Page 1

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Karta do parkomatu ułatwi życie w Lesznie str. 5

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 50 (2098) 30.06-02.07.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Gmina Rawicz zapłaci za przedszkola

Nowy inwestor w Lesznie str. 5

Miała stać się Niemką Był rok 1943. Janina Polaszek z Gostynia miała 6 lat, gdy została zabrana z rodzinnego domu i umieszczona w ośrodku, gdzie polskie dzieci miały stać się niemieckimi. Dostała nowe imię i nowych niemieckich rodziców. Mówiła tylko po niemiecku. Odnalazł ją PCK, 5 lat po wojnie. Wróciła do domu, rodziców i rodzeństwa. Nie ma żalu do nikogo. Z niemieckimi rodzicami kontaktów nie zerwała. str. 12-13

Fot. E.Curyk-Sierszulska

5000 zł za podpalacza Fot. J.Witczak

Anonimowy sponsor ufundował nagrodę

Samorząd Rawicza będzie dopłacać lub całkowicie pieniężną za wskazanie osoby, która pokrywać czesne w przedszkolach. Z takiej pomocy podpala stogi słomy i stodoły w gminie Bojanowo. Policja czeka na zgłoszenia. str. 9 mogą skorzystać rodzice, którzy stracą pracę w rawickim SEWS-ie. Ale nie tylko oni. str. 4

Podali się za dziennikarzy

Unia – Lotos 51:39 W niedzielę „Byki” pokonały na swoim torze zawodników z Wybrzeża. Czy to początek dobrej passy biało-niebieskich? Wielu mówi, że tak. f Jarosław Hampel, mimo niedawnej choroby, był w meczu najskuteczniejszy. Zdobył 13 punktów, tyle co Leigh Adams.

Fot. A.Przewoźny

str. 24

Dwóch mężczyzn okradło hotel w Jeziorkach. Podali się za reporterów telewizji tvn. str. 8

Leszczyńskie koszykarki poznały rywalki str. 22

Sprzedawcy i kucharze bez pracy

Najłatwiej trafić na bezrobocie po zawodówce w Rawiczu. Coraz gorzej jest też znaleźć zatrudnienie absolwentom studiów. Skazani na zasiłki są pedagodzy i specjaliści od zarządzania. str. 5


AKTUALNOŒCI

2

Kryzys w SEWS za¿egnany

JWYSTAWA. 2 lipca, czwartek, godz. 17, Galeria w Ratuszu w Lesznie – otwarcie wystawy BZWBK Press Foto 2009. Czynna do 23 lipca w godz. 11-15.

SEWS Polska w Lesznie przyjmuje do pracy ludzi, którzy wczeœniej zostali zwolnieni. I chocia¿ to bardzo dobra wiadomoœæ, niektórzy pracownicy czuj¹ siê wykorzystani. – To s¹ jakieœ jaja. Jestem zbul- pracowaliœmy. Co wiêcej – w kwietwersowany t¹ spraw¹. Zreszt¹ nie niu i maju wprowadzone zosta³y dla tylko ja, ale te¿ wielu innych – poin- nas przymusowe wolne pi¹tki. Muformowa³ nas w pi¹tek wieloletni sieliœmy w te dni wykorzystaæ nasz pracownik zak³adu, który prosi o zachowanie anonimowoœci. Tego dnia trwa³y rozmowy z osobami, które s¹ w okresie wypowiedzenia. Dyrekcja zak³adu oferowa³a im powrót do pracy na starych warunkach – na tych samych zasadach i za te same pieni¹dze. – Mieli kilka miesiêcy wolnego, przy czym zak³ad ca³y czas Fot. J. Kuik p³aci³ im pensje. Teraz zarobi¹ s Jeden z najwiêkszych leszczyñskich pracodawców tyle samo co my, – SEWS Polska – znowu przyjmuje do pracy ludzi. To którzy ca³y czas wynik zwiêkszonych zamówieñ.

Fot. E. Baldys s Wojciech W³odarczak od kilku lat jest pensjonariuszem Domu Pomocy Spo³ecznej w Lesznie. Pe³en energii, aktywnie uczestniczy w ¿yciu placówki. Miêdzy innymi dba o zieleñce otaczaj¹ce budynek. Ostatnio na trawniku znalaz³ rekordowo du¿¹ pieczarkê. Œrednica jej kapelusza wynosi³a a¿ 28 cm.

w³asny urlop albo wzi¹æ bezp³atny – relacjonuje nasz informator. Istotnie czas pracy zosta³ wtedy na kilkanaœcie tygodni skrócony. Trzeba jednak dodaæ, ¿e wielu pracowników w obliczu zagro¿enia zwolnieniami wrêcz prosi³a o taki zabieg, byle tylko przetrwaæ najgorszy czas i unikn¹æ utraty pracy. Ich postawa nie tylko pozwoli³a nadal funkcjonowaæ zak³adowi w Lesznie, ale te¿ przyj¹æ z powrotem tych, którzy wczeœniej musieli odejœæ. W leszczyñskiej fabryce widaæ coraz wiêcej optymizmu. Zak³ad znów pracuje przez 5 dni w tygodniu, uruchomione zosta³y nowe linie produkcyjne, a kolejne maj¹ ruszyæ wkrótce. Dyrekcja firmy na dzieñ dzisiejszy planuje przyjêcie do pracy oko³o 80-100 osób ze starej za³ogi. Oprócz tego ca³y czas proponuje siê pracê w Lesznie ludziom z likwidowanego zak³adu SEWS w Rawiczu. W planach jest zatrudnienie minimum 350 pracowników produkcyjnych oraz kilkadziesi¹t osób innych specjalnoœci. (kin)

JPOZNAJ INDIE. 3 lipca, pi¹tek, godz. 19, Centrum Kultury w Œmiglu – prelekcja i pokaz przezroczy poœwiêconych Indiom. Wspó³organizator 6. Dru¿yna Wêdrownicza. Fot. £. Domaga³a s Konkurs w rzucie lotk¹, ringo i pi³k¹, a tak¿e strzelanie z wiatrówki – to tylko kilka spoœród wielu atrakcji IV Powiatowego Festynu Seniorów, który odby³ siê w niedzielê nad jeziorem w Górznie. Na imprezê zjecha³o oko³o 500 osób z ca³ego powiatu leszczyñskiego, a tak¿e goœcie – Ko³o Emerytów z Gostynia. – Imprezê zorganizowa³y ko³a emerytów dzia³aj¹ce w Krzemieniewie, Paw³owicach i Garzynie. Klimaty muzyczne mamy w sam raz dla „starszej m³odzie¿y” – mówi³ Antoni Wierciñski ze Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lesznie. Seniorzy tañczyli w rytm piosenek œpiewanych przez Edwarda Baldysa oraz wykonywanych przez liczne regionalne zespo³y œpiewacze. Na zdjêciu konkurencja w rzucie ringo. Wiêcej fotografii – na specjalne ¿yczenie goœci imprezy – na stronie internetowej www.gazetaabc.pl

Starosta buduje bez pozwolenia?

S¹siedzi Krzysztofa Piwoñskiego, starosty leszczyñskiego, zarzucaj¹ mu, ¿e na dzia³ce w Boszkowie stawia budynki, na które nie ma pozwolenia. W tej sprawie napisali pismo do przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Leszna Piotra Olejniczaka. A przewodnicz¹cy odczyta³ pismo na sesji w czwartek. I wywo³a³ prawdziw¹ burzê. Pañstwo Woziwodzcy s¹ mieszkañcami Leszna, ale tak jak starosta maj¹ dzia³kê rekreacyjn¹ w Boszkowie. I twierdz¹, ¿e Krzysztof Piwoñski dokona³ na niej samowoli budowlanej. – Rozbudowa³em dom z letniskowego na mieszkalny – t³umaczy nam starosta Piwoñski. – Ale mam pozwolenia na budowê – zapewnia. Starosta jest oburzony, ¿e jego konflikt z s¹siadami sta³ siê przedmiotem obrad Rady Miejskiej Leszna. – Czy w tak du¿ym mieœcie nie ma innych problemów? – pyta retorycznie. – To, co zrobi³ pan Olejniczak, jest zwyk³ym ³ajdactwem – dodaje. Piotr Olejniczak t³umaczy³ z kolei, ¿e odczyta³ pismo Woziwodz-

kich, bo je do niego napisali. A poniewa¿ nie czu³ siê kompetentny do rozwi¹zania przedstawionego w nim sporu, skierowa³ je do nadzoru budowlanego. Krzysztof Piwoñski nie ukrywa, ¿e stosunki z s¹siadami z Boszkowa nie uk³adaj¹ mu siê najlepiej i zapewne st¹d wziê³a siê skarga na niego. – Ka¿dy ma swojego Kargula – t³umaczy. lm

JPIKNIK WIEJSKI. 5 lipca, niedziela, godz. 11, Rajski Sad w K¹tach ko³o Osiecznej – piknik Powitanie Lata. Konkurencje i zabawy, malowanie marzeñ, kramik z ³akociami. A tak¿e o godz. 12 – spotkanie z bajk¹, 13 – piosenki z krainy bajek, 14 – otwarty konkurs piosenki dla dzieci, 15 – zostañmy przyjació³mi, czyli wyœlij w œwiat swój balonik, 16 – program artystyczny w wykonaniu grupy artystycznej Amici, 18 – zabawa taneczna i konkurs na najlepsz¹ parê taneczn¹. JFESTYN WIEJSKI. 5 lipca, niedziela, godz. 13, boisko przy Sali Wiejskiej w Bukówcu Górnym – Festyn Wiejski. W programie: pokazy stra¿ackie, konkurs strzelania z wiatrówki, wystêpy Szkolnego Zespo³u Regionalnego, kabaretu Dziura i zespo³ów œpiewaczych, bufet i kawiarenka. Godz. 17 – zabawa z zespo³em Play. JTURNIEJ WSI. 5 lipca, niedziela, godz. 13, boisko w Sp³awiu – XI Turniej So³ectw gminy Œmigiel. Wieczorem zabawa taneczna z zespo³em Vivat. J WYSTAWA. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie – wystawa Deski, Obrazy, S³owa – unikatowa kolekcja malarstwa wspó³czesnego na desce zestawiona z ikonami z XVIII, XIX i pocz¹tków XX wieku. Czynna do koñca lipca. JWYSTAWA. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – wystawa fotografii Doroty i Krzysztofa Wodeckich „W cieniu Everestu”. Czynna do 25 lipca. (JAC), lm

Gabinet kompozytora

Rodzina Romana Maciejewskiego, leszczyñskiego kompozytora, poprosi³a w³adze miasta o wyznaczenie nowego miejsca, gdzie móg³by siê znaleŸæ jego gabinet. Obecnie jest on w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale Wojciech Maciejewski, brat muzyka, chcia³by, ¿eby by³o to oddzielne pomieszczenie. Niewykluczone, ¿e izba pamiêci poœwiêcona kompozytorowi powstanie w budynku Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Lesznie, nosz¹cej jego imiê. Jest te¿ pomy³, aby by³a ona w ma³ym przylegaj¹cym do niej budynku. lm

s

Fot. £. Domaga³a Umiarkowanym zainteresowaniem mieszkañców Lipna cieszy³ siê Jarmark Rozmaitoœci, zorganizowany w niedzielê w parku tu¿ przy drodze nr 5. Ci, którzy na niego przyszli, mogli podziwiaæ m.in. zmagania we wspinaniu siê na s³up. Nie zabrak³o rycerzy z bractwa Santa Terra, które w Lipnie zawi¹za³o siê w ubieg³ym roku. Jednak szczególnym zainteresowaniem ogl¹daj¹cych cieszy³y siê stanowiska, przy których pracowali kowale. Specjaliœci od kucia ¿elaza przyjechali z najdalszych zak¹tków Polski. Na naszych oczach Krzysztof Kwiatek z Jas³a w³o¿y³ do pieca i rozgrza³ do czerwonoœci metalowy prêt, a póŸniej zrêcznie zamieni³ go w œlimaka. – Tê pracê trzeba po prostu kochaæ – wyjaœni³.


AKTUALNOŒCI

Wstêga na skrzy¿owaniu

Przed tygodniem zakoñczy³a siê budowa skrzy¿owania w ¯akowie. Dzisiaj przedstawiciele gminy Lipno i powiatu leszczyñskiego przetn¹ tam symboliczn¹ wstêgê. By³o to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w powiecie. Droga powiatowa ³¹cz¹ca Górkê Duchown¹ z Lipnem krzy¿uje siê tam z drog¹ gminn¹ w kierunku Klonówca, dlatego zadanie to zosta³o zrealizowane wspólnie przez powiat leszczyñski i gminê Lipno, które na ten cel przeznaczy³y po oko³o 150.000 z³. Po interwencji mieszkañców wsi ³uki skrzy¿owania zosta³y poszerzone i ³atwiej bêdzie je teraz przejechaæ szerokim maszynom rolniczym. Dziœ tak¿e przeprowadzona zostanie wizytacja niedawno rozpoczêtej przebudowy ul. Poniatowskiego

£ucja Pol nadal bêdzie mog³a dzier¿awiæ targowisko na Nowym Rynku w Lesznie.

Handel na Nowym Rynku

Wszystko po staremu

i Koœciuszki w Rydzynie. Jest to wspólne zadanie powiatu i samorz¹du Rydzyny, na które uzyskano 50procentowe dofinansowanie z bud¿etu pañstwa. Gmina i powiat zap³ac¹ po oko³o 1.100.000 z³. (JAC)

Fot. J. Kuik s Skrzy¿owanie w ¯akowie wygl¹da dziœ imponuj¹co. Zadbano nie tylko o kierowców, ale tak¿e o bezpieczeñstwo pieszych, buduj¹c dla nich chodniki.

Kilka miesiêcy temu napisaliœmy w gazecie, ¿e handlowcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ na Nowym Rynku skar¿¹ siê na jego zarz¹dcê. Ich uwagi dotyczy³y m.in. odp³atnoœci za stanowiska. Uwa¿ali, ¿e s¹ za wysokie i naliczane w niejasny sposób. Po tych sygna³ach Urz¹d Miasta wypowiedzia³ £ucji Pol umowê dzier¿awy targowiska i poinformowa³, ¿e nowy zarz¹dca wy³oniony zostanie w przetargu. – Ta decyzja by³a pochopna – mówi prezydent Tomasz Malepszy. Prezydent spotka³ siê z handlow-

lm

Fot. J. Kuik Dawid Bartkowiak z Osiecznej, uczeñ Szko³y dla Nies³ysz¹cych w SOSW w Rydzynie, zdoby³ nagrodê starosty leszczyñskiego w konkursie fotograficznym „Powiat Leszczyñski – moja ma³a Ojczyzna”. Wyró¿niono prace: Dawida Nowackiego z Osiecznej, Micha³a Sypniewskiego z Osiecznej i Tomasza Harafa z Rydzyny. Niebawem zostan¹ one pokazane w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz na stronie www.powiat-leszczynski.pl. Konkurs adresowany by³ do mieszkañców powiatu leszczyñskiego, dlatego nie uwzglêdniono w nim prac nades³anych spoza tego terenu. W samym Lesznie jest z pewnoœci¹ tak¿e sporo m³odych pasjonatów fotografowania, którzy chcieliby przedstawiæ swoje spojrzenie na miasto i wzi¹æ udzia³ w podobnej rywalizacji. Na zdjêciu Zamek w Rydzynie w obiektywie Dawida.

cych silniki spalinowe, które prezentowane bêd¹ w powi¹zaniu z pasem transmisyjnym i ko³em zamachowym, zostan¹ ogrodzone. Rozwa¿ana jest te¿ rezygnacja z konkurencji rozgrywanej na czas, która uznawana jest za zbyt niebezpieczn¹. Sierpniowy festiwal jest najwa¿niejsz¹ imprez¹ dla cz³onków klubu, ale uczestnicz¹ oni tak¿e w wielu innych festiwalach, wystawach i prezentacjach nie tylko w kraju. W pierwszy weekend sierpnia kolekcjonerzy wyjad¹ na festiwal do Filadelfii ko³o Berlina. Zapocz¹tkuje to œciœlejsz¹ wspó³pracê z przedstawicielami tamtejszego klubu pasjonatów dawnej motoryzacji rolniczej.

Goœcie z Ukrainy Niepowa¿ne rozmowy (JAC)

o powa¿nych sprawach – A ja pani¹ lubiê! – Ja pana te¿, ale nie akceptujê tego, co pan robi. W taki sposób o swoich relacjach opowiedzieli publicznie radna Gra¿yna Banasik i radny S³awomir Szczot. A powodem tej szczególnej wymiany zdañ by³a dyskusja o… szczepieniach dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy. W marcu Rada Miejska Leszna postanowi³a, ¿e samorz¹d zap³aci za szczepienia nastolatek, maj¹ce je uchroniæ przez groŸnym nowotworem. Mimo ¿e decyzja przyjêta zosta³a jednomyœlnie, nie obesz³o siê bez emocji, bo radni pok³ócili siê o to, kto pierwszy wyst¹pi³ z inicjatyw¹ szczepieñ. Projekt uchwa³y zg³osi³ na sesjê S³awomir Szczot z PiS. Gra¿yna Banasik z SLD uwa¿a³a jednak, ¿e to ona rozpoczê³a w radzie dyskusjê o szczepieniach. Myli siê, kto myœli, ¿e ten spór usta³. We wtorek podczas obrad Rady Miejskiej G. Banasik ponownie rozpoczê³a dyskusjê o szczepionkach. D³ugo mówi³a o audycji w programie drugim TVP, w której kwestionowano ich skutecznoœæ. I zauwa¿y³a, ¿e z przyjêt¹ w marcu uchwa³¹, zaproponowan¹ przez Szczota, mo¿na by³o poczekaæ (mimo ¿e wtedy za ni¹ g³osowa³a). – Telewizja publiczna podlega na-

cami i wiêkszoœæ z nich mia³a go zapewniæ, ¿e s¹ z £ucji Pol zadowoleni. Dlatego przetargu na nowego dzier¿awcê nie bêdzie. £ucja Pol dostanie umowê dzier¿awy na kolejne 3 lata. – Potem zdecydujemy, co dalej z targowiskiem, byæ mo¿e w przysz³oœci w tym miejscu powstanie parking albo skwer – dodaje T. Malepszy. Prezydent wykluczy³ mo¿liwoœæ przeniesienia handlowców z Nowego Rynku pod wiadukt. Tam swoje miejsce znajdzie za to targ rolny.

s

Ci¹gniki si³acze

Nowe konkurencje zamierzaj¹ wprowadziæ organizatorzy VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ci¹gników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka, który odbêdzie siê 22 i 23 sierpnia w Wilkowicach. Stare zetory, ursusy, lanz bulldogi i inne cacka zmierz¹ swoj¹ si³ê na specjalnej hamowni. Równie pasjonuj¹ca mo¿e okazaæ siê konkurencja utrzymywania równowagi na pochylni najazdowej oraz zrêcznoœciowa na bramce. Wykonania urz¹dzeñ niezbêdnych do ich przeprowadzenia podjêli siê cz³onkowie Klubu Traktor i Maszyna: Leszek Nowak, Pawe³ Wiadrowski i Piotr Ga³czyñski. W trosce o bezpieczeñstwo zwiedzaj¹-

3

ciskom, nie jest Ÿród³em naukowych informacji – upomina³ swoj¹ kole¿ankê klubow¹ radny Marcin B³aszkowski. – Pani wypowiedŸ jest objawem niechêci wobec radnego Szczota – zakoñczy³ ostro. – A ja pani¹ lubiê – zapewnia³ Gra¿ynê Banasik radny Szczot. – Nie spodziewa³em siê co prawda takiego ³adunku niechêci do mnie, ale pani¹ lubiê. – Ja pana te¿, ale nie akceptujê tego, co pan robi – odpowiedzia³a mu Gra¿yna Banasik. – Pan przedstawi³ wtedy projekt uchwa³y, który pan przepisa³ z innych Ÿróde³. Wzajemne i gor¹ce wyznania radnych ostudzi³ Ryszard Sudolski, radny z Gospodarnych dla Leszna, lekarz rodzinny. – Ja te¿ ogl¹da³em ten program – powiedzia³. – Mimo ¿e szczepionka jest na rynku od niedawna i ró¿ne s¹ opinie na jej temat, uwa¿am, ¿e warto j¹ podaæ dziewczynkom – doda³. Finansowane przez miasto szczepienia maj¹ rozpocz¹æ siê w przysz³ym roku. Do tego czasu znów mo¿e byæ o nich g³oœno, bo radna Banasik chce zdobyæ nagranie audycji i pokazaæ je innym radnym. LIDIA MATUSZEWSKA

W powiecie leszczyñskim goœci³ chór z zaprzyjaŸnionego okrêgu czeczelnickiego na Ukrainie. Dla wiêkszoœci jego cz³onków by³a to pierwsza wizyta w Polsce. Razem z artystami przyjecha³o tak¿e kilku przedstawicieli czeczelnickiego samorz¹du. W pi¹tek przed po³udniem z³o¿yli wizytê w Starostwie Powiatowym. Popo³udnie zagospodarowali im w³odarze gminy Lipno. Pokazali m.in. szko³ê i gospodarstwo rolne pañstwa

Zawidzkich z Lipna. Wieczorem na ranczu Smyczyna odby³o siê spotkanie integracyjne z pracownikami leszczyñskiego starostwa i przedstawicielami samorz¹du Lipna, który ma bogate tradycje w goszczeniu zagranicznych chórów i zespo³ów ludowych. Pojawienie siê ukraiñskich chórzystów w piêknych ludowych strojach wprowadzi³o publicznoœæ w os³upienie, a kiedy zaœpiewali, podziw dla nich by³ jeszcze wiêkszy. Wykonali nie tylko

swoje ludowe pieœni i piosenki, ale tak¿e polskie, jak choæby porywaj¹c¹ wszystkich do chóralnego œpiewu „Hej Soko³y”. W rewan¿u wyst¹pili chórzyœci lipieñskiej Rapsodii pod dyrekcj¹ Damiana Zieglera. Ukraiñski chór wyst¹pi³ na Dniu Powiatu w Boszkowie, 15-leciu Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Amazonki oraz na przegl¹dzie zespo³ów œpiewaczych w Górznie. Utrzymywane od kilku lat kontakty leszczyñsko-czeczelnickie w przysz³oœci byæ mo¿e zaowocuj¹ wspólnymi przedsiêwziêciami gospodarczymi, daj¹cymi obu stronom znacz¹ce korzyœci. (JAC)

Fot. J. Kuik s Swojska atmosfera panuj¹ca na ranczu Smyczyna doskonale sprzyja miêdzynarodowej integracji.


SPRAWY

4

Udany nabór do zerówek

Uczniowie rozpoczynaj¹cy naukê w klasach zerowych w Liceach Ogólnokszta³c¹cych nr 1 i 2 w Lesznie mog¹ ju¿ spaæ spokojnie. Szczêœliwcy w pi¹tek zobaczyli swoje nazwiska na listach osób przyjêtych do obu szkó³. – Przez kilka nocy nie mog³yœmy spaæ. Ci¹gle dociera³y do nas sprzeczne informacje, co chwila by³y jakieœ zmiany. Do koñca nie by³o wiadomo, czy klasy zostan¹ uruchomione. Jak ju¿ pogodzi³yœmy siê z myœl¹, ¿e ich nie bêdzie, nagle okaza³o siê, ¿e jednak bêd¹ – mówi¹ Olga Grzempczyñska i Klaudia

– podkreœla O. Grzempczyñska. Mimo niepewnoœci i kilkutygodniowego zamieszania wokó³ zerówek, nabór do nich zakoñczy³ siê powodzeniem. – Mamy dwie dobre, pe³ne klasy, tak jak planowaliœmy. Bêd¹ uczyæ siê w nich bardzo zdolni uczniowie, po 32 osoby w ka¿dej klasie – informu-

Fot. J. Kuik ▲ Olga Grzempczyñska i Klaudia Janowicz dosta³y siê do zerówki w I LO.

Janowicz, które dosta³y siê do zerówki w I LO. Bêd¹ siê uczyæ w liceum zamiast w trzeciej klasie gimnazjum. To propozycja dla najzdolniejszych uczniów. Szczególny nacisk k³adzie siê tu na naukê jêzyków obcych: angielskiego i niemieckiego. – Bardzo lubiê jêzyk angielski i uwa¿am, ¿e nauka w tej klasie jest dla mnie szans¹ na przysz³oœæ. Poza tym chodzi tutaj fajna m³odzie¿, dlatego jestem szczêœliwa, ¿e siê uda³o

Nowy inwestor w Lesznie

Jeszcze w tym roku w Lesznie ma ruszyæ zak³ad produkuj¹cy czêœci do baterii s³onecznych. Firma, aby siê rozwijaæ, chce jednak dostêpu do pr¹du wiêkszej mocy, a na to bêdzie musia³a poczekaæ. Prezydent Tomasz Malepszy nie kryje zadowolenia z nowego inwestora, zw³aszcza ¿e jest on z bran¿y nowoczesnych technologii, a o takie miasto zabiega najbardziej. Nieoficjalnie wiemy, ¿e firma jest polska, z zagranicznym kapita³em. Kupi³a tereny w po³udniowo-wschodniej czêœci miasta, przyleg³e do strefy przemys³owej I.D.E.A. Ma tam powstaæ zak³ad wytwarzaj¹cy p³ytki krzemowe do solarów i zatrudniaj¹cy oko³o 70 osób. – Firma chce mieæ jednak szeroki dostêp do energii. Z³o¿y³a zapotrzebowanie na 10 megawatów – mówi prezydent. Z tym mo¿e byæ problem, bo wymaga to budowy nowego punktu zasilania. Malepszy liczy, ¿e uda siê go postawiæ w ci¹gu pó³tora roku i bêdzie z niego korzystaæ nie tylko Leszno, ale i s¹siednie gminy. lm

je Jolanta Tonkiewicz, wicedyrektor II LO w Lesznie. O 30 nazwisk d³u¿sza jest lista przyjêtych do klas zerowych w I LO. Tam utworzono 3 klasy. Chêtnych nie brakowa³o, choæ – prawdopodobnie z uwagi na zamieszanie – by³o ich zdecydowanie mniej ni¿ w ubieg³ych latach. Miejsc zabrak³o dla 30 uczniów. – W poprzednich latach liczba nieprzyjêtych wynosi³a oko³o 100 – 120 osób. Du¿o mieliœmy chêtnych z dalszych stron, na przyk³ad z Góry czy Wschowy. W tym roku tej m³odzie¿y zabrak³o – stwierdza Marek Wein, dyrektor I LO. Rekrutacja odby³a siê tylko na podstawie œwiadectw, bo nie by³o ju¿ czasu na dodatkowe egzaminy. Czas poszukiwania miejsca w szkole to dla m³odzie¿y bardzo nerwowy okres. Biegaj¹c od szko³y do

Fot. archiwum ▲ 10-letni Miko³aj Konieczny z Lipna wybra³ siê na grzybobranie do lasu smyczyñskiego. Znalaz³ oko³o 60 borowików, w tym jeden szczególnie okaza³y. Grzyb mia³ w obwodzie a¿ 62 cm. lm

szko³y sprawdzaj¹, czy dostali siê do wybranych placówek. – Dzisiaj w trzech szko³ach wisz¹ te same nazwiska na pierwszych miejscach. Rodzice i uczniowie s¹ og³upieni, bo ich dziecko, choæ osi¹gnê³o dobry wynik punktowy, nie zosta³o przyjête do ¿adnej ze szkó³. Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku w Lesznie zostanie uruchomiony elektroniczny nabór, o który od kilku lat zabiegam – komentuje M. Wein. Wówczas pracownicy szkó³ bêd¹ wprowadzaæ dane i przekierowywaæ je do centralnego rejestru w Urzêdzie Miasta Leszna. Komputer ustali listy, bior¹c pod uwagê uzyskane przez uczniów punkty i kolejnoœæ wytypowanych przez ucznia szkó³. Jeœli dostanie siê on do szko³y pierwszego wyboru, nie znajdzie siê ju¿ na liœcie alternatywnych placówek drugiego i trzeciego wyboru. Nabór do szkó³ ponadgimnazjalnych dobiega koñca. W pi¹tek do godz. 15 gimnazjaliœci mieli dostarczyæ orygina³y œwiadectw. Wiadomo, ¿e wolne miejsca bêd¹ jeszcze w zespo³ach szkó³. Oficjalne listy poznamy jutro. (kin)

Nie musisz ju¿ szukaæ drobnych do parkomatów. Mo¿esz wykupiæ plastikow¹ kartê i p³aciæ na auto jak za zakupy w sklepie.

Karta do parkomatu

1 lipca w Lesznie przybêdzie parkomatów i ulic, gdzie za parkowanie trzeba bêdzie p³aciæ. Warto wiêc skorzystaæ z propozycji Zarz¹du Dróg i Inwestycji i zaopatrzyæ siê w kartê parkomatow¹. Karta wygl¹da tak samo jak bankomatowa. ¯eby j¹ nabyæ, wystarczy udaæ siê do Biura Strefy P³atnego Parkowania, które mieœci siê w bursie przy ul. Poniatowskiego. Karta kosztuje 50 z³, dodatkowo trzeba jednak zap³aciæ za ni¹ kaucjê w wysokoœci 10 z³. Kart¹ mo¿na p³aciæ we wszystkich parkomatach w mieœcie. Za

ka¿dym razem urz¹dzenie bêdzie nam odci¹ga³o z niej okreœlon¹ kwotê pieniêdzy, uzale¿nion¹ od czasu parkowania samochodu. Je¿eli wyczerpiemy limit 50 z³, mo¿emy kartê do³adowaæ na kolejne tyle, tak¿e w biurze przy Poniatowskiego. – To rozwi¹zanie bardzo wygodne. Nie trzeba szukaæ drobnych po kieszeniach – mówi radny Grzegorz Rusiecki, który od jakiegoœ czasu korzysta z karty parkomatowej i bardzo j¹ sobie chwali. Tak bardzo, ¿e poleca³ j¹ innym radnych na wtorkowej sesji. lm

Uwaga niepe³nosprawni!

