Page 1

Traktorem przez Europę

telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Emeryci spędzają wolny czas grając w karty str. 12

Żużlowcy zaczynają rundę rewanżową str. 32

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 45 (2093) 12.06-15.06.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Walczą o drogę dla syna

Sławek Kurpisz z Kąkolewa choruje na postępujący zanik mięśni. Zdaniem jego rodziców, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie utrudnia likwidację bariery architektonicznej na ich posesji. str. 8

Spaghetti i pizza

(w tym 7% VAT)

Fot. E.Baldys

Tadeusz Jezierski ze Świerczyny z sentymentem wspomina dzień, gdy ursusem c355 wjechał do Morza str. 19 Czarnego

Uczelnie do likwidacji?

Spaghetteria Pinokio przy ul. Przemysłowej 1 w Lesznie, nieopodal ul. Słowiańskiej, zaprasza. Szef kuchni oprócz spaghetti z sosem bolońskim, grzybowym lub warzywnym serwuje lasagne, risotto, tortellini, 17 rodzajów doskonale skomponowanej pizzy, którą można kupić także na porcje. Lokal czynny jest od godziny 10 do 22, w niedzielę do 20. Realizujemy zamówienia na wynos – tel. 065 520-60-44.

Fot. E.Baldys

Z roku na rok ubywa osób, które chcą się kształcić na prywatnych uczelniach. Problem wyraźnie widać w Lesznie, gdzie liczba studentów systematycznie spada. Czy w przyszłości niektóre szkoły wyższe znikną? Kanclerz Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie (na zdjęciu) mówi, że z każdej działalności gospodarczej – także edukacyjnej, która nie przynosi dochodu, trzeba kiedyś zrezygnować. str. 11


2

Zablokuj¹ Poznañ?

AKTUALNOŒCI

J FESTIWAL SZTUKI ULICY. 12 i 13 czerwca, Leszno. Pi¹tek, rynek: godz. 17 – przegl¹d m³odzie¿owych zespo³ów tanecznych (wyst¹pi¹ m.in. Blaze, Iskierki i leszczyñscy raperzy), godz. 18 – Graffiti Jam (malowanie sprayami na p³ytach gipsowych). Sobota, skatepark przy ul. œw. Franciszka z Asy¿u na Zatorzu, godz. 11 – II Leszczyñskie Zawody BMX i MTB.

Anna Kubis, w³aœcicielka sk³adu opa³u w Krzycku Wielkim, musi zap³aciæ prawie 400 tysiêcy z³otych akcyzy. Izba Celna w Poznaniu utrzyma³a w mocy decyzjê, jak¹ w tej sprawie podj¹³ leszczyñski Urz¹d Celny. Przypomnijmy – celnicy z Leszna naliczyli Konradowi Wilczyñskiemu z Gostynia milion z³otych podatku akcyzowego, bo uznali, ¿e jego firma sprzedaje olej opa³owy za pomoc¹ urz¹dzenia do paliwa. Przedsiêbiorca postanowi³ walczyæ o wstrzymanie egzekucji podatku i ponad 3 tygodnie temu rozpocz¹³ protest g³odowy w Urzêdzie Celnym w Lesznie, przyku³ siê nawet do kaloryfera na korytarzu w budynku. Na drugi dzieñ do³¹czy³a do niego Anna Kubis z Krzycka Wielkiego, która znalaz³a siê w podobnej sytuacji. Oboje nie zgodzili siê z tak¹ interpretacj¹ przepisów, wed³ug której zosta³ im naliczony podatek. Zreszt¹ oœcienne urzêdy celne w podobnych sprawach rozstrzyga³y na korzyœæ w³aœcicieli firm, nie obci¹¿aj¹c ich ¿adnymi op³atami. Œci¹ganiem gigantycznych nale¿noœci z obu przedsiêbiorstw zaj¹³ siê komornik, a firmy zosta³y przez to sparali¿owane. Po interwencji senator Ma³gorzaty Adamczak z PO i pos³a Stanis³awa Steca z SLD Konradowi Wilczyñskiemu wstrzymano egzekucjê podatku. I móg³ wreszcie wróciæ do domu. Pani Anna te¿ zakoñczy³a protest, ale nadal ma problem. W tym tygodniu dosta³a do rêki odpowiedŸ z poznañskiej Izby Celnej. Podtrzyma³a ona decyzjê celników z Leszna, którzy naliczyli pani Annie podatek. – Rêce opadaj¹ – mówi kobieta w rozmowie z „ABC”. – Muszê zap³aciæ 400 tysiêcy z³otych akcyzy. Przynajmniej teoretycznie, bo od-

wo³am siê w tej sprawie – podobnie jak pan Konrad – do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu. Kobieta chce siê staraæ, aby do czasu wyjaœnienia sprawy komornik nie pobiera³ od jej firmy ¿adnych nale¿noœci. – Jeœli egzekucja nie zostanie wstrzymana, zablokujê Izbê Celn¹ w Poznaniu. Razem z panem Konradem – zapowiada kobieta. (luk)

Fot. S. Szczot s Protest m³odych przed Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu.

Tylko cud uratuje zerówki

Kuratorium obstaje przy swoim: klasy zerowe w liceach ogólnokszta³c¹cych dzia³aj¹ niezgodnie z prawem i musz¹ zostaæ zlikwidowane.

Fot. E. Baldys s Konrad Wilczyñski w poniedzia³ek, po zakoñczeniu protestu, trafi³ do szpitala w Jarocinie. By³ wycieñczony z g³odu, le¿y pod kroplówk¹. Na szczêœcie powoli dochodzi do siebie. Wykoñczy³a go walka z urzêdnikami.

We wtorek przed Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu odby³a siê pikieta zorganizowana przez m³odzie¿ z liceów nr 1 i 2 w Lesznie oraz Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Gostyniu. Uczniowie mieli ze sob¹ transparenty z has³ami w obronie zerówek: „Wybijcie sobie z g³ówki odbieraæ nam zerówki”, „Pozwólcie nam zdobywaæ wiedzê” albo „My dla Polski to robimy, ¿e jêzyków siê uczymy”. Razem z nimi pikietowali rodzice i dyrektorzy szkó³. Informacjê o akcji podawa³y wszystkie stacje telewizyjne i radiowe w kraju. Klasy zerowe w ogólniakach dzia³aj¹ od 17 lat. Skupiaj¹ one najzdolniejsz¹ m³odzie¿, która zamiast chodziæ do trzecich klas gimnazjów uczy siê w klasach zerowych w liceach. Ma tam znacznie wiêcej nauki, a przede wszystkim po kilkanaœcie godzin jêzyka obcego tygodniowo. W LO nr 1 klasy zerowe przygotowywa³y uczniów do egzaminu z jêzyka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom. W LO nr 2 maj¹ byæ wstêpem m.in. do miêdzynarodowej matury, do której prawa szko³a zdoby³a w tym roku. Teraz zarówno eg-

zamin DSD, jak i miêdzynarodowa matura s¹ zagro¿one, bo Kuratorium Oœwiaty uzna³o, ¿e zerówki trzeba zamkn¹æ. – £ami¹ one a¿ 11 przepisów prawa – wylicza³a we wtorek na pikiecie El¿bieta Walkowiak, wielkopolska kurator oœwiaty. Kurator zaprosi³a do siebie na rozmowy m³odzie¿, dyrektorów liceów, a tak¿e parlamentarzystów. Ale zdania o istnieniu klas nie zmieni³a. W œrodê Marek Wein, dyrektor LO nr 1 i Krystyna £asowska, dyrektorka LO nr 2, znów jechali do kuratorium do Poznania. – Mamy rozmawiaæ o tym, co z naborem do zerówek w tym roku, bo w tej chwili zosta³ on wstrzymamy, a tak¿e o tym, co bêdzie w przysz³oœci zamiast zerówek – mówi³ nam rano Marek Wein. Jak t³umaczy³, szanse na uratowanie klas zerowych s¹ nik³e. – Tylko cud mo¿e zmieniæ decyzjê urzêdników – dodawa³ rozgoryczony dyrektor. 16 czerwca ma siê odbyæ spotkanie z tej sprawie w Warszawie, które organizuje minister Rafa³ Grupiñski. lm

KAMIENIARSTWO SIERPOWSKI firma poleca:

• POMNIKI, NAGROBKI • PARAPETY, SCHODY • BLATY KUCHENNE I ŁAZIENKOWE • GALANTERIĘ KAMIENNĄ

Nasze atuty to: 30-letnie doświadczenie, wysoka jakość wyrobów, krótkie terminy realizacji, konkurencyjne ceny, wyroby z kamienia naturalnego z całego świata.

ul. Armii Krajowej 6a 63-900 Rawicz tel. 065 545-34-94 tel./fax 065 546-14-94 tel. kom. 0 601 142 615

NOWOŚĆ!

• KAMIEŃ OGRODOWY • KOSTKA GRANITOWA – szara – czarna – czerwona i inne kolory

JKONCERT ROCKOWY. 13 czerwca, sobota, godz. 19.30, plac przy wiatrakach – debiutancki koncert zespo³u rockowego Hemofilia ze Starego Bojanowa, a po nim zabawa taneczna z zespo³em Orange. Organizator Centrum Kultury w Œmiglu. JKONIE I POWOZY. 13 i 14 czerwca, sobota i niedziela, Zamek w Rokosowie – doroczna impreza pod nazw¹ Konie i Powozy. Wiêcej na str. 5. JŒWIÊTO PIEŒNI i MUZYKI. 14 czerwca, niedziela – 35. Wielkopolskie Œwiêto Pieœni i Muzyki w Rydzynie z udzia³em 1200 wykonawców. Godz. 9-13 oraz 14.30-17.30 – przes³uchania uczestników w zborze poewangelickim. Godz. 13 – przemarsz zespo³ów ulicami miasta na dziedziniec zamku. Godz. 13.45 – oficjalne otwarcie imprezy. Godz. 14.30-18 – wystêpy zespo³ów ludowych i orkiestr na rynku. Godz. 18 – og³oszenie wyników przes³uchañ. J BEZPIECZNE WAKACJE. 15 czerwca, poniedzia³ek, plac przy ul. 17 Stycznia naprzeciw stadionu ¿u¿lowego (w razie deszczu hala Trapez) – festyn Bezpieczne Wakacje, organizowany przez Komendê Miejsk¹ Policji i M³odzie¿ow¹ Radê Miasta Leszna. Godz. 8.30-9.30 – mecz policjantów z gimnazjalistami, 9.45-10.45 – mecz stra¿aków z m³odzie¿¹ szkó³ ponadgimnazjalnych, 11 – oficjalne rozpoczêcie festynu, a po nim pokaz psów policyjnych i policjantów w akcji, a tak¿e pierwszej pomocy i samoobrony, wystêp ¿o³nierzy i ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. O godz. 14 – zakoñczenie zabawy. JKSI¥¯KI. 17 czerwca, œroda, godz. 17.30, MBP w Lesznie – Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki poœwiêcony lekturze „Amatorki” Elfrieda Jelinka. J ZDJÊCIA PAPIE¯A. W Oœrodku Kultury w Krobi czynna jest wystawa zdjêæ Artura Mari, osobistego fotografa papie¿a Polaka. Ekspozycja nosi tytu³ „Oblicza Jana Paw³a II”. Mo¿na j¹ ogl¹daæ do 15 czerwca. lm


INFORMACJE Z LESZNA 12.06.2009 NR 23 (779)

DY¯URY RADNYCH

3

Radni dy¿uruj¹ w godzinach 14.3015.30 w pokoju nr 14 w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15: 12 czerwca – Micha³ Podfigurny, 16 czerwca – S³awomir Mocek, 17 czerwca – Grzegorz Rusiecki, 18 czerwca – Ryszard Sudolski, 15 czerwca w godzinach 16-17 w Biurze Rady Miejskiej ( I piêtro, pok. 14) w Urzêdzie Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 dy¿urowaæ bêdzie Wojciech Rajewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

URODZENIA

Andrzej Klabiñski Przedsiêbiorc¹ Roku 2008

Zarabiamy na nowoœciach Leszczyñskim laureatem presti¿owego tytu³u Przedsiêbiorca Roku 2008 zosta³ Andrzej Klabiñski, prezes spó³ki Meibes. Okaza³y dyplom wrêczy³ mu prezydent Tomasz Malepszy podczas Gali Przedsiêbiorców, jak¹ redakcja „ABC” zorganizowa³a w miniony pi¹tek w Jeziorkach. Meibes rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w Lesznie w 1991 roku. – Mój niemiecki przyjaciel Helmut Meibes zaproponowa³ mi utworzenie firmy w Polsce – wspomina Andrzej Klabiñski. – Zdecydowa³em siê, bo ta firma oferowa³a wyroby nowoczesne, u nas jeszcze nieznane. Zaczêli sprzedawaæ armaturê grzewcz¹, z³¹czki, zawory. – Nikt nie chcia³ tego kupowaæ, bo to by³y detale czyste, chromowane i najwy¿szej jakoœci, a w geesowskich sklepach oferowano produkty z czarnej stali, toporne, tradycyjne, ale tañsze. Potem jednak klienci zaczêli doceniaæ jakoœæ. I ju¿ by³o wiadomo, ¿e firma odniesie sukces. Meibes rozpocz¹³ w³asn¹ produkcjê armatury grzewczej, rozwin¹³ dzia³ us³ug. Zak³adali systemy Fot. E. Baldys ogrzewania zarówno w do▲ Andrzej Klabiñski z dyplomem Przedmach jednorodzinnych, jak i w siêbiorca Roku 2008. przedsiêbiorstwach. Jeszcze dziœ z dum¹ wspomina siê, ¿e w³a- zakoñczono gruntowny remont poœnie ta firma zainstalowa³a w Akwa- mieszczeñ. Dziœ jest to wizytówka wicie najwiêkszy w Polsce kocio³ leszczyñskiego przemys³u. Meibes ca³y czas jest wierny sysgazowy. W 1994 roku Meibes otworzy³ temom grzewczym, choæ specjalizanow¹ siedzibê – przy ul. Gronow- cje firmy ulega³y modyfikacji. Zreskiej. By³ to wówczas naj³adniejszy zygnowano z us³ug, a zaczêto wspó³zak³ad w mieœcie. Tak jest do tej pracowaæ z wykonawczymi firmami pory, choæ przedsiêbiorstwo wielo- partnerskimi. Firma sta³a siê bardziej krotnie siê rozrasta³o. Pó³ roku temu konsultantem projektantów i dostaw-

Dla pij¹cych niewiele

Ka¿dy doros³y mieszkaniec Leszna sam mo¿e odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy dawki alkoholu, które wypija, s¹ bezpieczne dla jego zdrowia i dla komfortu ¿ycia jego rodziny. Leszno przyst¹pi³o do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pod nazw¹ „SprawdŸ, czy Twoje picie jest bezpieczne”. – Bêdziemy kolportowaæ w mieœcie tysi¹ce broszur, w których poka¿emy, jakie s¹ bezpieczne dawki spo¿ycia alkoholu, jak przeliczaæ alkoholowe

dawki wódki wina i piwa, kiedy nale¿y zastanowiæ siê nad ograniczeniem spo¿ycia – powiedzia³ nam Maciej Dziamski, sekretarz miasta Leszna. Kampania adresowana jest nie do notorycznych alkoholików, ale przeciwnie, do tych ludzi, którzy s¹ przekonani, ¿e pij¹ niewiele. W ostatnich 10 latach spo¿ycie alkoholu wzros³o w Polsce z 7,02 l do 9,21 l czystego alkoholu na jednego statystycznego mieszkañca. an

c¹ kompletnych systemów grzewczych. Proponowa³a ci¹gle nowe, nowoczesne rozwi¹zania techniczne. Meibes jest czêœci¹ ogromnego koncernu Alberts Industries Company, mo¿e do woli korzystaæ z jego ogromnego potencja³u badawczego. Wprowadzi³ na polski rynek wiele nowoœci. Jedn¹ z nich jest logoterma. To niewielkie urz¹dzenie, ma³a wymiennikownia ciep³a instalowana w ka¿dym mieszkaniu budynku wielorodzinnego. Miejska ciep³ownia dostarcza gor¹c¹ parê, a lokator sam decyduje, kiedy ogrzewaæ mieszkanie i jak gor¹ca ma byæ ciep³a woda w kranie. Wygodnie i oszczêdnie. Logotermy produkuje siê od kilku lat w leszczyñskim Meibesie. Firma opanowa³a ju¿ 12 procent ca³ego krajowego rynku. Przedsiêbiorstwa energetyki cieplnej we wszystkich wiêkszych miastach likwiduj¹ du¿e blokowe wymiennikownie i instaluj¹ w³aœnie logotermy. To chyba najwiêkszy sukces firmy. Dyrektorem spó³ki jest Przemek

Klabiñski, syn prezesa. Z entuzjazmem mówi o swojej pracy. – Zarabiamy tylko na nowoœciach – twierdzi stanowczo. Te nowoœci to kompletne systemy solarne zarówno dla ma³ych domów, jak i dla wielkich instytucji, nowoczesne systemy hydrauliczne dla kot³owni, systemy opomiarowania i rozliczania wody i ciep³a. S³owo „system” przewija siê podczas naszej rozmowy wielokrotnie. Meibes oferuje bowiem klientom rozwi¹zania doskona³e i kompletne. ¯adnych czêœciówek. Kiedy mówimy o Meibesie, trzeba dodaæ jedno. Nigdy nie s³ysza³o siê w Lesznie o tej firmie z³ego s³owa. Wrêcz przeciwnie. Kiedy prezes Andrzej Klabiñski oprowadza mnie po biurach i halach, wszêdzie czuæ atmosferê solidnej pracy, a jednoczeœnie jak¹œ sympatiê i ¿yczliwoœæ w relacjach miêdzy szefem i pracownikami. Bez w¹tpienia to zas³uga pana Andrzeja. Na drugi dzieñ po otrzymaniu dyplomu Przedsiêbiorca Roku Andrzej Klabiñski z ¿on¹ Alicj¹ pojechali na koncert tenora José Carrerasa do £odzi. – To najlepsza nagroda, jak¹ mog³em sobie sprawiæ – mówi. ANTONI NECZYÑSKI

Pieni¹dze na wakacje Wyjazdy nad wodê i obozy sportowe w Lesznie – takie formy letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zostan¹ dofinansowane przez miasto, które na zasadzie konkursu rozdzieli³o pieni¹dze pozyskane z op³at za handel alkoholem. Do podzia³u by³o 13.000 z³, ale czêœæ tych œrodków zosta³a wykorzystana ju¿ podczas ferii zimowych. Teraz podzielono resztê funduszy. Trafi¹ do 6 podmiotów. 1. Caritas Archidiecezji Poznañskiej, a œciœlej œwietlica œrodowiskowa, prowadzona przez siostry zakonne w Domu Nazaret, otrzyma 1400 z³ na dofinansowanie obozu socjoterapeutycznego nad morzem dla 15 osób. 2. Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziêtej w Zaborowie dostanie 1400 z³ na dofinansowanie obozu nad morzem dla 15 dzieci.

3. Klub Sportowy Polonia 1912 Leszno otrzyma pieni¹dze dla 3 sekcji: – sekcja boksu i kick-boxingu – 1600 z³ na wypoczynek w Boszkowie, – sekcja pi³ki no¿nej – 3000 z³ na obóz sportowy w Lesznie, – sekcja szermierki – 600 z³ na zajêcia w Lesznie. 4. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego otrzyma 4000 z³ na dofinansowanie wyjazdu do Kopanicy nad Jeziorem Charzykowskim dla 54 osób. – Zwracaliœmy uwagê na liczebnoœæ tych grup i propozycje zawarte we wnioskach. Pojawi³o siê kilka nowych pomys³ów. W sumie z³o¿ono 9 wniosków – informuje Bo¿ena Moksiewicz, kierownik Biura ds. Uzale¿nieñ Urzêdu Miasta Leszna. Pieniêdzy nie dosta³a Fundacja Odzew i dwie parafie z Leszna. (kin)

23.05.2009 Szymon Miko³ajczyk 24.05.2009 Jakub Dudek 27.05.2009 Antonina Krauze Amanda Musielak 30.05.2009 Amanda Laskowska 31.05.2009 Monika Kurzawska Julia Urbañska 1.06.2009 Jakub Bojanowski Zuzanna Przyby³ Nikodem Przyby³ Wiktor Skowroñski 2.06.2009 Dawid B³aszkowski 6.06.2009 Gabriel Kempa

ZMARLI Marta ROSSA-SMYKOWSKA ur. 27.05.1980; zm. 2.06.2009 Agnieszka WALCZAK ur. 4.02.1928; zm. 3.06.2009 Irena PAW£OWSKA ur. 26.01.1930; zm. 4.06.2009 W³adys³aw PRZYBYLAK ur. 27.06.1928; zm. 5.06.2009 Tadeusz KASPRZAK ur. 23.07.1941; zm. 5.06.2009 Ma³gorzata CHUDZIÑSKA ur. 8.01.1951; zm. 5.06.2009

SPORT DLA WSZYSTKICH

Codziennie w godz. 10-20, Stadion, ul. 17 Stycznia 68 – Zapraszamy na korty tenisowe MOSiR (rezerwacja na kortach tenisowych).

URZ¥D MIASTA LESZNA

ZAPRASZA LESZCZYÑSKIE PRZEDSIÊBIORSTWA DO BEZP£ATNEGO ZAREJESTROWANIA SIÊ W INTERNETOWEJ BAZIE DANYCH PRZEDSIÊBIORSTW LESZCZYÑSKICH Dziêki temu: – wiêcej osób dowie siê o Twojej firmie, – pojawi siê mo¿liwoœæ nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów gospodarczych. Informacji udziela: Wydzia³ Promocji i Rozwoju, tel. 065 52981-23, www.leszno.pl Nie przegap szansy!


INFORMACJE Z LESZNA

4

Jubileusz PWSZ

Honorowy rektor

20 lat póŸniej

Od poniedzia³ku do œrody trwa³y obchody 10-lecia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej im. Jana Amosa Komeñskiego w Lesznie. Jej utworzenie uznano za jedno z wa¿niejszych wydarzeñ w historii miasta. Uroczystoœci rozpoczê³a msza œwiêta, któr¹ uœwietni³ Chór PWSZ pod dyrekcj¹ Aliny Pietrzak. G³ówna czêœæ jubileuszu odby³a siê w Miejskim Oœrodku Kultury. Rektor PWSZ Czes³aw Królikowski przypomnia³ wypowiedziane

Bartosza Jureckiego, równie¿ by³ego studenta PWSZ. – Przez dziesiêæ lat obserwowa³em, jak z p¹ka rozkwita ten piêkny kwiat – mówi³ poetycko pose³ Wies³aw Szczepañski. ¯yczenia przekazali tak¿e przed-

Fot. J. Kuik ▲ Profesor Wies³aw Osiñski odebra³ tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Leszna od prezydenta Tomasza Malepszego i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Piotra Olejniczaka.

przed laty s³owa prezydenta Tomasza Malepszego, ¿e utworzenie uczelni jest jednym z wiêkszych wydarzeñ w historii miasta. Z wielk¹ nadziej¹ mówi³ tak¿e o kadrze naukowej, wœród której jest coraz wiêcej osób z regionu leszczyñskiego, nierzadko pierwszych absolwentów uczelni. By³a minister edukacji Krystyna £ybacka podkreœli³a, ¿e utworzenie uczelni w Lesznie da³o szansê studiowania osobom, których nie by³oby staæ na naukê w wiêkszych oœrodkach akademickich. Z emocjami ¿yczenia uczelni sk³ada³a jej absolwentka senator Ma³gorzata Adamczak. Pose³ Wojciech Ziemniak podarowa³ Bibliotece Uczelnianej album fotograficzny z igrzysk w Pekinie, w którym jest zdjêcie m.in. pi³karza rêcznego

stawiciele zaprzyjaŸnionych uczelni. Jubileusz by³ te¿ okazj¹ do wrêczenia tytu³u Honorowego Obywatela Miasta Leszna pierwszemu rektorowi PWSZ Wies³awowi Osiñskiemu. Wyró¿nienie przyzna³a mu Rada Miejska Leszna. – To miastu Lesznu, jego mieszkañcom, uczelni oraz jej pracownikom i studentom nale¿y siê dzisiaj hymn pochwalny – mówi³ z wdziêcznoœci¹ profesor Wies³aw Osiñski. W poniedzia³ek wieczorem Teatr Studencki Le¿ak zaprezentowa³ premierê sztuki „Komeñskiego œwiat w obrazach”. Drugi dzieñ rozpoczê³o Uroczyste Nabo¿eñstwo Ekumeniczne z udzia³em czeskich duchownych. W Bibliotece Uczelnianej odby³a siê miêdzynarodowa konferencja pn. „380. rocznica przybycia do Leszna Jana Amosa Komeñskiego, któr¹ zakoñczy³ koncert zespo³u Dzwonki z Zelowa. Wieczorem w sali balowej Zamku Rydzyñskiego zaœpiewa³ Chór PWSZ. Jubileusz zakoñczy³ œrodowy koncert zespo³ów: Happysad, Flames of Freedom i ZWR. (JAC)

Fot. E Baldys ▲ Po poniedzia³kowej mszy œwiêtej uczelniana spo³ecznoœæ zaprezentowa³a siê przed mieszañcami Leszna.

Fot. J. Kuik ▲ W pi¹tek w leszczyñskim ratuszu obchodzono 20. rocznicê wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. Spotkanie zorganizowali wspólnie prezydent Leszna Tomasz Malepszy i Komitet Obywatelski „Solidarnoœæ” Regionu Leszczyñskiego. Zdzis³aw Drost, jeden z liderów ówczesnej Solidarnoœci, nie móg³ przybyæ na spotkanie, bo by³ na uroczystoœciach w Warszawie. List od niego odczyta³ Waldemar Handke. Aby ka¿dy z nas umia³ znaleŸæ dla siebie w³aœciw¹ drogê, bez wzglêdu na to, po której stronie by³ 4 czerwca 1989 roku – napisa³ opozycjonista. Najbardziej znane pieœni Jacka Kaczmarskiego wykona³ Jakub Michalski. W holu ratusza przygotowano wystawê plakatów sprzed 20 lat. Na zdjêciu (od lewej): prezydent Tomasz Malepszy, dyrektor Archiwum Pañstwowego El¿bieta Olender, Eugeniusz Œliwiñski z Muzeum Okrêgowego oraz Wac³aw Ossowski, lekarz weterynarii.

KOMUNIKATY

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony o wszczêciu postêpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na uzbrojeniu w infrastrukturê techniczn¹ terenu przemys³owego I.D.E.A. w Lesznie. Przedsiêwziêcie bêdzie polega³o na budowie nawierzchni z mas asfaltowych oraz nawierzchni chodników z prefabrykatów betonowych wraz z infrastruktur¹ podziemn¹: kanalizacj¹ deszczow¹ wraz z urz¹dzeniami podczyszczaj¹cymi i odprowadzaj¹cymi wody opadowe do ziemi, kanalizacj¹ sanitarn¹, sieci¹ wodoci¹gow¹ i oœwietleniem ulicznym w Lesznie. Przedsiêwziêcie obejmuje budowê nawierzchni utwardzonych ulic: Us³ugowej, Mierniczej, Energetyków, Budowlanych oraz dróg dojazdowych okreœlonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 37 KDz, 46KDgp, 45DI, 43Dd i 44KDd. Podmiotem podejmuj¹cym realizacjê przedsiêwziêcia jest Miejski Zarz¹d Dróg i Inwestycji w Lesznie. Z aktami sprawy mo¿na zapoznaæ siê w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wa³owa 5, pok. 24, II piêtro oraz na stronie internetowej www.sios.leszno.pl.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) i art. 61 § 1-4 Kodeksu postêpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, ¿e dnia 5 czerwca 2009 r. wszczêto postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cych na budowie linii kablowej nn oœwietlenia wraz ze s³upami i oprawami oœwietleniowymi placu zabaw przy ul. Miœnieñskiej w Lesznie (dz. nr ew. 139, ark.m. 50). W zwi¹zku z powy¿szym informujemy strony, ¿e w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu Miasta Leszna, Al. Jana Paw³a II 21, pok. 206 w godz. 8-14 w terminie 7 dni od dnia ukazania siê niniejszego obwieszczenia mo¿na zapoznaæ siê z wnioskiem inwestora oraz zg³aszaæ swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrze¿enia. Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy

PREZYDENT MIASTA LESZNA

informuje, ¿e w dniu 8 czerwca 2009 r. zosta³ wywieszony na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta Leszna na okres 21 dni wykaz nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Lesznie przy Al. Jana Paw³a II 21a, oznaczonej dzia³k¹ nr 56/5 o pow. 0.0282 ha, ark. mapy 46, stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zapisanej w ksiêdze wieczystej KW Nr 25595, przeznaczonej do oddania w dzier¿awê w drodze bezprzetargowej na okres do lat 3 – stosownie do zarz¹dzenia  Prezydenta Miasta Leszna Nr 192/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.

PREZYDENT MIASTA LESZNA

Fot. E. Baldys ▲ W œrodê w ratuszu prezydent Tomasz Malepszy spotka³ siê z parami, które obchodzi³y 50-lecie ma³¿eñstwa. Byli to: Daniela i Gerard Achmañscy, Krystyna i Zenon Buchwaldowie, Halina i Mieczys³aw Zachwiejowie, Miros³awa i Jan Komolkowie, Krystyna i Zbigniew Tu³a, Krystyna i Bogdan £aweccy, Irena i Stanis³aw Nowiccy, Teresa i Henryk Pflanc, Rozalia i Stanis³aw Walorczykowie, Krystyna i Stanis³aw Jêdrasiowie oraz Krystyna i Kazimierz Grzeœkowiakowie. lm

informuje, ¿e zosta³y podjête zarz¹dzenia w sprawie sprzeda¿y na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu: – w dniu 18 maja 2009 r. przy ul. Wojska Polskiego 16/7, – w dniu 2 czerwca 2009 r. przy ul. Sikorskiego 4/6, ul. Sikorskiego 26/9, ul. Sikorskiego 24/12, ul. Leszczyñskich 13/6. Zarz¹dzenia wraz z wykazami podlegaj¹ wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzêdu Miasta Leszna.


Pi¹tka do Brukseli

W poniedzia³ek póŸnym wieczorem Pañstwowa Komisja Wyborcza poda³a nazwiska nowo wybranych pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Wielkopolskê bêdzie w nim reprezentowaæ piêæ osób. Mandaty do Brukseli z naszego regionu otrzymali: Filip Kaczmarek z PO (zdoby³ 127.963 g³osy), Marek Siwiec z koalicji SLD-UP (64.976), Sidonia Jêdrzejewska z PO (64.944), Konrad Szymañski z PiS (53.364) oraz Andrzej Grzyb z PSL (28.546). Do Parlamentu Europejskiego nie dosta³ siê ¿aden z kandydatów mieszkaj¹cych na terenie by³ego województwa leszczyñskiego. Najwiêksze poparcie spoœród nich zdoby³ Adam Duda z Miejskiej Górki, który startowa³ z PO. Zdoby³ 19.718 g³osów, co da³o mu 4. miej-

sce na liœcie PO. Jak ju¿ informowaliœmy, wybory w Lesznie zdecydowanie wygra³ radny Rady Miejskiej Grzegorz Rusiecki z SLD-UP. W mieœcie zebra³ 3386 g³osów, w ca³ym regionie – 6038. Drugi leszczyñski rajca S³awomir Szczot z PiS uzyska³ poparcie w Lesznie od 652 osób, a w regionie – 1710. Pozostali kandydaci z regionu uzyskali: Andrzej Kubiak z PSL – 3160 g³osów, Krzysztof Wachowiak z Samoobrony – 898, Przemys³aw Bia³y z UPR – 501, Daniel Lubiñski z Libertasu – 219. lm

Konie i powozy w Rokosowie

AKTUALNOŒCI 5 Opowieœæ o tym, jak Agencja Nieruchomoœci Rolnych traktuje swoich gospodarczych partnerów.

Sprzedamy, nie sprzedamy Piêæ lat temu Stanis³aw Grygier naby³ udzia³y w dwóch spó³kach rolnych: Gospodarstwie Rolnym Wonieœæ Sp. z o.o. i Rolpex PHP Sp. z o.o. Pierwsza spó³ka dysponowa³a 416 ha ziemi we wsiach Wolkowo i Drzeczkowo, druga mia³a 960 ha w okolicach Wonieœcia. Ziemia by³a dzier¿awiona od Agencji Nieruchomoœci Rolnych, ale umowa dzier¿awy od pocz¹tku przewidywa³a, ¿e spó³ki bêd¹ mog³y ziemiê kupiæ na w³asnoœæ na uprzywilejowanych warunkach: z prawem pierwokupu, za cenê oszacowan¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego. Stanis³aw Grygier, który do tej pory zajmowa³ siê m³ynami i odnosi³ w tej dziedzinie ekonomiczne sukcesy, zabra³ siê za rolnictwo z rozmachem. Zainwestowa³ a¿

do kupna dawa³a mu umowa dzier¿awy. W Agencji Nieruchomoœci Rolnych przekonywali go jednak, by przed dokonaniem transakcji kupna odda³ agencji kilkadziesi¹t hektarów pól. Urzêdnicy t³umaczyli, ¿e ziemia ta trafi w rêce innych rolników, co polepszy ich stan posiadania i wzmocni ich gospodarstwa. Stanis³aw Grygier nie musia³ tego robiæ, mia³ umowê dzier¿awy obowi¹zuj¹c¹ do 2020 roku i nic w niej nie by³o o uszczuplaniu stanu posiadania. Poza tym tak du¿a hodowla krów wymaga du¿ego zaplecza paszowego i ziemi. Mimo to, z myœl¹ o dobrej wspó³pracy, dogadali siê i obie spó³ki odda³y agencji 100 ha ziemi. W tej atmosferze agencja konty-

Wszyscy mi³oœnicy koni w sobotê i niedzielê powinni odwiedziæ Zamek w Rokosowie. Ju¿ po raz kolejny odbêdzie siê tam impreza pod nazw¹ Konie i Powozy. Atrakcji nie zabraknie, tak¿e dla tych, którzy bêd¹ chcieli podziwiaæ nie tylko zwierzêta. Uroczyste otwarcie imprezy zaplanowano w sobotê na godz. 10. Zaraz po nim rozpocznie siê konkurs zrêcznoœci powo¿enia. Oko³o godz. 13 przed zamkiem prezentowaæ siê bêd¹ motocykliœci. O godz. 14 planowany jest maraton w konkursie powo¿enia. Zwyciêzców zawodów poznamy oko³o godz. 18. Godzinê póŸniej rozpocznie siê gala wieczoru, która potrwa do pó³nocy. W programie bêd¹: koncert melodii jeŸdzieckich i prezentacja sygna³ów kawaleryjskich w wykonaniu Capelli Zamku Rydzyñskiego, pokaz kawaleryjski, koncert Orkiestry Dêtej z Krobi, pokaz Apolinarski Group (Wóz Ba³agulski, pokaz wolty¿erki kozackiej, poczta wêgierska), wystêp Martina Majera i jego przyjació³ek, pokaz grupy antyterrorystycznej z Gostynia, Zespó³

Tañca Desperado, konkurs powo¿enia na fosie na czas, pokaz mody salonu TINA Iwony Nowackiej, teatr szczudlarzy i koncert zespo³u ABBA COVER. W niedzielê w Rokosowie odbêdzie siê Regionalna Wystawa Koni, której patronuje starosta gostyñski. Impreza rozpocznie siê o godz. 10. Na 14 zaplanowano prezentacjê nagrodzonych koni i wrêczenie nagród najlepszym hodowcom, a potem konkurs Orkiestry Dêtej z Ponieca, pokaz grupy antyterrorystycznej ze Œremu, Apolinarski Group i konkurs zaprzêgowy kuców oraz piknik, który ma potrwaæ do godz. 21. Nasza redakcja jest jednym z patronów medialnych imprezy. Zapraszamy! Wstêp na festyn jest bezp³atny. lm

Unia Europejska w znacznym stopniu zrefunduje inwestycjê wykonan¹ przez gminê Œmigiel… trzy lata temu.

Wodoci¹g od Europy

Do gminnej kasy wp³ynie ponad milion z³otych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Œmiglowi po raz pierwszy uda³o siê zdobyæ dofinansowanie do ju¿ wykonanego zadania. Pieni¹dze przeznaczone s¹ na budowê stacji uzdatniania wody oraz sieci wodoci¹gowych dla wsi: Bronikowo, Morownica, Machcin. Projekt zosta³ wykonany w latach 200506 i kosztowa³ 1.500.000 z³. Na tak kosztown¹ inwestycjê gminie nie uda³o siê wtedy zdobyæ ¿adnego dofinansowania. W grudniu, ponad 3 lata po zakoñczeniu budowy, urzêdnicy zdecydowali siê jednak ponow-

nie zawalczyæ o pieni¹dze. – Pojawi³a siê szansa, bo okaza³o siê, ¿e pozosta³y niewykorzystane pieni¹dze ze „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006” – t³umaczy burmistrz Wiktor Snela. Gra by³a warta œwieczki. Nie doœæ, ¿e do nowej sieci wodoci¹gowej pod³¹czono prawie 250 gospodarstw domowych, to w wiêkszoœci zap³aci za to Unia Europejska. – Pokryje a¿ 75 procent kosztów – cieszy siê burmistrz Snela. Umowa w tej sprawie podpisana zosta³a 3 czerwca. MIW

Fot. E. Baldys s Tomasz Czwojda, prezes spó³ki rolnej, stanowczo twierdzi, ¿e tak du¿a hodowla krów wymaga setek hektarów ziemi.

