytuacja w zespole się polepszy. – Czy jest prawdą, że wpłynęło do pana pismo od zawodniczek, w którym domagały się zmiany trenera? – Żadnego pisma nie było. Były natomiast rozmowy z kapitanem, Moniką Siwczak, a także zespołem. Zawodniczki przedstawiły swoje uwagi i na tej podstawie zwołaliśmy czwartkowy Zarząd. Na nim podjęliśmy decyzję, że nie będzie żadnych zmian na stanowisku trenera. Jest natomiast pełna mobilizacja przed kolejnymi spotkaniami. Myślę, że ten tydzień pokaże, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a wszelkie spekulacje i plotki odchodzą na bok. – Która z zawodniczek jest w tej chwili kapitanem drużyny? – Nadal pozostaje nim Monika Siwczak. Agnieszka Król pełniła

tę funkcję tylko podczas spotkania z MUKS-em, gdyż dotychczasowa kapitan nie znalazła się w wyjściowym składzie. Mamy czternaście zawodniczek i dwie z nich musiały usiąść na trybunach. To była decyzja trenera, który uznał, że w tym meczu powinny zagrać te, a nie inne zawodniczki. – Co dalej z Latashą Byears? – Menedżer zawodniczki zwrócił się do nas z prośbą o ugodę i rozwiązanie kontraktu na takiej właśnie zasadzie. Amerykanka odlatuje do Turcji. – Klub pożegnał się także z Jamie Cavey. – W tym przypadku wszystko odbyło się znacznie spokojniej. Zawodniczka miała ważną umowę do 10 listopada, ale postanowiła pozostać w Polce jeszcze kilka dni, gdyż chce zwiedzić nasz kraj. Planowała wizytę w Krakowie i Oświęcimiu. – Czy w miejsce tych dwóch koszykarek pojawi się ktoś nowy? – Prowadzimy rozmowy w tej sprawie. Chcemy pozyskać jedną zawodniczkę. Jest nią Amerykanka De Trina White, która grała ostatnio w Turcji. Ma 180 centymetrów wzrostu, zdobywała średnio 14 punktów w meczu, notując 12 zbiórek. Chcielibyśmy, aby w poniedziałek (wczoraj – dop. D.C.) była już w Lesznie. – A co z tajemniczym Chińczykiem, który pojawił się na meczu z MUKS-em? – Z panem Zhangiem znamy się od pół roku. Współpracujemy ze sobą w biznesie i mam nadzieję, że uda się go mocniej związać z naszym klubem. Najbliższy ligowy mecz leszczynianki rozegrają w najbliższą sobotę przed własną publicznością, a ich rywalem będzie Utex ROW Rybnik. (ceg)


Ogłoszenia drobne przez SMS-y

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K S TYŃ

GOS

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

Tragicznie na drogach

Dwoje młodych ludzi zginęło na drodze w gminie Piaski (na zdjęciu). W wypadkach śmierć poniosły także cztery inne osoby. str. 8

Samochód do wygrania str. 5

Organizatorzy konkursu:

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 89 (2037) 18.11-20.11.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Fot. E.Curyk-Sierszulska

str. 19

str. 6

Zwalniają ludzi w SEWS-ie

Nagroda za Atlasa Kobiety na torze

Od nowego sezonu żużlowego panie będą mogły nie tylko trenować, ale też rywalizować w zawodach ligowych. str. 24

Fot. E.Baldys

Prezydent Leszna ufundował 5000 zł nagrody za wskazanie miejsca pobytu pomnika Atlasa, który kiedyś stał na placu Kościuszki. str 5

Od 100 do 180 osób straci pracę w leszczyńskiej firmie SEWS Polska. W związku ze światowym kryzysem gospodarczym część produkcji przeniesiona zostanie do Egiptu. str. 2


Redaguje Elżbieta Curyk - Sierszulska e-mail: abcela@wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Wolontariusz roku

Po raz drugi organizowany jest konkurs „Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego”. Zgłoszenia kandydatów do tego tytułu można nadsyłać do 21 listopada. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie gostyńskim – Konkurs jest okazją aby w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma środowiskami i osobami – mówi Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, jeden ze współorganizatorów konkursu. – Zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy pomagają w pracach biurowych, biorą udział w terapiach specjalistycznych dzieci niepełnosprawnych, ochotników,

którzy pomagają w organizacji wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, jak i tych, którzy na co dzień odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali. W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą: Agnieszka Wujek -Nowa Telewizja Gostyń, Ewa Misiaczyk i Michał Listwoń - starostwo powiatowe w Gostyniu oraz Mirosław Sobkowiak – PCPR. Do 26 listopada zostaną wybrani laureat i wyróżnieni. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 grudnia podczas uroczystości Dnia Wolontariusza. Wówczas zostaną zaprezentowane sylwetki nominowanych wolontariuszy Informacja o konkursie oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronach: www.powiat.gostyn.pl oraz www. ES ngo.gostyn.pl.

