Page 1

telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kto wygrał wycieczkę do Paryża i inne atrakcyjne nagrody? Na str. 4 rozwiązanie wielkiego konkursu dla czytelników.

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

Powiedzmy NIE likwidacji zerówek! Dziś, we wtorek, leszczyńska młodzież jedzie na manifestację pod Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Przyłącz się str. 2 do nich!

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 44 (2092) 09.06-11.06.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

str. 15

Gala 100 firm w Jeziorkach Więcej str. 12-13 Fot. E.Baldys

str. 8

V Za tymi drzwiami doszło do tragedii.

Fot. E.Baldys

w swojej kamienicy przy ul. Chrobrego w Lesznie. O zbrodnię podejrzewany jest 21-letni znajomy kobiety. Ciało denatki znalazł w piątek rano jej 7-letni wnuk. Było zmasakrowane. Kobieta miała na szyi ślady duszenia.

Fot. J.Witczak

Morderstwo w kamienicy Kłócą się o płot i drogę Wybraliśmy 58-letnia Małgorzata Ch. eurodeputowanych została zamordowana w mieszkaniu

Mieczysław Umławski (na zdjęciu) i rodzina Skrzypków z Szymanowa koło Rawicza kłócą się o płot i drogę, na której on stoi. – Oddam sprawę do sądu – grozi jeden. – Tylko na to czekam – odpowiada drugi. str. 6

W Lesznie wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała PO przed koalicją SLD-UP. W samym mieście największym poparciem cieszył się jednak młody kandydat lewicy leszczynianin Grzegorz Rusiecki. Wyniki niedzielnych wyborów na str. 2

Pracownicy na amfie Coraz więcej osób przychodzi do pracy pod wpływem narkotyków str. 7


AKTUALNOŒCI

2

W Lesznie wybory do Parlamentu Europejskiego wygra³a PO przed koalicj¹ SLD-UP oraz PiS. Pozosta³e komitety zosta³y daleko w tyle. W samym mieœcie najwiêksze poparcie mia³ jednak m³ody kandydat lewicy leszczynianin Grzegorz Rusiecki.

Œlub pani burmistrz J WOKÓ£ GLOBUSA. 9 czerwca, wtorek, godz. 17, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie – spotkanie z cyklu Wokó³ Globusa z Dorot¹ i Krzysztofem Wodeckimi, mi³oœnikami wypraw górskich. Otwarcie wystawy zdjêæ podró¿ników pt. „W cieniu Everestu”.

Wybraliœmy eurodeputowanych

W niedzielê po raz drugi Polacy mogli wybieraæ swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Nasz kraj w Brukseli bêdzie reprezentowaæ 50 pos³ów, w tym 5 z Wielkopolski. W regionie leszczyñskim zdecydowanie najwiêksz¹ frekwencjê wyborcz¹ zanotowano w Lesznie, a najmniejsz¹ w powiecie otaczaj¹cym miasto. Mieszkañcy Leszna okazali siê te¿ bardzo zdyscyplinowani. Na 13.852 oddane g³osy tylko jeden by³ niewa¿ny.

SLD-UP – 33,41% PiS – 16,6% Prawica RP – 2,61% Centrolewica – 2,28% PSL – 1,49% Libertas – 1,43% UPR – 1,37% Samoobrona – 0,55% Polska Partia Pracy – 0,46% W Lesznie najwiêkszym poparciem cieszy³ siê Grzegorz Rusiecki, 26-letni mieszkaniec miasta, radny Rady Miejskiej Leszna, kandydat SLD-UP. Startowa³ z 5. miejsca

J SPOTKANIE. 10 czerwca, œroda, godz. 17, Dworek i Stadnina Koni w Jeziorkach – spotkanie absolwentów i przyjació³ LO nr 1 w Lesznie. Koszt uczestnictwa 20 z³. Wiêcej na: www.solidni.pl/jedynka.

Fot. D. Borowski s W sobotê burmistrz Czempinia Dorota Lew zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski z Dariuszem Pilarskim. Ceremonia œlubna odby³a siê w sali sesyjnej Urzêdu Gminy w Czempiniu. Na uroczystoœæ przyby³y liczne delegacje instytucji i organizacji spo³ecznych z powiatu koœciañskiego i gminy Czempiñ, a tak¿e wielu mieszkañców gminy. Ceremoniê uœwietni³y: wystrza³ z armaty wiwatówki oraz przygrywaj¹ca orkiestra. Dariusz Pilarski, m¹¿ pani burmistrz, pochodzi z Jarogniewic. Na co dzieñ jest rolnikiem i przedsiêbiorc¹.

M³odzie¿ jedzie protestowaæ!

W obronie zerówek

Dziœ, we wtorek, leszczyñska m³odzie¿ jedzie na manifestacjê pod Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu. Uczniowie bêd¹ domagaæ siê, ¿eby urzêdnicy wycofali siê z decyzji o likwidacji klas zerowych w liceach ogólnokszta³c¹cych.

Frekwencja wyborcza: Leszno – 27,15% powiat koœciañski – 19,7% powiat gostyñski – 17,7% powiat rawicki – 17,7% powiat leszczyñski – 17,3% W Wielkopolsce wybory zdecydowanie wygra³a Platforma Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwoœci¹, koalicj¹ SLD-UP i PSL. Poza wyborczym progiem znalaz³y siê: Centrolewica, Prawica RP, Samoobrona, Libertas, UPR i Polska Partia Pracy. Poparcie dla komitetów wyborczych w Lesznie: PO – 39,79%

na liœcie. W samym mieœcie zebra³ ponad 3300 g³osów. W kraju wybory wygra³a PO przed PiS, SLD-UP i PSL. I tylko te partie wyœl¹ do Brukseli swoich reprezentantów: PO – 25, PiS – 15, SLD-UP – 7, PSL – 3 (to dane nieoficjalne). Wielkopolanie wybrali 5 eurodeputowanych. Do chwili zamkniêcia tego numeru gazety nie znaliœmy jeszcze ich nazwisk. Spore szanse na mandat mieli: Marek Siwiec z SLD-UP, Andrzej Grzyb z PSL oraz Filip Kaczmarek, Sidonia Jêdrzejewska z PO i Tomasz Górski z PiS. lm

Przynieœmy transparenty, tr¹by, megafony – nawo³uj¹ m³odzi ludzie na swoich profilach na portalu nasza-klasa.pl. Podpiszmy list otwarty. Poka¿my, ilu nas jest! A wczoraj rano by³o ju¿ ponad 500 osób gotowych pojechaæ dziœ do Poznania. Kolejni chêtni mog¹ siê rejestrowaæ, wchodz¹c na stronê: http://zerowki.keep.pl. Przypomnijmy, ¿e Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu i delegatura kuratorium w Lesznie zdecydowa³y, ¿e w liceach ogólnokszta³c¹cych nie bêd¹ ju¿ mog³y byæ tworzone klasy zerowe. Klasy dzia³a³y w ogólniakach od 17 lat. Chodzi³a do nich bardzo zdolna m³odzie¿, która zamiast uczyæ siê w ostatniej klasie gimnazjum uczy³a siê w klasie zerowej liceum. W zerówkach by³o zdecydowanie wiêcej nauki ni¿ w zwyk³ych klasach, w tym Fot. M. Wlek³y Eugeniusz Matyjas by³ w pi¹tek goœciem uczniów leszczyñskiego II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Szko³a obchodzi³a 20-lecia wyborów do Sejmu Kontraktowego. Lider Solidarnoœci w regionie leszczyñskim i pierwszy wojewoda po 1989 roku opowiada³ o d³ugiej drodze, jak¹ musieli przejœæ ludzie opozycji, ¿eby doczekaæ siê upragnionych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Podkreœla³ przy tym wielk¹ wagê Okr¹g³ego Sto³u, który do nich doprowadzi³. Obchody zorganizowa³a szkolna grupa Amnesty International, której cz³onkowie przedstawili przyk³ady ³amania praw cz³owieka w okresie komunizmu.

s

Fot. E. Baldys s G³osowanie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Lesznie. Wy¿sz¹ ni¿ w Lesznie frekwencjê odnotowano w Wielkopolsce tylko w Poznaniu i powiecie poznañskim.

a¿ 14 godzin jêzyka obcego. Po maturze m³odzie¿, która uczy³a siê w zerówkach, mia³a otwart¹ drogê niemal na wszystkie europejskie uczelnie. I korzysta³a z tego. Ale urzêdnikom to siê nie podoba³o, bo – ich zdaniem – zerówki zabiera³y najlepszych uczniów innym liceom. Tydzieñ temu opublikowaliœmy w gazecie list otwarty w obronie zerówek, który wys³aliœmy do Katarzyny Hall, minister edukacji narodowej. Jeszcze tego samego dnia w naszej redakcji rozdzwoni³y siê telefony od parlamentarzystów z regionu leszczyñskiego. Wszyscy zapowiedzieli, ¿e chc¹ broniæ klas zerowych i zrobi¹ co w ich mocy, ¿eby klasy znów mog³y dzia³aæ. Dzisiejsz¹ manifestacjê organizuj¹ uczniowie z Liceów Ogólnokszta³c¹cych nr 1 i 2 w Lesznie oraz Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Gostyniu. Wezm¹ w niej udzia³ uczniowie z tych szkó³ i ich absolwenci. Akcjê popieraj¹ równie¿ nauczyciele. Poci¹gi z Leszna do Poznania ruszaj¹ o godz. 10.42 i 11.42. Protest zaczyna siê o 13. lm

JKONCERT. 10 czerwca, œroda, godz. 18, plac przed stadionem ¿u¿lowym w Lesznie – koncert muzyczny z okazji 10-lecia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej. Wyst¹pi¹ lokalne grupy Flames of Freedom i ZWR (zjednoczeni, wiara, rap) oraz gwiazda wieczoru grupa Happysad ze Skar¿yska-Kamiennej. JKONIE I POWOZY. 13 i 14 czerwca, sobota i niedziela, Zamek w Rokosowie – doroczna impreza pod nazw¹ Konie i Powozy. Sobota od godz. 10: konkurs zrêcznoœci powo¿enia, parada motocykli, konkurs powo¿enia – maraton, koncert melodii jeŸdzieckich, pokaz kawaleryjski, koncert Orkiestry Dêtej z Krobi, pokaz Apolinarski Group (Wóz Ba³agulski, pokaz wolty¿erki kozackiej, poczta wêgierska), Martin Majer i jego przyjació³ki, pokaz grupy antyterrorystycznej z Gostynia, Zespó³ Tañca Desperado, konkurs powo¿enia na fosie na czas, pokaz mody, teatr szczudlarzy i koncert zespo³u ABBA COVER. Niedziela od godz. 10: otwarcie Regionalnej Wystawy Koni. Godz. 14 – prezentacja nagrodzonych koni, wrêczenie nagród, konkurs Orkiestry Dêtej z Ponieca, pokaz grupy antyterrorystycznej ze Œremu, Apolinarski Group, konkurs zaprzêgowy kuców. Godz. 17-21 – piknik. JSPEKTAKL. 22 czerwca, poniedzia³ek, godz. 19, Miejski Oœrodek Kultury w Lesznie – spektakl „Smak Mamrota” z udzia³em aktorów wystêpuj¹cych w serialu „Ranczo”. Wystêpuj¹: Ewa Kury³o, Bogdan Kalus, Sylwester Maciejewski, Piotr Prêgowski. Re¿yserem przedstawienia jest Wojciech Adamczyk, a muzykê napisa³ Krzesimir Dêbski. Bilety w cenie 50 z³ do kupienia: w MOK, Informacji Turystycznej i Galerii MBWA. J ZDJÊCIA PAPIE¯A. W Oœrodku Kultury w Krobi czynna jest wystawa zdjêæ Artura Mari, osobistego fotografa papie¿a Polaka. Ekspozycja nosi tytu³ „Oblicza Jana Paw³a II”. Mo¿na j¹ ogl¹daæ do 15 czerwca. lm


AKTUALNOŒCI

3

¯eby nie by³y g³odne

– Dwa albo trzy razy w tygodniu wsiadam na rower i jadê do Leszna na rynek karmiæ go³êbie. Nawet zim¹ – mówi Mieczys³aw Lipiak z K¹kolewa.

Fot. J. Kuik s Patryk i Maciej w gronie kolegów i kole¿anek na boisku, które powsta³o z ich inicjatywy.

Wymarzone boisko

Maciej Matysiak i Patryk Adamczak z Paw³owic wymarzyli sobie boisko do siatkówki pla¿owej. Pojechali do wójta Krzemieniewa Andrzeja Pietruli, a ten postara³ siê, ¿eby marzenie zosta³o spe³nione. Od kilku dni mieszkañcy wsi mog¹ siê cieszyæ z nowego obiektu sportowego. Boiska do siatkówki pla¿owej istnia³y ju¿ wczeœniej na pla¿y nad Jeziorem Górznickim i przy Zespole Szkó³ w Drobninie. Ch³opcy odwiedzili wójta jesieni¹ ubieg³ego roku i ju¿ wówczas otrzymali wstêpne zapewnienie, ¿e boisko powstanie. Rada Gminy przychyli³a siê do oczekiwañ m³odych mieszkañców Paw³owic i przedsiêwziêcie wprowadzono do tegorocznego bud¿etu. Zrozumienie okaza³a te¿ dyrekcja ZZD w

Paw³owicach, do którego nale¿y teren, gdzie urz¹dzono boisko. Najpierw wybrano ziemiê na g³êbokoœæ oko³o 50 cm, a póŸniej nawieziono kilka wywrotek piasku. Gmina zakupi³a stojaki, siatkê, pi³ki i taœmê wyznaczaj¹c¹ boisko. W obawie przed wandalami ch³opcy chowaj¹ sprzêt, kiedy skoñcz¹ grê. Latem na paw³owickim boisku z pewnoœci¹ rozegrany zostanie niejeden turniej. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e o podobnych obiektach sportowych zaczn¹ te¿ marzyæ mieszkañcy innych miejscowoœci. Pomys³ Macieja i Patryka wart jest powielenia, ale koñcowy sukces le¿y w rêkach lokalnego samorz¹du i ewentualnych sponsorów.

Jeszcze przed powitaniem lata na Jeziorze £oniewskim w Osiecznej powstanie molo z platform¹ widokow¹.

po¿yczalni sprzêtu wodnego. Nowy obiekt zostanie wykorzystany podczas Nocy Œwiêtojañskiej, która obchodzona bêdzie 27 czerwca. Wieczorem œpiewacy z Chóru Lutnia oœwietlonymi ³odziami dop³yn¹ na pla¿ê, gdzie dadz¹ koncert. Zagra tak¿e stra¿acka orkiestra dêta pod dyrekcj¹ Dominika Schulza, wyst¹pi¹ te¿ ma¿oretki. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie zespó³ Masters, a potem odbêdzie siê zabawa taneczna z grup¹ Harley.

Niedawno kupi³ sobie nowy pojazd, taki prosty, zwyk³y. Dwa kó³ka to jego wielka pasja. – Uwielbiam jeŸdziæ i myœlê, ¿e w moim wieku rower to dobry œrodek lokomocji – opowiada. Wsiada na niego zwykle wtedy, gdy napracuje siê w po³o¿onym niedaleko domu ogródku. – Mam swoj¹ ulubion¹ trasê biegn¹c¹ przez las. Z K¹kolewa do Leszna to jakieœ 10 kilomerów – dodaje.

Kocha zwierzêta

Ostatnio spotkaliœmy go na leszczyñskim rynku. Karmi³ go³êbie, które garn¹ siê do niego tak samo jak ptaki do turystów w Krakowie. – Przywioz³em im piêæ kilogramów pszenicy pomieszanej z kukurydz¹ – wyjaœnia i od razu podkreœla: – Nie patrzê na pieni¹dze. Najwa¿niejsze, ¿eby go³¹bki nie by³y g³odne. Najczêœciej dokarmiam je zim¹, kiedy jest im najgorzej. Przyje¿d¿am rowerem mimo mrozu. Pan Mieczys³aw ubolewa, ¿e ostatnio tych ptaków jest w Lesznie coraz mniej. – Nie wiem, co siê z nimi dzieje. Mo¿e ludzie ich nie lubi¹? – zastanawia siê. Jego pasjê w pe³ni akceptuje córka Kamila, z któr¹ mieszka. – Tato przygarnia ró¿ne zwierzêta – zaznacza. – Mam trzy psy i trzy koty. Ostatniego psa zabra³em z ulicy w ubie-

Fot. E. Baldys s Pan Mieczys³aw karmi go³êbie pszenic¹ wymieszan¹ z kukurydz¹.

g³ym roku latem. Ktoœ go wyrzuci³, jak jecha³ na urlop – twierdzi pan Mieczys³aw.

Tañce i œpiewy

Prawie ca³e swoje ¿ycie przepracowa³ w Leszczyñskiej Fabryce Pomp. Wczeœniej próbowa³ szczêœcia w kopalni miedzi w Polkowicach. Tylko ¿e jego nie¿yj¹ca ju¿ ma³¿onka chcia³a koniecznie, ¿eby wróci³ do K¹kolewa. On sam przyznaje, ¿e bardzo ci¹gnê³o go do miasta. – Wracaj z powrotem, bo ciê zadusi pod t¹ ziemi¹ – powiedzia³a mu kiedyœ. I tak go przekona³a.

Pan Mieczys³aw od zawsze uwielbia³ graæ i œpiewaæ. W dzia³alnoœæ we wsi zaanga¿owa³ siê na dobre dopiero w 2001 roku po œmierci ukochanej ¿ony. – Najpierw œpiewa³em w zespole Wrzos, potem zacz¹³em dzia³aæ jeszcze w ludowym zespole pieœni i tañca Z³ota Jesieñ – opowiada. Mimo ¿e jest na emeryturze, czasu ma niewiele. We wtorki i œrody regularnie chodzi na próby. – Ja jestem weso³ym cz³owiekiem. Dlatego bêdê œpiewa³ i tañczy³ tak d³ugo, jak zdrowie pozwoli. £UKASZ DOMAGA£A

(JAC)

Molo w Osiecznej Leszno czyta dzieciom

(JAC)

Edward Baldys, nasz redakcyjny fotoreporter, rozpocz¹³ akcjê czytania dzieciom w Lesznie. Ósma edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom ruszy³a w Lesznie 1 czerwca. Nasz kolega spotka³ siê z maluchami z Przedszkola nr 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Twórcy akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom” namawiaj¹ doros³ych, ¿eby ka¿dego dnia przynajmniej 20 minut spêdzali z dzieæmi przy lekturach. Przekonuj¹, ¿e uczy to my-

s Edward Baldys i dzieci z Przedszkola nr 11.

œlenia, rozwija wyobraŸniê, jêzyk, ciekawoœæ œwiata i ma wp³yw na ogólny rozwój m³odego cz³owieka. Przez 5 kolejnych dni przedszkolakom z Leszna ksi¹¿ki czytali: piosenkarz Marcin Rozynek, wspó³w³aœcicielka piekarni Ma³gorzata

Fot. J. Kuik s W minionym tygodniu wodowano elementy wyprodukowanego na Mazurach mola.

Dotychczasowe pomosty by³y ju¿ bardzo zniszczone i sta³y siê niebezpieczne dla pla¿owiczów. Przetarg na wykonanie inwestycji wygra³a firma z Mazur. Obecnie trwa monta¿ nowej konstrukcji, która bêdzie unosi³a siê na wodzie na betonowych p³ywakach wype³nionych w œrodku styropianem. Oprócz molo z platform¹ widokow¹ wybudowany zostanie pomost rekreacyjny oraz pomost cumowniczy przy wy-

Fot. M. Wlek³y

Gawlicka, gwardian klasztoru Franciszkanów w Osiecznej ojciec Tarsycjusz Krasucki, kosmetyczka Monika Maderak oraz mi³oœnik zabytkowych pojazdów Zbigniew Molenda.

MIW

Wyrusz¹ z zamku Fot. J. Kuik s Nasz¹ redakcjê odwiedzili uczniowie klasy IIb ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Lesznie wraz ze swoj¹ wychowawczyni¹ Barbar¹ Szymkowiak. Dowiedzieli siê, jak powstaje gazeta oraz poznali ciekawostki dotycz¹ce pracy dziennikarzy.

Osiecki szpital rehabilitacyjny oraz Urz¹d Miasta i Gminy zapraszaj¹ na marsz z kijkami. Zbiórka w sobotê przed godz. 10 przed zamkiem. Osieckie marsze odbywaj¹ siê co 2 tygodnie, a uczestniczy w nich coraz wiêcej osób. Ci, którzy nie maj¹ jeszcze w³asnych kijków, mog¹ wypo¿yczyæ je przed marszem. Tra-

sa wyprawy ustalona zostanie dopiero w sobotê, gdy¿ obfite deszcze (je¿eli takie mia³yby miejsce w najbli¿szych dniach) powoduj¹, ¿e niektóre ciekawe drogi s¹ – z uwagi na b³oto – trudne do przebycia. Najwiêkszym powodzeniem ciesz¹ siê spacery w rejon wie¿y widokowej Jagoda i Jaworowego Jaru. (JAC)


AKTUALNOŒCI

4

Majowy konkurs dla czytelników

Rozstrzygnêliœmy ju¿ majowy konkurs dla czytelników. ¯eby wzi¹æ w nim udzia³, trzeba by³o zebraæ kupony drukowane w „ABC” i komplet przys³aæ lub przynieœæ do redakcji. Komisja konkursowa z³o¿ona z pracowników redakcji oraz dzieci i wychowawczyni klasy IIb Szko³y Podstawowej nr 2 w Lesznie wylosowa³a nagrody.

Oto laureaci konkursu:

Fot. archiwum ▲ Mi³o nam poinformowaæ, ¿e nasza redakcyjna kole¿anka And¿elika Szulc zmieni³a stan cywilny. Kilka dni temu poœlubi³a Micha³a Krysia. Sakramentalne „tak” m³oda para powiedzia³a sobie w rodzinnej parafii And¿eliki w Drobninie. Pod koœció³ pañstwo m³odzi podjechali ma³ym, ale za to bardzo stylowym autem. And¿elice i Micha³owi ¿yczymy samych tylko pogodnych i radosnych dni. Redakcja „ABC”

Udany e-przetarg

– nagrodê g³ówn¹ – 2-osobow¹ wycieczkê do Pary¿a – wygra³ MARCIN JASIÑSKI Z BOJANOWA, – aparat do mierzenia ciœnienia – KRYSTYNA POLNA Z LESZNA, – ¿elazko – URSZULA STACHOWIAK Z LESZNA, – suszarkê do w³osów – ANDRZEJ KOSIÑSKI Z LESZNA, – robot kuchenny – MARIA MISIEWICZ Z MI¥SKOWA, – zestaw sztuæców – MONIKA ŒWIÊTKOWIAK Z LESZNA, – czajnik bezprzewodowy – LUCYNA MICHA£KOWSKA Z WOJNOWIC. Nagrody rzeczowe mo¿na odbieraæ w sekretariacie redakcji „ABC”, Leszno, ul. S³owiañska 63 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30–15.30. Osobê, która wylosowa³a 2–osobow¹ wycieczkê do Pary¿a, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Podró¿y Orebus Travel – tel. 0-65 529- 95-65. Wszystkim uczestnikom dziêkujemy, a tym, którym siê tym razem nie powiod³o, ¿yczymy szczêœcia w kolejnych konkursach og³aszanych przez nasz¹ redakcjê. ag

Sukcesem zakoñczy³a siê elektroniczna licytacja przeprowadzona przez Urz¹d Miejski w Gostyniu. Gmina wybra³a firmê, która wydzier¿awi magistratowi dwie kserokopiarki. W internetowym przetargu wylicytowano kwotê niemal o 20 tysiêcy z³otych mniejsz¹ ni¿ p³acono za tê us³ugê dotychczas. Gmina Gostyñ jako pierwsza i jak do tej pory jedyna w regionie leszczyñskim postanowi³a przeprowadziæ przetarg drog¹ elektroniczn¹. Do udzia³u w nim zg³osi³o siê 14 firm, m.in. z Leszna, Poznania, Wroc³awia, Warszawy, Czêstochowy, Ostrowa Wielkopolskiego. Do licytacji zaproszono 11 oferentów, tylu bowiem spe³ni³o wszystkie wymogi. – W bud¿ecie gminy na wydzier¿awienie kserokopiarek mieliœmy zaplanowane 90 tysiêcy z³otych, bo tyle p³aciliœmy za tê us³ugê do tej pory – wyjaœnia Marta Wojtkowiak, inspektor ds. administracyjnych w Urzêdzie Miejskim w Gostyniu. Dzier¿awa ma trwaæ, podobnie jak poprzednia, 3 lata – od 1 lipca

do 30 czerwca 2012 roku. Gmina Gostyñ prowadz¹c licytacjê przez Internet skorzysta³a z elektronicznej platformy przetargowej, dostêpnej na stronie Urzêdu Zamówieñ Publicznych. Elektroniczna licytacja rozpoczê³a siê w pi¹tek o godz. 10 i zakoñczy³a zgodnie z planem godzinê póŸniej. Pierwsza stawka, zaproponowana przez jednego z oferentów, by³a bardzo wysoka – wynosi³a a¿ 190.000 z³. Jednak co kilka minut któraœ z firm proponowa³a ni¿sz¹ stawkê. – Odetchnêliœmy z ulg¹, gdy cena spad³a do 90 tysiêcy – mówi El¿bieta Borowska, inspektor ds. zamówieñ publicznych w Urzêdzie

Miejskim w Gostyniu. – By³a to pierwsza licytacja przez Internet, nie wiedzieliœmy, czy oferenci poradz¹ sobie z tak¹ form¹ przetargu. Pierwszy siê nie uda³, bo jedna z firm Ÿle wpisa³a kwotê i system zamkn¹³ licytacjê ze wzglêdu na uczciw¹ konkurencjê. Tym razem e-licytacja przebieg³a bardzo sprawnie. Najwiêcej emocji wywo³a³a pod koniec zaplanowanego czasu, gdy w wirtualnej przestrzeni rywalizowa³y ze sob¹ ju¿ tylko 4 firmy. W ostatniej minucie kwota spad³a do 81.000 z³, a tu¿ przed zakoñczeniem przetargu, niemal¿e rzutem na taœmê, firma MAD Biuro z Poznania zaproponowa³a kwotê 70.900 z³ i wygra³a e-licytacjê. – To cena du¿o poni¿ej tej, jak¹ planowaliœmy wydaæ. Jesteœmy z tego powodu bardzo zadowoleni – zaznacza Robert Marcinkowski, sekretarz gminy Gostyñ. Dotychczas za dzier¿awê kserokopiarek gmina p³aci³a oko³o 2500 z³ miesiêcznie, teraz bêdzie p³aciæ niespe³na 2000 z³. W sumie oferenci zmieniali kwoty ponad 30 razy. Gdy zaplanowany czas min¹³, system platformy elektronicznej sam zamkn¹³ licytacjê i wskaza³ oferenta, który wygra³ przetarg. Gminie pozosta³a teraz kwestia Fot. autor podpisania umowy ze ▲ Pracownicy magistratu z zainteresowaniem œledzili na ekranie komputera e-licyta- zwyciêsk¹ firm¹. cjê.

E. CURYK-SIERSZULSKA

Fot. J. Kuik ▲ Szczêœliwe kupony wylosowa³y dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Lesznie.

Lekarzowi med. Munirowi Al Makhlafi, pielęgniarce Iwonie Gierz z Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńczego w Rawiczu za troskliwą i oddaną opiekę w ostatnich miesiącach życia mojej kochanej Żony i Mamy

śp.

Zofii MALAK serdeczne podziękowania składają mąż i córka Grażyna

po821

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...” ks. J.Twardowski Serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi i wikariuszowi, delegacjom, członkom Zarządu Okręgowego ZPBO w Lesznie, rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom i znajomym oraz tym, którzy odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku moją ukochaną Żonę, naszą Mamę i Babcię

śp.

Zofię MALAK składają mąż z rodziną

po822


SPRAWY

Niedziela z podró¿nikami

14 czerwca zjad¹ siê do Smyczyny globtroterzy z ca³ego kraju, by zaprezentowaæ swoje wyprawy w Przegl¹dzie Slajdów Podró¿niczych. Szansê na pokazanie swoich fotografii dostan¹ te¿ amatorzy. Zapowiada siê wielkie podró¿nicze œwiêto. Przez ca³¹ niedzielê na Ranczu w Smyczynie ko³o Lipna bêdzie mo¿na ogl¹daæ slajdy i s³uchaæ o woja¿ach polskich obie¿yœwiatów. Jednym z uczestników spotkania bêdzie Marta Szi³ajtis-Obieg³o, która w kwietniu zakoñczy³a swój samotny rejs dooko³a œwiata. 23-latka z Poznania jest najm³odsz¹ Polk¹, która tego dokona³a. W Smyczynie

poka¿e fotografie ze swojej rocznej podró¿y, podczas której odwiedzi³a 19 portów. Richard Bialy, pó³ Szkot, pó³ Polak, od kilku lat jeŸdzi na Andamany – nale¿¹cy do Indii egzotyczny archipelag na Oceanie Indyjskim, w sk³ad którego wchodz¹ tak¿e birmañskie Wyspy Kokosowe – i ka¿dorazowo spêdza tam kilka miesiêcy. W³adys³aw Grodecki, dawniej

geodeta na irackiej pustyni, od wielu lat zapalony podró¿nik, który historycznymi œladami Polaków kilkakrotnie objecha³ ju¿ œwiat dooko³a, w pokazie „Pochód D¿ungli” przedstawi swoj¹ tegoroczn¹ wyprawê do Laosu, Wietnamu i Kambod¿y. O swoich eskapadach opowiedz¹ tak¿e organizatorzy przegl¹du – podró¿nicy z poznañskiego Stowarzyszenia Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Œrodowiska „Czysty

▲ Zdjêcia z wypraw stowarzyszenia „Czysty Œwiat” – organizatora przegl¹du slajdów w Smyczynie.