30.000.000 z³ w modernizacjê obór, pobudowa³ najnowoczeœniejsz¹ halê udojow¹, sprowadzi³ najlepsze sztuki byd³a mlecznego. Dziœ ma wzorowe gospodarstwo, w ca³oœci podporz¹dkowane hodowli krów. W Jezierzycach posiada jedn¹ z najwiêkszych krowich ferm w Polsce. Pola obsiane na potrzeby hodowli roœlinami paszowymi – lucern¹ i kukurydz¹, w oborach 1300 sztuk krów rasy holsztyñsko-fryzyjskiej. Kiedy Stanis³aw Grygier w maju 2007 roku z³o¿y³ wniosek o zakup dzier¿awionej ziemi, wydawa³o siê, ¿e wszystko jest jasne. Uprawnienia

nuowa³a procedury zmierzaj¹ce do sprzeda¿y. Rzeczoznawca sporz¹dzi³ wycenê, w³adze ANR w Warszawie i Poznaniu wyda³y stosowne zgody. Spó³ki Stanis³awa Grygiera, zgodnie z ¿¹daniem agencji, wp³aci³y 26.000 z³ kaucji na poczet kosztów przygotowania gruntów do sprzeda¿y. 4 marca tego roku w „Gazecie Wyborczej” ukaza³o siê og³oszenie o sprzeda¿y ziemi przez ANR. Po 35 dniach mia³o dojœæ do zawarcia aktu notarialnego. W maju jednak sprawa utknê³a. Na dobre. Nagle agencja wycofa³a

Dni Rydzyny Balonowy puchar Przez trzy dni Rydzyna bêdzie obchodziæ swoje doroczne œwiêto. W pi¹tek, 12 czerwca o godz. 20 w kinie nocnym na stadionie wyœwietlone zostan¹ dwa amerykañskie filmy: „Hanckock” i „Skazaniec”. Wielki festyn rozpocznie siê w sobotê o godz. 16. Przygotowano sporo atrakcji dla najm³odszych, m.in. dmuchane zamki. O godz. 19 dobrym humorem uraczy zebranych Kabaret Paka, a dwie godziny póŸniej zaœpiewa Mezo. W niedzielê ju¿ od godz. 9 na rynku i w zborze poewangelickim zaprezentuj¹ siê zespo³y uczestnicz¹ce w Wielkopolskim Œwiêcie Pieœni i Muzyki. O godz. 15 w galerii Rydzyñskiego Oœrodka Kultury odbêdzie siê wernisa¿ XVII Œrodowiskowego Przegl¹du Twórczoœci Plastycznej im. Ireny Okamfer. (JAC)

W dniach 12-13 czerwca w Koœcianie zostanie rozegrany I Balonowy Puchar Wielkopolski Krotoszyn-Koœcian. Dzisiaj, w pi¹tek w godz. 18-

siê z oferty sprzeda¿y i stwierdzi³a, ¿e wszystko jest odwo³ane. Pocz¹tkowo nikt nie chcia³ nic powiedzieæ o przyczynach tak dziwnych decyzji, dopiero póŸniej okaza³o siê, ¿e powodem s¹…. elektrownie wiatrowe. Otó¿ do burmistrza gminy Osieczna zg³osi³ siê inwestor zainteresowany postawieniem elektrowni wiatrowych na terenach gminy. Wiatraki mia³y stan¹æ m.in. na czêœci ziemi dzier¿awionej przez Stanis³awa Grygiera. Gmina podjê³a starania o zmiany w studium i planie zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu pól objêtych zainteresowaniem inwestora. I o tym w³aœnie w maju dowiedzia³a siê Agencja Nieruchomoœci Rolnych. Agencja natychmiast dosz³a do wniosku, ¿e na wiatrakach zarobi sama. Wiadomo bowiem, ¿e inwestor dobrze p³aci w³aœcicielowi ziemi, na której posadowiony jest wiatrak. Ale to nie jest takie proste. Przeciwnie. Zanosi siê na to, ¿e sprawa bêdzie patowa przez wiele nastêpnych lat. Agencja ziemi Grygierowi nie sprzeda, nie ma równie¿ podstaw do wypowiedzenia umowy dzier¿awy. Choæ pozostanie formalnym w³aœcicielem, nie mo¿e wyraziæ zgody na to, by ktokolwiek stawia³ na niej wiatraki, jeœli nie zgodzi siê na to dzier¿awca. A dzier¿awca siê na to na pewno nie zgodzi. A przecie¿ mo¿na by³o zrobiæ inaczej, proœciej. Mo¿na by³o zrobiæ now¹ wycenê gruntów z uwzglêdnieniem, ¿e wobec nowych perspektyw zyskaj¹ one na wartoœci. I now¹ cenê zaproponowaæ nabywcy. To uczciwe wyjœcie. Kiedy nie ma czystych, partnerskich regu³ gry, jest miejsce na nieufnoœæ i wzajemne obra¿anie siê. Warto w tej sytuacji wróciæ do pocz¹tku i przypomnieæ sobie, do jakich celów agencja zosta³a powo³ana. Otó¿ z pewnoœci¹ nie po to, by robiæ interesy, bo od tego s¹ w³aœnie przedsiêbiorcy. Agencja mia³a zagospodarowaæ ziemiê po pegeerach. A potem ulec likwidacji. Wydaje siê jednak, ¿e teraz rozpaczliwie szuka powodów, by istnieæ do koñca œwiata. ANTONI NECZYÑSKI

21mieszkañcy Koœciana i okolic bêd¹ mogli œledziæ loty balonów. W sobotê, 13 czerwca, loty balonów nad Koœcianem zaplanowano w godz. 69 i ponownie od 18 do 21. O godz. 18 na placu przy krytej p³ywalni rozpocznie siê Piknik Balonowy. (dab)


OBOK PRAWA

6

Morderstwo w Lesznie

Udusi³ dla kilku z³otych Kiedy Dawid G. pastwi³ siê w kuchni nad 58-letni¹ Ma³gorzat¹ Ch., w pokoju obok spa³ jej pijany m¹¿. Koszmar rozegra³ siê przed tygodniem w kamienicy przy ul. Chrobrego w Lesznie. 21-letni mê¿czyzna, ch³opak córki Ma³gorzaty Ch., rzuci³ siê na ni¹, najprawdopodobniej próbuj¹c wymusiæ od niej pieni¹dze. Wiedzia³, ¿e przysz³a teœciowa niedawno sprzeda³a w mieœcie kawa³ek ziemi pod budowê domu, a wczeœniej zaci¹gnê³a kredyt na remont kamienicy, która nigdy nie doczeka³a siê renowacji. Kobieta zapewne nie do koñca wiedzia³a, co siê dzieje, gdy G. zaatakowa³ j¹ w kuchni. Wczeœniej mê¿czyzna razem z ni¹, swoj¹ dziewczyn¹ i jej bratem pi³ alkohol. Móg³ te¿ byæ pod wp³ywem narkotyków.

By³ brutalny

m¹¿. Niepe³nosprawny mê¿czyzna mia³ s³yszeæ g³os Dawida G. Po dokonaniu zbrodni zabójca zachowywa³ siê tak, jak gdyby nic z³ego siê nie sta³o. Pobieg³ nawet do pobliskiej przychodni, ¿eby wezwaæ pomoc dla przysz³ej teœciowej. W poniedzia³ek Dawid G. zosta³ przes³uchany. – Wyjawi³, ¿e miêdzy nim a denatk¹ dosz³o do sprzeczki – mówi Jerzy Maækowiak, szef Prokuratury Rejonowej w Lesznie. Œledczy analizuj¹ w¹tek rabunkowy zabójstwa. Mimo ¿e kobieta mia³a pieni¹dze, zniknê³o ich niewiele. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e 21-latek zabi³ dla kilku z³otych.

Prawdopodobnie siedzia³ na swoNi¿sza kara? jej ofierze okrakiem, dusz¹c i bij¹c j¹ têpym narzêdziem po szyi. Na taki We wtorek podejrzany o zabójprzebieg morderstwa wskazuj¹ obra¿enia, Na zabójstwo, którego dokona³ Dawid G., b³yskajakich dozna³a Ma³- wicznie zareagowali internauci w portalu naszagorzata Ch. Mia³a klasa.pl. Oto kilka komentarzy na profilu ch³ouszkodzone okolice paka (pisownia oryginalna): p³uc, tchawicy, pêk- jak mog³es tak post¹piæ........ mia³es tak dobrze. niêt¹ szczêkê i zasi- Bo¿e !!!! ...zabrak³o mi s³ow...:-(((( nienia twarzy. By³a ¿ycie jest jedn¹ wielk¹ nie wiadom¹ ju¿ tyle osób siê przekona³o czasami uk³adamy sobie ¿ycie sami nie do poznania. Podczas gdy bez- tak jak byœmy chcieli aby by³o a jedna sekunda politosny 21-latek znê- trafi to przekreœlic:((( ca³ siê nad osaczon¹ Zaskoczony jestem ca³a sytuacja. kobiet¹, w pokoju Nie Potrzebnie Dawid To Zrobi³eœ :(:( obok spa³ jej pijany nie wierze w to:((jedna chwila przekreœla wszysto!!!

Œmieræ pod busem

ŒMIGIEL. W œrodê rano na ma³o uczêszczanej ul. Krótkiej pod ko³ami busa zginê³a kobieta. Zdarzenie mia³o miejsce o godz. 7.30. 23-letni kierowca cofa³ autem, kiedy pod samochód wpad³a mu 51letnia mieszkanka Œmigla. Zosta³a nie tyle potr¹cona, co przejechana przez auto. Nie prze¿y³a. – Coœ stuknê³o i kierowca zauwa-

¿y³ w lusterku, ¿e ktoœ czêœciowo le¿y pod autem – mówi prokurator Rafa³ Wojtysiak z Prokuratury Rejonowej w Koœcianie. Trwa wyjaœnianie okolicznoœci tragedii. Wiadomo, ¿e kierowca samochodu by³ trzeŸwy. Od kobiety pobrano krew do badañ. Sekcja zw³ok mia³a siê odbyæ w czwartek. (luk)

Zwin¹³, by sprzedaæ

LESZNO. 23-letni leszczynianin ukrad³ 4 opony warte 1200, a sprzeda³ je ledwie za 200 z³. Ogumienie zniknê³o z piwnicy budynku przy ul. 17 Stycznia na prze³omie maja i czerwca. Policja wpad³a na trop w³amywacza, który wyniós³ 4 prawie nowe opony. M³odzieniec przyzna³ siê do przestêpstwa. – Stwierdzi³, ¿e w³amywa³ siê z

myœl¹ o tym, ¿eby opony sprzedaæ dalej – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Ze zbytem nie mia³ ¿adnych problemów. £up poszed³ za cenê 6 razy ni¿sz¹ ni¿ by³ wart w rzeczywistoœci. – Kupi³a je nieustalona osoba – dodaje P. Rosiñski. Policja szuka kupca. W³amywacz mo¿e pójœæ do wiêzienia na 10 lat. (luk)

stwo Dawid G. stan¹³ przed leszczyñskim s¹dem, który – na wniosek prokuratury – zastosowa³ wobec niego 3-miesiêczny areszt. Za zabójstwo grozi mu od 8 lat pozbawienia wolnoœci do do¿ywocia. W zwi¹zku z tym, ¿e zbrodni dokona³ nie maj¹c jeszcze 21 lat, mo¿e zo-

Fot. archiwum s Dawid G. zosta³ zatrzymany w sobotê.

staæ potraktowany przez s¹d jako przestêpca m³odociany. Takie rozwi¹zanie otworzy³oby furtkê do orzeczenia wobec niego dolnego wymiaru kary. Zabójstwo Ma³gorzaty Ch. to niejedyne przestêpstwo, jakie ma na swoim sumieniu m³ody morderca. Dawid G. jest te¿ zamieszany w oszustwa samochodowe. (luk)

Spali³y siê tuczniki

GARZYN. Zwarcie instalacji elektrycznej doprowadzi³o do po¿aru i zawalenia siê stodo³y. Straty wynosz¹ 70.000 z³. Informacje o p³on¹cym budynku stra¿acy otrzymali w poniedzia³ek wieczorem. Murowan¹ stodo³ê próbowa³o ratowaæ 6 zastêpów stra¿aków: z Leszna, Krzemieniewa, Paw³owic i Osiecznej. Bezskutecznie. Ogieñ strawi³ prawie 7 t s³omy, 7 t otrêbów, 0,5 t paszy, które znajdowa³y siê w œrodku. W p³omieniach zginê³o 10 tuczników. Jedna ze szczytowych œcian obiektu runê³a. – Z budynku nie pozosta³o nic. Drug¹ ze œcian szczytowych trzeba by³o rozebraæ, bo grozi³a zawaleniem. Spali³y siê nawet cztery bramy wjazdowe do stodo³y i konstrukcja dachu – mówi Tomasz Kaczmarek z leszczyñskiej stra¿y po¿arnej. Akcja gaœnicza trwa³a oko³o 4 godzin. (luk)

Chwila szczêœcia

BOJANOWO. Policja zatrzyma³a 16-latka, mieszkañca gminy, który ukrad³ telefon komórkowy matce kolegi. Ch³opak odwiedzi³ rówieœnika w jego mieszkaniu i stamt¹d zabra³ komórkê wart¹ oko³o 360 z³. Namierzenie sprawcy by³o pestk¹, ale 16latek zd¹¿y³ ju¿ sprzedaæ telefon swojemu znajomemu. Dosta³ za aparat 90 z³. Kiedy zosta³ zatrzymany przez policjê, sam poszed³ do kumpla, wzi¹³ od niego telefon i przyniós³ go funkcjonariuszom. Z³odziejaszek odpowie przed s¹dem dla nieletnich. J.W.

Sêdzia Maciej Œwiêtek z leszczyñskiego s¹du nie odpowie za brak decyzji w sprawie osadzenia Kamila L. w schronisku dla nieletnich. Ch³opak w kwietniu zamordowa³ 8-letni¹ podopieczn¹ Domu Dziecka we Wschowie.

Sêdzia nie zawini³

Po g³oœnym zabójstwie na wniosek rzecznika praw obywatelskich leszczyñski s¹d wizytowa³ inspektor do spraw rodzinnych. Zapozna³ siê z dokumentami i decyzjami wydanymi przez Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich w sprawie Kamila L. – Kontrola wykaza³a, ¿e sêdzia Maciej Œwiêtek, który prowadzi³ sprawê ch³opaka, nie pope³ni³ ¿adnych b³êdów wymagaj¹cych wszczêcia wobec niego postêpowania dyscyplinarnego – podkreœla sêdzia Jarema Sawiñski, rzecznik prasowy S¹du Okrêgowego w Poznaniu. Z opinii wizytatora wynika, ¿e sêdzia podejmowa³ próby osadzenia ch³opaka w oœrodku dla trudnej m³odzie¿y. Dlaczego nie od razu w schronisku? – Wobec Kamila L. toczy³o siê jedynie postêpowanie o demoralizacjê. Tylko w przypadku postêpowania poprawczego orzeka siê schronisko

dla nieletnich – zaznacza rzecznik. Tymczasem procedura stanê³a w miejscu, bo Kamil L. odmawia³ badania w Rodzinnym Oœrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym. Badanie takie by³o podstaw¹ do podjêcia decyzji o jego dalszych losach. Zdaniem rzecznika, dyrektorka Domu Dziecka Barbara Tla³ka powinna by³a informowaæ o wybrykach Kamila L. nie sêdziego, a kuratora. – Nikt nie przypuszcza³, ¿e ch³opak posunie siê do zbrodni. Ale gdybyœmy wszystkich nastolatków pal¹cych papierosy mieli osadzaæ w schroniskach dla nieletnich, to by³yby one pe³ne – dodaje J. Sawiñski. A co z pobiciem podopiecznego Domu Dziecka, którego mia³ siê w przesz³oœci dopuœciæ m³odociany zabójca i o którym informowa³a dyrektorka w swoich pismach? – To nie by³o pobicie, tylko pacniêcie – kwituje rzecznik. (luk)

Pili w parku

LESZNO. W parku nieopodal ul. Berwiñskich policja wylegitymowa³a dwóch 16- i dwóch 17-latków popijaj¹cych na ³aweczce piwko. Sprawa skoñczy siê w s¹dzie. Poniedzia³kowy poranek. Do sklepu spo¿ywczego w centrum miasta wchodzi 4 m³odych ludzi. 17-latek prosi o 4 piwka, reszta czeka na niego. Ekspedientka przygl¹da mu siê, ale dowodu osobistego nie chce. Ch³opak wygl¹da na doros³ego. Bez zastanowienia podaje alkohol. Zadowoleni m³odzieñcy kieruj¹ siê do parku. Siadaj¹ na ³awce, pij¹. Po kilkunastu minutach zaczepia ich patrol policji, który legitymuje rozbawione towarzystwo. Okazuje siê,

¿e wszyscy s¹ nieletni. Mieszkaj¹ w Lesznie, Rawiczu, Wonieœciu i Ziemlinie, a ucz¹ siê w jednej ze szkó³ œrednich w Lesznie. Od razu wskazuj¹ sklep, gdzie kupili alkohol. Policja ³aduje ich do auta i odwozi do szko³y. – 16-latkowie za spo¿ywanie alkoholu w miejscu publicznym stan¹ przed s¹dem rodzinnym i nieletnich. 17-latkowie odpowiedz¹ za to przed s¹dem grodzkim. 47-letnia sprzedawczyni, która sprzeda³a im piwo, bêdzie mia³a sprawê z ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci. Grozi za to kara grzywny – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. (luk)

Ceny paliw

(stan na 9.06.2009 roku)

Stacja

Pb95 Pb98 ON

LPG z³/l

POWIAT GOSTYÑSKI Markowski, Gostyñ Eko-Lux, Gostyñ Shell, Krajewice Orlen, Poniec

4,36 4,36 4,44 4,33

4,46 4,46 – 4,43

3,61 3,65 3,69 3,63

1,67 1,69 – –

POWIAT KOŒCIAÑSKI £agropal, Koœcian Matuz, Koœcian Zametex, Koœcian Orlen, Koœcian Orlen, Œmigiel

4,39 4,27 4,39 4,34 4,34

4,59 4,49 4,65 4,59 4,44

3,64 3,59 3,69 3,62 3,64

1,59 1,68 1,69 1,69 –

POWIAT LESZCZYÑSKI Orlen, Leszno Lukoil, Leszno Jespol, Leszno Zametex, Leszno £agropal, W³oszakowice Matuz, Paw³owice

4,36 4,32 4,35 4,37 4,39 4,33

4,62 4,53 4,55 4,63 4,59 4,51

3,66 3,59 3,65 3,66 3,64 3,65

1,59 1,52 1,58 1,59 1,59 –

POWIAT RAWICKI Orlen, Rawicz Statoil 123, Rawicz Lotos, Bojanowo PHU Robert Samol, Jutrosin SKR, Pakos³aw

4,33 4,29 4,30 4,39 4,29

4,58 4,53 4,40 – –

3,61 3,56 3,61 3,65 3,62

1,49 1,45 1,52 1,59 1,65

Opr. (luk)


OBOK PRAWA

7

Amatorzy s³odkoœci i… ¿elu

S£AWA. Za kradzie¿ odpowiedz¹ przed s¹dem 27- i 32-latek, którzy w lutym w jednym z miejscowych sklepów ukradli s³odycze. Rzadko zdarza siê, ¿eby kogoœ œwierzbi³y rêce na widok czekoladek i kawy. A jeœli ju¿ tak bywa, to przewa¿nie s³odycze wynosz¹ dzieci, i to z du¿ych marketów. W S³awie by³o inaczej. Na dobr¹ czekoladê i ciemny napój ze spor¹

dawk¹ kofeiny mieli ochotê dwaj mieszkañcy miasteczka. Na swój cel obrali ma³y sklep. – Pod koniec lutego skradli produkty o ³¹cznej wartoœci ponad 470 z³otych na szkodê w³aœciciela placówki – mówi Kazimierz Rubaszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okrêgowej w Zielonej Górze. Drugiej kradzie¿y dokonali w marcu. Tym razem ze sklepu znów

wynieœli kawê i… ¿ele do golenia za ponad 800 z³. – Podczas gdy jeden z nich odwraca³ uwagê ekspedientki, drugi krad³ – dodaje K. Rubaszewski. Trzeba przyznaæ, ¿e towar wynosili hurtowo. Do czego by³y im potrzebne takie iloœci produktów, tego nie ustalono. Obaj z³odzieje konsekwentnie nie przyznaj¹ siê do kradzie¿y. Grozi im od 3 miesiêcy do 5 lat wiêzienia. (luk)

Chcia³ daæ ³apówkê Po kaloryfery i lampy W¥SOSZ. Do 8 lat wiêzienia grozi 52-letniemu kierowcy samochodu z okolic W¹sosza, który chcia³ wrêczyæ policjantom ³apówkê. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany do kontroli drogowej w W¹soszu. Gdy policja poprosi³a go o okazanie dokumentów, okaza³o siê, ¿e nie ma ich przy sobie. Wyci¹gn¹³ wiêc 150

z³ i chcia³ je daæ policjantom. Stró¿e prawa ani drgnêli na widok banknotów. – PrzewieŸliœmy kierowcê na komendê – mówi Janusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. Okaza³o siê, ¿e w ogóle nie posiada on uprawnieñ do kierowania samochodem. Czeka go s¹d. (luk)

Ukrad³ koledze

RAWICZ. W jednej ze szkó³ podstawowych 11-latek ukrad³ pieni¹dze koledze z klasy. Ch³opiec zabra³ rówieœnikowi 166 z³ z piórnika schowanego w plecaku. Pieni¹dze by³y przeznaczone na zakup ksi¹¿ek na nastêpny rok szkolny. Z³odziejaszek wp³aci³ 145 z³ na... ksi¹¿ki dla siebie, a resztê wyda³ w kiosku.

– Sprawca najpierw mówi³, ¿e znalaz³ pieni¹dze, póŸniej przyzna³ siê do kradzie¿y – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Ch³opiec nie ma jeszcze 13 lat, dlatego nie mo¿e odpowiadaæ nawet przed s¹dem dla nieletnich. By³ ju¿ przez nas notowany za drobn¹ kradzie¿ dokonan¹ w markecie. J.W.

RAWICZ. Policja zatrzyma³a sprawców w³amania do opuszczonego biurowca dawnego Elbudu przy ul. Armii Krajowej. S¹ nimi dwaj bracia w wieku 45 i 52 lat, mieszkañcy miasta. W³amywacze dostali siê do budynku wybijaj¹c szybê w oknie i wystawiaj¹c je z zawiasów. Skradli 8 kaloryferów i 30 lamp jarzeniowych o ³¹cznej wartoœci ponad 5000 z³. Szybko zostali namierzeni przez policjê. Kaloryfery zd¹¿yli sprzedaæ w punkcie skupu z³omu, tam je znaleziono. Nie odzyskano natomiast jarzeniówek. Funkcjonariusze ustalaj¹, co sprawcy z nimi zrobili. Obaj mê¿czyŸni byli ju¿ karani za podobne przestêpstwa. Teraz grozi im do 10 lat pozbawienia wolnoœci. J.W.

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA W LESZNIE

ZAPRASZA NA

DARMOWE SZKOLENIA „DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH PO PIĘĆDZISIĄTYM ROKU ŻYCIA”

PROJEKT 50 + kariera

Z ZAKRESU: * KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, * BUKIECIARSTWO, * PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY, * OBSŁUGA KOMPUTERA Z MINIMUM SANITARNYM I OBSŁUGA KASY FISKALNEJ, * MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO. INFORMACJE I ZAPISY PRZYJMUJEMY POD NUMEREM TEL: (065) 529 25 21 LUB OSOBIŚCIE ZDZ CK LESZNO UL. KRÓTKA 5

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Koniec drogich leków w Lesznie

APTEKA STYLOWA już otwarta

CENY PRODUCENTA

godz. otwarcia: pon.-pt. 8-19 sob. 8.30-14.30 Leszno, ul. Narutowicza 29 (naprzeciwko Rossmanna, obok starej synagogi)


SPRAWY

8

Walcz¹ o drogê dla s – Czujemy siê tak, jakbyœmy chcieli wy³udziæ i przehulaæ te pieni¹dze – mówi¹ Alicja i Leszek Kurpiszowie z K¹kolewa. – A przecie¿ nam chodzi wy³¹cznie o dobro dziecka. S¹ zdumieni tym, jak potraktowali ich urzêdnicy. Nie doœæ, ¿e dali nadziejê na dofinansowanie, po czym odmówili przyznania pieniêdzy, to jeszcze nie chc¹ s³yszeæ ¿adnych wyjaœnieñ. Nie przyjêli i nawet nie przeczytali odwo³ania, które przygotowa³a rodzina Kurpiszów. – Jesteœmy samodzieln¹ instytucj¹ – us³ysza³ w urzêdzie pan Leszek. Odwo³anie mia³o trafiæ do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie. Placówka dysponuje pieniêdzmi z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na likwidacjê barier architektonicznych. I z tego w³aœnie programu chcieli skorzystaæ pañstwo Kurpiszowie. Ich syn S³awek choruje na postêpuj¹cy zanik miêœni. Po domu porusza siê na wózku inwalidzkim. Gorzej jest tu¿ za drzwiami mieszkania – nie prowadzi do niego ¿adna droga dojazdowa. Rodzina musi przeciskaæ siê z wózkiem do ulicy d³ugim i w¹skim przesmykiem miêdzy murami. Co gorsza – karetka pogotowia te¿ nie podjedzie pod dom. – A liczba interwencji lekarskich bêdzie przypuszczalnie ros³a – podkreœlaj¹ rodzice. Dlatego staraj¹ siê o wybudowanie kawa³ka drogi do ulicy, by mo¿na by³o dojechaæ pod drzwi mieszkania. – Moglibyœmy bezpoœrednio na

rêkach przenosiæ S³awka z mieszkania do samochodu, unikaj¹c uci¹¿liwego i bolesnego dla syna sadzania go najpierw w wózku, a póŸniej ponownego przenoszenia go do samochodu – t³umacz¹ A. i L. Kurpiszowie. 7 maja pracownicy PCPR przyjechali na wizjê lokaln¹. – Pojechaliœmy razem ze S³awkiem pokazaæ, jak to wszystko wygl¹da. Powiedziano nam, ¿e ca³ej kwoty na pewno nie dostaniemy, ¿e mog¹ daæ 5 tysiêcy. Odpowiedzia³am, ¿e dobre i to, ¿e jeszcze bêdê szuka³a sponsorów – relacjonuje pani Alicja. OdpowiedŸ przysz³a szybko. By³a negatywna. Dofinansowania nie bêdzie, bo brak dojazdu do posesji nie dotyczy syna S³awomira, utrudnia jedynie dojazd wiêkszych pojazdów bezpoœrednio przed zamieszkany przez Pani rodzinê budynek – napisano w uzasadnieniu. Ponadto dodano, ¿e S³awek mo¿e swobodnie poruszaæ siê na wózku. – Czy oni nie rozumiej¹, jaka to choroba? Za 2-3 miesi¹ce syn mo¿e byæ ca³kiem unieruchomiony. Jego miêœnie ca³y czas s³abn¹ – denerwuje siê pan Leszek. Chcia³ siê odwo³aæ. Nie umo¿liwiono mu nawet z³o¿enia pisma. – Nie wyj¹³ go, nie pokaza³ nam tego odwo³ania – wspomina Emilia Konieczna, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Lesznie, po czym dodaje, ¿e od tej decyzji nie ma ju¿ odwo³ania. – Od trzech lat staramy siê o pomoc. Mamy zgodê na zasypanie rowu melioracyjnego i utwardzenie nawierzchni. Zebranie dokumentów i opracowanie projektu kosztowa³o nas oko³o 3 tysiêcy z³otych – wylicza L. Kurpisz. Pieni¹dze na likwidacjê barier architektonicznych zosta³y ju¿ rozdzielone. 16 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 28 – negatywnie. – Chcielibyœmy wszystkim pomóc, bo o to przecie¿ chodzi. Jednak wniosków by³o znacznie wiêcej ni¿ pieniêdzy. Musieliœmy wybieraæ – wyjaœnia Dorota Winiarska, inspektor ds. pomocy osobom niepe³nosprawnym w PCPR w Lesznie. Ostateczna decyzja zosta³a podjêta po przeprowadzeniu wizji lokalnych w domach osób, które stara³y siê o dofinansowanie. Urzêdnicy trafili wiêc tak¿e do pañstwa Kurpiszów. – Nie widzieliœmy tam bariery architektonicznej. Ch³opiec jest w stanie dostaæ siê do domu na wózku i na noszach. Podobne sytuacje maj¹ miejsce w blokach. Tam te¿ karetka nie mo¿e podjechaæ pod same drzwi – twierdzi E. Konieczna. Poza tym rodzina z K¹kolewa nie za³¹czy³a wszystkich wymaganych dokumentów. Zabrak³o zgody s¹siadów na zasypanie rowu melioracyj-

Fot. 2x E. Baldys IS³awek choruje na postêpuj¹cy zanik miêœni. Po domu porusza siê na wózku inwalidzkim.

nego, zezwolenia na wybudowanie drogi i podzia³u geodezyjnego nowego dojazdu. – Jeœli wydajemy pieni¹dze, musimy byæ pewni, ¿e inwestycja zosta-

nie wykonana – zaznacza D. Winiarska. Urzêdnicy proponuj¹ rodzinie wyst¹pienie z ponownym wnioskiem, ale nie na nowy dojazd, lecz

IRodzina musi przeciskaæ siê z wózkiem do ulicy d³ugim i w¹skim przesmykiem miêdzy murami.

SYSTEM RATALNY


SPRAWY

syna

O jeden przedmiot wiêcej Od lutego studentom PWSZ w Lesznie dorzucono jeszcze jeden przedmiot. Kto wie, czy w ¿yciu nie najwa¿niejszy, choæ wyk³adany bardzo krótko. A z pytaniami – Jak wam siê uda³o to wdro¿yæ ? – przyje¿d¿aj¹ do Leszna emisariusze nawet tak renomowanych uczelni, jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

na wybudowanie dogodnego podjazdu do domu i utwardzenie obecnej w¹skiej drogi. Ci jednak chc¹ dalej staraæ siê o zbudowanie nowej drogi. Jeœli ktoœ móg³by i chcia³by pomóc rodzinie, mo¿e skontaktowaæ siê z nasz¹ redakcj¹. (kin)

W tym roku na likwidacjê barier architektonicznych Rada Powiatu Leszczyñskiego przeznaczy³a 80.000 z³ z PFRON. Wszystkie pieni¹dze ju¿ zosta³y rozdysponowane. Nowe wnioski mo¿na sk³adaæ w ka¿dej chwili. Niewykluczone, ¿e pojawi¹ siê dodatkowe fundusze.

Szukamy skarbów

9

Kolejna godna polecenia impreza turystyczna w gminie Przemêt. W niedzielê, 14 czerwca, rusza X Rajd Rowerowy. Trasa bêdzie liczyæ oko³o 33 km. Tym razem imprezê zorganizowano pod has³em „Szlakiem skarbów”. Uczestnicy zwiedz¹ m.in. Wilcz¹ Dziurê i w¹wóz Bobrówka. Na popas zatrzymaj¹ siê w gospodarstwie agroturystycznym U Wujka Krzysia w Kluczewie. Ci, którzy wyka¿¹ siê sprawnoœci¹ i wiedz¹, maj¹ szanse wygraæ cenne nagrody: rowery górskie, sprzêt, stroje kolarskie i wiele innych niespodzianek. Koszt uczestnictwa wynosi 15 z³ dla doros³ych, 10 z³ dla dzieci do lat 14 i zawiera serwis techniczny, ubezpieczenie i ciep³y posi³ek. Wp³at mo¿na dokonaæ w biurze obs³ugi klienta Urzêdu Gminy Przemêt lub na konto podane przez organizatorów – tel. 065 549-60-71 wew. 48. Telefonicznie nale¿y te¿ podaæ dane osobowe uczestnika. KZ

ponad 17 lat. Po krótkim wyk³adzie Chodzi o inicjatywê funkcjonuj¹cego przy szkole WOPR, który za- ka¿dy ze studentów æwiczy indywiproponowa³ w³adzom uczelni, ¿eby dualnie na manekinie AMBU, jak wszystkich studentów koñcz¹cych prowadziæ sztuczne oddychanie i w danym roku naukê poddaæ prze- masa¿ serca. Nafaszerowany czujniszkoleniu w zakresie reanimacji i kami fantom jest pod³¹czony do obs³ugi automatycznego defibryla- komputera i rzutnika, wiêc wszysttora. Innowacyjnoœæ pomys³u pole- kie b³êdy pope³niane w trakcie zaga na masowoœci, bo zajêcia z za- improwizowanej akcji od razu s¹ sad udzielania pierwszej pomocy wyœwietlane na ekranie w formie przedmedycznej s¹ prowadzone w wykresów. Prowadz¹cy reanimacjê widzi na niektórych zak³adach pracy, szko³ach lub dla wybranych zaintereso- przyk³ad, ¿e wt³oczy³ powietrze do ¿o³¹dka zamiast do p³uc albo zbytwanych grup, np. harcerzy. Nigdy dot¹d nie pomyœlano jednak, ¿eby takim programem obj¹æ ca³¹ braæ studenck¹. Cykl szkoleñ ruszy³ w lutym i bêdzie trwa³ do koñca czerwca. Obejmuje studentów wszystkich kierunków – ³¹cznie prawie 800 osób. W uczelnianej bibliotece prowadzi je Grzegorz Kapitan, instruktor WOPR nr 1012, absolwent pierwszego rocznika Instytutu Wychowania Fizycznego w Lesznie. Te zagadnienia s¹ dla niego „chlebem powszednim”. W szeregach wodniaków z maltañskim krzy¿em dzia³a IGrzegorz Kapitan – inicjator szkoleñ.

IJedna z kursantek – Agnieszka Ritter z Ponieca.

nim naciskiem po³ama³ ¿ebra poszkodowanemu. Zdaniem Grzegorza Kapitana, wystarczy 5-7 minut æwiczeñ, ¿eby kursant poprawnie i bez lêku kontynuowa³ akcjê. Wa¿ne, ¿e robi³ to w³asnorêcznie, a tym samym oswoi³ siê z trudn¹ sytuacj¹. I brutaln¹ prawd¹, ¿e uratowane ¿ycie du¿o cenniejsze jest od pêkniêtego ¿ebra. Obserwowaliœmy zajêcia prowadzone z grup¹ studentek III roku pedagogiki spo³ecznej. Przyzna³y, ¿e

¿adna z tego rodzaju edukacj¹ wczeœniej siê nie spotka³a. ¯adna te¿ nie mia³a do czynienia z automatycznym defibrylatorem, czyli przyrz¹dem, który za pomoc¹ serii elektrowstrz¹sów wznawia pracê serca. Æwiczy³y z treningowym, doskonale jednak wiedzia³y, ¿e prawdziwy ogólnodostêpny znajduje siê przy portierni w holu budynku g³ównego uczelni. Na szczêœcie nikomu dotychczas nie by³ potrzebny.