▲ W Centrum Sportowo – Kulturalnym w Pępowie odbyły się eliminacje do finału V Powiatowego Konkursu Piosenki „Śpiewać każdy może”. Jury: Hanna Chlebowska i Agnieszka Zyber wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy wezmą udział w finale. Na scenie zaśpiewało 45 osób. W kategorii klas I – III szkół podstawowych laureatkami zostały Martyna Stróżyk i Nikola Sudolska, klas IV – VI Lena Markowska i Marta Pietrowska, wśród gimnazjalistów Ada Robaszyńska i Aneta Krzyżosiak, wśród uczniów szkół średnich Marta Matuszak i Marta Hudzińska. Finał konkursu odbędzie się 7 grudnia w niedzielę o godz. 15 w Ośrodku Kultury w Krobi. Fot. ES

Wybory nowego radnego W najbliższą niedzielę mieszkańcy Lipia, Apteczkowa, Bielaw Szelejewskich oraz Szelejewa Drugiego pójdą do urny wyborczej. Na 23 listopada zaplanowano uzupełniające wybory do Rady Gminy Piaski. W piaskowskiej Radzie powstał wakat na miejsce Marcina Dziubalskiego, który stracił mandat radnego po wyroku sądu, który skazał go za jazdę po spożyciu alkoholu. Do końca kadencji pozostały jeszcze dwa lata, dlatego zgodnie

z ordynacją wyborczą, wojewoda zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Piaski w jednomandatowym Okręgu Wyborczym nr 10. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej będzie budynek Szkoły ES Podstawowej w Szelejewie.

Powiat ma swojego logo Rozstrzygnięto konkurs na znak graficzny powiatu gostyńskiego. Spośród 24 nadesłanych prac, komisja wybrała logo autorstwa Grażyny Kościuch z Gdańska. Wyróżniono też dwie prace gostyniaków, Karola Marciniaka i Gerarda Misiaczyka. Zdaniem komisji konkursowej, której przewodniczyła Joanna Imielska z ASP w Poznaniu, logo Grażyny Kościuch, studentki Akademii Sztuk Pięknych, wyróżnia się profesjonalizmem i prostotą. Jego autorka otrzyma w nagrodę 1500 złotych. Do konkursu na logo powiatu gostyńskiego nadesłano 24 propozycje. Cztery z nich, ze względów formalnych, zostały odrzucone. Projekt

wybranego logo zaprezentowano oficjalnie podczas obchodów jubileuszu 10-lecia powiatu gostyńskiego. ES

Dwa warianty obwodnicy

W Piaskach i Gostyniu odbyły się konsultacje w sprawie obwodnicy krajowej „12”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała mieszkańcom obu gmin dwa warianty przebiegu tej trasy. Jeden z wariantów przewiduje dłuższą i droższą w wykonaniu obwodnicę, która częściowo objęłaby także gminę Borek Wielkopolski. Trasa, według tego projektu, omija wieś Godurowo. Jej długość wynosi nieco ponad 17 kilometrów, ma dwa węzły dwupoziomowe (w Gostyniu i Piaskach), dwa mosty, dwa przejścia dla zwierząt i 10 wiaduktów. Ma kosztować około 350 milionów złotych. Drugi wariant to obwodnica o długości niespełna 14 km z dwoma węzłami dwupoziomowymi, jednym mostem, dwoma przejściami dla zwierząt i 9 wiaduktami. Przewidywany koszt 300 mln złotych. Najważniejszą wiadomością jest jednak termin realizacji planowanej inwestycji. Nie ma szans, aby budowa obwodnicy rozpoczęła się przed Euro 2012. Ale inwestycja może ruszyć w 2013 roku i potrwa około dwóch, trzech lat. Mieszkańcy Piasków oscylują za pierwszym wariantem, który prawie w całości omija ich miejscowość. Za takim rozwiązaniem jest też burmistrz Gostynia Jerzy Woźniakowski i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – Z punktu widzenia drogowców lepszy byłby tańszy wariant, ale pierwszy z nich omija pełne zakrętów i wzniesień Godurowo, co ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy – mówi Marek Bereżecki, zastępca dyrektora GDDKiA w Poznaniu. –Za północnym przebiegiem przemawia także fakt, że lepiej rozwija on połączenie z Poznaniem. Na całej długości obwodnicy – w obu wariantach – zaplanowano tylko cztery zjazdy. – Będą natomiast wzdłuż obwod-