Dyrektor, co uczy³ œpiewu

– Gdybym po raz kolejny mia³ wybieraæ, te¿ zosta³bym nauczycielem – mówi Kazimierz Maækowiak, wieloletni dyrektor Zespo³u Szkó³ Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. Nied³ugo przechodzi na zas³u¿on¹ emeryturê. Zaczê³o siê w latach 60. od Pañstwowego Liceum Pedagogicznego w Lesznie, gdzie jako m³ody ch³opak szlifowa³ swoje nauczycielskie umiejêtnoœci. – Ci¹gnê³o mnie do tego zawodu. Pierwsze szkolne praktyki odby³em w Wyci¹¿kowie, a póŸniej w podstawówce w Gronowie – wspomina. Tam te¿, ju¿ jako pe³noprawny belfer, po raz pierwszy stan¹³ twarz¹ w twarz z uczniami. Na pocz¹tku uczy³ dos³ownie wszystkiego – historii, matematyki, wuefu, zajêæ praktycznych. Prowadzi³ nawet lekcje œpiewu i Szkolny Klub Sportowy. Mimo ¿e czu³ siê urodzonym humanist¹, pokocha³ nauki œcis³e. – Ukoñczy³em studium nauczycielskie na kierunku matematyka – wyjaœnia dyrektor. ¯yciowym prze³omem by³ dla niego rok 1970. – Wtedy rozpocz¹³em pracê w Zespole Szkó³ Technicznych w Lesznie jako nauczyciel matematyki, o¿eni³em siê i podj¹³em zaoczne studia z matematyki na UAM w Poznaniu – opowiada. W roku 1980 za namow¹ ówczesnego dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych PKP Stefana Jaskulskiego zosta³ wicedyrektorem tej placówki. Dwa lata póŸniej by³ ju¿ jej szefem. – Zna³em tê szko³ê, bo w zaocznym technikum kolejowym, równolegle z prac¹ w ZST, wyk³ada³em matematykê – mówi K. Maækowiak. Szkole szefuje do dziœ. 31 sierpnia zakoñczy swoj¹ misjê. Jest naj-

Œwiat”. Ich pierwszym globtroterskim pomys³em by³a s³ynna „Traktoriada”, szalona eskapada polskim ci¹gnikiem, która w 2002 roku wyruszy³a z Leszna. Od tamtego czasu ursus przejecha³ ponad 20.000 km przez amazoñsk¹ d¿unglê, mroŸne prze³êcze andyjskie, gor¹c¹ pustyniê Atacama i bezkresn¹ pampê, a jego za³oga zamierza³a dostaæ siê do Australii, a potem przez Indie, Pakistan, Iran i Turcjê wróciæ do Polski. To

Fot. 2x archiwum

mia³a byæ pierwsza w historii traktorowa wyprawa dooko³a œwiata. Tymczasem na drodze wyprawy sponsorowanej przez fabrykê ci¹gników stanê³a nieoczekiwana przeszkoda. Bankrutuj¹cego Ursusa postawiono w stan upad³oœci, a s³ynny ci¹gnik przemierzaj¹cy w³aœnie Argentynê sta³ siê czêœci¹ masy upad³oœciowej. Nowy w³aœciciel firmy za¿¹da³ zwrotu pojazdu, a gdy okaza³o siê to niemo¿liwe, zap³aty za niego. Sprawa trafi³a do poznañskiego s¹du. „Czysty Œwiat” kontynuuje jednak badania archeologiczne i przyrodnicze w Boliwii. W ramach Pol-

5

skiej Ekspedycji Amazoñskiej od 5 lat Polacy penetruj¹ rejon trudno dostêpnej rzeki Beni, o czym tak¿e opowiedz¹ w Smyczynie.

Konkurs podró¿niczy

Leszczynianie, poza podziwianiem slajdów s³ynnych podró¿ników, tak¿e bêd¹ mogli zaprezentowaæ swoje. W prezentacjach konkursowych wy³oniona zostanie „Najbardziej pomys³owa wyprawa”. Pokazaæ mo¿na relacjê z ka¿dej eskapady, dalekiej i bliskiej, choæby nad pobliskie jezioro czy szlakiem okolicznych zabytków. Wystarczy przygotowaæ 15-minutowy pokaz slajdów okraszony komentarzem. Wieczorem nast¹pi rozstrzygniêcie konkursu. Pomys³ zorganizowania przegl¹du to efekt udanego debiutu festiwalu podró¿niczego „Na szagê”, który odby³ siê w ubieg³ym roku w Poznaniu. – JeŸdziliœmy pokazuj¹c zdjêcia na wiele festiwali w kraju, wiêc pomyœleliœmy, ¿e trzeba wreszcie zorganizowaæ tak¹ imprezê dla Wielkopolan – mówi Marcin Oba³ek, prezes „Czystego Œwiata” i pomys³odawca „Traktoriady”, poznaniak, którego rodzina pochodzi spod Gostynia. Pocz¹tkowo przegl¹d mia³ siê odbyæ w Lesznie, ale gdy miasto odmówi³o dofinansowania imprezy, podró¿nicy postanowili zorganizowaæ j¹ na Ranczu Smyczyna (jej w³aœciciel by³ jednym ze sponsorów „Traktoriady”). Dodatkowymi atrakcjami przegl¹du bêd¹: darmowa mo¿liwoœæ przejazdu bryczk¹, wozem taborowym, a dla dzieci – jazda konna pod okiem instruktora. W trakcie imprezy organizatorzy bêd¹ zbieraæ pieni¹dze dla ubogich indiañskich dzieci w Boliwii. MIROS£AW WLEK£Y

Chêtni do przedstawienia swojej podró¿y proszeni s¹ o zg³oszenia do 10 czerwca na adres e–mail: traktoriada@traktoriada.org lub telefonicznie: 0 691 336 010. Wystarczy przygotowaæ 15-minutow¹ prezentacjê tradycyjnych slajdów, multimedialn¹ lub filmow¹.

Zostaw po sobie œlad Fot. E. Baldys ▲ Kazimierz Maækowiak jest najd³u¿ej urzêduj¹cym dyrektorem szko³y w Lesznie. Choæ dawna kolejówka zmieni³a swoj¹ nazwê, jej symbol nadal stoi przed budynkiem szko³y.

d³u¿ej urzêduj¹cym dyrektorem szko³y w Lesznie. Trwa na stanowisku od 27 lat. – Postanowi³em z ¿on¹, ¿e jak najm³odsza córka wyjdzie za m¹¿, to przejdê na emeryturê. A œlub bêdzie w czerwcu – dodaje z uœmiechem dyrektor i dorzuca: – Dobrze wspominam czas spêdzony w tej placówce. Pamiêtam momenty za³amania, gdy popularna kolejówka na pocz¹tku lat 90. mia³a zostaæ zlikwidowana. Podlegaliœmy wówczas pod Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Ca³e wakacje jeŸdzi³em do Warszawy, aby broniæ istnienia szko³y. Nauczyciele i uczniowie nie wiedzieli, co nam grozi. Jako jedna z nielicznych szkó³ kolejowych w Polsce

nasza przetrwa³a i dzia³a ju¿ 47 lat. Wprowadziliœmy nowe kierunki kszta³cenia i zmieniliœmy jej nazwê na Zespó³ Szkó³ Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. O naszej szkole dobrze siê mówi, ma wysoki poziom. Odchodzê z poczuciem dobrze spe³nionego obowi¹zku. K. Maækowiak bêdzie mia³ co robiæ na emeryturze. Zamierza zaj¹æ siê ogródkiem przy domku letniskowym w Boszkowie oraz zg³êbiaæ tajniki informatyki. W domowym zaciszu bêdzie spêdza³ czas czytaj¹c gazety i rozwi¹zuj¹c krzy¿ówki – Byæ mo¿e po jakimœ czasie zacznê dzia³aæ w jakiejœ organizacji dla emerytów? – zastanawia siê. £UKASZ DOMAGA£A

Stañ w furtce szkolnej i zrób zdjêcie. To pomys³ leszczyñskich licealistów, którzy po 100 dniach fotografowania przygotuj¹ zmontowany z migawek film opowiadaj¹cy o uczniach II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. W³aœnie poszukiwani s¹ chêtni do zrobienia 100 zdjêæ. Na fotografiach maj¹ znaleŸæ siê ich szkolni znajomi. Fotograf stanie w furtce szkolnej i uwieczni przyjació³ ze szko³¹ w tle. Ka¿demu przypisany zostanie dzieñ i godzina wykonania zdjêcia. Projekt rozpocznie siê w przysz³ym roku szkolnym i potrwa do kwietnia. Na koniec roku trzecioklasiœci przygotuj¹ 100-klatkowy film z³o¿ony z zebranych ujêæ. Pomys³ narodzi³ siê w redakcji szkolnego miesiêcznika „Dill”, a uczniów zainspirowa³ nauczyciel informatyki Dominik Sieciñski. – Kolejne zdjêcia nie powinny byæ tylko uwiecznieniem pozuj¹cych postaci, maj¹ pokazaæ coœ wiêcej – mówi redaktorka prowadz¹ca „Dill” Natalia Fiebig z Ie. – Liczy-

my na oryginalne pomys³y, na przyk³ad mo¿na siê do zdjêæ przebieraæ, ale inwencja nale¿y do twórców. Byleby by³o ciekawie. Natalia sama uwielbia fotografowaæ, chocia¿ przyznaje, ¿e na razie robi to amatorsko. – Nie trzeba byæ zawodowcem, by uczestniczyæ w naszym projekcie. Najwa¿niejsze bêd¹ dobre pomys³y – przekonuje jednak. Zdjêcia w formie kalendarza bêd¹ na bie¿¹co pokazywane na stronie internetowej www.p100.IILO.leszno.pl, a niektóre z nich tak¿e w szkolnym miesiêczniku. 100-klatkowy film, zaprezentowany w przysz³ym roku, ma byæ fotograficznym pamiêtnikiem jednego roku szkolnego w „Koperniku”. MIW


SPRAWY

6

Kłócą się o płot i drogę Mieczysław Umławski i rodzina Skrzypków z Szymanowa kłócą się o płot i drogę, na której stoi. Spór przypomina filmową waśń o miedzę Kargula z Pawlakiem. Tradycja w narodzie nie ginie. Mieczysław Umławski był wicestarostą rawickim, a obecnie jest radnym powiatowym. Betonowe ogrodzenie przy swoim domu wybudował kilka dni temu. Płot ma około 20 m długości. Szeroką na 4 m drogę dzieli wzdłuż na dwie części. Z tego powodu jest ona nieprzejezdna. Żaden samochód się na niej nie zmieści. Droga, mająca nawet swoją nazwę – Floriana Kapały, prowadzi do terenu należącego do rodziny Skrzypków. Jego część została parę lat temu podzielona na działki budowlane, które sprzedano kilku osobom. Nowi nabywcy wybudowali sobie domy i teraz nie mogą do nich dojechać. Przeszkadza im płot M. Umławskiego. Podobne problemy ma kilku właścicieli okolicznych pól. Spór o podział drogi trwa znacznie dłużej niż konflikt o płot. Każda ze stron obstaje przy swoim. M. Umławski twierdzi, że odziedziczył po teściach fragment długości 26 m i szerokości ponad 1,5 m. – Tak wynika z dawnych poniemieckich dokumentów – mówi. – Potwierdzają to obecne dokumenty, kamienie graniczne, które odkopał geodeta i

wpis w księdze wieczystej z końca 2004 roku. – To nieprawda, nie ma tam kamieni granicznych – twierdzi Franciszek Skrzypek. – Nie wiadomo dokładnie, czy Umławski postawił płot na swoim terenie. Podejrzewam, że wszedł z nim na część mojego gruntu. M. Umławski zaznacza, że nie jest wrogiem ludzi, którzy pobudowali się za jego posesją, ani tych, którzy mają w pobliżu pola. – To pan Skrzypek już kilka lat temu powinien przyjść do mnie i dogadać się, jeśli chciał wydzielić i sprzedać działki budowlane, do których prowadzi droga będąca w części moją własnością – uważa Mieczysław Umławski. – Tych, którym sprzedał działki, nie uprzedził, że fragment drogi należy do mnie. Wręcz ich oszukał. M. Umławski postawił płot, bo miał już dosyć przejazdów ciężkich samochodów na działki budowlane

V To moje! – z całą stanowczością twierdzi Mieczysław Umławski. Zapewnia, że w księdze wieczystej ma dowód na to, iż płot postawił na swoim terenie. sprzedane przez rodzinę Skrzypków. – Ciężarówki rozjeździły grunt – opowiada. – Ledwo się mieściły. Uszkodziły kamienne słupki od mojej bramy. – Zatruwały nam życie – potwierdza Krystyna Sołtanowicz, sąsiadka M. Umławskiego, która mieszka po drugiej stronie drogi. M. Umławski twierdzi, że rodzina Skrzypków nadal nie chce porozumieć się z nim w sprawie drogi. – Proponowałem, aby zrobić ją jednokierunkową i żeby nie mogły po niej jeździć wielotonowe ciężarówki.

To zmniejszyłoby problem. Nie zgodzili się. Podpowiadałem, aby trochę dalej wykupili niezabudowany teren od firmy rolniczej i zamienili go na drogę dojazdową do działek budowlanych i pól. Też nie chcieli. – Umławski nie będzie mi dyktował, co mam zrobić – oburza się F. Skrzypek. Na wybudowanie ogrodzenia na drodze, która nie jest publiczna, M. Umławski nie musiał mieć zgody. Ani gmina, ani powiatowy nadzór budowlany nie biorą udziału w tym sporze. Na miejsce przyjechała natomiast po-

licja. Wezwał ją zięć F. Skrzypka. Też ma działkę budowlaną w miejscu, do którego prowadzi podzielona płotem droga. I też nie może do niej dojechać. Policja sporządziła notatkę służbową i odjechała. Uznała, że strony same powinny dojść do porozumienia. – To mój teren, należy do mnie legalnie, więc mogłem sobie postawić płot i nikomu nic do tego! – twierdzi M. Umławski. – Trzydzieści lat mieszkam w Szymanowie i nigdy z nikim się nie wadziłem. Obecna awantura jest niepotrzebna, jednak nie ja ją zacząłem. Tylko bronię swojej własności. Mam do tego prawo. Sądziłem, że z rodziną Skrzypków da się jakoś dogadać, ale nic z tego. Kiedy postawiłem płot, odgrażali się, że mi go zburzą. Niech tylko spróbują! Wtedy dopiero spotkamy się w sądzie. Drogo będzie ich to kosztowało! – Odgrażaliśmy się?! To brednie! – komentuje F. Skrzypek. Do działek budowlanych prowadzi jeszcze jedna, ale dalsza droga. Na pewnym odcinku jest gminna, ale dalej to już dojazd wyodrębniony z pola rodziny Skrzypków, a więc też prowadzący po prywatnym gruncie. – My nie utrudniamy ludziom przejazdu, nie zagradzamy go tak jak zrobił to Umławski – podkreśla F. Skrzypek. – To konfliktowy człowiek. Już znacznie wcześniej nie chciał przepuszczać właścicieli działek budowlanych i właścicieli pól. Od lat wojuje w tej sprawie. Nic do niego nie trafia. Jakiś czas temu byłem skłonny odkupić od niego grunt, gdzie teraz stoi płot, ale nie zgodził się. Zamiast zdrowym rozsądkiem kieruje się złością. F. Skrzypek twierdzi, że niebawem będzie miał dokumenty, które ostatecznie wyjaśnią, czy M. Umławski stawiając płot nie zajął jego terenu. – Jeśli nie usunie ogrodzenia i nie odblokuje przejazdu do działek budowlanych i pól, oddam sprawę do sądu – zapowiada. – Tylko na to czekam! – odpowiada M. Umławski. – Udowodnię, że racja jest po mojej stronie. Tekst i fot. J.WITCZAK


SPRAWY

Pracodawcy wysy³aj¹ swoich pracowników do Monaru

Pan jest po amfetaminie Rozmowa z Hann¹ Jêdrzejewsk¹, kierowniczk¹ Poradni Monar w Lesznie – Coraz wiêcej szefów lokalnych firm kieruje swoich pracowników do Monaru. To znaczy, ¿e coraz czêœciej w pracy jesteœmy pod wp³ywem narkotyków? – Skala zjawiska narkomanii w regionie leszczyñskim jest stabilna od kilku lat. Jednak spada w grupie nieletnich, a roœnie wœród ludzi doros³ych. Coraz czêœciej dzwoni¹ do nas pracodawcy, którzy zg³aszaj¹, ¿e ich pracownik za¿ywa narkotyki. Chc¹ ich skierowaæ na terapiê. Bywa, ¿e sami te¿ siê w ni¹ anga¿uj¹. – Nie zwalniaj¹ pracowników, nie mówi¹ im przypadkiem: to twój problem, twoja sprawa? – Pracodawcy chc¹ pomagaæ. Mimo ¿e wiedz¹, jakie zagro¿enie mo¿e spowodowaæ osoba za¿ywaj¹ca narkotyki. Szczególnie niebezpieczna jest marihuana. Bardzo zaburza koncentracjê uwagi, mocno obni¿a refleks. Ja sobie nie wyobra¿am cz³owieka obs³uguj¹cego maszynê, dŸwig, kieruj¹cego poci¹giem, autobusem lub samochodem po spo¿yciu marihuany. – Jednak s¹ takie przypadki. – S¹. I jest ich coraz wiêcej. – Skrêt i tabletka wypieraj¹ inne u¿ywki. W porównaniu z alkoholem ³atwiej to schowaæ, przemyciæ. Nie œmierdzi. Pracodawcy nie musz¹ nawet zauwa¿yæ problemu. Ale podejmuj¹ dzia³ania. Niedawno w jednym z du¿ych zak³adów produkcyjnych w powiecie leszczyñskim wszyscy pracownicy zostali przebadani na obecnoœæ kilku rodzajów narkotyków w organizmie. Kilku z nich musia³o wróciæ do domów i wytrzeŸwieæ. By³o wiêcej takich historii w ostatnim

Fot. E. Baldys

czasie? – Mamy du¿o tego rodzaju zg³oszeñ. Zazwyczaj dotyczy to ma³ych firm, które zatrudniaj¹ od 6 do 20 osób. – Jak powinien zachowaæ siê pracodawca, który ma pewnoœæ lub choæby podejrzewa, ¿e jego ludzie bior¹? – Powinien uczciwie porozmawiaæ z pracownikiem i skierowaæ go do Monaru. Narkotyki bardzo zaburzaj¹ umiejêtnoœci zawodowe – i te intelektualne, i te praktyczne. Pope³nia siê mnóstwo b³êdów. Niewa¿ne, ¿e bierzemy tylko okazjonalnie. Mo¿emy w jednej chwili straciæ pracê, rodzinê, ¿ycie... – Wydaje siê, ¿e istnieje spo³eczne przyzwolenie na za¿ywanie amfetaminy, ekstazy, marihuany. A mo¿e ludzie nie chc¹ tego widzieæ… – To nie jest tak, ¿e ludzie nie widz¹. Widz¹, ale najczêœciej nic nie

mówi¹. Wszystkie osoby, które za¿ywaj¹ narkotyki musz¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e id¹c do pracy i szko³y, mog¹ zostaæ rozpoznane. I potem us³yszeæ w urzêdzie: „Nie ¿yczê sobie, ¿eby pan mnie obs³ugiwa³. Pan jest po amfetaminie”. To nie jest tak, ¿e nikt nic nie wie. Niedawno wsiadaj¹c do taksówki, zauwa¿y³am, ¿e kierowca by³ po amfetaminie. Powiedzia³am, ¿e przesiadam siê do innego auta. Odpowiedzia³, ¿e to rozumie. Potem przyszed³ do Monaru. – Dlaczego doroœli ludzie zaczynaj¹ braæ? – Chc¹ odreagowaæ stres i zapomnieæ o problemach. Przede wszystkim bior¹ jednak w celach zabawowych, towarzyskich. Dla mnie jest niewa¿ne, czy ktoœ eksperymentuje z narkotykami i za¿ywa je okazjonalnie, czy jest osob¹ uzale¿nion¹. Z doœwiadczenia w pracy wiem, ¿e nawet jednorazowe za¿ycie mo¿e spowodowaæ olbrzymie szkody.

7

domnoœæ, samobójstwo. – Dla zdrowia? – Mocna ta puenta. – Nie tylko. 22-letni ch³opak z na– Taka jest rzeczywistoœæ. szego regionu po wypiciu dwóch piw – Intensywne przyjmowanie po raz pierwszy w ¿yciu zapali³ marihuanê. Siad³ za kierownicê, jecha³ narkotyków, nawet przez nied³ugi samochodem i spowodowa³ wypa- czas, mo¿e doprowadziæ do chorodek. Jego kolega zgin¹³, a on zosta³ by psychicznej. Co siê wtedy dzieskazany na karê pozbawienia wolno- je z cz³owiekiem? – Pozna³am ¿o³nierza, który po œci. To kara prawna. A moralna? Matka nie wiedzia³a, czy pójœæ na pogrzeb zakoñczeniu zasadniczej s³u¿by wojch³opaka, czy nie, bo to ona mog³a skowej myœla³, ¿e trwa wojna. Wydawa³o mu siê, ¿e w zostaæ publicznie – Niedawno wsiadaj¹c do domu s¹ inni ¿o³niezlinczowana. – Pracuj¹, ob- taksówki, zauwa¿y³am, ¿e kie- rze, ¿e strzelaj¹ do s³uguj¹ maszyny, rowca by³ po amfetaminie. niego. S³ysza³ wyje¿d¿¹ samochoda- Powiedzia³am, ¿e przesiadam buchaj¹ce bomby. mi… Co jeszcze siê do innego auta. Odpowie- Chodzi³ na czworamo¿e strzeliæ do dzia³, ¿e to rozumie. Potem kach i jad³ obiad pod sto³em, bo ba³ siê, ¿e g³owy osobom, któ- przyszed³ do Monaru. jak go zobacz¹ przez re wypali³y skrêta okno, to bêd¹ chcieli go zabiæ. Jedlub wziê³y tabletkê? – Powszechne s¹ zdrady. ¯ona i ne psychozy wywo³ywane przez zadziecko zostaj¹ w domu, a ja idê z ¿ywanie narkotyków s¹ schizoidalkolegami na dyskotekê. Pijê piwo, ne, inne przeœladowcze. – Co to oznacza? za¿ywam amfetaminê, czujê siê – Nagle nasz syn, który do tej atrakcyjny, dobrze siê bawiê. Zdradzam, a za trzy miesi¹ce, albo i pory by³ zdrowy, zaczyna odmawiaæ szybciej, dostajê pozew rozwodo- pójœcia do pracy i do tej pracy nie wy. I nagle wali mi siê ca³e ¿ycie. idzie. S³yszy g³osy, ma omamy wzroMuszê wyprowadziæ siê od ¿ony, kowe i absolutnie odmawia wizyty opuœciæ mieszkanie, dziecko. Nie u lekarza psychiatry. To naprawdê s¹ zostaje mi nic poza têsknot¹ za utra- bardzo powa¿ne problemy. – A potem, jeœli uda ju¿ siê z con¹ rodzin¹. Pod wp³ywem marihuany, amfetaminy, ekstazy doko- tego wyjœæ? – Te osoby s¹ ju¿ naznaczone. nujemy bardzo z³ych wyborów. Czêsto idzie to w parze z hazardem. Przykleja im siê etykietkê psychiczNiemal w ka¿dym barze stoj¹ auto- nie chorego. Spotykaj¹ siê z du¿¹ maty do gry. Po pracy wstêpujemy nietolerancj¹. Mimo m³odego wiez kolegami do baru na piwo lub ku towarzyszy im poczucie pustki, melan¿, czyli imprezê ³¹cz¹c¹ alko- przegranego ¿ycia i brak nadziei na hol z innymi narkotykami. One tak zmianê. – Jednak utrzymuj¹ abstynenwyrabiaj¹ przekonanie o w³asnym szczêœciu i nieomylnoœci, ¿e w ma- cjê. – Beznadzieja to ich wewnêtrzne szyny mo¿emy wrzuciæ ca³¹ wyp³atê, nawet kilka tysiêcy z³otych. Spo- przekonanie. Dla mnie s¹ wspania³yro moich pacjentów to hazardziœci i mi ludŸmi, bo rzucili narkotyki. Odnieœli sukces, tylko musz¹ siê jeszcze hazardzistki. pozbieraæ i nauczyæ na nowo ¿yæ. – Co za tym idzie? – Rozpad zwi¹zku, ubóstwo, bezKINGA ZYDOROWICZ


OBOK PRAWA LESZNO. 21-letni leszczynianin jest podejrzany o zabójstwo 58-letniej Ma³gorzaty Ch., w³aœcicielki kamienicy przy ulicy Chrobrego. Martw¹ i zakrwawion¹ kobietê odnaleziono w pi¹tek w kuchni.

8

Morderstwo w kamienicy

Z informacji, do których dotar³o „ABC”, wynika, ¿e zw³oki kobiety odnalaz³ w domu jej 7letni wnuk. Cia³o by³o zmasakrowane, a 58-latka mia³a na szyi œlady duszenia. W poniedzia³ek informacjê tê potwierdzi³ Jerzy Maækowiak, szef Prokuratury Rejonowej w Lesznie. – Wstêpne wyniki sekcji zw³ok wskazuj¹, ¿e by³a to œmieræ nag³a, wywo³ana duszeniem okolic szyi têpym narzêdziem – wyjaœnia.

Zabi³ znajomy?

Od pi¹tkowego poranka na I piêtrze kamienicy pod nr. 45 pracowa³a policja i prokurator. Nikt sprawy nie komentowa³. PodejFot. E. Baldys rzenia o zabójstwo pad³y na naj- ▲ Kamienica na rogu ul. Chrobrego i Krótkiej. To tutaj w pi¹tek dosz³o do bli¿szych cz³onków rodziny 58- morderstwa. latki, lecz by³ to fa³szywy trop. Rzeczywiœcie, odrapane œciany S¹siedzi siê boj¹ Wiadomo ju¿, ¿e w zbrodniê zamiewzbudzaj¹ obrzydzenie, a k³ótnie Mieszkañcy kamienicy, w której dochodz¹ce zza drzwi zniechêcaj¹ szany jest 21-letni znajomy kobiety. Dzieñ przed zabójstwem w jej dosz³o do morderstwa, nie maj¹ ³a- do dalszego zwiedzania kamienicy. mieszkaniu odbywa³a siê impreza. twego ¿ycia. – To tutaj normalne – kwituje lo– Co chwila przyje¿d¿a tu na inMia³a siê tam bawiæ ca³a rodzina, w katorka. terwencjê policja. Ostatnio jeden z tym wspomniany znajomy. (luk) – Dziœ bêdziemy go przes³uchi- mieszkañców kamienicy goni³ z siewaæ. Mo¿liwe, ¿e mê¿czyzna zosta- kier¹ s¹siadkê i jej konkubenta. nie aresztowany – informowa³ w Strach tu mieszkaæ – mówi jedna z kobiet i pokazuje na korytarz: poniedzia³ek Jerzy Maækowiak. – Wystarczy popatrzeæ, jak tu wyZbrodnia mia³a prawdopodobnie gl¹da. motyw rabunkowy.

Usn¹³ podczas przestêpstwa

LESZNO. 32-letni mê¿czyzna chcia³ w³amaæ siê we wtorek do automatu do gier zrêcznoœciowych przy Al. Konstytucji 3 Maja. Potrzebowa³ pieniêdzy na alimenty. D³uto stolarskie oraz przecinak – oto narzêdzia, którymi pos³ugiwa³

Skradli olej

GOSTYÑ. Z³odzieje spuœcili olej napêdowy z ciê¿arówki zaparkowanej na terenie jednej z firm. Straty wyceniono na 1440 z³. Kradzie¿ paliwa ze zbiornika samochodu ciê¿arowego DAF zauwa¿ono w niedzielê o godz. 17. Auto zaparkowano na terenie firmy przy ul. Polnej w pi¹tek po po³udniu. Z³odzieje mieli wiêc ca³y weekend, aby dostaæ siê po ³up. Sprawcy za pomoc¹ nieustalonego narzêdzia odkrêcili wlew do zbiornika i ukradli z niego co najmniej 400 l oleju napêdowego. ES

siê bezrobotny mieszkaniec okolic Leszna. Schowa³ siê za urz¹dzeniem ustawionym tu¿ przy wejœciu do lokalu i próbowa³ w³amaæ siê do kasetki maszyny. Nawet nie zd¹¿y³ zabraæ siê za rozpruwanie urz¹dzenia, gdy zauwa¿yli i ujêli go pracownicy lokalu. – Mê¿czyznê przewieŸliœmy do komendy. By³ pijany. Mia³ oko³o 1,75 promila alkoholu w organizmie. Podczas przes³uchania przyzna³, ¿e potrzebowa³ pieniêdzy na zap³atê alimentów – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Skoku na kasetkê automatu próbowa³ dokonaæ ju¿ dzieñ wczeœniej. Wtedy by³ tak upity, ¿e… zasn¹³ za maszyn¹. Obs³uga wyprosi³a go z lokalu. Teraz grozi mu do 10 lat wiêzienia. Policja sprawdza, czy 32-latek nie ma na swoim koncie równie¿ innych przestêpstw. (luk)

Zrywali plakaty

GOSTYÑ. Trzech m³odych mieszkañców miasta zerwa³o plakaty wyborcze, wisz¹ce w pobli¿u ronda Czarny Legion. Wszyscy byli pod wp³ywem alkoholu. Do incydentu dosz³o w nocy z soboty na niedzielê, tu¿ po pó³nocy. Trzech m³odych mê¿czyzn w wieku od 16 do 20 lat, wracaj¹c prawdopodobnie z imprezy, zerwa³o i podepta³o 6 plakatów ró¿nych ugrupowañ politycznych z kandydatami do Europarlamentu. M³odzieñcy zachowywali siê przy tym bardzo g³oœno, zostali wiêc zauwa¿eni przez mieszkaj¹ce w pobli¿u osoby, które wezwa³y policjê. – Mê¿czyŸni niszczyli wszystkie plakaty po kolei – wyjaœnia Sebastian Myszkiewicz, rzecznik policji Gostyniu. – By³ to typowy wybryk chuligañski. Mê¿czyŸni byli pijani, mieli od 0,40 do 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. ES

Niestrudzony zalotnik

KROBIA. Mieszkaniec miasta ukrad³ telefon komórkowy swojej by³ej dziewczynie. I to po raz drugi. Wczeœniej grozi³ tak¿e, ¿e potnie jej twarz, a nawet pozbawi ¿ycia. Pomimo policyjnego nadzoru i zakazu zbli¿ania siê do kobiety ponownie j¹ zaczepi³. W niedzielê po po³udniu Daria R. wysz³a ze swojego gabinetu kosmetycznego w Krobi i uda³a siê w stronê parkingu, gdzie zaparkowa³a samochód. W tym czasie podszed³ do niej Damian B. – Kobieta przyœpieszy³a kroku, aby jak najszybciej znaleŸæ siê w samochodzie – relacjonuje Sebastian Myszkiewicz, rzecznik KPP w Gostyniu. – Mê¿czyzna ca³y czas jej towarzyszy³. Gdy usiad³a za kie-

rownic¹ auta, Damian B. pochyli³ siê do niej, wiêc przesunê³a siê na fotel pasa¿era. Mê¿czyzna to wykorzysta³ i ukrad³ jej telefon komórkowy. Damian B. po raz pierwszy ukrad³ telefon swojej by³ej dziewczynie 1 maja. Wówczas zabra³ go z kieszeni jej fartucha, bêd¹c w gabinecie kosmetycznym. 5 maja grozi³ jej, zosta³ wówczas zatrzymany w izbie zatrzymañ przez policjê i po przes³uchaniu wypuszczony. By³ pod dozorem policji, mia³ zakaz zbli¿ania siê do Darii R. Prokurator ostrzega³ go wówczas, ¿e jeœli nie bêdzie go przestrzega³, zostan¹ zastosowane wobec niego bardziej drastyczne œrodki.