Promocja wakacyjna KLIMATYZACJA – napełnienie i sprawdzenie 99 zł brutto* KLOCKI HAMULCOWE – wymiana już od 49 zł brutto* Gratisowe sprawdzenie kluczowych elementów w pojeździe *Szczegóły u doradcy

AUTO - MRÓZ LESZNO Sp. z o.o. ul. Balonowa 57, 64-100 Leszno-Strzyżewice

centrala 065 529-39-39 salon sprzedaży 065 525-96-08 serwis i części 065 525-96-20

Fot. 2x autor

ZBIGNIEW KORONA


ROLNICTWO

10

Truskawkowy tryptyk Już się pojawiły. W ogródku, na straganach, w przydrożnych punktach sprzedaży. Drobne, smakowite, o cudownym aromacie. Pierwszy owoc – oczekiwany zwiastun lata. Formalnie jest poziomką wielkoowocową z rodziny różowatych, ale i tak wszyscy mówią krótko: truskawka. *** Gdy jedni ostrzą na nią zęby, inni w pocie czoła pracują w polu. A to ciężka praca – od rana do wieczora. I to od jesieni, gdy nowe sadzonki trzeba nawieźć obornikiem, a potem ręcznie odchwaszczać, bo to roślina 3-letnia. Najlepiej owocuje w drugim roku i wtedy – przy sprzyjających warunkach pogodowych, to jest dużej wilgotności w czasie wegetacji i suchej, słonecznej pogodzie podczas zbiorów – z 1 hektara potrafi dać 20-25 ton owoców. Prawie tyle, co ziemniaki. Są regiony, gdzie od lat uprawia się truskawki. Tak jest m.in. w Dębowej Łęce koło Wschowy. Trudni się tym co drugi rolnik. Najwięksi posiadają plantacje wielkości kilku hektarów. W okresie zbioru do pomocy zatrudniają ludzi i aktualnie płacą po 6 zł za godzinę. W tym czasie najbardziej wydajne pracownice, bo w tej konkurencji panowie wyraźnie zostają w tyle, potrafią zebrać nawet 40 koszyków. W Dębowej Łęce solidnie pracują, ale też potrafią się bawić i promować specyfikę miejscowych upraw. W sobotę Rada Sołecka, OSiR i Krzysztof Rękoś, pełnomocnik burmistrza ds. zwalczania problemów alkoholowych, zorganizowali II Gminne Święto Truskawki, którego pomysłodawczynią była Danuta Stefaniak, przewodnicząca KGW. Pomimo niepogody było co oglądać, a przede wszystkim smakować. *** Warto wiedzieć, że nasz apetyt na pierwsze truskawki ma głębokie, biologiczne uzasadnienie. Są one doskonałym źródłem krwiotwórczego żelaza, potasu, aminokwasów, makro- i mikroelementów, a witaminy C mają dużo więcej niż cytryny i grejpfruty. Cennymi składnikami są antocyjany, które obniżają kruchość naczyń

Gostyń, ul. Poznańska 33 tel. 0-65 572-33-36

▲ Krystyna i Roman Haupka z Leszna od 10 lat uprawiają truskawki na niespełna 2-hektarowej plantacji, właśnie w Dębowej Łęce. I na pniu sprzedają tak dorodne owoce.

włoskowatych, wzmagając ukrwienie dna oka polepszają widzenie oraz wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Dlatego Francuzi, pijący czerwone wino z dużą zawartością antocyjanów, tak rzadko ulegają zawałom serca. Dojrzałe truskawki zawiera-

P.U.H. B&B Sp.j

ją bromelinę, enzym ułatwiający trawienie białka, rozpuszczający skrzepy, leczący chorobę wieńcową serca, zapalenie żył, infekcje układu moczowego i wzmagający działanie antybiotyków. I nie tuczą, bo 1 szklanka owoców (ok. 144 g) zawiera aż 132 g wody

Leszno, ul. Poznańska 27 tel. 0-65 529-92-88

i tylko 45 kalorii. Sporą za to ilość pektyn, które oczyszczając jelita z resztek pokarmowych, przywracają prawidłową florę bakteryjną. *** Trzecią odsłonę tego tryptyku stanowi hurtowy odbiorca. Poje-

chaliśmy więc do Rydzyny, gdzie od lat działa największa w naszym regionie zamrażalnia warzyw i owoców – spółki Hipsz. Zatrudnia 50 stałych pracowników i drugie tyle sezonowych. Surowiec pozyskuje z Dolnego Śląska i Wielkopolski, a 90 procent produkcji eksportuje do krajów Unii Europejskiej. Owoce po umyciu trafiają do tunelu lifilizacyjnego, gdzie są zamrażane strumieniem zimnego powietrza o temperaturze minus 28-30 stopni Celsjusza. Renata Piasecka, pełnomocnik zarządu do spraw systemu zarządzania jakością, powiedziała nam, że od 5-6 lat daje się zauważyć ocieplenie klimatu i związany z tym o 2-3 tygodnie wcześniejszy wysyp truskawek. – Skup ruszy dopiero po święcie Bożego Ciała, ale będziemy przyjmować tylko owoce odszypułkowane. Preferujemy odmianę Senga-Sengana, którą cechuje ciemne ubarwienie i aromat zachowany w mrożonce i przetworach. Najwięksi dostawcy mają po 10-15 hektarów i działają na terenie gmin Krobia i Rydzyna. Zbytem u nas zainteresowani są też plantatorzy spod Wschowy, ale oni uprawiają głównie odmiany konsumpcyjne, nienadające się do przetwórstwa przemysłowego – wyjaśnia prezes Piasecka. Byliśmy trochę zdziwieni, że firma nie ustaliła jeszcze ceny skupu. Przybliżona zawarta jest w kontrakcie z plantatorem, ostateczną zweryfikuje rynek. A tu, według naszego rozeznania, prognozy dla producentów są niekorzystne. Na światowych rynkach ceny mrożonych truskawek spadły z 1400 do 1100 euro za tonę i znawcy prognozują cenę skupu na poziomie zaledwie 1,5-2 zł/kg. Czy wtedy plantatorom opłaci się rozpoczynać zbiór? Póki co rozkoszujmy się ich smakiem. Tekst i fot. ZBIGNIEW KORONA


SPRAWY

Student pilnie poszukiwany Rozpoczyna siê nabór na studia, a wraz z nim ostra rywalizacja prywatnych uczelni o studentów. Kto nie poradzi sobie w nadchodz¹cych chudych latach, bêdzie musia³ zamkn¹æ interes. Pi¹tek, godzina 9 w Wy¿szej Szkole Marketingu i Zarz¹dzania w Lesznie. Œwie¿o skoszone trawniki i eleganckie wnêtrza zachwyci³yby niejednego studenta polskiego uniwersytetu. Tabliczka przy wejœciu wskazuje punkt rekrutacyjny i rektorat. W uczelni nie widaæ jednak ¿ywej duszy. Dopiero na pierwszym piêtrze s³ychaæ lekki szmer – to bezrobotni uczestnicz¹cy w kursie florystycznym. Poza tym niezm¹cona cisza i spokój. W 2007 roku szko³a po raz pierwszy nie uruchomi³a studiów dziennych, bo do stacjonarnej nauki zg³aszali siê tylko nieliczni chêtni. Rok póŸniej jej los podzieli³a Wy¿sza Szko³a Humanistyczna. Trudno siê dziwiæ, ¿e ich w³aœciciele mówi¹ niemal jednym g³osem. – Nie jesteœmy w stanie walczyæ o studenta dziennego, skoro na uczelniach publicznych mo¿na siê uczyæ za darmo. Ale tam, gdzie siê p³aci, czyli w przypadku studiów zaocznych, wielu wybiera jednak nasz¹ szko³ê – t³umaczy twórca i kanclerz WSH Ryszard Karmoliñski. – Dziœ nawet w ma³ych miastach powstaj¹ uczelnie dotowane przez pañstwo, robi¹c konkurencjê prywatnym. Gdyby jednak zmieni³ siê system finansowania edukacji i pieni¹dze pod¹¿a³yby za studentem, szanse by siê wyrówna³y – twierdzi za³o¿yciel i rektor WSMiZ Jan So³tysiak. Mimo ograniczenia dzia³alnoœci do studiów zaocznych obie uczelnie wci¹¿ jednak nieŸle prosperowa³y. WSMiZ szczyci siê tym, ¿e koñczyli j¹ szefowie najwiêkszych zak³adów w okolicy, a do tego jeszcze wielu samorz¹dowców. Kanclerz Karmoliñski z kolei zachwala swoj¹

uczelniê, twierdz¹c, ¿e niejedna napisana tu praca magisterska by³a na poziomie doktorskiej. Takich mocnych argumentów szefowie prywatnych szkó³ bêd¹ musieli mieæ jednak coraz wiêcej, bo – choæ Polska z oko³o 2 milionami studentów jest pod tym wzglêdem w œwiatowej czo³ówce, a niepubliczne oœrodki edukacyjne wci¹¿ zarabiaj¹ krocie – to najwyraŸniej koñcz¹ siê dla nich t³uste lata. Nadchodzi ni¿ demograficzny. WSMiZ w czasach swojej Fot. E. Baldys p r o s p e r i t y ▲ – Jeœli nie da siê zwiêkszyæ liczby studentów, to przyjmowa³a trzeba j¹ przynajmniej utrzymaæ – mówi kanclerz Wy500 nowych ¿szej Szko³y Humanistycznej Ryszard Karmoliñski. studentów. Od kilku lat naukê w niej rozpoczyna o trzy lata temu prawie 4500 studenpo³owê mniej osób. Tak¿e w WSH tów Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zaka¿dego roku studia podejmuje o wodowej co roku ubywa oko³o 300 oko³o 50 maturzystów mniej (w z nich. To dopiero pocz¹tek demograubieg³ym roku 353), chocia¿ wci¹¿ nie s³abnie zainteresowanie studia- ficznych problemów, jakie pukaj¹ do mi magisterskimi (703 osoby w 2008 bram szkó³. Tylko w kolejnym roku roku). Problem dotyka te¿ uczelni akademickim liczba polskich 19-24pañstwowych, bo licz¹cej jeszcze latków zmniejszy siê o 300 tysiêcy.

Szacuje siê, ¿e w 2015 roku spadnie o dalsze pó³ miliona. A wtedy – jak twierdzi Bartosz Loba z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w rozmowie z „Newsweekiem” – studia rozpoczynaæ bêdzie najwy¿ej tylu maturzystów, ilu obecnie trafia do samych tylko uczelni pañstwowych. To nie koniec z³ych wieœci. Liczba nowych studentów mo¿e siê dodatkowo zmniejszyæ z powodu braku poboru do wojska. – Brali zaœwiadczenia z uczelni, ¿eby omin¹æ s³u¿bê wojskow¹. Ale dotyczy³o to g³ównie uczelni pañstwowych, bo tam mogli taki dokument otrzymaæ za darmo – t³umaczy Ryszard Karmoliñski. Eksperci nie maj¹ jednak w¹tpliwoœci, ¿e prywatnych uczelni bêdzie w Polsce za du¿o. Tylko w tym roku – na razie g³ównie z powodu niskiego poziomu kszta³cenia – zlikwidowanych zostanie przynajmniej 14 szkó³ w kraju (w latach 2005-2008 zamkniêto zaledwie 3). Kolejne jednak mog¹ zakoñczyæ dzia³alnoœæ przede wszystkim z powodu braku studentów. Dlatego w najbli¿szych latach, aby utrzymaæ siê na rynku, nie wystarczy proponowaæ maturzystom popularnych od lat studiów humanistycznych albo zwi¹zanych z marketingiem. Teraz, jak nigdy dot¹d – uczelnie bêd¹ siê dwoiæ i troiæ, aby przyci¹gn¹æ klientelê, proponuj¹c im coraz modniejsze kierunki. WSH rusza w³aœnie z licencjackimi studiami kosmetologicznymi, magisterskimi z promocji zdrowia, a w planie ma kszta³cenie specjalistów od bezpieczeñstwa narodowego. – Jeœli nie da siê zwiêkszyæ liczby studentów, to trzeba j¹ przynajmniej

11

utrzymaæ. Liczê, ¿e nowe kierunki zbilansuj¹ ewentualne straty – przewiduje Ryszard Karmoliñski. Z kolei Jan So³tysiak szansy na przetrwanie uczelni upatruje te¿ w dodatkowej dzia³alnoœci. – Udostêpniamy pomieszczenia na konferencje i szkolenia, dorabiamy na dzia³alnoœci wydawniczej. Wszystko, aby nie podnosiæ kosztów nauki pozosta³ym studentom – mówi. ¯eby zapewniæ sobie studentów na ciê¿kie czasy, uczelnie coraz czêœciej wspó³pracuj¹ te¿ ze szko³ami œrednimi, a nawet gimnazjami. – Podpisujemy umowy z kilkoma liceami i spodziewam siê, ¿e dziêki temu studentów nie bêdzie nam ubywaæ – uwa¿a Janusz Po³a, prorektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie. Jego uczelnia, wychodz¹c naprzeciw coraz wê¿szej, a co za tym idzie coraz bardziej wymagaj¹cej grupie potencjalnych studentów, planuje te¿ otwarcie kierunku pielêgniarskiego, informatycznego i finansowo-rachunkowego. Szko³y wy¿sze najwyraŸniej wiêc sposobi¹ siê do walki. Z pewnoœci¹ nie obejdzie siê bez przegranych. Najczarniejsze scenariusze zapowiadaj¹ zamkniêcie nawet co trzeciej prywatnej uczelni w Polsce. Czy w Lesznie przetrwaj¹ wszystkie trzy (w tym jedna publiczna)? – Na razie spadek liczby studentów rozpoczynaj¹cych u nas naukê mocno zosta³ zahamowany – twierdzi Jan So³tysiak. Dodaje jednak, ¿e równie jak ni¿u demograficznego obawia siê odp³ywu polskich studentów za granicê. – Prywatna uczelnia to dzia³alnoœæ gospodarcza jak ka¿da inna i jak one ma swoje granice. Trzeba siê wiêc liczyæ nawet z tym, ¿e w pewnym momencie trzeba bêdzie z niej zrezygnowaæ. MIROS£AW WLEK£Y

Zdrowe jad³o Matematyka to zabawa na festynie Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Rawiczu zorganizowa³ trzeci¹ edycjê regionalnej olimpiady matematycznej ,,Zostañ Pitagorasem’’.

Jest to rywalizacja dla uczniów szkó³ specjalnych. Wziê³o w niej udzia³ 37 gimnazjalistów i uczniów szkó³ zawodowych z Zespo³ów

Szkó³ Specjalnych w Lesznie, Koœcianie, Rawiczu, ¯migrodzie i Brzeziu oraz Specjalnych Oœrodków

Szkolno-Wychowawczych w Rydzynie, Wschowie i W¹soszu. Celem konkursu jest pokazanie, ¿e matematyka to równie¿ zabawa. Uczestnicy

rozwi¹zywali test z 20 pytaniami. Za prawid³owe odpowiedzi mo¿na by³o zdobyæ maksymalnie 80 punktów.

Wœród gimnazjalistów najlepsi byli Dawid Œcigocki ze Wschowy i Piotr Kopa z Rawicza, którzy uzyskali po 60 pkt. Drugie miejsce zaj¹³ Jacek Wojciechowski ze Wschowy, trzecie Natalia Idzikowska z Leszna. Wœród uczniów szkó³ zawodowych zwyciê¿y³ Tomasz Bartkowiak z Rawicza (72 pkt) przed Dawidem Strugarkiem z Koœciana, Dariuszem Dopieralskim z Rawicza i Sandr¹ Œcigock¹ ze Wschowy. Organizatork¹ olimpiady by³a Adriana Maruwka (na zdjêciu wraz z uczniami, którzy rozwi¹zywali test), nauczycielka matematyki w ZS w Rawiczu. Konkurs wspar³o Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz firma Roberta Balcera i Cukiernia Anna. Tekst i fot. J.W.

Fot. E. Baldys ▲ Na II Otwartym Festynie Integracyjnym Gimnazjum nr 4 w Lesznie nie tylko œwietnie siê bawiono, ale równie¿ zajadano siê do woli zdrow¹ ¿ywnoœci¹. Uczennice z klasy Ib, wspólnie z opiekunem Jaros³awem Nowakiem, przygotowa³y stoisko ze swojskim jad³em. Uczestnikom festynu oferowano domowy smalec, którym mo¿na by³o posmarowaæ pajdê chleba z wiejskiego pieca. Kto siê posili³, móg³ obejrzeæ wystêp ma¿oretek i grupy tanecznej Iskierki oraz wys³uchaæ koncertu grupy muzycznej DIRTY ADWERT. Za trafny rzut do kosza mo¿na by³o wygraæ 100 z³, a w loterii fantowej atrakcyjne nagrody. Milusiñscy mieli okazjê wys³uchaæ ciekawej bajki, natomiast dzieci starsze mog³y sprawdziæ swoje umiejêtnoœci w ró¿nych konkursach. Udan¹ imprezê przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego – Agata Sadowska i Marek Pawlak.


LUDZIE

12

Poleci do Ameryki

Agnieszka Wujek z Nowej Telewizji Gostyñ jest jedn¹ z dziesiêciu osób w Polsce, które polec¹ we wrzeœniu – jako absolwenci Programu Liderzy – do Stanów Zjednoczonych. Uczestniczyæ tam bêd¹ w specjalnie dostosowanym do ich potrzeb i zainteresowañ cyklu wizyt studyjnych w ró¿nych czêœciach USA.

s W ka¿de pogodne popo³udnie amatorzy gry w karty zajmuj¹ swoje miejsca.

Fot. 2x E. Baldys

Parkowi karciarze

Od lat w wiosenne i letnie popo³udnia spotykaj¹ siê w leszczyñskim parku Jonstona. Karty rozdaje ju¿ kolejne pokolenie. Stanis³aw: – Nauczy³em siê graæ w czasie wojny, kiedy pozamykali szko³y. Mieliœmy mnóstwo wolnego czasu, wiêc zabijaliœmy go kartami. Zdzis³aw: – A ja dopiero w parku nabra³em karcianych szlifów. Tu jest prawdziwa karciana szko³a. Edmund: – Graj¹ sami emeryci. Dla zabawy, bez wysokich stawek. Po 10 groszy od rozdania. Fortuny nie da siê straciæ. Jan: – Jak karta kiepsko idzie, przegrasz najwy¿ej 20 z³otych, ale rzadko to siê zdarza. Stanis³aw: – Kiedyœ gra³o siê tu w tysi¹ca albo w pokera. Dziœ wszyscy wol¹ kopa. Wygodniej, bo nie trzeba zapisywaæ. Hirek: – Spokojnie, bez krzyku, bez ha³asu, tylko czasami jacyœ gracze siê pogryz¹. Domownicy? Modl¹ siê, ¿ebyœmy na karty poszli. Skacz¹ z radoœci, ¿e siê popo³udniami dziadków z domu pozbêd¹. Edmund: – Niektórzy z nas s¹ ju¿ wdowcami. Wszyscy z okolicy. Najdalej z Prochowni albo Sikorskiego. Tylko Bronek czasami przyje¿d¿a rowerem a¿ z Gronowa. W kieszeni Stanis³awa dzwoni telefon. Wyci¹ga nowoczesn¹ nokiê. Pozostali œmiej¹ siê i przedrzeŸniaj¹: – Stasiu, do domu!

Hirek: – Spotykamy siê o 14. Dawniej gra³o siê tu nawet do 23. Ale my o 18 siê rozchodzimy. Ani minuty d³u¿ej. ¯eby zd¹¿yæ na dobranockê (œmiech). Zdzis³aw: – Tutaj wszystko reguluje pogoda. Zim¹ mamy ciche lokum. Ale kiedy zaczyna grzaæ s³oñce, zaraz przychodzimy do parku.

Stanis³aw: – A w najlepsz¹ pogodê stolików nawet brakuje. Edmund: – Ostatnio mamy tu o wiele wygodniej i ³adniej. Kiedyœ by³y zwyk³e ³awki. Ale jak trasê W-Z budowali, przyszed³ do nas prezydent. Uzgadnia³ z nami co i jak.

Festyn parafialny

W najbli¿sz¹ niedzielê, 14 czerwca o godz. 15 na boiskach i dziedziñcu Szko³y Podstawowej nr 10 w Lesznie rozpocznie siê festyn parafii œw. Jana Chrzciciela, organizowany przez dzia³aj¹c¹ przy parafii Akcjê Katolick¹. Przygotowano mnóstwo atrakcji, m.in.: loteriê fantow¹ z interesuj¹cymi nagrodami (g³ówn¹ nagrod¹ jest skuter oraz rowery), zmagania sportowe, w tym mecz pi³karski, w którym zagraj¹ przeciwko sobie cz³onkowie Katolickiego Stowarzy-

szenia M³odzie¿y oraz ojcowie franciszkanie z klasztoru w Osiecznej. Podczas festynu zostan¹ wrêczone dyplomy i nagrody dla dzieci i m³odzie¿y – zwyciêzców konkursów plastycznych, literackich i sportowych. Rozstrzygniêty bêdzie tak¿e konkurs fotograficzny pod has³em „Krajobraz Bogiem pisany”. Nie zabraknie grilla, smacznych domowych wypieków oraz doskona³ej muzyki w wykonaniu zespo³u Venus. Zapraszamy. (and)

Mówiliœmy, ¿e cztery stanowiska w zupe³noœci wystarcz¹. No i mamy teraz ³adne stoliki. Zdzis³aw, wskazuj¹c na Hirka: – ¯adnych wielkich mistrzów tu nie by³o, ale s¹ tacy, co zazwyczaj wygrywaj¹. Jan wrzuca wygrane dziesiêciogroszówki do maleñkiej portmonetki, jak¹ ka¿dy ma przed sob¹ na stole. Mówi: – Muszê siê wyprostowaæ. Kto mnie zast¹pi? Hirek (jest 17.40): – Masz dwadzieœcia minut na rozruszanie siê i do domu. Zdzis³aw: – W niedzielê wiêkszoœæ sobie granie odpuszcza. W sobotê te¿ rzadziej przychodzimy. Ale w tygodniu nikt sobie kart nie podaruje. Edmund: – Z okazji otwarcia trasy W-Z mieliœmy mistrzostwa, by³o piwko, przyszed³ nawet prezydent. Obieca³, ¿e jak przejdzie na emeryturê, te¿ przyjdzie do nas graæ. Hirek: – Za szybko lata lec¹. Niedawno mia³em 20, a teraz ju¿ 80. Zdzis³aw: – Wiêkszoœæ z nas gra tu od lat 90. A z ka¿dym rokiem coraz gorszy jest lêk przed zim¹. Co trochê pogramy, znów jest zima. Edmund: – Trzy czwarte z nas ju¿ na cmentarzu. Zdzis³aw: – A narybku, proszê pana, brakuje. M³odsi nie garn¹ siê do kart. Bojê siê, ¿e karty, tak jak kiedyœ szachy, te¿ znikn¹ z parku. Szachiœci, którzy tu przychodzili, ju¿ poumierali. Kiedy byliœmy m³odzi – pracowaliœmy jeszcze – przechodz¹c przez park, patrzyliœmy na karciarzy. Co sobie myœleliœmy? ¯e starzy ci ludzie s¹. Hirek: – Pytanie, co oni teraz sobie o nas myœl¹… Jeszcze nikt nie przyszed³, nie zapyta³… Wybija godzina 18, karciarze zamykaj¹ mniej lub bardziej wype³nione dziesiêciogroszówkami portmonetki, ¿egnaj¹ siê do jutra i rozchodz¹ ka¿dy w swoj¹ stronê. MIROS£AW WLEK£Y

Agnieszka Wujek jest absolwentk¹ Programu Liderzy, prowadzonego przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci. – Program Liderzy wspiera rozwój, kwalifikacje i umiejêtnoœci osób, które dzia³aj¹ w swoim œrodowisku na rzecz lokalnej spo³ecznoœci – wyjaœnia Agnieszka Wujek z Nowej Telewizji Gostyñ. – Program skierowany jest g³ównie do aktywnych uczestników lokalnych projektów finansowanych w ramach ró¿nych programów Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Przez pó³tora roku w oœrodku pod Warszaw¹ odbywa³y siê zjazdy, podczas których uczestnicy Programu Liderzy rozwijali swoje liderskie kompetencje: wie-

Agnieszka Wujek. – Nie wiem, co przes¹dzi³o, ¿e zosta³am wytypowana na wyjazd do USA – przyznaje. W œrodowisku gostyñskim Agnieszka Wujek dzia³a w ró¿nych organizacjach i stowarzyszeniach. Za³o¿y³a Fundacjê „Miejsce moje”, s³u¿¹c¹ lokalnej spo³ecznoœci, by³a koordynatorem projektu „E-merytki jutra”, który szkoli³ panie powy¿ej 55. roku ¿ycia w zakresie obs³ugi komputera i Internetu, aktywnie dzia³a w Gostyñskim Stowarzyszeniu na rzecz Kobiet Jestem, wraz z kole¿ank¹ z Programu Liderzy za³o¿y³a Fundacjê „Obywatelki”, która swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a w styczniu tego roku. – Stwierdzi³yœmy, ¿e potrzebna jest fundacja, która bê-

Fot. autor s Agnieszka Wujek jest absolwentk¹ czwartej edycji Programu Liderzy. Do pi¹tej edycji zakwalifikowa³ siê kolejny mieszkaniec Gostynia – Andrzej Konieczny ze Stowarzyszenia Dziecko.

dzê, umiejêtnoœci, doœwiadczenia, postawy, rozwój. – By³y ró¿ne tematy i spotkania z ciekawymi ludŸmi – podkreœla A. Wujek. – Ka¿dy uczestnik mia³ swojego tutora – opiekuna, który siê nim zajmowa³. W ubieg³ym roku po raz pierwszy dla dziesiêciu absolwentów Programu Liderzy zorganizowano w ramach International Visitors Program – prowadzony przez Departament Stanu USA – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. W tym roku pojedzie kolejne dziesiêæ osób. O wyborze uczestników zadecydowa³a komisja, w której uczestniczyli przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych, Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci oraz Stowarzyszenia Szko³a Liderów. Po d³ugim procesie rekrutacji spoœród 33 kandydatur wy³oniono 10 uczestników wizyty. Wœród nich znalaz³a siê

dzie wspieraæ kobiety dzia³aj¹ce spo³ecznie, promuj¹ca inne idee ni¿ feministyczne – zaznacza. – Chcemy wspieraæ nowy wizerunek kobiety aktywnej spo³ecznie. Tegoroczny program pobytu w USA nie jest jeszcze ustalony. W ubieg³ym roku dla Liderów zorganizowano wizyty w organizacjach pozarz¹dowych i instytucjach zajmuj¹cych siê sportem, dzieæmi ulicy, szkoleniem liderów, ekologi¹, krzewieniem tolerancji miêdzy rasami itp. By³y te¿ spotkania z burmistrzami i ekspertami ds. organizacji pozarz¹dowych. A tak¿e wycieczki turystyczne, m.in. do Wielkiego Kanionu Kolorado. – Bardzo siê cieszê na ten wyjazd – przyznaje pani Agnieszka. – To bêdzie dla mnie nowe doœwiadczenie. Wylot do USA zaplanowano na 13 wrzeœnia. E. CURYK-SIERSZULSKA


POWIAT

13

Zapraszamy na Dzień Powiatu Limit opadów na ten miesiąc został już chyba wykorzystany, dlatego 27 czerwca, kiedy w ośrodku Kalumet w Boszkowie zorganizowany zostanie II Dzień Powiatu, należy spodziewać się pięknej pogody. W ubiegłym roku pierwszy w historii Dzień Powiatu zorganizowany został w Rydzynie. Tym razem uczestnicy odwiedzą gminę Włoszakowice, a dokładnie Ośrodek Jeździecki Kalumet w Boszkowie. W każdej gminie podstawiony zostanie przynajmniej jeden autobus, który przywiezie na imprezę mieszkańców spragnionych dobrej zabawy. Impreza rozpocznie się o godzinie 14. Gminy przygotują swoje stoiska. Należy spodziewać się, że będą one bardzo pomysłowe, gdyż zgodnie z zapowiedzią zostaną ocenione i nagrodzone. Na polanie swój sprzęt wystawi wojsko, policja, straż pożarna i drużyna WOPR. Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus przygotuje punkt medyczny, gdzie bezpłatnie będzie można zmierzyć ciśnienie krwi i wykonać badania EKG i USG. Osoby zainteresowane pozyskaniem środków unijnych znajdą odpowiedzi na wiele pytań w „Eurobusie”. Jako pierwszy na scenie pojawi się ukraiński chór z zaprzyjaźnionego z powiatem leszczyńskim okręgu czeczelnickiego. Później pokaz sztuki

średniowiecznej walki zaprezentuje Leszczyńskie Bractwo Rycerskie Wieniawa, grupa wskrzeszająca dawne tradycje rycerskie. Po pokazie w swoim obozie rycerze gościć będą wszystkich zainteresowanych obejrzeniem z bliska zbroi, mieczy, to-

V W miniony piątek w Dworku i Stadninie Koni w Jeziorkach podsumowano ranking stu najprężniej działających firm regionu leszczyńskiego zorganizowany przez naszą gazetę. Nagrodę dla najlepszego przedsiębiorstwa w powiecie leszczyńskim otrzymała firma Werner Kenkel. Na sukces ten zapracowała 400-osobowa załoga, która wytwarza tekturę falistą i wysokiej jakości opakowania tekturowe.

Sprzęt dla strażaków

V Migawka z ubiegłorocznego Dnia Powiatu w Rydzynie.

60 lat Ośrodka Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie zakończył szóste dziesięciolecie swojej historii. Podczas uroczystej mszy świętej poświęcony został odnowiony sztandar tej placówki. Z kościoła uczniowie i goście, prowadzeni przez orkiestrę przeszli do zboru poewangelickiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Jubileusz stał się okazją do wyróżnienia nauczycieli i pracowników administracyjnych z najdłuższym stażem: Zdzisławy Sprengel, Krystyny Włodarczak, Sylwii Kubiak i Stanisława Kubiaka. Na szczególne wyróżnienie zasłu-

porów i innego dawnego uzbrojenia. Przedstawiciele siedmiu gmin powiatu leszczyńskiego wezmą udział w błyskawicznym konkursie wiedzy o powiecie leszczyńskim. Oficjalne otwarcie Dnia Powiatu 2009 nastąpi o godzinie 16. W tym momencie rozpoczną się krótkie zawody sportowe. Atrakcyjna nagroda czeka na osobę, która najcelniej będzie rzucała piłką do kosza. Koronną konkurencją będzie przeciąganie liny. Najsilniejsza z gmin zmierzy się z przedstawicielami

żyła Halina Mazur, która rozpoczęła pracę w ośrodku od pierwszego dnia jego funkcjonowania. Medalem Jordana wyróżniono przewodniczącego Rady Rodziców Krzysztofa Kaźmierczaka za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli. Dyrektor Ośrodka Stefan Szmania podziękował firmom, organizacjom i osobom prywatnym wspierającym funkcjonowanie Ośrodka, a szczególnie gorąco uczynił to wobec Starostwa Powiatowego w Lesznie, które jako jednostka prowadząca wspólnie realizuje przedsięwzięcia mające na celu stały rozwój placówki.

V Z okazji jubileuszu odnowiono sztandar rydzyńskiego Ośrodka.

powiatowego i gminnych samorządów. Będzie to próba „przeciągnięcia władzy na swoją stronę”. Jeżeli to się uda, z nagrody cieszyć się będą mieszkańcy całej zwycięskiej gminy. Oddzielny turniej w przeciąganiu liny rozegrają zawodnicy w wieku do lat 15. Ciekawe pokazy przygotowują młodzi sportowcy. Zawodnicy teakwondo z Dragona Długie Stare zaprezentują koreański styl walki wręcz, natomiast gimnastycy z działającej przy Zespole Szkół w Bukówcu Górnym grupy Sokolik utworzą kilka bardzo rozbudowanych układów gimnastycznych. Stoiska gastronomiczne będą doskonale zaopatrzone, ale przebojem popołudnia będzie Grochówka Starosty. W tym roku Starostwo Powiatowe w Lesznie zaprosiło aż trzy gwiazdy wieczoru. Jako pierwszy wystąpi Robert Rozmus z grupą wokalną. Swoich licznych fanów wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego ma też Andrzej Cierniewski, którego pojawienie się na scenie zaplanowano na godzinę 19. Po koncercie nastąpi losowanie nagród loterii. Dochód ze sprzedaży losów przeznaczony zostanie na działalność Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Rydzynie. Przed godziną 21 rozpocznie się koncert Marcina Rozynka i jego zespołu. Zabawa taneczna potrwa do północy. W przygotowaniu II Dnia Powiatu Starostwu Powiatowemu w Lesznie wsparcia udzieliły firmy: Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego, Bank Spółdzielczy z Włoszakowic, John z Grotnik, Pol–Dróg z Kościana i Hermes z Włoszakowic.

Dwanaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, jakie na terenie powiatu leszczyńskiego przynależą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzyma od Starostwa Powiatowego najpotrzebniejszy sprzęt ratowniczy. Jednostki same wskazały na to, co obecnie jest im najbardziej potrzebne. Na przykład OSP Lipno wybrało specjalistyczny aparat tlenowy i trzy ubrania strażackie, natomiast OSP Wilkowice „zażyczyło” sobie ośmiu nowych ubrań i profesjonalnej

latarki. Okazją do wręczenia nowego sprzętu były rozgrywane w Klonówcu Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Obie jednostki w pełni zasłużyły na sprzęt, gdyż OSP Wilkowice zwyciężyła w kategorii mężczyzn, kobiet i chłopców, a OSP Lipno w kategorii dziewcząt. Zakup sprzętu z budżetu powiatu jest kolejnym elementem działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leszczyńskiego.

Dotacje z ministerstwa Pełne poparcie komisji uzyskały cztery projekty przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie. Na ich realizację Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało 43.350 złotych. Wszystkie projekty dotyczą funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie powiatu leszczyńskiego. Dzięki dofinansowaniu powstała kolejna (już piąta) zawodowa rodzina zastępcza. Dotacja pozwoli wyposażyć pokój dla dzieci między innymi w

nowe meble i komputer. Zgodnie z założeniami pozostałych projektów zorganizowane zostaną szkolenia dla opiekunów zastępczych w ramach Zespołu Wsparcia Rodziny, prowadzone będzie diagnozowanie i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, a ponadto dotacja wykorzystana zostanie na promocję rodzicielstwa zastępczego. Prócz pieniędzy z ministerialnych dotacji PCPR na realizację tych przedsięwzięć przeznaczy około 24.000 złotych z własnego budżetu.

Konkurs fotograficzny „Powiat leszczyński – moja mała Ojczyzna” to temat konkursu fotograficznego, jaki z okazji Dnia Dziecka ogłosił Starosta Leszczyński. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej www.powiat-leszczynski. pl w dziale „aktualności”. Fotografie należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Lesznie do 22 czerwca.

Zdjęcia powinny być nagrane na płytę CD w formacie JPEG, o minimalnych wymiarach 1200x1600 pikseli. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 7 fotografii. Oceny prac dokona powołana przez starostę komisja, a ogłoszenie wyników nastąpi 27 czerwca w Boszkowie podczas Dnia Powiatu. Strona sponsorowana przez Powiat Leszczyński. Przygotował JACEK KUIK.


OKOLICE WIARY

14

W chwale błogosławionego Dziesięć lat temu, 13 czerwca 1999 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Edmunda Bojanowskiego błogosławionym. Na plac Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie odbyła się uroczystość, przybyło wówczas blisko milion ludzi. Wśród nich była ogromna rzesza sióstr służebniczek Najświętszej Maryi Panny – żeńskiego zakonu założonego przez Bojanowskiego oraz skromna delegacja z muzeum w Grabonogu. – Siostry służebniczki to obecnie największe polskie zgromadzenie zakonne – wyjaśnia Stanisław Sroka, były dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, który wraz z żoną Teresą doprowadził do odrestaurowania dworku, w którym urodził się Bojanowski i założył w nim 28 lat temu muzeum jego imienia. –Skupia prawie cztery tysiące sióstr w Polsce i w różnych krajach świata: Ameryce, Afryce, krajach byłego Związku Radzieckiego. Do tego zgromadzenia wciąż jest wiele powołań, zwłaszcza dziewcząt z Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu. Przyjeżdżają do naszego muzeum, aby odwiedzić miejsce urodzenia swojego patrona. Przybywają do nas nawet czarne siostry z Kamerunu i Zambii.

Muzeum nadal opiekują się i prowadzą państwo Srokowie, choć oboje przeszli już na emeryturę i przeprowadzili się z Grabonoga do Pępowa. Chcieliby jednak, aby opiekę nad nim przejęły siostry – duchowe córki E. Bojanowskiego. – To im się należy – twierdzą. – Choć nie jest łatwo tę spuściznę przejąć. My nie jesteśmy wieczni, a byłoby żal, gdyby muzeum przestało istnieć. Placówka nie ma stałych godzin otwarcia. – Jesteśmy dyspozycyjni niemal o każdej porze dnia– mówią państwo Srokowie. – Zdarza się, że siostry zadzwonią do nas z drugiego końca Polski, umówią się na określoną godzinę w muzeum i przyjeżdżają spóźnione kilka godzin. A my czekamy.

▲W 2006 roku uroczyście obchodzono 25. rocznicę istnienia muzeum w Grabonogu.