Ka¿da osoba, która posiada niebiesk¹ kartê, mo¿e wykupiæ specjalny identyfikator, dziêki któremu bêdzie mog³a bez dodatkowych op³at zostawiaæ swoje auto w dowolnym miejscu w strefie p³atnego parkowania w Lesznie, a nie tylko na kopertach. Identyfikator kosztuje 30 z³ na kwarta³. Jest do nabycia w Biurze Strefy P³atnego Parkowania.

Gmina zap³aci za przedszkola

Samorz¹d Rawicza bêdzie dop³acaæ lub ca³kowicie pokrywaæ czesne w przedszkolach. Z takiej pomocy mog¹ skorzystaæ rodzice znajduj¹cy siê w szczególnie trudnej sytuacji ¿yciowej, na przyk³ad ci, którzy strac¹ pracê.

Do Przedszkola nr 3 s¹siaduj¹cego z likwidowanym w³aœnie zak³adem SEWS-Polska chodzi 23 dzieci, których rodzice pracuj¹ w fabryce. Jeœli oboje strac¹ pracê i nie znajd¹ innej, nie bêdzie ich staæ na p³acenie czesnego. St¹d pomys³ gminy, aby dok³adaæ siê do op³at za przedszkola. Mo¿e to dotyczyæ tak¿e rodziców pracuj¹cych w innych firmach. Oprócz sytuacji, gdy oboje rodzice s¹ bezrobotni, pomoc gminy bêdzie mo¿na otrzymaæ w przypadku utraty pracy przez jedynego ¿ywiciela rodziny lub przez samotn¹ matkê b¹dŸ samotnego ojca. Pod uwagê bêd¹ jednak brane kryteria dochodowe. Jeœli dochód na osobê w gospodarstwie domowym nie przekroczy 351 z³ miesiêcznie, gmina op³aci za rodziców ca³e czesne. W przypadku dochodu miêdzy 351 a 438 z³ pokryje 75 procent czesnego, natomiast miêdzy 438 a 526 z³ – po³owê czesnego. Pomoc bêdzie udzielana zarówno rodzicom dzieci chodz¹cych do gminnych, jak i prywatnych przedszkoli. Aby z niej skorzystaæ, trzeba bêdzie z³o¿yæ wniosek w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej. Rodziny o dochodzie mniejszym ni¿ 351 z³ na miesi¹c ju¿ teraz maj¹ finansowane przez gminê koszty wy¿ywienia malucha w przedszkolu. Tak¹ pomoc¹ objêtych jest 17 dzieci. W rawickiej gminie bezrobocie roœnie. Wœród osób bez pracy jest wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn. W listopadzie zarejestrowanych by³o

1073 bezrobotnych, w tym 613 kobiet, obecnie bez pracy jest ju¿ ponad 1300 osób, w tym prawie 670 kobiet. – Poprzez program os³onowy chcemy unikn¹æ sytuacji, ¿e rodzice, których nie bêdzie staæ na op³acanie czesnego, bêd¹ z dnia na dzieñ zabieraæ dzieci z przedszkoli – mówi Piotr Domaniecki, wiceburmistrz Rawicza. – Dla maluchów, które ca³y czas przebywa³y z rówieœnikami, wyrwanie ze œrodowiska przedszkolnego i pozostawanie w oderwaniu od niego nie jest niczym dobrym. Dziecko bezrobotnych rodziców nara¿one jest w domu na stres i negatywne emocje spowodowane w³aœnie tym, ¿e mama i tata nie maj¹ pracy. Poza tym rodzice zajêci poszukiwaniem innej pracy mog¹ poœwiêciæ

dzieciom mniej czasu. Z kolei w oczach potencjalnego pracodawcy rodzice obarczeni opiek¹ nad dzieckiem uchodz¹ za mniej dyspozycyjnych. W Rawiczu zanotowano ju¿ dwa przypadki, ¿e rodzice, którzy stracili pracê w zak³adzie SEWS, wypisali swoje dzieci z przedszkola. Po likwidacji fabryki takich sytuacji mo¿e byæ wiêcej. Trudno natomiast przewidzieæ, czy do tego rodzaju przypadków bêdzie dochodziæ na skutek redukcji pracowników w innych firmach. Czesne w gminnych przedszkolach wynosi 113 z³ (w 9-godzinnych) i 43 z³ (w 5-godzinnych), ale od wrzeœnia podwy¿szone zostanie odpowiednio do 117 z³ i 44 z³. J.W.

Fot. J. Witczak ▲ Do gminnych przedszkoli w Rawiczu na nowy rok szkolny zapisano 689 dzieci.


SPRAWY

Franciszkanin w Amerykach

Ojciec Marek Henryk Ignaszewski dawno temu wyjecha³ na misjê do Brazylii. Po latach przeniós³ siê do Kanady. A ostatnio odwiedzi³ Krzywiñ, by œwiêtowaæ 50lecie swojego kap³añstwa.

Wyjecha³ z Krzywinia zaraz po bardzo biednego i zaniedbanego sta- rozpoczêciem stanu wojennego w szkole podstawowej i w 1948 roku nu – wspomina ojciec Marek. – W Polsce wyl¹dowa³ w Kanadzie. Po d³ugoletnim pobycie w Amewst¹pi³ do Ma³ego Seminarium Mi- takich warunkach jest bardzo du¿o syjnego w Niepokalanowie. Kilka lat pos³ugi religijnej. Ma³o ksiê¿y, a pa- ryce Po³udniowej doskonale w³ada³ ju¿ jêzykiem portugalskim, póŸniej do³¹czy³ do franwiêc w „kraju pachn¹cym ¿yciszkanów w £agiewniwic¹” zatrudniono go w portukach ko³o £odzi. Studiogalskiej parafii. wa³ filozofiê, teologiê i – Z pewnoœci¹ prze¿y³em japedagogikê muzyki i orgakiœ szok kulturowy – opowiada. nów. Wyœwiêcony w 1959 – W Brazylii ludzie byli otwarroku trafia³ kolejno do ci, serdeczni, chocia¿ minê³o ju¿ klasztorów i parafii w Ratyle lat, ci¹gle utrzymujemy kondziejowie Kujawskim, takt i je¿d¿ê tam na urlop. KaWarszawie, Gdañsku, Konadyjczycy s¹ zupe³nie inni. szalinie, Kaliszu i PoznaSympatyczni, ale o spotkaniach niu. towarzyskich, pogawêdkach, – Ojciec prowincja³ zaproszeniach do domów nie ma og³osi³ ankietê na temat mowy. Bardzo zaanga¿owani w wyjazdów na misje – oposwoje prywatne ¿ycie skupiaj¹ wiada. – Zg³osi³o siê nas piêciu. Mieliœmy pocz¹tkoFot. E. Baldys siê na pracy i zapewnianiu bytu wo pojechaæ do Ruandy, ▲ Ojciec Marek Ignaszewski. Jedn¹ z najwiêkszych swoim bliskim. Przez lata franciszkanin z ale tam w³aœnie tworzona przygód prze¿y³, gdy pracowa³ jako t³umacz TeleKrzywinia by³ proboszczem w by³a ju¿ inna misja. Stwier- wizji Polskiej i krêci³ filmy w Amazonii. polonijnych parafiach w Kanadzono, ¿e bardziej przydamy siê w Brazylii. W 1974 roku wy- rafie olbrzymie. Przynajmniej raz w dzie. Obecnie jako rezydent przebymiesi¹cu trzeba by³o doje¿d¿aæ do od- wa w miejscowoœci Peterborough w p³ynêliœmy do Rio de Janeiro. Ontario. W tygodniu odprawia msze leg³ych o 80 kilometrów miejsc. Towarowy statek wolno przesuwa³ Praca tam przynosi³a mnóstwo sa- po angielsku, w niedzielê po polsku. siê od jednego do drugiego europej– Nie przenosimy automatycznie skiego portu. Wreszcie dotar³ do Li- tysfakcji, ale te¿ przygód. Jedn¹ z zbony, a po miesi¹cu dobi³ do brazy- wiêkszych by³a rola t³umacza dla Te- metod pracy z Polski do Brazylii czy lijskiego brzegu. Polskich franciszka- lewizji Polskiej, z któr¹ przez cztery z Brazylii do Kanady – zaznacza. – W nów zawieziono do dalekiego stanu miesi¹ce krêci³ filmy w Amazonii. W ka¿dym miejscu na œwiecie spotykaBrazylii spêdzi³ siedem d³ugich lat, my siê z inn¹ psychik¹ ludzi, innym Goias i zorganizowano im szybki kurs po których ze wzglêdów zdrowotnych sposobem myœlenia, nawet zupe³nie portugalskiego. – Obj¹³em parafiê œwiêtego Seba- poprosi³ o przeniesienie w bardziej odmienn¹ specyfik¹ pobo¿noœci. Ka¿stiana w Uruasu, w samym centrum umiarkowany klimat. Tydzieñ przed da misja wymaga wiêc innego podejœcia. W tym roku ojciec Marek Ignaszewski obchodzi³ z³oty jubileusz kap³añstwa. Po uroczystoœciach w Kanadzie i Niepokalanowie przyjecha³ te¿ uczciæ go do Krzywinia, gdzie odprawi³ z tej okazji mszê œwiêt¹. I wyruszy³ z powrotem za ocean. Jego misja trwa. MIW

Bulwersuje ciê jakaœ sprawa, z czymœ siê nie zgadzasz, widzisz coœ, czego nie powinno byæ? Napisz lub zadzwoñ do naszej redakcji. Zajmiemy siê tym.

Informacja PKP

Zadzwoni³ do nas czytelnik, który jest niezadowolony z punktu informacyjnego na dworcu PKP w Lesznie. Jak t³umaczy, bardzo trudno jest siê tam dodzwoniæ, aby zapytaæ o godziny odjazdów poci¹gów. Poza tym, jak zauwa¿y³ nasz rozmówca, na szybie informacji wisi kartka, ¿e punkt zamiast do godz. 22 jest czynny tylko do 18 (na zdjêciu). – Wiadomoœæ jest napisana w taki sposób, aby podró¿ny myœla³, ¿e ta zmiana dotyczy tylko dnia dzisiejszego. Tymczasem karta wisi tam od dobrych kilku tygodni – t³umaczy czytelnik. – Jak d³ugo kolej bêdzie wprowadzaæ ludzi w b³¹d? – pyta. Janusz Kowalczyk, naczelnik Sekcji Przewozów Pasa¿erskich PKP w Lesznie: – Rzeczywiœcie w ostatnim czasie mamy problemy kadrowe, dlatego punkt kolejowej informacji dla podró¿nych jest czynny krócej. Jeœli po godzinie 18 nie mo¿na siê dodzwoniæ pod numer 194-36, pod którym mo¿na dowiadywaæ siê o po³¹czenia, prosimy telefonowaæ bezpoœrednio do kas. Numer telefonu to 065 537-50-20. Zdarza siê, ¿e pracownicy informacji nie odbieraj¹ telefonów, bo przy okienku stoi kolejka podró¿nych i trzeba ich obs³u¿yæ. Je¿eli bêd¹ problemy z uzyskaniem informacji o po³¹czeniach w kasach, prosimy skierowaæ siê do dy¿urnych na peronach 2 i 4. Na pewno pomog¹. Opr. (luk), fot. £. Domaga³a

5

Hodowla ptaków w œrodku miasta? Dlaczego nie. Hieronim Marciniak prowadzi j¹ ju¿ od æwieræ wieku. Na zapleczu ulicy Koœcielnej w Lesznie stworzy³ dom dla kilkudziesiêciu go³êbi.

Go³êbi ogród

– Polacy coraz mniej interesuj¹ siê go³êbiami. Szczególnie w miastach, mo¿e poza Œl¹skiem, niewielu je hoduje – zauwa¿a leszczynianin. Kiedy przed prawie 30 laty s¹siad sprezentowa³ mu pierwsz¹ parê ptaków, szybko w hodowli go³êbi odnalaz³ swoj¹ pasjê. Z pocz¹tku trzyma³ je w otwartym go³êbniku, jednak gdy ptaki zaczê³y coraz czêœciej znikaæ, zbudowa³ dla nich specjaln¹ wolierê. – Koty ju¿ im nie zagra¿aj¹. A przy okazji nie przeszkadzaj¹ ludziom: nie chodz¹ po podwórku, nie brudz¹. Najwiêcej pracy trzeba poœwiêciæ go³êbiom czyszcz¹c klatkê. Samo karmienie nie zabiera du¿o czasu, za to sporo po¿ywienia. W zale¿noœci od apetytu (najwiêkszy jest jesieni¹, kiedy ptaki przygotowuj¹ zapas t³uszczu na zimê) hodowca dostarcza im 3, a nawet 4 kg pokarmu dziennie. Ile ma ptaków? – Nigdy ich nie liczy³em, ale myœlê, ¿e jest ich w wolierze oko³o sie-

demdziesiêciu – mówi. – Tu czuj¹ siê bezpieczne. Chocia¿ i tak, kiedy nad miastem pojawi siê jastrz¹b, zaraz s³ychaæ u nich wielki szum. Raz jeden drapie¿nik w poszukiwaniu po¿ywienia wyl¹dowa³ nawet na dachu woliery. Najstarsze okazy maj¹ tu po 12 lat. S¹ gar³acze angielskie, rysie, stawaki polskie, mewki, a tak¿e go³êbie pocztowe. W okresie Bo¿ego Narodzenia Hieronim Marciniak zawiesza wokó³ kolorowe lampki. Taka œwi¹teczna woliera robi naprawdê wielkie wra¿enie. Ale najpiêkniej na podwórku jest w³aœnie teraz. Naoko³o woliery Hieronim Marciniak ustawi³ piêkne kwiaty. Go³êbie najwyraŸniej te¿ czuj¹ siê tu œwietnie, bo nawet, gdy otwiera siê klatkê, ani myœl¹ j¹ opuszczaæ. Zreszt¹ gdzie by mia³y lepiej ni¿ w tym maleñkim raju na zapleczu centrum miasta? MIW

Fot. E. Baldys ▲ Hieronim Marciniak i jego woliera. Najwiêcej czasu zajmuje jej czyszczenie.

Sprzedawcy i kucharze bez pracy

Naj³atwiej trafiæ na bezrobocie po ukoñczeniu zawodówki w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu. Mówi o tym najnowszy raport Wojewódzkiego Urzêdu Pracy. Na 79 absolwentów rawickiej za- skiego, a zast¹pi go klasa kszta³c¹ca sadniczej szko³y zawodowej przy ul. sprzedawców. – Takie s¹ wymogi lokalnego rynHallera a¿ 42 osoby zarejestrowa³y siê w poœredniaku. To najgorszy wy- ku pracy. Okazuje siê, ¿e nasze stonik w regionie leszczyñskim i jeden larstwo prze¿ywa w tej chwili kryze s³abszych w ca³ym województwie. zys i nie wch³ania nowych pracowUrzêdnicy przeœledzili losy ubie- ników – mówi dyrektor. W regionie leszczyñskim tylko g³orocznych absolwentów w Wielkorawicka zawopolsce. Po raz kolejCoraz trudniej jest znadówka zanotowany okaza³o siê, ¿e na leŸæ pracê absolwentom ³a tak s³aby wylistê bezrobotnych, jestudiów. Skazani na bezronik. Stosunkowo œli chodzi o szko³y zabocie s¹ pedagodzy i spedu¿o zg³osi³o siê wodowe, najczêœciej cjaliœci od zarz¹dzania. te¿ do poœredniatrafiaj¹ œwie¿o wykwalifikowani sprzedawcy, kucharze ka absolwentów z zawodówek w ma³ej gastronomii i mechanicy samo- Pogorzeli (14/42) i Miejskiej Górchodowi. Wci¹¿ brakuje za to mura- ce (12/42). Jednak najwiêksze problemy ze rzy, dekarzy, cieœli i stolarzy. – Na wybory uczniów nie mamy znalezieniem pracy maj¹ w Wielkowielkiego wp³ywu. Cykl kszta³cenia polsce absolwenci techników. Stazak³ada, ¿e sami szukaj¹ sobie zak³a- nowi¹ oni a¿ 27 procent ogó³u bezdu pracy, gdzie odbêd¹ zajêcia prak- robotnych wœród osób, które zakoñtyczne i w ten sposób wybieraj¹ za- czy³y edukacjê w 2008 roku. Spowód – wyjaœnia Krzysztof Jarosz, œród nich najbardziej zagro¿eni bezdyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodo- robociem s¹ ekonomiœci i handlowwych w Rawiczu. Wbrew wielko- cy, nie maleje za to zapotrzebowapolskiej tendencji w szkole nie bê- nie na techników budowlanych. Raport WUP dowodzi te¿, ¿e codzie w nowym roku profilu stolar-

raz trudniej znaleŸæ pracê po studiach. Samo wy¿sze wykszta³cenie coraz rzadziej gwarantuje zdobycie etatu. Bardziej liczy siê za to uczelnia i kierunek studiów, które siê ukoñczy³o. Najbardziej po¿¹dani w Wielkopolsce absolwenci wy¿szych uczelni to przede wszystkim in¿ynierowie. Brakuje mechaników, elektryków, programistów, in¿ynierów budownictwa i œrodowiska. Skazani na bezrobocie s¹ za to koñcz¹cy tak popularne w ostatnich latach kierunki, jak zarz¹dzanie czy pedagogika. O pracê nie³atwo te¿ politologom, filologom, ekonomistom, socjologom, absolwentom turystyki i rekreacji oraz finansów i bankowoœci. Prognozy popytu na pracê wskazuj¹ natomiast, ¿e w najbli¿szych latach ze wzglêdu na starzenie siê spo³eczeñstwa bêdzie wzrastaæ popyt na specjalistów w dziedzinach zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia i rehabilitacj¹. MIW


SPRAWY

6

Czyszczą bocianie gniazda Dziś przedszkola mamy przepełnione, ale w przyszłości może się to zmienić, bo zagrożona jest populacja bocianów. Dlatego członkowie Leszczyńskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków robią wszystko, aby bocianów nie zabrakło. Bardzo dobrym rokiem dla bo- Leszczyńską Grupę OTOP jest – Bociany wykorzystują te materiały cianów białych był 2004. Wtedy optymistą. do budowy swoich gniazd, co, niezajęte były prawie wszystkie gniazCo robią członkowie OTOP, aby stety, nie jest dla nich rozwiązaniem da na terenie byłego województwa bocianom pomóc? zbyt szczęśliwym. Folia nadmiernie leszczyńskiego. Wielkie załamanie – W okresie lęgowym podczas obuszczelnia gniazdo, więc w czasie nastąpiło rok później, np. w powiecie rączkowania piskląt czyścimy gniazda ulewnych deszczy może spowodować gostyńskim liczba lęgów spadła z 40 ze sznurków nylonowych, drutów utopienie się piskląt. Jeszcze bardziej do zaledwie 20. i folii – wylicza Marcin Tobółka. niebezpieczne są sznurki, w które młoOd 25 lat populację bocianów bada znany leszczyński ornitolog Stanisław Kuźniak. Doktorat na ten temat pisze Jakub Kosicki. Przewiduje on, że za 100 lat bociany w powiecie leszczyńskim wyginą lub pozostaną tylko pojedyncze pary. Jednak jeżeli uda się zwiększyć reprodukcję bocianów o 10 procent, to ich populacja utrzyma się na stałym poziomie, a może nawet wzrośnie. Marcin Tobółka, koordynator programu ochrony bocianów białych na ziemi leszczyńskiej, realizowane- V Marcin Tobółka, Łukasz Wejnerowski i Mateusz Pyrc w towarzystwie bocianiego go właśnie przez rodzeństwa w Gryżynie w powiecie kościańskim.

SYSTEM RATALNY

de mogą się zaplątać i w konsekwencji udusić lub doprowadzić do utraty nogi albo skrzydła. Okaleczony ptak nie ma szans, by przetrwać w naturze. Po okresie lęgowym będziemy prowadzić renowację starych i zniszczonych gniazd, zakładać platformy, przycinać gałęzie drzew, aby umożliwić swobodny dolot do gniazda. Zamierzamy też stawiać słupy wolno stojące w miejscach, gdzie na przykład przewróciło się stare drzewo, na którym znajdowało się gniazdo. Docelowo planujemy podczas obrączkowania

piskląt skontrolować około 50 gniazd. W pierwszych dniach naszej akcji wyplątaliśmy ze sznurków pięć piskląt. W jednym przypadku spóźniliśmy się i pisklę już nie żyło. A robimy to wszystko, by poprawić sukces reprodukcyjny naszej populacji. Porządkowanie bocianich gniazd wymaga odpowiedniego sprzętu. W trudniejszych sytuacjach konieczny jest podnośnik, ale najczęściej leszczyńscy ornitolodzy radzą sobie przy użyciu solidnej drabiny z rozstawianymi wspornikami. Skrzydlaci rodzice przyglądają się operacji czyszczenia gniazd siadając gdzieś w pobliżu. Nie zdarzyło się jeszcze, aby bociany zaatakowały człowieka. Młode bronią się przed zagrożeniem, udając martwe. Dzięki temu można je dość łatwo spakować do torby, znieść na dół, zmierzyć, zważyć i zaobrączkować. W uporządkowanym gnieździe młode mogą bezpiecznie dorastać i już w połowie lipca wykonać swój pierwszy lot. Wtedy rozpocznie się czas intensywnych treningów, gdyż jesienią czeka je długa podróż do Afryki, licząca czasami nawet 10.000 km. Jako 4-latki wrócą do Polski, aby założyć własną rodzinę. – Najczęściej bociania para wychowuje troje młodych – wyjaśnia M. Tobółka. – Samica składa jajo co dwa dni, dlatego pomiędzy rodzeństwem może być kilka dni różnicy. W Sicinach w jednym gnieździe spotkaliśmy aż pięć młodych, ale jedno pisklę było bardzo małe i nie wiadomo, czy przeżyje. Dzięki obrączkowaniu bocianów można się wiele dowiedzieć o ich zwyczajach. – Samce osiedlają się z reguły dość blisko swoich dawnych gniazd rodzinnych. Dzięki powtórnej kontroli zaobrączkowanych bocianów można określić też ich wiek. Najstar-

Fot. 2x J. Kuik V W czasie, kiedy ornitolodzy oczyszczali gniazdo ze sznurków i folii oraz obrączkowali pisklęta, bociani rodzice cierpliwie przyglądali się rozwojowi wypadków, siedząc na pobliskim kominie. szy zarejestrowany bocian miał 39 lat. Na naszym terenie najstarszego bociana spotkaliśmy w Poniecu. Zaobrączkował go 18 lat wcześniej Grzegorz Lorek, mój nauczyciel – podkreśla ornitolog. Bociany na naszym terenie żywią się przede wszystkim nornikami. – Nie pogardzą też żabami, kijankami czy chrząszczami – dodaje M. Tobółka. W realizacji programu ochrony bocianów Marcina Tobółkę wspierają: Katarzyna Żołnierowicz, Bartosz Skrzypczak, Waldemar Michalak, Łukasz Wejnerowski, Paweł Sieracki, Łukasz Jankowiak, Paweł Szymański, Mateusz Pyrc i Stanisław Kuźniak, który jest uznawany za wielki autorytet w gronie nie tylko leszczyńskich ornitologów. Pomocy udzielili im Zakład Ekologii Behawioralnej UAM w Poznaniu oraz Urząd Miasta i Gminy Osieczna. JACEK KUIK


¯YCIE BEZ SCHEMATÓW

Wiersze do ogl¹dania

Koœcianianka Ewa Wierzbiñska-Kloska pisze piêkne wiersze. Na ich podstawie powsta³y ju¿ dwa spektakle teatralne. – Justynka, a pamiêtasz mnie ponur¹? – niepe³nosprawna poetka z trudnoœci¹ zwraca siê do znajomej. A mia³aby powody, ¿eby siê nie uœmiechaæ. Nerw narz¹du ruchu lekarz uszkodzi³ Ewie przy porodzie, a jej niepe³nosprawnoœæ pog³êbi³a siê jeszcze po dwóch upadkach ze schodów. Pierwszym, gdy w wieku 14 lat trenowa³a chodzenie i drugim – 6 lat temu na wózku inwalidzkim. Ponura Ewa, jeœli ktoœ j¹ tak¹ w ogóle pamiêta, odesz³a wraz z pierwszym napisanym wierszem. – To by³ wiersz modlitwa, pogodzenie siê z tym, ¿e nie bêdê ju¿ nigdy chodziæ – wspomina. – Marzy³am, by byæ psychologiem dzieciêcym. Ale skoro nie mogê pracowaæ zawodowo, pisz¹c wiersze mogê byæ chocia¿ psychologiem ¿yciowym. W koñcu ka¿dy potrzebuje kogoœ, kto doradzi, wys³ucha, pocieszy. Myœlê, ¿e przydaj¹ siê ludziom moje wiersze. Przez lata pisa³a je i… upycha³a do szuflady. – Jesteœ egoistk¹! Tyle piêknych ró¿yczek, fio³ków chowasz w szufladzie tylko dla siebie – skarci³ j¹ któregoœ razu ksi¹dz Jacek Skrzypczak i podstêpnie wykrad³ kilkanaœcie wierszy. Nied³ugo potem przyjecha³a na wystêp jej ulubiona aktorka. Anna Seniuk nieoczekiwanie sama poprosi³a o bis i przeœlicznie wyrecytowa³a jeden z utworów Ewy. A potem powiedzia³a: – Rybcia, jak ty przestaniesz pisaæ, to ja przestanê graæ. Zadzwoni³a po tygodniu. Kontakt utrzymuj¹ do dziœ. Kolejne tomiki Ewy: „Po tamtej stronie têczy” i „A ja Ciê kocham…” zyska³y wiernych czytelników. – Ewcia, ja widzê spektakl z twoich wierszy – powiedzia³ do niej Janusz Dodot, szef koœciañskiego Teatru 112 i zrealizowa³ dwa kolejne przedstawienia. – Przedstawi³ to znakomicie –

twierdzi poetka. – Za oknem postawi³ m³od¹ osobê – to niby ja – która podgl¹da przez szybê swoje w³asne marzenia. – Coraz mniej powstaje takich spektakli – mówi³ J. Dodot naszej gazecie po premierze drugiego spektaklu pt. „A ja Ciê kocham…” – bo prze³o¿enie poezji na materiê teatraln¹ wcale nie jest ³atwe (…). To przewrotny spektakl, w którym by³y przytoczone tylko dwa teksty. Reszta to

znawanie ludzi. Inspiracja przysz³a te¿ wtedy, kiedy na chwilê opuœci³ mnie mój Anio³ Stró¿ i spad³am z wózkiem ze schodów. Swoim czytelnikom chce wpoiæ mi³oœæ do przyrody, a licealistom powtarza, ¿e trzeba siê wczuæ w recytowanie wierszy. – Wiersze nie s¹ sprinterskie – twierdzi. Z jej utworów jakiœ czas temu ca³kowicie znik³a samotnoœæ. Zyg-

Fot. autor s Ewa Wierzbiñska-Kloska z mê¿em Zygmuntem podczas wieczoru poetyckiego w Koœcianie.

obrazy, przenoœnie i metafory zawarte w wierszach lub sceny, które zrodzi³y siê w mojej g³owie po ich przeczytaniu. Ci, którzy ju¿ wczeœniej znali teksty z nowego tomiku, zapewne w czasie spektaklu widzieli te wiersze. – Sk¹d czerpie pani inspiracjê? – pyta ma³y blondynek podczas wieczoru autorskiego w Koœcianie. – Inspiracj¹ mo¿e byæ nawet gotowanie – zaczyna wyliczaæ poetka. – I sprz¹tanie, zrywanie kwiatów, po-

munta Kloskê, Górnoœl¹zaka, pozna³a przez Internet. Do niego – zdeklarowanego metalowca – jeszcze niedawno o wiele bardziej przemawia³y ostre utwory Metalliki ni¿ ³agodne wiersze Wielkopolanki. W ubieg³ym roku wysz³a za niego za m¹¿, mieszkaj¹ w Wodzis³awiu Œl¹skim. – Od s³owa do s³owa, od wiersza do wiersza – œmieje siê Zygmunt. – Dopiero przy niej zda³em sobie sprawê, jak¹ poezja ma moc. MIROS£AW WLEK£Y

7

Osiemnaœcie utworów, od muzyki klasycznej po rozrywkow¹, znalaz³o siê na drugiej p³ycie Chóru LO w Gostyniu.

Licealiœci nagrali p³ytê

Chór istnieje od 1995 roku. Pro– Œpiewanie to nie wszystko – dowadzi go Andrzej Jankowski, dziœ daj¹ Szymon Szymkowiak, Igor emerytowany nauczyciel muzyki. Andrzejewski i Maciej Klupœ. – To Zespó³ powsta³ z grupy wokalnej, w tak¿e wspólne spêdzanie czasu na której œpiewa³o kilkanaœcie dziew- biwakach, wyjazdach, podczas konczyn. Ch³opcy na pocz¹tku nie gar- certów. nêli siê do œpiewania, ale w koñcu uda³o siê do tego ich przekonaæ. Tak powsta³ chór mieszany z podzia³em na g³osy: soprany, alty, tenory, basy. – Teraz mam ju¿ luksus, mogê wybieraæ w g³osach mêskich i ¿eñskich – mówi Andrzej Jankowski. – I wybieram te najlepsze. Nie wykonujemy muzyki typowo chóralnej, Fot. archiwum œpiewamy ró¿ny reper- s Nagrania trwa³y dwa dni. Kierowa³ nimi Andrzej tuar, na przyk³ad go- Walus z Rawicza. Chórzyœci bardzo wczuwali siê spel, jazz, muzykê roz- w swoje wokalne role. rywkow¹ i klasyczn¹. Niedawno chór nagra³ swoj¹ druZespó³ liczy 50 osób. Co roku jego sk³ad siê zmienia. Jedni liceali- g¹ p³ytê. Jest na niej wiele znanych œci koñcz¹ naukê i odchodz¹, inni utworów, m.in.: „Nim œwit”, „Zegarmistrz”, „Baju baj”, „To by³y piêkzaczynaj¹. – Chórzyœci tworz¹ szkoln¹ elitê ne dni”. – Podziêkowania nale¿¹ siê dy– mówi z zadowoleniem Julia Marektorowi liceum za pomoc w znaleturska. – Panuje tu fantastyczna atmos- zieniu sponsorów tego przedsiêwziêfera, œwietnie siê wszyscy dogaduje- cia – ocenia A. Jankowski. Promocja kr¹¿ka odbêdzie siê po my – przyznaj¹ Kamila Sowiñska wakacjach, podczas inauguracji obi Nadzieja Chwierot. – Niektórzy wybieraj¹ tê szko³ê chodów 85-lecia ZSO w Gostyniu. w³aœnie dlatego, ¿e maj¹ szansê na- P³yta bêdzie sprzedawana w formie le¿eæ do chóru – twierdzi Zuzanna cegie³ki. E. CURYK-SIERSZULSKA Banaszak.