ES

Fot. £. Domaga³a Drogowy horror – tak najkrócej mo¿na opisaæ to, co dzia³o siê w sobotê przed po³udniem na skrzy¿owaniu Alei Jana Paw³a II i Konstytucji 3 Maja w Lesznie. Popsu³a siê sygnalizacja œwietlna, przez co wielu kierowców nie potrafi³o poradziæ sobie z przejazdem przez te dwie przecinaj¹ce siê ze sob¹ g³ówne miejskie arterie. Zmotoryzowani denerwowali siê i najczêœciej tr¹bili jeden przez drugiego. Sytuacjê opanowali dopiero policjanci z drogówki, którzy pokierowali ruchem i udro¿nili obie trasy. Niestety, nie oby³o siê bez problemów. Na krzy¿ówce zderzy³y siê samochód osobowy i skuter, którym kierowa³ 16-letni ch³opak. Skoñczy³o siê na niewielkich pot³uczeniach i strachu.

Wziêli kasê i uciekli

GÓRA. Trzech mê¿czyzn zaatakowa³o w jednym z górowskich barów goœcia, który na automacie do gier zrêcznoœciowych wygra³ 600 z³. DŸwiêk brzêcz¹cych monet wylatuj¹cych z maszyny przyku³ uwagê trzech rozbójników spragnionych ³atwych pieniêdzy. Podeszli do górowianina, który odbiera³ w³aœnie swoj¹ wygran¹ i najpierw go uderzyli, a póŸniej w brutalny sposób odepchnêli od automatu. – Sami mieli zgarn¹æ pieni¹dze, a potem wyjœæ z lokalu – mówi Ja-

nusz Konopnicki, oficer prasowy KPP w Górze. Poszkodowany powiadomi³ policjê, która na terenie miasta dopad³a rozbójników. Mieli przy sobie skradzione monety. – Jeden z nich to mieszkaniec okolic Góry, a dwóch pozosta³ych pochodzi spod Niechlowa – informuje J. Konopnicki. W poniedzia³ek zatrzymani mieli zostaæ przes³uchani. Policja chce dla nich aresztu. Za rozbój grozi do 12 lat wiêzienia. (luk)

Z siekier¹ na s¹siada Samochody na celowniku

NOWA WIEŒ KO£O WSCHOWY. Kilka dni temu w rêce policji wpad³ 31-latek, który przed nosem wymachiwa³ s¹siadowi siekier¹ i grozi³ mu œmierci¹. Nie wiadomo, co by³o przyczyn¹ nietypowych odwiedzin. Agresywny mê¿czyzna wkroczy³ do mieszkania 55-latka i bez wyraŸnego powodu zacz¹³ mu wygra¿aæ. Jak zezna³ pokrzywdzony, miêdzy nim a s¹siadem nigdy nie dochodzi³o do ¿adnych zatargów. Zanim na miejsce zdarzenia przy-

jecha³a policja, 31-latek zd¹¿y³ zwiaæ. Ale policja i tak go dopad³a. Zosta³ doprowadzony do wschowskiej komendy. – Us³ysza³ zarzut zmuszania groŸb¹ do okreœlonego zachowania oraz naruszenia miru domowego – mówi Tomasz Szuda, p. o. oficer prasowy KPP we Wschowie. Prokuratura nie zastosowa³a wobec mê¿czyzny aresztu. Zosta³ wypuszczony. Grozi mu do 3 lat wiêzienia. (luk)

BOJANOWO. Policja szuka sprawców kradzie¿y volkswagena golfa, usi³owania kradzie¿y do volkswagena passata oraz w³amania do forda transita. Dwóch pierwszych przestêpstw dokona³ prawdopodobnie ten sam sprawca. Oba volkswageny by³y zaparkowane na ul. Leœnej. W passacie z roku 2001 z³odziej wyrwa³ stacyjkê. Nie wiadomo, czy nie zdo³a³ uruchomiæ auta, czy te¿ ktoœ go sp³oszy³. Z ulicy znikn¹³ natomiast golf IV, rocznik 2000 wartoœci ponad 20.000 z³ (jasnoniebieski me-

talik). W aucie by³y dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy i karta pojazdu. – Bior¹c pod uwagê kradzie¿ golfa i usi³owanie kradzie¿y passata, sprawców mog³o byæ dwóch – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Nie wykluczamy jednak, ¿e przestêpstw dokona³a jedna osoba. Byæ mo¿e najpierw próbowa³a ukraœæ passata, a gdy jej to siê nie uda³o, skorzysta³a z drugiej okazji i ukrad³a golfa. Do w³amania do forda dosz³o na

ul. S³odowej. Sprawca dosta³ siê do auta pokonuj¹c zamek w drzwiach od strony pasa¿era. Skrad³ portfel, w którym by³o 1000 z³ oraz dokumenty: dowód osobisty, ksi¹¿eczka wojskowa, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC oraz karty bankomatowe. Sprawca nie pogardzi³ te¿... paczk¹ papierosów. Policja przestrzega w³aœcicieli samochodów przed pozostawianiem w nich pieniêdzy dokumentów lub innych, cennych rzeczy. J.W.


OBOK PRAWA Pokazywa³ organy synowi znajomego w Paw³owicach czy napastowa³ seksualnie kobietê w Lesznie? S¹d próbuje ustaliæ, co tak naprawdê 22 paŸdziernika 2008 roku robi³ Arkadiusz R. z Paw³owic.

Wsun¹³ rêkê miêdzy nogi?

Niewysoki, opalony 33-latek z w³osami zaczesanymi na ¿el staje na bacznoœæ przed s¹dem. Trochê siê denerwuje, ale s³ucha uwa¿nie prokuratora. Jest oskar¿ony o to, ¿e jesieni¹ ubieg³ego roku na ul. Niepodleg³oœci w Lesznie w³o¿y³ rêkê pod spódnicê Alicji M., dotykaj¹c intymnych czêœci jej cia³a. Nie przyznaje siê do pope³nionego czynu.

Alibi, czyli organy

Tamtego dnia po po³udniu Arkadiusz R. mia³ wróciæ z pracy w Lesznie do domu w Paw³owicach. By³ umówiony ze Stanis³awem S. i jego synem, który bardzo chcia³ zobaczyæ, jak gra siê na organach. Arkadiusz R. mia³ w domu taki sprzêt, bo w przesz³oœci by³ cz³onkiem zespo³u muzycznego. – Przyszliœmy do niego oko³o godziny 18, wyszliœmy po 22. Przez ca³y czas siedzieliœmy w pokoju we trójkê. Syn próbowa³ sam trochê graæ i sprawdza³, czy mu siê to spodoba – zeznaje przed s¹dem trochê zagubiony Stanis³aw S. Podobnie mówi przed s¹dem Patryk S. Przyzna³, ¿e ojciec kupi³ mu instrument. Tyle ¿e ¿aden z nich nie pamiêta³, ile za niego zap³acili ani te¿ gdzie on siê teraz podziewa. – Organy sprzeda³em znajomemu – mówi Stanis³aw S. – A sk¹d ten znajomy? – pyta sêdzia Zygmunt Przytulski – Nie pamiêtam. Jedyne, co zapad³o w pamiêæ obu panom, to fakt, ¿e do transakcji dosz³o 22 paŸdziernika. Ani ojciec z synem, ani te¿ sam Arkadiusz R. nie wspomnieli w œledztwie, ¿e w sprawie instrumentu podpisali jak¹kolwiek umowê, choæ na rozprawie kopia dokumentu zosta³a przed³o¿ona sêdziemu. Matka oskar¿onego El¿bieta R. równie¿ potwierdza, ¿e syn przez ca³y dzieñ siedzia³ w domu. Tylko ¿e dziwnym trafem jego telefon komórkowy w godzinach póŸnopopo³udniowych, a wiêc w czasie, gdy dosz³o do napastowania seksualnego, logowa³ siê w Lesznie. – Mieliœmy w domu remont i musia³am jechaæ do Leszna po specjalny pasek do malowania. Telefon syna wziê³am ze sob¹ na wszelki wypadek,

bo mój le¿a³ w domu i ³adowa³ siê – twierdzi kobieta.

Robi³ do niej podchody

Z zeznañ pokrzywdzonej 58-letniej Alicji M. wynika, ¿e Arkadiusza R. po raz pierwszy spotka³a 3 paŸdziernika 2008 roku. Oskar¿ony mia³ j¹ zaczepiæ w okolicach domu, gdy póŸnym wieczorem wraca³a z pracy. Pod posesjê przy ul. Niepodleg³oœci w Lesznie podjecha³ granatowym starym fordem fiest¹. – Uchyli³ szybê i zapyta³ o drogê na osiedle Wieniawa. Bardzo prosi³, ¿ebym mu pokaza³a, gdzie to jest. Potem wyszed³ z auta i chcia³ szklankê wody. Zapomnia³am o tym incydencie – podkreœla Alicja M. Zdarzenie przypomnia³a sobie trzy dni póŸniej, gdy ten sam mê¿czyzna sta³ pod jej domem, przygl¹daj¹c siê nazwiskom na domofonie. – Zapyta³ mnie o s¹siada K., który ju¿ w tym domu nie mieszka. Sp³oszy³ siê, gdy nacisnê³am guzik na domofonie i gdy us³ysza³ g³os mê¿a – opowiada. Alicja M. nie zdawa³a sobie wtedy sprawy, ¿e najgorsze prze¿ycia dopiero przed ni¹.

Wreszcie ciê mam!

22 paŸdziernika 2008 roku, okolice s¹du przy ul. D¹browskiego. Alicja M. po godz. 21 wraca z pracy. Zza rogu wyskakuje Arkadiusz R., chwyta j¹ za rêkê i wci¹ga w zau³ek. Na szczêœcie ulic¹ przeje¿d¿aj¹ samochody, kobieta wyrywa siê i poœpiesznie idzie w kierunku domu. W okolicach ul. Jagielloñskiej znów siê na niego natyka. Mê¿czyzna nie daje za wygran¹, ponownie j¹ ci¹gnie. – Zostaw mnie, bo zadzwoniê na policjê! – s³yszy i wtedy odpuszcza. Przera¿ona kobieta pêdzi do domu co si³ w nogach. W g³êbi duszy ma nadziejê, ¿e napastnik w koñcu da³ jej spokój. Myli siê. Kiedy stoi przy bramie przed domem, czuje, jak pod jej ciemn¹ spódnicê z rozporkiem z ty³u ktoœ wsuwa rêkê. £apie j¹ za krocze i z zadowoleniem w g³osie rzuca: – Wreszcie ciê mam! Alicja M. truchleje. Ratuje j¹ chyba tylko dochodz¹cy z domofonu g³os mê¿a. Arkadiusz R. ucieka.

Kradziony by³ lepszy

RAWICZ. Zatrzymani zostali sprawcy kradzie¿y renault express, które na pocz¹tku maja zniknê³o z posesji w Miejskiej Górce. Z³odziejami okazali siê 30-letni mieszkaniec Pogorzeli i 38-letni mieszkaniec Kobylina. Do kradzie¿y dosz³o pod nieobecnoœæ domowników. Sprawcy mieli u³atwione zadanie, gdy¿ samochód by³ otwarty, a w œrodku znajdowa³y siê kluczyki oraz dokumenty 14-letniego wozu, wycenionego na 1500 z³. W³aœciciel auta najpierw sam go szuka³. Nie mia³ w zwyczaju zamykaæ samochodu i zabieraæ kluczyków, gdy¿ udostêpnia³ pojazd swoim znajomym. Nawet pod nieobecnoœæ w³aœciciela

posesji mogli oni przyjœæ i po¿yczyæ samochód. Mê¿czyzna s¹dzi³, ¿e ktoœ z tego skorzysta³. Tak jednak nie by³o. – Sprawcy ukradli samochód, bo jeden z nich mia³ taki sam pojazd i chcieli do niego zdobyæ czêœci – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. – Okaza³o siê jednak, ¿e ukradzione auto jest w lepszym stanie ni¿ to, które mieli. Uznali wiêc, ¿e nie bêd¹ zdobyczy rozbieraæ. Przyznali siê do kradzie¿y. M³odszy z nich by³ ju¿ karany za podobne przestêpstwa. Samochód nale¿¹cy do mieszkañca Miejskiej Górki odzyskaliœmy w dobrym stanie. J.W.

Panie z delikatesów

Granatowy ford fiesta z podleszczyñskimi numerami rejestracyjnymi przewija siê równie¿ w zeznaniach innych kobiet. Wszystkie s¹ pracownicami tego samego sklepu w Lesznie. I wszystkie zosta³y zaczepione przez mê¿czyznê, który dzia³a³ identycznie jak Arkadiusz R. – Uchyli³ szybê w aucie i zapyta³, jak dojechaæ na plac Metziga – zeznaje Alina V. – Mia³am tak¹ sytuacjê, ¿e mê¿czyzna z granatowego forda pyta³ mnie o drogê – potwierdza przed s¹dem Teresa P. – W sierpniu ford zatrzyma³ siê na Westerplatte przy górce, a jego kierowca chcia³ wiedzieæ, gdzie w Lesznie jest hotel Olimpijczyk. Trzy tygodnie póŸniej znów zosta³am przez niego zaczepiona – opowiada Józefa R. Gdy spogl¹da na obecnego w sali rozpraw Arkadiusza R., jest przekonana, ¿e to ten sam mê¿czyzna, który wtedy drêczy³ j¹ pytaniami o drogê. O ¿adnym obmacywaniu nie by³o mowy.

S¹d zmienia kwalifikacjê

Arkadiusz R. zosta³ pocz¹tkowo oskar¿ony o próbê doprowadzenia Alicji M. do innej czynnoœci seksualnej. W pi¹tek s¹d postanowi³ jednak zmieniæ kwalifikacjê prawn¹ tego czynu. Mê¿czyzna ma byæ teraz s¹dzony tylko za naruszenie nietykalnoœci osobistej. Nastêpna rozprawa w lipcu. £UKASZ DOMAGA£A

9

Wracamy do tematu

Plaza chce ugody

50.000 z³ domaga siê od spó³ki Plaza Wanda Dudziak, która mieszka w domu przy ul. Przemys³owej 22 w Lesznie. Obiekt ma zostaæ zburzony, a na jego miejscu Plaza chce postawiæ nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe. W kwietniu tego roku nasza gazeta – jako pierwsza – opisa³a sprawê mieszkañców wielorodzinnego budynku przy ul. Przemys³owej 22. Dom s¹siaduje z by³ymi zak³adami m³ynarskimi. Nieruchomoœci w zesz³ym roku kupi³a spó³ka Plaza. Chce w tym miejscu otworzyæ centrum handlowo-rozrywkowe Plaza Leszno. Dlatego dom przeznaczy³a do rozbiórki. W budynku mieszkaj¹ trzy rodziny i jedna osoba samotna. Wszyscy otrzymali lokale od poprzednich w³aœcicieli m³ynów jako mieszkania zak³adowe. Plaza chce, ¿eby je opuœcili i na w³asn¹ rêkê poszukali sobie nowych mieszkañ albo domagali siê dachu nad g³ow¹ od miasta. Wanda Dudziak ma 83 lata, jest najstarsz¹ mieszkank¹ domu przy ul. Przemys³owej i najd³u¿ej w nim mieszka. W m³ynach pracowa³ jej zmar³y m¹¿. Mieszkanie dostali w 1963 roku. Pani Wanda uwa¿a, ¿e spó³ka Plaza nie mia³a prawa wypowiedzieæ jej umowy najmu lokalu, dlatego pozwa³a j¹ do s¹du. Pierwsza rozprawa odby³a siê w maju. Druga w miniony czwartek. W obu bierze udzia³ przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Lesznie, która w³¹czy³a siê do sprawy po naszym tekœcie. W czwartek reprezentuj¹cy Plazê radca prawny Leszek Bieñkowski zaproponowa³ ugodê. Spó³ka mia³aby przez 6 miesiêcy p³aciæ pani

Wandzie czynsz za wynajem innego mieszkania. Nie potrafi³ jednak powiedzieæ, o jaki inny lokal chodzi. – Jesteœmy za ugod¹, ale nie na takich warunkach – mówi³ przed s¹dem Janusz Koñczal, adwokat Wandy Dudziak. Kobieta chce od Plazy 50.000 z³ odszkodowania. – Je¿eli pieni¹dze zostan¹ wyp³acone do koñca czerwca, wtedy moja klientka w ci¹gu 4 miesiêcy opuœci dom przy ul. Przemys³owej – dodawa³ mecenas. Radca Plazy ma w ci¹gu 2 tygodni powiadomiæ, czy spó³ka spe³ni oczekiwania pani Wandy. Je¿eli tak, to obie strony jeszcze w tym miesi¹cu zawr¹ ugodê. Je¿eli nie, kolejna rozprawa odbêdzie siê w lipcu. Na wynik tej rozprawy czekaj¹ pozostali lokatorzy domu przy ul. Przemys³owej 22. Niewykluczone, ¿e i oni bêd¹ chcieli odszkodowañ od Plazy. lm

Skok na budowê

KOBYLIN. Sprzêt i narzêdzia budowlane za 2000 z³ pad³y ³upem w³amywaczy, którzy ogo³ocili kontener magazynowy na dzia³ce budowlanej przy ul. Bia³a Ró¿a w Kobylinie. Sprawcy dostali siê do obiektu, urywaj¹c k³ódkê. Skradli: taczkê, ³opaty, kielnie, poziomice, m³otki, ³omy, rusztowania, 2 metalowe drabiny, 10 m przewodu elektrycznego oraz skrzynkê narzêdziow¹ z nakrêtkami, œrubami i miarami. Kobyliñska policja apeluje o pomoc w ustaleniu w³amywaczy. Prosi o kontakt osoby, którym w ostatnich dniach proponowano, zw³aszcza w pok¹tnych sytuacjach, kupno narzêdzi budowlanych po okazyjnych cenach. J.W.

Lewe pod³¹czenia Fot. E. Baldys s W œrodê leszczyñska drogówka otrzyma³a od Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 2 supernowoczesne motocykle honda. – S¹ zwrotne i maj¹ bardzo dobre osi¹gi. Oba s¹ srebrne. Dozbroimy je w sprzêt radiowy i mog¹ ruszaæ w drogê – mówi Janusz Czarnecki, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Lesznie. Maszyny nadaj¹ siê do pilotowania kolumn, a przede wszystkim do œcigania piratów drogowych. Dr¿yjcie kierowcy! (luk)

Ukrad³ kozê KOBYLIN. W Pacanowie kozy kuj¹, w Kobylinie kradn¹... Konkretnie jedn¹ m³od¹ z ogródka przy ul. Wa³owej, gdzie siê pas³a. Pewnie skoñczy³aby na pó³miskach, gdyby nie b³yskawiczna akcja kobyliñskich policjantów. Ju¿ kilkanaœcie minut po zg³oszeniu kradzie¿y zatrzymali sprawcê, mieszkaj¹cego 200 m dalej 23-latka. Ten ju¿ wiedzia³, co siê œwiêci i chwilê wcze-

œniej... podrzuci³ kozê z powrotem do ogródka. – W³aœcicielka kozy wyceni³a jej wartoœæ na 100 z³otych – mówi Zbigniew Polny z Posterunku Policji w Kobylinie. – Kradzie¿ by³a wiêc wykroczeniem. Sprawcê ukaraliœmy mandatem w wysokoœci 200 z³otych. Mê¿czyzna by³ ju¿ przez nas notowany. J.W.

LESZNO. W ubieg³ym tygodniu policja odkry³a 2 przypadki kradzie¿y pr¹du. Oba mia³y miejsce w centrum miasta. Mundurowi mieli informacje, ¿e przy ul. S³owiañskiej ktoœ kradnie pr¹d. Odwiedzili wiêc jedno z wytypowanych mieszkañ i natknêli siê w nim na 30-letniego mieszkañca Lubina, czasowo przebywaj¹cego w mieœcie. – Mê¿czyzna pod³¹czy³ siê do sieci energetycznej z pominiêciem licznika, nara¿aj¹c energetykê na 1500 z³otych strat – mówi Piotr Rosiñski, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Tego samego dnia policjanci na ul. S³owiañskiej wykryli nastêpny przypadek kradzie¿y pr¹du. Tym razem na gor¹cym uczynku zatrzymano 53-letni¹ leszczyniankê. Ona równie¿ musi zap³aciæ firmie energetycznej 1500 z³. – Oprócz tego oboje odpowiedz¹ za kradzie¿. Grozi im od 3 miesiêcy do 5 lat wiêzienia – informuje P. Rosiñski. (luk)


ŒWIAT BAB Jakub Tolak i Anna Janocha opowiadaj¹ o urz¹dzaniu mieszkania i zdradzaj¹ zasady panuj¹ce w ich zwi¹zku.

Jak stare dobre ma³¿eñstwo

– Nie pojawiacie siê na bankietach, nie widaæ was w telewizji. Co ciekawego u was s³ychaæ? A.J.: – Szczerze? Nuda. Kryzys. Podobno wiele produkcji obciê³o bud¿ety, mo¿liwe, ¿e przez to nas nie zatrudniaj¹ (œmiech). – I dlatego uœmiercili ciê niedawno w serialu „Pierwsza mi³oœæ”? A.J.: – Nie, to akurat od pocz¹tku by³o w scenariuszu. Decyduj¹c siê na tê rolê wiedzia³am, jak potocz¹ siê losy mojej bohaterki. – Twoja bohaterka pope³ni³a samobójstwo. To trudne sceny do zagrania...

A.J.: – Udawanie umieraj¹cej z przedawkowania leków dziewczyny nie by³o przyjemnym doœwiadczeniem. Zreszt¹ odbi³o siê ono na mnie. Przez kilka dni mia³am nie najlepszy humor i by³am przygnêbiona. – Jakub, a u ciebie te¿ nuda? – J.T.: – Poniewa¿ dostajê propozycje, które nie do koñca mi odpowiadaj¹, postanowi³em zaj¹æ siê moim drugim zawodem, czyli architektur¹. – Ania mówi³a o kryzysie, a ty sugerujesz, ¿e przebierasz w propozycjach? J.T.: – Jestem przeciwnikiem robienia wszystkiego, byle tylko „utrzymaæ siê na powierzchni”. Je¿eli projekt nie jest dla mnie ciekawy, nie chcê w nim uczestniczyæ. A.J.: – Ja mam to szczêœcie, ¿e je¿eli dostajê jak¹œ rolê, to zazwyczaj jest to postaæ z przys³owiowym pazurem. Sama zreszt¹ kandydujê tylko do takich ról, które wydaj¹ mi siê ciekawe i na szczêœcie re¿yserzy równie¿ w takich rolach mnie widz¹. – Kubo zdradŸ, jakie propozycje ostatnio przyj¹³eœ? J.T.: – Rolê w filmie „Tajemnice

Westerplatte”. To film realizowany z wielkim rozmachem i dobrym scenariuszem, a scenografiê robi Allan Starski. Nie mam tam pierwszoplanowej roli, ale bêdê gra³ istotn¹ dla fabu³y filmu postaæ. Ponadto ca³y czas mam na g³owie urz¹dzanie mieszkania, a to poch³ania spor¹ czêœæ mojego czasu. – Czy zdajesz siê wy³¹cznie na w³asny gust, czy robicie to we dwójkê? J.T.: – Wiêkszoœæ fragmentów projektowa³em sam, ale Ania przy wielu rzeczach mi doradza. Uzna³em, ¿e nie bêdê siê wym¹drza³ na temat piekarnika czy pralki. – A co z pozosta³ymi czêœciami mieszkania? J.T.: – Sam je zaprojektowa³em, mimo ¿e w pracy zajmujê siê g³ównie projektowaniem budynków, a nie wnêtrzami. Aktualnie pracujê przy projekcie Parku Rady Europy, kompleksu mediateki, galerii i teatru na gdyñskim wybrze¿u. – Z czym obecnie wi¹¿esz swoj¹ przysz³oœæ – z aktorstwem czy z architektur¹? J.T.: – Najbardziej z muzyk¹ (œmiech). To jest moja najwiêksza pasja. Usilnie pracujemy z kolegami nad tym, ¿eby stworzyæ profesjonalne studio, które bêdzie przyci¹ga³o artystów. Zawsze marzy³em, aby byæ mecenasem, dawaæ zdolnym muzykom mo¿liwoœæ zaistnienia. – Aniu, czy Kuba znajduje jeszcze czas dla ciebie? A.J.: – Gdzieœ pomiêdzy sobot¹ i niedziel¹ (œmiech). Na szczêœcie jesteœmy ze sob¹ prawie od piêciu lat. W zwi¹zku z tym potrzebê intensywnego kontaktu mamy ju¿ za sob¹. – Jednym s³owem, brak czasu to wasz najwiêkszy wróg... J.T.: – To prawda, ale gdyby Ania nie zgadza³a siê na taki uk³ad, w naszym zwi¹zku by³oby Ÿle. A.J.: – Ja mam swoje koty, które wype³niaj¹ mi ¿ycie (œmiech). Kilka miesiêcy temu uratowa³am przed zamarzniêciem cztery ma³e, urocze kuleczki. Bezmyœlni ludzie porzucili je na œmietniku. To niewybaczalne. Poza tym mam dwie starsze rezydentki, z których jedna równie¿ jest znaleziona. Mamy ju¿ wprawê w niañczeniu niemowl¹t, bo do kociaków trzeba by³o wstawaæ trzy razy w nocy. J.T.: – Tak, jesteœmy ju¿ jak stare dobre ma³¿eñstwo (œmiech). KATARZYNA SZYMANEK

swiatbab@gazetaabc.pl

Pani Stasia na scenie

Stanis³awa Urbaniak z Szelejewa w gminie Piaski od kilku lat rozbawia i umila spotkania emeryckie. Sama pisze zabawne teksty, a potem prezentuje je na scenie. œmieszne kawa³ki. Pierwszy raz napisa³a dowcipny – Nigdy nikomu nie pokazujê, co tekst 4 lata temu, po powrocie z napisa³am, nikt nie czyta moich tekwczasów. stów – przyznaje. – W domu rodzina – Po raz pierwszy pokaza³am go czasem mnie strofuje, ¿ebym za barte¿ na scenie – przyznaje Stanis³adzo siê nie wyg³upia³a. Ale emeryci wa Urbaniak. – Najpierw opowieto bardzo weso³a gromada, lubi¹ siê dzia³am innym, jak by³o na wczapoœmiaæ i pobawiæ. sach, oni dodali swoje spostrze¿enia Wychodz¹c na scenê, zabiera ze i prze¿ycia. I wysz³o z tego ca³kiem sob¹ rekwizyty obrazuj¹ce wydarzesk³adne, dowcipne opowiadanko. nia, o których opowiada. Ostatnio Pomys³ów do ¿artobliwych tekwjecha³a na scenê… rowerem, bo stów dostarcza jej samo ¿ycie. wybiera³a siê na wybory do Unii Czerpie je z telewizji, trochê Europejskiej. z gazet, od znajomych, do PrzedrzeŸtego dorzuca jakiœ dowcip. nia³a nieco Wszystko ³¹czy w jedn¹ polityków i ca³oœæ. ¿artowa³a z – I wychodzi z tego hukandydamorystyczny tekst politów do Eurotyczno-towarzyski – ¿arparlamentu. Jej tuje. teksty mówi¹ te¿ o Szelejewscy emeryci codziennym ¿yciu – nie pozwalaj¹ jej spokwiatkach i rabatkach, cz¹æ na laurach. Czekawizycie u kole¿anki, j¹ na ka¿dym spotkaniu, pobycie na wczasach. ¿eby coœ przygotowa³a. Pani Stanis³awa naœla– Siadam wiêc i piszê dowa³a te¿ Nelly Rokitê – mówi pani Stanis³awa. – O aktualnych problemach spoFot. autor w piêknym kapeluszu, ³ecznych i politycznych. Cza- s Stanis³awa Urbaniak rozbawia swoimi tekstami wyst¹pi³a równie¿ w moherowym berecie. Ka¿dy sem wystarczy mi godzinka, a emerytów. jej wystêp wywo³uje salczasem nawet przez tydzieñ siê zbieram, ¿eby coœ stworzyæ. prowadzi³a dom. Nigdy nie mia³a wy œmiechu na sali i nagradzany jest Stanis³awa Urbaniak emerytk¹ zapêdów literackich, nawet nie po- burz¹ oklasków. – Na co dzieñ jest raczej szaro, a jest od 8 lat. Wczeœniej pracowa³a i dejrzewa³a siebie, ¿e potrafi pisaæ dla wielu samotnych emerytów smutno – przyznaje. – Dlatego z radoœci¹ wychodzê na scenê i choæ przez chwilê umilam innym ¿ycie. E. CURYK-SIERSZULSKA S¹ miejsca na kuli ziemskiej, w t³a, a gospodarz z honorami wita³ w których ¿yczenia spe³niaj¹ siê na za- ich osobach najlepszego europejwo³anie. Na przyk³ad w Dubaju. skiego dziennikarza i aktora! – Ma³o W³aœnie tam Tomasz Karolak i Oli- tego – dodaje Karolak. – Podszed³ do vier Janiak trafili na uroczystoœæ z nas szejk, który w³aœnie zafundowa³ udzia³em bogatych szejków i wp³y- nam regaty jachtem za 5 milionów wowych bossów. – Wchodzimy. Od euro i pyta, jakie mamy ¿yczenie. Porazu widaæ, ¿e impreza na najwy¿- wiedzieliœmy, ¿e chcemy zrobiæ film szym poziomie. Wszyscy we frakach, w Zjednoczonych Emiratach Araba ja z koleg¹ Janiakiem absolutnie skich. Szejk skierowa³ nas do swoje- Edyta Geppert nieprzyzwoicie ubrani – relacjonu- go syna, który akurat by³ organizatoSzukaj mnie je Tomasz Karolak. – Ja w lnianej rem festiwalu filmowego w Dubaju! Na chwilê przed odlotem koszuli, on w wymiêtej marynarce. Teraz Karolak i Janiak nie maj¹ ju¿ Wœród ptasich stad Jakie¿ by³o ich zdziwienie, kiedy wyjœcia, musz¹ nakrêciæ film! Wci¹¿ skierowano na nich wszystkie œwia- jednak nie wiedz¹ o czym. AKPA W zawi³ym horoskopie Na tysi¹c lat W otwartym nagle oknie W cieniu za firank¹ Wœród ludzi na przystanku W s³oñcu i we mgle

Znani... nawet w Dubaju

Piosenka dla ciebie

Polecamy

„Hannah Montana. Film” Przeniesiona z serialu telewizyjnego historia nastolatki (Miley Cyrus), która na co dzieñ jest wzorow¹ uczennic¹, a w tajemnicy przed przyjació³mi odnosi sukcesy jako piosenkarka Hannah Montana. Kiedy jej popularnoœæ roœnie, ojciec namawia j¹ na wakacje w Tennessee, rodzinnym miasteczku dziewczyny. Chce, by jego córka przemyœla³a, co tak naprawdê jest wa¿ne w ¿yciu, na czym

najbardziej jej zale¿y. Nastolatce nie bardzo podoba siê ¿ycie na prowincji, lecz po pewnym czasie poznaje m³odego ch³opaka, który byæ mo¿e pomo¿e jej podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê. Dziewczyna nawet nie œni³a o przygodach, które j¹ czekaj¹. Na komediê muzyczn¹ dzisiaj, we wtorek o godz. 18 zaprasza kino Pod Kopu³¹ w Gostyniu. (j) Fot. Internet

Szukaj mnie Cierpliwie dzieñ po dniu Staraj siê pod¹¿aæ moim œladem Szukaj mnie Bo sama nie wiem ju¿ Bo nie wiem kiedy sama siê odnajdê Wœród siedmiu dni tygodnia Jednakich tak W tañcz¹cych deszczu kroplach Zawodu ³zach Po lustra obu stronach W nowych wci¹¿ marzeniach Gdzie jestem gdzie mnie nie ma Ju¿ nie bardzo wiem Szukaj mnie Cierpliwie dzieñ po dniu Staraj siê pod¹¿aæ moim œladem Szukaj mnie Bo sama nie wiem ju¿ Bo nie wiem sama kiedy siê odnajdê (j)


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

KUCHNIA

Dania z truskawkami

Truskawki zwykle wykorzystujemy do ciast i deserów. Jeżeli na słodko już nam się znudziły, warto spróbować jak smakują w niebanalnych daniach wytrawnych. Sałatka truskawkowa z trzema serami

Przemysław Sadowski, który gra w serialu „Londyńczycy” przedstawiającym życie Polaków na emigracji, zdradził, że sam kiedyś myślał o osiedleniu się za granicą. – Przed rozpoczęciem studiów miałem plan, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych i tam zamieszkać. Jednak potem wszystko potoczyło się inaczej. Zaraz po szkole filmowej znalazłem pracę w zawodzie, więc nie było potrzeby, aby emigrować – opowiada aktor. Dodaje jednak, że chciałby kiedyś wyjechać do Stanów. Fanów aktora uspokajamy, że tylko na urlop. AKPA

Składniki na 6 porcji: 50 dag truskawek, po 10 dag fety, ementalera i niebieskiego sera pleśniowego, 2 łodygi selera naciowego, 4 łyżki oliwy, 2 łyżki białego octu balsamicznego, tymianek, mięta, sól, pieprz. Przygotowanie: Truskawki pokroić na połówki lub ćwiartki, ementaler na paseczki, a fetę i ser pleśniowy w kostkę. Łodygi selera naciowego umyć, oczyścić z włókien, pokroić na plasterki. Na sos wymieszać oliwę z octem. Doprawić solą oraz pieprzem. Truskawki włożyć do miski razem z selerem naciowym oraz serami. Posypać posiekanymi świeżymi ziołami. Skropić sosem, lekko wymieszać i podawać. Przygotowanie 20 minut. Porcja 250 kcal.