Książka na dziś

Uwiedzeni Wydana przez Agencję Wydawniczą Jacek Santorski & Co książka Anny Boleckiej „Uwiedzeni” to wielowątkowa powieść, której akcja rozgrywa się we Wiedniu, w Gdańsku i Monachium. Narrator – Peter Mazurkowsky, Niemiec o polskich korzeniach – jest świadkiem i uczestnikiem najważniejszych wydarzeń pierwszej połowy XX wieku. Swój los – przygodne miłości, przyjaźnie, nieudane związki – przeżywa jako ciąg tajemniczych epizodów. Każda z poznanych osób wnosi w jego życie własną, niepowtarzalną historię. Trapp – mieszkaniec wiedeńskich noclegowni, Łucja – morfinistka i wielbicielka Robespierre’a, Hedwig – niemiecka stygmatyczka, Erich – młody nazista poszukujący ideału to marzyciele, którzy nie godzą się na otaczający świat. Peter czuje jakby był po trochu każdym z nich. Ma w sobie ich dobro i zło. Musi wybierać. Zachęcamy do zpoznania się z innymi książkami wydawnictwa San-

torski. Można je znaleźć na stronie http://www.jsantorski.pl/. Pierwsza osoba, która dziś (w piątek) o godz. 12 zadzwoni do redakcji „ABC” – tel. 0 65 529 25 40 – otrzyma książkę „Uwiedzeni”. (and)

Oprowadzaliśmy wycieczkę nawet o godzinie 22, bo tak pasowało pielgrzymom. Jeśli ktoś zamówi wizytę w muzeum kilka tygodni wcześniej, to przekładamy wówczas swoje prywatne sprawy, aby określonego dnia być na miejscu. Od 2001 roku przy muzeum działa Stowarzyszenie im. bł. E. Bojanowskiego, któremu przewodniczy Stanisław Sroka. Jego członkami są m.in. włodarze gmin, superior świętogórski, znani działacze gostyńscy. – Z okazji 10-lecia beatyfikacji wydamy broszurę poświęconą Bojanowskiemu i siostrom służebniczkom – wyjaśnia S. Sroka. – Przy jej tworzeniu pomagają nam siostry z Lubonia. Siostry służebniczki w okresie zaborów podzielone zostały na cztery odrębne zgromadzenia: wielkopolskie, starowiejskie, dębickie i śląskie. Utworzyły jednak federację, aby być jedną wspólnotą. W Polsce funkcjonuje też wiele Rodzin E. Bojanowskiego, do których należą osoby świeckie. Jego imię noszą także szkoły (np. w Bojanowie, Kunowie, Szelejewie, Wycisłowie), kaplice, ochronki, kościoły. Choć zasługi Edmunda Bojanowskiego są ogromne, jego proces beatyfikacyjny trwał bardzo długo. – Były liczne przeszkody, druga wojna światowa, potem ustrój komunistyczny, wreszcie przemiany polityczne, które nie sprzyjały temu, aby ta beatyfikacja się odbyła – wylicza S. Sroka. W 10. rocznicę beatyfikacji siostry służebniczki ufundowały swojemu patronowi nowy pomnik z brązu, który stanął w pobliżu Bazyliki na Świętej Górze. W dniu odsłonięcia pomnika zjechało tam około 700 sióstr służebniczek z całego kraju. Żarliwie modliły się o rychłą kanonizację swojego patrona. – Do tego potrzebny jest kolejny cud – wyjaśnia Teresa Sroka. – Wyniesienie do godności świętego to proces bardzo powolny. W kościele nie ma pośpiechu. Państwo Srokowie uważają, że kanonizacja Bojanowskiego powinna odbyć się w Rzymie, w Stolicy Piotrowej. – Wówczas cały świat usłyszałby o tej wyjątkowej postaci z Grabonoga – podkreślają. Stanisławowi Sroce dane było rozmawiać z Janem Pawłem II podczas pielgrzymki, którą odbył kilka lat temu do Watykanu. – Ojciec Święty był wówczas zainteresowany sprawą kanonizacji Bojanowskiego – twierdzi. – Dobrze znał jego zasługi. Był nawet obecny podczas otwarcia jego sarkofagu. Do muzeum w Grabonogu trafia wielu pielgrzymów i turystów odwiedzających pobliską Świętą Górę. Księża przywożą nawet dzieci pierwszokomunijne, a siostry zakonne przyjeżdżają z wielu zakątków świata, aby pobyć przez chwilę w miejscu urodzin swojego patrona Tekst i fot. E.CURYK - SIERSZULSKA

▲Jedyne zdjęcie Edmunda Bojanowskiego znajduje się w generalnym archiwum sióstr służebniczek w Luboniu.

▲Jedna ze stron kroniki sióstr służebniczek z 13 czerwca 1999 roku, kiedy to E. Bojanowski wyniesiony został do chwały błogosławionych.

Edmund Bojanowski urodził się w 1814 roku w niewielkim dworku w Grabonogu pod Gostyniem. Założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP. Jego dziełem były ochronki dla dzieci, apteki dla biednych, wypożyczalnie książek i czytelnie. Zmarł w 1871 roku w Górce Duchownej. Przed jego śmiercią zgromadzenie miało w Wielkim Księstwie Poznańskim 22 domy i liczyło 98 sióstr. Jeszcze za jego życia służebniczki zaczęły pracować w innych częściach Polski rozbiorowej: Galicji, Królestwie Polskim i na Śląsku.


Ponętna 50-latka Byliśmy w Czechach na urodzinach. Jubilatka ma dokładnie pół wieku i coraz większe wzięcie. Między innymi dlatego, że ...coraz lepiej się prowadzi. Kto taki? Octavia, z domu Škoda.

Oryginał z kolekcji mistrza Rodzinne koneksje przydatne są nawet w motoryzacji, lecz i tu nazwisko zobowiązuje. Tym bardziej, gdy brzmi - Picasso. A tak właśnie Citroen określa swoje minivany. Sprawdzaliśmy, czy bez ujmy dla prekursora kubizmu? Po pierwsze, otrzymany od Mariusza Rakowskiego najnowszy model C3 Picasso w wersji exclusive zaskoczył nas wielkością. Został przecież zbudowany na tej samej płycie, co peugeot 207. Pierwsze wrażenie nie było złudne, przestronne i wygodne jest także jego wnętrze. Po drugie, wyróżnia się nie tylko odważnie „skrojonym” nadwoziem, ale i oryginalnym wystrojem kabiny. To pojazd dla indywidualisty, bardzo wyrazisty, który posiada wiele praktycznych rozwiązań. * Duże szyby o powierzchni 4,5 m2 (w opcji szklany dach) zapewniają kierowcy doskonałą widoczność. Także do tyłu, bo zagżówki opuszczają się do krawędzi oparcia kanapy. * Z niektórymi elementami wnętrza, np. wystającymi wlotami powietrza trzeba się oswoić, lecz szybko można całość polubić. Zwłaszcza, że nowatorskie rozwiązania zdają praktyczny egzamin. Od pierwszego wejrzenia, jak centralny wyświetlacz umieszczony na górnej powierzchni deski rozdzielczej. Wygląda, niczym doklejony budzik,

ale tak czytelnych wskazań prędkościomierza i obrotomierza ze świecą szukać u konkurencji. * Pomimo dużej bryły nadwozia, podczas jazdy prawie nie słychać szumu opływającego powietrza. I trudno się dziwić, skoro mocno wyoblono nawet szyby narożnikowe. * Tylna kanapa jest dzielona (40/60) i przesuwna o 15 cm. Ma regulowany kąt pochylenia oparcia i luk do transportu przedmiotów o długości nawet 240 cm. * Bagażnik z podwójną, i co ważne, płaską podłogą ma poj. 385/500/1506 l. * Wygodnym rozwiązaniem jest lampka oświetlenia bagażnika, którą można wyjąć z gniazda i użyć jako przenośnej latarki. * W kabinie są dwa lusterka wsteczne. Jedno z nich, chowane w podsufitce, służy do obserwacji, np. dzieci podróżujących z tyłu. * Auto ma krótkie zwisy, więc bez obaw można nim wjechać na nierówny teren. * Podczas gwałtownego hamowania automatycznie włączają się światła awaryjne. * Jadący w drugim rzędzie mają pod nogami (w podłodze) głębokie schowki i rozkładane stoliczki w oparciach przednich siedzeń. A pasażer z przodu – wysuwaną spod siedzenia szufladę i zamykany schowek z nawiewem zimnego powietrza, który

skutecznie schładza napoje. * Sprytnie, bo w poziomie, zaciągane są żaluzje bocznych okien. * W tunelu środkowym znajdują sie aż dwa kontakty 12-voltowe, łącze USB i gniazdo typu jack, a 6głośnikowy system audio pozwala korzystać z MP3. * Wygodna w obsłudze jest krótka dźwignia zmiany biegów zlokalizowana w konsoli środkowej. A jak to jeździ? Bardzo stabilnie, pomimo dużej bryły nadwozia. Optymalnym napędem dla C3 Picasso wydaje się silnik turbodiesla 1,6 l o mocy 90 KM dysponujący maks. momentem 215 Nm przy 1750 obr/ min. Jest cichy, wystarczająco zrywny i oszczędny. Z dwójką pasażerów „na pokładzie”, przy zachowaniu stałej prędkości 90 km/godz, komputer pokładowy wykazywał spalanie 3,9 l/100km. Końcowy bilans zużycia dał uśrednioną wartość 5,0 l, co na tak pakowne auto o ładowności prawie 500 kg jest bardzo dobrym wynikiem. Podczas testu wyłowiliśmy tylko dwa mankamenty: – Pomimo nienagannie opracowanej aerodynamiki z przodu, przydałby się spojler na dachu, bo szybko ulega zabrudzeniu tylna ściana pojazdu. – Kierowca siedzi wysoko, ale nisko, prawie na podłodze, leży dźwignia hamulca ręcznego. O to zaś nawet znany z pedanterii mistrz Picasso nie czyniłby fochów, a powiedział – Ta „cytryna” ma szlachetny smak! Zainteresowanych informujemy, że auto w bazowej wersji z benzynowym silnikiem 1,4 l o mocy 95 KM kosztuje 50.000 zł.

Nieprawda, że tak na imię miała córka szefa firmy. Po prostu - była ósmym z kolei modelem produkcyjnym czeskiego koncernu, który w 1959 roku, jako 2-drzwiowy sedan zastąpił model 440 zwany Spartakiem. Zastosowano w nim wiele nowatorskich rozwiązań technicznych, np. resory piórowe zastąpiono sprężynami śrubowymi i amortyzatorami teleskopowymi. Od tamtych czasów Octavię kupiło ponad 2 miliony użytkowników na świecie, z czego 110.000 w Polsce. Tyle historii, by nie zanudzać. Urodziny jubilatki zorganizowano po królewsku, w Karlowych Warach i Mariańskich Łaźniach, gdzie mieliśmy okazję pojeździć zabytkowymi autami. Krótko, lecz warto było, bo przesiadka ze współczesnego samochodu do pojazdu z silnikiem 1,1 l, który posiada tylko 69 Nm momentu obrotowego jest przeżyciem ekstremalnym. Dlaczego? Nasza 47-letnia Octavia miała kierownicę cienką, jak ołówek, angielski układ biegów, malutkie bębny

hamulcowe, jedno lusterko boczne, dźwigienkę migaczy o długości 20 cm poruszaną góra/dół, „klamkę” ręcznego przy lewym kolanie i jak w porsche, stacyjkę przy słupku okiennym. Oczywiście, wszystko działa bez żadnego układu wspomagania. Przy ruszaniu szarpie, podczas jazdy skrzypi, prowadzi się, jakbyś szafę przesuwał, ale wciąż, jako jedno z najbardziej niezawodnych aut, jeździ. I wzbudza podziw turystów i kuracjuszy, bo harmonii kształtów trudno jej odmówić. Na marginesie – w obu uzdrowiskach szokuje ekspansja bogatych Rosjan wykupujących stare hotele, pałace, sanatoria. A wybierającym się do Karlowych Warów, gdzie i Fryderyk Chopin koncertował, podpowiadamy, że obecnie najbardziej popularnym drinkiem jest ...beton, czyli Becherovka zmieszana z Tonikiem. A Octavia? Cóż, po fuzji Skody z Volkswagenem od 1997 roku przeżywa drugą młodość, bo Czesi kochają samochody. Tak, jak piwo. Miłością cierpliwą, dojrzałą.

Preludium deszczowe Na torze w Gostyniu rozegrano kartingowe zawody o Puchar Ministra Edukacji Narodowej i II rundę strefy zachodniej. Impreza odbyła się w warunkach, jakich dotychczas pod Zamkową Górą nie spotkaliśmy. Wiał porywisty wiatr, nieustannie padało. Dobrze więc, że organizatorzy w trosce o młodych kierowców skrócili imprezę

do jednego dnia. Naszym najwyraźniej taka aura nie sprzyja. W strefowych bojach w kategorii Easykart 60 Jakub Masztalerz zajął siódme miejsce, a trzecie w młodzikach Jakub Czech. W Pucharze MEN: Jakub Masztalerz był siódmy, debiutujący na torze Filip Klarzyński - 14, a Jakub Czech drugi w młodzikach.


LUD

16

Tunelem po wol O zbiegach z obozu jenieckiego w Żaganiu słyszał cały świat. Na kanwie tamtych wydarzeń w 1963 r. nakręcono nominowany do Oscara film pt. „Wielka ucieczka”. Brał w niej udział porucznik Włodzimierz Kolanowski pochodzący z Pawłowic. Narodziny

Włodzimierz Kolanowski urodził się 11 sierpnia 1913 r. Jego ojciec był kucharzem w pałacu Mielżyńskich w Pawłowicach. O jego dzieciństwie nie wiemy wiele. Był kawalerem, nie miał dzieci. We wsi nie mieszka już nikt z jego rodziny. Zresztą tuż po ukończeniu szkoły podstawowej razem z rodzicami i dwiema młodszymi siostrami przenieśli się do wsi Psarskie koło Śremu, gdzie ojciec podjął nową pracę. W Śremie uczęszczał do gimnazjum. Wstąpił do drużyny harcerskiej, grał w orkiestrze dętej. Był zdolnym plastykiem. Próbował malować i ozdabiał graficznie niektóre wydania gimnazjalnego pisma „Pierwiosnek”. Maturę zdał w 1934 r.

Belgii – mówi J. Wawrzyniak. Tam zostali wzięci do niewoli. Samolot, którym lecieli – Wellington GR-Z – został przejęty przez Niemców i był wykorzystywany potem w ich akcjach w zupełnie nietypowym oznakowaniu, będącym połączeniem niemieckiego krzyża z polską szachownicą.

kinierów w 3 kierunkach: przez Bałtyk do Szwecji, przez Czechosłowację i Austrię do Francji oraz przez Niemcy do Francji. Oprócz tego porucznik rodem z Pawłowic zajmował się konstrukcją schodów do tuneli. Kopano przez kilka miesięcy – w dzień i w nocy. W międzyczasie przygotowywano ubrania, zapasy żywności i fałszywe dokumenty. W końcu wybiła godzina zero.

Służba

ISO 9001:2001

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Centrum Kształcenia Leszno, ul. Krótka 5 tel. 0-65 529-25-21, 0-65 520-38-29

Rok założenia 1931

http:// www.zdz.leszno.pl

ZAPRASZA do nauki w szkołach PONADGIMNAZJALNYCH SZKOŁY POLICEALNE

nadające tytuł technika oraz określony zawód - technik logistyk - technik informatyk - technik usług kosmetycznych - technik BHP

nadające tytuł specjalisty - ds. informatyki - ds. kinezyterapii - ds. fizykoterapii - ds. administracyjno-prawnych - ds. rachunkowości

- technik masażysta - opiekun medyczny - ratownik medyczny

- ds. kadr i płac - ds. stylizacji i makijażu - ds. manicure i pedicure - zawód masażysta

3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 2-LETNIE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 3-LETNIE LICEUM PROFILOWANE DLA DOROSŁYCH 3-LETNIE TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE kształcące w zawodach: - technik mechanik - technik technologii żywności - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik handlowiec - technik usług fryzjerskich Zajęcia w szkołach prowadzone są w formie stacjonarnej i zaocznej w: - Przemęcie - Lesznie - Rawiczu - Gostyniu - Kościanie

INFORMACJI UDZIELAJĄ I ZAPISY PRZYJMUJĄ NASZE BIURA: Leszno, ul. Krótka 5, tel. 0-65 520-38-29, 0-65 529-25-21 w. 18, 22 Gostyń, ul. Energetyka 12, tel. 0-65 572-02-39 Kościan, ul. Dworcowa 2, tel. 0-65 512-46-81 Przemęt, ul. Powstańców Wlkp. 1, tel. 065 549-60-10 Rawicz/Gimnazjum w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, tel. 0-65 546-54-80

Choć już we wczesnej młodości przejawiał liczne talenty, zdecydował się na służbę wojskową. W 1937 r. ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. – Krótko przed wojną wzmacniano lotnictwo polskie. Kolanowski zgłosił się wtedy na kurs obserwatorów lotniczych do Dęblina – informuje regionalista Jarosław Wawrzyniak z Leszna. Kiedy wybuchła wojna, kadry lotnicze ewakuowały się na Zachód. Porucznik z Pawłowic służył jako nawigator w 301. Dywizjonie Bombowym „Ziemi Pomorskiej”. Stacjonował w Anglii, skąd latali bombardować Niemcy.

Pojmanie

Feralny lot odbył się w nocy z 7 na 8 listopada 1941 r. Wracali z bombardowania Mannheim. – Według jednej wersji załoga lecąca samolotem uszkodzonym przez artylerię przeciwlotniczą musiała przymusowo lądować. Według innej piloci byli pewni, że przekroczyli już kanał La Manche i przez pomyłkę wylądowali na lotnisku Maldegem w

▲Tak wyglądał tunel do wolności. 5 zespołów ludzi po 4 kopaczy kopało go kilka miesięcy przez 24 godziny na dobę.

Ucieczka

Niewola

Kolanowski został ostatecznie przeniesiony do utworzonego wiosną 1942 r. Stalagu Luft III w Żaganiu. Tam aktywnie włączył się w działalność konspiracyjną, której nadrzędnym celem było zorganizowanie ucieczki z obozu. Między innymi pod jego przewodnictwem zespół jeńców wykonał ok. 3 tysięcy kopii map potrzebnych do ucieczki. – Miał zdolności plastyczne, które z pewnością przydały się podczas sporządzania map. Poza tym był nawigatorem, więc potrafił się nimi bardzo dobrze posługiwać – zaznacza J. Wawrzyniak. Informacje dotyczące topografii umiejętnie i systematycznie wyciągali od Niemców. Poza szkicami sytuacyjnymi najbliższej okolicy przygotowali mapy, które poprowadzić miały ucie-

Wielką ucieczkę zaplanowano na noc z 24 na 25 marca 1944 r. Swoich sił próbowało około 200 osób. 76 jeńcom 13 różnych narodowości, w tym 6 Polakom, udało się wydostać poza teren obozu. „Kolanowski oraz kilku Anglików wyszli z lasu jako jedni z ostatnich. Jak wynikało z rozkładu, mieli szansę złapać

Wielką ucieczkę po raz pie ekran w 1963 r. Główne rol Steve McQueen. W 1988 r. II” z Christopherem Reeve. mnóstwo filmów dokumen telewizji wielu krajów Euro

PRYWATNA SZKOŁA TECHNICZNA w Lesznie, ul. Narutowicza 74a

ogłasza nabór na rok szkolny 2009/2010 do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych kształcącego w następujących kierunkach:

TECHNIK MECHANIK

specjalność: obróbka skrawaniem specjalność: naprawa eksploatacja pojazdów samochodowych

TECHNIK ELEKTRYK specjalność: elektroenergetyka

TECHNIK SAMOCHODOWY Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Liceum Uzupełniającego oraz Policealnej Szkoły Elektronicznej

oraz do

o specjalnościach: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE URZĄDZENIA AUDIOWIZUALNE AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA i

Policealnego Studium Logistyki zawód: Technik Logistyk

as1114

Szkoła posiada uprawnienia publiczne. Zajęcia co dwa tygodnie w piątki i soboty. Niskie czesne. Doświadczona kadra. Bliższe informacje: 0 601 055 440, 065 526-67-81

▲W sobotę z okazji Dnia bez Samoc na miłośników kolei i komunikacji m dworca PKS można było oglądać pot naprawiania m.in. trakcji elektrycznej, a Zainteresowani mogli szynobusem po właśnie generalny remont Pięknej He busie... odcisk własnej dłoni. Imprezę, zorganizowało Leszczyńskie Stowarzys na www.gazetaabc.pl.


17

DZIE

ność już tylko ostatni pociąg przed świtem. Wydawało im się to zbyt niebezpieczne, zdecydowali więc przedzierać się w kierunku Czechosłowacji pieszo. Przez jakiś czas próbowali iść na przełaj przez pola, ale topniejący śnieg utrudniał marsz tak dalece, że skierowali się na południe pierwszą napotkaną drogą. O świcie doszli do autostrady, jakieś dwadzieścia kilometrów od obozu, zdążyli przekroczyć ją niezauważeni i ukryli się ▲Włodzimierz Kolanowski z czasów maturalnych i jako jeniec obozu w Żaganiu. w pierwszym napotkanym lasku. Spędzili tam cały dzień, nie mogąc zasnąć W ślad za tym wyszedł tzw. Rozkaz „ (…) po powrocie do celi nie chciał z zimna i napięcia – w pobliżu kręcili się Żagański, w którym czytamy: z nikim rozmawiać i był od tego czasu wciąż Niemcy. Następnej nocy ruszyli w „Po przesłuchaniu (…), należy bardzo przygnębiony” (R. Szubański, dalszą drogę, obchodząc dużym łukiem jeńców wywieźć w kierunku macie„Pięćdziesięciu z Żagania”, Warszawa każde osiedle. Następny dzień spędzili rzystego obozu i w drodze rozstrzelać. 1987). znowu prawie bezsennie i wieczorem Trzeba to uzasadnić próbą ucieczki lub – 31 marca został zabrany ze Zgonie byli już w stanie kontynuować stawianiem oporu. Nikt ze znajdujących rzelca przez wrocławskich gestapowmarszu przez pola. się na liście nie może być ranny ani ców, którzy mieli samochodem przePierwszą napotwieźć grupę jeńców kaną wioskę minęli z powrotem do Żaszczęśliwie, w drugiej gania. Rozstrzelano natknęli się na paich kilka kilometrów trol złożony z trzech za Iłową. Ciała przeuzbrojonych młodziwieziono do Legnicy, ków z Hitlerjugend. gdzie jeszcze tego Jeden z Anglików, samego dnia zostały biegle mówiący po spalone w krematoniemiecku, zręcz nie rium – opowiada J. odpowiadał na pytaWawrzyniak. nia zadawane przy Spalenie zwłok kontroli dokumentów, miało uniemożliwić ▲Bombowiec Wellington GR-Z. Po pechowym lądowaniu w Belgii jego ale już następny nie zbadanie okolicznoumiał więcej niż ja i załoga, wraz z por. Kolanowskim, została wzięta do niewoli. ści śmierci żołnierzy. nein. Sytuacja stała uratować się” . Oficjalnie podano, że jeńcy zostali się jasna. Młodzi hitlerowcy zatelefoTylko trzem uciekinierom udało się straceni, bo próbowali uciekać. Urny nowali z urzędu gminnego na policję skutecznie zbiec. Resztę w krótkim z prochami o dziwo Niemcy przedo Zgorzelca. Przyjechała więzienna wieźli do Żagania i pozwolili tam pokaretka (...)” (R. Szubański, „Ludzie czasie wyłapano. 50 z nich stracono zgodnie z osobistym nakazem Hitlera. chować. Po wojnie przeniesiono je na bez skrzydeł”, Warszawa 1966). Kolanowski wraz z innymi trafili do cmentarz na poznańskiej Cytadeli. Zgorzelca. Tam byli przesłuchiwani KINGA ZYDOROWICZ Śmierć przez gestapo. Wyszedł złamany. Fot. 4 x archiwum Na wieść o masowej ucieczce jeńców Adolf Hitler wpadł w furię. Zwołał natychmiastową naradę i oświadczył, że wszystkich zbiegów trzeba rozstrzelać.

erwszy przeniesiono na duży le zagrali Charles Bronson i powstała „Wielka ucieczka . Oprócz tego zrealizowano ntalnych, pokazywanych w opy i świata.

chodu niemała niespodzianka czekała iejskiej. Na zapleczu leszczyńskiego tężne lokomotywy, pociąg służący do a także autobusy komunikacji miejskiej. ojechać do lokomotywowni, gdzie trwa leny, a na końcu pozostawić na autoktóra przyciągnęła tłumy leszczynian, szenie Sympatyków Kolei. Więcej zdjęć Tekst i fot. (luk)

okna z kołobrzeskiego


!

REKREACJA

18

Obejrzyj nasze galerie zdjęć na stronie www.gazetaabc.pl

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! LICEUM

AKADEMICKIE

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY

WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM.KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE

Zaprasza do nauki od 1 września 2009 r. w klasach o następujących specjalnościach: * * * * *

humanistyczno-dziennikarskiej biologiczno-chemicznej matematyczno-informatycznej ogólnej językowej (wybrane zajęcia edukacyjne prowadzone będą w języku angielskim albo języku niemieckim)

SZKOŁA oprócz realizacji ramowego programu nauczania zapewnia: • •

• •

dobór najlepszej kadry nauczycieli i wykładowców, dodatkowe zajęcia m. in. z psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa itp. prowadzone przez kadrę naukową Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Humanistycznej (profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów), rozwijanie twórczego myślenia i działania uczniów poprzez kontakt ze środowiskiem akademickim, kontakt z najbliższym środowiskiem poprzez współpracę z różnymi instytucjami (organizowanie wycieczek, kontakty zagraniczne, obozy jeździectwa konnego itp.).

Szkoła, którą tworzymy, będzie przyjazna, twórcza i stanie się źródłem przyszłego sukcesu jej absolwentów! ***** Bliższych informacji udziela i wstępnych zapisów dokonuje Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Leszno, ul. Królowej Jadwigi10 (pokój obok dziekanatu na parterze)

mgr Dagna Mikołajczak tel. 065 529 35 20 wew. 45 065 529 47 77 wew. 45

Terapia na koniu Zajęcia rehabilitacyjne na końskim grzbiecie to nie tylko dobra zabawa. To przede wszystkim metoda terapeutyczna, dzięki której zarówno dzieci, jak i dorośli mogą usprawniać swoją kondycję psychoruchową. Anna Żygadło i Filip Kasprowiak z Kłody jako jedni z nielicznych w regionie prowadzą stajnię hipoterapeutyczną. Anna Żygadło jest pedagogiem specjalnym i dyplomowanym hipoterapeutą. Od samego początku swojej pracy zawodowej zdecydowała się zajmować hipoterapią. Metoda ta jest od lat osiemdziesiątych w Polsce coraz popularniejsza, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, przy jak wielu schorzeniach może być ona pomocna. –Najlepszy moment na rozpoczęcie terapii to ten, w którym dziecko rozpoczyna lub doskonali siedzenie, wstawanie lub chodzenie – opowiada Anna Żygadło. Prowadzone zajęcia hipoterapeutyczne dzieli na kilka ściśle ze sobą powiązanych rodzajów. Jest to fizjoterapia na koniu, w której nacisk kładziony jest na prawidłowe wykorzystanie terapeutycznych właściwości ruchu konia w celu usprawniania ruchowego pacjenta. Jest ona przeznaczona dla osób z uszkodzeniami narządu ruchu pochodzenia neurologicznego lub ortopedycznego, szczególnie w mózgowym porażeniu dziecięcym. Innym rodzajem hipoterapii jest psychopedagogiczna jazda konna, w czasie której wprowadza się elementy psychoterapii, logopedii, gier i zabaw edukacyjnych z użyciem specjalnie przygotowanych pomocy oraz pielęgnacji konia. Ten rodzaj terapii przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, z opóźnieniem psychoruchowym, problemami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi oraz dysfunkcjami wzroku i słuchu. Osobną metodą terapii jest wytwarzanie relacji pacjenta z koniem (tzw. terapia przy koniu). Stosuje się ją w przypadku osób autystycznych, psychotycznych, z zaburzeniami zachowania oraz niedostosowanych społecznie.

▲Hipoterapia szczególnie polecana jest dzieciom.

– Wydawać by się mogło, że to uniwersalna metoda. Jednak tak nie jest – dodaje Anna Żygadło. – Istnieje szereg przeciwwskazań do stosowania hipoterapii. Nim rozpoczniemy pracę z pacjentem, musimy mieć opinię specjalisty o braku przeciwwskazań do tego typu terapii.

Aby zajęcia były skuteczne, nie należy ich przeprowadzać zbyt forsownie. Jednorazowa sesja terapeutyczna nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. Nie powoduje wtedy dodatkowego zmęczenia. Ośrodek hipoterapii w Kłodzie uruchomili rok temu. Mają do dyspozycji duży teren oraz 4 konie, specjalnie dostosowane i przeszkolone na potrzeby terapii i niepełnosprawnych pacjentów. Wspólnie z wykwalifikowaną kadrą pracowników, hipoterapeutą- oligofrenopedagogiem oraz instruktorem rekreacji konnej, a także wolontariuszami dbają o jak największą skuteczność prowadzonych zajęć. – Aby hipoterapia mogła być skuteczna i bezpieczna, ważna jest nie tylko praca terapeuty z pacjentem – opowiada Filip Kasprowiak. – Nie mniej istotna jest praca wolontariusza, który podczas zajęć prowadzi konia i dba o to, aby wykonywał on swoje zadania i nie rozpraszał się bodźcami zewnętrznymi. Bardzo spokojne i specjalnie przygotowane konie oprócz hipoterapii udostępniają miejsca na swoim grzbiecie wszystkim doświadczonym sympatykom jeździectwa , a także tym, którzy przygodę z końmi dopiero rozpoczynają Tekst i fot. ANDRZEJ PRZEWOŹNY


TURYSTYKA

19

Traktorem przez Europę 35 lat temu grupa studentów Akademii Rolniczej w Poznaniu zorganizowała jedną z najbardziej zwariowanych podróży, o jakich wówczas słyszano. W wyprawie traktorem do Bułgarii wziął też udział Tadeusz Jezierski ze Świerczyny. Doszło do niej upalnego lata 1974 roku. Zaczęła się w Poznaniu, zakończyła w Warnie. Trwała półtora miesiąca, a traktor przez 5700 kilometrów niestrudzenie ciągnął wypełnioną po brzegi przyczepę od jelcza. Kilka miesięcy wcześniej na jednym z zebrań koła naukowego Instytutu Mechanizacji Rolnictwa na poznańskiej Akademii Rolniczej ktoś rzucił pomysł, by przetestować ciągnik na dalekiej, międzynarodowej trasie. Ten – wydawałoby się – żart szybko przerodził się w staranne planowanie podróży. Przygotowaniom przewodził jeden ze studentów Leszek Piechnik, dziś profesor Uniwersytetu Przyrodniczego (dawnej Akademii Rolniczej) w Poznaniu. Żacy obmyślili trasę – aby dostać na wyjazd zgodę, oczywiście prowadzić musiała krajami na wschód od żelaznej kurtyny, i ustalili, że będą po drodze badać działanie wypożyczonego z uczelni zielonego Ursusa C355, w którym eksperymentalnie zamontowano z przodu koła żuka i zainstalowano przy nich hamulce. Studenci mieli kontrolować zużycie oleju, paliwa,

ogumienia, awaryjność maszyny i jej działanie w przeróżnych warunkach. – Wyprawę nazywaliśmy naukową, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby się przejechać. Wtedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy,

jak trudna będzie to podróż – opowiada mieszkający w Świerczynie koło Osiecznej Tadeusz Jezierski, który wraz z 14 innymi studentami i wykładowcą wyruszył w lipcu 1974 roku z Poznania, by przez Czechosłowację, Węgry i Rumunię

dotrzeć do bułgarskiej Warny. – Maksymalnie rozwijaliśmy p r ę d k o ś ć 2 5 k m / h , ś re d n i o jechaliśmy jednak o połowę wolniej, a w czeskich górach ledwo się poruszaliśmy – opowiada. – Pamiętam, że na Przełęczy Czerwona Wieża spowodowaliśmy tak olbrzymi korek, że ktoś zawiadomił milicję. Na szczęście dostaliśmy z jakiejś międzynarodowej organizacji z siedzibą w Paryżu dokument, który

mioty dotychczas biwakowali podróżując tylko w ciągu dnia. Postoje przez okrągłe dwa miesiące „uprzyjemniały” błyskawiczne zupki „Amino” podarowane przez poznańską fabrykę. Po trudach całodziennej podróży z radością korzystali z możliwości nocnego odpoczynku. Jednak perspektywa przejazdu w żółwim tempie 1000 kilometrów przez cały kraj sprawiła, że zdecydowali się na całodobową jazdę. Dyżurny kierowca prowadził, pozostali spali w przyczepie. Nie chcieli tracić czasu. W końcu nie mogli spóźnić się na rozpoczęcie roku akademickiego. – Hałas i drgania były niemożliwe. Po dwóch godzinach prowadzenia ursusa następną godzinę dochodziło się do siebie – opowiada Jezierski.

Fot. i repr. E. Baldys V 35 lat temu odbyła się studencka wyprawa traktorem do Bułgarii. Wziął w niej udział Tadeusz Jezierski ze Świerczyny (na zdjęciu: na dole, drugi z lewej).

Podróżnicy w Smyczynie W niedzielę podleszczyńska Smyczyna stanie się stolicą polskich globtroterów, którzy zjadą tu na I Przegląd Slajdów Podróżniczych. Naszych Czytelników zachęcamy do przedstawiania swoich fotografii w konkursie. Główną nagrodą będzie weekendowy rejs dla dwóch osób na trasie Świnoujście – Ystad ufundowany przez Biuro Podróży Orebus Travel z Leszna. Wygrać też można sprzęt turystyczny od firmy Sporting. Jak tego dokonać? Wystarczy przygotować 15–minutowy pokaz slajdów okraszony komentarzem. Pokazać można relację z każdej eskapady, zarówno z amazońskiej dżungli, jak i z wypadu za miasto. Spośród prezentacji konkursowych wyłoniona zostanie najbardziej pomysłowa wyprawa. Chętni do przedstawienia relacji ze swojej podróży na slajdach, w prezentacji multimedialnej lub ewentualnie na filmie proszeni są o zgłoszenia na adres e–mail: traktoriada@ traktoriada.org lub telefonicznie: 0 691 336 010. Pomysłodawcą przeglądu jest stowarzyszenie „Czysty Świat”, którego członkowie w 2002 roku ciągnikiem Ursus wyruszyli z Leszna w podróż dookoła świata. Traktor zaparkowany w argentyńskiej Patagonii czeka na podróżników, którzy przyjechali do Polski, by zorganizować przegląd w Smyczynie.

– Nasze zdjęcia pokazywaliśmy już na wielu festiwalach w kraju, więc pomyśleliśmy, że trzeba wreszcie zorganizować taką imprezę dla Wielkopolan – mówi kierujący traktorową ekspedycją Marcin Obałek ze stowarzyszenia „Czysty Świat”. W trakcie przeglądu otwarty zostanie etniczny sklepik południowoamerykański, będzie można degustować yerba mate i oglądać wystawę fotograficzną „Amazonia

– raj jeszcze nie utracony”. Atrakcją dla dzieci będą darmowe przejazdy bryczką, wozem taborowym i jazda konna pod okiem instruktora. Organizatorzy będą też zbierać pieniądze na program edukacyjny dla dzieci w boliwijskiej Amazonii. Główną atrakcją niedzieli będą jednak opowieści doświadczonych podróżników. Prezentacje rozpoczną się po części konkursowej, ok. godz. 14. MIW

Program imprezy ´ 14.05-14.40 – Polska Ekspedycja Amazońska – nowe odkrycia archeologiczne w Boliwii – Andrzej Karwowski, Beata Kaczor, Marcin Obałek, Rafał Konieczny ´ 15.45 - 16.30 – Andamany – perła Oceanu Indyjskiego – Richard Bialy ´ 16.35-17.20 – Traktoriada – Wyprawa Ursusem Dookoła Świata – Marcin Obałek, Beata Kaczor ´ 17.25-18.25 – Pochód Dżungli – Laos, Wietnam, Kambodża – Władysław Grodecki ´ 18.30 - 19.30 – Samotny Rejs Dookoła Świata najmłodszej kapitan w Polsce – Marta Sziłajtis-Obiegło Szczegóły na stronie internetowej www.traktoriada.org.

rozgrzeszał nas w oczach funkcjonariuszy. Górska wspinaczka w czeskich Karpatach najlepiej zweryfikowała umiejętności kolejnych kierowców (zrobiło się niebezpiecznie, kiedy zestaw ciągnikowy zatrzymał się na podjeździe i zaczął staczać w tył), bo chociaż prawo jazdy na ciągnik mieli wszyscy uczestnicy wyprawy, to ostatecznie za jego kierownicą zasiadało tylko osiem osób. – Miałem okazję prowadzić traktor między innymi na autostradzie do Bratysławy, a potem w Bukareszcie – wspomina Tadeusz Jezierski. – Z tyłu nasz zestaw przypominał autobus. Ale wśród tych, którzy poznawali szczegóły naszej eskapady, budziliśmy sensację. Szczególnie zadziwieni byli rumuńscy rolnicy, którzy w tamtych czasach używali wyłącznie ciągników radzieckich i byli niezmiernie zainteresowani polskim cudem techniki. To właśnie w Rumunii studenci zmienili strategię swojej podróży. Zaopatrzeni w nowiusieńkie na-

Kiedy studenci dotarli wyczerpani do Złotych Piasków – słynnego bułgarskiego kurortu, Tadeusz Jezierski z radości zaparkował traktor w Morzu Czarnym. Po tygodniowym odpoczynku ruszyli w drogę powrotną. Przez niemal 6000 kilometrów ciągnik spisywał się nadzwyczaj dzielnie. Jedyną awarią było pęknięcie wspornika prądnicy, który zespawano w Bułgarii. Ursus po powrocie długo służył jeszcze instytutowi, a sporządzone przez studentów naukowe raporty być może jeszcze do dziś spoczywają w uczelnianym archiwum. Kilka lat temu Tadeusz Jezierski przeczytał w prasie o organizowanej (znowu w Poznaniu!) traktorowej wyprawie do Ameryki Południowej. Odżyły wtedy piękne wspomnienia, ale – jak przyznaje – na drugą taką podróż nikt by już go nie namówił. – Mieliśmy wtedy jeszcze jechać ciągnikiem do NRD – dodaje. – Ale wyprawa okazała się tak męcząca, że nikomu już się nie chciało. MIROSŁAW WLEKŁY


ŒWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Grochówka – palce lizaæ!

