Page 1

Unia - Atlas 49:41

telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Czym może się pochwalić Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu str. 5

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 40 (2088) 26.05-28.05.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Byki wygrały, ale nie zachwyciły Punkty dla Unii zdobywali: Hampel – 11 Baliński – 3 Adams – 11 Shields – 8 Kasprzak – 10 Pawlicki – 4 Pawlic – 2 str. 24

Piją tylko wodę, wyglądają coraz gorzej IPN czepia się ulic Śmierć przy maszynie

W piątek w LFP zginął jeden z pracowników. Został uderzony przez urządzenie, które obsługiwał. str. 8

Instytut Pamięci Narodowej domaga się od władz Rawicza zmiany nazw ulic Zygmunta Berlinga i XXX-lecia PRL, bo kojarzą się z dawnym systemem. W środę radni zdecydują, co zrobić z niechcianymi patronami. str. 9

Starość w Promyku

Ślub w San Francisco Ania Raus, córka Bożeny Raus, dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej, wzięła ślub w San Francisco str. 7

Fot. E.Baldys

W Jemielnie powstał pierwszy w regionie leszczyńskim prywatny str. 12-13 dom dla starszych ludzi

Minął tydzień, odkąd Konrad Wilczyński z Gostynia i Anna Kubis z Krzycka Wielkiego rozpoczęli głodówkę w Urzędzie Celnym w Lesznie. Protestują przeciwko gigantycznym akcyzom naliczonym im przez celników. str. 8 pyszne kanapki

warzywa

orzeźwiająca kawa

owoce

soki i napoje

i wiele innych zawsze świeżych produktów...

Leszno ul. Niepodległości 70


2

Trwa pikieta przed rawickim SEWS

AKTUALNOŒCI

Nie spoczniemy! Pikieta ma potrwaæ do pi¹tku albo d³u¿ej. Zorganizowa³ j¹ NSZZ Solidarnoœæ dzia³aj¹cy w SEWS-Polska. W pi¹tek zak³ad by³ nieczynny. Wszyscy pracownicy wziêli jednodniowy urlop na ¿¹danie i uczestniczyli w proteœcie. W firmie by³o tylko jej kierownictwo i ochrona.

Od koñca ubieg³ego roku pracê w rawickim zak³adzie straci³o ju¿ kilkaset osób. Pozosta³o oko³o 1200 pracowników. Zwolnienia trwaj¹. Tylko gdzieœ 300 osób ma otrzymaæ propozycjê pracy w zak³adzie w

– Jeœli likwidacja zak³adu podyktowana jest tylko wzglêdami ekonomicznymi, to rz¹d móg³by wp³yn¹æ na jej zmianê szybko uchwalaj¹c ustawy antykryzysowe. Wtedy firma mog³aby otrzymaæ dop³aty do wyna-

Naszej kochanej Mamie, Zofii John z Ujazdowa składamy

Dniu Matki

w najserdeczniejsze słowa miłości, szacunku i wdzięczności. Żyj z nami długo, zdrowa i uśmiechnieta. Będziemy zawsze pamiętać, jak wiele dobrego dla nas zrobiłaś.

Fot. Marek Chwistek

Od pi¹tku przed rawick¹ fabryk¹ SEWS-Polska pikietuj¹ jej obecni i byli pracownicy. Nie zgadzaj¹ siê na likwidacjê zak³adu i zwolnienie za³ogi.

Brakuje słów, by podziękować…

Wdzięczne dzieci: Anna, Maria, Roman, Marek, Piotr i Paweł

Miecz do seppuku

Mimo deszczu w pikiecie wziê³o udzia³ oko³o 800 osób. Przyjechali liderzy Solidarnoœci z Leszna – Karol Pabisiak i Wielkopolski – Jaros³aw Lange, a tak¿e zwi¹zkowcy z kilkunastu firm regionu. By³ te¿ senator Piotr Kaleta i burmistrz Rawicza Tadeusz Paw³owski. Uczestnicy deFot. autor monstracji skans Na bramach zak³adu wisz¹ transparenty, które za³oga przynios³a na pi¹tkow¹ pikietê. dowali has³a: ,,Wstyd, wstyd!’’, ,,Chcemy pracy!’’, grodzeñ dla pracowników i wprowa,,Gdzie twój honor Sumitomo?!’’. Lesznie. Podczas weekendu fabryka by³a dziæ elastyczny czas pracy – t³umaWiele innych mieli wypisanych na czy Tadeusz Paw³owski, burmistrz zamkniêta, ale pikietuj¹cy trwali na transparentach. Odœpiewali hymn posterunku. Od wczoraj produkcja z Rawicza. – Je¿eli natomiast decyzja narodowy. Zwi¹zkowcy przekazali kierow- powrotem ruszy³a. Do po³udnia pi- o zamkniêciu fabryki wynika ze stranictwu firmy petycjê z postulatami kietuj¹ pracownicy id¹cy na drug¹ tegii koncernu Sumitomo, to parlaza³ogi. Chc¹ zmiany decyzji o likwi- zmianê, po po³udniu ludzie wycho- mentarzyœci zapowiedzieli interwencjê w resorcie gospodarki na rzecz dacji zak³adu, wyp³aty odszkodowañ dz¹cy z pierwszej zmiany. – Protestujemy przez ca³¹ dobê – pozyskania dla Rawicza inwestora, zwalnianym pracownikom w wysoktóry sk³onny by³by zatrudniæ znaczkoœci 18-miesiêcznego wynagrodze- zaznacza Tomasz Bogusiewicz, n¹ liczbê osób. cz³onek Zarz¹du NSZZ Solidarnia oraz pokrycia kosztów poszukiJACEK WITCZAK noœæ. – Liczymy, ¿e ludzi bêdzie jak wania przez nich nowej pracy. najwiêcej. Mo¿e przyjœæ ka¿dy, choæPostulaty wrêczono Araki Tetsuaki, generalnemu mened¿erowi by na godzinê czy dwie. Tak¿e rodziSEWS-Polska. Ten obieca³, ¿e prze- ny pracowników albo mieszkañcy ka¿e je szefostwu w g³ównej siedzi- miasta, którzy nie s¹ zwi¹zani z zabie Sumitomo-Europe w Anglii. k³adem. To powinna byæ wspólna Tylko dwóch kandydatów ubieZwi¹zkowcy zanieœli Japoñczykowi sprawa dla ca³ego Rawicza, bo li- ga³o siê o rolê króla Stanis³awa kwidacja fabryki odbije siê negatywtak¿e... miniaturow¹ plastikow¹ atraLeszczyñskiego. pê miecza s³u¿¹cego do pope³nienia nymi skutkami w ca³ym mieœcie. Wygra³ Maciej Siadek z Leszna, – Nie wpuszczamy samochodów seppuku. który zagra monarchê podczas imprzyje¿d¿aj¹cych pod odbiór produkprezy Powrót Króla, która 8 i 9 sierpcji, w sobotê zatrzymaliœmy jednego Tir nie wyjecha³ z zak³adu nia odbêdzie siê w Lesznie i Rydzytira – dodaje Grzegorz Krzy¿aPodczas pikiety odczytano telenowski, szef zwi¹zku. – Jeœli bêdzie nie. Jej organizatorem jest Organigram od pos³a Jana Dziedziczaka, w trzeba, zablokujemy zak³ad nawet zacja Turystyczna Leszno-Region. którym kilka razy pojawia siê naprzez miesi¹c. zwa... Sumimoto zamiast Sumitomo. Pose³ zaznacza³ w piœmie, ¿e gdyby Rz¹d mo¿e pomóc koncern uprzedzi³ znacznie wczeO planowanym zamkniêciu œniej o likwidacji zak³adu, mo¿na by³oby zaplanowaæ dzia³ania os³ono- SEWS zosta³ poinformowany minister gospodarki Waldemar Pawlak. we dla za³ogi.

W roli króla

Maciej Siadek ma 37 lat, pracuje w jednej z leszczyñskich firm. Wczeœniej nie mia³ doœwiadczeñ aktorskich, a udzia³ w castingu na króla potraktowa³ jak zabawê. Za dwa dni pracy w koronie otrzyma 600 z³.

lm, fot. archiwum

Bêdzie rekord uczestników

Na liœcie uczestników IV Leszczyñskiego Maratonu Rowerowego, który odbêdzie siê 30 maja, jest ju¿ 703 kolarzy i rowerzystów, w tym 56 pañ. W ubieg³ym roku wystartowa³o o 200 mniej, a i tak by³ to najliczniej obsadzony maraton szosowy w Polsce. Organizatorzy zaprzestali ju¿ przyjmowania zg³oszeñ drog¹ internetow¹, ale uczestnicy bêd¹ mogli zapisaæ siê w biurze zawodów na terenie Centralnej Szko³y Szybowcowej w Lesznie, które czynne bêdzie w pi¹tek w godz. 15-21 oraz w sobotê ju¿ o godz. 6. Start pierwszej 6-osobowej grupy kolarzy nast¹pi o godz. 7.30, a kolejne startowaæ bêd¹ co minutê. W pierwszej kolejnoœci na trasê wyru-

sz¹ osoby, które zadeklarowa³y przejechanie 230 km, a nastêpnie zapisane na dystanse 160 i 80 km. Zawodników obowi¹zuj¹ sztywne kaski kolarskie. Impreza odbywa siê przy otwartym ruchu drogowym, dlatego ka¿dy zobowi¹zany jest do przestrzegania przepisów z pe³nymi tego konsekwencjami. Opis tras, regulamin oraz wiele ciekawostek dotycz¹cych IV Leszczyñskiego Maratonu Rowerowego mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.bikefin-leszno.com. Wiêcej o imprezie napiszemy w pi¹tkowym wydaniu „ABC”. (JAC)

Wybory do Europarlamentu

Premier jest oszustem

– 2000 z³otych od hektara – takie dop³aty dostaje z Unii Europejskiej rolnik z Niemiec lub Francji. Tymczasem polski gospodarz mo¿e liczyæ tylko na oko³o 608 z³otych – mówi³ w niedzielê w Lesznie Andrzej Lepper, przewodnicz¹cy Samoobrony. Lepper wraz z kandydatami na europos³ów odwiedza wszystkie okrêgi wyborcze. Do Leszna wpad³ tylko na kilka minut na spotkanie z dziennikarzami. W kampanii wyborczej Samoobrona zwraca uwagê na 3 sprawy. Pierwsza to ludzie, którzy ¿yj¹ z bardzo niskich p³ac, zasi³ków, rent czy emerytur. – Premier Donald Tusk jest oszustem politycznym – t³umaczy³ Lepper. Zdaniem szefa Samoobrony, rz¹d nie kwapi siê do pomocy najbiedniejszym i zwleka z podpisaniem Karty Praw Podstawowych, która gwarantowa³aby wszystkim ludziom minimum socjalne. Drugi problem to pieni¹dze z Unii, których – wed³ug A. Leppera – nasz kraj nie potrafi w³aœciwie

wykorzystaæ. – Tylko fundusze dla rolnictwa s¹ wydawane w stu procentach, ale jest ich tak ma³o, ¿e dla wszystkich chêtnych nie starcza – mówi³ przewodnicz¹cy. Trzecim problemem, jakim chce siê zaj¹æ Samooborona, jest ograniczanie produkcji rolnej. – Po wejœciu do Unii polscy rolnicy musz¹ produkowaæ mniej cukru, mleka i skrobi ni¿ jeszcze kilka lat temu. To trzeba zmieniæ, bo przestajemy byæ pañstwem samowystarczalnym. Cukier kiedyœ eksportowaliœmy, teraz musimy go kupowaæ – dodawa³ Lepper. Listê kandydatów do Europarlamentu z Samoobrony w Wielkopolsce otwiera Andrzej Aumiller, by³y pose³ i minister budownictwa w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego. Na 5. miejscu jest Krzysztof Wachowiak z Gostynia. – Liczymy, ¿e w nowym Parlamencie Europejskim bêdziemy mieæ co najmniej szeœciu pos³ów, czyli tylu, ilu w mijaj¹cej kadencji – wylicza³ Lepper. lm


AKTUALNOŚCI

3

Budowniczowie posłuchali mieszkańców Żakowa Strażacy kontrolowali domy i internaty

Poprawione skrzyżowanie To był egzamin z samorządności. Biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców Żakowa w gminie Lipno, zmodyfikowano budowane we wsi skrzyżowanie. Od dawna skrzyżowanie dróg powiatowej z gminną w Żakowie było dość niebezpieczne, dlatego władze powiatu leszczyńskiego i gminy Lipno podjęły decyzję o wspólnym sfinansowaniu przebudowy. Za około 240.000 zł zadanie to wykona Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice z Leszna. Im prace były bardziej zaawansowane, tym więcej pytań zaczęli zadawać sobie mieszkańcy wsi. Obawiali się, że po ułożeniu krawężników mijanie się szerokich pojazdów na tym skrzyżowaniu będzie utrudnione. W czwartek doszło do spotkania na skrzyżowaniu, a w piątek w Starostwie Powiatowym w Lesznie, podczas którego osiągnięto kompromis. W rezultacie na jednym łuku zaplanowano obniżenie krawężnika i utwardzenie 2-metrowego pasa kostką brukową, co umożliwi dogodniejszy skręt długim pojazdom z drogi powiatowej w drogę gminną. Ponadto dokonano korekty przebiegu chodnika. –Zmiany nie powinny spowodować zwiększenia kosztów inwestycji

V Spotkanie na skrzyżowaniu w Żakowie. – zapewnia Jan Król, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Przykład Żakowa pokazuje, jak ważne przy podejmowaniu decyzji jest zdanie mieszkańców. Dzięki elastyczności urzędników udało się wypracować wspólne rozwiązanie. Dobrze się stało, że nastąpiło to w

Lipno i Deniwka Gmina Lipno chce nawiązać współpracę z ukraińską wsią Deniwka. W minionym tygodniu wymieniono listy intencyjne. Pierwsze rozmowy o nawiązaniu kontaktów przeprowadzono w ubiegłym roku podczas wizyty delegacji ukraińskiej w Wielkopolsce. W minionym tygodniu wójt Janusz Chodorowski i przewodniczący Rady Gminy Lipno Kazimierz Kubicki pojechali na Ukrainę. Wyjazd zorganizował Wielkopolski Ośrodek

Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Była więc okazja do kontynuowania rozmów ze stroną ukraińską reprezentowaną m.in. przez przewodniczącego samorządu wsi Deniwka Aleksandra Biewzjuka. W liście intencyjnym napisano: Chcielibyśmy, aby współpraca opierała się na wymianie doświadczeń pomiędzy samorządami, wspólnym uczeniu się naszych kultur i poznawaniu przez młodzież trybu życia i zainteresowań rówieśników z Ukrainy. (JAC)

Starostwo ufunduje place zabaw Jeszcze przed wakacjami w powiecie leszczyńskim powstanie kilka nowych placów zabaw. Starostwo podaruje nowe, bezpieczne huśtawki każdej gminie. Place zabaw powstaną w Święciechowie, Lipnie, Krzemieniewie, Wijewie, Jabłonie i Świerczynie. – Gminy wskazują teren, my płacimy za zakup i montaż urządzeń – mówi starosta Krzysztof Benedykt Piwoński. Na wyposażenie jednego placu starostwo da 30.000 zł. Pieniądze starczą na zakup 7 urządzeń: huśtawek, drabinek i innych. Niektóre zostaną dostawione do już działających ogródków jordanowskich. – Place zabaw są w każdej gminie, ale sprzęt ulega nieustannej degradacji. Wszystkie elementy się zużywają, dlatego chcemy je zastępować nowymi i bezpiecznymi urządzeniami – podkreśla starosta. Jako przykład podaje ogródek jordanowski przy Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Rydzynie, który powstał zaledwie kilka lat temu. Po kontroli sanepid miał kilka uwag i zalecił usunięcie usterek. – Nie żyjemy tylko dziurami w drogach, chcemy działać w każdej przestrzeni. Wszystkie posterunki policji zostały wyposażone w laptopy i aparaty fotograficzne. Wspieramy też system ratowniczy, chcemy po raz kolejny zakupić jakiś sprzęt dla szpitala – wylicza K. Piwoński. Przetarg na dostarczenie i montaż huśtawek został już ogłoszony. Zostanie rozstrzygnięty pod koniec maja. Jeśli nie będzie odwołań i protestów, place zostaną uruchomione jeszcze przed wakacjami. Potem opiekę nad nimi przejmą gminy. – Pakiet urządzeń dobieraliśmy tak, aby były one jak najmniej kłopotliwe w utrzymaniu. Największy nacisk położyliśmy na to, by urządzenia miały odpowiednie atesty – zaznacza starosta. (kin)

Fot. J. Kuik

momencie, kiedy korekta była jeszcze możliwa. W podobnych sytuacjach dobre byłoby przeprowadzenie konsultacji społecznych już na etapie tworzenia projektu. (JAC)

Zaproszenie na rowery Dwie rowerówki odbędą się w najbliższych dniach w powiecie leszczyńskim. W sobotę, 30 maja, już po raz drugi zorganizowana zostanie Łosiecka Łowerówka. Zbiórkę zaplanowano przed godz. 10 na placu 600-lecia w Osiecznej. Trasa będzie liczyła 18 km. W 80 proc. powiedzie polnymi drogami i leśnymi duktami, toteż preferowane są rowery z dość szerokimi oponami. Rowerzyści będą mieli okazję zwiedzić m.in. ostoję żółwia błotnego, ośrodek apifitoterapii w Witosławiu, stanowisko archeologiczne na górze Szaniec i stawy w okolicach Zglińca. Na tradycyjną majówkę konnorowerową 31 maja zaprasza Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie oraz hodowcy i miłośnicy koni. Zbiórka o godz. 13 przy Sali Wiejskiej w Święciechowie. Trasa pobiegnie przez Krzycko Małe, Gołanice, Piotrowice i Trzebiny do Ogrodów, gdzie na łące Wacława Felera będzie można odpocząć, posilić się, obejrzeć występy i potańczyć. Warto dodać, że na stronie internetowej www.krzemieniewo.pl można obejrzeć mapę i opis ścieżek rowerowych po tej gminie. (JAC)

Usterki są niegroźne Wózki na korytarzach i w piwnicach, nieszczelne piece kaflowe i przewody kominowe. To tylko przykładowe nieprawidłowości wykryte w budynkach podczas kontroli dokonanych przez leszczyńskich strażaków. Po tragicznym pożarze w budynku socjalnym w Kamieniu Pomorskim strażacy sprawdzili 22 wybrane obiekty w powiecie leszczyńskim, m.in.: internaty, bursy szkolne czy domy studenckie. – Naliczyliśmy około 65 różnego rodzaju usterek. Większość z nich dotyczyła nieprawidłowego składowania różnych przedmiotów na korytarzach lub w piwnicach. W razie pożaru utrudniałyby ewakuację ludzi i prowadzenie akcji gaśniczej – objaśnia Stanisław Biernaczyk z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie. W kilku budynkach na poddaszach są niebezpieczne drewniane komórki lokatorskie, które mają zostać zlikwidowane. – Stwarzają zagrożenie pożarowe – tłumaczy S. Biernaczyk. Strażacy wykryli również liczne uchybienia urządzeń grzewczych – nieszczelne piece czy przewody

Straż pożarna w wyniku wykrytych uchybień może nałożyć nawet do 500 zł mandatu lub – w przypadku ciągłego uchylania się od likwidacji usterek – karę grzywny. Jeżeli nieprawidłowości są poważne i zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców, sprawa może trafić nawet do prokuratury.

Dwa dęby W piątek o godz. 10 glob obiegła Zielona Fala. Na jej trasie znalazło się między innymi I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. Zielona Fala przesuwała się ze wschodu na zachód, tak jak słońce. Dla uczczenia tego momentu

leszczyńscy licealiści z klas dwujęzycznych posadzili aż 2 dęby, które podkreślać mają przyjaźń polsko-niemiecką. Drzewka ze swojej szkółki podarował młodzieży Witold Szneider. (JAC)

Fot. J. Kuik V Upłynie wiele lat, zanim dęby staną się widoczne na tle szkoły. Przez najbliższe miesiące będą wymagały szczególnej troski, którą zadeklarowali obecni przy sadzeniu uczniowie.

Gdzie sieć nie dotrze Gmina Osieczna zamierza w tym roku dofinansować budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków. Przed tygodniem rozpoczęto przyjmowanie wniosków. Przydomowe oczyszczalnie to propozycja dla mieszkańców miejscowości, w których nie przewiduje się w najbliższych latach budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Z dofinansowania, które może wynieść maksymalnie 2500 zł, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów inwestycji, mogą skorzystać mieszkańcy Do-

kominowe. Zdarzały się też prowizoryczne, nieizolowane instalacje elektryczne, które mogą przyczynić się do wybuchu ognia. – Na szczęście nie były to na tyle poważne nieprawidłowości, żebyśmy musieli podejmować decyzje o częściowym bądź całkowitym wyłączeniu poszczególnych budynków z eksploatacji – dodaje Robert Baran, komendant miejski PSP w Lesznie. Strażacy podkreślają, że ich akcja miała tym razem charakter prewencyjny i dla nikogo nie zakończy się żadnymi karami. – Zobowiązaliśmy mieszkańców bądź zarządców poszczególnych budynków do usunięcia usterek – podkreśla S. Biernaczyk. (luk)

bramyśli, Drzeczkowa, Frankowa, Kleszczewa, Miąskowa, Popowa Wonieskiego, Trzebani, Witosławia, Wolkowa oraz innych wsi, gdzie z uwagi na rozproszenie posesji budowa sieci jest nieopłacalna. –W tegorocznym budżecie na dofinansowanie budowy oczyszczalni mamy 75 tysięcy złotych – informuje Stefan Kuśnierek, inspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej. – Wystarczy na pozytywne rozpatrzenie 30 wniosków.

Nie ma dnia, aby ktoś z mieszkańców nie telefonował w tej sprawie. Sądząc po zainteresowaniu można przypuszczać, że pieniądze zostaną w całości wykorzystane. O przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność złożenia wniosku. Jeżeli będzie ich więcej niż 30, kolejne będą oczekiwać na realizację w przyszłym roku. Warunkiem dofinansowania jest, żeby oczyszczalnia służyła celom prywatnym i nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, a zakupione urządzenia muszą posiadać aktualny atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. (JAC)


AKTUALNOŒCI

4

Pamiêci dzieci z Koœciana

W czasie wojny do obozów SS w £odzi i Konstantynowie trafi³o kilkanaœcie tysiêcy koœcianiaków. W sobotê na cmentarzu w Koœcianie ods³oniêto grób z symbolicznymi prochami zamordowanych w nich dzieci. 20 paŸdziernika 1940 roku Niemcy wpadli do mieszkania rodziny Dojczów w Koœcianie i dali pó³ godziny na spakowanie siê. Zapêdzili ich na plac przed wytwórni¹ wyrobów tytoniowych. By³y tam ju¿ t³umy ludzi. Poci¹gami wywo¿ono ich do £odzi, gdzie Niemcy urz¹dzili przejœciowy obóz SS. Wojciech Dojcz mia³ wtedy 5 lat. Sceny z tamtych dni przechowuje w pamiêci jak fotograf zdjêcia. Na jednym widzi p³acz¹ce koœciañskie dzieci. Na drugim SS-mana chwytaj¹cego malucha za nó¿ki i uderzaj¹cego nim o œcianê. Na innym Niemca wrzucaj¹cego dziecko do latryny… W tym samym czasie jego rówieœnik – Kajetan Tomaszewski – trafi³ do obozu w Konstantynowie £ódzkim. – Zagnano nas do hali jak zwierzêta. Niektóre dzieci umieszczano w izbie œmierci. Spaliœmy po szeœciu na pryczach, ale kiedy rano siê budziliœmy, niektórych ju¿ nie by³o. Kto siê nie mieœci³ w pe³ni¹cych funkcjê trumien skrzynkach, temu obcinano rêce i nogi – opowiada. Rodziny Dojczów i Tomaszewskich objê³a prowadzona przez Niemców od grudnia 1939 do paŸdziernika 1944 roku akcja „oczyszczania” Wielkopolski z Polaków. Z ca³ego regionu wysiedlono 350.000 ludzi. Z powiatów rawickiego i gostyñskiego po 5000, z leszczyñskiego 8000, ale najwiêcej z koœciañskiego – a¿ 15.000. Wywo¿eni do Generalnej Guberni w wiêkszoœci najpierw trafiali do przejœciowych obozów SS w £odzi i Konstantynowie. – Podle nas traktowano – wspomina Wojciech Dojcz. – Karmiono

W nagrodê wskoczy do ³ó¿ka

Angielski springer-spaniel z leszczyñskiej hodowli Katarzyny Ksi¹¿ek zosta³ najpiêkniejszym czworonogiem Miêdzynarodowej Wystawy Psów Rasowych Prestige, która w sobotê i niedzielê odby³a siê w Lesznie. Na imprezê zjecha³o oko³o 2500 psów 200 ras. Przez 2 dni prezentowa³y siê jury na kilku ringach w parku przy Centralnej Szkole Szybowcowej. Najbardziej emocjonuj¹cy pojedynek rozegra³ siê w niedzielne popo³udnie, kiedy to 10 najlepszych psów z poszczególnych grup rasowych rywalizowa³o o tytu³ najpiêkniejszego. Wyboru dokona³ Andrzej Mania, prezes Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce.

D³ugo podejmowa³ decyzjê, dok³adnie przygl¹daj¹c siê ka¿demu zwierzakowi. Jego werdykt najbardziej ucieszy³ leszczyniankê Katarzynê Ksi¹¿ek. To jej pupil, w domu nazywany Zenkiem, wygra³ Best in show. Pies trafi³ do Leszna z hodowli w Szwecji. Ma 3 lata. Odnosi³ ju¿ sukcesy na wystawach w kraju i za granic¹. – Ma cudowny charakter, to wieczne dziecko. Bardzo dzielnie znosi prezentacje, uwielbia je, kocha przygotowania do nich: strzy¿enie, czesanie – chwali³a swojego czworonoga w³aœcicielka. Za zwyciêstwo Zenek dosta³ nie tylko okaza³y puchar. – Na pewno bêdzie ze mn¹ spa³ dziœ

W pi¹tkowy wieczór podczas bankietu z okazji rozpoczêcia wystawy mia³a miejsce bardzo mi³a uroczystoœæ. Janusz Betting, prezes leszczyñskich kynologów, otrzyma³ odznakê honorowego cz³onka Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce. W ci¹gu 70 lat istnienia organizacji wyró¿nienie to dosta³o tylko 31 osób. – Mój ojciec mawia³: im wy¿sze odznaczenia ci daj¹, tym bli¿ej masz do koñca – ¿artowa³ Janusz Betting. – Ale ja siê nie zamierzam poddawaæ – doda³ w rozmowie z nami. Choæ walczy z ciê¿k¹ chorob¹, ju¿ planuje kolejne wystawy w Lesznie. lm

Fot. 2x E. Baldys ▲ Na wystawach w Lesznie coraz wiêksze znaczenie odgrywaj¹ hodowcy z leszczyñskiego oddzia³u Zwi¹zku Kynologicznego. W finale niedzielnej imprezy na 10 psów a¿ 2 pochodzi³y z naszego terenu. Na zdjêciu Anna Sieciñska, która po raz pierwszy wystawia³a charta kirgiskiego tajgana, rasê ma³o jeszcze znan¹ w Polsce.

w ³ó¿ku, choæ m¹¿ nie bêdzie z tego zadowolony. Dostanie te¿ coœ dobrego do jedzenia, a jutro ma obiecan¹ k¹piel w jeziorze – doda³a pani Katarzyna. lm

Fot. E. Baldys ▲ Wojciech Dojcz i Kajetan Tomaszewski przy ods³oniêtym w sobotê grobie dzieci zamordowanych w obozach SS. Szczêœliwie prze¿yli pobyt w £odzi i Konstantynowie.

tylko przypominaj¹c¹ wodê zup¹. Matka pracowa³a w kuchni obozowej i czasem przemyca³a dla nas ziemniaki. Przy³apana omal nie wyl¹dowa³a na Majdanku. Sina od pobicia uratowa³a siê jednak dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego. – Jak siê tego nie widzia³o, trudno cokolwiek sobie wyobraziæ. Poza tym nikt o tamtych wydarzeniach ju¿ nie pamiêta – mówi Kajetan Tomaszewski. Dlatego 2 lata temu poprosi³ w³adze Koœciana, by upamiêtniæ pochodz¹ce st¹d pomordowane dzieci. Jesieni¹ ubieg³ego roku pojecha³ po symboliczne prochy. W sobotê na cmentarzu w Koœcianie ods³oniêto grób dzieci zmar³ych w

latach 1940-43 w obu obozach. Na tablicy znalaz³y siê 63 nazwiska, które uda³o siê ustaliæ. Pomordowanych w £odzi i Konstantynowie koœcianiaków by³o jednak o wiele wiêcej. Do dziœ ¿yje jeszcze oko³o 200 osób, które przesz³y przez te obozy. Rodzinê Wojciecha Dojcza po miesi¹cu wywieziono w okolice Lublina. Jego rodzice pracowali w Zamoœciu, a potem w £aszczowie. Po prawie rocznym pobycie w Konstantynowie tak¿e do Generalnej Guberni trafi³a rodzina Kajetana Tomaszewskiego. Obie wróci³y do Koœciana w 1945 roku. MIROS£AW WLEK£Y


5

EDUKACJA

ABC w

ZSR w Grabonogu

Przez kilka minionych miesięcy prezentowaliśmy naszym czytelnikom szkoły średnie z regionu leszczyńskiego. Dziś ostatnia z placówek, które odwiedziliśmy w tym roku szkolnym. To Zespół Szkół Rolniczych im. Józefa Wybickiego w Grabonogu.