OBOK PRAWA

8

Podali siê za dziennikarzy tvn

JEZIORKI KO£O OSIECZNEJ. Byli ju¿ z³odzieje, którzy udawali pracowników gazowni lub wodoci¹gów. Ale za pracowników tvn nie podawali siê chyba jeszcze ¿adni przestêpcy. Nie wiadomo sk¹d taki pomys³ pojawi³ siê u z³odziei i dlaczego na swój cel obrali w pi¹tek w³aœnie hotel w Jeziorkach. W ka¿dym b¹dŸ razie – jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy – jeden z mê¿czyzn poda³ siê za Bogdana Gasiñskiego i pokaza³ dowód osobisty wystawiony na to nazwisko, a drugi za Andrzeja

Raduckiego. Obs³uga zaufa³a goœciom. Panowie zamówili sobie pokój i kolacjê na godzinê 21. Wczeœniej wyjechali w teren, informuj¹c pracowników hotelu, ¿e jad¹ krêciæ jakiœ reporta¿. Ju¿ nie wrócili. Kiedy nastêpnego dnia po po³udniu obs³uga wesz³a do pokoju, oka-

Poranne zderzenie

GMINA OSIECZNA. Z³amaniem koœci ³onowej i kulszowej zakoñczy³a siê dla 64-letniego motorowerzysty podró¿ tras¹ z Osiecznej do Ziemnic. Wypadek wydarzy³ siê w poniedzia³ek rano. Ze wstêpnych informacji policji wynika, ¿e 48-letni mieszkaniec Jeziorek jad¹cy fiatem tipo nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu motorowerzyœcie z Leszna. – Dosz³o do zderzenia, a leszczynianin kieruj¹cy motorowerem tra-

fi³ do szpitala – informuje Zbigniew Krawczyk z KMP w Lesznie. Kierowcy byli trzeŸwi, policja wyjaœnia okolicznoœci wypadku.

W³amywacze

LESZNO. W pi¹tek mieszkaniec Niechlowa ukrad³ portfel z Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego. Nie wiedzia³, ¿e nagra³a go kamera. W pozostawionym na wierzchu portfelu znajdowa³y siê karty bankomatowe, dowód osobisty i 105 z³. Ca³oœæ nale¿a³a do doœæ niefrasobliwego g³ogowianina, który po³o¿y³ go w widocznym miejscu i przez to sam narazi³ siê na okradzenie. – Ustaliliœmy sprawcê kradzie¿y. To 31-letni mieszkaniec Niechlowa. Zosta³ zatrzymany tego samego dnia na terenie Góry – mówi Zbigniew Krawczyk z KMP w Lesznie. Przebieg³y przestêpca nie przypuszcza³, ¿e jego wyczyn zarejestrowa³a kamera i ¿e policjanci bez problemu go odnajd¹. Grozi mu do 5 lat wiêzienia. (luk)

RAWICZ. Policja szuka sprawców w³amania do wie¿yczki z budk¹ sêdziowsk¹ na stadionie przy ul. Gajowej. W³amywacze sforsowali drzwi obiektu, skradli 2 halogenowe reflektory wartoœci 600 z³. Nieznany jest te¿ sprawca w³amania do ciê¿arowego volva, które sta³o zaparkowane przy ul. ¯wirowej. Rabuœ otworzy³ jakimœ narzêdziem drzwi, dostaj¹c siê do kabiny samochodu, aby odkrêciæ montowane od wewn¹trz lusterka boczne. Skrad³ te¿ kierunkowskazy oraz plastikowe elementy lamp, grilla i os³ony silnika. W chwili powiadomienia policji w³aœciciel pojazdu nie oszacowa³ strat. J.W.

(luk)

W oku kamery

(luk)

Wy³ na przechodniów

Ch³opak robi³ to w sposób niezbyt kulturalny, bo w pozycji le¿¹cej. Od czasu do czasu wspiera³ siê na ³okciu i w sobie tylko znanym jêzyku coœ be³kota³. Ktoœ powiadomi³ o tym policjê. Nie by³o wiadomo, czy nieletni jest chory i potrzebuje pomocy, czy te¿ mo¿e znajduje siê w stanie upojenia alkoholowego. – Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, pocz¹tkowo nie mogli zrozumieæ ch³opaka. Okaza³o siê, ¿e by³ on pijany – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy koœciañskiej policji.

Œmieræ na prostej

WSCHOWA. Na „dwunastce” tu¿ za miastem w kierunku na G³ogów kierowca auta dostawczego zderzy³ siê czo³owo z osobówk¹. Zginê³a pasa¿erka uderzonego samochodu.

Z paliwem siê nie uda³o

STARY KOBYLIN. Policja zatrzyma³a kierowcê volkswagena transportera, który ukrad³ paliwo na stacji benzynowej. Busem jecha³o 6 mieszkañców województwa œwiêtokrzyskiego. Ponoæ... szukali pracy. Zatrzymali siê na stacji paliw. Kierowca zatankowa³ ropê za 50 z³ i odjecha³ bez p³acenia. Obs³uga stacji zanotowa³a numery rejestracyjne auta i natych-

za³o siê, ¿e zosta³ on okradziony. – Zniknê³y 2 telewizory, 2 komplety poœcieli i 2 rêczniki. Straty wynosz¹ 2500 z³otych – mówi Zbigniew Krawczyk z leszczyñskiej policji. W sprawie oszustów skontaktowaliœmy siê z tvn. Jak siê dowiedzieliœmy, ¿adne z wymienionych nazwisk nie figuruje na liœcie pracowników telewizji. – Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e ktoœ podaje siê za pracowników naszej stacji – mówi¹ w dziale kadr tvn.

KOŒCIAN. W sobotê wieczorem policja zgarnê³a z okolic koœciañskich „³azienek” 16-latka, który zaczepia³ przechodniów.

Prosty odcinek najwa¿niejszej drogi w powiecie wschowskim. W czwartek po godz. 16 26-latek spod Jarocina, mkn¹cy renault premium, postanawia wyprzedzaæ. Wszystko wskazuje na to, ¿e jest œwiadomy tego, co robi. Podejmuje manewr, mimo ¿e na jezdni wymalowana jest d³uga podwójna linia ci¹g³a. Wy-

je¿d¿a na przeciwleg³y pas jezdni i sunie wzd³u¿ sznurka wyprzedzanych aut. Niespodziewanie przed oczami pojawia mu siê ford mondeo. Nie ma dok¹d uciec, czo³owo uderza w osobówkê. – Mondeo zosta³o zmia¿d¿one. Jecha³o nim ma³¿eñstwo spod Jeleniej Góry. Na miejscu zginê³a 40-let-

M³ody nieŸle zabalowa³. W jego organizmie by³o a¿ 1,6 promila alkoholu. Nic dziwnego, ¿e sam nie móg³ siê podnieœæ z ziemi. – OdwieŸliœmy go do domu – dodaje M. Marszewski. Sprawa pijanego nieletniego bêdzie badana. Policja spróbuje ustaliæ, w jaki sposób 16-latek wszed³ w posiadanie trunku. Zajmie siê nim s¹d rodzinny i nieletnich, bo to, co zaprezentowa³ w okolicach koœciañskich „³azienek”, jest przejawem demoralizacji.

(luk)

nia pasa¿erka samochodu, jej 47-letni m¹¿ dozna³ tylko ogólnych pot³uczeñ – poinformowa³ Tomasz Szuda ze wschowskiej policji. Sprawê bada wschowska prokuratura. – Zebrany materia³ pozwoli³ nam na postawienie podejrzanemu zarzutu spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem œmiertelnym – mówi Artur Dryjas, szef wschowskiej prokuratury. Wszystko wskazuje na to, ¿e konieczne bêdzie ustalenie szczegó³owych przyczyn czwartkowego zdarzenia. Prokuratura planuje powo³anie bieg³ych. Sekcja zw³ok pasa¿erki forda mondeo mia³a siê odbyæ wczoraj. (luk)

Nie w sarnê, to w drzewo

Kierowca golfa nie chc¹c uderzyæ w przebiegaj¹c¹ przez jezdniê sarnê, skrêci³ gwa³townie kierownic¹ i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Dwoje pasa¿erów samochodu z obra¿eniami cia³a odwieziono do szpitala. Wypadek wydarzy³ siê tu¿ po pó³nocy, z soboty na niedzielê, na trasie Szelejewo-Zalesie w gminach Piaski i Borek Wielkopolski. Kieruj¹cy volkswagenem 43-letni Dariusz A., mieszkaniec powiatu gostyñskie-

go, chc¹c omin¹æ wybiegaj¹c¹ na drogê sarnê, gwa³townie skrêci³ w lewo. Mê¿czyzna straci³ panowanie nad pojazdem i samochód wpad³ na przydro¿ne drzewo. W wyniku wypadku ranni zostali

pasa¿erowie golfa, których przewieziono do gostyñskiego szpitala. 40letnia mieszkanka Œremu ma z³aman¹ koœæ lewej nogi, dwuletnie dziecko dozna³o powierzchownych obra¿eñ g³owy. ES

miast powiadomi³a policjê. B³yskawiczna akcja stró¿ów prawa doprowadzi³a do zatrzymania volkswagena w Krotoszynie. Kierowcê samochodu ukarano mandatem w wysokoœci 200 z³. Policja sprawdzi³a, ¿e mê¿czyzna by³ ju¿ karany za kradzie¿e. Tak samo kilku pasa¿erów z szemranego towarzystwa, które jecha³o volkswagenem. J.W.

Fot. archiwum KPP w Gostyniu


SPRAWY/OBOK PRAWA Osoba prywatna, chc¹ca zachowaæ anonimowoœæ, przeka¿e nagrodê w wysokoœci 5000 z³otych temu, kto wska¿e lub pomo¿e w ustaleniu sprawcy b¹dŸ sprawców po¿arów, jakie wybuch³y w ostatnim roku w okolicy Bojanowa. Pieni¹dze wyp³aci Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, która jest swego rodzaju poœrednikiem w tej sprawie.

5000 z³ nagrody za piromana

Kto podpala stogi w okolicach Bojanowa?

W ubieg³ym i tym roku w gminie Bojanowo wybuch³y trzy po¿ary, których przyczyn¹ mog³o byæ celowe podpalenie. W sierpniu w Par³owicach spali³ siê stóg s³omy, straty wynios³y oko³o 15.000 z³. We wrzeœniu z dymem posz³a stodo³a w Szemzdrowie, w której by³o oko³o 150 ton s³omy i 20 ton siana. Straty wynios³y 20.000 z³. W listopadzie na polu miêdzy Czechnowem i Trzeboszem sp³on¹³ kolejny stóg s³omy – 370 balotów wartoœci

15.000 z³. Z kolei w czerwcu tego roku w Zaborowie ktoœ pod³o¿y³ ogieñ pod wiatê z balotowan¹ s³om¹. Spali³o siê 100 balotów i dach obiektu, a straty wynios³y 7000 z³. W ¿adnym z tych przypadków sprawcy nie wykryto. – Po tym ostatnim po¿arze zg³osi³a siê do nas osoba oferuj¹ca nagrodê finansow¹ za pomoc w ujêciu podpalacza – mówi Tomasz Duszak z KPP w Rawiczu. – Piêæ tysiêcy z³otych czeka na tego, kto

przyczyni siê do ustalenia sprawcy lub sprawców po¿arów, bo nie wykluczamy, ¿e zosta³y one pod³o¿one przez ró¿ne, niemaj¹ce ze sob¹ nic wspólnego osoby. Ka¿dy, kto mo¿e pomóc w wykryciu podpalacza b¹dŸ podpalaczy, powinien kontaktowaæ siê osobiœcie lub telefonicznie z KPP w Rawiczu (tel. 065 546-62-00 lub 997). Policja zapewnia informatorom anonimowoœæ i dyskrecjê. J.W.

DŸgniêty w klatê LESZNO. Dwaj kumple tak pok³ócili siê na ulicy, ¿e jeden drugiemu przy³o¿y³ nieustalonym narzêdziem prosto w klatkê piersiow¹. Panowie nie mogli dojœæ do porozumienia w jakiejœ wa¿nej dla nich sprawie. Utrudnia³ im to – jak mo¿na by³o siê domyœliæ – nadmiar wypitego alkoholu. Zaczê³o siê od sprzeczki na chodniku przy jednej z kamienic na ul. Ofiar Katynia. Ostra wymiana zdañ przerodzi³a siê w szarpaninê, a póŸniej w bójkê. 60latek wyci¹gn¹³ w pewnym momen-

9

cie nieustalone narzêdzie i próbuj¹c uciszyæ o rok m³odszego kumpla, zada³ mu cios prosto w klatkê piersiow¹. Przedmiot wbi³ siê w cia³o, z którego zaczê³a tryskaæ krew. – Poszkodowany 59-latek trafi³ do szpitala. Na szczêœcie okaza³o siê, ¿e rana nie zagra¿a jego ¿yciu. Po opatrzeniu na w³asne ¿yczenie wypisa³ siê z lecznicy – mówi Zbigniew Krawczyk z leszczyñskiej policji. Na razie jeszcze nie wiadomo, jakie zarzuty us³yszy sprawca zdarzenia. (luk)

Po¿ar od pralki

GÓRA. Zwarcie instalacji elektrycznej by³o przyczyn¹ po¿aru, który wybuch³ w czwartek wieczorem w kamienicy przy ul. Pi³sudskiego. Ze stoj¹cej w ³azience pralki ogieñ przeniós³ siê na junkers, odkszta³ci³ kabinê prysznicow¹ i zniszczy³ brodzik. Do tego strawi³ urz¹dzenie AGD.

– W pomieszczeniu by³o mnóstwo czarnego dymu. Ogieñ ugasiliœmy b³yskawicznie, a ca³e lokum przewietrzyliœmy – informuje Micha³ Goszczyk z górowskiej stra¿y po¿arnej. Na skutek po¿aru nikt nie ucierpia³. Zanim ratownicy dotarli na miejsce, mieszkañcy zd¹¿yli siê ewakuowaæ. Wartoœæ strat oszacowano wstêpnie na 7000 z³. (luk)

To ci siostry! Place zabaw gotowe na lato LESZNO. Rozpoczê³y siê wakacje, wiêc gdy tylko poprawi siê pogoda, wiele dzieci bêdzie korzystaæ w Lesznie z placów zabaw. Sprawdziliœmy, czy zarz¹dcy dobrze przygotowali je do sezonu letniego.

Pod nadzorem Miejskiego Zak³adu Zieleni znajduje siê 12 placów zabaw. Jak zapewni³a nas jego dyrektorka Joanna Nowacka, wszystkie miejskie ogródki jordanowskie s¹ ju¿ po obowi¹zkowym przegl¹dzie.

przy ulicy Œniadeckich – dodaje Joanna Nowacka. Najwiêcej placów zabaw w mieœcie nale¿y do Leszczyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Jak informuje „ABC” Kazimierz Pazo³a, zastêp-

– W tym roku robimy to ju¿ po raz drugi. Wiadomo jak jest – dzieci lubi¹ wynosiæ piasek poza piaskownicê – objaœnia Zdzis³aw Biernaczyk, kierownik Dzia³u Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi w SM Przylesie. (luk)

GÓRA, WRONÓW. W pi¹tkow¹ noc policja zatrzyma³a dwie siostry na rowerach. Obie by³y pijane. Nie wiadomo dok³adnie, dok¹d jecha³y obie panie. Policjanci zatrzymali je do kontroli na ul. Wroc³awskiej przed godz. 1 w nocy. Postanowili przebadaæ rowerzystki na zawartoœæ alkoholu w organizmie. Wtedy ogarnê³o ich zdziwienie. W przypadku m³odszej z sióstr – 16-letniej górowianki – wyœwietlacz pokaza³ 0,8 promila alkoholu w wydychanym

powietrzu. Druga z nich – o 10 lat starsza – mia³a a¿ o promil wiêcej. Policjanci z Góry maj¹ szczêœcie do kobiet po kielichu. – W czwartek po godzinie 20 we Wronowie zatrzymaliœmy kieruj¹c¹ fordem 60-latkê. Te¿ mia³a ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu – informuje Janusz Konopnicki z górowskiej policji. Kobieta straci³a prawo jazdy. Wszystkie pijane panie stan¹ przed s¹dem.

(luk)

Wracamy do tematu

Matka oskar¿ona o œmieræ córki RAWICZ. Matka dziewczynki, która zginê³a w Mas³owie, stanie przed s¹dem.

Fot. £. Domaga³a s Mamy, które przychodz¹ do ogródka jordanowskiego na pl. Koœciuszki, chwal¹ sobie to miejsce: – To naj³adniejszy plac zabaw dla dzieci w samym centrum miasta. Gdyby nie to, ¿e wieczorami przesiaduje tu m³odzie¿ i niszczy urz¹dzenia, by³oby idealnie – mówi¹. I dodaj¹, ¿e mimo wszystko w ogródku zawsze jest bardzo czysto.

– W sumie na przygotowanie ich do sezonu wydaliœmy nieca³e 12 tysiêcy z³otych. Sprawdziliœmy ogrodzenia, karuzele, a tak¿e wymieniliœmy piasek regularnie zanieczyszczany przez psy. Wszystkie place zabaw zosta³y skontrolowane i dopuszczone do u¿ytku przez sanepid – informuje. Agnieszka Podfigurna, rzecznik prasowy sanepidu, chwali MZZ: – Wszystkie ich place funkcjonuj¹ bardzo dobrze. Prawdopodobnie dwa miejskie ogródki jordanowskie czeka w tym roku wymiana urz¹dzeñ zabawowych z metalowych na drewniane, a wiêc na zdecydowanie bezpieczniejsze. – Chcielibyœmy to zrobiæ w Karczmie Borowej i mo¿e na placu zabaw

ca prezesa Zarz¹du LSM, s¹ one gotowe na wakacyjn¹ inwazjê najm³odszych. – Wymieniliœmy piasek w 45 piaskownicach, urz¹dziliœmy 2 place zabaw przy ulicy Grunwaldzkiej 79 i Niemieckiej 22-24. Poza tym musieliœmy postawiæ kilka nowych ogrodzeñ. Wandale zniszczyli je wokó³ ogródków jordanowskich przy ulicach 55 Pu³ku Piechoty, Okrzei, Prochowni, W³odarczaka czy Armii Krajowej – zaznacza. Kontroli swoich placów zabaw dokona³a równie¿ Spó³dzielnia Mieszkaniowa Przylesie. Naprawiono huœtawki w 9 punktach osiedli Zamenhofa i Rejtana, a do piaskownic wsypano nowy ¿wirek.

Prokuratura Rejonowa skierowa³a do s¹du akt oskar¿enia przeciwko mieszkance Mas³owa, której córka zginê³a w wypadku drogowym w paŸdzierniku 2008 roku. Zdaniem bieg³ych, kobieta niedostatecznie opiekowa³a siê dzieckiem. Dla niej to podwójna tragedia. Jest zdruzgotana tym, co siê sta³o. Do wypadku dosz³o wieczorem w pobli¿u marketu Dino, kilkadziesi¹t metrów od przejazdu kolejowego. 6latka przechodz¹ca z mam¹ przez jezdniê wpad³a pod ko³a mitsubishi carismy, którym kierowa³ 36-letni mieszkaniec Rawicza. Zginê³a na miejscu. Tu¿ po wypadku kierowca zezna³, ¿e kobieta z córk¹ wysz³y nagle zza mercedesa sprintera, którego mija³ i ¿e dlatego zauwa¿y³ je dopiero w ostatniej chwili. Policja ustali³a jednak, ¿e samochody minê³y siê kilkadziesi¹t metrów od miejsca wypadku. Matkê dziewczynki, ze wzglêdu na jej ciê¿ki stan psychiczny, przes³uchano dopiero kilka tygodni póŸniej. Zezna³a, ¿e przed wejœciem na jezdniê upewni³a siê, czy nikt nie nadje¿d¿a od strony torów. Twierdzi³a, ¿e prowadzi³a córkê za rêkê i ¿e samochód uderzaj¹c w dziewczyn-

kê, wyrywa³ j¹ z jej rêki. Niejasnoœci w zeznaniach obu stron spowodowa³y, ¿e prokuratura powo³a³a bieg³ego do ustalenia przebiegu wypadku. Na podstawie jego opinii oraz innych dowodów zebranych w œledztwie prokuratura uzna³a, ¿e do tragedii doprowadzi³a mama dziewczynki, która naruszy³a zasady ruchu drogowego. W styczniu tego roku kobiecie postawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem œmiertelnym. Nie zgodzi³ siê z tym jej adwokat, który z³o¿y³ wniosek o przeprowadzenie nowych czynnoœci w sprawie, w tym przes³uchanie nowych

œwiadków. Prokuratura powo³a³a kolejnych bieg³ych i zdecydowa³a o odtworzeniu przebiegu wypadku. Ale nowe ustalenia œledczych by³y zgodne z poprzednimi. – Do wypadku przyczyni³a siê matka dziewczynki – mówi Jan Trytko, prokurator rejonowy w Rawiczu. Kobieta otrzyma³a zarzut nieumyœlnego naruszenia zasad ruchu drogowego, którego nastêpstwem by³a œmieræ dziecka. Akt oskar¿enia trafi³ do s¹du. – Biegli stwierdzili, ¿e kierowca samochodu nie przyczyni³ siê do spowodowania wypadku – dodaje prokurator . Kobiecie grozi od 6 miesiêcy do 8 lat pozbawienia wolnoœci. J.W.

Drewno na klocki GRONÓWKO. Nieznani sprawcy podprowadzili kilka dêbów z prywatnego lasku. 80-letnie drzewa do tej pory nikogo nie kusi³y. W koñcu znalaz³ siê jednak domoros³y leœnik lub leœnicy, którzy postanowili na nich zarobiæ. Pomiêdzy 13 a 24 czerwca wyciêto kilka drzew i por¹bano je na metrowej d³ugoœci klocki. W³aœciciel o kradzie¿y dowiedzia³ siê w

czwartek. – Czêœæ drewna zosta³a ju¿ zabrana, resztê ktoœ przygotowa³ sobie do wywózki – mówi Zbigniew Krawczyk z KMP w Lesznie. Straty wynosz¹ 10.000 z³. Leszczyñscy mundurowi próbuj¹ ustaliæ sprawców przestêpstwa. Niewykluczone, ¿e skradzione drewno bêd¹ chcieli sprzedaæ na opa³. (luk)


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Mycie w czarcim ¿ebrze

„Wszystkie ³¹ki i pastwiska, wszystkie lasy i góry s¹ aptekami” – przekonuj¹ mieszkanki Paw³owic i Robczyska, które w pi¹tek przysz³y do paw³owickiej Izby Regionalnej. Kilkanaœcie pañ spotka³o siê po to, ¿eby wymieniæ siê doœwiadczeniami na temat zió³, które od wieków u¿ywane by³y jako œrodek na ró¿ne mniej b¹dŸ bardziej groŸne choroby. – Staramy siê wracaæ do tego, co by³o kiedyœ, do natury – mówi Monika Bartkowiak, opiekunka paw³owickiej Izby Regionalnej. I rzeczywiœcie. Na stole sta³y dwa wazony pe³ne zielonych zió³ek ob-

Zio³a na wszystko

Jaskó³cze ziele – znakomite na kurzajki Babka lancetowata – na opuchliznê po ugryzieniu komarów lub pszczó³ Kwiat mniszka lekarskiego – œwietny syrop przeciwkaszlowy Skrzyp polny – wzmacnia w³osy i paznokcie Miêta – orzeŸwia, a w gor¹ce dni och³adza organizm Rumianek – na stany zapalne, dzia³a rozkurczowo Any¿ – nadaje walory smakowe Melisa – na uspokojenie Czarny bez – konfitury i kisiel

Fot. £. Domaga³a s Uczestniczki spotkania w Izbie Regionalnej w Paw³owicach podczas dyskusji o zio³ach.

sypanych kolorowymi kwiatami. – Wszystkie mo¿na nazbieraæ na skrajach lasów, miedzach lub na ³¹kach – mówi Irena Katarzyñska z Robczyska. Namówiliœmy panie, ¿eby zdradzi³y nam, które ziele do czego s³u¿y. Uda³o siê, a szczegó³y podajemy w ramkach za³¹czonych do tekstu. Niebywa³¹ atrakcj¹ pi¹tkowego popo³udnia okaza³o siê mycie w czarcim ¿ebrze. Brzmia³o groŸnie, ale by³o przyjemniejsze, ni¿ pocz¹tkowo przypuszczaliœmy. Wed³ug ustnych przekazów wywar potrafi oczyœciæ z ró¿nych chorób. Cia³o trzeba myæ obowi¹zkowo z góry do do³u. Autor tego tekstu wypróbowa³ napar, myj¹c nim twarz i rêce. A potem chlusn¹³ nim w trawê, obowi¹zkowo na rozstaju dróg. Tak nakazuje tradycja. Dla mi³oœników zió³ podajemy wa¿n¹ informacjê. Napary z kory i korzeni tylko gotujemy, a pozosta³e zaparzamy. – ¯eby dobrze dzia³a³y, nie mo¿na ich s³odziæ, nale¿y piæ je powoli i wierzyæ w ich skutecznoœæ – podkreœlaj¹ panie. (luk)

Napoje

Herbatka wzmacniaj¹co-orzeŸwiaj¹ca: Kora dêbu – 1 ³y¿ka Rumianek – 1 ³y¿ka Sza³wia – 1 ³y¿ka Miêta – 2 ³y¿ki Kwiaty mleczu – 3 sztuki Listki lipy, listki wierzby, listki pokrzywy – 2-3 sztuki Miód i cytryna do smaku Zagotowaæ 2 l wody, wszystko wrzuciæ do wrz¹tku i odstawiæ na 2 godziny. Doprawiæ miodem i cytryn¹. Mo¿na zlaæ wywar, ponownie zalaæ wrz¹tkiem i wystawiæ na s³oñce na 1 dzieñ.

Sok z buraków

Buraki kroimy, dodajemy 2-3 z¹bki czosnku i skórkê od chleba razowego. Wszystko razem mieszamy, wywar zostawiamy w ciep³ym miejscu na dobê. Sok jest œwietny na poprawienie odpornoœci, zapobiega anemii, oczyszcza organizm.

Piosenka dla ciebie Andrzej Piaseczny Rysowane tobie

A nawet jeœli to co teraz wa¿ne Pamiêci¹ po nas nigdy nie zostanie Dam ci coœ jeszcze zawsze dawa³em przecie¿ Same drobiazgi szczêœciu nic nie trzeba wiêcej Rysowane tobie w gazecie serce Godzinami czekanymi ode mnie Papierowe zdjêcia robione wszêdzie Postarzej¹ siê jak nic zamiast nas A nawet jeœli prêdzej ni¿ te chmury Obrazy nasze bêd¹ ludzie gubiæ

Przecie¿ to jasne dzisiaj ¿yjemy w³aœnie Dam ci kolory zanim pamiêæ nie wyblaknie Rysowane tobie w gazecie serce Godzinami czekanymi ode mnie Papierowe zdjêcia robione wszêdzie Postarzej¹ siê jak nic zamiast nas Rysowane tobie w gazecie serce Godzinami czekanymi ode mnie Najœmieszniejsz¹ dla mnie minê na œwiecie Zdjêcie twojej takiej w kieszeni mam Rysowane tobie w gazecie serce (j)

Fot. £. Domaga³a s Leszczyñskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka obchodzi³o 15-lecie swojego istnienia. G³ówna uroczystoœæ jubileuszowa odby³a siê w pi¹tek w Miejskim Oœrodku Kultury w Lesznie (na zdjêciu jej uczestniczki), a poprzedzona zosta³a specjaln¹ konferencj¹ poœwiêcon¹ kobietom, które przesz³y amputacjê piersi. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ imprezy by³o wrêczenie nagród wieloletnim dzia³aczom stowarzyszenia. Kryszta³owy £uk Amazonek odebra³a zas³u¿ona wiceprezes organizacji Janina Wolska. – To wyró¿nienie wy¿szego stopnia przyznawane przez honorow¹ kapitu³ê Federacji Stowarzyszeñ Amazonki w Warszawie – informuje Danuta KaŸmierczak, jedna ze wspó³organizatorek pi¹tkowej imprezy i za³o¿ycielka LSR Amazonka. £uki Amazonek odebra³y ponadto: Emilia Konieczna z leszczyñskiego PCPR, Alicja So³tysiak, szefowa MOPR w Lesznie i pracownicy placówki – Magdalena Katner i Krzysztof Perek. £uk otrzyma³y równie¿ psycholog kliniczny Alina Rêkoœ i Beata Janowska z PWSZ w Lesznie.