▲ Według wyliczeń GDDKiA obwodnica spowoduje, że w Gostyniu pozostanie tylko około 10 procent obecnego ruchu ciężkich pojazdów i 25 procent pozostałych pojazdów.

nicy drogi dojazdowe do posesji i bezkolizyjne przejazdy – zapewnia z-ca dyrektora. Na spotkanie w Gostyniu przyszły głównie te osoby, przez których tereny pobiegnie obwodnica. Pytali o odszkodowania za grunty, możliwość otrzymania w zamian innych. – Na szczęście jest tylko kilka zabudowanych działek na ulicy Poznańskiej w Gostyniu oraz w Dąbrówce, które leżą na trasie przewidywanej obwodnicy – podkreśla M. Bereżecki. – Odszkodowania naliczać będzie wojewoda, a wycenę przeprowadzą rzeczoznawcy majątkowi. W obu wariantach obwodnica rozpoczyna się w tym samym punkcie na dwunastce pomiędzy Golą, a Kosowem. Część mieszkańców gminy Gostyń nie jest zadowolona z jej przebiegu ani w pierwszym, ani w

drugim wariancie, bo obydwa przedzielą wzdłuż pola kilku rolnikom. A to, jak podkreślali, znacznie utrudni im dojazd i uprawę roli. Martwili się też o torfowiska, strefę ochronną ujęcia wody w Kosowie, skąd wodę czerpie cały Gostyń i stan środowiska naturalnego w lasach wokół Starego Gostynia, gdzie planowana jest obwodnica. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji zapewniali, że nad przebiegiem trasy, jej oddziaływaniem na mieszkańców, przyrodę ożywioną i nieożywioną pracowali fachowcy, którzy brali pod uwagę wszystkie aspekty ochrony środowiska. Droga budowana będzie w szczelnej „wannie” i nie będzie miała wpływu na stan gleb. W kilku miejscach zaplanowano także budowę ekranów akustycznych. Tekst i fot. ES

► Podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szelejewie im. bł. E. Bojanowskiego pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani, przez dyrektor Dorotę Dolata, na uczniów. Dzieci przygotowały z wychowawczynią Katarzyną Wojtkowiak program artystyczny, który obejrzeli uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście, w tym rodzice i władze samorządowe Piasków. Każdy pierwszoklasista otrzymał dyplom pasowania na ucznia, słodycze i drobne upominki. Fot. ES

◄ W Ośrodku Kultury w Krobi odbyły się Mistrzostwa Par powiatu gostyńskiego w brydżu sportowym o puchar starosty. Mistrzowską parą i zdobywcą pucharu zostali Elżbieta i Jerzy Tuchołkowie z Gostynia. Drugie miejsce zajęła para gostyńsko - krobska Leszek Maliński i Janusz Tomyślak, trzecie Piotr Tuchołka z Krobi i Jacek Bonawenturczyk z Piasków. Najlepsze pary otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, które wręczył na burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki. Sędzią głównym turnieju był Jerzy Tuchołka. Imprezę finansowo wsparli powiat i Ośrodek Kultury w Krobi. Fot. ES


Ogłoszenia drobne przez SMS-y

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

str. 19

Samochód do wygrania str. 5

E I K AÑS

I C ΠKO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 89 (2037) 18.11-20.11.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Fot. E.Curyk-Sierszulska

Tragicznie na drogach

Dwoje młodych ludzi zginęło na drodze w gminie Piaski (na zdjęciu). W wypadkach śmierć poniosły także cztery inne osoby. str. 8

Organizatorzy konkursu:

str. 6

Zwalniają ludzi w SEWS-ie

Nagroda za Atlasa Kobiety na torze

Od nowego sezonu żużlowego panie będą mogły nie tylko trenować, ale też rywalizować w zawodach ligowych. str. 24

Fot. E.Baldys

Prezydent Leszna ufundował 5000 zł nagrody za wskazanie miejsca pobytu pomnika Atlasa, który kiedyś stał na placu Kościuszki. str 5

Od 100 do 180 osób straci pracę w leszczyńskiej firmie SEWS Polska. W związku ze światowym kryzysem gospodarczym część produkcji przeniesiona zostanie do Egiptu. str. 2


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczynskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Planują kolejne inwestycje Od tego roku dostęp do wody ma już cała gmina Śmigiel. Docelowo tamtejsze władze chcą, by wszyscy mieszkańcy korzystali wyłącznie z jej sieci wodociągowej, a do 2012 roku zamierzają skanalizować całą gminę.