Nie tylko rolnicy ZSR W GRABONOGU KSZTAŁCI GŁÓWNIE PRZYSZŁYCH ROLNIKÓW. SZKOŁA, ŻEBY ZAPEWNIĆ IM ODPOWIEDNIE PRAKTYKI ZAWODOWE, WSPÓŁPRACUJE Z WIELOMA OKOLICZNYMI FIRMAMI POWIĄZANYMI TĄ DZIEDZINĄ GOSPODARKI. Uczniowie odbywają praktyki, a także dyżury hodowlane w OHZ w Garzynie, SH w Szelejewie, Gospodarstwie Doświadczalnym w Dłoni, Stajni Rokosowo, Kombinacie Rolno-Przemysłowym w Manieczkach, Mieszalni Pasz w Bielewie. Od lat rozwija się także współpraca z okolicznymi rolnikami. Młodzież uczestniczy również w olimpiadach i konkursach. W Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uczeń Krzysztof Olej-

niczak wygrał indeks Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pierwsze miejsce zajęli też uczniowie w konkursie orki na AgroShow w Bednarach. – Szkoła kształci także w zawodach powiązanych z rolnictwem. Można tutaj uzyskać tytuł technika żywienia i gospodarstwa domowego, a nasi uczniowie i ich praca są doskonale znani w całym powiecie – zaznacza Bożena Ryczkowska, dyrektor ZSR w Grabonogu. –To

▲Uczniowie klasy I technikum kształcący się w zawodzie technik rolnik.

oni przygotowali walentynkowe posiedzenie Rady Powiatu z potrawami powszechnie uznawanymi za… afrodyzjaki. Również Powiatowe Targi Edukacji i Pracy uświetniają potrawy przygotowane wspólnie przez uczniów szkoły w Grabonogu i zaprzyjaźnionej szkoły z Krobi. Okoliczne zakłady gastronomiczne często korzystają z pomocy naszych uczniów przy organizacji różnych imprez, w zamian oferując miejsca praktyk i pomoc w realizacji zajęć praktycznych. Szkoła otwiera nowe kierunki. Będzie kształcić kadrę dla okolicznych zakładów przemysłu spożywczego: techników technologów żywności i techników technologii chemicznej. W ZSR w Grabonogu można też zostać technikiem hodowcą koni, a nawet technikiem architektury krajobrazu. – Ich pierwszym zadaniem była pomoc w rekonstrukcji parku szkolnego. Efekty tej pracy można było obejrzeć w czasie Dnia Ekologii, zorganizowanego w naszej szkole przez Starostwo Powiatowe – dodaje pani dyrektor. To tylko niewielka część ofert, jakimi dysponuje szkoła w małym Grabonogu, malowniczej wsi nieopodal Gostynia. Tekst i fot. E. CURYK-SIERSZULSKA

▲Z internatu korzysta wielu uczniów, którzy mają utrudniony dojazd do szkoły.

Tam się mieszka Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu to jedyna szkoła w powiecie gostyńskim posiadająca internat. Jest w nim 76 miejsc noclegowych, a uczniowie mogą korzystać codziennie z obiadów, śniadań i kolacji. Internat położony jest w parku. Pokoje są 2-, 3- i 4-osobowe. – Młodzież odpłatnie korzysta z całodziennego wyżywienia w stołówce – wyjaśnia Anna Kuflińska, kierownik internatu. – Do jej dys-

Fot. archiwum ▲Podczas wymiany młodzieży w Berlinie z opiekunem Zbigniewem Ptakiem.

ŻYCIE UCZNIOWSKIE W GRABONOGU TO NIE TYLKO NAUKA, ALE RÓWNIEŻ DOBRA ZABAWA. W SZKOLE DZIAŁAJĄ KÓŁKA TEATRALNE, KABARETOWE, TANECZNE ORAZ SPORTOWE. W CIĄGU ROKU ORGANIZOWANYCH JEST WIELE CIEKAWYCH IMPREZ. Szkolny kabaret ma charakter nieformalny. Spotkania jego członków nie są systematyczne, odbywają się zazwyczaj przed okolicznościowymi imprezami, na których mają wystąpić. Głównym celem jest dobra zabawa samych występujących oraz rozbawienie szkolnej publiczności. – Włączamy się też do wielu akcji, których zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym. W tym roku szkolnym po raz pierwszy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dziecko przygotowaliśmy paczki dla biednych maluchów z gminy Piaski. W zamian za to szkoła otrzymała tytuł Mikołaje 2008. Szkolna grupa wolontariatu angażuje się w działania inicjowane przez Kongregację Księży Filipinów na Świętej Górze – dodaje Greta Krygiel, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. ES

Tekst i fot. E. CURYK-SIERSZULSKA

Otwarci na Europę

Zielony Batonik i nie tylko Najciekawszymi z nich są otrzęsiny pierwszoklasistów, dyskoteki, na których przeprowadzany jest konkurs na najlepszego szkolnego DJ-a, wybory mistera szkoły, pokaz mody studniówkowej, mikołajki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, walentynki, Dzień Wiosny z konkursem na najlepiej przebraną klasę i najciekawiej przystrojony samochód. Od 2003 roku w szkole działa kabaret Zielony Batonik. – Nazwa nawiązuje do znanego kabaretu literackiego Zielony Balonik – przyznaje Krzysztof Michalak, nauczyciel języka polskiego, założyciel i opiekun grupy. – Zmieniliśmy ją nieco żartobliwie na batonik. Chętni zgłaszają się sami. – Większość scenek zapożyczamy od znanych kabaretów. Część to nasze pomysły, nawiązujące do życia szkoły – wyjaśnia opiekun grupy.

pozycji jest też komputer z Internetem, sprzęt RTV i rekreacyjny. Nieodłącznym elementem tradycji internatowych są imprezy okolicznościowe, do których należą m.in.: otrzęsiny i dyskoteki, andrzejki, wigilia czy pożegnanie absolwentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w pracach sekcji i kół zainteresowań. Najpopularniejsze są zajęcia sportowe. Młodzież chętnie trenuje w sali gimnastycznej, na boisku i siłowni.

Fot. archiwum ▲Członkowie szkolnego kabaretu Zielony Batonik.

Uczniowie i absolwenci szkoły w Grabonogu jeżdżą na praktyki i staże za granicę. Historia zagranicznej współpracy sięga roku 1980. – Początkowo była to wymiana młodzieży i kształcenie zawodowe w niemieckiej Turyngii – wylicza Bożena Ryczkowska, dyrektor szkoły. – Od 1989 roku absolwenci technikum rolniczego realizowali roczne staże w Bawarii, a uczniowie kształcili się w tamtejszych przedsiębiorstwach. W latach 90. rozpoczęła się współpraca z dwiema organizacjami w Holandii: w Bredzie i Hunsel, a potem z Luksemburgiem i Francją. Rocznie z wyjazdów korzysta około 100 uczniów. – Doskonalą język, poznają nowych ludzi, ich kulturę i tradycje – twierdzi B. Ryczkowska. – Ważny jest też aspekt zawodowy tej współpracy, poznawanie nowych technologii, rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Około 700 absolwentów i uczniów zrealizowało staże i praktyki w Bawarii. W innych regionach Niemiec na praktykach i wymianie młodzieży przebywało mniej więcej 3000 uczniów, do Holandii wyjechało ich 1450, do Luksemburga – 420. Najmniej wyjazdów jest do Francji, ale Francuzi chętnie przyjeżdżają na ES praktyki do Polski.


LUDZIE

6

Polska go uwiera – Pisanie w głowie trwa bez przerwy. Tego nie można zatrzymać – mówi Tadeusz Żuczkowski z Góry. Niedawno ukazała się jego druga powieść „Torowisko”. Autor jest wykładowcą literatury amerykańskiej i angielskiej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Lesznie. – Celny w wypowiedzi, kontrowersyjny w poglądach i generalnie lubiany – mówi Filip Klak, jeden z jego studentów. Żuczkowski pisze od zawsze. Pierwsze wiersze napisał w szkole

opisanych w niej sytuacji zaczerpnął pan z życia naszego kolegium – dopytywał F. Klak. – Nie przypominam sobie takich scen – odpowiedział pisarz. – Dworzec górowski jest prawdziwy. To właśnie popadający w ruinę kolejowy obiekt zainspirował T. Żuczkowskiego do napisania powieści.

to musi je być widać – wyjaśniał T. Żuczkowski. Po czym dodał: – Tak naprawdę cała Polska jest małym miasteczkiem. W Wilkowie spotkamy i księdza, który jest ateistą, i nauczycielkę, która wzięła udział w rozbieranej sesji zdjęciowej, a potem stoczyła się na dno. Spotkamy tam zawistnych plotkarzy i nieliczących się z wyborcami polityków. Jest też zgorzkniały, niespełniony dziennikarz lokalnej gazety i podstarzały schizofrenik Apfelbaum, który mieszka na dworcu kolejowym i zbiera pamiątki z nim związane. – Od 20 lat obserwuję to, co dzieje się w Polsce. Wszystko, co napisałem w tej książce, wzięło się z rozmów, z obserwacji – twierdzi T. Żuczkowski. – Autor przenikliwie obserwuje Polskę i czuć, że go uwiera. Ma słuch na język prowincji, zna jej mentalFot. K. Zydorowicz ność. Wreszcie – umie opoV Tadeusz Żuczkowski (z prawej): – Pochodzę z dużego miasta, ale wiele lat wiadać! – komentuje Kataspędziłem w małych. Małe miasteczka są z jednej strony przygnębiające, ale rzyna Szablińska, redaktor z drugiej – ciekawe dla obserwatora. naczelna Wydawnictwa Replika w Zakrzewie podstawowej, ale te trafiły do szufla– Zaczęło się od pod Poznaniem. dy. Przez ostatnie 20 lat drukowane spacerów z psem. Replika zdecydobyły jego opowiadania. Ukazywały Przez 13 lat obserwała się więc na wysię w lubelskiej „Kamenie”, zielowowałem, jak ten danie powieści. nogórskim „Nadodrzu” i poznań- dworzec niszcze– To książka prawskim „Czasie Kultury”. W 2006 roku je, jak zaczynają dziwa. Tak naprawdę wydano jego debiutancką powieść wypadać szyby. pisarz pisze o każdym z „Jazuss Band”. Tam zrodziła się nas… Postacie dobrze za– Nie liczyłem na to, że ta książka postać, która wirysowane, takie z krwi i w ogóle się ukaże. Zacząłem pisać dzi przemijający kości. Książka bez przepydla własnej autoterapii. To mi poczas – tłumaczy chu, świecących neonów, z maga radzić sobie z tym, co widzę. autor. wartką akcją, dużą dawką To reakcja na życie, na świat, na Akcję pohumoru i mnóstwem tajemludzi – mówił Tadeusz Żuczkowski wieści umiejnic. Czasami wulgarna… ale podczas spotkania autorskiego w scowił w małym miasteczku takie jest życie i jak kogoś bieleszczyńskim Centrum Kultury Wilkowo. rze „kurewica”, to tylko tak to można i Sztuki. – Pochodzę z dużego miasta, ale określić, aby oddać sens – recenzuje K. „Torowisko” to historia uniwerwiele lat spędziłem w małych. Małe Szablińska. salna, w której możemy przeglądać miasteczka są z jednej – przygnębiaObecnie autor pracuje nad trzecią się wszyscy. jące, ale z drugiej strony ciekawe dla powieścią. – Myślę, że do końca wa– Jestem ciekaw, jak dużo w „Toobserwatora, bo w nich wszystko wikacji będzie ukończona. O czym jest rowisku” jest Leszna. Czytając tę dać. A jeśli chcemy, by jakieś posta– nie mogę powiedzieć. Bez przesady. KINGA ZYDOROWICZ książkę wydawało mi się, że wiele cie szokowały czy też prowokowały,


LUDZIE

Œlub w San Francisco

Fot. archiwum s Œlub Ani Raus i Kena Goto odby³ siê na pomoœcie. Na zdjêciu pañstwo m³odzi tu¿ po ceremonii z Bo¿en¹ i Zbigniewem Raus.

Ania Raus, córka Bo¿eny Raus, dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej, wziê³a œlub w San Francisco. Wysz³a za m¹¿ za Kena Goto, Amerykanina japoñskiego pochodzenia. W uroczystoœci towarzyszyli jej rodzice. Ania Raus studiowa³a w Poznaniu skandynawistykê oraz marketing i zarz¹dzanie. Do USA wyjecha³a zaraz po studiach, prawie 10 lat temu. Zamieszka³a w Seattle. Po 4 latach przeprowadzi³a siê do San Francisco. – Ma tam piêkne dwupoziomowe mieszkanie urz¹dzone we wspó³czesnym stylu – opowiada Bo¿ena Raus. – Córka kolekcjonuje nowoczesne malarstwo i rêcznie wykonywane szk³o artystyczne. Wœród obrazów ma dwie prace rawickiego artysty plastyka Witolda Adamczyka. Kena Goto pozna³a 3 lata temu w si³owni. Jest od niej o 2 lata starszy. Jego ojciec by³ Japoñczykiem, mama jest Koreank¹. Ken urodzi³ siê ju¿ w Ameryce. Jest mened¿erem odpowiedzialnym za projektowanie programów komputerowych w firmie Apple. Ania zajmuje siê reklam¹ w Microsofcie. – W San Francisco wziêli œlub cywilny – dodaje pani Bo¿ena. – Odby³ siê na pomoœcie, na tle Golden Gate i Alcatraz. Ania mia³a na sobie ciemnoró¿ow¹ sukienkê. Trzyma³a bukiet z 25 kremowych ró¿. Wraz z wybrankiem oraz rodzicami zajecha³a na œlub bia³¹ limuzyn¹ w hollywoodzkim stylu. – Po ceremonii byliœmy w kilku dobrych restauracjach, smakowaliœmy kuchnie œwiata – dodaje pani Bo¿ena. W San Francisco pañstwo Raus spêdzili 4 dni. Przed œlubem córki

pani Bo¿ena skorzysta³a z us³ug salonu fryzjerskiego i zabiegów w SPA w hotelu Hilton. – Czasu na zwiedzanie nie mieliœmy zbyt wiele – zauwa¿a. – Ale u córki w San Francisco byliœmy z mê¿em ju¿ dwa razy. Poprzednio rok temu, przez 10 dni. Wtedy mogliœmy zobaczyæ wiêcej, miêdzy innymi galerie, muzeum Alcatraz. Podczas wczeœniejszych wizyt mój m¹¿ zasmakowa³ w kalifornijskich winach. Od tamtego czasu Ania przysy³a nam niewielkie „dostawy”. 4 czerwca Ania i Ken przylec¹ do Polski. Na dwa kolejne œluby. Pierwszy z nich, 6 czerwca, weŸmie w Pobielu jej brat Krzysztof. Tydzieñ póŸniej, 13 czerwca, Ania i Ken bêd¹ mieli œlub koœcielny w Pary¿u, bo takie by³o marzenie panny m³odej. – Ania bêdzie mia³a sukniê écru od Valentino i naszyjnik z pere³ po babci – zdradza B. Raus. – Z Kenem zamówili sobie sesjê fotograficzn¹ w najpiêkniejszych miejscach Pary¿a. Podró¿ poœlubn¹ odbêd¹ po Prowansji, zwiedz¹ na przyk³ad Avignon. 19 czerwca wróc¹ do San Francisco. W sierpniu planuj¹ przyjêcie weselne na 100 osób w willi wynajêtej nad brzegiem oceanu. Podczas pobytu w Rawiczu Ania i Ken odwiedz¹ pracowniê malarsk¹ Jacka Jarczewskiego. Otrzymali od niego katalog obrazów z ¿yczeniami na now¹ drogê ¿ycia. S¹ zainteresowani jego twórczoœci¹. J.W.

7


8

OBOK PRAWA

Wracamy do tematu

Piją tylko wodę, wyglądają coraz gorzej Minął tydzień, odkąd Konrad Wilczyński z Gostynia i Anna Kubis z Krzycka Wielkiego rozpoczęli głodówkę przeciwko gigantycznej akcyzie naliczonej im przez urzędników z leszczyńskiego Urzędu Celnego. Przypomnijmy. K. Wilczyński ma firmę handlującą paliwami. Sprzedaje m. in. olej opałowy i to właśnie do tego przyczepili się urzędnicy. Uznali, że stary dystrybutor, który służy mu tylko jako pompa, jest odmierzaczem paliw i dlatego naliczyli mu 1.000.000 zł akcyzy. W podobnej sytuacji znalazła się prowadząca skład opału Anna Kubis z Krzycka Wielkiego koło Leszna. Ona również sprzedawała olej opałowy i w ten sam sposób została potraktowana przez urzędników. Ma do zapłacenia 400.000 zł podatku. Okazuje się, że problem tkwi w interpretacji przepisów. Urzędnicy z Leszna uważają, że urządzenie posiadające wąż i pistolet bez względu na okoliczności jest odmierzaczem paliw i dlatego też sprzedawana z niego ciecz podlega opodatkowaniu. Wygląda na to, że leszczyński Urząd Celny jest w swojej opinii odosobniony. Ościenne jednostki w Legnicy, Wrocławiu czy Poznaniu

nie widzą bowiem podstaw, by za taką sprzedaż naliczać akcyzę. Sprawa K. Wilczyńskiego trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który do dziś nie wydał żadnej opinii. Czeka na interpretację przepisów, której ma dokonać Trybunał Konstytucyjny. Tymczasem firma Eko-Lux K. Wilczyńskiego i przedsiębiorstwo A. Kubis są w rozsypce, bo trwa egzekucja gigantycznych należności. Postępowania mimo próśb nie chciał wstrzymać ani dyrektor poznańskiej Izby Celnej, ani Izby Skarbowej. K. Wilczyński i A. Kubis nie jedzą już od ponad tygodnia. Głodówką i okupacją Urzędu Celnego chcą zwrócić uwagę na swoją sytuację. Oboje piją tylko wodę i z dnia na dzień wyglądają coraz gorzej. – To chyba w tym kraju jedyny sposób, żeby coś zrobić – mówią. Niesłusznie naliczonym podatkiem obiecała zająć się Małgorzata Adamczak, senator z Platformy Obywatelskiej. Dziś

Chciał się zabić? W piątek przed południem w Chojnie 36-letni mieszkaniec tej wsi postrzelił się w głowę... urządzeniem służącym do uboju bydła. Policja ustala, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy próba samobójcza.

Do wypadku doszło na posesji mężczyzny. Mieszkaniec Chojna trafił do szpitala. Był przytomny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pobrano mu krew do badania na zawartość alkoholu. J.W.

ma spotkać się z ministrem finansów, aby wyjaśnić sprawę. O wstrzymanie egzekucji dyrektora poznańskiej Izby Skarbowej w Poznaniu miał poprosić również poseł SLD Stanisław Stec. (luk)

śp.

WALDEMAR ORZEŁ Składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz głębokiego żalu Żonie, Dzieciom oraz Rodzicom Zarząd i Pracownicy Leszczyńskiej Fabryki Pomp Sp. z o.o. ***

Do tragicznego wypadku doszło w piątek po południu w Leszczyńskiej Fabryce Pomp. Wieloletni doświadczony pracownik obsługiwał maszynę do formowania rdzeni odlewniczych. W pewnej chwili został prawdopodobnie uderzony lub przygnieciony przez ruchome części prasy. Doznał tak poważnych obrażeń wewnętrznych, że zmarł natychmiast. – To dla nas ogromny dramat – powiedział nam prezes Zarządu Leszczyńskiej Fabryki Pomp Janusz Szyszkowiak. – Wszyscy jesteśmy przygnębieni. Cała załoga pogrążyła się w ogromnym smutku. Tym bardziej, że pracownik osierocił troje dzieci, a nadto był bardzo lubiany wśród kole-

gów. Śmiertelny wypadek zdarzył się po raz pierwszy w historii firmy. Zmarły mężczyzna mieszkał w Kąkolewie, w LFP pracował kilkanaście lat. Był cenionym pracownikiem, jego syn również uczył się tu zawodu. Wydział odlewni, na którym miał miejsce wypadek, jest zupełnie nowy, ma nowoczesne maszyny z pełnymi zabezpieczeniami dla pracowników. Dlatego przyczyny wypadku są niezrozumiałe. Bada je obecnie prokuratura oraz Państwowa Inspekcja Pracy. an

Afery ciastkowej nie było Nie będzie dochodzenia w sprawie rzekomego przywłaszczenia przez sołtysa Krajewic artykułów spożywczych za 700 złotych Gostyńska Prokuratura Rejonowa uznała, że brakuje podstaw do wszczęcia postępowania w tej sprawie. Prokuraturę zawiadomiła dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik, gdy dowiedziała się, że sołtys Krajewic Julian Nowak kupił słodycze, napoje i ciasto na imprezę gwiazdkową dla dzieci. Sołtys przedstawił w GOK Hutnik, który sprawuje nadzór nad sołectwami, faktury na kwotę 700 zł. Imprezy dla dzieci nie zorganizował, bo, jak się tłumaczył, przedłużył się remont świetlicy. Pieniądze oddał. Mieszkańcy wsi oburzyli się jednak i podejrzewali sołtysa o przywłaszczenie pieniędzy. „Afera ciastkowa” spowodowała, że sołtysa odwołano z funkcji na zebraniu wiejskim, a sprawę badała gostyńska policja. – W zachowaniu sołtysa nie stwierdzono znamion czynu zabronionego – wyjaśnia Roch Waszak, szef Prokuratury Rejonowej w Gostyniu.

Wypłacił 200 zł Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, iż w dniu 22.05.2009 r. uległ śmiertelnemu wypadkowi w pracy nasz długoletni, doświadczony i ceniony Pracownik

Śmierć przy maszynie

Wpadł 30-latek z Rydzyny, który ukradł swojej byłej konkubinie portfel. Do zdarzenia doszło jeszcze w kwietniu. Mężczyzna odwiedził swoją byłą pannę i korzystając z okazji ukradł jej portfel, w którym znajdował się dowód osobisty i karta bankomatowa. Potem, jak gdyby nigdy nic, wypłacił sobie 200 zł. – W poniedziałek udało nam się go zatrzymać. 30-latek przyznał się do kradzieży – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Grozi mu do 5 lat więzienia. (luk)

Działania sołtysa uznano za racjonalne, impreza nie odbyła się nie z jego winy, pieniądze oddał, a ciasto, żeby się nie zepsuło, skonsumowała jego rodzina. Nikt nie poniósł straty. Mieszkańcy wsi odwołali go

ES

Groził, że zrobi „drugi Machcin” Policja zatrzymała 44-letniego mieszkańca Grodziska Wielkopolskiego. Mężczyzna groził swojej żonie śmiercią. Kobieta uciekła do Kościana. Mężczyzna zastraszał ją w okresie od marca do maja. Oboje pokłócili się, więc bezbronna żona postanowiła wyprowadzić się od nieopanowanego małżonka. Zabrała ze sobą dzieci i zamieszkała na terenie gminy Kościan. 44-latek nie potrafił pogodzić się z tą stratą, a skoro nie mógł przekonać jej do siebie prośbą, postanowił przemocą. – Groził, że jeśli nie wróci do niego, to ją zabije. Miał mówić, że zrobi „drugi Machcin” – wyjaśnia Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. Przypomnijmy, że na początku roku w Machcinie zostały śmiertelnie postrzelone dwie osoby: kobieta i mężczyzna. O zabójstwo podejrzewany był były mąż denatki, który sam zastrzelił się kilka dni później.

Raz się udało Rawicka policja szuka sprawców włamania do sklepu spożywczo-przemysłowego w Dłoni i usiłowania włamania do placówki lotto w Miejskiej Górce. Prawdopodobnie napadu dokonała ta sama grupa. Do skoków doszło w nocy z piątku na sobotę. W Dłoni sprawcy dostali się do sklepu wyłamując drzwi. Skradli papierosy za prawie 2500 zł i około 900 zł pozostawione pod ladą. W sklepie włamali się także do 2 automatów do gier zręcznościo-

jednak z funkcji sołtysa już 29 kwietnia, jeszcze zanim sprawą zajęła się policja. W najbliższy piątek odbędą się wybory nowego sołtysa tej wsi. Poprzedni przyznaje, że czuje ogromny niesmak.

Szaleniec z Grodziska posunął się jeszcze dalej. Nie dość, że fotografował i filmował miejsca, w których przebywała żona, to jeszcze interesował się osobami, które miały wykonać jego „zlecenie”. – W piątek mężczyzna trafił do aresztu. Swoje postępowanie tłumaczył chęcią pozbierania materiałów potrzebnych do sprawy rozwodowej – dodaje M. Marszewski. Takie groźby zagrożone są karą do 2 lat więzienia. Mimo to sąd zastosował wobec podejrzanego najsurowszy z dostępnych środków zapobiegawczych. Istniało prawdopodobieństwo, że 44-latek spełni swoje groźby. (luk)

Śmierdząca sprawa

wych zabierając z nich nieustaloną kwotę w bilonie. W Miejskiej Górce przy ul. Krasickiego sprawcy próbowali włamać się do placówki, w której znajduje się punkt toto-lotka, solarium i salonik gier zręcznościowych. Zapewne przede wszystkim chodziło im o ogołocenie z pieniędzy flipperów. Włamywacze wycięli otwór w styropianie stanowiącym ocieplenie nieużywanych drzwi. Chcieli sforsować zamek, ale ktoś ich spłoszył. Uciekli bez łupów.

W Boszkowie sąsiad sąsiadowi zniszczył… starą drewnianą toaletę. Nie wiadomo, co wstąpiło w 50letniego mieszkańca Włoszakowic. W nocy z soboty na niedzielę rzucił się na stojący przy domku letniskowym sąsiada drewniany ustęp i kompletnie go zdemolował. – Oderwał boczną ścianę toalety i zniszczył drzwi – mówi Piotr Rosiński, rzecznik prasowy KMP w Lesznie. Mężczyzna wpadł w ręce dzielnicowych, ale niestety nie potrafił im wyjaśnić przyczyn napaści na drewnianą toaletę. Teraz odpowie przed sądem za zniszczenie mienia.

J.W.

