Page 1

Kawiarnia Deser w kawiarni i wycieczka do TUNEZJI Rynek 32 Leszno

Wielki Wakacyjny Konkurs

Biuro Podróży

ul. Słowiańska 11 (nad Rossmannem) Leszno

ABC czytaj str. 5

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Już w piątek

Dodatek Informator Szkolny

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 62 (2110) 11.08-13.08.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

W Jurkowie grają w boule str. 7

Koniec bałaganu w Boszkowie

Rekord Polski na urodziny

Rawiczanka Anita Włodarczyk pobiła rekord Polski w rzucie młotem. Obecnie przygotowuje się do mistrzostw świata w Berlinie.

Ogłoszenia drobne przez SMS str. 19

Fot. archiwum

str. 23

Być tam, gdzie dzieje się krzywda Beata Dolińska z Gostynia spędziła 3 miesiące w Sierra Leone jako wolontariuszka. Swoje życie chce spędzić pomagając innym ludziom. str. 6

Fot. E.Baldys

Fot. archiwum

Jedziemy autostopem Tradycja jeżdżenia autostopem odchodzi powoli w niepamięć. Wspominają ją jednak ci, którzy w ten sposób zwiedzili całą Polskę. str. 12-13

Paweł John, przedsiębiorca z Grotnik i właściciel ośrodków wypoczynkowych w Boszkowie, przejmuje w zarząd pas linii brzegowej Jeziora Dominickiego. Zamierza uporządkować tereny nad wodą i zagospodarować je. W ten sposób kończy się spór wójta Włoszakowic z marszałkiem wielkopolskim o to, kto ma str. 2,4,5 sprzątać śmieci na brzegach jeziora.


AKTUALNOŒCI Marsza³ek województwa wielkopolskiego znalaz³ przedsiêbiorcê, któremu wydzier¿awi pas linii brzegowej Jeziora Dominickiego. Nad wod¹ w Boszkowie ma wreszcie zapanowaæ porz¹dek.

2

Koniec ba³aganu w Boszkowie

Wniosek na u¿ytkowanie tzw. gruntów pod wodami Jeziora Dominickiego z³o¿y³a w Urzêdzie Marsza³kowskim firma PPHU John z Grotnik i ju¿ w pi¹tek posprz¹ta³a œmieci zalegaj¹ce wzd³u¿ zbiornika. Dzier¿awa obejmuje d³ugi pas od Oœrodka Wypoczynkowego Sadyba I przy szosie do Starkowa do Sadyby III pod Dominicami, czyli prawie ca³y nadwodny obszar Boszkowa. Firma bezp³atnie u¿ytkowaæ mo¿e teren na cele rekreacyjno-turystyczne, w zamian utrzymuj¹c tam czystoœæ. – Wa¿ne, by nad wod¹ wreszcie zapanowa³ porz¹dek – twierdzi w³a-

œciciel firmy Pawe³ John, zaznaczaj¹c jednak, ¿e do interesu wcale nie zamierza dok³adaæ. Myœli o zainwestowaniu w jeden z nieu¿ytkowanych dot¹d fragmentów terenu przy jeziorze, a tak¿e uporz¹dkowaniu pla¿, pobudowaniu promenady, wypo¿yczalni sprzêtu wodnego, placów zabaw, zamontowaniu oœwietlenia i zatrudnieniu ratowników – wszystkiego, co zwi¹zane z wypoczynkiem i rekreacj¹. Mo¿liwe, ¿e w przysz³oœci za pobyt na niektórych z pla¿ trzeba bêdzie p³aciæ. Ogólnodostêpny i bezp³atny bêdzie za to – zgodnie z prawem – dostêp do jeziora i pó³torametrowy pas linii brzegowej.

Fot. E. Baldys s Tu¿ przed sezonem turystycznym w Boszkowie wójt W³oszakowic Stanis³aw Waligóra kaza³ zdemontowaæ z okolic pla¿y ³awki i oœwietlenie. Gmina zaprzesta³a sprz¹taæ œmieci.

Nowy u¿ytkownik liczy te¿ na wspó³pracê z dzia³aj¹cymi przy jeziorze przedsiêbiorcami. – Przynajmniej w tym roku pod warunkiem dbania o czystoœæ w swojej okolicy nie bêd¹ musieli p³aciæ za u¿ytkowanie terenu. Tak¿e oœrodki, które zajmuj¹ pobliskie pla¿e, bêd¹ w przysz³oœci mog³y to robiæ nieodp³atnie, jeœli nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej – mówi P. John. Geodeci w³aœnie wytyczaj¹ liniê brzegow¹ i – zgodnie z ustaw¹ – teren poza ni¹, stanowi¹cy w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zostanie przez Urz¹d Marsza³kowski przekazany staroœcie, który mo¿e dysponowaæ nim wed³ug w³asnego uznania, np. skomunalizowaæ albo – jak teraz – wydzier¿awiæ prywatnemu u¿ytkownikowi. Jak szacuje Pawe³ John, jest to pas szerokoœci 2-100 metrów. W zwi¹zku z tym do kasy gminy W³oszakowice ju¿ teraz przestan¹ p³yn¹æ pieni¹dze od dzia³aj¹cych nad jeziorem barów czy wypo¿yczalni sprzêtu. – Jeœli gmina takie zyski czerpa³a, by³o to niezgodne z prawem. Od kilku lat nie wp³yn¹³ do nas ¿aden wniosek o prowadzenie tam dzia³alnoœci – twierdzi Anna ParzyñskaPaschke, rzecznik prasowy marsza³ka województwa wielkopolskiego, zapowiadaj¹c kontrolê w tej sprawie. MIROS£AW WLEK£Y m.wlekly@gazetaabc.pl

Artyku³y na temat Boszkowa zamieszczamy jeszcze na str. 5.

PKM Duda

Uczestnicz¹, nie g³osuj¹

Na ostatni dzieñ sierpnia zwo³ano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Miêsnego Duda SA. To pierwsze walne, jakie odbêdzie siê po podpisaniu (w koñcu lipca) uk³adu restrukturyzuj¹cego finansowe zobowi¹zania spó³ki wobec 6 banków. Po raz pierwszy w historii spó³ki cz³onkowie rodziny Duda nie bêd¹ mieli prawa g³osu podczas podejmowania uchwa³. G³osowaæ bêdzie za nich pe³nomocnik. Podpisany uk³ad daje bankom wierzycielskim ogromne kompetencje. To banki desygnuj¹ swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej, banki obejm¹ ponad 50 procent akcji spó³ki, to one decyduj¹ o zmianach w statucie spó³ki, to one w znacznym stopniu ogranicz¹ kompetencje zarz¹du spó³ki. Uchwa³y w tych wszystkich sprawach zostan¹ podjête w³aœnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 31 sierpnia. ¯eby banki mia³y pewnoœæ, ¿e cz³onkowie rodziny Duda bêd¹ g³osowali zgodnie z podpisanym uk³adem restrukturyzacyjnym, reprezentowaæ ich bêdzie pe³nomocnik radca prawny Krzysztof Libiszewski. To prawnik z kancelarii wynajêtej przez banki. an

JKONCERT NA RYNKU. 11 sierpnia, wtorek, godz. 17, rynek w Lesznie – koncert „Taniec, muzyka, œpiew...” w wykonaniu grup folklorystycznych z Polski, Rosji,Wêgier, Serbii, Mo³dawii i Ekwadoru, które bior¹ udzia³ w przegl¹dzie Integracje 2009, odbywaj¹cym siê w Poznaniu i innych miastach Wielkopolski. JGaleria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie – wystawa prac malarskich Brona Saegera „Malowanie Granie. Granie Malowanie”. Artysta urodzi³ siê w Lesznie jako Bronis³aw Leon Modrzyñski. Po wyjeŸdzie do Niemiec, gdzie mieszka na sta³e, zmieni³ imiê i nazwisko. Ekspozycja czynna bêdzie do 27 sierpnia. JGaleria w Ratuszu w Lesznie – wystawa zdjêæ fotoreporterów z Wielkopolski „Fotografia Siedmiu”. JGaleria za Rega³ami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie – Wielkopolska Press Photo 2008. lm

W Brennie i Wieleniu

Jutro o godz. 10 nasi dziennikarze zawitaj¹ do Brenna i Wielenia. Zapraszamy do rozmów równie¿ telefonicznych – nr 065 529-25-40 oraz za poœrednictwem e-maila: abc@gazetaabc.pl. (and)

Powrót Króla

Koœcian

Ska¿ona woda

Z uwagi na z³¹ jakoœæ bakteriologiczn¹ wody w blokach na osiedlu Jagielloñskim w Koœcianie od niedzieli obowi¹zuje zakaz u¿ywania wody z miejskiej sieci wodoci¹gowej do celów spo¿ywczych oraz do k¹pania niemowl¹t i ma³ych dzieci. Burmistrz Koœciana Micha³ Jurga na zwo³anej wczoraj konferencji prasowej stwierdzi³, ¿e w niedzielê w po³udnie dyrektor Pañstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Koœcianie dr Piotr Zielonka poinformowa³ go, ¿e badanie kontrolne wody na os. Jagielloñskim, w próbce pobranej 5 sierpnia, wykaza³o pogorszenie jakoœci wody pod wzglêdem bakteriologicznym. Natychmiast podjêto dzia³ania, ¿eby poinformowaæ o tym mieszkañców bloków (za pomoc¹ ulotek oraz komunikatów s³ownych podawanych przez megafony z samochodu stra¿y po¿arnej). Podstawione zosta³y beczkowozy z czyst¹ wod¹, której

nale¿y u¿ywaæ do celów spo¿ywczych, tj. do picia, p³ukania warzyw i owoców, produkcji ¿ywnoœci, mycia naczyñ. Do wczorajszego rana nie stwierdzono w Koœcianie ¿adnych przypadków hospitalizowania osób choruj¹cych z powodu z³ej jakoœci wody. Woda dostarczana z hydroforni na os. Jagielloñskim zawiera³a bakterie z grupy coli. Te po dostaniu siê do organizmu ludzkiego wywo³uj¹ objawy jak przy zatruciu pokarmowym: bóle brzucha, nudnoœci, biegunki. Obecnie do bloków na os. Jagielloñskim p³ynie woda bezpoœrednio ze stacji uzdatniania przy ul. Jesionowej. – Jesteœmy w trakcie sprawdzania ca³ego obiegu wody – powiedzia³ Leszek Zamelczyk, kierownik Miejskiego Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Koœcianie. – Podejrzany wêze³ wody zosta³ odciêty, ¿eby wzmóc dzia³ania profilaktyczne. Zwiêkszyliœmy zawartoœæ chloru w wodzie. Woda z sieci mo¿e wiêc obecnie posiadaæ intensywny zapach chloru. Wystêpowanie bakterii z grupy coli wykaza³a tylko próbka z hydro-

forni na os. Jagielloñskim. Stamt¹d woda jest dostarczana wy³¹cznie do bloków na os. Jagielloñskim zamieszkanym przez oko³o 4500 osób. Z informacji przekazanych na konferencji prasowej wynika, ¿e o czystoœæ wody mog¹ byæ spokojni zarówno mieszkañcy okolicznych domków jednorodzinnych, jak i reszty miasta. Próbki pobrane w innych punktach nie wykaza³y pogorszenia jakoœci wody. Dyrektor Zielonka wysuwa hipotezê, ¿e przyczyn¹ pogorszenia jakoœci wody mog³a byæ stara instalacja wodoci¹gowa. W œrodê nale¿y spodziewaæ siê ponownej informacji, czy problem z³ej jakoœci wody znikn¹³. Wyka¿¹ to wyniki prób wody pobranych z hydroforni, jak i stacji uzdatniania wody przy ul. Jesionowej. Sanepid pobra³ do badania tak¿e próbki z beczkowozów. Woda ze zbiorników hydroforni na os. Jagielloñskim zosta³a spuszczona. Ponowne uruchomienie hydroforni nast¹pi, gdy bêdzie pewnoœæ, ¿e pop³ynie stamt¹d woda dobrej jakoœci. (dab)

Fot. J. Kuik s T³umów nie by³o, jednak mimo upa³u sporo leszczynian przyby³o w sobotê na rynek, ¿eby powitaæ króla Stanis³awa Leszczyñskiego. Powrót Króla jest doroczn¹ imprez¹ kulturaln¹, organizowan¹ przez Urz¹d Miasta Leszna. W tym roku w postaæ króla wcieli³ siê Maciej Siadek. Monarcha w towarzystwie dworu i mieszczan uda³ siê na spacer dooko³a rynku, pozowa³ do zdjêæ, dokona³ ods³oniêcia pami¹tkowej kolumny. Wspania³y pokaz tañców dworskich z bia³¹ broni¹ dali goœcie z Lunéville we Francji. Fotoreporta¿ z imprezy zamieœcimy w pi¹tkowym wydaniu gazety.

Pani

Mirosławie SOLSKIEJ szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA składają dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

po1148/k


Do¿ynkowy maraton

Krzycko Ma³e, Krzycko Wielkie i S¹dzia jako pierwsze wsie na terenie gminy W³oszakowice bêd¹ obchodzi³y œwiêto plonów. Rozpocznie je msza œwiêta 15 sierpnia o godz. 10 w koœciele w Krzycku Ma³ym. O godz. 13 z Krzycka Ma³ego wyruszy barwny korowód. Jego uczestnicy pozdrawiaæ bêd¹ po drodze mieszkañców Krzycka Wielkiego i S¹dzi. Przy Sali Wiejskiej w S¹-

dzi odbêdzie siê czêœæ obrzêdowoartystyczna, a wieczór tradycyjnie zakoñczy zabawa taneczna. W niedzielê, 23 sierpnia, msze i imprezy do¿ynkowe bêd¹ siê odbywa³y w Charbielinie, Jezierzycach Koœcielnych i Bukówcu Górnym, 29 sierpnia – w Boguszynie i Grotnikach, 30 sierpnia – w D³u¿ynie i W³oszakowicach oraz 12 wrzeœnia – w Zbarzewie. (JAC)

O Puchar Wójta

Puchar wójta gminy Œwiêciechowa bêdzie g³ównym trofeum, które 15 sierpnia zdobêdzie zwyciêzca dorocznego Turnieju Pi³karskiego. – Spodziewamy siê udzia³u 8-10 dru¿yn – wyjaœnia Ryszard P³achta, prezes klubu Kormoran Œwiêciechowa. Mecze rozpoczn¹ siê w sobotê o godz. 11 na stadionie Kormorana w Œwiêciechowie. Turniej nie bêdzie jednak jedyn¹ atrakcj¹ tego dnia. O godz. 17 wystartuj¹ uczestnicy Biegu Kormorana (zapisy w godz. 1316). W tym roku organizatorzy za-

proponowali udzia³ tylko uczniom ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. M³odsi bêd¹ mieli do pokonania 2 okr¹¿enia po bie¿ni (oko³o 800 m), a starsi 4 okr¹¿enia. Na zwyciêzców oprócz dyplomów czekaj¹ nagrody rzeczowe. Ostatnim akcentem imprezy bêdzie zabawa przy muzyce prezentowanej przez pi³karza Kormorana Paw³a Hoffmanna. Dzia³aczy sportowych w przygotowaniu imprezy wspieraj¹ panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich W³oœcianki, Samorz¹dowy Oœrodek Kultury i Urz¹d Gminy w Œwiêciechowie. (JAC)

Czat w Krzemieniewie

Gmina Krzemieniewo zmodyfikowa³a uk³ad swojej strony internetowej www.krzemieniewo.pl. Jest ona jeszcze bardziej funkcjonalna i posiada wiele nowych dodatków, miêdzy innymi czat z wójtem Andrzejem Pietrul¹. – Potrzebujemy jeszcze tygodnia na dokoñczenie tej strony, ale ju¿ zdecydowaliœmy siê umieœciæ j¹ w sieci – wyjaœnia wójt Andrzej Pietrula. – Na nowej stronie wiêcej miejsca chcemy poœwiêciæ firmom dzia³aj¹cym na terenie naszej gminy. Publikujemy równie¿ plan zagospodarowania przestrzennego gminy, ¿eby mieszkañcy mieli wgl¹d w ten dokument bez koniecznoœci przyje¿d¿ania do Urzêdu Gminy. Wiêcej miejsca zajm¹ te¿ tematy poœwiêcone funduszom unijnym. Na stronie www.krzemieniewo.pl mo¿na zamówiæ newsletter, ¿eby otrzymywaæ e-maile z najnowszymi informacjami. Podane s¹ linki m.in. do strony powiatu leszczyñskiego,

Zwi¹zku Powiatów Polskich, Organizacji Turystycznej Leszno-Region. Mo¿na te¿ skorzystaæ z elektronicznej skrzynki podawczej czy te¿ nawi¹zaæ kontakt z Biurem Obs³ugi Klienta. Bardzo ciekaw¹ zak³adk¹ jest czat z wójtem Andrzejem Pietrul¹. Pojawi³y siê ju¿ pierwsze pytania internautów kierowane do w³odarza gminy. Marek z USA pyta o nowoœci w gminie. Wójt odpowiada, ¿e obecnie realizowanych jest du¿o inwestycji sportowych i proponuje mecz USA – Polska w Krzemieniewie. Natomiast Jacka z Górzna informuje, ¿e kompleks boisk Orlik 2012 w Garzynie otwarty bêdzie ju¿ w paŸdzierniku. (JAC)

AKTUALNOŒCI 3 10 lat minê³o od momentu utworzenia przy parafii pod wezwaniem Œwiêtego Krzy¿a w Lesznie jad³odajni dla ubogich. Codziennie na bezp³atny posi³ek przychodzi tam oko³o stu potrzebuj¹cych.

Jubileusz jad³odajni

W 1999 roku ówczesny proboszcz, nie¿yj¹cy od 6 lat ks. Boles³aw Bugzel, chcia³ pomóc najbiedniejszym mieszkañcom œródmieœcia, tak¿e tym, którzy w biedê popadli z w³asnej winy, nadu¿ywaj¹c alkoholu czy narkotyków. Przy organizowaniu jad³odajni dla ubogich otrzyma³ du¿e wsparcie od leszczynian dzia³aj¹cych w Caritasie i Klubie Inteligencji Katolickiej. Wielk¹ przychylnoœæ dla tej inicjatywy wyrazi³y tak¿e w³adze miasta oraz lokalni piekarze i rzeŸnicy. Funkcjonowanie jad³odajni kosztuje rocznie ponad 50.000 z³. Na bezp³atn¹ zupê pocz¹tkowo przychodzili ubodzy z centrum Leszna. Dziœ czêsto jedyny w ci¹gu dnia ciep³y posi³ek spo¿ywaj¹ tam równie¿ mieszkañcy innych dzielnic. W finansowaniu dzia³alnoœci jad³odajni parafiê pw. œw. Krzy¿a wspieraæ zaczê³o siedem pozosta³ych leszczyñskich parafii rzymskokatolickich. Ogromna jest pomoc miasta, które wziê³o na siebie codzienne koszty przygotowania zupy i dostarczenia jej do jad³odajni przy pl. Metziga. Bezpoœrednio zaanga¿owany w te dzia³ania jest Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie oraz Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych – instytucje, które czêsto swoim podopiecznym wskazuj¹ jad³odajniê Betania jako miejsce, które pomo¿e im przetrwaæ trudny okres. Po przeprowadzeniu remontu sto³ówka mo¿e jednorazowo pomieœciæ 40 goœci. Posi³ki wydawane s¹ w godz. 12.30-14 przez ca³y tydzieñ. – Najwiêkszym powodzeniem u osób odwiedzaj¹cych jad³odajniê ciesz¹ siê flaki i grochówka z wk³adk¹ – podkreœla Maria Szwarc z leszczyñskiego Caritasu. –Kiedy mamy pomidorow¹, wydajemy j¹ z du¿¹ iloœci¹ makaronu. Bardzo smaczny jest kapuœniak, krupnik, jarzynowa. Odwiedzaj¹ nas g³ównie mê¿czyŸni, dlatego zupa owocowa cieszy siê najmniejszym powodzeniem. Zupa to jeszcze nie wszystko. Ka¿dy otrzymuje paczkê z kanapkami. Tutaj nale¿y podkreœliæ wspania-

Przybywa placów zabaw

Niedawno oddano do u¿ytku 7 placów zabaw wybudowanych z bud¿etu powiatu leszczyñskiego. Podobne obiekty buduj¹ w³asnymi si³ami tak¿e gminy. Place finansowane przez powiat powsta³y w 6 gminach (gmina W³oszakowice nie przyst¹pi³a do programu) oraz przy Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. Gmina Osieczna „powiatowy” plac zabaw zdecydowa³a siê umieœciæ w Œwierczynie. Jednoczeœnie gmina wybudowa³a a¿ 9 mniejszych placów zabaw we wsiach, które ich dotychczas nie mia³y. Z tego prezentu – sk³adaj¹cego siê z huœtawki, zje¿d¿alni, drabinki i toru przeszkód – ciesz¹ siê dzieci z Dobramyœli, Drzeczkowa, Frankowa, Grodziska, K¹tów, £oniewa, Popowa, Trzebani i Ziemnic. (JAC)

Fot. J. Kuik s Przed 10 laty jad³odajnia by³a bardzo skromna. Dziœ jest przestronna i ma odpowiednie zaplecze magazynowe i sanitarne.

³y gest okolicznych piekarzy i rzeŸników, którzy czêœæ swoich wyrobów bezinteresownie przekazuj¹ najubo¿szym. Jak wiêkszoœæ charytatywnych przedsiêwziêæ tak¿e wydawanie darmowych posi³ków ma w mieœcie swoich oponentów. Ci uwa¿aj¹, ¿e wiele osób korzystaj¹cych z tej pomocy to ludzie, dla których najwa¿niejszy w ¿yciu sta³ siê alkohol, a do pracy maj¹ du¿y dystans. Nie zaprzecza temu Franciszek Chudziñski, wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej, który spo³ecznie anga¿uje siê w funkcjonowanie jad³odajni. Podkreœla jednak, ¿e z bezp³atnych posi³ków korzystaj¹

równie¿ bardzo ubogie osoby w podesz³ym wieku, a tak¿e matki z dzieæmi. Nawet ci, których alkohol rzuci³ na kolana, ¿eby pojawiæ siê w jad³odajni, musz¹ siê do tego odpowiednio przygotowaæ. Nie mog¹ liczyæ na otrzymanie miski strawy, gdy wczeœniej spo¿ywali alkohol. Historia leszczyñskiej jad³odajni wkroczy³a w drugie 10-lecie. Jej przysz³oœæ ma mocne oparcie we wspó³pracy miasta, koœcio³a (szczególnie parafii pw. œw. Krzy¿a, prowadzonej przez ks. proboszcza Kazimierza Ma³ka) oraz osób zdecydowanych bezinteresownie pomagaæ potrzebuj¹cym. (JAC)

Zgodnie z przepisami Gmina Rydzyna wœród wielu realizowanych obecnie inwestycji buduje podjazd dla niepe³nosprawnych przy Gimnazjum w Rydzynie. Niepe³nosprawni gimnazjaliœci z terenu gminy Rydzyna dowo¿eni s¹ do szkó³ w Lesznie. Tak bêdzie tak¿e w tym roku szkolnym. Budowê podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich wymog³y jednak przepisy okreœlaj¹ce standardy budynków

szkolnych. Gmina musia³a znaleŸæ na ten cel a¿ 50.000 z³. Podjazd budowany jest z boku budynku. Bêdzie spe³nia³ jednoczeœnie rolê dodatkowego wyjœcia ewakuacyjnego. Ponadto na terenie gminy Rydzyna budowany jest obecnie parking przy Przedszkolu w K³odzie oraz oœwietlenie na ul. Su³kowskiego, Kiliñskiego i Czarneckiego w Rydzynie. (JAC)

Odpust w Charbielinie

Fot. J. Kuik s Place wybudowane przez powiat utrzymywaæ bêd¹ gminy. W Krzemieniewie najwiêkszym powodzeniem cieszy siê tyrolka, z której korzystaj¹ nawet bardzo ma³e dzieci pod opiek¹ rodziców.

Od czwartku do niedzieli w Sanktuarium w Charbielinie bêdzie siê odbywa³ Odpust Wniebowziêcia NMP Poœredniczki £ask. Czwartek bêdzie Dniem Stra¿y Po¿arnej. Przed godz. 18 od strony D³u¿yny do sanktuarium przymaszeruj¹ pododdzia³y stra¿y po¿arnej, by wzi¹æ udzia³ w procesji i mszy œwiêtej. Po mszy odbêdzie siê koncert. W Dzieñ Chorych – 14 sierpnia – msze odprawione zostan¹ o godz. 10 i 18. Podczas nich bêdzie mo¿liwoœæ przyjêcia sakramentu namaszczenia chorych. W sobotê – w Dzieñ

Wszystkich Pielgrzymów – suma odpustowa odprawiona bêdzie o godz. 11.30. Podczas liturgii duchowni dokonaj¹ poœwiêcenia zió³. Ponadto tego dnia msze œwiête odprawione bêd¹ o godz. 7, 8, 9, 10 i 18. Na tej ostatniej oczekiwani s¹ szczególnie rodzice z ma³ymi dzieæmi. W niedzielê – w Dzieñ Ma³¿onków i Rodziny – msze odprawione zostan¹ o tych samych godzinach co w sobotê, a suma odpustowa bêdzie poœwiêcona szczególnie ma³¿onkom obchodz¹cym w tym roku jubileusze. (JAC)


4

AKTUALNOŚCI

Bohater sezonu Fot. E.Baldys ▲Urokliwe plaże nad Jeziorem Dominickim zostaną oczyszczone ze śmieci.

Wójt Włoszakowic, Stanisław Waligóra stał się bohaterem nudnego sezonu politycznego. Niestety, bohaterem groteskowym. Wsławił się dwiema decyzjami. Po pierwsze, nie przyjął podarunku od starosty leszczyńskiego. Starosta zaproponował wszystkim swoim gminom, że podaruje każdej urządzenia dziecięcego placu zabaw. Zestaw huśtawek, wieżyczek, koników i innych dziecięcych uciech miał wartość 30. 000 zł. Włoszakowice odmówiły przyjęcia prezentu. Stały się jedyną gminą, w której taki plac zabaw za pieniądze powiatu nie powstał. Można się tylko domyślać, że każda wieś w tej gminie ma już po dwa dziecięce ogródki

i nadmiaru po prostu nie chce. Tak jednak nie jest. Dzieci w tej gminie nudzą się tak samo jak w każdej innej. Ciekawe, czy wójt zapytał o takie potrzeby swoich sołtysów? Jeśli nawet poszczególne wsie nie chciały przyjąć darowizny, można było dziecięce konstrukcje ustawić w Boszkowie, gdzie nie ma nawet jednej złamanej huśtawki. Ale nic z tego. Wójt nie potrzebuje łaski starosty. I kropka. Druga sprawa dotyczy Boszkowa. Wójt od kilku lat domagał się, by marszałek wielkopolski zajął się sprzą-

taniem terenów wokół Jeziora Dominickiego. Obszar jeziora i brzegów należy bowiem nie do gminy, ale do marszałka. Aby wyegzekwować to żądanie, wójt Waligóra nakazał przed sezonem turystycznym zdemontować ławki stojące przy plaży Pudełkowo i na promenadzie wzdłuż jeziora, a także zdemontować lampy oświetlające plażę i promenadę. Zakazał też swoim służbom sprzątać śmieci. To specyficzne zarządzenie wprawiło w osłupienie wszystkich boszkowskich turystów. Bo czegoś takiego jeszcze nie widzieli. Na plaży i promenadzie walały się góry śmieci, o decyzjach wójta pisały gazety, radio i telewizja. Śmieci pokazał nawet „Teleexpress”. Ludzie natychmiast zauważyli pewne rozdwojenie jaźni. Oto bowiem z jednej strony wójt twierdzi, że to teren marszałka

i dlatego nie będzie go sprzątał, oświetlał itd., a z drugiej strony ten sam wójt wydaje pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na spornym terenie. Między innymi swoim radnym. I prawdopodobnie gmina na tych zezwoleniach zarabia. Kiedy wójt Waligóra napisał do policji doniesienie, że marszałek jest przestępcą, łamie prawo i trzeba go ukarać, ludzie nie uwierzyli. A gdy ta wiadomość okazała się prawdziwa, wiara zaczęła się śmiać. I śmieje się do dzisiaj. No więc teraz, jak informujemy na stronie 2 „ABC”, sprawa się rozwiązała. Spornym terenem w imieniu marszałka będzie zarządzał największy boszkowski przedsiębiorca Paweł John. Będzie sprzątał. Ale też teraz on będzie decydował o tym, kto może

prowadzić działalność gospodarczą na terenach przylegających do jeziora. I on będzie brał za dzierżawę terenu pieniądze. Gmina straci zarówno władzę, jak i dochody. Będzie tak jak chciał wójt, zgodnie z prawem. Jeśli chodzi o prawo, to już studenci uczą się, że obok przepisów prawa należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Gdyby ściśle przestrzegać milionów przepisów, czasami wykluczających się wzajemnie, to świat by przestał funkcjonować. Nie tylko Polska, ale cały świat. Tak się stało kiedyś na włoskiej poczcie, kiedy to polecono pracownikom stosować w pracy dokładnie wszystkie zarządzenia. Poczta przestała działać. Jeśli jednak ma być wszystko zgodnie z prawem, to wójt Waligóra ma huk roboty. Powinien namawiać mieszkańców gminy, by rachunki od dentysty i innych prywatnych lekarzy wysyłali do ministra zdrowia, bo należy nam się bezpłatna opieka zdrowotna. Powinien natychmiast zaprzestać dotowania szkół, bo to przecież obowiązek ministra edukacji. To, że obecnie niemal wszystkie gminy dopłacają do utrzymania szkół własne pieniądze, bo rządowa subwencja oświatowa dla samorządów nie wystarcza, jest bezprawnym wyręczaniem rządu. Można też zażądać, by policja ukarała ministra infrastruktury za złą jakość dróg krajowych, starostę za złą jakość dróg powiatowych. A jeśli okaże się, że drogi gminne w gminie Włoszakowice nie są takie jak na przykład gminne drogi w Niemczech, to wójt powinien napisać doniesienie na samego siebie. Takie rzeczy można robić, ale skutek będzie jeden: gdziekolwiek pojawi się taki wójt, będzie miał świadomość, że za jego plecami inni samorządowcy się śmieją.