Stare powiedzenie mówi, że nie wygląd świadczy o człowieku. Niestety, bardzo często o tym zapominamy i oceniamy innych biorąc pod uwagę jedynie ich powierzchowność. A to wielki błąd. Jestem właścicielem średniej firmy. Pewnego dnia do drzwi mojego gabinetu w poszukiwaniu pracy zapukał młody człowiek. Ubrany był dość niekonwencjonalnie: wysokie ciężkie buty, czarny luźny strój i kilka kolczyków nie wzbudziły zaufania mojej sekretarki. Dlatego wszelkimi sposobami próbowała się go pozbyć. Jednak „młody” był nieustępliwy. Wiedział, czego chce. Bardzo zależało mu na pracy i nie pozwolił się spławić. Nieco rozbawiony zaprosiłem go do swojego gabinetu. Nie wiem, co sprawiło, że choć jego wizerunk zupełnie mi nie pasował, postanowiłem dać mu szansę. Może jego determinacja i zapał, może jego ośli upór, a może po prostu miałem przeczucie... Gdy pytałem o kwalifikacje i konkretne umiejętności, odpowiadał, że wszystkiego szybko się nauczy. Chciałem trochę przytrzeć mu nosa i udowodnić, że przecenia swoje możliwości. Dlatego dałem mu szansę. Dostał miesiąc na wdrożenie się w pracę. Dziś muszę powiedzieć, że to nie ja jemu, ale on mi coś udowodnił. Od pierwszego dnia wysoko postawił sobie poprzeczkę. Po miesiącu próby funkcjonował tak, jak pracownicy z kilkuletnim stażem. Dziś mogę powiedzieć, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Uczciwie zapracował na moje zufanie. Zmienił też image, przynajmniej w pracy. Do firmy przychodzi w garniturze, a jedyną oznaką jego oryginalności jest kolczyk. Cieszę się, że nie uległem pierwszemu odruchowi i nie odprawiłem go z kwitkiem. Pozbawiłbym się dobrego, oddanego pracownika. A o takich dzisiaj trudno. Marek Na wasze historie z dopiskiem SAMO ŻYCIE czekamy pod adresem: Gazeta „ABC”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno i adresem e-mailowym: swiatbab@ gazetaabc.pl. Możecie przesyłać je anonimowo. LL

Kwiaty w domu Begonia Głównym jej walorem są kwiaty dostępne w wielu formach i barwach. Sercowate, ciemnozielone do czerwonozielonych liście stanowią doskonałą oprawę dla różowych, czerwonych, pomarańczowych, żółtych albo białych pełnych lub półpełnych kwiatów. Jej wielką zaletą jest to, że kwitnie zimą, wtedy kiedy wszystko jest w stanie spoczynku. Lubi półcień, Fot. Biuro Kwiatowe Holandia a nawet cień oraz dużą wilgotność powietrza. Ponieważ nie przepada za zaleganim wody, należy zapewnić jej odpowiedni drenaż. LL

Truskawkowe carpaccio z camembertem Składniki na 4 porcje: 80 dag truskawek, 4 okrągłe serki typu camembert (po około 10 dag), 2 jajka, 10 dag tartej bułki, 2-3 łyżki czerwonego octu balsamicznego, 3-4 łyżki płatków migdałowych, 1 łyżka kaparów, 3-4 łyżki oleju, tymianek, sól, pieprz. Przygotowanie: Truskawki pokroić na plasterki i rozłożyć na 4 talerzach. Skropić octem balsamicznym, oprószyć lekko pieprzem. Jajka roztrzepać ze szczyptą soli i tymianku. Serki panierować w jajku, a następnie w tartej bułce. Usmażyć z obu stron na rumiano na rozgrzanym oleju. Osączyć na bibule i ułożyć na warstwie truskawek. Posypać kaparami i prażonymi płatkami migdałowymi. Przygotowanie 30 minut. Porcja 450 kcal.

Polędwiczki z chutneyem imbirowo - truskawkowym Składniki na 4 porcje: 2 polędwiczki wieprzowe (po około 30 dag), 50 dag truskawek, 1 duża czerwona cebula, pół szklanki czerwonego wytrawnego wina, 5-6-centymetrowy kawałek świeżego imbiru, pasek skórki cytrynowej i pomarańczowej, 4 łyżki brązowego cukru, pół łyżeczki ziaren czerwonego pieprzu, zioła prowansalskie, sól, olej do smażenia. Przygotowanie: Polędwiczki umyć, oczyścić, natrzeć ziołami prowansalskimi, odstawić na 30 minut do lodówki. Truskawki opłukać, oczyścić z szypułek, pokroić na plasterki. Cebulę oraz imbir obrać, posiekać. W rondlu rozgrzać 2 łyżki oleju, włożyć cebulę z imbirem. Posypać brązowym cukrem i podsmażyć przez 3 minuty, mieszając. Zalać czerwonym winem, zagotować. Dodać truskawki, czerwony pieprz oraz skórkę z cytryny i pomarańczy. Gotować na wolnym ogniu pod przykryciem przez około 10 minut. W tym czasie na patelni rozgrzać 2 łyżki oleju. Włożyć polędwiczki i obsmażyć na rumiano ze wszystkich stron. Posolić, podlać kilkoma łyżkami wody i dusić pod przykryciem na małym ogniu przez 5-6 minut, aby doszły w środku. Pokroić ukośnie na plastry i podawać z dodatkiem chutneya. Przygotowanie 45 minut. Porcja 550 kcal. AKPA

Prestiżowa nagroda dla Bielendy Miło nam donieść, że firma Bielenda Kosmetyki Naturalne, z którą współpracujemy, organizując konkursy dla czytelników „ABC”, zdobyła prestiżową nagrodę Prix de Beauté 2009 w konkursie organizowanym przez luksusowy magazyn „Cosmopolitan”. Wyróżnienie w kategorii Popularne kosmetyki do pielęgnacji twarzy przyznano kosmetykom Bielenda z linii Eco Care. Konkurs Prix de Beauté 2009 „Cosmopolitan” to najbardziej prestiżowy konkurs wyróżniający najlepsze produkty kosmetyczne obecne na rynku. Biorą w nim udział wszystkie liczące się marki i produkty. Cosmopolitan – organizator konkursu – należy do najbardziej poczytnych, światowych magazynów kobiecych kreujących trendy rynkowe. Seria Eco Care zdobywa zaufanie konsumentek dzięki wyjątkowej skuteczności, oryginalności oraz szlachetności receptur złożonych z najczystszych składników naturalnych czerpanych z różnych zakątków świata. Wręczenie kryształowej statuetki w kategorii Popularne kosmetyki do pielęgnacji twarzy odbyło się podczas uroczystej gali, która miała miejsce 6 kwietnia br. w warszaw-

BARAN (21.03 -19.04) Doskonała forma nadal będzie zwyżkować, więc ciesz się życiem i korzystaj z jego uroków. Dbaj o kondycję, a o starych dolegliwościach będziesz mógł zapomnieć, i to na bardzo długo. BYK (20.04 -20.05) Znacznie lepiej niż dotychczas, ale musisz się postarać, by utrzymać formę. Powinieneś więcej się ruszać. Jeśli nie bardzo masz na to ochotę, to przynajmniej wyjdź na spacer. BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) Nieco gorsze samopoczucie nie musi od razu oznaczać choroby, ale jeśli się tym denerwujesz, po prostu idź do lekarza i zrób kontrolne badania. Będziesz spokojniejszy. RAK (22.06 -22.07) Tak dalej być nie może. Musisz nad sobą popracować, zmobilizować się, może urozmaicić swój jadłospis. W przeciwnym razie kłopoty zdrowotne będziesz miał jak w banku. LEW (23.07 - 22.08) Bywało lepiej. Kiepsko z odpornością i jeśli nie zaczniesz się leczyć, jak nic powrócą stare problemy. Poza tym ruszaj się, bo do cna zgnuśniejesz. Codzienny spacer poprawi nie tylko kondycję, ale także zdrowie. PANNA (23.08 -22.09) Dobry nastrój , niezła forma, więc byle pryszcz nie powinien ci zepsuć humoru. Kup sobie preparat owadobójczy, gdyż jesteś ulubienicą insektów różnej maści, a to dość niemiła popularność. WAGA (23.09 - 22.10) Znakomicie. Energia będzie cię rozpierać, a wszystko dookoła cieszyć. Zero powodów do narzekania. Apetyt wspaniały, pomyśl, czy nie byłoby lepiej zaspokajać go owocami i jarzynami. SKORPION (23.10 -21.11) Zrezygnuj z tabletek, a kupuj codziennie wielką porcję zieleniny. Poza tym polecam ryby i owoce morza. Z całą pewnością poczujesz się fantastycznie, i to niemal od razu. STRZELEC (22.11 - 21.12) Jeśli czujesz się nie najlepiej, to zacznij od codziennej dużej dawki świeżego powietrza. Do tego wielkie porcje zdrowej żywności. Wkrótce będzie lepiej.

skim klubie EVE. W składzie jury oceniającego produkty znaleźli się: redaktor naczelna „Cosmopolitan” Hanna Wolska, szefowa działu urody „Cosmopolitan” Jolanta Zakrocka, kosmetolog Joanna Chatizow, dr n. med. Magdalena Ciupińska (specjalista dermatolog), wizażystka Margo Węgierek oraz aktorka i piosenkarka Natasza Urbańska. Ostatecznego wyboru kosmetyków Eco Care jako najlepszych w kategorii Popularne kosmetyki do pielęgnacji twarzy dokonały czytelniczki magazynu „Cosmopolitan”. Kosmetyki marki Bielenda będą nagrodami w kolejnym naszym konkursie, który już niebawem. LL

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Kłopoty z żołądkiem to skutek niewłaściwej diety. Nie tylko musisz natychmiast zmienić tryb życia, ale i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że leczenie na własną rękę może oznaczać dalsze kłopoty. WODNIK (20.01 -18.02) Nerwowość, roztargnienie, niepokój. Nie jest najlepiej. Wycisz się. Spróbuj relaksacji, a jeśli nie pomoże, skonsultuj się ze specjalistą. Nie musisz radzić sobie ze wszystkim sam. RYBY (19.02 - 20.03) Zmienne nastroje to twoja specjalność. Ponadto nie najlepiej sypiasz. Dobrze byłoby sięgnąć po ziołowe preparaty, ale najpierw zapytaj lekarza, czy to ci nie zaszkodzi. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


12

SPRA

Gala 100 Największych W piątek redakcja „ABC” ogłosiła doroczny ranking 100 największych przedsiębiorstw regionu leszczyńskiego. Sklasyfikowaliśmy w nim te dominujące firmy, które zechciały publicznie ujawnić swoje wyniki ekonomiczne. W tym samym dniu wieczorem zorganizowaliśmy w Stadninie Koni w Jeziorkach uroczystą Galę Największych Przedsiębiorców. Przybyło na nią około 200 osób, w tym posłowie, senatorowie, samorządowcy, dyrektorzy banków i instytucji współpracujących z biznesem. Podziękowaliśmy menedżerom za ich odpowiedzialną i pełną stresów pracę, życzyliśmy im kolejnych sukcesów gospodarczych. Spotkanie miało głównie integracyjny cel. Chcieliśmy, by przedsiębiorcy rozmawiali ze sobą, doradzali sobie wzajemnie, umawiali się na gospodarczą współpracę. Tak też się stało. an Obok drukujemy zdjęcia z Gali Największych. 5x fot. E.Baldys

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

▲W dużej winiarni Stadniny Koni w Jeziorkach zmieścili się wszyscy nasi goś

ul. Lipowa 76, 64- 100 Leszno tel. 065 529 83 11, fax 065 529 83 71 www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

Szanowni Klienci! Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, informuje, że Uchwałą nr XXVII/195/2009 Rady Gminy Lipno z dnia 1 czerwca 2009 roku, została zatwierdzona nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującą na terenie gminy Lipno w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

I.Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena/Stawka opłaty

Jednostka miary

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 1,0m³/h 1

cena za dostarczoną wodę

2,63

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,45

zł/odbiorcę/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 1,5m³/h 2

cena za dostarczoną wodę

2,63

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

5,95

zł/odbiorcę/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 2,5m³/h 3

cena za dostarczoną wodę

2,63

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,95

zł/odbiorcę/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 3,5m³/h 4

cena za dostarczoną wodę

2,63

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

7,96

zł/odbiorcę/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 6,0m³/h 5

cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,63 10,47

zł/m³ zł/odbiorcę/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 10,0m³/h 6

cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

7

8

9

2,63 14,49

zł/m³ zł/odbiorcę/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 15,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego) cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,63 19,52

zł/m³ zł/odbiorcę/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 40,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego) cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,63 44,64

zł/m³ zł/odbiorcę/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 60,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego) cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,63 64,74

zł/m³ zł/odbiorcę/miesiąc

Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 150,0m³/h 10

cena za dostarczoną wodę stawka opłaty abonamentowej

2,63 155,2

zł/m³ zł/odbiorcę/miesiąc

Odbiorcy korzystający z lokalu 11

cena za dostarczoną wodę

2,63

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

4,44

zł/odbiorcę/miesiąc

▲Redakcja „ABC” podczas spotkania największych przedsiębiorców nie wręcza żad wszyscy są ludźmi sukcesu, w rozwój swoich firm wkładają całe serce, wszyscy mają na miejsce, jakie wśród największych zajmują.Od kilku lat jednak nagrody podczas na z naszego regionu i Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa. Prezydent Leszna Tomasz Malepszy honorowy tytuł PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2008 sowi i założycielowi firmy Meibes. Firma działa na polskim rynku od 1991 roku, zajmuje grzewczych. W swojej dziedzinie jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w kraju. Starosta powiatu leszczyńskiego Krzysztof Benedykt Piwoński tytuł PRZEDSIĘBIOR Kenkel z Krzycka Wielkiego. Przedsiębiorstwo jest największym w Polsce producente producentów opakowań. Wyróżnienie jest również wyrazem podziękowania za społecz inicjatyw kulturalnych i spłecznych. Dyplom odebrała prezes spółki Halina Florek. Starosta powiatu rawickiego Zdzisław Maćkowiak honorowy tytuł PRZEDSIĘBIORCA Tadeuszowi Świtale, właścicielowi firmy TAD-LEN z Zielonej Wsi. Firma ta jest znaczą ctwa. Swoje wyroby eksportuje m.in. do Niemiec, Szwajcarii i krajów wschodnioeurope firmy TAD-LEN Katarzyna Próchnik. Starosta powiatu kościańskiego Andrzej Jęcz przyznał honorowy tytuł PRZEDSIĘB Spółka Akcyjna. Meprozet jest największym w Polsce producentem nowoczesnych w Dyplom wręczył wicestarosta powiatu kościańskiego Edward Strzymiński, a odebrał p Starosta powiatu gostyńskiego Andrzej Pospieszyński postanowił nadać honorowy ty trowi Giermaziakowi i jego firmie NETBOX. To znaczący producent opakowań i jedna kraju. Piotr Giermaziak jest ponadto wielkim gostyńskim społecznikiem wspierającym dyrektor firmy NETBOX Konrad Gościniak.

Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych. Opłata

Stawka opłaty [zł/przyłączenie]

Za odbiór przyłącza wodociągowego

175,00

Uwagi: 1.W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym terminie Odbiorca ponosi tylko jedną opłatę w wysokości 175,00zł. 2.Powyższe stawki są stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (0-65) 529-83-35, 529-83-23, 529-83-25, 529-83-47 lub bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Spółki w Lesznie przy ul. Lipowej 76

SYSTEM RATALNY


13

AWY

ście – ponad 200 osób.

▲Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa wręczyła swoje statuetki o nazwie LIDER PRZEMIAN 2008. Wyróżnienie otrzymali: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU. To jedna z najbardziej nowoczesnych mleczarni w kraju, znany producent mleka w proszku, znakomitego masła gostyńskiego i wielu innych artykułów mleczarskich. Kryształową statuetkę wręczył prezes Izby Gospodarczej Tomasz Łasowski, a odebrał prezes spółdzielni Grzegorz Grzeszkowiak. Drugim laureatem wyróżnienia LIDER PRZEMIAN 2008 jest Adam Woźniak i jego FERMY DROBIU WOŹNIAK. To największy w Polsce producent jaj konsumpcyjnych. Fermy dostarczają na rynek niewiarygodnie wielką liczbę 6 milionów jaj dziennie. Statuetkę w imieniu firmy odebrał dyrektor Piotr Nadzieja. Trzecim laureatem wyróżnienia LIDER PRZEMIAN 2008 jest LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE VENTRICULUS. To największa prywatna klinika w regionie. W ciągu roku przyjmuje 250.000 pacjentów. Wyróżnienie odebrali właściciele lecznicy – Teresa i Ryszard Baranowscy.

▲Gala w dużym stopniu miała towarzyski charakter. W każdym zakątku prowadzono kuluarowe rozmowy.

dnych nagród. Uznajemy, że w tym gronie ą prawo czuć się wyróżnieni, bez względu aszej Gali wręczają starostowie powiatów przyznał Andrzejowi Klabińskiemu, prezesię projektowaniem i produkcją systemów

RCA ROKU 2008 przyznał firmie Werner em tektury falistej, jednym z największych zną działalność spółki, która wspiera wiele

A ROKU 2008 postanowił przyznać panu ącym producentem opryskiwaczy dla rolniejskich. Dyplom odebrała przedstawicielka

IORCA ROKU 2008 firmie MEPROZET wozów asenizacyjnych. prezes Meprozetu SA Henryk Jankowski. ytuł PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2008 Pioa z najbardziej nowoczesnych drukarni w wiele lokalnych inicjatyw. Dyplom odebrał

▲Stanisławowi Grygierowi, gospodarzowi Jeziorek , podziękował za gościnę szef „ABC” Antoni Neczyński.

okna z kołobrzeskiego


14

ROZMAITOŚCI

Fot. J. Kuik V Dzieci z Przedszkola w Krzemieniewie zaprosiły swoje mamy na wspaniały występ z okazji ich święta. Wręczyły im także własnoręcznie wykonane z papieru kwiatki.

Fot. archiwum V Z okazji Dnia Dziecka plac targowy w Śmiglu przekształcił się w ogromny plener malarski. Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Śmiglu rysowały na nim swoje marzenia kolorową kredą. Rysunki, w które mali artyści włożyli dużo serca, przedstawiały barwny świat dziecięcych fantazji i ukrytych pragnień. Były słoneczka, motyle, radosne dzieci oraz przedmiot pożądania wielu przedszkolaków – telefon komórkowy. Wszystkie dzieci otrzymały w prezencie od Rady Rodziców kolorowe piłki i skosztowały pysznych placków upieczonych przez mamy. LL

Fot. E.Baldys V Z powodu brzydkiej pogody festyn rodzinny „Mamo, tato baw się z nami”, przygotowany przez Przedszkole nr 13 w Lesznie, zamiast na powietrzu odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5. Milusińscy przedstawili piękny i wzruszający program artystyczny, dedykowany rodzicom. Wspólną zabawę rozpoczął konkurs plastyczny „Przedszkole moich marzeń” , w którym uczestniczyły dzieci z rodzicami. Również w wesołych konkursach sprawnościowych rywalizowały całe rodziny. Dla zgłodniałych czynna była kawiarenka, w której można było skosztować wspaniałych słodkich wypieków mam przedszkolaków. Sporo emocji wywołała licytacja pięknego tortu. Sprzedawano także prace dzieci. Dochód zasilił przedszkolny budżet. Na dziedzińcu szkoły można było podziwiać wspaniały motocykl i traktor. Był również samochód strażacki i najnowszy policyjny motocykl. Z kibicami żużla spotkał się Adam Kajoch, który opowiadał o swojej sportowej przygodzie i prezentował maszynę żużlową.

Fot. L.Lewandowska V Mnóstwo atrakcji czekało na uczestników festynu rodzinnego zorganizowanego przez Przedszkole w Starym Bojanowie. W imprezie wzięło udział około 90 przedszkolaków, którzy przyprowadzili ze sobą rodziców, dziadków i rodzeństwo. Były występy, zabawy i konkursy, słodki poczęstunek przygotowany przez mamy oraz prezenty dla najmłodszych. Salwy śmiechu wywołała konkurencja z alkogoglami. Okazało się, że wykonaniem najprostszych poleceń dla rodzica uzbrojonego w ten przyrząd jest nie lada wyzwaniem. Podczas imprezy sprzedawano losy, z których każdy wygrywał. Dochód z imprezy, ok. 800 zł, przeznaczono na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla przedszkola i grup zerowych. O oprawę muzyczną zadbał Dariusz Raczyński nauczyciel rytmiki. Organizatorki festynu: Danuta Tasiemska, Małgorzata Wojtkowiak, Urszula Górzna i Barbara Stenzel dziękują rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu imprezy oraz sponsorom: firmom Almag ze Spławia i Ma-Kom z Krzycka Małego, sołtysom Starego Bojanowa i Spławia, Bankowi Spółdzielczemu w Śmiglu oraz Agnieszce Kasprzak z firmy Avon. LL

Fot. archiwum V Przedszkolacy z Rydzyny, ich rodzice i opiekunowie wybrali się razem na wycieczkę do Poznania. Zwiedzili palmiarnię i wstąpili do kina (zdjęcie wykonano na schodach Kinepolis). Wyjazd odbył się z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. lm

Fot. E.Baldys V Z okazji Dnia Dziecka Szkoła Podstawowa nr 9 i Gimnazjum nr 9 w Lesznie zorganizowali Festyn Szkolno-Parafialny. Organizatorzy przygotowali bogaty program kulturalno-sportowy. Część odbyła się na podwórzu szkolnym, a część – z powodu złej pogody – w sali gimnastycznej. Chociaż było ciasno, licznie zebrana widownia gorącymi oklaskami nagradzała występy kolejnych wykonawców. A było co oglądać. Były prezentacje klas drugich pod hasłami: „Dbajmy o ziemię przez cały rok” , „Jak dzieci witają wiosnę” i klasy IIIa – „Bawimy się jak za dawnych lat”. Dzieci z kółka polonistycznego przedstawiły widowisko „Czerwony Kapturek inaczej”. Muzycznie całość uzupełniły występy zespołów Fant i Atomy oraz chóru Nona. Był również pokaz Bractwa Rycerskiego i sztuk walki. Sporo emocji wywołało losowanie nagród wśród uczestników festynu.


NA RYBY

KALENDARZ BRAŃ CZERWIEC 1- 2- 3+ 4+ 5+ 6~ 7~ 8- 9- 10~ 11+ 12+ 13~ 14~ 15- 16- 17- 18~ 19+ 20+ 21 22- 23- 24~ 25~ 26+ 27+ + 28~ 29+ 30+ LEGENDA: + dobre brania ~ zmienne brania - słabe brania

Redaguje ARTUR GROBECKI • tel. 0 605 138 648

Wybrali nowy zarząd Reprezentanci kół wędkarskich Okręgu PZW Leszno spotkali się, aby podsumować 4-letnią działalność oraz wybrać nowe władze. Na prezesa na kolejną kadencję wybrano ponownie Mariana Włodarczaka Podczas VIII Zjazdu Delegatów Okręgu PZW Leszno poruszano także szereg problemów dręczących środowiska wędkarskie, w tym kontrowersyjną sprawę opłat za łowienie w wodach po byłym Gospodarstwie Rybackim Osieczna, a obecnie PZW Poznań. Emocje budzi wyższa opłata dotycząca wędkarzy z naszego okręgu, co delegaci uznali za działanie na szkodę naszego okręgu i wystąpili z

propozycją sformułowania pisma z protestem skierowanym do ZO PZW Poznań. Omawiano również kwestie zdobywania materiału na zarybienia, rozpisywania przetargów, tak aby pozyskać ryby po korzystniejszych cenach oraz łowienia na kanałach. Obowiązujący obecnie przepis pozwala na to wędkarzom powyżej 75. roku życia, a nie jak to było przedtem,

▲Na prezesa ponownie wybrano Mariana Włodarczaka, który będzie reprezentował nasz okręg podczas Krajowego Zjazdu PZW w Warszawie.

po ukończeniu 65 lat. Podkreślano także problemy związane z nierespektowaniem prawa przez właścicieli leżących nad zbiornikami posesji, którzy wbrew obowiązującym przepisom grodzą swoje posiadłości aż do lustra wody. Niestety, mimo iż jest to jawne łamanie prawa, nie reagują na to władze samorządowe i regionalne nie mając w tej kwestii środków i metod do działania. Problem ten ma być także poruszany na Zjeździe Krajowym PZW w Warszawie. Wędkarze wyrazili też swoją dezaprobatę dotyczącą łączenia okręgów, w tym ewentualnego połączenia z okręgiem PZW Poznań i utworzenia Okręgu Wielkopolskiego. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowe władze. Prezesem okręgu został ponownie Marian Włodarczak, większym zmianom nie uległ także skład reszty zarządu. Podczas sprawozdania prezes Włodarczak podziękował za 4 lata pracy wszystkim prezesom i działaczom oraz pracownikom Biura ZO. Jak podkreślił, wszystkie postulaty przedstawione na zjeździe będą rozpatrywane na posiedzeniach zarządu, a co za tym idzie – podejmowane będą stosowne działania mające na celu lepsze funkcjonowanie okręgu, tak aby służył on wszystkim wędkarzom w nim zrzeszonym.

▲Wietszyce były miejscem pierwszej eliminacji cyklu Ligi Środkowej Odry. Zawody upłynęły pod znakiem dominacji zawodników z Głogowa, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca. W imprezie wzięli udział także zawodnicy z Czakuszki, którzy byli łowcami największych drapieżników. Dziesiąte miejsce zajął Jacek Bernacki, który złowił największego klenia. Zaś siódmy był Tomasz Wydrzyński (na zdjęciu), łowca największej ryby zawodów – prawie 2-kilogramowego bolenia. Zawodnicy zostali przez organizatorów obdarowani cennymi nagrodami, wśród których znalazły się wędziska, kołowrotki oraz coblery.