(luk)


9

SPRAWY/ OBOK PRAWA

Kamil J. z okolic Wschowy ukradł bmw. Razem z kolegą rozkręcili auto na części, które potem sprzedali. – Będzie interes – zdawał się myśleć 18-letni Kamil, gdy na początku roku na os. Jagiellońskim we Wschowie zauważył bmw. Wiedział, że właściciel remontował auto w warsztacie jego ojca. Wiedział też, że na pewno łatwo będzie ukraść lśniący czarny wóz. W końcu miał dostęp do zapasowego kluczyka, który został w firmie. Pewnej mroźnej lutowej nocy Kamil J. postanowił zwinąć warte 30.000 zł auto. Przyszedł na osiedle, rozejrzał się po blokach, czy nikt go nie obserwuje i zręcznym ruchem wpakował kluczyk do zamka. Usłyszał ciche pstryknięcie, a za szybką zobaczył odskakujący przy drzwiach cyngielek. Usiadł w głębokim wygodnym fotelu, odpalił wóz i ruszył przed siebie. Samochód trafił do garażu w Osowej Sieni. Kamil jeszcze przed kradzieżą ustalił z 22-letnim kolegą Sławomirem W., że wspólnie rozbiorą auto. Wiedzieli, że części od niemieckiego wozu pójdą jak ciepłe bułeczki. A do tego wydawało im się, że robota będzie zupełnie czysta i że nie wpadną w policyjne sidła. Na początku wykonali to, co każdy rasowy złodziej robi w pierwszej kolejności. Pozbyli się tablic rejestracyjnych i usunęli tabliczkę z numerem

Wrzucili do rzeki

nadwozia bmw. Już wtedy wschowska policja prowadziła intensywne działania w sprawie kradzieży. – To była dziwna kradzież. Samochód zniknął niespodziewanie, nie było żadnych śladów – mówi Tomasz Szuda, p. o. oficer prasowy KPP we Wschowie. Trzy miesiące zajęły wschowskim funkcjonariuszom poszukiwania obu przestępców. W tym czasie wykonali wiele czynności operacyjnych. Sprawdzili m. in. zapisy z monitoringu, przepytali mieszkańców okolicy. I tak dotarli do Osowej Sieni. Skradzionego auta już tam nie było. Nie została po nim nawet rama, która z pewnością trafiła na złomowisko. Wyposażenie auta i inne użyteczne części posłużyły do remontu dwóch innych bmw. Oba samochody zostały zatrzymane jako dowód w sprawie i przewiezione na policyjny parking. – Właśnie są poddawane badaniom przez biegłych – dodaje T. Szuda. W sprawie kradzieży policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. 18-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jego wspólnika objęto dozorem policyjnym. – Kamilowi J. grozi kara od roku do 10 lat, a 22-letniemu paserowi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia – informuje T. Szuda. Policja bada również, czy obaj przestępcy nie popełnili innych podobnych czynów. Funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań. (luk)

Dwóch młodzieńców z gminy Osieczna ukradło elektroniczne urządzenie regulujące pracę przepustu na Kanale Obry. Gdy stwierdzili, że jest im niepotrzebne, wrzucili je do rzeki. 21-latek i 18-latek uznali, że sprzęt zainstalowany w okolicach Teklamyśli pod Krzywiniem może im się przydać. Jeden z nich interesuje się elektroniką i wymyślił, że przerobi je do innych celów. Na początku maja obaj zakradli się w okolice kanału i zdemontowali wart 5000 zł sterownik. – Przyznali się do kradzieży – mówi Mateusz Marszewski, oficer prasowy KPP w Kościanie. Domorośli elektronicy najwyraźniej przecenili swoje umiejętności. Dokładnie obejrzeli skradziony moduł i koniec końców uznali, że i tak nic z nim nie zrobią. Postanowili więc pozbyć się łupu należącego do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Grozi im do 5 lat więzienia. (luk)

Co zamiast Berlinga i XXX-lecia PRL?

IPN czepia się ulic

Instytut Pamięci Narodowej domaga się od władz Rawicza usunięcia nazw ulic kojarzących się z dawnym systemem: Zygmunta Berlinga i XXX-lecia PRL. Ponad rok temu taką samą sprawą zajmował się samorząd Miejskiej Górki. Na życzenie IPN ulicę Janka Krasickiego zmienił na... Ignacego Krasickiego. Zostawił natomiast ul. 22 Stycznia. – W środę na sesji radni zapoznają się z pismem IPN-u i zdecydują, co w tej sprawie zrobić – mówi Tadeusz Pawłowski, burmistrz Rawicza. – Zmiana nazw ulic to zadanie rady. Sprawa tych dwóch ulic była rozpatrywana już 2 lata temu, na wniosek Stowarzyszenia Forum Prawicy Ra-

Mieszkańcy dawnej ul. Janka Krasickiego nie musieli wymieniać dowodów osobistych ani innych urzędowych dokumentów, w których widnieje adres zamieszkania, gdyż nie wpisuje się w nim imienia patrona ulicy, a tylko jego nazwisko. W Rawiczu, jeśli radni zdecydują się zmienić nazwy ul. Berlinga i XXX-lecia PRL, pod tym względem może być gorzej. Dokumenty trzeba będzie wymienić, a za niektóre zapłacić. Tekst i fot. J.WITCZAK

▲PRL-u już nie ma, a nazwa pozostała.

wickiej, które uznało nazwy Berlinga i XXX-lecia PRL za ,,apoteozę zbrodniczego systemu komunistycznego’’. Wtedy władze miasta postanowiły, że najpierw powinny wypowiedzieć się rady osiedli, na których znajdują się obie ulice. – Z tego, co mi wiadomo, odbyło się zebranie osiedla, gdzie jest ulica Berlinga, ale mieszkańcy nie wyrazili zgody na zmianę nazwy – dodaje T. Pawłowski. – Nie wiem do końca, jak było w przypadku ulicy XXX-lecia PRL, ale zapewne podobnie. Sprawa

Przewałka przy kasie Rawicka policja szuka mężczyzny, który oszukał kasjerkę w Tesco. Cwaniak zastosował stary, ale wciąż skuteczny numer. Oszust dał kobiecie plik 20-złotowych banknotów. Twierdził, że ma 1000 zł i poprosił, aby kasjerka wymieniła mu pieniądze na większe nominały. Kobieta przeliczyła gotówkę, ale kwota się nie zgadzała. Było 980 zł. Mężczyzna zaczął się awanturować. Twierdził, że kwota musi się zgadzać. Pracownica kasy jeszcze raz przeliczyła banknoty, faktycznie brakowało 20 zł. Oszust w końcu przyznał, że kasjerka ma rację. Dołożył brakującą sumę, ale jeszcze raz pod jakimś pretekstem

umarła śmiercią naturalną. Nazwy ulic i innych symboli kojarzących się z poprzednim ustrojem miała uregulować ustawa dekomunizacyjna, ale też nic z tego nie wyszło. Oczekujemy, że rząd w końcu podejmie jakieś wiążące decyzje w tej sprawie. W Miejskiej Górce z usunięciem

wziął na moment plik banknotów. Najpewniej szybko podmienił je na inny, przygotowany wcześniej, który miał taką samą grubość. Ponownie dał pieniądze kasjerce, ale ta już ich nie przeliczyła. Sądziła, że kwota się zgadza. Wymieniła banknoty, przekazując mężczyźnie 1000 zł. Klient zniknął, a po przeliczeniu utargu okazało się, że w kasie marketu brakuje 480 zł. – Kasjerka podała pobieżny rysopis mężczyzny. Liczymy, że w jego zidentyfikowaniu pomoże nagranie ze sklepowego monitoringu – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy KPP w Rawiczu. J.W.

nazwy Janka Krasickiego poszło o tyle łatwo, że źle kojarzącego się patrona ulicy zastąpił poprawny (na razie) Ignacy Krasicki. W przypadku ul. 22 Stycznia samorząd nie zgodził się na zmianę nazwy. Uznał, że data 22 stycznia 1945 roku jest dla mieszkańców miasta i gminy istotnym wydarzeniem z racji wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej.

www.warp.org.pl

Zdaniem IPN, nazwa ul. XXXlecia PRL przypomina o stalinowskim zniewoleniu Polski. Z kolei gen. Zygmunt Berling, według Instytutu, był współpracownikiem NKWD i działaczem prokomunistycznym, w 1943 roku został zdegradowany i skazany zaocznie na śmierć za dezercję z armii Andersa i za zdradę. Pod jego bokiem – jako dowódcy I Armii WP – wykonywane były wyroki śmierci na politycznie niedostosowanych żołnierzach. IPN tłumaczy, że utrzymywanie takich nazw ulic utrwala zafałszowany obraz najnowszych dziejów Polski, a jednocześnie działa niewychowawczo, pochwalając zbrodnicze ideologie i zdradę ojczyzny.

www.ksu.parp.gov.pl

Chcesz założyć lub rozwijać własną firmę? Skorzystaj z bezpłatnych informacji na temat dostępnych funduszy Unii Europejskiej!!! Przyjdź do PUNKTU KONSULTACYJNEGO w Lesznie prowadzonego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie ul. Plac Kościuszki 4B, pokój nr 009 i 010, 64-100 Leszno czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 Prowadzimy także dyżury – szczegóły pod numerem telefonu: 065 529 68 24

Możliwości kontaktu z Punktem Konsultacyjnym: • bezpośrednio: w siedzibie PK w Lesznie • telefonicznie: 065 529 68 24 • elektronicznie: poprzez Formularz zapytania na stronie www.warp.org.pl • podczas dyżurów – szczegóły pod numerem telefonu: 065 529 68 24 Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków budżetu państwa w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

po739/k

Kradzione auto rozebrali na części


ŒWIAT BAB Ma³gorzata Zaj¹czkowska przed laty zamieni³a deski Teatru Narodowego na luksusowy apartament na nowojorskim Manhattanie. Po kilkunastu latach wróci³a do Warszawy.

Nigdy nie mówiê „nigdy” – Spêdzi³aœ w Nowym Jorku 19 lat. To nie by³a twoja bajka? – Nowy Jork by³ czêœci¹ mojego ¿ycia. Lubi³am jego energiê, mieszka³am na Manhattanie, pracowa³am i tam urodzi³ siê mój syn Marcel. Od 10 lat mieszkam w Warszawie i jestem szczêœliwa. – W latach 80. i 90. pracowa³aœ z najwiêkszymi – Woodym Allenem, Glenn Close, Anjelik¹ Huston czy Paulem Mazurskym. Myœlisz, ¿e Oscar zmieni³by bieg twojej historii? – Zaledwie siê o niego otar³am (œmiech). By³am zg³oszona do nominacji przez Studio Fox za rolê w filmie Paula Mazursky’ego „Wrogowie”, gdzie partnerowa³am Anjelice Huston. Gdybym otrzyma³a nominacjê, byæ mo¿e moje ¿ycie wygl¹da³oby inaczej. Nie wiem, czy by³oby lepsze, czy gorsze. – A wszystko przez Agnieszkê Holland. – Za ka¿dym razem, gdy pojawia³a siê w moim ¿yciu, odmienia³a je. – Mieszka³aœ w luksusowym apartamencie na Manhattanie, a Joanna Pacu³a w willii Rudolfa Valetino w Hollywood. Która z was mia³a wy¿sz¹ pozycjê jako aktorka? – Kiedy przyjecha³am do Nowego Jorku, Joasia ju¿ robi³a karierê za oceanem. Poza tym Nowy Jork ma inny rytm ¿ycia. – D³ugo aklimatyzowa³aœ siê w Warszawie? – Wracaj¹c myœla³am, ¿e ju¿ na drugi dzieñ zacznê próby w teatrze. Rzeczywistoœæ okaza³a siê brutalna. Do dnia dzisiejszego nie jestem na etacie. Ró¿nica polega tylko na tym, ¿e wtedy mnie nie chciano, a teraz ja nie chcê. Musia³am zacz¹æ szukaæ zajêcia. Mam projekt w g³owie, który zamierzam sama wyprodukowaæ. – Sama t³umaczysz sztuki i robisz ich adaptacjê sceniczn¹. – Poniewa¿ nikt nie znalaz³ dla mnie ciekawej propozycji w teatrze, sama znalaz³am sztukê, która bardzo mi siê spodoba³a. – Twój syn wróci³ do Stanów. – Wiedzia³am, ¿e tak siê stanie. Mentalnie nale¿y do Ameryki, tam

siê wychowa³, tam ma przyjació³, ulubione miejsca i zawsze chcia³ tam wróciæ. Jest w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (MARINES), studiuje nawigacjê lotnicz¹ i zosta³ dowódc¹ oddzia³u studenckiego. – Jak wype³ni³aœ tê pust¹ przestrzeñ? – Na pocz¹tku by³o mi bardzo ciê¿ko. Zbiera³am siê naprawdê d³ugo, ale dziœ patrzê na to inaczej. Mam 53 lata i wiem, ¿e to najlepszy czas dla mnie, kiedy mogê jeszcze coœ dla siebie zrobiæ. – Marilyn Monroe, Jane Fonda, James Dean, Dustin Hoffman, Al Pacino uczyli siê sztuki aktorskiej w Nowym Jorku. Po co – twoim zdaniem – m³ode polskie aktorki je¿d¿¹ teraz do Actors Studio Lee Strasberga? – Podró¿e, poznawanie ludzi i innych kultur, metod nauczania to wszystko bardzo wzbogaca. Jeœli ktoœ jedzie do Actors Studio Lee Strasberga i chce lizn¹æ innego sposobu patrzenia na sztukê i na aktorstwo, to fantastyczne. Obojêtnie co z tego wyniknie, jest to wartoœci¹ bezcenn¹. – Twój film z Woodym Allenem jest tak¹ bezcenn¹ wartoœci¹? – W³aœnie o tym mówiê. Dla mnie to przygoda ¿ycia. Taki souvenir z podró¿y, który bêdzie mi towarzyszy³ przez resztê dni. BEATA BANASIEWICZ

Moja przyjació³ka Eleni

Od 30 lat dzia³a w Wonieœciu fanklub popularnej piosenkarki Eleni. Prowadzi go Krzysztof Zalesiñski, mi³oœnik wokalistki oraz jej przyjaciel. – Wszystko zaczê³o siê w 1979 roku. Wtedy po raz pierwszy us³ysza³em utwór „Po s³onecznej stronie ¿ycia”. Napisa³em do Eleni i ju¿ po tygodniu otrzyma³em odpowiedŸ. Po raz pierwszy spotkaliœmy siê na koncercie w Domu Kultury w Lesznie – wspomina Krzysztof Zalesiñski. Wczeœniej utrzymywa³ korespondencyjny kontakt z Ann¹ Jantar oraz Iren¹ Jarock¹. Zafascynowa³y go jednak piosenki, które wykonywa³a Eleni – wówczas jeszcze z zespo³em Prometeusz. By³o w nich coœ niezwyk³ego, co nastraja³o ludzi pozytywnie do ¿ycia. Postanowi³ za³o¿yæ jej fanklub. – Eleni podesz³a entuzjastycznie do tego pomys³u. Od tego momentu bardzo czêsto kontaktowaliœmy siê ze sob¹ – dzwoniliœmy do siebie, spotykaliœmy siê na koncertach. Wielokrotnie piosenkarka bywa³a u mnie w domu – opowiada. Na pocz¹tku dzia³alnoœci fanklubu wielbiciele piosenkarki z ca³ej Polski przesy³ali pod adresem pana Krzysztofa tysi¹ce listów z proœbami o autografy. Odpowiada³ zawsze bardzo chêtnie i wysy³a³ zdjêcia. PóŸniej zaczê³y powstawaæ kolejne fankluby – w Nowym Tomyœlu, Radomiu, £odzi i Be³chatowie. – Eleni ma wspania³y kontakt ze swoimi odbiorcami i fanami. Raz w roku w Poznaniu organizujemy spotkanie jej wielbicieli. Eleni poœwiêca nam zawsze du¿o czasu. ¯adne okolicznoœci ¿ycia nie s¹ w stanie jej z³amaæ – mówi pan Krzysztof. By³ z ni¹ w chwilach dobrych i z³ych. Najwiêksz¹ tragedi¹ dla piosenkarki by³a tragiczna œmieræ jej ukochanej córki 17-letniej Afrodyty, któr¹ zastrzeli³ jej ch³opak. Morderca otrzyma³ d³ugoletni wyrok

Piosenka dla ciebie Feel

Poka¿ mi niebo

To by³ twój ostatni skok Utrata snów bez chorych r¹k Porz¹dek jest i ju¿ go nie ma Nie liczysz siebie a trzeba To by³ twój ostatni skok Wci¹¿ zamyœlony kojarzysz coœ Rozmieniasz drobne na niby-film To twoje ¿ycie i jesteœ w nim A teraz poka¿ mi no poka¿ mi niebo Chcê s³uchaæ tych co mówi¹ piêkno

swiatbab@gazetaabc.pl

Nasta³a noc lecz nie zapominaj ¯e jutro te¿ jest dzieñ oka¿e siê ¯e pêdz¹cy czas zatrzyma³ siê Dla ciebie Dla ciebie Bo wolnoœæ jest dwa kroki st¹d Niebo dziœ oddaje to Jestem tu i ju¿ mnie nie ma Zapytaj kogoœ jak trzeba A teraz poka¿ mi no poka¿ mi niebo Chcê s³uchaæ tych co mówi¹ piêkno Nasta³a noc lecz nie zapominaj ¯e jutro te¿ jest dzieñ oka¿e siê ¯e pêdz¹cy czas zatrzyma³ siê Trawa znów bêdzie zielona Niebo rozb³yœnie milionem gwiazd Powtórz g³oœno moje s³owa Bo za kilka lat ktoœ zapyta ciê A teraz poka¿ mi no poka¿ mi niebo Chcê s³uchaæ tych co mówi¹ piêkno Nasta³a noc lecz nie zapominaj ¯e jutro te¿ jest dzieñ oka¿e siê ¯e pêdz¹cy czas zatrzyma³ siê Dla ciebie Dla ciebie (j)

Fot. E. Baldys s Krzysztof Zalesiñski wczeœniej pisa³ listy do Anny Jantar i Ireny Jarockiej. Zafascynowa³y go jednak piosenki Eleni.

wiêzienia. – Po tym zdarzeniu Eleni stwierdzi³a, ¿e nie bêdzie ju¿ œpiewaæ, ¿e wszystko straci³o dla niej sens – dodaje mieszkaniec Wonieœcia. – Wielokrotnie namawialiœmy j¹, ¿eby wróci³a na scenê. Jej pogodne piosenki by³y innym potrzebne. W koñcu zaczê³a znowu œpiewaæ. Eleni przebaczy³a mordercy. By³a te¿ drug¹ Polk¹, która przez papie¿a Jana Paw³a II zosta³a odznaczona Medalem œw. Rity. Kapitu³a medalu, która obraduje w Casci we W³oszech – miejscu urodzenia œw. Rity – przyznaje je kobietom, które swoj¹ postaw¹ naœladuj¹ cnoty kultywowane przez w³osk¹ œwiêt¹, m.in. tak¿e tym, które – tak

jak œw. Rita – przebaczy³y zabójcom swoich najbli¿szych. Cz³onkowie fanklubu piosenkarki s¹ zawsze mile goszczeni w jej domu. Pan Krzysztof wielokrotnie mia³ okazjê tam bywaæ. Czêsto dzwoni do niej i rozmawiaj¹ czy wymieniaj¹ siê SMS-ami. Na jedn¹ z podró¿y do Grecji uda³ siê w towarzystwie piosenkarki i jej rodziny. – To by³ niezapomniany wyjazd – wspomina. W swojej kolekcji pan Krzysztof ma mnóstwo p³yt i zdjêæ piosenkarki. Przyznaje, ¿e bez jej piosenek œwiat by³by smutniejszy. I czeka z utêsknieniem na ka¿dy kolejny utwór. (and)

Polecamy

„Dziennik nimfomanki”

Val ju¿ jako nastolatka prze¿ywa pierwsze doœwiadczenia seksualne i bardzo szybko odkrywa, ¿e seks uzale¿nia j¹ jak narkotyk. Determinacja w poszukiwaniu zmys³owych doznañ z przypadkowymi partnerami roœnie z up³ywem czasu i sprawia, ¿e Val rezygnuje z ambitnej pracy, aby zostaæ… prostytutk¹. Jedno-

czeœnie ca³y czas poszukuje prawdziwej mi³oœci, nie wiedz¹c, co to s³owo tak naprawdê znaczy. Czy w œwiecie p³atnego seksu mo¿na odnaleŸæ mi³oœæ swojego ¿ycia? Na dramat produkcji hiszpañskiej dzisiaj, we wtorek o godz. 20 zaprasza kino Promieñ w Rawiczu. (j) Fot. Internet


ŚWIAT BAB

swiatbab@gazetaabc.pl

Dziś Dzień Matki. Nie zapomnij.

Cudze kochają jak swoje W powiecie leszczyńskim jest ponad 30 kobiet, które wychowują swoje dzieci i stworzyły dom dla innych, obcych maluchów. Jak mówią, zastępcze macierzyństwo niczym nie różni się od biologicznego. Daje tyle samo radości i przysparza tyle samo problemów. W domu Elżbiety Banaszak z Grodziska, która razem z mężem od 12 lat prowadzi pogotowie opiekuńcze, schronienie znalazła teraz szóstka dzieci: Nicola, Oliwia, Patryk, Dawid, Jarek i najmłodsza 5-miesięczna Weronika. – W sumie przez nasz dom przewinęło się już ponad 70 maluchów – mówi. W pogotowiu są tak długo, dopóki nie mają dokąd pójść. Czasem wracają do domu rodzinnego, czasem idą do domu dziecka albo do rodziny zastępczej. – Ciężko jest przy rozstaniu, bo człowiek mocno się przyzwyczaja do malucha – tłumaczy Elżbieta Banaszak. Sama ma czworo dzieci, dwoje już dorosłych, a dwoje nastolatków. Jest już nawet babcią. – Na początku, kiedy dzieci do nas przyjeżdżają, jest trudno, bo trzeba się wzajemnie poznać, dopasować. Z czasem wszystko jakoś się układa. Kocha się tak samo, w nocy wstaje tak samo, szykuje mleko tak samo – pani Elżbieta trzyma na rękach

malutką Weronikę. – Jest bystra, zdrowa, dobrze się rozwija. Danuta Mielczarek z Potrzebowa ma dorosłą córkę i syna. Od 8 lat jest mamą zastępczą dla dwóch spokrewnionych z nią dziewczynek. – To, że one do nas trafią, to była automatyczna decyzja. Zostały same, a my jesteśmy przecież rodziną. Moje dzieci czasem mi wypominają, że bardziej kocham dziewczynki. Ale to tak nie jest. Kocha się jednakowo – zapewnia. Wiesława Smektała z Mierzejewa od prawie roku wychowuje czwórkę rodzeństwa: trzy dziewczynki i chłopaka. – Kocham je i uwielbiam, i robię wszystko, żeby były szczęśliwe. Bardzo o nie dbam. Cieszę się, gdy odnoszą sukcesy w szkole, gdy mają dobre stopnie. Obowiązków mam więcej. Własnych dzieci wychowałam dwoje, dziś one są już dorosłe. Teraz mam czworo, ale świetnie sobie radzę i jestem szczęśliwa. Myślę, że poświęcam im więcej uwagi niż swoim. Bardziej się o nie martwię, żeby nic im się nie stało, żeby im niczego nie

brakowało. Kocham dzieci, wszystkie. Sprawiają mi radość, dodają energii. Nigdy nie żałowałam decyzji o wzięciu ich na wychowanie. Jeździmy na wycieczki, na imprezy. Jak zostają ze mną na weekend, nigdy nie siedzimy w domu. Gdy wyjeżdżają, jest smutno i bardzo pusto. Czekam

zawsze na niedzielne popołudnie, bo wtedy wracają. Przybrane dzieci często chcą do swoich nowych mam mówić mamo. – Młodsze tak mówią – tłumaczy Elżbieta Banaszak. – Moje dziewczyny zwracają się do mnie ciociu. Mają kontakt z biologiczną mamą. Wiem, że gdzieś tam w głębi serca chciałyby do niej wrócić. Są w stanie wszystko jej wybaczyć, nawet to, że je zostawiła – mówi Danuta Mielczarek. – Mówią do mnie ciociu. Będzie to nasz pierwszy wspólny Dzień Matki, ale już przeżyliśmy razem Dzień Babci i byłam wtedy babcią. Podejrzewam, że gdy będą akademie w szkole, to będę na nich mamą – dodaje Wiesława Smektała. lm

Kwiaty w domu Miltonia Aksamit pełen plamek i wzorów. Miltonia jest okazałym storczykiem z zielonymi liśćmi i pięknymi kwiatami, przypominającymi karnawał w krajach południowych. W Ameryce Południowej w naturalnych warunkach rośnie na gałęziach i pniach drzew. Należy ją podlewać obficie, lecz dopiero wtedy, gdy podłoże zaczyna lekko przesychać. Storczyk ten wymaga również ciepłego i wilgotnego powietrza. Najlepszym stanowiskiem jest półcień. Roślina dobrze czuje się na parapecie północnego okna. LL

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) Całkiem nieźle, zdrowie będzie ci dopisywało, ale twoje uzębienie wymaga natychmiastowej interwencji stomatologa. Nie zwlekaj, nie będzie lepiej, a wręcz przeciwnie.

LEW (23.07 - 22.08) Zdrowie w normie, choć wydajesz się być nieco przemęczony. Staraj się wolny czas wykorzystać z pożytkiem. Ruszaj się, jedz racjonalnie, dbaj o witaminy i nie przejmuj się byle czym. PANNA (23.08 -22.09) Problemy z trawieniem, jakieś niepokojące bóle żołądka mogą być skutkiem stresu, a więc nie tylko wybierz się do lekarza, ale popijaj ziołowe mieszanki, które z całą pewnością przyniosą ulgę.

Rozwiązanie konkursu

WAGA (23.09 - 22.10) Nie siedź w domu. Wychodź jak najczęściej na świeże powietrze, dotleniaj się, a już niebawem będziesz patrzyła w lustro z większą przyjemnością i optymizmem.

Dziś 26 maja – Dzień Matki i czas rozwiązania naszego konkursu. Oto zwycięzcy:

SKORPION (23.10 -21.11) Ponurakom żyje się znacznie gorzej niż uśmiechniętym. Zalecam ci codzienną dawkę żartów w miłym towarzystwie, dużą porcję sałatek, litr soku owocowego i dwa wody mineralnej.

Dla Ciebie Mamo 1. Bony wartości 50 zł każdy do wykorzystania w Centrum Ogrodniczym ARDISIA w Lesznie, ufundowane przez Biuro Kwiatowe Holandia, otrzymują: Lidia Derkowska z Rydzyny, Beata Flieger z Leszna, Anna Adamiak z Leszna, Marta Jędrzejczak z Gronówka i Krystyna Jasiak z Rawicza. 2. Zaproszenie wartości 100 zł na dowolnie wybraną usługę fryzjerską do salonu fryzjerskiego Carlo Biani trafia do Janiny Eliasz z Zawady. 3. Zaproszenie wartości 100 zł na dowolnie wybraną usługę kosmetyczną do salonu kosmetycznego Vero Biani dostaje Zdzisława Nowak z Wojnowic. 4. Zestaw do nawigacji satelitarnej NDRIVE G50 trafia do Gabrieli Szymańskiej z Grodziska. 5. Suszarkę do włosów Apollo LineaPetti otrzymuje Anita Pawłowska z Jeziorek. 6. Proszke do prania Lovela i foczkę maskotkę dostają: Bartosz Ratuszny z Leszna, Danuta Mikołajczak ze Starego Bojanowa, Mieczysława Włodarczak z Leszna, Agnieszka Szczerbal z Nowej Wsi i Eleonora Maszner z Bukówca Górnego.

Fot. Biuro Kwiatowe Holandia

BYK (20.04 -20.05) Zatroszcz się o siebie, zanim nie będzie zbyt późno, a najlepiej wybierz się do lekarza i poproś o skierowanie na kontrolne badania. Nie znaczy to, że jesteś ciężko chory, ale sprawdzić nie zawadzi.

RAK (22.06 -22.07) Kłopoty finansowe miewają prawie wszyscy, więc nie jesteś odosobniony. Przestań się tym gryźć, bo problemy miną, a wrzody żołądka zostaną i będzie prawdziwy dramat.

Fot. E. Baldys V Zastępcze mamy (od lewej): Wiesława Smektała, Danuta Mielczarek i Elżbieta Banaszak z 5-miesięczną Weroniką.