▲Mariusz Mikołajczyk (na pierwszym planie z prawej), zawodnik miejscowej Tęczy wygrał w Kościanie otwarty turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości. Zawody rozegrano na dystansie 7 rund. Zwycięzca zgromadził 6 punktów. Drugie miejsce zajął Sławomir Hanusek (5,5 pkt.), reprezentujący Szach Wolsztyn, jednocześnie najlepszy junior tych zawodów. Trzeci był Krzysztof Grabara (5 pkt.) z Tęczy Kościan. W zmaganiach uczestniczyło 22 szachistów. Najlepszym puchary wręczał Maciej Kasprzak, zastępca burmistrza Kościana. (dab)

Ubawiona publiczność

We wrześniu sieć wodociągowa dotarła do Zygmuntowa. Była to ostatnia wieś w całej gminie, która musiała sobie radzić bez wody. Teraz gminny wodociąg doprowadzony ma zostać jeszcze do Jezierzyc i Wonieścia, gdzie wodę wciąż dostarcza prywatna firma. – Chcemy, by wszyscy mieszkańcy mieli wodę doprowadzaną przez gminę, dzięki temu będziemy mogli zapewnić im jak najwyższą jej jakość – mówi burmistrz Wiktor Snela. Jego założeniem jest stworzenie wodociągowej pętli, dzięki której, nawet w przypadku awarii w jednej ze stacji, wodę będzie można z łatwością dostarczyć do pozostałych. Aby to zrobić, sieć musi jeszcze

zostać doprowadzona właśnie do Jezierzyc i Wonieścia. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca przyszłego roku, a jej zakończenie pozwoli na rozpoczęcie budowy systemu kanalizacyjnego. – Mamy założenie, by doprowadzać główne zadania do końca, a dopiero potem rozpoczynać następne – tłumaczy burmistrz Snela. Nowa kanalizacja ma objąć Śmigiel i 10 pobliskich wsi o najbardziej zwartej zabudowie. Jej budowa potrwa 4 lata. Tymczasem śmigielski Urząd Miasta i Gminy kończy i planuje kolejne inwestycje. Po raz pierwszy od postawienia wiatraków w latach 70. w tym roku dokonano ich gene-

ralnego remontu. W mieście zamontowano monitoring, a w całej gminie wyremontowano aż 21 świetlic. Lada dzień w Śmiglu oddany zostanie też do użytku jeden z pierwszych w Wielkopolsce obiekt sportowy wybudowany dzięki programowi „ Moje Boisko – Orlik 2012”. Miejscowe władze spodziewają się, że do miasta trafią wreszcie znaczące pieniądze państwowe. Szczególnie liczą na tzw. „schetynówkę”. Pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 pozwoliłyby bowiem na wyasfaltowanie wciąż w znacznej części gruntowej drogi z Przysieki Polskiej do Bruszczewa. – To duże wyzwania – ocenia Wiktor Snela. – Do 2012 roku planujemy zainwestować około 70 milionów złotych przy o połowę mniejszym budżecie. Zadłużenie będzie duże, ale kontrolowane. A wciąż bardzo liczę na pomoc państwa. MIW

▲Raul Govea podczas wernisażu.

Skandalu nie było. W Kościańskim Ośrodku Kultury spektakl Teatru 112 pt. ,,Miłość jest niesfornym ptakiem”, odbył się przy pełnej akceptacji publiczności. W trakcie spektaklu nikt nie wychodził, nikt nie wyrażał też dezaprobaty, a po przedstawieniu reżysera i aktorów długo oklaskiwano. Przypomnijmy, o czym pisaliśmy przed tygodniem, że ten sam spektakl na Międzynarodowym Festiwalu Flamenco w Łodzi wywołał skandal. Jak stwierdził reżyser Janusz Dodot domagano się nawet jego przerwania. Części publiczności spektakl teatru alternatywnego, w którym przedstawiono flamenco na wesoło, nie spodobał się, a nawet wywołał oburzenie. Niektórzy niezadowoleni widzowie w trakcie spektaklu wyszli z sali. W Kościanie było zupełnie inaczej.

Sztuka wielokrotnie wzbudzała salwy śmiechu, czy oklaski. Widownia najwyraźniej dobrze się bawiła. Trudno powiedzieć, czy były jakieś pojedyncze osoby, którym spektakl nie przypadł do gustu. W każdym bądź razie w trakcie sztuki nikt nie wychodził i nie krzyczał na znak protestu. Przed spektaklem odbył się wernisaż wystawy malarstwa Raula Govei z Meksyku. Ulubionym tematem jego prac są krowy unoszące się nad pełnymi kwiatów łąkami. Oprócz tych obrazów ze sporą dozą humoru, są także obrazy dla tych, którzy preferują sztukę na poważnie. W tym przypadku dominuje taniec flamenco. Prace Raula Govei w Kościańskim Ośrodku Kultury można oglądać do końca listopada. Jest też możliwość ich zakupienia. (dab)