Ścieki w Orli

Wyłonili mistrza koła Osieczna Wędkarze Koła PZW Osieczna rywalizowali o czempionat koła, który otwiera im drogę do startu w Mistrzostwach Okręgu. Zawody rozegrano w dwóch turach. Ostatnia eliminacja odbyła się nad Jeziorem Łoniewskim. W trakcie

zawodów zawodnicy łowili przede wszystkim drobne ryby. W siatkach przeważały krąpie i płocie. Najlepsze rezultaty osiągnął w obu turach senior Marcel Zachwyc, który tym samym został Mistrzem Koła na rok 2009. Skuteczni byli za-

wodnicy łowiący na lekkie ,,baty’’. Bardzo wyrównana walka toczyła się w kategorii kadetów, gdzie o tytule zdecydowała większa waga złowionych ryb. Jak relacjonuje sędzia zawodów Piotr Kośmider, z dobrej strony pokazała się Klaudia Kosowska, która mimo bólu z powodu zranionego palca łowiła na tyle skutecznie, że zwyciężyła w obu turach zawodów. Klasyfikacja końcowa Kategoria senior: 1.Marcel Zachwyc – 2 pkt 2. Prezes koła Ryszard Dworacki – 8 pkt 3. Karol Kręc – 9 pkt Kategoria kadet: 1. Łukasz Kędziora – 3 pkt 2. Mikołaj Kędziora – 3 pkt 3. Michał Kubiaczyk – 6 pkt Kategoria kobiety: 1. Klaudia Kosowska – 2 pkt 2. Amanda Wojciechowska – 4 pkt 3. Wanda Guzikowska – 4 pkt Kategoria junior 1. Mateusz Stor – 2pkt Zwycięzcy zawodów otrzymali nagrody z rąk prezesa Ryszarda Dworackiego.

Od jakiegoś czasu jedna z piękniejszych rzeczek w naszym regionie jest zanieczyszczana ściekami niewiadomego pochodzenia. Woda w Orli jest brunatna i daleko jej do przezroczystości. Wędkarze łowiący na co dzień w rzece skarżą się, że od czasu pojawienia się ścieków są także problemy z braniami. Co jakiś

czas widać także martwe ryby. Uważamy, że sprawą Orli powinny się zainteresować władze samorządowe. Nasza gazeta sygnalizuje problem i postara się sprawdzić, czy zostaną podjęte w tym kierunku jakieś działania. O tym, co dzieje się nad Orlą, będziemy informować na łamach naszego magazynu.

TAAKA RYBA

Boleń na ukleję Przemysław Ruta z Gołanic pochwalił się nam swoim połowem. Wędkarz wybrał się nad Odrę, gdzie podczas zasiadki udało mu się złowić na martwą ukleję z gruntu pięknego bolenia. Ryba ważyła 2,80 kg i dała wędkarzowi niezapomniane emocje podczas holu. Gratulujemy i zapraszamy wszystkich czytelników naszego magazynu do wspólnej zabawy. Nadsyłajcie zdjęcia okazów wraz z opisem do redakcji. Można także przesłać je bezpośrednio e-mailem pod adres: art.g@ interia.pl lub pozostawić wraz

z dopiskiem ,,Taaka Ryba’’ w jednym z leszczyńskich sklepów wędkarskich.


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ

˙ SPRZEDAZ DZIAŁKA ogrodowa 6500 zł. 0665413844. jk2794 KSIE˛GARNIA szkolna - tanio, Rawicz - 17 Stycznia2. jk2878 SŁOMA 0-605887737.

jk2875

FOTEL rehabilitacyjny, nowy. 2700 zł. 0-605670397. mk8327

NOWE BIURO OGŁOSZEŃ Sklep WIKTORIA Miejska Górka ul. Rzeczna 10 tel. 065 547 47 27

KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł, ława drewniana 400 zł. Tel. 65 520-94-49. op1476 swarze˛dzka MEBLOS´ CIANKA z witrynami - 1000 zł - tel. 0-65 520-94-49. op6134 NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pan´ - 6 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk2819 NOWA niemiecka suszarka do włoso´w marki Siemens, 16 zł, Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk2820 PIECE centralnego ogrzewania, płoty, bramy, ogo´lne usługi s´lusarskie. Tel. 0-669805030. jk2572 SZNAUCERY MINIATUROWE ´ RKA 065 380 ZŁ - MIEJSKA GO 547-42-29 YORKI. 0-502372202.

˙ E. ZBOZ

Tel.

jk2731

0-65 / 545-65-68. jk2811

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ ASTRA 1996. 0-783478493. jk2874 AUDI A4. 0-666730431.

jk2787

RENAULT SCENIC 1,9DCI ⁄ 2001, klimatyzacja, abs, 4xpp., wspomaganie, cena 18.700 zł. Tel. 0-601638186. jk25632 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł lub zamienie˛ na busa. 0-667098351. mk424

˙ YWANE cze˛s´ci samochodowe, UZ opony. 0-661971966. jk2630 VW PASSAT / 1998 604739317.

TDI. 0jk2880

KUPNO KUPIE˛ TOYOTE˛: Corolla, Carina, Hiaca, Litac, Mazela E-2200, rok 1987-1997, 0-781993705. jk2800 ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. 065 536-72-76, 0-696545600. ap763 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0668002883. mk2711

DAIHATSU APPLAUSE 1,6 / 16V / 95, 3200 zł, 0-698758641. jk2797

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk2312

FIAT CINQUECENTO 0,7 / 1994. 0-785470204. jk2860

´ Z˙ NE RO

klimatyzacja. 0jk2697

MATIZ 2000r., bezwypadkowy, pierwszy włas´ciciel, serwisowany, wspomaganie, c.z., elektryczne szyby, immobiliser, 7500 zł do negocjacji, 0-609213063. jk2801 NISSAN 100NX, 1995, 4000 zł, 0505366559. jk2744 OPEL ASTRA kombi / 1995, diesel, QUAD 200cm3 - tanio. Tel. 0604478154. jk2837 OPEL CORSA B 1,0 / 1997 benzyna. Tel. 0-601847300. jk2869

ING OFE - zapisy kliento´w. 0603851109. jk2866 KREDYTY bez zbe˛dnych formalnos´ci: goto´wkowe - wiek do 79 lat, ro´wniez˙ na dowo´d, konsolidacyjne płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 52005-77, 0-603312674. jk2385 KREDYTY goto´wkowe samochodowe, w polskim banku. Minimum formalnos´ci. (065) 520-55-99, 0602536604. jk2114 POSZUKUJE˛ DJ i fotografa na wesele 08-08-2009. 0-603937892. jk2863

USŁUGI

OPEL KADETT 1,4⁄1991, biały, 2 drzwi, nowy akumulator, ubezpieczenie + przegla˛d - 1500 zł. Tel. 0-604379714. jk2173

DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635

PEUGEOT 405, 1993, serwisowany, 0-692423205. jk2785

´ CIODJ IMPREZY OKOLICZNOS WE. 0-605077959. jk1335

POLO 1996, zarejestrowany, 0510297237. jk2828

DOCIEPLANIE, 504509327.

POLONEZ CARO 1,6GLI / 1995. 0-785470204. jk2859

KARCHER 0-697708297. jk2804

RENAULT CLIO II 1,2 16V / 2001, przebieg 92.000 km, kupiony w salonie, I włas´ciciel, wspomaganie, 2xpp., abs, stan techniczny i wizualny idealny. 12.900 zł. 0-501109747 jk2527

ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. jk3 POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk2725 POSADZKI betonowe z agregatu. 0-607217702. jk2522 PRZEPROWADZKI, PORT. 0-509879801.

TRANSjk2

tanio.

0jk2755

KARCHER. 0-607235208. jk2095 MALOWANIE, szpachlowanie, panele. 0-606318359. jk2760 PŁOTY kute, balustrady. Tel. 0667300420. jk1135

MANAGER-SUPERVISOR: rekrutacja-sprzedaz˙. 0-723372555. jk2541 NAUCZE˛-PRZESZKOLE˛ zabiegi kosmetyczne 20 / h.0-781393943. jk2551 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. Tel. 0509803509. jk1524 BOSZKOWO sezon. Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ noclegu. Tel. 0509803509. jk1672 OBSŁUGA klienta Centrum Wellness. 0-505591405. jk2540

SPRZEDAM OPEL VECTRA SEDAN 1,6 / 1990, centralny zamek na pilota, alarm, 2500 zł do negocjacji. Tel. 0-607277139

1,7D ⁄ 1996, 0jk2872

GOLF 1995, 691914712.

NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0mk1637 604385663.

SPRZEDAM RENAULT LAGUNA 1995, klimatronik, gaz, 6300 zł, 0-602623159. jk2799

SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0-725048874. mk6532

CORSA B 693877175.

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18

RENAULT SCENIC 1,6 ⁄ 1997, granatowy, 2 x szyberdach, el. szyby, el. lusterka, 2xpp., alufelgi, zarejestrowany, 2 kluczyki, halogeny. Tel. 0-782661574. jk2162

PRZYJME˛ brukarzy i pomocniko´w. Tel. 0-609208596 STRONY

www.

0-603879538. jk2678

SZPACHLOWANIE, malowanie, podwieszanie sufito´w, 0607211883. jk2766 SZPACHLOWANIE, malowanie, 0-783091864. jk2871 TYNKI maszynowe, gotowe pod malowanie. 0-605906363. jk2397 USŁUGI transportowe 1,5 tony, przewioze˛ tanio, podejme˛ wspo´łprace˛, ro´wniez˙ ADR-y, faktura Vat. Tel. 0-500068491. jk2588

´ J OGRO´ D - projektowanie, TWO urza˛dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0608539232. bd504 ´ CZANIE wne˛trz: gipsoWYKAN wanie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0721758718 lub 0-608539232. bd506 VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0-609461247. jk1887 ZDUN - kominki kaflowe, piece kuchenne z podkowa˛ (pokojowe). (065) 547-54-87. jk2709 ZŁOMOWANIE aut, odbio´r własnym transportem, 0-723602595. jk2764

PRACA ZATRUDNIE˛ DLA zainteresowanych dietetyka˛ i kosmetyka˛. 0-665019320. jk2544

´ migielski zatrudni stolaFIRMA S rza do montaz˙u drzwi i schodo´w, CV - Leszno, Da˛browskiego 7. jk2786 HANDEL-REKLAMA-INTERNET: otrzymasz własna˛ witryne˛. 0723372555. jk2542 LAKIERNICTWO - pracownicy (uczniowie), 0-509828233, 065 / 526-67-90 (do godz. 15.00). jk2748

´ SKA Firma BrukarsLESZCZYN ko-budowlana zatrudni majstra brukarskiego z wieloletnim dos´wiadczeniem w układaniu kamienia naturalnego, mile widziane umieje˛tnos´ci murarskie. Wysokie zarobki. 0603184124. jk2609

PŁYTKARZY, malarzy, murarzy, 0-607371315. jk2856 PRACA sezonowa - Boszkowo. Tel. 0-695491768. jk2852 PRZYJME˛ ucznia w zawodzie stolarz. 0-65 520-19-50. jk2858 TELE-TAXI zatrudni dyspozytora, 0-501331008. jk2790 WELLNESS-KOSMETYKA-DIETY. 0-889215309. jk2550

´ LPRACA-HERBALIFE. 0WSPO 505591405. jk2543 SZUKAM PRACY KAWALER lat 35 podejmie kaz˙da˛ prace˛, moze byc´ delegacja. 0782067900. jk2857 UMYJE˛ okna, posprza˛tam mieszkanie, 0-783440219. jk2806 MOŁDY, pracowity, rzetelny, znajomos´c´ informatyki, prawo jazdy B, dos´wiadczenie w pracach przy zakładaniu instalacji, podejmie kaz˙da˛ prace˛ - tel. 0-727527423. bd500 POSPRZA˛TAM, zaopiekuje˛ starsza˛ osoba˛, druga grupa inwalidzka. 0-603405786. jk2803 PODEJME˛ prace˛ w warsztacie samochodowym (dos´wiadczenie przy naprawie tiro´w) - tel. 607942722. bd510 STUDENT logistyki (zaoczny), prawo jazdy B,C+E, uczciwy, z silna˛ motywacja˛, podejmie prace˛ - tel. 721890994. bd505 PODEJME˛ prace˛ - dos´wiadczenie w prowadzeniu sekretariatu i biura, dobra znajomos´c´ obsługi komputera (pakiet Office, Subiekt) i urza˛dzen´ biurowych, dos´wiadczenie w sprzedaz˙y hurtowej i detalicznej, prawojazdy B - tel. 0-505492290. bd507 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ dzieckiem, starsza˛ osoba˛, pustym domem. (065) 529-11-47. jk2729 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ starsza˛ osoba˛ w Lesznie. Tel. 0-605423739. jk2879

KUPNO KUPIE˛ stare monety. 0-604946001. jk1312

´ CI NIERUCHOMOS 116M / 495M dom wolno stoja˛cyZatorze. 0-509660842. jk2891


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ ´ migiel, S

17

0-665959538. jk2739

SPRZEDAM piekarnie˛ z wyposaz˙eniem. Tel. 0-603345036

NAUKA

ATRAKCYJNE domy Leszno - Hiszpan´ska. 0-509660842. jk2892

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384

NAUKA jazdy - kursy, doszkalanie ’’U Magdy’’ - tanio, 0-65 / 529-9250, 0-605653957. jk2747

ATRAKCYJNY dom pod lasem Da˛bcze. 0-509660842. jk2893

LOKALE

ROLNICZE

MEDYCZNE

SPRZEDAM

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 548-10-58. jk2902

LEK. med. Elz˙bieta Pilus - neurolog, specjalista medycyny pracy, Rawicz, ul. 3 Maja 20, wtorki 16.0018.00, pia˛tki 14.00-16.00 jk2877

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 54810-58. jk2903

ZDROWIE

2HA

-

BOSZKOWO - atrakcyjny segment. 0-509660842. jk2897 BOSZKOWO: działki od 670m do 900m. 0-50966842. jk2895

´ miglu, 0-665959538. DOM w S jk2738 DOMEK rekreacyjny Osieczna, 0665959538. jk2743

´ wie˛ciechowa, DOMY do remontu S Osieczna, 0-665959538. jk2741 DOMY na sprzedaz˙ Leszno ul. Grunwaldzka i Modelarska Da˛bcze. 110m2 + 110m2 poddasze uz˙ytkowe. Wysoki standard. Cena od 199.000 zł + działka. Rata od 1290 zł / m-c, 0-510148210. www.smigielski. net.pl jk2751 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793 DZIAŁKA pod budownictwo jednorodzinne, centrum Leszna, wszystkie media 1155m2, 195 zł / m2. 0601764643. jk2712 DZIAŁKA z budynkiem w Z˙ egro´wku, 0-665959538. jk2737 DZIAŁKI budowlane Wilkowice, Lasocice, Lipno, Osieczna, 0665959538. jk2740 KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385 NIERUCHOMOS´ CI ’’ATENA’’ sprzedaz˙, kupno,, wynajem, kredyty. Leszno, ul. Słowian´ska 17, 065 / 520-77-57, 0-509660842. www. atena.nieruchomosci.pl jk2899 OKAZJA! nowy dom Gronowo 138m / 574. Tel. 0-509660842. jk2890 OSIECZNA - letnisko: działki rekreacyjne z domkiem. 0-509660842. jk2896 PIE˛TROWY dom do remontu 200 m2, Rawicz, Kamin´skiego, działka uzbrojona 8 aro´w, cena, 300.000 zł, 0-605252654. jk2770 RYDZYNA: działki: 600m, 900m. 0-509660842. jk2894 SEGMENT bezczynszowy Zatorze, 0-665959538. jk2736 SPRZEDAM dom do rozbio´rki Długie Stare, działka 600 m2.Tel. 065 / 512-94-24 po 20.00, kom. 0603915688 jk2850 SPRZEDAM dom wolno stoja˛cy w Wilkowicach pow. uz˙ytkowa 265m2, cena 320.000 zł. Tel. 0605602570. jk2841 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0-607136076. mk8221

˙ domo´w szeregowych SPRZEDAZ przy Skarpie w Lesznie. 166m2 / 249.000 zł + działka, 280m2 / 98.000 zł, rata 1830 zł / m-c, 0-510148210, www.smigielski.net. pl jk2752

38M,

centrum.

0-509660842. jk2882

54M Bułgarska, Ip. 0-509660842. jk2885 54M2, 0-605699963.

jk2761

56M, 64m, Rejtana. 0-509660842. jk2883

BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. el. 0-603506507, (065) 54810-58. jk2904

60M2 Wieniawa, 17 Stycznia, 0665959538. jk2732

BYCZKI mie˛sne czarno-białe, transport. 0-605887080. jk2778

62M2 Rejtana, 0-665959538.jk2733

BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0509954478. jk1525

64M Holenderska. 0-509660842. jk2887 67M

2

Zamenhofa,

0-665959538. jk2734

68M z garaz˙em, Rejtana blok z cegły. 0-509660842. jk2884 74M2 Jeziorkowska, 665959538. jk2735

’’MAKI’’ skup macior i knuro´w. (065) 529-47-36, 0-601-19-19-44. mk8445 PSZENICA paszowa - okolice Bojanowa, 0-695830828. jk2832 SKUP bydła, macior, tuczniko´w, takz˙e z koniecznos´ci,0-607667804. jk2876

PAN dla pan´. 0-784704562. SEKSOWNE 609522988.

POTENCJA. 697454739.

jk2798

dziewczyny. 0jk2831

Leszno,

0jk2718

ODDAM DARMO ŁADNA, czysta kotka łowna, szuka domu z ogro´dkiem, Leszno, Paderewskiego 6. jk2788

KARCHER, profesjonalne sprza˛tanie wne˛trz, 0-665195914. jk369 KARCHER. 0-509511107. jk305 KARCHER. 0-607323804. jk2139 MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082 MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220 MALOWANIE, tapetowanie, obro´bka okien. 0-692877337. jk1720 NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. jk1400 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401

MAŁE kotki. Tel. 0-65 / 529-26-82. jk2851

NAPRAWA telewizoro´w. (065) 529-35-42, 0-606142575. jk2110

MEBLOS´ CIANKA w kolorze bra˛zowym, transport w swoim zakresie, 0-507776863. jk2746

NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

ODDAM w dobre re˛ce małe, udomowione kotki, 0-603716432. jk2796

´ LNOBUDOWLANE (klinOGO kier, docieplanie, brukowanie). 0601737767. jk1313

´ ZADZWON DO FACHOWCA

´ LNOBUDOWLANE - komOGO pleksowe wykon´czenia wne˛trz. 0693854774. mk8068

ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0-783976935. jk1049

OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452

SKUP bydła. Płatne goto´wka˛ i przelewem. 0-603846459. jk2472

ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58

PANELE układanie, bezpyłowo, czysto. 0-885554433. jk1376

SKUP byko´w, kro´w i jało´wek. Płatne goto´wka˛ i przelewem. 0jk2473 691233373.

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowajk160 nie. 0-601769619.

PRASOWANIE - usługi. Tel. 0607734410. jk1392

MIESZKANIE 46,5m2, własnos´ciowe, Leszno 55 Pułku Piechoty, 165.000 zł. 0-661266776. jk2814

SPRZEDAM ogiera s´la˛skiego. Tel. 0-669805030. jk1471

BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652

SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4-pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0-603935009. mk7821

´ WKA ogierem felin´skim. STANO Dojazd ogierem do klaczy. Tel. 0669805030. jk1472

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.p-net.pl jk1182

SPRZEDAM kurcze˛ta Kochina olbrzyma, 0-606240364. jk2870

BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elta.prv.pl. mk7068

ATRAKCYJNE 81,5m, Wieniawa. 0-509660842. jk2886 KAWALERKA 27m , 7km od Leszna, 0-666505266. jk2749 2

KOMFORTOWE mieszkanie Rawicz, Miedzin´skiego, 50m2, I pie˛tro, pełne wyposaz˙enie, cena 200.000 zł, 0-516005664. jk2771

SPRZEDAM zadbane 3-pokojowe mieszkanie na ul. Czechosłowackiej (53 m kw., parter) - cena 149.000 zł. Tel. 0-501480717. jk1173

DO WYNAJE˛CIA

SKUP

bydła.

0-605693339. mk7613

SPRZEDAM owies, je˛czmien´, pszenz˙yto. 0-600819948. jk2839

3-POKOJOWE nieumeblowane Leszno. 0-691576552. jk2889

SPRZEDAM przyczepe˛ samozbieraja˛ca˛ jugosłowian´ska˛ 3, ładowacz cyklop, 0-607344231. jk2809

ATRAKCYJNE lokale w centrum Słowian´ska. 0-509660842. jk2898

˙ brojtlero´w Bojanowo SPRZEDAZ 0-603939319. jk2873

DO wynaje˛cia: lokal handlowy w Go´rze - s´cisłe centrum (przy rynku), pow. 103m2 z moz˙liwos´cia˛ powie˛kszenia do 160m2, parter, witryna wystawowa. Tel. 0-607601357. jk2669

TURYSTYKA

KAWALERKI, 609859703.

pokoje,

0jk2805

LOKALE na biura, gabinety - Ip. centrum Rawicza. Tel. 0605633045. jk2792 WYNAJME˛ mieszkanie 2-pokojowe w centrum Leszna. Tel. 0668774313, 0-660071702. jk2178 WYNAJME˛ mieszkanie 56 m kw. na ul. Ostroroga w Lesznie. Tel. 0667480100. jk2380 MIESZKANIE do wynaje˛cia - Rawicz. Tel. 0-605633045. jk2791

ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami i telewizorem, doste˛p do bezprzewodowego internetu, juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0-508271274. op1500 WE˛DKARSTWO morskie - 3-pokładowy motorowy jacht Passat VII. Jednostka wypływa w morze z portu Jastarnia. Najsmaczniejsza ta ryba, kto´ra˛ sam złowisz! Wie˛cej na www.passat7.com.pl. Kontakt: 0509335944. jk6211

TOWARZYSKIE DYSKRETNIE 0-783907979 zapraszam. jk2829 DZIEWCZYNY.

0-603701639. jk2758

2-osobowe. 0jk2888

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk2759

SZUKAM mieszkania do wynaje˛cia: 2-pokoje, che˛tnie na wsi. Tel. 0723501823

NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk2830

POKOJE 1-, 691576552.

BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466 BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0-691349757. jk1369 CIESIELSTWO - dekarstwo. 0609109004. jk1315

´ CIODJ IMPREZY OKOLICZNOS WE. 0-605077959. jk1336 ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0-609270126. jk1405 GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843 HYDRAULIK. Tel. 0-691626468. mk6521 INSTALACJE 662234635.

elektryczne. 0jk1940

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0-607615130. jk1662 INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0506068289. jk1448

PŁOTY, balustrady - tanio. 0696453914. jk939 PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0-785210922. jk225 PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497 PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195 RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535 SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7780 SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0-603478776. jk2121 TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065) 52055-66. mk6510 TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065) 520-55-66. mk6508 TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371 TYNKI maszynowe pod malowanie. 0-609197699. jk2120 USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727

KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960

VIDEOFILMOWANIE + zdje˛cia 1250 zł. 0-609707019. jk2554

KARCHER - tanio. 0-603854774. mk8069

WYCINANIE drzew z kosza. 0601361422. jk966

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6036

ZDUN: piece 65 / 547-54-87.

+ podkowa, 0jk1072


18

OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon ach wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA AUDI A3 1,9TDI ⁄ 1998, do poprawek lakierniczych, zarejestrowany, cena 11.000 zł. Tel. 0-723501454. op2455 CITROEN SAXSO 1,4 / 1996 benzyna+gaz, czerwony, 3-drzwiowy, wspomaganie, c.z., el. szyby, 5300 zł. 0-607969519. op2512 CORSA CDTI 2006, granatowy, klima, 5-drzwiowy, bogata wersja, zadbany, 25.500 zł. 0-65 520-96-04, 0887612809. op2489 CZE˛S´ CI do Mercedesa 123 - lampy przednie, tylne, lusterka, kierunkowskazy, chłodnica itp. Od 50 zł / szt. 0-663868844. op2504 CZE˛S´ CI do Wartburga 353, od 50 zł. 0-722303837. op2530 CZE˛S´ CI z demontaz˙u i opony. 30 zł. 0-697911067. op2515 CZE˛S´ CI z demontaz˙u mechaniczne i blacharskie Renault Clio 1990-1997, tanio, okolice Leszna. 10 zł / szt. 0691838823. op2502 FIAT SIENA 1,6 / 1998, benzyna + gaz, 5400 zł, 0-691039585. op2467 FORD FIESTA 1,3 / 2004, klima, 4xpp., c.z., ABS, CD, grafitowy metalik, 2 kpl. opon, garaz˙owany, 19.000 zł. 0-728867949. op2495 KOŁPAKI na felgi 14, komplet ze znaczkiem Opla, 60 zł. 0-697710437. op2528 HAK holowniczy Opel Astra II, kompletny, uz˙ywany, 180 zł. 0697710437. op2526 LUSTERKO boczne lewe do VW Golfa z regulacja˛ w kabinie, 30 zł. 0-511320069. op2503 OPEL ASTRA + gaz 1999, 2xpp., c.z., 8000 zł. 0-697911067. op2514 OPEL ASTRA kombi 1,6 / 1997, zarejestrowany, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, c.z., 2xpp., 7300 zł. 0-609089423. op2506 OPEL ASTRA KOMBI 1,7 TD / 1992, centralny zamek z pilotem, el. szyby i lusterka, aluminiowe felgi, szyberdach, radio, zarejestrowany, 4900 zł. 0-727618700. jk2477 OPEL CORSA 1,2 / 1994, 3-drzwi, sprowadzony, zarejestrowany, 4100 zł. 0-607799161. op2520

OPEL VECTRA kombi 2,0DTI / 2000, niebieski, c.z., el. szyby, lusterka, ABS, klima, garaz˙owany, 16.400 zł. 0-668835901. op2536 OPONY zimowe Barum 135 / 80 / 13 z felgami. 160 zł. 0888299972. op2484 PEUGEOT 106 1,1 / 1994, czerwony, 3-drzwiowy, szyberdach, sprowadzony, 2700 zł + opłaty. 0698055953, 0-660691337. op2518 RENAULT CLIO 1,2 / 1994, 5drzwiowy, czerwony, 2xpp., komplet opon zimowych De˛bica, 3000 zł. 0693143202. op2525 RENAULT CLIO automat 1,4 / 1992, el. szyby, c.z., wspomaganie, welurowa tapicerka, automatyczna skrzynia biego´w, 2 / 3 drzwi, do rejestracji, 3000 zł do negocjacji, 0695806439. op2468 RENAULT CLIO II 1,2 16V / 2001, przebieg 92.000 km, kupiony w salonie, garaz˙owany, I włas´ciciel, wspomaganie, 2 x poduszka powietrzna, abs, stan techniczny i wizualny idealny. 12.900 zł. 0-501109747. jk2527 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł lub zamienie˛ na busa. 0-667098351. mk424 ROVER 214 1,4 benzyna 1997 / 98, poduszki, elektryka, ABS, wspomaganie, drewno, 6000 zł. 0-727618700. jk2149 ROVER 45 1,8 / 2001, srebrny, 5drzwiowy, klimatyzacja, alufelgi, alarm, elektryka, 14.400 zł. 0724570326. op2534 SEAT IBIZA 1,2i / 1992, 3-drzwiowy, czerwony, zadbany, 1800 zł. 0601390247. op2532 SUZUKU CARRY 0,8 / 1985 + cze˛s´ci. 980 zł. 0-65 529-43-45. op2499 VW GOLF / 2000, klimatyzacja 4xpp., 4 x el. szyby, 5 drzwi, 15.900 zł + opłaty. 0-727618700. jk2698 VW PASSAT 1,8 / 1999 + gaz, granatowy metalik, radio CD + 6 głos´niko´w, do poprawek lakierniczych, opłacony, zarejestrowany, 12.800 zł do negocjacji, 0-601449265. op2469 ZDERZAK przedni do Fiat Punto 1998, czarny, 130 zł. 0-609203092. op2501

TURYSTYKA

OPEL CORSA B 1,2i / 1995, wspomaganie, 4500 zł. 0-664113214. op2513

ROWER Author-classic, koła 28’’, w dobrym stanie. 150 zł. 0505471478. op2507

OPEL KADETT 1,4⁄1991, biały, 2 drzwi, nowy akumulator, ubezpieczenie + przegla˛d - 1500 zł. Tel. 0604379714. jk2173

´ CI NIERUCHOMOS DOM pie˛trowy okolice Rawicza. 190.000 zł. 0-65 546-06-01. op2509

DOM w stanie surowym zamknie˛tym Leszno-Gronowo. 150m2 / 630m2. 450.000 zł. 0-606579979. op2519 DOM wolnostoja˛cy z garaz˙em dwustanowiskowym, 182m2, do wykon´czenia. 420.000 zł. 0-782638262. op2523 DOMEK 80m2, bliz´niak, działka 850m2, budowlano-handlowo-usługowa, przy Szybowniko´w (bezpos´redni zjazd) 285.000 zł. 0-697573532. op2511 DOMINICE działka 415m2, teren spokojny, blisko lasu, do jeziora 400m, połoz˙ona na wzgo´rzu. 35.000 zł. 0-783018017. op2510 DZIAŁKA budowlana w Borku Wlkp. 636 m2, 50 zł / m2. 0663868844. op2490 SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793 DZIAŁKA w Strzyz˙ewicach na działalnos´c´ gospodarcza˛, 2466m2, pra˛d, kanaliza, 100 zł / m2. 0-508162044. op2521 MIESZKANIE 56m2 I pie˛tro, w pełni umeblowane, po remoncie, Zamenhoffa, 175.000 zł. 0-511320069. op2500

DLA DZIECKA ROWEREK dziecie˛cy 40 zł. 065 520-99-30. op2488

´ ZEK 2-funkcyjny (głe˛boki WO + spacero´wka), torba, zielony. 100 zł. 0-668401498, 0-668401522. op2494 ´ ZEK 3-funkcyjny Inglesina, koWO lor granatowy, 300 zł. 0-509370465. op2517

´ ZEK dziecie˛cy wielofunkcyjny WO 250 zł. 0-663102390. op2533

FOTEL rehabilitacyjny, nowy. 2700 zł. 0-605670397. mk8327

´ Z˙ NE RO

´ WKO-ZAMR AZ˙ ARK A, LODO wysokos´c´ 1,70 m , 1-roczna, 600 zł. 0509879801. jk2242

APARAT fotograficzny Fujifilm, 70 zł. 0-65 520-67-97. op2497 BIURKO czarne, 609203092.