Nie wyszłam za mąż z wielkiej miłości. Zdecydowałam się na ślub, bo bardzo chciałam wyprowadzić się z rodzinnego domu, gdzie na porządku dziennym był alkoholizm ojca i utyskiwania matki o zmarnowanym życiu. Miałam tego wszystkiego dość, a z drugiej strony – panicznie bałam się samotności. Nigdy nie należałam do grona kobiet wyemancypowanych. Czułam, że nie poradzę sobie sama. Dlatego, kiedy spotkałam Wiktora, nie zastanawiałam się długo. On stał się moją przepustką do innego, lepszego świata. Pobraliśmy się szybko i nareszcie mogłam zostawić za sobą wszystko, czego tak bardzo nienawidziłam, całe moje dotychczasowe życie. Miałam dużo szczęścia. Mąż okazał się wspaniałym człowiekiem. Jest solidny, pracowity, dobry i bardzo mnie kocha. Starałam się jak mogłam, by odwdzięczyć się za tę jego dobroć. Starałam się tym bardziej, że sama co jakiś czas zadawałam sobie pytanie, czy odwzajemniam tę miłość? Czy kocham mojego męża? I nie potrafiłam na nie odpowiedzieć. Wydawało mi się, że nie umiem go kochać. Troszczyłam się o niego, ale uważałam, że robię to z obowiązku, z wdzięczności, z przyzwyczajenia... Słowo „miłość” kojarzyło mi się z wielkimi uniesieniami, namiętnością, a takich stanów nigdy nie doświadczyłam. I było mi z tym źle. Czułam się winna, że nie potrafię kochać Wiktora tak, jak na to zasługuje. A potem zdarzył się wypadek. Mąż znalazł się w szpitalu, jego stan był poważny. Pamiętam tamten lęk i ból, który poczułam. Myślałam, że serce mi pęknie, kiedy zobaczyłam go poobijanego, bladego, słabego na szpitalnym łóżku. Chciałam choć część jego cierpienia wziąć na siebie. I wtedy zrozumiałam, że kocham mojego męża. Że nie wyobrażam sobie życia bez niego. Mój Wiktor wraca do zdrowia. A ja staram się, by niczego mu nie brakowało. Nie mam już wyrzutów sumienia, bo zrozumiałam, że miłość ma różne oblicza. Hania

BARAN (21.03 -19.04) Nie wygląda to najlepiej. Po prostu jesteś zmęczony, a więc powinieneś zarezerwować sobie kilka wieczorów na wypoczynek, relaks i spokojny, długi sen.

7. Kosmetyki z serii Piękna Skóra narki Bielenda Kosmetyki Naturalne trafiają do: Anny Wasilewskiej z La-

socic, Marii Łagody ze Świerczyny, Hanki Maćkowskiej z Kopaszewa, Marty Adamskiej z Przybyszewa i Ireny Wojdowskiej z Górki Duchownej.

8. Zestaw kosmetyków Sunny Skin otrzymuje Małgorzata Michaluk z Leszna. 9.

Zestawy noży oraz przyprawy z nowej etnicznej serii marki Prymat trafiają do: Marzeny Wojciechowskiej z Leszna, Karoliny Piotrowiak z Pawłowic, Teresy Borowskiej z Drobnina, Martyny Stachowiak z Bojanowa i Beaty Kowalskiej z Miejskiej Górki.

10. Książki od wydawnictwa REPLIKA z Poznania otrzymują: Agnieszka Wojciechowska z Leszna, Halina Mielcarek z Leszna, Mirosława Glumińska ze Starego Bojanowa, Maria Dorozińska z Leszna i Henryka Szabała z Dąbcza. 11. Zestawy warzywnych przysmaków od marki OLE! trafiają do: Stanisława Florkowskiego z Leszna, Apolonii Malepszak z Bukówca Górnego, Ewy Kwapisz z Leszna, Katarzyny Majer z Długich Nowych, Beaty Żyto z Żegrówka. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród do sekretariatu redakcji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30). Natomiast wszystkich, którym szczęście tym razem nie dopisało, zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach, które już niedługo. Bawcie się z nami, bo warto. LL

STRZELEC (22.11 - 21.12) Rozkojarzenie, roztrzepanie, kłopoty z koncentracją? Ani chybi czegoś twojemu organizmowi brakuje. Nie lecz się sam, niech to zrobi twój lekarz. Wybierz się do niego. KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Bardzo dobrze, że tyle uwagi poświęcasz sobie, swojemu zdrowiu i dobrej kondycji. Dzięki temu nie będziesz miał powodów do narzekania, a znakomity humor cię nie opuści. WODNIK (20.01 -18.02) Nie daj się sprowokować, zachowaj spokój i zimną krew. Stres jest bardzo szkodliwy, a powody do zdenerwowania raczej mało istotne. Zdrowie jest najważniejsze, a optymiści żyją dłużej. Pamiętaj o tym. RYBY (19.02 - 20.03) Dużo lepiej. Nie tylko relaksuj się nadal przy ulubionej muzyce, ale i zainteresuj niekonwencjonalną profilaktyką. Z pewnością ci się spodoba, bo lubisz wszystko, co oryginalne, niecodzienne, tajemnicze. ELŻBIETA SZPECHT-RUTECKA


LUDZIE

12

Na początku mieszkańcom Jemielna przeszkadzali schorowani ludzie

Starość w Promyku Genowefa lubi towarzystwo, Stanisław – radio. Jan zajmuje się pieskiem. Jadwiga uwielbia spacery, a Zofia – telewizję. Maria ponad wszystko stawia jedzenie, a Roman chciałby cofnąć czas, żeby praca w kopalni nie odebrała mu nóg. Wszyscy są pensjonariuszami Promyka w Jemielnie – pierwszego w byłym województwie leszczyńskim prywatnego domu seniora. Nie byłoby domu, gdyby Zdzisławy Zając nie wyrzucano z pracy. Ostatnio zrobiono to 5 lat temu we Wronińcu, gdzie kierowała administracją Domu Pomocy Społecznej. Dziś sama przyznaje, że zdarzało jej się mylić rolę zwykłego pracownika i szefa. Jej, jako podwładnej, było źle z dyrektorami. Dyrektorzy to samo mogliby pewnie powiedzieć o niej. – Miałam małe dziecko, straciłam pracę i kończyły nam się oszczędności – opowiada. Posiadała jednak doświadczenie z domu opieki. Pomyślała więc, że dlaczego nie mogłaby stworzyć własnego. – Najbliższy prywatny dom seniora znalazłam w Jedlinie Zdroju koło Kłodzka – wspomina. – Pojechałam do niego, a potem do następnych. Rozmawiałam z właścicielami. Postanowiłam, że zacznę od dwóch pokoi na strychu rodzinnego domu.

widoma staruszka z Kamiennej Góry – zgłosiła się z zaledwie 900-złotową emeryturą. Wzięła tyle, a w ciągu pierwszego roku działalności zaczęła adaptować następne pomieszczenia. Kolejny gość Promyka – emerytowany profesor ze Świebodzic – płacił już normalną stawkę. Jako trzecia przyjechała z Chicago 56-latka po

udarze. W USA zasiłek starczyłby jej na niewiele. W Jemielnie mogła z nawiązką opłacać pobyt w domu opieki. Po rocznej rehabilitacji wróciła za ocean o wiele zdrowsza. – Kolejni pensjonariusze posypali się jak z rękawa – przypomina mieszkanka Jemielna. – Do tego stopnia, że dokonywali przedpłat

Gość z Chicago

W tamtym czasie miesięczny pobyt w państwowym domu opieki kosztował około 1800 zł. Zdzisława Zając wymyśliła, że u niej będzie o 600 zł taniej. Pierwsza chętna – nie-

V Pani Zdzisława i jeden z podopiecznych Promyka.

na koszt pobytu, a my w tym czasie remontowaliśmy kolejne pomieszczenia. Po 2 latach działania w domu seniora na piętrze mieszkało już 8 osób. I wtedy trafiła się 90-latka z walącej się chatki we wsi koło Jemielna. Takiej, jakie spotyka się w okolicach Góry: pozostawionej przez Niemców, w której przez lata nie robiło się nic. Nie doprowadzało wody. Nie budowało ubikacji. Ku rozpaczy swojej rodziny Zdzisława Zając w zamian za rozpadającą się chatkę przyjęła babcię do domu. Dom piękniał, a Zającowie wyprowadzili się do poniemieckiej rudery. Babcia umarła w lipcu, krótko po przeprowadzce. A w Jemielnie mówiło się potem, że jej serce nie wytrzymało na widok remontu tej chatki, która przez całe dziesięciolecia stała tak jak ją Niemcy zbudowali. – Postawiłam jej pomnik, zamówiłam msze gregoriańskie. Mam nadzieję, że dobrze się z nią rozliczyłam – po policzkach Zdzisławy Zając płyną łzy. Na wspomnienie trudów, jakie musiała znosić jej rodzina. I na wspomnienie babci, bo odtąd pogrzeb każdego kolejnego pensjonariusza wiązał się z bolesnym przeżyciem. – Przez lata pracowałem w ko-

palni, a tam zupełnie inne życie. Kto silny, ten przeżyje. Żadnej litości – przyznaje jej mąż Tadeusz Zając. – Tu nauczyłem się zupełnie nowych rzeczy, innego życia, pomagania drugiemu człowiekowi – wielki jak dąb eks-górnik prawie się rozkleja.

Pensjonariusze

Dziś w Domu Seniora Promyk mieszka ich piętnaścioro. Jedenaścioro z Alzheimerem, pozostali z chorobami narządów ruchu, serca, wzroku. Są z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Najstarsza ma 90 lat, najmłodsza – 72. Jest też 52-letni bezdomny. Stanisław po dwóch wylewach w listopadzie stracił wszystko: pracę w Niemczech, dom, rodzinę. Zającowie się zlitowali – przyjęli go za 400-złotowy zasiłek. Ale nie znaczy to, że Stanisław ma tutaj lekko. Właśnie dostał burę, bo dziś jeszcze nie trenował wstawania. – Sukces, że po wylewach sam siada na wózek. Teraz chcemy postawić go na nogi. Jak się uda, dostanie chodzik – mówi Zdzisława Zając. Inni mniej lub bardziej dostosowali się do życia w Promyku. Genowefie poprawił się tu wzrok, ale niedawno boleśnie złamała nogę. Stanisława męczy serce i urojenia. Czasami wydaje mu się, że po domu wiją się węże albo leje strumieniami woda. Jan

Urban cruiser – miejski rozbójnik Personifikując, to auto ma charakter i ma specyficzną osobowość. Wygląda jak wyrośnięty łobuziak, niczym RAV4, choć został zbudowany na bazie ...yarisa. W nazwie konotacje ma miejskie – urban cruiser, ale bliżej mu do określenia – łamacz krawężników. Porównanie obu modeli jest nieuniknione. Posiadają tak samo przesuwane tylne fotele z regulacją kąta oparcia i ten sam rozstaw osi (2,46 m), ale urban ma większy bagażnik (314-388-749 l) i oferuje zdecydowanie więcej miejsca w kabinie. Silniki to zupełnie inna epoka. Nieznacznie, bo tylko o 0,03 l powiększono pojemność dotychczas stosowanego, benzynowego silnika 1,3. Ponadto, aż do 11,5 zwiększono stopień sprężania i wprowadzono podwójny system zmiennych faz rozrządu, tak na zaworach doloto-

wych, jak i wylotowych. W efekcie osiągnięto moc aż 101 KM i 132 Nm przy 3800 obr./min, więc jednostka ochoczo przyśpiesza w każdym przedziale szybkości.

*** Także dzięki rewelacyjnie pracującej 6-biegowej skrzyni biegów, co w miejskich maluchach jest wyjątkiem. Skrócone przełożenia i wyższy moment obrotowy owocują niebywałą elastycznością. I nie jest to wyłącznie subiektywny osąd dziennikarza. Potwierdza to również

diodowy wskaźnik shift, który podpowiada kierowcy, kiedy zmieniać biegi, żeby jazda była ekonomiczna. Miałem poważne wątpliwości, gdy zalecał wrzucić 6-tkę już przy prędkości 50 km/godz. i ...silnik ciągnął dalej, bez żadnych objawów dławienia się. Spalał przy tym 5,5 l/100 km w cyklu mieszanym. Alternatywnym napędem jest diesel 1,4/90 KM, sprawdzony m.in. w corolli i aurisie, ale gruntownie przekonstruowany. Z nowymi piezoelektrycznymi wtryskiwaczami, filtrem cząstek stałych i maksymalnym momentem obrotowym podniesionym do 205 Nm. Ta jednostka również współpracuje z 6-biegową przekładnią, ale napęd w zależności od wersji może być przenoszony na jedną albo na dwie osie z elektronicznym rozdziałem mocy. W trudnym terenie lub przy prędkościach do 40 km/godz. można zablokować system z podziałem 50 na 50.

***

V Jakub Dyczkowski z salonu Toyocar w Lesznie prezentuje, jak bardzo urban różni się od yarisa.

Zupełną nowością jest system stop&start, który wyłącza silnik już po 2 sekundach od zatrzymania auta. Oczywiście przy dźwigni biegów wrzuconej na luz. Trzeba się z tym oswoić i gdy zapadnie cisza, porzucić trwożliwe myśli: No i co dalej? Wystarczy muśnięcie pedału sprzęgła, aby motor od razu zaskoczył.

Według producenta, zwłaszcza w intensywnym ruchu miejskim, podczas jazdy od świateł do świateł, oszczędności w zużyciu paliwa sięgają nawet 15 proc.

***

Kanciasta bryła, stylowe przetłoczenia dachu zwiększające sztywność nadwozia, mocny silnik, krótkie zwisy, duże koła. Jak to jeździ? Wygląda na malucha, ale jeździ jak dorosły samochód. Nie tak miękko jak yaris i nie tak twardo jak hilux. W Lesznie żadna z ulic na peryferyjnych osiedlach nie zrobiła na nim wrażenia, a ja bez trudu parkowałem na wysokich krawężnikach. Oprócz udanego zawieszenia trzeba podkreślić rzecz jeszcze ważniejszą. Precyzję układu kierowania, która, moim zdaniem, jest lepsza niż w dotychczas oferowanych kompaktach Toyoty. Rozwiązaniem, które nie przypadło mi do gustu, jest jeden tylko zegar, który ma dwie wskazówki. Lewa wskazuje prędkość, prawa, dużo mniejsza – ledwo czytelne obroty silnika.

V Wysoki, pojemny, kanciasty, ale ze współczynnikiem oporu powietrza tylko 0,315.

***

Urban produkowany jest wyłącznie w Japonii, a z tym wiąże się wysoka jakość produktu. Niestety i cena. W podstawowej wersji auto z benzynowym silnikiem 1,33 kosztuje 64.000 zł. Jest za to bardzo bogato wyposażone, m.in. w 7 poduszek powietrznych, także kolanową, wszystkie systemy kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, klimatyzację, aktywne zagłówki, centralny zamek, pełną „elektrykę” szyb i lusterek, wysokiej jakości system audio z 6 głośnikami, 16-calowe koła i 4 tarczowe hamulce. Pewna, bezpieczna inwestycja. Tekst i fot. ZBIGNIEW KORONA po754


LUDZIE

13

SYSTEM RATALNY

Fot. 2x E. Baldys V Zdzisława Zając urządziła dom starości we własnym domu. Wciąż go remontuje i przygotowuje kolejne pokoje. Sama przeniosła się do małej poniemieckiej chatki. czuje się tu, jak w więzieniu. Chciałby wyjść gdzieś z kolegami, bo jest przekonany, że zdrówko dopisuje mu lepiej niż dawniej. Jest alkoholikiem i ofiarą choroby psychicznej. Jadwidze nawala kręgosłup, ale cieszy się, bo ostatnio była nawet na weselu wnuczki. Zofia ma zawroty głowy. Jak się przewróci, sama nie wstanie. Czasem popłakuje, bo ma dość domu seniora i tęskni za własnym. Maria ma kłopoty z wypróżnianiem, a Roman żyje bez nóg. Genowefa lubi towarzystwo. Stanisław chętnie słucha radia. Jan zajmuje się pieskiem. Jadwiga uwielbia spacery, a Zofia telewizję. Maria, choć ma zaledwie 160 cm wzrostu i waży już 90 kg, ciągle jest „głodna jak pies”, a Roman chciałby cofnąć czas, żeby praca w kopalni nie odebrała mu nóg.

Pożegnania

Chociaż do domu seniora w Jemielnie przyjeżdża się, aby żyć: dochodzić do zdrowia, śmiać się i wypoczywać, śmierć nie zapomina o Promyku. Wręcz przeciwnie – jest tu stałym gościem. Tylko w tym tygodniu

odeszły 2 osoby. Zającowie starają się uczestniczyć w każdym pogrzebie, choćby był na drugim końcu Polski. – Spojrzę w okno, gdzie mieszkała Maćkowska i zaraz płyną łzy – zamyśla się Zdzisława Zając. – Syn chciał ją już brać do domu, urządził nawet pokój, a ona się uparła, wolała u nas zostać. Mieszkała kilka lat, zanim dostała wylewu. Kogo tu nie było przez te 5 lat: pułkownik, major, profesor, wysoko wykwalifikowany specjalista od gazownictwa, założyciel szkoły oficerskiej (dopiero na pogrzebie Zającowie dowiedzieli się, z kim mieli do czynienia), rolnicy i górnicy. – Społeczeństwo przez ten czas zmieniło się – uważa Tadeusz Zając. – Na początku mieszkańcom Jemielna przeszkadzali schorowani ludzie. Skarżyli się, że alzheimery wyrzucają coś przez płot. A dziś siedzą cicho i przynajmniej tolerują. W Jemielnie wkrótce ma powstać drugi dom seniora. Nowoczesny, przestronny, wygodny, taki na 50 osób. Zdzisława Zając organizuje

też konferencje i namawia ludzi do otwierania podobnych domów. – To dla mnie żadna konkurencja, bo zapotrzebowanie jest ogromne – twierdzi. O wiele trudniej niż pensjonariuszy będzie pozyskać oddany personel. Taki, który tolerować będzie starszych i niedołężnych ludzi. Przytuli, pocieszy, będzie przewidywać. – Alzheimer nie powie, że jest głodny – mówi szefowa Promyka. – To za chorego musi wiedzieć opiekun, który nie przychodzi tu do zwykłej pracy. U nas się służy człowiekowi, a to nie jest lekkie zajęcie. Docenia to Zofia z Leszna, która do Jemielna przeprowadziła się zaledwie kilka tygodni temu. – Sam doktor zalecił takie rozwiązanie – przyznaje. Ma tu kontakt z przyrodą, opiekę, towarzystwo, a odwiedziny rodziny niekoniecznie są rzadsze, niż gdyby mieszkała w mieście. – Niedawno urodziła mi się prawnuczka – cieszy się. – Jest taka bystra. Wołam na nią Stokrotka. Niedługo mnie tu odwiedzi. MIROSŁAW WLEKŁY


14

ROZMAITOŚCI

Fot. E. Baldys V Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowali piknik „Nie jesteś sam”. Na ranczo do Smyczyny zaproszone zostały rodziny zastępcze i dzieci, którymi się opiekują. Organizatorzy zadbali, by nikt się nie nudził. Były konkurencje dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Do pikniku przyłączył się 69. Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy. Ciekawą wystawę o leszczyńskim garnizonie przygotował Marek Kędzierski, a film o misji w Kosowie-Alfred Góralczyk. Nie zabrakło pysznej wojskowej grochówki. Wbrew pogodzie, która w tym dniu nie sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu, zorganizowano konkursy sportowe, przejażdżki wozem drabiniastym i na kucyku. Najwięcej emocji wywołała loteria fantowa, w której można było wygrać m.in. rodzinny przelot samolotem nad Lesznem. W organizacji imprezy pomogli: Centralna Szkoła Szybowcowa, apteka Dom Leków, McDonald’s, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, hurtownia HASIM, Akwawit, Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie, Szkoła Podstawowa nr 12 i 69. Pułk Przeciwlotniczy. Wszystkim organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Imprezę finansowo wsparło Starostwo Powiatowe, które objęło też patronat honorowy.

Fot. Studio Contest V Elżbieta Roszczak z Gronowa i Kazimierz Urbaniak z tej samej miejscowości pobrali się 2 maja 1959 roku. Dokładnie po 50 latach od tego wydarzenia zaprosili najbliższą rodzinę i przyjaciół na swoje złote gody. Przy wspólnym stole w rodzinnej restauracji Trasowa przygotowano miejsca dla ukochanych dzieci: Marii, Anny, Władysława, Ilony i Dominika, synowej Magdy i zięciów – Adama, Roberta i Grzegorza. Najgłośniej „Sto lat” ukochanym dziadkom odśpiewali wnukowie: Mateusz, Jakub, Mikołaj, Tomasz, Piotrek, Łukasz i Franciszek. I jak to bywa na rodzinnej biesiadzie, nie mogło zabraknąć życzeń i toastów wznoszonych przez gości z Leszna, Zielonej Góry, Przybyszewa, Józefowa koło Krotoszyna i Święciechowy. ed

Fot. E. Baldys V Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie wspólnie z Nowicjatem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Mórkowie zorganizowali I Międzynarodowe Spotkania Chórów Polonijnych „Polskie kwiaty”. Przed publicznością w Lipnie, Goniembicach, Wilkowicach i Błotkowie prezentowały się chóry: Sursum Corda z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie, Przełęcz z Mostów koło Jabłonkowa w Czechach i Rapsodia z Lipna. Oprócz występów rozśpiewani goście uczestniczyli w wycieczce do Poznania i w Majówce w Błotkowie. Ostatni koncert, który odbył się w kaplicy św. Jadwigi w Lipnie, zakończył się wspólnym odśpiewaniem przez chóry pieśni „Polskie kwiaty”. Na zdjęciu: Uroczysty koncert pożegnalny w Lipnie rozpoczął chór Rapsodia.

Fot. archiwum V Niecodzienne zajęcia odbyły się w leszczyńskiej „piątce”. Uczniowie wspólnie z dyrekcją i nauczycielami świętowali Dzień Europy, Dzień Brytyjski i wspominali swojego patrona Henryka Sienkiewicza. Owocem różnego rodzaju konkursów i prezentacji, w których uczestniczyły wszystkie klasy, były m.in. piękne plakaty o tematyce europejskiej i prace związane z sylwetką „Litwosa”, wśród których można było podziwiać zarówno portrety pisarza, jak i barwne obrazy ilustrujące jego dzieła. Dzieci doskonale się bawiły, zdobywając przy okazji nową wiedzę. Całość zorganizowały i poprowadziły: anglistka Katarzyna Michnikowska i polonistka Ewa Olszewska (na zdjęciu z prawej). LL

Fot. E. Baldys V Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 5 w Lesznie zorganizowali festyn rodzinny pod hasłem „Bliżej gwiazd”. Głównym celem imprezy było zebranie pieniędzy na wyjazdy edukacyjne dzieci i doposażenie sal komputerowych. Zgromadzono aż 6500 zł. Przez kilka godzin na szkolnym dziedzińcu i w budynku można było podziwiać występy artystyczne uczniów oraz gości z Ukrainy i SP nr 3, zobaczyć Gronowo ze szczytu drabiny strażackiej, dotknąć wojskowego sprzętu i zajadać się słodkimi domowymi wypiekami. Dla miłośników piesków przygotowano miniwystawę, a dla zgłodniałych przysmaki prosto z grilla. Jak wszędzie, tak i tutaj przebojem była loteria fantowa z nagrodami, którymi były m.in. nawigacja samochodowa, telefon komórkowy, weekend nad Bałtykiem czy kurs języka włoskiego. Wspaniała piknikowa atmosfera to w dużej mierze zasługa zespołu Venus, który poderwał do zabawy nawet największych ponuraków.

Fot. Ł. Domagała V Na boisku sportowym w Garzynie spotkaliśmy dzieci z miejscowego Zespołu Szkół. Przygotowywały się do wielkiego rodzinnego festynu i występu pod hasłem „Wyśpiewać dziś chcemy wam życzenia”. Impreza odbyła się w sobotę. Dla wszystkich milusińskich nasza redakcja ufundowała lody. (luk)


OKAZJA — KUPUJ TANIO — OKAZJA

15

OGŁOSZENIA DROBNE Z CENĄ MOŻESZ MIEĆ ZA DARMO

Przyjmu jemy je t ylko na kupon a c h wyciętyc h z gaze ty.

W każdym wydaniu ABC ukazuje się strona bezpłatnych, okazyjnych ogłoszeń drobnych. Każde ogłoszenie musi mieć podaną cenę. Ogłoszenia dotyczą tylko sprzedaży. Można je zamieścić w działach :

RÓŻNE, MOTORYZACJA, NIERUCHOMOŚCI, DLA DZIECKA.

MOTORYZACJA

2 koła z oponami do NISSANA 165x14, 80 zł. 0-669356903. op2349 ALUFELGI 13’’ do VW i OPLA 4 szt. 130 zł. 0-728867949. op2341 AUDI 80 1,6 / 1992 gaz, srebrny metalik, szyberdach, c.z., 5000 zł. 0-603337272. op2328 CINQUECENTO 700, 1995, 1600 zł, 0-65 / 526-33-72, 0500660054. op2096 CITROEN XSARA PICASSO 2,0HDI / 2001, zarejestrowany, 18.400 zł. 0-600902943. op2363 CITROEN ZX 1994 benzyna, 3drzwi, zarejestrowany, 2500 zł. 0-695414643. op2329 FIAT SIENA 1,6 / 1998, benzyna + gaz, 5400 zł, 0-691039585. op1828 FIAT TIPO 1,6 / 1994, gaz, ABS, 5-drzwiowy, bordo, lekko uszkodzony, 1600 zł. 0-725582848. op2312 FIAT SEICENTO 2002, 8600 zł. 0-65 533-83-85. op2357 FORD KA 1,3 benzyna / 1998, 2 x poduszka powietrzna, RM, wspomaganie, 6800 zł. 0691098412. jk2571 FORD ESCORT 1,8TDI / 1995, 5000 782649525.

kombi zł. 0op2327

FORD FIESTA 1,3 / 2004, klimatyzacja, 4xpp., c.z., immobiliser, CD, 2 komplety opon zimowych, grafitowy metalik, garaz˙owany, 19.000 zł. Tel. 0728867949. op2342 MAZDA MX6 2,0 / 1992 / 16V benzyna, czarny, wspomaganie kierownicy, c.z. z pilotem, el. szyby, lampy i lusterka, radio, ABS, zarejestrowany, 6500 zł. 0665525249. op2356 NISSAN MICRA 1,0 / 1997, wspomaganie, radio, pp., 5700 zł. 0-782649525. op2320 OPEL ASTRA kombi 1,6 / 1996, klima, wspomaganie, c.z., 5500 zł. 0-782649525. op2321 OPEL ASTRA kombi 1,6, ABS, c.z., 2xpp., klima, wspomaganie, 7300 zł. 0-609089423. op2333 OPEL CORSA 1,4 / 1994, szyberdach, pp., fiolet metalik, 3900 zł. 0-605529035. op2316 OPEL MOVANO 2,8DTI / 2000, s´redni, wysoki, wspomaganie, hak, klimatyzacja, pp., cie˛z˙arowy, oszklony, 2000 zł. 0-665252496. op2355

RENAULT LAGUNA II 2001, bogate wyposaz˙enie, 8xpp., sko´ra, 17.800 zł. 0-667745749. op2350 RENAULT CLIO II 1,2 16V / 2001, przebieg 92.000 km, kupiony w salonie, garaz˙owany, I włas´ciciel, wspomaganie, 2 x poduszka powietrzna, abs, stan techniczny i wizualny idealny. 12.900 zł. 0-501109747 jk2527 RENAULT TWINGO 1,1 / 2000, seledynowy, 4xpp., centralny zamek + pilot, el. szyby i lusterka, szyberdach, radio, stan bdb. Cena 9900 zł lub zamienie˛ na busa. 0667098351. mk424 ROVER 214 1,4 benzyna 1997 / 98, poduszki, elektryka, ABS, wspomaganie, drewno, 6000 zł. 0-727618700. jk2149 SEAT TOLEDO 1,6 / 1993, biały, alufelgi, szyberdach, 3900 zł. 0605529035. op2318 SEICENTO 1,1 / 2002, 8600 zł. 0-65 533-83-85. op2317 SUZUKI BALENO kombi 1,6 / 2001, klima, el. szyby, el. lusterka, pp., wspoamaganie, ABS, c.z., 9700 zł. 0-782649525. op2319 SUZUKI SWIFT 1,0 benzyna / 1993, ekonomiczny, 1800 zł. 0-721750309. op2353 VW POLO III 1,0 benzyna / 1996, RM z CD, 2xpp., ABS, garaz˙owany, 7000 zł. 0-603406716. jk2573 VOLKSWAGEN BORA 1,9TDI / 1999, 4xpp., klimatyzacja, wspomaganie, el. szyby, zielony, 19.500 zł. 0-608376643. op2330 VW GOLF II 1,6 / 1997, metalik, komplet alufelg, 2600 zł. 0661424156. op2310 VW POLO COUPE 1,0 / 1992, 122 tys. / km, srebrny, szyberdach, radio, garaz˙owany, zadbany, cena 2700 zł. Tel. 0-782751975. op2210