Ka¿da grochówka jest inna, ale ta z Dêbna Polskiego bije pozosta³e na g³owê. Tak twierdz¹ ci, którzy choæ raz spróbowali zupy przyrz¹dzanej przez panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich i jednoczeœnie

cz³onkinie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Choæ kulinarny repertuar maj¹ bogaty i urozmaicony, to jednak grochówka jest ich popisowym daniem. Bez niej nie mo¿e siê obejœæ ¿adna

Fot. J. Witczak s Sprawczynie popisowego dania: Agata £ukowiak, Irena Miko³ajczak, Wioleta Brzeziñska, Ewa Zyber – kapitan zespo³u, Ewa £ukowiak i Danuta Junkert na posterunku podczas zawodów stra¿ackich w Stwolnie.

Sezonowe fryzury

Bardzo wysokie upiêcia, uwodzicielskie fale, awangardowe zmys³owe irokezy czy d³ugie grzywki – to tylko niektóre uczesania, które proponuj¹ nam w tym sezonie mistrzowie grzebienia. Podstawa to idealnie wypielêgnowane i zdrowe w³osy. Jeœli brakuje im blasku, siêgamy po kosmetyki nab³yszczaj¹ce. Modne uczesania nie nale¿¹ do zbyt ekstrawaganckich – s¹ bardzo kobiece, a dostosowane do kszta³tu twarzy i rodzaju w³osów na pewno dodaj¹ urody. Pozytywnie zakrêcone Zdecydowanym hitem sezonu s¹ w³osy krêcone, uk³adaj¹ce siê miêkko i swobodnie, naturalnie. Nie s¹ ani zbyt proste, ani zbyt mocno skrêcone. Œwietnie prezentowaæ siê bêd¹ te sprawiaj¹ce wra¿enie lekkiego nie³adu. Naturalnym lokom i falom wystarczy zaaplikowaæ kosmetyk podkreœlaj¹cy skrêt. Dla uzyskania efektu przy w³osach prostych potrzebne bêd¹ albo grube wa³ki, albo lokówka. Je¿eli marz¹ nam siê krêcone w³osy na d³u¿ej, mo¿emy te¿ zdecydowaæ siê na trwa³¹. Rodzaj zabiegu powinien byæ dostosowany do twoich w³osów.

„Rozwiane” i pe³ne objêtoœci Zupe³nie jakby uczesa³ je wiatr. S¹ rozpuszczone i prezentuj¹ siê naturalnie. Delikatny nie³ad jest tu jednak tylko pozorny. Œwietnie prezentuj¹ siê zarówno na d³ugich, jak i pó³d³ugich pasmach. Podkrêcamy je

lokówk¹ – bêd¹ siê lekko falowa³y lub nawijamy na grube wa³ki – w³osy unios¹ siê u nasady, a fryzura bêdzie sprawia³a wra¿enie bujniejszej. Pianka optycznie zwiêkszy gruboœæ i gêstoœæ kosmyków. Supermodna grzywka Zdecydowanie w tym sezonie prym wiod¹ d³ugie w³osy. Fryzjerzy zachêcaj¹ nas, ¿eby ozdabiaæ je d³ug¹, najlepiej prost¹ i siêgaj¹c¹ oczu

impreza w Dêbnie Polskim. Co roku mo¿na siê o tym przekonaæ na przegl¹dzie folklorystycznym Pod Dêbami Œpiewanie, gdzie poczêstunek z kot³a urasta do g³ównego punktu programu. Podobnie jest na innych imprezach we wsi, zawodach stra¿ackich czy te¿ na festynach w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu, gdzie ucz¹ siê równie¿ dzieci z Dêbna Polskiego. Sk³adniki na grochówkê z Dêbna Polskiego s¹ typowe (oprócz warzyw i przypraw tak¿e wêdzony boczek, wêdzone koœci, œwie¿e ¿eberka), jednak sekret jej wyœmienitego smaku tkwi w ich proporcjach. – Tej receptury zdradziæ nie mo¿emy – zastrzegaj¹ panie z Dêbna Polskiego. Swoje popisowe danie przygotowuj¹ zawsze w Œwietlicy Wiejskiej, korzystaj¹c z maj¹cej ju¿ swoje lata kuchni polowej, towarzysz¹cej im na ka¿dej imprezie, gdzie serwowana jest ta wyj¹tkowa grochówka. Kilka dni temu o jej wyœmienitym smaku mogli przekonaæ siê uczestnicy gminnych zawodów sportowo-po¿arniczych w Stwolnie, na które mistrzynie przygotowa³y mniej wiêcej 500 porcji. J.W. grzywk¹. Trzeba tylko uwa¿aæ, by dopasowaæ j¹ odpowiednio do owalu twarzy oraz ca³oœci fryzury. Zbierz je w kucyk W³osy upiête w tzw. koñski ogon optycznie wyd³u¿aj¹ szyjê. Poleca siê go przede wszystkim paniom o regularnych rysach twarzy. Formujemy go za pomoc¹ spinek i gumek, ozdabiamy kolorowymi apaszkami w kwiaty. Miejsce upiêcia mo¿emy te¿ owin¹æ pasemkiem w³asnych w³osów. Pamiêtajmy, ¿e koñski ogon przesta³ ju¿ byæ kojarzony jedynie z typowo sportow¹ fryzur¹. Mo¿emy uczesaæ siê tak nawet na wieczorow¹ imprezê. Wystarczy, jeœli zaczeszemy je g³adko nad czo³em i nadamy im po³ysk. Inna wersja to na przyk³ad koñski ogon sk³adaj¹cy siê z w³osów zebranych z czubka g³owy, zwiniêtych i okrêconych wokó³ tradycyjnego kucyka upiêtego na wysokoœci ucha (baza fryzury). Pasma z czubka g³owy zwijamy ciasno w rulon, owijamy wokó³ gumki koñskiego ogona, a koñcówkê upinamy wsuwkami. Ca³oœæ powinna mocno do siebie przylegaæ, a w³osy wokó³ koñskiego ogona musz¹ tworzyæ ozdobê, dlatego postarajmy siê upi¹æ je elegancko i fantazyjnie. AKPA

Nowootwarty Gabinet estetyki ciała i masażu

BODY RELAX oferuje zabiegi na najnowocześniejszych urządzeniach: – elektrostymulacja z infraredem – body sliming z grupy aparatury do endermologii – bańki chińskie Urządzenia te pomagają zredukować: cellulit, obwód bioder, ud i brzucha nawet do 10 cm. Leszno, ul. Prochownia (Solarium Factory) tel. 0 669 236 027

Fot. E. Baldys s Natalia Po¿oga i Joanna Blejwas graj¹ na saksofonach w Big Bandzie Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Lesznie. Na co dzieñ dziewczyny udzielaj¹ siê tak¿e w orkiestrach dêtych. Natalia w leszczyñskiej, a Joanna w Œmiglu, gdzie mieszka. Z muzyk¹ obie zwi¹zane s¹ od kilku lat. Razem z Big Bandem zagra³y na naszej redakcyjnej gali, podsumowuj¹cej wydanie Listy 100 Najwiêkszych Przedsiêbiorstw Regionu Leszczyñskiego, która tydzieñ temu odby³a siê w Jeziorkach. lm

Polecamy

„Szybko i wœciekle”

Ukrywaj¹cy siê na Karaibach Dominic Toretto (Vin Diesel) na wieœæ o œmierci swojej dziewczyny Letty, pracuj¹cej dla bezwzglêdnego króla heroiny Antonia Bragi, wraca do Los Angeles. Okazuje siê, ¿e to w³aœnie Braga wyda³ rozkaz jej zabicia i Dominic poprzysiêga mu zemstê. Na pogrzebie spotyka Briana O’Connera (Paul Walker), któ-

ry ma z Brag¹ w³asne rachunki do wyrównania. Dominic i Brian ³¹cz¹ si³y i mimo dziel¹cych ich ró¿nic wspólnie ruszaj¹ w poœcig za morderc¹ a¿ na meksykañsk¹ pustyniê, gdzie dojdzie do fina³owego pojedynku. Film podczas weekendu proponuj¹ kina Pod Kopu³¹ w Gostyniu i Szarotka w Krobi. (j) Fot. Internet

Ksi¹¿ka na dziœ

Spoœród czytelniczek, które przys³a³y do nas SMS-y, komputer wylosowa³ 2 osoby, które otrzymaj¹ ksi¹¿ki Karoliny Macios „Pieskie ¿ycie mojego kota”. S¹ to: Wioletta Dobrowolska z W³oszakowic i Beata Jurków z K³ody. Po lektury mo¿na zg³aszaæ siê ju¿ dziœ do naszej redakcji. Trzeba je odebraæ w ci¹gu 2 tygodni. lm

Piosenka dla ciebie Wilki ObudŸ mnie

Co siê z nami sta³o To jest wa¿ne dziœ Czy to za czym gonimy Pozwoli nam piêknie ¿yæ Nasze idea³y Jak niewys³any nigdy list Pieni¹dze i s³awa Nie daj¹ szczêœcia mi Szczêœcia mi ObudŸ mnie B¹dŸ jak boski wiatr ObudŸ mnie I obudŸ ¿ycia smak Znosi³eœ coœ Co daje oczom blask ObudŸ mnie

ObudŸ mnie

Co siê z nami sta³o ¯e usch³a dusza w nas Nasze ¿ycie to praca I wspomnienia sprzed dziesiêciu lat Wszystkie moje marzenia Rozwia³y siê gdzieœ we mgle Siedzê w ciemnym pokoju I nie wiem ju¿ czego chcê Czego chcê ObudŸ mnie B¹dŸ jak boski wiatr ObudŸ mnie I obudŸ ¿ycia smak Wznosi³eœ coœ Co daje oczom blask ObudŸ mnie ObudŸ mnie

(j)


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

O seksualności słów kilka Wiele kobiet w okresie okołomenopauzalnym boryka się z problemami dotyczącymi sfery seksualnej. Najczęstszym zaburzeniem jest obniżenie popędu seksualnego zwane HSDD. Dotyka ono prawie co dziesiątą kobietę. Przypadłość ta ma ogromny wpływ na życie codzienne. Wywołuje niepokój, jest źródłem problemów w relacjach z partnerem. Niestety, w wielu przypadkach HSDD pozostaje nierozpoznane. Rozmowa o problemach związanych ze zdrowiem seksualnym budzi skrępowanie zarówno u lekarzy, jak i u pacjentów. Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniego przeszkolenia. Dlatego warto skorzystać ze specjalnej ankiety stworzonej przez dr Anitę Clayton, profesor psychiatrii i nauk

neurobehawioralnych Uniwersytetu Wirginia. Kwestionariusz składający się z pięciu prostych pytań zamkniętych umożliwia szybkie rozpoznanie uogólnionego nabytego HSDD u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, w trakcie menopauzy i po niej. Kwestionariusz zawiera następujące pytania: □ Czy w przeszłości poziom odczuwanego przez panią pożądania/ zainteresowania seksualnego był satysfakcjonujący? □ Czy zauważyła pani u siebie obniżenie poziomu pożądania/zainteresowania seksualnego? □ Czy niepokoi panią obniżony poziom pożądania/zainteresowania seksualnego? □ Czy chciałaby pani, aby poziom

Czy można bezkarnie żerować na ludzkiej naiwności? Okazuje się, że tak. Niedawno uczestniczyłam w pokazie pewnego produktu – nie napiszę jakiego, żeby nie robić producentowi dodatkowej reklamy. Pani prowadząca prezentację zachwalała go jako niezwykle atrakcyjny, funkcjonalny, zbawienny dla zdrowia i urody. Słowem – istny cud! Istotnie, rzecz, którą prezentowano, była może i fajna, natomiast absolutnie nie spodobała mi się jej cena, która moim zdaniem była zupełnie nieadekwatna do wartości towaru. Głośno wyraziłam swoje zdanie, niestety, zostałam zakrzyczana przez prowadzącą pokaz, jak i przez inne uczestniczące w nim panie. Okazało się, że prezenterka miała ogromny dar przekonywania. Udało jej się wmówić kilku osobom, że bez produktu, który kosztuje kilka tysięcy złotych, nie mogą dłużej żyć. Ze zgrozą patrzyłam, jak panie (w większości emerytki) na zakończenie pokazu ustawiały się w kolejce do podpisania umowy, a właściwie cyrografu. Oczywiście większość z nich kupowała towar na raty. Pomyślałam, że albo musimy mieć w Polsce bardzo bogatych emerytów, albo to jakieś zbiorowe szaleństwo. Po pokazie zadowolona prezenterka powiedziała, że jej najlepszymi klientami są właśnie emeryci i ludzie z niewysokimi dochodami. Dlaczego? Bo chcą doświadczyć odrobiny luksusu. Albo wierzą w to, że produkt przedłuży im życie lub poprawi jego jakość. Zapytałam, czy nie ma wyrzutów sumienia, a ona spojrzała na mnie zdziwionym wzrokiem: „Dlaczego? Przecież daję im to, czego sami chcą. Taki job!”. Wsiadła do służbowego auta i pognała na następne spotkanie, by łowić kolejnych naiwnych. Agnieszka

BARAN (21.03 -19.04) Stabilizacja. Możesz spokojnie odetchnąć i pomedytować. Z końcem tygodnia dowiesz się więcej o samym sobie. Czas na sukces. W tym tygodniu możesz go osiągnąć. Porusz niebo i ziemię, a nie pożałujesz. BYK (20.04 -20.05) Czekają cię problemy finansowe. Lekką ręką wydawałeś pieniądze, więc nie dziw się teraz, że toniesz w długach. Nie zamartwiaj się jednak zbytnio, bo z pomocą przyjdzie ci znajomy.

Fot. archiwum

kwalifikuje do rozpoznania uogólnioodczuwanego przez panią pożądanego, nabytego HSDD. nia/zainteresowania seksualnego był Kwestionariusz Skriningowy powyższy? zwala zdiagnozować obniżone odczuJeżeli kobieta odpowie „Nie” na wanie pożądania seksualnego, dzięki którekolwiek z powyższych pytań, czemu kobiety dotknięte HSDD mogą wówczas nie spełnia kryteriów diaguzyskać właściwą pomoc. nostycznych uogólnionego, nabytego Panie borykające się z problemami HSDD. dotyczącymi sfery seksualnej pomocy W piątym pytaniu kobiety proszone powinny szukać w pierwszej kolejnosą o wskazanie na załączonej liście ści u ginekologa-położnika. Najbliższą tych czynników, które w ich opinii placówką zajmującą się leczeniem pamogą przyczyniać się do obniżenia pocjentów z zaburzeniami seksualności ziomu zainteresowania seksualnego. jest Poradnia Seksuologiczna i PatoloNa liście uwzględniono następujące gii Współżycia przy Ginekologicznoczynniki: Położniczym Szpitalu Klinicznym □ obecnie przyjmowane leki, alkoUniwersytetu Medycznego w Poznahol lub inne używki niu im. Karola Marcinkowskiego, ul. □ ciąża, niedawny poród, objawy Polna 33, tel. 0-61 841-93-11. menopauzy LL □ inne dolegliwości intymne (ból, obniżone odczuwanie podHSDD to obniżenie zainteresowania sferą seksualną lub niecenia płciowego lub orzmniejszenie pożądania seksualnego, brak myśli i fantazji gazmu) seksualnych oraz brak pobudzenia w reakcji na bodźce □ problemy seksualne seksualne, będący źródłem niepokoju lub problemów w partnera relacjach z partnerem, którego przyczyną nie jest żadne □ rozczarowanie związinne zaburzenie (z wyjątkiem dysfunkcji seksualnej innego kiem lub partnerem rodzaju) ani bezpośredni fizjologiczny wpływ substancji □ stres lub zmęczenie (w tym leków) lub stan ogólny pacjentki. O uogólnionym, nabytym HSDD mówi się wówczas, gdy zaburzenie wystęOdpowiedź „Nie” w puje niezależnie od rodzaju stymulacji, sytuacji lub partnera każdym przypadku wymiei wystąpiło po okresie prawidłowego funkcjonowania. nionym w pytaniu piątym

Rozwiązanie konkursu grillowego Zestawy ufundowane przez producenta przypraw GALEO, w skład których wchodzą: książka, zapalniczka do grilla oraz komplet przypraw, otrzymują: Teresa Klupś, Leszno, ul. Rejtana 78/2; Mariola Dutkiewicz, Leszno, ul. Kosmonautów 10; Ewa Bonawenturczyk, Borek Wlkp., ul. Dworcowa 51; Maria Sucholińska, Leszno, ul. Francuska 109 i Krystyna Skrzypczak, Leszno, ul. Zamenhofa 71/3. Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do sekretariatu redakcji (Leszno, ul. Słowiańska 63) w ciągu 14 dni. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30. LL

Chupa Chuck – życie na większym luzie! Właśnie poszło ci oczko, a minutę temu rozmazałaś sobie makijaż. Jakby tego było mało, właśnie ON pojawił się na horyzoncie…Normalnie spaliłabyś cegłę i „padła trupem”, ale odkąd Chupa Chuck jest twoim ziomkiem, nic nie jest w stanie cię zaskoczyć! Primo – WYLUZUJ!! A potem sięgnij do torebki po pysznego lizaka Chupa Chups. Jeżeli chcesz poznać Chupa Chucka, wejdź na stronę www.chupachuck. com. Chuck jak każdy chłopak uwielbia dziewczyny. A właściwie to one uwielbiają jego. I trudno się dziwić. Oprócz poczucia humoru i nieziemskiego wyglądu ma jeszcze jedną cechę. Jego pocałunki są po prostu pyszne! A wszystko za sprawą lizaka Chupa Chups, z którym Chuck nigdy się nie rozstaje. To jego znak rozpoznawczy. Chcesz poznać słodkie trendy? Chupa Chuck podpowiada:  truskawka – obowiązkowo w torebce  truskawka z jogurtem – na randkę  jabłko – po fitnessie  pomarańcza – do kina  cola – pomocna przy egzaminach  wiśnia – na chandrę  cytryna – gdy jesteś wkurzona Cena lizaka Chupa Chups, z którym nie rozstaje się Chupa Chuck – 0,71 zł. Zestawy lizaków oraz cudowny Chupa Chuck do wygrania w naszym kolejnymkonkursie, który już niebawem. LL

Przepisy sprawdzone w wieloletnich kuchennych bojach i wypróbowane na wielkiej rzeszy znajomych oraz krewnych poleca Elżbieta Szpecht – Rutecka

królik w musztardzie Tuszka królika, 2 cebule, 12 dag świeżej słoniny, łyżka oliwy lub oleju, łyżka masła, 2 łyżki mąki, 1/2 szklanki białego wytrawnego wina i 1/2 szklanki rosołu ( może być z kostki), 2 łyżki śmietany, 2 łyżeczki ostrej, chrzanowej musztardy, łyżka tymianku, listek laurowy, sól, pieprz do smaku. Kupione w sklepie króliki najczęściej są mrożone, dlatego najpierw trzeba mięso rozmrozić, po czym pokroić na porcje, każdą posolić, popieprzyć, obtoczyć w mące. Rozgrzać w garnku, a jeszcze lepiej brytfannie olej i masło, a następnie obsmażyć mięso ze wszystkich stron na rumiano. Dorzucić pokrojoną w kostkę słoninę, dodać ziółka, podlać bulionem, przykryć i dusić do miękkości, raz po raz podlewając winem. Mięso wyjąć, sos odcedzić. Śmietankę wymieszać z musztardą, podlać tym sos, zagotować. Ewentualnie doprawić do smaku solą i pieprzem. Włożyć mięso do sosu i gotowe. Podawać z ziemniaczkami, makaronem lub ryżem i naturalnie z ulubioną surówką.

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) Czas drobnych zmian. Zastanów się nad funkcjami, które sprawujesz w pracy i w domu. Warto zmodyfikować co nieco, by w końcu zacząć osiągać lepsze wyniki. Weekend poświęć na relaks. Należy ci się. RAK (22.06 -22.07) Już niebawem w twoim życiu pojawi się ktoś wyjątkowy. Najwyższy czas na stabilizację. Zwróć uwagę na drobiazgi, gdyż osoba, z którą przyjdzie ci obcować, jest perfekcjonistą. Pamiętaj o schludnym wyglądzie. LEW (23.07 - 22.08) Nareszcie możesz się odprężyć i poleniuchować. Nie czeka na ciebie zbyt wiele obowiązków. Poświęć trochę czasu na drobne porządki, zwłaszcza w szafie. Odpuść sobie kontrolowanie innych i postaraj się wypocząć. PANNA (23.08 -22.09) Nie tłum dawno skrywanych emocji. Czasem warto się wykrzyczeć. Złość, którą w sobie nosisz, nie pozwala ci logicznie myśleć. Nie miej jednak złudzeń. W twoim życiu nie dzieje się za dobrze i czas to zmienić! WAGA (23.09 - 22.10) Naucz się w końcu przyjmować komplementy, bo jesteś tego warta. W pracy dobry okres. Słowem, wszystko idzie jak z płatka. W dodatku możesz liczyć na niesamowitą przygodę. Takie rzeczy zdarzają się tylko szczęściarzom. SKORPION (23.10 -21.11) Czas na rozwinięcie skrzydeł i lot ponad podziałami, które ostatnio stworzyłeś. Zacznij wreszcie myśleć pozytywnie i weź się w garść. To, co czyni cię mocnym, to twój upór. STRZELEC (22.11 - 21.12) Czas buntu. Ale nie możesz przeciwstawiać się wszystkim. To dobry moment, by pewne sprawy zacząć od początku. Nabierz dystansu i podreperuj budżet. Pamiętaj, wszystko zależy od twojego pomysłu. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Niektórzy źle ci życzą. Postaraj się nie uwikłać w żadne z ich praktyk, bo staniesz się marionetką w rękach wytrawnych graczy. Jeśli zachowasz spokój i rozwagę, unikniesz problemów. WODNIK (20.01 -18.02) Czas uporządkować kilka spraw. Wszystko będzie zależało od decyzji, jakie podejmiesz. Zbuduj właściwą relację z partnerem. Warto pomyśleć o miłej niespodziance, której nie sprawiłeś swojej miłości od dawna. RYBY (19.02 - 20.03) Okres wspaniałych przeżyć! Nareszcie zaczynacie układać sobie sprawy zawodowe i pracować na sukces. Ale zadbaj też o zdrowie. Bez niego daleko nie zajedziesz. Wróż Roman/ AKPA


RELAKS

22

Kto przygarnie? Rybak złowił złotą rybkę. – Puść mnie, a spełnię jedno twoje życzenie – prosi rybka. – OK. Chcę najnowszego mercedesa. – A jak wolisz – za gotówkę czy na raty? – A ty jak wolisz – na oleju czy na masełku?

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 17 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 45.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody – tortu z piekarni Gierczak we Wschowie ufundowanego przez serwis krdytowy „Fiolet”, Leszno, ul. Niepodległości 24. Odbiór nagrody po wcześniejszym skontaktowaniu się pod nr 065 520-37-97.

xxx

Trzech bezrobotnych z Wąchocka kłóci się, który z nich jest bardziej leniwy. Pierwszy mówi: – Na ulicy leżał banknot 200złotowy, a mnie nie chciało się go podnieść... – A ja wygrałem mercedesa na loterii i nie chciało mi się go odebrać – przebija go drugi. – A ja byłem wczoraj w kinie i przez cały seans krzyczałem – opowiada trzeci. Pozostali mężczyźni pytają, co to ma wspólnego z lenistwem, a on na to: – Siadając na składanym krześle przyciąłem sobie tyłek, ale byłem zbyt leniwy, żeby się podnieść.

xxx

Matka do córki: – Jaki jest ten twój nowy chłopak, dziecko? Porządny? – Oczywiście mamo! Jest bogaty, oszczędny, nie pali, nie pije, ma miłą żonę i trójkę grzecznych dzieci...

xxx

Nauczycielka do Jasia: – Jasiu, jeśli powiem: „Wychodzę za mąż”, to jaki to będzie czas? – Najwyższy, proszę pani. Zebrała LL

Rozwiązanie krzyżówki nr 42 Hasło: „PRZYPRAWA DO GRILLA I SZASZŁYKÓW GALEO” Nagrodę otrzymuje: Agnieszka Leśniarek, Leszno, ul. Zamenhofa 93/5

V Kasia szuka domu dla Loli. Lola jest ślicznym kundelkiem w kolorze biszkoptowym. Nie urośnie duża. Lubi bawić się z dziećmi i jest bardzo czujna. Osoby zainteresowane przygarnięciem szczeniaczka proszone są o kontakt pod numerem tel. 608 539 232. LL

DYŻURY APTEK piątek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – NA DEPTAKU, ul. Wrocławska 22, tel. 065 512-21-40 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

sobota Gostyń POD KOPUŁĄ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – PHARMAKON, os. Jagiellońskie 51a, tel. 065 512-01-66 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

Krobia SZAROTKA piątek, sobota

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

20.00 – Szybko i wściekle – akcja prod. USA

17.00, 19.00 – Szybko i wściekle – akcja prod. USA

Rawicz PROMIEŃ piątek, sobota, niedziela, poniedziałek

18.00 – Dragonball: Ewolucja – akcja/fantasy prod. USA 20.00 – Lektor – dramat prod. USA (j)

niedziela

poniedziałek LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – POD BIAŁYM ORŁEM, Rynek 21, tel. 065 512-11-66 GOSTYŃ – APTEKA, ul. W.Witosa 13, tel. 065 572-33-34 GÓRA – VITA, ul. Głogowska 1a, tel. 065 543-38-33

całodobowo LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J.Piłsudskiego 2, tel. 065 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe - 999 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Gazowe - 992 Telefon alarmowy - 112 Straż Miejska w Lesznie - 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h - tel. 94-94 Infolinia AIDS - 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie - 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie - 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP - 94-36 Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB - tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft - komputery - 0-65 528-82-01 SITI TAXI - 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI - 0-65 5-200-200, SMS 691 200 220 ABC TAXI - 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI - 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA - Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS - 0-65 529-70-10, 1 km - 1,20 JAMAR TAXI - 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL-TAXI - 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI - 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE - tel. 0 601 571 516 Usługi bagażowo-transportowe - 0 601 562 762 Pomoc drogowa - 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe - tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych - 0-65 520-91-00, 0609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” - 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” - 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ - 0 800 800 805


23

OGŁOSZENIA

OKNA•DRZWI•ROLETY OKNA•DRZWI•ROLETY Dobre okna w dobrej cenie!

! szyby o współczynniku termicznym 0,7 NOWOŚĆ OKNA 3- 5- i 6-komorowe

Góra Leszno, ul. Zielona 29 Wschowa 0 605 609 623 tel./fax 065 529-30-25 e-mail: fenix53@o2.pl

}

Profil 5-komorowy

380 Netto + VAT

113

143

210

338 Netto + VAT

86

ZADZWOŃ!!! SPRAWDŹ CENY!!!

B

I

U

R

O

EUR

P

O

D

R

Ó

Ż

Y

TOP

Leszno, pl. M etziga 30 tel./fax 0-65 529-24-80

ZAPRASZA DO NOWEGO ODDZIAŁU !!!

ul.Wolności 29 w Lesznie tel/fax. 065 / 52-888-99 info@eurotop.leszno.pl www.eurotop.leszno.pl

wczasy i wycieczki zagraniczne bilety autokarowe i lotnicze PROMOCJE na lato 2009 Rok założenia : 2000.

G R U PA

Skup

żywca wieprzowego tuczników i macior

konkurencyjne ceny < rozliczenie poubojowe < krótkie terminy płatności < odbiór własny <

Zakłady Mięsne „ŁAGROM” Sp. z o.o. ul. Gostyńska Szosa 29a, 64-125 Poniec tel. 065 572 93 28 / 065 572 93 29 kom. 0 661 946 583 / 0 693 867 371


OGŁOSZENIA

24

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zleci wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli 34 budynków w zakresie instalacji:

elektrycznej, piorunochronnej, wod.-kan., gazowej, c.o. Specyfikacja zamówienia do odbioru w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sucharskiego 15 w Rawiczu, tel. 065 546 22 41, do dnia 16.05.2009 r. po828/k

Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” zaprasza

dzieci w wieku od 6 do 12 lat na www.akwawit.pl

LETNIE PÓŁKOLONIE z NAUKĄ PŁYWANIA

Zajęcia prowadzone będą w turnusach 5-dniowych w godz. 8-16 (zapewniamy śniadanie, obiad, ubezpieczenie)

W programie: – pobyt na basenie, – zajęcia na kręgielni, – przejażdżki bryczkami, – zabawa w Parku Linowym „Tarzan”, – zabawy w sali „Kangurek”. Szczegółowych informacji udziela: Dział Marketingu i Sprzedaży tel. 065 529 96 40, e-mail: basen@akwawit.pl

OPUŻYWANE NY i NOWE

FELGI STALOWE I ALUMINIOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

czynne 9-18

W ciągłej sprzedaży szeroki wybór opon Najniższe ceny usług: montaż + wyważanie 7,50 zł/1 koło

WARSZTAT OPONY

NASZA OFERTA:

PRZENIESIONO

Partnerów Handlowych - Konsultant Klienta Biznesowego Orange na terenie Leszna

­

LOTNISKO ­

Kogo poszukujemy ?

a

Kim jesteśmy ?

PCT Patronic jest od 1997 roku Autoryzowanym Przedstawicielem PTK Centertel Sp. z o.o., obecnie operatorem Orange. Oferujemy stabilność współpracy biznesowej opartej na wieloletnim doświadczeniu.

how ięciec Św

Partner Orange

na ul. Kosmonautów (też teren lotniska) NOWY ´ WARSZTAT

rowery części ogumienie akcesoria rowerowe kaski rękawiczki foteliki rowerowe dla dzieci

Głogów

STACJA PALIW

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Leszno, ul. Szybowników (Lotnisko) tel. 0 692 071 251

• Leszno, ul. 17 Stycznia 45 (naprzeciw stadionu im. A.Smoczyka) • Leszno, Al. Jana Pawła II 25 tel. 065 529 96 43, kom. 0 608 346 357

INFORMATOR ŚLUBNY 2009

Poszukujemy osób, które chcą współpracować z nami jako Konsultanci Klientów Biznesowych (KKB) w ramach własnej działalności gospodarczej, oraz mających aspiracje do rozwoju poprzez organizację pracy innym na danym terenie (organizacja własnego biura KKB). Współpraca opiera się na Umowie Subagencyjnej.

Czego wymagamy ? Prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W naszej pracy niezbędna jest umiejętność organizacji własnego czasu pracy, zdolności negocjacyjne (zawieranie umów), doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej (B2B), zdolność do szybkiej nauki.

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach

Co oferujemy ? Wdrażamy kompleksowo nowe osoby do sprzedaży usług telekomunikacyjnych poprzez szkolenia z produktu, jak i technik sprzedaży. Zapewniamy stałą pomoc poprzez własnych koordynatorów sieci sprzedaży jak również pomoc ze strony pracowników PTK Centertel, dedykowanych do obsługi tego kanału sprzedaży. Obecnie średnia prowizja Konsultanta Klienta Biznesowego w naszej sieci wynosi 9000 zł. Kontakt: rekrutacja@patro.pl

Zanim powiesz TAK

otrzymasz BEZPŁATNIE w Biurze Ogłoszeń

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

„ABC”

ul. Słowiańska 63

MARPOL PLUS KREDYTY - konsolidacyjne - mieszkaniowe - hipoteczne na oświadczenie - obrotowe dla firm (bez zaśw. US i ZUS) - dla rolników bez dochodów pod zastaw gospodarstwa - leasing na maszyny - samochodowe na oświadczenie Możliwy dojazd do klienta.

Rewelacyjny kredyt

dla rolników! i firm

Pośrednictwo w sprzedaży maszyn rolniczych. Leszno, ul. Strzelecka 4 tel. 0 511 104 521, 0 516 128 490 e-mail: marpol.plus.leszno@wp.pl www.marpolplus.com.pl


25

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamiam, że na Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 22 czerwca 2009 roku, przyjęte zostaną dokumenty związane z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczące następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Jerka. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Mościszki. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowy Dwór. 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Łuszkowo. po859/k Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 4 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany,

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Spółka z o. o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno tel. 065 529-59-78

NOWE BIURO OGŁOSZEŃ

który spełnia wymagania określone w przepisach. Oferty należy składać

Sklep WIKTORIA Miejska Górka ul. Rzeczna 10 tel. 065 547 47 27

podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrek-

BETONIARNIA PARTNER OFERUJE:

wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach z tora Samorządowego Przedszkola nr 4 w Kościanie”, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 roku, na adres – Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących

STROP TERIVA 4.01

kandydatów oraz wykaz dokumentów, które trzeba złożyć wraz z ofertą znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej

)PŁYTY STROPOWE KANAŁOWE )PŁYTY STROPOWE FILIGRAN )NADPROŻA )GOTOWE ZBROJENIA, STRZEMIONA )KRĘGI I PRZYKRYWY )BETON TOWAROWY + POMPA )BLOCZKI M6

http://bip.wokiss.pl/koscianm/ - Ogłoszenia i Komunikaty lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, pokój nr 200, tel. 065 512 22 23.

po847/k

TRANSPORT HDS

U nas wybierzesz strop do własnego domu. DORADZIMY • ZAPROJEKTUJEMY • SKALKULUJEMY

® s e r w i s

KSEROKOPIARKI KOMPUTERY PROJEKTORY DRUKARKI FAKSY

146,5

730 zł

Leszno, ul. Dożynkowa 7, tel./fax (0-65) 527-14-10

ł 442 z + VAT

143,5

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (dowóz do klienta)

ł

412 z

ł 247VATz

5 zł

323

zł 1941T + VA

+

143,5 86,5

BETONIARNIA PR

ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno tel./fax 065 529-20-81 www.biurimex.pl

PRZEMĘT

OM

10 kpl. + OCJA 1 gratis

KOSTKA BRUKOWA

KOMPLEKSOWE USŁUGI BRUKARSKIE 0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

PŁOTY AŻUROWO-BETONOWE USŁUGI MONTAŻU PŁOTÓW Wzory dostępne są na: www.pab-bruk.pl

ul. Powstańców Wlkp. 49, 64-234 Przemęt tel. 065 549-66-90, tel. kom. 0 603 66 88 12 RATY • RATY • RATY • RATY • RATY • RATY • RATY


26

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

MEDYCZNE ABC...

PRZYCZEPKA samochodowa 2,5mx1,2m do rejestracji. 0-609423112. jk2962

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. j k3

PUNTO II, 1,9JTD / 2001, klima, 11.000 zł, 0-500242373. jk2924

PARAPETY, obro´bki blacharskie. (065) 520-11-33. jk2693

RENAUL SCENIC 1,6 ⁄ 1997, 2xpp., el. szyberdach, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, abs, centralny zamek, alufelgi 15, halogeny, zarejestrowany. Tel. 0782661574. jk4321

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. 0509879801. jk2

LEKIERNICTWO - pracownicy (uczniowie), 0-509828233, 0-65 / 526-67-90 (do godz. 15.00). jk2748

SPRZEDAM POLO CLASSIC POJ. 1,4 ⁄ 12 / 96, CZERWONY. TEL. 0661862569

˙ DZ˙ KI PRZEJAZ 669805030.

0-

MANAGER-SUPERVISOR: rekrutacjasprzedaz˙.0-723372555. jk2541

STOLARSTWO meblowe i budowlane. 0-608263158. jk2711

NAUCZE˛-PRZESZKOLE˛ zabiegi kosmetyczne 20 / h.0-781393943. jk2551

STRONY www. 0-603879538.

KIEROWCA-operator na Stara - podnos´nik dorywczo, Rawicz. 0-691708509. jk2605

Medycyny Pracy

W ramach

tel. 065 529 92 87

Położniczo-Ginekologiczna

Pracownia

tel. 065 520 71 10

Logopedyczna ˙ SPRZEDAZ

CLIO 2004, 0-724136208.

´ WKA trapez, rynny, BLACHODACHO obro´bki. NAJTANIEJ (065) 520-11-33. jk2691 DZIAŁKA 665413844.

ogrodowa

6500

zł. 0jk2794

˙ E blaszane, od 1550 zł z montaz˙em. GARAZ Leszno, (065) 520-11-33. jk2694 LABRADORY. 609470064.

0-693403604,

0jk2925

MINIOCZYSZCZALNIE, szamba, zbiorniki. (065) 520-11-33. jk2692 KOCIOŁ dwufunkcyjny Immergas - sprawny, 0-693451555. jk2789 SPRZEDAM rury 2 cale, 2,5 cala, 065 / 520-44-51. jk2824

ESCORT

1993,

1998,

jk2855 0-505586312. jk2923

˙ SPRZEDAZ AUDI A-4 TDI. 0-691914712.

jk2966

AUDI. 0-666730431.

jk2917

FORD ESCORT kombi 1,8 / 16V / 1995. 0609299092. jk2972

´ konsumencka: przygotowanie UPADŁOS´ C wniosko´w do sa˛du. 0-508245083. jk2612

GOLF, klimatyzacja. 0-691914712.