ANTONI NECZYŃSKI

Czytelnicy o Boszkowie Po opublikowaniu w ubiegłym tygodniu artykułu „Co z tym Boszkowem” otrzymaliśmy wiele sygnałów od czytelników. Wszyscy są oburzeni sytuacją w tej letniskowej miejscowości. Poniżej drukujemy list, jaki nadszedł do redakcji. Pozwalam sobie dodać parę słów od siebie w tej sprawie. Przede wszystkim należy wskazać na irracjonalną postawę wójta gminy Włoszakowice, niepisanego bohatera artykułu, Stanisława Waligóry, który twierdzi, że turyści w Boszkowie to tylko hałas i liczne problemy. Tu już mamy swoiste kuriozum. Wszędzie na świecie zabiega się o każdego potencjalnego turystę, przyciąga się go atrakcyjną ofertą pobytu, a w gminie Włoszakowice raczej chce się turystów „przegonić gdzie pieprz rośnie”. Tym samym jedni wydają krocie, aby zachęcić ludzi do pobytu w danej miejscowości, a w Boszkowie robi się wiele, aby ich zniechęcić. Za taką postawę wójta St. Waligóry wstydzi się wielu mieszkańców gminy. Problem w tym, że wójt rządzi „twardą ręką” i wszelkie gesty „nieposłuszeństwa” są „karane”. Mieszkańcy gminy siedzą więc jak przysłowiowe „myszy pod miotłą”. Już sam dojazd do Boszkowa budzi szereg pytań i wątpliwości. Drogi nie są w najlepszym stanie, wąskie, a ruch jest spory. Co istotne, nie widać patroli policyjnych, a wielu kierowców niewiele sobie robi z przepisów o dopuszczalnej prędkości jazdy. Podobnie się ma z dojazdem koleją. Dworzec PKP w Boszkowie nie jest, delikatnie

mówiąc, w dobrym stanie. Raczej PKP nie zależy na pasażerach-turystach, widocznie są inne priorytety. W samym Boszkowie kolejne zaskoczenie. Słupek na słupku i parking. Kierowca wjeżdżając na zwykły piaszczysty kawał ziemi płaci „słono” za miejsce parkingowe. Nieutwardzony lub ledwie utwardzony kawał ziemi, niedaleko od jeziora. Czyżby sam wójt niewiele robił sobie z ekologii? W obliczu takiej sytuacji nie jest dziwne, że promenada wzdłuż jeziora tonie w śmieciach. Filozofia wójta jest prosta. Boszkowo nie przynosi wprost dochodów do gminnej kasy, a „stwarza kłopoty”, więc po co wydawać, po co dbać o atrakcyjny spacerowy trakt wzdłuż brzegów jeziora. Ludzie przyjeżdżają do Boszkowa, więc niech sami dbają o Boszkowo, a gmina ma ważniejsze cele do wykonania. Pytanie, jakie? Jak dba się o turystę, niech świadczy fakt, że gmina Włoszakowice nie zatrudnia żadnego ratownika wodnego. Bezpieczeństwo na wodzie jest nie mniej istotne jak na lądzie, gdzie również stan bezpieczeństwa pozostawia wiele do życzenia. Nie sposób jednak nie napisać, że wójt ma prawo powiedzieć, że dla Boszkowa „robi wiele”. Tak, tu kawał

„asfalciku”, tu trochę nowej nawierzchni z kostki brukowej itd. Czy jednak polityka małych kroczków sprawdza się w przypadku Boszkowa? Czy wręcz nie jest przypadkiem inaczej? Czy taka polityka nie powoduje zacofania infrastrukturalnego miejscowości ?

Czy nie lepiej połączyć siły ze wszystkimi zainteresowanymi dobrem Boszkowa zamiast dalszych waśni i sporów? Zamiast kłótni, pokazywania własnego „Ja” lepiej zrobić coś konkretnego dla dobra perełki turystycznej, jaką jeszcze jest Boszkowo. Czas nieubłaganie biegnie, inni walczą o potencjalnego turystę i przyciągają licznymi atrakcjami, a Boszkowo? Według wielu chyli się ku upadkowi. Na każdym kroku widać, że lokalne władze mają miejscowość za nic. Samowole budowlane są na porządku dziennym, wspomniana już brudna promenada mówi sama za siebie, a kanały Grotnicki i Boszkowski, wypełnione ściekami, są ilustracją sto-

sunku władz

gminnych i urzędników instytucji powiatowych do Boszkowa. Pomimo wybudowania gminnej oczyszczalni problem ścieków nie został rozwiązany właściwie. Kanały Grotnicki i Boszkowski zamieniono w swoiste kanały ściekowe, które miały pierwotnie stanowić atrakcyjny szlak kajakowy. Wydano pieniądze na promocję kajakarskiego szlaku, ustawiono tablice, a nie zadbano, aby woda w kanałach była czysta. Czy tak wygląda promocja regionu i Boszkowa? Sama nasuwa się konstatacja, że zaczęto nie od tej strony. Ale może tak wygodniej, łatwiej, czy to nie wręcz „gra pozorów”? O pomstę do nieba woła cytat z ww. artykułu w „ABC” zawierający komentarz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: „Ze względu na utrudniony dostęp do Kanału Boszkowskiego w rejonie ujścia Rowu Grotnickigo nie przeprowadzono oględzin wód i miejsca śnięcia ryb”. To kto ma rozpoznać sprawę i ustalić sprawców? Znów mają dojść do głosu tylko bezpośrednio zainteresowani, czyli wędkarze i turyści? Oczyszczalnia dla Boszkowa, o czym można przekonać się oglądając kanały Boszkowski i Grotnicki nie działa prawidłowo. W połączeniu z brakiem ruchu wody w kanałach Grotnickim i Boszkowskim, m.in. ze względu na zawiadywaną przez wójta Waligórę zastawkę na Jeziorze Dominickim, mamy wręcz swoistą

lokalną katastrofę ekologiczną, której skutki z roku na rok mogą być coraz większe. Zwalanie winy na rolników, że zanieczyszczają okoliczne rowy to bzdura. Czy ktoś złapał kogoś za rękę, czy to tylko domniemania? Jeżeli nawet tak jest, to jednak przede wszystkim szkodzi praca oczyszczalni, sprawa jest oczywista, widać to przysłowiowym „gołym okiem”. Aż strach pomyśleć, że są podobno plany rozbudowy oczyszczalni. Co będzie ze środowiskiem wodnym w przyszłości, jeżeli już teraz jest źle? Swoiste „przeciąganie liny” pomiędzy wójtem gminy Włoszakowice a marszałkiem województwa wielkopolskiego co do sporów kompetencyjnych nie załatwia sprawy. Dla Boszkowa konieczne są konkrety, a nie pisanina. Aż trudno nie zapytać wprost: Co dają kontrole i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, WIOŚ i innych instytucji. I ostatnie pytanie: Panie Wójcie, czy naprawdę robi Pan wszystko, co dla Boszkowa konieczne? Czy nie lepiej połączyć siły ze wszystkimi zainteresowanymi dobrem Boszkowa zamiast dalszych waśni i sporów? Zamiast kłótni, pokazywania własnego „Ja” lepiej zrobić coś konkretnego dla dobra perełki turystycznej, jaką jeszcze jest Boszkowo. Jak długo jeszcze? (Nazwisko i imię autora publikacji jest znane redakcji)

(and)


T³umy oddawa³y krew przed stadionem ¿u¿lowym

Honorowi kibice

Tylu chêtnych do podzielenia siê krwi¹ nikt siê nie spodziewa³. Uda³o siê to tylko czêœci chêtnych, którzy w nagrodê obejrzeli dzieñ póŸniej ¿u¿lowe mistrzostwa Polski. starczy, ¿e potrzebuj¹cy zg³osz¹ siê po zaœwiadczenie do leszczyñskiego oddzia³u PCK przy ul. Mickiewicza 2. – To znakomity pomys³ – przyklaskiwa³ badaj¹cy dawców lek. med. Grzegorz Konieczny. – Przysz³o wiele osób, które po raz pierwszy oddawa³y krew, a inne przypomnia³y sobie o krwiodawstwie. Ka¿dy z dawców otrzyma³ pami¹tkow¹ koszulkê i bilet na sobotni fina³ ¿u¿lowych M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw Polski. OSP w Niech³odzie zapowiada, ¿e – jeœli bêdzie mia³a poparcie klubu Unia Leszno – podobne akcje bêdzie nadal organizowaæ. MIW Fot. 3x E. Baldys

s

Marlena Twarda z Leszna:

– Oczywiœcie jestem kibicem ¿u¿lowym. Krew oddajê po raz pierwszy i przyznam, ¿e mam trochê stracha. Ju¿ kiedyœ próbowa³am to zrobiæ, ale nie uda³o mi siê urwaæ z pracy. Teraz do przyjœcia dodatkowo zachêci³y mnie ¿u¿lowe atrakcje.

s

Agnieszka Domaga³a z Krzycka Wielkiego:

– To moja druga wizyta w punkcie honorowego krwiodawstwa. Po raz pierwszy uczestniczy³am w styczniowej akcji szkolnej i – chocia¿ bojê siê igie³ – uwa¿am, ¿e to œwietna sprawa. Po prostu chcê siê przemóc. ¯u¿la nie lubiê, ale bilet bêdzie prezentem dla mojego ch³opaka, który jest wiernym kibicem.

s

Krzysztof Marciniak z Leszna:

– Oddajê krew od czasu do czasu, ale o tej akcji dowiedzia³em siê dopiero, kiedy przypadkowo przeje¿d¿a³em tu rowerem. Postanowi³em skorzystaæ, pomóc potrzebuj¹cym, a przy okazji zdobyæ bilet, bo na ¿u¿el chodzê ju¿ od ponad trzydziestu lat.

5

Truciciel nad Dominickim

Nad jeziorem w Dominicach odkryliœmy zatruwanie drzew. Z naszych ustaleñ wynika, ¿e sprawc¹ jest w³aœciciel pobliskiej dzia³ki. W pniach drzew nawiercano otwory, do których wlewano truciznê. Podobnej substancji u¿ywano do zatruwania porastaj¹cych brzeg krzewów. Podczas gdy ca³a okolica tonie w zieleni, akurat ten fragment wygl¹da jak po klêsce ekologicznej. Skutki dzia³ania cz³owieka w przypadku tych roœlin s¹ prawdopodobnie nieodwracalne. Spraw¹ zaledwie kilka dni wczeœniej zainteresowa³a siê te¿ policja. Do jeziora w tej czêœci Dominic (przy leœnej drodze do Górska) bardzo trudno dotrzeæ, bo przejœcie blokuj¹ ogrodzenia i tabliczki z zakazem wstêpu. Szczelnie Fot. E. Baldys zagrodzona, choæ prawo wod- s Uschnête drzewa nad brzegiem ne mówi o pó³torametrowym jeziora to efekt dzia³ania substancji dostêpie do jeziora, jest te¿ li- chemicznej. Wstrzykiwano j¹ przez nania brzegowa. Prywatni w³a- wiercone otwory. œciciele dzia³ek pobudowali wysokie p³oty i przeszkody docho- dowa³ siê dlatego, by po wybudodz¹ce do jeziora. W ten sposób nie- waniu na swojej dzia³ce domu legalnie przyw³aszczaj¹ sobie dostêp mieæ z jego okien wspania³y wido nale¿¹cego do Skarbu Pañstwa dok na jezioro. A drzewa i wysozbiornika. kie krzewy by to utrudnia³y. Z naszych ustaleñ wynika, ¿e to – To bardzo g³upie zachowanie – w³aœnie jeden z nich – przedsiêbior- twierdzi Micha³ Klawiñski, refeca z Leszna – wypowiedzia³ wojnê rent ds. ochrony przyrody w Zeokolicznej roœlinnoœci. Dowiedzieli- spole Parków Krajobrazowych œmy siê, ¿e o swoich niszczycielskich Województwa Wielkopolskiego. – zamiarach informowa³ niektórych Po to jedziemy nad jezioro, by obcos¹siadów ju¿ od d³u¿szego czasu. Na waæ z przyrod¹, a nie j¹ niszczyæ. zatruwanie prawdopodobnie zdecy- Chocia¿ nie mo¿emy bezpoœrednio s

Pobrano ponad 52 litry krwi. Odda³o j¹ 114 osób, ale chêtnych by³o o wiele wiêcej. Wszystkich nie zdo³ano jednak przyj¹æ. Przybywali z ca³ego regionu. Dojecha³ nawet jeden kibic z Zielonej Góry. – Frekwencja by³a olbrzymia. ¯eby skróciæ kolejkê, czêœæ krwiodawców odwoziliœmy nawet do szpitala – mówi Krzysztof Mroziñski, prezes Klubu Honorowych Krwiodawców przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Niech³odzie, który by³ organizatorem akcji. Przez pi¹tkowy ranek i wczesne popo³udnie krew pobierano w specjalnym autobusie zaparkowanym przed Stadionem im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Z krwi skorzystaæ bêd¹ mogli mieszkañcy Leszna. Wy-

AKTUALNOŒCI

reagowaæ na takie przypadki, na pewno bêdziemy je wy³apywaæ i piêtnowaæ – zapowiada. Postêpowanie sprawdzaj¹ce w tej sprawie wszczê³a te¿ w ubieg³ym tygodniu boszkowska policja. W jej rêce trafi³a m.in. ciecz prawdopodobnie u¿ywana do zatruwania roœlin w Dominicach. MIW


6

PODRÓŻE

Chce być tam, gdzie ludziom krzywda się dzieje Rok spędziła jako licealistka w Stanach Zjednoczonych, kilka miesięcy w Irlandii, trzy miesiące w Sierra Leone w Afryce jako wolontariuszka. Na początku sierpnia wyjechała do Norwegii. Tam w ramach europejskiego stypendium Erasmus będzie studiować pokoje i konflikty w krajach rozwijających się oraz prawa człowieka. Beata Dolińska z Gostynia ma dopiero 24 lata, a już wie, że chce podróżować po świecie i zajmować się ochroną i rozwojem praw człowieka. Interesują ją głównie państwa afrykańskie, ale zamierza pojechać też do państw azjatyckich i Ameryki Łacińskiej.

Młoda podróżniczka Beata już jako licealistka skorzystała z możliwości wyjazdu za granicę. W ramach wymiany młodzieży drugą klasę Liceum Ogólnokształcącego ukończyła w Stanach Zjednoczonych. – Zawsze miała niespokojną duszę – przyznaje Halina Dolińska, mama

Beaty. – Przywykłam do tego, że ciągle gna ją w daleki świat. W USA złapała bakcyla. Od tego czasu wciąż podróżuje. Wróciła do Stanów po ukończeniu liceum. Pracowała, aby zarobić na kolejne wyjazdy. – Wszystkie sama sobie finansuję – podkreśla Beata Dolińska. Rozpoczęła studia na kierunku stosunki międzynarodowe. Po roku wyjechała do Irlandii. Ponownie pojechała tam na praktyki w międzynarodowych organizacjach pozarządowych różnych krajów świata. Przez trzy miesiące prowadziła różne badania, aby zebrać materiały do pracy licencjackiej, którą pisała na

temat „Dzieci żołnierzy Afryki na przykładzie Sierra Leone”. – Współpracowałam głównie z organizacją Partnerstwo Irlandzko - Sierraleońskie – wyjaśnia. – Nawiązałam trochę kontaktów, przeprowadziłam sporo wywiadów. To mnie przekonało, żeby pojechać do Sierra Leone. Po powrocie do Polski kupiłam bilet do Afryki.

Gorąca Afryka Czarny Ląd zawsze ją fascynował. Temat pracy licencjackiej nie był przypadkowy. W Internecie znalazła informacje na temat możliwości wolontariatu w Sierra Leone, najbiedniejszym kraju w Afryce, w którym

▲We Freetown dzieci dwa razy dziennie noszą wodę z rzeki.

Ju¿ w krótc e najwi êksza ekspo w Les zycja znie!

▲Wiele zdjęć z pobytu pani Beaty na Czarnym Lądzie można zobaczyć na jej blogu: http://www.beatalongwayround.pl/afryka0.htm

siedem lat temu zakończyła się wojna. Tam jako wolontariuszka przez trzy miesiące uczyła miejscowe dzieci. Nie tylko nie zraziły jej karaluchy, mycie się w wiaderku wodą przyniesioną z rzeki i brak prądu. Pobyt wśród małych murzyńskich dzieci rozbudził jej apetyt na więcej. Wyjazd zorganizowała sobie sama. Wyprawa wiązała się z wieloma przygotowaniami. Wyjechała w lutym tego roku. U nas padał wówczas śnieg, w Afryce w nocy przywitała ją 29-stopniowa temperatura, która w dzień dochodzi nawet do 50 stopni Celsjusza. – Tam jest bardzo gorąco, ale klimat taki, że tej wysokiej temperatury się nie odczuwa – przyznaje. – Chodziłam na długie spacery po pracy i nigdy słońce mnie nie spiekło tak jak w Polsce. W Sierra Leone powitał ją pastor z rodziną, u której zamieszkała. – Do ich domu na wzgórzu prowadziła kamienista droga pod górę, z widokiem na ocean – wyjaśnia Beata. – Żona pastora tuż po zakończeniu wojny niemal w zupełnie spalonym budynku założyła szkołę. Beata uczyła w niej nauk społecznych, skupiając się głównie na geografii. Zabrała ze sobą mapy, trochę materiałów. Pokazała dzieciom, gdzie leży Polska. Do szkoły chodzą dzieci w różnym wieku. Szkoły są tylko prywatne, a więc płatne. Nie wszystkich rodziców stać na to, aby kształcić swoje dzieci. – W pierwszej klasie dziecko może mieć lat 5, a nawet 8, to zależy, kiedy rodzice poślą je do szkoły – wyjaśnia Beata. – Czasem chodzą rok, dwa i przerywają naukę z braku pieniędzy. Zdarza się, że wracają po jakimś czasie do szkoły, ale wówczas najczęściej już wszystko zapomniały i muszą uczyć się od nowa. Niewielu rodziców uczy swoje dzieci w domu. W czasie wojny większość szkół została zniszczona. Pomału są jednak odbudowywane. Częściej posyłani są do nich chłopcy, bo dziewczynki zazwyczaj nadal są przygotowywane do służenia, prowadzenia domu i rodzenia dzieci.

Problemy codzienności Beata mieszkała w Freetown, wschodniej, biedniejszej części stolicy Sierra Leone. Tam nie ma wodociągu. Woda przynoszona jest z rzeki. Dwa razy dziennie kamienistą drogę z pełnymi wiadrami i kubłami pokonują dzieci, nawet te 3-, 4- letnie. Dzieci w tym afrykańskim mieście mają olbrzymią swobodę, nikt ich nie pilnuje. Ale też żadne się nie zgubi. Wychowuje je społeczeństwo. Zachodnia, bogatsza część Freetown jest siedzibą wielu organizacji międzynarodowych, a tych jest tam około 80. Mieszkańcy części wschodniej żyją w znacznie gorszych warunkach. Prąd w ich domach pojawia się co kilka dni na kilkanaście godzin. Żyją jednak beztrosko, a poczucie czasu jest dla nich pojęciem względnym.

Na pewno tam wróci Beata Dolińska po trzech miesiącach pracy w Sierra Leone wróciła do Polski. Ale ma zamiar wrócić do Afryki. Złapała bakcyla. Chce jeździć po świece. Zamierza dokształcić się w zakresie praw człowieka. Myśli o tym, aby w przyszłości pisać raporty o sytuacjach w krajach, w których łamane są podstawowe prawa człowieka. – Kiedyś chciałam pracować w jakichś organizacjach międzynarodowych, ale miałam możliwość przyjrzenia się ich pracy z bliska i uważam, że nie spełniają one swojej roli, mijają się z celem, do jakiego zostały powołane – stwierdza. Beata jest na ostatnim roku studiów na poznańskim UAM. W przyszłym roku będzie bronić pracy magisterskiej. Jednocześnie zamierza studiować w Norwegii. – Jadę tam na pół roku, ale chciałabym spędzić tam rok – przyznaje. – Chciałabym uzyskać dyplom norweskiej uczelni. Już 18 sierpnia rozpoczyna naukę. I marzy o kolejnych podróżach. Chciałaby odwiedzić Wietnam, Kambodżę, pojechać do Gwatemali, Kolumbii, Peru. Interesują ją miejsca po konfliktach. Zapewne wkrótce znów kupi bilet. I pojedzie, aby realizować swoje marzenia i pomagać innym. E. CURYK - SIERSZULSKA


PASJE

7

Boule integrują ludzi Zaczęło się od jednego zestawu do gry w boule. Teraz w domu sołtysa Jurkowa Waldemara Chudziaka są już trzy. Ten, kto chce pograć, przychodzi do sołtysa, by je pożyczyć. Są coraz bardziej popularne. – Pierwsze rozgrywki odbyły się trzy lata temu – opowiada Waldemar Chudziak. – Grę w boule rozpropagowało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krzywiniu oraz Zenon Kurt, krzewiciel sportu wiej-

skiego. Wtedy nie przypuszczaliśmy, że to tak pasjonująca rozrywka. W tym roku już po raz trzeci odbyły się w Łuszkowie Otwarte Mistrzostwa Gminy Krzywiń w boule. W 15 drużynach zagrało 45 zawodników. Po zaciętych pojedynkach najlepsza okazała się drużyna Oldboyów, którą prowadził sołtys Jurkowa. Drugie miejsce zajęła drużyna Barcelona ze Zbęchów, a trzecie – Buki z Krzywinia. – Coraz więcej osób z naszej wsi grywa w boule – mówi sołtys. – Nie potrzeba do tego specjalnego sprzętu V Justyna Chudziak jest dumna ze zdobytych czy przygotowanego terenu, a emocje podprzez mieszkańców wsi trofeów.

Książka na dziś

„Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania” – to ostatnia książka zmarłego w lipcu profesora Leszka Kołakowskiego. Zawiera ona teksty napisane w latach 1984-2008. Znany filozof szuka w nich odpowiedzi na wiele spraw, nad którymi każdy z nas się zastanawia. To pytanie o Boga, ale też np. o to, czy diabeł kłamie, gdy mówi prawdę. Książkę wydało Wydawnictwo Znak. Kosztuje 39,90 zł. Dla naszych czytelników mamy jeden jej egzemplarz. Otrzyma go osoba, która jako pierwsza dziś, we wtorek o godz. 12 zadzwoni do naszej redakcji (tel. 065 529-47-27) i poda tytuł dzieła. lm

Leszno, ul. Niepodległości (nad Freshmarketem) Kręgielnia czynna: pon.-czw. w godz. 16-22 pt.-sob. do godz. 23 niedz. w godz. 12-22 Rezerwacja torów: tel. 065 520 45 74, 601 170 495

czas rywalizacji sięgają często zenitu. Boule to gra, w której nie liczy się wiek. Mogą brać w niej udział także najmłodsi, ale nie tylko. Również starsze osoby, którym trudno jest zajmować się sportem wyczynowym, znajdują w tej grze wiele satysfakcji. Słowem – gra dla każdego.– Trzeba tylko uważać, aby stalową kulą nie zabić przypadkiem przeciwnika – uśmiecha się sołtys Jurkowa. Waldemar Chudziak stara się zachęcać mieszkańców wsi do uprawiania sportu. Ma w tym poparcie w swojej rodzinie. Sport uprawiają dzieci oraz małżonka sołtysa. – Raz po raz z koleżankami gramy w siatkówkę. To okazja nie tylko do dbania o kondycję, lecz również do spotkań w swoim towarzystwie – opowiada Justyna Chudziak. – Od pewnego czasu grywam także w tenisa. Żywym dowodem aktywności sportowej mieszkańców wsi są liczne trofea, które znajdują się w mieszkaniu sołtysa. – Już niedługo przeniesiemy je do naszej świetlicy. Tam będą odpowiednio wyeksponowane – dodaje Waldemar Chudziak. (and)

V Rodzina sołtysa Jurkowa często gra w boule.

Fot. E.Baldys


8

OBOK PRAWA

Wtargnął z pobocza? Od piątku do niedzieli na drogach w regionie leszczyńskim doszło do pięciu wypadków drogowych. Jedna osoba nie żyje, a siedem zostało rannych. ZAŁĘCZE. Do poważnej kraksy doszło w piątek rano na drodze krajowej nr 36. Ford transit kierowany przez 27-letniego mieszkańca Mszczyczyna koło Śremu zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Wypadek wydarzył się o godz. 7. Bus zjechał na przeciwny pas ruchu i na pobocze. Najpierw lekko potrącił pieszego. Mężczyzna miał wiele szczęścia, został uderzony lusterkiem. Nie doznał poważniejszych obrażeń. Po chwili jednak bus uderzył w zaparkowany na poboczu ciągnik z dwiema przyczepami, w którym znajdował się 55-letni mieszkaniec Sów. Fordem jechało 6 osób. Troje z nich, mieszkańców okolic Śremu, zostało lekko rannych. W szpitalu stwierdzono u nich ogólne potłuczenia, zadrapania itp. Jednemu z poszkodowanych pasażerów mocno uszkodzonego

forda pomagali wydostać się z auta strażacy. Udzielili pierwszej pomocy rannym. Do szpitala z lekkimi obrażeniami trafił także kierowca ciągnika. RAWICZ. Do wypadku doszło również w Rawiczu na ul. Grunwaldzkiej. Przechodzący w nieprawidłowym miejscu przez jezdnię 22-letni mieszkaniec miasta wpadł pod koła volva kierowanego przez 28-letniego rawiczanina. Pieszy jest lekko ranny, doznał między innymi stłuczenia miednicy. Został ukarany przez policję mandatem. BOREK WIELKOPOLSKI. W piątek rano na ul. Głosiny kierujący motocyklem honda CBR 23-letni Michał Sz., mieszkaniec powiatu gostyńskiego, uderzył w tył

Przewrócił się z przepicia GONIEMBICE/LESZNO. Przed sądem dla nieletnich staną dwaj nastolatkowie, którzy jechali motorowerem pod wpływem alkoholu. Mimo że kierujący w niedzielę jednośladem chłopiec ma dopiero 16 lat, już lubi przygazować. I nie chodzi wcale o szybką jazdę. Gdy policjanci z Lipna zatrzymali go do rutynowej kontroli w Goniembicach, wyszło szydło z worka. Młodzieniec miał 0,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Wstawiony był też jego 17-letni pasażer.

Nie lepszy był 55-letni mieszkaniec Dąbcza, ujęty w piątek około godz. 21 w okolicach skrzyżowania ul. Słowiańskiej z Al. Krasińskiego w Lesznie. Mężczyzna zatrzymał się w okolicach przejścia dla pieszych. – Przewrócił się na motorowerze i nie był w stanie się podnieść – informuje Zbigniew Krawczyk z leszczyńskiej policji. Nietrudno było ustalić, dlaczego tak się stało. Po dmuchnięciu w alkomat urządzenie wskazało u niego 2,84 promila alkoholu.

(luk)

Zabrał tylko ramę LESZNO. Trudno było mu ukraść cały rower, zwinął tylko ramę. W niedzielę wieczorem w okolicach pływalni przy Al. Jana Pawła II grasował złodziej, który bardzo pragnął mieć cudzy rower. Jednoślad był przypięty za koło do rowerowego stojaka.– Przestępca nie mógł sobie poradzić ze sforsowaniem zabezpieczenia, więc

rozkręcił rower – mówi Zbigniew Krawczyk z leszczyńskiej policji. Ramę zabrał pod pachę i uciekł z nią, a koło pozostawił przypięte do stojaka. Właściciel jednośladu oszacował straty na 800 zł. Stróże prawa próbują odnaleźć skradzione elementy pojazdu.