´ CI NIERUCHOMOS 2,37 ha w tym 0,29 lasu, 22.000 zł. 0-65 543-38-12. op2325 DOM 80m2, działka 850m2, budowlano-usługowo-handlowa, bezpos´rednie zjazd z Szybowniko´w (bliz´niak), 300.000 zł. 0697573532. op2336 DOM o pow. 70m2 + taras + garaz˙ na działce 405m2, do jeziora ´ migiel. 100m2, Jezierzyce gm. S 220.000 zł. 0-660034619. op2308 DOMINICE działka 415m2, 400 m do jeziora, w okolicy las, połoz˙ony na wzgo´rzu. 35.000 zł. 0783018017. op2337

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w De˛bnie, 4 km od Rawicza, kierunek Wrocław, 1429m2, zadrzewiona, w pobliz˙u las, woda, media przy drodze. Cena 75 zł / m2. 0667098351. mk6793 DZIAŁKA 2500m2 pod budowe˛ w Da˛bczu. 45 zł / m2. 0880166202. op2358 DZIAŁKA siedliskowa o pow. 3860m, media przy drodze, Kluczewo gm. Przeme˛t. 20 zł / m2. 0660035619. op2309

˙ ul. Dekana, Leszno, GARAZ 15.000 zł. 0-607064616. op2339 MIESZKANIE Leszno, ul. Grunwaldzka 55,50m2. 165.000 zł. 0607064616. op2340 DLA DZIECKA

ROWER dziecie˛cy 40 zł. 0603313149. op2311

´ Z˙ NE RO

KOMODA biała z 4-szufladami, stan bdb, cena 150 zł. Tel. 0601272752. op2152

PŁYTA warstwowa 150, 3 szt. 290 / 117. 50 zł / mb. 0609441829. op2354

KOMPUTER PC Duron 1300Mzh 512MB Ram, karta graficzna 40GB, monitor 17 cali. 500 zł. 0-601925849. op2345

PRZENOS´ NA wytwornica pary z z˙elazkiem. 180 zł. 0-607209128. op2323

KRZESEŁKA barowe nowe, 3 szt., buk + matal. 25 zł / szt. 060454759. op2348 KSEROKOPIARKA Rich FT 4015 A3, A4, 700 zł. 0603357293. op2332 KUC klacz 4-letnia, ładnej budowy, rodowo´d, paszport. 1500 zł. 0-607554775. op2338

´ Z˙ KO metalowe, nowe, 140 ŁO x 200 cm, 600 zł. 0-65 520-59-41. op2324 ´ WKO-ZAMRAZ˙ ARKA, LODO wysokos´c´ 1,70 m, 1-roczna, 600 zł. 0-509879801. jk2242

2 ło´z˙ka mosia˛dz na ko´łkach z 1900 roku. 150 zł / szt. Leszno, Paderewskiego 6. op2360

KOMODA drewniana pod telewizor - 400 zł, ława drewniana 400 zł. Tel. 65 520-94-49. op1476

CB radio M-790 Plus na gwarancji INTEK, 260 zł, 0-502604235 (po 16.00) op2114

MEBLOS´ CIANKA swarze˛dzka z witrynami - 1000 zł - tel. 0-65 520-94-49. op6134

˙ A agawa 20-letnia. 350 zł. 0DUZ 661387724. op2315 FRONTY szafek niebieskie, kuchnia komplet. 150 zł. 0-65 52015-20. op2331 KOMIN izolowany ze stali kwasoodpornej, 8 metro´w, z demontaz˙u, 250 zł / m2. 0-601563944. op2343 KOPACZKA do ziemniako´w. 450 zł. 0-65 537-21-35. op2362

NOWA niemiecka waga łazienkowa dla pan´ - 6 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3. jk2602 NOWA niemiecka maszynka do mielenia mie˛sa - 9 zł. Leszno, Pl. Metziga 8 / 3 jk2603 MASZYNA do szycia walizkowa 120 zł. 0-607209128. op2322 ME˛SKA kamizelka s´lubna, kolor srebrny, 100 zł. 0-607499321. op2352

PIEC miałowy z dmuchawa˛ i sterownikiem, uz˙ywany, 1700 zł. 065 533-04-81. op2334 SPRZEDAM swarze˛dzki de˛bowy zestaw wypoczynkowy, 1000 zł, 0-887526946. op2266

´ Ł owalny rzez´biony 850 zł. STO Leszno, ul. Paderewskiego 6. op2359 ´ Ł z płyta˛ marmurowa˛ z reguSTO lacja˛ wysokos´ci, 350 zł. Leszno, ul. Paderewskiego 6. op2361 SUKNIA s´lubna, rozm. 40 / 42, kolor ecru, welon, bolerko, buty rozm. 38, 900 zł. 0-65 545-77-12. op2335 SZAFA 4-drzwiowa sosnowa szer. 200 cm, wys. 185 cm. 250 zł. 0-607454759. op2347 UBIKACJA nowa stoja˛ca + sedes. 80 zł. 0-65 520-91-15. op2313 WANNA łazienkowa 1,40 cm, uz˙ywana dwa lata, 50 zł. 0-65 52091-15. op2314 WYPOCZYNEK - wersalka rozkładana + dwa fotele na płozach, jasny bra˛z, 600 zł. 0-668371768. op2344

˙ E paszowe, pszenica, ZBOZ pszenz˙yto, mieszanki zboz˙owe, 40 / 45 zł. 0-65 543-83-12. op2326


16

OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ AGENCJA Reklamowa ,,WAR’’ kompleksowa obsługa reklamowa firm. Rydzyna, Kurpin´skiego 1, tel. (065) 528-82-77, www.reklama.info.pl, info reklama.info.pl jk1840

zatrudni:

- kosztorysanta branży elektrycznej - elektryka automatyka - inżyniera instalacji sanitarnych chętnie z doświadczeniem w oczyszczaniu ścieków, w ciepłownictwie - inżyniera z twórczymi pomysłami technicznymi dla potrzeb rynku Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pod adresem: Firma Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno po753/k

BOKSERY 603032017.

6-tygodniowe. 0jk2634

´ WKA nowa. 0-609354195. LODO jk2643 PIECE centralnego ogrzewania, płoty, bramy, ogo´lne usługi s´lusarskie. Tel. 0-669805030. jk2572 SPRZEDAM SZNAUCERY MINIATURKI. 065 547-42-29 SPRZEDAM konstrukcje˛ wiaty stalowej o wymiarach 12 m szer., 20 m długos´c´, zbiorniki zboz˙owe, kosze zasypowe. 0-788936083. jk2378

MOTORYZACYJNE

˙ SPRZEDAZ AUDI A3 1,9TDI ⁄ 1998, do poprawek lakierniczych, zarejestrowany, 11.000 zł. Tel. 0-723501454. BMW COUPE. 0-666730431. jk2576 CINQUECENTO 452423.

1997.

0-502 jk2480

CITROEN C15 1,8D⁄1998, 5-osob. lub 2-osob. + 750 kg, ubezpieczenie + przegla˛d - cena 3500 zł. Tel. 0604379714. jk3166 DAEWOO LANOS 1,5 benzyna + gaz, 2000. Tel. 0-502604082 DAEWOO MATIZ 800⁄1999, niebieski, pilot, centr. zamek, wspomaganie, elektr. szyby przo´d, 4 drzwi, ubezpieczony + przegla˛d - 4800 zł. Tel. 0-604379714. jk1491 DAEWOO TICO / 1996. (065) 52691-43, 0-668169014. jk2561 FIAT SEICENTO 900 / 1999, 4300 zł. Tel. 0-695126111. jk2639 FORD FIESTA 661781307.

1,1 / 1992. 0jk2627

FORD ESCORT kombi 1,6B ⁄ 1992. Tel. 0-501868878 FORD FIESTA 605666010.

1,3 / 1997, 0jk2648

FORD TRANSIT / 1992 9-osobowy. (065) 526-91-43, 0-668169014. jk2562 GOLF. 0-666730431.

jk2577

OPEL KADETT 1,4⁄1991, biały, 2 drzwi, nowy akumulator, ubezpieczenie + przegla˛d - 1500 zł. Tel. 0604379714. jk2173 OPEL ASTRA KOMBI 1,7 TD / 1992, centralny zamek z pilotem, el. szyby i lusterka, aluminiowe felgi, szyberdach, radio, zarejestrowany, 4900 zł. 0-727618700. jk2477

RENAULT KANGOO 1,9D 2001 / 2001, 13.800 zł. 0-607094592. jk2638 SPRZEDAM MAZDE˛ 323F, 1996, 175 tys., bogate wyposaz˙enie i dodatki. Tel. 0-603200293 SPRZEDAM SIMSON SKUTER 50. 0-721077100. jk2641

˙ YWANE cze˛s´ci samochodowe, UZ opony. 0-661971966. jk2630 VOLVO 440 1,7 T benzyna / 1994, bezwypadkowy, zielony metalik, przebieg ok. 180.000 km, klimatyzacja, el. szyby x 4, el. i podgrzewane lusterka, sko´ra, radio CD, po wymianie rozrza˛du. Tel. 0-606701358. jk2645

DAN-KOM KOMINKI, USŁUGI BUDOWLANE. 0-661391378. jk1635 DOCIEPLANIE, 609883764.

0jk2468

DLA zainteresowanych dietetyka˛ i kosmetyka˛. 0-665019320. jk2544

GIE˛CIE, skre˛canie płaskowniko´w, pre˛to´w na balustrady, płoty. 0660442963. jk2651

HANDEL-REKLAMA-INTERNET: otrzymasz własna˛ witryne˛. 0723372555. jk2542

KARCHER. 0-607235208. jk2095

INWENTARYZACJA - Leszno. Tel. (061) 662-80-70 poznan kadry-polskie.pl jk2631

tanio.

MALOWANIE, szpachlowanie, płytki, panele, tanio, solidnie. 0889965935. jk2647

˙ sufito´w podwieszanych. MONTAZ 0-785719138. jk2229

EKSPERTYZY PRZYRODNICZE TEL.

500620111

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.PL jk1593

PRZYJMUJEMY AUTA do złomowania. Goto´wka i dokumenty od re˛ki. 0-601757165. jk2312 ZŁOMOWANIE aut osobowych i cie˛z˙arowych z dopłata˛ dla klienta. SKUP aut uszkodzonych wszystkich roczniko´w, transport gratis. Tel. (065) 536-72-76, 0-696545600. ap763 ZŁOMOWANIE aut odbio´r własnym transportem. 0-727559847. jk2177 KUPIE˛ auta uszkodzone i powypadkowe. Dobrze zapłace˛. Tel. 0668002883. mk2711 SKUP aut powypadkowych, starych, uszkodzonych - złomowanie. Płatne goto´wka˛, transport gratis. Tel. 0725048874. mk6532 ZŁOMOWANIE pojazdo´w, bezpłatny transport autocze˛s´ci. (065) 54573-04. 0-606982046. mk8148

´ Z˙ NE RO KREDYTY bez zbe˛dnych formalnos´ci: goto´wkowe - wiek do 79 lat, ro´wniez˙ na dowo´d, konsolidacyjne płac´ jedna˛ rate˛ zamiast kilku. Leszno, Jagiellon´ska 16, tel. (065) 520-05-77, 0-603312674. jk2385 KREDYTY goto´wkowe samochodowe, w polskim banku. Minimum formalnos´ci. (065) 520-55-99, 0602536604. jk2114

USŁUGI

´ SKA Firma BrukarskoLESZCZYN budowlana zatrudni majstra brukarskiego z wieloletnim dos´wiadczeniem w układaniu kamienia naturalnego, mile widziane umieje˛tnos´ci murarskie. Wysokie zarobki. 0-603184124. jk2609 MANAGER-SUPERVISOR: rekrutacja - sprzedaz˙.0-723372555. jk2541 PUB CEGŁA zatrudni dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ szkolen´ oraz zakwaterowania. Umowa o prace˛. Tel. 0509803509. jk1524 BOSZKOWO sezon. Zatrudnie˛ dziewczyne˛ na stanowisko barmanka-kelnerka - tylko osoby pełnoletnie. Moz˙liwos´c´ noclegu. Tel. 0-509803509. jk1672

VW POLO 1,2 16V, 2004, pełna elektryka, sprowadzony. Tel. 0667296734, 0-723911009. jk2231

KUPNO

ZATRUDNIE˛ APT TRENKWALDER (nr. cert.2611 / 03) poszukuje kandydato´w do pracy w Lesznie na stanowisko: pracownik produkcji - operator maszyn. Zorganizowany dojazd. Tel. (065) 573-81-05. jk2620

KARCHER. 0-697250807. jk2453

˙ SPRZEDAZ

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.PL jk1594

PRACA

NOWY SPRINTER 6-osobowy: dowo´z na lotniska, giełdy towarowe, przeprowadzki itp. Tel. 0604385663. mk1637 ODBIERAM zuz˙yty sprze˛t AGD. 0509879801. jk3 PŁOTY kute, balustrady, bramy z automatyka˛, ogrodzenia. Cena od 160 zł. Tel. 0-781160474, 0-697756797. jk2387

NA weekendy lub pełny etat. Dogodne godziny pracy. Dobre wynagrodzenie. Moz˙liwos´c´ rozwoju i awanso´w finansowych. Zgrany zespo´ł. McDonald’s. Tel. 0-662142545. jk2650 NAUCZE˛-PRZESZKOLE˛ zabiegi kosmetyczne 20 / h.0-781393943. jk2551

˙ TERAZ ZOSTAN´ KONSULJUZ TANTKA˛ AVON, 0-507186962

POSADZKI agregatem zacierane mechanicznie. 0-511505348. jk2270

MASZ 30 LAT I WIE˛CEJ, NIE BO´ , LUBISZ KONISZ SIE˛ WYZWAN TAKT Z LUDZMI ORAZ DOBRE ZAROBKI APLIKUJ KONTAKT PRACA-JUTRA.PL

POSADZKI betonowe z agregatu. 0607217702. jk2522

OBSŁUGA klienta Centrum Wellness. 0-505591405. jk2540

PRZEPROWADZKI, PORT. 0-509879801.

POMOC domowa˛. 601585366.

TRANSjk2

Tel. 0jk2625

TYNKI maszynowe, gotowe pod malowanie. Tel. 0-605906363. jk2397

POSZUKUJE˛ opiekunke˛ do dziecka - Rawicz. Tel. 0-604489836. jk2637

USŁUGI koparka˛. 784223814.

POTRZEBNY 506059294.

Tanio 0jk2034

USŁUGI transportowe 1,5 tony, przewioze˛ tanio, podejme˛ wspo´łprace˛, ro´wniez˙ ADR-y, faktura Vat. Tel. 0-500068491. jk2588

´ J OGRO´ D - projektowanie, TWO urza˛dzanie i konserwacja tereno´w zielonych, ogrodo´w, parko´w i zbiorniko´w wodnych, mała architektura, wycinanie drzew. Wieloletnie dos´wiadczenie. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0608539232. bd504

ADAPTACJE pomieszczen´, płytki, panele, malowanie, szpachlowanie, solidnie i tanio. 0-608062444, 0721016502. jk2626

´ CZANIE wne˛trz: gipsowaWYKAN nie, malowanie, płytki, panele, rygipsy, podwieszane sufity. Szybko, tanio, profesjonalnie - tel. 0-721758718 lub 0-608539232. bd506

´ CIODJ IMPREZY OKOLICZNOS WE. 0-605077959. jk1335

VIDEOFILMOWANIE + ZDJE˛CIA. 0-609461247. jk1887

ulotkarz.

0jk2636

PRZYJME˛ pilnie blacharzy, dekarzy i pomocniko´w. 0-500147686. jk2635 RESTAURACJA ’’Mamut’’ w Lesznie zatrudni kucharza, kucharke˛. (065) 520-20-36. jk2457

ZATRUDNIE˛ 697597699.

dekarza.

0jk2467

ZATRUDNIE˛ kucharza-menadz˙era do prowadzenia lokalu, tel. 0601755701 ZATRUDNIE˛ 660266812.

kosmetyczke˛. 0jk2621

ZATRUDNIMY kucharza, kucharke˛. Restauracja ,,Błe˛kitna’’ Bojanowo, 0-607866311. jk2180

SZUKAM PRACY 25 lat, s´rednie wykształcenie (me˛z˙czyzna) podejmie prace˛. Tel. 0784151863. jk2461 KOBIETA 21 lat po technikum ekonomicznym podejmie prace˛ w biurze lub sklepie odziez˙owym. Tel. 0663506825. jk2646 KOBIETA z wykształceniem s´rednim podejmie prace˛ jako ksie˛gowa lub doradca finansowy. 0-669829606 jk2526

˙ CZYZNA, po studiach adminiME˛Z stracyjnych, grupa inwalidzka - szuka pracy w biurze. 0-513066087. jk2213 MŁODY chłopak podejmie prace˛ na terenie Leszna. Tel. 0-609485397. jk2460 PODEJME˛ prace˛ w warsztacie samochodowym (dos´wiadczenie przy naprawie tiro´w) - tel. 607942722. bd510 STUDENT logistyki (zaoczny), prawo jzady B, C+E, uczciwy, z silna˛ motywacja˛, podejmie prace˛ - tel. 721890994. bd505 PODEJME˛ prace˛ - dos´wiadczenie w prowadzeniu sekretariatu i biura, dobra znajomos´c´ obsługi komputera (pakiet Office, Subiekt) i urza˛dzen´ biurowych, dos´wiadczenie w sprzedaz˙y hurtowej i detalicznej, prawo jazdy B - tel. 0-505492290. bd507 POSPRZA˛TAM ogro´d, zasieje˛ trawe˛. 0-782801148. jk2212 UPORZA˛DKUJE˛ i urza˛dze˛ ogro´d od podstaw. 0-782801148. jk2597 ZAOPIEKUJE˛ sie˛ dzieckiem od 2 do 5 lat. Tel. 0-663640309. jk2574

KUPNO KUPIE˛ stare monety. 0-604946001. jk1312

´ CI NIERUCHOMOS BOSZKOWO wies´ - sprzedam grunt budowlany przy Jeziorze Boszkowskim Wielkim - 7000m2. Bardzo atrakcyjna cena. Tel. 0-504098957. jk2379 DZIAŁKA pod budownictwo jednorodzinne, centrum Leszna, wszystkie media 1155m2, 195 zł / m2. 0601764643. jk2232

˙ , ul. Dekana. 0-692373525. GARAZ jk2593

STACJA Paliw LUKOIL zatrudni do pracy osoby na stanowisko kasjera. CV + zdje˛cie kierowac´ na adres stacji Al. Konstutucji 3 Maja. jk2618

KUPIE˛ działke˛ w Boszkowie, 0504178090. jk2416

WELLNESS-KOSMETYKA-DIETY.0-889215309. jk2550

KUPIE˛ działki, grunty - Leszno i okolice. 0-504178090. mk8385

´ LPRACA-HERBALIFE.0WSPO 505591405. jk2543

OKAZJA dom Gronowo 240 / 794m2 Kosin´ski, 0-601769567. jk2652

´ ŁPRACA dla młodych WSPO i przedsie˛biorczych oso´b. Przeszkolimy. 0-785470428. jk2578

´ miglu, tel. DZIAŁKA 700 m. kw. w S 0-518573617. mk1412


OGŁOSZENIA DROBNE — 1 SŁOWO: 1,30 ZŁ SPRZEDAM dom - Wikowice, Poprzeczna, Zaborowo, Modrzewiowa. 0-601581043. jk2458

WYNAJME˛ połowe˛ gabinetu kosmetycznego dla stylistki paznokci. 0662258316. jk2622

SPRZEDAM domy w Da˛bczu i Rydzynie. 0-504178090. mk8384

POSZUKUJE˛

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach 1000m2. 0509598868. jk2401

WYNAJME˛ umeblowana˛ kawalerke˛ oraz hale˛ 500m2, 0-691576552. jk2586

NAUKA

SPRZEDAM działke˛ budowlana˛ w Wilkowicach. Tel. 0-691716626, 0607136076. mk8221

KOREPETYCJE z angielskiego tanio. 0-695968324. jk2644

SPRZEDAM działki budowlane Bojanowo. 0-721077100. jk2640

TANIEC - lekcje indywidualne. Tel. 0-503379455. jk1824

SPRZEDAM tanio działke˛ usługowo-budowlana˛ 1591m2 - Ka˛kolewo przy trasie Leszno-Gostyn´. 0607284945 jk2396

TURYSTYKA

WWW.OGLOSZENIAREGIONALNE.PL jk1595

LOKALE SPRZEDAM GRUNWALDZKA 55,5m2, 3-pokojowe. 0-692373525. jk2591

´ Z˙ Y EUROTOP BIURO PODRO Leszno, Pl. Metziga 30 tel / fax (065) 529-24-80 ul. Wolnos´ci 29 tel / fax (065) 528-88-99 info eurotop.leszno.pl www.eurotop.leszno.pl jk2417 ŁAZY / k. Mielna 100 m do morza, pokoje z łazienkami i telewizorem, doste˛p do bezprzewodowego internetu, juz˙ od 40 zł - tel. 0-888101805 i 0508271274. op1500

SPRZEDAM mieszkanie, 54m2, Leszno, Czechoslowacka, 135 tys. 0609094811 SPRZEDAM mieszkanie 80,8m2 (4pokojowe) na osiedlu w Pawłowicach. Tel. 0-603935009. mk7821 SPRZEDAM zadbane 3-pokojowe mieszkanie na ul. Czechosłowackiej (53 m kw., parter) - cena 155.000 zł. Tel. 0-501480717. jk1173 SPRZEDAM kawalerke˛ 28m2 w Zielonej Go´rze lub zamienie˛ na podobne w Lesznie. 0-605583293. jk2649

DO WYNAJE˛CIA 1-, 2-osobowe pokoje. 0-691576552. jk898 60M2, nieumeblowane, 3-pokojowe Leszno. 0-691576552. jk1154 DO wynaje˛cia lokal handlowy przy ul. Słowian´skiej, ok. 200m2, na kaz˙da˛ działalnos´c´. 0-504098957. jk2303 DO wynaje˛cia mieszkanie 48m , nowy blok - Rawicz. 0-691708509. jk2605

DOMEK - Boszkowo, Zatoka, 0607031374. jk2568 KAWALERKI, 609859703.

pokoje.

0jk2459

BM skup macior i knuro´w, płatne goto´wka˛. 0-603506507, (065) 54810-58. jk2317 BM skup z˙ywca na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. 0-603506507, (065) 548-1058. jk2318 BYCZKI mie˛sne czarno-białe, transport. 0-605887080. jk2280 BYCZKI w cia˛głej sprzedaz˙y. 0509954478. jk1525 ’’LIBERTY SF’’ prowadzi skup bydła przeznaczonego na ubo´j z koniecznos´ci. Tel. czynny cała˛ dobe˛ 0604050831, (065) 520-21-62. Odbio´r natychmiastowy własnym transportem jk2286 ’’MAKI’’ skup macior i knuro´w. (065) 529-47-36, 0-601-19-19-44. mk8445 SKUP bydła, tuczniko´w. Korzystna cena. Goto´wka lub przelew 3 dni. 0782782087. jk2334 SKUP

bydła.

0-605693339. mk7613

SKUP bydła. Płatne goto´wka˛ i przelewem. 0-603846459. jk2472 SKUP byko´w, kro´w i jało´wek. Płatne goto´wka˛ i przelewem. 0691233373. jk2473 SPRZEDAM 504186590.

jało´weczke˛. 0jk2584

LOKAL uz˙ytkowy handlowo-biurowy Leszno przy Netto. 0-61 623-2312. jk2589

SPRZEDAM przyczepe˛ samozbieraja˛ca˛ jugosłowian´ska˛, stan bdb, 3500 zł. Tel. 0-787009989

LOKALE na biura i gabinety - centrum Rawicza. 0-605633045. jk2264

SPRZEDAM ogiera s´la˛skiego. Tel. 0-669805030. jk1471

MIESZKANIE 46m2 Leszno, 0794585604. jk2600

´ WKA ogierem felin´skim. STANO Dojazd ogierem do klaczy. Tel. 0669805030. jk1472

POKOJE. 0-661390206.

jk2565

TOWARZYSKIE 0-783907979 dziewczyna dyskretnie. jk2174

SPRZEDAM SILNIK 10 KW ZA 500 ZŁ I SADZARKE˛. TEL. 0691226120 SPRZEDAM rozsiewacz AMAZONE ZA-M, pług 4-skibowy obrotowy ’’OVERON’’. Stara Krobia 12. 0782124090. jk2608

KARCHER. 0-509511107.

jk305

KARCHER. 0-607323804. jk2139 MALOWANIE, szpachlowanie, sufity podwieszane, 0-661-378-141. jk1082 MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowanie - tanio. 0-661188165. jk2220 MALOWANIE, tapetowanie, obro´bka okien. 0-692877337. jk1720 MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, panele, 0-609089401. mk7903

0-603701639. jk2222

MEBLE na wymiar. 0-692193231, www.flies.pl mk8020

’’ELZA’’ - 24 h. Leszno, ul. Go´rowska 38, 527-00-83. Zatrudnimy panie. jk2223

˙ anten: TV-POLSAT, CAMONTAZ NAL+. 0-669913111. mk7832

DZIEWCZYNY.

NIGHT CLUB ’’STODOŁA’’, ul. Piloto´w 0-663899072 ZAPRASZAMY. jk2176 SEKSOWNE panie 0-609522988. jk2175

POTENCJA. Leszno, 0-697454739. jk1914

SPRZEDAM knurki, 100 baloto´w słomy, kopaczke˛ do ziemniako´w. Tel. 065 535-04-26

MIESZKANIE do wynaje˛cia w Rawiczu. 0-605633045. jk2263

ZIEMIA ogrodowa, Rawicz. 0691708509. jk2606

BM skup bydła i trzody, płatne goto´wka˛. Tel. 0-603506507, (065) 54810-58. jk2315

LOKAL 30m2, centrum Leszna, na sklep, gabinet, biuro. 0-691576552. jk831

MIESZKANIE Leszno Ostroroga 2pokoje, czynsz 850 zł + opłaty + kaucja 2 miesia˛ce. Moz˙liwos´c´ wynaje˛cia garaz˙u. 0-605603649. jk2590

WAPNO nawozowe we˛glanowe białe, cena 50 zł za tone˛ z transportem na miejsce. Tel. 0-502070727

ZDROWIE

2

DOM umeblowany w Gronowie, 0691576552. jk2587

SPRZEDAM zboz˙e: pszenz˙yto, owies, je˛czmien´, słome˛. 0509151904. jk2633

ROLNICZE

MIESZKANIE 54m2, II p. - Leszno. 0-609575741. jk2437 RAWICZ - mieszkanie własnos´ciowe, 56 m2, M5, parter, os. Sucharskiego m.schmit/interia.pl 00436763761971. jk2421

SPRZEDAM jało´wke˛ wysoko cielna˛. 0-504313310. jk2642

17

´ ZADZWON DO FACHOWCA ADAPTACJE, płytki, panele, solidnie. 0-783976935. jk1049 ALARMOWE systemy, monitoring wizyjny. 0-601055351. jk58 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie parkieto´w, lakierowanie. 0-601769619. jk160 BEZPYŁOWE cyklinowanie, parkieciarstwo. 0-691569476. jk652 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie, malowanie. www.parkieton.pnet.pl jk1182 BEZPYŁOWE cyklinowanie, układanie. 0-502954307, www.elta.prv. pl. mk7068 BEZPYŁOWE cyklinowanie, polerowanie, podłogi. 0-609379993. mk8466 BUDOWA domo´w. Nadzo´r gratis! 0691349757. jk1369 CIESIELSTWO - dekarstwo. 0609109004. jk1315

´ CIODJ IMPREZY OKOLICZNOS WE. 0-605077959. jk1336 ELEKTRYK, instalacje nowe, remonty. 0-609270126. jk1405 GOTUJEMY, pieczemy - wszystkie imprezy. 0-507399054. jk1843 HYDRAULIK. Tel. 0-691626468. mk6521 INSTALACJE 662234635.

elektryczne. 0jk1940

INSTALACJE i pomiary elektryczne. 0-607615130. jk1662 INSTRUKTOR tan´ca - indywidualnie www.taniec-reklama.pl 0506068289. jk1448

NAPRAWA AGD, pralki, zmywarki. 0-783608080. jk1400 NAPRAWA AGD: mikrofale, odkurzacze. 0-783608080. jk1401 NAPRAWA telewizoro´w. (065)52935-42, 0-606142575. jk2110 NAPRAWA, podła˛czenia gazo´wek, pralek. 0-663523138 jk542

´ LNOBUDOWLANE (klinOGO kier, docieplanie, brukowanie). 0601737767. jk1313 ´ LNOBUDOWLANE - komOGO pleksowe wykon´czenia wne˛trz. 0693854774. mk8068 OGRODY - projekty, całoroczny serwis. 0-600961512. jk1452 PRASOWANIE - usługi. Tel. 0607734410. jk1392 PANELE układanie, czysto. 0-885554433.

bezpyłowo, jk1376

PŁOTY, balustrady - tanio. 0696453914. jk939 PŁOTY, bramy kute. www.grzesroki.pl 0-785210922. jk225 PŁYTKI solidnie, wykon´czenia, elektryka. 0-600540312. jk1497 PRODUKCJA siatki ogrodzeniowej, montaz˙. 0-697260040. jk195 RYGIPSY - sufity - s´cianki - malowanie. 0-693537890. jk535 SIATKA ogrodzeniowa, produkcja, montaz˙, 0-604715425. jk1135 SPRZA˛TANIE: dom, biuro, auto, karcher. 0-697375230. mk7779 SZUKANIE wody. Wiercenie studni. 0-603478776. jk2121 TANIO - regipsy, malowanie, szpachlowanie. 0-722348092 jk1080 TELEFONY komo´rkowe, palmtopy, nawigacje - naprawa. (065)520-5566. mk6509 TELEFONY przewodowe, bezprzewodowe, telefaksy - naprawa. (065)520-55-66. mk6508 TYNKI maszynowe, gipsowe, cementowe. 0-691349757. jk1371 TYNKI maszynowe pod malowanie. 0-609197699. jk2120

KARCHER - Leszno i okolice. 0724304512. jk960

USŁUGI - dz´wigi, podnos´niki koszowe. 0-601361422. jk1727

KARCHER - tanio. 0-603854774. mk8069

VIDEOFILMOWANIE + zdje˛cia 1250 zł. 0-609707019. jk2554

KARCHER, Leszno, Faktura VAT. 0-603249603. mk6036

WYCINANIE drzew z kosza.0601361422. jk966

KARCHER, profesjonalne sprza˛tanie wne˛trz, 0-665195914. jk369

ZDUN: piece + podkowa, 0-65 / 54754-87. jk1072

0 607 733 976, pon.-pt. 8-18


OGŁOSZENIA

18

Ogłoszenia drobne przez SMS Wyślij SMS-a pod numer 79068 o treści: TC.ABC(kod rubryki, w której ma być ogłoszenie), a następnie treść ogłoszenia bez polskich znaków, pamiętając o odstępach między wyrazami. Jeśli wyślesz SMS-a do piątku do godz. 15.30, twoje ogłoszenie ukaże się w najbliższym wtorkowym wydaniu gazety „ABC”, a ogłoszenie wysłane do wtorku do godz. 15.30 ukaże się w najbliższym piątkowym wydaniu gazety „ABC” na stronach ogłoszeń drobnych. Koszt ogłoszenia wynosi 9 zł netto (10,98 zł brutto).