Malejący dług Zadłużenie Kościana w ciągu minionych dwóch lat zmalało o jedną trzecią, z około 24 mln zł do 16 mln zł. – Dwa lata temu, kiedy rozpoczynałem pełnienie urzędu, największą obawą była pętla kredytowa. Wówczas zadłużenie wynosiło blisko 50 procent rocznych dochodów miasta. Na koniec roku 2008 stan zadłużenia będzie wynosił 33 procent – mówił burmistrz kościana Michał Jurga i dodał, że w tym roku miasto poczyniło duży wysiłek dodatkowej spłaty 2 mln zł ,,trudnych kredytów’’, czyli wysoko oprocentowanych, zaciągniętych w latach 2005-2006. Miasto miało w tym roku spłacić 3,08 mln zł, a spłaciło 5,1 mln zł. Planowane jest, że na koniec

roku 2009 zadłużenie będzie wynosiło ok. 25 % rocznych dochodów. – Tniemy wydatki. Tak też będzie w przyszłorocznym budżecie. W przyszłym roku do spłaty jest blisko 6 mln zł. Rok 2009 będzie najtrudniejszy – stwierdził burmistrz Jurga. Podkreślił, żeby prowadzić taką dyscyplinę budżetową trzeba było analizować wszystkie wydatki i szukać środków zewnętrznych. Dzięki temu wiele tegorocznych inwestycji drogowych zostało zrealizowanych nie tylko z własnych środków. W tym roku na same inwestycje drogowe przeznaczono około 4 mln zł, to więcej aniżeli wydano na te inwestycje w ciągu czterech poprzednich lat. (dab)

Odebrała dwa puchary Podwójnym triumfem Barbary Pacewskiej zakończyły się ogólnodostępne zawody strzeleckie, zorganizowane w Kościanie z okazji Święta Niepodległości. Okazała się ona najlepsza nie tylko w kategorii kobiet, ale także w ogólnej klasyfikacji seniorów. Odebrała więc dwa puchary. Zawody odbyły się pod patronatem burmistrza Kościana, na strzelnicy LOK w Kościanie. Drugie miejsce w kategorii seniorów zajął Paweł Promiński (także zdobył on 61 pkt. na 70 możliwych do uzyskania), ale przegrał o jedną

dziesiątkę. Na trzeciej pozycji uplasował się Marcin Sikorski z 60 punktami. Następne dwa miejsca, z dorobkiem 59 pkt., zajęli Bogdan Grygier i Łukasz Naglik. W kategorii kobiet drugie miejsce zajęła Renata Adamczak (58 pkt.), a trzecie Dorota Borowiak (57). Kolejne dwie lokaty zajęły: Katarzyna Ławecka (57) i Hanna Szura (51). W kategorii juniorów najlepszy okazał się Robert Sekuła (53 pkt.). Na drugiej pozycji uplasowała się najmłodsza uczestniczka zawodów Weronika Wyrzykiewicz (49 pkt.), a

na trzeciej Kajetan Boncler (37). Łącznie w rywalizacji uczestniczyło 79 osób. Zawody przeprowadzili członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy i Koła Terenowego LOK w Kościanie: Henryk Michalczak, Wiesław Gabryelski, Stefan Nowacki, Bogdan Grygier, Janusz Reich, Ryszard Pikosz, Kazimierz Pluciński, Lech Szudra i Dariusz Wyrzykiewicz. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary. Dla czołowych zawodników były dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

(dab)

Gminne dyktando Aż 72 osoby przystąpiły do pisania gminnego dyktanda ortograficznego, jakie przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Czempiniu. Miłośnicy języka polskiego zmagali się z urokami i zawiłościami poetyckiego tekstu autorstwa Zbigniewa Herberta. W grupie młodszej (uczniów szkół podstawowych) z teksem najlepiej poradziła sobie Maria Piszcz, przed Bartoszem Malcherkiem. Na trzecim miejscu uplasowały się

ex aequo dwie osoby: Krzysztof Kuczmerowicz i Alicja Bączyk. W grupie starszych (gimnazjaliści, młodzież i dorośli) zwyciężyła Małgorzata Piotrowicz. Następne dwa miejsca zajęli: Maciej Chełminiak i Joanna Dziwak. Dyktanda sprawdzała komisja w składzie: Bożena Staniszczak, Bożena Stróżyk, Olga Kaczmarek, Katarzyna Braszak, Beata Będzińska, Dorota Puto, Małgorzata Jazy, Kinga Tomyślak, Aleksandra Dudzińska.