RAWICZ. Policjanci zatrzymali 23-letniego mieszkańca miasta, który prowadził... miniplantację konopi indyjskich. Określenie jest jak najbardziej na miejscu, gdyż składały się na nią dwa krzaki. Mężczyzna posadził je i pielęgnował w lesie w okolicy Sarnowy. Rawiczaninowi udowodniono też rozprowadzanie marihuany. Od końca roku 2008 sprzedał kilka działek tego narkotyku. – Mężczyzna twierdzi, że marihuanę kupował od nieznanej sobie osoby i sprzedawał dalej „po kosztach”, biorąc za porcję 20 złotych – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Jego klienta-

mi byli młodzi mieszkańcy miasta. Twierdzi też, że konopie uprawiał na swoje potrzeby i że z jego strony był to swego rodzaju.. eksperyment botaniczny. Najpierw wyhodował rośliny w mieszkaniu. Jak sam przyznał, z czterech posadzonych przez niego nasion wykiełkowały dwa, które dalej pielęgnował w lesie. Mężczyzna do tej pory nie był notowany za przestępstwa związane ze środkami odurzającymi. Za nielegalną uprawę konopi z ustawy o przeciwdziałaniu narkotykom grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za sprzedawanie marihuany do 3 lat pozbawienia wolności.

jadącego samochodu marki VW transporter. – Motocyklista jechał z centrum miasta w kierunku Gostynia – wyjaśnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik prasowy KPP w Gostyniu. – W rejonie salonu Iveco wyprzedził dwa jadące przed nim samochody. Nie zachował jednak należytej ostrożności i gdy zjechał na prawy pas jezdni, uderzył w tył jadącego przed nim transportera. W wyniku wypadku kierowca hondy doznał złamania kręgosłupa, stłuczenia mózgu i złamania żuchwy. Przewieziony został do szpitala w Gostyniu, a następnie do Leszna. Postępowanie w sprawie wypadku prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu. PIOTROWO II. W sobotę po godz. 2 w nocy 26-letnia mieszkanka okolic Stęszewa potrąciła na „piątce” 34-latka z powiatu poznańskiego. Z relacji kierującej autem wynika, że mężczyzna nagle wtargnął na jezdnię z pobocza. Na

Po alkohol GOSTYŃ. Kostka brukowa posłużyła złodziejom do wybicia szyby w jednym z pawilonów handlowych. Sprawcy ukradli ze sklepu kilkanaście litrów alkoholu, papierosy i trochę gotówki. Do zdarzenia doszło z soboty na niedzielę przy ul. Łącznikowej. Złodzieje wynieśli z obiektu 28 butelek alkoholu w 0,5- i 0,7-litrowych butelkach o łącznej wartości 2561 zł oraz papierosy różnych gatunków wartości 700 zł. Udało im się ukraść także pieniądze w kwocie 140,80 zł. Łączna wartość strat wyceniona została na co najmniej 3400 zł. – Policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie – zapewnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Udało się już odnaleźć część skradzionego alkoholu. Znajdował się na terenie jednej z posesji w Gostyniu.

drodze było ciemno, a manewr pieszego na tyle niespodziewany, że kobieta nie zdołała go ominąć. – 34-latek przyjechał na uroczystość rodzinną do Głuchowa. Nie wiadomo, jak dostał się do Piotrowa II – mówi Mateusz Marszewski, rzecznik prasowy KPP w Kościanie. Zwłoki potrąconego zabezpieczono na polecenie kościańskiej prokuratury. Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu. Zweryfikują to jeszcze badania krwi. Na razie

nie wiadomo, czy kierująca samochodem usłyszy jakieś zarzuty. GÓRA. Tego samego dnia po południu na ul. Wrocławskiej 27-letni mężczyzna kierujący ciężarówką podczas włączania się do ruchu ze stacji benzynowej potrącił jadącego drogą 68-letniego rowerzystę z Góry. – Mężczyzna doznał złamania podstawy czaszki. Jest w szpitalu – mówi Janusz Konopnicki oficer prasowy KPP w Górze. J.W., E.S., (luk)

Skok na Żabkę LESZNO. Trwają poszukiwania rozbójnika, który w piątek wieczorem zastraszył ekspedientkę w sklepie i z kasy fiskalnej ukradł prawie 4000 zł. Nieznany sprawca do sklepu przy ul. Wróblewskiego wszedł późnym wieczorem. O tej porze w środku nie było nikogo poza pracownicą. Mężczyzna zagroził kobiecie i używając siły fizycznej, dobrał się do kasy fiskalnej. Podobno miał przy sobie nóż. – Zgarnął pieniądze i uciekł ze

sklepu – mówi Zbigniew Krawczyk z KMP w Lesznie. Policja dysponuje pobieżnym rysopisem napastnika. Ma około 25 lat, 165 cm wzrostu i blond włosy. Jest krępej budowy ciała. W piątek ubrany był w dżinsowe spodnie i czerwoną bluzę. Jeżeli ktokolwiek widział takiego osobnika kręcącego się w piątek po godz. 23 w okolicach ul. Wróblewskiego, proszony jest o kontakt z policją pod nr tel. 997.

(luk)

Kradzionym na kradzież Policjanci prowadzili pościg za audi, którego kierowca nie zapłacił za paliwo na stacji benzynowej w Golinie Wielkiej. Złodziej i jego kumple pasażerowie uciekali, gdyż wcześniej ukradli samochód. Wypadki rozegrały się w środę wieczorem. Kierowca czerwonego audi zatankował 44 l paliwa za 200 zł. Odjechał, nie płacąc rachunku. Ruszył w kierunku Leszna. Obsługa stacji powiadomiła policję. Z rawickiej komendy meldunek przekazano do innych jednostek policji. Kilkanaście minut później audi namierzyli funkcjonariusze z Leszna. Samochód

nie zatrzymał się do kontroli. Stróże prawa ruszyli w pościg. W pobliżu Grodziska koło Osiecznej kierowca audi porzucił samochód, uciekł razem z pasażerami. Udało im się umknąć policji. Mężczyzn prawdopodobnie było trzech. Po sprawdzeniu danych auta w policyjnej bazie okazało się, że pojazd został skradziony we Wrocławiu. Samochód zabezpieczono, zostanie oddany właścicielowi. Postępowanie w sprawie kradzieży paliwa prowadzi rawicka komenda. Złodziei szukają też funkcjonariusze z Wrocławia.

J.W.

ES

Kradną Dwa lata za dwa krzaki co się da (luk)

J.W.

RAWICZ/GOŁASZYN. Złodziejom wszystko się przyda. W Rawiczu przy ul. Armii Krajowej nieznany sprawca ukradł wyciągarkę od jeepa wranglera, należącego do mieszkańca Kobylej Góry. Właściciel auta wycenił jej wartość na 2000 zł. W Gołaszynie ktoś zakradł się na teren posesji należącej do mieszkańca Leszna i wywiózł 25 drewnianych belek długości 4 m każda, pochodzących z rozbiórki. W tym przypadku straty także wyniosły 2000 zł. W Rawiczu-Sierakowie przy ul. Leśnej złodzieja zainteresowały ozdobne lampiony zasilane energią słoneczną. Z ogródka ukradł 13 takich lampek wartości 165 zł.

J.W.

▲W sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Osieckiej w Lesznie, łączącej miasto z ogródkami działkowymi, zadzwonił ostatnio do naszej redakcji pewien czytelnik. – Korzystają z niej nie tylko rowerzyści, ale również piesi, łyżworolkowcy i biegacze. Problem polega na tym, że ścieżka ta krzyżuje się z polną drogą prowadzącą do Gronowa. Nie ma tutaj znaku STOP, informującego o pierwszeństwie przejazdu. Ostatnio moja wnuczka dotkliwie się potłukła, upadając tuż przed samochodem, który nagle wyjechał z bocznej drogi. Nie była to pierwsza taka niebezpieczna sytuacja pomiędzy korzystającymi ze ścieżki rowerowej a użytkownikami polnej drogi – twierdzi czytelnik. Przydałoby się ustawienie tutaj odpowiednich znaków drogowych. Tekst i fot. E. BALDYS


9

OBOK PRAWA

Wykręcili dziadkowi ręce JĘDRZYCHOWICE k. WSCHOWY. Dwóch 19-latków wtargnęło do mieszkania starszego małżeństwa, zagrozili im i zażądali od nich 100 zł. Młodzieńcy postanowili odwiedzić starsze małżeństwo samotnie mieszkające w jednym z domków. Przyszli do nich kilka dni temu, w nocy. Wizyta z założenia nie miała mieć pokojowego charakteru. Męż-

czyznom chodziło o łatwe zdobycie gotówki. Młodzieńcy zachowali się jak antyterroryści podczas akcji zatrzymywania przestępców. Do domu dostali się, z hukiem wyważając drzwi. 74-letniego mieszkańca schwytali i wykręcili mu ręce. Staruszek był bezbronny. Grożąc mu śmiercią, od jego 75-letniej żony chcieli 100 zł. Kobieta zaczęła krzyczeć i wzywać

Zawiodły hamulce ▲Panu Kornelowi udało się zrobić zdjęcie jadącemu busowi, który łamał wszelkie przepisy drogowe.

Drogowi piraci Zmorą dróg są kierowcy wymuszający pierwszeństwo przejazdu i łamiący przepisy drogowe. Wyprzedzanie na linii ciągłej przed zakrętem czy „na trzeciego” to już normalka. Taki incydent zaobserwował mieszkaniec Pogorzeli wracający z Poznania. Przez chwilę jechał za busem z gostyńską rejestracją, który urządził sobie na drodze poligon. – Przed tym samochodem kierowcy innych pojazdów zmuszeni byli uciekać na chodniki, pobocza, a nawet do rowu – relacjonuje Kornel Kempiński z Pogorzeli. – Kierowca busa wyprzedzał na przykład pojazdy na podwójnej linii tuż przed zakrętem, zza którego nadjeżdżał kolejny samochód. Wyprzedzane auto oraz to nadjeżdżające z przeciwka zostały przez niego zepchnięte na chodniki. Na szczęście nie było na nich pieszych. Taką jazdę obserwowałem na trasie ze Śremu do Dolska i chwilę

potem z Dolska do Gostynia. To, co się działo na drodze, trudno opisać. Tacy kierowcy nie powinni zostać bezkarni. – Można taką sprawę zgłosić policji – zaznacza Zbigniew Wiśniewski, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Gostyniu. – Świadek takiego zdarzenia musi osobiście do nas przyjść i zdać dokładną i wiarygodną relację z jego przebiegu. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że ktoś zmyśli sobie podobną historię, aby komuś zaszkodzić. Jeśli jednak udowodnimy, że dany kierowca rzeczywiście popełnił te wykroczenia na drodze, może stanąć przed sądem.

SARNÓWKA. We wtorek wieczorem na drodze krajowej nr 36 strażacy pomagali kierowcy ciężarowego mercedesa należącego do jednej z firm przetwórstwa spożywczego z gminy Jutrosin. Podczas jazdy spod kół samochodu zaczął wydobywać się gęsty dym. Zablokowały się rozgrzane hamulce ciężarówki. Kierowca obawiając

się pożaru, najpierw sam przystąpił do schładzania hamulców. Zużył całą gaśnicę, ale nie zdołał opanować zagrożenia. Wezwał na pomoc strażaków, którzy zlali obficie wodą bębny hamulców. Dzięki temu nie doszło do wybuchu ognia. Po usunięciu awarii samochód mógł jechać dalej.

J.W.

Strażacy przeciwko owadom POWIAT LESZCZYŃSKI. W ciągu 4 lat ponaddwukrotnie wzrosła liczba strażackich interwencji przy usuwaniu rojów i gniazd niebezpiecznych owadów. Ratownicy zapowiadają, że już nie wszystkie takie zgłoszenia będą obsługiwać.

ES

Skazano dziką bandę RAWICZ. Czterech mieszkańców miasta i sąsiedniego Sierakowa w wieku od 20 do 24 lat odpowiedziało przed sądem za zdemolowanie kilku samochodów. Dokonali tego w kwietniu ubiegłego roku. Wszyscy byli wtedy pijani. Był późny wieczór. Ul. Mickiewicza w Rawiczu. Na komendę zatelefonowała kobieta z informacją, że młodzi mężczyźni skaczą po fiacie 126p i oplu astrze oraz kopią te samochody. Policyjny patrol nie zastał wandali we wskazanym miejscu. Nie znalazł ich także na sąsiednich ulicach. W tym samym czasie na komendę zgłosił się właściciel sklepiku przy ul. Mickiewicza. Jego opel, stojący bez zaciągniętego hamulca ręcznego, został przepchnięty przez deptak w dalszą stronę ulicy i uderzył w mur. Miał zniszczony zderzak, błotnik, przednią szybę, reflektory i lusterka. Okazało się, że dokonały tego te same osoby, które chwilę wcześniej kupowały w sklepiku alkohol. Z kolei we fiacie 126p sprawcy powgniatali maskę i dach. Zniszczyli też drugiego stojącego w tym miejscu opla. Właściciele samochodów oszacowali straty w sumie na prawie 10.000 zł. Pewnego rodzaju znakiem charakterystycznym, który pomógł po-

licjantom w ustalaniu sprawców, był fakt, że jeden z nich... miał ze sobą psa. Wsparciem okazało się także nagranie z deptakowego monitoringu. Dzięki niemu udało się zidentyfikować jednego ze sprawców, bo na nagraniu było widać, jak młodzi mężczyźni przepychają opla. Później udało się zatrzymać także pozostałych wandali. Mężczyźni nie umieli wytłumaczyć, dlaczego zniszczyli samochody. Zapewne dla „rozrywki”. Tego wieczoru krążyli po mieście pijąc piwo i nalewki. Zaprawieni alkoholem, wyładowali agresję na autach. Cała czwórka odpowiedziała przed sądem za uszkodzenie mienia. Wszystkich skazano na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Każdy dostał dozór kuratora. Sąd zobowiązał mężczyzn do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu, do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonych oraz do zapłacenia za wyrządzone szkody.

J.W.

Fot. A. Przewoźny ▲Strażacy podkreślają, że nie wszystkie owady będą usuwać.

Duże skupiska szerszeni, pszczół czy os są traktowane przez strażaków jako zagrożenia miejscowe. Stanowią one już prawie trzecią część wszystkich interwencji. Czasami – jak twierdzą strażacy – ludzie zupełnie niepotrzebnie ich wzywają. – Mamy telefony z ogrodów działkowych, że latają owady. Przecież to ich naturalne środowisko i w takich miejscach zagrożenia nie stwarzają. Wykonują swoją pracę. Podobnie jest w przypadku, gdy nieproszeni goście zagnieżdżą się w stogu siana ustawionym na polu. Nikomu wtedy nie wadzą – mówi Robert Baran, komendant miejski PSP w Lesznie. Szef leszczyńskich strażaków wyjaśnia, że owady będą usuwane, ale tylko w przypadkach zagrażających życiu ludzkiemu, zwłaszcza dzieci czy osób starszych i niepełnosprawnych. – Każde zgłoszenie będzie przez nas dokładnie analizowane. Na miejsce wyślemy ekipę rozpoznawczą, ale

to nie znaczy, że roje czy gniazda usuniemy. Na pewno poinstruujemy, jak się zachować i co robić, by nie drażnić owadów – dodaje R. Baran. W takiej sytuacji mieszkańcy Leszna i powiatu będą zmuszeni skorzystać z usług specjalistycznej firmy, zajmującej się unieszkodliwianiem niechcianych, bzykających lokatorów. Tylko że na naszym terenie działa jedno takie przedsiębiorstwo, a za usługę trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Strażacy twierdzą, że nie uchylają się od obowiązku likwidacji takich zagrożeń. – Większość z tych interwencji przypada na okres od maja do listopada. Wówczas mamy wiele ważniejszych zdarzeń. Tymczasem okazuje się, że w około dwudziestu procentach przypadków wezwania do usuwania rojów czy gniazd są nieuzasadnione i niepotrzebnie angażują strażaków – komentuje R. Baran.

(luk)

pomocy. Napastnicy widząc, że nic tu po nich i że znaleźli się w niezbyt dobrym położeniu, postanowili uciec. – Zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzut dokonania rozboju. Za przestępstwo, które popełnili, grozi im do 10 lat więzienia – mówi Tomasz Szuda, p.o. oficer prasowy KPP we Wschowie. – Jeden ze sprawców jest mieszkańcem Jędrzychowic, drugi przyjechał na wakacje z sąsiedniego powiatu. Policja wystąpiła do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec zbójów tymczasowego aresztowania.

(luk)

Owczarek w zastaw KOŚCIAN. Nietypowy sposób na odzyskanie pożyczonych 20 zł znalazły dwie kościanianki. Dłużniczce zabrały owczarka. Pies wart był kilkadziesiąt razy więcej. To nie była dobrowolna transakcja, ale rozbój. Kilka dni temu 20- i 25-latka podeszły na pl. Wolności do 19-letniej koleżanki, która zalegała im z oddaniem 20 zł. Starsza z kobiet zażądała zwrotu pieniędzy. Dłużniczka nie miała przy sobie ani grosza, więc obiecała, że zobowiązanie ureguluje w najbliższym czasie. To rozjuszyło 25-letnią wierzycielkę. Razem z 20-letnią znajomą chwyciły nastolatkę za ręce i zaczęły okładać ją po twarzy. Kiedy tak pastwiły się nad swoją ofiarą, jednej z nich przyszedł do głowy pewien pomysł. – Wymyśliły, że zabiorą jej psa, z którym spacerowała i że zwrócą go po uregulowaniu należności – mówi Radosław Nowak z kościańskiej policji. Gdy ofiara napaści ostatkiem sił wróciła do domu, zadzwoniła na policję. – Jeszcze tego samego wieczoru zatrzymaliśmy młodszą napastniczkę. Miała promil alkoholu w organizmie. Następnego dnia schwytaliśmy 25latkę. U niej alkomat wykazał aż 2 promile – relacjonuje R. Nowak. Zatrzymane potwierdziły wersję wydarzeń podaną przez pokrzywdzoną dziewczynę. Co najdziwniejsze, pies nie zareagował na atak, do którego doszło na pl. Wolności. Podobno znał napastniczki. Koniec końców i tak im się wyrwał. Do domu przyprowadził go mężczyzna, który znał jego właścicielkę. 20- i 25-latce grozi do 5 lat więzienia. (luk)

Nie zapłacił RAWICZ. Policja ustala sprawcę kradzieży paliwa ze stacji benzynowej przy ul. Sarnowskiej. Pod dystrybutor podjechała toyota land cruiser. Jej kierowca zatankował 30 l paliwa za 110 zł i odjechał bez zapłacenia rachunku. Funkcjonariusze ustalili, że zanotowany przez obsługę stacji numer rejestracyjny należy do auta tej samej marki znajdującego się w leasingu. Trzeba sprawdzić, czy faktycznie ta toyota podjechała na stację paliw i czy kierował nią właściciel pojazdu. J.W.


ŒWIAT BAB Zbigniew Buczkowski na plan filmowy trafi³ w wieku kilkunastu lat... i to wcale nie dlatego, ¿e pragn¹³ zostaæ aktorem. Po prostu chcia³ zarobiæ na swój pierwszy rower. Teraz jest aktorem legend¹, którego znaj¹ dwa pokolenia Polaków.

Du¿y ch³opiec

– Pañski bohater z „Barw szczêœcia” to postaæ budz¹ca tak pozytywne emocje, ¿e nie sposób przejœæ obok Zdzisia obojêtnie. – Ten serial jest piêknie napisany i wzbudza ró¿ne emocje. Raz bardzo pozytywne, a raz tak negatywne, co jest zaskakuj¹ce nawet dla nas aktorów. Ale przecie¿ w³aœciwie o to chodzi, by widz czasem siê trochê podenerwowa³. Pamiêtam, jak kiedyœ podesz³a do mnie jakaœ pani i powiedzia³a: – Panie Zdzisiu, niech pan powie swojemu koledze Zenkowi, ¿eby „przypierdzieli³” tej babie. To raz na zawsze siê od niego wreszcie odczepi (œmiech). Ta sytuacja œwietnie pokazuje, do jakiego stopnia ludzie emocjonuj¹ siê wydarzeniami z serialu. – To chyba doskona³e aktorstwo wzbudza najwiêcej emocji? – Pewnie tak! Jednak zaskakuj¹ce jest to, ¿e czasami tak w³aœnie nas ludzie postrzegaj¹. Gdy aktor gra pozytywn¹ postaæ, to wszystko jest dobrze. Bohater, który jest z³y w filmie czy serialu, wystawiony jest na ruszt i mo¿e zostaæ „zjedzony” przez widzów (œmiech). – Czy wie pan, ¿e w bran¿y okreœlaj¹ pana mianem du¿ego ch³opca? – Pewnie dlatego, ¿e jestem marzycielem. Pamiêtam jedno z moich m³odzieñczych marzeñ – rower. Musia³em na niego ciê¿ko zapracowaæ. – To znaczy, ¿e rodzice pana nie rozpieszczali? – Mój ojciec pracowa³ jako kapitan samolotu w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Zaraz po wojnie zgin¹³ w katastrofie lotniczej. Po tym wydarzeniu na g³owie mojej mamy pozosta³o nas trzech. To by³y czasy, gdy wielu Polakom doskwiera³a bieda. Jedynym marzeniem, jakie wtedy mia³em, by³ rower kolarski. W³aœciwie przez zami³owanie do dwóch

kó³ek rozpoczê³a siê moja kariera. – Zakup roweru by³ zapewne motywacj¹ do pracy? – Dziêki temu, ¿e niegdyœ mieszka³em vis-á-vis Wytwórni Filmów

Fabularnych na Che³mskiej, wiedzia³em, ¿e jest mo¿liwoœæ dorobienia sobie. Zacz¹³em wiêc statystowaæ w filmach, póŸniej w nich graæ i tak zosta³o... – Ju¿ jako dziecko znalaz³ pan sposób na spe³nienie marzenia? – Znalaz³em sposób, ¿eby to marzenie sobie przybli¿yæ. Pamiêtam, ¿e na ówczesne czasy zarabia³em statystowaniem w granicach 100-150 z³otych. Wszystkie pieni¹dze oddawa³em mojej mamie. Od czasu do czasu pyta³em tylko, ile ju¿ mam. Z tego rachunku sporz¹dza³em notatki, w których zapisywa³em, ile jeszcze mi brakuje. Co jakiœ czas motywowa³em siê do dzia³ania, chodz¹c do sklepu, w którym sta³y piêkne nowiutkie „sztuki”. Po kilku latach uzbiera³em na kolarzówkê. Gdy

Placek z owocami

Sk³adniki: 1/2 kostki Kasi lub mas³a, 1 szklanka mleka, 1 szklanka cukru, 2 szklanki m¹ki krupczatki, 2 jajka, 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia, 1 ³y¿ka oliwy lub smalcu, owoce – najlepiej wydr¹¿one wiœnie lub œliwki. Na kruszonkê: 1 kostka mas³a (200 g), 1 i 1/3 szklanki m¹ki tortowej, 1 szklanka cukru, szczypta proszku do pieczenia. Przygotowanie: Kasiê/mas³o, mleko i cukier zagotowaæ. Gor¹cym rozczynem zalaæ krupczatkê i wymieszaæ. Wystudziæ. Dodaæ rozm¹cone jajka, proszek do pieczenia, oliwê/smalec. Wyrobiæ mikserem. Ciasto wy³o¿yæ na blachê, u³o¿yæ owoce, a na nie kruszonkê. Piec w temperaturze 180-200 st. C przez oko³o 50-60 minut, sprawdzaj¹c w miêdzyczasie patyczkiem. (j)

moja mama zobaczy³a ten rower, pop³aka³a siê. – Ze szczêœcia? – Raczej dlatego, ¿e wyda³em wszystkie pieni¹dze (œmiech). – Czy pamiêta pan jeszcze ten rower? – Mia³em 16 lat i rower pod tytu³em „jaguar” ze sznytkami pirelli, siode³kiem broksa, przerzutk¹ campaniolla. Do tego, by jeŸdziæ jak profesjonalista, musia³em mieæ równie¿ rêkawiczki. Obci¹³em wiêc palce w skórkowych rêkawiczkach, które sprawi³a mi rodzicielka. Oczywiœcie, za to matka da³a mi po ³bie, ale ja, tak jak prawdziwy kolarz, musia³em mieæ rêkawiczki bez palców. Gdy ju¿ wsiada³em na swój rower, to zasuwa³em po ca³ej Warszawie... – I zajecha³ pan na szczyt s³awy... – (œmiech). PóŸniej nasta³ wiek, w którym zacz¹³em chodziæ na zabawy i ogl¹daæ siê za dziewczynami. I trochê odstawi³em swojego „jaguara” na drugi plan. Pierwszym sta³ siê plan filmowy. – Nadal jeŸdzi pan na rowerze? – Oczywiœcie, zawsze siê wraca do swoich pasji. Staram siê jeŸdziæ, zw³aszcza w sezonie. Mieszkam blisko lasu, wiêc mam gdzie siê poruszaæ. Trasê 25 kilometrów do dziœ potrafiê pokonaæ w 40 minut. Uwa¿am, ¿e sport zawsze pomaga aktorowi. Dodaje pewnoœci i rozwija mo¿liwoœci. Mnie osobiœcie pomaga³ równie¿ na planach filmowych i pomaga do dziœ. MACIEJ FIRMANTY

Kijki dla czytelniczki

Nordic walking, czyli spacer z kijkami, zyskuje coraz liczniejsz¹ grupê zwolenników. To bardzo dobrze, bo ruch na œwie¿ym powietrzu, w ka¿dej postaci, na pewno sprzyja naszemu zdrowiu i samopoczuciu. Nic wiêc dziwnego, ¿e tak wiele osób wziê³o udzia³ w naszej SMS-owej zabawie, w której do wygrania by³y kijki do uprawiania tej dyscypliny sportu. Spoœród nich komputer wylosowa³ jedno nazwisko. Po sprzêt do aktywnych spacerów mo¿e siê zg³osiæ do naszej redakcji Kazimiera Hampel, mieszkaj¹ca w Lesznie przy ul. Jaremy Wiœniowieckiego. Gratulujemy! Kijki ufundowa³a firma Danone, producent m.in. jogurtów Danacol, pomagaj¹cych obni¿yæ poziom cholesterolu we krwi. lm

swiatbab@gazetaabc.pl

Polecamy

Narzeczony mimo woli Rzutka bizneswoman Margaret Tate (Sandra Bullock), podpora potê¿nego nowojorskiego wydawnictwa, postanawia wyjœæ za m¹¿ za swojego asystenta Andrew Paxtona (Ryan Reynolds), którego traktowa³a dot¹d wiêcej ni¿ bezceremonialnie. Do tego fikcyjnego zwi¹zku zmuszaj¹ j¹ niespodziewane okolicznoœci. Margaret jest Kanadyjk¹. Chce uzyskaæ amerykañskie

obywatelstwo, poniewa¿ grozi jej deportacja z powodu zaniedbania procedur wizowych. Ale ten wyrachowany plan zaczyna braæ w ³eb, gdy para spêdza weekend z rodzicami Andrew w miejscowoœci Sitka na Alasce. Pojawia siê bowiem autentyczne uczucie... Na komediê romantyczn¹ dzisiaj, we wtorek o godz. 19 zaprasza kino Pod Kopu³¹ w Gostyniu. (j), fot. Internet

Pozna³a najs³awniejszych

Aktorka Anna Wendzikowska dziêki swojej dziennikarskiej pracy w Londynie poznaje gwiazdy z Hollywood. Aktorka przyznaje, ¿e wiele z tych osób podziwia³a w dzieciñstwie. Ma³o tego, w niektórych nawet siê kocha³a. Teraz przeprowadza z nimi wywiady. – Wielkie wra¿enie zrobi³o na mnie spotkanie z Leonardo DiCaprio, w którym kocha³am siê jako nastolatka – mówi Ania. – S³ysza³am, ¿e jest niesympatyczny, a na mnie zrobi³ bardzo dobre wra¿enie. Aniê oczarowa³ te¿ Jim Carrey. – Gdy wesz³am do sali, gdzie mia³ odbyæ siê wywiad, powiedzia³, ¿e jestem tak piêkna, ¿e powinnam byæ na ok³adkach gazet. To by³o mi³e.

Piosenka dla ciebie £ukasz Zagrobelny Mówisz i masz

Bierzesz co chcesz sama wiesz Ca³y œwiat jest twój Cz³owiek czy rzecz Sama wiesz mówisz tak: Jest mój Ca³a twoja uroda i blask To moneta za któr¹ chcesz ¿yæ Jak to dobrze mieæ w ¿yciu carte blanche Gdy poza tym nie liczy siê nic Masz to co chcesz bo ty mówisz i masz Lecz paradoks jest w tym ¿e nie cieszy ciê nic Nie domyœlasz siê ¿e ca³y problem w tym jest Mówisz i masz mo¿e czas abyœ i ty sparzy³a siê Ty lubisz braæ to jest fakt A wiesz doœæ wyci¹gn¹æ d³oñ Cz³owiek jak rzecz cenê ma Ty wiesz za ile go mo¿na mieæ Ca³a twoja uroda i blask

To zas³ona lecz co za ni¹ chcesz kryæ A choæ widzê ¿e mi³oœci ci brak Nawet nie wiesz jak smakuje jej ³yk Masz to co chcesz bo ty mówisz i masz… Masz to co chcesz bo ty mówisz i masz Lecz paradoks jest w tym ¿e nie cieszy ciê nic Ale spróbuj choæ raz stan¹æ naga we mgle Mówisz i masz mo¿e czas byœ us³ysza³a s³owo „nie” Zaczekam a¿ ujrzê twoj¹ twarz Ze œladami cichych ³ez Gdy zobaczysz ¿e chocia¿ tego chcesz To kupiæ nie mo¿esz mnie Bo ty masz to co chcesz bo ty mówisz i masz... Byœ us³ysza³a s³owo „nie” To ju¿ ten czas byœ us³ysza³a s³owo „nie” (j)


ŚWIAT BAB Każdego roku w Polsce 100 tysięcy osób przechodzi zawał serca, około 40 tysięcy pacjentów umiera. Co drugi – niestety – przed dotarciem do szpitala. W leczeniu zawału serca najważniejsze jest pierwsze „złote” 120 minut – od chwili wystąpienia pierwszych objawów zawału serca: bólu w klatce piersiowej, problemów z oddychaniem, osłabienia. Mogą one decydować o życiu chorego.