Ogłoszenie może zawierać do 85 znaków (jako znak uważamy spację, znak interpunkcyjny, kod rubryki). Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny na stronie internetowej www.dotpay.pl/regulaminsms.

Kody rubryk: 1 Sprzedaż 2 Motoryzacja 3 Usługi 4 Praca 5 Nieruchomości 6 Lokale 7 Nauka 8 Rolnicze 9 Kupno

Np.: TC.ABC1.Sprzedam rower gorski, tel… B I U R O

EUR Witar Tartak Rawicz Spółka z o.o. zatrudni osoby na stanowiska :

Kierownik Działu Surowca Wymagania : - doświadczenie w branży lub odpowiednie wykształcenie, technolog drewna lub leśnik.

Stolarz Wymagania : - umiejętność obsługi strugarki czterostronnej SCM . Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem 661966670 oraz w siedzibie firmy w godz. 8.00-14.00. CV prosimy przesyłać na adres: WITAR Tartak Rawicz Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 57, 63-900 Rawicz oraz rawicz@witar.pl po738/k

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWICKIEGO Na podstawie art.11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r.Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Starosta Rawicki zawiadamia, że w dniu 07.05.2009 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej w Sierakowie na działkach o nr ewid. gruntu 352/3, 352/2, 331/1, 351/2, 331/10, 331/11, 351/3, 350/3, 349/13, 349/14, 349/8, 355, 439, 347/9. Zgodnie z art.10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) można w tutejszym Starostwie - Wydziale Architektury i Budownictwa (Rawicz, Wały J. Dąbrowskiego nr 2, pok. 15) zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. po 737/k

® s e r w i s

KSEROKOPIARKI KOMPUTERY PROJEKTORY DRUKARKI FAKSY MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (dowóz do klienta)

P O D R Ó Ż Y

TOP

Leszno, pl. Metziga 30 tel./fax 0-65 529-24-80

ZAPRASZA DO NOWEGO ODDZIAŁU !!!

ul.Wolności 29 w Lesznie tel/fax. 065 / 52-888-99 info@eurotop.leszno.pl www.eurotop.leszno.pl

wczasy i wycieczki zagraniczne bilety autokarowe i lotnicze PROMOCJE na lato 2009 Rok założenia : 2000.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: • Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu, ul. Mickiewicza 16; 63-900 Rawicz • Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu, ul. Broniewskiego 5; 63-900 Rawicz • Przedszkola nr 4 w Rawiczu, ul. Szkolna 3; 63-900 Rawicz 1.Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w par. 1 i 2 ust. 1 oraz w par. 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854). 2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola; 2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; 3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem; 4)dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 5)dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6)ocenę pracy, o której mowa w par. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek; 7)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 9)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166 poz. 1611); 11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora; 12)oświadczenie lustracyjne kandydata zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. , nr 63, poz. 425 z późn. zm.); 3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ”Konkurs” w terminie14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Miejski Gminy Rawicz 63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 pok. 6

ul. Narutowicza 81 64-100 Leszno tel./fax 065 529-20-81 www.biurimex.pl

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez: Burmistrza Gminy Rawicz. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (065) 5465434. po736/k


19

OGŁOSZENIA

Konkurs majowy dla czytelników ABC Tysiące wrażeń, odczuć, wspomnień. To po prostu Paryż. Światowa stolica kultury, wielkie centrum rozrywki, słynne muzea sztuki, Łuk Triumfalny, wieża Eiffla – olbrzymia budowla na Polu Marsowym, katedra Notre Dame – arcydzieło sztuki gotyckiej, Pont Neuf – najstarszy z istniejących mostów na Sekwanie, Bazylika Sacre Coeur, Pałac Inwalidów. Tygodniowa wycieczka do Paryża dla dwóch osób albo inne nagrody rzeczowe, to wszystko do wygrania w naszym konkursie, który dobiega końca.

- bilety na imprezy kulturalne i koncerty w całej Polsce - wynajem domów i apartamentów na całym świecie - wycieczki zagraniczne - wczasy krajowe - bilety promowe, autokarowe, lotnicze - obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży - ubezpieczenia turystyczne, karty EURO <26 ul. Słowiańska 53, 64-100 Leszno tel. +48 (065) 529 95 65, fax +48 (065) 529 97 77, +48 600 877 346 e-mail: biuro@orebustravel.pl www.orebustravel.pl

MAJOWY KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

KUPON KONKURSOWY NR 10

Dzisiaj ostatni, 10 kupon. Co najmniej 7 kuponów, weźmie udział w losowaniu nagród. Kupony trzeba wyciąć (każdy musi być z innego numeru „ABC”) i dostarczyć do naszej redakcji. Do zestawu kuponów należy dołączyć informację ze swoimi danymi: imię, nazwisko, adres. Komisja konkursowa wylosuje spośród nich zdobywców nagród. Kupony należy dostarczyć do redakcji do dnia 2 czerwca. Wyniki konkursu opublikujemy 9 czerwca. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie redakcji oraz na www.gazetaabc.pl ag

robot kuchenny

2-osobowa wycieczka do Paryża – Wersal – Luwr – wieża Eiffla – Montmartre i Moulin Rouge – Pola Elizejskie – katedra Notre Dame

suszarka do włosów

żelazko aparat do mierzenia ciśnienia

zestaw sztućców

czajnik


RELAKS

20

DZIECKO W FOTOGRAFII

Fot. E.Baldys V Wiktoria Nenkała z Leszna 18 maja obchodziła piąte urodziny. Od rodziców Mileny i Daniela dostała w prezencie rower, natomiast od kolegów i koleżanek z Przedszkola nr 11 maskotkę owieczkę.

się nie chce.

xxx

Do miasta przyjechał kowboj i wszedł do saloonu na drinka. Niestety, miejscowi mieli brzydki zwyczaj ograbiania przyjezdnych. Kiedy skończył swojego drinka, zauważył, że zniknął jego koń. Wrócił do baru, rzucił broń do góry, złapał nad głową bez patrzenia i strzelił w sufit: – Który z was, popaprańcy, ukradł mi konia? – krzyknął z zaskakującą siłą. Nikt nie odpowiedział. – Dobra, teraz zamówię kolejne piwo i jeśli mój koń się nie pojawi z powrotem, zanim je skończę, będę musiał zrobić to, co zrobiłem w Teksasie! A nie chcę robić tego, co zrobiłem w Teksasie!!! Kilku miejscowych poruszyło się niespokojnie. Kowboj, jak powiedział, tak zrobił – zamówił kolejne piwo. Wypił je, wyszedł przed lokal, patrzy, a jego koń spokojnie sobie stoi. Właśnie go dosiadał, kiedy na werandzie pojawił się barman. – Ale zanim odjedziesz, powiedz stary... co się stało w Teksasie? Kowboj odwrócił się: – Musiałem wracać pieszo.

xxx

Na kąpielisku ratownik zagaduje małego chłopca: – A ty czemu się nie kąpiesz? – Bo pływać nie umiem, a siku mi

Na przystanku autobusowym spotyka się dwóch kumpli z dawnych lat. – Co tam słychać? Ożeniłeś się wreszcie? – pyta jeden z nich. – Nie. – No to na co czekasz? – Na autobus.

xxx

Facet wrócił niespodziewanie z delegacji. Wchodzi do domu, rozgląda się i mówi: – O, moja żona, mój przyjaciel i nawet moje prezerwatywy. Zebrała LL

Leszno DKF ODLOT przy CKiS, ul. Narutowicza 69 wtorek, środa

10.00, 12.30, 18.00, 20.30 – Generał Nil – dramat/biograficzny prod. pol.

Gostyń POD KOPUŁĄ wtorek

18.00 – Generał Nil – dramat/biograficzny prod. pol.

Rawicz PROMIEŃ wtorek

18.00 – Szybko i wściekle – akcja prod. USA 20.00 – Dziennik nimfomanki – dramat prod. hiszp. (j)

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 21 do tabelki pod diagramem krzyżówki. Prawidłowe rozwiązania z naklejonym numerem zadania można nadsyłać na kartkach pocztowych pod adresem redakcji (64-100 Leszno, ul. Słowiańska 63) lub SMS-em pod numer 7101, wpisując w treści: ABC.KRZYZOWKA NR 40.(hasło).imię, nazwisko i adres. Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT. Rozwiązania nadesłane w ciągu 7 dni wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę GALEO. Po odbiór nagrody zapraszamy do sekretariatu w ciągu 14 dni. SK

Rozwiązanie krzyżówki nr 37 Hasło: „GDY MAJ WILGOTNY - DODAJE OTUCHY, GDY SUCHY - TO I ROK SUCHY” Nagrodę wylosował: Jakub Fryder, Nacław 9

Przyprawa do grilla klasyczna Wśród nowości Galeo nie brakuje tradycyjnych mieszanek przyprawowych do potraw z grilla, np. Przyprawy do grilla klasycznej 20g + 20% gratis. Doskonały smak tej mieszanki przyprawowej to efekt odpowiednio dobranej kompozycji czosnku, gorczycy, majeranku, pieprzu, cynamonu, kminku, goździków oraz liści laurowych. Sugerowana cena na półce – 1,09 zł. Więcej informacji i przepisy na www.galeo.pl LL

DYŻURY APTEK wtorek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – GRODZKA, Rynek 28, tel. 065 511-70-87 GOSTYŃ – REMEDIUM, ul. Górna 22, tel. 065 572-13-70 GÓRA – LAWENDOWA, pl.B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

środa

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – MEDYK, ul. Wolności 27, tel. 065 511-72-17 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – LAWENDOWA, pl.B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

czwartek

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 065 520-44-80 KOŚCIAN – NA DEPTAKU, ul. Wrocławska 22, tel. 065 512-21-40 GOSTYŃ – ROMFARM, ul. Wł. Łokietka 2, tel. 065 572-02-89 GÓRA – LAWENDOWA, pl.B.Chrobrego 21, tel. 065 543-36-84

całodobowo

LESZNO – DOM LEKÓW, ul. Cicha 12 (narożnik Narutowicza), tel. 0-65 520-44-80 RAWICZ – PRZY PLANTACH, ul. J. Piłsudskiego 2, tel. 0-65 545-47-89 LL

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe – 999 Policja – 997 Straż Pożarna – 998 Pogotowie Gazowe – 992 Telefon alarmowy – 112 Straż Miejska w Lesznie – 986, 0-65 529-82-00 (w godz. 7-15) Centrum Informacji Medycznej TEL-MED 24h – tel. 94-94 Infolinia AIDS – 0-65 520-56-15 Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 0-65 529-93-46 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie – 994 (całodobowo), 0-65 529-83-32 (pon.-pt. godz. 6-21) Informacja PKP – 94-36 Informacja PKS - 065 529-97-37, 0703 200 123 (1,28 zł z VAT), dla sieci GSM *713 12 (Era, Orange, Plus GSM - 1,22 zł z VAT) Informacja Gospodarcza GLOB – tel. 94-34, tel./fax 0-65 5-270-270 Netsoft – komputery – 0-65 528-82-01 SITI TAXI – 0-65 529-24-96 OSŁONKA TAXI – 0-65 5-200-200, SMS 0-691 200 220 ABC TAXI – 0-65 526-71-70 (całodobowe) ZTP TAXI – 0-65 520-64-64, 0-65 529-40-50 RADIO TAXI HABA – Eska ® 96-25 (czynne całą dobę, u nas najtaniej) TAXI HABA BIS – 0-65 529-70-10, 1 km – 1,20 JAMAR TAXI – 0-65 526-85-66 (czynne całą dobę, co 10 kurs gratis) TEL–TAXI – 0-65 526-22-62 (co 11 kurs gratis do 5 zł) TORA TAXI – 0-65 529-20-31 (co 11 kurs do 5 zł gratis od 5 do 22) TAXI BAGAŻOWE – tel. 0-601 571 516 Usługi bagażowo–transportowe – 0-601 562 762 Pomoc drogowa – 0-65 529-71-70 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe – tel. 0-693 372 813 (całodobowo) Zakład Usług Pogrzebowych – 0-65 520-91-00, 0-609 205 982 (całodobowo) Korty „Akwawit” – 0-65 529-90-91, Korty „Ćwicznia” – 0-607 519 543 Bezpłatna infolinia dla pacjentów w ramach NFZ – 0 800 800 805


21

SPORT PIŁKA NOŻNA

Finał w Lesznie Tegoroczny finał Pucharu Polski na szczeblu okręgu odbędzie się 2 czerwca w Lesznie. Do decydującej rozgrywki zakwalifikowały się zespoły Polonii Leszno i Dąbroczanki Pępowo. W półfinałach leszczynianie pokonali Kłos Rokosowo, a pępowianie, w rzutach karnych, uporali się z Pogonią Śmigiel. Zwycięzca finałowej potyczki reprezentować będzie OZPN Leszno

na szczeblu wojewódzkim Pucharu Polski. W pierwszej rundzie będzie miał wolny los, a w drugiej spotka się z triumfatorem pary OZPN Konin – OZPN Piła. Dodajmy, że finałowe spotkanie w Lesznie rozpocznie się o godzinie 17.30. Sympatyków futbolu już dzisiaj serdecznie zapraszamy na ten mecz. Emocji z pewnością nie zabraknie. (ceg)

Fot: E. Baldys ▲Uczestnicy Ligi Osiedlowej z pomysłodawcą imprezy i jej organizatorem Zenonem Balińskim.

PIŁKA NOŻNA

Ponad trzydzieści lat Na leszczyńskim Grunwaldzie trwają rozgrywki Ogólnomiejskiej Ligi Osiedlowej dla dzieci i młodzieży. To już 34. edycja tej imprezy. Zmagania młodych piłkarzy finansowane są z funduszu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu Miasta, a ich organizatorem jest Klub Osiedlowy Grunwald. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwa niezmordowany Zenon Baliński.

– Moja przygoda z ligą osiedlową trwa od ponad trzydziestu lat – mówi Zenon Baliński. – Ci, którzy zaczynali w niej grać jako chłopcy dobiegają dziś pięćdziesiątki. Często zdarza się, że w jednej drużynie występuje ojciec i syn. Przez te wszystkie lata pan Zenon był nie tylko sekretarzem zawodów, rozpisując terminarze poszczególnych spotkań, ale również sędzią i trenerem. I tak jest do dzisiaj.

– Pogoda nam dopisuje, dlatego mecze odbywają się zgodnie z planem. Zawodnikom nie można odmówić wielkiej determinacji i woli walki. Piłkarskie zmagania rozpoczęliśmy w kwietniu, a skończymy w połowie czerwca, tuż przed wakacjami – dodał organizator turnieju. O końcowych rozstrzygnięciach poinformujemy oczywiście na łamach „ABC”. (ceg)

JUJITSU

Fot: E. Baldys ▲Faworytem finałowej potyczki będą piłkarze Polonii.

TAEKWONDO

Powtórzył sukces Paweł Homski z UKS Dragon Długie Stare wywalczył złoty medal w młodzieżowych mistrzostwach Polski, które odbyły się Ciechanowie. Dla tegorocznego maturzysty z I LO w Lesznie jest to już drugi mistrzowski tytuł w karierze. Poprzedni zdobył w 2007 roku, jako junior starszy. – Walki były bardzo wyrównane i stały na wysokim poziomie – powiedział Tomasz Gorwa, opiekun zawodnika. – Mateusz ma jednak

już dziesięcioletni staż i spore doświadczenie, które przeważyło szalę na jego korzyść. W młodzieżowym czempionacie startowało jeszcze pięcioro innych reprezentantów Dragona. Kamil Krakowski, Artur Śmieszalski, Karolina Wajszczak, Monika Dudziak i Marta Maruniewicz plasowali się na piątych pozycjach. Należy dodać, że stanowią oni pierwszy rocznik w kategorii młodzieżowca. Na medale mają zatem jeszcze czas. (ceg)

Fot: archiwum ▲Mateusz Homski przyjmuje trofea za zdobycie mistrzostwa Polski.

Z kraju i ze świata Reprezentanci UKS Jujitsu i Judo Miejska Górka startowali w mistrzostwach Polski młodzieżowców, Pucharze Polski Juniorów oraz międzynarodowych zawodach French Open. Pierwsze z tych zawodów, rozegrane w Gorzowie Wlkp., były zarazem kwalifikacjami do kadry Polski na listopadowe mistrzostwa świata młodzieżowców i juniorów, które odbędą się w Grecji. Z miejskogóreczan złoty medal w kategorii do 70 kg wywalczyła Emilia Maćkowiak. W tej samej kategorii brązowy krążek zdobyła Marta Antkowiak, natomiast w wadze do 85 kg na trzecim stopniu podium stanął Piotr Lisek. W Pucharze Polski Juniorów w Będzinie miejskogórecki klub reprezentowało troje zawodników. W kat. do 70 kg zwyciężyła Marta Antkowiak, a srebro wywalczyła Monika Poprawa. W kat. do 56 kg triumfował Eryk Poraszka. – Cieszą medalowe miejsca naszych reprezentantów, gdyż tym samym zdobywają oni punkty, które będą decydowały o powołaniu do kadry narodowej na listopadowe mistrzostwa świata w Atenach – powiedzieli Arnold i Kornel Ratajscy, trenerzy UKS Jujitsu i Judo Miejska Górka. Sami trenerzy klubu oraz Emilia Maćkowiak startowali natomiast z reprezentacją Polski w międzynarodowym turnieju jujitsu French Open w Paryżu. Ta prestiżowa impreza zaliczana jest do cyklu European Challenge Cup. Turniej odbywał się w odmianach fighting oraz duo-

system. Starszy z braci Ratajskich, Arnold, rywalizował w kat. 94 kg. W pierwszej walce pokonał przed czasem reprezentanta Francji, w drugiej na punkty utytułowanego zawodnika z Niemiec. W walce o wejście do finału zmierzył się z kolegą z kadry Jackiem Szewczakiem. Prowadził 22:12, ale pod koniec walki wykonując rzut lekko skręcił kolano. – Rywal to wykorzystał, na osiem sekund przed końcem pojedynku skontrował, skutecznie wykonał rzut i wygrał – mówi A. Ratajski. – W walce o trzecie miejsce pokonałem przed czasem reprezentanta Ukrainy, aktualnego brązowego medalistę mistrzostw świata.

Młodszy z braci Ratajskich, Kornel, zadebiutował w kat. powyżej 94 kg seniorów. Zajął siódme miejsce z dorobkiem 2 wygranych i 2 przegranych pojedynków. Siódme miejsce, ale w kat. do 70 kg, zajęła także Emilia Maćkowiak, również wygrywając i przegrywając po 2 walki. – Emilia jest jeszcze młodą zawodniczką, choć ma już na koncie sporo sukcesów – zaznaczył A. Ratajski. – Turniej we Francji był dla niej dobrym sprawdzianem przed czekającymi ją za kilka dni młodzieżowymi mistrzostwami Europy w Podgoricy. J.W.

Fot. archiwum ▲Reprezentanci klubu, którzy startowali w Będzinie wraz z trenerem.


SPORT

22 KICKBOXING

Osiem medali Polonii

Organizacyjnym i sportowym sukcesem zakoñczy³y siê rozgrywane w sobotê i niedzielê w Lesznie mistrzostwa Polski juniorów w kickboxingu w semi i light contakcie. W trakcie dwudniowej imprezy w hali Trapez wyst¹pi³o ponad 230 zawodniczek i zawodników z 39 klubów. Znakomicie zaprezentowali siê gospodarze, przedstawiciele Polonii, którzy zdobyli w sumie 8 medali, w tym 3 z³ote. – To wiêcej ni¿ zak³adaliœmy, bo spodziewaliœmy siê szeœciu kr¹¿ków – przyzna³ Albin Pudlicki, organizator turnieju. – Wielka w tym zas³uga trenerów Cecylii Pudlickiej i Marko Geffe Przydro¿nego. Nigdy wczeœniej nie zdobyliœmy a¿ tylu punktów do wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y. Po dwa z³ote medale w semi i

light contakcie siêgnê³a Izabela Heliñska w wadze powy¿ej 70 kg. Dwa medale wywalczyli równie¿ Maciej Kêdziora w wadze 63 kg (z³oto w light i br¹z w semi) oraz Adrian Bielak w wadze powy¿ej 89 kg (srebro w light i br¹z w semi). Do tego dorobku srebro w kategorii 70 kg w semi dorzuci³a Joanna Myszkowska i br¹z w wadze 51 kg light Tomasz Smyœlny. W kategorii dru¿ynowej Polonia zajê³a drugie miejsce w formule light i pi¹te w semi, a Iza Heliñska zosta³a uznana najlepsz¹ zawodniczk¹ leszczyñskiej imprezy. Pomocy w organizacji turnieju

udzielili: Zametex, Artom, Wega Rydzyna, UMiG Rydzyna, Motel Bajsert, UM Leszna, Sklepy Krzyœ, Rada Powiatowa SLD, pos³owie W. Szczepañski i W. Ziemniak, senator M. Adamczak, kandydat na europos³a G. Rusiecki, Smak Mak, eMeR Jeans, Impol, Pizzeria Margherita, Hurtownia Star, Hermes W³oszakowice, Plast-Profil Grodzisko, Wilerbud Osieczna, Sklep Miêsny ¯urek, Restauracja Ramses, Motel Tortuga, Auto Komis Domaga³a, Folar Rydzyna, Apteka Ducha Œwiêtego Pogorzela i Lespin. (ceg)

Znakomit¹ formê utrzymuje Anita W³odarczyk, która w miniony weekend zwyciê¿y³a na mityngu w konkurencjach rzutowych w Halle. Rawicka m³ociarka znów by³a klas¹ dla siebie. Zwyciêstwo okrasi³a rekordem ¿yciowym 75,39 m. LEKKOATLETYKA

¯yciówka w Halle

A. W³odarczyk kolejny raz w tym sezonie rzuci³a ponad 75 metrów. Poprzednio tê granicê przekroczy³a na Zimowym Pucharze w Rzutach na Teneryfie, zwyciê¿aj¹c wynikiem 75,05 m. W Halle dokona³a tej sztuki dwukrotnie. W pierwszej próbie mia³a 75,35 m, a w drugim rzucie poprawi³a siê o 4 cm. W czwartej próbie uzyska³a 74,54 m. Pozosta³e rzuty mia³a spalone. W g³ównym konkursie z udzia³em 13 zawodniczek A. W³odarczyk wyraŸnie pokona³a Betty Heidler, mistrzyniê œwiata sprzed dwóch lat z Osaki (72,92), drug¹ Niemkê Kath-

rin Klaas (72,35) i S³owaczkê Martinê Hrasnov¹ (71,60). – W tym roku to mój trzeci start i trzecie zwyciêstwo – powiedzia³a Anita W³odarczyk. – Cieszê siê, ¿e po niedawnym urazie krêgos³upa moja forma siê ustabilizowa³a i ¿e kolejny raz pokona³am Betty Heidler. Ju¿ po moim pierwszym rzucie rywalki ,,zagotowa³y si꒒, ale walczy³y zawziêcie do koñca konkursu. Dodajmy, ¿e A. W³odarczyk legitymuje siê w tym roku drugim rezultatem na listach œwiatowych. J.W.

DUATHLON

Druga w elicie

Agnieszka Jerzyk z klubu Real 64-sto Leszno zosta³a wicemistrzyni¹ Europy w duathlonie w kategorii elita. To cenne trofeum zdoby³a w miniony weekend w Budapeszcie.

▲ To by³y bardzo udane mistrzostwa dla reprezentantów Polonii.

Fot. E. Baldys

PI£KA RÊCZNA

Przegrali, ale awansowali

Dla leszczynianki, która przygotowuje siê do mistrzostw Europy do lat 23 w triathlonie, by³ to pierwszy powa¿ny start w nowym sezonie. Wypad³ bardzo okazale. Uzyskany wynik zaskoczy³ nie tylko zawodniczkê, ale te¿ jej trenera Paw³a Barszowskiego. – Spodziewaliœmy siê miejsca w czo³owej szóstce. Srebrny medal jest na pewno mi³¹ niespodziank¹ – mówi³ leszczyñski szkoleniowiec. Do-

da³ te¿, ¿e start w elicie stanowi wiêksz¹ motywacjê dla Agnieszki i daje mo¿liwoœæ skonfrontowania swoich si³ ze znacznie mocniejszymi zawodniczkami ni¿ w kategorii m³odzie¿owej. St¹d decyzja o starcie w gronie seniorek. Dodajmy, ¿e Agnieszka Jerzyk uleg³a w Budapeszcie tylko doœwiadczonej Brytyjce Catrion Morrison, aktualnej wicemistrzyni œwiata.