Dodatkową atrakcją polonistycznych zmagań w Czempiniu, była wizyta uczestnika tegorocznej edycji poznańskiego Międzynarodowego Listopada Poetyckiego - poety Lecha Lamenta z Turku. Gość spotkał się z młodzieżą i w interesujący sposób zaprezentował swój literacki dorobek, a także kolejne etapy twórczej drogi.

(dab)


Ogłoszenia drobne przez SMS-y

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

str. 19

Samochód do wygrania str. 5

E I K IC

W A R

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 89 (2037) 18.11-20.11.2008 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Fot. E.Curyk-Sierszulska

Tragicznie na drogach

Dwoje młodych ludzi zginęło na drodze w gminie Piaski (na zdjęciu). W wypadkach śmierć poniosły także cztery inne osoby. str. 8

Organizatorzy konkursu:

str. 6

Zwalniają ludzi w SEWS-ie

Nagroda za Atlasa Kobiety na torze

Od nowego sezonu żużlowego panie będą mogły nie tylko trenować, ale też rywalizować w zawodach ligowych. str. 24

Fot. E.Baldys

Prezydent Leszna ufundował 5000 zł nagrody za wskazanie miejsca pobytu pomnika Atlasa, który kiedyś stał na placu Kościuszki. str 5

Od 100 do 180 osób straci pracę w leszczyńskiej firmie SEWS Polska. W związku ze światowym kryzysem gospodarczym część produkcji przeniesiona zostanie do Egiptu. str. 2


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

3

Do kapitalnego remontu

W³adze Rawicza znalaz³y ju¿ kilka mieszkañ zastêpczych dla lokatorów spalonej kamienicy na rogu ulic Wojska Polskiego i Wa³ów Koœciuszki. Po¿ar budynku, w którym spali³o siê mieszkanie na poddaszu, dach i stropy, a mniej lub bardziej zniszczonych zosta³o szeœæ innych mieszkañ, by³ najwiêkszy w ostatnich latach w mieœcie.

Zadecydowa³a druga kwarta

W drugim meczu Wielkopolskiej Ligi Juniorów koszykarze Rawii Rawicz pokonali u siebie MKS MOS Konin 66:58 (11:12, 25:9, 17:19, 13:18). Na pocz¹tku spotkania rawiczanie grali s³abo, wykazuj¹c siê niemoc¹ strzeleck¹, podobnie jak w inauguracyjnym przegranym na w³asnym boisku meczu ze Stal¹ Ostrów. Druga kwarta by³a wyrównana do 6. min. PóŸniej Rawia zastosowa³a obronê strefow¹. Pozwoli³o to jej zdobyæ pod rz¹d a¿ 17 pkt. Ta wysoko wygrana ods³ona pojedynku zadecydowa³a o koñcowym sukcesie gospodarzy. Trzeci¹ kwartê rawiczanie rozpoczêli od dwóch celnych rzutów za 3 pkt. PóŸniej mecz znów sta³ siê wyrównany. Goœcie tak¿e zastosowali obronê strefow¹, wygrali trzeci¹ i czwart¹ ods³onê, ale nie zdo³ali odrobiæ strat z drugiej kwarty. – Wygrana cieszy, ale zespo³owi ci¹gle przydarzaj¹ siê przestoje w grze – oceni³ trener Rawii. – Wreszcie na wysokim poziomie zagra³ Maciej Stachowiak. Jak zwykle œwietnie spisywa³ siê Szymon Macio-

³ek. Widoczne by³o zmêczenie po meczu seniorskim Micha³a Latuszka. Punkty dla Rawii: Macio³ek 22, Kasperczak 12, Stachowiak 11, Sty³a 8, Kamiñski i Latuszek po 4, Weiss 3, Rak 2. Drugi mecz w wielkopolskiej lidze rozegrali tak¿e m³odzicy Rawii. W derby na w³asnym parkiecie ulegli Obrze Koœcian 38:71 (7:15, 8:16, 11:28, 12:12). Zdaniem trenera Rawii Daniela Knopisza, w grze jego zespo³u widaæ postêpy. – Nie ustêpowaliœmy rywalowi wyszkoleniem technicznymi warunkami fizycznymi – powiedzia³ Daniel Knopisz. – O wygranej goœci zadecydowa³o ich wiêksze doœwiadczenie. Jestem zadowolony z postawy moich zawodników i wierzê, ¿e z meczu na mecz dru¿yna bêdzie gra³a coraz lepiej. Na wyró¿nienie zas³u¿yli Kamil Nawrocki, który prowadzi³ grê i zdoby³ 19 punktów oraz Patryk Maciejewski, który bardzo dobrze zagra³ w obronie. Poza Nawrockim najwiêcej punktów dla Rawii zdobyli Paluszczak 6 i Stelmach 4. J.W.