Sercu na ratunek W jaki sposób rozpoznać zawał? Jak postępować, by w razie wystąpienia bólu zawałowego zwiększyć szanse na przeżycie? Na zawał serca często umiera się poza szpitalem: ból w klatce piersiowej może pojawić się w domu, w pracy, na wycieczce, zabawie… Umiera się samotnie, bez obecności lekarza. Tymczasem szybka interwencja, dotarcie na czas do szpitala zdecydowanie zwiększają szanse chorego na przeżycie. – Na stu pacjentów, u których wystąpił zawał ,około dwudziestu pięciu umiera przed dotarciem do szpitala, zaś spośród stu, którzy dotrą w porę, umrze już tylko trzechczterech – mówi dr hab. n. med. Maciej Lesiak, przewodniczący Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (na zdjęciu). – Dzieje się tak dlatego, że chorzy zwlekają z wezwaniem pomocy. Tym samym niebezpiecznie wydłuża się czas między wystąpieniem ostrego zespołu wieńcowego, na przyklad zawału, a dotarciem do ośrodka kardiologii inwazyjnej, gdzie specjaliści mogą szybko i skutecznie przywrócić przepływ krwi do serca i uratować życie pacjenta. Im wcześniej chory trafi na zabieg, tym mniejsze ryzyko tego najgorszego. Chorzy często bagatelizują objawy choroby. Wydaje im się, że sami poradzą sobie z problemem, że ból zaraz minie. Odwlekają wezwanie pomocy tracąc w ten sposób bezcenne minuty. Jak rozpoznać, że sytuacja jest naprawdę groźna? – Na przykład gdy pacjent odczuwa tak zwane kłucie w sercu, ból punktowy, bolesność przy oddychaniu jest raczej pewne, że to nie serce daje znaki – mówi M.Lesiak. – Nie może boleć w jednym punkcie. Jeżeli mówimy, że ból trwa kilka dni bez przerwy – też nie może to być niedotlenienie serca, bo ono nie trwa tak długo. Ból zawałowy, wieńcowy wypełnia całą klatkę piersiową, promieniuje do ramion i rozlewa się, dając uczucie rozpierania lub obręczowego ucisku. Przy takich objawach nie wolno zwlekać i należy natychmiast wezwać pomoc. Zawał dopada na ogół z zaskoczenia, nierzadko bez żadnych wcześniejszych dolegliwości. Istnieje wiele czynników, które sprzyjają pojawieniu się choroby: wiek (u mężczyzn w wieku około 60 lat, u kobiet o kilka lat później), palenie papierosów (u palaczy ten dramatyczny moment występuje nawet o 10 lat wcześniej niż u niepalących), skłonności rodzinne, a także uwarunkowania wynikające ze współistniejących chorób, na przykład nadciśnienia tętniczego

lub cukrzycy. Jednak jednym z najważniejszych czynników ryzyka są zaburzenia lipidowe, czyli zbyt wysoki poziom pewnych frakcji cholesterolu i innych. Zwiększoną czujność powinny wykazywać osoby, w rodzinach których występowały zawały serca w dość młodym wieku: u rodziców, rodzeństwa, dziadków. Dziedziczy się skłonność do choroby, a nie samą chorobę. Jeśli jednak do tej skłonności doda się kolejne czynniki ryzyka, czyli właśnie palenie papierosów, otyłość, zaburzenia lipidowe, zwiększony poziom cholesterolu, cukrzycę czy brak ruchu – to choroba staje się bardzo prawdopodobna. W tej sytuacji przestrzeganie reguł zdrowego stylu życia jest koniecznością. Można przeżyć zawał i wcale o tym nie wiedzieć. Takie sytuacje zdarzają się przede wszystkim kobietom chorującym na cukrzycę. Często przechodzą zawał zupełnie bezobjawowo. Potem szybciej się męczą lub występują u nich obrzęki wokół kostek, a dokładne badania wykazują, że przeszły zawał. Czy można w jakiś sposób uchronić się przed zawałem, na przykład prostymi badaniami. Jak często i co badać? – Niestety, nie ma takich metod, które można by zalecić całej populacji, żeby przewidzieć, że za rok czy za dwa będzie zagrożenie – mówi prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. – Natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że trzeba rzucić palenie, być szczupłym, jeść ryby. Nie pić w nadmiarze alkoholu, ale na lampkę wina do obiadu można sobie czasami pozwolić. Zalecane jest zwłaszcza wino czerwone. Należy się ruszać, pięć razy w tygodniu pływać lub jeździć na rowerze. To najlepsze, co możemy dziś zalecić, żeby chronić serce przed zawałem. Opr. LL

swiatbab@gazetaabc.pl

Bez ograniczeń Od pewnego czasu wokalistka Łez Ania Wyszkoni coraz częściej udziela się poza swoją macierzystą grupą. Właśnie wydała pierwszą solową płytę „Pan i pani”. – Dlaczego coraz aktywniej działasz poza Łzami? Czy zespół ci nie wystarcza? – Nie wystarcza w tym sensie, że chcę się realizować również poza nim. I robię to. Śpiewałam operetkę, śpiewałam na Pikniku Country, w różnych programach telewizyjnych, z zespołem Video, a teraz śpiewam na swojej pierwszej solowej płycie „Pan i pani”. – Jak we Łzach przyjęto pomysł nagrania przez ciebie solowej płyty? – Mieliśmy kilka poważnych, nawet bardzo poważnych rozmów. Nie ukrywam też, że w sytuacjach, w których ktoś daje mi ultimatum, zawsze przekornie wybieram tę drugą opcję. Inaczej mówiąc – jeśli chcę się w czymś zrealizować, nikt mnie nie powstrzyma. Cieszę się, że chłopcy nie próbowali mnie zamknąć w muzycznej klatce, a wszystkie nieporozumienia zostały szybko rozwiązane. – W takim razie jak wysoko

Wakacje to najbardziej leniwy okres w roku. Niestety, nie dla wszystkich. Jest grupa, która ten okres chcąc nie chcąc spędza na wytężonej pracy. To babcie i dziadkowie. Z racji zamkniętych szkół i przedszkoli w tym okresie pomoc dziadków staje się nieoceniona, a rodzice często wykorzystują seniorów bez miłosierdzia. Dziadkowie postawieni pod ścianą starają się jak najlepiej wywiązać z powierzonych im obowiązków. Nieważne, że siły już nie te, a i zdrowie czasem szwankuje. Dla wnuka czy wnusi wszystko! Jedną z takich dzielnych babć spotkałam podczas wakacyjnego wyjazdu. Razem z wnuczką przebywała w ośrodku wczasowym.

w twojej hierarchii stoją Łzy? – Zespół jest dla mnie priorytetem, ale na pewno nie chcę się do niego ograniczać. – Zmieniłaś fryzurę chcąc podkreślić zmiany w życiu? – Mówi się, że kobieta zmienną jest. Lubię się bawić modą i próbować nowych rzeczy. Nie pierwszy raz dość radykalnie zmieniłam wygląd. Kilka lat temu wyrzuciłam z szafy martensy i czarne, rozciągnięte swetry, które były kiedyś symbolami mojego buntu. Potem stopniowo zmieniałam się w dojrzałą kobietkę. A aktualną fryzurę w kolorze marchewkowym po prostu zaproponował ją mi mój fryzjer. – Słyszałem, że ta fryzura symbolizuje nie tylko wydanie solowej płyty, ale i zmianę sytuacji rodzinnej, podobno nawet ślub... – [śmiech] To nie jest prawda. Zmianę fryzury spowodowała

Dziecko było bardzo żywe, a babcia w wieku, kiedy człowiekowi do szczęścia potrzebny jest święty spokój. Na to jednak liczyć nie mogła. Obserwowałam, jak codziennie siedzi na plaży, by w upalnym, męczącym dla niej słońcu strzec bezpieczeństwa dokazującej w wodzie dziewczynki. Jak z trudem biega za piłką lub gra w badmintona, starając się urozmaicić dziecku czas. Było widać że sprawia jej to dużą trudność. Podziwiałam jej samozaparcie. To była babcia z gatunku tych, które dla wnusi zrobiłyby wszystko. Zastanawiałam się jednak, dlaczego rodzice dziecka bez skrupułów wykorzystują tę jej miłość i gotowość niesienia pomocy. Nawet ja, bezstronny obserwator, czułam, że kobieta długo

przede wszystkim chęć zabawy i eksperymentu. Mój występ w Opolu był doskonałą okazją, żeby zaskoczyć. Rozmawiał JAN SKARADZIŃSKI

tego nie wytrzyma. I miałam rację. Po kilku dniach rozchorowała się. Miała wysoką temperaturę, dreszcze i bolało ją gardło. Nie była w stanie wychodzić z pokoju. Zadzwoniła do rodziców wnuczki, by powiedzieć im o tym. Niestety, oni mieli pracę, której nie mogli zostawić i terminy, których nie wolno im było zawalić. Za to nie mieli za grosz wyobraźni. Wymogli na kobiecie obietnicę, że wytrzyma jeszcze kilka dni do umówionego końca turnusu. Było mi żal starszej pani, dlatego zaproponowałam pomoc. Zaopiekowałam się jej wnuczką, a z oddalonej o kilka kilometrów apteki przywiozłam lekarstwa. Już po dwóch dniach znowu siedziała na plaży pilnując ukochanej wnusi – w kapeluszu na głowie, otulona szalem, mała skurczona staruszka o wielkim sercu i jeszcze większym poczuciu odpowiedzialności. Jola

Dbajmy o twarz Pieprz cytrynowy Popularny ziemniak jest znakomitym kosmetykiem, którego niezwykłe właściwości warto wykorzystać. Aby wygładzić zmarszczki, posmarujmy twarz obranym ziemniakiem, a następnie pokrójmy go na plasterki, obłóżmy oblicze, przykryjmy gazą, a po kwadransie zmyjmy letnią wodą. Chcemy być młodsi? No to ugotowany ziemniak rozgniatamy widelcem, dodajemy dwie łyżeczki mleka, Papkę nakładamy na twarz, zmywamy po dwudziestu minutach. Zmęczoną cerę ożywi maseczka ziemniaczana. Dwa niezbyt duże ziemniaki zalewamy mlekiem i gotujemy do miękkości. Obieramy z łupin, rozgniatamy na miazgę, dolewamy kilka łyżeczek lipowej herbatki, rozsmarowujemy na twarzy. Po półgodzinie zmywamy. Spłukujemy wodą, a potem wklepujemy jeszcze trochę lipowej herbatki. Niech sama wyschnie. (jrs)

Pieprz cytrynowy to nowa propozycja przyprawowa, którą marka Prymat oferuje miłośnikom dobrej kuchni. Starannie skomponowana mieszanka ostrego pieprzu mielonego, złagodzonego delikatnym smakiem i aromatem otartej skórki cytrynowej nadaje przyprawie wyrazisty smak. Pieprz cytrynowy polecany jest do ryb – zarówno pieczonych, smażonych, jak i grillowanych, świetnie doprawi też mięsa smażone oraz sosy, dressingi i sałatki. Cena opakowania 20 g 1,29 zł.

Konkurs! Konkurs! Konkurs! Wśród osób, które w ciągu tygodnia nadeślą pod adresem redakcji kartkę z odpowiedzią na pytanie, jaką nową przyprawę przygotowała marka Prymat, rozlosujemy 5 zestawów zawierających przyprawy Prymat oraz komplety noży (na zdjęciu). Kartki z dopiskiem KONKURS PRYMAT nadsyłajcie pod adresem: Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63. LL


LUDZIE

12

Jedziemy au Plan by³ taki. Ustawiaj¹ siê na rogatkach Leszna, pomachaj¹ chwilê i pojad¹ w nieznane. Bez problemów zajad¹ choæby na Mazury.

IKiedy agawa przekwitnie, zakoñczy swój ¿ywot.

Fot. £. Domaga³a

Botaniczny fenomen w Bojanowie

Stuletnia agawa

– Kiedy jest ciep³o, roœnie nawet 20 centymetrów na dobê – mówi o swojej piêciometrowej agawie Rajmund Majchrowicz. Roœlinê widaæ z ulicy i od razu przykuwa uwagê przechodniów. – Ludzie przychodz¹, patrz¹, podziwiaj¹, robi¹ zdjêcia – opowiada w³aœciciel. Agawa stoi na podwórku przy bojanowskim przedszkolu. Choæ nie ma tu zwrotnikowego klimatu, który najbardziej jej s³u¿y i tak roœnie jak na dro¿d¿ach. – Stoi w wielkiej donicy na drewnianej platformie wyposa¿onej w kó³ka. Zrobi³em j¹ z europalety – t³umaczy pan Rajmund. Agawa na dwór wystawiana jest tylko latem. Ostatnio w okresie zimowym sta³a w warsztacie œlusarskim w³aœciciela. Jest w bardzo dobrej kondycji, choæ by³ ju¿ moment, kiedy jej liœcie zaczê³y robiæ siê br¹zowe.

– Wczeœniej mia³ j¹ w swoim miejscu pracy mój brat – wyjaœnia pan Rajmund. – Jest ciê¿ka. ¯eby j¹ postawiæ w ogrodzie, musia³em u¿yæ samochodu i na dodatek zaanga¿owaæ do tego trzy osoby. Roœlina otoczona jest przez niego specjaln¹ opiek¹. W koñcu to okaz, z którym ¿yje od dziecka. To ju¿ 52 lata. – Wczeœniej hodowa³a j¹ moja nie¿yj¹ca ju¿ mama Jadwiga. Marzy³a, ¿eby zobaczyæ, jak zakwitnie. Niestety, nie doczeka³a tego – wzdycha w³aœciciel agawy. Znajduj¹cy siê kilka metrów nad ziemi¹ kwiat zaczyna kwitn¹æ. Kiedy przekwitnie i uschnie, umrze równie¿ agawa. I tak zakoñczy swój ¿ywot stuletnia roœlina, któr¹ pielêgnowa³y trzy pokolenia. (luk)

– Jadê, ale zabraæ siê bojê – s³yszê odpowiedŸ jedynej kobiety, która na stacji benzynowej w Œwiecku w ogóle bierze pod uwagê podwiezienie mnie w stronê Wielkopolski. Od godziny chodzê miêdzy dystrybutorami i pytam o transport do Leszna. A jeœli nie tam, to chocia¿ do najbli¿szego miasta. Chocia¿ dwadzieœcia, a nawet dziesiêæ kilometrów. Przeklinam ju¿ tê podró¿, wiêc wsiad³bym nawet na przyczepê traktora. Ale nawet ten siê nie zatrzymuje. Autostopowa podró¿ z Berlina do Leszna zabiera mi ca³y dzieñ. A jeszcze dziesiêæ lat wczeœniej w tym czasie udawa³o mi siê dotrzeæ nawet do Pary¿a.

Ksi¹¿eczka autostopowicza

Nie by³oby tak Ÿle – zastanawiam siê – gdybym móg³ pokazaæ kierowcom ksi¹¿eczkê autostopowicza. – Ka¿dy szofer dostawa³ od podró¿uj¹cego za przejechane kilometry kupon z ksi¹¿eczki. Kto uzbiera³ najwiêksz¹ liczbê punktów, dostawa³ w nagrodê samochód. Kierowcy chêtniej podwozili, a autostopowicze ³atwiej mogli dotrzeæ nawet na drugi koniec

Polski – opowiada Zenon Baliñski, który podró¿owa³ autostopem w latach 60. Ale nawet jego autostopowe pocz¹tki nie by³y ³atwe. Plan by³ taki. Ustawiaj¹ siê na rogatkach Leszna, pomachaj¹ chwilê i pojad¹ w nieznane. Bez problemów zajad¹ choæby na Mazury. Po¿egnali siê wiêc z rodzin¹ i stanêli przy lasku napoleoñskim w leszczyñskim Gronowie. Machali w deszczu ksi¹¿eczk¹ autostopowicza jedn¹ godzinê, drug¹, a¿ nadesz³a noc. Rodzina Janusza Szymañskiego w³aœnie odmawia³a modlitwê za podró¿nych, kiedy przemoczeni weszli do ich domu. Nastêpny dzieñ mia³ byæ o wiele szczêœliwszy. Ju¿ rano dojechali do Poznania i jeszcze tego samego dnia do Warszawy. Roz³o¿yli namiot pod skoczni¹ narciarsk¹ na S³u¿ewcu, zrobili sobie zdjêcie na polach grunwaldzkich i dojechali na Mazury. W plecakach wieŸli ¿elazny zapas jedzenia i z ka¿dym kilometrem woñ dobywaj¹ca siê z plecaków stawa³a siê coraz bardziej nieznoœna. Dopiero w Miko³ajkach odkryli, ¿e baleron wewn¹trz prawie chodzi³. Wziêli wiêc gitarê i wystêpowali pod tamtejsz¹ cukierni¹ w zamian za poczêstunek.

Agawa pochodzi z Meksyku. Obecnie jest uprawiana w krajach o klimacie œródziemnomorskim, Afryce Po³udniowej, na Mauritiusie i w Indiach. W klimacie umiarkowanym jest uprawiana jako roœlina doniczkowa.

Fot. 3x E. Ratajczak IPlan by³ taki. Ustawiaj¹ siê na rogatkach Leszna, pomachaj¹ chwilê i pojad¹. Bez problemów zajad¹ na Mazury.

IPrzenocowali pod skoczni¹ narciars na polach grunwaldzkich i pojechali na

Wozem i traktorem

Có¿ to by³ za autostop. Podwozi³y traktory i zaprzêgi konne. Syrenki i zakurzone ciê¿arówki. – Raz trafiliœmy do samochodu przewo¿¹cego wapno, innym razem wêgiel i po takiej przeja¿d¿ce musieliœmy rozpoznawaæ siê po dowodach osobistych – œmieje siê Z. Baliñski. – Kierowcy nie bali siê – twierdzi Edward Ratajczak. – Na pakê jednej ciê¿arówki zabierali nawet dwudziestu autostopowiczów. Nie mo¿na by³o wyje¿d¿aæ za granicê, wiêc ludzie t³umnie podró¿owali po Polsce. Ksi¹¿eczka autostopowicza kosztowa³a grosze, a mia³a w sobie jeszcze ubezpieczenie. Macha³o siê ni¹, a kierowcy siê zatrzymywali. A kiedy podró¿owa³a wiêksza grupa, zawsze ³apa³a dziewczyna i dopiero po zatrzymaniu pojazdu reszta wyskakiwa³a z krzaków. Edward, Janusz i Zenon mieli wtedy po dwadzieœcia lat. Na pokrowcu gitary wypisali wielkimi literami AUTOSTOP. Machali przy drogach, a miasta przemierzali pieszo. Dziœ, kiedy mnóstwo m³odych Polaków odwiedza autostopem kraje Europy, wiêkszoœæ z nich nie podniesie nawet rêki. Przy szybkich trasach zatrzymywaæ siê nie wolno, chodz¹ wiêc po parkingach, stacjach benzynowych, zajazdach i pytaj¹ o podwiezienie, zazwyczaj s³ysz¹c odmown¹ odpowiedŸ. – A my za darmo podziwialiœmy czyste, nieska¿one cywilizacj¹ Mazury, po drodze poznaj¹c wielu ¿yczliwych nam ludzi – wspomina Z. Baliñski. – Wróciliœmy, opraliœmy siê i pojechaliœmy dalej. Pierwszego dnia dotarliœmy do Krakowa. Przespaliœmy siê u kole¿anki – s¹siadki Stanis³awa Lema. A potem zatrzyma³ siê nam sêdzia ¿u¿lowy – oczywiœcie zna³ doskonale Leszno – który podwióz³ nas a¿ do Zakopanego.


LUDZIE

utostopem

paniu okazji” zg³osi³y siê a¿ 172 osoby. Najszybsi zaledwie w 16 godzin dotarli z Wroc³awia do chorwackiej Puli. Coraz popularniejsze staj¹ siê te¿ portale internetowe, jak choæby Na Stopa.pl, gdzie kierowcy i pasa¿erowie zamieszczaj¹ informacje o podró¿y. Jedni deklaruj¹ chêæ zabrania autostopowicza, inni poszukuj¹ transportu. To, ¿e mo¿na, najlepiej udowodnili Polacy Kinga i Chopin, którzy swoj¹ piêcioletni¹ autostopow¹ podró¿ dooko³a œwiata opisali w ksi¹¿ce „Prowadzi³ nas los”. Ale ksi¹¿eczki autostopowicza ¿al. Weterani podró¿owania „na okazjê” twierdz¹, ¿e by³o z ni¹ o wiele ³atwiej. Z pewnoœci¹ przyda³aby siê 23-letniemu S³awkowi ze Wschowy, który nieraz ju¿ przekona³ siê o bezdusznoœci kierowców w swoich wyglansowanych limuzynach. Podró¿ autem do Leszna zabra³aby mu najwy¿ej pó³ godziny. Ale ostatnio, kiedy zniecierpliwiony machn¹³ w koñcu rêk¹ na to machanie przy drodze, postanowi³ zrobiæ sobie d³ugi spacer – szed³ a¿ 4 godziny. Po drodze nie zatrzyma³ siê nikt. MIROS£AW WLEK£Y

sk¹ na S³u¿ewcu, zrobili sobie zdjêcie a Mazury.

Pêdz¹ce auta

Zmieni³y siê jednak czasy, zmieni³o podró¿owanie „na okazjê”. Kiedy Zenon Baliñski zabra³ ostatnio matkê z nadpobudliwym dzieckiem, a to zabrudzi³o mu ca³e siedzenie, powiedzia³: – Doœæ, nigdy wiêcej nikogo nie zabiorê, chyba ¿e na piœmie zagwarantuje mi, ¿e nie jest nadpobudliwy. Na podwiezienie wci¹¿ liczyæ mog¹ kobiety i ¿o³nierze. Gorzej jest z mê¿czyznami, jeszcze gorzej, gdy jest ich dwóch. Chêtniej kierowcy zabieraj¹ ogolonych ni¿ z zarostem i – oczywiœcie – czystych ni¿ brudnych. Czêsto ³atwiej z³apaæ stopa w deszczu, bo ¿al tak zostawiæ przemoczonego. Raczej liczyæ mo¿na na szoferów w biednych samochodach ni¿ w nowo zakupionych cackach. O tym, ¿e kierowcy coraz mniej chêtnie zabieraj¹ autostopowiczów, przekona³ siê Pawe³ z Leszna, który, ³api¹c okazjê, czêsto jeŸdzi do teœciów do Œmigla. – Czekam prawie godzinê i jeszcze nikt nawet na mnie nie spojrza³ – mówi, kiedy zabieram go na wyjeŸdzie z miasteczka. – Na leszczyñskich czy koœciañskich kierowców nawet nie ma co liczyæ, czêœciej zatrzymuj¹ siê Dolnoœl¹zacy. O wiele trudniej z³apaæ stopa, odk¹d wybudowano obwodnicê Œmigla. Coraz bardziej ka¿demu siê œpieszy. Nie maj¹ czasu nawet na kilkusekundowy postój.

Stopem przez œwiat

A jednak idea autostopu nie umiera. Do tegorocznych mistrzostw w „³a-

INa pokrowcu gitary wypisali wielkimi literami AUTOSTOP. Machali przy drogach, a miasta przemierzali pieszo.

13


14

Fot. E.Baldys V Klub Grunwald działający przy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od wielu lat jest organizatorem wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Od poniedziałku do soboty dzieci uczestniczą w turniejach gier stolikowych, konkursach rysunkowych i wycieczkach po mieście i okolicy. Iwona Kłos- Rogozińska przygotowała program, w którym dominują zajęcia na świeżym powietrzu. Dlatego dużo jest wypadów do parku 1000-lecia, gdzie mieści się odkryty basen kąpielowy, Mini-ZOO i park linowy. Wesoła atmosfera w klubie Grunwald to w dużej mierze zasługa Zenona Balińskiego, wieloletniego kierownika placówki i założyciela Leszczyńskiego Teatru Satyryków. Będąc już na emeryturze często wpada do klubu i uczy dzieci aktorskiego rzemiosła.

ROZMAITOŚCI

Fot. E.Baldys V Liczną grupę roześmianych dzieci spotkaliśmy w leszczyńskim parku 1000-lecia. Byli to uczestnicy Zielonych Wakacji, które od początku lata organizowane są w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. W zajęciach uczestniczą nie tylko miejscowe dzieci, ale również młodzi ludzie z całej gminy. Ryszard Stankiewicz, dyrektor ROK-u, wspólnie z paniami opiekunkami – Renatą Kawałkiewicz, Barbarą Dzierlą i Marią Grygiel – przygotował bogaty program zajęć. Dzieci mogły zwiedzić Jednostkę Wojskową, Radio Elka, poszaleć w centrum zabaw Tygrysek, spotkać się z trenerem Albinem Pudlickim , szermierzem Sławomirem Mockiem i żużlowcami Unii Leszno. Na swoje ranczo zaprosił ich również Piotr Pawlicki.W planach jest wyjazd nad jezioro do Osiecznej i do Parku Dinozaurów. Oprócz tego dzieci uczą się gotować i wypiekać domowe ciastka.

Fot. E.Baldys V Urząd Miasta Leszna jest organizatorem Zielonej Szkoły, która przez całe wakacje działa na placu zabaw Przedszkola nr 4. Codziennie w godzinach 9-13 dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów organizowane są turnieje sportowe,zajęcia plastyczne i wycieczki po okolicy, na odkryty basen kąpielowy oraz kręgielnię, do Mini-ZOO i parku linowego. W zajęciach prowadzonych przez Bartosza i Pawła zazwyczaj uczestniczy 20 dzieci. W czasie naszej wizyty dzieci przygotowywały się do wymarszu na basen kąpielowy w parku 1000-lecia.

Fot. E.Baldys V Hucznie obchodzili swoje cynowe gody Anna i Mariusz Toś z Leszna. Przysięgę małżeńską złożyli 21 lipca 1999 roku w kościele pw. św. Jana w Lesznie. Uroczystość weselna odbyła się w sali LOB, w której po dziesięciu latach zebrali się goście, by świętować okrągłą rocznicę ślubu. Pierwsza życzenia ukochanym rodzicom złożyła córka Sandra, za którą z gratulacjami i prezentami ustawili się goście z Domachowa, Siedlca,Gostynia, Barchlina, Bucza, Boszkowa, Śmigla , Leszna i... Włoch. Sporo zamieszania i ogólnej wesołości wywołał o północy jubilat, który na powtórce z oczepin, wystąpił w sukni ślubnej swojej małżonki. Za takie oryginalne poczucie humoru Mariusz zebrał gromkie brawa od wszystkich uczestników imprezy. Cynowa jubilatka prowadzi wspólnie z mamą Haliną stołówkę zakładową, a jej małżonek jest budowlańcem. Życzymy im wszystkiego najlepszego i doczekania w otoczeniu wesołej rodzinki kolejnych okrągłych małżeńskich rocznic. Drodzy Czytelnicy. Ta strona przeznaczona jest do waszej dyspozycji. Zamieszczamy na niej zdjęcia i informacje z uroczystości rodzinnych, spotkań towarzyskich lub pracowniczych. Jeśli chcecie, by wasze zdjęcia znalazły się w „ABC”, przyślijcie je do nas z krótkim opisem pod adresem: Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63 lub Internetem na e-mail: abc@gazetaabc.pl

Fot. Krzysztof Cienki W Okazuje się, że nie tylko zabawa, szkoła, wakacje czy wizyta u znajomych mogą spowodować, że zaiskrzą dwa dotąd nieznane sobie serca. Zdarza się to również na miejskich imprezach. Tak też było w przypadku mieszkańców Kościana – Natalii Wąsowskiej i Wojciecha Skorackiego, którzy zapoznali się na Dniach Kościana. Stało się to pięć lat temu i od tego czasu przypadkowa znajomość przekształciła się w płomienną miłość, która doprowadziła Natalię i Wojciecha przed ołtarz. Słowa przysięgi małżeńskiej wypowiedzieli 1 sierpnia w kościańskiej farze. Po obsypaniu nowożeńców ryżem goście weselni pojechali do Widziszewa, gdzie w tamtejszej Sali Wiejskiej przygotowane zostało przyjęcie weselne. Goście z Trzcianki, Kościana i okolic bawili się do białego rana przy rytmach poznańskiego zespołu LUKS BAND. Również wesoło było na drugi dzień w czasie tradycyjnych poprawin. Pani Natalia pracuje w Prywatnym Centrum Edukacji w Kościanie, a jej małżonek prowadzi własną firmę geodezyjną. ed


15

LUDZIE

Jubileuszowa jednostka Siedemdziesięciolecie obchodzi Ochotnicza Straż Pożarna w podrawickich Zawadach. Jubileusz uczciła uroczystością z udziałem braci strażackiej, władz gminy, mieszkańców wsi.

▲Czesław i Adam, czyli prezes i naczelnik jednostki. I ich stary star.

