Page 1

Fot. E.Baldys

Walczą o finał

Żużlowcy rozpoczynają walkę o Drużynowy Puchar Świata. Medalistów poznamy w przyszłą sobotę w Lesznie. str.

ABC

31 i 32

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 53 (2101) 10.07-13.07.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Drogie świnie

Za kilogram żywca rolnik dostanie teraz nawet 5,50 zł. Nigdy jeszcze cena skupu świń nie była tak wysoka. A zwierząt na rynku wciąż brakuje. str. 10

(w tym 7% VAT)

Ugoda z Plazą

Kości na budowie

Na ul. Tkackiej w Gostyniu robotnicy wykopali ludzkie kości i czaszkę. Kiedyś w miejscu znaleziska były ogródki działkowe. str. 6

82-letnia Wanda Dudziak (z prawej) odszkodowanie od Plazy wywalczyła sobie w sądzie. Na zdjęciu z córką Marią Cembrzyńską i adwokatem Januszem Kończalem. Fot. E. Baldys

Za wyprowadzkę z domu przy ul. Przemysłowej 22 w Lesznie Wanda Dudziak dostanie od spółki Plaza 25.000 zł. Nie wiadomo, co będzie z pozostałymi lokatorami budynku sąsiadującego z dawnymi młynami. Dwom rodzinom grozi eksmisja. Żadna z nich nie ma dokąd pójść. str. 2


2

Jedna lokatorka wywalczy³a odszkodowanie. Dwie inne rodziny czekaj¹ na eksmisjê.

Ugoda z Plaz¹

Za wyprowadzkê z domu przy ul. Przemys³owej 22 Wanda Dudziak dostanie od spó³ki Plaza 25 tysiêcy z³otych. To znacznie mniej ni¿ kobieta oczekiwa³a. Dom przy ul. Przemys³owej 22 znajduje siê w s¹siedztwie dawnych m³ynów. Ca³¹ ogromn¹ nieruchomoœæ rok temu kupi³a spó³ka Plaza. Chce w tym miejscu postawiæ nowoczesne centrum handlowo-us³ugowe. Aby zacz¹æ inwestycjê, musi wyburzyæ m.in. dom, w którym mieszka pani Wanda z córk¹, ziêciem i wnuczk¹ oraz dwie inne rodziny i osoba samotna. Wszyscy ju¿ kilka miesiêcy temu dostali od Plazy informacjê, ¿e musz¹ siê z budynku wyprowadziæ. I to koniecznie w tym roku. Wanda Dudziak ma 82 lata. Jest najstarsz¹ lokatork¹ domu przy ul. Przemys³owej 22. Wprowadzi³a siê do niego w 1963 roku. Jej nie¿yj¹cy ju¿ m¹¿ pracowa³ w m³ynach i dosta³ mieszkanie zak³adowe. Pani Wanda w domu przy m³ynach prze¿y³a 46 lat. Pamiêta czasy œwietnoœci firmy, kiedy w nocy budzi³ j¹ ha³as ci¹gników i ciê¿arówek zwo¿¹cych zbo¿e na przemia³. – Cz³owiek siê do tego przyzwyczai³, nie przeszkadza³o mi to – wspomina i dodaje, ¿e znacznie gorzej by³o wtedy, gdy m³yny przesta³y dzia³aæ, budynki opustosza³y i zrobi³o siê cicho. Pani Wanda uwa¿a³a, ¿e nowy w³aœciciel m³ynów i domu, w którym ona mieszka – spó³ka Plaza – nie mia³ prawa wypowiedzieæ jej umowy najmu lokalu. Dlatego pozwa³a firmê do s¹du. Pierwsza rozprawa odby³a siê maju, kolejna w czerwcu. Podczas drugiego posiedzenia Leszek Binkowski, prawnik reprezentuj¹cy Plazê, zaproponowa³ pani Wandzie ugodê. Lokatorka siê na ni¹ zgodzi³a, ale postawi³a swoje warunki. Chcia³a od Plazy 50.000 z³ odszkodowania.

W œrodê strony spotka³y siê w s¹dzie ponownie. I potwierdzi³y ugodê. Wanda Dudziak dostanie od Plazy o po³owê mniej ni¿ ¿¹da³a – 25.000 z³. Pieni¹dze otrzyma w ci¹gu tygodnia po tym, gdy opuœci mieszkanie, a ma to zrobiæ do koñca sierpnia. – Nie jesteœmy zadowolone z wyników tej ugody – mówi¹ zgodnie pani Wanda i jej córka Maria Cembrzyñska. – To s¹ zdecydowanie za ma³e pieni¹dze. Ale Plaza twardo negocjowa³a wysokoœæ odszkodowania i obie panie nie mog³y liczyæ na nic wiêcej. Pani Wanda i jej rodzina powoli musz¹ zacz¹æ siê pakowaæ. Na kupno innego mieszkania wydadz¹ ca³e swoje, gromadzone przez lata oszczêdnoœci i pieni¹dze po¿yczone od rodziny. Nie wiadomo, co bêdzie z pozosta³ymi mieszkañcami domu przy ul. Przemys³owej 22. Wszyscy, tak jak pani Wanda, dostali zajmowane teraz lokale jako mieszkania zak³adowe. Zdaniem Prokuratury Rejonowej w Lesznie, która nadzorowa³a sprawê, tylko jedna z lokatorek – mieszkaj¹ca samotnie – ma prawo wyst¹piæ o odszkodowanie, tak jak zrobi³a to Wanda Dudziak. Pozosta³e dwie rodziny nie, bo umowy najmu na mieszkania zawarli na czas okreœlony i ich wa¿noœæ dobieg³a koñca. Obie rodziny nie maj¹ dok¹d pójœæ. ¯yj¹ bardzo skromnie. Nie maj¹ pieniêdzy na zakup nowych mieszkañ. Pomocy szukaj¹ u rzecznika praw konsumenta i u prezydenta. Plaza w ka¿dej chwili mo¿e wyst¹piæ do s¹du o nakaz ich eksmisji. LIDIA MATUSZEWSKA matuszewska@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI

Rynek piêknieje

45 tysiêcy z³otych kosztowa³o odnowienie elewacji dwóch zabytkowych kamienic na rynku w Rydzynie, w których funkcjonuje Rydzyñski Oœrodek Kultury. W minionym tygodniu rozpocz¹³ siê remont dwóch budynków na wschodniej pierzei. W obu wymie-

▲ Dwie odnowione kamienice.

niona zostanie wiêŸba dachowa i dachówki. Wykonawcy maj¹ nadziejê, ¿e pogoda bêdzie im sprzyjaæ, ale w pogotowiu czuwaæ bêd¹ pokaŸnych rozmiarów plandeki, które w razie deszczu ochroni¹ budynki. Prace bêdzie nadzorowa³ konserwator zabytków. (JAC)

Fot. J. Kuik

Jest kasa na drogê

Powiat leszczyñski dostanie pieni¹dze na przebudowê drogi Jezierzyce Koœcielne-W³oszakowice, modernizacjê skrzy¿owania w Krzy¿owcu i budowê ronda we W³oszakowicach. To bardzo dobra wiadomoœæ, bo droga z Jezierzyc do W³oszakowic jest jedn¹ z najbardziej ruchliwych tras w powiecie. Szczególnie latem, kiedy t³umy ludzi ka¿dego dnia jad¹ na wypoczynek do Boszkowa. Inwestycja bêdzie kosztowaæ oko³o 7,3 mln z³. Po³owê tej kwoty powiat otrzyma z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli ze œrodków Unii Europejskiej. Decyzjê o przyznaniu pie-

niêdzy w³adze samorz¹dowe województwa podjê³y kilka dni temu. O wsparcie finansowe przebudowy drogi powiat leszczyñski poprosi³ tak¿e trzy inne samorz¹dy. Miasto Leszno da na inwestycjê 300.000 z³, bo choæ nie przebiega ona przez teren miasta, to jednak radni uznali, ¿e z drogi korzystaj¹ leszczynianie. Gmina Œwiêciechowa wy³o¿y tak¿e 300.000 z³, a W³oszakowice – 190.000 z³. Powiat leszczyñski tylko w tym roku przeznaczy³ na ten cel 1.900.000 z³. Budowa drogi rozpocznie siê jeszcze w tym roku, najpewniej po wakacjach. Potrwa do roku 2010.

We wtorkowym ABC

lm

– Wojskowa kolekcja S³awomira Handke z Gostynia. – Stanis³aw M¹dry z Leszna po 65. latach po raz pojecha³ na miejsce, gdzie zgin¹³ jego kolega.

JJARMARK. 11 lipca, sobota, godz. 12, rynek we Wschowie – VI Jarmark Mieszczañski oraz I Festiwal Produktów Tradycyjnych. W programie: pokazy kulinarne Roberta Mak³owicza, prezentacja produktów tradycyjnych, walki rycerskie, konkurs kulinarny o tytu³ Mistrza Patelni, stoiska z rêkodzie³em i atrakcje dla dzieci. JPOTAÑCÓWKA. 11 lipca, sobota, godz. 19, park we W³oszakowicach – lipcowa potañcówka, któr¹ poprowadzi Darek Wandolski. JTEATR NA RYNKU. 12 lipca, niedziela, godz. 22, rynek w Lesznie – spektakl „Historie z gruszkowego sadu” w wykonaniu w³oskiego Teatro Tascabile di Bergamo. Szczegó³y na str. 9. JSPACER PO LESZNIE. Pracownicy Muzeum Okrêgowego w Lesznie zapraszaj¹ na zwiedzanie lapidarium przy koœciele œw. Krzy¿a. W niedzielê, 12 lipca o godz. 16 i we wtorek, 14 lipca o godz. 10. J WYCIECZKA. 16 lipca, czwartek – Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza dzieci i m³odzie¿ na wycieczkê autokarow¹ po wiatrakach regionu leszczyñskiego. Uczestnicy zawitaj¹ do koŸlaka Antoni w Lesznie, a potem pojad¹ do Œwiêciechowy, Wilkowic, Bukówca Górnego, Osiecznej, Tworzanic i Rydzyny. Chêtni do udzia³u w jednodniowej wyprawie mog¹ siê zg³aszaæ do biblioteki osobiœcie lub telefonicznie 065 52053-55. Termin zg³oszeñ mija dziœ. Koszt wyjazdu to 5 z³. JSTREFA MILITARNA. 1719 lipca, Podrzecze ko³o Gostynia – II Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych „Strefa Militarna”. Szczegó³owy program w gazecie we wtorek. JWYSTAWA. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie – wystawa Deski, Obrazy, S³owa – unikatowa kolekcja malarstwa wspó³czesnego na desce zestawiona z ikonami z XVIII, XIX i pocz¹tków XX wieku. Czynna do koñca lipca. JWYSTAWA. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – wystawa fotografii Doroty i Krzysztofa Wodeckich „W cieniu Everestu”. Czynna do 25 lipca. lm


INFORMACJE Z LESZNA

3 10.07.2009 NR 27 (783)

DY¯URY RADNYCH

13 lipca w godzinach 16-17 w Biurze Rady Miejskiej (I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Piotr Olejniczak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

URODZENIA

Wakacje z kultur¹ i sportem Bywalcy boisk i sal sportowych wiedz¹, ¿e w czasie wakacji nie mo¿na siê nudziæ. Uczniowie chêtnie korzystaj¹ z propozycji ciekawego spêdzenia czasu, jakie przygotowa³y dla nich placówki podleg³e Urzêdowi Miasta. – Oferta jest bardzo bogata – powiedzia³ nam Ryszard Kmiecik z Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji. – Czynne s¹ wszystkie boiska i obiekty sportowe w mieœcie. Mo¿na z nich korzystaæ do woli. Na wielu obiektach s¹ instruktorzy organizuj¹cy rozgrywki i turnieje.

Oprócz tradycyjnych sal sportowych chêtni mog¹ trenowaæ na krêgielni, uczyæ siê gry w tenisa ziemnego, p³ywania. Oczywiœcie zajêcia te s¹ darmowe. Najwiêcej chêtnych zapisuje siê na kwalifikowane formy wypoczynku. To jednodniowe wycieczki do

22.06.2009 Oliwia Fr¹ckowiak 23.06.2009 Jakub Spycha³a 25.06.2009 Martyna Janik 29.06.2009 Natanael Ho³oga Marcin ¯urek 1.07.2009 Alicja Roszkiewicz 3.07.2009 Micha³ Kurpik

ZMARLI

Regina USTASIAK ur. 19.08.1921; zm. 29.06.2009 Gertruda SYNOWIEC ur. 7.04.1935; zm. 30.06.2009 Mieczys³aw KONIECZNY ur. 7.09.1947; zm. 1.07.2009 Janusz CZAJA ur. 10.09.1952; zm. 2.07.2009 Mieczys³aw KOPER ur. 16.11.1950; zm. 2.07.2009 Benigna KIELAÑSKA ur. 27.07.1925; zm. 5.07.2009 Agnieszka WOJCIAK ur. 27.12.1917; zm. 5.07.2009 Irena MACHOWIAK ur. 1.10.1925; zm. 6.07.2009

SPORT DLA WSZYSTKICH

▲ Uczniowie SP nr 7 spêdzaj¹ czas bardzo aktywnie. W œrodê rano byli na strzelnicy, a póŸniej wybrali siê na plac zabaw na pl. Koœciuszki. Opiekunkami dzieci s¹ Katarzyna Lajtke i Renata Gindera. Panie organizowa³y dzieciom czas od 6 do 10 lipca. W tych dniach odbywa³y siê zawody sportowe, wyjœcia na basen, strzelnicê, krêgle czy do jednostki wojskowej. Na zakoñczenie podopieczni dostan¹ dyplomy, s³odkoœci oraz drobne upominki.

Fot. 2x E. Baldys ▲ Dziewiêcioletniego Mateusza Kucharczyka do Gimnazjum nr 2 na zajêcia komputerowe codziennie przywozi babcia Ewa. Ch³opiec korzysta z Internetu i gra w gry on-line. Oprócz tego szko³a przygotowa³a wakacyjne turnieje pi³ki no¿nej. Zajêcia prowadzi Tomasz Trunowicz, nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki.

Parkingi puste

S¹ pierwsze doœwiadczenia po dwóch tygodniach funkcjonowania rozszerzonej strefy p³atnego parkowania w Lesznie. Po raz kolejny przekonaliœmy siê, ¿e kierowcy nie patrz¹ na znaki drogowe, tylko jad¹ „na pamiêæ”. Parkingi w rozszerzonej strefie s¹ puste. Dwa newralgiczne skrzy¿owania, na których zmieniono zasady ruchu, s¹ zmor¹ kierowców. Auta nagminnie skrêcaj¹ z ulicy Przemys³owej w prawo – w ulicê S³owiañsk¹ i z ulicy Tama Kolejowa w prawo – w kierunku Nowego Rynku. Aby temu zapobiec, s³u¿by miejskie postawi³y w tych miejscach specjalne s³upki z pulsuj¹cym ostrzegawczym œwiat³em. Niewiele to jednak pomog³o. We wtorek policja drogowa i Stra¿ Miejska zatrzyma³y kilkudziesiêciu kierowców jad¹cych „pod pr¹d”. Tak bêdzie jeszcze za-

pewne przez kilka nastêpnych tygodni, dopóki stare nawyki nie zostan¹ wyeliminowane. – Wbrew obawom kupców handluj¹cych na targowisku na Nowym Rynku nie by³o ¿adnych problemów z zaopatrzeniem sklepów i kramów w towar – powiedzia³ nam Miros³aw Fr¹tczak, komendant Stra¿y Miejskiej. – Ka¿dy móg³ spokojnie dojechaæ i roz³adowaæ towar. Pracownicy Biura Strefy P³atnego Parkowania, którzy codziennie kontroluj¹ prawid³owoœæ op³at i kilkakrotnie przemierzaj¹ wszystkie p³atne parkin-

ciekawych miejsc, tygodniowe „wakacje z koniem”, rajdy rowerowe, turnieje siatkówki, koszykówki i pi³ki no¿nej. Z ciekawymi propozycjami wystêpuje równie¿ Miejska Biblioteka Publiczna, która we wszystkich swoich filiach oferuje zajêcia kulturalne i komputerowe. Mi³a atmosfera i fachowe panie instruktorki sprawiaj¹, ¿e mo¿na tutaj i dobrze siê zabawiæ, gi, twierdz¹, ¿e nowa strefa nie zosta³a jeszcze zaakceptowana przez kierowców. – Parkingi na ulicach Paderewskiego i Kurpiñskiego s¹ puste – powiedzia³a nam Ró¿a Antoniak, inspektor z Biura SPP. Kierowcy parkuj¹ na dalszych ulicach. Biuro strefy sprzeda³o a¿ 155 zielonych kart uprawniaj¹cych osoby niepe³nosprawne do parkowania na ca³ym obszarze strefy. Do tej pory mogli oni bezp³atnie parkowaæ, ale tylko na miejscach oznaczonych kopert¹. Obecnie za 30 z³ mog¹ kupiæ, wa¿n¹ przez 3 miesi¹ce, kartê umo¿liwiaj¹c¹ parkowanie w ka¿dym miejscu. Oczywiœcie zielone karty sprzedaje siê wy³¹cznie osobom niepe³nosprawnym. Mieszkañcy ulicy, na której jest parking, maj¹ prawo do wykupienia miesiêcznych, tanich abonamentów. Sprzedano ich ju¿ 260. Stosunkowo niewielkim natomiast powodzeniem ciesz¹ siê elektroniczne karty umo¿liwiaj¹ce p³acenie za postój. Kupi³o je zaledwie 8 klientów. an

i rozwijaæ swoje talenty. Nie warto wiêc nudziæ siê w domu. Ca³y szczegó³owy program wakacyjnego wypoczynku dostêpny jest na internetowej stronie Miasta Leszna: www.leszno.pl (nale¿y szukaæ has³a „akcja lato 2009”) i w sekretariatach szkó³. Informacje mo¿na równie¿ uzyskaæ telefonicznie: nr 065 529-81-63 i 065 529-81-64.

Codziennie w godz. 10-20, Stadion, ul. 17 Stycznia 68 – Zapraszamy na korty tenisowe MOSiR (rezerwacja na kortach tenisowych).

URZ¥D MIASTA LESZNA

zaprasza leszczyñskie przedsiêbiorstwa do bezp³atnego zarejestrowania siê w Internetowej Bazie Danych przedsiêbiorstw leszczyñskich Dziêki temu: – wiêcej osób dowie siê o Twojej firmie, – pojawi siê mo¿liwoœæ nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów gospodarczych. Informacji udziela: Wydzia³ Promocji i Rozwoju, tel. 065 529-81-23, www.leszno.pl Nie przegap szansy!

an

Fot. E. Baldys ▲ LESZNO W KWIATACH. Deszczowa aura sprawia sporo k³opotów pracownikom Miejskiego Zak³adu Zieleni. Co prawda nie trzeba, jak w innych suchych latach, podlewaæ kwiatów, ale za to trawa roœnie jak nigdy. Trzeba kosiæ i kosiæ. Prawdziwy jednak kunszt pracowników MZZ widaæ na kwiatowych rabatach. Na ulicy D¹browskiego powsta³o kwietne logo miasta Leszna.


INFORMACJE Z LESZNA

4

Roœnie nowa dziewi¹tka

Rozpoczê³a siê budowa g³ównego budynku Gimnazjum nr 9 w Lesznie. Bêdzie gotowy w sierpniu przysz³ego roku. To najwiêksza inwestycja oœwiatowa w mieœcie. Ale te¿ najbardziej potrzebna. Nareszcie dzieci przestan¹ uczyæ siê w barakach pokrytych eternitem. Budowê zainicjowano rok temu w nietypowy sposób – od sali gimnastycznej. Bo do tej pory zarówno Szko³a Podstawowa nr 9, jak i Gimnazjum nr 9 mog³y korzystaæ z jednej niewielkiej sali, która mo¿e by³a wystarczaj¹ca, kiedy w latach 60.

zbudowano „tysi¹clatkê”, ale dziœ nie spe³nia ani oczekiwañ uczniów, ani nauczycieli. Po roku pracy sala jest gotowa. Ekipy budowlane koñcz¹ ostatnie prace, za kilka dni wielkie sprz¹tanie i przekazanie obiektu. Hala mieœci pe³nowymiarowe boisko do pi³ki rêcznej, mo¿na j¹ kotarami podzieliæ na trzy mniejsze czêœci, ka¿da nadaje siê do gry w kosza. Powierzchnia p³yty wy³o¿o-

Fot. 2x E. Baldys ▲ Budowniczowie hali sportowej: wspó³w³aœciciel firmy Tadeusz Michalski i Mateusz Kaczmarek, kierownik robót.

nej tworzywem sztucznym to 1045 m kw. Na jednej ze œcian zamontowano tablicê œwietln¹ do prezentacji wyników sportowych, po przeciwnej stronie mieœci siê sk³adana widownia z 200 krzese³kami. Hala jest ogrzewana ciep³em z miejskiej kot³owni, posiada te¿ skuteczny system wentylacji. Obok sali g³ównej znajduje siê a¿ 8 szatni z wêz³ami sanitarnymi i prysznicami, dwie salki do æwiczeñ korekcyjnych, magazyn na sprzêt, pomieszczenia dla trenerów i gospodarcze. Ju¿ od wrzeœnia hala zape³ni siê æwicz¹cymi uczniami. Bezpoœrednio do sali sportowej bêdzie „przyklejony” budynek dydaktyczny gimnazjum. Jego budowa rozpoczê³a siê trzy tygodnie temu i przebiega szybko. Gotowe s¹ ju¿ fundamenty, koñczy siê budowa stanu zerowego. – Elewacja gimnazjum bêdzie identyczna jak sali gimnastycznej, a wiêc z czerwonej ceg³y klinkierowej – powiedzia³ nam Tadeusz Michalski, wspó³w³aœciciel firmy wykonawczej Przedsiêbiorstwo Michalski Sp. z o.o. – Ca³a szko³a bêdzie gotowa w sierpniu przysz³ego roku. Do tej pory znikn¹ te¿ baraki, w których teraz uczy³y siê dzieci, wy-

▲ Budynek gimnazjum ju¿ „wyszed³ z ziemi”. Bêdzie gotowy za rok.

konamy chodniki, parkingi, ogrodzenie. Ca³y kompleks „dziewi¹tki” zaprezentuje siê imponuj¹co. Ta szko³a na pewno na to zas³uguje.

Hala sportowa bêdzie kosztowaæ 6.300.000 z³, a gimnazjum 5.300.000 z³. Inwestorem jest Urz¹d Miasta Leszna.

an

Szkolne remonty

Jak co roku na okres wakacji pracownicy Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta Leszna zaplanowali szereg niezbêdnych prac remontowych w szko³ach i przedszkolach. Remonty ró¿nego rodzaju obejm¹ niemal wszystkie placówki. W jednych skoñczy siê na drobnych pracach naprawczych, w innych wymienione zostan¹ okna, pokrycia dachowe i sanitariaty. W tym roku miasto nie zamierza oszczêdzaæ na wydatkach zwi¹zanych ze szkolnictwem, co potwierdzi³ Lucjan Rosiak, naczelnik Wydzia³u Edukacji. – Szacowana kwota wakacyjnych inwestycji to 3 miliony z³otych – powiedzia³. W tym roku najbardziej skorzystaj¹ na tym

najm³odsi, poniewa¿ znaczna czêœæ pieniêdzy zostanie wykorzystana na ca³oœciowe malowanie Przedszkoli nr 4, 11, 18 i 20 oraz na naprawê schodów w Przedszkolu nr 3. Jednak i starsi uczniowie nie bêd¹ poszkodowani. Najwiêksze inwestycje to wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 12 oraz w Gimnazjum nr 8, a tak¿e remont dachów w Gimnazjach nr 4 i 8, Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 2 oraz w Centrum Kszta³cenia Praktycznego. W Zespole Szkó³ Ekonomicznych wyremontowany zostanie korytarz i klatka schodowa, Szko³a Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 otrzymaj¹ nowe sanitariaty.

MONIKA BIL

WeŸ udzia³ w konkursie na najlepiej przebran¹ rodzinê! Do wygrania Królewska Uczta dla ca³ej rodziny w jednej z leszczyñskich restauracji.

W co siê ubraæ na Powrót Króla (czêœæ 2) Jedn¹ z atrakcji przygotowywanych na tegoroczn¹ imprezê Powrót Króla, która odbêdzie siê 8 i 9 sierpnia w Lesznie i Rydzynie, bêdzie konkurs na najlepiej przebran¹ rodzinê. Jej stroje musz¹ nawi¹zywaæ do czasów, w których ¿y³ król Stanis³aw Leszczyñski, a wiêc prze³omu XVII i XVIII wieku. Aby pomóc naszym czytelnikom przyszykowaæ ubrania, przygotowaliœmy specjalny poradnik. Wyjaœniamy w nim, z jakich elementów sk³ada³y siê stroje noszone na prze³omie baroku i oœwiecenia. Dziœ drugi odcinek poradnika poœwiêcony strojom dla panów. Mêski ubiór sk³ada³ siê z kontusza, ¿upana, spodni, pasa i d³ugich butów z cholewami. Kontusz by³ podstawowym elementem stroju szlacheckiego. Jego krój zmienia³ siê na przestrzeni lat i wraz z mod¹, któr¹ kreowali co bogatsi i œwiatlejsi cz³onkowie znanych szlacheckich rodów. Kontusz by³ to ciê¿ki, aksamitny p³aszcz, zapinany prawie pod sam¹ szyjê albo z wyk³adanym w¹skim ko³nierzykiem. Zwykle siêga³ mê¿czyŸnie do samych kostek, choæ czasem do pó³ ³ydki. W pasie by³ w¹ski, przewi¹zany pasem, a ku do³owi szeroki, pofa³dowany. Rêkawy

kontusza by³y d³ugie, gór¹ szerokie, a zwê¿ane ku do³owi. Mia³y rozciêcie z ty³u od pach do ³okcia, tak by da³o siê je odrzuciæ na plecy. Brzegi kontuszy obszywano czasem z³otymi lub jedwabnymi sznurkami, które mia³y zdobiæ, ale te¿ chroniæ przed wytarciem. Pod kontusz szlachcic zak³ada³ ¿upan, taki drugi p³aszcz, ale wykonany z du¿o l¿ejszej tkaniny: jedwabiu lub lnu i krótszy od kontusza. Szlachta zaœciankowa latem na wsi nosi³a tylko ¿upany. Kontusze nak³ada³a rzadko, chyba ¿e do dworu zbli¿ali siê goœcie. Okryciem g³owy powszechnie wtedy u¿ywanym by³a czapka obszyta futrem, rozciêtym z przodu i z ty³u. Buty najczêœciej wykonane by³y z czarnej skóry. Tylko bardzo bogaci mê¿czyŸni mogli sobie pozwoliæ na szycie ich z czerwonego safianu, pokrytego z³otym haftem. Barwa strojów zale¿a³a od mody,

zamo¿noœci i tego, czy strój by³ na co dzieñ, czy od œwiêta. Niezbêdnym elementem szlacheckiego stroju by³ pas, który wi¹zano na kontuszu. Z jedwabiu, kolorowy, we wzory, ze z³ot¹ nitk¹. Pocz¹tkowo sprowadzano je z Persji lub Turcji, potem tkano tak¿e w Polsce. No i jeszcze jeden szczegó³ mêskiego stroju – guzy. Naszywano je na kontuszach i ¿upanach. Wykonane by³y z metalu lub kamienia, bogato zdobione. Dziœ powiedzielibyœmy na nie po prostu guziki. lm

Korzysta³am z ksi¹¿ek: Maria Gutkowska-Rychlewska „Historia ubiorów” wydanie z 1968 roku oraz Katalog ubiorów od pocz¹tku XVIII do pocz¹tku XIX wieku ze zbiorów Muzeum Okrêgowego w Warszawie „Modny œwiat XVIII wieku” z roku 2003.

Fot. archiwum ▲ Typowy mêski strój szlachecki. Kontusz z rêkawami zarzuconymi do ty³u, a pod nim ¿upan.


AKTUALNOŚCI

5

Byli pracownicy SEWS

Ruszyła pielgrzymka Walczą

o odszkodowania

Około 50 byłych pracowników SEWS z Leszna i Rawicza spotkało się w środę z radcą prawnym. Czują się oszukani, bo przez to, że zostali zwolnieni z firmy wcześniej niż ich protestujący koledzy, nie dostaną odszkodowania w wysokości 10 tysięcy złotych.

Fot. E. Baldys

We wtorek spod kościoła św. Mikołaja w Lesznie wyruszyła pielgrzymka do Częstochowy. Na Jasną Górę zmierza około 100 leszczyńskich pątników. Pierwszy przystanek wyznaczono im w Krobi. Do pokonania mają mniej więcej 300 km. Przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej modlić się będą 15 lipca. Dołączą do 75.

Pieszej Pielgrzymki Poznańskiej. Jej hasło w tym roku brzmi: „Otoczmy troską życie”. Wierni, którzy zostali w Lesznie, będą się modlić za piechurów i łączyć z nimi telefonicznie podczas nabożeństw. lm

Czekają na adopcję Dwadzieścia dwa psy czekają na adopcję w przytulisku dla zwierząt w Lesznie. Schronisko pęka w szwach, bo w czasie wakacji bezdomnych zwierząt przybywa. – Kiedy spojrzymy w nasze sprawozdania, wyraźnie widać, że latem psów jest więcej. Ludzie przynoszą je bezpośrednio do punktu zatrzymań w minizoo, znacznie więcej zwierząt wyłapujemy też na mieście – informuje Joanna Nowacka, dyrektorka Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie. Dlatego w niedzielę, w godz. 1015, w schronisku na terenie minizoo zorganizowany będzie Dzień Otwarty. Na miejscu czekać będą wolontariuszki, z którymi będzie można

załatwić wszystkie formalności związane z adopcją psa bez konieczności przychodzenia do siedziby zakładu. Każdy, kto podpisze umowę i zechce zabrać psa, dostanie dla niego wyprawkę od sponsora. Zdjęcia czworonogów można oglądać na stronie internetowej www. mzz.leszno.pl.Dzięki poprzednim takim akcjom dom znalazło już około 20 psów. Przypominamy, że psa ze schroniska można zabrać każdego dnia, nie tylko przy okazji dni otwartych. kin

– Jesteśmy poszkodowani i domagamy się jednakowego traktowania – twierdzi Sebastian Krumski, były pracownik z Rawicza. Na początku czerwca, po kilkudniowej pikiecie zakładu SEWS w Rawiczu, zakładowy związek zawodowy NSZZ Solidarność wynegocjował z kierownictwem firmy wypłatę (oprócz ustawowych odsetek) jednorazowego odszkodowania w wysokości 10.000 zł. Pieniądze miały jednak przysługiwać tylko tym osobom, które dopiero stracą pracę, a nie tym, które musiały odejść wcześniej. – Zostałem ukarany za lojalność wobec firmy – twierdzi Sebastian Krumski. – Przez dwa lata nie wziąłem ani jednego dnia chorobowego, chociaż ostatnio z powodu wytężonej pracy nie wytrzymywały mi już nadgarstki. Przestałem być pracownikiem pod koniec maja, więc w przeciwieństwie do osób, które poszły na chorobowe, odszkodowanie mi się nie należy. W brodę pluje sobie także inny rawicki pracownik, którego zwolniono w lutym. – Dyrekcja od początku kłamała – mówi Maciej Stachowski. – Dobrze wiedziała, że zakład zostanie zlikwidowany, jednak zapewniano mnie i innych pracowników, że zwolnieni zostajemy tylko ze względu na chwilową redukcję etatów. Obiecywano, że prawdopodobnie wkrótce wrócimy do pracy. Uwierzyłem, a teraz nie mam ani pracy, ani odszkodowania. Rawicki zakład SEWS zostanie zamknięty z końcem października. Część pracowników zgodziła się na przeniesienie do fabryki w Lesznie.