Fot. 2x J. Witczak IGdyby nie 25-metrowy podnoœnik ugaszenie po¿aru z ulicy mog³o okazaæ siê niemo¿liwe.

piecza³a teren w promieniu kilkudziesiêciu metrów, wy³¹czy³a z ruchu fragment skrzy¿owania przy pomniku ¯o³nierza Polskiego. Mieszkanie na poddaszu sp³onê³o doszczêtnie wraz z ca³ym wyposa¿eniem. Pozosta³e mieszkania oraz korytarz od góry do do³u zosta³y zalane wod¹ u¿yt¹ przez stra¿aków oraz wod¹ z rur na korytarzu, które popêka³y od ognia. Niektórzy lokatorzy stracili wiêkszoœæ swojego dobytku, innym uda³o siê uratowaæ czêœæ wyposa¿enia mieszkañ. Ucierpia³ te¿ sklep odzie¿owy w suterenie, choæ jego w³aœcicielka zd¹¿y³a wynieœæ z niego towar. Czêœæ mieszkañców kamienicy spêdzi³a noc po po¿arze u swoich rodzin. Dwanaœcie osób zakwaterowano w pokojach hotelowych OSiRu. Trzy rodziny mieszka³y w nim do

INa drugi dzieñ po po¿arze mieszkañcy kamienicy zabierali to, co ocala³o od ognia i wody. Fot. J. Witczak

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bojanowie mo¿na ogl¹daæ wystawê fotograficzn¹ poœwiêcon¹ 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Prezentowane zdjêcia ukazuj¹ znajduj¹ce siê w ca³ym powiecie rawickim miejsca pamiêci zwi¹zane z tym zrywem niepodleg³oœciowym: pomniki, nagrobki, tablice pami¹tkowe. Autorami fotografii s¹ Sergiusz Chwi³kowski – nauczyciel historii z bojanowskiego gimnazjum oraz uczniowie z klasy Ie tej szko³y: Jerzy Wodyñski i Jakub Stankiewicz. Wystawa bêdzie czynna do koñca listopada. 

I

Fot. J. Witczak IPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu zorganizowa³a dla drugoklasistów ze szkó³ ponadgimnazjalnych konkurs wiedzy o HIV i AIDS. Konkurs przebiega³ pod nazw¹ ,,Œwiadomoœæ granic¹ bezpieczeñstwa – nie pozwól, aby HIV móg³ j¹ przekroczy撒. Osiemnastu uczestników rywalizacji z I LO w Rawiczu, tamtejszego Zespo³u Szkó³ nr 3, Zespo³u Szkó³ Zawodowych, Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Bojanowie i Zespo³u Szkó³ w Miejskiej Górce rozwi¹zywa³o testy z 30 pytaniami dotycz¹cymi HIV i AIDS, zachowañ chroni¹cych przed zara¿eniem wirusem HIV, postaw wobec nosicieli tego wirusa itp. W konkursie zwyciê¿y³a Adrianna Boryczka z I LO przed Anet¹ Wawrzyniak z ZSZ i Monik¹ Pieprzyk z I LO. Wyró¿niono: Eryka Stró¿yka z I LO, Edytê Jaszczak z ZS nr 3 oraz Judytê Kêdziê i Mateusza Demuta z ZSZ. Uczniowie ci (na zdjêciu) otrzymaj¹ nagrody i dyplomy podczas powiatowej konferencji z okazji Œwiatowego Dnia AIDS (1 grudnia).

Du¿a czterokondygnacyjna kamienica z 12 mieszkaniami jest zamieszka³a przez 32 osoby. Budynek jest podzielony na dwie czêœci. W jednej, od strony deptaku, mieszka 7 rodzin. Ta czêœæ by³a objêta po¿arem. Pozosta³e mieszkania znajduj¹ siê w oddzielonej murkiem ogniowym czêœci od strony Wa³ów Koœciuszki. Tam po¿ar nie dotar³. Kamienica nie jest w ca³oœci komunalna. W czêœci, gdzie szala³ po¿ar, do gminy nale¿y 5 mieszkañ. Dwa pozosta³e s¹ wykupione od gminy, jednak ich w³aœciciele nie mieszkaj¹ w kamienicy. Wynajmuj¹ swoje lokale innym osobom. Tworz¹ jednak wspólnotê mieszkaniow¹, do której nale¿y partycypowanie w kosztach remontów budynku. W akcji gaœniczej uczestniczyli rawiccy zawodowi stra¿acy oraz jednostki OSP z Sarnowy, Szymanowa, S³upi Kapitulnej i Miejskiej Górki. Na miejscu po¿aru byli tak¿e: policja, pogotowie energetyczne, gazowe, wodoci¹gowe i ratunkowe, w³adze miasta, przedstawiciele Zak³adu Us³ug Komunalnych oraz cz³onkowie gminnego sztabu antykryzysowego. Niektórzy mieszkañcy kamienicy sami opuœcili budynek, innych ewakuowano. Nikt nie zosta³ ranny. Pogotowie ratunkowe udzieli³o natomiast pomocy mieszkance kamienicy, która zas³ab³a na skutek szoku. Kobiecie podano leki uspokajaj¹ce. W kamienicy odciêto dop³yw pr¹du i gazu. Trzeba by³o te¿ wy³¹czyæ pr¹d we wszystkich budynkach po jednej stronie deptaku. Policja zabez-