O początkach i dalszej historii tamtejszej straży ogniowej mówi prezes jednostki Czesław Wódczyński. – Ochotnicza Straż Pożarna zawiązała się w marcu 1939 roku, kiedy wsią zarządzał sołtys Jan Szyszka. Wprawdzie wioska już wcześniej posiadała ręczną, czterokołową sikawkę, ale to było za mało. Poza tym jednostkę utworzono z myślą o udzielaniu pomocy sąsiednim wioskom i osadom. Ochotniczą Straż Pożarną założyło 18 mieszkańców Zawad. Pierwszym prezesem jednostki został sołtys wsi, a komendantem Franciszek Lachera, który tę funkcje pełnił przez 25 lat. Jednostka musiała sama dbać o swoje wyposażenie. W tym celu organizowano zbiórki pieniężne (np. podczas zabaw tanecznych), a mieszkańcy wsi wspierali strażaków własną pracą i podręcznym sprzętem. W czasie II wojny światowej jednostka funkcjonowała pod niemieckimi rządami. Okupant zakazał jednak działalności zarządowi OSP. Jednostką dowodził F. Lachera przy pomocy Antoniego Lisa. Po wojnie jednostka zmniejszyła się do 14 członków. Jej prezesem został A. Lis. Na sekretarza wybrano

Marcina Murawkę (pełnił tę funkcję aż do 1992 r.), skarbnikiem został Ignacy Nowak, a gospodarzem Franciszek Skrzypek. Komendantem jednostki nadal był F. Lachera. W następnych kadencjach prezesami OSP byli: Kazimierz Pernak, Jan Wolny, Józef Murawka i Karol Skupin. Od 1987 r. jednostce szefuje Czesław Wódczyński. Poprzedni naczelnicy jednostki to: Karol Skupin, Bernard Konieczny, Karol Kowalski i Krzysztof Murawka. Obecnie tę funkcję sprawuje Adam Wódczyński, syn pana Czesława. W 1967 r. jednostka otrzymała nową motopompę, co zdopingowało działaczy do budowy nowej remizy. Jej oddanie do użytku nastąpiło w 1971 r. Wtedy też OSP dostała gaśniczego żuka. Z kolei 10 lat temu wzbogaciła się o sztandar. – Przez tych 70 lat nasza jednostka aż 56 razy uczestniczyła w gaszeniu pożarów w gminie i okolicy – dodaje prezes. – Braliśmy też udział w opanowywaniu erupcji i pożaru gazu w Rawiczu. W latach 70. to była głośna na cały kraj akcja. W samych Zawadach mieliśmy na szczęście tylko trzy pożary. Dwa małe – w 1943 i 1972 roku – zostały ugaszone w zarodku. Najgroźniejszy wydarzył się

Tylko w

na początku lat 90., kiedy spłonęła stodoła należąca do... komendanta jednostki. Generalnie pożary nas omijają i całe szczęście. Jednostka jest jedną z trzech w gminie wyspecjalizowanych w... usuwaniu rojów os i szerszeni. Takich interwencji w sezonie letnim jest sporo. Kiedyś brała udział w akcjach przeciwpowodziowych na Chazach, ale od czasu regulacji Orli i jej dopływów sytuacja pod tym względem się uspokoiła. Zajmuje się też oczyszczaniem zbiorników wodnych. Co roku bierze udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując w nich czołowe miejsca. Zrzesza 29 czynnych członków i około 50 wspierających. – Nasi strażacy angażują się nie tylko w działalność jednostki, ale także pomagają potrzebującym ludziom – zaznacza Czesław Wódczyński. – Zbieraliśmy pieniądze na leczenie małego mieszkańca naszej wsi, chłopca z Rawicza i dziewczynki ze Stwolna. Kilka lat temu przekazaliśmy dary dla mieszkańców południowej Polski, dotkniętych klęską powodzi. Z okazji jubileuszu jednostki złotymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Maria Lis, Jan Dyba, Józef Skrzypek i Tadeusz Świtała. Wręczono też medale za wysługę lat w strażackiej służbie: za 10 lat – Dominikowi Górnemu, za 15 lat – Adamowi Wódczyńskiemu, Wojciechowi Lisowi, Krzysztofowi Lisowi, Wodzisławowi Dybie i Stanisławowi Jankowiakowi, za 25 lat – Leszkowi Skupinowi, za 30 lat – Markowi Ptakowi, Markowi Hupie i Zenonowi Leśnemu. Wyróżniono również (okolicznościowymi dyplomami od burmistrza) najstarszych członków jednostki – Jana Hupę (ma 93 lata, do OSP należy od 65 lat!) i Czesława Łukowiaka oraz najaktywniejszych działaczy – Zenona Leśnego i Czesława Wódczyńskiego. Cz. Wódczyński w OSP działa w zasadzie od dziecka. Ze strażą pożarną nie zerwał nawet wtedy, gdy był w wojsku. Strażacka ochotnicza służba to już tradycja w jego rodzinie. Zapoczątkował ją właśnie pan Czesław. – Mój ojciec strażakiem nie był, ale do OSP należał jego brat z Białegokału – opowiada. – Strażackie

tradycje przejęły wszystkie moje dzieci. W naszej jednostce działali synowie – Marek, Tomasz i Zbigniew oraz córka Ewa. Druga córka – Agnieszka – jest sekretarzem jednostki. Działa w niej też najmłodszy syn Andrzej, który ukończył kurs ratownika medycznego, natomiast Adam jest naczelnikiem. Strażackie upodobania nie są obce także żonie pana Czesława Helenie, która posiada nawet złoty medal „Za

Zasługi dla Pożarnictwa”. – Pilnuje nam remizy, otwiera ją i zamyka – zaznacza prezes. – Będę musiał pomyśleć o jakimś specjalnym odznaczeniu dla niej. Sam pan Czesław ma wszystkie najważniejsze odznaczenia strażackie, łącznie ze Złotym Znakiem Związku OSP. Brakuje mu tylko Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza. Tekst i fot. 2x J.W.

▲Odznaczeni złotymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Wygraj karnety na łowisko Trwa nasz SMS-owy konkurs, w którym nagrodą jest 5 całodniowych karnetów do wykorzystania na łowisku „Nad jeziorkiem” w Bieżyniu prowadzonym przez Joannę i Włodzimierza Szajków. Aby wygrać karnety, należy wysłać SMS-a pod numer 7303, a w treści wpisać: ABC.BIEZYN oraz swoje imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Zwycięzców wylosuje komputer, a ich nazwiska opublikujemy we wtorkowym wydaniu „ABC”. Na SMS-y czekamy do 14 sierpnia. Koszt SMS-a to 3,66 zł z VAT. Więcej informacji o łowisku i gospodarstwie agroturystycznym znaleźć można na stronie internetowej www.nadjeziorkiem.pl. (and)

w każdy piątek

znajdziesz informacje z życia Miasta Leszna


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ ˙ E blaszane. transport, montaz˙ GRAZ gratis - cały kraj! Producent 0-63 220-54-48, 0-65 614-20-83, 0509038426, www.Robstal.pl jk3374 LILIE wodne, ro´z˙ne kolory, tanio - tel. 0-65 518-52-60. jk2110

´ Z˙ KO pie˛trowe z materacami, roweŁO rek koła 20 cali. 0-668297358 po 18. jk3805

NOWE BIURO OGŁOSZEŃ Sklep WIKTORIA Miejska Górka ul. Rzeczna 10 tel. 065 547 47 27

SCENIC / 2001. 0-601852530. jk3782 SPRZEDAM chłodnie˛ FORD TRANSIT⁄1997, stan bardzo dobry. Tel. 0601726191. SUZUKI WAGON 1,0 / 1997, CAMPING AVENTO. 0-505586312. jk3795

MIGOMAT CITOLINE 2000 na gwarancji. 0-666120015. jk3878

VW GOLF 1,9TDI ⁄ 2002, czarny, 3drzwiowy, klima, el. szyby, abs, do opłat. Tel. 0-516105130 lub 0601811982. mk7821

MŁOTOWIERTARKA DEWALL. 0721891017. jk3735

KUPNO

PRZYCZEPA samochodowa z plandeka˛. Tel. 0-609859715. jk3840

KUPIE˛ uszkodzone, powypadkowe. 006301776. jk2967

SPRZEDAM solarium w dobrym miejscu. Tel. 0-603200865.

KUPUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0601757165. jk3184

SPRZEDAM wypoczynek: tapczan rozkładany + dwa fotele, 100, stan dobry. Tel. 0-604984687. SPRZEDAM YORKI. 0-609671711. jk3832

ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. 0-65 536-7276, 0-696545600. ap763

SPRZEDAM meble kuchenne, gazo´wke˛ i zlewozmywak. 0-782129236. jk3783

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport, autocze˛s´ci. 0-606982046, 065 545-73-04. jk2968

SPRZEDAM naroz˙nik wypoczynkowy, nierozkładany, welur, jasnozielony - 250 zł. 0-695417001. SUKNIA s´lubna rozm. 36. Leszno, 0691679243. jk3775 SZCZENIE˛TA owczarka niemieckiego i labradora. 0-782856783. jk3836 WEŁNA mineralna firmy KNAUFF grubos´ci 150 i 200 - tanio. 0-607430182, 0-603055013. jk3499

´ Z˙ NE RO ATRAKCYJNE 728201802.

kredyty.

0jk3642

KREDYT KONSOLIDACYJNY - JEDEN KREDYT ZAMIAST WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH Z JEDNA˛ NISKA˛ RATA˛ DO 100.000 CENTRUM KREDYTOWE 0-65 51261-10, 0-669882570, 0-609749363. jk3856

MOTORYZACYJNE

´ D DO 20.000. KREDYT NA DOWO Wystarczy os´wiadczenie o dochodach CENTRUM KREDYTOWE 0-65 51261-10, 0-669882570, 0-609749363. jk3855

˙ SPRZEDAZ

USŁUGI

˙ EŁ WYZ

603605841.

weymarski

suczka. 0jk3854

AUDI 80 1,6TD ⁄ 1991, ciemny granat, stan bdb, pilnie sprzedam. Tel. 0501938772. mk6743 BMW 320i 2002, pełne wyposaz˙enie, bardzo zadbany. 0-661835002. jk3801 FIAT DUKATO 2,8D / 1998, tanio. 0695994550. jk3723 FORD ESCORT 1,3 / 1989 - 550 zł. 0-663896171. jk3870 FORD ESCORT KABRIO 1,6 16V / 1994, czarny, 3800 zł. 0669032040. jk3815 FORD GALAXY 2,0 / 97, gaz, 7-osobowy, 12.100zł, 0-503988972. jk3886 FORD FOCUS 1,6 16V benzyna⁄ 2000, salon Polska, klimatyzacja, el. lusterka, el. szyby, abs, komputer pokładowy. Tel. 0-662495905. k4634 FORD TRANSIT JAMBO 2,4D ⁄ 2003, uszkodzony, cena 20.000 zł. Tel. 0501679874. jk9821 FORD TRANSIT 2,5D / 1997 6-osobowy, klima, 11.800 zł. 0-693850644. jk3816 GOLF

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

RENAULT LAGUNA 1,8 / 1997. 0601073239. jk3852

1999 / 2000.

0-666730431. jk3808

UKŁADANIE kostki brukowej, granitowej, kamienia polnego. Tanio i solidnie. 0-781822244. jk3736 UKŁADANIE kostki betonowej, granitowej, kamienia. 0-608690312. USŁUGI informatyczne: naprawa i konserwacja sprze˛tu komputerowego, tworzenie stron internetowych, budowa i konfiguracja sieci lokalnej, doradztwo i pos´rednictwo przy zakupie sprze˛tu, nauka obsługi komputera oraz wiele innych. Tel. 0-605823466. jk3125 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 9 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 mk1691 m3. Tel. 0-604385663. USŁUGI transportowe - przeprowadzki. 0-669006780. jk3835

´ CZANIE wne˛trz: gipsowaWYKAN nie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0608539232. jk2301 WYOBLANIE, tłoczenie i obro´bka blacharska. Metaloplastyka, GALWANOTECHNIKA. Poniec, tel. 0-65 57315-95 www.rosik.pl. jk3656

PRACA ZATRUDNIE˛ AVON - zostan´ konsultantka˛. Kupuj taniej dla siebie i zarabiaj. 0-507186962. KIEROWCA i operator maszyn rolniczych kat. T - praca sezonowa. Tel. 0-605267272.

KSIĘGOWEGO

DO PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI TEL. 605 353 453 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. Tel. 0-509803509. jk1524

ZATRUDNIE płytkarza i pomocnika, 0-601571383. jk3823 ZATRUDNIE˛ murarza. 0-600419911. jk3885 ZLECE˛ wybudowanie domku jednorodzinnego. 0-607047769. jk3883

SZUKAM PRACY ELEKTRYK 50 lat, niekoniecznie w zawodzie, ,,złota ra˛czka’’. 0693658879. jk3772 INFORMATYK szuka pracy dodatkowej lub na pełen etat, wieloletnia praktyka: administracja sieci lokalnej i bazami danych, programowanie (Delphi), grafika (Corel), tworzenie stron www. Tel. 0-605823466. jk1252 KAWALER lat 35 bez nałogo´w podejmie kaz˙da˛ prace˛. Moz˙e byc´ delegacja. 0-782067900. jk3804 KOBIETA pilnie poszukuje pracy. 0609829606. jk3792 MŁODY, pracowity, rzetelny, znajomos´c´ informatyki, prawo jazdy B, dos´wiadczenie w pracach przy zakładaniu instalacji wod-kan., podejmie prace˛ tel. 0-727527423. bd500

KRAWCOWE emerytki, rencistki, 0509960071. jk3887 MALARZY, praca w delegacji na obiektach zabytkowych. 0-603069106. jk3806

OPIEKA nad osoba˛ samotna˛, starsza˛, niepełnosprawna˛ w zamian za zamieszkanie. 0-693569942. jk3844

DOCIEPLENIA budynko´w, wykon´czenio´wka, usługi ogo´lnobudowlane szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0727527423. jk2999

´ ’’ OFE PZU S.A. ,,ZŁOTA JESIEN poszukuje wspo´łpracowniko´w z licencja˛ KNF lub bez. Umowa zlecenie lub działalnos´c´. Kontakt: 0-605970051. jk3770

OPIEKA, towarzystwo, załatwienie spraw w urze˛dzie, sprza˛tanie, mycie okien osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, chorym. Tel. 0693569942. jk3843

GALWANIZERNIA - Poniec, tel. 065) 573-15-95 www.rosik.pl - cynkowanie, złocenie, chromowanie, niklowanie, miedziowanie. jk3655

PANIA˛ do zbioru pieczarek. Leszno, Zatorze, praca dorywcza. 0-505789525. jk3777

KARCHER - dywany, tapicerka samochodowa. 0-660991265. jk3626

,,POL-LEIM-HOLZ’’ poszukuje stolarzy, lakierniko´w, operatoro´w maszyn CNC. PODANIA: ul. Usługowa 10, LESZNO, plh plh.com.pl. jk3791

STUDENT informatyki (zaoczny), biegła znajomos´c´ j.angielskiego, prawo jazdy B, komunikatywny, obowia˛zkowy, z bogatym dos´wiadczeniem zawodowym podejmie prace˛ - tel. 0-607344234. bd507

usługi.

0jk3398

DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

´ CIOWE. DJ IMPREZY OKOLICZNOS 0-605077959. jk1335

KARCHER. 0-607235208.

jk3023

LAKIERNICTWO pojazdowe - Rawicz. 0-604808747. jk3875

POSZUKUJEMY niezalez˙nych przedstawicieli - dobre moz˙liwos´ci finansowe. Tel. 0-603512831.

MALOWANIE, szpachlowanie, regipsy, płytki, panele. Wolne terminy. 0603971701. jk3793

PRACOWNIK biurowy, pełen etat dawid.matuszewski intrasad.pl. jk3827

NOWY SPRINTER 9-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0-604385663. mk1637 ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. jk3769

PASSAT KOMBI LPG. 0-603563776. jk3884

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk3709

RENAULT 1999, sprowadzony. 0510297237. jk3829

´ J OGRO´ D - projektowanie, urza˛TWO dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539232. jk2300

FIRMA ZATRUDNI

OD wrzes´nia zaopiekuje sie małym dzieckiem, 8 godz. dziennie od poniedziałku do pia˛tku, Gostyn´, 0607125163. jk3753

ARTYSTYCZNE 510738171.

OPEL ASTRA 1,6 benzyna / 1997, klimatyzacja. 8500 zł. 0-788132463. jk3841

´ W’’ PRZYCZEPA lekka ,,NIEWIADO zabudowana, zarejestrowana. 0603077510. jk3715

TYNKI maszynowe pod malowanie od zaraz. Niskie ceny. 0-605906363. jk3651

PRZYJME˛ do pracy na umowe˛ zlecenie do sklepu z biz˙uteria˛. 0-661060350. jk3784 PRZYJME˛ osoby do obierania cebuli. 0-669006780. jk3834 PRZYJME˛ ucznio´w w zawodzie malarz - tapeciarz. 0-603069106. jk3807 S´ LUSARZ - spawacz okolice Osiecznej. 0-605997604. jk3787

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0-509879801. jk3768

TAXI przyjmie dyspozytora (rencista). 0-669274708. jk3865

PRZEPROWADZKI.

WWW.POZNAJROZWIAZANIE.C OM , 0-601761380. jk3859

0-509198826. jk3645

´ CI NIERUCHOMOS 01 s´migielski - domy w Da˛bczu 110 m2 / 110 m2 poddasze, 400 m2 działka. Cena 249.000 zł, rata 1290 zł. Wysoki standard www.smigielski.net.pl. 0510148210. jk3717 02 s´migielski - domy Leszno, ul. Modelarska 110 m2 / 110 m2 poddasze, 450 m2 działka. Cena 299.000 zł, rata 1430 zł. Wysoki standard. 0-510148210 www.smigielski.net.pl. jk3718 03 s´migielski - domy szeregowe przy Skarpie 168 m2 / 270 m2 działka. Cena 369.000 zł, rata 1790 zł. Wysoki standard. 0-510148210 www.smigielski. net.pl. jk3719 DZIAŁKI 800 m2, Wilkowice, 0665605397. jk3625 DZIAŁKI budowlane: Lasocice, Wilkowice, Osieczna, Lipno. 0-665959538. jk3849


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ KUPIE˛ działke˛ budowlana˛ w okolicy ´ migla. 0-65 518-55-21. S jk3776 KUPIE˛ ła˛ke˛. 0-607722895.

jk3877

NOWY domek całoroczny - Cichowo. 0-609564981. jk3850 OSIECZNA domek rekreacyjny koło jeziora. 0-665959538. jk3851 SPRZEDAM dom na działce 3400 m2, 18 km od Leszna. 0-601649874. jk3724 SPRZEDAM domek na działce 420 m2 Boszkowo (Zatoka). 0-695994550. jk3725 SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. jk3234 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0607136076. mk8221 SPRZEDAM działke˛ - Zatorze. Tel. 0-602283402. jk3863 SPRZEDAM działki budowlane w Lipnie przy ul. Spo´łdzielczej. 0697740769. jk3881 SPRZEDAM grunt rolny kl. V / VI, 22 ha - gmina Jutrosin 28.000 zł / ha. 0604910327 do godz.16. jk3623 SPRZEDAM hale˛ murowana˛, wys. 6 m + grunt 1,4 ha, stan surowy zamknie˛ty. Kontakt: 0-604789338. jk3555

LOKALE SPRZEDAM 52M2 - Bułgarska, parter. 0-665959538. jk3848 53M2 - Włodarczaka, 665959538.

parter. 0jk3846

54M2. 0-605699963.

jk3507

60M2 - Powst. Wlkp. 0-665959538. jk3847 OKAZJA Sikorskiego 52 m2. 0665959538. jk3845 OS. Przyjaz´ni, 46,5 m2, wszystko nowe. 0-693436538. jk3754 SPRZEDAM 2-pokojowe, III pie˛tro, na ul. Sułkowskiego. Tel. 0-65 534-13-83. jk21173 SPRZEDAM mieszkanie 80,8 m2 (4pokojowe), cze˛s´ciowo umeblowane, wanna z hydromasaz˙em, na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0-603935009. mk7821 SPRZEDAM zadbane 3-pokojowe mieszkanie na ul. Czechosłowackiej (53 m kw., parter) - cena 149.000 zł. Tel. 0-501480717. jk1173 OSTROROGA 89 m2, 4-pokojowe. 0601554846. jk3727

MALOWANIE, tapetowanie, płytki, panele. 0-721016502. jk3265

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7780

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. jk1400

SZPACHLOWANIE, malowanie, wolne terminy. 0-882852777. jk3779

NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401

SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0-603478776. jk2121

NAPRAWA telewizoro´w. 0-65 52935-42, 0-606142575. jk2110

TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, OGO docieplanie, brukowanie). 0601737767. jk1313

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. 0-65 520-55-66. mk6510

´ LNOBUDOWLANE - kompleOGO ksowe wykon´czenia wne˛trz. 0693854774. jk3334

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. 0-65 520-5566. mk6508

OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452

TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371

PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0-885554433. jk1376

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0-609197699. jk2120

PŁOTY, balustrady 696453914.

tanio. 0jk939

UKŁADANIE granitu, kamienia, kostki. 0-663970583. jk3649

PŁOTY kute, balustrady. Tel. 0667300420. jk1135

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727

ODDAM DARMO

PRASOWANIE - usługi. Tel. 0607734410. jk1392

VIDEOFILMOWANIE + zdje˛cia 870 zł. 0-600386935. jk2554

TANIEC - fachowe lekcje indywidualne. 0-503379455. jk3853

ODDAM darmo 2 małe pieski. 0-65 526-83-10. jk3786

PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497

WYCINANIE drzew z kosza. 0601361422. jk966

TURYSTYKA

ODDAM darmo pieski w dobre re˛ce. 0-506051265. jk3861

ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami i telewizorem, doste˛p do bezprzewodowego Internetu, juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0508271274. op1500

´ ZADZWON DO FACHOWCA

SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135

ZDUN: piece + podkowa, 0-65 547-5487. jk1072

POKOJE. 0-693887263.

jk3810

´ J. 0-602283402. POKO

jk3864

´ ŁDZIELNIA SPO Inwalido´w ,,START’’ wynajmie pomieszczenia biurowe w centrum Leszna - tanio! 0-65 529-49-23. jk3879 STANOWISKO kosmetyczce - dobra lokalizacja, tanio. 0-508330497. jk3729 WYNAJME˛ lokal 20 m2. 0-784650256. jk3778 WYNAJME˛ mieszkanie 3-pokojowe, wyposaz˙one w Lesznie. 0-504058774. jk3700

NAUKA NAUKA jazdy kursy, doszkalania tanio, profesjonalnie. ,,U Magdy’’ 0605653957, 0-65 529-92-50. jk3546 OSK KMI Zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. B. Cena 1200 zł. 0602438079. jk3699 PODSTAWY obsługi komputera dla senioro´w i nie tylko - 30 zł / h. 0669108965. jk3858

WE˛DKARSTWO morskie - 3-pokładowy motorowy jacht Passat VII. Jednostka wypływa w morze z portu Jastarnia. Najsmaczniejsza ta ryba, kto´ra˛ sam złowisz! Wie˛cej na www.passat7.com.pl. Kontakt: 0-509335944. jk6211 WYNAJME˛ mieszkanie - Boszkowo, Pudełkowo, blisko jeziora. 0667731719. jk3785

SKUP bydła. 0-605693339.

mk7613

SPRZEDAM prosie˛ta. 0-601852530. jk3781 SPRZEDAM 601852530.

słome˛

baloty. 0jk3780

TOWARZYSKIE DZIEWCZYNY. 0-603701639.

jk3708

EKSKLUZYWNY Night Club zatrudni panie. Zakwaterowanie gratis. Moz˙liwy dowo´z. 0-798787429. jk3349 ELZA Go´rowska 38. 0-65 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk3710 PAN do towarzystwa. 0-721017266. jk3796 ZATRUDNIMY panie. 0-517097238. jk3348

ZDROWIE POTENCJA. Leszno, 0-697454739. jk3671

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0-783976935. jk1049 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.pnet.pl. jk1182 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elta.prv.pl. mk7068

ROLNICZE

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8467

´ Z 4500 litro´w. Rawicz, BECZKOWO 0-600344525. jk3873

BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0691349757. jk1369

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, 0-65 548-10-58. jk3744

CIESIELSTWO 609109004.

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, 0-65 548-10-58. jk3746 BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, 0-65 548-10-58. jk3747

ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0-609270126. jk1405 GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843 HYDRAULIK.

´ WKA JAŁO

INSTALACJE 662234635.

0-660348061. jk3728

dekarstwo. 0jk1315

´ CIOWE. DJ IMPREZY OKOLICZNOS 0-605077959. jk1336

BYCZKI mie˛sne biało-czarne - transport. 0-605887080. jk3760 cielna.

-

Tel.

0-691626468. mk6521

elektryczne.

0jk1940

KLACZKA 10 miesie˛cy SP. Rawicz, 0-600344525. jk3872

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0-607615130. jk1662 INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl. 0-506068289. jk1448

3-POKOJOWE, nieumeblowane, Zamenhofa. 0-691576552. jk3888

,,LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ 0-604050831, 0-65 520-21-62. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem. jk3556

47M2, nieumeblowane, os. Ogrody. 0691576552. jk3889

,,MAKI’’ - skup macior i knuro´w. 0601191944, 0-65 529-47-36. jk2981

KARCHER - tanio. 0-603854774. jk3333

BIURA centrum. 0-600310752.

OGIEREK 1,5 roku, WIELKOPOLSKI, kasztan. Rawicz, 0-600344525. jk3871

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0603249603. mk6036

REJTANA 64 692373525.

m2 ,

I

pie˛tro. 0jk3637

DO WYNAJE˛CIA

jk3825

CENTRUM - poko´j 1-, 2-osobowy. 0510649047. jk3866 KAWALERKI, pokoje. 0-600310752. jk3824 LOKAL w 603755185.

centrum

POKOJE. 0-661390206.

Leszna. 0jk3730 jk3737

17

OWIES, pszenica, je˛czmien´, z˙yto, siano, słoma, wo´z konny. Tel. 0-65 543-5121, kom. 0-506091626. PRASA Sipma 785540305.

kostka

KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960

KARCHER. 0-607323804.

jk2139

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082

1991. 0jk3826

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220

ROZRZUTNIK obornika jednoosiowy. Rawicz, 0-600344525. jk3874

MALOWANIE, tapetowanie, obro´bka okien. 0-692877337. jk1720

-

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaz˙ prawa własnos´ci niezabudowanej nieruchomos´ci połoz˙onej w Rawiczu w rejonie ul. Boh. Westerplatte, zapisanej w ksie˛dze wieczystej Nr 28408 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 2883 / 4, o powierzchni 0.0277 ha — na rzecz włas´cicieli nieruchomos´ci przyległych. Nieruchomos´c´, o kto´rej wyz˙ej mowa, znajduje sie˛ na obszarze, dla kto´rego brak jest planu miejscowego, natomiast wg studium uwarunkowan´ i kierunko´w zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz połoz˙ona jest w terenach koncentracji usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (U). Powyz˙sza nieruchomos´c´ posiada moz˙liwos´c´ podła˛czenia sie˛ do wszystkich urza˛dzen´ infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomos´ci została ustalona na kwote˛ 40.000,- zł (słownie: czterdzies´ci tysie˛cy złotych 00 / 100). Ww. kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o kto´rym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaro´w i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zmian.). Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym zostana˛ zakwalifikowani oferenci spełniaja˛cy naste˛puja˛ce kryterium: sa˛ włas´cicielami nieruchomos´ci przyległych, tj. działek gruntu nr: 121 / 5, 213, 215 / 3, 2883 / 2, połoz˙onych w Rawiczu. Ustalony w wyniku przetargu nabywca zobowia˛zany be˛dzie do nieodpłatnego ustanowienia na czas nieoznaczony na nieruchomos´ci stanowia˛cej przedmiot przetargu słuz˙ebnos´ci gruntowej polegaja˛cej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz kaz˙dorazowych włas´cicieli nieruchomos´ci przyległych. W celu zakwalifikowania do udziału w niniejszym przetargu oferenci winni złoz˙yc´ do dnia 08 wrzes´nia 2009 r. do godz. 12 w Biurze Obsługi Klienta Urze˛du Miejskiego Gminy Rawicz pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, zawieraja˛ce pełne dane oferenta. Lista oso´b zakwalifikowanych do uczestnictwa w niniejszym przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urze˛du Miejskiego Gminy Rawicz na tablicy ogłoszen´ w dniu 09 wrzes´nia 2009 r. o godz. 12. Prawo do udziału w przetargu przysługiwac´ be˛dzie jedynie zakwalifikowanym osobom. Warunkiem niezbe˛dnym uczestniczenia w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokos´ci 10% ceny wywoławczej tj. kwoty: 4000,zł. Wadium nalez˙y wpłacic´ przelewem na konto Nr 43 1500 2110 1215 1002 0897 0000 tut. Urze˛du w Kredyt Bank SA Oddział w Rawiczu lub w kasie Urze˛du do dnia 08 wrzes´nia 2009 r. Wyznaczony termin uiszczenia wadium okres´la date˛, do kto´rej s´rodki finansowe musza˛ wpłyna˛c´ na podany wyz˙ej rachunek bankowy. Dowo´d uiszczenia wadium nalez˙y okazac´ komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu. Ustny przetarg ograniczony odbe˛dzie sie˛ 11 wrzes´nia 2009 r. o godz. 11 w siedzibie Urze˛du Miejskiego Gminy Rawicz (ul. J. Piłsudskiego 21, poko´j nr 103, I pie˛tro). Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje odnos´nie przetargu moz˙na uzyskac´ w Urze˛dzie Miejskim Gminy Rawicz (pok. nr 117) lub telefonicznie pod nr 0-65 po1150⁄k 546-54-40.