Kariera witaminy C Witamina C jest niezbêdna do prawid³owego funkcjonowania organizmu. Ma równie¿ kluczowe znaczenie dla naszej urody i m³odego wygl¹du skóry. Inaczej nazywana jest kwasem askorbinowym. Jej niedobór m.in. os³abia wytwarzanie kolagenu w organizmie, a bia³ko to jest niezbêdne do zachowania zdrowych zêbów, koœci, dzi¹se³ oraz skóry, która bez niej staje siê blada, mniej elastyczna, na twarzy pojawiaj¹ siê „paj¹czki”. Postarajmy siê wiêc, by nie zabrak³o jej w naszych kosmetykach i codziennej diecie. Obowi¹zkowo w menu Organizm ludzki nie jest w stanie wytwarzaæ witaminy C, dlatego potrzebuje codziennej dostawy w postaci po¿ywienia. Znajdziemy j¹ przede wszystkim: w cytrusach, kapuœcie, papryce, pomidorach, natce pietruszki, porzeczkach, ¿urawinie, owocach dzikiej ró¿y. Warto te¿ pomyœleæ o tabletkach z witamin¹ C. By w pe³ni oddzia³ywa³y na skórê, trzeba za¿ywaæ codziennie 2-3 tabletki. Dzienna dawka kwasu askorbinowego u doros³ego cz³owieka wynosi 40-100 mg. Zapotrzebowanie na niego zwiêksza siê podczas stresu oraz u osób pal¹cych. Skóra palaczy szybciej siê starzeje, jest szara, pozbawiona blasku. Nikotyna – tylko jeden papieros – niszczy a¿ 60 mg witaminy! Wtedy skóra staje siê bardziej sucha, natomiast t³usta ma wiêksze problemy z zaskórnikami. Gwiazda odm³adzania Zdecydowanie najbardziej kosmetolodzy i dermatolodzy doceniaj¹ dziœ jej dzia³anie antyoksydacyjne, chroni¹ce organizm przed wolnymi rodnikami, które niszcz¹ komórki skóry i przyspieszaj¹ proces starzenia. Witamina C zapobiega te¿ utracie wody i jest niezbêdna do produkcji nowych w³ókien kolagenu i elastyny, które odpowiadaj¹ za sprê-

¿ystoœæ i m³ody wygl¹d skóry. Kwas askorbinowy bardzo czêsto pojawia siê w kosmetykach w duecie z witamin¹ E, równie¿ silnym przeciwutleniaczem. Takie po³¹czenie daje mocniejszy efekt przeciwzmarszczkowy, a poza tym dziêki witaminie C, E mo¿e siê regenerowaæ. Nie tylko dzia³anie przeciwzmarszczkowe Bez witaminy C œciany naczyñ krwionoœnych staj¹ siê kruche, pêkaj¹ nawet pod wp³ywem niewielkich urazów. Nie mog³o jej zatem zabrakn¹æ w kosmetykach przeznaczonych do pielêgnacji cery naczyniowej: wzmacnia i uszczelnia naczynka, zapobiega ich pêkaniu. Ale to nie wszystko. Kwas askorbinowy wspomaga naturalny proces z³uszczania naskórka, pobudza proces jego odnowy, poprawia stan cery t³ustej, rozjaœnia przebarwienia i jest skutecznym i bardzo cenionym czynnikiem energetyzuj¹cym. Dzieje siê tak, poniewa¿ zwiêksza dop³yw krwi do naczyñ w³osowatych skóry. Witamina C œwietnie sprawdza siê równie¿ w pielêgnacji w³osów: wzmacnia pasma, nadaje im po³ysk i sprawia, ¿e lepiej siê uk³adaj¹. Ulotny sk³adnik Najwiêkszym wyzwaniem by³o „zamkniêcie” jej w opakowaniach kosmetyków, poniewa¿ w kontakcie ze œwiat³em, tlenem oraz wod¹ bardzo szybko siê ulatnia. Jest wyj¹tkowo nietrwa³a. Sukcesem okaza³y siê hermetyczne opakowania z pompkami, do których nie dostaje siê powietrze, emulsje bez wody, ciemne buteleczki chroni¹ce przed dzia³aniem œwiat³a oraz nanosomy – mikroskopijne noœniki pozwalaj¹ce szybko i efektywnie przetransportowaæ w g³¹b skóry sk³adniki aktywne. Uwalniaj¹ je jednak stopniowo, dlatego dostarczone substancje dzia³aj¹ d³u¿ej. AKPA


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

KUCHNIA

BARAN (21.03 -19.04) Zdrowie bez zarzutu, można by nawet powiedzieć, iż rozpiera cię energia, a życie nabrało kolorów. Powinieneś jednak więcej uwagi przywiązywać do tego, co jesz, bo to bardzo ważne.

Coś dla łasuchów Latem dla ochłody i poprawienia nastroju nie ma nic lepszego niż mrożone desery ze świeżymi owocami. Te lodowe propozycje zachwycą wszystkich amatorów owocowego orzeźwienia. Domowe lody owocowe

Bomba lodowa z wiśniami

Składniki na 4-6 porcji: 50 dag miękkich owoców jagodowych (np. truskawek, malin), 40 dag kremówki, 4-5 łyżek cukru (do smaku), 1 łyżka cukru waniliowego, 1 białko jaja kurzego, 1 łyżka soku z cytryny.

Składniki na 6 porcji: 600 ml lodów czekoladowych, 400 ml lodów waniliowych, 30 dag wiśni, 1 kieliszek likieru wiśniowego, 1 kieliszek likieru kawowego, 10 dag startej gorzkiej czekolady.

Przygotowanie:

Przygotowanie:

Schłodzoną kremówkę ubić z cukrem, cukrem waniliowym i sokiem cytrynowym. Owoce opłukać, osuszyć, oczyścić z szypułek, zmiksować i przetrzeć przez sito, aby usunąć drobne pesteczki. Zmiksowane połączyć z ubitą śmietaną. Do masy dodać ubite na sztywną pianę białko. Masę przełożyć do płaskiej metalowej formy. Wstawić do zamrażalnika i mrozić przez 5-6 godzin lub całą noc. W czasie mrożenia masę kilkakrotnie zamieszać łyżką. Lody mrożone dłużej niż 12 godzin należy wyjąć na 10 minut przed podaniem. Nabrać łyżką do lodów, włożyć do pucharków i udekorować świeżymi owocami.

Dużą metalową miskę zamrozić w zamrażalniku przez 20 - 30 minut. Lody czekoladowe szybko zmiksować z likierem kawowym i startą czekoladą. Zamrożoną miskę wyłożyć folią spożywczą, a następnie jej dno i boki pokryć warstwą lodów czekoladowych, zostawiając pusty środek. Wstawić na 1-2 godziny do zamrażalnika. Wiśnie umyć, osuszyć, wydrylować, skropić likierem wiśniowym. Lody waniliowe lekko rozmrozić miksując przez 1 minutę mikserem, a następnie wymieszać łyżką z wiśniami. Formę wyjąć z zamrażalnika i wypełnić środek lodami waniliowymi z wiśniami. Przykryć folią i wstawić do zamrażalnika na 5-

Tomasz Jacyków zawsze wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Tym razem wystarczyły buty. Oczywiście buty niezwykłe, rzec można pantofelki jak dla księcia. Bo i cena królewska, i krój szlachetny. Kolor – dla jednych żarówiasta zieleń, ale stylista nazywa go „intensywną limonką”. Buty zaprojektował Paul Smith. Tomek wypatrzył limonkowe cacko kilka miesięcy temu w Paryżu. Niestety, dokonał już innych modowych zakupów i na buty nie starczyło. – Trzy tygodnie temu robiłem sesję w Paryżu i pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po otrzymaniu pieniędzy, był zakup tych wymarzonych butów. Dodajmy wartych 370 euro. Jacyków pojawił się w nich na imprezie charytatywnej, buty zostały natychmiast zauważone i skomplementowane, m.in. przez Katarzynę Figurę. Wniosek – pieniądze zostały dobrze zainwestowane.

Ilona Felicjańska zdradziła, że choć lubi swoje mieszkanie, to chętnie zamieniłaby je na domek z kominkiem i ogrodem. Modelka przyznała, że zanim urodziły się dzieci, szukali z mężem dużego domu, ale w końcu zdecydowali się na apartament. – Mieszkam na Ursynowie, którego kiedyś strasznie nie lubiłam. Potem zmieniłam zdanie. Odległość od centrum i pracy sprawia, że łatwiej mi się tu zrelaksować – powiedziała ze śmiechem Ilona Felicjańska. AKPA

Kwiaty w domu Dzbanecznik gigant - zielony owadożerca Dzbaneczniki to okazałe rośliny, których liście zakończone są kształtnymi dzbankami. Nęcone słodkim nektarem owady wpadają do środka i zostają zjedzone przez roślinę. Lubią ciepłe, zacienione, wilgotne miejsca: warto powiesić go wysoko i zraszać co najmniej dwa razy dziennie. LL

Fot. Biuro Kwiatowe Holandia

6 godzin. Przed podaniem wyłożyć bombę lodową na półmisek, ostrożnie usunąć folię i pokroić deser na porcje.

BYK (20.04 -20.05) Sporo pracy, napięć, trudnych decyzji. Nie będzie lekko, ale się nie poddawaj, nie stresuj , zachowaj zimną krew. Pamiętaj , że znerwicowani łatwiej „łapią” rozmaite choróbska.

Sorbet brzoskwiniowy

BLIŹNIĘTA (21.05 -21.06) Nie pij tyle mocnej kawy i herbaty. Te pobudzające napitki sprawiają, że stajesz się nadpobudliwy, nerwowy, rozkojarzony, a to nie wychodzi na zdrowie ani tobie, ani najbliższym.

Składniki na 4-6 porcji: 80 dag dojrzałych brzoskwiń, 20 dag cukru, 200 ml soku pomarańczowego (świeżo wyciśniętego), 1 cytryna, 1 łyżka cukru waniliowego, 1 kieliszek likieru pomarańczowego, wiśnie koktajlowe i listki melisy do dekoracji.

Przygotowanie: Cytrynę umyć, otrzeć skórkę i wycisnąć sok. Sok pomarańczowy zagotować z dodatkiem cukru i cukru waniliowego oraz skórki i soku cytrynowego. Syrop ostudzić. Brzoskwinie umyć, sparzyć, obrać ze skórki, przekroić i wyjąć pestki. Miąższ brzoskwiń pokroić w kostkę i zmiksować z dodat-

kiem syropu oraz likieru pomarańczowego. Włożyć do płaskiej miski, przykryć folią aluminiową i wstawić do zamrażalnika na 3-4 godziny. Zamrożoną masę pokruszyć i utrzeć mikserem. Włożyć do oziębionych pucharków i udekorować wiśniami koktajlowymi i listkami melisy. AKPA

Przesada w każdą stronę jest zjawiskiem niepożądanym. A oglądając programy informacyjne na różnych platformach telewizyjnych często odnoszę wrażenie, że niektórzy dziennikarze na siłę szukają sensacji, robiąc z igły widły. Najlepszym przykładem jest pokazywany ostatnio na wszystkich kanałach TV materiał z Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu. Na nakręconym ukrytą kamerą filmie dziewczyna (przyszła policjantka) biega po korytarzu ośrodka w lateksowym stroju z pejczem i kajdankami. Zrobiono z tego aferę, a przecież do zdarzenia doszło w czasie wolnym od zajęć i miało ono charakter prywatny. Zabawa, może i niezbyt mądra, odbywała się w pomieszczeniu i przeznaczona była dla wąskiej grupy osób. Były to wygłupy młodej dziewczyny, które nikomu nie szkodziły. Gdyby biegała tak po ulicach, to co innego. Ale była to głupia zabawa . I wystarczyło wziąć dziewczynę na dywanik i wytłumaczyć niestosowność jej zachowania, a nie upubliczniać jej wizerunek we wszystkich mediach. Ci, którzy nakręcili film, z pewnością nie zrobili tego dla dobra policyjnego munduru, ale kierowali się innymi, dużo niższymi pobudkami. Podobnie sprawa się miała z uczennicą, która sfotografowała się w piecu krematoryjnym podczas zwiedzania obozu zagłady. Ludzie! Po co opowiadać o tym całej Polsce? Młoda była, wykazała się wyjątkową głupotą i bezmyślnością, ale czy rzeczywiście trzeba ją piętnować przed całą Polską? Czy nie wystarczyłaby po prostu rozmowa z wychowawcą? Włos mi się jeży na głowie, gdy myślę o tej pogoni za sensacją. Więc zapytuję, kto z nas nigdy w życiu nie zrobił żadnego głupstwa? Jeśli jest choć jeden taki, niech pierwszy rzuci kamieniem. No tak, ale my mieliśmy szczęście, nikt „życzliwy” nie nakręcił materialu i nie dostarczył go gdzie trzeba. Dla mnie kręcenie ukrytą kamerą materiałów i wysyłanie ich do TV niczym nie różni się od donosicielstwa uprawianego za komuny i jest obrzydliwe. Zastanówcie się nad tym wszyscy amatorzy sławy czy łatwego zarobku cudzym kosztem. A do łowców sensacji apeluję o odrobinę rozsądku i dystansu! Regina

Na rynku pojawiła się nowość – wiertarka elektropneumatyczna 550 HMSL firmy KRESS, narzędzie o niezwykle niskiej wadze i świetnych osiągach. Zastosowany w wiertarce 550 HMSL innowacyjny, kompaktowy silnik MAXX POWER MOTOR, przy niewielkiej wadze 1,7kg i rozmiarach narzędzia, zapewnia maksymalny wydatek jego realnej mocy o wartości 550 W. Skonstruowana jest modułowo. Wiertarka pozwala na wiercenie w drewnie o średnicy do 25 mm, w stali do 13 mm, a w prefabrykatach budowlanych do 18 mm. Posiada nowoczesne zabezpieczenie termiczne. Osłona przekładni jest wykonana ze stali magnezowej. Dzięki trybowi wiercenia z elektropneumatycznym mechanizmem udarowym znakomicie poradzi sobie nie tylko z każdym ceramicznym materiałem budowlanym, takim jak cegła lub okładzina ścienna, ale również z wyjątkowo opornym na wiercenie betonem. Do zestawu dołączono dwukomponentową, miękką rękojeść z ogranicznikiem głębokości wiercenia i walizkę. Sprzęt posiada dwuletni okres gwarancji, który po zarejestrowaniu zakupionego narzędzia na stronie internetowej Lange Łukaszuk sp.j., wyłącznego dystrybutora produktów firmy KRESS, ulega przedłużeniu o kolejny rok. Wiertarka objęta jest programem gwarancji zwrotu gotówki w ciągu 14 dni. Każdy użytkownik, który zakupi wiertarkę elektropneumatyczną 550 HMSL KRESS, ma możliwość wykonania nią prac, a jeżeli nie będzie zadowolony z efektów, w ciągu 14 dni od daty zakupu może zwrócić narzędzie do punktu sprzedaży. Cena wiertarki 639 zł. LL Firma KRESS była sponsorem w konkursie Powitanie Lata.

RAK (22.06 -22.07) Bardzo dbasz o siebie, więc zdrowie nie powinno sprawić ci żadnego psikusa. Jednakże gdyby coś cię niepokoiło, nie zwlekaj, pędź do lekarza, niech cię zbada i uspokoi. LEW (23.07 - 22.08) Goniąc za kolejnym sukcesem nie zapomnij, że tylko zdrowym udaje się dobiec do mety. Zasięgnij porady lekarza, niech ci przepisze coś na wzmocnienie. PANNA (23.08 -22.09) Postaraj się wygospodarować trochę czasu dla siebie, zrelaksuj się, odreaguj napięcia. To konieczne. Inaczej zupełnie się wykończysz, nic nie zyskując w zamian. WAGA (23.09 - 22.10) Twoje napadowe bóle głowy miną, kiedy przestaniesz się zamartwiać każdym drobiazgiem. Pamiętaj, że choć nie jest lekko, po trudnych dniach przychodzą te lepsze. SKORPION (23.10 -21.11) Nie łykaj żadnych pastylek bez porozumienia z lekarzem, bo sobie zaszkodzisz. Ponadto dobrze się przyglądaj temu, co kupujesz, bo latem dużo łatwiej o zatrucia. Bądź rozważny i odżywiaj się zdrowo. STRZELEC (22.11 - 21.12) Doskonale wiesz, że złość szkodzi zdrowiu i urodzie, wobec tego spróbuj ją rozładować, biegając czy choćby spacerując. Nie rozpamiętuj wszystkiego bez końca. To bez sensu. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Nie masz powodów do narzekania na kondycję, ale to nie znaczy, że możesz jeść słodycze, pić litrami kawę, objadać się bez umiaru lodami. Panuj nad swoimi zachciankami, bo będzie źle. WODNIK (20.01 -18.02) Dobry nastrój, znakomite samopoczucie, a więc nic w tym dziwnego, że nawet z najtrudniejszymi problemami rozprawisz się w mig. Byleś tylko pamiętał, że rozważni nie jeżdżą zbyt szybko. RYBY (19.02 – 20.03) Raz po raz powinieneś dobrze się zmęczyć, wypocić, wyrzucić z siebie negatywne emocje. Polecam sport. Poza tym zmień swoje nawyki żywieniowe. Niech twój codzienny talerz będzie pełen zieleniny. W przeciwnym razie dopadną cię problemy trawienne. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


LUDZIE

12

Wstrz¹saj¹ce wspomnienia mieszkanki Gos

To

jest n

26 maja 1943. Dzieñ Matki. Wyj¹tkowo piêkny i s³oneczn skownicy do domu. Ka¿e jej pójœæ z dwiema obcymi kobietam Boi siê, p³acze. Nie wie jeszcze, ¿e przez nastêpnych siedem Janka, ma³a Polka

▲ Uczestnicy jubileuszowej Rowerowej Setki na mecie.

Fot. J. Witczak

Tradycyjnie po setce

Rowerowa Setka – to jeden z najd³u¿szych rajdów rowerowych odbywaj¹cych siê na naszym terenie. Co roku organizuj¹ go rawicki oddzia³ PTTK i dzia³aj¹cy przy nim Klub Turystyki Rowerowej Rawtur (poprzednio W Peda³). Uczestnicy tak¹ trasê pokonuj¹ w ci¹gu jednego dnia. Impreza przyci¹ga mi³oœników rowerowych eskapad z ca³ej Wielkopolski, a tak¿e z Dolnego Œl¹ska. Dziesi¹ta, jubileuszowa edycja rajdu upamiêtnia³a zmar³ego niedawno Stanis³awa Królaka, pierwszego Polaka, który zwyciê¿y³ w Wyœcigu Pokoju w roku 1956. Wystartowa³o w niej prawie 100 cyklistów z Rawicza, ¯ylic, Sarnowy, Miejskiej Górki i okolic, Leszna, Bojanowa, Góry, Niepartu, W³oszakowic, Witaszyc, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Owiñska, Œremu, Kalisza, Kotlina, Jarocina. Przysieki Polskiej, Suchego Lasu i Wroc³awia. Rajd wspar³o Starostwo Powiatowe w Rawiczu, którego pracownicy na starcie rozdali rowerzystom 20 promocyjnych koszulek. Wœród uczestników imprezy by³ Zygmunt Wolny, wicestarosta rawicki. Sto kilometrów to dystans stosun-

kowo umowny. Uczestnicy pokonuj¹ o kilka kilometrów mniej lub wiêcej, w zale¿noœci od tego, jak wytyczona zostaje trasa rajdu. Obecna liczy³a oko³o 110 km. Tegoroczna pêtla wiod³a z Rawicza przez Poniec, Gostyñ, Pêpowo, Rogo¿ewo, Jutrosin, Dubin, Chojno. Rowerzyœci podziwiali malownicze okolice i zwiedzili interesuj¹ce miejsca, m.in.: klasztor na Œwiêtej Górze pod Gostyniem, Stadninê Koni w Pêpowie, koœció³ w Jutrosinie, Stadninê Koni w Golejewku. Rajd zakoñczy³ siê w podrawickich Izbicach, gdzie ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami¹tkowy, jubileuszowy medal. Na mecie statuetk¹ przyznan¹ za zaanga¿owanie w organizowaniu rowero-

wych imprez i popularyzacjê turystyki rowerowej uhonorowano Jerzego Skrzypczaka, prezesa KTR Rawtur, który by³ inicjatorem Rowerowej Setki. Imprezê wymyœli³ razem ze zmar³ym 2 lata temu Andrzejem WoŸniakiem. – We wszystkich edycjach rajdu uczestniczy³o 450 osób – mówi Jerzy Skrzypczak. Wiele z nich stawa³o na starcie po kilka razy, bo impreza bardzo im siê spodoba³a. – W ci¹gu 10 lat przejechaliœmy ponad 1000 kilometrów. Najd³u¿sza trasa liczy³a 115 kilometrów, najkrótsza – 98. Œrednia wieku uczestników wynosi³a 50 lat. Najczêœciej w rajdach bra³y udzia³ ,,klany’’ – Ratajczaków z Sarnowy, Rogowskich z Rawicza oraz Szajerków z Rawicza i Leszna. Najliczniej we wszystkich imprezach reprezentowana by³a rodzina Rogowskich – dodaje J. Skrzypczak. J.W.

by³o u¿ywaæ, szybko wiêc o nim zapomnia³y. – Traktowano nas dobrze, bo mieliœmy byæ oddani do niemieckich rodzin. Czasem podczas zabawy mówiliœmy po polsku, wówczas sta-

Ca³a rodzin¹ mieszkali w Poznaniu. Rodzice byli w pracy. Starsze rodzeñstwo tak¿e, bo w czasie wojny nawet dzieci chodzi³y do Cegielskiego. Kobiety, które przysz³y wtedy do ich domu, by³y Niemkami. Jedna mówi³a po polsku. – Zagrozi³y babci, ¿e jeœli mnie im nie wyda, przyjdzie gestapo. Wtedy na dŸwiêk tego s³owa ka¿dego ogarnia³ strach – wspomina dziœ Janina Polaszek z Gostynia. – Fot. autor Dla rodziców to by³ szok. Po wie- ▲ 6-letnia Janka ze swoj¹ ulubion¹ lalk¹ krakowiank¹. lu latach dowiedzia³am siê, ¿e moja mama by³a tak wiano nas za zdesperowana, ¿e posz³a na gestapo i karê w k¹cie dopomina³a siê o mnie. Uderzyli j¹ w w ciemnej ▲ Janka ze swotwarz, a¿ siê przewróci³a. Rozchoropiwnicy. Bar- im bratem i siostr¹. wa³a siê i tylko œwiadomoœæ, ¿e ma dzo siê tego ba³am. Z pobytu w Pojeszcze dwoje dzieci do wychowania, ³czynie pamiêtam, ¿e bardzo du¿o p³autrzymywa³a j¹ przy ¿yciu. ka³am. Przestraszon¹ Jankê przewieziono Ilse, ma³a Niemka poci¹giem do Kalisza. Tam przez mieW oœrodku polskie dzieci otrzymysi¹c przebywa³a z innymi dzieæmi. – Podzielono nas wed³ug wieku na wa³y nowe imiê i nazwisko niemiecdwie grupy– mówi pani Janina. – kiej rodziny, która bra³a je na wychowanie. Jance dano na imiê Ilse. W M³odsze, a wiêc i mnie, wywieziono do Po³czyna Zdroju, do oœrodka, w któ- grudniu tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem pojecha³a do Niemiec, zamieszrym znajdowa³y siê polskie dzieci przeka³a w obcym domu. Mia³a now¹ znaczone do zgermanizowania. Wtemamê i tatê. Wkrótce posz³a do szkody tego nie wiedzia³am. By³a œliczn¹ blondynk¹ z niebieski- ³y. Nauczy³a siê pisaæ i czytaæ. Oczywiœcie po niemiecku. Mia³a kole¿anki mi oczami, idealn¹ na Niemkê. W i kolegów. Nikt nigdy nie wspomnia³ oœrodku spêdzi³a pó³ roku ucz¹c siê ino Polsce. Nawet znajomi i s¹siedzi jej tensywnie z innymi dzieæmi jêzyka nowych rodziców nie wiedzieli, ¿e nie niemieckiego. Polskiego nie wolno im

okna z kołobrzeskiego


LUDZIE

stynia

nasza Janeczka

ny. Babcia wo³a Jankê z piami. Dziewczynka ma szeœæ lat. nie us³yszy polskiego s³owa.

jest ich rodzon¹ córk¹. – Zdawa³am sobie sprawê z tego, ¿e nie s¹ to moi prawdziwi rodzice, ale w³asnych ju¿ nie pamiêta³am i jako dziecko zaakceptowa³am tych. Mia³am u nich dobrze– stwierdza. I tak pewnie by pozosta³o, gdyby nie intensywne dzia³ania Polskiego Czerwonego Krzy¿a, poszukuj¹cego dzieci, które w czasie wojny trafi³y do niemieckich rodzin na wychowanie. A tych by³o tysi¹ce. Na œlad Ilse natrafi³ niemiecki Czerwony Krzy¿. – Dowiedzieli siê, ¿e nie jestem prawdziw¹ córk¹ niemieckiej rodziny i przeprowadzili ze mn¹ rozmowê – opowiada pani Janka. – Nawet nie zdawa³am sobie sprawy, ¿e pamiêta³am swoje prawdziwe imiê. Wkrótce ustalili moje prawdziwe dane. Niemiecka rodzina dosta³a oficjalne wezwanie do oddania dziewczynki. – Po¿egnanie by³o bardzo trudne. Nie tylko z rodzicami. Tak¿e w szkole, tam mia³am przecie¿ kole¿anki i kolegów. Szkolny chór mi zaœpiewa³. Znowu p³aka³am.

W lutym 1950 roku odwieziono j¹ do Szczecina. Mia³a wtedy 13 lat. Przez miesi¹c przywozili kolejne odnalezione dzieci, które by³y w czasie wojny zabrane przez niemieckie rodziny. Wiosn¹ wróci³a do Poznania. Do rodziców, których nie pamiêta³a i którzy jej nie rozpoznali.

13 Wspomnienia

Po 50 latach odnalaz³a j¹ szkolna kole¿anka z Niemiec. Spotka³y siê, nawet w szerszym gronie. Dla nich pozosta³a Ils¹. Dwa lata temu, na swoje 70. urodziny zaprosi³a przyjació³ z Niemiec. – Czas ucieka, nie wiadomo, kiedy bêdzie okazja spotkaæ siê nastêpnym razem – uwa¿a. Po 65 latach pani Janina postanowi³a pojechaæ do Po³czyna Zdroju i zobaczyæ budynek, w którym przebywa³a przez pó³ roku po zabraniu od rodziców. Wspomnienia od¿y³y, zabola³y. Nie odwa¿y³a siê wejœæ do œrodka.

Kombatantka

Janka, trochê wiêksza Polka

Zaczê³a kolejny, zupe³nie nowy etap ¿ycia. Stanê³a na progu dawnego domu, którego nie pamiêta³a, patrzy³a na obce twarze rodziców i rodzeñstwa i… nie mog³a siê z nimi porozumieæ. Nie zna³a ani jednego polskiego s³owa. – Powrót by³ bolesny. ▲ Janina Polaszek (druga z lewej) pokazuje uczniom 36. Szko³y Œredniej w DreŸnie Minê³o siedem d³ugich lat. zdjêcia ze swojego dzieciñstwa. Z ma³ej dziewczynki wyros³am na pa- ich córk¹, nie mogliœmy przecie¿ swo- Pierwszy raz odwiedzi³a rodziców w bodnie rozmawiaæ, ja niewiele pamiê- Niemczech, gdy jej syn mia³ 3 latka. nienkê. Nikt z rodziny nie zna³ niemiecta³am, wyros³am, zmieni³am siê. – Byli dla mnie nadal mam¹ i tat¹ kiego. Czasem wo³ano s¹siada, który Gdy pewnego razu zapyta³a, gdzie – zaznacza. – Nie mieli w³asnych dzietrochê mówi³ po niemiecku i pomaga³ jest jej lalka krakowianka, matka wes- ci, wci¹¿ traktowali mnie jak córkê. nam siê dogadaæ. Znowu czu³am siê tchnê³a z ulg¹ i powiedzia³a: „Och, to Do Gostynia przyjechali tylko raz, bardzo samotna. I znowu p³aka³am, i jest nasza Janeczka”. gdy syn pani Janiny szed³ do Pierwp³aka³am. szej Komunii Œwiêtej. Polskiego uczy³a siê z elementarza. Janina – Chcia³am im pokazaæ, jak ¿yje siê Poznawa³a od nowa ka¿de s³owo. Z Kontaktu ze swoimi niemieckimi w Polsce, bo byli przekonani, ¿e syczasem przypomina³a sobie pewne rodzicami nie zerwa³a. Pisa³a do nich piamy na zapiecku i jest u nas straszszczegó³y. listy. W 1957 roku, ju¿ jako mê¿atka, – Rodzice nie byli pewni, czy jestem przeprowadzi³a siê do Gostynia. ne zacofanie – dodaje. Pani Janina ma troje dzieci, doczeka³a siê oœmiorga wnuków i jednego W 1935 roku powsta³o niemieckie stowarzyszenie Lebensborn. Jego cz³onkami mogli byæ tylko SS-mani ca³prawnuka. Chcia³a, aby jej dzieci miakowicie pewni pod wzglêdem rasy. Ich zadaniem by³a ochrona „dobrej krwi” niemieckiej i przysporzenie III ³y szczêœliwe dzieciñstwo, stara siê te¿ Rzeszy obywateli w typie nordyckim. Lebensborn prowadzi³ domy opieki nad dzieæmi do 10. roku ¿ycia, które daæ wiele radoœci wnukom. odpowiada³y wymaganiom germañskiego wzorca rasowego. Dzia³alnoœæ Lebensbornu by³a otoczona œcis³¹ ta– Organizowa³am dla nich baliki, jemnic¹. ma³e przyjêcia – wspomina pani JanWybrane polskie dzieci, w wieku do 10 lat, w typie nordyckim zabierano od rodziców przy pomocy szanta¿u, podstêpu b¹dŸ si³y i po przeprowadzeniu badañ rasowych przekazywano je do Lebensbornu. Tam zacierano ich ka, pokazuj¹c zdjêcia weso³ej gromadpolskie pochodzenie, zmieniano imiona i nazwiska, fa³szowano dokumentacjê i intensywnie uczono jêzyka nieki ze szczêœliw¹ babci¹. mieckiego. Gdy ma³e dziecko zapomnia³o kim jest, przekazywano je niemieckiej rodzinie zastêpczej. Szacuje siê, ¿e ofiar¹ rabunku i germanizacji pad³o co najmniej 200.000 polskich dzieci. Do czerwca 1950 roku odnaleziono 9950. Lebensborn organizowa³ te¿ zak³ady matek ciê¿arnych. Kierowano do nich m³ode osoby, odpowiadaj¹ce rasowemu idea³owi kobiety niemieckiej. Ojcami ich dzieci stawali siê SS-mani, o pewnym pochodzeniu.