Czy znasz swojego psa? Chcesz wiedzieć, dlaczego twój pies zachowuje się tak, a nie inaczej? Zastanawiasz się nad kupnem pupila i wyborem właściwej rasy? Powinieneś przyjść w niedzielę do salki przy hali Trapez w Lesznie na spotkanie z Evą-Marią Kramer, autorką książek poświęconych czworonogom. Eva-Maria Kramer jest Niemką. Od lat przygotowuje publikacje o czworonogach, a przede wszystkim poradniki dotyczące ich zachowań. Zajmuje się różnorodnością psich ras i ich pochodzeniem. Jeździ po wielu krajach i fotografuje zwierzęta, a zebraną dokumentację wykorzystuje w swoich książkach. Właśnie z tego powodu przyjedzie do Leszna. Zainteresowały ją charty: kirgiski tajgan i środkowoazjatycki tazy z hodowli Tulpar Marcina Błaszkowskiego oraz charty polskie z hodowli Arcturus Blanki Horbatowskiej.Na spotkanie

z autorką przyjadą także właściciele gończych polskich i moskiewskich psów stróżujących.Eva-Maria Kramer będzie je fotografować i prezentować w swoich opracowaniach. Każdy, kto chce poznać autorkę książek o czworonogach, zdobyć jej autograf i wypytać o szczegóły dotyczące psów i ich zachowań, może przyjść w niedzielę o godz. 19 do salki w Trapezie. Można zabrać ze sobą swojego psa. Spotkaniu patronuje leszczyński oddział Polskiego Związku Kynologicznego. lm

Fot. J. Witczak V Odszkodowania w wysokości 10.000 zł pracownicy SEWS wywalczyli sobie podczas pikiety na przełomie maja i czerwca. Leszczyński zakład chce zwiększyć zatrudnienie i dlatego zaproponował powrót także tym pracownikom, którzy byli już na wypowiedzeniach. Pracę ma dostać nawet 100 osób ze starej załogi. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób osoby, którym nie przysługuje odszkodowanie, będą się go domagać. Ich liderzy prowadzący rozmo-

wy z prawnikiem nie chcieli w środę rozmawiać z dziennikarzami. – Będzie trudno, bo dyrekcja upiera się przy swoim – ocenia Grzegorz Krzyżanowski, przewodniczący zakładowego NSZZ Solidarność. – Postaramy się jednak tym osobom pomóc, bo mają rację twierdząc, że zostali niejednakowo potraktowani. MIROSŁAW WLEKŁY

Oferta dla młodych Hufiec Pracy w Górze ma ofertę dla młodych ludzi, którzy mają problemy ze znalezieniem pracy. Poszukiwani są także specjaliści do ich szkolenia. Hufiec realizuje projekt „Równy start w dorosłość”, współfinansowany przez Unię Europejską i adresowany do mieszkańców powiatu górowskiego. Mogą z niego skorzystać osoby w wieku 17-24 lat zameldowane w powiecie, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, a przez to stać się atrakcyjniejsze na rynku pracy. W ramach projektu młodzi ludzie będą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach psychologicznych, konsultacjach z doradcą zawodowym i szkoleniach z przedsiębiorczości i podstaw prawa pracy. Zajęcia rozpoczynają się w sierpniu i będą trwać aż do grudnia. Osoby

chętne mogą się zgłaszać do siedziby hufca przy ul. Piastów 6, od poniedziałku do piątku w godz. 6.45-15.45 bądź zadzwonić pod nr tel. 065-54411-77. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 lipca. Hufiec szuka także osób do pracy przy projekcie: specjalistów z psychologii, przedsiębiorczości i prawa pracy. Poszukiwana jest również firma szkoląca w zakresie kursów zawodowych i doradztwa zawodowego. Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji w siedzibie hufca bądź na adres: shpgora@interia.pl również do 17 lipca. MAGDALENA JAWOROWICZ

Zaproszenie na rajd V Eva-Maria Kramer, znawczyni psich zachowań, po raz pierwszy przyjedzie do Leszna.

Klub Turystyki Rowerowej w Lesznie zaprasza na rajd rowerowy do Gospodarstwa Agroturystycznego Marii i Krzysztofa Pieśniaków w Kluczewie. Odbędzie się on w niedzielę, 19 lipca. Start o godz. 9 z polany w Karczmie Borowej. Przyjazd do Kluczewa planowany jest o godz. 13. Rowerzyści będą mieli okazję

spędzić 3 godziny w cudownym miejscu i skorzystać z atrakcji gospodarstwa, a potem wrócić do Leszna. Trasa rajdu liczy w sumie około 80 km. Wpisowe wynosić będzie 10 zł. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w imprezie, ale tylko pod opieką osoby dorosłej. lm


OBOK PRAWA

6

Przeżyli czołówkę GMINA GÓRA. Na drodze pomiędzy Górą a Włodkowem Dolnym kierujący volkswagenem 19-latek doprowadził do zderzenia z mercedesem. W środę po południu górowianin wiózł samochodem 15-letnią mieszkankę Czerniny. Nagle na drodze stracił panowanie nad kierownicą, znalazł się na przeciwnym pasie jezdni, czołowo zderzając się z mercedesem. Tym autem kierował 32-letni mieszkaniec okolic Góry. – Pasażerka golfa doznała poważnego złamania biodra i ze względu na obrażenia z górowskiego szpitala została przetransportowana śmigłowcem do Wrocławia. 19-latek doznał ogólnych potłuczeń. Kierowcy mercedesa nic poważnego się nie

stało – informuje Janusz Szendryk z KPP w Górze. Policja próbuje ustalić przyczyny wypadku. Nieoficjalnie wiadomo, że 19-latek mógł jechać zbyt brawurowo. Jak wyjaśnia policja, droga, na której doszło do zdarzenia, była tego dnia szczególnie niebezpieczna. – Rozgrzany asfalt w połączeniu z deszczem, który popadał, spowodował, że jezdnia stała się śliska niczym lód. Uczestnicy wypadku mieli więc dużo szczęścia – dodaje J. Szendryk. (luk)

Wpadł PIASKI. Na ul. Warszawskiej policjanci zatrzymali do kontroli samochód, w którym przewożono narkotyki. Mundurowi dokładnie sprawdzili vw golfa, którym jechał Mateusz K. razem z 21-letnim kolegą. – Znaleziono w nim 15 gramów marihuany i 5 gramów amfetaminy – mówi Sebastian Myszkiewicz, rzecznik gostyńskiej policji. – Ukryte były pod popielniczką. Policja ustaliła też, że Mateusz K. od stycznia do lipca tego roku sprzedał około 40 g narkotyków ośmiu osobom z powiatu gostyńskiego. Stanie za to przed sądem. Grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Kumpel, który z nim jechał nie miał nic wspólnego z odnalezionymi prochami. ES

Śmiertelnie potrącona KOŚCIAN. 39-letnia mieszkanka jednej z podkościańskich miejscowości zginęła, gdy próbowała przejechać rowerem przez ulicę. Tragedia na przejściu dla pieszych na ul. Łąkowej w Kościanie rozegrała się wcześnie rano w środę. Kobieta postanowiła przejechać przez jezdnię na pasach, nieopodal osiedla Nad Łąkami. Kiedy wjechała na asfalt, została uderzona przez seata cordobę. Nie wiadomo, czy nie zauważyła samochodu, czy też wcale nie upewniła się, jak wygląda sytuacja na ulicy.

– Z relacji mężczyzny, który kierował autem, wynika, że 39-latka wjechała mu wprost pod koła. Nawet nie zdążył zahamować – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. Poszkodowana z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala. Niestety, pomoc lekarzy zdała się nie na wiele. Kobieta zmarła. – To już szósta w tym roku osoba, która zginęła na kościańskich drogach – informuje M. Marszewski. (luk)

W twarz Kości na budowie i w szybę

GOSTYŃ. Podczas robót ziemnych przy ul. Tkackiej natrafiono na ludzkie kości. Odnalezione szczątki zostaną przebadane.

RAWICZ. W nocy przy ul. Ratuszowej posprzeczało się dwóch mieszkańców miasta: 53- i 70-latek. Doszło między nimi do szarpaniny. Młodszy uderzył starszego pięścią w twarz, a po chwili wybił ręką boczną szybę w należącym do 70-latka fordzie fiesta. Starszy mężczyzna nie odniósł poważniejszych obrażeń. Policja potraktowała zdarzenie jako chuligański wybryk. Pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej za uszkodzenie mienia będzie zależeć od tego, czy właściciel samochodu złoży wniosek o jego ukaranie. J.W.

Od iskier SZKARADOWO. We wtorek po południu na przejeżdżającym przez wieś ciągniku rolniczym z dwiema przyczepami zapaliła się słoma. Przyczyną pożaru były iskry wydobywające się z nieosłoniętego tłumika traktora. Kierował nim mieszkaniec Szkaradowa. Z dymem poszło 200 snopków wycenionych na 200 zł. Nadpaliły się obie przyczepy. Straty spowodowane ich zniszczeniem rolnik oszacował na 7000 zł. Pożar gasiła miejscowa jednostka OSP. J.W.

Spragniony? DOMINICE. Nieznany złodziej, który we wtorek grasował w tej miejscowości, z pewnością mógłby reklamować napoje. W nocy poczuł duże pragnienie i czym prędzej postanowił je ugasić. Budki z piciem były już pozamykane, więc postanowił uporać się z problemem w inny sposób. – Przed jednym z barów dostrzegł lodówkę z napojami. Włamał się do niej i wyciągnął to, na co miał ochotę – mówi Zbigniew Krawczyk z leszczyńskiej policji. Nie dość, że się napił, to jeszcze prawdopodobnie na tym zarobił. Napoje, które skradł na szkodę właściciela firmy z Włoszakowic, warte były w sumie około 300 zł. Pewnie je sprzeda. (luk)

Kilka kości i czaszkę zauważyli pracownicy firmy budowlanej. Leżały w pobliżu studni na głębokości około jednego metra. W przeszłości w tym miejscu znajdowały się ogródki działkowe. O znalezisku poinformował policję właściciel posesji. – Miejsce zostało zabezpieczone, a wszystkie szczątki przekazano do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu, aby określić wiek, płeć i ewentualną przyczynę śmierci tej osoby – mówi Sebastian Myszkie-

wicz, rzecznik policji w Gostyniu. Podobny przypadek opisywaliśmy rok temu. W piwnicy stuletniego domu w Poniecu przy ul. Krobskiej znaleziono szczątki kobiety. Natrafiono na nie podczas gruntownego remontu budynku. Badania wykazały, że jej zwłoki spoczywały w ziemi co najmniej 80 lat. Prokuratura podejrzewała, że mogło tam dojść do zabójstwa, jednak sprawa, ze względu na przedawnienie, została umorzona. ES

Nie zdążyli wyłudzić KOŚCIAN, POZNAŃ. Policja zatrzymała na gorącym uczynku oszustów, którzy z placówki finansowej zamierzali wyłudzić 30.000 zł. Dwóch kościaniaków w wieku 18 i 40 lat oraz ich 47-letni współtowarzysz bez stałego miejsca zamieszkania byli znakomicie przygotowani do przestępczego procederu. Mimo rozbieżności wiekowej połączyła ich nieodparta chęć zdobycia większych pieniędzy. Oczywiście w sposób nieuczciwy, bo tak było najszybciej i najprościej. – Z pewnej placówki finansowej na terenie Kościana próbowali wyłudzić 30 tysięcy złotych kredytu. Do tego

celu miały posłużyć im podrobione dokumenty. Sprawę wykryli policjanci ds. przestępczości gospodarczej – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. 18- i 40-latek zostali zatrzymani na gorącym uczynku, gdy finalizowali transakcję. Ich starszy wspólnik wpadł w Poznaniu. Prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze wobec dwójki podejrzanych. 40-letni mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, a 47latek trafił do aresztu. Obaj wchodzili już w konflikt z prawem. Podejrzanym grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. (luk)

Kto zabił psa? PONIEC. Policja wyjaśnia, kto z wiatrówki zastrzelił psa. Podejrzanym o to jest 80-letni mieszkaniec miejscowości. Pies przeszedł prawdopodobnie przez ogrodzenie na sąsiednią posesję. Zdołał wrócić do właściciela, ale wkrótce padł. To właśnie właściciel czworonoga powiadomił policję o zdarzeniu i wskazał podejrzanego, 80-letniego Stefana G. Ponoć pies płoszył mu bażanty. Są też świadkowie, którzy widzieli mężczyznę z wiatrówką w dłoni, a krótko potem martwe zwierzę. Dochodzenie na razie toczy się w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Policja zabezpieczyła sportową broń pneumatyczną, na którą podejrzewany mężczyzna miał pozwolenie.

– 80-latek zostanie w najbliższych dniach przesłuchany – wyjaśnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. Lekarz weterynarii podczas sekcji zwłok zwierzęcia znalazł w jego ciele kulkę wystrzeloną z broni pneumatycznej. Pies zdechł w wyniku wykrwawienia się do wewnątrz. Dochodzenie ma wykazać, czy mężczyzna, wskazany przez właściciela czworonoga, strzelał do jego psa. Jeśli tak, grozi mu kara grzywny, ograniczenie wolności lub kara do roku pozbawienia wolności. ES

Fot. Ł. Domagała ▲Policja w Kościanie wzbogaciła się o trzy nowe auta. Dwa są oznakowane i będą służyć: jeden Wydziałowi Ruchu Drogowego, a drugi prewencji. Trzeci samochód, który nie jest oznakowany, będzie używany przez śledczych z Wydziału Kryminalnego. Nowe nabytki to diesle o pojemności 2 l i mocy 145 KM. Kupno pojazdów było możliwe dzięki wsparciu ze strony stowarzyszenia Stop Śmierci, Starostwa Powiatowego w Kościanie, miasta i gminy Kościan oraz gminy Czempiń. (dab)

Ceny paliw

(na 8.07.2009 roku)

Stacja

Pb95

Pb98

ON

LPG zł/l

POWIAT GOSTYŃSKI Markowski, Gostyń Eko-Lux, Gostyń Shell, Krajewice Orlen, Poniec

4,57 4,59 4,64 4,54

4,67 4,69 4,64

3,84 3,89 3,87 3,83

1,89 1,99 -

POWIAT KOŚCIAŃSKI Łagropal, Kościan Matuz, Kościan Zametex, Kościan Orlen, Kościan Orlen, Śmigiel

4,59 4,53 4,61 4,57 4,57

4,75 4,79 4,85 4,83 4,67

3,84 3,84 3,92 3,87 3,87

1,82 1,92 1,95 1,95 -

POWIAT LESZCZYŃSKI Orlen, Leszno Lukoil, Leszno Jespol, Leszno Zametex, Leszno Łagropal, Włoszakowice Matuz, Pawłowice

4,62 4,60 4,60 4,62 4,54 4,65

4,88 4,84 4,86 4,87 4,75 4,76

3,89 3,82 3,87 3,87 3,84 3,88

1,89 1,79 1,80 1,87 1,82 -

POWIAT RAWICKI Orlen, Rawicz Statoil 123, Rawicz Lotos, Bojanowo PHU Robert Samol, Jutrosin

4,52 4,47 4,52 4,54

4,78 4,73 4,62 -

3,79 3,74 3,77 3,82

1,89 1,85 1,89 1,95


OBOK PRAWA

7

Kibic od rozboju Przed rawickim sądem stanął Rafał J., 18-letni mieszkaniec Wrocławia. Odpowiadał za dokonanie w pociągu rozboju na trzech młodych mieszkańcach Rawicza. Razem z kilkoma innymi osobami, których nie zdołano ustalić, zabrał rawiczanom telefony komórkowe, kurtkę, łańcuszek i portfel z pieniędzmi. Do rozboju doszło 1 marca. Mieszkańcy Rawicza w wieku 1820 lat wracali do domu z Leszna. Wsiedli do pociągu, którym z Gdańska, z meczu z Lechią, jechali kibice Śląska Wrocław. Zostali otoczeni przez grupkę pijanych, agresywnych wrocławian. Wśród nich był Rafał J. Jeden z rawiczan miał na sobie

buty w biało-niebieskich barwach Lecha Poznań, którego kibice Śląska – delikatnie mówiąc – nie darzą sympatią. Dla napastników był to wystarczający powód do szukania zaczepki. Mieszkańcy Rawicza na próżno tłumaczyli, że nie interesują się piłką nożną. Kibice Śląska, grożąc pobiciem, zmusili każdego z nich

Udawali monterów RAWICZ. Kolejna starsza mieszkanka miasta padła ofiarą mieszkaniowych złodziei. Straciła prawie 11.000 zł. Do kradzieży doszło w bloku przy ul. Sarnowskiej, w którym mieszka 79-letnia rawiczanka. Kobieta była sama, kiedy do jej mieszkania przyszło dwóch mężczyzn. Powiedzieli, że muszą sprawdzić i wymienić instalację telefoniczną. Jeden z mężczyzn poszedł ze staruszką do sypialni, drugi został w pokoju. Obaj wykorzystując nieuwagę kobiety dokonali kradzieży pieniędzy – z szafy zginęło 9000 zł, z torebki 1700 zł. Rawiczanka dopiero po jakimś czasie od chwili wyjścia „monterów” zauważyła brak oszczędności. Nie potrafiła podać szczegółowych rysopisów złodziei.

Policja kolejny raz przestrzega przed wpuszczaniem do mieszkań obcych ludzi i apeluje o sprawdzanie wiarygodności osób podających się za przedstawicieli różnych służb. – W ostatnim czasie w mieście zanotowaliśmy podobną kradzież – mówi Tomasz Duszak z KPP w Rawiczu. Dokonali jej także dwaj mężczyźni udający „monterów” instalacji telekomunikacyjnej. Ich ofiarą padła 96-letnia kobieta, która straciła 2000 zł. Z kolei w jednej ze wsi w gminie Pakosław starsze małżeństwo wpuściło do domu osoby narodowości romskiej, które poprosiły o szklankę wody. Ukradli z torebki portfel z 3000 zł i dowodem osobistym. J.W.

do oddania telefonu komórkowego. Jednemu z rawiczan zabrali też kurtkę i portfel, w którym miał 45 zł, innemu srebrny łańcuszek. Rafał J. nie był do tej pory karany. Zatrzymany przez policję powiedział, że nie pamięta wydarzeń w pociągu, gdyż był mocno pijany. Przyznał, że miał jeden z telefonów zabranych rawiczanom, ale później wyrzucił go do rzeki. Twierdził, że nie zna pozostałych osób, które uczestniczyły w rozboju. Sąd uznał przestępstwo popełnione przez mężczyznę za przypadek mniejszej wagi. Skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Oddał go pod dozór kuratora i zobowiązał do naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym poprzez zwrot wartości ukradzionych rzeczy. J.W.

Fot. E. Baldys ▲Mieszkańcy ul. Dekana w Lesznie żalą się na brak przejścia dla pieszych. Żeby dostać się na chodnik po drugiej stronie ulicy, trzeba przejść przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Tymczasem kierowcy na tym odcinku gnają jak szaleni. Zwłaszcza od czasu, gdy zniknął z niego próg zwalniający. – Znamy problem i zapewniamy, że zajmiemy się nim. Wkrótce planujemy dokonanie w tym miejscu wizji lokalnej. Na jej podstawie wytypujemy miejsca, w których ludzie najczęściej przechodzą przez ulicę. Wyniki zaprezentujemy podczas najbliższego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, odpowiedzialnej za takie sprawy. Później pasy zostaną na pewno wymalowane – informuje Dominik Kaźmierczak, zastępca kierownika Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie. (luk)

►Od ponad dwóch tygodni na ul. Gostyńskiej w Poniecu trwają prace przy układaniu kanalizacji wraz z przyłączami. Szosa jest zamknięta, więc kierowcy jadący z Bojanowa bądź Rydzyny w kierunku Gostynia lub Krzemieniewa muszą skorzystać z objazdu przez Karzec, Rokosowo i Drzewce. – Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie w związku z budową mają mieszkańcy okolicy. Staramy się jak najszybciej wykonać swoją pracę, żeby ulica mogła zostać otwarta dla ruchu – mówi nam kierownik robót z głogowskiego przedsiębiorstwa Instal Głogów, które jest wykonawcą inwestycji. Mimo utrudnień i bałaganu mieszkańcy ul. Gostyńskiej są zadowoleni. – W końcu doczekaliśmy się tej kanalizy – wyjaśniają. Tekst i fot. Ł. DOMAGAŁA

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Koniec drogich leków w Lesznie

APTEKA STYLOWA już otwarta

CENY PRODUCENTA

godz. otwarcia: pon.-pt. 8-19 sob. 8.30-14.30 Leszno, ul. Narutowicza 29 (naprzeciwko Rossmanna, obok starej synagogi)


SPRAWY

8 Jak co roku w czasie wakacji odwiedzamy małe i większe miejscowości naszego regionu. Pokazujemy ich mieszkańców i pomagamy rozwiązać ich problemy. Jeżeli chcesz, byśmy zajrzeli także do twojej wsi lub miasteczka, zadzwoń: 065 529-47-27 lub napisz: abc@gazetaabc.pl. Dziś na str. 16-17 Bielewo – wieś uśmiechniętych ludzi.

To warto przeczytać!

Polska pełna ptaków Pierwsze w Polsce wyczerpujące opracowanie dotyczące ptaków krajobrazu rolniczego ukazało się właśnie w księgarniach. Jego współautorem jest leszczynianin doktor Stanisław Kuźniak.

Fot.E.Baldys ▲Współautorem książki jest leszczyński ornitolog Stanisław Kuźniak.

Wraz z nim podsumowania tego szerokiego tematu podjęli się trzej inni naukowcy z zachodniej Polski: Piotr Tryjanowski, Krzysztof Kujawa i Leszek Jerzak. – Każdy z nas zajmował się ptakami krajobrazu rolniczego. Niejednokrotnie publikowaliśmy już na temat bociana białego, dymówki, ortolana i wielu innych gatunków. Dwa lata temu podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w Olsztynie wpadliśmy więc na pomysł napisania tej książki

– opowiada Stanisław Kuźniak. W jego leszczyńskim mieszkaniu naukowcy stworzyli plan publikacji, a zebrane doświadczenia i żmudne przeglądanie polskiej i zagranicznej literatury – sam jej spis zawiera aż 40 stron! – dały opracowanie, jakiego nie było dotąd w polskiej ornitologii. Książka właśnie trafiła do księgarń. – Pokazujemy w niej dorobek polskich badaczy i przedstawiamy życie ptaków żyjących w rolniczym krajobrazie – mówi Kuźniak. W Polsce to więcej niż 50 procent obszaru kraju: pola uprawne, łąki, pastwiska, zadrzewienia śródpolne, ugory, wsie. Wiele gatunków ptaków, takich jak bocian czy skowronek, ma tu na tyle dogodne warunki do życia, że ich zagęszczenie jest wielokrotnie większe niż w innych krajach. Nie znaczy to jednak, że ptaków nie zacznie ubywać

także z naszego kraju. – Nasz krajobraz, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ulega gwałtownym zmianom – zauważa leszczyński ornitolog. – Łąki są coraz intensywniej użytkowane. Bronuje się je, nawozi, obsiewa szlachetnymi gatunkami traw, kosi. Ale najgroźniejsze jest meliorowanie. Odwadnianie terenu i inne czynności sprawiają, że ptaki tracą szansę na wyprowadzenie lęgu. Póki co, o czym traktuje nowa książka, krajobraz polskiej wsi tętni ptasim życiem. Nasi rolnicy mniej chętnie niż ich zachodni odpowiednicy stosują na polach chemię, a niektórych rzadkich gatunków, jak czapla biała, nawet przybywa. „Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego”, Wydawnictwo Naukowe Bogucki 2009. MIROSŁAW WLEKŁY

NOWOŚĆ! Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, mamy dla Ciebie propozycje: ● technik farmaceutyczny ● ratownik medyczny ● inne zawody medyczne

przyjdź do nas:

Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Krótka 5, Leszno 63-900 Rawicz, ul. 17 Stycznia 22, tel. 790 031 367

zadzwoń: zobacz: zapytaj:

065/ 529 25 21, 065/529 43 01

www.zdz.leszno.pl szkoly@zdz.leszno.pl


AKTUALNOŒCI

9 Od lipca w Bojanowie dzia³a Placówka Partnerska BZ WBK SA, pierwsza tego typu w powiecie rawickim.

To trzeba zobaczyæ!

Nocne œwiêto teatru Bojanowski partner W niedzielê na leszczyñskim rynku wyst¹pi w³oska grupa teatralna Teatro Tascabile di Bergamo. Artyœci przywioz¹ ze sob¹ spor¹ dawkê egzotyki. Grupa powsta³a w Bergamo w 1973 roku pod wp³ywem twórczoœci m.in. Jerzego Grotowskiego. Od tamtego czasu zrealizowa³a ponad 100 produkcji teatralnych. Wystawi³a oko³o 4000 spektakli, które podziwia³o prawie milion widzów na czterech kontynentach. Rok po za³o¿eniu zespo³u artyœci przygotowali pierwsze widowisko uliczne, a ich w g³ównej mierze kla-

syczny indyjski repertuar jest udoskonalany do dziœ. Spektakle W³ochów doceniane by³y i wielekroæ nagradzane w wielu krajach œwiata. Teatro Tascabile di Bergamo to solidny zespó³, który w Europie w swoim gatunku nie ma sobie równych – zachwyca siê w³oskie pismo „La Stampa”. W³osi s¹ urodzeni do tañca indyj-

skiego, swoimi spektaklami oczarowuj¹ publicznoœæ – dodaje „The Times of India”. Na leszczyñskim rynku zaproszony przez Centrum Kultury i Sztuki zespó³ zaprezentuje widowisko „Storie del giardino dei peri” (Historie z gruszkowego sadu) – barwny korowód inspirowany teatrem maj¹cym swoje korzenie w tradycyjnych tañcach hinduskich kathakali. Barwnie przebrani aktorzy przemaszeruj¹ wœród leszczyñskiej publicznoœci, prezentuj¹c egzotyczne tañce, rytua³y i wprowadzaj¹c widowniê w bajkowy œwiat zwierz¹t. Teatro Tascabile di Bergamo (Kieszonkowy Teatr z Bergamo) wystêpowa³ ostatnio w Wenecji i Padwie. W czwartek pokaza³ siê na MiêdzynaroFot. Teatro Tascabile di Bergamo dowym Festi▲ Zdjêcie ze spektaklu „Historie z gruszkowego sadu”, który w niedzielê wystawiony zostanie walu Teatrów na rynku w Lesznie. Plenerowych i Ulicznych FETA 2009 w Gdañsku. CKiS w Lesznie zaprasza tak¿e do Kina Letniego. Seanse odbywaj¹ Podczas wizyty w Polsce artyœci zasiê w pi¹tki i soboty przed budynkiem CKiS przy ul. Narutowicza 69, prezentuj¹ siê te¿ poznañskiej i ³ódzgodz. 21. kiej publicznoœci. – 10 lipca – „Historia kina w Popielawach”, re¿. Jan Jakub Kolski Spektakl na rynku w Lesznie roz(Polska, 1998 r., 98 min) pocznie siê o godz. 22. – 17 lipca – „Wodzirej”, re¿. Feliks Falk (Polska, 1977 r., 104 min) MIROS£AW WLEK£Y – 18 lipca – „Nie lubiê poniedzia³ku”, re¿. Tadeusz Chmielewski (Polska, 1971 r., 98 min) – 24 lipca – „Miœ”, re¿. Stanis³aw Bareja (Polska, 1980 r., 111 min) – 25 lipca – „Kingsajz”, re¿. Juliusz Machulski (Polska, 1987 r., 104 min)

Gostyń, ul. Poznańska 33 tel. 0-65 572-33-36

BZ WBK

W bankowoœci placówka partnerska to nowa forma dzia³alnoœci. Dziêki niej banki pojawiaj¹ siê równie¿ w mniejszych miastach. Skorzysta³o na tym Bojanowo. W tamtejszej placów-

rawickiego oddzia³u BZ WBK. Teraz mog¹ to ju¿ zrobiæ w bojanowskiej Placówce Partnerskiej. Póki co w kasie, gdy¿ nie posiada ona jeszcze bankomatu.

Fot. J. Witczak ▲ W bojanowskiej Placówce Partnerskiej BZ WBK SA pracuje m.in. Patrycja Mizgalska, która jest opiekunem klienta. Placówka jest czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9-17, natomiast w soboty w godz. 9-13.

ce BZ WBK SA skorzystaæ mo¿na w zasadzie z tych samych us³ug, co w oddzia³ach tego banku: dokonaæ wp³at pieniêdzy, za³o¿yæ konto osobiste czy zaci¹gn¹æ kredyt gotówkowy. – Na razie te us³ugi skierowane s¹ g³ównie do klientów indywidualnych, jednak wkrótce bêd¹ mog³y z nich korzystaæ tak¿e firmy – mówi Jaros³aw Mansfeld, bojanowski partner BZ WBK SA. Obecnoœæ BZ WBK SA w Bojanowie u³atwi ¿ycie mieszkañcom gminy. Choæby w wyp³acaniu pensji przekazywanych na konto w tym banku. Do tej pory, aby pobraæ bezp³atnie pieni¹dze ze swoich rachunków bankowych, musieli oni jeŸdziæ do

P.U.H. B&B Sp.j

– Uruchomienie bankomatu jest kwesti¹ czasu – zapewnia J. Mansfeld. – W przypadku du¿ego „zapotrzebowania” na wyp³aty gotówki urz¹dzenie to zapewne zostanie zamontowane, ale ostateczn¹ decyzjê w tej sprawie podejmie centrala banku. Partner BZ WBK SA spodziewa siê, ¿e us³ugi placówki spotkaj¹ siê z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców Bojanowa i okolic. Zaznacza, ¿e oprócz bezp³atnych wp³at i wyp³at z kont w placówce mo¿na zap³aciæ czynsz, rachunki za pr¹d, gaz, telefon lub Internet. Atutem s¹ konkurencyjne stawki op³at i prowizji. Dodaje, ¿e placówka ma w ofercie tak¿e tanie i korzystnie oprocentowane konto osobiste z kart¹ bankomatow¹. J.W.