WYNAJME˛ miejsce na reklame˛ w centrum Rawicza. 0-691949009. jk2973

jk2965

LAGUNA 1998 1,9DTI, 0-782451185. jk2853

AUTO KOMIS ’’ART’’ . 0-888134665. jk2696 AUTOKOMIS (AGROMA) SZAŁ, Leszno, Poznan´ska 1. Kredyty, leasingi. Przyjmowanie ogłoszen´ internetowych: www.autokomis-w.pl. (065) 529-35-06, 0601853724. jk1587

ANTENY Analogowe, DVB-T, TV-SAT, montaz˙, naprawa, serwis, instalacje, Cyfra+, Polsat, TNK, N-Tv. Gwarancja na usługe˛!. 0-603775093. jk1402 ARCHITEKT wne˛trz Anna Jo´rdeczka-Kopaszewska. 0-692476826. jk1775 DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1335 DOCIEPLANIE, NISSAN 100NX, 1995, 4000 zł, 0505366559. jk2744

0-504509327. jk2755

DOCIEPLANIE, wykon´czania wne˛trz. 0608462472. jk2974 DOCIEPLENIA budynko´w zewne˛trzne i wewne˛trzne. 0-507119553. jk2901

OPEL

VECTRA / 1991.

0-504058774. jk2952

DOCIEPLENIA, styropian, klese, tynki. (065) 520-11-33. jk2695

POLO

1,6 / 1997.

0-606301776. jk2969

POLO 1996, zarejestrowany, 0-510297237. jk2828 POLONEZ 785470204.

CARO

1,6GLI / 1995. 0jk2859

BMW 530 D / 2002, pełna opcja bez xenonu, przebieg 109 tys. km, steptronic. Cena 39.900 zł do uzgodnienia. Tel. 0600480016. jk2960 CINQUECENTO 609112876.

PRZYCZEPKA lekka zarejestrowana i oplandekowana. 0-781782141. jk2963

0jk2702

tanio.

OPEL ASTRA kombi / 1995, diesel, QUAD 200cm3 - tanio. Tel. 0-604478154. jk2837

POMOC w załatwieniu formalnos´ci celnych, skarbowych, tłumaczenia, rejestracja pojazdo´w. Agencja Celna Intra-Sad Leszno, ul. Dekana 4. (065) 526-60-57 www.rejestrowaniepojazdo´w.pl U nas odbierzesz tablice rejestracyjne!!! jk2629

700 / 1993.

ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport, autocze˛s´ci. 0-606982046, 065 / 545-73-04. jk2968

USŁUGI

Tel.

malowanie. Tel. jk2915

TRANSPORT, przeprowadzki. 0781071297, 0-781315112. jk2225

PŁYTKARZY, 607371315.

malarzy,

murarzy, 0jk2856

PRACA na komputerze, przeło´z˙ na zarabianie pienia˛dzy. www.biznes.dobrawa.doradcywellness.pl jk2545

PRZYJME˛ uvznia w zawodzie stolarz. 0-65 520-19-50. jk2858 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. jk1524 Tel. 0-509803509.

KREDYTY bez zbe˛dnych formalnos´ci: goto´wkowe - wiek do 79 lat, ro´wniez˙ na dowo´d, konsolidacyjne - płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-05-77, 0-603312674. jk2385

POSZUKUJE˛ DJ i fotografa na wesele 08-08-2009. 0-603937892. jk2863

WEŁNA mineralna firmy KNAUFF grubos´ci 150 i 200 - tanio. 0-607430182, 0603055013. jk2818

MOTORYZACYJNE

SZPACHLOWANIE, 0500591422.

OBSŁUGA klienta Centrum Wellness. 0505591405. jk2540

PRZYJME˛ ucznia w zawodzie stolarz. 0603755295. jk2663

16V / 1993. 0jk2956

TANIE NAGROBKI STRZEGOMSKIE, ro´z˙ne kolory, wzory. (065) 527-08-59, 0605388333. jk2452

jk2811

malowanie, 0jk2871

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0601757165. jk2312

FORD ESCORT 667186919.

SPRZEDAM konie wierzchowe, rekreacyjne i sportowe. Przyjme˛ konie w pensjonat. Jeziorki. 0-503022182. jk2961

˙ E. Tel. 0-65 / 545-65-68. ZBOZ

SZPACHLOWANIE, 783091864.

PRACOWNIKA na koparko-ładowarke˛. 0607087700. jk2845

KREDYTY goto´wkowe samochodowe, w polskim banku. Minimum formalnos´ci. (065) 520-55-99, 0-602536604. jk2114

ON z atestem, dowo´z cysterna˛ z licznikiem gratis. 0-697116466. jk2583

jk2731

jk2678

KUPIE˛ uszkodzone, powypadkowe. 0606301776. jk2967

FIAT DOBLO 1,9TD 2005, 18.400 zł. 0502259880. jk2920

˙ uz˙ywana, sort Irlandia PołudnioODZIEZ wa. 0-667884644. jk2930

YORKI. 0-502372202.

Tel.

KREDYTY (działalnos´c´, goto´wka), karty kredytowe + dojazd do domu. 0-506154436. jk2864

FIAT CINQUECENTO 0,7 / 1994. 0785470204. jk2860

1,6

bryczka˛.

´ Z˙ NE RO

(wykonujemy biopsje) tel. 065 520 71 10

tel. 065 520 71 10

VW POLO 1,3 1992. (065) 518-53-11. jk2936

KUPIE˛ TOYOTE˛: Corolla, Carina, Hiaca, Litac, Mazela E-2200, rok 1987-1997, 0781993705. jk2800

P o r a d n i e

jazdy. 0jk2943

SEAT IBIZA 1,4 / 1995, 3-drzwiowy, czerwony. Tel. 0-887611116. jk2909

KUPNO

ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno

nauki

jk2854

˙ YWANE cze˛s´ci samochodowe, opony. UZ 0-661971966. jk2630

Sp. z o.o.

INSTRUKTORA 609390008.

KONSERWATORA urza˛dzen´ spoz˙ywczych. Tel. 0-609602640. jk2835

TORD TRANZIT 2,5TDI / 1996, tanio. Tel. 0-603944394. jk2908

„ARTES”

INSTALATORA wod-kan. 0-669414844. jk2846

PROFESJONALNE układanie kostki brukowej, granitowej. 0-607276453, 0500130353. jk2178

SCENIC 2000, 0-724136208.

NZOZ Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk2725

HANDEL-REKLAMA-INTERNET: otrzymasz własna˛ witryne˛. 0-723372555. jk2542

KARCHER 0-697708297.

jk2804

KARCHER. 0-607235208.

jk2095

KOMINKI. 0-663836822.

jk1705

KUCHNIA polowa, obsługa imprez zbiorowych - grocho´wka, gulasz zupa, z˙urek, bigos itp. Tel. 0-514450804. jk2580 MIXBUD układanie płytek. 0-605838146, 0-601595838. jk2951

˙ sufito´w podwieszanych. 0MONTAZ 785719138. jk2881 NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowamk1637 dzki itp. Tel. 0-604385663.

OBUWNICZA SIEĆ HANDLOWA

TYNKI maszynowe, gotowe pod malowanie. 0-605906363. jk2397 TYNKI maszynowe zewne˛trzne i wewne˛trzne. 0-507119553. jk2900 TYNKI, posadzki agregatem. 0-501363456. jk1909 UKŁADANIE kostki brukowej, granitu, kamienia polnego, 0-663970583. jk2753 USŁUGI GRANIT-POZBRUK. 0693794091, 0-695082924. jk2957 USŁUGI transportowe - MERCEDES SPRINTER: 6 oso´b + 1 tona załadunku lub 1,4 tony załadunku. Przestrzen´ pasaz˙erska klimatyzowana. Długos´c´ załadunkowa 4,7 m - 15,5 m3. Tel. 0-604385663. mk1691

´ J OGRO´ D - projektowanie, urza˛dzaTWO nie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. jk2300 ´ CZANIE WYKAN

wne˛trz: gipsowanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie tel. 0-721758718 lub 0-608539232. jk2301

VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0609461247. jk1887 ZDUN - kominki kaflowe, piece kuchenne z podkowa˛ (pokojowe). (065) 547-54-87. jk2709

PILNIE ZATRUDNI SPRZEDAWCĘ DO SKLEPU OBUWNICZEGO W LESZNIE

CV+podanie+zdjęcie proszę przesłać listem zwykłym (nie poleconym) koniecznie z dopiskiem LESZNO pod adresem:

S.C. OBUWNICZA SIEĆ HANDLOWA ul. S.Bydgosty 8A, 85-331 Bydgoszcz MILE WIDZIANE OSOBY Z GRUPĄ INWALIDZKĄ

BOSZKOWO sezon. Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ noclegu. Tel. 0-509803509. jk1672 PRACUJ NA SIEBIE. DORADCA FINANSOWY. e-mail.: mj.amplicolife wp. pl PRACA JAKO DORADCA FINANSOWY. CHE˛TNI DO PROWADZENIA WŁASNEGO BIZNESU. e-mail: kontakt praca-jutra.pl ZATRUDNIE˛ montero´w rurociago´w, moz˙liwos´c´ przyuczenia, tel. 0-698627052 TELEFONISTKI z Leszna, doswiadczenie mile widziane. Tel. 0-61 / 667-31-41 od 9,00-17.00. jk2913 WELLNESS-KOSMETYKA-DIETY.0889215309. jk2550

´ LPRACA-HERBALIFE.0WSPO 505591405. jk2543 WWW.LESZCZYNIAK.PL

mk7223

ZAKŁAD krawiecki w Bojanowie przyjmie krawcowe i prasowaczki z dos´wiadczeniem zawodowym. Tel. (065) 545-61-12. jk2528

ZŁOMOWANIE aut, odbio´r własnym transportem, 0-723602595. jk2764

ZATRUDNIE˛ kucharke˛ - po szkole gastronomicznej. Zakład gastronomiczny Zbyhal. Leszno, ul. Dworcowa. 0-65 529-70-00. jk2971

PRACA

SZUKAM PRACY

ZATRUDNIE˛

23-LATEK podejmie prace˛ jako pomocnik, ok. Leszna. Posiadam ubezpieczenie, kat. B,T, pilne. 0-663147918

AGENCJA Ochrony Guard-Service zatrudni pracowniko´w ochrony z licencja˛ do pracy na terenie jednostki wojskowej w Lesznie. (061) 847-71-96, 512255927. jk2932 AVON. 0-691734793.

jk2935

DODATKOWA praca dla ambitnych z samochodem. (065) 571-95-72. jk2918 DODATKOWA. 0-723839949.

jk2934

KAWALER lat 35 podejmie kaz˙da˛ prace˛, moze byc´ delegacja. 0-782067900. jk2857 LESZNO i okolice praca biurowa, wyz˙sze ekonomiczne, angielski, 2 lata dos´wiadczenia, prawo jazdy kat. B, 0-692821054. jk2937 MALARZ poszukuje pracy na terenie Leszna. Tel. 0-794748388. jk2921


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ MŁODY, uczciwy, dyspozycyjny z prawem jazdy kat. B i praktyka˛, dobra˛ obsługa˛ komputera i urza˛dzen´ biurowych, s´rednie + matura - szuka pracy w biurze lub jako kierowca lub inne prace. 0-603851109. jk2867 MOŁDY, pracowity, rzetelny, znajomos´c´ informatyki, prawo jazdy B, dos´wiadczenie w pracach przy zakładaniu instalacji, podejmie kaz˙da˛ prace˛ - tel. 0-727527423. bd500 PODEJME˛ prace˛ w warsztacie samochodowym (dos´wiadczenie przy naprawie tiro´w) tel. 607942722. bd510 POSPRZA˛TAM, zaopiekuje˛ starsza˛ osoba˛, druga grupa inwalidzka. 0-603405786. jk2803 STUDENT logistyki (zaoczny), prawo jazdy B,C+E, uczciwy, z silna˛ motywacja˛, podejmie prace˛ - tel. 721890994. bd505 STUDENT informatyki (zaoczny), biegła znajomos´c´ j. angielskiego, prawo jazdy B, komunikatywny, obowia˛zkowy, z bogatym dos´wiadczeniem zawodowym podejmie prace˛. bd507 SZUKAM pracy dodatkowej / domowej, 0601534913. jk2938 UMYJE˛ okna, posprza˛tam mieszkanie, 0783440219. jk2806 ZADBAM, uporza˛dkuje˛ ogro´d, koszenie trawy na cały sezon, 0-782801148. jk2949 ZAOPIEKUJE˛ sie starsza˛ pania˛. Tel. 0724097043. jk2907 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛osoba˛w Lesznie. 0-605423739. jk2879

KUPNO KUPIE˛ stare monety. 0-604946001. jk1312

´ CI NIERUCHOMOS

NIERUCHOMOS´ CI ’’ATENA’’ sprzedaz˙, kupno,, wynajem, kredyty. Leszno, ul. Słowian´ska 17, 0-65 / 520-77-57, 0509660842. www.atena.nieruchomosci.pl jk2899 OKAZJA dom Gronowo 240 / 794m2 Kosin´ski, 0-601769567. jk2652 OKAZJA! nowy dom 138m / 574. 0-509660842.

Gronowo jk2890

OSIECZNA - letnisko: działki rekreacyjne z domkiem. 0-509660842. jk2896 2

PIE˛TROWY dom do remontu 200 m , Rawicz, Kamin´skiego, działka uzbrojona 8 aro´w, cena, 300.000 zł, 0-605252654. jk2770 POŁOWA domu - Rawicz. 0-603775008. jk2942 RYDZYNA: działki: 600m, 900m. 0509660842. jk2894 SPRZEDAM 1,55 ha ziemi w Borku. (065)571-64-60. jk2919 SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384 SPRZEDAM hale˛ murowana˛, wysokos´c´ 6m + grunt 1,4 ha. Stan surowy zamknie˛ty. Tel. 0-604789338. jk2959 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0-607136076. mk8221 SPRZEDAM ładny dom szeregowy Leszno-Gronowo, cena 480.000 zł w atrakcyjnym miejscu. Opis i zdje˛cia na www.domlesznowlkp.republika.pl Tel. 0-691914719. jk2861

˙ domo´w LESZNO ul. MODESPRZEDAZ LARSKA, ul. GRZYBOWA, DA˛BCZE 2 110m + 110m2 na poddaszu uz˙ytkowym. Cena od 199.000zł + działka. Rata od 1.190 zł / m-c, Wysoki standard! www.smigielski.net.pl 510-148-210 jk2751

116M / 495M dom wolno stoja˛cyZatorze. 0-509660842. jk2891

´ - sprzedam działke˛ 2400m z doWIELEN ste˛pem do jeziora. Tel. 0-506082329. jk2912

ATRAKCYJNE domy Leszno - Hiszpan´ska. 0-509660842. jk2892

WYNAJME˛ dom z ogrodem, 0-607111889. jk2975

ATRAKCYJNY dom pod lasem - Da˛bcze. 0-509660842. jk2893 BOSZKOWO - atrakcyjny segment. 0509660842. jk2897 BOSZKOWO: działki od 670m do 900m. 0-50966842. jk2895

SPRZEDAM 37m2

centrum. 0jk2931

DO wynaje˛cia domek w Boszkowie. Tel. 0-502254410. jk2201

2-POKOJOWE 40m2, IIp, wymienione drzwi, okna, podłogi, dobra lokalizacja, 15 min od Rynku, czynsz 250 zł. 0-517323917 po 17.00. jk2843

DO wynaje˛cia dom mieszkalny w Wydorowie. Tel. 0-500600150. jk2910

38M, centrum. 0-509660842.

DOM - stan surowy zamknie˛ty LesznoGronowo. 0-665360760. jk2815 DOM Go´ra. 0-603775008. DOM rekreacyjny 665959538.

jk2939

w

Osiecznej. 0jk2948

´ miglu, 150m2 + 2 garaz˙e. 0DOM w S 693530082, jk2617 DOMKI szeregowe przy Skarpie 168m2 / 280m2 działka. Cena 349.000 zł 2 (2080 / m ) Rata 1830 zł. Wysoki standard!www.smigielski.net 0-510148210, jk2752

jk2882

54M Bułgarska, Ip. 0-509660842. jk2885 54M2, 0-605699963.

jk2761

56M, 64m, Rejtana. 0-509660842. jk2883 60M2 - Wieniawa. 0-665959538.

jk2946

62M2 - Zamenhofa, 17 Stycznia, 67m2 Zamenhofa, 63m2 - Rejtana. 0-665959538. jk2944 64M Holenderska. 0-509660842.

jk2887

68M z garaz˙em, Rejtana blok z cegły. 0-509660842. jk2884

DOMY - Wilkowice i Leszno, bezpos´rednio, 295.000. 0-516205024. jk2726

74M - Jeziorkowska, 53m - Przyjaz´ni. 0-665959538. jk2945

DZIAŁKA Rawicz, Masłowo, Borowno. 0-603775008. jk2940

ATRAKCYJNE 81,5m 509660842.

DZIAŁKA 609752660.

2

2

Wieniawa. 0jk2886

budowlana

Lipno. 0jk2722

GRUNWALDZKA 55,5m2, 3-pokojowe. 0-692373525. jk2591

DZIAŁKA budowlana 700m2 / 59zł / m2. Raty!

Da˛bcze 510-148-210. jk2955

KAWALERKA 27m2, 7km od Leszna, 0-666505266. jk2749

DZIAŁKI budowlane - Wilkowice. 0514287083. jk2842

˙ , ul. Dekana. 0-692373525. GARAZ

jk2593

JARDOM Nieruchomos´ci - sprzedaz˙, kupno, kredyty hipoteczne. Leszno, www.jardom.pl (065) 520-74-25. jk1679 KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385 SPRZEDAM dziełke˛ 800 z małym domkiem do remontu w okolicach Kosciana. 0-609717360. jk2865 2

SPRZEDAM mieszkanie 54m2, Leszno, ul. Czechosłowacka, 135 tys. 0-609094811 SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4-pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0603935009. mk7821 SPRZEDAM zadbane 3-pokojowe mieszkanie na ul. Czechosłowackiej (53 m kw., parter) - cena 149.000 zł. Tel. 0-501480717. jk1173

KOMFORTOWE mieszkanie Rawicz, Miedzin´skiego, 50m2, I pie˛tro, pełne wyposaz˙enie, cena 200.000 zł, 0-516005664. jk2771 MIESZKANIE 3-pokojowe, parter - Sułkowskiego. 0-666707073. jk2922

BYCZKI mie˛sne czarno-białe, transport. 0-605887080. jk2778

INSTALACJE elektryczne. 0-662234635. jk1940

cia˛głej

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0607615130. jk1662

BYCZKI w 509954478.

sprzedaz˙y. 0jk1525

KUPIE˛ słome˛. 0-503017042.

jk2958

OKNA INWENTARSKIE PCV, siatki przeciw owadom. Tel. 0-515241917. jk2398 SKUP bydła, macior, tuczniko´w, takz˙e z koniecznos´ci,0-607667804. jk2876 SKUP bydła. Tel. 0-605693339.

DO WYNAJE˛CIA

mk7613

INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0-506068289. jk1448 KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960 KARCHER - tanio. 0-603854774.

mk8069

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0603249603. mk6036

ATRAKCYJNE lokale w centrum - Słowian´ska. 0-509660842. jk2898

SPRZEDAM knurki, rozrzutnik tandem, kopaczke˛. 065 535-04-26

EKSTRA apartament, nowy wyposaz˙ojk2615 ny. 0-502754571.

SPRZEDAM owies, je˛czmien´, pszenz˙yto. 0-600819948. jk2839

KARCHER. 0-509511107.

jk305

˙ E. 0-512809081. ZBOZ

KARCHER. 0-607323804.

jk2139

HALA 85m2 - magazyn, produkcja, usługi, 0-693887263. jk2816 KAWALERKI, LAKIERNIA 503028652.

pokoje,

0-609859703. jk2805

samochodowa.

0jk2906

jk2844

TOWARZYSKIE DYSKRETNIE 0-783907979 zapraszam. jk2829 DZIEWCZYNY. 0-603701639.

jk2758

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk2759

LOKAL 40m2, sklep mie˛sny, motorazycyjny, biuro, itp. Leszno, 0-607673821. jk2546

NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk2830

LOKAL na działalnos´c´ handlowa˛. Tel. 0500600150. jk2911 LOKALE 60m2-120m2, parter, parking, jk2614 centrum. 0-502754571. LOKALE na biura, gabinety - Ip. centrum Rawicza. Tel. 0-605633045. jk2792 MIESZKANIE 46,5m. Tel. 0-661266776. jk2914 MIESZKANIE 58m2, 3-pokojowe, Gronowo, 0-695626134. jk2706 MIESZKANIE do wynaje˛cia - Rawicz. Tel. 0-605633045. jk2791 1,2-osobowe,

0-693887263. jk2817

POMIESZCZENIE - piła tarczowa z podcinakiem + okleiniarka do kanto´w. 0503028652. jk2905 WYNAJME˛ mieszkanie 56 m kw. na ul. Ostroroga w Lesznie. Tel. 0-667480100. jk2380 WYNAJME˛ mieszkanie 2-pokojowe w centrum Leszna. Tel. 0-668774313, 0660071702. WYNAJME˛ dwa nowe mieszkania o pow. 34m2 w pełni wykon´czone w Rawiczu na ul. Ryblewskiej-Cichon´skiej. Cena I pie˛tro 720 zł + opłaty ok. 210 zł, II pie˛tro 680 zł + opłaty ok. 210 zł. Do kaz˙dego mieszkania komo´rka lokatorska. Tel. 0-600877590. jk2950

NAUKA NAUKA jazdy - kursy, doszkalanie ’’U Magdy’’ - tanio, 0-65 / 529-92-50, 0605653957. jk2747

TURYSTYKA BOSZKOWO - mieszkanie + 2 pokoje. (065) 520-25-44 po 14.30, 0-661476566. jk2727 ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami i telewizorem, doste˛p do bezprzewodowego internetu, juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0-508271274. op1500 WE˛DKARSTWO morskie - 3-pokładowy motorowy jacht Passat VII. Jednostka wypływa w morze z portu Jastarnia. Najsmaczniejsza ta ryba, kto´ra˛sam złowisz! Wie˛cej na www.passat7.com.pl. Kontakt: 0509335944. jk6211 WAKACJE - Nowy De˛ciec. 0-601767860. jk2868

ROLNICZE

SEKSOWNE dziewczyny 0-609522988. jk2831

ZDROWIE ALERGIE - bezbolesne testy (bez odkładania leko´w, bez nakłuwan´). Odczulanie bez leko´w. BIOSTYL Gostyn´, Rawicz, 0602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk2927 GRONKOWIEC ZŁOCISTY - jedyne w Polsce komputerowe, skuteczne usuwanie zakaz˙en´ dro´g moczowych i oddechowych (ro´wniez˙ u niemowla˛t). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛tki. jk2928 NAŁOGI: tytoniowy, alkoholowy - skuteczne, komputerowe terapie (jednorazowe). BIOSTYL Gostyn´, Rawicz 0-602744956, 0-601744956. Czynne: poniedziałki lub pia˛t ki . jk2929 POTENCJA.

Leszno,

KARCHER, profesjonalne wne˛trz, 0-665195914.

sprza˛tanie jk369

MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082

LESZNO, centrum, lokal 35m2 - tanio. 0-603755185. jk2933

POKOJE

LOKALE 2-POKOJOWE 509660842.

MIESZKANIE własnos´ciowe 2-pokojowe, 32,2m2, parter - Grunwaldzka. 0515145287. jk2710

27

0-697454739. jk2718

ODDAM DARMO ŁADNA, czysta kotka łowna, szuka domu z ogro´dkiem, Leszno, Paderewskiego 6. jk2788 ODDAM w dobre re˛ce małe, udomowione kotki, 0-603716432. jk2796

´ ZADZWON DO FACHOWCA

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220 MALOWANIE, tapetowanie, okien. 0-692877337.

obro´bka jk1720

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0783608080. jk1400 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401 NAPRAWA telewizoro´w. (065)529-35-42, 0-606142575. jk2110 NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

´ LNOBUDOWLANE (klinkier, doOGO cieplanie, brukowanie). 0-601737767. jk1313 ´ LNOBUDOWLANE - kompleksowe OGO wykon´czenia wne˛trz. 0-693854774. mk8068 OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452 PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0-885554433. jk1376 PRASOWANIE 607734410.

-

usługi.

Tel. 0jk1392

PŁOTY kute, 667300420.

balustrady.

Tel. 0jk1135

PŁOTY, balustrady - tanio. 0-696453914. jk939 PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0785210922. jk225 PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497 PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0783976935. jk1049

RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535

ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58

SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk160

SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7780

BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0502954307, www.elta.prv.pl. mk7068

SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0603478776. jk2121 TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065) 520-55-66. mk6510

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466

TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6508

BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0691349757. jk1369

TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371

CIESIELSTWO 609109004.

dekarstwo. 0jk1315

TYNKI maszynowe pod malowanie. 0609197699. jk2120

´ CIOWE. 0DJ IMPREZY OKOLICZNOS 605077959. jk1336

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727

ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0-609270126. jk1405

VIDEOFILMOWANIE + zdje˛cia 1250 zł. 0-609707019. jk2554

-

MIESZKANIE 46,5m2, własnos´ciowe, Leszno 55 Pułku Piechoty, 165.000 zł. 0661266776. jk2814

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2902

MIESZKANIE

0-603775008. jk2941

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2903

GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843

WYCINANIE drzew z kosza.0-601361422. jk966

MIESZKANIE w Rydzynie 38m2. 0665959538. jk2947

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2904

HYDRAULIK. Tel. 0-691626468.

ZDUN: piece + podkowa, 0-65 / 547-54-87. jk1072

Rawicz.

mk6521


28

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA CIA˛GNIK z przyczepka˛, silnik 126p, cena 2000 zł. Tel. 0-602833938. op2579 CITROEN ZX / 1995, wspomaganie, centralny zamek, el. szyby, 5 drzwi, cena 3600 zł. Tel. 0509118934. op2559 COMBO 1,7CDTI / 2004, srebrny metalik, radio, wspomaganie, 2xpp., abs, stan dobry, cena 17.400 zł. Tel. 0660691337. op2541 CORSA CDTI / 2006, 5-drzwiowa, granatowa, klimatyzacja, abs, centralny zamek, pilot, pełna elektryka, cena 24.800 zł. Tel. 0-65 / 520-96-04, 0887612809. op2588 CZE˛S´ CI z demontaz˙u mechaniczne i blacharskie do RENAULT CLIO / 1997, cena 10 zł. Tel. 0691838823. op2572 FIAT SEICENTO 1,1 / 2002, garaz˙owany, cena 8600 zł. Tel. 0-65 / 53383-85. op2537 FIAT SIENA 1,6 / 1998, benzyna + gaz, 5400 zł, 0-691039585. op2467 FIAT TIPO 1,6 / 1994, instalacja gazowa, abs, 5 drzwi, hak, cena 2200 zł. Tel. 0-725582848. op2552 FORD ESCORT 1,4 / 1996 benzyna + gaz, centralny zamek, komplet opon zimowych, cena 2300 zł. Tel. 0607927200. op2573 FORD ESCORT kombi 1,8TDI / 1995, cena 5000 zł. Tel. 0782649525. op2569 KOMPLET opon zimowych do VW POLO, 155 / 65 / 13, cena 250 zł. Tel. 0-603406716. op2591 MATIZ / 1999, złoty, I włas´ciciel, stan bdb, welur, immobiliser, RO, nowe opony. Cena 5200 zł. 0609244944. jk2916 MOTOROWER HONDA SFX 50 / 1995, czerwony metalik, zarejestrowany, zadbany, cena 2500 zł. Tel. 0-783487137. op2582 NISSAN MICRA 1,0 / 1997, 3drzwiowy, wspomaganie, airbag, radio, serwisowany, cena 5700 zł. Tel. 0-782649525. op2577

OPEL ASTRA kombi 1,7TDI / 1999, niebieski, do rejestracji, cena 11.500 zł. Tel. 0-605529035. op2563

VW GOLF / 2000, klimatyzacja 4xpp., 4 x el. szyby, 5 drzwi, 15.500 zł + opłaty. 0-727618700. jk2698

ROWEREK dziecie˛cy, stan dobry, cena 40 zł. Tel. 0-603313149. op2555

OKNO plastikowe z demontaz˙u 116 / 116, Poniec, cena 50 zł. Tel. 0669276764. op2557

OPEL CORSA 1,2i / 1995, 5 drzwi, czerwony, zarejestrowany, cena 6000 zł. Tel. 0-798606979. op2561

VW GOLF III 1,9TD / 1995, 5 drzwi, centralny zamek, klimatyzacja, biały, cena 6600 zł. Tel. 0-65 / 573-62-46. op2560

´ Z˙ NE RO

PŁYTA warstwowa KINSPAN (obornicka), uz˙ywana 600m2, cena 50 zł. Tel. 0-608485783, 0-608485781. op2594

OPEL CORSA 1,2i / 1997, niebieski metalik, stan bdb, cena 5700 zł. Tel. 0-798606979. op2562 OPEL KADETT 1,4⁄1991, biały, 2 drzwi, nowy akumulator, ubezpieczenie + przegla˛d - 1500 zł. Tel. 0604379714. jk2173

DOM wolno stoja˛cy 140m2 + poddasze uz˙ytkowe - Leszno, cena 280.000 zł. Tel. 0-605633069. op2548

OPEL VECTRA 2,0D / 2000, granatowy, centralny zamek, abs, klima, el. szyby, 2xpp., pilot, cena 14.500 zł. Tel. 0-663413426. op2575

DZIAŁKA Strzyz˙ewice 2466m2, na działalnos´c´ gospodarcza˛, pra˛d, kanalizacja, 100 zł / m2. Moz˙na rozdzielic´ na połowe˛. 0-508162044. jk2953

PEUGEOT 106 1,5D / 1998, 139 tys. / km, el. szyby, wspomaganie, 5 drzwi, alufelgi, centralny zamek, butelkowa zielen´, cena 6800 zł. Tel. 0-691642309. op2558

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793

PEUGEOT 806 2,0 / 1996, 7-osobowy, wspomaganie, elektryka, zadbany, cena 11.000 zł. Tel. 0-783479993. op2570 RENAULT CLIO automat 1,4 / 1992, el. szyby, c.z., wspomaganie, welurowa tapicerka, automatyczna skrzynia biego´w, 2 / 3 drzwi, do rejestracji, 3000 zł do negocjacji, 0695806439. op2468 RENAULT CLIO II 1,2 16V / 2001, przebieg 92.000 km, kupiony w salonie, garaz˙owany, I włas´ciciel, wspomaganie, 2xpp., abs, stan techniczny i wizualny idealny. 12.900 zł. 0501109747 jk2527 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł lub zamienie˛ na busa. 0-667098351. mk424

DZIAŁKA 1100m2 pod budowe˛, 2km za Rawiczem, w kierunku Wrocławia, cena 55 zł / m2. Tel. 0698218433. op2538

˙ AWIE˛ garaz˙ przy ul. WYDZIERZ Luksemburskiej w Lesznie, cena 150 zł / m-c. Tel. 0-603912940. op2542 DLA DZIECKA FOTELIK do samochodu 0-18kg 100 zł, fotelik do roweru - 90 zł, pies na biegunach duz˙y - 50 zł. Tel. 0607504232. op2585 ROWEREK 12, ko´łka boczne, dodatkowo osłony ramy, stan bdb, cena 95 zł. Tel. 0-696075446. op2587 ROWEREK dziecie˛cy, stan dobry, cena 50 zł. 0-725582848. op2554

BIURKO do komputera w bdb stanie - 150 zł. Tel. 0-663055851. op2551

PŁYTA warstwowa 150 - 3 zł, 290 / 117 - 50zł / m. Tel. 0609441829. op2595

DREWNO opałowe olcha, pocie˛te, dowo´z, cena 90 zł / m3. Tel. 0726262235. op2590

ROWER damski ze specjalnie obniz˙ona˛rama˛, 3 biegi w torpedzie, cena 300 zł. Tel. 0-504336082. op2586

GRZEJNIKI stalowe typ ,,fafir’’ z demontaz˙u 4x2m, 4x1,5m, cena 120 zł. Tel. 0-502518281. op2540

SILNIK andrychowski z pompa˛ do szamba lub bez pompy, cena 1000 zł. Tel. 0-698218433. op2539

KARCHER 150 BAR kompletyny 380V, cena 600 zł. Tel. 0-602833938. op2580

SYPIALNIA sosnowa: ło´z˙ko - 300 zł, komoda - 200 zł, stoliki nocne 2x100 zł, toaletka - 200 zł, szafa - 600 zł. Tel. 0-663055851. op2549

KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł, ława drewniana 400 zł. Tel. 065 520-94-49. op1476 KRZESEŁKA barowe - nowe, składane, wys. 65cm, buk + metal, cena 25 zł / szt. Tel. 0-607454759. op2547 NIEBIESKA sofa + 2 fotele z IKEA w bdb stanie, cena 1200 zł. Tel. 0663055851. op2550 FOTEL rehabilitacyjny, nowy. 2700 zł. 0-605670397. mk8327 NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pan´ - 6 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk2819 NOWA niemiecka suszarka do włoso´w marki Siemens, 16 zł, Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk2820 TOKARNIA 4000 zł. 0-508162044. jk2954 OKRA˛GŁY zlewozmywak z bateria˛ - 250 zł, biurko pod komputer - 70 zł, kuchnia z płyta˛ ceramiczna˛ - 450 zł. Tel. 0-721085611. op2565

ROVER 214 1,4 benzyna 1997 / 98, poduszki, elektryka, ABS, wspomaganie, drewno, centralny + pilot 7300 zł zarejestrowany. 0-727618700. jk2149

OPEL ASTRA II kombi 1,6 / 1998, gaz, zielony, cena 11.000 zł. Tel. 0604508398. op2589 OPEL ASTRA kombi / 1993, benzyna - gaz, cena 3200 zł. Tel. 0663141010. op2574

SIMSON ENDURO, 88r., 4-biegowy. Cena 1200 zł. Tel. 669967088. op1475

OPEL ASTRA KOMBI 1,7TD / 1992, centralny zamek z pilotem, wspomaganie, el. szyby i lusterka, aluminiowe felgi, szyberdach, radio, zarejestrowany, 4600 zł. 0727618700. jk2477

SUZUKI BALENO kombi 1,6 / 2001, klima, pp., el. szyby, el. lusterka, wspomaganie, abs, centralny zamek, cena 9700 zł. Tel. 0782649525. op2567

OPEL ASTRA kombi 1,6 / 1996, cena 5500 zł. 0-782649525. op2566

´ CI NIERUCHOMOS

OPEL KADETT 1,6 / 1991, czarny, komplet opon zimowych i letnich, waz˙ne ubezpieczenie i przegla˛d, cena 3000 zł. Tel. 0-783681290. op2583

RENAULT SCENIC 1,9DCI ⁄ 2001, klimatyzacja, abs, 4xpp., wspomaganie, cena 18.700 zł. Tel. 0601638186. jk5421

OPEL ASTRA kombi 1,6 / 1995, cena 4500 zł. Tel. 0-604808621. op2592

VW PASSAT 1,8 / 1999 + gaz, granatowy metalik, radio CD + 6 głos´niko´w do poprawek lakierniczych, opłacony, zarejestrowany, 12.800 zł do negocjacji, 0-601449265. op2469

AGREGAT pra˛dotwo´rczy 2 KW, 220V, wojskowy, cena 500 zł. Tel. 0-602833938. op2581

URSUS C 385, nowe opony, zarejestrowany, waz˙ne OC, stan bdb, cena 18.000 zł. 0-695653324. op2584 VW GOLF 1,6 / 197, metalik, komplet alufelg, cena 2600 zł. Tel. 0661424156. op2556

na

SZAFKA + zlewozmywak + bateria140 zł, piekarnik pod zabudowe˛ - 300 zł. Tel. 0-721085611. op2564 S´ RUTOWNIK bijakowy 11KW, cena 1200 zł. 0-697373778. op2543 WANNA 1,7m - 120 zł, ło´z˙ko metalowe z materacem nowym - 600 zł. Tel. 0-728478082. op2545 WYPOCZYNEK + 2 pufy + 2 fotele + szklany stolik pod telewizor, kolor z˙o´łty, stan idealny, cena ła˛czna 1500 zł + ława gratis, 0-500660054. op2436

˙ ARKA 120 litro´w, sprawZAMRAZ na, stan dobrym, cena 120 zł. Tel. 0725582848. op2553 ZNACZKI, bloczki, malarstwo z całego s´wiata, 4 duz˙e klasery, cena 200 zł / klaser. 0-601683556. op2544 ZNACZKI, bloczki, arkusiki, koperty, kartki poczyowe - polskie i zagraniczne ,,Jan Paweł II’’ na kartkach wystwowych, cena 10 zł / kartka. Tel. 0-601683556. op2546


OG£OSZENIA MIASTA LESZNA

29 MALOWANIE – TAPETOWANIE

PRACA URZ¥D MIASTA LESZNA ul. Karasia 15, 64-100 Leszno og³asza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzêdnicze: NACZELNIK WYDZIA£U BUD¯ETU

1. Wymagania niezbêdne dla kandydatów: a) obywatelstwo polskie, b) pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe, d) nieposzlakowana opinia, e) co najmniej piêcioletni sta¿ pracy, f) ukoñczone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy¿sze studia zawodowe, uzupe³niaj¹ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, g) wiedza specjalistyczna w zakresie ustaw o finansach publicznych i rachunkowoœci. 2. Wymagania dodatkowe dla kandydatów: a) doœwiadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, b) dok³adnoœæ i komunikatywnoœæ, c) odpornoœæ na stres, d) dobra organizacja pracy. 3. Zadania wykonywane na stanowisku: kierowanie i koordynacja pracy Wydzia³u Bud¿etu. Szczegó³owy opis stanowiska pracy mo¿na pobraæ z Biuletynu Informacji Publicznej. 4. Wymagane dokumenty: a) wype³niony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dzia³ Dokumenty i informacje – Nabór do pracy – Urz¹d Miasta w za³¹cznikach do niniejszego og³oszenia), b) list motywacyjny, c) ¿yciorys /CV/, d) dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie, e) kopie œwiadectw z dotychczasowych miejsc pracy, potwierdzaj¹ce wymagany sta¿ pracy, f) oœwiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), g) oœwiadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl), h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach. Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w Referacie Kadr i Obs³ugi Prawnej Urzêdu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub poczt¹ pod adresem Urzêdu z dopiskiem: Dot. naboru – Naczelnik Wydzia³u Bud¿etu w terminie do dnia 19 czerwca 2009 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej okreœlonym terminie, nie bêd¹ rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzêdu – tablica w holu g³ównym na parterze budynku przy ul. Karasia 15. Dokumenty aplikacyjne niespe³niaj¹ce kryteriów wymaganych w og³oszeniu zostan¹ po zakoñczeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowa³y siê do dalszego etapu, bêd¹ przechowywane zgodnie z instrukcj¹ kancelaryjn¹.