TARTAK GŁOGÓW 67-200 Głogów ul. Mechaniczna 5 tel. kom. 0691 937 985 tel./ fax. 076/835-33-53 tartakglogow@op.pl tartak@tartakglogow.pl

Zajmujemy się produkcją elementów drewnianych tj. więźby dachowe, łaty , kontrłaty, deski impregnacja w cenie, drewno opałowe – dowóz materiałów gratis Ponadto oferujemy beton kruszony jako tanie kruszywo do budowy dróg, utwardzania placów i podjazdów, aktualnie na składzie jest 10.000 ton W przypadku zainteresowania nasza ofertą prosimy zapytania kierować pod nr tel. kom. 691 937 985 – Przemysław Łątka

Historiê swojego dzieciñstwa pani Janina opowiedzia³a dzieciom. – Nie lubiê wracaæ do tamtych czasów – przyznaje. – Takie wspomnienia bardzo prze¿ywam. A ¿ycie toczy siê przecie¿ dalej. Bolesne prze¿ycia nie zostaj¹ jednak bez œladu. Pani Janina nie potrafi patrzeæ na krzywdê dzieci ani drugiego cz³owieka. – Byæ mo¿e moje doœwiadczenia sprawi³y, ¿e lubiê pomagaæ innym – mówi. Aktywnie udziela siê w gostyñskim kole Zwi¹zku Kombatantów. Jest w nim wielu starszych podopiecznych, wymagaj¹cych opieki i wsparcia. Pani Janina wyje¿d¿a te¿ z delegacj¹ do Drezna, gdzie sk³ada ho³d zgilotynowanym tam w czerwcu 1942 roku przez hitlerowców cz³onkom gostyñskiego ruchu oporu „Czarny Legion”. Tydzieñ temu, we wtorek, w kolejn¹ rocznicê te¿ tam by³a, z Marianem Sobkowiakiem, œwiadkiem tych wydarzeñ i wspó³wiêŸniem zgilotynowanych gostynian. Nastêpnego dnia oboje spotkali siê z m³odzie¿¹ w jednej z drezdeñskich szkó³ i opowiadali o okrucieñstwie wojny, podkreœlaj¹c koniecznoœæ pojednania miêdzy zwaœnionymi niegdyœ narodami. Pani Janina uczestniczy³a w ubieg³ym roku w podobnym spotkaniu z niemieck¹ m³odzie¿¹. – M³odzie¿ jest bardzo zainteresowana t¹ tematyk¹ – zauwa¿a. – Pytaj¹, czy nie mamy ¿alu ani urazy do Niemców. Wyrz¹dzonych krzywd nie mo¿na zapomnieæ, ale nie mo¿na mieæ o to pretensji do m³odego pokolenia. Trzeba im pokazaæ, ¿e faszyzm to z³o, ale najwa¿niejsze, aby teraz ¿yæ w zgodzie. E.CURYK-SIERSZULSKA


14

ROZMAITOŚCI

Fot. E. Baldys f Nie od dzisiaj wiadomo, że o sukcesie firmy decydują nie tylko wymierne efekty, ale również atmosfera w niej panująca. Wie o tym dobrze Tomasz Malepszy, prezydent miasta Leszna. Dlatego co pewien czas zaprasza swoich pracowników na biesiadę urzędniczą. Tym razem odbyła się ona w Stadninie Koni w Jeziorkach. Na początku integracyjnego spotkania odbył się konkurs rzutu beretem. Najdalej filcowym nakryciem głowy z antenką rzucił Paweł Maćkowiak. Nowy rekord Urzędu Miasta Leszna wynosi obecnie 30 m i 40 cm. Później rozpoczęła się wesoła zabawa przy muzyce i wspólnym biesiadnym śpiewie.

Fot. E. Baldys W Natalia Kubalczyk jest mieszkanką Leszna, natomiast Bartosz Szot – Krakowa. Spotkali się 7 lat temu na spływie kajakowym na Mazurach. To właśnie tam, przy wieczornym ognisku, zaiskrzyło w jednym i drugim sercu. Przysięgę małżeńską złożyli sobie 20 czerwca w kościele Świętego Jana w Lesznie. Uroczystość weselna odbyła się w Kasynie Wojskowym. Na imprezie znakomicie bawili się goście z Krakowa, Poznania i Leszna. Panna młoda z zawodu jest księgową, a jej małżonek – bankowcem. Życzymy im na nowej drodze życia dużo ,dużo szczęścia i gromadki dzieci. Fot. J. Dudziński W Mszą świętą w radomickim kościele rozpoczęła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Anieli i Mariana Ciesielskich. Urodziwa mieszkanka Bucza Aniela Kaźmierska poślubiła przystojnego Mariana Ciesielskiego z Radomicka 15 czerwca 1959 roku. Po roku szczęśliwi małżonkowie doczekali się narodzin córki Jolanty, a po dwóch latach – Ireny. Z biegiem lat rodzinka powiększała się o kolejne dzieci: Reginę, Jana, Mirosława i Hannę. Na uroczystości jubileuszowej szczególnie głośno „Sto lat” śpiewały ukochanym dziadkom wnuczęta: Agnieszka, Michał, Marcin, Kamila, Sylwia, Daria, Mikołaj, Alicja, Patryk, Paulina oraz prawnuczki Vanessa i Martyna. Były również serdeczne życzenia od licznego rodzeństwa, synowej, zięciów i gości, którzy zjechali się na złote gody z Przemętu, Gołańczy, Mikoszek, Bucza, Piechanina, Klonówca, Górki Duchownej, Nowej Wsi, Kąkolewa, Radomicka i Leszna. Jubilat całe swoje życie zajmował się gospodarstwem rolnym, natomiast jego małżonka prowadzeniem domu. Jubilatom życzymy dużo zdrowia i doczekania kolejnych okrągłych małżeńskich rocznic. ed

Fot. E. Baldys V Biesiadą w Stadninie Koni w Jeziorkach podsumowali kolejny rok akademicki słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie. Tym razem przy wspólnym stole zasiadło 130 studentów. Miesiąc temu prezesem uniwersytetu została Maria Zielony, która zastąpiła na stanowisku zmarłą w tym roku Wandę Stroińską. Uczelnia z powodzeniem działa już 10 lat. Do stowarzyszenia może wstąpić każdy, komu stuknie pięćdziesiątka. Teraz na UTW jest 2-miesięczna wakacyjna przerwa, inauguracja nowego roku akademickiego planowana jest na 22 września.


OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

MOTORYZACJA ALUFELGI z oponami, stan idealny, rozstaw s´rub 4x108, opony 195 / 50 / R15, 700 zł, 0721687281. op2807 CHRYSLER NEON 2,0 / 1994, ABS, wspomaganie, el. szyby i lusterka, c.z., 5300 zł, 0-691624285. op2774 FIAT BRAVA 1,4 / 1997, szary, 2xpp., klima, c.z., wspomaganie, opłacony, 8300 zł, 0-728161687. op2806 FIAT DUCATO 2,5DTI / 1997, opłacony, 16.000 zł, 0-728161687. op2800 FIAT SIENA 1,6 / 1998, benzyna + gaz, 5400 zł, 0-691039585. op2467 FORD FIESTA 1,8D / 1998, 2xpp., wspomaganie, 4900 zł + opłaty. 0-727618700. jk3183 FORD FIESTA 1,3 / 2004, klima, 4xpp., c.z.,ABS, CD, grafitowy metalik, garaz˙owany, 18.800 zł, 0728867949. op2760 NISSAN SUNNY 2,0TD / 1991, wspomaganie, elektryka, nowe paski, tarcze, klocki hamulcowe, remont głowicy, 2 kpl. opon, stan bdb, 3200 zł do negocjacji, 0723134498. op2761 OPEL ASTRA 2,0DTL / 98, 5 drzwi, granatowy, klima, c.z., wspomaganie, elektryka, sprowadzony, uszkodzona pompa wtryskowa, 8900 zł, 0-728161687. op2799 OPEL ASTRA II 1,6 / 16V / 1998, zarejestrowany, 12.000 zł do uzgodnienia, 0-600902943. op2767 OPEL COMBO 1,3DTI / 2006, niebieski, 75 tys.km, klimatyzacja, ESP, ABS, regulowana kierownica, stan bdb, 17.900 zł, 0-698055953. op2758 OPEL KADETT 1,4i / 1990, wis´nia metalik, 5 drzwi, hak, 1800 zł, 0-694068348. op2772 OPEL OMEGA V3 / 1975, 165 tys. / km, wersja limitowana, sko´ra, sterowanie elektryczne, ful wyposaz˙enie, gaz, cena 13.400. Tel. 0601820008. op2660 OPEL VECTRA 1,6 / 1989, szary metalik, zarejestrowany, benzyna, do poprawek blacharsko-lakierniczych, sedan, 1000 zł, 0-65 / 51804-65. op2809 OPEL ASTRA KOMBI 1,7 TD / 1992, centralny zamek z pilotem, wspomaganie, el. szyby i lusterka, aluminiowe felgi, szyberdach, ABS, zarejestrowany, 4400 zł. 0-727618700. jk2477 SIMSON S-51, 1987, 4-biegowy, 1000 zł, 0-669967088. op2759

RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł lub zamienie˛ na busa. 0667098351. mk424 RENAULT CLIO automat 1,4 / 1992, el. szyby, c.z., wspomaganie, welurowa tapicerka, automatyczna skrzynia biego´w, 2 / 3 drzwi, do rejestracji, 2500 zł do negocjacji, 0-695806439. op2860 SKODA OCTAVIA 1,9TDI, 2000, 110KM, granatowy metalik, 4xpp., ABS, ESP, c.z., wspomaganie, elektryka, klimatronik, ogrzewane fotele, opłacony, 24.900 zł, 0728161687. op2804 SPRZEDAM NISSAN MICRA 1,0 / 1997, 3-drzwiowy, wspomaganie, airbag, radio, serwisowany, 6400 zł, 0-782649525. op2775 SUZUKI BALENO kombi, 1,6 / 2001, klima, pp, el. szyby i lusterka, wspomaganie, ABS, c.z., 10.500 zł, 0-782649525. op2773 VOLVO 460GL 2,0 / 1993, benzyna, 264 tys.km, radio, biały, hak, 1500 zł, 0-601054843. op2794 VW FOX 1,2 / 2005, srebrny, opłacony, 20.500 zł, 0-728161687. op2801 VW GOLF III 1,9GTD / 1995, 3 drzwi, czarny, 2xpp., ABS, c.z., wspomaganie, opłacony, 8300 zł, 0-698139599. op2802 VW GOLF IV 1,4 / 16V / 00, 5 drzwi, czerwony, klima, ABS, 4xpp, wspomaganie, c.z., alufelgi, zarejestrowany, 18.900 zł, 0728161687. op2805 VW GOLF III 1,8 benzyna + gaz / 1997, ABS, centralny zamek, klima. Cena 9300 zł. 0601089917. jk3198

´ Z˙ NE RO CHŁODZIARKA Beko 130l, nowa, 550 zł, 0-65 / 535-92-21. op2795

´ WKA karpio´wka z deDACHO montaz˙u, 0,50 zł / szt., 0517222309. op2798 ´ WKA palona czerwona DACHO karpio´wka, 0,75 zł / szt., 065 / 572-25-93, 0-724419544. op2793 DRZWI balkonowe 2,22x80 - 200 zł, 0-607378544. op2779 DRZWI de˛bowe 198x84, 198x77, 200 zł / szt. do negocjacji, 0607378544. op2782 FOTELE sko´rzane 2 szt. 25 zł / szt., 0-722303837. op2777 FRONTY do szafek od kuchni, komplet, 160 zł, 0-65 / 520-15-20. op2810 KINSPAN (obornicka) uz˙ywana, 600m2, 50 zł, 0-608485783, 0608485781. op2757

´ LIKI samice z młodymi, saKRO mce, 35 zł, 0-65 / 572-25-93, 724419544. op2790 KRZESŁA Hoker, 5 szt., 60 zł / szt., 0-889262916. op2786 KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł. Tel. 65 520-9449. op1476

15

CB radio INTEK M-790 PLUS na gwarancji. Cena 260 zł. Tel. 0502604235 po 16.00 Leszno. jk3032 NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 9 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3 jk2964

´ CI NIERUCHOMOS DZIAŁKA rekreacyjna w Boszkowie 4 ary, 60.000 zł do negocjacji, 0-693715712. op2737 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793 DLA DZIECKA SPRZEDAM wo´zek dziecie˛cy dwufunkcyjny, granatowo - szary, torba, nosidło, stan dobry, 100 zł, 0-785978890. op2769

SPRZEDAM 3 rowery go´rskie stab dobry i bardzo dobry, 400 zł za wszystkie, 0-782797788. op2808

´ ŁKA naroz˙nikowa, sosna bejPO cowana - 70 zł. 0-887688216. jk3156

SPRZEDAM płyte˛ warstwowa˛ 150 - 3 szt., 290 / 117, 50 zł / mb, 0609441829. op2721

SPRZEDAM suknie˛ s´lubna˛, rozm. 36, s´mietankowa biel, w całos´ci. Cena 800 zł. 0-691679243. jk3051

SPRZEDAM głe˛boki brodzik akrylowy 80x80 - 70 zł. Tel 0-65 520-51-29. op1252

NIEMIECKA maszynka elektryczna z piekarnikiem, 2 płytki gratis, 150 zł, 0-723134498. op2770

SPRZEDAM s´rutownik bijakowy 11KW, 1200 zł, 0-697373778. op2756

OKNO balkonowe 168x138 - 200 zł, 0-607378544. op2780

SPRZEDAM zamraz˙arke˛ 3-szufladowa˛, 130 zł, stan dobry, 0607209095. op2783

OKNO z z˙aluzjami zewne˛trznymi 136x87 - uchylne - 200 zł, 0607378544. op2781

STARA szafa kuchenna 50 zł, 0722303837. op2778

PLECAK ze stelaz˙em firmy Walker, 60 zł, 0-65 / 572-25-93, 0724419544. op2792

TELEWIZOR Sharp 25 cali, 180 zł, 0-889262916. op2784

PŁUG obrotowy 3-skibowy, stan idealny, 5500 zł, 0-517222309. op2797

TELEWIZOR kolorowy 21-calowy z pilotem, stab bdb, 190 zł, 0-65 / 520-58-69, 0-723464909. op2771

PODKASZARKA angielska 45 zł, 0-65 / 572-25-93, 0-724419544. op2791

TUNEL foliowy 28x7m, 1.600 zł, 0-502351570. op2762 WIDEO Sony 889262916.

120

zł, 0op2785

MASZYNA do szycia, 150 zł, 0889262916. op2789

PRALKA automatyczne Bosch stan dobry, 100 zł, 0-600476367. op2766

˙ NIK duz˙y nierozkładany, NAROZ 200 zł, 0-889262916. op2787

PRALKA automatyczna Ardo, 150 zł, 0-693887263. op2776

´ ZEK elektryczny inwalidzki, WO dodatkowe oprzyrza˛dowanie, 5000 zł, 0-502351570. op2764

ATRAKCYJNA odziez˙ uz˙ywana, szt. 15 zł. 0-887688216. jk3157

ROWER go´rski 889262916.

ZBIORNIK 900l, okra˛gły, 450 zł, 0-502351570. op2763

120

VW GOLF / 2000, klimatyzacja 4xpp., 4 x el. szyby, 5 drzwi, 15.500 zł + opłaty. 0-727618700. jk2698 VW POLO 1,0 / 1998, zarejestrowany, salonowy, 11.000 zł do uzgodnienia, 0-600902943. op2768

RURY ocynkowane uz˙ywane 2,5 cala, 11 zł / m, 0-502351570. op2765

na

zł, 0op2788


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ

RENAULT 507153159.

BOKSERY, spaniele, beagle. 0661222119. jk3216 CENTRALNY wycia˛g trocin do stolarni. 0-607064610. jk3112 DREWNA kominkowe i opałowe. Transport gratis. 0-661971959. jk3189 LILIE wodne, ro´z˙ne kolory, tanio tel. 0-65 518-52-60. jk2110

NOWE BIURO OGŁOSZEŃ Sklep WIKTORIA Miejska Górka ul. Rzeczna 10 tel. 065 547 47 27

MEBLOS´ CIANKA 2,70m długos´c´, mahon´. 0-660633176. jk3193 SPRZEDAM wo´zek 2-funkcyjny: głe˛boki + spacero´wka, firmy Tako, moałouz˙ywany, 0-604599684. jk3133 ZIEMIA 16 zł / t. 0-785719138. jk3089

MOTORYZACYJNE

CLIO / 2007. 0jk3190

RENAULT SCENIC 1,9DCI ⁄ 2001, klimatyzacja, abs, 4xpp., wspomaganie, cena 18.700 zł. Tel. 0-601638186. jk5421 SCENIC 1,9DCI / 2001. 0601852530. jk3116 SCENIC 1,9DCI, 2002, sprowadzony. 0-691401896. jk3215

FIAT PUNTO II 2004, kupiony w salonie, elektryczne szyby, c.z., funkcja city, wspomaganie, komputer + opony zimowe, 0605997704. jk3145 FORD FIESTA 1,3 / 1992. 0691507288. jk3083 FORD FOCUS / 2000, salon Polska. 0-662495905. jk3223 FORD PUMA 16V 1,7 / 1998, klima. 0-607799161. jk3228 FORD FIESTA 1,1 ⁄ 1991, 5drzwiowy. Tel. 065 520-49-39. mk6721 GOLF III, 1993, do poprawek lakierniczych, cena 4200 zł. Tel. 0609420293. mk7821 GOLF III KOMBI 1,8 / 1996. 0660466323. jk3208 GOLF IV SDI / 2001, 3-drzwiowy, zielony metalik, alufelgi, 4 poduszki, klima, tempomat, elektryka. 0-601877070. jk3138 GOLF / 1995, 691914712.

klimatyzacja. 0jk3129

MATIZ / 1999, wspomaganie. 0667505656. jk3225 MEGANE COUPE 691914712. MONDEO 691914712.

DCI. 0jk3082

TDI / 2001.

0jk3120

NISSAN 100NX, 1995, 4000 zł, 0505366559. jk2744 OPEL ASTRA II 1,7 TDI / 1999, 11.200 zł + opłaty. 0-605529035. jk3227 OPEL CORSA 1,2 / 1997, 5200 zł + opłaty. 0-605529035. jk3226

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

PRZYCZEPA kempingowa N126, 1981, zarejestrowana, 1800 zł. 0603550735. jk3164 PUNTO II 1,9JTD / 2001, klima, 11.000 zł. 0-500242373, 0693997995. jk3140 RENAULT 607103530.

19 / 1993.

0jk3175

RENAULT 21 / 1990, zarejestrowany, po przegla˛dzie, stan dobry. Cena 1500 zł. 0-601179807. jk3221

FIRMA transportowa poszukuje kierowco´w w ruchu krajowym z kat. C+E.0-506023600. jk3103

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk2725

PO liceum gastronomicznym - praca w Rydzynie. Tel. 0-601726191

PRZEPROWADZKI, PORT. 0-509879801.

TRANSjk2

TIPSY z˙elowe 30-40 zł, piele˛gnacja twarzy, makijaz˙. 0-608508190. jk3125

SPRZEDAM FORD ESCORT, 1,8D ⁄ 1992. TEL. 0-603756347 SPRZEDAM FORD ESCROT kombi 1,8TD ⁄ 1994. Tel. 0669404986

˙ YWANE cze˛s´ci samochodowe, UZ opony. 0-661971966. jk2630 VW

T4 / 1996.

0-691233435. jk3171

ZAMIENIE˛ PEUGEOTA 306, 1993, 5-drzwiowy, wis´niowy, pełna elektryka na wie˛kszy (najche˛tniej MERCEDESA). Tel. 0-501938772. jk2321 KUPNO KUPIE˛ uszkodzone, powypadkowe. 0-606301776. jk2967 PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk2312 SKUP aut, sprzedaz˙ cze˛s´ci, kasacje. 0-790785506. jk3045 ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport, autocze˛s´ci. 0606982046, 0-65 / 545-73-04. jk2968

´ Z˙ NE RO KREDYTY bez zbe˛dnych formalnos´ci: goto´wkowe - wiek do 79 lat, ro´wniez˙ na dowo´d, konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-05-77, 0-603312674. jk3108 KREDYTY goto´wkowe samochodowe, w polskim banku. Minimum formalnos´ci. (065) 520-55-99, 0602536604. jk2114

USŁUGI

TRANSPORT - FIAT DUCATO MAX, własna działalnos´c´. 0669784826. jk3136

´ LNOBUDOWLANE usługi, OGO wykon´czenio´wka, docieplenia szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 727527423. jk2999 ´ J OGRO´ D - projektowanie, TWO urza˛dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. jk2300 USŁUGI informatyczne: naprawa i konserwacja sprze˛tu komputerowego, tworzenie stron internetowych, budowa i konfiguracja sieci lokalnej, doradztwo i pos´rednictwo przy akupie sprze˛tu, nauka obsługi komputera oraz wiele innych. Tel. 0-605823466. jk3125 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691

´ CZANIE wne˛trz: gipsoWYKAN wanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539 232. jk2301 VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0-609461247. jk1887

DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0-661145335. jk3212

´DJ IMPREZY OKOLICZNOS CIOWE. 0-605077959. jk1335

´ Ł muzyczny - tanio. 0ZESPO 502209122. jk2984

DOCIEPLANIE, 504509327.

ZŁOMOWANIE aut, odbio´r własnym transportem, 0-723602595. jk2764

tanio. 0jk2755

KARCHER - dywany, tapicerka. 0-605529035. jk3229 KARCHER 0-697708297. jk2804 KARCHER. 0-607235208. KARCHER. 0-697250807.

jk3023 jk3017

MEBLARSTWO: MEBLE KUCHENNE, SZAFY ZASUWANE, ANEKSY ORAZ NIETYPOWE ZABUDOWY. TEL. 0-663591004

PŁYTKARZY, malarzy, murarzy, 0-607371315. jk2856 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. Tel. 0-509803509. jk1524 PRZEDSIE˛BIORSTWO handlowe poszukuje firm transportowych do wywozu towaru. 0-661430892, 0-601659824. jk3013

TOYOTA YARIS 1,4D-4D, 2003, 68.000 km. Tel. 0-693122457. jk2321

˙ SPRZEDAZ ESCORT KABRIO. 0-666730431. jk3162

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0-509879801. jk3

PRACA ZATRUDNIE˛ AVON. 0-691734793.

jk2935

DO prac ociepleniowych, 0696005681. jk3139 DO pracy w pizzerii. 0-784347491, 0-669391605. jk3207 DODATKOWA.

0-723839949. jk2934

ZATRUDNIE˛ kucharke˛. Zakład Gastronomiczny ’’ZBYHAL’’, Leszno, Dworcowa, (065) 529-70-00. jk3224 ZATRUDNIMY technologa z˙ywienia - dietetyka, recepcjoniste˛, technika hotelelarstwa, 0607504301. jk3146 SZUKAM PRACY 23-LATEK z wykształceniem ogo´lnokształca˛cym pilnie poszukuje pracy. 0-785623464. jk3118 KIEROWCA C+E, moz˙e byc´ pomoc brukarza, własne ubezpieczenie. 0-721313937. jk3199

˙ CZYZNA 45 lat szuka pracy. ME˛Z 0-603922687. jk3218 ˙ CZYZNA prawo jazdy B, ME˛Z BE, C+E na busa, solo´wke˛, zestaw lub inne, s´wiadectwo kwalifikacji, psychotesty, badania lekarskie. 0695564192. jk3105 ˙ CZYZNA wiek 48 lat, prawo ME˛Z jazdy B E T, pomocnik murarza, dekarza, brukarza, Leszno, 0603603119. jk3147 ˙ CZYZNA, prawo jazdy kat. ME˛Z B, wykształcenie s´rednie szuka pracy. 0-725647032. jk3159 STUDENT informatyki poszukuje praktyk w zawodzie na okres wakacji tel. 0-607344234. bd499 MOŁDY, pracowity, rzetelny, znajomos´c´ informatyki, prawo jazdy B, dos´wiadczenie w pracach przy zakładaniu instalacji, podejmie kaz˙da˛ prace˛ - tel. 0-727527423. bd500 INFORMATYK szuka pracy dodatkowej lub na pełen etat, wieloletnia praktyka: administracja sieci lokalnej i bazami danych, programowanie (Delphi), grafika (Corel), tworzenie stron www. Tel. 0605823466. jk1252 PODEJME˛ prace˛ w warsztacie samochodowym (dos´wiadczenie przy naprawie tiro´w) - tel. 607942722. bd510 STUDENTKA psychologii zaopiekuje sie˛ dziec´mi, tel. 0-665444117, e-mail:martyna —gov op.pl STUDENT logistyki (zaoczny), prawo jazdy B,C+E, uczciwy, z silna˛ motywacja˛, podejmie prace˛ - tel. 721890994. bd505

KOMINKI - produkcja, montaz˙. Grille i murki z kamienia. Układanie granitu. 0-518626291.

FIRMA transportowa przyjmie kierowco´w ABCE z dos´wiadczeniem. 0-607717102. jk3084

STUDENT informatyki (zaoczny), biegła znajomos´c´ j.angielskiego, prawo jazdy B, komunikatywny, obowia˛zkowy, z bogatym dos´wiadczeniem zawodowym podejmie prace˛ - tel. 607344234. bd507

NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0604385663. mk1637

PRZEDSIE˛BIORSTWO handlowe poszukuje firm transportowych do wywozu towaru. 0-661430892, 0-601659824. jk3013

OPIEKA, sprza˛tanie, mycie okien - dla oso´b starszych, chorych lub niepełnosprawnych. Tel. 0693569942. jk3144


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ POSPRZA˛TAM mieszkanie, biuro, prace gospodarcze w godzinach popołudniowych - Leszno. 0693500587. jk3197

LOKAL uz˙ytkowy z moz˙liwos´cia˛ przekształcenia na cel mieszkalny w Czerninie. Tel. 0-609449485. jk3181

ZADBAM, uporza˛dkuje˛ ogro´d, koszenie trawy na cały sezon, 0782801148. jk2949

SPRZEDAM zadbane 3-pokojowe mieszkanie na ul. Czechosłowackiej (53 m kw., parter) - cena 149.000 zł. Tel. 0-501480717. jk1173

KUPNO KUPIE˛ stare 604946001.

monety. 0jk1312

´ CI NIERUCHOMOS 01 sprzedaz˙ domo´w - Da˛bcze w sa˛siedztwie lasu i zalewu wodnego, 110m2+110m2 poddasze uz˙ytkowe / 350m2 działka. Cena 229.000 zł, rata 1190 zł / m-c. www.smigielski.net.pl, 0-510148210. jk3024 DOM kupie˛ - Leszno i okolice. 0661885368. jk3128 DOMKI szeregowe przy Skarpie 168m2 / 280m2 działka. Cena 349.000zł (2080 / m2) Rata 1830 zł. Wysoki standard!www.smigielski. net 0-510148210, jk2752

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe, 63 mkw, I pie˛tro, po całkowitym remoncie. 0-691109090 SPRZEDAM mieszkanie własnos´ciowe w Rawiczu 79m2 po remoncie. Cena 220.000 zł. Tel. 0600877590. jk3102 SPRZEDAM mieszkanie 4-pokojowe - Leszno, Wieniawa. 0603382250. jk3187 DO WYNAJE˛CIA 1- i 2-osobowe pokoje - Leszno. 0691576552. jk3003 BIURA centrum. 0-600310752. jk3166

DOMY Wilkowice 116 / 435m2, 215.000 zł. 0-664421314, 0506963136. jk3220

KAWALERKI, 600310752.

DOMY w Luboszycach. Tel. 0609449485. jk3179

LOKALE na biura, gabinety - Ip. centrum Rawicza. Tel. 0605633045. jk2792

DZIAŁKA budowlana - Da˛bcze 700m2 / 59zł / m2. Raty! 510-148210. jk2955 DZIAŁKA pod budownictwo jednorodzinne, centrum Leszna, wszystkie media. 0-601764643. jk3213 DZIAŁKA w Czarnoborsku. Tel. 0-607893379. jk3180

pokoje. 0jk3167

MIESZKANIE 3-pokojowe, nieumeblowane Leszno. 0691576552. jk3002 MIESZKANIE 3-pokojowe, kuchnia, łazienka, wc, c.o. - centrum Rynek. 0-601756526. jk3192

KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385

MIEKSZANIE 2-pokojowe z umeblowana˛ kuchnia˛ do wynaje˛cia. Leszno, tel. 0-605409596. jk3230

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384

MIESZKANIE do wynaje˛cia - Rawicz. Tel. 0-605633045. jk2791

SPRZEDAM działke˛ 2400m2 z doste˛pem do jeziora w Wieleniu. 0506082329. jk3115

NIEMIECKA 503358382.

SPRZEDAM 728458474.

działke˛.