Leszno, ul. Poznańska 27 tel. 0-65 529-92-88


10

ROLNICTWO

Rolnikom opłaca się hodować świnie Powodów ogromnego spadku pogłowia świń w Polsce jest wiele. Kilka lat temu panowała dobra koniunktura, rolnicy zwiększali więc hodowle. Gdy okazało się, że trzody jest za dużo, mieli problemy z jej – Na rynku brakuje świń, dlatego mln sztuk trzody chlewnej. Teraz jest sprzedażą, a ceny zaczęły spadać. Z osiągają tak wysokie ceny – uwa- ich mniej niż 15 mln. Oznacza to, że powodu nieurodzaju coraz droższa ża Mariusz Kłos z firmy Cargill po raz pierwszy od lat brakuje nam była pasza. I tak w ciągu ostatnich mięsa do pokrycia zapotrzebowania 2 lat hodowla świń przestała być Polska. opłacalna. W 1990 roku w Polsce było 21 w kraju, które wynosi 16 mln świń. – Wielu rolników nie wytrzymało konieczności ciągłego dokładania do hodowli i pozbyło się stada podstawowego – wyjaśnia M. Kłos. – Dzisiaj mamy najniższy od 40 lat poziom pogłowia świń w Polsce. Do tej pory przetwórnie ratowały się importem mięsa głównie z Danii, a także z Niemiec i Holandii. Teraz dochodzi problem kursu złotego. Im słabsza złotówka, tym droższa sprowadzana z Zachodu wieprzowina. Przez Fot. 2 x autor wzrost kursu euro V W Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjnym Villa Natura w Dolsku, w bezpośrednim zdrożał też import sąsiedztwie fermy Agro-Mróz Borek Wielkopolski, firma Nutrena College zorganizo- prosiąt i teraz brawała konferencję pt. „Wzrost efektywności w produkcji trzody chlewnej”. W spotkaniu kuje ich na rynku. uczestniczyło ponad 150 hodowców z różnych regionów kraju. Ceny prosiąt w ca-

Takiej prosperity dla hodowców trzody chlewnej w Polsce jeszcze nie było. Za kilogram żywca dostają teraz około 5,50 złotego. Dziś, nawet przy wyjątkowo drogich prosiętach, hodowla tuczników jest bardzo opłacalna.

łym kraju kształtują się od 240 do 260 złotych za sztukę. – Polskie prosiaki, przeznaczone na sprzedaż, mają standardowo wagę V Jednym z prelegentów był To20 kilogramów, holenderskie – 21, masz Pawlak, specjalista ds. trzoniemieckie – 25, duńskie i litewskie dy chlewnej w Agro - Mróz. Mówił po 30. Dlatego ich cena jest różna. o tym, co zadecydowało o dotychDuński kosztuje około 300 złotych, czasowych sukcesach firmy. ale dla hodowcy jest bardziej war– Ci hodowcy, którzy wytrzymali tościowy, bo ma więcej kilogramów. ciężki okres sprzed półtora, dwóch Im większego prosiaka rolnik kupi, lat i nie wybrakowali loch, nie muszą tym szybciej go sprzeda. Może więc kupować wyjątkowo drogich prosiaw ciągu roku mieć więcej cykli ho- ków, bo mają swoje. Koszty produkcji dowlanych i w ten sposób minimali- też nie są aż tak bardzo wysokie jak zować koszty – dodaje M. Kłos. przed rokiem, ponieważ pasza trochę Na zmniejszenie pogłowia staniała. I ten rolnik dzisiaj wygrywa świń wpływ miała też choroba – dodaje M.Kłos. Aujeszky`ego. Stada, u których ją Rolnicy potwierdzają, że dla hostwierdzono, zostały wybite. Rolnicy dowców trzody chlewnej to najlepszy otrzymali za nie odszkodowanie, ale czas. nie wszyscy zdecydowali się na od– Zdajemy sobie sprawę, że ten nowienie hodowli. Także ci, którzy boom potrwa jeszcze z rok, półtora zlikwidowali stada po załamaniu ce- – mówią. – Wiele zależy od kursu nowym, nie wracają już do hodowli. euro. Teraz jest tanie zboże, jeśli te– Zapotrzebowanie polskiego goroczne żniwa przebiegną sprawnie rynku na wieprzowinę jest obecnie i będzie dobry zbiór, pasza dla świń ogromne, a spadek pogłowia bardzo nie powinna podrożeć. duży, dlatego minie jeszcze sporo czaE. CURYK-SIERSZULSKA su, zanim wszystko wróci do normy – twierdzi Świński dołek powoduje też zmniejTomasz Pawlak z Agro szenie liczby ubojni. W Polsce jest ich - Mróz w Borku Wielobecnie około 900, to prawie o 200 kopolskim. mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Najbardziej opłacalny jest dziś cykl zamknięty Kolejne będą zamykane. Szacuje się, hodowli. Rolnik, który że w najbliższym czasie zostanie tylko ma swoje lochy, nie 100 ubojni przemysłowych i 350 dziamusi kupować drogich łających lokalnie. prosiąt.


WCZORAJ I DZIŒ

11

Lata t³uste, lata chude, lata d³ugie Upraszczaj¹c: Kazimierz Urbaniak z Leszna zosta³ w³aœcicielem du¿ego domu z piêkn¹ restauracj¹ i zak³adem ceramicznym w Gronowie, kiedy by³ jeszcze niemowlêciem. By³ rok 1934, gdy siê urodzi³…

a by³ taki zwyczaj, ¿e kiedy na œwiat przychodzi³ pierwszy wnuk w rodzinie, wypada³o kupiæ malcowi coœ, co zabezpieczy jego przysz³oœæ. Utar³o siê, ¿e to dziadkowie robili pierwszy krok. – Moi dziadkowie – Tomasz Malepszy i Stanis³aw Urbaniak – wp³acili pierwsz¹ ratê w banku. Potem moi rodzice, W³adys³aw i Agnieszka, wykupili tê nieruchomoœæ i prowadzili interes – opowiada Kazimierz Urbaniak. To by³y z³ote czasy dla restauratorów. W okresie miêdzywojennym w Lesznie dzia³a³o blisko 40 lokali. – Nie by³o wówczas telewizji ani innych rozrywek, wiêc mieszkañcy spotykali siê w restauracjach. Na rozmowach, na tañcach, w interesach. Du¿e sale taneczne w okolicy by³y dwie: tak zwana Strzelnica przy dzisiejszym domu kultury na ulicy Narutowicza, z piêknym parkiem i stawkiem, druga tu, w Gronowie. Ludzie byli bogaci i ¿yli w zgodzie. Nie by³o podzia³u: Polak – Niemiec. A trzeba wspomnieæ, ¿e przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej w Gronowie mieszka³o 17 niemieckich gospodarzy i 7 polskich. Nawet miêdzy restauratorami nie by³o niezdrowej konkurencji. W³aœciciele spotykali siê towarzysko, co miesi¹c u jednego z nich. Wszyscy razem siê bawili. Tutaj siê planowa³o i opija³o dobre interesy. Wydzielona by³a nawet u nas osobna sala do narad. Na podwórzu by³o dodatkowe miejsce do zabawy i odpoczynku. Latem w muszli koncertowej do tañca przygrywa³a orkiestra – opisuje K. Urbaniak. Restauracje ¿y³y pe³n¹ par¹ za wyj¹tkiem sobót i poniedzia³ków. – Po pierwsze, sobota w domach to by³ czas porz¹dków i k¹pania.

▲ Urbaniakowie kupili w Internecie pocztówkê przedstawiaj¹c¹ dawn¹ Trasow¹. Widnieje na niej data 1907. Fot. i rep. E. Baldys ▲ Restauracja Trasowa – najstarszy lokal w mieœcie, niedawno budynek zosta³ odremontowany.

▲ Wejœcie do restauracji: dawniej i dziœ. Na zdjêciu z lewej W³adys³aw Urbaniak z wnuczk¹ Urszul¹ i córk¹ Teres¹. Na zdjêciu z prawej Kazimierz Urbaniak i Anna Urbaniak.

Poza tym jakby ludzie w sobotê popili, to w niedzielê do koœcio³a by nie poszli. Z kolei w poniedzia³ki odpoczywali, bo w niedziele do samego rana siê bawili – przyznaje w³aœciciel restauracji w Gronowie. Sielankê przerwa³a wojna. Rodzina zosta³a wyrzucona z domu, a prowadzeniem lokalu zajê³a siê Niemka. – Ojciec by³ na liœcie osób, które zosta³y rozstrzelane 21 paŸdzierni-

Składam wyrazy wdzięczności lekarzom i pielęgniarkom z oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie za opiekę podczas długotrwałej choroby mojej żony

Marianny BURA pogrążony w bólu mąż z rodziną

po1006/k

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

ka 1939 roku na placu Koœciuszki. Cudem unikn¹³ œmierci, bo wstawili siê za nim Niemcy z Gronowa. Musia³ za to ³adowaæ na wozy cia³a pomordowanych. Nied³ugo potem przyszli do nas m³odzi ch³opcy z Hitlerjugend i drwili, ¿e zabito mojego ojca. Ale mama wiedzia³a, ¿e ¿y³. Na kilka tygodni trafi³ do wiêzienia. Potem, do koñca wojny, pracowa³ w magazynach wojskowych, tutaj niedaleko, na podkowie gronowskiej – relacjonuje K. Urbaniak. W³adys³aw Urbaniak ukoñczy³ przed wojn¹ szko³ê kupieck¹. Uczy³ siê z niejakim Bautzem, który w czasie okupacji by³ gestapowcem i zapomnia³ o dawnej znajomoœci. Nie tylko nie pomóg³ w niedoli, ale jeszcze uprzykrza³ ¿ycie. – Kiedyœ dziadek mu przygada³, ¿e Niemcy i tak w koñcu bêd¹ st¹d uciekaæ. Bautz nie móg³ siê pogodziæ z tymi docinkami. Dziadek by³ potem torturowany, przypalany. Bautz nie robi³ tego osobiœcie. Mia³ od tego ludzi – podkreœla Anna

▲ Rodzina Urbaniaków. W œrodku W³adys³aw, który kupi³ budynek, prowadzi³ restauracjê, a potem patrzy³, jak pañstwo mu j¹ zabra³o.

Urbaniak, wnuczka W³adys³awa. Losy rodzin splot³y siê ponownie w roku 1977, kiedy zmar³ dziadek W³adys³aw. Bautz chcia³ mo¿e trochê uspokoiæ w³asne sumienie. D³ugo rozmawia³ z wdow¹. – Znali siê przecie¿ dobrze, od dawna byli z matk¹ na ty. Nie tyle chcia³ siê pokajaæ, co wypytaæ o niektórych ludzi. Jeden z naszych przedwojennych pracowników pracowa³ u Bautza w czasie wojny – mówi pan Kazimierz. Chude lata trwa³y jeszcze wiele lat po wojnie. Tylko na krótko uda³o siê odzyskaæ lokal. – Dosz³o do nacjonalizacji handlu i przemys³u. Pañstwo nalicza³o tak wysokie op³aty, ¿e nie sposób by³o prowadziæ interesu. Tyle co sp³aciliœmy ostatnie raty kredytu, zabrano nam restauracjê. Przejê³y j¹ Gminne Spó³dzielnie. I mimo ¿e lokal zabrali, jeszcze do koñca lat 70. rodzina musia³a p³aciæ podatki – opowiada A. Urbaniak. – Ojciec pracowa³ w spó³dzielni produkcyjnej, mia³ te¿ niedu¿e go-

Podziękowania wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej naszego ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

Wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze

śp.

Marianny BURA serdeczne podziękowania składa mąż z rodziną po1005/k

Walentego KIN

który zmarł dn. 28.06.2009 r. przeżywszy 76 lat, a w szczególności przedstawicielowi ks. arcybiskupa ks. prał. Mateuszowi Żarnowieckiemu, ks. kan. Janowi Ratajczakowi, wszystkim kapłanom oraz wiernym z Rawicza, Sobiałkowa i Bojanowa składają żona, syn ks. prob. Ryszard Kin oraz córki z rodzinami Dziękujemy również lekarzom i pielęgniarkom za troskliwą opiekę w ciężkiej chorobie po1009/k

spodarstwo, w którym hodowa³ trochê œwiñ i krów. By³o wiêc z czego ¿yæ. Ja rozpocz¹³em pracê w 1952 roku jako kierownik cegielni w Drzeczkowie – informuje pan Kazimierz. Dopiero pod koniec lat 80. rodzina odzyska³a swoj¹ w³asnoœæ. Prowadzeniem restauracji zajê³y siê wnuczki W³adys³awa: Anna Urbaniak i Maria Tomczak. 10 lat pracowa³y na to, aby lokal odzyska³ renomê. – W latach 70. i na pocz¹tku 80. funkcjonowa³ jeszcze jako tako. Ale od roku 1984 opinia o nim bardzo siê pogorszy³a. W³aœciwie by³a to speluna, w której pijacy spotykali siê na winie – twierdzi pani Anna. Do dziœ w sali restauracyjnej widaæ balustradê i podwy¿szenie, które pamiêtaj¹ jeszcze przedwojenne czasy. Jednak o tym, ¿e lokal œwietnie prosperowa³ ju¿ w roku 1907, rodzina dowiedzia³a siê ca³kiem niedawno. – Jeden z klientów powiedzia³ nam , ¿e widzia³ w Internecie star¹ pocztówkê przedstawiaj¹c¹ nasz¹ restauracjê. Na zdjêciach widaæ dom, salê restauracyjn¹ i stoliki, które by³y rozstawione na podwórzu – pokazuje pani Anna. Oczywiœcie kupili tê pocztówkê. Widnieje na niej data: 1907. Kiedy dok³adnie powsta³a restauracja, nie wiadomo. Wiadomo natomiast jedno: dzisiejsza restauracja Trasowa jest najstarszym w Lesznie lokalem, który minimum 102 lata nieprzerwanie dzia³a w tym samym miejscu. KINGA ZYDOROWICZ


SPRAWY

12

Masz 18 lat...

imieniny, urodziny?

Na jednym torze bawi się równocześnie 3-6 osób

Kręgielnia czynna: pon.-czw. w godz. 16-22 pt.-sob. do godz. 23 niedz. w godz. 12-22

Bowling Club

Rezerwacja torów: tel. 065 520 45 74 kom. 601 170 495

Leszno, ul. Niepodległości (nad Freshmarketem)

Fot. Mirosław Konieczny

V Zjazd rodziny Sędłaków.

Pola i łąki My z rodu Sędłaków pod wodą

Na rodzinnym zjeździe spotkali się przedstawiciele rodu Sędłaków wywodzącego się z Gostkowa. Mieszkają w okolicy – między innymi w Miejskiej Górce, Rawiczu, Chojnie czy Lesznie. Znają się i spotykają na co dzień, ale w wielkim, rodzinnym zjeździe uczestniczyli pierwszy raz.

W gminie Jutrosin podtopionych jest około 70-80 hektarów łąk i pól. Sytuacja powtarza się co roku, ale tym razem nie jest spowodowana wystąpieniem z brzegów Orli i jej dopływów, lecz padającymi od dłuższego czasu deszczami. Najwięcej zalanych łąk i pól jest w okolicy Szkaradowa, Pawłowa i samego Jutrosina. Pod wodą znalazły się głównie tereny zielone, ale podtopione są także zboża i inne uprawy. – Na razie sytuacja nie jest alarmująca – uspokaja Kazimierz Wojciechowski, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Jutrosinie. – Orla i jej dopływy utrzymują się w korycie. Poziom wody w Orli wynosi 1,70 metra, tymczasem stan alarmowy zaczyna się od 2,70. Póki co nie ma zagrożenia wylaniem rzeki. Sytuację ratuje zbiornik retencyjny w Pakosławiu, który przejmuje nadmiar wody. Mimo to ciągłe deszcze dają się we znaki rolnikom. Ziemia jest tak nasycona wodą, że przy gwałtownych opadach nie wchłania już deszczy. Cierpią na tym najniżej położone tereny. Straty na łąkach oraz w uprawach należy liczyć w dziesiątkach tysięcy złotych.

W związku z umiarkowanym poziomem wody w Orli nie ma potrzeby umacniania wałów rzeki, jednak strażacy interweniują po każdym większym deszczu. Tak było tydzień temu, kiedy nad Szkaradowem przeszła gwałtowna ulewa. Tamtejsza jednostka OSP wyjeżdżała 11 razy do wypompowywania wody z zalanych piwnic, stodół i budynków mieszkalnych. – Wczesną wiosną ubiegłego roku po gwałtownych roztopach śniegu mieliśmy w gminie podtopionych około 1600 hektarów łąk i pól – dodaje K. Wojciechowski. – Obecna sytuacja jest daleka od tamtego zagrożenia. Od czerwca cały czas jednak monitorujemy stan wody w Orli. Strażacy i służby gminne sprawdzają go dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Wynika to z zarządzenia wojewody dla całej Wielkopolski. J.W.

Fot. archiwum V W jutrosińskiej gminie podtopionych jest około 80 hektarów łąk i pól.

Państwu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI i TEŚCIOWEJ

składają pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie po 1014

Pomysł zorganizowania takiego spotkania pojawił się kilka miesięcy temu na... stypie po śmierci jednego z najstarszych członków rodziny. Sprawy wzięli w swoje ręce Jolanta Hryniowska z Miejskiej Górki i Tadeusz Czerwiński z Rawicza. Przygotowania do zjazdu przebiegły w błyskawicznym tempie. Pani Jolanta i pan Tadeusz podzielili się rolami. Ona wzięła na siebie zaproszenie na zjazd członków rodziny mieszkających w Miejskiej Górce, Gostkowie i Lesznie. On kontaktował się z krewnymi w Rawiczu, Chojnie i Pakosławiu. – W rodzinie wszyscy się znamy, nie musieliśmy szukać gdzieś daleko, zdobywać danych osobowych, adresów i tym podobnych – zaznacza Tadeusz Czerwiński. – Wystarczyło umówić się telefonicznie i ustalić szczegóły zjazdu. W rodzinnym spotkaniu zorganizowanym w Samopolówce w Chojnie, na leśnym terenie należącym do jednego z członków rodu, wzięło udział ponad 60 osób reprezentujących kilka pokoleń. – Nasze drzewo genealogiczne nie sięga daleko – opowiada Jolanta Hryniowska. – Zaczyna się od moich dziadków, Ludwiki i Stanisława Sędłaków. Mieli siedmioro dzieci: cztery córki i trzech synów. Z tego rodzeństwa żyją już tylko: najmłodszy syn Tadeusz z żoną Kazimierą, którzy mieszkają w Lesznie oraz najmłodsza córka Stanisława z mężem Julianem Wolnym z Miejskiej Górki. Są to moi rodzice. Poza dziećmi protoplastów rodu do rodziny należy 22 wnuków Ludwiki i Stanisława, 52 prawnuków i 21 praprawnuków. Przekrój zawodowy dorosłych przedstawicieli rodziny to głównie robotnicy, rolnicy, osoby pracujące w typowych profesjach. – Średnie i starsze pokolenie naszej rodziny zna się bardzo dobrze – dodaje pani Jolanta. – Mamy ze sobą kontakt na co dzień, spotykamy się. Zjazd zorganizowaliśmy właśnie po to, aby prawnuki i praprawnuki poznały swoich kuzynów, ciocie, wujków. Rodzinne spotkanie zgromadziło w zasadzie wszystkich członków rodziny. Zabrakło jedynie 5 wnuków. Najstarszych przedstawicieli rodu

przywitano kwiatami. Uczestnicy spotkania wspominali dawne czasy, rozmawiali o tym, co dzieje się w ich życiu, jak sobie radzą na co dzień. Dzielili się opowieściami, ciekawostkami. Bawili się, dowcipkowali, tańczyli, rywalizowali w konkursach i konkurencjach sprawnościowych, które wywołały śmiechu, radości i emocji. Rodzinna biesiada w leśnej scenerii trwała do późnych godzin nocnych i upłynęła w doskonałych

Pani

humorach. – Za rok chcemy spotkać się ponownie, ale rolę głównych organizatorów zjazdu przejmą inni przedstawiciele rodziny – mówi pani Jolanta. – Wstępnie są już wyznaczeni. Jednym z nich jest kuzyn Janusz Bzdęga z Rawicza, który zgłosił się „na ochotnika”. Mamy nadzieję, że wszystko się powiedzie i spotkamy się co najmniej w tym samym gronie. J.W.

Jolancie KARMOLIŃSKIEJ wykładowcy WSH oraz

Panu Ryszardowi KARMOLIŃSKIEMU Kanclerzowi Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI i TEŚCIOWEJ składają: Rektor, Senat oraz pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie

po1018/k

Wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze

śp.

Waldemara GOŚCINIAKA serdeczne podziękowania składa rodzina

po1010


13

ŻYCIE BEZ SCHEMATÓW

Tu nie można się wyżyć, wybiegać. Tu się siedzi na krzesełku i myśli...

Kombinacje najpiękniejsze w Polsce Agnieszka Szymańska z Radomicka niedawno zdobyła mistrzostwo Polski w warcabach klasycznych oraz stupolowych. – Nie ma już żadnych wątpliwości, kto jest najlepszy w Polsce. Agnieszka jest niekwestionowaną liderką - mówi z dumą Zbigniew Myszuk, prezes UKS Roszada Lipno.

Fot. E.Baldys ▲Od lewej: Jacek Stróżyk z Wielkopolskiego Związku Warcabowego oraz przedstawiciele UKS Roszada Lipno: Robert Konieczny, Magda Pawłowska, Zbigniew Myszuk, Jacek Szymański, Joanna Szymańska i Agnieszka Szymańska.

Zaczęło się całkiem zwyczajnie – podczas wakacji u babci. Siostry Agnieszka i Joanna Szymańskie miały wtedy po 4 i 6 lat. – Babcia zaproponowała, że nauczy nas grać w warcaby i tak to się zaczęło. Potem grałyśmy w domu ze starszym bratem i tatą – wspominają nastolatki.Gra integrowała całą rodzinę. Nagrodą były lody, największe dla tego, kto wygrał. Urządzali nie tylko

zwykłe rozgrywki, ale i kilkugodzinne rodzinne turnieje. Miejsca na nudę nie było, a gra wciągała jak żadna inna. Dziś Agnieszka ma 13 lat, a Joanna – 15. Obie trenują w UKS Roszada Lipno. Razem wywalczyły drużynowe mistrzostwo Polski w kategorii juniorek młodszych do lat 16. Agnieszka zdobyła ponadto tytuł mistrzyni Polski w warcabach klasycznych oraz stupolowych. Kategorie te różnią się teryto-

Legenda głosi, że warcaby stupolowe wynalazł w 1723 r. polski żołnierz przebywający na dworze Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej. Jako doskonały warcabista Polak zapraszany był na turnieje urządzane przez jednego z możnowładców francuskich. Podobno zresztą nieźle dawał się gospodarzowi we znaki. Jednego razu myślał długo... po czym zerwał się jak szalony i uciekł, pozostawiając w salonie oburzone towarzystwo. Po tygodniu zjawił się z powrotem z pakunkiem. Tłumaczył, że oczyma wyobraźni widział piękną kombinację, ale nie mógł jej przeprowadzić na tradycyjnej warcabnicy, bo z której strony by jej nie rozpoczął, zawsze pionek wychodził poza pola. Opracował więc nową, stupolową planszę. Gospodarz kazał ją natychmiast rozłożyć i nie mógł wyjść z zachwytu. Z salonu możnowładcy gra szybko przeniosła się do domów i szynków Paryża, a stamtąd na całą Francję i kraje ościenne.

rium gry. Warcaby klasyczne mają 64 pola na warcabnicy, a stupolowe – jak sama nazwa wskazuje – 100. Gracze muszą nieco inaczej podchodzić do obu gier. – W warcabach klasycznych bardzo ważna jest precyzja gry. W stupolowych liczy się zmysł kombinacyjny, bo pól jest dużo więcej, więc można robić piękne kombinacje – tłumaczy prezes Myszuk. O ile na początku warcaby to zabawa, o tyle potem zaczyna się żmudna praca nad samym sobą. Tutaj nie ma już czasu na amatorszczyznę. Od niedawna warcaby są nawet zaliczane do dyscyplin olimpijskich. To rywalizacja podobna do biegania czy zapasów. – Wbrew pozorom to dość stresująca dyscyplina sportowa. Bo w piłce czy tenisie można się wyżyć, wybiegać. A tu się siedzi na krzesełku i myśli – komentuje Jacek Szymański, tata Agnieszki i Joasi. Motto jest zawsze takie samo: wygrać. Jeśli nie wygrać, to chociaż

zremisować. A jeśli już przegrać, to wyciągnąć z tego naukę i odrobić następnym razem. – Każda porażka motywuje – przyznają zgodnie dziewczęta. Klub Roszada przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie działa od 2001 roku. – Roszada to manewr jednoczesny króla i wieży. Bo właściwie większą uwagę przykładaliśmy na początku do szachów. Te jednak lepiej przyjmują się w środowisku miejskim, pewnie dlatego, że szachy zawsze były tam łatwiej dostępne. Na wsiach grało się w warcaby, używając do tego kamieni i guzików – opowiada Z. Myszuk. Nawet Adam Mickiewicz w jednym ze swoich poematów zachęcał, żeby smutną porą grać w warcaby. Zresztą nasz wieszcz uznawany jest w świecie za genialnego teoretyka i stratega gry. Podkreślał, że wymaga ona inteligencji i rozumu. – Gra nie tylko zajmuje czas i integruje, ale uczy też logicznego myślenia i pomaga w nauce – potwierdza Jacek Szymański. Jego córki zaczęły grać w klubie 6 lat temu. 2 lata wcześniej do sekcji wstąpiła 18–letnia dziś Magdalena Pawłowska z Mórkowa. To ona kilka lat temu wywalczyła pierwszy złoty medal dla klubu. – Na pierwsze mistrzostwa Polski pojechaliśmy już po pół roku spotkań w klubie. Zajęliśmy wszystkie ostatnie miejsca. Wtedy ludzie nie bardzo wiedzieli, co to jest Lipno, gdzie leży ta mała miejscowość. Niektórzy twierdzili, że gdzieś koło Torunia. Dzisiaj już każdy w tym środowisku wie, co znaczy Lipno koło Leszna – twierdzi prezes. Nic dziwnego, skoro tutaj trenują najlepsi zawodnicy i zawodniczki w kraju. Zresztą Lipno dwa razy było nawet stolicą ogólnopolskich zmagań. – Jako gospodarze nie byliśmy zbyt gościnni. Na 10 złotych medali zdobyliśmy aż 5 – wspomina Magdalena Pawłowska. Wygrywają indywidualnie i druży-

Warcaby znane są już około 5 tys. lat, choć trwa spór o to, co było pierwsze: szachy czy warcaby. Szachiści twierdzą, że warcaby to ich daleki krewny, z kolei miłośnicy warcabów dowodzą, że są one dostojną matką szachów.Wzmianki o nich można znaleźć w „Odysei” Homera i dziełach Platona. Do Europy trafiły najprawdopodobniej ze Wschodu przez kupców lub rycerstwo wracające z wypraw krzyżowych. W średniowieczu były już powszechnie znane zarówno na dworach królewskich, jak i wśród pospólstwa. Słynni warcabiści to m.in.: Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, Karol Darwin, Fryderyk Chopin i Lew Tołstoj. nowo, zdobywają puchary Polski, a w rozgrywkach szkolnych jako UKS już od 6 lat są najlepszą drużyną w Polsce. W sekcji jest ich około 60. Mogą liczyć na wsparcie Urzędu Gminy Lipno i Starostwa Powiatowego w Lesznie. W sali GOK spotykają się raz w tygodniu. Ponadto organizują turnieje okolicznościowe, a także uczestniczą w obozach szkoleniowych i zgrupowaniach kadry Polski. Do tej pory w narodowej reprezentacji znaleźli się: Magdalena Pawłowska, Krzysztof Konieczny, Marek Knioła i Agnieszka Szymańska. Agnieszka pod koniec lipca będzie reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy w Holandii. Wyjazdy za granicę to nagroda za sukcesy odnoszone w kraju. Tylko jedna z członkiń klubu, Magda Pawłowska, była już m. in. w Petersburgu, Berlinie, Kaliningradzie i Nowojaworsku. – Polska jest cały czas krajem raczkującym w tej dyscyplinie. Największe sukcesy odnoszą mieszkańcy krajów byłego Związku Radzieckiego. Nic dziwnego, tam uczniowie jako jeden z przedmiotów nauczania w szkole mają właśnie szachy albo warcaby – twierdzą nasi warcabiści. KINGA ZYDOROWICZ

Szkoła do wojska Jest szansa, że opuszczony budynek w dawnej jednostce wojskowej w Rawiczu znajdzie nowego gospodarza. Najpewniej będzie nim Liceum Ogólnokształcące nr 2. Powojskowym obiektem zainteresowany był sąsiadujący z nim szpital. Miały się do niego przenieść rodziny zajmujące budynki przy lecznicy, a ich mieszkania szpital chciał przeznaczyć na biura i rozszerzenie usług zdrowotnych. Ale lokatorzy nie zgodzili się na przeprowadzkę. Właścicielem 4-kondygnacyjnego budynku jest powiat. Jego władze już jakiś czas temu zastanawiały się nad przekazaniem obiektu Zespołowi Szkół nr 3, w którym działa LO nr 2, jednak nie miały pieniędzy na remont. Teraz pomysł powrócił. – Mamy szansę otrzymać pie-

niądze na modernizację gmachu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i złożymy taki wniosek – mówi Zygmunt Wolny, rawicki wicestarosta. – Możemy dostać nawet 85 procent kosztów przedsięwzięcia. Szacujemy, że remont pochłonie około 3 milionów złotych. Wnioski o dofinansowanie mają być rozpatrywane w trzecim kwartale tego roku. Gdyby projekt się powiódł, to II LO wyprowadzi się z obecnej swojej siedziby przy szpitalu, a w budynku pozostanie już tylko Medyczne Studium Zawodowe. – Liceum zajęłoby pierwsze i dru-

gie piętro pokoszarowego budynku – dodaje wicestarosta. – Na parterze chcielibyśmy umieścić część Zespołu Szkół Specjalnych, który korzysta z sąsiedniego obiektu. Budynek po wojsku wymaga wielu prac, ale dach i stropy są jeszcze w dobrym stanie. Tam remont nie byłby potrzebny. Licealiści mieliby do dyspozycji znajdującą się obok salę gimnastyczną wykorzystywaną przez ZSS. Oprócz adaptacji powojskowego budynku, w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie, powiat chce wybudować przy obiekcie boiska sportowo-rekreacyjne. Tekst i fot. J.WITCZAK

▲Okazały budynek po dawnej jednostce wojskowej od lat niszczeje.


LUDZIE

14

Życie bardzo uprzykrzone Powojenne losy Polaków nierzadko okazywały się tragiczniejsze niż lata spędzone w czasie okupacji. Na porządku dziennym były długoletnie kary więzienia za działania wrogie władzy ludowej. Teraz rekompensatą za prześladowania i represje są medale i odznaczenia. Pan Marian Marian Litwin z Ponieca kilka dni temu otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z wielu odznaczeń, jakie posiada. – One są dowodem na to, że u schyłku naszego życia jeszcze ktoś pamięta o krzywdach, jakie nam wyrządzono – mówi. – Walczyliśmy o oswobodzenie spod okupanta, o wolną Polskę. Nie przypuszczaliśmy, że otrzymamy takie podziękowanie. W grudniu 1939 roku pan Marian razem z rodziną został wysiedlony do Generalnej Guberni. – Niemcy dali nam 10 minut na wyjście z domu – wspomina. – Nie mogliśmy zabrać nic poza jedzeniem na drogę. Żadnych rzeczy. Na dworze był mróz poniżej 25 stopni. Kilka godzin czekaliśmy na wozach, którymi odwieziono nas na Świętą Górę pod Gostyniem. Było nas tam kilkaset osób z całego powiatu gostyńskiego. Po kilku dniach załadowano ich do wagonów – część do osobowych, pozostałych do bydlęcych. Nie wiedzieli, dokąd jadą. Dojechali do Tarnowa. Zostawiono ich w miejscowej szkole, bez jedzenia i picia, bez środków do życia. – W każdej sali było po kilkadziesiąt osób, całe rodziny – mówi pan Marian. – Każdy musiał szukać pracy, aby z czegoś żyć. Przeżyliśmy dzięki pomocy Czerwonego Krzyża. Ojciec znał niemiecki, więc szybko znalazł zajęcie. W sierpniu 1941 roku pan Marian wstąpił do partyzantki, do Plutonu Dywersyjnego „Teresa”.