PRZETARGI BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI

Urz¹d Miasta Leszna z siedzib¹ w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, ¿e zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na: „Budowê nawierzchni jezdni ul. Cypryjskiej w Lesznie”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6 Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czêœciowych i wariantowych. Zamawiaj¹cy informuje, ¿e nie przewiduje mo¿liwoœci udzielenia zamówieñ uzupe³niaj¹cych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Kryterium wyboru stanowiæ bêdzie w 100% cena. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania placu budowy. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: I. O zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy, którzy: 1. Posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy). 2. Posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹ potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi¹ pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.: a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegaj¹ce na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia ³amanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu asfaltowego o ³¹cznej powierzchni ok. 4000 m2, b) dysponuj¹ niezbêdn¹ kadr¹ techniczn¹, przy czym za minimum uznaje siê 1 osobê z uprawnieniami do kierowania robotami bran¿y drogowej, posiadaj¹c¹ wymagane odpowiednio uprawnienia oraz aktualne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do izby samorz¹du zawodowego. 3. Znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za minimum uznaje siê dysponowanie kwot¹ (œrodki w³asne lub zdolnoœæ kredytowa) w wysokoœci 50% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy). 5. Z chwil¹ z³o¿enia oferty akceptuj¹ bez zastrze¿eñ warunki przetargu okreœlone w niniejszej specyfikacji. 6. Zobowi¹zuj¹ siê do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materia³y. Termin sk³adania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 30 czerwca 2009 r. do godz. 9. Termin wp³aty wadium w wysokoœci 10.000,00 z³ wyznaczono do dnia 30 czerwca 2009 r. do godz. 9. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 30 czerwca 2009 r. o godz. 9.30 w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji. Termin zwi¹zania wykonawcy z ofert¹ wynosiæ bêdzie 30 dni. Og³oszenie w dniu 8 czerwca 2009 r. zosta³o zamieszczone w Biuletynie Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

BUDOWA LINII KABLOWEJ

Urz¹d Miasta Leszna z siedzib¹ w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, ¿e zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na: „Budowê linii kablowej oœwietlenia ulicznego wraz ze s³upami i oprawami na ul. Francuskiej i Belgijskiej oraz w ci¹gu pieszym pomiêdzy ul. Francusk¹ i Litewsk¹ w Lesznie”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.31.61.10-9 Specyfikacjê Istotnych Warunków zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czêœciowych i wariantowych. Zamawiaj¹cy informuje, ¿e nie przewiduje mo¿liwoœci udzielenia zamówieñ uzupe³niaj¹cych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Kryterium wyboru stanowiæ bêdzie w 100% cena. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia przekazania placu budowy. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: I. O zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy, którzy: 1. Posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy). 2. Posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz dysponuj¹ potencja³em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi¹ pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.: a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegaj¹ce na wykonaniu robót budowlanych odpowiadaj¹cych swoj¹ wartoœci¹ i rodzajem przedmiotowi zamówienia – budowa oœwietlenia ulicznego w iloœci minimum 20 punktów oœwietleniowych, b) dysponuj¹ niezbêdn¹ kadr¹ techniczn¹, przy czym za minimum uznaje siê 1 osobê z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoœci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadaj¹c¹ aktualne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do izby samorz¹du zawodowego. 3. Znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy). 4. Nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy). 5. Z chwil¹ z³o¿enia oferty akceptuj¹ bez zastrze¿eñ warunki przetargu okreœlone w niniejszej specyfikacji. 6. Zobowi¹zuj¹ siê do udzielenia 3-letniej rêkojmi na wykonane roboty i wbudowane materia³y. Termin sk³adania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 30 czerwca 2009 r. do godz. 9. Termin wp³aty wadium w wysokoœci 2500,00 z³ wyznaczono do dnia 30 czerwca 2009 r. do godz. 9. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 30 czerwca 2009 r. o godz. 10 w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji. Termin zwi¹zania wykonawcy z ofert¹ wynosiæ bêdzie 30 dni. Og³oszenie w dniu 8 czerwca 2009 r. zosta³o zamieszczone w Biuletynie Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI

Urz¹d Miasta Leszna z siedzib¹ w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, ¿e zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na: „Budowê sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.: Luksemburskiej, Greckiej i Cypryjskiej w Lesznie”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.24.40-8 Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na pobieraæ w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czêœciowych i wariantowych. Zamawiaj¹cy informuje, ¿e nie przewiduje mo¿liwoœci udzielenia zamówieñ uzupe³niaj¹cych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Kryterium wyboru stanowiæ bêdzie w 100 % cena. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia przekazania placu budowy. Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: I. O zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wykonawcy, którzy: 1. posiadaj¹ uprawnienia do wykonywania okreœlonej dzia³alnoœci lub czynnoœci, je¿eli ustawy nak³adaj¹ obowi¹zek posiadania takich uprawnieñ (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), 2. posiadaj¹ niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie oraz potencja³ techniczny, a tak¿e dysponuj¹ osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) lub przedstawi¹ pisemne zobowi¹zanie innych podmiotów do udostêpnienia potencja³u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajduj¹ siê w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj¹cej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy), 4. nie podlegaj¹ wykluczeniu z postêpowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), 5. w ostatnich 5 latach zrealizowali budowê co najmniej 0,5 km sieci kanalizacyjnych, 6. dysponuj¹ niezbêdn¹ kadr¹ techniczn¹, przy czym za minimum uznaje siê 1 osobê z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w bran¿y in¿ynieria sanitarna sieci wod.-kan., posiadaj¹c¹ wa¿ne zaœwiadczenie o przynale¿noœci do Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa, 7. dysponuj¹ œrodkami finansowymi pozwalaj¹cymi na realizacjê zamówienia, przy czym za minimum uznaje siê dysponowanie kwot¹ (œrodki w³asne lub zdolnoœæ kredytowa) w wysokoœci 50 % oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia, 8. z chwil¹ z³o¿enia oferty akceptuj¹ bez zastrze¿eñ warunki przetargu okreœlone w niniejszej specyfikacji, 9. zobowi¹zuj¹ siê do udzielenia 4-letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materia³y. Termin sk³adania ofert na ww. zadanie wyznaczono do dnia 30 czerwca 2009 r. do godz. 9. Termin wp³aty wadium w wysokoœci 12.000,00 z³ wyznaczono do dnia 30 czerwca 2009 r. do godz. 9. Otwarcie ofert nast¹pi dnia 30 czerwca 2009 r. o godz. 9.45 w siedzibie Miejskiego Zarz¹du Dróg i Inwestycji. Termin zwi¹zania wykonawcy z ofert¹ wynosiæ bêdzie 30 dni. Og³oszenie w dniu 8 czerwca 2009 r. zosta³o zamieszczone w Biuletynie Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

REMONT POMIESZCZEÑ

Zespó³ Obs³ugi przy Wydziale Edukacji Urzêdu Miasta Leszna, ul. Przemys³owa 10, 64100 Leszno informuje, ¿e w dniu 4 czerwca 2009 r. na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz w siedzibie Zespo³u Obs³ugi przy Wydziale Edukacji w Lesznie, ul. Przemys³owa 10 zosta³o zamieszczone og³oszenie o przetargu nieograniczonym na: „Remont pomieszczeñ biblioteki w Zespole Szkó³ Ochrony Œrodowiska w Lesznie, pl. Metziga”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostêpna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl SIWZ mo¿na pobraæ równie¿ w siedzibie Zespo³u Obs³ugi przy Wydziale Edukacji Urzêdu Miasta Leszna, ul. Przemys³owa 10, pok. 1 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-10 lub za pobraniem pocztowym. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 22 sierpnia 2009 r. Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 25 czerwca 2009 r. do godz. 9 w siedzibie Zespo³u Obs³ugi przy Wydziale Edukacji Urzêdu Miasta Leszna przy ul. Przemys³owej 10, pok. 1. Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie zamawiaj¹cego w dniu 25 czerwca 2009 r. o godz. 10. Kontakt telefoniczny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-10, tel. 0-65 529-81-55.

Zespó³ Obs³ugi przy Wydziale Edukacji Urzêdu Miasta Leszna, ul. Przemys³owa 10, 64-100 Leszno informuje, ¿e w dniu 4 czerwca 2009 r. na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz w siedzibie Zespo³u Obs³ugi przy Wydziale Edukacji w Lesznie, ul. Przemys³owa 10 zosta³o zamieszczone og³oszenie o przetargu nieograniczonym na: „Malowanie-tapetowanie pomieszczeñ Przedszkola nr 20 w Lesznie, ul. Karasia”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostêpna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ mo¿na pobraæ równie¿ w siedzibie Zespo³u Obs³ugi przy Wydziale Edukacji Urzêdu Miasta Leszna, ul. Przemys³owa 10, pok. 1 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-10 lub za pobraniem pocztowym. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 22 sierpnia 2009 r. Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 25 czerwca 2009 r. do godz. 9 w siedzibie Zespo³u Obs³ugi przy Wydziale Edukacji Urzêdu Miasta Leszna przy ul. Przemys³owej 10, pok. 1. Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie zamawiaj¹cego w dniu 25 czerwca 2009 r. o godz. 10.30. Kontakt telefoniczny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-10, tel. 0-65 529-81-55.

WYKONANIE BOISK

Urz¹d Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, ¿e w dniu 3 czerwca 2009 r. w Biuletynie Zamówieñ Publicznych zosta³o zamieszczone og³oszenie numer 86193-2009 o przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Lesznie przy ul. Prusa”. Og³oszenie o przetargu nieograniczonym zosta³o zamieszczone równie¿ na stronie internetowej www.bip.leszno.pl i w siedzibie Urzêdu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostêpna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ mo¿na pobraæ równie¿ w siedzibie zamawiaj¹cego przy ul. Karasia 15, pok. 34 lub uzyskaæ drog¹ elektroniczn¹ zg³aszaj¹c zapotrzebowanie na adres:mzd@leszno.pl Wykonawca jest zobowi¹zany wnieœæ wadium w wysokoœci 15.000,00 z³. Termin wykonania zamówienia: do 15 paŸdziernika 2009 r. Termin i miejsce z³o¿enia ofert: do 24 czerwca 2009 r. do godz. 9 w siedzibie zamawiaj¹cego, ul. Karasia 15, pok. 34. Termin i miejsce otwarcia ofert: 24 czerwca 2009 r. o godz. 9.15 w siedzibie zamawiaj¹cego przy ul. Karasia 15, pok. 32. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Rafa³ Bukowski, tel. 065 529-81-28, Marcin Olejniczak i Tadeusz Sieracki, tel. 065 529-81-34, pok. 34 w godz. 8-15.

WYNAJÊCIE LOKALU

Miejski Zak³ad Budynków Komunalnych w Lesznie og³asza na dzieñ 3 lipca 2009 r. przetarg nieograniczony na wynajêcie lokalu u¿ytkowego bêd¹cego w zarz¹dzie MZBK: II przetarg – ul. Zak¹tek 2, lokal o powierzchni u¿ytkowej 75,67 m2 o godz. 11. Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Zak³adu przy ul. Dekana 10 w Lesznie, pok. 7. Szczegó³owe dane lokalu u¿ytkowego s¹ zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Leszno (www.bip.leszno.pl) oraz s¹ wywieszone wraz z regulaminem przetargu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Miejskiego Zak³adu Budynków Komunalnych, ul. Dekana 10 i w Urzêdzie Miasta Leszna, ul. Karasia 15. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które nie maj¹ ¿adnych zobowi¹zañ w stosunku do jednostki organizuj¹cej przetarg, wp³ac¹ wadium, przed³o¿¹ zaœwiadczenia z Urzêdu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w podatkach i op³atach. Wadium przyjmowane bêdzie w kasie MZBK w dniu przetargu w godz. 10-11.

DOSTAWA KOSIARKI

Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno informuje, ¿e na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz w siedzibie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 7 zosta³o zamieszczone og³oszenie o przetargu nieograniczonym na: „Dostawê fabrycznie nowej samojezdnej kosiarki wrzecionowej do boisk pi³karskich”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.bip.leszno.pl . SIWZ mo¿na pobraæ równie¿ w siedzibie zamawiaj¹cego przy ul. Strzeleckiej 7 lub za pobraniem pocztowym. Wymagany termin wykonania zamówienia: maksymalnie 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiaj¹cy wymaga wniesienia wadium w wysokoœci 2500,00 z³. Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zamawiaj¹cego przy ul. Strzeleckiej 7 do dnia 19 czerwca 2009 r. do godz. 10. Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie zamawiaj¹cego przy ul. Strzeleckiej 7 dnia 19 czerwca 2009 r. o godz. 10.30. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak, tel. 065 520-5640 w godz. 7-10.


SPORT

30 KARTINGI

Œcigali siê w Radomiu

Dwie rundy – trzecia i czwarta – Kartingowych Mistrzostw Polski odby³y siê w miniony weekend w Radomiu. Z dobrej strony pokazali siê w nich leszczynianie. W sobotniej rundzie najlepiej z reprezentantów Automobilklubu Leszczyñskiego spisa³ siê Jakub Czech, który startowa³ w klasie m³odzik 60. W pierwszym finale zaj¹³ 2. miejsce, a w drugim by³ 10. W sumie zapewni³o mu to lokatê na najni¿szym stopniu podium. Pecha mia³ Miko³aj Pêcak startuj¹cy w klasie Rok Junior. Pierwszego fina³u nie

ukoñczy³, natomiast w drugim by³ zdecydowanie najlepszy. W sumie zaj¹³ 4. miejsce. Podobnie by³o w przypadku Tomasza Grygiela, który dwukrotnie plasowa³ siê tu¿ za podium i tak¹ lokatê wywalczy³ w klasyfikacji koñcowej. W klasie Rok Senior 14. by³ Patryk Hampel. Niedzielne zmagania na radomskim torze by³y jeszcze bardziej uda-

ne dla zawodników z Leszna. Miko³aj Pêcak triumfowa³ w swojej klasie, Jakub Czech by³ 2., a Tomasz Grygiel 3. Na 15. pozycji znalaz³ siê natomiast Patryk Hampel. Ju¿ za tydzieñ leszczyñskich kartingowców bêdzie mo¿na obejrzeæ na torze w Gostyniu. W dniach 2021 czerwca obêdzie siê tam II runda Pucharu Polski. Nasz automobilklub reprezentowaæ bêd¹ pod Gór¹ Zamkow¹: Jakub Masztalerz (kategoria E60), Jakub Czech i Filip Klarzyñski (kategoria M60), B³a¿ej Wiœniewski (kategoria E100), Gniewko Nowicki (kategoria Rota Max), Miko³aj Pêcak i Patryk Hampel (kategoria Rok Senior) i Tomasz Grygiel (kategoria Rok Junior). (ceg)

SZACHY

Przerwa na wakacje

Fot. archiwum s Jakub Czech ze swoim mechanikiem Karolem Zamelkiem.

LEKKOATLETYKA

To ich specjalnoϾ

Po³owa z oœmiu reprezentantów Kadeta Rawicz zdoby³a medale na zawodach makroregionalnych juniorów i juniorów m³odszych rozegranych w Poznaniu. (z rekordem ¿yciowym 55.64), natomiast 2. miejsce zaj¹³ Piotr Cych (52.96). Rawicka juniorka m³odsza Kinga Majewska nie zaliczy³a w rzucie m³otem ¿adnej próby, jednak ju¿ wczeœniej uzyska³a minimum na Ogólnopolsk¹ Olimpiadê M³odzie¿y, w której (pod koniec lipca w Krakowie) wystartuj¹ tak¿e Marek i Cych. Z kolei Krupa i Trupkiewicz zapewnili sobie wystêp na MP juniorów. Z pozosta³ych rawiczan na makroregionie najlepiej zaprezentowa³ siê junior m³odszy Mateusz Sami³o, który by³ 5. na 800 m (1:53,72), ale – tak, jak reszta zawodników startuj¹cych w biegu – nie uzyska³ minimum na OOM. Przeszkodzi³a w Fot. archiwum tym niesprzyjas W rywalizacji juniorów m³odszych medale dla Ka- j¹ca pogoda.

Wszystkie miejsca na podium zajêli m³ociarze. Ta konkurencja to ju¿ specjalnoœæ Kadeta. W rywalizacji juniorów z³oty medal wywalczy³ Bart³omiej Krupa (65.76), a srebrny Marcin Trupkiewicz (61.54). W juniorach m³odszych na najwy¿szym stopniu podium stan¹³ Adrian Marek

deta zdobyli Adrian Marek i Piotr Cych.

J.W.

Uczestnicy Grand Prix Leszna rozegrali w minion¹ sobotê pi¹t¹ rundê. Kolejna odbêdzie siê ju¿ po wakacjach, we wrzeœniu. Sobotnie zawody, nad którymi jak zwykle patronat obj¹³ Alior Bank Oddzia³ Leszno, zgromadzi³y na starcie 29 zawodników. Najlepszy okaza³ siê Sebastian Hanusek z UKS Szach Wolsztyn, który zgromadzi³ 6 pkt. Wyprzedzi³: Eugeniusza Murawskiego z Piasta Œrem, S³awomira Hanuska (Szach) – obaj po 5,5 pkt, Tomasza Mocnego (Wieniawa Leszno), Mateusza Miszczaka (Korona Rawbud Rawicz), Zuzannê Heinrich (Szach) – wszyscy po 5 pkt, S³awomira Fr¹ckowiaka (niezrzeszony), Witolda Glapê (Wieniawa) – obaj po 4,5 pkt. Po piêciu rozegranych do tej pory imprezach liderem klasyfikacji jest Eugeniusz Murawski z Piasta Œrem, który ma na koncie 79 pkt. Kolejne miejsca w czo³owej dziesi¹tce zajmuj¹: Sebastian Hanusek (Szach) – 77, Krzysztof Hanusek (Szach) – 64, Tomasz Mocny (Wieniawa) – 61, Leszek Skrzypek (Gambit Bucz) – 57, Witold Glapa (Wieniawa) – 50, Magdalena Judek (Wie¿a Œmigiel) – 47, Mateusz Miszczak (Korona Rawbud) – 47, S³awomir Hanusek (Szach) – 43 i S³awomir Fr¹ckowiak (niezrzeszony) – 43. (ceg)

KOP

Zaproszenie

Turniej pn. „Powitanie ³adnej pogody” odbêdzie siê w najbli¿sz¹ sobotê w Paw³owicach. Impreza rozpocznie siê o godz. 17 na tarasie Spó³dzielni Mieszkaniowej (w razie niepogody w sali). Do wygrania jest nawigacja samochodowa, a tak¿e nagrody pieniê¿ne. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ i zapewniaj¹, ¿e sportowych emocji i dobrej „wy¿erki” nie zabraknie. (ceg)

Fot. archiwum s Karolina Jurczak odbiera trofea za zwyciêstwo w Dobrzycy.

KOLARSTWO

Pracowity weekend

W trzech ogólnopolskich zawodach startowali w miniony weekend reprezentanci klubu REAL 64-sto Leszno. Pierwsz¹ z imprez by³ IX Ogólnopolski Wyœcig Kolarski im. Stanis³awa Miko³ajczyka – Kryterium Uliczne o Puchar Starosty Powiatu Pleszewskiego. W Dobrzycy, gdzie odby³y siê zawody, startowa³y najlepsze ekipy z ca³ej Wielkopolski. Leszczyñski klub reprezentowa³a Karolina Jurczak, która wyst¹pi³a w kategorii juniorek m³odszych. By³ to pierwszy start tej zawodniczki w kryterium ulicznym, w którym trzeba by³o pokonaæ 8 rund d³ugoœci 1600 m. Po trzeciej z nich Karolina zdecydowa³a siê na samotn¹ ucieczkê. Zakoñczy³a siê ona powodzeniem i

leszczynianka minê³a liniê mety na pierwszym miejscu. W sobotê w Piechowicach odby³a siê natomiast kolejna edycja z cyklu maratonów EskaFujifilmBikemaraton. Mateusz Jagie³ka wystartowa³ na dystansie mini – 32 km i wœród 256 zawodników zaj¹³ 3. miejsce. Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê Marek Bota, pokonuj¹c najd³u¿szy dystans 80 km na 9. pozycji w swojej kategorii wiekowej. Tak¿e w sobotê nasi zawodnicy brali udzia³ w ostatniej edycji zawodów Langa w Gdañsku. Tobiasz Tutkalik zaj¹³ 17. miejsce, a Maciek Kuœnierek by³ 28. Z kolei Szymon Klimkowki startuj¹cy w kategorii junior zaj¹³ 29. lokatê. (ceg)

s Dru¿yna SP 7 z trenerem Robertem Stañczykiem.

Fot. archiwum

PI£KA NO¯NA

Tu¿ za podium

Kolejny sukces zanotowali na swoim koncie m³odzi pi³karze ze Szko³y Podstawowej nr 7 w Lesznie. Po zajêciu 2. lokaty w finale rejonu leszczyñskiego Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej podopieczni Roberta Stañczyka zajêli 4. miejsce w rozgrywkach turnieju Coca Cola Cup. Wojewódzki etap tej imprezy, który odby³ siê na piêknych obiektach w Opalenicy, zgromadzi³ 24 najlepsze zespo³y. Ekipa Siódemki w drodze do pó³fina³u pozostawi³a w pokonanym polu szko³y z Wysokiej oraz SP 6 i SP 13 z Poznania (szko³y wspó³pracuj¹ce z Lechem Poznañ).

W pojedynku decyduj¹cym o wejœciu do fina³u, po remisie i dogrywce, m³odzi leszczynianie ulegli SP 5 ze Swarzêdza. Na pocieszenie pozosta³a im walka o br¹z SP 2 z Gostynia, któr¹, niestety, przegrali. Najlepszym bramkarzem zosta³ Damian Maækowiak, natomiast Bartosz Kajl, zdobywca 8 bramek, by³ jednym z najlepszych strzelców turnieju. Oprócz nich w dru¿ynie SP 7 wyst¹pili: Krzysztof Szczepañski, Damian Nowak I, Damian Nowak II, Dawid Grodzki, Jêdrzej Wydmuch, Tomasz Cukras, Denis Jankowski oraz Dominik £agódka. (ceg)


SPORT

31

KARATE

Walczyli w Trzynastce

Ju¿ po raz dziewiêtnasty odby³y siê w Lesznie Mistrzostwa Karate o Puchar Prezydenta Miasta. Aren¹ sportowej rywalizacji by³a tym razem hala Trzynastka.

Impreza zgromadzi³a na starcie a¿ 270 zawodniczek i zawodników z 17 klubów, którzy zaprezentowali siê w 44 konkurencjach. Podopieczni trenerów Maurycego Wawrzyniaka i Kamili Andrzejewskiej z SKF Satori Leszno w swoich kategoriach wiekowych i wagowych zdobyli ³¹cznie 21 medali. Po kr¹¿ki z najcenniejszego kruszcu siêgnêli: Diana Busz, Krzysztof Szalewski, Miko³aj Antkowiak, Piotr Detko, Piotr Wawrzyniak, Kacper Osiejewski, Patryk Nowak i Aleksandra Œwierzewska. Srebro wywalczyli: ▲ Reprezentanci Gottsu Koœcian. Kornel Pabisiak, Patryk Nowak, Mi- wi, Julii Figielek i Wiktorii Szymañko³aj Antkowiak, Piotr Wawrzyniak, skiej. Dziesi¹ty z³oty medal zdobyAnna Osiejewska i Kacper Osiejew- ³y dziewczynki w kata dru¿ynowym: ski, a br¹z przypad³ w udziale: Zuzan- Julia Figielek, Wiktoria Szymañska nie Wilk, Szymonowi £uczakowi, i Dominika Budziñska. W punktaAdamowi Drgasowi, Filipowi Klako- cji dru¿ynowej SKF Satori uplaso-

▲ M³odzi karatecy SKF Satorii Leszno.

Fot. archiwum ▲ Sz. Stêpniewski, T. Skrzypczak, A. Sroczyñski w towarzystwie W. Dziurzyñskiego i L. Staweckiego.

MODELARSTWO

Medale w debiucie Fot. 2x E. Baldys

wa³o siê na drugim miejscu. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Wiktor Adamski z UKS Shodan Zduny, a najlepsz¹ zawodniczk¹ – Aleksandra Kuœ, reprezentuj¹ca tak¿e klub ze Zdun. Oboje odebrali puchary z r¹k prezydenta miasta. Wyró¿niono tak¿e troje najm³odszych uczestników zawodów: Erikê Cierniak (UKS Shodan Zduny), Wiktoriê Szymañsk¹ (Satori Leszno) i Stanis³awa Sowê (KK Dragon Œroda Wlkp.), którzy maj¹ zaledwie 6 lat. SKF Satori Leszno dziêkuje za ufundowanie nagród sponsorom: Gazecie „ABC”, Radiu „Elka”, Lespin Sp. z o.o., Miejskiemu Zak³adowi Wodoci¹gów i Kanalizacji, „Panoramie Leszczyñskiej”, Skanska S.A. Oddzia³ Leszno i oczywiœcie Urzêdowi Miasta Leszna. (ceg)

Udane dla reprezentantów Spó³dzielni Mieszkaniowej Przylesie w Lesznie by³y mistrzostwa Polski modeli lataj¹cych juniorów m³odszych. Podopieczni Leszka Staweckiego zdobyli w Gliwicach trzy medale. Po srebrny kr¹¿ek siêgn¹³ Adrian Sroczyñski, który startowa³ w kategorii modeli szkolnych F1A/M. Na najni¿szym stopniu podium w klasie modeli szybowców F1H stan¹³ Szymon Stêpniewski. W tej samej konkurencji dziewi¹ty by³ Tomek Skrzypczak.

– Jego punkty okaza³y siê dla nas bezcenne, gdy¿ pozwoli³y zaj¹æ drugie miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej – powiedzia³ Leszek Stawecki, który prowadzi zajêcia w modelarni SM Przylesie. Doda³ te¿, ¿e ch³opakom niewiele zabrak³o do z³ota, ale w konkurencji modeli rakiet zanotowali awariê silnika. – Osi¹gniête w Gliwicach wyniki ciesz¹. Widaæ, ¿e nasza praca idzie w dobrym kierunku, a nale¿y nadmieniæ, ¿e ca³a trójka zawodników to debiutanci – zdradzi³ L. Stawecki. (ceg)

Fot. D. Borowski ▲ Edward Strzymiñski, wicestarosta koœciañski, pierwszy trener Bartosza Jureckiego, Aniela Jurecka, mama utytu³owanych szczypiornistów oraz Bartosz Jurecki.

PI£KA RÊCZNA

Puchar Jureckich

Fot. E. Baldys ▲ Nie tylko w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Juniorów Starszych dobrze radz¹ sobie pi³karze Polonii Leszno. NieŸle spisuj¹ siê tak¿e juniorzy m³odsi tego klubu. Wprawdzie w sobotê podopieczni Grzegorza Posikaty przegrali u siebie z Obr¹ Koœcian 0:1, ale utrzymali siódme miejsce w tabeli. Wiele wskazuje na to, ¿e w³aœnie na tym miejscu zakoñcz¹ tegoroczne rozgrywki. (ceg)

W sali Zespo³u Szkó³ nr 2 w Koœcianie odby³ siê Turniej Pi³ki Rêcznej Ch³opców o Puchar Braci Jureckich. Uczestniczy³o w nim szeœæ dru¿yn ch³opców klas pi¹tych szkó³ podstawowych. Zawody rozpoczê³o podanie pi³ki przez burmistrza Koœciana Micha³a Jurgi do Bartosza Jureckiego, a ten rzuci³ j¹ zawodnikom. Na œcianie wisia³ transparent z napisem ,,Koœciañska rêczna Jureckim wdziêczna’’, ozdobiony portretami obu utytu³owanych szczypiornistów. W turnieju najlepszy okaza³ siê UKS Orlik Œwiebodzin, który w meczu o pierwsze miejsce pokona³ 32:20 Zespó³ Szkó³ nr 2 w Koœcianie. Miejsce trzecie zaj¹³ UKS Spartakus Buk, a czwarte Wolsztyniak.

Na pi¹tej pozycji uplasowa³ siê Zespó³ Szkó³ nr 3 w Koœcianie, a na szóstej UKS Spartanie Jerka. Królem strzelców, z 25 bramkami na koncie, zosta³ Bartosz Wolny z Zespo³u Szkó³ nr 2. Ka¿dy z uczestników turnieju dosta³ pami¹tkow¹ koszulkê z autografami Bartosza i Micha³a Jureckich oraz kubki Têczy Koœcian. Statuetki dla najlepszych zawodników z ka¿dej dru¿yny ufundowa³ wicestarosta koœciañski Edward Strzymiñski, który przez wiele lat by³ szkoleniowcem szczypiornistów w Koœcianie, w tym pierwszym trenerem Bartosza Jureckiego. Turniej zorganizowa³y Urz¹d Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Koœcianie. (dab)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport ŻUŻEL

Bonusy do wzięcia Żużlowcy Speedway Ekstraligi rozpoczynają rundę rewanżową zasadniczej części sezonu. W niedzielę o godzinie 19.30 Unia Leszno zmierzy się na swoim torze z Polonią Bydgoszcz. Przed tygodniem oba zespoły potykały się nad Brdą, gdzie padł wynik remisowy 45:45. Ze zdobytego jednego punktu bardziej cieszyli się goście. – Podział punktów nas zadowala, bo w Bydgoszczy jeździ się zawsze ciężko. Remis na wyjeździe należy traktować jako sukces – mówił po niedzielnym spotkaniu Czesław Czernicki, trener „Byków”. Znacznie mniej powodów do satysfakcji miał szkoleniowiec Polonii. – Nie można być zadowolonym z remisu, gdy prowadzi się całe spotkanie, a przewaga sięga już nawet sześciu punktów. Dla gospodarza to jak porażka – wyznał Zenon Plech. Trudno się dziwić rozgoryczeniu bydgoszczan, którzy bardzo liczyli na przełamanie złej passy. Wyjazdowym meczem nad Brdą wicemistrzowie Polski zakończyli pierwszą rundę sezonu zasadniczego. – Nie była ona dla nas zbyt udana – przyznał Sławomir Kryjom, dyrektor sportowy Unii Leszno. – Zwłaszcza, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe. U siebie wygraliśmy bowiem wszystko. Na pewno liczyliśmy na zwycięstwa w Częstochowie i Gdańsku. Pod Jasną Górą tylko zremisowaliśmy, a nad morzem doznaliśmy bolesnej porażki. W efekcie zajmujemy trzecie miejsce po pierwszej rundzie. Apetyty były na pewno większe. Przed nami siedem kolejnych pojedynków i zrobimy wszystko, by wyniki były lepsze. Dyrektor Kryjom przyznał, że zespół będzie teraz w nieco lepszej

Fot. E. Baldys V Damian Baliński szykuje się do powrotu na ligowe tory.

sytuacji, bo najgroźniejszych rywali, a więc Unibax Toruń i Włókniarza Częstochowa, będzie podejmował w tej rundzie na swoim torze. Istotny wpływ na końcowy układ tabeli po zasadniczej części sezonu będą miały też bonusy. Te dodatkowe premie będą przyznawane za lepszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi klubami. Wygrana w najbliższym spotkaniu z Polonią sprawi, że „Byki” zainkasują nie tylko dwa punkty meczowe, ale również jeden dodatkowy za remis na wyjeździe. Jest zatem o co walczyć, a tych bonusów można w rundzie

rewanżowej zdobyć co najmniej kilka. W Bydgoszczy w ekipie gości zabrakło Damiana Balińskiego, który odpoczywał po niezbyt udanych startach w poprzednich spotkaniach ligowych. Wiele wskazuje na to, że popularny „Bali” wróci do drużyny na niedzielny rewanż i pojedzie przeciwko Polonii. – Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale wszystko na to wskazuje – powiedział dyrektor sportowy. – A za kogo pojedzie Damian? Tego jeszcze nie wiadomo. Niedzielny pojedynek na Stadionie Alfreda Smoczyka rozpocznie się dopiero o godzinie 19.30. – Od trzech lat w okresie wakacyjnym, kiedy na dworze panują upały, rozgrywamy mecze u siebie o tej właśnie porze. We wcześniejszych tegorocznych spotkaniach byliśmy zobligowani porą rozpoczęcia zawodów wyznaczoną przez telewizję – tłumaczy S. Kryjom. Przypomniał też, że w sobotę odbywa się w Kopenhadze kolejny turniej z cyklu Grand Prix z udziałem Leigh Adamsa, a w Lendawie w półfinale Indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów startuje Sławek Musielak. – Obaj będą mieć czas, by spokojnie dotrzeć do Leszna – dodał dyrektor sportowy. W pozostałych niedzielnych pojedynkach Falubaz Zielona Góra zmierzy się z Atlasem Wrocław, Lotos Gdańsk z Włókniarzem Częstochowa, a Unibax Toruń z Caelum Stalą Gorzów. (ceg)

Fot. A. Przewoźny V Nicki Pedersen lubi postraszyć rywali.

ŻUŻEL

Światła na Pedersena W sobotę na stadionie Parken w Kopenhadze odbędzie się czwarta runda tegorocznej edycji Grand Prix. W głównej roli wystąpi w niej nie aktualny lider klasyfikacji Jason Crump, a Nicki Pedersen. Powodów tego jest kilka. Po pierwsze obrońca mistrzowskiego tytułu pojedzie przed własną publicznością. Po drugie będzie to dla niego pierwszy start po odniesionej przed dwoma tygodniami w Goeteborgu kontuzji dłoni. Wreszcie po trzecie wszyscy będę ciekawi postawy Duńczyka, który groził bojkotem imprezy w Kopenhadze. Przypomnijmy, że Pedersen nie mógł się pogodzić z problematycznym wykluczeniem, do którego doszło podczas Grand Prix Szwecji. Ostatecznie wycofał się z tego pomysłu i pojedzie na stadionie Parken. Jego pojedynki z mocno poobijanym ostatnio, ale gotowym już do jazdy Crumpem, będą zapewne ozdobą sobotnich zawodów. Czwarta runda powinna dać również odpowiedź na pytanie czy słabszy występ przed dwoma tygodniami Gre-

ga Hancocka, Leigh Adamsa i Tomasza Golloba był tylko przysłowiowym wypadkiem przy pracy, czy może stanowił oznakę poważniejszego kryzysu rutyniarzy. Kibice zastanawiają się też, jak w Kopenhadze zaprezentuje się Emil Sajfutdinov, który już dwukrotnie w tym sezonie wygrywał zawody z cyklu Grand Prix. (ceg)

ŻUŻEL

W kasie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kibiców leszczyński klub uruchamia punkt, w którym już teraz – bez pośrednictwa internetu – będzie można zarezerwować i zapłacić za bilet na baraż i finał Drużynowego Pucharu Świata. Będzie to możliwe w najbliższą niedzielę w godzinach 15-19 w jednej z kas od strony ulicy 17 Stycznia. Każdy zamawiający i kupujący otrzyma wydruk, z którym zgłosi się przed lipcowymi zawodami po odbiór oryginalnego biletu. (ceg)


Traktorem przez Europę

telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Emeryci spędzają wolny czas grając w karty

E I K S STYŃ

str. 12

Żużlowcy zaczynają rundę rewanżową str. 32

GO

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 45 (2093) 12.06-15.06.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Walczą o drogę dla syna

Sławek Kurpisz z Kąkolewa choruje na postępujący zanik mięśni. Zdaniem jego rodziców, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie utrudnia likwidację bariery architektonicznej na ich posesji. str. 8

Spaghetti i pizza

(w tym 7% VAT)

Fot. E.Baldys

Tadeusz Jezierski ze Świerczyny z sentymentem wspomina dzień, gdy ursusem c355 wjechał do Morza str. 19 Czarnego

Uczelnie do likwidacji?