0jk3148

SPRZEDAM hale˛ murowana˛, wysokos´c´ 6m + grunt 1,4 ha. Stan surowy zamknie˛ty. Tel. 0604789338. jk2959 SPRZEDAM piekarnie˛ z wyposaz˙eniem, tel. 0-603345036 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0-607136076. mk8221 SPRZEDAM pie˛trowy dom do remontu 200 m2, Rawicz, Kamin´skiego, działka uzbrojona 0,12 hektara, cena, 350.000 zł, 0605252654. jk2770

˙ domo´w LESZNO ul. SPRZEDAZ GRZYBOWA, ul. MODELARSKA, 110m2 (+ 110m2 na poddaszu uz˙ytkowym) / 450m2 działka. Cena od 299.000 zł, rata od 1430 zł / m-c, Wysoki standard! www.smigielski.net.pl, 0-510-148-210 jk2751 LOKALE SPRZEDAM BUDYNEK mieszkalny w Jemielnie. Tel. 0-607893379. jk3182 KOMFORTOWE mieszkanie Rawicz, Miedzin´skiego, 50m2, I pie˛tro, pełne wyposaz˙enie, cena 200.000 zł, 0-516005664. jk2771 SPRZEDAM 2-pokojowe, III pie˛tro, na ul. Sułkowskiego. Tel. 065 534-13-83. jk21173

-

poko´j. 0jk3021

POKOJE. 0-502372201.

jk3141

´ J w mieszkaniu studenckim POKO dla 2 studentek - centrum. 0695999615. jk3191 SALA bankietowa do wynaje˛cia. Wierzowice Wielkie, 0-692393794 WYNAJME˛ gabinet odnowy biologicznej cze˛s´ciowo wyposaz˙ony centrum Leszna. 0-506082329. jk3114 WYNAJME˛ mieszkanie w bloku, 46m2, 0-504058774 jk3087 WYNAJME˛ mieszkanie w centrum Leszna 55m2, 2 pokoje z wyposaz˙onym aneksem kuchennym + łazienka. 0-506082329. jk3113 WYNAJME˛ mieszkanie 2-pokojowe w centrum. Tel. 0-668774313, 0-660071702. jk7832 WYNAJME˛ mieszkanie, M3, 55m2, os. Wieniawa, cze˛s´ciowo wyposaz˙one. 0-693594755. jk3173 WYNAJME˛ poko´j dziewczynie z Nauczycielskiego Kolegium. 0501651849. jk3188

NAUKA NAUKA jazdy - kursy, doszkalanie ’’U Magdy’’ - tanio, 0-65 / 529-9250, 0-605653957. jk2747 PIANINA, akordeony - przyjme˛ ucznio´w. 0-609199102. jk3109 TANIEC - fachowe lekcje indywidualne. 0-503379455. jk3135

17

ROLNICZE

ODDAM darmo dwa s´liczne małe pieski. 0-693139835. jk3160

KARCHER. 0-509511107. jk305

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2902

ODDAM darmo koty w dobre re˛ce. 0-509045452 po 18.00. jk3174

jk2139

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 54810-58. jk2903

ODDAM darmo miesie˛czne kotki. 0-725582828, 0-724592315. jk3196

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2904

ODDAM darmo w dobre re˛ce przes´liczne, malutkie kotki. 0666880625. jk3210

BYCZKI mie˛sne czarno-białe, transport. 0-605887080. jk2778

ODDAM za darmo ziemie˛ z gruzem. 0-502372201. jk3142

’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ 0-604050831, (065) 520-21-62. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem jk3035

TELEWIZOR 21 cali GRUNDIG, tapczan rozkładany młodziez˙owy szer. 1,20 m. 0-500024996. jk3219

’’MAKI’’ skup macior i knuro´w. (065) 529-47-36, 0-601-19-19-44. mk8445 SKUP bydła, macior, tuczniko´w, takz˙e z koniecznos´ci,0-607667804. jk2876 SKUP

bydła.

0-605693339. mk7613

SPRZEDAM URSUS C-385 1991, zarejestrowany. 0-601592534. jk3194 SPRZEDAM je˛czmien´ z dowozem 10-30 ton jednorazowo. 0880710813. jk3068 SPRZEDAM PRESE˛. Tanio! Okolice Bojanowa. 0-783014554 SPRZEDAM 2 LOSZKI ZAPROSZONE 4- i 3-tygodniowe, tel. 0667297061 SPRZEDAM mieszanke˛ 2 tony Rydzyna. 0-512330034. jk3211 SPRZEDAM pług B-200 Forschmitt. 0-601592534. jk3195 SPRZEDAM prase˛ Z-224. 0783488019. jk3217 SPRZEDAM 693613184.

pszenz˙yto. 0jk3161

TURYSTYKA ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami i telewizorem, doste˛p do bezprzewodowego internetu, juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0-508271274. op1500 WE˛DKARSTWO morskie - 3-pokładowy motorowy jacht Passat VII. Jednostka wypływa w morze z portu Jastarnia. Najsmaczniejsza ta ryba, kto´ra˛ sam złowisz! Wie˛cej na www.passat7.com.pl. Kontakt: 0-509335944. jk6211

TOWARZYSKIE DYSKRETNIE 0-783907979 zapraszam. jk2829 DZIEWCZYNY.

0-603701639. jk2758

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk2759 NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk2830 SEKSOWNE 609522988.

dziewczyny. 0jk2831

ODDAM DARMO KUPIE˛ kamienice˛ w Rawiczu (do remontu). Tel. 0-607601357. jk3158

TRZY s´liczne szczeniaczki COLLIE-HUSKY poszukuja˛ swojego miejsca na s´wiecie! Jes´li chciałbys´ sie˛ jednym zaopiekowac´ - zadzwon´!! Maluszek juz˙ czeka na Ciebie! Kontakt: Włoszakowice k / Leszna, tel. 0-603775655. jk3137

ZDROWIE POTENCJA. 697454739.

Leszno,

0jk2718

´ ZADZWON DO FACHOWCA ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0-783976935. jk1049 ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk160 BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elta.prv.pl. mk7068 BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466 BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0-691349757. jk1369 CIESIELSTWO - dekarstwo. 0609109004. jk1315

´DJ IMPREZY OKOLICZNOS CIOWE. 0-605077959. jk1336 ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0-609270126. jk1405 GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843 HYDRAULIK. Tel. 0-691626468. mk6521 INSTALACJE 662234635.

elektryczne. 0jk1940

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0-607615130. jk1662 INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0506068289. jk1448

KARCHER. 0-607323804.

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378141. jk1082 MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220 MALOWANIE, tapetowanie, obro´bka okien. 0-692877337. jk1720 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. jk1400 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401 NAPRAWA (065)529-35-42,

telewizoro´w. 0-606142575. jk2110

NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

´ LNOBUDOWLANE (klinOGO kier, docieplanie, brukowanie). 0601737767. jk1313 ´ LNOBUDOWLANE - komOGO pleksowe wykon´czenia wne˛trz. 0693854774. mk8068 OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452 PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0-885554433. jk1376 PŁOTY, balustrady - tanio. 0696453914. jk939 PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0-785210922. jk225 PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497 PRASOWANIE - usługi. Tel. 0607734410. jk1392 PŁOTY kute, balustrady. Tel. 0667300420. jk1135 PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195 RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535 SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7780 SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0-603478776. jk2121 TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)52055-66. mk6510 TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6508 TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371 TYNKI maszynowe pod malowanie. 0-609197699. jk2120

KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727

KARCHER - tanio. 0-603854774. mk8069

VIDEOFILMOWANIE + zdje˛cia 1250 zł. 0-609707019. jk2554

KARCHER, Leszno, VAT. 0-603249603.

Faktura mk6036

WYCINANIE drzew z kosza.0601361422. jk966

KARCHER, profesjonalne sprza˛tanie wne˛trz, 0-665195914. jk369

ZDUN: piece + podkowa, 065 / 547-54-87. jk1072


KONKURS

18

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel… B I U R O

zatrudni do Zakładu w Prusicach osoby na stanowiska:

MECHANIK - SPAWACZ - wymagane uprawnienia MIG elektryczne i gazowe ELEKTRYK - wymagane uprawnienia SEP do 1 KV, znajomość systemów automatyki Informacja: sekretariat tel. 065 546-71-40 lub 071 720 11 40 Podania można przesyłać na adres: rawicz@zpbkaczmarek.pl lub składać osobiście w siedzibie firmy. po898/k

rowery części ogumienie akcesoria rowerowe kaski rękawiczki foteliki rowerowe dla dzieci

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

NASZA OFERTA:

P O D R Ó Ż Y

EUR TOP Leszno, pl. Metziga 30 tel./fax 0-65 529-24-80

ZAPRASZA DO NOWEGO ODDZIAŁU !!!

ul.Wolności 29 w Lesznie tel/fax. 065 / 52-888-99 info@eurotop.leszno.pl www.eurotop.leszno.pl

wczasy i wycieczki zagraniczne bilety autokarowe i lotnicze PROMOCJE na lato 2009 Rok założenia : 2000.

• Leszno, ul. 17 Stycznia 45 (naprzeciw stadionu im. A.Smoczyka) • Leszno, Al. Jana Pawła II 25 tel. 065 529 96 43, kom. 0 608 346 357

BETONIARNIA PARTNER OFERUJE:

STROP TERIVA 4.01

TRANSPORT HDS

U nas wybierzesz strop do własnego domu. DORADZIMY • ZAPROJEKTUJEMY • SKALKULUJEMY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszaru położonego w rejonie drogi powiatowej pomiędzy wsią Gronówko a wsią Wyciążkowo. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/120/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 12 czerwca 2008r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszaru położonego w rejonie drogi powiatowej pomiędzy wsią Gronówko a wsią Wyciążkowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.07.2009 r. do 10.08.2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, pok. Nr 1 w godz. Od 7.00 do 15.00 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.07.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, pok. Nr 1 w godz. o godz. 11.00. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentami projektu przedmiotowego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, zamieszczonymi w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2009 r. Wójt Gminy Lipno (-) Janusz Chodorowski

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o. o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno tel. 065 529-59-78

)PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE )PŁYTY STROPOWE FILIGRAN )NADPROŻA )GOTOWE ZBROJENIA, STRZEMIONA )KRĘGI I PRZYKRYWY )BETON TOWAROWY + POMPA )BLOCZKI M6

OGŁOSZENIE

30 60


OGŁOSZENIA

19

Ogłoszenie o konkursie

2. Ponadto do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która : 1) ukończyła studia wyższe magisterskie; 2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy; 3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki; 4) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2 i 5-8 niniejszego ogłoszenia. 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły; 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; 3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem; 4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem; 5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i palcówek; 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi-obecnie art.31 ust.1ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. z 2005 Nr 14, poz.114 ze zm./; 11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora; 12) w stosunku do kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. –informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego właściwemu organowi. . 4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu” lub „ Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu „ w terminie do dnia 14 lipca 2009 r. na adres : Urząd Miejski Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel ( sekretariat) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Śmigla. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Burmistrz Śmigla /-/ Wiktor Snela

+ VAT

ł

412 z

ł 247 z + VAT

235

3 zł 19+4V1AT

143,5

Do konkursu może przystąpić : 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który : 1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole ; 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego –pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego; 5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa obecnie w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2005 Nr 14 poz.114 ze zm/.

Leszno, ul. Dożynkowa 7, tel./fax (0-65) 527-14-10

ł 442 z 143,5

Burmistrz Śmigla ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska : dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu i dyrektora Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu.

146,5

730 zł

86,5

Prezydent Miasta Leszna przedłuża termin składania ofert w pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Leszna na kwotę 21 500 000 zł do 30 czerwca 2009r. godz. 12. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2009r. o godz. 12.15.


RELAKS

20

DZIECI W FOTOGRAFII

V Pierwsze grzybobranie 5-letniego Oskara i od razu taka zdobycz. Grzyb zostal znaleziony w lesie w Krzycku Wielkim. Zdjęcie nadesłała mama Krysia.

Jasio pyta ojca: – Tato, czy to prawda, co mówiła wczoraj pani Kowalska, że ludzie pochodzą od małpy? – Być może synku, nie znam rodziny pani Kowalskiej...

xxx

W szkole pani kazała napisać zdanie o jednym ptaku. Jaś się zgłasza: Przyszedł tatuś do domu upity jak szpak. Pani: No Jasiu, tak nie wolno, a ułóż mi zdanie z dwoma ptakami. Jasio: Przyszedł tatuś do domu upity jak szpak, w drzwiach wyciął orła. Pani: A z trzema? Jasio: Przyszedł tatuś do domu upity jak szpak, w drzwiach wyciął orła i puścił pawia. Pani: A z pięcioma? Jasio: Proszę pani, ja mogę od razu ułożyć z sześcioma. Pani: Dobrze, ale wymyśl coś ładnego. Jasio: Przyszedł tatuś do domu upity jak szpak , w drzwiach wyciął orła, puścił pawia, aż mu poleciały gile z nosa i dalej poszedł pić na sępa.

xxx

Jasio przynosi do domu torbę

Fot. L.Lewandowska V – Na imprezę najlepiej wybrać się z babcią – uważa Sara Kicińska ze Starego Bojanowa, którą spotkaliśmy na festynie. LL

pełną jabłek. Mama pyta go: – Skąd masz te jabłka? Na to Jasiu: – Od sąsiada. – A on wie o tym? – pyta mama. – No pewnie, przecież mnie gonił!

xxx

Masztalski spotyka na ulicy kolegę ubranego w strażacki mundur. – Skąd masz ten mundur? – To prezent od żony. Gdy wczoraj przyszedłem wcześniej z pracy, leżał na krześle obok łóżka!

xxx

Do Kowalskiego przyjechała teściowa: – Otwieraj ty łobuzie, wiem, że jesteś w domu, bo twoje adidasy stoją przed drzwiami! – Niech się mama tak nie wymądrza, poszedłem w sandałach! Zebrała LL

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 20 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 50.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 47 Hasło: „SKORZYSTAJ Z OGŁOSZENIA DROBNEGO Z CENĄ W ABC” Nagrodę wylosowała: Anna Marcinek, Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wlkp. 164

Marynata klasyczna do ryb i mięs składa się z ciekawej kompozycji czosnku i jałowca oraz mieszanki przypraw, wśród których wyróżniają się: bazylia, majeranek, oregano, ziele angielskie oraz tymianek. Całą kompozycję należy przed użyciem rozrobić w oleju lub oliwie z oliwek. Cena ok. 1,09 zł.Więcej na www.galeo.pl LL

DYŻURY APTEK wtorek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – SŁONECZNA, ul. Powstańców Wlkp. 45, tel. 065 572-55-55 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B. Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

środa

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek, środa

18.00, 21.00 – Anioły i demony – damat/ kryminał/thriller prod. USA

Rawicz PROMIEŃ wtorek

17.00, 20.00 – Anioły i demony – dramat/kryminał/thriller prod. USA (j)

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – POD LIPĄ, ul. Nacławska 10/1, tel. 065 512-57-99 GOSTYŃ – SŁONECZNA, ul. Powstańców Wlkp. 45, tel. 065 572-55-55 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B. Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

czwartek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – ŚW. ŁUKASZA, ul. Szkolna 54, tel. 065 512-05-27 GOSTYŃ – SŁONECZNA, ul. Powstańców Wlkp. 45, tel. 065 572-55-55 GÓRA – LAWENDOWA, pl. B. Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

całodobowo

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 0-65 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


SPORT

21

KARATE

Walczyli w ¯migrodzie

W ¯migrodzie odby³ siê I Miêdzywojewódzki Turniej Karate Shotokan zorganizowany przez Rawicki Klub Karate Surem, Zespó³ Placówek Kultury oraz Starostwo Powiatowe.

W zmaganiach wziê³o udzia³ 70 zawodników z: Tucholi, Œliwic, Chojnic, Krzy¿a Wielkopolskiego, Drezdenka, Rawicza i ¯migrodu. Karatecy rywalizowali w konkurencjach kata, kumite oraz – co jest nowoœci¹ – walkach pokazowych na tzw. fantomie. Konkurencja polega³a na wykonywaniu wszystkich znanych zawodnikowi technik karate na manekinie cz³owieka, specjalnie przygotowanym do tej konkurencji. Cieszy³a siê ona du¿ym powodzeniem g³ównie wœród najm³odszych zawodników. Reprezentanci z sekcji ¿migrodzkiej zdobyli ogó³em 22 medale, w tym 10 z³otych, 6 srebrnych i 6 br¹zowych. Z kolei grupa rawicka siêgnê³a po 5 medali, w tym 1 z³oty, 1 srebrny i 3 br¹zowe. – By³ to pierwszy turniej zorganizowany przez nasz klub, dlatego te¿ nie chcieliœmy zapraszaæ du¿ej iloœci zawodników z uwagi na brak doœwiadczenia w organizowaniu takich imprez – powiedzia³ trener Krzysztof Glina. – Wszystko jednak wysz³o bardzo dobrze, bez potkniêæ. Myœlê, ¿e nastêpny turniej bêdzie du¿o wiêkszy. Z rawickiej sekcji medalami mog¹ siê poszczyciæ: br¹z – Zuzanna Czeszel w kumite indywidualnym dziewcz¹t 2001 i m³odsi, br¹z – Igor Glina w walkach fantom ch³opców rocznik 2001 i m³odsi, z³oto – Katarzyna M³ynarczyk w walkach fantom dziewcz¹t rocznik 2000-98, srebro – Alan Sztulpa w walka fantom ch³opców rocznik 2000-98. Br¹zowy medal zdoby³a równie¿ dru¿yna z Rawicza w kata mix (dziewczêta i ch³opcy) w sk³adzie: Kacper Biernacki, Katarzyna M³ynarczyk i Pawe³ Majda. Nieco lepiej zaprezentowa³a siê

PI£KA NO¯NA

ekipa sekcji ¿migrodzkiej. Andrzej Janik zdoby³ z³oto w kumite indywidualnym ch³opców, Gracjan Korytkowski srebro w kumite indywidualnym ch³opców, Jakub Korytkowski br¹z w kumite m³odzików. W tej samej kategorii w kata z³oto przypad³o Gracjanowi Korytkowskiemu, srebro Igorowi Karlikowi i br¹z Andrzejowi Janikowi. W kata indywidualnym dziewcz¹t m³odziczek, br¹zowy medal wywalczy³a Aleksandra Pietruszewska. W konkurencji dziewcz¹t walka fantom z³oto zdoby³a Marta Za³anowska, srebro Aleksandra Pietruszewska i br¹z Marcelina Korytkowska. W walkach fantom ch³opców na najwy¿szym stopniu podium stan¹³ Jakub Korytkowski, a drugi by³ Andrzej Janik. W kategorii 95-97 kumite dziewcz¹t z³oto zdoby³a Joanna Jurkowska. Z kolei w kumite ch³opców taki sam wynik osi¹gn¹³ Kacper D¹bka. Zawodnik ten wygra³ te¿ konkurencjê walki fantom. Drugi by³ Marcel Naparty, a trzeci Damian Pietruszewski. ¯migrodzianie wywalczyli tak¿e medale w kata dru¿ynowym: kategoria 2001 i m³odsi, z³oto (G. Korytkowski, J. Korytkowski, A. Janik), srebro (I. Karlik, M, Suse³, M. Za³anowska), br¹z (M. Korytkowska, A. Pietruszewska, M. Za³anowska). W kategorii 95-97 triumfowa³y: J. Jurkowska, M. Naparty i K. D¹bek. Organizatorzy zawodów dziêkuj¹ za naszym poœrednictwem wszystkim, którzy przyczynili siê do sprawnego zorganizowania turnieju. (ceg)

Fot. J. Witczak

▲ Mistrzowie Polski wraz z prezesem RKS BOCK, Ryszardem Kap³onem.

STRZELECTWO

Mistrzowie z Rawicza Marcin Przyszlak i Jacek Radzimski z Rawickiego Klubu Sportowego BOCK wywalczyli z³ote medale na rozgrywanych w Bydgoszczy M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Juniorów w strzelaniu z broni œrutowej, pneumatycznej i kulowej.

Pierwszy z nich triumfowa³ w kategorii m³odzie¿owców, drugi wœród juniorów. Impreza zgromadzi³a na starcie oko³o 70 m³odzie¿owców w wieku od 21 do 23 lat i oko³o 90 juniorów w wieku od 18 do 20 lat. Obaj rawiczanie dostali siê na MP w wyniku kwalifikacji. M.

Przyszlak zwyciê¿y³ w strzelaniu z broni œrutowej do rzutek w konkurencji double trap 150. Startowa³ tak¿e w konkurencji trap 125 zajmuj¹c czwarte miejsce. Jacek Radzimski wygra³ strzelanie z broni œrutowej do rzutek w konkurencji skeet 125. J.W.

W konkurencjach trap, double trap i skeet wystêpuj¹ce przy nich liczby (125 lub 150) okreœlaj¹ liczbê rzutek. W konkurencji trap maszyna miotaj¹ca wyrzuca ze ,,schronu’’ po jednej rzutce, w double trap równoczeœnie dwie rzutki. W skeecie jednoczeœnie wyrzucane s¹ dwie rzutki, ale z dwóch miejsc (,,budek’’ z lewej i prawej strony). Iloœæ trafieñ przek³ada siê na punkty. W strzelaniu œrutowym 6 najlepszych zawodników, a w strzelaniu kulowym 8 najlepszych zawodników oddaje dodatkow¹ seriê strza³ów w finale. Wynik dodatkowej serii dodaje siê do rezultatu uzyskanego w ogólnej (podstawowej) czêœci konkurencji. W finale w konkurencjach trap i skeet wyrzucanych jest 25 rzutek, w double trap 50 rzutek. W pierwszych dwóch konkurencjach mo¿na uzyskaæ ³¹cznie 150 pkt., w podwójnym trapie maksymalnie 200 pkt.

PI£KA NO¯NA

Gostynianie grali za Odr¹ M³odzi pi³karze UKS Kania Gostyñ uczestniczyli w turnieju Saxony Cup 2009 w Niemczech.

Mini Mundial

Leszczyñski Mini Mundial to nazwa turnieju pi³karskiego dla m³odzie¿y, który odbêdzie siê 4 lipca na boisku w kompleksie Stadionu im. Alfreda Smoczyka. Turniej organizowany we wspó³pracy z Poloni¹ Leszno adresowany jest do dzieci z roczników 1998, 99 i m³odszych. W rozgrywkach mog¹ uczestniczyæ dru¿yny 8-osobowe (7+bramkarz), maksymalnie jednak 24 zespo³y, dlatego te¿ decydowaæ bêdzie kolejnoœæ zg³oszeñ. Mecze odbywaæ siê bêd¹ na dwóch boiskach wydzielonych z g³ównej p³yty, dwa razy po 7 minut. Zg³oszenia przyjmowane s¹ drog¹ mailow¹: turniej@lesznotv.pl, lub w redakcji Lesznotv ul. Dekana 3b. Ka¿da dru¿yna musi mieæ doros³ego opiekuna. Dodatkowe informacje na stronie www.lesznotv.pl i www.polonialeszno.interbit.pl. (ceg)

Zespó³ m³odzików gostyñskiego klubu prowadzony przez trenera Damiana Kaba³ê dotar³ a¿ do fina³u, w którym w rzutach karnych pokona³ 3:2 SG Dresden Striesen. W pó³finale wyst¹pi³ natomiast pierwszy zespó³ orlików UKS Kania Gostyñ. W nim pokona³ dru¿ynê z Salzburga

1:0, zremisowa³ z SC Borea 0:0 i przegra³ z SG Weibig 1:2 oraz FV Dresden 06 I 0:1. W pojedynku o siódme miejsce w turnieju gostynianie pokonali FSV Oderwitz 2:0. UKS Kania II zajê³a trzeci¹ lokatê w swojej grupie, co nie wystarczy³o do awansu do pó³fina³u. Osta-

▲ Dru¿yna m³odzików UKS Kania Gostyñ

tecznie dru¿yna z Gostynia zajê³a w imprezie dwunaste miejsce. – Ch³opcy pokazali siê w DreŸnie z dobrej strony. Pozosta³y im wspomnienia, medale i doœwiadczenia, które na pewno zaprocentuj¹ w przysz³oœci – powiedzia³ trener

obu zespo³ów Mateusz Matysiak. Za naszym poœrednictwem m³odzi pi³karze i szkoleniowiec dziêkuj¹ za opiekê pani Ute Pfeiffer, a tak¿e za wsparcie finansowe Urzêdowi Miasta w Gostyniu. (ceg)

▲ Dru¿yna orlików UKS Kania I Gostyñ

Fot. archiwum


SPORT Po ponad 250 kilometrach ucieczki, na 500 metrów przed met¹, uciekinierów wch³on¹³ rozpêdzony peleton. Kolarskim mistrzem Polski na 2009 rok zosta³ Krzysztof Je¿owski z zespo³u CCC Polsat Polkowice. Srebro w Dolsku wywalczy³ jego kolega z zespo³u Tomasz Smoleñ, a br¹z B³a¿ej Janiaczyk z Mróz Action Uniqa.

22

KOLARSTWO

Pomarañczowa lokomotywa

Zaledwie 3 km po starcie w Borku Wielkopolskim zaatakowa³a pi¹tka kolarzy: Artur Detko, £ukasz Bodnar, Micha³ Olejnik, Piotr Osiñski i Wojciech Kaczmarski. Piotr Osiñski, zawodnik Mroza, w ubieg³ym roku by³ mistrzem Polski wœród m³odzie¿owców. Peleton bagatelizowa³ atak i pozwoli³ na uzyskanie

kiedy przewaga wynosi³a jeszcze oko³o 4 minut z peletonu oderwa³o siê kolejnych trzech kolarzy, przedstawicieli trzech czo³owych klubów. Mimo takiego uk³adu sternicy CCC Polsat, który wystawi³ a¿ 9-osobow¹ reprezentacjê, dali sygna³ do rozpoczêcia poœcigu. Pomarañczowa lokomotywa pêdzi³a z ogromn¹

Leszno w wyœcigu reprezentowali: Hubert Kryœ z grupy Gilette Fusion (32. miejsce), niezrzeszony Rafa³ Kubacik (52. miejsce) i Robert Syc z Real 64-sto, który wycofa³ siê po przejechaniu 160 km. (JAC)

KOSZYKÓWKA

Najpierw Odra

Fot. J. Kuik s Pomarañczowa lokomotywa CCC Polsat Polkowice.

przewagi, która przy wjeŸdzie na rundy wokó³ jeziora Ostrowieczno osi¹gnê³a blisko 19 minut. Po pokonaniu pierwszej 11-kilometrowej rundy peleton dopiero na ni¹ wje¿d¿a³. Organizatorzy nie przewidzieli takiego obrotu sprawy i sêdziowie musieli siê sporo napociæ, ¿eby nie dosz³o do po³¹czenia siê uciekinierów z peletonem. W ucieczce swoich przedstawicieli mia³y trzy najmocniejsze grupy: DHL-Author, CCC Polsat Polkowice i Mróz Action Uniqa, dlatego peleton oczekiwa³ inicjowania poœcigu, od kolarzy maj¹cych bardziej indywidualne ambicje na medal. W takiej sytuacji by³ m.in. ubieg³oroczny mistrz Marcin Sapa z Lampre. Na trzy rundy przed met¹,

prêdkoœci¹, doganiaj¹c obie ucieczki. Œmia³ków jad¹cych razem przez 250 km peleton wch³on¹³ na ostatnim zakrêcie, pó³ kilometra przed lini¹ mety. Zawodnicy CCC Polsat rozprowadzali swoich sprinterów do ostatnich 200 m. Je¿owski i Smoleñ nie zmarnowali ogromnej pracy kolegów i siêgnêli po dwie czo³owe lokaty. Gospodarzom mistrzostw, dru¿ynie z Borku Wielkopolskiego, pozosta³ br¹zowy medal B³a¿eja Janiaczyka. Na trzech kolejnych pozycjach uplasowali siê kolarze DHLAutor: Robert Radosz, Dariusz Rudnicki i Artur Detko, a na 7. pozycji finiszowa³ Mateusz Mróz, który mia³ szczególny apetyt na sukces na swoim terenie.

Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet ustali³a, ¿e inauguracja rozgrywek ekstraklasy nast¹pi 1 paŸdziernika. W pierwszej kolejce leszczynianki zmierz¹ siê u siebie z Odr¹ Brzeg. W lidze zagra najprawdopodobniej 13 zespo³ów, gdy¿ wycofa³ siê Finepharm Jelenia Góra. Oprócz meczu Super-Pol Têczy z Odr¹ w inauguracyjnej kolejce zmierz¹ siê: Inea AZS Poznañ z Artego Bydgoszcz, Wis³a Kraków z CCC Polkowice, Lider Pruszków z Lotosem Gdynia, £KS £ódŸ z KSSSE Gorzów i Energa Toruñ z MUKS Poznañ. Pauzowaæ bêdzie ROW Rybnik. W drugiej serii leszczynianki zagraj¹ w Bydgoszczy, a w trzeciej u siebie z ROW-em. Zmianie uleg³ system rozgrywek play-off. W pierwszej rundzie rywalizacja toczyæ siê bêdzie do dwóch zwyciêstw bez zaliczenia meczów z rundy zasadniczej. W pó³fina³ach zespo³y zagraj¹ do 3 zwyciêstw, a w finale do 4. Dru¿yny z miejsc 9.-13. po rundzie zasadniczej rywalizowaæ bêd¹ o utrzymanie jak dotychczas systemem ka¿dy z ka¿dym. (ceg)

KICKBOXING

Medalowe ¿niwa polonistów

A¿ osiem medali przywieŸli z Jarocina z zawodów Pucharu Polski kadetów i Akademickich Mistrzostw Polski w semi i light contakcie reprezentanci Polonii Leszno.

Fot. E. Baldys s Przed reprezentantami Polonii teraz wakacyjna przerwa.

Po 2 z³ote kr¹¿ki zdobyli w pucharowej rywalizacji Micha³ Kêdziora i Micha³ Ludwiczak. Pierwszy walczy³ w kategorii 47 kg, a drugi w 69 kg. W wadze plus 69 kg w formule semi po z³oto siêgn¹³ Krzysztof Malepszy, natomiast w light by³ 3. – Ch³opacy zaprezentowali siê z bardzo dobrej strony i to mimo zmêczenia du¿¹ iloœci¹ walk. Obaj, dziêki medalowej zdobyczy, maj¹ spore szanse na udzia³ w mistrzostwach Europy kadetów, które odbêd¹ siê we wrzeœniu – poinformowa³ nas Albin Pudlicki, szkoleniowiec Polonii Leszno. W rozgrywanych równolegle Akademickich Mistrzostwach Polski 2 srebrne medale zdoby³a Aleksandra Banak. (ceg)

¯U¯EL

Pawlicki w finale

Przemek Pawlicki zaj¹³ 3. miejsce w pó³finale Indywidualnych Mistrzostw Œwiata Juniorów w Szwecji. Leszczynianin bez problemów awansowa³ do decyduj¹cej rozgrywki, która na pocz¹tku paŸdziernika odbêdzie siê w chorwackim Gorican. Na torze Indianerny Kumla triumfowa³ Thomas Jonasson. Szwed zdoby³ 13 pkt, tyle samo co Grzegorz Zengota. Obaj zawodnicy stoczyli bara¿ o pierwsze miejsce, w którym lepszy okaza³ siê reprezentant gospodarzy. Tu¿ za wspomnian¹ dwójk¹ uplasowa³ siê Przemek Pawlicki. Junior Unii Leszno wygra³ cztery wyœcigi, a w jednym zanotowa³ zero. Dorobek 12 pkt da³ mu 3. miejsce w klasyfikacji koñcowej.