OKAZJA - KUPUJ TANIO

18

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA AUDI 1,9 TDI, kombi B4, ciemny kolor, szyberdach, centralny zamek z pilotem, alufelgi 15’’, bezwypadkowy, abs, stan idealny, cena 10500 zł. Tel. 0-785543340. op3391 CHRYSLER NEON 2,0/1994, wspomaganie, radio, centralny zamek, el. szyby i lusterka, 2xairbag, cena 5200 zł. Tel. 0-691624285. op3413 CZĘŚCI z demontażu mechaniczne i blacharskie do RENAULT CLIO/1990, CLIO/1997, cena 10 zł. Tel. 0-691838823. op3402 FIAT Seicento, czerwony, rok 2002, 8.500 zł, 0-65/533-83-85. op3373 FIAT UNO 1,3/1994, benzyna, szyberdach, 5 drzwi, kolor morski, nowy akumulator, cena 1700 zł. Tel. 0695023313. op3375 FIAT UNO 1,1 benzyna/1992, centralny zamek, alufelgi, elektryczne szyby. Cena 2.200 zł. Tel. 0502604235, Leszno. jk3031 FORD ESCORT kombi 1,8TDI/1995, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie, airbag, radio, cena 5000 zł. Tel. 0-782649525. op3412 FORD FIESTA/1980, przegląd do czerwca 2010, stan dobry, cena 800 zł. Tel. 0-663523138. op3372

pełne wyposażenie elektryczne, 178tys/km, srebrny, cena 13000 zł. Tel. 0-693623927. op3389 RENAULT SCENIKC 1,9D/2000, el. szyby i lusterka, 4xairbag, centralny zamek, wspomaganie, klimatyzacja, srebrny, zarejestrowany, cena 15900 zł. Tel. 0-661419986. op3400 RENAULT TWINGO 1,1/2000, seledynowy, 4 pp, centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9.900 zł lub zamienię na busa. 0-667098351. mk424 SEAT CORDOBA 1,6/1996, 168tys/ km, czerwony, stan dobry, cena 6800 zł. Tel. 0-782668351. op3395 SEAT IBIZA/1993, centralny zamek, el. szyby, szyberdach, cena 2300 zł. Tel. 0-785104356. op3397 SEAT TOLEDO 1,9 TDI, 110KM, klimatyzacja, airbag, abs, centralny zamek, alufelgi, el. szyby i lusterka, cena 10900 zł. Tel. 0-508054140. op3376 SEICENTO 1,1/2003, czerwony, książka pojazdu, książka pojazdu, rejestracja ważna - maj 2010r., cena 9000 zł. Tel. 0-65/527-15-07. op3390 SKUTER CPI, cena 1200 zł. Tel. 0-721197262. op3377

GOLF kombi 1,6/16V/2001, salon, ciemny granat, abs, 2xpp, szyberdach, wspomaganie, zarejstrowany, cena 14500 zł. Tel. 0-664732892. op3378

SUZUKI BALENO kombi 1,6/2001, centralny zamek, wspomaganie, radio, el. szyby i lusterka, klima, cena 10.500 zł. Tel. 0-782649525. op3411

HAK holowiniczy FORD ESCORT/1990 - 80 zł, FORD ESCORT 1995-1998 - 120 zł. Tel. 0-785951220. op3398

URSUS C355, po kapitalnym remoncie, 9.000 zł, 0-727246306. op3422

MEGANE Scenic 1,6/1997, benzyna, dwa szyberdachy, c.z., 2xpp, sprowadzony, zarejestrowany 02.06.09 r., 10.000 zł do uzgodnienia, 0-603547305. op3317 MOTOROWER Keeway 2007 r., 2.700 zł, 0-727246306. op3421 OPEL ASTRA KOMBI 1,7 TD/1992, centralny zamek z pilotem, wspomaganie, el. szyby i lusterka, aluminiowe felgi, szyberdach, ABS, zarejestrowany, 4.200 zł. 0-727618700. jk2477 OPEL CORSA C 1,2/1996, składak, 2xairbag, do poprawek lakierniczoblacharskich, 3 drzwi, cena 2500 zł. Tel. 0-691838823. op3401 PEUGEOT 206 1,1/1999, czerwony, centralny zamek, wspomaganie, el. szyby, 1xpp, radio, opony zimowe, cena 11500 zł. Tel. 0-505238823. op3394 PRZYCZEPA Niewiadów kontener B 2000, 2003r., ładowność 1365kg, liczba osi 2, kolor biały, wym.: dł. 3,05, wys. 1,91, szer. 1,5m, 5 nowych opon, stan bdb, 8.500 zł do uzgodnienia, 0-603547305. op3318 RENAULT MEGANE 1,9 DCI/2001,

VW Golf III 1,6/1997, 160tys.km, 1,6 benzyna, 3-drzwiowy, szyberdach, kolor granatowy, stan dobry, 7.700 zł do negocjacji, 0-669632231. op3420 VW GOLF IV/1998, TDI, 5 drzwi, srebrny, możliwa zamiana na BUSA, cena 18500 zł. Tel. 0-691531400. op3374

NOWY dom 140m 2 , poddasze, stan zamknięty, elewacja, stolarka z roletami, cena 280.000 zł + działka 1000m2 dodatkowo. Tel. 0-605633069. op3418 WIENIAWA 63m2, cena 219.000 zł. Tel. 0-514906914. op3409 SPRZEDAM działkę budowlaną w Dębnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliżu las, woda, media przy drodze. Cena 65 zł/m2. 0-667098351. mk6793

DLA DZIECKA ALBO-SUKIENKA komunijna, rozm. 128-134, w bardzo dobrym stanie 2-częściowa (po zdjęciu górnej części sukienka z krótkim rękawkiem ze wstawkami z tiulu), z polarową peleryną i dodatkami – cena 150 zł. Tel. 0-608539232 op3000 ŁÓŻECZKO: szuflada, materac, fotelik + stolik, wózek wielofunkcyjny, kojec, bardzo dobry stan, 980 zł, 0-601643934. op3425

FOTELE nowe 2 szt, jasny beż, cena 260 zł. Tel. 0-721085611. op3403

PIANINO, cena 950 zł. Tel. 0500600150. op3416

GARNITUR czarny 1,82cm, mało używany, 100% wełna, cena 200 zł. Tel. 0-65/520-72-45. op3383

POCZTÓWKI polskie i zagraniczne, koperty z podróży Papieża, cena 5 zł. Tel. 0-601683556. op3380

KARNISTRY 5 szt, po 20 litrów, cena 70 zł. Tel. 0-609203092. op3385

PRALKA wirnikowa, cena 120 zł. Tel. 0-663523138. op3382

KOLUMNY głośnikowe REFLEXION - para, cena 350 zł. Tel. 0500600150. op3414 KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł, ława drewniana 400 zł. Tel. 65 542-24-22. op3001

SPRZEDAM niebieską sofę + 2 fotele z IKEA w bdb stanie, 900 zł do negocjacji, 0-663055851. op3205

KOMPUTER P4-2,8GHz, 2GB, RAM DDR2, dysk 250GB, SATA I, monitor ‘’17’’ CRT, SAMSUNG, cena 1250 zł. Tel. 0-506225177. op3381

SPRZEDAM płytę warstwową KINSPAN (obornicka), używana, 200m2, 50 zł/m2, 0-608485783, 0608485781. op3163

KUCHNIA elektryczno-gazowa z okapem ‘’ARDO’’, cena 550 zł. Tel. 0-721085611. op3404

SPRZEDAM płytę warstwową nową, 3 szt, 290/117, 50 zł/mb, 0609441829. op3164

KUCHNIA elektryczna z płytą ceramiczną ‘’AMICA’’, cena 450 zł. Tel. 0-721085611. op3406

SPRZEDAM sypialnię sosnową: łóżko 280 zł, stoliki nocne 2x80 zł, toaletka 180 zł, ceny do negocjacji, 0-663055851. op3204

WÓZEK wielofunkcyjny nowy, popielato-błękitny, pełne wyposażenie, gratis oryginalny śpiwór + parasolka, cena 400 zł. Tel. 0-65/545-25-57. op3419

KUCHNIA gazowa z okapem brąz, stan bdb, cena 200 zł. Tel. 0-723178908. op3379

RÓŻNE

ŁÓŻKO młodzieżowe, cena 50 zł. Tel. 0-603559550. op3417

AGREGAT prądotwórczy 220 350V, 20KW, 4.500 zł, 0-727246306. op3424 BIURKO i krzesło obrotowe, cena 170 zł. Tel. 0-609030092. op3384 BLOCZKI stropowe - akermant, 200 szt, cena 2,50 zł/szt. Tel. 0722271708. op3392 C360 - silnik, C385 - silnik, 2.500 zł, 0-727246306. op3423

KUCHNIA węglowa (angielka), nowa, cena 300 zł. Tel. 0-65/520-7245. op3387

MONITOR 34 ‘’cale, klawiatura - komplet, cena 170 zł. Tel. 0609203092. op3386 NOWA niemiecka maszynka do mielenia mięsa - 12 zł. Leszno, Pl. Metziga 8/3. jk2964 OBORNIK sprzedam, 1 przyczepa 100 zł, lub zamienię na słomę. Tel. 0-65 518-52-17 (wieczorem). op31600

VW GOLF V 1,9 TDI, 37.500 zł. 0-603406716. jk3763 WV POLO 1,4 1997/98, klimatyzacja, 5 drzwi, poduszki, ABS, elektryka, wspomaganie, 7.900 zł, 0-727618700. jk3690

NIERUCHOMOŚCI CZECHOSŁOWACKA 54m 2 , cena 138.000 zł. Tel. 0-514906914. op3408 GRUNWALDZKA 47m 2 , cena 144.000 zł. Tel. 0-514906914. op3410 MIESZKANIE 64m 2 , centrum Leszna, parter, 3 pokoje, łazienka z wc, duża kuchnia, częściowo umeblowane, cena 160.000 zł. Tel. 0-791937044. op3399 NIEMIECKA 47m2 - okazja, cena 120.000 zł. Tel. 0-514906914. op3407

SUKNIA ślubna rozm. 36, śmietankowa biel - 500 zł. 0-691679243. jk3774

na

SPRZEDAM świniodziki, duże prosiaki, 250 zł/szt, 0-609420730. op3426 SPRZĘT sportowy, rowery treningowe, cena 300 zł. Tel. 0-500600150. op3415 SZAFA komandor, cena 600 zł. Tel. 0-607827090. op3393 ZAMRAŻARKA skrzyniowa, 210 litrów, cena 500 zł. Tel. 0-65 520-72-45. op3388 ZLEWOZMYWAK 2-komorowy okrągły + bateria, cena 220 zł. Tel. 0-721085611. op3405 ŻYTO, cena 30 zł/tona. Tel. 0722291908. op3396


19

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne przez SMS Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w Lesznie

pt. BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE I ICH CHARAKTERYSTYKA Szkolenie to blok składający się z 28 godzin zajęć metodycznych i 2 godzin zajęć plenerowych, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Leszno, ul. Narutowicza 60 tel. 065 520 32 84

po1045/k

PROFI CREDIT KREDYTY BEZ BIK-u ZATRUDNIMY DORADCÓW! INFORMATOR ŚLUBNY 2009

Szkolenie skierowane jest do:

- osób pracujących na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej, - osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, - osób posiadających wykształcenie budowlane lub zatrudnionych w firmach, instytucjach związanych z budownictwem. Więcej informacji: tel. 061 854 20 19 e-mail: szkolenia.efs@wkp.piib.org.pl, efs@wkp.piib.org.pl oraz www.woiib.org.pl WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W POZNANIU

BIURO PROJEKTU SZKOLEŃ EFS UL. H. WIENIAWSKIEGO 5/9, pokój 205, 206 tel./fax 061 854 20 19 P r o j e k t w s p ó ł fi n a n s o w a n y z e ś r o d k ó w U n i i E u r o p e j s k i e j w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zanim powiesz TAK

otrzymasz BEZPŁATNIE w Biurze Ogłoszeń

„ABC” ul. Słowiańska 63

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W RYDZYNIE ogłasza

1. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w Tworzankach na działce nr ewidencyjny 35/6, powierzchnia 1000 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 30738. Cena wywoławcza - 110.000 zł (netto) Wadium - 10.000 zł • Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. • Sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. • Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych. • Przetargi przeprowadzone dnia 15 kwietnia 2009 r. i 21 lipca 2009 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym. 2. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych niezabudowanych, położonych na gruntach miasta Rydzyna, w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowa towarzysząca – gospodarczo – garażowa.

L.p

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza netto

Wadium

1.

55/6,55/8, 55/36, 56/4 i 56/26

30500 35204

1.009

75.000,- zł

7.500,- zł

• Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%. • Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych. • Przetargi przeprowadzone w dniach: 13 października 2008 r., 9 grudnia 2008 r., 11 lutego 2009 r., 15 kwietnia 2009 r. oraz 21 lipca 2009 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2009 r. (środa) o godzinie 10- tej w sali nr 10 Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie, Rynek nr 1. Wadium należy wpłacać w terminie do dnia 9 września 2009 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie nr 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424 lub w kasie Urzędu – pokój nr 1, w godzinach od 8 ºº - 15 ºº. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia ub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Uchylenie się od podpisania aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium.

Technika Biurowa

KSEROKOPIARKI KOMPUTERY PROJEKTORY DRUKARKI FAXY biuro serwis (dow—z do klienta)

ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno tel./fax 065 529-20-81 www.biurimex.pl

NOWO OTWARTY!!!

Bliższe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna pokój nr 18 lub telefonicznie pod nr 065 5388 – 434 wew. 27. po1151/k

Alicja

Gabinet Kosmetyczny Leszno ul. Grodzka 10B tel. 512 553 221

 pielęgnacja oprawy oka  pielęgnacja dłoni, żele  pedicure  depilacja  zabiegi pielęgnacyjne  peeling  makijaż permanentny itp.


RELAKS

20

DZIECK0 W FOTOGRAFII

Fot. J. Sikorska V Alex świętuje dzisiaj 3. urodziny. Z tej okazji wraz z rodzicami zaprosił najbliższych na imprezę do Karczmy u Jady w Klonówcu. Superprezenty sprawiły małemu jubilatowi wiele radości, a niewątpliwą atrakcją była przejażdżka na kucu Madzia.

Przyprawa do kwaszenia ogórków to doskonała mieszanka przypraw nadająca ogórkom wyśmienity aromat. Czosnek i chrzan zapobiegają psuciu się ogórków podczas kwaszenia, gorczyca biała zaostrza ich smak, a estragon sprawia, że są jędrne i odpowiednio twarde. Pozostałymi składnikami tej unikalnej przyprawy są koper ogrodowy i liść laurowy. Jedno opakowanie mieszanki do kwaszenia ogórków Galeo wystarcza do przygotowania 6 słoików o pojemności 1 litra!!! Cena 1,75 zł. Więcej na www.galeo.pl LL – A na co pan polował? – Na kobiety! Rozmawia dwóch psychologów: – Wiesz, to dziwne – mówi pierwszy – wystarczy krzyknąć „aaaaaa!” w bibliotece, a wszyscy się na ciebie gapią w milczeniu. – A próbowałeś zrobić to samo w samolocie? – pyta drugi. – Wtedy wszyscy się przyłączają.

xxx

Mąż wraca z delegacji, wpada do domu, zagląda pod łóżko, do szafy, na balkon i nic, nikogo nie ma, podchodzi do żony, czule głaszcze ją po włosach z tymi słowami: – Starzejesz się, kochana...

xxx

W parku na ławeczce rozmawia ze sobą dwóch starszych panów: – Jakie hobby miał pan w młodości? – pyta jeden z nich. – Kobiety i polowania.

xxx

– Czemu ty Kowalski, jak podnosisz kieliszek, to masz zamknięte oczy? – pyta Nowak. – A bo obiecałem żonie, że do kieliszka nie zajrzę.

xxx

– Wiesz, dziś, jak szłam przez przedpokój, to zegar spadł tuż za mną – mówi żona. – Zawsze się, kurcze, spóźnia... Zebrała LL

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek

11.00, 17.00 – Potwory kontra Obcy – animowany prod. USA 19.00 – Narzeczony mimo woli – komedia romantyczna prod. USA (j)

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 19 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 62.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 59 Hasło: „PROGRAM LATO W LESZNIE BOGATĄ OFERTĄ WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” Nagrodę otrzymuje: Ilona Stankowska, Stare Bojanowo, ul. Kwiatowa 8

DYŻURY APTEK wtorek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – NA DEPTAKU, ul. Wrocławska 22, tel. 065 512-21-40 GOSTYŃ – ŚW.ŁUKASZA, ul. Graniczna 6e, tel. 065 572-33-50 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10 środa LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – PHARMAKON, os. Jagiellońskie 51a, tel. 065 512-01-66 GOSTYŃ – ŚW.ŁUKASZA, ul. Graniczna 6e, tel. 065 572-33-50 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10 czwartek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – ŚW.ŁUKASZA, ul. Graniczna 6e, tel. 065 572-33-50 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10 całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 0-65 520-44-80 LL RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TELE TAXI - 0-65 520-03-30, 605 89 03 30 (całodobowo) JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


SPORT

21

ŻUŻEL

Awans Byków Leszczyńscy juniorzy pewnie awansowali do fi nału Srebrnego Kasku. Półfinał z udziałem leszczynian odbył się w czwartek w Rzeszowie. Widowisko miało dwóch głównych aktorów. Byli nimi Maciej Janowski z Atlasu i Przemysław Pawlicki z Unii. Obaj wygrali po cztery biegi, a w jednym zajmowali trzecie pozycje. W bezpośrednim pojedynku Pawlicki przegrał z Janowskim, dlatego sklasyfikowany został na drugim miejscu. Świetnie spisał się też drugi leszczynianin Sławomir Musielak. Z d o b y ł 11 punktów i z piątego miejsca pewnie awansował do finału.

Klasyfikacja: 1.

Maciej Janowski (Atlas Wrocław)

13

2.

Przemysław Pawlicki (Unia Leszno)

13

3.

Szymon Kiełbasa (Unia Tarnów)

12

4.

Dawid Lampart (Marma Hadykówka Rzeszów)

12

5.

Sławomir Musielak (Unia Leszno)

11

6.

Sławomir Pyszny (RKM ROW Rybnik)

11

7.

Rafał Fleger (RKM Rybnik)

9

8.

Marcin Piekarski (Włókniarz Częstochowa)

9

9.

Mateusz Szostek (Marma Hadykówka Rzeszów) 6+3

10. Grzegorz Stróżyk (PSŻ Milion Team Poznań)

6+2

11. Rafał Klimek (Redstar KMŻ Lublin)

5

12. Adam Kajoch (PSŻ Milion Team Poznań)

5

13. Mateusz Mikorski (Caelum Stal Gorzów)

3

14. Mateusz Kowalczyk (KSM Krosno)

3

15. Łukasz Cyran (Caelum Stal Gorzów)

0

Niestety, nie powiodło się Adamowi Kajochowi, wychowankowi Unii startującemu w barwach klubu z Poznania. Zawody przełożono na czwartek, bo dzień wcześniej przez Rzeszów przejeżdżali kolarze startujący w Tour de Pologne. W drugim półfinale zwyciężył Artur Mroczka z Grudziądza. MIW Fot. A.Przewoźny W Jednym z głównych aktorów finału Srebrnego Kasku będzie Przemysław Pawlicki.

STRZELECTWO

Życiówki Mikołaja

Fot. archiwum V Reprezentacja Wielkopolski (w środku Ryszard Kapłon, prezes klubu Bock) na OOM w Krakowie.

Dwóch reprezentantów Rawickiego Klubu Sportowego Bock startowało na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Krakowie. Wśród konkurencji rozegrano strzelanie z broni śrutowej, pneumatycznej i kulowej. Z rawiczan czwarte miejsce w strzelaniu z broni śrutowej do rzutków, w konkurencji double trap 120, zajął Mikołaj Krysiak. Uzyskując 83 pkt ustanowił rekord życiowy. W konkurencji trap 75 był szósty z wynikiem 56 pkt, co też jest jego najlepszym rezultatem. Dalsze miejsca w strzelaniu z broni pneumatycznej i kulowej zajął Marcin Wawrzyniak. W konkurencji Kpn 40 był dwudziesty (368 pkt), natomiast w konkurencji Ksp 60l siedemnasty (568 pkt, wyrównany rekord życiowy). W klasyfikacji drużynowej rawicki klub zajął 21. miejsce na 57 startujących.

xxx

W konkurencjach trap i double trap (także skeet) występujące przy nich liczby (75, 125 lub 150) określają liczbę rzutek. W konkurencji trap maszyna miotająca wyrzuca ze „schronu” po jednym rzutku, w double trap równocześnie dwa rzutki. W skeecie jednocześnie wyrzucane są dwa rzutki, ale z dwóch miejsc. Liczba trafień przekłada się na punkty. Konkurencja Kpn 40 to strzelanie w pozycji stojącej z karabinka pneumatycznego, zawodnik ma 75 minut czasu na oddanie 40 strzałów. Ksp 60l to strzelanie w pozycji leżącej z karabinka sportowego – oddaje się 60 strzałów w ciągu 75 minut. W zawodach wzięło udział 258 juniorek i juniorów młodszych (16-17 lat). Wielkopolskę reprezentowało 28 zawodników J.W.

Fot. D. Borowski V Start pływackiego maratonu.

PŁYWANIE

Dominowali pływacy z Akwawitu Dwudziestu pięciu amatorów pływania stanęło na starcie jubileuszowego XV Maratonu Pływackiego na jeziorze Wonieść. Start i metę wyścigu wyznaczono na plaży w Nowym Dębcu. Jako że pogoda dopisała, zmaganiom przyglądało się kilka tysięcy plażowiczów.Czołowe lokaty zajęli pływacy z leszczyńskiego Akwawitu. Dystans około 2 km najszybciej pokonał 18letni Aleksander Andrzejewski przed 15-letnim Amadeuszem Kampiakiem

i 17-letnim Tomaszem Przybylakiem. Z mieszkańców gminy Kościan najlepszy był sklasyfikowany na siódmej pozycji Tomasz Szkudlarski z Kokorzyna. W zawodach uczestniczył również poseł Wojciech Ziemniak, jednocześnie najstarszy zawodnik maratonu (rocznik 1956).

W kategorii chłopców do lat 16 najlepszy był Amadeusz Kempiak, a w kategorii mężczyzn powyżej 40 lat triumfował Wiesław Szmyt z Kościana. Najmłodszym uczestnikiem był niespełna dziewięcioletni Adam Matuszczak z kościańskiej szkółki pływackiej „Wodny Świat”. (dab)

Wyszkoleni na obozie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu już po raz dziewiąty przeprowadził szkoleniowo-wypoczynkowy obóz dla uczniów chcących zostać młodzieżowymi organizatorami sportu. Dwutygodniowe imprezy, które weszły do wakacyjnej tradycji, co roku odbywają się w Żerkowie koło Jarocina. Łącznie wyszkoliło się na nich już około 350 młodzieżowych organizatorów sportu. W tegorocznym obozie uczestniczyło 35 uczniów, przede wszystkim z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich gmin powiatu rawickiego oraz kilku uczniów szkół podstawowych. Grupą opiekowali się i występowali zarazem w roli wykładowców działacze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego: Agata Roszak, Dawid Szynalski (na co dzień nauczyciele), Magdalena Lipowczyk, Maciej Szymkowiak oraz Piotr Domaniecki, wiceburmistrz Rawicza. Tak jak w poprzednich latach organizację obozu dofinansowało Starostwo Powiatowe w Rawiczu wraz z gminami powiatu. W kosztach imprezy partycypowały wszystkie samorządy, przekazując po 400 złotych na każdego uczestnika z danej gminy, co stanowiło prawie połowę kosztów pobytu. Młodzi uczestnicy szkolenia w Żerkowie brali udział w rozgrywkach obozowych lig koszykówki, piłki nożnej, siatkówki i tenisa stołowego. Korzystali z kąpieliska, mieli zajęcia na jednym z większych w Polsce kompleksów basenowych,

wzięli udział w ponad 25-kilometrowym rajdzie rowerowym, zwiedzili Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, oglądali wieczorne seanse filmowe. W ramach szkolenia na młodzieżowych organizatorów sportu uczestnicy obozu uczyli się, jak organizować w szkołach zajęcia i zawody sportowe w lekkoatletyce i grach zespołowych czy też szkolne festyny. Szkolili się także w sędziowaniu w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej i lekkoatletyce. – Grupa była zgrana, bardzo dobrze podchodziła do obozowych obowiązków – ocenił M. Szymkowiak.

– Był to jeden z bardziej udanych obozów organizowanych przez PSZS. Praktycznym sprawdzianem wiedzy i umiejętności była zorganizowana przedostatniego dnia pobytu tradycyjna obozowa olimpiada. W zawodach, którym towarzyszył ceremoniał olimpijski (zapalenie znicza, wniesienie i wciągnięcie flagi na maszt, złożenie przysięgi), rywalizowano w lekkoatletyce (sztafecie wahadłowej, skoku w dal, rzucie piłką lekarską i biegu przełajowym). Młodzież utworzyła cztery mieszane zespoły, które wybrały dla siebie nazwy kontynentów, występując jako Afryka, Australia, Ameryka i Europa. Po zmaganiach wszystkie drużyny otrzymały medale i dyplomy. Najlepszym zespołom odegrano hymny państw, które reprezentowały. Ukoronowaniem obozowego szkolenia było wręczenie jego uczestnikom pamiątkowych dyplomów oraz uprawnień młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych. J.W.

Fot. archiwum V Uczestnicy obozu w Żerkowie.


22

SPORT

Terminarz rozgrywek klasy okrêgowej RUNDA JESIENNA

Kolejka 1 (22-23 sierpnia)

Rywal-Klon Mochy – GKS Krzemieniewo Orla Jutrosin – Sokó³ Kaszczor GKS W³oszakowice – Sparta Miejska Górka Rydzyniak Rydzyna – Grom Wolsztyn Sokó³-Orkan Chobienice – Wielkopolanka Szelejewo PKS Racot – Pogoñ Œmigiel Rawia Rawicz – Ruch Bojanowo Helios Czempiñ – Orkan Chorzemin

Sokó³ Kaszczor – Orkan Chorzemin Rywal-Klon Mochy – Helios Czempiñ Orla Jutrosin – Rawia Rawicz GKS W³oszakowice – PKS Racot Rydzyniak Rydzyna – Sokó³-Orkan Chobienice

Kolejka 9 (10-11 paŸdziernika)

Kolejka 2 (29-30 sierpnia)

Sokó³-Orkan Chobienice – GKS Krzemieniewo PKS Racot – Rydzyniak Rydzyna Rawia Rawicz – GKS W³oszakowice Helios Czempiñ – Orla Jutrosin Orkan Chorzemin – Rywal-Klon Mochy Ruch Bojanowo – Sokó³ Kaszczor Pogoñ Œmigiel – Sparta Miejska Górka Wielkopolanka Szelejewo – Grom Wolsztyn

Kolejka 3 (5-6 wrzeœnia)

GKS Krzemieniewo – Grom Wolsztyn Sparta Miejska Górka – Wielkopolanka Szelejewo Sokó³ Kaszczor – Pogoñ Œmigiel Rywal-Klon Mochy – Ruch Bojanowo Orla Jutrosin – Orkan Chorzemin GKS W³oszakowice – Helios Czempiñ Rydzyniak Rydzyna – Rawia Rawicz Sokó³-Orkan Chobienice – PKS Racot

GKS Krzemieniewo – Orkan Chorzemin Ruch Bojanowo – Helios Czempiñ Pogoñ Œmigiel – Rawia Rawicz Wielkopolanka Szelejewo – PKS Racot Grom Wolsztyn – Sokó³-Orkan Chobienice Sparta Miejska Górka – Rydzyniak Rydzyna Sokó³ Kaszczor – GKS W³oszakowice Rywal-Klon Mochy – Orla Jutrosin Orla Jutrosin – GKS Krzemieniewo GKS W³oszakowice – Rywal-Klon Mochy Rydzyniak Rydzyna – Sokó³ Kaszczor Sokó³-Orkan Chobienice – Sparta Miejska Górka PKS Racot – Grom Wolsztyn Rawia Rawicz – Wielkopolanka Szelejewo Helios Czempiñ – Pogoñ Œmigiel Orkan Chorzemin – Ruch Bojanowo

Kolejka 4 (9 wrzeœnia)

GKS Krzemieniewo – Ruch Bojanowo Pogoñ Œmigiel – Orkan Chorzemin Wielkopolanka Szelejewo – Helios Czempiñ Grom Wolsztyn – Rawia Rawicz Sparta Miejska Górka – PKS Racot Sokó³ Kaszczor – Sokó³-Orkan Chobienice Rywal-Klon Mochy – Rydzyniak Rydzyna Orla Jutrosin – GKS W³oszakowice

Kolejka 10 (17-18 paŸdziernika)

Kolejka 11 (24-25 paŸdziernika)

PKS Racot – GKS Krzemieniewo Rawia Rawicz – Sokó³-Orkan Chobienice Helios Czempiñ – Rydzyniak Rydzyna Orkan Chorzemin – GKS W³oszakowice Ruch Bojanowo – Orla Jutrosin Pogoñ Œmigiel – Rywal-Klon Mochy Wielkopolanka Szelejewo – Sokó³ Kaszczor Grom Wolsztyn – Sparta Miejska Górka

Kolejka 12 (31 paŸdziernika)

Kolejka 5 (12-13 wrzeœnia)

GKS Krzemieniewo – Sparta Miejska Górka Sokó³ Kaszczor – Grom Wolsztyn Rywal-Klon Mochy – Wielkopolanka Szelejewo Orla Jutrosin – Pogoñ Œmigiel GKS W³oszakowice – Ruch Bojanowo Rydzyniak Rydzyna – Orkan Chorzemin Sokó³-Orkan Chobienice – Helios Czempiñ PKS Racot – Rawia Rawicz

Kolejka 6 (19-20 wrzeœnia)

Rawia Rawicz – GKS Krzemieniewo Helios Czempiñ – PKS Racot Orkan Chorzemin – Sokó³-Orkan Chobienice Ruch Bojanowo – Rydzyniak Rydzyna Pogoñ Œmigiel – GKS W³oszakowice Wielkopolanka Szelejewo – Orla Jutrosin Grom Wolsztyn – Rywal-Klon Mochy Sparta Miejska Górka – Sokó³ Kaszczor

Kolejka 7 (26-27 wrzeœnia)

GKS Krzemieniewo – Sokó³ Kaszczor Rywal-Klon Mochy – Sparta Miejska Górka Orla Jutrosin – Grom Wolsztyn GKS W³oszakowice – Wielkopolanka Szelejewo Rydzyniak Rydzyna – Pogoñ Œmigiel Sokó³-Orkan Chobienice – Ruch Bojanowo PKS Racot – Orkan Chorzemin Rawia Rawicz – Helios Czempiñ