– Zdobywaliśmy broń od Niemców, żywność z niemieckich magazynów, rozbrajaliśmy ich posterunki – opowiada.

ich nie jadły. Dorsze porąbane siekierą, wymieszane z kapustą, do tego kromka chleba i czarna kawa. W trzyosobowej celi było nas

▲Alojzy Smyczyński i Marian Litwin z Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Obaj po wojnie kilka lat siedzieli w więzieniach.

Po wojnie wrócił do Ponieca. Ich domu już nie było. Zamieszkali w poniemieckim budynku. Pan Marian się ożenił. W 1949 roku został aresztowany przez UB za „działalność antypaństwową” i skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Poznaniu na 6 lat więzienia i pozbawienie praw obywatelskich.

Trzynaście miesięcy siedział w areszcie śledczym. – Chcieli ode mnie koniecznie wydostać informację, gdzie jest porucznik „Szary”, którego znałem – opowiada. W rawickim więzieniu stracił wszystkie zęby, miał odbite nerki, potłuczoną głowę. – Posiłki były takie, że świnie by

Wakacje w bibliotece

trzynastu. Bez okna, bo to było zastawione blachą – wspomina. Lepsze warunki miał w kopalni węgla, gdzie został przewieziony do pracy. – Tam było o tyle znośniej, że dostawaliśmy trochę pieniędzy, za które mogliśmy kupić jedzenie, przybory toaletowe, papierosy. Po wyjściu z więzienia nie mógł znaleźć pracy. Dzięki znajomościom dostał się do mleczarni, potem do GS-u. O żadnych awansach nie mógł nawet marzyć. – Życie miałem bardzo uprzykrzone – stwierdza. W 1990 roku odszedł na emeryturę. W GS-ie zakładał Solidarność. Obecnie działa w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznano mu w grudniu 2008 roku. Był wtedy szpitalu i nie mógł odebrać go osobiście w Belwederze. Wręczył mi go niedawno poseł Jan Dziedziczak na uroczystości w Urzędzie Miejskim w Poniecu. Odznaczeń i pamiątek Marian Litwin ma wiele. Najważniejszymi dla niego są: Krzyż Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej oraz krzyż byłego więźnia politycznego.

Pan Alojzy

▲Kilkanaścioro dzieci w wieku od 4 do 15 lat bierze udział w wakacyjnych zajęciach organizowanych przez bibliotekę w Bojanowie. Zajęcia odbywają się w środy i piątki pomiędzy godz. 13 a 15. W piątek pod okiem pań bibliotekarek najmłodsi zajmowali się tworzeniem gazetowych kolaży. Tekst i fot. ŁUKASZ DOMAGAŁA

Alojzy Smyczyński urodził się w Pępowie 10 lat przed wybuchem wojny. Jego ojciec – kolejarz – w czasie wojny trafił do więzienia w Rawiczu, bo dla rodziny sprawił świniaka. – Ktoś na niego doniósł – twierdzi pan Alojzy. – Gdy wrócił z Rawicza był już wrakiem człowieka. W 1939

roku Niemcy rozstrzelali mojego najstarszego brata. Do dziś nie wiem, gdzie i kiedy dokładnie zginął. Pan Alojzy po wojnie rozpoczął naukę w zawodzie kupca w Krobi. I tam właśnie wstąpił do grupy Armii Krajowej „Zawisza”, którą dowodził Marian Rączka. – Nasza działalność opierała się głównie na podawaniu ludziom prawdziwych informacji o współczesnej historii Polski – opowiada. W lipcu 1949 roku grupę zdekonspirowano. Do maja 1950 więził ich Urząd Bezpieczeństwa. W gostyńskim kinie zorganizowano rozprawę pokazową. – Zebrano tam okoliczną młodzież szkolną, aby pokazać jej, jakich bandytów sądzą – mówi pan Alojzy. Sąd wojskowy skazał go na 7 lat więzienia. Po rozprawie wywieźli go na Młyńską do Poznania. Tam siedział przez 7 miesięcy, do zatwierdzenia wyroku. Potem przewieźli go do Potulic, a stamtąd do kopalni Knurów. Na wolność wyszedł w grudniu 1953 roku. Miał wówczas 24 lata. Wrócił do Pępowa i nie mógł dostać pracy. W końcu zaczął pracować w miejscowym GS-ie. Wkrótce poznał swoją przyszłą żonę, która przyjechała na występy artystyczne z Gostynia z grupą młodzieży. Okazało się, że znała go już wcześniej, bo była na jego rozprawie w gostyńskim kinie. Po ślubie zamieszkali w Gostyniu. Pan Alojzy zmienił pracę. Rozpoczął też naukę w Technikum Budowlanym w Poznaniu. – Dyrektor tej szkoły okazał się wspaniałym człowiekiem. Nie kazał mi w życiorysie napisać, że byłem aresztowany i siedziałem w więzieniu. Dzięki temu dostałem dyplom technika. To pomogło mi też w dalszej drodze zawodowej – opowiada. Został kierownikiem budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego, potem kierownikiem grupy remontowo-budowlanej OSiR. – Mianowano mnie nawet na stanowisko dyrektora tego ośrodka, ale nie byłem nim nawet przez miesiąc – mówi pan Alojzy. – Były dyrektor poszedł do Komitetu Powiatowego PZPR i powiedział im, że siedziałem w więzieniu. Pracę stracił, ale udało mu się zostać kierownikiem ds. inwestycji w cukrowni. Był nim do emerytury. Pomimo że skończył niedawno 80 lat, nadal jest tam inspektorem nadzoru budowlanego. – Założyłem własną firmę – wyjaśnia. Alojzy Smyczyński od wielu lat jest prezesem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział w Gostyniu. Posiada wiele odznaczeń i medali. Dwa lata temu otrzymał złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju”. – Docenili, że nasza działalność w obronie kraju była potrzebna – mówi. – Nie mam żalu, że siedziałem w więzieniu. Nasza działalność pomogła ludziom w innym myśleniu, w dochodzeniu do prawdy. Tekst i fot. (x2) E. CURYK-SIERSZULSKA


15

SPRAWY

Wracamy do tematu

Dla Sławka musimy zrobić wszystko – Oby jak najwięcej było takich ludzi. Oni pomagają tym, których inni odpychają – mówi Alicja Kurpisz z Kąkolewa.

▲Sławek Kurpisz, dzięki wsparciu ze Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski z Włoszakowic może korzystać z dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych.

o wybudowanie drogi dojazdowej do domu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie odmówiło przyznania funduszy na ten cel, bo urzędnicy nie dopatrzyli się bariery

architektonicznej przed domem państwa Kurpiszów. Rodzina była załamana. Po naszej publikacji do redakcji zadzwoniła Grażyna Głuszak, zało-

otrzymywać pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, np. na biurko, krzesło, strój gimnastyczny czy zeszyty – wylicza Grażyna Głuszak. Organizacja pozyskuje też środki na kompleksową rehabilitację dzieci. I – co ważne – nie trzeba być członkiem stowarzyszenia ani pochodzić z gminy Włoszakowice, by z nich skorzystać. Wśród beneficjentów są rodziny z gmin bliższych i dalszych, m.in. z powiatów rawickiego i wschowskiego. KINGA ZYDOROWICZ

Jeśli ktoś chciałby uzyskać pomoc od Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza Korczaka we Włoszakowicach, może skontaktować się z Grażyną Głuszak, tel. 0693122451. Niestety, informacji o stowarzyszeniu póki co nie znajdziemy w Internecie, bo do tej pory nie udało się stworzyć strony internetowej. Ta z pewnością pomogłaby dotrzeć do ludzi szukających wsparcia w walce z chorobami dzieci. Bo ta walka zawsze może zostać wygrana. Potrafisz projektować strony internetowe i chcesz wesprzeć ten szczytny cel? Skontaktuj się ze stowarzyszeniem. Będziemy bardzo wdzięczni.

Fot. E.Baldys

Kilka tygodni temu napisaliśmy artykuł o Sławku, chłopcu chorującym na postępujący zanik mięśni. Od kiedy przestał chodzić i jeździ na wózku, rodzice starają się

życielka i szefowa Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza Korczaka we Włoszakowicach. Powiedziała, że wprawdzie nie może przekazać pieniędzy na wybudowanie dojazdu, ale ma fundusze na rehabilitację dzieci. I może pomóc rodzinie. – Od razu dostaliśmy do wykorzystania 500 złotych – informuje Alicja Kurpisz, mama chorego chłopca. – Za te pieniądze mogę wykupić dla Sławka dodatkowe godziny rehabilitacji. Teraz chodzimy na ćwiczenia rozluźniające i masaże podwodne. Chcemy skorzystać też z wirówki. Dokładnie jeszcze nie wiem, jak to działa, ale ważne, że możemy spróbować czegoś nowego. Dla Sławusia musimy zrobić wszystko. W ciężkich chwilach liczy się nie tylko każda złotówka, ale też – a może przede wszystkim – poczucie, że człowiek nie jest zdany tylko na siebie. Dlatego tak ważny był sygnał od stowarzyszenia z Włoszakowic. – Oby jak najwięcej było takich ludzi. Oni pomagają tym, których inni odpychają – nie kryjąc wzruszenia mówi pani Alicja. Stowarzyszenie napisało wniosek do PCPR o przyznanie rodzicom Sławka pieniędzy na drogę. – Tutaj nie trzeba wiele. Tę inwestycję można wykonać społecznie, wspólnymi siłami. PCPR niechby dało tylko na materiały. Poza tym zachęciliśmy gminę Osieczna do uczestnictwa w programie „Uczeń na wsi”, dzięki któremu dzieci mogą

po1012/k

Znana w całym kraju firma AGROMIX z Rojęczyna obchodzi w tym roku 20-lecie

W tym czasie małe przedsiębiorstwo, założone przez Józefa Dworakowskiego i Józefa Sobeckiego, przeobraziło się w jedną z wiodących firm na rynku polskim, specjalizujących się w sprzedaży maszyn rolniczych. AGROMIX na stałe współpracuje z najlepszymi światowymi producentami, takimi jak: AMAZONE, KRONE, JOHN DEERE, TECNOMA, MONITOU i TRIOLIET. Kibicom żużla firma z Rojęczyna kojarzy się z Unią Leszno. AGROMIX jest jednym ze sponsorów leszczyńskich „Byków”, a Józef Dworakowski jest prezesem klubu. Z okazji jubileuszu w nowo oddanej hali wystawienniczo-szkoleniowej odbyła się zakładowa biesiada.Uczestniczyła w niej cała załoga składająca się w znacznej części z młodych i świetnie przygotowanych fachowców oraz gości. Oprawę muzyczną zapewniła znana grupa muzyczna VENUS.W czasie jubileuszowego spotkania wszyscy jego uczestnicy stanęli do pamiątkowej fotografii. ed


16 JU¯ OD KILKU LAT W LIPCU I SIERPNIU ORGANIZUJEMY DZIENNIKARSKI PATROL PO REGIONIE. ODWIEDZAMY MA£E I WIÊKSZE MIEJSCOWOŒCI. SPOTYKAMY SIÊ Z MIESZKAÑCAMI. POZNAJEMY ICH RADOŒCI I TROSKI. POMAGAMY ROZWI¥ZAÆ NIEKTÓRE PROBLEMY.

Z WIZYT¥ U...

Wieœ uœmiechniê Bielewo pod Krzywiniem ma wyj¹tkowo zaradnych mieszkañców. Choæ ¿ycie up³ywa im pracowicie, potrafi¹ cieszyæ siê ka¿dym dniem. Na szczêœcie maj¹ niewiele trosk.

▲ Koœció³ w Bielewie zosta³ wybudowany ponad 30 lat temu. Postawili go parafianie razem z pochodz¹cym z okolic Rawicza ksiêdzem Tadeuszem Maækowiakiem (na zdjêciu), proboszczem miejscowej parafii i zarazem dziekanem krzywiñskim. – Mamy dok³adnie 1041 wiernych z Bielewa, Osowa i Stankowa – mówi dobrodziej. Koœció³ stan¹³ w wyj¹tkowym miejscu – na zasypanym stawie. W podziemiach ma kilka pomieszczeñ, które – gdyby pojawi³a siê taka potrzeba – mo¿na by nawet zaadaptowaæ na szkolne klasy.

▲ Niestety, mieszkañcy Bielewa maj¹ te¿ swoje k³opoty. Jednym z nich jest drewniany s³up stoj¹cy na œrodku chodnika. Strach pomyœleæ, co siê stanie, jak ktoœ uderzy w niego, id¹c noc¹ przez Bielewo. ¯eby siê przesmykn¹æ, trzeba zejœæ na jezdniê, a tam ju¿ tylko krok od tragedii. – Tutaj strasznie szybko pêdz¹ samochody – twierdzi Ferdynand Stê¿ycki, mieszkaniec miejscowoœci. Takich absurdów jest we wsi wiêcej. Wœród nich znajduj¹ siê pozatykane piaskiem przepusty pod drog¹ ³¹cz¹c¹ Koœcian z Gostyniem czy wymalowana na skrzy¿owaniu prowadz¹cym do koœcio³a podwójna linia ci¹g³a. –To sprawka wykonawców tej drogi – grzmi pan Ferdynand.

▲ So³tysa Bielewa Paw³a Pra³ata spotkaliœmy, gdy ci¹gnikiem jecha³ do kolegi po przyczepê. Œpieszy³ siê, bo pracy ma w bród. – Potem wyjadê kombajnem w pole – wyjaœni³ nam. ¯niwa rozpoczête! ▲ Choæ latem dzieci maj¹ wakacje i przedszkole jest puste, s¹ dobre dusze, które dbaj¹ o budynek. Jedn¹ z nich jest pani Regina z Bielewa. – Podlewam kwiatki i zmieniam firanki – informuje z uœmiechem na ustach. Kiedy najm³odsi wróc¹ w przedszkolne mury, z pewnoœci¹ bêdzie im w nich przyjemnie.

K Betonowy s³up przy remizie stra¿ackiej spe³nia kilka funkcji. Przede wszystkim ostrzegawcz¹, bo zamontowano na nim syrenê alarmow¹ i w razie po¿aru to z niego na ca³e Bielewo rozchodzi siê przeraŸliwy dŸwiêk. S³u¿y równie¿ jako suszarka dla wê¿y stra¿ackich, a od kilku lat jest tak¿e mieszkaniem dla boæków. – Parka ma w tym roku trzy m³ode. Czwarty wypad³ z gniazda. Noc¹ tata bocian siedzi na koœciele, a bociania mama na dachu pobliskich zabudowañ. Oboje obserwuj¹, jak œpi¹ ich dzieci. Wychodz¹ z gniazda, bo nie chc¹, ¿eby m³odym by³o ciasno – objaœnia nam opiekunka gniazda Czes³awa Maækowiak. To ci rodzinka!


Z WIZYT¥ U...

êtych ludzi

▲ Patryka i Manuelê spotkaliœmy na jednej z ulic, gdy pêdem œmigali na ³y¿worolkach. To jedno z ich ulubionych zajêæ, lepsze ni¿ ogl¹danie telewizji. I dobry sposób na spêdzanie na œwie¿ym powietrzu s³onecznych, wakacyjnych dni. Do zdjêcia zapozowa³a nam ca³a familia. Z góry od lewej: pani Genowefa, Patryk, pani Edyta, Manuela z Kamilem na rêkach oraz siostry bliŸniaczki Ania i Natalia.

▲ Panie Maria i Mirka sta³y na chodniku pod bia³¹ parasolk¹. Klientów kusi³y œwie¿ymi czereœniami. – Pozna³yœmy siê w nietypowych okolicznoœciach, to znaczy w sanatorium w Ko³obrzegu – opowiadaj¹. Teraz wspólnie siê odwiedzaj¹. Pani Mirka mieszka w Bielewie, a pani Maria przyjecha³a do niej z wizyt¹ z Leszna.

17

▲ Przed miejscow¹ remiz¹ od tygodnia stoi znicz. A wszystko dlatego, ¿e w tym miejscu odnaleziono niedawno zw³oki mieszkañca pobliskich Zbêchów. Mê¿czyzna by³ pijany i z nieznanych przyczyn zmar³. Jak relacjonuj¹ niektórzy mieszkañcy, wygl¹da³ tak jakby tylko spa³. (luk), fot. 9x E. Baldys

Drodzy Czytelnicy! Jeœli macie jakieœ problemy albo chcielibyœcie, aby Wasza miejscowoœæ zagoœci³a na ³amach „ABC”, skontaktujcie siê z nami. Mo¿na do nas zadzwoniæ pod nr. tel. 065 529-25-40 lub przes³aæ e-maila: abc@gazetaabc.pl


PASJE

18

W brackiej rodzinie

Jan M¹dry z Rawicza tradycje brackie kultywuje po ojcu Antonim. Sam natomiast przekaza³ je synowi Krzysztofowi. – Do rawickiego Bractwa Kurkowego nale¿a³ tak¿e mój brat – mówi. Pasj¹ pana Jana jest równie¿ zbieranie pami¹tek po bractwach kurkowych. Rawickie Bractwo Kurkowe powsta³o w 1642 roku. Zgromadzi³o wiele cennych klejnotów: ³añcuchów, medali, zawieszek. Insygnia przetrwa³y nawet lata okupacji, choæ dzia³alnoœæ organizacji by³a wtedy zlikwidowana. Zaraz po wojnie trafi³y w depozyt do Narodowego Banku Polskiego, póŸniej zosta³y przejête przez Urz¹d Bezpieczeñstwa i... przepad³y bez œladu. Prawdopodobnie potajemnie wywieziono je do Rawicza. – Dziœ z tych przedmiotów przetrwa³y jedynie tarcze strzeleckie zdobywane przez triumfatorów turniejów, bo by³y przechowywane w domach – mówi pan Jan. Ma kilka brackich i strzeleckich pami¹tek po ojcu. Antoni M¹dry by³

przed wojn¹ w³aœcicielem przedsiêbiorstwa autobusowego. I dobrym strzelcem. Mia³ sporo medali z zawodów strzeleckich, m.in. z wizerunkiem Józefa Pi³sudskiego za zdobycie pierwszej nagrody w 1929 roku. Pan Jan nosi ten medal na mundurze. – To cenna pami¹tka – zaznacza. Sam te¿ mo¿e pochwaliæ siê celnym okiem. W 1992 roku zosta³ królem kurkowym bractwa. Drugim po jego reaktywowaniu. Ten najwa¿niejszy tytu³ zdoby³ tylko raz, ale w strzelaniu królewskim i innych zawodach bierze udzia³ co roku. – Konkurencja jest ogromna, zawodników z pewn¹ rêk¹ i celnym okiem nie brakuje, wiêc rzadko kiedy zwyciêzcy z poprzedniego roku udaje

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA W LESZNIE

ZAPRASZA NA

DARMOWE SZKOLENIA „DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH PO PIĘĆDZISIĄTYM ROKU ŻYCIA”

PROJEKT 50 + kariera

Z ZAKRESU: * KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, * BUKIECIARSTWO, * PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY, * OBSŁUGA KOMPUTERA Z MINIMUM SANITARNYM I OBSŁUGA KASY FISKALNEJ, * MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO. INFORMACJE I ZAPISY PRZYJMUJEMY POD NUMEREM TEL: (065) 529 25 21 LUB OSOBIŚCIE ZDZ CK LESZNO UL. KRÓTKA 5

siê powtórzyæ sukces – zaznacza. Osiemnaœcie lat temu by³ jedn¹ z osób, które reaktywowa³y bractwo. Przez dwie kadencje zasiada³ w zarz¹dzie organizacji. Ma wiele wspomnieñ z historii wskrzeszonego bractwa. Podkreœla, ¿e Rawicz by³ wspó³za³o¿ycielem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Wspomina, jak w gmachu dawnej strzelnicy odkryto metalow¹ kasetê, która w 1902 roku stanowi³a ,,kamieñ wêgielny’’ pod budowê nowej siedziby bractwa. – Znajdowa³y siê w niej dokumenty, które pozwoli³y uzupe³niæ historiê bractwa – podkreœla. W 2003 roku niezapomnianym prze¿yciem by³ dla niego udzia³ w Europejskim Spotkaniu Strzelców Historycznych w Austrii. To wtedy tytu³ Króla Kurkowego Europy zdoby³ nie¿yj¹cy ju¿ Roman Rybacki, komendant bractwa. – By³ moim koleg¹ ze szkolnej ³awy – wspomina przyjaciela. – Wszyscy cieszyliœmy sie z jego sukcesu. By³ pierwszym Polakiem, który zosta³

Fot. autor ▲ Jan M¹dry by³ ju¿ królem kurkowym rawickiego bractwa. Wœród brackich pami¹tek po ojcu ma równie¿ karabinek.

Kurkowym Królem Europy. Niestety, kilka tygodni póŸniej mia³ wypadek samochodowy. Jecha³ akurat po guziki do nowego munduru. Chcia³ go sobie sprawiæ jako najlepszy europejski strzelec kurkowy. Zmar³ na skutek odniesionych obra¿eñ. Mocno prze¿y³em tê tragediê... Pan Jan jest znanym w okolicy kolekcjonerem staroci. Ma sporo historycznych pami¹tek po bractwach, które przed wojn¹ dzia³a³y w Sarnowie, Miejskiej Górce i Rydzynie. Pokazuje pochodz¹c¹ z 1904 roku tarczê strzeleck¹ rawickiego bractwa. Zbiera te¿ ozdobne kufle do piwa. – Dawniej na biesiadach brackich piwo pi³o siê tylko z kufli – dodaje i zaznacza, ¿e zbiera takie kufle, które maj¹ przykrywkê i jak¹œ ciekaw¹ historiê. – W tej kolekcji mam kufel z 1896 roku, który nale¿a³ do Karola Raczyñskiego. Z dum¹ pokazuje te¿ odznaki i pami¹tkowe zawieszki na swoim brackim mundurze. Wœród nich odznakê Zas³u¿ony dla Bractwa Kurkowego, brackie odznaki z Niemiec i jeszcze jeden medal po ojcu. W jego rodzinie brackie tradycje kontynuuje syn Krzysztof, który do rawickiej organizacji kurkowej nale¿y od oko³o 7 lat. Jeszcze kilka lat temu jej cz³onkiem by³ tak¿e brat Jana Piotr. – Te¿ by³ wspó³za³o¿ycielem bractwa i królem kurkowym rok po jego reaktywowaniu – zaznacza pan Jan. – W naszej organizacji jest kilku ojców i synów. Tradycja nie ginie, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zreszt¹ wszyscy w bractwie czujemy siê jak jedna rodzina... JACEK WITCZAK

Tylko u nas!

Og³oszenia drobne z cen¹ drukujemy za darmo Kupon na str. 28


RELAKS

Słownik pojęć: Dyplomata – Ktoś, kto potrafi powiedzieć „spieprzaj” w taki sposób, że poczujesz podniecenie w związku ze zbliżającą się wyprawą. Ekonomista – Ekspert, który potrafi dzisiaj dokładnie wyjaśnić, czemu jego wczorajsza prognoza na dziś nie sprawdziła się. Koleżanka – Osoba przeciwnej płci, która ma „to coś”, co powoduje, że absolutnie nie masz ochoty się z nią przespać. Pesymista – Optymista z bagażem doświadczeń. Informatyk – Ktoś, kto naprawi problem, o którym nie wiedziałeś w sposób, którego nie rozumiesz.

Ksiądz – Osoba, do której wszyscy ludzie zwracają się „ojcze” oprócz jego własnych dzieci, które używają zwrotu „wujku”. Ból głowy – Szeroko stosowana przez kobiety metoda antykoncepcji. Nimfoman – Termin używany w stosunku do każdej osoby, która chciałaby mieć więcej seksu niż ma obecnie. Praca grupowa – Możliwość zwalenia winy na inne osoby. Wieczność – Czas, jaki upływa od momentu, kiedy skończyłeś uprawiać seks, do momentu kiedy możesz wyjść od niej z mieszkania. Piłka nożna – To, za co wychodzą za mąż kobiety, zupełnie nieświadomie. Inflacja – Powód, dla którego musisz przeżyć ten rok za pieniądze, jakie zarabiałeś w zeszłym. Zebrała LL Gostyń POD KOPUŁĄ piątek

Leszno CKiS ul. Narutowicza 69 KINO LETNIE (wstęp wolny) piątek

21.00 – Historia kina w Popielawach – dramat prod. pol.

sobota

21.00 – El Cantante – Pieśniarz – prod. USA

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 53.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł. Po odbiór nagrody zapraszamy w ciągu 14 dni do sekretariatu redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki nr 50 Hasło: „BULIONY GALEO –WSPANIAŁY DODATEK DO KAŻDEJ ZUPY” Nagrodę otrzymuje: Tomasz Kolan, Leszno, ul. Rejtana 7/10

DYŻURY APTEK piątek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – GRODZKA, Rynek 28, tel. 065 511-70-87 GOSTYŃ – ZDROWIE, ul. Kolejowa 12, tel. 065 572-20-05 GÓRA – ASPIRYNKA, ul. Armii Krajowej 21, tel. 065 543-36-10

sobota LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – MEDYK, ul. Wolności 27, tel. 065 511-72-17 GOSTYŃ – ZDROWIE, ul. Kolejowa 12, tel. 065 572-20-05 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

niedziela

18.00 – Arka Noego – animowany/familijny prod. argent.-hiszp. 20.00 – Noc w muzeum 2 – familijny/przygodowy prod. USA

sobota

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – NA DEPTAKU, ul. Wrocławska 22, tel. 065 512-21-40 GOSTYŃ – ZDROWIE, ul. Kolejowa 12, tel. 065 572-20-05 GÓRA – RODZINNA, os. K.Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

poniedziałek

18.00 – Arka Noego 20.00, 22.00 – Noc w muzeum 2

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – PHARMAKON, os. Jagiellońskie 51a, tel. 065 512-01-66 GOSTYŃ – SALUS, ul. Ks. Olejniczaka 7a, tel. 065 572-01-73 GÓRA – RODZINNA, os. K.Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

niedziela

18.00 – Arka Noego 20.00 – Noc w muzeum 2

całodobowo

poniedziałek

11.00, 18.00 – Arka Noego 20.00 – Noc w muzeum 2

19

(j)

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe - 999 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP - 94-36 Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS - 0-65 529-70-10, 1 km - 1,20 JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, 0609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Wywiad z Sylwią Gliwą

Zmieniła mi się aura Sylwię Gliwę widzowie znają między innymi z serialu „Ranczo”, gdzie zagrała córkę Więcławskich Weronikę czy z „Na Wspólnej”, gdzie wcieliła się w Monikę Ziębę. Nam aktorka opowiada o swoich podróżach, zmianie fryzury i ciągłych poszukiwaniach... – Obserwując panią odnoszę wrażenie, że Sylwia Gliwa nie lubi stać w miejscu. I to w każdej dziedzinie życia? – Nie wolno stać w miejscu, ponieważ wiąże się to z brakiem rozwoju. Lubię iść naprzód, działam z pełną świadomością tego, co robię. Choć przyznaję, mam momenty, w których nie umiem się odnaleźć. Ostatnio podjęłam się kolejnych już studiów – studiuję logopedię medialną. Zresztą ciągle podejmuję jakieś studia. Przedtem studiowałam na UW historię sztuki, ale przerwałam ją, bowiem doszłam do wniosku, że kolejny humanistyczny kierunek nie pomoże mi żyć. – Goni pani za wiedzą. –Wszystkich namawiam, aby cały czas się kształcili. Wkracza się w inne terytorium, w nieznane środowisko. Poznaje się nowych ludzi, którzy wnoszą nowe informacje w nasze życie. Jestem naprawdę szczęśliwa, gdy siedzę na tych zajęciach. A kiedy się kończą, to chciałabym, aby już były kolejne. Dobrze jest spotykać się z ludźmi, którzy mogą przekazać nam wiedzę, są mądrzejsi od nas samych. – Będzie pani w przyszłości szkoliła polityków, jak powinni prezentować się przed kamerą?

– Tak, mam taki cel. Te studia to „zabezpieczenie mojego szczęścia”. – Aktorstwo szczęścia nie daje? – Po tylu latach bycia aktorką już wiem, że jest to trudny i stresujący zawód. Trzeba mieć wielkie szczęście. W tym zawodzie ludzie często bardzo długo czekają, a to czekanie ogranicza się do patrzenia na telefon. To strata czasu. Dobrze więc mieć odskocznię, dystans. Mimo to do każdej propozycji zawodowej podchodzę poważnie. – Rozumiem, że pani bierze swój los w swoje ręce? – Uważam, że każdy aktor dla swojego zdrowia psychicznego powinien podejmować jakąkolwiek pracę, a aktorstwo traktować poważnie, gdy przychodzi propozycja pracy. Nie można się spalać w życiu czekając na telefon. Wiem, że aktorstwo to często zawód ludzi wystraszonych, pozamykanych. Aktorzy to w większości samotnicy, niejednokrotnie ludzie cierpiący. – A jednak... to też zawód prestiżowy i dla wielu szalenie atrakcyjny. – To ciekawy zawód, to prawda. Ja interesuję się psychologią, nauką o człowieku, dlatego zawsze fascyno-

Polecamy „El Cantante” Historia życia i śmierci króla salsy i jednego z najsłynniejszych latynoskich piosenkarzy. Portorykańczyk Hector Lavoe (1946-1993) był jednym z najpopularniejszych piosenkarzy lat 70. i 80., wielbionym za porywający głos i niezwykły talent do improwizacji. Od siedemnastego roku życia mieszkał na stałe w Nowym Jorku. Niestety, problemy osobiste zrujnowały jego wspaniale rozwijającą się karierę. Uzależniony od narkotyków, chory na AIDS, pozbawiony środków do życia – umarł w zapomnieniu. Wylansował takie hity jak: „El Cantante”, „Bandolera” czy „El periodico de ayer”. W rolach głównych: Marc Anthony i Jennifer Lopez. Film biograficzno-muzyczny

jutro, w sobotę o godz. 21 proponuje kino letnie przy CKiS w Lesznie.

wałam się aktorstwem w kontekście budowania roli. Ale samo aktorstwo przynosi mi oprócz przyjemności także stresy. Plusy? Na pewno mam przyjemność z przebywania z ludźmi zabawnymi, ciekawymi. A poza tym... gdy trafiam do szpitala, wszyscy bardzo dobrze się mną zajmują, nawet nie pytając o ubezpieczenie, a to zawdzięczam popularności. – Znana twarz pomaga. – Tak, ale też obliguje. Zawsze mam poczucie, że jako osoba publiczna mam dużą szansę na przekazanie ważnych treści i wartości. Mam wpływ na estetykę czy smak. – No właśnie – chociażby szeroko komentowana zmiana pani fryzury. Teraz wiele kobiet idzie do fryzjera i mówi: ja chcę tak jak Gliwa. – Moja mama wyhodowała mi włosy po pas, bo uważała, że dla kobiety włosy są bardzo ważne. Myła mi je w liściach brzozy, robiła napary z pokrzywy. Dbała, abym miała włosy świecące, zdrowe i gęste. Gdy z powodów zawodowych musiałam je ściąć do ramion, mama bardzo to przeżyła. – A pani nie było żal? – No cóż, trochę było... ale aktor pracuje ciałem, więc jeśli reżyser zaproponuje mi rolę, w której będę musiała być łysa, to też to zrobię. Trzy razy w tygodniu mam trening na siłowni i kiedyś też było mi przykro, bo zamiast pospać smacznie w łóżeczku, wstawałam rano i ćwiczyłam, ale z czasem stało się to moim nawykiem, a nie przykrym obowiązkiem. – Teraz diametralnie zmieniła pani wizerunek. Dlaczego? – Poczułam, że muszę się oswobodzić z wizerunku, który mi się znudził. Poza tym poszukiwanie jest fundamentalną częścią mojego charakteru... Jak widać, dotyczy to także mojego wyglądu. Mam wrażenie, że teraz aura mi się zmieniła. Wtedy miałam więcej pesymizmu w sobie, więcej strachu, teraz – w jasnych włosach – jakoś optymistyczniej myślę. – Wiem, że od jakiegoś czasu nie ma pani w domu telewizora? Czy coś się zmieniło? – Nie toleruję telewizji w domu.