¯U¯EL

Bezb³êdny Pavlic

Jurica Pavlic w pe³ni wykorzysta³ atut swojego toru i z kompletem punktów wygra³ sobotni¹ rundê kwalifikacyjn¹ do Grand Prix 2010. Z dalszej rywalizacji odpad³ drugi z zawodników Unii Leszno – Krzysztof Kasprzak. Pavlic by³ w sobotni wieczór bezb³êdny. W chorwackim Gorican, gdzie rozgrywane by³y zawody, wygrywa³ bieg za biegiem, zdobywaj¹c w sumie komplet 15 pkt. Druga lokata przypad³a Piotrowi Œwiderskiemu, który uzbiera³ 12 „oczek”. A¿ czterech ¿u¿lowców uzyska³o po 11 pkt. Byli to: Jonas Davidsson (Szwecja), Matej Ferjan (S³owenia), Matej Zagar (S³owenia) i Chris Holder (Australia). Wszyscy oni tak¿e awansowali do pó³fina³ów. W czo³owej szóstce, która kwalifikowa³a siê dalej, zabrak³o natomiast miejsca dla dwóch pozosta³ych Polaków – Krzysztofa Kasprzaka i Janusza Ko³odzieja, co jest z pewnoœci¹ przykr¹ niespodziank¹. Leszczynianin zdoby³ w Chorwacji 8 pkt (1,1,2,2,2), a tarnowianin – 7. Zajêli odpowiednio 8. i 9. pozycjê. Oprócz Juricy Pavlica leszczyñski klub bêdzie mia³ w pó³fina³ach jeszcze Jarka Hampela. Obaj wystartuj¹ w turnieju w Daugavpils, który odbêdzie siê ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê. (ceg)

Obok wspomnianej trójki awans do fina³u w Gorican wywalczyli jeszcze: Kenneth Larsen (Dania) – 11, Ludvig Lindgren (Szwecja) – 10 oraz Maciej Janowski (Polska), Nikolai Klindt (Dania) i Simon Gustafsson (Szwecja) – wszyscy po 9 „oczek”. Z dalszej rywalizacji o mistrzostwo œwiata juniorów odpadli trzej inni Polacy. Patryk Pawlaszczyk by³ 11., Pawe³ Zmarzlik – 12. i Artur Mroczka – 16. Warto wspomnieæ, ¿e na 10. miejscu uplasowa³ siê w Kumli Justin Sedgmen, m³odziutki Australijczyk pozyskany tej zimy do leszczyñskiego klubu. (ceg)

¯U¯EL

Bez bonusa

W drugoligowym meczu dwóch zespo³ów Kolejarza ponownie lepszy okaza³ siê ten z Opola. Dziêki wygranej 51:39 zdoby³ a¿ trzy punkty. W pierwszej rundzie „NiedŸwiadki” wygra³y u siebie 51:42. Do stolicy polskiej piosenki rawiczanie jechali zatem z 9-punktow¹ zaliczk¹. – Spróbujemy powalczyæ o ten bonus, bo trudno marzyæ o czymœ wiêcej – zapowiada³ Henryk Jasek, szkoleniowiec rawickiej dru¿yny. Okaza³o siê, ¿e by³o w tym trochê blefu, bowiem wbrew zapowiedziom goœcie œci¹gnêli na mecz Sebastiana Aldena, który wraz z Robertem Miko³ajczakiem dzielnie rywalizowa³ z opolanami. Doœæ powiedzieæ, ¿e po 12 gonitwach by³o tylko 38:34 dla gospodarzy i realna szansa na zwyciêstwo. Losy meczu rozstrzygnê³y siê w pierwszym z biegów nominowanych, w którym wykluczony zosta³ Pudel. Remis w nim zapewni³ gospodarzom 2 meczowe punkty, a podwójna wygrana w ostatniej gonitwie da³a dodatkowo bonus. Punkty: Nowaczyk 7 (2,2,0,3), Loman 1 (1), Go³ubowski 3 (1,2,0), Walker 4 (0,3,1,0), Miko³ajczak 10 (3,2,3,1,1,0), Idziorek 2 (2,0,t), Pudel 3 (1,0,1,1,w), Alden 9 (1,2,3,2,1). W pozosta³ych spotkaniach SC Miszkolc wygra³ z KSM Krosno 63:30, a Polonia Pi³a uleg³a u siebie Redstarowi Lublin 43:47. Pauzowa³ lideruj¹cy w tabeli Orze³ £ódŸ. (ceg)

LEKKOATLETYKA

Rafa³ w gazie

Rafa³ B³ocian, lekkoatleta Astromalu-Krokus Leszno, potwierdzi³ znakomit¹ dyspozycjê. Po udanym starcie we Wroc³awiu w Memoriale Edwarda Listosa (zwyciêstwo na 200 m z czasem 21,55) jeszcze lepiej spisa³ siê w Krakowie. Pod Wawelem odby³y siê w pi¹tek zawody z okazji 100-lecia Akademickiego Zwi¹zku Sportowego. Impreza zgromadzi³a na starcie niemal ca³¹ krajow¹ czo³ówkê sprinterów. W doborowej stawce uczestni-

ków Rafa³ B³ocian wygra³ bieg na 200 m z bardzo dobrym czasem – 21,19 sek. – O trzydzieœci setnych poprawi³ swój dotychczasowy rekord ¿yciowy. To jeden z najlepszych w tym roku wyników w Polsce – poinformowa³ nas Krzysztof Ptak, szkoleniowiec leszczyñskiego klubu. Uzyskany w Krakowie rezultat jest dobrym prognostykiem dla zawodnika przez mistrzostwami Polski, które zaplanowane s¹ na prze³omie lipca i sierpnia. (ceg)


SPORT

23

¯U¯EL

W Rawiczu i Opolu

W tych dwóch miastach odbêd¹ siê w najbli¿sz¹ œrodê turnieje pó³fina³owe Indywidualnych Mistrzostw Polski. Wystartuje w nich czterech ¿u¿lowców Unii Leszno.

Fot. J. Witczak ▲ Marek Polowczyk, cz³owiek, który w rawickiej pi³ce no¿nej dzia³a ,,od zawsze’’.

PI£KA NO¯NA

Dzia³acz od zawsze

Marek Polowczyk zosta³ nowym prezesem Klubu Pi³karskiego Rawia Rawicz. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym by³ jedynym kandydatem do objêcia funkcji.

Œrodowisku pi³karskiemu nie trzeba go szerzej przedstawiaæ. W rawickiej pi³ce no¿nej dzia³a od wielu lat. To cz³owiek ca³ym sercem oddany futbolowi i Rawii, jednak... jeszcze nigdy nie by³ wybrany na pierwszego sternika klubu. Walne zebranie zorganizowano w zwi¹zku z up³ywem dwuletniej kadencji w³adz klubu. Ustêpuj¹cy zarz¹d otrzyma³ jednog³oœne absolutorium. Sprawozdania organizacyjne i finansowe przedstawi³ Marek Polowczyk, który po rezygnacji Arkadiusza Stankiewicza by³ p.o. prezesa. Podkreœli³, ¿e klub jest dobrze zarz¹dzany, ¿e nie ma d³ugów. – Sytuacja klubu jest stabilna. Zachowujemy p³ynnoœæ finansow¹. Rozbudowaliœmy szkolenie dzieci i m³odzie¿y. Sk³ad seniorów oparliœmy na wychowankach klubu. Pozyskaliœmy trenerów z uprawnieniami. Martwi natomiast to, ¿e gminna dotacja dla klubu stanowi zaledwie po³owê wydatków w sezonie. KP Rawia dosta³ w ubieg³ym roku i na ten rok po 56.000 z³, tymcza-

sem wszystkie koszty klubu przekraczaj¹ 100.000 z³. Nowe w³adze Rawii wybierano wed³ug dotychczasowego statutu klubu, który w pierwszej kolejnoœci okreœla³ wybór prezesa, a dopiero póŸniej innych cz³onków Zarz¹du. M. Polowczyk zgodzi³ siê obj¹æ funkcjê prezesa pod warunkiem, ¿e wœród sterników klubu pozostan¹ K. Ko³eczko i H. Rado. – To znakomici dzia³acze i zaufani ludzie, bez których nie wyobra¿am sobie pracy – zaznaczy³ M. Polowczyk. Do zarz¹du klubu wybrano 7 osób, ale z opcj¹ jego powiêkszenia o jeszcze 2 dzia³aczy. Oprócz prezesa oraz K. Ko³eczko i H. Rado cz³onkami zarz¹du pozostali K. Izydorczak i G. Lisiecki. Nowymi cz³onkami zostali Krzysztof Ciesielski i Dominik Irzykowicz. – W nastêpnym sezonie seniorzy chc¹ powalczyæ o awans do IV ligi, natomiast obie dru¿yny juniorów o wejœcie do lig wojewódzkich – zapowiada prezes. J.W.

Fot. D. Cegielski ▲ URATOWALI SIÊ. Pi³karze D¹broczanki Pêpowo (na zdjêciu) nadal bêd¹ wystêpowali w IV lidze. Okazali siê lepsi w bara¿owym dwumeczu od Orkana Chorzemin. Na wyjeŸdzie wygrali 4:1, a w rewan¿u zremisowali na swoim boisku 0:0. Tego samego dokona³y Victoria Wrzeœnia i Zryw D¹bie, które tak¿e utrzyma³y siê wœród czwartoligowców. Do grona zespo³ów wystêpuj¹cych w klasie okrêgowej do³¹czyli natomiast pi³karze GKS-u Krzemieniewo, którzy byli lepsi w dwumeczu od Awdañca Pakos³aw (0:0, 4:2).

A¿ trzech z nich pojedzie na torze Kolejarza. Bêd¹ to: Damian Baliñski, Krzysztof Kasprzak i m³odziutki S³awomir Musielak, który tak udanie zaprezentowa³ siê w æwieræfinale w GnieŸnie. Pe³na lista startowa zawodów w Rawiczu przedstawia siê nastêpuj¹co: Tomasz Gollob, Damian Baliñski, Krzysztof Kasprzak, Piotr Protasiewicz, Rune Holta, Adrian Miedziñski, Daniel Jeleniewski, Piotr Œwiderski, Piotr Œwist, Tomasz Chrzanowski, Mateusz Szczepaniak, Rafa³ Dobrucki, Krzysztof Jab³oñski, S³awomir Musielak, Dawid Cieœlewicz, Krzysztof Buczkowski. W drugim pó³finale, który w œrodê odbêdzie siê w Opolu wyst¹pi tylko jeden leszczynianin. Barw Unii broniæ tam bêdzie Jarek Hampel. Oto wszyscy zawodnicy, którzy wystartuj¹ w stolicy polskiej piosenki: Grzegorz Walasek, Jaros³aw Hampel, Adam Skórnicki, Sebastian U³amek, Robert Koœciecha, Maciej Janowski, Wies³aw Jaguœ, Karol Z¹bik, Adrian Gomólski, Tomasz Jêdrzejak, Mariusz Wêgrzyk, Rafa³ Trojanowski, Janusz Ko³odziej, Dawid Lampart, Micha³ Szczepaniak i Dawid Stachyra Rawicki pó³fina³ rozpocznie siê o godzinie 18. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ na stadion im. Floriana Kapa³y. (ceg)

Fot. D. Cegielski ▲ Czy S³awek Musielak powtórzy udany start z Gniezna?

¯U¯EL

Drugie miejsce Byczków

¯u¿lowcy Unii Leszno zajêli drugie miejsce w zawodach Zachodniej Ligi M³odzie¿owej, jaka odby³a siê w ubieg³ym tygodniu w Toruniu. Na Motoarenie gospodarze nie mieli sobie równych. W pe³ni wykorzystali atut swojego toru i wygrali z 35 punktami na koncie. Drugie miejsce przypad³o leszczynianom, którzy

uzbierali 25 „oczek”. Na dorobek ten zapracowali: S³awomir Musielak 9 (3,2,2,2), Przemek Pawlicki 8 (1,3,2,2), Tobiasz Musielak 4 (0,1,1,2), Mateusz £ukaszewski 3

▲ Juniorzy Unii Leszno zajêli w Toruniu drugie miejsce.

(2,0,1) i Kamil Adamczewski 1 (1). Trzecie miejsce zajêli ¿u¿lowcy Falubazu Zielona Góra – 21, a czwarte juniorzy Caelum Stali Gorzów – 14 pkt. (ceg)

Fot. E. Baldys

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport ŻUŻEL

Zdaniem „Skóry” to przełom Niektórzy leszczyńscy żużlowcy trenowali przed meczem z Lotosem tak intensywnie, że nie zdążyli obejrzeć całych sobotnich zawodów o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Opłaciło się, Unia pokonała gdańszczan 51:39, rewanżując się za porażkę z pierwszej rundy i zdobywając punkt bonusowy. Też chcieli wygrać

Mimo kiepskiej postawy w kilku poprzednich spotkaniach faworytem niedzielnej potyczki w Lesznie byli gospodarze. Dla podopiecznych trenera Czesława Czernickiego miał to być mecz nie tylko o 3 punkty, ale też o odzyskanie mocno nadszarpniętego ostatnio zaufania kibiców. – Interesuje nas tylko wygrana z bonusem – mówił przed niedzielnym pojedynkiem Sławomir Kryjom, dyrektor sportowy Unii. Aby tak się stało leszczynianie musieli pokonać u siebie żużlowców Lotosu różnicą większą niż 8 punktów, gdyż w pierwszej rundzie ulegli nad morzem rywalom 41:49. Gdańszczanie nie mieli jednak wcale zamiaru kapitulować i także zapowiadali walkę o zwycięstwo. – Wszędzie musimy szukać punktów i przede wszystkim powalczymy o wygraną. Zawsze możemy wierzyć, że przeciwnikowi mecz nie wyjdzie, a nam wszystko będzie układać się jak należy, tym bardziej, że Unia nie jest już w tym sezonie tą samą drużyną, co przed rokiem – twierdził Robert Sawina, szkoleniowiec Lotosu.

Młodzież dała sygnał

Mecz rozpoczął się od wygranej 4:2 leszczyńskiej młodzieży. Tym

Fot. A. Przewoźny V Kibice obejrzeli w niedzielę kilka ciekawych pojedynków.

razem trener Czernicki dał odpocząć Juricy Pavlicowi, a postawił na Sławka Musielaka i Przemka Pawlickiego. – Sławek stanął na wysokości zadania – podsumował występ juniora „Byków” szkoleniowiec Unii. – Jeśli chodzi o Przemka, to było widać, że czuje w kościach trudy dalekiej podróży z Kumli, gdzie jeździł w sobotę. Stąd brały się błędy, zwłaszcza przy wejściach w łuk.

Goście nie zamierzali tanio sprzedać skóry. W VI biegu wyrównali straty i było 18:18. Przełomowy okazał się IX pojedynek dnia, w którym po raz drugi podwójnie zwyciężyli Krzysztof Kasprzak i Damian Baliński. – Cieszę się, że wyciągnęli wnioski ze swojego pierwszego startu, kiedy sobie przeszkodzili. Odbyliśmy męską rozmowę, która przyniosła efekty – powiedział Cz. Czernicki.

Tylko Bjerre

W tym momencie „Byki” odskoczyły na 6 punktów i trener Robert Sawina od razu sięgnął po rezerwę taktyczną. W miejsce Magnusa Zetterstroema wstawił niepokonanego do tej pory Kennetha Bjerre. Duńczyk znalazł jednak pogromcę w osobie Leigha Adamsa. Niewiele dała też kolejna rezerwa taktyczna, gdyż Jarek Hampel uporał się z Hansem Andersenem i jak zwykle dobrze dysponowanym w Lesznie Adamem Skórnickim. – Porównując ten występ do moich poprzednich startów na wyjazdach było naprawdę dobrze. Szkoda dotkniętej taśmy w IX biegu, bo wtedy byliśmy w kontakcie z Unią. Leszno to jednak klasowy zespół i myślę, że ten mecz będzie dla „Byków” przełomem. Indywidualny mistrz Polski podkreślił dobry stan leszczyńskiego toru, na co zwrócił też uwagę Robert Sawina. – Był jak zwykle przygotowany doskonale – wyznał trener. Opiekun Lotosu nie mógł odżałować kilku popełnionych przez jego zawodników błędów. – Wygrać byśmy w Lesznie raczej nie wygrali, ale bonus był w naszym zasięgu.

Zapomnieli o GP

Za wykonaną, ciężką pracę dziękował swoim zawodnikom Czesław Czernicki. – W weekend skupiliśmy się na indywidualnych zajęciach.

Pozostałe wyniki:

ŻUŻEL

Sajfutdinow niczym Gołota Firma Red Bull została niedawno nowym sponsorem Jasona Crumpa. Nic dziwnego, że Australijczyk dostał skrzydeł i w fantastycznym stylu wygrał sobotni turniej Grand Prix w Cardiff. Jego popisy zeszły jednak w cień bokserskiej walki Emila Sajfutdinowa ze Scottem Nichollsem. „Kangur” i bez Red Bulla radził sobie do tej pory znakomicie, pewnie prowadząc po czterech rozegranych wcześniej rundach. Po sobotnich zawodach na Millennium Stadium w Cardiff jego przewaga powiększyła się aż o 24 punkty, czyli komplet.

Czołówka GP 2009

1 Jason Crump

98 pkt

2 Emil Sajfutdinow

67 pkt

3 Greg Hancock

59 pkt

4 Tomasz Gollob

53 pkt

5 Nicki Pedersen

52 pkt

6 Andreas Jonsson

51 pkt

7 Fredrik Lindgren

49 pkt

Crump od początku turnieju radził sobie wyśmienicie. W rundzie zasadniczej jako jedyny nie doznał porażki. Podobnie było w półfinale i finale. W decydującej rozgrywce „Crumpi” zmierzył się z Gregiem Hancockiem, Hansem Andersenem i Fredrikiem Lindgrenem. Szybko uciekł ze startu i rywale mogli oglądać tylko jego plecy. A za nimi trwała zacięta walka o trzecie miejsce, z której zwycięsko wyszedł ostatecznie Andersen. Druga lokata przypadła w sobotę Lindgrenowi. Z czwórki reprezentantów Polski do półfinałów zakwalifikowali się Tomasz Gollob i Sebastian Ułamek. Obaj trafili na siebie i podobnie jak przed dwoma tygodniami w Goeteborgu nie awansowali do finału. Gollob zajął ostatecznie piąte

miejsce, dzięki czemu wyprzedził w klasyfikacji Nicki’ego Pedersena. Mistrz świata znów miał wielkiego pecha, gdyż ponownie został pozbawiony miejsca w fi nale przez sędziego, który wykluczył go z biegu półfinałowego. Duńczyk z pewnością na to nie zasłużył. W zgodnej opinii fachowców to raczej Andersen powinien obejrzeć powtórkę z parkingu. Takich problematycznych wykluczeń było zresztą w sobotni wieczór kilka. Nie obyło się też bez przepychanki i walki na pięści. Sprawcami zamieszania byli Emil Sajfutdinow i Scott Nicholls. Rosjanin nie mógł się pogodzić ze zbyt ostrym – jego zdaniem – atakiem Anglika, który pozbawił go jednego punktu (Sajfutdinow zajął ostatecznie 11. miejsce). Do akcji musiały wkroczyć służby porządkowe, aby rozdzielić bijących się zawodników. Obaj zostali ukarani przez Jury FIM karami finansowymi: Sajfutdinow – 600 USD, a Nicholls – 500 USD. (ceg)

Najpierw z Damianem, a później z Jarkiem i Adamem Shieldsem. Zawodnicy trenowali tak zawzięcie, że przegapili część Grand Prix – przyznał leszczyński szkoleniowiec. Przy okazji zaapelował do zebranych na konferencji prasowej dziennikarzy: – Spokoju i rozsądku, tego nam teraz potrzeba. Liga jest naprawdę niesamowicie mocna i wyrównana, a my jesteśmy w niej na drugim miejscu. Prawdziwym wykładnikiem siły „Byków” będzie najbliższy, niedzielny pojedynek u siebie z Unibaksem Toruń. To arcyciekawe spotkanie rozpocznie się o godzinie 20. Zapowiadają się naprawdę wielkie emocje, których nie można przegapić.

Unia – Lotos 51:39

Unia: Kasprzak 12 (2,3,3,3,1), Baliński 5 (0,2,2,0,1), Shields 3 (d,1,1,1), Adams 13 (3,2,3,3,2), Hampel 13 (3,2,2,3,3), Musielak 4 (3,1,0), Pawlicki 1(1,0,0) Lotos: Bjerre 16 (3,3,3,2,2,3), Gafurow 2 (1,0,1), Andersen 7 (1,1,1,2,2), Skórnicki 8 (2,3,t,1,2,0), Zetterstroem 2 (2,0,0), Vaculik 4 (2,0,1,0,1,0), Sperz 0 (0,0). DARIUSZ CEGIELSKI

Tabela 1 Unibax Toruń

9 18 76

2 UNIA LESZNO

10 14 42

3 Falubaz Zielona Góra

10 13 89

4 Włókniarz Częstochowa 9 11 –24 5 Caelum Stal Gorzów

8 8 –38

Falubaz – Polonia

54:36

6 Lotos Gdańsk

10 7 –34

Unibax – Atlas

54:36

7 Polonia Bydgoszcz

10 7 –68

Włókniarz – Stal

(przeł.)

8 Atlas Wrocław

10 6 –43


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K YŃS

Karta do parkomatu ułatwi życie w Lesznie str. 5

T S O G

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 50 (2098) 30.06-02.07.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Gmina Rawicz zapłaci za przedszkola

Nowy inwestor w Lesznie str. 5

Miała stać się Niemką Był rok 1943. Janina Polaszek z Gostynia miała 6 lat, gdy została zabrana z rodzinnego domu i umieszczona w ośrodku, gdzie polskie dzieci miały stać się niemieckimi. Dostała nowe imię i nowych niemieckich rodziców. Mówiła tylko po niemiecku. Odnalazł ją PCK, 5 lat po wojnie. Wróciła do domu, rodziców i rodzeństwa. Nie ma żalu do nikogo. Z niemieckimi rodzicami kontaktów nie zerwała. str. 12-13

Fot. E.Curyk-Sierszulska

5000 zł za podpalacza Fot. J.Witczak

Anonimowy sponsor ufundował nagrodę

Samorząd Rawicza będzie dopłacać lub całkowicie pieniężną za wskazanie osoby, która pokrywać czesne w przedszkolach. Z takiej pomocy podpala stogi słomy i stodoły w gminie Bojanowo. Policja czeka na zgłoszenia. str. 9 mogą skorzystać rodzice, którzy stracą pracę w rawickim SEWS-ie. Ale nie tylko oni. str. 4

Podali się za dziennikarzy

Unia – Lotos 51:39 W niedzielę „Byki” pokonały na swoim torze zawodników z Wybrzeża. Czy to początek dobrej passy biało-niebieskich? Wielu mówi, że tak. f Jarosław Hampel, mimo niedawnej choroby, był w meczu najskuteczniejszy. Zdobył 13 punktów, tyle co Leigh Adams.

Fot. A.Przewoźny

str. 24

Dwóch mężczyzn okradło hotel w Jeziorkach. Podali się za reporterów telewizji tvn. str. 8

Leszczyńskie koszykarki poznały rywalki str. 22

Sprzedawcy i kucharze bez pracy

Najłatwiej trafić na bezrobocie po zawodówce w Rawiczu. Coraz gorzej jest też znaleźć zatrudnienie absolwentom studiów. Skazani na zasiłki są pedagodzy i specjaliści od zarządzania. str. 5


Redaguje Elżbieta Curyk - Sierszulska e-mail: abcela@wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Nowe projekty i zadania

Krobskie zespoły najlepsze Towarzystwo Śpiewu Harmonia z Krobi zdobyło Grand Prix XXXV Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki Rydzyna 2009, a zespół Biskupianie zdominował VIII Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy. W przeglądzie w Rydzynie wystąpiło 40 zespołów, wśród nich znalazły się chóry szkolne, chóry dorosłych oraz zespoły ludowe. W przesłuchaniach konkursowych, które odbyły się w murach zboru poewangelickiego, uczestniczyło 16 chórów. Jury postanowiło przyznać Grand Prix tegorocznego festiwalu Towarzystwu Śpiewu Harmonia w Krobi. Chór zajął również pierwsze miejsce w kategorii chórów o głosach jednorodnych, zdobywając Złote Pasmo. – Sukcesy chóru są szansą na przyciągnięcie do nas młodych śpiewaków, którzy lubią i chcą śpiewać – uważa Mariusz Rozmiarek, prezes chóru Harmonia. Na VIII Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy w powiecie wolsztyńskim zjechali dudziarze,

koźlarze i śpiewacy z całej Wielkopolski. Impreza została zdominowana przez reprezentację Biskupian. Michał Chudy wspólnie z Piotrem Kubiakiem wywalczyli pierwsze miejsce w konkursie śpiewaczym, natomiast kapela w składzie: Stanisław Kubiak i Krzysztof Polowczyk zajęła trzecie miejsce w kategorii kapel seniorów. Urszula Chuda ze swoim synem Michałem, uhonorowana została nagrodą specjalną im. Karola Chudego, za pielęgnowanie rodzimej tradycji. Biskupianie koncertowali także w kościele farnym i na rynku w Wolsztynie, a także w kościele w Nowym Kramsku, gdzie swoim wykonaniem hymnu biskupińskiego „Pługu mój, pługu” wzruszyli publiczność do łez. ES

▲ Podczas Dni Borku Wlkp. rozstrzygnięto drugą edycję konkursu fotograficznego „Dzieci w obiektywie”. Wzięło w nim udział 26 osób, które nadesłały 83 prace. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach. Wśród dzieci za najlepsze uznano zdjęcie zatytułowane „Co tam jest”, wykonane przez Julię Biernat. Drugie miejsce przyznano Dominikowi Pieniężnemu, trzecie Monice Koncewicz. W kategorii młodzieżowej zwyciężyła praca Anny Jędrosz pt. „2 + 1”, drugie miejsce przyznano Marii Ciszyńskiej, trzecie Krystianowi Marciniszynowi, a wyróżnienie Annie Matyszczak. Wśród dorosłych pierwsze miejsce zajęła fotografia wykonana przez Roberta Szymańskiego pt. „Znajdź mnie”, drugie Elżbiety Wojciechowskiej, trzecie Grażyny Rogackiej. W nauczaniu indywidualnym wyróżniono prace Michała Dopierały i Izabeli Dopierały. Laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy i pamiątkowe kubki z nadrukami wykonanych przez nich zdjęć, nadesłanych na konkurs. Tekst i fot. ES

Dotacje dla organizacji

Gmina Gostyń przyznała dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zaplanowanych przez nie zadań. ZHP Hufiec Gostyń otrzymał 15.000 zł na organizację w ypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 3000 zł na rzecz integracji europejskiej przyznano Stowarzyszeniu Dom Europejski, a Stowarzyszeniu Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum

w Gostyniu dotację w wysokości 1000 zł. Cech Rzemiosł Różnych otrzymał dotację w wysokości 6000 zł na promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy czy targów w kraju lub za granicą oraz na rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami. ES

Delegacja samorządowców gminy Gostyń, która wraz z kombatantami przebywała w Dreźnie w związku z uroczystościami z okazji 67. rocznicy tragicznej śmierci żołnierzy Czarnego Legionu, była okazją do przeprowadzenia wielu rozmów z drezdeńskimi partnerami o nowych projektach, których realizacja przewidziana jest na najbliższe miesiące. Zastępca burmistrza Łukasz Burkiewicz rozmawiał z zastępcą nadburmistrza Drezna Detlefem Sittelem m.in. o roli, jaką w relacjach między miastami pełnią samorządy. Obaj stwierdzili zgodnie, że władze mają ułatwiać kontakty między mieszkańcami, wspierając ich inicjatywy. Podczas spotkania z dr Birgit Sack, która kieruje izbą pamięci na placu Monachijskim, padła informacja, że wkrótce ma być przywrócona tam ekspozycja stała, której częścią będzie gostyńska grupa ruchu oporu Czarny Legion. Wkrótce na 3-miesięczną praktykę do Gostynia przyjedzie kolejna osoba z Drezna. Będzie nią Daria Gehdt, która urodziła się w Kazachstanie i w wieku 10 lat przeprowadziła się z rodzicami do niemieckiego Görlitz. Teraz mieszka w Dreźnie, gdzie studiuje. Gostynianie zostali zaproszeni z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej na ekumeniczną „Drogę pamięci”, która ma być kolejnym aktem pojednania między dawnymi wrogami. Do udziału w akcji „Podajmy sobie ręce – żyjmy w pojednaniu” w imieniu organizatorów gostynian zaprosił Holger Treutmann, proboszcz parafii Frauenkirche w Dreźnie. Podczas spotkania z Herbertem Gehringiem, dyrektorem Gabinetu nadburmistrza Drezna, Łukasz Burkiewicz przekazał zaproszenie dla Nadburmistrz Helmy Orosz na uroczystości z okazji 70. rocznicy rozstrzelania mieszkańców ziemi gostyńskiej na rynku.

▲Drezdeńska młodzież podziękowała seniorom z Gostynia za wspomnienia sprzed siedemdziesięciu laty.