(ceg)

Wysoka zaliczka z pierwszego meczu w Lesznie wystarczy³a szczypiornistom ArotuAstromal do awansu do drugiej rundy bara¿y o I ligê. W minion¹ œrodê leszczynianie rozgromili u siebie W³ókniarza Konstantynów £ódzki 45:25. Na sobotni rewan¿ jechali zatem w roli zdecydowanego faworyta i to mimo absencji w sk³adzie a¿ trzech podstawowych zawodników: Macieja Wieruckiego, Micha³a Matuszew-

skiego i Krzysztofa Kajzera. Goœcie od pocz¹tku spotkania kontrolowali jego przebieg prowadz¹c w 20. minucie ju¿ 17:7. Na przerwê schodzili z zaliczk¹ trzech bramek. Po zmianie stron gra siê bardzo zaostrzy³a, g³ównie za spraw¹ zawodników W³ókniarza, którzy

WARCABY

Br¹zowa Magda

Kolejny sukces zanotowa³a na swoim koncie Magda Paw³owska z UKS Roszada Lipno. Tym razem siêgnê³a po br¹z M³odzie¿owych Mistrzostw Œwiata do lat 23 w grze d³ugiej. W zawodach rozgrywanych w podwarszawskich Markach Paw³owska uleg³a tylko Rosjance i Ukraince. W drodze na podium nasza zawodniczka wygra³a trzy walki z reprezentantkami Rosji i zremisowa³a z Mo³dawiank¹. – To najwiêkszy sukces nie tylko w historii naszego klubu, ale te¿ polskich warcabów – przyzna³ Zbigniew

Myszuk, prezes UKS Roszada. W grze b³yskawicznej Magda by³ czwarta. Obok niej w Markach startowali jeszcze dwaj inni koledzy klubowi. Marek Knia³a i Mateusz Niczyporuk znaleŸli siê jednak poza podium – w grze d³ugiej odpowiednio na 10. i 9. miejscu, a w grze b³yskawicznej na 5. i 10. (ceg)

za wszelk¹ cenê chcieli wygraæ przed w³asn¹ publicznoœci¹. – Chc¹c unikn¹æ przypadkowych kontuzji zaleci³em ch³opakom, aby nieco odpuœcili. Inna sprawa, ¿e pope³niliœmy w koñcówce trochê prostych b³êdów, które przeciwnik wykorzysta³ – powiedzia³ Ryszard Kmiecik, szkoleniowiec leszczyñskiej dru¿yny. Bramki dla Arotu-Astromal zdobyli: Giernas 12, £uczak i Pawlik po 6, Tórz 5, Becelewski 4, Nowak, Meissner, Jasieczek i Szkudelski po 1. Ju¿ w najbli¿sz¹ œrodê naszych szczypiornistów czeka pierwszy mecz z AZS-AWF Bia³a Podlaska. To dziesi¹ty zespó³ I ligi, który broni siê przed spadkiem. Ten pojedynek rozpocznie siê w hali Trzynastka o godzinie 18. Rewan¿ odbêdzie siê w sobotê. – W poniedzia³ek wznawia treningi Maciej Wierucki i byæ mo¿e zagra w spotkaniu z akademikami z Bia³ej Podlaskiej – doda³ R. Kmiecik. W I lidze zagra w nowym sezonie dru¿yna, która bêdzie siê legitymowa³a lepszym bilansem w dwumeczu. (ceg)

KOSZYKÓWKA

Uliczne granie

Prawie 200 zawodniczek i zawodników z 41 dru¿yn uczestniczy³o w dziewi¹tej edycji turnieju koszykówki ulicznej Mlekopol Cup 2009, jaki w sobotê odby³ siê w Lesznie. Rywalizowali oni w czterech kategoriach wiekowych. W gronie najm³odszych, a wiêc uczniów szkó³ podstawowych, triumfowa³a dru¿yna Basket Girls z Rawicza przed Ognistymi Parówami i Dzikimi Kotami. Wœród gimnazjalistów najlepsza by³a Lej Woda przed WSTK

Wschowa i Niewyspanymi. Zmagania szkó³ ponadgimnazjalnych wygra³o Zatorze Team przed wspomnianymi ju¿ WSTK Wschowa i Niewyspanymi, a w kategorii open najlepszy okaza³ siê Team One (na zdjêciu) przed Zatorze Team i Team Progessive. Wœród dziewcz¹t zwyciê¿y³a ekipa Spartakusa przed Armi¹ Mistrzowsk¹ Super Powaleñców i Raz Dwa Trzy. (ceg) Fot. E. Baldys


SPORT

23

PI£KA NO¯NA

Cenne punkty Korony

Dru¿yna z Piasków wygra³a w Ostrowie Wielkopolskim bardzo wa¿ny mecz. Z pozosta³ych naszych czwartoligowców komplety punktów wywalczy³y te¿ Ardi-Krobianka Krobia i Piast Kobylin. Inne nasze zespo³y przegra³y swoje mecze. siê ju¿ podnieœæ. W naszym wypad- kobylinian od utraty gola uratowa³a Centra – Korona 2:3

Fot. E. Baldys ▲ W œrodê leszczynianie zmierz¹ siê u siebie z Mieszkiem Gniezno.

PI£KA NO¯NA

Remis w Bydgoszczy

Trzecioligowa Polonia Leszno zremisowa³a w Bydgoszczy z Chemikiem 1:1. Gol dla goœci pad³ w doliczonym czasie gry. Sobotni mecz by³ szczególnie wa¿ny dla gospodarzy, którzy walcz¹ o utrzymanie. Pierwsza po³owa mia³a wyrównany przebieg. Sporo by³o w niej akcji z obu stron, ale ¿adna z nich nie zwiastowa³a bramki. Ta pad³a dopiero w 28. minucie po rzucie wolnym. Zadowoleni z takiego obrotu sprawy bydgoszczanie bronili wyniku ograniczaj¹c siê do nielicznych kontrataków. Inicjatywa przesz³a w rêce leszczynian, ale nie potrafili oni wypracowaæ sytuacji, która mog³a im przynieœæ wyrównanie. Po przerwie niewiele siê zmieni³o. Polonia czêœciej zagra¿a³a bramce gospodarzy, ale bez rezultatu. – Sporo mieszaliœmy pod bramk¹ Chemika, ale nic nie chcia³o wpaœæ do siatki przeciwnika. Wp³yw na to mia³y te¿ fatalne warunki atmosfe-

III liga

Mieñ – Olimpia Unia – W³oc³avia LKS – Nowy Tomyœl Lech – Sparta Chemik – Polonia Mieszko – Goplania Promieñ – Zdrój Górnik – Legia

Tabela

0:3 2:2 2:5 6:0 1:1 0:3 0:2 2:0

1. Olimpia Grudzi¹dz 27 70 61:14 2. Goplania Inowroc³aw 27 50 52:28 3. Górnik Konin 27 48 48:34 4. Lech Rypin 27 48 42:29 5. Unia Swarzêdz 27 47 40:25 6. Sparta Oborniki 27 44 50:29 7. Promieñ Opalenica 27 39 47:35 8. POLONIA LESZNO 27 39 40:48 9. Legia Che³m¿a 27 37 40:38 10. Polonia N. Tomyœl 27 38 37:33 11. W³oc³avia W³oc. 27 31 22:36 12. Zdrój Ciechocinek 27 29 29:51 13. Mieszko Gniezno 27 27 25:47 14. Mieñ Lipno 27 25 32:44 15. Chemik Bydgoszcz 27 25 27:37 16. LKS Czarnylas 27 4 17:80

ryczne. Mecz odbywa³ siê przy padaj¹cym deszczu i porywistym wietrze, co nie sprzyja³o precyzji – powiedzia³ Jerzy Radojewski, szkoleniowiec leszczyñskiego klubu. Gol na wagê jednego punktu pad³ dopiero w doliczonym czasie gry. W 91. minucie Daniel Wojciechowski g³ow¹ pokona³ bramkarza Chemika. – Jeden punkt na pewno cieszy, bior¹c pod uwagê okolicznoœci, w jakich go zdobyliœmy. Niedosyt jednak pozosta³, gdy¿ bydgoszczanie nie zaliczaj¹ siê przecie¿ do trzecioligowych potentatów – doda³ trener. Ju¿ jutro, w œrodê, Poloniê czeka kolejny ligowy pojedynek. O godzinie 17 leszczynianie zmierz¹ siê u siebie z dru¿yn¹ z Gniezna, kolejnym zespo³em walcz¹cym o pozostanie w gronie trzecioligowców. (ceg)

IV liga

Zryw – Go³uchów GKS – Sokó³ Jankowy – Calisia Krobianka – Victoria P³omyk – Sparta Bia³y Orze³ – S³upca Piast – D¹broczanka Centra – Korona

Tabela

2:1 0:4 2:4 3:1 3:1 0:1 3:1 2:3

1. Calisia Kalisz 28 60 55:26 2. Sokó³ Kleczew 29 53 50:28 3. PIAST KOBYLIN 29 52 44:21 4. P³omyk KoŸmieniec 28 50 46:34 5. Bia³y Orze³ 28 43 33:28 6. SKP S³upca 28 43 38:25 7. LKS Go³uchów 29 39 35:23 8. ARDI-KROBIANKA 28 39 36:43 9. Olimpia Ko³o 28 38 41:32 10. D¥BROCZANKA 28 38 29:36 11. Centra Ostrów 29 37 36:43 12. Victoria Wrzeœnia 28 36 44:44 13. KORONA PIASKI 28 35 33:44 14. LKS Jankowy 28 35 36:55 15. Zryw D¹bie 28 35 32:44 16. SPARTA M.G. 28 19 29:59 17. KRZEMIENIWO 28 16 24:55

Goœcie odnieœli niezwykle cenne zwyciêstwo. Pokonali s¹siada w tabeli i to na jego boisku, dziêki czemu wci¹¿ licz¹ siê w walce o zachowanie czwartoligowego statusu. W pierwszej po³owie oba zespo³y skoncentrowa³y siê g³ównie na obronie, a jedyny gol w tej czêœci pad³ w 25. minucie. Ostrowianie oddali strza³ z ponad 20 metrów i pi³ka po rykoszecie wpad³a do siatki. Tu¿ przed przerw¹ wyrównaæ móg³ Tomasz Majchrzak, ale zabrak³o precyzji. Drug¹ ods³onê piaskowianie rozpoczêli od mocnego pressingu. Efektem agresywnej gry by³ gol zdobyty przez Przemys³awa Czajkê. Na 2:1 podwy¿szy³ w 65. minucie Robert PrzewoŸny, który popisa³ siê kapitalnym uderzeniem z dystansu. Gdy wydawa³o siê, ¿e wszystko jest pod kontrol¹ gospodarze wyrównali, wykorzystuj¹c moment zawahania w szeregach Korony. Na szczêœcie nie zdeprymowa³o to piaskowian, którzy znów przycisnêli, a kropkê nad „i” postawili w 88. minucie, kiedy to rzut karny za faul na Nikodemie Kozaku wykorzysta³ Krzysztof Michalski. – Po raz kolejny op³aci³a siê gra do koñca. Zostawiliœmy w Ostrowie sporo zdrowia na boisku i to przynios³o efekt w postaci bardzo cennych punktów – powiedzia³ Wojciech Szumny, szkoleniowiec Korony.

GKS – Sokó³ 4:0

Pocz¹tek spotkania by³ niez³y w wykonaniu gospodarzy, którzy kilkakrotnie zagrozili nawet bramce kleczewian. Niestety, w 35. minucie stracili bramkê po rzucie ro¿nym. Fatalny dla beniaminka z Krzemieniewa okaza³ siê fragment drugiej po³owy miêdzy 55. a 65. minut¹. Wówczas to goœcie strzelili a¿ trzy gole. – Po takim ciosie nie potrafiliœmy

Klasa okrêgowa

Pogoñ – Kaszczor Mas-Rol – Rydzyniak Wielkopolanka – Racot Rawia – Ruch Sokó³-Orkan – Rywal-Ewmar Czempiñ – Brenewia Wis³a – Wolsztyn Obra – Orkan

Tabela

1. Obra 1912 Koœcian 2. PKS Racot 3. Orkan Chorzemin 4. Rawia Rawicz 5. Wielkopolanka 6. Helios Czempiñ 7. Pogoñ Œmigiel 8. Sokó³-Orkan 9. Ruch Bojanowo 10. Sokó³ Kaszczor 11. Rydzyniak 12. Wis³a Borek 13. Grom Wolsztyn 14. Brenewia Wijewo 15. Rywal-Ewmar 16. Mas-Rol Sp³awie

1:2 1:3 0:2 0:0 2:2 4:1 2:2 4:0

26 67 95:18 26 50 74:34 26 50 61:31 26 49 52:32 26 47 56:37 26 44 56:45 26 40 53:40 26 39 47:39 26 37 42:59 26 33 57:50 26 31 29:47 26 27 37:44 26 24 31:53 26 18 31:61 26 18 29:81 26 8 23:105

ku wszystko idzie dobrze dopóki nie tracimy goli. PóŸniej gra siê sypie. W koñcówce da³em ju¿ pograæ wszystkich zawodnikom, tak¿e m³odzie¿y – wyzna³ Leszek Krzy¿ostaniak, opiekun GKS Krzemieniewo.

Ardi – Victoria 3:1

W I po³owie lekk¹ przewagê mieli goœcie, którzy grali z wiatrem. Prowadzenie objêli ju¿ w 15. min w zamieszaniu podbramkowym. PóŸniej nie stworzyli ju¿ groŸnych sytuacji. W Ardi okazje do wyrównania mieli Busz i Borowczyk. Po przerwie obraz gry uleg³ zmianie. Gospodarzom te¿ wystarczy³ kwadrans na zdobycie gola. W 60. min bramkarza goœci strza³em z rzutu wolnego z 18 m pokona³ Gronowski. PóŸniej podwy¿szyæ mogli Busz i Miœ. Na kolejne gole gospodarzom przysz³o czekaæ a¿ do 82. min, kiedy w zamieszaniu podbramkowym prowadzenie Ardi da³ Miœ. Goœcie chcieli za wszelk¹ cenê wyrównaæ, ale odkryli siê ruszaj¹c do ataków i nadziali siê na kontrê. W 90. min po indywidualnej akcji na 3:1 podwy¿szy³ Busz.

Piast – D¹broczanka 3:1

Pocz¹tek meczu nale¿a³ do goœci, którzy mieli przewagê w œrodku boiska. GroŸniejsze sytuacje stwarzali jednak gospodarze. W 15. min z rzutu wolnego strzela³ Kendzia, ale na posterunku by³ Roszak. W 40. min golkiper D¹broczanki obroni³ kolejne uderzenie Kendzi z rzutu wolnego. Dwie minuty póŸniej by³ ju¿ bezradny. Z rzutu wolnego doœrodkowa³ Rejek, a Kendzia tr¹ci³ g³ow¹ pi³kê myl¹c bramkarza. W 50. min w opa³ach znalaz³ siê Piast. Najpierw Sadowski wybi³ na rzut ro¿ny strza³ z rzutu wolnego Matyli. Po kornerze

Klasa A grupa I

Pelikan – Rokosowo Awdaniec – Orla Chwa³kowo – Orze³ Têcza-Osa – Jantar Sarnowianka – Szewa Lew – Korona Pudliszki – Kormoran

Tabela

poprzeczka. W 68. min gospodarze podwy¿szyli na 2:0 z rzutu karnego. Faulowany by³ Rejek, który sam wykorzysta³ ,,jedenastk꒒. Cztery minuty póŸniej ten sam zawodnik zdoby³ trzeciego gola dobijaj¹c pi³kê sparowan¹ przez bramkarza, który najpierw obroni³ strza³ Reyera. Goœcie zdobyli honorow¹ bramkê w 91. min po akcji skrzyd³em i ni to doœrodkowaniu, ni to strzale Kaczmarka. Pi³ka minê³a obroñców Piasta i wpad³a do siatki obok zaskoczonego Sadowskiego.

P³omyk – Sparta 3:1

Mecz zacz¹³ siê dobrze dla goœci, bowiem w 13. min po rzucie ro¿nym prowadzenie dla Sparty uzyska³ strza³em g³ow¹ Kokot. W 17. min wyrównaæ móg³ Baran, ale strzeli³ tu¿ obok s³upka. W 22. i 23. min okazje do podwy¿szenia prowadzenia Sparty mia³ £akomy. W 30. min bramce goœci znów zagrozi³ Baran. W 37. min uderzeniem z 16 m wyrówna³ Cieœlak. W 40. min ze Skrzypczakiem w bramce Sparty „zabawi³ siê” Baran. W koñcu strzeli³, ale pi³ka odbi³a siê od obu s³upków i wysz³a w pole. Dwie minuty póŸniej ten sam pi³karz sprawdzi³ umiejêtnoœci golkipera Sparty. W 59. min. Baran kolejny raz zagrozi³ bramce goœci, ale trafi³ pi³k¹... w kolegê z zespo³u. W 61. min Sparta odpowiedzia³a uderzeniem Kamiñskiego z rzutu wolnego, wybronionym przez golkipera. Minutê póŸniej na 2:1 podwy¿szy³ Baran, który z bliska trafi³ do bramki. W 84. min ten sam zawodnik zdoby³ trzeciego gola. W 90. min Sparta mog³a zmniejszyæ rozmiary pora¿ki, ale strza³ Piotrowskiego wybroni³ golkiper gospodarzy. (ceg), J.W.

grupa II

1:3 2:1 11:0 2:2 1:5 1:3 5:1

1. Orla Jutrosin 23 51 50:18 2. Awdaniec Pakos³aw 23 50 68:27 3. Korona Wilkowice 23 47 56:32 4. K³os Rokosowo 23 47 44:28 5. Szewa Gostyñ 23 45 69:35 6. Sokó³ Chwa³kowo 23 40 62:40 7. Sarnowianka 23 36 36:40 8. Zjednoczeni Pudliszki 23 29 29:31 9. Lew Pogorzela 23 24 31:44 10. Jantar Strzy¿ewice 23 24 23:48 11. Pelikan Dêbno 23 23 44:49 12. Orze³ Lipno 23 17 30:69 13. Kormoran Œw-wa 23 10 22:62 14. Têcza Ziemnice 23 9 39:80

Znicz – Czacz 2:4 G³uchowo – Têcza 3:1 Rywal-Klon – Start (nie odby³ siê) Juna-Trans – Sokó³ W³. 5:0 GKS – Gwiazda 1:1 Boguszyn – Orlik 4:2 Promieñ – Bucz 0:0

Tabela

1. GKS W³oszakowice 23 50 58:29 2. Rywal Klon 22 44 50:21 3. Helios Bucz 23 44 52:27 4. Gwiazda Siedlec 23 43 41:36 5. Grom Czacz 23 38 54:36 6. Znicz Obra 23 38 50:35 7. Orlik Kokorzyn 23 37 48:39 8. Juna-Trans Oborzyska 23 34 38:32 9. Sokó³ W³oszak. 23 27 52:54 10. D¹b Boguszyn 23 25 45:56 11. Promieñ Krzywiñ 23 23 37:52 12. Têcza-Szerment 23 20 37:65 13. LZS G³uchowo 23 18 20:41 14. Start Starkowo 22 10 36:95 (ceg)

Gazeta „ABC”, 64-100 Leszno, ul. S³owiañska 63, tel. 065 529-25-40, 065 529-47-27, tel./fax 065 529-48-81. Redaguje zespó³: Edward Baldys – fotoreporter, Dariusz Cegielski – z-ca redaktora naczelnego, El¿bieta Curyk-Sierszulska, £ukasz Domaga³a, Zbigniew Korona, Jacek Kuik, Lidia Matuszewska – z-ca redaktora naczelnego, Antoni Neczyñski – redaktor naczelny, Andrzej PrzewoŸny – sekretarz redakcji, Jacek Witczak, Miros³aw Wlek³y, Kinga Zydorowicz, wspó³pracownicy: Dariusz Borowski, El¿bieta Szpecht-Rutecka. Wydawca: Leszczyñska Oficyna Wydawnicza, Sp. z o.o., 64100 Leszno, ul. S³owiañska 63. Druk: Drukarnia POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, 60-175 Skórzewo k. Poznania, ul. Malwowa 158, tel. 061 814-85-10. ISSN 1231-9082.


Sport

Już w piątek czytaj o... samochodach VW, Skoda, Ford, od których odliczysz 22 % Vat od zakupu i paliwa.

ŻUŻEL

Kosmiczny Jason Crump Australijczyk z niewielką pomocą klubowych kolegów o mało nie wygrałby wyjazdowego meczu w Lesznie.

towi. Szybki jak rakieta australijski triumfator leszczyńskiego Grand Prix znów szarżował na Smoczyku nie dając najmniejszych szans swoim rywalom. Z niewielką pomocą klubowych kolegów o mało nie wygrałby wyjazdowego meczu w Lesznie. Ich wsparcie okazało się jednak zbyt małe. – Unia miała wyrównaną drużynę, my dziurawą – narzekało po meczu kierownictwo wrocławskiego zespołu. Szkoleniowiec gospodarzy twierdzi jednak, że biało-niebieskim z wielkim trudem przychodziło zdobywanie każdego punktu. – W przeciwieństwie do swobodnie ścigających się wrocławian moi zawodnicy jeździli pod olbrzymią presją – mówi, szczególnie martwiąc się dyspozycją Damiana

To on najbardziej przejął się redo końca biegu nie zdołał wyprzeprymendą wrocławskich kibiców, dzić doskonale odpierającego ataki którzy przed meczem wywiesili na młodziutkiego Dennisa Anderssona trybunach transparent z napisem: „ i Unia przegrała 1:5. My jedziemy, a wy nie. Nadszedł W ekipie gości coraz lepsze zmiaczas ogarnąć się”. ny dawał równie młody Maciej JaZe zrozumieniem kiwali głonowski, który radził sobie nie tylko z wami też fani Unii, którzy to samo Shieldsem czy Balińskim, ale nawet mogliby powiedzieć podopiecznym Adamsem. Czesława Czernickiego. Po sromot– Tor w Lesznie pozwala na walnej i zaskakującej porażce Unii w kę, jest niesamowicie szybki – cieszył Gdańsku tym razem mniej zasiadło się ze swojego skutecznego występu. ich na trybunach stadionu Alfreda Tymczasem faworyzowanym leszSmoczyka. czynianom skuteczności brakowało. Po gdańszczanach także wrocKasprzak na ostatnim okrążeniu dał ławianie sprawili niespodziankę się ograć Crumpowi, a Hampel z wicemistrzom Polski do biegów Balińskim ulegli przeciętnemu Watnominowanych dzielnie walcząc o – wydawałoby się – nieprawdopodobne zwycięstwo w Lesznie. „Byki” zdobyły dwa duże punkty, ale znowu nie zachwyciły, bo wynik 49:41 był wymęczony i chwały drużynie walczącej o mistrzowski tytuł nie przynosi. Atlas przyjechał do Leszna nieoczekiwanie osłabiony. W noc poprzedzającą mecz zmarł bowiem ojciec Daniela Jeleniewskiego i zawodnik tuż przed wyjazdem wrocławskiej ekipy do Wielkopolski zgłosił, że rezygnuje z udziału w meczu. W zamian dolnoślązacy zabrali debiutanta Marka Łozowickiego, który V Jason Crump był piekielnie szybki na leszczyńskim torze. jednak w żadnym z wyścigów nie wystartował. Trener Unii Czesław Czernicki po gdańskiej porażce postanowił pomieszać dotychczasowe pary. Jarosław Hampel partnerował Damianowi Balińskiemu, a Krzysztof Kasprzak pojechał z juniorem. I system ten zdawał egzamin przynajmniej przez 3 biegi (13:5). – W czwartym wyścigu Krzysztof [Kasprzak] pojechał z młodszym kolegą jak nowicjusz – denerwował się po meczu Czernicki. Po błędzie w pierwszym wirażu leszczynianin

Pozostałe mecze: Gdańsk – Bydgoszcz

57:33

Toruń – Częstochowa

53:37

Zielona Góra – Gorzów

63:27

Balińskiego: – Nikt mi nie powie, że zapomniał jak się jeździ na żużlu. Nie brakuje mu też ambicji. Potrzeba mu za to pracy ze sprzętem i poważnych inwestycji – przekonuje. Wśród „Byków” powyżej oczekiwań ścigał się jedynie Adam Shields, który trzykrotnie podczas spotkania pokonał swojego rodaka Daveya Watta. – To mój najlepszy przyjaciel – twierdzi Australijczyk. – Często do siebie telefonujemy, a po tym meczu przynajmniej będę miał o czym z Daveyem dyskutować – żartował Shields. U n i a : H a m p e l 11 (3,2,2,2,2), Baliński 3 (0,1,1,1,1), Adams 11 (3,0,2,3,3), Shields 8 (2,3,1,1,1), Kasprzak 10 (1,3,2,3,1), Pawlicki 4 (3,0,1,0,-), Pavlic 2 (2,0) Atlas: Nicholls 5 (2,1,1,1,0), Łozowicki NS (,-,-,-), Jędrzejak 2 (0,2,0,0), Watt 4 (1,0,3,0,0), Crump 18 (3,3,3,3,3,3), Andersson 2 (0,2,0,0,-), Janowski 10 (MIW) (1,1,2,2,2,2) Fot. 2 x E.Baldys f Na trybunach zasiadło około 8 tysięcy kibiców Unii.

Tabela 1 Unibax Toruń

6 12 58

2 Unia Leszno

6 7 30

3 Włókniarz Częstochowa 6 7 -20 4 Falubaz Zielona Góra

6 6 68

5 Caelum Stal Gorzów

6 6 -36

6 Lotos Gdańsk

6 4 -12

7 Polonia Bydgoszcz

6 4 -66

8 Atlas Wrocław

6 2 -22


Unia - Atlas 49:41

telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Czym może się pochwalić Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu str. 5

E I K S TYŃ

GOS

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 40 (2088) 26.05-28.05.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Byki wygrały, ale nie zachwyciły Punkty dla Unii zdobywali: Hampel – 11 Baliński – 3 Adams – 11 Shields – 8 Kasprzak – 10 Pawlicki – 4 Pawlic – 2 str. 24

Piją tylko wodę, wyglądają coraz gorzej IPN czepia się ulic Śmierć przy maszynie

W piątek w LFP zginął jeden z pracowników. Został uderzony przez urządzenie, które obsługiwał. str. 8

Instytut Pamięci Narodowej domaga się od władz Rawicza zmiany nazw ulic Zygmunta Berlinga i XXX-lecia PRL, bo kojarzą się z dawnym systemem. W środę radni zdecydują, co zrobić z niechcianymi patronami. str. 9

Starość w Promyku

Ślub w San Francisco Ania Raus, córka Bożeny Raus, dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej, wzięła ślub w San Francisco str. 7

Fot. E.Baldys

W Jemielnie powstał pierwszy w regionie leszczyńskim prywatny str. 12-13 dom dla starszych ludzi

Minął tydzień, odkąd Konrad Wilczyński z Gostynia i Anna Kubis z Krzycka Wielkiego rozpoczęli głodówkę w Urzędzie Celnym w Lesznie. Protestują przeciwko gigantycznym akcyzom naliczonym im przez celników. str. 8 pyszne kanapki

warzywa

orzeźwiająca kawa

owoce

soki i napoje

i wiele innych zawsze świeżych produktów...

Leszno ul. Niepodległości 70


Redaguje Elżbieta Curyk-Sierszulska e-mail: abcela@poczta.wp.pl

3

AKTUALNOŚCI GOSTYŃSKIE

31 maja – Ośrodek Kultury w Pogorzeli godz. 15 – wybory Małej Miss Ziemi Pogorzelskiej 31 maja – Bazylika na Świętej Górze godz. 18 – majowy koncert muzyki klasycznej „W hołdzie patronowi

– Józefowi Zeidlerowi” Wystąpią uczniowie i nauczyciele z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu. Tematem wiodącym będzie twórczość dwóch geniuszy, rocznice, które uroczyście obchodzi cały muzyczny świat: 200. rocznicę śmierci austriackiego kompozytora Józefa Haydna i 250. rocznicę śmierci niemieckiego kompozytora Georga F. Haendla. Zaproszenie skierowane jest w szczególny sposób, z okazji Dnia Matki, do wszystkich mam. ES

Wśród najlepszych Aż pięć medali przywiózł Czesław Roszczak z VI Mistrzostw Polski Weteranów Lekkiej Atletyki w rzutach z miejsca, które odbyły się w Sopocie. Do swojej bogatej kolekcji medali dorzucił dwa złote i trzy srebrne. Cz. Roszczak, emerytowany nauczyciel WF w ZSOiZ w Pogorzeli, zamierza po raz drugi wystartować w Mistrzostwach Świata Weteranów, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Lahti w Finlandii. Przygotowuje się do nich uczestnicząc w mistrzostwach krajowych. W Sopocie zdobył dwa złote medale w trójboju kulowym oraz rzucie młotem szkockim i trzy srebrne: w rzucie ciężarkiem, pięcioboju kulowym oraz rzucie dyskiem antycznym. – Wyniki są obiecujące – przyznaje Czesław Roszczak. – Myślę, że mam szansę powalczyć na mistrzostwach świata w Finlandii. Formę szlifować jeszcze będzie na mityngu w Zbąszyniu, na Mi-

strzostwach Polski w Wieloboju Rzutowym w Stargardzie Szczecińskim oraz na mistrzostwach indywidualnych Polski w Białymstoku. Na mistrzostwa świata pojedzie dzięki wsparciu sponsorów, bowiem każdy uczestnik ponosi koszty wpisowego, startu w zawodach, dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Tekst i fot. ES

Pod patronatem „ABC” ▲Czesław Roszczak z medalami zdobytymi na mistrzostwach w Sopocie.