Mieszkam w stolicy, więc mam dostęp do wysokiej kultury. Wolę dobrą literaturę, teatr, kino. Czasami bywam w operze i na koncertach. Jednak rozumiem ludzi z małych miast, gdzie telewizja jest jedną z nielicznych rozrywek. – Wiem, że jedną z pani pasji są podróże. – To prawda, podróż jest jak czytanie książek, więc gdy nie mam pieniędzy, to dużo czytam. A gdy je mam, wyruszam w podróż. Uwielbiam poznawać ludzi, miejsca, kultury, specjały lokalnej kuchni. – Co będzie pani robiła za, powiedzmy, 10 lat? – Nie myślę o przyszłości. Kiedyś żyłam marzeniami, miałam głowę w chmurach. W swoich wyobrażeniach byłam Michaelem Jacksonem na Mount Evereście. Przełom nastąpił po przeczytaniu książki pt. „Potęga teraźniejszości”, która diametralnie

zmieniła moje patrzenie na czas. Zrozumiałam, że ja jestem tu i teraz. – Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała E.KARCZEWSKA-MADEJ

Piosenka dla ciebie Lombard

Przeżyj to sam Na życie patrzysz bez emocji Na przekór czasom i ludziom wbrew Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy Oczyma widza oglądasz grę Ktoś inny zmienia świat za ciebie Nadstawia głowę podnosi krzyk A Ty z daleka bo tak lepiej I w razie czego nie tracisz nic ref. Przeżyj to sam, przeżyj to sam

Nie zamieniaj serca w twardy głaz Póki jeszcze serce masz Widziałeś wczoraj znów w dzienniku Zmęczonych ludzi wzburzony tłum I jeden szczegół wzrok Twój przykuł Ogromne morze ludzkich głów A spiker cedził ostre słowa Od których nagła wzbierała złość I począł w Tobie gniew kiełkować Aż pomyślałeś: milczenia dość ref. Przeżyj to sam... Wybrała LL

(j), fot. Internet

Fot. L.Lewandowska V Kto nosi spodnie w Olszewie, Morownicy i Nowym Białczu? Panie! Udowodniły to podczas XI Turnieju Sołectw gminy Śmigiel, biorąc udział w typowo męskiej konkurencji – strzelaniu goli do małej bramki. Dla utrudnienia przed bramką ustawiono ławkę, nad którą trzeba było przerzucić piłkę nogą. I choć paniom sołtys Marii Szymańskiej z Olszewa i Annie Wojciechowskiej z Nowego Białcza oraz Barbarze Wojciechowskiej z Rady Sołeckiej Morownicy nie udało się strzelić gola, należą im się słowa uznania. Za odwagę i za to, że nie boją się podejmować nawet najtrudniejszych wyzwań. Warto dodać, że konkurencja nie należała do łatwych. Nie poradziło z nią sobie również wielu panów, nawet tych z wieloletnim piłkarskim doświadczeniem. Na zdjęciu Maria Szymańska przygotowuje się do oddania strzału. Brawo panie!


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Konkurs Jestem samotną emerytką. Mieszkam w domu jednorodzinnym. Kiedy żył mój mąż, było nam tu jak w raju, ale teraz, gdy jego już nie ma, ten dom mnie przytłacza. W dodatku jest przy nim tyle pracy, że nie jestem w stanie podołać sama wszystkim obowiązkom. Cóż, nie te lata, nie te siły. A i utrzymać go trudno z jednej emerytury. Pomyślałam więc, że może znajdę kogoś, kto zechce ze mną zamieszkać i kto po mojej śmierci odziedziczy mój majątek. Problem w tym, że nikt nie chce czekać na akt własności tak długo! Zaproponowałam siostrzenicy, która jest moją najbliższą rodziną, żeby wprowadziła się do mnie. Wiedziałam, że ma trudną sytuację mieszkaniową. Niedawno urodziła drugie dziecko i tuła się z rodziną po wynajętych mieszkaniach. Myślałam, że się ucieszy. I tak było. Ale sprawę postawiła jasno – przeprowadzi się pod warunkiem, że zapiszę dom jej. Nie jest zainteresowana sporządzeniem stosownego testamentu. Mówi, że testament można obalić, a ona nie zamierza się potem tułać po sądach i procesować z rodziną. Dlatego w grę wchodzi tylko zapis. A mnie trochę przeraża takie postawienie sprawy. Ten dom to dorobek całego naszego wspólnego życia – mojego i męża. Jedyne, co posiadam. Moja jedyna karta przetargowa. Nie chcę się go pozbywać za życia. Po śmierci proszę bardzo. Chcę mieć świadomość, że jestem u siebie, a nie u kogoś – zdana na cudzą łaskę. Wiem, że przy zapisie można określić warunki służebności, ale to nie to samo. Od kilku tygodni biję się z myślami, co powinnam zrobić. Ulec presji i dokonać zapisu, czy obstawać przy swoich warunkach i szukać kogoś innego, kto zechce zamieszkać ze starszą panią i cierpliwie poczekać na to, co i tak przecież kiedyś dostanie. Łucja

V Conrado Moreno jest mężczyzną niezwykle uczuciowym i wiernym. – Bardzo związuję się z samochodami. To dla mnie coś więcej niż maszyna. W samochodzie czuję się jak w domu – wyznał przystojny Hiszpan. Na potwierdzenie swych słów Conrado ma niezbite dowody: – Do tej pory pozostałem wierny mojemu samochodowi z czasów licealnych. To stare, dobre auto rodem z Kraju Kwitnącej Wiśni. Samochód jest dla mnie jak kobieta, lubię go pieścić, dbać o niego i ma być w nim zawsze porządek. To z pewnością doskonała wiadomość dla świeżo poślubionej żony Conrada Moreno. Pani Kasia może spać spokojnie – mąż nie wymieni jej na młodszy model.

ŒŒŒ Jerzy Stuhr dopiero co skończył zdjęcia do filmu o Witkacym „Mistyfikacja”, a już bierze się za nowy projekt. – Mam gotowy scenariusz filmu autobiograficznego, w którym zagram samego siebie, a mój syn wcieli się we mnie z czasów młodości – zdradza artysta. I dodaje, że będzie to pierwsza „czysta komedia” w jego dorobku. Przed Jerzym Stuhrem jeden z najcięższych momentów produkcji – pozyskiwanie funduszy. – Będę poddawany ocenie i upokorzeniom, ale muszę przez to przejść, bo bardzo mi zależy, żeby w marcu przyszłego roku ruszyły zdjęcia – mówi ze śmiechem aktor. Pieniądze powinny szybko się znaleźć, bo film z pewnością będzie kolejnym sukcesem Jerzego Stuhra.

ŒŒŒ

V Co się stało z Tadeuszem Drozdą, którego pamiętamy z prowadzenia popularnych programów „Śmiechu warte” czy „Herbatka u Tadka”? Otóż dyżurnego satyryka kraju spotkamy teraz majstrującego

przy puszkach pod wysokim napięciem i z elektrycznym śrubokrętem w ręce. Wszystko dlatego, że satyryk wrócił do swojego zawodu. Czyli ... elektryka. – Wróciłem do swojego fachu i teraz prowadzę własną firmę zajmującą się montażem elektryki w domach. Nie mówię, że cieszę się z takiego obrotu sprawy, jednak władze w telewizji się zmieniają i ciężko jest mi, niestety, znaleźć tam zajęcie dla siebie – opowiada znany satyryk. Cóż, może pod napięciem pracuje się lepiej... AKPA

„Szczupła bez jo-jo” Masz nadwagę i chcesz się jej pozbyć? Marzysz o pięknej figurze? Ten konkurs jest dla ciebie! Centrum Medyczne VIMED ogłosiło konkurs, w którym nagrodami są terapie odchudzające i rewitalizujące. Do rywalizacji może przystąpić każda pełnoletnia kobieta, która gotowa jest pokazać swoje zdjęcie i opowiedzieć o zmaganiach z nadwagą. Konkurs składa się z 2 etapów: w pierwszym zbierane są wypełnione ankiety, które można znaleźć na stronie www.vimed.pl (do dnia 31 lipca), a w sierpniu 20 finalistek odpowie jurorom na pytanie, jakie mają marzenia związane z powrotem do idealnej wagi i prześle swoje aktualne zdjęcia. Zwyciężczyni konkursu oraz zdobywczynie dwóch wyróżnień zostaną wyłonione w drugiej połowie września. Konkurs ma uświadomić, że skuteczne odchudzanie nie polega na stosowaniu czasowych diet znalezionych w gazecie, żmudnym liczeniu kalorii czy permanentnym głodzeniu się. Jego zadaniem jest przybliżenie kluczowych zasad żywienia, z których podstawową jest „słuchanie własnego organizmu”. Każdy organizm jest inny i wykazuje inną tolerancję na żywność. Według specjalistów z Kliniki Leczenia Nadwagi i Otyłości VIMED główną przyczyną tycia jest nietolerancja pokarmowa, która często przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. – Pacjentki z nadwagą nie zdają sobie sprawy, że w ich organizmie tworzy się przewlekły stan zapalny

spowodowany jedzeniem pokarmów niezgodnych z ich własnym genotypem – wyjaśnia Lidia Trawińska, dietetyk, współzałożycielka Centrum Medycznego VIMED. – Ten stan jest często główną przyczyną problemów z wagą. Kluczem do leczenia nadwagi jest określenie Indywidualnego Kodu Metabolicznego każdego pacjenta. Dzięki niemu możemy wykluczyć z menu pokarmy, które zaburzają nasz metabolizm. Niektóre produkty eliminowane są czasowo, inne – te prowadzące do jego dysfunkcji – na zawsze. W genotypowej diecie metabolicznej nie chodzi o głodzenie się czy znaczne ograniczanie dziennego spożycia kalorii, lecz o to, by to, co jemy, nie podtrzymywało przewlekłego stanu zapalnego wewnątrz organizmu. Metoda ta gwarantuje długoterminową utratę wagi, brak efektu jojo oraz profilaktykę zdrowotną dla organizmu przed zagrażającymi nam chorobami cywilizacyjnymi. Elementem terapii są zabiegi nowoczesnej fizjoterapii. Nagrodą główną w konkursie „Szczupła bez jo-jo” jest terapia odchudzająca i rewitalizująca w Klinice Leczenia Nadwagi i Otyłości VIMED w Warszawie wartości 6000 zł. Dla dwóch wyróżnień przewidziano wybrane zabiegi z serii „Fundamenty medycyny estetycznej” wartości 3000 zł (I wyróżnienie) i 2500 zł (II wyróżnienie). Więcej informacji na temat konkursu „Szczupła bez jo-jo” można znaleźć na stronie www.vimed.pl LL

Owocowe maseczki to bogactwo, z którego powinno się korzystać. Szczególnie teraz, gdy na rynku owoców jest w bród. Zmęczona skóra potrzebuje intensywnego odżywiania, dlatego bardzo jej się przyda maseczka z rozgniecionego na miazgę banana, położonego na twarz. Na trądzik i tłustą cerę świetne jest jabłko. Obraną połówkę ścieramy na tarce, skrapiamy kilkoma kropelkami cytryny i rozprowadza-

my na twarzy. Winogronowa maseczka działa nawilżająco, oczyści, nada cerze ładny koloryt. Przygarść winogron obieramy ze skórek, odrzucamy pestki, rozgniatamy widelcem, nakładamy na twarz. Brzoskwiniowa jest dla każdego. Nawilży, wygładzi. Obieramy brzoskwinię ze skórki, rozgniatamy miąższ widelcem i obkładamy owocami oblicze. Zanim nałożymy maseczkę, oczyszczamy skórę tonikiem lub mleczkiem kosmetycznym. Nakładając owocowe maseczki, starannie omijamy oczy. Nie stosujemy owocowych kosmetyków zbyt często, raz w tygodniu wystarczy. Wszystkie maseczki zmywamy po 15 minutach letnią przegotowaną wodą, przemywamy tonikiem, wklepujemy krem. (esr)

Karmimy skórę

Bursztynowe wspaniałości Nasz rodzimy skarb jest nie tylko bardzo efektowny i ozdobny, ale ma też niezwykłe zalety. Warto kupić 20 gramów siekanki bursztynowej, wsypać do butelki lub słoika, zalać spirytusem, naczynie zamknąć, postawić w ciemnym miejscu na 10 dni. Raz dziennie wstrząsnąć. Niemal bez pracy otrzymamy specyfik, którym pocieramy skronie, kiedy boli głowa, smarujemy plecy i klatkę piersiową w razie przeziębienia czy grypy. W przypadkach zapalenia korzonków, reumatyzmu, zaburzeń sercowych pocieramy bolące miejsca. Profilaktycznie można popijać herbatkę z kilkoma kropelkami nalewki. Tanie lekarstwo można polecić wszystkim. (esr)

BARAN (21.03 -19.04) Bezustannie starasz się zmieniać i modyfikować miejsce swojej pracy. Niestety nic z tego nie wynika. Chcąc poprawić swoją pozycję zawodową postaw raczej na rozwój osobowościowy. BYK (20.04 -20.05) Może liczyć na niesamowitą przygodę jeśli dasz ponieść się emocjom. Nie zastanawiaj się zbytnio nad drobnymi błędami, które zdarzyć ci się popełnić. Bilans emocjonalnych zysków i strat wyjdzie na plus. BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Nie zważaj na opinię innych. Miej poczucie swojej wartości i staraj się dystansować od złych emocji. Dzięki temu poradzisz sobie w każdej sytuacji, którą przyniesie życie. Dobrze wykorzystaj nadchodzący weekend. RAK (22.06 -22.07) To idealny czas na podjęcie decydujących kroków w miłości. Nie daj sobą manipulować. Pomyśl nad wyjazdem, który poprawi ci nastrój i pozwoli odpocząć. Racjonalnie pomyśl o swojej karierze. LEW (23.07 - 22.08) Zakręcony tydzień i mnóstwo spraw do załatwienia. Postaraj się nie brać dodatkowych obowiązków. Może okazać się, że nie nie dasz rady się z nich wywiązać. PANNA (23.08 -22.09) Przelotne problemy w pracy. Powinnaś bardziej przykładać się do obowiązków, nawet tych banalnych. Pojawi się możliwość nawiązania nowych kontaktów, które pomogą ci odnaleźć życiowe powołanie. WAGA (23.09 - 22.10) Przed tobą kilka nietypowych spraw. Weź się za najważniejsze i nie szukaj dziury w całym. Miej na uwadze rady przyjaciół. Nieoczekiwanie ktoś bliski sercu zapuka do drzwi. SKORPION (23.10 -21.11) Odczujesz brak zainteresowania swoją osobą, a tego nie znosisz. Spotkasz osoby, z którymi nie chcesz mieć nic do czynienia. Ale nie załamuj się. Po prostu zajmij się swoimi sprawami i nie daj wciągnąć w cudze gierki. STRZELEC (22.11 - 21.12) Wiele pozytywnych zmian. Nie myśl o przeszłości, bo zaczniesz mijać się ze swym rozsądkiem. Wyznacz sobie nowe cele i nie licz na pomoc innych. Zawierz własnej intuicji. Ona cię nie zawiedzie. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Jesteś zaabsorbowany osobą, która niedawno pojawiła się w twoim życiu. Skup uwagę na podobieństwach, których wam nie brakuje i nie wyolbrzymiaj dzielących was różnic. Zadbaj o dietębo organizm zastrajkuje. WODNIK (20.01 -18.02) Udane chwile w gronie przyjaciół. Czas na odprężenie i relaks. Nareszcie odetchniesz od pracy, której ostatnio nie brakowało. Nie zawiedź swojej sympatii. Niebawem zaczniecie odkrywać świat na nowo. RYBY (19.02 – 20.03) Chwila wytchnienia. Nie licz jednak, żeto będzie trwać wiecznie. Zastanów się nad swoimi obowiązkami. Zbyt wiele dźwigasz na swoich barkach. Zrzucenie balastu przyniesie ulgę. Z gwiazd czytał WRÓŻ ROMAN


OGŁOSZENIA

22

Zatrudnimy kierowcę autobusu z okolic Góry do przewozu pracowników. Praca od miesiąca sierpnia 2009. Tel. 065 573-15-74 w godz. 8.30-15

po956

Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów Ministerstwa Gospodarki we Wrocławiu

BURMISTRZ ŚMIGLA INFORMUJE

Zagęszczarek wibracyjnych Przecinarek do nawierzchni dróg Montarzystów rusztowań

Ładowarek Koparek Koparkoładowarek

po1004

UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE Ważne na terenie całej Unii Europejskiej Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.: 065 546 05 43, 0 604 915 520, 0 800 654 248 (bezpłatna infolinia)

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

że dnia 07 lipca 2009 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Starym Bajonowie przy ulicy Krętej 10 przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, Zarządzenie Nr 281/09 Burmistrza Śmigla z dnia 07 lipca 2009 r.

po1013/k

organizuje w RAWICZU kursy operatorów:

ul. Winiary 4b

informuje, że posiada lokal użytkowy położony w Rawiczu:

Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie poszukuje osoby na stanowisko

- Lokal położony w Rawiczu przy ul. Kopernika 4a o pow. użyt. 162,98 m2 Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winary 4b pok. nr 7 lub tel. 065 546-28-65. Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późniejszymi zmianami) został wywieszony wykaz: - nieruchomości położonej w Rawiczu przeznaczonej do oddania w po 107/k najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI Informuje , że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Z 2004r., Nr 261 , poz.2603 z póżń.

Głównego Księgowego/Głównej Księgowej

BIURO REKLAM i OGŁOSZEŃ

CENNIK

REKLAM i OGŁOSZEŃ

ogłoszenia drobne: jedno słowo 1,30 zł jedno słowo (w ramce) 2,60 zł ogłoszenia ramkowe (1 cm2): czarno-białe 3,30 zł kolorowe 3,80 zł

zm.) oraz uchwały nr XXXI/229/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30.03.2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

I. Osoba ubiegająca sie o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać: 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem • wykształcenie wyższe: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości lub • wykształcenie średnie tzn. osoba, która ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości • znajomość obsługi komputera (program księgowy, finansowo-płacowy) • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy prawo zamówień publicznych, przepisów dotyczących instytucji kultury oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe II. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać: • życiorys • list motywacyjny • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnia z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133, poz. 833. III. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów • wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Nabór na stanowisko głównego księgowego”, należy złożyć w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie przy ul. Narutowicza 69 64-100 Leszno w sekretariacie na I p. (pokój 112) w godz. od 7.00 do 15.00 do dnia 20 lipca 2009 r. po 1017/k

stanowiącymi własność gminy Miejska Górka - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce , Rynek 33 wywieszono na tablicy ogłoszeń:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY, • stanowiących własność gminy Miejska Górka – działka nr 178 o pow. 0,4400ha położona w Miejskiej Górce przy ul. Rawickiej

po1011/k

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne

Rewelacyjny kredyt

- mieszkaniowe - hipoteczne na oświadczenie - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

dla rolników! i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych. Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl www.marpolplus.com.pl

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postę-powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 116, 51/12, 54 w m. Dąbcze, gm. Rydzyna. W związku z powyższym informujemy strony, że w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, pok 18 w godz. 8-15 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Śmigielski Group- Leszek Śmigielski oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zażalenia. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorz Jędrzejczak po1019/k

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postę-powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenie przedszkola na działce nr ewid. 495/1 w m. Rydzyna, gm. Rydzyna. W związku z powyższym informujemy strony, że w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, pok 18 w godz. 8-15 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zażalenia. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorz Jędrzejczak po1020/k

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postę-powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej PCV 160 mm zlokalizowanej na działkach nr ewid. 118/2, 134- obręb Rydzyna i 189/1, 534/1, 535, 550/1, 561, 563, 588, 469-obręb Kłoda gm. Rydzyna. W związku z powyższym informujemy strony, że w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, pok 18 w godz. 8-15 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zażalenia. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorz Jędrzejczak po1021/k


23

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel…

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach

INFORMATOR ŚLUBNY 2009

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o. o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno tel. 065 529-59-78

BETONIARNIA PARTNER OFERUJE:

STROP TERIVA 4.01 Zanim powiesz TAK

otrzymasz BEZPŁATNIE

GRUPA

w Biurze Ogłoszeń

Skup

żywca wieprzowego tuczników i macior

konkurencyjne ceny < rozliczenie poubojowe < krótkie terminy płatności < odbiór własny <

Zakłady Mięsne „ŁAGROM” Sp. z o.o. ul. Gostyńska Szosa 29a, 64-125 Poniec tel. 065 572 93 28 / 065 572 93 29 kom. 0 661 946 583 / 0 693 867 371

„ABC”

ul. Słowiańska 63

)PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE )PŁYTY STROPOWE FILIGRAN )NADPROŻA )GOTOWE ZBROJENIA, STRZEMIONA )KRĘGI I PRZYKRYWY )BETON TOWAROWY + POMPA )BLOCZKI M6

TRANSPORT HDS U nas wybierzesz strop do własnego domu. DORADZIMY • ZAPROJEKTUJEMY • SKALKULUJEMY


OGŁOSZENIA

24

ISO 9001:2001

146,5 730 zł

Centrum Kształcenia

Leszno, ul. Dożynkowa 7, tel./fax (0-65) 527-14-10

ł 442VATz

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Leszno, ul. Krótka 5 tel. 0-65 529-25-21, 0-65 520-38-29

+

143,5

Rok założenia 1931

5 zł

http:// www.zdz.leszno.pl

323

zł 1941T

ł

412 z

ł 247VATz

ZAPRASZA do nauki w szkołach PONADGIMNAZJALNYCH

+ VA

+

143,5

SZKOŁY POLICEALNE nadające tytuł technika oraz określony zawód

86,5

- technik logistyk - technik informatyk - technik usług kosmetycznych - technik BHP

nadające tytuł specjalisty - ds. informatyki - ds. kinezyterapii - ds. fizykoterapii - ds. administracyjno-prawnych - ds. rachunkowości

PRACODAWCO SZUKASZ PRACOWNIKÓW?

zamieść

swoją ofertę w

„ABC” PRACA

- technik masażysta - opiekun medyczny - ratownik medyczny

- ds. kadr i płac - ds. stylizacji i makijażu - ds. manicure i pedicure - zawód masażysta

3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 3-LETNIE LICEUM PROFILOWANE DLA DOROSŁYCH 3-LETNIE TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE kształcące w zawodach: - technik mechanik - technik technologii żywności - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik handlowiec - technik usług fryzjerskich

Zajęcia w szkołach prowadzone są w formie stacjonarnej i zaocznej w: - Przemęcie - Lesznie - Rawiczu - Gostyniu - Kościanie

INFORMACJI UDZIELAJĄ I ZAPISY PRZYJMUJĄ NASZE BIURA: Leszno, ul. Krótka 5, tel. 0-65 520-38-29, 0-65 529-25-21 w. 18, 22 Gostyń, ul. Energetyka 12, tel. 0-65 572-02-39 Kościan, ul. Dworcowa 2, tel. 0-65 512-46-81 Przemęt, ul. Powstańców Wlkp. 1, tel. 065 549-60-10 Rawicz/Gimnazjum w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, tel. 0-65 546-54-80


25

OGŁOSZENIA B I U R O

P O D R Ó Ż Y

EUR

TOP

Leszno, pl. Metziga 30 tel./fax 0-65 529-24-80

Promocja wakacyjna KLIMATYZACJA – napełnienie i sprawdzenie 99 zł brutto* KLOCKI HAMULCOWE – wymiana już od 49 zł brutto* Gratisowe sprawdzenie kluczowych elementów w pojeździe *Szczegóły u doradcy

ZAPRASZA DO NOWEGO ODDZIAŁU !!!

ul.Wolności 29 w Lesznie tel/fax. 065 / 52-888-99 info@eurotop.leszno.pl www.eurotop.leszno.pl

wczasy i wycieczki zagraniczne bilety autokarowe i lotnicze PROMOCJE na lato 2009 Rok założenia : 2000.

OPUŻYWANE NY AUTO - MRÓZ LESZNO Sp. z o.o. ul. Balonowa 57, 64-100 Leszno-Strzyżewice

centrala 065 529-39-39 salon sprzedaży 065 525-96-08 serwis i części 065 525-96-20

i NOWE

FELGI STALOWE I ALUMINIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Leszno, ul. Szybowników (Lotnisko) tel. 0 692 071 251

czynne 9-18 W ciągłej sprzedaży szeroki wybór opon Najniższe ceny usług: montaż + wyważanie 7,50 zł/1 koło

.AMALUJZNAMI SWOJ–REKLAMÇ T A L  U D  NK YM / ARY ICZ N WN A D Y W

0RZYGOTOWUJEMYWSZELKIEWYDAWNICTWAREKLAMOWE

ODKONCEPCJIPOWYDRUK

Leszczyńska Oficyna Wydawnicza Leszno, ul. Słowiańska 63, tel. 0 65 529 25 40


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

MEDYCZNE ABC...

GOLF IV / 1999 1,9SDI DIESEL, do rejestracji. 0-509216712. jk3359 IBIZA 1,9TDI / 1999, salon, 5 drzwi. 0601417981. jk3331

ARCHITEKT wne˛trz Anna Jo´rdeczka-Kopaszewska. 0-692476826. jk3243

OPEL ASTRA KOMBI 1,6 / 1997. 0667781973. jk3330

KREDYTY (działalnos´c´, goto´wka) karty kredytowe + dojazd do domu. 0-506154436. jk3296

OPEL VECTRA B DTI / 1998 KOMBI, klim, 12.500 zł. 0-663182329. jk3365 PASSAT 1,9TDI / 2000, do rejestracji, bezwypadkowy. 0-509216712. jk3360 PASSAT KOMBI 1,9TDI / 1998, bezwypadkowy, do rejestracji. 0-509216712. jk3358 POLONEZ TRUCK PLANDEKA 1905 cm3 DIESEL / 1999. 0-669913838. jk3092

„ARTES”

Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno

P o r a d n i e W ramach

Położniczo-Ginekologiczna tel. 065 520 71 10

Logopedyczna

Medycyny Pracy Pracownia

RENAULT CLIO / 2007. 0-507153159. jk3190

wywrotka

SCENIC 2000. 0-724136208.

(wykonujemy biopsje) tel. 065 520 71 10

tel. 065 520 71 10

POMOC w załatwieniu formalnos´ci celnych, skarbowych, tłumaczenia, rejestracja pojazdo´w. Agencja Celna Intra-Sad Leszno, ul. Dekana 4. (065) 526-60-57 www.rejestrowaniepojazdo´w.pl U nas odbierzesz tablice rejestracyjne!!! jk2629 PRZYCZEPA 693358880.

tel. 065 529 92 87

3,5t. 0jk3385

jk3297

SKODA FELICJA 1998, nowy model. 0693549816. jk3370

SZYBY SAMOCHODOWE

USŁUGI ANTENY Analogowe, DVB-T, TV-SAT, montaz˙, naprawa, serwis, instalacje, Cyfra+, Polsat, TNK, N-Tv. Gwarancja na usługe˛!. 0-603775093. jk1402 BLACHARSTWO - dekarstwo, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, ocieplenia, panele, wstawianie okien, drzwi. Tel. 0-502518229. jk3250 DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635 DIAGNOSTYKA komputerowa pojzado´w. 0-663300380. jk3366

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1335 DOCIEPLENIA, styropian, klese, tynki. (065) 520-11-33. jk3204 F.P.H. ’’AGI’’ Krzektowice, 0603941379 zleci stałe usługi transportowe na terenie woj. wielkopolskiego samochodem chłodnia˛ o ładownos´ci mijk3367 nimum 6 ton.

KOMPLEKSOWA rejestracja pojazdo´w sprowadzonych, tłumaczenia przysie˛głych wszystkie je˛zyki. Agencja Celna IntraSad Leszno - Dekana 4 / 20, Rawicz - Podmiejska 4, tel. 0-663751811. jk3030 KOMPLEKSOWE mycie pojazdo´w profesjonalne PRANIE tapicerki samochodowej, ´ W, mebli tapicerowanych. AutoDYWANO myjnia, Krasin´skiego 30, 0-607501248, (065) 520-97-01. jk3262 KOMPLEKSOWE usługi balcharsko-dekarskie. Fachowe doradztwo. Konkurencyjne ceny. 0-608509375. jk3294

´ WKA trapez, rynny, BLACHODACHO obro´bki. NAJTANIEJ (065) 520-11-33. jk3200

MOTORYZACYJNE

´ Z˙ KO rehabilitacyjne ŁO 608314165.

+

stolik. 0jk3355

SPRZEDAM FORD TRANSIT CHŁODNIA, stan idealny. Tel. 601726191

MIXBUD układanie płytek. 0-605838146, 0-601595838. jk2951

jk3369

SPRZEDAM HONDA CR 250 CROSS / 1998. 0-888638159. jk3383

˙ sufito´w podwieszanych adaptaMONTAZ

AUDI A4 2,5 TDI / 2000. 0-691502975. jk3347

VW GOLF II gaz / 1990, 3000 zł. 0602156835. jk3345

AUTO KOMIS ’’ART’’. 0-888134665. jk3205

˙ UK skrzyniowy z plandeka˛ 2417 cm3 Z DIESEL / 1996. 0-669913838. jk3091

FABIA / 2004. 0-605252327.

jk3346

FELICJA KOMBI 1,6GLX ⁄ 1998. 0695613443. jk3379

MINIOCZYSZCZALNIE, szamba, zbiorniki. (065) 520-11-33. jk3202

FIESTA / 1996, zarejestrowana, 1800 zł. 0-721502953. jk3344

ON z atestem, dowo´z cysterna˛ z licznikiem gratis. 0-697116466. jk2994

FORD CURIER 1,8 / 1997 DIESEL, zarejestrowany. 0-509216712. jk3357

SPRZEDAM 2 fotele kosmetyczne mało uz˙ywane. 0-607862142. jk3323

FORD FOCUS 1,6 16V benzyna ⁄ 2000, salon Polska, klimatyzacja, el. lusterka, el. szyby, ABS, komputer pokładowy. Tel. 0662495905. jk4634

SPRZEDAM kolumne˛ 180 wat, wzmacniacz 120 wat, saksofon tenorowy LIGNATONE. 0-721288167. jk3378

MEGANE 2001. 0-724136208.

jk3298

USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 9 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691

jk3023

MALOWANIE, szpachlowanie, płytki, panele - tanio solidnie. 0-889965935. jk3328

LILIE wodne, ro´z˙ne kolory, tanio - tel. 0-65 518-52-60. jk2110

USŁUGI informatyczne: naprawa i konserwacja sprze˛tu komputerowego, tworzenie stron internetowych, budowa i konfiguracja sieci lokalnej, doradztwo i pos´rednictwo przy zakupie sprze˛tu, nauka obsługi komputera oraz wiele innych. Tel. 0-605823466. jk3125

KARCHER. 0-607235208.