Na październik tego roku planowane jest seminarium polsko – niemieckie. Jego tematem ma być wymiana doświadczeń w zakresie budowy marki i strategii promocji na przykładach z Wielkopolski i Saksonii – zarówno w sferze samorządowej, jak i organizacji pozarządowych. Jednym z partnerów byłby Urząd Miasta Drezna. Duże zainteresowanie wśród niemieckich partnerów wzbudziła kolejna edycja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej „Musica Sacromontana” na Świętej Górze. Grupa drezdeńczyków zapowiedziała, że wybiera się jesienią z wizytą, aby wysłuchać i obejrzeć tegoroczne koncerty na

żywo w podgostyńskiej bazylice. Marian Sobkowiak i Janina Polaszek, reprezentanci gostyńskiego koła Związku Kombatantów, spotkali się z uczniami Szkoły Średniej nr 36 w Dreźnie. Opowiedzieli młodzieży o swoich wspomnieniach z lat wojennych. Spotkanie to zrobiło na uczniach olbrzymie wrażenie, a relacje wywołały szereg pytań. Młodzież drezdeńska koresponduje już z kolegami z Gostynia. Samorządy deklarują gotowość udzielenia pomocy logistycznej, a nawet wsparcia finansowego, jeśli dojdzie do bezpośrednich kontaktów między młodzieżą. Tekst i fot. ES

►Cztery pary małżeńskie z gminy Borek Wlkp. otrzymały medale od prezydenta RP z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Odznaczenia wręczył im burmistrz Marian Jańczak podczas uroczystej sesji. Medale otrzymali państwo: Zofia i Franciszek Sikorowie ze Studzianny, Maria i Piotr Wawrzyniakowie z Jeżewa, Janina i Stanisław Płończakowie oraz Wanda i Marian Wujkowie z Bruczkowa. Jubilatom życzenia długich lat w zdrowiu i wśród najbliższych złożyli: burmistrz M. Jańczak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kręciołek, sekretarz gminy Elżbieta Pawlak oraz wicestarosta Janusz Sikora. Oni też wręczyli im kwiaty i listy gratulacyjne. Tekst i fot. ES ◄ Poniecka biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny z cyklu „Zabawa w wyobraźnię”. Dzieci w wieku od 5 do 8 lat rysowały postać potwora na podstawie przeczytanych im wierszy. Prace konkursowe wykonało 82 dzieci. Pierwsze miejsca zajęły prace: Zuzanny Ratajczak, Arkadiusza Wujka, Amelii Brodziak i Sandry Otto. Drugie miejsca przyznano:Oliwii Ratajczak, Bartoszowi Nowakowi, Paulinie Baranowskiej i Przemkowi Giera. Trzecie miejsca zajęli: Anna Nowak, Maja Antkowiak, Natalia Markowska i Oskar Twardy. Dzieci otrzymały nagrody. Wszystkie prace wystawione są w bibliotece. Tekst i fot. ES


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K S IAÑ

Karta do parkomatu ułatwi życie w Lesznie str. 5

C ΠO K

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 50 (2098) 30.06-02.07.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Gmina Rawicz zapłaci za przedszkola

Nowy inwestor w Lesznie str. 5

Miała stać się Niemką Był rok 1943. Janina Polaszek z Gostynia miała 6 lat, gdy została zabrana z rodzinnego domu i umieszczona w ośrodku, gdzie polskie dzieci miały stać się niemieckimi. Dostała nowe imię i nowych niemieckich rodziców. Mówiła tylko po niemiecku. Odnalazł ją PCK, 5 lat po wojnie. Wróciła do domu, rodziców i rodzeństwa. Nie ma żalu do nikogo. Z niemieckimi rodzicami kontaktów nie zerwała. str. 12-13

Fot. E.Curyk-Sierszulska

5000 zł za podpalacza Fot. J.Witczak

Anonimowy sponsor ufundował nagrodę

Samorząd Rawicza będzie dopłacać lub całkowicie pieniężną za wskazanie osoby, która pokrywać czesne w przedszkolach. Z takiej pomocy podpala stogi słomy i stodoły w gminie Bojanowo. Policja czeka na zgłoszenia. str. 9 mogą skorzystać rodzice, którzy stracą pracę w rawickim SEWS-ie. Ale nie tylko oni. str. 4

Podali się za dziennikarzy

Unia – Lotos 51:39 W niedzielę „Byki” pokonały na swoim torze zawodników z Wybrzeża. Czy to początek dobrej passy biało-niebieskich? Wielu mówi, że tak. f Jarosław Hampel, mimo niedawnej choroby, był w meczu najskuteczniejszy. Zdobył 13 punktów, tyle co Leigh Adams.

Fot. A.Przewoźny

str. 24

Dwóch mężczyzn okradło hotel w Jeziorkach. Podali się za reporterów telewizji tvn. str. 8

Leszczyńskie koszykarki poznały rywalki str. 22

Sprzedawcy i kucharze bez pracy

Najłatwiej trafić na bezrobocie po zawodówce w Rawiczu. Coraz gorzej jest też znaleźć zatrudnienie absolwentom studiów. Skazani na zasiłki są pedagodzy i specjaliści od zarządzania. str. 5


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Rowerami na Jasną Górę Dyrektorzy pilnie poszukiwani Na pielgrzymkę rowerową do Częstochowy i Krakowa udała się kościańska Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II. Była to już czwarta edycja wyprawy na Jasną Górę. Tegoroczny wyjazd odbył się pod hasłem ,,Rodzina Domowym Kościołem’’. Wzięło w nim udział 21 osób. Najmłodszy uczestnik liczył 13, a najstarszy 68 lat. Wszyscy mieli jednakowe koszulki, na których zostało umieszczone logo i nazwa

Grupy Rowerowej. Rajd wyruszył spod pomnika Jana Pawła II przy placu Niezłomnych w Kościanie. Cyklistów pobłogosławił ks. Czesław Małycha, proboszcz parafii Świętego Ducha. W pierwszym dniu pielgrzymi

Fot. D. Borowski V Zdjęcie grupy koło pomnika Jana Pawła II w Kościanie, przed wyruszeniem w trasę.

Zaradni harcerze Na początku wakacji spotkali się członkowie drużyn zuchowych i harcerskich, działających przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie. Dokonali podsumowania swojej pracy w minionym roku szkolnym oraz snuli wakacyjne plany. – Bardzo wam dziękuję za mnóstwo imprez zorganizowanych na terenie szkoły, w mieście, a nawet poza granicami województwa. Dziękuję za pełnienie wart, udziały we mszach, przy odsłonięciach pomników i tablic pamiątkowych – mówiła do zebranych Dorota Kinal, komendantka szczepu. Wspomniała też o trzech wizytach w Domu Dziecka w Gościeszynie, do którego zawozili to, co najbardziej potrzebne: owoce, słodycze, bieliznę, środki czystości. Na dwa z tych wyjazdów firmy transportowe Grzegorza Ciesielskiego i Henryka Młynarka bezpłatnie użyczyły transportu. Harcerze wzięli też udział w obchodach 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Byli w Forcie VII, gdzie został zakatowany Florian Marciniak, założyciel Szarych Szeregów, patron

kościańskiego hufca. Harcerze i zuchy z ,,dwójki’’ wykazują się dużą zaradnością w pozyskiwaniu środków na swoje potrzeby. W ostatnim roku zebrali blisko 13.000 zł do puszek za pracę – pakując towary klientom marke-

dojechali do Sulmierzyc. Po drodze zatrzymali się w Gostyniu, gdzie została dla nich odprawiona msza święta. W drugim dniu przejechali trasę do Praszki, a w trzecim dotarli do Wręczycy. Czwartego dnia start opóźnił się o kilka godzin z powodu ulewnego deszczu. Mieli szczęście, bowiem ledwo dojechali na Jasną Górę, rozszalała się burza. Po zwiedzeniu sanktuarium na Jasnej Górze siedem osób wróciło do Kościana pociągiem, a pozostali ruszyli w dalszą trasę – Jurajskim Rowerowym Szlakiem Orlich Gniazd. Pojechali do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej. W czasie pielgrzymki nocowali w szkołach, a we Wręczycy przygarnął ich ksiądz. Za gościnę odwdzięczali się drobnymi upominkami. W Praszce byli w parafii Makowe Wzgórza. – Jest tam droga krzyżowa, identyczna jak ta w Jerozolimie oraz krzyż taki sam jak na Giewoncie. Modliliśmy się do cudownego obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej – powiedziała Elżbieta Bączyk, prezes Grupy Rowerowej im. Jana Pawła II. (dab)

tów Tesco i Kaufland w Kościanie. Pracownikom marketów dziękują za życzliwość i przychylność. Część tych pieniędzy (2330 zł) przeznaczyli na zorganizowanie imponującej wystawy o Powstaniu Wielkopolskim. Pozyskali lub zakupili: medale, krzyże powstańcze, legitymacje powstańcze, zdjęcia. Szczególnie cennym eksponatem jest dyplom jednego z powstańców,

Fot. D. Borowski V Na zdjęciu harcerze, którzy wzięli udział w podsumowaniu.

Fot. archiwum V Filmowy sukces odnieśli uczniowie Gimnazjum w Starych Oborzyskach. Nakręcony przez nich na powitanie wiosny film zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie EUROfilm. Choć projekt trwał tylko minutę, jego realizacja wymagała połączenia sił uczniów, nauczycieli i dyrektora Romana Podgórskiego. Na zdjęciu osoby, które miały największy wkład w tworzenie filmu, prezentują dyplomy i nagrodę – wieżę marki Sony. (dab)

wystawiony przez Zarząd Główny Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-1919. Prawie 5000 zł przeznaczono na udział około 20 harcerzy w Intercampie w Holandii. Wyjazd wsparły też finansowo Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Kościanie. Ponadto kwotą 3450 zł dofinansowano wycieczki klasowe dla 26 osób. Teraz przed zuchami i harcerzami wakacje. Dofinansowanie lub całkowite pokrycie pobytu na obozie otrzyma 7 osób. Ponad 550 zł przeznaczono na uzupełnienie umundurowania. Aż 22 z 60 harcerzy z ,,dwójki’’ właśnie odeszło do szkół ponadgimnazjalnych. Otrzymali dyplomy z podziękowaniami i upominki. – Liczę, że teraz do działań w ich miejsce intensywnie włączą się ich młodsi koledzy i koleżanki – stwierdziła D.Kinal. (dab)

Dwa konkursy na dyrektorów szkół ogłosiła gmina Śmigiel. Ich zwycięzcy obejmą od września placówki, które powstaną po podziale obecnie istniejącego molocha – Samorządowego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Placówka, w której uczy się około 850 dzieci, przechodziła ostatnio zawirowania. Po kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty pełniąca od dwóch lat funkcję dyrektora Marzena Kowalczyk złożyła rezygnację. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że od dawna trwał konflikt dyrekcji z częścią grona pedagogicznego. O tym, że ustępująca dyrektor miała swoich przeciwników i zwolenników, najlepiej świadczy dyskusja, która rozgorzała na forum internetowym strony www.smigiel. vcity.pl – Szanuję decyzję pani Kowalczyk i znane mi są powody, dla których postanowiła zrezygnować ze stanowiska, ale nie zamierzam ich zdradzać – powiedział burmistrz Wiktor Snela (na zdjęciu). – Zapewniam jednak, że kontrola, którą ostatnio przechodziła placówka, była tylko jednym z czynników, które złożyły się na tę decyzję. Jej rezygnacja została przyjęta. O przyczynach odejścia byłej dyrektor nie chciała także rozmawiać pełniąca obecnie obowiązki dyrektora Wanda Judek. W miniony czwartek na sesji Rady Miejskiej samorządowcy podjęli decyzję o podziale istniejącego Zespołu Szkół na dwie niezależne placówki – Szkołę Podstawową i Gimnazjum. – Już od jakiegoś czasu myśleliśmy o takim rozwiązaniu – mówi burmistrz Snela. – Doszliśmy do wniosku, że łatwiej jest kierować i zarządzać mniejszymi placówkami. Pomysł ten skonsultowałem wcześniej ze wszystkimi zainteresowanymi grupami: nauczycielami, Radą Rodziców oraz pracownikami administracyjnymi zatrudnionymi w śmigielskiej szkole. Zyskał on akceptację środowiska. Także radni poparli go niemal jednogłośnie. Wynik

głosowania był 14 do 1. Teraz przed nami sporo prac organizacyjnych, a musimy zdążyć do września. Burmistrz twierdzi, że podział terytorialny budynków nie będzie problemem. Już ogłoszono konkurs na stanowiska dyrektorów. Jego rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec lipca. – Wszystko chcemy przeprowadzić tak, by uczniowie nie odczuli tych zawirowań – podkreśla W.Snela. – Będą ich uczyć ci sami nauczyciele. Zmieni się tylko system zarządzania, a zamiast jednego będzie dwóch dyrektorów. Czy zmiany administracyjne rozwiążą kłopoty śmigielskiej szkoły? – Chcę podkreślić, że taki jest mój pomysł na rozwiązanie problemów, które wynikały z zarządzania tak dużą placówką – mówi W.Snela. – Jeśli ktoś ma inny pomysł, jestem otwarty i gotowy wysłuchać każdej propozycji. LL

Zaproszenie 6. Drużyna Wędrownicza i Centrum Kultury w Śmiglu zapraszają w piątek, 3 lipca, na prelekcję i pokaz zdjęć ukazujących piękno i kulturę Indii. Spotkanie odbędzie się w CK o godz. 19. LL

Wyjedź na obóz! Są jeszcze wolne miejsca na obozie organizowanym przez śmigielskich harcerzy. Obóz odbędzie się w dniach 26 lipca – 8 sierpnia 2009 r. na stanicy harcerskiej w Lginiu. To atrakcyjna i niedroga forma letniego wypoczynku skierowana do dzieci i młodzieży. – Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przeżyć prawdziwą wakacyjną przygodę – zachęca komendantka obozu Magdalena Drótkowska. – Będzie to obóz stacjonarny pod namiotami, organizowany na wzór ubiegłorocznych. Baza położona jest w lesie 10 km od Wschowy, nad Jeziorem Lgińskim. Teren pokryty jest lasem sosnowym. Zaplecze sanitarne, umywalnia, prysznice i ubikacje oraz kuchnia i stołówka znajdują się w budynkach murowanych. Baza posiada wydzielone tereny rekreacyjne oraz plażę i strzeżone kąpielisko. – Nasze obozy to prawdziwe obozy harcerskie – podkreśla M.

Drótkowska. – Sami tworzymy wystrój obozowiska. Zbudujemy bramę, miejsce programowe, w którym codziennie będziemy się spotykać, czy płot wokół naszego obozu. Elementem pionierki obozowej będą także prycze wykonane przez starszych uczestników. Atutem są zróżnicowane formy pracy, dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Będą wycieczki, pływanie kajakami i paintball. Wszystkich uczestników, tych zrzeszonych i tych niezrzeszonych, obowiązują harcerskie zasady. Koszt obozu to 480 zł dla harcerzy i zuchów oraz 530 zł dla osób niezrzeszonych. Więcej informacji można uzyskać pod nr. 0-603 875 796 oraz na stronie www.smigiel. zhp.wlkp.pl Karty uczestnictwa należy odbierać podczas dyżuru w czwartki w godz. 16.30-18 w Domu Harcerza w Śmiglu, ul. Lipowa 26. Wystawiane są również zaświadczenia dla zakładów pracy. LL


ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

E I K IC

Karta do parkomatu ułatwi życie w Lesznie str. 5

RAW

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 50 (2098) 30.06-02.07.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Gmina Rawicz zapłaci za przedszkola

Nowy inwestor w Lesznie str. 5

Miała stać się Niemką Był rok 1943. Janina Polaszek z Gostynia miała 6 lat, gdy została zabrana z rodzinnego domu i umieszczona w ośrodku, gdzie polskie dzieci miały stać się niemieckimi. Dostała nowe imię i nowych niemieckich rodziców. Mówiła tylko po niemiecku. Odnalazł ją PCK, 5 lat po wojnie. Wróciła do domu, rodziców i rodzeństwa. Nie ma żalu do nikogo. Z niemieckimi rodzicami kontaktów nie zerwała. str. 12-13

Fot. E.Curyk-Sierszulska

5000 zł za podpalacza Fot. J.Witczak

Anonimowy sponsor ufundował nagrodę

Samorząd Rawicza będzie dopłacać lub całkowicie pieniężną za wskazanie osoby, która pokrywać czesne w przedszkolach. Z takiej pomocy podpala stogi słomy i stodoły w gminie Bojanowo. Policja czeka na zgłoszenia. str. 9 mogą skorzystać rodzice, którzy stracą pracę w rawickim SEWS-ie. Ale nie tylko oni. str. 4

Podali się za dziennikarzy

Unia – Lotos 51:39 W niedzielę „Byki” pokonały na swoim torze zawodników z Wybrzeża. Czy to początek dobrej passy biało-niebieskich? Wielu mówi, że tak. f Jarosław Hampel, mimo niedawnej choroby, był w meczu najskuteczniejszy. Zdobył 13 punktów, tyle co Leigh Adams.

Fot. A.Przewoźny

str. 24

Dwóch mężczyzn okradło hotel w Jeziorkach. Podali się za reporterów telewizji tvn. str. 8

Leszczyńskie koszykarki poznały rywalki str. 22

Sprzedawcy i kucharze bez pracy

Najłatwiej trafić na bezrobocie po zawodówce w Rawiczu. Coraz gorzej jest też znaleźć zatrudnienie absolwentom studiów. Skazani na zasiłki są pedagodzy i specjaliści od zarządzania. str. 5


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

3

Z rekordow¹ frekwencj¹

Kilkunastu zawodników z naszego regionu zajê³o czo³owe miejsca w dziewi¹tych regionalnych zawodach konnych w skokach przez przeszkody, zorganizowanych przez Uczniowski Klub JeŸdziecki Leœny Dwór w Pakówce. By³a to zarazem siódma edycja Memoria³u Macieja Œwidziñskiego, twórcy i g³ównego hodowcy koni pe³nej krwi angielskiej w Stadninie Koni w Golejewku, mistrza Polski w skokach przez przeszkody (1955 rok). W rekordowych pod wzglêdem liczby uczestników zawodach rozegrano 6 konkursów. Dwa z nich, o Puchar Burmistrza Rawicza, mia³y charakter towarzyski. Startowali w nich debiutanci oraz zawodnicy lub konie mniej doœwiadczone. Liczy³a

Fot. J. Witczak I UKJ Leœny Dwór w zawodach reprezentowa³ m.in. Damian Turbañski z Rawicza.

siê dok³adnoœæ przejazdów. W pierwszym, klasy LL (przeszkody do 90 cm), bezb³êdnie przeszkody pokona³o a¿ 17 uczestników. Wœród nich: Joanna Figisiak, Magdalena ¯yto, Mi³osz Fr¹ckowiak, Damian Turbañski – wszyscy z UKJ Leœny Dwór Pakówka. W drugim konkursie, klasy L (przeszkody do 100 cm), bezb³êdne przejazdy mia³o 8 zawod-

ników, w tym Mi³osz Fr¹ckowiak z UKJ Leœny Dwór. Zawody regionalne sk³ada³y siê z czterech konkursów. W klasie L (przeszkody do 100 cm) rywalizowano o Puchar Starosty Rawickiego. By³ to konkurs dwufazowy. Zawodnicy, którzy ukoñczyli pierwszy przejazd bez punktów karnych, awansowali do drugiego przejazdu – na czas. Czwarta w tej rywalizacji by³a Angela Giezek z klubu w Pakówce. W konkursie P z jokerem (przeszkody 110 cm) rywalizowano o Puchar Burmistrza Bojanowa. To konkurs o wzrastaj¹cym stopniu trudnoœci, w którym pokonuje siê 8 coraz bardziej wymagaj¹cych przeszkód. Ich pokonanie premiowane jest punktami, których liczba wzrasta wraz z kolejnymi przeszkodami. Za ostatni¹ przeszkodê otrzymuje siê 8 pkt, ale mo¿na te¿ zaryzykowaæ i wybraæ najtrudniejsz¹ przeszkodê – jokera, której pokonanie premiowane jest 16 pkt. W tym konkursie zwyciê¿y³a Olga Mo¿ejko z KJ Stary Go³êbin ko³o Racotu. W konkursie memoria³owym, traktowanym jako Grand Prix zawodów (przeszkody do 120 cm), rywalizowano o nagrody ufundowane przez rodzinê patrona konkursu oraz sponsora. By³ to konkurs na dok³adnoœæ przejazdu z rozgrywk¹. Podstawowy przejazd bezb³êdnie pokona³o 14 z 35 zawodników, którzy przeszli do rozgrywki na wy¿szych przeszkodach, a rywalizacja odbywa³a siê na czas. W ostatniej rywalizacji, okreœlanej konkursem szeœciu przeszkód, puchary ufundowa³ Jaros³aw Glonek z Ponieca. Konkurs polega³ na pokonywaniu 6 coraz wy¿szych przeszkód. Najpierw jednak odby³ siê przejazd podstawowy na wysokoœci 120-130 cm. Po nim nast¹pi³y 4 rozgrywki na coraz wy¿szych przeszkodach, z których ostatnia mia³a 175 cm. Najwy¿szej przeszkody nikt nie pokona³. J.W.

Pobudzeni filatelistyk¹

M³odzi mieszkañcy Rawicza jak co roku startowali w Ogólnopolskim Konkursie Filatelistycznym. Rywalizacja organizowana przez Polski Zwi¹zek Filatelistów ma na celu pobudzanie zainteresowania filatelistyk¹ i poszerzanie wiedzy o tej dziedzinie. Zdaniem organizatorów imprezy, filatelistyka bawi i uczy, rozwija wyobraŸniê, niesie ze sob¹ pozytywne wartoœci. Konkurs jest skierowany do osób niezrzeszonych w PZF, lecz interesuj¹cych siê t¹ dziedzin¹ kolekcjonerstwa. Ka¿da edycja jest poœwiêcona innemu tematowi. W poprzednich latach PZF akcentowa³ poznawanie i popularyzowanie na znakach pocztowych ró¿nych regionów Polski. Obecna, 46. edycja konkursu upamiêtnia³a Jana Paw³a II, nosz¹c nazwê ,,Od Wadowic do Rzymu’’. W Rawiczu takie imprezy okreœla siê ,,maratonami filatelistycznymi’’. S¹ one organizowane od szeœciu lat. Ich inicjatorem by³o ko³o filatelistyczne, kierowane przez Stefana Skrzypka. Obecnie organizowa-

nie konkursów kontynuuje jego córka Jeanette Jarczewska. – Podtrzymujemy te tradycje, choæ ,,maratony’’ nie ciesz¹ siê ju¿ takim zainteresowaniem jak jeszcze kilka lat temu – zaznacza. – W ostatniej edycji wziê³y udzia³ 32 osoby. W gminnym etapie uczestniczyli w warsztatach, na których wykonywali plakaty nawi¹zuj¹ce do tematu konkursu. PóŸniej rozwi¹zywali dwa testy z wiedzy filatelistycznej dotycz¹cej ¿ycia i duszpasterstwa Jana Paw³a II. Odpowiadali na pytania, korzystaj¹c z walorów pocztowych, na przyk³ad znaczków, okolicznoœciowych stempli i datowników, poœwiêconych Ojcu Œwiêtemu. Najlepsze wyniki w testach uzyskali: Julita Frankowiak, Natalia Duda, Karolina Matysiak, Micha³ Ostrowski, Zuzanna Goœciniak, Paulina NiedŸwiecka, Milena Furmaniak i Weronika Skrzypczak. Otrzymali wyró¿nienia i dyplomy. J.W.

Fot. J. Witczak

IUczestnicy jutrosiñskich turniejów.

Królewskie rozdania Mieczys³aw Balcerek zosta³ królem kurkowym jutrosiñskiego bractwa. Zwyciê¿y³ w najwa¿niejszym, dorocznym turnieju strzeleckim. W nagrodê otrzyma³ przechodnie insygnia królewskie – ozdobny ³añcuch i miecz, a na w³asnoœæ tarczê strzeleck¹. Za triumfatorem, który mieszka w Kobylinie, uplasowa³a siê... w³adza. Drugie miejsce zaj¹³ Zbigniew Koszarek – burmistrz Jutrosina, a trzecie Stanis³aw Janiak – przewodnicz¹cy tamtejszej Rady Miejskiej. Przypad³y im tytu³y pierwszego i

drugiego rycerza. Tytu³y giermków za zajêcie czwartego i pi¹tego miejsca zgarnêli Krzysztof Smoleñski i Jan Procaj³o. Czo³owi strzelcy otrzymali pami¹tkowe medale oraz puchary ufundowane przez ksiêdza Henryka Marczewskiego, kapelana Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, który jest cz³onkiem jutrosiñskiego bractwa. W dodatkowych turniejach oprócz gospodarzy uczestniczyli przedstawiciele bractw kurkowych z Mieszkowa, Jarocina i Babimostu. W strzelaniu do tarczy królewskiej zwyciê¿y³

Jerzy May z Jutrosina, do tarczy starosty rawickiego – Grzegorz Marciniak z Mieszkowa, do tarczy rycerskiej – Krzysztof Smoleñski z Jutrosina, do tarczy urodzinowej ufundowanej przez Jacka Polszakiewicza – Marek Balcerek z Jutrosina. Kurkowi adepci z M³odzie¿owej Dru¿yny Strzeleckiej, funkcjonuj¹cej przy bractwie, rywalizowali o tytu³ ksiêcia. Zwyciê¿y³ Korneliusz Ma³ecki przed Magdalen¹ Zyber i Mateuszem Tatarkiem. Ten ostatni wygra³ m³odzie¿owe strzelanie do kura. J.W.

Rawickie gminne placówki przygotowa³y na wakacje propozycje dla dzieci i m³odzie¿y. Zaplanowa³y wiele imprez. Zamieszczamy terminarz niektórych wakacyjnych rozrywek.

Co w wakacje

Muzeum Ziemi Rawickiej. 3 sierpnia, godz. 11 – zajêcia plastyczne, malowanie na szkle i odlewach gipsowych. 5 sierpnia, godz. 11 – warsztaty malarskie, szkicowanie portretów. 6 sierpnia, godz. 11 – konkurs wiedzy o muzeum, zwiedzanie placówki, rozwi¹zywanie testu. 12 i 26 sierpnia, godz. 9-15 – wycieczki ,,Poznajemy najbli¿sz¹ okolic꒒. Pierwszego dnia zwiedzanie Stadniny Koni w Golejewku (parku, powozowni, baszty, sali trofeów, Alei Zas³u¿onych Koni), tamtejszego koœcio³a, pa³acu i koœcio³a w Pakos³awiu, pobyt na ranczu w S³upi Kapitulnej. Drugiego dnia zwiedzanie Jutrosina (Muzeum Ziemi Jutrosiñskiej, koœcio³a parafialnego, drewnianego koœcio³a na cmentarzu),

Stadniny Koni w Golejewku, pa³acu i parku w Pakos³awiu, wizyta na ranczu w S³upi Kapitulnej. 18 sierpnia, godz. 19 – wernisa¿ V Biennale Sztuki Europejskiej Rawicz-Rokosowo’2009. 19 sierpnia, godz. 16 – VI Konferencja ,,Artysta XXI wieku’’ towarzysz¹ca biennale. Oœrodek Wsparcia organizuje ,,Spotkania letnie’’ (w formie pó³kolonii) dla dzieci ze szkó³ podstawowych. Odbêd¹ siê dwa turnusy: w dniach 13-24 lipca i 3-14 sierpnia (godz. 10-13). Tak zwan¹ baz¹ wypadow¹ bêdzie Dom Kultury. W programie m.in. gry i zabawy, warsztaty plastyczne, wyjœcia na basen, zwiedzanie miasta. Z ka¿dego bezp³atnego turnusu skorzysta oko³o 30 dzieci. Oœrodek organizuje tak¿e tra-

Fot. J. Witczak IW poprzednich sezonach letnich „ponton” prze¿ywa³ prawdziwe oblê¿enie. W tym roku na razie pogoda tak trochê dla... morsów.

dycyjne obozy wypoczynkowe w Zielonej Wsi. Co roku odbywaj¹ siê pod innym has³em, które jednak zawsze (przynajmniej czêœciowo) dotyczy tak¿e zagadnieñ z profilaktyki uzale¿nieñ. Przede wszystkim jednak taki wypoczynek to czas zabaw, gier, wycieczek, wyjazdów nad k¹pieliska i innych atrakcji. Tegoroczny obóz przebiegaæ bêdzie pod has³em ,,Spotkania z Kubusiem Puchatkiem’’. Wezm¹ w nim udzia³ dzieci z gminy Rawicz, które po wakacjach rozpoczn¹ naukê w klasach III-VI. Turnusy odbêd¹ siê w dniach: 5-12 lipca, 12-19 lipca, 1926 lipca i 26 lipca-2 sierpnia. – Dzieci bêd¹ spaæ pod namiotami wojskowymi – mówi Ewa Kochan, kierownik Oœrodka Wsparcia. – Prosimy zatem rodziców o wyposa¿enie swoich pociech w œpiwór, koc, odpowiedni¹ iloœæ bielizny osobistej, koszulki, ciep³e swetry. Na obóz przydadz¹ siê tak¿e stroje k¹pielowe, dwie pary spodni, p³aszcz przeciwdeszczowy i inne rzeczy niezbêdne do ,,przetrwania’’ na obozie. Dzieciom natomiast przypominamy o koniecznoœci zabrania legitymacji szkolnej, ksi¹¿eczki ubezpieczeniowej, przyborów do pisania oraz zeszytu. Apelujemy te¿ do rodziców, ¿e jeœli dziecko przyjmuje stale jakieœ leki, nale¿y koniecznie zg³osiæ nam ten fakt wraz z dok³adnym opisem leku i jego dawkowania oraz zgod¹ na podawanie medykamentu. Kino Promieñ w ka¿d¹ œrodê o godz. 10 organizuje seanse dla najm³odszych (wstêp 1 z³). Do 28 sierpnia bêdzie czynne miejskie k¹pielisko na dawnym poligonie. Badania sanepidu wykaza³y, ¿e woda ma pierwsz¹ klasê czystoœci. K¹pielisko jest czynne w godz. 1018, w tym czasie jest strze¿one przez 3 ratowników OSiR-u. J.W.

Gazeta ABC 30 czerwca 2009  

Gazeta ABC 30 czerwca 2009

Gazeta ABC 30 czerwca 2009  

Gazeta ABC 30 czerwca 2009

Advertisement