GKS W³oszakowice – GKS Krzemieniewo Rydzyniak Rydzyna – Orla Jutrosin Sokó³-Orkan Chobienice – Rywal-Klon Mochy PKS Racot – Sokó³ Kaszczor Rawia Rawicz – Sparta Miejska Górka Helios Czempiñ – Grom Wolsztyn Orkan Chorzemin – Wielkopolanka Szelejewo Ruch Bojanowo – Pogoñ Œmigiel GKS Krzemieniewo – Pogoñ Œmigiel Wielkopolanka Szelejewo – Ruch Bojanowo Grom Wolsztyn – Orkan Chorzemin Sparta Miejska Górka – Helios Czempiñ Sokó³ Kaszczor – Rawia Rawicz Rywal-Klon Mochy – PKS Racot Orla Jutrosin – Sokó³-Orkan Chobienice GKS W³oszakowice – Rydzyniak Rydzyna Rydzyniak Rydzyna – GKS Krzemieniewo Sokó³-Orkan Chobienice – GKS W³oszakowice PKS Racot – Orla Jutrosin Rawia Rawicz – Rywal-Klon Mochy Helios Czempiñ – Sokó³ Kaszczor Orkan Chorzemin – Sparta Miejska Górka Ruch Bojanowo – Grom Wolsztyn Pogoñ Œmigiel – Wielkopolanka Szelejewo

Kolejka 8 (3-4 paŸdziernika)

GKS Krzemieniewo – Wielkopolanka Szelejewo Grom Wolsztyn – Pogoñ Œmigiel Sparta Miejska Górka – Ruch Bojanowo

Kolejka 13 (7-8 listopada)

Kolejka 14 (11 listopada)

Kolejka 15 (14-15 listopada)

Helios Czempiñ – GKS Krzemieniewo Orkan Chorzemin – Rawia Rawicz Ruch Bojanowo – PKS Racot Pogoñ Œmigiel – Sokó³-Orkan Chobienice Wielkopolanka Szelejewo – Rydzyniak Rydzyna Grom Wolsztyn – GKS W³oszakowice Sparta Miejska Górka – Orla Jutrosin Sokó³ Kaszczor – Rywal-Klon Mochy MIW

SZYBOWNICTWO

Mistrz Centka

Z trzema medalami wrócili Polacy z mistrzostw Europy. Dwa z nich zdobyli leszczynianie. Janusz Centka by³ bezkonkurencyjny w klasie szybowców dwuosobowych. Mistrzostwo wywalczy³ wraz z warszawskim pilotem Markiem Szumskim. W litewskim Pociunai œwietnie wiod³o siê te¿ innemu leszczynianinowi Miko³ajowi Zdunowi. W klasie œwiatowej zosta³ wicemistrzem Europy. Najlepszy na kontynencie w tej konkurencji okaza³ siê kolejny Polak Jêdrzej Sk³odowski. O krok od podium by³ Tomasz Krok. Zawodnik Aeroklubu Leszczyñskiego zaj¹³ 4. miejsce w klasie klub. Jego kolega Maciej Adamski by³ 13. Zwyciêzc¹ zosta³ Holender Rene de Dreu. Polacy startowali tak¿e w klasie standard (tutaj bez leszczynian): Tomasz Rubaj zaj¹³ 4., a Leszek Duda 5. lokatê.Triumfowa³ Mario Kies-

s Janusz Centka

Fot. E. Baldys

sling. Polacy zwyciê¿yli w klasyfikacji medalowej mistrzostw. Nasi piloci sukcesy osi¹gaj¹ te¿ w mistrzostwach Polski. W zakoñczonej w Czêstochowie rywalizacji w klasie klub br¹zowy medal zdoby³ Pawe³ Wojciechowski. Szósty by³ Tadeusz Wrona, 16. Aleksander Fórmanowski, 30. Jaros³aw Kajoch, 32. Witold Szeffner. MIW

¯U¯EL

Ruszy³ play-off

Niemal pewne awansu do pó³fina³u I ligi mog¹ byæ zespo³y z Tarnowa i Rzeszowa, które wygra³y mecze wyjazdowe. Na wyjeŸdzie zdecydowanie triumfowa³ te¿ na drugim froncie Orze³ £ódŸ. Rewan¿e odbêd¹ siê 16 sierpnia. Oto komplet wyników:

I liga Start Gniezno – Daugavpils 52:41 RKM Rybnik – Unia Tarnów 37:54 PS¯ Poznañ – Rzeszów 43:47 II liga KSM Krosno – KM¯ Lublin 48:44 Kolejarz Opole – Miszkolc 47:43 Polonia Pi³a – Orze³ £ódŸ 32:59

MIW

TRIATHLON

Jerzyk najlepsza

Zawodniczka Reala 64-Sto Leszno zdoby³a mistrzostwo Polski na dystansie olimpijskim. 1500 m w wodzie, 40 km na rowerze i jeszcze 10 km biegiem przeby³a najszybciej z zawodniczek Agnieszka Jerzyk (na zdjêciu). W rozgrywanych w sobotê w Górznie w województwie kujawsko-pomorskim zawodach wyprzedzi³a Ewê Komander z Olimpii Poznañ i Mariê Pytel z Akweduktu Kielce. Od dwóch lat dystans olimpijski jest dla leszczyñskiej zawodniczki najwa¿niejsz¹ konku-

rencj¹ triathlonow¹. – Poprawi³am p³ywanie, ale ten poziom wci¹¿ wystarcza zaledwie na wygrywanie w Polsce. Nadal daleko mi do czo³ówki œwiatowej – mówi Agnieszka Jerzyk. Dlatego od paŸdziernika rozpoczyna treningi z doœwiadczonym trenerem p³ywackim w Poznaniu. Sobotnie mistrzostwo to kolejny w tym roku sukces leszczynianki. Miesi¹c temu w Chodzie¿y zdoby³a mistrzostwo Polski na dystansie sprinterskim. MIW

¯U¯EL

Memoria³ Jancarza

Para Unii Leszno zajê³a w nim trzecie miejsce. Zawody rozegrano w niedzielê w Gorzowie. Wygrali Rune Holta i Thomas Jonasson, reprezentuj¹cy dru¿ynê miejscowej Caelum Stali. Na drugim miejscu byli Nicki Pedersen i Pawe³ Zmarzlik (Czêstochowa/ Gorzów), a na trzecim Przemys³aw Pawlicki (4 – 0,0,0,1,0,3) i Jaros³aw Hampel (16 – 3,3,3,2,3,2), który by³

najlepszym ¿u¿lowcem zawodów i pokona³ m.in. Pedersena. Nie powiod³o siê Lotosowi Wybrze¿u Gdañsk, który reprezentowa³ leszczynianin Adam Skórnicki. „Skóra” zdoby³ zaledwie 3 punkty, a jego zespó³ zaj¹³ ostatnie miejsce. Turniej poœwiêcony by³ nie¿yj¹cemu zawodnikowi Stali Gorzów Edwardowi Jancarzowi.

MIW


23

SPORT LEKKOATLETYKA

Rekord Polski na urodziny Rawiczanka Anita Włodarczyk pobiła rekord Polski w rzucie młotem, zwyciężając z wynikiem 77,20 m. Poprawiając najlepszy w kraju rezultat Kamili Skolimowskiej (76,83 z 2007 r.) sprawiła sobie najlepszy prezent na 24. urodziny.

Obchodziła je w sobotę i w tym samym dniu na mityngu zaliczanym do punktacji Grand Prix IAAF w Cottbus padł rekord. Wynik Włodarczyk, która tydzień wcześniej w Bydgoszczy wywalczyła tytuł mistrzyni Polski seniorek (75,74), jest rekordem mityngu i najlepszym rezultatem w tym roku na świecie. To jednocześnie czwarty wynik w historii rzutu młotem. Do rekordu świata Rosjanki Tatiany Łysenko (77,80 – 2006 r. Tallin) wychowance rawickiego Kadeta reprezentującej obecnie AZS AWF Poznań brakuje tylko 60 cm. – Ogromnie cieszę się z rekordu Polski, wiedziałam, że jest w moim zasięgu, ale nie sądziłam, że pobiję go już teraz – powiedziała Anita Włodarczyk. – Podczas konkursu w Cottbus czułam się znakomicie. Po moim drugim rzucie, rekordowym, rywalki, zwłaszcza Niemka Betty Heidler, zrobiły wielkie oczy. W tym sezonie do rawiczanki należy 7 z 10 najlepszych wyników na świecie. W dwunastu tegorocznych startach została pokonana tylko raz,

w Turynie przez Betty Heidler. To właśnie ona zajęła w Cottbus drugie miejsce (73,76), trzecia była jej rodaczka Kathrin Klaas (73,75), a czwarta Kubanka Arasay Thondike (72,45). Na mityngu Anicie Włodarczyk towarzyszył nowy szkoleniowiec Grzegorz Nowak, który przygotowuje ją do mistrzostw świata

Polonia bez skuteczności

W obecnej sytuacji kadrowej o zwycięstwa będzie jednak niezmiernie trudno.

Fot. archiwum ▲Od soboty rekord Polski należy do Anity Włodarczyk. Oby tak z formą dotrwała do MŚ w Berlinie!

PIŁKA NOŻNA

Polonia Leszno sromotnie przegrała swój pierwszy mecz w tegorocznych rozgrywkach trzecioligowych. Na czwartym froncie najlepiej spisały się Dąbroczanka Pępowo i Piast Kobylin. III liga Polonia Leszno - Polonia Nowy Tomyśl 0:3 – To my przegraliśmy, a nie przeciwnik wygrał – uważa po dotkliwej porażce na rozpoczęcie rozgrywek trzecioligowych trener leszczynian Jerzy Radojewski. – Mimo wszystko drużyna połączona z zespołów Nowego

III liga Notecianka - Zdrój Wda -Legia Victoria -Lech Lubuszanin -Sparta Górnik -Calisia Unia -Mieszko Polonia L. -Polonia N.T. Włocłavia -Goplania Tabela 1. Unia Swarzędz 2. Włocłavia Włocławek 3. Polonia Nowy Tomyśl 4. Victoria Koronowo 5. Wda Świecie 6. Górnik Konin 7. Sparta Oborniki 8. Notecianka Pakość 9. Zdrój Ciechocinek 10. Calisia Kalisz 11. Lubuszanin Trzcianka 12. Lech Rypin 13. Legia Chełmża 14. Polonia 1912 Leszno 15. Goplania Inowrocław 16. Mieszko Gniezno

Tomyśla i Opalenicy mnie zawiodła. Ich wygrana wynikła z naszych błędów i nieumiejętności wykorzystania doskonałych okazji do strzelenia bramki. Leszczynianie pudłowali w wymarzonych sytuacjach. Doskonałe okazje marnowali Jakub Pujanek i Łukasz Glapiak, a Waldemar Jędrusiak trafił w słupek. Tymczasem Polonia z No-

Klasa okręgowa 1:1 3:0 3:0 1:2 2:1 6:0 0:3 4:0 1 3 6:0 1 3 4:0 1 3 3:0 1 3 3:0 1 3 3:0 1 3 2:1 1 3 2:1 1 1 1:1 1 1 1:1 1 0 1:2 1 0 1:2 1 0 0:3 1 0 0:3 1 0 0:3 1 0 0:4 1 0 0:6

Dąbroczanka - Vicoria Korona - Stal Olimpia - Piast Ardi - Zryw Biały Orzeł - ZKS LKS Czarnylas _ Sokół LKS Gołuchów - SKP Słupca Obra - Płomyk Tabela 1. Stal Pleszew 2. Biały Orzeł Koźmin 3. Dąbroczanka Pępowo 4. Piast Kobylin 5. SKP Słupca 6. Sokół Kleczew 7. Obra Kościan 8. Płomyk Koźminiec 9. Ardi Krobianka Krobia 10. Zryw Dąbie 11. ZKS Zagórów 12. LKS Gołuchów 13. Olimpia Koło 14. Victoria Września 15. LKS Czarnylas 16. Korona Piaski

2:1 2:4 1:2 0:0 3:2 0:1 1:2 1:1 1 3 4:2 1 3 3:2 1 3 2:1 1 3 2:1 1 3 2:1 1 3 1:0 1 1 1:1 1 1 1:1 1 1 0:0 1 1 0:0 1 0 2:3 1 0 1:2 1 0 1:2 1 0 1:2 1 0 0:1 1 0 2:4

wego Tomyśla nie marnowała szans na zdobycie gola i już w pierwszej połowie prowadziła 2:0. – A początek meczu w ogóle tego nie wróżył. Fizycznie wcale przeciwnikowi nie ustępowaliśmy, a jednak po raz kolejny okazało się, że brak naszym zawodnikom pewnych umiejętności, które pozwalają na wygrywanie meczów – twierdzi trener Radojewski. Jego zdaniem, to porażka, która daje sporo do myślenia. Trudno się dziwić, bo z taką skutecznością niełatwo będzie o wygranie kolejnych meczów. – Pozostaje nam praca nad zawodnikami, bo możliwości ich rotacji, niestety, nie mamy – uważa J.Radojewski.

IV liga Dąbroczanka Pępowo - Victoria Września 2:1 Godzinny marazm i mocne uderzenie w końcówce – tak w skrócie wyglądał sobotni mecz pępowian, którzy już od 7. min przegrywali z piłkarzami Victorii. – Goście nas zaskoczyli – przyznał po meczu trener Michał Roszak. Zagrali agresywnie, defensywnie i raz po raz nękali drużynę gospodarzy niebezpiecznymi kontrami. Osłabiona kontuzjami Dąbroczanka (Marcin Kaczmarek i Marcin Roszak musieli wyjść na boisko nie w pełni sił) najwyraźniej nie była w stanie wyrównać. Zryw nastąpił w drugiej części meczu. W 58. min bramkę zdobył Jakub Szczęsny, a tuż przed końcowym gwizdkiem – w 83. min – Grzegorz Chorała. – Inauguracja się nam udała – cieszył się po meczu Michał Roszak.

w Berlinie.Dopiero po nich zapadnie definitywna decyzja, czy zostanie jej trenerem. Najważniejsza w tym roku impreza lekkoatletyczna rozpoczyna się w najbliższą sobotę. Eliminacje rzutu młotem kobiet rozegrane zostaną 20 sierpnia, a finał 22 sierpnia o godz. 19.30.

J.W.

Tabela najlepszych wyników w historii rzutu młotem kobiet 77,80 Tatiana Łysenko RUS ur. 1983 (Tallin 15/08/2006) 77,36 Gulfiya Khanafeyeva RUS ur. 1982 (Soczi 26/05/2007) 77,32 Aksana Miankova BLR ur. 1982 (Stajki 29/06/2008) 77,20 Anita Włodarczyk POL ur. 1985 (Cottbus 8/08/2009) 76,90 Martina Hrasnová SVK ur. 1983 (Trnawa 16/05/2009) 76,83 Kamila Skolimowska POL ur. 1982 (Doha 11/05/2007) 76,66 Volha Tsander BLR ur. 1976 (Mińsk 21/07/2005) 76,63 Ekaterina Khoroshikh RUS ur. 1983 (Żukowski 24/06/2006) 76,62 Yipsi Moreno CUB ur. 1980 (Zagrzeb 09/09/2008) 76,55 Betty Heidler GER ur. 1983 (Leverkusen 28/07/2006)

Korona Piaski - Stal Pleszew 2:4 Kiedy Robert Norkiewicz wyrównał w 28. min, wydawało się jeszcze, że Korona jest w stanie ten mecz wygrać. Złudzeń tych pozbawiły gospodarzy kolejne dwie bramki pleszewian. Gol Roberta Przewoźnego w 65. min niewiele zmienił w obrazie gry. Stal grała agresywnie, używając pressingu niemal na całym polu gry. – Zagraliśmy słabo – przyznaje trener Korony Wojciech Szumny. – Wszystkie cztery bramki straciliśmy po błędach. Nasi obrońcy, którzy wydawali się najsilniejszą częścią zespołu, nie wiadomo dlaczego zawiedli. A potem zabrakło już nam nie tyle czasu, co umiejętności.

Obra Kościan - Płomyk Koźminiec 1:1 Beniaminek z Kościana w 24. min przeprowadził zakończony zdobyciem gola wypad pod bramkę przeciwnika. Michał Sarbinowski dośrodkował z lewej strony, a Rafał Kaźmierczak pięknym strzałem zdobył bramkę. W 40. min zawodnik Płomyka Łukasz Smyczyński po raz drugi został ukarany żółtą kartką i musiał opuścić boisko. Jednak z czasem goście zaczęli dochodzić do głosu i w 77. min zdołali zdobyć wyrównującego gola. Pod bramką Obry powstało zamieszanie, piłka już opuściła pole karne Obry, ale wpadła pod nogi Dawida Cieślaka, który strzelił w okienko. – Przed meczem wziąłbym remis w ciemno, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i potem marzyła mi się wygrana. Jednak przeciwnik to dobry zespół, więc nie ma co narzekać. W drugiej

połowie zabrakło konsekwencji gry piątką zawodników w tyle – powiedział po meczu Wojciech Ciszewski, trener Obry.

Ardi Krobianka - Zryw Dąbie 0:0 Gospodarze mocno wzmocnili się przed sezonem – w tym sezonie Ardi chce grać o ścisłą czołówkę tabeli. Na rozpoczęcie sezonu musiało się jednak zadowolić bezbramkowym remisem. W I połowie obie drużyny grały asekuracyjnie z nastawieniem na kontry. Miały po dwie sytuacje do zdobycia gola. W zespole gospodarzy przestrzelili Nowacki i Miś. Gościom drogę do bramki zagrodził dobrze interweniujący Piotrowski. Od 70. min gospodarze grali śmielej. Dogodnych okazji nie wykorzystali jednak Miś, Borowczyk i Busz. W 79. min drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną ujrzał zawodnik gości. W 85. min wyborną sytuację zaprzepaścił Nowacki.

Olimpia Koło - Piast Kobylin 1:2 Piast ma ambitny plan – awans do III ligi. Mecz w Kole był jednak kiepskim widowiskiem. Goście w pierwszej połowie zagrali słabo. Gola stracili już w 2. min po zaskakującym strzale z 20 metrów Kawki, który jest... prezesem klubu. Piast przebudził się po kwadransie gry, jednak znakomitych okazji do wyrównania nie wykorzystali: dwukrotnie Kempiński oraz Kendzia. Po przerwie przewagę uzyskali kobylinianie. W 63. min wyrównał Rejek. W 79. min w zamieszaniu na polu karnym strzelał Kendzia, bramkarz gości wybił piłkę na rzut rożny. Z kornera dośrodkował Kowalski, a Kempiński strzałem głową z 5 metrów zapewnił gościom zwycięstwo. MIW, dab, J.W.

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespół: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, Elżbieta Curyk-Sierszulska, Łukasz Domagała, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyński – redaktor naczelny, Andrzej Przewoźny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Mirosław Wlekły, Kinga Zydorowicz, współpracownik: Dariusz Borowski. Wydawca: Leszczyńska Oficyna Wydawnicza, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, ul. Malwowa 158, 60-175 Skórzewo k.Poznania, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082


Sport ŻUŻEL

Wicemistrzostwo Musielaka! Sensacyjne zakończenie finału Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. W sobotę na torze w Lesznie triumfował debiutant z Zielonej Góry. Drugi był reprezentant gospodarzy. Gdyby ktoś prawidłowo obstawił pierwszą trójkę sobotnich zawodów, pewnie zostałby milionerem. Zawody rozpoczęły się z 40-minutowym opóźnieniem, bo zaledwie kilka czynnych kas nie nadążało obsługiwać tłumów chcących kupić wyjątkowo tanie tym razem bilety. Później już pięć tysięcy kibiców na Stadionie Alfreda Smoczyka z zapartym tchem czekało na ostatni bieg zawodów, w którym – jak się wielu spodziewało – rozstrzygnąć miała się mistrzowska rywalizacja pomiędzy obrońcą tytułu Maciejem Janowskim z Wrocławia a reprezentantem gospodarzy Przemysławem Pawlickim. Obaj jeździli dynamicznie i bojo-

wo – pierwszy wykręcał znakomite czasy, drugi imponował atakami po zewnętrznej, ale – jak się okazało – zupełnie nieskutecznie. Dlatego w XX wyścigu zamiast o złoty medal walczyli o zajęcie zaledwie piątego miejsca. – Cieszę się z tych zaskakujących rozstrzygnięć. Dzisiejsi faworyci jeszcze nieraz będą wygrywać, wierzę w ich możliwości. Ale podczas finału objawili się zupełnie nowi kandydaci do reprezentowania w przyszłości naszego kraju – mówił po zawodach selekcjoner naszej kadry Marek Cieślak. Bo, jak się okazało, najważniejsze chwile finału miały miejsce tuż przed biegiem XX. W XVII kolejny

swój pojedynek wygrał żużlowy debiutant z Zielonej Góry Patryk Dudek. Kolejny leszczynianin Sławomir Musielak. I jeden, i drugi pozostawali dotychczas w cieniu swoich klubowych kolegów: Grzegorza Zengoty i Przemysława Pawlickiego. Tymczasem to oni zmierzyli się w dodatkowym biegu o mistrzostwo Polski, które po zaciętej rywalizacji wygrał zielonogórzanin. – Przyjechaliśmy świętować sukces Zengoty, a nieoczekiwanie osiągnął go jego kolega – mówili zaskoczeni Sabina i Robert z Krosna Odrzańskiego. Wprost oszołomiony był ojciec

Fot. 2 x T.Chojnacki W Patryk Dudek (z lewej) i Sławomir Musielak zdobyli po 13 punktów i o złoty medal MIMP walczyli zacięcie w dodatkowym biegu. Mimo prowadzenia żużlowca Unii Leszno ostatecznie wygrał zielonogórzanin. V Leszczyński finał zakończył się wielkim zaskoczeniem, bo oprócz Dudka i Musielaka na podium stanął Dawid Lampart z Marmy Hadykówki Rzeszów. Medalowa trójka w pokonanym polu pozostawiła zaliczanych do faworytów: leszczynianina Przemysława Pawlickiego, mistrza Polski Macieja Janowskiego i Grzegorza Zengotę z Zielonej Góry. 1 Patryk Dudek (Falubaz Zielona Góra)

13+3 (2,3,3,2,3)

2 Sławomir Musielak (Unia Leszno)

13+2 (3,2,2,3,3)

3 Dawid Lampart (Marma Hadykówka Rzeszów)

12 (3,2,2,3,2)

4 Grzegorz Zengota (Falubaz Zielona Góra)

11 (1,3,3,1,3)

5 Przemysław Pawlicki (Unia Leszno)

9 (3,0,3,0,3)

6 Sławomir Pyszny (RKM ROW Rybnik)

9 (0,3,2,3,1)

7 Artur Mroczka (GTŻ Grudziądz)

9 (2,1,3,2,1)

8 Maciej Janowski (Atlas Wrocław)

8 (3,3,d,0,2)

9 Rafał Fleger (RKM ROW Rybnik)

8 (2,1,2,1,2)

10 Szymon Woźniak (Polonia Bydgoszcz)

7 (0,2,1,2,2)

11 Michał Mitko (RKM ROW Rybnik)

6 (1,1,0,3,1)

12 Adam Kajoch (PSŻ Milion Team Poznań)

5 (2,0,1,2,0)

13 Damian Celmer (Unibax Toruń)

5 (1,2,1,0,1)

14 Kacper Gomólski (Start Gniezno)

4 (1,1,1,1,0)

15 Mateusz Kowalczyk (KSM Krosno)

1 (0,0,0,1,0)

16 Emil Pulczyński (Unibax Toruń)

0 (0,0,0,0,0)

mistrza, przed laty znany zawodnik Sławomir Dudek. – Zażartowałem przed zawodami, że jeśli zdobędzie tytuł, to przenosimy się do Anglii, bo w Polsce będzie już najlepszy. No i teraz mam problem – przyznawał. Jego syn popłakał się na podium ze wzruszenia i jeszcze na konferencji prasowej łzy spływały mu po policzkach. – Czułem się jak Adam Skórnicki w ubiegłorocznym finale seniorów – mówił siedemnastolatek. Serdecznie gratulował mu o dwa lata starszy Sławomir Musielak. Ale po zawodach nie mógł odżałować, że w trakcie wyścigu jego rywal wybrał lepszą ścieżkę jazdy. – Rzadko startuję w lidze, więc przed zawodami wziąłbym ten srebrny medal w ciemno, a jednak szkoda tego dodatkowego biegu – mówił. – Sorry! – przepraszał go z nieudawaną skromnością wciąż jeszcze zapłakany Dudek. MIW


Kawiarnia Deser w kawiarni i wycieczka do TUNEZJI Rynek 32 Leszno

Wielki Wakacyjny Konkurs

Biuro Podróży

ul. Słowiańska 11 (nad Rossmannem) Leszno

ABC czytaj str. 5

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Już w piątek

Dodatek Informator Szkolny

E I K YŃS

T S O G

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 62 (2110) 11.08-13.08.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

W Jurkowie grają w boule str. 7

Koniec bałaganu w Boszkowie

Rekord Polski na urodziny

Rawiczanka Anita Włodarczyk pobiła rekord Polski w rzucie młotem. Obecnie przygotowuje się do mistrzostw świata w Berlinie.

Ogłoszenia drobne przez SMS str. 19

Fot. archiwum

str. 23

Być tam, gdzie dzieje się krzywda Beata Dolińska z Gostynia spędziła 3 miesiące w Sierra Leone jako wolontariuszka. Swoje życie chce spędzić pomagając innym ludziom. str. 6

Fot. E.Baldys

Fot. archiwum

Jedziemy autostopem Tradycja jeżdżenia autostopem odchodzi powoli w niepamięć. Wspominają ją jednak ci, którzy w ten sposób zwiedzili całą Polskę. str. 12-13

Paweł John, przedsiębiorca z Grotnik i właściciel ośrodków wypoczynkowych w Boszkowie, przejmuje w zarząd pas linii brzegowej Jeziora Dominickiego. Zamierza uporządkować tereny nad wodą i zagospodarować je. W ten sposób kończy się spór wójta Włoszakowic z marszałkiem wielkopolskim o to, kto ma str. 2,4,5 sprzątać śmieci na brzegach jeziora.


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Pieniądze z powiatu Powiat gostyński zamierza przeznaczyć 50 tysięcy złotych na transport i utylizację elementów azbestowych, które zostały uszkodzone wskutek nawałnicy. Drugie 50 tysięcy złotych chce przeznaczyć na prace porządkowe i pielęgnacyjne w parkach na terenie powiatu

gostyńskiego, które także ucierpiały w czasie wichury. Starostwo od kilku lat realizuje program w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie płyt azbestowych. Na ten cel przeznaczono 170.000 zł, 115.000 zł zostało już

Ja też pomagam Stowarzyszenie ”Ja też pomagam” z Gostynia zainicjowało zbiórkę publiczną na rzecz udzielenia pomocy ofiarom wichury, która przeszła nad powiatem gostyńskim 23 licpa. Stowarzyszenie wyszło naprzeciw oczekiwaniom niektórych osób i instytucji, gotowych przyjść z pomocą finansową poszkodowanym. Każdy, kto chce przekazać pieniądze na ten cel, może dokonać przelewu pieniędzy na konto nr 76 1090 1258 0000 0001 1236 0556 założone w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Gostyń,

wpisując w odpowiednie rubryki jako odbiorcę Stowarzyszenie „Ja też pomagam”, Osiedle 700-lecia 11/27, 63-800 Gostyń”, a jako tytuł przelewu „Pomoc poszkodowanym”. Zbiórka potrwa do 30 września. – Po zakończeniu akcji podamy do publicznej wiadomości kwotę, jaka została wpłacona przez darczyńców na ten cel – mówi Grażyna Skorzybót, prezes zarządu Stowarzyszenia. – Poinformujemy również w jaki sposób została ona spożytkowana. ES

Rzemieślnicy w Niemczech Gostyńscy przedsiębiorcy uczestniczyć będą w jesiennej wystawie rzemieślniczej w Dreźnie „Meisterhaft”. Ich udział przygotowuje Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu. Targi „Drezdeńska jesień” są jedną z największych imprez targowych we wschodnich Niemczech. Po raz trzeci udział w nich wezmą gostynianie. W tym roku targi odbędą się od 5 do 8 listopada. Ekspozycja gostyńskiego cechu znajdzie miejsce na stoisku Izby Rzemieślniczej w Dreźnie, z którą od czterech lat ściśle współpracuje. – Na tym stoisku mogą się zareklamować, na preferencyjnych warunkach, przedstawiciele firm z naszego terenu, które dotąd nie brały udziału w tej imprezie – mówi Marian Tyrzyk, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Gostyniu. – W odróżnieniu od innych wystawców od nowicjuszy pobierana jest jedynie opłata zryczałtowana w wysokości sto euro. Do kosztów doliczyć należy nocleg.