WEŁNA mineralna firmy KNAUFF grubos´ci 150 i 200 - tanio. 0-607430182, 0603055013. jk2818

AUTOKOMIS (AGROMA) SZAŁ, Leszno, Poznan´ska 1. Kredyty, leasingi. Przyjmowanie ogłoszen´ internetowych: www.autokomis-w.pl. (065) 529-35-06, 0601853724. jk3206

´ CZANIE wne˛trz: gipsowanie, WYKAN malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie tel. 0-721758718 lub 0-608539232. jk2301

UKŁADANIE kostki brukowej, granitowej - tanio, solidnie. 0-781822244. jk3279

˙ SPRZEDAZ

˙ E blaszane. transport, montaz˙ graGRAZ tis - cały kraj! Producent 0-63 / 220-5448, 0-65 / 614-20-83, 0-509038426, jk3374 www.robstal.pl

´ J OGRO´ D - projektowanie, urza˛dzaTWO nie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. jk2300

jk3318

MALOWANIE, szpachlowanie, glazura oraz wszelkie prace wykon´czeniowe. Tel. 721288330

˙ E balszane, od 1550 zł z montaz˙em. GARAZ Leszno, (065) 520-11-33. jk3201

TYNKI, posadzki agregatem. 0-501363456. jk1909

KARCHER 0-697708297.

foliowe. 0jk3386

A4, A6, PASSAT. 0-603563776.

jk3284

UKŁADANIE kostki brukowej, granitu, kamienia polnego, 0-663970583. jk2753

TANIE grzejniki, kotły, ogrzewanie Leszno, ul. Bema 35 pn-pt 8.00-16.00. jk3090

´ WIG BUDOWLANY WBT-5, udz´wig DZ 600 kg. 0-669913838. jk3093

TYNKI maszynowe. 0-661722707.

KARCHER - czyszczenie dywano´w, tapicerek, czyszczenie okien, sprza˛tanie, prasowanie. (065) 538-06-23. jk3362

TANIE NAGROBKI STRZEGOMSKIE, ro´z˙ne kolory, wzory. (065) 527-08-59, 0605388333. jk2452

DREWNO opałowe. 0-665047812. jk3363

TRANSPORT, przeprowadzki. 0781071297, 0-781315112. jk2926

VW GOLF III 92-94..... 200 ZŁ VW GOLF IV.............. 230 ZŁ VW PASSAT B5........ 230 ZŁ

´ WEK. Tel. SPRZEDAM koparke˛ OSTRO 0-600600569

˙ SPRZEDAZ

SZPACHLOWANIE. 0-661871846. jk3368

GOSPODA KARETA zaprasza!! www.partyservice84.pl

LESZNO, UL. WITOLDA 2 TEL. 065 529-72-40

konstrukcje

KREDYTY bez zbe˛dnych formalnos´ci: goto´wkowe - wiek do 79 lat, ro´wniez˙ na dowo´d, konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-05-77, 0-603312674. jk3108

LETNIA PROMOCJA NA SZYBY CZOŁOWE!

WYMIANA WW. SZYB U NAS — 90 ZŁ

SPRZEDAM 603309265.

´ Z˙ NE RO

JAWA MUSTANG 50, zarejestrowana. 0502454385. jk3338

OPEL ASTRA KOMBI 1,6 / 1997. 0601417981. jk3332

NZOZ Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport, autocze˛s´ci. 0-606982046, 065 / 545-73-04. jk2968

KUPNO JELCZA na cze˛s´ci. 0-605693358. jk3257 KUPIE˛ uszkodzone, powypadkowe. 0606301776. jk2967 PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0601757165. jk2312 ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (0-65) 536-72-76, 0-696545600. ap763

cja poddaszy, s´cianki gipsowo-kartonowe. Tel. 0-510254814. jk3186 NOWY SPRINTER 9-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowamk1637 dzki itp. Tel. 0-604385663. OCIEPLENIA, wykon´czenio´wka, usługi ogo´lnobudowlane - szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 727527423. jk2999 ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. jk3

´ LNOBUDOWLANE płytki, rygipsy, OGO szpachlowanie, malowanie. 0-784223814. jk3390 PARAPETY, obro´bki blacharskie. (065) 520-11-33. jk3203 POSADZKI agregatem zacierane mechajk3168 nicznie. 0-511505348.

KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0-668002883. mk2711

POSADZKI betonowe z agregatu, zacierane mechanicznie. 0-607217702, 0607217703. jk3036

SKUP aut, sprzedaz˙ cze˛s´ci, kasacje. 0790785506. jk3045

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0509879801. jk2

UKŁADANIE 784223814.

kostki

brukowej. 0jk3391

USŁUGI koparko-ładowarka˛ fundamento´w - tanio. 0-784223814. jk3389

PRACA ZATRUDNIE˛ BYŁEGO ochroniarza lub policjanta na emeryturze. Organizowanie funkcjonowania terenu zewne˛trznego, parkingu, sali restauracyjnej. McDonald’s, Leszno, 0601076102 mzajac mcd.net.pl jk3371 CIES´ LI, zbrojarzy. 0-609945353. jk3321 LEKIERNICTWO - pracownicy (uczniowie), 0-509828233, 0-65 / 526-67-90 (do godz. 15.00). jk3248

´ D DOSTAWMASZ CZAS I SAMOCHO CZY - PRACUJ DLA SIEBIE. SEKTOR SPOZYWCZY TEL. 604772031. MŁODEGO, mechanika, prawo jazdy kat. C. Leszno, 0-601930321 jk3274 ’’POL-LEIM-HOLZ’’ przyjmie PRACOWNIKA MAGAZYNU. Podania: ul. Usługowa 10, LESZNO, plh plh.com.pl jk3244 PRZEDSIE˛BIORSTWO handlowe poszukuje firm transportowych do wywozu towaru. 0-661430892, 0-601659824. jk3013 PRZYJME˛ ucznio´w w zawodzie tapicer. Leszno, (065) 526-86-12. jk3088 STOLARZA, umieje˛tnos´c´ obsługi strugarek, praca Włoszakowice. 0-603669829. jk3324 TELEFONISTKI z Leszna, dos´wiadczenie mile widziane. Tel. 0-61 / 667-31-41 jk3320 od 9,00-17.00. WWW.LESZCZYNIAK.PL

mk7223

ZATRUDNIE˛ kombajniste˛, tel. 503073568 ZATRUDNIE˛

dekarzy.

0-608509375. jk3295

ZATRUDNIE˛ kucharke˛. Zakład Gastronomiczny ’’ZBYHAL’’, Leszno, Dworcowa, (065) 529-70-00. jk3224


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ ZATRUDNIE˛ do prac gospodarczych (rencista, emeryt). 0-601191234. jk3314 ZATRUDNIE˛ sprzedawczynie˛ do sklepu odziez˙owego w Krzywiniu i w Lesznie. 0-693944030. jk3377 ZATRUDNIE˛ szpachlarzy, płytkarzy. 0603854774. jk3335

SZUKAM PRACY 19-LETNIA dziewczyna z Leszna pilnie poszukuje pracy. Najlepiej na targowisku. 0-725933446. jk3293 KOBIETA, wczes´niejsza emerytura, nauczyciel, wyz˙sze wykształcenie, szuka pracy na 1 / 2 etatu. Tel. 667950122 MALARZ poszukuje pracy na terenie Leszna. 0-784748388. jk3356

˙ CZYZNA prawo jazdy B, BE, C+E na ME˛Z busa, solo´wke˛, zestaw lub inne, s´wiadectwo kwalifikacji, psychotesty, badania lekarskie. 0-695564192. jk3105

SPRZEDAM dom z dobrze prosperuja˛cym pubem w centrum Leszna. 0-607047769. jk3354

ZAMIENIE˛ duz˙e mieszkanie w Lesznie na dom na wsi. 0-601564334. jk3281

SPRZEDAM je˛czmien´ z dowozem 10-30 ton jednorazowo. 0-880710813. jk3068

INSTALACJE elektryczne. 0-662234635. jk1940

DO WYNAJE˛CIA

SPRZEDAM je˛czmien´ 30 ton, z˙yto 6 ton. 0-661322568. jk3104

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0607615130. jk1662

SPRZEDAM je˛czmien´. Tel. 0-602756393. jk3311

INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0-506068289. jk1448

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛w Ka˛kolewie 1013m2. 0-663642580, (065) 535-9294. jk3285

1- i 2-osobowe pokoje - Leszno. 0691576552. jk3003

SPRZEDAM działke˛ w Wilkowicach. 0665605397. jk3290

DO wynaje˛cia w Rawiczu mieszkanie 3pokojowe. 0-691835673. jk3280

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0-607136076. mk8221

DO wynaje˛cia sklep i biuro w centrum Rawicza, 50 m2. Tel. 0-697207057.

´ niaty, SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ - S gmina Wilkowo Polskie, 48 aro´w. 0667772779. jk3339 SPRZEDAM działke˛ przy ul. Estkowskiego 7000m2 handel usługi / usługi sport. 0603878596. jk3392 SPRZEDAM / ZAMIENIE˛ dom 120m2 4 pokoje. Szymanowo k / Rawicza 195.000 zł. 0-510186906, 0-512138354. jk3387

27

HALA 85m2 - magazyn, produkcja, usługi, 0-693887263. jk3132 LOKALE na biura, gabinety, I pie˛tro, centrum Rawicz. 0-605633045. jk3340 MIESZKANIE 2-pokojowe z umeblowana˛ kuchnia˛ - Leszno. 0-605409596. jk3230 MIESZKANIE 3-pokojowe, nieumeblowane - Leszno. 0-691576552. jk3002 MIESZKANIE 603290719.

2

70M ,

Zatorze. 0jk3231

SPRZEDAM słome˛ lub zamienie˛ na obornik. (065) 536-03-74. jk3380

TURYSTYKA ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami i telewizorem, doste˛p do bezprzewodowego internetu, juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0-508271274. op1500 WE˛DKARSTWO morskie - 3-pokładowy motorowy jacht Passat VII. Jednostka wypływa w morze z portu Jastarnia. Najsmaczniejsza ta ryba, kto´ra˛sam złowisz! Wie˛cej na www.passat7.com.pl. Kontakt: 0509335944. jk6211

KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960 KARCHER - tanio. 0-603854774. jk3333 KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0603249603. mk6036 KARCHER, profesjonalne wne˛trz, 0-665195914.

sprza˛tanie jk369

KARCHER. 0-509511107.

jk305

KARCHER. 0-607323804.

jk2139

TOWARZYSKIE

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082

INFORMATYK szuka pracy dodatkowej lub na pełen etat, wieloletnia praktyka: administracja sieci lokalnej i bazami danych, programowanie (Delphi), grafika (Corel), tworzenie stron www. Tel. 0605823466. jk1252

MIESZKANIE do wynaje˛cia - Rawicz. 0-605633045. jk3341

DYSKRETNIE 0-783907979 zapraszam. jk2829

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220

POKOJE 1-, 2-osobowe, 0-693887263. jk3131

DZIEWCZYNY. 0-603701639.

MALOWANIE, tapetowanie, okien. 0-692877337.

STUDENT informatyki poszukuje praktyk w zawodzie na okres wakacji, tel. 0782394117. bd499

´ J w mieszkaniu studenckim dla 2 stuPOKO dentek - centrum. 0-695999615. jk3191

POKOJE. 0-502372201.

WYNAJME˛ mieszkanie 2-pokojowe w centrum Leszna. Tel. 0-668774313, 0660071702. jk3223

MOŁDY, pracowity, rzetelny, znajomos´c´ informatyki, prawo jazdy B, dos´wiadczenie w pracach przy zakładaniu instalacji, podejmie kaz˙da˛ prace˛, tel. 0-727527423. bd500

WYNAJME˛ pomieszczenie na biuro, gabinet - Klonowicza 9A. 0-605633069. jk3353

PODEJME˛ prace˛ w warsztacie samochodowym (dos´wiadczenie przy naprawie tiro´w) tel. 607942722. bd510 STUDENT informatyki (zaoczny), biegła znajomos´c´ j.angielskiego, prawo jazdy B, komunikatywny, obowia˛zkowy, z bogatym dos´wiadczeniem zawodowym podejmie prace˛ - tel. 607344234. bd507 MŁODY, uczciwy, dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B i praktyka˛, dobra˛ obsługa˛ komputera i urza˛dzen´ biurowych, s´rednie + matura - szuka pracy w biurze lub jako kierowca lub inne prace. 0-603851109. jk169 ZAOPIEKUJE sie˛ strasza˛ samotna˛ pania˛ w Lesznie. Tel. 0-65 / 529-11-47. jk3317

KUPNO ANTYKI, przedwojenne meble (podniszczone). 0-601571857 zawsze, (065) 520-1211 wieczorem. jk3022 SZKLARNIE˛ do rozbio´rki. 0-605693358. jk3256 SZTUCER

mys´liwski.

0-601767860. jk3121

MATRYMONIALNE POZNAM

dziewczyne˛.

0-607377219. jk3361

´ CI NIERUCHOMOS 01 s´migielski Domy w Da˛bczu 110m2 / 110m2 poddasze / 400m2 działka. Cena 229.000 zł, rata 1190 zł. Wysoki standard, www.smigielski.net.pl 065 52950-63. jk3178 02 s´migielski Domy, Leszno ul. Grzybowa, ul. Modelarska 110m2 / 110m2 poddasze / 450m2 działka. Cena 299.000 zł, rata 1430 zł. Wysoki standard, www.smigielski.net.pl 065 529-50-63. jk3176 03 s´migielski Domy szeregowe przy Skarpie 168m2 / 270m2 działka. Cena 369.000 zł, rata 1830 zł. Wysoki standard. 065 529-5063, www.smigielski.net.pl. jk3177 DOM, stan surowy zamknie˛ty - Gronowo. 0-665360760. jk3372 DOMY Wilkowice 116 / 435m2, 215.000 zł. 0-664421314, 0-506963136. jk3220 DZIAŁKA pod budownictwo jednorodzinne, centrum Leszna, wszystkie media. 0601764643. jk3213

jk3141

EKSKLUZYWNY Night Club zatrudni panie. Zakwaterowanie gratis. Moz˙liwy dowo´z. 0-798787429. jk3349 ’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk3111 NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk2830 SEKSOWNE dziewczyny 0-609522988. jk2831 ZATRUDNIMY

panie.

POSZUKUJE˛ FIRMA z długoletnim dos´wiadczeniem poszukuje lokalu handlowego w Rawiczu z oknem wystawowym. 0-601762124, e-mail:ofertalokalu wp.pl jk3289

Dom w centrum Śmigla w Kościanie Dom szeregowy - ul. Solskiego

ZGUBY

- Gronowo Działka budowlana - Boszkowo wieś Dom w zabudowie bliźniaczej - 199.000 zł Lokal na wynajem - centrum I piętro Siedlisko - 11 km od Leszna

www.apartament.net.pl oddz. Leszno, ul. Dąbrowskiego 2a tel. 501 607 616

LOKALE

NAUKA TANIEC - fachowe lekcje indywidualne. 0-503379455. jk3135

ROLNICZE BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk3299 BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk3300 BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk3301

SPRZEDAM

˙ - Wieniawa. 0-662048857. GARAZ jk3246 MIESZKANIE - Poniec. 0-609441829. jk3382 MIESZKANIE 32m2 - Os. Przyjaz´ni. Tel. 0-665287145. jk2988 MIESZKANIE 46,2m2, IVp. - Leszno, Niemiecka. 0-691029299. jk3364 OGRODY 3-pokojowe, 125.000 zł. 0605676781. jk3307 OSTROROGA 2-pokojowe, 165.000 zł. 0-665287070.

LEGITYMACJA studencka UEK - Ilona Kasprzyk. jk3373

50m2, jk3306

OKAZJA! sprzedam mieszkanie I pie˛tro, 63 m.kw. po całkowitym remoncie. Tel. 691109090 SPRZEDAM 2-pokojowe, III pie˛tro, na ul. Sułkowskiego. Tel. 065 534-13-83. jk21173 SPRZEDAM zadbane 3-pokojowe mieszkanie na ul. Czechosłowackiej (53 m kw., parter) - cena 149.000 zł. Tel. 0-501480717. jk1173

BYCZKI mie˛sne biało-czarne - transport. 0-605887080. jk3232 KOSZENIE zbo´z˙ - 220 zł. 0-605887080. jk3233 KUPIE˛ orkan. 0-660915145.

jk3342

KURKI 6-tygodniowe od 8 lipca. (065) 545-16-52, 0-693442739. jk3266 ’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ 0-604050831, (065) 52021-62. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem jk3035 ’’MAKI’’ - skup macior i knuro´w. 0601191944, (065) 529-47-36. jk2981

´ W ROLNINAPRAWA CIAGNIKO CZYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH. TEL. 609788742 NEPTUN do burako´w. (065) 573-38-98. jk3381 OKNA INWENTARSKIE PCV PROSTO OD PRODUCENTA. 0-515241917. jk3315 PROSIE˛TA. Tel. 0-607437014. SKUP bydła. 0-605693339.

jk3394 mk7613

DZIAŁKI budowlane - Wilkowice. 0514287083. jk2842

SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4-pokojowe), cze˛s´ciowo umeblowane, wanna z hydromasaz˙em, na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0-603935009. mk7821

SKUP kro´w, byko´w, jało´wek - goto´wka, przelew. (065) 518-97-97. jk3209

JARDOM Nieruchomos´ci - sprzedaz˙, kupno, kredyty hipoteczne. Leszno, www.jardom.pl (065) 520-74-25. jk1679

SPRZEDAM lub wynajme˛ lokal handlowy 40m2 + piwnica - Zamenhofa. Tel. (061) 623-23-12. jk3034

SPRZEDAM rozrzutnik obornika T088 tandem i John Deere 4455 z 199 2 r., moc 160 kM. Tel. 0-604173180, dom 068 35910-76

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. jk3234

WIENIAWA 63m2, III p. 215.000 zł. 0662048857. jk3245

SPRZEDAM cia˛gnik MF-255 1986, C-355 1973. 0-603054221. jk3388

jk3110

0-517097238. jk3348

ZDROWIE ALERGIE - bezbolesne testy (bez odkładania leko´w, bez nakłuwan´). Odczulanie bez leko´w. BIOSTYL Gostyn´, Rawicz, 0602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk3302 GRONKOWIEC ZŁOCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne usuwanie zakaz˙en´ dro´g moczowych i oddechowych (ro´wniez˙ u niemowla˛t). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk3303 NAŁOGI: tytoniowy, alkoholowy - skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛t ki . jk3304 POTENCJA.

Leszno,

0-697454739. jk3291

obro´bka jk1720

MALOWANIE, tapetowanie, płytki, panele. 0-721016502. jk3265 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0783608080. jk1400 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401 NAPRAWA telewizoro´w. (065)529-35-42, 0-606142575. jk2110 NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, doOGO cieplanie, brukowanie). 0-601737767. jk1313 ´ LNOBUDOWLANE - kompleksowe OGO wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. jk3334 OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452 PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0-885554433. jk1376 PŁOTY, balustrady - tanio. 0-696453914. jk939 PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0785210922. jk225 PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497

ODDAM DARMO

PRASOWANIE 607734410.

-

usługi.

Tel. 0jk1392

ODDAM darmo dwa s´liczne szczeniaki po matce labrador. 0-693139835. jk3327

PŁOTY kute, 667300420.

balustrady.

Tel. 0jk1135

ODDAM darmo małe kotki. 0-724592315, 0-725582828. jk3305

PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195

ODDAM za 660811543.

RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535

darmo

szczeniaki. 0jk3326

´ ZADZWON DO FACHOWCA

SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0783976935. jk1049

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7780

BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652

SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0603478776. jk2121

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182

TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0502954307, www.elta.prv.pl. mk7068

TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-55-66. mk6510

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8467

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6508

BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0691349757. jk1369

TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371

CIESIELSTWO 609109004.

dekarstwo. 0jk1315

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0609197699. jk2120

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1336

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727

ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0-609270126. jk1405

VIDEOFILMOWANIE + zdje˛cia 1250 zł. 0-609707019. jk2554

GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843

WYCINANIE drzew z kosza.0-601361422. jk966

HYDRAULIK. Tel. 0-691626468.

ZDUN: piece + podkowa, 0-65 / 547-54-87. jk1072

-

mk6521


28

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA ALUFELGI z oponami 16 cali do SEATA, OPLA, VW, 4x100, cena 600 zł. Tel. 0-663266386. op2953 ALUFELGI z oponami 17 cali PASSAT B-5, 5x112, cena 800 zł. Tel. 0-663266386. op2954 ASTRA II / 2000, ciemny grafit, 144 tys. / km, sprowadzona, stan bdb, cena 16.500 zł. Tel. 0515536711. op2927 CIA˛GNIK C-360, cena 12.000 zł. Tel. 0-785623509. op2941 CZE˛S´ CI do HONDY ACORD, cena 50 zł. Tel. 0-65 / 520-82-62. op2978 CZE˛S´ CI z demontaz˙u mechaniczne i blacharskie, cena 10 zł. Tel. 0691838823. op2926 DRZWI do MERCEDESA 190 kompletne z szyba˛ i listwa˛ - 350 zł, błotnik - 180 zł, zegary - 250 zł. Tel. 0-601544121. op2925 FIAT PUNTO 1,2 / 2001, srewisowany, I włas´ciciel, cena 9000 zł. Tel. 0-609583475. op2949 FORD ESCORT 1,4 / 1985, benzyna-gaz, srebrny, szyberdach, welur, cena 2300 zł. Tel. 0692865671. op2977 FORD FIESTA 1,1 / 1991, cena 1900 zł. Tel. 0-65 / 537-21-35. op2935 FORD FIESTA 1,3 / 2004, 43 tys. / km, centralny zamek, abs, grafitowy metalik, garaz˙owany, cena 18.600 zł. Tel. 0-728867949. op2971 FIAT UNO 1,1 benzyna / 1992, centralny zamek, alufelgi, elektryczne szyby. Cena 2200 zł. Tel. 0-502604235, Leszno jk3031 FORD FIESTA 1,8D / 1997 / 98, 2xpp., wspomaganie, 4400 zł + opłaty. 0-727618700. jk3183 MATIZ 2000, srebrny metalik, zderzaki w kolorze nadwozia, welur, immobiliser, wspomaganie, 2xpp., 6300 zł. 0-782298539. jk3286 MERCEDES 170 CDI LONG / 2002, 140 tys / km, kupiony w salonie, cena 30.000 zł. Tel. 0-783018-17. op2939

OPEL CORSA 1,2 / 1997, niebieski metalik, 3-drzwiowa, cena 5200 zł. Tel. 0-605529035. op2945

DZIAŁKA rekreacyjna w Boszkowie 4 ary, 60.000 zł do negocjacji, 0-693715712. op2737

KOLCZATKA - 500 zł, pług podorywkowy - VII - 1600 zł. Tel. 0607306504. op2930

OPEL KADETT 1,6 / 1991, czarny, nowy akumulator, komplet opon, hak, alufelgi, waz˙ne ubezpieczenie i przegla˛d, cena 1500 zł. Tel. 0-783681290. op2936

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 65 zł / m2. 0667098351. mk6793

KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł. Tel. 65 520-9449. op1476 KOZE˛ dojna˛, cena 80 zł. Tel. 0782623509. op2943

SEGMENT - 50 zł, szafa 2-drzwiowa - 70 zł. Tel. 0-609540903. op2948

DLA DZIECKA

KSEROKOPIARKA RICCH FT 4015, cena 500 zł. Tel. 0603357293. op2976

SKANER - 70 zł, monitor do komputera - 90 zł. Tel. 0-691765025. op2963

˙ KI do gimnazjum, kl. I, KSIA˛Z cena 10 zł / szt. Tel. 0-609424548. op2956

´ na biegunach - nowy, cena SŁON 90 zł. Tel. 0-693731221. op2981

OPEL ASTRA KOMBI 1,7 TD / 1992, centralny zamek z pilotem, wspomaganie, el. szyby i lusterka, aluminiowe felgi, szyberdach, ABS, zarejestrowany, 4400 zł. 0-727618700. jk2477 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł lub zamienie˛ na busa. 0667098351. mk424

ALBA komunijna chłopie˛ca roz. 146cm + białe spodnie i kamizelka, cena 50 zł. Tel. 0-664802049. op2973 ALBE˛ komunijna˛ na 140cm, cena 90 zł. Tel. 0-691765025. op2961

˙ A spacero´wka w bdb stanie, DUZ cena 150 zł. Tel. 0-65 / 527-01-84. op2952

PRZYCZEPE˛ samochodowa˛ 2850 zł. Tel. 0-65 / 520-57-98. op2959

´ ZEK dziecie˛cy wielofunkcyjWO ny, stan dobry, cena 250 zł. Tel. 0663102390. op2944

RENAULT CLIO 1,2 / 1994, wspomaganie, centralny zamek, cena 4700 zł. Tel. 0-508054140. op2968

´ Z˙ NE RO

RENAULT CLIO automat 1,4 / 1992, el. szyby, c.z., wspomaganie, welurowa tapicerka, automatyczna skrzynia biego´w, 2 / 3 drzwi, do rejestracji, 2500 zł do negocjacji, 0-695806439. op2860 RENAULT LAGUNA kombi / 1998, stan bdb, pełne wyposaz˙enie, cena 12.600 zł. Tel. 0608371769. op2931 SKODA FELICJA kombi 1,4 / 1998,gaz, alufelgi, 140tys / km, cena 4999 zł. Tel. 0607755353. op2955 VW GOLF II 1,6 / 1997, metalik, komplet alufelg, cena 2600 zł. Tel. 0-661424156. op2947 VW GOLF / 2000, klimatyzacja 4xpp., 4 x el. szyby, 5 drzwi, 15.500 zł + opłaty. 0-727618700. jk2698 VW GOLF III 1,9 TD kombi / 1994, el. szyby, wspomaganie, centralny zamek, srebrny, cena 5800 zł. Tel. 0-785470758. op2980

´ CI NIERUCHOMOS DOM 70m2 na działce 150m2, bezpos´rednio przy Szybowniko´w w Lesznie, cena 155.000 zł. Tel. 0-697573532. op2937

MERCEDES 211 CDI / 2004, benzyna, poj. 2148ccm, cena 45.000 zł. Tel. 0-65 / 520-57-98. op2957

DZIAŁKA - Dominice 416m2, do jeziora ok. 400m, cena 35.000 zł. Tel. 0-783018017. op2938

NISSAN SUNNY 2,0OTD / 1991, wspomaganie, elektryka, 2 komplety opon, stan bdb, cena 3200 zł. Tel. 0-723134498. op2966

DZIAŁKA budowlano-handlowousługowa, 700m2, wjazd z Szybowniko´w, cena 190.000 zł. Tel. 0697573532. op2940

OPEL ASTRA 1,6 / 1995 benzyna, srebrny metalik, wspomaganie, 2xairbag, cena 6300 zł. Tel. 065 / 533-03-89. op2932

DZIAŁKA budowlana w Dzie˛czynie przy trasie Leszno-Ostro´w, pow. 6900m2, cena 345.000 zł. Tel. 0-607554633. op2975

CIA˛GNIK ogrodniczy z pługiem jednoskibowym podnoszonym hydraulicznie do prac typowo w tunelach ogrodniczych, cena 900 zł. Tel. 0-601635210. op2970 CIA˛GNIK ogrodniczy TZ-4K-14 produkcji czeskiej, łamany, cena 6500 zł. 0-512572991. op2974 CIELAKA jało´weczke˛ mie˛sna˛, cena 800 zł. Tel. 0-65 / 529-10-90. op2946

´ Z˙ KO jednoosobowe młodzieŁO z˙owe, cena 100 zł. Tel. 0602171241. op2924 MAGIEL elektryczny 220V, mały, cena 100 zł. Tel. 0-65 / 520-82-62. op2979 MASZYNA do szycia w obudowie ’’Łucznik’’, cena 150 zł. Tel. 0723134498. op2965 MIESZALNIK pasz na mokro, cena 1700 zł. Tel. 0-785623509. op2942 MINI wiez˙a z kolumnami - 50 zł, drukarka LEXMARK - 80 zł. Tel. 0-691765025. op2962 NIEMIECKA kuchenka elektryczna z piekarnikiem + zapasowe płytki, cena 150 zł. Tel. 0723134498. op2967

CZE˛S´ CI prasa K-442 od 10 zł. Tel. 0-607306504. op2928

´ WKA 250 zł, kuchenka gaLODO zowa 150 zł, stan dobry. 0509879802. jk3350

FREZARKE˛ - 2000 zł, ło´z˙ko z materacem - 250 zł. Tel. 0-65 / 52057-98. op2960

NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 9 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3 jk2964

GARNITUR chłopie˛cy na 158cm, cena 120 zł. Tel. 0-691765025. op2964

SPRZEDAM suknie˛ s´lubna˛ rozm. 36, s´mietankowa biel - 800 zł. 0-691679243. jk3343

na

TAPCZAN + fotel - 300 zł. 0693524411. jk3352 PŁYTKI białe - Opoczno, 14m2, nowe, cena 70 zł. Tel. 0-65 / 52091-15. op2950

STRUGARKE˛ grubos´cio´wke˛ 60cm, cena 2100 zł. Tel. 0-65 / 52057-98. op2958 SPRZEDAM głe˛boki brodzik akrylowy 80x80 - 70 zł. Tel 0-65 520-51-29. op1252 SUKNIA s´lubna roz. 38, perłowa biel, jednocze˛s´ciowa, podczepiany tren, gratis welon, diadem, buty, cena 1300 zł. Tel. 0-601150008. op2969 TAPCZAN, oraz 5-segmentowa˛ meblos´cianke˛ (z połyskiem) dł. 3,85m, cena 400 zł. Tel. 0693623868. op2972 WC nowe, stoja˛ce, cena 50 zł. Tel. 0-65 / 520-91-15. op2951

´ ZEK inwalidzki - 400 zł, kuWO chenka elektryczna 4-palnikowa 180 zł. Tel. 0-607306504. op2929 ZNACZKI, bloczki polskie kasowane od 1951-1991 i czyste od 1960-1990 4 duz˙e klasery, cena 500-700 zł. Tel. 0-601683556. op2933 ZNACZKI, bloczki, arkusiki, koperty, kartki pocztowe polskie i zagraniczne ’’Jan Paweł II’’ na kartach wystawowych, cena 10 zł / karta. Tel. 0-601683556. op2934


OG£OSZENIA MIASTA LESZNA

29 PREZYDENT MIASTA LESZNA

PRZETARGI

OPRACOWANIE PROJEKTU

Urz¹d Miasta Leszna z siedzib¹ w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, ¿e zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowê skrzy¿owania ulic: Estkowskiego, Unii Europejskiej i Portugalskiej wraz z przebudowa ul. Unii Europejskiej”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 71.32.00.00-7 Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Zamawiaj¹cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêœciowych. Nie dopuszcza siê sk³adania ofert wariantowych. Zamawiaj¹cy informuje, ¿e nie przewiduje mo¿liwoœci udzielenia zamówieñ uzupe³niaj¹cych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Kryterium wyboru stanowiæ bêdzie w 100 % cena. Termin wykonania zamówienia: – projekt budowlany (PB): 60 dni kalendarzowych licz¹c od dnia podpisania umowy w zakresie niezbêdnym dla wyst¹pienia przez zamawiaj¹cego o pozwolenie na budowê, – projekt wykonawczy (PW): 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wraz ze szczegó³owymi kalkulacjami ofertowymi i szczegó³owymi specyfikacjami technicznymi. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: I. O zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy, którzy: 1. Posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy): a) posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹ potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi¹ pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), nale¿y wykazaæ, ¿e dysponuj¹ zespo³em projektowym umo¿liwiaj¹cym wykonanie opracowania w pe³nym zakresie, przy czym za minimum uznaje siê zespó³ sk³adaj¹cy siê z osób posiadaj¹cych uprawnienia w zakresie drogowym, sanitarnym, energetycznym i telekomunikacyjnym, natomiast osoba wytypowana na g³ównego projektanta musi posiadaæ uprawnienia projektowe do sporz¹dzania projektów budowlanych w specjalnoœci drogowej, ponadto ka¿da z wymienionych osób musi posiadaæ aktualne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do Regionalnej Izby In¿ynierów Budowlanych, b) posiadaj¹ doœwiadczenie zawodowe w realizacji zadañ o podobnym charakterze, tj. w ostatnich trzech latach wykonali co najmniej dwa opracowania bran¿y drogowej w zakresie budowy lub modernizacji dróg krajowych publicznych klasy minimum G o charakterze i z³o¿onoœci odpowiadaj¹cej zamówieniu. 2. Znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). 3. Nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). 4. Posiadaj¹ wa¿n¹ polisê, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj¹cy, ¿e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci. 5. Z chwil¹ z³o¿enia oferty akceptuj¹ bez zastrze¿eñ warunki przetargu okreœlone w niniejszej specyfikacji. 6. Wykonawca nie mo¿e mieæ wobec Urzêdu Miasta Leszna zaleg³oœci finansowych i zaleg³oœci zwi¹zanych z innymi zamówieniami. Termin sk³adania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 21 lipca 2009 r. do godz. 9. Termin wp³aty wadium w wysokoœci 5000,00 z³ wyznaczono do dnia 21 lipca 2009 r. do godz. 9. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 21 lipca 2009 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji. Termin zwi¹zania wykonawcy z ofert¹ wynosiæ bêdzie 30 dni. Og³oszenie w dniu 7 lipca 2009 r. zosta³o zamieszczone w Biuletynie Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

WYNAJÊCIE LOKALU

Miejski Zak³ad Budynków Komunalnych w Lesznie og³asza negocjacje na wynajêcie lokalu u¿ytkowego bêd¹cego w zarz¹dzie MZBK: – ul. Zak¹tek 2 o powierzchni u¿ytkowej 75,67 m2. Negocjacje odbêd¹ siê w Zak³adzie przy ul. Dekana 10 w Lesznie w dniu 31 lipca 2009 r. o godz. 11. Szczegó³owe dane lokalu u¿ytkowego s¹ zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Leszno (www.bip.leszno.pl) oraz wywieszone na tablicy og³oszeñ w siedzibie Miejskiego Zak³adu Budynków Komunalnych, ul. Dekana 10 i w Urzêdzie Miasta Leszna, ul. Karasia 15.