Docenione PCPR ▲Ponad pół tysiąca osób bawiło się na dziesiątej majówce w parku przy pałacu Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie. Majówkę zorganizował wraz z DPS-em Środowiskowy Dom Samopomocy. Przybyły na nią rodziny mieszkańców Domu i uczestników ŚDS-u oraz przyjaciele z zaprzyjaźnionych DPS-ów z powiatu gostyńskiego i ościennych. Dziesiąta majówka zbiegła się z jubileuszem 10-lecia kierowania placówką przez R. Banaszaka (na zdjęciu), który z tej okazji otrzymał życzenia od podopiecznych i pracowników. Występy artystyczne przygotowali mieszkańcy DPS-u i uczestnicy ŚDS-u, był też gabinet kosmetyczny, przejażdżki bryczkami, przejażdżki konne przygotowane przez zespół hipoterapeutyczny Domu. Na zakończenie wszystkich zaproszono do wspólnej zabawy. Organizatorzy zadbali też o poczęstunek, była grochówka, kiełbasa i bigos, lody, rozmaite słodkie wypieki i owoce. Majówkę wspomogli finansowo: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, gminy Krobia i Pępowo oraz sponsorzy prywatni. Tekst i fot. ES

▲Osiem samorządowych drużyn rywalizowało na stadionie w Pępowie w III Samorządowym Turnieju Piłki Nożnej. Najlepszym zespołem okazała się reprezentacja gminy Piaski i to ona zdobyła puchar starosty. Krobia, która w poprzednich dwóch latach była zwycięzcą tego turnieju, tym razem musiała zadowolić się drugim miejscem. Trzecie zajęła gmina Poniec. W sportowej rywalizacji uczestniczyło wszystkich siedem gmin powiatu gostyńskiego i Starostwo Powiatowe (na zdjęciu). Zawodnikami byli włodarze gmin, przewodniczący rad, radni oraz pracownicy urzędów. Wśród nich nie zabrakło wicestarosty i dyrektorów gostyńskiego szpitala. Choć zabawa była przednia, to rywalizacja bardzo ostra. W trakcie turnieju wyłoniono króla strzelców, którym został Łukasz Idowiak z reprezentacji gminy Poniec. Przeprowadzono też dodatkową konkurencję dla włodarzy gmin i powiatu: strzały do minibramki. Wygrał ją burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, zdobywając tytuł i statuetkę najbardziej walecznego. Tekst i fot. ES

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zostało wyróżnione przez ministra pracy i polityki społecznej. Znalazło się wśród 21 wyróżnionych specjalnymi nagrodami instytucji, realizujących projekty z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Gostyńskie PCPR uczestniczyło w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez ministerstwo na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Na konkurs wpłynęły w sumie 364 zgłoszenia, dotacje otrzymało 316 projektów, w tym gostyński, zatytułowany „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej - najlepszym sposobem pomocy dzieciom z terenu powiatu gostyńskiego okresowo pozbawionym pieczy rodziny własnej”. Na to zadanie powiat gostyński otrzymał finansowe wsparcie ministerstwa w wysokości 41.340 zł. PCPR znalazło się wśród 21 wyróżnionych, uznanych przez ministerstwo za najlepsze podmioty realizujące projekty, i otrzy-

mało specjalną nagrodę w wysokości 7000 tysięcy zł. – Celem nagrodzonego programu jest promocja idei rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych, szkolenie rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz zawodowych, a także budowanie grup wsparcia rodzin zastępczych i rozwój poradnictwa specjalistycznego – wyjaśnia Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu. Działania zawarte w projekcie są nieodpłatne dla kandydatów na rodziny zastępcze i dla samych rodzin zastępczych. ES

Fot. archiwum ▲Ponad trzydzieści pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Borku Wielkopolskim wyjechało na wycieczkę autokarową do Kórnika i Rogalina. Obejrzały wspaniałe arboretum w Kórniku, zamek oraz rynek tego pięknego miasteczka. W drodze powrotnej wycieczkowicze zwiedzili również zespół pałacowo – parkowy rodu Raczyńskich w Rogalinie, ogród francuski oraz park ze słynnymi dębami. ES

Kandydatki na Małą Miss Prezentujemy dziś kolejną czwórkę kandydatek do wyborów Małej Miss Ziemi Pogorzelskiej, które odbędą się w ostatnią niedzielę maja. Spośród 12 dziewczynek swoją miss wybierać będzie także publiczność. Kolejne cztery kandydatki zaprezentujemy w piątkowym wydaniu ABC. Nr 5. Magda Owsianowska Nr 6. Matylda Siennicka Nr 7. Wiktoria Mądra Nr 8. Ola Myszkowska ES


Unia - Atlas 49:41

telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Czym może się pochwalić Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu str. 5

E I K S IAÑ

C ΠO K

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 40 (2088) 26.05-28.05.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Byki wygrały, ale nie zachwyciły Punkty dla Unii zdobywali: Hampel – 11 Baliński – 3 Adams – 11 Shields – 8 Kasprzak – 10 Pawlicki – 4 Pawlic – 2 str. 24

Piją tylko wodę, wyglądają coraz gorzej IPN czepia się ulic Śmierć przy maszynie

W piątek w LFP zginął jeden z pracowników. Został uderzony przez urządzenie, które obsługiwał. str. 8

Instytut Pamięci Narodowej domaga się od władz Rawicza zmiany nazw ulic Zygmunta Berlinga i XXX-lecia PRL, bo kojarzą się z dawnym systemem. W środę radni zdecydują, co zrobić z niechcianymi patronami. str. 9

Starość w Promyku

Ślub w San Francisco Ania Raus, córka Bożeny Raus, dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej, wzięła ślub w San Francisco str. 7

Fot. E.Baldys

W Jemielnie powstał pierwszy w regionie leszczyńskim prywatny str. 12-13 dom dla starszych ludzi

Minął tydzień, odkąd Konrad Wilczyński z Gostynia i Anna Kubis z Krzycka Wielkiego rozpoczęli głodówkę w Urzędzie Celnym w Lesznie. Protestują przeciwko gigantycznym akcyzom naliczonym im przez celników. str. 8 pyszne kanapki

warzywa

orzeźwiająca kawa

owoce

soki i napoje

i wiele innych zawsze świeżych produktów...

Leszno ul. Niepodległości 70


Redaguje Dariusz Borowski e-mail: borowski@leszczyńskie.net

AKTUALNOŚCI KOŚCIAŃSKIE

3

Dobrze wydane pieniądze W Starych Oborzyskach w gminie Kościan uroczyście otwarto boisko wybudowane w ramach programu ,,Blisko boisko’’. Koszt inwestycji wyniósł ponad 627 tysięcy złotych. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście na czele z posłem Wojciechem Ziemniakiem, samorządowcami i sołtysem. Nie zabrakło też młodzieży z miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, ich rodziców oraz kadry. – To piękny dzień dla naszej gminy, bowiem oddajemy do użytku kolejny obiekt sportowy – powiedział

wójt gminy Kościan Henryk Bartoszewski. – Staraniem gminy i przy wsparciu posła Wojciecha Ziemniaka uzyskaliśmy pomoc w realizacji tej inwestycji. Dodał, że wsparcie wyniosło 300.000 zł (100.000 zł przekazało PZU SA, 100.000 zł PZU Życie SA, a następne 100.000 zł pochodziło z ministerialnego Funduszu Rozwoju

V Oficjalne otwarcie boiska w Starych Oborzyskach.

Kultury Fizycznej i Sportu). Resztę, czyli 327.264 zł wydatkowano z gminnej kasy. Wykonawcą była leszczyńska firma Spirea Renaty Przybylskiej. Boisko o wymiarach 30 x 60 m ma nawierzchnię z syntetycznej trawy. Obok znajduje się boisko do siatkówki plażowej. – Te pieniądze są wydatkowane najlepiej jak można dla rozwoju młodego pokolenia – stwierdził starosta kościański Andrzej Jęcz. Symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali wspólnie: poseł Wojciech Ziemniak, wójt Henryk Bartoszewski, przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Poświęcenia dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Włodzimierz Lisek. Goście na ręce dyrektorów szkół przekazali serdeczne gratulacje oraz wiele piłek. Później w programie artystycznym, przygotowanym pod kierunkiem Elżbiety Szczepaniak, wystąpiły cheerleaderki z Gimnazjum. Imprezę zakończył pierwszy oficjalny mecz piłki nożnej rozegrany na nowym obiekcie pomiędzy uczniami Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Wynikiem 3:1 zwyciężyli gimnazjaliści. (dab)

Konfrontacje z haftem Do tradycji Szkoły Podstawowej w Starym Luboszu wpisały się „Konfrontacje z haftem”. W tym roku zostały zorganizowane już po raz ósmy. Tegoroczne spotkanie przygotowały: Paulina Hertmanowska oraz Bogumiła Nowak. Zorganizowały wystawę prac zaproszonych gości: hafciarek – Danuty Maćkowiak, Cecylii Kozicy, Hanny Włodarczak, Ludwiki Kozłowskiej, Kingi Adamczak, Grażyny Wojtyniak, Anny Włodarczak-Andrzejewskiej oraz uczennic szkoły – Dagmary Myler, Anny Marciniak, Klaudii Piotrowskiej i Alicji Wojtyniak. Po prezentacji wystawy autorki prac spotkały się na słodkim poczęstunku. Wystawa była dla uczniów doskonałą lekcją aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. W tym roku ,,Konfrontacje z haftem” poszerzono o spotkanie ze sztuką. Swoje umiejętności prezentowali uczniowie, którzy uczęszczają również do Państwowej Szkoły Muzycznej w Kościanie. Była więc demonstracja gry na gitarze, keybo- V Haftujące panie chętnie pozowały do wspólnej ardzie i saksofonie. (dab) do fotografii.

Fot. D. Borowski V Do Kościana na krótko zawitał wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec. Na rynku eurodeputowany mówił o programie wyborczym oraz przedstawił swoje hasło wyborcze „Wielkopolska na miarę Europy’’. Marek Siwiec podczas spotkania na rynku zaprezentował również kolorowy i głośny samochód kampanijny, wyposażony w nagłośnienie, potocznie zwany Siwcobusem. Osoby, które wzięły udział w spotkaniu z eurodeputowanym, zadały mu kilka pytań. Jedno dotyczyło kwestii „zabierania” ogródków działkowych.

Kolorowo i europejsko Czterystuosobowy barwny korowód przemaszerował ulicami Śmigla. Wszystko za sprawą akcji „W krainie baśni i bajek”, organizowanej już po raz siódmy przez Miejską Bibliotekę. Akcja skierowana jest do dzieci i ma charakter edukacyjno-integracyjny. Jej celem jest zachęcanie młodych czytelników do sięgania po książki. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Bajeczna podróż po Europie”. Poprzez udziały w konkursach plastycznych, literackich i czytelniczych dzieci miały poszerzać swoją wiedzę o Unii Europejskiej. Ukoronowaniem akcji był barwny korowód baśniowych postaci, bohaterów europejskich bajek. W pochodzie obok pracowników biblioteki wzięły udział dzieci ze wszystkich szkół podstawowych gminy Śmigiel. Prowadził go policyjny samochód i zaprzęg konny, który wiózł zaproszonych gości. Zastępca burmistrza Wiesława Poleszak-Kraczewska i zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej

Stanisław Pawlak złożyli z okazji Dnia Bibliotekarza kwiaty i życzenia na ręce kierownika biblioteki Danuty Hampel. A każdy uczestnik imprezy otrzymał drożdżówkę ufundowaną przez miasto. Po długim przemarszu przyszedł czas na odpoczynek i zabawy na zielonej murawie, a następnie na rozstrzygnięcie konkursów. Nagrodami były europejskie baśnie, albumy, przewodniki turystyczne oraz przybory do prac plastycznych. Najlepsze spośród 246 prac plastycznych nadesłanych na konkurs pt. „Cuda stolic europejskich” można podziwiać w miejskiej bibliotece. W konkursie czytelniczym pod hasłem „Jestem Europejczykiem, nic co europejskie nie jest mi obce” wystartowało 23 uczestników, natomiast na konkurs literacki nadesłano 20 prac związanych z tematem „Wakacje w jednej ze stolic europejskich”. Nagrody zwycięzcom wręczyli przedstawiciele władz miasta oraz dyrektor Centrum Kultury Eugeniusz Kurasiński. Organizatorzy zapraszają do następnego korowodu, już za rok. LL

Pomogli Michałowi Około 10.000 zł zebrano podczas koncertu charytatywnego ,,Dla Michała’’, który odbył się w sali widowiskowej Kościańskiego Ośrodka Kultury. Pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Michała Skrobały, ucznia Gimnazjum nr 3 w Kościanie. U chłopca wykryto włókniaka młodzieńczego. To rzadko występujący guz, który zostanie usunięty w klinice w Lublinie. Inicjatywa pięciu uczniów kościańskiego LO okazała się trafi onym pomysłem. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem. Ponadto pięknym gestem wykazali się pań-

stwo Janina i Jan Jurgowie z Kościana, którzy niedawno świętowali trzydziestą piątą rocznicę ślubu. Swoich gości prosili, aby zamiast prezentów dawali pieniądze. Uzyskaną w ten sposób kwotę 3000 zł przeznaczyli również na pomoc dla Michała. To nie pierwszy taki gest małżeństwa Jurgów. Są oni stałymi bywalcami balów charytatywnych, organizowanych przez Sonię Stachowiak. Dla Michała zagrały rockowe zespoły: Grzechy Naszych Ojców, Mairess, Manufaktura, Nawiasem Mówiąc, Riot Machines i Crash. Wszystkie zrezygnowały z honorariów. (dab)

Poszukiwanie widza Spotkanie z wybitną aktorką Anną Seniuk w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie odbyło się przy wypełnionej po brzegi sali. Spotkanie przebiegało pod hasłem: ,,Jan od Biedronki. Wiersze ks. Jana Twardowskiego w interpretacji Anny Seniuk’’. Jednak poezja księdza Twardowskiego wypełniła drugą część spotkania. W pierwszej były anegdoty i wspomnienia. Aktorka jest osobą niezwykle pogodną, obdarzoną ogromnym poczuciem

humoru, umiejącą spojrzeć na siebie z dystansem. – Miałam zaszczyt dość dobrze znać księdza Jana Twardowskiego. Zawsze mnie prosił, abym kontaktowała się z nim po moich występach i opowiadała, czy było zainteresowanie i czy podobała się jego poezja – zdradziła Anna Seniuk. Aktorkę nagrodzono gromkimi brawami. Na zakończenie ustawiła się do niej kolejka chętnych po dedykacje i autografy. (dab)

V Dla Michała zagrał m.in. zespół Nawiasem Mówiąc


Unia - Atlas 49:41

telewizja nowej generacji n

Wiosenna promocja! Oglądaj wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie!

Odwiedź punkt sprzedaży telewizji nowej generacji n C.H. Nasze Leszno, ul. Narutowicza 84 C.H. Manhattan, ul. Jana Pawła II 16

ABC

GOSTYŃ y GÓRA y KOŚCIAN y LESZNO y RAWICZ y WSCHOWA

Czym może się pochwalić Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu str. 5

E I K IC

RAW

Nr indeksu 35077X

www.gazetaabc.pl

e-mail: abc@gazetaabc.pl

Nr 40 (2088) 26.05-28.05.2009 r. wtorek-czwartek cena 1,80 zł (w tym 7% VAT)

Byki wygrały, ale nie zachwyciły Punkty dla Unii zdobywali: Hampel – 11 Baliński – 3 Adams – 11 Shields – 8 Kasprzak – 10 Pawlicki – 4 Pawlic – 2 str. 24

Piją tylko wodę, wyglądają coraz gorzej IPN czepia się ulic Śmierć przy maszynie

W piątek w LFP zginął jeden z pracowników. Został uderzony przez urządzenie, które obsługiwał. str. 8

Instytut Pamięci Narodowej domaga się od władz Rawicza zmiany nazw ulic Zygmunta Berlinga i XXX-lecia PRL, bo kojarzą się z dawnym systemem. W środę radni zdecydują, co zrobić z niechcianymi patronami. str. 9

Starość w Promyku

Ślub w San Francisco Ania Raus, córka Bożeny Raus, dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej, wzięła ślub w San Francisco str. 7

Fot. E.Baldys

W Jemielnie powstał pierwszy w regionie leszczyńskim prywatny str. 12-13 dom dla starszych ludzi

Minął tydzień, odkąd Konrad Wilczyński z Gostynia i Anna Kubis z Krzycka Wielkiego rozpoczęli głodówkę w Urzędzie Celnym w Lesznie. Protestują przeciwko gigantycznym akcyzom naliczonym im przez celników. str. 8 pyszne kanapki

warzywa

orzeźwiająca kawa

owoce

soki i napoje

i wiele innych zawsze świeżych produktów...

Leszno ul. Niepodległości 70


Redaguje Jack Witczak e-mail: witczak@gzetaabc.pl

AKTUALNOŚCI RAWICKIE

3

Poprawianie poprawek Niewykluczone, że w sądzie zakończy się sprawa budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu. Wykonawca spartaczył robotę. Gmina nie może porozumieć się z nim w sprawie poprawek, a w zasadzie... poprawek do poprawek.

V Panie w rejestracji sprawnie i miło obsługują pacjentów.

Lepszy niż kiedyś Dziesięciolecie obchodzi przychodnia lekarska Rawmed w Rawiczu. Przez ten czas zmieniła się nie do poznania. Zarówno pod względem wyglądu, jak i zakresu usług lekarskich. Dawniej przychodnia wchodziła w skład SPZOZ. Dziś właścicielami przychodni są: Elżbieta Jędryszek, Beata Pałasz i Krzysztof Sawicki. W ciągu 10 lat obiekt przeszedł wiele gruntownych remontów i modernizacji – od parteru po dach. Wpłynęły one na jego funkcjonalność i estetykę, polepszyły standard świadczonych usług i uczyniły go – także poprzez zamontowanie windy, likwidację barier architektonicznych i wybudowanie parkingu – przyjaznym dla pacjentów. W efekcie placówka spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia ministra zdrowia. Przychodnia od początku istnienia funkcjonuje na umowie z NFZ (poprzednio Kasą Chorych). Zaczynała tylko od podstawowej opieki zdrowotnej. Dziś, oprócz POZ, posiada 14 specjalistycznych poradni, zapewnia też ogólnodostępną opiekę stomatologiczną w gabinetach w Gimnazjum w Sierakowie, Szkole Podstawowej nr 4 i własnym punkcie lekarskim w Sarnowie. Drugi punkt lekarski przychodni znajduje się w Zielonej Wsi. Rawmed zatrudnia

74 osoby, w tym 14 lekarzy POZ, 17 lekarzy specjalistów, 4 stomatologów, 17 pielęgniarek i 4 położne, natomiast wśród personelu pomocniczego 4 rejestratorki, 2 kierowców i 3 sprzątaczki. Przychodnia dysponuje pojazdem pełniącym również funkcję karetki. W Rawiczu i okolicy, także w sąsiednich gminach, ma zadeklarowanych ponad 20 tysięcy pacjentów. – Przeprowadzamy akcje szczepień – mówi Elżbieta Jędryszek. – Obecnie kładziemy nacisk na szczepienia najmłodszych dzieci oraz osób powyżej 60. roku życia przeciwko pneumokokom, a także na szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy. Sezonowo szczepimy przeciwko grypie. Z okazji 10-lecia Rawmed zorganizował okolicznościową imprezę dla swoich pracowników i ich rodzin oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, NFZ oraz zaprzyjaźnionych i współpracujących placówek służby zdrowia z Rawicza i okolic. Tekst i fot. J.W.

Tym razem z Puchatkiem Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu ogłosił zapisy na letni obóz wypoczynkowy w Zielonej Wsi. W tej miejscowości imprezy takie są organizowane co roku, za każdym razem pod innym hasłem, które jednak zawsze przekuwane jest podczas zajęć w zagadnienia z profilaktyki uzależenień. Przede wszystkim jednak taki wypoczynek to czas zabaw, gier, wycieczek, wyjazdów nad kąpieliska i innych atrakcji. Na każdym z 3-4 turnusów jest ich co niemiara. Tegoroczny obóz przebiegać będzie pod hasłem ,,Spotkania z Kubusiem Puchatkiem’’. Mogą wziąć w nim udział dzieci z gminy Rawicz, które po wakacjach rozpoczną naukę w klasach III-VI. Turnusy odbędą się w dniach: 5-12 lipca, 12-19 lipca, 1926 lipca i 26 lipca-2 sierpnia. Liczba miejsc jest ograniczona. Karty zgłoszeniowe, dostępne w Ośrodku Wsparcia, należy wypełnić do 15 czerwca. – Dzieci będą spać w wojskowych

namiotach – mówi Ewa Kochan, kierownik Ośrodka Wsparcia. – Prosimy zatem rodziców dzieci o wyposażenie swoich pociech w śpiwór, koc, odpowiednią ilość bielizny osobistej, koszulki, ciepłe swetry. Na obóz przydadzą się także stroje kąpielowe, dwie pary spodni, płaszcz przeciwdeszczowy i inne rzeczy niezbędne do ,,przetrwania’’ obozu. Opłata za obóz wynosi 95 zł od dziecka. Należy ją przekazywać na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia, w terminie do 15 czerwca. Szczegółowe informacje dotyczące obozu można uzyskać pod numerem telefonu 0-65 546 39 53. J.W.

Obiekt z dwoma boiskami do koszykówki i siatkówki oraz jednym do piłki nożnej wybudowany został w ramach ministerialnego programu ,,Blisko boisko’’. Gmina powinna zapłacić za inwestycję 700.000 zł, ale ma przyznane dofinansowanie w wysokości 200.000 zł z Ministerstwa Sportu. Budowa miała być zakończona w listopadzie ubiegłego roku, jednak najpierw poślizg w terminie oddania boiska do użytku spowodowała niesprzyjająca pogoda, a później nie popisał się wykonawca – firma Olimp z Mysłowic. – Wykonawca źle zrobił poliuretanową nawierzchnię boiska – mówi Tadeusz Pawłowski, burmistrz Rawicza. – Już kilka razy ją poprawiał, ale nawierzchnia nadal pozostawia wiele do życzenia. Ostatnio wynajął podwykonawcę, który na nowo spryskał specjalnym granulatem fragmenty boiska. Miejsca, gdzie firma zdarła do betonu nawierzchnię i wykonała nową warstwę, wyglądają dobrze. Inne fragmenty boiska nadal wymagają poprawek. Gmina wyznaczyła firmie Olimp czas na odpowiedź w tej sprawie. Wykonawca zwlekał z jej podaniem. Zastanawiał się, czy zdzierać całą nawierzchnię do betonu i kłaść nową, czy też położyć kolejną, około 4milimetrową warstwę granulatu na już istniejącej nawierzchni. W końcu zaproponował... użytkowanie boiska w takim stanie, w jakim obecnie jest i wydłużenie z 3 do 5 lat gwarancji na obiekt. – Firma przyznaje, że boisko nie jest takie, jak być powinno, ale twierdzi, że jest gotowe do odbioru – przytacza odpowiedź wykonawcy Piotr Domaniecki, wiceburmistrz Rawicza. – Faktem jest, że boisko może być użytkowane w takim stanie i jest lepsze po poprawkach, ale nadal posiada niedoróbki, z którymi nie możemy się pogodzić. Firma od początku zdawała

sobie sprawę, że oczekujemy boiska wykonanego z zachowaniem wszelkiej staranności i estetyki. Przedłużenie gwarancji nie jest wystarczającym zadośćuczynieniem. Firma Olimp deklaruje, że po półrocznym lub rocznym użytkowaniu nawierzchnia się wyrówna i że wtedy wykona jeszcze jeden natrysk wraz z ponownym malowaniem linii. Gmina, biorąc pod uwagę dotychczasowe

V Poprawione fragmenty boiska (zrobił je wynajęty przez firmę Olimp podwykonawca) znów nadają się do poprawki. doświadczenia we współpracy z tym wykonawcą, nie ma jednak pewności, że tak się stanie. Uważa, że firma może... zniknąć. Chce, aby wykonawca odjął z końcowego kosztorysu kwotę niezbędną do ponownego wykonania natrysku i wymalowania linii. Tej kwoty (szacunkowo około 180.000 zł) gmina nie zapłaci, natomiast ureguluje w ciągu miesiąca resztę kosztów robót. Na zapłatę odjętej i wstrzymanej kwoty firma będzie mogła liczyć dopiero po właściwym wykonaniu poprawek. – Firma z Mysłowic upiera się przy swojej propozycji – dodaje P. Domaniecki. – Twierdzi, że boisko nadaje się do użytku. Wynajmiemy niezależnego eksperta, który oceni jakość prac. Ze względu na niedoróbki i brak efektu wizualnego boiska nie przyjmiemy od wykonawcy do zapłaty

698 zł dziennie. Sięgają one już łącznie około 120.000 zł. Przynajmniej o taką kwotę mniej gmina zapłaci wykonawcy. Z terminem oddania boiska wiązało się przyznanie ministerialnej dotacji. Gmina podpisała aneks przedłużający termin wykonania inwestycji, dlatego dotacja nie przepadła. Nie została jednak jeszcze wypłacona gminie. – Mamy dostać te pieniądze dopiero po formalnym zakończeniu budowy i dokonaniu odbioru inwestycji – dodaje T. Pawłowski. – Nie wiemy, czy ministerstwo nie cofnie nam dotacji z powodu kolejnego przedłużenia terminu budowy. Jeśli tak się stanie, będziemy domagać się od wykonawcy wyrównania straty, nawet przed sądem.

Celne oko Ani

Młodzieżową Drużynę Strzelecką funkcjonującą przy rawickim Bractwie Kurkowym, co roku cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Mają na celu propagowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży. Pozwalają wypatrzyć talenty, które trafiają do MDS lub Strzeleckiego Klubu Sportowego Bok, gdzie doskonalą umiejętności. W eliminacjach tegorocznej edycji mistrzostw uczestniczyło 378 uczniów z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum w Sierakowie. Oddawali po 5 strzałów z wiatrówki. Po 20 najlepszych zawodników z każdego gimnazjum weszło do finału rozegranego na strzelnicy BK. Za zwyciężczynią – notabene wnuczką Jana Świerzewskiego, wieloletniego utytułowanego brata kurkowego – uplasowali się: Marek Boryczka, Dawid Nowacki i Jakub Poniecki – także uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz Robert Rudyński z Gimnazjum w Sierakowie. Czołowa piątka odebrała puchary od Tadeusza Pawłowskiego, burmistrza Rawicza i Artura Poloha, młodzieżowego króla kurkowego Polski z MDS przy rawickim BK. Tekst i fot. J.W.

Dziewczyny potrafią strzelać. Przykładem jest Anna Świerzewska z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, która zwyciężyła w IX Gimnazjalnych Mistrzostwach Gminy

Rawicz w Strzelectwie Sportowym. Zdobyła puchar burmistrza Rawicza. Zawody strzeleckie uczniów z gimnazjów, organizowane przez

Starosta Rawicki – Szef Obrony Cywilnej Powiatu informuje, że w dniu 28 maja 2009 roku o godz. 12 odbędzie się głośna próba syrn.

całego kosztorysu inwestycji. Ekspert, do którego się zwrócimy, wyliczy koszt nowego natrysku nawierzchni i malowania linii. O taką kwotę na razie zapłacimy wykonawcy mniej. Różnicę wyrównamy dopiero wtedy, gdy dojdzie do takich prac i jeśli zostaną one wykonane właściwie. Skoro firma Olimp się upiera, może to być za pół roku czy za rok. Niezależnie od finału sprawy nie ulega wątpliwości, że firma Olimp wyszła na tej inwestycji (z własnej winy) jak Zabłocki na mydle. Przypomnijmy, że z powodu przekroczenia terminu zakończenia budowy ma – zgodnie z umową przetargową – naliczane kary finansowe w wysokości

V Pięciu najlepszych zawodników mistrzostw.

Tekst i fot. J.W.

Gazeta ABC - 26 maja 2009  

Gazeta ABC - 26 maja 2009