– Z atrakcyjną ofertą wychodzą naprzeciw nasi drezdeńscy partnerzy, którzy proponują zakwaterowanie w hotelu Izby Rzemieślniczej – dodaje M.Tyrzyk. Przedsiębiorcom, którzy zamierzają uczestniczyć w listopadowych targach, szczegółowych informacji udziela Marian Tyrzyk pod numerem telefonu 065 5720934. – Ze zgłoszeniami nie należy zwlekać, gdyż Niemcy planują swoje działania z dużym wyprzedzeniem i wymagają konkretnych decyzji na początku września – mówi. Cech przygotowuje także jednodniowy wyjazd studyjny do Drezna dla osób zainteresowanych zwiedzaniem targów. Udział rzemieślników z Gostynia i okolic w imprezie targowej w Dreźnie dofinansowywany jest przez samorząd gminy Gostyń w wysokości 6000 zł w ramach zadania „Promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą”. ES

▲Gminna Biblioteka Publiczna w Piaskach organizuje podczas wakacji konkursy dla dzieci. Ostatnio mogły się tam świetnie bawić przy Zgaduj – Zgaduli i konkursie kanapkowym „Kucharzymy z książką”. Zgadywanki polegały na losowaniu pytań z różnych dziedzin, np. świata bajek, zdrowia, zawodów, dni tygodnia i udzielaniu na nie odpowiedzi. W nagrodę dzieci otrzymały piłki, piórniki szkolne, plecaki i dyplomy. Konkurs kanapkowy zorganizowano wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Dzieci bawiły się robiąc kanapki własnej kompozycji, przedstawiające świat przyrody i zwierząt. Apetyczne i kolorowe kanapki zostały nagrodzone lodami i słodyczami, a na zakończenie skonsumowane przez ich wykonawców. Tekst i fot. ES

wykorzystane. Program będzie nadal realizowany, ale niezależnie od niego uruchomione mają być dodatkowe pieniądze na usuwanie i utylizację elementów azbestowych, uszkodzonych podczas nawałnicy. – Chcemy przeznaczyć na ten cel 50 tysięcy złotych – mówi wicestarosta Janusz Sikora. – Każda z gmin otrzyma kwotę proporcjonalną do ilości wyrządzonych przez wichurę szkód. Najwięcej, bo 18.000 zł ma otrzymać gmina Piaski, 14.000 zł gmina Gostyń, po 4500 zł gminy Krobia i Poniec, 4000 zł Pępowo, 3500 zł Borek Wlkp., 1500 zł gmina Pogorzela. Drugie 50.000 zł ma być przeznaczone na prace porządkowe i pielęgnacyjne w parkach na terenie powiatu gostyńskiego. Aby zrealizować oba zadania, powiat zrezygnował z termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. – Zarówno usunięcie i utylizacja azbestu, jak i naprawienie szkód powstałych w parkach są pilniejszymi zadaniami – uważa wicestarosta. O przeznaczeniu pieniędzy i wysokości kwot zadecydował zarząd powiatu, muszą je zatwierdzić także radni. Będą to mogli uczynić na najbliższej sesji, która odbędzie się pod koniec sierpnia. ES

Woda zdatna do picia W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu zakończono jedną z największych inwestycji ostatnich lat. Za ponad 5 milionów złotych zmodernizowano tam stację uzdatniania wody. W ubiegłym tygodniu dokonano jej uroczystego odbioru. – Efektem modernizacji jest lepsza jakość wody płynącej w gostyńskich kranach –mówi Jerzy Pogorzelski, prezes Zarządu ZWiK w Gostyniu. – Trzykrotnie mniejsza od norm jest w niej zawartość żelaza i dwa razy mniejsza od norm zawartość manganu. Gostyńska woda jest również dwa razy mniej mętna niż wymagają tego normy. Dzięki modernizacji o 10 procent zmalało zużycie energii energetycznej potrzebnej do wytworzenia wody. Obecnie ZWiK w Gostyniu produkuje 125 metrów sześciennych na godzinę. Dzięki nowoczesności stacji uzdatniania wody geolodzy pozwolili gostyńskim wodociągom na wydobywanie 208 metrów sześciennych wody na godzinę z lasu przy ul. Starogostyńskiej. Prace związane z modernizacją trwały ponad dwa lata. Remont był konieczny, bo obiekt znajdował się w fatalnym stanie. Wymieniono m.in. pompy i ponad dwa kilometry rur, w obsłudze urządzeń wprowadzono automatykę. Zmodernizowana stacja sprawdziła się tuż po nawałnicy, która przeszła nad miastem 23 lipca. Pomimo że przez dwa dni nie było prądu, dzięki nowoczesnemu agregatowi prądotwórczemu mieszkańcy Gostynia i okolic nie odczuli braku wody. Prace modernizacyjne wykonała firma HydroMarko z Jarocina. ES

▲Warsztaty adresowane są do młodych ludzi, którzy mają nie tylko ciekawie zorganizowany wolny czas, ale mogą się też przekonać, że fotografia to źródło niezłej zabawy i satysfakcji.

Z fotografią za pan brat Pasjonaci fotografowania mają okazję podczas tegorocznych wakacji podszkolić swoje umiejętności dzięki Stowarzyszeniu Dziecko, które realizuje projekt „Fotografia – moja pasja”. Dwudziestu młodych ludzi uczestniczy w nieodpłatnych wakacyjnych warsztatach fotograficznych. Projekt obejmuje 40 – godzinne warsztaty fotograficzne i zajęcia z obróbki cyfrowej zdjęć. – Ich celem jest rozwijanie zainteresowań fotograficznych – wyjaśnia Andrzej Konieczny ze Stowarzyszenia Dziecko. – Pasjonaci fotografii cyfrowej uczą młodych adeptów sztuki fotografowania oraz wprowadzają ich w tajniki obróbki zdjęć. Uczą też umiejętnego wykorzystania przestrzeni, fotografowania w pomieszczeniach i w plenerze, podstaw fotografii cyfrowej, pracy z programem komputerowym do obróbki zdjęć, właściwego rozplanowania obiektów oraz kadrowania. Dla młodzieży poza zajęciami war-

sztatowymi prowadzone są również zajęcia plenerowe. Ich efektem będą artystyczne zdjęcia Gostynia i jego mieszkańców, które zostaną umieszczone w wydanym na zakończenie projektu, kalendarzu ściennym na rok 2010. Kalendarz otrzymają młodzi adepci fotografii oraz osoby i placówki wspierające realizację projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie wojewody wielkopolskiego w ramach konkursu „Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży”. Organizację projektu wsparło także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Tekst i fot. ES

▲Członkowie gostyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych z przewodnikami i opiekunami oraz przedstawicielami PCPR w Gostyniu bawili się na pikniku integracyjnym w Gajówce w Zbrudzewie nieopodal Śremu. Na wspólnej zabawie czas spędziło ponad 50 osób. Gospodarze Gajówki powitali ich smacznym żurkiem, który nalewano wprost z kociołka grzejącego się nad ogniskiem (na zdjęciu). Dopisała pogoda, było wiele atrakcji, konkursów i wyśmienite posiłki. Wspólne zabawy terapeutyczne dostarczyły radości i zintegrowały grupę. Odważniejsi spróbowali jazdy konnej i przejażdżek trójkołowymi rowerami terenowymi. Wielu skorzystało z przejazdów bryczką po pobliskim lasku i okolicznych łąkach. Dużym przeżyciem była przeprawa nad stawem przez kilkudziesięciometrowy most wiszący. Przewodnicy i opiekunowie próbowali też swoich sił w konkursach strzeleckich i rzutach lotkami. Były również tańce przy muzyce wykonywanej na żywo. Piknik integracyjny dla niewidomych i niedowidzących z terenu powiatu gostyńskiego został zorganizowany przez zarząd gostyńskiego koła PZN. Projekt w drodze konkursów grantowych uzyskał dofinansowanie wojewody wielkopolskiego i gminy Gostyń. Organizacyjnego wsparcia udzieliło PCPR w Gostyniu. Tekst i fot. ES


Kawiarnia Deser w kawiarni i wycieczka do TUNEZJI Rynek 32 Leszno

Wielki Wakacyjny Konkurs

Biuro Podróży

ul. Słowiańska 11 (nad Rossmannem) Leszno

ABC czytaj str. 5

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Już w piątek

Dodatek Informator Szkolny

E I K S IAÑ

C ΠO K

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 62 (2110) 11.08-13.08.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

W Jurkowie grają w boule str. 7

Koniec bałaganu w Boszkowie

Rekord Polski na urodziny

Rawiczanka Anita Włodarczyk pobiła rekord Polski w rzucie młotem. Obecnie przygotowuje się do mistrzostw świata w Berlinie.

Ogłoszenia drobne przez SMS str. 19

Fot. archiwum

str. 23

Być tam, gdzie dzieje się krzywda Beata Dolińska z Gostynia spędziła 3 miesiące w Sierra Leone jako wolontariuszka. Swoje życie chce spędzić pomagając innym ludziom. str. 6

Fot. E.Baldys

Fot. archiwum

Jedziemy autostopem Tradycja jeżdżenia autostopem odchodzi powoli w niepamięć. Wspominają ją jednak ci, którzy w ten sposób zwiedzili całą Polskę. str. 12-13

Paweł John, przedsiębiorca z Grotnik i właściciel ośrodków wypoczynkowych w Boszkowie, przejmuje w zarząd pas linii brzegowej Jeziora Dominickiego. Zamierza uporządkować tereny nad wodą i zagospodarować je. W ten sposób kończy się spór wójta Włoszakowic z marszałkiem wielkopolskim o to, kto ma str. 2,4,5 sprzątać śmieci na brzegach jeziora.


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczynskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Przebudowa Piłsudskiego Utrudnienia w ruchu drogowym w centrum Kościana potrwają dłużej, aniżeli pierwotnie planowano, gdyż nie dopisywała aura. Remont mostu i przebudowę ul. Piłsudskiego rozpoczęto w drugiej połowie maja. To największa tegoroczna inwestycja drogowa powiatu kościańskiego, realizowana

w mieście. W związku z tymi pracami w centrum miasta wprowadzono zmianę organizacji ruchu drogowego. Obecnie ruch na ul. Piłsudskiego jest jednokierunkowy.

V Wkrótce na ul. Piłsudskiego zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa.

Aktywny wypoczynek W miniony piątek zakończyły się Wesołe Wakacje – zajęcia dla dzieci zorganizowane przez Radę Osiedla Jagiellońskie w Kościanie. Uczestniczyło w nich około 50 dzieci z Kościana i okolicy. Byli to głównie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, ale również grupa najmłodszych dzieci od lat 3. Codzienne trzygodzinne spotkania wypełniono przeróżnymi zajęciami. Były gry, zabawy i konkursy, spotkania z policjantem i ze strażakami oraz wyjścia na basen. Opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawowały: Lucyna Kmieciak, Czesława Kuśnierek, Aniela Łączna, Lucyna Marcinowska, Alina Otto, Sławomira Pawlak, Karolina Wabińska i Mirosława Wojciechowska. – Chodziło nam o to, żeby dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu, na różnych zajęciach i uczyły się

funkcjonować w grupie – mówi Czesława Kuśnierek, przewodnicząca Rady Osiedla Jagiellońskie. Dzieci codziennie otrzymywały poczęstunek – lody, soki, napoje, ciasta. Na zakończenie były też upominki. To wszystko ufundowali sponsorzy: piekarnie państwa Walenciaków

W ramach prac modernizacyjnych ul. Piłsudskiego zostanie wyremontowana na całej swojej długości – blisko 500 metrów. Zyska ona nową nawierzchnię i azyle dla pieszych. Zostaną na niej wyznaczone miejsca postojowe, a ponadto przebudowane chodniki. Sporo pracy kosztowała przebudowa mostu, który został oczyszczony i odwodniony. Zewnętrzne betonowe części mostu odnowiono. Położono nowe płyty, przenoszące obciążenie i nałożono na nie nawierzchnię z asfaltu twardolanego. Na moście są kamienne krawężniki i betonowe chodniki. Prace wykonują wspólnie firmy Pol-Dróg z Kościana i Pol-Dróg ze Słupcy. Wykonawcy planowali zakończenie prac do końca lipca. Niestety, pogoda pokrzyżowała te plany. Zgodnie z umową wykonawcy mają czas na zrealizowanie prac do końca września. Całkowity koszt inwestycji wynosi około 1.700.000 zł. Ministerstwo Infrastruktury dofinansowało je kwotą ponad 790.000 zł, a miasto Kościan przeznaczyło na to zadanie 450.000 zł. (dab) i M. Sworackiego, apteki Pharmakon i Arnika, PSS Społem, firmy handlowe – R. Potocki, M. WyszogrodzkaBobrowska, J. Fornalewicz, sklepy – J. Szymańska, M. Mańczak, kwiaciarnie – A. Ślotała i W. Tomczak, ponadto Albin Kasperski, Trafika, Oaza Studio i Vitamin-shop. Była to już szósta edycja imprezy, organizowanej przez Radę Osiedla Jagiellońskie. Tekst i fot. (dab)

V Uczestnicy Wesołych Wakacji.

O Purpurową Strzałę W parku przy Centrum Kultu- piej spisał się Patryk Mrowiński, za ry Czempiń odbył się III Turniej którym uplasowali się Dawid PawliStrzelecki o Czempińską Purpu- siak i Szymon Wojciechowski. rową Strzałę. Laureaci otrzymali nagrody rzeJego uczestnicy rywalizowali czowe, a najlepsi wśród seniorów w strzelaniu do zapadek oraz do także trofea – Czempińskie Purputarczy z bliskiej i dalekiej odległości. rowe Strzały. Dodatkową atrakcję Najlepszy okazał się Przemysław stanowił pokaz replik broni czarWojciechowski, który wyprzedził Adriana Firleja i To m a s z a Towarka. Okazję do sprawdzenia pewności ręki i celności oka miały także dzieci, rywalizujące w strzelaniu z wiatrówki do tarczy. Najle-V W Czempiniu rywalizowano o Purpurową Strzałę.

noprochowej. Wieczór urozmaiciła zabawa taneczna. Organizatorami strzeleckiego turnieju byli: Centrum Kultury, zakład rusznikarstwa i ślusarstwa precyzyjnego Ryszarda Tobysa oraz Urząd Gminy w Czempiniu. Tekst i fot. (dab)

Fot. L.Lewandowska V Owacje na stojąco zgotowała publiczność Elitarnej Orkiestrze Rozrywkowo-Tanecznej Polonia Band, która w minioną niedzielę wystąpiła w Centrum Kultury w Śmiglu. Zespół zagrał ponadpółtoragodzinny koncert, w trakcie którego zaprezentował standardy muzyki amerykańskiej. W rolę konferansjerów wcielili się Jerzy Gołembski oraz założyciel i mecenas orkiestry Joe Richi Kudłacz, który na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Na widowni oprócz licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się przyjaciele J.Kudłacza, z którymi czterdzieści lat temu wspólnie grał w Dętej Orkiestrze Wojskowej. Podczas koncertu gościnnie wystąpił również Gordan Michel Lepowicz, belgijski muzyk polskiego pochodzenia, który zaprezentował trzy brawurowo wykonane walce francuskie. Publiczność żywiołowo reagowała nagradzając oklaskami kolejne utwory, klaszcząc w rytm muzyki, a wreszcie odśpiewując „Sto lat” założycielowi bandu. Na zakończenie imprezy po kilku bisach dyrektor CK Eugeniusz Kurasiński zdradził, że Polonia Band zagra prawdopodobnie podczas charytatywnego balu, który zorganizowany zostanie w listopadzie przez Stowarzyszenie Światło Nadziei w Śmiglu. Dyrektor zaprosił na bal wszystkich miłośników tańca i dobrej zabawy.

Perła archeologii W miniony piątek w sali kinowej Centrum Kultury w Śmiglu otwarto wystawę poświęconą odkryciom archeologicznym w Bruszczewie. Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele władz gminy i powiatu, Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska, dyrektorzy muzeów oraz naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu w Kolonii w Niemczach. Obie placówki wspólnie prowadziły badania, odkrywając historię ziemi śmigielskiej sięgającą czterech tysięcy lat wstecz. Prace na stanowisku archeologicznym zakończono już w ubiegłym roku, natomiast obecnie trwają badania nad zebranym materiałem. Na wystawie zaprezentowano niewielką część bogatych bruszczewskich zbiorów, które na co dzień znajdują się w Muzeum Archeologii w Poznaniu. Rozdawano też publikację pt. „Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski” pod redakcją prof. Janusza Czebreszuka, który wspólnie z prof. Johannesem Müllerem realizował projekt wykopaliskowy. Profesor podkreślił, że leżąca na terenie gminy Śmigiel osada obronna

Fot. A.Kasperska f 101 urodziny obchodził niedawno Wilhelm Kreuschner – najstarszy mieszkaniec ziemi śmigielskiej. Życzenia z tej okazji złożył sędziwemu jubilatowi burmistrz Śmigla Wiktor Snela. Pan Wilhelm cieszy się dobrym zdrowiem i jak podkreśla, nigdy nie zażywał lekarstw. Jego recepta na długowieczność to korzystanie z umiarem z wszelkich przyjemności. Utrzymaniu kondycji służy kieliszeczek koniaczku, natomiast największą trucizną są papierosy. Warto dodać, że pan Wilhelm pochodzi z długowiecznej rodziny. Jego mama dożyła 105 lat. A jako że sto lat to za mało, my życzymy dostojnemu jubilatowi 200 lat w zdrowiu i dobrej kondycji. LL

Fot. archiwum V Profesor Janusz Czebreszuk podpisywał opracowania rozdawane podczas otwarcia wystawy. w Bruszczewie z początków epoki brązu jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Europie Środkowej, a wyniki badań prowadzonych tam przez kilkanaście lat stały się nieocenionym źródłem wiedzy o pradziejach całej Europy. Janusz Czebreszuk podziękował władzom gminy i powiatu za zrozumienie, życzliwość i wsparcie w prowadzeniu projektu. Podkreślił, że stanowiska, na których pracowali archeolodzy z Polski i Niemiec, odwiedziło już tysiące ludzi, a jest szansa na to, że będzie ich znacznie więcej. – Naszym ogromnym marzeniem jest, by w Bruszczewie powstała replika grodu, który istniał tu dwa tysiące lat przed Chrystusem – powiedział burmistrz Śmigla Wiktor Snela. – Oczywiście potrzeba na to czasu, a przede wszystkim funduszy. Obecnie prowadzone są negocjacje z właścicielami terenów, na których miałoby stanąć grodzisko. Prace rekonstrukcyjne odbywać się będą pod auspicjami archeologów z Instytutu Prahistorii UAM. Wystawa będzie czynna do 11 września. Oprócz eksponatów znalezionych w Bruszczewie można obejrzeć mapy obrazujące usytuowanie osady i zdjęcia dokumentujące przebieg prac wykopaliskowych. LL


Kawiarnia Deser w kawiarni i wycieczka do TUNEZJI Rynek 32 Leszno

Wielki Wakacyjny Konkurs

Biuro Podróży

ul. Słowiańska 11 (nad Rossmannem) Leszno

ABC czytaj str. 5

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Już w piątek

Dodatek Informator Szkolny

E I K IC

RAW

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 62 (2110) 11.08-13.08.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

W Jurkowie grają w boule str. 7

Koniec bałaganu w Boszkowie

Rekord Polski na urodziny

Rawiczanka Anita Włodarczyk pobiła rekord Polski w rzucie młotem. Obecnie przygotowuje się do mistrzostw świata w Berlinie.

Ogłoszenia drobne przez SMS str. 19

Fot. archiwum

str. 23

Być tam, gdzie dzieje się krzywda Beata Dolińska z Gostynia spędziła 3 miesiące w Sierra Leone jako wolontariuszka. Swoje życie chce spędzić pomagając innym ludziom. str. 6

Fot. E.Baldys

Fot. archiwum

Jedziemy autostopem Tradycja jeżdżenia autostopem odchodzi powoli w niepamięć. Wspominają ją jednak ci, którzy w ten sposób zwiedzili całą Polskę. str. 12-13

Paweł John, przedsiębiorca z Grotnik i właściciel ośrodków wypoczynkowych w Boszkowie, przejmuje w zarząd pas linii brzegowej Jeziora Dominickiego. Zamierza uporządkować tereny nad wodą i zagospodarować je. W ten sposób kończy się spór wójta Włoszakowic z marszałkiem wielkopolskim o to, kto ma str. 2,4,5 sprzątać śmieci na brzegach jeziora.


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

3

S³oneczny Poranek wiêkszy

W podrawickim Mas³owie dobiega koñca rozbudowa prywatnego przedszkola S³oneczny Poranek, uruchomionego we wrzeœniu ubieg³ego roku przez Agatê i Henryka Pruchników. Placówka bardzo dobrze przyjê³a siê w tamtejszym œrodowisku, st¹d pomys³ jej powiêkszenia.

Czas na rondo

Przed Rawiczem na krajowej ,,pi¹tce’’ od strony Leszna dobiega koñca przebudowa skrzy¿owania z ul. Rzemieœlnicz¹. Za oko³o dwa tygodnie miêdzy stacj¹ paliw Orlen i Gimnazjum w Sierakowie rozpocznie siê budowa ronda. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawc¹ prac Przedsiêbiorstwo Drogi i Ulice z Leszna. Koszt robót wyniesie oko³o 3.500.000 z³. Przebudowa skrzy¿owania ,,pi¹tki’’ z ul. Rzemieœlnicz¹ po³¹czona zosta³a z u³o¿eniem kanalizacji deszczowej i udro¿nieniem rowu. Po prawej stronie, patrz¹c w kierunku Leszna, jezdniê poszerzono, powsta³ pas skrêtu w ul. Rzemieœlnicz¹. Wybudowano dwie wysepki, po³o¿ono asfalt na odcinku 640 metrów, od ul. Rzemieœlniczej wykonano chodnik, który bêdzie dobiegaæ do ronda. Przy chodniku zamontowana zostanie balustrada ochronna.

Na ul. Rzemieœlniczej, za wykonanym wjazdem, pozosta³ do utwardzenia asfaltem odcinek oko³o 80 metrów, który po³¹czy siê z dalszym ci¹giem wyasfaltowanej ju¿ drogi. Te prace sfinansuje gmina, która lada chwila zorganizuje przetarg. Samorz¹d liczy, ¿e ofertê z³o¿y te¿ wykonawca przebudowy ,,pi¹tki’’. Jeœli okaza³aby siê najkorzystniejsza, ³atwiej bêdzie przyst¹piæ do robót, bo sprzêt Przedsiêbiorstwa Drogi i Ulice jest ca³y czas na miejscu. Budowa ronda o œrednicy 30 metrów potrwa do paŸdziernika. Oznaczaæ bêdzie powa¿niejsze ni¿ do tej pory utrudnienia komunikacyjne. Zamkniêty zostanie wyjazd na ,,pi¹tk꒒ z ul. Przyjemskiego oraz od strony £aszczyna. Wykonawca inwestycji oraz Rejon Dróg w Lesznie przygotowuj¹ plan reorganizacji ruchu, objazdy itp. Gdy bêdzie gotowy, poinformujemy o nim kierowców. Tekst i fot. J. WITCZAK

Porz¹dkowanie

szkolaków. Rodzice dopytuj¹ siê o miejsca w placówce. Mas³owo jako osiedle mieszkaniowe ca³y czas siê rozrasta. To powoduje zapotrzebowanie na przedszkoln¹ opiekê. S³oneczny Poranek zatrudnia

Na zewn¹trz jest niewielki ogródek, plac z piaskownicami i sprzêtem do zabaw. Przedszkole czynne jest przez 9 godzin dziennie. Jego w³aœciciele dostosowali program opieki i zajêæ do ¿yczeñ i oczekiwañ rodziców dzieci. Wy¿ywienie obejmuje œniadania, obiady i podwieczorek. Obiady s¹ dowo¿one w formie cateringu, reszta posi³ków przygotowywana jest w placówce. – W typowym rozk³adzie dnia mamy zajêcia plastyczne, muzyczne, ogl¹danie bajek, s³uchanie muzyki relaksacyjnej, zajêcia ruchowe, spacery po okolicy – dodaje A. Pruchnik. – Staramy siê jak najbardziej urozmaicaæ zajêcia, proponowaæ dzieciom nowe zabawy, gry i inne atrakcje. Czêsto zagl¹Fot. J. Witczak damy do ogródka. MaIOd wrzeœnia do S³onecznego Poranka w Mas³owie bêdzie uczêszczaæ niemal dwa luchy poznaj¹ roœliny, razy wiêcej dzieci. dowiaduj¹ siê, jak siê je uprawia i pielêgnuje. Po rozbudowie w przedszkolu dwie osoby – nauczycielkê i pomoc Jestem zwolenniczk¹ nauczania pobêdzie mog³o przebywaæ nawet 85 nauczycielsk¹. Dzieci maj¹ w plagl¹dowego, poznawania œwiata na dzieci. Obecnie uczêszcza do niego cówce kameralne, wrêcz domowe ¿ywo – poprzez bezpoœredni, nama32 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Naj- warunki. W funkcjonuj¹cym ju¿ calny kontakt z nim, obcowanie z wiêcej maluchów jest z Mas³owa, ale obiekcie o powierzchni oko³o 135 natur¹. Uwa¿am, ¿e dzieci lepiej s¹ te¿ dzieci z samego Rawicza i jed- metrów kwadratowych znajduj¹ siê: ucz¹ siê i zapamiêtuj¹ to, czego dono dziecko z gminy Bojanowo. Od przestronna sala zabaw, toalety, szattkn¹, co zobacz¹ i prze¿yj¹. J.W. wrzeœnia dojdzie oko³o 25 przed- nia. Tak samo bêdzie w dobudówce. – Niebawem zakoñczymy wykonywanie dobudówki – mówi Agata Pruchnik. – Pomieszczenia u¿ytkowe w dotychczasowym i nowym obiekcie bêd¹ mia³y ³¹cznie 200 metrów kwadratowych powierzchni.

Ukraiñska wizyta

Fot. J. Witczak IPracownicy z firmy Ma¿ur usuwaj¹ dziury w jezdni po wyrwanych drzewach.

W Rawiczu i okolicy nadal trwa likwidowanie skutków nawa³nicy. Naprawiono ju¿ dach zerwany przez wichurê z sali sportowej Gimnazjum w Sierakowie. Gmina wynajê³a firmê dekarsk¹, ¿eby doraŸnie za³ataæ dach i zapobiec dalszemu zalewaniu wnêtrza sali, jednak ostatecznie roboty nie by³y tymczasowe. Wykonawca naprawi³ dach „na gotowo”. Pozosta³o tylko zamontowaæ tytanow¹ blachê, gmina czeka na jej dostawê. W sali wymiany wymaga jeszcze zamokniêty parkiet z paneli. Ta naprawa kosztowaæ bêdzie kilkaset tysiêcy z³otych, ale sala by³a ubezpieczona, wiêc gmina otrzyma odszkodowanie. Jednak niezale¿nie od tego przez kilka miesiêcy nie bêdzie nadawa³a siê do u¿ytku. Na drogach ekipy zieleni miejskiej usunê³y powalone drzewa. Nie-

które z nich wichura wyrwa³a razem z asfaltem i krawê¿nikami, trzeba wiêc by³o za³ataæ dziury. Wyrwy w jezdni na odcinku od skrzy¿owania przy przejeŸdzie kolejowym do stadionu im. Floriana Kapa³y zlikwidowa³a firma Ma¿ur z Sarnowy. Wype³ni³a je ziemi¹ i grysem, na wierzch po³o¿y³a nowy asfalt. Gmina przypomina mieszkañcom o ci¹¿¹cych na nich obowi¹zkach zwi¹zanych z uprz¹taniem ga³êzi z chodników przy prywatnych posesjach. – Apelowaliœmy ju¿ o to, ale nie wszyscy zastosowali siê do naszych próœb – mówi Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Porz¹dkowanie chodnika przed posesj¹ jest obowi¹zkiem ka¿dego w³aœciciela budynku. J.W.

W Miejskiej Górce przez ponad tydzieñ goœci³a 18-osobowa delegacja z gminy Turbiw na Ukrainie. Obie gminy niedawno podpisa³y umowê o wzajemnej wspó³pracy. Dosz³o do tego podczas wizyty przedstawicieli Miejskiej Górki na Ukrainie. – Choæ oficjalne porozumienie o wspó³pracy zawarliœmy trzy miesi¹ce temu, nasze kontakty trwaj¹ d³u¿ej – mówi Karol Skrzypczak, burmistrz Miejskiej Górki. – Ju¿ wczeœniej goœciliœmy na tygodniowych sta¿ach dwóch przedstawicieli powiatu Lipowiec, w którym le¿y Turbiw. We wspó³pracy przede wszystkim zale¿y nam na wymianie m³odzie¿y, zespo³ów sportowych i artystycznych, a tak¿e samorz¹dowców i pracowników ró¿nych s³u¿b. Grupê Ukraiñców tworzy³a m.in. 9-osobowa dru¿yna pi³karska z³o¿ona z zawodników w wieku 8-10 lat, która w tym roku zdoby³a mistrzostwo Ukrainy. W sk³ad delegacji wchodzili tak¿e przedstawiciele administracji, s³u¿by zdrowia, nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektor szko³y sportowej, sêdzia sportowy i dwoje koordynatorów wspó³pracy. Goœcie zwiedzili Miejsk¹ Górkê i okolice, najwa¿niejsze jej instytucje. W Urzêdzie Miejskim zapoznali siê z funkcjonowaniem samorz¹du. W Oœrodku Kultury przybli¿ono

im dzia³alnoœæ placówki, organizowane przez ni¹ imprezy kulturalne oraz wydawanie gazetki ,,Wiadomoœci Miejskogóreckie’’. Ukraiñcy odwiedzili te¿ szko³y w Miejskiej Górce i Konarach oraz dwie przychodnie lekarskie. Wziêli udzia³ w rowerówce dooko³a gminy, zorganizowanej przez Oœrodek Kultury i Towarzystwo Turystyczne Tramp. Widzieli zabytki, koœcio³y w Zakrzewie i Konarach, piekarniê Wies³awy Nowakowskiej i... dyskotekê w Konarach. Byli równie¿ na wycieczkach w Rawiczu, Lesznie i we Wroc³awiu.

Mali Ukraiñcy rozegrali dwa turnieje pi³karskie z miejskogóreckimi rówieœnikami, wychodz¹c z nich zwyciêsko. Sêdzia pi³karski Alosza Ohorodnik mia³ okazjê prowadziæ mecze sparingowe Sparty Miejska Górka z Krobiank¹ Krobia i Piastem ¯migród. Goœcie z Ukrainy uczestniczyli tak¿e w Sierpniówce (Tania Ilczuk zasiada³a w jury wyborów Miss Nastolatek Gminy Miejska Górka). – Mamy nadziejê, ¿e Ukraiñcy bêd¹ ciep³o wspominaæ wizytê w naszej gminie – doda³ K. Skrzypczak. J.W.

Fot. J. Witczak IUkraiñska grupa podczas rajdu rowerowego po gminie.

ABC0811  

Beata Dolińska z Gostynia spędziła 3 miesiące w Sierra Leone jako wolontariuszka. Swoje życie chce spę- dzić pomagając innym ludziom. Już w...