KOMUNIKATY

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Prezydent Miasta Leszna, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o ujawnianiu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegó³owego zakresu informacji niezbêdnych do ustalenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, zwraca siê z apelem do mieszkañców Miasta Leszna bêd¹cych w³aœcicielami lub wspó³w³aœcicielami nieruchomoœci o potrzebie sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wieczystych prowadzonych dla swoich nieruchomoœci z rzeczywistym stanem prawnym. Stan prawny nieruchomoœci wynika z treœci wpisów dokonywanych w ksiêdze wieczystej. Istnieje w stosunku do nich domniemanie, ¿e dokonane zosta³y zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza siê jednak, i¿ osoby, którym przys³uguje okreœlone prawo do nieruchomoœci (tj.: w³asnoœæ, u¿ytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, a tak¿e prawo osobiste i roszczenie), nie ujawniaj¹ ich w ksiêdze wieczystej. W interesie w³aœciciela le¿y zatem uregulowanie stanu prawnego nieruchomoœci, tj. doprowadzenie do zgodnoœci danych z ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W zwi¹zku z powy¿szym zawiadamiam, i¿: 1. Siedziba S¹du Rejonowego – Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych w Lesznie mieœci siê przy ul. D¹browskiego 2, – obszar w³aœciwoœci miejscowej S¹du Rejonowego obejmuje: Miasto Leszno oraz gminy: Lipno, Osieczna, Rydzyna, Œwiêciechowa, Wijewo, W³oszakowice, – godziny pracy S¹du: poniedzia³ek – 8-18, wtorek – pi¹tek – 8-16, – tel. 065 525-94-00,

– do siedziby S¹du mo¿na dojechaæ komunikacj¹ miejsk¹ lini¹ nr 3 i 4 (z dworca PKP) oraz lini¹ nr 6 (z dworca PKS). 2. Siedziba Centralnej Informacji Ksi¹g Wieczystych mieœci siê (pocz¹wszy od dnia 1 lutego 2008 r.) w budynku S¹du przy ul. D¹browskiego 2. Informacje dostêpne w godzinach pracy S¹du. 3. Punkt informacyjno-konsultacyjny mieœci siê w Urzêdzie Miasta Leszna – Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Katastru przy Al. Jana Paw³a II 21, pok. 6 i jest dostêpny dla mieszkañców Miasta w godzinach pracy Urzêdu, tj.: – w poniedzia³ki – od godziny 7.30 do 17 oraz – od wtorku do pi¹tku – w godzinach 7.30-15.30. Punkt udziela informacji i wyjaœnieñ w zakresie problematyki prawnej i geodezyjnej odnoœnie posiadanych nieruchomoœci. Adres e-mail: geodezja@leszno.pl oraz wgn@leszno.pl 4. Rzeczywisty stan prawny nieruchomoœci mog¹ potwierdzaæ: ostateczne decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, wyroki, ugody s¹dowe, akty nadania ziemi, zaœwiadczenia itp. 5. Szczegó³owe informacje w zakresie aktualnego stanu w³aœcicielskiego nieruchomoœci obejmuje dzia³ II ksiêgi wieczystej. W dziale II ksiêgi wieczystej w ³amie 3 „W³aœciciel” – wpisuje siê w³aœciciela, wspó³w³aœciciela, wieczystego u¿ytkownika, wysokoœæ ich udzia³ów lub rodzaj wspó³w³asnoœci. W ³amie 5 „Podstawa nabycia” – podstawa prawna wpisu powy¿szego prawa. Ksiêgi wieczyste s¹ jawne i ka¿dy mo¿e je przegl¹daæ w obecnoœci pracownika S¹du. Akta ksiêgi wieczystej mo¿e przegl¹daæ osoba maj¹ca interes prawny oraz notariusz. 6. W przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II ksiêgi wieczystej nie odpowiadaj¹ rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomoœci, w³aœciciel winien d¹¿yæ do ich usuniêcia, na przyk³ad poprzez: a) Z³o¿enie wniosku do S¹du Rejonowego – Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych, do³¹czaj¹c do niego podstawê zmiany wpisu, tj. ostateczn¹ decyzjê administracyjn¹, orzeczenie S¹du, ugodê s¹dow¹, postanowienie, zaœwiadczenie itp. Gdy S¹d w postêpowaniu nieprocesowym dokona w³aœciwego wpisu w dziale II ksiêgi wieczystej w drodze postanowienia, o czym zawiadomi wnioskodawcê, stronie przys³uguje apelacja od dokonanego wpisu w terminie 14 dni od daty dorêczenia tego zawiadomienia. Dla uczestnika, który zrzek³ siê zawiadomienia, termin ten biegnie od dnia dokonania wpisu. Apelacjê adresowan¹ do S¹du Okrêgowego sk³ada siê w S¹dzie Rejonowym (art. 367-391 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). b) Przeprowadzenie postêpowania spadkowego w przypadku, gdy w dziale II ksiêgi wieczystej ujêta jest osoba nie¿yj¹ca, gdy posiadamy akt zgonu (art. 29-32 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub w przypadku, gdy nie posiadamy aktu zgonu, a min¹³ okreœlony czas (np. 150 lat) o uznanie za zmar³ego (art. 922-1088 Kodeksu cywilnego). c) Uzgodnienie stanu ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomoœci w postêpowaniu procesowym poprzez z³o¿enie pozwu do S¹du Rejonowego – Wydzia³u Cywilnego – w przypadku zasz³oœci jest to czêsto jedyna s³uszna droga regulacji stanu prawnego (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. – o ksiêgach wieczystych i hipotece, Dz.U. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). d) Przeprowadzenie postêpowania o zasiedzenie nieruchomoœci w przypadku samoistnego posiadania w dobrej wierze 20 lat, w z³ej wierze 30 lat – w³aœciwy S¹d Rejonowy w Lesznie Wydzia³ Cywilny (art. 172-178 Kodeksu cywilnego). e) Przeprowadzenie postêpowania procesowego w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniós³ na powierzchni gruntu budynek o wartoœci przewy¿szaj¹cej wartoœæ zajêtej na ten cel dzia³ki, mo¿e ¿¹daæ, aby w³aœciciel przeniós³ na niego w³asnoœæ zajêtej na ten cel dzia³ki za odpowiednim wynagrodzeniem. www.bip.leszno.pl

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 1. zawiadamiam o: – wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie stacji obs³ugi samochodów, sklepu z czêœciami zamiennymi do samochodów oraz myjni samochodowej typu CAR-WASH wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i obiektami towarzysz¹cymi na dzia³kach o nr geod. 1/66 i 1/ 68 w rejonie ulic: Portugalskiej, Irlandzkiej i Estkowskiego (teren po by³ej roszarni), – przyst¹pieniu do przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko dla ww. przedsiêwziêcia. 2. Informujê, ¿e: – organem w³aœciwym do wydania decyzji œrodowiskowej dla przedmiotowego przedsiêwziêcia oraz rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Leszna, a organem kompetentnym do wydania opinii w niniejszej sprawie jest Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, – z dokumentacj¹ dotycz¹c¹ ww. sprawy mo¿na zapoznaæ siê w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wa³owa 5, pok. 24, II piêtro, – zainteresowane osoby mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie od 10 lipca 2009 r. do 30 lipca 2009 r., – uwagi i wnioski mog¹ byæ wnoszone w siedzibie Urzêdu w formie pisemnej oraz ustnie do protoko³u, a tak¿e za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres os@leszno.pl

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (jednolity tekst – Dz.U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. ze zm.), art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko zawiadamiam, ¿e w publicznie dostêpnym wykazie zosta³y zamieszczone dane dotycz¹ce decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na: budowie ogólnodostêpnej stacji paliw p³ynnych oraz stacji paliw lotniczych, które bêd¹ zlokalizowane na terenie Centralnej Szko³y Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie przy ul. Szybowników 28. Podmiotem podejmuj¹cym realizacjê powy¿szego przedsiêwziêcia jest firma: AEROKLUB POLSKI, ul. Œwiêtokrzyska 20/512, 00-002 Warszawa, Centralna Szko³a Szybowcowa AP, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno. Powy¿szy wykaz dostêpny jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wa³owa 5, pok. 24, II piêtro oraz na stronie internetowej www.sios.leszno.pl

informuje, ¿e w dniu 2 lipca 2009 r. zosta³ wywieszony na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta Leszna, na okres 21 dni, wykaz nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta Leszna, po³o¿onej w Lesznie przy ul. Dekana, oznaczonej wg ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 438/1 ark. mapy 40, zapisanej w ksiêdze wieczystej KW Nr 40892, przeznaczonej w czêœci do oddania w najem z przeznaczeniem na zainstalowanie na obiekcie komina usytuowanego na przedmiotowej dzia³ce gruntu urz¹dzeñ nadawczych dla potrzeb emisji programu radiowego Polskiego Radia – zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr 227/2009 z dnia 1 lipca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony o wydaniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na uzbrojeniu w infrastrukturê techniczn¹ terenu przemys³owego I.D.E.A. w Lesznie. Przedsiêwziêcie bêdzie polega³o na budowie nawierzchni z mas asfaltowych oraz nawierzchni chodników z prefabrykatów betonowych wraz z infrastruktur¹ podziemn¹: kanalizacj¹ deszczow¹ z urz¹dzeniami podczyszczaj¹cymi i odprowadzaj¹cymi wody opadowe do ziemi, kanalizacj¹ sanitarn¹, sieci¹ wodoci¹gow¹ i oœwietleniem ulicznym w Lesznie. Przedsiêwziêcie obejmuje budowê nawierzchni utwardzonych ulic : Us³ugowej, Mierniczej, Energetyków, Budowlanych oraz dróg dojazdowych okreœlonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 37KDz, 46KDgp, 45KDI, 43KDd i 44KDd. Podmiotem podejmuj¹cym realizacjê przedsiêwziêcia jest Miejski Zarz¹d Dróg i Inwestycji w Lesznie. Z treœci¹ decyzji mo¿na zapoznaæ siê w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wa³owa 5, pok. 24, II piêtro. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski w powy¿szej sprawie w terminie 14 dni od daty og³oszenia niniejszego obwieszczenia w godzinach urzêdowania, tj. od 7.30 do 15.30.

OG£OSZENIE

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie torów PKP relacji Leszno-G³ogów i Leszno-Wroc³aw, wiaduktu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, ulic Henrykowskiej, Chopina oraz granic miasta wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko – w dniach od 27 lipca 2009 r. do 28 sierpnia 2009 r. w siedzibie Wydzia³u Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna, Al. Jana Paw³a II 21, 64-100 Leszno w godz. 7.30-15.30. Dyskusja publiczna nad przyjêtymi rozwi¹zaniami w projekcie zmiany studium odbêdzie siê w dniu 21 sierpnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 w Lesznie o godz. 12. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Prezydenta Miasta Leszna pod adresem: ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 wrzeœnia 2009 r. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy


SPORT

30

BASEBALL

Z kim zagraj¹?

W ostatnim pojedynku rundy zasadniczej ekstraligi Demony Miejska Górka pokona³y na w³asnym boisku 2:1 Zbójcerzy Piaseczno, pieczêtuj¹c zajêcie pierwszego miejsca w tabeli i grê w play-offach.

Fot. archiwum ▲ Stoj¹ od lewej: Miko³aj Pêcak, Maciej Pêcak, Adam Tyliñski i Tomasz Grygier. Z przodu: Jakub Masztalerz i Jakub Czech.

KARTINGI

Pucharowe œciganie

W Radomiu odby³a siê trzecia runda Pucharu Polski Briggs&Stratton. Z dobrej strony zaprezentowali siê w niej kierowcy Automobilklubu Leszczyñskiego.

Najlepiej z naszych zawodników spisa³ siê Maciej Pêcak, który wygra³ kategoriê Rok 125. Drugie lokaty wywalczyli Jakub Czech i Miko³aj Pêcak – pierwszy w kategorii M60, drugi w Rok 125. Dwa trzecie miejsca zaj¹³ startuj¹cy w kategoriach E100 i 125 Junior Max B³a¿ej Wiœniewski. Z pozosta³ych reprezentantów Automobilklubu Leszczyñskiego Ignacy Galon i Adrian Tyliñski uplasowali siê na siódmych miejscach, Patryk Hampel – jedenasty, Gniewko Nowicki – dwunasty, Ja-

kub Masztalerz – trzynasty i Filip Klarzyñski – czternasty. Dru¿ynowo leszczynianie zajêli pierwsze miejsce w kategorii Rok 125 oraz czwarte w E60. W imprezie startowa³o 60 zawodników z kilkunastu klubów z ca³ej Polski. Tor w Radomiu okaza³ siê dla nich bardzo wymagaj¹cy. Doœæ wspomnieæ, ¿e przeci¹¿enia na jednym z zakrêtów dochodzi³y do 4G. To wymaga³o od zawodników mocowania specjalnymi taœmami kasków do ramion, aby utrzymaæ g³o-

wê we w³aœciwym miejscu na zakrêcie. Warto wspomnieæ, ¿e goœciem honorowym radomskich zawodów by³ Tomasz Kuchar, rajdowy mistrz Polski, który te¿ próbowa³ swoich si³ na torze. Nastêpne zawody planowane s¹ na 19 lipca w Poznaniu. Bêd¹ to IV i V runda Kartingowych Mistrzostw Polski. Nieco wczeœniej, bo ju¿ w najbli¿szy weekend, Jakub Czech wybiera siê do Lonato we W³oszech na 17. Trofeo del Garda.

W spotkaniu, w którym zwraca uwagê niski, jak na tê dyscyplinê sportu wynik, gospodarze zdobyli oba punkty w trzeciej zmianie. Goœcie honorowy punkt uzyskali w pi¹tej ods³onie. Mecz do koñca trzyma³ w niepewnoœci. Zbójcerze mogli wyrównaæ i doprowadziæ do dogrywki, ale Cezary Hryniowski z Demonów zdo³a³ wy³apaæ trudn¹ pi³kê wybit¹ przez pa³karza goœci. W porównaniu do poprzednich spotkañ, miejskogóreczanie zagrali trochê s³abiej na pa³ce. Fot. J. Witczak Ustrzegli siê jednak b³ê▲ Wkrótce poznamy przeciwnika Demonów w dów w polu. By³o to dziesi¹te zwyciêstwo z rzêdu walce o medale. Demonów, które (z wyj¹tkiem pocz¹t- g³y mecz ze Zbójcerzami. Jeœli wygra, ku sezonu) imponowa³y wysok¹, rów- wyprzedzi Dêby. Pojedynki pó³fina³on¹ form¹, pokonuj¹c w rundzie rewan- wej rundy play-off rozgrywane bêd¹ ¿owej mistrza Polski, MKS Kutno i do dwóch zwyciêstw. Pierwsze dwa (i pozosta³e, czo³owe dru¿yny rozgry- byæ mo¿e wiêcej ich nie bêdzie) miejskogóreczanie stocz¹ u siebie. W druwek. Zajêcie pierwszego miejsca w za- giej parze rywalizuj¹cej o wejœcie do sadniczym sezonie oznacza, ¿e w play- meczów o tytu³ mistrza Polski zmieoffach (we wrzeœniu) Demony zmie- rz¹ siê MKS Kutno i Gepardy ¯ory, rz¹ siê z czwart¹ dru¿yn¹ tabeli, jed- czyli mistrz i wicemistrz kraju. W poprzednich trzech sezonach nak nie wiadomo jeszcze, kto ni¹ bêdzie. Na razie czwarte miejsce zajmu- Demony odpada³y w pó³fina³ach, zdoj¹ Dêby Osielsko, za nimi jest Silesia bywaj¹c na „pocieszenie” br¹zowe J.W. Rybnik, która ma do rozegrania zale- medale.

(ceg)

LEKKOATLETYKA

Startowali bojanowiacy

Mateusz Chmieliñski z Szoku Bojanowo startowa³ z kadr¹ narodow¹ w Pucharze Jeana Humberta w Tallinnie (Estonia).

ny. W pchniêciu kul¹ w tym sezonie – Klaudia dopiero debiutuje jako Impreza traktowana jest jako mistrzostwa œwiata szkó³ oraz reprezen- juniorka – powiedzia³ Maciej Ra- legitymuje siê wynikiem, który dawa³by jej na mistrzostwach kraju tacji 17-latków. Zawodnik z Bojano- tajczak, trener Szoku. – Startowawa rywalizowa³ w dwóch konkuren- ³a z zawodniczkami o rok starszymi awans do fina³u. Zabrak³o trochê J.W. cjach, zajmuj¹c ósme miejsce w sko- od siebie. Jej wystêp uwa¿am za uda- szczêœcia. ku wzwy¿ (186 cm) i piêtnaste miejsce (drugie w swojej serii) biegu na 110 pp³ (15.27 – rekord ¿yciowy). Obecnie uczestniczy w zgrupowaniu kadry w Jarocinie, gdzie wraz z dwojgiem innych reprezentantów Szoku: Mariett¹ Rabur¹ i Micha³em Wróblewskim przygotowuje siê do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y (24-26 lipca w Krakowie). Klaudia Bartkowiak z bojanowskiego klubu startowa³a w Mistrzostwach Polski Juniorów w Krakowie. W pchniêciu kul¹ zaFot. archiwum jê³a czternaste miejsce (11.47), a w rzucie dys- ▲ Mateusz Chmieliñski (pierwszy z prawej na dole) z innymi reprezentantami Polski kiem piêtnaste (34.56). na Pucharze Humberta.

Fot. E. Baldys ▲ W finale MEJ wystartuje dwóch zawodników Unii Leszno – Przemek Pawlicki i S³awek Musielak.

¯U¯EL

W Tarnowie o medale

W sobotê w Tarnowie rozegrany zostanie fina³ Mistrzostw Europy Juniorów. Wystartuje w nim dwóch zawodników Unii Leszno. Na torze popularnych „Jaskó³ek” wyst¹pi¹ Przemek Pawlicki i S³awomir Musielak. Obok dwójki leszczynian o medale europejskiego czempionatu powalczy jeszcze trzech innych reprezentantów Polski. Bêd¹ to: Maciej Janowski, Dawid Lampart i Patryk Dudek. Lista startowa sobotnich zawodów przedstawia siê nastêpuj¹co: Przemek Pawlicki Maciej Janowski Dawid Lampart Patryk Dudek

S³awomir Musielak Linus Sundstroem Dennis Andersson Kim Nilsson Anton Rosen Michael Hadek Michal Dudek Rene Bach Jevgenijs Karavackis Martin Vaculik Artem £aguta Aleksander Conda Fina³ Mistrzostw Europy Juniorów rozpocznie siê o godzinie 19, a bezpoœredniej relacji z Tarnowa bêdzie mo¿na wys³uchaæ na antenie Radia „Elka”. (ceg)


SPORT

31

ŻUŻEL

Boniek, Blanik i inne gwiazdy Husaria na koniach, piękne kobiety, wielkie gwiazdy sportu i show biznesu oraz byli i obecni mistrzowie żużlowych torów. Wszystkich ich będzie można zobaczyć 17 lipca w Lesznie podczas uroczystej prezentacji polskiej drużyny. Do tego niecodziennego wydarzenia dojdzie w następny piątek o godzinie 18.30 w dniu przerwy między barażem a finałem Drużynowego Pucharu Świata. Zapoczątkują je wystąpienia na schodach ratusza, które wygłoszą: prezydent Leszna, prezes Polskiego Związku Motorowego i przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Później ulicami miasta ruszy barwna parada. W jej skład wchodzić będą: husarze na koniach, orkiestra, kadra narodowa oraz dziewczyny z motocyklem na jadącej platformie. Przemarsz zostanie poprowadzony ulicami: Leszczyńskich i 17-Stycznia. Ten barwny pochód potrwa około 30 minut. Kolejna część piątkowej imprezy odbędzie się już pod Stadionem Alfreda Smoczyka. Tam na specjalnie ustawionej scenie odbędzie się prezentacja

polskiego zespołu. Fanom „czarnego sportu” zaprezentują się: Tomasz Gollob, Jarosław Hampel, Rune Holta, Adrian Miedziński, Krzysztof Kasprzak i Piotr Protasiewicz. Ważnym elementem prezentacji będzie powołanie trzech pierwszych ambasadorów polskiego żużla. Tytuł ten nadany zostanie między innymi: mistrzowi olimpijskiemu z Pekinu Leszkowi Blanikowi i znakomitemu przed laty piłkarzowi Zbigniewowi Bońkowi. Na scenie pamiątkowe dyplomy zostaną także wręczone członkom Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski. Po zakończeniu części oficjalnej w alejce prowadzącej do stadionu otwarte zostanie stoisko Nice - głównego sponsora żużlowej reprezentacji Polski. Tam między innymi będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia na żużlowym motocyklu

Fot. E.Baldys ▲Reprezentacja Polski (na zdjęciu uczestnicy ubiegłorocznego półfinału DPŚ w Lesznie) zostanie uroczyście zaprezentowana przed Stadionem Alfreda Smoczyka.

w towarzystwie zawodników sponsorowanych przez firmę Nice. – Dla każdego fana „czarnego sportu” powinna to być ciekawa atrakcja. Poza tym warto przypomnieć, że to właśnie w naszym miasteczku będzie można pochwalić się

swoim strojem i wykonując pamiątkowe zdjęcie zgłosić akces do konkursu na najefektowniejszy strój kibica żużlowej reprezentacji Polski – tłumaczy Adam Krużyński, dyrektor zarządzający Nice Polska. Całość uroczystej prezentacji za-

kończy koncert zespołu Lombard. W imieniu organizatorów: Urzędu Miasta Leszna, Polskiego Związku Motorowego, Unii Leszno SSA, Prestige MJM Ostrów Wielkopolski oraz Nice, serdecznie zapraszamy. (ceg)

Gazeta „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespół: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, Elżbieta Curyk-Sierszulska, Łukasz Domagała, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyński – redaktor naczelny, Andrzej Przewoźny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Mirosław Wlekły, Kinga Zydorowicz, współpracownicy: Dariusz Borowski, Elżbieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyńska Oficyna Wydawnicza, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, ul. Malwowa 158, 60-175 Skórzewo k.Poznania, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082


Sport ŻUŻEL

Chcą wrócić na mistrzowski tron Osiem zespołów rozpoczyna rywalizację o Drużynowy Puchar Świata. Zapoczątkują ją turnieje półfinałowe, które w najbliższych dniach zostaną rozegrane w duńskim Vojens i angielskim Peterborough. Medalistów poznamy w przyszłą sobotę w Lesznie. Tegoroczna batalia o światowy prymat zainaugurowana została zawodami kwalifikacyjnymi, które na początku maja odbyły się w Daugavpils i Terenzano. Z turnieju na Łotwie awans uzyskali Czesi, a we Włoszech najlepsi okazali się Słoweńcy. Te dwa zespoły trafiły do dwóch grup, które wcześniej zostały utworzone z sześciu najlepszych ekip ubiegłorocznej edycji Drużynowego Pucharu Świata. Czesi powalczą o awans do finału z Duńczykami, Szwedami i Rosjanami, a Słoweńcy z Brytyjczykami, Australijczykami i Polakami. Pierwszy z półfinałów rozegrany zostanie już w najbliższą sobotę w duńskim Vojens. Jego faworytem będą gospodarze, którzy bronią tytułu zdobytego przed rokiem na tym właśnie torze. Mistrzów świata poprowadzi do boju Nicki Pedersen, a wspierać go będą: Bjarne Pedersen, Hans Andersen, Kenneth Bjerre i Niels Kristian Iversen. Ich najgroźniejszymi rywalami będą zapewne Szwedzi (Antonio Lindba-

eck, Fredrik Lindgren, David Ruud, Andreas Jonsson i Jonas Davidsson). To między tymi dwoma zespołami rozstrzygnie się walka o pierwsze miejsce, która da bezpośredni awans do finału DPŚ. Znacznie ciekawiej zapowiada się rywalizacja w drugiej grupie, w której wystąpią Polacy. Naszym żużlowcom przyjdzie się zmierzyć w najbliższy poniedziałek w Peterborough z drużynami Wielkiej Brytanii, Australii i Słowenii. Stawka wydaje się mocniejsza i bardziej wyrównana niż w Vojens. Walka o pierwsze miejsce toczyć się będzie zapewne między gospodarzami (Edward Kenneth, Lewis Bridger, Chris Harris, Tai Woffinden, Daniel King), zawodnikami z Antypodów (Ryan Sullivan, Rory Schlein, Leigh Adams, Jason Crump, Chris Holder) oraz biało-czerwonymi (Tomasz Gollob, Krzysztof Kasprzak, Piotr Protasiewicz, Adrian Miedziński, Jarek Hampel). Tylko jedna z tych ekip uzyska bezpośredni awans do leszczyńskiego finału. Dwie kolejne,

Marek Cieślak (menedżer reprezentacji Polski) – Naszym celem jest awans do leszczyńskiego finału i odzyskanie prymatu na świecie. Nie interesuje nas minimalizm, a poprzeczkę zawsze zawieszamy sobie wysoko. Skład drużyny jest, jaki jest. Postawiłem na doświadczenie i ktoś może zarzucić, że wybrałem aż czterech weteranów. Głównym kryterium była jednak nie metryka, a aktualna forma. Uważam, że postawiłem na najlepszych obecnie polskich żużlowców.

$2/'!$/:€/4! 0°€&).!€76/*%.3 ,)0#!

zwycięzca

zesp

oły

zm iejsc

0°€&).!€70%4%2"/2/5'( ,)0#!

&).!€$0i,%3:./ ,)0#!

zwycięzca

zespoły z miejsc 1-2 2-3

podobnie jak drugi i trzeci zespół z turnieju Vojens, otrzymają dodatkową szansę na zakwalifikowanie się do decydującej rozgrywki w barażu. A ten już w najbliższy czwartek odbędzie się na torze Stadionu Alfreda Smoczyka, skąd dwie najlepsze ekipy awansują do sobotniego finału. Menedżer Marek Cieślak zabiera do Anglii piątkę zawodników. Jest wśród nich czwórka rutyniarzy, mających na swoim koncie medale DPŚ i jeden debiutant - Adrian Miedziński. – Zrobię wszystko, by potwierdzić, że wybór szkoleniowca był słuszny – zapewnia Adrian Miedziński. A co o szansach drużyny sądzi

"!2!Œ$0i,%3:./ ,)0#!

zes

ej z mi poły

-3 sc 2

znacznie bardziej doświadczony i Skład biało-czerwonych utytułowany kolega z reprezentana turniej w Peterborough cji? 1. Tomasz Gollob – Chcemy odnieść sukces w tych 2. Krzysztof Kasprzak rozgrywkach i myślę, że jesteśmy w 3. Piotr Protasiewicz stanie to osiągnąć. Finał odbywa 4. Adrian Miedziński się w Lesznie i wspaniale byłoby 5. Jarosław Hampel powtórzyć wynik z 2007 roku, kieR. Rune Holta dy zdobyliśmy złoto na stadionie Nasi żużlowcy pojadą w kaSmoczyka. Tor w Peterborough, na skach białych, Australijczycy w którym zaczynamy rywalizację, jest czerwonych, Brytyjczycy w niedość specyficzny i czeka nas ciężka bieskich i Słoweńcy w żółtych. walka o każdy punkt. Nie będzie Zawody rozpoczną się o godzinie jednak tragedii, jak nie wygramy w 20.30 czasu polskiego. półfinale. Ewentualny start w barażu pomoże tylko dopasować moO Drużynowym Pucharze Świata tocykle przed finałem – uważa piszemy również na stronie 31. Jarek Hampel. (ceg)

okna z kołobrzeskiego


Fot. E.Baldys

Walczą o finał

Żużlowcy rozpoczynają walkę o Drużynowy Puchar Świata. Medalistów poznamy w przyszłą sobotę w Lesznie. str.