90

zł. 0op2486

ENCYKLOPEDIA papiez˙y od pocza˛tko´w kos´cioła do Jana Pawła II w 7 tomach, twarda oprawa. 180 zł. 0509581170. op2524 FOTELE + 2 pufy, 170 zł. 0603119846. op2492 FOTELE sko´rzane 2 szt. 50 zł / szt. 0-722303837. op2529 GRZEJNIKI stalowe typu Fafia z demontaz˙u (4 x 2m) i (4 x 1,5m), 120 zł / komplet. 0-502518281. op2522 KOMODA biała z 4-szyfladami, stan bdb, cena 150 zł. Tel. 0-601272752. op2152 KSEROKOPIARKA Ricoh FT4015 A3 A4, 700 zł. 0-603357293. op2493 MAGIEL re˛czny do bielizny - 50 zł. 0-663868844. op2491 KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł, ława drewniana 400 zł. Tel. 65 520-94-49. op1476 swarze˛dzka MEBLOS´ CIANKA z witrynami - 1000 zł - tel. 0-65 520-94-49. op6134 MASZYNA do szycia Łucznik - 100 zł. 0-65 520-67-97. op2496 NOWY, elektryczny, dwuwirnikowy silnik do łodzi, 1200 zł. 0-603645077. op2483

NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pan´ - 6 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk2602 NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 9 zł. Leszno, Pl. Metziga 8/ 3 jk2603 SŁOMA baloty, 603072863.

14

zł / szt. 0op2485

ODTWARZACZ wideo Philips - 80 zł. 0-65 520-67-97. op2498 OKNA z PCV z demontaz˙u, 176x144, 3 szt., 56x144, 3 szt., 148x114, 1 szt., 210x86, 1 szt. 100 zł / szt. 0697710437. op2527 PODUSZKA elektryczna do masaz˙u kre˛gosłupa oraz sto´p, 18-miesie˛cy gwarancji. 670 zł. 0-65 614-13-32. op2508 POWIE˛KSZALNIK Krokus 355l, czarno-biały, komplet koreks, kuwety, 200 zł. 0-65 538-84-77. op2516 STARA szafa kuchenna - 120 zł. 0722303837. op2531 STOLIK czarny pod telewizor. 70 zł. 0-609203092. op2487 S´ RUTOWNIK bijakowy 11KW. 1200 zł. 0-697373778. op2535 TUJE szmaradd kolumna, wys. 60 cm. 8 zł / szt. 0-65 520-99-30. op2505 WYPOCZYNEK + 2 pufy + 2 fotele + szklany stolik pod telewizor, kolor z˙o´łty, stan idealny, cena ła˛czna 1500 zł + ława gratis, 0-500660054. op2436


19

OGŁOSZENIA BURMISTRZ GMINY RAWICZ 63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21 tel.065/546 54 00 fax. 065/546 41 67

Komornik Sądowy

OGŁASZA

Dariusz Maciejewski

OGŁASZA I ustny przetarg nieograniczony do oddania w dzierżawę na okres pięciu lat do użytkowania rolniczego, nieruchomości gruntowej, położonej w Słupi Kapitulnej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu o numerach 1561/1 i 1562 o łącznej pow. 0,3134 ha, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych, łąki trwałe – kl V, zapisanej w księdze wieczystej KW – 13144 na własność gminy Rawicz. Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę - 100,00 zł . W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz użytki zielone. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % czynszu wywoławczego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się 10 lipca 2009r. o godzinie 10-tej w siedzibie tut. Urzędu /pokój 103 I piętro/. Wadium w wysokości 10,00 zł, co stanowi 10% rocznej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Kredyt Bank SA Oddział w Rawiczu nr 43 1500 2110 1215 1002 0897 0000 do dnia 6 lipca 2009 r. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w termninie wyznaczonym w ogłoszeniu. W przypadku wpłaty wadium przelewem wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się osoby ustalonej na dzierżawcę od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Roczna stawka wywoławcza osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości za pierwszy rok trwania dzierżawy w dniu podpisania umowy dzierżawy. Osiągnięta w drodze przetargu stawka czynszu dzierżawnego od drugiego roku trwania dzierżawy, podlegać będzie corocznej waloryzacji przez zastosowanie wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS i płatna będzie po ukazaniu się w/w wskaźnika. Burmistrz Gminy Rawicz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, Wydziale Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska /pokój 117 I piętro lub telefonicznie pod nr telefonu (065) 546-54-37/. po823/k

z dniem 8 czerwca 2009 roku otwarta zostaje nowo utworzona Kancelaria Komornicza w Lesznie przy ul. Niepodległości 10/4 (I piętro). Kancelaria czynna będzie w poniedziałki w godz. 8-16 a od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Komornik przyjmować będzie inkasentów w poniedziałek od godz. 13-16. Informacje uzyskać można pod nr telefonów 065 520-46-49, 0-607270980 jak również pod ww. adresem. Komornik po 779

Leszno, ul. Dożynkowa 7, tel./fax (0-65) 527-14-10

ł 442 z + VAT

ł

412 z

ł 247VATz

5 zł

323

zł 1941T + VA

+

BIURO REKLAM i OGŁOSZEŃ

86,5

CENNIK REKLAM i OGŁOSZEŃ

ogłoszenia drobne: jedno słowo 1,30 zł jedno słowo (w ramce) 2,60 zł ogłoszenia ramkowe (1 cm2): czarno-białe 3,30 zł kolorowe 3,80 zł

INFORMATOR ŚLUBNY 2009

po825/k

BURMISTRZ GMINY RAWICZ 63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21 tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 6 i n f o r m u j e, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.Piłsudskiego nr 21 zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami) zostały wywieszone na okres 21 dni następujące wykazy:

Zanim powiesz TAK

otrzymasz BEZPŁATNIE w Biurze Ogłoszeń

Leszno, ul. Ludowa, tel./fax (0-65) 529-65-67, tel. 0 600 451 344 www.kmm.pl/superdach

146,5

730 zł

143,5

BURMISTRZ GMINY RAWICZ 63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21 tel.065/546 54 00 fax. 065/546 41 67

zawiadamia że

143,5

I ustny przetarg nieograniczony do oddania w dzierżawę na okres pięciu lat do użytkowania rolniczego, nieruchomości gruntowej, położonej w Sarnówce, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu o numerach 629 i 630 o łącznej pow. 0,28 ha, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych, łąki trwałe – kl V, zapisanej w księdze wieczystej KW – 28680 na własność gminy Rawicz. Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę - 100,00 zł. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % czynszu wywoławczego z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się 10 lipca 2009r. o godzinie 10-tej w siedzibie tut. Urzędu /pokój 103 I piętro/. Wadium w wysokości 10,00 zł, co stanowi 10% rocznej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Kredyt Bank SA Oddział w Rawiczu nr 43 1500 2110 1215 1002 0897 0000 do dnia 6 lipca 2009 r. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w termninie wyznaczonym w ogłoszeniu. W przypadku wpłaty wadium przelewem wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się osoby ustalonej na dzierżawcę od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Roczna stawka wywoławcza osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości za pierwszy rok trwania dzierżawy w dniu podpisania umowy dzierżawy. Osiągnięta w drodze przetargu stawka czynszu dzierżawnego od drugiego roku trwania dzierżawy, podlegać będzie corocznej waloryzacji przez zastosowanie wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS i płatna będzie po ukazaniu się w/w wskaźnika. Burmistrz Gminy Rawicz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, Wydziale Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska /pokój 117 I piętro lub telefonicznie pod nr telefonu (065) 546-54-37/. po824/k

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

„ABC”

ul. Słowiańska 63

- w dniu 28 maja 2009r. wykaz nieruchomości ,stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczone do sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej na rzecz najemców: - Rawicz,ul. Lipowa nr 3a-3c - Rawicz,ul. Bobrowskiego nr 10 - Rawicz,ul.Wały Powst. Wlkp. nr 25b - Rawicz,ul.Przyjemskiego nr 1 - Rawicz,ul. Hallera nr 2 - Rawicz,ul. Wały Ks.J.Poniatowskiego nr 23

- lokal nr 45 - lokal nr 26 - lokal nr 11 - lokal nr 6 - lokal nr 9 - lokal nr 3

po826/k


RELAKS

20

DZIECI W FOTOGRAFII

V Dzieci z Przedszkola w Rydzynie lubią muzykować. Gra na instrumentach to ich żywioł. Zdjęcie nadesłała wychowawczyni Beata Musielak. LL

xxx

Dentysta schyla się właśnie nad pacjentem i ma zamiar rozpocząć borowanie, gdy nagle zastyga w bezruchu i pyta nieufnie: – Czy mi się tylko wydaje, czy też trzyma pan rękę na moich jądrach?! Na to pacjent spokojnym głosem: – To taka mała asekuracja. W końcu przecież nie o to chodzi, żebyśmy sobie ból zadawali...

xxx

Jednostka wojsk pancernych. Młodzi żołnierze stoją po raz pierwszy przy czołgu, a dowódca tlumaczy: – Nazywam się kapitan Dyszel. Od dzisiaj jestem waszym dowódcą. – Tak jest, panie kapitanie! – Żeby nie było niejasności, wyjaśnijmy sobie od razu co jest najważniejsze w czołgu. – Działo – mówi jeden. – Nie, najważniejszy jest pancerz – rzuca drugi. – Radiostacja jest najważniejsza – krzyczy trzeci. – Bzdury gadacie! – przerywa dowódca. – Zapamiętajcie! Najważniejsze w czołgu to nie puszczać bąków!

Dzwonek do drzwi. Fąfara otwiera i widzi śmierć z kosą. Kolana się pod nim uginają, ręce zaczynają się trząść... A śmierć na to: – Nie pękaj, przyszłam po twojego kanarka.

xxx

Lokaj do hrabiego: – Panie hrabio, znowu przyszedł ten żebrak, który twierdzi, że jest pana bliskim krewnym i że może tego dowieść. – To chyba jakiś idiota? – Ja też tak pomyślałem, ale to jeszcze nie dowód! Zebrała LL

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 21 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 44.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 41 Hasło: „ZA TRZY DNI DZIEŃ DZIECKA” Nagrodę wylosowała: Aleksandra Zapłata, Brenno, ul. Kościelna 16

Kostki bulionowe to podstawa doskonałego smaku i aromatu zup, sosów, dań mięsnych, potraw z warzyw i ryb. Stanowią kompozycję niezbędnych składników smakowych potraw: ziół, przypraw, suszonych warzyw, soli kuchennej, tłuszczów roślinnych lub – w zależności od smaku produktu – mięsa. Kostki bulionowe Galeo nadają potrawom głęboki smak i intensywny aromat. Więcej informacji i przepisy na www.galeo.pl LL

DYŻURY APTEK wtorek

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – ESKULAP, al. T.Kościuszki 15, tel. 065 512-77-77 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

Krobia SZAROTKA czwartek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – GRODZKA, Rynek 28, tel. 065 511-70-87 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

18.00 – Hannah Montana. Film – familijny/muzyczny/komedia prod. USA

17.00, 19.00 – Szybko i wściekle – akcja prod. USA

Rawicz PROMIEŃ wtorek

18.00 – Push – thriller prod. USA 20.00 – Vicky Cristina Barcelona – komedia prod. USA (j)

środa

czwartek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – MEDYK, ul. Wolności 27, tel. 065 511-72-17 GOSTYŃ – STAROGOSTYŃSKA, ul. Starogostyńska 9, tel. 065 575-23-93 GÓRA – RODZINNA, os. Kazimierza Wielkiego 15a, tel. 065 544-22-38

całodobowo

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 0-65 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


SPORT

21

¯U¯EL

Poznali swoich rywali

Przemek Pawlicki i Jurica Pavlic poznali w ubieg³ym tygodniu swoich rywali w walce o fina³ Indywidualnych Mistrzostw Œwiata Juniorów. Pó³fina³owe turnieje odbêd¹ siê 20 czerwca w Miszkolcu i 27 czerwca w Kumli. Po oœmiu najlepszych zawodników z obu imprez awansuje do fina³u, który rozegrany zostanie 4 paŸdziernika na torze w chorwackim Gorican. Nic zatem dziwnego, ¿e o kwalifikacjê do decyduj¹cej rozgrywki szczególnie bêdzie zabiega³ Pavlic. Wszak miejscem rywalizacji o medale bêdzie jego rodzinny tor. M³odziutki Chorwat powalczy o awans do fina³u w Miszkolcu i bêdzie – obok Australijczyka Darcy Warda i Anglika Lewisa Bridgera – jednym z faworytów tej imprezy. Z kolei drugi z juniorów Unii Leszno wybiera siê do szwedzkiej Kumli. Obok Przemka Pawlickiego wyst¹pi¹ tam jeszcze czterej inni reprezentanci Polski. To Maciej Janowski, Patryk Pawlaszczyk, Grzegorz Zengota i Artur Mroczka. Dodajmy, ¿e w pierwszym z pó³-

fina³ów bia³o-czerwonych barw broniæ bêd¹: Szymon Kie³basa i Micha³ Mitko. Pe³ne listy startowe obu turniejów przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Miszkolc

1. P. Hougard (Dania) 2. M. Bogdanov (£otwa) 3. M. Voldrih (S³owenia) 4. J. Tabaka (Wêgry) 5. D. Ward (Australia) 6. M. Vaculik (S³owacja) 7. T. Busch (Niemcy) 8. Sz. Kie³basa (Polska) 9. T. Woffinden (Wielka Brytania) 10. M. Kus (Czechy) 11. J. Pavlic (Chorwacja) 12. W. Giruckij (£otwa) 13. M. Mitko (Polska) 14. A. Laguta (Rosja) 15. L. Ekloef (Szwecja) 16. P. Kildemand (Dania)

Kumla

1. P. Pawlicki

(Polska)

2. L. Lindgren (Szwecja) 3. L. Bridger (Wielka Brytania) 4. R. Wells (USA) 5. N. Klindt (Dania) 6. R. Mear (Wielka Brytania) 7. M. Janowski (Polska) 8. M. Dilger (Niemcy) 9. S. Gustafsson (Szwecja) 10. P. Pawlaszczyk (Polska) 11. K. Woelbert (Niemcy) 12. G. Zengota (Polska) 13. J. Sedgmen (Australia) 14. T. Jonasson (Szwecja) 15. K. Larsen (Dania) 16. A. Mroczka (Polska)

(ceg)

TENIS STO£OWY

Przy sto³ach

W SP nr 1 w Lesznie odby³y siê indywidualne mistrzostwa miasta w tenisie sto³owym w kategorii szkó³ podstawowych. Wœród dziewcz¹t zwyciê¿y³a Amanda Hajn przed Magdalen¹ Dzie¿yñsk¹, Oliwi¹ D¹browsk¹ i Dari¹ Dudkiewicz (wszystkie z SP 1). Rywalizacjê ch³opców wygra³ Kamil Dudziak (SP 4) przed Marcinem Cejb¹ (SP 5), Karolem Smo³¹ (SP 5) i Jackiem Zarzeckim (SP 2). Turniej odby³ siê przy wsparciu Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportowego oraz dyrekcji SP 1. Nad jego sprawnym przebiegiem czuwali Tadeusz Skibiñski i Marek Janowski. (ceg)

KOP

Powitaj¹ lato KARATE

Pucharowo w Brzegu

Zawodnicy Rawickiego Klubu Karate Surem wziêli udzia³ w XVII MIêdzynarodowym Pucharze Polski Karate M³odzików, Juniorów M³odszych i Juniorów w Brzegu Dolnym.

W zmaganiach uczestniczy³o oko³o 300 zawodniczek i zawodników. RKK reprezentowali: Kacper D¹bek, Justyna Brzêczek, Dominika Sapeta, Jakub Korytkowski, Gracjan Korytkowski, Igor Glina, Andrzej Janik, Jan Zalewski, oraz Mi-

cha³ Suse³. Dominika Sapeta jako jedyna zdoby³a dwa medale – br¹z w kata indywidualnym juniorek i w tej samej kategorii br¹z w kumite indywidualnym.

(ceg) Fot. archiwum

KOSZYKÓWKA

O puchar prezesa

Basket Team Opalenica wygra³ ogólnopolski turniej kadetów o puchar prezesa RKKS Rawia Rawicz. Gospodarze mieli w imprezie dwie dru¿yny. Pierwsza z nich zajê³a drugie miejsce, natomiast graj¹ca poza konkursem Rawia II (przysz³oroczni juniorzy) uplasowa³a siê na szóstej pozycji. Obie rawickie dru¿yny trenuje Dariusz Staœkowiak. Zespo³y gra³y ka¿dy z ka¿dym. Rawia I wygra³a z Gwardi¹ 74:65, Pyr¹ 49:46, MKS-em Zabrze 77:56

i Rawi¹ II 72:66, natomiast przegra³a z Basketem 58:79. Rawia II przegra³a wszystkie mecze: z Pyr¹ 59:64, Gwardi¹ 52:56, Basketem 67:73, MKS-em 55:61. Królem strzelców turnieju zosta³ Micha³ Wielechowski z Pyry Poznañ, a MVP wybrano Macieja Krówczyñskiego z Rawii I. Nagrody dla najlepszych zawodników w

Nawigacja samochodowa i wysokie nagrody pieniê¿ne bêd¹ do wygrania w turnieju kopa pn. „Powitanie ³adnej pogody”. Impreza odbêdzie siê 13 czerwca w Paw³owicach. Karciane zmagania bêd¹ mia³y tym razem niecodzienn¹ oprawê, bowiem odbywaæ siê bêd¹ na œwie¿ym powietrzu, a konkretnie na tarasie Spó³dzielni Mieszkaniowej. W razie niepogody turniej zostanie przeniesiony do sal Spó³dzielni. W czasie jego trwania czynny bêdzie grill dla wszystkich, a tak¿e szwedzki stó³ i zimny bufet. Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹. Pocz¹tek gier zaplanowano na godzinê 17. (ceg) zespo³ach Rawii otrzymali Wojciech Szymkowiak (Rawia I) i Kajetan Matuszewski (Rawia II). Rawia I wystêpowa³a w sk³adzie: Wojciech Szymkowiak (68 pkt.), Maciej Krówczyñski (57), Hubert £oœ (40), Mateusz Paw³owski (28), Mi³osz Moryson (24), Kacper Bawolski (18), Szymon Kulon (14), Pawe³ Nadrowski (6), Mateusz Ranka (5), Filip Zelek, Jakub Klupœ, Jakub Klima. Sk³ad Rawii II: Adam Koczorowski, Szymon Matuszewski, Krystian Matuszewski, Kajetan Matuszewski, Jakub Giera, Grzegorz Chorzêpa, Micha³ Latuszek, Jacek Krówczyñski.

J.W.

▲ Dru¿yna Szoku Bojanowo wraz z trenerem.

Fot. archiwum

KOSZYKÓWKA

Gra³y w Tczewie

Koszykarki Szoku Bojanowo zajê³y trzecie miejsce w IX Baby Basket Cup, turnieju zawodniczek 15-letnich i m³odszych rozegranym w Tczewie. W imprezie rywalizowa³o szeœæ zespo³ów. Bojanowianki trenowane przez Macieja Ratajczaka wygra³y z Basketem Bydgoszcz 53:38, Jedynk¹ Lêbork 39:28 i Omeg¹ Gdynia 37:25 oraz przegra³y z KKS Olsztyn 37:62 i Pi¹tk¹ Tczew 54:72. W turnieju zwyciê¿y³ KKS Olsztyn. Najlepsz¹ zawodniczk¹ bojanowskiego zespo³u wybrano Hannê Sobock¹. Dla m³odych koszykarek dodatkow¹ atrakcj¹ by³ wyjazd do Gdyni

na mecz kobiet Polska – Bia³oruœ. W bojanowskim zespole wystêpowa³y: Patrycja £ukaszczyk, Martyna Jarczewska, Hanna Sobocka, Paulina Czerwiñska, Kamila K¹pielska, Sandra Janowicz, Paulina Kaczmarek, Jagoda Ból, Krystiana Zalisz, Agnieszka Jankowiak, Sandra Mejza, Agnieszka Kazior, Hanna Michalak, Izabela Mucha, Marta Struga³a i Aleksandra Kopeæ. J.W.

PI£KA NO¯NA

Na trzecim miejscu

M³odzi pi³karze UKS Kania Gostyñ zajêli trzecie miejsce w finale wojewódzkim XIV Turnieju im. Marka Wielgusa, który odby³ siê w Kostrzyniu. W meczach grupowych podopieczni Mateusza Matysiaka pokonali: SP 1 Grodzisk Wielkopolski 3:2, Skrê Mieszków 8:1 i SP Kostrzyn 3:0. W æwieræfinale gostynianie uporali siê z UKS Polon Krotoszyn 4:1, by w pó³finale przegraæ z SP 12 Gniezno 3:4. Na os³odê pozosta³a im – zakoñczona sukcesem – walka o trzecie miejsce. W decyduj¹cym pojedynku pokonali 3:1 SP 1 Grodzisk Wielkopolski.

W dru¿ynie z Gostynia wystêpowali: Olaf Mroczyk (bramkarz), Miko³aj Olejniczak (kapitan), Piotr Maækowski, Micha³ Nowak, Bartosz KaŸmierczak, Jakub Szymankiewicz, Bartosz Majsnerowski, Patryk Kmieciak, Damian Biderman, Szymon £agódka. Ponadto w eliminacjach grali: Szymon Olejniczak, Rafa³ Karolczak, Jêdrzej Grzebisz i Pawe³ Rozwora. (ceg)

Fot. archiwum ▲ Dru¿yna UKS Kania Gostyñ z trenerem Mateuszem Matysiakiem.


SPORT

22

Rawicka m³ociarka Anita W³odarczyk zwyciê¿y³a w 55. Memoriale Janusza Kusociñskiego w Warszawie. W œrodku minionego tygodnia zajê³a natomiast drugie miejsce w Memoriale Primo Nebiolo w Turynie. LEKKOATLETYKA

Ci¹gle w formie

W zawodach rozegranych w stolicy A. W³odarczyk triumfowa³a z wynikiem 75.21 m (rezultaty w poszczególnych rzutach: x, 63.75, x, 75.21, 70.21, 75.04). Drugie miejsce zajê³a S³owaczka Martina Hrasnova (73.12), legitymuj¹ca siê najlepszym w tym roku wynikiem na œwiecie (rawiczanka jest druga w tym rankingu z ustanowionym kilka dni temu rekordem ¿yciowym 76.20), a 3. Niemka Kathrin Klaas (70.20). O ró¿nicy dziel¹cej pozosta³e nasze m³ociarki od A. W³odarczyk œwiadczy fakt, ¿e kolejna Polka Ma³gorzata Zadura zajê³a w

Memoriale J. Kusociñskiego 6. miejsce z rezultatem 64.69 m. W Turynie rawiczanka rzuci³a 71.36 m, przegrywaj¹c z Betty Heidler, mistrzyni¹ œwiata sprzed dwóch lat z Osaki (74.33). Niemka przerwa³a pasmo siedmiu kolejnych pora¿ek z A. W³odarczyk. Trzecie miejsce we W³oszech zajê³a Bia³orusinka Daria Pczelnik, czwarta zawodniczka IO w Pekinie (71,20). Najbli¿sze starty czekaj¹ A. W³odarczyk w Berlinie, Ostrawie (I Letnie Grand Prix) oraz w Portugalii. J.W.

AKROBATYKA

Dwa medale

Ze z³otym i srebrnym kr¹¿kiem wrócili z Miêdzywojewódzkich Mistrzostw M³odzików w Poznaniu akrobaci UKS Jedynka Leszno. Na najwy¿szym stopniu podium w skokach na œcie¿ce stanê³a czwórka ch³opców w sk³adzie: Adrian Skiba, Emilian Pajzert, Piotr Cichowlas i Mateusz Prus. Druga indywidual-

nie by³a Jagoda Korol. Tu¿ za podium uplasowa³a siê natomiast Greta Walkowiak. Szósty by³ Kacper Kowalak, 7. Piotr Cichowlas, a 11. Mateusz Prus. Z kolei dwójka mieszana w sk³adzie: Greta Walkowiak i Emilian Pajzert znalaz³a siê na 5. pozycji. (ceg)

Fot. archiwum s Od wysokiej pora¿ki z dru¿yn¹ gospodarzy rozpoczê³y udzia³ w mistrzostwach Europy polskie koszykarki. Nasze reprezentantki uleg³y w niedzielê £otyszkom a¿ 52:86. W bia³o-czerwonych barwach wyst¹pi³y dwie zawodniczki leszczyñskiej dru¿yny. Joanna Walich zdoby³a 3 pkt, a Ola Drzewiñska zakoñczy³a spotkanie z zerowym dorobkiem. Wczoraj, ju¿ po zamkniêciu tego wydania gazety, Polki gra³y z Grecj¹, natomiast dzisiaj czeka je pojedynek z Wêgierkami. Do kolejnej fazy turnieju awansuj¹ po trzy najlepsze zespo³y z ka¿dej z czterech grup. Na zdjêciu: Joanna Walich zdoby³a w niedzielnym meczu z £otw¹ 3 pkt. (ceg)

KOLARSTWO

Silny Mróz

Dru¿yna kolarska z Borku Wielkopolskiego – Mróz Action Uniqa – zwyciê¿y³a w klasyfikacji dru¿ynowej presti¿owego wyœcigu Ba³tyk-Karkonosze Tour. Mrozowcy po mistrzowsku rozegrali ostatni, siódmy etap wokó³ Lwówka Œl¹skiego. W 7-osobowej ucieczce by³o a¿ 3 reprezentantów tej dru¿yny. Na mecie triumfowa³

Mateusz Mróz przed Siergiejem Kolesnikowem Rosja/Moskwa i Jackiem Morajko oraz Mateuszem Taciakiem (obaj Mróz Action Uniqa). W klasyfikacji koñcowej zwyciê¿y³ Kolesnikow przed Mrozem i Taciakiem. Najlepszym „góralem” wyœcigu zosta³ Wojciech Dybel z ekipy Mróz Action Uniqa. (JAC)

BASEBALL

Znów wygrali

Trwa dobra passa Demonów Miejska Górka, którzy w kolejnym pojedynku ekstraligi pokonali na wyjeŸdzie mistrza Polski, MKS Kutno 5:2. W 10-letniej historii swoich wystêpów w ekstralidze Demony wygra³y z MKS-em tylko dwa razy. W tym sezonie na jego inauguracjê miejskogóreczanie ulegli u siebie dru¿ynie z Kutna. Na boisku rywala rewan¿ wypad³ okazale. Demony zwyciê¿y³y zas³u¿enie, choæ do ósmej zmiany mecz by³ wyrównany. – Zagraliœmy na dobrym poziomie – powiedzia³ Kamil Zbara¿, trener Demonów. – Wprawdzie przydarza³y siê nam b³êdy, ale nie by³y na tyle powa¿ne, aby zaszkodziæ koñcowemu rezultatowi. Dobrze spisali siê miotacze Patryk Pawlicki i Micha³ Sworowski, których mo¿na wyró¿niæ za wystêp. To zwyciêstwo i poprzednie da³o nam wiêcej pewnoœci w grze. Wygrana Demonów pozwoli³a im wyprzedziæ w tabeli MKS i uplasowaæ siê na pozycji wicelidera. Prowadz¹ Gepardy ¯ory. W kolejnym meczu, w niedzielê o godz. 14, miejskogóreczanie zagraj¹ u siebie z Centaurami Warszawa. J.W.