koñca minionego tygodnia. Do swoich nietkniêtych przez ogieñ mieszkañ wrócili natomiast lokatorzy drugiej czêœci budynku, od strony Wa³ów Koœciuszki. Bieg³y rzeczoznawca oszacowa³ wstêpnie potrzeby remontowe w spalonej kamienicy. Oglêdziny budynku przeprowadzili te¿ przedstawiciele powiatowego nadzoru budowlanego. Orzekli, ¿e dom od strony deptaku nie nadaje siê do zamieszkania. Nazajutrz po po¿arze w trybie nadzwyczajnym zebra³y siê w³adze miasta. Zorganizowa³y te¿ spotkanie z rodzinami, które straci³y mieszkania. – Kamienica nadaje siê do generalnego remontu – mówi Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Straty s¹ olbrzymie. Wstêpnie szacujemy, ¿e wyremontowanie budynku mo¿e kosztowaæ od pó³tora do dwóch

milionów z³otych. To na razie jednak spekulacje. Konieczna jest szczegó³owa ekspertyza rzeczoznawcy i kosztorys. Budynek by³ ubezpieczony, ale odszkodowanie mo¿e nie pokryæ strat. Remont nie jest kwesti¹ kilku miesiêcy. Potrzebny jest projekt, dokumentacja, póŸniej prawdopodobnie przetarg. To wszystko zajmie ca³¹ zimê. Wykonawca bêdzie móg³ rozpocz¹æ prace najwczeœniej wiosn¹. W³adze Rawicza czyni¹ wszystko, ¿eby osoby, które straci³y dach nad g³ow¹, mia³y siê gdzie podziaæ. Gmina musi znaleŸæ 7 lokali, a wiêc tak¿e dla dwóch rodzin, które wynajmowa³y mieszkania od ich w³aœcicieli. – Nie zostawimy tych osób na ulicy – dodaje burmistrz. – Ostatnio zwolni³y siê dwa mieszkania. Pozosta³e chcemy pozyskaæ w najbli¿szych dniach. To spowoduje, ¿e na mieszkania bêd¹ musia³y d³u¿ej poczekaæ osoby ubiegaj¹ce siê o lokale komunalne, znajduj¹ce siê na czele listy oczekuj¹cych. Na pewno bêd¹ czu³y siê rozczarowane, ale mamy sytuacjê wy¿szej koniecznoœci. Dla ludzi z kamienicy strawionej po¿arem w grê wchodz¹ mieszkania zastêpcze lub zamienne – docelowe. Jeœli gmina zdecyduje siê na ten drugi wariant, bêd¹ musia³y to byæ lokale odpowiadaj¹ce ¿yczeniom poszkodowanych osób, o takim samym standardzie, jakie mieli do tej pory. Wtedy jednak po wyremontowaniu kamienicy gmina mog³aby j¹ sprzedaæ. Remont nie spadnie tylko na barki gminy, w odpowiedniej czêœci bêd¹ musia³y siê do niego do³o¿yæ dwie osoby, które maj¹ wykupione mieszkania na w³asnoœæ, tworz¹ce wspólnotê mieszkaniow¹. Ludziom, którzy stracili mieszkania, gmina zapewni³a tak¿e inn¹ doraŸn¹ pomoc. Poprzez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej uruchomi³a zapomogi. Placówka mo¿e te¿ za³atwiæ najpotrzebniejsze meble lub odzie¿. Do koñca minionego tygodnia na koszt gminy 7 poszkodowanych rodzin mia³o ca³odzienne wy¿ywienie w jednym z barów. W najbli¿sz¹ niedzielê po ka¿dej mszy przed koœcio³em farnym cz³onkowie Akcji Katolickiej bêd¹ kwestowali na rzecz rodzin poszkodowanych w po¿arze. Licz¹ na ofiarnoœæ mieszkañców. J.W.

ABC listopad 3  
ABC listopad 3  

Gazeta ABC

Advertisement