ABC

31 i 32

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K S STYŃ

GO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 53 (2101) 10.07-13.07.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Drogie świnie

Za kilogram żywca rolnik dostanie teraz nawet 5,50 zł. Nigdy jeszcze cena skupu świń nie była tak wysoka. A zwierząt na rynku wciąż brakuje. str. 10

(w tym 7% VAT)

Ugoda z Plazą

Kości na budowie

Na ul. Tkackiej w Gostyniu robotnicy wykopali ludzkie kości i czaszkę. Kiedyś w miejscu znaleziska były ogródki działkowe. str. 6

82-letnia Wanda Dudziak (z prawej) odszkodowanie od Plazy wywalczyła sobie w sądzie. Na zdjęciu z córką Marią Cembrzyńską i adwokatem Januszem Kończalem. Fot. E. Baldys

Za wyprowadzkę z domu przy ul. Przemysłowej 22 w Lesznie Wanda Dudziak dostanie od spółki Plaza 25.000 zł. Nie wiadomo, co będzie z pozostałymi lokatorami budynku sąsiadującego z dawnymi młynami. Dwom rodzinom grozi eksmisja. Żadna z nich nie ma dokąd pójść. str. 2


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Spotkanie w sprawie układu Mieszkańcy Gostynia będą mogli poznać szczegóły rozwiązań komunikacyjnych miasta. We wtorek odbędzie się spotkanie w GOK Hutnik z władzami miasta, poświęcone temu tematowi. – Mieszkańcy Gostynia zainteresowani koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego naszego miasta będą mieli okazję zapoznać się z jej szczegółami – mówi Henryk Sadzki, naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu. – Wtorkowe spotkanie służyć będzie głównie wyjaśnieniu przyjętych w planowaniu założeń projektu przebudowy ulic Jana Pawła II przez Fabryczną do Poznańskiej.

Budowa tzw. średnicówki planowana jest na przyszły rok. Projekt ten zakłada wprowadzenie ruchu dwukierunkowego od ulicy Nad Kanią do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Do końca lipca tego roku miały zakończyć się prace związane z przebudową innego odcinka ulicy Nad Kanią. Pojawiły się jednak nieprzewidziane trudności, które wydłużą prace na tej drodze. Ulica ma być przejezdna dopiero 21 sierpnia.

– W trakcie przebudowy konieczne okazało się wykonanie dodatkowych prac polegających między innymi na przycięciu stalowych ścianek szczelnych po wykonanej kanalizacji deszczowej – wyjaśnia H. Sadzki. Konieczna była też przebudowa instalacji gazowej, która kolidowała z realizowaną inwestycją. Wykonawca wycenił koszt dodatkowych prac na 10.000 zł. Całość robót szacowana była na blisko 1,8 mln zł. W połowie sierpnia rozpoczną się natomiast prace remontowe na ulicy Energetyka, które okresowo powodować będą utrudnienia w ruchu drogowym. Wykonana tam zostanie nowa nawierzchnia i chodnik. Łączny koszt prac wyniesie prawie 380.000 zł. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud-Gostyń. Remont powinien zakończyć się do 1 września. Spotkanie w sprawie przebudowy układu komunikacyjnego w Gostyniu rozpocznie się o godz. 16 we wtorek, 14 lipca. ES

▲Wiele atrakcji przygotowali organizatorzy tegorocznych Dni Piasków. W Turnieju Wsi wystartowało osiem drużyn, najlepszą z nich okazała się załoga Grabonogu. Zwycięzcy otrzymali puchar i nagrodę finansową w wysokości 1500 zł. O kolejnych miejscach zdecydowała dogrywka między Michałowem i Strzelcami Wielkimi w konkurencji rzutów piłką do kosza. Lepsza okazała się drużyna Michałowa, zdobywając drugie miejsce i 1000 zł nagrody. Strzelce Wielkie zajęły trzecią lokatę i w nagrodę otrzymały 800 zł. Drużyna Piasków, która uplasowała się na czwartym miejscu, otrzymała 500 zł, a pozostałe: Szelejewo, Drzęczewo, Smogorzewo i Podrzecze po 300 zł. W ramach Dni Piasków rozegrano też Turniej Piłkarski Drużyn Niezrzeszonych. Wygrała grupa SZYMAŃSKI Piaski, za nią uplasowały się: CEGIELNIA Piaski, Kominiarze Piaski i CELKA Strzelce Małe. W Festiwalu Grillowania startowały cztery koła KGW i jedno Związku Emerytów. Najsmaczniejszą kiełbasę z grilla przygotowały panie z KGW Smogorzewo. W nagrodę otrzymały książkę kucharską i puchar. Drugie miejsce przyznano KGW Michałowo, trzecie kołu PZERiI w Piaskach. Wszystkie drużyny otrzymały bony pieniężne i dyplomy. Było też sporo występów artystycznych i atrakcji dla dzieci. Wśród młodzieży dużą popularnością cieszyła się ściana wspinaczkowa i most komandosa (na zdjęciu). Tekst i fot. ES

Wyścigi drezyn Na dworcu kolejowym w Krobi przeprowadzone zostaną eliminacje powiatowe IV Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych. Do udziału w nich zapraszają: Fundacja Gościnna Wielkopolska, gmina Krobia, Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna oraz Krzywińska Kolej Drezynowa. Wyścigi odbędą się w niedzielę, 12 lipca o godz. 14. Dwie godziny wcześniej będzie można dokonać zapisu osad oraz pobrać regulamin zawodów. Po zawodach o godz. 16 rozpocznie się Rodzinny Piknik Dworcowy. W programie przewidziano przejażdżki drezynami, kiełbaski z grilla za symboliczną złotówkę, sportową rywalizację dla dzieci i dorosłych, strzelanie z wiatrówki, pokaz motocykli i sprzętu strażackiego, pokaz walk rycerskich, wspólną biesiadę w takt znanych i lubianych przebojów, plenerową dyskotekę oraz inne atrakcje.

▲Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się półkolonie taneczno-artystyczne, zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu. Uczestniczyło w nich 33 dzieci z gminy Poniec. Oferta przygotowana przez instruktorkę tańca Katarzynę Sobkowiak była bardzo bogata, obejmowała zajęcia taneczne, gimnastyczne, konkursy plastyczne i teatralne. Zwycięzcy każdego konkursu nagradzani byli drobnymi upominkami. Ich prace plastyczne można oglądać w sali GCK w Poniecu. Na zakończenie półkolonii wszyscy uczestnicy wyjechali do Rokosowa. Tam przy grillu, podczas smażenia kiełbasek i wspólnym biesiadowaniu, wspominano miłe i pożytecznie spędzone chwile na półkoloniach. Dodatkową atrakcją były przejażdżki bryczką. Tekst i fot. ES

Nowe przedszkole W Gostyniu od września funkcjonować będzie kolejne niepubliczne przedszkole. Program edukacyjny tej placówki będzie oparty na metodyce Marii Montessori, wykorzystującej indywidualne możliwości i potencjał dziecka. Przedszkole będzie prowadzić Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TRATWA. Organizacja ta prowadzi już podobną placówkę w Chwałkowie w gminie Krobia, gdzie ma swoją siedzibę. – Program edukacyjny przedszkola oparty jest na metodyce Marii Montessori umożliwiającej wykorzystanie indywidualnych możliwości i potencjału dziecka – wyjaśnia Katarzyna Konopka – Parzy, prezes stowarzyszenia TRATWA. – W ramach zajęć przewidziane są też cotygodniowe

sesje z artterapii oraz wspomaganie rozwoju w zakresie ćwiczeń integracji sensomotorycznej według J. Ayres, a także, w razie potrzeby, indywidualne spotkania z logopedą. Do przedszkola niepublicznego, które mieścić się będzie przy ulicy Górnej w Gostyniu, przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat. Zajęcia z nimi przewidziane są na 9 godzin dziennie. Maksymalnie w grupie może być 15 dzieci. Spotkanie informacyjne dla rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka do tej placówki odbędzie się 18 sierpnia. Szczegóły podane zostaną na stronie internetowej: www. tratwa2007.republika.pl. Można też uzyskać informacje pod nr. tel. 667 186 900 lub 601 499 314. ES

ES

▲W kawiarence internetowej Gminnego Centrum Kultury w Poniecu rozegrano Letni Turniej FIFA ‘09. Wystartowało w nim jedenastu chłopców, jednak po dwóch tygodniach rozgrywek pozostało tylko ośmiu wytrwałych. Zawodnicy grali systemem ligowym każdy z każdym. Mecze rozgrywane były w dwóch rundach. Najlepszy w całym turnieju okazał się Szymon Paszek reprezentujący Manchester United, drugie miejsce wywalczył Dawid Urbaniak (AC Milan), trzecie Jędrzej Wyskok ( Roma). Tekst i fot. ES

11 lipca – Poniec. Wycieczka rowerowa „Po okolicznych dworkach” godz. 10 – start sprzed Domu Strażaka. Trasa: Poniec – Janiszewo – Waszkowo – Zawada – Potrzebowo – Gościejewice – Sowiny. Koszt uczestnictwa 5 zł od osoby. Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, przewodniczący RadyMiejskiej, pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów Alkoholowych. ES

▲Podczas Turnieju Piłkarskiego im. Jana Dopierały, który rozegrany został w niedzielę na stadionie w Rokosowie, nie zabrakło dodatkowych atrakcji dla młodszych i starszych mieszkańców wioski. Przygotowano dmuchany zamek, loterię fantową, quady, grilla. Odbył się także konkurs strzelania z wiatrówki . W kategorii mężczyzn najlepszym strzelcem okazał się Bronisław Przewoźny, za nim uplasowali się Paweł Katarzyński i Andrzej Schonfelder. Wśród pań zwyciężyła Małgorzata Dopierała, drugie miejsce zajęła Hanna Jankowska, trzecie Lidia Walczak. Nagrody w tym konkursie ufundował burmistrz Ponieca Kazimierz Dużałka. Sponsorami nagród w loterii fantowej byli firma RYMEK i Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu. Tekst i fot. ES


Fot. E.Baldys

Walczą o finał

Żużlowcy rozpoczynają walkę o Drużynowy Puchar Świata. Medalistów poznamy w przyszłą sobotę w Lesznie. str.

ABC

31 i 32

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K S CIAÑ

KOŒ

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 53 (2101) 10.07-13.07.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Drogie świnie

Za kilogram żywca rolnik dostanie teraz nawet 5,50 zł. Nigdy jeszcze cena skupu świń nie była tak wysoka. A zwierząt na rynku wciąż brakuje. str. 10

(w tym 7% VAT)

Ugoda z Plazą

Kości na budowie

Na ul. Tkackiej w Gostyniu robotnicy wykopali ludzkie kości i czaszkę. Kiedyś w miejscu znaleziska były ogródki działkowe. str. 6

82-letnia Wanda Dudziak (z prawej) odszkodowanie od Plazy wywalczyła sobie w sądzie. Na zdjęciu z córką Marią Cembrzyńską i adwokatem Januszem Kończalem. Fot. E. Baldys

Za wyprowadzkę z domu przy ul. Przemysłowej 22 w Lesznie Wanda Dudziak dostanie od spółki Plaza 25.000 zł. Nie wiadomo, co będzie z pozostałymi lokatorami budynku sąsiadującego z dawnymi młynami. Dwom rodzinom grozi eksmisja. Żadna z nich nie ma dokąd pójść. str. 2


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Wsparcie dla sportu W Kościanie jest wreszcie możliwość finansowania sportu kwalifikowanego przez samorząd miejski. Uchwałę w tej kwestii podjęła Rada Miejska na ostatniej sesji. W ostatnich latach samorząd Kościana przeznaczał środki jedynie na sport dzieci i młodzieży w ramach konkursów ofert oraz na nagrody dla wybitnych sportowców. Podjęta przez radę uchwała dotycząca sportu kwalifikowanego na terenie miasta Kościana umożliwia udzielanie wsparcia finansowego z tytułu: przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym, udziału klubu lub

zawodnika w konkretnych zawodach, wynajmu obiektów i urządzeń sportowych, zakupu lub ulepszenia sprzętu sportowego. Możliwe jest też dofinansowanie wydatków administracyjno-księgowych oraz zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych, związanych bezpośrednio z realizacją dofinansowywanego projektu. Łączna kwota dotacji przyznanych klubowi w roku budżetowym nie może przekroczyć 30.000 zł, a

udział środków z dotacji nie może być większy niż 30 proc. sumy kosztów wspieranych projektów. W tym roku miasto przeznaczy na te cele 70.000 zł. Swoje wątpliwości odnośnie kształtu uchwały zgłaszał Marek Szymkowiak, radny i przewodniczący miejskiej Rady Sportu: – Zabrakło rozpisania jak te pieniądze będą dysponowane, kto będzie decydował i nadzorował wydatkowanie pieniędzy. Zbyt ogólnikowe jest stwierdzenie, że burmistrz powoła komisję trzyosobową. Mimo wszystko dziękuję za podjęcie tej uchwały, bo była bardzo potrzebna. – Jako rada jesteśmy strażnikami środków publicznych i sposób udzielania tych dotacji musi być taki biurokratyczny – odpowiedział burmistrz. Zastrzegł, że w skład komisji nie mogą wchodzić osoby, które są zainteresowane pozyskiwaniem tych pieniędzy. (dab)

Z rakietką Fot. D.Borowski V Mowę pożegnalną wygłosił m.in. Zdzisław Witkowski prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej.

Ostatni wykład Tłum ludzi zebrał się na pogrzebie Józefa Świątkiewicza, Honorowego Obywatela Gminy Czempiń, znanego regionalisty ziemi kościańskiej. Oprócz rodziny i przyjaciół na pogrzeb przybyli m.in.: samorządowcy z powiatu kościańskiego oraz gminy Kościan i sąsiednich gmin, znajomi, delegacje stowarzyszeń i instytucji. Józef Świątkiewicz sprawował wiele funkcji. Był radnym powiatu kościańskiego, działaczem kultury, wieloletnim przewodniczącym Rady Muzeum Regionalnego w Kościanie, sekretarzem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej (działał w nim od 1972 roku), członkiem Zespołu ds. Ochrony Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego. – Ze ściśniętym sercem przychodzimy na twój ostatni wykład, by podziękować za wszystkie z tobą

spotkania. Feliks Szołdrski, właściciel Czempinia, nakazał na murach pałacu zapisać sentencję: ,,Bogu – dawcy życia, Ojczyźnie, która jest życiem życia, sławie, która jest życiem po życiu’’. Są to, drogi Józefie, słowa o tobie, o twoim życiu. Do każdego człowieka wychodziłeś z wyciągniętą ręką i otwartym sercem. Takim cię będziemy zawsze pamiętać... – powiedział starosta kościański Andrzej Jęcz. – Po to człowiek otrzymał w darze pamięć, aby korzystając z niej, choć częściowo oszukiwał śmierć. Bowiem tylko ten umiera naprawdę i nieodwołalnie, o kim nikt nie pamięta. Pamięć o Tobie, Józefie, na pewno nie zginie, a strażnikami tej pamięci będziemy my wszyscy – powiedziała w swojej pożegnalnej mowie burmistrz gminy Czempiń Dorota Lew-Pilarska. (dab)

Półkolonie pod nazwą „Wakacje na sportowo z rakietką” organizuje Klub Sportowy Orlęta Czacz. Mogą w nich wziąć udział dzieci z powiatu kościańskiego. Zajęcia, prowadzone przez instruktora tenisa stołowego, rozpoczną się 10 sierpnia. W programie zaplanowano cztery wyjazdy na basen do Kościana oraz rozegranie czterech turniejów tenisa stołowego w różnych kategoriach wiekowych. Półkolonie finansowane z budżetu powiatu kościańskiego potrwają do 22 sierpnia. Zapisy przyjmowane będą do 31 lipca pod adresem: Czacz, ul. 27 Stycznia 1 lub telefonicznie pod numerem 0505 421 215. Liczba miejsc ograniczona. (dab)

Fot. archiwum

Profesjonalnie, rzetelnie, skutecznie Zakończył się projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Inga w Śmiglu pod nazwą „Profesjonalnie, rzetelnie, skutecznie – tak chcemy działać!”. Uroczyste podsumowanie odbyło się w Centrum Kultury w Śmiglu. Projekt dofinansowany został ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Jego celem było zwiększenie wśród 8 członków stowarzyszenia i jednego wolontariusza umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność stowarzyszenia, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości i budowania wizerunku organizacji. Uczestniczyli oni w warsztatach prowadzonych przez trenera ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych PI-

Zaproszenia Dzisiaj, w piątek o godz. 16 w Koszanowie rozpocznie się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy zapraszają na ul. Wierzbową do Świetlicy Wiejskiej. Będą gry i zabawy dla dzieci, slodki poczęstunek oraz przejażdżki bryczkami.

xxx

W sobotę, 11 lipca, w Nowej Wsi odbędzie się Festyn Letni. Rozpocznie go blok gier i zabaw dla dzieci, które poprowadzą pracownicy Centrum Kultury w Śmiglu. Później odbędzie się biesiada przy ognisku, a uczestnicy imprezy będą się mogli posilić pieczonymi kiełbaskami. A na godz. 20 przewidziano pierwszy seans kina letniego pod chmurką. Widzowie obejrzą film pt. „Pan Samochodzik i praskie tajmnice”. Początek festynu o godz. 16.

Zainaugurowali sezon

Fot. D.Borowski V Kościańscy strażacy i jednostka pogotowia ratunkowego wzięli udział w akcji ratunkowej podczas zderzenia dwóch aut osobowych na moście w Kiełczewie. Jeden z pojazdów wpadł do rzeki, a drugi zapalił się. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Strażacy zajęli się gaszeniem płonącego samochodu, natomiast grupa ratownictwa wodno-nurkowego przystąpiła do wydobywania auta z dna rzeki.Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności i zgrywanie wspólnych działań ratowników i nurków.

SOP oraz trenerkę z firmy Premium Consulting. Z uzyskanych funduszy zakupiono m.in. laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, tablice flipckart oraz stworzono profesjonalną stronę internetową www.inga.org.pl. Stowarzyszenie otrzymało także własne logo. Podczas spotkania w CK prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Inga Izabella Szablewska przedstawiła dotychczasowe dokonania organizacji i omówiła plany na przyszłość. Podkreśliła, że dzięki udziałowi w projekcie członkowie stowarzyszenia będą działać jeszcze bardziej profesjonalnie, rzetelnie i skutecznie na rzecz społeczności lokalnej. Zapewniła też, że organizacja jest otwarta na nowe propozycje i pomysły. LL

Dwie imprezy siatkówki plażowej odbyły się w miniony weekend na osiedlu Jagiellońskim w Kościanie. Najpierw rozegrano III Turniej Pamięci Jerzego Podskoka, który zapoczątkował zmagania „plażówki” w mieście nad Obrą. Rywalizację dziewięciu zespołów poprzedziło uczczenie minutą ciszy pamięci tego kościańskiego społecznika. Pierwsze miejsce zajęli Wyznawcy Żubra (Tomasz Kubiak i Mateusz Florkowski) przed Polchampi (Marcin Nawrot i Krzysztof Kucharski) i zespołem Ciężko Powiedzieć (Konrad Dominiak i Piotr Mikołajczak). W niedzielę odbyła się inauguracyjna kolejka IV edycji Kościańskiej Amatorskiej Siatkówki Plażowej.

Do rozgrywek przystąpiło dziesięć drużyn. Zwycięzcą pierwszej kolejki została drużyna To Trochę Potrwa (Robert Głowiński, Filip Rachwalak), która w finale pokonała 2:0 Ciężko Powiedzieć. Zwycięzcy zainkasowali 12 punktów, a drugi zespół 10. W meczu o trzecie miejsce Wyznawcy Żubra okazali się lepsi od Parafian (Łukasz Wojciechowski, Piotr Kubicki), z którymi wygrali 2:0. Za trzecie miejsce przydzielono 8 punktów, a za czwarte 7. Druga kolejka zostanie rozegrana, także na boisku na os. Jagiellońskim, w niedzielę, 12 lipca o godz. 9. Wszystkich chętnych w imieniu organizatora Aliny Otto serdecznie zapraszamy. (dab)

xxx

W niedzielę, 12 lipca, amatorzy wypoczynku na świeżym powietrzu powinni udać się do Karmina. Tam o godz. 14.30 rozpocznie się festyn dla dzieci. Nie zabraknie gier i zabaw oraz upominków dla najmłodszych. Będzie też ognisko i pieczone kiełbaski. LL

Letnie kino

Dzisiaj, 10 lipca o godz. 21 odbędzie się kolejna projekcja kina letniego. Tym razem na placu przy ul. Bernardyńskiej (w razie deszczu w sali Teatru 112) wyświetlony zostanie film w reżyserii Stanleya Kubricka, zatytułowany ,,Mechaniczna pomarańcza’’. Organizatorem projekcji jest Kościański Ośrodek Kultury. Wstęp wolny. (dab)


Fot. E.Baldys

Walczą o finał

Żużlowcy rozpoczynają walkę o Drużynowy Puchar Świata. Medalistów poznamy w przyszłą sobotę w Lesznie. str.

ABC

31 i 32

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K WIC

RA

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 53 (2101) 10.07-13.07.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Drogie świnie

Za kilogram żywca rolnik dostanie teraz nawet 5,50 zł. Nigdy jeszcze cena skupu świń nie była tak wysoka. A zwierząt na rynku wciąż brakuje. str. 10

(w tym 7% VAT)

Ugoda z Plazą

Kości na budowie

Na ul. Tkackiej w Gostyniu robotnicy wykopali ludzkie kości i czaszkę. Kiedyś w miejscu znaleziska były ogródki działkowe. str. 6

82-letnia Wanda Dudziak (z prawej) odszkodowanie od Plazy wywalczyła sobie w sądzie. Na zdjęciu z córką Marią Cembrzyńską i adwokatem Januszem Kończalem. Fot. E. Baldys

Za wyprowadzkę z domu przy ul. Przemysłowej 22 w Lesznie Wanda Dudziak dostanie od spółki Plaza 25.000 zł. Nie wiadomo, co będzie z pozostałymi lokatorami budynku sąsiadującego z dawnymi młynami. Dwom rodzinom grozi eksmisja. Żadna z nich nie ma dokąd pójść. str. 2


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

3

AKTUALNOŚCI RAWICKIE

I wszyscy się bawili Świętu Rawicza towarzyszyło kilka imprez sportowo-rekreacyjnych, zorganizowanych między innymi przez OSiR. Jedną z nich – na pływalni – był wodny piknik z udziałem ekip zakładów pracy i rodzin. W wyścigach sztafetowych firm 4x25 m stylem dowolnym zwyciężyła ekipa gospodarzy – OSiR-u z czasem 56,81. Drugie miejsce zajął Pagmer (57,84), trzecie Zakład Karny (59,50), czwarte Samorządowcy (1:04,00), piąte drużyna Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń (2:09,39). W wyścigach rodzinnych startowały dwuosobowe drużyny złożone z rodzica i dziecka. Każda para musiała pokonać 50 m stylem dowolnym połączona (z

wyjątkiem nawrotu): jedna osoba płynęła z przodu, druga trzymała ją za nogę. Po przepłynięciu połowy dystansu zawodnicy zmieniali pozycje. Zwyciężyli Zbigniew Chorzępa z synem Grzegorzem przed Maciejem Szymkowiakiem z córką Martą oraz Michałem Gertchenem z wnuczką Igą. Na 50 m stylem dowolnym pływali także zawodnicy powyżej 30. i 50. roku życia. W pierwszej kategorii zwyciężył Zbigniew Sobolewski (30,66) przed Tomaszem Balcerkiem i Dominikiem Pieprzykiem. W drugiej Leszek Mucha (33,51) przed Piotrem Domanieckim i Zbigniewem Chorzępą.

Dzieciom wiele frajdy przysporzyły zabawy w wodzie, np. ,,Piraci na morzu’’, w której maluchy szukały i wyławiały skarby z rozbitego statku. Wygrywał ten pirat, który nazbierał najwięcej skarbów (zabawek). Zwyciężył Marcin Lorek (34 wyłowione przedmioty) przed Olą Twardą i Damianem Lorkiem. W „Wyścigach krecików’’ dla młodzieży startowano w okularkach z zamalowanymi szkiełkami. Zwyciężyła Ola Twarda przed siostrą Alą oraz Igą Gertchen.

Wyróżnienie za wyjątkowo sportową postawę i hart ducha podczas pikniku otrzymał Michał Gertchen. OSiR zorganizował także turniej tenisa ziemnego o puchar burmistrza. Zawody zgromadzily 18 uczestników w wieku od 17 do 66 lat. Zwyciężył Henryk Żyto pokonując w finale Dariusza Cichego 6:1, 6:3. Trzecie miejsce zajęli Andrzej Kośmider i Maciej Karkosz. Święto Rawicza, ze swoim głównym programem, spełniło założenia organizatorów i oczekiwania mieszkańców miasta. Rawiczanie dobrze się bawili. I o to przede wszystkim chodziło. Na brak atrakcji

nie można było narzekać. Z gorącym przyjęciem spotkały się gwiazdy estrady: Monika Brodka, Kasia Wilk, Krzysztof Krawczyk, Ivan Komarenko. W tej samej roli wystąpiła Majka Jeżowska, choć nie był to typowy koncert, lecz wspólna zabawa z dziećmi. Obdarzona ciepłym głosem artystka zdobyła sympatię publiczności, dostarczając sporej dawki pozytywnej energii. W jej repertuarze całe rodziny z łatwością odnajdywały piosenki, przy których doskonale się bawiły. Znakomitym pomysłem było zaproszenie Teatru Wagabunda, który zapewnił najmłodszym mnóstwo zabaw. Tego oczekiwali rawiczanie, dla których był to wielki, rodzinny festyn. Trochę w tle programu imprezy pozostawały VI Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa, ale nie sposób powiedzieć, że nie zostały zauważone. W „targi mięsne” wpisywały się wszak konkursy wędliniarskie, układanie i degustacja kilometra kiełbasek rawickich czy konkurs „Wielkopolski obiad”. Mimo wszystko klimat ODW ulega zmianie, o czym świadczył tylko jeden wystawca branży mięsno-wędliniarskiej, który jedynie symbolicznie zaakcentował to, co było wszechobecną atmosferą pierwszej edycji przedsięwzięcia. Niektórzy, sięgając pamięcią pięć lat wstecz, przyznawali, że łza się w oku kręci na wspomnienie stoisk, które prześcigały się w organizowaniu degustacji firmowych wyrobów, zapewniając całodzienne wyżywienie... J.W.

We czterech można więcej Rawicki szpital i tutejszy powiat są jednymi z czterech w Wielkopolsce, którzy mają lecznice przekształcone w spółki prawa handlowego i podpisali deklarację o współpracy dotyczącej ochrony zdrowia. Poza Rawiczem skomercjalizowane szpitale mają powiaty: poznański, pleszewski i wrzesiński. Wszystkie cztery powiaty są wyłącznymi właścicielami lecznic-spółek, posiadając w nich 100 procent udziałów. Samorządowymi spółkami medycznymi funkcjonującymi jako NZOZ-y kierują prezesi. W Rawiczu jest nim Janusz Atłachowicz, dotychczasowy dyrektor i menedżer szpitala. – Jako pierwszy komercjalizację szpitala przeprowadził powiat poznański – mówi Janusz Atłachowicz. – W jego ślady poszły powiaty pleszewski i wrzesiński. My byliśmy następni, korzystając z ich doświadczeń. Wszystkie cztery szpitale leczą

podobną liczbę pacjentów, mają podobne problemy i porównywalną wielkość kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia – od 30 do 40 milionów złotych rocznie. Każdy z nich dopiero uczy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Właśnie te podobieństwa spowodowały, że zdecydowaliśmy się na współpracę. Podpisana przez powiaty i ich szpitale deklaracja dotyczy wymiany doświadczeń i wspierania się w zarządzaniu spółkami oraz tworzenia jak najlepszych warunków leczenia na terenie każdej z nich. Inny wspólny cel to pozyskiwanie dodatkowych funduszy na rozwój szpitali oraz rozszerzanie i podnoszenie jakości

usług medycznych, aby lecznice mogły spełnić do 2012 roku standardy określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Uczestnicy porozumienia zamierzają też konsultować się w sprawie kontraktów na usługi zdrowotne. Mogliby wspólnym frontem występować w rozmowach z NFZ ,dotyczących finansowania leczenia w każdym ze szpitali albo zgłaszać trapiące ich problemy do Ministerstwa Zdrowia. Liczą na nawiązanie kontaktów z placówkami służby zdrowia o podobnym charakterze. Nie zamykają drzwi przed nowymi członkami. J.W.

▲Przejazd Wojciecha Wawrzyniaka z Pakosławia.

▲Pokaz ujeżdżenia w wykonaniu Pauliny Przewoźnej z Ostrobudek.

▲Pokaz powożenia zaprzęgiem czterokonnym w wykonaniu Ferdynanda Kurpisza z Gronowa.

Atrakcyjne powożenie Pakosławski hipodrom to urokliwe i przez to wymarzone miejsce na końskie zawody. Nic dziwnego, że kolejna edycja rywalizacji w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi i parokonnymi o puchar rawickiego starosty przyciągnęła wielu kibiców, a na starcie zgromadziła 41 zaprzęgów. Zawody rozegrano tradycyjnie w czterech kategoriach. Wśród małych singli zwyciężył Piotr Niedźwiecki z Szymanowa przed Kacprem Górskim z Masłowa i Hubertem Langnerem z Karolinek. Przejazdy małych par wygrał Damian Snela z Goliny Wielkiej przed Zenonem Snelą z tej samej miejscowości i Kacprem Langnerem z Karolinek. Wśród dużych singli zwyciężył Krzysztof Bińkowski z Majątku Ziemskiego Niwa w Piotrkosicach koło Milicza przed Tomaszem Waleńczakiem ze Stadniny Koni w Golejewku i Bartkiem Kowalskim z Szymanowa. W zawodach dużych par triumfował Eugeniusz Ryznar z Sarnowy, a dwa kolejne miejsca zajęli Roman Zjeżdżałka ze Stadniny Koni w Pępowie (gospodarstwo w Nieparcie) i Piotr Sierakowski z Zawad. Nagrodzono wszystkich uczestników. Nagrody dodatkowe otrzymali: za najpiękniejszy zaprzęg – Wie-

sław Górski z Masłowa, najstarszy zawodnik – Henryk Sierpowski z Pakosławia, najmłodszy zawodnik – 9-letni Kacper Górski z Masłowa, największy pechowiec – Konrad Kapała z Rawicza – nie ukończył przejazdu z powodu trzykrotnego wyłamania zaprzęgu (nieposłuszeństwa koni) na rowie z wodą. Z pokazem ujeżdżenia wystąpiła Paulina Przewoźna z Ostrobudek, natomiast z pokazem powożenia zaprzęgiem czterokonnym (siwymi klaczami) – Ferdynand Kurpisz z Gronowa. Imprezę zorganizowała pakosławska sekcja powożenia i jeździectwa. Zawody sędziowali Andrzej i Maciej Gniazdowscy. Czynne były punkty gastronomiczne i stoiska z jeździeckimi akcesoriami. Wystawę obrazów pt. ,,Koń w malarstwie’’ pokazał Maciej Piotrowski. Tekst i fot. J.W.

Gazeta ABC 10 lipca 2009  

Gazeta ABC 10 lipca 2009

Advertisement