KRÊGLARSTWO

Pewny awans

Polonia Leszno i Start Gostyñ awansowa³y do fina³u Dru¿ynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Ostatni trzeci turniej eliminacyjny odby³ siê w Tucholi. Zgodnie z przewidywaniami wygrali go m³odzi leszczynianie, którzy zdobyli 2196 pkt. Na dorobek ten zapracowali: Mateusz Grzeszczuk 552, Miko³aj Konopka i Maciej Chudy po 549 oraz Bartek W³odarczyk 546. Druga lokata przypad³a gostynianom. Start uzbiera³ 2112 pkt (Piotr Stachowiak 555, Piotr Galusiñski i Piotr Katarzyñski 533 oraz Tomasz Piotrowiak 491). Obok Polonii i Startu awans do fina³u, który odbêdzie siê za niespe³na dwa tygodnie wywalczy³y jeszcze dru¿yny Pilicy Tomaszów Mazowiecki i Wrzosu Sieraków. (ceg)

¯U¯EL

Jad¹ dalej

Sebastian U³amek wygra³ w sobotê we w³oskim Lonigo turniej kwalifikacyjny do Grand Prix 2010. Obok reprezentanta Polski awans do pó³fina³u wywalczyli jeszcze: Jesper Monberg (Dania), Bjarne Pedersen (Dania), Kauko Nieminen (Finlandia), Thomas Jonasson (Szwecja) i Rory Schlein (Australia). Równie dobrze poradzili sobie nazajutrz w czeskim Divisovie Grzegorz Walasek i Piotr Protasiewicz. Obaj zielonogórzanie tak¿e awansowali do pó³fina³u – Walasek z pierwszego miejsca, a „Pepe” z trzeciego. Obok nich kwalifikacjê wywalczyli: Kenneth Bjerre (Dania), Martin Vaculik (S³owacja), Rinat Gafurov (Rosja) i Lukas Dryml (Czechy). (ceg)

SZERMIERKA

Drugi w stolicy S³awomir Mocek zaj¹³ drugie miejsce w 32. Turnieju o Z³oty Floret JM Rektora AWF w Warszawie. W finale uleg³ Rados³awowi Glonkowi 13:15. Zawodnik IKS Jamalex Leszno wygra³ wszystkie walki grupowe i przed eliminacjami bezpoœrednimi rozstawiony by³ z numerem pierwszym. Rozpocz¹³ je do zwyciêstwa nad Filipem P³ocharskim z Sietomu AZS-AWFiS Gdañsk 15:7. Nastêpnie upora³ siê z Maciejem W³oskiem z Budowlanych Toruñ 15:4, Tomaszem Gmerkiem (Wroc³awianie Wroc³aw) 14:8, a w pojedynku o fina³ zwyciê¿y³ Tomasza Ciep³ego z AZS-AWF Poznañ 15:7. W decyduj¹cej rozgrywce trafi³ na Rados³awa

Glonka ze Sietomu AZS-AWFiS Gdañsk, z którym przegra³ 13:15. – To by³a bardzo wyrównana walka. Na pocz¹tku prowadzi³em nawet 5:3, ale póŸniej nieco lepszy by³ Radek. W sumie jestem jednak zadowolony z tego startu. Po eliminacjach grupowych by³em pierwszy i walczy³o mi siê naprawdê dobrze. Forma powoli wraca. Mam nadziejê, ¿e jej szczyt przypadnie na lipcowe mistrzostwa Europy w P³owdiw – powiedzia³ S³awomir Mocek. W uzupe³nieniu wyników warszawskiego turnieju dodajmy, ¿e 39. miejsce zaj¹³ w stolicy Przemys³aw Fogt z Polonii Leszno. (ceg) Fot. archiwum

¯U¯EL

Lider za mocny

Drugoligowy szczyt w £odzi zakoñczy³ siê pewnym zwyciêstwem gospodarzy. Orze³ pokona³ Kolejarza Rawicz 58:35. Zaleg³y pojedynek odby³ siê w sobotê. Spodziewano siê w nim solidnej porcji emocji, gdy¿ rywalizowaæ mia³ lider z wiceliderem rozgrywek. Ciekawie by³o, ale tylko na pocz¹tku spotkania. PóŸniej ju¿ wyraŸnie dominowali gospodarze. Rozpoczê³o siê od wygranej 4:2 rawickich m³odzie¿owców – Idziorka i Pudla. £odzianie szybko odrobili stratê, a po 4 wyœcigach prowadzili ju¿ 14:10. Kolejny bieg wygra³y jednak „NiedŸwiadki” i by³o tylko 19:17. Niestety, gonitwy numer 7 i 8 przynios³y podwójne zwyciê-

Fot. R. Grzelewski s S. Alden by³ najskuteczniejszym ¿u¿lowcem Kolejarza w £odzi.

stwa gospodarzom, którzy odskoczyli ju¿ na 10 „oczek”. Trener Henryk Jasek od razu skorzysta³ ze z³otej rezerwy i przynios³o to po³owiczny sukces, bowiem wygra³ Sebastian Alden, ale defekt mia³ Marcin Nowaczyk. Przewaga Or³a stopnia³a, jednak ju¿ po chwili siêga³a a¿ 19 pkt. Przyczynia³y siê do tego defekty – najpierw Wiktora Go³ubowskija, a nastêpnie Piotra Dziatkowiaka, a tak¿e wykluczenie Nowaczyka. W tym momencie by³o po meczu. – Liczy³em na wiêcej – przyzna³ po zawodach Henryk Jasek. – Sam Alden meczu nie wygra, nie by³o drugiego, który by mu dopomóg³. Orze³: Franków 11 (3,3,1,2,2), D. Sajfutdinow 3 (0,3), Dym 13 (2,3,3,2,3), Schultz 6 (3,0,2,1), Burza 7 (1,2,2,2), Piaszczyñski 11 (2,3,0,3,3), Konsek 1 (0,1), Simota 6 (2,2,2). Kolejarz: Dziatkowiak 2 (1,t,1, d), Go³ubowskij 6 (2,2,0,d,1,1), Nowaczyk 2 (1,1,d,w), Loman 0 (0,0), Miko³ajczak 6 (2,1,3,0), Idziorek 4 (3,0,1), Pudel 3 (1,1,0,1), Alden 12 (3,6,0,3). Ju¿ w najbli¿szy czwartek odbêdzie siê kolejna seria spotkañ. Kolejarz zmierzy siê u siebie z zespo³em z Miszkolca. (ceg) Tabela 1. Orze³ £ódŸ 5 9 85 2. KOLEJARZ RAWICZ 5 6 -22 3. Polonia Pi³a 6 5 -29 4. KSM Krosno 5 4 -2 5. SC Miszkolc 5 4 -19 6. Redstar Lublin 5 4 19 7. Kolejarz Opole 5 4 -29


SPORT

23

PI£KA NO¯NA

Doczekali siê zwyciêstwa

A¿ jedenaœcie kolejek musieli czekaæ kibice GKS-u Krzemieniewo na kolejne zwyciêstwo swoich pi³karzy. Beniaminek IV ligi pokona³ w pi¹tek Victoriê Wrzeœnia. Cenne wyjazdowe zwyciêstwa zanotowa³y te¿ dru¿yny Korony Piaski i D¹broczanki Pêpowo. nej z nich w sytuacji sam na sam z min gospodarze wyrównali. Sikora Bia³y Orze³ – Korona bramkarzem znalaz³ siê Biernat, ale przelobowa³ Szymczaka. W 29. min 1:2 nie wykorzysta³ okazji do objêcia podwy¿szyli na 2:1 po problematycz-

Mecz rozpocz¹³ siê niezbyt udanie dla goœci, którzy ju¿ w 7. minucie stracili bramkê. Pi³karze z KoŸmina wykorzystali rzut ro¿ny. Na 1:1 uda³o siê wyrównaæ dopiero w drugiej po³owie. W 55. minucie Robert PrzewoŸny wykoñczy³ akcjê zespo³u po kontrataku i strzale nad bramkarzem. Wynik spotkania ustali³ w 80. minucie Krzysztof Michalski po rzucie wolnym. – Nasze zwyciêstwo by³o zas³u¿one. Gospodarze ograniczali siê do gry z kontrataku, a my zostawiliœmy na boisku sporo zdrowia. Ch³opacy przez ca³y mecz szukali trzech punktów i uda³o siê – powiedzia³ Wojciech Szumny, szkoleniowiec Korony.

GKS – Victoria 1:0

prowadzenia. A to uzyskali gracze P³omyka. W 43. minucie posz³a akcja lew¹ stron¹ boiska i pi³ka wyl¹dowa³a pod poprzeczk¹. Po zmianie stron goœcie grali z wiatrem, co u³atwia³o im poczynania. Ju¿ w 51. minucie, po p³askim uderzeniu Artura Ficka, by³o 1:1. Prowadzenie dla D¹broczanki uzyska³ w 77. minucie Marcin Kaczmarek, natomiast wynik spotkania ustali³ w 90. minucie Jakub Szczêsny. – Wygrana cieszy, ale z uk³adu tabeli wynika, ¿e do samego koñca trzeba bêdzie walczyæ o utrzymanie – stwierdzi³ Waldemar Wojtkowiak, trener D¹broczanki.

Ardi – SKP 1:2

Na kolejne zwyciêstwo w IV lidze kibice dru¿yny z Krzemieniewa musieli czekaæ a¿ jedenaœcie kolejek. Ostatni raz zdobyli komplet punktów w pojedynku u siebie z Piastem Kobylin. Tym razem uda³o im siê pokonaæ Victoriê Wrzeœnia. Jedyny gol pad³ w 75. minucie po trafieniu Szymona Rozwalki. Pocz¹tek meczu nale¿a³ do goœci, ale ju¿ w koñcówce pierwszej po³owy inicjatywa by³a po stronie beniaminka. – Po stracie bramki rywale mocno nas przycisnêli, ale uda³o siê utrzymaæ prowadzenie do koñca – przyzna³ Leszek Krzy¿ostaniak, opiekun GKS-u Krzemieniewo.

Zas³u¿one zwyciêstwo goœci, którzy byli zespo³em bardziej wybieganym od gospodarzy. Ardi zagra³o tak, jak... przeciwnik pozwala³. SKP ju¿ w pierwszej po³owie mia³o optyczn¹ przewagê, tyle ¿e nie stworzy³o klarownych sytuacji do zdobycia gola. Prowadzenie objêli natomiast krobianie. W 34. min po centrze Cebulskiego i zgraniu pi³ki w polu karnym przez Misia do siatki trafi³ z bliska Gronowski. Po przerwie przewaga goœci by³a ju¿ zdecydowana. Pi³karze SKP kilka razy zagrozili bramce Ardi strza³ami z dystansu. Wyrównali w 60. min uderzeniem z oko³o 18 m, a zwyciêskiego gola zdobyli w 81. min po sk³adnej akcji i piêknym woleju.

Pierwsza po³owa spotkania nale¿a³a do gospodarzy. Pêpowianie przeprowadzili kilka kontr, a po jed-

Zaczê³o siê dobrze dla goœci, którzy w 16. min objêli prowadzenie po strzale z pola karnego Chora³y. W 25.

P³omyk – D¹broczanka 1:3

III liga

Mieñ – W³oc³avia Olimpia – Nowy Tomyœl Unia – Sparta LKS – Polonia Lech – Goplania Chemik – Zdrój Mieszko – Legia Promieñ – Górnik

Tabela

1:3 5:1 0:0 1:6 5:0 2:2 1:0 2:3

1. Olimpia Grudzi¹dz 30 79 71:16 2. Goplania Inowroc³aw 30 56 55:34 3. Górnik Konin 30 55 57:37 4. Lech Rypin 30 55 49:30 5. Unia Swarzêdz 30 48 41:31 6. Sparta Oborniki 30 47 52:31 7. POLONIA LESZNO 20 43 48:51 8. Polonia N. Tomyœl 30 42 40:39 9. Legia Che³m¿a 30 41 43:41 10. Promieñ Opalenica 30 40 50:40 11. W³oc³avia W³oc. 30 37 30:40 12. Zdrój Ciechocinek 30 34 33:53 13. Mieszko Gniezno 30 31 27:50 14. Chemik Bydgoszcz 30 27 30:41 15. Mieñ Lipno 30 25 35:55 16. LKS Czarnylas 30 5 21:92

LKS 1968 – Sparta 3:2

IV liga

Centra – Piast Olimpia – Sokó³ Zryw – Calisia GKS – Victoria Jankowy – Sparta Ardi – S³upca P³omyk – D¹broczanka Bia³y Orze³ – Korona

Tabela

1:1 2:0 2:1 1:0 3:2 1:2 1:3 1:2

1. Calisia Kalisz 30 63 61:29 2. Sokó³ Kleczew 31 56 53:31 3. PIAST KOBYLIN 31 53 46:24 4. P³omyk KoŸmieniec 30 51 47:37 5. SKP S³upca 30 47 40:26 6. Bia³y Orze³ 30 46 35:30 7. LKS Go³uchów 30 42 37:23 8. ARDI-KROBIANKA 30 42 39:46 9. KORONA PIASKI 30 41 37:46 10. Olimpia Ko³o 20 41 43:34 11. D¥BROCZANKA 30 41 33:38 12. Victoria Wrzeœnia 30 39 50:46 13. Centra Ostrów 30 38 37:44 14. LKS Jankowy 30 38 40:63 15. Zryw D¹bie 30 38 35:48 16. SPARTA M.G. 30 19 32:64 17. GKS KRZEM. 30 19 26:60

nym rzucie karnym. Arbiter uzna³, ¿e zawodnik Sparty zagra³ pi³kê rêk¹, a skutecznym wykonawc¹ ,,jedenastki’’ by³ Sikora. W 40. min bramce LKS-u uderzeniem z daleka zagrozi³ Kamiñski. Golkiper wybi³ pi³kê na rzut ro¿ny, po którym dogodnych okazji nie wykorzystali £akomy i Œwita³a. W odpowiedzi bramce Sparty zagrozili Walczak i Sikora. W 55. min po b³êdzie miejskogóreckiej obrony i zbyt dalekim wyjœciu z bramki Szymczaka na 3:1 podwy¿szy³ G¹szczak. W 82. min po indywidualnej akcji rozmiary pora¿ki Sparty zmniejszy³ Chora³a.

Wysokim zwyciêstwem zakoñczyli debiutancki sezon w III lidze pi³karze Polonii Leszno. W ostatniej kolejce rozgromili w meczu wyjazdowym LKS Czarnylas 6:1. PI£KA NO¯NA

Efektowne po¿egnanie Leszczynianie byli zdecydowanymi faworytami sobotniej potyczki. Nie mog³o byæ jednak inaczej, skoro zmierzyli siê z ostatnim zespo³em w tabeli, który w ca³ym sezonie uzbiera³ ledwie 5 punktów. Do przerwy, mimo znacznej przewagi goœci i ich dobrej gry, by³o jednak tylko 1:0. Worek z bramkami otworzy³ siê dopiero w drugiej po³owie, która odbywa³a siê ju¿ w strugach ulewnego deszczu. W tak fatalnych warunkach znacznie lepiej czuli siê poloniœci. Warto wspo-

mnieæ, ¿e a¿ trzy z szeœciu zdobytych goli uzyskali po rzutach karnych. W ekipie goœci na listê strzelców wpisali siê: po dwa razy £ukasz Pujanek i Maciej Tomkowiak, a tak¿e Jakub Pujanek i Szymon Matuszewski. Leszczynianie zakoñczyli ligowy sezon, ale przed nimi jeszcze Puchar Polski. Udzia³ w nim rozpoczn¹ od meczu z Soko³em w Kleczewie, który odbêdzie siê 17 czerwca. (ceg)

Centra – Piast 1:1

Pierwsza po³owa nale¿a³a do Piasta, który by³ dojrzalszym zespo³em i tylko on stwarza³ groŸne sytuacje w tej czêœci gry. W 25 min. tu¿ przy s³upku strzeli³ z ok. 25 m Kempiñski. Cztery minuty póŸniej kobylinianie wyszli na prowadzenie. Po dalekim doœrodkowaniu w pole karne Kowalskiego pi³kê zgra³ g³ow¹ Kempiñski, a do siatki trafi³ Rejek. Z kolei w 44 min. zdobywca gola zagra³ do Kempiñskiego, ale ten przestrzeli³ w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Po przerwie goœcie, którzy dwa dni wczeœniej rozgrywali mecz PP, opadli z si³. Centra ju¿ w 47 min. mia³a okazjê do wyrównania. Podzia³ punktów zapewni³a sobie w 60. min po b³êdzie Biernata, który straci³ pi³kê i strzale z ok. 20 m Walczaka. PóŸniej dwóch dogodnych sytuacji w Piaœcie nie wykorzystali Kempiñski i Kowalski, natomiast w 81. min goœci od utraty gola uratowa³a poprzeczka. (ceg), J.W.

Klasa okrêgowa

Wis³a – Pogoñ Obra – Czempiñ Orkan – Sokó³-Orkan Grom – Rawia Brenewia – Wielkopolanka Rywal-Ewmar – Mas-Rol Ruch – Kaszczor Racot – Rydzyniak

Tabela

1:1 2:4 3:2 2:2 1:0 1:0 1:6 4:2

1. Obra 1912 Koœcian 29 71 102:23 2. Orkan Chorzemin 29 59 70:36 3. Rawia Rawicz 29 56 63:36 4. PKS Racot 29 56 85:39 5. Wielkopolanka 29 51 62:39 6. Helios Czempiñ 29 47 61:52 7. Pogoñ Œmigiel 29 44 56:45 8. Sokó³ Kaszczor 29 42 70:53 9. Sokó³-Orkan 29 39 52:48 10. Ruch Bojanowo 29 38 46:70 11. Rydzyniak 29 31 33:57 12. Grom Wolsztyn 29 31 38:56 13. Wis³a Borek 29 29 41:50 14. Brenewia Wijewo 29 24 36:67 15. Rywal-Ewmar 29 21 31:91 16. Mas-Rol Sp³awie 29 11 27:115

Fot. E. Baldys ▲ Zwyciêstwem 6:0 nad Obr¹ Koœcian zakoñczyli rozgrywki Wielkopolskiej Ligi Juniorów Starszych pi³karze Polonii Leszno. Wprawdzie do zakoñczenia sezonu pozosta³a jeszcze jedna kolejka, ale podopieczni Jerzego Kubalczyka bêd¹ w niej pauzowali, gdy¿ z ligi wycofa³a siê dru¿yna ze S³upcy. Wiele wskazuje zatem na to, ¿e leszczynianie zajm¹ ostatecznie czwarte lub pi¹te miejsce w tabeli. (ceg)

Klasa A grupa I

Orla – K³os Pelikan – Orze³ Awdaniec – Jantar Sokó³ – Szewa Têcza-Osa – Korona Sarnowianka – Kormoran Lew – Pudliszki

Tabela

grupa II

6:0 4:2 4:0 2:1 1:8 0:2 1:3

1. Orla Jutrosin 25 57 59:19 2. Awdaniec Pakos³aw 25 56 79:28 3. Korona Wilkowice 25 53 73:36 4. Szewa Gostyñ 25 48 75:40 5. K³os Rokosowo 25 47 44:35 6. Sokó³ Chwa³kowo 25 44 65:42 7. Sarnowianka 25 36 39:51 8. Zjednoczeni Pudliszki 25 35 33:32 9. Pelikan Dêbno 25 26 49:54 10. Jantar Strzy¿ewice 25 25 24:53 11. Lew Pogorzela 25 24 32:48 12. Orze³ Lipno 25 17 33:80 13. Kormoran Œw-wa 25 16 25:62 14. Têcza Ziemnice 25 9 43:93

Têcza – Czacz Znicz – Start G³uchowo – Sokó³ W³. Rywal-Klon – Gwiazda Juna-Trans – Orlik GKS – Bucz Boguszyn – Promieñ

Tabela

3:1 5:1 1:6 3:1 2:1 7:1 4:3

1. GKS W³oszakowice 25 54 66:31 2. Rywal-Klon 25 53 63:24 3. Helios Bucz 25 47 57:34 4. Gwiazda Siedlec 25 43 42:40 5. Znicz Obra 25 42 58:39 6.Grom Czacz 25 41 57:40 7. Juna-Trans Oborzyska 25 40 41:33 8. Orlik Kokorzyn 25 38 50:42 9.Sokó³ W³oszak. 25 30 60:62 10. D¹b Boguszyn 25 28 49:63 11. Têcza-Szerment 25 24 43:69 12. Promieñ Krzywiñ 25 23 41:58 13. LZS G³uchowo 25 18 23:51 14. Start Starkowo 25 13 41:105 (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport ŻUŻEL

Nie zadowolili prezesa Podwójne zwycięstwo Leigh Adamsa i Jarka Hampela odniesione w ostatnim biegu zaległego spotkania w Bydgoszczy pozwoliło uratować żużlowcom Unii Leszno jeden punkt. Wicemistrzowie Polski wciąż pozostają jednak bez wygranej w meczu wyjazdowym, a ich postawa nadal nie zadowala prezesa Józefa Dworakowskiego . Bydgoszczanie mocno obawiali się o wynik niedzielnej potyczki. „Gazeta Pomorska” zapowiadając pojedynek z Unią pisała, że dla gospodarzy jego przełożenie to jak przesunięcie o kilka dni wiszącego wyroku. Przede wszystkim dla Zenona Plecha, który oddał się do dyspozycji zarządu. Szkoleniowiec Polonii liczył jednak na przebudzenie swoich zawodników. – Leszczynianie to bardzo mocny przeciwnik, ale w tej lidze każdy może wygrać z każdym – twierdził Plech. W podobnym tonie wypowiadał się także szef bydgoskiego klubu Leszek Tillinger. – Mam nadzieję, że w końcu wszyscy zawodnicy pojadą na miarę oczekiwań. Wierzę, że każdy z nich dołoży punkty do końcowego zwycięstwa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, w drużynie Polonii nie doszło do zmian w składzie. Te nastąpiły natomiast w ekipie „Byków”, w której zabrakło tym razem Damiana Balińskiego. – Myślę, że ta krótka przerwa pomoże Damianowi wrócić szybko do formy – stwierdził Czesław Czernicki. – Nie mam pretensji o odsunięcie od składu, bo w kilku poprzednich meczach byłem najsłabszym zawodnikiem w drużynie. Co było tego przyczyną? Trudno powiedzieć. Byłem u Briana Kargera. Spędziłem w Skandynawii praktycznie dwa tygodnie. Mam nadzieję, że teraz będzie

tylko lepiej. Ostatnie wyniki w ligach szwedzkiej i duńskiej pokazały, że moja forma idzie w górę. Można powiedzieć, że sytuacja została opanowana – wyznał na swojej stronie internetowej Damian Baliński. Trener „Byków” był bardzo ostrożny w przedmeczowych prognozach. – Podchodzimy do rywala z wielką pokorą. Czeka nas naprawdę trudna przeprawa. I tak rzeczywiście było. Po słabym początku goście przegrywali już 9:15. „Byki” zdołały odrobić tę stratę i po X wyścigu było nawet 31:29 dla Unii. Kolejne dwa biegi wygrali jednak bydgoszczanie, którzy przed ostatnim pojedynkiem dnia prowadzili 44:40. Tylko podwójna wygrana dawała wicemistrzom Polski jeden meczowy punkt. Sztuki tej dokonali Adams i Hampel, choć ten ostatni dopiero na dystansie zdołał wyprzedzić Lindbaeka. – Stres przed tym biegiem był naprawdę wielki. Cieszę się, że wytrzymałem ciśnienie, pojechałem na maksa i udało się. Czego zabrakło nam do zwycięstwa? Równej jazdy w całym spotkaniu – przyznał na antenie Radia „Elka” Jarek Hampel. Trener Czesław Czernicki po ostatnim wyścigu nie krył zadowolenia z osiągniętego wyniku. – To jest remis ze wskazaniem na Unię, bo zabrakło nam trochę

szczęścia. Najpierw defekt Przemka Pawlickiego, później taśma Shieldsa, wreszcie brak zrozumienia Krzysia z Przemkiem w dziesiątym biegu. Remis na wyjeździe to jak zwycięstwo. Co innego podział punktów u siebie, który jest zawsze porażką gospodarza. A co o występie Unii w Bydgoszczy sądzi prezes Józef Dworakowski? – Nadal jestem niezadowolony z postawy zawodników. Jeżdżą w kratkę. Daleko im do dyspozycji z 2007 roku. Drużynę czeka jeszcze wiele pracy i na niej muszą się skupić zawodnicy. Po blamażu w Gdańsku prezes Unii zapowiadał, że jeśli zespół nie zdobędzie w spotkaniach z Atlasem i Polonią kompletu punktów to zawodnicy go popamiętają. – Póki co żadnych konsekwencji nie przewiduję – zdradził szef „Byków”. – Drużynie potrzebny jest teraz spokój i skupienie przed kolejnymi meczami. Poza tym nie chcę komentować wydarzeń w Bydgoszczy na odległość. To wymaga rzeczowej, chłodnej analizy. A wszyscy widzieli, jak bardzo zależało Polonii na zwycięstwie.

Polonia – Unia 45:45

Polonia: Jonsson 10 (3,2,0,2,3), Chrzanowski 5 (0,0,1,3,1), Lindbaeck 11 (3,2,2,3,1), Buczkowski 2 (1,1,0,0), Davidsson 7 (3,3,0,1), Woźniak 1 (1), Sajfutdinov 9 (3,1,0,3,2,0). Unia: Hampel 11 (2,3,2,1,1,2), Shields 5 (1,t,2,2,0), Pavlic 2 (0,2,0), Adams 12 (2,1,3,3,3), Kasprzak 9 (2,1,3,1,2), Pawlicki 4 (d,0,3,1,0), Musielak 2 (2,0). (ceg)

Żużlowy klan Pawlickich powiększy się niebawem o kolejnego zawodnika. Rośnie bowiem następca Piotra seniora i Przemka. ŻUŻEL

Naśladuje mistrza Piotrek junior, bo o nim mowa, w listopadzie tego roku skończy dopiero 15 lat, ale po żużlowym torze śmiga niczym wytrawny zawodnik. Okazję do zaprezentowania swoich niemałych już umiejętności miał w ubiegłym tygodniu podczas pierwszej rundy Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski, która odbyła się w Lesznie. Wraz z kilkoma innymi młodymi adeptami „czarnego sportu” wykonał pokazowe jazdy w przerwie zawodów. – Nie ukrywam, że chciałbym się już pościgać na poważnie, ale na razie to niemożliwe, bo nie posiadam jeszcze licencji. Póki co nie mogę się też porównywać z takimi zawodnikami jak Sławek Musielak, mój brat Przemek, Paweł Zmrazlik czy Patryk Dudek, którzy dzisiaj walczyli w mistrzostwach Wielkopolski. Oni są już mocno objeżdżeni, mają też dobre motocykle. Na pewno łatwiej jeździ mi się na leszczyńskim torze, który znam dobrze. Na innych obiektach nie czuję się jeszcze zbyt pewnie – wyznał Piotr Pawlicki junior. A co o jeździe swojego młodszego brata sądzi Przemek Pawlicki. – Piotrek radzi sobie bardzo dobrze. Widać, że trzyma gaz i ma dobrą sylwetkę na motocyklu. On wzoruje się na Adamsie, ale próbuje naśladować Nicki’ego. Mam nadzieję, że bez problemu zda licencję i dołączy do grona zawodników leszczyńskiego V Piotrek Pawlicki ma zadatki na klubu. Tekst i fot. (ceg) dobrego żużlowca.


telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kto wygrał wycieczkę do Paryża i inne atrakcyjne nagrody? Na str. 4 rozwiązanie wielkiego konkursu dla czytelników.

E I K YŃS

T S O G

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

Powiedzmy NIE likwidacji zerówek! Dziś, we wtorek, leszczyńska młodzież jedzie na manifestację pod Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Przyłącz się str. 2 do nich!

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 44 (2092) 09.06-11.06.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

str. 15

Gala 100 firm w Jeziorkach Więcej str. 12-13 Fot. E.Baldys

str. 8

V Za tymi drzwiami doszło do tragedii.

Fot. E.Baldys

w swojej kamienicy przy ul. Chrobrego w Lesznie. O zbrodnię podejrzewany jest 21-letni znajomy kobiety. Ciało denatki znalazł w piątek rano jej 7-letni wnuk. Było zmasakrowane. Kobieta miała na szyi ślady duszenia.

Fot. J.Witczak

Morderstwo w kamienicy Kłócą się o płot i drogę Wybraliśmy 58-letnia Małgorzata Ch. eurodeputowanych została zamordowana w mieszkaniu

Mieczysław Umławski (na zdjęciu) i rodzina Skrzypków z Szymanowa koło Rawicza kłócą się o płot i drogę, na której on stoi. – Oddam sprawę do sądu – grozi jeden. – Tylko na to czekam – odpowiada drugi. str. 6

W Lesznie wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała PO przed koalicją SLD-UP. W samym mieście największym poparciem cieszył się jednak młody kandydat lewicy leszczynianin Grzegorz Rusiecki. Wyniki niedzielnych wyborów na str. 2

Pracownicy na amfie Coraz więcej osób przychodzi do pracy pod wpływem narkotyków str. 7


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

Droga już czynna Zakończono przebudowę drogi powiatowej Gostyń – Poraj – Czachorowo w rejonie gostyńskiej strefy przemysłowej.

▲Członkowie krobskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Seniora „Złota jesień” spotkali się przy ognisku na polanie obok leśniczówki w Karcu. Część artystyczną przygotował kabaret „Za pięć dwunasta”, bawiąc wszystkich w rytm cygańskich melodii. Solenizantki z Klubu Seniora przygotowały pyszne placki, były też kiełbaski z ogniska, kawa, herbata i oranżada. Na spotkanie zaproszono władze samorządowe Krobi oraz terapeutów i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, którzy zaprezentowali zajęcia terapeutyczne paneurytmii – poruszając się w kręgu wykonywali ruchy taneczne do nastrojowej muzyki klasycznej. Paneurytmia poprawia zdrowie fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe. Krobscy emeryci zamierzają wkrótce także skorzystać z możliwości uczestniczenia w takich zajęciach. Mają też zamiar wyjechać na kilka wycieczek, m.in. na Mazury, do Lichenia, Kotliny Kłodzkiej, na festyn w Krzykosach ph. „Emeryci się bawią”. Tekst i fot. ES

▲Około trzech tysięcy seniorów z Wielkopolski zjechało na Świętą Górę, gdzie po raz ósmy gostyński Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował Świętogórskie Spotkanie Seniorów. W ich intencji odprawiona została msza święta w bazylice, którą uświetnił chór Jutrzenka z Borku Wielkopolskiego. Po mszy seniorzy przeszli na plac w klasztornych ogrodach. Tam powitali ich samorządowcy z całego powiatu. Na scenie wystąpiło 19 chórów, które bawiły seniorów muzyką i śpiewem. Były też atrakcje dla podniebienia. Spotkanie dofinansowali: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz gmina Gostyń. Tekst i fot. ES

▲W Zespole Szkół w Piaskach świętowano Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji odbył się konkurs recytatorski „Las w poezji”. Pierwsze miejsce zajęła Tosia Jankowska z kl. VIc, drugie Zuzanna Andrzejewska z VIc, trzecie Ola Michalak z IVb. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i gry dydaktyczne, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc nagrody książkowe. Uczniowie szkoły porządkowali też zanieczyszczoną rzeczkę Malińczę i jej brzegi oraz tereny leśne położone w pobliżu szkoły. Gmina Piaski zapewniła uczestnikom akcji worki na śmieci oraz zajęła się ich wywiezieniem. Tekst i fot. ES

Prace przy przebudowie trwały dwa lata, a ich koszt wyniósł 2.215.777 zł. Pierwszy etap obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Zrealizowano go w czwartym kwartale 2008 roku za 728.340 zł. Połowę tej kwoty sfinansowała gmina Gostyń. Drugi etap prac wykonano w tym roku za 1.487.437 zł. Kwota ta współfinansowana jest w połowie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na przebudowanym odcinku tej drogi wykonano

kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, chodnik, poszerzono jezdnię, ułożono nową nawierzchnię, wykonano nowe oznakowanie pio-

nowe i poziome. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD z Gostynia. ES

Stypendia dla kręglarzy Gmina Gostyń ufundowała stypendia sportowe siedmiorgu sportowcom. Komisja Stypendialna i Nagród sprawdziła 15 wniosków, które wpłynęły do gminy. Część z nich nie spełniała jednak wymogów regulaminowych, określonych w uchwale Rady Miejskiej. Komisja postanowiła o rozdziale pieniędzy uwzględniając osiągnięte wyniki sportowe przez kandydatów, którzy spełnili wszystkie wymogi. Stypendia otrzymywać będą od czerwca do grudnia br. kręglarze, zawodnicy KS Start Gostyń: Jakub Czyżewski – 100 zł miesięcznie, Piotr Katarzyński i Piotr Stachowiak – po 70 zł miesięcznie oraz Piotr Mendyka, Magdalena Osiewicz, Damian Radomski i Łukasz Maciejewski – po 50 zł miesięcznie. Wkrótce ze sportowcami zawarte zostaną umowy stypendialne.