Spaghetteria Pinokio przy ul. Przemysłowej 1 w Lesznie, nieopodal ul. Słowiańskiej, zaprasza. Szef kuchni oprócz spaghetti z sosem bolońskim, grzybowym lub warzywnym serwuje lasagne, risotto, tortellini, 17 rodzajów doskonale skomponowanej pizzy, którą można kupić także na porcje. Lokal czynny jest od godziny 10 do 22, w niedzielę do 20. Realizujemy zamówienia na wynos – tel. 065 520-60-44.

Fot. E.Baldys

Z roku na rok ubywa osób, które chcą się kształcić na prywatnych uczelniach. Problem wyraźnie widać w Lesznie, gdzie liczba studentów systematycznie spada. Czy w przyszłości niektóre szkoły wyższe znikną? Kanclerz Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie (na zdjęciu) mówi, że z każdej działalności gospodarczej – także edukacyjnej, która nie przynosi dochodu, trzeba kiedyś zrezygnować. str. 11


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Za rok w nowych salach W sierpniu rozpocznie się budowa nowego pawilonu szkolnego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu. Powiat gostyński otrzymał dofinansowanie na tę inwestycję z funduszy unijnych. Nowy pawilon ma być gotowy do końca listopada przyszłego roku.

▲Na kompleksie boisk sportowo-rekreacyjnych ORLIK 2012 w Poniecu zorganizowano Turniej Piłki Nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej. W imprezie uczestniczyły cztery drużyny. Najlepszą okazała się grupa Street Boys zajmując pierwsze miejsce. Zagrali w niej: Marcin Zdzikot – kapitan, Jędrzej Wyskok, Igor Filipowiak, Patryk Kasprzak, Mateusz Student, Marcin Ratajczak i Oskar Kosmala – bramkarz. Drugie miejsce zajęła drużyna Bad Boys, trzecie Poniec Team. Podczas turnieju wyłoniono najlepszego strzelca, którym okazał się Jędrzej Wyskok oraz najlepszego bramkarza – Oskara Kosmalę. Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a wszyscy uczestnicy dyplomy i drobne upominki. Organizatorem turnieju była gmina Poniec. Tekst i fot. ES

►Andrzej Szczepaniak został Królem Kurkowym Anno Domini 2009 Bractwa Kurkowego w Krobi. Turniej o godność króla kurkowego rozpoczął się mszą św. w kościele parafialnym w Krobi, gdzie poświęcono tarcze strzeleckie. Turniej strzelecki przeprowadzono na strzelnicy zaprzyjaźnionego Bractwa Kurkowego w Rawiczu. Odbyło się sześć konkurencji. Najlepszym strzelcem okazał się Andrzej Szczepaniak i on został tegorocznym królem kurkowym. Pierwszym marszałkiem jest Michał Piechocki, drugim Marian Kaczmarek. Strzelano także o tarczę burmistrza Krobi (konkurencję wygrał Mariusz Mendel), o tarczę sponsora (zwycięzca Krzysztof Łabuziński), o tarczę charytatywną (zwycięzca Szymon Mendel). Najlepiej z pistoletu strzelał Maciej Osiński (BK Rawicz), a mistrzem w strzelaniu do kura okazał się Józef Zaremba, natomiast wicemistrzami: Krzysztof Łabuziński i Sławomir Bukowski. Na zdjęciu tegoroczna świta królewska z ustępującym ES królem Zdzisławem Sarbinowskim (pierwszy z lewej). Fot. archiwum

Pawilon z sześcioma pracowniami będzie kosztować blisko 4 mln zł. Prawie 3 mln zł wynosi dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W miniony poniedziałek Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który dysponuje środkami WRPO, podpisał z powiatem umowę na dofinansowanie budowy nowego pawilonu szkolnego w Grabonogu. Pieniądze mają być przeznaczone na budowę budynku

niądze na realizację tej inwestycji powiat zamierza uzyskać głównie ze sprzedaży pałacu w Kosowie, w którym od września br. nie będą już odbywać się zajęcia. Trwają przygotowania do zbycia tej nieruchomości. W Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu od września przyszłego roku planowane jest wprowadzenie nowych kierunków kształcenia związanych z rolnictwem. ES

Myśliwi dla dzieci Niezwykle udaną imprezę dla dzieci zorganizowali członkowie Koła Myśliwskiego nr 20 Łowca w Krobi. Przy pobudowanej w ubiegłym roku stanicy łowieckiej przeprowadzili gry, konkurencje i zabawy dla około 40 dzieci i wnuków myśliwych. To pierwsza impreza dla dzieci zorganizowana w Krobi przez myśliwych. Były nie tylko ciekawe konkursy i zabawy, ale też kiełbaski i kaszanka z grilla, czekoladki, ciastka, zimne napoje, owoce. Wojciech Miler organizował przejażdżki na kucyku, a Zdzisław Sarbinowski ufundował dla wszystkich cukierki. Impreza była bardzo udana i myśliwi myślą już o następnej. Będzie nią prawdopodobnie Zakończenie Lata. We wrześniu ubiegłego roku krobscy myśliwi pobudowali stanicę łowiecką. Od tej pory wciąż ją udoskonalają i doposażają. Ustawili na polanie drewniane stoły i ławy, wygospodarowali miejsce na ognisko. Wznieśli też budynek gospodarczy, w którym mieści się agregat prądotwórczy, WC, karma dla zwierząt, drewno na ognisko. – Zamierzamy jeszcze wykonać ścieżkę edukacyjną z planszami, obiecał dofinansować ją krobski samorząd – mówi Jerzy Giernalczyk, prezes Koła Myśliwskiego w Krobi. – Chcemy też pobudować miniambonę ze zjeżdżalnią dla dzieci oraz

Spotkają się po latach

▲W Muzeum Okręgowym w Lesznie ogłoszono wyniki XX jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego Pejzaż Wielkopolski- EKO 2009. Wśród nagrodzonych znalazła się Agata Superczyńska, a wśród wyróżnionych Julia Gościniak, związane na co dzień z pracownią plastyczną w Gostyńskim Ośrodku Kultury Hutnik. Na konkurs wpłynęły 1243 prace, wykonane przez 765 autorów. GOK Hutnik reprezentowało 12 autorów, którzy dostarczyli 15 prac. Poza nagrodzoną Agatą w grupie młodzieżowej i wyróżnioną Julią w grupie dziecięcej swoje prace wystawili: Jolanta Foltynowicz, Krystyna Banaszkiewicz, Bożena Gerowska, Wiktoria Handke, Kaja Jakubowska, Maja Jakubowska, Maria Jakubowska, Zuzanna Józefiak, Jakub Kosowicz, Wiktoria Tatarka. Tekst i fot. ES

z sześcioma pracowniami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt oraz na zagospodarowanie terenu wokół obiektu. – Do końca czerwca ogłosimy przetarg, jego rozstrzygnięcie planujemy w lipcu – zakłada Janusz Sikora, wicestarosta gostyński. – Na początku sierpnia powinny ruszyć prace budowlane. 2.997.000 zł wynosi dofinansowanie unijne, 992.000 zł wyłoży powiat z własnego budżetu. Pie-

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Pogorzeli zamierzają spotkać się po 30 latach od jej ukończenia. Będzie to pierwszy wspólny zjazd rocznika 1979. Spotkanie zaplanowano na 11 lipca. Ciężar organizacyjny zjazdu wzięły na siebie dwie szkolne koleżanki: Danka Łagoda i Ewa Krystkowiak. – Szkołę Podstawową w 1979 roku ukończyło około 80 osób – zaznaczają. – Były to trzy klasy, wówczas ósme. Chciałybyśmy, aby większość mogła przyjechać. Na zjazd zaproszeni zostaną także wychowawcy poszczególnych klas. Zainteresowani spotkaniem mogą dzwonić pod numery tel. 065 5730810 (Danka) lub 661971961 (Ewa). ES

Fot. archiwum ▲Jedną z konkurencji był bieg z piłeczką pingpongową.

paśnik dla zwierząt, aby najmłodsi poznali urządzenia łowieckie. Stanica służy myśliwym do odpoczynku po polowaniach i wspól-

nych biesiad. Korzystają z niej także przedszkolaki i uczniowie oraz mieszkańcy gminy. ES

Piszą projekty Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego podsumowało warsztaty szkoleniowe, które w ramach projektu „Liderzy na starcie” przeprowadziło w Pogorzeli. Uczestniczyło w nich dwanaście osób. SWPPG zorganizowało cztery spotkania, podczas których prezes Krzysztof Marzec i trener Karolina Wojtaś uczyli i pomagali stworzyć projekty będące podstawą ubiegania się o środki unijne. Uczestnicy szkolenia, podzieleni na dwa zespoły, tworzyli odrębne projekty. Jeden z nich stworzony został z myślą o seniorach, drugi skierowany jest do młodzieży. Projekt „Liderzy na starcie” już zaowocował. Z inicjatywy Kata-

rzyny Wytrych zawiązuje się w Pogorzeli stowarzyszenie. Na razie nie ma jeszcze nazwy. – Takie stowarzyszenie jest nam potrzebne, bo tylko zarejestrowana organizacja, posiadająca statut, może ubiegać się o dotacje unijne – twierdzi Grażyna Bogusławska, uczestniczka szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały zaświadczenia o jego ukończeniu. ES


Traktorem przez Europę

telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Emeryci spędzają wolny czas grając w karty

E I K S CIAÑ

str. 12

Żużlowcy zaczynają rundę rewanżową str. 32

KOŒ

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 45 (2093) 12.06-15.06.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Walczą o drogę dla syna

Sławek Kurpisz z Kąkolewa choruje na postępujący zanik mięśni. Zdaniem jego rodziców, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie utrudnia likwidację bariery architektonicznej na ich posesji. str. 8

Spaghetti i pizza

(w tym 7% VAT)

Fot. E.Baldys

Tadeusz Jezierski ze Świerczyny z sentymentem wspomina dzień, gdy ursusem c355 wjechał do Morza str. 19 Czarnego

Uczelnie do likwidacji?

Spaghetteria Pinokio przy ul. Przemysłowej 1 w Lesznie, nieopodal ul. Słowiańskiej, zaprasza. Szef kuchni oprócz spaghetti z sosem bolońskim, grzybowym lub warzywnym serwuje lasagne, risotto, tortellini, 17 rodzajów doskonale skomponowanej pizzy, którą można kupić także na porcje. Lokal czynny jest od godziny 10 do 22, w niedzielę do 20. Realizujemy zamówienia na wynos – tel. 065 520-60-44.

Fot. E.Baldys

Z roku na rok ubywa osób, które chcą się kształcić na prywatnych uczelniach. Problem wyraźnie widać w Lesznie, gdzie liczba studentów systematycznie spada. Czy w przyszłości niektóre szkoły wyższe znikną? Kanclerz Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie (na zdjęciu) mówi, że z każdej działalności gospodarczej – także edukacyjnej, która nie przynosi dochodu, trzeba kiedyś zrezygnować. str. 11


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Sesja z nagrodami Piłkarze ręczni Bartosz i Michał Jureccy oraz Stowarzyszenie Chór Męski Arion zostali uhonorowani nagrodami ,,Kościan Dziękuje’’. Wręczenie nagród tradycyjnie odbyło się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Dni Kościana. Braci Jureckich, którzy mają w swoim dorobku po srebrnym i brązowym medalu mistrzostw świata w piłce ręcznej, uhonorowano ,,W dowód uznania za szczególne osiągnięcia sportowe i propagowanie piłki ręcznej wśród kościańskiej młodzieży’’. W imieniu nieobecnego na sesji Bartosza statuetkę odebrała mama Aniela Jurecka. Chór Arion doceniono ,,Za zasługi dla rozwoju ruchu chóralnego w Kościanie’’. Nagrody dla uczniów kościańskich szkół za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2008/2009

oraz za sukcesy w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego odebrali : Karolina Czapla (SP 1), Julia Ciesielska (SP 2), Wiktoria Skiba (SP 3), Joanna Nowakowska (SP 4), Aleksander Szajek (Gim. nr 1), Angelika Ciesielska (Gim. nr 2), Bartosz Wojtkowiak (Gim. nr 3) i Piotr Skrzypczak (Gim. nr 4) . Z kolei nagrody dla laureatów olimpiad i konkursów otrzymali: Sławomir Rządkowski, laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, Jacek Tomaszewski (obydwaj Gim. nr 1), finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej oraz Martyna Żak (Gim. nr 4), laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i

Fot. D. Borowski V Burmistrz Michał Jurga wręcza nagrodę ,,Kościan Dziękuje’’ Chórowi Męskiemu Arion’.

Wspominali Papieża Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach w gminie Kościan odwiedził Eugeniusz Mróz, przyjaciel papieża Jana Pawła II z lat szkolnych. Gościem szkoły był także brat Marian Markiewicz, kierowca Jana Pawła II, obecnie mieszkający w Wonieściu w gminie Śmigiel.

Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Spośród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2008/2009 oraz za sukcesy w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wyróżniony został tegoroczny maturzysta Maciej Michalski. Nagrodę otrzymał również Mateusz Olejnik – dwukrotny uczestnik drugiej części etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej. Burmistrz miasta przyznał także nagrody najzdolniejszym uczniom z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościanie: Agnieszce Bakalarskiej i Wiktorii Szczepaniak – uczennicom Gimnazjum nr 1 w Kościanie oraz Mateuszowi Kowalskiemu (SP 3 w Kościanie). Podczas sesji wręczono także stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie. Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w roku 2008 przyznane zostały: Natalii Rybarczyk (taekwondo), Łukaszowi Borowskiemu i Mateuszowi Olejnikowi (karate), Sławomirowi Ceglarkowi (trójbój siłowy), Franciszkowi Dudkowi (tenis ziemny), Karolinie Skrzypczak i Julii Krysiak (biegi górskie). Wręczono również medal i łańcuch królewski Bractwa Kurkowego: Władysławowi Ratajczakowi, królowi kurkowemu na rok 2009. Ponadto Srebrny Medal I Rycerza Bractwa Kurkowego otrzymał Edmund Kaczmarek, a Brązowy Medal II Rycerza Bractwa Kurkowego Jerzy Kramm. (dab) – Lolek był znakomitym uczniem. Otrzymywał najwyższe noty. Cechowała go wielka pilność i obowiązkowość. Miał zasadę, że nie dawał odpisywać i nie podpowiadał. Mówił, że jeżeli mamy kłopoty z nauką, to żebyśmy przychodzili do niego, a on nam pomoże. I kilku kolegów korzystało z jego pomocy. Opowiadał o trudnym dzieciństwie Karola Wojtyły i jego codziennym życiu w Wadowicach.Gość zaimponował młodzieży śpiewem i grą na harmonijce ustnej. Jego wspomnienia bardzo barwne, z elementami humoru, były wielokrotnie nagradzane oklaskami. W dalszej części z młodzieżą po raz kolejny spotkał się brat Marian Markiewicz, który również w ciekawy sposób podzielił się swoimi wspomnieniami o papieżu Polaku. (dab)

V W sobotę w ramach XVI Otwartych Biegów Ulicznych ulicami Śmigla przebiegli zawodnicy w wieku od 7 do ponad 70 lat. Impreza już po raz drugi odbyła się pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”. Uczestnicy startowali w ośmiu kategoriach dla szkół podstawowych, czterech dla gimnazjów oraz w Biegu Głównym OPEN. Na trasie kibicowali im uczniowie oraz mieszkańcy miasta. Zwycięzcy biegu OPEN oraz szkoły, które wygrały w klasyfikacji zespołowej, otrzymali puchary. Słodkie nagrody dostali też przedstawiciele szkół, które przygotowały transparenty na trasie biegów. Organizatorzy imprezy – Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, Liceum Ogólnokształcące, Centrum Kultury oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dziękują strażakom z OSP Śmigiel, straży miejskiej oraz policji za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów. LL

Przygoda z techniką W miniony piątek Zespół Szkół w Starym Bojanowie zamienił się w doświadczalno-naukowy plac boju. Wszystko za sprawą I Ogólnoszkolnego Dnia Techniki – projektu, którego zadaniem było zwrócenie szczególnej uwagi uczniów na nauki ścisłe. Zadanie „Przygoda z techniką” było realizowane w formie imprezy popularnonaukowej przeznaczonej dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych. Organizatorkami i pomysłodawczyniami imprezy były: wicedyrektorka Elżbieta Nowak, nauczycielka chemii i fizyki oraz Irena Drzewiecka nauczycielka matematyki i przyrody. W przygotowania włączyli się też Małgorzata Kęsicka i Aleksander Dera. – Celem imprezy było rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz wzbudzenie chęci dalszego kształcenia w szkołach o profilu technicznym – powiedziała Elżbieta Nowak. Młodzież zaprezentowała skonstruowane przez siebie urządzenia. Były pokazy multimedialne i prezentacje polskiej myśli technicznej. Uczniowie mogli też popisać się swoją wiedzą z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, informatyki i techniki, biorąc udział w konkursie pt. „Mistrz Techniki”, prowadzonym na wzór popularnego teleturneju „Milione-

Młodzi poeci Fot. D. Borowski V Gimnazjalna młodzież nagradzała E. Mroza oklaskami. Eugeniusz Mróz jest przyjacielem Karola Wojtyły z wadowickiego gimnazjum. Urodził się w Limanowej, później mieszkał w Wadowicach, a dziś jest opolaninem. Przyszłego papieża poznał w 1935 roku. Przyjaźnili się, byli sąsiadami. Eugeniusz Mróz wspominał wspólnie spędzany czas, opowiadał o zainteresowaniach Karola Wojtyły, o jego talencie aktorskim, wielkiej dobroci i pobożności. Mówił

też o trudnych czasach wojny i kolegach z gimnazjum, z których 10 straciło życie w obozach koncentracyjnych, sowieckich łagrach i na polu walki. – Była to największa danina krwi z wadowickiego gimnazjum – mówił Eugeniusz Mróz i dalej wspominał także spotkania z Lolkiem – najpierw wikarym, później biskupem, kardynałem i w końcu papieżem Janem Pawłem II.

107 prac wpłynęło na XXI Konkurs Literacki ,,Młodych Piór”, zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie. Podsumowanie konkursu odbyło się w czasie Dni Kościana. Tegorocznym tematem przewodnim tworzonych wierszy było hasło ,,Ja na Ziemi Kościańskiej w XXI wieku”. W kategorii szkół podstawowych jury pod przewodnictwem Leszka Kędzierskiego, polonisty z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie, pierwsze miejsce przyznało Kamilowi Napierkowskiemu (ZS nr 4 Kościan), drugie Dawidowi Kmiecikowi (SP Stary Gołębin), a trzecie Adriannie

Wojciechowskiej (ZS nr 4 Kościan). Wyróżnieni zostali: Natalia Pawłowska (ZS Jerka), Bartosz Pelczyński i Aleksandra Zbąska (ZS nr 4 Kościan) oraz Michał Frąckowiak (ZS nr 2 Kościan). W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce przyznano Łukaszowi Szukalskiemu (ZS nr 4 Kościan), drugie Sandrze Szczerbal (ZS Lubiń), a trzecie Marcie Lutomskiej (Gim. Racot). Ponadto były wyróżnienia dla: Damiana Balcerka, Agnieszki Taciak, Martyny Mikołajczyk i Agnieszki Maik (ZS nr 4 Kościan), Zuzanny Pacholczyk (Gim. Racot) oraz Angeliki Kuczyńskiej (ZS Lubiń). (dab)

rzy”. Rada Rodziców ufundowała nagrody dla najbardziej zaangażowanych uczniów. Na zakończenie imprezy odbył się pokaz doświadczeń chemicznych i fizycznych pod hasłem „Od wnętrza do gazu”. Spotkanie prowadził Mateusz Stocki, student Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (na zdjęciu). –Dzień Techniki cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów – powiedziała wicedyrektorka szkoły. – Dlatego będziemy się starać, by na stałe zagościł w kalendarzu imprez szkolnych. LL

Zaproszenia W sobotę, 13 czerwca o godz. 19.30 przy wiatrakach odbędzie się debiutancki koncert zespołu rockowego Hemofilia ze Starego Bojanowa.

xxx

Tego samego dnia (w sobotę) Centrum Kultury w Śmiglu zaprasza pod wiatraki na zabawę taneczną. Oprawę muzyczną zapewni zespół Orange. Początek o godz. 20.

xxx

W niedzielę, 14 czerwca, na boisku sportowym w Starym Bojanowie odbędzie się festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka. W programie wiele atrakcji, m.in. zabawa dla najmłodszych na dmuchawcach, darmowe lody i wiele innych niespodzianek. Organizatorzy serdecznie zapraszają na godz. 14. LL


Traktorem przez Europę

telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Emeryci spędzają wolny czas grając w karty

E I K C AWI

str. 12

Żużlowcy zaczynają rundę rewanżową str. 32

R

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 45 (2093) 12.06-15.06.2009 r. piątek-poniedziałek cena 2 zł

Walczą o drogę dla syna

Sławek Kurpisz z Kąkolewa choruje na postępujący zanik mięśni. Zdaniem jego rodziców, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie utrudnia likwidację bariery architektonicznej na ich posesji. str. 8

Spaghetti i pizza

(w tym 7% VAT)

Fot. E.Baldys

Tadeusz Jezierski ze Świerczyny z sentymentem wspomina dzień, gdy ursusem c355 wjechał do Morza str. 19 Czarnego

Uczelnie do likwidacji?

Spaghetteria Pinokio przy ul. Przemysłowej 1 w Lesznie, nieopodal ul. Słowiańskiej, zaprasza. Szef kuchni oprócz spaghetti z sosem bolońskim, grzybowym lub warzywnym serwuje lasagne, risotto, tortellini, 17 rodzajów doskonale skomponowanej pizzy, którą można kupić także na porcje. Lokal czynny jest od godziny 10 do 22, w niedzielę do 20. Realizujemy zamówienia na wynos – tel. 065 520-60-44.

Fot. E.Baldys

Z roku na rok ubywa osób, które chcą się kształcić na prywatnych uczelniach. Problem wyraźnie widać w Lesznie, gdzie liczba studentów systematycznie spada. Czy w przyszłości niektóre szkoły wyższe znikną? Kanclerz Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie (na zdjęciu) mówi, że z każdej działalności gospodarczej – także edukacyjnej, która nie przynosi dochodu, trzeba kiedyś zrezygnować. str. 11


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

By³o za co dziêkowaæ

s Rawicki happening antynikotynowy.

Fot. J. Witczak

Moda na niepalenie

Z okazji Œwiatowego Dnia bez Papierosa i ogólnopolskiej kampanii pod nazw¹ ,,Rzuæ palenie razem z nami’’ rawicka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wspólnie ze szko³ami i przedszkolami zorganizowa³a antynikotynowy happening. W imprezie udzia³ wziêli: przedszkolacy (z gminnych placówek nr 1, 3, 5 i 6 oraz Przedszkola Prywatnego nr 13), uczniowie ze Szkó³ Podstawowych nr 3 i 6, Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II oraz Gimnazjów nr 1 w Rawiczu i Sierakowie. Przebrani i ucharakteryzowani w sposób sk³aniaj¹cy do refleksji nad szkodliwoœci¹ palenia papierosów, wyposa¿eni w transparenty z napisami zachêcaj¹cymi do walki z na³ogiem tytoniowym uczestnicy imprezy przeszli spod pomnika ¯o³nierza Polskiego deptakiem na rynek. Tam, przed ratuszem, przedstawiali antynikotynowe scenki, skandowali has³a, które mia³y uœwiadomiæ zgubne skutki palenia papierosów. Oceniano wystêpy przedszkoli i szkó³ podstawowych, bior¹c pod uwagê ca³okszta³t artystyczny i przes³ania scenek. Wœród przedszkolaków wygrani byli wszyscy, ka¿da placówka zajê³a pierwsze miejsce. W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a ,,trójka’’ przed ,,szóstk¹’’ i uczniami ZS im. Jana Paw³a II. Nagrody i dyplomy ufundowa³o Starostwo Powiatowe. Happening po³¹czono z wrêczeniem nagród w corocznym powiatowym etapie konkursu pod nazw¹ „Paliæ, nie paliæ? – oto jest pytanie”, adresowanym do uczniów klas pi¹tych. Uczestnicy z 13 szkó³ projektowali logo kampanii antynikotynowej. Zwyciê¿y³a Jagoda P³aczek z SP w Jutrosinie przed Damianem Maækowiakiem z SP w Gostkowie i Mart¹ Szponik z SP nr 1 w Rawiczu. Wyró¿niono Klaudiê Musielak z SP nr 6 w Rawiczu i Bartosza Ka³u¿nego z SP nr 3 w Rawiczu. Praca zwyciê¿czyni weŸmie udzia³ w wojewódzkim etapie konkursu. W Zespole Szkó³ Rolniczych w Bojanowie zorganizowano natomiast Dzieñ Zdrowia i Profilaktyki ,,Nie palê, œwiadomie ¿yjê, œwiadomie wybieram’’. Klasowe zespo³y wykonywa³y plakaty z has³ami antynikotynowymi, zmaga³y siê z testami dotycz¹cymi ratownictwa medycznego, zdrowego ¿ywienia i znajomoœci filmów o tematyce antynikotynowej, rozwi¹zywa³y kalambury w jêzyku angielskim i asocjogramy w jêzyku niemieckim, uk³ada³y fraszki o zdrowiu, bawi³y siê w literowanie trudnych s³ów, rywalizowa³y w ³amañcach jêzykowych (czytaniu na

czas) i konkurencjach sportowych. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê konkursy jêzykowe, w których uczniowie mogli wykazaæ siê wiedz¹ zdobyt¹ na lekcjach. Nagrodê za pierwsze miejsce – wyjazd na autokarow¹ wycieczkê – zdoby³a kl. II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Druga nagroda – wyjazd do parku linowego w Lesznie – przypad³a kl. III Technikum Rolniczego. Nagrod¹ za trzecie miejsce by³ jeden dzieñ bez odpytywania na lekcjach. Wywalczy³a j¹ kl. III Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego. Impreza propaguj¹ca zdrowy styl ¿ycia odby³a siê tak¿e w Zespole Szkó³ Zawodowych w Rawiczu. By³ to tradycyjny Dzieñ Sportu po³¹czony z rajdem patrona szko³y Stefana Bobrowskiego. Uczniowie ze wszystkich klas wziêli udzia³ w pieszym rajdzie. W punktach kontrolnych rywalizowali w konkurencjach. Nagrodê zdobyli trzecioklasiœci kszta³c¹cy siê na technika ekonomistê. Zorganizowano tak¿e rajd rowerowy przez Izbice, Konarzewo, ¯o³êdnicê i £aszczyn. W pod³aszczyñskim lesie uczniowie zapalili znicz na grobie patrona szko³y. W programie imprezy znalaz³y siê te¿ konkurencje sportowe, w tym bieg sztafetowy o Puchar Dyrektora Szko³y. Wœród dziewcz¹t zwyciê¿y³y uczennice z technikum ¿ywienia i gospodarstwa domowego, wœród ch³opców uczniowie z technikum mechanicznego. Rozegrano mecz pi³ki no¿nej miêdzy nauczycielami i uczniami (4:0 dla tych drugich). Wrêczono te¿ dyrektorskie nagrody za osi¹gniêcia w lekkiej atletyce. Otrzymali je: Marta Baksalary, Bart³omiej Krupa i Sebastian Lis.

Powiat rawicki dostosowa³ siê do ogólnopolskiej frekwencji wyborczej, a nawet wypad³ jeszcze s³abiej – g³osowa³ zaledwie co pi¹ty, szósty uprawniony. Na wsiach, znanych z obowi¹zkowoœci, te¿ s³abiutko. Generalnie wyniki komitetów wyborczych podobne by³y do tych w kraju. Gmina Rawicz. Frekwencja 19,31%. Najwiêksze poparcie uzyska³a PO 45,35%. Drugie miejsce SLD-Unia Pracy – 21,55%, trzecie PiS – 14,91%. Kolejne miejsca: PSL – 6,26%, Prawica RP – 3,70%, Porozumienie dla Przysz³oœci CentroLewica – 2,90%, Samoobrona – 1,86%, Unia Polityki Realnej – 1,25%, Libertas – 1,21%, Polska Partia Pracy – 0,99%. Spoœród kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych najwiêksze poparcie uzyskali: Filip Kaczmarek PO – 772 g³osy na 2144 uzyskane przez ugrupowanie, Marek Siwiec SLD-UP – 685/1020, Konrad Szymañski PiS – 389/705, Andrzej Grzyb PSL – 161/296, Witold Tomczak Prawica RP – 148/175, Sylwia Pusz CentroLewica – 101/137, Andrzej Aumiller Samoobrona – 24/88, Bartosz JóŸwiak UPR – 20/59, Anna Sobecka Libertas – 27/57, Rufin Nowak PPP – 9/47. Gmina Bojanowo. Frekwencja 15,86%. PO – 34,6% (najwiêksze poparcie Filip Kaczmarek), SLD – 19,5% (Marek Siwiec), PiS – 16,5% (Konrad Szymañski), PSL – 16,1% (Andrzej Grzyb). Gmina Miejska Górka. Frekwencja 14,96%. PO – 35,04%, PSL

– 19,57%, PiS – 14,45%, SLD-UP – 10,79%. Indywidualnie najwiêcej g³osów: Adam Duda PO – 229, Andrzej Grzyb PSL – 91, Filip Kaczmarek PO – 86, Konrad Szymañski PiS – 77. Gmina Jutrosin. Frekwencja 13,58%. PO – 26,8% (najwiêcej g³osów Adam Duda), PSL – 25,4% (Andrzej Grzyb), PiS – 17,1% (Konrad Szymañski), SLD-UP – 8,9% (Ma-

Fot. J. Witczak s W Gimnazjum w Sierakowie w siedzibie Obwodu Wyborczego nr 16, obejmuj¹cego Sierakowo i Szymanowo, g³osowa³ Zbigniew Koszarek, na co dzieñ burmistrz Jutrosina. Nie zdradzi³ nazwiska kandydata, którego popar³, a jedynie, ¿e to osoba z PSL. – Na kandydatów z tego ugrupowania g³osujê w ka¿dych wyborach, bo to moja partia – powiedzia³ Zbigniew Koszarek.

rek Siwiec). Gmina Pakos³aw. Frekwencja 18,62%. PSL – 25,88%, PO – 25,08%, PiS – 17,52%, SLD-UP – 10,28%, Samoobrona – 9,96%. Indywidualnie: Andrzej Grzyb PSL – 91 na 161 g³osów, Filip Kaczmarek PO – 86/156, Konrad Szymañski PiS – 77/109. xxx Polacy zag³osowali nogami, nie rêkami. Tyle ¿e nogi nie ponios³y ich do lokali wyborczych. Zosta³y w domu (na przyk³ad wyci¹gniête na fotelu) albo posz³y na spacer. Frekwencja mówi wszystko, g³osowa³ przeciêtnie co czwarty uprawniony. W krajach starej wspólnoty dwa, trzy razy wiêcej. Ka¿dy podziêkowa³ za to, jak siê ¿yje. I pokaza³, czy widzi perspektywy, nadziejê na to, ¿e bêdzie lepiej, ¿e kandydaci zrobi¹ coœ dla swojego kraju, rodaków. Nie dla ca³ej Unii, bo bli¿sza cia³u koszula... To obraz (mo¿e uproszczony), jak Polacy widz¹ Polskê i jej reprezentantów. Kompletne zniechêcenie. Codzienn¹ szarpanin¹, walk¹ o normalne ¿ycie w kraju, w którym ci, którzy powinni s³u¿yæ spo³eczeñstwu, nie robi¹ nic albo niewiele. W kraju, który bardziej utrudnia, ni¿ u³atwia ¿ycie. Zarówno z pozycji tych, co na samej górze – w rz¹dzie, jak i tych, co na dole – w gminach. W kraju, który ma gdzieœ swojego obywatela. I vice versa, jak pokaza³y wybory. Powtórki mo¿emy siê spodziewaæ niebawem – podczas wyborów parlamentarnych i samorz¹dowych. J.W.

Balowali gimnazjaliœci

J.W.

Dni Miejskiej Górki

W ten weekend odbêd¹ siê g³ówne imprezy z okazji Dni Miejskiej Górki. Œwiêto miasta trwa od wtorku. W poprzednich dniach zorganizowano: bieg masowy, mecz siatkówki nauczyciele kontra uczniowie, wernisa¿e wystawy fotograficznej ,,Trzy kolory – Zielony’’, biegi sztafetowe dziewcz¹t i ch³opców, powiatowy turniej pi³ki no¿nej orlików o Puchar Starosty oraz inne rozgrywki sportowe. Odby³a siê okolicznoœciowa sesja Rady Miejskiej, na której nast¹pi³o przekazanie symbolicznego klucza do bram miasta przedstawicielom œrodowiska lokalnego. By³o te¿ oficjalne otwarcie kompleksu boisk wybudowanego w ramach

3

programu Orlik. Dzisiaj, w pi¹tek o godz. 10 rozegrane zostan¹ otwarte mistrzostwa Miejskiej Górki w warcabach, natomiast o godz. 19.30 – otwarte mistrzostwa w kopa (hala Sparty). O godz. 19 rozpocznie siê zabawa taneczna nad ,,Balatonem’’. Program na sobotê: godz. 16 – mecz pi³ki no¿nej oldbojów Sparta – Zag³êbie Lubin oraz przegl¹d dorobku artystycznego szkó³, 17 – wystêp zespo³u muzycznego Misery Holiday, 17.30 – koncert franciszkanów z klasztoru na Goruszkach, 18 – promocja p³yty z nagraniami laureatów gminnego konkursu piosenki ,,Zostañ Gwiazd¹’’, 18.30 – wystêp zespo³u tanecznego Pryzmat-Bis

ze Œmigla, 19 – koncert miejskogóreckiej orkiestry dêtej, 19.30 – pokaz tañca towarzyskiego, 20 – wystêp zespo³u tañca ludowego Kalina z AWF we Wroc³awiu, 21.30 – zabawa taneczna. Niedziela. Godz. 10 – VII Rowerówka Dooko³a Gminy (start sprzed OK), 10 – mecz softballu Demonki Miejska Górka – MSZS Kutno, 14 – mecz baseballu Demony – Centaury Warszawa, 14 – V Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych, 16 – przedstawienie dla dzieci, 17 – pokaz jujitsu, 17.30 – pokaz tañca towarzyskiego, 18 – wystêp zespo³u wokalnego i grupy tanecznej Perfekt, 18.30 – przekazanie klucza do bram miasta burmistrzowi miasta, 20 – koncert zespo³u Smart Big Band, 21 – wystêp Elvis Aron Band, 22 – zabawa taneczna. J.W.

Jak co roku na po¿egnalnym balu bawili siê trzecioklasiœci z Gimnazjum w Sierakowie. W tym roku gimnazjum ma 225 absolwentów z 9 klas. Bal odby³ siê tradycyjnie w restauracji Maria w Dêbnie Polskim. Jak ka¿e zwyczaj, rozpocz¹³ go polonez w wykonaniu uczniów, odtañczony w dwóch turach. Pierwsz¹ poprowadzi³ Piotr Mosiek, dyrektor szko³y wraz z Agat¹ Kowalsk¹ z kl. IIIe – wzorow¹ uczennic¹ i znakomit¹ siatkark¹, która zdoby³a dla gimnazjum wiele trofeów sportowych. W drugiej turze otwieraj¹c¹ poloneza parê taneczn¹ tworzyli: Bogumi³a Popielas , zastêpca dyrektora szko³y i Karol Pecold, tak¿e z kl. IIIe – dotychczasowy przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego. W okolicznoœciowym przemówieniu dyrektor Mosiek podziêkowa³ uczniom za naukê, ¿yczy³ im pomyœlnoœci w dalszym kszta³ceniu i wyborze zawodu. Przemawia³a tak¿e Justyna Wojtyczka, wiceprzewodnicz¹ca Rady Rodziców, wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e trzecioklasiœci dobrze wykorzystaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci zdobyte w gimnazjum. Podczas balu nie zabrak³o podziêkowañ i dedykacji od uczniów dla nauczycieli i wychowawców oraz tradycyjnego, wspólnego tañca belgijskiego, który sta³ siê ju¿ symbolem komersów organizowanych przez sierakowskie gimnazjum.

Tekst i fot. J. WITCZAK

Gazeta ABC 12 czerwca 2009  

Gazeta ABC 12 czerwca 2009