▲W parku przy Domu Dziecka w Bodzewie odbył się po raz dziewiąty festyn rodzinny „Powitanie lata” pod hasłem „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym”. Impreza była okazją do podziękowania rodzinom zastępczym i pracownikom Domu Dziecka za ich całoroczną pracę z dziećmi, którym potrzebne jest zapewnienie opieki i wsparcia. Impreza zgromadziła ponad pół tysiąca osób z powiatu gostyńskiego. Przybyli też na nią uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Muzycznej w Gostyniu. Organizatorzy – Dom Dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie Dziecko przygotowali dla uczestników festynu konkurencje o charakterze rodzinnym, a także strzeleckie. Były też przejażdżki bryczkami, TIR-em i motocyklami. Uczestnicy festynu częstowali się przygotowanymi przez organizatorów kiełbaskami z grilla, bigosem, ciastem, herbatą i kawą. Na zakończenie rozlosowano zestawy upominków. Wśród nich były: rower stacjonarny, sprzęt AGD, aparaty fotograficzne, sprzęt RTV i turystyczny, artykuły i przybory szkolne, zabawki i pluszaki, słodycze. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi oraz kandydatami na rodziców zastępczych. Rozmawiano też z psychologami, pedagogami i pracownikami socjalnymi. Festyn został dofinansowany ze środków ministra pracy i polityki społecznej oraz powiatu gostyńskiego w ramach projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”, realizowanego przez PCPR w Gostyniu. Tekst i fot. ES

ES

Dyżury specjalistów Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach – Marysinie otrzymał dotację od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na projekt z zakresu pomocy społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Dzięki temu może wznowić bezpłatne dyżury, które odbywać się będą w siedzibie ośrodka. W poniedziałki dyżurować będą terapeuta i pracownik socjalny, we wtorki i środy pedagog, w czwartki prawnik, w piątki psycholog. Specjaliści przyjmują codziennie od godziny 13 do 18. – Jeśli osoby zainteresowane uzyskaniem porady specjalisty mają możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny wizyty, prosimy o jej dokonanie pod numerem telefonu 065 573 90 00 – zaznacza Anna Sowula, kierownik BOIK. ES

▲Ośrodek Kultury i biblioteka w Borku Wlkp. zorganizowali konkurs malowania kredą na ulicy pod hasłem „Moje ulubione postacie baśniowe”. Uczestniczyło w nim 365 przedszkolaków i uczniów klas I – III ze szkół podstawowych z gminy Borek Wlkp. Pod okiem wychowawców i opiekunów dzieci tworzyły wielkie obrazy, malując postacie i wydarzenia z bajek. Prace oceniło jury, biorąc pod uwagę pomysłowość, inwencję twórczą i wykonanie. Wśród najmłodszych zwycięską grupą została klasa 0 z SP Zalesie, drugie miejsce zajęła klasa 0 z SP Zimnowoda, trzecie Puchatki z Przedszkola Samorządowego Karolew, czwarte klasa 0 z SP Wycisłowo. Wśród starszych dzieci za najlepszą uznano pracę uczniów klasy III z SP Wycisłowo, drugie miejsce przyznano klasie I z SP Zalesie, trzecie klasie IIIb z SP Borek Wlkp. Przyznano też wyróżnienia w nauczaniu indywidualnym, otrzymali je: Izabela Dopierała, Michał Dopierała i Milena Polaszek. Zwycięskie klasy otrzymały nagrody, a wszystkie pamiątkowe dyplomy. Sponsorami imprezy byli: GKRPA, Spółdzielnia Mleczarska Gostyń, firma Unirol, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, Sezam Borek, Henryk Organik, Genowefa i Hieronim Tacka, Wiesław Kania. Patronat medialny Gazeta „ABC”. Tekst i fot. ES


telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kto wygrał wycieczkę do Paryża i inne atrakcyjne nagrody? Na str. 4 rozwiązanie wielkiego konkursu dla czytelników.

E I K S IAÑ

C ΠO K

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

Powiedzmy NIE likwidacji zerówek! Dziś, we wtorek, leszczyńska młodzież jedzie na manifestację pod Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Przyłącz się str. 2 do nich!

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 44 (2092) 09.06-11.06.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

str. 15

Gala 100 firm w Jeziorkach Więcej str. 12-13 Fot. E.Baldys

str. 8

V Za tymi drzwiami doszło do tragedii.

Fot. E.Baldys

w swojej kamienicy przy ul. Chrobrego w Lesznie. O zbrodnię podejrzewany jest 21-letni znajomy kobiety. Ciało denatki znalazł w piątek rano jej 7-letni wnuk. Było zmasakrowane. Kobieta miała na szyi ślady duszenia.

Fot. J.Witczak

Morderstwo w kamienicy Kłócą się o płot i drogę Wybraliśmy 58-letnia Małgorzata Ch. eurodeputowanych została zamordowana w mieszkaniu

Mieczysław Umławski (na zdjęciu) i rodzina Skrzypków z Szymanowa koło Rawicza kłócą się o płot i drogę, na której on stoi. – Oddam sprawę do sądu – grozi jeden. – Tylko na to czekam – odpowiada drugi. str. 6

W Lesznie wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała PO przed koalicją SLD-UP. W samym mieście największym poparciem cieszył się jednak młody kandydat lewicy leszczynianin Grzegorz Rusiecki. Wyniki niedzielnych wyborów na str. 2

Pracownicy na amfie Coraz więcej osób przychodzi do pracy pod wpływem narkotyków str. 7


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Wygrała ,,trójka’’ W sali sportowej Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie rozegrano wielobój sprawnościowy szkół pn. „Edukacja ku bezpieczeństwu powszechnemu”. Sześcioosobowe drużyny rywalizowały w pięciu konkurencjach: gaszenie pożaru, praca w zespole, pierwsza pomoc, bieg z piłkami, gra w warcaby. Zwyciężył Zespół Szkół nr 3 w Kościanie, który triumfował zarówno w kategorii szkół podstawowych (skład zwycięskiej ekipy: Sebastian Orzełkiewicz, Dawid Kubiak, Krzysztof Szymański, Aleksandra Frąckowiak, Agnieszka Babiaczyk, Zuzanna Chołoj, opiekun Tomasz Majchrzak), jak i gimnazjów

(reprezentacja: Kajetan Majchrzak, Patryk Kubicki, Tomasz Heese, Agnieszka Golembka, Jolanta Zapłata, Agnieszka Szłapka, opiekun Beata Stasińska). Na drugim miejscu uplasował się Zespół Szkół nr 1, a na trzecim Zespół Szkół nr 4. Dla najlepszych szkół były puchary, a dla wszystkich uczestników wieloboju pamiątkowe dyplomy. Ponadto uczestnicy otrzymali upominki, a najlepsi cenne nagrody. Opiekunom drużyn przekazano podziękowania, pamiątkowe medale i upominki. Organizatorem wieloboju był burmistrz Kościana, jako szef Obrony Cywilnej miasta. Tekst i fot. (dab)

Oszczędzanie energii Celem konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, na który nadesłano 65 grupowych prac z 7 szkół, była promocja wiedzy o energii i środowisku oraz zachęcanie do racjonalnego gospodarowania nią. W kategorii uczniów klas I-III pierwsze miejsca ex aequo zajęli uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie: Jędrzej Kaniewski, Wojciech Grzelka, Eryk Apolinarski, Łukasz Michalak, Adam Bartkowiak i Zuzanna Duszak. Drugie miejsca zajęli uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie: Łukasz Lucerek, Paweł Piotrkowski, Adrian Stefaniak, Maciej Kuta, Aleksander Papież i Dominik Drost. Trzecie miejsce przy-

Lubi wymyślać tytuły W sympatycznej, swobodnej atmosferze odbyło się spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Kościanie z Barbarą Kosmowską. Pisarka znakomicie nawiązała kontakt z uczestnikami spotkania, wśród których dominowały panie. Gościa chwalono za to, że jest świetnym obserwatorem życia. – Wiele osób odbierało ,,Teren prywatny’’ jako moją powieść autobiograficzną. Fabuły dostarczyły mi moje przyjaciółki i moi podopieczni – powiedziała Barbara Kosmowska, dodając, że jest kuratorem społecznym. Obecne na spotkaniu panie wypytywały o bohaterów, szczególnie właśnie tej książki. Barbara KosmowV Na zakończenie spotkania Barbara Kosmowska zdradziła, że dla ska podpisywała książki.

V „Zasłużeni dla Miasta i Gminy Śmigiel” Marian Kasperski i Tadeusz Ilmer oraz Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Śmigiel Tadeusz Mulczyński.

Uroczysta sesja w Śmiglu Śmigiel i węgierskie miasto Balatonfüzfö zawarły porozumienie o partnerskiej współpracy. Podpisy pod dokumentem ratyfikującym umowę złożyli podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej burmistrzowie obu gmin: Wiktor Snela i Majorné Kiss Zsuzsanna. Podpisanie polsko-węgierskiej współpracy poprzedziła prelekcja wygłoszona przez Iwonę Bereszyńską, przewodniczącą Rady Powiatu, poświęcona kontaktom międzynarodowym ziemi kościańskiej. Świadkami tego wydarzenia byli m.in. przedstawiciele samorządów, władz powiatu i Urzędu Marszałkowskiego, senator Małgorzata Adamczak

V Na zdjęciu bieg z piłkami.

Z inicjatywami poświęconymi oszczędzaniu energii wystąpił powiat kościański. Przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Kościanie rozdawano żarówki energooszczędne. Ponadto podsumowano konkurs plastyczny pod hasłem „Oszczędzając energię dbamy o środowisko”. W ramach kolejnej akcji „Powiat Kościański dba o środowisko” przechodnie otrzymywali bezpłatnie energooszczędne świetlówki wraz z listami zachęcającymi do oszczędzania energii. Otrzymają je także wszyscy uczniowie klas drugich w szkołach podstawowych powiatu kościańskiego.

V Burmistrzowie obu gmin: Śmigla – Wiktor Snela i Majorné – Kiss Zsuzsanna podpisują umowę o partnerstwie.

padło uczniom Szkoły Podstawowej w Racocie: Izabelli Wierzbińskiej i Erykowi Długoszowi. W kategorii uczniów klas IV – VI najwyżej oceniono pracę Marii Piszcz i Soni Jakubiak (SP Czempiń). Drugie miejsce zajęli: Piotr Michalski, Filip Flieger oraz Norbert Mikuła (ZS nr 1 Kościan). Trzecie miejsce przypadło: Aleksandrze Dykcik, Wiktorii Tic i Urszuli Walińskiej (ZS nr 1 Kościan). Ponadto wyróżniono: Jakuba Sikorę, Jakuba Koniecznego i Krystiana Kuczyńskiego z Zespołu Szkół w Lubiniu. Laureaci odebrali nagrody z rąk Andrzeja Jęcza, starosty kościańskiego, Iwony Bereszyńskiej, przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego oraz Romualda Wojtkowiaka, wiceprezesa firmy Philips, która nagrody ufundowała. (dab) dorosłych pisze się jej łatwiej. Zupełnie inaczej niż dla młodzieży. – Muszę ,,usiąść w ich ławce’’. Muszę w powieści udowodnić, że jestem przyjacielem młodych albo przynajmniej ich dobrą znajomą. U czytelnika dorosłego mogę sobie pozwolić na kokieterię, u młodego nie. Pisanie dla młodzieży wymaga bardzo dużej szczerości – wyjawiła B.Kosmowska. Pisarka zdradziła, że teksty, które uznaje za złe, wyrzuca do kosza. Jedna z książek, którą napisała, nigdy się nie ukaże, bo jej zdaniem jest zbyt słaba. W pisaniu powieści najbardziej lubi wymyślanie tytułów. Dodajmy, że książka „Teren prywatny” wygrała konkurs literacki „Dziennik polskiej Bridget Jones”, zorganizowany przez wydawnictwo Zysk i S-ka. Natomiast powieść „Buba” B. Kosmowskiej zdobyła nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie na powieść dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Uwierz w siłę wyobraźni”. (dab)

oraz delegacja węgierska w składzie: dr Keil Kalman – zastępca burmistrza Balatonfüzfö, dr Takács László – sekretarz, Szabóki Sándor – radny, Kovács István – komendant straży pożarnej, Bandiné Liszt Amália – dyrektor szkoły. Podczas sesji wręczono też odznaczenia przyznane przez śmigielskich radnych i samorząd Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Aktu dekoracji dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Jan Józefczak wraz ze swoim zastępcą Stanisławem Pawlakiem oraz burmistrzem. W tym roku medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel” otrzymali Marian Kasperski na wniosek Gminnego Związku Rolników, Kółek i

Organizacji Rolniczych w Śmiglu i Tadeusz Ilmer, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu na wniosek Śmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego. Natomiast Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Śmigiel został Tadeusz Mulczyński na wniosek Zarządu Klubu Sportowego Pogoń 1929. Uhonorowane zostało także Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne. Jego prezes Witold Omieczyński odebrał z rąk Jacka Bartkowiaka, dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, przyznaną towarzystwu. LL

To trzeba zobaczyć!

V Od lewej malarze Kirill Datsouk i Asija Ouziakowa z opiekunem kaplicy Tolkiem Szulcem. Do 21 czerwca w śmigielskiej poewangelickiej kaplicy można obejrzeć obrazy dwójki młodych artystów z Sankt Petersburga – Asiji Ouziakowej i Kirilla Datsouka. Na uroczystym otwarciu wystawy, na której zaprezentowano 50 prac – portretów, pejzaży, martwych natur i architektur – powstałych w

Rosji, Egipcie, Grecji, Francji, Polsce, Czechach oprócz rosyjskiego malarstwa nie zabrakło rosyjskiej muzyki i francuskiego wina. Wystawę można zwiedzać po uprzednim kontakcie telefonicznym z Tolkiem Szulcem, opiekunem kaplicy – pod nr. 065 518-93-96 lub 065 518-02-73. LL

Powiatowe stypendia Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznał 39 stypendiów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu oraz Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie i Nietążkowie. Stypendia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrówny-

wanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Służą one wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. Dotacja celowa na stypendia wyniosła 97.500 zł. Maksymalną kwotę stypendium w skali roku szkolnego ustalono na 2500 zł, czyli 250 zł na miesiąc. Każdy stypendysta zobowiązał się do wykorzystania przyznanego stypendium na cele edukacyjne. (dab)


telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Kto wygrał wycieczkę do Paryża i inne atrakcyjne nagrody? Na str. 4 rozwiązanie wielkiego konkursu dla czytelników.

E I K IC

RAW

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

Powiedzmy NIE likwidacji zerówek! Dziś, we wtorek, leszczyńska młodzież jedzie na manifestację pod Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Przyłącz się str. 2 do nich!

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 44 (2092) 09.06-11.06.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

str. 15

Gala 100 firm w Jeziorkach Więcej str. 12-13 Fot. E.Baldys

str. 8

V Za tymi drzwiami doszło do tragedii.

Fot. E.Baldys

w swojej kamienicy przy ul. Chrobrego w Lesznie. O zbrodnię podejrzewany jest 21-letni znajomy kobiety. Ciało denatki znalazł w piątek rano jej 7-letni wnuk. Było zmasakrowane. Kobieta miała na szyi ślady duszenia.

Fot. J.Witczak

Morderstwo w kamienicy Kłócą się o płot i drogę Wybraliśmy 58-letnia Małgorzata Ch. eurodeputowanych została zamordowana w mieszkaniu

Mieczysław Umławski (na zdjęciu) i rodzina Skrzypków z Szymanowa koło Rawicza kłócą się o płot i drogę, na której on stoi. – Oddam sprawę do sądu – grozi jeden. – Tylko na to czekam – odpowiada drugi. str. 6

W Lesznie wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała PO przed koalicją SLD-UP. W samym mieście największym poparciem cieszył się jednak młody kandydat lewicy leszczynianin Grzegorz Rusiecki. Wyniki niedzielnych wyborów na str. 2

Pracownicy na amfie Coraz więcej osób przychodzi do pracy pod wpływem narkotyków str. 7


Redaguje Jacek Witczak e-mail: witczak@gazetaabc.pl

AKTUALNOŒCI RAWICKIE

3

WolnoϾ i co jeszcze?

Co po SEWS?

W³adze Rawicza i tamtejszego powiatu bêd¹ stara³y siê pomóc pracownikom likwidowanego zak³adu SEWSPolska. Za³oga fabryki, mimo pikiety, nie wywalczy³a zmiany decyzji koncernu. Zwalniani pracownicy dostan¹ natomiast (oprócz ustawowych odpraw) odszkodowania po 10.000 z³ na rêkê, a 350 osób z reszty za³ogi gwarancjê pracy w zak³adzie SEWS w Lesznie. Podczas pikiety g³ównym problemem dla zak³adu, a jednoczeœnie kart¹ przetargow¹ za³ogi by³o blokowanie wjazdu na teren fabryki ciê¿arówkom przywo¿¹cym g³ówne komponenty do produkcji samochodowych wi¹zek elektrycznych oraz tirom przyje¿d¿aj¹cym po odbiór gotowych wyrobów. Szefowie zak³adu zdawali sobie sprawê, ¿e dalsze uniemo¿liwianie dostaw materia³ów grozi zaprzestaniem produkcji. Dlatego za zakoñczenie blokady zaproponowali ka¿demu pracownikowi po 4000 z³ jako dodatek do ustawowych odpraw. Taka kwota mia³a byæ jednak wyp³acana tylko wtedy, gdyby fiaskiem zakoñczy³y siê negocjacje w sprawie odszkodowañ albo w przypadku, gdyby odszkodowania mia³y byæ mniejsze ni¿ 4000 z³. Zwi¹zkowi zawodowemu NSZZ Solidarnoœæ dzia³aj¹cemu w zak³adzie podpisane porozumienie trudno uznaæ za sukces czy spe³nienie oczekiwañ. Wszak decyzja o likwidacji zak³adu jest nieodwo³alna. – Mo¿emy byæ zadowoleni z tego, ¿e koncern poszed³ na ustêpstwa w sprawie odszkodowañ – mówi Grzegorz Krzy¿anowski, szef zwi¹zku. – Z obu stron to pewnego rodzaju kompromis. W sprawie likwidowanego zak³adu z w³adzami Rawicza i tamtejszego powiatu spotkali siê m.in.: Rafa³ Grupiñski – minister w kancelarii premiera oraz S³awomir Majman – wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która ma szukaæ inwestora sk³onnego przej¹æ zwalnianych pracowni-

ków SEWS-P. – Pomo¿emy agencji w rozpoznaniu obiektów zak³adu SEWS, a wiêc do jakiego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej najlepiej by siê nadawa³y – mówi Tadeusz Paw³owski, burmistrz Rawicza. – Nie wiemy jednak, czy koncern Sumitomo bêdzie chcia³ je sprzedaæ. Odpowiedzi w tej sprawie bêdziemy szukaæ poprzez Ambasadê Polsk¹ w Japonii. W spotkaniu z w³adzami powiatu uczestniczyli tak¿e przedstawiciele Powiatowego i Wojewódzkiego Urzêdu Pracy. Omawiano sytuacjê na lokalnym rynku pracy i zmiany, które mog¹ na nim nast¹piæ w najbli¿szym czasie. Mówiono o strukturze zatrudnienia w rawickim zak³adzie SEWS, potencjale zawodowym i kwalifikacjach pracowników. – Wszystko po to, ¿eby pomóc im w znalezieniu innej pracy – t³umaczy Zygmunt Wolny, rawicki wicestarosta. – Szacujemy, ¿e wœród zwolnionych pracowników zak³adu bêdzie mniej wiêcej 600 mieszkañców naszego powiatu. Nie mamy w powiecie wielu zak³adów przemys³owych, a sektor rolno-spo¿ywczy nie jest w stanie wch³on¹æ wszystkich osób, które strac¹ pracê w zak³adzie SEWS. W dodatku w najbli¿szym czasie redukcje zatrudnienia dotkn¹ te¿ innych firm. Z ich zapowiedzi wynika, ¿e zwolnionych zostanie oko³o 50 osób. Rozmowy w starostwie dotyczy³y tak¿e pakietu ustaw antykryzysowych, które maj¹ wspomóc firmy prze¿ywaj¹ce problemy ekonomiczne oraz funduszy pomocowych dla bezrobotnych. Minister Grupiñski i wicedyrektor WUP zapewnili, ¿e takich œrodków dla mieszkañców powiatu rawickiego nie zabraknie, ¿e bêd¹ one kierowane w wysokoœci odpowiadaj¹cej rzeczywistym potrzebom. J.W.

Likwidacja zak³adu SEWS to tak¿e strata dla gminy oko³o 200.000 z³ rocznie z podatku od nieruchomoœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Niby niedu¿o, ale taka kwota ,,piechot¹ nie chodzi’’. Inne skutki uboczne? Mniejszy nap³yw gotówki na lokalny rynek. Utrata pracy mo¿e prze³o¿yæ siê na ograniczenie zakupów w sklepach i korzystanie z us³ug przez tych, którzy strac¹ Ÿród³o zarobków. 10.000 z³ na rêkê to tylko jednorazowy zastrzyk gotówki. Szybko siê rozejdzie. Na bie¿¹ce wydatki. Na co jeszcze mo¿na je wydaæ? Ponoæ niektórzy w ramach odreagowania stresu myœl¹ o zafundowaniu sobie wycieczek. Mo¿e do Japonii?

walczyliœmy wolnoœæ, te¿ mo¿emy siê wiedzieæ, ¿e Polska wolnoœæ jest zaze sob¹ nie zgadzaæ. Wolno nam. Ale k³amana. ¯e na pomniku ksiêdza Ponie ¿yczê nikomu, ¿ebyœmy znów pie³uszki w Czêstochowie s¹ tylko musieli siê jednoczyæ któregoœ 4 daty jego urodzenia i œmierci, a nie ma napisu, ¿e zosta³ zamêczony czerwca. Przemawia³ tak¿e starosta Zdzi- przez bezpiekê. Na pewno powies³aw Maækowiak. Przytacza³ spo- dzia³by jeszcze wiêcej. Protestowa³ strze¿enia minionego czasu. Wyra- przeciwko odmowie prawa do zabrazi³ nadziejê, ¿e 4 czerwca stanie siê nia g³osu. Mówi³, ¿e skoro demokracja, to mo¿e podejœæ do mikrofonu. œwiatowym dniem wolnoœci. G³os zabra³ równie¿ Bronis³aw Zgrzyt na uroczystoœci. Pozwolono Lachowicz, pierwszy burmistrz Ra- mu tylko daæ do odczytania hymn J.W. wicza po upadku komunizmu. Solidarnoœci. Wspomina³, jak to by³o, kiedy rodzi³a siê wolna Polska. Jak wtedy dzia³a³a Solidarnoœæ. Jak by³o w Rawiczu. I co sta³o siê póŸniej. Przemawiali te¿ inni solidarnoœciowi dzia³acze, dawni opozycjoniœci. W tych samych tonach. Chcia³ jeszcze przemawiaæ W³adys³aw Trawiñski, rawicki regionalista. Tak¿e Fot. J. Witczak cz³owiek tamtych dni. I nie tylko. I 4 czerwca 1989 roku w Rawiczu urodzi³ siê DomiNie dopuszczono nik Kusztelak. Zosta³ zaproszony na uroczystoœæ w go do g³osu. Nie ratuszu. Symboliczny gest. Od burmistrza otrzyma³ paby³ przewidziany mi¹tkowy dyplom i upominki. Sympatyczny gest. Czy w harmonogra- on i inni w jego wieku zrobi¹ wiêcej przez nastêpnych mie. Chcia³ po- 20 lat?

Wspominki, wspominki. Gadu-gadu. Jacy to jesteœmy dzielni, ile siê nacierpieliœmy w naszej historii. ¯e wojna by³a. I komuna. ¯e zwyciê¿yliœmy pod Grunwaldem. I Turków pokonaliœmy. Ile to nam zawdziêcza Europa. Ile w nas heroizmu. Jak to umiemy siê zjednoczyæ i sprê¿yæ (tak siê sprê¿yliœmy, ¿e po upadku komuny koñczymy drugi kilometr autostrady). I tak od 20 lat. Od zawsze. Od rocznicy do rocznicy. Tu obchody, tam obchody. Za to pomniki rosn¹ jak grzyby po deszczu. Co zmieni³o siê w Polsce i co zyskaliœmy przez te 20 lat? Jacy jesteœmy? Czy, jak niedawno powiedzia³ ksi¹dz Henryk Jankowski, by³ to tylko ,,czas strasznej cha³tury’’? Jak dziœ wygl¹da nasza rzeczywistoœæ? Czy mo¿emy byæ z czegoœ dumni? Jakie s¹ nasze zdobycze? W koñcu 20 lat to szmat czasu. Jak go wykorzystaliœmy? Jak nas widz¹ w Europie, na œwiecie? Holland? Aaaa, Poland! Taka przaœna Polska nasza. No bo co innego? Orze³ w koronie, Wa³êsa (ju¿ nie ten), Jan Pawe³ II. Policja zamiast milicji. Ju¿ nie pa³uj¹. Teraz ju¿ delikatnie, na paluszkach, obchodz¹ siê jak z jajkiem. Tylko oœmielaj¹ chuliganów. W zamian bandytyzm na ulicach, rozwydrzenie m³odzie¿y – takie wychowanie. Rozwalone drogi. Autostrady na papierze. Odrzucaj¹ce wygl¹dem poci¹gi i dworce kolejowe. Rozklekotane autobusy – takie same jak 30 lat temu. Wci¹¿ ¿ywa biurokracja. Bezrobocie (ponoæ w PRL-u te¿ by³o, ale ukryte). Bieda stanowi¹ca podstawê piramidy spo³eczeñstwa. Opiesza³e s¹dy, w których na sprawiedliwoœæ i zadoœæuczynienie czeka siê latami. Walka o teczki. IPN tropi¹cy TW. Bezinteresowne podk³adanie œwini. Zawiœæ. Nasze cechy narodowe. Utopieni we w³asnym piekie³ku. Niekoñcz¹ce siê swary w parlamencie. Lokalne sesje, w czasie których na usta ciœnie siê pytanie: „I po co chodziæ do cyrku?”. Premier, który graæ w pi³kê potrafi. Czy powieli dokonaniow¹ marnoœæ innych premierów? Ale w koñcu wolnoœæ i demokracja! Mo¿na rzuciæ petard¹, podpaliæ oponê, daæ komuœ w… Wiêcej przestrzeni, bo pó³tora miliona Polaków wyjecha³o ¿yæ godniej. No i jesteœmy w Unii! P³yn¹ pieni¹dze, miliardy euro. Nowoczesnoœæ w domu i zagrodzie. Fakt, nadrobiliœmy cywilizacyjne zapóŸnienia. Wodoci¹gi na wsiach, kanalizacje sanitarne, oczyszczalnie œcieków, automatyczne centrale telefoniczne z wyjœciem na ca³y œwiat, bez koniecznoœci zamawiania rozmowy z Rawicza do Miejskiej Górki (tak by³o!). Internet. I pr¹du ju¿ nie wy³¹cz¹, chyba ¿e w ramach ,,bie¿¹cej konserwacji’’, ale te¿ znienacka. W sklepach pe³ne pó³ki. Markety na ka¿dym rogu. G³ównie te tanie. I lumpeksy – tani Armani. Szko³y, w których pó³ roku to wolne. Nowe programy nauczania. Có¿, ¿e u dzieci coraz gorzej z czytaniem i pisaniem, sensownym u³o¿eniem kilku zdañ, napisaniem najprostszego opowiadania. No wiêc co dzisiaj powiemy? Jak sami siê ocenimy? Komu dziêkowaæ? Chyba tylko Platiniemu – do Euro 2012 zrobimy wiêcej ni¿ przez 20 lat. Czy Polska dziœ brzmi dumnie?Zostawiam to do refleksji.

Fot. J. Witczak  Przed Rawiczem na krajowej ,,pi¹tce” od strony Leszna rozpoczê³a siê przebudowa skrzy¿owania z ul. Rzemieœlnicz¹. PóŸniej miêdzy stacj¹ paliw Orlen i Gimnazjum w Sierakowie budowane bêdzie rondo. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawc¹ prac Przedsiêbiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Koszt robót wyniesie oko³o 3.500.000 z³. Przebudowa skrzy¿owania ,,pi¹tki’’ z ul. Rzemieœlnicz¹ potrwa dwa miesi¹ce. Jezdnia zostanie poszerzona, powstan¹ pasy skrêtu w tê ulicê i w³¹czenia siê z niej do ruchu na krajówce. Ponadto na odcinku 640 m w stronê Leszna po³o¿ony zostanie nowy asfalt. Budowa ronda o œrednicy 30 m potrwa do paŸdziernika. Rondo bêdzie po³¹czone z krzy¿ówk¹ ,,pi¹tki’’ i ul. Rzemieœlniczej chodnikiem wraz ze œcie¿k¹ pieszo-rowerow¹. Rozpoczêcie budowy ronda oznaczaæ bêdzie powa¿ne utrudnienia komunikacyjne. Zamkniêty zostanie wjazd i wyjazd na ,,pi¹tk꒒ z ul. Przyjemskiego oraz w stronê £aszczyna. Ruch odbywaæ siê bêdzie tylko w prostym kierunku. Na razie przejazdy na krajówce odbywaj¹ siê wahad³owo, udaje siê unikn¹æ wiêkszych korków. I

Fot. J. Witczak IPikieta przed rawickim zak³adem SEWS-Polska trwa³a 10 dni. Po zawarciu porozumienia jej oznaki zwiniêto.

20 lat temu upad³ w Polsce komunizm – tak przyjê³o siê mówiæ. Co tak naprawdê oznacza data 4 czerwca 1989 roku? Narodziny wolnoœci, odzyskanie niepodleg³oœci, wspomniany upadek komunizmu? A mo¿e to zwyk³a rocznica wyborów do Sejmu kontraktowego? Ka¿dy mo¿e sobie wybraæ to, co mu pasuje. Wszak wolnoœæ i demokracja. W Rawiczu te¿ obchodzono tê rocznicê. No, mo¿e nie wszyscy. Po mszy i z³o¿eniu kwiatów pod pomnikiem ¯o³nierza Polskiego w ratuszu zorganizowano okolicznoœciow¹ uroczystoœæ z udzia³em w³adz powiatu i gminy, by³ych dzia³aczy Solidarnoœci, ludzi tamtych dni. Przemawia³ burmistrz Tadeusz Paw³owski. Zaznaczy³, ¿e zmiany w Polsce spowodowa³y, i¿ jeden po drugim zaczê³y kruszyæ siê mury we wszystkich ,,demoludach’’. Podkreœli³, ¿e Czerwca 1989 roku nie by³oby bez tego, co powiedzia³ Jan Pawe³ II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. – Wolnoœæ zapocz¹tkowana 20 lat temu nios³a ze sob¹ nadzieje – mówi³. – Czy one siê spe³ni³y? Zawsze, niezale¿nie od ustroju, bêd¹ bogatsi i biedniejsi, sprytni i ma³o zaradni, wykszta³ceni i niedouczeni. Ci ,,gorsi’’ zawsze bêd¹ zazdroœciæ tym ,,lepszym’’. Wolnoœæ nie oznacza jednak raju na ziemi. Nie oznacza braku ró¿nic. Przeciwnie, oznacza prawo do ich wyra¿ania. Dlatego, kiedy wy-

Gazeta ABC 9 czerwca 2009  

Gazeta ABC 9 czerwca 2009